Page 1


‹Ç‹NDEK‹LER CONTENTS

BAfiKANIN MESAJI ............................................................................................................ 4 ...................................................................................... LETTER FROM THE PRESIDENT 6 GENEL SEKRETER‹N MESAJI ........................................................................................................ 8 ................................................................... 10 LETTER FROM THE SECRETARY GENERAL A‹MSAD HAKKINDA .......................................................................................................... 12 ABOUT AIMSAD ..................................................................................................................... 14 TÜRK EKONOM‹S‹NE GENEL BAKIfi .......................................................................... 16 GENERAL OUTLOOK OF THE TURKISH ECONOMY ........................................................ 19 A⁄AÇ ‹fiLEME MAK‹NELER‹ SEKTÖR RAPORU .......................................................... 22 WOODWORKING MACHINERY SECTOR STATISTICS REPORT ................................................ 29 ALFABET‹K F‹RMA ‹NDEKS‹ / ALPHABETICAL COMPANY INDEX .............................. 36 ÜRÜN ‹NDEKS‹ / PRODUCT INDEX ............................................................................... 38 ÜYE TANITIM SAYFALARI (ALFABET‹K) ................................................................... 49 INTRODUCTORY MEMBER PAGES (IN ALPHABETICAL ORDER) ...................................... 49 REKLAMLAR / ADVERTISEMENTS ............................................................................... 108 A‹MSAD YÖNET‹M KURULU ÜYELER‹ / MEMBERS OF THE BOARD Mr. Mustafa Sabri EROL Törk Makine Sanayi ve Ticaret A.fi. Baflkan / President

Mr. Faruk ÜNVER Ünver A€aç ‹flleme Makinaları San. Tic. Ltd. fiti. Yönetim Kurulu Üyesi / Member of the Board

Mr. Nizamettin COfiKUN Unimak Müh. Hiz. ve Makine San. Tic. Ltd. fiti. Baflkan Yardımcısı / Vice President

Mr. Ahmet Yesari YERL‹ Leitz Kesici Takımlar San. ve Tic. A.fi. Yönetim Kurulu Üyesi / Member of the Board

Mr. Sami TARLABAfiI Makel Mobilya Mak. San. ve Tic. A.fi. Baflkan Yardımcısı / Vice President

Mr. Enis ÜSTÜNKARLI Üstünkarlı Marangoz Mak. ‹ml. San. ve Tic. Ltd. fiti. Yönetim Kurulu Üyesi / Member of the Board

Mr. ‹smet TOKTAfi AES Elektronik ve Makine San. ve Tic. Ltd. fiti. Baflkan Yardımcısı / Vice President

Mr. Gürkan NEC‹PO⁄LU As Metal A€aç ‹flleme Mak. San. ve Tic. Ltd. fiti. Yönetim Kurulu Üyesi / Member of the Board

Mr. Kenan ARICI Ligno Mak. San. ve Tic. Ltd. fiti. Sayman / Treasurer

Mr. Mevlüt D‹NÇ Dinçmak Mak. San. ve Tic. Ltd. fiti. Yönetim Kurulu Üyesi / Member of the Board

Mr. Necati TÜRKSEVER Netmak Kesici Takım ‹malat Pazarlama Ltd. fiti. Yönetim Kurulu Üyesi / Member of the Board

A‹MSAD GENEL SEKRETERL‹⁄‹ / SECRETARIAT GENERAL

22

Mr. Arif Onur KAÇAK Genel Sekreter / Secretary General

Ms. Ezgi KURT Mali ve ‹dari ‹fller / Financial and Administrative Affairs

Mr. Yavuz TIKIZ ‹dari ‹fller Uzmanı / Administrative Affairs Specialist

Ms. Sevda KAÇAK Grafiker / Graphic Designer

www.aimsad.org


3


BAfiKANIN MESAJI

Saygıde€er Meslektafllarım, A€aç ‹flleme Makine ve Yan Sanayisi ‹fl Adamları Derne€i'nin (A‹MSAD) üçüncü yılını tamamlamak üzere oldu€umuz 2017 yılında, üçüncü A‹MSAD Üye Katalo€u ile karflınızda olmaktan büyük memnuniyet duydu€um bildirmek istiyor ve A‹MSAD Yönetim Kurulu adına sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. A‹MSAD olarak, kuruluflumuzdan bu yana geçen üç yıllık süreçte birçok faaliyete ve baflarıya imza attı€ımızı söylemekten gurur duyuyorum. Bunun için, baflta Yönetim Kurulumuz ile Genel Sekreterli€imiz olmak üzere A‹MSAD'ın her zaman arkasında duran üye firmaları ve bizlere destek veren yerli ve yabancı tüm kamu ve sektör paydafllarına teflekkürlerimi sunuyorum. Son 15 yıllık dönemde üretimini yüzde 200, ihracatını yüzde 760, ithalatını ise yüzde 370 oranında yükseltecek kadar baflarılı bir grafik çizen Türkiye a€aç iflleme makineleri sektörü, uluslararası meslek örgütlerindeki söz sahipli€ini üstlendi€i yeni görevlerle artırıyor. Bu vesile ile, sizlere yurt dıflında gerçeklefltirdi€imiz ve gerçeklefltirece€imiz faaliyetler hakkında bilgi vermek istiyorum. 2014 yılı Ekim ayı sonunda üye oldu€umuz Avrupa A€aç ‹flleme Makinesi ‹malatçıları Federasyonu'na (EUMABOIS), iki yıllık üyelik süresinin ardından, Yönetim Kurulu Üyesi olarak girme baflarısı gösterdik. Avrupa'daki a€aç iflleme sektörüne yönelik faaliyet gösteren 14 ülke derne€i ile 2 firmayı bünyesinde bulunduran EUMABOIS, Genel Kurul toplantısını 8 Eylül 2016 tarihinde ‹sviçre'nin Luzern flehrinde gerçeklefltirdi. Sunulan yeni Yönetim Kurulu listesinin üyelerin ço€unlu€uyla kabul edilmesi sonucu EUMABOIS Yönetim Kurulu Üyesi olduk. Tecrübeli giriflimcilerin bir araya geldi€i, interaktif bir bilgi paylaflım platformu olmayı hedefleyen EUMABOIS ayrıca, sektör adına

4

www.aimsad.org

muhtelif istatistiki çalıflmalar ve pazar arafltırmaları yürütüyor. Konferans ve panel gibi etkinlikler düzenleyerek bilimsel çalıflmalara ev sahipli€i yapan EUMABOIS'in Yönetim Kurulu Üyeleri arasında yer almamız, sektörümüz ve A‹MSAD için çok büyük önem taflıyor. EUMABOIS bünyesindeki tüm faaliyetlerin içinde yer alarak tecrübe edinece€iz ve faydalı olan tüm bilgileri üyelerimizle paylaflma imkanı sa€layaca€ız. Öte yandan, geçti€imiz yaklaflık üç yıllık süre içerisinde, A‹MSAD olarak Almanya, Amerika, ‹talya, Rusya, Polonya, ‹ran, Dubai ülkelerinde gerçeklefltirilen yaklaflık on yurt dıflı fuarına katılım sa€ladık. Katılım sa€ladı€ımız fuarlarda gerek sektörümüzü gerekse Derne€imizi ve destekledi€imiz fuarları baflarıyla temsil etti€imizi düflünüyorum. Gitti€imiz her fuarda Türk Makinesine olan ilgi bizleri çok memnun ediyor. Yabancı müflterilerden gelen makine ve aksesuar taleplerini akıllı cihazlarımızda ürün bazında oluflturdu€umuz mesaj grupları vasıtasıyla üyelerimize anında göndererek, daha fuar bitmeden talepte bulunan firmalarla irtibata geçilmesini sa€lıyoruz. Üyelerimizin ihracat konusunda daha hızlı yol alabilmesi için fuar katılımlarını önemsiyor ve bu konudaki çalıflmalara a€ırlık veriyoruz. Önümüzdeki birkaç yıl içerisinde hedefimiz en az 24 fuara gitmek istiyoruz. Bu vesile ile, uluslararası faaliyetlerimizde bize en büyük deste€i veren Reed Tüyap'a da teflekkürlerimi sunmak isterim. Di€er taraftan, yurt dıflındaki mobilya üreticisi firmaları tespit etme çalıflmalarımız devam ediyor. Toplamda 9.000 firma bilgisine ulaflmıfl durumdayız. Bu bilgileri yakın zaman içerisinde A‹MSAD Kurumsal ‹nternet Sitesi Üye Özel Bölümü aracılı€ıyla üyelerimizin kullanımına açıyor olaca€ız. Tüm bu geliflmeler çerçevesinde, A‹MSAD olarak sektörümüzün önemli bir sıçrama kaydedece€ini öngörüyoruz. Bununla birlikte, özverili bir çalıflma gerektirece€i kesin olan bu meflakkatli süreçte, A‹MSAD olarak henüz üyemiz olmayan tüm sektör firmalarımızı da aramızda görmeyi istedi€imizi belirterek; sizlerle bir bütün olarak her zaman daha güçlü olaca€ımız inancımı paylaflmak istiyorum. Saygılarımla, Mustafa S. EROL A‹MSAD Yönetim Kurulu Baflkanı


LETTER FROM THE PRESIDENT

Respected Colleagues,

platform brining together experienced entrepreneurs, also, conducts various statistical studies and market researches for the sector. Being in the Board of EUMABOIS that hosts scientific studies by organizing events such as conferences and panels is very important both for our sector and AIMSAD. We will gain experience by taking part in all the operations of EUMABOIS and share all the beneficial information with our members. Moreover, we, as AIMSAD, had attended almost ten overseas fairs held in Germany, USA, Italy, Russia, Poland, Iran and UAE within these past three years. I believe that we represented both our sector and our association and its members successfully in these fairs that we attended. At each of these fairs, the interest in Turkish machinery makes us really happy. And by immediately submitting the machinery and accessory demands of foreign customers to our members through message groups that we established per product using our smart devices, we manage to contact the demanding countries even before the fair is over. We attach great importance to such fairs to help our members progress faster in export, and focus on such operations. And our goal for the next few years is to attend at least 24 more fairs. Hereby, I would like to thank REED TĂœYAP that provided us great support in all our international operations. On the other hand, we continue to identify the overseas furniture manufacturing companies. We currently have a list of 9000 companies. We will share this list and the information regarding these companies with our members on Member Exclusive section of AIMSAD corporate website. Within the framework of all these moves, we forecast a significant improvement in the sector as AIMSAD. I would like to underline once again that we, as AIMSAD, would like to see all the non-member companies of our industry among us in these challenging times that will sure require devotion with the belief that uniting will always give us more strength.

I would like to express my great pleasure to be here before you with our third AIMSAD Member Catalog for 2017 that we are about to complete the third year of Wodworking Machinery and Side Industries Association (AIMSAD), and salute you on behalf of AIMSAD Board. I am proud to say that we had many successful operations and great achievements within the last three years that passed since our establishment as AIMSAD. For this, I would like to thank first to our Board and our Secretariat General, and then to our member companies that always stand by AIMSAD, and all domestic and foreign public and industry stakeholders that supported us. Turkish woodworking machinery industry, which was so successful that it increased production 200, export 760 and import 370 percent within the last 15 years, increases its voice in the international professional organizations with the new roles that it takes. I would like to take this opportunity to inform you about our past and future overseas operations. We managed to join the Board and become a Board Member of European Federation of Woodworking Machinery Manufacturers (EUMABOIS) that we participated at the end of October 2014 after two years of membership. EUMABOIS that incorporates 14 country associations and 2 companies operating in the European woodworking industry within its body held its Board Meeting in Lucerne, Switzerland on 8 September 2016. And with the majority vote, the proposed Board List was approved and we became a EUMABOIS Board Member. Sincerely yours, EUMABOIS, which aims to become an Mustafa S. EROL interactive information exchange AIMSAD President

6

www.aimsad.org


GENEL SEKRETER’‹N MESAJI

De€erli Sektör Paydaflları, 6 Haziran 2014 tarihinde ‹stanbul'da kurulan A‹MSAD, halen genç bir dernek olmasına ra€men geçti€imiz üç yıllık süreçte birçok faaliyete ve baflarıya imza attı€ımızı düflünüyorum. Kamu iliflkileri, yurt içi ve yurt dıflı temsil faaliyetleri ile fuar katılımlarımız tüm hızıyla devam etmektedir. Bu çerçevede, 2017 yılı Mayıs ayı itibariyle üye 59 üyeye ulaflan A‹MSAD, Eylül 2014'ten bu yana Avrupa A€aç ‹flleme Makinesi ‹malatçıları Federasyonu (EUMABOIS); Mart 2015'ten bu yana Makine Sanayi Sektör Platformu (MSSP)/Türkiye'nin Makinecileri platformu; A€ustos 2015'ten bu yana T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlı€ı uhdesinde toplanan Orman Ürünleri Ka€ıt ve Mobilya Sanayi Teknik Komitesi (ORKAMOTEK); Mart 2016'dan bu yana da Türkiye Odalar ve Borsalar Birli€i (TOBB) Makine ve Teçhizat ‹malatı Meclisi ile fiubat 2017'ten bu yana T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlı€ı uhdesinde toplanan Makine Teknik Komitesi (MAKTEK) üyesidir. A‹MSAD ayrıca, Mart 2016'dan bu yana Türk Makine ‹malat Sanayii Dernekleri Federasyonu (MAKFED) çalıflmalarını da gözlemci üye statüsüyle takip etmekte; tam üyelik için ise üçüncü yılını tamamlamayı beklemektedir. A‹MSAD tarafından gerek ulusal gerekse uluslararası anlamda gerçeklefltirilen bir di€er önemli giriflim de, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) nezdinde A€aç ‹flleme Makinesi Ayna Komitesi'nin kurulmasına öncülük ve bu komiteye baflkanlık etmesidir. Bu kapsamda, CEN ve ISO baflta olmak üzere dünyada ve AB'de a€aç iflleme makineleri için hazırlanan tüm standartlara henüz taslak aflamasındayken Türkiye adına görüfl bildirerek bahis konusu standartların flekillenmesine katkı sa€lamaktadır. Di€er taraftan, 2015 itibariyle 2 ayda bir yayımlanan ve her sayısı 4.000 adet basılıp da€ıtılan A‹MSAD Dergisi projesi hayata geçirilmifl;

8

www.aimsad.org

ayrıca REED TÜYAP Fuarcılık tarafından düzenlenen A€aç ‹flleme Makineleri Fuarı ile TÜYAP Fuarcılık tarafından düzenlenen ‹ZWOOD Fuarı'nın ana destekçisi konumuna gelinmifltir. Ayrıca sizlere detayları katalo€umuzun ilerleyen sayfalarında yer alan sektör raporumuz hakkında kısaca bilgi vermek isterim. 2016 yılı Türkiye ‹statistik Kurumu (TÜ‹K) verileri ıflı€ında de€erlendirildi€inde; ihracatımızın 70 Milyon USD, ithalatımızın ise 74 Milyon USD olarak gerçekleflti€ini görüyoruz. A‹MSAD'ın tahmini hesaplamalarına göre üretimimiz ise yaklaflık 177 Milyon USD olarak gerçekleflmifltir. ‹hracatımızı ürün grupları açısından ele aldı€ımızda da; 20 Milyon USD Ebatlama Makinesi, 19 Milyon USD Torna, CNC ‹flleme Merkezi gibi makinelerin yer aldı€ı di€er makineler ve 10 Milyon USD Planya ve Freze Makinesi ihracatı yapıldı€ı bilgisine ulaflıyoruz. ‹hracat yaptı€ımız ülkelere baktı€ımızda ise; 5.6 Milyon USD Cezayir'e, 4.1 Milyon USD ‹ran'a ve 3.5 Milyon USD de€erinde de Irak'a ihracat yapıldı€ını de€erlendiriyoruz. ‹hracat yaptı€ımız di€er ülkeler de, sırasıyla; Bulgaristan, Özbekistan, Romanya, Ukrayna, ‹talya, ‹spanya ve Suudi Arabistan olarak karflımıza çıkıyor. Türk a€aç iflleme makine ve yan sanayisi sektörü 2015 yılı rakamlarına göre bir artıfl göstermifltir. 2017 yılı sonunda 2016 rakamlarını geçmeyi hedefliyoruz. Bu amaca istinaden, A‹MSAD olarak üzerimize düfleni yapıyor, gerek ülkemizi gerekse sektörümüzü ve üyelerimizi tanıtmak adına yurt dıflı fuarlarına katılım sa€lıyoruz. Benzer flekilde, hem yurt içindeki hem de yurt dıflındaki denk derneklerimiz ile iflbirli€i çalıflmaları yapıyor, ortak faydada buluflmaya yönelik birçok çatı örgüt ve platforma katılıyor, ülkemizi buralarda temsil ediyor ve tüm bu ortamlarda aktif rol üstlenerek muhtelif giriflimlerde bulunuyoruz. Bu bafllamda, A‹MSAD olarak dernekleflme için kaybedilen zamanı hızla, emekle ve gayretle kapattı€ımızı gururla söylemek isterim. Yerli ve yabancı bütün denk derneklerimiz ve sektör paydafllarımızla iflbirliklerine de her zaman hazır ve açık oldu€umuzu bilidir, saygılarımı sunarım. Esenlikler Dilerim, Arif Onur KAÇAK A‹MSAD Genel Sekreteri

9


FROM THE SECRETARY GENERAL

Dear Sectorial Stakeholders,

launched Magazine AIMSAD that is published and distributed bimonthly as of 2015 as 4000 prints per issue, and supported the Woodworking Machinery Fair of REED TÜYAP and IZWOOD Fair of TÜYAP as their main sponsors. I would like to inform you also about our industry report that you will see in detail on the following pages of our catalog. Based on the 2016 data of Turkish Statistical Institute (TÜIK), our export is recorded as 70 million USD and import as 74 million USD. And AIMSAD estimates our production approximately as 177 million USD. Per product group, 20 million USD of this export comes from Sizing Machines, 19 million USD from other machinery including Turning and CNC Machines, and 10 million USD from Planing and Milling Machines. And when we look at the countries that we export our products to, we see that we export 5.6 million USD worth machines to Algeria, 4.1 million USD to Iran and 3.5 million USD to Iraq. Other countries that we export to are Bulgaria, Uzbekistan, Romania, Ukraine, Italy, Spain and Saudi Arabia. There had been an increase in all the woodworking machinery and side industry figures compared to 2015. And we aim to exceed these figures of 2016 at the end of 2017. For this purpose, we will fulfill our role as AIMSAD, and participate to overseas fairs to represent our country, our industry and our members. Similarly, we cooperate with both the domestic and overseas equivalent associations, join many organizations and platforms for common interests, represent Turkey in such platforms, and make various moves by taking active roles in all such environments. In this sense, I am proud to say that we compensated the time that we had lost while trying to build an association with our speed, hard work and determination. I, once again, underline that we are always open to and ready for all types of cooperation with equivalent associations and industry stakeholders either domestic or foreign.

I believe that Woodworking Machinery and Side Industries Businessmen Association of Turkey (AIMSAD) that was founded on June 6, 2014 had successful operations and great achievements in these three years despite of being a very young association. Our fair participations continue at full speed with public relations, domestic and overseas representations. Within this scope, AIMSAD that reached a total member figure of 59 as of May 2017 is a member of European Federation of Woodworking Machinery Manufacturers (EUMABOIS) since September 2014, Machinery Industry Platform (MSSP) since March 2015, Forestry, Paper and Furniture Industry Technical Committee of Turkish Ministry of Science, Industry and Technology (ORKAMOTEK) since August 2015, Machinery and Equipment Manufacturing Council of Turkish Union of Chambers and Commodity Exchanges (TOBB) since March 2016, and Machinery Technical Committee (MAKTEK) of Turkish Ministry of Science, Industry and Technology since February 2017. AIMSAD, also, follows the operations of Turkish Federation of Machinery Manufacturing Industry Associations (MAKFED) closely as an observer member since March 2016, and waits to complete its three years for full membership. Another important move that is made by AIMSAD in both national and international sense is to lead the establishment of and chairing the Woodworking Machinery Mirror Committee to Turkish Standards Institution (TSE). This committee contributes to all global and EU standards regarding woodworking machinery and especially CEN and ISO while they were only at the draft phase by sharing its Best regards, comments on behalf of Turkey. Arif Onur KAÇAK On the other hand, we had AIMSAD Secretary General

10

www.aimsad.org


A‹MSAD HAKKINDA

A€aç ‹flleme Makine ve Yan Sanayisi ‹fl Adamları Derne€i (A‹MSAD), 6 Haziran 2014 tarihinde ‹stanbul'da kurulmufltur. ‹lk kurulufl adımları Bursalı a€aç iflleme makine ve yan sanayisi ifl adamları tarafından, temelleri de Avrupa'daki sivil toplum kurulufllarının yapılanmaları örnek alınarak atılan A‹MSAD'ın misyonu, a€aç iflleme makineleri ve yan sanayisinin imalatı ve temsilcili€i konusunda faaliyet gösteren üye firmalar arasında iflbirli€i, dayanıflma ve bilgi alıflverifli sa€lamak; üyelerinin ekonomik, mali, hukuki, idari, teknolojik, imalat, ihracat ve ithalat ile ilgili sorunlarını çözümlemeye yönelik çalıflma ve teflebbüslerde bulunmak; Türkiye'de ve dünyada a€aç iflleme makineleri ve yan sanayi mamulleri pazarını gelifltirerek en ileri seviyeye çıkarmaktır. A‹MSAD misyonunu gerçeklefltirmek için, ülkemizin 2023 yılı hedefleri do€rultusunda önemli yol haritaları teflkil eden Türkiye Sanayi Strateji Belgesi'ni ve Makine Sektörü Strateji Belgesi'ni kılavuz telakki etmifl ve öncelikli olarak bu belgeler ile uyumlu çalıflmalar yaparak ülkemiz için katma de€er yaratmayı ilke edinmifltir. A‹MSAD, a€aç iflleme makineleri imalatı ile ifltigal eden firmalar tarafından ve ‹stanbul merkezli olarak kurulmasına karflın, Türkiye genelindeki tüm ilgili makine ve yan sanayi firmalarını çatısı altında birlefltirmeyi öngörmektedir. Bu amaca istinaden, yönetim organlarında dahi sektör firmalarının yo€unlafltı€ı co€rafi bölgeler dikkate alınmıfl ve tüm yan sanayi sektörlerinin temsil edilmesine de özen gösterilmifltir. A‹MSAD'ın asli üyeli€i kurumsal üyelik olup; Dernek, a€aç iflleme makineleri ve bu makinelerin yan sanayi mamullerinin imalatçı ve temsilcilerinin oluflturdu€u, sektörde ticaret yapan tüm firmalara açık olan, sosyal kültürel, ticari ve ekonomik

12

www.aimsad.org

alanda faaliyet gösteren bir dernektir. A‹MSAD'ın kurumsal olan asli üyelerinin yanı sıra, bireysel onursal ve akademik üyelikleri de bulunmaktadır. Bilim ve ifl dünyası mensuplarından, sektörün ve mesle€in geliflmesine veya A‹MSAD'a eme€i geçmifl kifliler ya da akademik çalıflmaları ile A‹MSAD'a katkı sa€layabilece€i de€erlendirilen kifliler bu kategorilerde üyeli€e davet ve kabul edilebilmektedir. Genel Merkezi Kartal'da bulunan A‹MSAD'ın üye firma sayısı 2017 yılı Mayıs ayı itibariyle 59'a ulaflmıfltır. A‹MSAD'ın orta vade hedefleri ise, sektör ile ilgili komitelerde yer alarak Bakanlıklar ve di€er resmi kurulufllara görüfl sunmak, sektörel çalıflmalara katkı sa€lamak; sektör ile yakın iliflkisi bulunan mobilya sektörü dernekleri ile iyi iliflkiler ve verimli iflbirlikleri tesis etmek; üye firmaların çafldafl üretim teknolojilerine adaptasyonun teflvikine yönelik giriflimlerde bulunmak; yurt dıflındaki belli bafllı sektör fuarlarında temsil faaliyetleri yürütmek, sektörün ve üyelerinin kapsamlı tanıtımını yapmaktır. A‹MSAD'ın uzun vade hedefleri kapsamında ise; çıraklık e€itim merkezleri, teknik ve endüstri meslek liseleri, meslek yüksekokulları ve üniversiteler ile iflbirli€i yapılarak üye firmalarda çeflitli kademelerde görev yapacak nitelikli teknik eleman ve operatörler yetifltirilmesine katkıda bulunmak; bu e€itim kurumlarındaki e€itimcilerin güncel teknoloji ve bilgilerle donatılmasını sa€lamak; ayrıca Teknik E€itim ve Belgelendirme Merkezleri kurarak a€aç iflleme makinelerinin en do€ru ve en verimli flekilde kullanılmasını sa€lamak yer almaktadır. Bu hedefler do€rultusunda A‹MSAD, üyelerini kamu kurumları, oda ve benzeri di€er kurulufllar nezdinde temsil ederek sektörün sorunlarının çözümlenmesine destek sa€lamak üzere gerek yurt içinde gerekse yurt


A‹MSAD HAKKINDA

dıflında birçok toplantıya katılım sa€lamaktadır. A‹MSAD, a€aç iflleme makineleri ve yan sanayi sektörlerinin ülke ekonomisi açısından öneminin bilincinde olarak, üye firmaları ve tüm yönetim organları ile birlikte her zaman daha da etkin çalıflmalar yapabilme vizyonu ile hareket etmektedir. Türkiye'de a€aç iflleme makine ve yan sanayisi için sektörel bir bilgi a€ı, güvenilir istatistikleri ortaya koyan bir veri tabanı bulunmaması da, A‹MSAD'ın öncelikli olarak telafisine yönelik olarak çalıflmayı planladı€ı konular arasında yer almaktadır. Bu kapsamda A‹MSAD'ın faaliyetleri, kurumsal yapısı içerisinde tesis edilmifl olan komiteler aracılı€ıyla yürütülmek-tedir. A‹MSAD tüm üye firmalarının menfaat-lerini gözeterek münferit sektörler özelinde komiteler oluflturmakta; ilgili üye firmalarını bu komitelerde görev alarak kendi çözüm önerilerini ve yol haritalarını gelifltirme yönünde teflvik etmektedir. A‹MSAD halihazırda ‹malatçılar Komitesi, ‹thalatçılar Komitesi, E€itim ve Satıfl Sonrası Hizmetler Komitesi, Takımcılar Komitesi ve Fuar Komitesi ile faaliyet göstermekte olup; ilerleyen zamanlarda beliren ihtiyaca ve üye firmalardan gelen arzu ve taleplere göre yeni komiteler tesis edilmesi de mümkündür. A‹MSAD, Avrupa baflta olmak üzere uluslararası sektörel sivil toplum kurulufllarına üye olmayı ve bu oluflumlar içerisinde Türkiye'yi temsil etmeyi hedeflemifl; bu hedefin ilk adımları da 12 Eylül 2014 tarihinde ‹talya'nın Verona kentinde gerçekleflen Avrupa A€aç ‹flleme Makinesi ‹malatçıları Federasyonu'nun (EUMABOIS) Genel Kurulu'na katılım sa€lanarak atılmıfltır. A‹MSAD, 2014 yılı sonu itibariyle EUMABOIS üyesi olmufl ve 2016 yılı Eylül ayında ‹sviçre'nin Luzern flehrinde gerçeklefltirilen Genel Kurulu'nda EUMABOIS Yönetim Kurulu Üyeli€ine seçilmifltir.

Ayrıca, 2019 yılında Türkiye'de yapılması planlanan EUMABOIS Genel Kurulu'na da ev sahipli€i yapacaktır. Yayınlarımız A‹MSAD bünyesindeki üyelerinden almıfl oldu€u güç ve destek ile Temmuz-A€ustos 2015 itibariyle A‹MSAD Dergisi'ni yayınlamaya bafllamıfltır. ‹ki ayda bir yayımlanmakta olan derginin her sayısı 4.000 adet olarak basılıp, da€ıtılmaktadır. Fuar ve Organizasyon A‹MSAD, her yıl REED TÜYAP Fuarcılık A.fi. tarafından ‹stanbul'da düzenlenen Uluslararası A€aç ‹flleme Makineleri, Kesici Takımlar, El Aletleri Fuarı ile TÜYAP Fuar ve Fuarcılık Hiz. A.fi. tarafından 2017 yılı itibariyle her yıl farklı bir Anadolu flehrinde gerçeklefltirilecek olan A€aç ‹flleme Makineleri Fuarı'nı desteklemektedir. Bu fuarların ilki 8-12 Nisan 2017 tarihleri arasında ‹zmir Yeni Fuar Alanı (fuarizmir)'nda gerçeklefltirildi. Ayrıca fuar boyunca kimsesiz çocuk yuvalarına hibe edilmek üzere iki farklı ölçüde 100 adet dolap son teknolojiye sahip yerli makinelerle üretimi gerçeklefltirildi. Di€er taraftan, Türkiye'nin farklı illerinden 72 akademisyen ve sektör temsilcilerinin katılımı ile A€aç ‹flleme Teknolojileri Paneli düzenlendi. A‹MSAD tarafından desteklenen yurt dıflı fuarları ise her yıl baflında belirlenmekte ve üyeler ile paylaflılmaktadır. Bazı yurtdıflı fuarlarında ise üye firmalarla birlikte ortak stand organizasyonu gerçeklefltirmektir. A‹MSAD, 2015 ve 2016 yılları arasında Almanya, ‹talya, Dubai, ‹ran, Rusya, Polonya ve Amerika ülkelerinde 8 farklı yurt dıflı fuarına katılım sa€layarak, Türk A€aç ‹flleme Makinesi sektörünü baflarıyla temsil etmifltir.

www.aimsad.org

13


ABOUT AIMSAD

Woodworking Machinery and Side Industries Association (AIMSAD) was established in Istanbul on June 6, 2014. The mission of AIMSAD, whose first steps towards the establishment of it were taken by businessmen from Bursa and its foundations were laid by being impressed by the non-governmental organizations in Europe; is to provide cooperation, solidarity and knowledge exchange among its member companies being active as manufacturers or representatives in the woodworking machinery and side industries; to make studies and commitments to solve its members' problems related to economic, financial, legal, administrative, technological, manufacturing, export and import and to expand the domestic and global markets for woodworking machinery and side industry products and reach them the most advanced level. In order to achieve its mission, AIMSAD regards the Turkish Industrial Strategy Document and Action Plan with the Turkish Machinery Industry Strategy Document and Action Plan which represent important road maps towards 2023 targets of our country as guidelines and adopts the principle of creating added value for our country by conducting activities aligned with these guidelines and Action Plans of them. Although AIMSAD was established by woodworking machinery manufacturers and centered in Istanbul, it foresees to bring all related companies from the machinery and side industries together under its roof, across Turkey. For this reason, geographical regions that most of the companies of the sector focus on even in its administrative bodies are considered and it is given importance to represent all the side industries. AIMSAD's principle membership is corporate; it is an association which is open to all companies doing business in the sector consisted of

14

www.aimsad.org

woodworking machinery and manufacturers and representatives of the products of side industries of these machines, and which is active in social, cultural, commercial and economical fields. In addition to the principle members which are corporate, AIMSAD also has honorary and academic members. Individuals from scientific and business environments who contribute to the development of the sector of AIMSAD or individuals assessed to contribute to AIMSAD with their academic studies are invited and accepted as members under these categories. The headquarter of AIMSAD is in Kartal District, and the number of AIMSAD members has reached to 59 as of March 2017. The mid-term aims of AIMSAD is to submit position papers to Ministries and other official authorities by participating in committees related to the sector, to contribute to the sectoral activities, establishing good relations and efficient partnership with the associations of furniture sector which have a close relationship with the woodworking sector, to make initiatives for the encourage the adaptation of member countries to modern manufacturing technologies; to represent the sector in certain fairs in abroad; and to promote the sector and its members comprehensively. The long-term aims of AIMSAD is; to contribute to raise qualified technical personnel and operators to perform their duties in various levels within member companies by cooperating with apprenticeship training centers, technical and industrial vocational high schools, vocational schools of higher education and universities; to provide educators with modern technology and knowledge; and to provide the most accurate and efficient use of woodworking machinery by establishing AIMSAD Applied Technical Training and Test Centers.


ABOUT AIMSAD

In line with these targets, AIMSAD participates in both national and international meetings in order to provide support for the solution of the sectoral problems by representing its members before chambers and other similar organizations. Being aware of the importance of woodworking machinery and side industries sectors for the national economy, AIMSAD always acts on the vision of being capable of making more active works with its all administrative bodies and member companies. One of the priority activity plan of AIMSAD is to compensate the lack of a database providing sectoral database and an information network revealing reliable statistics of woodworking machinery and its side industries in Turkey. In this context, AIMSAD's activities are being conducted through committees established within its corporate structure. AIMSAD creates special committees for individual sectors by considering the interests of all member companies; and encourages the related member companies to take part in these committees on developing their own solution recommendations and road maps. AIMSAD works with Manufacturers Committee, Importers Committee, Training and After Sale Services Committee, Tooling Committee and Fairs Committee; and it is possible to appoint new committees upon new arising needs and demands requests from the member countries. AIMSAD aims to be a member of international sectoral NGOs, particularly in Europe, and to represent Turkey within these organizations; the first steps towards achieving this aim were taken with the participation in the General Assembly of European Federation of Woodworking Machinery Manufacturers (EUMABOIS) held in Verona, Italy on September 12, 2014. AIMSAD has become a member of EUMABOIS since the end of 2014 and selected for the EUMABOIS Board

Membership in the General Assembly held in Luzern, Switzerland in September, 2016. Moreover, AIMSAD will host the EUMABOIS General Assembly which is planned to be held in Turkey in 2019. Publications AIMSAD began to publish its own journal since July, 2015. Each issue of the journal publishes bimonthly and circulates 4.000 copies. On the other hand, AIMSAD publishes its own member catalog in May of each year that includes information of members with Turkish and English languages and circulates 5.000 copies in domestic and international shows. Fair and Organization AIMSAD supports the International Woodworking Machinery, Cutting Tools and Hand Tools Fair organized annually in Istanbul by REED TUYAP Fairs Inc., and Woodworking Machinery Fair to be held in different Anatolian city in each year by TUYAP Fairs Inc. from 2017. The first fair held in Izmir New Fair Area (fuarizmir) between the dates of April 8-12, 2017. In addition, production of children wardrobe in two different sizes to donate to orphans and Woodworking Technologies Panel with the participation of 72 academicians from different cities of Turkey were organized. International fairs supported by AIMSAD are determined in each year and members are informed. In some international fairs, a joint stand organization with member companies are made. AIMSAD has successfully represented the Turkish Woodworking Machinery sector by participating in 8 different international fairs in Germany, Italy, Dubai, Iran, Russia, Poland and USA between 2015 and 2016.

www.aimsad.org

15


TÜRK EKONOM‹S‹NE GENEL BAKIfi

Ülkenin Resmi Adı Baflkent Nüfus ‹fl Gücü (Nüfus) Ortalama Yafl Resmi Dil Cumhurbaflkanı Baflbakan Yüz Ölçümü Koordinatlar Saat Dilimi Komflu Ülkeler

Türkiye Cumhuriyeti

Ankara 79,7 milyon (2016) 30,5 milyon (2016) 31,4 (2016) Türkçe Recep Tayyip Erdo€an Binali Yıldırım 783.562,38 km2 39° 55' Kuzey, 32° 50' Do€u GMT +3 Bulgaristan, Yunanistan, Suriye, Irak, ‹ran, Azerbaycan, Ermenistan, Gürcistan ‹stanbul (14,8 milyon), Ankara (5,3 milyon), ‹zmir (4,2 milyon), Büyük Kentler (Nüfus) Bursa (2,9 milyon), Antalya (2,3 milyon) (2016) Ilıman; yazları sıcak ve kuru, kıflları ılık ve ya€ıfllı ‹klim +90 Telefon Kodu ‹nternet Ülke Alan Kodu .tr Türk Lirası (TL) Para Birimi ‹stanbul Finansal Merkez 857 milyar ABD doları (2016-Cari Fiyatlar) GSYH 10.807 ABD doları (2016) Kifli Baflına GSYH 143 milyar ABD doları (2016) ‹hracat Tutarı 199 milyar ABD doları (2016) ‹thalat Tutarı 22,1 milyar ABD doları (2016) Turizm Geliri 25,3 milyon (2016) Turist Sayısı Do€rudan Yabancı Yatırım 12,3 milyar ABD doları (2016) 55.754 (2016) Yabancı fiirket Sayısı % 8,5 (TÜFE-2016) Enflasyon Oranı Almanya (% 9,8); ‹ngiltere (% 8,2); Irak (% 5,4); ‹talya (% 5,3); ABD (% 4,6); Fransa (% 4,2); BAE (% 3,8); ‹spanya (% 3,5); Ana ‹hracat Pazarları ‹ran (% 3,5); Hollanda (%2,5) (2016) Çin (% 12,8); Almanya (% 10,8); Rusya (% 7,6); ABD (% 5,5); Ana ‹thalat Kaynakları ‹talya (% 5,1); Fransa (% 3,7); Güney Kore (% 3,2); ‹ran (% 2,9); ‹spanya (% 2,9); ‹ngiltere (% 2,7) (2016) Ticaret Anlaflmaları AB ile Gümrük Birli€i Anlaflması Arnavutluk, Bosna Hersek, EFTA üyesi ülkeler (‹zlanda, Norveç, ‹sviçre ve Liechtenstein), Faroe Adaları, Fas, Filistin, Gena, Güney Kore, Gürcistan, ‹srail, Karada€, Kosova, Lübnan, Makedonya, Malezya, Mısır, Moldova, Morityus, Sırbistan, Singapur, Suriye fiili, Tunus, Ürdün ile Serbest Ticaret Anlaflması 16

www.aimsad.org


TÜRK EKONOM‹S‹NE GENEL BAKIfi

Türkiye ekonomisi, son 14 yılda kaydetti€i istikrarlı büyümeyle üstün bir performans sergilemifltir. Sa€lam bir makroekonomik strateji, tutarlı finans politikaları ve köklü yapısal reformlar, bir yandan Türkiye'nin ekonomisini küreselleflen dünyaya entegre etmesini sa€larken bir yandan ülkeyi do€rudan yabancı yatırım (DYY) rakamlarında bölgesinin liderlerinden biri konumuna taflımıfltır.

Bu reformlar, özel sektörün Türkiye ekonomisindeki rolünü güçlendirmifl, finans sektörünün etkinli€ini ve esnekli€ini gelifltirmifl ve kamu finansmanının daha sa€lam bir temele oturtulmasını sa€lamıfltır. Yapılan reformlar ülkenin ekonomik yapı taflları ile mali göstergelerini güçlendirmifl, ekonomi 2003 ile 2016 yılları arasında %5,6'lık yıllık ortalama reel GSY‹H büyüme oranıyla büyümüfltür.

Yıllık Ortalama Reel GSY‹H Büyümesi (%) 2003-2016

Kaynak: OECD Quarterly National Accounts, 2017

www.aimsad.org

17


TÜRK EKONOM‹S‹NE GENEL BAKIfi Türkiye'nin son 14 yıl içerisinde yakaladı€ı ekonomik bafları, birçok uzman ve uluslararası kurumu etkilemifl ve ülkenin gelece€i hakkında oldukça emin öngörülerde bulunulmasını sa€lamıfltır. Örne€in, OECD tahminlerine göre, Türkiye 2015-2025 döneminde %4,9'luk yıllık ortalama büyüme oranıyla OECD'ye üye ülkeler arasındaki en hızlı büyüyen ekonomilerden biri olacaktır. Türkiye, istikrarlı ekonomik büyümeyle birlikte kamu maliyesinde geliflme kaydetmifltir; AB tanımlı genel yönetim nominal borç stoku 2002-2016 yılları arasında %72,1'den %28,3'e gerilemifl ve Türkiye, AB-Maastricht kriterleri arasında yer alan “azami %60 oranında kamu borç stoku” ilkesine 2004 yılından bu yana uyar hale gelmifltir. Benzer flekilde, bütçe açı€ının GSY‹H'ye oranı 2003-2016 yılları arasında %10'dan %2'nin altına gerileyerek ABMaastricht kriterlerinin bütçe dengesi için öngördü€ü ilkeye uyum sa€lamaya bafllamıfltır. 2016 yılında GSY‹H, 2002 yılındaki 236 milyar ABD doları seviyesinden 857 milyar ABD dolarına ulaflmıfl ve aynı dönemde kifli baflına düflen milli gelir 3.581 ABD dolarından 10.807 ABD dolarına yükselmifltir. Türkiye ekonomisinde yaflanan kayda de€er geliflmeler dıfl ticaret gelirlerine de yansımıfl durumdadır. 2002 yılında 36 milyar ABD doları olarak gerçekleflen ihracat, 2016 yılı sonunda 143 milyar ABD dolarına yükselmifl, turizm geliri ise 2002 yılında 12.4 milyar ABD dolarıyken 2016 yılında 22 milyar ABD dolarını aflmıfltır. Türkiye, böylesine kısa bir sürede sergiledi€i üstün performans sayesinde, küresel ölçekte istisnai bir “yükselen ekonomi” haline gelmifltir. Ülke, GSY‹H sıralamasında, 2016 yılında AB üyesi ülkelerle kıyaslandı€ında 6.

18

www.aimsad.org

büyük ekonomi, dünyada ise 17. büyük ekonomi konumuna yükselmifltir. Son 14 yılda çekilen toplam 180 milyar ABD doları tutarında do€rudan yabancı yatırım 2016 yılında dünyanın en büyük 17. ekonomisi, AB üyesi ülkelerle kıyaslandı€ında ise 6. büyük ekonomi (GSY‹H, IMF) 2003-2016 yılları arasında yılda %5,6 olarak gerçekleflen yıllık ortalama reel GSY‹H büyümesi 2002 yılında 236 milyar ABD doları seviyesinden, 2016 yılında 857 milyar ABD dolarına ulaflan GSY‹H Sıkı mali disiplin ve tutarlı ekonomi politikaları Küresel ekonomik krizlere karflı dayanıklılı€ı kanıtlanmıfl finans sektörü


GENERAL OUTLOOK OF THE TURKISH ECONOMY

Official Name of Country

Republic of Turkey

Ankara 79.8 million (2016) 30.5 million (2016) 31.4 (2016) Turkish Recep Tayyip Erdogan Binali Yıldırım 783,562.38 km2 39° 55' North, 32° 50' East GMT +3 Bulgaria, Greece, Syria, Iraq, Iran, Azerbaijan, Armenia, Georgia Istanbul (14.8 million), Ankara (5.3 million), Izmir (4.2 million), Bursa (2.9 million), Antalya (2.3 million) (2016) Telephone Code +90 Country Code Top-Level Domain .tr Currency Turkish Lira (TRY) Financial Center Istanbul GDP USD 857 billion (2016-Current Prices) GDP Per Capita USD 10,807 (2016) Exports Value USD 143 billion (2016) Imports Value USD 199 billion (2016) Tourism Revenue USD 22.1 billion (2016) Tourist Number 25.3 million (2016) Foreign Direct Investment USD 12.3 billion (2016) Number of Companies with 46,756 (2015) Foreign Capital Inflation Rate 8.5% (CPI-2016) Major Exports Markets Germany (9.8%); UK (8.2%); Iraq (5.4%); Italy (5.3%); USA (4.6%); France (4.2%); Spain (3.5%); UAE (3.8%); Iran (3.5%); Netherlands (2.5%) (2016) China (9,8%); Germany UK (8.2%); Iraq (5.4%); Italy (5.3%); USA Major Imports Sources (4.6%); France (4.2%); UAE (3.8%); Spain (3.5%); Iran (3.5%); Netherlands (2.5%) (2016) Customs Union Agreement with the EU Trade Agreements Free Trade Agreements with China (12.8%); Germany (10.8%); Russia (7.6%); USA (5.5%); Italy (5.1%); France (3.7%); South Korea (3.2%); India (2.9%); Spain (2.9%); UK (2.7%) (2016) Capital City Population Labor Force (Population) Median Age Official Language President Prime Minister Area Coordinates Time Zone Neighboring Countries Major Cities (Population)

www.aimsad.org

19


GENERAL OUTLOOK OF THE TURKISH ECONOMY

Turkey's economy has performed remarkably well with its steady growth over the past 14 years. A sound macroeconomic strategy, prudent fiscal policies, and major structural reforms have all contributed to the integration of Turkey's economy into the globalized world while also transforming the country into one of the major recipients of FDI in its region.

These reforms have increased the role of the private sector in Turkey's economy, enhanced the efficiency and resiliency of the financial sector, and placed public finance on a more solid foundation. These reforms strengthened the macroeconomic fundamentals of the country, allowing the economy to grow at an average annual real GDP growth rate of 5.6 percent from 2003 to 2016.

Average Annual Real GDP Growth (%) 2003-2016

Source: OECD Quarterly National Accounts, 2017

20

www.aimsad.org


GENERAL OUTLOOK OF THE TURKISH ECONOMY

Turkey's impressive economic performance over the past 14 years has encouraged experts and international institutions to make confident projections about Turkey's economic future. For example, according to the OECD, Turkey is expected to be one of the fastest growing economies among OECD members during 20152025, with an annual average growth rate of 4.9 percent. Together with stable economic growth, Turkey has also reined in its public finances; the EUdefined general government nominal debt stock fell to 28.3 percent in 2016 from 72.1 percent in 2002. Turkey has been meeting the “EU's 60 percent Maastricht criteria� for public debt stock since 2004. Similarly, during 20032016, the budget deficit decreased from more than 10 percent to less than 2 percent as a ratio to GDP, which is one of the EU Maastricht criteria for the budget balance. As the GDP levels increased to USD 857 billion in 2016, up from USD 236 billion in 2002, GDP per capita soared to USD 10,807, up from USD 3,581 in the given period. The visible improvements in Turkey's economy have also boosted foreign trade. Exports reached USD 143 billion by the end of 2016, up from USD 36 billion in 2002, while tourism revenues, which were around USD 12.4 billion in 2002, exceeded USD 22 billion in 2016. Significant improvements in such a short period of time have registered Turkey on the world economic scale as an exceptional emerging economy. It is the 17th largest economy in the world and the 6thlargest economy when compared with the EU countries, according to GDP figures in 2016.

Institutionalized economy fueled by USD 180 billion of FDI in the past 14 years 17th largest economy in the world and 6th largest economy compared with EU countries in 2016 (GDP, IMF) Robust economic growth with an average annual real GDP growth of 5.6 percent during 2003-2016 GDP reached USD 857 billion in 2016, up from USD 236 billion in 2002 Sound economic policies with prudent fiscal discipline Strong financial structure that is resilient to global financial crises 

www.aimsad.org

21


A⁄AÇ ‹fiLEME MAK‹NELER‹ SEKTÖR RAPORU

Bu rapor, Gümrük Tarife ‹statistik Pozisyonu (GT‹P) tanımları afla€ıda belirtilen a€aç iflleme makineleri sektörü ürünleri temel alınarak hazırlanmıfltır. Tablo 1- Çalıflmaya Esas Teflkil Eden GT‹P Numaraları ve Ürün Grupları 846510 846591 846592 846593 846594 846595 846596 846599

Çeflitli makine ifllemlerini bu ifllemler arasında alet de€ifltirmeden yapan makineler Testere Makineleri Planya, Freze veya Keserek Kalıplama Makineleri Tafllama, Zımparalama veya Parlatma Makineleri Bükme veya Birlefltirme Makineleri Delik Açma veya Zıvanalama Makineleri Yarma, Dilme veya Soyarak Yaprak Halinde Açma Makineleri Di€erleri

Tablo 2- Türkiye'de A€aç ‹flleme Makineleri Sektörünün 2011 - 2016 Yılları Genel Durumu (USD) GENEL DURUM

2011

ÜRET‹M *

162.500.000 169.650.000 182.000.000 189.559.500 164.190.000

176.808.000

De€iflim %

20,19

4,40

7,28

4,15

-13,38

7,68

‹HRACAT **

84.806.297

92.002.781

95.960.521

80.938.747

64.684.180

70.723.163

De€iflim %

30,37

8,49

4,30

-15,65

-20,08

9,34

‹THALAT **

187.646.905 121.554.926 138.913.115 147.773.043 96.680.061

74.161.728

De€iflim %

43,94

-23,29

2012

-35,22

2013

14,28

2014

6,38

2015

-34,58

YURT‹Ç‹ SATIfi*** 265.340.608 199.202.145 224.952.594 256.393.796 196.185.881 De€iflim % 32,33 -24,93 12,93 13,98 -23,48

2016

180.246.565 -8,12

* Üretim de€erleri A‹MSAD tahmini verileridir. ** ‹thalat ve ‹hracat verileri TÜ‹K'ten alınmıfltır. *** Yurt içi satıfl rakamları (Üretim + ‹thalat - ‹hracat) formülü ile hesaplanmıfltır.

Türkiye A€aç ‹flleme Makineleri Üretimi A‹MSAD üyelerinden alınan bilgiler do€rultusunda derlenen 2016 yılı üretim verilerine bakıldı€ında, üretimin bir önceki yıla göre yaklaflık % 7,68 oranında artarak 176 Milyon USD oldu€u tahmin edilmektedir. Türkiye A€aç ‹flleme Makineleri ‹hracatı 2016 yılında toplam ihracat, bir önceki yıla göre % 9,34 artarak 70,7 Milyon USD olarak gerçekleflmifltir.

22

www.aimsad.org


A⁄AÇ ‹fiLEME MAK‹NELER‹ SEKTÖR RAPORU

Grafik 1- Türkiye'de A€aç ‹flleme Makineleri Sektörünün Genel Durumu

Tablo 3- Türkiye A€aç ‹flleme Makineleri ‹hracatı - Ürün Gruplarına Göre Da€ılımı (USD) GT‹P

2011

%

2012

%

2013

%

846510

5.153.490

56,8

6.126.114

18,9

7.275.049

18,8 6.458.132

846591

21.873.861 20,5

27.502.323 25,7

28.063.752

2,0

25.434.131 -9,4

19.617.523 -22,9 20.316.155 3,6

846592

10.942.194 11,6

13.662.611 24,9

14.430.093

5,6

13.268.037 -8,1

10.541.717 -20,5 10.031.451 -4,8

846593

2.223.986

25,3

1.871.254

-15,9 2.663.083

42,3 1.877.742

-29,5 1.777.579

-5,3

846594

6.595.730

17,8

8.056.354

22,1

9.030.035

12,1 7.936.955

-12,1 5.593.591

-29,5 5.521.261

-1,3

846595

2.226.169

7,5

3.492.880

56,9

4.104.122

17,5 2.314.345

-43,6 2.183.947

-5,6

2.456.670

12,5

846596

2.049.454

31,8

2.458.674

20,0

1.731.566

-29,6 2.200.996

27,1

-24,2 1.982.112

18,8

846599

31.524.808 50,8

24.664.088 -21,8 27.125.890

10,0 21.448.409 -20,9 18.639.836 -13,1 19.973.111 7,2

TOPLAM

82.589.692 30,8

87.834.298 6,4

7,5

94.423.590

2014

%

2015

-11,2 4.661.362

1.668.625

%

2016

-27,8 8.117.881

2.324.522

% 74,2

30,8

80.938.747 -14,3 64.684.180 -20,1 70.723.163 9,3

Grafik 2- A€aç ‹flleme Makineleri Üretimi

www.aimsad.org

23


A⁄AÇ ‹fiLEME MAK‹NELER‹ SEKTÖR RAPORU

Grafik 3- A€aç ‹flleme Makineleri ‹hracatı Tablo 4- 2016 Yılı A€aç ‹flleme Makineleri ‹hracatındaki ‹lk 10 Ülke (USD) Ülke Cezayir ‹ran Irak Bulgaristan Özbekistan Romanya Ukrayna ‹talya ‹spanya Suudi Arabistan

De€er (USD) 5.622.813 4.188.544 3.575.581 3.323.321 2.533.525 2.177.615 2.096.886 2.066.986 1.875.698 1.869.223

Grafik 4- 2016 Yılı Türkiye'de A€aç ‹flleme Makineleri ‹hracatı Ürün Gruplarına Göre Da€ılımı

24

www.aimsad.org


A⁄AÇ ‹fiLEME MAK‹NELER‹ SEKTÖR RAPORU

Türkiye A€aç ‹flleme Makineleri ‹thalatı 2016 yılında toplam ithalat, bir önceki yıla göre % 23.29 azalarak 74 Milyon USD olarak gerçekleflmifltir. Grafik 5- A€aç ‹flleme Makineleri ‹thalatı

Tablo 5- Türkiye A€aç ‹flleme Makineleri ‹thalatı - Ürün Gruplarına Göre Da€ılımı (USD) GT‹P

2011

2012

%

2013

%

2014

846510

26.032.991 4,2

25.031.249

-3,8

25.108.524

0,3

33.891.990 35,0

18.123.253 -46,5 10.977.946 -39,4

846591

21.352.461 56,3

15.518.640

-27,3

26.211.613

68,9 24.944.799 -4,8

19.481.303 -21,9 13.688.345 -29,7

846592

13.887.194 73,4

5.618.443

-59,5

11.050.350

96,7 7.202.113 -34,8 7.464.631

3,6

5.762.597

-22,8

846593

14.405.150 267,9

11.045.139

-23,3

11.263.110

2,0

13.136.016 16,6

6.536.092

-50,2 3.967.173

-39,3

846594

48.988.479 501,8

22.284.391

-54,5

22.263.519

-0,1

13.355.806 -40,0 5.352.415

-59,9 6.193.189

15,7

846595

7.424.390 54,7

6.370.078

-14,2

9.793.649

53,7 10.013.871 2,2

8.768.770

-12,4 7.142.809

-18,5

846596

16.832.546 1.638,80 3.019.098

-82,1

1.325.818

-56,1 2.091.417 57,7

1.281.587

-38,7 2.930.675

128,7

31.896.532

-2,4

846599

%

38.723.694 41,4 TOPLAM 187.646.905 104,2

32.667.888

-15,6

121.554.926 -35,2

138.913.115 14,3

%

2015

%

2016

%

43.137.031 35,2

29.672.010 -31,2 23.498.994 -20,8

147.773.043 6,4

96.680.061 -34,6 74.161.728 -23,3

www.aimsad.org

25


A⁄AÇ ‹fiLEME MAK‹NELER‹ SEKTÖR RAPORU

Grafik 6- 2016 Yılı Türkiye'de A€aç ‹flleme Makineleri ‹thalatı Ürün Gruplarına Göre Da€ılımı

Tablo 6- 2016 Yılı A€aç ‹flleme Makineleri ‹thalatındaki ‹lk 10 Ülke (USD) Ülke ‹talya Almanya Çin Avusturya ‹spanya Tayvan ABD Polonya ‹sviçre ‹ngiltere

26

www.aimsad.org

De€er (USD) 34.770.611 16.793.705 9.557.446 3.985.436 2.315.396 1.986.887 757.350 745.028 706.856 379.021


A⁄AÇ ‹fiLEME MAK‹NELER‹ SEKTÖR RAPORU

Türkiye A€aç ‹flleme Makineleri Yurt ‹çi Satıfl 2016 yılında toplam yurt içi satıfl, bir önceki yıla göre % 8 azalarak 180 Milyon USD olarak gerçekleflmifltir. Grafik 7- A€aç ‹flleme Makineleri Yurt ‹çi Satıfl

Türkiye A€aç ‹flleme Makineleri Sektörünün Dünyadaki Yeri Dünya A€aç ‹flleme Makineleri ‹hracatı Tablo 7- Dünya A€aç ‹flleme Makineleri ‹hracatındaki ‹lk 10 Ülke Listesi Sıra No Ülkeler

2012

2013

2014

2015

1

Almanya

1.537.659.000

1.652.746.000

1.730.685.000

1.470.707.000

1.645.314.000

2

Çin

743.968.000

882.467.000

1.534.212.000

1.240.543.000

1.285.428.000

3

‹talya

1.146.748.000

1.126.589.000

1.220.768.000

1.157.081.000

1.236.301.000

4

Tayvan

484.849.000

506.088.000

584.359.000

520.576.000

521.465.000

5

Avusturya

370.191.000

375.736.000

437.044.000

389.955.000

420.421.000

6

ABD

278.091.000

248.375.000

246.304.000

234.982.000

218.769.000

7

Japonya

238.145.000

189.345.000

152.276.000

132.535.000

141.056.000

8

Kanada

113.931.000

109.963.000

144.894.000

148.017.000

137.949.000

9

‹spanya

94.327.000

68.221.000

110.923.000

95.095.000

101.215.000

10

‹sviçre

77.548.000

87.501.000

84.417.000

86.676.000

88.141.000

14

Türkiye

87.834.000

94.424.000

80.939.000

64.778.000

70.774.000

6.302.283.000

6.415.743.000

7.426.097.000

6.479.714.000

6.830.532.000

Dünya ‹hracat Toplamı

2016

www.aimsad.org

27


A⁄AÇ ‹fiLEME MAK‹NELER‹ SEKTÖR RAPORU

2016 yılında dünya toplam ihracatı 6.8 Milyar USD olarak gerçekleflmifltir. ‹lk üç sırada yer alan ülkeler Almanya, Çin ve ‹talya olmufltur. Türkiye ise bu ülkeler arasında 14.cü olarak yerini almaktadır. 2016 yılında ABD ve Kanada ülkelerinde ihracatta düflüfl yaflanmıfltır. Dünya A€aç ‹flleme Makineleri ‹thalatı 2016 yılında dünya toplam ithalatı toplamda 6.4 Milyar USD olarak gerçekleflmifltir. ‹lk üç sırada yer alan ülkeler Amerika, Almanya ve Çin olmufltur. Türkiye ise bu ülkeler arasında 22.ci olarak yerini almaktadır. 2016 yılında Çin, Rusya, Kanada ve Türkiye ülkelerinde ithalatta düflüfl yaflanmıfltır. Tablo 8- Dünya A€aç ‹flleme Makineleri ‹thalatındaki ‹lk 10 Ülke Listesi Sıra No Ülkeler

2012

2013

2014

2015

2016

1

ABD

836.222.000

947.013.000

1.092.991.000

1.142.713.000

1.230.035.000

2

Almanya

313.355.000

365.256.000

356.929.000

310.119.000

346.163.000

3

Çin

466.044.000

423.846.000

371.124.000

359.651.000

327.374.000

4

Vietnam

172.161.000

113.495.000

140.772.000

233.005.000

293.621.000

5

Birleflik Krallık

131.777.000

139.894.000

243.967.000

220.308.000

246.255.000

6

Rusya Fed.

679.816.000

508.786.000

535.188.000

322.253.000

246.161.000

7

Kanada

239.580.000

260.223.000

255.629.000

245.723.000

241.182.000

8

Fransa

248.957.000

222.409.000

248.730.000

199.785.000

217.648.000

9

Polonya

140.138.000

157.479.000

203.576.000

160.358.000

162.259.000

10

Avustralya

110.933.000

101.377.000

125.714.000

128.404.000

143.743.000

22

Türkiye

121.555.000

138.913.000

147.773.000

96.680.000

74.163.000

6.696.940.000

6.447.580.000

6.852.314.000

6.337.479.000

6.414.564.000

Dünya ‹thalat Toplamı

28

www.aimsad.org


WOODWORKING MACHINERY SECTOR STATISTICS REPORT

This report was prepared by referring to the woodworking machinery sector products whose definitions of Customs Tariff Statistics Position (GTIP) are given below. Table 1 - GTIP Numbers and Product Group which are basis of this study 846510 846591 846592 846593 846594 846595 846596 846599

Machines for working wood, cork, bone, hard rubber, hard plastics or similar hard materials, which can carry out different types of machining operations without tool change between such operations. Sawing machines for working wood, cork, bone, hard rubber, hard plastics or similar hard materials (excl. machines for working in the hand) Planing, milling or moulding -by cutting- machines, for working wood, cork, bone, hard rubber, hard plastics or similar hard materials (excl. machines for working in the hand and machines of subheading 8465.10) Grinding, sanding or polishing machines for working wood, cork, bone, hard rubber, hard plastics or similar hard materials (excl. machines for working in the hand) Bending or assembling machines for working wood, cork, bone, hard rubber, hard plastics or similar hard materials (excl. machines for working in the hand) Drilling or morticing machines for working wood, cork, bone, hard rubber, hard plastics or similar hard materials (excl. machines for working in the hand and machines of subheading 8465.10) Splitting, slicing or paring machines, for working wood Machine-tools for working wood, cork, bone, hard rubber, hard plastics or similar hard materials (excl. machines for working in the hand, machines of subheading 8465.10, sawing machines, planing, milling or moulding -by cuttingmachines, grinding, sanding or polishing machines, bending or assembling machines, drilling or morticing machines and splitting, slicing or paring machines)

Table 2 - The General Overview of Turkish Woodworking Machinery Industry in 2011-2016 (USD) GENERAL OVERVIEW PRODUCTION*

2011

162.500.000 169.650.000 182.000.000 189.559.500 164.190.000

176.808.000

Change %

20,19

4,40

7,28

4,15

-13,38

7,68

EXPORT **

84.806.297

92.002.781

95.960.521

80.938.747

64.684.180

70.723.163

Change %

30,37

8,49

4,30

-15,65

-20,08

9,34

IMPORT **

187.646.905 121.554.926 138.913.115 147.773.043 96.680.061

74.161.728

Change %

43,94

-23,29

DOMESTIC SALES***

265.340.608 199.202.145 224.952.594 256.393.796 196.185.881

180.246.565

Change %

32,33

-8,12

2012

-35,22 -24,93

2013

14,28 12,93

2014

6,38 13,98

2015

-34,58 -23,48

2016

* The production numbers are estimated AIMSAD data. ** Import and Export rates are taken from Turkish Statistical Institute (TUIK). *** Domestic sales rates are calculated with the formula of (Production+Import-Export).

www.aimsad.org

29


WOODWORKING MACHINERY SECTOR STATISTICS REPORT

Chart 1 - The General Overview of Turkish Woodworking Machinery Industry

Turkey Woodworking Machinery Production When we analyze the AIMSAD estimated results of 2016, it can be seen that production has been increased up to the rate of 7,68 % compared to the last year and progressed from 164 million USD to 176 million USD. Chart 2 - Turkey Woodworking Machinery Production

Turkey Woodworking Machinery Exportation Total exportation in 2016 increased 9,33 % compared to the previous year and became 70,7 million USD.

30

www.aimsad.org


WOODWORKING MACHINERY SECTOR STATISTICS REPORT

Chart 3- Woodworking Machinery Exportation

Table 3 - Turkey Woodworking Machinery Exportation - Distribution in accordance with Product Groups (USD) GTIP

2011

%

2012

%

2013

%

846510

5.153.490

56,8

6.126.114

18,9

7.275.049

18,8 6.458.132

846591

21.873.861 20,5

27.502.323 25,7

28.063.752

2,0

25.434.131 -9,4

19.617.523 -22,9 20.316.155 3,6

846592

10.942.194 11,6

13.662.611 24,9

14.430.093

5,6

13.268.037 -8,1

10.541.717 -20,5 10.031.451 -4,8

846593

2.223.986

25,3

1.871.254

-15,9 2.663.083

42,3 1.877.742

-29,5 1.777.579

-5,3

846594

6.595.730

17,8

8.056.354

22,1

9.030.035

12,1 7.936.955

-12,1 5.593.591

-29,5 5.521.261

-1,3

846595

2.226.169

7,5

3.492.880

56,9

4.104.122

17,5 2.314.345

-43,6 2.183.947

-5,6

2.456.670

12,5

846596

2.049.454

31,8

2.458.674

20,0

1.731.566

-29,6 2.200.996

27,1

-24,2 1.982.112

18,8

846599

31.524.808 50,8

24.664.088 -21,8 27.125.890

10,0 21.448.409 -20,9 18.639.836 -13,1 19.973.111 7,2

TOTAL

82.589.692 30,8

87.834.298 6,4

7,5

94.423.590

2014

%

2015

-11,2 4.661.362

1.668.625

%

2016

-27,8 8.117.881

2.324.522

% 74,2

30,8

80.938.747 -14,3 64.684.180 -20,1 70.723.163 9,3

www.aimsad.org

31


WOODWORKING MACHINERY SECTOR STATISTICS REPORT

Chart 4 - Turkey Woodworking Machinery Exportation in 2016 Distribution in accordance with Product Groups

Table 4 - Top 10 Countries in Woodworking Machinery Exportation in 2016 (USD) Country Algeria Iranian Iraq Bulgaria Uzbekistan Romania Ukraine Italy Spain Saudi Arabia

32

www.aimsad.org

Value (USD) 5.622.813 4.188.544 3.575.581 3.323.321 2.533.525 2.177.615 2.096.886 2.066.986 1.875.698 1.869.223


WOODWORKING MACHINERY SECTOR STATISTICS REPORT

Turkey Woodworking Machinery Importation Total importation in 2016 decreased 23,29 % compared to the previous year and became 74 million USD. Chart 5 - Woodworking Machinery Importation between the years of 2011-2016

Table 5 - Top 10 Countries in Woodworking Machinery Importation in 2016 (USD) Value (USD) 34.770.611 16.793.705 9.557.446 3.985.436 2.315.396 1.986.887 757.350 745.028 706.856 379.021

Country Italy Germany China Austria Spain Taiwan USA Poland Switzerland England

Table 6 - Turkey Woodworking Machinery Importation - Distribution in accordance with Product Groups (USD) GT‹P

2011

2012

%

2013

%

2014

846510

26.032.991 4,2

25.031.249

-3,8

25.108.524

0,3

33.891.990 35,0 18.123.253

846591

21.352.461 56,3

15.518.640

-27,3 26.211.613

68,9 24.944.799 -4,8

846592

13.887.194 73,4

5.618.443

-59,5 11.050.350

96,7 7.202.113 -34,8 7.464.631

3,6

5.762.597

-22,8

846593

14.405.150 267,9

11.045.139

-23,3 11.263.110

2,0

13.136.016 16,6 6.536.092

-50,2 3.967.173

-39,3

846594

48.988.479 501,8

22.284.391

-54,5 22.263.519

-0,1 13.355.806 -40,0 5.352.415

-59,9 6.193.189

15,7

846595

7.424.390 54,7

6.370.078

-14,2 9.793.649

53,7 10.013.871 2,2

8.768.770

-12,4 7.142.809

-18,5

846596

16.832.546 1.638,80 3.019.098

-82,1 1.325.818

-56,1 2.091.417 57,7 1.281.587

-38,7 2.930.675

128,7

846599

38.723.694 41,4

32.667.888

-15,6 31.896.532

-2,4 43.137.031 35,2 29.672.010

TOTAL

187.646.905104,2

121.554.926 -35,2 138.913.115 14,3 147.773.043 6,4

%

%

2015 19.481.303

96.680.061

%

2016

%

-46,5 10.977.946 -39,4 -21,9 13.688.345 -29,7

-31,2 23.498.994 -20,8 -34,6 74.161.728 -23,3

www.aimsad.org

33


WOODWORKING MACHINERY SECTOR STATISTICS REPORT

Chart 6 - Turkey Woodworking Machinery Importation in 2016 Distribution in accordance with Product Groups

Chart 7 - Woodworking Machinery Domestic Sales

34

www.aimsad.org


WOODWORKING MACHINERY SECTOR STATISTICS REPORT

The Position of Turkish Woodworking Machinery Sector in the World World Woodworking Machinery Export Total world exports in 2016 was realized as 6.8 Billion USD in total. The first three countries were Germany, China and Italy. Turkey is the 14th. country among these countries. In 2016 there was decrease in exports for US and Canada countries. Chart 7- List of Top Ten Countries in World Woodworking Machinery Exports (USD) SÄąra No Countries

2012

2013

2014

2015

2016

1

Germany

1.537.659.000

1.652.746.000

1.730.685.000

1.470.707.000

1.645.314.000

2

China

743.968.000

882.467.000

1.534.212.000

1.240.543.000

1.285.428.000

3

Italy

1.146.748.000

1.126.589.000

1.220.768.000

1.157.081.000

1.236.301.000

4

Taiwan

484.849.000

506.088.000

584.359.000

520.576.000

521.465.000

5

Austria

370.191.000

375.736.000

437.044.000

389.955.000

420.421.000

6

USA

278.091.000

248.375.000

246.304.000

234.982.000

218.769.000

7

Japan

238.145.000

189.345.000

152.276.000

132.535.000

141.056.000

8

Canada

113.931.000

109.963.000

144.894.000

148.017.000

137.949.000

9

Spain

94.327.000

68.221.000

110.923.000

95.095.000

101.215.000

10

Switzerland

77.548.000

87.501.000

84.417.000

86.676.000

88.141.000

14

Turkey

87.834.000

94.424.000

80.939.000

64.778.000

70.774.000

6.302.283.000

6.415.743.000

7.426.097.000

6.479.714.000

6.830.532.000

Total World Exports

Total world imports in 2016 was realized as 6.4 Billion USD in total. The first three countries were Germany, USA and China. Turkey is the 22nd. country among these countries. In 2016 there was decrease in imports for China, Russia, Canada and Turkey countries. Chart 8- List of Top Ten Countries in World Woodworking Machinery Imports (USD) No.

Countries

2012

2013

2014

2015

2016

1

USA

836.222.000

947.013.000

1.092.991.000

1.142.713.000

1.230.035.000

2

Germany

313.355.000

365.256.000

356.929.000

310.119.000

346.163.000

3

China

466.044.000

423.846.000

371.124.000

359.651.000

327.374.000

4

Vietnamese

172.161.000

113.495.000

140.772.000

233.005.000

293.621.000

5

United Kingdom

131.777.000

139.894.000

243.967.000

220.308.000

246.255.000

6

Russia

679.816.000

508.786.000

535.188.000

322.253.000

246.161.000

7

Canada

239.580.000

260.223.000

255.629.000

245.723.000

241.182.000

8

France

248.957.000

222.409.000

248.730.000

199.785.000

217.648.000

9

Poland

140.138.000

157.479.000

203.576.000

160.358.000

162.259.000

10

Australia

110.933.000

101.377.000

125.714.000

128.404.000

143.743.000

22

Turkey

121.555.000

138.913.000

147.773.000

96.680.000

74.163.000

6.696.940.000

6.447.580.000

6.852.314.000

6.337.479.000

6.414.564.000

Total World Imports

www.aimsad.org

35


ALFABET‹K F‹RMA ‹NDEKS‹ ALPHABETICAL COMPANY INDEX REKLAM SAYFASI ADV. PAGE ABM MAK‹NE SAN. VE T‹C. A.fi. .................... 232 - ARKA KAPAK ‹Ç‹ / INSIDE BACK COVER

F‹RMA SAYFASI COMPANY PAGE ..... 49

AC ‹HRACAT ‹THALAT VE PAZ. LTD. fiT‹.

...................................................... 108 - 109

.....

50

ÖN KAPAK ‹Ç‹ / INSIDE FRONT COVER, 110 - 117

.....

51

.......................................... 118 - 119

.....

52

......................... 120 - 121

.....

53

..................................... 122 - 123

AES ELEKT. ve MAK. SAN. T‹C. A.fi . ......

A‹RPAK HAV. VE F‹LTRE S‹S. SAN. T‹C. LTD. fiT‹.

AKEMSAN A⁄AÇ MAK. ‹ML. SAN. T‹C. VE PAZ. LTD. fiT‹. ALTERNAT‹F MAK. SAN. VE DAN. H‹ZM. LTD. fiT‹.

.....

54

..................................................................................

55

ARTEMAK MAK‹NE SANAY‹ T‹C. LTD. fiT‹. .................................................................................... .....

56

AS MAK. SAN. VE TEKN‹K H‹ZMETLER T‹C. LTD. fiT‹.

57

ANKES KES‹C‹ TAKIM SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹.

............................................ 124 - 129

AS METAL A⁄AÇ MAK. SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. BALA MAK‹NA SANAY‹‹ T‹C. LTD. fiT‹.

58 59

.................................... 130 - 131

.....

60

.............................................. 132 - 133

.....

61

............................................................ 134 - 135

.....

62

............................................ 136 - 137

.....

63

.....................................................

64

BSA MAK. ‹Nfi. VE B‹LG‹SAYAR T‹C. LTD. fiT‹. CANMAKSAN MÜH. MAK. SAN. T‹C. LTD. fiT‹.

ÇET‹NMAK MAK‹NA YEDEK PARÇA SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹.

5, 138 - 141

.....

65

EDDA MAK‹NE AMBALAJ SAN. T‹C. LTD. fiT‹. ................................................ 142 - 143

.....

66

............................................ 144 - 145

.....

67

.......................................................

68

D‹NÇMAK MAK. SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹.

..................................................

EM‹N TOSUN MAK‹NE SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹.

ERG‹LSAN KES‹C‹ TAKIM VE KALIP ‹ML. SAN. T‹C. LTD. fiT‹.

FEN‹fi AHfiAP PVC ALÜM‹NYUM ‹fiL. MAK. SAN. T‹C. A.fi. ........................... 146 - 155

.....

69

............................................... 156 - 157

.....

70

........................................................................................................ 158 - 161

.....

71

.....

72

.....

73

HASMAK EL MAK‹NELER‹ SAN. T‹C. LTD. fiT‹. .....................................................................................

74

H‹ZMET H‹M MAK. VE TEKST‹L SAN. T‹C. LTD. fiT‹.

.......................................................................

75

...........................................................................

76

F.N.T. AHfiAP ‹fiLEME MAK. SAN. VE T‹C. A.fi. FORM MAK‹NE

GÜMÜfi MARANGOZ MAK. ‹ML. ‹Nfi. ‹TH. ‹HR. SAN. T‹C. LTD. fiT‹. ........ HASDEM MAK‹NA ‹MALAT SAN. LTD. fiT‹.

.................................................... 162 - 163

KADROMAK MAK‹NE SAN. VE DIfi T‹C. LTD. fiT‹.

KLK GRUP MAK‹NA SAN. T‹C. LTD. fiT‹. ......................................................... 164 - 165 KRC CNC - ALTELSAN ENERJ‹ TES. TAH. TUR. T‹C. SAN. LTD. fiT‹. ....... 166 - 167

36

....

...............................................................................................

BIESSE TURKEY MAK‹NE T‹CARET VE SANAY‹ A.fi. BUP KES‹C‹ TAKIMLAR SAN. LTD. fiT‹.

.....................................................................

www.aimsad.org

..... .....

77 78


ALFABET‹K F‹RMA ‹NDEKS‹ ALPHABETICAL COMPANY INDEX

LEITZ KES‹C‹ TAKIMLAR SAN. VE T‹C. A.fi. L‹GNO MAK. SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹.

MAKEL MOB‹LYA MAK. SAN. VE T‹C. A.fi. M‹MÇEKO MAK‹NA ‹MALATI VE T‹C.

.................................................

............................................................

170 - 173

.....

80

...................................................

174 - 179

.....

81

..........................................................

180 - 181

......

82

182- 185

.....

83

.................................................................................................. .....

84

N.F.M. MIZRAK MAK. SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. NARTUGAN MAK. SAN. LTD. fiT‹.

REKLAM F‹RMA SAYFASI SAYFASI ADV. COMPANY PAGE PAGE 168 - 169 ..... 79

.............................................

NETMAK KES‹C‹ TAKIM ‹MALAT PAZARLAMA LTD. fiT‹.

........................

.....

85

NETMAK ENDÜSTR‹ VE AHfiAP MAK‹NALARI SAN. T‹C. A.fi. .........................................................

86

OMAKSAN AHfiAP ‹fiLEME MAK‹NE SAN. T‹C. LTD. fiT‹. .........................

.....

87

ONURSAL KONVEYÖR MOB‹LYA MAK‹NELER‹ SAN. T‹C. LTD. fiT‹. ..................................... .....

88

ORENT ORMAN ÜRÜNLERI MAK. T‹C. SAN. LTD. fiT‹.

190 - 193

.....

89

ÖKG. ÖZKONYALILAR GRUP MAK. SAN. T‹C. ‹TH. ‹HR. LTD. fiT‹. ...............................................

90

ÖZ ANADOLU GRUP MAK‹NA SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. ..............................

196 - 197

.....

91

PLASMEK MAK‹NA SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. ....................................................

198 - 199

.....

92

SAF TEKN‹K TOZ EMME S‹STEMLER‹ SAN. T‹C. LTD. fiT‹. .........................

200 - 201

.....

93

SONAR ELEKTRON‹K VE MAK‹NA SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. ......................

202 - 203

.....

94

TEKNOMAK MOB‹LYA MAK. KES‹C‹ TAKIMLAR SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹.

204 - 207

.....

95

............................................................... .....

96

TERVELL‹ ENDÜSTR‹YEL ÜRÜNLER DIfi T‹C. LTD. fiT‹. T‹MSAN TEKN‹K ‹Nfi. MAK. SAN. LTD. fiT‹.

...........................

186 - 189

194 - 195

.............................................

208 - 209

.....

97

...........................................

210 - 211

.....

98

...........................................................

212 - 215

.....

99

TURHAN MAK‹NE SANAY‹ VE T‹CARET A.fi. .................................................

216 - 217

..... 100

.................... 7, 218 - 221

..... 101

TÖRK MAK‹NE SANAY‹ VE T‹C. ANON‹M fiT‹. TURANLAR MAK. SAN. VE T‹C. A.fi.

UN‹MAK MÜHEND‹SL‹K H‹Z. VE MAK. SAN. T‹C. LTD. fiT‹.

UV TEKNOLOJI K‹MYA MAK‹NE SAN. T‹C. ‹TH. ‹HR. A.fi. ............................................................... 102 ...............................

222 - 223

..... 103

ÜNVER A⁄AÇ ‹fiLEME MAK‹NALARI SAN. T‹C. LTD. fiT‹. ...........................

224 - 225

..... 104

ÜSTÜNKARLI MAK‹NE A.fi. ...................................................................................

226 - 227

..... 105

ÜNALSAN METAL VE A⁄AÇ ‹fiLEME MAK. LTD. fiT‹.

VERMAK MAK‹NE PLAST‹K SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. ...................................................................................... 106 VMM VAROL MAK‹NA SAN. T‹C. LTD. fiT‹. .....................................................

228 - 231

..... 107

www.aimsad.org

37


ÜRÜN ‹NDEKS‹ PRODUCT INDEX CODE

ÜRÜN KATEGOR‹S‹ / PRODUCT CATEGORIES

01 01.01

TOMRUK ‹fiLEME MAK‹NELER‹ / LOG PROCESSING MACHINES ‹fiLEME MERKEZ‹ / MACHINING CENTER 51 AES ELEKTRON‹K ve MAK‹NA SAN. T‹C. A.fi. 86 NETMAK ENDÜSTR‹ VE AHfiAP MAK‹NALARI SAN. T‹C. A.fi. DA‹RESEL TESTERE MAK‹NELER‹ / CIRCULAR SAW MACHINES 71 FORM MAK‹NE 105 ÜSTÜNKARLI MAK‹NE A.fi. fiER‹T TESTERE MAK‹NELER‹ / BAND SAW MACHINES 53 AKEMSAN A⁄AÇ MAK. ‹ML. SAN. T‹C. VE PAZ. LTD. fiT‹. 71 FORM MAK‹NE 95 TEKNOMAK MOB‹LYA MAK. KES‹C‹ TAKIMLAR SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. 105 ÜSTÜNKARLI MAK‹NE A.fi. KONVEYÖR VE TAfiIMA S‹STEMLER‹ / CONVEYOR & CARRIYING SYSTEMS 53 AKEMSAN A⁄AÇ MAK. ‹ML. SAN. T‹C. VE PAZ. LTD. fiT‹. 71 FORM MAK‹NE 86 NETMAK ENDÜSTR‹ VE AHfiAP MAK‹NALARI SAN. T‹C. A.fi. 105 ÜSTÜNKARLI MAK‹NE A.fi. MAS‹F VE KAPLAMA ‹fiLEME MAK. / SOLID AND VENEER PROCESSING MACHINES ‹fiLEME MERKEZ‹ / MACHINING CENTER 50 AC ‹HRACAT ‹THALAT VE PAZ. LTD. fiT‹. 51 AES ELEKTRON‹K ve MAK‹NA SAN. T‹C. A.fi. 56 ARTEMAK MAK‹NE SANAY‹ T‹C. LTD. fiT‹. 78 KRC CNC - ALTELSAN ENERJ‹ TES‹SLER TAH. TUR. T‹C. SAN. LTD. fiT‹. 81 MAKEL MOB‹LYA MAK. SAN. VE T‹C. A.fi. 86 NETMAK ENDÜSTR‹ VE AHfiAP MAK‹NALARI SAN. T‹C. A.fi. 96 TERVELL‹ ENDÜSTR‹YEL ÜRÜNLER DIfi T‹C. LTD. fiT‹. 98 TÖRK MAK‹NE SANAY‹ VE T‹C. ANON‹M fiT‹. 100 TURHAN MAK‹NE SANAY‹ VE T‹CARET A.fi. 107 VMM VAROL MAK‹NA SAN. T‹C. LTD. fiT‹. DA‹RESEL TESTERE MAK‹NELER‹ / CIRCULAR SAW MACHINES 50 AC ‹HRACAT ‹THALAT VE PAZ. LTD. fiT‹. 58 AS METAL A⁄AÇ MAK. SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. 67 EM‹N TOSUN MAK‹NE SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. 69 FEN‹fi AHfiAP PVC ALÜM‹NYUM ‹fiL. MAK. SAN. T‹C. A.fi. 71 FORM MAK‹NE 73 HASDEM MAK‹NA ‹MALAT SAN. LTD. fiT‹. 81 MAKEL MOB‹LYA MAK. SAN. VE T‹C. A.fi. 83 N.F.M. MIZRAK MAK. SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. 90 ÖKG. ÖZKONYALILAR GRUP MAK. SAN. T‹C. ‹TH. ‹HR. LTD. fiT‹. 98 TÖRK MAK‹NE SANAY‹ VE T‹C. ANON‹M fiT‹. 104 ÜNVER A⁄AÇ ‹fiLEME MAK‹NALARI SAN. T‹C. LTD. fiT‹. fiER‹T TESTERE MAK‹NELER‹ / BAND SAW MACHINES 53 AKEMSAN A⁄AÇ MAK. ‹ML. SAN. T‹C. VE PAZ. LTD. fiT‹. 70 F.N.T. AHfiAP ‹fiLEME MAK. SAN. VE T‹C. A.fi. 71 FORM MAK‹NE 73 HASDEM MAK‹NA ‹MALAT SAN. LTD. fiT‹.

01.02.01

01.02.02

01.04

02 02.01

02.02.01

02.02.02

38

www.aimsad.org


ÜRÜN ‹NDEKS‹ PRODUCT INDEX CODE

ÜRÜN KATEGOR‹S‹ / PRODUCT CATEGORIES

02.02.02

fiER‹T TESTERE MAK‹NELER‹ / BAND SAW MACHINES 81 MAKEL MOB‹LYA MAK. SAN. VE T‹C. A.fi. 95 TEKNOMAK MOB‹LYA MAK. KES‹C‹ TAKIMLAR SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. 105 ÜSTÜNKARLI MAK‹NE A.fi. ÇOKLU D‹LME MAK‹NELER‹ / MULTIPLE RIP SAW MACHINES 53 AKEMSAN A⁄AÇ MAK. ‹ML. SAN. T‹C. VE PAZ. LTD. fiT‹. 60 BIESSE TURKEY MAK‹NE T‹CARET VE SANAY‹ A.fi. 71 FORM MAK‹NE 105 ÜSTÜNKARLI MAK‹NE A.fi. G‹YOT‹N KESME / GUILLOTINE CUTTING 58 AS METAL A⁄AÇ MAK. SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. 70 F.N.T. AHfiAP ‹fiLEME MAK. SAN. VE T‹C. A.fi. 81 MAKEL MOB‹LYA MAK. SAN. VE T‹C. A.fi. FREZE MAK‹NES‹ / MILLING MACHINES 54 ALTERNAT‹F MAK. SAN. VE DAN. H‹ZM. LTD. fiT‹. 58 AS METAL A⁄AÇ MAK. SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. 60 BIESSE TURKEY MAK‹NE T‹CARET VE SANAY‹ A.fi. 64 ÇET‹NMAK MAK‹NA YEDEK PARÇA SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. 65 D‹NÇMAK MAK. SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. 76 KADROMAK MAK‹NE SAN. VE DIfi T‹C. LTD. fiT‹. 80 L‹GNO MAK. SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. 81 MAKEL MOB‹LYA MAK. SAN. VE T‹C. A.fi. 86 NETMAK ENDÜSTR‹ VE AHfiAP MAK‹NALARI SAN. T‹C. A.fi. 95 TEKNOMAK MOB‹LYA MAK. KES‹C‹ TAKIMLAR SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. 107 VMM VAROL MAK‹NA SAN. T‹C. LTD. fiT‹. PLANYA MAK‹NES‹ / PLANNING MACHINES 64 ÇET‹NMAK MAK‹NA YEDEK PARÇA SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. 73 HASDEM MAK‹NA ‹MALAT SAN. LTD. fiT‹. 81 MAKEL MOB‹LYA MAK. SAN. VE T‹C. A.fi. 83 N.F.M. MIZRAK MAK. SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. 86 NETMAK ENDÜSTR‹ VE AHfiAP MAK‹NALARI SAN. T‹C. A.fi. KALINLIK MAK‹NES‹ / FEELER MACHINES 64 ÇET‹NMAK MAK‹NA YEDEK PARÇA SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. 81 MAKEL MOB‹LYA MAK. SAN. VE T‹C. A.fi. 83 N.F.M. MIZRAK MAK. SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. 86 NETMAK ENDÜSTR‹ VE AHfiAP MAK‹NALARI SAN. T‹C. A.fi. TORNA MAK‹NES‹ / TURNING MACHINES 65 D‹NÇMAK MAK. SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. 81 MAKEL MOB‹LYA MAK. SAN. VE T‹C. A.fi. 107 VMM VAROL MAK‹NA SAN. T‹C. LTD. fiT‹. KENAR YAPIfiTIRMA VE B‹RLEfiT‹RME MAK. / EDGE BANDING & ASSEMBLING MACH. 50 AC ‹HRACAT ‹THALAT VE PAZ. LTD. fiT‹. 58 AS METAL A⁄AÇ MAK. SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. 69 FEN‹fi AHfiAP PVC ALÜM‹NYUM ‹fiL. MAK. SAN. T‹C. A.fi. 70 F.N.T. AHfiAP ‹fiLEME MAK. SAN. VE T‹C. A.fi. 72 GÜMÜfi MARANGOZ MAK‹NALARI ‹MALAT ‹Nfi. ‹TH. ‹HR. SAN. T‹C. LTD. fiT‹.

02.02.03

02.02.04

02.03.01

02.03.02

02.03.03

02.03.04

02.04

www.aimsad.org

39


ÜRÜN ‹NDEKS‹ PRODUCT INDEX CODE

ÜRÜN KATEGOR‹S‹ / PRODUCT CATEGORIES

02.04

KENAR YAPIfiTIRMA VE B‹RLEfiT‹RME MAK. / EDGE BANDING & ASSEMBLING MACH. 73 HASDEM MAK‹NA ‹MALAT SAN. LTD. fiT‹. 75 H‹ZMET H‹M MAK. VE TEKST‹L SAN. T‹C. LTD. fiT‹. 77 KLK GRUP MAK‹NA SAN. T‹C. LTD. fiT‹. 81 MAKEL MOB‹LYA MAK. SAN. VE T‹C. A.fi. 82 M‹MÇEKO MAK‹NA ‹MALATI VE T‹C. 83 N.F.M. MIZRAK MAK. SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. 90 ÖKG. ÖZKONYALILAR GRUP MAK. SAN. T‹C. ‹TH. ‹HR. LTD. fiT‹. 91 ÖZ ANADOLU GRUP MAK‹NA SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. 98 TÖRK MAK‹NE SANAY‹ VE T‹C. ANON‹M fiT‹. 99 TURANLAR MAK. SAN. VE T‹C. A.fi. 104 ÜNVER A⁄AÇ ‹fiLEME MAK‹NALARI SAN. T‹C. LTD. fiT‹. DEL‹K DELME VE ZIVANALAMA MAK. / DRILLING & MORTICING MACHINES 50 AC ‹HRACAT ‹THALAT VE PAZ. LTD. fiT‹. 51 AES ELEKTRON‹K ve MAK‹NA SAN. T‹C. A.fi. 56 ARTEMAK MAK‹NE SANAY‹ T‹C. LTD. fiT‹. 65 D‹NÇMAK MAK. SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. 67 EM‹N TOSUN MAK‹NE SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. 71 FEN‹fi AHfiAP PVC ALÜM‹NYUM ‹fiL. MAK. SAN. T‹C. A.fi. 73 HASDEM MAK‹NA ‹MALAT SAN. LTD. fiT‹. 74 HASMAK EL MAK‹NELER‹ SAN. T‹C. LTD. fiT‹. 75 H‹ZMET H‹M MAK. VE TEKST‹L SAN. T‹C. LTD. fiT‹. 81 MAKEL MOB‹LYA MAK. SAN. VE T‹C. A.fi. 83 N.F.M. MIZRAK MAK. SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. 87 OMAKSAN AHfiAP ‹fiLEME MAK‹NE SAN. T‹C. LTD. fiT‹. 98 TÖRK MAK‹NE SANAY‹ VE T‹C. ANON‹M fiT‹. 99 TURANLAR MAK. SAN. VE T‹C. A.fi. 104 ÜNVER A⁄AÇ ‹fiLEME MAK‹NALARI SAN. T‹C. LTD. fiT‹. PRES MAK‹NELER‹ / PRESS MACHINES 50 AC ‹HRACAT ‹THALAT VE PAZ. LTD. fiT‹. 54 ALTERNAT‹F MAK. SAN. VE DAN. H‹ZM. LTD. fiT‹. 58 AS METAL A⁄AÇ MAK. SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. 63 CANMAKSAN MÜH. MAK. SAN. T‹C. LTD. fiT‹. 65 D‹NÇMAK MAK. SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. 81 MAKEL MOB‹LYA MAK. SAN. VE T‹C. A.fi. 107 VMM VAROL MAK‹NA SAN. T‹C. LTD. fiT‹. TUTKAL SÜRME MAK‹NELER‹ / GLUEING MACHINES 58 AS METAL A⁄AÇ MAK. SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. 63 CANMAKSAN MÜH. MAK. SAN. T‹C. LTD. fiT‹. 82 M‹MÇEKO MAK‹NA ‹MALATI VE T‹C. 101 UN‹MAK MÜHEND‹SL‹K H‹Z. VE MAK. SAN. T‹C. LTD. fiT‹. 106 VERMAK MAK‹NE PLAST‹K SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. KAPLAMA - B‹RLEfiT‹RME VE SARMA MAK. / WRAPPING & LAMINATION MACH. 58 AS METAL A⁄AÇ MAK. SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. 70 F.N.T. AHfiAP ‹fiLEME MAK. SAN. VE T‹C. A.fi. 76 KADROMAK MAK‹NE SAN. VE DIfi T‹C. LTD. fiT‹.

02.05

02.06

02.07

02.08

40

www.aimsad.org


ÜRÜN ‹NDEKS‹ PRODUCT INDEX CODE

ÜRÜN KATEGOR‹S‹ / PRODUCT CATEGORIES

02.08

KAPLAMA - B‹RLEfiT‹RME VE SARMA MAK. / WRAPPING & LAMINATION MACH. 81 MAKEL MOB‹LYA MAK. SAN. VE T‹C. A.fi. 92 PLASMEK MAK‹NA SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. 100 TURHAN MAK‹NE SANAY‹ VE T‹CARET A.fi. 101 UN‹MAK MÜHEND‹SL‹K H‹Z. VE MAK. SAN. T‹C. LTD. fiT‹. 106 VERMAK MAK‹NE PLAST‹K SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. 107 VMM VAROL MAK‹NA SAN. T‹C. LTD. fiT‹. KURUTMA VE EMPRENYE S‹STEMLER‹ / DRIERS & IMPREGNATION SYSTEMS 89 ORENT ORMAN ÜRÜNLERI MAK. T‹C. SAN. LTD. fiT‹. 94 SONAR ELEKTRON‹K VE MAK‹NA SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. 97 T‹MSAN TEKN‹K ‹Nfi. MAK. SAN. LTD. fiT‹. 102 UV TEKNOLOJI K‹MYA MAK‹NE SAN. T‹C. ‹TH. ‹HR. A.fi. YÜKSEK FREKANS JENERATÖRLER‹ / HIGH FREQUENCY GENERATORS 94 SONAR ELEKTRON‹K VE MAK‹NA SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. ÇAKMA, V‹DALAMA VE ZIMBALAMA MAK. / NAILING, SCREWING & PUNCHING MACH. 50 AC ‹HRACAT ‹THALAT VE PAZ. LTD. fiT‹. 71 FORM MAK‹NE 97 T‹MSAN TEKN‹K ‹Nfi. MAK. SAN. LTD. fiT‹. HAZIR PANEL ‹fiLEME MAK‹NELER‹ / BASE PANEL PROCESSING MACHINES ‹fiLEME MERKEZ‹ / MACHINING CENTER 50 AC ‹HRACAT ‹THALAT VE PAZ. LTD. fiT‹. 51 AES ELEKTRON‹K ve MAK‹NA SAN. T‹C. A.fi. 56 ARTEMAK MAK‹NE SANAY‹ T‹C. LTD. fiT‹. 64 ÇET‹NMAK MAK‹NA YEDEK PARÇA SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. 76 KADROMAK MAK‹NE SAN. VE DIfi T‹C. LTD. fiT‹. 78 KRC CNC - ALTELSAN ENERJ‹ TES‹SLER TAH. TUR. T‹C. SAN. LTD. fiT‹. 81 MAKEL MOB‹LYA MAK. SAN. VE T‹C. A.fi. 86 NETMAK ENDÜSTR‹ VE AHfiAP MAK‹NALARI SAN. T‹C. A.fi. 95 TEKNOMAK MOB‹LYA MAK. KES‹C‹ TAKIMLAR SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. 96 TERVELL‹ ENDÜSTR‹YEL ÜRÜNLER DIfi T‹C. LTD. fiT‹. 98 TÖRK MAK‹NE SANAY‹ VE T‹C. ANON‹M fiT‹. 100 TURHAN MAK‹NE SANAY‹ VE T‹CARET A.fi. 107 VMM VAROL MAK‹NA SAN. T‹C. LTD. fiT‹. DA‹RESEL TESTERE MAK‹NELER‹ / CIRCULAR SAW MACHINES 50 AC ‹HRACAT ‹THALAT VE PAZ. LTD. fiT‹. 54 ALTERNAT‹F MAK. SAN. VE DAN. H‹ZM. LTD. fiT‹. 58 AS METAL A⁄AÇ MAK. SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. 59 BALA MAK‹NA SANAY‹‹ T‹C. LTD. fiT‹. 60 BIESSE TURKEY MAK‹NE T‹CARET VE SANAY‹ A.fi. 64 ÇET‹NMAK MAK‹NA YEDEK PARÇA SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. 67 EM‹N TOSUN MAK‹NE SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. 69 FEN‹fi AHfiAP PVC ALÜM‹NYUM ‹fiL. MAK. SAN. T‹C. A.fi. 70 F.N.T. AHfiAP ‹fiLEME MAK. SAN. VE T‹C. A.fi. 73 HASDEM MAK‹NA ‹MALAT SAN. LTD. fiT‹. 74 HASMAK EL MAK‹NELER‹ SAN. T‹C. LTD. fiT‹. 76 KADROMAK MAK‹NE SAN. VE DIfi T‹C. LTD. fiT‹.

02.09

02.10 02.11

03 03.01

03.02.01

www.aimsad.org

41


ÜRÜN ‹NDEKS‹ PRODUCT INDEX CODE

ÜRÜN KATEGOR‹S‹ / PRODUCT CATEGORIES

03.02.01

DA‹RESEL TESTERE MAK‹NELER‹ / CIRCULAR SAW MACHINES 80 L‹GNO MAK. SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. 81 MAKEL MOB‹LYA MAK. SAN. VE T‹C. A.fi. 83 N.F.M. MIZRAK MAK. SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. 90 ÖKG. ÖZKONYALILAR GRUP MAK. SAN. T‹C. ‹TH. ‹HR. LTD. fiT‹. 95 TEKNOMAK MOB‹LYA MAK. KES‹C‹ TAKIMLAR SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. 98 TÖRK MAK‹NE SANAY‹ VE T‹C. ANON‹M fiT‹. 99 TURANLAR MAK. SAN. VE T‹C. A.fi. 100 TURHAN MAK‹NE SANAY‹ VE T‹CARET A.fi. 104 ÜNVER A⁄AÇ ‹fiLEME MAK‹NALARI SAN. T‹C. LTD. fiT‹. 107 VMM VAROL MAK‹NA SAN. T‹C. LTD. fiT‹. fiER‹T TESTERE MAK‹NELER‹ / BAND SAW MACHINES 70 F.N.T. AHfiAP ‹fiLEME MAK. SAN. VE T‹C. A.fi. 73 HASDEM MAK‹NA ‹MALAT SAN. LTD. fiT‹. 81 MAKEL MOB‹LYA MAK. SAN. VE T‹C. A.fi. 95 TEKNOMAK MOB‹LYA MAK. KES‹C‹ TAKIMLAR SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. ÇOKLU D‹LME MAK‹NELER‹ / MULTIPLE RIP SAW MACHINES 53 AKEMSAN A⁄AÇ MAK. ‹ML. SAN. T‹C. VE PAZ. LTD. fiT‹. 71 FORM MAK‹NE 104 ÜNVER A⁄AÇ ‹fiLEME MAK‹NALARI SAN. T‹C. LTD. fiT‹. 105 ÜSTÜNKARLI MAK‹NE A.fi. 107 VMM VAROL MAK‹NA SAN. T‹C. LTD. fiT‹. FREZE MAK‹NES‹ / MILLING MACHINES 58 AS METAL A⁄AÇ MAK. SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. 64 ÇET‹NMAK MAK‹NA YEDEK PARÇA SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. 81 MAKEL MOB‹LYA MAK. SAN. VE T‹C. A.fi. 86 NETMAK ENDÜSTR‹ VE AHfiAP MAK‹NALARI SAN. T‹C. A.fi. 98 TÖRK MAK‹NE SANAY‹ VE T‹C. ANON‹M fiT‹. 99 TURANLAR MAK. SAN. VE T‹C. A.fi. KENAR YAPIfiTIRMA VE B‹RLEfiT‹RME MAK. / EDGE BANDING & ASSEMBLING MACH. 50 AC ‹HRACAT ‹THALAT VE PAZ. LTD. fiT‹. 54 ALTERNAT‹F MAK. SAN. VE DAN. H‹ZM. LTD. fiT‹. 56 ARTEMAK MAK‹NE SANAY‹ T‹C. LTD. fiT‹. 58 AS METAL A⁄AÇ MAK. SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. 60 BIESSE TURKEY MAK‹NE T‹CARET VE SANAY‹ A.fi. 64 ÇET‹NMAK MAK‹NA YEDEK PARÇA SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. 69 FEN‹fi AHfiAP PVC ALÜM‹NYUM ‹fiL. MAK. SAN. T‹C. A.fi. 72 GÜMÜfi MARANGOZ MAK‹NALARI ‹MALAT ‹Nfi. ‹TH. ‹HR. SAN. T‹C. LTD. fiT‹. 73 HASDEM MAK‹NA ‹MALAT SAN. LTD. fiT‹. 74 HASMAK EL MAK‹NELER‹ SAN. T‹C. LTD. fiT‹. 75 H‹ZMET H‹M MAK. VE TEKST‹L SAN. T‹C. LTD. fiT‹. 76 KADROMAK MAK‹NE SAN. VE DIfi T‹C. LTD. fiT‹. 77 KLK GRUP MAK‹NA SAN. T‹C. LTD. fiT‹. 80 L‹GNO MAK. SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. 81 MAKEL MOB‹LYA MAK. SAN. VE T‹C. A.fi. 82 M‹MÇEKO MAK‹NA ‹MALATI VE T‹C.

03.02.02

03.02.03

03.03.01

03.04

42

www.aimsad.org


ÜRÜN ‹NDEKS‹ PRODUCT INDEX CODE

ÜRÜN KATEGOR‹S‹ / PRODUCT CATEGORIES

03.04

KENAR YAPIfiTIRMA VE B‹RLEfiT‹RME MAK. / EDGE BANDING & ASSEMBLING MACH. N.F.M. MIZRAK MAK. SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. ÖKG. ÖZKONYALILAR GRUP MAK. SAN. T‹C. ‹TH. ‹HR. LTD. fiT‹. ÖZ ANADOLU GRUP MAK‹NA SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. TEKNOMAK MOB‹LYA MAK. KES‹C‹ TAKIMLAR SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. TÖRK MAK‹NE SANAY‹ VE T‹C. ANON‹M fiT‹. TURANLAR MAK. SAN. VE T‹C. A.fi. TURHAN MAK‹NE SANAY‹ VE T‹CARET A.fi. ÜNVER A⁄AÇ ‹fiLEME MAK‹NALARI SAN. T‹C. LTD. fiT‹. VMM VAROL MAK‹NA SAN. T‹C. LTD. fiT‹. DEL‹K DELME MAK‹NELER‹ / DRILLING MACHINES AC ‹HRACAT ‹THALAT VE PAZ. LTD. fiT‹. AES ELEKTRON‹K ve MAK‹NA SAN. T‹C. A.fi. ALTERNAT‹F MAK. SAN. VE DAN. H‹ZM. LTD. fiT‹. ARTEMAK MAK‹NE SANAY‹ T‹C. LTD. fiT‹. BIESSE TURKEY MAK‹NE T‹CARET VE SANAY‹ A.fi. ÇET‹NMAK MAK‹NA YEDEK PARÇA SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. EM‹N TOSUN MAK‹NE SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. FEN‹fi AHfiAP PVC ALÜM‹NYUM ‹fiL. MAK. SAN. T‹C. A.fi. F.N.T. AHfiAP ‹fiLEME MAK. SAN. VE T‹C. A.fi. HASDEM MAK‹NA ‹MALAT SAN. LTD. fiT‹. HASMAK EL MAK‹NELER‹ SAN. T‹C. LTD. fiT‹. KADROMAK MAK‹NE SAN. VE DIfi T‹C. LTD. fiT‹. L‹GNO MAK. SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. MAKEL MOB‹LYA MAK. SAN. VE T‹C. A.fi. OMAKSAN AHfiAP ‹fiLEME MAK‹NE SAN. T‹C. LTD. fiT‹. TEKNOMAK MOB‹LYA MAK. KES‹C‹ TAKIMLAR SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. TÖRK MAK‹NE SANAY‹ VE T‹C. ANON‹M fiT‹. TURANLAR MAK. SAN. VE T‹C. A.fi. TURHAN MAK‹NE SANAY‹ VE T‹CARET A.fi. ÜNVER A⁄AÇ ‹fiLEME MAK‹NALARI SAN. T‹C. LTD. fiT‹. VMM VAROL MAK‹NA SAN. T‹C. LTD. fiT‹. PRES MAK‹NELER‹ / PRESS MACHINES AC ‹HRACAT ‹THALAT VE PAZ. LTD. fiT‹. ALTERNAT‹F MAK. SAN. VE DAN. H‹ZM. LTD. fiT‹. AS METAL A⁄AÇ MAK. SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. ÇET‹NMAK MAK‹NA YEDEK PARÇA SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. KADROMAK MAK‹NE SAN. VE DIfi T‹C. LTD. fiT‹. MAKEL MOB‹LYA MAK. SAN. VE T‹C. A.fi. TEKNOMAK MOB‹LYA MAK. KES‹C‹ TAKIMLAR SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. TURHAN MAK‹NE SANAY‹ VE T‹CARET A.fi. VMM VAROL MAK‹NA SAN. T‹C. LTD. fiT‹. TUTKAL SÜRME MAK‹NELER‹ / GLUEING MACHINES AS METAL A⁄AÇ MAK. SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. CANMAKSAN MÜH. MAK. SAN. T‹C. LTD. fiT‹. M‹MÇEKO MAK‹NA ‹MALATI VE T‹C.

03.05

03.06

03.07

83 90 91 95 98 99 100 104 107 50 51 54 56 60 64 67 69 70 73 74 76 80 81 87 95 98 99 100 104 107 50 54 58 64 76 81 95 100 107 58 63 82

www.aimsad.org

43


ÜRÜN ‹NDEKS‹ PRODUCT INDEX CODE

ÜRÜN KATEGOR‹S‹ / PRODUCT CATEGORIES

03.07

TUTKAL SÜRME MAK‹NELER‹ / GLUEING MACHINES UN‹MAK MÜHEND‹SL‹K H‹Z. VE MAK. SAN. T‹C. LTD. fiT‹. VERMAK MAK‹NE PLAST‹K SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. VMM VAROL MAK‹NA SAN. T‹C. LTD. fiT‹. ÇAKMA, V‹DALAMA VE ZIMBALAMA MAK‹NELER‹ / NAILING, SCREWING & MACHINES AC ‹HRACAT ‹THALAT VE PAZ. LTD. fiT‹. FORM MAK‹NE T‹MSAN TEKN‹K ‹Nfi. MAK. SAN. LTD. fiT‹. HAZIRLAMA / FINISHING MAK‹NELER‹ / FINISHING MACHINES BOYA VE C‹LA S‹STEMLER‹ / COATING AND POLISHING SYSTEMS AC ‹HRACAT ‹THALAT VE PAZ. LTD. fiT‹. A‹RPAK HAV. VE F‹LTRE S‹S. SAN. T‹C. LTD. fiT‹. BIESSE TURKEY MAK‹NE T‹CARET VE SANAY‹ A.fi. ÇET‹NMAK MAK‹NA YEDEK PARÇA SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. KADROMAK MAK‹NE SAN. VE DIfi T‹C. LTD. fiT‹. MAKEL MOB‹LYA MAK. SAN. VE T‹C. A.fi. TEKNOMAK MOB‹LYA MAK. KES‹C‹ TAKIMLAR SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. T‹MSAN TEKN‹K ‹Nfi. MAK. SAN. LTD. fiT‹. TURHAN MAK‹NE SANAY‹ VE T‹CARET A.fi. UV TEKNOLOJI K‹MYA MAK‹NE SAN. T‹C. ‹TH. ‹HR. A.fi. VMM VAROL MAK‹NA SAN. T‹C. LTD. fiT‹. ZIMPARA MAK‹NELER‹ / SANDING MACHINES AC ‹HRACAT ‹THALAT VE PAZ. LTD. fiT‹. ALTERNAT‹F MAK. SAN. VE DAN. H‹ZM. LTD. fiT‹. AS METAL A⁄AÇ MAK. SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. BIESSE TURKEY MAK‹NE T‹CARET VE SANAY‹ A.fi. ÇET‹NMAK MAK‹NA YEDEK PARÇA SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. D‹NÇMAK MAK. SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. FEN‹fi AHfiAP PVC ALÜM‹NYUM ‹fiL. MAK. SAN. T‹C. A.fi. F.N.T. AHfiAP ‹fiLEME MAK. SAN. VE T‹C. A.fi. KADROMAK MAK‹NE SAN. VE DIfi T‹C. LTD. fiT‹. L‹GNO MAK. SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. MAKEL MOB‹LYA MAK. SAN. VE T‹C. A.fi. TEKNOMAK MOB‹LYA MAK. KES‹C‹ TAKIMLAR SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. TERVELL‹ ENDÜSTR‹YEL ÜRÜNLER DIfi T‹C. LTD. fiT‹. TURHAN MAK‹NE SANAY‹ VE T‹CARET A.fi. VMM VAROL MAK‹NA SAN. T‹C. LTD. fiT‹. PARLATMA MAK‹NELER‹ / POLISHING MACHINES AC ‹HRACAT ‹THALAT VE PAZ. LTD. fiT‹. SICAK LAM‹NASYON MAK‹NELER‹ / HOT LAMINATION MACHINES KADROMAK MAK‹NE SAN. VE DIfi T‹C. LTD. fiT‹. PLASMEK MAK‹NA SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. TURHAN MAK‹NE SANAY‹ VE T‹CARET A.fi. UN‹MAK MÜHEND‹SL‹K H‹Z. VE MAK. SAN. T‹C. LTD. fiT‹. VERMAK MAK‹NE PLAST‹K SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹.

03.08

04 04.01

04.02

04.03 04.04

44

www.aimsad.org

101 106 107

50 71 97

50 52 60 64 76 81 95 97 100 102 107 50 54 58 60 64 65 69 70 76 80 81 95 96 100 107 50 76 92 100 101 106


ÜRÜN ‹NDEKS‹ PRODUCT INDEX CODE

ÜRÜN KATEGOR‹S‹ / PRODUCT CATEGORIES

04.05

DESEN BASKI MAK‹NELER‹ / PATTERN PRINTING MACHINES 60 BIESSE TURKEY MAK‹NE T‹CARET VE SANAY‹ A.fi. 76 KADROMAK MAK‹NE SAN. VE DIfi T‹C. LTD. fiT‹. 81 MAKEL MOB‹LYA MAK. SAN. VE T‹C. A.fi. 107 VMM VAROL MAK‹NA SAN. T‹C. LTD. fiT‹. KURUTMA VE FLASH OFF S‹STEMLER / PAINT DRYING & FLASH OFF SYSTEMS 81 MAKEL MOB‹LYA MAK. SAN. VE T‹C. A.fi. 100 TURHAN MAK‹NE SANAY‹ VE T‹CARET A.fi. 102 UV TEKNOLOJI K‹MYA MAK‹NE SAN. T‹C. ‹TH. ‹HR. A.fi. 107 VMM VAROL MAK‹NA SAN. T‹C. LTD. fiT‹. YARDIMCI MAK‹NELER VE DONANIM / AUXILIARY MACHINES AND EQUIPMENTS TAKIM B‹LEME MAK‹NELER‹ / TOOL GRINDING MACHINES 49 ABM MAK‹NE SAN. VE T‹C. A.fi. 71 FORM MAK‹NA 86 NETMAK ENDÜSTR‹ VE AHfiAP MAK‹NALARI SAN. T‹C. A.fi. 107 VMM VAROL MAK‹NA SAN. T‹C. LTD. fiT‹. TAKIM KAYNAK MAK‹NELER‹ / TOOL WELDING MACHINES 49 ABM MAK‹NE SAN. VE T‹C. A.fi. 71 FORM MAK‹NA TOZ TOPLAMA, HAVALANDIRMA VE F‹LTRELEME S‹S. VE EK‹PMANLARI / DUST COLLECTOR, VENTILATION & FILTER SYSTEMS AND EQUIPMENTS 52 A‹RPAK HAV. VE F‹LTRE S‹S. SAN. T‹C. LTD. fiT‹. 58 AS METAL A⁄AÇ MAK. SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. 64 ÇET‹NMAK MAK‹NA YEDEK PARÇA SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. 71 FORM MAK‹NA 93 SAF TEKN‹K TOZ EMME S‹STEMLER‹ SAN. T‹C. LTD. fiT‹. 97 T‹MSAN TEKN‹K ‹Nfi. MAK. SAN. LTD. fiT‹. 103 ÜNALSAN METAL VE A⁄AÇ ‹fiLEME MAK. LTD. fiT‹. 107 VMM VAROL MAK‹NA SAN. T‹C. LTD. fiT‹. PAKETLEME VE AMBALAJ MAK‹NELER‹ / PACKAGING & WRAPPING MACHINES 66 EDDA MAK‹NE AMBALAJ SAN. T‹C. LTD. fiT‹. 76 KADROMAK MAK‹NE SAN. VE DIfi T‹C. LTD. fiT‹. 81 MAKEL MOB‹LYA MAK. SAN. VE T‹C. A.fi. 95 TEKNOMAK MOB‹LYA MAK. KES‹C‹ TAKIMLAR SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. 100 TURHAN MAK‹NE SANAY‹ VE T‹CARET A.fi. KIRMA VE PARÇALAMA MAK‹NELER‹ / SHREDDING & SPLITTING MACHINES 52 A‹RPAK HAV. VE F‹LTRE S‹S. SAN. T‹C. LTD. fiT‹. 97 T‹MSAN TEKN‹K ‹Nfi. MAK. SAN. LTD. fiT‹. BR‹KETLEME VE PELETLEME MAK. / BRIQUETTING & PELLETIZING MACHINES 97 T‹MSAN TEKN‹K ‹Nfi. MAK. SAN. LTD. fiT‹. KONVEYÖR, TAfiIMA VE ‹ST‹FLEME S‹ST. / CONVEYOR, CARRIYING & STOWAGE SYST. 57 AS MAK. SAN. VE TEKN‹K H‹ZMETLER T‹C. LTD. fiT‹. 58 AS METAL A⁄AÇ MAK. SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. 63 CANMAKSAN MÜH. MAK. SAN. T‹C. LTD. fiT‹. 71 FORM MAK‹NA 81 MAKEL MOB‹LYA MAK. SAN. VE T‹C. A.fi.

04.06

05 05.01

05.02

05.03

05.04

05.05

05.06 05.07

www.aimsad.org

45


ÜRÜN ‹NDEKS‹ PRODUCT INDEX CODE

ÜRÜN KATEGOR‹S‹ / PRODUCT CATEGORIES

05.07

KONVEYÖR, TAfiIMA VE ‹ST‹FLEME S‹ST. / CONVEYOR, CARRIYING & STOWAGE SYST. 86 NETMAK ENDÜSTR‹ VE AHfiAP MAK‹NALARI SAN. T‹C. A.fi. 88 ONURSAL KONVEYÖR MOB‹LYA MAK‹NELER‹ SAN. T‹C. LTD. fiT‹. 96 TERVELL‹ ENDÜSTR‹YEL ÜRÜNLER DIfi T‹C. LTD. fiT‹. 101 UN‹MAK MÜHEND‹SL‹K H‹Z. VE MAK. SAN. T‹C. LTD. fiT‹. 105 ÜSTÜNKARLI MAK‹NE A.fi. FOLYO D‹L‹MLEME MAK‹NES‹ / FOIL SLITTING MACHINES 100 TURHAN MAK‹NE SANAY‹ VE T‹CARET A.fi. 101 UN‹MAK MÜHEND‹SL‹K H‹Z. VE MAK. SAN. T‹C. LTD. fiT‹. 106 VERMAK MAK‹NE PLAST‹K SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. YAZILIM / SOFTWARES 51 AES ELEKTRON‹K ve MAK‹NA SAN. T‹C. A.fi. 61 BSA MAK. ‹Nfi. VE B‹LG‹SAYAR T‹C. LTD. fiT‹. 96 TERVELL‹ ENDÜSTR‹YEL ÜRÜNLER DIfi T‹C. LTD. fiT‹. ROBOT-OTOMASYON S‹STEMLER‹ / ROBOT - AUTOMATION SYSTEMS 51 AES ELEKTRON‹K ve MAK‹NA SAN. T‹C. A.fi. 57 AS MAK. SAN. VE TEKN‹K H‹ZMETLER T‹C. LTD. fiT‹. 58 AS METAL A⁄AÇ MAK. SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. 64 ÇET‹NMAK MAK‹NA YEDEK PARÇA SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. 76 KADROMAK MAK‹NE SAN. VE DIfi T‹C. LTD. fiT‹. 96 TERVELL‹ ENDÜSTR‹YEL ÜRÜNLER DIfi T‹C. LTD. fiT‹. 100 TURHAN MAK‹NE SANAY‹ VE T‹CARET A.fi. KES‹C‹ TAKIM VE TAKIM TUTUCULAR / CUTTING TOOLS AND TOOL HOLDERS DA‹RESEL TESTERELER / CIRCULAR SAW BLADES 55 ANKES KES‹C‹ TAKIM SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. 61 BUP KES‹C‹ TAKIMLAR SAN. LTD. fiT‹. 68 ERG‹LSAN KES‹C‹ TAKIM VE KALIP ‹ML. SAN. T‹C. LTD. fiT‹. 70 F.N.T. AHfiAP ‹fiLEME MAK. SAN. VE T‹C. A.fi. 79 LEITZ KES‹C‹ TAKIMLAR SAN. VE T‹C. A.fi. 85 NETMAK KES‹C‹ TAKIM ‹MALAT PAZARLAMA LTD. fiT‹. fiER‹T TESTERELER / BAND SAW BLADES 55 ANKES KES‹C‹ TAKIM SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. 68 ERG‹LSAN KES‹C‹ TAKIM VE KALIP ‹ML. SAN. T‹C. LTD. fiT‹. 70 F.N.T. AHfiAP ‹fiLEME MAK. SAN. VE T‹C. A.fi. 85 NETMAK KES‹C‹ TAKIM ‹MALAT PAZARLAMA LTD. fiT‹. FREZE TAKIMLARI / MILLING TOOLS 55 ANKES KES‹C‹ TAKIM SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. 61 BUP KES‹C‹ TAKIMLAR SAN. LTD. fiT‹. 68 ERG‹LSAN KES‹C‹ TAKIM VE KALIP ‹ML. SAN. T‹C. LTD. fiT‹. 70 F.N.T. AHfiAP ‹fiLEME MAK. SAN. VE T‹C. A.fi. 79 LEITZ KES‹C‹ TAKIMLAR SAN. VE T‹C. A.fi. 85 NETMAK KES‹C‹ TAKIM ‹MALAT PAZARLAMA LTD. fiT‹. 96 TERVELL‹ ENDÜSTR‹YEL ÜRÜNLER DIfi T‹C. LTD. fiT‹. J‹LET BIÇAKLAR / TURN BLADES 55 ANKES KES‹C‹ TAKIM SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. 61 BUP KES‹C‹ TAKIMLAR SAN. LTD. fiT‹.

05.08

05.09

05.10

06 06.01

06.02

06.03

06.04

46

www.aimsad.org


ÜRÜN ‹NDEKS‹ PRODUCT INDEX CODE

ÜRÜN KATEGOR‹S‹ / PRODUCT CATEGORIES

06.04

J‹LET BIÇAKLAR / TURN BLADES ERG‹LSAN KES‹C‹ TAKIM VE KALIP ‹ML. SAN. T‹C. LTD. fiT‹. F.N.T. AHfiAP ‹fiLEME MAK. SAN. VE T‹C. A.fi. LEITZ KES‹C‹ TAKIMLAR SAN. VE T‹C. A.fi. NETMAK KES‹C‹ TAKIM ‹MALAT PAZARLAMA LTD. fiT‹. DEL‹C‹ TAKIMLAR / DRILLING TOOLS ANKES KES‹C‹ TAKIM SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. BUP KES‹C‹ TAKIMLAR SAN. LTD. fiT‹. ERG‹LSAN KES‹C‹ TAKIM VE KALIP ‹ML. SAN. T‹C. LTD. fiT‹. F.N.T. AHfiAP ‹fiLEME MAK. SAN. VE T‹C. A.fi. LEITZ KES‹C‹ TAKIMLAR SAN. VE T‹C. A.fi. NETMAK KES‹C‹ TAKIM ‹MALAT PAZARLAMA LTD. fiT‹. TERVELL‹ ENDÜSTR‹YEL ÜRÜNLER DIfi T‹C. LTD. fiT‹. TAKIM TUTUCULAR / TOOL HOLDERS ANKES KES‹C‹ TAKIM SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. BUP KES‹C‹ TAKIMLAR SAN. LTD. fiT‹. ERG‹LSAN KES‹C‹ TAKIM VE KALIP ‹ML. SAN. T‹C. LTD. fiT‹. F.N.T. AHfiAP ‹fiLEME MAK. SAN. VE T‹C. A.fi. LEITZ KES‹C‹ TAKIMLAR SAN. VE T‹C. A.fi. NETMAK KES‹C‹ TAKIM ‹MALAT PAZARLAMA LTD. fiT‹. TERVELL‹ ENDÜSTR‹YEL ÜRÜNLER DIfi T‹C. LTD. fiT‹.

06.05

06.06

68 70 79 85 55 61 68 70 79 85 96 55 61 68 70 79 85 96

www.aimsad.org

47


ABM MAK‹NE SANAY‹ VE T‹CARET A.fi. F‹RMA TANITIMI

COMPANY INTRODUCTION

ABM 1965 yılında, ‹zmir'de merhum Saim Keflo€lu tarafından a€aç endüstrisine adımını atmıfltır. 50 yıldır Bileme Makineleri imalatında var olan ve bu varlı€ını kuruluflundan bu yana liderli€i ile devam ettiren ABM, teknik servis hizmeti ve yaygın satıfl ve satıfl sonrası a€ı ile bileme endüstrisinin geliflimine tüm sektörlerde öncülük eden bir dünya markasıdır. ABM'nin bu baflarısının sırrı; piyasanın gereksinimlerini iyi tespit edebilmesi ve teknolojik geliflmeleri yakından takip edip uygulamasıdır.

Since 1965, ABM has been serving the most advanced technologies of the world by producing grinding and welding machinery. With long-years know-how, we have always aimed at the best and the most advanced technology and also regarded the customer satisfaction as a priority. To help today's grinding and sawmill shops to become more profitable, we are proud to present to the world market the practical, ideal, the most competitive products and state-of-the-art technologies.

‹MALAT / PRODUCTION BAY‹ / AGENT‹THALAT / IMPORT H‹ZMET / SERVICE

‹HRACAT/EXPORT

ÜRÜNLER VE H‹ZMETLER / PRODUCTS AND SERVICES MARKA / BRAND

ÜRÜN / PRODUCT

CNC SERIES

DA‹RE TESTERE B‹LEME MAK‹NES‹ CIRCULAR SAW GRINDING MACHINE fiER‹T TESTERE B‹LEME MAK‹NES‹ BAND SAW GRINDING MACHINE BIÇAK B‹LEME MAK‹NES‹ KNIFE GRINDING MACHINE TAKIM B‹LEME MAK‹NES‹ TOOL GRINDING MACHINE

PNK SERIES OP SERIES UTB SERIES SPARQ SERIES

MENfiE‹ / ORIGIN

TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY PCD TAKIMLAR ‹Ç‹N EROZYON B‹LEME MAK‹NES‹ TÜRK‹YE EROSION GRINDING MACHINE FOR PCD TOOLS TURKEY

‹LET‹fi‹M / CONTACT A: ‹TOB 10011 Sok. No: 6 35477 Menderes - ‹ZM‹R / TÜRK‹YE T: +90 232 782 66 44 F: +90 232 782 23 90 E: info@abmmakine.com.tr W: www.abmgroup.com.tr

www.aimsad.org

49


AC ‹HRACAT ‹THALAT VE PAZARLAMA LTD. fiT‹. F‹RMA TANITIMI

COMPANY INTRODUCTION

AC ‹hr. ‹th. ve Paz. Ltd. fiti. (ACIMPEX) a€aç iflleme makineleri sektöründe dünyanın önde gelen firma ve markalarının Türkiye’de ki temsilci€ini yapmaktadır. ACIMPEX yalnızca makinelerin ithalatında de€il, e€itimli satıfl kadrosu ve güvenilir satıfl sonrası destek ekibi ile de müflterilerinin makinelerinden azami performans almalarını sa€lamaktadır.

AC is specialized in the sales of complete Furniture Production Lines including CNC Routers, Beam Saws, Edgebanders, Membrane Presses, Calibration Sanding machines and Finishing Lines. AC is the Regional Sole Agent for worldwide brands such as Wemhöner, Venjakob, Weber, Bauerrichter, Törk Makine, Macmazza etc. We know that selling machines to our cutomers is just the beginning; the real work done is to keep machines running and their owners happy. After Sales Team consists of highly equipped professionals meet customer satisfaction. Our professional Project Team analyses customer requirements, prepares feasibility and investment reports duly. Having this done, investors feel more comfortable on their decisions.

‹MALAT / PRODUCTION BAY‹ / AGENT‹THALAT / IMPORT H‹ZMET / SERVICE

 ‹HRACAT/EXPORT ÜRÜNLER VE H‹ZMETLER / PRODUCTS AND SERVICES MARKA / BRAND

ÜRÜN / PRODUCT

MENfiE‹ / ORIGIN

ACIMPEX

ANAHTAR TESL‹M FABR‹KA PROJELER‹ TURN KEY PROJECTS VAKUM MEMBRAN PRES MAK‹NES‹ 3D MEMBRANE PRESS MACHINE BOYA-C‹LA TUTKALLAMA HATTI FINISHING LINES MACHINES KAL‹BRE ZIMPARA MAK‹NES‹ CALIBRATION & SANDING MACHINE FIRÇA ZIMPARA MAK‹NES‹ BRUSH SANDING MACHINE

TÜRK‹YE TURKEY ALMANYA GERMANY ALMANYA GERMANY ALMANYA GERMANY ALMANYA GERMANY

WEMHÖNER VENJAKOB WEBER MBMASCH_NENBAU

‹LET‹fi‹M / CONTACT A: Esentepe Mah. U€ur Cad. No: 27 34870 Kartal - ‹STANB UL / TÜRK‹YE T: +90 216 488 28 73 F: +90 216 306 91 32 E: info@acimpex.com W: www.acimpex.com 50

www.aimsad.org


AES ELEKTRON‹K ve MAK‹NA SAN. T‹C. A.fi . F‹RMA TANITIMI

COMPANY INTRODUCTION

AES, ahflap iflleme sektörüne yönelik olarak seri makine üretimi gerçeklefltirmektedir. 2002 yılında kurulan firmamız kısa zaman içerisinde iç piyasada lider konuma yükselmifltir. AES, uluslararası standartlarda, yüksek kalitede 3-5 Eksen Ahflap ‹flleme CNC Merkezleri üretimi gerçeklefltirmektedir.

AES produces serial machines for woodworking industry. Our company is established in 2002 and became a sector leader in local market within shortest time. AES produces 3-5 axis Woodworking CNC Machines with high quality and at international standarts.

‹MALAT / PRODUCTION BAY‹ / AGENT‹THALAT / IMPORT

‹HRACAT/EXPORT

H‹ZMET / SERVICE

ÜRÜNLER VE H‹ZMETLER / PRODUCTS AND SERVICES MARKA / BRAND AES AES AES

AES AES

ÜRÜN / PRODUCT

MENfiE‹ / ORIGIN

RAPTOR - 3 EKSEN AHfiAP ‹fiLEME CNC MERKEZ‹ RAPTOR - 3 AXIS CNC WOODWORKING MACHINING CENTERS EXTREME - 3 EKSEN AHfiAP ‹fiLEME CNC MERKEZ‹ EXTREME - 3 AXIS CNC WOODWORKING MACHINING CENTERS VEGA - 3 EKSEN AHfiAP ‹fiLEME CNC MERKEZ‹ VEGA - 3 AXIS CNC WOODWORKING MACHINING CENTERS MATADOOR - 3 EKSEN AHfiAP ‹fiLEME CNC MERKEZ‹ MATADOOR - 3 AXIS CNC WOODWORKING MACHINING CENTERS

TÜRK‹YE TURKEY

CNC DEL‹K MAK‹NES‹ CNC BORING MACHINE

TÜRK‹YE TURKEY

TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY

‹LET‹fi‹M / CONTACT A: NOSAB fieftali Cad. 118 Sok. No: 4 Nilüfer - BURSA / TÜRK‹YE T: +90 224 443 33 90 F: +90 224 443 29 65 E: info@aesgroup.com.tr W: www.aescnc.com

www.aimsad.org

51


A‹RPAK HAVALANDIRMA VE F‹LTRE S‹STEMLER‹ SAN. T‹C. LTD. fiT‹. F‹RMA TANITIMI

COMPANY INTRODUCTION

A irpak firması faaliyetlerine 1956 yılında bafllamıfltır. Kuruldu€u günlerde izolasyon, havalandırma ve toz toplama gibi konularda çalıflmalarını yürüten firmamız, 1986 yılından itibaren sadece toz toplama ve talafl depolama sistemleri imalatına yo€unlaflmıfltır. Tasarımlarını ileri üretim teknolojilerini kullanılarak, fonksiyonel, sa€lam ve güvenilir malzeme kalitesi ile üretir, atölye ve fabrikalarda daha sa€lıklı ve iyi çalıflma flartları sa€lar. Airpak olarak üretimin her alanında kaliteli ürünler ve faydalı çözümler üreterek, sizin için daha sa€lıklı koflullar oluflturmaya devam edece€iz.

Airpak was established in 1956. At the beginning Airpak was producing isolation and ventilation systems. Since 1986, Airpak changed its focus to produce dust collector systems and dust storage silos. From that day on it has engineered and completed many systems succesfully working. Our designs are created by using advanced production tecnologies supplying functional, robust, trustworthy solutions. Our main focus on a project is the human health. We will continue to bring quality products and useful solutions in every step of your production by creating better working conditions.

‹MALAT / PRODUCTION BAY‹ / AGENT

‹THALAT / IMPORT H‹ZMET / SERVICE‹HRACAT/EXPORT

ÜRÜNLER VE H‹ZMETLER / PRODUCTS AND SERVICES MARKA / BRAND

ÜRÜN / PRODUCT

A‹RPAK

JET VE MEKAN‹K PANEL F‹LTRE ÜN‹TELER‹ JET AND MECHANIC PANEL FILTER UNITS

A‹RPAK A‹RPAK A‹RPAK A‹RPAK

MENfiE‹ / ORIGIN

TÜRK‹YE TURKEY 400m3'E KADAR F‹LTREL‹ MODÜLER S‹LO S‹STEMLER‹ TÜRK‹YE VE YAKMA KAZANLARI MODULAR SILO SYSTEMS UP TO 400m3 AND BOILERS TURKEY TOZ VE TALAfi TOPLAMA FANLARI VE AKSES. TÜRK‹YE TURKEY DUST COLLECTION FANS AND ACCESSORIES TÜRK‹YE A⁄AÇ KIRMA VE BR‹KETLEME S‹STEMLER‹ TURKEY SHREDDING AND BRIQUETTING SYSTEMS TOZ TOPLAMA VE HAVALANDIRMA KANALLARI TÜRK‹YE VE F‹TT‹NGSLER‹ DUST COLLECTION AND VENTILATION DUCTS AND TURKEY FITTINGS

‹LET‹fi‹M / CONTACT A: B.O.S.B. Birlik San. Sit. 4. Cad. No: 18-20 34520 Beylikdüzü - ‹STANBUL / TÜRK‹YE T: +90 212 875 12 28 F: +90 212 875 12 09 E: info@airpak.com.tr W: www.airpak.com.tr 52

www.aimsad.org


AKEMSAN A⁄AÇ MAK‹NALARI ‹MALAT SAN. T‹C. VE PAZ. LTD. fiT‹. F‹RMA TANITIMI

COMPANY INTRODUCTION

Akemsan, 1967 yılında Sakarya’da Saim Ersoybafl tarafından kurularak üretime bafllamıfltır. 1974 yılında Sami Ersoybafl‘ın da katılım ve katkılarıyla sektörün ihtiyaçlarına göre geliflimini devam ettirerek günümüzde önemli bir marka haline gelmifltir. Büyük ve orta çaptaki kereste fabrikalarına, palet kasa ve ambalaj sanayiine, kereste imalatçılarına hizmet vermektedir. Yurt içi ve yurt dıflında birçok ülkede üretti€i makinaları müflteri iste€ine göre makinelerin yerleflim projeleri, tecrübeli plan proje elemanlarımız tarafından hazırlanarak müflterilerimize en iyi çözüm teklifleri sunulmaktadır.

Akemsan started in 1967 in Sakarya by Saim Ersoybafl, then becoming a common Sami Ersoybafl continuing the development by sector's needs has become important moving brand today. Akemsan woodworking machinery manufacturing industry is always committed to providing the best service large and medium-scale factories and enterprises timber, box pallets and packaging industry, timber manufacturers since its foundation to the present day. Domestically and abroad in many countries residential projects of machines according to customer requirements prepared by experienced project plan personnel presented the best solution offers.

‹MALAT / PRODUCTION BAY‹ / AGENT‹THALAT / IMPORT

‹HRACAT/EXPORTH‹ZMET / SERVICE

ÜRÜNLER VE H‹ZMETLER / PRODUCTS AND SERVICES MARKA / BRAND

ÜRÜN / PRODUCT

MENfiE‹ / ORIGIN

AKEMSAN

TAM OTOMAT‹K D‹J‹TAL H‹DROL‹K S‹STEM 3 Ç‹ZMEL‹ TOMRUK ARABASI

TÜRK‹YE TURKEY

AKEMSAN AKEMSAN AKEMSAN AKEMSAN

LOG CARRIAGE D‹K GÖVDE TOMRUK BIÇKISI (fiER‹T) BANDSAW H‹DROL‹K YARMA MAK‹NES‹ HYDRAULIC SPLITTING MACHINE ÇOKLU D‹LME MAK‹NES‹ MULTIPLE SPINDLE RIP SAW ÇOKLU YAN ALMA MAK‹NES‹ MULTI LATERAL REMOVING MACHINE

TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY

‹LET‹fi‹M / CONTACT A: D-100 Karayolu Cad. Hanlı Merkez Mah. No: 460 54060 Arifiye - SAKARYA / TÜRK‹YE T: +90 264 291 22 50 F: +90 264 275 11 44 E: info@akemsan.com.tr W: www.akemsan.com

www.aimsad.org

53


ALTERNAT‹F MAK‹NA SANAY‹ VE DANIfiMANLIK H‹ZMETLER‹ LTD. fiT‹. F‹RMA TANITIMI

COMPANY INTRODUCTION

Alternatif Makine (Altermak) çalıflmıfl oldu€u sektörlerin ihtiyaç duydu€u modern üretim hatlarını tesis etmek amacıyla 1995 yılında kuruldu. Kuruluflundan bafllayarak, zaman içerisinde global pazarda boya makineleri ve a€aç iflleme makineleri alanında lider olan WAGNER, V. ALBERTI-ITALPRESSESTRIEBIG gibi markaların Türkiye distribütörlü€ünü aldı.

Alternatif Makine (Altermak) has been founded in 1995 in order to establish modern production lines that sectors needed. Over time, we got the distributor rights for Turkish market for some of the global market leader companies such as WAGNER, V. ALBERTI, ITALPRESSE and STRIEBIG. Today, we are expert at setting up production lines.

‹MALAT / PRODUCTION BAY‹ / AGENT‹THALAT / IMPORT H‹ZMET / SERVICE‹HRACAT/EXPORT

ÜRÜNLER VE H‹ZMETLER / PRODUCTS AND SERVICES MARKA / BRAND

ÜRÜN / PRODUCT

MENfiE‹ / ORIGIN

ALBERTI

CNC DEL‹K DELME VE FREZE MAK‹NES‹ CNC DRILLING AND ROUTER CENTER PRES MAK‹NELER‹ PRESS MACHINES D‹KEY EBATLAMA MAK‹NES‹ VERTICAL PANEL SAW YAfi BOYA MAK‹NES‹ WET PAINT MACHINE AND EQUIPMENT TOZ BOYA MAK‹NES‹

‹TALYA ITALY ‹TALYA ITALY ‹SV‹ÇRE SWITZERLAND ALMANYA GERMANY ALMANYA GERMANY

ITALPRESSE STRIEBIG WAGNER WAGNER

POWDER COATING MACHINE AND EQUIPMENT

‹LET‹fi‹M / CONTACT A: Perpa Ticaret Merkezi B-Blok Kat:2 No: 89 Okmeydanı 84384 fiiflli - ‹STANBUL / TÜRK‹YE T: +90 212 222 78 38 F: +90 212 222 78 32 E: info@altermak.com W: www.altermak.com 54

www.aimsad.org


ANKES KES‹C‹ TAKIM SANAY‹ VE T‹CARET LTD. fiT‹. F‹RMA TANITIMI

COMPANY INTRODUCTION

Baflta ahflap sektörü olmak üzere PVC ve Alüminyum için (HM) elmas ve DIA (PCD) kesici takımları imalatı konusunda uzman kadrosu ile yüksek kaliteyi ekonomik fiyatlara sunmak amacıyla 2003 yılında kurulmufltur. ‹malat sonrası hizmetlerini (Kırık-ArızalıYıpranmıfl DIA-HM VE HSS Kesici Takımlarınızın Yenilenmesini ve bileme ifllemlerini) ‹malatta oldu€u gibi Kaliteden ödün vermeden en son teknolojik makinalarda en kaliteli ürünleri en ekonomik ve hızlı bir flekilde sunmayı hedeflemifltir.

ANKES was founded in 2003, with the aim of primarily serving to respectable customers in the woodworking sector with its professional staff experienced in manufacturing Diamond Dia for PVC and aluminum (HM) as well as Cutting Sets for DIA (PCD) with high quality and affordable prices. ANKES also gives aster sales services (i.e. repairing of broken, defective, worn DIA-HM and HSS Cutting Sets, their renewal and grinding) at the same quality level as in manufacturing.

‹MALAT / PRODUCTION BAY‹ / AGENT

‹THALAT / IMPORT H‹ZMET / SERVICE

 ‹HRACAT/EXPORT ÜRÜNLER VE H‹ZMETLER / PRODUCTS AND SERVICES MARKA / BRAND

ÜRÜN / PRODUCT

MENfiE‹ / ORIGIN

AND‹A

DIA - AD0090 HOGGERS 36+6 DIA - AD0090 HOGGERS 36+6 DIA - AD0095 TEM‹ZLEME 3+3 SA⁄-SOL DIA - AD0095 SCRAPING 3+3 RIGHT-LEFT DIA - AD0075 PARMAK FREZE 2+2 DIA - AD0075 END-MILL 2+2 DIA - AD0059 KAPAK EBATLAMA DIA - AD0059 SQUARING TOOL DIA - AD0053 YÜZEY PROF‹LLER‹ DIA - AD0053 PROFILE TOOLS

TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY

AND‹A AND‹A AND‹A AND‹A

‹LET‹fi‹M / CONTACT A: Önder Mah. Ere€li Cad. No: 109 Siteler 06165 Altında€ - ANKARA / TÜRK‹YE T: +90 312 351 73 36 - 46 - 56 F: +90 312 351 47 50 E: info@ankes.net W: www.ankes.net

www.aimsad.org

55


ARTEMAK MAK‹NE NALB. OTOM. MOB. ‹Nfi. TEKS. SAN. T‹C. LTD. fiT‹. F‹RMA TANITIMI

COMPANY INTRODUCTION

2005 yılında a€aç iflleme makineleri ve yedek parça satıflı ile birçok markayı bünyesinde bulunduran Akay Makine hizmetlerine yeni üretim tesisini kurarak devam etmektedir. 2011 yılı itibariyle Arte-Mak Makine Ltd. fiti. markasıyla, mobilya sektörüne hitap eden makine üretim tesisi ile faaliyetlerine bafllamıfltır. Mobilya üreticisinin arkasındaki gücü hissedin.

Akay Makine / Akay Machines, which already incorporated in 2005 several brands and trademarks through sale of wood treatment machines, spare parts, is progressing by the establishment of the new manufacturing facility. Arte-Mak Makine Ltd. fiti. / Arte-Mak Machines Ltd. started to render services to the furniture sector in 2011, with his own trade-mark and machine manufacturing plant. Feel the power behind the furniture manufacturer.

‹MALAT / PRODUCTION BAY‹ / AGENT

‹THALAT / IMPORT H‹ZMET / SERVICE

‹HRACAT/EXPORT

ÜRÜNLER VE H‹ZMETLER / PRODUCTS AND SERVICES MARKA / BRAND

ÜRÜN / PRODUCT

MENfiE‹ / ORIGIN

ARTEMAK

SPEED 7S ÇOKLU DEL‹K MAK‹NES‹ SPEED 7S MULTIPLE HOLES DRILLING MACHINE 3-DK-63 ÇOKLU DEL‹K MAK‹NES‹ 3-DK-63 MULTIPLE HOLES DRILLING MACHINE DAKRON 5M ÇOKLU DEL‹K MAK‹NES‹

TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY

ARTEMAK ARTEMAK ARTEMAK ARTEMAK

DAKRON 5M  MULTIPLE HOLES DRILLING MACHINE

DAKRON 7M ÇOKLU DEL‹K MAK‹NES‹ DAKRON 7M  MULTIPLE HOLES DRILLING MACHINE

EKB-01 E⁄R‹ KENAR BANTLAMA MAK‹NES‹ MODULER CNC MACHINING CENTER

‹LET‹fi‹M / CONTACT A: Cerrah Kasabası Anadolu Mah. Çimen Sok. No: 21 16400 ‹negöl - BURSA / TÜRK‹YE T: +90 224 714 14 75 F: +90 224 714 14 72 E: artemak.makine@hotmail.com W: www.artemak.com.tr 56

www.aimsad.org


AS MAK‹NA SANAY‹ VE TEKN‹K H‹ZMETLER T‹C. LTD. fiT‹. F‹RMA TANITIMI

COMPANY INTRODUCTION

Firmamız; yüksek kalite ve iflletim performansı, yüksek verim ve tutumluluk ilkeleriyle 25 senedir faaliyetlerine devam etmektedir. Bu ilkeler çerçevesinde hem makine imalatı yapmakta hem de hem de danıflmanlık, taahhüt ve teknik servis hizmetleri vermektedir.

As a 25 years old company our policies are; - High quality and operating performance - High effecieny and frugality

‹MALAT / PRODUCTION BAY‹ / AGENT

Our services are; - Production of special machines on request - Consultancy - Technical Service

‹THALAT / IMPORT H‹ZMET / SERVICE

 ‹HRACAT/EXPORT ÜRÜNLER VE H‹ZMETLER / PRODUCTS AND SERVICES MARKA / BRAND

ÜRÜN / PRODUCT

MENfiE‹ / ORIGIN

AS MAK‹NA

ÖZEL ‹MALAT A⁄AÇ ‹fiLEME MAK‹NALARI SPECIAL PRODUCTION WOODWORKING MACHINES HAT OTOMASYONLARI AUTOMATION FOR LINES

TÜRK‹YE TURKEY

AS MAK‹NA

TÜRK‹YE TURKEY

‹LET‹fi‹M / CONTACT A: Dudullu OSB 1. Cad. No: 30/A Zemin Kat 34776 Ümraniye - ‹STANBUL / TÜRK‹YE T: +90 216 415 47 23 F: +90 216 499 08 17 E: asmakina@asmetal.com.tr W: www.asmetal.com.tr

www.aimsad.org

57


AS METAL A⁄AÇ MAK‹NALARI SAN. T‹C. LTD. fiT‹. F‹RMA TANITIMI

COMPANY INTRODUCTION

Firmamız; yüksek kalite ve iflletim performansı, yüksek verim ve tutumluluk ilkeleriyle 45 senedir sektöre hizmet vermektedir. Bu ilkeler dahilinde üretti€i makinelerde kullanım kolaylı€ı getirmifl ve sürdürdü€ü teknik hizmet çalıflmalarıyla da uzun yıllar problemsiz çalıflmayı sa€lamıfltır. Ayrıca distribütör firma olarak ithal etti€i tüm ürünlerde de aynı noktalara önem veren firmamız, müflterilerine aynı anda hem imalatçı hem de ithalatçı bir firma ile çalıflmanın ayrıcalıklarını yaflatmaktadır.

We are a 45 years old company working in accordance to the policies; high quality and operating performance, high effecieny and frugality. So that our production brings ease of use and trouble-free operation by the technical services provided. On the other hand, we follow the same policies for our imported machines as a dealerdistributor company. So that our clients have the privilege of working with a manufacturer and an importer company at the same time.

‹MALAT / PRODUCTION BAY‹ / AGENT

‹THALAT / IMPORT H‹ZMET / SERVICE

 ‹HRACAT/EXPORT ÜRÜNLER VE H‹ZMETLER / PRODUCTS AND SERVICES MARKA / BRAND

ÜRÜN / PRODUCT

MENfiE‹ / ORIGIN

AS METAL

TEK VE ÇOK KATLI, SICAK VE SO⁄UK H‹DROL‹K PRESLER VE OTM. PRES HATLARI

TÜRK‹YE TURKEY

HYDRAULIC, HOT AND COLD PLATEN PRESSES WITH SINGLE AND MULTI DAYLIGHTS AND THROUGH FEED PRESS LINES WITH FULL AUTOMATION

VAKUM MEMBRAN PRESLER VACUUM MEMBRANE PRESSES TUTKAL SÜRME MAK‹NELER‹ AS METAL GLUE SPREADING MACHINES ‹ST‹FLEME-AKTARMA ROBOTLARI VE SINA‹ SPRINT - KOBOT ROBOT KOLLAR HANDLING ROBOTS AND INDUSTRIAL ROBOTIC ARMS PANEL MOB‹LYA ÜRET‹M MAK‹NELER‹ LAZZARI MACHINES FOR PANEL FURNITURE PRODUCTION AS METAL

TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY

‹LET‹fi‹M / CONTACT A: Dudullu OSB 1.Cad. No: 30/A 34776 Ümraniye - ‹STANBUL / TÜRK‹YE T: +90 216 415 45 56 F: +90 216 499 08 17 E: info@asmetal.com.tr W: www.asmetal.com.tr 58

www.aimsad.org


BALA MAK‹NA SANAY‹‹ T‹C. LTD. fiT‹. F‹RMA TANITIMI

COMPANY INTRODUCTION

30 yılı aflkın ahflap iflleme makineleri imalatındaki tecrübelerinden güç alarak yola çıkan firmamız, 1992 yılında Bala Makine Sanayi ve Tic. Ltd. fiti. adı altında yeniden yapılanarak Dikey Panel Ebatlama ve Kompozit Panel Kesim-Kanal Açma Makineleri alanında yo€unlaflmıfltır. Daima ileri teknolojiyi, yüksek kalite ve müflteri memnuniyetini amaçlayan firmamız, kuruluflundan bu güne kadar yaptı€ı çalıflmalarla alanında kendini ispatlamıfl ve dünya markası olmayı baflarmıfltır.

Our company, taking his power from over 25 years experience in the wood processing machinery manufacturing, reorganized under the name of Bala Machinery Industry and Trading Ltd. Co. in 1992 and focused on Vertical Panel Sizing and Composite Panel Cutting&Grooving Machines.

‹MALAT / PRODUCTION BAY‹ / AGENT‹THALAT / IMPORT H‹ZMET / SERVICE

‹HRACAT/EXPORT

ÜRÜNLER VE H‹ZMETLER / PRODUCTS AND SERVICES MARKA / BRAND

ÜRÜN / PRODUCT

MENfiE‹ / ORIGIN

BALA

D‹KEY PANEL EBATLAMA MAK‹NES‹ VERTICAL PANEL SIZING MACHINE KOMPOZ‹T PANEL EBATLAMA VE KANAL AÇMA MAK‹NES‹ COMPOSITE PANEL SIZING AND GROVING MACHINE

TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY

BALA

‹LET‹fi‹M / CONTACT A: Süleymaniye Mah. 6 Eylül Cad. No: 44 16400 ‹negöl - BURSA / TÜRK‹YE T: +90 224 715 46 57 F: +90 224 715 46 24 E: bala@balamakina.com.tr W: www.balamakina.com.tr

www.aimsad.org

59


BIESSE TURKEY MAK‹NE T‹CARET VE SANAY‹ A.fi. F‹RMA TANITIMI

COMPANY INTRODUCTION

Biesse Group ahflap, cam, tafl, plastik ve metal iflleme teknolojilerinde küresel bir liderdir. Mobilya, kapı/pencere çerçeveleri ve inflaat bileflenleri imalatçıları ve gemi yapım ve havacılık endüstrileri üreticileri için makineler, entegre sistemler ve yazılım tasarlar, üretir ve da€ıtımını gerçeklefltirir. Biesse her yıl Arafltırma ve Gelifltirmeye ortalama 14 milyon Avro tutarında yatırımlar yapmakta ve 200'den fazla tescilli patentin haklı gururunu yaflamaktadır. 9 endüstriyel saha, 37 flube ve 300 mümessil ve seçkin bayi a€ı ile üretiminin %90'ını ihraç etmektedir.

Biesse Group is a global leader in technologies for processing wood, glass, stone, plastic and metal. It designs, manufactures and distributes machines, integrated systems and software for manufacturers of furniture, door/window frames and components for the construction, ship-building and aerospace industries. It invests on average 14 million Euros per year in R&D, boasting over 200 registered patents. It operates through 9industrial sites, 37 branches and 300 agents and selected dealers, exporting 90% of its production. Its customers include some of the most prestigious names in Italian and international design.

‹MALAT / PRODUCTION

‹THALAT / IMPORT

BAY‹ / AGENT

H‹ZMET / SERVICE‹HRACAT/EXPORT

ÜRÜNLER VE H‹ZMETLER / PRODUCTS AND SERVICES MARKA / BRAND

ÜRÜN / PRODUCT

MENfiE‹ / ORIGIN

BIESSE

PANEL MAK‹NES‹-CNC-EBATLAMA-KENAR BANTLAMA- DEL‹K MAK‹NES‹ PANEL GROUP MACHINE-CNC-PANEL SIZINGEDGEBANDING-BORING MACHINE

‹TALYA ITALY

BIESSE - VIET BURKLE MAKOR LEADERMAC

KAL‹BRE VE ZIMPARA MAK‹NES‹ ‹TALYA CALIBRATING AND SANDING MACHINE ITALY KAPI-BOYA-DESEN VE D‹J‹TAL BASKI HATTI ALMANYA DOOR-PAINT-PATTERN AND DIGITAL PRINT LINE GERMANY BOYA HATLARI- SPREY BOYA MAK‹NES‹ ‹TALYA FINISHING LINES- SPRAYING MACHINE ITALY MAS‹F GRUBU MAK‹NES‹ TAYVAN SOLIDWOOD GROUP MACHINE TAIWAN ‹LET‹fi‹M / CONTACT A: Büyükbakkalköy Mah. Samandıra Yolu Sok. No:24 34858 Maltepe / ‹STANBUL / TÜRK‹YE T: +90 216 528 58 00 F: +90 216 528 58 58 E: sales.turkiye@biesse.com W: www.biesse.com/tr

60

www.aimsad.org


BSA MAK‹NA ‹NfiAAT VE B‹LG‹SAYAR T‹C. LTD. fiT‹. F‹RMA TANITIMI

COMPANY INTRODUCTION

Firmamız sektörel yazılımlar konusunda çalıflmaktadır. mobilya sektörüne yönelik üç boyutlu mekan tasarım programları, CAD/CAM programları, optimizasyon programları ve benzeri sunumdan üretimin son aflamasına kadar tüm süreci kontrol eden programlar satmaktayız. 1995 yılında kurulan firmamız 20 yıldır bu alanda hizmet vermektedir. Ayrıca müflteri taleplerine göre özel yazılımlar da gelifltirmekteyiz.

We work in IT market since 1995.We sell 3D Design Software for the manufacturing of furniture. We sell design software, CAD/CAM software for CNC, optimisation software etc for panel furniture market for 20 years and develop tailor made software upon the spacial request of our castumers.

‹MALAT / PRODUCTION BAY‹ / AGENT‹THALAT / IMPORT H‹ZMET / SERVICE‹HRACAT/EXPORTÜRÜNLER VE H‹ZMETLER / PRODUCTS AND SERVICES MARKA / BRAND

ÜRÜN / PRODUCT

MENfiE‹ / ORIGIN

VERO

CAB‹NET VISION CABINET VISION ALPHACAM CAD CAM ALPHACAM CAD CAM OPT‹CUT OPT‹M‹ZASYON PROGRAMI OPTICUT OPTIMISATION SOFTWARE RADAN CAD CAM SOFTWARE RADAN CAD CAM SOFTWARE KITCHENDRAW 3B TASARIM PROGRAMI KITCHENDRAW 3D DESING SOFTWARE

AMER‹KA USA ‹NG‹LTERE ENGLAND FRANSA FRANCE ‹NG‹LTERE ENGLAND FRANSA FRANCEt

VERO BOOLE VERO PRAGMA

‹LET‹fi‹M / CONTACT A: Ferhatpafla Mah. G-29. Sok. No:19-21 Leda ‹fl Merk. Kat: 4 Daire: 6 34888 Ataflehir - ‹STANBUL / TÜRK‹YE T: +90 216 305 82 19 F: +90 216 471 17 42 E: info@bsayazilim.com.tr W: www.bsayazilim.com.tr

www.aimsad.org

61


BUP KES‹C‹ TAKIMLAR SAN. T‹C. LTD. fiT‹. F‹RMA TANITIMI

COMPANY INTRODUCTION

BUP Utensili ahflap iflleme endüstrisinde, dünya genelinde üretim ve satıfl gerçeklefltirmektedir. Firmamız 48 yıllık deneyimi ile geleneksel ve otomatik makineler ve CNC iflleme merkezleri için HM de€iflebilir uçlu ve Diamond uçlu takımları çabuk teslim süreleri içinde üretir. BUP Utensili 2008 yılı Ocak ayından itibaren kendi faaliyet alanında 48 yıllık bilgi ve birikimi ile Türkiye'de BUP Kesici Takımlar San. Tic. Ltd. fiti. unvanı ile faaliyete bafllamıfltır.

Today, the technology which is used to make tools take advantage of state-of-the-art equipments. BUP Utensili produce Carbide Indexable Knives Cutters for traditional and automatic machines, for CNC routers. We produce diamond tools as well, the range includes standard and special cutters with quick delivery terms. Since the begining of 2008, BUP Utensili has started tool business as BUP Kesici Takımlar in Turkey with 48 years experience.

‹MALAT / PRODUCTION BAY‹ / AGENT

‹THALAT / IMPORT H‹ZMET / SERVICE

 ‹HRACAT/EXPORT ÜRÜNLER VE H‹ZMETLER / PRODUCTS AND SERVICES MARKA / BRAND

ÜRÜN / PRODUCT

MENfiE‹ / ORIGIN

BUP

DIAMOND KES‹C‹ FREZELER DIAMOND TOOLS DE⁄‹fiEB‹L‹R J‹LET UÇLU FREZELER INSERT ROUTER CUTTERS MATKAP UCU DRILL BITS DA‹RE TESTERELER CIRCULAR SAWBLADES J‹LET BIÇAKLAR INDEXABLE KNIVES

‹TALYA ITALY ‹TALYA ITALY ‹TALYA ITALY ‹TALYA ITALY ‹TALYA ITALY

BUP BUP BUP BUP

‹LET‹fi‹M / CONTACT A: Mimarsinan Mah. Yedpa ‹fl Merk. C Cad. No: 39 34779 Ataflehir - ‹STANBUL / TÜRK‹YE T: +90 216 661 52 14 F: +90 216 661 51 65 E: info@bup.com.tr W: www.bup.com.tr 62

www.aimsad.org


CANMAKSAN MÜH. MAK. ELK. ELO. PAZ. SAN. T‹C. LTD. fiT‹. F‹RMA TANITIMI

COMPANY INTRODUCTION

Orman Ürünleri ve Ahflap Sanayine makine imalatı, yedek parça imalatı, danıflmanlık ve proje gelifltirme gibi hizmetler veren Canmaksan® Müh. Mak. San. Tic. Ltd. fiti. güçlü ve deneyimli kadrosu ile önemli sanayi kuruluflları tarafından en çok tercih edilen firmalardan biri olmayı baflarmıfltır.Taflınabilir Elektrikli A€aç Paket Kesme Makinesi (TEPKEM), Otomatik Konveyör ve Vakum Sistemleri, Katlanır Boyahane Arabaları Canmaksan'ın sektöre sundu€u ürünlerden birkaçıdır.

Wood Industry is one the most famous businesses in Turkey. Thus, Canmaksan paid high attention and started to manufacture machines for this sector. Today Canmaksan Muh. Mak. San. Tic. Ltd. Sti. is one the best companies in the region who serves to various industries by manufacturing machines. Portable Crosscut Saw (TEPKEM), Automatic Conveyor and Vacuum Systems, Mobile Racks, are some of the products that Canmaksan serves to Wood Industry.

‹MALAT / PRODUCTION BAY‹ / AGENT‹THALAT / IMPORT H‹ZMET / SERVICE

‹HRACAT/EXPORT

ÜRÜNLER VE H‹ZMETLER / PRODUCTS AND SERVICES MARKA / BRAND

ÜRÜN / PRODUCT

TEPKEM

TAfiINAB‹L‹R ELEKTR‹KL‹ A⁄AÇ PAKET KESME MAK. TÜRK‹YE

KRAF TS TS TS

MENfiE‹ / ORIGIN

PORTABLE CROSSCUT SAW KATLANIR SEYYAR BOYAHANE ARABASI MOBILE RACK RULOLU KONVEYÖR S‹STEMLER‹ ROLLER CONVEYOR SYSTEMS H‹DROL‹K MAKASLI PLATFORM ASANSÖR SCISSOR LIFT OTOMAT‹K ÜRÜN BESLEME VE ÇIKIfi ÜN‹TES‹ AUTOMATIC LOADING / UNLOADING SYSTEMS

TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY

‹LET‹fi‹M / CONTACT A: Organize San. Bölg. 1.Cadde 16400 ‹negöl - BURSA / TÜRK‹YE T: +90 224 714 84 85 F: +90 224 714 97 23 E: info@canmaksan.com.tr W: www.canmaksan.com.tr

www.aimsad.org

63


ÇET‹NMAK MAK‹NA YEDEK PARÇA SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. F‹RMA TANITIMI

COMPANY INTRODUCTION

Çetinmak Makina Market Dünyanın ve Türkiye'nin tanınmıfl markalarını bünyesinde bulundurmaktadır. Satmıfl oldu€u ürünlerde yedek parça, servis ve montaj hizmeti ile do€ru makina parkuru kurma konusunda üreticilere danıflmanlık yapmaktadır. Çetinmak Makina üreticilerden gelen yo€un talebi karflılamak ve daha çok üreticiye ulaflmak amacıyla binlerce mobilya hırdavatı ve aksesuar ürünlerinin bulundu€u ma€azasıyla da Karaba€lar'da hizmet vermektedir.

Cetinmak Machine committed to support producers with the appropriate selling price and payment terms that manufacturers needed.Also setting up machines and providing services even after selling machines. Cetinmak Machine is equipped with well-known brands by World and Turkey on its site. Cetinmak Machine who will always be there with wide range of products including thousands of furniture equipments beside machines, wish you continued cooperation.

‹MALAT / PRODUCTION BAY‹ / AGENT‹THALAT / IMPORT H‹ZMET / SERVICE

 ‹HRACAT/EXPORT ÜRÜNLER VE H‹ZMETLER / PRODUCTS AND SERVICES MARKA / BRAND TÖRK BIESSE AYZA MIZRAK ANADOLU ÖZÇEL‹K

ÜRÜN / PRODUCT MP70 PANEL EBATLAMA MAK‹NES‹ MP70 PANEL BEAMSAW MACHINE CNC ‹fiLEM MERKEZ‹ CNC MACHINING CENTRE 3200 GOLD PLUS Ç‹Z‹C‹L‹ YATAR DA‹RE MAK‹NES‹ 3200 GOLD PLUS SLIDING TABLE SAW ELEGANT 11S KENAR BANTLAMA MAK‹NES‹ ELEGANT 11S EDGE BANDING MACHINE GEMINI V-R ALÜM‹YUM Ç‹FT KAFA KES‹M MAK‹NES‹ GEMINI V-R ALUMINIUM DOUBLE HEAD CUTTING MACHINE

MENfiE‹ / ORIGIN TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY

‹LET‹fi‹M / CONTACT A: Süleyman Demirel Cad. No:50 35000 Menderes - ‹ZM‹R / TÜRK‹YE T: +90 232 782 52 00 F: +90 232 782 42 92 E: info@cetinmak.com.tr W: www.cetinmak.com.tr 64

www.aimsad.org


D‹NÇMAK MAK‹NE SANAY‹ VE T‹CARET LTD. fiT‹. F‹RMA TANITIMI

COMPANY INTRODUCTION

1979 yılından günümüze A€aç ‹flleme Makineleri üreten Dinçmak, Türkiye’nin önemli sanayi kentlerinden Bursa’da faaliyet göstermektedir. Çalı Sanayi Bölgesi’nde kurulu fabrika binasında, günümüzün gerektirdi€i üretim tekniklerini uygulayarak Mobilya Üreticilerine ifllerini kolaylafltıracak, üretimlerini hızlandıracak ve üretim kalitelerini arttıracak makineler sunmaktadır. Dinçmak, yüksek kalitede ve yeni teknoloji malzemeler kullanılan, ekonomik fiyatlı makineler üretmeyi kendine ilke edinmifltir

Dincmak, manufactures Woodworking Machinery since 1979 and located in Bursa which is an important Industrial city of Turkey. Dincmak offers machines to the Furniture Manufacturers, which help to them to make easier, faster and more quality furnitures manufacturing. Dincmak, aims to manufacture in high quality, technological and affordable prices machines; spending effort for R&D and cooperating with the official institutions for this aim.

‹MALAT / PRODUCTION BAY‹ / AGENT‹THALAT / IMPORT‹HRACAT/EXPORTH‹ZMET / SERVICE

ÜRÜNLER VE H‹ZMETLER / PRODUCTS AND SERVICES MENfiE‹ / ORIGIN

MARKA / BRAND

ÜRÜN / PRODUCT

D‹NÇMAK

A⁄AÇ TORNALAR-MANUEL/KOPYALAMA/CNC TÜRK‹YE WOOD LATHES - MANUAL / COPY / CNC TURKEY KOPYA FREZELER - DO⁄RUSAL / DA‹RESEL TÜRK‹YE COPY SHAPER&SANDER-LONGITUDIONAL/CIRCULAR TURKEY ZIVANA MAK‹NES‹-UC AÇMA/KANAL AÇMA TÜRK‹YE TENONER & MORTISER TURKEY KAPI ÜRET‹M MAK‹NES‹ TÜRK‹YE MACHINE FOR WOODEN DOORS TURKEY YUVARLAK A⁄AÇ ‹fiLEME MAK‹NES‹ TÜRK‹YE MACHINE FOR WOODEN RODS TURKEY

D‹NÇMAK D‹NÇMAK D‹NÇMAK D‹NÇMAK

‹LET‹fi‹M / CONTACT A: Çalı Sanayi Bölgesi Sarıyerler Cad. No: 30 16159 Nilüfer - BURSA / TÜRK‹YE T: +90 224 443 19 93 F: +90 224 443 19 93 E: info@dincmak.com W: www.dincmak.com

www.aimsad.org

65


EDDA MAK‹NE AMBALAJ SAN. T‹C. LTD. fiT‹. F‹RMA TANITIMI

COMPANY INTRODUCTION

2005 yılında endüstriyel elektronik ve otomasyon alanında faaliyetlerine bafllayan firmamız 2007 yılına geldi€inde mekanik ve otomasyon alanında kendi ihtiyaçlarını bünyesinde gideren bir flirket haline gelmifltir. ‹lk yıllarında a€ırlıklı olarak otomotiv sektörü için özel makineler, otomasyon sistemleri ve kaynak robotları üreten Edda Makine, 2011 yılından bu yana standart ambalaj makineleri üretimi ve ambalaj sarf malzemeleri tedari€i konusunda ihtisaslaflmıfltır.

Our company has started to activity in the field of industrial electronics and automation systems in 2005 and has become to full fill the needs of mechaical and automation systems with in the structure of ourcompany in 2007. In the early years Edda Machinery was mainly producing special machines for the automotive sector, automation systems and welding robots , and in 2011 was specialized in producing of Standard packaging machines and in supplying of package consumables. Since 2012 our company be come more power fulwith the new production building which has 1500 m2 field of production and qualified employee.

‹MALAT / PRODUCTION BAY‹ / AGENT‹THALAT / IMPORT H‹ZMET / SERVICE

 ‹HRACAT/EXPORT ÜRÜNLER VE H‹ZMETLER / PRODUCTS AND SERVICES MARKA / BRAND ÜRÜN / PRODUCT EDDA EDDA EDDA EDDA EDDA

MENfiE‹ / ORIGIN

YATAY STREÇ SARMA MAK‹NALARI TÜRK‹YE HORIZONTAL STRETCH FILM WRAPPING MACHINES TURKEY YER KONVEYÖR S‹STEMLER‹ TÜRK‹YE CONVEYOR SYSTEMS TURKEY PALET SARMA MAK‹NALARI TÜRK‹YE PALLET WRAPPING MACHINES TURKEY KILAVUZ ÇEKME MAK‹NALARI TÜRK‹YE TAPPING MACHINES TURKEY AMBALAJ MALZEMELER‹ TÜRK‹YE PACKING MATERIALS TURKEY

‹LET‹fi‹M / CONTACT A: Görükle Sanayi Bölg. Dumlupınar Mah. Kanuni Cad. No:10 Nilüfer - BURSA / TÜRK‹YE T: +90 224 441 23 41 F: +90 224 441 03 65 E: info@eddamakine.com W: www.eddamakine.com 66

www.aimsad.org


EM‹N TOSUN MAK‹NE SAN. T‹C. LTD. fiT‹. F‹RMA TANITIMI

COMPANY INTRODUCTION

Emintosun Makine, 30 yılı aflkın bir tecrübeyle ahflap iflleme makineleri üretimi faaliyeti sürdürmektedir. Kapı kasaprofili üzerine makine üretimi yapan firma; kesimde açı hatasına imkan vermeyen, kaliteli bir kesim, pratik yolla konumlandırılan delik delme sistemi sunan kullanımı ile basit ve sorunsuz makineler imal etmektedir.

Emintosun Machinery, performs wood working production with more than 30 years of experience. Company that produces machinery for door frame profile, manufactures simple and non-problematic machinery with its use offering practically situated perforation and qualified cutting that does not let angle error in cutting.

‹MALAT / PRODUCTION BAY‹ / AGENT‹THALAT / IMPORT

‹HRACAT/EXPORTH‹ZMET / SERVICE

ÜRÜNLER VE H‹ZMETLER / PRODUCTS AND SERVICES MARKA / BRAND

ÜRÜN / PRODUCT

MENfiE‹ / ORIGIN

DOORMASTER

SFR 350 NG KAPI KASASI KES‹M VE DELME MAK‹NES‹ SFR 350 NG DOOR FRAME CUTTING AND BORING MACHINE TOSCOPIA DLH AHfiAP KAPI, KASANIN MENTEfiE YER‹N‹ VE KAPI K‹L‹T KOL YER‹N‹ AÇMA MAK‹NES‹ TOSCOPIA DLH MILLING MACHINE FOR DOOR LOCK AND HANDLE SEAT AND HINGES(FRAME+DOOR)

TÜRK‹YE TURKEY

TOSCOPIA QUATTRO TORO

TÜRK‹YE TURKEY

QUATTRO DE EMIAN KAPI EBATLAMA MAK‹NES‹ TÜRK‹YE QUATTRO DE EMIAN DOOR SIZING MACHINE TURKEY TORO OTOMAT‹K KASA PROF‹L‹ ÇEKME MAK‹NES‹ TÜRK‹YE TORO AUTOMATIC DOOR FRAME PROFILING MACHINE TURKEY

‹LET‹fi‹M / CONTACT A: Nilüfer Tic. Merk. 64. Sok. No: 31 16340 Nilüfer - BURSA / TÜRK‹YE T: +90 224 443 62 65 F: +90 224 443 62 69 E: info@emintosun.com W: www.emintosun.com

www.aimsad.org

67


ERG‹LSAN KES‹C‹ TAKIM VE KALIP ‹MALAT SAN. T‹C. LTD. fiT‹. F‹RMA TANITIMI

COMPANY INTRODUCTION

Ergilsan, baflta a€aç iflleme sanayi olmak üzere plastik, alüminyum, ka€ıt ve metal iflleme sektörlerine yönelik kesici takımların üretimini yapmaktadır. Üretim kalemlerimiz; HM Plaketli Kesici Takımları, Dairesel Testereler, PCD (Dia) Uçlu Kesici Takımlar, Som Elmas (Karbür) Takımları, Özel üretim Kalıplar ve makine üreticilerine ait, ünite ve yedek parçaları içermektedir.

As Ergilsan, we manufacture cutters for woodworking along with plastic, aluminum, paper and metal working industries. Our production line includes; T.C.T. Cutters for Woodworking, T.C.T Circular Sawblades, PCD (Dia) Cutting Tools, Solid Carbide Tools, Custom Made Molds as well as spare parts and units for machinery manufacturers.

‹MALAT / PRODUCTION BAY‹ / AGENT‹THALAT / IMPORT H‹ZMET / SERVICE‹HRACAT/EXPORT

ÜRÜNLER VE H‹ZMETLER / PRODUCTS AND SERVICES MARKA / BRAND

ÜRÜN / PRODUCT

MENfiE‹ / ORIGIN

ERG‹LSAN

HM PLAKETL‹ KES‹C‹ TAKIMLAR T.C.T CUTTING TOOLS DA‹RESEL TESTERELER T.C.T CIRCULAR SAWBLADES PCD (D‹A) UÇLU KES‹C‹ TAKIMLAR PCD (DIA) CUTTING TOOLS SOM ELMAS (KARBÜR) TAKIMLAR SOLIDE CARBIDE TOOLS

TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY

ERG‹LSAN ERG‹LSAN ERG‹LSAN

‹LET‹fi‹M / CONTACT A: Hasano€lan Bahçelievler Mah. Karayer 2.Sok No: 4 06780 Elmada€ - ANKARA / TÜRK‹YE T: +90 312 864 06 28 F: +90 312 864 06 31 E: iergil@ergilsan.com W: www.ergilsan.com 68

www.aimsad.org


FEN‹fi AHfiAP PVC ALÜM‹NYUM ‹fiL. MAK‹NA SANAY‹ T‹CARET A.fi. F‹RMA TANITIMI

COMPANY INTRODUCTION

FEN‹fi MAK‹NA, 1970 yılında Durmufl Akkufl tarafından kurulmufl, Zımpara Tafl Motorları ve Marangoz Zımpara Makineleri üretime bafllamıfltır. 1990 yılından itibaren Portatif Dereceli Gönye Kesme ve Tas Mentefle Yeri Açma Makinelerini üretimine dahil etmifltir. ‹ki kuflaktır bu sektörde var olan ve bu varlı€ını kuruluflundan bu yana kendini gelifltirerek devam ettirmekte olan bir firmadır.

FEN‹fi established by Durmufl Akkufl in 1970 and started to produce Sanders Disk Motor and Sanding Machinery. FEN‹fi included its product range Portable Degree Miter Cutting Machine and Milling Machine for Hinges since 1990. The company is in this sector since two generations and continuing its existence from its foundation.

‹MALAT / PRODUCTION BAY‹ / AGENT‹THALAT / IMPORT

‹HRACAT/EXPORTH‹ZMET / SERVICE

ÜRÜNLER VE H‹ZMETLER / PRODUCTS AND SERVICES MARKA / BRAND

ÜRÜN / PRODUCT

MENfiE‹ / ORIGIN

FEN‹fi

DERECEL‹ GÖNYE KESME MAK‹NELER‹ DEGREE MITER CUTTING MACHINES TAS MENTEfiE YER‹ AÇMA MAK‹NELER‹ MILLING MACHINES FOR HINGES PVC KÖfiE TR‹M ‹fiLEM MAK‹NES‹ PVC TRIM OPERATION MACHINES ZIVANA YER‹ AÇMA MAK‹NELER‹ TENONING MACHINES MARANGOZ ZIMPARA MAK‹NELER‹ SANDING MACHINES

TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY

FEN‹fi FEN‹fi FEN‹fi FEN‹fi

‹LET‹fi‹M / CONTACT A: Aydın - ‹zmir Karayolu Üzeri Yeni Sok. No: 128 Kardeflköy Merkez - AYDIN / TÜRK‹YE T: +90 256 244 02 47 F: +90 256 244 05 89 E: info@fenismakina.com W: www.fenismakina.com

www.aimsad.org

69


F.N.T. AHfiAP ‹fiLEME MAK‹NALARI SAN. T‹C. A.fi. F‹RMA TANITIMI

COMPANY INTRODUCTION

FNT olarak, ahflap endüstrisinde 1973 yılından bu yana müflterilerimize hizmet vermekteyiz. Çalıflma alanımız makine ile sınırlı kalmayıp, ahflap sektöründe kullanılan bütün makinelerin ve kesici aletlerin bilemesini de yapmaktayız. Satıfl sonrası montaj, bakım-onarım yedek parça ve e€itimini; kendi dallarında yurt dıflında ihtisas görmüfl profesyonel ekibimiz ile siz de€erli müflterimize 24 saat hizmet verebilmenin mutlulu€unu yaflamaktayız.

As FNT, we are operating in the woodworking sector since 1973. Our expertise is not only limited to sales of the machinery, but we also give grinding service to all machinery and tooling sets in the sector. For after sales servicing, we serve 24 hours with our professional staff educated abroad and are very experienced in their fields.

‹MALAT / PRODUCTION BAY‹ / AGENT

‹THALAT / IMPORT H‹ZMET / SERVICE‹HRACAT/EXPORTÜRÜNLER VE H‹ZMETLER / PRODUCTS AND SERVICES MENfiE‹ / ORIGIN

MARKA / BRAND

ÜRÜN / PRODUCT

MAYER

PANEL EBATLAMA MAKI˙NASI

LEUCO

VOLLMER WEBER ROBLAND

ALMANYA GERMANY DA‹RE TESTERELER, PROF‹L BIÇAKLARI, FREZE ALMANYA GERMANY BIÇAKLARI, MATKAPLAR, D‹A BIÇAKLAR SAW BLADES, PROFILE CUTTERS, ROUTER CUTTERS, DRILLS, DIA TOOLS ALMANYA DA‹RE TESTERE B‹LEME MAK‹NALARI GERMANY CIRCULAR SAW GRINDING MACHINE ALMANYA KAL‹BRE VE ZIMPARA MAK‹NASI CALIBRATING AND SANDING MACHINE GERMANY Ç‹Z‹Ç‹L‹ YATAR DA‹RE MAK‹NASI BELÇ‹KA TILTING CIRCULAR SAW MACHINE BELGIUM PANEL BEAM SAW MACHINE

‹LET‹fi‹M / CONTACT A: Sümer Mah. 2457 Sok. No: 2 20020 Merkezefendi - DEN‹ZL‹ / TÜRK‹YE T: +90 258 269 21 29 F: +90 258 269 21 29 E: fnt@fntahsap.com.tr W: www.fntahsap.com.tr 70

www.aimsad.org


FORM MAK‹NA

F‹RMA TANITIMI

COMPANY INTRODUCTION

Firmamız, 1999 yılı itibariyle kendi bünyesinde hizmet vermeye bafllamıfltır. Önceleri flerit bıçkı imalat ve a€aç iflleme detaylı makineleri üretimi yapan firmamız istek ve talep do€rultusunda kendi arafltırma-gelifltirme projeleriyle palet sanayisinde kullanılabilen iyilefltirme, kolaylafltırma ve iflgücü verimini artırmaya yönelik makina üretimine bafllamıfl, zaman içerisinde kendini gelifltirerek bu alanda profesyonelleflmifl ve bu özelliflini ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi belgesiyle kanıtlamıfltır.

In 1999, our company began the production of Saw Manufacturing and Wood Working Machinery. For providing the requirements, our company has founded its Research-Development (R&D) department and with its own projects in Pallet Industry it has started the production of Pallet Machines and developping itself and became professional and prouve its speciality with ISO 9001:2000 certifıcate. We are proud of being the fırst and only company which produce Pallet Nailing Machine in Turkey.

‹MALAT / PRODUCTION BAY‹ / AGENT

‹THALAT / IMPORT H‹ZMET / SERVICE

‹HRACAT/EXPORT

ÜRÜNLER VE H‹ZMETLER / PRODUCTS AND SERVICES MARKA / BRAND

ÜRÜN / PRODUCT

MENfiE‹ / ORIGIN

FORM MAK‹NA

MAKARA ÇAKIM VE ‹fiLEME MAK‹NES‹

FORM MAK‹NA

TOMRUK KES‹M HATTI (FBK P300) LOGS CUTTING LINE  (FBK P300) PALET ÇAKIM & ‹fiLEME HATTI PALLET NAILING & PROCESSING LINE

TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY

FORM MAK‹NA FORM MAK‹NA

FORM MAK‹NA

CABLE DRUM NAILING AND PROCESSING MACHINE

Ç‹FT KENAR ALMA VE D‹L‹MLEME MAK‹NES‹ (CKADM 120) DOUBLE EDGER AND SLICER MACHINE (CKADM 120)

PALET Ç‹FT ÇAKIM HATTI (PCM 140 CC) DOUBLE NAILING MACHINE (PCM 140 CC)

TÜRK‹YE TURKEY

‹LET‹fi‹M / CONTACT A: Bursa Yolu 2.Km Kalburt Mevkii Cerrah Mah. Turgutreis Cad. No: 4 16400 ‹negöl - BURSA / TÜRK‹YE T: +90 224 714 10 12 F: +90 224 714 09 57 E: info@formmaksan.com W: www.formmaksan.com.tr

www.aimsad.org

71


GÜMÜfi MARANGOZ MAK‹NALARI ‹MALAT ‹Nfi. ‹TH. ‹HR. SAN. T‹C. LTD. fiT‹. F‹RMA TANITIMI

COMPANY INTRODUCTION

1997'de yazılmaya bafllanan bir bafları öyküsü; Kendi imalatı içinde; üretim, kalite kontrol, teknik danıflmanlık, servis, ARGE ve pazarlama departmanları ile müflterilerimize kısa zamanda do€ru hizmet vermek amacı ile kurulmufltur. Gümüfl Makina grubu yıllardır süregelen kalite anlayıflını kanıtlamıfl firma olarak hedeflerimiz "kalitenin süreklili€ini sa€lamak" profesyonel modern bir üretim ve pazarlama anlayıflı içerisinde koflulsuz müflteri mutlulu€unu sizlerle paylaflmaktır.

A success story started to be written in 1997; It has been established including its production,quality control,technical consultancy service, R&D and marketing departments within its manufacturing,to provide the right service in a short time for our customers. Gümüfl Makina Group company which has proved its quality concept for years, targets "to provide the sustainability of quality and to share unconditional customer satisfaction with you with a professional, modern production and marketing concept."

‹MALAT / PRODUCTION BAY‹ / AGENT

‹THALAT / IMPORT H‹ZMET / SERVICE

‹HRACAT/EXPORT

ÜRÜNLER VE H‹ZMETLER / PRODUCTS AND SERVICES MARKA / BRAND

ÜRÜN / PRODUCT

MENfiE‹ / ORIGIN

SILVER

KENAR YAPIfiTIRMA MAK‹NES‹ SIDE GLUING MACHINE ZIVANA YER‹ ÇIKARMA MAK‹NES‹ BUSH HOLE DRILLING MACHINE OS‹LASYONLU ZIVANA DEL‹K MAK‹NES‹ MORTISER WITH OSCILLATION MACHINE

TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY

SILVER SILVER SILVER SILVER

OS‹LASYONLU ZIMPARA MAK‹NES‹

SONDER WITH OSCILLATION MACHINE Ç‹FT P‹STONLU SANDALYE TOPLAMA MAK‹NES‹

DOUBLE PISTON CHAIR INSTALLATION MACHINE ‹LET‹fi‹M / CONTACT A: : Akçakale sok. No: 36/9 06360 Altında€ Siteler - Ankara / TÜRK‹YE T: +90 312 353 01 35 F: +90 312 349 09 25 E: gumusmakinam@hotmail.com W: www.gumusmakinam.com 72

www.aimsad.org


HASDEM MAK‹NA ‹MALAT SAN. LTD. fiT‹. F‹RMA TANITIMI

COMPANY INTRODUCTION

1992'den beri güvenilir bir geliflim ile A€aç ‹flleme Makinaları sektöründe söz sahibi olan Hasdem Makina, Türkiye'de genifl bir bayi ve servis a€ına sahiptir. Ulusal alandaki etkinli€imiz uluslararası alanda da genifl yer bulmaktadır. Ürün kalitesi ve müflteri memnuniyeti önceli€i ile, AR-GE çalıflmalarımı sürdürmekte; yeni ve daha ekonomik makineler üretmek için efor sarf etmekteyiz.

Since 1992, with a reliable growth, we are one of the leader companies of the Wood-Working Machines Industry. In Turkey, we have a qualified agent and service network. Moreover, our working area expands through internationally as well as domestic. For us quality of our products and costumer pleasure is our priority. Therefore, via R&D we have significant effort on new and economical machines.

‹MALAT / PRODUCTION BAY‹ / AGENT‹THALAT / IMPORT

‹HRACAT/EXPORTH‹ZMET / SERVICE

ÜRÜNLER VE H‹ZMETLER / PRODUCTS AND SERVICES MARKA / BRAND

ÜRÜN / PRODUCT

MENfiE‹ / ORIGIN

HASDEM MAK‹NA

KENAR BANTLAMA GRUBU EDGE BANDING GROUP DEL‹K GRUBU DRILLING GROUP YATAR DA‹RE GRUBU PANEL SAW GROUP PLANYA GRUBU PLANNING MACHINES GROUP

TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY

HASDEM MAK‹NA HASDEM MAK‹NA HASDEM MAK‹NA

‹LET‹fi‹M / CONTACT A: Çamlıtepe Cad. No: 76 Siteler 06310 Altında€ - ANKARA / TÜRK‹YE T: +90 312 349 09 29 F: +90 312 349 09 89 E: info@hasdem.com.tr W: www.hasdem.com.tr

www.aimsad.org

73


HASMAK EL MAK‹NELER‹ SAN. T‹C. LTD. fiT‹. F‹RMA TANITIMI

COMPANY INTRODUCTION

Hasmak El Makinaları Sanayi 1998 yılında, el frezesi makinasıyla makine sanayinde faaliyete bafllamıfltır. Bugün Hasmak El Makinaları Sanayi mobilya sektöründe kullanılmak üzere CE standartlarına uygun ve son teknolojik yeniliklere sahip makinalar üretmektedir. Hasmak El Makinaları Sanayi olarak çalıflmalarımıza baflladı€ımız ilk günden bu yana savundu€umuz iflletme politikamız; “Ürün Kalitesi”, “Satıfl Sonrası Servis Hizmeti” ve “Müflteri Memnuniyeti” olmufltur.

In 1998, Hasmak started to work in the machine industry with a hand mill machine. Today, Hasmak manufactures machines with CE standards and latest technological innovations for use in the furniture industry. As Hasmak, our business policy we have been working on since the first day we started our work; “PRODUCT QUALITY“, “AFTER SALES SERVICE” and “CUSTOMER SATISFACTION”. Today, thanks to our business policy we are working in many countries around the world, especially in Turkey and the UK, Russia, Iran, Malta, Egypt, Saudi Arabia.

‹MALAT / PRODUCTION BAY‹ / AGENT‹THALAT / IMPORT H‹ZMET / SERVICE

‹HRACAT/EXPORT

ÜRÜNLER VE H‹ZMETLER / PRODUCTS AND SERVICES MARKA / BRAND

ÜRÜN / PRODUCT

MENfiE‹ / ORIGIN

HASMAK

HSM512S KENAR BANTLAMA MAK‹NES‹ HSM512S EDGE BANDING MACHINE HSM612S KENAR BANTLAMA MAK‹NES‹ HSM612S EDGE BANDING MACHINE HSM712S KENAR BANTLAMA MAK‹NES‹ HSM712S EDGE BANDING MACHINE 610HDKY DERECEL‹ KES‹M MAK‹NES‹ 610HDKY MITER SAW 550HTMFS TAfi MENTEfiE FREZES‹ 550HTMFS HINGE BORING ROUTER

TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY

HASMAK HASMAK HASMAK HASMAK

‹LET‹fi‹M / CONTACT A: ‹brahim Turan Cad. Cüneyt Bey Mah. A-1 Menderes - ‹ZM‹R / TÜRK‹YE T: +90 232 253 32 23 F: +90 232 264 48 59 E: info@hasmakems.com W: www.hasmakems.com 74

www.aimsad.org


H‹ZMET H‹M MAK‹NA VE TEKST‹L SAN. T‹C. LTD. fiT‹. F‹RMA TANITIMI

COMPANY INTRODUCTION

1994 yılında faaliyete bafllayan Hizmet Him Makina ve Tekstil San. Tic. Ltd. fiti. üretime baflladı€ı günden itibaren Kenar Bantlama Makineleri imalatı yapmaktadır. Bafllangıçta masif uygulamaları yapan firmamız daha sonra sistemin de€iflimine ayak uydurarak panel ve PVC kenar bantlama makineleri yapmaya devam etti. Buna ilave olarak son yıllarda kapı ve pervaz sektörüne yönelik pervaz yapıfltırma makinesi üreterek sektördeki ihtiyaca göre makine üretiminde portföyünü geniflletmifltir.

Our company specializes in the production of edge banding machines for facing straight and curved edges of furniture parts. We also manufacture machines for the removal of overhangs the edge material (curved edge trimming machine tools) and machines for gluing the elements of L-shaped profile that is used in the manufacturing of doors and door frames.

‹MALAT / PRODUCTION BAY‹ / AGENT‹THALAT / IMPORT

‹HRACAT/EXPORT

H‹ZMET / SERVICE

ÜRÜNLER VE H‹ZMETLER / PRODUCTS AND SERVICES MARKA / BRAND

ÜRÜN / PRODUCT

MENfiE‹ / ORIGIN

H‹ZMET H‹M

PERVAZ YAPIfiTIRMA MAK‹NES‹ MACHINE FOR GLUING L-SHAPED KENAR BANTLAMA MAK‹NES‹ EDGE BANDING MACHINE E⁄R‹ KENAR BANTLAMA VE TEM‹ZLEME MAK‹NES‹ CURVED EDGE BANDING AND TRIMMING MACHINE

TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY

H‹ZMET H‹M H‹ZMET H‹M

TÜRK‹YE TURKEY

‹LET‹fi‹M / CONTACT A: Sinanbey Mah. 9. Metal Sok. No: 3 16400 ‹negöl - BURSA / TÜRK‹YE T: +90 224 714 90 62 F: +90 224 714 90 72 E: info@hizmethimmakina.com W: www.hizmethimmakina.com

www.aimsad.org

75


KADROMAK MAK‹NE SANAY‹ VE DIfi T‹CARET A.fi. F‹RMA TANITIMI

COMPANY INTRODUCTION

Kadromak Makine, mobilya üretimi ve a€aç iflleri sektöründe dünyanın önde gelen makine markalarının Türkiye temsilcili€ini alarak kısa sürede sektörün lider firmaları arasında yer almayı baflarmıfltır. Kadromak Makine sahip oldu€u saygınlık ve marka imajı, güçlü ekibi ve Türkiye piyasaları hakkındaki bilgi ve deneyimi sayesinde ahflap sektöründe bafları grafi€ini her geçen gün yükseltmekte, müflteri odaklılı€ı, kaliteyi ve verimlili€i prensip haline getiren yönetim anlayıflı ile hareket etmektedir.

In a short time; as Kadromak, we managed to be among the leading companies in furniture production and wood processing sector while being the Turkish distributer for the world leading brands. Kadromak’s, possessing an outstanding prestige and brand image, strong workmanship and extraordinary knowledge and experience on woodworking sector gives it a tendency to climb up the ladder of success each and every day whilst the core of its management is based on customer orientation and principles.

‹MALAT / PRODUCTION BAY‹ / AGENT‹THALAT / IMPORT H‹ZMET / SERVICE

 ‹HRACAT/EXPORT ÜRÜNLER VE H‹ZMETLER / PRODUCTS AND SERVICES MARKA / BRAND

ÜRÜN / PRODUCT

MENfiE‹ / ORIGIN

SCHELLING

EBATLAMA CUT SIZE BANTLAMA EDGE BANDER CNC CNC BOYA HATLARI COATING PROF‹L MAK‹NES‹ PROFIL SIDE MOULDER

AVUSTURYA AUSTRIA ALMANYA GERMANY ‹TALYA ITALY ‹SPANYA SPAIN TAYVAN TAIWAN

IMA MASTERWOOD BARBERAN REIGNMAC

‹LET‹fi‹M / CONTACT A: Altınflehir Mah. Natoyolu Cad. Ermifl Sok. No: 17 34775 Ümraniye - ‹STANBUL / TÜRK‹YE T: +90 216 313 55 65 F: +90 216 313 55 66 E: info@kadromak.com W: www.kadromak.com 76

www.aimsad.org


KLK GRUP MAK‹NA SAN. T‹C. LTD. fiT‹. F‹RMA TANITIMI

COMPANY INTRODUCTION

KLK Grup Ankara siteler adresinde Kenar Bantlama Makineleri Üretimi gerçeklefltirmektedir. De€iflen tüketici davranıfllarının getirdi€i yüksek rekabet koflullarını karflılayabilmek amacı ile toplam kalite uygulama ve çalıflmalarını büyük bir titizlikle hayata geçiren firmamız, yüksek teknoloji CNC iflleme tezgahları ile sürekli kalite politikasından taviz vermeden üretimine belirledi€i üstün standartlar do€rultusunda devam etmektedir.

We are a company called "KLK Group" situated in Ankara TURKEY and Manufacturing Edgebanding machinery for wood products. The KLK Group was founded in 2010 with the experience of 15+ years in this business. Our machinery is high quality with CE and ISO certificates and produce according to European quality standarts.

‹MALAT / PRODUCTION BAY‹ / AGENT‹THALAT / IMPORT

‹HRACAT/EXPORTH‹ZMET / SERVICE

ÜRÜNLER VE H‹ZMETLER / PRODUCTS AND SERVICES MARKA / BRAND

ÜRÜN / PRODUCT

MENfiE‹ / ORIGIN

KLK GRUP

K-80 KENAR BANTLAMA MAK‹NES‹ K-80 EDGE BANDING MACHINE K-65 KENAR BANTLAMA MAK‹NES‹ K-65 EDGE BANDING MACHINE K-60 KENAR BANTLAMA MAK‹NES‹ K-60 EDGE BANDING MACHINE K-55 KENAR BANTLAMA MAK‹NES‹ K-55 EDGE BANDING MACHINE K-40 KENAR BANTLAMA MAK‹NES‹ K-40 EDGE BANDING MACHINE

TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY

KLK GRUP KLK GRUP KLK GRUP KLK GRUP

‹LET‹fi‹M / CONTACT A: Tezcan Sok. No: 33/3 06360 Siteler Altında€ - ANKARA / TÜRK‹YE T: +90 312 351 11 12 F: +90 312 351 11 19 E: info@klkmakine.com W: www.klkmakine.com

www.aimsad.org

77


KRC CNC - ALTELSAN ENERJ‹ TES‹SLER TAH. TUR. T‹C. SAN. LTD. fiT‹. F‹RMA TANITIMI

COMPANY INTRODUCTION

Firmamız 1990 yılında kurulmufltur. Kuruldu€u yıllarda elektrik taahhüt ve proje konularında faaliyet göstermekteydi. 2000'li yıllara gelindi€inde otomasyon üzerine e€ilerek mevcut faaliyet konusunu otomasyon olarak de€ifltirmifltir. 2012 yılına kadar otomasyon ve özel makine üretimi yapan firmamız 2012'den sonra KRC CNC markası ile CNC ahflap iflleme makinaları üzerine seri üretime geçmifl bulunmaktadır.

Our company was founded in 1990. During the years it was founded, it was active in electricity, project and aplication. When it came to the years of 2000, we focused on automation. which has been producing automation and special machinery until 2010. Our company has been producing CNC wood processing machines since 2010 with KRC CNC brand.

‹MALAT / PRODUCTION BAY‹ / AGENT‹THALAT / IMPORT

‹HRACAT/EXPORT

H‹ZMET / SERVICE

ÜRÜNLER VE H‹ZMETLER / PRODUCTS AND SERVICES MARKA / BRAND

ÜRÜN / PRODUCT

MENfiE‹ / ORIGIN

KRC CNC

CNC AHfiAP ‹fiLEME MERKEZ‹ CNC WOOD PROCESSING MACHINE

TÜRK‹YE TURKEY

‹LET‹fi‹M / CONTACT A: 7004/7 Sok. No: 4/6 Pınarbaflı 35400 Bornova - ‹ZM‹R / TÜRK‹YE T: +90 232 436 40 10 F: +90 232 436 40 20 E: info@krccnc.com W: www.krccnc.com 78

www.aimsad.org


LE‹TZ KES‹C‹ TAKIMLAR SAN. T‹C. A.fi. F‹RMA TANITIMI

COMPANY INTRODUCTION

Leitz Türkiye faaliyetlerine, 1992 yılında ‹stanbul Kartal'da bafllamıfltır. Günümüzde Gebze OSB'de bulunan 8.000 m2'lik yeni binasında en modern tezgahlar ile servis hizmeti vermektedir. 2010 yılı sonlarında bafllamıfl oldu€umuz DIA freze üretimi günümüzde artarak devam etmekte ve müflterilerimizin ihtiyaçları en hızlı ve kaliteli flekilde karflılanmaktadır. Ürün grupları; Daire Testereler, Parçalayıcılar, Delikli ve fiaftlı Frezeler, Matkaplar, Planya Bıçakları, Jilet Bıçaklar, Adaptör ve Penslerdir.

Leitz Turkey was established in 1992 in Kartal Istanbul. Today we provide service to our customers with the most advanced machines in our new factory building which is located in Gebze Organized Industrial Zone. Our customers special DIA profiling router production needs and resharpening requests are rapidly met by us due to our increasing DIA production which started at the end of 2010. Our products are; Sawblades, Hoggers, GroovingJointing and Profiling Tools, Router Cutters, Drills, Knives and Spare Parts.

‹MALAT / PRODUCTION BAY‹ / AGENT‹THALAT / IMPORT H‹ZMET / SERVICE‹HRACAT/EXPORTÜRÜNLER VE H‹ZMETLER / PRODUCTS AND SERVICES MARKA / BRAND LE‹TZ LE‹TZ LE‹TZ LE‹TZ LE‹TZ

ÜRÜN / PRODUCT

MENfiE‹ / ORIGIN

DIA B‹LEME DIA RESHARPENING DIA ÖZEL TAKIM ‹MALATI DIA SPECIAL TOOLS PRODUCT DA‹RE TESTERE CIRCULAR SAWBLADES PARÇALAYICILAR HOGGERS KANAL, KOPYA VE PROF‹L FREZELER GROOVING, JOINTING AND PROFILING TOOLS

TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY ALMANYA GERMANY ALMANYA GERMANY ALMANYA GERMANY

‹LET‹fi‹M / CONTACT A: Gebze OSB 1600 Sok. No:1602 41480 Gebze - KOCAEL‹ / TÜRK‹YE T: +90 262 677 17 27 F: +90 262 677 17 30 E: leitz@leitz.com.tr W: www.leitz.org

www.aimsad.org

79


L‹GNO MAK‹NE SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. F‹RMA TANITIMI

COMPANY INTRODUCTION

Ligno Makine olarak, 1995 yılından bu yana orman ürünleri ve mobilya sektöründe a€aç iflleme makineleri ithalatı ve satıflı, satıfl sonrası hizmetlerimizle, Weinig Grup makineleri ile masif a€aç ifllemede, HOLZ-HER makinelerimizle ile panel mobilya imalatında, HEESEMANN makinelerimiz ile panel yüzey kalibre zımpara ifllemlerinde, FRIULMAC makinelerimiz ile parke bafl ifllemelerinde Türkiye pazarına hizmet vermekteyiz.

Ligno Makine has been importing wood processing machines providing, sales and after sales service in forest products and furniture industry in Turkey since 1995. We are serving in Turkey with Weinig Group machines for solid wood processing, HOLZ HER machines for panel processing and furniture manufacturing, HEESEMANN machines for surface calibration and fine sanding, FRIULMAC machines for solid wood processing for flooring.

‹MALAT / PRODUCTION BAY‹ / AGENT‹THALAT / IMPORT H‹ZMET / SERVICE‹HRACAT/EXPORTÜRÜNLER VE H‹ZMETLER / PRODUCTS AND SERVICES MARKA / BRAND

ÜRÜN / PRODUCT

WEINIG GROUP

MAS‹F A⁄AÇ ‹fiLEME MAK‹NES‹ SOLID WOOD PROCESSING MACHINE PANEL MOB‹LYA ‹MALATI MAK‹NES‹

HOLZHER HEESEMANN FRIULMAC L‹GNO

MENfiE‹ / ORIGIN

ALMANYA GERMANY AVUSTURYA PANEL FURNITURE MANUFACTURING MACHINE AUSTRIA ALMANYA YÜZEY KAL‹BRE VE ZIMPARA MAK‹NES‹ SURFACE CALIBRATING AND FINE SANDING MACHINE GERMANY MAS‹F PARKE ‹fiLEME MAK‹NES‹ ‹TALYA SOLID WOOD PROCESSING MACHINE FOR FLOORING ITALY SATIfi SONRASI SERV‹S VE YEDEK PARÇA TEM‹N‹ TÜRK‹YE AFTER SALE SERVICE AND SPARE PARTS SUPPLY TURKEY

‹LET‹fi‹M / CONTACT A: Göztepe Mah. Atatürk Cad. Köprülü Çıkmazı No: 2/2 Anadolu Hisarı 34815 Beykoz - ‹STANBUL / TÜRK‹YE T: +90 216 465 78 00 F: +90 216 465 78 09 E: ligno@ligno.com.tr W: www.ligno.com.tr 80

www.aimsad.org


MAKEL MOB‹LYA MAK‹NALARI SAN. T‹C. A.fi. F‹RMA TANITIMI

COMPANY INTRODUCTION

Makel, 36 yıldır ahflap iflleme makineleri satıflı, servisi, mobilya imalat fabrikaları için proje hazırlama ve uygulama hizmeti vermektedir. 70 kiflilik kadrosu ve tecrübeli satıfl ekibi ile müflterilerini do€ru makine yatırımına yönlendirmekte, teknik ekibi ise müflterilerinin kurulumundan imalata kadar olan süreçte yanlarında bulunarak makinelerin üretime entegrasyonunu ve kullanıcı e€itimlerini gerçeklefltirmektedir. Makel, halihazırda ‹talyan GIBEN, TECH, VITAP, EMC, ORMAMACCHINE, GREDA ve ‹spanyol INTOREX firması ile çalıflmaktadır.

Makel is providing sales and technical service for woodworking machinery, preparing and implementing projects for furniture manufacturing factories, for 36 years. With its 70 employees and experienced sales staff, Makel is leading its customers for right machinery investment. Its techincal services is supporting customers from installation to production phase, realizing integration of machinery to pruduction and giving training to operators. Makel is working GIBEN TECH, VITAP, EMC, ORMAMACCHINE and INTOREX(Spain).

‹MALAT / PRODUCTION BAY‹ / AGENT

‹THALAT / IMPORT H‹ZMET / SERVICE

‹HRACAT/EXPORT

ÜRÜNLER VE H‹ZMETLER / PRODUCTS AND SERVICES MARKA / BRAND

ÜRÜN / PRODUCT

MENfiE‹ / ORIGIN

MAKEL

MAKEL CNC ‹fiLEME MERKEZ‹ MAKEL CNC MACHINING CENTER DEL‹K MAK‹NALARI DRILLING MACHINES PANEL EBATLAMA MAK‹NALARI PANEL/BEAM SAW MACHINES PRES MAK‹NALARI PRESSES ZIMPARA MAK‹NALARI SANDING MACHINES

TÜRK‹YE TURKEY ‹TALYA ITALY ‹TALYA ITALY ‹TALYA ITALY ‹TALYA ITALY

VITAP GIBEN TECH ORMAMACCHINE EMC

‹LET‹fi‹M / CONTACT A: Ferhatpafla Mah. Gazipafla Cad. No: 11/1 34888 Ataflehir - ‹STANBUL / TÜRK‹YE T: +90 216 527 23 70 F: +90 216 527 19 28 E: makel@makel.com W: www.makel.com

www.aimsad.org

81


M‹MÇEKO MAK‹NE ‹MALAT SANAY‹ VE T‹CARET‹ F‹RMA TANITIMI

COMPANY INTRODUCTION

1976 yılından bugüne a€aç iflleme sektöründe faaliyet gösteren firmamız üretimini artırarak sektörün ihtiyaçlarına cevap vermek adına azim ve gayretle çalıflmaktadır. Kuruldu€u ilk günden bu güne kadar konusunda uzman ve tecrübeli personeli ile kaliteyi ön plana çıkarmak; üretti€imiz her makinede AR-GE, tasarım ve planlaması yaparak standart, kaliteli ve yüksek verimlilikte makineler üretmek temel ilkemizdir.

Mimceko Machine which is established in 1976 has produced machines, moulds, tools and spare parts for different sectors until 1980.Being the first automatic glue-coding machine manufacturer, our company has been providing service for wood processing machine sector since 1980.Our principle is to produce machines with high quality and performance by making design and planning of each unit due to Research and Development techniques with its specialised staff.

‹MALAT / PRODUCTION BAY‹ / AGENT‹THALAT / IMPORT‹HRACAT/EXPORTH‹ZMET / SERVICE

ÜRÜNLER VE H‹ZMETLER / PRODUCTS AND SERVICES MARKA / BRAND

ÜRÜN / PRODUCT

MENfiE‹ / ORIGIN

ATALAY

KENAR BANTLAMA MAK‹NES‹ EDGE BANDING MACHINE ROLLER PRES ROLLER PRESS OTOMAT‹K TUTKAL SÜRME MAK‹NES‹ AUTOMATIC GLUE COATING MACHINE POSTFORMING MAK‹NES‹ POSTFORMING MACHINE

TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY

ATALAY ATALAY ATALAY

‹LET‹fi‹M / CONTACT A: Karacakaya Cad. Yapısı Sok. No: 58 / 1 Siteler 06160 Altında€ - ANKARA / TÜRK‹YE T: +90 312 348 50 02 F: +90 312 351 00 89 E: info@mimceko.com.tr W: www.mimceko.com.tr 82

www.aimsad.org


NFM MIZRAK MAK‹NA NAK. SAN. T‹C. LTD. fiT‹. F‹RMA TANITIMI

COMPANY INTRODUCTION

1976'dan günümüze daima en iyisi sloganıyla çıktı€ımız yolumuza ça€ın ve teknolojinin getirmifl oldu€u yenilikleri biz Mızrak Makine olarak siz de€erli müflterilerimize sunarak devam etmekteyiz.

Since 1976, taking our slogan “always the best” as a guide, Mizrak Company are continuing to present to our customers innovations of our age and the latest technology.

‹MALAT / PRODUCTION BAY‹ / AGENT

‹THALAT / IMPORT H‹ZMET / SERVICE

 ‹HRACAT/EXPORT ÜRÜNLER VE H‹ZMETLER / PRODUCTS AND SERVICES MARKA / BRAND

ÜRÜN / PRODUCT

MENfiE‹ / ORIGIN

MIZRAK

Ç‹Z. YATAR DA‹RE MAK‹NES‹ CIRCULAR SOWING MACHINE KENAR BANTLAMA MAK‹NES‹ EDGE BANDING MACHINE KAPI EBATLAMA MAK‹NES‹ DOOR SIZING MACHINE KAPI K‹L‹T MAK‹NELER‹ DOOR LOCK MACHINE KALINLIK VE PLANYA MAK‹NES‹ THICKNES AND PLANER

TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY

MIZRAK MIZRAK MIZRAK MIZRAK

‹LET‹fi‹M / CONTACT A: Organize San. Böl. Sarı Cad.1 Sok. No: 4 16159 Nilüfer - BURSA / TÜRK‹YE T: +90 224 241 71 11 F: +90 224 241 40 90 E: info@mizrakmakine.com W: www.mizrakmakine.com

www.aimsad.org

83


NARTUGAN MAK‹NA SAN. T‹C. LTD. fiT‹. F‹RMA TANITIMI

COMPANY INTRODUCTION

Nartugan, 6 yıldır ahflap iflleme makineleri üretim ve servisi ile ithal makinelere yedek parça hizmetleri vermektedir. Mobilya boya hatlarında mühendislik çalıflmaları gerçeklefltirerek; CNC kontrollü özel imalat makineleri ve yükleme boflaltma ekipmanları üretmektedir. Ayrıca, fırça temizlik makinesi, katlı kurutma, dinlendirme ile UV fırınları üretimine de bafllamıfltır. Tüm AR-GE çalıflmaları Nartugan mühendisleri tarafından yapılmakta, imalat süreci de yine kendi personelleri tarafından gerçeklefltirilmektedir.

Nartugan is manufacturing woodworking machines, giving after sales services and supplying spare parts for six years. Nartugan, carrying out engineering studies in painting lines, is manufacturing CNC controlled special production machines and loading-unloading equipments. In adittion, Nartugan has recently started to manufacture Brushing Machines, Vertical Drying and Flash-Off Ovens and UV Ovens. R&D management of all machines is being carried out by engineers of Nartugan and manufacturing process is again being performed by its own staff.

‹MALAT / PRODUCTION‹THALAT / IMPORT

 ‹HRACAT/EXPORT 

H‹ZMET / SERVICE

BAY‹ / AGENT

ÜRÜNLER VE H‹ZMETLER / PRODUCTS AND SERVICES MARKA / BRAND

ÜRÜN / PRODUCT

MENfiE‹ / ORIGIN

MAKEL

MAKEL CNC ‹fiLEME MERKEZ‹ MAKEL CNC MACHINING CENTER DEL‹K MAK‹NELER‹ DRILLING MACHINES PANEL EBATLAMA MAK‹NELER‹ PANEL/BEAM SAW MACHINES PRES MAK‹NELER‹ PRESSES ZIMPARA MAK‹NELER‹ SANDING MACHINES

TÜRK‹YE TURKEY ‹TALYA ITALY ‹TALYA ITALY ‹TALYA ITALY ‹TALYA ITALY

VITAP GIBEN TECH ORMAMACCHINE EMC

‹LET‹fi‹M / CONTACT A: Ferhatpafla Mah. Gazipafla Cad. No: 11/1 34888 Ataflehir - ‹STANBUL / TÜRK‹YE T: +90 216 471 11 10 F: +90 216 527 19 28 E: gokhan@nartugan.com W: www.nartugan.com 84

www.aimsad.org


NETMAK KES‹C‹ TAKIM ‹ML. VE PAZ. LTD. fiT‹. F‹RMA TANITIMI

COMPANY INTRODUCTION

NETMAK 1972 yılında küçük bir atölyede ahflap iflleme makinaları imalatı ile faaliyetlerine bafllamıfl; flu an 6.000 m2 lik kapalı alanda son teknoloji ile montaj ve üretim proseslerini gerçeklefltirmektedir. Bütün ürünler CE standartlarına göre üretilmektedir; ayrıca firma ISO 9001:2008 KYS ve OHSAS 18001 ISGYS belgelerine sahiptir. NETMAK'ın ihracat yaptı€ı bazı ülkeler Hollanda, ‹srail, Rusya, Ukrayna, Gürcistan, Azerbaycan, Mısır, Irak, ‹ran, Lübnan, Türkmenistan, Suriye vb. 'dir.

NETMAK was founded and started operation in 1972 as a small woodworking machine shop; now all detail part manufacturing & assembly processes are being carried out in a 6.000m2 factory with the latest technology. All production line have CE Certification and NETMAK have the ISO 9001:2008 QMS and OHSAS 18001 OHSMS Certificates. NETMAK exports its products to several countries including Netherlands, Israel, Russia, Ukraine, Georgia, Azerbaijan, Egypt, Iraq, Iran, Lebanon, Turkmenistan, Syria etc...

‹MALAT / PRODUCTION BAY‹ / AGENT

‹THALAT / IMPORTH‹ZMET / SERVICE‹HRACAT/EXPORTÜRÜNLER VE H‹ZMETLER / PRODUCTS AND SERVICES MARKA / BRAND ÜRÜN / PRODUCT NETMAK NETMAK NETMAK NETMAK

DA‹RE TESTERELER, PROF‹L BIÇAKLARI, FREZE BIÇAKLARI, MATKAPLAR SAW BLADES, PROFILE CUTTERS, ROUTER CUTTERS, DRILLS DIA BIÇAKLAR VE TESTERELER PCD (DIA) TOOLS AND SAW BLADES

DO⁄RAMA BIÇAKLARI, GRUP BIÇAKLARI CUTTER BLOCKS FOR WINDOW, CUTTER SETS AKSESUARLAR ACCESSORIES

MENfiE‹ / ORIGIN TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY

‹LET‹fi‹M / CONTACT A: Bilgin Sok. No: 27 Siteler 06160 Altında€ - ANKARA / TÜRK‹YE T: +90 312 349 50 50 F: +90 312 349 34 26 E: netmak@netmakgroup.com.tr W: www.netmakgroup.com.tr 85


NETMAK ENDÜSTR‹ VE AHfiAP MAK‹NALARI SAN. T‹C. A.fi. F‹RMA TANITIMI

COMPANY INTRODUCTION

NETMAK 1972 yılında küçük bir atölyede ahflap iflleme makinaları imalatı ile faaliyetlerine bafllamıfl; flu an 6.000 m2 lik kapalı alanda son teknoloji ile montaj ve üretim proseslerini gerçeklefltirmektedir. Bütün ürünler CE standartlarına göre üretilmektedir; ayrıca firma ISO 9001:2008 KYS ve OHSAS 18001 ISGYS belgelerine sahiptir. NETMAK'ın ihracat yaptı€ı bazı ülkeler Hollanda, ‹srail, Rusya, Ukrayna, Gürcistan, Azerbaycan, Mısır, Irak, ‹ran, Lübnan, Türkmenistan, Suriye vb. 'dir.

NETMAK was founded and started operation in 1972 as a small woodworking machine shop; now all detail part manufacturing & assembly processes are being carried out in a 6.000m2 factory with the latest technology. All production line have CE Certification and NETMAK have the ISO 9001:2008 QMS and OHSAS 18001 OHSMS Certificates. NETMAK exports its products to several countries including Netherlands, Israel, Russia, Ukraine, Georgia, Azerbaijan, Egypt, Iraq, Iran, Lebanon, Turkmenistan, Syria etc...

‹MALAT / PRODUCTION BAY‹ / AGENT‹THALAT / IMPORTH‹ZMET / SERVICE‹HRACAT/EXPORTÜRÜNLER VE H‹ZMETLER / PRODUCTS AND SERVICES MARKA / BRAND ÜRÜN / PRODUCT NETMAK NETMAK NETMAK

MENfiE‹ / ORIGIN

TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE CNC ROUTERS AND DOOR PRODUCTION MACHINES TURKEY FREZE, PLANYA, KALINLIK, fiAKÜL‹ FREZE MAK‹NELER‹ SAW BLADES, PROFILE CUTTERS, ROUTER CUTTERS, DRILLS OTOMAT‹K SÜRÜCÜ MAK‹NES‹ AUTOMATIC FEEDER CNC FREZE VE KAPI MAK‹NELER‹

‹LET‹fi‹M / CONTACT A: Koçak Sok. No: 54 Siteler 06160 Altında€ - ANKARA / TÜRK‹YE T: +90 312 348 98 98 F: +90 312 348 81 01 E: makina@netmakgroup.com.tr W: www.netmakgroup.com.tr 86

www.aimsad.org


OMAKSAN AHfiAP ‹fiLEME MAK‹NE SAN. T‹C. LTD. fiT‹. F‹RMA TANITIMI

COMPANY INTRODUCTION

Ana faaliyet konusu a€aç iflleme makinelerı üretimidir. Mobilya imalatında kullanılan montaj aparatlarının yerini seri ve hassas bir flekilde açan delik makinelerinin üretimini yapmaktadır. Ayrıca dil seçene€i, esnek çalıflabilme, hızlı malzeme ve program de€iflimi, ofis program özelli€i, sınırsız kayıt hafızası ile seri imalatın vazgeçilmez markası konumundadır.

Our Main area is to manufacturing of fully automated wood processing machines which can open, with computer control, holes for all connectors contained in modular furniture systems and make milling operations rapidly and without errors. For instance, they are capable of making all connection hole opening and milling operations in bedroom, kitchen, bathroom and office furniture. Apart from this With program language selection, flexible operation, fast material and program change, office program compatibility and unlimited recording memory, it has been designed for mass production.

‹MALAT / PRODUCTION BAY‹ / AGENT‹THALAT / IMPORT

‹HRACAT/EXPORTH‹ZMET / SERVICE

ÜRÜNLER VE H‹ZMETLER / PRODUCTS AND SERVICES MENfiE‹ / ORIGIN

MARKA / BRAND ÜRÜN / PRODUCT OMAKSAN OMAKSAN OMAKSAN OMAKSAN

HOLEMASTER 1650 SL MODULER MOB‹LYA DEL‹K DELME MAK‹NES‹ HOLEMASTER 1650 SL DRILLING MACHINE HOLEMASTER 3000 SL MODULER MOB‹LYA DEL‹K DELME MAK‹NES‹ HOLEMASTER 3000 SL DRILLING MACHINE HOLEMASTER 4000 X-LINE MODULER MOB‹LYA DEL‹K DELME MAK‹NES‹ HOLEMASTER 4000 X-LINE DRILLING MACHINE HOLEMASTER 900 MC MODULER MOB‹LYA DEL‹K DELME MAK‹NES‹ HOLEMASTER 900 MC DRILLING MACHINE

TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY

‹LET‹fi‹M / CONTACT A: Yi€itler Mah. Otosansit 43. Blok No: 32-34-36-38-40 16300 Yıldırım - Bursa / TÜRK‹YE T: +90 224 341 61 00 F: +90 224 371 39 22 E: info@omaksan.com.tr W: www.omaksan.com.tr

www.aimsad.org

87


ONURSAL KONVEYÖR MOB‹LYA MAK‹NELER‹ SAN. T‹C. LTD. fiT‹ F‹RMA TANITIMI

COMPANY INTRODUCTION

Fabrika içi yarı mamul taflıma sistemleri alanında üretmifl oldu€u konveyör sistemleriyle 30 yıldır faaliyet gösteren firmamız, bilgi birikimini sürekli geliflim felsefesiyle birlefltirerek ürün gamını geniflleterek, müflterilerine know-how deste€i sunuyor. Her türlü parça akıflını, gelifltirmifl oldu€u konveyör sistemleri sayesinde emek harcatan yo€un bir ifl olmaktan çıkarıp, seri üretim hatlarına dönüfltürüyor. Firmamız, gelen özel istekleri de projelendirmek suretiyle kısa sürede hayata geçiriyor.

Providing services for more than 30 years with the conveyor systems manufactured for conveying semi-finished products within the factory, our company offers know-how support to its customers by enhancing the range of its products combined with the accumulated knowledge and sustainable growth philosophy. All kinds of component flow processes are converted into serial production lines with the conveyor systems developed for the purpose of eliminating the intensive labour force requirement in manufacturing operations. Further, our company designs projects in order to carry special requests into effect.

‹MALAT / PRODUCTION‹THALAT / IMPORT H‹ZMET / SERVICE

BAY‹ / AGENT

‹HRACAT/EXPORT

ÜRÜNLER VE H‹ZMETLER / PRODUCTS AND SERVICES MARKA / BRAND ÜRÜN / PRODUCT ONUR MAK‹NA ONUR MAK‹NA ONUR MAK‹NA ONUR MAK‹NA ONUR MAK‹NA

YÜKLEME VE BOfiALTMA ASANSÖRLER‹ FEEDING AND LOADING LIFTS BANTLI KONVEYÖR BELT CONVEYOR BESLEME KONVEYÖRÜ FEEDING CONVEYOR ÖZEL T‹P YÜKLEME BOfiALTMA ASANSÖRÜ SPECIAL TYPE FEEDING AND LOADING LIFTS ÖZEL T‹P KONVEYÖR S‹STEMLER‹ SPECIAL TYPE CONVEYOR SYSTEMS

MENfiE‹ / ORIGIN TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY

‹LET‹fi‹M / CONTACT A: ‹negöl Mobilya A€aç ‹flleri ‹htisas OSB 9. Cad. No:3 ‹negöl - Bursa / TÜRK‹YE T: +90 224 719 10 90 F: +90 224 719 50 30 E: info@onurmakina.org W: www.onurmakina.org 88

www.aimsad.org


ORENT ORMAN ÜRÜN. MAK. ‹Nfi. TAAH. TUR. TAR. NAKL. T‹C. VE SAN. LTD. fiT‹. F‹RMA TANITIMI

COMPANY INTRODUCTION

Firmamız 1952 yılından bu yana ahflap sanayinde faaliyet göstermektedir. Ahflap kurutma tekni€indeki 30 yıllık bilgi birikimimizi, bu daldaki en yeni tekniklerle birlefltirerek, 1982 yılında bu konuda ileri ülkelerin kalite standartlarına uygunluk ahflap kurutma fırınları ve fırın otomasyon sistemlerini üretmeye baflladık. Yüksek teknolojik düzey ve kalitede ürünlerle sanayimizin hizmetindeyiz.

Since 1952, our company has been in the woodworking industry.Utilizing our comprehensive experience in the field of timber drying, we develop timber drying equipment and control systems since 1982. Latest tecnologies and high quality products are our standards in the woodworking industry.

‹MALAT / PRODUCTION BAY‹ / AGENT‹THALAT / IMPORT

‹HRACAT/EXPORTH‹ZMET / SERVICE

ÜRÜNLER VE H‹ZMETLER / PRODUCTS AND SERVICES MARKA / BRAND

ÜRÜN / PRODUCT

MENfiE‹ / ORIGIN

ORENT

AHfiAP KURUTMA FIRINLARI TIMBER DRYING KILNS ISPM 15 ISIL ‹fiLEM FIRINLARI ISPM15 HEAT TREATMENT KILNS KERESTE BUHARLAMA FIRINLARI STEAMING CHAMBERS AHfiAP NEM‹ ÖLÇME ALET‹ HUMIDITY MEASURING INSTRUMENT (HYDROMETER)

TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY

ORENT ORENT ORENT ELPAfi

‹LET‹fi‹M / CONTACT A: Azmimilli Mah. Gazhane Cad. No: 110 81020 Merkez - DÜZCE / TÜRK‹YE T: +90 380 524 66 76 F: +90 380 514 11 28 E: info@orent.com.tr W: www.orent.com.tr

www.aimsad.org

89


ÖKG ÖZKONYALILAR GRUP MAK‹NA ‹Nfi. KUY. NAK. GIDA TUR. SAN. T‹C. ‹TH. ‹HR. LTD. fiT‹. F‹RMA TANITIMI

COMPANY INTRODUCTION

1982 yılında Ankara’da kurulan Özkonyalılar Grup, bugün merkez ve 2 flubesi ile yaklaflık 2500 m2 kapalı alanda üretim yapmaktadır. Misyonumuz, müflterilerimize birikim ve deneyimimiz ile hizmet etmek ve ihracatımızı dünya ülkelerine yayarak büyümektir. Özkonyalılar Grup, kenar bantlama makineleri ve yatar daire makineleri üretmektedir. Amacımız, dünya standartları düzeyinde ekonomik ve kaliteli imalat yapmak, hızlı ve etkin bir flekilde satıfl sonrası hizmet sa€lamaktır.

Özkonyalılar Group, established in 1982 in Ankara currently operates with its head office and 2 branches in approximately 2500 square meters closed area. Our mission is to serve our clients with our accumulated experience for years and to grow by increasing our export globally. Özkonyalılar Group manufactures good quality edge banding and folding circle machinery with affordable purchasing prices and offers timely and efficient after sales servicing at global standards level.

‹MALAT / PRODUCTION BAY‹ / AGENT‹THALAT / IMPORT H‹ZMET / SERVICE

‹HRACAT/EXPORT

ÜRÜNLER VE H‹ZMETLER / PRODUCTS AND SERVICES MARKA / BRAND

ÜRÜN / PRODUCT

MENfiE‹ / ORIGIN

ÖZKONYALILAR

KENAR BANTLAMA MAK‹NES‹ EDGE-BANDING MACHINE YATAR DA‹RE FOLDING CIRCLE

TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY

ÖZKONYALILAR

‹LET‹fi‹M / CONTACT A: Tezcan Sok. 32/A Siteler 06010 Altında€ - ANKARA / TÜRK‹YE T: +90 312 348 80 67 F: +90 312 348 71 13 E: hakanbaran79@hotmail.com W: www.ozkonyalilar.com 90

www.aimsad.org


ÖZ ANADOLU GRUP MAK‹NA MOB. DEK. OTO. ‹Nfi. TURZ. ‹TH. ‹HR. SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. F‹RMA TANITIMI

COMPANY INTRODUCTION

1991 yılından itibaren üstün bir üretim kalitesini ve müflteri memnuniyetini esas alarak profesyonel bir kadroyla Kenar Yapıfltırma ve Temizleme Makineleri konusunda üretim yapan Öz Anadolu Makina, Türkiye ve yurtdıflını kapsayan satıfl a€ını gün geçtikçe geniflletmektedir. Üretimin yanı sıra teknik danıflmanlık ve kalite kontrol hizmetleri de veren Öz Anadolu Makina en iyi hizmeti verebilmek için arafltırma gelifltirme çalıflmalarını sürdürmektedir.

Since 1991, on the basis of a superior product quality and customer satisfaction in a professional engagement in the production machines and cleaning staff at the Edge Banding; Öz Anadolu Makina covering the outside of Turkey and the country gradually expanding its sales network. Production, as well as providing technical advice and quality control services Öz Anadolu Makina makes research and development in order to provide the best service works.

‹MALAT / PRODUCTION BAY‹ / AGENT

‹THALAT / IMPORT H‹ZMET / SERVICE

‹HRACAT/EXPORT

ÜRÜNLER VE H‹ZMETLER / PRODUCTS AND SERVICES MARKA / BRAND ÖZ ANADOLU GRUP MAK‹NA ÖZ ANADOLU GRUP MAK‹NA ÖZ ANADOLU GRUP MAK‹NA ÖZ ANADOLU GRUP MAK‹NA ÖZ ANADOLU GRUP MAK‹NA

ÜRÜN / PRODUCT

MENfiE‹ / ORIGIN

CM 110 - E⁄R‹ KENAR CM 110 - CURVE EDGE KBM 1060 KENAR BANTLAMA MAK‹NES‹ KBM 1060 EDGE BANDING MACHINE KBM 1090 KENAR BANTLAMA MAK‹NES‹ KBM 1090 EDGE BANDING MACHINE KBM 1095 KENAR BANTLAMA MAK‹NES‹ KBM 1095 EDGE BANDING MACHINE KBM 2000 KENAR BANTLAMA MAK‹NES‹ KBM 2000 EDGE BANDING MACHINE

TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY

‹LET‹fi‹M / CONTACT A: Keresteciler San. Sit. 3.Cad. No: 25 Sarayköy 06980 Kazan - ANKARA / TÜRK‹YE T: +90 312 353 71 70 F: +90 312 350 11 94 E: info@ozanadolumakina.com W: www.ozanadolumakina.com

www.aimsad.org

91


PLASMEK MAK‹NA SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹.

F‹RMA TANITIMI

COMPANY INTRODUCTION

1995'de kurulmufl olan PLASMEK, tamamen kendi AR-GE siyle ortaya çıkardı€ı profil/panel laminasyon makinalarında ve folyo-kenar bandı kesme makinalarında ilk, sıcak tutkal eritme tankları-varilde eritme sistemleri ve tutkal uygulama kafalarında ise tek yerli üretici olarak ahflap sektöründe yerli ve global pazarın öncü, kaliteden taviz vermeyen, güvenilir bir tedarikçisi olmanın gururunu yaflamaktadır. ‹htiyaca göre modüler tasarlanan kapı ve panel üretim hatları da ürün portföyündedir.

Founded in 1995, PLASMEK is the pioneer machine manufacturer of his following product range totally based on his own R&D facilities for global market in door & furniture industries; profile/panel wrapping machines for all adhesive types, automated door&panel complete lamination lines, PUR hotmelt and EVA/PO glue melting tanks & drum melters, motorized/non-motorized slot-nozzle applicator heads and roller coaters, foil slitting machines, composite panel production lines.

‹MALAT / PRODUCTION BAY‹ / AGENT

 H‹ZMET / SERVICE ‹THALAT / IMPORT

‹HRACAT/EXPORTÜRÜNLER VE H‹ZMETLER / PRODUCTS AND SERVICES MARKA / BRAND ÜRÜN / PRODUCT PUR SICAK TUTKALLI PROF‹L VE PANEL PLASMEK KAPLAMA MAK‹NES‹ PUR HOTMELT PROFILE & PANEL WRAPPING LINE KOMPAKT RULOLU PUR SICAK TUTKAL SÜRME PLASMEK VE FOLYO YAPIfiTIRMA MAK‹NES‹ COMPACT ROLLER COATER MACHINE WITH PUR HOTMELT GLUE APPLICATION AND FOIL LAMINATION PUR VE EVA/PO TUTKAL ER‹TME S‹STEMLER‹ VE PLASMEK SICAK TUTKAL UYGULAMA KAFALARI PUR & EVA/PO GLUE MELTING SYSTEMS AND HOTMELT APPLICATION HEADS EVA/PO SICAK TUTKALLI PROF‹L KAPLAMA PLASMEK MAK‹NES‹ EVA/PO HOTMELT PROFILE WRAPPING MACHINE PVC, CPL, MELAM‹N, KA⁄IT, RULOLU DO⁄AL AHfiAP, PLASMEK KENAR BANDI D‹L‹MLE VE SARMA MAK‹NELER‹ SLITTING & REWINDING MACHINES FOR PVC, CPL, MELAMINE, PAPER, ROLL VENEER, EDGE BANDS

MENfiE‹ / ORIGIN TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY

‹LET‹fi‹M / CONTACT A: Eyüp Sultan Mah. Maltepe Cad. No:8 34885 Sancaktepe - ‹STANBUL / TÜRK‹YE T: +90 216 311 38 98 F: +90 216 311 22 99 E: senol@plasmek.com.tr W: www.plasmek.com.tr 92

www.aimsad.org


SAF TEKN‹K TOZ EMME S‹STEMLER‹ SAN. T‹C. LTD. fiT‹. F‹RMA TANITIMI

COMPANY INTRODUCTION

Saf Teknik Toz Toplama Sistemleri sektörde yıllar boyu oluflan tecrübesiyle müflterilerine hizmet vermek için 2015 yılında Bursa'da kurulmufltur. Saf Teknik Toz Toplama Sistemleri mobilya ve a€aç iflleme endüstrisine özel kullanımı kolay, de€erli ve kaliteli toz toplama sistemleri üretir.

Saf Teknik Industrial Dust Collectors has founded in 2015 in Bursa to serve years of experience to its customers. Saf Teknik Industrial Dust Collectors manufactures special, easy-to-use and qualified machines to furniture and wood working industry.

‹MALAT / PRODUCTION BAY‹ / AGENT‹THALAT / IMPORT

‹HRACAT/EXPORTH‹ZMET / SERVICE

ÜRÜNLER VE H‹ZMETLER / PRODUCTS AND SERVICES MARKA / BRAND SAF TEKN‹K SAF TEKN‹K SAF TEKN‹K SAF TEKN‹K

ÜRÜN / PRODUCT

MENfiE‹ / ORIGIN

MOB‹LE TOZ TOPLAMA S‹STEMLER‹ MOBILE DUST COLLECTORS MODÜLER TOZ TOPLAMA S‹STEMLER‹ MODULAR DUST COLLECTORS TOZ TOPLAMA FANLARI RADIAL FANS KAZANLI TOZ TOPLAMA S‹STEMLER‹ METAL CAN UNLOADING TYPE DUST COLLECTORS

TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY

‹LET‹fi‹M / CONTACT A: Yaylacık Mah. 42. Sok. No:16/1 16280 Nilüfer - BURSA / TÜRK‹YE T: +90 224 532 05 16 F: +90 224 532 05 17 E: info@safteknik.com W: www.safteknik.com

www.aimsad.org

93


SONAR ELEKTRON‹K VE MAK‹NA SAN. ve T‹C. LTD. fiT‹. F‹RMA TANITIMI

COMPANY INTRODUCTION

SONAR, 1974 yılında kurulmufltur. Endüstriyel ürünlerin çok hızlı ısıtılması/kurutulmasında kullanılan Radyo Frekans ve Mikrodalga ünitelerinin imali ve gelifltirilmesi konularında, dünyadaki sayılı firmalardan biridir. Türkiye’de de bu konuyla ilgili, birden çok alanda üretim yapan ilk ve tek firmadır. Bu teknoloji mobilya sanayinde en çok, a€aç kurutma, lamine edilmifl formlu sandalye ve mobilya parçaları üretimi, masif panel ve kapı pencere kasalarının üretimi vb. uygulamalarda kullanılmaktadır.

SONAR, was established in 1974 in Izmir,Turkey and specialized on manufacturing of Radio Frequency and MW heating and drying equipments for various applications in different industries. This technologies are used in furniture industry for; - drying of wood - gluing of laminated and bended veneers as chair and furniture parts - edge-glued panel production - door/window frames production, etc.

‹MALAT / PRODUCTION BAY‹ / AGENT‹THALAT / IMPORT H‹ZMET / SERVICE‹HRACAT/EXPORT

ÜRÜNLER VE H‹ZMETLER / PRODUCTS AND SERVICES MARKA / BRAND ÜRÜN / PRODUCT YÜKSEK FREKANS JENERATÖRÜ SONAR HIGH FREQUENCY GENERATOR HIDROL‹K AHfiAP BÜKME PRES‹ SONAR HYDRAULIC WOOD BENDING PRESS SONAR SONAR SONAR

MENfiE‹ / ORIGIN

TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY YÜKSEK FREKANSLI MAS‹F PANEL VE KIRIfi PRES‹ TÜRK‹YE HIGH FREQUENCY MASSIVE PANEL AND BEAM PRESS TURKEY RADYO FREKANS VE VAKUMLU A⁄AÇ TÜRK‹YE KURUTMA S‹STEM‹ TURKEY RADIO FREQUENCY & VACUUM (RFV) WOOD DRYING SYSTEMS CNC AHfiAP ‹fiLEME MERKEZLER‹ TÜRK‹YE CNC WOOD MACHINING CENTERS TURKEY ‹LET‹fi‹M / CONTACT A: Sasalı, 54 Sok. No: 3 35620 Çi€li - ‹ZM‹R / TÜRK‹YE T: +90 232 327 30 33 F: +90 232 327 30 20 E: info@sonar.com.tr W: www.sonar.com.tr

94

www.aimsad.org


TEKNOMAK MOB‹LYA MAK‹NALARI KES‹C‹ TAKIMLAR SAN. VE T‹C. LTD. fiT‹. F‹RMA TANITIMI

COMPANY INTRODUCTION

TEKNOMAK, müflterilerine mobilya makineleri ithalatı, yedek parça, sarf malzeme, teknik servis hizmetleri ve her türlü kesici takımlarda en üst kalitede hizmet vermeyi kendine vizyon edinmifltir. Mobilya imalat makinelerinde ‹talyan CASADEI BUSELLATO ile çalıflıyor ve müflterilerimize her makine tipinde en iyi çözümü sa€lıyoruz. Kesici takımlarda müflterilerimizin A'd an Z'ye her türlü ihtiyacı için güçlü stok yönetimiyle alanlarında lider AKE, CMT, IMS, SCHIAVON, TIGRA, WOODMIZER ile çalıflıyoruz.

We are as a, TEKNOMAK Woodworking Machinery Cutting Tools Ind. & Com. Ltd. Co. (TURKEY – Istanbul), is providing customers with quality service on technical assistance and marketing of furniture processing machinery with CASADEI BUSELLATO group with complete machinery range. We sell also cutting tools needs and mostly used comsumables on your machinery. Representative brands of us on cutting tools; AKE, CMT, IMS, SCHIAVON, TIGRA, WOODMIZER

‹MALAT / PRODUCTION BAY‹ / AGENT‹THALAT / IMPORT H‹ZMET / SERVICE

 ‹HRACAT/EXPORT ÜRÜNLER VE H‹ZMETLER / PRODUCTS AND SERVICES MARKA / BRAND CASADEI BUSELLATO CASADEI BUSELLATO CASADEI BUSELLATO CASADEI BUSELLATO CASADEI BUSELLATO

ÜRÜN / PRODUCT AXO 500 PANEL EBATLAMA MAK‹NES‹ AXO 500 PANEL SAW FLEXA 307 PANEL BANTLAMA MAK‹NES‹ FLEXA 307 EDGEBANDER EASY JET CNC ‹fiLEM MERKEZ‹ EASY JET CNC WORKING CENTRE JET OPTIMA CNC ‹fiLEM MERKEZ‹ JET OPTIMA CNC WORKING CENTRE JET SMART CNC DEL‹K MAK‹NES‹ JET SMART CNC BORING

MENfiE‹ / ORIGIN ‹TALYA ITALY ‹TALYA ITALY ‹TALYA ITALY ‹TALYA ITALY ‹TALYA ITALY

‹LET‹fi‹M / CONTACT A: Altınflehir Mah. fien Sok. No: 4 Yukarı Dudullu 34775 Ümraniye - ‹STANBUL / TÜRK‹YE T: +90 216 661 40 21 F: +90 216 661 40 35 E: info@teknomakmakina.com.tr W: www.teknomakmakina.com.tr

www.aimsad.org

95


TERVELL‹ ENDÜSTR‹YEL ÜRÜNLER DIfi T‹CARET LTD. fiT‹. F‹RMA TANITIMI

COMPANY INTRODUCTION

Tervelli (1987) CNC Makinesi (router) ve zımpara makinelerinin yanı sıra befl parçalı Kapak Makinesi, CAD/CAM Yazılımları, CNC makineleri için Kesici ve Delici Alet Takımları, Ergonomik Vakumlu Kaldırma Sistemleri satıflı yapmaktadır. Son teknoloji ile üretilmifl kaliteli ürünlerine, müflterilerinin teknolojik ilerlemesine katkıda bulunmak için verimli, maliyet duyarlı bir anlayıflla sunmaktadır.

Tervelli (1987) with strong commitment to customer satisfaction and total quality management, employs state of the art engineering concepts and advanced technology to meet the demanding quality and stringent deadline and environmental needs of its customers. Tervelli is selling CNC routers, Brush Sanding Machines, Ergonomic Vacuum Lifting Systems and CAD/CAM Software.

‹MALAT / PRODUCTION

‹THALAT / IMPORT

BAY‹ / AGENT

H‹ZMET / SERVICE‹HRACAT/EXPORT

ÜRÜNLER VE H‹ZMETLER / PRODUCTS AND SERVICES MARKA / BRAND

ÜRÜN / PRODUCT

MENfiE‹ / ORIGIN

THERMWOOD

CNC MAK‹NES‹ CNC ROUTER ZIMPARA MAK‹NES‹ BRUSH SANDING MACHINE ERGONOM‹K KALDIRMA S‹STEMLER‹ ERGONOMIC VACUUM LIFTING SYSTEMS CAD/CAM YAZILIMLARI CAD/CAM SOFTWARES KES‹C‹ VE DEL‹C‹ ALET TAKIMLARI ROUTER TOOLS

AMER‹KA ABD ALMANYA GERMANY AMER‹KA ABD AMER‹KA, FRANSA ABD, FRANCE ‹SRA‹L ISRAIL

LOEWER ANVER PICASOFT WPW

‹LET‹fi‹M / CONTACT A: Çamlık Mah. ‹kbal Cad. Mercimek Sok. No: 60 K:1 D:3 34774 Ümraniye - ‹STANBUL / TÜRK‹YE T: +90 216 420 40 61 F: +90 216 466 51 25 E: info@tervelli.com.tr W: www.tervelli.com.tr 96

www.aimsad.org


T‹MSAN TEKN‹K ‹NfiAAT VE MAK‹NA SANAY‹ VE T‹C. LTD. fiT‹. F‹RMA TANITIMI

COMPANY INTRODUCTION

Timsan Grubu kurumsal bir yapıda farklı mühendislik projeleri ve endüstriyel çözümlerin hayata geçirilebilmesi düflüncesiyle 1988 yılında kurulmufltur. Endüstriyel anlamda, Ahflap Sanayi, Orman Ürünleri Endüstrisi, Plastik Sanayi, Kimya Sanayi, Tekstil Sanayi vb. sektörlerde üretim yapan tesislerin çözüm orta€ıyız. Tecrübeli genifl bir teknik kadroya sahip grubumuz, faaliyet gösterdi€i tüm sektörlerde uluslararası ifl ortaklı€ı kültürü ile endüstriyel çözümler konusunda lider kurulufl konumundadır.

Timsan Group is founded in 1988, on the basis of realizing different engineering projects and industrial solutions. Our group is the leading company group with the technical staff experienced on industrial solutions & technical construction on different sectors. Today, Timsan is known as the symbol of quality & reliability supporting many successful companies in Turkey, Europe and nearby countries with the products designed and manufactured paralel to new developments in the world.

‹MALAT / PRODUCTION BAY‹ / AGENT

‹THALAT / IMPORT H‹ZMET / SERVICE

 ‹HRACAT/EXPORT ÜRÜNLER VE H‹ZMETLER / PRODUCTS AND SERVICES MARKA / BRAND

ÜRÜN / PRODUCT

MENfiE‹ / ORIGIN

T‹MSAN

TOZ TOPLAMA S‹STEM‹ DUST COLLECTING SYSTEM TALAfi S‹LOLARI DUST STORAGE SILOS TALAfi YAKITLI KAZAN S‹STEM‹ BIOMASS BOILERS EMPRENYE TES‹S‹ IMPREGNATION PLANT KERESTE KURUTMA FIRINLARI TIMBER DRYING KILNS

TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY

T‹MSAN T‹MSAN T‹MSAN T‹MSAN

‹LET‹fi‹M / CONTACT A: Ahi Evran Cad. No: 105 Ostim 06370 Yenimahalle - ANKARA / TÜRK‹YE T: +90 312 354 78 00 F: +90 312 354 78 52 E: info@timsan.com.tr W: www.timsan.com.tr

www.aimsad.org

97


TÖRK MAK‹NE SANAY‹ VE T‹CARET A.fi. F‹RMA TANITIMI

COMPANY INTRODUCTION

1954 senesinde kurulan firmamız, siparifle özel üretti€i marangoz makineleri ile Türk Sanayisi'ndeki uzun soluklu serüvenine baflladı. Bugün üçüncü neslin ifl baflında oldu€u firmamız, 20.000 m2'lik fabrikasında teknolojik çözüm ortakları olan Alman ve ‹talyan firmaları ile birlikte yüksek teknolojiye sahip Süreç Otomasyonlu Panel Ebatlama Makineleri, Yatar Daire ve Endüstriyel Kenar Bantlama Makineleri üretmektedir.

Established in 1954, by producing customized machines for carpenters, Törk Makine started its long lasting adventure in Turkish Industry. Having opened company's first showroom in 1960 at Unkapani, to meet the upcoming market demand, mass production started. Today company has third generation in charge. Producing machines in it's 20.000 m2 factory with technological solution partnerships and co-productions in cooperation with German and Italian companies.

‹MALAT / PRODUCTION BAY‹ / AGENT‹THALAT / IMPORT H‹ZMET / SERVICE

‹HRACAT/EXPORT

ÜRÜNLER VE H‹ZMETLER / PRODUCTS AND SERVICES MENfiE‹ / ORIGIN

MARKA / BRAND

ÜRÜN / PRODUCT

TÖRK MAK‹NE

MASTERPANEL MP 70 PANEL EBATLAMA MAK. MASTERPANEL MP 70 PANEL BEAM SAW MACHINE AC YD 3800E REVO-3200E REVO YATAR DA‹RE MAK. AC YD 3800E REVO-3200E REVO PANEL SAW MACHINE PROBAND 6 PLUS KENAR YAPIfiTIRMA MAK‹NES‹

TÖRK MAK‹NE TÖRK MAK‹NE TÖRK MAK‹NE TÖRK MAK‹NE

TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE PROBAND 6 PLUS EDGEBANDING MACHINE TURKEY NOVABAND 9 OGS KENAR YAPIfiTIRMA MAK‹NES‹ TÜRK‹YE NOVABAND 9 OGS EDGEBANDING MACHINE TURKEY NAVIGA X360 KENAR YAPIfiTIRMA MAK‹NES‹ TÜRK‹YE NAVIGA X360 EDGEBANDING MACHINE TURKEY

‹LET‹fi‹M / CONTACT A: Esentepe Mah. U€ur Cad. No: 27 34870 Kartal - ‹STANBUL / TÜRK‹YE T: +90 216 387 05 40 - 41 F: +90 216 306 91 32 E: torkmakine@torkmakine.com W: www.torkmakine.com 98

www.aimsad.org


TURANLAR MAK‹NA SANAY‹ VE T‹CARET A.fi. F‹RMA TANITIMI

COMPANY INTRODUCTION

1958 yılından beri ahflap iflleme makineleri sektöründe faaliyet göstermekteyiz. Turanlar Makina deneyimlerini, daha kaliteli ve verimli makineler üretmek amacıyla kullanarak sektörün öncü kurulufllarından biri olmufltur. Makine bileflenlerimizde dünyanın saygın markalarını kullanarak Avrupa standartlarında üretim yapmaktayız. Kenar Bantlama çeflitleri, CNC Ebatlama çeflitleri, Postforming Hattı, Softforming Hattı, Roller Pres, Paletli Freze ve Çoklu Delik Makineleri üretim hattımızda yer almaktadır.

Turanlar Machinery established in 1958, to serve with 100% Europian material and standarts combined with high technology, to all our machine users and overseas partners. Our factory is producing Edge Banding Machines, Postforming Machines, Softforming Machines, Roller Press Machines, Panel Cutting Machines, Boring Machines, Milling Machines in our own facilities at 20.000sqm closed area, since 1983. Until today our machines are running in 96 different countries.

‹MALAT / PRODUCTION BAY‹ / AGENT‹THALAT / IMPORT

‹HRACAT/EXPORTH‹ZMET / SERVICE

ÜRÜNLER VE H‹ZMETLER / PRODUCTS AND SERVICES MENfiE‹ / ORIGIN

MARKA / BRAND

ÜRÜN / PRODUCT

TURANLAR

T-PE 436 OPT.- ASANSÖRLÜ PANEL KESME MAK‹NES‹ TÜRK‹YE T-PE 436 OPT PANEL CUTTING MACHINE WITH LIFT TURKEY

TURANLAR TURANLAR TURANLAR TURANLAR

T-EB 701 KENAR YAPIfiTIRMA MAK‹NES‹ T-EB 701 EDGE BANDING MACHINE T-PF 590 POSTFOFM‹NG MAK‹NES‹ - PVA S‹STEML‹ T-PF 590 POSTFORMING MACHINE - PVA SYSTEM

T-SF 161 SOFTFORMING MAK‹NES‹ T-SF 161 SOFTFORMING MACHINE T-FC 198 KENAR FREZE MAK‹NES‹ T-FC 198 EDGE MILLING MACHINE

TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY

‹LET‹fi‹M / CONTACT A: E 90 Karayolu Kenarı Gazi Mah. No: 44 Temelli 06900 Sincan - ANKARA / TÜRK‹YE T: +90 312 646 50 02 F: +90 312 646 50 07 E: info@turanlar.com W: www.turanlar.com

www.aimsad.org

99


TURHAN MAK‹NE SANAY‹ VE T‹CARET A.fi. F‹RMA TANITIMI

COMPANY INTRODUCTION

1968 yılında Nural Turhan tarafından kurulan Turhan Mühendislik, faaliyetlerine 2006 yılından bu yana Turhan Makine olarak devam etmektedir. Ahflap ‹flleme Makineleri sektöründe dünya lideri olan Alman HOMAG Grubu'nun 1988'den beri Türkiye tek yetkili mümessili olarak, en küçük tekil makineden komple fabrika kurulufllarına kadar çözümler üreterek sizlere hizmet vermeye çalıflmaktayız. Türkiye'de bulunan yedek parça depomuz, Almanya'da e€itimlerini düzenli flekilde alan zengin teknisyen kadromuz ve Türkiye'nin her bölgesinde bulunan satıfl kadromuz ile hizmetinizdeyiz.

Turhan Mühendislik is founded in 1968 by Mr. Nural Turhan, continued his activities as Turhan Makine since 2006. Being the sole representative in Turkey of the world-leading company in Woodworking Machinery, the German HOMAG Group, we are at your service since 1988, from the smallest single machine to complete factory solutions. With the existing spare parts stocks in Turkey, large amount of technicians, who are regulary getting their trainings in Germany, and our sales team all around Turkey, we are at your service.

‹MALAT / PRODUCTION BAY‹ / AGENT‹THALAT / H‹ZMET / SERVICE‹HRACAT/EXPORTÜRÜNLER VE H‹ZMETLER / PRODUCTS AND SERVICES MARKA / BRAND ÜRÜN / PRODUCT HOMAG HOMAG

TEK/Ç‹FT TARAFLI KENAR BANTLAMA MAK. SINGLE/DOUBLE SIDED EDGE BANDING MACHINES TEK/Ç‹FT TESTEREL‹, ROBOTLU, DEPO S‹STEML‹ PANEL KESME MAK‹NELER‹

MENfiE‹ / ORIGIN ALMANYA GERMANY ALMANYA GERMANY

SINGLE/ANGULAR PANEL SAW, ROBOTIC, STORAGE SYSTEMS

HOMAG HOMAG HOMAG

CNC VE DEL‹K MAK‹NES‹ CNC AND DRILLING MACHINE PARKE, KAPI, PENCERE, AHfiAP EV ÜRET‹M HATLARI FLOORING, DOOR, WINDOW, TIMBER WOODWORKING MACHINES OTOMASYON, PAKETLEME, YAZILIM S‹STEMLER‹ AUTOMATION, PACKING LINES, SOFTWARE SOLUTIONS

ALMANYA GERMANY ALMANYA GERMANY ALMANYA GERMANY

‹LET‹fi‹M / CONTACT A: Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat: 2 No: 66 Okmeydanı fiiflli - ‹STANBUL / TÜRK‹YE T: +90 212 222 11 01 F: +90 212 222 11 05 E: info@turhan.com.tr W: www.turhan.com.tr 100

www.aimsad.org


UN‹MAK MÜHEND‹SL‹K H‹ZM. VE MAK. SAN. T‹C. LTD. fiT‹. F‹RMA TANITIMI

COMPANY INTRODUCTION

Unimak, kırk befl yıllık geçmifle dayanan makine üretim tecrübesi ve uzman kadrosuyla a€aç iflleme sektörünün ihtiyaç duydu€u Genifl Yüzey Laminasyon Makineleri, Mobilya Profilleri Kaplama, Kasa-Pervaz Sarma, Kenar Bandı Dilimleme, Koruyucu Band Kesme, Uçan Bıçak, Yükleme - Boflaltma Sistemleri, Tam Otomatik Kasa Pervaz ve Profil Üretim Hatları gibi otomasyonla üretimi entegre eden sistemler üretmekte ve bunları sürekli gelifltirmektedir.

Unimak, produces and develops systems for woodworking industry such as Panel Lamination Machines, Profile Wrapping for furniture, Frame Casing Lines, Edge Band Slitting Machines, Protective Tape Slitting, Flying Saw, Loading & Unloading Systems, Full Automatic Frame Case and Profile Producing Lines which can combine production with automation that sector needs with its 45 years of experience on producing machines and with its expert engineers and technicians.

‹MALAT / PRODUCTION BAY‹ / AGENT‹THALAT / IMPORT‹HRACAT/EXPORTH‹ZMET / SERVICE

ÜRÜNLER VE H‹ZMETLER / PRODUCTS AND SERVICES MARKA / BRAND

ÜRÜN / PRODUCT

MENfiE‹ / ORIGIN

UN‹MAK

PUR FLAT LAM‹NASYON HATTI PUR FLAT LAMINATION LINE PUR PANEL LAM‹NASYON HATTI PUR PANEL LAMINATION LINE PROF‹L KAPLAMA MAK‹NES‹ PROFILE WRAPPING MACHINE D‹L‹MLEME MAK‹NES‹ SLITTING MACHINE YÜKLEME-BOfiALTMA ROBOTLARI LOADING-UNLOADING ROBOTS

TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY

UN‹MAK UN‹MAK UN‹MAK UN‹MAK

‹LET‹fi‹M / CONTACT A: Tuzla Kimya Sanayicileri O.S.B. Melek Aras Blv. Analitik Cad. No: 40 34956 Tuzla - ‹STANBUL / TÜRK‹YE T: +90 216 593 15 80 F: +90 216 593 14 26 E: duygucoskun@unimak.tc W: www.unimak.tc

www.aimsad.org

101


UV TEKNOLOJI K‹MYA MAK‹NE SAN. T‹C. ‹TH. ‹HR. A.fi. F‹RMA TANITIMI

COMPANY INTRODUCTION

UVtek profesyonel boyama sistemlerinde 25 yıllık bir tecrübeye sahip, ‹stanbul Türkiye’de yerleflik bir mühendislik firmasıdır. Hizmet verdi€i sektörler; Ahflap, Cam, Matbaa & Ambalaj ve Mermer endüstrileridir. Bafllıca üretilen makineler; Ahflap Boya ve Cila Hatları, Otomatik Sprey Makinaları, Roller Coater, Desen Baskı Makinaları, UV-IR-Flash Off Sistemleri ve ekipmanlarıdır.

UVtek is an engineering company has 25 years experience in professional finishing systems and located in Istanbul Turkey. Sectors we serve; Wood, Glass, Printing & Packaging and Marble industries. Main manufactured machines; Wood Painting and Varnishing Lines, Automatic Spraying Machines, Roller Coaters, PVC - Edge Band Printing Machines, UV-IR-Flash Off Systems and equipments.

‹MALAT / PRODUCTION BAY‹ / AGENT‹THALAT / IMPORT

‹HRACAT/EXPORTH‹ZMET / SERVICE

ÜRÜNLER VE H‹ZMETLER / PRODUCTS AND SERVICES MARKA / BRAND

ÜRÜN / PRODUCT

MENfiE‹ / ORIGIN

UVtek

MERDANELI BOYA - LAK MAK‹NES‹

TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY

UVtek UVtek UVtek UVtek

ROLLER COATER UV KURUTMA S‹STEM‹ UV CURING SYSTEM UV JELLEfiME VE SOLVENT ATIM S‹STEM‹ FLASH OFF AND JELLING SYSTEM DESEN BASKI MAK‹NES‹ PATTERN PRINTING MACHINE OTOMAT‹K SPREY MAK‹NASI AUTOMATIC SPRAYING MACHINE

‹LET‹fi‹M / CONTACT A: Dilovası OSB. 4. Kısım D-4015 Sok. No: 6 41400 Gebze - KOCAEL‹ / TÜRK‹YE T: +90 262 724 94 48 F: +90 262 724 82 25 E: info@uv-tek.net W: www.uvtekfinishing.com 102

www.aimsad.org


ÜNALSAN METAL VE A⁄AÇ ‹fiLEME MAK.TOZ TALAfi EMME S‹STEMLER‹ SAC YALITIM VE OTOMOT‹V LTD. fiT‹. F‹RMA TANITIMI

COMPANY INTRODUCTION

Ünalsan 1981 yılında üretim hayatına bafllamıfltır. Ünalsan ilk olarak tafl motoru imal etmifl, daha sonra profil kesme makinesi, mozaik silme makinesi, parke silme makinesi gibi ürünleri bünyesinde üreterek Türk sanayisine hizmet vermifltir. 1994 yılında mobilya sektörünün toz emme ihtiyacını dikkate alan firmamız, gerekli fizibilite çalıflmalarının ardından toz emme imalatına bafllamıfltır. O günden bu güne sadece Toz Emme ve Filtreleme Sistemleriyle meflgul olmufl, bu alanda kendini gelifltirmifltir.

Ünalsan has started its history in 1981 by manufacturing various machines to Turkish industry. Due the need of furniture industry in 1994, Ünalsan has started to manufacture Industrial Dust Collectors and focused on Industrial Dust Collectors since 1994.

‹MALAT / PRODUCTION BAY‹ / AGENT‹THALAT / IMPORT‹HRACAT/EXPORTH‹ZMET / SERVICE

ÜRÜNLER VE H‹ZMETLER / PRODUCTS AND SERVICES MARKA / BRAND

ÜRÜN / PRODUCT

ÜNALSAN

TOZ TOPLAMA S‹LOLARI DUST SILOS

ÜNALSAN ÜNALSAN ÜNALSAN ÜNALSAN

MENfiE‹ / ORIGIN

TÜRK‹YE TURKEY HELEZON AKTARMALI TOZ TOPLAMA ÜN‹TELER‹ TÜRK‹YE WORM SCREW DUST COLLECTORS TURKEY MODÜLER TOZ TOPLAMA ÜN‹TELER‹ TÜRK‹YE MODULAR DUST COLLECTORS TURKEY TOZ TOPLAMA FANLARI TÜRK‹YE DUST VACUUM FANS TURKEY SEYYAR TOZ TOPLAMA S‹STEMLER‹ TÜRK‹YE MOBILE DUST COLLECTORS TURKEY

‹LET‹fi‹M / CONTACT A: Alaaddinbey Mah. Alaaddinbey Cad. 16120 Nilüfer - BURSA / TÜRK‹YE T: +90 224 413 41 40 F: +90 224 413 03 86 E: info@unalsan.com W: www.unalsan.com

www.aimsad.org

103


ÜNVER A⁄AÇ ‹fiLEME MAK‹NALARI SAN. T‹C. LTD. fiT‹. F‹RMA TANITIMI

COMPANY INTRODUCTION

Ünver A€aç ‹flleme Makinaları San. Tic. Ltd. fiti. a€aç iflleme makineleri imalatı sektöründe 37 yıldır hizmet vermektedir. Firmamız panel abatlama makineleri, kenar bantlama makineleri, çizicili yatar daire makineleri, çoklu delik makineleri, freze makineleri ve daire makinelerinin üretimini yapmaktadır. Üretimini yaptı€ımız makinelerde temel ilkelerimiz CE standartlarında uygun, kaliteli, hassas, ergonomik ve ekonomik makineler üretmektir.

Unver Woodworking Machinery manufac-tures woodworking machines with 37 years of experience, following the industry standards, needs and technologies. Our firm produces Panel Saw Machines, Edge Banding Machines, Tilting Circular Saw Machines, Multi-hole Machines, Circular Saw Machines and Milling Machines recently. All of our products are manufac- tured in line with the CE standards and Machinery Directives.

‹MALAT / PRODUCTION BAY‹ / AGENT ‹THALAT / IMPORT

‹HRACAT/EXPORTH‹ZMET / SERVICE

ÜRÜNLER VE H‹ZMETLER / PRODUCTS AND SERVICES MARKA / BRAND

ÜRÜN / PRODUCT

MENfiE‹ / ORIGIN

ÜNVER

BANTMATIK 579 TR-PC KENAR BANTLAMA MAK.

TÜRK‹YE

ÜNVER

Ç‹Z‹C‹L‹ YATAR DA‹RE 3800 TILTING CIRCULAR SAW 3800

ÜNVER ÖZÜNVERLER ÖZÜNVERLER

BANTMATIK 579 TR-PC EDGE BANDING MACHINE TURKEY

TÜRK‹YE TURKEY Ç‹FT EKSENL‹ ÇOKLU DEL‹K MAK‹NES‹ - 29+29 TÜRK‹YE MULTI HOLE MACHINE - 29+29 TURKEY OPTI SIZER 3700 PANEL EBATLAMA MAK‹NES‹ TÜRK‹YE OPTI SIZER - 3700 PANEL SAW TURKEY 7 KAFALI ÇOKLU DEL‹K MAK‹NES‹ - KLASS 7X21 TÜRK‹YE MULTIPLE BORING MACHINE - KLASS 7X21 TURKEY

‹LET‹fi‹M / CONTACT A:Ere€li Cad. No:11 Siteler 06160 Altında€ - ANKARA / TÜRK‹YE T: +90 312 349 68 68 F: +90 312 351 80 80 E: unver@unvermakina.com.tr W: www.unvermakina.com.tr 104

www.aimsad.org


ÜSTÜNKARLI MAK‹NE A.fi.

F‹RMA TANITIMI

COMPANY INTRODUCTION

ÜSTÜNKARLI Makine A.fi. 1954 yılında, Aziz ÜSTÜNKARLI tarafından marangoz ve kereste iflleme makineleri imalatı için kurulmufltur. 60 yıllık makine üretim tecrübesiyle a€aç iflleme sektörünün ihtiyaç duydu€u Tomruk Kesme Makineleri, flerit & Daire Testere Sistemleri, Konveyör Sistemleri, A€aç ‹flleme Hatları gibi otomasyonla üretimi entegre eden sistemleri üretmektedir. ÜSTÜNKARLI, Türkiye pazarı ile birlikte 30'dan fazla ülkeye ihracat yapan, dünyada bilinen bir firma haline gelmifltir.

ÜSTÜNKARLI MAK‹NE A.fi. was founded by Aziz ÜSTÜNKARLI in 1954 for manufacturing the carpenter & timber processing machines. Having 60-years-old sawmil machine production experience, it produces the systems, entegrating the production process with automation systems like Log Processing Machines, Circular & Band Saw Systems, Conveyors, Log Sawing Lines. ÜSTÜNKARLI, covering the Turkish market, exports more than 30 countries & become a worldwide well-known brand name in Sawmill Industry.

‹MALAT / PRODUCTION BAY‹ / AGENT‹THALAT / IMPORT H‹ZMET / SERVICE‹HRACAT/EXPORT

ÜRÜNLER VE H‹ZMETLER / PRODUCTS AND SERVICES MARKA / BRAND ÜRÜN / PRODUCT ÜSTÜNKARLI ÜSTÜNKARLI ÜSTÜNKARLI ÜSTÜNKARLI ÜSTÜNKARLI

MENfiE‹ / ORIGIN

TOMRUK ARABASI LOG CARRIAGE D‹K GÖVDE/TANDEM D‹K GÖVDE TOMRUK BIÇKISI VERTICAL LOG BAND SAW / TANDEM LOG BAND SAW ÇOKLU D‹LME MAK‹NES‹ MULTIPLE RIP SAW PR‹ZMA MAK‹NES‹ PRISMA MACHINE YATAY HAREKETL‹ TOMRUK BIÇKISI HORIZONTAL LOG BAND SAW

TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY

‹LET‹fi‹M / CONTACT A: Gölcükler Mah. 798/4 Sok. No:1 35470 Menderes - ‹ZM‹R / TÜRK‹YE T: +90 232 782 13 90 F: +90 232 782 13 91 E: info@ustunkarli.com W: www.ustunkarli.com

www.aimsad.org

105


VERMAK MAK‹NE PLAST‹K SANAY‹ VE T‹CARET LTD. fiT‹. F‹RMA TANITIMI

COMPANY INTRODUCTION

Vermak Makine, 2000 yılında Ahflap ve PVC makine üretimine bafllamıfl olup; PVC Profil Kaplama Makineleri ile sektöre hizmet vermeye devam etmektedir. 2007 yılından bu yana ahflap sektöründe; Kasa, Pervaz, Profil Sarma ve Kaplama Makineleri, Panel Laminasyon Makineleri üretimi gerçeklefltirmifltir. 2008 yılında Türkiye’de bir ilk olarak MDF üreticilerine yönelik parlak levha üzerine bant laminasyon makinesi üretmifltir. Bugün Vermak Makine Türkiye’de ve dünyanın 52 ülkesinde hizmet vermektedir.

Vermak Makine of Turkey, exports different types of machines to more than 54 countries all around the world. We started our way in 2000 with the manufacturing of PVC Bending Machines and continued with PVC & Wooden Profile Wrapping Machines. While following innovation and new manufacturing methods in 2008, we were the first company that produced Machine for Laminating Glossy Surfaces with Protective Tape, Laminating Machines for Panels, Doors and Flat Laminating Machines brought us to where we are today..

‹MALAT / PRODUCTION BAY‹ / AGENT‹THALAT / IMPORT‹HRACAT/EXPORTH‹ZMET / SERVICE

ÜRÜNLER VE H‹ZMETLER / PRODUCTS AND SERVICES MARKA / BRAND

ÜRÜN / PRODUCT

MENfiE‹ / ORIGIN

VERMAK MAK‹NE

GEN‹fi PANEL KAPLAMA MAK‹NELER‹ HOTMELT(PUR)

TÜRK‹YE TURKEY

PANEL WRAPPING MACHINES ON GLUE HOTMELT(PUR)

PUR TUTKAL UYGULAMALI KASETL‹ KASA PERVAZ

VERMAK MAK‹NE MACHINE FOR WRAPPING OF PROFIL ON GLUE HOTMELT TÜRK‹YE TURKEY PUR WITH CASSETTE SYSTEM EVA-PO,SOLVENT(PU) TUTKAL UYGULAMALI PROF‹L

TÜRK‹YE PERVAZ SARMA MAK‹NES‹ VERMAK MAK‹NE KASA MACHINE FOR WRAPPING OF PROFILE ON GLUE BASIS EVA- TURKEY PO SOLVENT(PU) 1500'LÜK DÖNER BIÇAKLI FOLYO D‹L‹MLEME VERMAK MAK‹NE MAK‹NES‹(AYARLI SARGI S‹STEM‹ VE EKONOM‹K T‹P) FILM SLITTING MACHINE WITH REVOLVING KNIVES VERMAK MAK‹NE REVERSE MERDANEL‹ FLAT LAM‹NASYON HATTI FLAT LAMINATING MACHINE WITH REVERSE ROLLER

TÜRK‹YE TURKEY TÜRK‹YE TURKEY

‹LET‹fi‹M / CONTACT A: Mecidiye Mah. Fatih Bulv. No:440 Uzundere 34930 Sultanbeyli - ‹STANBUL / TÜRK‹YE T: +90 216 419 40 65 F: +90 216 419 70 95 E: info@vermak.com.tr W: www.vermak.com.tr 106

www.aimsad.org


VMM VAROL MAK‹NA SAN. T‹C. LTD. fiT‹. F‹RMA TANITIMI

COMPANY INTRODUCTION

1987 yılından bugüne a€aç iflleme ve mobilya makineleri sektöründe faaliyet gösteren, öncelikli hedefi yurt dıflı bayi aya€ını güçlendirmek ve ihracat hacmini arttırmak olan Varol Makina; Romanya, ‹ran, Azerbaycan, Türkmenistan, Rusya, Kazakistan, Suriye, Ukrayna, Fas, Mısır ve Suudi Arabistan, Norveç, Makedonya, Bulgaristan, Yunanistan, Özbekistan, Bangladefl, ‹srail, Filistin, Etiyopya, Kosova, Da€ıstan, Kuzey Irak, Irak ve Ürdün'e ihracat yapmaktadır.

Varol Makina, operating in the sectors of woodworking and furniture machinery since 1987; sets its’ priority targets as to strengthen its’ foreign dealers network and increase its’ export volume. Varol Makina exports to Romania, Iran, Azerbaijan, Turkmenistan, Russia, Kazakhstan, Syria, Ukraine, Morocco, Egypt, Saudi Arabia, Norway, Macedonia, Bulgaria, Greece, Uzbekistan, Bangladesh, Israel, Philistine, Ethiopia, Kosovo, Dagestan, North Iraq, Iraq and Jordan.

‹MALAT / PRODUCTION BAY‹ / AGENT‹THALAT / IMPORT

 ‹HRACAT/EXPORT 

H‹ZMET / SERVICE

ÜRÜNLER VE H‹ZMETLER / PRODUCTS AND SERVICES MARKA / BRAND

ÜRÜN / PRODUCT

MENfiE‹ / ORIGIN

BIESSE

KENAR BANTLAMA MAK‹NES‹ EDGE BANDING MACHINE CNC ‹fiLEME MERKEZ‹ CNC MACHINING CENTER PANEL EBATLAMA MAK‹NES‹ PANEL SIZING MACHINE KAL‹BRE VE ZIMPARA MAK‹NES‹ CALIBRATING AND SANDING MACHINE PROF‹L FREZE MAK‹NES‹ FOUR SIDES MOULDING MACHINE

‹TALYA ITALY ‹TALYA ITALY ‹TALYA ITALY ‹TALYA ITALY ALMANYA GERMANY

BIESSE BIESSE BIESSE WEINIG

‹LET‹fi‹M / CONTACT A: Nato Yolu Cad. No: 62-64 Yukarı Dudullu 34775 Ümraniye - ‹STANBUL / TÜRK‹YE T: +90 216 420 65 65 F: +90 216 314 22 63 E: info@varolmakina.com W: www.varolmakina.com

www.aimsad.org

107


108


109


110


111


112


113


114


115


116


117


118


119


120


121


122


123


124


125


126


127


128


129


130


131


132


133


134


135


136


137


138


139


140


141


142


143


144


145


146


147


148


149


150


151


152


153


154


155


156


157


158


159


160


161


162


163


164


165


166


167


168


169


170


171


172


173


174


175


176


177


178


179


180


181


182


183


184


185


186


187


188


189


190


191


192


193


194


195


196


197


198


199


200


201


202


204


205


206


207


208


209


210


211


212


213


214


215


216


217


218


219


220


221


222


223


224


225


226


227


228


232


AIMSAD 2017 Yılı Üye Kataloğu  

Ağaç İşleme Makine ve Yan Sanayisi İş Adamları Derneği

Advertisement