Page 1


La col·lecció "Calvià, fotograia de premsa" inicia el seu camí amb el fotògraf Joan Llompart, "Torrelló". Cada fotograia que ens presenta Torrelló és Calvià en estat pur. El seu testimoni documenta la vida quotidiana, els inicis del turisme, la transformació econòmica i social, el contrast entre el paisatge rural i l’urbà, la gent, les arrels rurals, la política, l’esport, els personatges que ens han visitat, Calvià com a plató de cinema... En deinitiva, la nostra transformació al llarg dels anys. És la transcripció en imatges de l’evolució d’un entorn que amb els anys ha esdevingut el Calvià actual. Parlam aquí, en imatges, d’un professional amb una tècnica directa, que presenta un treball de pacient seguiment i de sensibilitat selectiva ins a aconseguir captar la imatge desitjada. Torrelló domina el llenguatge fotogràic empunyant la càmera com a eina per capturar el moment i aconsegueix que allò més quotidià ens sorprengui i ens entusiasmi. Aquestes fotograies han il·lustrat en qualque moment noticies de premsa que han parlat de Calvià. Les imatges, pel fet mateix que solament poden ser produïdes en un moment concret i just, s’imposen com el mitjà perfecte per enregistrar una part de la història de Calvià en diferents tipus de contextos. Ara, amb el pas del temps, ens retornen fets que molts de nosaltres tenim enregistrats en la nostra retina i formen part dels records d’un temps passat. Per a d’altres, tal vegada més joves, són imatges que poden resultar sorprenents o curioses. D’ací el seu valor documental per a Calvià. ALFONSO RODRÍGUEZ BADAL

Batle de Calvià


La colección "Calvià, fotograia de premsa" inicia su camino con el fotógrafo Joan Llompart, "Torrelló ". Cada fotografía que nos presenta Torrelló es Calvià en estado puro. Su testimonio documenta la vida cotidiana, los inicios del turismo, la transformación económica y social, el contraste entre el paisaje rural y el urbano, la gente, las raíces rurales, la política, el deporte, los personajes que nos han visitado, Calvià como plató de cine ... En deinitiva, nuestra transformación a lo largo de los años. Es la transcripción en imágenes de la evolución de un entorno que con los años se ha convertido en el Calvià actual. Hablamos aquí, en imágenes, de un profesional con una técnica directa, que presenta un trabajo de seguimiento paciente y de sensibilidad selectiva hasta conseguir captar la imagen deseada. Torrelló domina el lenguaje fotográico empuñando la cámara como herramienta para capturar el momento y consigue que lo más cotidiano nos sorprenda y nos entusiasme. Estas fotografías han ilustrado en algún momento noticias de prensa que han hablado de Calvià. Las imágenes, por el hecho mismo de que sólo pueden ser producidas en un momento concreto, se imponen como el medio perfecto para dejar grabada una parte de la historia de Calvià en diferentes tipos de contextos. Ahora, con el paso del tiempo, nos devuelven hechos que muchos de nosotros tenemos registrados en nuestra retina y que forman parte de los recuerdos de un tiempo pasado. Para otros, tal vez más jóvenes, son imágenes que pueden resultar sorprendentes o curiosas. De ahí su valor documental para Calvià. ALFONSO RODRÍGUEZ BADAL

Alcalde de Calvià

The collection "Calvià, fotograia de premsa" begins its journey with photographer Joan Llompart, " Torrelló". Each photograph is that Torrelló shows us is Calvià at its purest level. His testimony documents everyday life, the beginnings of tourism, economic and social transformation, the contrast between the rural and urban landscape, people, rural roots, politics, sports, celebrities who have visited us, Calvià as a ilm set ... In short, our transformation over the years. It is a transcript in images of the evolution of an environment which over the years has become the Calvià of today. We speak here, in images, of a professional with a direct technique that presents a patient monitoring and selective sensitivity in order to take the desired image. Torrelló dominates photographic language wielding the camera as a tool to capture the moment and that manages to get everyday situations to surprise and delight us. These photographs have illustrated news in the press that have had something to say about Calvià. The images, due to the fact that they can only be taken at a speciic moment and time, are the perfect way of recording a part of the history of Calvià in diferent contexts. Now, as time has gone by, they remind us of things that many of us keep in our minds and brings back memories of a past time. For others, perhaps younger ones, these images can be surprising or unusual. Hence their important historical value for Calvià. ALFONSO RODRÍGUEZ BADAL

Mayor of Calvià


Iàssir Arafat a la Costa d’en Blanes, convidat per Bruno Kreisky (gener de 1989)

Yasir Arafat en la Costa d’en Blanes, invitado por Bruno Kreisky (enero de 1989)

Yasser Arafat Costa d’en Blanes, invited by Bruno Kreisky (January 1989)El dirigent libi Muamar el Gadai i el canceller austrĂ­ac Bruno Kreisky (1984)

El dirigente libio Muamar el Gadai y el canciller austriaco Bruno Kreisky (1984)

Libyan leader Muammar Gaddai and Austrian Chancellor Bruno Kreisky (1984)


El príncep Felip de Borbó a Port Portals (juliol de 1997)

El príncipe Felipe de Borbón en Puerto Portals (julio de 1997)

Prince Felipe de Borbón in Puerto Portals (July 1997)Els reis d’Espanya inaugurant la nova autopista Palma-Andratx (agost de 1976)

Los reyes de EspaĂąa inaugurando la nueva autopista Palma-Andratx (agosto de 1976) The Kings of Spain inaugurating the new motorway Palma-Andratx (August 1976)


Vista aèria de la nova autopista Palma-Andratx, amb Palmanova a la dreta (1976)

Vista aĂŠrea de la nueva autopista Palma-Andratx, con Palmanova a la derecha (1976)

Aerial view of the new motorway Palma-Andratx with Palmanova on the right (1976)


Autovia de Peguera (1993)

AutovĂ­a de Peguera (1993)

Peguera motorway (1993)


Homenatge de Calvià a Soraya Esfandiary, més coneguda com la princesa Soraya, ex esposa del Xa de Pèrsia Reza Pahlevi (agost de 1983)

Homenaje de Calvià a Soraya Esfandiary, más conocida como la princesa Soraya, ex esposa del Sha de Persia Reza Pahlevi (agosto de 1983)

Calvià’s homage to Soraya Esfandiary, more known as Princess Soraya, former wife of the Shah of Persia Reza Pahlevi (August 1983)


Martti Ahtisaari, president de FinlĂ ndia de 1994 a 2000, al golf de Son Ferrer (octubre de 1999)

Martti Ahtisaari, presidente de Finlandia de 1994 a 2000, en el golf de Son Ferrer (octubre de 1999)

Martti Ahtisaari, president of Finland from 1994 to 2000 in the Son Ferrer golf course (October 1999)


La família Delgado al Castell de Bendinat (1972 o 1973) La familia Delgado en el Castillo de Bendinat (1972 ó 1973) The Delgado family at the Bendinat Castle (1972 or 1973)

La família Nigorra a la possessió de Santa Ponça (maig de 1998) La familia Nigorra en la ‘possessió’ de Santa Ponça (mayo de 1998) The family Nigorra at the Santa Ponça ‘possessió’ (May 1998)


Eduard Blanes a s´Hostalet, a la Costa d’en Blanes (agost de 1971) Eduard Blanes en s’Hostalet, en la Costa d’en Blanes (agosto de 1971) Eduard Blanes at s’Hostalet, at Costa d’en Blanes (August 1971)


Candice Bergen a la platja de Portals Vells durant el rodatge d’El Mago (octubre de 1967)

Candice Bergen en la playa de Portals Vells durante el rodaje de El Mago (octubre de 1967)

Candice Bergen at the Portals Vells beach during the ilming of El Mago (October 1967)


Anthony Quinn i Michael Caine durant el rodatge d’El Mago (octubre de 1967).

Anthony Quinn y Michael Caine durante el rodaje de El Mago (octubre de 1967).

Anthony Quinn and Michael Caine during El Mago’s ilming (October 1967)


Rodatge a Portals Vells del teleilm Onassis, protagonitzat per Raul Julia, Jane Seymour i Anthony Quinn (febrer de 1987)

Rodaje en Portals Vells del teleilme Onassis, protagonizado por Raul Julia, Jane Seymour y Anthony Quinn (febrero de 1987)

Portals Vells ilming of the Onassis teleilm starring Raul Julia, Jane Seymour and Anthony Quinn (February 1987)


L’actriu Jane Seymour com a Maria Callas durant el rodatge del teleilm Onassis (Portals Vells, febrer de 1987)

La actriz Jane Seymour como Maria Callas durante el rodaje del teleilme Onassis (Portals Vells, febrero de 1987)

Actress Jane Seymour as Maria Callas during the ilming of the Onassis teleilm (Portals Vells, February 1987)


Un altre moment del rodatge de Quiero soñar dins l’Ajuntament Vell de Calvià (1980) Otro momento del rodaje de Quiero soñar dentro del antiguo ayuntamiento de Calvià (1980) Another moment of the Quiero soñar ilming at the old Town Hall of Calvià (1980)

Juan Luis Galiardo i altres actors de la pel·lícula Quiero soñar en un escena del ilm rodada dins l’Ajuntament Vell de Calvià (1980) Juan Luis Galiardo y otros actores de la película Quiero soñar en un escena del ilm rodada en el antiguo ayuntamiento de Calvià (1980) Juan Luis Galiardo and other actors of the Quiero soñar movie in a scene ilmed at the old Town Hall of Calvià (1980)


L’actriu Fiorella Faltoyano i l’actor Juan Luis Galiardo a Marineland durant el rodatge del ilm Quiero soñar (1980)

La actriz Fiorella Faltoyano y el actor Juan Luis Galiardo en Marineland durante el rodaje del ilm Quiero soñar (1980)

The actress Fiorella Faltoyano and the actor Juan Luis Galiardo at Marineland during the ilming of the Quiero soñar movie (1980)


Patrice Wymore, viuda d’Errol Flynn, part de l’equip de govern i altres persones davant l’Ajuntament Vell de Calvià (agost de 1985)

Patrice Wymore, viuda de Errol Flynn, parte del equipo de gobierno y otras personas ante el antiguo ayuntamiento de Calvià (agosto de 1985)

Patrice Wymore, widow of Errol Flynn, together with part of the government team and others in front of the old Town Hall of Calvià (August 1985)


Patrice Wymore, el cònsol nord-americà a Mallorca, Tummy Bestard, Joan Costa, regidor de turisme, a la plaça de l’Església de Calvià (agost de 1985)

Patrice Wymore, el cónsul norteamericano en Mallorca, Tummy Bestard, Joan Costa, concejal de turismo, en la plaza de la iglesia de Calvià (agosto de 1985)

Patrice Wymore, the North American consul in Mallorca, Tummy Bestard, Joan Costa, Tourism councillor, in the church square of Calvià (August 1985)


L’escriptor i diplomàtic guatemalenc Miguel Ángel Asturias a l’hotel Punta Negra, amb l’escriptor Camilo José Cela i altres amics (anys 1960)

El escritor y diplomático guatemalteco Miguel Ángel Asturias en el hotel Punta Negra, con el escritor Camilo José Cela y otros amigos (años 1960)

The writer and diplomat from Guatemala, Miguel Ángel Asturias at the Punta Negra hotel, with the writer Camilo José Cela and other friends (1960)


L’escriptor Miguel Ángel Asturias, premi Nobel de literatura, a l’hotel Punta Negra (1967) El escritor Miguel Ángel Asturias, premio Nobel de Literatura, en el hotel Punta Negra (1967) The writer Miguel Ángel Asturias, Nobel Prize for Literature at the Punta Negra hotel (1967)


La ministra d’Afers Socials, Cristina Alberdi, visitant un centre de la tercera edat (1994)

La ministra de Asuntos Sociales, Cristina Alberdi, visitando un centro de la tercera edad (1994)

The Minister for Social Afairs, Cristina Alberdi, visiting a senior citizens home (1994)


El primer ministre de FinlĂ ndia, Paavo Lipponen, de visita a Marineland (juliol de 2000)

El primer ministro de Finlandia, Paavo Lipponen, de visita en Marineland (julio de 2000)

The Prime Minister of Finland, Paavo Lipponen, visiting Marineland (July 2000)


Mostra d’ovelles a la Fira d’Oví i Caprí de Calvià al carrer Jaume III (març de 2002) Muestra de ovejas en la Fira d’Oví i Caprí de Calvià en la calle Jaume III (marzo de 2002) Sheep on show at the Fira d’Oví i Caprí de Calvià on the Jaume III street (March 2002)


Francisco Obrador Moratinos, batle de CalviĂ de 1983 a 1991 (maig de 1986)

Francisco Obrador Moratinos, alcalde de CalviĂ de 1983 a 1991 (mayo de 1986)

Francisco Obrador Moratinos, Mayor of Calvia from 1983 to 1991 (May 1986)


Severiano Ballesteros al Golf Son Ferrer amb el pĂşblic assistent (1977)

Severiano Ballesteros el Golf Son Ferrer con el pĂşblico asistente (1977)


Severiano Ballesteros at the Son Ferrer golf course with visiting people (1977)


Dick Van Dijk, jugador de l’Ajax d’Amsterdam i internacional amb la selecció holandesa, a l’hotel Punta Negra (1973) Dick Van Dijk, jugador del Ajax de Amsterdam e internacional con la selección holandesa, en el hotel Punta Negra (1973) Dick van Dijk, player of Ajax Amsterdam and the Dutch international football team at the Punta Negra hotel (1973)


Pretemporada del Reial Mallorca al Golf de Bendinat (juliol de 1997)

Pretemporada del Real Mallorca en el Golf de Bendinat (julio de 1997)

Preseason of Real Mallorca at the Bendinat golf course (July 1997)


Partit entre el Platges de Calvià i el Ferriolense (Magaluf, 1998)

Partido entre el Playas de Calvià y el Ferriolense (Magaluf, 1998)

Match between the Playas de Calvià and Ferriolense (Magaluf, 1998)


Arribada a la meta del guanyador del Marató de Calvià Toni Peña (octubre de 1999)

Llegada a la meta del ganador del Maratón de Calvià Toni Peña (octubre de 1999)

Calvià marathon winner Toni Peña at the inish line (October 1999)


Cantant el «Cara al sol» a Sa Societat de Calvià en la conferència que hi va fer el «camarada» Bonet (1977)

Cantando el «Cara al sol» en Sa Societat de Calvià en la conferencia que hizo el «camarada» Bonet (1977)

Singing «Cara al sol» at Sa Societat in Calvià at the conference by «comrade» Bonet (1977)


Un ciclista circulant per la vella carretera de Palma-Andratx, davant l’entrada al camí d’accés al castell de Bendinat (1982)

Un ciclista circulando por la antigua carretera de Palma-Andratx, ante la entrada al camino de acceso al castillo de Bendinat (1982)

A cyclist travelling along the old Palma-Andratx road, opposite the entrance of the road to the Bendinat castle (1982)


Senyal de trànsit en forma d’autòmat prop de Bendinat, a l’autopista Palma-Andratx (1982)

Señal de tráico en forma de autómata cerca de Bendinat, en la autopista Palma-Andratx (1982)

Traic sign in the form of an automaton close to Bendinat on the Palma-Andratx motorway (1982)


Graitis a Magaluf (1973)

Graitis en Magaluf (1973)

Graiti in Magaluf (1973)


Atraccions infantils a Palmanova (1982)

Atracciones infantiles en Palmanova (1982)

Attractions for children in Palmanova (1982)


Dones telefonant des d’una cabina a Son Matíes, Palmanova (1983) Mujeres llamando desde una cabina en Son Matíes, Palmanova (1983) Women calling from a phone box at Son Maties, Palmanova (1983)


El KĂ rting (anys 1970)

El Karting (aĂąos 1970)

Karting (1970)


Una somera als camps de sa Porrassa, amb Magaluf al fons (1973) Un burro en los campos de sa Porrassa, con Magaluf al fondo (1973) A donkey in sa Porrassa ields with Magaluf in the background (1973)

L’avió de sa Porrassa, destinat a bar-restaurant (1973) El avión de sa Porrassa, destinado a bar-restaurante (1973) The plane of sa Porrassa to be used as a bar-restaurant (1973)


La Reina del Turisme Costa de Calvià (octubre de 1987)

La Reina del Turismo Costa de Calvià (octubre de 1987)

Costa de Calvià Tourism Queen (October 1987)


El cantautor italobelga Salvatore Adamo a l’hotel Punta Negra (1966)

El cantautor italobelga Salvatore Adamo en el hotel Punta Negra (1966)

Italian-Belgian songwriter Salvatore Adamo in Punta Negra hotel (1966)


Presentació de l’euro a Peguera, Calvià (juny de 2001) Presentación del euro en Peguera, Calvià (junio de 2001) Euro introduction in Peguera, Calvià (June 2001)


El Comissari Europeu d’Assumptes Econòmics Pedro Solbes amb hotelers i autoritats municipals a la presentació de l’euro a Calvià (juny de 2001)

El comisario europeo de Asuntos Económicos Pedro Solbes con hoteleros y autoridades municipales a la presentación del euro en Calvià (junio de 2001)

European Commissioner for Economic Afairs Pedro Solbes with hoteliers and municipal authorities at the Euro presentation in Calvià (June 2001)


Arribada de l’aigua corrent a Calvià (1974)

Llegada del agua corriente en Calvià (1974)

Tap water arrival in Calvià (1974)


El nou ediici de l’Ajuntament de Calvià, acabat d’inaugurar (abril de 1990)

El nuevo ediicio del Ayuntamiento de Calvià, recién inaugurado (abril de 1990)

The new building of the Calvià Town Hall, newly opened (April 1990)


Vistes de la vila de Calvià amb l’església al fons (anys 1980)

Vistas del pueblo de Calvià con la iglesia al fondo (1980)

View of the Calvià village with the church in the background (1980’s)


Panoràmica del poble de Calvià vist des d’un dels campanars de l’església parroquial (anys 1980)

Panorámica del pueblo de Calvià visto desde uno de los campanarios de la iglesia parroquial (1980)

View of the Calvià village seen from one of the church steeples (1980’s)


Vistes d’es Capdellà amb l’església al fons (anys 1980)

Vistas de es Capdellà con la iglesia al fondo (1980)

View of es Capdellà with the church in the background (1980’s)


Ediici de la delegació de l’Ajuntament de Calvià as Capdellà (anys 1980)

Ediicio de la delegación del Ayuntamiento de Calvià en es Capdellà (años 1980)

Building of the Calvià Town Hall oice in es Capdellà (1980’s)


Sa Rua d’es Capdellà (febrer de 2001) Sa Rua de es Capdellà (febrero de 2001) Sa Rua of es Capdellà (February 2001)

Banda Municipal de Música de Calvià a sa Rua d’es Capdellà (febrer de 2001) Banda Municipal de Música de Calvià en la Rua de es Capdellà (febrero de 2001) Municipal Music Band of Calvià at Sa Rua in es Capdellà (February 2001)


Joves a Sa Rua d’es Capdellà (febrer de 2001)

Jóvenes en Sa Rua de es Capdellà (febrero de 2001)

Youth at Sa Rua in es Capdellà (February 2001)


Es Capdellà vist des de la carretera que ve de Calvià, a l’alçada de ses Algorfes (anys 1980)

Es Capdellà visto desde la carretera que viene de Calvià, a la altura de ses Algorfes (años 1980)

Es Capdellà seen from the road that comes from Calvià, at the level of Ses Algorfes (1980’s)


Màquina segadora de la possessió de Galatzó (1980)

Máquina segadora de la ‘possessió’ de Galatzó (1980)

Harvester at the ‘possessió’ of Galatzó (1980)


El puig de Galatzó i la possessió de Son Claret (1980)

El Puig de Galatzó y la ‘possessió’ de Son Claret (1980)

Puig de Galatzó and the ‘possessió’ of Son Claret (1980)


El puig de Galatzó vist des d’es Capdellà, amb el convent de franciscanes en primer terme (anys 1980)

El Puig de Galatzó visto desde es Capdellà, con el convento de franciscanas en primer plano (años 1980)

Puig de Galatzó seen from es Capdellà with the Franciscan convent at the front (1980’s)


Reforestaciรณ a Galatzรณ (agost de 2000) Reforestaciรณn en Galatzรณ (agosto de 2000) Reforestation at Galatzรณ (August 2000)


Imatges insòlitas de la platja de Santa Ponça a causa d’una Rissaga (1977)

Imagenes insólitas de la playa de Santa Ponça a causa de una Rissaga (1977)

Unusuals images of Santa Ponça beach due to a Rissaga (1977)Imatge de la caleta de Santa Ponça i de la Creu del Desembarcament abans de la construcció del club nàutic (anys 1970)

Imagen de la caleta de Santa Ponça y de la Cruz del Desembarco antes de la construcción del club náutico (años 1970) Image of the Santa Ponça bay and the Commemorative Landing Cross before the construction of the yacht club (1970’s)


Presentació de la primera edició de les festes en «commemoración de la reconquista de Mallorca» (1971)

Presentación de la primera edición de las iestas en «commemoración de la reconquista de Mallorca» (1971)

Presentation of the irst edition of the festivities to commemorate «the reconquest of Mallorca» (1971)


Batalla entre moros i cristians a les Festes del rei En Jaume de CalviĂ (setembre de 1997)

Batalla entre moros y cristianos en las Fiestas del rei En Jaume de CalviĂ (septiembre de 1997)

Battle between Moors and Christians at the rei en Jaume CalviĂ festivities (September 1997)


L’oratori de Portals Nous i les cases on hi havia l’escola pública (anys 1970)

El oratorio de Portals y las casas donde estaba la escuela pública (años 1970)

The Oratory of Portals Nous and the houses where there the public school was (1970)


El Port de Portals (anys 1970)

El Puerto Portals (aĂąos 1970)

Puerto Portals (1970)


Obres al col¡legi de Bendinat (anys 1980)

Obras en el colegio de Bendinat (1980)

Works at the Bendinat school (1980’s)


El molí de Santa Ponça, encara no restaurat (anys 1980) El molino de Santa Ponça, aún no restaurado (años 1980) The windmill of Santa Ponça, not yet restored (1980’s)


Passejant per la platja de Peguera (anys 1980)

Paseando por la playa de Peguera (1985)

Walking along the Peguera Beach (1985)


Filera de gandules a la platja de Peguera (1977)

Hilera de tumbonas en la playa de Peguera (aĂąos 1977)

Row of deckchairs on the Peguera beach (1977)


Platja de Peguera amb les Illes Malgrats al fons (anys 1980)

Playa de Peguera con las Islas Malgrats al fondo (1980)

Peguera beach with the Malgrats islands in the background (1980’s)


Gent major del programa de turisme de l´Imserso a Peguera (any 1980)

Gente mayor del programa de turismo del IMSERSO en Peguera (1985)

Senior citizens of the Imserso tourist programme in Peguera (1985)


Horabaixa de pesca a Peguera (anys 1980)

Tarde de pesca en Peguera (1980)

Afternoon ishing in Peguera (1980’s)


Port de El Toro (anys 1980)

Puerto de El Toro (1980)

El Toro port (1980’s)


Hotel Maricel, a Cas Català (1985)

Hotel Maricel, en Cas Català (1985)

Hotel Maricel, Cas Català (1985)


Platja de Palmanova, amb l’ediici de la punta de Son Marroig (anys 1980)

Playa de Palmanova, con el ediicio de la punta de Son Marroig (años 1980)

Palmanova beach, with the punta de Son Marroig buiding (1980’s)


Cala Fornells (anys 1980)

Cala Fornells (aĂąos 1980)

Cala Fornells (1980’s)


Portals Nous (anys 1980)

Portals (años 1980)

Portals Nous (1980’s)


Platja de Costa d’en Blanes (1975)

Playa de Costa d’en Blanes (1975)

Costa d’en Blanes Beach (1975)


Magaluf (anys 1980)

Magaluf (1980)

Magaluf (1980’s)


Aquest llibre ençata la col·lecció "Calvià, fotograia de premsa" amb un mestre de la fotograia periodística de Mallorca que sap captar aquests moments que resumeixen en un clic una història completa. Un ull que, al llarg dels anys de la seva carrera professional, ha sabut enregistrar imatges del nostre municipi amb mirada periodística, sí, però que traspua també una ferma concepció artística.

Este libro abre la colección "Calvià, fotograia de premsa" con un maestro de la fotografía periodística de Mallorca que sabe captar estos momentos que resumen en un clic una historia completa. Un ojo que, a lo largo de los años de su carrera profesional, ha sabido registrar imágenes de nuestro municipio con mirada periodística, sí, pero que rezuma también una irme concepción artística.

Les fotograies de Joan Llompart, "Torrelló", que teniu a les mans varen ser fetes a Calvià durant la seva tasca professional al Diario de Mallorca al llarg de 40 anys. Aquest fotògraf de mirada extraordinària i singular va posar imatges a les notícies des de l’any 1952 ins al 2003. El llibre condensa gran part d’aquesta obra feta a Calvià.

Las fotografías de Joan Llompart, "Torrelló", que tiene en sus manos fueron tomadas en Calvià durante su tarea profesional en el Diario de Mallorca a lo largo de 40 años. Este fotógrafo de mirada extraordinaria y singular puso imágenes en las noticias desde el año 1952 hasta 2003. El libro condensa gran parte de esta obra hecha en Calvià.

Torrelló ens ensenya i ens fa veure coses que nosaltres no veiem i ens convida a mirar de manera diferent, amb altres ulls, amb els seus ulls. Fa servir la càmera com un mitjà eloqüent i directe per ixar o enregistrar una època. La imatge és al cap i la càmera aconsegueix capturar l’instant, el moment. Les seves fotograies són fotograies honrades, sense trucs ni manipulacions, pensant únicament en la qualitat fotogràica com a complement de la notícia. Imatges captades amb una mirada humil però que ens ajuden a descobrir les coses que passen desapercebudes a l’ull humà, massa acostumat a mirar de passada sense aturar-se a veure la realitat assossegadament.

Torrelló nos enseña y nos hace ver cosas que nosotros no vemos y nos invita a mirar de manera diferente, con otros ojos, con sus ojos. Utiliza la cámara como un medio elocuente y directo para ijar o registrar una época. La imagen está en la cabeza y la cámara logra capturar el instante, el momento. Sus fotografías son fotografías honradas, sin trucos ni manipulaciones, pensando únicamente en la calidad fotográica como complemento de la noticia. Imágenes captadas con una mirada humilde pero que nos ayudan a descubrir las cosas que pasan desapercibidas al ojo humano, demasiado acostumbrado a mirar de paso sin detenerse a ver la realidad sosegadamente.

Aquest recull de fotos, que l’autor ha volgut titular "Calvià ahir", té un rerefons de temps llunyà, pel blanc i negre, per l’absència de retocs digitals, pel paisatge, el vestuari i l’escenari. Fotograies per conservar a l’arxiu, perquè mostren imatges que miram amb nostàlgia i plaer alhora, i que per sort o per desgràcia ja no tornaran. A tot això s’afegeix sensibilitat i comprensió de l’entorn, del moment i del lloc que tenen en el temps històric aquestes imatges que ens regala "Torrelló" i que les fa dignes d’ocupar un lloc que serà part de la memòria del nostre poble.

Esta recopilación de fotos, que el autor ha querido titular "Calvià ahir", tiene un trasfondo de tiempo lejano, por el blanco y negro, por la ausencia de retoques digitales, por el paisaje, el vestuario y el escenario. Fotografías para conservar en el archivo, porque muestran imágenes que miramos con nostalgia y placer al mismo tiempo, y que por suerte o por desgracia ya no volverán. A ello se añade sensibilidad y comprensión del entorno, del momento y del lugar que tienen en el tiempo histórico estas imágenes que nos regala "Torrelló"y que las hace dignas de ocupar un lugar que será parte de la memoria de nuestro pueblo.


This book begins the "Calvià, fotograia de premsa" book collection with a master of journalistic photography in Mallorca who knows how to capture those moments that summarize a complete story in one click. An eye that, over the years of his career, has been able to record images of our municipality with a journalistic perspective, yes, but that also oozes out a strong artistic vein. The photographs by Joan Llompart, "Torrelló", that you are holding have been taken in Calvià during his work in the Diario de Mallorca newspaper for over 40 years. This photographer with an extraordinary and unique eyesight puts images to the news from 1952 to 2003. The book encapsulates much of this work done in Calvià. Torrelló teaches us and makes us see things we do not see and invites us to look diferently, with other eyes, with his eyes. He uses the camera as an eloquent and straightforward means to set on record a moment of time. The image is the mind and the camera is able to capture the moment, the speciic instant. His photographs are honest photographs, without tricks or manipulation, thinking only in photographic quality to complement the news. Images captured with a humble look but that help us to discover things that go unnoticed to the naked eye, too used to looking without stopping to see the reality in a calmer way. This collection of photos, that the author has wanted to call "Calvià ahir", has a background of past times, due to the black and white, the absence of digital tinkering, the scenery, the clothes people wear and the background. Photographs to keep, because they show images that we look at with nostalgia and pleasure at the same time, and which fortunately or unfortunately will not return. We have to add sensitivity and understanding of the environment, of the time and place in the historical scale of these images that "Torrelló" gives us and that makes them worthy of a space as part of our village’s memory.


Edició: Ajuntament de Calvià. Departament de Comunicació Col·lecció: Calvià, fotografia de premsa Títol original: Calvià Ahir Autor: Joan Llompart "Torrelló" Direcció executiva: M. Antònia Ferragut Correcció Lingüística i traduccions: Ajuntament de Calvià Disseny i maquetació: Juan García Impressió: 365NS Dipòsit Legal: PM-359-2017 Foto de portada: L’avió de sa Porrassa, destinat a bar-restaurant (1971) Fons gràfic: Diario de Mallorca

Prohibida la reproducció total o parcial de les fotograies sense autorització escrita de l’autor i de Diario de Mallorca


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.