Samtaler der bygger bro

Page 1

flap 100 mm

153 mm (bogblok 151 mm)

17 mm

Jacob Folke Rasmussen

En guide til fagprofessionel samtalepraksis

Samtaler der bygger bro

Jacob Folke Rasmussen er underviser, foredragsholder og supervisor. Han har mange års erfaring med at håndtere svære pædagogiske problemstillinger og udvikle nye metoder i samarbejde med børn, familier og professionelle. Han har mere end 10 års ledererfaring og har hele sit arbejdsliv beskæftiget sig med fortællingers betydning for menneskers og organisationers udviklingsmuligheder. Han er uddannet lærer med en 3-årig familieterapeutisk efteruddannelse og en 2-årig efteruddannelse i narrativt konsulentarbejde. Han har skrevet en række artikler og bidrag til bøger om narrativ praksis. Se www.narrativt-selskab.dk

www.akademisk.dk

www.akademisk.dk

Akademisk Forlag Samtaler_der_bygger_bro_flapper.indd 1

12/02/2019 09.17

226 mm høj

Jacob Folke Rasmussen viser, hvordan du kan skabe grobund for udviklende samtaler ved at fokusere på det vigtige bag problemerne, ved at sammenflette din egen og andres viden og ved at have blik for de underliggende forståelser.

Samtaler der bygger bro

Broen som metafor trækker spor tilbage til Aristoteles, der talte om “dyden i midten”. Hans pointe var, at den rette vej ofte skal findes i området mellem to yderpunkter. Så længe broen ikke er bygget, er der forskellige lumske steder, som vi skal tage os i agt for. Det er disse områder, jeg kalder for “faldgruber”. I det professionelle møde med andre mennesker, skal vi både være opmærksomme på, at vi ikke selv træder forkert, og at vi ikke kommer til at skubbe den anden ud over kanten.

Mellem: • medlidenhed og irritation • bekymring og passivitet • problemer og positivitet • faglig usikkerhed og følelsen af at have ret • skyldfølelse og placering af skyld hos andre

Jacob Folke Rasmussen

Samtaler der bygger bro guider fagprofessionelle til bedre samtaler med borgere, forældre, børn, brugere og pårørende. Bogen viser, hvordan du undgår de faldgruber, der ofte fører til konflikt eller fastlåsthed, ved at bygge bro mellem modsatrettede tanker og følelser i din egen tilgang.

flap 100 mm

153 mm (bogblok 151 mm)


Samtaler der bygger bro.indd 2

2/8/19 5:45 PM


Samtaler der bygger bro

Samtaler der bygger bro.indd 1

2/8/19 5:45 PM


Samtaler der bygger bro.indd 2

2/8/19 5:45 PM


Jacob Folke Rasmussen

Samtaler der bygger bro En guide til fagprofessionel samtalepraksis

Akademisk Forlag

Samtaler der bygger bro.indd 3

2/8/19 5:45 PM


Samtaler der bygger bro. En guide til fagprofessionel samtalepraksis Jacob Folke Rasmussen © 2019 Akademisk Forlag, København – et forlag under Lindhardt og Ringhof Forlag A/S, et selskab i Egmont Mekanisk, fotografisk, elektronisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele heraf er kun tilladt efter Copydans regler, se www.tekstognode.dk/undervisning. Forlagsredaktion: Lene Kamuk Sats: Lumina Datamatics Bogen er sat med: Lyon Omslag: Designeriet | Ulla Korgaard Tryk: Livonia Print 1. udgave, 1. oplag, 2019 ISBN: 978-87-500-5188-6

www.akademisk.dk

Samtaler der bygger bro.indd 4

2/8/19 5:45 PM


Indhold Indledning 9 Samtalefærdigheder som faglig disciplin  12 Broen som metafor  13 Bogens kapitler  15

1. At være samtalenavigatør  19 Hvad skal guide samtalen?  20 Tag hånd om både indhold og relation  21 Samtalenavigatørens fem store udfordringer  34 Tjekliste for samtalenavigatører  42

2. Navigation i egne og andres følelser  47 Hvordan skal jeg stille mig til den anden?  48 Irritation og manglende forståelse  48 For stor empati  61 Bliv brugbar for den anden  70

3. Bekymringer  79 Hvor meget skal man bekymre sig?  79 Overbekymring 81 Mangel på handling  92 Vær årvågen  96

4. Det vigtige bag problemerne  103 Hvordan skal vi gå til problemer?  103 Bekendende samtaler  104 Positiv for enhver pris  107 Fokusér på det vigtige  110

Samtaler der bygger bro.indd 5

2/8/19 5:45 PM


5. Fælles viden – fælles løsninger  123 Hvem skal levere løsningen?  124 Faglig usikkerhed  125 Følelsen af at have ret  138 Sammenflet jeres viden  143

6. Når noget går skævt  151 Hvem har skylden – og ansvaret?  151 For meget skyldfølelse  153 Placering af skyld hos andre  164 Indregn dig selv i ligningen  175

7. Skriftlighedens faldgruber og muligheder  181 Når skriftlighed skaber afstand  182 Faglige beskrivelser med bivirkninger  182 Harme over den andens budskab  185 Skriv bedre sociale verdener frem  189

Afslutning: Et fundament for den gode samtalepraksis  201 Oversigt over broer  205 1. Tag hånd om både indhold og relation  205 2. Bliv brugbar for den anden  205 3. Vær årvågen  206 4. Fokusér på det vigtige  206 5. Sammenflet jeres viden  206 6. Indregn dig selv i ligningen  207 7. Skriv bedre sociale verdener frem  207

Tak 209 Litteratur 211 Noter 215

Samtaler der bygger bro.indd 6

2/8/19 5:45 PM


Bogen er til hver en kvinde, og til hver en mand, som følger traditionen, vi har i vores land: Hvis vi vil forene det, der før var skilt af vand, må vi lære os den kunst at bygge broer, hvor vi kan.

Samtaler der bygger bro.indd 7

2/7/19 9:39 PM


Samtaler der bygger bro.indd 8

2/7/19 9:39 PM


Indledning

Jeg har været i gang med at skrive denne bog, siden jeg var 7 år. Ikke bogstaveligt talt – men i kraft af noget, som jeg har været optaget af at samle viden om, siden jeg var i cirka den alder. Hvordan det hænger sammen, vender jeg tilbage til. Men lad mig først fortælle dig lidt om, hvad bogen handler om. Bogen handler om samtaler. Både om det, der kan besværliggøre samtaler, og det, der kan få samtaler til at lykkes. Bogens titel: Samtaler, der bygger bro har jeg valgt, fordi broen på mange måder beskriver dét, som den gode samtale gør: Den forbinder to områder, som før var adskilt, og den gør rejsen mellem dem både kortere og mindre besværlig.

Den vellykkede samtale kan været noget af det mest livgivende og inspirerende, vi kan opleve. Den giver os mulighed for at dele vores tanker, følelser og viden med hinanden. Tilsvarende kan samtaler, der går skævt, være noget af det mest frustrerende, vi kan opleve. De efterlader os med uopfyldte forventninger og giver anledning

Indledning | 9

Samtaler der bygger bro.indd 9

2/7/19 9:39 PM


til, at vi giver enten os selv eller vores samtalepartner skylden for kommunikationens forlis. Bogen sætter i særlig grad fokus på samtaler, som de udspiller sig fra et fagprofessionelt perspektiv. Inden for det, som man kalder ’relationsprofessionerne’, er det en vigtig del af fagpersonens opgaveløsning at kunne få samtaler til at fungere. Det gælder for medarbejdere på det sundhedsfaglige, pædagogiske og sociale område. Når kommunikationen ikke lykkes, opleves det for den enkelte ofte som et ensomt og enkeltstående problem, som det er uoverskueligt at finde veje videre fra. Men betragtet på afstand og over tid viser det sig, at udfordringerne opstår og gentages i bestemte mønstre. Og min baggrund for at udtale mig om disse mønstre? Det er her, vi skal tilbage til den indsamling af viden, som jeg begyndte på, da jeg var cirka 7 år. Historien er, at jeg som barn boede sammen med mine forældre i en tjenestebolig på den skole, hvor min far var lærer. Det var der mange fordele forbundet med. En af dem var, at man stort set altid kunne finde nogen at lege med blot ved at åbne døren. Mange af landsbyens børn var nemlig også i fritiden at finde på skolens boldbane, legeplads og naturområder, der ofte summede af liv, indtil mørket faldt på. En anden fordel var, at jeg af og til fik lejlighed til at overhøre de samtaler, min far havde med de øvrige lærere. Disse samtaler handlede tit om problemer omkring et eller flere børn. Men ret tidligt i mit liv fik jeg en fornemmelse af, at der også var noget problematisk forbundet med samtalerne i sig selv. For der var noget, der ikke gik op. Problemerne, som lærerne talte om, var reelle nok, men samtidig var der et andet perspektiv, som samtalerne ikke formåede at indfange. Min interesse blev vakt, fordi jeg havde adgang til begge versioner af fortællingen. De børn, som lærerne talte om i et problemfokuseret sprog, kendte jeg jo også fra boldbanen, legepladsen og naturområderne, hvor de viste andre færdigheder, tog andre initiativer og 10 | Samtaler der bygger bro

Samtaler der bygger bro.indd 10

2/7/19 9:39 PM


relaterede sig på andre måder end i skoletiden. Men disse elementer, som havde potentiale til at danne modvægt til vanskelighederne, indgik ofte slet ikke i de problemmættede samtaler, der jo handlede om, nå ja – problemer. I dag vil jeg beskrive det på den måde, at det faktisk var som om, at jo mere der blev talt problemfokuseret om et barn, desto lettere blev det at få øje på flere problemer. Den samtale, der startede ud fra en intention om at løse problemet, kunne over tid udvikle sig til at stadfæste eller i værste fald udbygge problemet. Samtidig er jeg ikke i tvivl om, at lærerne havde disse samtaler i den bedste mening. Det har gennem årene kun gjort mit ønske om at blive klogere på fænomenet endnu større. For når det ikke var en bevidst strategi fra lærernes side at forværre tingenes tilstand, hvad var det så, der styrede samtalerne i den problemopbyggende retning? Min observation af problemsamtalerne var mit første møde med det, som jeg her i bogen vil kalde ’en kommunikativ faldgrube’. I eksemplet fra min barndoms skole handler faldgruben om, at det er lettere for os at fokusere på det, der er problematisk, end på det, der lykkes. Det skal vi ikke bebrejde os selv. Men vi skal bruge vores viden om faldgruben til at investere mental energi i at komme på sporet af de mere righoldige fortællinger, der kan udfoldes omkring ethvert menneske, og til at få indblik i de intentioner, der ligger bag en persons tilsyneladende uhensigtsmæssige handlinger. Af gode grunde talte jeg ikke om fænomenet på den måde, da jeg var 7 år. Dengang var det snarere en slags intuitiv fornemmelse af, at der var et spænd mellem den måde, der blev fortalt om børnene på, og det, som også kunne fortælles. Den fornemmelse blev starten på min interesse for, hvad det er, der trækker samtaler ind i bestemte mønstre, og for hvad vi som deltagere kan gøre for at udfolde de muligheder, som problemfortællingerne skygger for. Indledning | 11

Samtaler der bygger bro.indd 11

2/7/19 9:39 PM


Hvis man skal lykkes i den bestræbelse, er det for det første vigtigt at kunne identificere de uhensigtsmæssige mønstre, og for det andet at have et sprog for det, der sker. I løbet af denne bogs kapitler vil jeg kortlægge og navngive de kommunikative faldgruber, som jeg sidenhen har opbygget erfaringer for, at jeg selv og andre fagprofessionelle ofte må forholde os til. Omkring hver enkelt faldgrube vil jeg komme med bud på, hvordan man kan undgå den, ligesom jeg vil skitsere måder at komme op igen på, hvis man alligevel skulle havne i den. Viden om faldgruberne og om de alternative ruter kan hjælpe os til selv at gøre noget andet. Ikke fordi det altid er vores egen skyld, hvis et samarbejde går skævt, men fordi en justering af vores egne handlinger som regel er en bedre og mere effektfuld vej at gå end at ville korrigere vores samarbejdspartnere.

Samtalefærdigheder som faglig disciplin Efter min barndom på landsbyskolen valgte jeg på et tidspunkt selv at tage en læreruddannelse. Ikke nødvendigvis for at blive lærer, men fordi det lå mig på sinde at lære de kommunikative faldgruber at kende fra et praksisnært perspektiv. Samtidig gav det mig mulighed for at lave fire års insiderresearch på, hvad man på seminariet lærte om at varetage samtaler om problemer og vanskeligheder. Svaret på researchen var, at man – i hvert fald dengang – lærte meget lidt om sådanne samtaler. Den andel, som samtalefærdigheder udgjorde af pensum, var meget lille sammenlignet med den mængde samtalefærdigheder, der er brug for i ens daglige praksis. Jeg har på fornemmelsen, at dette har ændret sig, men for en sikkerheds skyld har jeg har også skrevet bogen med jer in mente, der er studerende inden for relationsprofessionerne. Jer for hvem samtaler med mennesker kommer til at udgøre en væsentlig del af jeres fremtidige professionelle opgave. 12 | Samtaler der bygger bro

Samtaler der bygger bro.indd 12

2/7/19 9:39 PM


Ideer udviklet i praksis Meget af mit eget arbejdsliv – som medarbejder på en dagbehandlingsskole, som familieterapeut, som leder og som konsulent – har sidenhen handlet om møder med andre mennesker. Møder, hvor kvaliteten af samtalen blev en væsentlig del af indsatsen mod de vanskeligheder, som samarbejdet skulle håndtere. Jeg har forsøgt at skrive bogen som den hjælpende hånd, jeg gerne selv ville havde haft i de situationer, hvor jeg følte mig mest på afveje. I dag handler mit arbejdsliv om at lave kurser, temadage og supervision for lærere, pædagoger, plejefamilier, sundhedsplejersker, socialrådgivere, familievejledere, psykologer og medarbejdere i psykiatrien. Bogens indhold står i stor gæld til de mennesker, som jeg taler og reflekterer med i disse kontekster. Af gode grunde mestrer jeg ikke selv alle disse professioners grundfaglighed. Når det alligevel (for det meste) kan lykkes mig at være en brugbar underviser og supervisor for de nævnte faggrupper, tror jeg, det handler om, at vi deler interessen for, hvordan deres faglige grundviden ofte kun kan udfoldes og komme til sin ret, hvis den kombineres med en god og velfungerende samtalepraksis.

Broen som metafor ”En bro er en konstruktion, der forbinder to punkter over et vanskeligt fremkommeligt terræn.” Sådan lyder en definition, der kan gælde alle broer. Når vi via samtalen forsøger at bygge bro til andre, skal vi have forbundet to tankeverdener med vidt forskellige erfaringer, logikker og værdier.

Indledning | 13

Samtaler der bygger bro.indd 13

2/7/19 9:39 PM


Samtidig kan broen også symbolisere et indre møde i os selv, som det sted, hvor vi skaber forbindelse mellem de modsatrettede følelser og forventninger, der kan være i spil omkring vores faglighed. For eksempel kan det både blive et problem, hvis en fagperson bliver for usikker og bange for at begå fejl, og hvis hun bliver alt for sikker på sin egen ufejlbarlighed. Broen som metafor trækker i den forbindelse spor tilbage til Aristoteles, der talte om ”dyden i midten”. Hans pointe var, at den rette vej ofte skal findes i området mellem to yderpunkter.

Jeg er usikker og bange for at begå fejl.

Jeg er sikker på min egen ufejlbarlighed.

Jo mere ufremkommeligt området mellem yderpunkterne er, desto mere kan der være brug for en bro. Så længe broen ikke er bygget, er der forskellige lumske steder, som vi skal tage os i agt for. Det er disse områder, jeg i bogen kalder for ’faldgruber’. Faldgruberne vil jeg beskrive både i det landskab, der ligger tæt på det ene, og det, der ligger tæt på det andet yderpunkt. Og når det gælder det professionelle møde med andre mennesker, vil jeg beskrive dem både ud fra vores syn på os selv og vores samtalepartnere. Hvis kommunikationen skal lykkes, skal vi nemlig både være opmærksomme på, at vi ikke selv træder forkert, og at vi ikke kommer til at skubbe den anden ud over kanten. Hvert af bogens kapitler indledes med en præsentation af et område med to yderpunkter. Derefter beskriver jeg den bro, der kan forene dem.

14 | Samtaler der bygger bro

Samtaler der bygger bro.indd 14

2/7/19 9:40 PM


Bogens kapitler Bogens syv kapitler kan læses hver for sig, men udgør også en sammenhængende fortælling, der i sig selv kan afspejle forløbet af en samtale. Derfor får du her en oversigt over de enkelte kapitler, inden vi for alvor går i gang:

1. At være samtalenavigatør Kapitel 1 handler om, hvordan du får sat scenen for dine samtaler, så de kan finde sted på det bedst mulige grundlag. Undervejs vil jeg give eksempler på spørgsmål og formuleringer, der kan hjælpe både dig og dine samtalepartnere til at indgå i dialogen fra hensigtsmæssige positioner.

2. Navigation i egne og andres følelser I kapitel 2 er samtalen i gang. Hvis du og dine samtalepartnere taler om noget, der er betydningsfuldt, kan du være sikker på, at I undervejs vil skulle forholde jer til en række følelser. Det kan både være positive og negative følelser, og det kan være de samme eller forskellige følelser, der kommer i spil for jer hver især.

3. Bekymringer Som fagperson handler mange af ens samtaler om noget, der ikke fungerer optimalt. Hvis ikke der var en bekymring, ville der ikke være brug for samtalen. En vigtig færdighed som samtalenavigatør er derfor at kunne håndtere dialoger om bekymringer, så de hverken kommer til at fylde for lidt eller for meget. Det handler kapitel 3 om.

4. Det vigtige bag problemerne Når en bekymring har manifesteret sig som et problem, bliver det oplagt også at interessere sig for at løse det. Men mange går for hurtigt i ’løsnings-mode’. Kapitel 4 udfolder de muligheder, der

Indledning | 15

Samtaler der bygger bro.indd 15

2/7/19 9:40 PM


ligger i at vælge omvejen, hvor man først interesserer sig for det vigtige bag problemerne.

5. Fælles viden – fælles løsninger Når det vigtige bag problemerne er kortlagt, står vi med et godt udgangspunkt for at forsøge at skabe bevægelse i retning mod den fremtid, som vores samtalepartnere håber på. Kapitel 5 ser nærmere på den rolle, som vores faglige viden kan spille i denne bevægelse, og på, hvordan den kan sammenflettes med de øvrige deltageres erfaringer og præferencer.

6. Når noget går skævt På trods af alle gode intentioner er det ikke altid, at tingene går, som vi håbede på eller regnede med. Den gode samtalenavigatør må derfor også kunne holde kursen i den bølgegang, der kan opstå i kølvandet på spørgsmålet om, hvem der har skylden. Det kan både være os selv og vores samtalepartnere, der stiller spørgsmålet, og vi kan hver især have forskellige bud på svaret. Det handler kapitel 6 om.

7. Skriftlighedens faldgruber og muligheder Kapitel 7 handler om den skriftlige dialog. Når vi kommunikerer skriftligt, ændrer spillereglerne sig en smule. Derfor samler jeg afslutningsvis op på de faldgruber og handlemuligheder, som jeg har været omkring i de foregående kapitler, og ser på, hvordan de udspiller sig og kan praktiseres, når det kommer til skriftlige dialoger.

Teoretisk ståsted Bogens teoretiske pointer udspringer af den narrative metode og af poststrukturalistisk teori. Men den skal ikke læses som en detaljeret metodisk indføring i disse retninger. Fokus er på samtalens praksis, og jeg vil derfor visse steder i teksten tillade mig blot at henvise til anden litteratur, der beskriver en præsenteret teori eller metode mere indgående. I bogens afslutning, der hedder 16 | Samtaler der bygger bro

Samtaler der bygger bro.indd 16

2/7/19 9:40 PM


”Fundament for den gode samtalepraksis”, samler jeg dog op på kapitlernes praktiske og teoretiske pointer og forener dem i et tankesæt, som jeg finder det brugbart at bygge sin fagprofessionelle samtalepraksis på.

En tilståelse En tilståelse vil være på sin plads: Jeg havde på et tidspunkt en ambition om selv at kunne mestre bogens værktøjer omkring samtaler og kommunikation så godt, at jeg aldrig mere ville komme til at havne i de uhensigtsmæssige samarbejdsmønstre. Det har jeg måttet erkende, ikke er muligt. Men jeg har en ambition om at opdage det hurtigere, når jeg havner i en af faldgruberne, og at have gode redskaber til at komme op og videre. Læs endelig bogen ud fra det perspektiv, så den bliver praksisnær og brugbar for dig. Og hermed skulle scenen gerne være sat, for at vi – kapitel for kapitel – kan begive os ud i en kortlægning af nogle af de hyppigst forekommende faldgruber og dertil hørende handlemuligheder i professionel samtalepraksis.

Indledning | 17

Samtaler der bygger bro.indd 17

2/7/19 9:40 PM


flap 100 mm

153 mm (bogblok 151 mm)

17 mm

Jacob Folke Rasmussen

En guide til fagprofessionel samtalepraksis

Samtaler der bygger bro

Jacob Folke Rasmussen er underviser, foredragsholder og supervisor. Han har mange års erfaring med at håndtere svære pædagogiske problemstillinger og udvikle nye metoder i samarbejde med børn, familier og professionelle. Han har mere end 10 års ledererfaring og har hele sit arbejdsliv beskæftiget sig med fortællingers betydning for menneskers og organisationers udviklingsmuligheder. Han er uddannet lærer med en 3-årig familieterapeutisk efteruddannelse og en 2-årig efteruddannelse i narrativt konsulentarbejde. Han har skrevet en række artikler og bidrag til bøger om narrativ praksis. Se www.narrativt-selskab.dk

www.akademisk.dk

www.akademisk.dk

Akademisk Forlag Samtaler_der_bygger_bro_flapper.indd 1

12/02/2019 09.17

226 mm høj

Jacob Folke Rasmussen viser, hvordan du kan skabe grobund for udviklende samtaler ved at fokusere på det vigtige bag problemerne, ved at sammenflette din egen og andres viden og ved at have blik for de underliggende forståelser.

Samtaler der bygger bro

Broen som metafor trækker spor tilbage til Aristoteles, der talte om “dyden i midten”. Hans pointe var, at den rette vej ofte skal findes i området mellem to yderpunkter. Så længe broen ikke er bygget, er der forskellige lumske steder, som vi skal tage os i agt for. Det er disse områder, jeg kalder for “faldgruber”. I det professionelle møde med andre mennesker, skal vi både være opmærksomme på, at vi ikke selv træder forkert, og at vi ikke kommer til at skubbe den anden ud over kanten.

Mellem: • medlidenhed og irritation • bekymring og passivitet • problemer og positivitet • faglig usikkerhed og følelsen af at have ret • skyldfølelse og placering af skyld hos andre

Jacob Folke Rasmussen

Samtaler der bygger bro guider fagprofessionelle til bedre samtaler med borgere, forældre, børn, brugere og pårørende. Bogen viser, hvordan du undgår de faldgruber, der ofte fører til konflikt eller fastlåsthed, ved at bygge bro mellem modsatrettede tanker og følelser i din egen tilgang.

flap 100 mm

153 mm (bogblok 151 mm)


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.