Butlletí de Jafre nº 14 febrer 2019

Page 1

SERVEIS

AGENDA: TEATRE INFANTIL AL LOCAL SOCIAL

SALUT Consultori de Jafre (dimecres de 9 a 13 h): 972 768225 Consultori de Verges (dl dmt dj i dv de 9 a 13 h) : 972 780494 Consultori de la Tallada (dijous de 16 a 19 h) : 972 780560 CAP Torroella de Montgrí: 972 761101 Hospital de Palamós: 972 600160 Farmàcia Verges: 972 780034 Farmàcia Parlavà: 972 769129 Servei de farmaciola: Cada dimecres Sistema d’emergències mèdiques: 061 CatSalut Respon

Mag Txema amb Mr. Màgic 17 de març a les 17 h

CARNAVAL Cap de setmana del 2 i 3 de març

IOGA Local Polivalent Ajuntament Dilluns i dimecres de 19 a 20’30 h

TALLER DE MEMÒRIA PER A GENT GRAN Dimarts de 15’30 a 16’30 al Local Polivalent Ajuntament Preu: 15 euros/mes. Inscripcions i informació a l’Ajuntament.

REVISIONS UNITAT MÒBIL ITV (TRACTORS I CICLOMOTORS) 12 de març de 9 a 12’30 h Camí Vell de Verges (finca Camp Prats) Citaprevia.cat o 972 49 29 12

SABIES QUE... L’Ajuntament ha rebut la donació d’una sardana dedicada a la gent de Jafre que es diu “Del Ter al Llobregat” del mestre Joaquim Hostench? L’Ajuntament té compte d’Instagram? Busqueu-lo a “ajuntamentdejafre”. Segons dades de la Diputació del 2017 Jafre té 59 hab/km2? Segons les mateixes dades la mitjana d’edat de la població jafrenca és de 47’3 anys? I que és de 44’2 anys els homes i de 51 per les dones?

SERVEI DE PEDICURA 2on dijous de mes (Fina) Per demanar hora 676 294 290 ARQUITECTE MUNICIPAL Atenció dimarts quinzenals de 12 a 14 h (Sandra Fernández) Cal demanar hora prèviament (972 76 8001) ASSISTÈNCIA SOCIAL Dilluns quinzenals de 9 a 11 (Laia Ramisa ) Per demanar hora 639028243 (Cal trucar sempre per demanar hora, us hi atendran de 8 a 3) DEIXALLERIA MÒBIL 2019 15 febrer/ 17 maig/ 16 agost/ 15 novembre (11 a 14’30 h a l’entrada del poble per la fàbrica de bigues) DEIXALLERIA COMARCAL DE LA BISBAL D’EMPORDÀ c/ Paral·lel (darrera el Mercadona) Dimarts a divendres de 9 a 13’30 h i de 15’30 a 19 h Dissabte de 9 a 13’30 h (Cal DNI amb domicili a Jafre o rebut d’escombraries) RECOLLIDA DE TRASTOS GRATUÏT A DOMICILI 3er dijous de mes. Cal avisar prèviament fins a 2 dies abans a l'Ajuntament. CORREUS: De dilluns a divendres de 9'30 a 10 h al primer pis de l'Ajuntament. INFORMACIÓ GAS NATURAL: 900 510 511 URGÈNCIES GAS NATURAL: 900 750 750

Saps què és?

Solució a l'anterior:

Banc esquerre de l’entrada de la Fontsanta

AJUNTAMENT Tel. 972768001 E-mail : ajuntament@jafre.cat www.jafre.cat Horari: Dilluns, dimarts i dimecres de 9 a 13 hores Dijous de 16 a 20 hores. Alcaldia (cita prèvia) nuri@jafre.cat Regidors (cita prèvia)

Núm 14 Febrer 2019

Ajuntament de Jafre Al cor de l’Empordà

BUTLLETÍ DE JAFRE Benvolguts,

En aquest mes de febrer que ens porta a abrigar-nos us volem fer arribar aquest butlletí. Abans de repassar el resum dels acords de junta de govern i plens municipals amb l’acta aprovada fins al moment de redactar-se aquest butlletí, us volem fer recordatori d’uns quants punts que tenen a veure amb el dia a dia. D’una banda us oferim les dates de la deixalleria mòbil per aquest any 2019. Recordeu que recull a l’entrada del poble i que si us cal un servei de recollida de trastos abans d’aquestes dates podeu trucar a l’ajuntament per demanar que us ho passin a recollir a casa el tercer dijous de cada mes. Ens repetim però considerem molt important la col·laboració de tothom en aquest aspecte per tal de poder evitar la proliferació de trastos al voltant dels contenidors. També cal que us fem esment del recordatori de no llençar tovalloletes higièniques al vàter. Aquestes tovalloletes no es desfan i provoquen embussos força seriosos a les clavegueres, tal com ens ha passat no fa pas gaire. Durant el mes de gener s’ha tornat a licitar la concessió del local social. A partir del cap de setmana del 9 de febrer el nou gestor és Ramon Fortuny. I finalment fer-vos esment que properament es procedirà a la reordenació de la Plaça Major per tal de millorar-ne el pas . Hem començat amb la renovació de la façana municipal i acabarem l’actuació resolent les dificultats de pas que comporta l’aparcament a la plaça, prohibint aparcar-hi, com ja s'havia fet temps enrere, per millorar la circulació i seguretat viària així com evitar més taques d'oli que hores d'ara, malauradament, hi ha a tota la plaça. Esperem que hagueu tingut una bona entrada d’any i que així continuï.


Plens

i juntes de govern JUNTA DE GOVERN EXTRAORDINÀRIA DE 9 D’AGOST 2018 • Vista la sol·licitud de llicència extractiva anomenada “Camí de l’Illa” que promou Excavacions Peraferrer, SL i vista la documentació tècnica adaptada segons l’acord de Junta de Govern en data de 12/07/2018 s’acorda fer l’aprovació prèvia de la documentació i trametre l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona per la seva aprovació, si escau. • S’acorda aprovar la oferta de neteja viària a l’empresa Transports i ecoserveis Geli, SL per un import de 960 € pels mesos d’agost i novembre. • S’aprova inicialment la memòria titulada “Millora de la vialitat d’un tram del carrer Ferreries de Jafre” • S’informa des de la regidoria de Serveis Socials de la proposta d’atorgar un ajut en benefici d’alguns nens del poble segons proposta de Serveis Socials. S’atorga un ajut de 143 € que s’abonen directament a l’empresa adjudicatària del Casal d’Estiu. • Es revisa la petició d’una tala d’un arbre de la via pública que afecta un jardí particular després de la visita de la tècnica municipal i constatar que s’havia plantat per l’anterior propietari de la finca però en espai públic. S’autoritza la tala i es condiciona a que l’actual propietari deixi en perfecte estat el paviment del carrer. JUNTA DE GOVERN EXTRAORDINÀRIA DE 16 D’AGOST 2018 • Es revisen i s’aproven les memòries valorades i els documents tècnics necessaris que s’havien encarregat: - De millora i reparació de diversos camins. - De reparació i pintat de les façanes de l’Ajuntament. - De pavimentació del carrer de la Font. - De reparació del carrer Major. - De col·locació de baranes al carrer Ferreries. - De construcció de nínxols i columbaris al Cementiri. • S’aprova la contractació de l’oferta presentada per Merca-jardí de la tanca de la pista poliesportiva per un import de 2.195’00 més IVA.

• S’atorga la subvenció de 3.500 € a la UE Jafre per a l’activitat de promoció de l’esport local any 2018. • S’informa d’un problema de fuita al sanejament i s’acorda sol·licitat a Assa Hidràulica un pressupost per valorar l’actuació. JUNTA DE GOVERN ORDINÀRIA D’11 D’OCTUBRE 2018 • S’acorda aprovar el següent padró cobratori d’aigua i recollida d’escombraries, corresponent al tercer trimestre 2018: Aigua potable(consum i conservació): Iva (21%) Escombraries Cànon de l’aigua Iva

5.894’68 € 774’57 € 5.772’22 € 8.943’63 € 894’53 €

• S’aprova encarregar al Consell Comarcal del Baix Empordà el desenvolupament i l’execució del projecte Millora d’infraestructures, equipaments, espais verds i forestals de Jafre dins del Programa integral Baix Empordà Motiva que inclou la contractació per a l’Ajuntament de Jafre de: 1 Oficial de manteniment i 1 peó de pintura.

• S’acorda aprovar el plec de clàusules administratives per a l’adjudicació per procediment obert de la gestió del servei de bar del local social i la seva publicació. Es designen com a membres de la Mesa de Contractació a l’Alcaldessa, la Tècnica Municipal i el Secretari-interventor. • S’acorda iniciar l’expedient de contractació de l’obra “Memòria valorada de millora i reparació de diversos camins municipals” . • S’acorda adherir-se al sistema de compra centralitzada de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) i del Consorci Català de Desenvolupament Local (CCDL), per tal de poder efectuar l’adquisició de béns, subministraments i contractació de serveis a través de la Central de Compres de l’ACM-CCDL, en les condicions i preus vigents en els contractes subscrits pel mateix i amb les empreses adjudicatàries. • S’informa de l’adjudicació dels treballs de pintura de la façana de l’Ajuntament a favor de l’empresa Obres i Construccions Joan Fusté SL pel preu de 17.514’86 € més iva. • S’acorda aprovar el continguts del “Conveni d’arrendament del solar de la Creu del Padró” amb el Bisbat de Girona amb una durada de cinc anys (2018 a 2023, inclosos), si bé es reconeix un ús anterior (2016 i 2017) per un import de 50 € anuals increments per l’IPC.

SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN PLE DE 20 DE SETEMBRE 2018 • Informacions: des de les àrees de cultura i festes s’informa de les despeses següents: Festa Major 2017 (4.843’86 €), Festa de la Gent Gran 1.466’94 €, Revetlla de Sant Joan 538’56 €, Fira de la Cervesa 2.343’25 € i Festa de Setembre 1.955 €. • S’informa des de la regidoria de Serveis Socials i Salut de l’inici del taller de memòria, d’una xerrada del col·legi de Farmacèutics i de la Campanya de donació de sang. • Des d’alcaldia s’informa de la finalització del Casal d’Estiu, de la comunicació per part dels gestors del local social de no continuar amb la gestió, de la comunicació al Departament de Mines de l’existència d’una nova fuita al pou d’aigua calenta, de la publicació del text de la modificació puntual 3 del plantejament i del canvi d’empresa encarregada de la recollida d’escombraries. • S’aprova la moció per sol·licitar que el jardí públic del revolt de la carretera passi a anomenar-se “Jardí de l’1 d’octubre” i s’adopta l’acord. • S’aprova la modificació de crèdit a partir de la proposta de modificació del pressupost 2/2018. • S’aprova l’oferta pública d’ocupació per a una plaça vacant del gup A (A1) de Tècnic Administració General. • Un cop s’ha rebut l’informe favorable per part de la Comissió Especial de Comptes del Compte General corresponent al any 2017 s’aprova definitivament.

JUNTA DE GOVERN EXTRAORDINÀRIA DE 6 DE SETEMBRE 2018 JUNTA DE GOVERN EXTRAORDINÀRIA DE 29 D’OCTUBRE 2018 • S’aproven els actes festius de la festa de la Mare de Déu de la Fontsanta. • S’aprova la petició d’un particular de la cessió de la Sala Polivalent de l’Ajuntament durant el 8 de setembre de 8 a 18 h per tal de celebrar un acte commemoratiu. • S’aprova la cessió d’espai i material per a la celebració d’una actuació a la pista del local social. JUNTA DE GOVERN ORDINÀRIA DE 13 DE SETEMBRE 2018 • S’acorda iniciar el procediment de contractació de la gestió del local social de Jafre en vista que la persona encarregada ha presentat per escrit la comunicació que no és del seu interès prorrogar el contracte de gestió. • S’accepta la subvenció de la Diputació de Girona per a la millora de l’eficiència de l’enllumenat públic. La despesa feta és de 8.942’78 € i la subvenció atorgada és de 6.707’08 €.

• Recàlcul de la factura de l’aigua d’un cas de fuita d’aigua fortuïta i reparada segons s’acredita. • S’aprova el padró cobratori previst relatiu al consum d’aigua i recollida d’escombraries corresponent al tercer trimestre 2018 modificat pel recàlcul anterior. Es preveu posar a cobrament: Aigua potable(consum i conservació): Iva (21%) Escombraries Cànon de l’aigua Iva

5.881’60 € 773’26 € 5.772’22 € 8.865’36 € 886’71 €

• La regidora Èlia Bantí exposa els actes previstos per la festa major a celebrar el 10,11 i 12 de novembre i s’aprova la programació. JUNTA DE GOVERN ORDINÀRIA DE 29 DE NOVEMBRE 2018

Ajuntament de Jafre Al cor de l’Empordà


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.