MEDLEMSBLADET ÆLDRE SAGEN JUNI 2017

Page 16

PARCELHUS

Bag hækken Parcelhuse har 100 år på bagen. De første mange årtier som en attraktiv bolig, fordi vi fik foden under eget bord. Fra 1990’erne er husene som boform kommet i miskredit og bliver nedladende omtalt som småborgerlighedens højborge. Der, hvor liguster­ fasciterne gemmer sig. I dag bor langt de fleste af os i et parcelhus. Og vi elsker det. I dette nummer besøger vi parcelhuset, hvor Bjørn Thomsen har buret sig inde bag en høj mur. Utilnærmelig for naboer og omverden. Bjørn er hovedperson i Torben Munksgaards roman, Muren.

Her vogter Af Bente Schmidt

Hovedpersonen i Torben Munksgaards roman har muret sig inde på sin parcelhusgrund – eller naboerne ude

16

D

Foto Lars Skaaning og Agnete Schlichtkrull

er findes en Valhalvej i Roskilde, Væggerløse og Åbyhøj. Valhalvej i Roskilde er kendetegnet ved, at der er mange forskellige huse. Fra prangende villaer til ældre parcelhuse bygget i forskellige årtier. Nogle af dem har en pragtfuld udsigt over Roskilde Fjord, og det er ikke svært at forestille sig, hvor meget ballade det vil kunne give, hvis nogen her på vejen skulle finde på at bygge en høj mur rundt om sit hus.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.