Læseguiden

Page 1

Efter en indledende teoretisk del ser bogen nærmere på en 2., 4., 6. og 8. klasse med afsæt i deres resultater fra de nationale test. Ideer og metoder beskrives ud fra ti udvalgte elevers testresultater, der sammenholdt med iagttagelser fra den daglige undervisning på forskellig vis undrede eller bekymrede dansklærerne. Et centralt element i bogen er en værktøjskasse med redskaber til iagttagelse af eleven og til gennemførelse af nogle af bogens mange ideer til undervisning. Læseguiden er en praksisrettet håndbog til den lærer, som står for den særligt tilrettelagte undervisning i skolen, men den kan også anvendes af skolepædagoger, lærerstuderende og andre der beskæftiger sig med læse- og skriveundervisning i grundskolen.

Lis Pøhler

Når man som dansklærer skal understøtte og løfte elevens læse- og skrivefærdigheder, kræver det viden om undervisning i læsning og skrivning, men også en viden om elevens kognitive forudsætninger, almenviden, personlige forudsætninger og sprogforståelse. Læseguiden giver læreren ideer og metoder til at medtænke disse elevkompetencer i tilrettelæggelsen af læse- og skriveundervisningen.

Lis Pøhler

Læseguiden En guide til den særligt tilrettelagte undervisning

Lis Pøhler er lærer og master i specialpædagogik. Hun er forfatter til flere undervisningsmaterialer og fagbøger især om undervisning i læsning og skrivning for elever med ordblindhed eller andre læse- og skrivevanskeligheder. Lis er desuden ansvarshavende redaktør af tidsskriftet Læsepædagogen, formand for opgavekommissionen nationale test, dansk, læsning og for opgavekommissionen, som udarbejder afgangsprøver til 9. og 10. klasse i læsning og retskrivning.

www.akademisk.dk

Akademisk Forlag


LÆSEGUIDEN En guide til den særligt tilrettelagte undervisning Lis Pøhler © 2019 Akademisk Forlag, København – et forlag under Lindhardt og Ringhof Forlag A/S, et selskab i Egmont Mekanisk, fotografisk, elektronisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele heraf er kun tilladt efter Copydans regler, se www.tekstognode.dk/undervisning. Forlagsredaktion: Morten Tinning Sørensen Omslag: Berger Joa Sats: Peder Hovgaard www.ph7.dk Tryk: Livonia Print Forlaget har forsøgt at finde og kontakte eventuelle rettighedshavere, som kan tilkomme honorar i henhold til loven om ophavsret. Skulle der mod forventning være rettighedshavere, som måtte have krav på vederlag, vil forlaget udbetale et sådant, som om der var indgået aftale. For enkelte illustrationer kan det have været umuligt at finde frem til den retmæssige copyright­indehaver. Såfremt vi på den måde har krænket ophavsretten, er det sket ufrivilligt og utilsigtet. Retmæssige krav i denne forbindelse vil blive honoreret, som havde vi indhentet tilladelse i forvejen. 1. udgave, 1. oplag, 2019 ISBN: 978-87-500-5203-6 www.akademisk.dk

Læseguiden-INDHOLD-1018-v3.indd 2

23/11/2018 14.33


Lis Pøhler

LÆSEGUIDEN En guide til den særligt tilrettelagte læseundervisning

Læseguiden-INDHOLD-1018-v3.indd 3

23/11/2018 14.33


Læseguiden-INDHOLD-1018-v3.indd 4

23/11/2018 14.33


Indhold En håndbog til læseguiden.............................................................9 Særligt tilrettelagt undervisning................................................. 11 1. Læseguidens opgaver............................................................... 15 Forandringsprocesser................................................................ 19 Eleverne skal fejle..................................................................... 22 Intensive kurser....................................................................... 23 2. Læsning................................................................................. 25 Sprogforståelse........................................................................ 29 Forhåndsviden..................................................................... 30 Ordforråd............................................................................ 31 Sproglige strukturer.............................................................. 32 Sproglige ræsonnementer...................................................... 33 Viden om literacy.................................................................. 34 Almen viden............................................................................ 35 Kognitive forudsætninger........................................................... 35 Personlige forudsætninger......................................................... 36 Tekstforståelse......................................................................... 37 Udvikling af hensigtsmæssige læsestrategier............................. 38 Ordgenkendelse....................................................................... 42 Sproglig opmærksomhed........................................................ 43 Afkodning........................................................................... 44 Genkendelse af hele ord......................................................... 45 Udvikling af automatiseret ordafkodning................................... 46 Skrivning................................................................................ 47 Den daglige skriveopgave....................................................... 49 Skrivekondi......................................................................... 50 Parallelskrivnig.................................................................... 50 Læseiagttagelsesskema............................................................. 50 3. Nationale test i dansk, læsning.................................................. 53 Kort om de nationale test........................................................... 55 De nationale test i dansk, læsning............................................... 57 Sprogforståelse.................................................................... 57

5

Læseguiden-INDHOLD-1018-v3.indd 5

23/11/2018 14.33


Afkodning........................................................................... 59 TekstforstĂĽelse..................................................................... 59 Elevprofilberegneren................................................................. 62 Ti elevprofiler.......................................................................... 63 Elevprofil 1.......................................................................... 64 Elevprofil 2.......................................................................... 65 Elevprofil 3.......................................................................... 66 Elevprofil 4.......................................................................... 66 Elevprofil 5.......................................................................... 67 Elevprofil 6.......................................................................... 68 Elevprofil 7.......................................................................... 69 Elevprofil 8.......................................................................... 69 Elevprofil 9.......................................................................... 70 Elevprofil 10........................................................................ 70 4. Fire klasser og ti elever............................................................. 71 2.a........................................................................................ 74 Kommentarer til klassens testresultater.................................... 77 Fagligt fokus i kommende periode............................................ 78 Elevprofil 3, Gry.................................................................... 82 Elevprofil 10, Kasper.............................................................. 83 4.b........................................................................................ 85 Kommentarer til klassens testresultater.................................... 87 Kommentarer til testresultater for enkelte elever........................ 88 Fagligt fokus i kommende periode............................................ 89 Elevprofil 2: Emma................................................................ 89 Elevprofil 4, Halima............................................................... 92 Elevprofil 9, Gharib............................................................... 94 6.c......................................................................................... 96 Kommentarer til klassens testresultater.................................... 98 Kommentarer til testresultater for enkelte elever........................ 98 Fagligt fokus i kommende periode............................................ 99 Elevprofil 7, Hjalte.............................................................. 101 Elevprofil 8, Christian.......................................................... 103 8.d...................................................................................... 105 Kommentarer til klassens testresultater.................................. 105 Kommentarer til testresultater for enkelte elever...................... 105 Fagligt fokus i kommende periode.......................................... 107 Elevprofil 5, Frida,............................................................... 108 Elevprofil 6, Emil................................................................. 110

6

LĂŚseguiden-INDHOLD-1018-v3.indd 6

23/11/2018 14.33


5. Værktøjskassen..................................................................... 111 Læseiagttagelsesskema........................................................... 113 Bogstavlæseprøve.................................................................. 114 Vurdering af læsehastighed og læserigtighed.............................. 116 Sådan beregner du læsehastighed.......................................... 116 Sådan beregner du læserigtighed........................................... 116 Sådan beregner du lixtallet................................................... 117 Sådan beregner du LET-tallet................................................. 117 Model til arbejdet med at læse mellem linjerne............................. 120 De 120 hyppigst forekommende ord i børnebøger – alfabetisk ordnet... 121 De 120 hyppigst forekommende ord i børnebøger – i nummerorden.... 122 Emmas huskesedler................................................................. 123 FN’S 17 verdensmål for en bæredygtig fremtid.............................. 124 Skabelon til differentierede opgaver til arbejdet med tekster i læseprøven FP9.................................................................... 125 Referencer............................................................................... 127

7

Læseguiden-INDHOLD-1018-v3.indd 7

23/11/2018 14.33


Læseguiden-INDHOLD-1018-v3.indd 8

23/11/2018 14.33


En håndbog til læseguiden Læseguiden: En guide til den særligt tilrettelagte læseundervisning er en håndbog (en guide) til læseguiden, som i denne sammenhæng er den voksne, som i kraft af sit professionelle virke møder elever, der viser sig at have større vanskeligheder end klassekammeraterne med at lære at læse eller med at forstå det læste. For at kunne guide eleverne bedst muligt skal læseguiden dels have en vis indsigt i læsning og læsevanskeligheder, dels have indsigt i hvordan man guider børn, som har brug for lidt mere – eller lidt anden – støtte end den, der kan tilbydes via differentiering af undervisning i klassen. Læseguiden har først og fremmest brug for at vide og erkende, at der til én type af vanskelighed ikke findes én metode, som bare fungerer. Bag alle (læse)vanskeligheder gemmer sig et menneske med en personlig, social og genetisk betinget historie, og hvis dette ikke medtænkes i tilrettelæggelse af undervisningen, så er der stor sandsynlighed for, at udbyttet ikke lever op til forventningerne. Læseguiden er den voksne, som via sit professionelle virke skal guide eleven gennem læsningens labyrinter. Læseguiden findes (endnu) ikke som stillingsbetegnelse i skolerne. Læse­guiden vil typisk være en lærer, som står for den særligt tilrettelagte undervisning. Men det kan også være en skolepædagog, en lærerstuderende, en medhjælper eller en vikar. Bogen er som nævnt tænkt som en håndbog, og den skal derfor nødvendigvis ikke læses fra den ene ende til den anden. Bogen består af fem kapitler:

9

Læseguiden-INDHOLD-1018-v3.indd 9

23/11/2018 14.33


1. Læseguiden om den rolle og de opgaver en læseguide kan have. 2. Læsning med beskrivelse af de syv områder, som læseguiden i særlig grad skal være opmærksom på, når elevens læseundervisning skal planlægges, gennemføres og evalueres. Der er desuden konkrete ideer til den daglige undervisning. 3. Nationale test i dansk, læsning med en kort præsentation af testene og resultatvisningerne målrettet til den læseguide, som ikke i forvejen er bekendt med testene. De nationale test er valgt som udgangspunkt, fordi der som minimum vil foreligge resultater fra de nationale test i læsning for alle elever i hhv. 2., 4., 6. og 8. klasse. For nogle elever vil der også foreligge andre testresultater, men det vil veksle fra kommune til kommune, fra skole til skole, fra klasse til klasse og fra elev til elev. Til brug for omsætning af testresultater til pædagogisk praksis bruger jeg Elevprofilberegneren og dertilhørende ti elevprofiler (Pøhler, 2018a). 4. Fire klasser og ti elever For hvert af de fire klassetrin er indsat en kort præsentation af en eksempelklasse for at give et indtryk af, hvad der på klasseniveau kan læses ud af Elev­profilberegneren. Til hver af de ti elevprofiler er knyttet en case med en præsentation af en elev og beskrivelse af, hvordan netop denne elevs særligt tilrettelagte undervisning er blevet grebet an1. De ti elever, som beskrives i de ti elevprofiler, går i de fire eksempelklasser. 5. Værktøjskassen med nogle få værktøjer, du kan bruge i din dagligdag som læseguide. Værktøjerne indgår dels i beskrivelsen af nogle af de ti elevprofiler, dels i beskrivelsen af ideer til, hvordan elevens forudsætninger inden for nogle af de syv områder i kapitlet Læsning kan iagttages og understøttes i den daglige undervisning. Kendetegnende for elever med særlige behov er, at de har brug for en særligt tilrettelagt undervisning, som er tilpasset netop deres forudsætninger for at lære nyt. Der er således i høj grad tale om at prøve at sætte sig i den enkelte elevs sted: Der findes ikke én undervisningsmodel eller -metode, som passer til alle elever i gruppen. Kernen i denne bog er derfor fortællingerne om enkelte elever, som 1) Fortællinger om elever, lærere, klasser og skoler, som indgår i denne bog, er både anonymi­ seret og omskrevet. De konkrete resultater fra de nationale test er strengt fortrolige og må på ingen måde gengives – heller ikke blot i anonymiseret form. Fortællingerne bygger derfor på egne erfaringer og oplevelser med elever og lærere og er tilstræbt fortalt, så de kunne have været virkelige personer.

10

Læseguiden-INDHOLD-1018-v3.indd 10

23/11/2018 14.33


gemmer sig i kapitlet Fire klasser og ti elever. I præsentationen indgår for hver elev en beskrivelse af (nogle af ) de syv områder for iagttagelse af læsning, som præsenteres i kapitlet Læsning. Fortællingerne er struktureret efter resultater fra de nationale test, men kan sagtens læses uafhængigt af test­resultaterne. I figur 1, side 13 som afslutter denne Læseguide, kan du se en skematisk oversigt over hvilke af de syv iagttagelsesområder, der belyses under hvert af de ti elevprofilfortællinger. Men inden du kommer så langt, så vil jeg gerne kort beskrive, hvad der ligger bag formuleringen ”særligt tilrettelagt undervisning”.

Særligt tilrettelagt undervisning Undervisningen, som denne bog er rettet mod, har hjemmel i Folkeskole­lovens § 3 a og § 5, stk. 5 (Undervisningsministeriet, 2017). Pointen i lovteksten er, at undervisningsdifferentiering og holddannelse skal afprøves, og hvis det ikke i tilstrækkeligt omfang kan understøtte elevens udvikling, så skal skolen ”i fornødent omfang” sørge for supplerende undervisning eller anden faglig støtte. Det er denne undervisning, som ofte (og også i denne bog) bliver beskrevet som ”særligt tilrettelagt undervisning”. Hvis der viser sig behov for støtte i mere end 9 timer om ugen, så skal eleven henvises til specialundervisning iht. § 3, stk. 2. Specialundervisningen ligger uden for denne bogs rammer. Folkeskoleloven § 3 a. Børn, der har brug for støtte, og som ikke alene kan understøttes ved brug af undervisningsdifferentiering og holddannelse, skal tilbydes supplerende undervisning eller anden faglig støtte i henhold til § 5, stk. 5. Hvis der er behov herfor, skal der gives personlig assistance, der kan hjælpe barnet til at overvinde praktiske vanskeligheder i forbindelse med skolegangen. § 5, stk. 5. Der gives i fornødent omfang supplerende undervisning eller anden faglig støtte til elever, der har skiftet skole, eller som har været uden undervisning i længere tid. Der skal i fornødent omfang gives supplerende undervisning eller anden faglig støtte til elever, som af anden grund har behov for støtte. Skolens leder kan for en elev, der modtager supplerende undervisning eller anden faglig støtte efter 1. og 2. pkt., efter samråd med elevens forældre fravige undervisningstiden i § 14 b, stk. 2, 1. pkt., hvis det er til elevens bedste.

Eleverne beskrives ofte som elever med særlige behov (i modsætning til de meget dygtige elever, som beskrives som elever med særlige forudsætninger). De særlige behov skal ses i relation til de andre elever i klassen. Det kan fx være, at

11

Læseguiden-INDHOLD-1018-v3.indd 11

23/11/2018 14.33


eleven skal bruge længere tid til at lære, har behov for andre undervisningsmaterialer eller -metoder, andre hjælpemidler eller en anderledes tilrettelæggelse af undervisningen. Det kan også være lidt af det hele. Fælles for undervisningen af denne elevgruppe er altså, at der ikke er så meget fælles! De er lige så forskellige som alle andre elever, men de har hver især nogle særlige udfordringer, som skal medtænkes i tilrettelæggelse af undervisningen. Det er disse udfordringer og deres betydning for elevens læseog skriveundervisning, som er i fokus i denne bog. Læsevejlederen råder og vejleder dansklæreren og andre lærere i alle spørgsmål vedrørende klassens og enkeltelevers læse- og skriveudvikling. Dansklæreren er den primære underviser i læsning og skrivning. Det er som regel dansklæreren, som opdager og udpeger de elever, som har behov for en særligt tilrettelagt læse- og skriveundervisning. Læseguiden er den, der gennemfører den særligt tilrettelagte læse- og skriveundervisning. Undervisningen tilrettelægges i samarbejde med dansklæreren og måske efter råd og vejledning fra læsevejlederen. Læseguiden kan også være den samme som dansklæreren. Fælles for de voksne, som skal undervise disse elever, er, at de både skal være sensitive, kreative og fleksible. De skal kunne aflæse elevernes personligheder, de skal kunne motivere eleverne til at yde, selv om det er en svær opgave. De skal være lydhøre, forstående og ekstremt tydelige i deres krav til eleverne. Som en lærer engang udtrykte det: ”Struktur, overskuelighed og genkendelighed – det fremmer altså læringen.” (Pøhler, 2015). Lad det udsagn være fundamentet for det videre arbejde for og med denne elevgruppe. Mængden, længden og placeringen af undervisningen vil i virkelighedens verden først og fremmest være bestemt af det muliges kunst som fx: Hvor mange timer kan der afsættes til eleven? Hvornår passer den voksnes skema med elevens? Hvor mange andre elever skal indgå i det særligt tilrettelagte forløb? Disse elever har ikke kun brug for et kort intensivt forløb for blot at få indhentet det, de er kommet bagud. Deres vanskeligheder stikker dybere end det. De har også brug for opfølgning på forløbet og løbende støtte i den daglige undervisning.

12

Læseguiden-INDHOLD-1018-v3.indd 12

23/11/2018 14.33


Tekstrelaterede forudsætninger

Ikke-tekstrelaterede forudsætninger

Tekstforståelse

Afkodning

Skrivning

Sprogforståelse

Elevprofil 1 Eks.: Magnus, 2. klasse

X

X

X

X

Elevprofil 2 Eks.: Emma, 4. klasse

X

Elevprofil 3 Eks. Gry, 2. klasse

X

X

Elevprofil 4 Eks.: Halima, 4. klasse

X

X

Elevprofil 5 Eks.: Frida, 8. klasse

X

Elevprofil 6 Eks.: Emil, 8. klasse

X

Elevprofil 7 Eks.: Hjalte, 6. klasse

Almen viden

Kognitive forudsætninger

Personlige forudsætninger

X

X

X

X

X

X

X

Elevprofil 8 Eks.: Christian, 6. klasse

X

X

X

X

X

X

Elevprofil 9 Eks: Gharib, 4. klasse

X

X

X

Elevprofil 10 Eks.: Kasper, 2. klasse

X

X

X

Figur 1 Oversigt over de iagttagelsesområder, som i særlig grad belyses i beskrivelsen af de ti elever og deres klasser i kapitel 3 og 4.

13

Læseguiden-INDHOLD-1018-v3.indd 13

23/11/2018 14.33


Efter en indledende teoretisk del ser bogen nærmere på en 2., 4., 6. og 8. klasse med afsæt i deres resultater fra de nationale test. Ideer og metoder beskrives ud fra ti udvalgte elevers testresultater, der sammenholdt med iagttagelser fra den daglige undervisning på forskellig vis undrede eller bekymrede dansklærerne. Et centralt element i bogen er en værktøjskasse med redskaber til iagttagelse af eleven og til gennemførelse af nogle af bogens mange ideer til undervisning. Læseguiden er en praksisrettet håndbog til den lærer, som står for den særligt tilrettelagte undervisning i skolen, men den kan også anvendes af skolepædagoger, lærerstuderende og andre der beskæftiger sig med læse- og skriveundervisning i grundskolen.

Lis Pøhler

Når man som dansklærer skal understøtte og løfte elevens læse- og skrivefærdigheder, kræver det viden om undervisning i læsning og skrivning, men også en viden om elevens kognitive forudsætninger, almenviden, personlige forudsætninger og sprogforståelse. Læseguiden giver læreren ideer og metoder til at medtænke disse elevkompetencer i tilrettelæggelsen af læse- og skriveundervisningen.

Lis Pøhler

Læseguiden En guide til den særligt tilrettelagte undervisning

Lis Pøhler er lærer og master i specialpædagogik. Hun er forfatter til flere undervisningsmaterialer og fagbøger især om undervisning i læsning og skrivning for elever med ordblindhed eller andre læse- og skrivevanskeligheder. Lis er desuden ansvarshavende redaktør af tidsskriftet Læsepædagogen, formand for opgavekommissionen nationale test, dansk, læsning og for opgavekommissionen, som udarbejder afgangsprøver til 9. og 10. klasse i læsning og retskrivning.

www.akademisk.dk

Akademisk Forlag


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.