AKI 2019 Catalogue

Page 1
In uw hand ligt, misschien niet voor de eerste keer, de catalogus met het eindexamenwerk van de kersverse lichting van AKI ArtEZ alumni. Hierin het resultaat van vele jaren gedegen studie, incidentele aversie en vertwijfeling, liefde en verloren liefde, energie, gepaste trots en een zekere hoop. Wij zijn buitengewoon verheugd met het resultaat en zijn er ook zeker van dat deze lichting 2019 na het ondergaan van de voornoemde ‘rollercoaster’ het ver gaat schoppen in de wereld. Omdat het dit jaar 70 jaar geleden is dat de AKI haar deuren opende in Enschede, is het ook wel het moment om vast te stellen dat de positie van deze kunstacademie in al die jaren niet minder onderhevig is geweest aan een vergelijkbare achtbaanrit. Er zijn altijd momenten die mooier of makkelijker of vrijer of fantastischer zijn dan elk ander moment, en dus is vandaag ook zo’n buitengewoon moment. Hoe je je eigen geschiedenis en positie beschrijft is dan ook sterk afhankelijk van perceptie, en als deze perceptie geworteld is in ‘het andere moment’ dan wordt je vanzelf je eigen weemoed-fabriek. Terwijl de kracht van kunstonderwijs nou juist ligt in het continue doorontwikkelen van je eigen concept, het net zo lang omarmen van iteratieve processen totdat je DNA uitsluitend nog bestaat uit de kracht van de verandering, en niet in de verandering van krachten. Resilience is our middlename! – onze terugveerkracht is fenomenaal en het adagium ‘je moet veranderen om gelijk te blijven’ is er wel één om letterlijk te nemen. Al is onze academie dan klein, onze impact is onevenredig groot, en daarom mogen we daar best een keer over opscheppen. In de laatste jaren hebben we veel geïnvesteerd om samenwerkingen aan te gaan met andere kennisinstellingen in de stad zoals Saxion, de Universiteit Twente en het ROC om de waarde van onze individuele en gemeenschappelijke sterktes aan te wenden voor maatschappelijk relevante vraagstukken. In dat verband werken we ook samen met wooncorporatie De Woon­plaats en de gemeente Enschede om wijkgericht te zien hoe we de unieke denkkracht van onze studenten nog meer kunnen verbinden aan het maatschappelijk domein. Daarbij hebben ook ingezet om te verduidelijken wat onze bijdrage als kennisinstituut nog meer kan zijn. Wij ontwikkelen kennis door gewaarworden, door maken, door percipiëren. Deze processen zijn essentieel voor het ontwikkelen van eigen werk, maar kunnen ook gedeeld worden. Hiervoor zijn onze onderzoekers samenwerkingen aangegaan met onder andere de Technische Universiteit Delft en de Universiteit Leiden, maar ook met verschillende universiteiten in het buitenland, bijvoorbeeld op de gebieden van affectieve ruimtelijke ervaringen en niet-menselijke biologische ontwerpprocessen. Waar voorheen de kunsten uitblonken in het cultiveren van de ‘black box’ gedachte is er juist nu een enorme vraag aan het expliciteren van de specifieke competenties die wij onze studenten (van nature en planmatig) meegeven. Creërend vermogen, vermogen tot groei en innovatie, vermogen tot kritische reflectie; de wereld schreeuwt om deze competentiesets om de toekomstige beroepsbevolking in een zeker onzekere toekomst een relevante positie te kunnen geven. En dat is nou precies wat wij al jaren doen. Daarom hebben we al het onderwijs ook in het Engels toegankelijk gemaakt en hebben we naast de afdelingen Fine Art en Crossmedia Design, ook de afdeling Moving Image gestart. Al deze opleidingen scoren steevast erg hoog in de nationale studenten enquête en in de laatste vijf jaar zijn er steeds minstens twee als topopleiding gekwalificeerd. En daarmee is de AKI al 70 jaar een plek waar bijzonder onderwijs een bijzondere positie inneemt, elke dag anders en daarmee altijd relevant. Maar genoeg over ons. Het gaat om de studenten en in deze catalogus specifiek over onze jongste alumni. Wij wensen u veel genoeg bij het bezoeken van de expositie en het doornemen van deze catalogus. Schroom niet hen te vragen ‘hoe het moet met de wereld’, dat weet natuurlijk niemand precies, maar welk antwoord u ook krijgt, u hoorde het wel hier eerst. En daarmee is het altijd relevant. Dr. Marc Boumeester Directeur AKI Academy of Art & Design ArtEZ University of the Arts


You are holding, perhaps not for the first time, the catalogue containing the graduation projects by our brand-new AKI ArtEZ alumni. It contains the fruits of their many years of painstaking study, occasional reluctance and doubt, love lost and love regained, energy, justifiable pride and a certain degree of hope. We are absolutely delighted with the result and are also confident that having made it through the aforementioned rollercoaster ride the class of 2019 will go on to achieve great things in the world. As this year marks the AKI’s 70th jubilee in Enschede, this also seems like a suitable opportunity to mention that the position of this art academy has been no less prone to similar ups and downs. There are always moments that are better, easier, freer or more fantastic than any other moment, and today is one of those moments. Unsurprisingly, how you describe your own history and position is largely a matter of perception, and if this perception is rooted in ‘the other moment’ then you naturally end up becoming your own misery machine. Despite the fact that the power of art education lies precisely in the continuous development of your own concept, the sustained embracing of iterative processes until the power of change (rather than changes in powers) pervade your DNA. Resilience is our middle name! Our resilience is phenomenal, and the adage ‘you have to change to stay the same’ is one that should be taken literally. Even though our academy is small, our impact is disproportionately considerable, which gives us some freedom to boast about it from time to time. In recent years we have invested a great deal in partnerships with other research institutes in the city, such as Saxion, the University of Twente and the ROC, in order to put the value of our individual and collective strengths to good use for issues relevant to society. In that regard, we have also teamed up with housing association De Woonplaats and Enschede City Council to look at neighbourhood level at how we could utilise the unique brainpower of our students in the social sphere. We have also endeavoured to clarify how we as a research institute might be able to enhance our contribution. We develop knowledge through sensing, creating, perceiving. These processes are essential for the purpose of developing our own work, though they can also be shared. To this end, our researchers have entered into partnerships with such parties as Delft University of Technology and Leiden University, as well as with various universities abroad, in such fields as affective spatial experiences and non-human biological design processes. Whereas the arts previously excelled at cultivating the ‘black box’ idea, there is now considerable demand for us to make explicit the specific competencies we instil in our students (organically and systematically). Creative ability, the ability to grow and innovate, critical thinking—the world is crying out for these competency sets in order to be able to give the future working population a relevant position in a future that is certain to be uncertain. And that is precisely what we have been doing for many years now. Which is why we have already made our education accessible in English and why, in addition to our Fine Art and Crossmedia Design departments, we have also launched our Moving Image department. All these departments consistently achieve high scores in the national student survey, and at least two our our courses have been declared top course during the last five years. As such, AKI has been a locus of unique education occupying a unique position for 70 years now, with every day being different and the AKI’s relevance therefore always being assured. But enough about us. It is about the students, and specifically about our most recent alumni in this catalogue. We hope you enjoy visiting the exhibition and going through this catalogue. Please do not hesitate to ask them ‘what the world should be like’—which is something that nobody knows, of course, but whatever answer you get, you heard it here first. Making our relevance assured. Dr. Marc Boumeester Director AKI Academy of Art and Design ArtEZ University of the Arts

Crossmedia Design >


Bregje van Boxtel Crossmedia Design

bregjevanboxtel.com

In my work, I want to contribute to the world by means of an image. My work is meaningful. I deal with social topics and subjects that concern me personally. I make work because I think it is important to make (difficult) questions more approachable to a wider audience. My work can be activistic or even provocative, but it can also reveal and clarify topics in a nuanced way. The execution of my work always conforms to the content. The content thus becomes accessible through image. Met mijn werk iets nuttigs bijdragen aan de wereld door middel van beeld. Mijn werk is inhoudelijk en relevant. Ik houd mij bezig met sociaal maatschappelijke onderwerpen en onderwerpen die mij persoonlijk raken. Ik maak werk omdat ik het belangrijk vind om zaken toegankelijker te maken voor een breed publiek. Mijn werk kan activistisch of zelfs provocerend zijn, maar het kan ook onderwerpen genuanceerd aan het licht brengen en verhelderen. De uitvoering van mijn werk vormt zich altijd naar de inhoud. De inhoud wordt op die manier toegankelijk door middel van beeld.

4Ivana Butković

Crossmedia Design ivanabutkovic.com

10Inez Dekker

Crossmedia Design inezdekker.com

16  | 17 Steen op de maag beton, 2019. 18 Spijsverteringsstelsel, papier, 2019. 19 Kijkdoos, suikerklontjes, 2018. 20  | 21 Verrapzakte plant, fotografie, 2018.

16Marleen Dekker

Crossmedia Design marleendekker.nl

23 Herfst, zeefdruk, 360 x 260 mm, 2018. 24 Tranenval, dichtbundel, zeefdruk, 210 x 148 mm, 2018. 25 Gedicht Verdriet, onderdeel van Tranenval, zeefdruk, 370 x 287 mm, 2018. 26 | 27 Inzending VPRO gids coverwedstrijd, 2018. Thema: ‘Warming up’.

22

Grootse onderwerpen eenvoudig verbeelden voelt als een uitdaging, voelt als mijn missie. De essentie van een onderwerp vangen in heldere beeldtaal. Eerlijk, direct, onderzoekend én poëtisch. De zeggingskracht komt tot leven in de wisselwerking van materiaal, kleur en typografie.Emma van Dieten

Crossmedia Design emmavandieten.nl instagram.com/emmavandieten

An ode to the in-betweenness. 28 | 29 Cherry picking in Chinatown. 30 | 31 An ongoing search for liminality. 32 | 33 Family Heirloom.

28Jolijn van Dijk

Crossmedia Design sannejolijnvandijk.nl

Ik ben gek op dagelijkse dingen. Vooral op dagelijkse dingen die er altijd zijn geweest, maar vaak verstopt zitten. Dingen waar mensen zich voor schamen, dingen die niet gedeeld durven worden, dingen die er zijn maar die nooit worden uitgesproken. Het onderwerp, of een vraag, is vaak mijn eerste uitgangspunt. Vanaf daar zoek ik naar passende uitwerkingsvormen. Ik schets, teken en schilder. Ik schrijf teksten en gedichten. Ik film, fotografeer en neem audio op. Ik maak beelden van keramiek, papier machĂŠ en stof. Ik geef vorm en breng uiteindelijk alles samen in installaties en exposities. Ik maak werk over dagelijks ongemak. Over grote vragen en kleine vragen. Over twijfels. Over dingen die eigenlijk te vaag zijn om zomaar even in woord of beeld te kunnen vangen. Maar ik probeer het toch.

34Theresa Forthaus Crossmedia Design

theresamariaforthaus.com

By staging an interplay between the intangible and the seemingly mundane, my work strives to highlight the absurdity in everyday life. Fascinated by natural phenomena, I am seeking to retain notions of sincerity and authenticity, in the mediation of the medium as well as in the visual content itself. Next to the medium of photography, I am developing my practice in creating multiple-screen video installations which cross documentary, fiction and experimental filmmaking. My lens-based practice scrutinises our assumptions about social and environmental structures that shape the world around us. Taking inspiration from anthropology and phenomenology, I try to create a detached perspective on ordinary experience. We experience the world through our senses, generating the basis for perception. During interpretation of sensory input, we rely on conceptually driven processes. Existing knowledge and context unconsciously lead us to subjective patterns of perception. These perceptual boundaries do not only shape our visual reality but also our inter human consciousness. How do we relate towards each other and our surrounding? How do we experience the world and where does human perception end?

41 Untitled, digital photograph, 2018. 42 | 43 Beyond Reach, three-channel video installation, 7:21min, 2018. 44 Symbiosis, digital photograph, 2019. 44 The Ninth, digital photo series, 2018.

40Kim Hinnen

Crossmedia Design kimhinnen-graphics.com

46

I like clarity. I want to reach people with my work, convince them and make them aware that design is important. I don’t like confusion. Everyone should immediately know what my work is about. I have a goal. To make people aware that good design does not mean much at the same time. it has to be understandable, accessible and clear. I do not see myself as a designer, but as an intermediary between people and their need to present themselves through design.Mariska Hoek

Crossmedia Design mariskahoek.com

53 Kunstmatige intelligentie. 54 Kunstmatige intelligentie. 56 | 57 Beter van niet.

52Lisa van der Kemp Crossmedia Design

lisavanderkemp.com

58-63 Uit de serie Bedrogen ogen, 2019

58Marie-Louise Kosterman Crossmedia Design

marie-louisekosterman.nl

65 Uit de serie Varios Angulos. 66 | 67 Uit de serie Nightscapes.

68 | 69 Uit de serie Streetsigns.

64Noortje Lorist

Crossmedia Design noorlorist.com

Ik bedenk, schrijf, schets, maak, en ontwerp om te communiceren met de wereld om mij heen. Ik maak werk over de dingen die mij raken; ik wil mensen emoties laten voelen en mijzelf kwijt kunnen in mijn werk. Door mijn ervaringen te delen open ik mijzelf voor de ervaringen van anderen. Ik heb een liefde voor tekenen en schilderen, maar ben vooral een conceptuele denker. Poster, tekening, installatie, film, of foto– het medium moet voor mij altijd ten dienste staan van de inhoud. Met maatschappelijk betrokken werk over onderwerpen als bijvoorbeeld feminisme en gelijkwaardigheid hoop ik mijzelf uit te kunnen drukken en het publiek aan het denken te zetten. Naast Crossmedia Design deelgenomen aan het ArtEZ Honours Programme. Artistic research naar de relatie tussen advertising design en propaganda, een onderzoek naar de ethische verantwoordelijkheid van ontwerpers dragen en hun werk.

71 Woman’s March. 72 Vroeger waren de mensen dom. Een experiment in reproductie gebaseerd op een zin uit ‘Een Kleine Wereldgeschiedenis’. 73 Een experiment met textuur en gender. 74 Je bent mooier als je lacht. 75 Hij, ik, en het doucheputje.

70Emmy Muijtstege

Crossmedia Design emmy-s.com. instagram.com/emmy-s

Ik ben een combinatie tussen een beeldhouwer en fotograaf. Gelaagdheid, dimensie en gevoel zijn in mijn werk erg belangrijk. Het gaat dan niet alleen om de kwaliteit van de foto, maar meer om wat er zich afspeelt. Politiek, actualiteit en maatschappij zijn daarin de rode draad. De beelden moeten meteen prikkelen en aanzetten tot gedachten en zelfreflectie. De ultieme haat/liefde verhouding tussen mens, natuur en maatschappij.

76Bente ten Pas

Crossmedia Design bentetenpas.com instagram.com/ikbentenpas

83 Volwassenen kijken over het algemeen niet met zulke onbevangen ogen naar de wereld als kinderen. Ze denken vaak in vaste patronen. Vanaf het moment dat je leert tekenen, worden verbindingen in de hersenen aangelegd. We weten nu dat een blaadje van de boom groen is en een paddestoel een ronde vorm heeft. Die aangeleerde verbindingen gebruik je na meerdere herhalingen automatisch, dus teken je het niet snel anders meer. Zo ontstaan vaste denkpatronen. Ik wil die denkpatronen doorbreken. Kijken als een kind. Andere gedachten, minder stress, nieuwe ideeën.

82

Als ontwerper probeer ik het kwetsbare van het leven, meer zichtbaar te maken. Wat voelen we allemaal? Het werk is voor mij pas zinvol als het te maken heeft met een persoonlijke en gezamenlijke noodzaak. Daarbij vind ik het belangrijk dat het werk emotie verbeeld en losmaakt, door te confronteren of te amuseren. Het liefst allebei. Ik geef expressie de hoofdrol en maak met aandacht media die men kan waarnemen, dat wellicht stimuleert tot interactie. Ik maak het ontastbare, tastbaar.

84  |  85 Talk and listen, Deze serie gaat over een gesprek voeren op straat. Waar heb jij een leuk gesprek gehad met een onbekende? Plak de sticker! 86 Emoties in gezichten – Alle mensen komen in ons leven in aanraking met veel emoties, soms erkennen we ze niet omdat we ons willen groot houden voor de ander. Soms weten we niet hoe er mee om te gaan, of dat we er mee rondlopen. Elke gezichtsuitdrukking geeft een ander gevoel weer. Welk gevoel haal jij uit de gezichten?

87 Vies! Een hekel aan vieze kleren. Knoeien op kleding met etenswaren, een vlekje. Direct naar huis om schone kleren aan te doen. Dat is een‘tik’, of liever gezegd, angst. De angst om jezelf vies te voelen. Koop een grote boodschappentas en overgiet jezelf met etenswaren om er van af te komen. En raar maar waar, het helpt! Denk altijd: ‘Ach het kan altijd viezer’.Britt ten Pas

Crossmedia Design britttenpas.nl

90  |  91 Tweeling zijn – Mensen zien een tweeling vaak als één. Ze lijken wel op elkaar, maar het zijn twee aparte individuen. Druk daar geen stempel op. 92  |  93 Dare to Draw – Deze game is ontwikkeld vanwege twee vragen. Wat is er nodig om te beginnen, hoe kom je uit je comfortzone en wat is eigenlijk een illustratie? 1) De game helpt stap voor stap je uit je comfort-zone te halen. Als je niet begint komt er ook niks. Fouten maken is helemaal niet erg, het brengt je juist weer op nieuwe ideeën, het hoeft juist niet perfect te zijn. Hoe maak je iets visueel, op welke wijze doe je dat. Kijk op verschillende manieren. Er zijn geen uitvluchten omdat deze game houvast biedt. Er wordt een tijdslimiet en een opdracht gegeven

88

Boodschappen visueel maken met verschillende media die elkaar wederzijds versterken, om zo uiteindelijk een communicerend eind­ product te vormen. Denk bijvoorbeeld aan folders, logo’s, illustraties, film, animatie, bewegwijzering, en tentoonstellingen. De vraag is wat wil je communiceren? Hoe visualiseer je dat? En wat is daarvoor het meest geschikte medium?

waardoor je meteen aan de slag kunt. Het spel is zo ontworpen dat je het zowel in je eentje als met zijn zessen kunt spelen. Er wordt geen score bijgehouden omdat het geen wedstrijd is, je moet onbevooroordeeld blijven want niets is fout. 2) Mensen denken al gauw dat je potlood of pen moet gebruiken om iets visueel te maken. Maar je kunt op honderd verschillende manieren illustreren. Waarom niet met een mesje gekrast of in Photoshop gecollageerd? Ieder materiaal is niet meer is dan een stukje gereedschap, je hoeft niet het duurste tekenspullen aan te schaffen om te kunnen illustreren. Wel kan materiaalkeuze of techniek het gevoel wat het moet overbrengen versterken. De game mag ook vies worden, dat is zelfs één van de opdrachten in het spel. Zo kom je weer uit je comfort-zone!Erik Peters

Crossmedia Design erikpeters.work

95 Poster – The_Designer.TMP is the result of a year-long research project on the role of the designer and what design can do besides creating solutions based on industry needs. Through working collaboratively and by combining various media, the project uses a critical approach towards speculative design and similar practices, by examining critique (terminology) through design, and the exploration of alternative presents, and possible futures.

94

What does it mean to be a designer? – While I’m far from fully understanding the structures of the world we engage with on a daily base, I’m interested in the understanding and dissection of the (future) systems of society; be it political, economic, social or technological. It is interesting to me how closely the practice of design is linked to, and embedded in, many of these systems, and as a person integrated in these systems and working in the field of design, what would I be able to (and want to) contribute to society? With the world being so confusing and multidimensional I aim to stimulate engagement in, and awareness of, not only issues experienced in global society but also those of our possible futures.

96 Graphic design and collaborative curation for O, an exhibition about social and ethical questions related to urban development, aesthetic theory, the material conditions, and spatial relationships produced in the built environment. The visual identity is based on the theme of construction and questions the confirmative use of grids by various design principles. 97 Hipster place, non-place is a written and visual essay about the effects of aesthetic homogenisation. The essay explores interchangeability, ceaseless movement, and symbolic blankness as hallmarks of social places. With the emergence of these identity-less spaces, people are both always and never at home.

98 | 99 Graphic design for de⇲ PROGRESS, an exhibition that aims to introduce an inquiry into the way mainstream technological and political systems are still trusted by the establishment to produce solutions for the globalised city. “The world may not be getting better and better but our devices are getting newer and newer.”Reinier Postma

Crossmedia Design reinierpostma.nl

100 | 103 Alles voor de Kunst!, 2019 Wanneer de komst van een kunstwerk in het openbaar wordt aangekondigd roept dit vaak veel discussie op. Echter, enige tijd nadat het kunstwerk is geplaatst wordt het aan zijn lot overgelaten. Het lijkt dan onduidelijk wie verantwoordelijk is voor het werk en de werking. Het kunstwerk wordt genegeerd, verwaarloosd of verdwijnt uit de buitencollectie. Door verschillende acties rondom kunstwerken in Enschede te organiseren breng ik onze omgang met en de werking van kunst in de publieke ruimte onder de aandacht. Samen met bewoners, kunstenaars, overheid, etc. wil ik het hebben over hoe we de publieke ruimte beleven en gebruiken. (Foto’s: Maarten Sipma.)

100

Wat mij fascineert is het gewone leven. Ik doe doorlopend onderzoek naar hoe we de private en publieke ruimte zien en gebruiken, met tijdelijke ingrepen maak ik zichtbaar waar we in de vaart van alledag ongemerkt aan voorbij gaan en nodig uit om met mij hier bij stil te staan. Deze visuele en performatieve ingrepen ontregelen alledaagse situaties, leiden tot ontmoetingen en openen ogen.

104 | 105 De Voortuinen Expositie, 2018 Wat is het doel van een voortuin? Gaat het puur om esthetiek en uiting van identiteit of vervult een voortuin vooral ook een praktische rol? Tijdens een rondleiding langs acht verschillende voortuinen wordt het verhaal achter deze stukken grond op de grens van privaat en publiek terrein gedeeld. ‘De Voortuinen Expositie’ is gerealiseerd in samenwerking met Simon Wagter en Tom van Veen. Met dank aan de bewoners van Langelobrink 39 t/m 46. (Foto’s: Tom van Veen.)Reinout Scheepers Crossmedia Design

reinoutscheepers.nl

107 Gedurende de examenperiode krijgt elke student de mogelijkheid zijn werk te promoten op een abri in Enschede. Aangezien mijn werk niet thuishoort in een bushokje heb ik mijn poster als advertentieruimte verkocht aan de Turkse buurtsuper. 108 | 109 Yogura – Design onderzoek naar ‘budget designers’ in India. 50 grafisch ontwerpers kregen dezelfde briefing om een logo te ontwerpen voor een fictief yoghurtmerk. Dit om vervolgens hun designprocess te kunnen observeren en analyseren.

106

Ik creëer concepten en installaties waar niemand om heeft gevraagd. Kritisch met een knipoog, verpakt in een toegankelijk format. Grens­ opzoekend maar ook nieuwsgierig waarom die grens er is. Met aandacht voor detail en een toewijding voor techniek, op zoek naar de fout in het systeem.

110 KARE Modular Seating System – Een modulair zitsysteem ontwikkeld in samen­ werking met Thermowood™ voor het BC Cancer Hospital in Vancouver, Canada. 111 The eBay script – Een script dat automatisch biedt op alle eBay veilingen tot maximaal 10 cent. Met als resultaat 103 pakketjes vanuit de hele wereld voor minder dan 7 euro, inclusief verzendkosten.Eva Schouten

Crossmedia Design evaschouten.eu

113 Van inzicht naar uitzicht, 2019.

112

Unavoidable creations in public spaces. Out of context to stimulate. Zero comfort zone to create confrontation. Changing assumptions to create consciousness. A responsibility to create objects and spaces to make people think freely, act differently and interact together.

Dusty ThĂźss

Crossmedia Design dusty.works

116

I’m an anti-disciplinary designer with the discipline to transit between multiple media seamlessly. My work is on the border between Art and Design, where I design as an artist and make Art as a Designer.Leanne van der Wel Crossmedia Design

leannevanderwel.com

The ability to see value and aesthetics in the most small, most accidental and most ugly occasions. Observing, sometimes criticizing. Enjoying the everyday and the stereotypical human being. My work creates an unexpected image of the spirit of time, placing a genuine mirror in front of the audience. With a conceptual sharpness and a certain sarcasm. This project ‘Per geluk’ is based on the process of luck and serendipity. Bending accidental images to your will. Direct reflections on a reality that takes place in the shadow of our focus, so ordinary that we usually don’t see it. Het kunnen zien van waarde en esthetiek in de meest kleine, meest toevallige en meest lelijke zaken. Observeren, soms bekritiseren. Genieten van het alledaagse en de stereotypische mens. Het werk schept een onverwacht beeld van de tijdgeest, houdt de mens een oprechte spiegel voor. Met conceptuele scherpzinnigheid en een zeker sarcasme. Het project ‘Per geluk’ is gebaseerd op een proces van geluk en seren­ dipiteit. Toevallige beelden omzetten naar eigen hand. Directe reflecties op een realiteit die zich afspeelt in de schaduw van onze focus, zo gewoon dat we het doorgaans niet zien.

123 The modern media, polaroids of handmade collagesfor Art Directors Club Netherlands. 124 Collage on paper. 125 Per geluk, selection of digital images. 126 | 127 Per geluk, screen prints, 50 x 70 cm.

122Gilian Willemsen Crossmedia Design

gilianwillemsen.com

128

Animator, video operator, visual artist en Crohn patiĂŤnt. Het is misschien niet de meest logische afsluiter van mijn visitekaartje, maar het is de persoon die ik daadwerkelijk ben. De studietijd liep niet geheel als verwacht maar het heeft doen beseffen dat alles wat ik nog heb en kan doen, waardevoller voor mij is geworden. Geluk heeft een nieuwe betekenis gekregen. Falen is een optie, opgeven niet. Met deze instelling volg ik mijn weg en ga ik mijn doelen bereiken.Kirsten van der Zee Crossmedia Design

instagram.com/east.to.sea

136 | 137 Such a Ginge. De campagne laat de dagelijkse uitdrukkingen zien waar gingers mee te maken hebben. 138 | 139 Structures, Waitaki Whitestone Geopark, New Zealand.

134

Design that makes sense such as social concepts, adverting, branding or photographic images. Always in relevant colours, except when shades of grey can be put to better use. Striking, simple and clean typography and graphics.< Crossmedia Design


Fine Art >


Erik Aardema

Fine Art Sculpture erikaardema.com

143 Ketting, gips, acrylverf. Zonder titel, baksteen, cement. 144 | 145 Zonder titel, gips. 146 | 147 WipWap/Pudding, metaal, steen, pudding.

142Jelle van Assem

Fine Art Sculpture

Please come in, take a look, gather around people, the show is about to begin, don’t be shy, make yourself at home.

06-83524122.sexy Marvel at the work on display, be amazed by the madness of it all, take a seat and feel free to join the conversation. The door is open? Admission is free, chairs a’plenty and the BBQ is still hot, put something on it. We are not here solely to stare at each other. What’s your opinion on the work? How did you like the show? Who am I? Who are you? And have you got any tips for a learner driver?

149 Match of the Day, performance, 2017.

148Jacco Borggreve Fine Art Media

jaccoborggreve.com

155 Until The Light Takes Us, performance. 156 | 157 Lightboxes 1-9, Dorian Captures. 158 | 159 Until The Light Takes Us, performance.

154

Borggreve’s work is a cycle of Sisyphean efforts, conscious attempts towards the impossible goal of reaching an absolute understanding of the human body. Working with technologies that mediate our experience of the body, the paradox arises as a result of the lack of recognition brought forth by mediated perspectives these technologies generate. The effort of further examination that strives to bring him closer to a complete understanding of the body, drifts further away as recognition vanishes in the mediated image. These mediated images create a new embodiment for processes of the body, it’s tendencies and behaviors in a captured state. The artifacts that remain in the aftermath of this process of research are installations and performances that enable experience of flesh hidden by the limitations of the biological sensory system, and reconsider to capacities and limitations of the body to understand itself. In his latest attempt at understanding the human body ‘Until The Light Takes Us’ a virtual presence emerges from the bodily functions of the artist as representation of the registered electric activity of the body captured by biomedical sensors. The artist attaches himself to these sensors through wires and computers that monitor and register electrical activity of the body. The sensors register activities of several muscle groups: upper body, arm, heart, brain. The activity of these muscle groups is processed and visualized through modifications on a live feed of the artist and the generation of sound. On the walls are a series of nine lightboxes which show the artists body digitally captured using the biomedical sensors as methods of modulation of a digital image, reminiscent of long exposure analog photography, Borggreve seeks to incorporate other characteristics of the displayed body as parameters involved in visual capture.Bart van Deelen

Fine Art Sculpture bartvandeelen.nl

161 Pièce de milieu, marmer, geëboniseerd eikenhout, 43 x 59 x 82 cm. 162 | 163 Geen titel, beton, hout, teer, 118 x 65 x 224 cm. 164 | 165 The wind was in our favour, metalen stellingkast, 3D filament, 43 x 90 x 106 cm.

160

De reliekachtige beeldhouwwerken verwijzen naar een gebeurtenis of gebruik uit het verleden en worden ingezet als vertrekpunt om te reflecteren op de praktische en historische aspecten van onze materiële cultuur. Met een zekere mate van verhevenheid door te spelen met schaal en perspectief. Objecten en (gebruiks)voorwerpen krijgen een waarde toegeëigend of meten zichzelf waarde toe, net zoals bij een een ‘pièce de milieu’ of ‘centerpiece’ dat vroeger tijdens een diner als belangrijkste ding op tafel stond. Dit begrip is het uitgangspunt voor een sculptuur bestaande uit een geeb̈oniseerde eikenhouten tafel met in het midden van het blad een verdiept gedeelte waarin een geplooide doek gemaakt uit marmer ligt. Grotendeels verzonken in het tafelblad krijgt hetgeen onder het doek de suggestie van een decoratiestuk en toch blijft het in zijn oorspronkelijk betekenis overeind. Het witte marmer springt eruit en vormt een sterk contrast met de zwarte houten omlijsting, waardoor het beeld multi-interpretabel wordt. Het is niet geheel duidelijk waarmee gepronkt wordt en laat veel aan de verbeelding over. Er is een voorkeur voor klassieke materialen. Vaak ook voor ‘zware’ materialen zoals marmer, hout en beton maar door de manier waarop deze materialen worden ingezet, ogen ze licht. Het hangt, is wit(tig), zweeft of reikt naar boven. Alles oogt functioneel, echter bijna net zo snel ontkennen de sculpturen deze functies en brengen de toeschouwer terug naar de fysieke essentie van het werk. Simpele esthetische ingrepen benadrukken de verschillende facetten van het object en tonen de potentie van het materiaal. Een schip van geteerd hout suggereert de geur van gerookte haring en dringt het beeld op van verovering en bezit. Op een meer abstract niveau weerleggen de sculpturen hun eigen monumentaalheid waaruit de maakbaarheid van de geschiedenis blijkt.Matthijs Geurds

Fine Art Sculpture matthijsgeurds.com mattjemii.tumblr.com

Het kijken naar mensen en hun bestaan is fascinerend. Wat vanzelf­ sprekend lijkt, hoeft dat eigenlijk helemaal niet te zijn. Sommige dingen die we onszelf opgelegd hebben zijn misschien wel erg onlogisch, of tegennatuurlijk als je er over nadenkt. Het werk is een reactie. Een parodie of parafrase van maatschappelijke beeldvormingen, soms bespottelijk gemaakt. Een ludieke blik op een toekomstige samenleving. Alles komt tot een apocalyptisch einde. Amerika, Rusland, China, terroristen, moeder natuur; wiens schuld het ook was, alles wat we waren, is niet meer. En vanuit de restanten zal als onkruid toch weer een beschaving opkomen. Wat is het perspectief op onze nalatenschap? Daarom een schatkamer met objecten die wellicht als waardevol of heilig zullen worden beschouwd. Het terugvallen op basale behoeften, verafgoding, het vereren van vruchtbaarheidssymbolen. Oude alledaagse objecten hebben hun oorspronkelijke functie verloren. Nieuwe objecten ademen een andere beeldtaal, geïnspireerd door volkeren uit het verleden. Naast ruimtelijke werk ook schilderijen. Spelen met vorm, kleur en be­ leving, met eeen neiging tot expressionisme. En geen gebruik van zwart, dat staat de liefde voor kleur in de weg. Liever kleuren mengen om zwart te suggereren.

167 Snoep-Totem, 230 x 63 x 30 cm. 168 | 169 Geil Menneke, 16 x 12 x 15 cm. Bruun Menneke, 14 x 9 x 9 cm. AfgodsBreuk, 18 x 20 x 18 cm. 170 Fragile Vogel op Tafel-Totem, 180 x 135 x 135 cm. 171 Totemtheepot, 60 x 14 x 28 cm.

166Mijke Goth

Fine Art Painting mijkegoth.com

173 Ik weet waar je bent, 192 x 216 cm. The pearl and the priestess / hartkamer, 160 cm x 200 cm. 174 | 175 Ik weet niet meer waar ik was, 400 x 216 cm. 176 | 177 Can I get a goddamn break, 312 x 216 cm.

172

Mijke Elisabeth Goth Arnhem – 26 / 03 / 1995 08:26 Aries Sun Aquarius Moon Taurus Asc. – Dromen, fantasie en spiritualiteit zijn thema’s die blijven terugkeren. Het rechtstreeks willen verbeelden van eigen ervaring met een zogenoemde onderbewuste staat van zijn. Hoe meer ruimte om te werken, hoe meer ruimte om te ‘ademen’. Informaliteit is belangrijk voor een gevoel van vrijheid; het werk kan overal naartoe gaan en kan alles zijn – totdat het in beeld kristalliseert. Er is weinig verschil tussen herinnering, fantasie en droom in de overtuiging dat alles verbonden is. De schilderijen en tekeningen hebben allemaal een verbinding met een persoonlijke herinnering, maar de afbeeldingen ervan bevatten slechts fragmenten van die specifieke gebeurtenis; geschilderd in symbolen, vormen en kleuruitbarstingen of als gedachten in tekstvorm.Rosanne de Groot Fine Art Painting rosannedegroot.nl

179 Untitled, acrylic on wood, 100 x 60 cm. 180 Melkmeisje (Milkmaid), acrylic on canvas, 150 x 100 cm. 183 The Lovers of Valdaro, acrylic on canvas, 90 X 60 cm.

178

Schilderijen gecentreerd rondom het thema mens, dier en natuur. Benaderd vanuit een esthetisch standpunt. Verwondering over de schoonheid van de natuur in al haar facetten. Op geprepareerd doek met acrylverf. Afgewisseld met papier en waterverf. Met een neiging naar het decoratieve. Het versieren van het menselijk lichaam, uit fascinatie voor tatoeages. Naast schilderen, tekeningen als oefening. De fijne motoriek helpt losser met de verf te kunnen bewegen op de plekken in het schilderij waar dat moet. Tekenen voornamelijk gedetailleerd met zwarte fineliners en kleurpotlood. Een voorliefde voor het macabere. Schedels fascineren. Een leven lang zitten ze verborgen onder de huid maar toch vormen ze het gezicht tot wie je bent. De dood is nooit een bewust thema maar kan wel in het werk herleid worden.Daniela Klooster Fine Art Painting

danielaklooster.com

Geboren en getogen op Curaçao schilder ik voornamelijk vanuit herinnering. Ik combineer mythische jeugdfiguren met iconen uit het Caribische gebied waarmee ik direct maar ook indirect een verwijzing maak naar mijn eigen afkomst. Lokaliteit vormt een belangrijk thema binnen mijn werk, het geeft mij houvast in een omgeving waar ik mij als buitenstaander nooit helemaal thuis voel. De laatste serie werken combineert felle kleuren met de twee tegen­ gestelden van zwart en wit. Met een moeder afkomstig uit de Dominicaanse Republiek en mijn vader uit Curaçao, heb ik altijd het gevoel (gehad) nergens bij te horen. Deze outsiders blik en dualiteit vormt voor mij juist de aanleiding om naar verbindingen te zoeken in zowel de opbouw van het werk als in mijn eigen zoektocht naar compleetheid.

185 Let’s talk, oil on cavas, 40 x 50 cm. 186 Lost, oil on canvas, 40 x 50 cm. 187 Dilemma, oil on canvas, 105 x 120 cm. 188 Tropical Mockingbird, oil on canvas, 40 x 50 cm.

184Levon

Neanderthal Flaminis Pythonissam Rosea Sodom Moyang

Fine Art Media The witch causing a violent storm by emptying her pots of magic potion into the sea. A ship is destroyed in the storm. A man is holding the magic staff with a horse’s head. The magic causes a dark moon i amar prestar aen, han mathon ne nen, han mathon ne chae a han noston ned ‘wilith Curunir Nan Curunir Curumo OF MANY COLOURS The voice of saruman Possession Force Angel Sodom w i t c h seraphim neanderthal The Sun Nephilim Sedes Sapientiae Nenya Python Regius Fagus sylvatica On Fire Angel on Fire Like a ghost Haunts the seasons Like a sealion Supported and gently kissed By water Towards a single dream how i grow this way And i never And i never And i never Stopped loving You The Cave Red mother Protection Alkaloid Delphinium Risperdal Seroquel Lithium Cannabis Psylocybin Lysergic acid amide Ayahuasca Anxiety Depression Psychosis Bird’s species never seen or heard before The first flute carved from the first fauna 33 9 42 Unguentum Sabbati Ela i cá. Nenya sina. Cormu úhátima. I haryanye. Rhombus.

190Florès van der Marel Fine Art Sculpture

floresvandermarel.com

197 Zonder titel, hout, textiel, 244 x 122 cm. 198 Detail, hout, scubarubber. 199 Pillow, plexiglas, hout, donskussen, gulp, 60 x 70 cm. 200 Blob, spijkerstof, hout, 20 x 15 cm. 201 Readymade, hout, doek, 30 x 35 cm.

196

Graag werken vanuit materiaal. Textiel is hierin een terugkomende interesse. Texturen die goed samenwerken in contrast of juist in logische zin. Door deze twee te combineren met een subtiele manier van afwerking en oog voor detail onstaan een soort ruimtelijke collages. Op zoek naar de sculpturale potentie van materiaal vanuit een plat uitgangspunt. In het recente werk wordt een beweging ingezet vanuit het raamwerk, spelend met voor- en achterkant. De omgang met het materiaal zelf en de plooibaarheid ervan zet aan tot het creëren van op zich zelf staande vormen die ontstaan in combinatie van, of door het contrast met, ver­ schillende oppervlaktes. Structuren en kaders stellen is menseigen. Door die rechthoekige vormen wordt geprobeerd het letterlijk vast te pakken en daar op een materiële manier mee te spelen. Het frame of de om­ lijsting heeft de aandacht, meer dan wat zich daarin afspeelt. Door het veelvuldig teruggrijpen naar textiel is onderzoek gedaan naar het gebruik ervan in de beeldende kunst: “Ik ervaar dat het gebruik van textiel in de beeldende kunst een soort spanning kan oproepen door de typisch decoratieve en vrouwelijke associaties ervan. Waar die associa­ ties mij eerder tegenstonden, ben ik ze door mijn onderzoek juist meer gaan waarderen.”Nelson Nijholt

Fine Art Painting nelsonnijholt.nl

De praktijk van het schilderen bestaat uit een onderzoeksmatige houding waarmee inzicht verschaft wordt in zowel de constructie van het beeld als de deconstructie van de daad van het schilderen. Dit heeft als tweezijdig doel het creatieproces open te stellen: tijdens het maken, en het het idee de kunst van het schilderen met de toeschouwer te delen. In een kort moment, wellicht niet meer dan een paar seconden, een dubbele ervaring mee te geven. Eerst de picturale kwaliteit van het schilderij, het esthetische, verleidelijke element. Daarna de ervaring dat deze picturale kwaliteit uiteenvalt in een verzameling kwastbewegingen, opgelegd in lagen, met daaronder de potloodlijnen nog zichtbaar. Een mooi beeld vangt de aandacht, en in tweede instantie kan men zien hoe het beeld werkt. Daarom een serie luchten, omdat de aanblik net zo’n moment kan geven. Altijd aanwezig en opgebouwd uit lagen die ontleedbaar zijn, door de momentopname is het mogelijk grote schoonheid te zien. Het schone picturale element is de verleiding, de uitnodiging van het schilderij om een stap dichterbij te zetten en het een moment aandacht te geven. Met die stap dichterbij verschijnt uit de ‘illusie’ de constructie: potloodlijnen worden zichtbaar, verschillende lagen verf onderscheiden zich en de combinatie van verftextuur en kwastbewegingen openbaren zich. Bij deze nadere inspectie valt de picturale kwaliteit uit elkaar en blijft er alleen materiaal over. Die eerste stap in het kijkproces is een spontane daad en bedoeld als gift voor de toeschouwer. De droom is dat het tweede moment, na het opnemen van de picturale afbeelding, inzicht in de schilderkunst zelf met zich meebrengt. Schilderkunst met passie, schoonheid en plezier. Om ook te delen met de medemens.

202Sara Scholten

Fine Art Painting scholtenarts.com

The work is about longing, the strive for something, the wanderlust to a certain place. To a certain extent, it’s an escape but not in a romantic way. The works are windows to worlds, both close to this one, and as far away as can be. Often times in combination with one another. And sometimes these worlds so far apart from ours, feel more real than this one. Born from darkness, the light becomes the focal point, because light is one of the most beautiful phenomena in the whole wide world. Light stands for the good that gets devoured by the nonexistence surrounding it. Darkness is an avatar for fear. But on the other hand, it is the comfortableness of hiding beneath your blanket. Whereas light can both be good and pure, but can be too bright and overwhelming just as well. Overwhelming by colour, sound and other external powers, the saturated use of colours that culminates in a warped image of some reality. Fragments of this world and many others get mixed and brought together to become one. Colour that is always next to the absence of light, and the looming darkness overhead.

209 Polaroid, one of many, 6 x 8.5 cm, 2018. 210 | 211 Maelstorm, acrylic and pencil on MDF, 200 x 122 cm, 2019.

212 | 213 Pieces of sky, installation, cloth, various paints and light-up elements, 310 x 220 x 30 cm, 2018/2019.

208

There will always be infinity, because there has yet to be an end. And on one side, the fear this endlessness, but on the other side the desire for its freedom. This work is about these contrasts. In the end art is a complex self-portrait. With references to desire, fear and other emotions yet to grasp.


209


Cai Socias

Fine Art Painting thecai.com

214

Instruction manual not foundRafael Theeuwes

Fine Art Painting pietrafaeltheeuwes.com

I like to make things, and sometimes I like to sing this song. Whenever life gets you down, Mrs. Brown, And things seem hard or tough, And people are stupid, obnoxious or daft, And you feel that you’ve had quite eno-o-o-o-o-ough, Just remember that you’re standing on a planet that’s evolving And revolving at 900 miles an hour. It’s orbiting at 19 miles a second, so it’s reckoned, The sun that is the source of all our power. Now the sun, and you and me, and all the stars that we can see, Are moving at a million miles a day, In the outer spiral arm, at 40,000 miles an hour, Of a galaxy we call the Milky Way. Our galaxy itself contains a hundred billion stars; It’s a hundred thousand light-years side to side; It bulges in the middle sixteen thousand light-years thick, But out by us it’s just three thousand light-years wide. We’re thirty thousand light-years from Galactic Central Point, We go ’round every two hundred million years; And our galaxy itself is one of millions of billions In this amazing and expanding universe. Our universe itself keeps on expanding and expanding, In all of the directions it can whiz; As fast as it can go, at the speed of light, you know, Twelve million miles a minute and that’s the fastest speed there is. So remember, when you’re feeling very small and insecure, How amazingly unlikely is your birth; And pray that there’s intelligent life somewhere out in space, ’Cause there’s bugger all down here on Earth! (The Meaning of Life, 1983)

220


221


222


223


224


225


Tom van Veen

Fine Art Painting tomvanveen.info

227 You win some, you lose some, olieverf op doek, 140 x 100 cm, 2019. 228 | 229 23-11-2017, olieverf op doek, 200 x 142 cm, 2018. 230 Youth & Pittu (een fragment), marmer, stenen, vurenhout, tipboekje, 2018/2019. Pittu (een fragment), tipboekje met fictief verhaal, 2018. (Boekontwerp: Reinier Postma.) 231 Youth, marmer, stenen, vurenhout, 2019.

226

Sterk geënt op het theatrale aspect van de tragedie, fascineert mij de manier waarop we vandaag de dag met hedendaagse iconen omgaan en simuleren mijn schilderijen bepaalde aannames waarbinnen nuances of zelfs compleet nieuwe beelden kunnen ontstaan. ‘You win some, you lose some’ (2019) heb ik geschilderd met harde streken en open gelaten stukken. Het mythische karakter benadrukte ik door het licht in de handen tevoorschijn te brengen door het weghalen van de verf. De open plekken in het schilderij verbinden zich en suggereren niet alleen licht, maar tonen ook de inwisselbaarheid van logo’s en tekens. Byzantijnse frescotinten, het rood en blauw in de ketting en het hemd, als verwijzing naar oude iconen en het hogere. Omhult in hetzelfde lichtblauw is er ‘23-11-2017’ (2018). Een eerste blik biedt duidelijk zicht op een monument. De verschillende onderdelen van het werk wijzen echter in de richting van een bepaalde groep. De losse manier van schilderen; lange streken om het cellofaan aan te geven, emmers gedefinieerd door slechts een enkel gebaar naar rechts. Alles is geschilderd onder keihard daglicht, verwijzend naar een veel fellere en meer aanwezige zon die alles uitbleekt en doet vervagen. De schilderijen doen zich digitaal voor als snapshots, specifiek vanwege hun relatie met de transnationale jeugdcultuur. Maar ik hecht belang aan de verf, kwaststreek, het oppervlakte en geloof dat, wanneer ze in het echt gezien worden eerder een ervaring van vertraging geven, inherent aan het schilderen (je ziet/ voelt de tijd die nodig was om het beeld te maken). Ik zie ze als geïsoleerde scenes, filmstills bijna, genomen uit een fictief verhaal wat ik schreef tijdens een periode in Turkije, Pittu. De 8.6 wordt naar voren gebracht als een teken voor het ontvluchten van de traditionele (Turks Nederlandse) gemeenschap en is het begin van een nieuwe iconografie.< Fine Art


Moving Image >


Mohamed Almubarak Moving Image

instagram.com/ muhammedalmubarak

235 Screenshot from the video installation Human Cell. 236 | 237 Screenshot from the video installation Bahraini Poetics. 238 Screenshot from the short video 2640 Frames Montage. 239 Screenshot from the short film Kill Your Darling.

234


235


236


237


238


239


Anne Eugelink Moving Image

240


241


Wouter Olthof Moving Image

247 Stills uit The Wormhunter. 248 | 249 Stills uit The Bar Scene. 250 | 251 Still uit een test voor de afstudeerfilm.

246ValĂŠrie Theuns Moving Image

252-255 Stills uit de afstudeerfilm Rudi in the Dead of Night.

252

< Moving Image


Activities >Foto: Ina Bode


258 | 259

262 | 263

264 | 265

Introduction The 2018-2019 academic year once again saw interesting initiatives being developed and surprising activities being engaged in. At the start of the year, the new freshers from all departments took part in a four-week introduction, within the compass of which a thematic programme was rolled out to enable them to get to know each other as well as to explore the academy and student life. A wide array of activities were organised in four different themes: Living including building their own shelter for a night at/around the Academy for Art and Industry (AKI) and working, with a range of workplaces and various workshops to choose from. Afterwards the students reflected on these processes in formats such as ‘speed dates’ with lecturers, and there was of course some partying to be had with a spectacular Spring Ball. This was a first, and it went so well that from now on introduction weeks will be a permanent feature within the programme.

Bio matters A symposium and exhibition have been organised by the AKI Bio matters Laboratory in conjunction with ArtEZ Studium Generale and Tetem art space. AKI Bio matters is a platform for artistic research which focuses on research at the intersection between the role of biomaterial in art and design and philosophy, politics, ecology, bioethics and DIY. AKI Bio matters activates the capacities of forms of art that work with living things. Students learn to think and create with living media, being challenged in this regard by attitudes to art and science and by the artistic and scienti­fic practice of manipulating living matter. Parti­cipants in the programme are con­fronted with difficult questions and impli­cations of manipulating life whilst experimenting with innovating their own biomaterial. The aim of the programme is to create thinking spaces whilst doing, and to do whilst thinking by working with living matter. Participation in the research in the lab is possible for all AKI students and this option is set to become more actively used in the future.

Next steps The first lot of students started in the new Stream 5 specialisation this academic year. This is a new specialisation for all students of Fine Art, Crossmedia Design and Moving Image in semesters 4-7. Stream 5 is named after the fifth option, in addition to the four Art and Design pathways that already exist. Stream 5 does not have a set curriculum or modules, instead being an individual study programme based on personal research/project work. At the start of a semester the student draws up a study plan for the entire semester, and upon completion of the semester you formulate your opinion on your development. In this regard, there are no defined fundamental principles pertaining to the spheres of art and design, or theory and practice, but these terms do get discussed, clarifying attitude and scope. The point of departure is to reflect on and be aware of hybridisation within the creative spheres and between creative and other social spheres. Stream 5 is open to students who have completed their first year of university education and at least one semester of a degree programme thereafter.

In 2018-2019 zijn er weer interessante initiatieven ontplooit en verrassende activiteiten ondernomen. In het begin van het jaar namen de nieuwe eerstejaars van alle afdelingen deel aan een introductie van vier weken, waarin een thematisch programma werd uitgerold om zowel elkaar, de academie, als het leven als student te verkennen. Er werd in vier verschillende thema’s een groot aantal activiteiten georganiseerd: Wonen, met onder andere het bouwen van een eigen shelter voor een nacht op/rond de AKI en werken, met een keuze uit het aanbod van de werkplaatsen en verschillende workshops. Hierna werd er op deze processen gereflecteerd, in onder andere speeddates met docenten en natuurlijk werd er ook gevierd met een spetterend Lentebal. Dit was een eerste keer, en het is zo goed bevallen dat introductieweken in het vervolg vast deel zullen uitmaken van het programma.

260

Vanuit het Laboratorium AKI Bio matters is er een symposium en expositie georganiseerd in samenwerking met ArtEZ Studium Generale en Tetem kunstruimte. AKI Bio matters is een platform voor artistic research dat zich richt op onderzoek in het raakvlak van de rol van biomateriaal in art en design en de overlap daarvan met filosofie, politiek, ecologie, bio-ethiek en DIY. AKI Bio matters effectueert de capaciteiten van kunstvormen die met levende zaken werken. Studenten leren denken en creëren met levende media en worden zo uitgedaagd door de kunst- en wetenschapsattitudes en -praktijken van het manipuleren van levende materie. Deelnemers aan het programma worden geconfronteerd met moeilijke vragen en implicaties van levensmanipulatie tijdens het experimenteren met en het innoveren van hun eigen biomaterialen. Het doel van het programma is om ruimtes van denken te creëren terwijl je aan het doen bent en te doen terwijl je denkt door het werken met levende materie. Deelname aan het onderzoek in het lab is mogelijk voor alle AKI studenten en deze mogelijkheid zal in de toekomst nog actiever worden ingezet.

Een eerste lichting van studenten ging dit schooljaar van start binnen de nieuwe specialisatie Stream 5. Dit is een nieuwe specialisatie voor alle studenten Fine Art, Crossmedia Design en Moving Image in de semesters 4 t/m 7. Stream 5 is benoemd naar de vijfde optie, naast de al bestaande vier richtingen voor Art en Design. Stream 5 kent geen vast curriculum of vakken maar is een individueel studietraject op basis van een persoonlijk onderzoek/project. Bij aanvang van het semester schrijft de student een studieplan voor het hele semester en bij afronding van het semester schrijf je een reflectie op je ontwikkeling. Hierbinnen zijn er geen vastomlijnde uitgangspunten aan­ gaande de domeinen ontwerpen en kunst, of theorie en praktijk, maar deze begrippen komen wel aan de orde, als dui­ding van houding en scope. Het onderkennen van en nadenken over hybridisering binnen de creërende domeinen en tussen creërende en andere maatschappelijke domeinen is het uitgangspunt. Stream 5 is open voor studenten die de propedeuse hebben doorlopen en daarna minstens één semester van een studierichting hebben gevolgd.


266 | 267 New spaces Exhibitions are constantly being organised both within and outside of the academy. One noteworthy example is Emma Pries­ ter’s BY Weekly initiative, which she set up this year. BY Weekly is an artist-run project, the aim of which is to put young artists on the map. This is done by means of exhibitions, auctions, artist residences and all kinds of events showcasing the work of a young, local artist. The project came about as a response to the fall in opportunities to exhibit and cultural projects in the city following the closure of several sites that provided these. The main location is an old sea container on a derelict plot in the Roombeek district in Enschede. Roombeek is the city’s cultural hub and lies within walking distance of the AKI, where this project’s largest target group is. Exhibiting in such a crude setting presents the artists with a good challenge. And if that setting does not suit the work, then another location is organised. In order to expand the target group, BY Weekly strives towards cooperation with other cultural entities in Enschede, e.g. with XPO (an exhibition space in Enschede), Kunstnonstop (a platform seeking to connect artists and viewers), a food truck festival at the cee spot (coworking space) and EMAF in Osnabrück. In addition, a varying selection of work by AKI students and alumni is on display at the city hall in collaboration with Alderman for Culture Jeroen Diepenmaat. Zowel binnen als buiten de academie zijn er doorlopend exposities georganiseerd. Opmerkelijk is het initiatief van Emma Priester, zij zette dit jaar het initiatief BY Weekly in gang. BY Weekly is een artist run project met als doel het op de kaart zetten van de jonge kunstenaar. Dit wordt gedaan door middel van exposities, veilingen, artist residences, en allerlei evenementen waarbij een jonge lokale kunstenaar zichzelf kan laten zien. Het project is ontstaan als reactie op het afnemen van de expositiemogelijkheden en culturele projecten in de stad na het sluiten van een aantal locaties die dit aanboden. De hoofd locatie is een oude zeecontainer op een brak liggende kavel, in de wijk Roombeek in Enschede. Roombeek is het culturele centrum van de stad, en op loopafstand van de AKI, waar de grootste doelgroep van dit project zit.

Het rauwe karakter van de container is een goede uitdaging voor de kunstenaars om in te exposeren. En wanneer het werk er echt niet bij past, dan wordt er een andere locatie geregeld. BY Weekly streeft naar samenwerking met andere culturele instanties in Enschede om zo de doelgroep te verbreden, bijvoorbeeld met XPO, een expositieruimte in Enschede, Kunstnonstop, een platform dat kunstenaars aan de kijker probeert te verbinden, een foodtruck festival bij de Ceespot, en EMAF in Osnabrück. In samenwerking met de wethouder van cultuur Jeroen Diepenmaat is er ook een wisselend aanbod van werk van AKI studenten en alumni te zien op het stadhuis. 268-271 Foreign affairs The Moving Image department made its first extended trip to Norway—to Kabelvåg in the Lofoten archipelago to be precise. There, they visited a film academy with which they are on friendly terms: the ‘Nordland kunst- og filmfagskole’. Between fishing for cod and sitting in the sauna there was plenty of time to get to know each other’s working methods by taking part in a variety of educational programmes. The department had previously come into contact with this academy through such things as a lecture that our Director Marc Boumeester gave there and reciprocal visits. Another group of students and lecturers made the traditional trip to New York, where they worked their way through a busy but worthwhile programme of studio visits, talks with designers and artists, museum trips and exploring the city. The extensive programme included a return visit to the famous photo book publisher The Aperture Foundation as well as the personal archive of Richard Avedon. Last academic year the AKI was also amply represented at home and abroad. On two occasions a range of activities was rolled out in China to consolidate our ties with twin city Dalian and to bolster mutual cooperation within the city of Enschede. There was an extended visit to the Emily Carr University of Art & Design in Vancouver, Canada. Hard work was done in the

Enschede Lab in conjunction with Saxion, UT and ROC, and this collaboration with the local authority gave rise to new initiatives in China too. A sizeable proportion of the exchanges took place abroad, however —from Greece to Canada. De afdeling Moving Image maakte voor het eerst een uitgebreide reis naar Noorwegen, Kabelvag in de Lofoten om precies te zijn. Men bezocht daar een bevriende filmacademie: de ‘Nordland kunst- og filmfagskole’. Tussen het kabeljauw vissen en in de sauna zitten door was er veel tijd om van elkaar’s methodiek kennis te nemen door de deelname aan verschillende onderwijsprogramma’s. Al eerder werd het contact met deze academie gelegd door onder andere een lezing van directeur Marc Boumeester aldaar en een wederzijds bezoek. Een andere groep studenten en docenten ging traditiegetrouw naar New York, waar een druk maar waardevol programma werd doorlopen van studiobezoeken, gesprekken met ontwerpers en kunstenaars, museumbezoeken en stadexploratie. Op het uitgebreide programma stonden onder andere weer een bezoek aan de beroemde uitgeverij van fotoboeken, The Aperture Foundation als ook het persoonlijk archief van Richard Avedon. De AKI werd afgelopen schooljaar ook weer uitgebreid vertegenwoordigd in het binnen- en buitenland. In China werd er tweemaal een reeks activiteiten ontrolt om onze band met zusterstad Dalian te bevestigen en om de onderlinge samenwerking binnen de stad Enschede te versterken. Er vond een uitgebreid bezoek aan de Emily Carr University of Art & Design in Vancouver, Canada plaats. Met Saxion, UT en ROC werd dit jaar hard gewerkt in het Enschede Lab, en vanuit deze samenwerking met de gemeente zijn er ook nieuwe initiatieven ontstaan in China. Maar ook een belangrijk deel van de exchanges vond plaats in het buitenland, van Griekenland tot Canada.

261Foto: Emma PriesterFoto: Djoewe WaltaFoto: Cas KlaverFoto: Witali RolnikFoto: Bert Teunissen


AKI Academy of Art & Design Hulsmaatstraat 35 7523 WB Enschede aki.nl Art direction: Ina Bode Concept: Cas Klaver Portretfotografie: Friesen en Van der Woude Vormgeving: Gerhard van Dragt Eindredactie: Johan Visser Met dank aan: Ferdinand Boers, Aalt van de Glind, Alina Jonker, Mirjam Leppers, Coen Scheen en Marcel Vos Realisatie: Academy Studios Druk: te Sligte-Olijdam ISBN/EAN: 978-90-75522-40-2 Š 2019 AKI ArtEZ