Page 1

2008

TIMH: 1 0

EURO

3:40

ÔÅÕ×ÏÓ 33 / ÁÐÑÉËÉÏÓ - ÌÁÚÏÓ - ÉÏÕÍÉÏÓ

5/25/2008

ÄÏÌÇÓÇ & ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÅÓ

Exo_Eso_Domisi33.qxd Page 1


Exo_Eso_Domisi33.qxd

5/25/2008

3:41

Page 2


Page1.qxp

27/5/2007

6:46

Page 1


Index_DomT33.qxd

5/25/2008

3:47

Page 2

ÐÅÑÉÏÄÉÊÏ ÃÉÁ THN EÍÇÌÅÑÙÓÇ ÔÙÍ ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÙÍ ÊÔÉÑÉÙÍ ÔÑÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÁÐÑÉËÉÏÓ - ÌÁÚÏÓ - ÉÏÕÍÉÏÓ 2008

ÉÄÉÏÊÔÇÔÇÓ Preview Eêäüóåéò - Åõöçìßá Ôóáìßäïõ ÅÊÄÏÔÇÓ Íßêïò ÂåäïõñÜò, ¸öç Ôóáìßäïõ ÄÉÅÕÈÕÍÔÇÓ ÅÊÄÏÓÇÓ Íßêïò ÂåäïõñÜò

ÐÅÑÉÅ×ÏÌÅÍÁ 4 NEWS 16 ÄÁÓÌÇ ÌÅÔÑÙÍ ÃÉÁ ÔÏ ÐÅÑÉÂÁËËÏÍ êáé ôéò ÊëéìáôéêÝò ÁëëáãÝò

ÄÉÁÖÇÌÉÓÇ Ìáñßá Ðáíáãéùôïðïýëïõ ÄÇÌÉÏÕÑÃÉÊÏ - ÓÅËÉÄÏÐÏÉÇÓÇ ÅÎÙÖÕËËÏ Íßêïò ÁëáöïäÞìïò ÅÊÔÕÐÙÓÇ Â. & Ó. ÊÏÔÓÁÔÏÓ & ÓÉÁ Ï.Å. ÂÉÂËÉÏÄÅÓÉÁ ÁÖÏÉ ÁÍÄÑÏÂÉÊ & ÓÉÁ Ï.Å. ÍÏÌÉÊÇ ÊÁËÕØÇ ÃéÜííçò ÊáñáêïõëÜêçò & ÓõíåñãÜôåò

25 INFACOMA ÁöéÝñùìá óôçí 23ç ¸êèåóç

29 ÅÎÏÑÈÏËÏÃÉÓÌÏÓ ×ÑÇÓÇÓ ÌÏÍÏÔÉÊÙÍ ÕËÉÊÙÍ 33 ÅÔÏÉÌÁ ÊÏÍÉÁÌÁÔÁ ÁöéÝñùìá

ÅÐÉÓÔÇÌÏÍÉÊÏÉ ÓÕÍÅÑÃÁÔÅÓ Ãåþñãéïò ÌðáôÞò ÊáèçãçôÞò ÅÌÐ

45 Ç ×ÑÇÓÇ ÔÏÕ ÖÑÁÃÌÁÔÏÓ ÕÄÑÁÔÌÙÍ óôéò ÊáôáóêåõÝò

Íßêïò ÍéêïëÜïõ Msc ×çìéêüò Ìç÷áíéêüò

ÊïóìÜò Óßäåñçò Ðïëéôéêüò Ìç÷áíéêüò, ËÝêôùñ ÄÐÈ

52 ÐÉÓÉÍÅÓ ÅãêáôÜóôáóç - ÓõíôÞñçóç - Öùôéóìüò

ÉùÜííçò ÍéêïëÜïõ Ìåôáëëïõñãüò Ìç÷áíéêüò ÅÌÐ

¸ëåíá ÑáêáíôÜ ×çìéêüò Ìç÷áíéêüò

52 ÐÉÓÔÏÐÏÉÇÓÇ ÁÍÅËÊÕÓÔÇÑÙÍ ÅãêáôÜóôáóç - ÓõíôÞñçóç - Öùôéóìüò

Íßêïò Óéþêïò Ðïëéôéêüò Ìç÷áíéêüò

ÔÜóïò Åõóôáèßïõ Ðïëéôéêüò Ìç÷áíéêüò

69 ÍÅÁ ÃÅÍÉÁ ÓÕÍÈÅÔÙÍ ÕËÉÊÙÍ ÅãêáôÜóôáóç - ÓõíôÞñçóç - Öùôéóìüò

ÐÝôñïò ÊõëÜöçò Ðïëéôéêüò Ìç÷áíéêüò ÅÌÐ

Áñéóôåßäçò Ìáëéóéüâáò Íßêïò Óáíôïñéíáßïò ×ñçìáô/ìéêïß & Öïñïôå÷íéêïß Óýìâïõëïé

ÅÊÄÏÓÅÉÓ ÄÉÁÖÇÌÉÓÅÉÓ ÓÕÍÅÄÑÉÁ ÅÊÈÅÓÅÉÓ

82 ÁÍÔÉÓÅÓÌÉÊÇ ÐÑÏÓÔÁÓÉÁ ìå ×ñÞóç Èåñìïìïíùôéêþí ÅëáöñïóêõñïäåìÜôùí

Êõðñßùí Çñþùí 60 Hëéïýðïëç 163 41, ÁèÞíá Ôçë.: 210 9957 770 Fax: 210 99.45.593


Index_DomT33.qxd

5/25/2008

3:47

Page 3

Editorial

E d i t o r i a l öôáóå ç çìÝñá ðïõ ôï âëÝðïõìå êáé äåí ôï ðéóôåýïõìå. Ïé åñãïäüôåò êáé ïé åñãáæüìåíïé õðïãñÜöïõí óõìöùíßåò ãéá ôïõò ìéóèïýò êáé ôá çìåñïìßóèéá ó÷åäüí ìå óõíïðôéêÝò äéáäéêáóßåò.

¸

Ôé óõìâáßíåé ëïéðüí êáé ïé åêðñüóùðïé ôùí åñãáæïìÝíùí äåí óöÜæïíôáé ðëÝïí ìå ôïõò åêðñïóþðïõò ôùí åñãïäïôþí; Ôé óõìâáßíåé êáé âãáßíïõí üëïé éêáíïðïéçìÝíïé; ÌÞðùò áíáäïìÞèçêå ç ÅëëÜäá êáé äåí ôï ðÞñáìå åßäçóç Þ ìÞðùò ëýèçêáí üëá ôá ðñïâëÞìáôá êáé Ýôóé ïé êüíôñåò êáé ïé óöáãÝò ìåôáîý ôùí êïéíùíéêþí åôáßñùí äåí Ý÷ïõí ðéá êáìßá óçìáóßá; Áð' üëá áõôÜ äåí óõìâáßíåé ôßðïôá. ÁðëÜ ôï êñÜôïò áðïìáêñýíèçêå áð' üëá áõôÜ êáé Üöçóå åñãáæüìåíïõò êáé åñãïäüôåò íá ôá âñïõí ìåôáîý ôïõò. Íá ëïéðüí ðïõ ï ¸ëëçíáò áðïäßäåé ðÜíôá áí åßíáé óùóôÜ äïìçìÝíç ç ðïëéôåßá (Þ üôáí áðïõóéÜæåé ç ðïëéôåßá). Ãéáôß ïé ¸ëëçíåò, åßôå åñãïäüôåò åßôå åñãáæüìåíïé, äåí Ý÷áóáí ðïôÝ ôçí åõñçìáôéêüôçôá ôïõò, ïýôå ôçí äõíáôüôçôá íá ðñïóáñìüæïíôáé óå üëåò ôéò êáôáóôÜóåéò. ÁõôÞ ôçí ðñïóáñìïóôéêüôçôá, ôç ãñÞãïñç óêÝøç êáé ôçí åõåëéîßá áîéïðïßçóáí ïé êïéíùíéêïß åôáßñïé êáé âñßóêïõí ôç âÜóç ðÜíù óôçí ïðïßá ïéêïäïìïýí ôéò óõìöùíßåò ôïõò. Áõôü åßíáé Ýíá ìïíôÝëï óõíáßíåóçò ðïõ ðñÝðåé íá ðñïâëçìáôßóåé ôïõò ðïëéôéêïýò ãéá äýï ðñÜãìáôá. Ðñþôïí íá êáôáëÜâïõí üôé ïé ðáñåìâÜóåéò ôïõò ùò êüììáôá Þ ùò ðïëéôåßá äåí öÝñíïõí áðïôåëÝóìáôá êáé äåýôåñïí öáßíïíôáé áðïôåëÝóìáôá üôáí ëåßðåé ôï êñÜôïò. Ð.÷. äåßôå ðüóï Üøïãá ëåéôïõñãåß ôï ìåôñü, ôï ôñáì, ç ÁôôéêÞ Ïäüò, ôï áåñïäñüìéï êáé êÜíåôå óýãêñéóç ìå ôéò êñáôéêÝò óõãêïéíùíßåò, åðéêïéíùíßåò, ôçí ÄÅÇ, ôï Öõóéêü ÁÝñéï. Ìðïñåß ï êáèÝíáò íá êÜíåé ôçí óýãêñéóç óôïõò ôïìåßò áõôïýò êáé èá êáôáëÜâåé êáëÜ ôé óçìáßíåé ðáñïõóßá ôïõ êñÜôïõò óôçí ÅëëÜäá êáé ðüóç åõôõ÷ßá öÝñíåé ç áðïõóßá ôïõ.

Ï åêäüôçò Íßêïò ÂåäïõñÜò

Ôåý÷ïò

33 / Áðñßëéïò - ÌÜúïò - Éïýíéïò

2008


Και φέτος βράβευση της ΤΕΚΤΟ HELLAS στην INFACOMA Το βραβείο παρέλαβε για την ΤΕΚΤΟ HELLAS S.A ο εμπορικός διευθυντής Σταύρος Γ. Αρχιτεκτονίδης

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε και φέτος η συμμετοχή της ΤΕΚΤΟ ΗΕLLAS στην κλαδική έκθεση δομικών υλικών και μονωτικών INFACOMA στη Θεσσαλονίκη καθώς για πέμπτη συνεχή φορά απέσπασε ένα από τα βραβεία που απονέμει η HELEXPO. Ο Δ/ντής Τεχνικής Υποστήριξης της ΗΕLEXPO κ. Μιχαηλίδης απένειμε στην ΤΕΚΤΟ ΗΕLLAS την τιμητική πλακέτα “Silver Infacoma Club 2008 Member”. Η μεγάλη εξάλλου προσέλευση των επαγγελματιών του κλάδου στον εκθεσιακό χώρο της

ΤΕΚΤΟ HELLAS, επιβεβαιώνει την εξέχουσα θέση της εταιρίας στον κλάδο των κατασκευών. Η ΤΕΚΤΟ HELLAS εδώ και 25 χρόνια, ως ο μεγαλύτερος παραγωγός έτοιμων θερμομονωτικών Ελαφροσκυροδεμάτων και Σοβάδων στην Ελλάδα, εξελίσσει την Τεχνολογία της Μόνωσης προσφέροντας Προηγμένα θερμομονωτικά ελαφροσκυροδέματα & θερμομονωτικούς Σοβάδες. Η εταιρία παρουσίασε στην INFACOMA τα πλέον ολοκληρωμένα και σύγχρονα συστήματα μόνωσης των κατασκευών, προσφέρο-

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Η TEKTO HELLAS τα τελευταία χρόνια επενδύοντας στις νέες ευρωπαϊκές τάσεις ήταν από τους πρώτους φορείς στον Ελλαδικό χώρο που εισήγαγε την έννοια του Βιοκλιματικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου δόμησης. Σήμερα μπορούμε πλέον να ισχυριστούμε πως ή έννοια του Βιοκλιματικού Κτιρίου έχει ενσωματωθεί στην καθημερινή πρακτική του αρχιτέκτονα και η ΤΕΚΤΟ ΗΕLLAS χαίρει υψηλής αναγνώρισης για τη συνεισφορά της σε αυτό. Σήμερα η ΤΕΚΤΟ HELLAS ως πρωτοπόρος, πηγαίνοντας ένα βήμα πιο μπροστά, μέσα από τη συνεργασία της με τον πλέον επίσημο οργανισμό, το ΚΑΠΕ (Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας) που είναι ο εθνικός φορέας για την προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών, των Βιοκλιματικών Αρχών, της Ορθολογικής Χρήσης και της Εξοικονόμησης Ενέργειας, πιστοποίησε την υψηλή ενεργειακή απόδοση των βιοκλιματικών θερμομονωτικών υλικών της: Θερμομονωτικός Βιοκλιματικός Σοβάς

4|

ΤΕΥΧΟΣ 2ο 2008

ντας Εξειδικευμένες Λύσεις Μόνωσης και Βιοκλιματικού Σχεδιασμού. Η επιβεβαίωση της ποιοτικής υπεροχής των προϊόντων της ΤΕΚΤΟ HELLAS διαπιστώνεται από την εμπιστοσύνη την οποία δείχνουν καθημερινά σε αυτά τόσο το εμπορικό δίκτυο αλλά και οι μεγαλύτεροι κατασκευαστικοί όμιλοι στην Ελλάδα και το Εξωτερικό. Τα προϊόντα της ΤΕΚΤΟ HELLAS χρησιμοποιούνται σήμερα στα σημαντικότερα έργα και στις πλέον εξειδικευμένες κατασκευές. (Διαθέσιμο κατόπιν ζήτησης)

TEKTOTERM Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λ =0,059 W/mΚ (ΚΑΠΕ - Αρ. Πιστοποίησης: 13-1/20.02.2008) Θερμομονωτικά Ελαφροσκυροδεμάτα POLITERM BLU – POLIPLUS Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λ =0,068 W/mΚ (ΚΑΠΕ - Αρ. Πιστοποίησης: 13-2/21.02.2008) πλαίσιο της ενημέρωσης για την διάδοση και Η ΤΕΚΤΟ HELLAS πιστή στις τεχνολογικές αξί- εδραίωση των νέων ενεργειακών τεχνολογιες που πρεσβεύει εδώ και 26 χρόνια, υποβάλει ών που προσφέρουν στην ελληνική αγορά τα τα υλικά της σε συνεχής και εντατικούς ελέγ- προϊόντων της TEKTOTERM - POLITERM BLU χους με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση των - POLIPLUS. Έτσι, έχουμε τη χαρά να σας ενηπροϊόντων της προς όφελος του καταναλωτή μερώνουμε πως είναι διαθέσιμα από την εταικαι τεκμηριώνει την ποιοτικής της υπεροχή ρία μας, δωρεάν, ραδιοφωνικά διαφημιστικά με πιστοποιήσεις στους πιο έγκριτους οργα- σποτ με την επωνυμία σας για την προβολή των προϊόντων μας στην τοπική σας αγορά. νισμούς Τέλος, η ΤΕΚΤΟ HELLAS με κύριο στόχο την Επιπρόσθετα, η εταιρία μας προγραμματίζει βοήθεια των εμπορικών συνεργατών της, συ- και την δημιουργία τηλεοπτικού σποτ για την νεχίζει να δραστηριοποιείται δυναμικά, στο πανελλαδική προβολή των προϊόντων.


Η ΒΙΒΕΧΡΩΜ ΚΑΤΑΚΤΑ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ RECOGNIZED FOR EXCELLENCE 4 STARS TOY MONΤΕΛΟΥ EFQM Η κορυφαία εταιρεία στο χώρο των χρωμάτων ΒΙΒΕΧΡΩΜ εκπλήρωσε με επιτυχία τα κριτήρια αξιολόγησης και κατέκτησε την Ευρωπαϊκή Διάκριση EFQM «Recognised for Excellence in Europe» (Αναγνώριση για την Επιχειρηματική Αριστεία) – 4 Αστέρων. Η επιτυχία αυτή έρχεται σε συνέχεια της διάκρισης «Committed to Excellence», του πρώτου επιπέδου του μοντέλου επιχειρηματικής αριστείας EFQM που πέτυχε η εταιρεία το 2007. Η κατάκτηση του δεύτερου επιπέδου «Recognised for Excellence 4 stars» επισφραγίζει την προσήλωση της ΒΙΒΕΧΡΩΜ στις αρχές Διοίκησης Ολικής Ποιότητας σε όλους τους τομείς δραστηριότητάς της. Όπως δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος Πέτρος Κατσαμπούρης, «Σκοπεύουμε να συνεχίσουμε την πορεία μας προς την Επιχειρηματική Αριστεία και την Ολική Ποιότητα, στοχεύοντας σε μια πανευρωπαϊκή διάκριση που θα δικαιώσει την ηγετική μας θέση στην ελληνική αγορά και θα ικανοποιήσει τους πελάτες, τους εργαζόμενους, τους οικονομικούς μας εταίρους, αλλά και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο»

Ο οργανισμός EFQM (European Foundation for Quality Management), ιδρύθηκε το 1988 από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με σκοπό την διασφάλιση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για τις ευρωπαϊκές εταιρείες μέσα από την υιοθέτηση μοντέλων ολικής ποιότητας, διαρκούς βελτίωσης και στόχευσης προς την επιχειρηματική αριστεία. Εθνικός εταίρος του οργανισμού EFQM είναι η Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων. Η ΒΙΒΕΧΡΩΜ Α.Ε., μέλος από το 1990 της AKZO NOBEL, της μεγαλύτερης διεθνώς εταιρείας χρωμάτων, δραστηριοποιείται από το 1932 στην ελληνική αγορά χρωμάτων κατέχοντας σταθερά την πρώτη θέση. Με 270 εργαζομένους και περισσότερα από 2.000 σημεία πώλησης ανά την Ελλάδα, η ΒΙΒΕΧΡΩΜ Α.Ε προσφέρει στους επαγγελματίες και καταναλωτές μια πλήρη σειρά προϊόντων υψηλής ποιότητας για κάθε χώρο, ανάγκη και προτίμηση. Η ΒΙΒΕΧΡΩΜ, στα πλαίσια της Κοινωνικής της Υπευθυνότητας, είναι η πρώτη βιομηχανία χρωμάτων στην Ελλάδα που εφάρμοσε συστήματα διαχείρισης για την Ποιότητα, το Περιβάλλον και την Υγιεινή & Ασφάλεια στην εργασία, ενώ είναι από τα πρώτα κύρια μέλη του Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.

Mια εταιρία με μακρόχρονη διαδρομή παρουσίασε τη νέα της παραγωγή και τη νέα της επικοινωνία στη

Διεθνή Έκθεση CLIMATHERM 2008. H εταιρία CHERBROS – ΑΦΟΙ Κ. ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ ΑΒΕΕ βρίσκεται στην αφετηρία μιας σειράς σημαντικών εξελίξεων, με πρώτη την παραγωγή του Νέου Διακόπτη Μονοσωληνίου CHERPLUS. Η παραγωγή του νέου αυτού προϊόντος σηματοδοτεί τη δυναμική της βιομηχανίας CHERBROS να προσφέρει στον τεχνικό κόσμο ολοκληρωμένες λύσεις για τα κτιριακά υδραυλικά δίκτυα. Η πρώτη παρουσίαση του νέου προϊόντος πραγματοποιήθηκε στο περίπτερο της εταιρίας CHERBROS στη Διεθνή Έκθεση CLIMATHERM 2008 όπου σημειώθηκε σημαντική προσέλευση επισκεπτών και συνδυάσθηκε με την έναρξη του Μεγάλου Διαγωνισμού CHERPLUS – VALUEPLUS για υδραυλικούς, με μεγάλο δώρο ένα αυτοκίνητο SUZUKI SWIFT 1.3 GLA 5D DELUXE. Ο Διαγωνισμός που ξεκίνησε την 13η Φεβρουαρίου συνεχίζεται και θα ολοκληρωθεί την 30η Σεπτεμβρίου 2008.

CHERBROS connecting life

Η εταιρία CHERBROS – ΑΦΟΙ Κ. ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ ΑΒΕΕ ήδη επικοινωνεί με το νέο μήνυμα CHERBROS «connecting life» και συνδέει την πραγματική αξία των προϊόντων της με την αξία της ζωής. Η υψηλή ποιότητα των ορειχάλκινων εξαρτημάτων CHERPLUS συνδυάζει το σύγχρονο βιομηχανικό design με τη μεταλλουργική τεχνογνωσία προσφέροντας, έτσι, επιπρόσθετη αξία όχι μόνο στον επαγγελματία, αλλά και στον ίδιο τον τελικό χρήστη. Η εταιρία CHERBROS – ΑΦΟΙ Κ. ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ ΑΒΕΕ, από το 1952, οπότε και ιδρύθηκε, έχει εξελιχθεί σε μια πρότυπο ελληνική βιομηχανία στον κλάδο των ορειχάλκινων υδραυλικών ειδών. Με περισσότερα από 1.000 διαθέσιμα προϊόντα υψηλής ποιότητας για τους κλάδους της Ύδρευσης, της Θέρμανσης, του Φυσικού Αερίου και των Ιατρικών Αερίων, η εταιρία καλύ-

πτει με αδιαμφισβήτητη αξιοπιστία και σιγουριά τον επαγγελματία, ενώ με τη μοναδική εμπειρία και τεχνογνωσία που διαθέτει είναι σε θέση να ανταπεξέρχεται σε οποιαδήποτε ανάγκη του κλάδου, ανταγωνιζόμενη επάξια ακόμα και τη διεθνή αγορά.

ΤΕΥΧΟΣ 2ο 2008

|5


ΣΟΕΒΕ Μέτρα για στήριξη της οικοδομής Μέτρα που θα αναθερμάνουν τον χώρο της οικοδομής με αιχμή το πάγωμα των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων τουλάχιστον έως το τέλος του 2009, τη μείωση του συντελεστή ΦΠΑ για την αγορά των ακινήτων και τις μαζικές και προγραμματισμένες εντάξεις στο σχέδιο πόλης ώστε να μειωθεί η αξία της γης, περιλαμβάνονται σε ψήφισμα που εξέδωσε ο Σύνδεσμος Οικοδομικών Επιχειρήσεων Β. Ελλάδος (ΣΟΕΒΕ), μετά την ετήσια τακτική γενική συνέλευσή του, στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα ο ΣΟΕΒΕ ζητά από τη Κυβέρνηση: 1) Κλιμάκωση και περαίωση της προσπάθειας που έχει ξεκινήσει για να αγοράζουν πολίτες- μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακίνητα στις παραμεθόριες περιοχές. 2) Μείωση του Συντελεστή Φ.Π.Α. για την αγορά ακινήτων και να λειτουργήσει όπως εφαρμόζεται σε κάθε άλλο εμπόρευμα και επιχείρηση. 3) Υπολογισμός των ενσήμων κλιμακωτά ανάλογα με το εμβαδόν της οικοδομής (μέγεθος, περιοχή κλπ) και όχι υπέρογκες και αλυσιδωτές αυξήσεις των ημερομισθίων των εργατοτεχνιτών. 4) Πάγωμα των αντικειμενικών αξιών τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2009. 5) Οι αλλεπάλληλες αυξήσεις των αντικειμενικών αξιών συμπαρασύρουν τα έξοδα συμβολαιογράφων και Δικηγόρων. Θα πρέπει να μειωθούν τα ποσοστά με τα οποία υπολογίζονται οι αμοιβές τους. 6) Οι ασφαλιστικές και φορολογικές ενημερότητες να αφορούν μόνο εργολάβους και έργο και όχι οικοπεδούχους.

6|

ΤΕΥΧΟΣ 2ο 2008

7) Οι εντάξεις στο σχέδιο πόλης να είναι μαζικές και προγραμματισμένες ώστε να μειωθεί η αξία της γης. 8) Θέσπιση αυστηρότερων διατάξεων όπως προβλέπει το Γενικό Χωροταξικό Σχέδιο με στόχο την αρμονική συνύπαρξη οικοδομικής δραστηριότητας και περιβάλλοντος.


Tελευταία μεγάλη ευκαιρία για τη χώρα το ΕΣΠΑ 2007-2013 Την έναρξη των εργασιών της πρώτης Συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος του υπουργείου Ανάπτυξης «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ), για την προγραμματική περίοδο 2007-2013, κήρυξε ο υπουργός Ανάπτυξης Χρήστος Φώλιας. Ο κ. Φώλιας, σε δηλώσεις του, επισήμανε ότι το ΕΣΠΑ 2007-2013 είναι η τελευταία μεγάλη ευκαιρία της χώρας μας για ενίσχυση από κοινοτικούς πόρους, καθώς σχεδόν 40 δισ. ευρώ κοινοτικά κονδύλια σε δημόσια χρήματα και ιδιωτικές επενδύσεις θα επενδυθούν γι’ αυτό το μεγάλο πρόγραμμα, άρα πολλές άλλες χιλιάδες επιχειρήσεις και πολλές χιλιάδες άτομα θα ωφεληθούν από αυτό. «Επειδή όμως η χώρα μας εξελίσσεται, επειδή τέτοιου είδους ευκαιρίες στο μέλλον, ενδεχομένως, να μην έχουμε, πιστεύω ότι εκείνο που απαιτείται είναι να επενδυθεί και το τελευταίο ευρώ, έτσι ώστε οι θετικές συνέπειες αυτής της επένδυσης των κοινοτικών και εθνικών κονδυλίων να φέρουν καρπούς, να φέρουν αποτέλεσμα για πολλά χρόνια από εδώ και μπρος», τόνισε ο κ.Φώλιας. «Τα νέα κονδύλια θα επενδυθούν και δεν θα

ξοδευτούν. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Δεν είναι λεφτά για ξόδεμα. Είναι λεφτά για επένδυση. Γι’ αυτό είμαι σίγουρος ότι θα πάμε πάρα πολύ καλά και θα έχουμε αποτέλεσμα», ανέφερε ο υπουργός Ανάπτυξης. Ερωτηθείς εξάλλου σχετικά με το αν θα αποδώσουν τα 41 μέτρα για την καταπολέμηση της ακρίβειας που ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Ανάπτυξης, ο κ. Φώλιας απάντησε ότι θα αποδώσουν καρπούς, επισημαίνοντας ότι είναι μέτρα τα οποία υλοποιούνται και κάθε 15 μέρες, κάθε δεύτερη Πέμπτη, θα υπάρχει ανακοινωθέν των μέτρων τα οποία εφαρμόζονται. Ήδη, μέχρι σήμερα έχουν ανακοινωθεί τα εννέα από τα 41 μέτρα που εφαρμόστηκαν, ενώ τα επόμενα μέτρα που θα εφαρμοστούν, θα ανακοινωθούν την επόμενη Πέμπτη.

Οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που γνωστοποίησαν στην εφορία τις παραβάσεις τους οικειοθελώς, προκειμένου να μειώσουν τα τεράστια πρόστιμα που θα τους επιβάλλονταν σε περίπτωση ελέγχου, θα βρεθούν στο στόχαστρο του ελεγκτικού μηχανισμού του υπουργείου Οικονομικών. Με εσωτερική εγκύκλιο που απέστειλε στις εφορίες όλης της χώρας καθώς και στα ελεγκτικά κέντρα η Διεύθυνση Ελέγχου ζητά να ενημερώνεται το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα για τον αριθμό των δηλώσεων που υποβλήθηκαν από τους επιτηδευματίες οι οποίοι έκαναν χρήση των ευεργετικών διατάξεων του νόμου 3610/2007, προκειμένου να επωφεληθούν και να καταβάλουν μειωμένα πρόστιμα για τις παραβάσεις που έχουν διαπράξει. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που θα επιλεγούν για προσωρινό ή τακτικό έλεγχο μπορούν να υποβάλουν αρχικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, ΦΠΑ και λοιπών φορολογικών τελών και εισφορών με μείωση στο 50% των πρόσθετων φόρων και των

προστίμων στο 1/5 για φορολογικές παραβάσεις που σχετίζονται άμεσα με τις υποβαλλόμενες δηλώσεις ή τη δηλωθείσα φορολογητέα ύλη. Το παραπάνω δικαίωμα ασκείται εντός ανατρεπτικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από της επίδοσης στον φορολογούμενο επί αποδείξει σχετικής έγγραφης πρόσκλησης της αρμόδιας ελεγκτικής αρχής. Παρέχεται ακόμη και άρση αξιοποίνου εφόσον προβλέπεται ποινική δίωξη σε συνολικό συμβιβασμό για περιπτώσεις πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων. Αν υποβληθεί δήλωση με ασαφή περιγραφή της παράβασης και ελλιπή στοιχεία, τότε δεν θα εκδίδεται απόφαση επιβολής του προστίμου με υπαιτιότητα του φορολογούμενου. Η διεύθυνση Ελέγχου πρόκειται να εξετάσει όλες τις δηλώσεις προκειμένου να διαπιστώσει εάν συντρέχει λόγος για περαιτέρω έλεγχο από τους μηχανισμούς του υπουργείου Οικονομικών, δηλαδή εάν υπάρχουν και άλλες παραβάσεις τις οποίες έχει αποκρύψει η επιχείρηση ή ο ελεύθερος επαγγελματίας.

Σαφάρι φορολογικών ελέγχων χωρίς εξαιρέσεις

ΤΕΥΧΟΣ 2ο 2008

|7


Πώς θα αποκτήσετε σπίτι 150 τ.μ. με κόστος μόλις... 300.000 ευρώ Οι Έλληνες βγήκαν στο... κυνήγι για την απόκτηση φθηνής γης και την ανέγερση σπιτιών με αυτεπιστασία. Αυτή είναι η εικόνα που κυριαρχεί τους τελευταίους μήνες στην κτηματαγορά.

8|

ΤΕΥΧΟΣ 2ο 2008

Οικόπεδα

150.000 ευρώ μπορεί να κτίσει μονοκατοικία. Το ποσό αυτό υπολογίζεται σύμφωνα με τα ισχύοντα στην αγορά, δηλαδή το κόστος κατασκευής να φτάνει τα 1.000 ευρώ/τ.μ., ενώ επιπλέον είναι τα χρήματα που πρέπει να δοθούν για τον περιβάλλοντα χώρο ή για την απόκτηση παραπάνω ανέσεων (π.χ. μπάρμπεκιου κτιστό, θωρακισμένες πόρτες, διπλά τζάμια ή συστήματα ηλεκτρονικής διαχείρισης). Βεβαίως, η κίνηση αυτή είναι καλή επενδυτικά εφόσον ο αγοραστής διαθέτει ρευστό και δεν αναγκαστεί να καταφύγει στον δανεισμό, ιδίως όταν μένει σε ενοικιαζόμενο σπίτι. Σε αντίθετη περίπτωση θα επιβαρυνθεί διπλά, με τη δόση του δανείου και με το ενοίκιο για όλο το χρονικό διάστημα που χρειάζεται για να ανεγερθεί η οικοδομή.

Στην πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντος βρίσκονται τα οικόπεδα που κοστίζουν γύρω στα 150.000 ευρώ με «οροφή» τα 200.000 ευρώ και αν είναι δυνατό με συντελεστή δόμησης από 0,8 και πάνω. Τι σημαίνει αυτό; Οτι αν κάποιος δαπανήσει 150 χιλ. ευρώ για ένα οικόπεδο εντός σχεδίου στο οποίο μπορεί να κτίσει 150 τ.μ. (θα μπορούσε να είναι οικόπεδο 200300 τ.μ. με συντελεστή 0,6-0,8) με επιπλέον

Υπάρχουν πολλές περιοχές όπου τους τελευταίους μήνες καταγράφεται ραγδαία αύξηση της ζήτησης για οικόπεδα από 200 έως 500 μέτρα. Γέρακας, Παιανία, Παλλήνη, Κάντζα, Σπάτα, Ελευσίνα, Μαγούλα, Αρτέμιδα, Πόρτο Ράφτη, Αιγάλεω, Καματερό κ.λπ. βρίσκονται στις κορυφαίες επιλογές όταν πρόκειται για οικόπεδα εντός σχεδίου πόλεως. Υπάρχουν,

Στης... ακρίβειας τον καιρό με τις τιμές πώλησης σπιτιών να έχουν εκτοξευτεί, μόνη διέξοδος για απόκτηση ποιοτικής κατοικίας αποτελεί η αγορά οικοπέδου σε καλή τιμή και η κατασκευή μονοκατοικίας ή μεζονέτας. Σύμφωνα με κτηματομεσιτικούς κύκλους, στις περιοχές της Αττικής, αλλά και άλλων μεγάλων πόλεων της χώρας, που υπάρχει διαθέσιμη γη, γίνεται πραγματικός «πόλεμος» για το ποιος θα πάρει τα καλύτερα «φιλέτα». Από τη μια είναι οι ιδιώτες που στρέφονται στη λύση του οικοπέδου κι από την άλλη οι εργολάβοι που σπεύδουν να αγοράσουν όποιο κομμάτι γης βγαίνει στην αγορά ή να κλείσουν συμφωνία για αντιπαροχή.


το κόστος ξεπερνά τα 1.000 ευρώ το τ.μ. πάντοτε για τα εντός σχεδίου οικόπεδα, επομένως, περιορίζονται και οι επιλογές για όσους δεν μπορούν να διαθέσουν μεγάλα ποσά ή όσους θα δανειστούν για να αγοράσουν. Τέλος, σε Λαύριο, Βαρνάβα, Κερατέα, Καλύβια υπάρχουν πολλά φθηνά οικόπεδα, αλλά τα περισσότερα δεν έχουν ενταχθεί στο σχέδιο, οπότε κάποιος πρέπει να αγοράσει πάνω από τέσσερα στρέμματα για να κτίσει. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι εκτός σχεδίου περιοχές μπορεί να κοστίζουν δέκα φορές λιγότερο από τα οικόπεδα εντός σχεδίου.

Φθηνά τα εκτός σχεδίου οικόπεδα

όμως, κι αυτοί που αγοράζουν εκτός σχεδίου 4 στρέμματα και κτίζουν μεγάλα σπίτια με ακόμη μεγαλύτερο περιβάλλοντα χώρο. Βαρνάβας, Γραμματικό, Καλύβια, Κερατέα, Λαύριο, Ανθούσα, Αγιος Στέφανος, Ωρωπός είναι οι περιοχές με πολλά κομμάτια γης εκτός σχεδίου άνω των 4 στρεμμάτων. Σύμφωνα με παλαιότερη δημοσκόπηση, περίπου 1 στους 3 ιδιοκτήτες ακινήτων στην Αττική σκέπτεται τα επόμενα χρόνια να πουλήσει τη γη που διαθέτει, ενώ περίπου 1 στους 7 θα ήθελε να αγοράσει οικόπεδο, εφόσον αυτό του εξασφαλίζει μια άνετη κατασκευή. Οι πωλητές είναι κατά βάση αυτοί που θέλουν ρευστό για την αγορά πιο άνετης κατοικίας σε καλύτερο προάστιο, ενώ οι αγοραστές είναι όσοι «βαρέθηκαν» το νοίκι και σκέπτονται να κτίσουν μόνοι το σπίτι των ονείρων τους. Σε ότι αφορά τις περιοχές που θεωρούνται σήμερα τα καλύτερα «χαρτιά» στο χρηματιστήριο γης, τα ανατολικά προάστια είναι αυτά που πρωταγωνιστούν στην κατηγορία των 150.000 - 200.000 ευρώ. Για παράδειγμα στην περιοχή της Παλλήνης, τα οικόπεδα πωλούνται με 500 - 1.000 ευρώ το τ.μ., ανάλογα με το σημείο που βρίσκεται. Το ίδιο και στον Γέρακα με την περιοχή της Μπαλάνας να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των αγοραστών. Με συντελεστή δόμησης 0,8 στα περισσότερα σημεία, ένα οικόπεδο 200 τ.μ. κτίζει 160 τ.μ. και το κόστος της γης κυμαίνεται από 120.000 έως 200.000 ευρώ.

Στα εκτός σχεδίου οι τιμές ξεκινούν από 30 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο (ορισμένα σημεία στην Κερατέα ή τον Κάλαμο) και φτάνουν τα 250 ευρώ/τ.μ. στο Γέρακα, την Ανθούσα, το Μαρκόπουλο). Εντελώς διαφορετικές τιμές συναντά κανείς στις περιοχές που είναι υπό ένταξη. Η φήμη και μόνο ότι θα προχωρήσει το ΥΠΕΧΩΔΕ σε εντάξεις χιλιάδων στρεμμάτων στην ανατολική Αττική έχει διπλασιάσει τις τιμές των οικοπέδων. Για παράδειγμα στην Ανθούσα και την Παλλήνη, πριν από μερικά χρόνια κομμάτια γης εκτός σχεδίου πωλούνταν 150-200 ευρώ/τ.μ. και σήμερα με τις εντάξεις να είναι προ των πυλών οι τιμές έχουν εκτοξευτεί στα 400-600 ευρώ/τ.μ. Θα πρέπει τέλος να σημειωθεί ότι υπάρχει και μια άλλη κατηγορία αγοραστών γης, αυτοί που διαθέτουν πολλά χρήματα και αγοράζουν ένα στρέμμα με κόστος 1 και 2 εκατ. ευρώ σε περιοχές όπως

Kleemann Hellas Εξαγορά της θυγατρικής εταιρείας Kleemann Lift Rο Στην εξαγορά του υπόλοιπου 30% της θυγατρικής εταιρείας «Kleemann Lift Ro», από τον κ. Άγγελο Πάλμο, προχώρησε η Kleemann Hellas. Το εν λόγω ποσοστό αποτελείται από 6.000 εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας 5 ευρώ εκάστου, ενώ το τίμημα της μεταβίβασης ανήλθε σε 30.000 ευρώ. Συνεπώς πλέον η συμμετοχή της Kleemann στη ρουμανική θυγατρική της ανέρχεται σε ποσοστό 100%. Ταυτόχρονα, η Διοίκηση της KLEEMANN, αναφορικά με την θυγατρική της, προέβη στην εκλογή νέου Διαχειριστή της, στην άμεση στελέχωση της με τεχνικό και διοικητικό προσωπικό, καθώς και στην μετεγκατάσταση της έδρας της σε μεγαλύτερους χώρους. Οι ανωτέρω ενέργειες προσδίδουν νέα προοπτική για δυναμικότερη ανάπτυξη συνεργασιών με μεγάλες κατασκευαστικές εταιρίες. Με τη συγκεκριμένη επιχειρηματική κίνηση ο όμιλος Kleemann στοχεύει να μεγιστοποιήσει τους ρυθμούς ανάπτυξης της Kleemann Lift Ro, καθώς και να ισχυροποιήσει την παρουσία του στη ρουμανική αγορά.

Κηφισιά, Εκάλη, Ψυχικό, Βουλιαγμένη κι άλλες ακριβές συνοικίες. Τέτοιες αγοραπωλησίες είναι, πάντως, λίγες και δεν απεικονίζουν την πραγματική εικόνα της αγοράς γης.

Αγορά γης Στο Κορωπί και το Πικέρμι η αγορά γης κοστίζει γύρω στα 800 ευρώ το μέτρο, δηλαδή για 150 τ.μ. οικόπεδο το κόστος ανέρχεται στα 120 χιλιάδες ευρώ. Στη Ραφήνα και την Αρτέμιδα ΤΕΥΧΟΣ 2ο 2008

|9


Νέα βουτιά στο 15% ο ρυθμός αύξησης των στεγαστικών δανείων Στεγαστική πίστη και κατοικία «χέρι - χέρι» Νέα «βουτιά» στον ρυθμό αύξησης στην κρίση και όσο οι αγοραπωλησίες θα μειτων στεγαστικών δανείων αναμένουν ώνονται τόσο και τα δάνεια δεν θα είναι πλέοι ελληνικές τράπεζες τα επόμενα δύο ον τόσο ελκυστικά και επιθυμητά από τους χρόνια. Οι προβλέψεις είναι δυσοίωνες πολίτες. Άλλωστε, η συντριπτική πλειοψηφία καθώς, σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής των αγοραστών ακινήτων, πάνω από 8 στους Τράπεζας που παρουσιάστηκαν στο 10, πρώτα επισκέπτονται την τράπεζα και πρόσφατο επιτυχημένο συνέδριο του παίρνουν δάνειο μέχρι και 100% της αξίας και Ελληνικού Ινσιτούτου Εκτιμητικής, το ύστερα κλείνουν συμφωνία. 2008 ο ετήσιος ρυθμός αύξησης της στεΕπομένως, από τη στιγμή που ξεκίνησε ο καγαστικής πίστης θα υποχωρήσει στο 17%. θοδικός κύκλος στην κτηματαγορά, αναμενόΑκόμη πιο χαμηλά, στο 15% θα κυμανθεί μενη είναι και η πίεση στα στεγαστικά δάνεια. ο ρυθμός αύξησης το 2009, γεγονός Βεβαίως, κανείς δεν παραβλέπει ότι ακόμη που σημαίνει ότι μέσα σε μια τετραετία και το 15% είναι υψηλός ρυθμός αύξησης της καταγράφεται εντυπωσιακή υποχώρηση στεγαστικής πίστης, σίγουρα όμως δείχνει ότι της τάξης των 20 περίπου ποσοστιαίων η τάση είναι να παίρνουν λιγότερα δάνεια οι μονάδων. Το 2005 το ετήσιο ποσοστό Έλληνες. μεταβολής είχε κλείσει στο 33,4% και ήταν η χρονιά όπου τα στεγαστικά δάνεια Τράπεζες έγιναν ανάρπαστα από χιλιάδες Ελληνες. Το γεγονός ότι οι προβλέψεις των τραπεζών Από εκείνη τη χρονιά, όμως, ξεκίνησε είναι ότι τα στεγαστικά θα κινηθούν πολύ η πτώση και φυσικά δεν είναι καθόλου πιο υποτονικά φέτος και του χρόνου μπορεί τυχαίο ότι τότε ακριβώς άρχισε να παίρνει να προδικάσει κανείς και την πορεία της αγοτην κατιούσα και η ελληνική κτηματαγορά. ράς κατοικίας. Ακόμη και οι ίδιοι οι ειδικοί της

Το ερώτημα είναι γιατί, ενώ μειώνονται τα δάνεια αυξάνονται τα υπόλοιπα. Αυτό συμβαίνει για τους εξής λόγους: 1. Έχει διπλασιαστεί το μέσο ύψος του στεγαστικού δανείου. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της Eurobank, από 75.000 ευρώ το 2003 φτάνουμε στα 140.000 ευρώ το 2007. Οι Έλληνες πλέον δανείζονται περισσότερα εξαιτίας της αύξησης των τιμών των ακινήτων. Επίσης, επειδή δεν αποταμιεύουν, αναγκάζονται να αγοράσουν σπίτι με όλο και περισσότερα δανεικά. 2. Αυξάνονται συνεχώς τα επιτόκια, επομένως και τα χρήματα που χρωστούν οι δανειολήπτες. Έτσι, το αυξημένο κόστος χρηματοδότησης θα συνεχίσει να μετακυλίεται στους καταναλωτές. 3. Αυξάνονται σημαντικά τα επισκευαστικά δάνεια που κατευθύνονται κι αυτά στο ακίνητο, καθώς και οι αναχρηματοδοτήσεις παλαιότερων δανείων. Ετσι, το «πουγκί» των τραπεζών θα συνεχίσει να είναι γεμάτο από υπόλοιπα δανείων.

αγοράς, μεσίτες, κατασκευαστές και σύμβουλοι ακινήτων είναι απαισιόδοξοι για ανάκαμψη των αγοραπωλήσεων, έστω κι αν η ζήτηση είναι σαφώς καλύτερη το 2008 από πέρυσι. Η «σιωπηρή» απόφαση της κυβέρνησης να «παγώσει» την αύξηση των αντικειμενικών αξιών είναι ασφαλώς ένα κίνητρο για να σπεύσει κάποιος να αγοράσει τους επόμενους μήνες. Δεν φτάνει, όμως, μόνον αυτό, αφού η ακρίβεια στην αγορά, η οικονομική δυστοκία της συντριπτικής πλειοψηφίας των νοικοκυριών, η απαισιοδοξία για τα οικονομικά και ο φόβος νέας αύξησης των επιτοκίων είναι παράγοντες που δρουν αποτρεπτικά. Ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των στεγαστικών δανείων την τελευταία 5ετία ήταν 26,8%. Τα επόμενα χρόνια οι ρυθμοί φθίνουν, θα είναι όμως υψηλότεροι από τον μέσο όρο στην Ε.Ε. Τα υπόλοιπα των στεγαστικών δανείων το 2007 ήταν 69,4 δισ. ευρώ, φέτος θα φτάσουν τα 81 δισ. ευρώ και το 2009 θα εκτοξευτούν στα 93 δις ευρώ. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2003 ήταν μόλις 26,7 δισ. ευρώ.

Το 2008 θα είναι αυξημένη η ζήτηση για στεγαστικά δάνεια κυρίως από μετανάστες για απόκτηση πρώτης κατοικίας και από κατοίκους εκτός Ελλάδας για απόκτηση εξοχικού. Επίσης, η αύξηση του πληθυσμού μεταξύ 25-44 ετών (6,7% τα τελευταία χρόνια), η μείωση του μέσου νοικοκυριού σε 2,6 άτομα το 2005 έναντι 3,8 το 1999 και 3,1 το 1994 οδηγεί όλο και περισσότερους στην επιλογή αγοράς σπιτιού. Βέβαια, οι τράπεζες έχουν αρχίσει να κλείνουν τις στρόφιγγες και να δίνουν με περισσότερη προσοχή στεγαστικά δάνεια. Τα στεγαστικά αντιπροσωπεύουν το 67% του συνολικού χρέους των νοικοκυριών. Περίπου τα μισά δάνεια (49%) δίνονται στον Νομό Αττικής. 12% στη Θεσσαλονίκη, ενώ το 77% αφορά σε νέα δάνεια για τις 5 μεγαλύτερες περιφέρειες. Το υψηλότερο μέσο ύψος δανείου είναι στην περιφέρεια Ν. Αιγαίου με περίπου 120 χιλ. ευρώ και ακολουθούν η Αττική με λίγο πάνω από 110.000 ευρώ και η Κρήτη με 110 χιλ. ευρώ. Στη Δ. Μακεδονία δίνονται τα χαμηλότερα δάνεια, περίπου 80 χιλ. ευρώ.

10 |

ΤΕΥΧΟΣ 2ο 2008


Αυξάνεται η μέση διάρκεια των δανείων. Το 2007 το 68% των δανείων είχε διάρκεια 10-20 έτη, το 20% 30-40 έτη, το 5% 20-30 χρόνια και μόλις το 7% είχε διάρκεια έως 10 έτη. Η μέση διάρκεια πέρυσι ήταν περίπου 25 έτη, όταν το 2003 ήταν περίπου 19 έτη. Το 58% των δανείων δίνονται για αγορά σπιτιού, το 15% για ανέγερση/αποπεράτωση και το 27% για επισκευή/βελτίωση, έστω για αν αυτά τα δάνεια τελικά αναλώνονται στην αποπληρωμή άλλων χρεών. Το 50% των στεγαστικών χορηγούνται για πρώτη κατοικία, το 32% για β κατοικία, το 6% για επαγγελματική στέγη και το 12% για λοιπά ακίνητα.

Με 17% - 18% θα τρέξει το 2008 Η συρρίκνωση της ζήτησης νέων κατοικιών έχει επηρεάσει την αγορά στεγαστικής πίστης; Η αλήθεια ήταν πως η αρχή του χρόνου ήταν υποτονική, όμως κατά παράδοση οι πρώτοι

μήνες δεν είναι και οι καλύτεροι μήνες για την αγορά στεγαστικής πίστης. Το 2007 στο σύνολό του ήταν μια καλή χρονιά, παρά τη στάση αναμονής που κράτησε μεγάλο μέρος των επίδοξων αγοραστών εν όψει των φοροαπαλλαγών που προώθησε η κυβέρνηση.

η αγορά ακινήτων για επένδυση, η ανάπτυξη της εξοχικής κατοικίας και τα επισκευαστικά δάνεια.

Η συνολική επέκταση της στεγαστικής πίστης για το 2007 υπολογίζεται στο 21%, ενώ για το 2008 το αντίστοιχο ποσοστό τοποθετείται στο 17% με 18%, ποσοστό που σε απόλυτους αριθμούς χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα ικανοποιητικό. Αξιοσημείωτος είναι επίσης ο ρυθμός αύξησης της στεγαστικής πίστης στο διάστημα 2003 - 2007 με τα συνολικά υπόλοιπα των στεγαστικών δανείων να τριπλασιάζονται στα 69 δισ. ευρώ. Σημαντικό ρόλο για την περαιτέρω ανάπτυξη της στεγαστικής πίστης θα διαδραματίσει η αύξηση του δανεισμού των κατοίκων της επαρχίας, η πιο ενεργή συμμετοχή των μεταναστών στην αγορά ακινήτων,

Οι προβλέψεις των ειδικών για την πορεία της αγοράς Μετά από μια μικρή στασιμότητα, η αύξηση της τιμής της γης αλλά και των υλικών οικοδομής οδηγούν σε ανοδική τάση των τιμών των ακινήτων, η οποία θα γίνει εντονότερη την επόμενο χρόνο. Βεβαίως, θα πρέπει να τονίσουμε πως αναμένεται μεγαλύτερη άνοδος για τις υψηλής αξίας και «μικρής ηλικίας» κατοικίες, καθώς ολοένα και αυξάνεται η ζήτησή τους. Ο λόγος είναι αφενός πως ο σύγχρονος Έλληνας αναζητά την ποιότητα ζωής μέσα στον δικό του χώρο χωρίς να κάνει συμβιβασμούς και αφετέρου η σταθεροποίηση της αγοράς των στεγαστικών δανείων. Ο τραπεζικός κλάδος προσφέρει πληθώρα εναλλακτικών λύσεων δίνοντας τη δυνατότητα στον αγοραστή να ανεβάσει το επίπεδο των επιλογών του. Οι κατασκευαστές έχουν την τάση να αποσύρονται από τις «παραδοσιακές» περιοχές, καθώς η υπεραξία που πλέον έχει αποκτήσει η γη δεν επιτρέπει ένα λογικό περιθώριο κέρ-

δους. Μια κοινή τακτική είναι να στρέφονται σε περιοχές που μέχρι σήμερα θεωρούνταν πολύ μακριά από την Αθήνα, αλλά λόγω του μετρό ή της Αττικής οδού η απόσταση έχει ελαχιστοποιηθεί. Η οικιστική δόμηση νοτιοανατολικά της Αττικής, από Μεσόγεια μέχρι Λαγονήσι, θεωρώ πως θα τραβήξει το ενδιαφέρον του αγοραστικού κοινού μεσαίου και υψηλού εισοδήματος. Το πλεονέκτημα των περιοχών αυτών εστιάζεται στο γεγονός ότι δεν είναι πυκνοκατοικημένες και ταυτόχρονα εξυπηρετούνται από τον άξονα της Αττικής οδού και του μετρό. Ασφαλώς, η αξία των βορείων προαστίων παραμένει σταθερή στη συνείδηση του κοινού, με τη διαφορά πως το ενδιαφέρον μετατοπίζεται όλο και πιο βόρεια.

Έτος εξισορρόπησης της αγοράς Στις περιοχές που υπάρχει μεγάλη προσφορά και μικρή ζήτηση θα υπάρξει πτώση τιμών

το 2008. Επίσης, τα πολύ μεγάλα ακίνητα δεν είναι ελκυστικά και οι αξίες τους υποχωρούν, ενώ σε περιοχές που ακρίβυναν στο παρελθόν υπερβολικά θα υπάρξουν διορθώσεις. Οι κατασκευαστές αντιλαμβανόμενοι το πρόβλημα των απούλητων μεγάλων επιφανειών φτιάχνουν σπίτια 70-80 τ.μ., τα οποία πωλούν ευκολότερα. Πιστεύω ότι το 2008 θα είναι έτος εξισορρόπησης - εξορθολογισμού της αγοράς. ΤΕΥΧΟΣ 2ο 2008

| 11


«Κατάληψη» 500.000 τ.μ. από νέα εμπορικά κέντρα Εμπορικά κέντρα διεθνών προδιαγραφών Συγκεκριμένα, σε 25 αυτή τη φορά χώρες η συνολικής εκμισθωμένης επιφάνειας Ελλάδα βρίσκεται στην 20ή θέση με λίγο πεπερίπου 500.000 τ.μ. θα αποκτήσει στη ρισσότερα από 50 τ.μ. ανά 1.000 κατοίκους. διετία 2008 - 2009 η Ελλάδα, σύμφωνα με Ο μέσος όρος είναι χαρακτηριστικό ότι βρίπανευρωπαϊκή μελέτη εταιρείας συμβού- σκεται στα 200 τ.μ. ανά 1.000 πολίτες, γεγολων ακινήτων. Η εταιρεία, κατατάσσει νός που δείχνει ότι η χώρα μας έχει όλα τα τη χώρα μας στην 14η θέση μεταξύ 24 φόντα να πρωταγωνιστήσει τα επόμενα χρόχωρών σε ότι αφορά την «έκρηξη» των νια. Αλλωστε, η Ελλάδα, σύμφωνα με την ίδια εμπορικών κέντρων που εκτιμάται ότι έρευνα, βρίσκεται στη λίστα με τις ταχύτατα θα συμβεί. Η Ελλάδα έχει μεγάλα περι- αναπτυσσόμενες χώρες σε ό,τι αφορά το απόθώρια ανάπτυξης νέων... Malls ή άλλων θεμα κατοικιών σε σχέση πάντοτε με τα τεεμπορικών αναπτύξεων, καθώς ο αριθμός τραγωνικά μέτρα ενοικιαζόμενου χώρου ανά των τετραγωνικών μέτρων εμπορικών 1.000 κατοίκους. που αντιστοιχεί σε κάθε Έλληνα είναι από τους χαμηλότερους στην Ευρώπη. Σχέδια

Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη, το ΙΚΕΑ και το Leroy Merlin στο αεροδρόμιο, τα Media Markt κ.λπ. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις ειδικών, μόνο μέσα στο 2008 η Ελλάδα θα αποκτήσει σχεδόν άλλα 200.000 τ.μ. εκμισθώμενου χώρου σε εμπορικά κέντρα, το 2009 περίπου 250.000- 280.000 τ.μ. με αποτέλεσμα το 2010 να υπάρχουν συνολικά περίπου 1 εκατομμύριο τετραγωνικά μέτρα.Οι εξελίξεις των τελευταίων εβδομάδων δείχνουν ότι η χώρα μας «ξύπνησε» από το λήθαργο του 2007. Όπως ανέφεραν οι ειδικοί, μετά το ενθαρρυντικό ξεκίνημα του 2005 και 2006, πέρυσι η κατάσταση ήταν απογοητευτική. Το υπάρχον μέγεθος των υπό ανάπτυξη εμπορικών κέΤα σχέδια των developers για τους νέους να- ντρων είναι, πάντως, ελάχιστο σε σχέση με ούς του εμπορίου επιταχύνθηκαν ύστερα τα όσα συμβαίνουν σε άλλες χώρες. Ωστόσο, από την τεράστια επιτυχία που κατέγραψε κάτι φαίνεται να κινείται, αφού σε λίγες ημέτο The Mall Athens, αλλά και τα άλλα εμπο- ρες ανοίγει τις πύλες του το δεύτερο ΙΚΕΑ ρικά κέντρα και πολυκαταστήματα, όπως το στην Αττική και συγκεκριμένα στο εμπορικό κέντρο που ετοιμάζει η Βιοχάλκο στην Πειραιώς. Παράλληλα, μόλις προ ολίγων ημερών άναψε το «πράσινο φως» για να ξεκινήσουν τα έργα ανακατασκευής του κτιρίου του IBC το οποίο θα μεταμορφωθεί στο εμπορικό κέντρο Golden Hall, με επιφάνεια περίπου 40.000 τ.μ. Την προηγούμενη εβδομάδα έγινε γνωστό ότι η μεγάλη πορτογαλική εταιρεία Sonae Sierra -η οποία κυριαρχεί στον τομέα των εμπορικών αναπτύξεων- αγόρασε οικόπεδο σε προνομιακό σημείο στα Ιωάννινα με στόχο την ανέγερση εμπορικού - ψυχαγωγικού κέντρου 25.000 τ.μ. Μέσα στο 2008 αναμένεται να λειτουργήσουν τα εμπορικά κέντρα του ομίλου Θεοδωρίδη (Pasal Development) και λίγο αργότερα και της Βιοχάλκο ενώ σημαντικές επενδύσεις υλοποιούνται σε Λάρισα, Ηράκλειο, Ιωάννινα. Αλλωστε, σύμφωνα με έρευνα της εταιρείας King Sturge, την επόμενη 10ετία οι κατά κεφαλήν ετήσιες λιανικές πωλήσεις θα φτάσουν τα 8.000 ευρώ ανά άτομο σημειώνοντας έκρηξη κατά 48% σε σύγκριση με το 2006.

Αποθέματα Οπως αναφέρεται στην έρευνα της Jones Lang LaSalle, αναμένεται να υπάρξει σχεδόν 12 |

ΤΕΥΧΟΣ 2ο 2008


Βραχυκύκλωμα στα φωτοβολταϊκά Υπό το βάρος της πληθώρας αιτήσεων το Ανάπτυξης αναστέλλει το πρόγραμμα! διπλασιασμός του συνολικού αποθέματος ενοικιαζόμενων χώρων σε εμπορικά κέντρα ανά 1.000 κατοίκους. Αυτό σημαίνει μεγάλες επενδύσεις στους ναούς του εμπορίου, οι οποίοι φαίνεται να υπερισχύουν έναντι των παραδοσιακών αγορών. Τα πιο σημαντικά projects που βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης είναι: Golden Hall: Είναι το εμπορικό κέντρο της Lamda Development στη Λ. Κηφισίας. Θα έχει εμβαδόν περίπου 40.000 τ.μ., θα διαθέτει 140 πολυτελή καταστήματα, υπόγειο πάρκινγκ 1.400 θέσεων, καθώς και γραφεία 4.500 τ.μ. Ηδη έχουν υπογραφεί συμβόλαια μίσθωσης σχεδόν για το σύνολο του χώρου με πρώτο «βιολί» το δεύτερο Attica στην Αθήνα. Η επένδυση θα φτάσει τα 65 εκατ. ευρώ και θα είναι έτοιμο στο τέλος του έτους. Εμπορικό κέντρο της Pasal: Η συνολική δομημένη επιφάνεια είναι περίπου 58.000 τ.μ. με περίπου 20 χιλ. τ.μ. ενοικιάσιμους χώρους και 800 θέσεις πάρκινγκ. Συμφωνία έχει κλείσει

ήδη η DΙΧΟΝS-Κωτσόβολος, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι η εταιρεία βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για την πώληση του συνόλου του κέντρου. Δύο πολύ μεγάλες επενδύσεις σχεδιάζει η REDS του ομίλου Ελληνικής Τεχνοδομικής ΤΕΒ. Η πρώτη αφορά σε εμπορικό κέντρο 100.000 τ.μ. στην Κάντζα σε συνεργασία με την LSGIE. Η δεύτερη αφορά στον εμπορικό πόλο στη Γυαλού συνολικής επιφάνειας περίπου 40.000 τ.μ. όπου περίπου 21.000 τ.μ. θα αφορούν στο εκπτωτικό χωριό της McArthurGlen. Μεγάλες εμπορικές αναπτύξεις προωθούν επίσης: Η εταιρεία Μπ. Βωβός Διεθνής Τεχνική στον Βοτανικό, ένα εμπορικό κέντρο 70.000 τ.μ. (ήδη ξεκίνησαν οι εργασίες). Η Sonae - Χαραγκιώνης θα μετατρέψει το ολυμπιακό γυμναστήριο στο Γαλάτσι σε εμπορικό κέντρο 38.000 τ.μ. Τέλος, σημαντικές είναι οι επενδύσεις στη Λάρισα από την Sonae Sierra το εμπορικό κέντρο Pantheon Plaza (76,3 εκατ. ευρώ) καθώς και το εμπορικό GAEA από την Ενωση Αγροτικών Συνεταιρισμών.

Από τον Ιούνιο του 2007 είχε διαφανεί το πρόβλημα με την υπερπροσέλευση επενδυτών, οι περισσότεροι εκ των οποίων ήταν ιδιοκτήτες γης που θεώρησαν ότι βρήκαν τη χρυσή ευκαιρία «φυτεύοντας» φωτοβολταϊκά για να γίνουν παραγωγοί ενέργειας. Ουρές σε μελετητές και εξειδικευμένα γραφεία, με μίνιμουμ έξοδα περί τα 6.000 ευρώ έκαστος. Αποτέλεσμα; Το υπουργείο Ανάπτυξης να ζητάει συνολική ισχύ 790 MW ως το 2010 και οι αιτήσεις που συγκεντρώθηκαν από 7.947 προτάσεις να αφορούν ισχύ 3.756 MW! Έτσι, ο αρμόδιος υπουργός κ. Φώλιας ανακοίνωσε χθες ότι αναστέλλεται η υποβολή αιτήσεων για λήψη των σχετικών αδειών, διευκρινίζοντας ότι με νεότερη απόφαση θα καθοριστούν οι νέοι όροι και οι προϋποθέσεις και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την αναθεώρηση του προγράμματος, συμπεριλαμβανομένης και της σχετικής αδειοδοτικής διαδικασίας. Η συγκεκριμένη απόφαση έρχεται με καθυστέρηση να πιστοποιήσει το αδιέξοδο που είχε επέλθει στην υπόθεση των φωτοβολταϊκών, το οποίο είχε επισημανθεί από την ίδια την αγορά και τους σοβαρούς επενδυτές στους αρμόδιους φορείς, από πολύ νωρίς.

ΤΕΥΧΟΣ 2ο 2008

| 13


Πανάκριβα τα καλά γραφεία Xωρίς ζήτηση τα παλαιά κτίρια Οσο για τις μεγάλες πολυεθνικές, αλλά και τις Υψηλότερο για τις ελληνικές και ξένες ελληνικές επιχειρήσεις που αναζητούν κάτι επιχειρήσεις είναι το κόστος ενοικίασης καλό, θα δυσκολευτούν να βρουν υψηλής ποιποιοτικών γραφειακών χώρων στην ότητας γραφεία κι -όταν τα βρουν- θα πρέπει Αθήνα, καθώς τους τελευταίους μήνες να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη. καταγράφεται ικανοποιητική ζήτηση που έχει οδηγήσει και τα ενοίκια σε υψηλότερα Ολες οι έρευνες ξένων οίκων, αλλά και τα επίπεδα. Ωστόσο, η ελληνική αγορά στοιχεία των μεσιτικών γραφείων στην Αθήνα, εμφανίζεται με δύο διαφορετικά πρόσωπα. δείχνουν ότι υπάρχει μια ανοδική κίνηση το Μεγάλη ζήτηση, μικρή προσφορά και τελευταίο τρίμηνο του 2007, κάτι που θα συεπομένως υψηλά ενοίκια εντοπίζονται νεχιστεί και στο πρώτο τρίμηνο του 2008. στα κτίρια γραφείων πρώτης κατηγορίας (Α class), αλλά στα παλαιά ακίνητα το ενδιαφέρον είναι ελάχιστο ή περιορίζεται Ακρίβεια Η τελευταία μελέτη της εταιρείας συμβούλων σε εταιρείες που δεν μπορούν να ξοδέψουν ακινήτων Jones Lang LaSalle, η οποία έχει παπολλά χρήματα. Ετσι, οι επιχειρήσεις ρουσία και στην Ελλάδα μέσω της Αθηναϊκής μπορούν να βρουν σε σχετικά χαμηλές τιμές Οικονομικής, αναφέρει ότι έχουν γίνει συμγραφειακούς χώρους, όμως, θα πρέπει φωνίες ενοικίασης γραφείων πρώτης κατηγονα επιλέξουν λιγότερες ανέσεις, παλαιά ρίας στην τιμή των 38 ευρώ ανά τετραγωνικό κτίρια και δρόμους χαμηλής προβολής. μέτρο τον μήνα ή 456 ευρώ/τ.μ. τον χρόνο. Παρατηρείται, μάλιστα, στο τέταρτο τρίμηνο του 2007 ποσοστιαία αύξηση της τάξης 40,7% από το 2006 και 22,6% σε σύγκριση με τον προηγούμενο τρίμηνο. Η ετήσια αυτή αύξηση στην Αθήνα είναι η τρίτη μεγαλύτερη στην Ευρώπη, όπου συνολικά οι τιμές ενοικίασης αυξήθηκαν κατά 10,5%. Εκρηξη ενοικίων καταγράφεται στο Οσλο της Νορβηγίας με άνοδο 56,9% μέσα σε ένα χρόνο και ακολουθεί η Μόσχα με 41,7%. Στη λίστα της Jones Lang LaSalle με τα υψηλότερα ετήσια μισθώματα γραφείων πρώτης κατηγορίας η ελληνική πρωτεύουσα καταλαμβάνει τη 12η θέση μεταξύ 32 ευρωπαϊκών πόλεων. Μάλιστα, στο «ρολόι του real estate» της ίδιας εταιρείας παρατηρείται μια αξιοσημείωτη κίνηση της Αθήνας στην περιοχή όπου καταγράφεται επιτάχυνση των τιμών. Η τελευταία έρευνα της εταιρείας συμβούλων ακινήτων King Sturge για το 4ο τρίμηνο του 2007 που δημοσιεύτηκε πριν από μερικές ημέρες, δίνει μια ελαφρώς διαφορετική εικόνα της αθηναϊκής αγοράς. Σύμφωνα με τους ερευνητές, για τα γραφεία στο κέντρο της πόλης το κόστος για τις εταιρείες φτάνει τα 14 |

ΤΕΥΧΟΣ 2ο 2008

395,66 ευρώ/τ.μ. το χρόνο ή 27 ευρώ/τ.μ. το μήνα καθαρό ενοίκιο και επιπλέον 5 ευρώ/τ.μ. για τα υπόλοιπα έξοδα, συνολικά, 32,97 ευρώ/ τ.μ. μηνιαίως. Οσο για τα γραφεία εκτός του κέντρου της Αθήνας, το κόστος είναι συνολικά 26,75 ευρώ/τ.μ. το μήνα με το καθαρό ενοίκιο να είναι μόλις 21 ευρώ/τ.μ. Η διαφορά στις τιμές που δίνουν οι δύο εταιρείες δικαιολογείται από το γεγονός ότι αγοραπωλησίες στα ανώτατα επίπεδα των 38 ευρώ/τ.μ. είναι ελάχιστες και αφορούν κάποια κτίρια - γραφεία που είναι «μετρημένα στα δάκτυλα». Ειδικά στο κέντρο της Αθήνας, δηλαδή στην οδό Βασ. Σοφίας και στο Σύνταγμα ασφαλώς και μπορούν να υπάρξουν κάποιες εταιρείες που θα πληρώσουν όσο - όσο για γραφεία υψηλής ποιότητας και προβολής.

Πολύ χαμηλότερα Ομως, το μέτρο, ο μέσος όρος ενοικίασης γραφείων είναι σίγουρα χαμηλότερος από τα 38 ευρώ/τ.μ. που είναι από τα υψηλότερα μισθώματα που έχουν δοθεί για γραφεία. Αλλωστε, η απουσία επενδύσεων σε καλά κτίρια για επιχειρήσεις αποτελεί το καλύτερο διαπραγματευτικό χαρτί για τους ιδιοκτήτες γραφείων. Διαφορετική είναι η εικόνα στα παλαιά κτίρια γραφείων. Εκατοντάδες γραφεία και χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα στην Αθήνα, ειδικά στο κέντρο, βρίσκονται στα... αζήτητα για πολλούς μήνες. Οταν δε βρίσκεται μισθωτής καλείται να καταβάλει ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσό για την ανακατασκευή του γραφείου. Το μηνιαίο ενοίκιο για τέτοια γραφεία ξεκινά ακόμη και κάτω από 10 ευρώ/τ.μ. και δεν ξεπερνά τα 13 ευρώ/τ.μ. Μεγάλη προσφορά παλαιών και χωρίς ανέσεις γραφείων παρατηρείται στο λεγόμενο ιστορικό κέντρο, στις οδούς Ακαδημίας και Πανεπιστημίου, καθώς και σε μεγάλους δρόμους υψηλής προβολής, όπως η Λ. Αλεξάνδρας, Λ. Πατησίων, η οδός 3ης Σεπτεμβρίου, στη Μεσογείων κ.λπ. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην «βασίλισσα» της αγοράς, την Λ. Κηφισίας υπάρχουν άδεια γρα-


Φούρνος…μικροκλιμάτων

φεία παλαιάς κατασκευής, ενώ οι τιμές έχουν μείνει σταθερές την τελευταία διετία. Κυμαίνονται από 16 έως 23 ευρώ/τ.μ.

To Λονδίνο στην κορυφή Το Λονδίνο, στην περιοχή West End και στο κέντρο, είναι οι ακριβότερες περιοχές στον κόσμο για μίσθωση γραφείων. Σύμφωνα με την έρευνα της King Sturge, οι τιμές ενοικίασης (μαζί με τα υπόλοιπα έξοδα όπως φόροι, πάρκινγκ κ.λπ.) ανέρχονται σε 2.166,78 ευρώ/ τ.μ. το χρόνο και 1346,50 ευρώ/τ.μ. το χρόνο αντίστοιχα. Το Χονγκ Κονγκ και η Μόσχα ακολουθούν με 1.295,15 και 1.281,72 ευρώ/τ.μ. ετησίως. Η αγορά γραφείων γενικότερα στην Ευρώπη κινείται ικανοποιητικά και δεν φαίνεται να έχει επηρεαστεί από την οικονομική δυστοκία των εταιρειών. Μάλιστα το 67% όσων ερωτήθηκαν πιστεύουν ότι θα συνεχιστεί η αύξηση στις τιμές και το 17% ότι θα μείνουν σταθερές. Μόνο στο Παρίσι υπάρχει καθοδική τάση για τα ενοίκια των γραφείων πρώτης προβολής.

Σε καμίνι κινδυνεύουν να μετατραπούν τα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας μέχρι το τέλος του 21ου αιώνα. Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε ο πρώην πρόεδρος του Αστεροσκοπείου Αθηνών, καθηγητής κ. Δημ. Λάλας, σε εκδήλωση της Ελληνικής Εταιρίας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού η μέση θερμοκρασία της Ελλάδας αναμένεται να αυξηθεί κατά έξι βαθμούς Κελσίου μέχρι το 2100, δύο περισσότερους από τον παγκόσμιο μέσο όρο. Το φαινόμενο θα πλήξει κυρίως το μικροκλίμα των μεγάλων πόλεων εξαιτίας της πυκνής δόμησης, της έλλειψης πρασίνου, της χρήσης ακατάλληλων δομικών υλικών και της θερμότητας που παράγεται από ανθρώπινες δραστηριότητες. Οι παραπάνω παράγοντες σε συνδυασμό με τη μείωση των βροχοπτώσεων αναμένεται να επιφέρουν δραματικές κλιματικές αλλαγές. Η Αττική βρίσκεται στην πρώτη θέση της ζώνης «υψηλού κινδύνου». Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας αλλά και στα δυτικά προάστια έχει αυξηθεί σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες. Το ίδιο και η θερμική δυσφορία των κατοίκων και κυρίως των ευπαθών ομάδων πληθυσμού. «Το φορτίο κλιματισμού στο Λεκανοπέδιο σχεδόν τριπλασιάζεται τους θερινούς μήνες. Ήδη έχει παρατηρηθεί μείωση της ελάχιστης απόδοσης των κλιματιστικών κατά 20%», σχολίασε η φυσικός και περιβαλλοντολόγος Νίκη Γαϊτάνη.

Εκτιμάται ότι το 2070 η μέση θερμοκρασία Ιουλίου στην πρωτεύουσα θα είναι δέκα βαθμούς μεγαλύτερη σε σύγκριση με το 1990 και η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας θα αυξηθεί κατά 25%. Ανάλογα προβλήματα θα αντιμετωπίσουν η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα και η Λάρισα. «Η επόμενη διετία είναι πολύ κρίσιμη για το θέμα των κλιματικών αλλαγών. Η Ελλάδα πρέπει να εντείνει τις προσπάθειές της. Σήμερα βρίσκεται λίγο χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο όσον αφορά στις ενέργειες που πραγματοποιούνται για το περιβάλλον», δήλωσε ο Έλληνας επίτροπος κ. Στ. Δήμας. Οι επιστήμονες προτείνουν την εφαρμογή μιας «στρατηγικής βελτίωσης του μικροκλίματος», που βασίζεται στην ενίσχυση του πρασίνου στους ελεύθερους χώρους, στη δημιουργία δικτύου πράσινων «οάσεων» που θα συνδέουν τις πλατείες με τους αρχαιολογικούς χώρους, στις «πράσινες στέγες» και στη χρήση ψυχρών υλικών στο εξωτερικό των κτιρίων. Πρόσφατη μελέτη της Ελληνικής Εταιρίας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού έδειξε ότι οι αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις μπορούν να συμβάλουν στη μείωση της θερμοκρασίας κατά δύο βαθμούς Κελσίου στο περιβάλλον και κατά δεκαπέντε βαθμούς Κελσίου στις επιφάνειες κτιρίων.

ΤΕΥΧΟΣ 2ο 2008

| 15


Δέσμη μέτρων για το κλίμα Στα προβλήματα που δημιουργεί η μόλυνση και η ρύπανση του περιβάλλοντος, αναφέρθηκε ο επίτροπος Σταύρος Δήμας, στην ομιλία του στην 4η Ευρω-Μεσογειακή Κοινοβουλευτική Συνέλευση. «Όπως όμως η ενέργεια αποτελεί μέρος του προβλήματος, η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας αποτελεί μέρος της λύσης» σημείωσε ο επίτροπος. Αναφερόμενος στο θέμα των κλιματικών αλλαγών, ο κ. Δήμας σημείωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει σχεδιάσει μία «ολιστική πολιτική» και στο πλαίσιο αυτό έχει επεξεργαστεί μία δέσμη προτάσεων, διότι το θέμα αυτό αποτελεί μια παγκόσμια απειλή και απαιτεί τεράστια προσπάθεια στην αντιμετώπισή του.

Αναφερόμενος ειδικότερα στη Μεσόγειο, ο κ. Δήμας παρατήρησε ότι η περιοχή είναι «ιδιαίτερα ευάλωτη στις συνέπειες του φαινομένου των κλιματικών αλλαγών» και υποστήριξε την πρόταση του Προέδρου της Ευρωβουλής Χ. Γκ. Πέτερινγκ για τη συγκρότηση μιας ad hoc επιτροπής. «Η συνεργασία επί του θέματος πρέπει να εμπλέξει κυβερνήσεις, Κοινοβούλια, επιχειρήσεις και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις» τόνισε ο επίτροπος και επεσήμανε ότι «πυλώνας της πολιτικής μας είναι η μείωση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου αλλά επίσης η αντιμετώπιση των συνεπειών που έχουν ήδη προκληθεί». Η άνοδος της θερμοκρασίας επεξήγησε ο επίτροπος έχει προκαλέσει την «αποσταθεροποίηση του κλίματος» κι επιβάλλει την «προσαρμογή στις μεταβαλλόμενες κλιματικές συνθήκες». Παραπέμποντας στη συνέχεια στην έκθεση Σολάνα (που παρουσιάστηκε στην πρόσφατη σύνοδο Κορυφής) ο κ. Δήμας σημείωσε πως οι κλιματικές αλλαγές, η υπερθέρμανση, η λειψυδρία, το λιώσιμο των πάγων, οι πυρκαγιές και η ερη-

16 |

ΤΕΥΧΟΣ 2ο 2008

μοποίηση μεγάλων εκτάσεων γης, θα εκθέσουν σε κινδύνους τη διεθνή ασφάλεια, θα προκαλέσουν συγκρούσεις και εντάσεις. «Πρόκειται για ένα παγκόσμιο πρόβλημα που δεν μπορεί από μόνη της να αντιμετωπίσει η ΕΕ» παρατήρησε ο κ. Δήμας και σημείωσε πως μια νέα διεθνής συμφωνία το 2009 προσδοκάται να δημιουργήσει μία παγκόσμια βάση συνεργασίας, στην κατεύθυνση αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας αλλά και της συμμετοχής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ο επίτροπος εκφράζοντας εξάλλου τη βεβαιότητα ότι η ΕΕ θα πετύχει τους στόχους της και θα υπερκεράσει αυτούς που της αναλογούσαν κατά το Πρωτόκολλο του Κιότο, σημείωσε ότι η δέσμη προτάσεων που έχει επεξεργαστεί η Κομισιόν είναι απολύτως συμβατή με τα οικονομικά δεδομένα - αναφέροντας ενδεικτικά, ότι το κόστος τους αντιστοιχεί σε 3 ευρω τη βδομάδα ανά οικογένεια. Σε ό, τι αφορά ειδικότερα τη Μεσόγειο ο κ. Δήμας σημείωσε ότι η περιοχή απειλείται από τη θαλάσσια ρύπανση που προκαλείται από τη

βιομηχανία, τη ναυτιλία, τα αστικά λύματα, ενώ επεσήμανε ότι η περιοχή απειλείται επίσης από την υπερδόμηση καθώς στο άμεσο μέλλον εκτιμάται ότι το 50 % των ακτών της Μεσογείου θα έχουν οικοδομηθεί - με καταστροφικές συνέπειες στο οικοσύστημα και στη διατήρηση της βιοποικιλλότητας. Εξάλλου, είπε ο επίτροπος, η καταστροφή του περιβάλλοντος έχει κόστος που αντιστοιχεί λ.χ. για τα Μεσογειακά κράτη της Αφρικής στο 3% του ΑΕΠ τους. Ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή σημείωσε σχετικά ο κ. Δήμας «έχουμε τρία μέσα που διευκολύνουν την αντιμετώπιση του προβλήματος: 1) τις χρηματοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας, που όμως λόγω του πολύ υψηλού κόστους που έχει η Μεσόγειος και των περιορισμένων διαθέσιμων κονδυλίων θα πρέπει να γίνει ορθολογική επιλογή των χρηματοδοτούμενων έργων», 2) τη μεταφορά της τεχνογνωσίαςεμπειρίας τόσο σε επιστημονικά θέματα όσο και στη δανειοδότηση από διεθνή πιστωτικά ιδρύματα και 3) την πολιτική του διαλόγου, προκειμένου τα σχετικά μηνύματα να φτάνουν σε ένα ευρύτερο ακροατήριο και να ασκείται


διαρκής πίεση π.χ. για την επικύρωση του Πρωτοκόλλου του Κιότο. Στο πλαίσιο αυτό, παρατήρησε ο επίτροπος, ο ρόλος της Ευρω-Μεσογειακής Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης είναι πολύ σημαντικός - για την ενίσχυση των περιβαλλοντικών προτεραιοτήτων, του προϋπολογισμού και των χρηματοδοτήσεων. Καταλήγοντας την ομιλία του ο κ. Δήμας σημείωσε ότι τα τελευταία 30 χρόνια η περιοχή της Μεσογείου έχει δραματικά επιδεινωθεί και απαιτείται μία σταθερή πολιτική βούληση για την αντιστροφή της κατάστασης. «Η προστασία του περιβάλλοντος στη Μεσόγειο είναι προτεραιότητα πρώτης γραμμής» τόνισε ο επίτροπος και επεσήμανε ότι «κατεστραμμένο περιβάλλον σημαίνει κατεστραμμένη οικονομία. Πρέπει να διαλύσουμε τον μύθο που λέει ότι η προστασία του περιβάλλοντος αντιστρατεύεται την ανάπτυξη και την οικονομία» παρατήρησε και υπογράμμισε ότι αντίθετα, πρόκειται για στόχους που βρίσκονται σε μία αλληλένδετη σχέση και τους οποίους πρέπει από κοινού να προωθήσουμε, διότι «η Μεσόγειος είναι η κοινή μας κληρονομιά».

Εγκαινιάζοντας νωρίτερα την 4η Ολομέλεια της Ευρωμεσογειακής Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης που λαμβάνει χώρα στην Αθήνα, ο πρωθυπουργός Κ. Καραμανλής υπογράμμισε ότι η Μεσόγειος, ως σταυροδρόμι των λαών και των πολιτισμών, αποτελεί και πρέπει να αποτελεί πηγή πλούτου, ανάπτυξης και προόδου. Αναφερόμενος στην ατζέντα της συνόδου - που στην αιχμή της έχει θέματα ενέργειας και προστασίας περιβάλλοντος - ο κ. Καραμανλής σημείωσε πως πρόκειται για την «διπλή σύγχρονη πρόκληση, που βρίσκεται στην αιχμή του ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος». Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζοζέ Μπαρόζο σημείωσε πως οι αποφάσεις της ΕΕ έχουν επιπτώσεις στη Μεσόγειο, αλλά και αντίστροφα - η διαδραστική λειτουργία συνεπώς επιβάλλει τη συνεργασία για την αντιμετώπιση των μεγάλων προκλήσεων της εποχής. Ο κ. Μπαρόζο τόνισε επ΄ αυτού: «η Μεσόγειος είναι άμεση προτεραιότητα για την ΕΕ».

και ύψιστη προτεραιότητά μας» τόνισε εξάλλου στην παρέμβασή του ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Χ. Γκ. Πέτερινγκ και συνέστησε στη συνέλευση να αποκτήσει «διευρυμένες αρμοδιότητες, ώστε οι αποφάσεις της να είναι δεσμευτικές». Ο Πρόεδρος της Βουλής Δημήτρης Σιούφας, ως Προεδρεύων της Συνέλευσης τόνισε πως η ανάπτυξη, η ενέργεια και η προστασία του περιβάλλοντος είναι «στόχοι αλληλένδετοι» και παρέπεμψε στη συνθήκη της Αθήνας (το 2005) που θεσμοθέτησε την ενεργειακή κοινότητα της ΝΑ Ευρώπης. Ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Βαληνάκης παρέπεμψε στη Διακήρυξη που υιοθέτησε πρόσφατα η 5η Ευρω-Μεσογειακή διάσκεψη υπουργών Ενέργειας με στόχο τη σταδιακή δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς ενέργειας στην περιοχή, με την παράλληλη προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης και της αξιοποίησης των εναλλακτικών πηγών ενέργειας.

«Σήμερα διακυβεύεται το μέλλον μας και η προστασία του περιβάλλοντος είναι η άμεση

ΤΕΥΧΟΣ 2ο 2008

| 17


ΓΑΙΑ Επίτοιχη δρύινη βάση 70 εκ. με κρυστάλλινο πάγκο σε διάφορες αποχρώσεις. Νιπτήρας από κρύσταλλο ή πορσελάνη και στήλη 40 εκ. στο ίδιο ύφος για πρόσθετους αποθηκευτικούς χώρους.

ΠΑΣΙΦΑΗ Έπιπλο μπάνιου από ανοιχτόχρωμη ή σκούρα δρυ 150 εκ. με 2 νιπτήρες. Διαθέτει πολλούς αποθηκευτικούς χώρους για μέγιστη λειτουργικότητα.

ART DECO Σύνθεση «ART DECO» για τους λάτρεις του ρομαντισμού στο μπάνιο. Πάγκος κρύσταλλο 102 εκ. βάση με πετσετοθήκη INOX, νιπτήρας ELIPSE DECOR, καθρέπτης και απλίκες. Διατίθεται και σε άλλες διαστάσεις.

Διαχρονικός Σχεδιασμός - Αξιοπιστία - Καινοτομία

KENIA CAMINETTO

VIGO

Είναι οι τρεις βασικές αρχές που χαρακτηρίζουν τα προϊόντα μας τα οποία παράγουμε εδώ και 36 χρόνια, χρησιμοποιώντας τα ποιο σύγχρονα πυρίμαχα υλικά και αξιοποιώντας τις τελευταίες εξελίξεις του κλάδου, με ταυτόχρονα βέλτιστη σχέση τιμής / ποιότητας . Κοινό στοιχείο όλων των προϊόντων η ευκολία και η ευελιξία τοποθέτησης ενώ αποτελούν την ιδανική πηγή εναλλακτικής (οικολογικής) θέρμανσης χωρίς την ταυτόχρονη χρήση άλλης θερμαντικής πηγής. Καλύπτονται από 5 χρόνια εγγύηση

18 |

ΤΕΥΧΟΣ 2ο 2008

EVEREST


Η εταιρεία GRANITALIA - ΕΛ. ΣΠΕΤΣΙΕΡΗΣ & ΙΩΣ . ΜΠΑΣΗΣ Ο.Ε ιδρύθηκε το 1993 με αντικείμενο τις εισαγωγές και εξαγωγές υλικών δόμησης και διακόσμησης και ειδικότερα μαρμάρων, γρανιτών, τεχνητής πέτρας και διακοσμητικών πλακιδίων. Παράλληλα, έφερε πρώτη στην Ελληνική αγορά, πρωτοποριακά προϊόντα όπως ξύλινα δάπεδα αντοχής (laminated flooring), προβερνικωμένα παρκέτα πλευστής τοποθέτησης, μικτά δάπεδα (linoleum - φελλός), και δάπεδα ειδικών απαιτήσεων. Η απόλυτη εξειδίκευση της εταιρείας στα παραπάνω υλικά (υπήρξε από τις πρώτες εταιρείες που έφεραν στην ελληνική αγορά τα πρωτοποριακά και οικολογικά δάπεδα laminate καθώς και linoleum on board) και η μεγάλη εμπειρία της σε υψηλού επιπέδου κατασκευές, αποτελούν τη μεγαλύτερη εγγύηση για τον απαιτητικό πελάτη και ταυτόχρονα τη βάση πάνω στην οποία δομήθηκε και συνεχώς επεκτείνεται το δίκτυο συνεργατών της στην Ελλάδα και το εξωτερικό. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ: ΗΕRCULES (laminated flooring) HOMETEX (pre-finished parquets) LAMELLA (parquets) / FLOATLINE (linoleum - cork) ANΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ : ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε / ΜΕΛΛΙΟΣ & ΣΙΑ 0.Ε ΜΑRCHET E.Π.Ε / DECOPLAN Α.Ε

Με 120 έτη εμπειρίας στον βιομηχανικό κλάδο, και τεράστια εξαγωγική δραστηριότητα ανά τον κόσμο, η εταιρία ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε. προσφέρει πυρίμαχα & δομικά- επενδυτικά υλικά, υψηλής ποιότητας που προσφέρουν λύση και καλύπτουν άψογα κάθε επενδυτική & διακοσμητική ανάγκη.

Με προϊόντα χειροποίητης επενδυτικής πέτρας mathios stone, προϊόντα επένδυσης δαπέδου laminate EPi και χειροποίητης πέτρας δαπέδου εξωτερικού χώρου –pavers, χειροποίητο επενδυτικό τουβλάκι mathios bricks & υαλότουβλα vetroarredo Ιταλίας, η εταιρία ΜΑΘΙΟΣ παρουσιάζει μια μεγάλη γκάμα προϊόντων ιδανική για κάθε χρήση.

ΤΕΥΧΟΣ 2ο 2008

| 19


Ν. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΒEΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΚΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΩΡΟΥ

Η εταιρία ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ δραστηριοποιείται πάνω από 50 χρόνια στο χώρο της εσωτερικής και εξωτερικής διακόσμησης με την εισαγωγή συστημάτων σκίασης και υφασμάτων υψηλής ποιότητας που ανταποκρίνονται στις υψηλές απαιτήσεις κάθε πελάτη. Σε ένα ιδιόκτητο χώρο 5000τ.μ. στην περιοχή του Ελληνικού, στεγάζονται τα γραφεία της εταιρίας, καθώς και οι χώροι παραγωγής, αποθήκευσης και εκθέσεων.

Optima XL Vertical Blinds Νέο προτεινόμενο σύστημα σκίασης κάθετων περσίδων με πλάτος φύλου τα 25 εκ.

Τα συστήματα σκίασης δεν διαμορφώνουν μόνο την αισθητική ενός χώρου. Η επιμελημένη διαχείριση του φυσικού φωτισμού σε ένα κτίριο, αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της σωστής αρχιτεκτονικής μελέτης και είναι αποτέλεσμα συνδυασμένης κάλυψης των αναγκών σε παροχή φωτός αλλά και ελέγχου της ηλιακής, θερμικής ακτινοβολίας.

Optima Wooden Venetian Blinds Οριζόντιες Ξύλινες περσίδες ειδικής επεξεργασίας και χαμηλού βάρους σε διάφορες ποιότητες και φινιρίσματα φυσικού ξύλου με κάθετες υφασμάτινες τρέσσες

ΜΑΡΜΑΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΧΙΟΥ • Ε. ΚΑΒΒΑΔΑΣ & Θ. ΛΙΟΛΙΟΣ Ο.Ε

ΕΠΕΞ/ΣΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ / ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΑΡΜΑΡΩΝ & ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ

20 |

ΞΥΛΟ-ΠΕΤΡΑ ΘΥΜΙΑΝΩΝ

ΣΚΟΥΡΟ ΓΚΡΙ ΛΑΓΚΑΔΑΣ

ΓΚΡΙ ΕΛΑΤΑΣ

WOOD-STONE OF THIMIANA

DARK GREY OF LAGADA

GREY OF ELATA

Αποτελεί άριστο υλικό για επενδύσεις και κατασκευές τζακιών, αλλά και πλακοστρώσεις.

Με φανταχτερό στίλβωμα, ανθεκτικό και ιδανικό για πλακοστρώσεις και σκαλοπάτια.

Ουδέτερων χρωμάτων, σκληρό υλικό για πλακοστρώσεις .

ΤΕΥΧΟΣ 2ο 2008


Την εταιρεία ίδρυσαν στα τέλη της δεκαετίας του ’70 ο Νίκος Αναστασάκης, ο Μιχάλης Πασπάτης και ο Θεόδωρος Τζωρτζόπουλος κληροδοτώντας της μια ιστορία που έχει τις ρίζες της πολύ βαθιά, και συγκεκριμένα στις αρχές του αιώνα μας. Και οι τρεις ιδρυτές προέρχονται από οικογένειες που σταθερά, για τρεις γενεές, υπηρέτησαν το ελληνικό έπιπλο με τον καλύτερο τρόπο. Η δημιουργία του εργοστασίου παραγωγής επίπλων κουζίνας HOF, σηματοδοτεί την είσοδο της τρίτης αυτής γενιάς στο προσκήνιο. Οι οικογενειακές παραδόσεις συνενώνονται, κάτω από την σκέπη της κοινής προσπάθειας, για τη δημιουργία επίπλων σύγχρονης τεχνολογίας, και εξαιρετικής ποιότητας και σχεδιασμού που ανταπο-

κρίνονται στις ανάγκες και την αισθητική του σύγχρονου Έλληνα. Η παραγωγή της κυμαίνεται από το κλασικό ως και το country ύφος, και από τις απλές γραμμές ως και τις πιο μοντέρνες και ξεχωριστές τάσεις στα έπιπλα κουζίνας.

NOVA/ZEBRANO Μοντέλο NOVA του ελληνικού οίκου HOF σε χρώμα VANILLE και μοντέρνο συνδυασμό από με τροπικό ξύλο ZEBRANO χωρίς προσθήκες βαφής για να αναδεικνύονται στο μέγιστο τα φυσικά του χαρακτηριστικά. Μηχανισμοί βαρέως τύπου ειδικών προδιαγραφών. Τα υλικά κατασκευής της είναι φιλικά προς το περιβάλλον, Γερμανικής προελεύσεως και έχουν την πιστοποίηση του Ευρωπαικού Κανονισμού Ε1

Η KITCHEN GALLERY ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 1983 από τον Θεόδωρο Τζωρτζόπουλο και την Μαρία Αμπατζόγλου με την μορφή αρχικά Ομόρρυθμης Εταιρείας, με σκοπό τον σχεδιασμό και την υλοποίηση εξειδικευμένων λύσεων στον χώρο του επίπλου κουζίνας. Διαρκής στόχος της εταιρείας είναι η κατανόηση αλλά και η ικανοποίηση των αναγκών των πελατών μας παρέχοντάς τους σωστά έπιπλα κουζίνας.

Τα έπιπλα της KITCHEN GALLERY καλύπτονται από 5ετή εγγύηση της εταιρείας. Η μακροβιότητα των επίπλων μας είναι γνωστή.

Η SMARTPLAN ιδρύθηκε για να δώσει λύσεις στους επαγγελματίες (κατασκευαστές, αρχιτέκτονες, μηχανικούς, διακοσμητές) στα έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και πόρτες. Μελετώντας τις ανάγκες της αγοράς δημιούργησε έξυπνες, οικονομικές λύσεις για να καλύψει τις ανάγκες της σύγχρονης κατασκευής. Η SMARTPLAN σε συνεργασία με την Ελβετική Franke, σας προτείνει ολο-

κληρωμένα πακέτα για κάθε κουζίνα σε ασυναγώνιστες τιμές, διατηρώντας την υψηλή ποιότητα, δίνοντας μεγαλύτερη αξία στο ακίνητό σας. Η SMARTPLAN κάνει απευθείας εισαγωγές σε έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και πόρτες για κατασκευαστές οικοδομών, τεχνικές εταιρείες, αρχιτέκτονες, διακοσμητές και λοιπούς επαγγελματίες του κλάδου. Μόνο χονδρική πώληση άνω των 8 σετ.

AVANCE-LG LEICHT Το μοντέλο χωρίς πόμολα AVANCE-LG του Γερμανικού οίκου LEICHT έχει ως χαρακτηριστικό του την κυριαρχία των καθαρών επιφανειών χωρίς την παρουσία πόμολων. Απoκλειστικά από την KITCHEN GALLERY.

Ντουλάπα σε γωνιακή διάταξη που συνδιάζει δύο διαφορετικά μοντέλα, την λευκή σατινέ λάκα, με τις μονοκόμματες κρυστάλλινες πόρτες, κατασκευάζεται στην Ιταλία για την SMARTPLAN.

ΤΕΥΧΟΣ 2ο 2008

| 21


EÌÐÏÑÉÏ ÐËÁÊÉÄÉÙÍ & ÅÉÄÙÍ ÕÃÉÅÉÍÇÓ

ÔÇË.: 210 4936066

ÓÝô

DUET

¸

íáò ôÝëåéïò óõíäõáóìüò ìðáíéÝñáò ìå üëåò ôéò äõíáôüôçôåò (õäñïìáóÜæ, ìáîéëÜñé, õðïäï÷Ýò ãéá ôá ÷Ýñéá êëð.) êáé êáìðßíáò óå áðëÞ êáé çëåêôñïíéêÞ Ýêäïóç.

TopCeram

10X10

ðëáêßäéá êïõæßíáò ìå äéÜöïñá íôåêüñ. ÁðëÜ, ìå ìÝôáëëï Þ ìå öõóçôü ãõáëß. ÁðïêëåéóôéêÞ äéáíïìÞ ãéá üëá ôá êáôáóôÞìáôá ôçò åðéêñÜôåéáò.

Ð

ëáêÜêé ãõáëß ãéá ôïß÷ï êáé äÜðåäï óå äéÜöïñåò äéáóôÜóåéò êáé áðï÷ñþóåéò.

TOSCANA 110cm, 78 cm, 75cm

VENATTO Ð

A

ñ÷ïíôéêü Ýðéðëï áðü åéäéêÜ åðåîåñãáóìÝíï áäéÜâñï÷ï îýëï, óêáëéóìÝíï óôï ÷Ýñé.

ëáêßäéá äáðÝäïõ êáé ëïõôñïý - ìÜñìáñá, ãñáíßôåò Éóðáíßáò. Ìå ãõáëéóôåñÞ åðéöÜíåéá ðïõ äåí ïëéóèáßíïõí ëüãù ôçò åéäéêÞò åðåîåñãáóßáò. Óå äéáóôÜóåéò 30÷30, 40÷40, 30÷60, 40÷60, 60÷60, 60÷120 êáèþò åðßóçò óïâáôåðß 8÷30, 8÷40, 8÷60 áíôßóôïé÷á êáé óêáëïðÜôéá 60÷32, 90÷32, 100÷32, 120÷32

22 |

ΤΕΥΧΟΣ 2ο 2008


MAXIMA       ,    ,       .    MAXIMA      ! 

 

            .

PORCELANA "   &'(") - *'+*) - #)/0"(

FREE "   Composit,  Free,  PORCELANA. #   $   ,      Free 

        % .

ΤΕΥΧΟΣ 2ο 2008

| 23


«ÙÑâÍ âÞ ÎÝÞ‹Ñ AVELON, ՌÙÜÞ×Ì æÙÜÙ¾ÔäÝ ÛÑâÑÝÑÜäâßÝ, ÕÍÝÑÙ áçÝßÝç‹Þ âØå ÑÚÙތÙáâÍÑå ÛÑÙ æÑàÑÛâØàÍèÕÙ ‹ÎÝÞ ŒàÞéÎÝâÑ çÓØÜÌå ÑÚÍÑå. ³ÚÍÑ ŒÞç çŒÞ×àы‹ÍèÕâÑÙ ÛÑÙ ÕÝÙáæÐÕâÑ٠ьΠâØ ÖÙÜÙÛÌ ÕÚçŒØàËâØáØ, âÞÝ ŒàÞáÕÛâÙÛÎ áæÕÔÙÑá‹Î ÛÑÙ âØÝ âÕæÝÞ×ÝäáÍÑ âÞç ÕÚÕÙÔÙÛÕç‹ËÝÞç ŒàÞáäŒÙÛÞÐ âØå AVELON. · ‹Õ×¾ÜØ ŒÞÙÛÙÜÍÑ ÑŒÎ ‹ÞÝâËÜÑ, æàߋÑâÑ, çÜÙÛ¾, ÔÙÑáâ¾áÕÙå ÛÑÙ ÑÚÕáÞç¾à ŒÞç æÑàÑÛâØàÍèÕÙ âØÝ AVELON, Þà×ÑÝßÝÕÙ ÛÑÙ ÔÙыÞàÖßÝÕÙ Û¾ãÕ ‹ÙÛàÎ Ì ‹Õ×¾ÜÞ æßàÞ ÕÚÑáÖÑÜÍèÞÝâÑå Õà×ÞÝދÍÑ, ÜÕÙâÞçà×ÙÛÎâØâÑ ÛÑÙ ÕçÛÞÜÍÑ áâØ æàÌáØ.

¿ÂÀí³¯µ°

¹Àö¸¿µ°

24 |

ΤΕΥΧΟΣ 2ο 2008

³®µ°ÀóÁ µ¯¸¯­¿ ¹Àö¸¿³°


Ìßá ÄçìïöéëÞò ÄéåèíÞò ¸êèåóç

Áðü áñéóôåñÜ, ï Áíôéðñüåäñïò ôçò HELEXPO ê. Ê. ÌðåëçìðáóÜêçò, ï Äéåõèýíùí Óýìâïõëïò ê. È. Êáñôóéþôçò, ï Ðñüåäñïò ê. Á. Èùìüðïõëïò êáé ï Õðïõñãüò Ìáêåäïíßáò - ÈñÜêçò ê. Ìáñãáñßôçò Ôæßìáò

Ç Infacoma, ç óçìáíôéêüôåñç, ìåãáëýôåñç êáé ðëÝïí äçìïöéëÞò ÄéåèíÞò ¸êèåóç Äïìéêþí Õëéêþí, Ìïíùôéêþí, Åéäþí ÕãéåéíÞò êáé ÌðÜíéïõ, Ðñïêáôáóêåõþí êáé Ôå÷íïëïãßáò ÐåôñùìÜôùí -Ïñõêôþí êáé Êáôáóêåõþí ÌáñìÜñïõ, Üíïéîå ôéò ðýëåò ôçò áðü 21 Ýùò 24 Öåâñïõáñßïõ 2008 óôï ÄéåèíÝò Åêèåóéáêü ÊÝíôñï Èåóóáëïíßêçò êáé êáôÜöåñå ãéá Üëëç ìßá öïñÜ íá óçìåéþóåé ìåãáëýôåñç åðéôõ÷ßá êáé áýîçóç åðéóêåðôþí áðü êÜèå ðñïçãïõìÝíç. Ôá åãêáßíéá ôçò 25ç INFACOMA êáé ôçò 23ç MARMIN STONE êáé ôçò Áñ÷éôåêôïíéêÞò ¸êèåóçò "ÓÕÍÁÈÑÏÉÓÅÉÓ" Ýêáíå ï Õðïõñãüò Ìáêåäïíßáò-ÈñÜêçò ê. Ìáñãáñßôçò Ôæßìáò, üðïõ ôüíéóå ôç óçìáóßá ôçò ðáñÜëëçëçò äéïñãÜíùóçò ôùí äýï ÅêèÝóåùí ãéá ôïí êëÜäï ôùí êáôáóêåõþí, êáèþò êáé ôçí ðñïóöïñÜ ôçò Áñ÷éôåêôïíéêÞò ãéá ôçí áíÜäåéîç ôçò åèíéêÞò êëçñïíïìéÜò ôçò ÷þñáò ìå ÷áñáêôçñéóôéêü ðáñÜäåéãìá ôï ¢ãéïí ¼ñïò. Ôá åãêáßíéá ôçò Ýêèåóçò ðñïëüãéóå êáé ï ðñüåäñïò ôçò HELEXPO Á.Å. ê. ÁñéóôïôÝëçò Èùìüðïõëïò. Áðü ôçí ðëåõñÜ ôïõ åðåóÞìáíå ôïí áõîçìÝíï äéåèíÞ ÷áñáêôÞñá ôçò öåôéíÞò äéïñãÜíùóçò ôçò INFACOMA êáé ôçò MARMIN STONE êáé áíáêïßíùóå üôé öÝôïò ç HELEXPO óôï ðëáßóéï ôçò 73çò ÄÅÈ ðïõ èá äéåîá÷èåß áðü ôçò 14 Óåðôåìâñßïõ 2008 äéïñãáíþíåé Ýíá íÝï áöéÝñùìá óôçí Äüìçóç. Ïé åìðïñéêïß åðéóêÝðôåò Infacoma êáé Marmin áíÞèëáí óôá 55.000 Üôïìá, åíþ óôá ðëáßóéá ôïõ ðñïãñÜììáôïò EXPOPARTENARIAT óçìåéþèçêáí 380 ðñïóõìöùíçìÝíåò åðé÷åéñçìáôéêÝò óõíáíôÞóåéò. ÁõîçìÝíïò Þôáí êáôÜ ðïëý êáé ï áñéèìüò ôùí îÝíùí åðéóêåðôþí ðïõ ðñïåñ÷üôáí áðü 40 ÷þñåò êáé óõãêåêñéìÝíá áðü: Áßãõðôïò, Áëãåñßá, Âïóíßá - Åñæåãïâßíç, Áëâáíßá, ÂÝëãéï, Âïõëãáñßá, Ãáëëßá, Åóèïíßá, Éôáëßá, Éóðáíßá, ÉóñáÞë, ÉñÜí, ÊáíáäÜò, Êßíá, ÊïóóõöïðÝäéï, Êýðñï, Ëåõêùóßá, Ëéâýç, Ëéèïõáíßá, ÐÃÄÌ, Ñïõìáíßá, Ñùóßá, Óåñâßá, Óéãêáðïýñç, Óëïâåíßá, Óïõçäßá, Óõñßá, Ôïõñêßá, Ôóå÷ßá, Öéëáíäßá. ÌåãÜëï åíäéáöÝñïí õðÞñîå êáé óôá ðñïãñÜììáôá ôùí

ðáñÜëëçëùí åêäçëþóåùí üðùò ç ¸êèåóç Áñ÷éôåêôïíéêÞò "ÓÕÍÁÈÑÏÉÓÅÉÓ" ðïõ äéïñãáíþèçêå áðü ôï ÔÅÅ-ÊåíôñéêÞò Ìáêåäïíßáò óôç áßèïõóá CORONA, ç çìåñßäá ìå èÝìá "Âéïìç÷áíéêÞ éäéïêôçóßá êáé ðáñáãùãÞ êáéíïôïìßáò óå ÅëëÜäá êáé ÅÅ" ðïõ äéïñãáíþèçêá áðü ôïí ÅËÏÔ ìå èÝìá ôçí "ÅöáñìïãÞ ôçò ÊïéíïôéêÞò Ïäçãßáò ÍÝáò ÐñïóÝããéóçò 89/106 ðïõ áöïñÜ ôçí õðï÷ñåùôéêÞ óÞìáíóç CEãéá ôá "ÄïìéêÜ ÕëéêÜ", ôçí åêäÞëùóç ÉÃÌÅ êáé ôçí åðéóôçìïíéêÞ çìåñßäá ôïõ ÐáíåëëÞíéïõ ÓõíäÝóìïõ Åôáéñåéþí Ìüíùóçò, óåìéíÜñéá ôùí Stabils Á. ÓáñéäåìåñôæÞò & ÓõíåñãÜôåò êáé Fiat Plastik kaucuka S., åêäçëþóåéò ôùí åôáéñéþí Éíôåñìðåôüí (ÔÉÔÁÍ), P-SYSTEMS, SCHUCO, ROTO EUROTECHNIKA ê.á. Ôá Âñáâåßá ôùí Êáëýôåñùí Óõììåôï÷þí Ç 25ç INFACOMA êáé ç 32ç MARMIN STONE ïëïêëçñþèçêáí ìå ôéò âñáâåýóåéò ôùí êáëõôÝñùí Óõììåôï÷þí áðü ôï Äéåõèýíïíôá Óýìâïõëï êáé ôïí Áíôéðñüåäñï ôçò HELEXPO Á.Å. ê.ê. ÈÝìç Êáñôóéþôç êáé Êùíóôáíôßíï ÌðåëçìðáóÜêç. > Ôá Âñáâåßá Êáëýôåñçò Äçìéïõñãßáò ôçí 25çò INFACOMA áðïíåìÞèçêáí óôéò åðé÷åéñÞóåéò ÐÁÍÅËÊÏ-ÓÉÄÌÁ, DUROPLAST, ELVIAL, NOVEL ÅÐÉÐËÁ ÌÐÁÍÉÏÕ êáé ÊÑÏÍÏÓ ÅÎÐÅÑÔ. > Ïé Ýðáéíïé ôçò 25çò INFACOMA áðïíåìÞèçêáí óôéò åðé÷åéñÞóåéò PRIME ÆÁ×ÁÑÉÏÕ, ÏÉÊÏÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÉÊÇ,

Ôá åãêáßíéá ôçò INFACOMA ðñïëüãéóå ï ðñüåäñïò ôçò HELEXPO ê. ÁñéóôïôÝëçò Èùìüðïõëïò

ΤΕΥΧΟΣ 2ο 2008

| 25


P.S, ÓÁÂÂÏÐÏÕËÏÓ, ÕÄÑÏÁÊÑÕËÉÊÇ, ÔÆÁÊÉÁ ËÁÆÁÑÏÕ, ÍÔÑÏÕÊÖÁÑÌÐÅÍ ÅËËÁÓ êáé ôá > ÅéäéêÜ Âñáâåßá ÄéïñãáíùôÞ ôçò 25çò INFACOMA óôéò åðé÷åéñÞóåéò DESIGÍ DOORS, ÊÁËÐÉÍÇÓ Á - ÓÉÌÏÓ Í, ALUMIL, GEACERAMICA, ISOBAU HELLAS, ALVEK ÇËÉÁÄÇÓ, RIGIPS HELLAS êáé BERRY FLOOR - ÐÁÑÊÅÔÁ É. ÊÁËÁÍÔÆÇÓ. Áíôßóôïé÷á óôçí 32ç MARNIN STONE áðïíåìÞèçêáí ôñßá åéäéêÜ âñáâåßá ÄéïñãáíùôÞ óôéò åðé÷åéñÞóåéò ÁÊÑÏËÉÈÏÓ ÁÂÅÅ, ÁÖÏÉ ÓÏËÏÌÙÍÉÄÇ Ï.Å. êáé MARMOR KAMIN A.E. êáé ôá ôñßá ÅéäéêÜ Âñáâåßá ÄéïñãáíùôÞ óôéò åðé÷åéñÞóåéò PANEEA ÖÕÓÉÊÁ ÐÅÔÑÙÌÁÔÁ, ÖÉËÉÐÐÉÄÇÓ Á & ÓÉÁ Ï.Å, GAIOLITHOS êáé ÌÁÑÌÁÑÁ ÊÏÆÁÍÇÓ ÐÁÐÁÈÕÌÉÏÐÏÕËÏÓ. INFACOMA CLUB 2008 Óôï ðëáßóéï ôïõ "HELEXPOCLUB", ôï ïðïßï ëåéôïõñãåß ùò åðéâñÜâåõóç ôçò åìðéóôïóýíçò ðïõ äåß÷íïõí ïé åêèÝôåò, áëëÜ, êáé ùò ïõóéáóôéêü êßíçôñï ðñïíïìéáêÞò óõììåôï÷Þò ôïõò óå ðåñéóóüôåñåò åêèÝóåéò êáé åñãáëåßï åíäõíÜìùóçò ôçò åôáéñéêÞò åéêüíáò ôïõò ìÝóá áðü ôá ðñïíüìéá ðïõ ôïõò ðáñÝ÷åé ç HELEXPO, óõãêñïôÞèçêå ôï "INFACOMACLUB 2008". Ôá ìÝëç ôïõ áðïëáìâÜíïõí ôá åéäéêÜ, ïéêïíïìéêÜ êáé

Üëëá, ðñïíüìéá ôùí ôßôëùí ôïõò, áðü ôçí áñ÷Þ ôçò öåôéíÞò ìÝ÷ñé êáé ôçí åðüìåíç äéïñãÜíùóç ôùí ÅêèÝóåùí "INFACOMA". ×ñõóü ìÝëïò ôïõ "INFACOMA CLUB 2008" åßíáé ç DORAL êáé ÁñãõñÜ ÌÝëç ïé åôáéñåßåò ÊÁËÐÉÍÇÓ Á.- Í. ÓÉÌÏÓ ÁÅÂÅ, EXALCO, ÑÁÐÔÇÓ Ã. ÃÉÁÃÊÏÕ Á., ×ÏÕËÇÓ ÍÉÊÏËÁÏÓ DUROSTICK, ÅÕÑÙÔÅ×ÍÉÊÇ, ECO HOME, ÓÐÉÔÓÅ, ÂÑÏ×ÉÄÇÓ-×ÁÔÆÇÓ, ÁÑ×ÉÔÅÊÔÏÍÉÄÇÓ ÌÏÍÙÔÉÊÁ, ÐÔÇÍÏÐÏÕËÏÉ ÁËÏÕÌÉÍÉÏ, ÔÅ×ÍÏÌÐÅÔÏÍ, ËÕÑÉÔÇÓ, ÌÁÈÉÏÓ ÐÕÑÉÌÁ×Á, ÊÁÔÓÁÌÁÊÏÕ ÁÖÏÉ, ALUMIL, ÅËËÇÍÉÊÇ ÊËÅÌÊÏ-ÃÊÑÁÊÏ, ÅËÂÉÁË êáé EPAL ÐÅÑÐÅÑÇÓ Ð.-ÑÉÓÊÏÓ Á. Ï Õðïõñãüò Ìáêåäïíßáò - ÈñÜêçò ê. Ìáñãáñßôçò Ôæßìáò åãêáéíéÜæåé ôçí Ýêèåóç áñ÷éôåêôïíéêÞò “ÓõíÁèñïßóåéò”

ÄõíáìéêÞ Þ ðáñïõóßá ôçò åêäïôéêÞò åôáéñßáò Preview ADD üðùò êÜèå ÷ñüíï ìå ôá ðåñéïäéêÜ ôçò ÄÏÌÇÓÇ & ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÅÓ, ÓÊÕÑÏÄÅÌÁ & ×ÁËÕÂÁÓ, ÌÅÔÁËËÉÊÅÓ ÊÁÔÁÓÊÅÕÅÓ. Ïé åêáôïíôÜäåò åðéóêÝðôåò ðïõ ðÝñáóáí áðü ôï ðåñßðôåñï åß÷áí ôçí åõêáéñßá íá åíçìåñùèïýí áðü ôá óôåëÝ÷ç ôçò åôáéñßáò êáé íá ðÜñïõí áðáíôÞóåéò ãéá üôé ôïõò åíäéÝöåñå.

Óôï ðåñßðôåñï ôçò Preview ADD äéáêñßíïíôáé áðü áñéóôåñÜ ï ê. Í. Ëßôéíáò, Õðåýèõíïò Äéá÷åßñéóçò Ðïéüôçôáò ôçò åôáéñßáò ÔÉÔÁÍ, ï åêäüôçò ê. Í. ÂåäïõñÜò êáé ç êá Å. Óáñçìé÷áçëßäç ôçò åôáéñßáò Preview ADD

26 |

ΤΕΥΧΟΣ 2ο 2008

ÌðñïóôÜ óôï ðåñßðôåñï ôçò PREVIEW ADD


Aðü áñéóôåñÜ äéáêñßíïíôáé ï ê. È. ÁñáìðáôæÞò, Äéåõè. Óýìâïõëïò ôçò ÁÑÁÌÐÁÔÆÇÓ ÁÅ, ç êá ¸öç Ôóáìßäïõ, Äéåõè. Óýìâïõëïò ôçò Preview ADD, ï åêäüôçò ê. Í. ÂåäïõñÜò êáé ç êá Ì. Ðáíáãéùôïðïýëïõ, Õðåýèõíç Äçìïóßùí Ó÷Ýóåùí ôçò Preview ADD

¢ðïøç áðü ôï ðåñßðôåñï ôçò Á. ÊÁËÐÉÍÇÓ - Í. ÓÉÌÏÓ ÁÅÂÅ

¢ðïøç áðü ôï ðåñßðôåñï ôçò åôáéñßáò TSIALOS

¢ðïøç áðü ôï ðåñßðôåñï ôçò MARMOLINE

¢ðïøç áðü ôï ðåñßðôåñï ôçò åôáéñßáò TÉÊÔÁÓ

¢ðïøç áðü ôï ðåñßðôåñï ôçò åôáéñßáò TEKTO HELLAS

¢ðïøç áðü ôï ðåñßðôåñï ôçò åôáéñßáò ÊÏÈÁËÇ

¢ðïøç áðü ôï ðåñßðôåñï ôçò åôáéñßáò ÑÉÆÁÊÏÓ

ΤΕΥΧΟΣ 2ο 2008

| 27


28 |

Ôï ðåñßðôåñï ôçò ISOLINE

¢ðïøç áðü ôï ðåñßðôåñï ôçò åôáéñßáò TRIGONIS

Ôï ðåñßðôåñï ôçò ASPHALTOP

¢ðïøç áðü ôï ðñùôüôõðï ðåñßðôåñï ôçò åôáéñßáò KNAUF

Ôï ðåñßðôåñï ôçò åôáéñßáò PAGOUNI

¢ðïøç áðü ôï ðåñßðôåñï ôçò åôáéñßáò INTERMIX

¢ðïøç áðü ôï ðåñßðôåñï ôçò RENOVAT

¢ðïøç áðü ôï ðåñßðôåñï ôçò åôáéñßáò ISOBAU HELLAS

ΤΕΥΧΟΣ 2ο 2008


ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Θεόδωρος Αρχιτεκτονίδης ΤΕΚΤΟ HELLAS S.A.

Όλο και συχνότερα στις μέρες μας γίνεται λόγος για τις Αρχές της Βιοκλιματικής Αρχιτεκτονικής και τις απαιτήσεις της για: • Θερμομόνωση • Παθητικό αερισμό

Όμως ποιες είναι οι συνθήκες της αγοράς από τεχνικής πλευράς; • Για τα Ελληνικά δεδομένα η κατασκευή έχει μείνει στάσιμη στην επίλυση του συνόλου των παραπάνω απαιτήσεων για περισσότερο από 20 χρόνια. • Η έως τώρα μέριμνα του μέσου κατασκευαστή ήταν μόνο η θερμομόνωση.

ΤΕΥΧΟΣ 2ο 2008

| 29


Το αξίωμα της ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ πλέον ορίζει νέες συνθήκες στην αγορά – συνθήκες εξορθολογισμού στην χρήση μονωτικών όχι μόνο με γνώμονα την ενεργειακή απόδοση των κατασκευών: Κάθε προσπάθεια για εξοικονόμηση ενέργειας που συνδέεται με διατήρηση της θερμότητας στο εσωτερικό των κτιρίων δεν πρέπει να συνδέεται με μείωση του αερισμού των χώρων αυτών. Η λύση στο πρόβλημα ονομάζεται Δυναμική Μόνωση (Dynamic Insulation) Η κατασκευαστική αυτή λύση αναπτύχθηκε στην Δυτική Ευρώπη (Σκανδιναβικά κράτη, Γερμανία, Αυστρία, Μ. Βρετανία), στον Καναδά και της ΗΠΑ και εφαρμόζεται με επιτυχία εδώ και 20 χρόνια. Στην Δυναμική Μόνωση τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι ατμοδιαπερατά.

Τα προϊόντα της Tekto Hellas δίνουν τη λύση Πως όμως λειτουργεί η Δυναμική μόνωση; Σήμερα οι κατασκευές χαρακτηρίζονται αφενός από την χρήση ερμητικά κλειστών κουφωμάτων και αφετέρου από την ύπαρξη κάποιου ανοίγματος (π.χ. τζάκι, εξαερισμός μπάνιου, κουζίνας, κλιματιστικού). Η ύπαρξη ενός ανοίγματος σε συνδυασμό με τα σύγχρονα κουφώματα δημιουργεί κατά τη διάρκεια των χειμερινών συνθηκών (μέσα ζέστη – έξω κρύο) μία μικρή αρνητική πί-

εση στο εσωτερικό της κατασκευής. Η διαφορά πίεσης είναι της τάξης των 10Pa, πολύ μικρή σε σχέση με την πίεση της ατμόσφαιρας (1Atm = 10.000Pa) και επομένως δεν είναι αντιληπτή. Ότι όμως δεν αντιλαμβανόμαστε άμεσα δεν σημαίνει και ότι δεν υπάρχει. Αντιθέτως, για τη Δομική Φυσική αυτά είναι μεγέθη με ακρίβεια μετρήσιμα και σημαντικά για την εξαγωγή περαιτέρω συμπερασμάτων.

Αποτελέσματα Η ύπαρξη λοιπόν της υποπίεσης από τη μία, και από την άλλη έχοντας κατασκευάσει τον Δυναμικό Τοίχο με θερμομονωτικό σοβά TEKTOTERM (Συντελεστής αντίστασης ατμοδιαπερατότητας μ=9), διαπερατός καθώς είναι, επιτρέπει την εισροή αέρα από έξω προς τα μέσα με μία πολύ μικρή ταχύτητα της τάξης των 0,1-1,5 m/h). Αποτέλεσμα, ο θερμός αέρας που υπάρχει στον εσωτερικό χώρο, στατικός στο θερμομονωτικό σοβά TEKTOTERM, επιστρέφει στον εσωτερικό χώρο με το εξωτερικό ρεύμα αέρος. Η κίνηση είναι τόσο αργή που η θερμότητα του θερμομονωτικού σοβά TEKTOTERM διαμέσου της αγωγιμότητας, είναι αρκετή για να θερμάνει τον αέρα που εισέρχεται χωρίς να μεταβληθεί η θερμότητα του τοίχου. Συνέπεια, η θερμότητα μεταφέρεται από την μόνωση στον εσωτερικό χώρο αυξάνοντας έτσι την θερμοκρασία του χώρου. Η παραπάνω θερμομόνωση επιτρέποντας την ροή του

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΒΑΘΜΟΥ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ ΔΙΑΠΝΟΗΣ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ:

Εξηλασμένη Πολυστερίνη μ = 200 Διογκωμένη Πολυστερίνη μ = 50 -------------------------------------------- εκτός ορίων βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής Κοινός σοβάς ή τσιμεντοκονία μ = 20 -------------------------------------------- εντός ορίων βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής Poliplus/Politerm μ = 10 -21 Tektoterm μ=9

30 |

ΤΕΥΧΟΣ 2ο 2008


εξωτερικού αέρος προς το εσωτερικό ονομάζεται: «Δυναμική». Επιπρόσθετα η Δυναμική Μόνωση λειτουργεί ως ρυθμιστής υγρασίας: Τον χειμώνα, η εισροή του εξωτερικού αέρα προς το εσωτερικό χώρο διαμέσου του δυναμικού τοίχου βοηθά για την αποφυγή δημιουργίας υγρασίας και συντελεί προς την αποφυγή θερμογεφυρών. Τους καλοκαιρινούς μήνες ο δυναμικός τοίχος λειτουργεί για τον καλύτερο αερισμό της κατοικίας, καθώς λόγω του πορώδους τους μπορούν να απορροφούν υγρασία, έτσι και η Δυναμική Μόνωση μπορεί να απορροφήσει την υγρασία του εσωτερικού χώρου και να την μεταφέρει στον εξωτερικό. Επίσης και το αντίθετο, εάν ο εσωτερικός χώρος γίνει ξηρός, η Δυναμική Μόνωση μπορεί να δώσει πίσω υγρασία, κρατώντας έτσι μια ισορροπία συνθηκών στον εσωτερικό χώρο. Ένα βασικό πρόβλημα που έρχεται να επιλύσει ο βιοκλιματικός σχεδιασμό είναι ο ανεπαρκής αερισμός των κτιρίων. Το πρόβλημα: • Ρύπους που δεν οσμιζόμαστε ή δεν βλέπουμε δεν σημαίνει για την Δομική Χημεία ότι δεν υπάρχουν.

ΤΕΥΧΟΣ 2ο 2008

| 31


• Στις βιομηχανοποιημένες χώρες οι περισσότεροι άνθρωποι το 90% του χρόνου τους βρίσκονται μέσα σε κτίρια. • Η ποιότητα του εσωτερικού βιοκλίματος επηρεάζει καθοριστικά την υγεία τους. • Όταν στο εσωτερικό των κτιρίων παρατηρούνται υψηλές συγκεντρώσεις ρύπων πάνω από τα ανεκτά για την υγεία των ανθρώπων όρια τότε παρουσιάζονται και ιδιαίτερα προβλήματα υγείας.

λισης χαμηλότερων ποσοστών απωλειών ενέργειας, υπό την μορφή θερμότητας, αντιμετωπίζει και τις λοιπές απαιτήσεις των αρχών της Βιοκλιματικής Αρχιτεκτονικής εξασφαλίζοντας καλύτερη και ασφαλέστερη διαβίωση για τον ανθρώπινο οργανισμό. • Ο δυναμικός τοίχος με την αέναη λειτουργία του εξασφαλίζει την ποιότητα του εσωτερικού αέρα καθώς ευνοεί το Παθητικό Αερισμό.

Η αιτία: • Η ρύπανση των εσωτερικών χώρων είναι ένα φαινόμενο που συμβαίνει όλο και πιο συχνά, ιδιαίτερα σε κτίρια που δεν αερίζονται σωστά, γιατί έχει περιορισθεί ο παθητικός αερισμός (με τη χρήση φελιζόλ ή εξηλασμένης πολυστερίνης), με στόχο τον περιορισμό και μόνο της κατανάλωσης ενέργειας. • Το γεγονός αυτό επιδεινώνεται με την χρήση κατασκευαστικών υλικών συνθετικής προέλευσης που αυξάνουν τη συγκέντρωση οργανικών ενώσεων που επιβαρύνουν την υγεία. • Συχνά άλλωστε, στον εσωτερικό χώρο των κτιρίων βρίσκουμε μεγάλες ποσότητες και άλλων ρυπογόνων αερίων όπως το ραδιενεργό ραδόνιο.

Συνοψίζοντας δεν μπορούμε παρά να μην αναγνωρίσουμε τα παρακάτω γεγονότα: • Η πρόοδος που σημειώθηκε στο χώρο της ενεργειακής συμπεριφοράς των κτιρίων τα τελευταία χρόνια είναι εντυπωσιακή, αν αναλογιστεί κανείς την πολυπλοκότητα ενός κτιρίου σε επίπεδο σχεδιασμού, κατασκευής και χρήσης. • Η σημαντική μείωση στην κατανάλωση ενέργειας οφείλεται στην εξέλιξη στο γνωστικό αντικείμενο του ενεργειακού σχεδιασμού και στην παράλληλη εξέλιξη υλικών και δομικών στοιχείων που επιτρέπουν στον σημερινό μελετητή να υλοποιήσει τις προτάσεις του με μεγάλους βαθμούς ελευθερίας. • Η TEKTO HELLAS εναρμονισμένη με το σύγχρονο περιβάλλον και τις υψηλές απαιτήσεις έχει τις λύσεις.

Η λύση: • Η Δυναμική Μόνωση πέραν του γεγονότος της εξασφά-

32 |

ΤΕΥΧΟΣ 2ο 2008


ΕΤΟΙΜΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΟΙΜΩΝ ΞΗΡΩΝ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ

με την υπογραφή ενός Τιτάνα ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΑΝΑΜΙΞΗ

Η ανάμιξη των νωπών κονιαμάτων πρέπει να γίνεται σε τέτοιο βαθμό ώστε να επιτυγχάνεται η επιθυμητή εργασιμότητα αυτών. Περαιτέρω ανάμιξη πρέπει να αποφεύγεται, ώστε να μειώνεται ο κίνδυνος να αυξηθεί υπερβολικά ο περιεχόμενος σε αυτά αέρας με αρνητικές συνέπειες στα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες τους. Όταν το σύστημα συμπίεσης της πρέσας σταματά πρόσκαιρα να λειτουργεί, ο κάδος αυτής συνιστάται να διατηρείται γεμάτος, ώστε οι λεπίδες προώθησης του να καλύπτονται πάντα από το νωπό κονίαμα και να μην προσθέτουν αέρα σε αυτό.

ΠΡΟΣΘΕΤΟΥΜΕ MONO ΟΣΟ “Κ ΑΘΑΡΟ ΝΕΡΟ” ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ Η προσθήκη στα κονιάματα οποιουδήποτε υλικού πλην του νερού (π.χ. ασβέστη, χημικών κλπ) μπορεί να μεταβάλει τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες τους. Το νερό που θα χρησιμοποιηθεί κατά την ανάμιξη τους θα πρέπει να είναι καθαρό. Υπερβολική ποσότητα νερού κατά την ανάμιξη μειώνει τις αντοχές, επηρεάζει αρνητικά την εργασιμότητα και εγκυμονεί κινδύνους εμφάνισης ρηγματώσεων στο τελικά εφαρμοσμένο κονίαμα.

ΤΕΥΧΟΣ 2ο 2008

| 33


ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΣΗ ΩΡΑ Τα κονιάματα θα πρέπει να εφαρμόζονται, το αργότερο, εντός μισής ώρας από την ανάμιξή τους με το νερό. Αν εφαρμοσθούν αργότερα επηρεάζονται αρνητικά τα χαρακτηριστικά και οι ιδιότητες τους. Όχι προσθήκη επιπλέον νερού!

ΕΦΑΡΜΟΖΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΣΩΣΤΕΣ Κ ΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ Συνιστάται να αποφεύγεται η εφαρμογή των κονιαμάτων σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος άνω των 30°C και κάτω των 5°C. Αν δεν μπορεί να αποφευχθεί η εφαρμογή τους σε τέτοιες θερμοκρασίες, θα πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα σωστής και επιμελούς συντήρησης τους, σύμφωνα με τις οδηγίες του επιβλέποντος μηχανικού του έργου (ενδεικτικά αναφέρεται ότι σε θερμοκρασίες άνω των 30°C θα πρέπει να διαβρέχονται 2-3 φορές την ημέρα επί τουλάχιστον 3 ημέρες).

Κ ΤΙΣΙΜΟ Για την αποφυγή ρηγματώσεων ή αποκολλήσεων της τοιχοποιίας από το φέροντα οργανισμό του κτιρίου, ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην σωστή κατασκευή “σεναζιών” και στο καλό τελικό σφήνω-

34 |

ΤΕΥΧΟΣ 2ο 2008

μα αυτής στις ενώσεις με τα δοκάρια ή τα ταβάνια. Τα προαναφερόμενα θα πρέπει να γίνονται αφού πρώτα έχουν στεγνώσει καλά τα κτισμένα τούβλα, έχουν “καθίσει” οι τοίχοι στην τελική τους θέση και έχουν αποκτήσει ικανοποιητικές αντοχές.

ΔΙΑΒΡΕΧΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Οι επιφάνειες στις οποίες εφαρμόζονται τα κονιάματα συνιστάται να μην είναι πολύ ξηρές, ώστε να μην κινδυνεύει να απορροφηθεί απότομα το νερό του νωπού κονιάματος και να περιοριστεί η απαραίτητη ενυδάτωση του περιεχόμενου σε αυτό τσιμέντου, μεταβάλλοντας αρνητικά τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητές τους.

ΠΕΤΑΧΤΟ Πριν την έναρξη του οποιουδήποτε τύπου σοβατίσματος απαραίτητη είναι πάντα η εφαρμογή ειδικού ενισχυμένου πεταχτού κονιάματος. Επίσης πριν την εφαρμογή του πεταχτού, θα πρέπει πάντα να ελέγχεται η σταθερότητα της επιφάνειας που πρόκειται να σοβατισθεί (οι τοίχοι πρέπει να έχουν κτισθεί αρκετές ημέρες πριν, ώστε να έχουν αποκτήσει τις τελικές αντοχές τους) και θα πρέπει να καθαρίζεται αυτή καλά ώστε να μην έχει ξένα σώματα, σκόνες, κάπνες, λιπαρές ουσίες (γράσα, λάδια) ή άλλους ρύπους. Σε επιφάνειες με εμφανή μονωτικά υλικά (θερμομονωτικές πλάκες) το “πεταχτό” πρέπει να καλύπτει πλήρως αυτές (χωρίς να αφήνει καθόλου κενά) και μετά από το πεταχτό πρέπει απαραιτήτως να τοποθετείται ενισχυτικό πλέγμα. Το ίδιο πρέπει να ισχύει και σε όλες τις διεπιφάνειες (ενώσεις επιφανειών με διαφορετικά δομικά στοιχεία όπως τούβλο με σκυρόδεμα, τούβλο με μονωτικό κλπ) αλλά και στα σημεία διαγώνια των ανοιγμάτων και πάνω από ηλεκτρολογικά ή υδραυλικά κουτιά και καλώδια ή σωλήνες.


ΠΛΕΓΜΑ & ΣΟΒΑΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ

ΑΠΟΦΕΥΓΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΤΟΜΗ ΞΗΡΑΝΣΗ ΤΟΥ ΣΟΒΑ

Το ενισχυτικό πλέγμα πρέπει να καλύπτει παντού τις θερμομονωτικές πλάκες και να καταλαμβάνει επιφάνεια τουλάχιστον 20cm εκατέρωθεν των διεπιφανειών που καλύπτει, ώστε να ενισχύει το σοβά από τις συστολές και διαστολές των διαφορετικών υλικών που καλύπτει. Όταν πρόκειται να σοβατισθεί μία κατασκευή από μεταλλικό ή ξύλινο σκελετό ή επιφάνειες που δεν μπορούν να εξασφαλίσουν ικανοποιητική και ομοιόμορφη πρόσφυση του σοβά (φθαρμένες τοιχοποιίες, παλιοί σοβάδες κλπ.), ο σοβάς που θα εφαρμοσθεί σε αυτές θα πρέπει πάντα να ενισχύεται με πλέγμα. Το ενισχυτικό πλέγμα πρέπει να τοποθετείται πάντα μετά το πεταχτό και όσο πιο εξωτερικά είναι δυνατό στο σοβά βασικής στρώσης. Το πάχος εφαρμογής του σοβά συνίσταται να μην υπερβαίνει το 1,5cm. Για μεγαλύτερα πάχη πρέπει να εφαρμόζονται διαδοχικές στρώσεις (πάχους εκάστης το πολύ 1,5cm) με απαραίτητη και την χρήση ενισχυτικού πλέγματος. Κάθε επόμενη στρώση, πρέπει πάντα να εφαρμόζεται αφού έχει στεγνώσει καλά η προηγουμένη (τουλάχιστον μετά από 3 ημέρες). Στο σοβάτισμα μεγάλων επιφανειών συνιστάται να δημιουργούνται κατά διαστήματα (περίπου κάθε 4m) κατάλληλοι αρμοί διαστολής, ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος ρηγματώσεων και αποκολλήσεων.

Κατά τις τρεις πρώτες ημέρες από την αρχική εφαρμογή των κονιαμάτων, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, συνίσταται να γίνεται επιμελής συντήρηση αυτών (ελαφρά διαβροχή), προκειμένου να αποφευχθεί η απότομη ξήρανση τους εξαιτίας υψηλών θερμοκρασιών ή επικρατούντων ανέμων.

ΦΙΝΙΡΙΣΜΑ

ΣΙΛΟ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ Η στάθμη του ξηρού κονιάματος μέσα στο σιλό αποθήκευσης του στο έργο, πρέπει να μην πέφτει ποτέ κάτω από το επίπεδο της (άνω) βάσης του κώνου του σιλό, γιατί αλλιώς δημιουργείται απόμιξη αυτού (διαχωρισμός των χονδρών από τα ψιλά κλάσματα), με συνέπεια να αλλοιώνονται τα χαρακτηριστικά και οι ιδιότητες του. Για τον λόγο αυτό θα πρέπει οι χρήστες του να φροντίζουν, ώστε οι παραγγελίες για επανατροφοδοσία των σιλό να γίνονται έγκαιρα, ώστε πριν την εκφόρτωση νέου υλικού στο σιλό, το εναπομένον μέσα σε αυτό υλικό να βρίσκεται πάντα σε επίπεδα άνω της (άνω) βάσης του κώνου αυτού.

Το τρίψιμο του φινιρίσματος πρέπει να γίνεται μόνο όταν αυτό έχει στεγνώσει αρκετά και έχει χάσει την εργασιμότητά του. Για την επίτευξη με τον μικρότερο δυνατό κόπο του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος, απαιτείται ταυτόχρονα με το τρίψιμο και η ελαφρά διαβροχή του με νερό. Το πάχος του φινιρίσματος συνιστάται να μην υπερβαίνει τα 0,5cm.

ΤΕΥΧΟΣ 2ο 2008

| 35


ΟΔΗΓΙΕΣ Κ ΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Για να διασφαλίσετε απρόσκοπτη παροχή υλικού από το σιλό με ομαλό ξεκίνημα του μίκτη (D40-D100-PFT) απαιτείται καθαρισμός αμέσως μετά το τελείωμα των εργασιών. Πριν το καθαρισμό, κλείστε το μίκτη και αποσυνδέσετε την παροχή ρεύματος. Βήματα Καθαρισμού • Αποσυνδέστε την παροχή νερού από το σωλήνα ανάμιξης • Τραβήξτε το μοχλό ασφαλείας και απομακρύνετε τη μετώπη (5) • Τραβήξτε τον άξονα ανάμιξης (4) εκτός του σωλήνα ανάμιξης (1) • Καθαρίστε τη μετώπη (5), τον άξονα ανάμιξης (4) και τον σωλήνα ανάμιξης (1) με πεπιεσμένο νερό και βούρτσα • Επανασυναρμολογήστε το σύστημα ακολουθώντας την ανάποδη διαδικασία. Διατηρείτε πάντα την επιφάνεια (3) μεταξύ του σωλήνα ανάμιξης και του κορμού του μίκτη καθαρή, στεγνή και χωρίς γράσα. Διασφαλίστε πάντα ότι δεν υπάρχει δυνατότητα εισροής νερού στο κορμό του μίκτη (2).

36 |

ΤΕΥΧΟΣ 2ο 2008


Ç ÐÁÍÔÅËÉÁÓ Á.Â.Å.Å. äçìéïõñãÞèçêå ôï 1991 óôçí ðåñéï÷Þ Öñáñþ óôá ðåñß÷ùñá ×þñáò ÍÜîïõ ìå óêïðü íá êáëýøåé ôéò êáôáóêåõáóôéêÝò áíÜãêåò, óå Ýôïéìï óêõñüäåìá, üëïõ ôïõ íçóéïý. Ôï Ýôïò 2002 äçìéïõñãåß äåýôåñç, ìåãáëýôåñç ìïíÜäá, óôç èÝóç Ñéæüâïõíï ÐïôáìéÜò, ìå óêïðü áö' åíüò ôçí áýîçóç ôçò ðáñáãùãéêÞò ôçò äõíáìéêüôçôáò êáé áö' åôÝñïõ íá êáôáêôÞóåé ðñïåîÜñ÷ïõóá èÝóç óôçí áíôáãùíéóôéêÞ áãïñÜ ôïõ Íçóéïý. Óôá ðëáßóéá áõôÜ ôï Ýôïò 2005 îåêéíÜåé óçìáíôéêÞ åðÝíäõóç, ãéá ôá äåäïìÝíá ôïõ Íçóéïý, åðåêôåßíïíôáò ôçí äñáóôçñéüôçôá ôçò ìå ôçí äçìéïõñãßá óõã÷ñüíïõ óõãêñïôÞìáôïò ðáñáãùãÞò åôïßìùí êïíéáìÜôùí, ôá ïðïßá äéáôßèåíôáé óôçí ÅëëçíéêÞ áãïñÜ áðü ôéò áñ÷Ýò ôïõ Ýôïõò 2007. Ôï 2007 áëëÜæåé êáé ç íïìéêÞ ìïñöÞ ôçò áðü áôïìéêÞ åðé÷åßñçóç óå áíþíõìç åôáéñßá. Ç åôáéñßá äéáèÝôåé óýã÷ñïíï åñãáóôÞñéï ðïéïôéêïý åëÝã÷ïõ ôùí ðñïúüíôùí ôçò, óôåëå÷ùìÝíï áðü åîåéäéêåõìÝíï ðñïóùðéêü, ðïõ åîáóöáëßæåé êáèçìåñéíÜ ôçí ðïéüôçôá ðáñáãùãÞò ôüóï ôïõ óêõñïäÝìáôïò üóï êáé ôùí êïíéáìÜôùí, óôá ðëáßóéá ôïõ óõóôÞìáôïò äéáóöÜëéóçò ðïéüôçôáò ISO 9001: 2000 êáé ôùí åðéèõìéþí ôùí ðåëáôþí ôçò. Ìå âáèéÜ ãíþóç ôùí áíáãêþí ôçò ïéêïäïìéêÞò áãïñÜò ìå ôçí ôå÷íïãíùóßá êáé ôç äéáñêÞ áíáæÞôçóç íÝùí, êáéíïôüìùí ðñïúüíôùí êáé äéáäéêáóéþí, ðïõ íá éêáíïðïéïýí ôéò óçìåñéíÝò áðáéôÞóåéò ôçò êáôáóêåõÞò, ç ÐÁÍÔÅËÉÁÓ Á.Â.Å.Å. êáèßóôáôáé ìßá áðü ôéò äõíáìéêüôåñåò åôáéñßåò ôïõ êëÜäïõ. Ìå ðëÞñç åðÜñêåéá óõã÷ñüíùí ï÷çìÜôùí (ìðåôïíéÝñåò, ðñÝóåò, óéëïöüñá, ãåñáíïöüñá, öïñôçãÜ) êáëýðôåé ïðïéáäÞðïôå åñãáóßá ìå óõíÝðåéá, ôá÷ýôçôá êáé áóöÜëåéá.

38 |

ΤΕΥΧΟΣ 2ο 2008


ÐÏËÉÔÉÊÇ ÐÏÉÏÔÇÔÁÓ Ï áíôéêåéìåíéêüò óôü÷ïò ôçò Åôáéñßáò åßíáé íá ðáñÜãåé ðñïúüíôá ðïõ éêáíïðïéïýí ôéò åðéäéþîåéò ôùí ðåëáôþí óå ó÷Ýóç ìå ôçí ðïéüôçôá, ðïéêéëßá, ðñùôïôõðßá, êáé êüóôïò. Áõôü õëïðïéåßôáé ìÝóù ôùí äåóìåýóåùí ìáò ãéá: • Ôç óõóôçìáôéêÞ äéåñåýíçóç ôùí åðéèõìéþí êáé ôùí ðñïóäïêéþí ôùí ðåëáôþí ìáò êáé ôçí õëïðïßçóç ôùí âåëôéþóåùí ðïõ áðáéôïýíôáé. • Ôçí åðéëïãÞ ðñþôùí õëþí õøçëÞò ðïéüôçôáò üðùò åðßóçò êáé ôçí ðñïóåêôéêÞ åðéëïãÞ óôçí áîéïëüãçóç ôùí ðñïìçèåõôþí êáé ôùí õðåñãïëÜâùí ìáò. • Ôçí óõíå÷Þ áíáâÜèìéóç êáé ôç óùóôÞ óõíôÞñçóç ôïõ åîïðëéóìïý ìáò êáôÜ ôçí ëåéôïõñãéêÞ - ðáñáãùãéêÞ äéáäéêáóßá êáèþò åðßóçò êáé ôç óõíå÷Þ áíáâÜèìéóç ôùí ëåéôïõñãéêþí ìåèüäùí ìáò, ôùí äéáäéêáóéþí ìáò êáé ôùí ìÝóùí ìáò. • Ôçí åöáñìïãÞ ôùí áõóôçñþí åëÝã÷ùí óå üëá ôá óôÜäéá ôçò ðáñáãùãéêÞò äéåñãáóßáò êáé ôïí êáôÜëëçëï êáé ìüíéìï Ýëåã÷ï ôùí óõíèçêþí óõóêåõáóßáò êáé áðïèÞêåõóçò. • Ôçí åðÝêôáóç ôçò ðïéêéëßáò ôùí ðñïúüíôùí ìÝóù ôçò áíÜðôõîçò êáé ôçò åéóáãùãÞò óôçí áãoñÜ íÝùí êáé / Þ âåëôéùìÝíùí ðñïúüíôùí. • Ôçí åðéëïãÞ éêáíïý ðñïóùðéêïý êáé ôçí ðáñï÷Þ åðáñêïýò åêðáßäåõóçò, üðùò åðßóçò êáé ôçí áíÜðôõîç åíüò åñãáóéáêïý ðåñéâÜëëïíôïò óôï ïðïßï êÜèå åñãáæüìåíïò èá ìðïñåß íá áíáðôýóóåé ðåñáéôÝñù äåîéüôçôåò, êáèÞêïíôá êáé ðñùôïâïõëßåò.

ΤΕΥΧΟΣ 2ο 2008

| 39


MONODUR PLUS

Κορνίζα Μπετού ΜΟΝΩΣΤΥΡ

Εξοικονομήστε ενέργεια και χρήματα με monodur plus

Για την εξωτερική διακόσμηση των κτηρίων διατίθενται προφίλ διογκωμένης πολυστερίνης εξαιρετικής ποιότητας και αισθητικής για δημιουργία κορνιζών στο σκυρόδεμα. Προσφέρονται σε μεγάλη ποικιλία τυποποιημένων σχεδίων σε μήκος 2 μέτρων και προσαρμόζονται για τη δημιουργία γωνιών και καμπυλών. Σε περίπτωση που τα συγκεκριμένα σχέδια δεν καλύπτουν τις ανάγκες του κτηρίου, μπορεί να παραχθεί κατά παραγγελία οποιοδήποτε νέο σχέδιο.

Τα προϊόντα monodur plus είναι θερμομονωτικές πλάκες ειδικού τύπου αφρώδους διογκωμένου πολυστυρενίου και αποτελούν την πλέον αξιόπιστη λύση θερμομόνωσης, εμφανίζοντας εξαιρετικές θερμομονωτικές ιδιότητες και υψηλές μηχανικές αντοχές που μένουν σταθερές στο πέρασμα των ετών. Η εφαρμογή τους επιτρέπει σημαντική μείωση των απωλειών ενέργειας και δίνει προστιθέμενη αξία στο κτήριο, παρουσιάζοντας παράλληλα την καλύτερη δυνατή σχέση τιμής – απόδοσης. Διατίθενται σε δύο τύπους: monodur plus–W για θερμομόνωση τοίχων και κεραμοσκεπών και monodur plus–K με κυψελοειδή επιφάνεια για θερμομόνωση τοίχων και στοιχείων από σκυρόδεμα.

MONODUR Για οικονομία…θερμομόνωση με monodur. Τα προϊόντα monodur είναι θερμομονωτικές πλάκες από διογκωμένο πολυστυρένιο που διακρίνονται για την μοναδική αντοχή και λειτουργικότητά τους. Έχοντας τις κατάλληλες εξωτερικές διαστάσεις και ειδικά διαμορφωμένες ακμές εφαρμόζουν τέλεια χωρίς να δημιουργούν θερμογέφυρες Διατίθενται σε τρεις τύπους: monodur–W για θερμομόνωση τοίχων και κεραμοσκεπών, monodur–K με κυψελοειδή επιφάνεια για θερμομόνωση τοίχων και στοιχείων από σκυρόδεμα και monodur–S με ραβδώσεις και αδρή επιφάνεια για θερμομόνωση στοιχείων από σκυρόδεμα και προσφέρονται σε προσιτό για όλους κόστος.

Tο καλύτερο είναι οικονομικότερο!! Η ποιότητα μιας εφαρμογής, η διάρκεια της και η οπτική τελειότητα είναι στενά συνδεδεμένη με την ποιότητα των υλικών. Επειδή το κόστος των υλικών καλύπτει μικρό ποσοστό της συνολικής δαπάνης δεν συντρέχει κανένας λόγος οικονομίας στην επιλογή του καταλληλότερου προϊόντος. Το καλύτερο υλικό εφαρμόζεται τις περισσότερες φορές ευκολότερα, γρηγορότερα, με εγγυημένα αποτελέσματα και μακροπρόθεσμα είναι οικονομικότερο από ένα φθηνό προϊόν.

40 |

ΤΕΥΧΟΣ 2ο 2008


Imports Intl. Interior Exterior Specialized Techniques Η DALINNE Imports Intl., ως επίσημος αντιπρόσωπος της RELIUS, εταιρίας του ομίλου BASF, έχει αναπτύξει συστήματα πρόσοψης, όπως αυτά της εξωτερικής θερμομόνωσης κτιρίων, συστήματα ανακαίνισης με ειδικά αδιάβροχα και στεγανωτικά υλικά, ειδικά τελικά διακοσμητικά επιχρίσματα με πρόσθετα γρανίτη, χαλαζία ή επιχρίσματα μετάλλων, ειδικές βαφές και τελικά επιχρίσματα πρόσοψης, πού ανταποκρίνονται σε κάθε κατασκευαστική αλλά και αρχιτεκτονική ανάγκη, με υλικά ανώτερης ποιότητας, που ικανοποιούν κάθε αισθητική έκφραση και παρέχουν ένα συνδυασμό ασυναγώνιστης κομψότητας και εξαιρετικής αντοχής στις κλιματολογικές συνθήκες και στο χρόνο.

42 |

ΤΕΥΧΟΣ 2ο 2008

Τα υλικά μας υφίστανται τις εκτενέστερες δοκιμές στο τομέα, καθώς έχουν εφαρμοστεί και συνεχίζουν να εφαρμόζονται σε ολόκληρο τον στόλο των υποβρυχίων του Γερμανικού Ναυτικού και σε συγκροτήματα κτιρίων υψηλών προδιαγραφών και αισθητικών απαιτήσεων, όπως το Αεροδρόμιο του Μονάχου. Περιέχουν ειδικά οικολογικά, ακρυλικά, σιλικονούχα και σιλοξανικά υλικά με ειδικά συνδετικά υλικά που τους παρέχουν μοναδικές ιδιότητες όπως αδιαβροχότητα, διαπνοή, ελαστικότητα, καθώς και πιστοποίηση χαμηλών εκπομπών V.O.C. (Volatile Organic Compounds) για ασφαλή πλέον διαβίωση στους εσωτερικούς χώρους των κτιρίων, μια παράμετρος που από φέτος τίθεται σε εφαρ-

μογή στη Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Η RELIUS – BASF με εργοστάσια σε όλη την Ευρώπη και προδιαγραφές ενός ηγετικού οίκου παγκοσμίως στον τομέα των χημικών, παρουσιάζεται στον Ελληνικό χώρο για να προσφέρει τα προϊόντα της και την τεχνογνωσία της στο τομέα των Συστημάτων Εξωτερικής Θερμομόνωσης Κτιρίων.


FLEURIT STONE CARPET Το διακοσμητικό ενιαίο χυτό δάπεδο από πέτρα, γνωστό και σαν πάτωμα χαλικιού, αποτελείται από βότσαλα χαλαζία ενός έως τριών χιλιοστών πάχους, συνδεδεμένα μεταξύ τους με ειδικό διάφανο υλικό. Το χρώμα, η σύνθεση των κόκκων, η διακοσμητική επέμβαση σχεδίων και το φινίρισμα μπορούν να προσαρμοστούν σε κάθε ανάγκη και ιδέα. Για κάθε εσωτερικό η εξωτερικό χώρο, γραφείο ή σπίτι, υπάρχει και η ιδανική επιλογή ενός δαπέδου από πέτρα. Η ζεστασιά που αναδύεται από αυτά τα πατώματα καθώς και η υψηλή αντοχή τους είναι το μυστικό της μοναδικής επιτυχίας τους. Είναι δυνατή η στεγανοποίηση τους με ειδικές διάφανες κόλλες εάν απαιτείται. Αυτό σημαίνει ότι το πάτωμα μπορεί να προσαρμοστεί εύκολα. Όλα τα είδη διακοσμητικών εφαρμογών, όπως λογότυπα και διακοσμητικά περιθώρια μπορούν εύκολα να εφαρμοστούν. Ο αέρας που περνάει ανάμεσα από τα χαλίκια είναι καλός αγωγός της θερμότητας κάνοντας το χαλί ιδανικό για περιπτώσεις ενδοδαπέδιας θέρμανσης. Κανένα άλλο διακοσμητικό δάπεδο δεν έχει τόσες χρήσεις!

Η πληθώρα από σχέδια και η προσαρμοστικότητα των δαπέδων μας τα κάνουν ιδανικά για διάφορα είδη υποστρωμάτων. Μπορούν να τοποθετηθούν σε συμπαγές δάπεδο, σε υπάρχοντα δάπεδα από πέτρα, σε πλακάκια, ακόμη και σε πλακόστρωτα πατώματα μετά από την κατάλληλη επεξεργασία για κάθε περίπτωση. Μπορούν να τοποθετηθούν επίσης και σε ξύλινα πατώματα αρκεί το ξύλινο πάτωνα να είναι όσο περισσότερο μονοκόμματο.

Τα μονοκόμματα ενιαία δάπεδά μας διατηρούνται εύκολα. Ζεστό νερό και χρήση βούρτσας είναι αρκετά για τους λεκέδες και ηλεκτρική σκούπα για να κρατηθεί σε άριστη κατάσταση. Ο ετήσιος πολύ καλός καθαρισμός συνιστάται επίσης. Αυτό γίνεται με άφθονο ζεστό νερό, βούρτσα και ηλεκτρική σκούπα νερού.

ΤΕΥΧΟΣ 2ο 2008

| 43


ÕËÁÚÍ ÁÂÅÅ

Ýò ìåìâñÜíåò (ÁPPëáóôéêÝò, SBS-åëáóôïìåñåßò êáé íçò áóöÜëôïõ) Ü óôåãáíùôéêÜ

Η Δ. Φραγκουλάκης & ΣΙΑ ΟΕ, ιδρύθηκε το 1958 και από το 1975 δραστηριοποιείται με μεγάλη επιτυχία στο χώρο της μόνωσης. Η πολύχρονη πείρα που διαθέτει, ως μία από τις πρώτες εταιρείες παραγωγής μονωτικών υλικών στην Ελλάδα σε συνδυασμό με τις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς για θερμομόνωση υψηλών προδιαγραφών, οδήγησαν στη δημιουργία του μοναδικού μονωτικού 3ης γενιάς. To DUROSOL, με γνώμονα τη διαρκή βελτίωση, «γκρέμισε» το φράγμα των ιδιοτήτων που όρισαν τα υπάρχοντα μονωτικά υλικά, ανατρέποντας τα σημερινά δεδομένα στο χώρο της μόνωσης. Έτσι δίκαια αποκαλείται 3ης γενιάς εξαιτίας των μοναδικών χαρακτηριστικών που διαθέτει και το καθιστούν το μονωτικό που θα κυριαρχήσει στην αγορά!

Σύγχρονα Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εταιριών Μόνωσης

Vertex R-131 Αλκαλίμαχο υαλόπλεγμα που χρησιμοποιείται για την ενίσχυση των επικαλυπτικών κονιαμάτων στις θερμοπροσόψεις. Διαθέτει πιστοποίηση από μεγάλα εργαστήρια όλων των χωρών της Δυτικής Ευρώπης. Βάρος: 160gr/m2. Κάνναβος: 4×4mm Χρώμα: λευκό Εφελκυστική αντοχή: 2000/2500 N/5cm Εφελκυστική αντοχή μετά από fast test: 1500/1700 Ν/5cm Αναλυτικά πάνω στις θερμοπροσόψεις: www.macon.gr ISO 9001:2000 ÌÐÉÔÏÕËÁÚÍ ÁÂÅÅ

44 |

ΤΕΥΧΟΣ 2ο 2008 BITUMEN WATERPROOFING ASSOCIATION

Με πολύ μεγάλη συμμετοχή και έντονο ενδιαφέρον μηχανικών, επαγγελματιών και επιστημόνων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της δόμησης, πραγματοποιήθηκε στις 24 Φεβρουαρίου στη Θεσσαλονίκη, ενημερωτικό τεχνικό σεμινάριο από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εταιριών Μόνωσης. Η ημερίδα διοργανώθηκε στο πλαίσιο της συμμετοχής του Πανελλήνιου Σύνδεσμο Εταιριών Μόνωσης στην ΙΝFACOMA. Χαιρετισμό απεύθυνε ο πρόεδρος του ΠΣΕΜ κ. Σ. Γονέος, εισηγητές ήταν ο καθηγητής του ΑΠΘ κ. Α. Παπαδόπουλος, ο εκπρόσωπος του ΚΑΠΕ κ. Α. Ανδρουτσόπουλος, ο επιστημονικός συνεργάτης της DQS & ΠΣΕΜ κ. Χ. Χατζηάστρου, ο γενικός Δ/ντής συνδέσμου παραγωγών EPS κ. Π. Πατενιώτης, ο προϊστάμενος τεχνικής υποστήριξης POLYKEM κ. Π. Γκογκούδης και η Δ/ντρια επισκευής &

προστασίας σκυροδέματος BASF κα Π. Δηλαβέρη. Κατά την διάρκεια της ημερίδας αναπτύχθηκαν τεχνικά θέματα που κατέδειξαν τον σημαντικό ρόλο των συστημάτων Εξωτερικής Θερμομόνωσης. Οι παραβρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τις Ευρωπαϊκές τάσεις και πρακτικές στην τεχνολογία της Εξωτερικής Θερμομόνωσης, έγινε αναφορά στις νέες αναμενόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις περί ενεργειακής ταυτότητας των κτιρίων και τις απαιτήσεις πιστοποίησης συστημάτων Εξωτερικής Θερμομόνωσης και τεχνικού προσωπικού. Ακολούθησε ανοιχτή συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των παρευρισκομένων μηχανικών και ειδικών σε θέματα μόνωσης.


ΟΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΥΔΡΑΤΜΩΝ ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΟΤΕ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΠΕΡΙΤΤΕΥΕΙ Γεώργιος Αρχιτεκτονίδης Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος ΤΕΚΤΟ HELLAS S.A.

Η ΧΡΗΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΥΔΡΑΤΜΩΝ ΣΤΑ ΔΩΜΑΤΑ Το φράγμα υδρατμών δύναται να τοποθετηθεί ανάλογα της υγρομετρίας των κάτωθεν χώρων ενός δώματος. Αναφορικά με την έννοια της υγρομετρίας Η έννοια της υγρομετρίας των χώρων αναφέρεται στο λόγο της παραγόμενης ποσότητας υδρατμών στο χώρο W σε gr/h προς τον ρυθμό ανανέωσης του αέρα του χώρου Ν σε m3/h. Για λόγους καθορισμού ενιαίων κανόνων διαπίστωσης κινδύνων συμπυκνώσεων (επιφανειακών ή στη μάζα των οικοδομικών στοιχείων) οι χώροι με βάσει τους εθνικούς κανονισμούς κατατάσσονται συμβατικά σε τέσσερις τύπους από πλευράς υγρομετρίας: Χώρος χαμηλής υγρομετρίας όπου W/N ≤ 2.5 gr/m3: Πρόκειται για ένα χώρο που η παραγωγή υδρατμών και ο αερισμός είναι τέτοιος ώστε η εσωτερική υγρασία είναι ανώτερη της αντίστοιχης εξωτερικής. Χώρος μέσης υγρομετρίας όπου 2.5 < W/N ≤ 5 gr/m3. Χώρος έντονης υγρομετρίας όπου 5.0 < W/N ≤ 7.5 gr/m3. Χώρος πολύ έντονης υγρομετρίας όπου W/N > 7.5 gr/m3. Κατά γενικό κανόνα τα κτίρια ανάλογα με την χρήση και τον τρόπο κατοίκησης κατατάσσονται στις ακόλουθες κατηγορίες με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι προβλεπόμενοι από τους κανονισμούς ρυθμοί ανανέωσης του αέρα:

ΤΕΥΧΟΣ 2ο 2007

| 45


Κτίρια χαμηλής υγρομετρίας: Υπάγονται τα κτίρια γραφείων που δεν κλιματίζονται, τα σχολεία ημερήσιας φοίτησης ορισμένες κατοικίες εξοπλισμένες με ελεγχόμενο μηχανικό αερισμό και ειδικά συστήματα απομάκρυνσης των υδρατμών στα σημεία παραγωγής τους μόλις δημιουργούνται (π.χ. απορροφητήρες κουζίνας). Κτίρια μέσης υγρομετρίας: Υπάγονται τα κτίρια κατοικιών στους χώρους που περιλαμβάνονται οι κουζίνες και οι υγροί χώροι, όταν δεν υπάρχει υπερκατοίκηση. Κτίρια έντονης υγρομετρίας: Υπάγονται τα κτίρια κατοικιών με μέτριο αερισμό, με υπερκατοίκηση όπως και ορισμένα βιομηχανικά κτίρια. Κτίρια πολύ έντονης υγρομετρίας: Υπάγονται τα ειδικά κτίρια, κύρια βιομηχανικά, όπου απαιτείται διατήρηση υψηλής σχετικής υγρασίας, όπως και τα κτίρια με κοινόχρηστους υγρούς χώρους ή κτίρια κολυμβητηρίων.

Φωτογραφία 1 Φωτογραφία 2

Ποία είναι τα συνήθη φράγματα υδρατμών; 1. Ασφαλτική μεμβράνη ατακτικού πολυπροπυλενίου ή οξειδωμένης ασφάλτου με ενδιάμεσο φορέα φύλλο αλουμινίου 2. Μεμβράνη από υδατοαπορροφητικό ποίλημα για συγκράτηση υδρατμών (δυναμικό φράγμα υδρατμών) Πότε προβλέπεται η χρήση φράγματος υδρατμών; Βάσει των εθνικών κανονισμών προβλέπεται υποχρεωτικά η τοποθέτηση φράγματος υδρατμών σε όλα τα θερμομονωτικά υλικά όταν είναι ινώδη. Για την ορθή λειτουργία της συμβατικής υγρομόνωσης ακόμη και όταν τα θερμομονωτικά είναι κλειστής δομής (εξηλασμένη πολυστερίνη), τοποθετείτε στρώση διάχυσης υδρατμών ακολουθεί φράγμα υδρατμών με ασφαλτική μεμβράνη με ενδιάμεσο φορέα φύλλο αλουμινίου, στην συνέχεια έπεται η θερμομόνωση και τέλος ακολουθεί η στεγανοποίηση μετά την εφαρμογή στρώσης διάχυσης υδρατμών σε συνδυασμό με εξαερισμό (βλέπε Φωτογραφίες 1-2). Πότε δεν προβλέπεται η χρήση φράγματος υδρατμών; Κατά τη χρήση θερμομονωτικών ελαφροσκυροδεμάτων λόγω της υψηλής διαπνοής τους και όταν ο συντελεστής διάχυσης υδρατμών είναι μ < 25 δεν απαιτείται φράγμα υδρατμών. Στην τελευταία προς τα άνω στρώση είναι σχεδόν πάντα υποχρεωτική η παράλληλη χρήση στρώσης διάχυσης υδρατμών σε συνδυασμό με εξαερισμό, χωρίς να εί-

46 |

ΤΕΥΧΟΣ 2ο 2007

ναι απαραίτητη η χρήση φράγματος υδρατμών λόγω της υψηλής διαπνοής των υλικών (σχήμα 1 & 2). Πότε χρησιμοποιείται η στρώση διάχυσης υδρατμών; Σε κάθε περίπτωση όταν η υγρομετρία των κάτω χώρων είναι μεγαλύτερη των 5 gr/m3 τοποθετείται κάτωθεν του θερμομονωτικού (ανεξαρτήτως υλικού) η στρώση διάχυσης υδρατμών σε συνδυασμό με εξαερισμό. Στη συνέχεια


Σχήμα 1

Σχήμα 2

Σχήμα 3

Σχήμα 4

πρέπει να επικολληθεί επ’ αυτής το φράγμα υδρατμών και μετά ακολουθεί το θερμομονωτικό υλικό και η στεγανωτική στρώση (σχήμα 3 & 4). Στρώση διάχυσης υδρατμών σε συνδυασμό με εξαερισμό τοποθετείται επίσης όταν απαιτείται απομάκρυνσης υγρασίας από στρώση που έχει διαποτισθεί με νερό και δεν υπάρχει χρόνος για στέγνωμα καθώς απαιτείται η συνέχιση των εργασιών του Δώματος (χρήση θερμομονωτικών ελαφροσκυροδεμάτων). Η στρώση διάχυσης υδρατμών δύναται να αποτελείται από διάτρητη ασφαλτική μεμβράνη οξειδωμένης ασφάλ-

του. Ποια η διάταξη εξαεριστήρων της στρώσης διάχυσης υδρατμών; Χρησιμοποιούνται δύο τύποι εξαεριστήρων: Ένας τύπος από τον οποίο απάγονται οι εγκλωβισμένοι υδρατμοί κάτω από τη στρώση διάχυσης. Ένας τύπος από τον οποίο προσάγεται αέρας Ο πρώτος τύπος τοποθετείται ένας ανά 60 με 80 m2 και ο δεύτερος ένας για κάθε δύο του πρώτου τύπου. Τι είναι το δυναμικό φράγμα υδρατμών;

ΤΕΥΧΟΣ 2ο 2007

| 47


Το δυναμικό φράγμα υδρατμών είναι ένα νέο τεχνολογικό υλικό που έχει τη δυνατότητα ανάλογα με την υγρομετρία του χώρου να λειτουργεί είτε ως κλασσικό φράγμα υδρατμών όταν η υγρομετρία του κάτω χώρου είναι χαμηλή είτε ως ατμοδιαπερατή μεμβράνη διάχυσης υδρατμών όταν η υγρομετρία του κάτω χώρου είναι υψηλή. (Σχήμα 5). Αποτελείται από υδατοαπορροφητικό πήλιμα μερικώς επικαλυμμένου με πλαστικές λωρίδες (Φωτογραφία 3). Χρησιμοποιείται κάτω από τη θερμομόνωση σε δώματα, ξύλινες κεραμοσκεπές (Σχήμα 6) και σε μεταλλικές οροφές χωρίς σφραγισμένες ενώσεις. Το δυναμικό φράγμα υδρατμών είναι ένα βιοκλιματικό υλικό που βελτιώνει την ενεργειακή συμπεριφορά της κατασκευής. Σχήμα 5

Η ΧΡΗΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΥΔΡΑΤΜΩΝ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΤΟΙΧΟΥΣ Οι εξωτερικοί τοίχοι από πλευράς θερμομόνωσης διακρίνονται σε αυτούς: Όπου υπάρχει «στατική θερμομόνωση». Όπου εφαρμόζεται η μέθοδος της «δυναμικής θερμομόνωσης». Στατική θερμομόνωση Η χρήση φράγματος υδρατμών έχει εφαρμογή μόνο στην περίπτωση στατικής θερμομόνωσης. Η χρήση φράγματος υδρατμών γίνεται όταν το μονωτικό είναι ινώδες ή διογκωμένη ή εξηλασμένη πολυστερίνη και η υγρομετρία των χώρων είναι μεγαλύτερη των 5 gr/m3. Δεν απαιτείται φράγμα υδρατμών για υγρομετρία μικρότερη των 5 gr/m3. Στη στατική θερμομόνωση μπορούν να χρησιμοποιηθούν εκτός από τα παραδοσιακά φράγματα υδρατμών και το δυναμικό φράγμα υδρατμών. Δυναμική θερμομόνωση Σε αντίθεση με την στατική θερμομόνωση, υπάρχει η «δυναμική θερμομόνωση». Πρόκειται για μια τεχνική, που με αυτή επιτυγχάνεται η επέμβαση στις απώλειες ενός τοιχώματος με την υποχρεωτική κυκλοφορία του αέρα (του αέρα αερισμού) μέσα από αυτό τούτο το τοίχωμα, που αντί να εισέρχεται απευθείας στο χώρο μέσα από τα στόμια αερισμού, (που υποχρεωτικά πρέπει να προβλέπονται για το φυσικό ή μηχανικό αερισμό των χώρων), διασχίζει ένα ενδιάμεσο κενό με ροή συνήθως παράλληλη προς την επιφάνεια της όψης. Μια τέτοια διαδρομή του αέρα δημιουργεί μια αλλαγή στη ροή θερμότητας και στο διάγραμμα μεταβολής θερμοκρασίας. Σαφώς σε αυτού του είδους τη μόνωση δεν προβλέπεται φράγμα υδρατμών.

48 |

ΤΕΥΧΟΣ 2ο 2007

Φωτογραφία 3


Οι ταχύτητες που χρησιμοποιούνται είναι 1 με 3 m/h πράγμα που σημαίνει ότι στη στάθμη αυτή των ταχυτήτων είναι αμελητέες τελείως οι απώλειες φορτίου. Η έννοια της «δυναμικής θερμομόνωσης» αντιστοιχεί σε ένα τοίχωμα που είναι η έδρα κυκλοφορίας του αέρα. Αυτή η κυκλοφορία μετατρέπει το τοίχωμα σε εναλλάκτη θερμότητας και επιτρέπει την αισθητή μείωση των αναγκών σε θέρμανση με την υπερνίκηση των απωλειών και τη θέρμανση του φρέσκου ανανεούμενου αέρα. Δυναμική μόνωση επιτυγχάνουμε με τη χρήση υψηλά ατμοδιαπερατών θερμομονωτικών υλικών (με συντελεστή αντίστασης στη διάχυση υδρατμών μ < 25). Υλικά που χρησιμοποιούνται για τέτοιες εφαρμογές είναι τα ινώδη και οι θερμομονωτικοί σοβάδες (Σχήμα 7 & 8).

Σχήμα 6

Σχήμα 7

Σχήμα 8

ΤΕΥΧΟΣ 2ο 2008

| 49


StoTherm – Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης

Με περισσότερα από 450.000 m² υλοποιημένα στη χώρα μας, τα συστήματα της Γερμανικής πολυεθνικής Sto AG έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη και τον σεβασμό όλων όσων τα έχουν χρησιμοποιήσει. Προσφέρουν μόνιμη θερμομόνωση, κορυφαία προστασία στις προσόψεις, αλλά και άπειρους συνδυασμούς εξωτερικών φινιρισμάτων.

StoSilent Panel – Συστήματα Ηχοαπορρόφησης

Τα συστήματα από πλάκες ανακυκλωμένου γυαλιού παρέχουν μια ομοιόμορφη ηχοαπορροφητική επιφάνεια χωρίς αρμούς διαστολής σε ενιαίες επιφάνειες έως 200m², εξασφαλίζοντας την απαιτούμενη ακουστική ατμόσφαιρα σε χώρους που η λειτουργία τους απαιτεί μειωμένες ηχητικές ανακλάσεις και υψηλή αισθητική στη διαμόρφωση των τοίχων και οροφών.

50 |

ΤΕΥΧΟΣ 2ο 2008


του Nick Vedoura

ΜΕΓΑΛΗ προσοχή απαιτείται κατά τη διάρκεια των εργασιών εγκατάστασης των ειδικών εξαρτημάτων στα τοιχώματα της πισίνας, με χρήση τσιμεντοειδών και εποξειδικών υλικών. Πριν από την εφαρμογή οποιασδήποτε εσωτερικής επένδυσης πρέπει να υπάρξει σοβάτισμα με κατάλληλα στεγανωτικά. Η τελική επένδυση, σε περίπτωση πλακιδίων, απαιτεί αρμολόγηση με εποξειδικά υλικά, για να εξασφαλιστεί στεγάνωση που θα παρέχει αντοχή στις ειδικές συνθήκες που επικρατούν στην πισίνα (χλώριο, βαθμός ph). Επίσης, στην περίπτωση επένδυσης πλακιδίων είναι απαραίτητος ο καθαρισμός των αρμών από τυχόν ρυπαντές, μία διαδικασία η οποία πρέπει να γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Τέλος, σε περίπτωση τελικής επένδυσης βαφής μπορεί να πετύχουμε μείωση του κόστους αρχικής κατασκευής, αλλά είναι ιδιαίτερα αυξημένες οι ανάγκες συντήρησης –καθαρισμός τα παλιάς βαφής και νέο βάψιμο- πριν από την περίοδο χρήσης.

52 |

ΤΕΥΧΟΣ 2ο 2008


Εγκατάσταση, Συντήρηση & Φωτισμός

Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι το κόστος των εργασιών συντήρησης, στην περίπτωση της χτιστής πισίνας, είναι σημαντικό και οι διαδικασίες για την ολοκλήρωσή της χρονοβόρες. Στο πλαίσιο αυτό, οι περισσότερες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο δεν προσφέρουν χτιστές πισίνες και αυτό διότι η συγκεκριμένη μέθοδος θεωρείται πια απαρχαιωμένη και, το βασικότερο, οι πισίνες αυτές εμφανίζουν πολλά προβλήματα, τα περισσότερα μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής τους. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι κατά τη διάρκεια κατασκευής της συμβατικής πισίνας εμπλέκονται διάφοροι εργολάβοι (σοβατζήδες, πλακάδες, αυτοί που κάνουν τις τσιμεντοκονίες) και ως εκ τούτου δεν υπάρχει ουσιαστικός έλεγχος για τη σωστή τοποθέτη-

ση της πισίνας, με τα δυσμενή επακόλουθα που συνεπάγεται αυτό για τον αγοραστή. Στα προβλήματα βεβαίως εντάσσεται και ο χρόνος παράδοσής της, ο οποίος μπορεί να φτάσει μέχρι και το τετράμηνο. Όπως ήδη προαναφέρθηκε, μία πισίνα μπορεί να κατασκευαστεί και με επένδυση βινυλίου, που εξασφαλίζει την πλήρη στεγάνωσή της και είναι ένα ενιαίο προκατασκευασμένο «κοστούμι» από μεμβράνη, πάχους 1 mm. Το συγκεκριμένο υλικό είναι αδρανές και υποαλλεργικό και, επιπλέον, έχει υποστεί ειδική επεξεργασία, έτσι ώστε να εμφανίζει υψηλή επεξεργασία, έτσι ώστε να εμφανίζει υψηλή αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία. Η λεία και χωρίς αρμούς επιφάνεια της επένδυσης δεν

επιτρέπει την ανάπτυξη μικροβίων ή άλλων μικροοργανισμών, καθώς πρόκειται για ένα ενιαίο υλικό χωρίς αρμούς ή πόρους. Παράλληλα, το καθάρισμα της πισίνας είναι απλούστατο και η συντήρηση είναι μηδενική, λόγω της μεμβράνης βινυλίου, αφού δεν υπάρχει περίπτωση διάβρωσης από υγρασία ή αστοχία υλικού, όπως στην περίπτωση πλακιδίων, ψηφίδας ή βραφής που απαιτούν περιοδική συντήρηση. Το ενδιαφέρον, επίσης, στην περίπτωση που η πισίνα επενδυθεί με μεμβράνη βινυλίου είναι ότι διατίθεται σε ποικιλία χρωματισμών και –το βασικότερο- οι εταιρείες που δουλεύουν το υλικό αυτό παρέχουν στους αγοραστές εγγύηση άνω των 10 ετών, γεγονός που δεν συμβαίνει στην περίπτωση της χτιστής πισίνας.

ΤΕΥΧΟΣ 2ο 2008

| 53


Άλλα βασικά πλεονεκτήματα της επένδυσης που θέλουμε το σύστημα να ανακυκλοφορεί βινυλίου είναι ότι τα υλικά δεν διαβρώνονται όλο τον όγκο του νερού της πισίνας. Τα πιο και δεν επηρεάζονται ακόμη και από σεισμι- διαδεδομένα είναι τα φίλτρα άμμου, λόγω κή δραστηριότητα. Επίσης, το συγκεκριμένο της καλύτερης ποιότητάς τους και του σχετιείδος χαρακτηρίζεται από τον ελάχιστο χρόνο κά χαμηλού κόστους, που ωστόσο εμφανίζει που απαιτείται για την παράδοση, ο οποίος ως σημαντικές διαφοροποιήσεις από εταιρεία σε επί το πλείστον κυμαίνεται από 7 έως και 30 εταιρεία. ημέρες. Ένα σημαντικό στοιχείο είναι ότι με Από την άλλη, η κύρια μέθοδος που ακολουτη μέθοδο του βινυλίου επιτυγχάνεται μείωση θείται όσον αφορά την απολύμανση είναι η των χημικών καθαρισμού έως και 30%, αφού προσθήκη χλωριούχων ουσιών. δεν επιτρέπεται η ανάπτυξη και η επικάθηση Άλλες μέθοδοι, όπως η βρομίωση, παρουσιάζουν μεγάλο κόστος, ενώ μέθοδοι όπως μικροοργανισμών. Τέλος, υπάρχουν απεριόριστες δυνατότητες η χρήση αλάτων αργύρου ή η ηλεκτρόλυση επιλογής σχημάτων και βάθους, καθώς και –που υπάρχει ή προστίθεται στο νερό- ή η μοναδικές δυνατότητες επιλογής χρωμάτων αποστείρωση με υπεριώδεις ακτίνες δεν είναι και σχεδίων επένδυσης, έτσι ώστε η πισίνα να σίγουρες ή έχουν κάποιο βαθμό επικινδυνόαποτελεί ένα ξεχωριστό έργο τέχνης. Μεγάλη τητας. Αξίζει να αναφερθεί ότι, τα τελευταία σημασία για την καλύτερη συντήρηση μιας χρόνια, ο οζονισμός του νερού ως μέθοδος πισίνας έχουν οι διαδικασίες επεξεργασίας απολύμανσης κερδίζει συνεχώς έδαφος, κυνερού που πρέπει να ξέρει κάθε ενδιαφερό- ρίως στις δημόσιας χρήσης πισίνες και τις μενος ή ακόμη και ιδιοκτήτης πισίνας και οι αντίστοιχες του εξωτερικού χώρου. Το όζον οποίες διακρίνονται στη φίλτρανση, την απο- λειτουργεί ως οξειδωτικό μέσο, όπως το χλώλύμανση, τη ρύθμιση του ph και, τελευταία, ριο και χρησιμοποιεί το οξυγόνο του αέρα ως την κροκίδωση. Αναλυτικότερα, όσον αφορά πρώτη ύλη. την επιλογή του κατάλληλου φίλτρου, πρέπει Σχετικά με τη ρύθμιση του ph, είναι ο δείκτης να γίνεται με βάση τις συνθήκες χρήσης της νερού και το πόσο όξινο ή αλκαλικό είναι το πισίνας (περίοδος χρήσης της μέσα σε ένα νερό. Η ισορροπία του χλωρίου βασίζεται σε 24ωρο ή εάν αυτή προορίζεται για δημόσια ή ph 7,2 έως 7,6 αλλιώς το παραπάνω στοιχείο ιδιωτική χρήση). Βασικός παράγοντας για την θα αποδεσμεύεται στον αέρα ή θα παραμένει επιλογή του φίλτρου πρέπει να είναι ο χρόνος δεσμευμένο στο νερό σε αδράνεια. Πάντως, 54 |

ΤΕΥΧΟΣ 2ο 2008


αν οι τιμές του ph δεν είναι οι σωστές μπορεί να παρουσιαστούν τα εξής: ενόχληση στα μάτια, φθορές στην εσωτερική επιφάνεια της πισίνας και στα μηχανήματα, θολότητα του νερού, αδρανοποίηση του χλωρίου, απόθεση αλάτων κ.λπ. Τέλος, η κροκίδωση βελτιώνει τη διαύγεια του νερού, λόγω του ότι τα πολύ μικρού μεγέθους σωματίδια που είναι δυνατόν να κατακρατούνται από το φίλτρο και παραμένουν στην πισίνα με τη δράση του κροκιδωτικού μέσου συμπυκνώνονται και τελικώς συγκρατούνται από το φίλτρο. Σ’ αυτή την περίπτωση, η χρήση τριχλωριούχου σιδήρου ή θειϊκού αργιλίου είναι η πιο διαδεδομένη.

Φωτισμός Εδώ γίνεται αναφορά μόνο στον φωτισμό της πισίνας (δεξαμενή και περιβάλλον της) και όχι στον φωτισμό του χώρου. Άλλωστε, ο φωτισμός του χώρου απαιτεί ιδιαίτερη φωτοτεχνική μελέτη, ανάλογα με τη χρήση της πισίνας (αναψυχή, άθληση κ.τλ.), την ένταση χρήσης, τις ιδιαιτερότητες των χρηστών, το περιβάλλον της πισίνας (κτίσματα, κερκίδες, άλλες εγκαταστάσεις). Παράμετροι, που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τον λειτουργικό φωτισμό, είναι η επιλογή της

56 |

ΤΕΥΧΟΣ 2ο 2008


θέσης των φωτιστικών σωμάτων, ώστε να αποφεύγεται η θάμβωση, καθώς και η προστασία των φωτιστικών του δικτύου και η προστασία των χρηστών της πισίνας. Κυρίως σε αθλητικές ή σε ειδικών χρήσεων πισίνες είναι πιθανό να απαιτείται υποβρύχιος λειτουργικός φωτισμός. Οι τύποι φωτισμού είναι τρεις που είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν στις πισίνες, συνδυασμένα ή ανεξάρτητα: εξωτερικός, εσωτερικός και υποβρύχιος. Στις υπαίθριες πισίνες ένας περιφερειακός φωτισμός μπορεί να αρκεί. Εξασφαλίζεται με προβολείς, επιδαπέδια ή άλλα φωτιστικά, τοποθετημένα στην περιμετρική πλακόστρωση ή σε κατάλληλες θέσεις στον ευρύτερο χώρο. Τα φωτιστικά πρέπει να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές των προτύπων της σειρά ΕΝ 60598 και να φέρουν τη σήμανση ENEC. Για λόγους ασφάλειας επιβάλλεται να αποφεύγονται τα φορητά φωτιστικά, καθώς και αυτά με ένδειξη προστασίας μικρότερη από 65. Η επιλογή λαμπτήρα εξαρτάται από τον τύπο του φωτιστικού και το επιθυμητό αποτέλεσμα. Είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν λαμπτήρες πυρακτώσεως κοινοί (40-150 W) ή αλογόνου (60500W), οι οποίοι παρουσιάζουν ικανοποιητική χρωματική απόδοση και θερμοκρασία χρώματος της τάξης των 3.000 Κ. Για τον φωτισμό

μιας κλειστής πισίνας πρέπει να σχεδιαστούν συνδυασμένα ο τεχνητός και ο φυσικός φωτισμός. Αν περικλείεται από μεγάλα υαλοστάσια, ενδείκνυται η χρησιμοποίηση προβολέων μεταβλητής γωνίας ενσωματωμένων στο δάπεδο ή προσαρμοσμένων στην κατασκευή. Είναι απαραίτητο να ληφθεί μέριμνα για τον έλεγχο των ανακλάσεων του φυσικού ή τεχνητού φωτισμού επάνω στην επιφάνεια του νερού. Οι ανακλάσεις σε κυματιστή επιφάνεια είναι περισσότερο ενοχλητικές από τις ανακλάσεις σε ήρεμη. Για δεξαμενές μεγαλύτερη των 10 m είναι απαραίτητο να εξασφαλιστεί η καλή διείσδυση του φωτός μέσα στο νερό με εγκατάσταση φωτιστικών στην οροφή επάνω από την επιφάνεια του νερού ή με υποβρύχια φωτιστικά. Ο υποβρύχιος φωτισμός πρέπει να έχει προβλεφθεί κατά τον σχεδιασμό της πισίνας και να εγκατασταθεί από εξειδικευμένο τεχνίτη. Δύο εναλλακτικές δυνατότητες υπάρχουν: ο φωτισμός με προβολείς ενσωματωμένους (στα περιμετρικά τοιχία ή στον πυθμένα) και ο φωτισμός με σύστημα οπτικών ινών. Στην πρώτη περίπτωση, οι προβολείς εξασφαλίζουν μία φωτεινή διανομή αρκετά ευρεία στο οριζόντιο επίπεδο και με γωνία 5ο – 20ο στο κατακόρυφο επίπεδο. Το εύρος της δέσμης είναι αντιστρόφως ανάλογο προς

το πλάτος της δεξαμενής. Το διαφανές μέρος της κόγχης πρέπει να παρέχει τις απαραίτητες εγγυήσεις αντοχής σε όλες τις συνήθεις σε υδάτινο περιβάλλον καταπονήσεις. Ενδείκνυνται τα κρύσταλλα ασφάλειας. Οι κόγχες, γενικά κυλινδρικές, διαμέτρου 400 ή 500 mm, διαμορφώνονται σε μία μόνο επιμήκη πλευρά, σε απόσταση 2,5 m από κάθε άκρο και σε βάθος 0,8 m από το δάπεδο, χωρίς προεξοχές στην όψη του τοιχίου. Οι κόγχες είναι επισκέψιμες από μία πλευρική στοά ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, ή από το δάπεδο του περιμετρικού διαδρόμου. Ο φωτισμός με οπτικές ίνες συνοδεύεται από λιγότερες τεχνικές δυσκολίες. Το μέρος, από το οποίο εκπέμπεται το φως, μπορεί να είναι βυθισμένο στο νερό χωρίς κίνδυνο, ενώ η φωτεινή πηγή τοποθετείται σε ασφαλή θέση, σε οποιαδήποτε απόσταση. Το σύστημα αποτελείται από μία γεννήτρια φωτός, τα καλώδια οπτικών ινών και τις οπτικές απολήξεις. Η γεννήτρια συγκεντρώνει στις άκρες των καλωδίων τη φωτεινή δέσμη από μία σημειακή πηγή μεγάλης έντασης. Οι απολήξεις του συστήματος στερεώνονται στα ελεύθερα άκρα των καλωδίων και διασκορπίζουν (κατευθύνουν) το φως. Προκύπτει έτσι ένα αποτέλεσμα εξαιρετικής αισθητικής.

ΤΕΥΧΟΣ 2ο 2008

| 57


Συστήματα Εξοικονόμησης Ενέργειας

Ç åôáéñßá GOLEMIS BROSS äéáèÝôåé áîéüðéóôá êáëýììáôá ðáíôüò ôýðïõ ãéá ðéóßíåò êáé åéäéêÜ ôï íÝï ðñïúüí SUN DOME Þ AERO DOME, ôï ïðïßï åßíáé äéÜöáíïò öïõóêùôüò èüëïò ðïõ óôåñåþíåôáé ãýñù áðü ôçí ðéóßíá, öïõóêþíåôáé êáé äßíåé ôçí äõíáôüôçôá óôïõò êïëõìâçôÝò íá êÜíïõí ÷ñÞóç ôçò ðéóßíáò üëï ôï ÷ñüíï áêüìá êáé üôáí Ý÷åé ÷éüíéá Ýîù.

58 |

ΤΕΥΧΟΣ 2ο 2008

H Menerga Hellas διαθέτει πολύχρονη εμπειρία στο χώρο του κλιματισμού και της αφύγρανσης εσωτερικών πισίνων και έχουμε αναλάβει και διεκπεραιώσει με επιτυχία σύνθετα έργα σε όλη την Ελλάδα. Παρέχουμε μονάδες υψηλής ποιότητας με χαμηλό κόστος λειτουργίας, φιλικά προς το περιβάλλον.

Åðßóçò äéáèÝtïõìå åðéðëÝïíôá êáëýììáôá ìå åéäéêü ýöáóìá, ãáëëéêü, ôï ëåãüìåíï "Solar Blanket", ôá ïðïßá ðñïóôáôåýïõí ôï íåñü áðü ôéò áêôßíåò ôïõ çëßïõ üôáí äåí äïõëåýïõí ïé ìç÷áíéóìïß áíáêýêëùóçò (ôï ÷åéìþíá ãéá ïéêïíïìßá) êáé åðßóçò äåí áöÞíïõí ôï íåñü íá ðáãþóåé üôáí åßíáé èåñìáéíüìåíåò ïé ðéóßíåò.

Ôñßôïí êáé åîßóïõ óçìáíôéêü, êáôáóêåõÜæïõìå êáé åãêáèéóôïýìå ðñïóôáôåõôéêÜ êáëýììáôá áðü (PVC) ðïëý õøçëþí ìç÷áíéêþí êáé ÷çìéêþí ðñïäéáãñáöþí, ìå óýã÷ñïíá ìç÷áíÞìáôá, ôá ïðïßá ðñïóôáôåýïõí ðáéäéÜ - çëéêéùìÝíïõò - ìåèõóìÝíïõò - Þ áêüìá êáé ôïõò ôåôñÜðïäïõò ößëïõò ìáò áðü ðôþóç óôçí ðéóßíá.


Spa με το πάτημα ενός κουμπιού Με τη νεωτεριστική του τεχνολογία, το Softub® προσφέρει χαλάρωση και διασκέδαση με το απλό πάτημα ενός κουμπιού. Η εγκατάστασή του είναι ιδιαίτερα απλή και εύκολη και όλα αυτά σας προσφέρονται σε οικονομική τιμή, χωρίς να θυσιάζονται η άνεση και η ποιότητα.

Πίνακας Ελέγχου

Διαφορετικές Θέσεις Καθίσματος

Ο καθορισμός της επιθυμητής θερμοκρασίας και την πίεση των πιδάκων στον στεγανό πίνακα ελέγχου είναι εύκολος.

Το Softub® σας προσφέρει μια απεριόριστη ποικιλία θέσεων καθίσματος και ξαπλώματος.

Ozonator

Φίλτρο

Το σύστημα όζοντος καθαρίζει αυτόματα και αποτελεσματικά το νερό δύο φορές την ημέρα. Το ειδικά σχεδιασμένο και πατενταρισμένο Ozonator εξασφαλίζει την απολύμανση του νερού χωρίς ανάγκες συντήρησης και μειώνει σημαντικά την ανάγκη για εκτεταμένη φροντίδα του νερού.

Το φυσίγγιο - φίλτρο που τοποθετείται μέσα στην πισίνα καθαρίζει αποτελεσματικά τα ρυπαρά σωματίδια από το νερό. Χρειάζεται αντικατάσταση μια φορά το χρόνο, ενώ ένα απλό ξέβγαλμα κάθε φορά που αλλάζετε το νερό.

ΤΕΥΧΟΣ 2ο 2008

| 59


ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Χρηστάκης Γεώργιος Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης, Υπεύθυνος Τμήματος Πιστοποιήσεων της ΠΑΠΠΑΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

Το θέμα της πιστοποίησης των ανελκυστήρων που αναλύεται είναι πολύ σοβαρό και επίκαιρο. Όλοι οι εγκατεστημένοι ανελκυστήρες θα πρέπει να περάσουν από πιστοποίηση βάσει της Νέας Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) 1797/Β/21-12-2005, η οποία και αναφέρεται στην Εγκατάσταση, Λειτουργία και Ασφάλεια των Ανελκυστήρων. Για το σκοπό αυτό έχει οριστεί ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, με βάση το οποίο η καταληκτική ημερομηνία είναι αυστηρά η 31/12/2008. Να σημειωθεί ότι σε περίπτωση που δεν πιστοποιηθεί ο ανελκυστήρας υπάρχει πρόστιμο που μπορεί να ανέλθει από 1.500 € έως 60.000 € (Άρθρο 13, Παράγραφος 4α, 4β, 4γ).

60 |

ΤΕΥΧΟΣ 2ο 2008


Αρμόδιοι για την πιστοποίηση των ανελκυστήρων είναι οι Φορείς Πιστοποίησης, ιδιωτικές εταιρείες εξουσιοδοτημένες από το Υπουργείο Βιομηχανίας (έχοντας ρόλο όμοιο με τα Ιδιωτικά ΚΤΕΟ για τα Ι.Χ.), ενώ υπεύθυνοι για τις εργασίες επισκευής και την καταχώρηση των ανελκυστήρων στην Νομαρχία είναι οι Τεχνικές Εταιρείες Εγκατάστασης και Συντήρησης Ανελκυστήρων. Δυστυχώς, το θέμα της πιστοποίησης των ανελκυστήρων δημιούργησε μια σύγχυση και πολλοί συντηρητές καλούνται να υποδείξουν τις εργασίες που πρέπει να εκτελεστούν αντί του φορέα. Όμως λόγω φυσιολογικής φθοράς, σε πολλά εξαρτήματα είναι δύσκολο να εκτιμηθεί εάν πρέπει να επισκευαστούν ή όχι σύμφωνα με την Νέα ΚΥΑ. Αποκλειστικοί υπεύθυνοι για την υπόδειξη των όποιων επισκευών είναι οι Φορείς Πιστοποίησης, οι οποίοι φέρουν την τελική ευθύνη, μέσω έγγραφης τεχνικής έκθεσης. Για την έκδοση του Πιστοποιητικού, βάσει της Νέας ΚΥΑ, πρέπει να ακολουθηθούν τα παρακάτω βήματα: 1. Ο ιδιοκτήτης ή διαχειριστής ή νόμιμος εκπρόσωπος (εν συντομία διαχειριστής) του κτιρίου πρέπει να καλέσει έναν διαπιστευμένο από το κράτος Φορέα Πιστοποίησης (επισυνάπτεται η λίστα με τους φορείς), με σκοπό την διενέργεια του αρχικού ελέγχου του ανελκυστήρα και την σύνταξη Τεχνικής Έκθεσης. 2. Ο διαχειριστής θα πρέπει να ενημερώσει τον υπεύθυνο συντηρητή για την ημέρα διεξαγωγής του ελέγχου και να συντονίσει την ομαλή διενέργεια του ελέγχου, καθώς ο φορέας θα πρέπει βάσει της νομοθεσίας να συνοδεύεται από τον συντηρητή. 3. Ο φορέας εκτελεί δοκιμές και συντάσσει Τεχνική Έκθεση στην οποία περιγράφονται οι εργασίες που πρέπει να γίνουν, ώστε τα συστήματα του ανελκυστήρα να

εναρμονιστούν με τα ευρωπαϊκά πρότυπα (κόστος αρχικού ελέγχου φορέα 262€). 4. Αφού καταβληθεί το ποσό που χρεώνει ο φορέας για τον έλεγχο, παραδίδεται η Τεχνική Έκθεση σε αυτόν που κατέβαλλε το ποσό. Αν π.χ ο υπεύθυνος συντηρητής καλέσει τον Φορέα και τον πληρώσει για τον αρχικό έλεγχο, για να πάρει η διαχείριση την Έκθεση θα πρέπει να του καταβάλει το αντίστοιχο ποσό. 5. Βάσει της Τεχνικής Έκθεσης του Φορέα εκτελούνται από τον υπεύθυνο συντηρητή οι εργασίες που απαιτούνται, αφού πρώτα συμφωνηθεί το ακριβές κόστος των επισκευών. 6. Αφού εκτελεστούν οι εργασίες και δεν υπάρχουν τεχνικές ή οικονομικές εκκρεμότητες, ο διαχειριστής με ευθύνη του συντονίζει τη διενέργεια του επανελέγχου του ανελκυστήρα από τον Φορέα παρουσία του συντηρητή. 7. Κατά τον επανέλεγχο ο Φορέας διαπιστώνει κατά πόσο οι παρατηρήσεις που είχε καταγράψει στον αρχικό έλεγχο έχουν διευθετηθεί. Σε περίπτωση που οι εργασίες είναι καλώς εκτελεσμένες και εφόσον καταβληθεί στον Φορέα το αντίτιμο του επανελέγχου (κόστος 72€) εκδίδει το πιστοποιητικό. 8. Με την έκδοση του Πιστοποιητικού η εταιρεία συντήρησης προχωρά στην Σύνταξη Τεχνικού Φακέλου, ο οποίος μαζί με το Πιστοποιητικό και κάποιες υπεύθυνες δηλώσεις από πλευράς διαχειριστή κατατίθενται στην αρμόδια Νομαρχία. 9. Μετά το πέρας ενός χρονικού διαστήματος, ο ανελκυστήρας πρέπει να περάσει από Περιοδικό Έλεγχο και να ακολουθηθεί εκ νέου όλη η παραπάνω διαδικασία (ακολουθεί σχετικός Πίνακας).

Περιοδικοί έλεγχοι και δοκιμές μετά το πέρας του 1ου Περιοδικού Ελέγχου

ΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΚΑΘΕ

Κτίρια με χρήση κατοικίας

μέχρι 6

6 έτη

Κτίρια με χρήση κατοικίας

ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΣΕ

πάνω από 6

5 έτη

Κτίρια με επαγγελματική χρήση

μέχρι 6

4 έτη

Κτίρια με επαγγελματική χρήση

πάνω από 6

3 έτη

ανεξαρτήτως

1 έτος

Δημόσιους χώρους, χώρους στάθμευσης, σιδηροδρομικούς σταθμούς, αεροδρόμια, νοσοκομεία, μεγάλα ξενοδοχεία, θέατρα, κινηματογράφους και κτίρια και εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν ευρύ κοινό

61 |

ΤΕΥΧΟΣ 2ο 2008


ΑΣΦΑΛΕΙΑ - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Οι ανελκυστήρες σε μία πόλη σαν την Αθήνα με τα πολλά και ψηλά κτίρια (και όπως και σε πολλές άλλες μεγάλες πόλεις του κόσμου) αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας. Μπαίνοντας σε ένα θάλαμο ανελκυστήρα η προσοχή του χρήστη επικεντρώνεται στον όροφο προορισμού και στην καλαισθησία του θαλάμου δίχως να γνωρίζει κατά πόσο κινδυνεύει από τη χρήση του ειδικά όταν πρόκειται για ανελκυστήρα μεγάλης ηλικίας. Στο ερώτημα λοιπόν αν είναι επικύνδινος ένας παλιός ανελκυστήρας οι απόψεις δυίστανται. Σε συζητήσεις με χρήστες παλαιών ανελκυστήρων βγαίνει το συμπέρασμα οτι ο ανελκυστήρας του σπιτιού τους είναι μία χαρά αφού λειτουργεί χώρις κανένα πρόβλημα και το μόνο που χρειάζεται είναι να βελτιωθεί η καλαισθησία του θαλάμου. Η εμπειρία μας όμως φανερώνει μία πολύ διαφορετική εικόνα από αυτή που αντιλαμβάνεται ο απλός χρήστης. Το επίπεδο ασφαλείας είναι πραγματικά πολύ μικρό και στον κίνδυνο είναι εκτεθειμένοι ακόμα και οι συντηρητές. Η ανάγκη λοιπόν για τον έλεγχο των ανελκυστήρων και την πιστοποίησή τους είναι μεγάλη και γίνεται μεγαλύτερη με το πέρασμα του χρόνου.

62 |

ΤΕΥΧΟΣ 2ο 2008


Για να γίνουμε όμως πιο συγκεκριμένοι ας αναφερθούμε στις βασικές μη συμμορφώσεις σε ένα ηλεκτρομηχανικό ανελκυστήρα που η εγκατάστασή του έχει γίνει πριν το 1988 (βάση ΒΔ890/1968) που αποτελούν και το μεγαλύτερο ποσοστό.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ (βάση ΒΔ 890/68, εγκαταστάσεις προ 1988 & ΦΕΚ 1797/21-12-2005) 1. Θύρες στο θάλαμο. Τα περισσότερα ατυχήματα (αρκετές φορές και θανατηφόρα) έγιναν λόγω της άμεσης επαφής που είχαν οι χρήστες με το φρεάτιο κατά την κίνηση του ανελκυστήρα. Με την προσθήκη λοιπόν εσωτερικών θυρών (κατά προτίμηση τύπου bus μιας και η κίνηση του ανελκυστήρα θα πρέπει να γίνεται με κλειστή τη θύρα θαλάμου με ή χωρίς άτομα μέσα σε αυτό) απομονώνεται ο χρήστης από το φρεάτιο. Ο θάλαμος ακόμα θα πρέπει να είναι εφοδιασμένος με φωτισμό ασφαλείας καθώς και με πιστοποιημένη συσκευή επικοινωνίας με μέσα διάσωσης σε περίπτωση εγκλωβισμού ατόμου 2. Κλειδαριές με προμανδάλωση. Βασικό είναι η αλλαγή των παλαιών κλειδαριών θυρών φρέατος με νέες (CE) που εξακριβώνουν με μηχανικό τρόπο την κλειστή θέση των θυρών φρέατος. Δεν ήταν λίγα τα ατυχήματα που είχαν γίνει με τον ανελκυστήρα να ξεκινάει χωρίς να είναι κλειστή η θύρα φρέατος του ορόφου (π.χ. λόγω κάποιου διπλού βραχυκυκλώματος). 3. Έλεγχος πυθμένα φρεατίου. Στον πυθμένα του φρεατίου απαιτείται η προσθήκη προσκρουστήρων (CE) σε θάλαμο και αντίβαρα. Θα πρέπει να τοποθετηθούν σε τέτοιο ύψος έτσι ώστε κατά την κάτω και πάνω υπερδιαδρομή του θαλάμου να κόβουν πρώτα τα τέρματα διαδρομής και μετά να γίνεται επαφή του θαλάμου και του αντίβαρου με τους προσκρουστήρες. Ταυτόχρονα θα πρέπει να εξασφαλίζεται και ο κατάλληλος χώρος προστασίας του συντηρητή όταν αυτός βρίσκεται στον πυθμένα ή στην οροφή του θαλάμου. Σε αρκετά μεγάλο ποσοστό ανελκυστήρων λεί-

πει το κάλυμμα του αντίβαρου που προστατεύει το συντηρητή από την επαφή του με το αντίβαρο. Το κάλυμμα αυτό θα πρέπει να τοποθετείται σε τέτοιο ύψος που να φαίνεται το σημείο επαφής του αντίβαρου με τον προσκρουστήρα. Ένα από τα σημεία ελέγχου είναι και το κάτω μέρος του ρεγουλατόρου. Η τάνυση του συρματόσχοινου του ρεγουλατόρου θα πρέπει να γίνεται μέσω βάρους και όχι μέσω ελατηρίου. Τέλος απαιτείται η προσθήκη ενός Stop (μανιτάρι). 4. Οροφή θαλάμου. Στην οροφή του θαλάμου απαιτείται η τοποθέτηση νέου χειριστηρίου συντήρησης καθώς και η επισκευή του σπαστού προς την πλευρά του αντίβαρου. Γίνεται έλεγχος της αρπάγης του κοντάκτ της αρπάγης καθώς και της στήριξης του θαλάμου πάνω στο σασί. 5. Έλεγχος φρεατίου. Στο φρεάτιο γίνεται έλεγχος της στήριξης των οδηγών, της κατάστασης των συρματοδηγών ενώ σε πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχει φωτισμός στο φρεάτιο. Ελέγχεται ακόμα η ηλεκτρική του φρεατίου. 6. Έλεγχος μηχανοστασίου. Στο μηχανοστάσιο γίνεται έλεγχος σε πρώτη φάση στον κινητήριο μηχανισμό. Ελέγχονται οι τζόγοι ατέρμωνα-κορώνας η κατάσταση της τροχαλίας τριβής καθώς και αυτής των συρματόσχοινων. Στις περισσότερες εγκαταστάσεις συναντάμε πίνακες χειρισμού (CONTROL) παλαιάς τεχνολογίας (χωρίς διπλές μανούβρες , επιτηρητή φάσης ενώ αρκετές φορές δεν λειτουργεί το ρελέ διαρροής) και προτείνεται η αντικατάστασή τους με νέας τεχνολογίας.

Αρκετά συνοπτικά παραθέσαμε τα πιο βασικά σημεία ελέγχου των παλαιών ανελκυστήρων. Γεγονός είναι ότι επισκεπτόμενοι ανελκυστήρες μετά την συμμόρφωση τους με τα νέα μέτρα η εικόνα που αντικρίζουμε είναι πολύ διαφορετική με αυτή του πρώτου ελέγχου και σίγουρα δεν μιλάμε πια για επικίνδυνους ανελκυστήρες αλλά για ανελκυστήρες που μπορεί κάποιος με ασφάλεια να τους χρησιμοποιήσει.

63 |

ΤΕΥΧΟΣ 2ο 2008


Στην Ελλάδα η GEBERIT αντιπροσωπεύεται από το 1991 από την ΚΛΙΜΑΤΕΧΝΙΚH ΑΕ. Με έδρα στην Θεσσαλονίκη - όπου ιδρύθηκε το 1962 - και υποκατάστημα στο Κρυονέρι Αττικής, η ΚΛΙΜΑΤΕΧΝΙΚH ΑΕ είχε ένα συνολικό κύκλο εργασιών 24 εκ. Ευρώ το 2006. Στην Κλιματεχνική, συμπλέοντας στις αξίες της GEBERIT, εστιάζουμε στην σωστή επαγγελματική υποστήριξη των προϊόντων, πριν και μετά την πώληση. Σημεία κλειδιά θεωρούμε: • Το καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό μας, που έχει εκπαιδευτεί με στόχο να προσφέρονται ολοκληρωμένες λύσεις και όχι απλά το προϊόν. • Την μετακύληση της ελληνικής και διεθνούς τεχνογνωσίας και εμπειρίας της Κλιματεχνικής και της GEBERIT, προς στους πελάτες μας. • Την υπευθυνότητα στην διάθεση και στην υποστήριξη μετά την πώληση.

64 |

ΤΕΥΧΟΣ 2ο 2008


Μπανιέρα υδρομασάζ HAIKU (180x90) Παραλληλόγραμμη μπανιέρα υδρομασάζ της CARRON Αγγλίας. Διαθέτει μοντέρνο κεφαλοστήριγμα, ειδικό αντιολισθητικό πυθμένα και 8 κατευθυνόμενα jet, με δυνατότητα αυξομείωσης της ροής του νερού. Μετατρέπει το μπάνιο σε καθημερινή απόλαυση.

Είδη υγιεινής Σειρά TRACCIA Κρεμαστή Slim 56εκ. Ιταλική φινέτσα στο μπάνιο από τη σειρά Traccia του οίκου G.S.I. Κατασκευασμένη από φίνα πορσελάνη σε πρωτοποριακές και εργονομικές γραμμές, η σειρά περιλαμβάνει νιπτήρες, λεκάνες και μπιντέ σε μεγάλη ποικιλία σχεδίων και διαστάσεων.

Μπαταρία νιπτήρα υψηλή 17501 Σειρά Konvex Μπαταρία νιπτήρα υψηλή Konvex 17501, του ιταλικού οίκου La Torre. Άριστη ποιότητα κατασκευής, μοντέρνο design και εύκολη τοποθέτηση. Διατίθεται σε χρώμιο και σατινέ. Θα τη βρείτε σε επιλεγμένα καταστήματα ειδών υγιεινής σε όλη την Ελλάδα.

ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ Μ.Ε.Π.Ε. Η INTERSTONE διαθέτει ποικιλία φυσικών πετρωμάτων: μάρμαρα – γρανίτες – κυβόλιθο – χαλαζιακά από όλο τον κόσμο και το KNOW HOW που απέκτησε από μεγάλα έργα στο εξωτερικό. Αναλαμβάνει την προμήθεια πετρωμάτων για: Δάπεδα – Σκάλες – Ποδιές – Τζάκια – Πάγκους Κουζίνας – Μπάνιου – Ορθομαρμαρώσεις – Εξωτερικούς Χώρους Πισίνας – Δημόσια Έργα.

INTERSTONE Ltd. MANUFACTURES, IMPORTERS, EXPORTERS OF MARBLE & GRANITE

ΤΕΥΧΟΣ 2ο 2008

| 65


Guci-859 95x95x223 (Steam Shower Box ) Ενδεικτική τιμή: 3.350 € Χαρακτηριστικά: Καμπίνα υδρομασάζ με ατμόλουτρο. Ηλεκτρονικό υδρομασάζ πλάτης 6 jet με αναδιπλούμενο κάθισμα και αντλία πίεσης, Ποδομασάζ, Ντουζοκεφαλή οροφής, Χειρολαβή ντους Υδρομασάζ, Ραδιόφωνο, δυνατότητα σύνδεσης με cd, σύνδεση με τηλέφωνο.

Luiss Less 200 Ενδεικτική Τιμή: 2.760 € Σκάλιστό έπιπλο μπάνιου Animus με πάγκο-νιπτήρα Corian. Διάσταση βάσης: 200x50 Καθρέπτης με σχέδιο ταρταρούγα Διάσταση: 205x6 Διατίθεται σε ποικιλία χρωμάτων

TS-0515 95x95x202 (Semi-sircular Shower cubicle) Ενδεικτική τιμή: 820 € Χαρακτηριστικά: Ημικυκλική καμπίνα με ντουζιέρα με 1 σταθερό και 1 συρόμενο φύλλο. Πλαίσιο χρωμέ. Κρύσταλλο ασφαλείας διάφανο πάχους 6mm, με εξωτερικά ροδάκια συρόμενα επάνω στη καμπίνα και ακρυλική ντουζιέρα με συρόμενα πόδια.

66 |

ΤΕΥΧΟΣ 2ο 2008


ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ Θερμομόνωση με πλάκες ξυλομάλλου Heraklith ή πλάκες Tektalan (πλάκες Heraklith τύπου σάντουιτς με πυρήνα πετροβάμβακα). Οι πλάκες στερεώνονται μηχανικά στην τοιχοποιία με την βοήθεια βυσμάτων. Πρώτη στρώση επιχρίσματος (πεταχτό) Αφού στεγνώσει καλά το πεταχτό (μετά από κάποιες μέρες και ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες) ακολουθεί η δεύτερη στρώση (λάσπωμα), μέσα στην οποία ενσωματώνεται το υαλόπλεγμα οπλισμού του επιχρίσματος. Ακολουθεί η τρίτη (τελική) στρώση του επιχρίσματος.

1

3

4

2

5

6

1 2 Τοποθέτηση θερμομονωτικών πλακών Heraklith ή Tekataln στην τοιχοποιία με βύσματα. 3

4

Τοιχοποιία επενδεδυμένη με πλάκες Heraklith ή Tektalan 5 Δεύτερη στρώση επιχρίσματος και ενσωμάτωση υαλοπλέγματος οπλισμού. 6 Λεπτομέρεια τοποθέτησης υαλοπλέγματος οπλισμού 68 |

ΤΕΥΧΟΣ 2ο 2008


Νέα γενιά συνθέτων υλικών ανόργανης μήτρας (TRM) για την ενίσχυση φέρουσας τοιχοποιίας Κ. Γ. Παπανικολάου, Λέκτορας Αθ. Χ. Τριαντάφυλλου, Καθηγητής Κ. Κάρλος & Μ. Παπαθανασίου, Μεταπτυχιακοί φοιτητές Εργαστήριο Μηχανικής & Τεχνολογίας Υλικών, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών. Λέξεις κλειδιά: Ενισχύσεις, ινοπλέγματα σε ανόργανη μήτρα, άοπλη φέρουσα τοιχοποιία

ΠΕΡΙΛΗΨΗ Στην εργασία αναπτύσσεται μια νέα τεχνική ενίσχυσης στοιχείων άοπλης φέρουσας τοιχοποιίας. Η τεχνική βασίζεται στη χρήση συνθέτων υλικών, τα οποία αποτελούνται από ινοπλέγματα ινών σε ανόργανη μήτρα (π.χ. κονίαμα με βάση το τσιμέντο), αποσκοπώντας στην επίλυση προβλημάτων που χαρακτηρίζουν τα ινοπλισμένα πολυμερή (ΙΟΠ) σχετικά με την χρήση εποξειδικών ρητινών. Τα ινοπλέγματα ινών σε ανόργανη μήτρα (textilereinforced mortars - TRM) δοκιμάζονται στη μορφή μανδύα για την ενίσχυση τοιχίσκων σε ανακυκλιζόμενη φόρτιση εντός και εκτός επιπέδου. Καταδεικνύεται ότι η αποτελεσματικότητα των μανδυών TRM είναι υψηλή και σε αρκετές περιπτώσεις μεγαλύτερη από αυτήν των μανδυών ΙΟΠ.

ΤΕΥΧΟΣ 2ο 2008

| 69


1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ριστικών συνάφειας μεταξύ των ινών και του μητρικού υλικού (κονίαμα). Μια ενδιαφέρουσα εναλλακτική πρόταση, η οποία αναπτύσσεται και μελετάται συστηματικά τα τελευταία τέσσερα χρόνια περίπου στο Εργαστήριο Μηχανικής & Τεχνολογίας Υλικών, είναι αυτή της αντικατάστασης των “συμβατικών” υφασμάτων συνεχών ινών (συνήθως) μίας διεύθυνσης με υφάσματα ινών σε μορφή πλέγματος (textile) με βροχίδες. Τα πλέγματα αυτά μπορούν να κατασκευάζονται από δέσμες ινών ανά αποστάσεις σε δύο ή περισσότερες διευθύνσεις (Σχ. Ια,β), έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η καλή συνεργασία ινών -μητρικού υλικού (δηλαδή κονιάματος) κυρίως μέσω μηχανικής εμπλοκής του κονιάματος στα κενά μεταξύ των δεσμών (Σχ. 1γ). Ο όρος που έχει προταθεί από τους συγγραφείς στην διεθνή βιβλιογραφία για τα “νέα” αυτά σύνθετα υλικά μανδυών ενίσχυσης είναι Textile-Reinforced Mortars (TRM), που στην Ελληνική γλώσσα θα μπορούσε να αποδοθεί ως Ινοπλέγματα σε Ανόργανη Μήτρα (ΙΑΜ). Τα πλέγματα αυτά παρασκευάζονται από συνήθεις ίνες άνθρακα, υάλου κλπ. Σημειώνεται πάντως ότι στην περίπτωση πλεγμάτων από ίνες υάλου θα πρέπει να γίνεται είτε χρήση υάλου τύπου AR (alkali-resistant) είτε προεμποτισμός των κλώνων με κάποιο πολυμερές χαμηλού κόστους, ώστε να αποφεύγεται η πρώιμη φθορά των ινών λόγω της υψηλής αλκαλικότητας των κονιαμάτων.

Τα κτίρια από άοπλη φέρουσα τοιχοποιία, τα οποία απαρτίζουν ένα σημαντικό ποσοστό του δομημένου περιβάλλοντος στη χώρα μας, χαρακτηρίζονται από αυξημένη σεισμική τρωτότητα και ως εκ τούτου αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες απειλές για απώλεια ζωής και καταστροφή περιουσίας. Πρόδηλη, επομένως, είναι η ανάγκη άμεσης αποκατάστασης των κτιρίων αυτών, ενώ τα οφέλη της ανάπτυξης αποτελεσματικών, οικονομικά πρόσφορων αλλά και φιλικών προς το περιβάλλον τεχνικών ενίσχυσης είναι προφανή και δεν χρήζουν ιδιαίτερης επιχειρηματολογίας. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση μίας νέας μεθόδου ενίσχυσης στοιχείων φέρουσας τοιχοποιίας με τη χρήση υλικών, τα οποία προκύπτουν συνδυάζοντας πλέγματα συνεχών ινών με ανόργανα κονιάματα (π.χ. με βάση το τσιμέντο). Αυτή η νέα γενιά συνθέτων υλικών αποτελεί μια βελτιωμένη πρόταση σε σύγκριση με τα ινοπλισμένα πολυμερή (ΙΟΠ), η χρήση των οποίων δεν έχει διαθοθεί ακόμα ευρέως σε κατασκευές από φέρουσα τοιχοποιία κυρίως λόγω ορισμένων προβλημάτων που αφορούν στη χρήση ρητινών. Στα προβλήματα αυτά περιλαμβάνεται η ασυμβατότητα με τα υλικά παλαιών τοιχοδομών, η δυσκολία εφαρμογής σε επιφάνειες με ανωμαλίες και/ή μεγάλη τραχύτητα, η απομείωση αντοχής των πολυμερών σε υψηλές θερμοκρασίες, το υψηλό κόστος και ο περιορισμός της ικανότητας “αναπνοής” των δομικών στοιχείων που καλύπτονται από μανδύες ΙΟΠ. Μια εκ πρώτης όψεως λογικοφανής λύση στα παραπάνω προβλήματα θα μπορούσε να είναι η αντικατάσταση της ρητίνης, η οποία αποτελεί το συνδετικό υλικό μεταξύ των συνεχών ινών, δηλαδή την “μήτρα”, με πολύ λεπτόκοκκο υλικό ανόργανης σύστασης, π.χ. τύπου κονιάματος με βάση το τσιμέντο. Τέτοιες λύσεις έχουν δοκιμασθεί τα τελευταία χρόνια σε στοιχεία σκυροδέματος αλλά και φέρουσας τοιχοποιίας (Kolsch 1998) χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία, διότι η κοκκομετρία των κονιαμάτων, ακόμα και των εξαιρετικά λεπτόκοκκων, δεν επιτρέπει τον πλήρη εμποτισμό των ινών, με αποτέλεσμα την εμφάνιση πτωχών χαρακτη-

Οι πρώτες εργασίες όπου ινοπλέγματα συνδυάστηκαν με κονιάματα για την ενίσχυση δομικών στοιχείων ήταν αυτές των Curbach & Brueckner (2003) και Curbach & Ortlepp (2003) και αφορούσαν σε οπλισμένο σκυρόδεμα. Στις εργασίες αυτές γίνονται μελέτες συνάφειας ινοπλεγμάτων ανόργανης μήτρας - σκυροδέματος και παρουσιάζονται αποτελέσματα δοκιμών κάμψης επί δοκών ενισχυμένων με υαλοπλέγματα σε τσιμεντοκονίαμα. Επίσης, στις εργασίες των Triantafillou & Papanicolaou (2005), Triantafillou et al. (2006), Triantafillou & Papanicolaou (2006) και Τριαντάφυλλου και Συνεργάτες (2006) μελετάται η εφαρμογή TRM για την κατασκευή μανδυών με στόχο την περίσφιγξη σκυροδέματος και την ενίσχυση έναντι τέμνουσας και

Σχήμα 1. Πλέγματα ινών (α) δύο διευθύνσεων και (β) τεσσάρων διευθύνσεων, (γ) Εφαρμογή ινοπλεγμάτων σε κονίαμα.

 Į 

70 |

ΤΕΥΧΟΣ 2ο 2008

ȕ Ȗ 
PP

PP

PP

 PP

  P P

PP  PP

Σχήμα 1. Τύποι δοκιμίων: (α) Τύπου Α, (β) τύπου Β και (γ) τύπου Γ. (δ) Διαστάσεις των 6-οπων οπτοπλίνθων που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή των δοκιμίων.

PP PP

PP

Į PP

PP

ȕ 

κάμψης. Η εφαρμογή ινοπλεγμάτων σε ανόργανη μήτρα για την ενίσχυση φέρουσας τοιχοποιίας μελετάται για πρώτη φορά στις πειραματικές εργασίες των Papanicolaou et al. (2006α,β). Στην παρούσα εργασία γίνεται μια συνοπτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων από δοκιμές όπου έγινε χρήση μανδυών TRM, αλλά και σύγκριση αυτών με ισοδύναμους μανδύες ΙΟΠ, με στόχο την ενίσχυση φέρουσας τοιχοποιίας σε ανακυκλιζόμενη φόρτιση (α) εκτός επιπέδου και (β) εντός επιπέδου. Εκ των αποτελεσμάτων συνάγεται ότι η προτεινόμενη τεχνική είναι εξαιρετικής αποτελεσματικότητας, η οποία είναι συγκρίσιμη και γενικά υψηλότερη αυτής των ΙΟΠ, προσφέροντας παράλληλα όλα τα πλεονεκτήματα των τελευταίων (εξαιρετικά λεπτοί μανδύες, υψηλή αντοχή, μεγάλη παραμορφωσιμότητα, υψηλή ανθεκτικότητα, ευκολία εφαρμογής).

2. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Το πειραματικό πρόγραμμα περιελάμβανε δοκιμές επί 41 δρομικών τοιχίσκων οπτοπλινθοδομής, μικρής και μεσαίας κλίμακας, η πλειονότητα των οποίων ενισχύθηκε με αμφίπλευρους (και συμμετρικούς ως προς τον αριθμό των στρώσεων) μανδύες TRM. Μικρός αριθμός δοκιμίων ενισχύθηκε με ράβδους συνεχών ινών άνθρακα σε μία διεύθυνση τοποθετημένες σε εγκοπές κατά μήκος συγκεκριμένων αρμών και στερεωμένες με εποξειδική ρητίνη (Near Surface Mounted Reinforcement - NSM). Τα δοκίμια ελέγχθησαν υπό συνθήκες ανακυκλιζόμενης φόρτισης σε: (α) εντός επιπέδου κάμψη με την παράλληλη επιβολή αξονικού φορτίου, (β) εκτός επιπέδου κάμψη και (γ) εντός επιπέδου διάτμηση με ή δίχως την παράλληλη επιβολή αξονικού φορτίου. Κύρια παράμετρος προς διερεύνηση ήταν ο αριθμός των στρώσεων, ενώ παράλληλα έγινε σύγκριση των ενισχυμένων με TRM δοκιμίων με αντίστοιχα δοκίμια ενισχυμένα με μανδύες από ΙΟΠ, οι οποίοι διέφεραν ως προς τους μανδύες TRM μόνο ως προς το συνδετικό υλικό των ινών (εποξειδική ρητίνη έναντι κονιάματος με βάση το τσιμέντο).

Ȗ 

į 2.1 Υλικά και δοκίμια Κατασκευάστηκαν τρεις τύποι δοκιμίων: δοκίμια τύπου Α (διατμητικά τοιχώματα) με ύψος 1.3 m και πλάτος 0.8 m, τύπου Β (στοιχεία τύπου πεσσού) με ύψος 1.3 m και πλάτος 0.4 m και τύπου Γ (στοιχεία τύπου υπερθύρου) με ύψος 0.4 m και πλάτος 1.3 m. Η γεωμετρία των δοκιμίων δίνεται στο Σχήμα Ια-γ. Τα δοκίμια τύπου Α δοκιμάστηκαν υπό την προαναφερθείσα συνθήκη φόρτισης (γ), τα δοκίμια τύπου Β δοκιμάστηκαν υπό τις συνθήκες φόρτισης (α) και (β) και τα δοκίμια τύπου Γ δοκιμάστηκαν υπό τις συνθήκες φόρτισης (β) και (γ) (δίχως την επιβολή αξονικού φορτίου). Για την κατασκευή των δοκιμίων (η οποία έγινε σε κλειστό χώρο από εξειδικευμένο τεχνίτη) χρησιμοποιήθηκαν εξάοποι οπτόπλινθοι (από κεραμοποιία της περιοχής Πατρών), διαστάσεων 185x85x60 mm (Σχ. 1δ). Η πρώτη σειρά οπτοπλίνθων, για όλα τα δοκίμια, διεστρώθη επί μίας αρχικής στρώσης τσιμεντοκονιάματος πάχους 10 mm, ενώ το πάχος όλων των αρμών (οριζοντίων και κατακόρυφων) ήταν επίσης ίσο με 10 mm. Για την κατασκευή των δοκιμίων έγινε χρήση τσιμεντοκονιάματος γενικής εφαρμογής με αναλογίες τσιμέντο:άσβεστος:άμμος: ίσες με 1:2:10 (κ.ο.) και λόγο νερού προς τσιμέντο ίσο με 0.8 (κ.β.). Για την αποφυγή πρόωρων αστοχιών των δοκιμίων αναφοράς και των δοκιμίων με οπλισμούς σε εγκοπές (π.χ. κατά τη φάση μεταφοράς και τοποθέτησης τους στο πλαίσιο φόρτισης), η επιφάνεια των τοιχίσκων επικαλύφθηκε με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα χαμηλής αντοχής (περίπου ίσης με 4 N/ mm2 σε 28 ημέρες).

Οι μέσες τιμές θλιπτικής αντοχής των οπτοπλίνθων σε διευθύνσεις παράλληλα και κάθετα προς τις οπές, όπως προέκυψαν από αντίστοιχες δοκιμές θλίψης σε τρία δοκίμια ανά διεύθυνση φόρτισης, βρέθηκαν ίσες με 8.9 N/ mm2 και 3.7 N/mm2, αντίστοιχα. Η εφελκυστική αντοχή από κάμψη του τσιμεντοκονιάματος στις 28 ημέρες προσδιορίσθηκε από δοκιμές κάμψης τριών σημείων επί πρισματικών δοκιμίων με διαστάσεις 40x40x 160 mm και η θλιπτική του αντοχή (στην ίδια ηλικία) εκτιμήθηκε από δο-

ΤΕΥΧΟΣ 2ο 2008

| 71


κιμές θλίψης επί των τεμαχίων τα οποία προέκυψαν από τις προαναφερθείσες δοκιμές κάμψης (σχετικό πρότυπο ΕΝ 1015-11). Βάσει των παραπάνω, οι μέσες τιμές της εφελκυστικής αντοχής από κάμψη και της θλιπτικής αντοχής του τσιμεντοκονιάματος στις 28 ημέρες βρέθηκαν ίσες με 1.17 N/mm2 και 3.91 N/mm2, αντίστοιχα. Η θλιπτική αντοχή της οπτοπλινθοδομής σε διευθύνσεις παράλληλα και κάθετα ως προς τους αρμούς προσδιορίσθηκε από τρεις δοκιμές θλίψης ανά περίπτωση, σε πρισματικά δοκίμια με διαστάσεις 390x85x420 mm (μήκος x πλάτος χ ύψος). Τα πρίσματα αυτά κατασκευάστηκαν και συντηρήθηκαν με τον ίδιο τρόπο με τους τοιχίσκους, ενώ οι δοκιμές όλων των δοκιμίων (πρισμάτων και τοιχίσκων) έλαβαν χώρα στην ίδια χρονική περίοδο. Οι δοκιμές θλίψης πραγματοποιήθηκαν σε μηχανή δυναμικότητας 4000 kN, υπό ελεγχόμενη μετατόπιση με ταχύτητα 0.1 mm/s. Τα φορτία καταγράφονταν μέσω δυναμοκυψέλης, ενώ οι μετατοπίσεις λαμβάνονταν από ηλεκτρικά μηκυνσιόμετρα (LVDTs), τοποθετημένα κεντρικά στις όψεις των δοκιμίων. Οι προκύπτουσες μέσες τιμές της θλιπτικής αντοχής, του τέμνοντος μέτρου ελαστικότητας και της παραμόρφωσης θραύσης ήταν ίσες με 4.3 N/mm2, 1.94 kN/mm και 0.22% για την περίπτωση θλίψης παράλληλα προς τους αρμούς, και 2.0 N/mm2, 1.70 kN/mm2 και 0.19%, για την περίπτωση θλίψης κάθετα προς τους αρμούς. Το πλέγμα ινών άνθρακα που χρησιμοποιήθηκε αποτελείτο από δέσμες ινών, πλάτους 4 mm, ισόποσα διατεταγμένων σε δύο κάθετες μεταξύ τους διευθύνσεις (0°/90°), με καθαρό άνοιγμα βροχίδων ίσο με 6 mm. Κάθε στρώση πλέγματος ινών είχε βάρος ίσο με 168 g/m2 και ονομαστικό πάχος ίσο με 0.047 mm (υπολογισμένο βάσει ισοδύναμης κατανομής των ινών σε ομοιόμορφη διάταξη ανά διεύθυνση - smeared distribution, δηλαδή χωρίς τα κενά των βροχίδων), δηλαδή λιγότερο από το μισό ενός κοινού υφάσματος ινών άνθρακα σε μία διεύθυνση. Η εγγυημένη εφελκυστική αντοχή και το μέτρο ελαστικότητας των ινών ήταν 3350 N/mm2 και 225 kN/mm2, αντίστοιχα. Η ανόργανη μήτρα που χρησιμοποιήθηκε ήταν από λεπτόκκοκο ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα με λόγο τσιμέντου προς πολυμερή περίπου ίσο με 10:1 κ.β. Η αναλογία ανάμιξης νερού προς κονία ήταν 1:3.3 κ.β., ενώ το νωπό ανάμειγμα χαρακτηριζόταν από ικανή εργασιμότητα για εφαρμογή σε κατακόρυφες επιφάνειες (πλαστικό κονίαμα) και από μικρή απώλεια κάθισης στο χρόνο (μισή ώρα σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 20°C). Οι μέσες τιμές της θλιπτικής και της εφελκυστικής αντοχής από κάμψη του τσιμεντοκονιάματος στις 28 ημέρες ήταν 31.36 N/mm2 και 5.77 N/mm2, αντίστοιχα. Η οργανική μήτρα που χρησιμοποιήθηκε για την επικόλληση των πλεγμάτων ήταν τύπου εποξειδικής ρητίνης δύο συστατικών με αναλογία ανάμιξης ρητίνης: σκληρυντή ίσης προς 4:1. Σύμφωνα με το τεχνικό φυλλάδιο του προϊόντος, η εφελκυστική αντοχή της εποξειδικής

72 |

ΤΕΥΧΟΣ 2ο 2008

ρητίνης ήταν ίση με 30 N/mm2 και το μέτρο ελαστικότητας ίσο με 3.8 kN/mm2 (οι τιμές αυτές αντιστοιχούν σε ηλικία 7 ημερών μετά από συντήρηση του υλικού στους 23 °C). Για τα λιγοστά δοκίμια τα οποία ενισχύθηκαν με ινοπλισμένα πολυμερή σε εγκοπές (τεχνική NSM), χρησιμοποιήθηκαν ράβδοι από ίνες άνθρακα εμποτισμένες σε εποξειδική ρητίνη, με διαστάσεις διατομής 2x16 mm (πάχος x πλάτος). Οι εγκοπές είχαν δημιουργηθεί κατά τη φάση κατασκευής των δοκιμίων κατά μήκος συγκεκριμένων αρμών. Το μέτρο ελαστικότητας και το ογκομετρικό ποσοστό των ινών στις ράβδους ήταν 225 kN/mm2 και 40%, αντίστοιχα. Οι εγγυημένες τιμές της εφελκυστικής αντοχής, του μέτρου ελαστικότητας και της παραμόρφωσης θραύσης των ράβδων ήταν ίσες με 2070 N/mm2, 125 kN/mm2 και 0.17%, αντίστοιχα. Για να ληφθούν υπόψη φαινόμενα κλίμακας, κάθε ράβδος κόπηκε κατά μήκος σε δύο ίσα τμήματα και έτσι το τελικό πλάτος των ράβδων που χρησιμοποιήθηκαν ήταν ίσο με 7.5 mm. Η στερέωση των ράβδων έγινε με τη χρήση εποξειδικής συνδετικής κονίας τριών συστατικών (εμπλουτισμένης και με τσιμεντοειδή υλικά λεπτής διαβάθμισης), με θλιπτική αντοχή και εφελκυστική αντοχή από κάμψη ίσες με 40 N/mm2 και 9 kN/mm , αντίστοιχα. Η εφαρμογή των στρώσεων TRM και ΙΟΠ έγινε κατά τον συνήθη τρόπο επικόλλησης υφασμάτων ή ελασμάτων ΙΟΠ σε δομικά στοιχεία. Πρώτα, οι επιφάνειες των δοκιμίων προετοιμάσθηκαν ελαφρά με ηλεκτρικό τριβείο και καθαρίσθηκαν με τη χρήση μεταλλικής βούρτσας και πεπιεσμένου αέρα. Ακολούθως κατασκευάσθηκαν οι μανδύες με επάλληλες στρώσεις συνδετικού υλικού (κονίαμα ή ρητίνη, κατά περίπτωση) και πλέγματος, το οποίο κάλυπτε όλη την επιφάνεια του δοκιμίου. Το συνδετικό υλικό εφαρμόσθηκε με σπάτουλα και κυλίνδρωση. Όταν το συνδετικό μέσο ήταν κονίαμα, το πλέγμα πιεζόταν εντός του κονιάματος, έτσι ώστε το κονίαμα να διαπεράσει τις βροχίδες, εξασφαλίζοντας την αλληλεμπλοκή πλέγματος/ μήτρας. Κάθε στρώση πλέγματος-κονιάματος είχε συνολικό πάχος περίπου ίσο με 2 mm. Η διαδικασία επαναλαμβανόταν έως ότου συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός στρώσεων (κάθε επακόλουθη στρώση εφαρμοζόταν επί νωπής ακόμα προηγούμενης στρώσης) και η τελική στρώση πλέγματος καλυπτόταν από μία τελική στρώση συνδετικού υλικού.

3. ΕΚΤΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗ Κύριες παράμετροι προς διερεύνηση σε αυτό το τμήμα του πειραματικού προγράμματος ήταν ο αριθμός των στρώσεων για τους αμφίπλευρους μανδύες (μία ή δύο) και το συνδετικό μέσο (κονίαμα ή ρητίνη). Χρησιμοποιήθηκαν δοκίμια τύπου Β και Γ, έτσι ώστε να εξασφαλισθεί αστοχία


Σχήμα 2. (α) Πειραματική διάταξη ανακυκλιζόμενης φόρτισης εκτός επιπέδου, (β) Διαγώνια ρηγμάτωση των τοιχίσκων. (γ) Αποκόλληση του μανδύα TRM από το υπόστρωμα, σε μεγάλες μετατοπίσεις.

Piston DzȝȕȠȜȠĮ 

λόγω ορθών τάσεων κάθετα και παράλληλα προς τους αρμούς, αντίστοιχα. Η σήμανση των δοκιμίων ήταν O_F _ΥΝ (δοκίμια τύπου Β) και O_F _ΥΝ (δοκίμια τύπου Γ), όπου Ο δηλώνει φόρτιση εκτός επιπέδου (out-of-plane), Υ η ένδειξη του συνδετικού υλικού (R για ρητίνη και Μ για κονίαμα), Ν ο αριθμός των στρώσεων (1 ή 2) και τα σύμβολα και για κάμψη που προκαλεί ορθές τάσεις κάθετα και παράλληλα στους αρμούς, αντίστοιχα. Για την τελευταία περίπτωση (δοκίμια τύπου Γ), χρησιμοποιήθηκαν δύο επιπλέον δοκίμια, τα οποία ενισχύθηκαν με ράβδους σε εγκοπές (εντός των αρμών). Το ένα από τα δοκίμια αυτά ενισχύθηκε με δύο ράβδους ανά πλευρά, ενώ το άλλο με τρεις. Τα δοκίμια αναφοράς και αυτά με ράβδους σε εγκοπές διαφοροποιούνται ως προς τα υπόλοιπα με αντικατάσταση των συμβόλων ΥΝ με τα σύμβολα C και NSM, αντίστοιχα. Όλα τα ενισχυμένα δοκίμια υπεβλήθησαν σε ανακυκλιζόμενη εκτός επιπέδου κάμψη τριών σημείων με άνοιγμα 1.20 m και 1.15 m για τα δοκίμια τύπου Β και Γ, αντίστοιχα, και με ελεγχόμενη παράμετρο τη μετατόπιση. Τα δοκίμια τοποθετήθηκαν οριζόντια εντός ενός ισχυρού πλαισίου

Πίνακας 1. Αποτελέσματα δοκιμών σε ανακυκλιζόμενη φόρτιση εκτός επιπέδου φόρτιση.

74 |

ΤΕΥΧΟΣ 2ο 2008

ȈȒȝĮȞıȘ įȠțȚȝȓȦȞ 2B)ŏB& 2B)ŏB5 2B)ŏB5 2B)ŏBȂ 2B)ŏBȂ 2B)B& 2B)B5 2B)B5 2B)BȂ 2B)BȂ 2B)B160 2B)B160

Ȗ 

ȕ 

φόρτισης και το φορτίο εφαρμόστηκε μέσω ενός κατακόρυφου υδραυλικού εμβόλου δυναμικότητας 500 kN. Η πειραματική διάταξη, η οποία ήταν πανομοιότυπη για όλα τα δοκίμια (τύπου Β και Γ) δίνεται στο Σχήμα 2 μαζί με τυπικές μορφές αστοχίας. Η βύθιση στο μέσον του ανοίγματος καταγραφόταν μέσω ενός εξωτερικού αισθητήρα μετατόπισης τοποθετημένου στη μία πλευρά των δοκιμίων. Η ιστορία φόρτισης περιελάμβανε διαδοχικούς κύκλους επιβαλλόμενης μετατόπισης (ώθηση/έλξη του εμβόλου) αυξανομένου εύρους (κατά 1 mm) με ταχύτητα 0.1 mm/s. Τα δοκίμια αναφοράς δοκιμάστηκαν υπό μονοτονική φόρτιση ελεγχόμενης μετατόπισης με ρυθμό επίσης ίσο με 0.1 mm/s. Τα αποτελέσματα των δοκιμών σε εκτός επιπέδου φόρτιση και οι αντίστοιχες μορφές αστοχίας δίνονται στον Πίνακα 1. Οι καμπύλες φορτίου - μετατόπισης (βύθιση στο μέσον του ανοίγματος) και οι αντίστοιχες περιβάλλουσες καμπύλες για όλα τα δοκίμια δίνονται στο Σχήμα 3. Για την περίπτωση των δοκιμίων τύπου Β, η μέθοδος ενίσχυσης με μανδύες TRM απεδείχθη εξαιρετικά αποτελεσματική και περισσότερο αποδοτική σε σχέση με την

ȂȑȖȚıIJȠ ǺȪșȚıȘıIJȠȝȑıȠȞIJȠȣ ǹșȡȠȚıIJȚțȒĮʌȠȡȡȠ ijȠȡIJȓȠ N1 ĮȞȠȓȖȝĮIJȠȢ PP ijȫȝİȞȘİȞȑȡȖİȚĮ N1PP

ǷșȘıȘ DzȜȟȘ ǷșȘıȘ DzȜȟȘ ȠȢțȪțȜȠȢ ȠȢțȪțȜȠȢ a      

      

      

            

      

ȂȠȡijȒĮıIJȠȤȓĮȢ ǻȚİȪșȣȞıȘĮıIJȠȤȓĮȢ 

ǹıIJȠȤȓĮțĮIJȐIJȘȝİIJĮijȠȡȐ ȀĮȝʌIJȠįȚĮIJȝȘIJȚțȒ ǷșȘıȘ ȀĮȝʌIJȠįȚĮIJȝȘIJȚțȒ ǷșȘıȘ ȀĮȝʌIJȠįȚĮIJȝȘIJȚțȒ ǷșȘıȘ ȀĮȝʌIJȠįȚĮIJȝȘIJȚțȒ ǷșȘıȘ ȀĮȝʌIJȚțȒ ȌĮșȣȡȒșȡĮȪıȘǿȅȆ DzȜȟȘ ȀĮȝʌIJȠįȚĮIJȝȘIJȚțȒ ǷșȘıȘ ȈIJĮįȚĮțȒșȡĮȪıȘ750 DzȜȟȘ ȀĮȝʌIJȠįȚĮIJȝȘIJȚțȒ ǷșȘıȘ ȀĮȝʌIJȚțȒ ĮʌȠțȩȜȜȘıȘ ȀĮȝʌIJȠįȚĮIJȝȘIJȚțȒ ĮʌȠțȩȜȜȘıȘ


ενίσχυσης με ράβδους σε εγκοπές (NSM) και συγκρίθηκε με εκείνη της μεθόδου μανδυών από ινοπλέγματα. Τα δοκίμια τύπου Α (διατμητικά τοιχώματα) δοκιμάστηκαν ως κατακόρυφοι πρόβολοι φορτιζόμενοι με σταθερό αξονικό θλιπτικό φορτίο στην ανώτερη σειρά οπτοπλίνθων και με ένα συγκεντρωμένο πλευρικό φορτίο στην κορυφή, σε απόσταση 1.10 m από τη βάση τους. Τα δοκίμια τύπου Β και Γ δοκιμάστηκαν ως οριζόντια στοιχεία σε κάμψη τριών σημείων και με άνοιγμα 1.17 m και 1.12 m, αντίστοιχα. Η πειραματική διάταξη για τα δοκίμια τύπου Β στόχευε στην αναπαραγωγή των συνθηκών καμπτοδιατμητικής φόρτισης πεσσών (κατά τη διάρκεια σεισμού), οι οποίοι βρίσκονται στις κατώτερες στάθμες κατασκευών φέρουσας τοιχοποιίας, όπου τα αξονικά θλιπτικά φορτία είναι υπολογίσιμα. Για τον λόγο αυτό, καθ’όλη τη διάρκεια της ανακυκλιζόμενης εντός επιπέδου φόρτισης των δοκιμίων τύπου Β εφαρμόσθηκε στα άκρα τους σταθερό αξονικό θλιπτικό φορτίο. Η πειραματική διάταξη για τα δοκίμια τύπου Γ στόχευε στην αναπαραγωγή των συνθηκών καμπτοδιατμητικής φόρτισης υπερθύρων κατά τη διάρκεια σεισμού. Η σήμανση των δοκιμίων ήταν η ακόλουθη: IS _ΥΝ (δοκίμια τύπου A), IX_F_YN (δοκίμια τύπου Β) και I_Sb_YN (δοκίμια τύπου Γ), όπου το I δηλώνει εντός επιπέδου (in-plane) καταπόνηση, Χ η τιμή του επιβαλλόμενου αξονικού φορτίου εκπεφραζόμενού ως ποσοστού της θλιπτικής αντο-

Į 

 

 ǺȪșȚıȘıIJȠȝȑıȠȞIJȠȣĮȞȠȓȖȝĮIJȠȢ PPA

ĭȠȡIJȓȠ N1 

į 

 

 

 

ǺȪșȚıȘıIJȠȝȑıȠȞIJȠȣĮȞȠȓȖȝĮIJȠȢ PP

ĭȠȡIJȓȠ N1   

ȚĮ ǺȪșȚıȘıIJȠȝȑıȠȞIJȠȣĮȞȠȓȖȝĮIJȠȢ PP

ș ǺȪșȚıȘıIJȠȝȑıȠȞIJȠȣĮȞȠȓȖȝĮIJȠȢ PP

2B) B0

   Ț    

2B) B160ıIJ 

ǺȪșȚıȘıIJȠȝȑıȠȞIJȠȣĮȞȠȓȖȝĮIJȠȢ PP

ǺȪșȚıȘıIJȠȝȑıȠȞIJȠȣĮȞȠȓȖȝĮIJȠȢ PP

Ș 2B) B1602B) B5

      2B) B0

ĭȠȡIJȓȠ N1

ĭȠȡIJȓȠ N1

ǺȪșȚıȘıIJȠȝȑıȠȞIJȠȣĮȞȠȓȖȝĮIJȠȢ PP

İ 

Ȗ 

ǺȪșȚıȘıIJȠȝȑıȠȞIJȠȣĮȞȠȓȖȝĮIJȠȢ PP ȗ 

 

ǺȪșȚıȘıIJȠȝȑıȠȞIJȠȣĮȞȠȓȖȝĮIJȠȢ PP

ĭȠȡIJȓȠ N1

ĭȠȡIJȓȠ N1

   

 

2B) B5ǺȪșȚıȘıIJȠȝȑıȠȞIJȠȣĮȞȠȓȖȝĮIJȠȢ PP

2B)AB5 A 2B) B5 A 2B) B0 2B)AB0ȕ 

 

ǺȪșȚıȘıIJȠȝȑıȠȞIJȠȣĮȞȠȓȖȝĮIJȠȢ PP2B) B0

Σε αυτή τη φάση του πειραματικού προγράμματος χρησιμοποιήθηκαν και οι τρεις τύποι δοκιμίων (Α, Β, Γ). Οι παράμετροι υπό διερεύνηση ήταν οι ίδιες με την περίπτωση της εκτός επιπέδου φόρτισης, ενώ (κατά περίπτωση) περιελάμβαναν επιπλέον και την τιμή του εφαρμοζόμενου θλιπτικού αξονικού φορτίου (ως ποσοστού της θλιπτικής αντοχής της τοιχοποιίας). Για την ομάδα δοκιμίων τύπου Α μόνο διερευνήθηκε η αποτελεσματικότητα της μεθόδου 

ĭȠȡIJȓȠ N1

 ĭȠȡIJȓȠ N1ĭȠȡIJȓȠ N1

ĭȠȡIJȓȠ N1

ĭȠȡIJȓȠ N1

A

2B) B0 

Σχήμα 3. Καμπύλες φορτίου-μετατόπισης και αντίστοιχες περιβάλλουσες για δοκίμια σε ανακυκλιζόμενη φόρτιση εκτός επιπέδου: (α)-(ε) Δοκίμια τύπου Β και (στ)-(ιβ) Δοκίμια τύπου Γ.A

2B) B54. ΕΝΤΟΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗA

2B) B5ĭȠȡIJȓȠ N1

μέθοδο ΙΟΠ σε όρους αντοχής και παραμορφωσιμότητας των τοιχίσκων. Οι λόγοι των φορτίων και των μετατοπίσεων κατά την αστοχία των τοιχίσκων με μανδύες TRM προς τις αντίστοιχες τιμές των τοιχίσκων με μανδύες FRP ήταν της τάξης του 1.2 για το φορτίο και 2.0 για την παραμόρφωση αστοχίας. Πρέπει να σημειωθεί ότι για όλες τις δοκιμές ως αστοχία ορίσθηκε είτε το σημείο όπου παρατηρήθηκε απότομη πτώση του φορτίου, είτε το σημείο όπου το φορτίο μειώθηκε στο 80% της μέγιστης τιμής του, εάν η πτώση του φορτίου ήταν σταδιακή. Για την περίπτωση κάμψης των δοκιμίων τύπου Γ, όταν η αστοχία επήλθε λόγω θραύσης των ινών του πλέγματος (σε δοκίμια με μία στρώση πλέγματος), η μέθοδος ενίσχυσης με μανδύες TRM απεδείχθη κατά 20% και 15% λιγότερο αποδοτική σε όρους αύξησης της αντοχής και της παραμορφωσιμότητας, αντίστοιχα, σε σύγκριση με την μέθοδο TRM. Όταν όμως η αστοχία ήταν καμπτικού ή καμπτοδιατμητικού τύπου, οι μανδύες TRM ήταν κατά 13% και 40% περισσότερο αποδοτικοί σε όρους αντοχής και παραμορφωσιμότητας, αντίστοιχα, σε σχέση με τους μανδύες TRM. Από σύγκριση των αθροιστικά απορροφούμενων ενεργειών που αναγράφονται στον Πίνακα 1, εξάγεται το συμπέρασμα ότι, γενικά, η ικανότητα απορρόφησης ενέργειας και των δύο συστημάτων ενίσχυσης (TRM και ΙΟΠ) είναι συγκρίσιμη. Σύγκριση των δυσκαμψιών των δοκιμίων με τα δύο είδη μανδυών καταδεικνύει την ελαφρώς πιο πλάστιμη συμπεριφορά των δοκιμίων με μανδύες TRM για τα αρχικά στάδια της φόρτισης και την αντιστροφή της εικόνας αυτής για μεγάλες μετατοπίσεις (στις οποίες τα δοκίμια με μανδύες ΙΟΠ είχαν ήδη αστοχήσει). Η μέθοδος ενίσχυσης με τη χρήση ράβδων ΙΟΠ σε εγκοπές σε σύγκριση με τη μέθοδο των μανδυών (με συγκρίσιμα ποσοστά ινών και ανεξαρτήτως συνδετικού μέσου) απεδείχθη περισσότερο αποδοτική σε όρους αύξησης της παραμορφωσιμότητας και λιγότερο αποδοτική ως προς την αύξηση της φέρουσας ικανότητας, της απορρόφησης ενέργειας και της δυσκαμψίας. Περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό το τμήμα του πειραματικού προγράμματος δίνονται στην εργασία των Papanicolaou et al. (2006α).

B5

2B)

B5

2B)

B0

2B)

B0

2B)B&

2B)

 

2B)B160 2B) B160

Țȕ 

   

ǺȪșȚıȘıIJȠȝȑıȠȞIJȠȣĮȞȠȓȖȝĮIJȠȢ PP

ΤΕΥΧΟΣ 2ο 2008

| 75


Σχήμα 4. (α) Πειραματική διάταξη δοκιμίων τύπου Α και (β) πειραματική διάταξη δοκιμίων τύπου Β και Γ. (γ) Λυγισμός του μανδύα TRM στη βάση του διατμητικού τοιχώματος, (δ) Καμπτική ρηγμάτωση του μανδύα TRM σε δοκίμιο τύπου Β λίγο πριν τον λυγισμό. (ε) Εκτεταμένη αποκόλληση του πλέγματος από την τοιχοποιία σε δοκίμιο τύπου Γ.

&DSSLQJ V\VWHP

3LVWRQ

&\OLQGHUMDFNV 3LVWRQIL[LQJ

İ 

'LVSODFHPHQW WUDQVGXFHUV

ȕ 

ΤΕΥΧΟΣ 2ο 2008

į 

Į χής της τοιχοποιίας (2.5% ή 10% για τα δοκίμια τύπου Α και 10% ή 25% για τα δοκίμια τύπου Γ), Υ η ένδειξη του συνδετικού υλικού (R για ρητίνη και Μ για κονίαμα) και Ν ο αριθμός των στρώσεων (1 ή 2). Τα δοκίμια αναφοράς και τα δοκίμια με ράβδους σε εγκοπές διαφοροποιούνται με αντικατάσταση των συμβόλων ΥΝ με τα σύμβολα C και NSM, αντίστοιχα. Όλα τα δοκίμια υπεβλήθησαν σε ανακυκλιζόμενη εντός επιπέδου φόρτιση με ελεγχόμενη παράμετρο τη μετατόπιση, εκτός από τα δοκίμια αναφοράς των δοκιμίων τύπου Β και Γ, τα οποία δοκιμάστηκαν υπό μονοτονική φόρτιση. Η πειραματική διάταξη για τη φόρτιση των διατμητικών τοιχωμάτων δίνεται στο Σχήμα 4α. Η εφαρμογή του αξονικού θλιπτικού φορτίου πραγματοποιήθηκε μέσω ειδικού συστήματος μεταλλικών στοιχείων (συνδυασμός δοκών και σπειρωμάτων). Το πλευρικό φορτίο εφαρμόσθηκε μέσω οριζόντιου σερβοϋδραυλικού εμβόλου MTS δυναμικότητας 250 kN. Η εφαρμογή θλιπτικού φορτίου ίσου με το 10% της θλιπτικής αντοχής της τοιχοποιίας πραγματοποιήθηκε με τη χρήση δύο υδραυλικών γρύλων δυναμικότητας 120 kN. To σύστημα ελέγχου των υδραυλικών γρύλων επέτρεπε την αυτόματη ρύθμιση της εφαρμοζόμενης πίεσης κατά τη διάρκεια των δοκιμών και τη διατήρηση της στο προκαθορισμένο επίπεδο. Η εφαρμογή θλιπτικού φορτίου ίσου με το 2.5% της θλιπτικής αντοχής της τοιχοποιίας πραγματοποιήθηκε με προσθήκη βαρών στην κορυφή των διατμητικών τοιχωμάτων. Για τον έλεγχο της ανασήκωσης του πόδα των τοιχίσκων από την επιφάνεια έδρασής τους (λόγω λικνισμού) και για την καταγραφή των οριζοντίων μετατοπίσεων σε προκαθορισμένα σημεία του ύψους των δοκιμίων (σε αποστάσεις 0.20 m, 0.55 m και 0.85 m από τη βάση των στοιχείων) χρησιμοποιήθηκε μία διάταξη πέντε ηλεκτρικών μηκυνσιομέτρων. Η πειραματική διάταξη για τα δοκίμια τύπου Β δίνεται στο Σχήμα 4β. Η εφαρμογή του αξονικού φορτίου πραγματοποιήθηκε μέσω της χρήσης ενός υδραυλικού γρύλου (δυναμικότητας 120 kN) και ενός συστήματος περίσφιγξης (για το δοκίμιο και τον

76 |

Ȗ 

γρύλο) μέσω ζεύγους μεταλλικών σπειρωμάτων. Όπως και στην περίπτωση της εκτός επιπέδου φόρτισης, το φορτίο στα δοκίμια τύπου Β και Γ εφαρμόστηκε από ένα έμβολο δυναμικότητας 500 kN κατακόρυφα τοποθετημένο στο πλαίσιο φόρτισης, ενώ οι μετατοπίσεις καταγράφονταν από ένα ηλεκτρικό μηκυνσιόμετρο στερεωμένο στο μέσον του ανοίγματος των δοκιμίων. Η πειραματική διάταξη για τα δοκίμια Β και Γ ήταν όμοια, με τη διαφορά ότι για τα δοκίμια τύπου Γ απουσίαζε το αξονικό φορτίο. Η ιστορία φόρτισης ήταν ίδια με την περίπτωση της εκτός επιπέδου καταπόνησης, με το ρυθμό επιβολής μετακίνησης να είναι ίσος με 0.1 mm/s για τα δοκίμια τύπου Α και 0.01 mm/s για τα δοκίμια τύπου Β και Γ. Ο ρυθμός επιβολής μετακίνησης για τη μονοτονική φόρτιση (δοκίμια αναφοράς τύπου Β και Γ) ήταν ίσος με 0.003 mm/s. Τα αποτελέσματα των δοκιμών σε εντός επιπέδου φόρτιση και οι αντίστοιχες μορφές αστοχίας δίνονται στον Πίνακα 2. Οι καμπύλες φορτίου - μετατόπισης και οι αντίστοιχες περιβάλλουσες καμπύλες για όλα τα δοκίμια δίνονται στο Σχήμα 5. Όλα τα δοκίμια αναφοράς τύπου Α καθώς και το δοκίμιο με πέντε ράβδους FRP ανά πλευρά τοποθετημένες εντός κάθε τρίτου αρμού αστόχησαν λόγω λικνισμού, ο οποίος επήλθε μετά από εκτεταμένη ρηγμάτωση κοντά στη βάση των στοιχείων (κατά μήκος της βάσης). Αυτός ο τύπος αστοχίας οφείλεται στο σχετικά μικρού μεγέθους θλιπτικό φορτίο και στον λόγο διαστάσεων των στοιχείων (τοιχίσκοι μέτριας λυγηρότητας). Η απόκριση των διατμητικών τοιχωμάτων τα οποία είχαν ενισχυθεί με αμφίπλευρους μανδύες από πλέγματα ινών άνθρακα μίας στρώσης ήταν όμοια ως προς την εξέλιξη της βλάβης και τη μορφή αστοχίας, ανεξαρτήτως συνδετικού μέσου (κονίαμα ή ρητίνη). Μετά από έντονη (και συμμετρική) ρηγμάτωση στους πόδες των στοιχείων (στα άκρα των βάσεων τους) επήλθε στις θέσεις αυτές (στην εφελκυόμενη πλευρά) θραύση μερικών κατακόρυφων δεσμών ινών. Η θραύση αυτή οδήγησε στην πλήρη σύνθλιψη του θλιβόμενου πόδα, με αποτέ-


Περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό το τμήμα του πειραματικού προγράμματος δίνονται στην εργασία των Papanicolaou et al. (2006β).

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

,B6:B5

Į   

,B6 B5,B6 B0 :

,B6 B0

,B6:B5

Ț 

 

,B)B0 ,B)B0

/RDG N1

/RDG N1

  

Țȕ  ȂİIJĮIJȩʌȚıȘıIJȘȞțȠȡȣijȒ PP     

ȚıIJ ,B)B0 ,B)B0

,B)B&

,B)B& Țį 

 

&

  

Țİ 

 

,B)B5

&

,B6 B0

  ,B6 B5 ǺȪșȚıȘıIJȠȝȑıȠȞIJȠȣĮȞȠȓȖȝĮIJȠȢ PP 

      

0LGVSDQGLVSODFHPHQW PP

0LGVSDQGLVSODFHPHQW PP

ĭȠȡIJȓȠ N1

,B)B0 ,B)B00LGVSDQGLVSODFHPHQW PP

 ǺȪșȚıȘıIJȠȝȑıȠȞIJȠȣĮȞȠȓȖȝĮIJȠȢ PP      

/RDG N1

/RDG N1

ĭȠȡIJȓȠ N1

&

,B6 B0

ȂİIJĮIJȩʌȚıȘıIJȘȞțȠȡȣijȒ PP

'LVSODFHPHQWDWWRS PP

0LGVSDQGLVSODFHPHQW PPȚĮ 

 ǺȪșȚıȘıIJȠȝȑıȠȞIJȠȣĮȞȠȓȖȝĮIJȠȢ PP      ș 

       

ĭȠȡIJȓȠ N1

ȚȖ 

ĭȠȡIJȓȠ N1,B)B0

ĭȠȡIJȓȠ N1

,B)B0

,B6:B160

0LGVSDQGLVSODFHPHQW PP

/RDG N1

/RDG N1

ĭȠȡIJȓȠ N1ĭȠȡIJȓȠ N1'LVSODFHPHQWDWWRS PP,B6:B& 

 ȂİIJĮIJȩʌȚıȘıIJȘȞțȠȡȣijȒ PP     

 ȂİIJĮIJȩʌȚıȘıIJȘȞțȠȡȣijȒ PP       

:

,B6 B0,B)B5:

,B6 B0Ș 

:

,B6 B5/RDG N1

 

:

:

,B6 B5Țȗ  ǺȪșȚıȘıIJȠȝȑıȠȞIJȠȣĮȞȠȓȖȝĮIJȠȢ PP       

ǺȪșȚıȘıIJȠȝȑıȠȞIJȠȣĮȞȠȓȖȝĮIJȠȢ PP        ĭȠȡIJȓȠ N1

:

ĭȠȡIJȓȠ N1

/RDG N1

/RDG N1

ĭȠȡIJȓȠ N1 

ıIJ ȂİIJĮIJȩʌȚıȘıIJȘȞțȠȡȣijȒ PP 'LVSODFHPHQWDWWRS PP

,B6:B0

:

,B6 B5

ȂİIJĮIJȩʌȚıȘıIJȘȞțȠȡȣijȒ PP

'LVSODFHPHQWDWWRS PP

,B6 B5

 

       

       

ȂİIJĮIJȩʌȚıȘıIJȘȞțȠȡȣijȒ PP 'LVSODFHPHQWDWWRS PP

       İ ĭȠȡIJȓȠ N1

ȗ 

ȂİIJĮIJȩʌȚıȘıIJȘȞțȠȡȣijȒ PP 'LVSODFHPHQWDWWRS PP

/RDG N1

/RDG N1

ĭȠȡIJȓȠ N1

 

,B6:B0

       

ȂİIJĮIJȩʌȚıȘıIJȘȞțȠȡȣijȒ PP 'LVSODFHPHQWDWWRS PP       

ĭȠȡIJȓȠ N1

į ,B6:B0/RDG N1

7KUHDGHG URGIDLOHG DWEDVHIL[LQJ DVVHPEO\

ȂİIJĮIJȩʌȚıȘıIJȘȞțȠȡȣijȒ PP 'LVSODFHPHQWDWWRS PP

/RDG N1        

,B6:B0ĭȠȡIJȓȠ N1Ȗ ȂİIJĮIJȩʌȚıȘıIJȘȞțȠȡȣijȒ PP 'LVSODFHPHQWDWWRS PP:

        

ȂİIJĮIJȩʌȚıȘıIJȘȞțȠȡȣijȒ PP 'LVSODFHPHQWDWWRS PP 

ȕ        /RDG N1

/RDG N1

ĭȠȡIJȓȠ N1

ĭȠȡIJȓȠ N1

/RDG N1

ĭȠȡIJȓȠ N1,B6:B5,B6: B5

 

/RDG N1

Τα δοκίμια αναφοράς των ομάδων Β και Γ αστόχησαν λόγω της διάνοιξης μίας μοναδικής καμπτικής ρωγμής στο μέσον του ανοίγματος. Η απόκριση όλων των ενισχυμένων δοκιμίων τύπου Β ήταν γενικά παραπλήσια. Κατά τα αρχικά στάδια της φόρτισης παρατηρήθηκε αποκόλληση στην διεπιφάνεια οπτοπλίνθων/κονιάματος στις θέσεις των αρμών στην περιοχή της επιβολής του φορτίου (μέσον του ανοίγματος), ενώ στη συνέχεια αναπτύχθηκε σταδιακή ρηγμάτωση της οπτοπλινθοδομής στην ίδια θέση (λόγω θλίψης). Αυτό οδήγησε στην πλήρη σύνθλιψη των οπτοπλίνθων και στον λυγισμό του μανδύα (Σχήμα 4δ), γεγονός που συνοδεύτηκε από απότομη πτώση του φορτίου. Τα δοκίμια τύπου Γ, τα οποία είχαν ενισχυθεί με μία στρώση μανδύα FRP ή δύο στρώσεις μανδύα TRM αστόχησαν ψαθυρά λόγω σύνθλιψης της οπτοπλινθοδομής στο μέσον του ανοίγματος, ενώ δοκίμια με μανδύες μίας στρώσης TRM αστόχησαν λόγω αποκόλλησης του πλέγματος από το υπόστρωμα (Σχήμα 4ε). Συγκρίνοντας τους δύο τύπους μανδυών σε δοκίμια τύπου Β και Γ, φαίνεται ότι οι μανδύες TRM είναι λιγότερο αποδοτικοί ως προς την αύξηση της αντοχής, αλλά πολύ περισσότερο αποδοτικοί ως προς την αύξηση της παραμορφωσιμότητας.

Σχήμα 5. Καμπύλες φορτίου-μετατόπισης και περιβάλλουσες για δοκίμια σε εντός επιπέδου φόρτιση: (α)-(ι) Δοκίμια τύπου Α, (ια)-(ιδ) δοκίμια τύπου Β και (ιε)-(ιη) δοκίμια τύπου Γ.

Στην εργασία αναπτύσσεται μια νέα τεχνική ενίσχυσης στοιχείων φέρουσας τοιχοποιίας. Η τεχνική βασίζεται στη χρήση συνθέτων υλικών τα οποία αποτελούνται από ινοπλέγματα ινών σε ανόργανη μήτρα (π.χ. κονίαμα με βάση το τσιμέντο), αποσκοπώντας στην επίλυση προβλημάτων που χαρακτηρίζουν τα ινοπλισμένα πολυμερή (ΙΟΠ) σχε-

/RDG N1

ĭȠȡIJȓȠ N1

λεσμα τον τοπικό λυγισμό του μανδύα (Σχήμα 4γ) και την απότομη πτώση του φορτίου. Στην περίπτωση στοιχείων με μανδύες TRM, η ρηγμάτωση της ανόργανης μήτρας στην περιοχή της βάσης είχε προηγηθεί της θραύσης του ινοπλέγματος, σηματοδοτώντας με τον τρόπο αυτό την επικείμενη αστοχία (σε αντίθεση με τους μανδύες ρητίνης). Αύξηση του αξονικού φορτίου σε τοιχώματα με μανδύες FRP είχε ως αποτέλεσμα μία πολύ μικρή αύξηση στην αντοχή των στοιχείων και μία ασήμαντη αύξηση στην παραμορφωσιμότητά τους. Για τοιχώματα με μανδύες TRM, η αντίστοιχη αύξηση στην αντοχή ήταν σημαντικά μεγαλύτερη, ενώ παρατηρήθηκε μείωση της παραμορφωσιμότητας. Ανεξαρτήτως αριθμού στρώσεων, οι μανδύες TRM κρίνονται ως λιγότερο αποδοτικοί σε σύγκριση με τους αντίστοιχους μανδύες FRP ως προς την αύξηση της αντοχής, αλλά περισσότερο αποδοτικοί ως προς την αύξηση της παραμορφωσιμότητας. Επίσης, ανεξαρτήτως συνδετικού μέσου, οι μανδύες δύο στρώσεων (σε σύγκριση με αυτούς μίας στρώσης) προσφέρουν αύξηση της φέρουσας ικανότητας και μικρή μείωση της παραμορφωσιμότητας. Αυτό καταδεικνύεται και από το γεγονός ότι δεν παρατηρήθηκε θραύση του πλέγματος πριν από τη σύνθλιψη του πόδα και τον επακόλουθο λυγισμό του μανδύα σε κανένα από τα τοιχώματα με μανδύα δύο στρώσεων. Από σύγκριση των αθροιστικά απορροφούμενων ενεργειών που αναγράφονται στον Πίνακα 2 εξάγεται το συμπέρασμα ότι, γενικά, η ικανότητα απορρόφησης ενέργειας και των δύο συστημάτων ενίσχυσης (TRM και FRP) είναι συγκρίσιμη.

&

,B6 B5 & ,B6 B0 & ,B6 B0

 

&

,B6 B&

ȚȘ 

 

ǺȪșȚıȘıIJȠȝȑıȠȞIJȠȣĮȞȠȓȖȝĮIJȠȢ PP 

      

ΤΕΥΧΟΣ 2ο 2008

| 77


Πίνακας 2. Αποτελέσματα δοκιμών σε εντός επιπέδου φόρτιση.

ȈȒȝĮȞıȘ įȠțȚȝȓȦȞ

ȂȑȖȚıIJȠ ȂİIJĮIJȩʌȚıȘıIJȘȞ 3PD[ ijȠȡIJȓȠ N1 ĮıIJȠȤȓĮD PP 3

įX

PD[&

įX &ǷșȘıȘ DzȜȟȘ ǷșȘıȘ

DzȜȟȘ

ǿB6:B& ǿB6:B5 ǿB6:B5 ǿB6:BȂ ǿB6:BȂ ǿB6:B16Ȃ ǿB6:B& ǿB6:B5 ǿB6:B5 ǿB6:BȂ ǿB6:BȂ

     

     

     

    E 

     

     

ǿB)B& ǿB)B0 ǿB)B0 ǿB)B& ǿB)B5 ǿB)B0 ǿB)B0

   

   

   

 F   

   

   

ȉȪʌȠȢ$

7ȪʌȠȢ%

7ȪʌȠȢī

ǹșȡȠȚıIJȚțȒ ĮʌȠȡȡȠijȫȝİȞȘ İȞȑȡȖİȚĮ N1PP ȠȢțȪțȜȠȢ ȠȢțȪțȜȠȢ

     

     

ȠȢțȪțȜȠȢ ȠȢțȪțȜȠȢ

   

   

ȠȢțȪțȜȠȢ ȠȢțȪțȜȠȢ

ȂȠȡijȒĮıIJȠȤȓĮȢ ǻȚİȪșȣȞıȘĮıIJȠȤȓĮȢ 

ȁȚțȞȚıȝȩȢ ǷșȘıȘ ĬȡĮȪıȘǿȅȆ DzȜȟȘ ȈȪȞșȜȚȥȘʌȩįĮ ǷșȘıȘ ȈȪȞșȜȚȥȘʌȩįĮ ǷșȘıȘ ȈȪȞșȜȚȥȘʌȩįĮ ǷșȘıȘ ȁȚțȞȚıȝȩȢ ǷșȘıȘ ȁȚțȞȚıȝȩȢ ǷșȘıȘ ĬȡĮȪıȘǿȅȆ ǷșȘıȘ ȈȪȞșȜȚȥȘʌȩįĮ ǷșȘıȘ ȈȪȞșȜȚȥȘʌȩįĮ DzȜȟȘ ȈȪȞșȜȚȥȘʌȩįĮ ǷșȘıȘ  ȀĮȝʌIJȚțȒ ȈȪȞșȜȚȥȘG ǷșȘıȘ ȈȪȞșȜȚȥȘG ǷșȘıȘ ȀĮȝʌIJȚțȒ ȈȪȞșȜȚȥȘG ǷșȘıȘ ȈȪȞșȜȚȥȘG ǷșȘıȘ ȈȪȞșȜȚȥȘG ǷșȘıȘ  ȀĮȝʌIJȚțȒ ȈȪȞșȜȚȥȘG ǷșȘıȘ ǹʌȠțȩȜȜȘıȘ750 ǷșȘıȘ

ȈȪȞșȜȚȥȘG ǷșȘıȘ 

ǿB6 B&     ǿB6&B5     ǿB6&B0     ǿB6&B0     D ȅȚȝİIJĮIJȠʌȓıİȚȢȝİIJȡȠȪȞIJĮȞıIJȘȞțȠȡȣijȒIJȦȞıIJȠȚȤİȓȦȞȖȚĮIJĮįȠțȓȝȚĮIJȪʌȠȣǹțĮȚıIJȠȝȑıȠȞIJȠȣĮȞȠȓȖȝĮIJȠȢȖȚĮIJĮ ȣʌȩȜȠȚʌĮ įȠțȓȝȚĮ īȚĮ įȠțȓȝȚĮ ȝİ ĮıIJȠȤȓĮ ȜȩȖȦ ȜȚțȞȚıȝȠȪ ǿB6:B& ǿB6:B& țĮȚ ǿB6:B16Ȃ IJȠ įX ĮȞIJȚıIJȠȚȤİȓıIJȠıȘȝİȓȠȩʌȠȣIJȠȐțȡȠIJȠȣʌȩįĮIJȠȣıIJȠȚȤİȓȠȣĮȞĮıȘțȫȞİIJĮȚĮʌȩIJȘȞİʌȚijȐȞİȚĮȑįȡĮıȒȢIJȠȣ E ǹıIJȠȤȓĮ ıʌİȚȡȫȝĮIJȠȢ ıIJȘ ıȣȞĮȡȝȠȖȒIJȠȚȤȓıțȠȣʌȜĮȚıȓȠȣȑįȡĮıȘȢ țĮIJȐIJȘȞȑȜȟȘ IJȠȣİȝȕȩȜȠȣ F ǾĮıIJȠȤȓĮȘȠʌȠȓĮİʌȒȜșİ țĮIJȐIJȘȞȫșȘıȘIJȠȣİȝȕȩȜȠȣįİȞİʌȑIJȡİȥİIJȘıȣȝʌȜȒȡȦıȘIJȠȣțȪțȜȠȣijȩȡIJȚıȘȢ±İįȫȘIJȚȝȒIJȠȣ įX ĮȞIJȚıIJȠȚȤİȓıIJȠ IJȠȣ 3PD[ GȈȪȞșȜȚȥȘȠʌIJȠʌȜȓȞșȦȞıIJȠȝȑıȠȞIJȠȣĮȞȠȓȖȝĮIJȠȢ &

τικά με την χρήση εποξειδικών ρητινών. Τα ινοπλέγματα ινών σε ανόργανη μήτρα (textile-reinforced mortars - TRM) δοκιμάζονται στη μορφή μανδύα για την ενίσχυση τοιχίσκων σε εντός και εκτός επιπέδου ανακυκλιζόμενη φόρτιση. Βάσει της απόκρισης άοπλων τοιχίσκων τύπου διατμητικού τοιχώματος, τύπου δοκού-υποστυλώματος και τύπου δοκού, οι οποίοι υπεβλήθησαν σε εκτός και εντός επιπέδου ανακυκλιζόμενη φόρτιση στα πλαίσια της παρούσας εργασίας, συμπεραίνεται ότι οι μανδύες TRM παρέχουν μεγάλη αύξηση τόσο της αντοχής όσο και της παραμορφωσιμότητας. Για την περίπτωση της εκτός επιπέδου φόρτισης, η ενίσχυση με μανδύες TRM αποδεικνύεται γενικά περισσότερο αποδοτική σε σύγκριση με την ενίσχυση με μανδύες FRP ίσης δυστένειας, τόσο ως προς την αύξηση της αντοχής, όσο και ως προς την αύξηση της παραμορφωσιμότητας. Στην περίπτωση που ο μηχανισμός αστοχίας των ενισχυ80 |

ΤΕΥΧΟΣ 2ο 2008

μένων στοιχείων χαρακτηρίζεται από θραύση των ινών του πλέγματος, η αποδοτικότητα της μεθόδου TRM υστερεί ελάχιστα σε σύγκριση με την αντίστοιχη της μεθόδου FRP. Για την περίπτωση της εντός επιπέδου φόρτισης, οι μανδύες από TRM σε σύγκριση με εκείνους από FRP αποδεικνύονται λιγότερο αποδοτικοί ως προς την αύξηση της αντοχής, με το βαθμό αποδοτικότητας της μεθόδου να εξαρτάται από τον τύπο της φόρτισης και από τον αριθμό των στρώσεων. Σε όρους αύξησης της αντοχής η αποδοτικότητα των μανδυών TRM είναι τουλάχιστον ίση με το 65-70% της αποδοτικότητας των μανδυών FRP. Σε όρους αύξησης της παραμορφωσιμότητας η αποδοτικότητα των μανδυών TRM είναι σημαντικά μεγαλύτερη από την αντίστοιχη των μανδυών FRP. Βάσει των αποτελεσμάτων της παρούσας εργασίας, η αύξηση της αποδοτικότητας αυτής (TRM συγκριτικά με FRP) είναι 15%-30% για την


περίπτωση των διατμητικών τοιχωμάτων, 135% για την περίπτωση στοιχείων τύπου δοκού-υποστυλώματος και 350% για την περίπτωση στοιχείων τύπου δοκού. Επιπλέον, ανεξάρτητα από το συνδετικό υλικό (κονίαμα ή ρητίνη), η αντοχή αυξάνεται με την αύξηση των στρώσεων και του εφαρμοζόμενου αξονικού φορτίου, με ταυτόχρονη μείωση της παραμορφωσιμότητας του στοιχείου. Αναμένεται ότι η τεχνική των TRM, στο εγγύς μέλλον θα αποτελεί μια ενδιαφέρουσα πρόταση για την αναβάθμιση κατασκευών από φέρουσα τοιχοποιία.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

ΑΝΑΦΟΡΕΣ Curbach, Μ. & Brueckner, Α. 2003. Textile Strukturen zur Querkraftverstaerkung von Stahlbetonbauteilen. Proceedings of 2nd Colloquium on Textile Reinforced Structures, Curbach Μ (ed.), Dresden, 347-360 (in German). Curbach, M. & Ortlepp, R. 2003. Besonderheiten des Verbundverhaltens von Verstaerkungsschichten aus textilbewehrtem. Proceedings of 2nd Colloquium on Textile Reinforced Structures, Curbach Μ (ed.), Dresden, 361-374 (in German).

Η εργασία εκπονήθηκε εν μέρει στα πλαίσια του ερευνη- Kolsch, H. 1998. Carbon Fiber Cement Matrix (CFCM) τικού προγράμματος “Αποτίμηση Σεισμικής Τρωτότητας Overlay System for Masonry Strengthening. Journal of Υφισταμένων Κτιρίων και Ανάπτυξη Προηγμένων Υλι- Composites for Construction, ASCE, 2(2), 105-109. κών/Τεχνικών Ενίσχυσης” - ΑΡΙΣΤΙΩΝ (www.aristion.gr), το οποίο χρηματοδοτείται από την ΓΓΕΤ μέσω του προ- Papanicolaou, C. G., Triantafillou, T. C, Papathanasiou, M. γράμματος ΕΠΑΝ “Δομημένο Περιβάλλον και Διαχείριση & Karlos, Κ. 2006α. Textile Reinforced Mortar (TRM) versus Σεισμικού Κινδύνου”, και εν μέρει στα πλαίσια του Ευρω- FRP as Strengthening Material of URM Walls - Part I: Outπαϊκού προγράμματος STREP του FP6 “Open and Fully of-Plane Cyclic Loading. Materials and Structures, RILEM,, Compatible Next Generation of Strengthening System for υπό κρίση. the Rehabilitation of the Mediterranean Building Heritage” - OPERHA. Στην υλοποίηση της εργασίας έχουν συμβάλλει Papanicolaou, C. G., Triantafillou, T. C, Karlos, K. & οι πρώην προπτυχιακοί φοιτητές Χ. Μπαβέλλας και Μ. Papathanasiou, Μ. 2006β. Textile Reinforced Mortar Μπουζούκου στα πλαίσια εκπόνησης διπλωματικής εργα- (TRM) versus FRP as Strengthening Material of URM Walls σίας. - Part II: In-Plane Cyclic Loading. Materials and Structures, RILEM, υπό κρίση. Triantafillou, Τ. C. & Papanicolaou, C. G. 2005. Textile Reinforced Mortars (TRM) versus Fiber Reinforced Polymers (FRP) as Strengthening Materials of Concrete Structures. 7th International Conference on FiberReinforced Polymers in Reinforced Concrete Structures - FRPRCS7, Kansas City, USA, November 7-10. ACI SP-230. Triantafillou, T. C. & Papanicolaou, C. G. 2006. Shear Strengthening of RC Members with Textile Reinforced Mortar (TRM) Jackets. Materials and Structures, RILEM, in press. Triantafillou, T. C, Papanicolaou, C. G., Zisimopoulos, P. and Laourdekis, T. 2006. Concrete Confinement with Textile Reinforced Mortar (TRM) Jackets. ACI Structural Journal, 103(1), 28-37. Τριαντάφυλλου, Α. Χ., Παπανικολάου, Κ. Γ., Μπουρνάς, Δ. και Λόντου, Π. 2006. Νέα Γενιά Συνθέτων Υλικών Ανόργανης Μήτρας (TRM) για την Ενίσχυση Κατασκευών Οπλισμένου Σκυροδέματος. Πρακτικά 15ου Συνεδρίου Σκυροδέματος, Αλεξανδρούπολη, 18-20 Οκτωβρίου.

ΤΕΥΧΟΣ 2ο 2008

| 81


ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΕΛΑΦΡΟΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ Σταύρος Αρχιτεκτονίδης ΤΕΚΤΟ HELLAS S.A.

Η κοινωνική επίγνωση του κινδύνου και η ανάπτυξη και εμπέδωση αντισεισμικής συνείδησης και συμπεριφοράς, ως αποτέλεσμα σωστής ενημέρωσης και εκπαίδευσης του πληθυσμού, θα πρέπει να είναι βασικός στόχος όχι μόνο της πολιτείας αλλά και όλων των εμπλεκόμενων φορέων συμπεριλαμβανομένου και του κατασκευαστικού κόσμου. Σήμερα στο πλαίσιο αυτού του στόχου η ΤΕΚΤΟ HELLAS αναλαμβάνει συνειδητά την εύθηνη που της αναλογεί και προσπαθεί να αφυπνίσει τη αντισεισμική συνείδηση τόσο του μέσου κατασκευαστή όσο και του απλού πολίτη. Η ΤΕΚΤΟ HELLAS εδώ και 26 χρόνια πρωτοπορεί στον τομέα των κατασκευών και ως ο μεγαλύτερος παραγωγός θερμομονωτικών ελαφροσκυροδεμάτων στην Ελλάδα από το 1994, εξελίσσει την τεχνολογία της μόνωσης

82 |

ΤΕΥΧΟΣ 2ο 2008

Τα θερμομονωτικά ελαφροσκυροδέματα για αντισεισμική προστασία που παράγει η εταιρία διατίθενται σήμερα σε όλη την Ελλάδα, Βουλγαρία, Γιουγκοσλαβία και Αλβανία μέσα από ένα πυκνό δίκτυο επιλεγμένων αντιπροσώπων με τις εμπορικές ονομασίες: POLITERM & POLIPLUS

χρονα με την απαίτηση δημιουργίας κλίσεων απορροής των υδάτων, αποτελούν κατάλληλο υπόστρωμα για την απευθείας τοποθέτηση στεγανωτικών μεμβρανών, ενώ η υψηλή θερμομονωτική τους αξία εκπληρώνει τις απαιτήσεις του κανονισμού θερμομόνωσης. Σε εφαρμογές στα δάπεδα μεταξύ των ορόφων αποτελούν κατάλληλο υπόστρωμα για την απευθείας τοποθέτηση πλακιδίων, εκπληρώνουν τις απαιτήσεις θερμομόνωσης και μπορούν να εξασφαλίσουν επαρκή ηχομόνωση.

Πρόκειται για προϊόντα υψηλής τεχνολογίας που είναι αποτέλεσμα πολύχρονης έρευνας και ανάπτυξης. Η καινοτομία των προϊόντων έγκειται στο γεγονός ότι κατά τη χρήση τους παρέχουν μια σειρά από σημαντικές λειτουργίες και ιδιότητες εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την αντισεισμική προστασία των κατασκευών. Βρίσκουν εφαρμογή σε δώματα, όπου ταυτό-

Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι μία συνηθισμένη τσιμεντοκονία έχει πυκνότητα 2.000 kg/m3. Επομένως υπολογίζεται εύκολα ότι για μια μικρή 4 όροφη οικοδομή με επιφάνεια 500 m2 ανά όροφο, για ένα μέσο πάχους γεμίσματος δαπέδου 10 cm ανά όροφο, η κοινή τσιμεντοκονίαμα επιβαρύνει την κατασκευή με βάρος περίπου 400.000 kg! Αντίθετα με τη χρήση των θερμομονωτικών

και αντισεισμικής προστασίας προσφέροντας προηγμένα θερμομονωτικά ελαφροσκυροδέματα κατάλληλα για αντισεισμική προστασία.


ελαφροσκυροδεμάτων αντισεισμικής προστασίας POLITERM & POLIPLUS με πυκνότητα 200-300 kg/m3 για την ίδια κατασκευή το βάρος που προσθέτουμε είναι μόλις 40.000 kg. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα θερμομονωτικά ελαφροσκυροδέματα POLITERM & POLIPLUS είναι τα μόνα υλικά που παρέχουν τόσο χαμηλές πυκνότητες καθώς τα συνήθη ελαφροσκυροδέματα που συναντούμε στην αγορά είναι της τάξης των 800-1200 kg/m3. Και βέβαια εάν θεωρήσουμε ότι τα οφέλη είναι σημαντικά για τις νέες κατασκευές, δεν νοείτε η χρήση άλλων υλικών πλην των θερμομονωτικών ελαφροσκυροδεμάτων σε παλαιές κατασκευές. Ιδιαίτερα μάλιστα όταν πολλές από αυτές ήδη φέρουν τα σημάδια παλαιοτέρων σεισμών. Η άποψη αυτή επιβάλλεται μάλιστα και μέσα από τις απαιτήσεις που θέτει ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας. Στο εγχειρίδιο του ΟΑΣΠ με

θέμα «Συστάσεις για Προσεισμικές και Μετασεισμικές Επεμβάσεις σε Κτίρια» (Απρίλιος 2001), ορίζει κατηγορηματικά ότι εάν πρόκειται να γίνει αλλαγή χρήσης ή προσθήκη φορτίων σε υφιστάμενο κτίριο, επιβάλλεται ενίσχυση ώστε να φέρει τα νέα φορτία. Είναι φανερό πως κάτι τέτοιο μπορεί να αποφευχθεί μόνο με τη χρήση θερμομονωτικών ελαφροσκυροδεμάτων.

επικινδυνότητα της κατασκευής σε περίπτωση σεισμού. Η αντισεισμική υπεροχή που προσφέρουν τα προϊόντα της TEKTO HELLAS είναι ο λόγος που χρησιμοποιούνται σήμερα στα σημαντικότερα έργα και στις πλέον εξειδικευμένες κατασκευές.

Σε μια διαρκώς εξελισσόμενη αγορά είναι επιτακτική ανάγκη η ορθολογική χρήση των υλικών, προκειμένου να εξασφαλίσουμε την αποτελεσματική αντισεισμική προστασία των κτιρίων. Για το σκοπό αυτό απαιτείται η συνεχής ενημέρωση των μελετητών και κατασκευαστών για τη χρήση των θερμομονωτικών ελαφροσκυροδεμάτων στην αντισεισμική προστασία. Αν δεν πετύχουμε στο σκοπό αυτό ελλοχεύει ο κίνδυνος να χρησιμοποιούνται, αλόγιστα, βαριά υλικά αυξάνοντας την

ΤΕΥΧΟΣ 2ο 2008

| 83


Γαλλική ενεργειακή εστία ξύλου H 1400 της εταιρείας AXIS Διαστάσεις τζαμιού 110Χ55. Απόδοση 19KW/H. Με εσωτερική επένδυση από πυρότουβλο κίτρινο ή μαύρο για μεγαλύτερη θερμοχωρητικότητα. Επένδυση κορνίζα από βαμμένο μέταλλο σε πολλά χρώματα και σχέδια.

Σόμπα της ιταλικής εταιρείας Jolly MEC

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΣΤΙΑ ΜΕ ΥΓΡΑΝΤΗΡΑ

Καίει ξύλο και pellet και μπορεί να συνδεθεί με τα σώματα του καλοριφέρ ή με ενδοδαπέδια συστήματα για την θέρμανση ολόκληρου του σπιτιού μέχρι 200 τετραγωνικά μέτρα. Μπορεί να παρέχει και ζεστό νερό χρήσης. Επίσης διαθέτει φουρνάκι για ψήσιμο.

Ενεργειακή εστία της Jolly MEC απόδοση 24,4 kW με Ventilater 410m3/h, έξυπνο σύστημα caldo control για αυτόματη ρύθμιση της καύσης και υγραντήρα για την υγροποίηση του αέρα. Προσθέστε λίγες σταγόνες από το αγαπημένο σας αιθέριο έλαιο στον υγραντήρα για να αρματώσετε όλο το σπίτι. Επένδυση από inox και μέταλλο.

Ï êüóìïò ôùí Laminate áðü ôç ÂéïêáñðÝô åßíáé ðñáãìáôéêÜ äéáöïñåôéêüò, ìå éäéáßôåñç áôìüóöáéñá êáé æåóôáóéÜ. ¸íáò êüóìïò üðïõ ç æùÞ åßíáé ðñáãìáôéêÜ ùñáßá! Ôá laminate ðáôþìáôá ôçò ÂéïêáñðÝô ÷áßñïõí åîáéñåôéêÞò öÞìçò. ×Üñç óôïí óõíå÷Þ Ýëåã÷ï ôçò ðáñáãùãéêÞò äéáäéêáóßáò, ôá áõóôçñÜ ðïéïôéêÜ êñéôÞñéá, êáé ôç áðïêëåéóôéêÞ ìÝèïäï ôïðïèÝôçóçò BerryLOC. ÌÝñá ìå ôç ìÝñá ðñïóðáèïýìå íá óõíôïíßóïõìå ôá õëéêÜ êáé ôç äéáêüóìçóç ìå ôçí áñ÷éôåêôïíéêÞ êáé ôï design

84 |

ΤΕΥΧΟΣ 2ο 2008

LAMINATE áðü ôç ÂéïêáñðÝô


Η εταιρεία ΒΕΡΥΚΟΚΟΣ ΑΒΕΕ διαθέτη μεγάλη ποικιλία σε μάρμαρα και γρανίτες. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της επεξεργάζεται και κατασκευάζει πάσης φύσεως ειδικές παραγγελίες για ορθομαρμαρώσεις κτιρίων δάπεδα, επενδύσεις μπάνιων, επενδύσεις τζακιών και πάγκων κουζίνας. Εγγύηση αποτελεί η εικοσαετής εμπειρία μας στην κατασκευή δόμηση και επένδυση.

ΤΕΥΧΟΣ 2ο 2008

| 85


EditorialHilti23x30_GX120 FIN

15-04-08

12:07

Page 1

∞˘ÙfiÌ·Ù· ηÚʈÙÈο ÂÚÁ·Ï›· ·ÂÚ›Ô˘

GX 120

GX 120-ª∂

ÁÈ· ÂÚÁ·Û›Â˜ Á˘„ÔÛ·Ó›‰·˜

ÁÈ· ËÏÂÎÙÚÔÏÔÁÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜

ΔÒÚ·, Ì ¤Ó· ηÏÒ‰ÈÔ ÏÈÁfiÙÂÚÔ Î·È ÛÙËÓ ÌÂÙ·ÏÏÈ΋ ™·˜ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ì ÙÔ GX 120-ME. ΔÔ Ó¤Ô, Ï‹Ú˜ ηٷÛ΢‹! °È· ÌÈ· ·ÎfiÌË ÊÔÚ¿, Ë Hilti ηÈÓÔÙÔÌ› Î·È Û·˜ ·˘ÙfiÌ·ÙÔ Î·ÚʈÙÈÎfi ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·ÂÚ›Ô˘ Ô˘ ·ÏÏ¿˙ÂÈ fiÛ· ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔ Ó¤Ô Î·ÚʈÙÈÎfi ·ÂÚ›Ô˘ Hilti GX 120. ÁÓˆÚ›˙ÂÙ ̤¯ÚÈ Û‹ÌÂÚ· ÁÈ· ÙËÓ ÛÙÂÚ¤ˆÛË ËÏÂÎÙÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÛÙËÚÈÁÌ¿ÙˆÓ Î·È ÛÙÔ ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi ÛÙÔȯ›Ô.

¶Ï‹Ú˘ Áο̷ ηÚÊÈÒÓ, ÁÈ· ÛÙÂÚ¤ˆÛË ÙÔ˘ ÛÙÚˆÙ‹Ú· ÛÙÔ ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi ÛÙÔȯ›Ô, ÁÚ‹ÁÔÚ· Î·È Ì ·ÛÊ¿ÏÂÈ·.

Èڛ˜ Â·Ó·ÊÔÚÙÈ˙fiÌÂÓË Ì·Ù·Ú›· Î·È Ì ÙËÓ Î·ÈÓÔÙÔÌÈ΋ ¤Ó‰ÂÈÍË ·ÂÚ›Ô˘ ÁÈ· Ó· ÌËÓ Ì¤ÓÂÙ ÔÙ¤ ·fi ·¤ÚÈÔ ÛÙËÓ ÂÚÁ·Û›· Û·˜.

¶Ï‹Ú˘ ÛÂÈÚ¿ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÏÔÁÈÎÒÓ ÛÙËÚÈÁÌ¿ÙˆÓ

∏ÏÂÎÙÚÔÏÔÁÈÎfi ÛÙ‹ÚÈÁÌ· ‰ÂÌ·ÙÈÎÔ‡ X-ECT MX °È· ÛÙÂÚÂÒÛÂȘ ÛˆÏËÓÒÛÂˆÓ ‰È·ÊfiÚˆÓ ‰È·Ì¤ÙÚˆÓ Î·È ÔÛÔًوÓ. ªÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ¤ˆ˜ 9¯ÈÏ. Ê¿Ú‰Ô˜ ‰ÂÌ·ÙÈÎÔ‡. ¢˘Ó·Ù‹ ηٷÛ΢‹ ÁÈ· ˘„ËÏ¿ ÊÔÚÙ›·.

∏ÏÂÎÙÚÔÏÔÁÈÎfi ÛÙ‹ÚÈÁÌ· ηψ‰›ˆÓ X-EKB MX 3 ÌÂÁ¤ıË, ÁÈ· ηÏ҉ȷ 4, 8 Î·È 16. ∂Ï·ÛÙÈÎfi ÙÂÏ›ˆÌ·. ¢È·ı¤ÛÈÌÔ Î·È Û ‚Ú·‰‡Î·˘ÛÙË ¤Î‰ÔÛË.

∏ÏÂÎÙÚÔÏÔÁÈÎfi ÛÙ‹ÚÈÁÌ· ÁÈ· ËÏÂÎÙÚÔÏÔÁÈο ÎÔ˘ÙÈ¿ Î·È Ï·ÛÙÈο ηӿÏÈ· X-ET MX ªÂÁ¿ÏË ÂÓۈ̷و̤ÓË ÙÂÙÚ¿ÁˆÓË ÚÔ‰¤Ï·. §›Á˜ ÛÙÂÚÂÒÛÂȘ ·Ó¿ ÙÚ¤¯ÔÓ Ì¤ÙÚÔ.

∏ÏÂÎÙÚÔÏÔÁÈÎfi ÛÙ‹ÚÈÁÌ· ÛˆÏ‹ÓˆÓ X-EKS MX ªÂÁ¤ıË ·fi 16 ¤ˆ˜ 40¯ÈÏ. ‰È¿ÌÂÙÚÔ˜ ۈϋӷ. ¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· Û‡Ó‰ÂÛ˘ ÔÏÏÒÓ ÛÙËÚÈÁÌ¿ÙˆÓ Ì·˙›. ∂‡ÎÔÏ· ÛÙÔ ÎÏ›ÛÈÌÔ.

ªÔÓfi ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi ÛÙ‹ÚÈÁÌ· X-FB MX °È· ÛÙÂÚ¤ˆÛË ÛˆÏ‹ÓˆÓ.

¢ÈÏfi ÌÂÙ·ÏÏÈÎfi ÛÙ‹ÚÈÁÌ· X-FB MX °È· ÛÙÂÚ¤ˆÛË ÛˆÏ‹ÓˆÓ.


ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΔΟΜΗΣΗ Η επιλογή των δομικών υλικών σχετίζεται πολλαπλώς με την αειφορική ή μη διάσταση των κατασκευών, αφού η χρήση δομικών υλικών που δεν πληρούν ορισμένα φιλοπεριβαλλοντικά κριτήρια μπορεί να επιφέρει: • Κατασπατάληση φυσικών πόρων και ενέργειας. • Διαταραχή του περιβάλλοντος από την εξόρυξη - ξύλευση των πρώτων υλών, την παραγωγή, μεταφορά και χρήση των δομικών υλικών. • Επιδείνωση του εσωτερικού περιβάλλοντος των κατασκευών και ενίσχυση του «Συνδρόμου του άρρωστου κτιρίου», συνδρόμου που μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την υγεία των ανθρώπων που ζουν ή εργάζονται σε ένα κτίριο. • Πτώση της παραγωγικότητας των ανθρώπων που ζουν ή εργάζονται σε ένα κτίριο. • Επιδείνωση του μικροκλίματος γύρω από ένα κτίριο. Για ορισμένα δομικά υλικά παρέχεται σήμερα κάποιο είδος οικολογικής σήμανσης, η οποία δίνει στον καταναλωτή ορισμένα εχέγγυα για την περιβαλλοντική φερεγγυότητα του προϊόντος. Η σήμανση αυτή μπορεί να παρέχεται είτε από εθνικούς και διακρατικούς φορείς, είτε και από ανεξάρτητους μη κυβερνητικούς φορείς. Τι γίνεται λοιπόν στην περίπτωση των προϊόντων που δεν διαθέτουν κάποια οικολογική σήμανση; Πώς επιλέγει κανείς τα καταλληλότερα απ’ αυτά; Για την επιλογή των καταλληλότερων (από περιβαλλοντικής σκοπιάς) υλικών, μία δόκιμη μεθοδολογία που ακολουθείται τα τελευταία χρόνια είναι αυτή της «Περιβαλλοντικής Προτίμησης». Η μεθοδολογία αυτή εφαρμόζεται με επιτυχία σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες που επιλέγουν και προωθούν την οικολογική δόμηση.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΣΕ ΔΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 2η προτίμηση

3η προτίμηση

Δεν συνιστάται

Φελλός Κυτταρίνη Ξυλόμαλλο Biofiber(βιοπολυμερές από καλαμπόκι)

Πετροβάμβακας

Διογκωμένη πολυστερίνη (EPS) Υαλοβάμβακας

Εξηλασμένη πολυστερίνη (ΕΚΤΟΣ DOW XPS) Πολυουρεθάνη

Εσωτερικοί αγωγοί αποχέτευσης

Κεραμικοί σωλήνες

Πολυαιθυλένιο (PE) Πολυπροπυλένιο (PP)

-

PVC

Σωληνώσεις νερού

Πολυπροπυλένιο (PP) Πολυαιθυλένιο (PE) Πολυβουτυλένιο

Ανοξείδωτο ατσάλι

Χαλκός

PVC

Εφαρμογή

Μόνωση τοίχων

Εξωτερικές πόρτες

Εσωτερικές πόρτες

Πλακάκια & κάλυψη πατωμάτων

1η προτίμηση

Ξυλεία κωνοφόρων με Πιστοποιημένη ανθεκτική εμφυτεύματα βορικών ξυλεία αειφορικής αλάτων διαχείρισης Κόντρα πλακέ από Ξυλεία κωνοφόρων χωρίς ξυλεία αειφορικής συντηρητικά διαχείρισης Πιστοποιημένη ξυλεία αειφορικής διαχείρισης Κυψελοειδής μοριοσανίδα

Ευρωπαϊκή ξυλεία κωνοφόρων

Λινόλαιο Κεραμικά πλακάκια Πιστοποιημένη ανθεκτική (κατά προτίμηση με ξυλεία αειφορικής οικολογική σήμανση) διαχείρισης Ξυλεία επεξεργασμένη Φελλός με συντηρητικά

Μη πιστοποιημένη τροπική ξυλεία

Αλουμίνιο Ξυλεία κωνοφόρων με συντηρητικά

PVC

Κόντρα πλακέ από ξυλεία αειφορικής διαχείρισης Νοβοπάν

Μη πιστοποιημένη τροπική ξυλεία PVC

Καουτσούκ

Φελλός με επίστρωση PVC ή πολυουρεθάνης

Ακρυλικά (Plexiglas)

PVC

Επιστέγαστρα Διαφανή συστήματα επικαλύψεων

Γυάλινα

Πολυανθρακικά

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΚΡΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ Καλωδιώσεις

Προϊόντα ελεύθερα αλογόνων (halogen-free) πολυαιθυλενίου (PE), πολυπροπυλενίου (ΡΡ) ή καουτσούκ, αντί του προβληματικού από περιβαλλοντική άποψη PVC

Προϊόντα ξύλου

Υλικά μηδενικών ή εξαιρετικά χαμηλών εκπομπών φορμαλδεΰδης

Στεγάνωση κεκλιμένων στεγών

Μεμβράνες πολυολεφίνης ή πολυπροπυλενίου-πολυαιθυλενίου, αντί των συμβατικών ασφαλτόπανων

Υαλοστάσια

Διπλοί υαλοπίνακες χαμηλής εκπεμψιμότητας (low-e) με θερμοδιακοπή για βέλτιστα θερμικά αποτελέσματα και προστασία κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Στα πλαίσια παραθύρων προτιμώνται ξύλινα κουφώματα ή ξύλου-αλουμινίου, αντί των πλαισίων από PVC

Χρώματα

Προϊόντα που φέρουν κάποια οικολογική σήμανση (όπως π.χ. το ‘Οικολογικό Σήμα’ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ‘Γαλάζιο Άγγελο’ του Γερμανικού Υπουργείου Περιβάλλοντος, το ‘Green Seal’ των ΗΠΑ κ.λπ), ή ισοδύναμα προϊόντα με φυσικά συστατικά

ΤΕΥΧΟΣ 2ο 2008

| 87


Κυπρίων Ηρώων 60, 163 41, Ηλιούπολη Τ 210 9945593, 210 9957770 F 210 9945593 ΕΠΩΝΥMIΑ ΕΤΑΙΡIΑΣ

......................................................................................................................................................................

ΟΝΟMΑΤΕΠΩΝΥMΟ

.......................................................................................................................................................................

ΕΠΑΓΓΕΛMΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

κάρτα συνδρομής

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ ΤΗΛ

..................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. Τ.Κ. .....................................

...............................................................

FAX

...........................................................

e-mail

Για να γίνει έναρξη της συνδρομής σας πρέπει να αποστείλετε ταχυδρομική ή τραπεζική επιταγή ΕΘΝΙΚΗ: Αρ. Λογ. 089/910899 81 ALPHA BANK: Αρ. Λογ. 135-00-2310017507

...............................................

ΙΔΙΩΤΗΣ/ ΕΤΑΙΡΙΑ/ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ..............50€

ΙΔΙΩΤΗΣ/ ΕΤΑΙΡΙΑ/ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ..............90€

Υπογράψτε και στείλτε μας με fax στο 210 9945593 ή e-mail στο info@metalkat.gr την κάρτα συνδρομής και το καταθετήριο της κατάθεσης για την έναρξη της συνδρομής

ΦΟΙΤΗΤΗΣ ....................................35€

ΦΟΙΤΗΤΗΣ ....................................60€

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ...........................................................................

Συνδρομή για 1 χρόνο (4 τεύχη)

Συνδρομή για 2 χρόνια (8 τεύχη)

ΥΠΟΓΡΑΦΗ..................................................................................

Κυπρίων Ηρώων 60, 163 41, Ηλιούπολη Τ 210 9945593, 210 9957770 F 210 9945593 ΕΠΩΝΥMIΑ ΕΤΑΙΡIΑΣ

......................................................................................................................................................................

ΟΝΟMΑΤΕΠΩΝΥMΟ

.......................................................................................................................................................................

κάρτα καταχώρισης

ΕΠΑΓΓΕΛMΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ ΤΗΛ

..................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. Τ.Κ. .....................................

...............................................................

FAX

...........................................................

e-mail

Τα στοιχεία σας κρατούνται εμπιστευτικά και σε καμία περίπτωση δεν δίνονται σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς την έγγραφη συγκατάθεσή σας. Χρησιμοποιούνται μόνο από την εταιρεία και για την χρήση που έχετε συμφωνήσει.

...............................................

Επιθυμώ να λάβω γνώση από εσάς για τις δυνατότητες διαφημιστικής καταχώρισης ή\και άλλης προβολής μέσω του περιοδικού σας ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ {Υπογράψτε και στείλτε μας με fax στο 210 9945593 ή e-mail στο info@metalkat.gr την κάρτα ενδιαφερομένου για καταχώριση) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ...............................................................................

ΥΠΟΓΡΑΦΗ......................................................................................

Κυπρίων Ηρώων 60, 163 41, Ηλιούπολη Τ 210 9945593, 210 9957770 F 210 9945593 ΕΠΩΝΥMIΑ ΕΤΑΙΡIΑΣ

......................................................................................................................................................................

ΟΝΟMΑΤΕΠΩΝΥMΟ

.......................................................................................................................................................................

κάρτα υλικών 2008

ΕΠΑΓΓΕΛMΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΗ ΤΗΛ

..................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. Τ.Κ. .....................................

...............................................................

FAX

...........................................................

e-mail

...............................................

Ζητήστε περισσότερες πληροφορίες για τις εταιρίες και τα υλικά\υπηρεσίες που προσφέρουν σημειώνοντας με x τον κωδικό που αναγράφεται στις αντίστοιχες καταχωρίσεις. Υπογράψτε και στείλτε μας με fax στο 210 9945593 ή e-mail στο info@metalkat.gr την κάρτα υλικών με τις επιλογές σας. Η Preview ADD και το περιοδικό ΔΟΜΗΣΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ θα προωθήσουν τις προτιμήσεις σας στις αντίστοιχες εταιρίες προκειμένου να λάβετε από αυτές περισσότερες πληροφορίες ή να έρθουν σε επαφή μαζί σας. Αφήστε ένα έυλογο διάστημα 20 ημερών προκειμένου να εξυπηρετηθείτε.


Exo_Eso_Domisi33.qxd

5/25/2008

3:41

Page 2


2008

TIMH: 1 0

EURO

3:40

ÔÅÕ×ÏÓ 33 / ÁÐÑÉËÉÏÓ - ÌÁÚÏÓ - ÉÏÕÍÉÏÓ

5/25/2008

ÄÏÌÇÓÇ & ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÅÓ

Exo_Eso_Domisi33.qxd Page 1

ΔΟΜΗΣΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ  
ΔΟΜΗΣΗ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ  

Περιοδικό για την ενημέρωση των Κατασκευαστών

Advertisement