Aktuelt nr 52

Page 1

D

et

er n si g ma

elv - for det står i... er man s

Nr. 52 · februar · 2014

GL. RYE

Møllemarkedet byder på nye oplevelser Side 26

Håndbold for store og små Side 12

HJARSBÆKVEJ I GL. RYE - ENERGIRIGTIGE OG BÆREDYGTIGE BOLIGER FOR ALLE

Byggeri begyndes i maj:

Varmeværket starter nyt projekt i foråret:

33 nye boliger i Gl. Rye

Solvarme og varmepumper. Op til 80% vedvarende energi

Side 16

Side 5

1


Gl. Rye portræt

I GL. RYE Nyt fra GRIF...................... side 8 Borgerforeningen............ side 16 Gl. Rye kirke...................... side 23 Nyt fra FDF........................ side 32

Produktion Layout: pt·grafisk.dk Oplag: 1.200 stk.

Redaktion Ansvarshavende redaktør Iben Johanne Thomsen Sognepræst

Peter Hald Borgerforeningen

Marianne Fjerbæk GRIF

Kim Pedersen FDF

Karen Thomsen Skribent

Formand Ove Krogsøe Tove Olesen Kasserer

John Jensen Annoncer mv.

Peer Thøgersen pt grafisk.dk

pt@ptgrafisk.dk

Forsidefoto: Sommerfest i Gl. Rye 2013 Foto: www.ibry.dk Næste nummer af Aktuelt i Gl. Rye udkommer i maj 2014. Deadline søndag den 27 april. Indlevering af materiale til: pt@ptgrafisk.dk

22

Hvordan kan vi hele tiden i enighed finde ud af, hvordan vi kommer videre?

Et portræt af viceskoleleder Gert Lorensen af Karen Thomsen

”Benjamin- det friske pust”

ligger i et lille afgrænset bysamfund, og Bison, hvor børnene kommer fra, er en Gert Lorensen er viceskoleleder på Gl. del af skolen. Skolen er træk- og samRye Skole, hvor han arbejdet i 30½ år lingspunkt, kultur-og mødested, alt det under 4 forskellige skoleledere. Det har som er bærende i et lokalsamfund. Det været et varieret arbejdsliv, hvor han i er vigtigt, at vi er ”wos” bevidst om det, flere perioder har været konstitueret, siger Gert, og det sønderjyske skinner men aldrig har ønsket at gå efter lederigennem. Der er stor lokal opbakning posten, fordi det var noget andet, han til skolen og det arbejder Gert bevidst ville. med at udbygge. Jeg møder Gert i biblioteket, og en Da han startede på skolen var han gruppe drenge kommer løbende og ”Benjamin”, som daværende skoleseråber ”Gert, Gert har du ikke lige en kretær Ulla Møller kaldte ham. Der var nøgle til natur/teknik” og Gert drejer kun en otte ni lærere, og venligt af, låser drengene de øvrige var ældre. Gert ind med et smil, og præblev ”Benjamin – det frisenterer samtidig de vandske pust”, og sammen rende pinde, som er nye med et par andre unge logerende på skolen. lærere, kom han til at stå Da Gert søgte arbejde i for et generationsskifte. Gl.Rye var det svært at få Han fik hurtigt tillidsjob, og han så ikke sig selv poster som lærerrådssom lærer på en landsbyformand og kom med i skole. I bilen hjem tænkte skolenævnet. Nogen går han, at han godt kunne efter magt, Gert har algive det et år eller to, og tid gået efter indflydelså er det blevet til mere se. Han blev tillidsmand, end 30 år. Som 19-20 årig souschef og skemalægvar han en frisk fyr med Den unge Gert ger. Da Verner Christensorte træsko, skæg, store sen midt i 90´erne blev hornbriller og anorak. Faktisk var han konstitueret skoleleder i Ry, blev Gert så glad for at gå i træsko, at han ikke konstitueret på Gl.Rye Skole. Der fulgte havde andet fodtøj, da han skulle til flere perioder som konstitueret, men køreprøve. Den gik ikke, for iført træhan har aldrig ønsket at søge posten sko, har man ikke føling med pedalersom skoleleder. Det er hverdagen hos ne. Men, uanset fodtøj, har Gert evnen børnene, personalet og i lokalområdet, til at gå ind i folk med træsko på, og som interesserer ham. Der trives han og han har føling med pedalerne. Han er hans ambitioner er indfriet, hvad det et venligt og meget imødekommende gælder. menneske, og han har aldrig for travlt til at hente en forlængerledning i sløjd, eller til at tage sig af ting, som kræver Det der kan sættes i værk handling nu. Han er ligeglad med, kaher ude, det er jo fantasketten, når ting skal ordnes. Som leder stisk. får han føling med, hvad der brænder Da Gert startede på skolen i august på lige nu, og sådan vil han have det. 1983, samarbejdede skolen ikke i samDet er ikke Gert at sidde buret inde i adme grad med lokalsamfundet. Det kom ministrationen. hen ad vejen, og især blev kampen for Landsbyskolen viste sig at have overraidrætshallen først i 90´erne en vigtig erskende mange kvaliteter. Gl.Rye Skole

faring. I 10 år havde man kæmpet for at få en hal, og så forenede man alle kræfter i byen, og så fik man hallen. Vi kan noget i det her lokalsamfund. Strør man en tanke ud, så skal der jo ikke mere end to mennesker til før, der er lavet en forening eller en aftale om, at sætte noget i gang. De mange aktiviteter, der er i Gl.Rye i forhold til antallet af husstande der er i byen, er meget højt, hvis vi sammenligner med andre byer. Når han fortæller om det i skolekredse, møder han ofte forundring. Bladet Aktuelt er et godt eksempel. Sådan et blad, det er til eksempel for mange. Det gør et lokalsamfund stærkt – og godt. Gert kalder skolen for et trækpunkt, og mange har brugt skolens lokaler gennem årene. Ønsker nogen, at bruge skolen, går ”kontoret” altid positivt ind i sagen, retter måske lidt til eller forklarer, hvis det viser dig, at det overhovedet ikke er skolens bord. Man har frasagt sig muligheden for, at sige nej som det første. Som udangspunkt tager man positivt imod en henvendelse. Den rigtig venlige sekretær Inger Iversen sørger for det. Uanset hvilke interessegrupper, det drejer sig om, vil skolen prøve at imødekomme ønskerne. Den får en stor lydhørhed igen, og det er nemt, at engagere folk, når der er brug for det. Hele byen har sin gang på skolen. Det hedder ”åben skole” og skolekøkkenet bliver benyttet til flere madklubber, der er EDB undervisning for ældre, og dag-

plejen og børnehaven kommer. Bogcaféen er et stort aktiv, og Gert er stolt over, at det fungerer så godt. Da Skanderborg Kommune ville nedlægge biblioteket, var svaret fra Gert og fra skolen, at det kunne ikke lade sig gøre. Der var en gruppe af frivillige, som tog over, og det fungerer som et fint samarbejde imellem lokalsamfundet og skolen. Der må være noget af værdi i det arbejde, siger han, når tidligere medarbejdere, som måske ikke engang har en tilknytning til Gl.Rye gerne vil være med og drive Bogcafé. Der lånes nøgler ud til mange, og det fungerer uden hærværk eller tyveri i nævneværdig grad. Det undrer besøgende, at f.eks. computerne står fremme, men det betyder, at de er i brug i et tillidsfuldt og respektfuldt ansvar. Vi ønsker at vise så meget tillid som muligt, og vi får det rigeligt igen, siger Gert. Ind imellem er det snirklet. Det nye låsesystem harmonerer ikke altid med ønsket om at være en åben skole. Det har givet mange fejlalarmer, og utallige opringninger til Gert og pedellerne midt i deres aftensmad. Alligevel skal åbenheden kunne praktiseres. Det skal ikke være låsesystemet, der forhindrer folk i at bruge og færdes på skolen, siger han.

Vi ønsker at vise så meget tillid som muligt, og vi får det rigeligt igen. Gert har gennem årene været en glad lærer og klasselærer. De allerfleste klasser er glade for deres klasselærer, ellers er der noget galt. Der er ingen klasselærer, som ikke kan lide alle sine børn, ellers er der også noget galt i relationen. Børnene bliver lidt som ens egne og man bliver lidt af en hønemor for dem, uanset om man er mand eller dame. Dialog, kommunikation og relationsarbejde er vigtigt for børn læring. I de første år på skolen, arbejdede han som noget helt nyt sammen med Birthe Terp i en tolærerordning, og den erfaring blev vigtig for ham. Jeg lærte rigtig meget af Birthe, siger han. Som institution lægger Gl.Rye Skole vægt på, at tillid, er drivakslen. Og for Gert ligger der 31 års levet skoleliv til grund for, at han nu, uden nogen form for tvivl, kan pege på det som det vigtigste. Vi ønsker at vise så meget tillid som muligt, og vi får det rigeligt igen, sige han. Skulle vi f.eks. gå ind og kontrollere vores personale mere, så kommer jeg til at fortælle dem, at de skal arbejde mindre. Tillid gør, at mennesker viser engagement, yder mere, og får større tilfredshed. Økonomien på Gl.Skole baserer sig også på tillid, og på den måde bliver kun det nødvendige købt ind. Der er ingen stramme bånd for, hvad den enkelte lærer kan købe, og der købes 3


Gl. Rye portræt

med ansvar for fællesskabet. Det er ti år siden økonomien blev lagt om fra opdelte kasser med faste budgetrammer til tillidsøkonomi, og det fungerer. Der er ikke et ønske om ”at bekrige sig noget” på andres bekostning, siger Gert, med et udtryk, som rammer plet, og måske aldrig før har været udtalt i menneskehedens historie. Gert sidder bagved og styrer det overordnede budget, så det ikke går helt Gert Lorensen som klasselærer galt. Han kender ikke andre eksempler på, at en skole styrer sin dere, som har så brede muligheder som økonomi på den måde. muligt til at udfolde sig . Sammen skal Tilliden må samtidig ikke grænse til nai- vi skabe rød tråd i arbejdet. Der bliver vitet, og det er han sig bevidst om. Hvis snakket en del pædagogik og overordman ikke en gang imellem bliver skuffet i nede læringsmål, og Gert finder den nye sin tillid, så har man ikke givet tillid nok, skolelov spændende og udfordrende. og det gør ondt på ham, når tilliden fra Han ser skolereformen som en videreføtid til anden er blevet misbrugt. Det er relse, at de tanker, de allerede længe har sket. Hvis ikke folk kan leve op til tilliden, arbejdet med på Gl.Rye Skole. så holder det ikke, og samarbejdet kan ikke fortsætte. Så må vejene skilles. Sko- Jeg er ikke færdig med mit len er en social overskuds-arbejdsplads, og åben for at hjælpe udsatte menne- arbejde, før jeg er færdig, sker med blandt andet jobtræning og og så må jeg finde ud af det virksomhedspraktik. Skolen vil gerne vise Forespurgt om, hvor han tilbringer sin friet socialt ansvar. Skolen forventer af alle tid svarer han promte : På skolen, det vil medarbejdere, at de bidrager og arbej- min kone i hvert fald sige. Han har ofte der for fællesskabet. lange arbejdsdage. De lange dage giver For personalet er skolen ikke kun et løn- ham mulighed for at tage en snak her og arbejdssted, men også som et livssted. der og flekse rundt imellem det koncenAlle vil gerne gøre en indsats uden straks trerede arbejde, det hyggeprægede og at spørge, om man får timer for det. De den almindelige omsorg. På bundlinjen er dybt engageret i det, de laver og hjæl- går det op, og han har det ikke godt med per og støtter hinanden. Hvis ideen og at lade klokken styre sit arbejde. målet er klart, er opgaven vigtigere, og Skavankerne melder sig, og han ser ikke så finder man ud af, hvor dan det går op sig selv i arbejdet i endnu ti år. Skolen i den sidste ende. Når man gør det op, skal være på forkant med udviklingen, siger Gert, at han ikke er sikker på, at det og derfor er en del af det at være leder balancerer. Det ville være en katastrofe, at læse udviklingstendenserne i kommuat skulle tælle timer på alt, alle steder. nen, så man kan være klar. Han er overSom ledelse kan vi ikke skabe fornyelse bevist om, at man ikke de første 20 år for børene, ,hvis medarbejderne ikke skal bekymre sig for skolens beståen. Det bringer det videre. De skal have ordent- dur ikke som leder at sætte sig mål om lige vilkår for at gøre arbejdet så godt at stoppe på et bestemt tidspunkt ude i som muligt. fremtiden, for så sætter man ikke sig selv Det drejer sig jo om, at der kommer læ- ind i billedet. Man trækker sig mentalt ring til børnene. Det kommer der kun og man trækker sit engagement ud. Han med aktive og engagerede medarbejhåber, at det bliver en hurtig beslutning, og at han så kan stoppe indenfor et halvt

Lisbeth Sjelle Nielsen, kollega: Gert er enormt dygtig til det administrative arbejde på skolen, og han har brugt utallige ferier og fridage på at lægge skemaer, så alle kunne være tilfredse. Tit har han haft meget stressende arbejdsvilkår, men man har aldrig kunnet mærke på ham, at der var sager, der var udfordrende at løse. Gert er en meget tolerant, fleksibel og rummelig person. Han har altid været parat til at lytte, hvis en medarbejder havde personlige problemer, og han har altid været villig til at tage individuelle hensyn til kolleger. 4

år. Han håber at kunne leve op til det. Gert henter energi til sit arbejde, når han kan se resultatet hos børnene eller sammen med medarbejderne. Når nye tiltag virkelig lykkes. Det giver ham energi at gå ud og tage de vikartimer, han egentlig ikke skulle tage, at være sammen med børnene og opleve, at de er glade og engagerede og begejstrede. Når der er lys i øjnene på dem, og de stolt kommer og viser, hvad de har lavet. Så er det forrygende at arbejde på Gl.Rye Skole. Alt fungerer selvfølgelig ikke hele tiden optimalt. Der kan mangle vikarer, ting bliver væk eller de virker ikke, børn kommer i konflikt, men medarbejderkredsen er gode til at give hinanden positive tilbagemeldinger, og det er en fornøjelse når det vender og det lykkes. Gert har i årene undervist i matematik, historie, natur/teknik, geografi, idræt. Han overtog sløjd efter Hans Jensen.

Den klassiske bordskåner pryder mange borde i Gl.Rye.

Tidligere har Gert været meget engageret i idrætslivet, det er han ikke mere. Om sommeren bruger han meget tid i sin have og han nyder at gå derude. Om vinteren arbejder han med slægtsforskning. Han har et væld af billeder og artikler fra sin især sin fars familie, og han har kigget kirkebøger til han var grøn i hovedet af det. Gert bor sammen med sin kone i Silkeborg, og de har en voksen søn. Han har befundet sig rigtig godt ved at bo der og arbejde i Gl.Rye. Balancen mellem det store engagement på skolen og i lokalsamfundet og friheden ved at have ”helt fri” når man kører ud af Gl.Rye har passet ham rigtig godt.

Verner Christensen, tidligere skoleleder:

Varmeværkets projekt med

solvarme og varmepumper kan nu endelig sættes igang Projektet med solvarme og varmepumper som blev vedtaget ved den ekstraordinære generalforsam-ling i april 2012, kan nu starte op. Skanderborg kommune har færdiggjort sagsbehandlingen med lokalplan og kommuneplantillæg, de er blevet vedtaget i byrådet og har været ude i sidste høring uden indsigelser. Etableringsfasen af det nye anlæg kan nu gå i gang.

Tidsplan Projektet startede med et igangsætningsmøde i uge 4, og det forventes at der snarest herefter indgås kontrakter med ingeniører og entreprenører til anlægget. Der blev som aftalt på den ekstraordinære generalforsamling udført et udbud i vinteren 2013. Det forventes, at der indgås aftaler med en min-dre regulering i forhold til de indkomne bud. Herefter er tidsplanen, at der udføres yderligere en produktionsboring i februar måned. I løbet af foråret vil der blive opført en ny kedelbygning, etableret en grundvandstank, udført jordarbejder med planering af overskudsjord og udført jordvolde m.m. som beskrevet i lokalplanen. I starten af juni måned vil solfangerne og varmepumperne blive etableret, under forudsætning af tidsplanen holder. Det betyder at

indkøringen af anlægget kan starte op i starten af juli og dermed være i drift til den nye varmesæson.

Hvad betyder projektet Når projektet er gennemført, vil opvarmningen fra værket ske med op til 80% fra vedvarende energi, som ikke er pålagt afgifter som de fossile brændsler. Det vil sige, at kun 20% sker med naturgas med de tilhørende gasafgifter og forsyningssikkerhedsafgifter. Det betyder også, at værket vil være et af de varmeværker i Danmark, der opvarmer med mest vedvarende energi, og dermed står værket godt i forhold til regeringens planer for, at der i 2020 skal være en 50/50 fordeling af vedvarende energi og fossilt brændsel. Det gør alt andet lige at værkets drift bliver billigere. Hvad det kommer til at betyde for den enkelte husstand ved vi ikke præcist på nuværende tidspunkt, priserne vil falde. Hvor meget vil vi informe-re meget mere om i forbindelse med budgetlægning i maj måned. Uden projektet ville varmeprisen være steget p.g.a. de nye afgifter. Projektet vil løbende kunne følges på hjemmesiden, hvor vi vil forsøge at lægge billeder og en kort forklaring ind, således at udviklingen vil kunne følges løbende.

Nye tilslutninger Bestyrelsen har hele tiden fokus på at få flere forbrugere tilsluttet varmeværket. I den forbindelse kan det oplyses at Østjysk Bolig i løbet af 2014 vil opføre 33 lejligheder på ejendommen vest for varmeværket. Byggeriet opføres som lavenergihuse og Varmeværket har med de nuværende priser kunnet give et tilbud på opvarmning, der kan konkurrere med andre opvarmningsformer. Østjysk Bolig har derfor besluttet at aftage varme fra værket. Det er bestyrelsen selvfølgelig meget glade for, og vi skal i den forbindelse gøre opmærksom på, at der stadig er mulighed for en gratis tilslutning til værket. Vores tilbud kører til 30. juni 2014.

Rye Kraftvarmeværk A.M.B.A. Hjarsbækvej 7, Gl. Rye 8680 Ry Tlf. 8689 8002 Fax: 8689 8944 E-mail: rkv@mail.dk www.ryekv.dk

- Gert værner om gode, stærke traditioner og arbejdsgange. - Han er innovativ. - Han er loyal. - Han er omsorgsfuld/personale ansvarlig. - Han er økonomisk dygtig og rutineret. 5


Til cykelfolket i Gl. Rye og omegn

Erhvervsportræt

Kom og vær med til ugentlige cykelture i vores dejlige natur, alle er velkommen! Vi starter op torsdag den 3. april kl. 18.30 foran Brugsen, og efterfølgende hver torsdag, til først i september, hvor vi holder vinterpause. Vi starter forsigtig ud med den nye sæson, alle kan være med, så kan vi jo sætte tempoet op hen af vejen og køre nogle længere ture, hvis der er kondi og stemning for det.

velko er m

er

m

n · al le

me

me

n · al le

Vi plejer at tage en længere tur en dag i en weekend inden sommerferien, og en afslutningstur inden vi holder vinterpause, men det det kan vi se hvad der er stemning for. Det er gratis at deltage, dog skal man selv medbringe cykel og gerne en cykelhjelm. Man må gerne tage sin nabo med, der er plads til flere, og vi har jo alle godt af lidt motion og hyggelig samvær, husk det styrker helbredet og giver et godt humør. Er der spørgsmål kan man ringe til Kristian Jakobsen på tlf. 60 41 56 00 eller på mail til jakobsen.rye@gefiber.dk

velko

Med venlig hilsen Gl. Rye cykelklub af 1999

Borgerinddragelse om brugsens fremtid i Gl. Rye. En god blanding af kunderne havde meldt sig til en aften med snak om udviklingsmulighederne. Store som små ideer blev diskuteret. Bl.a. en idé om et café-område i brugsen.

Medansvar for byen og lyst til at handle lokalt Gør en forskel:

Gl. Rye historien... af Lisbeth Lauridsen

Øm Kloster Klosteret blev anlagt af cisterciensermunke i 1172, og var sammen med de hellige kilder medvirkende til egnens velstand og en af grundene til, at man i Gl. Rye har haft 3 årlige markeder, og dermed blev regnet som købstad. Munkene gravede kanaler mellem Mossø og Gudensø, anlagde vandmøller og installerede rindende vand. Klosteret var et vigtigt landbrugs- og handelscenter. De drev en latinskole eget hospital og var kendte som dygtige kiruger. Armariet ( biblioteket ) har været omfattende og munkene har været højt uddannede. Efter reformationen mistede klosteret sit eksistensgrundlag, og i 1558 forlod den sidste munk klosteret. Derefter blev det brugt af Frederik d.2. som jagtslot og omdøbt til Emborg. I 1561 blev det revet ned og byggematerialerne blev fragtet med båd ad Mossø og brugt ved opførelsen af Skanderborg Slot.

6

Af Martin Skaar Jacobsen, formand for Rye Brugsforening

Borgerinddragelse om fremtidens brugs

Der er sket noget med opmærksomheden på brugsen siden november sidste år. Snakken går, og det er gået op for mange, at de selv skal gøre noget aktivt for at bevare butikken på sigt. Vi har fået en Facebook-profil og har inviteret borgerne til idéudveksling.

Brugsens bestyrelse har fået mange skulderklap for at sende spørgeskema ud i april sidste år og for at gøre opmærksom på udviklingen i god tid. Men arbejdet stopper ikke der. Lige efter nytår blev der indkaldt til borgerinddragelse, og den 15. januar mødte 12 borgere op for at diskutere nye idéer og forbedringer. Det kom der en masse godt ud af, som bestyrelsen netop nu kigger nærmere på og prioriterer. Vi diskuterede bl.a. sortimentet, åbningspriser, lokalerne, kundeaktiviteter og personalet. Der kom mange gode idéer til nyskabelse, og hvordan vi kan adskille os fra de nærmeste dagligvarebutikker. Et eksempel er flere specielle varer fra omkringliggende gårdbutikker, men også et årligt grill-arrangement og udbringning af varer.

”En tyver mere om ugen” lyder budskabet stadig. Handler vi alle for bare lidt mere, end vi plejer, kan vi skaffe den berømte million ekstra i omsætning pr. år, så brugsen stadig kan modernisere og udvikle sig. Budskabet røg rent ind hos byens borgere. Så rent, at du kan tilmelde dig Facebook-gruppen ”En tyver mere om ugen” og dermed bakke op om brugsen. Og så rent, at Midtjyllands Avis og Ry.dk skrev om vores brugs. Særligt positivt er det, at snakken går lystigt over middagsbordene, på vejen og hvor man ellers mødes. Jeg mærker en stigende lyst til og et stærkere engagement for at bevare vores lokale dagligvarehandel. Nogle fortæller, at de har lagt deres indkøbsvaner helt om; andre fortæller, at de nu tænker mere på at lægge en større del af ugens indkøb i brugsen. For ingen vil miste brugsen. Brugsen er kommet på byens dagsorden!

Medansvar for byen og butikken På et lidt mindre konkret plan diskuterede vi, hvordan vi kan få flere i byen til at føle et større medansvar for byen og lyst til at handle lokalt. Når man kører forbi de første 3 dagligvarebutikker på vej hjem fra arbejde, skal vores butik være så hyggelig og nærværende at handle i, at man først stopper i Gl. Rye for at handle. Der skal være noget ekstra at komme der for.

Brug en ”flad tyver” mere i Dagli´Brugsen om ugen...

Hvis ikke vi har en dagligvarebutik, kan vi ikke tiltrække nok nye borgere (nogle af dem med børn). Og uden flere børn, hænger det ikke sammen med børnehave og skole. Og uden skole kan byen blive en søvnig by at se på. Vi har alle et medansvar for at bevare livet i vores by. Jo, diskussionen på mødet var motiverende og lærerig.

Generalforsamling og nye medlemmer For bl.a. at sætte mere turbo på idéer og ønsker fra borgerne, og for at få suppleret op på nogle tomme bestyrelsespladser, skal vi have flere medlemmer i brugsens bestyrelse. Til april skal vi bruge 2-3 nye medlemmer. Bestyrelsen vil gerne invitere til ordinær generalforsamling den 9. april. Så sæt kryds i kalenderen. Nærmere tidsangivelse og sted bliver annonceret på bl.a. www.glryebrugs.dk og i Facebook-gruppen. Her håber vi på, at kunne sætte et stærkt hold, der vil arbejde videre for vores brugs.

7


GRIF

GRIF hovedbestyrelse

Den store GRIF-test

Formand:

I England har de soccermoms, i Gl. Rye har vi GRIF-moms and dads og nu er der udviklet en meget pålidelig og evidensbaseret test, hvor man hjemme ved køkkenbordet kan undersøge, hvor stor eller lille GRIF mom/dad man egentlig er. ☺

Flemming Hansen Hedelundsvej 19 29 69 36 68

flh@gefiberpost.dk

Næstformand: Rikke Østergaard, 23 29 61 13

rloestergaard@gmail.com

Børn og Karate i Gl. Rye Så lykkedes det endelig at oprette et børn/forældrehold i karate. Træningen er for børn og meget gerne deres forældre. Hvis barnet er under 7 år, er det påkrævet at en af forældrene er med. Træningen er en blanding af både motorisk træning, smidighedstræning, leg og teknisk karatetræning, som vi vil styrke i form af tumle- og kamplege samt lidt styrketræning. Vi prioriterer, at børn leger/træner med deres forældre og skaber venskaber børnene imellem. Det sker dels under træningen, dels gennem f.eks. fastelavnsfester og lejrture, som oftest foregår sammen med vores hovedklub, Budokan Århus. En typisk træningsgang kan bestå af fælles opvarmning, en bold- eller fangeleg, teknisk karatetræning og en brydningsleg. Vi træner torsdag kl. 18.30-19.30 i Aktivitetshal B og foregår hele skoleåret. Leder for børneholdet er Anna Frost. Hun er 18 år gammel, sortbælte (1. Dan) og har trænet karate i mere end 10 år. Udover lederen har vi seks hjælpetrænere, som vil skiftes til at komme og hjælpe til på holdet. De har alle seks trænet karate i 1,5 år hos Budokan Gl. Rye. Holdet optager løbende medlemmer. Undervisningen er differentieret efter niveau, så det er aldrig for sent at dukke op til en træning for at prøve at være med. Voksne eller store børn, der har lyst til træning uden leg, kan være med på vores junior/voksen hold, der træner torsdag 19,30–21,00 og søndag kl 15,30-17,00 For tilmelding og mere information besøg vores hjemmeside www.budokanglrye.dk. Her er der også en opdateret aktivitetskalender med ekstra arrangeneter og evt. aflysninger.

HYGGE-MOTIONIST STÆVNE Lørdag 15 marts KL. 14.00 i Gl rye hallen DART – BADMINTON -KORTSPIL – BORDTENNIS –INDENDØRS PETANQUE. For dig der engang har dyrket sport, er der nu mulighed for at gøre comeback. Deltagergebyr 25,- kr. Efter en god omgang motion, vil der være fællesspisning kl. ca. 18.00 i klubhuset. Pris ca. 75 KR. Tilmelding: Vagn Bergmann 8689 8476 Brian Nielsen 30488548 Jens E. Fischer 61688423

GRIF Fodbold mangler udvalgsmedlemmer Fodbolden i Gl. Rye rummer næsten 200 aktive børn og voksne. For at vi kan tilbyde fodbold på banerne bag hallen igen i 2014 er det nødvendigt med nye og flere frivillige hænder til at administrere og koordinere aktiviteterne i fodboldafdelingen. Dette foregår i fodboldudvalget som består af 5 personer. Der er i fodboldafdelingen såvel som i GRIFs øvrige afdelinger et stort antal frivillige trænere og hjælpere som yder en kæmpe indsats, men afdelingen mangler 3 nye medlemmer til at sidde i udvalget i den nye sæson. Hvis vi ikke får disse poster besat vil vi desværre ikke kunne tilbyde fodbold i Gl. Rye i 2014. Arbejdet består af ca 3-4 møder på årsbasis hvor rammerne, de praktiske såvel som de økonomiske, bliver fastsat og udført. Fodbolden i Gl. Rye har brug for DIN hjælp, for mere information kontakt afgående formand Søren Lauritsen på mobil 20228570 eller lauritsenglrye@gmail.com

Gymnastikopvisning 29 marts. kl. 14.00 – 17.00 Kom og se Forældre/barn, Spirrevip/Tarzan, Pippi, Turbo, 1.kl, 2. kl, 3-4 kl, 5. kl. og opefter og Zumba.

Gæstehold: Budokan Gl.Rye DGI Midtjylland Silkeborg – Bryrup Minijuniorhold Indgang ved klubhuset for gymnaster og publikum. ( Kælderindgangen er lukket) Gratis adgang for alle gymnaster. Voksne 25 kr. Velmødt GRIF Gymnastik

Ja Nej

r ? 1. Er min. en fra husstanden medlem af GRIF r i GRIF? 2. Støtter du op om de arrangementer der sker r GRIF? 3. Er du eller har du lyst til at være træner i r engagement? 4. Bor du i Gl. Rye bl.a. pga. det store sociale r ? 5. Er du bekendt med den årlige GRIF sportsfest bygger på frivillighed? r 6. Ved du at GRIF og alt hvad klubben står for r aktiv del af GRIF? 7. Hvis du havde tid, ville du så gerne være en r af Gl. Rye? 8. Ønsker du at GRIF fortsat skal være en del

r r

Kasserer: Henrik Christensen Møllestien 7 87 88 06 10 hrc@mail.dk

r r r r r r

Sekretær: Marianne Fjerbæk Gyden 3 86 89 83 89 marfjerbaek@gmail.com

Formand Badminton: Kim Rundell Ryesgade 36 86 25 80 36

kimrundell@gefiberpost.dk

Hvis du har svaret ”ja” til alle spørgsmål er du en ægte GRIF mom or dad, så stort tillykke med det. ☺ Har du svaret ”ja” til mindst 6 spørgsmål er du ”bare” en GRIF mom or dad, også tillykke med det ☺ Tak fordi du ville deltage. Nu er det jo sådan, at jeg kun kan tage udgangspunkt i mig selv, men samtidig tænker jeg, at I er mange der har det på sammen måde, nemlig oplevelsen af, at det ikke er nok med 24 timer i døgnet. Men jeg tror også at det bliver vanskeligt at ændre på, til trods for at det skulle kommer på dagsordenen i EU, så jeg må nok affinde mig med, sammen med mine ligestillede, at det er et vilkår for den moderne forælder anno 2014 ☹ Den ovenstående test er selvfølgelig hverken evidensbaseret eller særlig pålidelig, men alligevel lidt sjov. Det jeg prøver at sige med den er, at vi jo mere eller mindre alle sammen er ægte GRIF’er og at vi også alle sammen rigtig gerne vil tilbyde vores børn et aktivt fritidsliv i nærmiljøet - også fremadrettet. Vi vil sikkert også alle sammen gerne, at den årlige GRIF sportsfest, som jo også er lidt af en byfest, skal bestå ……. MEN, MEN, MEN, det betyder at vi i GRIF hovedbestyrelse og alle udvalgsbestyrelser har brug for en ny generation af GL. Rye GRIF moms and dads. Ikke nødvendigvis til en bestyrelsespost, men så som træner eller festarrangør. Vi er et lille samfund, med skoletrin til

og med 6. klasse, hvilket betyder at vores idrætstilbud også primært er rettet til børn på dette alderstrin. Det er nemlig helt naturligt for børnene, at overgå til idrætstilbud i Ry når de flytter til Mølleskolen. Det betyder at vi også har brug for, at der sker et løbende generationsskifte af GRIF forældre, der skal være med til at løfte fællesskabet indenfor idrætten videre. Som jeg skriver, er vi mange med følelsen af for få timer i døgnet, men HUSK at når man deltager i frivilligt arbejde, bestemmer man selv hvor megen energi og hvor mange timer man kan og/eller vil bruge. Men HUSK også at jo flere vi er jo mindre tid skal vi alle sammen finde i vores fortravlede hverdag!!!!! Nu er det ikke nok at nikke genkendende til mit lille skriv, du bliver nød til at gribe i egen barm eller …. og kontakte en fra GRIF, lidt har også ret. Et meget konkret og tidsbegrænset arbejde der ligger og venter på flere frivillige hænder er arbejdet forud for sportsfesten 4. weekend i august, så kom glad, gi mig et ring på 23 29 61 13 og tak fordi du brugte tid på at læse artiklen til ende ☺ Med venlig hilsen Rikke Østergaard (næstformand)

Formand Gymnastik: Birgitte Nicolaisen Lille Vangsvej 3 87 88 32 31 birgitte@gefibermail.dk

Formand Bordtennis: Jørgen Axelsen Rimmersvej 7 86 89 84 46 jaa@dmu.dk

Formand Håndbold: Peder Vejsgaard Storesand 15 86 12 00 06 pev@scanprint.dk

Formand Fodbold: Søren Lauritsen Rimmersvej 13 20 22 85 70

lauritsenglrye@gmail.com

Formand motionister: Jens Erik Fischer Gerstedvej 12 86 89 84 23

gerstedvej@fischerweb.dk

Formand tennis: Jens-Erik Dengsøe Galgebakken 8 2090 5860 jenserik123@gmail.com

Formand karate: Preben Frost bodukanglrye@gmail.com

MOTIONISTERNE G.R.I.F. 8

www.glryeif.dk

9


Uddrag af formandsberetning v. Flemming Hansen. Beretningen kan ses i sin fulde længde på Grifs hjemmeside www.glryeif.dk

GRIF UDFORDRET Lidt sent måske, men først og fremmest ”Godt nytår til alle, og tak til alle i GRIF, for indsatsen i året der er gået”.

andre funktioner i et omfang, der gør at vi på en fornuftig måde og med en rimelig arbejdsindsats for alle kan få det til fortsat, ikke bare at løbe rundt, men også at udvikle sig.

Som forening går vi et godt og spændende men også et udfordrende år i møde.

I forhold til små årgange og seniorhold der har opture og nedture mener jeg også at det er en naturlig del af den måde vores by udvikler (og til tider ikke udvikler) sig på. Nogen år går det stærkt, rigtigt stærkt, og andre år går så slet ikke stærkt. Der er så også år hvor det kører stille og roligt med til- og afgang i et roligt tempo. Vi har nogle år en gylden årgang og har vi den kan vi kun håbe på at den på et tidspunkt også viser sig i senioridrætten men vi kan ikke altid forvente det. Jeg ser det som, en del af det at bo et sted som Gl.Rye på godt og ondt. For mig personligt helt sikkert mest godt.

For de fleste foreninger omkring os og rundt i landet er der store problemer eller jeg vil nu kalde det udfordringer med at fastholde medlemmer på tværs af idrætsgrene og samtidig kan vi imødese mindre årgange af børn i de kommende år. Fastholdelse af medlemmer er ikke kun medlemmer der dyrker et af vores mange tilbud men også alle dem der engagerer sig gennem udvalgsarbejde, som trænere og diverse andre funktioner som deltagere og tovholdere i diverse fest- og andre udvalg. Det er en udfordring jeg mener der altid har været der men jeg mener bestemt ikke at det er en der skal tages let på. Det har aldrig været nemt at få folk til at tage deres tørn og tidligere som nu kan alle nok nikke genkendende til frasen ”det er altid de samme der gør arbejdet” . Jeg har i hvert fald både hørt og set det gennem årerne. Jeg mener det er lige så rigtigt som det er forkert! Forstået på den måde at, ja, i perioder er det de samme der gør arbejdet men på et tidspunkt er der en udskiftning hvor ”de gamle” holder og ”de nye” kommer til. I nogle perioder er der gennem lang tid en flydende udskiftning og i andre perioder er udskiftningen hurtig og mange holder og begynder på engang. Men vi har altid haft folk til at tage over, selv i de år hvor det hele har spidset til. Så jeg mener at taget hen over årerne, er der rigtig mange af både ”de nye” og ”de gamle” som jeg fremover samlet vil kalde GRIFFERNE som har taget, tager og fremover, er jeg sikker på, fortsat vil tage deres tørn. Vi har et medlemstal der viser at en meget stor del af byen bakker op om GRIF og bruger vores mange tilbud. For fortsat at kunne drive GRIF er vi nødt til at bede folk om at bakke os op. Ikke kun ved at komme for at dyrke idræt, men også ved at deltage på en måde så vi har trænere, udvalgsmedlemmer og folk i

10

Vi har nu haft en periode hvor meget har været stille, med meget lidt tilflytning, ovenpå en periode hvor det til gengæld gik meget stærkt, to kontraster som selvsagt har haft en stor indvirkning på hele byen og dermed også GRIF. Stadig har vi som nævnt en sund og attraktiv forening. Med baggrund i ovenstående kan man tænke om der så er en udfordring, vil det hele ikke bare gå sin stille gang, nogle kommer jo nok og træder til når det ser værst ud? Men jo, der er udfordringer og jeg ser en udfordring i, hvordan vi fortsat gør det attraktivt at være en del af det GRIF der får det hele til at løbe rundt , så vi fortsat kan være en idrætsforening, der kan tilbyde de traditionelle sportsgrene sammen med de nye tiltag, der også skal være plads til sammen med den udvikling som vores nuværende og fremtidige medlemmer kræver og vil og skal kræve af os. Jeg ser en udfordring i den måde folk bruger GRIF på i dag, jeg ser ikke ret mange ungdomstrænerer som jeg har set tidligere, men jeg ser mange forældre der træner, i hvert fald så længe de kan følge deres egne børn, når børnene er væk er en del af forældrene det også og så er det GRIF kan mangle eksempelvis trænere da der ikke umiddelbart er de ungdomstrænere der tidligere har været. Jeg ser en udfordring i de mange tilbud vi tilbyder, bliver vores børn spurgt rigtigt, vil de jo gerne gå til det hele. Oven

i vores egne tilbud er der også mange tilbud omkring os, dans, cykling, mountain bike, spejder, musik, for bare at tage nogle og det er de samme børn, unge og selvfølgelig også voksne som vi alle trækker på. Jeg ser en udfordring i den måde vi i dag er organiseret, er den tidsvarende, passer den til GRIF som GRIF er i dag eller kan vi få mere ud af at have en anden organisation end den traditionelle og derved på en bedre måde løse vores opgaver. Ovenstående er kun nogle af de udfordringer jeg ser, der er sikkert mange flere men nok nævnt for nu. Jeg vil ikke her prøve at besvare eller komme med løsninger til de udfordringer jeg ser men mere fokusere på at opfordre alle der har interesse i GRIF til at tænke over hvad jeres forening er for en, hvordan vil I gerne have den, hvad skal den tilbyde og ikke mindst hvordan skal den tilbyde det. Hvordan kan I selv hjælpe til at få GRIF derhen hvor vi bliver enige om at bevæge os hen. GRIF fylder 100 år om kun 4 år og det er mit håb, at vi ved alle at trække samme vej sammen kan gå ind i 100 året stærkere end vi har været før. Os der har en plads i bestyrelsen har en forpligtigelse over for alle medlemmer, for GRIF, og jeg vil gøre mit til at vi i det kommende år begynder at arbejde t mere målrettet på de ting som I som GRIFFERE, ser som jeres, ja vores, fremtidige GRIF. Til slut vil jeg sige, at vi har brug for at i melder jer under fanen. Vi mangler i øjeblikket en del personer til vores udvalg og til dem der måske går og har en lille lyst, sig til, det er normalt ikke mere end man selv gør det til og arbejdsbyrden i udvalgene er ikke større end at de fleste kan overskue og overkomme det. Og så er det en dejlig følelse at kunne hjælpe til. Med tak for året der gik og fuld af energi til året der kommer, vil jeg slutte her. Vi ses i klubben☺ Med venlig hilsen Flemming

Gl. Rye Tennis glæder sig til foråret! Forårssæsonen nærmer sig hastigt, og vi forventer en lang sæson fra marts til november. Vi er oppe på 90 medlemmer, ligeligt fordelt på voksne og ungdom/børn. I ferier og weekender i den varme del af året har banen været rigtig meget i brug. Det er skønt at mærke tennisbegejstringen blandt mange af vore medlemmer! Nu skal vi bare også have fat i resten. I år skal fokus rettes mod at lave så mange sjove og lærerige aktiviteter på banen som muligt. Vi ser frem til mange gode timer på banen sammen. Dato for baneåbning annonceres via Conventus og opslag i byen.

TRÆNING Vi tilbyder gratis træning for alle interesserede. Det starter efter påske. Træningen for voksne bliver primært en introduktion for alle, der gerne vil i gang og mangler ”skubbet” til at få fundet ketcheren frem og måske finde en partner. Træning piger: Onsdag kl. 18.00-19.00

KONTINGENT Kontingentet fastholdes i 2014 på det samme lave niveau (i forhold til andre tennisklubber). Som noget nyt vil vi afprøve et familiemedlemskab. Så kan alle prøve kræfter med denne fantastiske familiesport. Vi vil gerne fastholde alle jer mange nye tennisspillere vi fik sidste år. Kontingentsatser: Familie: 1200 kr. Senior: 800 kr. Junior: 600 kr. Børn: 400 kr.

KLUBTURNERING I år laver vi turneringen opdelt efter niveau, da vi gerne vil have flere begyndere med. Turneringen starter 1. juni og finalerne afvikles til Sportsfesten. Tilmelding og nærmere information udsendes via Conventus.

BLANDEDE BOLDE Vi er medlemmer af Jysk Tennis Union (JTU) og de tilbyder f.eks. en skolepakke, så børnene kan starte op i idrætstimerne med skumbolde og sænket badmintonnet.

Træning drenge (niveau 1+2): Torsdag kl. 16.30-17.30 Træning drenge (niveau 3): Torsdag kl.17.30-18.30

Træning senior: Torsdag kl. 19.00-20.30

Vi håber at rigtig mange vil benytte sig af vores fine bane og fortsat støtte afdelingen som aktivt medlem. Vi have nogle startsvanskeligheder sidste år. Det er et stort stykke arbejde at etablere en helt ny sportsgren. Du skal ind på GRIF´s hjemmeside for at tilmelde dig: www.glryeif.dk/Tennis. Her er der også meget mere information.

Tennisudvalget Jens Erik Dengsøe, Bjarke Andersen, Thomas Krejbjerg, Henrik Hoe og Johannes Haubjerg. 11


GRIF gymnastik søger ny formand Onsdag d. 26 marts 2014 er der generalforsamling i GRIF. Den dag har vi brug for en ny formand til gymnastik. Dette er afgørende for at vi også i næste sæson har mulighed for at tilbyde gymnastik i Gl. Rye. I det siddende gymnastik udvalg sidder der ikke nogen som er interesseret i formandsposten. Vi tror på der sidder en i byen med et hjerte der banker for, at afdelingen også i næste sæson udbyder gymnastik for små og store. Selvom der ikke i udvalget sidder en med en formand i maven er der stor åbenhed i udvalget for at genbruge og være med skaber af nye måder at tænker udvalgsarbejde på. Der ligger årshjul på driften af gymnastikafdelingen, og af særlige arrangementer herunder f.eks gymnastikopvisning, diverse møder og deadlines. Som ny formand har du mulighed for at gøre brug af disse drejebøger ,men i høj grad også frihed til at skabe og tænke i andre muligheder. Som formand har du selv indflydelse på hvor meget, og hvor lidt du gerne vil sætte i søen udover driften. Samarbejdet med de andre afdelinger i GRIF er også en del af arbejdet, og her ligger der i vedtægterne mulighed for at det kan være andre end formanden der sidder med her. Hvad fik mig til at sige ja, og hvad fik mig til at sidde der i mere end 10 år. Som afgående formand tænker jeg tilbage på en aktiv tid med en masse gode oplevelser med andre frivillige i gymnastik og GRIF som helhed. Det er en gave, at få mulighed for at lære mange forskellige Gl. Ryer at kende, småbørn, skolebørn, unge, voksne og ældre. Paletten er stor. Jeg har været begunstiget med et udvalg, der har bakket op, og turdet prøve nyt. Det har fyldt mig med energi for hver gang jeg fik et ja fra en ny ildsjæl. Flere har været med gennem mange år og været en stabil støtte og tusind tak for det. Jeg har brændt for at skabe mest mulig bevægelse for flest mulige i Gl. Rye. Det har derfor været en fornøjelse med alle jer, der har bidraget med ideer og nye tiltag. Der er udfordringer undervejs, men med fælles hjælp er meget lykkedes og det har været rigtig dejligt at opleve. Mine egne børn er store, og jeg vil gerne være der, hvor de også boltre sig i fritidslivet. Jeg vil fortsat gerne være instruktør lave ad hoc opgaver i GRIF. Men tiden er inde til at en ny organisator i GRIF Gymnastik. MÅSKE ER DET DIG? Send gerne en mail, hvis du er interesseret birgitte@gefibermail.dk Gymnastikhilsner fra Birgitte Nicolaisen

12

Håndboldsæsonen er i fuld gang! U8 Totalhåndbold U8 årgangene deltager hen over vinteren i mange totalhåndboldstævner rundt omkring i naboområdet. Det er et par tempofyldte timer, hvor der typisk spilles 3-4 kampe af 12 min, og hvor tiden indimellem bruges til at heppe på kammeraterne på de andre hold. Lørdag den 18. januar havde GRIF hele 3 hold med i alt 14 U8 spillere til stævne i Galten, og her var der masser af god håndbold, stor kampgejst, og masser af leg, grin og godt holdfællesskab! Det er tydeligt at se, hvordan børnene ”rykker sig” spilmæssigt i løbet af sæsonen, dels får de fra gang til gang en større forståelse for spillet, og det er fedt at se, hvordan de afprøver de ting de øver til træning, f.eks. kan man tydeligt se, at hopskud er blevet trænet flittigt gennem vinteren...

Hjemmestævne I Gl. Rye lørdag d. 22. februar Den 22. februar er der Totalhåndbold hjemmestævne i Gl. Rye Aktivitetshal - mød op og se en masse god håndbold og hep på byens håndboldspirer…

Desuden Øvrige hold og træningstider kan ses på GRIF´s hjemmeside. STOR tak til alle trænere og forældre som bidrager til, at børnene kan få en masse gode håndboldoplevelser.

Motorik, bold og begejstring er i højsædet☺ GRIF opstartede sidste år et håndboldtilbud for piger og drenge i 0 klasse. Vi kalder os selv for U6 MIX og lige nu har vi 10 - 12 spillere på banen, 2 dygtige hjælpetrænere og 2 begejstrede fædre, der begge har børn i 0. klasse. Det er et træningstilbud, hvor vi i særdeleshed har fokus på det gode miljø for netop denne aldersgruppe. Det gode miljø skabes bl.a. ved glæde og tryghed. Vi trænere fokuserer meget på at opmuntre og motivere børnene i alle situationer i hallen. Dette giver børnene gode og positive oplevelser med bold, leg og bevægelse. Vi er opmærksomme på børnenes ”medbragte” relationelle positioner og forsøger her, at lade det enkelte barn få oplevelse af begejstring……. også på hele holdets vegne! Træningen forsøges sammensat varieret, udviklende og motiverende og rummer elementer fra følgende fire hovedtemaer: Boldbehandling, lege, spil og skudbaner. Aktiviteterne for U-6 spillerne forsøges at udføres så alsidige som muligt og tilrettelægges, så børnene får en masse forskellige erfaringer med at håndtere krop, bold og ikke mindst - nye relationer! Vi mødes i hallen næsten hver lørdag formiddag og bruger 1 time sammen. Håndboldudvalget har valgt, at gøre dette tilbud gratis……så kom ud af fjerene og giv jeres pige/dreng en fantastisk social oplevelse ☺ Se de skiftende træningstider på GRIF’s hjemmeside. Trænere - Søren/Henrik Hjælpetrænere - Mads/Karoline

Generalforsamling i GRIF onsdag d. 26. marts kl. 19.00

Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Beretning fra udvalgene 4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab 5. Indkomne forslag – forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse skal være formanden i hænde senest 14 dage før general forsamlingen. 6. Valg af formand til bestyrelsen + supplant. 7. Valg af bestyrelse + 1 suppleant 8. Valg af udvalg + minimum 1 suppleant 9. Valg af revisor + suppleant 10. Evt.

13


Erhvervsportræt

Gl. Rye Mølle

Hjælp og forstærkning til bogholderi, regnskab og kontor

Velbesøgt Julemarked på Gl. Rye Mølle Den 1. december afholdt Museet på Gl. Rye Mølle sit traditionelle Julemarked. Det foregik i strålende solskin, og det gode vejr trak mange mennesker til Møllen. Omkring 500 gæster lagde vejen forbi i løbet af søndagen. Det skabte travlhed i de mange boder og i cafeen, hvor der blev solgt gløgg og æble­ skiver. Også FDF Gl. Rye solgte godt med juletræer ved Julemarkedet. For de mange børn, som var kommet til Julemarkedet, blev der fortalt historier om nisserne på Møllen.

Tekst: Martin Skaar Jacobsen Foto: Peer Thøgersen og Ibry

Fokuser på kerneforretningen og lad Officeflex ordne det administrative, ­ regnskabet og bogføringen. Det er LiseLotte Strøms budskab til små og mellemstore virksomheder. Som freelance-virksomhed er Officeflex og Lise-Lotte Strøm en kærkommen forstærkning hos sine kunder, som i højere grad kan koncentrere sig om at skaffe omsætning.

Kommende arrangementer: Torsdag d. 27. februar kl. 19.30: Generalforsamling i Gl. Rye Møllelaug og foredrag.

Lise-Lotte Strøm på sit kontor. Herfra styrer hun sit firma Officeflex, der tilbyder assistance indenfor kontorfaget.

Bred viden og erfaring

Den årlige generalforsamling i Gl. Rye Møllelaug & Museumsforening finder sted d. 27. februar kl. 19.30. Efter generalforsamlingen vil Skanderborg Museums nye direktør Lene HøstMadsen fortæl-le glimt af sit arbejdsliv og give nogle bud på, hvordan hun ser Skanderborg Museums fremtid. Der er gratis adgang til Lene Høst-Madsens foredrag.

Fredag d. 2. maj kl. 14.00: ”blot BLÅT” – Gl. Rye Mølle åbner sæsonen med ny særudstilling

Torsdag d. 22. maj kl. 19.00: ”Hvordan blev Himmelbjerget Danmarks mest berømte bakke?”

”blot BLÅT” er navnet på en ny særudstilling af strik, som fra d. 2. maj til slutningen af august kan ses på Museet på Gl. Rye Mølle. Gruppen ”Seriøst strik… for sjov” står bag udstillingen, som inde-holder et meget varieret udvalg af strik, hvor alt er holdt i blå farver. Der er alt fra strikkede smyk-ker over hatte og sjaler til skulpturer. Der er knap 40 udstillere, som viser deres ting i hele møllen og museet.

Guidet tur på Himmelbjerget. Mødested: Parkeringspladsen P1 ved Himmelbjerget.

Søndag d. 15. juni kl. 10.00-16.00: Dansk Mølledag og Møllemarked ved Gl. Rye Mølle.

Åbningstider på Museet på Gl. Rye Mølle: Maj - september: Tirsdag-fredag kl. 10-16. Lørdag-søndag kl. 13-16. Mandag lukket

Lise-Lottes mangeårige erfaring fra fastansættelser og som freelancer inkluderer udover administration, chef- og advokatsekretæropgaver, regnskab fra A-Z, lagerstyring og korrespondance på engelsk og tysk. Lise-Lotte har uddannet sig til juridisk assistent og har overfor sine kunder kunnet gøre brug af spidskompetencer som f.eks. advokatbogholderi, inkasso, sagsbehandling i.f.m. tvangsauktioner og rekonstruktion af virksomheder. Så Lise-Lottes viden indenfor kontorfaget er både bred og dyb. Lise-Lottes kundekreds er spænder vidt, idet hun laver bogholderi- og administrationsopgaver for bl.a. fonde, apoteker, helsebutikker og håndværks- og konsulentvirksomheder. Det betyder desuden, at Lise-Lotte har kendskab til flere forskellige regnskabsprogrammer, som f.eks. C5, C2, Economic og Summasumarum.

Betal kun for det, du har behov for Officeflex gør det let og fleksibelt for kunderne under mottoet ”betal kun for det, du har behov for”. Mange små og mellemstore virksomheder har ikke brug for en bogholder på fuld tid, men måske kun 1 dag eller få

timer om ugen, fortæller Lise-Lotte. Hun aftaler derfor med kunden omfanget af den opgave, som ønskes løst. Der er desuden flere helt åbenlyse fordele for kunden, da der ikke opkræves ekstra for kørsel til kundens adresse. Samtidig har kunden heller ikke udgifter til pension, feriepenge eller sygedagpenge – alt er inklusive i Lise-Lottes timepris. Hvis kunden ønsker det, laver Lise-Lotte en samarbejdsaftale med 1-2 måneders gensidig opsigelse, som forankrer samarbejdet.

Nye ”kollegaer” og omgivelser

Samarbejde med revisorer

Kildebjerg Ry Erhvervshus Rugaardsvej 5, 8680 Ry

Lise-Lottes kompetencer har også vist sig at passe godt ind blandt nogle revisorer, som ser en fordel i at køre parløb med Officeflex. ”Jeg laver regnskabet, så det ved årets afslutning er klart til revision”, fortæller Lise-Lotte.

Efter en del år med firmaadresse i privaten, flyttede Officeflex efteråret 2013 til Kildebjerg Ry Erhvervshus, hvor Lise-Lotte har lejet sig ind i et stort kontorfællesskab. De dage Lise-Lotte ikke er ude hos kunder, laver hun arbejdet i Kildebjerg og nyder samtidig godt af at have ”kollegaer” at snakke med over frokosten. Er du interesseret i mere information, kan du møde Lise-Lotte på:

Mail: lls@officeflex.dk dk.linkedin.com /pub/lise-lotte-strøm/40/575/8 www.officeflex.dk

Lise-Lotte har gjort sin hobby til en ”blomstrende” forretning Ved siden af Officeflex driver Lise-Lotte blomsterværkstedet Blomsterstrømmen. Her bindes der blomster og laves andet dekorationsarbejde på bestilling til bryllupper, konfirmationer, barnedåb, begravelser og andre af livets store begivenheder. Blomsterstrømmen arrangerer derudover blomsterbindingskurser fra 6 til 12 personer ad gangen. Særligt i forbindelse med påske og jul. Oftest er det en flok af veninder eller søskende, en klub eller en forening, der bestiller et kursus hos Blomsterstrømmen. Lise-Lotte har binderiuddannelsen og har drevet Blomsterstrømmen siden 2008. Du kan læse mere på www.blomsterstroemmen.dk.

14

15


Borgerforeningen Borgerforeningen Lærke Frost Formand 8614 9545

Sådan kommer de nye boliger til at tage sig ud. Der bliver tre forskellige størrelser.

laerke.frost@glrye.dk

Peter Hald Næstformand Ryesgade 45 2857 8560 peter.hald@glrye.dk

Liselotte Johansson Kasserer Skovsbjergvej 12 8788 3006 · 3095 8781 liselotte.johansson@glrye.dk

Stort boligbyggeri begynder i maj Nu går Østjysk Bolig snart i gang med at bygge 33 lejeboliger Af Peter Hald I maj måned bliver spaden stukket i jorden til Østjysk Boligs store projekt med 33 lejeboliger på hjørnet Hedelundvej og Hjarsbækvej. Direktør for Østjysk Bolig, Allan Søstrøm, oplyser, at byggestarten vil ske enten i begyndelsen eller i midten af maj måned i år. - Vi har beregnet, at det vil tage omkring 14 måneder at opføre boligerne, så de kan stå klar i sommeren 2015, siger Allan Søstrøm. I skrivende stund er Østjysk Bolig i gang med licitations-processen. I følge Allan Søstrøm bliver der tale om en indbudt licitation, hvor seks eller syv mellemstore byggefirmaer vil blive bedt om at komme med bud. De 33 rækkehuse på Hjarsbækvej i Gl. Rye bliver lavet i tre forskellige størrelser. Der opføres otte boliger med tre-værelser, 13 med fire værelser og 12 huse med fem værelser, og de bliver på henholdsvis 81, 97 og 111 kvadratmeter. Hver bolig får en lille have, og der bliver også fællesarealer til f.eks. legepladser.

det lokale varmeværk, siger Allan Søstrøm. Husene bliver opført på en grund på Hedelundvej/Hjarsbækvej, som boligselskabet har købt af kommunen for 5,2 millioner kroner. Østjysk Bolig har også købt en privatejet grund i samme område. Det er den grund, hvor der i flere år har ligget et ubeboet og meget forfaldent hus. Ruinen skal rives ned, når byggeriet af de nye boliger starter. Selve byggeriet er alt i alt budgetteret til næsten 65 millioner kroner. Byrådet i Skanderborg Kommune har godkendt en forventelig årlig husleje for boligerne på 814 kroner per kvadratmeter. Det svarer til, at en firerums bolig kommer til at koste omkring 6650 kroner om måneden. Dertil skal lægges forbrug af varme, vand og strøm.

Forsynes med fjernvarme De nye boliger bliver lavenergi-boliger, der forsynes med solceller. De varmes op ved hjælp af fjernvarme. - Vi fik et godt tilbud fra fjernvarmeværket i Gl. Rye, og vi er glade for, at vores projekt kan være med til at understøtte

Her bygges de 33 nye boliger i Gl. Rye

Fastelavnsfest søndag d. 2. marts Traditionen tro arrangerer Borgerforeningen i Gl. Rye igen fastelavnsfest i skolens hal. Det sker søndag den 2. marts fra klokken 14.30. Der vanker præmier til de bedst udklædte - og det gælder både børn og voksne. Musikken leveres af FDF-orkestret, og der vil være forhåbentlig rigelige forsyninger af fastelavnsboller og saftevand. Ligesom forrige år er det gratis at deltage for dem, der er medlemmer af borgerforeningen. For dem, der ikke er medlemmer, koster det 50 kroner.

Café Nemt fortsætter - Vi har fået virkelig mange henvendelser fra folk, der gerne vil flytte ind, men vi er ikke begyndt at skrive dem op på venteliste endnu. Vi begynder først at skrive folk op fem måneder, før byggeriet er klar, siger Allan Søstrøm.

Fællesspisnings-arrangementerne ”Café Nemt” fortsætter i 2014. De hyggelige fællesspisnings-arrangementer, der finder sted en gang om måneden i cafeen i skolens klublokale, har været en succes. Tovholder for Café Nemt er Hanne Østergaard, bestyrelsesmedlem i Borgerforeningen, og hun kan notere sig, at der kommer flere og flere for hver gang: - Sidste gang deltog der over 50 personer, så man må sige, at det er gået supergodt. Det er hyggeligt, og det er blevet, ligesom jeg har drømt om. Menuen varierer fra gang til gang, så hold godt øje med Gl. Rye-hjemmesiden www. glrye.dk, hvor du kan se menuen og tidspunkterne, fortæller Hanne Østergaard. Konceptet i Café Nemt går kort og godt ud på, at borgerforeningen - det vil i praksis sige Hanne Østergaard - laver en stor gryde mad til fællesspisning. Deltagerne medbringer hver især en tallerken, bestik og et glas.

Vi sætter vand på bordene - du er velkommen til at medbringe egne drikkevarer. ”Aftensmads-caféen” har åbent mellem 17.30 og 20.00. Her i begyndelsen af det nye år vil Café Nemt være åben onsdag den 26. februar, onsdag den 26. marts og torsdag den 24. april. Det foregår som nævnt i klubcaféen på skolen. Vi håber på nogle hyggelige samtaler over tallerknerne.

Helen Grubbe Sekretær Jægergårdsvej 14 8687 1767· 4061 1555 helen.grubbe@glrye.dk

Ruth Hindhede Ryesgade 56 8689 8106

ruth.hindhede@glrye.dk

Mogens Vinholt Kristensen 2014 5682

Mogens.kristensen@glrye

Susanne Tougaard 86 89 84 10

susanne.tougaard@glrye.dk

Hanne Østergaard 2068 4474

hanne.oestergaard@glrye.dk

Christina Rauh Oxbøll 8689 8692/5054 5098

christina.oxboell@glrye.dk

Tilmelding og betaling Forhåndstilmelding er nødvendig til Hanne Østergaard, mobil 2068 4474. Send gerne en sms, eller skriv til hanne0208@gmail.com senest en uge inden arrangementet. Betaling sker på selve aftenen eller forinden på reg. nr.1551 konto 7528132. Skriv navn + dato for aftensmaden på indbetalingen. Pris for et måltid er 40 kroner pr. person - børn under 10 år betaler kun 20 kroner.

Suppleanter Anne Leisner 75 75 35 40 Lene Schultz 35 11 68 17 Steen Jørgensen 86 89 81 06 Ove Krogsøe 86 89 83 01

16

17 17 17


GES ERE SØ HJÆLP E G IG IN L TN FRIVIL GOPSÆ TIL FLA

Bogcaféen Bogcafeen indstillet til ”Årets Ry-borger 2013” Frivilliggruppen omkring Gl.Rye Bogcafe blev af en borger indstillet til ”Årets Ry-borger 2013” med følgende ord:

Gl. Rye Flagallé Bestilling af flagallé Ring til: l Birthe Jensen, flagudlejer eller og hvis Birthe ikke kan træffes, til et bestyrelsesmedlem: l Poul Brandt, formand l Grete Balle, næstformand/sekretær l Frankie Jensen, kasserer l Jørgen Pedersen, bestyrelsesmedlem eller l Claus B. Jensen, bestyrelsesmedlem

tlf. 8689 8351 tlf. 5131 8074 tlf. 8689 8279 tlf. 8689 8265 tlf. 2165 3050 tlf. 8689 8583 tlf. 4075 1471 tlf. 5121 8941

Gl. Rye Flagallés generalforsamling afholdes på Gl. Rye Kro onsdag den 19. marts kl. 19.30.

Jeg synes, at det er et fantastisk tilbud til alle i Gl.Rye. Det gamle folkebibliotek måtte lukke på grund af besparelser i kommunen i 2010. Straks var der nogle frivillige, der ville bevare biblioteket, og de gik i gang. Med deres engagement er Bogcafeen blevet et kulturelt værested for både børn og voksne i Gl.Rye. Der arrangeres foredrag, filmklub for småbørn, og som noget helt nyt i år kan man få hjælp til IT problemer, og der kommer stadig nye ideer til arrangementer. Hvis disse initiativrige frivillige ikke havde taget affære, havde Gl.Rye mistet et af vores fælles kultursteder, så tak for det.

Ny medarbejder i Gl. Rye Bogcafé

Tak for den pæne tanke. På de frivilliges vegne Anni Sørensen

Dagsorden ifølge vedtægterne. Bestyrelsen

Knogler og kranier fortæller kulturhistorie Onsdag d. 26. marts kl. 19.30. i biblioteket på Gl.Rye Skole.

Gl. Rye Branddaskerlaug

Foredrag med billeder af museumsleder på Øm Kloster Lene Mollerup. Der serveres et glas klosterøl og en middelaldersnack i pausen.

indbyder alle til festlig

generalforsamling

Entré: 60 kr.Arr: Bogcaféen, Gl.Rye Skole og Ry Bibliotek.

lørdag d. 5. april kl. 18.30 i Kræshytten. En brandskæg aften fyldt med traditioner! ”Ikke medlemmer” er naturligvis også varmt velkomne, - Dog er det kun laugsbrødre/-søstre, der har stemmeret. Dagsorden ifølge laugsbestemmelserne Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Traditionen tro er menuen: • Brandgo’e gule ærter med tilbehør samt kaffe og hjemmebrændt kringle. • I deltagerbetalingen er inkluderet 3 øl/vand eller brændevin. • Mod forudbestilling kan der – i stedet for gule ærter – serveres klar suppe m/boller eller vegetarsuppe. Tilmelding ved aflevering af 125,- kr. for medlemmer og 155,- kr. for ”ikke medlemmer” til: • Formand John Jensen, Fyrreskrænten 7, tlf. 86 89 84 74 eller • Næstformand/sekretær Birthe Jensen, Ryesgade 11, tlf. 86 89 83 51 eller • Kasserer Anders Pilgaard, Rimmersvej 17, tlf. 86 89 86 81 Senest onsdag den 26. marts.

Jeg hedder Lisbeth Sjelle Nielsen. Jeg bor på Storesand sammen med min mand Peter og min datter Sarah på 20 år. Jeg har også en søn, Christian, der er 24 år. Jeg er uddannet lærer fra 1976 og har arbejdet på Gl. Rye skole fra 1991 indtil sommeren 2012, hvor jeg gik på efterløn. Jeg vil meget gerne bevare en kontakt til skolen, mine kolleger og eleverne, og jeg glæder mig derfor til at deltage i arbejdet omkring Gl. Rye Bogcafé.

Forår i ”SNUTTEKLUBBEN”

27. februar 27. marts 24. april 22. maj 19. juni

På disse torsdage formiddage kl. 9.00 til 11.00 er der hyggeligt samvær i bogcafeen for de små med deres forældre eller dagplejere. Vi kigger bøger, ser film og synger sammen. Alle er velkomne. Mh. Karen.

Bestyrelsen for Gl. Rye Branddaskerlaug

18

Velkommen til Bogcaféen i Gl. Rye

19


Nyt fra

Naturfonden under stiftelse

Af Annette Krogsøe, formand for Støtteforeningen

Mange her i byen vil nok gerne snart se, hvad deres bidrag til etablering af fonden ender med. Vi har her i Aktuelt løbende beskrevet fremdriften i arbejdet med at etablere en fond, herunder få en bestyrelse på plads. Dette arbejder bestyrelsen i Støtteforeningen intenst med, og vi har kontaktet både Skanderborg kommune, Naturstyrelsen og Danmarks Naturfredningsforening og tilbudt plads i fondsbestyrelsen, jævnfør fondens vedtægtsforslag. Naturfredningsforeningen har givet tilsagn, mens de andre i skrivende stund (ultimo januar) overvejer. Der er endvidere afsat to pladser til Borgerforeningen, og det regner vi med kommer på plads, når den nye bestyrelse i Borgerforeningen er konstitueret i marts. Desuden vil et eller to af bestyrelsesmedlemmerne fra Støtteforeningen træde ud af foreningen og ind i fondens bestyrelse, ikke mindst for at sikre kontinuiteten i arbejdet. Fond og Støtteforening vil selvfølgelig arbejde tæt sammen, vi regner med at Støtteforeningen kommer til at fungere som en form for sekretariat for fonden – ud over at arrangere plejedage, informationsarrangementer osv. ligesom nu.

Købsproces startet Men alt dette forberedende og mere formelle arbejde hindrer ikke fremdriften i arbejdet med at erhverve Lyngbakkerne! Støtteforeningen er ved at have udarbejdet meget detaljeret materiale om hele Lyngbakke-konceptet, der kan

Vandværk

Gl Rye

Vinteren 2013/14 har indtil nu været mild og dermed ikke givet Gl. Rye Vandværk de stor udfordringer, idet vi har været forskånet for frostsprængte vandrør i byen.

anvendes som forklarende bilag til formelle ansøgninger til fonde og andre kilder, der forhåbentligt vil bidrage til erhvervelsen af de ca. 17 hektar i Lyngbakkerne. Materialet udarbejdes i tæt samarbejde med landskabsarkitekt Bendt Nielsen, der har stor erfaring i at udforme projektbeskrivelser og materiale til brug for ansøgninger.

I stedet har vi brugt tiden på at færdiggøre første etape af udskiftning af de gamle vandmålere til nye og fjernaflæselige målere. Vi regner med at påbegynde anden etape i løbet af 2014, således at alle husstande i Gl. Rye har fået udskiftet vandmålere inden årets udgang. Vi vil ønske alle vore forbrugere i byen et godt forår og benytte lejligheden til at invitere til Vandværkets generalforsamling. Generalforsamlingen afsluttes med ”Kroens pølsebord” m/vin.

Samtidig er vi i dialog med lyngbakkernes nuværende ejer Henrik Brunsø om processen i forbindelse med et køb. Herunder bl.a. at få afstemt prisniveauet, hvor vi får hjælp fra kyndige fagfolk. Det bliver formelt fonden, der skal erhverve området, men vi håber med dette forarbejde at servere en driftssikker model for fonden, så der kan sættes turbo på den endelige købsaftale, så snart fonden er etableret.

VANDVÆRKET www.glryevandvaerk.dk Vandværkspasser: Bent Jensen Horsensvej 40 Tlf. 40 45 36 88

Orienteringsmøde og generalforsamling 13. marts

Formand: Steffen Gram Lauridsen Rimmersvej 70

Under alle omstædigheder vil vi gerne orientere om projektets status og det videre forløb – herunder de mange muligheder vi ser for byens borgere ved en erhvervelse af Lyngbakkerne – ved foreningens generalforsamling. Datoen er den 13. marts 2014 kl. 19.30. Mødet holdes i sognehuset – alle er velkomne.

Fjernaflæselige måler

Kasserer: Per Rasmussen Rimmersvej 27 Bestyrelsesmedlem: Heidi Hinge Rimmersvej 14

Som det fremgår af forfatternavnet, er Annette Krogsøe nu formand for Støtteforeningen. På grund af personlige forhold med sygdom i familien og tidspres valgte Ebbe Kristensen ved seneste bestyrelsesmøde at give stafetten videre til Annette. Ebbe fortsætter dog som menigt medlem af bestyrelsen.

Bestyrelsesmedlem: Karsten Dreier Nyvej 12C

g

n i l m a s r o f l a r e n e G

Suppleanter: Bente Zinck Sivertsen Fyrreskrænten 5 Else Jensen Fyrreskrænten 7

e og generalOrienteringsmød arts kl. 19.30 forsamling 13. m i Sct. Sørens hus 20

Kontakt vedr. afregninger mv.:

20

Bodil Kjær Brædstrup Fjernvarme Tlf. 75 75 33 00

e Kro. kl. 19.30 på Gl. Ry 14 20 l ri ap 9. n onsdag de gsorden: Med følgende da 1. Valg af dirigent retning forelægges endelse 2. Bestyrelsens be forelægges til godk regnskab for 2013 e ed er vid re t De 3. godkendelse 2014 forelægges til 4. Budgettet for esteringsforslag 5. Bestyrelsens inv es til orientering lad 2014 forelægg tb ks ta til ag rsl Fo 6. , indkomne forslag 7. Behandling af lse er til bestyre n 8. Valg af medlemm lsen leanter til bestyre 9. Valg af 2 supp nt lea og revisorsupp 10. Valg af revisor 11. Eventuelt

21


Gl. Rye sogn og kirke

Gl. Rye MTB

GENERALFORSAMLINGEN Sæt lige kryds i kalenderen. Sted: SFO klubben på skolen. Tid: 25.2.2014, kl 19.00 - 22.00 Invitation og program udsendes senere. Hvis du allerede nu har et forslag til generalforsamlingen er du velkommen til at skrive det til os.

Gudstjenester Søndag d. 16. februar

Septuagesima

9.30 Pia Husted Blok

Søndag d. 23. februar

Seksagesima

11.00 Sct. Sørens Kor

Søndag d. 2. marts

Fastelavn

9.30

Søndag d. 9. marts

1. s. i Fasten

Ingen

Søndag d. 16. marts

2. s. i Fasten

11.00

Torsdag d. 20. marts

Stillegudstjeneste

20.00

Søndag d. 23. marts

3. s. i Fasten

11.00

Søndag d. 30 marts

Midfaste

9.30

Søndag d. 6. april

Mariæ Bebudelse

Ingen

Søndag d. 13. april

Palmesøndag

11.00

Torsdag d. 17. april

Skærtorsdag

11.00 Kjeld Slot Nielsen

Fredag d. 18. april

Langfredag

15.00 Musikgudstjeneste

Søndag d. 20. april

Påskedag

9.30

Stillegudstjeneste

Mandag d. 21. april

2. påskedag

Ingen

Søndag d. 27. april

1. s. e. Påske

Spillemandsmesse 11.00

Søndag d. 4. maj

2. s. e. Påske

9.30 Sct. Sørens Kor

20. marts kl. 20.00 Johanne Blanksøe spiller fløjte.

Søndag d. 11. maj

3. s. e. Påske

11.00 Pia Husted Blok

Fredag d. 16. maj

Bededag

Ingen

Søndag d. 18. maj

4. s. e. Påske

9.30

Gu ds tje ne ste på Dalbogård 4. marts 2. april 6. maj 3. juni

Følg Gl. Rye Mtb på Facebook og www.glryemtb.dk

kl. 14.00 kl. 14.00 kl. 14.00 kl. 14.00

For dårligt gående er der kirkebil til alle gudstjenester. Kontakt Skanderborg Taxa på tlf. 8651 0000

22

23


Musikgudstjeneste i Skt. Sørens kirke Langfredag kl. 15.00 Det er efterhånden en fast tradition at holde musikgudstjeneste i Gl. Rye Langfredag. Sådan vil det også være i år – det endelige program er i skrivende stund ikke fastlagt, men hold øje med kirkens hjemmeside – www.glryekirke.dk, hvor det offentliggøres i snarlig fremtid.

Spillemandsmesse i Gl. Rye Kirke søndag d. 27. april kl. 11

- også i år besøger Knudsøkoret Skt. Sørens kirke og holder forårskoncert tirsdag den 20. maj 2014 kl. 19.30.

Festlig gudstjeneste med spillemandsmusik og folkedans. Efter gudstjensten indbydes til folkedans og let frokost.

Sogneudflugt

Med venlig hilsen Menighedsrådet.

Kom og vær med i koret! Vi øver 3 onsdag aftener i Sct. Sørens Hus i Gl. Rye fra 19 – 21.30 d. 2. - d. 9. og d. 23. april.

ALLE med lyst til at synge inviteres til at være med i et kor, som 3 torsdag aftener vil øve sangene i spillemandsmessen. Søndag d. 27.4. kl. 11 opfører vi messen akkompagneret af spillemandsorkestret ROHDEKASSEN. Spillemandsmessen er skrevet af Holger Lissner og former sig som en gudstjeneste med salmer, læsninger, bønner, prædiken, nadver og velsignelse. Musikken er komponeret af Ivan Damgaard og Michael Sommer med udgangs-

punkt i dansk traditionel folkemusik. Al musikken er baseret på danserytmer (polka, scottish, vals osv.) og i folkemusikkens tonesprog er resultatet blevet en livsbekræftende og iørefaldende musik, hvor alle kan være med: unge og gamle, mænd og kvinder, store og små stemmer. Alle er meget velkomne. Vi glæder os til god musik og hyggeligt samvær. Hvis nogen har lyst til at tage kage med til korprøverne, laver vi kaffe og te.

Mød bare op eller ring og få flere oplysninger. Mange hilsner Lene Madsen 60730574 Katrine Bruno 40887026

Sogneudflugt til Lemvig Lørdag den 17. maj kl. 9.00 – ca. 17.00. Afgang fra parkeringspladsen foran præstegården. Vi besøger det smukt beliggende Museet for Religiøs kunst med udsigt over Limfjorden og udstillingen ”J.F. Willumsen - mellem guder og afgrund”. Herudover skal vi se Lemvig valgmenighedskirke og skulpturparken i Æblehaven med Torvald Westergaards fornemme skulpturer. Undervejs serveres en frokost-sandwich og senere en kop kaffe. Der må påregnes en mindre egenbetaling. Tilmelding senest mandag den 12. maj til Hanne Gramstrup tlf: 8689 8367 – mail: hannegramstrup@live.dk Se mere på www.glryekirke.dk

Ny fødselsdagssang for voksne Sidste år i maj måned var der intet mindre end verdenspremiere i Skt. Sørens kirke. Knudsøkoret gæstede kirken og sang bla. en ny fødselsdagssang for voksne, som korleder Lisbeth Sangil havde opfordret digteren Benny Andersen til at skrive. Det er Lisbeth Sangils og Benny Andersens håb, at sangen med årene bliver lige så udbredt som de fødselsdagssange, der findes for børn. Melodi: Svantes lykkelige dag Se, hvilken fødselar vi her iblandt os har! Dagen skal fejres med sang – vi er jo godt i gang. Årene går – nej, de spæner af sted og vi andre følger med. Tænk under hvilke kår mange må fejre år langt væk fra dem de har kær. Godt vi har dig så nær. Det må vi fejre med endnu en tår, og vi ses til næste år! Ih, hvor vi har det godt – flaget det vajer flot. Nu må vi skåle i flok, vi er jo mange nok – Skål for det festlige midtpunkt vi har: Vores kære fødselar! Tekst: Benny Andersen/Elisabeth Ehmer Melodi: Benny Andersen

Med venlig hilsen menighedsrådet 24

25


Kirke

højskole Giv mig Gud en salmetunge Af Iben Johanne Thomsen

”Den skal bare være dér, når jeg kommer!” sagde en kvinde til en af mine kolleger i kirkedøren på vej ud fra en dåbsgudstjeneste. Og fortsatte: ”Så er jeg egentlig ligeglad med, om I skal synge den samme salme hver søndag”. Kvinden ville gerne synge I østen stiger solen op, men den havde menigheden netop sunget søndagen før, så præsten havde valgt andre salmer. Præsten fik afværgende sagt: ”Kan jeg ikke ringe næste gang, vi skal synge den?” De to skiltes som gode venner. Men ikke desto mindre rører den lille ordveksling ved noget helt centralt: den danske salmetradition synes at være i frit fald. En ny undersøgelse viser, at på knap 20 år er antallet af danskere, der synger salmer, halveret og kendskabet til et bredt udsnit af salmebogen vel tilsvarende. Livsstilsekspert Christine Feldthaus var kort før jul inde på det: Danskerne føler sig fremmedgjorte i forhold til kirken, for de kender ikke salmerne: ”Kirken må tage højde for, at vi er mange, som er utrænede i salmesang, og når man ikke kan synge med, så forstærkes følelsen af at være i en fremmed verden” siger hun. Og hun har jo ret. Hvis man ser på ordvekslingen, er det slående, at kvinden taler om et ”I”, når hun taler om gudstjenesten og menigheden. For hende er det en fremmed verden, som befolkes af nogle andre. Teologisk er det rent sludder, al den stund, at hun som et døbt menneske natur26

ligvis er en del af menigheden, men tankevækkende er det jo. Ikke mindst fordi den lutherske gudstjeneste ikke kan blive gudstjeneste, uden at menigheden er tilstede og yder sit. I salmerne svarer menigheden på det, den har hørt og modtaget; Guds nåde og barmhjertighed. Hertil kommer, at det rent pædagogisk er et fint luthersk princip at synge kristendommen ind i et menneske. I den første lutherske salmebog fra Hans Thomissøn 1569 lyder det: ”Formålet med at synge: at høre Guds ord, så I husker det. Rim og sang læres med lyst og huskes godt. Selvom alle kristne bøger brændte, så vil den, der kan nogle salmer ikke glemme evangeliet.” At lære udenad hedder på engelsk Learning by Heart - det, der sidder i hjertet, glemmes ikke. Så syng da! Ikke for Guds eller kirkens skyld, men for menneskers. Også fordi det med Benny Holsts ord fra højskolesangbogen, er ”lettere at holde et folk i skak, der slet ingen sange har!”. Det er da en advarsel, der er til at forstå! Tidligerebragt som klumme i Ugebladet Skanderborg.

Kirkehøjskole i efteråret 2014 I samarbejde med sognene i Ry-området afholdes i efteråret 2014 kirkehøjskole for alle interesserede på følgende dage: Fredag den 3 .10 i Ry Sognegård Fredag den 1 0.10 i Tulstrup Præstegård Fredag den 2 4.10 i Låsby Kirkehus Fredag den 31.10 i Skt. Sørens hus, Gl. Rye Fredag den 7.11 i Ry Sognegård

M artin L U T H E R

Alle gange fra kl. 9 – ca. 12.

Tema: Martin Luther Der inviteres gode foredragsholdere og indbydes til debat. Nærmere program følger – følg også med på www.glryekirke.dk Med venlig hilsen sognepræst Iben Johanne Thomsen

Den himmelske gudstjeneste

Studiekredsaften om gudstjenesten Tirsdag den 25. marts kl. 19.30 Gudstjenesten er kristendommens livsnerve og har været det til alle tider. Men hvordan blev gudstjenesten til? Hvordan har den udviklet sig? Og ikke mindst: Gudstjenesten er en fest, hævdes det – og en dramatisk begivenhed, hvor Gud og menneske mødes. Men kan man se det? Og mærke det? Og kan man måske få skærpet sansen for det? Kom og vær med til en aften med oplæg og debat om gudstjenestens form og indhold! Der vil også være en kop kaffe og lidt til ganen undervejs. Alle er hjerteligt velkomne!

På menighedsrådets vegne sognepræst Iben Johanne Thomsen 27


Frivillige i sognet? Søndag den 16. marts kl 12 efter gudstjenesten vil vi gerne invitere alle interesserede til møde i Sct. Sørens Hus. Allerede i dag er der trofaste mennesker, der støtter med praktisk hjælp til forskellige arrangementer i sognet. Det er vi meget glade for. Det er tanken at koordinere og fordele denne hjælp yderligere, således at vi får inddraget alle dem, som har lyst til at hjælpe. Lad os mødes til en god snak. Både dem, der allerede hjælper og dem, der evt.

kunne tænke sig at hjælpe til i fremtiden. På den måde kan vi få en god dialog i gang. De, der kender opgaverne, vil fortælle om dem. Vi vil fortælle om vores forventninger. Så kom og vær med. Fordeling af den praktiske hjælp vil naturligvis være i forhold til, hvad den enkelte kan tænke sig. Måske er der også andre opgaver I har lyst til at hjælpe med? På menighedsrådets vegne Hanne Gramstup

Forbedrede lydforhold i Skt. Sørens kirke Skt. Sørens kirke har med sine flotte hvælvinger en dejlig akustik og er utrolig velegnet til sang og musik. Præstens prædiken derimod kniber det lidt mere med at høre…. Men ved juletid fik kirken nyt lydanlæg med et ekstra fag højtalere, bedre teleslyngeanlæg og nye frekvenser, så vi undgår knasen og knitren i anlægget. Helt optimalt bliver det aldrig, men det har efter sigende hjulpet meget på lydforholdene. Har man svært ved at høre, kan det i øvrigt anbefales: at sætte sig i den øverste del af kirken samt at undgå at sidde der, hvor hvælvene krydser hinanden. Der er

flere steder i kirken, hvor lyden næsten forsvinder og det kan afhjælpes ved at tage en anden plads. Og så hjælper det gevaldigt, hvis der er rigtig mange mennesker i kirken! Spørg gerne kirkens personale, hvis du er i tvivl!

28

Sognepræst:

Iben Johanne Thomsen Præstegårdsvej 1 Tlf. 8689 8037

ijt@km.dk

Organist: Katrine Bruno Hansen, Siimvej 9, 8680 Ry Tlf. 4088 7026

Kirkesanger:

Lene Hovgaard Madsen Klostervej 66, 8680 Ry Tlf. 60 73 05 74

Mail: lenemadsen@hotmail.com

Graver: Torkild Jensen, Kirkegårdskontoret, tlf. 8689 8712 graver@glryekirke.dk

Menighedsrådet: Formand:

Anne Vinther Hedevej 19, Gl. Rye 2986 3013

thevinthers@gmail.com

Næstformand & kontaktperson Med venlig hilsen Iben Johanne Thomsen

Peter Jøhnk Rodelundvej 33, Gl. Rye Tlf. 8689 8068

p.joehnk@mail.tele.dk

Kasserer

Sognepræstens bistandsforpligtelse i provstiet Da vi i Gl. Rye sogns menighedsråd i maj måned 2012 sammen med biskoppen og provsten skulle planlægge ansættelsen af en ny præst i sognet, blev rådet af Aarhus Stift stillet over for følgende krav: På baggrund af sognets daværende størrelse på ca. 1590 folkekirkemedlemmer skulle præstestillingen i Gl. Rye reduceres til 50 % og bopælspligten i præstegården skulle ophæves. Sognet ville derfor fremover være uden lokal sognepræst. Ved kraftig og vedholdende argumentation fik det daværende menighedsråd afværget nedskæringen.

Sct. Sørens Kirke www.glryekirke.dk

Biskoppen besluttede, at sognet trods sin størrelse fik en præstestilling på 75 % og en præst med bopælspligt i præstegården. Biskoppens begrundelse for afgørelsen var sognets mange aktiviteter og den gode kirkegang og ikke mindst, at sognet er velfungerende. Dette er grunden til, at vores sognepræst Iben Thomsen fungerer i en 75 % -stilling her i sognet med 25 % bistandsforpligtelse hos provsten. Peter Jøhnk og Søren Frandsen medlemmer af Gl. Rye menighedsråd

Henrik Braderup Olsen Gerstedvej 5 , Gl. Rye Tlf. 8788 0286

h.b.olsen@gefiberpost.dk

Kirkeværge:

Søren Frandsen Præstegårdsvej 10 Gl. Rye 8689 8096

soeren.krarup.frandsen@mail.dk

Sekretær:

Lene Kjær Skovstedvej 17, Gl. Rye Tlf. 2174 0274

Hanne Gramstrup Klosterfælled 26, Gl. Rye Tlf. 8689 8367

kjaer.lene@gmail.com

hannegramstrup@live.dk

Regnskabsfører: Birgit Nielsen

Ring Klostervej 7, 8660 Skb. Tlf. 8653 1250

skjoede50@yahoo.dk

Hjemmeside www.glryekirke.dk

”Nordvagten” af G. Lossau. Motiv fra lejren med Gl. Rye i baggrunden. Kom man fra Gl. Rye og havde et ærinde i lejren eller skulle passere igennem lejren, viste man her (senere dog ved hovedvagten) sin passerseddel. Nordvagten eksisterede allerede, da området var en tysk militærflyveplads. Læg mærke til bommen.

Gl. Rye - portrætteret af tyske flygtninge Udstillingen i Ry sognehus er blevet til i et samarbejde mellem Gl. Ryes Kunst- og kulturgruppe og Annette Jakobsen. Frem til april 2014 hænger billederne i Sct. Sørens hus og kan ses i forbindelse med arrangementer – besøgende er også velkomne til at låne en nøgle hos graverne på kirkegården. De udstillede billeder er malet af tyske kunstnere fra Rye- lejren i tidsrummet 1945 til 1948. De fleste billeder viser lokale motiver. Malerne havde i modsætning til de allerfleste andre tyske flygtninge lov til at forlade lejren for at male deres billeder ude i naturen. Det er første gang, at der vises en så omfattende samling af billeder fra forskellige maler fra lejren og de fleste billeder har aldrig været offentlig tilgængeligt før nu. Rye- lejren rummede omkring 10.500 flygtninge samtidigt og blev opløst i november 1948. Området er i dag privatejet. Har du viden om et billede fra lejren eller måske selv ejer et billede af en af lejrens maler, er du meget velkommen til at kontakte Annette Jakobsen. Adressen er redaktionen af AKTUEL bekendt.

”Grave på Tyskerkirkegården”malet af G. Glaubig. I påsken 1946 blev der indviet et stykke jord på flygtningelejrens område. Indtil da var flygtningene blevet begravet på kirkegårdene i henholdsvis Ry stationsby, Gl. Rye og Sdr Vissing. Alle gravstederne blev i 1966 flyttet til Kølvrå ved Karup/Gedhus.

Fordragsholder og forfatter. ”Hvis suk var luftballoner....” - Historien om flygtningene fra den tyske flygtningelejr ved Gl. Rye fra 1945-1948. ISBN: 978-87-7114-624-0 Verfasserin des Buches ”Wenn Seufzer Luftballons wären...” Die Geschichte der deutschen Flüchtlinge des Flüchtlingslagers Rye in Dänemark von 1945-1948. ISBN: 978-3-8448-5396-4 29


”Højkol”. Højkol er et skovgods, der ligger højt oppe i bakkerne ved Salten Langsø. Hovedbygningen er fra 1906 og godset blev udbygget i 1917. Her boede G. Larsen, der med grundlæggelsen af hans private lille flyveplads i 1935 startede den spændende historie om Rye flyveplads, der i årene 1945 -48 blev en af Danmarks største flygtningelejr for tyske flygtninge. Her er det så den tyske maler G. Glaubig, som valgte Højkol som motiv .

Et stemningsfuldt billede, der viser blikket fra Rye-lejren mod Gl. Rye. Salten Langsø var lejrens nordlige grænse og flygtningene kunne se kirken og møllen fra lejren- stod vinden rigtig, kunne de endda høre Sct. Sørens klokker ringe. Udsigten fra foden af Himmelbjerget over Julsø. Malet af G. Glaubig.

Her har maler Glaubig portrætteret en af lejrens præster. Han boede med kone og børn i lejren og havde lige som kunstmalerne mulighed for at forlade lejren, hvis hans arbejde gjorde det nødvendigt. Der var et kæmpebehov for en dygtig præst i den svære situation, som flygtningene befandt sig i: omgivet af pigtråd, bevogtet af bevæbnede vagter, i uvished om deres mænd og sønners skæbne derhjemme og efter en traumatisk flugt fra det krigshærgede land.

Portræt af kvinde af maler Glaubig. Kvinden er en ung flygtningepige og billedet er tegnet på en spånplade.

30

”Jordmoderhuset” af K. Honsen (utydelig signeret). Billedet viser huset over for ”Bison” på Horsensvej og blev skænket til to piger der boede i huset. De havde tilbudt den tyske maler noget af moderens hjemmebagte kage, mens han malede billedet.

Tegning af græssende køer med hangaren i baggrunden af G. Glaubig. Hangaren, der kan ses i det fjerne, blev allerede bygget, da flyvepladsen havde betegnelsen ”Silkeborg Flyveplads” fra 1938 til april 1940 og var en civil flyveplads med forbindelse til bl.a. København. Under krigen blev hangaren – camoufleret som en af de omkringliggende bakker - brugt af det tyske luftvåben, der var på pladsen indtil 1945. I flygtningeperioden var hangaren ikke længere camoufleret.

Øm Kloster Lilholts historiske sange

”Gl. Rye Mølle” er et af maler Glaubigs motiver, der dukker flere gange op. Der findes også et billede af en af hans elever fra lejren, der malede motivet efter originalen – forskellen er svært at få øje på. Glaubig underviste i lejrens skole i tegning, underviste unge mennesker i kunstskrift og mindre børn i papirklip.

20.2.2014: Kl. 19.30: Lars Lilholt fortæller om sine historiske sange og historien som inspirationskilde. Derefter generalforsamling i Øm klosters venner. Historiefortælling har ældgammel rod i enhver folkelig kultur og er både en måde at videreformidle informationer og holdninger, og også et middel til underholdning og bevarelse af det særegne ved kulturen. I fortællingen kan vi spejle vores eget verdensbillede og blive bekræftet i vores syn på rigtigt og forkert. På denne måde understøtter og bekræfter fortællingen vores kultur og normer.

Fortællerkunsten handler i vore dage - med al vores adgang til informationer - om noget levende og betydeligt. Vi husker ofte bedre en fortælling eller en sang, end vi husker et indslag fra aftenens nyhedsoversigt. Foredraget er kun for medlemmer af Øm Klosters Venner. Medlemskab kan tegnes ved indgangen. Efter foredraget er der generalforsamling i foreningen Øm Klosters Venner. Det foregår i Ry sognehus, Kildebakken 1, 8680 Ry.

31


FDF

OBS

Kredsleder: Kjeld Christensen Ryesgade 39 8689 8231

FDF’s årlige Forårsmarked er en begivenhed, der kræver planlægning og en del frivillige hjælpere, for at kunne løbe af stablen.

kjankc@hotmail.com

Tumlinge: Dorthe Gosvig Hedevej 7 2144 2977

Det er samtidig en rig mulighed for at møde andre fra lokalområdet og komme med i et fælleskab. Hvis du synes, at du har tid og lyst til at være med i arbejdsfælleskabet omkring Forårsmarkedet, skal du vide, at det ikke kun er forbeholdt de med tilknytning til FDF. Der er mange, der giver en hånd med år efter år, og der er også en plads til dig. Så kom med og ha’ det sjovt, mens du hjælper os med at skaffe penge til aktiviteter for børnene i FDF.

dortebgosvig@hotmail.com

Kontakt mig – Susanne Kann – på tlf. 30463710 eller mail: suskann@mail.dk, så finder vi en opgave, der passer til dig. PS. Husk, det er også mig ,du kan kontakte, hvis du har ”lopper” til FDF.

Støt kampen mod sult – det giver en god fornemmelse i maven Søndag d. 9. marts sender FDF i Gl. Rye og Folkekirkens Nødhjælp igen indsamlere på gaden for at bekæmpe sult. ’Det giver en god fornemmelse i maven’ – både at gå på gaden og samle ind, og at give et bidrag i indsamlingsbøssen. Men størst effekt giver det i maven på de mennesker, der ved, hvad det er at sulte og ikke have mad nok. 870 mio. mennesker kan ikke spise sig mæt hver dag, og årsagerne er mange: naturkatastrofer, dårlige dyrkningsmetoder, fattiges begrænsede mulighed for at eje jord og låne penge, spekulation i fødevarepriser osv. Oveni får klimaforandringerne vejret til at gå amok i mange fattige lande, hvor man ikke har råd til at afværge og afbøde konsekvenserne af heraf. Et af de steder, klimaforandringerne rammer hårdt, er det nordlige Etiopien, som for 30 år siden blev ramt af en af verdens største og mest omtalte sultkatastrofer. Heldigvis går det nu bedre i Etiopien, især i byerne. Men det nordlige Etiopien er stadig præget af sult og fattigdom. Her arbejder Folkekirkens Nødhjælp på at ruste bønderne til at kunne tackle klimaforandringerne, så de kan producere tilstrækkelig mad til sig selv og deres familier. ”Når FDF’erne i Gl. Rye går ud med indsamlingsbøsserne, er det med til at give fattige familier den hjælp, der skal til, 32

for at de bedre kan klare sig selv,” siger indsamlingsleder Karin Berg Nielsen. ”Sogneindsamlingen plejer at være en rigtig god oplevelse for FDF’erne. De er nysgerrige på formålet med indsamlingen og vil gerne vide mere om Afrika, om fattigdom, sult oma. De ser, at det nytter at løfte i flok, og selvom der er lidt konkurrence om hvilken gruppe, der indsamler mest, så er alle optagede af det fælles resultat. Og de har grund til være stolte af deres indsats. Sidste år var 28 indsamlere på gaden i Gl. Rye Sogn og samlede 10.850 kr. ind, hvilket var rekord ift. tidligere år.” Sogneindsamlingen er igen i år et FDF/familie-arrangement, hvor man samles om en både hyggelig og meningsfuld indsats i kampen mod sult. Tag godt imod vores indsamlere den 9. marts.

Pilte: Lene Leth Skovstedvej 19 8798 5100 / 3012 5117 Væbnere: Lisbeth Lauritsen Horsensvej 21B 86 89 88 87 / 23 96 88 87 wildenfeldt@yahoo.dk

2. Væbnere/ 1. Seniorvæbnere: Gitte Eriksen Møllestien 7 87880610 / 24220692 rysgaard@post.tele.dk

2. Væbnere/ 1. Seniorvæbnere: Jesper Madsen Vesterled 16 2285 5218 gartnermadsen@gmail.com

Seniorer:

Henrik Olsen Gerstedvej 5 8788 0286 / 4057 0103

h.b.olsen@gefiberpost.dk

FDF Musik:

Lars Bitsch Horsensvej 30 4017 8936

bitschlars@gmail.com

Kasserer: Henning Leth Skovstedvej 19 2444 9758 fdf@famleth.dk

Bestyrelsesforkvinde: Tina G. Madsen Vesterled 16 2965 3646 tinagmadsen@gmail.com

Udleje af Kræshus: Lisa Brask Lyngdal 18 6180 5745 lisabrask@live.dk

Se vores hjemmeside: http://www.fdf.dk/gl-rye

33


HIMMELBJERGEGNENS DEBATFORENING åbent, men også fremover vil det være Udsyn, der sikrer ”ord til Gl. Rye”. Følg udviklingen på www.udsyn eller følg os på Facebook.

Tirsdag den 11. 2014 kl. 19.30

Torsdag d. 24. april 2014, kl. 19.30

Mennesket og maskinen!

Tim Wille-Jørgensen

marts

”Lystvandring”

Det videnskabelige menneskebillede fra krybbe til grav Foredrag med gymnasielærer Tim Wille-Jørgensen ”Engang var det hele så simpelt. Det er det bare ikke mere. Universet - maskinen - er større, mere indviklet, uforståelig, ufremkommelig og gåsehudsfremkaldende end nogensinde før. Kom og hør historien om, hvordan vi fandt ud af det, og hvordan det er at være menneske i sådan en maskine. Det bliver både sjovt, smukt og tankevækkende.” Tim Wille-Jørgensen er lærer på Silkeborg Amtsgymnasium og en god formidler. Denne aften fortæller han om det moderne naturvidenskabelige verdensbillede og det menneskesyn, der kaldes frem heraf. Fri entré Arrangeret i samarbejde med menighedsrådet

Foredrag med billedkunstner Martin Bigum

Martin Bigum

Udsyn er et åbent og vedkommende samtaleforum med plads til debat om nutidens værdier og aktuelle emner. I skrivende stund er vi ved at ændre lidt på den hidtidige form – meget står endnu

Martin Bigum giver denne aften en lystvandring i kunsthistorien, startende med inspirationen fra barndommen, moden og historien indtil murens fald. Herefter viser han egne værker og sætter dem ind i kontekst med samtiden. Udover at være billedkunstner er Martin Bigum digter, forfatter og en stor kender af kunsthistorien. Mange vil kende ham fra satiremagasinet MAD og DRks kunstquizzen, hvor han er en fast del af panelet af kunstkendere. Fri entré Arrangeret i samarbejde med menighedsrådet og Borgerforeningen Følg Udsyn på www.udsyn.dk eller på Facebook

Foredrag senere på året i Sct. Sørens Hus

Kathrine Assels

Aage Augustinus

Dagplejen

Onsdag den 4. december var Gl.Rye Dagpleje på juletur til Silkeborg. Det var en stor dag for børnene og forventningerne var høje. Vi fik talt med julemanden og kørt i juletog. Tak til Henrik fra Brugsen som var sponcer for bussen. Onsdag den 11. december havde vi Bedsteforældredag i vores legestue. Der var et stort fremmøde og en dejlig julestemning i hele huset. Der blev spist rundstykker, danset om juletræ og spist risengrød. Bedsteforældrene fik også en smagsprøve på hvordan vi holder samling med sange og leg. Onsdag den 18. december var vi i kirke. Iben fortalte juleevangeliet og havde bygget en lille stald op. Børnene blev indraget i fortællingen hvor forskellige gruppper var forskellige dyr i stalden. På skift skulle grupperne sige som det dyr man var tildelt. Længe efter talte børnene om den historie og at - jeg var koen - oppe i kirken. Onsdag den 22. januar var ca. 750 mennesker samlet til fælles forældre- og personalemøde på Skanderborg Gymnasium. Aftenens program var bl.a at høre foredragsholder og socialpædagog Lola Jensen. Som børnenes advokat fik hun på en kærlig og humoristisk måde rusket op i voksne der hver dag har med små børn at gøre.

Alle foredragene foregår i Sct. Sørens Hus Præstegårdsvej 3 Bestyrelsen: Formand: Inge Laursen Tlf.: 3511 6533

34

Sekretær: Jacob Leth-Espensen Tlf.: 6160 2666

Kasserer: Liselotte Johansson Tlf.: 8788 3006

Anne Olesen Tlf.: 8689 8401

Iben Johanne Thomsen Tlf.: 8689 8037

35


Gl. Rye Skole Elev aftaler i 1. klasse på Gl. Rye skole

Skrevet af Mette Miljkovic, lærer.

”Nu er mit mål nået, jeg skal have lavet et nyt”, ordene kommer fra en dreng i 1. klasse, der har sat sig som mål at få lavet sin ekstra-dansk bog færdig. Det nye mål bliver formuleret og bliver et mål om at øve sig i at skrive de små bogstaver og begynde med stort bogstav efter punktum. Samtalen udspiller sig ud fra en elev aftale som eleven og læreren i fællesskab har udarbejdet.

hjælp. Derved får læreren frigivet tid til eksempelvis de elever, der har nogle faglige vanskeligheder eller de elever der har brug for yderligere faglige udfordringer. Herved tilgodeses differentiering, elevernes arbejdstid optimeres, begejstring for at lære fastholdes, eleverne opøver ansvarlighed for eget liv og egen læring. Vi arbejder med tydelige mål for al læring og den enkelte elev målsætter og

Aftalen er underskrevet af eleven, forældre og læreren. Elev aftalerne som vi bruger dem i 1. klasse har sit udgangspunkt i ugeskema-tænkningen. Der grundlæggende handler om at nyindøvede arbejdsvaner hos eleverne hvorved de opnår, at bliver mere selvhjulpne. Undervisningen er anderledes struktureret bl.a. med elev-elev

evaluerer sig selv sammen med læreren. Når eleverne selv er med til at målsætte deres læring bliver de medproducenter i egen læring og i deres egen udvikling. Vi har aktive elever i 1. klasse, der aktivt forholder sig til deres læringsproces. De sætter egne mål, både faglige og sociale, laver en handleplan, hvordan vil jeg nå mit mål og evaluere på hvornår målet er nået.

En ny skole Skrevet af Helle Futtrup, skoleleder

Mange overskrifter og drøftelser har i et lille års tid drejet sig om skolereformen. Også på Gl. Rye Skole. Vi har kigget dybt i reformbeskrivelsen og dens målsætninger, så vi har kunnet tage hul på at skabe vores nye skole inden for den nye ramme for folkeskolen. Den lovmæssige ramme omfatter øverst tre overordnede mål, som skal være dem, vi pejler efter på alle skoler i Danmark fremadrettet:

1.

Fagdag i matematik

Skrevet af Line Rasmussen, lærer

Mandag d 13. januar var en anderledes dag på Gl. Rye skole. Hele skolen havde nemlig fagdag i matematik. Dagen blev kickstartet med matematiksange fra morgenstunden, og så var der ingen tvivl om, at fokusset var på matematik hele dagen. Dagen var bygget op således at 0.-3. kl. arbejdede med spil og begyndende chance-/sandsynlighedsregning. Eleverne skulle i grupper lave en bod, hvor de skulle udvikle et chancespil, et vigtigt element var her at lave en fair chance for at vinde, samtidig med at boden tjente penge. Senere på dagen åbnede alle boder fra 0.-3. klasse, og det var tid til at afprøve de andres spil og også til at holde egen bod kørende med de uddelte ”Rysser”. Derudover var der en bank, hvor der blev vekslet dagen lang. Dagen blev afsluttet med, at eleverne skulle lave regnskab i de enkelte boder og derpå evaluere deres bods succes. Det var en fantastisk dag med en god summen over alt på skolen samt mange dygtige og ivrige handlere.

36

Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.

2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.

Disse tre mål er i alle de overvejelser, vi har i forbindelse med at tænke den ny skole. Og de åbner op til en spændende proces i udformningen af en ny skole med et stærkt læringsfokus, et fokus

på opfølgningen og udviklingen af det enkelte barns læring gennem hele skoledagen. Fra tidlig morgen til skole/SFO/klub lukker sidst på eftermiddagen. Vi har en rigtig god skole, som vi vil tage med ind i fremtiden. Vi skal holde fast i de værdier, vi sætter højest i vores nuværende gode skole og se, hvordan vi kan tænke dem med over i den nye skole. Vi skal ville og turde noget med vores børn og deres læring samtidig med vi involverer dem og deres forældre i målsætningerne og arbejdet med at nå målene. Vi går efter at skabe en skole, hvor børn, forældre og medarbejdere ser og skaber sammenhæng gennem hele dagen. Vi har taget mange skridt i den retning gennem de seneste år, men sætter nu ind med at nytænke og omtænke den måde, vi allerede arbejder på, så det kan give endnu bedre mening ind i den ny skole. Børnene skal gå længere tid i skole – men på en anderledes måde end tidligere. Der skal arbejdes med metoder, der har forskningsmæssigt belæg til styrkelse af den gode læring hos vores børn. Lærere og pædagoger skal arbejde endnu tættere sammen omkring børnene bl.a. i forbindelse med den understøttende undervisning, som er et nyt bidrag til indholdet i skoledagen. I de sidste måneder har vi haft nedsat arbejdsgrupper på skolen. Grupperne har beskæftiget sig med alle hovedpunkterne og –spørgsmålene vedrørende den ny skole fra det helt overordnede plan og til det plan, hvor vi skal til at være mere konkrete og omsætte det til et helt billede af en ny skole. I det kommende arbejde skal vi have samlet budene på nogle af spørgsmålene til den konkrete del. Dem er der er et lille udpluk af her:

ole... k S e y R Gl.

Hvordan skal den nye skoledag se ud? Hvordan måler vi læringen, så vi fortsat får dyrket innovation og kreativitet hos børnene? Hvordan sætter vi arbejdsdagen sammen for lærere og pædagoger, så der bliver rum for samarbejde? Hvordan indretter vi skolen? Disse og mange flere spørgsmål er dele af grundlaget fra vores drøftelser og giver bud til de første streger til vores ny skole. Arbejdsgrupperne har været sammensat på tværs af fag og kompetencer for at få sat så mange tanker og overvejelser som muligt i spil i forbindelse med udviklingen af skolen. Hos os er overskriften/arbejdstitlen på processen frem mod 1. august 2014, hvor den nye skolelov træder i kraft, ”En ny skole på Gl. Rye Skole”. Vi tror på, at den nye skole skal skabes i et samarbejde mellem alle os, der skal sætte skolen og den bedste læring på skinner. Bestyrelsen er, som alle der arbejder på skolen, selvfølgelig også involveret i processen. Bestyrelsens opgave er at følge processens gang, få udarbejdet nye principper, som den nye skole kræver, samt få opdateret de eksisterende, så de er med i tænkningen ind i den ny skole. Et spændende arbejde, der ligger forude også på dette felt. Vores proces er fra alle ansatte præget af stort engagement og innovativ tilgang til det at skabe en ny måde at lave skole på. Der er på nuværende tidspunkt sat mange streger, de skal nu sættes sammen til at tegne den model, vi ser som det bedste bud på vores ny skole pr. 1. august 2014. Vi ved, den ikke vil være en endelig model, - der vil være små og store udfordringer, som vi skal kigge nærmere på, når vi først kommer rigtigt i gang, - men den vil være en model til at åbne for løbende justeringer og tilpasninger, så vi når så mange af vores visioner og målsætninger for den gode skole, som absolut muligt.

37


Børnehjørnet - af Christoffer Ward, pædagog, Gl. Rye SFO

Gåder: De Sjove Hvad sker der, hvis en elefant sætter sig på en lommelygte? Svar: Batterierne bliver flade. Hvornår har spøgelserne fødselsdag? Svar: Det har de i næste uhhhhh! Hvad hedder Kaj og Andrea’s unger? Svar: Fuglefrø!

Af Brith Bejder skolepædagog

Tillid.

Arbejdet med børn er i alle henseender livsbekræftende og berigende. At være sammen med jeres børn er altid en stor fornøjelse. Her får I et udpluk af fornøjelserne:

Undskyld!

r! Prøv at se he Melina 0. kl: et tre fine gn te r ha Brith: Oh, du katte. en hund og er en kanin, Melina: Det en kat.

Noah 0. kl: Jeg kan ikke finde ud af matematikopgaven. Brith: Den er da også lige lidt svær! Noah: Hvis du ringer til min mor, tror jeg at hun kan hjælpe dig.

Freja 2. kl. om stjernehimlen: Jeg så Carlsbergvognen!

Perspektiv. Mia 1. kl.: Jeg er langsynet. Klara 1. kl.: Er du langsynet, jeg troede at du var kortsynet.

kl.: Jeg ig selv, og Maise 0. gave til m in m e v met og la øjnene. de jeg lukke

De lidt svære Hvad er der i blade og bøger, men ikke i aviser? Svar: Bogstavet b

livet.

Indsigt i voksen

bandeord Noa 2. kl. om eord, for ngere et band Sgu er ikke læ by Doo! oo Sc ikke sige så kan man jo

Sørens far har tre børn. Den ene hedder Rip og den anden hedder Rap. Hvad hedder det sidste barn? Svar: Søren Hvad kan gå igennem et vindue uden at slå den i stykker? Svar: En solstråle/ lyset.

De helt Svære Jo mere jeg spiser, jo mere sulten bliver jeg, og når jeg har spist op, dør jeg. Hvem er jeg? Svar: Ilden Jeg lever, men trækker ikke vejret. Jeg er aldrig tørstig, men drikker altid. Hvem er jeg? Svar: En fisk Hvor mange dyr har jeg, hvis alle undtagen 3 er hunde, alle undtagen 3 er katte, alle undtagen 3 er grise og alle undtagen 3 er køer? Svar: Fire; en af hver slags

38

?

fået kejserin hund har Eva 0. kl.: M , og en er t livmod en ne er fj og it sn n huske, m jeg ikke ka ting mere so r. ge ke skal få un for at den ik

Den redigerede virkelig

hed?

Frederik 0. kl. om stormen Bodils hærgen: Jeg har selv set de t i virkeligheden på fjernsyn.

lget Søren Fischer 1. kl. om byrådsva i november: komHvis min far vinder festivalen, mer han i byrådet.

Mon dog?

Jeg fortæller 0. kl. om traditionen med julekalendere.

Børnene er over raskede, forund rede og forvirrede: Va r der kun et bille de bag lågerne da du var barn?

også noGlemmer du Smilla 0. kl.: get? e lige. nge til Brith: Det sket glemmer at ri or m in M min er Smilla: m em Heldigvis gl n. ge læ nd ta get. far aldrig no

En større tilvænning!

Dresscode?

se: Vi har ldre til 0. klas at synAsmus´ foræ for neste tøj på taget vores fi jer. ge opera for e i så på da .: Hvad havd kl 0. a Johann i blev gift?

Følg os på www.facebook.dk/klubloftet

Skolen:

Kontoret/hovednummer: 8794 2680 Bison kontor: 8794 2200

Skolesekretær

Inger Svansø Iversen 8794 2681 inger.iversen@ skanderborg.dk

Skoleleder

Helle Futtrup Jørgensen 8794 2682 helle.futtrup.jorgensen@ skanderborg.dk

Viceskoleleder

Gert Lorensen 8794 2683 gert.lorensen@ skanderborg.dk

Annette Baand Graavett 8794 2684 annette.graavett@ skanderborg.dk

Det festlige folkestyre. En helgardering

Forældre er også velkomne, men kun kort ;0)

Bison/Gl. Rye Skole

SFO-/klubleder

gne, Brith. s at du skal te ne sy g Je .: kl Rosemarie 0. ? . Brith: Hvorfor næsten aldrig ksne tegner Vo : ie ar m se Ro

.” rog er en svær en ”Den danske sp :

på 1.sal i Villaen på Gl.Rye skole byder alle der går i 7.klasse og indtil deres fyldte 18 år, velkommen på loftet. Vi er en lille hyggelig ungdomsklub, der har plads til flere medlemmer. Kom op og hils på os og se hvad vi er for en størrelse. Vi holder åbent Mandag 18.30-21.30 Onsdag 18.30-21.30

! en der tæller t i syrum Det er tank har være

De nære ting…

Ungdomsklubben LOFTET

Eva 0. kl.: Jeg har vænnet mig til at gå til svømning og jeg bruger badetragt.

Leder i Bison:

Britt Sparvath 8794 2200 britt.sparvath@ skanderborg.dk

Teknisk serviceleder Preben Lund 8794 2698 preben.lund@ skanderborg.dk

Bestyrelsen: Formand

Grethe Bremer 5114 2491 grethe.bremer@gefiber.dk

Næstformand

Carsten Schmidt 3511 5371 cs@netnote.dk

Ret til forvirring!

Jeppe 0. kl.: Je g troede hende din farmor var din m ormor. Var det ik ke bedre hvis det va r omvendt? Noah 0. kl.: Øh? 39


Børnegården Bison

e n n o i l l i v a p Farvel til Skrevet af Therese A. Pilgaard

Så har vi sagt farvel til Pavillonen. Alle børnene syntes, det var meget spændende med den store kran og fik meget tid til at gå ved vinduerne den dag. Det var dog også en lidt vemodig dag for personalet og et synligt bevis på nedgangen i børnetallet i Bison. Nu glæder vi os over, at Ællingernes legeplads er vokset temmelig meget i areal og venter spændt på at indrette det nye areal med nye udfordringer for børnene. Hvad det skal indeholde, ligger endnu ikke fast, men vi har mange gode idéer, så det skal nok blive rigtig godt. Som det er nu, nyder børnene de dejlige vandpytter og mudderhuller.

Bisons guldkorn Adam og Laurents: Ti triste tusser tisser træt i tidslerne. Kristian L.: Hvis man siger sgu, så kommer sgu sgu-manden og han slår sgu hårdt. Men det gør sgu ikke noget for han rammer sgu altid ved siden af. Nej, han gør ej, for han rammer sgu altid i øjet.

Asbjørn: Hatten af i børnehaven – ellers kommer Madsen og gi’r dig en på kassen.

Niels: Hvornår har spøgelset fødselsdag? Om en uuuuuge….. Jakob: Ring på klokken – ellers kommer kokken – og giver dig en på gokken. Amelia: Lille Frits går sig en tur med sin bedstemor. Så finder lille Frits et lille stykke slik, der ligger på jorden. ”Må jeg gerne samle det stykke slik op, der ligger på jorden bedstemor”? ”Nej, man må ikke samle det op, der ligger på jorden”. Så glider bedstemor i en bananskrald. ”Lille Frits, hjælp mig op”. ”Nej, for jeg må ikke samle det op, der ligger på jorden” Elliot: Min mor har mørkt hår, men snart skal hun ha’ lyst hår. Voksen: Ja, men hun har jo farvet sit hår. Elliot: Snart skal jeg ha’ en handicap. Voksen: Skal du ha’ et handicap? Elliot: Nej, sådan en hvor håret står op på hovedet. Voksen: Nåh, en hanekam.

40

(Efter mange mange ugers øvelse i at tage flyverdragt af selv) Voksen: Emil, hvor er du blevet god til at tage flyverdragten af. Emil R.: Ja, jeg var også i Tyskland i går og der lærte jeg det. Noah M.: Jeg kan tælle til 100. Jonas: Jeg kan tælle til meget mere. 2 og hundrede, 3 og hundrede, 4 og hundrede osv. Voksen: Hva’ så Maria – har du fyret noget fyrværkeri af? Maria: Ja, jeg fyrede multibomber af (som viste sig at være knaldperler) En dag hvor vi taler om bogstaver til samling spørger Emil H.: ”Skal vi ikke snart lære noget mere om vokaler og kometer”? Tilia: Alle børnene hoppede over hundelorten - undtagen Lalam. Han satte sig ned og sagde: nam-nam

41


Pensionistforeningen og Aktivitetsrådet

Dalbogaard

Juletur til Herning Centret

Aktiviteter i februar og marts

Den 2. december var borger fra Dalbogård, på den årlige juletur som i år gik til Hernings Centret.

der tid til endnu en tur rundt i centret for at se på butikker og mulighed for at købt julegaver.

Da alle havde fundet en plads i bussen, med god hjælp af de 2 frivillige chauffør der var mødt op denne dag for at hjælpe med at køre de to busser, Og vores altid parate frivillige Jytte og Grethe fra Dalbogård. Køre vi mod Herning med højt humor og store forventninger.

Sidst på eftermiddagen er vi hjemme igen trætte, men glade og fyldt med mange nye indtryk og oplevelser. En stor tak til de frivillige, Bruger/pårørenderådet og Tjørnehaven for lån af bus. Uden deres hjælp havde det ikke været muligt at give borgerne en så fantastisk dag.

Efter at der er kikket på juleudstilling og shoppe, er det tid til frokost på cafe Fry hvor der er bestilt omelet til alle. Derefter er

Nyt fra Pensionistforeningen og Aktivitetsrådet Vi har nu taget hul på 2014 og håber på godt samarbejde og større fremmøde til vore arrangementer fremover. Sidst på året 2013 skete der en hel del spændende på Dalbogård. Julemarked 30. november I løbet af november havde vi travlt med at få alt klar til vores julemarked, som blev afholdt den 30. november. Og som noget nyt havde vi aktion over ca. 20 malerier. Billederne var doneret af forskellige Gl. Rye beboere. Der var malerier fra både erfarne kunstnere og nogle med mindre erfaring. Til dem, der havde haft mod på at forsøge sig med at svinge penslen, havde vi leveret et blankt lærred samt maling. Idéen var blevet godt modtaget alle steder, hvor vi henvendte os. – Auktionarius Jens Erik Fischer sørgePensionistforeningens bestyrelse

Aktivitetsrådets bestyrelse

42

Aktiviteter i februar . Onsdag d. 19.. ............................kl. 14.00 Bankospil Arr. Pensionistforening. Aktiviteter i marts. Tirsdag d. 4................................ Kl. 14.00 Gudstjeneste v/ Iben Johanne Thomsen Onsdag d. 5................................ Kl. 14.00 Bankospil Arr. Aktivitetsrådet

Onsdag d. 19................................ Kl. 14.00 Bankospil Arr. Pensionistforening Fredag d. 21................................. Kl. 14.00 Fredags cafe´. Vi vil lave en Syng sammen eftermiddag. Kom alle jer der elsker at synge/ eller bare nyde det.

de for, at maleriet ”gik som varmt brød”. Julemarkedet var godt besøgt og folk hyggede sig med kaffe og småkager – gløgg og æbleskiver. Arrangementet gav et pænt overskudskud. Besøg af Seniorkoret 6. december Senere havde vi – traditionen tro – Seniorkoret på besøg. En herlig eftermiddag med masser af dejlig sang og livsglæde! Trods småt med plads blev der dækket op til kaffe m/hjemmebag og småkager til de fremmødte ca. 50 personer.

Aktiviteter hver uge: Mandag

Onsdag

Torsdag

Julefrokost 12. december Vi sluttede 2013 af med julefrokost med ”alt hvad dertil hører” – mad fra Kroen og øl og snaps foræret af Arne.

Gymnastik 10.15-11.30. Lizzie

En STOR TAK til alle for hjælp og bidrag.

Ragnhild Jeppesen, formand Møllestien 2G, tlf. 8689 2527

Aase Pedersen, kasserer Ryesgade 40

Ragnhild Jeppesen, formand Møllestien 2G, tlf. 8689 2527

Arne Skorstensgaard, sekretær Horsensvej 9 E.

Inga Pedersen Skolebakken 8

Jytte Siggaard, kasserer Burmlundvej 2

Grete Balle Lyngdal 4

Grete Balle, sekretær Lyngdal 4

Eftermiddag

Inga Pedersen Skolebakken 8 Anna Laursen Rodelundvej 37

Hygge med oplæsning spil eller bage. 14.15- 15.30

1. og 3. onsdag i måneden Banko

Kreativ aktiviteter 13.30-15.30. Bodil 43


Besøg ostebutikken på Them mejeri

Revisionsfirmaet

Statsautoriseret revisionsvirksomhed Rugaardsvej 5, 8680 Ry

Ole Rømersvej 20, 8670 Låsby

Åbningstider Man-tirs-ons 7.00 – 12.00 Torsdag 7.00 – 17.00 Fredag 7.00 – 15.00 Lørdag 8.00 – 12.00

laasby-festudlejning.dk · laasbytelt@hotmail.com

Altid gode tilbud og smagsprøver

Tlf. 8695 1665 Inge og Hans O. Iversen

Henrik Braderup Olsen

- til privat og erhverv

Skolevej 1, 8670 Låsby

Medlem af

Tlf. 8695 1144

Tlf. 8622 0001. Mobil 4057 0103 Mail: h.b.olsen@gefiber.dk

info@laasbyel.dk www.laasbyel.dk

revision · regnskab · bogføring · rådgivning Vi forhandler Cykler - Scootere Motorsave Plæneklippere/ Traktorer - kom og få et godt tilbud

SANKEKORT OG BRÆNDE SÆLGES TOPKAPNING M.V. Aditvej 15, 8740 Brædstrup np@slsas.dk www.slsas.dk

Ry Cykler Parallelvej 9 B · 8680 Ry · tlf. 8689 1491 www.rycykler.dk

TLF. 86 89 82 88 T: 86 82 16 55

S A LT E N L A N G S Ø S K O V A D M I N I S T R AT I O N A / S

E. THØGERSEN

Ann_90x50mm.inddDansk 1

Sjelle Tækkefirma Tækkemand Peter Hougaard Svend Andersens efterfølger

Salg · Service · Reparation · Alle bilmærker Ved Freddy Hansen

8689 8533

Horsensvej 46 · Gl Rye · www.sydbyensauto.dk

Skanderborgvej 27 · 8680 Ry Tlf. 8689 2244 mail@revisionry.dk www.revisionry.dk Tal så alle kan forstå det

44

Rosenvej 3, Sjelle 8464 Galten Tlf. 8695 4503 M. 2229 3320

IMPORT AF RUSTFRIE BILER VÆRKSTED - MARINE - MASKINER

PORSCHE - AUDI - VW - SKODA - SEAT

Ryvej 17, Salten Skov Tel.+45 20 13 27 95 - +45 86 84 77 00 www.sejthenauto.dk

”Tænk globalt Handl lokalt”

Container Vognmandskørsel Kranarbejde Materialesalg

www.sb-s.dk

design • Dansk kvalitet • Dansk produktion12/11/12

w w w. d a v i d s u p e r l i g h t . d k

§2462 3059 Ry og Omegns Begravelsesforretning Begravelser og ligbrænding Per Dunkjær Andersen Tlf. 8689 2969 Skanderborgvej 9, Ry

DanBolig a/s Statsaut. ejd.mægler & MDE · www.danbolig.dk Randersvej 11B · Ry · Tlf. 4698 0790 ry@danbolig.dk Adelgade 106 · Skanderborg · Tlf. 8657 1130 skanderborg@danbolig.dk BESTIL EN SALGSVURDERING · den er gratis og uforpligtende · Tlf. 4698 0790 ry@danbolig.dk

www .ne tt o rve t. d k

Klostervej 6A · 8680 Ry · Tlf. 86 89 18 81 toejeksperten@toft-silkeborg.dk

Tlf. 8689 8011 · Åbent 8-19 hver dag

45

11.57


Alt indenfor murerfaget Tlf.: 2711 2873 glryemurer@gmail.com

Gl. Rye murer forretning

Reparation og salg af biler

Gl. Rye Kro

Kig forbi vores legetøjsshop når du mangler en gave

Ryesgade 8 8680 Ry Tlf.: 8689 8042 aa@glryekro.dk wwwglryekro.dk

Siggaard Biler

Ry Bøger & papir

Burmlundvej 4, Gl. Ry • 2028 1614 www.siggaard-biler.dk • salg@siggaard-biler.dk

Klostervej 6 D 8680 Ry Tlf. 8689 1064

www.hammelsvang.dk

VI HAR LIDT MERE AT BYDE PÅ Statsaut. ejendomsmægler Kennith Broberg

Hammelsvang as

DEN RIGTIGE OPTIKER

Bøgekildevej 26 8361 Hasselager · 86 28 13 44 v/ Kim Bundgaard

Kyhnsvej 7 · 8680 Ry Tlf. 8689 1466 email: 868@edc.dk

Oplev den dejlige stemning...

• Spis veltilberedte og lifligt smagende måltider på Brasserie Wienberg • Tag et weekendophold eller golfhygge midt i naturen med den, du holder af • Afhold dit næste kursus eller konference med succes hos os Se mere på www.knudhule.dk

Knudhule | Randersvej 88 | 8680 Ry | 8689 1407 mail: info@knudhule.dk | www.knudhule.dk

GL. RYE ANTIK Emborgvej 4 · Gl. Rye, 8680 Ry Tlf. 8689 8070 www.glryeantik.dk · gl.ryeantik@mail.dk KØB / SALG / BYTTE Åbent fra kl. 11.00 - 17.00 Søndage dog 11.00 – 16.00 Fra den 1/11 til 31/3 mandag lukket.

Lervejdal 8b. Addit 8740 Brædstrup Tlf. 8682 5811

Klostervej 8C. Kloster Torv

info@dansand.dk www.dansand.dk

denrigtigeoptiker@mail.dk

LYNG DAL Klostertorv · Klostervej 6 F, 8680 Ry

8689 1166

Ryesgade 33, Gl. Rye Tlf. 86 89 82 69 www.lyngdal-hotel.dk lyngdal@lyngdal-hotel.dk

��������� ������������������������������������

- det professionelle valg, siden 1968

Garanti på kvalitet

A la carte · Selskaber · Dinér Transportable · Værelser · Kurser

ved Henrik Pedersen Horsensvej 48, Gl. Rye 8680 Ry 8689 8400

Fyrreskrænten 1, Gl. Rye 8680 Ry Tlf.: 86 89 89 48

Kreativitet er at kombinere kendte ting på nye måder...

Se mere på: drop reklamebureauet.dk

BRUNHØJVEJ 3 - 8680 RY TLF. 8689 2333 - FAX 8689 0193 www.rytb.dk

86 89 89 72

Kildebjerg Ry Erhvervshus Rugaardsvej 5, 8680 Ry pt@ptgrafisk.dk · www.ptgrafisk.dk

Skal vi også tegne din nye have...

Eksportvej 5 · 8653 Them · Tlf. 87 98 11 50 · Fax 87 98 11 59 email: them@bygma.dk

46

8689 0070

�������

A/S

Bygma Them Brug den lokale trælasthandel og byggemarked, vi er lige i nærheden.

8680 Ry

Se mere på www.nylund.dk Skanderborgvej 36, 8680 Ry Telefon: 7026 3211 ry@sparkron.dk · www.sparkron.dk

Hjarsbækvej 21 · Gl. Rye · 8680 Ry tlf. 86 89 82 00 · www.nylund.dk · mail@nylund.dk

Åbningstider: Mandag-fredag Lørdag-søndag

9.00-17.00 9.00-16.00

47


Aktivitetskalender for Gl. Rye Februar 18. Generalforsamling kl. 19.30. ..............................................Klublokalerne på Gl. Rye Skole. .... Borgerforeningen 20. Foredrag ved Lars Lilholt samt generalfors. kl. 19.30. .....Øm Klosters Venner. ...................... Ry Sognehus 25. Generalforsamling kl. 19.00. ..............................................Gl. Rye Skole. .................................. Gl. Rye MTB 26. Café Nemt kl. 17.30-20.00. .................................................Klubben på skolen. ........................ Borgerforeningen 27. Generalforsamling kl. 19.30 samt foredrag ved Lene Høst-Madsen, Skanderborg Museum........................Museet Gl. Rye Mølle. Gl. Rye Møllelaug og Museumsforening Marts 2. Fastelavnsfest kl. 14.30. ........................................................Gl. Rye hallen. ................................ Borgerforeningen 9. Sogneindsamling til Folkekirkens nødhjælp. ............................................................................... FDF 11. ”Mennesket og maskinen!” Foredrag med gymnasielærer Tim Wille-Jørgensen kl. 19.30 ...................Sct. Sørens Hus. .............................. Udsyn /menighedsrådet 13. Generalforsamling og orienteringsmøde kl. 19.30. .........Sct. Sørens hus. ............................... Støtteforeningen Naturfonden Gl. Rye 15. Hyggemotionist-stævne. ....................................................Gl. Rye hallen. ................................ GRIF 16. Frivillig-møde kl. 12.00. ......................................................Sct. Sørens hus. ............................... Menighedsrådet 19. Generalforsamling kl. 19.30. ..............................................Gl. Rye Kro. ..................................... Gl. Rye Flagallé 20. Stillegudstjeneste kl. 20.00. ................................................Sct. Sørens Kirke. ............................ Menighedsrådet 21. Syng-sammen-eftermiddag kl. 14.00. ................................Dalbogård. ...................................... Aktivitetsrådet 25. Studiekredsaften om gudstjenesten kl. 19.30. .................Sct. Sørens hus. ............................... Menighedsrådet 26. Café Nemt kl. 17.30-20.00. .................................................Klubben på skolen. ........................ Borgerforeningen 27. SNUTTE-klubben begynder 9.00. .......................................Biblioteket på skolen. .................... Gl. Rye bogcafé 27. Kreativ aften 17.30 – 19.00. ...............................................Gl. Rye Skole. .................................. Gl. Rye Skole 29. Gymnastikopvisning 2014 kl. 14.00. ..................................Aktivitetshallen. ............................. GRIF XX. Generalforsamling kl. 19.00. .............................................Klubhuset. ...................................... GRIF 22. ”Kun for mænd” kl. 11.30. ................................................Sct. Sørens Hus. .............................. Menighedsrådet April 8. Generalforsamling kl. 18.30. ................................................Kræshuset. ...................................... Gl. Rye Branddaskerlaug 9. Generalforsamling kl. 19.30. ................................................Gl. Rye Kro. ..................................... Gl. Rye Vandværk 18. Langfredag. Musikgudstjeneste kl. 15.00. ........................Sct. Sørens Kirke. ............................ Menighedsrådet 24. Café Nemt kl. 17.30-20.00. .................................................Klubben på skolen. ........................ Borgerforeningen 24. ”Lystvandring” i kunsten. Foredrag med billedkunstner Martin Bigum kl. 19.30. .............................Sct. Sørens Hus. Udsyn – menighedsrådet – Borgerforeningen 26. Forårsmarked FDF kl. 10.30 – 15.00. ..................................Kræshuset. ...................................... FDF 27. Spillemandsmesse kl. 11.00. ...............................................Sct. Sørens Kirke. ............................ Menighedsrådet Maj 2. Sæsonåbning kl. 14.00: Strikudstilling ”blot BLÅT”. ..........Gl. Rye Mølle. ................................. Museet på Gl. Rye Mølle 20. Forårskoncert med Knudsøkoret kl. 19.30. .......................Sct. Sørens Kirke. ............................ Menighedsrådet 22. Guidet tur på Himmelbjerget kl. 19.00. ............................Mødested P1 ved Himmelbjerget. Museet på Gl. Rye Mølle

I GL. RYE 48


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.