IDEA, Tens una idea inspiradora per al Parc Agrari del Baix Llobregat? (2)

Page 1

Col·lecció ppt.breus

(11-2)

I D E A

Si una idea no és absurda al principi, llavors no val la pena (Albert Einstein)

TENS UNA IDEA INSPIRADORA PER AL PARC AGRARI DEL BAIX LLOBREGAT?

2

PARC AGRARI del BAIX LLOBREGAT Josep Montasell i Dorda. 12 de novembre de 2016


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.