TYPE + TEXT :: Poland & China :: Catalogue

Page 11 ___


TYPE + TEXT EXHIBITION, GUILIN HUAQIAO ART MUSEUM, CHINA 2016litera jako kod


letter as code


___ 6

Czy plakat typograficzny możemy traktować jako uniwersalny sposób komunikacji z odbiorcą? Czy plakat, którego głównym elementem jest litera, może być czytelny dla

litera jako kod

różnych kręgów kulturowych? Te pytania stanowiły inspirację do stworzenia wystawy TYPE + TEXT, prezentującej dokonania projektantów z Polski i Chin. Idea wielokulturowości stała się obszarem do wypowiedzi dla artystów z Europy i Azji, a przede wszystkim do spotkania dwóch kultur wizualnych podczas prezentacji na wystawach w Guilin Huaqiao Art Museum w Chinach oraz w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Znaki alfabetu łacińskiego i chińskiego są od siebie odległe wizualnie i znaczeniowo, zaś głównym elementem graficznym plakatu typograficznego jest litera. Jak więc zestawić różne sposoby projektowania i myślenia o plakacie, i czy nie będzie to sztucznie wykreowany byt? Zasadnym wydaje się wniosek, że wspomniane języki są językami naturalnymi i kreowane za ich pomocą plakaty będą oddawały istotę naszych kultur. Kompozycje typograficzne prezentowane w katalogu są wtórnymi dziełami opartymi na języku i kulturze, jednocześnie nabierając pewnych nadstruktur, zbliżają nas do poznania odległej kultury i sposobu rozumowania. Tworzą model indywidualnego komunikatu, którego dążeniem jest dotarcie do każdego odbiorcy, bez względu na język, jakim się posługuje. Rozważając kwestię idei języka, Umberto Eco stwierdził: „Kształtuje się wówczas pogląd, że w językach przejawia się duch narodu, który czyni je nieporównywalnymi między sobą, zdolnymi do wyrażania odmiennych wizji świata”. Dlatego działalność artystyczna jest przesłaniem, w którym artysta za pomocą dzieła sztuki, w tym przypadku plakatu, przekazuje informację. Każda z prezentowanych prac posiada pewną, właściwą sobie strukturę i wewnętrzną organizację przestrzeni. W ten właśnie sposób prezentowane plakaty wyrażają idee, w sztuce będące odtworzeniem rzeczywistości. Wystawa plakatu typograficznego TYPE + TEXT prezentuje ponad 120 prac polskich i chińskich artystów. Poza przeglądem najciekawszych dokonań projektantów tworzących prace typograficzne, stanowi również próbę zestawienia metod, postaw, praktyk twórczych i sposobu myślenia o projektowaniu. Sąsiedztwo tych typograficznych obrazów formułuje nowe, pozaestetyczne, semiotyczne znaczenia. To otwiera nowe drogi w poszukiwaniu odpowiednich środków, które umożliwiają odbiorcy zrozumienie przekazu. A to jest przecież najważniejsze. Współpraca polskich i chińskich artystów oraz wspólny mianownik — kod, jakim jest litera — nadaje tej wystawie wyjątkowy charakter.

letter as code


Can a typographic poster be considered a universal medium of communication? Can typographic posters, whose foundation is the letter, be comprehensible to viewers from a diversity of cultures? These two questions have inspired the creators of the TYPE + TEXT exhibition that showcases the achievements of Polish and Chinese poster designers. The idea of multiculturalism did become a space of artistic exploration for creatives from Europe and Asia, but primarily it enabled a meeting of two visual cultures during exhibitions organised at the Guilin Huaqiao Art Museum in China and at the Centre for the Meeting of Cultures in Lublin, Poland. Signs of the Latin alphabet and Chinese characters are visually and semantically distinct, while letters constitute the core visual element of a typographic poster. How can then one convincingly bring together a set of disparate ways of design and poster conceptualisation, without giving rise to an artificially created entity? It seems well founded that the said languages are natural and that typographic posters created on their basis will provide us with the essence of their respective cultures. Presented in this catalogue, typographic compositions are secondary works based on language and culture, simultaneously acquiring certain superstructures, and — in doing so — facilitating our acquaintance with a distant culture and logic far removed from our daily experience. They are creating a model of individual communication, aiming to reach every viewer, regardless of their mother tongue. Discussing the issue of the idea of language, Umberto Eco commented: “It is believed that languages reflect the spirit of a nation, making them mutually incomparable and capable of expressing dissimilar worldviews.” For that reason, artistic endeavour constitutes a meaning: by means of a work of art, i.e., a poster, a designer imparts a message. Every single work of art is typified by a certain, individual structure and internal spatial organisation. It is in this way that the posters on display express ideas, re-enacting the reality through art. The TYPE + TEXT exhibition showcases over 120 posters by Polish and Chinese artists. Apart from providing a panorama of the most intriguing achievements of typographic poster design, the event also constitutes an attempt to juxtapose methods, approaches, artistic practices, and ways of thinking about creativity. Setting these typographic images side by side formulates new, extra-aesthetic, semiotic meanings. This opens novel avenues of searching for adequate means, enabling viewers to understand the message within. After all, this is the crux of the matter. The cooperation between Polish and Chinese designers as well as their common denominator — the code that is the letter — is what makes the exhibition truly unique.

7 ___


dobry plakat to perfekcyjne połączenie racjonalizmu i wrażliwości


a successful poster is a perfect combination of rationality and sensibility


PLAKAT: LI XU / POSTER BY LI XU


dobry plakat to perfekcyjne połączenie racjonalizmu i wrażliwości Z Li Xu i Jiang Yinggui rozmawia Agnieszka Ziemiszewska.

Plakat to sztuka racjonalizmu czy raczej emocji? Li Xu: Myślę, że w czasach globalizmu potrzebujemy tak racjonalizmu, jak i emocji, ponieważ nasze uczucia mogą się różnić w momencie obserwacji. Jiang Yinggui: Dobry plakat to perfekcyjne połączenie racjonalizmu i wrażliwości. Podczas projektowania plakatu największy nacisk kładziemy na aspekt wizualny oraz na formę obrazu, która musi być estetyczna. To jest nasz największy cel, nie chodzi nam tylko o przyciągnięcie uwagi odbiorców. Chcemy, aby interpretacja naszych pomysłów nie była trudna. Co więcej, plakat ma moc odkrywania swojego znaczenia poprzez interpretację odbiorcy. Polski plakat jest kojarzony głównie ze zjawiskiem określanym jako „Polska Szkoła Plakatu”. Skąd zainteresowanie polskim plakatem typograficznym? LX: Interesuję się sztuką i techniką aranżacji w polskim plakacie typograficznym, który wywołuje niezwykle silne wrażenia wizualne. JY: Polska, przez swoją historię związaną z plakatem, pozwala ludziom na powrót do sztuki europejskiej czy nawet światowej. Polska bez problemu może zająć wiodącą pozycję w sztuce plakatu, ponieważ polscy artyści mają unikalny styl i tworzą plakaty na niezwykle wysokim poziomie. Jeśli branża projektowa chce stworzyć wyróżniający się paradygmat tworzenia plakatów, musi najpierw zagłębić się w mistrzowską sztukę, jaką tworzą polscy plakaciści. Polska to kraj, w którym plakaty uważane są za sztukę, która ma wysoką wartość artystyczną oraz budzi emocje. Jest to nieodłączna cecha polskich plakatów. W październiku 2016 odbyła się pierwsza z wystaw TYPE + TEXT w Chinach. Jak polskie plakaty zostały odebrane przez chińską publiczność? LX: Chińscy odbiorcy mieli okazję podziwiać polskie plakaty, które emanowały emocjami poprzez język wizualny. Niestety, odszyfrowanie znaczenia tego języka nie było dla nich łatwe. Pomimo to mogli dostrzec piękno formy i koloru plakatów, a poprzez wizualny język plakatu, mogli wyobrazić sobie oraz poczuć polską kulturę. JY: Chińczycy mogą interpretować polskie plakaty w swój własny, orientalny sposób.

11 ___


___ 12

Polski plakat oraz współczesny plakat reklamowy są kompletnym przeciwieństwem pod względem znaczenia i informacji przekazywanych za pomocą komunikacji wizualnej. Polski plakat bazuje na metaforze, symbolu, implikacji i niejednoznaczności, które komunikują znaczenie. Mocne formy wyrazu, metafora czy czarny humor, to domena polskich artystów. Tego rodzaju dokonania są rzadkie i wybitne! Czy waszym zdaniem nadrzędnym celem typografii jest pośredniczenie między treścią przekazu a odbiorcą? Czy jest tutaj miejsce na eksponowanie własnej osobowości twórczej? JY: Wraz ze wzrostem integracji typografii możliwość przekazywania informacji zaczęła zależeć od dzieła i przedstawienia jego treści. Treść stworzona dzięki osobowości artysty wprowadza ludzi w głębokie ideologiczne znaczenie dzieła. Korzystając z własnej osobowości, artyści tworzą unikalne dzieła; zdarza się też, że dodają typowe dla siebie elementy charakterystyczne, by w ten sposób podkreślić oryginalność swojego projektu. Typografia dostarcza ludziom surowy materiał do kontemplacji. Elementy wizualne uwidaczniają i podkreślają osobowość artysty, uświadamiają humanistyczną złożoność sztuki i w ten sposób pomagają osiągnąć idealną równowagę pomiędzy myślą a sztuką. LX: Myślę podobnie. Głównym celem typografii jest pomoc odbiorcy w lepszym dostrzeganiu i odczytywaniu wiadomości z plakatu. Typografia sprawia, że druk jest czytelny i atrakcyjny. Mam dowolność wyboru każdego formatu, kiedy projektuję plakat. Sądzę, że artyści podczas procesu tworzenia mogą wyrazić swoją kreatywność. Podczas konferencji typograficznej AtypI, która miała miejsce w Warszawie w 2016 roku, prelegent z Chin1 opowiadał o oprogramowaniu stanowiącym połączenie kaligrafii i narzędzi cyfrowych, dzięki któremu projektowanie liter może być nie tylko przywilejem kaligrafa, ale stać się dostępne dla każdego. Jakie są główne dążenia współczesnej chińskiej typografii i jaką rolę w nich odgrywa chińska typografia tradycyjna? JY: W Chinach żyją i tworzą artyści specjalizujący się w kaligrafii i tradycyjnym chińskim liternictwie, wykorzystujący nowoczesne rozwiązania technologiczne. Współczesna chińska typografia jest urozmaicona, prezentuje bardziej kompleksową formę artystyczną, ale najważniejszym zadaniem sztuki powinno być twórcze myślenie i cyzelowanie charakteru dzieła. Chiny mają bardzo bogatą tradycję i kulturę, która jest przekazywana Mowa o wystąpieniu Qiu Yin zatytułowanym „Interaktywna komunikacja między krojem pisma a ludźmi” (“Interactive communication between font and people”) na konferencji ATypI 2016 w Warszawie.

1


następnym pokoleniom, artystom potrafiącym używać jednocześnie nowoczesnej technologii i tradycyjnych technik, artystom korzystającym z umiejętności praktycznych, fachowej wiedzy i technik projektowania do integracji tradycji z nowoczesnością. Tradycyjna chińska technika druku jest obecnie kontynuowana przez spadkobierców, stając się niematerialną spuścizną kulturową, która rozwija się do dziś, i która w rezultacie stałą się nowym sposobem ekspresji artystycznej. LX: Chińscy graficy lubią wykorzystywać proste formy, które pozostają pod wpływem tradycyjnej, minimalistycznej estetyki chińskiej oraz idei zakorzenionych w lokalnej kulturze. Obecnie widać wyraźny wpływ międzynarodowych tendencji na młodych chińskich artystów. Z powodzeniem znajdują oni artystyczną równowagę między różnymi wpływami, a jednocześnie — zgodnie z bieżącymi trendami i zapotrzebowaniem — korzystają z różnorodnych sposobów wyrazu. Wystawa TYPE + TEXT prezentuje najciekawsze tendencje we współczesnym plakacie typograficznym Polski i Chin. Jest to zestawienie nieoczywiste, dzielą nas tysiące kilometrów, konotacje kulturowe, czy wreszcie różne języki. Czy odbiorca może zrozumieć plakat lub jakiekolwiek dzieło sztuki posługujące się słowem, bez dosłownego „zrozumienia” jego treści? JY: Wystawa TYPE + TEXT prezentuje ponad 120 dzieł. Polska i Chiny mają odmienne zaplecze kulturowe i formę piśmiennictwa, dlatego wielu odbiorców ma problem z całkowitym zrozumieniem przesłania, nie rozumie wewnętrznego napięcia języka graficznego czy celowych sprzeczności charakteryzujących niektóre plakaty. Dlatego też celem autora jest pokazanie metafory za pomocą obrazu, po to, aby umożliwić odczytanie narracji kryjących się za jego dziełem. LX: Mimo że nasze kraje dzielą tysiące kilometrów, wierzę, że mamy ze sobą wiele wspólnego. Łączy nas umiejętność komunikowania się z odbiorcami. Myślę, że obraz może być łatwiejszy do zaakceptowania i do zrozumienia przez odbiorcę, dlatego tekst w formie obrazu jest świetnym sposobem komunikacji.

Jiang Yinggui jest chińskim typografem i projektantem. Pracuje jako adiunkt w Guilin Normal College, China. Jest członkiem zespołu kuratorskiego wystawy TYPE + TEXT. Li Xu jest chińskim typografem, projektantem i kuratorem. Pracuje jako adiunkt w Beijing Institute of Graphic Communication w Chinach. Był jednym z założycieli i kuratorem pierwszej edycji International Poster Festival of US & China Typographic Poster Exchange Exhibition in Shenzhen. Jest członkiem zespołu kuratorskiego wystawy TYPE + TEXT.

13 ___


PLAKAT: JIANG YINGGUI / POSTER BY JIANG YINGGUI


a successful poster is a perfect combination of rationality and sensibility Agnieszka Ziemiszewska in conversation with Li Xu and Jiang Yinggui.

Is a poster an art of rationalism or emotions? Li Xu: I think both are needed in the times of globalisation, as our emotions are different when we are dealing with different objects! Jiang Yinggui: A successful poster is a perfect combination of rationality and sensibility. During a poster design process, we put the most emphasis on its visual impact — the form of the picture should be beautiful. This is our primary goal rather than attracting viewers’ attention. We intend to keep our ideas easy for audiences to interpret. More importantly, the poster can reveal its meaning by attracting the audiences’ gaze. Polish posters are associated mostly with the phenomenon defined as “Polish School of Posters.” Meanwhile, we have artists, who have been creating typographic posters for years. The growing popularity of typography can also be observed. In turn, there are more and more designers who practice it. Can we talk about “Polish School of Typographic Posters” or have we rather subscribed to a “global” trend? LX: I am interested in the art and technique of arranging type in Polish typographic posters, which is highly evocative and produces strong visual sensations. JY: Through its poster history, Poland enables people to return to European and world art. Easily, Poland can successfully reach a leading position in the poster domain, because its artists are characterised by a unique style and by the premium quality of their work. For the design industry to create a truly remarkable poster creation paradigm, it should delve into the masterly art practised by Polish poster practitioners first. Poland is a country where posters are regarded as art, which is critically acclaimed and emotive. The first edition of the TYPE + TEXT Exhibition took place in China in October 2016. How did the Chinese audience receive the Polish typographic posters? LX: Chinese audiences were given a rare opportunity to admire Polish posters, which were emotionally engaging through their visual language, but — sadly — decoding the said language posed a considerable difficulty. Still, the Chinese viewers were offered a chance to notice the beauty of the print and the colours of the posters. Thanks to the visual language intrinsic to the posters, they were able to imagine and experience the culture of Poland.

15 ___


___ 16

JY: Chinese audiences can also interpret Polish posters in their own oriental way. In terms of their respective meanings and information imparted visually, the Polish poster and the modern commercial poster are poles apart. The Polish poster relies on metaphors, symbols, implications and ambiguity that together form the basis of its signature visual communication. Strong forms of expression, such as black humour and metaphors, are the domain of Polish artists. Achievements of this calibre are few and far between! Do you think that the main purpose of typography is to mediate between the message and the recipient? Is there a space in poster design for displaying the designer’s own creative personality? JY: With the rise in the integration of typography, the possibility of disseminating information depends on the work of art itself and on the presentation of its content. Created thanks to the individuality of an artist, the content introduces audiences to the profound ideological meaning of the work. Relying on their personality, artists create unique pieces; frequently, they add their own trademarks to emphasise the originality of their designs. Poster typography provides people with raw sources of deep contemplation. Visual elements illustrate and highlight the personality of an artist, making us aware of the humanistic complexity of the arts; as a result, audiences can reach a perfect balance between philosophy and art. LX: I agree. The main purpose of typography is to assist the viewer in better seeing and reading the message inherent in each poster. Typography makes print legible and appealing to the eye. When designing a poster, I am free to use any format. So I think that poster artists can express their own creativity in the course of the design process. During the recent AtypI conference, which took place in Warsaw in September 2016, a Chinese delegate1 spoke about software that combines calligraphy and cypher tools, thanks to which font design may soon cease to remain the calligrapher’s sole privilege and may become accessible to everyone. What are the main aspirations of contemporary Chinese typography and what role does the traditional Chinese typography play in them? JY: There are artists currently living and working in China who, while specialising in calligraphy and traditional typography, use the most cutting-edge technologies. Contemporary Chinese typography is diversified — it presents a more complex art form, but the most important role of art should be creative thinking and honing the character of an artwork. Chinese culture and traditions are very rich: they are kept alive and carried on by each consecutive generation, by 1

Qiu Yin, “Interactive communication between font and people”, ATypI 2016 Conference, Warsaw, Poland.


artists capable of mastering both modern technologies and traditional techniques, by artists making use of practical skills, professional knowledge and design expertise to integrate the old with the new. Traditional Chinese printing technique is at present continued by successors, becoming an example of non-material cultural heritage that keeps on developing and that has as a result become a new means of artistic expression. LX: Chinese graphic designers are fond of simple formats that remain under the influence of traditional, minimalist aesthetics and ideas rooted in local culture. At present, what is also visible is the influence of international artistic tendencies on young Chinese designers. They can expertly find a balance between a diversity of influences and simultaneously — in accordance with current trends and economic demand — make use of various forms of expressions. The TYPE + TEXT exhibition presents some of the most interesting trends in the contemporary typographic poster design in Poland and China. This juxtaposition is not obvious as Poland and China are thousands of miles apart, have different cultural connotations, and very different languages. Is it possible for a viewer to understand a poster, or any other work of art that uses the written word, without really being able to “understand” the written message? JY: The TYPE + TEXT exhibition showcases more than 120 works of art. Indeed, Poland and China are characterised by different cultural backgrounds and written languages. That is why numerous viewers have trouble understanding the message fully — they are unable to grasp the interior tension of the visual language or intentional contradictions that are typical of posters. For that reason, it is the artist’s intention to depict metaphors by means of an image to enable the reading of narratives hidden within the work. LX: Although there are thousands of miles between Poland and China, I believe we have a lot in common. We are united by our ability to communicate with audiences. I think that an image is more likely to be accepted and understood by viewers and that is why a text in the shape of an image is a brilliant means of communication.

Jiang Yinggui is a Chinese typographer and designer, Assistant Professor at the Guilin Normal College in China and a member of the TYPE + TEXT curatorial team. Li Xu is a Chinese typographer, designer and curator, Assistant Professor at the Beijing Institute of Graphic Communication in China. Li was one of the founders and the curator of the 1st International Poster Festival of US & China Typographic Poster Exchange Exhibition in Shenzhen and a member of the TYPE + TEXT curatorial team.

17 ___


typografia jest odzwierciedleniem czasรณw, w ktรณrych jest tworzona


typography is a reflection of the times in which it is created


PLAKAT: SŁAWOMIR IWAŃSKI / POSTER BY SŁAWOMIR IWAŃSKI


typografia jest odzwierciedleniem czasów, w których jest tworzona Sławomir Iwański odpowiada na pytania Agnieszki Ziemiszewskiej.

Plakat to sztuka racjonalizmu czy raczej emocji? Spośród wielu definicji plakatu najbardziej przekonuje mnie określenie, które opisuje plakat jako ogłoszenie, informację, reklamę lub ideę, ujętą w artystyczną formę graficzną, zrealizowaną techniką drukarską według zamysłu projektanta, a następnie umieszczoną w miejscach publicznych. Plakat „wyszedł” z obrazu i jako obraz jest postrzegany, interpretowany, zapamiętywany. Przez swoją funkcję, plakat narzuca się nam samoistnie, nieraz nas atakuje i budzi określone wrażenia — dobrze, jeżeli są zbliżone do idei projektanta. Plakat, podobnie jak obraz, jest formą sztuki, w której obok kompozycji plastycznej dodatkowo musi być zorganizowana sfera semantyczna, głównie dlatego, że jest on wizualnym nośnikiem informacji, najczęściej kulturalnej, społecznej, politycznej lub reklamowej. Projektując plakat, można przyjąć założenia racjonalne lub uwolnić swoje emocje artystyczne. Plakaciści okresu kulminacyjnego „Polskiej Szkoły Plakatu” (1961–1965) reprezentowali nurt projektowania intuicyjnego, emocjonalnego, często ekspresyjnego, poddającego się sugestywnemu wpływowi metafory, wyrafinowanej poetyki, wyrażanej najczęściej formą malarskiego gestu. Tworzyli w spontanicznym uniesieniu i trudno doszukać się w ich projektowaniu racjonalnych, metodycznych założeń. Inaczej podchodzili do projektowania plakatu Balicki & Łabęcki (spółka autorska); ich plakaty nie są obliczone na wywołanie wzruszeń, nie są liryczne, nie są pompatyczne, nie ma w nich miejsca na groteskę, czy też na wzniosłą metaforę. Te plakaty są rezultatem toku myślenia racjonalisty, są znakomicie wymyślone, precyzyjnie zaprojektowane. Powstawały w wyniku wnikliwej analizy głównego tematu, następnie przetransportowanego na znak plastyczny, który staje się lapidarnym wizualnym przekazem, adekwatnym do jego werbalnej treści. Polski plakat jest kojarzony głównie ze zjawiskiem określanym jako „Polska Szkoła Plakatu”. Tymczasem mamy wybitnych twórców, od lat uprawiających plakat, którego głównym środkiem wyrazu jest litera. Obserwujemy też rosnące znaczenie czy popularność typografii, wzrasta liczba projektantów poruszających się w tym obszarze. Czy możemy mówić o „Polskiej Szkole Plakatu Typograficznego”, czy raczej wpisujemy się w tendencje „globalne”?

21 ___


___ 22

Plakat typograficzny z założenia rezygnuje z działań czysto malarskich, rysunkowych, czy też ilustracyjnych. Wiadomo, że typografia jest sztuką doboru i użycia różnych krojów pisma w celu przekazania informacji w sposób oryginalny i współcześnie uzasadniony. Tak się często dzieje, że typografia jest odzwierciedleniem czasów, w których jest tworzona. Wiadomo, że niełatwo jest wykreować coś nowego, dlatego niezbędne są eksperymenty i tak się dzieje w plakacie typograficznym. Współczesny wzrost przekazywanych informacji oraz rozwój technologii, a w tym globalna łatwość dostępu do wszelkich programów komputerowych — z jednej strony — poszerza krąg projektantów, dla których głównym środkiem wyrazu jest litera, a — z drugiej strony — może doprowadzić do zaniku, np. narodowych odrębności stylistycznych. Obserwując od wielu lat ważne światowe, europejskie i ogólnopolskie wystawy poświęcone sztuce plakatu typograficznego, nabieram przekonania, że coraz trudniejsze jest jednoznaczne rozpoznanie określonej narodowo stylistyki artystycznej plakatu. Może dlatego, że typografia używana w projektowaniu graficznym najszybciej wprowadza nowe tendencje, jest najczulsza na obowiązujące okresowo mody.

Łódź to miejsce dla plakatu typograficznego szczególne. Przedwojenne tradycje sztuki geometrycznej w dużym stopniu miały wpływ na kształtowanie tożsamości wielu łódzkich projektantów. Jakie wpływ miały te tradycje na Pana twórczość i czy sądzi Pan, że idee myśli konstruktywistycznej są nadal aktualne dla najmłodszego pokolenia projektantów, Pana studentów? Jestem absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi (dzisiaj ASP), która została powołana do życia wiosną 1945 roku, głównie z inicjatywy Władysława Strzemińskiego i Stefana Wegnera — artystów działających w Łodzi, a także artystów przybyłych do Łodzi: Romana Modzelewskiego, Stanisława Byrskiego, Ludwika Tyrowicza. Dokonania artystyczne i teoretyczne Władysława Strzemińskiego oraz szerokie kontakty z awangardą okresu międzywojennego, między innymi z Kazimierzem Malewiczem, Władysławem Tatlinem, El Lissitzkim, Aleksandrem Rodczenką, a także z Laszlo Moholy-Nagym przyczyniły się do opracowania i wprowadzenia nowoczesnego programu kształcenia łódzkiej PWSSP. Program kształcenia artystycznego współtworzony przez Strzemińskiego został oparty o doświadczenia artystyczne i teoretyczne europejskiej oraz polskiej awangardy międzywojennej. Wywodził się z tradycji idei konstruktywistycznej oraz abstrakcji geometrycznej, krańcowo odmiennej od tradycji kapistycznych umocowanych w pozostałych uczelniach plastycznych naszego kraju.


Program kształcenia PWSSP w Łodzi swoją nowatorską koncepcją nawiązywał do założeń programowych szkoły Bauhausu. W czasie mojego studiowania idee te były żywe, ale było to przeszło czterdzieści lat temu. Od wielu lat nauczam projektowania graficznego. Oczywiście w tematach ćwiczeń kursowych bardzo ważnym problemem jest typografia, a w niej litera. Litera jest podstawowym znakiem kodu, którym jest język, służący ludziom do komunikowania się. Litera jest również znakiem graficznym o określonym kształcie. Jeśli spojrzymy na plakat typograficzny nie od strony znaczeniowej, lecz od strony formy w ujęciu plastyki, to zauważymy, że poszczególne kształty liter, związki między nimi, kompozycja całości, nie różnią się niczym od problemów szeregu dziedzin plastycznych. Między innymi o tych problemach rozmawiam ze studentami, a jaką oni podążą „projektancką” drogą, to już zależy od indywidualnych wyborów. Czy Pana zdaniem nadrzędnym celem typografii jest pośredniczenie między treścią przekazu a odbiorcą? Czy jest tutaj miejsce na eksponowanie własnej osobowości twórczej? Myślę, że podobnie jak bardzo wielu projektantów uczestniczę we współczesnej cywilizacji. W moich plakatach litera stanowi istotny element kształtujący kompozycję. Ma dla mnie takie samo znaczenie, jakie u innych plakacistów stosowanie ilustracji. Staram się, aby typografia pełniła nie tylko funkcję informacyjną, ale również stała się mocnym znakiem graficznym tematycznego wydarzenia. I jest to, w pewnym sensie, eksponowanie własnej osobowości twórczej. Ale czy mi się to udaje? Wystawa TYPE + TEXT prezentuje najciekawsze tendencje we współczesnym plakacie typograficznym Polski i Chin. Jest to zestawienie nieoczywiste, dzielą nas tysiące kilometrów, konotacje kulturowe, czy wreszcie różne języki. Czy odbiorca może zrozumieć plakat, w jakiekolwiek dzieło sztuki posługujące się słowem, bez dosłownego „zrozumienia” jego treści? Nie znam języka japońskiego, ale nie miałem kłopotu z odczytaniem idei plakatów Shigeo Fukudy, Takenobu Igarashiego, czy Taku Satoha. Myślę, że sugestywnie działający układ typograficzny, adekwatna kompozycja, kolorystyka plakatu pomagają w odczytaniu zawartej w nim myśli. Sam układ typograficzny, czasem w towarzystwie geometrycznego rysunku, staje się równocześnie tematem, znakiem plastycznym i przekazem informacyjnym. Sławomir Iwański jest typografem, projektantem, plakacistą oraz profesorem Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, gdzie prowadzi pracownię Projektowania Grafiki Przestrzennej i Plakatu.

23 ___


PLAKAT: SŁAWOMIR IWAŃSKI / POSTER BY SŁAWOMIR IWAŃSKI


typography is a reflection of the times in which it is created Sławomir Iwański in conversation with Agnieszka Ziemiszewska.

Is a poster an art of rationalism or emotions? There are many definitions of a poster. I am convinced by one that describes a poster as an advertisement, information, announcement, or an idea which is incorporated into an artistic graphic form created with the use of printing techniques, according to a designer’s idea, and then, disseminated in public places. As a genre, the poster derives from the painting and is perceived, interpreted, and remembered as a painting. Through its function, the poster sometimes imposes itself upon us, sometimes it attacks us or makes certain impressions on us; it’s good if they are close to the designer’s idea. Not unlike a painting, a poster is an art form, where both the semantic sphere and the visual composition must be organised accordingly, because a poster is a medium of visual information, most frequently a medium of cultural, social, political, or commercial information. While designing a poster, you can accept rational assumptions or express your artistic emotions. Poster artists of the culminant phase of the “Polish School of Posters” (1961–1965) represented a stream of intuitive, emotional and frequently expressive designing, which was submitted to the evocative influence of a metaphor or sophisticated poetry, which was often expressed in the form of a painterly gesture. They created with a spontaneous rapture and, therefore, it is difficult to find rational or methodical assumptions in their designs. Balicki & Łabęcki (artistic tandem) had a different approach to poster design. Their works do not aim to evoke emotions; they’re neither lyrical nor pompous, there is no place for the grotesque, or a lofty metaphor. Those posters are the outcome of the rationalist’s train of thoughts: they are precisely designed and very well thought-out. What is more, they were created as a result of an insightful analysis of the main subject, which was then altered into a visual sign, which now becomes a lapidary visual message adequate to its verbal content. Polish poster is associated mostly with the phenomenon defined as “Polish School of Posters.” Meanwhile, we have artists, who have been creating typographic posters for years. The growing popularity of typography can also be observed. In turn, there are more and more designers who practice it. Can we talk about “Polish School of Typographic Posters” or have we rather subscribed to a “global” trend?

25 ___


___ 26

By assumption, a typographic poster departs from painterly, cartoon or illustrative processes. Typography is an art of choice and usage of different styles of scripts to communicate ideas and information in an original and relevant way. It is very common for typography to be a reflection of the times in which it is being created. Everybody knows that it takes a lot of effort to create something completely new, thus we need to experiment. That is precisely what is happening in the area of typographic poster. The modern rise in information transfer and the development of technology, including the global ease of access to computer software, on the one hand, widens the circle of designers whose main means of expression is a letter. On the other hand, it can lead to the disappearance of, for example, national stylistic distinctness. For many years, I’ve been observing the most important European and Polish exhibitions devoted to the art of typographic posters and I am more and more convinced that it is getting harder to unequivocally identify the national artistic style of poster design. Perhaps, because typography used in graphic design is the quickest way to introduce new trends and the most sensitive to the periodically fluctuating fashions. Łódź is a special place for typographic posters. Pre-war traditions of geometric art have largely influenced the identity of many designers from this city. How have these traditions influenced your art? Do you think that constructivist ideas are still valid to the youngest generation of designers, your students? I am a graduate of the Public Academy of Arts in Łódź (now: Academy of Fine Arts In Łódź), which was created in the spring of 1945, on the initiative of Władysław Strzemiński and Stefan Wegner — artists working in Łódź, but also in cooperation with other artists who settled in the city: Roman Modzelewski, Ludwik Tyrowicz, and Stanisław Byrski. Władysław Strzemiński’s artistic and theoretical achievements and his extensive contacts with the avant-garde of the interwar period, including Kazimierz Malewicz, Wladyslaw Tatlin, El Lissitzki, Alexander Rodchenko and Laszlo Moholy-Nagy, contributed to the elaboration and introduction of a modern educational programme for the Academy of Fine Arts in Łódź. Co-created by Władysław Strzemiński, the programme of artistic education was based on the artistic and theoretical experience of the European and Polish interwar avant-garde. It descended from the tradition of constructivist ideas and geometrical abstraction, which is extremely different from the Kapists’ traditions established at other art academies nationwide. The educational programme of the Academy of Fine Arts in Łódź was an innovative concept, which


to some extent was adopted from the Bauhaus school curriculum. During my studies these ideas were alive, but it was more than forty years ago. I have been teaching graphic design for quite some time. Typography and lettering are very important aspects of the courses. A letter is a basic code sign. Language is a code, which serves as a means of communication. A letter is also a graphic sign of a certain shape. If we look at the typographic poster not from the semantic point of view but from the point of visual arts, we will notice that particular shapes of letters, the relationship between them and the composition of the whole do not differ from the problems affecting a number of domains of visual arts. I inform my students about such problems, but it is completely up to them to choose their own “design” path. Do you think that the overriding purpose of typography is to mediate between the content of the message and the recipient? Is there a room for externalising one’s own creative personality? Like many designers, I actively participate in contemporary life. In my posters, the letter is an important element shaping the composition, and it has the same meaning to me as the usage of an illustration to other poster artists. I try to make typography a strong graphic sign of the thematic event, not only to assign informational functions to it. And it constitutes, in a sense, a display of one’s own creative personality. But do I succeed in it? The TYPE + TEXT exhibition presents the most interesting trends in contemporary Polish and Chinese typographic poster design. This is not an obvious combination, thousands of miles separate us. We’ve got different cultural connotations and, finally, different languages. Can the recipient understand the poster, or any work of art that uses the word, without literally “understanding” its content? I don’t know Japanese, but somehow, I didn’t have trouble reading the posters of Shigeo Fukuda, Takenobu Igarashi, or Taku Satoh. I think that evocative typographic layout, adequate composition and colour palette help to fully grasp the idea hidden in a poster. After all, the typographic layout, sometimes accompanied by a geometric drawing, simultaneously becomes a subject, a visual sign, and a message.

Sławomir Iwański is a typographer, designer, poster artist and a professor at the Academy of Fine Arts in Łódź, where he runs Spatial Graphics and Poster Design Studio.

27 ___


największe emocje wywołują we mnie dzieła racjonalne


rational works evoke the strongest emotions in me


PLAKAT: Wナ、DYSナ、W PLUTA / POSTER BY Wナ、DYSナ、W PLUTA

___ 30


największe emocje wywołują we mnie dzieła racjonalne Władysław Pluta odpowiada na pytania Agnieszki Ziemiszewskiej.

Plakat to sztuka racjonalizmu czy raczej emocji? Są twórcy, którzy odwołują się do wiedzy i stosują racjonalne metody projektowania, inni tej wiedzy nie potrzebują i nie stosują zobiektywizowanych metod. Są też tacy, którzy tworzą trochę tak, trochę tak. Niektórzy plakaciści, niezależnie od swoich metod, odwołują się bardziej do rozumu odbiorców niż ich emocji. Są tacy, którzy się tym nie przejmują i tworzą plakaty całkowicie intuicyjnie. Ja natomiast zdecydowanie preferuję racjonalizm w tworzeniu i wolę odwoływać się do rozumu odbiorców. Natura ludzka (w tym moja) jest jednak przekorna i czasem nawet najbardziej racjonalny plan zamienia, nie wiadomo czemu, w proces intuicyjny. W moich pracach odwołuję się bardziej do inteligencji i wrażliwości odbiorców niż do ich emocji. Paradoksalnie największe emocje wywołują we mnie dzieła racjonalne. Polski plakat jest kojarzony głównie ze zjawiskiem określanym jako „Polska Szkoła Plakatu”. Tymczasem mamy wybitnych twórców, od lat uprawiających plakat, którego głównym środkiem wyrazu jest litera. Obserwujemy też rosnące znaczenie czy popularność typografii, wzrasta liczba projektantów poruszających się w tym obszarze. Czy możemy mówić o „Polskiej Szkole Plakatu Typograficznego”, czy raczej wpisujemy się w tendencje „globalne”? Polską szkołę plakatu tworzyli głównie artyści malarze i graficy. W czasie, gdy oni działali, tendencje geometryczne w polskich sztukach plastycznych były w odwrocie, choć oczywiście zdarzały się wspaniałe wyjątki. W szkołach sztuk pięknych w dydaktyce obowiązywały tendencje post-kolorystyczne. Plakaty typograficzne, które wtedy powstawały, często bardzo wybitne, bazowały na klasycznym warsztacie artystycznym. Obowiązywało dość powszechne przekonanie o wyższości tej stylistyki nad, na przykład, plakatami fotograficznym lub literniczymi. W języku polskim stosowaliśmy wtedy dwa słowa na to, co można nazwać plakatem: „plakat”, „afisz”. Słowem „plakat” określaliśmy dzieła, które spełniają swoje podstawowe funkcje informacyjne i posiadają mniej lub bardziej udaną postać formalną, prawie zawsze operujące obrazem przedstawiającym z towarzyszącym mu tekstem. Słowo „afisz” w języku polskim

31 ___


___ 32

dotyczyło plakatów typograficznych zarówno tych, składanych drewnianymi czcionkami i drukowanych w technice typografii, jak również tych, które stosowały środki liternicze, a odbijane były w innych technikach. W języku polskim słowo „afisz” to plakat, ale zdecydowanie gorszej kategorii. W złotych czasach „Polskiej Szkoły Plakatu” brak nowoczesnych narzędzi z różnorodnymi krojami pism sprawiał, że plakat typograficzny nie rozwijał się w Polsce w tamtym czasie tak dynamicznie jak, na przykład, w Szwajcarii czy innych krajach Europy Zachodniej. Natomiast po 1989 roku, kiedy do grona twórców plakatu dołączyły duże grupy absolwentów wydziałów projektowych wyższych szkół sztuk pięknych oraz kiedy dostęp do komputerowych narzędzi wspomagających projektowanie stał się powszechny, również w Polsce zainteresowanie plakatem typograficznym stało się u nas naturalne. Biorąc pod uwagę ilość młodych, polskich twórców plakatów typograficznych, a zwłaszcza jakość ich wykształcenia i ambicje, jestem przekonany, że „Polska Szkoła Plakatu Typograficznego” ma szanse niedługo powstać. Jakie tradycje lub postawy twórcze miały największy wpływ na Pana jako projektanta? Moja droga do plakatu typograficznego wydaje mi się prosta i oczywista. Bierze się ona z tego, że jestem absolwentem Wydziału Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom uzyskałem w Katedrze Komunikacji Wizualnej. Byłem przygotowywany do zadań projektanta, racjonalnego funkcjonalisty, specjalizującego się w projektowaniu znaków graficznych, książek i plakatów. Plakatem zainteresowałem się dlatego, że w Polsce była to dziedzina, wokół której dużo się działo. Postanowiłem się w to włączyć. Nie chciałem naśladować prac moich starszych kolegów po fachu, twórców „Polskiej Szkoły Plakatu” i konkurować z nimi. Chciałem zamanifestować swoją racjonalną odrębność. Stąd był już jeden krok do plakatu typograficznego, bo pismo jest przecież jednym z podstawowych środków komunikacji wizualnej. Czy Pana zdaniem nadrzędnym celem typografii jest pośredniczenie między treścią przekazu a odbiorcą i czy jest tutaj miejsce na eksponowanie własnej osobowości twórczej? Istniały całe pokolenia twórców zajmujących się pismem, którzy działali bez rozgłosu i pozostali anonimowi. Działo się tak z powodu obowiązujących wtedy przekonań co do sygnowania swoich dzieł lub też poprzez bezwzględną funkcję czasu, która


zamazywała ich autorstwo. Mimo to stworzyli dzieła, które wyróżniają się oryginalnością i posiadają swój osobisty charakter. Ale być może chodzi tu o to, żeby tego osobistego piętna było jak najmniej — tylko tyle, ile jest niezbędne. Osobowość twórcy można poznać poprzez subtelne stosowanie środków typograficznych. W dziedzinie typografii jest tak duże pole do eksponowania własnej osobowości twórczej, że jest to, moim zdaniem, aż niebezpieczne. Wystawa TYPE + TEXT prezentuje najciekawsze tendencje we współczesnym plakacie typograficznym Polski i Chin. Jest to zestawienie nieoczywiste, dzielą nas tysiące kilometrów, konotacje kulturowe, czy wreszcie różne języki. Czy odbiorca może zrozumieć plakat lub jakiekolwiek dzieło sztuki posługujące się słowem, bez dosłownego „zrozumienia” jego treści? Plakat musi nas na początku zaciekawić, zainteresować i zrobić to nie poprzez treść, ale może przede wszystkim poprzez formę. Poprzez swoją kompozycję, kolorystykę, swój klimat. Jeżeli zostaniemy urzeczeni jego pięknem lub czymś zaniepokojeni, to znajdziemy czas i sposoby, żeby poznać jego szczegółową treść. Plakat to nie jest znak drogowy. Nieodczytanie jego szczegółów nie wyrządzi nam krzywdy. Plakaty liternicze z założenia adresowane są do odbiorców znających dany język, ale mimo to natchnione dzieła tego typu oddziałują równie mocno, może jeszcze bardziej na ludzi spoza tego kręgu językowego. Plakaty typograficzne są bardzo różnorodne. Plakaciści umieją stosować różne triki, które przybliżają treść odbiorcom nieznającym danego języka, na przykład dosyć powszechnym sposobem są ideogramy, które podpowiadają treść poprzez sugestie ikoniczne. Plakat na ulicy ma trochę inne funkcje niż w sali wystawowej. Plakaty na wystawie mogą mieć dodatkowe opisy. Wystawom towarzyszą katalogi i różnego typu przewodniki. Fakt dużej popularności międzynarodowych wystaw plakatów, w tym plakatów typograficznych dowodzi, że plakat jest zrozumiały i atrakcyjny dla wszystkich.

Władysław Pluta jest typografem, projektantem, plakacistą. Uprawia również grafikę artystyczną. Jest profesorem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie prowadzi pracownię Projektowania Komunikacji Wizualnej.

33 ___


PLAKAT: Wナ、DYSナ、W PLUTA / POSTER BY Wナ、DYSナ、W PLUTA

___ 34


rational works evoke the strongest emotions in me Władysław Pluta in conversation with Agnieszka Ziemiszewska.

Is a poster an art of rationalism or emotions? There are artists who appeal to knowledge and use rational methods of designing, the others don’t need it and don’t use objective methods. There are some who create both ways. Some poster artists, regardless of their methods, refer to recipients’ reason rather than their emotions. But there are also people who don’t bother themselves with it and create posters which are completely intuitive. I prefer rationalism in creation and favour referring to the recipients’ reason. Human nature (including mine) is perverse and sometimes changes even the most rational plan into an intuitive process. In my works, I mostly refer to intelligence and recipients’ sensitivity, rather than to their emotions. Paradoxically, rational works evoke the strongest emotions in me. Polish poster is associated mostly with the phenomenon defined as “Polish School of Posters.” Meanwhile, we have prominent artists who have been creating typographic posters for years. The growing popularity of typography is also visible. In turn, there are more and more designers who practice it. Can we talk about “Polish School of Typographic Posters” or have we rather subscribed to a “global” trend? The “Polish School of Posters” was primarily formed by artists, painters and graphic designers. During the time when they were creating geometry-based designs, Polish visual arts were departing from poster design, but there were some outstanding exceptions. The didacticism of the academies of fine arts focused on post-colour tendencies. Typographic posters, which were often created at that time, usually very remarkable, were based on classic artistic expertise. There was a common perception about the superiority of such stylistics over, for example, photographic or lettering posters. We use two words in Polish to describe something which can be called a poster: „plakat” (“poster”), „afisz” (“bill”). By “poster”, we mean works which perform their main informational functions and are characterised by their, more or less, formal design, which almost always relied on an image alongside an accompanying text. The Polish word “afisz” refers to typographic posters, both created with wooden letters and

35 ___


___ 36

printed by means of a typographic technique, but as well as to those which are based on lettering and were printed by means of different techniques. In Polish, the word “bill” means a “poster”, but certainly an inferior one. In the golden age of the “Polish School of Posters”, the lack of modern tools influenced the typographic poster in Poland in a negative way, and as a result, it did not develop as dynamically as, for instance, in Switzerland or other Western European countries. In contrast, after 1989, when the arleady established poster artists were joined by many graduates of the design faculties of academies of fine arts and when software-based design tools became common in Poland, the interest in typographic posters became somewhat organic. Considering the number of young Polish typographic poster artists, especially the quality of their education and their ambitions, I am convinced that the “Polish School of Typographic Posters” has a chance to come to fruition. What traditions or creative attitudes have had the biggest influence on you as a designer? My own path towards typographic posters seems to me simple and obvious. It stems from the fact that I am a graduate of the Faculty of Industrial Design of the Academy of Fine Arts in Cracow. I obtained a diploma from the Department of Visual Communication. I was prepared for the tasks of a designer, a rational functionalist specialising in the design of graphic signs, books and posters. I got interested in posters because it was an area which was extremely popular in Poland and therefore a lot things happened in its scope. I decided to join it. I didn’t want to imitate the works of my older colleagues, the creators of the “Polish School of Posters” and to compete with them. I wanted to manifest my rational distinctiveness. From this point, it was just one step to typographic poster, because type is one of the basic means of visual communication. Do you think that the overriding purpose of typography is to mediate between the content of the message and the recipient? Is there a room for externalising one’s own creative personality? There came whole generations of artists who occupied themselves with type and who worked without any publicity or hype and remained anonymous as a result. This happened because of the erstwhile conviction as far as signing their works was concerned, or because of the passage that time that blurred their authorship. Despite this, they created works that excel in originality and have their own character. Maybe


the point is that the personal imprint should be as inconspicuous as possible — just as much as it is necessary. The personality of the artist can be recognized by the subtle usage of typographic techniques. In the field of typography there is so much room to express one’s own creative personality, which — in my opinion — is dangerous. The TYPE + TEXT Exhibition presents some of the most interesting trends in the contemporary typographic poster in Poland and China. This juxtaposition is not obvious as Poland and China are thousands of miles apart, have different cultural connotations, and very different languages. Is it possible for the viewer to understand a poster, or any other work of art that uses the written word, without actually being able to understand the written message? The poster should draw our attention not only because of its content, but also due to its form, layout and colour scheme in the first place. If we are seduced by its beauty or disturbed by something, we’ll find enough time and a way to know more about its detailed content. A poster is not a road sign. Failure to read its details will not harm us. Letter-based posters are addressed to recipients who know a given language but despite that inspired works of that kind are equally influential, probably for people who do not know the language. Typographic posters are very diverse. Poster artists use different tricks to bring closer the content to the recipients who do not know the language. For example, a common way to achieve this are ideograms which prompt the content by iconic suggestions. A street poster has other functions than one in an art gallery. Posters on display in a gallery may have additional descriptions. Exhibitions are accompanied by catalogues and guides. The fact of the great popularity of international poster exhibitions, including typographic posters, proves that the poster is intelligible and attractive to everyone.

Władysław Pluta is a typographer, designer, poster artist. He also works in graphic arts. He is a professor at the Academy of Fine Arts in Cracow, where he runs the Visual Communication Design studio.

37 ___


plakaty


posters


___ 40

CHAOSHENG LI________________________________________________________________________CN


41 ___

PL__________________________________________________________________________OLA NIEPSUJ


___ 42

BOB LEI_______________________________________________________________________________CN


43 ___

PL_____________________________________________________________________KATARZYNA ZAPART


___ 44

SŁAWOMIR KOSMYNKA | C A D I O______________________________________________________PL


45 ___

TW_________________________________________________________________________CHUN-TA CHU


___ 46

SHIPENG TANG________________________________________________________________________CN


47 ___

PL___________________________________________________________JUSTYNA CZERNIAKOWSKA


___ 48

WŁADYSŁAW PLUTA___________________________________________________________________PL


49 ___

CN_________________________________________________________________________ZHONG ZHENG


___ 50

JAKUB STĘPIEŃ______________________________________________________________________PL


51 ___

CN___________________________________________________________________________HONG WANG


___ 52

AGNIESZKA POPEK-BANACH & KAMIL BANACH_________________________________________PL


53 ___

PL___________________________________________________________________________EDGAR BÄ„K


___ 54

WANGTAO WU________________________________________________________________________CN


55 ___

PL________________KASIA WORPUS-WROŃSKA & JAN WORPUS-BUDZIEJEWSKI | GRAFIXPOL


___ 56

FANG CAO____________________________________________________________________________CN


57 ___

PL_________________________________________________________________BŁAŻEJ OSTOJA LNISKI


___ 58

MINGLIANG LI_________________________________________________________________________CN


59 ___

PL____________________________________________________________________RITA DUCZMAŃSKA


___ 60

JACEK RUDZKI________________________________________________________________________PL


61 ___

PL_____________________________________________________________________OSKAR PODOLSKI


___ 62

CHAO ZHAO__________________________________________________________________________CN


63 ___

PL___________________________________________________________________SŁAWOMIR IWAŃSKI


___ 64

JAN BAJTLIK__________________________________________________________________________PL


65 ___

PL_________________________________________________________________AGNIESZKA DAJCZAK


___ 66

XIN ZHANG_______________________________________________________________________CN


67 ___

PL____________________________________________________________________SŁAWOMIR ŚLĄSKI


___ 68

FILIP TOFIL | SYFON STUDIO____________________________________________________________PL


69 ___

CN____________________________________________________________________XIAODONG ZHANG


___ 70

JAKUB BALICKI________________________________________________________________________PL


71 ___

CN_______________________________________________________________________YAPENG CHENG


___ 72

ZHUANGXIANG LIN____________________________________________________________________CN


73 ___

PL_____________________________IDALIA SMYCZYŃSKA & ROBERT ZAJĄC | KOLEKTYW KILKU


___ 74

DIANA GAWRONKIEWICZ | PODPUNKT STUDIO__________________________________________PL


75 ___

CN_______________________________________________________________________________FANG HE


___ 76

SHIPENG TANG________________________________________________________________________CN


77 ___

PL____________________________________________________________________BORYS KOSMYNKA


___ 78

KRZYSZTOF IWAŃSKI__________________________________________________________________PL


79 ___

PL______________________________________________________________________ŁUKASZ PALUCH


___ 80

CHAO ZHAO____________________________________________________________________________CN


81 ___

PL__________________________________________________________________MATEUSZ MACHALSKI


___ 82

ALEKSANDRA ILKIEWICZ______________________________________________________________PL


83 ___

CN____________________________________________________________________________CHAO ZHAO


___ 84

TONG ZHANG_________________________________________________________________________CN


85 ___

PL____________________________________________________________MIECZYSŁAW WASILEWSKI


___ 86

MICHAŁ SICIŃSKI______________________________________________________________________PL


87 ___

CN______________________________________________________________________________YUNQING WAN


___ 88

YOUTIAN YE__________________________________________________________________________CN


89 ___

PL_________________________________________________________________JERZY TCHÓRZEWSKI


___ 90

BARTOSZ ŁUKASZONEK_______________________________________________________________PL


91 ___

CN_________________________________________________________________________LINQI HUANG


___ 92

HUANG JOY___________________________________________________________________________CN


93 ___

PL__________________________________________________________________________ANITA WASIK


___ 94

LECH MAJEWSKI______________________________________________________________________PL


95 ___

TW__________________________________________________________________KUO-CHANG CHENG


___ 96

MAGDALENA FRANKOWSKA & ARTUR FRANKOWSKI | FONTARTE________________________PL


97 ___

CN___________________________________________________________________________SHIYAN LIU


___ 98

ZHUANG LI____________________________________________________________________________CN


99 ___

PL________________________________________________________________NIKODEM PRĘGOWSKI


___ 100

YONG ZHANG_________________________________________________________________________CN


101 ___

PL_____________________________________________________________________MACIEJ BYCHOWSKI


___ 102

VICTOR SOMA_________________________________________________________________________PL


103 ___

CN______________________________________________________________________SENZHONG GAN


___ 104

DAWID BŁAŻEWICZ____________________________________________________________________PL


105 ___

PL________________________________________________________________BARTOSZ SZYMKIEWICZ


___ 106

LINGXUAN PEI________________________________________________________________________CN


107 ___

PL_______________________________________________________________________MARTA GAWIN


___ 108

ZUPAGRAFIKA STUDIO_________________________________________________________________PL


109 ___

CN______________________________________________________________________________MEI YANG


___ 110

KAMIL KAMYSZ_______________________________________________________________________PL


111 ___

CN_____________________________________________________________________________LIU ZHAO


___ 112

MAGDALENA LAUK____________________________________________________________________PL


113 ___

CN_______________________________________________________________________WEIMIN ZHANG


___ 114

TOMASZ BEREZOWSKI________________________________________________________________PL


115 ___

PL__________________________________________________________________PRZEMYSŁAW HAJEK


___ 116

TOMASZ KIPKA________________________________________________________________________PL


117 ___

PL__________________________HANNA NIEMIEROWICZ & ALEKSANDRA WOŹNIAK | POLKADOT


___ 118

ZHIWEI ZHU___________________________________________________________________________CN


119 ___

PL___________________________________________________________________TOMASZ BIERKOWSKI


___ 120

YINGGUI JIANG_______________________________________________________________________CN


121 ___

CN_____________________________________________________________________________QIXIN SHI


___ 122

PEIBIN CHEN____________________________________________________________________________CN


123 ___

CN____________________________________________________________________________RUPING CAO


___ 124

ZHIJUN WANG________________________________________________________________________CN


125 ___

TW__________________________________________________________________KUO-CHANG CHENG


___ 126

MARTYN KRAMEK_____________________________________________________________________PL


127 ___

CN_______________________________________________________________________________XIN YUE


___ 128

XIUWEI LIU____________________________________________________________________________CN


129 ___

CN_________________________________________________________________________BINGYAN XUE


___ 130

XIAODONG ZHANG____________________________________________________________________CN


131 ___

CN_____________________________________________________________________________LEI PANG


___ 132

WENJIE HUO__________________________________________________________________________CN


133 ___

CN___________________________________________________________________________LUCIA TANG


___ 134

PUJI LU______________________________________________________________________________CN


135 ___

CN_______________________________________________________________________________WU XIN


___ 136

YUESE CHEN__________________________________________________________________________CN


137 ___

PL__________________________________________________________________EMILKA BOJAŃCZYK


___ 138

STEFAN LECHWAR_____________________________________________________________________PL


139 ___

CN____________________________________________________________________ZHONGLIANG CHU


___ 140

CHUN-TA CHU________________________________________________________________________CN


141 ___

US_________________________________________________________________________YINGBO QIAO


___ 142

TYPE2_________________________________________________________________________________PL


143 ___

PL_______________________________________________________________KRZYSZTOF BIAŁOWICZ


___ 144

PIOTREK PIETRZAK____________________________________________________________________PL


145 ___

CN____________________________________________________________________________WENYUE WU


___ 146

GANSEN ZHONG_______________________________________________________________________CN


147 ___

CN________________________________________________________________________LINGXUAN PEI


___ 148

LINQI HUANG_______________________________________________________________________CN


149 ___

CN_____________________________________________________________________________QIANG LI


___ 150

LINGHONG SHI________________________________________________________________________ TW


151 ___

CN_________________________________________________________________________DALU ZHANG


___ 152

RYSZARD KAJA________________________________________________________________________PL


153 ___

CN_______________________________________________________________________ZHONGYANG LI


___ 154

PATRYK KALWAS______________________________________________________________________PL


155 ___

PL_____________________________________________________________KRZYSZTOF TYCZKOWSKI


___ 156

EWA STANISŁAWSKA-BALICKA_________________________________________________________PL


157 ___

PL______________________________________________________________SZYMON SZYMANKIEWICZ


___ 158

Universitas Tarumanagara, Jakarta WILMA DIFA AULIA___________________________________________________________________ID


159 ___

Typography Studio at the Jan Matejko Academy of Fine Arts in Cracow PL____________________________________________________________________Ĺ UKASZ PODOLAK


___ 160

Typography Studio at the Jan Matejko Academy of Fine Arts in Cracow IWONA Ĺ UKOWSKA____________________________________________________________________PL


161 ___

Typography Studio at the Polish-Japanese Academy of Information Technology, Warsaw PL_________________________________________________________________PALOMA KAŁUZIŃSKA


___ 162

Typography Studio at the Jan Matejko Academy of Fine Arts in Cracow GABRIELA BASTA______________________________________________________________________PL


163 ___

Universitas Tarumanagara, Jakarta ID____________________________________________________________________ALBERT HARTANTO


___ 164

Typography Studio at the Polish-Japanese Academy of Information Technology, Warsaw MARCIN WOŹNIAK____________________________________________________________________PL


165 ___

Typography Studio at the Jan Matejko Academy of Fine Arts in Cracow PL__________________________________________________________________WERONIKA CYGANIK


___ 166

Typography Studio at the Jan Matejko Academy of Fine Arts in Cracow ANDRZEJ WÓJTOWICZ________________________________________________________________PL


167 ___

Universitas Tarumanagara, Jakarta ID_____________________________________________________________________ JESSICA ROSVITA


___ 168

Art Faculty of UMCS Lublin ALEKSANDRA JURGIELEWICZ______________________________________________________________PL


169 ___

Typography Studio at the Polish-Japanese Academy of Information Technology, Warsaw PL_________________________________________________________________________MIKOĹ AJ JANIW


___ 170

Typography Studio at the Jan Matejko Academy of Fine Arts in Cracow SZYMON SAWICKI_____________________________________________________________________PL


171 ___

Typography Studio at the Polish-Japanese Academy of Information Technology, Warsaw PL___________________________________________________________________________JAN DACIUK


___ 172

Universitas Tarumanagara, Jakarta GITASARI EFFENDI______________________________________________________________________ID


173 ___

Typography Studio at the Jan Matejko Academy of Fine Arts in Cracow PL______________________________________________________________MORGANE PERISSINOTTI


CENTRE FOR THE MEETING OF CULTURES IN LUBLIN | PHOTO: DOROTA BIELAK


175 ___

Centrum Spotkania Kultur to nowa, największa w tym regionie Europy, instytucja kultury, która otworzyła swoje podwoje w maju 2016 roku. Ze względu na geopolityczne położenie, bogatą historię regionu, a także nowoczesną infrastrukturę budynku, instytucja wyrasta na prestiżowe miejsce spotkań Wschodu i Zachodu, Północy i Południa, przeszłości i przyszłości. Obiekt Centrum Spotkania Kultur to blisko 25 tys. metrów kwadratowych przestrzeni wyposażonej w Salę Operową, sale koncertowe, salę baletową, przestrzenie wystawiennicze, kino, miejsca dedykowane kulturze fizycznej, designowi i modzie oraz relaksowi w bliskości z naturą, na wielopoziomowych ogrodach na dachach. The Centre for the Meeting of Cultures in Lublin is a newly established (and the biggest in this part of Europe) multi-arts centre, which opened its doors to the general public in May 2016. Due to its geo-political location, the rich history of the region, and the state-of-the-art infrastructure of the edifice itself, the institution aims to make a name for itself as a meeting place of the East and the West, the North and the South, the past and the future. With almost twenty-five thousand square metres of space, the Centre features a fully functional Opera Hall, versatile auditoria, a ballet room, exhibition galleries, an arthouse cinema, as well as sites dedicated to physical culture, design, fashion, and relaxation in proximity to nature — on multi-level rooftop gardens. www.spotkaniakultur.com


TYPE + TEXT

Projekt graficzny i identyfikacja wydarzenia /

Międzynarodowa Wystawa Plakatu Typograficznego /

Graphic design & visual identification

International Typographic Poster Exhibition

of the event: Agnieszka Ziemiszewska Wywiady / Interviews conducted by:

02.06–31.07.2017

Agnieszka Ziemiszewska

Centrum Spotkania Kultur w Lublinie / Centre for the Meeting of Cultures in Lublin

Wprowadzenie / Introduction:

Kuratorzy / Curators:

Sebastian Smit

Agnieszka Ziemiszewska

Współpraca / Cooperation:

Sebastian Smit

Agnieszka Ziemiszewska

Li Xu Jiang Yingui

Skład / Typesetting:

Współpraca / Cooperation:

Agnieszka Ziemiszewska

Lech Mazurek

Aleksandra Jurgielewicz Redakcja / Editing:

14–18.10.2016

Bartosz Wójcik

Guilin Huaqiao Art Museum, Guilin, Chiny / Guilin Huaqiao Art Museum, Guilin, China

Korekta / Proofreading:

Kuratorzy / Curators:

Monika Rokicka

Li Xu

Bartosz Wójcik

Jiang Yingui Agnieszka Ziemiszewska

Tłumaczenie / Translation:

Sebastian Smit

Jolanta Wardal

Lech Mazurek

Bartosz Wójcik


Szczególne podziękowania dla /

Organizatorzy / Organisers:

Special thanks to:

Otwarta Pracownia w Lublinie /

prof. Sławomir Iwański

Otwarta Pracownia Association in Lublin

prof. Władysław Pluta

Centrum Spotkania Kultur w Lublinie /

Dziekan Wydziału Artystycznego UMCS /

Centre for the Meeting of Cultures in Lublin

Dean of MCSU's Faculty of Arts dr hab. Krzysztof Szymanowicz dr Aleksandra Toborowicz

Zrealizowano dzięki wsparciu Miasta Lublin w ramach obchodów 700-lecia miasta w 2017 roku.

Krzysztof Dydo Dyrektor CSK / Managing Director of CMC Piotr Franaszek Irwan Harnoko Aniela Mroczek Zastępca Dyrektora CSK / Deputy Director of CMC Krzysztof Paśnik Marta Ryczkowska Zastępca Dyrektora CSK /

Miejsce wystawy / Exhibition venue: Centrum Spotkania Kultur w Lublinie / Centre for the Meeting of Cultures in Lublin plac Teatralny 1, 20-029 Lublin +48 81 441 56 70 biuro@spotkaniakultur.com www.spotkaniakultur.com

Deputy Director of CMC

PKO Bank Polski to Partner Strategiczny Alei Kultur,

Barbara Wybacz

w której eksponowana była wystawa TYPE + TEXT.

Bartosz Wójcik

PKO Bank Polski w codziennej pracy i planach strategicznych

studentów Wydziału Artystycznego UMCS /

łączy realizację celów biznesowych z działaniami odpowiedzialnymi

to the students of the of MCSU's Faculty of Arts:

na rzecz wszystkich grup interesariuszy. Chętnie angażuje się

Aleksandra Jurgielewicz

w inicjatywy sponsoringowe, promując kulturę oraz kształtując

Adrianna Komar

wrażliwość społeczną.

Aleksandra Lasocka Lena Korolevskykh Magdalena Krupa Katarzyna Wróbel www.artystyczny.umcs.pl www.poster.co.pl

Wydawca / Publisher: Wydział Artystyczny, Instytut Sztuk Pięknych UMCS / Faculty of Arts, Institute of Fine Arts, Maria Curie-Skłodowska University in Lublin ISBN 978-83-65289-20-9 Lublin 2017