Page 1

စိတအ ္ ားျဖည့္ စကားစုေလးမ်ား (၁) စကားလုံး… စကားလုံးေတြေနာက္ကုိ လုက ိ ၿ္ ပီး မခံစားပါနဲ။႔ စကားလုးံ ဆုတ ိ ာ ပညတ္ေတြျဖစ္တဲ့ အတြက္ ခ်စ္ရင္ အေကာင္းေျပာၾကမွာ ျဖစ္ၿပီး၊ မုနး္ ရင္ေတာ့ အဆုိးေျပာၾကမွာပါ။ တကယ္ၿမဲခ်င္ရင္… ရားထူဌာနႏၲရေတြ ၿမဲဖအ ုိ႔ တြက္ ေဗဒင္၊ ဓာတ္႐က ုိ ဓ ္ ာတ္ဆင္ေတြ မလုပ ိ ါဘူး။ ကိယ ု က ္ ယ ုိ တ ္ င ုိ ပ ္ ဲ လုိပါတယ္။ ကုယ ိ ့္ရဲ အက်င္သ ့ လ ီ ၿမဲဖပ ုိ႔ ဲ လုပ ိ ါတယ္။ ကုယ ိ က ္ ်င့္ၿမဲမွ ကိယ ု လ ္ ည္းၿမဲမာွ ပါ။ ၾကည္ညိဳတတ္ပါေစ… ဘယ္ပဂ ု ဳၢိ လ္က ဘယ္လၾုိ ကည္ညဳိ စရာေကာင္းတယ္ ဆုတ ိ ာထက္ ကုယ ိ က ့္ ယ ုိ က ္ ုိ ၾကည္ညိဳစရာ ေကာင္းေနဖုိ႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ ကုယ ိ က ့္ ယ ုိ က ္ ုိ ၾကည္ညဳိ ႏုင ိ မ ္ ွ သူမ်ားရဲ႕ ၾကည္ညိဳမႈကုိ ခံႏင ုိ ပ ္ ါမယ္။ အဲလမ ုိ ွ မဟုတရ ္ င္ သူမ်ားရဲ႕ ၾကည္ညဳိ ခံမဟ ႈ ာ ခဏပဲျဖစ္မာွ ပါ။ ကုယ ိ ျ္ ဖစ္ကယ ုိ ္ခံ… ကုယ ိ လ ္ ပ ု သ ္ မွ် သူမ်ားေတြ မသိႏင ုိ ္ေပမယ့္ ကုယ ိ က ္ ယ ုိ တ ္ ုိငက ္ ေတာ့ သိေနၿပီးသားပါ။ ဒါေၾကာင့္ ကုယ ိ က ့္ ယ ုိ က ္ ုိ မညာမိဖုိ႔ ကုယ ိ အ ့္ လုပေ ္ တြကုိ ႐ုးိ သားစြာ လုပဖ ္ လ ုိ႔ ုိပါတယ္။ ဘာျဖစ္လလ ုိ႔ ည္းဆုေ ိ တာ့ ကုယ ိ လ ္ ပ ု တ ္ ဲ့ အေကာင္းအဆုးိ ကုိ ကုယ ိ ပ ္ ခ ဲ ရ ံ မွာ ျဖစ္လိ႔ပ ု ါ။ ဒီလေ ုိ နၾကည္ပ ့ ါ… အခ်စ္ရရ ွိ င္ အျပစ္ရတ ွိ တ္သလုိ အမုနး္ ရွရ ိ င္လည္း အ႐ႈးံ ရွတ ိ တ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အျပစ္ကင္းဖုန ိ႔ ဲ႔ အ႐ံႈး မရွဖ ိ အ ုိ႔ တြက္ မခ်စ္မမုနး္ ဘဲ ေနႏုင ိ ္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကဖုိ႔ လုပ ိ ါတယ္။ အျပစ္မျဖစ္ေအာင္… အျပစ္ဆတ ုိ ာဟာ ကုယ ိ က ့္ အ ုိ ေၾကာင္းျပဳၿပီး ျဖစ္တတ္ၾကသလုိ သူမ်ားကုိ အေၾကာင္းျပဳၿပီးလည္း

ျဖစ္တတ္တယ္ဆတ ုိ ာ သတိျပဳဆင္ျခင္သင့္ပါတယ္။ ကုယ ိ က ့္ ုိ အေၾကာင္းျပဳၿပီး ျဖစ္တတ္တဲ့ အျပစ္ေတြကုိ ေတာင္ မျဖစ္ေအာင္ မလုပႏ ္ င ုိ ေ ္ သးပဲနဲ႔ သူမ်ားအျပစ္ေတြကၾုိ ကည္ၿ့ ပီး ကုယ ိ မ ္ ာွ အကုသလ ို ္ အျပစ္ေတြ ထပ္တးို ေအာင္ မလုပသ ္ င္ပ ့ ါဘူး။ အကုသလ ို မ ္ ျဖစ္ေအာင္… တစ္ေန႔တစ္ေန႔ ကုယ ိ တ ္ စ္ေယာက္တည္းေတာင္ အကုသလ ို ေ ္ တြက မေရတြကႏ ္ င ုိ ေ ္ အာင္ ျဖစ္ေနတာ သူမ်ားကုၾိ ကည္ၿ့ ပီး၊ သူမ်ားကုိအမွျီ ပဳၿပီး အကုသလ ုိ ္ေတြထပ္ျဖစ္မယ္၊ အကုသလ ုိ ေ ္ တြ ထပ္တိးု ေနမယ္ ဆုရ ိ င္ေတာ့ ေနရတဲ့ အခုက ိ ဟ ္ ာ အကုသလ ုိ ေ ္ တြနခ ဲ႔ ်ည္း ျဖစ္ေနၾကေတာ့မာွ ပါ။ ကုယ ိ ္ေကာင္းေအာင္အရင္လပ ု ္… ပုထဇ ု င္ေတြျဖစ္ေနသမွ် ရမ္းေနၾကမွာပါ။ ရမ္းေနသမွ် အျပစ္အနာအဆာေတြလည္း ရွေ ိ နၾကမွာပါ။ ဒီေတာ့ကား ရမ္းေနၾကတဲသ ့ ခ ူ ်င္း အတူတူ ဘာျဖစ္လုိ႔ သူမ်ားရမ္းတာ၊ သူမ်ားအျပစ္အနာ အဆာျဖစ္တာ၊


သူမ်ားရဲ႕ မေလ်ာ္တာ၊ သူမ်ားရဲ႕ ေကာင္း၊ မေကာင္းတာေတြကို လုက ိ ၾ္ ကည္ေ ့ နၾကမွာလဲ…။ ဘုရားရွင္ မိနၾ္႔ ကားေတာ္မသ ူ လုိ ကိယ ု ့္ရ႕ဲ ေကာင္းမေကာင္းတာေတြကသ ုိ ာ ျမင္ေအာင္ၾကည္၊့ ကိယ ု ေ ္ ကာင္းမႈ မေကာင္းမႈ ျပဳမျပဳကုသ ိ ာၾကည္ၿ့ ပီး ကုယ ိ ေ ္ ကာင္းေအာင္ အရင္လပ ု သ ္ င္ၾ့ ကတာေပါ့။ အမွနၾ္ ကည့တ ္ တ္ပါေစ… သူမာွ းတယ္ ကုယ ိ မ ္ ွနတ ္ ယ္ဆတ ုိ ဲ့ စိတအ ္ ေတြးဟာ ျပႆနာကုိ ေျပလည္ေစတဲ့ သေဘာမရွဘ ိ ဲ သံသရာ ကုသ ိ ာ ရွညေ ္ နေစတဲ့ သေဘာရွပ ိ ါတယ္။ ပုထဇ ု င္ လူသားမ်ားျဖစ္၍ အလုးံ စုျံ ပည့္စတ ုံ ဲ့ သူဆတ ုိ ာ မရွႏ ိ င ုိ ္ သလုိ အမွားမလုပမ ္ တ ိ သ ဲ့ ူ၊ မမွားဖူးတဲသ ့ ဆ ူ တ ုိ ာလည္း မရွႏ ိ ုိငပ ္ ါဘူး။ ဒီလအ ုိ မွားေတြ ရွတ ိ တ္တသ ဲ့ ူ

အခ်င္းခ်င္း သူမွားတယ္၊ ကုယ ိ မ ္ န ွ တ ္ ယ္ဆၿို ပီး ျငင္းခုၾံ က၊ ခုက ိ ္ရန္ျဖစ္ၾက၊ အၿငိဳးအေတးထားၾကမယ္ဆိရ ု င္ ဒီသသ ံ ရာႀကီးဟာ ဒီဘ၀မွာေရာ ေနာင္ဘ၀ဘ၀မ်ားအထိပါ ပါသြားၾကေတာ့မွာပါ။ ဒါေၾကာင့္ အေၾကာင္း ရွလ ိ ုိ႔ အက်ိဳးအေနနဲ႔ ေခတၱလာေတြ႕ၾကတဲ့ အခုက ိ မ ္ ာွ အမွားေတြကုိ မၾကည္ဘ ့ ဲ အမွနေ ္ လးေတြကသ ုိ ာ ၾကည္တ ့ တ္တဲ့ အက်င္ေ ့ လးေတြ လုပေ ္ ပးသင္ၾ့ ကပါတယ္။ အေပါင္းအသင္း… အေပါင္းအသင္းဆုတ ိ ာ အမ်ားႀကီးရွဖ ိ ုိ႔ မလုပ ိ ါဘူး။ မေကာင္းတဲအ ့ ေပါင္းအသင္း အမ်ားႀကီး ရွတ ိ ာထက္

ေကာင္းတဲ့အေပါင္းအသင္း တစ္ေယာက္ႏစ ွ ေ ္ ယာက္ေလာက္ ရွတ ိ ာက ပုၿိ ပီး ပစၥဳပၸန္ သံသရာ ေကာင္းက်ိဳး ေတြကို ျဖစ္ေစပါတယ္။ မေကာင္းတဲ့ အေပါင္းအသင္း အမ်ားႀကီး ရွေ ိ နတာထက္ ေကာင္းတဲ့ အေပါင္း အသင္း အနည္းငယ္ရိေ ွ နတာက ဒီဘ၀ေရာ ေနာင္သသ ံ ရာပါ ေကာင္းက်ိဳးျဖစ္ေစတာပါ။

မေကာင္းတဲ့အရာေတြမာွ အေဖာ္မန ြ ျ္ ဖစ္ေစတတ္တဲ့ အေပါင္းအသင္း အမ်ားႀကီး ရွတ ိ ာထက္ ေကာင္းတဲ့ အရာေတြမာွ ညႊနၾ္ ကားျပသေပးတဲ့ အေပါင္းအသင္း နည္းနည္းေလးရွတ ိ ာက ပုၿိ ပီးတန္ဘးုိ ရွလ ိ ပ ွ ါတယ္။

ေသာက္မစ ွ ားမွ ေကၽြးႏုင ိ ္ေမြးႏုင ိ ္ ေပးႏုိငက ္ မ္းႏုင ိ မ ္ ွ အေဖာ္ျဖစ္တဲ့ အေပါင္းအသင္းမ်ား ေပါမ်ားေနတာထက္ ဒုကေ ၡ ရာက္ခ်ိနမ ္ ာွ ႏႈတ၏ ္ ေစာင္မျခင္း ကုယ ိ ္၏ေစာင္မျခင္း ျပဳတတ္တဲ့ အေပါင္းအသင္း အနည္းငယ္က

ပုၿိ ပီးအားကုးိ ရပါတယ္။ ေသာက္မစ ွ ားမွ မဟုတတ ္ ာလုပမ ္ ွ အေပါင္းအသင္းေတြ ေပါမ်ားတာထက္ အေပါင္း အသင္းမေပါေပမယ့္ အကုသလ ုိ မ ္ ျဖစ္ဘ ္ ဲ ရွိေနတာက ပုၿိ ပီး အက်ိဳးမ်ားပါတယ္။

အရွင၀ ္ ိစတ ိ ၱ (မနာပဒါယီ)

စိတအ ္ ားျဖည့္ စကားစုေလးမ်ား (၂) ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ သိေနပါေစ… တစ္စတ ံု စ္ခက ု ျုိ ဖစ္ေစ တစ္စတ ံု စ္ေယာက္ကျို ဖစ္ေစ အေၾကာင္းျပဳၿပီး ကုယ ိ သ ့္ ႏၲာန္မာွ မေကာင္းတဲစ ့ တ ိ ္ ျဖစ္ေပၚလာတဲအ ့ ခါ အဲဒစ ီ တ ိ ္ျဖစ္တာကုိ ခ်က္ခ်င္းသိႏင ုိ ္ေအာင္ သတိျပဳသင္ပ ့ ါတယ္။ အဲဒစ ီ တ ိ ္ျဖစ္ခက ို တ ္ င ြ ္ “ငါ့မာွ ဒီစတ ိ ျ္ ဖစ္ေနပါလား“လုိ႔ု သိလက ို တ ္ ာနဲ႔ တစ္ၿပိဳင္နက္ အဲဒစ ီ တ ိ ဟ ္ ာေရွ႕ဆက္ မျဖစ္ေတာ့ဘဲ ရပ္တန္႔ သြားပါေတာ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘာစိတျ္ ဖစ္ျဖစ္ ျဖစ္ခက ို က ္ ုိ သိေအာင္ႀကိဳးစားပါလုိ႔ ဆုျိ ခင္းျဖစ္ပါတယ္။

မစြဲလန္းမိပါေစနဲ… ႔ စဲလ ြ န္းမိရင္္ အမွနက ္ ုိ မျမင္ျဖစ္လာတတ္ပါတယ္။ မၿမဲတသ ဲ့ ေဘာကုိ ၿမဲတယ္လုိ႔ ထင္လာတတ္ၿပီး မရွက ိ ုိ


အရွလ ိ ုိ႔ ထင္လာတတ္ပါတယ္။ မပုင ိ တ ္ ာကုိ ပုိငတ ္ ယ္လုိ႔ ထင္လာတတ္ၿပီး ငါမဟုတသ ္ ည္ကို ငါဟု

ထင္လာတတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင္လ ့ ည္း ငါ၊ ငါ့ဥစၥာ၊ ငါ့ရာထူး၊ ငါ့ဂုဏ၀ ္ ါစတဲ့ ငါစဲမ ြ ်ားျဖင့္ အခ်ိနက ္ န ု က ္ ာ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ၊ မာနစသည္ ၿပိဳင္လာၾကျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ေသခ်ာတာကေတာ့ အေကာင္းပဲ ျဖစ္ျဖစ္ အဆုးိ ပဲျဖစ္ျဖစ္ စဲလ ြ န္းမိရင္ မေကာင္းျဖစ္တတ္ၿပီး ဒုကေ ၡ ရာက္တတ္တယ္ဆတ ို ဲ့ အခ်က္ကို သတိျပဳရပါမယ္။

သတိ… မွားတတ္သည္… ေလာကမွာ အမွားဆုတ ိ ာ ဘယ္သမ ူ ွ မကင္းၾကပါဘူး။ ပုထဇ ု င္ပဂ ု ဳၢိ လ္မ်ားျဖစ္၍လည္း ပုလ ိ ေ ုိ႔ တာင္ အမွား ရွတ ိ တ္ၾကပါတယ္။ ဒီလိအ ု မွားေတြကသ ုိ ာ လုက ိ ၿ္ ပီးတစ္ခခ ု ်င္း အျပစ္ပခ ုံ ်ေနၾကမယ္ဆရ ုိ င္ အမွားဟာ အမွန္ ျဖစ္လာမွာ မဟုတေ ္ တာ့ဘဲ အၿငိဳးအေတးေတြပမ ဲ ်ားလာကာ အဆုးံ မသတ္ႏင ုိ ္ ျဖစ္တတ္ၾကပါတယ္။

မာနေတြၿပိဳင္ကာ အႏုင ိ ျ္ ပဳလာတတ္ပါတယ္။ အမွားတစ္ခက ု ုိ အေၾကာင္းျပဳၿပီး မေကာင္းမႈေတြ လုပျ္ ဖစ္လာ တတ္ၾကပါတယ္။ ဒီလုိ မေကာင္းမႈေတြအထိ လုပလ ္ ာတတ္ၿပီဆရ ို င္ေတာ့ ဒီဘ၀မွာတင္မဟုတဘ ္ ဲ ေနာင္ သံသရာအထိ အက်ိဳးဆက္ေတြ ျဖစ္ကန ု ပ ္ ါတယ္။ ေနာင္ဘ၀အထိ ပါလာၿပီဆရ ုိ င္ေတာ့ သံသရာက

ရွညလ ္ ာေလၿပီေပါ့။ ဒီဘ၀မွာေတာင္ ဒီလဒ ုိ က ု ေ ၡ တြနဲ႔ က်င္လည္ေနၾကရတာ ေနာင္သသ ံ ရာအထိ ပါသြားၿပီ ဆုရ ိ င္ေတာ့ ဘ၀အဆက္ဆက္ ဒုကေ ၡ တြက ေျပာမျပႏုင ိ ္ေအာင္ပါပဲ။ ရွညလ ္ က ုိ မ ္ ယ့္ သံသရာကလည္း ခံေပေတာ့လပ ုိ႔ ဲ ဆုရ ိ ေတာ့မလုိ မဆုးံ ႏုင ိ ္ေတာ့ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အမွားမကင္းတဲ့ ပုထဇ ု င္လသ ူ ားေတြ

ျဖစ္ေနၾကတဲအ ့ တြက္ ဒီအမွားကုိ အေၾကာင္းျပဳၿပီး သံသရာ မရွညၾ္ ကဖုိ႔၊ သူမာွ းတယ္၊ ကုယ ိ မ ္ ွနတ ္ ယ္ဆၿုိ ပီး မာနေတြ မၿပိဳင္မၾိ ကဖု၊ိ႔ အတတ္ႏိင ု ဆ ္ းုံ ခြငလ ့္ တ ႊ ၿ္ ပီး သီးခံခ၀ါခ်ႏုိငဖ ္ ုိ႔ သတိျပဳသင္ၾ့ ကပါတယ္။

အေနေခ်ာင္ အေသၾကပ္၊ အေနၾကပ္ အေသေခ်ာင္… တကယ္ေတာ့ ေလာကႀကီးမွာ ေနဖုခ ိ႔ က္သေလာက္ ေသဖုလ ိ႔ ည္း ခက္ၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေနဖုိ႔

ႀကိဳးစားၾကသလုိ ေသဖုလ ိ႔ ည္းႀကိဳးစားသင္ပ ့ ါတယ္။ အေနေခ်ာင္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားၾကသလုိ အေသေခ်ာင္ဖလ ုိ႔ ည္း ႀကိဳးစားသင္ပ ့ ါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လက္ေတြ႕မွာေတာ့ အေနေခ်ာင္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားရင္း အေသမေခ်ာင္ဘဲ

ျဖစ္ေနၾကတာေတြပဲ မ်ားေနတာကုိ ေတြ႕ရပါတယ္။ ဆရာေတာ္ႀကီးတစ္ပါး အမိနရ ္႔ ဖ ွိ းူ တာ အမွတရ ္ မိ ပါတယ္။ ``အေနေခ်ာင္ရင္ အေသၾကပ္မယ္၊ အေနၾကပ္မွ အေသေခ်ာင္မယ္``တဲ။့

အျပစ္မတင္မိၾကပါေစနဲ… ႔ တကယ္ေတာ့ အျပစ္တင္တတ္တဲ့ အက်င့ရ ္ တ ွိ ာ လူတစ္ေယာက္အတြက္ ေကာင္းတဲလ ့ ကၡဏာ မဟုတပ ္ ါ ဘူး။ အျပစ္တင္တတ္တယ္ဆက ုိ တည္းက အျပစ္ၾကည္တ ့ တ္လိ႔ု အျပစ္တင္တတ္တာပါ။

အျပစ္ၾကည္တ ့ တ္ၿပီ ဆုရ ိ င္ေတာ့ ကုသလ ို စ ္ တ ိ န ္ ဲ႔ ၾကည္တ ့ ာမဟုတဘ ္ းူ ဆုတ ိ ာေသခ်ာပါတယ္။ ဒါဆုိရင္ အကုသလ ို ပ ္ ေ ဲ ပါ့။ ဟုတပ ္ ါတယ္။ အျပစ္ဆတ ုိ ာ လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ အားနည္းခ်က္ မေကာင္းတဲ့အခ်က္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအျပစ္ကုိ ၾကည့တ ္ တ္တသ ဲ့ ဆ ူ ရ ုိ င္လည္း မေကာင္းတဲအ ့ ခ်က္ကို ျမင္တတ္တအ ဲ့ တြက္ မေကာင္းတဲစ ့ တ ိ ္ပဲ အရင္ျဖစ္မွာပါ။ မေကာင္းတဲစ ့ တ ိ ျ္ ဖစ္ရင္ အကုသလ ို စ ္ တ ိ ျ္ ဖစ္ၿပီး အေယာနိေသာ

မနသိကာရ ဆုတ ိ ဲ့ မေကာင္းတဲ့ ႏွလးံု သြငး္ စိတထ ္ ား ျဖစ္ပါတယ္။ အေယာနိေသာမနသိကာရ ျဖစ္ေနတဲ့ သူတစ္ေယာက္ဟာ ကုသလ ုိ ္ျဖစ္ဖလ ိ႔ု ည္း ခက္သာြ းတတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘာပဲၾကည္ၾ့ ကည့္ ဘာပဲ

ေတြးေတြး အကုသလ ို မ ္ ျဖစ္ေအာင္ ေယာနိေသာမနသိကာရ စိတေ ္ လးနဲ႔ အေကာင္းဘက္က ၾကည့တ ္ တ္ ေအာင္ ႀကိဳးစားသင္ပ ့ ါတယ္။ အဲဒလ ီ ုိ အေကာင္းဘက္က ၾကည္တ ့ တ္ၾကမယ္ဆိရ ု င္ ဘာကုပ ိ ျဲ ဖစ္ျဖစ္


ဘယ္သက ူ႔ ုိပဲ ျဖစ္ျဖစ္ အမွျီ ပဳၿပီး အကုသလ ို စ ္ တ ိ ျ္ ဖစ္ဖုိ႔ ခက္ခသ ဲ ာြ းတတ္ပါတယ္။

ကုယ ိ က ့္ ယ ုိ က ္ ုိသာ ၿပိဳင္လက ုိ ပ ္ ါ… မၿပိဳင္နဲ႔ ဆုေ ိ ပမယ္။့ ကုယ ိ က ့္ ယ ုိ က ္ ေ ုိ တာ့ ၿပိဳင္ေနရပါမယ္။ ယေန႔ငါနဲ႔ မနက္ျဖန္ငါဟာ မတူေအာင္ ၿပိဳင္ေနရ ပါမယ္။ မေကာင္းၿပိဳင္ဖုိ႔ မဟုတ၊္ အေကာင္းၿပိဳင္ဖပ ုိ႔ ါ။ ယေန႔ငါဟာ ကံငါးပါးမလုံေသးေပမယ့္ မနက္ျဖန္

ငါကေတာ့ ကံငါးပါးလုေ ံ စရမယ္လုိ႔ ၿပိဳင္ရပါမယ္။ ယေန႔ငါဟာ ကုယ ိ က ္ ်င့တ ္ ရား မေကာင္းေပမယ့္ မနက္ျဖန္ ငါကေတာ့ ကုယ ိ က ္ ်င့တ ္ ရားေကာင္းရမယ္လုိ႔ ၿပိဳင္ရပါမယ္။ ယေန႔ငါဟာ ဒါန၊ သီလ၊ ဘာ၀နာ အလုပေ ္ တြ ကုိ ဒီေလာက္ပဲ လုပႏ ္ င ုိ ္ေသးေပမယ့္ မနက္ျဖန္ငါကေတာ့ ဒီထက္ပၿုိ ပီး လုပႏ ္ ုိငရ ္ မယ္လ ့ ုိ႔ ၿပိဳင္ရပါမယ္။

ဒီေန႔ငါဟာ စိတထ ္ ားေလးေတြကုိ ဒီေလာက္ပဲ ျပဳျပင္ႏင ုိ ္ေသးေပမယ့္ မနက္ျဖန္ငါကေတာ့ ဒီထက္ပၿုိ ပီး ျပဳျပင္ႏင ုိ ရ ္ မယ္လိ႔ု ၿပိဳင္ရပါမယ္။

ရတာမလုိ လုိတာမရ ဤေလာက… သတၱ၀ါေတြဟာ ရေနတာကုိ မေက်နပ္ႏင ုိ ၊္ မတင္းတိမႏ ္ င ုိ ္ျဖစ္တတ္ၿပီး မရေသးတာကုိ လုခ ိ ်င္တတ္တာ

သဘာ၀ျဖစ္ေပမယ့္ ရွသ ိ မွ်အတုင ိ း္ အတာ၊ ရသမွ်အတုိငး္ အတာ၊ ကံေပးသမွ် အတုင ိ ္းအတာေလးနဲေ ႔ တာ့ ေရာင္ရ ့ ဲ႕ႏုင ိ ေ ္ အာင္ ႀကိဳးစားသင့္ပါတယ္။ ဒီလိမ ု ွ မေရာင့္ရ႕ဲ ႏုင ိ ္ရင္ ရခ်င္မႈ၊ လုခ ိ ်င္မႈ၊ ရသမွ်ကုိ အလုိမက် ႏုင ိ မ ္ ၊ႈ ရၿပီးေတာ့လည္း ထပ္ရခ်င္မ၊ႈ သူရ ႔ တ ွိ ာကုိ အားက်မႈ စတာေတြေၾကာင့္ ဒီဟာေတြေနာက္ကုိ

လုက ိ ္ရင္း လုက ိ ္ရင္း မဆုးံ ႏုိငေ ္ အာင္ပင္ ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ ေသခ်ာတာကေတာ့ ကုယ ိ က ္ ဘယ္လပ ုိ ဲ

လုခ ိ ်င္ရခ်င္ေနေပမယ့္ ေလာကႀကီးဟာ သူသ ႔ ေဘာအတုင ိ ္းသာ ျဖစ္ေနေတာ့ လုခ ိ ်င္တာကုိ ရခ်င္မလ ွ ည္း ရႏုင ိ မ ္ ွာ၊ ရတဲဟ ့ ာလည္း ကုယ ိ လ ္ ခ ုိ ်င္တဟ ဲ့ ာ ျဖစ္ခ်င္မျွ ဖစ္မွာဆုတ ိ ာပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ရတာမလုိ လုတ ိ ာမရတဲ့ ေလာကႀကီးမွာ ရခ်င္မေ ႈ နာက္ေတြပဲ လုက ိ မ ္ ေနၾကပဲ ရသမွ် ရွသ ိ မွ်အေပၚမွာသာ ေရာင့္ရႏ ဲ ုိငေ ္ အာင္၊ ေက်နပ္ႏိင ု ေ ္ အာင္ ႀကိဳးစားသင့္ၾကပါတယ္။

ေရာင္ရ ့ ႏ ဲ င ုိ ပ ္ ါမွ… “ရွတ ိ ာေလးနဲ႔ ေရာင့ရ ္ ဲပါ“တဲ။့ ဒီစကားေလးက သိပတ ္ န္ဘးို ရွပ ိ ါတယ္။ ဗုဒစ ၶ ာေပမွာေတာ့ “တု႒ီ သုခါ ယာ ဣတေရန= ရသမွ်၊ ရွသ ိ မွ်နဲ႔ ေက်နပ္ႏစ ွ သ ္ ိမႏ ့္ င ုိ ျ္ ခင္းဟာ ခ်မ္းသာ၏“ လုိ႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

သိၾကတဲအ ့ တုိငး္ ပဲ ရတာေလးအေပၚမွာ မေရာင့ရ ္ ႏ ဲ ုိင္ မေက်နပ္ႏင ုိ ၾ္ ကေတာ့ တစ္ခ်ိဳ႕က ပုၿိ ပီးရေအာင္ ႀကိဳးစားၾကပါတယ္။ ပုိၿပီးလုခ ိ ်င္ ပုၿိ ပီးရခ်င္ေတာ့ တရားတာေရာ မတရားတာေရာ မသိေတာ့ဘဲ ရဖုတ ိ႔ စ္ခု တည္း ၾကည့ၿ္ ပီး လုပမ ္ ၾိ ကရာက ပစၥဳပၸန္မွာေရာ သံသရာမွာပါ ဒုကျၡ ဖစ္ၾကရပါတယ္။ ရခ်င္တဲ့ လုခ ိ ်င္တဲ့

ေလာဘဆုတ ိ ာ အကန္ေ ႔ လးနဲ႔ တားေပးရပါတယ္။ အဲဒါကုိ တု႒ီ (ေရာင့ရ ္ တ ဲ င္းတိမႏ ္ င ုိ ျ္ ခင္း)လုိ႔ ေခၚပါတယ္။ အကန္႔မထားရင္ ရၿပီးရင္းရခ်င္၊ လုၿိ ပီးရင္းလုခ ိ ်င္ ျဖစ္လာတတ္ပါတယ္။ ရျပန္ေတာ့လည္း ေက်နပ္ႏစ ွ သ ္ မ ိ မ ့္ ႈ မျဖစ္ႏင ုိ ဘ ္ ဲ ေနာက္တစ္ခက ု ို ရဖုအ ိ႔ ားထုတလ ္ ာတတ္ပါတယ္။ ဒီလန ုိ ဲ႔ မဆုးံ ႏုင ိ ္ေတာ့ဘဲ ေနာက္ဆးုံ ေတာ့ အလုမ ိ က်မႈေတြနသ ဲ႔ ာ လည္ေနၾကပါေတာ့တယ္။

အနာနဲ႔ ဆား… ဆားရဲ႕ပင္ကို သဘာ၀က ငန္တတ္ပါတယ္။ အငန္ဟာ အနာတစ္ခခ ု န ု ဲ႔ ထိေတြရင္ စပ္ျခင္းပူျခင္းကုိ

ျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။ အနာမရွဘ ိ ဲ သာမန္ဆိရ ု င္ေတာ့ ဘာခံစားမႈကိမ ု ွ မျဖစ္ေစပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ဆားကုိ အသုးံ ျပဳတဲသ ့ ခ ူ ်င္း၊ ဆားကုိ ကုင ိ တ ္ သ ဲ့ ူခ်င္း အတူတူ ဘာအနာမွ မရွတ ိ သ ဲ့ ူ ကုင ိ တ ္ ာနဲ႔ အနာရွတ ိ သ ဲ့ ူ


ကုင ိ တ ္ ာမွာ ခံစားခ်က္ ကြာတယ္လုိ႔ ဆုတ ိ ာပါ။ သူမ်ားေတြ ကုင ိ တ ္ ဲ့အခါ ဘာမွမျဖစ္ဘဲ ကုယ ိ က ္ င ုိ မ ္ ပ ွ ဲ

ပူတယ္စပ္တယ္ ဆုရ ိ င္ေတာ့ ကုယ ိ မ ့္ ာွ အနာတစ္ခခ ု ု ရွိေနလုိ႔ ျဖစ္တာပါ။ ကုယ ိ မ ့္ ာွ ဘာအနာမွ မရွရ ိ င္ ျဖစ္စရာ အေၾကာင္းမရွပ ိ ါဘူး။

စိတမ ္ နာမိပါေစနဲ… ႔ အနာ ႏွစမ ္ ်ိဳးရွပ ိ ါတယ္။ ႐ုပမ ္ ာွ ျဖစ္တ့ဲ အနာရယ္၊ စိတမ ္ ာွ ျဖစ္တဲ့ အနာရယ္ပါ။ ႐ုပမ ္ ွာျဖစ္တအ ဲ့ နာကေတာ့ တကယ္တမ္းေျပာရရင္ အနာလုေ ိ႔ တာင္ ေျပာလုိ႔မရပါဘူး။ ဘာျဖစ္လလ ုိ႔ ည္းဆုေ ိ တာ့ ႐ုပတ ္ ရားကုက ိ အနာႀကီး ျဖစ္ေနတာကုိး။ စိတမ ္ ာွ ျဖစ္တဲ့ အနာကေတာ့ အလြနေ ္ ၾကာက္စရာေကာင္းပါတယ္။

ပုၿိ ပီးနာက်င္ေလ ပုၿိ ပီးဒုကေ ၡ ရာက္ေလပါပဲ။ ဒီအနာျဖစ္ၿပီဆိရ ု င္ေတာ့ ေပ်ာက္ေအာင္ကဖ ု လ ုိ႔ ည္း မလြယလ ္ ွ ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ စိတအ ္ နာမျဖစ္ေအာင္ အထူးႀကိဳးစားဖုိ႔ လုိပါတယ္။ စိတမ ္ ွာအနာျဖစ္ၿပီဆရ ုိ င္ေတာ့

အရင္ဆံးု ခံစားရတာက ကုယ ိ က ္ ယ ုိ တ ္ င ုိ ပ ္ ါ။ ကုယ ိ က ့္ ယ ုိ က ္ ုိ အမွျီ ပဳၿပီး ကုယ ိ စ ့္ တ ိ မ ္ ာွ အနာျဖစ္ရင္လည္း ကုယ ိ ္ပဲ အရင္ခရ ံ မွာ ျဖစ္ၿပီး သူမ်ားကုိ အမွီျပဳၿပီး ျဖစ္ရင္လည္း သူမ်ားထက္အရင္ ကုယ ိ က ္ ယ ုိ တ ္ င ုိ ပ ္ ဲ

နာက်င္ရတာပါ။ ေသခ်ာျပန္ေတြးၾကည့ေ ္ တာ့ စိတမ ္ ာွ အနာျဖစ္ၿပီဆရ ုိ င္ ကုယ ိ ့္ေၾကာင့္ပျဲ ဖစ္ျဖစ္ သူေ ႔ ၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ျဖစ္ နာက်င္စာြ ခံစားလုက ိ ရ ္ တာကေတာ့ ကုယ ိ ပ ္ ဲျဖစ္ပါတယ္။

ၾကြား… ၾကြ… က်… ျမန္မာအမ်ားစုဟာ အၾကြားသန္ၾကပါတယ္။ မရွိ ရွတ ိ ာ ရွာႀကံ ၾကြားတတ္ၾကပါတယ္။ တကယ္ေတာ့

ၾကြားလုသ ိ႔ တ ိ ာထက္ မၾကြားဘဲ သိတာက ပုေ ိ ကာင္းပါတယ္။ ေသခ်ာေတြးၾကည္ရ ့ င္ အၾကြားလြနရ ္ င္ ၾကြတတ္ပါတယ္။ ၾကြလာၿပီဆရ ုိ င္ေတာ့ က်ဖုအ ိ႔ တြက္ ေရွးေျပးနိမတ ိ ပ ္ ါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ မၾကြားမိၾကပါေစနဲ။႔ ၾကြားမိရာက ၾကြလာတတ္ၿပီး ေနာက္ဆးုံ က်သြားတတ္ပါတယ္။

အရွင၀ ္ ိစတ ိ ၱ (မနာပဒါယီ)

စိတအ ္ ားျဖည့္ စကားစုေလးမ်ား (၃) ... တရားအားထုတ္တယ္ဆတ ုိ ာ… တရားအားထုတတ ္ ယ္ဆတ ို ာ တကယ္ေတာ့ “တရားတဲ့ အားေတြ ထုတတ ္ ာပါ”ပဲ။ ကုယ ိ သ ့္ ႏၲာန္မာွ ရွတ ိ ဲ့ မတရားတဲ့ အားေတြ အျပင္မထြကေ ္ အာင္ မတရားတဲ့ အားေတြ မေပၚေအာင္ တရားတဲအ ့ ားေတြနဲ႔ အႏုိင္ ယူတာကုိ တရားအားထုတတ ္ ယ္လိ႔ု ဆုတ ိ ာပါ။ မတရားတဲ့ အားဆုတ ိ ာ တျခားမဟုတပ ္ ါဘူး။ ေလာဘ၊

ေဒါသ၊ ေမာဟ၊ မာနစတဲ့ ကိေလသားတရားေတြကုိ ေျပာတာပါ။ ပုထက ု ေ ိ လေသ ဇေနတီတိ ပုထဇ ု ေ ၨ နာကိေလသာေတြ မျပတ္ျဖစ္ေနတဲ့ အတြကေ ္ ၾကာင့္ ပုထဇ ု ဥ္လိ႔ု ဆုတ ိ ဲ့အတုင ိ ္း ပုထဇ ု ဥ္မ်ားမွာ ကိေလသာ

တရားမ်ား အၿမဲမျပတ္ တုးိ တက္ျဖစ္ပြား ေနတတ္ပါတယ္။ တစ္ေန႔တစ္ေန႔ ျပန္ေတြးၾကည့လ ္ က ုိ ရ ္ င္ မတရား တဲ့ အားေတြျဖစ္တဲ့ ကိေလသာေတြနသ ဲ႔ ာ အခ်ိနက ္ ုနေ ္ နတတ္တာကုိ ေတြ႕ရပါတယ္။ အခ်ိနမ ္ ေရြး

သူမ်ားကုိ ၾကည့ၿ္ ပီး၊ သူမ်ားပုိငဆ ္ င ုိ တ ္ ာေတြၾကည့ၿ္ ပီး ေလာဘျဖစ္လက ုိ ္၊ အလုမ ိ က်တာေတြနဲ႔ ေတြ႕တဲအ ့ ခါ

ေဒါသျဖစ္လက ုိ ္၊ ကုယ ိ က ့္ ယ ုိ က ္ ုိ အထင္ႀကီးေနတဲ့ မာနေတြျဖစ္လက ို ၊္ အမွားကုိ အမွနထ ္ င္၊ အမွနက ္ ုိ အမွား ထင္တ့ဲ ေမာဟျဖစ္လက ို ္ စသည္စသည္ျဖင့္ ေန႔စဥ္မျပတ္ တစ္မ်ိဳးၿပီးတစ္မ်ိဳး အကုသလ ုိ ္ ကိေလသာ ေတြ


ျဖစ္ေနတဲအ ့ တြက္ တရားတာေတြ ေပ်ာက္ေပ်ာက္ေနၿပီး မတရားတာေတြပဲ ေရာက္ေရာက္ ေနတတ္

ပါတယ္။ ဒါဟာ ပုထဇ ု ဥ္ေတြရ႕ဲ သဘာ၀ပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ဒီမတရားတဲ့ ကိေလသာေတြ မျဖစ္ေအာင္၊ မတရား တဲ့ အားေတြအျဖစ္နည္းေအာင္ တရားတဲ့အားေတြ ထုတၾ္ ကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကုပ ိ တ ဲ ရားအားထုတတ ္ ယ္ လုိ႔ ဆုၾိ ကျခင္းပါ။

ဉာဏ္၀ရ ီ ယ ိ ျပည့စ ္ မ ုံ ွ ကံကကူညမ ီ ည္… လူဟာ ဘုနး္ ကံႀကီးမားၿပီး အရာရာကုိ ဖန္တးီ ႏုိငတ ္ ့ဲ သူျဖစ္ေပမယ့္ ကံ ဉာဏ္ ၀ီရယ ိ ေတြကို အသုးံ ခ်ၿပီး ရရွလ ိ ာတဲ့ ဘ၀ကုိ တန္ဘးုိ ရွိေအာင္ အသုံးမျပဳႏုင ိ ္ရင္ လူပသ ီ တဲ့ လူလိ႔မ ု ဆုႏ ိ ုိငပ ္ ါဘူး။ တခ်ိဳ႕ လူဘ ႔ ၀ကုိ

ရလာေပမယ့္ ရရွလ ိ ာတဲ့ ဘ၀ကုိ ျဖစ္သလုိ ေနပစ္လက ုိ တ ္ တ္ပါတယ္။ အရာရာကုိ ဖန္တးီ ႏုင ိ တ ္ ဲ့ လူဘ ႔ ၀မွာ

ကုယ ိ လ ္ ခ ုိ ်င္တပ ဲ့ ုံစံ မဖန္တးီ ဘဲ တန္ဘးို မ့တ ဲ ဲ့ လူအျဖစ္ ျဖဳန္းတီးပစ္တတ္ပါတယ္။ ႀကိဳးစားရင္ ျဖစ္ႏင ုိ တ ္ ဲ့ ဘ၀ ကုိ မႀကိဳးစားဘဲ ကံကသ ုိ ာ အျပစ္ပခ ုံ ်တတ္ပါတယ္။ ကံ မေကာင္းပါဘူးလုဆ ိ႔ က ုိ ာ ကုယ ိ ရ ့္ ႕ဲ ပစၥဳပၸန္ အစြမ္း

ကုိ ေမ့ထားလုက ိ ၾ္ ကပါတယ္။ ဉာဏ္နဲ႔ ၀ီရယ ိ ကုပ ိ ယ္ၿပီး အတိတက ္ ံ မေကာင္းလုိ႔ ဒီလဘ ုိ ၀မ်ိဳး ျဖစ္ေနရတာ လုိ႔ ဘာမွမလုပဘ ္ ဲ မခုင ိ လ ္ တ ုံ ဲ့ အေၾကာင္းျပမ်ားနဲ႔ပဲ အေဖာ္ျပဳေနၾကပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ လူအျဖစ္ ေမြးဖြားေပးလုက ိ တ ္ ာနဲတ ႔ င္ အတိတက ္ ၏ ံ အက်ိဳးေပးမႈ ၿပီးဆုးံ သြားပါၿပီ။ ပစၥဳပၸန္ တုးိ တက္ဖိ႔ု အတြက္

ကေတာ့ ပစၥဳပၸနမ ္ ာွ လုပရ ္ မယ့္ လူရ႕ဲ တာ၀န္ပျဲ ဖစ္ပါတယ္။ အမွနေ ္ တာ့ ကံဆတ ုိ ာ အလုပက ္ ို ဆုတ ိ ာျဖစ္တဲ့ အတြက္ အလုပေ ္ ကာင္းရင္ ကံေကာင္းမွာျဖစ္ၿပီး အလုပဆ ္ းုိ ရင္ေတာ့ ကံဆးုိ မွာပဲေပါ့။ ဒါေၾကာင့္ ကံရဲ႕ အက်ိဳးေပးေကာင္းကုိ လုခ ိ ်င္ရင္္ ဉာဏ္၀ရ ီ ယ ိ နဲ႔ပဲ ႀကိဳးစားရယူဖုိ လုိပါတယ္။ ဉာဏ္၀ရ ီ ယ ိ ရွပ ိ ါမွ ကံက

ကူညမ ီ ည္လုိ႔ ဆုတ ိ အ ဲ့ တုင ိ း္ ေစတနာေကာင္းပါတဲ့ ဉာဏ္၀ရ ီ ယ ိ နဲ႔ ႀကိဳးစားရင္္ ကံလည္းေကာင္းလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

လူ႔…လူ…လူး… လူဘ ႔ ၀ဟာ အရာရာကုိ ဖန္တးီ ႏုင ိ စ ္ မ ြ း္ ရွတ ိ ဲ့ ဘ၀၊ အျမင္ျ့ မတ္ဆးုံ ဘ၀၊ တန္ဘိးု အရွဆ ိ ုံး ဘ၀ျဖစ္ေပမယ့္ အဲဒဘ ီ ၀ကုိ အခ်ည္းႏွးီ ျဖစ္ေစ၊ ပစၥဳပၸန္ သံသရာ အစစအရာရာတြင္ လုေ ႔ န၊ မေကာင္းတဲ့ လုပရ ္ ပ္မ်ားေၾကာင့္ မေကာင္းတဲ့ ဘုဘ ံ ၀မ်ားမွာပဲ လူးေနရတဲ့ ဘ၀မ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲပစ္ႏင ုိ တ ္ ာလည္း လူပျဲ ဖစ္တဲ့အတြက္

လူသားမ်ားဟာ လူပသ ီ တဲ့ လူမ်ားျဖစ္ေစဖု၊ိ႔ လုေနရသည့္ လူမ်ားမျဖစ္ေစဖုန ိ႔ ဲ႔ လူးေနရတဲ့ လူမ်ားမျဖစ္ေစဖုိ႔ အသိဉာဏ္ပညာပါတဲ့ အားထုတမ ္ က ႈ ုိ လက္ကိင ု ထ ္ ားၿပီး ေစတနာေကာင္းနဲ႔ ကုယ ိ လ ္ ခ ုိ ်င္တအ ဲ့ ရာကုိ

ရေအာင္ႀကိဳးစားဖုပ ိ႔ ဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ရရွလ ိ ာတဲ့ တန္ဘိးု ရွတ ိ ဲ့ လူအျဖစ္ကုိ လုရင္း၊ လူးရင္းနဲ႔ အခ်ိန္ မကုနၾ္ ကေစဘဲ အေၾကာင္းအက်ိဳး၊ အေကာင္းအဆိုး၊ ကုသလ ို ္ အကုသလ ို က ္ ုိ သိရလ ိွ က ုိ ္နာက်င့သ ္ းုံ ၿပီး ေစတနာေကာင္းပါတဲ့ လုပရ ္ ပ္မ်ားနဲ႔ လူပသ ီ တဲ့ လူမ်ားျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကဖုိ႔ တုက ိ တ ္ ြန္းၾကျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

အစမလုပန ္ ဲ႔ အဆုးံ မရွိ ျဖစ္တတ္တယ္… စိတဆ ္ တ ို ာကလည္း သိတအ ဲ့ တုင ိ း္ မေကာင္းတဲဘ ့ က္မာွ ပဲ ေပ်ာ္ေမြ႕တတ္ပါတယ္။ ေကာင္းတဲ့အလုပက ္ ုိ

လုပဖ ္ ုိ႔ခက္သေလာက္ မေကာင္းတဲအ ့ လုပက ္ ်ေတာ့ အခ်ိနမ ္ ေရြး အလြယတ ္ ကူ ထလုပျ္ ဖစ္တတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မေကာင္းတဲ့ အလုပ၊္ မေကာင္းတဲ့ အက်င့ဟ ္ ာ လုပဖ ္ လ ုိ႔ ယ ြ ္၊ ျဖစ္ဖလ ုိ႔ ယ ြ တ ္ ဲ့ အတြက္ စၿပီး

မလုပမ ္ ေ ိ အာင္ ႀကိဳးစားဖုန ိ႔ ဲ႔ ေကာင္းတဲ့အလုပ၊္ ေကာင္းတဲ့အက်င့က ္ ေတာ့ လုပဖ ္ ျုိ႔ ဖစ္ဖုိ႔ ခက္တအ ဲ့ တြက္ ခ်က္ခ်င္းထလုပႏ ္ ုိငေ ္ အာင္ ႀကိဳးစားၾကဖုိ႔ တုက ိ တ ္ န ြ း္ ၾကျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ မေကာင္းတဲ့အလုပ၊္ မေကာင္းတဲ့


အက်င့ဟ ္ ာ ဘာမွမျဖစ္ေလာက္ပါဘူး ဆုိၿပီး စမ္းသပ္တဲ့ သေဘာနဲေ ႔ တာင္ မလုပမ ္ ၾိ ကဖုိ႔ တုက ိ တ ္ န ြ း္ ၾကျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ သူမ်ားလုပတ ္ ာေတြ႕လုိ႔ လုပၾ္ ကည့တ ္ ာမ်ိဳး၊ သူမ်ိဳးတုက ိ တ ္ န ြ း္ လုိ႔ လုပၾ္ ကည့တ ္ ာမ်ိဳးကအစ

ဘယ္လသ ုိ ေဘာမ်ိဳးနဲမ ႔ က ွ ုိ မလုပမ ္ ၾိ ကဖုိ႔ သတိေပးၾကျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လလ ိ႔ု ည္းဆုေ ိ တာ့ အဲဒလ ီ ုိ စမ္းသပ္တာ၊ စမ္းလုပတ ္ ာကစၿပီး ေနာက္ပင ုိ ္းျဖတ္ဖုိ႔ ခက္လာကာ ဘ၀ကုိ ဒုကျၡ ဖစ္ေစႏုင ိ တ ္ အ ဲ့ ထိ ျဖစ္သြားတတ္လပ ိ႔ု ဲ ျဖစ္ပါတယ္။

မာနေလးေတြ ေလွ်ာ့ၾကည့ပ ္ ါ… မာနဟာ တက္ၾကြျခင္း၊ ေထာင္လာႊ းျခင္း သေဘာရွိပါတယ္။ မာနအားႀကီးလာရင္ အ႐ုအ ိ ေသ ျပဳတတ္တဲ့ ဂါရ၀တရားေတြ ေခါင္းပါးလာတတ္ပါတယ္။ မာနႀကီးလာရင္ ကုယ ိ က ့္ ယ ုိ က ္ ုိ ႏွမ ိ ့္ခ်တတ္တ့ဲ နိ၀ါတ တရား

ေတြ ဆုတယ ္ တ ု လ ္ ာတတ္ပါတယ္။ ဂါရ၀၊ နိ၀ါတဆုတ ိ ာ မဂၤလာ တရားေတာ္ေတြပါ။ မာနေၾကာင့္ ဒီမဂၤလာ တရားေတြ မရွျိ ဖစ္လာရင္ ကုယ ိ သ ့္ ႏၲာန္မွာ က်က္သေရ မရွိျဖစ္လာတာနဲ႔ အတူတပ ူ ါပဲ။ မဂၤလာမရွဘ ိ းူ ဆုိရင္ အမဂၤလာပဲေပါ့။ အမဂၤလာဆုတ ိ ာ အကုသလ ို ပ ္ ါပဲ။ ဒါဆုရ ိ င္ မဂၤလာမရွတ ိ သ ဲ့ ဟ ူ ာ အကုသလ ုိ ္ ရွေ ိ နတဲသ ့ ပ ူ ဲ ေပါ့။ ေသခ်ာဆက္စပ္ ေတြးၾကည့လ ္ က ုိ ္ေတာ့ မာနတရား လက္ကင ုိ ထ ္ ားမိတဲ့ အတြက္ ကုယ ိ က ္ ယ ုိ တ ္ ုိင္ အကုသလ ို ေ ္ ကာင္ႀကီး ျဖစ္မန ွ း္ မသိ ျဖစ္ေနေတာ့တာပါ။ မာနဆုတ ိ ဲ့ ကိေလသာဟာ သူက ႔ စ ုိ ဲြကင ုိ ထ ္ ားတဲ့

သူေတြကုိ မဂၤလာမရွေ ိ အာင္၊ အကုသလ ုိ ္ေကာင္ ျဖစ္ေအာင္အထိ တြနး္ ပုႏ ိ႔ င ုိ တ ္ ဲ့အတြက္ မာနတရားဟာ မထားသင့္၊ မရွသ ိ င္တ ့ အ ဲ့ ရာ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ပညာေတြ ဘယ္ေလာက္တတ္တတ္ မာနႀကီး

ပါက အ႐ုအ ိ ေသမဲတ ့ တ္ပါတယ္။ ႐ုပအ ္ ဆင္းအဂၤါ ဘယ္ေလာက္ပလ ဲ လ ွ ွ မာနႀကီးပါက စက္ဆတ ု ရ ္ ႕ြံ ရွာခံရ တတ္ပါတယ္၊ ရာထူးဌာနႏၲရ ဘယ္ေလာက္ပႀဲ ကီးႀကီး ခက္ထန္ေမာက္မာပါက အမုနး္ ခံရတတ္ပါတယ္။

စာသင္စာျပ တရားေဟာ တရားျပ ဘယ္ေလာက္ပဲ ေကာင္းေကာင္း မာနႀကီးၿပီး ခက္ထန္ေမာက္မာပါက အကဲရ ့ ဲ႕ခံကာ ေရွာင္ပယ္ခရ ံ တတ္ပါတယ္။ ဒါဟာ မာနရဲ႕ ဆုးိ က်ိဳးေတြျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီလို ဆုးိ က်ိဳးေတြ မျဖစ္ေအာင္ မာနေလးေတြ ေလွ်ာ့ၾကပါလုိ႔ ဆုျိ ခင္းျဖစ္ပါတယ္။

တကယ္ဒ ့ က ု ၡၿငိမး္ ရာဆုတ ိ ာ… တစ္ခ်ိဳ႕ဆင္းရဲ႕တဲ့ ႏုင ိ ္ငက ံ လူမ်ားက ခ်မ္းသာတဲ့ ႏုင ိ င ္ က ံ အ ုိ ားက်ၾက၊ ခ်မ္းသာတဲသ ့ ူေတြကို ၾကည့ၿ္ ပီး “သူတေ ုိ႔ တြ ဒုကၿၡ ငိမး္ လုက ိ ၾ္ ကတာ”လုိ႔ ဆုတ ိ တ္ၾကပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ နာမ္႐ပ ု ႏ ္ စ ွ ခ ္ ုနဲ႔ ဖဲ႕ြ စည္းထားတဲ့ သတၱ၀ါေတြ မွနသ ္ မွ် ဘယ္ေနရာ၊ ဘယ္ႏိင ု င ္ ၊ံ ဘယ္ေဒသမွာပဲရရ ွိ ွိ ဒုကၿၡ ငိမး္ တယ္ဆတ ုိ ာ မရွပ ိ ါဘူး။

ဒုကက ၡ ယ ုိ စ ္ ီပက ုိ ၿ္ ပီး ေနေနၾကသူေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ခႏၶာ၀န္လက္စ မသိမး္ ေသးသမွ် ဒုကၿၡ ငိမး္ ဖုဆ ိ႔ တ ုိ ာ

မျဖစ္ႏင ုိ ပ ္ ါဘူး။ ေနာက္ထပ္တစ္ဖန္ ဘ၀သစ္ကုိ မျဖစ္ေစႏုင ိ ေ ္ တာ့တဲ့ ကိေလသာကုနခ ္ မ္း နိဗာၺ န္လမ္းကုိ မေရာက္ေသးသမွ် ခႏၶာ၀န္လက္စ သိမး္ ႏုင ိ မ ္ ွာ မဟုတဘ ္ ဲ ခႏၶာရွေ ိ နသူမန ွ သ ္ မွ် ဒုကၿၡ ငိမး္ တယ္ဆတ ုိ ာ မရွပ ိ ါဘူး။ သူ႔ဒက ု န ၡ ဲ႔ သူဆတ ုိ ာ ရွေ ိ နၾကတာပါပဲ။ မရွေ ိ တာင္တ ့ ၊ ရွေ ိ ၾကာင္ၾ့ ကလုိ႔ ဆုသ ိ လုိ မရွေ ိ တာ့လဲ

မရွလ ိ တ ုိ႔ ဲ့အေလွ်ာက္၊ ရွိေတာ့လည္း ရွတ ိ အ ဲ့ ေလွ်ာက္ ဒုကျၡ ဖစ္တာပါပဲ။ အမွနအ ္ ၾကြငး္ မဲ့ ဒုကၿၡ ငိမး္ ေစႏုင ိ တ ္ ာ ကေတာ့ ခႏၶာကုယ ိ တ ္ င ြ း္ မွာ ရွတ ိ ဲ့ ကိေလသာေတြၿငိမး္ မွ အလုးံ စုၿံ ငိမ္းမွာပါ။ ဒါေၾကာင့္ တကယ့္ ဒုကၿၡ ငိမ္းရာ ဟာ ကိေလသာအေပါင္း ၿငိမ္းရာပါလုိ႔ ဆုျိ ခင္းျဖစ္ပါတယ္။

ကုယ ိ က ္ ်င့္သီလ… ပါးစပ္က ဗုဒဘ ၶ ာသာလုိ႔ ဘယ္ေလာက္ပဲ ေျပာေျပာ၊ သီလေတြ ဘယ္ေလာက္ပဲ ယူယူ လက္ေတြ႕အားျဖင့္ ကုယ ိ က ္ ယ ုိ တ ္ င ုိ ္ ရေအာင္မက်င့္ႏင ုိ ေ ္ သးရင္ေတာ့ ကုယ ိ က ္ ်င့သ ္ လ ီ ေတြ ရေနတယ္၊ တည္ေနတယ္လုိ႔


မေျပာႏုိငေ ္ သးပါဘူး။ ကုယ ိ က ္ ်င့မ ္ ွ ကုယ ိ ရ ္ မွာျဖစ္တဲ့ ဒီသလ ီ ဟာ ကုယ ိ က ္ ယ ုိ တ ္ င ုိ ္ပဲ လုပယ ္ ရ ူ ပါတယ္။ သူမ်ားေပးလုိ႔ မရပါဘူး။ ေတာင္းၿပီးယူရတဲ့ အရာမဟုတဘ ္ ဲ ကုယ ိ က ္ ယ ုိ တ ္ င ုိ ္ က်င္သ ့ းုံ ၿပီး ရယူရတဲ့ အရာျဖစ္ပါတယ္။

မျဖစ္ပါရေစနဲ… ႔ ပုထဇ ု ဥ္ေတြဟာ အၿမဲလခ ုိ ်င္ေနတတ္၊ ရခ်င္ေနတတ္၊ ျဖစ္ခ်င္ေနတတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင္လ ့ ည္း ဘာေလးပဲ လုပလ ္ ပ ု ္ လုခ ိ ်င္ျဖစ္ခ်င္ရခ်င္တဲ့ စိတဆ ္ ႏၵေတြနဲ႔ ေတာင္တ ့ ၾကပါတယ္။ ဒီစတ ိ ေ ္ ၾကာင္ပ ့ ဲ ဘာကုသလ ုိ ္ေလးပဲ လုပလ ္ ပ ု ္ ျဖစ္ပါရေစ၊ ရပါရေစ စသျဖင့္ ဆုေတာင္းေလ့ရၾိွ ကပါတယ္။ ျဖစ္ခ်င္တာေတြက မ်ားတဲအ ့ တြက္ ကုသလ ို ေ ္ လးကနဲနဲ ေတာင္းတာေတြက အမ်ားႀကီး ျဖစ္ေနၾကပါတယ္။ ကုသလ ို ေ ္ ကာင္းမႈလပ ု တ ္ သ ဲ့ ူ

အေတာ္မ်ားမ်ားရဲ႕ အသံေတြ နားေထာင္လက ုိ ္ရင္ သူတျုိ႔ ပဳတဲ့ ကုသလ ို အ ္ ေပၚ ျဖစ္ခ်င္တဲ့ ဆႏၵေတြနဲ႔ ေတာင္းေနၾကတာကုိ ၾကားေနရမွာပါ။ မျဖစ္ပါရေစနဲလ ႔ ုိ႔ ဆုေတာင္းၿပီး ကုသလ ုိ လ ္ ပ ု သ ္ ူ အေတာ္ရွားလွပါ တယ္။ တကယ္လုိ႔ မျဖစ္မေန ေတာင္းခ်င္တယ္ဆိရ ု င္လည္း ျဖစ္ပါရေစလုိ႔ ေတာင္တ ့ ေနမယ့္အစား

ေလာဘမျဖစ္ဖုိ႔၊ ေဒါသမျဖစ္ဖိ႔၊ု ေမာဟမျဖစ္ဖိ႔၊ု မာနမျဖစ္ဖ၊ုိ႔ ဣႆာ၊ မစၧရယ ိ မျဖစ္ဖုိ႔ စသျဖင့္ ေတာင္းတာ က ပုိၿပီးအဓိပၸါယ္ျပည့၀ ္ ၊ အႏွစသ ္ ာရ ရွပ ိ ါတယ္။ ျဖစ္ပါရေစလုိ႔ပဲ ဆုေတာင္းဆုေတာင္း မျဖစ္ပါရေစနဲလ ႔ ပ ုိ႔ ဲ ေတာင္တ ့ ေတာင့တ ္ အမွနေ ္ တာ့ ႏွစခ ္ လ ု းုံ ေတာင္တ ့ တာေတြပါ။ ဒါေပမယ့္ ျဖစ္ပါေစလုိ႔ ေတာင္တ ့ မႈက

ေတာ့ သံသရာရွညမ ္ က ႈ ုိ ျဖစ္ေစတတ္ၿပီး မျဖစ္ပါရေစနဲလ ႔ ုိ႔ ေတာင္တ ့ မႈကေတာ့ လြတေ ္ ျမာက္မက ႈ ုိ ဦးတည္ ေစပါတယ္။ ဘယ္လပ ုိ ဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဆုေတာင္းေန႔ဖထ ုိ႔ က္ လက္ေတြ႕က်င္ႀ့ ကံဖက ုိ႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒီလို

က်င္ႀ့ ကံတဲ့အခါမွာေတာ့ ဦးတည္ခ်က္ မွနဖ ္ လ ုိ႔ ပ ုိ ါတယ္။ တစ္ခ်ဳိ႕ ကုသလ ုိ ္ေတြ အမ်ိဳးမ်ိဳး လုပၾ္ ကပါတယ္။ ဒီလလ ုိ ပ ု ေ ္ နၾကေပမယ့္ ဦးတည္ခ်က္ကေတာ့ လူ႔စည္းစိမ္ နတ္စည္းစိမ္ စတာေတြကုိ ရေစဖုျိ႔ ဖစ္ေနပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕က်ေတာ့ ဒီစည္းစိမေ ္ တြကုိ မရည္ရယ ြ ပ ္ ါဘူး။ ေလာဘကင္းမႈ၊ ေဒါသကင္းမႈ၊ ေမာဟကင္းမႈ၊ နိဗာၺ န္ မ်က္ေမွာက္ျပဳမႈေတြကုိ ဦးတည္ပါတယ္။ ဒီဥးီ တည္ခ်က္နဲ႔ပဲ ျဖစ္ပါရေစဆုတ ိ ာေတြနဲ႔ ဆန္က ႔ ်င္ၿပီး မျဖစ္ပါရ ေစနဲ႔ ဆုတ ိ ာကုိ ရည္ရယ ြ ၾ္ ကပါတယ္။ ဒီလုိ မျဖစ္ပါရေစနဲလ ႔ ုိ႔ ရည္ရယ ြ မ ္ က ႈ ေတာ့ လြတေ ္ ျမာက္မအ ႈ တြက္

ဦးတည္ခ်က္ေကာင္း ျဖစ္ေစပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျဖစ္ပါရေစဆုတ ိ ာထက္၊ မျဖစ္ပါရေစက ပုေ ိ ကာင္းပါတယ္။

အေသေကာင္းဖု… ိ႔္ ေလာကသားေတြဟာ ေနဖုအ ိ႔ တြက္ ႀကိဳးစားၾကသလုိ ေသဖုအ ိ႔ တြကလ ္ ည္း ႀကိဳးစားသင္ၾ့ ကပါတယ္။ အေနေကာင္းေအာင္ ျပင္ဆင္ၾကသလုိ အေသေကာင္းေအာင္လည္း ျပင္ဆင္ၾကဖုိ႔ လုပ ိ ါတယ္။

ေနတဲအ ့ ခုက ိ မ ္ ာွ မေတာင္မ ့ တ မေၾကာင္မ ့ က် ေနႏုင ိ ေ ္ အာင္ အားထုတၾ္ ကသလုိ ေသတဲအ ့ ခုက ိ မ ္ ွာလည္း မပူမပင္ မပင္မပန္း ေသႏုင ိ ေ ္ အာင္ အားထုတသ ္ င္ၾ့ ကပါတယ္။ မေတာင္မ ့ တ ေနႏုင ိ ေ ္ အာင္ ရွာေဖြၾကရင္း

မေၾကာင္မ ့ က် ေသႏုင ိ ္ေအာင္လည္း ရွာသင္ပ ့ ါတယ္။ ဆုလ ိ တ ုိ ာက ဘ၀ေနဖုအ ိ႔ တြက္ ေငြေၾကးပစၥညး္ ဥစၥာ ရေအာင္ရာွ ရင္း ေနျခင္းရဲ႕ေနာက္ ေသျခင္းအတြကလ ္ ည္း သတိတရား လက္ကင ုိ ထ ္ ားႏုင ိ ေ ္ အာင္ တရား

တစ္ခခ ု ု ရေအာင္ရွာသင္ပ ့ ါတယ္။ ဒီလအ ုိ ေသေကာင္းဖို႔ တရားရွာတဲအ ့ ခါ အေကာင္းဆုက ံ ေတာ့ ၀ိပႆနာ တရားပဲေကာင္းပါတယ္။ ၀ိပႆနာ အားထုတဖ ္ းူ တဲသ ့ ူ သတိပ႒ာန္တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးကုိ အထူးျပဳ အားထုတ္ ဖူးသူေတြဟာ အေနေကာင္းေနသူေတြျဖစ္ၿပီး အေသေကာင္းသူေတြဆလ ို ည္း မမွားပါဘူး။

တရားအားထုတထ ္ ားတဲ့ သူတစ္ေယာက္အဖုိ႔ သာမန္သေ ူ တြ မခံႏင ုိ တ ္ ဲ့ အေကာင္းအဆုးိ ေလာကဓံေတြကုိ ေကာင္းေကာင္းခံႏုိငရ ္ ည္ ရွလ ိ ာၾကပါတယ္။ ေလာကသားေတြ ဒုကေ ၡ ရာက္ၾက၊ ပ်က္စးီ ၾကတယ္ ဆုတ ိ ာ

လည္း ဒီေလာကဓံကုိ မခံႏင ုိ ္ၾကလုပ ိ႔ ဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တရားအားထုတျ္ ခင္းျဖင့္ ေလာကဓံကုိ ခံႏိင ု ရ ္ ည္ ရွေ ိ နတဲ့


သူဟာ ဘာအခက္အခဲမဆုိ ခံႏိင ု ရ ္ ည္ရွိေနတဲ့ အေနေကာင္းသူေတြ ျဖစ္ေနၾကပါတယ္။ ဒီအလုပက ္ ို

အားထုတရ ္ င္း ဒီအတုင ိ း္ ပဲ အမွတသ ္ တိ မျပတ္ရသ ွိ ာြ းမယ္ဆရ ုိ င္ အေသလည္းေကာင္းမွာ ေသခ်ာပါတယ္။

ဥေပကၡာျပဳလုက ိ ္ပါ… ေလာကမွာ လုပယ ္ လ ူ ၊ုိ႔ ျပဳျပင္လိ႔ု မရတဲ့ အရာေတြ၊ မရတဲသ ့ ေ ူ တြ အမ်ားႀကီး ရွိပါတယ္။ အဲဒါမ်ိဳးကုိ

မရရေအာင္ ျပဳျပင္ေနရင္ ကုယ ိ ပ ္ ဲစတ ိ ပ ္ င္ပန္း လူပင္ပန္း ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ကုယ ိ လ ့္ မ္း ကုယ ိ ေ ္ လွ်ာက္ ေနခ်ိနမ ္ ာွ သူတစ္ပါးကုိ အမွျီ ပဳၿပီး ကုယ ိ က ္ ယ ုိ တ ္ င ုိ ပ ္ ါ နစ္မန ြ ္းလာႏုင ိ ပ ္ ါက အဲလအ ုိ ရာမ်ိဳး၊ အဲလလ ို မ ူ ်ိဳးကုိ

ေရွာင္ဖလ ုိ႔ ုိ၊ ဥေပကၡာျပဳလုက ိ ဖ ္ ုိ႔ လုိပါတယ္။ အမွနေ ္ တာ့ ဥေပကၡာျပဳတယ္ဆတ ို ာ သူတစ္ပါးကုိ အမွျီ ပဳၿပီး ကုသလ ို လ ္ ည္းမျဖစ္ အကုသလ ို လ ္ ည္း မျဖစ္ေအာင္ ေနလုက ိ ျ္ ခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကုသလ ုိ ္မရခ်င္ ေနပါေစ အကုသလ ို ္ မျဖစ္ဖေ ုိ႔ တာ့ လုပ ိ ါတယ္။ တစ္ခါတစ္ေလ ဥေပကၡာျပဳၾကည့လ ္ က ုိ လ ္ ုိ႔ အျပဳခံရတဲသ ့ ဟ ူ ာ

ေနာင္တရၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ သြားတတ္တာလည္း ရွပ ိ ါတယ္။ ေသခ်ာတာကေတာ့ ဥေပကၡာ ျပဳလုက ိ တ ္ ဲ့ အတြက္ ကုယ ိ က ္ ယ ုိ တ ္ င ုိ ္ အရင္ဆံးု သက္ေသာင္သ ့ က္သာ ျဖစ္သြားတယ္ဆတ ို ာေတာ့ အမွနပ ္ ါပဲ။

ဒါေၾကာင့္ တစ္စတ ုံ စ္ခ၊ု တစ္စတ ုံ စ္ေယာက္ကို အေၾကာင္းျပဳလုိ႔ အကုသလ ို ျ္ ဖစ္မယ္၊ စိတပ ္ င္ပန္းလူပင္ပန္း ျဖစ္မယ္ဆရ ို င္ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ လစ္လ်ဴ႐ႈႏိင ု ေ ္ အာင္၊ ဥေပကၡာျပဳႏုင ိ ေ ္ အာင္ ႀကိဳးစားၾကပါလုိ႔ ဆုျိ ခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ကံမသိ မွနၾ္ ကည့ပ ္ ါ… မွနဟ ္ ာ ၾကည့သ ္ မ ူ ်ားကုိ အရွိအတုင ိ း္ ထင္ရာွ းေစသလုိ ကံတရားဟာလည္း ျပဳသူမ်ားကုိ မ်က္ႏာွ လုက ိ ျ္ ခင္း၊ မ်က္ႏွာသာေပးျခင္း မရွဘ ိ ဲ အရွိအတုင ိ ္း အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွေ ိ စပါတယ္။ မွနၾ္ ကည္တအ ဲ့ ခါ ျမန္မာပဲ

ၾကည့ၾ္ ကည့္ ကုိရီးယားပဲၾကည္ၾ့ ကည္၊့ အေမရိကန္ပၾဲ ကည္ၾ့ ကည့္၊ ဂ်ပန္ပၾဲ ကည့ၾ္ ကည္၊့ ျဖဴသူပၾဲ ကည့ၾ္ ကည့္ မဲသပ ူ ၾဲ ကည္ၾ့ ကည့္ ဘယ္သပ ူ ဲၾကည့္ၾကည့္ မွနမ ္ ွာေပၚလာတဲ့ ထင္ဟပ္မဟ ႈ ာ အရွအ ိ တုင ိ း္ ပင္ ျဖစ္ေပၚေစ သလုိ ကံတရားဟာလည္း ဘယ္ႏင ို ္ငံ၊ ဘယ္လမ ူ ်ိဳးက ဘာအလုပက ္ ပ ုိ ဲ လုပလ ္ ပ ု ္ တန္ျပန္အက်ိဳး

သက္ေရာက္မမ ႈ ွာ အဲဒသ ီ တ ူ ုိ႔ ျပဳတဲ့အတုင ိ း္ ၊ သူတိ႔စ ု တ ိ ေ ္ စတနာ အတုင ိ း္ ပဲ ျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။ ကံတရားရဲ႕ အက်ိဳးေပးမႈမာွ ဂုဏပ ္ ကာသနမရွ၊ိ ရာထူးဌာနႏၲရမရွ၊ိ ပစၥညး္ ဥစၥာမရွိ သတၱ၀ါမွနသ ္ မွ်အေပၚ တစ္ေျပးညီ

တည္းပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ ကုယ ိ ဘ ္ ာပဲလပ ု လ ္ ုပ္ ကုယ ိ လ ္ ုပတ ္ ဲ့အလုပဟ ္ ာ ကုယ ိ က ့္ ျုိ ပန္ၿပီ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ေစမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ မွနၾ္ ကည့ၿ္ ပီး လုပၾ္ ကဖုိ႔ တုက ိ တ ္ န ြ း္ ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

အရွင္ ၀ိစတ ိ ၱ (မနာပဒါယီ)

စိတအ ္ ားျဖည့္ စကားစုေလးမ်ား (၄)... သံသရာေၾကြး မတင္ပါေစနဲ႔… အခုဘ၀မွာေတာင္ အတိတဘ ္ ၀ေတြက လုပခ ္ တ ဲ့ ဲ့အေၾကြးေတြကုိ ေက်ေအာင္မဆပ္ႏင ုိ ္ေသးဘဲ လက္ရွိ လုပေ ္ နတဲ့ ကုယ ိ ရ ့္ ႕ဲ မေကာင္းတဲ့ လုပရ ္ ပ္ေတြေၾကာင့္ ေနာက္ထပ္ ေပးဆပ္ရမယ့္ သံသရာနဲခ ႔ ်ီတဲ့ အေၾကြး

ေတြ ထပ္တးုိ ေနမယ္ဆရ ုိ င္ေတာ့ အေၾကြးကင္းရာ နိဗာၺ န္နက ဲ႔ ေတာ့ ေ၀းၿပီးရင္းေ၀းရင္း ျဖစ္ေနပါလိမမ ့္ ယ္။ ကုယ ိ ့္ရဲ႕လုပရ ္ ပ္တစ္ခဟ ု ာ ေစတနာပါပါနဲ႔ လုပလ ္ က ုိ မ ္ ရ ိ င္ အေၾကြးျဖစ္ေစပါတယ္။ အေၾကြးဆုရ ိ င္ေတာ့


ေပးဆပ္ရမွာပါ။ ထုးံ စံအတုင ိ း္ ေပးဆပ္တအ ဲ့ ခါ အရင္းေရာ အတုိးေရာ ေပးဆပ္ရသလုိ ဘာမွမဟုတပ ္ ါဘူး ဆုၿိ ပီး လုပလ ္ က ုိ တ ္ ဲ့ မေကာင္းတဲ့ လုပရ ္ ပ္တစ္ခဟ ု ာ သူရ ႔ ႕ဲ တန္ျပန္ အက်ိဳးေပးကုိ ခံရတဲအ ့ ခါမွာ ေပးဆပ္ရ

တဲ့ အတုိးက ေဖာ္မျပႏုိငေ ္ အာင္ မ်ားပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕အတုးိ ေတြဆုိ ေအာက္ကေန ျပန္မတက္ႏင ုိ ္ေလာက္ ေအာင္၊ ဘုရားပြင့္ေသာ္လည္း ဘုရားသာသနာနဲ႔ ႀကဳံခင ြ မ ့္ ရေအာင္၊ အေၾကြးဆပ္ၿပီးျပန္ေတာ့လည္း

ေကာင္းတဲ့ သုဂတိဘ၀မွာ ေကာင္းေကာင္းမြနမ ္ န ြ ္ မျဖစ္ေသးဘဲ အုန ိ ာက်ိဳးကန္းအျဖစ္ ျပန္ျဖစ္ေအာင္အထိ

အပုေ ိ ပးဆပ္လက ို ရ ္ တာေတြ ရွိပါတယ္။ အတုးိ ေပၚ အတိုးထပ္တဲ့ သေဘာပါပဲ။ ဒါဟာ မေကာင္းတဲ့ လုပရ ္ ပ္ တစ္ခေ ု ၾကာင့္ ေပးဆပ္ရတဲ့ အကုသလ ို အ ္ ေၾကြးရဲ႕ သေဘာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ စာလုေ ိ ျပာေတာ့ ကံကရ ံ ႕ဲ အက်ိဳးပဲေပါ့။

႐ုပက ္ ပ ုိ ဲျပင္ စိတမ ္ ျပင္လွ်င္… အပုတေ ္ ကာင္ ျဖစ္ေနတဲ့ ဒီ႐ပ ု ဟ ္ ာ ေန႔စဥ္ ျပင္ေနရပါတယ္။ ေန႔စဥ္ သန္႔ရင ွ း္ ေအာင္ လုပေ ္ နရပါတယ္။

တစ္ေန႔မျပင္ရင္ တစ္ေန႔အနံထ ႔ က ြ ေ ္ နတာ ဆုေ ိ တာ့ ေန႔တိင ု း္ ေန႔တင ုိ း္ မ႐ုးိ ႏုိငေ ္ အာင္ကုိ ျပင္ေနရပါတယ္။ မျပင္ဘဲ ထားမယ္ဆိရ ု င္လည္း ခႏၶာကုယ ိ မ ္ ာွ ရွတ ိ ဲ့ အေပါက္ေတြက ထြကလ ္ ာသမွ် အရာဟာ ဘာတစ္ခမ ု ွ ေကာင္းတာမရွေ ိ တာ့ ရြရ ံ ွာဖြယ္ပဲ ျဖစ္ေနပါေတာ့တယ္။ ဒါကလည္း ဒီ႐ပ ု တ ္ ရားဟာ အေကာင္ပတ ု ဆ ္ တ ုိ ာ

သိႏင ုိ တ ္ ဲ့ အသိဉာဏ္ရမ ွိ ွ ျဖစ္မာွ ပါ။ တစ္ခ်ိဳ႕ မသိၾကေတာ့ ဒီအပုတေ ္ ကာင္ျဖစ္တဲ့ ႐ုပေ ္ ကာင္ကပ ုိ ဲ အဟုတ္ ထင္ကာ မာနေတြ ၀င္ေနၾကပါတယ္။ အေပၚယံအေရျပားကုိ ေရႊအလား ထင္မတ ွ ၿ္ ပီး အမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ ခ်ယ္သ ေနၾကပါတယ္။ ေနာက္ဆးုံ ေတာ့ ျပင္မဆုံးျဖစ္ေနတဲ့ ဒီ႐ပ ု ဟ ္ ာ ေသရင္ထားခဲ့ရမယ့္ အေကာင္ပတ ု ဆ ္ တ ုိ ဲ့

အမည္ပညတ္တစ္ခပ ု ဲ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါကုိ မသိေတာ့ ဟန္ေဆာင္မမ ႈ ်ားနဲအ ႔ တူ အခိက ု အ ္ တန္သ ႔ ာျဖစ္တဲ့ ျပင္ထားတဲ႐ ့ ပ ု အ ္ ေပၚ အစဲတ ြ ရားေတြနဲ႔ အလဲအ ြ မွား စိတထ ္ ားေတြအထိ ျဖစ္ေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ႐ုပက ္ ိအ ု မွျီ ပဳၿပီး စိတပ ္ ါဒုကၡ ျဖစ္ေနၾကပါတယ္။ ႐ုပက ္ ုိ သန္႔ရင ွ း္ ေအာင္ လုပေ ္ နေပမယ့္ စိတက ္ ို

မသန္႔ရင ွ း္ မိၾကေတာ့ အကုသလ ုိ ္ အညစ္အေၾကးေတြနဲ႔ ေလာဘမ်က္ႏာွ ၊ ေဒါသမ်က္ႏွာ၊ ေမာဟမ်က္ႏာွ ၊ မာနမ်က္ႏာွ ၊ ဣႆာ၊ မစၧရယ ိ မ်က္ႏွာေတြအျဖစ္ ေျပာင္းေျပာင္းေနကုန္ ပါေတာ့တယ္။ လွခ်င္လိ႔ု

မ်က္ႏွာကုိ ခဲစ ြ ပ ိ ျ္ ပဳျပင္ အလွဆင္ေပမယ့္ ပုပ ိ လ ုိ မ ွ လာဘဲ ကိေလသာလႊမး္ တဲ့ မ်က္ႏွာေတြနဲ႔ အုိအလ ုိ သ ုိ႔ ာ ပုျိ ပလာပါေတာ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ လွခ်င္လုိ႔ ျပင္ၾကရင္လည္း ႐ုပက ္ လ ုိ ည္းျပင္ စိတလ ္ ည္းျပင္ၾကပါလုိ႔ ဆုျိ ခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ႐ုပမ ္ လွေပမယ့္ စိတလ ္ ေ ွ နရင္ လူလည္းလွလိ႔ု အခုဘ၀မွာေရာ သံသရာမွာပါ အလွတရားေတြ ပုိငဆ ္ င ုိ ္ေနရမွာ အမွနပ ္ ဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အေၾကြးဆပ္ရင္း အေၾကြးမထပ္ပါေစနဲ… ႔ အေၾကြးဆပ္ေနရတဲ့ ကုယ ိ ဘ ့္ ၀ကုိ မေမ့ၾကပါနဲ။႔ အတိတဘ ္ ၀တစ္ခခ ု က ု တင္က်န္လာတဲ့ အေၾကြးေတြကုိ ဒီဘ၀မွာ လာဆပ္ရင္း အေၾကြးေပၚ အေၾကြးမထပ္ေအာင္၊ အတုးိ ေပၚ အတုိးမထပ္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကဖုိ႔

လိပ ု ါတယ္။ ဒီလႀုိ ကိဳးစားတဲ့အခါ တစ္ဘ၀တစ္နပ္စာကုိ ၾကည့ၿ္ ပီး ျဖစ္သလုိ မလုပၾ္ ကပဲ သံသရာနဲခ ႔ ်ီကာ ေပးဆပ္ရမယ့္ အတုးိ ေၾကြးကုိ ေတြးလုိ႔ ႀကိဳးစားလုပက ္ င ုိ ၾ္ ကဖုိ႔ လုပ ိ ါတယ္။ မေကာင္းတဲ့ စိတေ ္ စတနာနဲ႔ လုပတ ္ လ ဲ့ ပ ု ရ ္ ပ္မ်ားရဲ႕ အေၾကြးအတုိးဟာ ေၾကာက္စရာ ေကာင္းေလာက္ေအာင္ ႀကီးမားတယ္ဆတ ို ာ သေဘာေပါက္ၿပီး ဘာပဲလပ ု လ ္ ပ ု ္ ေကာင္းတဲစ ့ တ ိ ္ ေစတနာေလးေတြနဲ႔ လုပၾ္ ကရပါမယ္။

ေသခ်ာတာကေတာ့ အေၾကြးရွရ ိ င္ ဆပ္ရမယ္ဆတ ို ာပါပဲ။ အဓိကကေတာ့ “အေၾကြးဆပ္ရင္း အေၾကြးထပ္ ေနသူမ်ား မျဖစ္ေစၾကဘဲ အေၾကြးဆပ္ရင္း အေၾကြးမထပ္ေအာင္သာ ႀကိဳးစားၾကဖု”ိ႔ ပါပဲ။


စိတအ ္ ညစ္အေၾကး စိတန ္ ေ ဲ႔ ဆး… ျမတ္ဗဒ ု က ၶ ေတာ့ စိတက ္ ုိ အထူးသတိျပဳဖုိ႔ အၿမဲမန ိ ္႔ေတာ္မပ ူ ါတယ္။ စိတက ္ ျို ပင္ဖုိ႔ အျမဲတက ုိ တ ္ န ြ ္းေတာ္ မူပါတယ္။ ႐ုပက ္ ုိ သန္ရ ႔ င ွ ္းေအာင္ ျပဳျပင္ၾကသလုိ စိတက ္ လ ုိ ည္း သန္ရ ႔ င ွ ္းေအာင္ ျပဳျပင္ၾကဖုိ႔ အထူး

ေဟာေတာ္မူပါတယ္။ ႐ုပမ ္ ွာ အညစ္အေၾကးေတြ စြနး္ ထင္လာတဲအ ့ ခါ သန္ရ ႔ င ွ း္ ေအာင္ ေဆးေၾကာေပးရ သလုိ စိတမ ္ ွာ အညစ္အေၾကးေတြ ျဖစ္ရင္လည္း သန္ရ ႔ င ွ ္းေအာင္ ေဆးေၾကာေပးၾကဖုိ႔ ညြနျ္ ပေတာ္မူ

ပါတယ္။ “ေရေၾကာင္ျ့ ဖစ္တဲ့ ရႊ႕ံ ေပရင္ ေရနဲ႔ေဆးမွပဲ သန္႔ရင ွ း္ သြားတတ္သလု၊ိ စိတေ ္ ၾကာင္ျ့ ဖစ္တဲ့ အညစ္

အေၾကးဟာလည္း စိတန ္ ေ ဲ႔ ဆးမွပဲ သန္႔ရင ွ း္ ႏုိငေ ္ ၾကာင္း..” ဆုးံ မေတာ္မပ ူ ါတယ္။ အရင္းစစ္ေတာ့ စိတမ ္ ညစ္ ေစဖုပ ိ႔ ါပဲ။ စိတမ ္ ာွ အညစ္အေၾကးေတြ မျဖစ္ဖပ ုိ႔ ါပဲ။ အကယ္၍ စိတမ ္ ွာသာ အညစ္အေၾကးျဖစ္ၿပီး စိတည ္ စ္

ႏြမ္းၿပီဆပ ုိ ါက ႐ုပက ္ ုိ ဘယ္ေလာက္ပဲ လွေအာင္ျပင္ေနပါေစ အက်ိဳးမၿပီး အခ်ည္းႏွးီ ပဲ ျဖစ္ေနတတ္ေၾကာင္း သတိျပဳၾကဖုိ႔ လုိအပ္လပ ွ ါတယ္။

႐ုပက ္ ုိလည္းျပင္ စိတလ ္ ည္းျပင္… ေန႔စဥ္ေန႔စဥ္ ႐ုပက ္ ျုိ ပင္ေနၾကသလုိ စိတက ္ လ ုိ ည္း တစ္ေန႔ထက္ တစ္ေန႔ ေကာင္းတဲစ ့ တ ိ ္၊ ကိေလသာ နည္းတဲစ ့ တ ိ ၊္ ေဒါသနည္းတဲစ ့ တ ိ ၊္ မာနနည္းတဲစ ့ တ ိ ္၊ မနာလုမ ိ ႈ၊ ၀န္တမ ို ႈ နည္းတဲစ ့ တ ိ ္ေလးေတြ ျဖစ္ေအာင္ မေမ့မေလ်ာ့ မေပါ့မဆတဲ့ သတိတရားနဲ႔ ျပဳျပင္ေပးၾကည့ၾ္ ကဖု၊ိ႔ စိတေ ္ ၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာတတ္တ့ဲ အညစ္ အေၾကးမ်ားကုိ စိတန ္ ပ ဲ႔ ဲ သန္႔ရင ွ း္ ေအာင္ ေဆးေၾကာျပဳျပင္ေပးၾကဖုိ႔၊ ႐ုပက ္ ျုိ ပင္ဖုိ႔ အခ်ိန၊္ လူ၊ ေငြ၊ ပစၥည္း စတာေတြနဲ႔ အားစုက ိ ႀ္ ကိဳးစား ျပဳျပင္ၾကသလုိ စိတက ္ လ ို ည္း သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာသတိတရားမ်ားနဲ႔

ႀကိဳးစားအားထုတက ္ ာ ျပဳျပင္ေပးၾကဖုိ႔ ဆုံးမေဟာၾကား ေပးၾကျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ျဖစ္သင္တ ့ ာကေတာ့ ႐ုပက ္ လ ို ည္းျပင္ စိတလ ္ ည္းျပင္တတ္ၾကဖုပ ိ႔ ဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ခလုပမ ္ ထိခင္ အမိတပါ… ခလုပထ ္ မ ိ ွ အမိတလုိ႔ ဆုိၾကေပမယ့္ ခလုပထ ္ ေ ိ အာင္ ေစာင္မ ့ ေနၾကဘဲ ခလုပမ ္ ထိခင္ ျပင္ဆင္ၾကဖုိ႔

လုပ ိ ါတယ္။ အမိတ,ခ်င္ရင္ အမိက မ,ႏုင ိ ္ခ်ိန္မွာ တ,ႏုင ိ ေ ္ အာင္ ႀကိဳးစားၾကဖုပ ိ႔ ါ။ ခလုပဆ ္ တ ုိ ာ သြားရင္း လာရင္းနဲလ ႔ ည္း အသြားမေတာ္ရင္ အခ်ိန္မေရြး ထိႏင ုိ တ ္ အ ဲ့ တြက္ သြားရင္းသြားရင္း အမိမကယ္ႏင ုိ တ ္ ဲ့ အေ၀းေရာက္မွ ခလုပထ ္ လ ိ ုိ႔ အမိတ,မယ္ဆရ ို င္ အမိလည္း မ မ,ႏုင ိ ္ပါဘူး။ ကုယ ိ ထ ္ က ူ ယ ုိ ထ ္ ဆုသ ိ လုိ ကုယ ိ ထ ္ ၿူ ပီး ကုယ ိ ထ ္ မွ ျဖစ္မွာပါ။ အဓိကကေတာ့ ထိမတ ွ ,တာထက္ မထိခင္ ႀကိဳတင္ၿပီး မထိေအာင္ သတိျပဳဆင္ျခင္တာက ပုေ ိ ကာင္းပါတယ္။

က်င့ယ ္ ပ ူ ါ.. ေလာကီပင ုိ း္ မွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ေလာကုတပ ၱ င ုိ ္းမွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ေတာင့တ ္ ေနဖုထ ိ႔ က္ လက္ေတြ႕လုပေ ္ ဆာင္ က်င့ႀ္ ကံ ေနဖုက ိ႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ ရခ်င္တာကုိ ေတာင္းၿပီးယူတာထက္ လုပၿ္ ပီးယူတာက လက္ေတြ႕က်ကာ

တန္ဘးို ရွပ ိ ါတယ္။ ေတာင္းတဲ့အခါ ေတာင္းတုင ိ း္ မရႏုင ိ ေ ္ ပမယ့္ က်င္ႀ့ ကံႏင ုိ ရ ္ င္ေတာ့ က်င့ႀ္ ကံတအ ဲ့ တုင ိ း္

ရႏုင ိ ပ ္ ါတယ္။ သူမ်ားေပးမွကမ္းမ ရမယ္အ ့ ရာကုိ ေစာင္ေ ့ မွ်ာ္ေတာင့တ ္ မေနဘဲ ကုယ ိ က ္ ယ ုိ တ ္ င ုိ ္ ႀကိဳးစား လုပက ္ င ုိ ၿ္ ပီး ရတာက ပုၿိ ပီးအဓိပၸါယ္ ျပည့္၀ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေတာင္းတယ္ဆတ ုိ ာဟာ အေတာင္း

မေတာ္ရင္ အမုနး္ ရတတ္တအ ဲ့ ျပင္ ကုသလ ုိ ္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဆုေတာင္းမေတာ္ရင္ တဏွာရဲ႕ ခ်ယ္လယ ွ ္ မႈနဲ႔ နိမက ့္ ်တဲ့ ဘ၀ကုိ ေရာက္ေစႏုင ိ တ ္ ဲ့အတြက္ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ေတာင္းမေနၾကဘဲ ကုယ ိ က ္ ယ ုိ တ ္ င ုိ ္ ႀကိဳးစား


အားထုတမ ္ ႈ၊ က်င္ႀ့ ကံက်ိဳးကုတမ ္ ေ ႈ တြနဲ႔ လက္ေတြ႕ရေအာင္ လုပယ ္ က ူ ်င္ယ ့ ၾူ ကပါလုိ႔ တုက ိ တ ္ န ြ း္ ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

မရွိေတာင့တ ္ ရွေ ိ ၾကာင့္ၾက… စည္းစိမဥ ္ စၥာ၊ ရာထူးဌာနႏၲရ၊ ဂုဏ္ပကာသနေတြဟာ မရွရ ိ င္လည္း ေတာင္တ ့ တတ္သလုိ ရွရ ိ င္လည္း ေၾကာင့္ၾကေနရတတ္တဲ့ အတြက္ စိတအ ္ လုိအတုင ိ း္ လုခ ိ ်င္တာေနာက္ပဲ လုက ိ မ ္ ေနၾကဖုိ႔၊ ရရွလ ိ ာတဲ့

အရာမ်ားအေပၚမွာလည္း စုိးရိမေ ္ ၾကာင္ၾ့ ကမႈမ်ားႏွင့္ အလြနအ ္ ကၽြျံ ဖစ္ကာ ေတြးေတာပူပင္မႈ မမ်ားၾကဖုိ႔၊ ဒုကဆ ၡ တ ို ာ မရွလ ိ ည္းျဖစ္၊ ရွလ ိ ည္းျဖစ္တအ ဲ့ တြက္ မရွတ ိ ဲ့အခါမွာလည္း မရွတ ိ အ ဲ့ တုင ိ း္ အတာနဲ႔ လုခ ိ ်င္

ေတာင့တ ္ မႈကို ထိနး္ ခ်ဳပ္ၿပီး ရွတ ိ အ ဲ့ ခါလည္း ရွတ ိ ဲ့အေပၚမွာ မာနမ၀င္ သတိထင္ကာ စုရ ိ ိမေ ္ ၾကာင့ၾ္ ကမႈ

မမ်ားၾကဖုိ႔၊ မရွေ ိ တာင္တ ့ ရွိေၾကာင့္ၾကတတ္တဲ့ စည္းစိမဥ ္ စၥာ ရာထူးဌာနႏၲရ ဂုဏပ ္ ကာသနေတြ ရွိျခင္း မရွျိ ခင္းအေပၚမွာ အေၾကာင္းျပဳကာ ျဖစ္ေပၚေလ့ရတ ွိ ဲ့ ဒုကအ ၡ ေပါင္းကုိ သတိပညာႏွင့္ စဥ္းစားဆင္ျခင္ အသိ၀င္ၾကဖုိ႔ လုိပါတယ္။

အာ႐ုေ ံ နာက္ကုိ စိတမ ္ လုက ိ ေ ္ စနဲ.႔ . ေလာကမွာ ဒုကအ ၡ ေပးဆုးံ အရာဟာ စိတပ ္ လ ဲ ုိ႔ ဆုိၾကသလုိ ဒီစတ ိ ေ ္ ၾကာင့္ ကုယ ိ ္အပါအ၀င္ သတၱ၀ါေတြ ဟာ ဒုကပ ၡ င္လယ္ ေ၀ေနၾကတာပါ။ အဲဒါ သူမ်ားက ဒုကေ ၡ ပးလုိ႔ မဟုတဘ ္ ဲ ကုယ ိ စ ့္ တ ိ က ္ ကုယ ိ က ့္ ျုိ ပန္ၿပီး

ဒုကေ ၡ ပးလုိ႔ ျဖစ္တာပါ။ လက္ေတြ႕ဘ၀မွာပဲ ၾကည့္ၾကည့္ေလ စိတက ္ ဒုကေ ၡ ပးေနေတာ့ ေတြ႕သမွ် အဆင္း၊

အသံ၊ အနံ႔စတဲ့ အာ႐ုေ ံ တြအေပၚမွာ လုက ိ ၿ္ ပီးကုယ ိ ္ပါ ဒုကျၡ ဖစ္ေနတာ။ သိတဲ့အတုင ိ ္းပဲ စိတက ္ သူႀကိဳက္တဲ့ အဆင္း၊ အသံ၊ အနံစ ႔ တာေတြဆုိ ခဏခဏ လုခ ိ ်င္ေနၿပီး သူမႀကိဳက္တဲ့ အဆင္း၊ အသံစတာဆုိ ထစ္ခနဲဆုိ စိတတ ္ လ ို က ုိ ္၊ စိတေ ္ ကာက္လက ုိ ္၊ စိတည ္ စ္လက ုိ ္ ျဖစ္ေနျပန္ပါတယ္။ ပုဆ ိ းုိ တာက ဒီစတ ိ က ္ တစ္သမွတ္

တည္း မရွတ ိ ာပါ။ လုရ ိ င္တစ္မ်ိဳး မလုရ ိ င္တစ္မ်ိဳး အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ေနတာပါ။ စိတက ္ ႀကိဳက္လိ႔ု လုိခ်င္ေနတာကုိ ကုယ ိ က ္ ပါလုက ိ ၿ္ ပီး ေနလုက ိ႔ ေတာ့ ရွာေပေတာ့လပ ုိ႔ ဲ ေျပာရမလုျိ ဖစ္ေနတယ္။ ဆုးံ ကုိ မဆုးံ ႏုင ိ ေ ္ တာ့ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ စိတက ္ ႀကိဳက္ႀကိဳက္ မႀကိဳက္ႀကိဳက္ သူက ႔ ုိ အဲဒီအဆင္း၊ အသံစတဲ့ အာ႐ုံေနာက္ကို မလုက ိ ္ ေအာင္ ထိန္းဖုေ ိ႔ ျပာၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ပ်က္စးီ ခ်ိနတ ္ န္လုိ႔ ပ်က္စးီ ႏုင ိ ေ ္ ပမယ္.့ . ျဖစ္ျခင္းပ်က္ျခင္း၊ ေအာင္ျမင္ျခင္း ႐ႈးံ နိမျ့္ ခင္း၊ ခ်မ္းသာျခင္း ဆင္းရဲျခင္း စတာေတြဟာ ေလာကဓံတရားမ်ား ျဖစ္သလုိ အေၾကာင္းအက်ိဳး ဆက္စပ္ေနတ့ဲ တရားမ်ားလည္း ျဖစ္တအ ဲ့ တြက္ အခ်ိနတ ္ န္ရင္ မလဲမ ြ ေသြ

ႀကဳံေတြ႕ရမယ္ ဆုတ ိ ာကုိ နားလည္သေဘာေပါက္ထားဖုိ႔္ လုိအပ္ပါတယ္။ အပ်က္မမ ွ ဟုတ္ အျဖစ္လည္း အခ်ိနက ္ ာလက်လာရင္ ျဖစ္လာတတ္၊ ေရာက္လာတတ္တယ္ဆတ ုိ ာ သိရထ ွိ ားၿပီး အေကာင္းပဲျဖစ္ျဖစ္ အဆုးိ ပဲျဖစ္ျဖစ္ ျဖစ္သမွ်ကုိ “ဒါလည္းပဲ ၿပီးသြားမွာပါပဲ” ဆုတ ိ ဲ့ ခံယခ ူ ်က္နဲ႔ အမွတသ ္ တိ မျပတ္ရက ွိ ာ

ရင္ဆိင ု ္ ႏုင ိ ္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကဖုိ႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိ အေကာင္းအဆုးိ ေလာကဓံကို ခံႏင ုိ ျ္ ခင္းဟာ မဂၤလာ တစ္ပါးျဖစ္ၿပီး ဘ၀ေအာင္ျမင္တးုိ တက္ေရးရဲ႕ အဓိက ေသာ့ခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပ်က္စးီ ခ်ိနတ ္ န္လုိ႔ ပ်က္စးီ ႏုိငေ ္ ပမယ့္ ပ်က္စီးမႈႏင ွ ့္ ႀကဳံေတြ႕တဲအ ့ ခါ မေမ့မေလ်ာ့ မေပါ့မဆတဲ့ သတိတရားနဲ႔ ရဲရရ ဲ င္ဆင ုိ ္ ေက်ာ္လြားႏုိငရ ္ င္ အထိနာ အက်နာ သက္သာႏုိငမ ္ ာွ ျဖစ္လိ႔ု ပညာတရား၊ သတိတရား မမွားရေအာင္ အက်င့တ ္ ရား မခြ်တ္သြားးဘဲ ႀကိဳးစားက်င့ႀ္ ကံ ေနထုင ိ ဖ ္ ုိ႔ တုက ိ တ ္ ြန္းၾကျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။


အရွင္ ၀ိစတ ိ ၱ (မနာပဒါယီ)

စိတအ ္ ားျဖည့စ ္ ကားစုေလးမ်ား (၅) အလုက ိ ်ခ်င္ရင္ မလုၾိ ကနဲ… ႔ လူတိင ု း္ လူတင ုိ း္ တစ္ခခ ု ေ ု တာ့ အလုမ ိ က် ျဖစ္တတ္ၾကပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ အလုမ ိ က် ျဖစ္တယ္ဆတ ို ာ အလုရ ိ ွိေနၾကလုပ ိ႔ ဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အလုရ ိ ေ ွိ နတဲအ ့ တြက္ ကုယ ိ လ ္ တ ုိ အ ဲ့ တုင ိ း္ မျဖစ္ေတာ့ အလုလ ိ ုိ အားမရ

ျဖစ္ကာ မလုိခ်င္တာရၿပီး အလုမ ိ က် ျဖစ္ကန ု တ ္ ာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ လုေ ိ နသမွ် အလုိမက် ျဖစ္ေနမွာ အမွန္ ပါပဲ။ လုခ ိ ်င္ျဖစ္ခ်င္တာေတြ မ်ားေလေလ အလုိမက်တာေတြ မ်ားေလေလပဲ ျဖစ္ေနမွာပါ။

ဘာျဖစ္လလ ုိ႔ ည္းဆုိေတာ့ ျဖစ္ခ်င္တင ုိ ္း ျဖစ္လမ ုိ႔ ရတဲ့ ေလာကမွာ ျဖစ္ေနတဲအ ့ တြကေ ္ ၾကာင္ပ ့ ဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ျဖစ္ခ်င္တာ ျဖစ္ေနမယ္ဆရ ုိ င္ မၿမဲျခင္းသေဘာ မရွေ ိ တာ့ဘဲ ၿမဲျခင္းသေဘာပဲ ရွေ ိ နမွာ ျဖစ္ေပမယ့္

ေလာကႀကီးဟာ ၿမဲတာတစ္ခမ ု ွ မရွဘ ိ ဲ မၿမဲတာေတြပဲ ရွေ ိ နေလေတာ့ အတၱမဟုတ၊္ အနတၱဆတ ုိ ာ အထင္

အရွား ျဖစ္ေစပါတယ္။ ဒါကုိ မသိတဲ့အတြကေ ္ ၾကာင့္ ျဖစ္ခ်င္မလ ႈ ခ ုိ ်င္မေ ႈ တြနဲ႔ ျဖစ္ခ်င္လခ ုိ ်င္ေနၾကလုလ ိ႔ ည္း သတၱ၀ါေတြဟာ လုတ ိ ာမရဘဲ အလုမ ိ က် ျဖစ္ကန ု ၾ္ ကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ “အလုက ိ ်ခ်င္ရင္ မလုၾိ ကနဲ”႔ လုိ႔ ဆုျိ ခင္းျဖစ္ပါတယ္။

အသိအက်င့္ ထပ္တျူ ဖစ္မ… ွ သညာသိနဲ႔ ပညာသိ၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ စာအသိနဲ႔ အက်င္အ ့ သိ၊ သုမ ိ႔ ဟုတ္ ေလ့လာသိႏင ွ ့္ က်င္ႀ့ ကံ

သိမ်ားဟာ နည္းမွနလ ္ မ္းမွနန ္ ဲ႔ သိထားဖုိ႔ လုပ ိ ါတယ္။ ပိဋကတ္စာေပနဲ႔ ေလာကီပညာရပ္ေတြကုိ ေကာင္း ေကာင္းသိရေ ွိ န႐ုန ံ ဲ႔ မလုံေလာက္ဘဲ အဲဒီအသိေနာက္ကို အက်င့္ပါလုက ိ ဖ ္ ုိ႔္ လုအ ိ ပ္ပါတယ္။

အက်င့အ ္ ားသန္လုိ႔ အက်င့က ္ ုိ ႀကိဳးစားအားထုတတ ္ ဲ့ အခါမွာ နည္းမွနလ ္ မ္းမွနန ္ ဲ႔ အက်င့္မန ွ ရ ္ န္ လုအ ိ ပ္ ပါတယ္။ တစ္ပင ုိ း္ တစ္စ အက်င့မ ္ ်ွ ေလာက္နဲ႔ မွနတ ္ ယ္လိ႔ု ယူဆၿပီး အဟုတမ ္ ထင္ဖုိ႔္ သတိျပဳ ဆင္ျခင္

ရပါမယ္။ အဲလမ ုိ ွ မဟုတရ ္ င္ စာသမားလည္း အက်င့မ ္ ပါက မာန္ေထာင္မတ ိ တ္သလုိ အက်င့သ ္ မားလည္း စာအသိမရွိ၊ အက်င့မ ္ မွနပ ္ ါက အဆုံးမေရာက္ဘဲ တလဲမ ြ ာန ၀င္တတ္ပါတယ္။ အဲဒလ ီ ုိ အသိေရာအက်င္ပါ့ နဲနေ ဲ လးေလာက္နဲ႔ ကုယ ိ က ့္ ယ ုိ က ္ ုိ အဟုတထ ္ င္ကာ မာန၀င္မပ ိ ါက အမွနမ ္ နီး အခ်ည္းႏွးီ ျဖင့္ ဆင္းရဲအတိ ျဖစ္ကာ အပါယ္အထိပင္ သက္ဆင္းႏုိငတ ္ တ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပိဋကတ္အစြယ္ မေထာင္ဘဲ အပါယ္ ေဘာင္မွ ေရွာင္ႏင ုိ ္ၾကေစရန္ အသိနအ ဲ႔ က်င့္ ထပ္တဆ ူ င္ရ ့ န္ ႀကိဳးစားသင္ၾ့ ကပါတယ္။

ကုယ ိ က ့္ ယ ုိ က ္ ုိစစ္ ကံမျပစ္ႏင ွ … ့္ ေလာကမွာ အဆုးိ ေတြႀကဳံတင ုိ ္း ကုယ ိ က ္ ယ ုိ က ္ ုိ မစစ္ဘဲ ကံနမ ိ ့္ေနတယ္ဆက ို ာ ဟုေ ိ မးဒီေမး ဟုလ ိ ပ ု ဒ ္ လ ီ ပ ု ္ လုက ိ လ ္ ပ ု တ ္ တ္တ့ဲ သူေတြရပ ွိ ါတယ္။ ကုယ ိ အ ္ ားကုယ ိ က ္ းုိ ဖုထ ိ႔ က္ သူမ်ားကုိ သြားအားကုးိ မိ တတ္ၾက

ပါတယ္။ ကုယ ိ က ့္ ယ ုိ က ္ ုိ မယုဘ ံ ဲ သူမ်ားကုိ သြားယုၿံ ပီး သူေျပာတဲ့အတုင ိ း္ လုက ိ လ ္ ပ ု ္ေနတတ္ၾကပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဗုဒဘ ၶ ာသားမ်ားဟာ ယုံၾကည္မက ႈ ုိ စူးစမ္းဆင္ျခင္မန ႈ ဲ႔ ေပါင္းစပ္ဆင္ျခင္သင္ပ ့ ါတယ္။ ေနရာတကာ အယုၾံ ကည္ မလြယသ ္ င္ပ ့ ါဘူး။ ဘယ္သမ ူ ျပဳ မိမမ ိ ဆ ႈ သ ုိ လုိ ေသခ်ာေတြးၾကည့ရ ္ င္

အဆင္္ေျပမႈ မေျပမႈဆတ ို ာ ကုယ ိ က ္ ယ ုိ တ ္ င ုိ ္ လုပခ ္ တ ဲ့ ဲ့ လုပရ ္ ပ္ေတြရ႕ဲ အက်ိဳးရလာဘ္ပါပဲ။ အေကာင္းအဆုးိ ဆုတ ိ ာက လူတင ို း္ ႀကဳံေတြ႕ရမယ့္ ေလာကဓံပါ။ ေလာကမွာ ရွေ ိ နရင္ေတာ့ အေကာင္းေတြနဲ႔ ႀကဳံေနတတ္ရ


သလုိ အဆုးိ ေတြလည္း ေရာက္ေနမွာပါပဲ။ ဒီေလာကဓံကို ဘာပဲလာလာ ခံႏိင ု ရ ္ ည္ရွိေအာင္ လုပရ ္ မွာ ကုယ ိ ္ ကုယ ိ တ ္ င ုိ ပ ္ ါ။ ကုယ ိ ရ ့္ ဲ႕ လုပရ ္ ပ္ေတြကုိ ကုယ ိ ဆ ္ င္ျခင္ရမွာပါ။ အဲဒါကုိ ကုယ ိ က ့္ ယ ို က ္ ုိ အားမကုးိ ဘဲ သူမ်ား သြားအားကုးိ ေတာ့ “ကံနမ ိ ေ ့္ နတာ အိမမ ္ ွာကုိးကြယထ ္ ားတဲ့ ေက်ာက္ဆင္းတုေတာ္က ခုက ိ လ ္ ပ ုိ႔ ါ၊ အဲဒီ

ဆင္းတုကို သြားစြနလ ္႔ က ုိ ္ပါ” ဆုလ ိ ုိ႔ ခုိငး္ တဲအ ့ တုင ိ း္ လုပရ ္ င္းက ကုယ ိ ပ ္ ါအျပစ္ျဖစ္ကာ ဘုရားမေၾကာက္၊ ကံမေၾကာက္ ျဖစ္ကန ု တ ္ ဲ့ သူေတြရွိပါတယ္။ ေနာက္ဆးုံ ေတာ့ အားကုးိ အရွာလဲၿြ ပီး ေဗဒင္ဆရာ၊ ေလာက

ဓာတ္ဆရာေတြကုိ အားကုိးမိလိ႔ု အဲဒဆ ီ ရာမ်ား ႐ုက ိ တ ္ ာခံရတဲအ ့ တြက္ မလုပသ ္ င္တ ့ ဲ့ အကုသလ ို ္ အလုပ္ ကုိ လုပျ္ ဖစ္ကန ု ေ ္ တာ့တာပါ။ အမွနျ္ ဖစ္သင္တ ့ ာက အဆုးိ ေတြ ႀကဳံေန၊ အဆုးိ ေတြ မ်ားေနရင္ အေကာင္းကုိ မ်ားမ်ားလုပသ ္ င္တ ့ ာပါ။ အဆုးိ ေတြၿပီးရင္ အေကာင္းေတြ လာလိမမ ့္ ယ္ဆတ ို ဲ့ ခံယခ ူ ်က္နဲ႔ အဆုးိ ဒဏ္ကုိ

ႀကံ႕ႀကံ႕ခံၿပီး အေကာင္းေတြပဲ ဖိလပ ု သ ္ င္ပ ့ ါတယ္။ အေကာင္းေတြ လုပေ ္ နရင္း အဆုးိ ေတြ ႀကဳံခရ ဲ့ င္ေတာင္ တအားဆုိးဆုးိ ၀ါး၀ါးေတာ့ မျဖစ္ႏင ုိ ပ ္ ါဘူး။ ဒီလမ ို ဟုတဘ ္ ဲ အဆုးိ ေတြႀကဳံလုိ႔ သူမ်ားအားကုိးၿပီး ခုင ိ း္ တဲ့

အတုင ိ ္း လုက ိ လ ္ ပ ု ္မရ ိ င္ အဆုးိ ေတြဟာ ပုၿိ ပီးဆုးိ လာတတ္ပါတယ္။ အပါယ္လားေစႏုင ိ တ ္ ဲ့ အဆုးိ ေတြအထိ

ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကုယ ိ က ့္ ယ ုိ က ္ ုိ ျပန္စစ ိ စ္ပါ၊ ကံကိခ ု ်ည္းပဲ အျပစ္ပမ ုံ ခ်ပါနဲလ ႔ ုိ႔ ဆုျိ ခင္းျဖစ္ပါတယ္။

အႏွစရ ္ ေ ွိ သာ ႀကီးရင့္ျခင္း.. တကယ္ေတာ့ အသက္အရြယႀ္ ကီးတုိငး္ အႏွစရ ္ တ ွိ ာ မဟုတပ ္ ါဘူး။ အသက္ရင ွ ခ ္ က ုိ မ ္ ာွ အႏွစရ ္ ေ ွိ အာင္ ေနထုိငသ ္ ာြ းႏုင ိ ျ္ ခင္းကသာ အႏွစရ ္ ျွိ ခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အႏွစသ ္ ာရရွရ ိ န ွိ ဲ႔ တစ္ရက္တစ္မနက္ ေနထုင ိ ္ သြားႏုင ိ ျ္ ခင္းကသာ အႏွစမ ္ ရွဘ ိ ဲ ႏွစေ ္ ပါင္းတစ္ရာေက်ာ္ ေနသြားျခင္းထက္ သာလြန္ပါတယ္။

စာလုေ ိ ျပာရရင္ ကုယ ိ က ္ ်င္တ ့ ရားမေကာင္း၊ ကုသလ ုိ ္ေကာင္းမႈမရွဘ ိ ဲ ႏွစေ ္ ပါင္းအၾကာၾကီး အသက္ရင ွ ္ ေနရျခင္းထက္ ကုယ ိ က ္ ်င္သ ့ က ိ ၡာအျပည့န ္ ဲ႔ တစ္ေန႔တစ္ရက္ တစ္မနက္ေလာက္ အသက္ရင ွ ္ ေနထုင ိ ္

သြားရျခင္းက ပုိအႏွစသ ္ ာရရွပ ိ ါတယ္။ ကုသလ ုိ ္ေကာင္းမႈမ်ားနဲ႔ တစ္ေန႔တစ္မနက္ ေန႔ထင ုိ ္ျခင္းကသာ အကုသလ ို တ ္ ရားမ်ားနဲ႔ ႏွစေ ္ ပါင္းတစ္ရာေက်ာ္မက အသက္ရင ွ ္ ေနထုင ိ ္ရျခင္းထက္ သာလြန္ ေကာင္းျမတ္ ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တစ္ရက္ၿပီးတစ္ရက္ ႀကီးရင္သ ့ ာြ းေနၾကတဲ့ သတၱ၀ါေတြဟာ အသက္အရြယ္ ႀကီးရင့္ လာတာနဲ႔အမွ် ကုယ ိ သ ့္ ႏၲာန္မွာလည္း ကုသလ ုိ ္အႏွစသ ္ ာရမ်ား တုိးပြားေနေအာင္္ ႀကိဳးစားႏုင ိ ၾ္ ကရမွာ

ျဖစ္ပါတယ္။ ေသရမယ့္အခ်ိနက ္ ုိ တျဖည္းျဖည္းကူးသြားေနတဲ့ ဘ၀ရဲ႕ ႀကီးရင္ျ့ ခင္းဟာ ကုသလ ုိ တ ္ ရား၊ ကုယ ိ က ္ ်င့တ ္ ရားမ်ားနဲ႔ အႏွစရ ္ တ ွိ ဲ့ ႀကီးရင့္ျခင္းမ်ားျဖစ္ဖုိ႔္ လုိအပ္လပ ွ ါတယ္။ အဲဒလ ီ ျုိ ဖစ္ေအာင္ အခ်ိနရ ္ တ ွိ န ု း္ ႀကိဳးစားၾကဖုလ ိ႔ ပ ုိ ါတယ္။

သူက ႔ သ ုိ တ္မွ တကယ္ျပတ္မွာ… ေလာကမွာ တစ္ခ်ိဳ႕လူေတြဟာ ဒုကမ ၡ ်ိဳးစုံနဲ႔ ႀကဳံေတြရတဲ့အခါ မခံမရပ္ႏင ုိ ျ္ ဖစ္ၿပီး ေနာက္ဆးုံ ကုယ ိ က ့္ ယ ုိ က ္ ုိ အဆုးံ စီရင္ကာ သတ္ေသတဲအ ့ ထိ ဘ၀ကုိ အ႐ႈံးေပးတတ္ၾကပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဒုကေ ၡ တြၿငိမ္းဖုိ႔

အတြက္ ကုယ ိ က ့္ ယ ုိ က ္ ုိ သတ္ေသလုိ႔ မၿပီးပါဘူး။ သူက ႔ ုိ သတ္ႏင ုိ မ ္ ွ ၿပီးမွာ၊ ၿငိမး္ မွာ၊ အဆုးံ သတ္မာွ ပါ။

သူဆတ ို ာက တစ္ျခားမဟုတပ ္ ါဘူး။ ဒုကေ ၡ တြကုိ ျဖစ္ေစတဲ့ တြယတ ္ ာမႈ သံေယာဇဥ္လေ ိ႔ု ခၚတဲ့ တဏွာပါ။ အမွနဒ ္ က ု ၿၡ ငိမ္းခ်င္ရင္ ဒုကျၡ ဖစ္ေၾကာင္း အေၾကာင္းတရားကုိ သတ္ရပါမယ္။ ဒီအေၾကာင္းတရားကုိ

သတ္ႏင ုိ မ ္ ွ အက်ိဳးတရားျဖစ္တဲ့ ဒုကက ၡ ၿငိမး္ မွာပါ။ စာလုိေျပာရင္ သမုဒယသစၥာလုေ ိ႔ ခၚတဲ့ တြယတ ္ ာမႈ တဏွာကုိ ပယ္ႏင ုိ ္မွ ဒုကသ ၡ စၥာလုေ ိ႔ ခၚတဲ့ ဆင္းရဲဒက ု အ ၡ ေပါင္းမွ ၿငိမး္ ေအးႏုင ိ မ ္ ွာပါ။ ေၾကာင္းက်ိဳးဆက္စပ္မႈ ပဋိစသ ၥ မုပါၸ ဒ္နည္း အရေျပာရရင္ မသိမအ ႈ ၀ိဇၨာ၊ တြယတ ္ ာတပ္မက္မႈ တဏွာေတြေၾကာင့္ ဘ၀သံသရာ က်င္လည္မေ ႈ တြ တုးိ ပြားေနၿပီး အဆုံးမရွျိ ဖစ္ကာ ဒီဒက ု သ ၡ သ ံ ရာမွကင္းရာ နိဗာၺ န္နဲ႔ ပုိပေ ုိ ၀းေနၾကျခင္း


ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕က ဒီသေဘာတရားကုိ တစ္လန ဲြ ားလည္ၿပီး ``ခႏၶာရွတ ိ အ ဲ့ တြက္ ဒီလိဒ ု က ု ေ ၡ တြ ႀကဳံေန ရတာျဖစ္တယ္၊ ဒီခႏၶာမရွိရင္ ဒီဒက ု ေ ၡ တြလည္း ၿငိမး္ မွာပဲ``ဆုတ ိ ဲ့ အေတြးနဲ႔ ခႏၶာမရွိေအာင္ ကုယ ိ က ့္ ယ ုိ က ္ ုိ

သတ္ေသတာေတြ လုပၾ္ ကပါတယ္။ ဒီနည္းဟာ အလြနလ ္ မ ဲြ ာွ းတဲ့ နည္းပါ။ ဒီလို သတ္ေသ႐ုန ံ ဲ႔ ဒီဒက ု ၡေတြက မၿငိမ္းပါဘူး။ ဒီဘ၀အဆုးံ သတ္သြားေပမယ့္ ေနာက္ထပ္ဘ၀တစ္ခက ု ထပ္ရေနဦးမွာပါ။ ေနာက္ထပ္ဘ၀ ထပ္ရလုိ႔ ခႏၶာျပန္ရလာရင္ ဒီဒက ု ေ ၡ တြကလည္း ထပ္ၿပီးျဖစ္ေနဦးမွာပါ။ အမွန္ဒက ု ၿၡ ငိမး္ ခ်င္ရင္ ဒီဒက ု ေ ၡ တြ

ျဖစ္ေအာင္ ခႏၶာကုယ ိ က ္ ုိ ျဖစ္ေစတတ္၊ ခႏၶာအိမက ္ ုိ ဖဲြ႕တတ္တဲ့ တဏွာဆုတ ိ ဲ့ အေၾကာင္းတရားကုသ ိ တ္မွ အမွနၿ္ ငိမး္ မွာပါ။ ရရွလ ိ ာတဲ့ ခႏၶာအစုျဖစ္တဲ့ ကုယ ိ က ့္ ယ ုိ က ္ သ ုိ တ္လိ႔ု ဒုကက ၡ မျပတ္ပါဘူး။ ဒီဒက ု က ၡ ုိ ျဖစ္ေပၚ ေစတဲ့ တဏွာဆုတ ိ ဲ့ သူက ႔ သ ုိ တ္မွ ဒုကအ ၡ မွန္ ျပတ္မွာပါ။

ေနာင္တကင္းရာသုိ႔… ေလာကမွာ ရွတ ိ ပ ဲ့ ထ ု ုဇင္မန ွ သ ္ မွ် ေနာင္တမရဖူးတဲသ ့ ူ မရွပ ိ ါဘူး။ နဲနဲေလး၊ အခုက ိ ္အတန္ေ ႔ လးေလာက္ ျဖစ္ျဖစ္ ရဖူးတဲသ ့ ေ ူ တြခ်ည္းပါပဲ။ ေနာင္တ အားလုံးရဲ႕ တရားခံဟာ လုပသ ္ င္လ ့ ုပထ ္ က ုိ တ ္ ာကုိ မလုပမ ္ ိ

လုက ိ ျ္ ခင္းနဲ႔ မလုပသ ္ င့္ မလုပထ ္ က ုိ တ ္ ာကုိ လုပမ ္ လ ိ က ုိ ျ္ ခင္းတုေ ိ႔ ၾကာင္ပ ့ ဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အလြယေ ္ ျပာရရင္

ကုယ ိ က ္ ယ ုိ တ ္ င ုိ ရ ္ ႕ဲ အလုပေ ္ တြေၾကာင္ပ ့ ဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာင္တျဖစ္ေအာင္ လုပတ ္ ာလည္း ကုယ ိ ပ ္ ျဲ ဖစ္သလုိ ေနာင္တမျဖစ္ေအာင္ လုပတ ္ ာလည္း ကုပ ိ ျဲ ဖစ္ပါတယ္။ လုပသ ္ င္တ ့ ာကုိ မလုပမ ္ တ ိ ဲ့ ေနာင္တထက္ ပုဆ ိ းုိ တာက မလုပသ ္ င္မ ့ လုပထ ္ က ို တ ္ ဲ့ အမွားကုိ က်ဴးလြနမ ္ တ ိ အ ဲ့ တြက္ ျဖစ္ခဲ့ရတဲ့ ေနာင္တက ပုဆ ိ းုိ ပါတယ္။ အမွားလုပမ ္ တ ိ ယ္ဆတ ုိ ာ အမွားအမွနက ္ ို မခဲြျခားႏုင ိ မ ္ လ ိ ုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ အမွားအမွန္ မခဲျြ ခားႏုိငျ္ ခင္းဟာ

အၿငိဳးအေတး အာဃာတေတြနဲ႔ စိတဆ ္ းုိ စိတတ ္ တ ုိ တ္တ့ဲ ေဒါသစိတေ ္ တြေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဒါေသာ အတၳံ နဇာနာတိလုိ႔ ဆုသ ိ လုိ ေဒါသျဖစ္ရင္ အေၾကာင္းအက်ိဳး၊ အေကာင္းအဆုးိ ကုိ မသိ၊ အမွားအမွနက ္ ုိ

မခဲြျခားတတ္ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီေနာင္တဟာ လြနက ္ ်ဴးမိၿပီးမွ ျဖစ္တတ္ၾကတာဆုေ ိ တာ့ ကုယ ိ ့္ လုပရ ္ ပ္အတြက္ ျပန္ေတာ့ေပးဆပ္ရပါတယ္။ တကယ္လမ ိ႔ု ်ား ဒီေနာင္တေတြရဲ႕ အေၾကာင္းျဖစ္တဲ့ အမွား

က်ဴးလြနမ ္ က ႈ ုိ မလုပျ္ ဖစ္ခရ ဲ့ င္၊ အမွားမက်ဴးလြနခ ္ င္ စိတက ္ ုိ ထိနး္ ႏုိငခ ္ ဲ့မယ္ဆရ ို င္ ဒီလုိ ေနာင္တရတဲ့အထိ ျဖစ္လာႏုင ိ စ ္ ရာ အေၾကာင္းမရွပ ိ ါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ေနာင္တမျဖစ္ခ်င္ရင္ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အမွားမက်ဴးလြနမ ္ ခ ိ င္ ကုယ ိ ့္စတ ိ က ္ ုိ ထိနး္ ၾကဖုိ႔ ဆုျိ ခင္းျဖစ္ပါတယ္။

တုံ႔ျပန္မက ႈ ုိ တုျံ႔ ပန္မျပဳနဲ… ႔ လူအမ်ိဳးမ်ိဳးရွတ ိ အ ဲ့ တြက္ တုျံ႔ ပန္မႈ အမ်ိဳးမ်ိဳးလည္း ရွမ ိ ွာပါပဲ။ ႀကိဳက္တလ ဲ့ က ူ ေကာင္းတာေတြနဲ႔ တုျံ႔ ပန္မွာ ျဖစ္ၿပီး မႀကိဳက္တသ ဲ့ က ူ ေတာ့ အဆုိးနဲ႔ တုျံ႔ ပန္မာွ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ေလာကဓံ သေဘာပါပဲ။

ေလာကဓံရစ ွ ပ ္ ါးလုံး ႀကဳံရတတ္ေပမယ့္ အမ်ားဆုးံ ႀကဳံရတာက ကဲရ ့ ဲ႕ျခင္း၊ ခ်ီးမြမ္းျခင္းဆုတ ိ ဲ့ ေလာကဓံေတြ

ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ လူတင ို း္ လူတင ုိ ္း ခ်ီးမြမး္ ျခင္း ခံဖးူ ၾကသလုိ ကဲရ ့ ဲ႕ျခင္းလည္း ခံဖးူ ၾကပါတယ္။ ခံေနရဦးမွာပါပဲ။ မတူညတ ီ သ ဲ့ ၊ူ မတူညတ ီ ဲ့ စ႐ုက ိ ္၊ မတူညတ ီ ဲ့ အေတြးအေခၚ ရွေ ိ နတဲ့ သူေတြနဲ႔ ေတြ႕ေနသမွ်ေတာ့ ဒီလက ို ရ ့ဲ ဲ႕ ျခင္း၊ ခ်ီးမြမ္းျခင္းဆုတ ိ ဲ့ မတူညတ ီ ဲ့ တုျံ႔ ပန္မေ ႈ တြက ရွေ ိ နၾကမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သဒၶါတရား ဓာတ္ခရ ံ တ ွိ ဲ့

သူေတြဟာ ေကာင္းတဲသ ့ ေဘာေတြနဲ႔ တုျံ ပန္ေနၾကမွာျဖစ္ၿပီး သဒၶါတရား မရွသ ိ ေ ူ တြကေတာ့ အဆုိးေတြနဲ႔ တုျံ႔ ပန္ၾကမွာ မလဲပ ြ ါဘူး။ ဒါဟာ ေရွာင္လမ ဲြ ရတဲ့ ေလာကဓံပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အေကာင္းဆုးံ ကေတာ့ ဘယ္လို တုျံ႔ ပန္မမ ႈ ်ိဳးပဲလာလာ ခံႏင ုိ ္ရည္ရေ ွိ အာင္ ႀကိဳးစားလုက ိ ျ္ ခင္းဟာ အေကာင္းဆုံးပါပဲ။

ဘယ္လတ ုိ ျုံ႔ ပန္မမ ႈ ်ိဳးလာလာ ကုယ ိ ့္စတ ိ က ္ ုိ ကုယ ိ မ ္ ယိမး္ ယုိငေ ္ အာင္၊ မတုနမ ္ လႈပ္ ခံႏင ုိ ေ ္ အာင္ ေလက်င့္ ေနထုိငျ္ ခင္းဟာ အေကာင္းဆုံးပါပဲ။


ပ်က္ေပမယ့္ မဖ်က္မေ ိ စနဲ႔… ေလာကမွာ ပ်က္စးီ ျခင္းနဲ႔ ဖ်က္စးီ ျခင္းလုိ႔ ႏွစမ ္ ်ိဳးရွိပါတယ္။ ပ်က္စးီ ျခင္းဟာ အလုိအေလ်ာက္ သဘ၀ အတုင ိ ္း ျဖစ္တတ္တ့ဲ သေဘာျဖစ္ၿပီး ဖ်က္စးီ ျခင္းကေတာ့ ကုယ ိ က ္ ယ ုိ တ ္ ုိငန ္ ဲ႔ တစ္စတ ုံ စ္ေယာက္ရ႕ဲ

ပေယာဂေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚတတ္တဲ့ သေဘာျဖစ္ပါတယ္။ ပေယာဂပါလာရင္္ လုပေ ္ ဆာင္ခ်က္ပါလာၿပီး

လုပေ ္ ဆာင္ခ်က္ရလ ိွ ာရင္္ ေစတနာလည္း ရွလ ိ ာႏုင ိ ပ ္ ါတယ္။ ေစတနာပါတဲ့ အလုပျ္ ဖစ္ရင္္ ကံေျမာက္ လာႏုင ိ ၿ္ ပီး ကံေျမာက္လာရင္္ တန္ျပန္အက်ိဳးေပးမႈလည္း ရွလ ိ ာႏုင ိ ္ပါတယ္။ ပ်က္စးီ တတ္တဲ့ သေဘာျဖစ္တ့ဲ အတြက္ ပ်က္စးီ မႈမွာ ဘာမွု ထိခက ို မ ္ ႈ မရွႏ ိ င ုိ ္ေပမယ့္ ဖ်က္စးီ မႈေၾကာင့္ ပ်က္စးီ သြားတဲ့ သေဘာဆုရ ိ င္ေတာ့ တန္ျပန္သက္ေရာက္မက ႈ ို ခံရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ စာေပမွာ ဗ်သနေခၚ ပ်က္စးီ ျခင္းတရား ငါးပါးရွေ ိ ၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ အဲဒီဗ်သနတရားငါးပါးထဲမွာ ဉာတိဗ်သန (အမ်ိဳးမ်ားပ်က္စးီ ျခင္း)၊ ေဘာဂဗ်သန

(စည္းစိမဥ ္ စၥာမ်ား ပ်က္စးီ ျခင္း)၊ ေရာဂဗ်သန (အနာေရာဂါေၾကာင့္ ပ်က္စးီ ျခင္း) ေတြေၾကာင့္ သတၱ၀ါေတြ

ကုိ အပါယ္ငရဲအထိ္ က်ေရာက္မက ႈ ုိ မျဖစ္ေစေပမယ့္ သီလဗ်သန (သီလပ်က္စးီ ျခင္း)၊ ဒိ႒ဗ ိ ်သန (အယူ၀ါဒ ပ်က္စးီ ျခင္း) ေတြေၾကာင္က ့ ေတာ့ အပါယ္ငရဲအထိ က်ေရာက္ေစႏုင ိ ပ ္ ါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ပ်က္စးီ ခ်ိနတ ္ န္လုိ႔ ပ်က္စးီ ၾကတဲ့ သေဘာတရားေတြမာွ တုနလ ္ ပ ႈ ္မႈ မရွိၾကေစဘဲ ဖ်က္စးီ မွ ပ်က္စးီ တတ္တဲ့ ပ်က္စးီ မႈေတြ ကုေ ိ တာ့ အေၾကာက္တရားနဲ႔ မပ်က္ေအာင္ ထိနး္ ၾကဖုိ႔ လုပ ိ ါတယ္။

ကံေကာင္းလုိေသာ္… ကံေကာင္းခ်င္တသ ဲ့ ဟ ူ ာ ကုသလ ို မ ္ ်ားမ်ားလုပဖ ္ ုိ႔ လုပ ိ ါတယ္။ ကုသလ ုိ လ ္ ပ ု ္ျခင္းဟာ အေကာင္းလုပျ္ ခင္း ျဖစ္တဲ့အတြက္ အလုပေ ္ ကာင္းျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အလုပေ ္ ကာင္းရင္ အက်ိဳးေပးေကာင္းမွာျဖစ္ၿပီး

အက်ိဳးေပးေကာင္းျခင္းဟာ ကံေကာင္းျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ဘယ္သက ူ မွ လုပေ ္ ပးလုိ႔ ျဖစ္လာျခင္း မဟုတဘ ္ ဲ ကုယ ိ က ္ ယ ုိ တ ္ ုိင္ လုပခ ္ ျဲ့ ခင္းေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကံေကာင္းခ်င္ရင္ ဘာေဗဒင္ ယၾတာမွ မလုဘ ိ ဲ ကုသလ ုိ ္ေကာင္းမႈပဲ မ်ားမ်ားဖိလပ ု ၾ္ ကဖုိ႔ လုတ ိ ယ္လိ႔ု ဆုျိ ခင္းျဖစ္ပါတယ္။

အတုယတ ူ တ္ဖလ ုိ႔ … ုိ . ေလာကႀကီးမွာ ေန႔စဥ္က်င္လည္ ျဖတ္သန္းေနရတဲ့ လႈပရ ္ ွားမႈေတြကပဲ ယူတတ္၊ ျမင္တတ္တဲ့ သူေတြ

အတြက္ ေကာင္းတာေတြ၊ ကုသလ ို ျ္ ဖစ္စရာေတြ အမ်ားႀကီး ျဖစ္ေန၊ ရွေ ိ နတယ္ဆတ ုိ ာ သတိျပဳမိၾကဖုပ ိ႔ ါ။ ဘယ္လေ ုိ နရာ၊ ဘယ္လအ ုိ ခ်ိန၊္ ဘယ္လလ ို မ ူ ်ိဳးဆီကမဆုိ ေကာင္းတဲ၊့ ကုသလ ုိ ျ္ ဖစ္ေစမယ့္ အရာေတြဆုိ အတုလက ို ၿ္ ပီး က်င္သ ့ းုံ ယူတတ္ဖန ုိ႔ ဲ႔ အျပစ္ျဖစ္ေစ၊ အကုသလ ုိ ျ္ ဖစ္ေစမယ့္ အရာေတြဆုိ ေရွာင္ပယ္ႏင ုိ ္

ေအာင္ ႀကိဳစားၾကဖုပ ိ႔ ါ။ အမွနေ ္ တာ့ ဘယ္သက ူ႔ ပ ုိ ၾဲ ကည့ၾ္ ကည့္၊ ဘယ္ေနရာမွာပဲ ေနေန ေကာင္းတဲဘ ့ က္က ၾကည့တ ္ တ္ျမင္တတ္ ယူတတ္ရင္ ကုသလ ို ျ္ ဖစ္ေနတာပါပဲ။ ကုသလ ုိ ္ျဖစ္ေအာင္ ၾကည့တ ္ တ္၊ ကုသလ ို ျ္ ဖစ္ ေအာင္ ယူတတ္ရင္ ကုသလ ုိ ျ္ ဖစ္ေနတာပါပဲ။ စာလုိေတာ့ ေယာနိေသာမနသိကာရလုိ႔ ဆုိပါတယ္။

ေယာနိေသာမနသိကာရဆုတ ိ ာ ႏွလးုံ သြငး္ မွနက ္ န္တာကုိ ဆုိပါတယ္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ အကုသလ ုိ ္ မျဖစ္ေအာင္ ႏွလးံု သြငး္ တတ္တာကုိ ဆုပ ိ ါတယ္။ အကုသလ ုိ ္မျဖစ္ေအာင္ ႏွလးံု သြငး္ ဖုဆ ိ႔ တ ုိ ာ အကုသလ ို ္

မျဖစ္ေအာင္ ၾကည့တ ္ တ္၊ ျမင္တတ္မွ ျဖစ္တာပါ။ ဒီလၾုိ ကည့တ ္ တ္ဖိ႔အ ု တြက္ အေကာင္းျမင္တတ္တဲ့ အက်င့္ ရွမ ိ ွ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အေကာင္းဘက္က ၾကည့တ ္ တ္ျမင္တတ္ရင္ အကုသလ ုိ မ ္ ျဖစ္ဘဲ အျပစ္အျဖစ္ သက္သာပါတယ္။ ေကာင္းတာကုိ ၾကည့တ ္ တ္တဲ့အတြက္ ေကာင္းတာေလးေတြျမင္ၿပီး ေကာင္းတာေတြ ယူလာတတ္ပါတယ္။ ဒါကုိပဲ အတုယတ ူ ာလုိ႔ ဆုႏ ိ င ုိ တ ္ ာေပါ့။ ေကာင္းတဲအ ့ တုလက ုိ ္မပ ႈ ါပဲ။


အရွင၀ ္ ိစတ ိ ၱ (မနာပဒါယီ)

စိတအ ္ ားျဖည့္ စကားစုေလးမ်ား (၆) ကုယ ိ က ္ ေကာင္းမွ သူလည္းေကာင္းမယ္… ဘယ္သမ ူ ဆုိ အေကာင္းကုပ ိ ဲ အလုရ ိ တ ွိ တ္ၾကရာမွာ အေကာင္းမ်ားျဖစ္ေစဖုိ႔္ ကုယ ိ က ္ ယ ုိ တ ္ ုိင္ အရင္ဆးုံ

ေကာင္းျပဖုိ႔ လုအ ိ ပ္ပါတယ္။ ကုယ ိ က ္ မေကာင္းရင္္ သူတပါးလည္း ေကာင္းမွာမဟုတတ ္ ဲ့အတြက္ ကိယ ု ္ ကုယ ိ တ ္ င ုိ ္ မေကာင္းမျဖစ္ဖုိ႔ ၾကိဳးစားသင္လ ့ ပ ွ ါတယ္။ အေကာင္းအစစ္ဆတ ုိ ာ မေကာင္းမျဖစ္ဖိ႔ု လုအ ိ ပ္တဲ့ အတြက္ အေၾကာင္းအျပစ္ကုိ ေကာင္းျပစ္ဖုိ႔္ လုိအပ္ပါတယ္။ အေၾကာင္းေကာင္းရင္ အက်ိဳးေကာင္းမွာ

ျဖစ္ၿပီး အက်ိဳးေကာင္းျခင္းဟာ အတုံ႔အလွည့ေ ္ ကာင္းျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အတုအ ံ႔ လွညေ ့္ ကာင္းျခင္းဟာ အေကာင္းလုပခ ္ ျဲ့ ခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအ ိ တုအ ံ႔ လွညမ ့္ ်ားရဲ႕ တုံ႔ျပန္မမ ႈ ်ားဟာ ကုယ ိ ရ ့္ ႕ဲ အလုပမ ္ ်ား

ေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘယ္သမ ူ ဆုိ အတုအ ံ႔ လွညေ ့္ ကာင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေစဖုိ႔ အလုပ္ လက္နက္ ေကာင္းနဲ႔ အေၾကာင္းေကာင္းေအာင္ ႀကိဳးစားကာ မိမက ိ အရင္ အေကာင္းမ်ားနဲ႔ ေကာင္းျပဖုိ႔္ လုတ ိ ယ္ ဆုတ ိ ာ သတိျပဳရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

စြမ္းအားကုယ ိ စ ္ … ီ ေလာကမွာ လူတိင ု ္းလူတင ို း္ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ကုယ ိ ပ ္ ုိင္အစြမး္ အစမ်ားနဲ႔ ကုယ ိ တ ္ င ုိ လ ္ မ ွ း္ ၾကြႏင ုိ တ ္ ာ ျဖစ္တဲ့ အတြက္ အစြမ္းအစဆုတ ိ ာ အစလုပလ ္ က ို မ ္ ွ စြမး္ လာတတ္တဲ့ သေဘာရွတ ိ ယ္ဆတ ို ာ မေမ့ၾကဘဲ သူမ်ားကုိ အားကုးိ မွခ ီ ုိေနတာထက္ ကုယ ိ ပ ္ ုိငအ ္ စြမး္ အစ ကုယ ိ စ ္ ရ ီ ေ ွိ နၾကတဲ့ ကုယ ိ က ့္ ယ ုိ က ္ ပ ုိ ဲ အားကုိးမွခ ီ ၾုိ ကဖု၊ိ႔ အမွီ တစ္ခခ ု န ု ဲ႔ ကုယ ိ ပ ္ င ုိ အ ္ စြမ္းကုိ အားျပဳတဲအ ့ ခါမွာလည္း တစ္ျခားအရာမ်ားထက္ တရားကုပ ိ ဲ အားျပဳၾကဖုိ႔၊

ကုယ ိ က ့္ ယ ုိ က ္ ယ ုိ ္နဲ႔ တရားမွတစ္ပါး ကုိးကြယရ ္ ာ မရွဘ ိ ူးဆိတ ု ာ သတိျပဳမိၾကဖုိ႔ အထူးလုအ ိ ပ္လပ ွ ါတယ္။ ဘယ္အလုပပ ္ ျဲ ဖစ္ျဖစ္ စမိဖက ုိ႔ အေရးႀကီးၿပီး စၿပီးရင္ စြမး္ လာမွာျဖစ္လုိ႔ အစနဲ႔အစြမး္ ကုိ အစြမး္ အစျဖစ္ဖိ႔ု

ကုယ ိ ့္အားကုယ ိ က ္ းုိ ရင္း ကုယ ိ အ ့္ စြမး္ ကုယ ိ ္ ျပႏုင ိ ္ေအာင္ ႀကိဳးစားလုက ိ ၾ္ ကဖုိ႔ တုက ိ တ ္ န ြ း္ ၾကျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

အတုအ ံ႔ လွည့္… သက္ေရာက္မတ ႈ င ုိ း္ တြင္ တန္ျပန္သက္ေရာက္မႈ ရွတ ိ ယ္လုိ႔ ဆုသ ိ လုပ ိ ဲ ေစတနာပါတဲ့ လုပရ ္ ပ္တိင ု ္းမွာလည္း တန္ျပန္ျဖစ္ေပၚတတ္သည့္ အတုအ ံ႔ လွညဆ ့္ တ ုိ ာ ရွေ ိ နပါတယ္။ အဲဒအ ီ တုအ ံ႔ လွညဟ ့္ ာ ေကာင္းတာပဲ

ျဖစ္ျဖစ္၊ ဆုးိ တာပဲျဖစ္ျဖစ္ လုပတ ္ သ ဲ့ ရ ူ ႕ဲ ေစတနာမွာပဲ မူတည္ပါတယ္။ လုပတ ္ သ ဲ့ က ူ အေကာင္းျပဳလုပရ ္ င္ တန္ျပန္သက္ေရာက္မရ ႈ ဲ႕ အတုအ ံ႔ လွညဟ ့္ ာလည္း ေကာင္းမွာျဖစ္ၿပီး လုပတ ္ သ ဲ့ က ူ မေကာင္းျပဳလုပရ ္ င္

တန္ျပန္သက္ေရာက္မရ ႈ ဲ႕ အတုအ ံ႔ လွညဟ ့္ ာလည္း မေကာင္းျဖစ္မာွ ျဖစ္ပါတယ္။ ကုယ ိ န ္ ျဲ႔ ဖစ္ျဖစ္၊ ႏႈတန ္ ဲ႔

ျဖစ္ျဖစ္၊ စိတန ္ ျဲ႔ ဖစ္ျဖစ္ ျပဳလုပေ ္ ျပာဆုိႀကံစမ ီ မ ႈ ်ားဟာ ကုယ ိ က ္ ယ ုိ တ ္ င ုိ ရ ္ ႕ဲ ေရြးခ်ယ္မပ ႈ ျဲ ဖစ္ၿပီး အဲဒအ ီ ျပဳအမူ အေျပာအဆုိ အႀကံအစီမ်ားရဲ႕ တန္ျပန္သက္ေရာက္မဟ ႈ ာလည္း ေရြးခ်ယ္ျပဳလုပခ ္ တ ဲ့ ဲ့ ကုယ ိ ထ ့္ ပ ံ ဲ ျပန္လာ

မယ့္ အတုအ ံ႔ လွညမ ့္ ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ အျပဳအမူေကာင္းရင္ အတုအ ံ႔ လွညေ ့္ ကာင္းမွာျဖစ္ၿပီး အျပဳအမူဆိးု ရင္ အတုအ ံ႔ လွည့္ ဆုိးမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

မရွိခုိးႏုးိ မလွစန ု ္းႏုးိ ..


“မရွိခးုိ ႏုးိ ၊ မလွစန ု း္ ႏု”ိ ဆုတ ိ ဲ့ ျမန္မာစကားပုံ တစ္ခရ ု ွိပါတယ္။ အမွနေ ္ တာ့ ေလာကႀကီးမွာ မရွရ ိ င္ သူခိးု လုိ႔

အထင္ခရ ံ တတ္၊ မလွရင္ စုနး္ လုိ႔အထင္ခရ ံ တတ္ေပမယ့္ ကိယ ု က ္ ယ ုိ တ ္ င ုိ ္ ကုယ ိ က ့္ ယ ုိ က ္ ုိ သူခုိးလုိ႔ အထင္ မခံမေ ိ စဖု၊ိ႔ သူမ်ားကုိ ဒုကေ ၡ ပး ျပဳစားတတ္တ့ဲ စုနး္ လုိ႔ အထင္မခံမေ ိ စဖုိ႔ အဓိကက်ပါတယ္။ ဘယ္သက ူ

ဘယ္ေလာက္ပဲ အထင္ေသး၊ ႏွိမခ ့္ ်ေနပါေစ ကုယ ိ က ့္ ယ ုိ တ ္ င ုိ ္ ကုယ ိ က ့္ ယ ုိ က ္ ုိ ျပန္ၿပီး အထင္ေသး၊ ႏွမ ိ ခ ့္ ်မႈ မျဖစ္ေစဖုိ႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ကုယ ိ က ့္ ယ ုိ က ္ ုိ ယုၾံ ကည့မ ္ ရ ႈ ွိေနဖု၊ိ႔ အထင္မေသးမိဖက ုိ႔ ကုယ ိ ္

ကုယ ိ တ ္ င ုိ ္ အက်င့သ ္ လ ီ ေကာင္းေနမွ ျဖစ္မာွ ပါ။ မဲေ ြ နတဲ့အျပင္ အက်င့ပ ္ ါ မေကာင္းဘူးဆုရ ိ င္ေတာ့ သူတပါး က အထင္ေသးႏွမ ိ ့္ခ်တာကုိ ခံရတဲ့အျပင္ ကုယ ိ က ္ ယ ုိ တ ္ င ုိ လ ္ ည္း ကိယ ု က ့္ ယ ုိ က ္ ယ ို ္ လိပျ္ ပာမသန္႔ ျဖစ္တတ္

ပါတယ္။ ေနာက္ဆးုံ ေတာ့ ႐ုပပ ္ ုိင္းဆုင ိ ္ရာ ဘယ္ေလာက္ပဲ မဲမ ြ ဲြ ကုယ ိ က ့္ ယ ုိ က ္ ယ ုိ ္ အက်င္မ ့ မဲေ ြ အာင္ ႀကိဳးစား ၾကဖုပ ိ႔ ဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ကံျမင့္ခ်င္ရင္… ကံနမ ိ က ့္ ျံ မင္ဆ ့ တ ုိ ာ ဘ၀မွာ လူတိင ု ္းႀကဳံေတြ႕ရမယ့္ ေလာကဓံသေဘာ ျဖစ္တ့အ ဲ တြက္ ကံနမ ိ ေ ့္ နတဲအ ့ ခါ စိတဓ ္ ာတ္မက်ဘဲ အေကာင္းေတြပဲ ႀကိဳးစားလုပႏ ္ င ုိ တ ္ ာဟာ ကံေကာင္းခ်င္တသ ဲ့ ေ ူ တြရဲ႕ တစ္ခတ ု ည္းေသာ နည္းလမ္းဆုတ ိ ာ အေသအခ်ာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကံျမင္ႏ ့ င ုိ မ ္ ယ့္ လုပရ ္ ပ္ေတြျဖစ္တဲ့ မေကာင္းတဲ့ ဒုစ႐ုက ိ အ ္ မႈ ေတြကို ေရွာင္ၿပီး ေကာင္းတဲသ ့ စ ု ႐ုက ိ ေ ္ တြနဲ႔ ေနထုိငႏ ္ င ုိ ေ ္ အာင္ ႀကိဳးစားျခင္းဟာ နိမက ့္ ်တာေတြကုိ တစ္ခါ ျပန္ဆယ္ႏင ုိ တ ္ ဲ့ ဘယ္သက ႔ူ မ ုိ ွ မထိခက ို တ ္ ဲ့ က်င့္စဥ္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ အဆုးိ ေတြႀကဳံေလေလ သီလကုိ

အထူးလုေ ံ အာင္ ထိနး္ ေလေလ၊ မေကာင္းတဲ့ တုက ိ ခ ္ က ုိ မ ္ ေ ႈ တြနဲ႔ မ်ားမ်ား တုက ိ ္ခက ုိ ခ ္ ံရေလ ကုယ ိ ့္စတ ိ က ္ ုိ မယိမး္ ယုင ိ ္ေအာင္ သမထအလုပ္ ၀ိပႆနာ အလုပေ ္ တြနဲ႔ ႀကိဳးစားအားထုတေ ္ လ ဆုရ ိ င္ေတာ့ ဘယ္လို နိမက ့္ ်မႈမ်ိဳးမဆုိ ခံႏင ုိ ္ရည္ရၿွိ ပီး အျမင္က ့ ုိ တစ္ခါျပန္တက္ႏင ုိ ္မယ္ဆတ ို ာ ေသခ်ာလွပါတယ္။

အေၾကာင္းေကာင္းမွ အက်ိဳးေကာင္း... တကယ္ေတာ့ ေလာကမွာ အေကာင္းအဆုးိ ဆုတ ိ ာ တစ္ျခားသူက လုပေ ္ ပးလုိ႔ ရတာမဟုတပ ္ ါဘူး။ ကုယ ိ ္ ကုယ ိ တ ္ င ုိ ပ ္ ဲ လုပရ ္ တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကုယ ိ ေ ္ ကာင္းခ်င္ရင္ ကုယ ိ ေ ္ ကာင္းျပင္ဖုိ႔ လုိအပ္သလုိ ကုယ ိ မ ္ ေကာင္း

ခ်င္ရင္လည္း ကုယ ိ မ ္ ေျပာင္းဘဲ ေနလုိ႔ရပါတယ္။ အေကာင္းအဆုိး အနိမ့အ ္ ျမင္ဆ ့ တ ုိ ာ အေၾကာင္းအက်ိဳးရဲ႕ နိယာမတစ္ခု ျဖစ္တအ ဲ့ တြက္ အက်ိဳးေကာင္းေအာင္ အေၾကာင္းေကာင္းၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အက်ိဳးဆုတ ိ ာ ကမၼဖလျဖစ္ၿပီး ကံရ႕ဲ ရလာဘ္ျဖစ္ပါတယ္။ ကံဆတ ုိ ာ လုပေ ္ ဆာင္ခ်က္ ျဖစ္တအ ဲ့ တြက္ လုပေ ္ ဆာင္ခ်က္

ေကာင္းရင္ အက်ိဳးရလာဘ္ေကာင္းမွာ ျဖစ္ၿပီး လုပေ ္ ဆာင္ခ်က္ဆးုိ ရင္ အက်ိဳးရလာဘ္ ဆုးိ မွာျဖစ္ပါတယ္။ အက်ိဳးဆုးိ တာဟာ ကံနမ ိ တ ့္ ာျဖစ္ၿပီး အက်ိဳးေကာင္းတာဟာ ကံျမင္တ ့ ာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ကံနမ ိ ေ ့္ နရင္

အေၾကာင္းျဖစ္တဲ့ လုပေ ္ ဆာင္ခ်က္ေကာင္းနဲပ ႔ ဲ ျမႇငရ ့္ မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ တစ္ခတ ု ည္းေသာ ကံျမႇငရ ့္ ာ နည္းလမ္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

လူမဲြေပမယ့္ အက်င္မ ့ ပဲပ ြ ါေစနဲ႔… မဲရ ြ င္လရ ူ ာမ၀င္ျဖစ္ၿပီး အႏွမ ိ ခ ္ ရ ံ တဲ့အတြက္ စိတဓ ္ ာတ္က်သူေတြ ရွတ ိ တ္ပါတယ္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ကုယ ိ က ့္ ံ အက်ိဳးေပး မေကာင္းလုိ႔ မဲလ ြ ာခဲရ ့ တဲ့ အျဖစ္မွာ ဒီလမ ုိ တ ဲြ ဲ့အတြက္ ထင္ခရ ံ တဲ့ အျပစ္ေတြ လုက ိ ္ေတြး၊

လုက ိ ္ခစ ံ ားေနလုက ိ႔ ေတာ့ ၿပီးမွာမဟုတေ ္ တာ့ပါဘူး။ မဲလ ြ ျုိ႔ ဖစ္ရတဲ့ ဆုးိ က်ိဳးဟာ အတိတက ္ ကုယ ိ လ ္ ပ ု ခ ္ တ ဲ့ ဲ့ ကံရ႕ဲ တန္ျပန္သက္ေရာက္မလ ႈ ုိ႔ သေဘာထားၿပီး လက္ရမ ွိ ေ ဲြ နတဲ့ ဘ၀ကေန ေနာင္က်င္လည္ရမယ့္

ဘ၀ေတြအထိ ဒီသက္ေရာက္မေ ႈ တြ ပါမသြားေအာင္ပဲ ႀကိဳးစားရေတာ့မာွ ပါ။ လူမဲြေပမယ့္ စိတမ ္ မဲေ ြ အာင္၊


လူမေ ဲြ ပမယ့္ ေစတနာ မမဲေ ြ အာင္၊ လူမေ ဲြ ပမယ့္ သဒၶါမမဲေ ြ အာင္၊ လူမဲြေပမယ့္ အက်င္မ ့ မဲေ ြ အာင္ပဲ အတတ္ ႏုင ိ ဆ ္ ုံး ႀကိဳးစားၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္သေ ူ တြ ဘယ္လထ ုိ င္ထင္ ကုယ ိ ရ ္ ဲ႕အသြငေ ္ တြ မမဲဖ ြ ပ ုိ႔ ဲ ႀကိဳးစား ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အက်င့မ ္ ရ ဲြ င္ အသြငမ ္ ဲြတတ္တအ ဲ့ တြက္ အသြင္မမဲြေအာင္ အက်င္မ ့ မဲဖ ြ ုိ႔ သတိျပဳရမွာ

ျဖစ္ပါတယ္။ မဲလ ြ ုိ႔ အထင္ေသးခံ၊ အႏွမ ိ ္ခေ ံ နရတဲ့ ဘ၀မွာ အက်င့ေ ္ ကာင္းေအာင္ ႀကိဳးစားၿပီး သူတုိ႔ မလုပ္ ႏုင ိ တ ္ ဲ့ အက်င့ေ ္ လးေတြနပ ဲ႔ ဲ အႏုင ိ ယ ္ ႏ ူ င ုိ ေ ္ အာင္ အားထုတရ ္ မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

လူျဖစ္ေစ…ရဟန္းျဖစ္ေစ… အမွနေ ္ တာ့ လူပျဲ ဖစ္ျဖစ္ ရဟန္းပဲျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္ဘ၀မွာပဲ ရွိရွိ ကုသလ ုိ ္ေကာင္းမႈဆတ ုိ ာ ႀကိဳးစားအားထုတ္ ႏုင ိ သ ္ ူေတြ အတြကပ ္ ဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ရဟန္းျဖစ္ေနေပမယ့္ ကုသလ ို ေ ္ ကာင္းမႈ မလုပရ ္ င္္ ရဟန္းဘ၀ဟာ ကုသလ ို မ ္ ရႏုင ိ တ ္ ဲ့ ဘ၀ျဖစ္ၿပီး လူျဖစ္ေနေပမယ့္ မေကာင္းမႈကေ ုိ ရွာင္ၿပီး ေကာင္းမႈကို ေဆာင္ထားရင္

လူဘ ႔ ၀ဟာ ကုသလ ုိ ္ရႏုင ိ တ ္ ဲ့ ဘ၀ျဖစ္ပါတယ္။ လူျဖစ္ျဖစ္ ရဟန္းျဖစ္ျဖစ္ ရရွထ ိ ားတဲ့ ဘ၀ကုိ တန္ဘိးု ရွိ

ေအာင္ အသုံးခ်ရင္း ရရွထ ိ ားတဲ့ အေနအထားမ်ားနဲ႔ ရႏုင ိ သ ္ မွ် ကုသလ ို တ ္ ရားမ်ား ႀကိဳးစားပြားမ်ားႏုင ိ ္ရင္ အဲဒဘ ီ ၀ဟာ အျမတ္ဆးုံ ဘ၀၊ အေကာင္းဆုးံ ဘ၀၊ ကုသလ ုိ အ ္ ရဆုံး ဘ၀ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လူပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ရဟန္းပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ရရွထ ိ ားတဲဘ ့ ၀မွာ ကုသလ ုိ ္ရေအာင္ ႀကိဳးစားၾကဖုိ႔ တုက ိ တ ္ န ြ း္ ၾကျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ကုယ ိ က ့္ က ံ ယ ုိ ္ျမႇင့္ စိတမ ္ ညစ္နဲ႔… ကံမေကာင္း အေၾကာင္းမလွလိ႔ု မေကာင္းေတြက်ေနတဲ့ သူေတြအေနနဲ႔ ကံတစ္ခါေကာင္းလုိ႔ အေၾကာင္း လွၿပီး အေကာင္းရရေလေအာင္ ကုယ ိ က ့္ က ံ ယ ုိ စ ္ စ္ကာ ေကာင္းတာေတြနဲ႔ ႏွစႏ ္ ုိငေ ္ အာင္ ႀကိဳးစားၾကဖုိ႔

လုပ ိ ါတယ္။ ကံနမ ိ ့္ေနလုလ ိ႔ ဆ ုိ က ုိ ာ စိတည ္ စ္ညစ္နဲ႔ အဆိပျ္ ဖစ္ေစမယ့္ မေကာင္းတဲ့အလုပေ ္ တြကုိ မလုပမ ္ ိ ၾကဘဲ အဆုးိ မ်ားအတြက္ အတုးိ ပြားၿပီး အက်ိဳးမ်ားေစမယ့္ ေကာင္းတဲ့အလုပေ ္ တြကပ ုိ ဲ ႀကိဳးစားလုပေ ္ နၾကဖုိ႔ လုပ ိ ါတယ္။ ဘယ္အရာမဆုိ အခ်ိနဆ ္ တ ုိ ာ ရွတ ိ ့ဲအတြက္ အခ်ိနတ ္ န္ရင္ အဆုးိ ေတြေပ်ာက္ၿပီး အေကာင္း ေရာက္လာမွာကုိ သေဘာေပါက္ ဆင္ျခင္ကာ အခုက ိ အ ္ တန္႔ ကံနမ ိ ေ ့္ နတဲ့ ကာလေလးမွာ မေကာင္းတဲ့ အလုပေ ္ တြနဲ႔ စိတမ ္ ညစ္ဘဲ ေကာင္းတဲအ ့ လုပေ ္ တြနသ ဲ႔ ာ ကုယ ိ က ့္ က ံ ယ ုိ ျ္ မႇငၾ့္ ကဖုိ႔ အထူးလုိအပ္ပါတယ္။ အရွင၀ ္ ိစတ ိ ၱ (မနာပဒါယီ)

စိတအ ္ ားျဖည့္ စကားစုေလးမ်ား (၇) ခြငလ ့္ ြတေ ္ စခ်င္… ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ခြငလ ့္ တ ြ ၾ္ ကည့ေ ္ စခ်င္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လလ ုိ႔ ဆ ဲ ေ ုိ တာ့ ခြင့္မလြတႏ ္ ုိငဘ ္ ဲ ရန္ၿငိဳးဖဲြ႕ၾကရာမွ

ျဖစ္ေပၚခဲတ ့ ဲ့ အျပန္အလွန္ အၿငိဳးအေတး အာဃာတ၊ ကလဲစ ့ ားေခ်မႈေတြဟာ သံသရာကုိ ရွညၾ္ ကာေစၿပီး လြတေ ္ ျမာက္ရာအမွန္ နိဗာၺ န္နဲ႔ ေ၀းေနတတ္လပ ိ႔ု ဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ပုဂဳၢိ လ္တစ္ဥးီ ခ်င္းရဲ႕ ကုယ ိ ္ပင ုိ ္ လြတလ ္ ပ္ခင ြ ့္ အရ ခြငမ ့္ လြတဘ ္ ဲ ေနလုရ ိ႔ ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ခြငမ ့္ လြတဘ ္ ဲ ေနျခင္းရဲ႕ ေနာက္ကယ ြ မ ္ ွာ ျဖစ္ေပၚလာမယ့္

ရလာဘ္ေတြအတြကေ ္ တာ့ ကုယ ိ က ္ ယ ုိ တ ္ ုိငပ ္ ဲ ျပန္ခရ ံ မွာျဖစ္ပါတယ္။ သံသရာအဆုံးသတ္ဖုိ႔ ကုယ ိ လ ္ ုပတ ္ ဲ့

ေကာင္းကံ၊ မေကာင္းကံေတြကုိ အဆုးံ သတ္မွ ျဖစ္မွာပါ။ အၿငိဳးအေတးေတြနဲ႔ လုပေ ္ နၾကတဲ့ လုပရ ္ ပ္ေတြကုိ ခြငလ ့္ တ ြ သ ္ းီ ခံမႈနဲ႔ အဆုးံ သတ္မပ ွ ဲ ၿပီးဆုံးၾကမွာပါ။ ကံေတြကုိ ဉာဏ္နျဲ႔ ဖတ္မပ ွ ဲ သံသရာလည္မက ႈ ရပ္မွာ


ျဖစ္ပါတယ္။ အဲလမ ုိ ွ မဟုတဘ ္ ဲ ခံလက ို ရ ္ လုိ႔ မေက်နပ္ခ်က္ေတြနဲ႔ ခြငမ ့္ လြတ္ႏင ုိ ဘ ္ ူးဆုၿိ ပီး အၿငိဳးအေတး

ေတြထားကာ ျပန္လည္တံ႔ျု ပန္ၾကမယ္ ဆုိရင္ေတာ့ ကုယ ိ ့္အတြကလ ္ ည္း အတုအ ံ႔ လွည့္ ျပန္ျဖစ္ကာ သံသရာ အဆက္ ရွညၾ္ ကာလ်က္ပဲ ေနဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အူမ,ေတာင့္ေရး ဦးစားမေပးသင္… ့ “အူမ,ေတာင့မ ္ ွ သီလေစာင့္”ဆုတ ိ ဲ့ စကားပုက ံ ုိ အေၾကာင္းျပၿပီး အူမ,ေတာင့ေ ္ ရး ဦးစားေပးေနသူေတြ ရွပ ိ ါတယ္။ ဘုရားရွငက ္ ေတာ့ “သီလမလုၿံ ခဳံဘဲ ႏွစေ ္ ပါင္းတစ္ရာေက်ာ္ အသက္ရင ွ ၿ္ ပီး ေနရတာထက္

သီလလုၿံ ခဳံၿပီး တစ္ေန႔တစ္ရက္ တစ္မနက္မွ် အသက္ရင ွ ၍ ္ ေနရတာက ပုျိ မတ္ေၾကာင္း…” မိနေ ္႔ တာ္မူ ပါတယ္။ ဘုရားရွငအ ္ လုိအရ အူမ,ေတာင္ေ ့ အာင္ ႀကိဳးစားရင္း အူမ, ေတာင္လ ့ ာတဲအ ့ တြက္ အသက္ေတြ

ရာေထာင္မက ရွညေ ္ နေပမယ့္ သီလမလုၿံ ခဳံရင္ အဲဒီပဂ ု ဳၢိ လ္ရ႕ဲ အသက္ရင ွ ္ေနမႈဟာ အႏွစမ ္ ရွတ ိ ဲ့ အသက္ရင ွ ္ ေနမႈပဲ ျဖစ္ၿပီး အူမ,မေတာင္လ ့ ုိ႔ အသက္မရွညေ ္ ပမယ့္ သီလလုၿံ ခဳံၿပီး ေနသြားရမယ္ဆရ ုိ င္ အဲဒီေနရတဲ့ အခိက ု ဟ ္ ာ အႏွစရ ္ တ ွိ ဲ့အခုက ိ ္၊ တန္ဘးို ရွတ ိ အ ဲ့ ခုက ိ လ ္ ုိ႔ နားလည္သေဘာ ေပါက္ႏင ုိ ္ပါတယ္။

အက်င့သ ္ လ ီ လုံၿခဳံေရးဟာ အဓိကျဖစ္ၿပီး စား၀တ္ေနေရးဟာ တဒဂၤအခုက ိ ္အတန္မ ႔ ွ်သာ ျဖစ္ပါတယ္။

သီလနဲယ ႔ ဥ ွ လ ္ ာရင္ အသက္ပင္ စြနလ ္႔ တ ြ တ ္ ဲ့အထိ ထိနး္ သိမး္ သင္ပ ့ ါတယ္။ ေသခ်ာေတြးၾကည့ရ ္ င္ သံသရာ အဆက္ဆက္၊ ငတ္ခတ ဲ့ ာေတြ မ်ားခဲသ ့ လုိ အႀကိမႀ္ ကိမ္ ေသခဲ့ေပါင္းလည္း မ်ားခဲပ ့ ါၿပီ။ အူမ,မေတာင္လ ့ ုိ႔

ေသမယ္ဆိရ ု င္လည္း အႀကိမႀ္ ကိမ္ ေသခဲဖ ့ ူးၿပီးသား ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီတစ္ဘ၀ ထပ္ေသလည္း မထူးပါဘူး လုေ ိ႔ တာင္ ဆုႏ ိ ုိငပ ္ ါတယ္။ သီလမလုဘ ံ ဲ သီလေသရင္ေတာ့ အူမ,မေတာင္လ ့ ုိ႔ ဒီဘ၀မွာ ေသရတာထက္

အဆေပါင္းေျမာက္မ်ားစြာ မေကာင္းတဲ့အက်ိဳးေတြနဲ႔ ပုလ ိ ုိ႔ေတာင္ အူမ,မေတာင့္ ျဖစ္ႏင ုိ ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ သီလကုိ ဦးစားေပးၾကဖုိ႔ ဆုးံ မေတာ္မျူ ခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

တကယ္ရ ့ ွကစ ္ ရာ… ေလာကမွာ အရွကလ ္ ေ ဲြ နတဲသ ့ ေ ူ တြ ေတာ္ေတာ္မ်ားပါတယ္။ ရွကစ ္ ရာ မဟုတတ ္ အ ဲ့ ရာေတြမွာ ရွကေ ္ နၿပီး ရွကရ ္ မယ္အ ့ ရာေတြက်ေတာ့ မရွကဘ ္ ဲ ျဖစ္ေနတတ္တာေတြ အမ်ားႀကီး ရွပ ိ ါတယ္။ ေလာကီနယ္ပယ္မာွ ရွေ ိ နၾကတဲ့ ႐ုပပ ္ င ုိ ္းဆုင ိ ရ ္ ာ ျပည့စ ္ ုံမႈ၊ မျပည့စ ္ မ ုံ ၊ႈ ပညာတတ္မႈ၊ မတတ္မ၊ႈ ဂုဏ္ရမ ွိ ႈ မရွမ ိ ေ ႈ တြဟာ တကယ္ ေတာ့ ရွကစ ္ ရာေတြ မဟုတဘ ္ ဲ ကုယ ိ က ္ ်င့တ ္ ရားေတြ ပ်က္စီးတာ၊ ေလာက၀တ္ေတြ ေဖာက္ပ်က္တာ၊

ဓမၼ၀တ္ေတြ ခၽြတယ ္ င ြ ္းတာ စတာေတြကသာ တကယ္ရ ့ က ွ ္စရာေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ပုိၿပီး ရွကစ ္ ရာ ေကာင္း တာက ကုယ ိ အ ္ မွားလုပမ ္ တ ိ ာကုိ မသိဘဲ အမွားကုိ အမွနလ ္ ုိ႔ ထင္ၿပီး ဘယ္သဘ ူ ာေျပာေျပာ ကုယ ိ က ္ အမွန္ ဆုတ ိ ဲ့ တစ္ယသ ူ န္ အစဲန ြ ဲ႔ ဇြတအ ္ တင္း မဟုတတ ္ ာကုိ ကုင ိ စ ္ ထ ဲြ ားတဲ့ အခ်က္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ရွကတ ္ တ္မယ္ဆိရ ု င္ ကုယ ိ က ့္ ယ ုိ က ္ ုိ ျပန္ၿပီး ရွကသ ္ င္ပ ့ ါတယ္။ ကုယ ိ လ ္ ပ ု တ ္ ာ ကုယ ိ ္အသိဆံးု ျဖစ္တအ ဲ့ တြက္ ကုယ ိ ္မေကာင္းတာ လုပတ ္ ဲ့အခါလည္း ဘယ္သမ ူ ွ မသိဘးူ ဆုိေပမယ့္ ေသခ်ာေတြးၾကည့္ရင္ ကုယ ိ ္ ကိယ ု တ ္ င ုိ က ္ သိေနတာျဖစ္လိ႔ု ကုယ ိ က ့္ ယ ုိ က ္ ုိ ျပန္ရက ွ ေ ္ နရမယ့္ အျဖစ္ပါ။

မန္းေတာင္ရပ ိ ခ ္ .ုိ . “အသက္ေလးရယ္ ရွညေ ္ စလုိ မန္းေတာင္ရပ ိ က ္ ခ ုိ ”ုိ ဆုတ ိ ဲ့ စကားကုိ နားလည္မအ ႈ မွားနဲ႔ အသက္ရည ွ ္ခ်င္ ရင္ မႏၲေလးေတာင္ရိပက ္ ုိ သြားေရာက္ၿပီး ခုခ ိ င ုိ ္းတယ္လုိ႔ ထင္တတ္ၾကပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဒီမာွ ေျပာတဲ့ မန္းေတာင္ရပ ိ ဆ ္ တ ုိ ာ မႏၲေလးေတာင္ရ႕ဲ အရိပက ္ ုိ ဆုလ ိ တ ုိ ာ မဟုတပ ္ ါဘူး။ မန္းဆုတ ိ ဲ့ ငါးပါးသီလ၊

ေတာင္းဆုတ ိ ဲ့ သူေတာ္ေကာင္းတရား ခုႏစ ွ ပ ္ ါးနဲ႔ ရိပဆ ္ တ ုိ ဲ့ သတိပ႒ာန္တရား ေလးပါးေတြကုိ ဆုလ ိ တ ုိ ာ


ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီတရားေတြကုိ လုက ိ န ္ ာက်င့သ ္ းုံ ၿပီး ဒီတရားအရိပမ ္ ွာ ခိလ ု ေ ုံ စတာကုိ ေျပာတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အမွနေ ္ တာ့ ဘယ္ေနရာမွာပဲ ေနေန၊ ဘယ္လိအ ု ေျခအေနမ်ိဳးမွာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဒီမန္းေတာင္ရိပဆ ္ တ ုိ ဲ့ တရား

ေတြနသ ဲ႔ ာ ေနႏုင ိ မ ္ ယ္ဆရ ုိ င္ေတာ့ တကယ္က ့ ုိ အသက္ရည ွ ၿ္ ပီး အခက္ေ၀ကာ ရမၼကေ ္ ျပမယ့္ မန္းေတာင္ရပ ိ ္ ႀကီးမွာ ေနေနတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တကယ္ခ ့ ရ ုိ မယ့္ မန္းေတာင္ရပ ိ ေ ္ တြျဖစ္တ့ဲ သီလ တရား၊

သူေတာ္ေကာင္းတရားနဲ႔ သတိပ႒ာန္တရားေတြကသ ုိ ာ ခုႏ ိ ုိငေ ္ အာင္ ႀကိဳးစားၾကပါလုိ႔ ဆုျိ ခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ရွကတ ္ တ္မယ္ဆရ ုိ င္… အရက္မေသာက္တဲ့ သူေတြက အရက္ေသာက္တာ တစ္ခေ ု လာက္ကိပ ု ဲ ရွကစ ္ ရာလုိ႔ ထင္တတ္ၾကပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ရွကတ ္ တ္မယ္ဆိရ ု င္ အရက္ေသာက္တာမွ မဟုတပ ္ ါဘူး။ မေကာင္းမႈမန ွ သ ္ မွ် ရွကရ ္ မယ့္ အရာေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔မ်ားအသက္သတ္တာ၊ သူမ်ားပစၥညး္ ခုိးတာ၊ သူမ်ားသားမယား ျပစ္မွားတာ၊ အိမေ ္ ေထာင္ေရးေဖာက္ျပန္တာ၊ လိမည ္ ာေျပာဆုတ ိ ာ စတာေတြဟာလည္း ရွကရ ္ မယ့္ အရာေတြပါပဲ။

ဒါတင္ပလ ဲ ားဆုိေတာ့ မဟုတေ ္ သးပါဘူး။ လူတစ္ဦးနဲ႔ တစ္ဥးီ အဆင္မေျပျဖစ္ေအာင္ ဂုးံ တုက ိ တ ္ ာ၊ ယုတမ ္ ာ ႐ုင ိ း္ စုိငး္ ၿပီး ၾကမ္းတမ္းတဲ့ စကားကုေ ိ ျပာဆုတ ိ ာ၊ သူအ ႔ တြကလ ္ ည္း အက်ိဳးမရွိ ကုယ ိ အ ့္ တြကလ ္ ည္း အက်ိဳး မရွတ ိ ဲ့ စကားမ်ိဳးကုိ ေျပာဆုတ ိ ာ စတာေတြကလည္း ရွကစ ္ ရာေတြပါပဲ။ ၿပီးေတာ့ သူတပါးအေပၚ အဘိဇ်ၥ ာ

ပြားတာ၊ သူတပါးစည္းစိမ္ ဥစၥာ ပ်က္စးီ ရာ ပ်က္စးီ ေၾကာင္း ႀကံစည္တာ၊ အယူ၀ါဒ လဲမ ြ ွားတာေတြဟာလည္း ရွကစ ္ ရာေတြထမ ဲ ာွ ပါေနပါတယ္။ ဒီလုိ မေကာင္းတဲ့ အလုပေ ္ တြနဲ႔ ေပ်ာ္ေမြ႕ေနတာေတြကမွ တကယ့္ ရွကစ ္ ရာေတြ ျဖစ္ေနတာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ကုယ ိ တ ္ ကယ္ ရွကရ ္ မယ့္ အရာေတြမွာ မရွကဘ ္ ဲ မရွကရ ္ မယ့္ အရာေတြမာွ ရွကေ ္ နတတ္တဲ့ အရွကလ ္ ေ ဲြ နသူေတြ အေနနဲ႔ လဲြေနတာေတြကုိ အခ်ိနမ ္ ီ အသိ၀င္ကာ ရွကသ ္ င္တ ့ ာေတြကုိ ရွကၿ္ ပီး ေရွာင္ရွားႏုိငေ ္ အာင္ ႀကိဳးစားဖုိ႔ လုတ ိ ယ္လုိ႔ ဆုျိ ခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ေရလုိကလ ္ ဲေ ြ နျခင္း… အရက္ဆတ ုိ ာ ေသာက္ခါစကေတာ့ ကုယ ိ က ္ သူက ႔ ေ ုိ သာက္တာပါပဲ။ ေနာက္ေတာ့ သူက ကုယ ိ က ့္ ုိ ျပန္ေသာက္လာပါတယ္။ သူက ႔ ုိ မေသာက္ရရင္ မေနႏုင ိ ေ ္ အာင္ကုိ သူက ခ်ည္ေႏွာင္လာပါတယ္။

ဘယ္ေလာက္ထိ ခ်ည္ေႏွာင္လာလဲဆရ ုိ င္ ဘာမွမသိတဲ့ အထိကုိ ခ်ည္ေႏွာင္လာတာပါ။ အရက္က ကုယ ိ က ့္ ုိ ေသာက္ေနတာကုိ ေသာက္မန ွ ္းမသိေတာ့ တစ္လဆ ဲြ ပ ံ င္ေကာင္းၿပီး အေကာင္းကုိ မေကာင္းထင္၊ မေကာင္းကုိ အေကာင္းထင္ကာ ေရလုက ိ လ ္ ဲြကန ု တ ္ ာ ျဖစ္ပါတယ္။ အရက္ေသာက္မွ လူရာ၀င္တယ္၊

မိတေ ္ ဆြအေပါင္းအသင္း ေပါတယ္၊ ေခတ္မတ ွီ ယ္ဆတ ုိ ဲ့ အေတြးေတြနဲ႔ အလုက ိ လ ္ ဲြေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္လအ ဲြ ေတြးေတြနဲ႔ ကုယ ိ က ့္ ယ ုိ က ္ ုိ “ေသာက္ေသာက္စားစား၊ လူ႔မင္းသား”လုိ႔ ထင္ေနၾကတာ

ျဖစ္ပါတယ္။ ပုက ိ ဆ ္ ရ ံ တ ွိ န ု း္ ၊ အလုပရ ္ တ ွိ န ု း္ ၊ သန္တန ု း္ ျမန္တန ု း္ ၊ မေသခင္တန ု း္ ေတာ့ လူမ ႔ င္းသားလုိ႔ ထင္ခ်င္ ထင္ၾကမွာေပ့ါ။ အဲ… ပုက ိ ဆ ္ လ ံ ည္းမရွိ၊ အလုပလ ္ ည္းမရွ၊ိ ကုသလ ုိ လ ္ ည္းမရွ၊ိ သီလလည္း မရွရ ိ င္ေတာ့ ကုယ ိ ့္စကားနဲက ႔ ုိ လူင ႔ ႏြားျပန္ျဖစ္တတ္တယ္ ဆုတ ိ ာေတာ့ သတိျပဳၾကဖုိ႔ လုပ ိ ါတယ္။

အစမလုပမ ္ ပ ိ ါေစနဲ႔… မေကာင္းတဲ့အလုပဆ ္ တ ုိ ာ လုပပ ္ ါမ်ားရင္ အဲဒမ ီ ေကာင္းမႈကို မေကာင္းမႈလုိ႔ မျမင္ေတာ့ဘဲ ေန႔စဥ္ပံမ ု န ွ ္ လုပေ ္ နက် အလုပတ ္ စ္ခလ ု ထ ုိ င္ၿပီး ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး လုပေ ္ နမိတတ္ပါတယ္။ အေသးအဖဲြ မေကာင္းမႈေလး

ဆုေ ိ ပမယ့္ လုပပ ္ ါမ်ားရင္ ႀကီးလာတတ္ပါတယ္။ လုပေ ္ နက် ျဖစ္သြားရင္လည္း အကုသလ ုိ လ ္ ုိ႔ မထင္တတ္ ျပန္ပါဘူး။ ငါးေတြခတ ု ထ ္ စ္ၿပီး ေရာင္းေနတဲ့ ငါးစိမး္ သယ္ေတြလေ ုိ႔ ပါ့။ ငါးအရွငေ ္ တြကုိ သတ္ၿပီး ခုတထ ္ စ္ပါ


မ်ားလာေတာ့ အကုသလ ို လ ္ ုိ႔ မျမင္ေတာ့ဘဲ ေန႔စဥ္အလုပတ ္ စ္ခလ ု ုိ ထင္ၿပီး သီးခ်င္းေလးတစ္ေအးေအးနဲ႔ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး လုပေ ္ နမိေတာ့တာပါ။ ဒါေၾကာင့္ မေကာင္းတဲ့အလုပဆ ္ တ ုိ ာ အေသးအဖဲေ ြ လးက စၿပီး အစမလုပမ ္ ဖ ိ ုိ႔ လုတ ိ ယ္လိ႔ု ဆုျိ ခင္းျဖစ္ပါတယ္။

တကယ္သတ္ခ်င္ရင္… ေလာကႀကီးမွာ ကုယ ိ က ့္ ယ ုိ က ္ ုိ ျပန္သတ္ေလ့ရၾွိ ကတဲ့ သူေတြရပ ွိ ါတယ္။ ဒါဟာ လဲမ ြ ာွ းတဲ့ လမ္းစဥ္ျဖစ္ပါ တယ္။ တကယ္သတ္သင္တ ့ ဲ့ ကုယ ိ တ ္ င ြ း္ ကိေလသာေတြကုိ မသတ္ဘဲ ႐ုပတ ္ ရားျဖစ္တဲ့ ဒီခႏၶာကုယ ိ ႀ္ ကီးကုိ သတ္ေနလုက ိ႔ ေတာ့ အေလ့က်ေပါက္တဲ့ မ်က္ပင္ေတြလုိ သတ္ေလရွငေ ္ လ၊ ျဖတ္ေလတက္ေလပဲ ျဖစ္ေန မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အမွနတ ္ ကယ္ ဒုကေ ၡ တြကို ၿငီးေငြ႕လုိ႔ ဒုကၿၡ ငိမး္ ရာ ေရာက္ေအာင္ သတ္ခ်င္တယ္ ဆုရ ိ င္

ေတာ့ ခႏၶာကုယ ိ ္ ရုပတ ္ ရားေတြကုိ သတ္ေနလုိ႔ မရပါဘူး။ ကုယ ိ ရ ့္ ဲ႕ကုယ ိ တ ္ င ြ း္ မွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟစတဲ့ ကိေလသာတရားမ်ားကုိ သတ္မတ ွ ကယ့္ ဒုကၿၡ ငိမး္ မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အျပင္ပင ုိ း္ ႐ုပတ ္ ရားေတြကုိ သတ္ဖလ ိ႔ု ယ ြ ေ ္ ပမယ့္ အတြငး္ ကိေလသာ တရားမ်ားကုေ ိ တာ့ သတ္ဖခ ုိ႔ က္လပ ွ ါ တယ္။ ဒီအတြင္း ကိေလသာေတြကုိ သတ္ဖိ႔အ ု တြကက ္ ေတာ့ ဉာဏ္လက္နက္တစ္ခန ု ပ ဲ႔ ဲ သတ္ႏင ုိ ပ ္ ါလိမ့္

မယ္။ ၀ိပႆနာအားထုတလ ္ ိ႔ု ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ဉာဏ္လက္နက္ တစ္ခတ ု ည္းနဲဲ႔ပဲ ဒီအတြငး္ ကိေလသာေတြ ကုိ အျမစ္ျပတ္ ေခ်မႈနး္ သတ္ျဖတ္ႏိင ု မ ္ ာွ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကုယ ိ က ့္ ယ ုိ က ္ ုိ ျပန္သတ္ၾကရာမွာ ကုယ ိ ရ ့္ ဲ႕ ႐ုပတ ္ ရားကုိ ျပန္သတ္ဖုိ႔ မဟုတဘ ္ ဲ အတြင္းမွာရွတ ိ ဲ့ ကိေလသာတရားေတြကုိ သတ္ရမွာလုိ႔ ဆုျိ ခင္းျဖစ္ပါ တယ္။

ဒါနေလးနဲေ ႔ တာ့… ျမန္မာဗုဒဘ ၶ ာသာ အမ်ားစုဟာ ဒါနလုပရ ္ တာကုိ သေဘာက် ေက်နပ္တတ္ၾကပါတယ္။ ဘယ္ေလာက္ အထိ ေက်နပ္ၾကသလဲဆရ ုိ င္ ဒါနလုပေ ္ နရရင္ အားလုးံ ၿပီးျပည္စ ့ ၿုံ ပီလုိ႔ ဆုၾိ ကတဲ့အထိ ေက်နပ္တတ္ၾကပါ တယ္။ အဲဒါေကာင္းတာေပါ့။ ဘာေျပာစရာရွလ ိ လ ုိ႔ ဆ ဲ ေ ုိ တာ့ ဒါနလုပတ ္ ာ မေကာင္းဘူးလုိ႔ ဆုတ ိ ာ

မဟုတပ ္ ါဘူး။ ေကာင္းပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဓိကက်တဲ့ သီလ၊ ကုသလ ုိ ္နဲ႔ ဘာ၀နာကုသလ ို ေ ္ တြကုိ ပုိၿပီး

ႀကိဳးစားအားထုတသ ္ င္တ ့ ယ္လုိ႔ ဆုလ ိ ခ ုိ ်င္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါနေတြ ဘယ္ေလာက္ပလ ဲ ပ ု လ ္ ပ ု ္ သီလမလုၿံ ခဳံ ရင္ မေကာင္းတဲဘ ့ ေ ုံ တြမွာ ျပန္ျဖစ္ႏင ုိ သ ္ လု၊ိ ဘာ၀နာ မပါျပန္ရင္လည္း လြတေ ္ ျမာက္မန ႈ ဲ႔ အလွမး္ ေ၀းေန

ျပန္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အဓိကက်တဲ့ သီလကုိ လုေ ံ အာင္ထန ိ ္းၿပီး ဒါနေလးနဲရ ႔ က ံ ာ ဘာ၀နာပါတဲြလက ုိ ၾ္ ကဖုိ႔ အထူးသတိေပး တုက ိ တ ္ န ြ ္းရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ သီလလုမ ံ ွ ဒါနအက်ိဳးေပး ေကာင္းႏုိငသ ္ လုိ သီလလုံမွ

လည္း ဘာ၀နာဉာဏ္ အျဖစ္ျမန္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒါနလုပတ ္ ာ ေကာင္းေပမယ့္ ဒါနတစ္ခတ ု ည္းေတာ့ မေကာင္းႏုင ိ ဘ ္ ူးလုိ႔ ဆုျိ ခင္းျဖစ္ပါတယ္။ သီလ၊ ဘာ၀နာပါတြၾဲ ကဖုိ႔ အသိေပးလုရ ိ င္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဒါနသီလဘာ၀နာ စံပ ု ါေလမွ.. သီလလုရ ံ င္ အပါယ္လၿံု ပီး ဒါနပါရင္ ခ်မ္းသာလာကာ ဘာ၀နာပြားရင္ တဏွာပါးမွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ သီလကုိ အေျခခံတဲ့ ဒါန၊ ဘာ၀နာေတြကုိ အစုံပါေအာင္ လုပႏ ္ ုိငေ ္ အာင္ ႀကိဳးစားသင္ပ ့ ါတယ္။ ဒီလုိ ဒါန၊ သီလ၊ ဘာ၀နာ စုပ ံ ါေလမွ ႀကဳံလာေလသမွ် ဒုကေ ၡ တြက အမွနမ ္ ေသြ အကုနခ ္ ာြ ေလမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အရွင၀ ္ ိစတ ိ ၱ (မနာပဒါယီ)


စိတအ ္ ားျဖည့္ စကားစုေလးမ်ား (၈) လက္သည္ခ်ည္းပဲ အားကုိး၍ မျဖစ္… “လက္သည္ခ်ည္းပဲ အားကုးိ မေနနဲ၊႔ ကုယ ိ က ္ ယ ုိ တ ္ င ုိ လ ္ ည္း ညႇစၾ္ ကဦး”ဆုတ ိ ဲ့ ျမန္မာစကားရွိပါတယ္။ တုက ိ ္႐က ုိ အ ္ ဓိပါၸ ယ္ကေတာ့ မီးဖြားတဲ့ ကုယ ိ ၀ ္ န္ေဆာင္မိခင္ကို ရည္ညန ြ း္ တာ ျဖစ္ေပမယ့္ တစ္ဘက္မွာ လည္း ကုယ ိ ့္အစြမး္ အစနဲ႔ အားထုတမ ္ က ႈ ုိ မျပဳလုပဘ ္ ဲ သူမ်ားကုခ ိ ်ည္း အားကုိးေလ့ ရွသ ိ ူေတြအတြက္ ဥပမာေပး ေျပာဆုေ ိ လ့ရတ ွိ ဲ့ စကားပုေ ံ လး ျဖစ္ပါတယ္။ အားကုးိ လုိ႔ ရမွနး္ သိရင္ အားကုိးတတ္ၾကတဲ့

သတၱ၀ါေတြရဲ႕ သဘာ၀အရ အားကုးိ စရာကုရ ိ ာွ းရင္း အားကုးိ မ်ားၿပီး ကုယ ိ က ္ ယ ုိ တ ္ င ုိ ္ အားထုတမ ္ ႈ နည္းပါး လာတတ္တဲ့အတြက္ ကုယ ိ ့္အားကုယ ိ က ္ းုိ ေစရန္ ရည္ရယ ြ က ္ ာ ဒီစကားပုက ံ ုိ အသုံးျပဳေျပာဆုိ တုက ိ တ ္ န ြ း္

ၾကျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဆုလ ိ တ ုိ ာက ေလာကမွာ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အားကုိးရာဆုတ ိ ာ ရွိရမွာ ျဖစ္ေပမယ့္ အားကုးိ လြနး္ ရင္လည္း ကုယ ိ မ ့္ ာွ ဘာမွ မျဖစ္ပဲ ရွတ ိ တ္တ့အ ဲ တြက္ သူမ်ားကုလ ိ ည္း အားကုးိ ၊ ကုယ ိ ္ ကုယ ိ တ ္ င ုိ လ ္ ည္း အားထုတၾ္ ကဖုိ႔ ဆုလ ိ ရ ုိ င္း ျဖစ္ပါတယ္။ သူမ်ားခ်ည္းပဲ အားကုးိ ေနလုိ႔ မျဖစ္သလုိ၊ နည္းျပ လမ္းညႊနေ ္ ပးႏုိင္ မယ့္ အားကုစ ိ ရာ လက္သည္မရွျိ ပန္ရင္လည္း မျဖစ္တအ ဲ့ တြက္ လက္သည္ရ႕ဲ အကူအညီ ကုိ ရယူရင္း

ကုယ ိ က ္ ယ ုိ တ ္ င ုိ ရ ္ ႕ဲ ညႇစယ ္ မ ူ န ႈ ဲ႔ လုခ ိ ်င္တာကုိ ရေအာင္ႀကိဳးစားရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း သိေစလုရ ိ င္း ျဖစ္ပါတယ္။ လက္သည္ခ်ည္းပဲ အားကုးိ ေနလုိ႔ မျဖစ္ေၾကာင္းနဲ႔ ကုယ ိ က ္ ယ ုိ တ ္ င ုိ လ ္ ည္း ညႇစဖ ္ လ ုိ႔ ုိေၾကာင္း နားလည္ေစလုရ ိ င္း ျဖစ္ပါတယ္။

အားကုိးမလဲပ ြ ါေစနဲ႔… ဒီေန႔ေခတ္မာွ သားသမီးဇနီးမယား၊ စည္းစိမဥ ္ စၥာ၊ ရာထူးဌာနႏၲရေတြကုိ အားကုးိ ေနၾကသူေတြ အမ်ားႀကီး ရွပ ိ ါတယ္။ ေသခ်ာေတြးၾကည္လ ့ က ုိ ရ ္ င္ ကုယ ိ က ္ အားကုိးရပါတယ္ဆတ ုိ ဲ့ သားသမီး ဇနီးမယား၊ စည္းစိမ္ ဥစၥာမ်ားဟာ တဒဂၤ အခုက ိ အ ္ တန္ေ ႔ လာက္ပဲ အားကုးိ လုိ႔ရတဲ့ အရာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီပစၥဳပၸနဘ ္ ၀ မေသခင္ ခဏေလးေလာက္ပဲ အားကုိးလုိ႔ ရႏုင ိ မ ္ ာွ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေတာင္မွ မေသခ်ာပါဘူး။

ကုယ ိ ္အားကုးိ ရတယ္ဆတ ို ဲ့ သားသမီး စည္းစိမ္ဥစၥာေတြဟာ တစ္ခါတစ္ေလ ကုယ ိ ့္အရင္ေတာင္မွ ပ်က္စးီ သြားတတ္ၾကတာေတြ ရွတ ိ တ္ပါတယ္။ ဘယ္အရာမွ မၿမဲတအ ဲ့ တြကေ ္ ၾကာင္လ ့ ည္း ဘာမွပံေ ု သ တြကလ ္ ိ႔ု

မရဘဲ ျဖစ္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အမွနေ ္ တာ့ အားကုိးခ်င္ရင္ သားသမီးစည္းစိမ္ ဥစၥာေတြ အားကုးိ ေနၾကတာ ထက္ ကုယ ိ လ ္ ပ ု တ ္ ဲ့ ကုသလ ို ေ ္ တြကပ ုိ ဲ အားကုိးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ မေသခင္ ကုယ ိ လ ္ ပ ု ္ခတ ဲ့ ဲ့ ကုယ ိ ့္ရ႕ဲ ကံေတြ ကသာ ကုယ ိ ရ ့္ ႕ဲ အရိပသ ္ ဖြယ္ ကုယ ိ ့္ေနာက္ကို လုက ိ ေ ္ နမွာ ျဖစ္ၿပီး ေသၿပီးေနာက္မာွ လည္း ကုယ ိ န ္ အ ဲ႔ တူ

တစ္ခါတည္းပါသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အားကုးိ ရာ အမွနျ္ ဖစ္တ့ဲ ကုသလ ို ေ ္ တြကပ ုိ ဲ တတ္ႏင ုိ သ ္ မွ် ယူေဆာင္ၾကဖုိ႔ တုက ိ တ ္ န ြ း္ ၾကျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

အခ်စ္ဆတ ုိ ာ… လူတစ္ဥးီ နဲ႔ တစ္ဥးီ ၾကားမွာ နားလည္မက ႈ အရမ္းအေရးႀကီးပါတယ္။ နားလည္မမ ႈ ရွရ ိ င္၊ နားလည္မႈ မေပး ႏုင ိ ရ ္ င္ တစ္ဥးီ နဲတ ႔ စ္ဥးီ အၾကာႀကီး ဆက္ဆလ ံ ိ႔ု မရၾကပါဘူး။ အခ်စ္ဆတ ုိ ာ နားလည္ျခင္းပဲလုိ႔ ဆုတ ိ အ ဲ့ တုိငး္ နားလည္မႈ မရွရ ိ င္ ခ်စ္လလ ိ႔ု ည္း မရပါဘူး။ အခ်စ္မရွိရင္ အျပစ္ပဲ ၾကည့တ ္ တ္ပါတယ္။ အျပစ္ၾကည့ၿ္ ပီ ဆုရ ိ င္ေတာ့ နားလည္မလ ႈ ည္း ေပးလုမ ိ႔ ရ ျဖစ္လာတတ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဘယ္ေလာက္ပဲ

အခ်စ္ႀကီးတယ္ပဲ ေျပာေျပာ နားလည္မႈ လဲလ ြ ာၿပီဆရ ို င္ အခ်စ္ေတြလည္း ေလ်ာ့လာတတ္ပါတယ္။


နားလည္ ေပးျခင္းဟာ ခ်စ္ေနျခင္းပဲ ျဖစ္တအ ဲ့ တြက္ အခ်စ္ရည ွ ခ ္ ်င္ရင္ နားလည္မလ ႈ ည္း ရွညေ ္ အာင္

ႀကိဳးစားသင္ပ ့ ါတယ္။ နားလည္မႈ ရွညဖ ္ အ ုိ႔ တြက္ နားလည္မႈ ေပးဖုလ ိ႔ ုိပါတယ္။ နားလည္မရ ႈ ေအာင္ လုပယ ္ ဖ ူ ုိ႔ လုပ ိ ါတယ္။

အစာမေၾက ျဖစ္ၾကတဲခ ့ ါ… တကယ္ေတာ့ ဘယ္သမ ူ ဆုိ တစ္နည္းမဟုတတ ္ စ္နည္း အမွားေလးေတြ လုပမ ္ တ ိ တ္ပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ေလ ေစတနာမပါဘဲ ႐ုတတ ္ ရက္ျဖစ္သြားတတ္တဲ့ အလဲြအေခ်ာ္ေလးေတြ၊ အေျပာမွား၊

အလုပမ ္ ွားေလးေတြ ရွတ ိ တ္ပါတယ္။ အဲဒလ ီ ုိ ရွလ ိ ာတဲအ ့ ခါ သူသက ူ ယ ို က ္ ယ ုိ ္ ကုယ ိ ္ခ်င္စာတရားနဲ႔ နားလည္ေပးႏုင ိ ္ေအာင္ ႀကိဳးစားသင္ပ ့ ါတယ္။ အကယ္၍ သူေ ႔ နရာမွာ ကုယ ိ ဆ ္ ုိရင္လည္း ဒီလျို ဖစ္မမ ိ ာွ ပဲလုိ႔ သူေ ႔ နရာကေန အစားထုးိ ေတြးၾကည့သ ္ င့ပ ္ ါတယ္။ သူမွားသလုိ ကုယ ိ လ ္ ည္းမွားဖူးတတ္တာ ေလးေတြကုိ သတိရၿပီး ခြငလ ့္ တ ႊ ႏ ္ င ုိ ေ ္ အာင္ ႀကိဳးစားသင့ပ ္ ါတယ္။ နားလည္မေ ႈ ပးႏုင ိ ္ေအာင္ အားထုတသ ္ င္ပ ့ ါတယ္။

အဲလမ ုိ မ ွ ဟုတဘ ္ ဲ မွားတတ္တဲ့အေပၚမွာ အျပစ္ေတြပဲ ျမင္ေနမယ္ဆရ ုိ င္ေတာ့ ၾကာရင္ တစ္ဥးီ နဲတ ႔ စ္ဥးီ ၾကား အစာမေၾကမႈေတြ ျဖစ္လာတတ္ပါတယ္။ ကုယ ိ က ္ အစာမေၾကျဖစ္လာရင္ တစ္ဘက္ကလည္း ျပန္ျဖစ္

တတ္ပါတယ္။ ဒီလိန ု ဲ႔ ႏွစဥ ္ းီ ႏွစဘ ္ က္လံးု အစာမေၾကတာေတြမ်ားၿပီး ေနာက္ဆးုံ မွာ မေခၚမေျပာႏုင ိ ၊္ မျမင္ မၾကည္ႏ ့ င ုိ တ ္ ဲ့အထိ ျဖစ္လာကာ အမုနး္ ႀကီးမုန္းတဲအ ့ ထိ ျဖစ္ကန ု တ ္ တ္ပါတယ္။ ဒါဟာ အေသးအဖဲ႕ြ နားလည္မႈ လဲတ ြ ာေလးက စခဲတ ့ ဲ့ ျပႆနာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အစာမေၾက ျဖစ္ၾကရျခင္းရဲ႕

အေၾကာင္းျဖစ္တဲ့ နားလည္မႈ လဲတ ြ ာေလးေတြကုိ ထိပတ ္ က ုိ ္ေတြ႕ဆုျံ ခင္းနဲ႔ ေျဖရွငး္ ၾကဖုိ႔ ဆုၾိ ကျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ပ႒ာန္းဆက္… ပ႒ာန္းဆက္ဆတ ုိ ာ အေၾကာင္းအက်ိဳး ဆက္စပ္မက ႈ ို ေျပာတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဘ၀ ေတြ႕ၾကဆုၾံ က ရတာ ေတြဟာ တကယ္ေတာ့ ပ႒ာန္းဆက္ေၾကာင္ပ ့ ဲ ျဖစ္ပါတယ္။ မေရမတြကႏ ္ င ုိ တ ္ ဲ့ ဘ၀ေတြမွာ ေျပးသြား

က်င္လည္ၾကရတဲ့ သတၱ၀ါေတြအေနနဲ႔ မျဖစ္ဖးူ တဲ့ ဘ၀ဆုတ ိ ာ မရွႏ ိ ုိငပ ္ ါဘူး။ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာ အေဖျဖစ္ခ်င္

လည္း ျဖစ္ခၾဲ့ ကမွာပါ။ အေမျဖစ္ခ်င္လည္း ျဖစ္ခဲ့ၾကမွာပါ။ အစ္ကအ ုိ စ္မ၊ ညီညမ ီ ၊ ဇနီးမယား လင္ေယာက်ာ္း စသျဖင့္ ဘ၀အစုံစမ ုံ ာွ တစ္မ်ိဳးမ်ိဳးေတာ့ ျဖစ္ခဲ့ၾကမွာ ေသခ်ာပါတယ္။ ဒီလုိ အေၾကာင္းတရားေတြ ရွခ ိ ၾဲ့ ကလုိ႔

လည္း ဒီဘ၀မွာ အက်ိဳးတရား အေနနဲ႔ လာဆုျံ ဖစ္ခၾဲ့ ကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ လာဆုတ ံ ဲ့အခါမွာလည္း တစ္ခ်ိဳ႕က အေကာင္းေတြနဲ႔ ဆုၾံ ကေပမယ့္ တစ္ခ်ိဳ႕ မေကာင္းေတြနဲ႔ ဆုၾံ ကရျပန္ပါတယ္။ ဒါကေတာ့ ပ႒ာန္းဆက္

ေကာင္းတဲ့ သူက အေကာင္းဆုမ ံ ာွ ျဖစ္ၿပီး ပ႒ာန္းဆက္ မေကာင္းတဲသ ့ က ူ မေကာင္းဆုံရမယ့္ သေဘာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္လပ ုိ ဲ ဆုဆ ံ ုံ ဒါဟာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ အက်ိဳးျဖစ္တဲ့ သေဘာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီလအ ုိ ေၾကာင္းအက်ိဳးေတြ ျဖစ္ေနၾကတာကုပ ိ ဲ ဒီေခတ္စကားနဲ႔ ပ႒ာန္းဆက္ရေ ွိ နၾကတာလုိ႔ ဆုၾိ ကျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ပ႒ာန္းဆက္ကုိ ျဖတ္ႏင ို မ ္ … ွ ဒီဘ၀မွာ တစ္ဥးီ နဲတ ႔ စ္ဦး ေတြ႕ၾကဆုၾံ ကရတာေတြဟာ အေၾကာင္းအက်ိဳး ဆက္စပ္မႈ ပ႒ာန္းဆက္ေၾကာင့္ ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ဘက္က ျပန္ၾကည့ရ ္ င္လည္း ဒီလုိ ပ႒ာန္းဆက္ေတြ ရွေ ိ နသမွ် ဘ၀မွာ သံသရာရွညမ ္ ႈ

ေတြက ရွေ ိ နၾကဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလုိ အေၾကာင္းတရားေတြ ရွေ ိ နသမွ် အက်ိဳးတရားအေနနဲ႔ ဆင္းရဲေတြ လည္း ရွေ ိ နၾကရဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပ႒ာန္းဆက္ေတြကုိ မျဖတ္ႏိင ု ေ ္ သးသမွ် ေနာက္ထပ္ အဆက္အဆက္


ေတြက ထပ္ထပ္ျဖစ္ေနၾကဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဘ၀မွာ ပ႒ာန္းဆက္ေကာင္းလုိ႔ သူေတာ္ေကာင္းေတြနဲ႔

ေတြ႕သူေတြ ရွၾိ ကသလုိ၊ ပ႒ာန္းဆက္ မေကာင္းတဲအ ့ တြက္ မေကာင္းတဲ့ သူေတြနဲ႔ ေတြ႕ၾကဆုၾံ က ႀကဳံၾကရ သူေတြလည္း ရွေ ိ နၾကေပမယ့္ ဘယ္လလ ုိ ူမ်ိဳးေတြနပ ဲ႔ ဲ ႀကဳံႀကဳံ ပ႒ာန္းဆက္ေတြကုိ မျဖတ္ႏိင ု ေ ္ သးရင္ေတာ့

တစ္ခါျပန္ၿပီး ဆုၾံ ကရဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခါဆုတ ံ ဲ့ အခါမွာေတာ့ အေကာင္းအဆုးိ ေတြနဲ႔ ႀကဳံမႀကဳံဆတ ုိ ာ ေသခ်ာေပါက္ မေျပာႏုင ိ ္ပါဘူး။ အေကာင္းဆုးံ ကေတာ့ အေသခ်ာဆုံးျဖစ္တဲ့ ဒီဘ၀မွာပဲ ပ႒ာန္းဆက္ေတြ ကုိ ျဖတ္ႏိင ု ေ ္ အာင္ ႀကိဳးစားတာ အေကာင္းဆုးံ ပါပဲ။

အေပးအယူ… အေပးအယူ သေဘာဟာ မွနၾ္ ကည့သ ္ လုပ ိ ါပဲ။ မွနၾ္ ကည္တ ့ ဲ့အခါ ကုယ ိ ့္ပရ ုံ ပ ိ ္ ကုယ ိ ္ျပန္ျမင္ရသလုိ အေပး အယူမာွ လည္း ကုယ ိ ေ ္ ပးတာ ကုယ ိ ျ္ ပန္ရတဲ့ သေဘာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကုယ ိ ေ ္ ပးတဲ့အခါ

အေကာင္း ေပးရင္ ကုယ ိ လ ္ ည္းအေကာင္း ရမွာျဖစ္ၿပီး အဆုးိ ေပးရင္ေတာ့ အဆုိးပဲ ျပန္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

ဆုလ ိ တ ုိ ာက ဘယ္သမ ူ ဆုိ အေပးအယူသေဘာမွာ အေပးေကာင္းရင္ အရေကာင္းမွာျဖစ္ၿပီး အေပးဆုးိ ရင္ အရဆုိးမွာပဲလုိ႔ ဆုလ ိ တ ုိ ာပါ။ ဒီေတာ့ကား ရယူခ်င္တသ ဲ့ ူေတြ အေနနဲ႔ ကုယ ိ ယ ္ ခ ူ ်င္တအ ဲ့ ရာဟာ အဆုးိ လား အေကာင္းလားဆုတ ိ ာ စဥ္းစားၿပီး အေကာင္းလုခ ိ ်င္ရင္ေတာ့ ကုယ ိ က ္ အရင္စၿပီး အေကာင္းေပးၾကည့ဖ ္ ုိ႔ ေတာ့ လုိပါတယ္။

ေပးတာဟာယူတာပါပဲ… လူဘ ႔ ၀မွာ လူတစ္ဥးီ တစ္ေယာက္ခ်င္းနဲ႔ ဆက္ဆတ ံ အ ဲ့ ပုင ိ ္းမွာ အေပးအယူ သေဘာက အရမ္း အေရးႀကီး ပါတယ္။ ေပးတယ္ဆတ ုိ ာ ပစၥညး္ ၀တၳဳကိေ ု ပးမွ ေပးတာမဟုတပ ္ ါဘူး။ ေန႔စဥ္ ျပဳမူေနထုိင္ ေျပာဆုေ ိ နၾက

တာ ေတြဟာလည္း တကယ္ေတာ့ အေပးအယူ လုပေ ္ နၾကတာပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ တစ္ဘက္သက ူ ကုယ ိ က ့္ ုိ ေကာင္းေကာင္းမြနမ ္ န ြ ္ ျပဳမူဆက္ဆံ ေျပာဆုေ ိ နထုင ိ ္ ေစခ်င္ရင္ အရင္ဆးုံ ကုယ ိ က ္ ယ ုိ တ ္ င ုိ က ္ အေကာင္း

ေတြနဲ႔ ဆက္ဆျံ ပဖုိ႔ လိပ ု ါတယ္။ တစ္ဘက္က ကုယ ိ က ့္ ုိ ၿပဳံးျပေစခ်င္ရင္ ကုယ ိ က ္ ယ ုိ တ ္ င ုိ က ္ အရင္ၿပဳံးျပေပးဖုိ႔ လုပ ိ ါတယ္။ သူမ်ားက ကုယ ိ က ့္ ုိ အေကာင္းေျပာေစခ်င္ရင္ ကုယ ိ က ္ အရင္ အေကာင္းေျပာေပးရပါတယ္။

သူမ်ားက ကုယ ိ က ့္ ုိအ႐ုအ ိ ေသ အေလးဂ႐ုျပဳေစခ်င္ရင္ ကုယ ိ က ္ ယ ုိ တ ္ င ုိ က ္ အရင္ တစ္ဘက္သားကုိ ႐ုေ ိ သ ေလးစားေပးရပါတယ္။ ဒါဟာ သဘာ၀က်တဲ့ အေပးအယူ သေဘာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အေကာင္းေပးမွ

အေကာင္း ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲလမ ုိ ွ မဟုတဘ ္ ဲ ကုယ ိ က ္ လုခ ိ ်င္တာက အေကာင္းျဖစ္ၿပီး ကုယ ိ က ္ ယ ုိ တ ္ င ုိ ္ ေပးေနတာက အဆုးိ ေတြ ဆုရ ိ င္ေတာ့ ေပးတဲအ ့ တုိငး္ အဆုးိ ပဲ ရေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ေဘာင္မေက်ာ္ပါေစနဲ… ႔ ေဘာင္ဆတ ို ာ အနားသတ္ အကန္စ ႔ ည္းကမ္း သတ္မတ ွ ခ ္ ်က္ကုိ ဆုတ ိ ာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ အထူး သတိျပဳရမွာက ေဘာင္ေတြ ကနားေတြဟာ ပညတ္သတ္မတ ွ ခ ္ ်က္ေတြ ျဖစ္တအ ဲ့ တြက္ ဒီေဘာင္ေတြကုိ

အာ႐ုထ ံ ားေနရင္ အျမင္က်ဥ္းၿပီး အက်ိဳးမႀကီး ျဖစ္တတ္တာေၾကာင့္ ကုယ ိ က ့္ ယ ုိ က ္ ုိ ေဘာင္ခတ္မထားနဲလ ႔ ုိ႔ ဆုလ ိ ာသူေတြ အေနနဲ႔ ေဘာင္ဆတ ို ာ လြတေ ္ ျမာက္မက ႈ ုိ မရေသးသူေတြ အတြက္ အထိနး္ အကြပ္ တစ္ခု

အျဖစ္ လုအ ိ ပ္တဲ့အရာမ်ား ျဖစ္ၿပီး ဒီလိအ ု ပ္ခ်က္ေတြကုိ လ်စ္လ်ဴ႐ႈကာ ေဘာင္ေတြေက်ာ္ လုပမ ္ ရ ိ င္ေတာ့ ပစၥဳပၸန္ သံသရာ ႏွစျ္ ဖာဆုက ိ ်ိဳးေတြပဲ ျဖစ္ေစတတ္တယ္ဆတ ုိ ာ သတိျပဳၾကဖုိ႔ လုပ ိ ါတယ္။

ေဘာင္ေက်ာ္လာၿပီဆရ ုိ င္ အစြနး္ ေရာက္လာတာ ျဖစ္တအ ဲ့ တြက္ အစြနး္ ေရာက္တဲ့ အလုပမ ္ န ွ သ ္ မွ် ဘယ္အလုပမ ္ ွ မေကာင္းဘူးဆုတ ိ ာ မေမ့ၾကဖုိ႔ လုပ ိ ါတယ္။


ဒီလသ ုိ ာဆုရ ိ င္… တစ္ခ်ိဳ႕ေတြ႕ဖူးပါတယ္။ ငယ္ငယ္တန ု း္ ကလည္း ဟုက ိ စ ိ ၥ ဒီကစ ိ ေ ၥ တြေၾကာင့္ အႏွစရ ္ တ ွိ ဲ့ ကုသလ ုိ တ ္ ရား

ေတြမာွ ႀကိဳးစားအားထုတမ ္ ႈ မရွခ ိ သ ဲ့ လုိ အသက္အရြယ္ ႀကီးလာျပန္ေတာ့လည္း ကုယ ိ ဘ ့္ ၀အတြက္၊ ကုယ ိ ့္ သံသရာအတြက္ ႀကိဳးစားအားထုတရ ္ မယ့္ အရာေတြကုိ မလုပႏ ္ င ုိ ေ ္ သးဘဲ ဟုအ ိ တြက္ပရ ူ ၊ ဒီအတြကပ ္ ရ ူ ၊

ဟုမ ိ ာွ ေပ်ာ္ရ၊ ဒီမာွ ေပ်ာ္ရ၊ ဟုဟ ိ ာျဖတ္မရ၊ ဒါျဖတ္မရနဲဘ ႔ ဲ အခ်ိနေ ္ တြကုိ ကုနလ ္ န ြ ေ ္ နၾကတာေတြပါ။ အဲဒလ ီ ုိ ဟုသ ိ ံေယာဇဥ္ ဒီသေ ံ ယာဇဥ္ေတြေၾကာင့္ တကယ္လပ ု ရ ္ မယ့္ ကုသလ ို အ ္ ေရးေတြကုိ မလုပႏ ္ င ုိ ဘ ္ ဲ ေမ့ေမ့ ေလ်ာ့ေလ်ာ့ ေနခဲတ ့ ာေတြဟာ ေသခါနီးက်ေတာ့မွ အားကုိးရာအစစ္ မရွလ ိ ုိ႔ ကုသလ ုိ အ ္ ႏွစ္ေတြ လုပၾ္ က

မယ္ ဆုျိ ပန္ေတာ့ အခ်ိန္ေတြေႏွာင္းၿပီး စိတသ ္ ာြ းတုင ိ ္း ကုယ ိ မ ္ ပါျဖစ္ကာ ေနာက္ဆးုံ ဘ၀ဟာ အႏွစမ ္ ပါဘဲ

အဆုးံ သတ္သာြ းၾကရတဲ့ အျဖစ္နပ ဲ႔ ဲ နိဂးုံ ခ်ဳပ္သြားခဲရ ့ ျပန္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီလိအ ု ျဖစ္မ်ိဳးနဲ႔ မႀကဳံရေအာင္ အခ်ိနရ ္ တ ွိ ုန္း လုပႏ ္ င ုိ ေ ္ နတုနး္ လုပလ ္ ရ ုိ႔ တာ လုပၾ္ ကဖုိ႔ ဆုျိ ခင္းျဖစ္ပါတယ္။ အဲလိမ ု ွ မဟုတရ ္ င္ေတာ့…။

အရွင၀ ္ ိစတ ိ ၱ (မနာပဒါယီ)

စိတအ ္ ားျဖည့္ စကားစုေလးမ်ား (၉) ကုသလ ုိ ေ ္ ကာင္းမႈမာွ အသက္အရြယမ ္ ရွိ… ေကာင္းမႈကသ ု လ ုိ ္ အႏွစသ ္ ာရဆုတ ိ ာ အသက္အရြယ္နဲ႔ မဆုင ိ ဘ ္ ဲ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းရဲ႕ သဒၶါတရားနဲ႔ ရယူလမ ို ၊ႈ ကုယ ိ က ့္ ယ ုိ က ္ ုိ ထိနး္ သိမး္ ျပဳျပင္လမ ုိ ၊ႈ ႀကိဳးစားအားထုတမ ္ ေ ႈ တြနပ ဲ႔ ဲ ရရွႏ ိ င ုိ ေ ္ အာင္ ႀကိဳးစားရတဲ့

အရာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ငယ္တသ ဲ့ ေ ူ တြလည္း ငယ္တအ ဲ့ ေလ်ာက္ ႀကိဳးစားရယူႏင ုိ ၾ္ ကသလုိ ႀကီးတဲသ ့ ေ ူ တြ လည္း ႀကီးတဲ့အေလ်ာက္ ႀကိဳးစားရယူႏင ုိ ၾ္ ကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အသက္ငယ္ေပမယ့္ အသိရၿွိ ပီး ထိနး္ သိမး္ ျပဳျပင္ႏင ုိ မ ္ ယ္ ဆုိရင္ အႏွစရ ္ တ ွိ ဲ့ ဘ၀ျဖစ္ႏင ုိ ၿ္ ပီး အသက္ႀကီးေပမယ့္ အသိမရွိ ႀကိဳးစားအားထုတမ ္ လ ႈ ည္း

မရွဘ ိ ဲ မေကာင္းတဲ့ အလုပေ ္ တြ၊ မေကာင္းတဲ့ အာ႐ုေ ံ တြမွာ ေပ်ာ္ေကာင္းတုနး္ ၊ မုက ိ ္ေကာင္းတုနး္ ဆုရ ိ င္ ေတာ့ ႀကီးၿပီးအႏွစမ ္ ရွ၊ိ အနံမ ႔ ေကာင္းတဲ့ ၾကက္သန ြ န ္ လ ီ ုိ ဘ၀မ်ိဳးပဲ ျဖစ္ေနၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

လမ္းညြနသ ္ န ူ ဲ႔ က်င့္ႀကံသူ… မေကာင္းတဲ့ အလုပေ ္ တြမာွ ေပ်ာ္ေကာင္းေန၊ အသက္အရြယ္ ရလာေပမယ့္ ကုသလ ုိ တ ္ ရားေတြမာွ ႀကိဳးစား အားထုတဖ ္ ုိ႔ သတိမရ ျဖစ္ေနသူေတြကုိ အမ်ားႀကီး ႀကဳံဖူးေနပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ရံ ႀကဳံႀကိဳက္တဲ့အခါမွာ အသိေပးစကား၊ တုက ိ တ ္ ြနး္ စကား ေျပာၾကားေပးေနေပမယ့္ သူတက ုိ႔ ယ ုိ တ ္ င ုိ က ္ သံေ၀ဂမရ၊ သူတိ႔ု

ကုယ ိ တ ္ င ုိ က ္ ကုသလ ုိ တ ္ ရားေတြအေပၚမွာ ရယူလစ ုိ တ ိ မ ္ ရွ၊ိ အားထုတလ ္ စ ို တ ိ ္ မရွဘ ိ ဲ ျဖစ္ေနၾကေလေတာ့ ဘုနး္ ဘုနး္ တုလ ိ႔ ည္း ရသမွ်ေလာက္ပဲ ေဟာေျပာျပဳျပင္ ေပးေနရေတာ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဗုဒဘ ၶ ာသာမွာက

လမ္းညႊနေ ္ ပးသူနဲ႔ လက္ေတြ႕လုက ိ န ္ ာ က်င့္ႀကံသဆ ူ တ ုိ ာ သူအ ႔ လုပပ ္ ဲ သူလပ ု ႏ ္ ုိငတ ္ ာ ျဖစ္လုိ႔ ဘုနး္ ဘုနး္ တုိ႔ အေနနဲက ႔ ေတာ့ လမ္းညြနေ ္ ပး႐ု၊ံ ေဟာေျပာေပး႐ုံ၊ တုက ိ တ ္ န ြ း္ ေပး႐ုေ ံ လာက္ပဲ လုပေ ္ ပးႏုင ိ မ ္ ာွ ျဖစ္ၿပီး လက္ေတြ႕က်င့ႀ္ ကံမႈ အပုိငး္ မွာေတာ့ သူတတ ုိ႔ စ္ဥးီ ခ်င္း အေပၚမွာပဲ မူတည္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

အေကာင္းဆုံးနည္း... လူတိင ု း္ လူတင ုိ း္ တစ္ခါတစ္ေလ ကုယ ိ က ္ ်င္လည္ရတဲ့ ပတ္၀န္းက်င္ အသုင ိ း္ အ၀ုိင္းမွာ ဘယ္လပ ုိ ဲ


ေပါင္းသင္းေနထုင ိ ္ ျပဳျပင္ေပမယ့္ ျပဳျပင္လုိ႔ မရသူမ်ား၊ လုက ိ ေ ္ လ်ာလုိ႔ မရသူမ်ား၊ အဆင္ေျပေအာင္

ဆက္ဆလ ံ ိ႔ု မရသူမ်ား ရွတ ိ တ္ပါတယ္။ အဲဒသ ီ ေ ူ တြေၾကာင့္ ကုယ ိ မ ့္ ာွ စိတပ ္ န္းလူပန္း ျဖစ္ၾကရၿပီး ေန႔စဥ္ႏင ွ ့္ အမွ် သူတက ိ႔ု ုိ အေၾကာင္းျပဳကာ အကုသလ ို မ ္ ်ားသာ ျဖစ္ေနၾကတာကုိ ႀကဳံဖူးၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ပုထဇ ု င္ေတြရ႕ဲ သဘာ၀အရ အဆင္မေျပ ျဖစ္ၾကၿပီဆရ ုိ င္ တဘက္သူ ဘာပဲလပ ု လ ္ ပ ု ၊္ ဘာပဲေျပာေျပာ အေကာင္းျမင္တတ္တဲ့ သေဘာမရွဘ ိ ဲ မေကာင္းဘက္ကပဲ ေတြးေနမိတတ္ပါတယ္။ မေကာင္းအျမင္နဲ႔ မေကာင္းေတြးထင္ေနရင္ မေကာင္းတဲ့ အကုသလ ုိ ပ ္ ဲ ျဖစ္ေနၾကမွာ ျဖစ္တအ ဲ့ တြက္ မခ်စ္မႏွစသ ္ က္သ၊ူ

အဆင္မေျပသူမ်ားနဲ႔ ေရွာင္လမ ဲြ ရ အတူတကြ ေနထုိငရ ္ သူမ်ား အေနနဲ႔ ေန႔စဥ္ႏင ွ အ ့္ မွ် အကုသလ ုိ ္ ျဖစ္ဖပ ုိ႔ ဲ မ်ားေနၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒလ ီ ုိ အခါမ်ိဳးမွာ တဘက္သက ူ ို ကုယ ိ အ ့္ လုက ိ ်၊ ကုယ ိ ့္စတ ိ တ ္ င ုိ း္ က် ျဖစ္ေစဖုိ႔

ႀကိဳးစားမေနဘဲ ကုယ ိ က ္ ယ ုိ တ ္ ိုင္ အကုသလ ုိ ္မျဖစ္ဘဲ ေနႏုင ိ ေ ္ အာင္ပဲ ႀကိဳးစားသင္ပ ့ ါတယ္။ အဆင္မေျပသူ၊ မခ်စ္မႏွစသ ္ က္သ၊ူ ဆုံးမျပဳျပင္လိ႔ု မရသူမ်ားကုိ အကုသလ ုိ ္မျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားရာမွာ အေကာင္းဆုံး နည္းကေတာ့ ဥေပကၡာျပဳလုက ိ ျ္ ခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတန ုိ႔ ဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အေၾကာင္းအရာ မွနသ ္ မွ်

ဘယ္လုိ အေၾကာင္းအရာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ လုက ိ ၿ္ ပီး ခံစားမေနဘဲ လ်စ္လ်ဴ႐ႈကာ သေဗၺသတၱာ ကမၼႆကာလုိ႔ ႏွလးုံ သြငး္ ေနလုက ိ ျ္ ခင္းကသာ ကုသလ ို မ ္ ရေပမယ့္ အကုသလ ုိ ္မျဖစ္တဲ့ အမွနက ္ န္ဆံးု ၊ အေကာင္းဆုးံ နည္းတစ္ခပ ု ဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အေကာင္းျမင္တတ္ပါေစ... တကယ္ေတာ့ အေကာင္းျမင္တတ္ျခင္းဟာ အျပစ္အျဖစ္ သက္သာတယ္ဆတ ုိ ာ အေသအခ်ာပဲ

ျဖစ္ပါတယ္။ ေသခ်ာေတြးၾကည့္ရင္ လူတင ုိ း္ လူတိင ု း္ ကုယ ိ စ ္ အ ီ ားနည္းခ်က္မ်ား ရွတ ိ တ္ၾကတဲအ ့ တြက္ အဲဒအ ီ ားနည္းခ်က္ကို ၾကည့ၿ္ ပီး ဆက္ဆၾံ ကမယ္ဆရ ုိ င္ေတာ့ ဆက္ဆေ ံ ရး အဆင္ေျပဖုိ႔ မလြယလ ္ ပ ွ ါဘူး။ ၿပီးေတာ့ အဆုိးျမင္တတ္တဲ့ အက်င့ေ ္ လးေတြ ရွေ ိ နျပန္တအ ဲ့ ခါ မေကာင္းတဲ့ အေတြးအျမင္က အရင္ဆံးု

ေနရာယူထားတဲ့အတြက္ ဘယ္သက ူ႔ ၾုိ ကည့ၾ္ ကည့္ မေကာင္းတဲအ ့ ခ်က္၊ အားနည္းတဲ့ အခ်က္ကပ ုိ ဲ ေတြ႕ေန ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒလ ီ ုိ အားနည္းခ်က္နဲ႔ မေကာင္းတဲအ ့ ခ်က္ကုိ ၾကည့မ ္ ိမယ္ဆရ ို င္ေတာ့ ကုယ ိ အ ့္ ေနနဲ႔ တဘက္သအ ူ ေပၚ အေကာင္းျမင္ေပးဖုိ႔ မလြယလ ္ ဘ ွ ဲ မေကာင္းတဲ့ အေတြးအျမင္မ်ားနဲ႔ အကုသလ ုိ ္

အျပစ္မ်ားပဲ ျဖစ္ေပၚတတ္တဲ့ သေဘာရွိပါတယ္။ ဒါဟာ အေကာင္းျမင္တတ္တဲ့ အက်င္မ ့ ရွဘ ိ ဲ အဆုးိ ကုသ ိ ာ ၾကည့တ ္ တ္တဲ့အတြကေ ္ ၾကာင္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အေကာင္းျမင္တတ္ရင္ အျပစ္အျဖစ္ သက္သာတဲ့ အတြက္ အေကာင္းျမင္ႏင ုိ ္ေအာင္ ႀကိဳးစားသင္ေ ့ ၾကာင္း ဆုျိ ခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ကုယ ိ အ ့္ လုပ္ကယ ုိ စ ္ စ္ပါ… လူတိင ု း္ လူတင ုိ း္ ကုယ ိ လ ္ ပ ု တ ္ ဲ့ အလုပေ ္ တြ အေပၚမွာ အျပစ္ျဖစ္မျဖစ္ စိစစ္ၾကည့ၾ္ ကဖုိ႔ လိပ ု ါတယ္။

ကုယ ိ လ ္ ပ ု တ ္ ဲ့အလုပဟ ္ ာ ကုယ ိ ့္အတြကေ ္ ရာ သူတပါးအတြကပ ္ ါ အျပစ္ကင္းတယ္၊ အက်ိဳးရွတ ိ ယ္ဆရ ုိ င္ ဒီအလုပဟ ္ ာ ေကာင္းတဲ့အလုပျ္ ဖစ္ၿပီး ကုယ ိ လ ္ ပ ု တ ္ အ ဲ့ လုပဟ ္ ာ ကုယ ိ အ ့္ တြကလ ္ ည္း အက်ိဳးမရွ၊ိ သူမ်ား

အတြကလ ္ ည္း အက်ိဳးမရွတ ိ ဲ့အျပင္ လုပသ ္ မွ် အျပစ္ေတြပဲ ျဖစ္ေနတယ္ဆရ ုိ င္ ဒါဟာ မေကာင္းတဲ့ အလုပပ ္ ဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အလုပတ ္ စ္ခဟ ု ာ ေကာင္းရင္ ကုသလ ုိ ျ္ ဖစ္ၿပီး မေကာင္းရင္ အကုသလ ုိ ျ္ ဖစ္ပါတယ္။

အေကာင္းလုပရ ္ င္ အျပစ္ကင္းၿပီး မေကာင္းလုပရ ္ င္ အျပစ္တင ြ း္ ျဖစ္ေနမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အျပစ္မကင္းဘဲ မေကာင္းက်ိဳးေပးတတ္တဲ့ အကုသလ ို ္ အလုပေ ္ တြကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ၿပီး အျပစ္ကင္းကာ

ေကာင္းက်ိဳးျဖာေစမယ့္ ကုသလ ို အ ္ လုပေ ္ တြမွာ တတ္ႏိင ု သ ္ မွ် ႀကိဳးစားအားထုတၾ္ ကဖုိ႔ တုက ိ တ ္ န ြ း္ ၾကျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။


အက်ိဳးေပးေကာင္းတာ မဟုတ… ္ တစ္ခ်ိဳ႕က အကုသလ ုိ ္နဲ႔ အက်ိဳးေပးတယ္၊ ေလာင္းကစားနဲ႔ အက်ိဳးေပးတယ္လုိ႔ ဆုက ိ ာ အကုသလ ုိ ္အလုပ၊္ မေကာင္းတဲ့ အလုပေ ္ တြကုိ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး လုပေ ္ နတတ္တာ ရွိပါတယ္။ ဒါဟာ အက်ိဳးေပးေကာင္းတာ မဟုတပ ္ ါဘူး။ အက်ိဳးယုတေ ္ နေစတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အျပစ္ေတြ ျဖစ္ေနေစတာ ျဖစ္ပါတယ္။

အခ်ိနမ ္ တန္ေသးတဲ့အတြက္ ဒီအျပစ္ေတြကုိ မခံရေသးေပမယ့္ အခ်ိနတ ္ န္ရင္ေတာ့ ဘုရားလည္း မကယ္ႏင ုိ ေ ္ လာက္ေအာင္ အျပစ္နအ ဲ႔ တူ မေကာင္းက်ိဳးကုိ ခံရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

မရွိတာထက္ မသိတာခက္… “မရွတ ိ ာထက္ မသိတာခက္”ဆုတ ိ ဲ့ ဆု႐ ိ ုိးစကား တစ္ခရ ု ပ ွိ ါတယ္။ ပစၥညး္ ဥစၥာ မရွတ ိ ာထက္ အသိဉာဏ္ မရွတ ိ ာက ပုခ ိ က္တယ္လို႔ ဆုလ ိ တ ုိ ာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာသာတရား ႐ႈေဒါင္က ့ ေျပာမယ္ဆိရ ု င္ မရွတ ိ ာဟာ ဒါနေၾကာင့္ ျဖစ္ၿပီး မသိတာဟာ ပညာေၾကာင္လ ့ ုိ႔ ေျပာႏုင ိ ပ ္ ါတယ္။ ဒါနမပါေတာ့ မရွျိ ဖစ္ေနၿပီး ပညာမပါ ေတာ့ မသိျဖစ္ေနတတ္တဲ့ သေဘာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါနမပါတဲသ ့ ေ ူ တြဟာ ျဖစ္ေလရာဘ၀ေတြမာွ မဲြေန

တတ္ၿပီး ပညာမပါတဲ့ သူေတြကေတာ့ ျဖစ္ေလရာဘ၀မွာ အသိမရွျိ ဖစ္ကာ ေမာဟအေမွာင္ ဖုံးေနတတ္ ပါတယ္။ အမွားကုိ အမွနထ ္ င္၊ အမွနက ္ ုိ အမွားထင္ၿပီး စိတထ ္ င္ရာ လုပေ ္ နမိတတ္ပါတယ္။ ပုဆ ိ းုိ တာက ကုသလ ို က ္ ုိ ကုသလ ို လ ္ ုိ႔ မသိ၊ အကုသလ ို က ္ ုိ အကုသလ ုိ လ ္ ုိ႔ မသိတာက ပုဆ ိ ုိးပါတယ္။

တစ္ျခားအရာေတြမာွ မသိတာထက္ ကုသလ ုိ ္အကုသလ ို က ္ ုိ မသိတာက အဆုးိ ဆုံးျဖစ္ၿပီး အျပစ္ပိႀု ကီး ေၾကာင္း ဗုဒအ ၶ ဘိဓမၼာ သေဘာအရ ေလ့လာ စမ္းစစ္ၾကည့္ႏင ုိ ပ ္ ါတယ္။

မေကာင္းတဲအ ့ လုပရ ္ ႕ဲ သေဘာ… မေကာင္းမႈ အကုသလ ုိ ္ရဲ႕ သေဘာက အဲဒီမေကာင္းတဲ့အလုပက ္ ုိ လုပပ ္ ါမ်ားလာတဲအ ့ ခါ မေကာင္းမႈကုိ

မေကာင္းမႈလုိ႔ မျမင္ေတာ့ဘဲ သာမန္ေန႔စဥ္ ထမင္းစား ေရေသာက္အလုပတ ္ စ္ခု အျဖစ္ ထင္လာတတ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မေကာင္းမႈ အကုသလ ုိ ဟ ္ ာ အေသးေလးဆုၿိ ပီး အထင္မေသးပါနဲလ ႔ ုိ႔ ဗုဒဘ ၶ ရ ု ားရွင္ မိနေ ္႔ တာ္မတ ူ ာ ျဖစ္ပါတယ္။

အကုသလ ုိ အ ္ ားလုးံ ရဲ႕ တရားခံ… မဟုတတ ္ ာကုိ ေျပာတတ္တသ ဲ့ တ ူ စ္ေယာက္ဟာ မလုပႏ ္ င ုိ တ ္ ဲ့ အကုသလ ုိ ဆ ္ တ ုိ ာ မရွဘ ိ ူးလုိ႔ ဆုသ ိ လုိ

ပါးစပ္က မဟုတတ ္ ာေတြ ေျပာလာတတ္ၿပီဆရ ုိ င္ အဲဒသ ီ ဟ ူ ာ မေကာင္းတဲ့ အလုပက ္ လ ုိ ည္း အလြယတ ္ ကူ လုပျ္ ဖစ္တတ္တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘုရားရွငက ္ သားေတာ္ ရာဟုလာကုိ “ခ်စ္သား ရာဟုလာ မုသားဆုလ ိ ်င္ ရယ္ဖယ ြ မ ္ ်ွ ပင္ မေျပာနဲ”႔ လုိ႔ မိနေ ္႔ တာ္မတ ူ ာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို ႏႈတက ္ မ ုိ ေစာင့္စည္းဘဲ

အလြယတ ္ ကူ က်ဴးလြနတ ္ တ္တသ ဲ့ ူေတြဟာ သူစ ႔ ကားနဲသ ႔ က ူ႔ ျုိ ပန္ၿပီး ထိခက ို ေ ္ စကာ စကားေနာက္ တရား ပါကုနတ ္ တ္တအ ဲ့ တြက္ စကားေျပာတဲအ ့ ခါ ေကာင္းတဲတ ့ ရားေတြပါေအာင္ ေျပာဆုၾိ ကဖုိ႔ တုက ိ တ ္ န ြ း္ ၾကျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဘယ္လလ ုိ ျူ ဖစ္ခ်င္လ… ဲ လူဘ ႔ ၀ကုိ ရလာေပမယ့္ ရရွလ ိ ာတဲ့ လူဘ ႔ ၀မွာ ကုယ ိ ရ ့္ ႕ဲ အျပဳအမူ၊ အေျပာအဆုိ၊ အေတြးအႀကံေတြေၾကာင့္ လူဟာ လူငရဲသားလည္း ျဖစ္သာြ းႏုင ိ ္၊ လူၿပိတၱာလည္း ျဖစ္သြားႏုင ိ ၊္ လူတရ ိ စၧာန္လည္း ျဖစ္သာြ းႏုင ိ ္၊ လူသား


စင္စစ္လည္း ျဖစ္ေနႏုင ိ တ ္ ဲ့အတြက္ ဒီလေ ူ လးမ်ိဳးထဲက ကုယ ိ က ္ ဘယ္လုိ လူမ်ိဳးျဖစ္ခ်င္လဆ ဲ တ ုိ ာ ေရြးခ်ယ္ ၿပီး ကုယ ိ ္ျဖစ္ကယ ို ခ ္ ံရတဲ့ ဘ၀မွာ ကုယ ိ ေ ္ ရြးခ်ယ္ရာ ကုယ ိ စ ္ ံရမွာျဖစ္လုိ႔ ေရြးခ်ယ္မႈ မမွားၾကဖုိ႔ ဆုလ ိ ုိရင္း

ျဖစ္ပါတယ္။ ေရြးခ်ယ္မမ ႈ ွားရင္ လူဟာလည္း အဆင္န ့ မ ိ သ ့္ ာြ းတတ္တအ ဲ့ တြက္ အမွနေ ္ ရြးခ်ယ္ၿပီး လူပသ ီ တဲ့ အဆင့္ျမင္လ ့ ျူ ဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကဖုိ႔ တုက ိ တ ္ န ြ း္ လုရ ိ င္း ျဖစ္ပါတယ္။ မေကာင္းတဲ့ အကုသလ ုိ ္ ဒုစ႐ုက ိ ္

မ်ားနဲ႔ ေပ်ာ္ေမြ႕ေနတာေတြေၾကာင့္ လူမပီသတဲလ ့ ူ၊ လူတရ ိ စၧာန္၊ လူၿပိတာၱ စတဲ့ လူေတြဘ၀ကုိ မေရာက္ ေစၾကဘဲ ကုယ ိ က ္ ်င့သ ္ လ ီ နဲ႔ ကုသလ ို သ ္ ုစ႐ုက ိ ္ေတြမာွ ေပ်ာ္ေမြ႕တတ္တဲ့ လူပသ ီ တဲ့ လူစင္စစ္မ်ား ျဖစ္ေအာင္ အသိသတိနဲ႔ ႀကိဳးစားအားထုတၾ္ ကဖုိ႔ အႀကံျပဳလုိရင္း ျဖစ္ပါတယ္။

အရွင၀ ္ ိစတ ိ ၱ (မနာပဒါယီ)

စိတအ ္ ားျဖည့္ စကားစုေလးမ်ား (၁၀) ႐ုပေ ္ ဖာက္ျပန္တဲ့အခါ… ဗုဒစ ၶ ာေပမွာ ႐ုပတ ္ ရား ေဖာက္ျပန္မဟ ႈ ာ ကံ၊ စိတ၊္ ဥတု၊ အာဟာရ ဆုတ ိ ဲ့ အေၾကာင္းတရား ေလးပါးမွာ တစ္ပါးပါးေၾကာင့္ ေဖာက္ျပန္တတ္တယ္လုိ႔ ဆုပ ိ ါတယ္။ သတၱ၀ါတစ္ဥးီ ခ်င္း လုပေ ္ ဆာင္ခတ ဲ့ ဲ့ အတိတက ္ ံ ပစၥဳပၸနက ္ ံေတြေၾကာင့္ ႐ုပတ ္ ရား ေဖာက္ျပန္တတ္သလုိ စိတေ ္ ၾကာင္လ ့ ည္း ေဖာက္ျပန္တတ္ပါတယ္။

ၿပီးေတာ့ ရာသီဥတုေၾကာင္လ ့ ည္း ေဖာက္ျပန္တတ္သလု၊ိ အစားအစာေတြေၾကာင္လ ့ ည္း ေဖာက္ျပန္တတ္ ပါတယ္။ အဓိကကေတာ့ အစားအေသာက္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကုယ ိ က ့္ ယ ုိ က ္ ုိ ဆင္ျခင္ၿပီး စားၾကမယ္ဆရ ို င္ ႐ုပေ ္ ဖာက္ျပန္မက ႈ ုိ သိသသ ိ ာ ကာကြယႏ ္ ုိငပ ္ ါတယ္။ လူအေတာ္မ်ားမ်ား ေရာဂါရၿပီး ႐ုပေ ္ ဖာက္ျပန္ၾက

တာလည္း ဒီအစားအေသာက္ေတြေၾကာင္ပ ့ ဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အစားမေတာ္တစ္လပ ု ္ အသြားမေတာ္ တစ္လမ ွ း္ လုိ႔ ဆုိၾကသလုိ အစာလည္းေဆး၊ ေဆးလည္းအစာလုိ႔ ဆုၾိ ကျခင္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ကံ၊ စိတ၊္ ဥတု၊ အာဟာရဆုတ ိ ဲ့ ဒီတရားေလးပါးကုိ ဉာဏ္နယ ဲ႔ ဥ ွ ၿ္ ပီး ကုယ ိ ႐ ့္ ပ ု ္နအ ဲ႔ ဆင္ေျပမယ့္ အရာေတြကုိ ေရြးခ်ယ္လက ို န ္ ာ က်င့သ ္ းုံ ေနထုင ိ ၾ္ ကမယ္ဆိရ ု င္ ႐ုပတ ္ ရား ေဖာက္ျပန္မက ႈ ို အလြယတ ္ ကူ ထိနး္ သိမး္ ႏုင ိ မ ္ ာွ ျဖစ္ပါတယ္။

စိတေ ္ ဖာက္ျပန္တအ ဲ့ ခါ… စိတေ ္ ဖာက္ျပန္မက ႈ ေတာ့ သတၱ၀ါ အသီးသီးမွာ ရွိေနၾကတဲ့ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ၊ မာန စတဲ့

ကိေလသာ တရားေတြေၾကာင္ပ ့ ဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစတ ိ ေ ္ ဖာက္ျပန္မက ႈ လ ုိ ည္း သမထဘာ၀နာ၊ ၀ိပႆနာ ဘာ၀နာ တရားမ်ားကုိ ႀကိဳးစားအားထုတေ ္ ပးျခင္းျဖင့္ ထိနး္ သိမး္ ျပဳျပင္ ေပးလုရ ိ႔ ပါတယ္။

တရားအားထုတတ ္ ဲ့ အလုပဟ ္ ာ ႀကိဳးစားအားထုတႏ ္ င ုိ ရ ္ င္ အားထုတႏ ္ င ုိ သ ္ ေလာက္ စိတေ ္ ဖာက္ျပန္မက ႈ ို ျပဳျပင္ထန ိ း္ သိမး္ ေပးႏုိငၿ္ ပီး ေနာက္ဆံးု ဉာဏ္စဥ္အျမင္ဆ ့ းုံ ျဖစ္တဲ့ အရဟတၱ မဂ္ဉာဏ္အထိ ေရာက္ရခ ွိ ၿဲ့ ပီ

ဆုရ ိ င္ေတာ့ ဘယ္ေတာ့မွ ေဖာက္ျပန္ျခင္း မရွေ ိ တာ့တဲ့ သႏၲသ ိ ခ ု ကုိ ရရွၾိ ကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒလ ီ ုိ အဆုးံ ပန္းတုင ိ အ ္ ထိ မေရာက္ႏင ုိ ေ ္ သးေပမယ့္ တရားအားထုတျ္ ခင္းျဖင့္ ဒီဘ၀မွာလည္း စိတေ ္ ဖာက္ျပန္မႈ သက္သာေအာင္ လုပႏ ္ င ုိ သ ္ လုိ သံသရာမွာလည္း ခ်မ္းသာသုခကုိ ျဖစ္ေစႏုိငမ ္ ာွ ျဖစ္ပါတယ္။

ေရႊသေဘာနဲ႔ ေရႊမေနာ… စိတမ ္ ာွ အညစ္အေၾကးေတြ မျဖစ္ဖုိ႔ သမထဘာ၀နာ၊ ၀ိပႆနာ ဘာ၀နာ တစ္ခခ ု က ု ုိ ပြားမ်ား အားထုတ္


ၾကဖုိ႔ လုပ ိ ါတယ္။ တရားအားထုတေ ္ နတဲ့ ေယာဂီဟာ စိတအ ္ ညစ္အေၾကးေတြကုိ တုက ိ ဖ ္ ်က္ေနတဲသ ့ ူ

ျဖစ္တယ္လုိ႔ ဆုတ ိ ဲ့အတုင ိ ္း ဘယ္သမ ူ ဆုိ မေကာင္းမႈမွာ ေပ်ာ္ေမြ႕တတ္တဲ့ ကုယ ိ ရ ့္ ႕ဲ စိတက ္ ုိ ဂုဏေ ္ တာ္ပြား ျခင္း၊ ေမတၱာပြားျခင္း စတဲ့ ကမၼ႒ာန္း တစ္ခခ ု က ု ုိ ပြားမ်ားေပးတာတုိ႔ ႐ုပန ္ ာမ္မာွ ျဖစ္ေပၚတတ္တ့ဲ အရာေတြ ကုိ သတိကပ္ၿပီး လုက ိ မ ္ တ ွ ေ ္ ပးတဲ့ သတိပ႒ာန္ ၀ိပႆနာတရား အားထုတေ ္ ပးတာတုိ႔ လုပေ ္ ပးျခင္းျဖင့္

ကုယ ိ ့္စတ ိ က ္ ုိ သန္ရ ႔ င ွ း္ ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကဖုိ႔ လုအ ိ ပ္လပ ွ ါတယ္။ စိတက ္ ို သမထ၊ ၀ိပႆနာ ဘာ၀နာေတြနဲ႔ ထုလ ံ ႊမး္ ထားတဲ့ သူဟာ ကိေလသာ အညစ္အေၾကးေတြရဲ႕ တုက ိ ခ ္ က ုိ ္မက ႈ ုိ ကာကြယၿ္ ပီးသား ျဖစ္တဲ့ အတြက္ သန္ရ ႔ ွင္းၿပီး ခြနအ ္ ားျပည္တ ့ ဲ့ စိတက ္ ုိ ပုိငဆ ္ င ုိ ထ ္ ားတဲ့ ေရႊစတ ိ ပ ္ ုိငရ ္ င ွ မ ္ ်ားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အညစ္အေၾကး ကင္းတဲ့ ေရႊရ႕ဲ သေဘာဟာ လုသ ိ လုိ တန္ဆာဆင္ႏင ုိ သ ္ လုိ အညစ္အေၾကးကင္းတဲ့ မေနာဟာလည္း ကိေလသာကုိ ပယ္ခြာၿပီး လုရ ိ ာကုိ အရယူႏင ုိ တ ္ ဲ့ သေဘာရွတ ိ အ ဲ့ တြက္ တရားဘာ၀နာ တစ္ခခ ု က ု ုိ အားထုတရ ္ င္း ေရႊမေနာပုင ိ ္ရင ွ မ ္ ်ား ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားၾကဖုိ႔ပဲ ရွပ ိ ါေတာ့တယ္။

ရက္ရာဇာ၊ ျပႆဒါး… ေကာင္းတဲ့အလုပက ္ ုိ လုပတ ္ ဲ့အခါေတြဟာ ေကာင္းတဲအ ့ ခါ၊ ေကာင္းတဲရ ့ က္ေကာင္း ရက္ျမတ္မ်ား ျဖစ္တဲ့ အတြက္ အခ်ိန္မေရြး၊ ေနရာမေရြး လုပဖ ္ လ ုိ႔ ုိေၾကာင္းနဲ႔ မေကာင္းတဲ့အလုပ္ လုပေ ္ နတဲအ ့ ခါေတြဟာ

ဘယ္လုိ အခ်ိန၊္ ဘယ္လရ ုိ က္မ်ိဳးမွာ ေရြးၿပီးလုပလ ္ ပ ု ္ မေကာင္းတဲ့ ျပႆဒါးမ်ားပဲ ျဖစ္ေနမွာျဖစ္လုိ႔ အခ်ိန္ မေရြး၊ ေနရာမေရြး မလုပဘ ္ ဲ ေနႏုင ိ ္ေအာင္ ႀကိဳးစားဖုလ ိ႔ ေ ုိ ၾကာင္း ဆုလ ိ ရ ုိ င္း ျဖစ္ပါတယ္။

ေကာင္းမႈကသ ု လ ို မ ္ ာွ ျပႆဒါးဆုတ ိ ာ မရွသ ိ လုိ မေကာင္းမႈ အကုသလ ုိ မ ္ ာွ လည္း ရက္ရာဇာဆုတ ိ ာ မရွတ ိ ဲ့ အတြက္ ရက္ရာဇာ၊ ျပႆဒါးဆုတ ိ ာေတြဟာ ကုယ ိ က ္ ယ ုိ တ ္ င ုိ ရ ္ ဲ႕ ေရြးခ်ယ္လပ ု က ္ ိင ု မ ္ မ ႈ ်ားသာ ျဖစ္ေၾကာင္း

သိေစလုရ ိ င္း ျဖစ္ပါတယ္။ ကုယ ိ က ္ အၿမဲရက္ရာဇာေတြပဲ ျဖစ္ခ်င္တယ္ဆရ ုိ င္ ေကာင္းတာေတြကို လုပေ ္ နဖုိ႔ လုၿိ ပီး ရက္ေကာင္းရက္ျမတ္ေတြ မလုိခ်င္ဘးူ ဆုရ ိ င္ေတာ့ မေကာင္းတဲအ ့ လုပေ ္ တြနဲ႔ ေနလုက ိ

ေနႏုင ိ ္ေၾကာင္းနဲ႔ အရာရာမွာ ကုယ ိ ့္ရ႕ဲ ေရြးခ်ယ္မသ ႈ ာ အဓိကက်တယ္ဆတ ုိ ာ သေဘာေပါက္ေစလုရ ိ င္း ျဖစ္ပါတယ္။

အျပစ္ျမင္၍ အျပစ္ျပင္ပါ… ေသခ်ာေတြးၾကည့ရ ္ င္ ေလာကမွာ ျပည့္စတ ုံ ဲ့ သူဆတ ုိ ာ တစ္ေယာက္မွ မရွသ ိ လုိ၊ အျပစ္မလုပဖ ္ းူ ၊ မမွားဖူး တဲ့ သူဆတ ို ာလည္း မရွိပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ အျပစ္ကုိ မျမင္သေ ူ တြ၊ အျပစ္ကို အျပစ္လုိ႔ သိေအာင္ ညြနျ္ ပ ေပးမယ္သ ့ ူ မရွသ ိ ေ ူ တြကေတာ့ အမ်ားႀကီး ရွပ ိ ါတယ္။ ၿပီးေတာ့ အျပစ္ကုိ ညြနျ္ ပသူေတြ ရွေ ိ ပမယ့္ အဲဒီ အျပစ္ကုိ ၀န္ခၿံ ပီး ေနာင္မျဖစ္ေအာင္ ျပဳျပင္ႏင ုိ တ ္ ဲ့ သူေတြလည္း ထင္သေလာက္ မရွၾိ ကျပန္ပါဘူး။

ပုဆ ိ းုိ တာက အျပစ္ကို ေျပာဆုဆ ိ းုံ မေပးဖုိ႔ ဖိတၾ္ ကားေျပာဆုႏ ိ င ုိ တ ္ သ ဲ့ တၱိ မရွသ ိ ေ ူ တြ၊ အျပစ္ကို ျပသ ေျပာဆုိ လာရင္ ေက်ေက်နပ္နပ္နဲ႔ ေက်းဇူးတင္စာြ လက္ခႏ ံ ုိငတ ္ သ ဲ့ တိၱ မရွသ ိ ေ ူ တြ မ်ားေနတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အျပစ္ကုိ ေျပာျပလာရင္ ေက်းဇူးတင္စာြ လက္ခၿံ ပီး ေနာင္မျဖစ္ေအာင္ ကုယ ိ က ့္ ယ ုိ က ္ ုိ ထိနး္ သိမး္ ေနထုိင္၊ ျပဳျပင္မယ္ဆတ ို ဲ့ ခံယခ ူ ်က္ မရွလ ိ က ုိ႔ ေတာ့ ေလာကႀကီးမွာ သတၱ၀ါေတြဟာ တစ္ေယာက္နတ ဲ႔ စ္ေယာက္

ဘယ္ေတာ့မွ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ ေနထုင ိ ႏ ္ ုိငၾ္ ကမွာ မဟုတပ ္ ါဘူး။ အျပစ္ျပသူကလည္း အျပစ္ခ်ဖုိ႔ ႀကိဳးစားေန၊ အျပစ္အျပခံရသူကလည္း အျပစ္ကုိ မခံယဘ ူ ဲ ျပန္လန ွ အ ္ ျပစ္ပခ ုံ ်ဖုိ႔ ႀကိဳးစားေနလုက ိ႔ ေတာ့ ဘုရားရွင္ ညြနျ္ ပ တဲ့ ခ်မ္းခ်မ္းသာသာ ေနထုိငႏ ္ င ုိ ေ ္ ရးနဲ႔ အေ၀းႀကီးေ၀းေနၾကဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

အျပစ္ျပသူ ဆရာဟူေလာ့…


တကယ္ေတာ့ အမွားမ်ားတတ္တဲ့ ပုထဇ ု ဥ္ပဂ ု ဳိၢ လ္ေတြအတြက္ အျပစ္ကို ျပသေျပာဆုိ ေပးမယ္သ ့ ူ ရွိေနတာ

ကုက ိ ေနတတ္မယ္ဆိရ ု င္ ေက်နပ္စရာ ျဖစ္ေနတာပါ။ ယူတတ္မယ္ဆရ ို င္ အပူသက္သာစရာ ျဖစ္ေနတာပါ။ ေျမာက္ပင္ၿ့ ပီး ေပါင္းသင္းစားေသာက္ကာ အျပစ္တစ္ခခ ု ု ျဖစ္လာတဲ့အခါမွ ကုယ ိ အ ့္ ေပၚပုခ ံ ်ၿပီး ေရွာင္ထက ြ ္ သြားတတ္တဲ့ သူေတြအမ်ားႀကီး ရွိေနတာထက္စာရင္ အမွားကုေ ိ ထာက္ကာ အျပစ္ကို ျပသ လမ္းညႊန္ ေပးတဲသ ့ ူ တစ္ေယာက္ႏစ ွ ေ ္ ယာက္ ရွေ ိ နတာက ပုၿိ ပီးဘ၀ကုိ ျမင္ေ ့ စတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေရွးက

သူေတာ္ေကာင္းႀကီးမ်ားဆုရ ိ င္ အျပစ္ကေ ုိ ထာက္ျပ ေျပာဆုေ ိ ပးတတ္တဲ့ ဆရာမ်ားနဲ႔ မ်ားမ်ားေတြ႕ဆုံ ရပါလိ၏ ု လုေ ိ႔ တာင္ ေတာင္းဆုျပဳၾကတယ္လုိ႔ ဆုပ ိ ါတယ္။ မသိမအ ႈ ားႀကီးတတ္တဲ့ ပုထဇ ု ဥ္ေတြမာွ မသိတာ ကုိ သိေအာင္ျပသေပးတဲသ ့ ူ ရွေ ိ နတာဟာ ဘ၀မွာ ဂုဏယ ္ စ ူ ရာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အဆင္မေျပ ျဖစ္ၾကရာ၀ယ္… ဒီေန႔ေခတ္ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား တစ္ဦးနဲတ ႔ စ္ဦး အဆင္မေျပမႈမ်ားႏွင့္ ျငင္းခုံခက ုိ ရ ္ န္ျဖစ္မမ ႈ ်ား အျဖစ္မ်ား

ၾကျခင္းဟာ ေမတၱာတရား ေခါင္းပါးၾကတဲ့ အတြကေ ္ ၾကာင္ပ ့ ဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ဥးီ နဲတ ႔ စ္ဥးီ ေမတၱာမရွိၾကတဲ့ အခါ ခ်စ္တာလည္း မရွၾိ ကဘဲ သစၥာပါ မသိၾကတဲအ ့ ထိ ျဖစ္ကန ု တ ္ တ္ပါတယ္။ အတူေနတဲ့ သူအခ်င္းခ်င္း အက်ိဳးလုလ ိ ားမႈ ေမတၱာ ကင္းလာၾကတဲအ ့ ခါ အဆုးိ ကုသ ိ ာ ျဖစ္ေစတတ္ၾကပါတယ္။

တစ္ဥးီ တစ္ေယာက္အေပၚမွာ ေမတၱာမရွိ ျဖစ္လာတဲအ ့ ခါ အဲဒသ ီ ဘ ူ ယ္လပ ို ဲ ေကာင္းေနပါေစ အေကာင္း မျမင္တတ္ဘဲ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ အေကာင္းမျမင္ရင္ မေကာင္းထင္တတ္ၿပီး အေစာင္းအျမင္နဲ႔

မေပါင္းခ်င္တဲ့ အထိ ျဖစ္လာတတ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ေမတၱာ တရားမရွတ ိ ဲ့ အတြကပ ္ ဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေမတၱာတရား မေခါင္းပါးၾကဖုိ႔ ဆုျိ ခင္းျဖစ္ပါတယ္။

အေ၀းအနီး အေရးမႀကီးပါ။ အေရးႀကီးသည္မာွ နီးတက်က္က်က္ ေ၀းတစ္သက္လိ႔ု ျမန္မာစကားပုမ ံ ွာ ဆုထ ိ ားေပမယ့္ လူအေတာ္မ်ားမ်ား တစ္ဥးီ ႏွင့္

တစ္ဥးီ ၾကား အဆင္မေျပ ျဖစ္ၾကရျခင္းဟာ တကယ္ေတာ့ အနီးမွာ အတူတကြ ရွေ ိ နၾကတဲ့ အတြကေ ္ ၾကာင့္ မဟုတသ ္ လုိ အစဥ္ေျပေနၾကျခင္းဟာလည္း အေ၀းမွာ ရွေ ိ နၾကတဲ့ အတြကေ ္ ၾကာင့္ မဟုတဘ ္ ဲ တစ္ဥးီ ခ်င္းမွာ ရွေ ိ နၾကတဲ့ ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟ၊ မာန၊ ဣႆာ၊ မစၧရယ ိ စတဲ့ တရားမ်ား အားႀကီးလာမႈနဲ႔ ၿငိမး္ ခ်မ္းမႈကို ျဖစ္ေစတတ္တဲ့ ေမတၱာတရား ေခါင္းပါးလာမႈမ်ားေၾကာင့္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေမတၱာတရား

မရွၾိ ကရင္ လူအခ်င္းခ်င္း ၿပိဳင္ဆိင ု လ ္ ာတတ္ၿပီး ၿပိဳင္ဆိင ု လ ္ ာရင္ အႏုင ိ ရ ္ လုမ ိ လ ႈ ည္း အားႀကီးလာတတ္တဲ့ အတြက္ သူက ႔ ယ ုိ ႏ ္ ပ ွိ ္ ကုယ ိ သ ့္ ႏ ူ ပ ွိ က ္ ာ ၿပိဳင္လာျခင္းေၾကာင့္ မညီညတ ြ မ ္ က ႈ ုိ ပုမ ိ ျုိ ဖစ္ေစတတ္ပါတယ္။

ေမတၱာတရား ထားႏုင ိ ၾ္ ကမယ္ဆရ ို င္ေတာ့ အခ်င္းခ်င္း ႏွိပစ ္ က္ျခင္းကင္းကာ ၿငိမး္ ခ်မ္းျခင္းကုိ ျဖစ္ေစမွာ အမွနပ ္ ဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အေ၀းအနီးဟာ အေရးမႀကီးဘဲ ေမတၱာတရားသာ အေရးႀကီးေၾကာင္း ဆုျိ ခင္းျဖစ္ပါတယ္။

အေကာင္းျမင္တတ္ပါေစ... အေကာင္းျမင္တတ္ရင္ အဲဒီအခုက ိ ္အတန္မ ႔ ွာ အကုသလ ို အ ္ ျဖစ္ သက္သာမွာ အမွနပ ္ ဲျဖစ္ပါတယ္။

ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ အေကာင္းဘက္က ႐ႈျမင္တတ္တအ ဲ့ တြက္ ကုယ ိ စ ္ တ ိ ္မွာလည္း အရင္ဆံးု ေကာင္းတဲစ ့ တ ိ ္မ်ား ျဖစ္ေပၚေနတတ္ပါတယ္။ အဆုးိ ျမင္တတ္တဲ့ သူတစ္ေယာက္ဟာ အရာရာကုိ အဆုးိ ဘက္ကပဲ ၾကည့္ေလ့

ရွတ ိ တ္တအ ဲ့ တြက္ သူ၏စိတမ ္ ာွ လည္း အဆုးိ မ်ား၊ မေကာင္းတဲ့ အေတြးမ်ားပဲ လႊမး္ မုးိ ထားၿပီး သူကယ ုိ တ ္ င ုိ ္ ပဲ အကုသလ ို ္ အျပစ္မ်ား ျဖစ္ေနတတ္တဲ့ သေဘာရွတ ိ တ္ပါတယ္။ အေကာင္းဘက္က ႐ႈတတ္သက ူ ေတာ့


အေတြးေကာင္း၊ အျမင္ေကာင္းမ်ားနဲ႔ ျမင္တတ္ၾကည့တ ္ တ္တအ ဲ့ တြက္ သူသႏၲာန္တင ြ ္မွာ ေကာင္းတဲ့

စိတထ ္ ားမ်ား ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။ အမွားကုိ အမွနျ္ ဖစ္ေအာင္ ၾကည့တ ္ တ္တဲ့ သေဘာမ်ိဳးမဟုတဘ ္ ဲ ကုယ ိ က ့္ ယ ုိ က ္ ုိ အျပစ္မျဖစ္ေအာင္ သူတပါးရဲ႕ ေကာင္းကြက္ေလးေတြကုိ ရွာၾကည့တ ္ တ္တဲ့ အေလ့အက်င့္ မ်ိဳးကုိ ေလ့က်င့ေ ္ လ့ရတ ွိ ဲ့ သူဟာ အမွနပ ္ ဲ အေကာင္းျမင္တတ္သူ ျဖစ္ၿပီး အကုသလ ို ္ အျဖစ္နည္းသူ

တစ္ေယာက္ ျဖစ္ႏိင ု ပ ္ ါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လူတင ို း္ လူတင ုိ း္ ေကာင္းကြကေ ္ လးမ်ား တစ္ခမ ု ဟုတ္ တစ္ခု

ရွေ ိ နတတ္တာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အဲဒေ ီ ကာင္းကြကေ ္ လးေတကုိ ရွာၿပီး ကုယ ိ က ့္ ယ ုိ က ္ ုိ အျပစ္မျဖစ္ေအာင္ ၾကည့တ ္ တ္ျမင္တတ္၊ ႏွလးုံ သြငး္ တတ္ဖုိ႔ လုေ ိ ၾကာင္း တုက ိ တ ္ န ြ ္းၾကျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

စြမ္းလုိ႔ မ, ျခင္းျဖစ္... ျမန္မာစကားပုမ ံ ာွ “လူမင္းဘုနး္ ႀကီးလွ်င္ နတ္မင္းမေနႏုိင္” ဆုတ ိ ဲ့ စကားရွသ ိ လုိ “လူမစြမး္ နတ္မ”ဆုတ ိ ဲ့ စကားလည္း ရွိပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ လူမစြမ္းနတ္မဆုတ ိ ဲ့ စကားဟာ လူမစြမး္ လုမ ိ႔ ဟုတပ ္ ါဘူး။

နတ္ကေတာင္ မ,ေပးရတယ္ ဆုက ိ တည္းက အစြမး္ တစ္ခခ ု ု ရွေ ိ နလုပ ိ႔ ဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအစြမး္ ကေတာ့ တျခားအစြမ္းမဟုတပ ္ ါဘူး။ ပုညဆုတ ိ ဲ့ ကုသလ ုိ ္အစြမး္ ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကုသလ ုိ ္အားႀကီးရင္ လူလည္း

မေနႏုိငသ ္ လုိ နတ္လည္းမေနႏုင ိ ပ ္ ါဘူး။ ကုသလ ုိ ္ရတ ွိ သ ဲ့ က ူ ုိ လူလည္းေစာင္ေ ့ ရွာက္သလုိ နတ္လည္း ေစာင္ေ ့ ရွာက္ပါတယ္။ ဒီထက္ တစ္ဆင္တ ့ က္လုိ႔ ပါရမီရတ ွိ ဲ့ ကုသလ ုိ ္မ်ားသူ ျဖစ္မယ္ဆရ ို င္ေတာ့ ဘုရားရွင္ မ်ား ကုယ ိ ေ ္ တာင္တင ုိ ္ ၾကြေရာက္ၿပီး ခ်ီးေျမႇာက္ေပးရပါတယ္။ ဒါဟာ သူကယ ို တ ္ ုိင္ ျပဳလုပခ ္ တ ဲ့ ဲ့ ကုသလ ုိ ္

အစုမ်ားေၾကာင္ပ ့ ဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ နတ္မ,တယ္ဆတ ုိ ာ ကုသလ ုိ အ ္ ားႀကီးတဲ့ သူမ်ားကုိပဲ မ,ေလ့ရတ ွိ ဲ့ အတြက္ နတ္မ,ေစခ်င္ရင္ ကုသလ ုိ ေ ္ ကာင္းမႈ မ်ားမ်ားျပဳၾကပါလုိ႔ ဆုၾိ ကျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

အရွင၀ ္ ိစတ ိ ၱ (မနာပဒါယီ)

http://www.venvicitta.com/

စိတ္အားျဖည့္ စကားစုေလးမ်ား  

ရားထူဌာနႏၲရေတြ ၿမဲဖုိ႔အတြက္ ေဗဒင္၊ ဓာတ္႐ုိက္ဓာတ္ဆင္ေတြ မလုိပါဘူး။ ကိုယ္ကုိယ္တုိင္ပဲ လုိပါတယ္။ ကုိယ့္ရဲ အက်င့္သီလၿမဲဖုိ႔ပဲ လုိပါတယ္။ ကုိယ္က်င...

စိတ္အားျဖည့္ စကားစုေလးမ်ား  

ရားထူဌာနႏၲရေတြ ၿမဲဖုိ႔အတြက္ ေဗဒင္၊ ဓာတ္႐ုိက္ဓာတ္ဆင္ေတြ မလုိပါဘူး။ ကိုယ္ကုိယ္တုိင္ပဲ လုိပါတယ္။ ကုိယ့္ရဲ အက်င့္သီလၿမဲဖုိ႔ပဲ လုိပါတယ္။ ကုိယ္က်င...

Advertisement