Keramika novosti 2013

Page 1

KER AMIK A NOVOSTI C ER AM IC S N OVELTIES

2013


KERAMIKA NOVOSTI | CERAMICS NOVELTIES

PORTO 25 x 33,3˙ cm

Porto 53P

2

Porto 53P Rose/GP-III

SIJAJNE / SJAJNE / GLÄNZEND / GLOSSY

Porto 53P2

Kroko P

Porto 3 33,3˙x 33,3˙ MAT/MAT/MATT/MATTED


KERAMIKA NOVOSTI | CERAMICS NOVELTIES

VELA 25 x 33,3˙ cm

Vela 53B

Vela 53B Dream B/B-I

SIJAJNE / SJAJNE / GLÄNZEND / GLOSSY

Vela 53B Dream A/B-I

Dream/B-I L

City 3C 33,3˙x 33,3˙ MAT/MAT/MATT/MATTED

3


KERAMIKA NOVOSTI | CERAMICS NOVELTIES

VELA 25 x 33,3˙ cm

4

SIJAJNE / SJAJNE / GLÄNZEND / GLOSSY


KERAMIKA NOVOSTI | CERAMICS NOVELTIES

Vela 53M

Vela 53M Dream B/M-I

Vela 53M Dream/M-I

Vela 53M Dream A/M-I

Mint M

Dream/ M-I L

Jazz 3M 33,3˙x 33,3˙ MAT/MAT/MATT/MATTED

Petra 9190 SM

33,3˙x 33,3˙

5


KERAMIKA NOVOSTI | CERAMICS NOVELTIES

ONYX 25 x 33,3˙ cm

Onyx 53

Onyx 53 Ony/III

Ony 1/III L

Ony 2/III L

MAT / MAT / MATT / MATTED

Ony 3

ORIENT 25 x 33,3˙ cm

Orient 53G

6

Rock

Orient 53G Antic 1/GG-III

Onyx 3

33,3˙x 33,3˙

Onyx 3SA

33,3˙x 33,3˙

SIJAJNE / SJAJNE / GLÄNZEND / GLOSSY

Orient 53G Antic 2/GG-III

Etnic 3 33,3˙ x 33,3˙ MAT/MAT/MATT/MATTED


KERAMIKA NOVOSTI | CERAMICS NOVELTIES

7


KERAMIKA NOVOSTI | CERAMICS NOVELTIES

MARIJA

NATURA

DIAMANTE

CITY

8

FABRIC


KERAMIKA NOVOSTI | CERAMICS NOVELTIES

FLANELL

JUNGLE

ELIPSA

9


KERAMIKA NOVOSTI | CERAMICS NOVELTIES

ZARJA

VELA

FABRIC

ZEBRANO

10

MINT


KERAMIKA NOVOSTI | CERAMICS NOVELTIES

LOKA

OSLO

MRAZOODPORNI PROGRAM | PORCELAIN TILES

Ardeni Antracite

ARDENI

Olimp Beige

Olimp Grigio

Olimp Nero

OLIMP

11


Gorenje KE R AMIK A d .o.o. G orenje 1/b, 3327 Šmar tno ob Paki, Slovenija Tel.: +3 8 6 3 8 9 6 6 1 1 0 Fax: +3 8 6 3 8 9 6 6 1 2 1 www.gorenje.si/dom/keramika www.gorenje.com/interior- design/ceramics

Industrijska prodajalna Gorenje Tel.: +3 8 6 3 8 9 6 6 1 27 Fax: +3 8 6 3 8 9 6 6 1 2 1 Industrijska prodajalna Ljubljana Tel.: +3 8 6 1 5 12 4 8 7 1 Fax: +3 8 6 1 5 1 6 15 57

Slike v katalogu se lahko razlikujejo od izdelkov v prodaji. Pridržujemo si pravico do spremembe programa. Slike u katalogu mogu se razlikovati od proizvoda u prodaji. Pridržavamo pravo izmjene programa. Pictures in the catalogue may differ from actual retail products. The manufacturer reserves the right to product lines changes. Die Bilder im Katalog können sich von den Verkaufsprodukten unterscheiden. Änderungen vorbehalten! Realisation: Gorenje KERAMIKA, d. o. o., January 2013 Vsebine, objavljene v tem katalogu, so v lasti družbe Gorenje KERAMIKA d.o.o. in so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Navedene vsebine so lahko reproducirane le v nekomercialne namene in se jih ne sme spreminjati ali drugače uporabljati, razen tako, kot je to določeno v tem besedilu. Vsebin (vključno s fotografijami), objavljenih v tem katalogu, se ne sme prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene brez predhodnega izrecnega pisnega dovoljenja družbe Gorenje KERAMIKA d.o.o. Gorenje KERAMIKA d.o.o. si pridržuje vse pravice do spremembe vsebin, objavljenih v tem katalogu. The material contained in this catalog are the property of Gorenje KERAMIKA d.o.o. and are under legal copyright protection or other forms of intellectual property protection. Of that content may be reproduced for noncommercial purposes only and should not be altered or otherwise used, except as defined in the text. Content (including photographs), published in this catalog may not be copied, reproduced or otherwise distributed for commercial purposes without the express written permission of the Gorenje KERAMIKA d.o.o. Gorenje KERAMIKA d.o.o. reserves the right to change the contents published in this catalog.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.