Page 1

ဗုဒဘ ၶ ာသာအျဖစ္မပ ွ ်က္ဆးီ ပုႏ ံ င ွ သ ့္ ရဏဂုအ ံ ေၾကာင္း

ဗုဒဘ ၶ ာသာအျဖစ္မွ ပ်က္စးီ ပုံ (က)သရဏဂုပ ံ ်က္စးီ ျခင္း၊(ခ) အယူဝါဒပ်က္စးီ ျခင္းဆုျိ ပီး ၂ မ်ဳိးရွပ ိ ါတယ္။

(က) သရဏဂုံပ်က္စးီ ျခင္း သရဏဂုံ ပ်က္စးီ ျခင္းဆုတ ိ ာက ဘုရား တရား သံဃာ ရတနာသုံးပါးသည္ ကုးိ ကြယအ ္ ားထားရာ

ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သရဏ မည္ပါတယ္။ ထုသ ိ ရဏေပၚတြင္ ေတြေဝ ယုမ ံ ာွ းမွဳ မရွပ ိ ဲ ၾကည္ညဳိ ေလးျမတ္ ဆည္းကပ္ ကုးိ ကြယေ ္ သာ သဒၶါ ပညာ စသည့္ ကုသလ ို စ ္ တ ိ မ ္ ်ားသည္ သရဏဂုမ ံ ည္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သရဏဂုဆ ံ တ ုိ ာ ဘုရား တရား သံဃာ ရတနာသုးံ ပါးအေပၚ ေတြေဝ ယုံမွားမွဳ မရွပ ိ ဲ သဒၶါ ပညာ ဦးစီးျပီး ဆည္းကပ္ ကုးိ ကြယျ္ ခင္းကုိ ေခၚတာပါ။ (တနည္း) သရဏ ဆုသ ိ ည္မာွ ေဘးအႏၲရာယ္ကုိ တားဆီး ကာကြယ္ ေပးတတ္ေသာ၊ ပယ္ေဖ်ာက္ေပးတတ္ေသာ အရာ/ပုဂဳၢိ လ္ ဟု အဓိပါၸ ယ္ရေပသည္။ ေဘးအႏၱရာယ္ဆသ ို ည္မွာ

1. ၀ဋ္ေဘး (ကိေလသာ၀ဋ္၊ ကမၼ၀ဋ္၊ ၀ိပါက၀ဋ္) 2. စိတပ ္ ေ ူ လာင္မႈ 3. ကုယ ိ ဆ ္ င္းရဲမႈ

4. ဒုဂတ ၢ ဘ ိ ဆ ံု င္းရဲမႈ တုက ိ႔ ုိ ဆုလ ိ သ ုိ ည္။

ထု(ိ ၄)မ်ဳိးေသာ ပင္ပန္းဆင္းရဲမတ ႈ ုိ႕ကုိ ပယ္ေဖ်ာက္ေပးတတ္ေသာ၊ တားဆီးကာကြယ္ ေပးတတ္ေသာ အရာ/ပုဂဳၢိ လ္ သည္ သရဏ ျဖစ္ေပ၏။


တနည္းအားျဖင့္ ကိေလသာ စိတအ ္ ပူတက ိ႔ု ုိ သက္သာ ေလ်ာ့ပါးသြားေစမွသာလ်င္ သရဏ ျဖစ္ေပသည္။ ထုေ ိ႔ ၾကာင့္ သရဏ ဆုသ ိ ည္မွာ ကုိးကြယရ ္ ာပင္ျဖစ္၏။

ထုသ ိ ုိ႔ (၄)မ်ဳိးေသာ ပင္ပန္းဆင္းရဲမႈ စိတပ ္ ေ ူ လာင္မႈ တုက ိ႔ ုိ မသက္သာေစႏုိငေ ္ သာ၊ ကာကြယ္

တားဆီးျခင္းငွာ မစြမး္ ႏုင ိ ္ေသာ အရာတုသ ိ႔ ည္ သရဏ မမည္ေပ။ သရဏ မျဖစ္လ်င္ ကုိးကြယရ ္ န္မထုက ိ ၊္ ၾကည္ညိဳရန္ မထုက ိ ေ ္ ပ။ ကုးိ ကြယရ ္ ာ မျဖစ္ေပ။ ထုသ ိ ရဏဂုသ ံ ည္ ေလာကီ သရဏဂုႏ ံ င ွ ့္ ေလာကုတရ ၱ ာ

သရဏဂုံ ဆုျိ ပီးေတာ့ ႏွစမ ္ ်ဳိးရွိပါတယ္။ ေလာကုတရ ၱ ာ သရဏဂုံ ဆုသ ိ ည္မွာ သစၥာေလးပါးကုိ သိျမင္ျပီးသူ ၏ သႏၲာန္၌ျဖစ္ေသာ ရတနာသုးံ ပါးအေပၚ ကုးိ ကြယဆ ္ ည္းကပ္ေသာ စိတျ္ ဖစ္၏။ သစၥာသိသ၏ ူ သရဏဂုံ ျဖစ္သည္။ ေလာကုတရ ၱ ာ သရဏဂုသ ံ ည္ ပ်က္စးီ ျခင္းမရွ၊ိ ညစ္ညဴးျခင္းလည္း မရွေ ိ တာ့ေပ။ မဂ္စတ ိ ႏ ္ ွင့္

အတူတျူ ဖစ္ေသာ ရတနာသုးံ ပါးအေပၚ ကုးိ ကြယ္ ဆည္းကပ္တစ ဲ့ တ ိ ္ ျဖစ္ေပသည္။ ထုေ ိ႔ ၾကာင့္ အရိယာ

ပုဂဳၢိ လ္ျဖစ္မသ ွ ာလ်င္ ေလာကုတရ ၱ ာ သရဏဂုက ံ ုိ ရေပမည္။ ပုထဇ ု ဥ္အျဖစ္ႏင ွ ့္ ဘယ္ေသာအခါမွ မရႏုိငေ ္ ပ မျဖစ္ႏင ုိ ေ ္ ပ။ ေလာကုတရ ၱ ာ သရဏဂုသ ံ ည္ ရတနာသုံးပါးအေပၚ ေတြေဝျခင္း ယုမ ံ ာွ းျခင္း မရွေ ိ တာ့

ေသာေၾကာင့္ အထူးေဆာက္တည္စရာ မလုပ ိ ါပဲ အလုလ ိ တ ုိ ည္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ သရဏဂုလ ံ ုိ႕ေခၚတာပါ။ ေလာကီ သရဏဂုက ံ ်ေတာ့ ကုိးကြယဆ ္ ည္းကပ္ပေ ုံ လးမ်ဳိးရွပ ိ ါတယ္။ အဲဒါဘာေတြလလ ဲ ဆ ုိ႔ ေ ုိ တာ့

(၁)။ မိမက ိ ယ ုိ က ္ ုိ ရတနာသုံးပါးအား အပ္ႏင ွ း္ ျခင္း (အတၱသႏ႖ယ ိ ်ာတန သရဏဂု)ံ ဆုလ ိ တ ုိ ာက မိမရ ိ ဲ့

ဘဝကုိ ရတနာသုးံ ပါးအား စြနလ ္႔ ွဴျပီး ကုးိ ကြယဆ ္ ည္းကပ္ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ရာထူး စည္းစိမ္ အာဏာ ဘယ္လအ ုိ ေရးနဲ ပ ့ ၾဲ ကုံၾကုံ မိမအ ိ သက္သာ အေသခံမည္၊ ရတနာသုးံ ပါးကုိ မစြနပ ္႔ ဲ အသက္ထက္ဆးံု ဆည္းကပ္ ကုးိ ကြယမ ္ ဳွ ကုိ ေခၚတာပါ။

(၂)။ မိမက ိ ယ ုိ က ္ ုိ ရတနာသုံးပါသည္သာလွ်င္ ကုးိ ကြယလ ္ ေ ဲ လ်ာင္းရာ ရွတ ိ ယ္ (သုမ ိ႔ ဟုတ)္ ရတနာသုးံ ပါး အေပၚလုံးဝအားကုးိ အားထားျပဳျခင္း (တပၸရာယဏတာ သရဏဂု)ံ ။ ဆုလ ိ တ ုိ ာက ရတနာသုံးပါမွတစ္ပါး အျခားကုိးကြယရ ္ ာ လဲေလ်ာင္းရာ ဆည္းကပ္ရာ (နတ္ ျဗဟၼာ ဖန္ဆင္းရွင္ ဘုိးေတာ္စသည္) ျဖင့္

ဆည္းကပ္ ကိးု ကြယရ ္ ာ မရွဘ ိ ူး၊ ရတနာသုးံ ပါသည္သာလွ်င္ ကုိးကြယရ ္ ာအစစ္ ျဖစ္တယ္လုိ႔ သဒၶါ ပညာ ဦးစီးတဲ့ ကုးိ ကြယမ ္ ဳွ ကုိ ေခၚတာပါ။

(၃)။ မိမက ိ ယ ုိ က ္ ုိ ရတနာသုံးပါးရဲ့ တပည္သ ့ ားအျဖစ္ကုိ ခံယျူ ခင္း (သိႆဘာဝူပဂမဏ သရဏဂု)ံ ၊ ဆုလ ိ တ ုိ ာက ရတနာသုံးပါးသည္သာလွ်င္ သံသရာဝဋ္ ဆင္းရဲမွ ထြကေ ္ ျမာက္ရာအတြက္ စစ္မန ွ ္ေသာ နည္းမွန္ လမ္းမွန္ ဆရာျဖစ္တယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ရတနာသုံးပါးရဲ့ တပည့္အျဖစ္ မိမက ိ ယ ုိ က ္ ုိ ခံယျူ ပီး ကုးိ ကြယျ္ ခင္းကုိ ဆုလ ိ တ ုိ ာပါ။ (၄)။ ရတနာသုးံ ပါးအား ဝပ္တြားခယ မိမက ိ ယ ို က ္ ုိ ႏွပ ိ ခ ္ ်ျပီး အလြနရ ္ ုိေသေသာ အျခင္းအရာကုိ ျပသျခင္း။ (ပဏိပါတ သရဏဂု)ံ ဆုျိ ပီး ေလးမ်ဳိးရွပ ိ ါတယ္။ (၁) အမွတစ ္ ဥ္ေလးျဖစ္တဲ့ ပဏိပါတသရဂုမ ံ ွာက်ေတာ့ ျမတ္စြာဘုရားရွငဟ ္ ာ ဘာသာျခားမ်ား ကဲ့ရဲ့ရွဳခ ံ႔ ် သလုိ ကုလားမ်ဳိး မဟုတပ ္ ါဘူး၊ သာကီဝင္ မင္းမ်ဳိးပါ။ ျမတ္စြာဘုရားရွငက ္ သာကီဝင္ မင္းမ်ဳိးျဖစ္လုိ႔

သာကီဝင္ မင္းမ်ဳိးေတြက ဘုရားလုိ႔ မွတယ ္ ျူ ခင္းမရွပ ိ ဲ ေဆြမ်ဳိးအျဖစ္ မွတယ ္ ျူ ပီး ရွခ ိ းုိ ျခင္း ခရီးဦးၾကိဳဆုျိ ခင္း


လက္အပ ု ခ ္ ်ီျခင္း အရုေ ိ သေပးျခင္းမ်ဳိးက တကယ္ၾကည္ညုိ ေလးစားလုမ ိ႔ ဟုတပ ္ ဲ ေဆြးမ်ဳိးဆုတ ိ ဲ့ အသိနဲ႔ ကုးိ ကြယတ ္ ာ ျဖစ္သည့္အတြက္ သရဏဂုံ ေဆာက္တည္ရာ မေရာက္ပါဘူး။

(၂) ရတနာသုံးပါး မကုိးကြယရ ္ င္ ေဘးဒုကေ ၡ ရာက္မယ္ စီးပြားပ်က္မယ္ ရာထူးက်မယ္ အလုပက ္ င ုိ ေ ္ တြ အဆင္မေျပျဖစ္မယ္ က်န္းမာေရးညံ့မယ္ စသည္ျဖင္ေ ့ ပါ့ေလ) အေၾကာက္တရားကုိ အေျခခံျပီး ရွခ ိ းုိ ျခင္း

ခရီးဦးၾကိဳဆုိျခင္း လက္အပ ု ခ ္ ်ီျခင္း အရုေ ိ သေပးျခင္း စသည္ျပဳျခင္းသည္ တကယ္စစ္မန ွ ေ ္ သာ သဒၶါတရား မဟုတေ ္ သာေၾကာင့္ သရဏဂုတ ံ ည္ရာမေရာက္ပါဘူး။

(၃) ျမတ္စြာဘုရားရွငအ ္ ား ေလာကီလမ္းညႊနမ ္ ွဳ အဆုးံ အမကုိ နာယူရေသာေၾကာင့္ ဆရာအျဖစ္မတ ွ ယ ္ ျူ ပီး ရွခ ိ းုိ ျခင္း အရုေ ိ သျပဳျခင္း လက္အပ ု ခ ္ ်ီျခင္း ခရီးဦးၾကိဳျပဳျခင္းသည္ သရဏဂုေ ံ ဆာက္တည္ရာ မျဖစ္ေပ။

ဆုလ ိ တ ုိ ာက ျမတ္စာြ ဘုရားကုိ ကုိးကြယျ္ ခင္း ျမတ္စာြ ဘုရား တရားကုိန ာယူလ်ွင္ (စီးပြားတုးိ တက္ျခင္း က်န္းမာျခင္း ရာထူးတုးိ တက္ျခင္း) စတဲ့ ေလာကီေကာင္းက်ဳိးေတြကုိ ရရွခ ိ ံစားရတယ္ဆတ ုိ ဲ့ ကုးိ ကြယ္

ဆည္းကပ္ျခင္း၊ ရွိခးုိ ျခင္း၊ လက္အပ ု ္ခ်ီျခင္း၊ စတဲ့အမွဳမ်ားသည္ သရဏဂုေ ံ ဆာက္တည္ရာ မေရာက္ပါ။

(၄) ရတနာသုံးပါး၏ သီလဂုဏ၊္ သမာဓိဂဏ ု ၊္ ပညာဂုဏ္ တုက ိ႔ ုိ ရည္မန ွ ္းျပီး ရွခ ိ းုိ ျခင္း လက္အုပခ ္ ်ီျခင္း အရုေ ိ သေပးျခင္း ခရီးဦးၾကိဳဆုိျခင္း အမွမ ု ်ားကုိ ျပဳလုပလ ္ ်ွင္ သရဏဂုံ ေဆာက္တည္သည္ မည္ပါသည္။ သရဏဂုတ ံ ည္ျခင္း အက်ဳိးတရားက သရဏ ဆုသ ိ ည္မွာ................

ေဘးအႏၲရာယ္ကို တားဆီး ကာကြယ္ေပးတတ္ေသာ၊ ပယ္ေဖ်ာက္ေပးတတ္ေသာ အရာ/ပုဂဳၢိ လ္ ဟု အဓိပါၸ ယ္ ရသည္ႏင ွ ့္ ေလ်ာ္ညစ ီ ာြ .......

၀ဋ္ေဘး (ကိေလသာ၀ဋ္၊ ကမၼ၀ဋ္၊ ၀ိပါက၀ဋ္) စိတပ ္ ေ ူ လာင္မေ ႈ ဘး ကုယ ိ ဆ ္ င္းရဲမႈေဘး

ဒုဂတ ၢ ဘ ိ ဆ ုံ င္းရဲမ၊ႈ (အပါယ္ေလးပါး)တုိ႔မွ လြတေ ္ ျမာက္ျခင္း တုက ိ႔ ုိ ဆုလ ိ သ ုိ ည္။ သရဏဂုံ ပ်က္စးီ ပုက ံ ား ေဆြမ်ဳိးဥာတိ အမွတျ္ ဖင့္ လည္းေကာင္း၊ ေၾကာက္ရျြံ႔ ခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ အတတ္ပညာ သင္ေပးသူ ဆရာအျဖစ္ မွတယ ္ ျူ ခင္းျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မည္သက ႔ူ ုိ မဆုိ ရွိခးုိ ျခင္း လက္အပ ု ခ ္ ်ီျခင္း အရုေ ိ သေပးျခင္း ခရီးဦးၾကဳိဆျုိ ခင္း စသည္ကုိ ျပဳလုပလ ္ ်ွင္ သရဏဂုံ မပ်က္ဆးီ ပါ။

သုရ ိ႔ ာတြင္ ရတနာသုံးပါမွ တစ္ပါးေသာ ပုဂိဳၢ လ္တ၌ ုိ႔ သီလ သမာဓိ ပညာ ဂုဏၾ္ ကီးျမတ္မဳွ တုက ိ႔ ုိ ရည္မတ ွ ္ လ်က္ အထက္ကေဖာ္ျပသည့္ ေလာကီသရဏဂုံ ေဆာက္တည္ျခင္း ေလးမ်ဳိးကုိ ျပဳလုပလ ္ ်ွင၄ ္ င္း၊သရဏဂုံ ေဆာက္တည္ထားသူ ေသဆုးံ သြားလ်ွင္ေသာ္လည္းေကာင္း သရဏဂုလ ံ းုံ ဝ ပ်က္စးီ ပါတယ္။

ဘုရား၊ တရား၊ သံဃာကုိ ပယ္ႏွဳတ္ျပီး နတ္ကျုိ ဖစ္ေစ၊ တျခားေသာ မယ္ေတာ္ ဘုိးေတာ္မ်ားကုိ လည္းေကာင္း ကုးိ ကြယဟ ္ ု သတ္မတ ွ ျ္ ပီး ကုိးကြယဆ ္ ည္းကပ္ပါက သရဏဂုပ ံ ်က္စီးပါတယ္။

ရတနာသုံးပါ တု၏ ိ႔ ဂုဏေ ္ တာ္မ်ား၌ မသိနားမလည္ျခင္း၊ ရတနာသုံးပါးအေပၚ ေတြေဝျခင္း၊မွားယြငး္ စြာ

ယူဆျခင္း၊ မရုမ ိ ေသ မေလးမစား ျပဳလုပမ ္ ဳွ မ်ားသည္ ေဆာက္တည္ထားေသာ သရဏဂုံ ညွဳးိ ႏြမး္ ပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ သရဏဂုံ မညိွဳးႏြမ္းေအာင္ မပ်က္စးီ ေအာင္ ေစာင္ထ ့ န ိ း္ ၾကဖုိ႔ အထူးတုက ိ တ ္ ြနး္ လုတ ိ ာပါ။ ဒါက

ကုးိ ကြယမ ္ ဳွ ႏွင့္ ဆုင ိ တ ္ ဲ့ သရဏဂုံ ပ်က္စးီ ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဗုဒဘ ၶ ာသာမွ ကုိးကြယမ ္ ွဳမွားျပီး ပ်က္စးီ သြားတဲ့ သရဏဂုံပ်က္စးီ မွဳပါ။


(ခ) အယူဝါဒပ်က္စးီ ျခင္း

ေနာက္တစ္ခက ု အယူဝါဒေၾကာင့္ ဗုဒဘ ၶ ာသာမွပ်က္စးီ ပုက ံ ုိေျပာျပပါ့မယ္။ အယူဝါဒ ပ်က္စီးပုက ံ ဒီလပ ုိ ါ။ ဗုဒဘ ၶ ာသာဝင္သည္ …................ (၁)။ဘုရား (၂)တရား

(၃)သံဃာ (၄)ကံ ကံ၏အက်ဳိး

(၅)အေၾကာင္းႏွငအ ့္ က်ဳိး ဆက္သယ ြ ျ္ ဖစ္မွဳ(ပဋိစသ ၥ မုပၸါဒ္) (၆)အတိတဘ ္ ဝ၊ အနာဂတ္ဘဝတုက ိ႔ ုိ ယုၾံ ကည္ရပါတယ္။ ထု၌ ိ ကံသည္ ကုသလ ို က ္ ံ (ေကာင္းေသာအလုပ)္ ၊ အကုသလ ို က ္ ံ (မေကာင္းေသာအလုပ)္ ပင္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေလာက၌ မည္သည္ပ ့ ဂ ု ဳၢ လ ိ မ ္ ဆုိ ေကာင္းတာ(ကုသလ ုိ )္ လုပလ ္ ်ွင္ ေကာင္းက်ဳိး ခံစားရပါတယ္။

မေကာင္းတာ (အကုသလ ို )္ လုပလ ္ ်ွင္ မေကာင္းက်ဳိးကုိ ခံစားရပါတယ္။ မိမျိ ပဳလုပလ ္ က ုိ ေ ္ သာ ကံသည္

မိမ၏ ိ ကုယ ိ ္ပင ုိ ဥ ္ စၥာ (ကမၼႆကာ) မည္ပါတယ္။ မိမျိ ပဳလုပလ ္ က ုိ ေ ္ သာ ကံအရ ကုသလ ုိ က ္ ံ လုပလ ္ က ုိ လ ္ ်ွင္ လည္း ေကာင္းက်ဳိးကုိ ခံစားရျခင္း၊ မေကာင္းတဲ့ အကုသလ ုိ က ္ က ံ ုိ ျပဳလုပလ ္ က ုိ လ ္ ်ွငလ ္ ည္း မေကာင္းေသာ အက်ဳိးကုိ ခံစားရျခင္း စတဲ့ ေကာင္းေမြ ဆုိးေမြ (ကမၼဒါယာဒ)ကုိ ခံယရ ူ မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထုသ ိ ုိ႔ အမွနက ္ ုိ

လက္ခယ ံ ၾုံ ကည္ေနျခင္းသည္ (ကမၼႆကတာသမၼာဒိ႒)ိ လုိ႔ ေခၚတာပါ။ ဗုဒဘ ၶ ာသာဝင္ တစ္ဥးီ သည္ ထုသ ိ ုိ႔ လက္ခယ ံ ၾုံ ကည္ေနပါက အမွနက ္ ို လက္ခေ ံ နျခင္း ျဖစ္လိ႔ု အယူဝါဒ မွနက ္ န္ေသာေၾကာင့္ အယူဝါဒ

မပ်က္စးီ ပဲ တည္ေနမည္ျဖစ္ပါတယ္။ အထက္က ေဖာ္ျပထားခဲတ ့ ဲ့ အခ်က္ေျခာက္ခ်က္ကုိ မယုၾံ ကည္

လက္မခံပဲ ေအာက္ေဖာ္ျပလတၱေ ံ႔ သာ အခ်က္မ်ားကုလ ိ က္ခယ ံ ၾုံ ကည္ပါက သရဏဂုပ ံ ်က္စးီ မည္ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒအ ီ ခ်က္ေတြက...............

(၁) ေလာကမွာ ဖန္ဆင္းရွငရ ္ ွိ၏။ ေျမၾကီး၊ ဟိမဝႏၱာေတာင္၊ သမုဒရ ၵ ာ၊ စၾကာဝဠာႏွင့္ လူစတဲ့ သတၱဝါ မ်ားစြာကုိ ထုဖ ိ န္ဆင္းရွငက ္ ဖန္ဆင္းသည္ဟု မွားယြင္းစြာ ယူဆတတ္ၾကပါတယ္။ မွားယြင္းစြာ ခံယတ ူ တ္ ၾကပါတယ္။ အဲဒီ အယူမာွ း ဝါဒကုိ ဖန္ဆင္းရွင္ (ဣႆရနိမာၼ န)ဝါဒလုိ႔ ေခၚပါတယ္။

(၂) တစ္ခ်ဳိ႔ေသာ ပုဂဳၢ လ ိ ္မ်ားဟာ ေလာကမွာ ကုသလ ုိ က ္ ၊ံ အကုသလ ုိ က ္ ံ ဆုတ ိ ာမရွ။ိ ေကာင္းမွဳကုိ ျပဳလုပ္ ေသာ္လည္း ကုသလ ုိ ္မျဖစ္ ကုသလ ို မ ္ မည္။ အကုသလ ို ္ (သူတစ္ပါးအသတ္သတ္ျခင္း၊ သူတစ္ပါးဥစၥာ ခုးိ ယူ ျခင္းစသည္) ျပဳလုပေ ္ သာ္လည္း အကုသလ ုိ ္မျဖစ္၊ အကုသလ ို မ ္ မည္္ စတဲ့ အယူဝါဒမ်ားကုိ လက္ခက ံ ်င္သ ့ းုံ ေနမွဳမ်ား ရွေ ိ နပါတယ္။ အဲဒဝ ီ ါဒကုိ အေၾကာင္းတရားကုိ ပယ္တဝ ဲ့ ါဒျဖစ္လုိ႔ (အကိရယ ိ ဒိ႒)ိ လုိ႔ ေခၚပါတယ္။ (၃) တစ္ဖန္ ကုသလ ုိ က ္ ၊ံ အကုသလ ုိ က ္ တ ံ ၏ ုိ႔ အက်ဳိးတရား ဆုတ ိ ာမရွ။ိ ကုသလ ို က ္ ံ ျပဳလုပေ ္ သာ္လည္း

ေကာင္းက်ဳိးမရ။ အကုသလ ုိ က ္ ံ (သူတစ္ပါးဥစၥာ ခုးိ ယူျခင္း၊ သူတစ္ပါး အသတ္ကို သတ္ျဖတ္ျခင္း ) စတဲ့ မေကာင္းတဲ့ အကုသလ ုိ က ္ ံ မ်ားကုိ လုပျ္ ခင္းသည္ မေကာင္းက်ဳိး မခံစားရ၊ ကုသလ ို အ ္ က်ဳိးပင္ ရေသးသည္ ဟု ထင္မတ ွ ္ ယူဆေနၾကပါတယ္။ ထုအ ိ ယူဝါဒသည္ အက်ဳိးတရားကုိ ပယ္သတ္ျခင္းေၾကာင့္ (နတၳက ိ ဝါဒ) လုိ႔ ေခၚပါတယ္။ ဘယ္လို ဘာသာမ်ားရဲ့ အယူဝါဒ ဆုတ ိ ာ သိသာေလာက္မာွ ပါ။


(၄) ထုျိ႔ ပင္ ကုသလ ုိ ္၊ အကုသလ ို မ ္ ရွ။ိ ကုသလ ုိ က ္ ရ ံ ဲ့ ေကာင္းက်ဳိး၊ အကုသလ ုိ က ္ ရ ံ ဲ့ မေကာင္းက်ဳိး ဆုတ ိ ာ လည္း မရွ။ိ ဆုလ ိ တ ုိ ာက အလွဴဒါန ျပဳျခင္းသည္ အက်ဳိးမဲတ ့ အ ဲ့ လုပ္ ပုက ိ ဆ ္ က ံ ုနတ ္ ဲ့ ပုက ိ ဆ ္ ျံ ဖဳန္းျခင္း ျဖစ္တယ္။ သူတစ္ပါးအသတ္ကို လည္လးွီ ျပီး သတ္ျဖတ္ျခင္းသည္ ကုယ ိ မ ္ ခံရပဲ။ ျဖတ္တဲ့ဓါးကသာ

ခံရတယ္ ဆုတ ိ ဲ့ အယူဝါဒမ်ားကုလ ိ ည္း ခံယက ူ ်င္သ ့ းုံ ေနၾကပါတယ္။ ထုအ ိ ယူဝါဒမ်ားသည္ အေၾကာင္းေရာ၊ အက်ဳိးေရာ ႏွစပ ္ ါးလုံးကုိ ပယ္သတ္ျခင္း ျဖစ္တအ ဲ့ တြက္ (အေဟတုကဒိ႒)ိ လုိ႔ ေခၚပါတယ္။ ထုေ ိ ဖာ္ျပခဲျ့ ပီးတဲ့ မွားယြငး္ တဲ့ (မိစၦာဒိ႒)ိ အယူတစ္မ်ဳိးမ်ဳိးကုိ လက္ခယ ံ ၾုံ ကည္လက ုိ လ ္ ်ွင္ ထုသ ိ ၏ ူ မူလက

ရွေ ိ နေသာ မွနက ္ န္ေသာ ျမင့္ျမတ္ေသာ ေကာင္းေသာ (သမၼာဒိ႒)ိ ပ်က္စးီ ပါတယ္။ သရဏဂုလ ံ ည္း ပ်က္စးီ ပါတယ္။ ဒါက အယူမွားတဲ့ မိစၦာဒိ႒ေ ိ ၾကာင့္ သရဏဂုံ ပ်က္စးီ ျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ထုပ ိ ်က္စးီ မွဳသည္ အျပစ္ မကင္းတဲ့ ပ်က္စးီ မွဳပါ။ သရဏဂုံ ေဆာက္တည္တသ ့ဲ ူ ေသသြားလုိ႔ ပ်က္တဲ့ သရဏဂုက ံ အျပစ္ကင္းတဲ့

သရဏဂုံပါ။ ရတနာသုးံ ပါးကုိ အာရုံျပဳျပီး ေသသြားမယ္ဆရ ုိ င္ေတာင္ အပါယ္ေလးပါးက လြတပ ္ ါတယ္။

ေသသြားလုိ႔ သရဏဂုံ ပ်က္တယ္ဆိေ ု ပမယ့္ ေသခါနီး ႏွလးံု သြငး္ မွနသ ္ ာြ းတဲအ ့ တြက္ မေသခင္မာွ ရတနာ သုးံ ပါးမွ တစ္ပါး မည္သည့္ ပုဂဳၢ လ ိ က ္ မ ုိ ွ မဆည္းကပ္ မကုးိ ကြယျ္ ခင္း၊ အယူဝါဒေၾကာင့္ သရဏဂုံ

မပ်က္စးီ ျခင္း စတဲအ ့ ခ်က္ေတြနဲ႔ ျပည့္စေ ုံ နေတာ့ သရဏဂုံ တည္ျခင္းဆုတ ိ ဲ့ အေၾကာင္းတရားေၾကာင့္ အပါယ္ေလးပါးက လြတေ ္ ျမာက္ျခင္း ဆုတ ိ ဲ့ အက်ဳိးတရားကုိ ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဆုရ ိ င္ ေသခါနီး ဘာမွ

ႏွလးုံ သြငး္ လုိ႔ မရေတာ့ဘးူ ဆုရ ိ င္ ဘုရား တရား သံဃာကုသ ိ ာ အာရုျံ ပဳပါလုိ႔ တုက ိ တ ္ ြနး္ လုတ ိ ာပါ။ အဲလသ ုိ ာ အာရုံျပဳမည္ဆိရ ု င္ သရဏဂုတ ံ ည္ျပီး ေသတဲ့ ပုဂဳၢ လ ိ ျ္ ဖစ္လိ႔ု အပါယ္ေလးပါး လြတေ ္ ျမာက္မယ္ဆတ ို ာ ျမတ္စြာဘုရား ကုယ ိ စ ္ ား အာမခံျပီး ႏွးုိ ေဆာ္တက ုိ တ ္ န ြ း္ လုက ိ ္ရပါတယ္။ အရွငဝ ္ ိမလဝံသ(နာလႏၵာ တကၠသလ ုိ ္ အိႏယ ၵိ နုင ိ င ္ )ံ ။

Profile for Aung Naing

ဗုဒၶဘာသာအျဖစ္မွပ်က္ဆီးပုံႏွင့္သရဏ  

(က) သရဏဂုံပ်က္စီးျခင္း ဗုဒၶဘာသာအျဖစ္မွ ပ်က္စီးပုံ (က)သရဏဂုံပ်က္စီးျခင္း၊(ခ) အယူဝါဒပ်က္စီးျခင္းဆုိျပီး ၂ မ်ဳိးရွိပါတယ္။ (ပဏိပါတ သရဏဂုံ) ဆုိျပ...

ဗုဒၶဘာသာအျဖစ္မွပ်က္ဆီးပုံႏွင့္သရဏ  

(က) သရဏဂုံပ်က္စီးျခင္း ဗုဒၶဘာသာအျဖစ္မွ ပ်က္စီးပုံ (က)သရဏဂုံပ်က္စီးျခင္း၊(ခ) အယူဝါဒပ်က္စီးျခင္းဆုိျပီး ၂ မ်ဳိးရွိပါတယ္။ (ပဏိပါတ သရဏဂုံ) ဆုိျပ...

Profile for ahtar04
Advertisement