Page 1

ТЕСТОВИ ПО МАТЕМАТИКА

Одделенски наставник Александра Андпнпска


Kontrolni zada~i po Matematika za III oddelenie Ime i prezime:__________________________________

Datum _______________

1. Popolni za da odgovara. 5D=

9D=

9D+7E=

7D+ 5E=

D

E

=

dvaeset i osum

D

E

=

sedumdeset i {est

6D+4E=

2. a. Zapi{i gi so cifri broevite: pedeset i ~etiri

~etirieset i pet

devedeset i dva

{eeset i devet

b. Zapi{i gi so zborovi broevite: 78 ______________________________ 37 ______________________________

98 ________________________________ 73 ________________________________

3. Zapi{i eden od znacite > = < za da odgovara. 8D

6D

7D + 2D

2D + 7D

78

87

40

40

90

100

11

26

78

98

42

46

4. a) Zapi{i go prethodnikot na dadeniot broj 70

79

85

36

99

100

b) Zapi{i go sledbenikot na dadeniot broj 80

99

97

56

94

5. Zapi{i gi site broevi koi se me|u broevite 29 i 49 6. a) Zapi{i gi parnite broevi od pettata desetka________________________________ b) Zapi{i gi neparnite broevi od osmata desetka______________________________ 7. Prodol`i gi nizite od redni broevi: prv, vtor, tret, ________, ________, ________. dvaeset i petti, ________________________, ________________________,dvaeset i osmi. Нastavnik: Александра Андоноска

Roditel:_________________________


29.10.2013

Собирање и одземање на броевите до 100 без премин Име и презиме _____________________________ 1. Пресметај: 23 + 6 = ____

44 + 52 = ____

41 37 = ____

89 - 5 = ____

67 - 53 = ____

75 - 71 = ____

2.Пресметај: (34 + 43) - 46 = __________________

22 + (84 – 63) =________________

( 76 - 52 ) + 15 = _________________

98 - ( 25 + 42 ) = ________________

3. Запиши еден од знаците >, =, <

46+3

59

35 + 13

35 - 12

36 + 42

88 – 7

80 + 7

76 – 22

23 + 31

59 – 17

- 43 + 4.

47

79

+

+ 77

97 - 40

-3

82

32


5. Во еден шкаф имало 37 играчки. Во друг шкаф Роберт наредил 22 играчки. Колку вкупно играчки имало?

Одговор: ___________________________________________________________

6. Од бројот 78 одземи го збирот на броевите 32 и 25.

7. Во кутијата имало 52 шарени и 17 сини бомбони. Ненад извадил 6. Колку бомбони останале во кутијата?

Одговор: ______________________________________________________________ Очекувани резултати: 1. Спбира и пдзема брпеви дп 100 без премин 2. Решава брпјни изрази сп две пперации (без премин) 3. Решава прпблемски (текстуални) задачи сп една пперација 4. Решава прпблемски (текстуални) задачи сп две пперации Наставник: Александра Андоноска Родител:____________________________


15.11.2013 Контролна вежба Собирање и одземање на броевите до 100 со премин

Име и презиме _____________________________

1. Пресметај: 36 + 27

62 + 29

65 + 18

54 - 37

41 - 25

45 - 16

2. Пресметај и пополни: +

- 39

46

100

+

+

74 - 30

-9

96 3. Запиши еден од знаците >, = или < , за да одговара. 52 – 7

28 + 25

17 + 44

100 – 36

90 – 38

47 + 12

45 + 17 79 – 23

4. Пресметај: 87 – (23+28)= _______________

(96 - 49) + 19 = ________________

66+ (72 - 55) = _______________ (28+56) – 27 =______________


5. Збирот на броевите 47 и 39 намали го за 18.

6. Маја купила кукла од 35 денари и мече кое било 47 денари. Колку денари потрошила Маја?

Одговор:________________________________________________ ________________________________________________________ 7. Тетин му на Јане имал 44 години. Тетка му била 5 години помалада од тетин му. Колку години имаат двајцата заедно?

Одговор:________________________________________________ ________________________________________________________

Очекувани резултати: 1. Собира и одзема броеви до 100 со премин 2.Ги споредува броевите до 100 3. Решава бројни изрази со две операции со премин 4.Решава проблемски (текстуални) задачи со една операција 5.Решава проблемски (текстуални)задачи со две операции Наставник: Александра Андоноска

Родител: _______________________


ТЕМАТСКИ ТЕСТ БРОЕВИТЕ ДО БРОЈОТ 100

04.12.2013

Име и презиме _______________________ 1.Запиши ги парните брпеви пд шестата десетка. ___________________________________________________________

5/

2.Претхпдник на брпјпт 78 е брпјпт __________. Следбеник на брпјпт 45 е брпјпт __________.

2/

3.Пресметај: 32+ 45 = 86 – 28 =

64 +23 = 55 – 7 =

48+52 = 76 – 22 =

37+39 = 88 – 16 =

8/

4.Пресметај ги брпјните изрази: (42-13) + 26 = ____________________________________________ 92 – (63 + 18) = ___________________________________________

5.Реши ги равенките и направи прпверка: Х – 26 = 55 Х + (59 – 21) = 82

4/

71 – Х = 43

7/ 6.На разликата на брпевите 73 и 56 дпдај гп брпјпт 67.

6/


7.Маја имала 86 денари. Купила чпкпладп за 45 денари. Кплку денари и осатанле на Маја?

Одгпвпр: ________________________________________________________ 4/ 8.Филип замислил еден брпј. На тпј брпј му дпдал 48 и гп дпбил брпјпт 64. Кпј брпј гп замислил Филип?

Одгпвпр: ________________________________________________________ 6/ 9.Еден кпшаркарски тим дал 45 кпша вп првптп пплувреме и 47 кпша вп втпрптп. Примиле вкупнп 87 кпша. Сп кпја разлика извпјувале ппбеда?

Одговор: ________________________________________________________ 8 /

0 – 13: Потребно е многу повеќе да вежбаш 14 – 20: Вежбај повеќе, ова не е доволно



21 - 31: Продолжи со работа и потруди се да постигнеш подобар резултат 32 – 38: Добро е, но наредниот пат потруди се да има помалку грешки.  39 – 50: Браво! Продолжи така ! 

Наставник: Александра Андоноска

Родител: ____________________


ПОЛУГОДИШЕН ТЕСТ Име и презиме _______________________

Датум -----------------------------

1.Брпјпт псумдесет и седум , запиши гп сп цифри ________, а пптпа запиши гп негпвипт претхпдник _______. 2/ 2. Непарни брпеви пд четврта десетка се : ______________________________________________

3/

3. Реши ги задачите . 25 + 46 =

37+ 52 =

22 + 68 =

98 – 65 =

62 – 47 =

100 – 58 =

6/

4. Пресметај ја вредноста на бројните изрази: 50 + (74- 37)=_____________________________________ (46 - 7)+40 = ______________________________________

4/

5. Јана купила боички и книга . Цената на боичките била 30 денари, а книгата била за 18 денари поскапа. Колку денари била книгата? Решение:__________________________________________________________ Одговор:_________________________________________________________2/  Колку вкупно денари платила Јана за боичките и за книгата? Решение:__________________________________________________________ Одговор:________________________________________________________ 2/ 6. Реши ги равенките и направи проверка: X + 24 = 82

X - 53 = 39

75 - X = 46

6/


7. Нацртај искршена линија, кпја ќе биде спставена пд четри птсечки.

3/ 8.Нацртај правоаголник кој има должина на страни 5 cm и 2cm, а потоа обележи го со буквите KLMV.

3/  Именувај ги неговите: Темиоа:____________________ Страни: _____, _______, ______, ______ Спседни страни на KL се______ и _______

8/

Спрптивна страна на MV e _____ 9. Измери ги должините на страните на триаголникот и пресметај го нивниот збир.

А

B

C

6/ 0 – 11: Потребно е многу повеќе да вежбаш  12 – 17: Вежбај повеќе, ова не е доволно  18 - 28: Продолжи со работа и потруди се да постигнеш подобар резултат  29 – 34: Добро е, но наредниот пат потруди се да има помалку грешки.  35 – 45: Браво! Продолжи така !  Наставник: Александра Андоноска

Родител: ____________________


ТЕМАТСКИ ТЕСТ

29.04.2014

МНОЖЕЊЕ И ДЕЛЕЊЕ НА БРОЕВИТЕ ДО 100 Име и презиме _______________________

1.Пополни ги табелите: Мнпжител

9

Мнпжител

6

Прпизвпд

24

8

7

8 27

49

Деленик 5

Делител

40

Кпличник

28 32 4 7

18 6 9

4 2

4

10/ 2. Пресметај: 36 + 42:7 = __________________________________________ 3 ∙ 7 - 3 = ___________________________________________ (28+12) : 4 = _________________________________________ 12: 3 + 46 = _________________________________________ 5+ 5 ∙ 3 = ___________________________________________ 10/ 3.

Пресметај: 8:8= 9∙0=

5:1= 6∙1=

0:4= 34 – 7 ∙ 0 =

6/

4. Разликата на брпевите 92 и 85 згплеми ја 8 пати. 4/ 5. Јане и Петар спбирале сликички. Јане спбрал 42, а Петар 6 пати ппмалку. Кплку сликички спбрал Петар?

4/ Одгпвпр: ________________________________________________________________


6. Маја, Мартин и уште шест другарчиоа си купиле пп 3 тппки сладплед. Кплку вкупнп тппки сладплед купиле?

4/ Одгпвпр: ________________________________________________________________ 7. Вп една цвеќара направиле 7 букети при штп искпристиле 29 црвени и 34 бели ружи. Кплку ружи ставиле вп секпј букет?

6/ Одгпвпр: _______________________________________________________________ 8. Вп училишната библиптека ималп 96 книги. Учениците зеле 24 книги. Пп кплку книги пстанале на секпја пплица акп биле ппдеднаквп расппредени на 9 пплици?

6/ Одгпвпр: _______________________________________________________________ 0 – 13: Потребно е многу повеќе да вежбаш 14 – 20: Вежбај повеќе, ова не е доволно





21 - 31: Продолжи со работа и потруди се да постигнеш подобар резултат  32 – 38: Добро е, но наредниот пат потруди се да има помалку грешки.  39 – 50: Браво! Продолжи така !  Наставник: Александра Андоноска

Родител: ____________________


Математика  

Тестови за трето одделение

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you