PPT_Breus_23_Ciutat_agraria

Page 1

Col lecció ppt.breus

(23)

CA I G UR TÀ AR T I A

«L’agricultura metropolitana a Barcelona: marginalitat resistent o protagonismes emergents?»

Josep Montasell i Dorda. 19 de novembre de 2018

(1)


Nota prèvia: Aquest BREUS és el primer d’una sèrie dedicada a la «Ciutat Agrària». El primer d’aquesta sèrie fa referència a l’article «L’agricultura metropolitana a

Barcelona: marginalitat resistent o protagonismes emergents? Evolució i estat actual de l’espai agrari i l’agricultura periurbana a la Regió Metropolitana de Barcelona» que forma part de la publicació «La ciutat agrària. Agricultura urbana i sobirania alimentaria» Els seus autors són Sònia Callau i Josep Montasell La publicació en català es pot trobar a: http://xarxaconsum.net/mm/file/Agricultura%20Urbana%20CAT(1).pdf https://arrandeterrablog.files.wordpress.com/2016/09/agricultura-urbana-cat_def.pdf La publicació en castellà es pot trobar a: http://www.icariaeditorial.com/libros.php?id=1675A la introducció del llibre el coordinador de la publicació, Guillem Tendero, resumeix l'article de la següent manera: «La segona secció del llibre, dedicat a la promoció de l'agricultura urbana i periurbana a Barcelona i la seva àrea d'influència, l'obre l'article “L'agricultura metropolitana a Barcelona: marginalitat resistent o protagonismes emergents?”. En aquest, els experts en planificació alimentària i en ordenació i gestió d’espais agraris Sònia Callau i Josep Montasell analitzen la situació d'elevada fragilitat que presenta l'agricultura periurbana de la metròpoli barcelonina, però també les “característiques que la fan única i probablement exclusiva”, així com les iniciatives que des de fa dècades treballen per “preservar, ordenar i gestionar de forma integrada els espais agraris de l’AMB, (...) per integrar-los en una nova concepció de les grans àrees i conurbacions urbanes”. En aquest sentit, els autors assenyalen que “els espais agraris poden jugar un paper cabdal en la transició cap a nous models territorials que (...) apostin per una millora de la qualitat ambiental”; advoquen per un nou protagonisme dels espais agraris en l'àmbit metropolità; i proposen instruments i mecanismes per avançar cap a l'autosuficiència alimentària, plantejant introduir en la planificació de les ciutats el concepte de “dotació alimentària” o superfície de sòl productiu que necessitaria cada ciutadà per abastir-se d’aliments produïts localment. Finalment, proposen un canvi en el disseny dels models metropolitans i ens apropen al de la Bioregió, que defineixen com l’espai agrourbà en què espai agrari (rural i periurbà) i ciutat s’uneixen per crear un sistema ric, divers, amb relacions simbiòtiques, complexes i complementàries».…/…


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.