Page 1

MEMORIA 2016

ALBAOLA


EDUKIA 1. AURKEZPENA ................................................................................................................................... 7 2. SAN JUAN BALEONTZIAREN ERAIKUNTZA ......................................................................... 9 3. GARAPENEAN DAUDEN PROIEKTU ESTRATEGIKOAK .............................................. 13

Eskolak ..................................................................................................................................... 13

Ozentziyo ................................................................................................................................ 15

Faktoriaren egokitzapena ................................................................................................. 16

4. KULTUR EKIMENA ......................................................................................................................... 17

Sarrera ...................................................................................................................................... 17

Albaola DSS2016 “Itsasgileak” programa kulturala ................................................... 17

Albaola programa kulturala ............................................................................................. 17

5. HEZKUNTZA EKIMENA ................................................................................................................ 22

Sarrera ................................................................................................................................... 23

Hezkuntza ekimenaren programa .................................................................................. 25

6. IKERKUNTZA EKIMENA ............................................................................................................ 27

Sarrera .................................................................................................................................... 27

Ikerketa eta ezagutza ekimena ....................................................................................... 27

Albaola-Unesco ................................................................................................................... 29

7. GIZARTE EKIMENA ETA BOLUNTARIOAK ........................................................................... 34

Sarrera .................................................................................................................................... 34

Boluntariotza programa .................................................................................................... 37

Praktiketako programa ..................................................................................................... 39

‘Bateaux Transfrontaliers’ programa ............................................................................ 39

IKD Gazte .............................................................................................................................. 40

Atlantic Challenge International ................................................................................... 40

8. EKIMEN KOMERTZIALA ............................................................................................................ 44

Produktuak ........................................................................................................................... 44

Bisitariak ............................................................................................................................... 46

Ekitaldiak ............................................................................................................................... 51

Sustapen orokorra ............................................................................................................. 52

9. KOMUNIKAZIOA ............................................................................................................................ 58

Sarrera .................................................................................................................................... 58

Prentsa ................................................................................................................................... 58

Telebista ................................................................................................................................ 58

Multimedia ............................................................................................................................ 60

10. ENPRESEN MEZENASGOA ETA GIZARTEAREN LAGUNTZA ................................ 62 11. LABURPEN EKONOMIKOA ....................................................................................................... 66 12. ERANSKINA ................................................................................................................................. 66

4


CONTENIDO 1. PRESENTACIÓN .................................................................................................................................. 7 2. CONSTRUCCIÓN DE LA NAO SAN JUAN ............................................................................. 9 3. PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN DESARROLLO ............................................................. 13

Escuelas ................................................................................................................................... 13

Ozentziyo ............................................................................................................................... 15

Adecuación de la Factoría .............................................................................................. 16

4. ACCIÓN CULTURAL ........................................................................................................................ 17

Introducción ........................................................................................................................... 17

Programa cultural “Itsasgileak” DSS2016-ALBAOLA .............................................. 17

Programa cultural Albaola ............................................................................................... 17

5. ACCIÓN EDUCATIVA ................................................................................................................. 22

Introducción .......................................................................................................................... 23

Programa de acción educativa ...................................................................................... 25

6. ACCIÓN DE INVESTIGACIÓN ................................................................................................. 27

Introducción ......................................................................................................................... 27

Programa de investigación y conocimiento .............................................................. 27

Albaola-Unesco .................................................................................................................. 29

7. ACCIÓN SOCIAL Y DEL VOLUNTARIADO ............................................................................ 34

Introducción ......................................................................................................................... 34

Programa del voluntariado .............................................................................................. 37

Programa de prácticas .................................................................................................... 39

Programa ‘Bateaux Transfrontaliers’ ............................................................................ 40

IKD Gazte ............................................................................................................................... 42

Atlantic Challenge International .................................................................................... 42

8. ACCIÓN COMERCIAL ................................................................................................................. 44

Productos .............................................................................................................................. 44

Visitantes .............................................................................................................................. 46

Eventos ................................................................................................................................. 51

Promoción general ............................................................................................................ 51

9. COMUNICACIÓN ............................................................................................................................. 58

Introducción ........................................................................................................................ 58

Prensa .................................................................................................................................... 58

Televisión ............................................................................................................................... 60

Multimedia ............................................................................................................................ 61

10. MECENAZGO EMPRESARIAL Y APOYO SOCIAL ........................................................... 62 11. RESUMEN ECONÓMICO ............................................................................................................. 66 12. ANEXO .............................................................................................................................................. 66

5


1. AURKEZPENA

1. PRESENTACIÓN

Ohartu gabe 2016a joan zaigu. Urtea noiz iritsiko zain

Casi sin darnos cuenta se nos ha ido el 2016. Después de

luze egon eta gero, heldu denean, ziztu bizian eraman

esperar durante mucho tiempo a que llegase, nos ha llevado

gaitu gure egitasmoen zurrunbiloan. Urte borobila izan

en volandas e inmersos en una oleada de proyectos. Ha sido

da Albaolarentzat alde guztietatik. Itsas Kultur Faktoria

un año redondo para Albaola desde todos los puntos de vista.

jardueraz irakiten izan dugu. San Juan baleontzia egunero

La Factoría Marítima Vasca ha estado en plena ebullición,

handitzen ikusi dugu eta orain guztiz ikusgarria dago bere

hemos visto crecer al ballenero San Juan y ahora está en una

barru egitura gehiena altxatua duelarik. Ikusgarria zein

fase plena de atractivos, con casi toda su estructura interior

ikusgai! Hori dela eta, ia 50.000 bisitari izan ditugu aurten

ya levantada. Un espectáculo para la vista que muchos han

Albaolan.

apreciado; este año hemos tenido casi 50.000 visitantes.

Eta baleontziaren inguruan zenbat aurkezpen, musikaldi,

Y en torno al ballenero un sinfín de presentaciones, conciertos,

antzerki, hitzaldi eta abar luze bat. Euskal itsas memoriaren

teatros, conferencias etc. La Factoría Marítima Vasca ha sido

pizkunderako faktore erabakigarria izan da Itsas Kultur

un factor importante para la recuperación de la memoria

Faktoria urtean zehar.

marítima vasca a lo largo del año.

Eta Pasaiara mundu bat erakarri dugun bezala, Albaola

Y tal y como hemos traído un mundo a Pasaia, tambien hemos

mundura

urrutiko

llevado Albaola al mundo, siempre al exterior y a horizontes

ortzemugetarantz gure arbasoen erara. 2016ean Burgos­

eraman

dugu,

beti

kanpora

eta

lejanos, como lo hacían nuestros antepasados. En 2016 hemos

ekin tematu gara. Behi “serrana” horiek erakutsi digute

hecho un esfuerzo especial con Burgos. Las vacas serranas nos

zein arina den gustuko zama. Gurdi Bideak pausuz pausu

han enseñado lo poco que pesa la carga llevada con ilusión. La

lotu ditu historia partekatua izan dituzten lurraldeak,

Ruta Carreteril ha unido paso a paso a dos tierras que tenían

Quintanar de la Sierratik Pasaiaraino. Eta are urrutiago,

una historia compartida, desde Quintanar de la Sierra hasta

Filipinetan, Estatu Batuetan, Irlandan, Danimarkan, Fran­

Pasaia. También hemos estado en Filipinas, Estados Unidos,

tzian, Polonian, eta Terranoban izan gara euskal itsas histo­

Irlanda, Dinamarca, Francia, Polonia y Terranova dando a co­

riaren berri ematen.

nocer la historia marítima vasca.

Gaina honen guztiaren hau atzean giza faktorea dago,

Pero detrás de todo esto está el factor humano, el trabajo y

hainbat eta hainbat lagunen lana eta ilusioa. Nabarmendu

la ilusión de muchas personas. Quiero destacar que el grupo

nahi dut Albaolaren Auzolan Taldea egunero ari dela

Auzolan de voluntariado de Albaola está cogiendo fuerza

sendotzen. Hamaika lekutatik datozkigu boluntarioak

cada día. Nos vienen voluntarios de muchas partes del

eta beraien ekarpena erabakigarria izan da urtean zehar

mundo y su aportación ha sido fundamental en el camino

egin dugun bidean aurrera egiteko. Eta nola ez aipatu

realizado durante todo el año. Y cómo no mencionar los

ezinbestekoa den babes ekonomikoa, hainbat enpresa,

apoyos económicos que nos ha llegado desde empresas,

erakunde publiko eta bisitariengandik etorri zaiguna.

instituciones públicas y visitantes, absolutamente impres­

Eskerrik asko guztiei Albaolaren ametsa egia bihurtzen

cindibles para seguir adelante. Gracias de corazón a todos

laguntzeagatik.

por ayudarnos a cumplir este sueño que es Albaola.

XABIER AGOTE Albaolako lehendakaria

XABIER AGOTE Presidente de Albaola

7


2. SAN JUAN BALEONTZIAREN ERAIKUNTZA

2. CONSTRUCCIÓN DE LA NAO SAN JUAN

2016. urtean zehar, baleontziaren eraikuntza-prozesuaren

La evolución del proceso de construcción del San Juan durante 2016 ha sido notable; el casco ha alcanzado mucha altura, y ahora es posible visualizar el aspecto que tendrá una vez terminado. Junto a los profesionales de Albaola han trabajado también voluntarios y estudiantes. Su contribución ha sido vital en el proceso de construcción.

bilakaera oso nabarmena izan da; ontziak altuera handia hartu du, eta bukatzerakoan kroskoak izango duen itxura erakusten du orain. Albaolako profesionalen taldearekin batera boluntarioak eta ikasleak aritu dira. Haien ekarpena oso baliagarria izan da orain arteko eraikuntza-prozesuan. Beheko zubiaren osaketa Bazterrolak jarrita, beheko zubiaren itxitura osatu da. Bazterrolek zubia eta saihetsak elkarlotzen dituzte. Zortzi metro inguruko luzera eta L itxurako sekzioa dute bazterrolek; alde horizontala zubiaren habeetan iltzekatzen dira, eta alde bertikala (ez erabat bertikal, kanporantz okertu samar dagoelako) saihetsetan. Goitik ikusita, zubiaren alboek kurbadura dute; kurbadura horretara egokitu behar izan da bazterrola. Horretarako, bazterrolaren zura biguntzeko lurrinez egosi behar izan da; aldi berean, bazterrola sarjenten bidez poliki-poliki in situ behartzen da, kurbadura lortu arte. Behin bazterrolak bere lekuan iltzez josita, albaolak jartzen dira horien gainean. Bigarren ligazoiak Bigarren ligazoien andana osoa jarriz, baleontziaren aldeak goruntz luzatu dira; aurretik jarritako lehenengo ligazoiekin elkarlotzen dira bigarren ligazoiak, denen artean ontziaren saihetsak osatuz. Bigarren ligazoien buruak goiko zubiaren altueraraino iristen dira; beraz, baleontziaren barne-bolumena zehazki definituta geratzen da. Trinketaren karlinga Beheko zubiaren gainean trinketa mastaren karlinga ezarri da. Trinketaren karlinga habe itxurako pieza lodi bat da, baborretik estriborrera jarrita eta ontziaren bi alboetan irmoki lotuta. Erdialdean zulo karratu bat du, geroago mastaren oina sartzeko balioko duena. Karlingaren aurrean brankaraino dagoen tartean egur horizontal bat jartzen da inongo mugimendurik ekiditzeko; helburu berarekin, bi masail jarri dira ontziaren bi

Finalización de la cubierta inferior Con la instalación de los trancaniles se ha completado el cerramiento de la cubierta inferior. Los trancaniles unen la cubierta con los costados; miden unos 8 m de largo y tienen una sección en L, cuya parte horizontal se clava sobre los baos y la parte vertical (no completamente vertical, sino ligeramente inclinada hacia fuera) contra las cuadernas. A vista de pájaro, los lados de la cubierta siguen la curva del casco; el trancanil de cada lado debe ajustarse exactamente a esa curva. Para ello ha sido preciso ‘cocer’ al vapor el trancanil y, al mismo tiempo, ir forzándolo in situ mediante sargentas hasta darle la curvatura requerida. Una vez colocados y clavados los trancaniles, se ha procedido a colocar las albaolas sobre el canto superior de aquellos. Segundas ligazones Al colocar la serie completa de segundas ligazones, se han alzado los costados de la nao; las segundas ligazones se unen a las primeras, formando las cuadernas. Las cabezas de las segundas ligazones alcanzan el nivel de la cubierta superior, con lo que el volumen interno del casco queda ya claramente definido. Carlinga del trinquete Sobre la cubierta inferior se ha instalado la carlinga del trinquete. Es una especie de grueso bao firmemente sujeto a ambos costados. Presenta una concavidad cuadrada en el centro de su cara superior, en la cual se insertará en su día el pie del mástil de trinquete. En el espacio desde la carlinga hasta la proa se ha dispuesto un madero horizontal para prevenir cualquier movimiento; asimismo se han fijado sobre los dos extremos de la carlinga dos gruesos maderos para bloquearla.

alboetan, karlingaren gainean.

Zubiaren altueran, brankaren atzeko aurpegian, albe-

Albitana En la cara popel de la roda o branque se ha colocado la albitana, una voluminosa pieza de refuerzo sobre la que

tana josi da. Zurezko pieza sendo bat da; kanpoko

se clavarán los extremos de las tracas del forro.

Albetana

9


oholen aurreko muturrak bertan josten dira, eta branka

Estampa de la popa

sendotzen du albetanak.

La parte plana de la popa, llamada estampa, se ha alargado hasta el nivel de la cubierta superior con la coloca-

Txoparen estanpa

ción de los dos maderos laterales que la conforman; cada

Txopa aldean berriz, estanpa goiko zubiaren altueraraino

uno de ellos va clavado a un gran curbatón transversal.

luzatu da; bere aldeetako bi mandioak jarri dira, bakoitza kur-

Será la referencia para construir la estructura de la popa.

batoi sendo batera zeharka josita. Bi mandio horiek erreferentzia izango dira aurrerago txoparen estruktura osatzeko.

Segunda cubierta Se han colocado los durmientes por el interior del barco

Erdiko zubia

y la traca correspondiente por el exterior; también se ha

Erdiko zubia asko aurreratu da; ontziaren barrutik egon

comenzado a labrar los baos de la parte de popa de la

behar duten bere bragerak eta kanpotik dagozkion trakak

cubierta.

jarri dira. Zubiaren atzekaldeko habeak ere landu dira. Suministro de madera Zur hornikuntza

Se han seleccionado, abatido y llevado a la serrería cerca

Ontziolako lanarekin batera, Ultzamako bailaran ehun

de cien robles del valle de Ultzama.

bat haritz aukeratu, bota eta zerrategian landu dira. Otras materias primas: hierro y alquitrán Beste lehengaiak: burdina eta alkitrana

En el área de forja, a lo largo de 2016 se han producido

Burdin lanen arloan, aipagarria da neurri handiko seirehun

unos seiscientos clavos forjados a mano, siguiendo los

bat iltze egin direla 2016. urtean zehar. Iltze horiek eskuz

datos obtenidos en el pecio del San Juan.

forjatzen dira, jatorrizko San Juanaren saskarrean topa-

Por otro lado, se ha continuado con la producción de

tutako datuetan oinarriturik.

alquitrán de pino y pez; ya se ha vuelto costumbre viajar

Bestalde, pinu-alkitrana eta bikearen ekoizpena jarraitu du

a Quintanar de la Sierra, en cuyo horno de Mataca se

urtearen bitartean; dagoeneko ohitura bihurtu da Quin-

obtiene el alquitrán. En 2016 se han hecho dos hornadas,

tanar de la Sierrara joatea, bertan dagoen Matacako labean

bajo la dirección de los expertos locales y con la cola-

alkitrana egiteko. Bi labekada egin dira aurten, bertakoen

boración de los voluntarios de Albaola; se trata de un

zuzendaritzaz

eskulaguntzaz;

trabajo duro, y la aportación de los voluntarios es deci-

basoko lan gogorra izaten da, eta Albaolako boluntarioen

siva en esta labor. Entre ambas hornadas se han obte-

ekarpena erabakiorra izan da jarduera horretan. Bi labe-

nido unos cuatrocientos kilos.

eta

Albaolako

kideen

kaden artean laurehun bat kilo ekoiztu dira 2016. urtean. Investigación científica Ikerketa zientifikoa

A medida que la construcción progresa, cuando los datos

Bestetik, baleontziaren eraikuntza aurrera egin ahala

procedentes de la arqueología o de los documentos de

inkognita teknikoak sortzen joaten dira; arkeologian

época no son lo bastante precisos, van surgiendo incógni-

eta agirietako ikerkuntzan oinarritutako datuak nahiko

tas técnicas que hay que resolver. Por ese motivo, el pro-

zehatzak ez direnean, zalantza txikiak sortzen dira. Horiek

fesor de antropología Brad Loewen, de la Universidad de

direla eta, Montrealgo Unibertsitateko Brad Loewen

Montreal, ha visitado Albaola; se trata de un experto que

ikerlaria izan da Albaolan; bera izan zen San Juanaren

tomó parte en la investigación del pecio, y su ayuda en la

ikerkuntzan parte garrantzitsua hartu zuen aditua, eta

resolución de esas incógnitas está siendo muy importante.

inkognita horiek argitzen laguntzen lagundu zuen. Capitanía Marítima de Pasaia Pasaiako Itsas Kapitaintza

Como en años anteriores, en 2016 los responsables de

Aurreko urteetan bezala, Pasaiako Itsas Kapitaintzako

la Capitanía Marítima de Pasaia han seguido inspec-

arduradunek erregularki ikuskapenak egiten aritu dira,

cionando los trabajos regularmente con el objeto de

eraikuntza-prozesuaren ezaugarri teknikoak gertutik

conocer las características técnicas del San Juan; ello

jarraitzeko eta, baleontziarentzat segurtasun protokolo

está facilitando la creación de un protocolo de seguridad

espezifiko bat sortu ahal izateko.

específico para el ballenero.

10


3. GARAPENEAN DAUDEN PROIEKTU ESTRATEGIKOAK

3. PROYECTOS ESTRATÉGICOS EN DESARROLLO

San Juan baleontziaren erreplikaren eraikuntzarekin eta

Junto con la construcción de la réplica de la nao San Juan

DSS2016 ITSASGILEAK programa kulturalarekin batera,

y el programa cultural conjunto con DSS2016 ITSASGI-

orain dela urte batzuetatik Albaolarentzat estrategikoak

LEAK, a lo largo de 2016 se ha seguido trabajando en

diren proiektuak lantzen jarraitu dugu 2016. urtean.

proyectos estratégicos para Albaola, proyectos a los que

Proiektu hauetarako dagoen baliabide eskasiak proiektu

lleva años dedicando tiempo. La escasez de recursos

estrategiko zerrendatik beraien desagerpena ez badakar

para dedicar a estos proyectos es la razón por la cual sus

ere, beren exekuzio prozesua moteltzen du denboran.

procesos de ejecución se ralentizan.

ESKOLAK

ESCUELAS

Aroztegi eskola Eskolaren diseinua egin ondoren, batez ere gai eraginkorrak landu dira, bai formazio programaren garapenean eta baita ere dagoeneko lanean ari diren nazioarteko beste eskola batzuekin akordioak eta hitzarmenak sustatzeko. The Apprenticeshop eskola amerikarrarekin hitzarmen bat burutzeko lanean aritu gara, Pasaian Aprendiztegi Nazioarteko Eskola martxan jarriko den lehenengo urteetan bere irakasle onenetako bat gure artean izateko. 2017ko martxoan aurreikusten da irakasle horren etorrera eta horrekin batera eskolaren abiaraztea. Albaolan jatorri desberdinetako 51 pertsonek eman dute izena lehenengo ikasturte honetan parte hartzeko interesaturik, eta beraien artean egingo da lehen promozio hau osatuko dutenen aukeraketa. Nabigazio eskola 2016an nabigazio eskolaren egoitza izango den Pasaiako Udalak utzitako eraikuntza egokitzeko egin beharreko aurretiko lanak egin dira. Udalak espazioaren berregokitze lanen proiektua burutu berri du, eta eskola uda honetan martxan jartzea aurrikusten da. OZENTZIYO Ander Lasa ontzi-ingeniariak egindako obra proiektuarekin bere bizitza berrirako Ozentiyoaren eraldatzearekin hasi gara. Horretarako lan hauek egin dira: •Itsasontziaren ia erdigune osoa betetzen zuen arrain izozgailua kendu da eta bizileku zabal batean bihurtu da. Izozgailua espazio hezea eta gutxi aireztatua zenez, eragin negatiboa izan du itsasontziko pieza estruktural batzuetan, hala nola koadernetan eta kubiertako habeetan. Pieza guzti hauek ordezkatu dira, eta toki oso hori guztiz saneatu da. •Ur filtrazio asko zuen kubierta istinkatu eta margotu egin da, itsasontziaren iragazgaiztasuna bermatzeko.

Escuela de Carpintería Una vez realizado el diseño de la escuela, se ha trabajado sobre todo en cuestiones operativas, tanto en el desarrollo del programa formativo como en la relación con otras escuelas internacionales, con la vocación de promover acuerdos y convenios con este tipo de escuelas que ya están en activo. Se ha trabajado para cerrar un acuerdo con la escuela Americana The Apprenticeshop con el objetivo de poder contar con uno de sus mejores profesores durante los primeros años de la puesta en marcha de la Escuela Internacional Aprendiztegi en Pasaia. En Marzo de 2017 está prevista la llegada a Pasaia del profesor y con su llegada, la puesta en marcha de la escuela. Albaola cuenta con una lista de espera de 51 personas de diferentes procedencias, interesadas en formar parte de este primer curso, entre los que se realizará la selección de personas que formarán la primera promoción. Escuela de Navegación Durante el 2016 se ha incidido en los trabajos previos necesarios para la adecuación del edificio que el ayuntamiento de Pasaia nos ha cedido para convertirlo en sede de la escuela de navegación. El ayuntamiento acaba de concluir el proyecto de remodelación del espacio y se prevé que este verano se podrá poner en marcha. OZENTZIYO Con el proyecto de obra realizado por la empresa de ingeniería Lasanaval, se han comenzado los trabajos de transformación de Ozentziyo para su nueva vida. Para ello se han acometido los siguientes trabajos: •Se ha eliminado la nevera de pescado que ocupaba prácticamente toda la parte central de barco reconvirtiéndola en un espacioso camarote. El que la nevera fuese un espacio húmedo y poco ventilado

13


•Itsasontzia lehorreratu egin da, zati metalikoen korro­ sio elektrolitikoa ekiditeko balio duten anodoak ordez­katzeko. •Itsasontziaren karena osoa patente margoarekin tratatu da. •Motorraren egoera aztertu da; higatuak dauden pieza asko aldatu behar dela ikusi da. Azpimarratzekoa da ingu­ ruko zenbait eskola profesio­ nalekin (Don Bosco eta Blas de Lezo) sendotu diren harremanak. Beraien kolaborazioari esker 2017an sukaldean hainbat lan egin ahal izango dira, zerrendaren aldaketa egiteko beharrezkoa den itsasontziaren transformazioa

ha tenido un efecto negativo en varias piezas estructurales del barco como cuadernas y baos de cubierta. Estas piezas han sido reemplazadas y toda esa área ha sido enteramente saneada. •La cubierta, que tenía numerosas filtraciones de agua, ha sido calafateada, sellada y pintada con el fin de garantizar la estanqueidad del barco. •También el barco ha sido varado para reemplazar todos los ánodos, elementos que sirven para evitar la corrosión electrolítica de los metales del barco. •Toda la carena del barco ha sido tratada con patente. •Se ha revisado el motor y comprobado su estado, llegando a la conclusión de que hay bastantes piezas desgastadas que habrá que cambiar.

buru­tze­ko; itsasontziaren nabigazio eta erabilpen baimena lortzeko beharreko pausoak dira horiek. Beste urte batez, Irizarrek ekonomikoki lagundu du Ozentziyo proiektua, Donostiako portuaren azken zurezko atunketariaren mantenu eta kontserbazio proiekturako funtsezkoa delarik. Laguntza ekonomikoaz gain, Irizarrek bere autobusen tapizeria eta estaldura zerbitzuak eskaini ditu itsasontziaren barnean aplikatzeko, horrela neurri baten bere markaren estilora lotuz. Helburua 2017an Ozentziyok nabigatu ahal izatea eta Donostiako portura guztiz berritua itzultzea da, bai ingurugiro eta kultura eta baita ere itsas arkeologiazko ikerkuntza proiektu berriei aurre egiteko. FAKTORIAREN EGOKITZAPENA/EGURTEK SARIA Euskal Itsas Faktoriaren lehenengo bi urte eta erdiko funtzionamenduaren ondoren, esan genezake iritsi dela momentua ez bakarrik espazioaren promozioa lantzeko, baizik eta baita ere beraren egokitzapena. Asko dira espazioa publikoari begira berregokitzeko

Cabe destacar las relaciones que se han establecido con varias escuelas profesionales del entorno (Don Bosco y Blas de Lezo), con cuya colaboración se podrán acometer en 2017 trabajos en el área de la cocina-comedor del barco y así concluir la transformación necesaria de cara a realizar el cambio de lista; ello nos permitirá obtener el permiso de navegación y uso de la embarcación. Irizar, un año más, ha apoyado económicamente el proyecto Ozentziyo, siendo éste un apoyo fundamental en este proyecto de conservación y mantenimiento del último atunero de madera del puerto donostiarra. Además del apoyo económico, Irizar también ha ofrecido los servicios de tapicería y revestimiento de superficies de sus autobuses para aplicarlos en el interior del barco, asociándolo así al estilo estético de la marca. El objetivo es que, en 2017, Ozentziyo vuelva a navegar y regrese al puerto donostiarra completamente renovado, para dedicarse a nuevos proyectos de sensibilización cultural y medioambiental o de investigación arqueoló­ gica.

beharrezkoak diren lanak, urtero hain handia den bisitarien kopuruak sortzen dituen beharrei erantzun ahal izateko. Espazio batzuk egoera oso txarrean daude, eta urgentea da azkar eta eraginkor jardutea konponketa bat emateko. Zentzu honetan, ondorioztatu da hurrengo urtean helburu hauek bete ahal izateko behar diren fondoak lortzeko lan egin behar dela, ontziola zaharraren erabilpenik gabeko espazioen berraktibazioari garran­ tzia emanaz, ekonomia eta gizarte motorra izan daitezkeen

erabilpen

berritzaileak

burutzeko

eta

Pasaiako kultura eta hiri birsorkuntza sustatzeko. San Juanaren estalpearen egur guztia linaza olioarekin babestu da, eta asko aurreratu da etorkizun hurbilean zabaldu nahi den errementeriako espazioaren egoki­ tzapen lanetan.

ADECUACIÓN DE LA FACTORÍA/PREMIO EGURTEK Tras estos dos años y medios de funcionamiento de la Factoría Marítima Vasca, se podría decir que ha llegado el momento de trabajar no sólo en la promoción del espacio, sino también en su adecuación. Son muchas las actuaciones especialmente necesarias para ir adaptando este espacio a la nueva situación, en la que se genera un número de visitas anuales tan elevado. Algunos de los espacios están en situación verdaderamente precaria, y se impone una actuación rápida y eficaz para solventarlo. En este sentido, se ha hecho una reflexión para concluir que es necesario trabajar en el próximo año en la consecución de fondos destinados a estos objetivos, destacando la importancia de reactivar espacios del antiguo astillero en desuso para utilizaciones innovadoras

15


Eraikin nagusiaren zenbait lekutan zeuden itoginen konponketak egin dira baita ere. Itsas Kultur Faktoriaren egokitzapenerako proiektua faseka garatu da. Bestalde, Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultura Sailak Itsas Antzo­kiaren edo nabe nagusiaren beirateriako zati batzuk konpondu ditu. Egurtek Saria Albaola Itsas Faktoriak arkitektura eta egur tekniken 2016 Egurtek saria jaso du bertako egurraren kategorian. Hirugarren edizioa da sari hauek antolatzen direla, Bilbao Exhibition Centerrek eta Euskal Herriko Arkitektoen Elkargo Ofizialak ematen ditu, eta egurraren erabilpenean eta sustapenean ematen diren ekimen garrantzitsuak publikoki aitortzeko sortu zen. Lekuona Arkitekturak zuzendutako Pasaiako Euskal Itsas Faktoriaren prestaketak jaso zuen saria “lana giza baliabide eta baliabide material propioen ekonomian oinarritzeagatik eta balore iturri gisa dagoeneko dauden gaien gehienezko aprobetxamenduan oinarritzeagatik” Berreskuratutako eraikinen bizitza berri eta bigarren aukera honetaz gain, jarduera berriak material merke, eskuragarri eta industri erabilpenekoekin burutu ziren. Horrela zioen epaimahaiak: “bertako egur eraldatua edo zuhaitz forman, polikarbonatoa, aldamioak eta palletak irudi berrian bihurtzen dira, horrela eraldaketa ez dela hain zaila demostratuz, modu jasangarri baten eta jatorrizko erabilpenak errespetatuz egin daitekeela erakutsiz”.

que sirvan como motor económico y social y como hito de la regeneración urbana y cultural de Pasaia. Se ha protegido toda la madera del estalpe con aceite de linaza, y se ha avanzado considerablemente en los trabajos de adecuación del espacio que albergará la futura herrería. También se han reparado las goteras presentes en algunos puntos del edificio principal. Se ha desarrollado el proyecto de adecuación por fases para la factoría. Por otra parte, el Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Gipuzkoa ha restaurado parte de las cristaleras de la nave principal o Itsas Antzokia. Premio Egurtek La Factoría Marítima Albaola ha sido distinguida con el Premio Egurtek 2016 de arquitectura y técnicas de madera en la categoría de madera local. Era la tercera edición de este certamen, organizado por el Bilbao Exhibition Center y el Colegio de Arquitectos Vasco-Navarro, que nacieron con el objetivo de reconocer públicamente las actuaciones más relevantes en el uso y fomento de la madera. La habilitación de la Factoría Marítima Vasca en Pasaia, dirigida por Lekuona Arkitektura, se alzó con el premio por basar la obra en “la economía de medios materiales y humanos propios y en el aprovechamiento máximo de los elementos existentes como fuente de valor”. Además de esta nueva vida y segunda oportunidad de las construcciones recuperadas, las nuevas actuaciones se ejecutaron con materiales baratos, accesibles y de uso industrial. “La madera local transformada o en forma de árboles, el policarbonato, los andamios y los pallets se convierten en la nueva imagen, con la que se demuestra que no es tan difícil la transformación y que esta se puede ejecutar de manera sostenible y con respeto a los usos originales”, afirmó el jurado.

16


4. KULTUR EKIMENA

4. ACCIÓN CULTURAL

SARRERA

INTRODUCCIÓN

Albaolaren jarduera kulturalaren ezaugarria

beste

La acción cultural de Albaola se ha caracterizado por el

kultur entitate batzuekin proiektu amankomunak egitea

desarrollo de proyectos comunes con otras entidades

da; beraien artean, DSS2016aren barnean, Itsasgileak

culturales; entre ellas destaca especialmente el programa

progama nabarmentzen da.

Itsasgileak, dentro del marco de DSS2016.

Jarduera hauetaz gain, Albaolak DSS2016-k programatu-

Además de estas acciones Albaola ha colaborado con

tako beste jarduera batzuetan ere kolaboratu du egoitza

otras acciones programadas por DSS2016, o bien ha

horretarako erabili delarik.

servido de sede para algunas de ellas.

Horretaz gain, Albaolak kultur programa propio bat

Aparte de ello, Albaola ha desarrollado un programa

garatu du, antzeslanak, hitzaldiak, kontzertuak eta abar

cultural propio que incluye conferencias, obras de teatro,

luze bat eskainiz.

conciertos y un largo etcétera.

ALBAOLA “ITSASGILEAK” DSS2016 PROGRAMA

PROGRAMA CULTURAL “ITSASGILEAK” DSS2016-

KULTURALA

ALBAOLA

Itsasgileak programaren jarduera kulturalak urte osoan

Las acciones culturales del programa Itsasgileak se han

zehar garatu dira eta errepertorio anitza osatzen dute:

desarrollado a lo largo de todo el año, configurando un

antzerki emanaldiak, kontzertuak, hitzaldiak, erakus-

variado repertorio: representaciones teatrales, conciertos,

ketak, mendi ibilaldi kulturalak, Gurdi-Bidea bezalako

charlas, exposiciones, recorridos montañeros-culturales,

sailkatzeko zailak diren ekimenak.

un congreso internacional e iniciativas de difícil clasifica-

Itsasgileak programak duen garrantziagatik eta sakon-

ción como la Ruta Carreteril.

tasunagatik Memoria honetako ERANSKIN espezifiko

Debido a la importancia e intensidad de las acciones

batetan jasoko dira (ikus I. eranskina).

realizadas dentro del programa Itsasgileak, esta memoria

ITSASGILEAK programaren jarduerak:

cuenta con un anexo específico donde se recogen todos los detalles de las mismas (ver anexo I).

•TXALUPAK & CARRETAS

Acciones integradas en el programa ITSASGILEAK:

•EH PETREL! •NEWMAN SOUND CHOIR ETA EASO ABESBATZA

•TXALUPAK & CARRETAS

•BALEA EGUNA

•EH PETREL!

•GURDI BIDEA, Quintanar de la Sierra-Pasaia

•NEWMAN SOUND CHOIR & CORO EASO

•EUROPEAN MARITIME HERITAGE

•BALEA EGUNA •RUTA CARRETERIL, Quintanar de la Sierra-Pasaia

ALBAOLA PROGRAMA KULTURALA

•EUROPEAN MARITIME HERITAGE

•Ziburuko Piarres Larzabal Institutuko ikasleen bisita. Honekin ikasle promozio honek egin duen San

Juan

baleontziaren

eraikuntzaren

jarraipena

bukatutzat eman da.

•Visita de los alumnos de Secundaria del Instituto Piarres Larzabal de Ziburu. Con ella finaliza el ciclo de

•Music-Box jaialdiaren barnean Delorean taldearen kontzertua, DSS2016ko programa kulturalaren parte

seguimiento de la construcción de la nao San Juan por parte de esa promoción de alumnos. •Concierto del grupo Delorean, dentro del festival

bezala. •San Juan baleontziaren eraikuntzaren proiektu­ a aurkezteko bu­ ruz­ ko

PROGRAMA CULTURAL ALBAOLA

Xabier

ezagutza

Agoteren eta

hitzaldia,

Music Box, celebrado como parte del programa cultural de DSS2016.

REDFORESTA

•Conferencia de Xabier Agote en Albaola sobre el

2016 kongresuko lehenengo zatiaren parte-hartzaileei

proyecto de construcción de la nao San Juan, dirigida

zuzenduta.

Kolegio

a los participantes de la primera entrega del congreso

Ofizialaren 50. urteurrenaren ospatzeari amaiera eman

REDFORESTA 2016 ‘La sabiduría y el saber sobre la

zion.

madera’. Este congreso forestal ponía fin a la celebración

Kongresu

jakinduria’

‘Egurrari

honek

Ingeniarien

17


•Albaolak sortutako ‘Oihanetik Itsasora’ erakusketa Donibane Lohitzunen, Piarres Larzabal institutuaren •’San Juan baleontziaren eraikuntza’ Mikel Leozen dibulgazio hitzaldia Mutrikuko Kultur Etxean.

creada por Albaola, en San Juan de Luz, en colaboración con el Instituto Piarres Larzabal de Ziburu.

•El Faro del Silencio eleberriaren egilea den Ibon Martínen bisita gidatua Albaolan, bere liburuaren irakurle eta zaleentzat Faktorian eta inguruetan, non garatzen den bere eleberria.

•Conferencia de Mikel Leoz en la Casa de Cultura de Mutriku: ‘La construcción de la nao San Juan’. •Visita guiada de Ibon Martín en Albaola, autor de la novela El Faro del Silencio a lectores y fans de su libro en

•Albaola Itsas Kultur Faktoriaren proiektuari buruzko eta San Juan baleontziaren eraikuntzari buruzko Xabier baleontziaren

la Factoría y alrededores, lugares en los que se desarrolla la obra. •Charla sobre el proyecto Albaola Itsas Kultur Faktoria

Agoteren hitzaldia Sustapena Donostian. Juan

Ingenieros •Exhibición de la exposición ‘Del bosque al mar’

kolaborazioarekin.

•San

del 50 aniversario de la creación del Colegio Oficial de

proiektuaren

inguruko

hitzaldia Bilboko Antzokian.

y la construcción del San Juan impartida por Xabier Agote en Fomento San Sebastián.

•Euskalerriko Adiskideen Elkartearen Xabier Alberdi Lonbideren onarpeneko zeremonia eta ikasgaia. Honako

•Charla sobre el proyecto de la nao San Juan en el Antzoki de Bilbao.

onarpenen ikasgaiarekin: ‘Superación del síndrome de

•Celebración en Albaola de la ceremonia y lección de

Elcano; sobre la necesidad de impulsar la investigación, el

ingreso de Xabier Alberdi Lonbide en la Real Sociedad

conocimiento y la difusión de la historia marítima vasca’.

Bascongada de los Amigos del País. Con la lección de ingreso

Euskalerriko Adiskideen Elkarteko Osoko Adiskidea den

Superación del “Síndrome de Elcano”; sobre la necesidad de

Fernando Txueka Isastiren harrerarekin.

impulsar la investigación, el conocimiento y la difusión de

•’Surfilmfestibal Oceanic Adventure’ jaialdiaren ospa­ kizuna Albaolan.

la historia marítima vasca. Con introducción del Amigo de Número de la Bascongada Fernando Txueka Isasti.

•Euskal kulturari dedikatutako ‘Smithsonian Folklife Festival’en Albaolaren parte hartzea, ekainaren 30tik uztailaren 10era Washingtonen (E.B.)

•Celebración en Albaola del ‘Surfilmfestibal Oceanic Adventure’. •Participación de Albaola en el ‘Smithsonian Folklife

•Ontzi ingeniaria eta Albaolako boluntarioa den Enrique

Festival’ dedicado a la cultura vasca, celebrado del 30 de

Lekuonaren hitzaldia Gdansk-eko (Polonia) National

junio al 10 de julio en Washington (EE.UU).

Maritime Museum-ean, Itsas Tradizioak Europar Uretan Nazioarteko Konferentzian. •Erriberako

Enrique Lekuona, en el National Maritime Museum de

arotzeriaren

erakusketa

eta

basoko

kudeaketa eta ontzi eraikuntzari buruzko hitzaldia, DSS2016

Kulturaren

programaren

Hiriburutza

barneko

•Ponencia del ingeniero naval y voluntario de Albaola

2016bidearen

Gdansk (Polonia), en la Conferencia Internacional sobre Tradiciones Marítimas en Aguas Europeas.

Europarraren

•Demostración de carpintería de ribera y charla sobre

etapakako

gestión forestal y construcción naval en el bosque de

ibilbidearen parte bezala.

Dantzaleku (Alsasua, Navarra), como parte del recorrido

•Vicente Zaragüetaren oroimenez, Hondarribiako nabigatzaileak antolatutako VIIª Regata Gipuzkoa a Vela-ko irteeran Albaolako Ameriketatik traineruaren presentzia.

por etapas 2016bidea del programa de la Capitalidad Cultural Europea DSS2016. •Presencia de la trainera Ameriketatik de Albaola en la salida de la VIIª Regata Gipuzkoa a Vela, organizada en

•Albaolaren parte hartzea Errenteriako Atlantikaldia Jaialdian. Maketen erakusketa ontzi modelismoaren

recuerdo de Vicente Zaragüeta por Hondarribiko Nabigatzaileak.

tailerra haurrentzat Errenteriako erdigunean. Albaolako

•Participación de Albaola en el Festival Atlantikaldia

itsasontziak Galiziako Culturmar-eko beste itsasontziekin

en Errenteria. Exposición de maquetas y taller de mode-

batera jaialdiari hasiera eta amaiera eman zioten gaueko

lismo naval para niños y niñas en el centro de Erren-

nabigazioekin.

teria. Las embarcaciones de Albaola junto con algunas

•Xabier Agoteren San Juan baleontziaren eraikuntza

embarcaciones llegadas de Galicia pertenecientes a

proiektuaren aurkezpen hitzaldia St. Johns-en (Terranova,

Culturmar abrieron y cerraron el festival con navega-

Kanada), “A Trinity Seduction: building experiences for

ciones nocturnas.

profit, tourism, youth engagement and education. Creative

experiences

beyond

wood

and

water”

•Conferencia de presentación del proyecto de construcción del San Juan de Xabier Agote en St. Johns 18


programaren barnean, The Wooden Boat Museum of

(Terranova, Canadá), dentro del programa: “A Trinity

Newfoundland and Labrador-ek antolatuta.

Seduction: building experiences for profit, tourism,

•Euskal diasporako gazteen bisita gidatua Albaolara,

youth engagement and education. Creative experiences

Eusko Jaurlaritzaren Gaztemundu 2016 programaren

beyond wood and water” organizado por The Wooden

barnean.

Boat Museum of Newfound and Labrador.

•Mikel Leozen San Juan baleontziaren eraikuntzari buruzko dibulgazio hitzaldia Altzako Berra Zaharren Egoitzan. •Xabier Agoren hitzaldia Miarritzeko Musée de la

Mer-en,

San

Juan

baleontziaren

proiektuaren

aurkezpena. •DSS2016ko enbaxada ibiltaria den Tosta proiek­ tuarentzat egindako dokumentalean parte hartzea, Albaolako Lafayette izeneko Bantry-ko yola ontzia eta tripulazioa utziaz. •DSS2016 Kultur Hiriburutza Europarra progra­ maren barneko 2016 Bidea etapakako ibilbidearen

•Visita a Albaola de jóvenes de la diáspora vasca, dentro del programa Gaztemundu 2016 del Gobierno Vasco. •Charla divulgativa sobre la construcción del San Juan de Mikel Leoz en la Residencia de Ancianos Berra de Altza. •Conferencia de Xabier Agote en el Musée de la Mer de Biarritz. Presentación proyecto nao San Juan. •Participación en el documental desarrollado para el proyecto Tosta, la embajada itinerante de DSS2016, mediante la cesión de la yola de Bantry de Albaola Lafayette, aportando también la tripulación para la misma. •Colaboración en la celebración de la etapa de

parte izan zen Pasai Donibaneko etaparen ospatzean

Pasai Donibane, como parte del recorrido por etapas

kolaborazioa

2016Bidea del programa de la Capitalidad Cultural

eta

Pasai

San

Pedroko

etapako

partehartzailen bisita Albaolara. •Xabier Agoteren Hitzaldia Donibane Lohitzuneko lorategi botanikoan, San Juan baleontziaren eraikuntza proiektua aurkezteko. •Gipuzkoako Sagardogile Elkarteak urtero Donostian anto­latutako Sagardo Apuruan kolaborazioa. •Hego Lapurdiko Hiriguneak Urruñan antolatutako Har Eman topaketetan parte hartzea, muga-gaineko proiektuei buruzko mahai inguruan. •“Arqueología de la pesca vasca en el Atlántico Norte” mintegiko partehartzaileen bisita Albaolara, UPV/EHUko Letretako Fakultateak antolatuta. •Parajes y Museos sarean parte izatea. “Parajes y Museos del Pais Vasco”-ekin muga-gaineko kola­ boraziorako ekimena, zeinen lehen jarduera komuna bai Erkidegoko eta bai Iparraldeko nahi eta nahi ez bisitatu behar diren 26 leku eta museoen eskaintza jasotzen duen gida argitaratzea izan da, tartean Al­baola aurkitzen da, aipatutako bi lurralde horietako onda­ re kulturala, naturala eta turistikoa ezagutzera emateko. •Gasteizen, EXPO 2016ko “Ingeniaritza sostenga­

Europea DSS2016 y visita a Albaola de los participantes de la etapa de Pasai San Pedro. •Conferencia de Xabier Agote en el auditorio del jardín botánico de San Juan de Luz para presentar el proyecto de construcción de la nao San Juan. •Colaboración en el Sagardo Apurua de Donostia, evento organizado por la Asociación de Sidreros de Gipuzkoa. •Participación en el coloquio sobre proyectos transfronterizos en los encuentros Har Eman, organizados por la Aglomeración Sur del País Vasco francés en Urrugne. •Visita a Albaola de participantes del Seminario ‘Arqueología de la pesca vasca en el Atlántico Norte’, organizado por la Facultad de Letras de la UPV/EHU. •Incorporación en la red Parajes y Museos. Iniciativa de colaboración transfronteriza “Parajes y Museos del País Vasco”; la primera acción conjunta ha sido la publicación de una guía que reúne las ofertas de los 26 parajes y museos de visita imprescindible en la Comunidad Autónoma Vasca e Iparralde, que permite conocer el patrimonio cultural, natural y turístico de ambos territorios; entre ellos se encuentra Albaola. •Presencia con exposición de Albaola en la Escuela

rria” testuinguruan, UPV/EHUko Ingeniaritza Uniber­

Universitaria de Ingeniería de la UPV/EHU en Vitoria/

tsitate Eskolan, Albaolaren presentziarekin erakusketa

Gasteiz en el contexto de la EXPO 2016 “Ingeniería

batean.

Sostenible”.

•Albaolako boluntarioa den Dala Beld-en hitzaldia

•Conferencia de la voluntaria de Albaola Dala Beld

San Juan baleontziaren eraikuntzari buruzko hitzaldia

sobre la construcción de la nao San Juan en Michigan

Michiganen (E.B.).

(EEUU). 20


5. HEZKUNTZA EKIMENA

5. ACCIÓN EDUCATIVA

SARRERA

INTRODUCCIÓN

Hezkuntza eskaintza zabala luzatu da orotariko ikasle

La oferta educativa de Albaola, dirigida a estudiantes

mota desberdinentzat, bereziki bisita gidatuak eginez

de todos los niveles, ha consistido sobre todo en visitas

eta tailerrak garatuz bisiten osagarri moduan.

guiadas y talleres complementarios.

Bisita gidatuak eskaini dira haur hezkuntza, lehen

Se han ofrecido visitas guiadas para grupos de educa-

hezkuntza, bigarren hezkuntza, batxilergo, lanbide-

ción primaria, secundaria, bachiller, formación profe-

hezkuntza, helduen hezkuntza eta hizkuntzak ikasten

sional, educación para adultos e idiomas. Han sido visitas

dituzten taldeei. Adinari eta lantzen dituzten gaiei egoki-

guiadas adecuadas a la edad y a los temas de trabajo

tutako ordubeteko bisita gidatuak izan dira eta, haur

de cada grupo, y con los alumnos de Primaria y de

eta lehen hezkuntzako ikasleekin, eskulan-tailerrak ere

Educación Infantil también se han llevado a cabo talleres

burutu dira bisiten edukia osatzeko asmoz. Horien artean

manuales como complemento; los más novedosos de

berrienak haritz ipinabarren tailerra, egurrezko itsason-

entre ellos han sido el taller de robles ipinabarros, el taller

tzien tailerra eta Txoren mozorroaren tailerra izan dira.

de barcos de madera y el del disfraz de Txo.

Bisitak lau hizkuntzetan eskaintzen dira, euskara eta

Las visitas se ofrecen en cuatro idiomas, y aun siendo

gaztelania badira ere gehien eginak (hurrenez hurren),

las de euskara y castellano (en ese orden) las más solici-

ingelesez eta frantsesez ere egin izan ditugu. Ingelesez

tadas, también se han hecho en francés e inglés. En inglés,

batez ere DBH3ko ikasleekin eta frantsesez iparral-

sobre todo con grupos de 3º de Educación Secundaria, y

detik edo Frantziatik datozen taldeekin. Guztira, 160

en francés con grupos llegados de Iparralde o de Francia.

ikastetxe inguru pasa dira 2016ean Albaolatik (horien

En total son unos 160 los colegios que han pasado en

artean batzuk bi edo gehiagotan etorri direnak). Beste

2016 por Albaola (algunos repitiendo dos o más veces).

talde moten artean ere 10 euskaltegi etorri dira, Iraleko

Entre otro tipo de grupos también han acudido 10

7 irakasle talde, eta hirugarren urtez jarraian, Rutas cien-

euskaltegis, 7 grupos de profesores de Irale y, por tercer

tíficas, artísticas y literarias programako zazpi talde,

año consecutivo, 7 grupos del programa educativo Rutas

Hezkuntza, Kultura eta Kirol ministeritzak sustatutako

científicas, artísticas y literarias, una iniciativa del Minis-

ekimenetik. Hauek denekin ere bisita gidatuak egin dira.

terio de Educación, Cultura y Deportes. Con todos estos

Honez gain, ikasturte amaiera arte tailerrak eskaini dira

grupos tambien se han realizado visitas guiadas.

hilean behin igande batean familientzat, haurrak itsa-

Además se han organizado talleres un domingo al mes

sontzi bat burutzeko beharrezkoak diren elementu

para familias, con el objeto de que los niños y niñas

desberdinak ezagutu eta barneratzeko, burdina, egurra

conozcan el proceso de construcción de un barco y los

edo aurretiko ikerketa arkeologikoak kasu. San Juan

materiales necesarios para ello, como hierro o madera,

baleontziaren eraikuntza prozesuaren faseak aztertu

o los trabajos arqueológicos que han permitido conocer

dira, materialen eta haiekin lotutako lanbideen garrantzia

todo ello; asimismo, han podido conocer el oficio de

azpimarratu dira eta ontzia hornitzeko osatzen duten

carpintero de ribera, y se les ha mostrado la red de rela-

harreman sarea irudikatu dira. Ikasturte amaierarako haur

ciones que se ha ido formando con los proveedores del

bakoitzak bere itsas unibertsoa sortu du kutxa batean,

barco. Para el final del curso, cada niño y niña ha guar-

bertan hilabete guztietan osatutako elementu guztiak

dado su universo marítimo en una caja, en la que ha

erakutsiz; haritz ipinabarrak, saskarra, aingura, egurrezko

ido metiendo los elementos que iba creando cada mes:

itsasontzia, erretxina eta sokak.

robles ipinabarros, pecio, ancla, barco de madera, alqui-

San Juan baleontziaren inguruko tailer hauez gain,

trán y cuerdas.

Euskal Kostaldeko Museoen sarearekin bat, tailer berezi

Además de estos talleres en torno al ballenero San Juan,

batzuk eskaini dira martxoan, zeinetan kartulinazko

se han ofrecido unos talleres especiales en marzo junto a

balea bat eta egurrezko itsasontzia egin diren. Beasainen

la Red de Museos de la Costa Vasca.

ospatutako “Albaola zure plazan” formatuaren barne ere,

En dichos talleres los participantes hacían una ballena de

baleen tailerra eskaini da; bestalde, abenduko Sagardo

cartulina y un barco de madera. Durante la celebración

Apuruaren programa barruan kortxozko itsasontzien

en Beasain del “Albaola zure plazan” se ofreció el taller de

tailerra burutu da.

ballenas; y dentro del programa del Sagardo Apurua de

22


Udan leku desberdinetako udalekuak jaso ditugu, eta

diciembre se ha efectuado el taller de barcos de corcho.

bisita gidatuak nahiz tailerrak egin ditugu haur hauekin.

En verano hemos recibido colonias de muchos sitios; con

Hamasei aldiz izan ditugu udalekuetako haurrak, guztira

ellos hemos realizado visitas guiadas y talleres con estos

1.015 haur pasatu direlarik Albaolatik.

grupos. Han visitado Albaola dieciséis grupos de colo-

Errenteriako Kids&Us ingeles eskolaren eskutik, antzerkia

nias de verano, en total 1.015 niños y niñas.

ingelesez gauzatu da Albaolan bi asteburutan. Haurrek,

De la mano de la escuela de inglés Kids&Us de Errenteria,

euren familiekin batera, itsasoaren munduarekin erlazio-

se ha representado teatro en inglés en la Factoría, en

natutako antzezlana ikusteko aukera izan dute ingelesez,

dos fines de semana. Los pequeños han tenido la opor-

“Under the sea” antzezlana otsailean eta “Story time

tunidad de ver, junto a sus familias, dos obras teatrales

around the world” antzezlana urrian.

en inglés relacionadas con el universo marítimo: “Under the sea”, en febrero y “Story time around the world” en octubre.

HEZKUNTZA EKIMENAREN PROGRAMA Aurretiazko bilera bat egin da Ingurugela-rekin, Albaolaren eskaintza didaktikoa Agenda 21 programaren

PROGRAMA DE ACCIÓN EDUCATIVA

barnean sartzeko helburuarekin, jasangarritasunari lehen-

Se ha celebrado una reunión preliminar con Inguru-

tasuna emanaz. Zentzu honetan, programa horretan

gela con el fin de incluir la oferta didáctica de Albaola

sartu eta eskaintzeko bisita berezi bat prestatzen hasi

en el programa de Agenda 21, priorizando el aspecto

gara, 2017an behin betiko programaren barne sartzeko.

de la sostenibilidad. En este sentido se ha empezado a

Pasaia Lezo Lizeoa ikastolarekin batera, “Marinel Gazteak”

trabajar en una visita especial para incluirla y ofrecerla

programa martxan jarri da. Dibertsifikazio Kurrikulareko

en dicho programa. Durante el 2017 podrá ser definitiva-

ikasleei zuzendutako ikastaro bat da, talde lanean eta

mente incluida.

esperimentazioan oinarrituta. Ikastaro honetan ikasleak

Se ha puesto en práctica el programa ‘Marinel Gazteak’,

motibatzea da helburua itsasontzi tradizionaletan nabi-

conjuntamente

gatzen ikasiz eta ontzi eraikuntzari buruzko ikastaroaz

consistente en un cursillo basado en la experimentación

jasoz. Formazioak talde lana eta taldearekiko konpro-

y el trabajo en equipo y dirigido preferentemente a los

misoa sustatzen du, hartutako erantzukizunak nork bere

estudiantes de Diversificación Curricular. A lo largo del

gain hartuz, kultur dibertsitatea eta ezberdinak izateko

cursillo los alumnos aprenden a navegar en embarca-

besteen eskubidea errespetatuz.

ciones tradicionales y reciben formación sobre cons-

Bukatzeko, aipatu ere Pasaiako Blas de Lezo Itsas Institu-

trucción naval, mediante lo cual se busca motivarles. La

tuko ikasle-taldeak ohizko bisita arruntak egiten dituztela

formación potencia el trabajo en equipo y el compromiso

Faktoriara San Juan baleontziaren eraikuntzaren jarrai-

para con el grupo, favoreciendo que cada uno asuma

pena egiteko. Bisita hauek eskolak eta Albaola elkarteak

las responsabilidades adquiridas y respete la diversidad

duten kolaborazio hitzarmenari esker egiten dira.

cultural y el derecho de los demás a ser diferentes.

con

la

ikastola

Pasaia-Lezo-Lizeoa,

Finalmente, cabe mencionar que grupos de alumnos del Instituto Náutico-Pesquero Blas de Lezo de Pasaia realizan visitas regulares a la Factoría, para realizar un seguimiento de la construcción del San Juan. Estas visitas se realizan en el marco del convenio de colaboración que tienen el centro y la asociación Albaola.

25


6. IKERKUNTZA EKIMENA

6. ACCIÓN DE INVESTIGACIÓN

SARRERA

INTRODUCCIÓN

2016. urtean zehar Albaolako Ikerketa Saila abiatu da

Durante el 2016, se ha implementado el Departamento

eta honen arduradun Xabier Alberdi Lonbide izendatu

de Investigación de Albaola, designando a su respon-

da, Deustuko Unibertsitatean Filosofia eta Letretan

sable, Xabier Alberdi Lonbide, Licenciado en Filosofía y

Lizentziatua eta unibertsitate beran egindako Kultur

Letras por la Universidad de Deusto y con el Máster de

Baliabideen Kudeaketa Master-a duena. Alberdi Euskal

Gestión de Recursos Culturales en la misma universidad.

Herriko Unibertsitatean Historia Modernoan Doktorea da

Alberdi es Doctor en Historia Moderna por la Universidad

Interes Gatazkak Gipuzkoako Itsas ekonomian, XVI eta

del País Vasco, con la tesis Conflictos de Intereses en la

XVII. mendeak izeneko tesiarekin. Tesi honek kalifikazio

Economía Marítima Guipuzcoana, Siglos XVI-XVIII, que

gorena lortu zuen.

obtuvo la máxima calificación.

Aro berriko Euskal Itsas Historian aditua da eta ildo

Es especialista en Historia Marítima Vasca de época

horretan hainbat ikerkuntza zuzendu ditu. Gipuzkoako

moderna, y ha dirigido diversas investigaciones dentro

portu gehienetan egindako ikerkuntza proiektuak aipatu

de esta línea. En este sentido se pueden mencionar los

daitezke, Gipuzkoako Antzinako Portu Guneak izeneko

proyectos de investigación desarrollados en la mayoría de

ikerkuntza proiektuaren baitan. 2010etik Elkanoren Lehe-

los puertos de Gipuzkoa, englobados en el programa de

nengo Zikumnabegazioaren V. mendeurrenaren historia

investigación Antiguos Espacios Portuarios de Gipuzkoa.

aholkularia da, Getariako Udalaren eskutik.

Desde 2010 es asesor histórico del comité para la organi-

Joan den 2016. urtean uztartuta dauden bi arlotara lotu

zación del V. Centenario de la Primera Circunnavegación

da: ikerketa basikoa eta hedapen zientifikoa.

de Elkano de la mano del Ayuntamiento de Getaria.

Ikerketa basikoaren alorrean zenbait egitasmo garatu

Las actividades llevadas a cabo por el Departamento se

dira:

han circunscrito a dos ámbitos interrelacionados: investigación básica y difusión científica. En lo que a la investigación básica se refiere, se han desa-

IKERKETA ETA EZAGUTZA EGITARAUA •Gipuzkoako

Antzinako

rrollado varios proyectos de investigación integrados en

portuguneetan

miaketa

los programas de investigación de Albaola:

eta zundaketa arkeologikoak; VII. kanpaina. Getaria eta Zumaia artean kokatutako antzinako zenbait portugu-

PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN Y CONOCIMIENTO

neetan lehorreko zein urpeko miaketak eta zundaketak

•VIIª campaña de prospecciones arqueológicas en los

burutu dira. Gainera lehenagoko eskuhartze arkeolo-

antiguos espacios portuarios de Gipuzkoa. Se han reali-

gikoetan zehar zenbait portu-azpiegituretan jasotako

zado prospecciones arqueológicas y sondeos, tanto en

laginen C-¡4 datazioak egin dira.

tierra como bajo el mar en varios antiguos emplazamientos

•Placentia uhartean (Acadia National Park, Maine,

portuarios extendidos entre los términos municipales de

AEB) zundaketa arkeologikoen II. kanpaina. 2016ko

Getaria y Zumaia. Además, se han realizado dataciones de

abuztuan

C14 sobre muestras recogidas en intervenciones arqueo-

garatutako

ikerketa-egitasmo

hau

Abbe

Museum, World Ocean Observatory, Nature Conser-

lógicas anteriores en distintas infraestructuras portuarias.

vancy eta Acadia National Park-ekin batera antolatu da

•IIª campaña de sondeos arqueológicos en la isla

eta Montrealeko Unibertsitateko ikerlarien laguntza izan

de Placentia (Acadia National Park, Maine, USA). Este

dugu. Placentia eta Gott Island uharteetan ehundik gora

proyecto de investigación se ha llevado a cabo en agosto

zundaketa eta urpeko miaketak burutu ditugu, XVI. eta

de 2016 en colaboración con el Abbe Museum, World

XVII. mendeetako euskal arrantzaleen kokalekuak eta

Ocean Observatory, Nature Conservancy y Acadia National

ontzien gordelekuak aurkitzeko helburuarekin. Emaitzak

Park, y con el apoyo de investigadores de la Universidad

oraindik ikerketa fasean dauden arren, mende horietan

de Montreal; la investigación ha consistido en la realiza-

Ingalaterra

arrantzaleen

ción de más de un centenar de sondeos estratigráficos en

presentziaren historia eraikitzeko eta datozen urteetan

las islas de Placentia y Gott Island, así como de prospec-

garatu nahi ditugun ikerlanen garapenerako garrantzi

ciones subacuáticas en ambas islas, con el propósito de

handikoak dira.

localizar posibles zonas de atraque de embarcaciones y de

Berriko

kostaldean

euskal


•XVI. mendeko euskal itsas ekonomian emakumeek

establecimiento de las infraestructuras necesarias en una

egindako ekarpenari buruzko erakusketa eta argitalpene-

estación de pescadores vascos de los siglos XVI y XVII. Los

rako beharrezko ikerketa historiko egitasmoa garatzeko

resultados obtenidos, aunque todavía permanecen en fase

dokumentzaio ikerketaren amaiera. Gipuzkoako hainbat

de estudio, nos permiten avanzar algunas conclusiones

agiritegietako edukiak miatu dira.

de gran interés, tanto para la continuación de las labores de investigación en esta isla como para la reconstrucción

Hedapen zientifikoa:

de la historia de los pescadores vascos durante esos dos

Arlo horretan ekimen hauek bete dira:

siglos en las costas de la actual Nueva Inglaterra.

•European Maritime Heritage-ren Nazioarteko 9. Kongresua: “Norabideak erabakitzen: itsas ondarearen arazoak konpontzeko estrategiak” kongresuaren antolaketa DSS2016 Europako Kultur Hiriburutzarekin eta European

Maritime

Heritage-ekin

batera.

Europako

hamar herrialdetako, Estatu Batuetako eta Kanadako 69 adituk hartu zuten parte. •Cátedra UNESCO Kultur Paisaiak eta Ondareak eta EHUk antolatutako Euskal Arrantzaren Arkeologia Atlantiar Itsasertzean biltzarrean parte hartzea, ondorengo ponentziarekin: Euskal bakailao arrantza Mainen, azken aurkikuntzak. •Elkar argitaletxearentzat euskal itsas ondareari buruzko monografia baten idazketan laguntza.

•Conclusión de las labores de investigación documental para el desarrollo del proyecto ‘16. mendeko euskal itsas ekonomian emakumeek egindako ekarpenari buruzko erakusketa eta argitalpenerako beharrezko ikerketa historiko egitasmoa’. En su desarrollo, se han revisado los fondos de diversos archivos del territorio histórico de Gipuzkoa. Difusión científica En lo que a las labores de difusión científica se refiere se han llevado a cabo las siguientes: •Organización en colaboración con Capital Europea de la Cultura DSS2016 y European Maritime Heritage del 9º Congreso Internacional de European Maritime Heritage: ‘Trazando Rumbos. Estrategias para resolver

•Azti Itsas Ikerkuntzarako Departamenduarekin elkar-

problemas en el patrimonio marítimo’, en el que ha parti-

lana, Albaolaren pantalana utziaz uraren kutsatzaileak

cipado 69 expertos de 10 países europeos, así como de Estados Unidos y Canadá. •Participación en el Seminario ‘Euskal Arrantzaren Arkeologia Atlantiar Itsasertzean’, organizado por la Cátedra UNESCO de Paisajes Culturales y Patrimonio y la UPV/EHU, con la ponencia La pesca vasca del bacalao en Maine, hallazgos recientes. •Colaboración en la redacción de una monografía divulgativa sobre la historia marítima vasca para la editorial Elkar. •Colaboración con el Departamento de Investigación Marina de Azti, cediendo el pantalán de Albaola para hacer muestreos pasivos de captación de contaminantes en el agua.

antzematen dituzten lagin hartze pasiboak burutzeko. Hitzaldiak:

•Burgos ciudad marítima: la importancia del Consulado del Mar en las expediciones vascas hitzaldia Burgosen, Bizitzaren Itsasargia-ren barruan Kulturaren Europar Hiriburua DSS2016-ren Itsasgileak Kultur Programaren baitan.

•Igartzako presa eta San Juan baleontzia hitzaldia, Igartzan (Beasainen).

•Euskaldunak Labrador eta San Lorentzo estuarioan bakailao arrantzan hitzaldia, San Telmo Museoan Oreina Urkian Kanatak antolatutako hitzaldi zikloaren barnean.

•Gipuzkoar

nabigatzaileak

aurkikuntzen

garaian

hitzaldia, Koldo Mitxelenan Gipuzkoako Historialarien Elkarteak antolatutako hitzaldi zikloaren barnean.

•1615ko euskaldunen sarraskia Islandian: testuingurua eta arrazoiak hitzaldia, Koldo Mitxelenan Gipuzkoako Historialarien Elkarteak antolatutako hitzaldi zikloaren barnean.

Conferencias: •Burgos ciudad marítima: la importancia del Consulado del Mar en las expediciones vascas, impartida en Burgos dentro de las actividades del Programa Cultural Itsasgileak de la Capital Europea de la Cultura DSS2016, dentro del Faro de la Vida. •Igartzako presa eta San Juan baleontzia, impartida en Igartza (Beasain) organizada por el ayuntamiento de Beasain.

•Arqueología portuaria en la Guipúzcoa de la expan-

•Euskaldunak Labrador eta San Lorentzo estuarioan

sión oceánica, Donostiako EHUko Ingeniaritza Zibila

bakailao arrantzan, impartida en el museo San Telmo,

Fakultatean.

dentro del ciclo organizado por Oreina Urkian Kanata.

28


Zenbait hedabideei (EITB, Diario Vasco, Hitza...) Sailak

•Gipuzkoar

nabigatzaileak

aurkikuntzen

garaian,

garatutako arkeologia lanei buruz eta ontzigintzaren

impartida en Koldo Mitxelena dentro del ciclo organi-

eta

zado por la Asociación de Historiadores de Gipuzkoa.

balea-arrantzaren

historiari

buruz

emandako

•1615ko euskaldunen sarraskia Islandian: testuingurua

informazioa.

eta arrazoiak, impartida en Koldo Mitxelena dentro del ALBAOLA-UNESCO

ciclo organizado por la Asociación de Historiadores de

Aparteko aipamena eskatzen du UNESCOK Albaolarekin

Gipuzkoa.

duen harremana. Urte honetan gauzatu da UNESCOk San Juan ontziaren eraikuntzari eman dion babesa eta honek ekimen ezberdinak izan ditu berekin. Honako hauek azpimarratzekoak:

Juan baleontziaren erreplikaren eraikuntza proiektua UNESCOren babes eta laguntza osoarekin. Honako hauek hartu zuten parte: Xabier Agote, Albaolako Izaskun

sión oceánica, en la Facultad de Ingeniería Civil de la UPV/EHU en Donostia/San Sebastián. •Aportación de información a distintos medios de comunicación (EiTB, Diario Vasco, Hitza...) sobre diversas

•Urte hasieran gizarte aurrean aurkeztu zen San

Lehendakaria,

•Arqueología portuaria en la Guipúzcoa de la expan-

Gomez,

Pasaiako

Alkatea,

Imanol Agote, Eusko Jaurlaritzako Kultur Ondarearen Zuzendaria

eta

Denis

Itsaso,

Nagusiorde

eta

Gipuzkoako

Lehen Foru

Diputatu

Aldundiaren

cuestiones relacionadas con las labores arqueológicas desarrolladas desde el Departamento, así como con la historia de la construcción naval y la caza de la ballena. ALBAOLA-UNESCO Mención aparte requiere la relación de Albaola con la UNESCO. El patrocinio de la UNESCO a la construcción del San Juan, se ha materializado este año y ello ha conllevado diferentes actos. Cabe destacar los siguientes:

Kultur Diputatua. Hauek guztiak nazioarteko izaera zientifikoko aurkezpen honetako parte izan ziren, bakoitzak

jasotako

aitorpen

ofizialaren

alderdi

•A primeros de año se presentaba ante la sociedad el respaldo pleno de la UNESCO al proyecto de la construc-

ezberdin bat nabarmendu zuelarik.

ción de la réplica del ballenero San Juan de Albaola. Se

Albaolako lehendakaria den Xabier Agotek UNESCOk

realizó mediante una rueda de prensa en el salón de actos

emandako babesaren testuingurua zehaztu zuen eta

del Koldo Mitxelena con los siguientes participantes:

horrela kalifikatu zuen: ‘Pasaian gauzatzen ari den San

Xabier Agote, presidente de Albaola, Izaskun Gómez,

Juan baleontziaren eraikuntzan aparteko bultzada da’

Alcaldesa de Pasaia, Imanol Agote, Director de Patri-

Babes honen bitartez, proiektu honen ondorio izan

monio Cultural del Gobierno Vasco y Denis Itxaso, Primer

daitezkeen ekintza guztietan logotipoa erabili ahal

Teniente de Diputado General y Diputado de Cultura en

izateaz gain, Albaolaren proiektua UNESCOk bere programetan proposatutako helburuentzat lagungarria dela eta dituen xedeekin bat datorrela suposatzen du; Urpeko Ondare Kulturalaren 2001ko Konbentzioa kasu, non bere logoa San Juan baleontziaren saskarraren silueta da, hain zuzen. Izaskun Gómezek, Pasaiako alkateak horrela esan zuen: ‘San Juan baleontzia Pasaiako Albaola Itsas Kultur Faktorian hazten ari den heinean, bale-azaleen eta ontzigileen gure tradizioan murgiltzen gaitu; hain

la Diputación Foral de Guipúzcoa. Todos ellos tomaron parte en la presentación de este apoyo de carácter científico e internacional; cada uno de ellos subrayó un aspecto diferente del reconocimiento oficial recibido: Xabier Agote, Presidente de Albaola, contextualizó este patrocinio que, además de permitir el uso del logotipo en todas las acciones que se deriven en el propio proyecto, supone un respaldo pleno dado que es concordante con los fines de UNESCO y contribuye a los objetivos propuestos en sus programas, como es el caso de la Convención del Patrimonio Cultural Subacuático de 2001, cuyo logo preci-

zuzen ere, balea-zale eta ontzigile bikain bezala ikusi

samente es la silueta del pecio de la nao San Juan. Xabier

gaituzte itsaso guztietan. Hori bergogoratuz gure

Agote, calificó este patrocinio de “impulso extraordinario

itsas kulturarekin eta identitatearekin bat egiten dugu,

en el desarrollo del proyecto de la construcción de la nao

eta balioan jartzen ditugu; oso argi dugu hori izango

San Juan que estamos desarrollando en Pasaia”.

dela onuraz betetako etorkizuna ekarriko diona gure

Izaskun Gómez, Alcaldesa de Pasaia, apuntó literalmente

udalerriari’.

que “según va tomando forma el San Juan en la Factoría

29


Imanol Agotek, Eusko Jaurlaritzako Kultur Ondarearen

de Albaola de Pasaia, nos sumerge en la historia para

Zuzendariak UNESCOren aitorpen honek Albaolak

hacernos emerger en nuestra tradición de constructores

Euskal Herriko itsas ondarea berreskuratzeko eta

navales y cazadores de ballenas, aspecto éste, que nos

hedatzeko egiten ari den lana nabarmentzen duela

hizo ser reconocidos allende los mares y que a su vez, nos

azpimarratu zuen, eta ondare honen garrantzia ekarri

reconcilia con nuestra cultura marinera y naval; apuesta

zuen gogora: “Ondare garrantzitsuaz ari gara hitz

cultural que queremos poner en valor, porque estamos

egiten: kontuan izan 30 ontziolatik gora zeudela

plenamente convencidos de que debe ser el elemento

Gipuzkoan bakarrik 16 eta 18. mendeen artean, eta

que haga eclosionar un nuevo y próspero futuro para

euskal ontzioletatik atera direla nazioarteko proiekzioa

nuestro municipio”.

izan duten ontziak, hala nola San Juan baleontzia,

Imanol Agote, Director de Patrimonio Cultural del

Victoria itsasontzia eta Kolonbiako uretan aurkitu

Gobierno Vasco destacó que este reconocimiento de la

berri den San Jose galeoia”,

UNESCO pone de relieve la labor que está realizando

Kultur

UNESCOren

Albaola en la recuperación y difusión del patrimonio marí-

aitorpena bi arrazoietan oinarritzen dela azpimarratu

timo construido en el País Vasco, recordando literalmente

zuen. Batetik, San Juan naoak hedapen elementu

que se trata de: “un patrimonio históricamente impor-

bezala, erreplikak duen garrantzia, munduko ondare

tante, como lo refleja el hecho de la existencia solamente

aldarrikatu izan delarik.

en Gipuzkoa de más de 30 astilleros que estuvieron

Eta,

Ondarearen

bestetik,

Zuzendariak

erreplikaren

egiazkotasuna,

zera

azpimarratuz: “Ez da asmatutako erreplika, datu historikoetan arkeologikoa

oinarritzen izan

da

dena

baizik.

informazio

iturri

Ikerketa ontziaren

planoak egiteko garaian. Horrekin batera, jatorrizko materialak eta garaiko eraikuntza metodoak ari dira erabiltzen San Juan baleontzia eraikitzeko orduan” Denis Itsasok, Gipuzkoako Foru Aldundiko Kultur Diputatuak,

nazioarteko aitorpenak Albaola itsas

faktoriaren garrantzi estrategikoa justifikatzen duen bermea dela adierazi zuen eta gogora ekarri zuen uda honetan hobekien funtzionatu duen errekurtsoa izan dela. Itsasok Faktoriaren balio turistikoaz gain, kultur eta ondare gisa duen balioa nabarmendu zuen eta datozen urteetan Albaolaren proiektuak aberastasun

funcionando entre los siglos XVI y XVIII” y que “los barcos construidos en estos astilleros han alcanzado una dimensión y proyección internacional, como ocurre en los casos de la nao San Juan, la nao Victoria o el recientemente localizado en aguas de Colombia galeón San José”. El director de Patrimonio Cultural recordó que el reconocimiento de la UNESCO se fundamenta en dos motivos. Por una parte, en la importancia que tiene la réplica como elemento de difusión de la nao San Juan, que ha sido proclamado patrimonio mundial. Y por otra, por la autenticidad de la réplica, subrayando que “el criterio de autenticidad es uno de los principios básicos de actuación en las políticas de patrimonio cultural. No se trata de una recreación sustentada en meras hipótesis carentes

duen

de base histórica. Se trata de la reproducción exacta, a

sendotasuna eta egonkortasuna lortuko duelakoan

escala real, de la nao original, construcción que se está

bere konfiantza adierazi zuen.

llevando a cabo en base a los planos elaborados a partir

kulturala

eta

turistikoa

sortzeko

behar

de la información obtenida de la investigación arqueoló•2016ko ekainaren 16an, San Juan naoaren popako

gica realizada por Parks Canada. Complementariamente

ofiziala

se están utilizando, además de los planos, los materiales

adierazten duen plakaren aurkezpena egin zen. Arturo

y métodos constructivos que se emplearon en la nao San

Rey da Silva, UNESCOren Urpeko Ondare Kulturalaren

Juan”.

Babeserako Konbentzioaren Idazkaritzako kidea, plaka

Denis Itxaso, diputado de Cultura de la Diputación Foral

estalgabetu zuen ordezkaria izan zen, honakoen harrera

de Guipúzcoa, recalcó que el reconocimiento interna-

eta eskertzea jaso ondoren: Izaskun Gómez, Pasaiako

cional de la UNESCO es el aval definitivo que justifica

alkatea, Denis Itsaso, Lehen Diputatu Nagusiordea eta

la importancia estratégica de la factoría naval Albaola y

Gipuzkoako Foru Aldundiaren Kultur Diputatua, Marisol

recordó que “este verano ha sido uno de los recursos que

Garmendia, Gipuzkoako Foru Aldundiko Mugikortasun

mejor ha funcionado”. Itxaso destacó también el valor

ispiluaren

aurrean,

eta Lurraldearen

UNESCOren

babes

Antolaketa Diputatua eta Pablo

Berastegi, DSS2016ko Zuzendari Orokorra.

patrimonial y cultural de la Factoría además del turístico y mencionó su confianza en que el proyecto de Albaola

30


Plaka estalgabetu ondoren, Faktoriaren Itsas Antzokian

en los próximos años cristalice y consiga estabilidad

(Albaolako arotzek egunero naoaren piezak lantzen

necesaria, como generador de riqueza cultural y turística.

dituzten tokia) mahai inguru bat egin zen bi gai nagusi hauekin: “Patrimonio cultural subacuático: el San Juan”

•El 16 de junio de 2016, tuvo lugar ante el espejo de

eta “El patrimonio y desarrollo sostenible”. Hauek izan

popa de la nao San Juan, la presentación de la placa que

ziren parte hartzaileak: Xabier Alberdi, XVI. mendeko

simboliza el patrocinio oficial de UNESCO a la construc-

itsas historian doktorea eta ALBAOLAko ikerkuntza

ción del ballenero San Juan. Arturo Rey da Silva, miembro

sailaren arduraduna, moderatzaile gisa; Arturo Rey

del Secretariado de la Convención sobre la Protección

da Silva, UNESCOren Urpeko Kultur Ondarearen

del Patrimonio Cultural Subacuático de la UNESCO, fue el

Babeserako

kidea,

representante que descubrió la placa tras recibir la bien-

José Manuel Matés Luque itsas arkeologoa eta kultur

venida y el agradecimiento de Izaskun Gómez, Alcaldesa

ondarearen ikerlaria, Maider Koro Maraña, Paisaia

de Pasaia, de Denis Itxaso, Primer Teniente de Diputado

kulturalak

Katedrako

General y Diputado de Cultura en la Diputación Foral de

Albaolako

Guipúzcoa, Marisol Garmendia, Diputada de Movilidad

Konbentzioaren

eta

koordinatzailea

Ondarea eta

Idazkaritzaren

UNESCOren

Xabier

Agote

y Ordenación del Territorio de la Diputación Foral de

lehendakaria.

Guipúzcoa y Pablo Berástegi, Director General de DSS2016. •Ekainaren 8an eta 9an UNESCOk hurrenez hurren

Tras descubrir la placa se desarrolló un coloquio en el

Regional Meeting on Undewater Cultural Heritage eta

Teatro del Mar de la Factoría (lugar donde a diario los

Scientific Colloquium on Acces to Underwater Cultural

carpinteros de Albaola labran las piezas para la nao) con

Heritage antolatu zituen. ALBAOLA gertaera hauetara

dos temas principales: “Patrimonio cultural subacuático:

gonbidatua izan zen eta bertan San Juan baleontziaren

el San Juan” y “El patrimonio y desarrollo sostenible”.

proiektua aurkeztu zuen The Use of Underwater

Entre los conferenciantes participaron: Xabier Alberdi

Cultural Heritage for Tourism atalaren barnean.

Doctor en historia marítima del S.XVI y responsable del Departamento de Investigación de Albaola (con el papel

•Azaroaren

Gatzagan

de moderador), Arturo Rey da Silva, miembro del Secre-

(Araba) egin zen UNESCO Sarearen 3. Topaketan

tariado de la Convención sobre la Protección del Patri-

parte hartu zuen, sarearen kide bezala lehen aldiz.

monio Cultural Subacuático de la UNESCO, José Manuel

2015ean elkartea EHUSeko 2. Topaketara gonbidatua

Matés Luque, arqueólogo marítimo e Investigador de

izan zen eta Albaolaren proiektuak UNESCOrekin duen

patrimonio cultural, Maider Koro Maraña, Coordinadora

harremana kontutan hartuta 2016 sarean txertatu zen.

de la Cátedra UNESCO de Paisajes Culturales y Patri-

18an

Albaolak

Añanako

monio y Xabier Agote, Presidente de Albaola. •El 8 y 9 de junio en Dinamarca UNESCO celebró el Regional Meeting on Underwater Cultural Heritage y el Scientific Colloquium on Access to Underwater Cultural Heritage respectivamente. Albaola fue invitado a ambos eventos y a presentar el proyecto de la nao San Juan dentro del apartado The Use of Underwater Cultural Heritage for Tourism. •El 18 de noviembre Albaola participó en el 3er encuentro de Euskal Herriko Unesco Sarea celebrado en Salinas de Añana (Araba) como miembro de la red por primera vez. En 2015 la asociación ya fue invitada al 2º encuentro de EHUS y, dada la relación del proyecto de Albaola con UNESCO en 2016, se incorporó a la red de agentes que la componen.

32


7. GIZARTE EKIMENA ETA BOLUNTARIOAK

7. ACCIÓN SOCIAL Y DEL VOLUNTARIADO

SARRERA

INTRODUCCIÓN Evolución del voluntariado en Albaola A lo largo de 2016, se han inscrito en el grupo Auzolan de Albaola 52 nuevos voluntarios, lo que supone casi un 17% de incremento respecto al año anterior. Si a principios de 2016 había 308 voluntarios inscritos, a final de año eran 353 voluntarios inscritos, después de haber sido eliminados 7 por diferentes motivos. A continuación se

Boluntariotzaren eboluzioa Albaolan 2016 urtean zehar 52 boluntario berrik eman dute izena Albaolako Auzolan taldean, aurreko urtearekiko ia %17ko igoera. 2016aren hastapenetan 308 boluntario zeuden izena emanda eta urtearen bukaeran 353 ziren, zazpiri baja eman ondoren arrazoi desberdinengatik. Jarraian, boluntarioen profilak azaltzen dira:

destallan los perfiles de los mismos:

Jatorrizko herrialdeak 2016an izena emandako 52 boluntarioetatik 20 beste herrialde batzuetatik etorri dira; denboraldi baterako boluntarioak dira eta tailerrean 2 egun eta bi hilabeteren arteko denbora pasatzen dute lanean. Jatorrizko herrialdetara itzultzen direnean horietako batzuekin harremanari eusten zaio, beste arlo batzuetan ere beraien laguntza izaten bait dugu: Albaolaren proiektuen hedapena, itsas munduko elkarte edo profesionalekin kontaktuak, lehengaien edo itsas gaien hornitzaileen bilaketa, beraien hizkuntzetara egin beharreko itzulpenak etab. DATUEN TAULA: jatorria, boluntario kopurua eta gutxi gora beherako egonaldi iraupena. Herrialdea Zenb. Iraupena Frantzia 10 Zehaztugabea Horietako 9 Iparraldetik EEBB 2 2 eg. Kanada 1 1 hilabete* Txile 1 3 hilabete Errusiar Federakundea: 1 aste 1 Suedia 1 3 egun* Maroko 1 Zehaztugabea Alemania 2 Zehaztugabea Holanda

1

1 hilabete*

Países de procedencia De entre los 52 voluntarios inscritos en 2016, 20 han venido de otros países; son voluntarios de temporada que participan en el proyecto entre dos días y dos meses. Cuando retornan a sus países de origen se mantiene la relación con algunos de ellos, puesto que contamos con su ayuda también en otras áreas: difusión de los proyectos de Albaola, contactos con asociaciones o profesionales del mundo marítimo, búsqueda de proveedores de efectos navales y materias primas, traducciones a sus respectivos idiomas etcétera. TABLA DATOS: procedencia, número de voluntarios y tiempo de estancia aprox. País Núm. Duración media Francia 10 Variable 9 de ellos de Iparralde EEUU 2 2 días Canadá 1 1 mes* Chile 1 3 meses Federación Rusa 1 1 semana Suecia 1 3 días* Marruecos 1 Indefinida Alemania 2 Indefinida Holanda 1 Un mes*

Beste herrialde batzuetatik etorritakoen zenbatekoa: 20

Total voluntarios procedentes de otros países: 20

(*) Beraien herrialdetatik kolaboratzen jarraitzen duten

(*) Voluntarios que siguen colaborando desde sus países de residencia.

boluntarioak.

%14a baino ez zirelarik. Gehienak arotz ontzigileen eta

Voluntariado y género Este año de 2016 se ha registrado un aumento en el número de mujeres voluntarias respecto al año anterior: 13 de 52, aproximadamente una cuarta parte, contra un escaso 14% en 2015. Es de destacar que la mayoría de ellas han venido atraídas por el trabajo de taller y carpin-

tailerreko lanak erakarrita etorri dira, aurreko urteetako

tería de ribera, modificando ligeramente la tendencia de

joera aldatuz.

los años anteriores.

Boluntariotza eta generoa 2016an iazko urtearekin alderatuta emakumezko boluntarioen kopurua handitu egin da: 52tik 13. Horrek esan nahi du laurden bat direla gutxi gora behera, 2015ean

34


Deialdiak

Convocatorias

Albaola Faktorian egiten diren zenbait ekimenetan

En ciertas ocasiones como la celebración de eventos en

(kon­tzertuak, antzerki emanaldiak…) boluntarioei deialdia

la Factoría (conciertos, actuaciones teatrales…), Albaola

egiten zaie hainbat lanetan laguntzeko: antolakuntza,

suele movilizar a cierto número de voluntarios y volun-

publikoaren

garbiketa.

tarias para colaborar en la organización, gestión del

Beharbada 2016an zehar mobilizazio handiena Erren-

público, seguridad y limpieza. Quizá la movilización más

teriko Atlantikaldia-rako mobilizazioa izan da, bertan bi

destacada a lo largo de 2016 ha sido la participación de

ontzi tradizional eta 24 boluntario mugitu ziren, Oiartzun

dos embarcaciones tradicionales y 24 voluntarios en el

ibaian gora Pasaiako portutik Errenteriraino.

festival Atlantikaldia de Errenteria, remontando el río

kudeaketa,

segurtasuna

eta

Oiartzun desde el puerto de Pasaia hasta la villa. Gizarte ekintza Albaolaren gizarte programari dagokionez, 2016an zehar

Acción Social

gizarte eremuko hainbat elkarterekin mantendu elkar-

En lo que al programa social de Albaola se refiere, durante

lana, kolektiborik kaltetuenei historiaren ezagutzarako

el 2016, se ha mantenido la línea de trabajo y colabora-

aukera erraztu asmoz.

ción con diferentes asociaciones del ámbito social para

Gurutze Gorria, Bidegin, Kemen, Norbera eta Unicef

facilitar el acceso a la divulgación histórica de diferentes

elkartasun lehiaketa 2016-rekin hasitako elkarlanari jarrai-

colectivos sociales más desfavorecidos.

pena eman zaio hainbat ekimenetan, eta beti publiko

Se ha seguido trabajando con Cruz Roja, Bidegin, Kemen,

mota guztiak Albaolara iritsi ahal izateko helburuarekin.

Norbera y Torneo solidario Unicef 2016 en diferentes

2016an herriko gazteei zuzendutako Pasaiako Koadri-

eventos, siempre con el objetivo de facilitar el acceso a

lategi udal programarekin lanean jarraitu da. Albaolan

Albaola de todos los públicos.

elkartu ziren Abordaiara ekimenean parte hartu zuten

En 2016 también se ha colaborado con el programa muni-

hainbat gazte, egun hartarako behar zituzten arraunak

cipal de Pasaia Koadrilategi, dedicado a jóvenes de la

egiteko.

localidad. Albaola fue la sede donde se dieron cita jóvenes

Bestalde, Albaola zigor kondena txikiak gizarte-lanetan

pasaitarras para trabajar en los remos que necesitarían

egindako lan orduen bidez kitatzeko destino zerrenda

para el reto marítimo en el que posteriormente tomarían

batean dago. Testuinguru honetan, bi lagunek 2016ko

parte en las aguas de la Bahía pasaitarra, Abordaiara.

abenduan komunitateari zerbitzuak ematen hasi ziren

Por otro lado, cabe mencionar que Albaola está dentro

Albaola Faktorian.

de un listado de destinos para saldar penas menores a través de horas de trabajo social. En este contexto, dos

BOLUNTARIOTZA PROGRAMA

ciudadanos del entorno comenzaron en diciembre de

XVI. mendeko makinen tailerra

2016 a realizar horas de servicio a la comunidad en la

Albaolako boluntarioek 2015ean eman zioten hasiera

Factoría Albaola.

ekimen honi eta 2016an sendotu egin da. Taldea lau boluntariok osatzen dute modu egonkorrean eta beste

PROGRAMA DE VOLUNTARIADO

batzuk aldizka hartzen dute parte. 2016an bi hauspo erai-

Taller de máquinas del siglo XVI

kitzen hasi dira, 2017an Faktorian martxan jarriko den

Esta iniciativa, ideada y puesta en marcha por volunta-

olarako. Hauspo hauek Zestoako Lili jauregian daudenen

rios de Albaola, surgió en 2015 y se ha cohesionado en

errepikak izango dira, dimentsio handikoak (2 m pasa

2016; el grupo, compuesto por 4 voluntarios de manera

luze eta 65 cm zabal)

estable y otros esporádicos, en 2016 han comenzado

Beste zenbait boluntariok tornurako oinarrizko teknikan

el reto de construir dos fuelles de fragua que formarán

formatu dira, iaz talde berak eraiki zuen tornua erabiliz.

parte de la herrería que comenzará su actividad en la

Talde honek Tornu taldea du izena.

Factoría en 2017. Los fuelles, de grandes dimensiones

Hurrengo proiektua sokagintza tailerra sortzea izango

(más de 2 m de largo y 65 cm de ancho cada uno), serán

da, San Juan baleontziaren sokateriarako sokak egiten

réplicas de fuelles de época que se guardan en el Palacio

hasteko balio izango duena. Lan honetarako atzerriko bi

Lili de Zestoa.

boluntarioen aholkularitza eta esperientzia funtsezkoa

Al mismo tiempo varios voluntarios se han formado en

izaten ari da. Bata holandarra eta beste suediarra,

técnicas básicas de tornería, empleando el torno alterna-

37


belaontzi tradizional handien aparejaduran adituak dira.

tivo construido el pasado año por el mismo equipo, que

Biek ere 2016an denboraldi batean jardun dira Albaolan

ahora se llama Tornu taldea.

eta 2017an bueltatzea espero dute.

Los próximos proyectos serán la creación de un taller de cordelería, donde se podrá comenzar la fabricación de

Harremanak

cabos para la jarcia de la nao San Juan. En ese aspecto

2016ko abenduan Albaolan bere funtzionamenduan

está siendo fundamental el asesoramiento y la expe-

boluntarioak dituzten beste elkarte eta entitate batzuekin

riencia de dos voluntarios extranjeros, uno holandés y

topaketa bat burutu da. Oarsoaldeako garapen Agen-

otro sueco, expertos en temas de aparejado de grandes

tziak IN-FUSIOAK ekimenaren baitan antolatzen duen

barcos de vela tradicionales. Ambos han pasado un

hirugarren topaketa izan da. Ekimen honen helburua

tiempo en Albaola en 2016 y planean volver en 2017.

eskualdean lan egiten duten hainbat eremutako boluntarioen arteko elkarlana eta esperientzia trukaketa egitea

Contactos

da.

En diciembre de 2016 se ha celebrado en Albaola un encuentro con otras asociaciones y entidades que también cuentan con voluntarios en su estructura de

PRAKTIKETAKO PROGRAMA

funcionamiento; de hecho, es el tercero de la serie de

2016an 24 ikaslek egin dituzte praktikak Albaolan, iaz

encuentros similares que la Agencia de Desarrollo

baino gehiagok (20). Ohikoena praktiketan dauden ikas-

Comarcal Oarsoaldea ha estado llevando a cabo dentro

leak ikasturte garaian etortzea baldin bada ere, 2016an

de la iniciativa IN-FUSIOAK. Esta iniciativa tiene por

jarioa iraunkorra izan da eta udan ere agertu dira. Guztira

objeto la colaboración y el intercambio de experiencias

2826 lanordu egin dituzte. Ikasleen %75ak zurezko ontzi-

entre voluntarios de diferentes ámbitos que trabajan en

gintzan egin dituzte praktikak (1851 ordu) eta gainerako

la comarca.

525a turismo eta marketing-ean (975 ordu). Albaolara etorri diren ikasleen bidez, jakin ahal izan dugu beraien aurretik etorritako goragoko mailako ikasleek

PROGRAMA DE PRÁCTICAS

Albaolaren irudi ona transmititu dietela. Horren ondorio

En 2016 han sido 24 los estudiantes que han efectuado

da zenbait kasutan motibatutako ikasleek Albaolari

prácticas en Albaola, cifra superior a la del año anterior

lehentasuna ematea beste enpresa batzuen aurretik

(20). Aunque lo más frecuente es que los estudiantes en

praktikak hautatzeko unean.

prácticas acudan a lo largo del período lectivo, en 2016 el flujo ha sido bastante regular incluso durante el verano.

Jatorrizko zentroak

El total de horas trabajadas ha sido de 2826.

13 zentrotik etorri dira praktiketako ikasleak; 5 Euskal

El 75% de los alumnos han llevado a cabo sus prácticas

herrikoak, 7 Frantziakoak eta 1 Holandakoa. 13 zentro

en carpintería de ribera (1851 horas), y el 25% restante en

horietatik bat Donostiako Tandem hizkuntza eskola

turismo y marketing (975 horas). A través de los alumnos

da, eta besteak Lanbide Hezkuntzako zentroak dira;

que han ido acudiendo a Albaola, es perceptible que

gehienek zurezko ontzigintza edo egurrezko lanen

sus compañeros de cursos superiores (que hicieron sus

ikasketak eskaintzen dituzte, eta gainerakoak turismo,

prácticas anteriormente) les han transmitido una imagen

marketing edo ostalaritzan aritzen dira. Pasaiako IES Blas

positiva de Albaola; en algunos casos, ello se traduce en

de Lezorekin elkarlanak ere aurrera jarraitzen du, eta 3

estudiantes motivados que priorizan Albaola sobre otras

ikasle bidali dituzte handik Faktoriara 2016. urtean zehar.

empresas para sus prácticas.

Halaber, Euskadiko Lanbide Heziketako zenbait ikastetxek (Bergara, Errenteria, Donostia eta Amurrio) ikasleak

Centros de procedencia

bidali dituzte Albaolara praktikak egitera.

En total han sido 13 los centros de donde han provenido los estudiantes en prácticas; 5 de ellos están situados en

‘BATEAUX TRANSFRONTALIERS’ PROGRAMA

el País Vasco, 7 en Francia y 1 en Holanda. De esos 13

Albaolaren eta Tramasset (Bordeletik gertu) ontziolaren

centros, uno de ellos es la escuela de idiomas Tandem

arteko elkarlanaren ondorioz ‘Bateaux Transfrontaliers’

de San Sebastián, mientras que los demás son centros

(Mugaz gaindiko ontziak) izeneko proiektua sortu da.

de Formación Profesional; la mayoría ofrecen estudios

39


AKITANIA-EUSKADI 2015 mugaz gaindiko diru lagun­

de carpintería de ribera y/o trabajo en madera, mientras

tzetarako deialdiaren baitan hasi zen elkarlana 2015eko

que otros están orientados al turismo, la hostelería o

azaroan Albaola eta Chantiers Tramasset-en artean. EU

el marketing. Es de destacar que continúa la relación

BOAT (Leonardo 2013) proiektuaren barne kokatzen da,

con el IES Blas de Lezo de Pasaia, el cual ha enviado a

eta bi elkarteak Meitheal Mara (Irlanda) eta Euclides-

tres estudiantes durante 2016; asimismo, varios centros

ekin (Belgika) batera ari dira, ibaien eta itsasoko kultura

de Formación Profesional del País Vasco (de Bergara,

sustatzen duten egiturekin.

Errenteria, Donostia y Amurrio) han comenzado a enviar

Mugaz gaindiko kooperazio honen protagonistak bi

alumnos para prácticas a Albaola.

ontzi dira:: La Libournaise, Garonne-ko ibai ondarearen ontzi tradizionala eta Zabarre, Euskal Kostaldeko XVIII.

PROGRAMA ‘BATEAUX TRANSFRONTALIERS’

Mendeko garraiorako yola baten erreplika. Denbora

La relación existente entre Albaola y el astillero Tramasset,

honetan zehar kulturen arteko topaketarako eta sentsibi-

en las inmediaciones de Burdeos, ha llevado a ambas

lizaziora formakuntza eta elkar trukateta euskarriak izan dira. Bi ontziak Le Tourneko (Gironde, Aquitaine) Tramasset eta Pasaiako (Gipuzkoa) Albaola ontzioletan zaharberrituak izan dira, hurrenez hurren. Urtebetean zehar bi ontzi hauen berriztapenak mugaz gaindiko hainbat dinamika sortzeko balio izan du: berriztapen lan artisaua, kultur ondare tradizionala balorean jartzea, gaztediaren mugikortasuna, jarduera onen elkar trukaketa, boluntariotzaren sustapena eta ontzigile lanetan trebakuntza. Bi elkarteetako arotzek ontzien berriztapen lanetan elkarrekin lan egin zezaten bi workshop antolatu ziren. Bi mugikortasun aldi horiei esker ontzi tradizionalen berriztapenaren lan eremuan formakuntza eta jarduera onen elkar trukaketa eman zen. Ontzien azken lanak berriztapen lan tradizionaletan trebatutako boluntarioek egin zituzten.

entidades a desarrollar un proyecto en común, denominado ‘Bateaux Transfrontaliers’, Barcos transfronterizos. En el marco de la convocatoria a subvenciones transfronterizas AQUITANIA-EUSKADI 2015, una colaboración se inició en noviembre del 2015 entre Albaola y Chantiers Tramasset. Esta colaboración se inscribe en la línea del proyecto europeo EU BOAT (Leonardo 2013) en el cual ambas asociaciones participaron a la vez que Meitheal Mara (Irlanda) y Euclides (Bélgica), estructuras que promueven la cultura marítima y fluvial. Los protagonistas de este proyecto de cooperación transfronterizo son dos barcos: La Libournaise, un barco tradicional del patrimonio fluvial de la Garonne, y Zabarre, réplica de una yola de transporte del siglo XVIII de la Costa Vasca. Durante este tiempo se han convertido en soportes de formación y de intercambios, de sensibilización y de encuentro entre culturas. Los dos barcos han sido respectivamente restaurados

IKD GAZTE Albaolak gizarte eragile moduan parte hartu du “proiek­ tuak eraikitzen dituzten ideiak” izeneko Iniziatibaren Norabideko 4. Ikasketa Moduluan. EHUko ikaslegoak auto-gestionatua izan da eta Ikaste prozesu/Zerbitzu

en el astillero Tramasset en Le Tourne (Gironde, Aquitaine) y en la Factoría Marítima Vasca Albaola en Pasaia (Gipuzkoa). Durante un año, la restauración de estas dos embarcaciones ha servido de soporte para desarrollar

proiektu

ciertas dinámicas transfronterizas relacionadas con la

erreala da. Ekimen honen bidez Euskal Herriko Uniber­

restauración artesanal, la valorización del patrimonio

tsitateko hainbat Fakultatetako ikasle talde batek Albao-

cultural tradicional, la movilidad de la juventud, el inter-

laren proiektua Ibaetako fakultatean ezagutzera emateko

cambio de buenas prácticas, la promoción del volunta-

proiektuari ekin zion.

riado y la formación en carpintería. Cabe destacar dos

metodologiaren

bidezko

izaera

sozialeko

workshops que fueron organizados para que carpinATLANTIC CHALLENGE INTERNACIONAL

teros de las dos entidades trabajasen conjuntamente en

2015. urtean Lafayette izeneko yola egin izanak, posible

la restauración de los barcos. Estos períodos de movi-

egin du Albaolak Euskal Herria “Basque Country” izenez

lidades permitieron la formación y el intercambio de

Atlantic

izatea

buenas prácticas en el campo de la restauración patri-

eskubide osoz. Erakunde honen helburua honakoa da:

monial de embarcaciones tradicionales. Las embarca-

gazteriaren pertsona garapena sustatzea ontzi tradizio-

ciones fueron ultimadas por voluntarios formados en

nalen nabigazioaren bidez. Honi esker, Albaolak Roskil-

restauración tradicional.

Challenge

International-en

partaide

40


deko (Danimarka) nazioarteko topaketan parte hartu

IKD GAZTE

ahal izan du 2016ko uztailaren 16tik 23ra.

Albaola, ha participado en calidad de agente social en la

Bi urtez behin egiten den ekimen honetan 16 tripulazio

4ª edición del Módulo de Aprendizaje en Sentido de la

aurkeztu ziren, hainbat herrialdetako gaztez osatua.

Iniciativa “Ideas que construyen proyectos” auto-gestio-

Horien artean egon ziren Albaolako emakumezko eta

nado por el alumnado de la UPV/EHU, colaborando en

gizonezko gazteak. Ekimenaren aurretik hilabete asko-

un proyecto real de carácter social mediante la meto-

tako ikasketa eta entrenamendu prozesua egin zuten.

dología Aprendizaje-Servicio. Mediante esta iniciativa, un

Izan ere neurtzen edo balioan hartzen diren kontuetako

grupo de alumnos de diferentes Facultades de la Univer-

batzuk dira tripulazioaren elkar-ulertzea, itsas tekniken

sidad del País Vasco afrontaron el reto de dar a conocer

eta itsasontziaren menperatze maila eta nabigazioan eta

el proyecto de Albaola en el campus de Ibaeta.

maniobretan lortzen den abiadura eta zehaztasun maila. Horrez gain honakoa ere hartzen da kontutan: taldean lan egiteko gaitasuna, elkartasuna eta diferentziekiko erres-

ATLANTIC CHALLENGE INTERNACIONAL

petua. Adin bereko baina herrialde eta kultura desber-

La construcción de la yola Lafayette en 2015 permitió a

dineko pertsonekin bat egitea modu bikaina da gazteak

Albaola inscribir al País Vasco (“Basque Country”) como

mundu honetan maila pertsonalean eta erakundeen

miembro de pleno derecho en Atlantic Challenge Inter-

artean hain garrantzitsua den harremanak eta sinergiak

national. Esta organización tiene como fin favorecer el

sortzeko gaitasunean trebatzeko.

desarrollo personal de la juventud mediante la práctica

Atlantic Challenge International Roskilde 2016 topaketan

de la navegación en embarcaciones tradicionales. Ello ha

parte hartu izanak Albaolako gazte talde horrentzat

hecho posible la participación de Albaola en el encuentro

(gehienak 22 urte ingurukoak) sendotze prozesu bat

internacional celebrado en Roskilde (Dinamarca) del 16 al

zabaltzen du. Gazte horiek itsasontzi tradizionalen

23 de julio de 2016.

mundura murgildu zirenetik, gero eta hobeto egiteko

En ese evento bianual se reunieron 16 tripulaciones

grina dute eta tripulazio egonkor bat sortzeko eta

formadas por jóvenes de diferentes países, entre los que

nazioarteko topaketa gehiagotan parte hartzeko pres-

se encontraba el País Vasco, representado por jóvenes,

tatzeko zikloan sartu dira, esaterako Genevan 2018an

hombres y mujeres de Albaola. Meses de duro trabajo de

egingo den horretan.

aprendizaje y entrenamiento precedieron al evento, en el que se mide la compenetración de cada tripulación, el dominio de las técnicas náuticas y de la embarcación y la velocidad y la precisión en la navegación y en las maniobras. Además de la capacidad de trabajo en equipo, la solidaridad y el respeto a las diferencias entre personas de la misma edad pero de diferentes países y culturas en un entorno saludable y amistoso es un buen modo de prepararse para un mundo en el que la capacidad de relacionarse y crear sinergias, tanto a nivel personal como de entidades, es más importante que nunca. La participación en el encuentro de Atlantic Challenge International en Roskilde en 2016 abre un proceso de consolidación de un grupo de jóvenes de ambos sexos (la mayoría en torno a los 22 años de edad) que acceden a Albaola y al mundo de las embarcaciones tradicionales con el propósito de hacerlo cada día mejor, de formar una tripulación estable y de prepararse para más encuentros internacionales, como el que se desarrollará en Génova en 2018.

42


8. EKIMEN KOMERTZIALA

8. ACCIÓN COMERCIAL

PRODUKTUAK

PRODUCTOS

AIKFan eginiko Sarrera salmentez (arruntak, tarifa

Además de la venta de entradas a la FMVA (ordinarias,

murriztuak eta beherapen bereziak) eta bisita gidatuen

tarifas reducidas y descuentos especiales) y del servicio

zerbitzuaz gain, 2016an 2015ean sortutako produktuak

de visita guiada, en 2016 se han mantenido la mayoría

eta zerbitzu gehienak mantendu dira eta konbinazio

de los productos y servicios lanzados en 2015 y se ha

berrien aldeko apustua egin da:

apostado por nuevas combinaciones:

•ALBAOLA bisita + sagardotegia

•Visita ALBAOLA + sidrería

•ALBAOLA bisita + baleazaleen menua Pasaiako jatetxeetan

•Visita ALBAOLA + Menú ballenero en restaurantes de PASAIA

•ALBAOLA bisita + umeentzako tailerrak

•Visita ALBAOLA + nuevos talleres infantiles

•ALBAOLA bisita + Itxaszerbirekin itsasontzian etortzeko

•Visita ALBAOLA + acceso en barco con Itxaszerbi

•ALBAOLA bisita + San Sebastián katamarana (udan)

•Visita en verano ALBAOLA + Catamarán San Sebastián

•ALBAOLA bisita + Jolaskyrekin (Hendaia / Hondarribia) itsasontzian etortzeko (udan)

•Visita en verano ALBAOLA + acceso en barco con Jolasky (Hendaya / Hondarribia)

•ALBAOLA bisita + Aquarium + Sagardotegi menua

•Visita ALBAOLA + Aquarium + menú Sidrería

•ALBAOLA bisita + Sagardoetxea bisita + Sagardotegia

•Visita ALBAOLA + visita Sagardoetxea + Sidrería

•ALBAOLA bisita + Navegavela itsasontziarekin etor­ tzeko

•Visita ALBAOLA + acceso en barco con Navegavela •Visita ALBAOLA + reunión

•ALBAOLA bisita + bilera •ALBAOLA bisita + lunch

•Visita ALBAOLA + lunch

•ALBAOLA bisita + Mater Museoa bisita

•Visita ALBAOLA + visita museo Mater

•7 museo = 11€, Oarsoaldeako bonoa

•Bono visita 7 museos = 11€ de Oarsoaldea.

Faktoriaren bisitaren esperientzia hobetzeko asmoz,

Con el objetivo de mejorar la experiencia en la visita a la

instalazioetan seinaleztapena biderkatu da, eta talde

Factoría se ha duplicado la señalética en las instalaciones

handietako

y para las visitas guiadas grandes se cuenta con ampli-

bisita

gidatuetan

ahots-anplifikadoreak

erabiltzen dira.

ficadores.

Faktorian era guztietako ekitaldiak egiteko dagoen

Debido al notable incremento de la demanda de celebra-

eskaera dela eta, zurezko hondakinak birziklatu dira

ción de eventos en la Factoría, se han reutilizado dese-

ekitaldi horietan erabiltzeko: proiekzioetarako pantaila

chos de madera para realizar material para eventos como

mugikorra, mahaiak, karteldegietarako euskarriak, eser-

pantalla móvil para proyecciones, mesas, soportes de

lekuak, seinaleztapena, eskailerak, harmailak etab. Eta

cartelería, asientos, señalética, escaleras, gradas etc. El

“Txoren Txokoa” espazioa umeentzako tailerrak egiteko

espacio de “Txoren Txokoa” se explota, además de para

erabiltzeaz gain, bilerak, ekitaldi txikiak, lunchak eta abar

realizar los talleres infantiles, para reuniones, pequeños

egiteko ere erabiltzen da.

eventos y lunch.

Produktu komertzial gehienek ALBAOLAra bisita eta

La mayoría de los productos comerciales combinan la

itsasontzi bidezko garraioa eta/edo gastronomia konbi-

visita a ALBAOLA con transporte en barco y/o con gastro-

natzen dituzte. 2015ean gehien hautatu ziren packak izan

nomía; son los packs que más salida tuvieron en 2015, y en

ziren, eta 2016an antzeko zerbait gertatu da. Faktoria

2016 ha sucedido algo similar, aumentando en este caso la

barruan luncha egitearen aukerak gora egin du.

demanda por realizar el lunch dentro de la Factoría.

44


Izaera zientifiko proiektu batzuek erabilera komertzialdun

Algunos de los proyectos de orientación científica han

garrantzi handiko materiala sortu dute, hala nola EEBB-

generado material de gran utilidad comercial, como las

tako Maine-n garatutako arkeologia lanetan grabatutako

imágenes grabadas durante los trabajos arqueológicos

irudiak, San Juanaren dokumentalarentzat balio handikoak, edo eraikuntza-prozesuaren argazki artxibategia.

desarrollados en Maine (EEUU), de gran utilidad para complementar el documental de la nao San Juan, o el archivo fotográfico del proceso de construcción.

BISITARIAK

VISITANTES

49289 lagunek bisitatu dute Albaola Itsas Kultur Faktoria

49289 personas han visitado la Factoría Marítima Vasca

2016. urtean zehar, aurreko urtean izandako 11000 bisitari

Albaola a lo largo del 2016, un aumento de más de 11000

baino gehiago. Gipuzkoako museo bisitatuenen artean

visitantes respecto al año anterior. En este sentido, se

hirugarren lekuan mantentzen da, eta Euskal Herrian

mantiene el tercer puesto entre los museos más visitados

erreferentzialtasun handiko kultur ekipamendua bihurtu

de Gipuzkoa, y convierte a Albaola en un equipamiento

da.

cultural referente en Euskadi.

Ia 50000 bisitari horien jatorria era honetan banatu

La procedencia de los casi 50000 visitantes se ha distri-

daiteke:

buido de la siguiente manera:

•Publikoaren jatorri geografikoari dagokionez, 2016an

•Atendiendo al origen geográfico del público obser-

Albaolara etorritako bisitarien portzentai handi bat

vamos que un alto porcentaje de afluencia recibida

(%48) Euskal Autonomia Erkidegotik etorritakoa da.

en el 2016 (48%) procede de la Comunidad Autó-

Lurralde honen baitan, hau da probintzietako bisi-

noma Vasca, bajo el siguiente reparto: Gipuzkoa 74%,

tari banaketa: Gipuzkoa %74, Bizkaia %13 eta Araba

Bizkaia 13% y Araba 13%. Las visitas correspondientes

%13. Estatuko gainerako lurraldetatik datozen bisita-

al resto del Estado suponen un 12%, siendo entre

riek %12a osatzen dute. Horien artean bisitari gehien

todas las comunidades Navarra quien aporta la mayor

ekartzen dituen lurraldea Nafarroa da, %42. Aparteko

parte de visitas, el 42%. Una mención especial en el

aipamena merezi du Frantziak, bisitarien rankingean

apartado de visitas la merece Francia; el segundo

bigarren postuan baitago, azken zenbatekoaren

territorio en el ranking de visitantes que ha supuesto

%16arekin.

el 16% del total.

Europari dagokionez, Frantziatik datozen bisitariak alde

Respecto a Europa, descontando los visitantes proce-

batera utzita, azken kopuruaren %3 ematen du. Munduko

dentes de Francia, tiene una incidencia total del 3% en el

gainerako lurraldetatik datozen bisitarien portzentaia

conjunto de visitas. Finalmente, las visitas provenientes

azken zenbatekoaren %1 da.

del resto del mundo suponen un 1% del total. egindako

Para concluir el apartado de visitantes hay que citar las

ekimenak aipatu behar dira: kulturalak, komertzialak eta

actividades celebradas en Albaola: los eventos cultu-

Bisitarien

atalarekin

bukatzeko,

Albaolan

46


bisita bereziak, besteen artean. Guztira, ekimen ezber-

rales, los comerciales y las visitas especiales entre otras,

dinak direla eta Faktoria ezagutu dutenak 4416 pertsona

que han supuesto alrededor de 4416 personas que han

izan dira.

conocido la Factoría.

Bisita azpimarragarriak

Visitas destacables

Ikerkuntzaren eta itsas ondarearen eremuan honako

En el ámbito de la investigación y el patrimonio marí-

hauek nabarmendu behar dira: Ninya Mikaila (The Tudor

timo destacar a Ninya Mikaila (The Tudor Tailor, Inglaterra), Jean Louis Boss (etnógrafo, Bayona), Arturo Rey Da Silva (UNESCO, París), Josu Arribalzaga Aurre (UPV/ EHU, Bizkaia), Mikel Arrieta (Instituto Náutico Pesquero Blas de Lezo, Pasaia), dirección y miembros de European Maritime Heritage (Europa), Peter Bakker (Dinamarca), representantes de la asociación Friends of Newport Ship (Gales), Emilie Beau e Isabelle Georget (Association Hermione - La Fayette, Francia), Tomás Calvillo (Presidente de la fundación Galeón de Manila-Acapulco, México) e Isabel Monroy (Directora del colegio de San Luis de Potosí, México), Álvaro Aragón y Alberto Angulo (UPV/ EHU, País Vasco), José Gameiro (Director Museo Portimao, Galicia), Salomé Hernando (Navarra), Juan Carlos Jimenez de Aberasturi Corta (historiador y escritor de San Sebastián), miembros del equipo de Gestión Forestal del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, miembros de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País (País Vasco), Asociación Vizcaína de Capitanes de Marina Mercante y Asociación Ibaialde (País Vasco), Magnus Rafnsson (historiador, Islandia) y el ex guarda forestal de Aquitania Patrick Mousset (País Vasco), entre otros.

Tailor, Ingalaterra), Jean Louis Boss (etnografoa, Baiona), Arturo Rey Da Silva (UNESCO, Paris), Josu Arribalzaga Aurre (UPV/EHU, Bizkaia), Mikel Arrieta (Blas de Lezo Pasaiako Itsas Arrantza BHI, Pasaia), European Maritime Heritageko zuzendariak eta taldekideak (Europa), Peter Bakker (Danimarka), Friends of Newport Ship (Gales) elkarteko ordezkariak, Emilie Beau eta Isabelle Georget (Association Hermione - La Fayette, Francia), Tomás Calvillo (Galeón de Manila-Acapulco Fundazioko presidentea, Mexiko) eta Isabel Monroy (San Luis de Potosí kolegioaren zuzendaria, Mexiko), Alvaro Aragón eta Alberto Angulo (UPV/EHU, Euskadi), José Gameiro (Portimaoko Museoaren zuzendaria, Galicia), Salomé Hernando (Nafarroa), Juan Carlos Jiménez de Aberasturi Corta (Donostiko historialaria eta idazlea), Nafarroako Ingurumeneko Departamenduko Baso Kudeaketako kideak, Euskalerriaren Adiskideen Elkarteko kideak (Euskal Herria), Bizkaiko Merkataritza Kapitainen Elkartea eta Ibaialde Elkartea (Euskal Herria), Magnus Rafnsson (historialaria, Islandia) eta Patrick Mousset Akitaniako basozain ohia (Euskal herria), besteak beste. Bisita instituzionalak Euskal instituzioen bisiten artean Iñigo Urkullu Lehendakariarena azpimarratu daiteke. Irailean etorri zen Albaola Itsas Kultur Faktoria ezagutzera Donostiako eta Pasaiako alkateekin batera, Eneko Goia eta Izaskun Gomez hurrenez hurren. Beraiekin etorri ziren Markel Olano Gipuzkoako Ahaldun Nagusia, Ana Oregi eta Cristina Uriarte Sailburuak, Izaskun Iriarte eta José Antonio Muñoz Sailburuordeak, Ricardo Peña Portu Agintari­tzako presidentea, Marisol Garmendia Foru Diputatua eta Almudena Ruiz de Angulo, Fernando Uriondo eta Jose Luis Sabas zuzendariak. Bisita honi jarraipena emanez, Iñigo Urkullu Lehendakariak Albaola hartu zuen Lehendakaritzan hilabete batzuk geroago. Gipuzkoako Foru Aldundiaren aldetik, Denis Itxaso, Gipuzkoako Ahaldun Nagusiordea eta Maite Cruzado Gipuzkoako Foru Aldundiaren Turismo Zuzendariaren bisitak nabarmendu behar dira. Beste bisitari batzuk izan dira Oier Korta, José Ángel Lizardi eta Pedro Bengoetxea, Zumaia, Mutriku eta Debako alkateak hurrenez hurren.

Visitas Institucionales Entre las visitas institucionales vascas cabe destacar la visita del Lehendakari Iñigo Urkullu, que vino en el mes de septiembre a conocer la Factoría Marítima Vasca Albaola junto a los alcaldes de Donostia y Pasaia, Eneko Goia e Izaskun Gómez, Markel Olano diputado general de Gipuzkoa y las Consejeras Ana Oregi y Cristina Uriarte, los viceconsejeros Izaskun Iriarte y José Antonio Muñoz, el presidente de la Autoridad Portuaria Ricardo Peña, la diputada foral Marisol Garmendia y los directores Almudena Ruiz de Angulo, Fernando Uriondo y Jose Luis Sabas. Como continuación de esa visita, Albaola fue recibida por el Lehendakari Iñigo Urkullu, meses más tarde en Lehendakaritza. Por parte de la Diputación de Gipuzkoa, cabe destacar las visitas de Denis Itxaso, Primer Teniente de Diputado General y Diputado de Cultura de la Diputación Foral de Guipúzcoa y Maite Cruzado, Directora de Turismo de la Diputación Foral de Gipuzkoa, También han visitado Albaola Oier Korta, José Ángel Lizardi y Pedro Bengoetxea, alcaldes de Zumaia, Mutriku y Deba respectivamente.

48


Gainerako bisita instituzionalei dagokionez, Albaola bisi-

Respecto al resto de visitas institucionales, cabe men-

tatu dute Silvia Costa, Europako Parlamentuko Kultur

cionar a Silvia Costa, Presidenta de la Comisión Cultural

Komisioko Presidentea, eta komisio honetako kideak,

del Parlamento Europeo, y miembros de dicha comisión,

Michel Robitaille Frankofoniarako Kanadako Lehen Minis-

el representante personal del Primer Ministro canadiense

troaren ordezkari pertsonala eta Quebeceko Frantziar

para la francofonía y Director General de la Asociación

Elkartearen Zuzendari Nagusia eta bere taldea, Frantziako hego-ekialdeko Akitania-Limousin-Poitou-Charentes deko presidentea Alain Rousset eta bere taldea, eskual­ Michel Veunac Miarritzeko alkatea, Marc Moulin AkitaniaEuskadi euroeskualdeko presidentea, Frisiako Club Diplomatique Fryslan, Michel Bujold Kanadako Association les

Francesa de Quebec Michel Robitaille y su equipo, el Presidente regional de la región del suroeste francés Aquitania-Lemosín-Poitou-Charentes Alain Rousset y su equipo, el Alcalde de Biarritz Michel Veunac, el Director de la Euroregión Aquitania Euskadi Marc Moulin, el Club Diplomatique Fryslan de Frisia, Michel Bujold Presidente de l’association les plus belles baies du monde,

plus belles baies du monde-ko presidentea, Daryl Genge

de Canadá, el Viceministro Adjunto del Gobierno de

Newfoundland eta Labradoreko Gobernuko Ministroaren

Newfoundland y Labrador Daryl Genge, el Director de

albokoa, Parks Canada Agentziako Kudeaketa Unitateko

Unidad de Gestión de la Agencia Parks Canada y Maitena

Zuzendaria eta Maitena Ezkutari, Nafarroako Gobernuko

Ezkutari, la Directora General de Turismo y Comercio del

Turismo eta Merkataritza Zuzendari Nagusia.

Gobierno de Navarra.

Beste bisita batzuk

Otras visitas

Hona hemen beste bisitari batzuk: Takeshi Uchiyamada

Hemos recibido la visita del Director General de Toyota

Toyotako Zuzendari Nagusia eta EU Japan Fest-eko

y Presidente de EU Japan Fest Takeshi Uchiyamada y

zuzendaria, bere emaztearekin; haiekin batera izan ziren

señora, junto a los componentes del comité del EU-Japan

baita ere EU Japan Fest-eko batzordeko Shuji Kogi, Yuko Hasegawa eta Takako Saeki. Baita ere UECC-ko ordezkariak, Juan Mari Arzak sukaldaria eta Elkano jatetxeko Aitor Arregi, Ingurugelako Ángel Cantera, Anthony Bourdain, mundu mailako chef-a eta idazlea, Jean Gayas eta l’Ordre des Corsaires Basques Donibane Lohitzunetik, Nerea Urkola munduko padel surf txapelduna, Loreak

Fest Shuji Kogi, Yuko Hasegawa y Takako Saeki, representantes de UECC, el reconocido cocinero Juan Mari Arzak, y Aitor Arregi de Elkano, Ángel Cantera de Ingurugela, Anthony Bourdain, chef y escritor reconocido mundialmente, Jean Gayas y la Ordre des Corsaires Basques de San Juan de Luz, campeones mundiales de padel surf, Nerea Urkola, el equipo de Loreak Mendian etc. Cabe destacar también el uso de la visita a Albaola

Mendian-eko taldea etab.

como colofón de numerosas jornadas y congresos que

Halaber, Albaolako eta San Juanaren eraikuntza bisitatzea

han incorporado al programa la actividad de conocer

hainbat jardunaldi eta kongresuren bukaerako ekimen

la construcción del San Juan. En este sentido han visi-

gisa hautatua izan da. Ildo honetan Albaolan izan dira:

tado Albaola los participantes del EUREP 2016 SIMPO-

EUREP 2016 SIMPOSIUM Aranzadiko partehartzaileak,

SIUM Aranzadi, los participantes de la 37ª edición del

Europako Geoparkeen 37. Topaketako partehartzaileak

Encuentro entre los Geoparques de Europa (140 repre-

[Unescoren Geoparke sareko 140 ordezkari, Geologia

sentantes de la red de geoparques de la Unesco más

Zientzien Nazioarteko Elkartearen (IUGS) ordezkariak eta Unescoko Naturaren Kontserbaziorako Nazioarteko Elkartea (IUCN)], DEUSTUko ADESTE kongresuko partehartzaileak, Europako 30 museotako arduradunekin batera, REDFORESTA 2016 jardunaldi teknikoen partehartzaileak, European Maritime Heritage 2016ko 9. edizioko partehartzaileak, UPV/EHUko Udako ikastaro-

altos representantes de la Unión Internacional de Ciencias Geológicas (IUGS) y la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) de la UNESCO), los participantes del Congreso ADESTE de DEUSTO con más de 30 responsables de museos europeos, los participantes en las jornadas técnicas REDFORESTA 2016, participantes de la 9ª edición del Congreso European Maritime Heritage 2016, los alumn@s del curso “La

tako programako ”La resiliencia de los territorios”-eko

resiliencia de los territorios” del programa de Cursos

ikasleak, eta Vitoria-Gasteizen burututako UPV/EHU-ko

de Verano de la UPV/EHU y el Seminario Ipar Atlantiar

Ipar Atlantiar Kostaldeko Euskal Arrantzaren Arkeologia

Kostaldeko Euskal Arrantzaren Arkeologia de la UPV/

seminarioko ikasleak.

EHU celebrado en Vitoria-Gasteiz.

50


EKITALDIAK Albaola Itsas Kultur Faktoriara mota askotako ekitaldiak egiteko gero eta eskaera gehiago iristen dira. 2016. urtean zehar hilabeteko ekitaldi bat baino gehiago egin da, eta horietako askotan 400 pertsonentzako edukiera bete egin da. Horri esker hainbat kultur eragilerekin lan egin da, sinergiak sortuz eta beraien ekimenak Faktorian egin ditzaten beharrezko laguntza emanez. Albaolak ezaugarri erakargarriak ditu honelako ekimenentzat: espazioaren berezitasuna eta bakantasuna, aurrekoarekiko desberdina den erabilera bat ematea espazioari eta 400 pertsonentzako edukiera gaitasuna. Albaolak honelako kultur ekimenak laguntzearen aldeko apustua egin du, eta horri esker Albaolako taldeak denetariko ekintzak antolatzeko gaitasuna garatu ahal izan du. Honako hauek izan dira jendetsuenak: -PADEL SURF sari banaketa (Club Fortuna) -DELOREAN taldearen kontzertua, Mikel Laboari omenaldia (Music Box) -“La Nouvelle Vague”(TF3) Thalassaren dokumentalaren aurkezpen ekitaldia. -UNESCOren babesletza plakaren inauguraketa eta Mahai-Ingurua (UNESCO-Albaola) -Euskalerriaren Adiskideen Elkarteko nomenklatura ekitaldia. -OPCE Basque Country (Lankor) -SURFILM FESTIVAL 2016 (Oceanic Adventure) -VIP AUDI ekimena (Audi - Zinemaldia) -OPEN IN TALENT aurkezpena (Oarsoaldea Garapen Agentzia) -GURE BAZTERRAK FESTIBALA 2016 (Gure Bazterrak). -Itsasgileak programaren baitan Albaolak parte hartu-

EVENTOS La Factoría Marítima Vasca Albaola cada vez es más demanda para la realización de eventos. A lo largo de 2016 se ha organizado más de un evento por mes, y algunos de ellos con aforo completo de 400 personas. De esta manera, se ha colaborado con diferentes agentes culturales creando sinergias y apoyándoles para la celebración de sus actividades en la Factoría. Entre los atractivos de Albaola cabe destacar la localización, la singularidad del espacio, la reutilización de un espacio para un uso diferente al anterior y la capacidad de reunir hasta 400 personas. Albaola ha apostado por apoyar la realización de estos eventos culturales y le ha servido para desarrollar en el equipo habilidades de organización de eventos de todo tipo. Entre ellos cabe destacar los más multitudinarios: -PREMIACIÓN PADEL SURF (Club Fortuna) -CONCIERTO DELOREAN, homenaje Mikel Laboa (Music Box) -ACTO DE PRESENTACIÓN DEL DOCUMENTAL DE THALASSA “La Nouvelle Vague”(TF3) -INAUGURACIÓN DE LA PLACA PATROCINIO DE LA UNESCO Y COLOQUIO (UNESCO-Albaola) -Acto nomenclatura de la Real Sociedad Vascongada de amigos del país -OPCE Basque Country (Lankor) -SURFILM FESTIVAL 2016 (Oceanic Adventure) -EVENTO VIP AUDI (Audi - Zinemaldia) -PRESENTACIÓN OPEN IN TALENT (Oarsoaldea Garapen Agentzia) -GURE BAZTERRAK FESTIBALA 2016 (Gure Bazterrak. -Las actividades programadas en Itsasgileak a lo largo del año en Albaola se pueden consultar en este enlace: https://issuu.com/albaolafaktoria/docs/itsasgileak_ albaola___dss2016

tako ekimen guztiak ondoko esteka honetan ikus daitezke: https://issuu.com/albaolafaktoria/docs/itsasgileak_ albaola___dss2016

PROMOCIÓN GENERAL En 2016 se ha continuado con la misma línea de promo-

SUSTAPEN OROKORRA

ción que en años anteriores, cuyo objetivo último ha sido

2016an aurreko urtetako sustapen ildoari jarraipena eman

la consolidación de ALBAOLA con todos sus proyectos,

zaio. Azken helburua Albaola eta bere proiektu guztiak

y en especial el del San Juan, y un posicionamiento como

sendotzea eta finkatzea izan da, bereziki San Juanaren

agente cultural y turístico, dinámico y de perspectiva

proiektua eta aldi berean, gizarte ikuspegia duen kultur

social.

eta turismo eragile dinamiko gisa indarrez kokatzea.

Las acciones de promoción de 2015 han dado sus frutos

2015ean egindako sustapen ekintzek bere emaitzak eman

y se puede decir que Albaola se ha convertido en un

dituzte eta esan dezakegu Albaola itsas ondarearen

referente del patrimonio marítimo, tanto a nivel de país

erreferentzia bihurtu dela, bai Euskal Herri mailan bai eta

como a nivel internacional; en el País Vasco el proyecto

nazioartean ere; Euskal Herrian San Juanaren proiektua

de la construcción del San Juan es cada vez más cono-

gero eta ezagunagoa da eta gure presentziaren eskaera

cido y se ha notado una demanda de nuestra presencia

51


asko handitu da hainbat motatako ekitaldietan: azokak,

o participación en numerosas ferias, eventos, congresos,

kultur ekimenak, kongresuak, jaiak eta abar. Nazioarte

fiestas etcétera. A nivel internacional también la asocia-

mailan ere Albaola nazioarteko kongresuetan parte

ción Albaola ha sido invitada expresamente a participar

har­tzera gonbidatua izan da eta gai tekniko eta histo-

en congresos internacionales y como consultora en

rikoetan aholkulari modura ere deitua izan da. Azkenik,

temas técnicos e históricos. Finalmente subrayar que

azpimarratzekoa da Albaolak Frantzian lortu duen indar

en Francia Albaola ha logrado un posicionamiento muy

berezia.

destacado.

2016ean zehar Albaolak garatutako gizarte eta kultur

El conjunto de proyectos y actividades culturales y

ekimenen multzoak bere xede nagusia bete izanaz gain,

sociales desarrollados por Albaola a lo largo de 2016,

hau da euskal itsas ondarearen zabalkundea, Albaola

además de cumplir con su objetivo primero, el de la

elkartea eta bere proiektuak ezagutzera emateko balio

difusión del patrimonio marítimo vasco, han servido a

izan du. Eta horrekin batera, komunikazio ekintzak

su vez para reforzar las acciones de comunicación y dar

sendotu ditu. Beraz, 2016ko kultur eta gizarte programa-

a conocer la asociación Albaola y sus proyectos. Por lo

zioa bera ere promozio ekimen bat izan da bere horretan

tanto, toda la programación cultural y social de 2016 ha

eta Faktoriara bisitari gehiago erakartzeko balio izan du,

sido de manera inherente una acción de promoción que

Albaolaren finkatzea berrindartzeaz gain.

ha ayudado en el posicionamiento y en el retorno de visi-

Albaolaren era guztietako target-ak kontuan hartuta,

tantes a la Factoría.

honako sustapen ekintzak burutu dira:

Teniendo en cuenta los diferentes target de Albaola se han realizado las siguientes acciones de promoción:

Target jeneralista Publiko orokorrarentzat, erakusketak egin dira, zenbait azoka-jaietan parte hartu da, hitzaldiak eta aurkezpenak egin dira, street marketing ekintzak egin dira eta umeen­ tzako tailerrak. Target jeneralistara iristeko hainbat eragilerekin elkarlanak egin dira. Horien artean:

Target generalista Para el público en general se han organizado exposiciones, se ha participado en ferias festivas, se han impartido charlas y presentaciones, se han desarrollado acciones de street marketing y también talleres infan-

•Faktoriako sarrerek hirugarren batzuen sustapenen

tiles. Para llegar al target generalista se han realizado colaboraciones con diferentes agentes entre los cuales cabe destacar los siguientes: •A lo largo del 2016 todos los suscriptores del Diario Vasco han obtenido un descuento directo sobre las tarifas de entrada del museo. •Un año más se ha continuado con la colaboración con la multitudinaria carrera Behobia-San Sebastián y todos los participantes de 2016 han contado con un descuento para conocer la Factoría. •La etiqueta de la colección de ropa para invierno 2016 de Loreak Mendian ha sido en sí misma una entrada directa y gratuita al astillero-museo (con presencia en toda la red de tiendas del mundo que tiene esta empresa vasca de moda). •La escuela de idiomas Tandem de San Sebastián ha contado con una tarifa reducida para las visitas que realiza con los estudiantes extranjeros. •Se ha lanzado una oferta especial para visitar Albaola a través de Oferplan.

erreklamo bezala ere balio izan dute, eta testuinguru

•Las entradas de la Factoría han servido también

honetan Albaolak komunikabideei sarrerak eman

como reclamo en promociones de terceros, y en este

dizkie harpidedunen artean zozketatu ditzaten.

contexto Albaola ha facilitado entradas a medios

•2016 urtean zehar Diario Vascoko harpidedunek museorako sarreren tarifaren gaineko deskontu bat izan dute. •Behobia-Donostia ekimen jendetsuarekin kolaboratzen jarraitu dugu beste urte betez eta partehartzaile guztiek Faktoria bisitatzeko deskontu bat izan dute. •Loreak Mendian-eko 2016ko negurako arropa bildumako etiketa, ontziola-museora zuzenean eta dohainik sartzeko sarrera izan da (euskal moda enpresa honek mundu osoan duen denda sarean ere presentzia izan du). •Donostiako Tandem hizkuntza eskolak atzerriko ikasleekin egiten dituen bisitetarako tarifa murriztua izan du. •Oferplan-en bidez Albaola ezagutzeko eskaintza berezi bat egin da.

•Diario Vascorekin elkarlanean hilero bi tarte argitaratu dira egunkariko orrietan Albaolaren eta bere proie-

de comunicación para sortearlas entre los nuevos suscriptores.

52


ktuen berri emateko, publizitate modura eta diariovasco.com-en online botoiak ere eman dizkio. •Albaolak Faktoria ezagutu dezaten sarrerak eman dizkie kultur eragileei eta egunkari lokalei, harpidedun berrientzat eskaintza berezi gisa emateko, esaterako Hitza-ri eta Tolosaldeko Atariari. Target honentzako offline ekintza espezifikoen ekintzei dagokienez, 80.000 liburuxka inprimatu dira eta Euskadiko turismo ekipamenduetan banatu dira, Albaolan edo Albaolatik kanpo egindako kultur eta gizarte ekintza guztietan banatzeaz gain.

•En colaboración con el Diario Vasco se han publicado dos faldones al mes para publicitar Albaola y sus proyectos en las páginas del Diario Vasco, y botones online en diariovasco.com •Albaola ha facilitado entradas para conocer la Factoría a agentes culturales y medios de prensa para utilizarlos como oferta atractiva para los nuevos suscriptores, como por ejemplo Hitza o Tolosaldeko Ataria. Respecto a las acciones específicas offline para este target, se han impreso 80.000 folletos y se han distribuido en los equipamientos turísticos de Euskadi, además de repartirlos en todas las acciones culturales y sociales realizadas en Albaola o fuera de Albaola.

Online

kanalari

dagokionez,

hurrengo

komunikazio

tresna hauek nabarmendu behar dira: •albaola.com webguneak 224.432 bisita 2016an. Aurrerago ikusiko den bezala, Albaolaren proiektuetako bik beren aldi baterako webgunea behar izan dute eta bi hilabetetan ondorengo bisita kopurua izan dute: -www.gurdibidea.com 17.850 bisita eta www.emhalbaola.com 4.909 bisita. -You tube kanala, 27 bideoren 7.782 bistaratze. •Sare sozialak: Facebook, Twitter, Instagram, Issuu eta Flickr-ez gain, Periscope ireki da 2016ko aldi baterako proiektuentzat. Sare sozialetan jarraitzaile kopuruak gora egiten jarraitzen du. Arrakastatsuenak Facebook eta Twitter dira, guztira 7.542 jarraitzailerekin. Turista Target turistara iristeko ere hainbat sustapen ekintza egin dira: produktu espezifikoen dossierrak, mailing-ak, FAMS-ak eta sektorearen azoketara joatea. Produktuen lehen atalean ikus daitekenez, beste turismo eragile

En cuanto al canal online, destacar las siguientes herramientas de comunicación: •Web albaola.com con 224.432 visitas en 2016. Dos de los proyectos de Albaola han necesitado de su propia web temporal, y en tan sólo dos meses han obteniendo el siguiente número de visitas: -www.gurdibidea.com con 17.850 y www.emh-albaola. com con 4.909. -Canal You tube, 7.782 visualizaciones de 27 vídeos. •Redes sociales: Además de Facebook, Twitter, Instagram, Issuu y Flickr, para los vídeos en directo de proyectos efímeros en 2016 se ha abierto Periscope. Los seguidores en las redes sociales siguen en aumento. Los más exitosos siguen siendo Facebook y Twitter, que suman 7.542 seguidores. Turista Para llegar al target turista también se han realizado numerosas acciones de promoción que van desde dossiers de productos específicos, mailing, FAMS y asisten-

53


batzurekin batera produktu bateratuen eskaintza berriak egiten jarraitu da, eskaintza osoagoa eta erakargarriagoa sustatu ahal izateko. Bat aipatzearren, Nekatur-eko bezeroek deskontu berezi bat dute Faktoriako sarrera txartelean. Beste batzuei arreta berezia eskaini zaie: kazetariak, blogger-ak, sare sozialetako eta prentsa espezializatutako harpidedunak (Vagabrothers, Sisters & the City, Yoon Hyup, Joyceko kazetaria, trending Coke Bartrina argazkilaria eta abar.) Turismo

arloko

familiarizazio

bidaiei,

bitartekaritza

eragile errezeptiboei, tour operadoreei eta abarrei dagokienez, FAMTRIPS ugari egin dira: eskualdeko aterpetxetako arduradunei, Donosti Turismoko informatzaileei, Madrileko zenbait errezeptiborekin batera etorri zen Edurne Pasabanen KABI agentziari, Wheels & Waves-em antolatzaileei, erakusketariei eta prentsari, Estatu Batuetako eta Kanadako errezeptiboei eta Donostia La Carteri beste askoren artean. Sektorearen ekimen espezifikoei dagokionez Albaolak OPCE Basque Country 2016 ekimena hartu zuen, Lankor-ek antolatutakoa. Horrez gain, Albaolak presentzia aktiboa izan du Basquetourek, Donostia Turismok, eta sektoreko errezeptiboek eta elkarteek antolatutako turismo topaketa guztietan. Esatekoa da Albaolak Gipuzkoako museoen ordezkaria dela Gipuzkoako Turismo Mahaian.

cia a ferias del sector. Tal y como se ve en el primer apartado de productos, se continúa colaborando y diseñando nuevos paquetes de productos en conjunto con otros agentes turísticos para poder promocionar una oferta más completa y atractiva. Por mencionar una, todos los clientes de Nekatur cuentan con un descuento especial en la entrada de la Factoría. Cabe destacar la atención especial a periodistas, bloggers, prescriptores de las redes sociales y prensa especializada como Vagabrothers, Sisters & the City, Yoon Hyup, periodista de Joyce, fotógrafo trending Coke Bartrina etcétera. En cuanto a los viajes de familiarización del sector turismo, agentes de intermediación, receptivos, tour operadores etcétera, se han realizado numerosos FAMTRIPS como a los responsables de los albergues de la comarca, informadoras de San Sebastián Turismo, a la agencia KABI de Edurne Pasaban que vino junto a varios receptivos de Madrid, a los organizadores, expositores y prensa de Wheels & Waves, a receptivos de Estados Unidos y Canadá y a Donostia La Carte entre muchos otros. Respecto a eventos específicos del sector, citaremos la acogida en Albaola del evento OPCE Basque Country 2016 organizado por Lankor; también la presencia activa de Albaola en todos los encuentros de turismo organizados por Basquetour, San Sebastián turismo y receptivos y asociaciones del sector. Cabe destacar finalmente que Albaola representa a los Museos de Gipuzkoa en la Mesa de Turismo de Gipuzkoa.

Festival.

CALENDARIO DE ACCIÓN COMERCIAL Febrero Gipuzkoa. Promoción del pack para visitar Albaola junto a Sagardo Etxea y Aquarium San Sebastián. Bilbao. BasqueFest: exhibición de carpinteros, exposición itinerante y presencia del batel Maribeltz. Marzo Tolosa. ‘Albaola Zure Plazan’ en la feria de productos locales de Tolosa. Abril Gipuzkoa. Haciendo Equipo: participación en el encuentro de socios de SS Turismo. Bilbao. Let´s Mice: asistencia al encuentro MICE organizado por Basquetour. Pasaia. Pre-estreno “La nouvelle vague”: organización del evento para pre-estrenar con todos los protagonistas del documental, Albaola entre ellos. Mayo Washington, EEUU. Smithsonian Folklife Festival. Presencia de Albaola con el labrado de piezas en directo, exposición itinerante y maqueta del pecio del San Juan.

Albaola han izan zen jendaurrean piezak egiten, erakus-

Gipuzkoa. Oferplan: Promoción en Oferplan entrada

keta eta bale txaluparen egiturarekin.

ordinaria a Albaola con 20% de descuento.

EKINTZA KOMERTZIALEN EGUTEGIA Otsaila Gipuzkoa. Albaola sustatzeko packa Sagardo Etxea eta Aquarium San Sebastián-ekin batera. Bilbao. BasqueFest: arotzen erakustaldia, erakusketa ibiltaria eta Maribeltz batelaren presentzia. Martxoa Tolosa. ‘Albaola Zure Plazan’ Tolosako produktu lokalen azokan. Apirila Gipuzkoa. Taldea egiten: Donostia Turismoko bazkideen topaketan partehartzea. Bilbao. Let´s Mice: MICE topaketan partehartzea, Basquetour-ek antolatuta. Pasaia. “La nouvelle vague” aurre estreinaldia: Dokumentalaren protagonista guztiekin egindako aurre estreinaldiaren antolaketa.

Maiatza

Washington,

EEUU.

Smithsonian

Folklife

54


Gipuzkoa. Oferplan: Oferplan promozioa: Albaolara

Pasaia. Día Internacional de los Museos: Puertas abiertas

sarrera arrunta %20ko beherapenarekin.

para visitar la Factoría el día entero.

Pasaia. Museoen Nazioarteko Eguna: Egun osoz Faktoria

Pasaia. Colección Basque Marine Heritage: Grabación

bisitatzeko ate irekiak.

de un spot y sesión de fotos para resumir el proyecto

Pasaia. Colección Basque Marine Heritage: Albaola x

Albaola x Loreak Mendian, cuya colección marinera de

Loreak Mendian proiektua azaltzeko spot baten graba-

invierno 2016 se inspira en Albaola.

zioa eta argazki sesioa.

Gipuzkoa. Meet Basque Country: Participación en el

Gipuzkoa. Meet Basque Country: Basquetour-ek anto-

encuentro de agentes del sector turístico organizado por

latutako sektoreko turismo eragileen topaketan parte-

Basquetour.

hartzea.

Gipuzkoa.

Gipuzkoa. Taldea Egiten: Donostia Turismoko bazkideen topaketan partehartzea.

Ekaina

San Sebastián. Sites & Musées: San Telmo museoan 2016ko ekipamendu berriekin (Albaola horien artean) egindako komunikazio euskarria aurkezteko prentsaurrekoan partehartzea. Pasaia. Foto Gasteizeko argazkilaritza ikasleentzat ate irekiak. Pasaia. Xabier Aburruzaga: bideoklip grabaketa eta Keltik disko berriko diseinurako argazki sesioa. Iruñea.

Artisautza

azoka:

Albaolaren

partehartzea.

Arotzen erakustaldia, erakusketa ibiltaria eta Maribeltz batela. Beasain. Igartzako presa: Albaolaren partehartzea. Arotzen erakustaldia, erakusketa ibiltaria eta Maribeltz batela. Pasaia. ACI aurkezpena. Atlantic Challenge Internationalen Albaolaren partehartzea azaltzeko prentsaurrekoa. Astigarraga. Astigarrako jaietan Albaolaren arotzen erakustaldia.

Uztaila

Pasaia. Sagardunek bere kultur eta turismo eskaintzari buruzko bideo baten grabaketa egin zuen Albaolan. Pasaia. OPCE ekimena. OPCE Basque Country ekimena egin zen Albaolan. Pasaia. Gurdi bidea ibilbidearen aurkezpena prentsau­ rreko bidez. Pasaia. Ciudad de San Sebastián katamarana eta Albaola pack-aren aurkezpena. Abuztua Altsasu. 2016 Bidea: Albaolaren arotzen erakustaldia eta San Juanaren eraikuntzari buruzko hitzaldia. Donostia. Newman Sound + Easo Abesbatza: Musika Hamabostaldian Ternua eta Donostiko koroen aurkezpena eta emanaldia Albaolan. Iraila Donostia. Gipuzkoa belaz VII. Estropadaren aurkezpena. Gipuzkoa belaz 2016an urtero bezala Ameriketatik traineruaren presentzia estropadari irteera emateko.

Haciendo

Equipo:

participación

en

el

encuentro de socios SS Turismo. Junio

San Sebastián. Sites & Musées: participación en la rueda de prensa realizada en San Telmo para presentar el soporte de comunicación con los nuevos equipamientos 2016 (entre ellos Albaola) . Pasaia. Puertas abiertas para estudiantes de fotografía de Foto Gasteiz. Pasaia. Xabier Aburruzaga: grabación de videoclip y sesión de fotos para el diseño del nuevo disco Keltik. Pamplona. Feria de la artesanía: participación de Albaola mediante exhibición de carpinteros, exposición itinerante y el batel Maribeltz. Beasain. Presa de Igartza: participación de Albaola mediante exhibición de carpinteros, una exposición itinerante y el batel Maribeltz. Pasaia. Presentación ACI. Rueda de prensa para presentar la participación de Albaola en Atlantic Challenge International. Astigarraga. Exhibición en directo de carpinteros de Albaola en las fiestas de Astigarraga.

Julio

Pasaia. Grabación de un vídeo promocional sobre la oferta turística y cultural de Sagardún en Albaola. Pasaia. Evento OPCE. Celebración del evento OPCE Basque Country en Albaola. Pasaia. Presentación Ruta Carreteril: De la Sierra al Mar. Rueda de Prensa para presentar la Ruta Carreteril. Pasaia. Promoción del pack catamarán Ciudad de San Sebastián y Albaola. Agosto Altsasu. 2016 Bidea: Exhibición de carpinteros de Albaola y charla sobre la construcción del San Juan. San Sebastián. Newman Sound + Coro Easo: presentación en la Quincena Musical de los coros de Terranova y San Sebastián y actuación en Albaola. Septiembre San Sebastián. VII Regata Gipuzkoa a vela 2016. Presencia de Albaola en la trainera Ameriketatik para dar salida como todos los años a la Regata Gipuzkoa a Vela.

56


Gipuzkoa. Oferplan: Albaolarako sarrera arruntaren gaineko %20ko online promozio bereziaren hasera. Pasaia. Gure Bazterrak. Gure Bazterrak 2016 euskal musika taldeen musika jaialdiaren aurkezpena Albaolan. Pasaia. Audi Event: Audik Albaolan zinema espainiarreko 30 ekoizle eta aktorerentzat egindako ekimen pribatua. Gipuzkoa. Taldea egiten: Donostia Turismoren bazkideekin egindako topaketan partehartzea.

Urria

Donostia. Albaola x Loreak Mendian: Albaola eta Loreak Mendian-en arteko kolaborazioaren aurkezpena, Loreak Mendian-en dendan. Bertan arotzen jendaurreko erakustaldia eta promozio bideoaren eta Basque Marine Heritage 2016 bildumaren ikustaldia egin ziren.

Azaroa

Araba. EHUS topaketa: Albaolaren partehartzea Euskal Herriko Unesco Sarea topaketan, Añanakoko Gatzagan. Bilbao. Workshop ATRAE: ATRAE Euskadik (Agencias Turísticas Receptivas Asociadas) antolatutako turismo sektoreko topaketan partehartzea. Gipuzkoa. Taldea Egiten: Donostia Turismoko bazkideen topaketan partehartzea.

Abendua

Paris. Salon Nautique International de Paris: Albaolaren Semaine du Golfe du Mor Bihan 2017 edizioan ohorezko gonbidatu gisara partehartzearen aurkezpena. Donostia. Sagardo Apurua: Albaolako arotz ontzigileen erakustaldia Boulevard-ean. Pasaia. Happy Hour: Gabonetako arratsaldetan beherapenak publiko guztiarentzat. Urruña. Har Eman: Albaolaren partehartzea “Har Eman: anbizio bat lortzeko bat egin” ekimenean, Agglomération Sud Pays Basque-ek antolatua 2016an egindako mugaz gaindiko proiektuak aurkezteko. Pasaia. Skakeitan: San Juan baleontziaren barnealdean diska berriaren aurkezpena, bi kantu zuzenean joaz.

Gipuzkoa. Oferplan: inicio de una promoción online espe­ cial del 20% de descuento en la entrada general a Albaola. Pasaia. Gure Bazterrak. Presentación de la organización en Albaola del festival de grupos de música vascos Gure Bazterrak 2016. Pasaia. Audi Event: evento privado organizado por Audi a 30 productores y actores del cine español en Albaola. Gipuzkoa. Haciendo Equipo: participación en el en­cuen­tro de socios de SS Turismo. Octubre San Sebastián. Albaola x Loreak Mendian: presentación de la colaboración de Albaola con Loreak Mendian en un acto en la tienda de Loreak Mendian, con exhibición de carpinteros en directo y visionado del vídeo promocional de la colección Basque Marine Heritage 2016, inspirada en Albaola. Noviembre Araba. Encuentro EHUS: participación de Albaola como socio en el encuentro de la red Euskal Herriko Unesco Sarea celebrada en Salinas de Añana. Bilbao. Workshop ATRAE: participación de Albaola en el encuentro del sector turístico organizado por ATRAE, Agencias Turísticas Receptivas Asociadas de Euskadi. Gipuzkoa. Haciendo Equipo: participación en el encuentro de socios SS Turismo Diciembre Paris. Salon Nautique International de Paris: participación de Albaola en la presentación de la asociación como invitada de honor en la Semaine du Golfe du Mor Bihan para mayo de 2017. San Sebastián. Sagardo Apurua: exhibición de carpinteros de ribera de Albaola en el Boulevard. Pasaia. Happy Hour: las tardes de navidad, acceso reducido para todo el público. Urrugne. Har Eman: participación de Albaola en el evento ‘Har Eman: unirse para construir una ambición’, organizado por Agglomération Sud Pays Basque para presentar los proyectos transfronterizos desarrollados en 2016. Pasaia. Skakeitan: presentación de su nuevo disco dentro del ballenero San Juan, cantando dos canciones en directo.

57


9. KOMUNIKAZIOA

9. COMUNICACIÓN

SARRERA

INTRODUCCIÓN

2015ean lortutako dimentsio mediatikoak 2016ean bere

La notoriedad mediática obtenida en 2015 ha tenido

emaitzak eman ditu. Nola Albaola elkartea hala Itsas

sus frutos en 2016. Tanto la asociación Albaola como la

Kultur Faktoria aski ezagunak dira bere ingurunean eta

Factoría Marítima Vasca son ya conocidos en el entorno,

lan egiten duten alorrean nazioartean kokapen garran-

y tienen un importante posicionamiento internacional en

tzitsua lortu dute. Albaolak iritsiera mediatiko handia

su ámbito. En este sentido Albaola ha obtenido una gran

lortu du orotariko komunikabideetan eta gaian espeziali-

cobertura mediática tanto en medios generalistas como

zatuta daudenetan. Ondorioz, komunikabideetan inpaktu

especializados, lo que ha supuesto que, en 2016 también,

handia lortu da 2016. urtean ere.

se haya conseguido un gran impacto comunicativo.

San Juanaren eraikuntza prozesuak aurten ere gero eta

El proceso de construcción del San Juan ha continuado

nazioarteko komunikabide gehiago erakarri ditu; baina

este año atrayendo cada vez a más medios de comu-

horrez gain, Albaolak burututako beste proiektu eta

nicación internacionales; no obstante, otros proyectos

ekimen batzuk ere lurralde berriak bereganatu dituzte,

y actividades realizadas por Albaola han conquistado

ohikoak ez diren komunikabideak erakarriz: EMHren 9.

también nuevos territorios con presencia en medios de

Kongresua, Atlantic Challenge International lehiaketan

comunicación no habituales, como son la organización

parte hartzea eta batez ere Gurdi Bidea, lau probintzia

de la 9ª edición del congreso EMH, la participación en

eta 150 herri zeharkatu zituen ekimena. Komunikabi-

la competición internacional Atlantic Challenge Inter-

deetan lortutako presentziaz gain, milaka lagunek sare

national y, especialmente, la Ruta Carreteril, que atra-

sozialetan publikatu dituzte beren mezu eta argazkiak.

vesó cuatro provincias y unos 150 pueblos; además del

Bestalde, 2016an zehar Albaolak egindako kultur progra-

impacto mediático obtenido, fue fotografiado y publi-

mazio aberatsak targets berrietara iristea eta itsasoko

cado en redes sociales por miles de personas.

gaietan aritzen ez diren komunikabideetara heltzea lortu

Por otro lado, el amplio programa cultural que se ha

du. Besteak beste, hiru musika jaialdi egin dira Albaolan.

desarrollado a lo largo del 2016 en Albaola ha conse-

Azkenik, aipagarria da Albaolak komunikabideetan publi-

guido llegar a nuevos targets y tener presencia en

zitate espaziorik erosi gabe jarraitzen duela. Komunikazio

medios especializados cuya temática no es el patrimonio

politika honako oinarrien gainean egiten da: prentsau-

marítimo, como por ejemplo la celebración en Albaola de

rreko deialdiak eta prentsa oharrak, Albaola ezagutzeko

tres festivales musicales.

komunikabideei egiten zaizkien gonbidapenak (Pres-

Finalmente, cabe mencionar que se continúa sin comprar

trips), jenerotan laguntzea, dohaineko on line agerpenak

espacios publicitarios en medios de comunicación. La

(weba eta sare sozialak) eta esku-orri informatzaileen

política de comunicación se fundamenta en los siguientes

inprimaketa eta banaketa.

pilares: convocatorias de ruedas de prensa y envío de notas de prensa, invitaciones a medios de comunicación

PRENTSA

para conocer Albaola (Presstrips), patrocinio en espe-

Prentsaurrekoak eta prentsa oharrak

cies, presencia online gratuita (web y redes sociales) e

2016. urtean zehar hogei prentsaurreko egin dira Albaolan.

impresión y distribución de folletos informativos.

Horietatik hamaika Albaolaren jarduerei buruzkoak izan dira (sei Faktorian bertan eginikoak) eta beste bedera-

PRENSA

tzitan hartu du parte, beste eragile batzuekin kolabora-

Ruedas de prensa y notas de prensa

zioan.

A lo largo de 2016 se han registrado veinte ruedas de

Mundu osoko kazetariek, erredaktoreek, zuzendariek

prensa, once de ellas sobre actividades de Albaola (seis

eta erreportariek bisitatu dute Faktoria. Guztira, hama-

de ellas celebradas en la Factoría), y ha participado en

bost jatorri desberdinetatik etorri dira: Euskal Herria,

otras nueve colaborando con otros agentes.

Espainia, Austria, Estatu Batuak, Finlandia, Frantzia,

La Factoría ha sido visitada por periodistas, redactores,

Italia, Alemania, Ingalaterra, Kanada eta abar.

directores y reporteros de todo el mundo con repre-

2016an 43 eskaera jaso dira Faktorian eta baleontziaren

sentación de más de 15 procedencias como País Vasco,

barnealdean ikus-entzunezko erreportajeak egiteko eta 7

España, Austria, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Italia,

58


eskaera Albaolaren materiala diru irabazia helburu zuten

Alemania, Inglaterra, Canadá etcétera. A este respecto,

ikus-entzunezkoetan erabiltzeko.

en 2016 se han registrado un total de 43 solicitudes para

Bisita hauek komunikazio ekintzetan 1.540.767,36€tako

realizar reportajes audiovisuales en la Factoría e interior

inbertsioaren errentagarritasuna (R.O.I., return of invest­

del ballenero, y 7 para utilizar material de Albaola para

ment) sortu dute. Clipping-a osorik honako estekan

trabajos audiovisuales con fines lucrativos.

kontsulta daiteke:

Estas visitas han generado una rentabilidad de la inver-

Albaolaren 2016ko clipping-aren estekak:

sión (R.O.I., return of investment) estimada en acciones

VOL I: https://issuu.com/albaolafaktoria/docs/albaola_

de comunicación que asciende a 1.540.767,36€. Es posible

clipping_2016_vol_i

consultar el clipping completo en los siguientes enlaces:

VOL II: https://issuu.com/albaolafaktoria/docs/albaola_ clipping_2016_vol_ii

Enlaces al clipping de Albaola en 2016: VOL I: https://issuu.com/albaolafaktoria/docs/albaola_

Prentsak Albaolara egindako bisiten emaitzak aurreko

clipping_2016_vol_i

parrafoan aipatutako clipping-ean kontsulta daitezke.

VOL II: https://issuu.com/albaolafaktoria/docs/albaola_

Hemen aipatzen dira bisita lokalez eta ohikoez gain

clipping_2016_vol_ii

proiektuari jarraipena egiten dioten horietako batzuk: •Diario Vascoren zuzendaritza taldea. •Vocentoren zuzendaritza taldea. •Espainiako egunkarien zuzendariak. •Chasse-Marée frantziar aldizkariko zuzendaria eta community manager-a. •Radio Nacionaleko eta ABC kulturako kazetariak. •Joyce aldizkariko erredaktorea. TELEBISTA Bisita hauetako batzuren emaitzak telebistarako ondorengo edukietan laburbildu daitezke: •TF3ko Thalassa telebista saioaren ‘Pays Basque, La Nouvelle Vague’ erreportajearen estreinaldia apirilean. •‘Mercaderes y balleneros, una historia de ultramar’ dokumentala TVEko La2 kateko Crónicas saioan ekainean. •Xabier Alberdiren partehartzea Albaolaren izenean ETBko Txoriene sukaldaritza saioan otsailean. •Xabier Agoteren partehartzea Albaolaren izenean Novaren Bricomanía saioan (Atresmedia) ekainean. •ETB2ko Más de 3 millones saioaren zati baten grabaketa Albaolan Xabier Agoterekin, otsailean. •TVE1eko España Directo saioaren bisita bat baino gehiago 2016an zehar: ekaina, iraila eta urria. •Xabier Alberdiri zuzeneko elkarrizketa ETB1eko Egun On Euskadi saioan, martxoan. •ETB 1 eta 2ko albistegietan aipamenak, Gurdi Bidea dela eta, abuztuan eta irailean zehar.

Los resultados de las visitas de la prensa a Albaola se pueden consultar en el clipping citado en el párrafo anterior. Citamos aquí algunas de las visitas más destacables, sin citar las locales y habituales que hacen un seguimiento continuo al proyecto: •Dirección Diario Vasco •Equipo de dirección de Vocento •Directores de diarios de España •Director y community manager de la revista francesa Chasse-Marée •Periodistas de Radio Nacional y ABC Cultura •Redactora de la revista Joyce TELEVISIÓN Los resultados de algunas de estas visitas se pueden resumir en los siguientes contenidos para televisión: •Estreno de ‘Pays Basque, La Nouvelle Vague’ reportaje del programa Thalassa de TF3 en el mes de abril. •Documental ‘Mercaderes y balleneros, una historia de ultramar’ en el programa Crónicas de La2 de TVE en el mes de junio. •Participación de Xabier Alberdi en representación de Albaola en el programa de cocina Txoriene de EiTB en el mes de febrero •Participación de Xabier Agote en representación de Albaola en el programa Bricomanía de Nova (Atresmedia) en el mes de junio. •Grabación de una parte del programa Más de 3 millones de ETB 2 en Albaola, con Xabier Agote en

MULTIMEDIA eta ikus-entzunezko eremua oro har

el mes de febrero.

Tomás Cimadevilla (espainiar zuzendaria eta ekoi-

•Varias visitas del programa España Directo de TVE1

zlea), Julio Medem (euskal zinema zuzendaria), Game

a lo largo de 2016: meses de junio, septiembre y

of Thrones-eko lokalizazio taldeko bi ordezkari, Pierre

octubre.

60


Gonnord argazkilari frantziar ezaguna, Loreak Mendianeko erreportaje talde teknikoa, ekoizle kanadiarrak eta abar. Horien artean, hauek azpimarratu daitezke:

•Entrevista a Xabier Alberdi en directo en el programa Egun On Euskadi de ETB 1 en marzo. •Menciones en los noticiarios de ETB 1 y 2 con

•Julio Medemen laburmetraia: ‘La Ballena Real’.

motivo de la Ruta Carreteril a lo largo de los meses

•Xabi Aburruzagaren ‘Keltik’ diskaren azala.

de agosto y septiembre.

•Loreak Mendian-en katalogoa eta promozio spota, Albaolak inspiratutako 2016 neguko itsas bildumari

MULTIMEDIA y mundo audiovisual en general

buruz.

Tomás Cimadevilla (director y productor español), Julio

•‘Deliz’ musika bideoa.

Medem (director vasco), dos representantes del equipo

•Skakeitan taldeak bere diskoaren aurkezpenean San

de localizaciones de Juego de Tronos, Ibon Gaztañazpi

Juanaren barnean egindako zuzeneko akustikoa.

EiTB, el conocido fotógrafo francés Pierre Gonnord,

•Xabier Agote, Albaolaren ordezkari gisa, ‘Gutik

el equipo técnico de reportajes de moda de Loreak

Zura’ dokumentalaren protagonistetako bat da,

Mendian, productores canadienses etcétera. Entre ellos

Donostiako Zinemaldian estreinatu zena eta herriz

destacan: •Cortometraje Julio Medem: ‘La Ballena Real’.

herriko proiekzioetan dabilena. •‘Euskal

Baleazaleen

Triskantza’

dokumentalean

par­ te hartzea, Gogoan ekoiztetxearen eta Suhar arkeologia taldearen proiektua. •Old Port Films ekoiztetxearen ‘Vaskavigin’ ikusentzunezko lanaren zati baten grabaketa Albaolan. •’Tosta’ dokumentalean partehartzea, Donostia/San Sebastián 2016aren enbaxada mugikorra, ‘Lafayette’ izeneko Bantryko yolarekin.

•Portada de disco ‘Keltik’ de Xabi Aburruzaga. •Catálogo y spot promocional de Loreak Mendian sobre la colección marina Invierno 2016, inspirada en Albaola. •Videoclip musical ‘Deliz’. •Acústico directo desde el interior del San Juan del grupo ‘Skakeitan’ para presentar su nuevo disco. •Xabier Agote, en representación de Albaola, fue uno de los protagonistas del documental ‘Gutik Zura’, estrenado en el mes de septiembre en el Zinemaldia. •Participación en el documental ‘Euskal Baleazaleen Triskantza’ proyecto de la productora Gogoan y la empresa de arqueología Suhar. •Grabación en Albaola de una parte del trabajo audiovisual ‘Vaskavigin’ de la productora Old Port Films. •Participación en el documental ‘Tosta’, embajada itinerante de San Sebastián 2016, con la yola de Bantry ‘Lafayette’.

61


ESKERRIK AS SAn JuAn bAlEOntzIA

PIEzA bAbESlEEI E

10. ENPRESA MEZENASGOA ETA GIZARTEAREN LAGUNTZA

10. MECENAZGO EMPRESARIAL Y APOYO SOCIAL

ENPRESA MEZENASGOA

MECENAZGO EMPRESARIAL

2016an 70 enpresa baino gehiagorekin jarri gara harre-

En 2016 se ha contactado con más de 70 empresas para

manetan eraikuntzaren proiekturako eta Albaola elkar-

buscar la financiación para el proyecto de la construcción

tearen beste proiektu batzuren finantzaziorako. Ondo-

y otros proyectos de la asociación Albaola. Como resul-

rioz, urtean zehar 10 entitateren inplikazioa lortu da,

tado, se ha conseguido la vinculación de 10 entidades a

horietatik 8 berriak izan direlarik. Irizarrek eta Oronak

lo largo del año y 8 de ellas nuevas en esta relación:

errepikatu egiten dute eta honako hauek gehitu dira:

Repiten Irizar y Orona, y se suman Diario Vasco, Elkano,

Diario Vasco, Elkano, Loreak Mendian, Orkli S. Coop,

Loreak Mendian, Orkli S. Coop, Super Amara, Sidrerías

Super Amara, Lizeaga eta Petritegi sagardotegiak,

Lizeaga y Petritegi, Danobat Group y Bacalaos Alkorta.

Danobat Group eta Bacalaos Alkorta.

Todas ellas han optado por la opción del patrocinio de

Horiek guztiek San Juan baleontziaren pieza bat diruz

una de las piezas de la nao San Juan, pero con otras

babestea erabaki dute, baina beste batzuekin kolaborazioa

las colaboraciones han ido más allá. Cabe destacar

urrunago iritsi da. Enpresa laguntzaileen sare honetatik

los siguientes proyectos nacidos de esta red de apoyo

sortutako ondorengo proiektu hauek azpimarratu daitezke.

empresarial. 62


HISTORIA EGITEN ARI GARA

SKO AREn

ESTAMOS HACIENDO HISTORIA www.albaola.com

PASAIA

ERE:

IRIZAR

IRIZAR

Irizarrek Ozentziyorekin (Donostiko portuko azken zurezko

Mención especial merece la empresa IRIZAR y su

atunontzia) duen lotura estuak aparteko aipamena

estrecha unión al proyecto Ozentziyo, el último atunero

merezi du. Ozentziyo bere bizi berrirako berriztatua

de madera del puerto de San Sebastián. Ozentziyo

eta egokitua izaten ari da Gipuzkoako autobus enpresa

está siendo reformado para su nueva vida gracias a la

honen ekarpen eskuzabalari esker. Datozen hilabeteotan ontzia misio berri batekin nabigatzeko prest egongo da: Bretainiako Semaine du Golfe du Mor Bihan-en euskal ondarea ezagutzera ematea. DIARIO VASCO Diario Vascok ere jenerotan laguntzeko aukera egin du eta hilabetean egunkariko orrialdeetan bi espazio eta

generosa aportación de esta empresa de autobuses guipuzcoana y en los próximos meses el barco volverá a navegar con una nueva misión: dar a conocer el patrimonio marítimo vasco en la Semaine du Golfe du Mor Bihan de Bretaña. DIARIO VASCO El Diario Vasco también ha optado por la modalidad de patrocinio en especies y ha cedido a Albaola dos faldones

online botoi bat eman dizkio Albaolari. Honek museo

al mes en el periódico y un botón online al mes. Esto ha

ekipamendu berriaren hedapenean eta bere kultur

ayudado en la difusión y promoción del nuevo equipa-

programazioaren sustapenean lagundu du eta Albao-

miento museístico y su programa cultural y ha servido

laren jardueretan komunikazio hari bat eta jarraipen bat

para mantener un hilo comunicativo y una continuidad

mantentzeko balio izan du.

en las actividades desarrolladas por Albaola. 63


LOREAK MENDIAN

LOREAK MENDIAN

Loreak Mendian presents Basque Marine Heritage, its

Loreak Mendian presents Basque Marine Heritage, its

most ambitious collaboration with Albaola, the Sea

most ambitious collaboration with Albaola, the Sea

Factory of the Basques. Loreak Mendian-en udazkena/

Factory of the Basques. La colección de Loreak Mendian

negua 2016 Basque Marine Heritage arropa bilduma

Otoño/Invierno 2016 Basque Marine Heritage se ha

Albaolaren proiektuan inspiratu da. Jantzi guztiek kola-

inspirado en el proyecto Albaola. Todas las prendas han

borazioaren aurkezpen labur baten azalpena duen

llevado una etiqueta informativa con una breve presen-

etiketa informatzaile bat dute, eta beraien web guneak

tación de la colaboración y su página web, y la etiqueta

eta etiketak berak Albaola Itsas Faktoriarako sarrera

misma, ha servido de entrada directa a la Factoría Marí-

zuzenerako balio izan dute.

tima Vasca Albaola.

Promoziorako faktorian bildumaren katalogo bat eta

Para promocionarlo, además, se ha realizado un catálogo

spot bat egin dira eta, horrez gain, Donostiako erdigu-

de la colección en la Factoría, un spot y una presenta-

neko Loreak Mendian dendan kolaborazioaren aurkezpen

ción oficial de la colaboración en la tienda de Loreak

ofizial bat egin zen. Arratsalde hartan dendaren erakus-

Mendian del centro de San Sebastián, que lució esa tarde

leihoari bizitza eman zitzaion, Albaolako arotz bat San

un escaparate vivo: un carpintero de Albaola trabajando

Juanaren pieza bat lantzen aritu zelarik. Honez gain,

en directo una pieza del San Juan. Además de esto, 28

Espainia, Frantzia, Belgika eta Alemaniako 28 erakusleiho

escaparates de España, Francia, Alemania y Bélgica han

gai honekin dekoratuak izan dira, bildumaren arropekin

sido decorados con esta temática y con las prendas de

batera.

la colección.

SUPER AMARA

SUPER AMARA

Beste enpresa batzuk bezala Super Amarak proiektua

Al igual que otras empresas Super Amara ha decidido

gizarteratzen laguntzea erabaki du, eta bere bezero sarea

ayudar a socializar el proyecto, y ha aprovechado su red

erabili du Albaolaren proiektua ezagutzera emateko, hain

de clientes para dar a conocer el proyecto de Albaola

zuzen ere sarreren eta San Juanaren lagun txartelen

mediante el sorteo de entradas y Tarjetas Amigo del San

zozketaren bidez.

Juan.

Bestalde, esan behar da aipatutako entitate gehienek

Por otro lado, cabe apuntar que la mayoría de las enti-

beraien VIP bezeroekin bisitak egin dituztela Albaolara,

dades arriba mencionadas han utilizado Albaola para

historia nola hazten den ikus daitekeen proiektu batean

realizar visitas con sus clientes VIP, orgullosos de formar

parte hartzeaz harro.

parte de un proyecto donde la historia se puede ver

Azkenik, ezin dugu ahaztu bisitariek eta gizarteak oro

crecer.

har eman digun babesa. Hainbat modutan jaso dugu

Finalmente, no hay que olvidar el importantísimo apoyo

laguntza hori: sarreren eta museoko produktuen eroske-

recibido por la ciudadanía y visitantes mediante la

taren bidez, San Juanaren lagun txartelaren bidez, edo

compra de las entradas, productos del museo, la Tarjeta

diru dohaintzaren eta pieza jakinen mikro-patrozinioen

Amigo del San Juan, donaciones y micro-patrocinios de

bidez, hala nola iltzeak, soka metroak edo txirrikak.

piezas como son los clavos, los metros de cuerda y las

Guztira, 2016. urteko abenduaren 31ean, enpresen

poleas.

lagun­ tzari eta mikro-mezenasgoari dagozkien diru

Con todo, a 31 de diciembre de 2016, las acciones de

sarreren zenbatekoa 154.620 eurotara igo da (DVren

mecenazgo correspondientes al apoyo empresarial y las

babesa barne, 38.000 eurotan balioztatua). Orotara,

aportaciones referidas al micromecenazgo han ascen-

2015ekoarekin alderatuta %40ko igoera bat izan da.

dido a 154.620€, (incluido patrocinio en publicidad DV

Esan beharra dago ez dugula barne hartu jenerotan egin-

valorado en 38.000,00€) con un aumento de un 40%

dako ekarpenen balioztatzea, esaterako Loreak Mendian-

respecto del 2015.

en udazkeneko kanpainaren dimentsioa edo Albaolarekin

Todo ello sin incluir la valoración de las aportaciones en

akordioak egin dituzten beste entitate batzuren kolabo-

especie, tales como la dimensión de la campaña de otoño

razioak, jakinik zeharka proiektuaren finantzazioan posi-

de Loreak Mendian u otras entidades que colaboran con

tiboki eragiten dutela.

el proyecto con acuerdos ventajosos para Albaola, que acaban por repercutir indirectamente en la financiación del proyecto. 64


GIZARTEAREN LAGUNTZA-LURRALDEA

APOYO SOCIAL-TERRITORIO

San Juan Sarea

Red San Juan

Lurraldeen arteko merkataritza harremanetan oinarritzen

Continuando con la lógica histórica de la construcción,

zen eraikuntzaren jatorrizko logikari jarraipena eman

nacida de las relaciones comerciales entre territorios,

diogu, eta hortik sortu da San Juan Sarea kontzeptua.

con la que nació el concepto Red San Juan, se ha conti-

Ingurune hurbileneko zein urrutiagoko pertsonen entita-

nuado trabajando en diferentes proyectos, ensayando

teekin kolaborazioak eta harremanak egin ditugu hainbat

colaboraciones y relaciones con entidades de personas

proiektutan.

del territorio más cercano y de otros más lejanos.

Oinarrizko ideia bi aldeen onurarako lan egitea da, San

Estas prácticas de relación ratifican la idea de que

Juanarekin harreman geografikoa edo tematikoa izan

trabajar conjuntamente en relaciones basadas en el

dezaketen kultur eragile eta ekipamenduekin edo enti-

beneficio mutuo, abarcando tanto agentes y equipa-

tate publiko zein pribatuekin. Lan egiteko modu honek

mientos culturales como entidades públicas y privadas

partehartzaile guztiei gure proiektuen dimentsioa eta

que guardan relación geográfica o temática con el San

kalitatea handitzeko eta biderkatzeko aukera ematen

Juan, proporciona a todos los participantes la posibi-

digu eta, ondorioz, baita hauen oihartzun soziala eta

lidad de crecer y de multiplicar el tamaño y calidad de

mediatikoa ere.

los proyectos, así como su repercusión social y mediá-

2016ak sarean lan egiteko era honen adibide on bat utzi

tica.

digu, Gurdi Bideari esker. Proiektu honetan 30 udalek

En este 2016 se ha podido comprobar hasta dónde puede

baino gehiagok, Gipuzkoa, Araba eta Bizkaiko Aldundiek,

llegar el trabajo en red; la Ruta Carreteril, en la que han

hainbat elkartek, ikastetxek, norbanakok eta abarrek

participado más de 30 ayuntamientos, las diputaciones

hartu dute parte. Horri guztiari esker proiektuak kolabo-

de turismo de Gipuzkoa, Álava y Navarra, asociaciones,

ratzaile guztiek aurreikusi zezaketena baino dimentsio

colegios, particulares etc. ha tomado unas dimensiones

handiagoa hartzea ahalbidetu du.

que han superado con creces las previsiones de todos

Horregatik Albaolaren zein Albaolatik kanpoko proiek­

los colaboradores. Es por eso que se siguen dedicando

tuak aberasteko balio dezaketen elkarlanak eta loturak

esfuerzos a establecer lazos y colaboraciones que sirvan

egiteko ahalegina egiten da.

para enriquecer proyectos propios y ajenos.

Urtean zehar beste hainbat entitate eta kultur eragile-

Otras iniciativas de colaboración con otras entidades y

rekin ere egin dira kolaborazioak: Gipuzkoako Sagardo

agentes culturales han tenido lugar a lo largo del año,

Naturalaren Elkarteak antolatutako Sagardo Apuruan

como el Sagardo Apurua, organizado por la Asociación

Albaolak Urumea ibaiaren ertzean zurezko garabia bat

de Sidra Natural de Gipuzkoa, donde Albaola montó una

muntatu zuen jendaurrean, ibaian behera ekarritako

grúa de madera en la orilla del río Urumea para descargar

sagardo upelak lehorreratzeko. Egun horretan, Albaolak

las barricas de sidra traídas río abajo, y donde Albaola

Donostiako Boulevardean San Juanaren pieza bat landu

realizó una exhibición de carpintería de ribera labrando

zuen jendaurrean.

una pieza del San Juan en directo, en el Boulevard de

Horrez gain, Quintanar de la Sierrako (Burgos) Cabaña

San Sebastián, o las diferentes acciones realizadas junto

Real de Carreteros elkartearekin batera hainbat ekimen

a la Cabaña Real de Carreteros de Quintanar de la Sierra

burutu dira, besteak beste, alkitrana egiteko labekadak

(Burgos), como son las hornadas de alquitrán o la parti-

edo Iberforexpo2016an izandako partehartzea.

cipación en la feria Iberforexpo 2016.

65


11. LABURPEN EKONOMIKOA/RESUMEN ECONÓMICO 2016 GASTUAK GASTOS 2016

GAUZATUA / EJECUTADO

SAN JUAN BALEONTZIAREN ERAIKUNTZA ETA MUSEOA / 725.641,20 CONSTRUCCIÓN NAO SAN JUAN Y MUSEO

74.20%

230.352,45

25.80%

GASTOS ESTRUCTURALES

955.993,65 INGRESOS 2016

GAUZATUA / EJECUTADO

PUBLIKOA / PÚBLICO

467.631,10

50.4%

PRIBATUA / PRIVADO

459.659,60

49.60%

927.290,70

12. ERANSKINA/ANEXO MEMORIA ITSASGILEAK 2016: https://issuu.com/albaolafaktoria/docs/itsasgileak_albaola___dss2016 MEMORIA CONGRESO EMH: http://european-maritime-heritage.org/docs/Proceedings%209th%20EMH%20 Congress%20Basque%20Country.pdf CLIPPING: VOL I: https://issuu.com/albaolafaktoria/docs/albaola_clipping_2016_vol_i VOL II: https://issuu.com/albaolafaktoria/docs/albaola_clipping_2016_vol_ii

66


ALBAOLA ITSAS KULTUR FAKTORIA LA FACTORÍA MARÍTIMA VASCA

bisitak@albaola.com T. +34 943 392 426 Ondartxo ibilbidea, 1 20110 Pasai San Pedro (Gipuzkoa) www.albaola.com

Laguntzaileak: Con el apoyo de:

ALBAOLA memoria 2016  

ALBAOLA memoria 2016

Advertisement