Page 1

De brêgebidler DOARPSBLED FOAR ALDTSJERK EN OMKRITEN SEPTIMBER 2004

36


CONTACTPERSONEN Redactie-adres: Tytsje Faber, v. Sminiaweg 88 9064 KE Aldtsjerk, tel. 058 - 844 69 39 t.faber3@chello.nl. Redactieleden: Piet van der Meulen Tytsje Faber t.faber3@chello.nl Hermien Holtus Kees van der Kooi Hester Luinstra eknhes@hetnet.nl Joekje Stegenga Klaas Vijverda bregebidler@tiscali.nl Gerhild Tóth – van Rooy

verspreiding 256 15 42 redactie 844 69 39 2563632 256 20 07 penningm. 256 20 31 256 20 70 256 17 76

Havencommissie: Jan Westerhof tel. 2561928 Speeltuincommissie: Henk Stielstra tel. 2561043 Culturele commissie: Gerrit Admiraal tel. 2562112 Buurtagent: Sander Wijnsma tel. 0900-8844

Kunstrubriek

Abonnementen en advertenties: Advertentiekosten: hele pagina € 120,00 per jaar halve pagina € 60,00 per jaar Abonnementen buiten verspreidingsgebied: € 11,34 per 5 nummers. Vrijwillige bijdragen graag op ons banknummer: 29.79.80.521 Friesland Bank, t.n.v. Doarpskrante Aldtsjerk, Rhaladyk 8A, 9064 DD Aldtsjerk. Drukwerk: Rekladruk Gytsjerk Verspreidingsgebied: Heel Aldtsjerk en Readtsjerk tot Steenendam, incl. Bosweg en Kooiweg, Rengersweg tot Stania State. Anonieme inzendingen worden niet in behandeling genomen. De redactie heeft het recht stukken in te korten.

Servicenummer Milieu en Beheer gemeente Tytsjerksteradiel: Voor vragen, opmerkingen, calamiteiten en klachten op het gebied van de openbare ruimte:

0511 – 460990 Werkdagen van 09.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 15.30 uur

Calamiteitennummer wegen en riolering gemeente Tytsjerksteradiel: Voor het melden van calamiteiten na werktijd van 15.30 uur tot de volgende ochtend 07.00 uur:

0511 – 460888 In het weekend en op feestdagen gedurende 24 uur per dag bereikbaar.


Van de redactie Voor u ligt alweer een nieuwe brêgebidler en dat dankzij al die envelopjes die we retour mochten ontvangen. Hiervoor onze dank, al is de geldpijn nog niet helemaal opgelost. Dus heeft u uw envelopje nog thuis liggen …………….. alvast bedankt. Deze zomer was er één van uitersten; het mooie voorjaar, de hitte in de bouwvak en de regen in augustus. De gezellige drukte met het dorpsfeest, Gigantenfestival en Breeuwpop. De stilte in de schoolvakantie. De stilte op de van Sminiawei, nadat onze beroemde buurman Sjirk Velstra was overleden….. De drukte op diezelfde van Sminiawei, 4 september, toen de wielerronde voorbij raasde. Het mooie weer in september zorgde er voor dat velen de schilderskwast nog ter hand namen. Er werd heel wat geplamuurd, geschuurd en geschilderd, wat een aardige bedrijvigheid in het dorp gaf. Op de Rhaladijk is ook heel wat bedrijvigheid. Over het lessenaar-huis word veel gepraat, kritisch maar ook bewonderend. En op het nieuwe bedrijventerrein ligt geen korreltje grond meer op zijn eigen plekje. Er heerst grote rust bij de kerk, zoals altijd zult u denken. Toch is het deze keer anders, de haan komt al weken niet van zijn plekje, bij hem blijft het westenwind! Sabbatical? Tot slot wil ik u nog vertellen dat Kees van der Kooi uit de redactie is gegaan. Dit is voor de brêgebidler erg jammer want Kees heeft een prachtige, creative en stabiele inbreng gehad, maar voor alles geldt: er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Bedankt Kees! Tevens heten wij twee nieuwe redactieleden welkom. Diretta Faber en Fokke Veurman. Zo dat zijn weer heel wat wetenswaardigheden, de rest volgt. Heel veel leesplezier met Bregebidler nr 36. Tytsje Faber.


Een NVOB initiatief

NIEUWBOUW * VERBOUW * ONDERHOUD * RENOVATIE * RESTAURATIE Rinia van Nautaweg 4a, 9061 AE Gytsjerk, Tel.: 058-2561500, Fax.058-2560465

Rengersweg 94 Oenkerk. tel. 058-2561068, fax.058-2563719

U kunt bij ons terecht voor: • hout • bouwmaterialen • ger e e d s c h a p

• hang- en sluitwerk • electra • tuinar tikelen, enz.


Verslag dorpsbelang vergadering Verslag van de voorjaarsvergadering van Dorpsbelang Oudkerk gehouden op 19 apri12004 in café Moarkswâl. Aanwezig waren ca. 35 leden. Verder waren er vertegenwoordigers van de diverse politieke partijen VVD, CU, PvdA, GB CDA en Grien links. Opening: Om 20.00 uur opent de voorzitter de vergadering en heet iedereen welkom. Mededelingen: Ingekomen een brief van Henk Breeuwsma over een tekort aan jongerenhuisvesting in Aldtsjerk. DB zal hierover contact opnemen met de gemeente. De brêgebidler heeft het financieel moeilijk, de voorzitter legt de situatie uit. In de najaarsvergadering wordt hierop teruggekomen. De voorzitter wuift Jan Veenstra lof toe voor het voor de tweede keer vinden van het eerste kievitsei. Hij is een van de beste eierzoekers van Friesland. Verslag najaarsvergadering 2003: Het verslag wordt goedgekeurd met dank aan de secretaris. Jaarverslag 2003: Het jaarverslag wordt goedgekeurd met dank aan de secretaris. Financieel verslag: Janny van der Mark licht de cijfers toe. De subsidie van de provincie voor het basketbalveld moet nog binnenkomen. Verkiezing kascommissie: De kas is per ongeluk gecontroleerd door iemand die niet in de kascommissie zit. Germ Koopmans had het moeten doen maar Jaap Visser is gevraagd. Deze heeft zonder morren de taak van Germ uitgevoerd. Germ blijft dus nog een jaar aan. Jan Veenstra heeft de kas gecontroleerd samen met Jaap en een en ander in orde bevonden.

Jaap is meteen benoemd tot kascontroleur en Jan wordt bedankt voor zijn diensten evenals de penningmeester voor de hare. Bestuursverkiezing: . Jan Zijlstra is door het bestuur naar voren gebracht, aangezien er geen tegenkandidaten waren wordt Jan bij acclamatie benoemd. De voorzitter bedankt Piet Feddema, die wegens tijdgebrek voortijdig aftreedt, voor zijn inzet in de afgelopen jaren. Hij krijgt bedankjes, een bloemetje en een dikke tuut van Anneke. Kulturele Kommissie: Hylke Speerstra is in het najaar geweest, een goed bezochte bijeenkomst. De Kerst-inn was weer druk bezocht. Het poppenspel voor de jeugd werd goed ontvangen. Remoli.No was erg leuk maar slecht bezocht. Op Koninginnedag was er weer de traditionele rommel/vlooienmarkt. Dorpsagent: Sander Wijnsma, de nieuwe wijkagent, komt kennismaken met het dorp en vertelt een en ander over zijn taken, rayon en de werkwijze en bereikbaarheid van de politie. Situatie Rhaladyk: De gemeente doet verder niets aan de nog steeds gevaarlijke situatie op de kruising. Het bestuur laat deze zaak niet rusten, het zal een gesprek met de provincie aangaan. 5


mmmm . . . het lekkerste SUIKERBROOD koop je natuurlijk bij de FRIESE KAMPIOEN

Van Haersmasingel 2 Tel. 058-256 30 01 Oenkerk


Dorpsprijs 2003: bineren en wil de zaken van elkaar De voorzitter geeft op rijm de motive- gescheiden houden. ring voor de uitreiking van de dorpsprijs Janny van der Mark merkt voor wat aan "meester" Biesma. De bijbehorende betreft de woningbouw op dat wij zijn sculptuur en een bloemetje worden gebonden aan het gemeentelijk continonder luid applaus uitgereikt. gent. Met de gezamenlijke dorpsbelanRondvraag: gen Trynwâlden wordt een structuurGryt Veenstra wil de brief van Henk groep opgestart die zich met deze zaak Breeuwsma benadrukken en pleit niet gaat bezighouden. B& W vindt de situalleen voor koopwoningen maar ook atie in Aldtsjerk niet urgent. voor sociale woningbouw. Voorts vraagt Sluiting: zij of er gebruik gemaakt wordt van het De voorzitter sluit de vergadering en basketbalveld. Eveneens vraagt zij of de bedankt de aanwezigen voor hun voorjaarsvergadering in het vervolg nog inbreng. in de wintertijd kan worden gehouden. Het bestuur zal hiermee rekening houden. Ook zal meer bekendheid aan de vergadering gegeven moeten worden. Kees van der Kooi vraagt of Aldtsjerk, 12 september 2004. er nog een vuilstortmogelijkheid in Gytsjerk blijft. Aan alle leden en belangstellenden van Dorpsbelang Oudkerk. Dit is nog in behandeling bij de gemeente. Het bestuur van Dorpsbelang Oudkerk nodigt u hierbij Als de stort niet doorgaat is uit tot het bijwonen van de er geen andere mogelijkheid dan met het spul naar NAJAARSVERGADERING Sumar te rijden. Tjalling op dinsdag 9 november 2004 om 19.45 uur Faber zit nog steeds met in dorpshuis Oerein een parkeerprobleem met zijn vrachtwagen. MisAgenda schien is er een mogelijk1. Opening en mededelingen. heid bij PTC+. 2. Verslag van de voorjaarsvergadering Hester Luinstra pleit voor van 19 april 2004. 3. Kulturele Kommissie. een extra afvalcontainer bij 4. Kursuswerkgroep. het basketbalveld. 5. Financiële situatie van de dorpskrant Wim Wennekes pleit De brêgebidler. ervoor om de contributie Pauze van DB te verhogen om de 5. Spreker (nog niet bekend wie). situatie rond de brêgebidler 7. Rondvraag. te verbeteren. Het bestuur 8. Sluiting. wil een en ander niet com7


Vers en voordelig ! Kopen, doet u bij Klunder Canterlandseweg 2, Giekerk • tel. (058) 256 13 70

Van Sminiaweg 76 9064 KE Aldtsjerk

Telefoon 058-2563165 Mobiel 06-23668784


Afstudeeronderzoek van Ethjel Tolsma in Burkina Faso Het is al weer even geleden, maar 12 mei ben ik afgestudeerd voor de universitaire opleiding Internationale Landbouw aan Larenstein. Voor mijn afstudeeronderzoek zat ik van oktober tot december 2003 in Burkina Faso. Mijn afstudeeronderzoek was in opdracht van een ontwikkelingsorganisatie en had als onderwerp ‘Plattelandsontwikkeling en de strijd tegen HIV/AIDS in Burkina Faso’.

tweede vrouw erbij genomen (dit is mogelijk bij moslims), toen hij met zijn vrouw en kinderen naar Ivoorkust was vertrokken om daar te werken. Deze tweede vrouw kwam uit Mali, maar werkte ook in Ivoorkust. Samen met die tweede vrouw had hij ook een kind, maar de vrouw was al eerder overleden, ... AIDS. Zijn vrouw uit Burkina Faso heeft ook AIDS en brengt haar laatste maanden bij de familie in Burkina Faso door. Zoals de man vertelde wordt er bijna niet meer gewerkt en is er veel geld uitgegeven aan (traditionele) medicijnen. Het spaargeld en bijna al het eten is opgeraakt. Doordat er voor de zieken gezorgd moest worden kon men niet op het land werken en is er dit jaar niet geoogst. Daar komt nog bij dat de olifanten de oogst vernield hebben, omdat het land verlaten was. Bij de vraag hoe het verder moest nu er geen oogst was, was het antwoord: heel weinig eten, 1 maaltijd per dag of per 2 dagen, terwijl het normaal 2 maaltijden per dag is. De man wist ook niet hoelang hij het geld voor de school van zijn kinderen nog kon betalen. Het enige wat nog geld opbrengt is de verkoop van hun dieren”. AIDS verergert de al armoedige situatie van de bevolking.

Burkina Faso ligt in het midden van West Afrika, boven Ghana en Ivoorkust en is vaak meer bekend dan de vroegere Franse kolonie Opper Volta. Volgens de statistieken is Burkina Faso het 2 na armste land van de wereld en daarnaast heeft het land het hoogste HIV/AIDS percentage (6,5%) in West Afrika, na Ivoorkust. HIV is het virus dat de ziekte AIDS veroorzaakt. Deze ziekte heeft veel invloed heeft op ontwikkelingsprojecten in o.a. Afrika, maar ook in andere delen van de wereld. De invloed op de landbouw en het leven van de lokale bevolking is enorm. Graag leg ik dit verder uit aan de hand van een stukje uit mijn dagboek: “Vandaag had ik een interview met een man wiens broer 40 dagen geleden was overleden aan AIDS. Zijn broer had een 9


In de visie van Skewiel

Skewiel Trynwâlden komt jo temjitte

Trynwâlden horen ouderen, kinderen en mensen met beperkingen midden in de samenleving. Om dat te bereiken hebben vele partijen in het werkgebied de handen ineen geslagen, om vanuit één organisatie en één dienstencentrum het wonen, het welzijn, de dienstverlening en alle zorg aan huis te realiseren. Daarvoor functioneert per dorp een ‘doarpstal’.

Frisiastate 23 9062 GX Oentsjerk T (058)2564141 F (058)2564142 W www.skewiel-trynwalden.nl E post@skewiel-trynwalden.nl


Voor het onderzoek heb ik interviews gehouden met verschillende organisaties en met de boeren in Bapla, zoals het verhaal van de man hierboven. Daarnaast zijn er ook opdrachten met de boeren uitgevoerd, waar de boeren zelf aan de slag moesten en aan het denken werden gezet. Een van die opdrachten was het maken van een probleemboom (zie foto). Uit deze activiteit kwam naar voren dat het grootste probleem de armoede is en de grootste oorzaak het gebrek aan voorlichting en onderwijs. Hierdoor was er bijvoorbeeld vraag naar alfabetisering, natuur en milieu-, veehouderij-, en gezondheidsvoorlichting.

de vrouw toen aan zijn vierde zoon geven, maar die weigerde. Na een tijd werd de vrouw ziek en werd er geconstateerd dat ze HIV-geïnfecteerd was”. Er moet nog veel voorlichting gegeven worden op het gebied van HIV/AIDS, maar aangezien armoede het grootste probleem is zal dit moeten samengaan met ontwikkelingsgerichte activiteiten. Voor degenen die geïnteresseerd zijn in een brochure met resultaten van het onderzoek (beschikbaar in het Nederlands, Engels en Frans), het onderzoeksrapport (in het Engels) of meerdere foto’s, zie internetpagina: http://home.wanadoo.nl/etolsma2000/

Uit onderzoek bleek dat traditionele gewoontes en cultuur factoren zijn die de HIV epidemie in Burkina Faso bevorderen. Een veelvoorkomende traditie in Burkina Faso is de volgende: wanneer een man overlijdt, trouwt de broer van de man met zijn vrouw. In relatie tot deze traditie werd het volgende voorbeeld gegeven door een van de geïnterviewden: “Een vader had 7 kinderen, 5 zonen en 2 dochters. De eerste zoon was getrouwd met een vrouw, maar overleed drie jaar nadat ze trouwden. De vrouw werd door de vader aan de tweede zoon gegeven, die na een tijd ook overleed. Daarna werd de vrouw aan de derde zoon geven, maar ook die overleed. De vader wilde

Ethjel Tolsma

Oandachtich publyk by it hurdfytsen 11


voor

nieuwbouw en onderhoud Rhaladijk 6, 9064 DD Aldtsjerk Telefoon: 058-2561465 - Fax 058-2561914

Pizzeria Pico Bello Openingstijden: W o e n s d a g 17.00 - 20.00 uur (van 1-5 t/m 1-9) D o n d e r d a g 17.00 - 21.00 uur Vr i j d a g 17.00 - 21.00 uur Zaterdag 17.00 - 21.00 uur Zondag 17.00 - 21.00 uur

en! g r o z e b n e n e l Afha

☎ 058 256 10 67

Informeer ook eens naar onze cateringmogelijkheden! Rinia van Nautaweg 3 (oude melkfabriek) Giekerk


Bond van plattelandsvrouwen afd. Giekerk Een bericht van de BvPF-Vrouwen van Nu, afdeling Giekerk aan alle vrouwen in Trynwâlden en omstreken.

Zoals u ziet zijn wij een levendige vereniging met 175 leden. Als u wat meer wilt weten van de BvPFVrouwen van Nu, afd. Giekerk dan kunt u contact opnemen met onze secretaresse mevr. T. Wiegersma – van der Kooi te Aldtsjerk, tel. 058 – 2562547.

Zo aan het begin van het nieuwe winterseizoen willen wij u graag op de hoogte brengen met de activiteiten van onze vereniging. Onderstaande lezingen maken deel uit van ons winterprogramma: 22 september: tassenhuis v.d. Kooi: tassen en sieraden 28 oktober: mevr. Mr. S.A. Kolk, kandidaat-notaris: erfrecht 25 november: dhr. Piet Boersma: dia’s met natuuropnames uit India/Sri Lanka 17 december: Adriana Westra (clown): over weeskinderen in Rusland 26 januari: Bearn Bilker: de Friese Nassaus februari: ééndagsbestuur 22 maart : Lana Kora: asielzoekster uit Irak 21 april: Noordenbos en Co, cabaret

Brân op’e Rhaladyk Op in nacht, in wike nei in grutte brân yn Dokkum, wurdt ik wekker en tink ,,ferhip ik rûk in brânlucht”, mar dat kin net. Ik slommerje wer wat, ynienen hear ik ,,Eeuwe der stiet by Bouwe en Tea wat yn’ e brân”, buorfrou Gryt stiet ûnder it sliepkeamers rút. Wy sjitte fan’t bêd en stowe nei ûnderen. Der stiet in kontener mei ôffal yn’ e brân, it dekkleed is oanstutsen, Gryt yn’ e moarnsjas is der al. Eeuwe komt mei in brânblusserke, dy docht allinne mar ,,poef”. Dan de grutte blusser , dy hat mear pauwer, mar it is noch net út. Gryt wol de brânwacht al belje, dat is net noadich, it is stjerhelder en blakstil waar om trije oere nachts. Gjin gefaar foar huzen mei in reid tek. Eeuwe kletst der noch in achttal amers wetter yn, de sleat is tichte by. Wy steane der in skoftsje by te sjen as it út is en fernuverje ús dat der gjin oare buorlju wekker wurden binne. As wy wer op hûs oansille komt Jan foar’ t ljocht, dy is te let. De sneons komt de aap út de mouwe, Jan soe op bleate fuotten de dyk út, sa is it him net bybrocht by de brânwacht, en doe is hy oer in stikelbaarch stroffele. De tiennen sieten him fol mei reade puntsjes. Wa soe der it meast skrokken wêze? Anneke

Verder is er iedere maand een koffieochtend. De onderwerpen voor dit seizoen zijn o.a.: Hospice Bennemastate, Nieuwjaarsconcert en natuuropnames uit eigen omgeving. Voor de 55+ dames is er een gespreksgroep éénmaal in de maand. Veel vrouwen zijn actief in de interessegroepen van onze vereniging zoals de volksdansgroep, het koor, de tuinclub, de fietsclub, de handwerkgroep, de twee leesgroepen, de bridge-club, de toneelgroep en de club: Kijk op kunst. Ook worden er nog diverse cursussen georganiseerd gedurende het winterseizoen. 13


Canterlandseweg 48 - 9061 CD Gytsjerk Tel. 058 256 14 93 - Fax 058 256 18 95

LOONWERK • GRONDWERK • KRAANVERHUUR


Juryrapport fersierde optocht

Guinness book of records De algemene indruk van de jury was erg positief. Het was een leuk thema. Oudkerk en Roodkerk mogen trots zijn dat ze zulke creatieve dorpen zijn die IEDER jaar weer een prachtige optocht in elkaar zetten. Veel lof ook voor de fietsploegen! Dat wij zulke mooie versierde fietsen hebben is vrij uniek en komt (nog) niet veel voor in andere dorpen!

De wagens:

den veel groter gekund. Kleinste camping Grappig idee. Folders waren erg leuk! De tent was iets te groot ten opzichte van de wagen. De afwerking was een beetje ruig en de kleur van de tent gaf de wagen enigszins een triest uiterlijk. Record bellenblazen Zeer origineel idee!!! Vrolijke wagen. Kleding hoorde er ook helemaal bij! Mooie letters, alleen jammer dat hij niet echt veilig was en dat de trekker zo vies was. Een poetsbeurt zou niet misstaan. Zonnigste blik Heel zonnig! Echt een kleuterwagen. Een groot pluspunt was dat de kostuums allemaal zelf gemaakt zijn! Het was een mooi geheel. Verbeterpuntje: de grote bloem was wat plat. Deze had wat meer drie dimensionaler kunnen zijn. Grootste klomp Dit was een prachtig geheel! Qua letters, kleur, de muziek. Het hoorde er allemaal bij! Goede vormgeving en een goede samenhang met het thema. Hartstikke veilig! Hier mankeerde helemaal niets aan. Misschien voor volgend jaar: de kleding zelf maken, en niet huren. De grootste zak chips 1e indruk: effectief, netjes. Maar hij was wat plat en daardoor te saai. Hij viel niet echt op. Wel keurige letters. De kinderen waren erg leuk aangekleed.

Domino Hypique Dit is een vrolijke wagen! Dit onderwerp mag uiteraard ook niet ontbreken in een optocht vol record pogingen! Heel creatief gewerkt! Jammer was wel dat hij niet echt veilig was. De relatie tussen de paarden en het dominospel was niet echt duidelijk. En voor het aantal voorwerpen op de wagen, was de wagen iets te klein, wat het geheel een beetje een rommelige indruk gaf. De grootste taart De eerste indruk was erg positief qua vorm en qua kleur. Het was een mooi geheel! Ook was de veiligheid goed. De bestuurder had ook een mooi aardbeienschort aan wat weer helemaal bij de taart paste. Wel jammer was de keuken er niet helemaal bij paste. De rapste wetterfyts Dit is een veilige wagen. Er zijn veel kinderen op een juiste manier ‘weggewerkt’. Rustige kleuren, goede letters. Die T-shirts was een erg leuk idee! Maar de achtergrond was enigszins primitief, daar had nog wel iets mooiers van gemaakt kunnen worden. ………Snoepboom Mooie vrolijke wagen. Mooie belettering en van alle kanten goed zichtbaar. De snoepjes was een geweldig idee, alleen ze vielen niet echt op. Deze had15


Meer gemak op loopafstand Va n H a e r s m a s i n g e l 4 A • 9 0 6 2 C B O e n k e r k • Te l e f o o n : 0 5 8 - 2 5 6 1 1 8 7

Voor de complete verzorging van uw: * Barbecue * Bruiloft * Jubileum * Personeelsfeest etc.

Moet uw party slagen, k u n t u M . v a n K a m m e n v ra g e n Tevens verhuur van: tafels en stoelen en horecabenodigdheden Tel.: 058-256 34 36 • Fax: 058-256 37 58 • Autotel.: 06-53 41 44 27


Records? Nu even niet De jury vroeg zich af of het PRACHTIGE boek het zicht van de chauffeur niet een beetje benam? Het was niet een echt veilige wagen omdat de kinderen zich nergens aan vast hielden. Jammer genoeg voldoet deze wagen niet aan het thema. De lekkerste snack Prachtige wagen! De echte rook deed het goed bij de jury. De veiligheid was héél creatief weggewerkt! Goedzo! Wel jammer dat de trekker zo vies was. En het zou nóg mooier geweest zijn wanneer de gele voorkant op het achterschut ook weer terug zou komen. Dat had voor een beter geheel gezorgd. Den oudsten vereeniging Geweldig dat ze elk jaar weer iets leuks bedenken. Een grappige vondst voor het thema. Erg mooie schilderingen alleen jammer dat de wagen te klein was voor zoveel mensen.

Record boomtopzitten Volgens de jury waren de boomtakken iets te dun voor jullie om op te zitten? Sliepe Heel goed uitgewerkt! Het ontbrak aan geen enkel detail! Hier is veel werk van gemaakt. Jammer dat de beveiliging op de wielen niet helemaal bij de bakfiets pasten qua kleur. De rijkste vrouw Leuk idee, erg origineel. Er zaten leuke vondsten in, maar te weinig “rijke’’ uitstraling. Langste mobiele waslijn Heel origineel! Goed verzorgd! En alles is op elkaar afgestemd. Een geweldig idee met een perfecte uitvoering. Prachtig om naar te kijken. Cheerleaders met het langste haar Leuk idee! Heel fleurig. Spetterende act met een keurige voorbereiding! Bontste verzameling Ook heel erg origineel! Past heel goed bij het thema! Leuke variatie. Het was ook inderdaad een bonte verzameling!!! Piratenrecord 20 personen in één fietsploeg en de vlaggen zorgden voor eenheid. Tot in de kleinste details uitgewerkt. Ook de variëteit in soorten piraten was erg leuk! Ook de waterspuit was een grappig detail!

De fietsploegen: De langste sluier Een lief tafereel. Alles zag er goed verzorgd uit. Zo als een huwelijk hoort te zijn! Mooi geheel en de schoenen van de bruidegom pasten mooi bij het bruidsboeket….

UITSLAG FEESTWAGENS: 1e prijs De grutste klomp 2e prijs De grootste taart 3e prijs De lekkerste/grutste snack Originaliteitprijs: Bellenblaze

FIETSPLOEGEN: 1e prijs De langste mobiele waslijn 2e prijs Piratenrecord Originaliteitprijs: De bontste verzameling 17


kwaliteit goede service scherpe prijzen


Feest geslaagd! men in het ijskoude water van het zwembad in de hoek van het schoolland. Anne van der Meer, bedankt voor het vullen! Hierbij willen wij ook Marten van Kammen bedanken voor de patat en de ijsco, aangeboden aan alle schoolkinderen en Henk en Jannie voor de consumptie in de pauze. Met deze soorten van sponsoring zijn wij heel blij! De vervanging op de vrijdagavond bleek deze keer goed uit te vallen, FM Magic bracht een flitsende show en ook Gurbe Douwstra kon het publiek stil krijgen. Later werd het veel rumoeriger en drukker in de tent, de muziek werd verzorgd door Exposure uit Dokkum. Deze band mag wat de Feestcommissie betreft, gauw weer terugkomen in Aldtsjerk. Mensen, allemaal bedankt en tot volgend jaar!

De feestcommissie kijkt terug op een geslaagd feest. We hadden weer mooi weer, zodat de spelletjes voor de schooljeugd op het schoolland konden plaatsvinden. Hoewel de zeskamp ietwat chaotisch verliep, hield Pyt v.d. Meulen met behulp van de microfoon iedereen op de hoogte van wat er gebeurde, wie er won en ook wie er, helaas, verloor. Na de zeskamp werd er driftig gezwom-

De jaarvergadering van de Feestcommissie en Feinteboun is op 8 oktober a.s. ´s avonds om 20.30 uur in Café Moarkswâl. Iedereen is van harte welkom. Mensen uit Aldtsjerk en Roodkerk, het gaat om uw feest, dus kom langs en denk met ons mee! 19


Feest


2004

Foto’s: Jan de Boer


HEEFT U IETS TE VIEREN? Wij zijn er voor uw:

* groepsdiners * koude / warme buffetten * buitenlandse buffetten * gourmetparty’s

* bruiloften * vergadering * recepties * reünie

Zalen van 20 tot 200 personen. Reserveringen op afspraak Tel.: 058 256 11 48 b.g.g. 256 29 30 Fax: 058 256 36 99 Fam. R. Jullens Bosweg 27 9067 DM Roodkerk

Overdag de locatie voor rust, ruimte en vergezichten. ’s Avonds dineren in een landelijke ambiance. Geschikt voor groepsdiners of gezellig met z’n tweetjes Geopend donderdag tot en met zondag.

Reserveren gewenst.

Wij zijn gevestigd aan de Bosweg 27, 9067 DM Roodkerk (zelfde locatie als zalencentrum De Trochreed)

Tel. (058) 256 11 48 • Fax (058) 256 36 99


Feestverslag van de Feinteboun Tjonge jonge jonge, het was wél weer erg gezellig, én druk! Het weer zat weer flínk mee en de sfeer zat er goed in. Ik heb het hier uiteraard over afgelopen dorpsfeest, wat al weer een paar maanden achter de rug is. Nog even een korte terugblik op deze twee-en-een-halve dag... Donderdag. Net als vorig jaar hadden wij voor deze avond een viswedstrijd én een klaverjaswedstrijd georganiseerd, beide voor jong en oud. Aan de viswedstrijd deden ongeveer 25 mensen mee, en aan het klaverjassen ook een goede 20. Vreugde alom! Aalzen Veenstra sleepte net als vorig jaar de Klaas Snoek Wisselbeker in de wacht met een grandioze overwinning qua aantal vissen. De klaverjaswedstrijd is gewonnen door Sietze Borger, op de voet gevolgd door onze scheidsrechter Jan Kamminga. De derde prijs is gewonnen door Anne Klompmaker De gelukkige die de poedelprijs mee naar huis mocht nemen was niemand minder dan Tamme Klompmaker. Heren, gefeliciteerd en volgend jaar weer! Het voorfeest, dat begon na bovenstaande wedstrijden, was ook weer erg gezellig, en na verloop van tijd dacht het publiek zelfs beter te kunnen zingen dan dat de man op het podium deed... Vrijdag. Wat hadden wij ook dit jaar weer een prachtige optocht, vind u ook niet? Dat het de mooiste ooit was, daar valt over te twisten, maar het was wel zéker de langste! De vrijdag verliep verder goed en ook de band ’s avonds was beregezellig (voor een verdere beschrijving van de vrijdag, zie het stukje van onze collega’s, “de feestcommissie”).

Zaterdag. Zaterdagochtend voor het matinee waren traditiegetrouw de volksspelletjes voor de 55+ -ers. Omdat het kegelen vorig jaar niet doorging (zie Brêgebidler nr 31, sept 2003) hebben dit jaar zowel de mannen als de vrouwen gekegeld. Na de koffie met gebak gingen de dames en heren dan ook los. Jan

Oostenbrug en Hans de Jong waren bij de heren verreweg het beste en hadden daarom ook het volste recht op respectievelijk de 1e en 2e prijs. Bij de vrouwen werd het, zoals ieder jaar, weer reuze spannend, want je zult net zien: zijn er weer een paar met het zelfde aantal kegels... Maar na een poosje bleek toch mw. Froukje Veldstra de beste te zijn en zij mocht de 1e prijs meenemen. De 2e prijs is uiteindelijk gewonnen door niemand minder dan Tjitske Dorenbos. 23


Omdat de Stemmingmakers vlak voor het feest uit elkaar gingen, kregen wij voor het Matinee de band “2 reach out”. Ik kan uiteraard niet voor anderen spreken, maar ik heb me daar prima vermaakt. Volgend jaar hebben we weer matinee... De volksspelletjes die na het matinee op de agenda stonden, vielen gelukkig allemaal in het water! Wij als organisatie vonden het mooi dat er zoveel animo voor was. De eerste prijs in de categorie 12-35 is gewonnen door Hylke en Hedman en de tweede prijs door Sander en Ale. De uitslagen van de volksspelletjes in de categorie 35-55 zijn jammer genoeg onherstelbaar beschadigd geraakt door het water en ik kan er nu (begin augustus) geen wijs meer uit worden. Wil niet zeggen dat we niet benieuwd zijn natuurlijk! Misschien iets voor de volgende dorpskrant?

En toen de afsluiter van het feest: SESAM. Net als Melrose vorig jaar, speelde Sesam het dak d’r af!!! Wat een geweldige sfeer en wát een hoop mensen. Dit jaar ongeveer 1000 man. Verder wil ik natuurlijk iedereen bedanken die op de lijst getekend heeft, want zonder u; geen feest. Ik hoop dat u volgend jaar ook weer zo gul wilt zijn om ons een bijdrage te geven voor het dorpsfeest. Ook gaat mijn dank uit naar Jan Kamminga en Klaas Veenstra, die als echte professionals de klaverjaswedstrijd begeleidden. Wat ik misschien nog wel even kan vermelden voor volgend jaar: Er komen twee prijzen bij voor de fietsploegen, namelijk een derde prijs en een publieksprijs. Dit hebben wij besloten omdat er elk jaar steeds meer fietsploegen komen. En de winnaars van de publieksprijzen? Mocht ik die volgend jaar vergeten op 24


de zaterdagavond, dan doe ik dat wel tijdens het kleintje matinee op de zondagmiddag. U leest het goed! Volgend jaar weer drie dagen feest! Hoe wij (FB&FC) die dag gaan invullen dat weten we nog niet, dat komt wel goed. En verder? Sju mar even...

Er ontstond veel nattigheid op het schoolland. Ook de vrouwenfietsploeg had op zaterdagavond een stagiaire.

Met vriendelijke groet, Namens de Feinteboun, Joast de Boer. P.S. Hebt u nog vragen/opmerkingen over afgelopen feest, of wilt u gewoon eens een keer een vergadering mee maken? Dat kan, want op vrijdag 8 oktober JAARVERGADERING in het cafĂŠ, aanvang 20:30. Bij dezen is iedereen die daar aanwezig wil zijn, uitgenodigd. Er is op de Marwei op de brug een gat ontstaan na die regen van augustus. Er is een groene zonneweide ontstaan naast ons strand. Aan de klĂşnbalke is een zwemtrapje gehangen. Er is volop waterplezier geweest deze zomer. Wij willen graag Bregepraatsjes uit het Dorp horen. Dit kan gemaild worden naar bregebidler@tiscali.nl!

Bregepraat De eigenaar van de kop van Jut heeft stage gelopen bij de feinteboun. Hij zorgde op het matinee voor een hawaiaanse sfeer door bloemenkransen uit te delen. Er werden Piraten, Olieboldames en Knijperdames gesignaleerd op het matinee. De brandweer was laat en had twee locaties nodig om 1 bassin te vullen. Dit kan zand in de waterleiding veroorzaken. Er werd flink op los gemept en er volgde altijd een nat pak. Dit werd ondanks het weer als heel koud ervaren. 25


SINNEH

NK

Ut ’e skoalle klapt . . . . . Het nieuwe schooljaar is inmiddels al weer een aantal weken oud. Leerkrachten en kinderen zijn enthousiast aan de slag gegaan. Pieter Uildersma is het team komen versterken. Hij doet de ADV en BAPO voor de leerkrachten in groep 3 t/m 8. Wij wensen hem een goede tijd toe op Sinnehonk. Ondergetekende is de nieuwe locatiedirecteur. Naast Sinnehonk ben ik directeur van de AZC school Papilio te Burgum. Tot de herfstvakantie ad-interim directeur van It Heechhôf te Drachten, een school voor speciaal basisonderwijs. De taken op Papilio worden tot de herfstvakantie door een collega-directeur waargenomen. Ik ben 2 dagen op Sinnehonk. Momenteel op wisselende dagen. Een weekplanning geeft aan waar ik werkzaam ben. Na de herfstvakantie zal ik op vaste daten op Sinnehonk zijn. Met elkaar gaan we er een goed jaar van maken. Rust in de klassen en een goede sfeer zijn prioriteit. Ik heb er in ieder geval zin in en voel me al thuis op de nieuwe werkplek. In een volgende Brêgebidler neer nieuws over de school. Myrian de Boer Op vakantie. Ik ben op vakantie naar bakeveen geweest. Op de kemping ut hout. Daar was een hele grote speeltuin. Er was ook Flipies pretpaleis dat is een hele grote apenkooi. Daar zijn we heel vaak in geweest en het is heel leuk. Er was ook een grote binnenspeeltuin en dat was een mooie speel dingen Onze tent was ook nat wand het had heel erg geregend. We waaren het dakje vergeten om dicht te doen en de regen kwam binnen. Ayla, groep 5

Op vakantie. Wij zijn naar duitsland geweest en dat was leuk toen zijn we naar Europapark en daar was een voorstelling en een kloun en die ging heel hart om de rekstok en toen viel zijn broek uit dat vont ik grapeg. Bodil, groep 5 Mijn vakantie. Iedereen was op vakantie behalve de familie veenstra maar de familie had wel leuke dingen gedaan, zoals dat er familie kwam uit Amerika en toen gingen we naar duinen zathe geweest en toen een dag later gingen ze weg en toen zijn we nog naar sixs flegs geweest Geke, groep 6 27


SINNEH Olympische Spelen Holland. Pieter haalt goud bij hondert meter vrije slag vollieballers verslagen door Italie in poule b. Theo bos verslagen bij hard fietse jammer geen goud maar zilfer. Inge de bruin goud op 50 meter slag. De vrouwen haalden een bronze medaille bij kanovaren De vrouwen zilver bij hoky Hessel breeuwsma, groep 5

NK de finale maar wat die gaan winnen is nog niet zeker goud of zilver. En ze moeten tegen Australie Martijn, groep 6

Op vakantie. Ik ben naar Denemarken en daar was het leuk en we zijn twee keer op vakantie geweest en we zijn ook op het strand geweest en daar waren ook barenstijns en dat waren heele mooie stenen en een heele grooten gevonden en daar zaten mugen en bladeren. En ik ben ook naar legoland geweest. En toen ben ik in de achtbaan geweest. Patrick, groep 5

De na-aper. Toen ik met mijn vriendin aan het ballen was in Duitsland toen kwam er een meisje langs. Ik moest lachen om mijn vriendin en toen deed dat meisje mij na. Het werd me een dag daarna duidelijk. Toen mijn vader en ik een wandeling maakte toen zagen wij (een dag voordat ze me uitschold) dat meisje… Ze werd gedumpt door haar vriendje. Maaike van der Meulen, groep 6

NOTEERT U ALVAST !

Amnesty International jubileumfestival

De Olympische Spelen. Pieter van der Hoogeband won goud met de estafete vier. Ook met de hondert meter vrije slag won hij goud. De Nederlanse hocky vrowe verloren in de halfe finale tegen Duitsland met 2/1. In de eerste vijf minuten stond Nedeland al 1/0 achter. Dat betekend al niet veel goeds in de laatste 15 minuten stond Nederland 2/0 achter. In de laatste 20 minuten was het 2/1 dus er begon weer wat spaning in de wedstrijd te komen maar Nederland won silver. De Nederlanse mannen zitten ook in

Op zaterdag 2 oktober 2004 viert Amnesty International haar 20jarig bestaan in Trynwâlden met een festival in de zaal achter café It Mounehoekje in Mûnein. Speciale gast is dichter Tsjêbbe Hettinga vergezeld door de Afrikaanse zanger/muzikant Basile. Alle inwoners van Trynwâlden en andere belangstellenden zijn van harte welkom.

Kom naar It Mounehoekje op zaterdagavond 2 oktober! 28


Fakânsje Barcelona 2004 Sa as alle jierren binne ek wy wer op fakânsje west. Barcelona sil it einpunt wêze. It is droech waar as wy ôfsette. By Swol is der panyk, Geeske har helm is stikken. It fizier sit oan ien kant los. Yn Apeldoorn hawwe se net wat wy hawwe moatte, dan mar nei Den Bosch. In BMW garaazje is gau fûn. Wy ite dan ek mar, wy lizze net mear op skema. It waar wurdt der net better op en sa no en dan treft ús in bui. Wy ride fia Luik rjochting Luxumbuorg. It wurdt ien en al bui en wy binne der noch net. By Thoinville is in Etap dy sille wy mar oandwaan. As wy op in krúspunt steane tink ik, der koe wol in mobyl ôfgean, mar dat kin dy fan my net wêze dy hat in oar rideltsje. Wy fine in hotel en as Geeske en ik de keamer besprekke, hawwe de manlju alles op’ e kop om’t hja wer wat ratteljen hearre. It is it wekkerke yn ’e tanktas. De oare moarns bin ik net al te helder, mar ik sil wol mei moatte. By Dyon nimme wy in stikje de gewoane dyk nei Langre. Bochten en wit ik wat mear, it komt my net fan pas. Wy beslúte om wer nei de toldyk te gean. It is kâld mei buien en hurde wyn, binne in pear kear fan ’e motor, drave wat hinne en wer om waarm te wurden en ride mar wer. By Lyon treffe wy in hotel wat mear te dwaan hân hat as dat it no hat. Wy ite yn in pizaria, mar wy kinne ek wat oars krije, fellich fleis en slaad mei beestjes, it is in wat suterich gehiel. Der is oars neat iepen en te belibjen as wy werom rinne. De oare dei, it reint op 6.30, it reint noch om 9.30, en it reint wer as wy yn Le Pey oan komme. Hjir binne wy faker west. De kofje is goed, mar wy wolle der wat by hawwe. Gebak kinne se hjir net. In dessert dan mar al is it wol djoer. It famke seit dat wy mei ús

twaen wol ien hawwe kinne. Wy lizze plat as hja oan komt mei twa pantsjes, mei foar elk in stikje sûkelarjekeek mei fanylje saus, op elk pantsje twa foarkjes. It smakke goed. Wy sille rjochting Mende, nimme in toeristyske rûte, en krije it oprjochte fakânsje gefoel. As wy stopje om de kaart tebesjen komt der in hûn nei ús ta mei in pear dikke takken yn’ e bek. Hy wol mei Eelke boartsje, mar dy hâld net fan hûnen. Dan Eeuwe mar. Dan op nei Millau. Dat is it ein doel dizze dei. Nei de optut ite wy yn in nei restaurantsje. De manlju ite net lekker wy al, al reagje ik wol in glês wyn om. De manlju wolle der dan net mear by hearre en sette ôf. Wy sitte noch even, pinne en komme Eelke tsjin. Dy hat Eeuwe de ferkearde kant útstjoerd om ús op te heljen, der is fierderop fan alles te belibjen. Eelke moat der sa om laitsje hy hâld net wer op. As Geeske en ik letter in etalaazje besjen sille knalle wy dêr tsjinoan, Eelke lake noch en koe doe moai troch gean. It hekwurk sit achter it rút ynstee fan der foar. Op ’e ein fan de strjitte is in merk. De minsken ferkeapje dêr harren produkten út ’e streek. Ierappelprut mei tsiis, woarst, wyn, tsiis fan alles wat molke jout. It sjocht der lekker út, mar wy sitte al fol. By it hotel oankaam hawwe wy gjin koade fan de doar, net meikrige, mar lokkich binne der noch minsken warber dy’t de koade witte, sadat it wer goed komt. De tredde dei opwei nei Mompelier. Wy ride om in berch hinne en sjogge yn ’e fierte de heechste brêge fan Europa, hy is heger as de Eifeltoer. Dan komme wy op in heechflakte, it is der apart kâld. Tichter by Spanje wurdt it waarmer en de earste klean komme út, sokken en trui. It wurdt noch waarmer mar wy kleie net. Yn Spanje moatte wy der by de 29


RUND-, KALFS- EN VARKENSSLAGERIJ Alles van eigen slachting Gerookt spek Droge worst uit eigen rokerij Canterlandseweg 12 • Gytsjerk Tel.: 058 256 13 62 • Fax: 058 256 37 40

Jan Hooghiemster Bouw- en onder houdsbedrijf Freuleleane 4 • 9064 KT Aldtsjerk • Tel.. (058) 256 10 71 Fax (058) 256 39 14 • www.janhooghiemster.nl

➢ Timmeren ➢ Renovatie ➢ Verbouw ➢ Nieuwbouw Waarom verder zoeken terwijl kwaliteit dicht bij huis te vinden is!


ôfslach 21 ôf, mar alles wat wy sjogge gjin 21. De 22 is ôfsluten. Eeuwe fûteret en flokt alles oan elkoar mar dat jout neat. Wy ride in ein om Barcelona hinne. Neidat wy op’ e kaart sjoen ha betinke wy dat wy de av. Diagonal (10km) op moatte. En ja hear wy sjogge, nei sa’n 7 km, ús hotel oan de linker kant fan ’e dyk. No is it de keunst om nei links te kommen, dat falt net ta, it is of links of rjochts, beide is net mooglik. Wy moatte in ein trochride en binne de stêd hast út, mar wy fine in ôfslach nei links. Dan werom nei it hotel. Sa, wy binne der tinke wy, mar dan komt it noch. It blykt dat ús keamers ûnder wetter steane of stien ha, wy kinne der net yn. De man seit oars net as dat hy in probleem har, no wy ek, mar hy soarget dat it klear komt. Dat hie neffens ús al klear wêze moatten, trije kertier letter sitte Geeske en ik yn in taksy en ride Eelke en Eeuwe der efteroan, op’ e busbaan, hja kinne it wol bestjerre want it giet hurd. Lang om let komme wy teplak. It oare hotel docht net ûnder fan it earste. Nei in does moatte wy earst mar ris ite en de manlju hawwe wol nocht oan in pilske. It is in brede dyk nei it sintrum, ien rjochting, en grôt fol mei alles wat ride wol en kin. Ik tink by mysels ,,oft ik it hjir moai fine moat, dan moat it al feroarje” Yn’ e omjouwing fan it Playa Catalonia wurde wy troch in man fan’ e dyk plukt, wy kinne by him wol ite. Dat dogge wy. It sit der gesellich. As wy net daliks witte wat wy ite sille freget de man oft wy earst ek tappas hawwe wolle. Ja wis, dat moat wêze. Wy ite hearlik, mar de rekken falt tige ôf. Yn ús ûnnoazelens tochten wy dat de tappas oanbean waar. De oare beide jûnen ite wy allinne slaad. De oare deis rinne wy wer nei it plein, keapje in buskaart foar twa dagen en litte ús earst mar ris ride, dan sjogge wy letter wol wat wy besjen sille. Yn ’e (iepen) bus sjogge wy

al hiel wat. De Sagrada Famylja, fan Gaudi, falt it my earst wol wat ôf, it is ien en al steiger, mar as wy de details besjogge is it in pracht. Ik tink dat der noch wol 100 jier oerhinne giet foardat er klear is. Hy wurdt boud mei jild fan wat der oan giften jûn wurdt. Dêrom duorret it ek sa lang. It stadion fan Barcelona is de twadde stop. Wy dwale troch it museum en oer de tribunes. Der is in winkel mei alles fan fc Barcelona, fan fuotbal shirtsjes oant potleaden. As wy útsjoen binne nimme wy de bus wer nei it sintrum. Us twadde dei begjint mei it besjen fan in hûs fan Gaudi, ,,Casa Batll_”, in prachtich hûs. Ik kin dat fierder net beskriu-

Mingd koar Aldtsjerk zoekt leden Aldtsjerk heeft een sprankelend koor, dat in 1983 is opgericht door Alie van der Pol. Oorspronkelijk bestond dit koor uit inwoners van Aldtsjerk. Wil het Mingd koar Aldtsjerk zijn naam eer aan doen dan is het zeer gewenst om nieuwe leden uit Aldtsjerk te krijgen. Jammergenoeg is het aantal leden door verschillende (zeer begrijpelijke) redenen, aanzienlijk gedaald. Graag zouden wij weer nieuwe zangers en zangeressen begroeten. Schroom niet en kom eens langs op de maandagavond van 20.30 uur tot 22.00 uur in Oerein. Wil je eerst meer informatie, vraag dan een informatieboekje aan bij Anneke de Vries, Rhaladyk 9, tel: 2561593 of bij Sjerp Tolsma, Miedemaweg 21, tel: 2562594. 31


Landgoed Bezoek onze sfeervolle nieuwe tuinzaal De unieke locatie voor: (Huwelijks)feest & receptie Vergadering en/of cursus Feestelijk diner Ontbijt, lunch en high tea Picknick in het park

Brasserie Theeschenkerij

Elke dag voor gezelschappen op afspraak geopend.

Rengersweg 98b 9062 EJ Oenkerk Tel. 058 256 28 11 Fax 058 256 34 51

Openingstijden: vrijdag v.a. 17.30 uur zaterdag v.a. 11.00 uur zondag v.a. 10.00 uur

voor: woningbouw, dienstensector, industrie, kantoor-, hotel- en museabouw restauratie - rekreatie architektenburo jan dorenbos bv bosweg 15 • 9067 DM roodkerk tel. 058 - 2562003 • fax 058 - 2561094


we om’ t ik der gjin ynformaasje fan ha, men moat it sjen. Der is folle mear fan dizze arsjitekt. Sa toere wy troch Barcelona. Stappe sa no en dan út, rinne de Ramblas del, sjogge yn in grutte merk hal mei griente, fruit, fisk, fleis, it soe hjir sa net meie, en jouwe ús mar wer ris del op in terraske. Geeske en ik wolle noch nei de tún fan G_el. Dêrom de bus mar wer yn. De manlju wolle net mei, dy jouwe har del yn nei in kroechje. Wy rinne it hiele park troch om de hagedis fan Gaudi te sykjen, en wêr fine wy dat beest, by de yn/útgong. It is de moaite wurdich west. De jûns nei it iten sjogge wy donkere minsken mei hannel op ’e dyk. Geeske keapet in sjaaltsje en Eeuwe hat nocht oan in T-shirt. Mar foardat hy dat betelje kin bart der wat aparts. It is net te leauwen yn in sucht is alles oan kant. Wy sitte wat dom om ús hinne te sjen, der is neat mear , it hat yllegaal west en der is grif in sinjaal west wat wy net troch hân ha. Eeuwe hat it shirt al krigen, in oar man hat mei him ôfrekkene. Wy betinke dat wy noch gjin sangria hân ha, dat is samar regele. Wy rinne wer nei it hotel, ús dagen hjir sitte der op. Barcelona is in moaie stêd, mar net yn twa dagen te dwaan. De oare moars, as wy ôfrekkenje sille, kloppet der neat fan. It moarnsiten moat betelle wurde, dat wie by de priis yn en it parkearplak (twa motors op ien plak) stiet der dûbel op. Mar lang om let komt it klear. Al snapt it famke it net allegearre. Wy ride nei it suden fan Frankryk, 540 km nei Brignoles, it is tige waarm. Om 19 oere binne wy der. In eardere kolega fan Eeuwe is dêr hinne ferhúze en sy hat in hoteltsje, foar trije nachten, foar ús regele. Wy binne bliid dat wy der binne, ite lekker en rinne in blokje om. Dy nacht sliepe wy mei de rúten ticht, om ’t der it ien en oar oan hagedissen

by de muorre lâns krûpt. Brignoles hat in âld sintrum, al fan it begjin fan de midsieuwen. De sneons stiet de Mont Ventoux op it programma. Yn Moustiers Ste Marie drinke wy kofje en komme minsken út Menaam tsjin. De lavindelfjilden binne prachtich en wy meitsje foto’s. De rit nei de Mont Ventoux falt ôf. Ik freechje my ôf oft wy der wol komme, it is net sa dúdlik oanjûn. By Sault binne wy op ’e rûte, it is dan noch 25 km mar dat jout neat. It is in hichte fan kom sa, tige bochtich en de lêste 5 km stiet gjin beam mear oan ’e kant. By it monumint fan Simson stappe wy ôf. Ik moat my oan’ e motor fêsthâlde, men wurdt der dwyl fan yn’e holle. Simson is yn 1967 ferstoarn doe’t hy yn’ e Tour de France op dit punt fan ’e fyts foel, oft it doping west hat wit ik net. Geeske freget oft ik, doe wy noch net sa heech wiene de moaie lavindelfjilden sjoen ha, no nee dus, ik sjoch nei de binnenkant. It útsjoch op 1912 m, sa heech is it, is wat skier dat is spitich. Wy fermeitsje ús dêr in oerke, ik stroffelje noch langút op in stienen trep mei in hân fol sjips, Eelke freget wat ik doch, ik sis dat it my wol aardich liket en even sitte wol. Wy ride net de selde kant wer nei ûnderen, dit ryd noflikker. It paad werom is langer as wy tochten en it is al aardich let as wy yn Brignoles binne. Sneins hellet Hillian( de kolega fan Eeuwe) ús op’ e middei op. Wy wolle by har yn ’e auto, dat is mar goed ek want wy hiene it net fûn. It hûs, in eardere wynbuorkerij, fan har âlders leit in eintsje fan’ e dyk, in smel dykje en dan in 700 m grintdykje mei wit ik hoefolle hierspjelde bochten, mar nei de lêste bocht dan sjogge wy in prachtich hûs mei in stik hiem en lân derby wit ik hoe grut. Der rinne trije ezels in pony en in hynder, hinnen, hûnen en katten. Der is ek in swimbad mar wy meitsje der gjin gebrûk fan. It wurdt in tige gesellige jûne mei bbq en de noadige 33


wyn. Hillian bellet in taksy dy’t ús wer ophellet. Der is grif in felch fan syn auto skansearre om’ t hy de earste bocht wat krap nimt en by in balstien lâns giet. De oare bochten nimt er ek net al te sunich. Wy knoffelje aardich jolich it slinger trepke fan it hoteltsje op. Nei it moarns iten by de buorman ride wy noflik op nei ’t noarden. De lavindel rûkt wer lekker, mar der is al aardich roait sa te sjen. It is waarm en kinne it paad net rjocht fine, sa lyts binne de dykjes, net ien stiet op in kaart. Wy freegje by in VVV en it docht bliken dat wy aardich op ’e rûte sitte. Wy moatte oer du Col Rousset en Chamaloc. Mislikmeitsjende bochten en hichten, sa komme wy yn in prachtich natoergebiet. Wy oernachtsje yn Vassieux en Vercors. Tiisdei moarn keapje wy stokbôle, drinken, fruit en wit ik wat mear, en ride nei Col de Carri. Hjir komt de Tour de France lâns. Wy sykje plak yn ien fan’ e bochten. It sit dêr gesellich mei mear minsken út Nederlân. Der wurdt in oranje plastik keep oan ’e motor knope en op ’e koffer in rêchsek fan Omrop Fryslân. Men moat wol witte litte dat jo hjir binne. It wurdt wol sjoen, der wurdt in tomme omheech stutsen. As de reklame lâns komt wurdt der fan alles byelkoar klaut, it leveret aardich wat op. Dan moat men posysje kieze om de moaiste foto’s meitsje te kinnen. Op it rântsje fan ’e dyk is it bêste. Ik besykje dat ek mar glydzje daliks in heale meter nei ûnderen. (de hichte is 1 meter) Alles wat der oan motors en auto’s by de berch delkomt jaget as in gek. Om 15.30 komt der beweging, trije man op kop, wêrûnder Ulrich. Dan wurdt it noch mâlder, fytsers, auto’s en motors neist elkoar troch de bocht. De minsken op it rântsje moatte bliid wêze dat hja der nei ôfrin noch lizze, it binne grif moaie foto’s wurden. Yn in kertier is alles oer. Wy moat-

te noch even wachtsje en dan sette wy ôf, ride wer in mislikmeitsjende col, dan nei Grenoble en sykje dêr om sliepplak. Achter ôf net sa tûk tocht om’t it te ticht by de Alp D’ Huez is. It wurdt bij einbeslút it fleanfjild by Lyon, mear as 100 km hegerop. Wy wolle oer Dútslân werom, ride earst in stikje op in toldyk, dan wat binnen troch, mar omdat it net opsjit wurdt it wer auto dyk. It is alwer waarm en nei de noadige fleskes wetter en kofje binne wy oan in sliepplak ta. Krekt foarby Hokceheim komme wy yn Speyer. It is in grut kompleks, fan wat earder in Frânske leger basis west is. Yn 1985 is dat slúten en doe binne der fan de gebouwen hotels makke en is der in museum by kaam mei alles wat mei technyk te krijen hat, fleantúgen fan alle lannen, âlde auto’s, dûkboaten tefolle om op te neamen. Sels hawwe wy it museum net besjoen, dêr wie gjin tiid foar.Tongersdei 22 july stiet de motor rjochting Fryslân. Der wurdt in plan fan de dei makke, de earste stop by Koblenz, dat is om 11.30. De twadde is by Venlo foar wat drinken en tanke, de tredde by Apeldoorn, hjir sille wy ite. Nei de karbonade foar de manlju en de slaad foar ús sette wy ôf foar stop fjouwer. Dat is de benzinepomp krekt de ôfslach fan Snits foarby, drinke kofje en ha it noch even oer dy trettjin geweldige dagen, dêr binne wy it alle fjouwer wol oer iens. De buorlju ha ús tige mist, hja komme daliks del. Hester en Gryt binne yn’ e slach west mei mieren. It hat neat jûn, hja binne der noch (de mieren). Anneke de Vries.

34


Verschijningsdata De brêgebidler komt 5 keer per jaar op vaste tijden. Hieronder is vermeld wanneer de eerstvolgende nummers verschijnen en voor welke datum de kopij binnen moet zijn. Inleveren kopij 6 november 6 januari 6 maart

AGENDA OKTOBER 2

Ald papier

2

Amnesty International 20 jaar in Trynwâlden Tsjêbbe Hettinga, Mounehoekje, 20.00 uur.

verschijnt

8

eind november eind januari eind maart

Vergadering feestcommissie 20.30 café Moarkswâl

13 Soos, 20.00, Moarkswâl NOVEMBER

De redactie.

6

Ald papier

INLEVEREN KOPIJ

9

Vergadering dorpsbelang om 19.45 uur in dorpshuis Oerein

voor het volgende nummer

10 Soos, 20.00 Moarkswâl

6 NOVEMBER 2004

DECEMBER 15 Soos 20.00, Moarkswâl

Omloop van de Trynwâlden


Geschikt voor al uw: recepties, vergaderingen, koffietafels, koud- en warmbuffet, barbecues, gourmet enz.

Bij ons wordt geen zaalhuur berekend. Er is tevens een terras aan het water met waterfietsenverhuur.

To t z i e n s b i j : Henk en Jannie Breeuwsma • Tel. 058-256 33 00

BB 36 - september 2004  
BB 36 - september 2004  

De brêgebidler 3 3 6 6 DD OO AA RR PP SS BB LL EE DD FF OO AA RR AA LL DD TT SS JJ EE RR KK EE NN OO MM KK RR II TT EE NN SS EE PP TT II MM...

Advertisement