Page 1

Tema 5. El Franquisme (1939-1975)

Armand Figuera

1939

1959

1.1.-L’evolució L’evoluciópolítica política

Etapa tecnocràtica

Etapa totalitària “Els anys blaus” Aïllament internacional (1946-1950)

Aliança amb els règims feixistes (1939-1945)

Els suports

Dictadura personal amb unipartidisme Nacionalisme espanyol Antiliberal i antidemocràtic, sense llibertats individuals Valors militars: jerarquia, disciplina i ordre Defensa del catolicisme Nacionalcatolicisme 1938 Fuero del Trabajo 1943 Llei constitutiva de les Corts 1942 Llei de referèndum 1945 Fuero de los Españoles

Rehabilitació internacional gràcies a la Guerra Freda

-Exèrcit, policia armada, Guàrdia Civil i tribunals militars -Exèrcit, policia armada, Guàrdia Civil i tribunals militars (“poder dissuasiu”) (“poder dissuasiu”) -Falange i Tradicionalistes (“poder organitzador”) -Falange i Tradicionalistes (“poder organitzador”) - Església (“poder legitimador”) Estat confessional i dret dede - Església (“poder legitimador”) Estat confessional i dret presentació. presentació. - Dreta conservadora (classes dominants) - Dreta conservadora (classes dominants) - Suport popular (determinat per lala propaganda i el culte alal - Suport popular (determinat per propaganda i el culte dictador) dictador)

(1947) Ley dede Sucesión (1947) Ley Sucesión

500.000 morts/ 300.000 exiliats Ruralització/ Pèrdues materials

Política econòmica del franquisme

Supressió de les cartilles de racionament (Liberalització parcial) Final de l’aïllament internacional (augment importacions) Inici de l’ajut nord-americà (1950) Pacte de Madrid (1953)

Intervencionisme Intervencionisme Fixar preus/ Racionar el consum/ Quotes a la producció/ Control dels salaris/ Es crea el INI

Autarquia Autarquia

Això provoca

Creixement econòmic moderat

Autosuficiència econòmica/ Limitació inversió estrangera/ Reducció importacions/ (es busca “independència”) provoca

I en conseqüència

Racionament d’aliments de matèries primeres i restriccions energètiques Contraban i estraperlo

Un sistema de finançament deficitari Sense impostos directes (Deute públic) provoca

Organitzats a través de ElElMovimiento MovimientoNacional Nacional FET y de las JONS (partit únic) i la CNS (sindicat únic) FET y de las JONS (partit únic) i la CNS (sindicat únic) Sección Femenina, OJE, Frente dede Juventudes Sección Femenina, OJE, Frente Juventudes

1958 Ley Fundamental dede los 1958 Ley Fundamental los Principios del Movimiento Nacional Principios del Movimiento Nacional

Abandonament progressiu de l’autarquia

1950

Dels efectes de la guerra civil

Producció Producció insuficient insuficient

1973 Assassinat de Carrero Blanco

Les lleis fonamentals i altres lleis franquistes

2.2.-L’economia L’economiafranquista franquista Autarquia i recessió econòmica

Descomposició i final

1953 Concordat amb el Vaticà Acords militars amb els EUA (Pacte de Madrid) 1955 Ingrés a l’ ONU

Aïllament de Franco Boicot de l’ONU Vet al Pla Marshall

Netralitat (1939-40) No-bel·ligerant (19411943) Neutralitat (43-45) Hendaia/ “División Azul”

La naturalesa del franquisme

1950

1975

1969

Augment de preus constant

Però també... Vagues obreres de 1951 (millores salarials) Augment de preus

1966 LaLa Ley dede Prensa 1966 Ley Prensa 1966 Ley Orgánica del Estado 1966 Ley Orgánica del Estado 1967 Ley de libertad Religiosa, 1967 Ley de libertad Religiosa,

Expansió econòmica (1959-1973) “desarrollismo”

1959

1969 Ley dede Sucesión 1969 Ley Sucesión (Joan Carles Borbó) (Joan Carles Borbó)

1973

Pla d’Estabilització i liberalització (1959 )

La La crisi crisi de de 1973 1973

sota la direcció dels TECNÒCRATES (Opus Dei) amb l’objectiu de

Aturar la inflació (Ajustar preus i salaris) Liberalitzar el sector exterior (importacions i inversions estrangeres)

- Control de despesa pública/ Ajust del canvi de pesseta/ Impulsar exportacions/ Incentivar inversions estrangeres/ Congelació salaris

Arran d’aquest Pla: -Devaluació de la pesseta -Arriben ajuts de l’exterior (FMI)

Però els començaments van ser difícils Malgrat tot al 1961 comença Una època d’expansió a causa de

Depressió

provoca

Encariment del preu del cru Retirada inversions estrangeres Sortida de divises Baixa el fluix de turistes Baixa l’entrada de divises dels emigrants espanyols Augment de l’atur

Alt cost social Carestia i atur

-Liberalització econòmica (inversions estrangeres) -Immigració interna i exterior (divises) i Turisme (divises) -Planificació econòmica (plans de desenvolupament i Pols de Desenvolupament)

Tot plegat provoca un Creixement econòmic alt (1963-1973) “Desarrollismo” -Inversió, modernització i diversificació/ Motors industrials (metal·lúrgica, química i el sector energètic)/ Automòbil (Valladolid, Madrid, Barcelona i Saragossa)/ Construcció i calçat/ Energia (petroli, electricitat –embassaments- i nuclear)/ Renta per càpita 1960= 300 $, 1973= 2000 $


Tema 5. El Franquisme (1939-1975) 1939

Armand Figuera

1959 Etapa totalitària “Els anys blaus”

1969

1975

Etapa tecnocràtica

Descomposició i final

3.-3.-LaLarepressió repressiófranquista franquista En un inici

Amb jurisdicció militar

1939 Ley de responsabilidades políticas

(Judicis, execucions, camps de concentració, exili)

1963 creació del TOP Tribunal d’Ordre Públic

Per als delictes civils Per als delictes civils

1940, Ley de Represión de la Masoneria y el comunismo Provoquen la

Depuració en l’administració

25000 acomiadaments en l’administració catalana

Els delictes de terrorisme continuen en mans de l’Exèrcit

Un exemple seria elel Procés 1001 (judici aa Un exemple seria Procés 1001 (judici dirigents dede les CC.OO.) dede 1973 dirigents les CC.OO.) 1973

Repressió cultural 1963, judici i execució del dirigent comunista 1963, judici i execució del dirigent comunista Julián Grimau Julián Grimau

Manipulació dels llibres d’història Propagació de valors conservadors Imposició del nacionalisme espanyol unitari

Els fets repressius més importants dels 70: 1970, Procés de Burgos 1974, execució de Puig Antich 1975, 5 execucions del FRAP i ETA

Persecució i repressió de qualsevol manifestació política, social, religiosa o cultural no espanyola Repressió de la identitat catalana

Provoca campanya exterior de protesta i reacció interior franquista

Derogació dede l’Estatut. Prohibició dede l’ús públic del català, oo dede les Derogació l’Estatut. Prohibició l’ús públic del català, les Sardanes, senyera i cants antipatriòtics. Canvi dede noms dede carrers, Sardanes, senyera i cants antipatriòtics. Canvi noms carrers, eliminació dede monuments... eliminació monuments...

4.-4.-L’oposició L’oposicióa aFranco Franco 1962, Col·loqui de Munic (contubernio de Múnich)

Als anys 40 es concretava en

Als anys 50 es concretava en

Moviment obrer Activitat clandestina (PSOE, PCE, CNT...) Vagues de 1945 a Barcelona

Grups monàrquics Oposició conspiradora 1943, carta dels generals monàrquics 1945, Manifest de Lausana (Joan de Borbó)

Es renuncia a la lluita armada L’oposició s’introdueix en els sindicats verticals Enllaços sindicals Jurats d’empresa

Oposició monàrquica, esquerra, liberals... (José Maria Gil-Robles, Salvador de Madariaga...) Demanda de democràcia per entrar al Mercat Comú

A Catalunya

Molta importància del PCE (Carrillo) i el PSOE (F. González, 1974)

Augment de l’activitat opositora

Les vagues de 1951 (tramvies) Primeres revoltes universitàries

Universitats, moviment obrer (vagues, creació de les CC.OO., 1962, amb Marcelino Camacho), Església (bases)...

1974, es crea la Junta Democràtica (entorn del PCE) 1975, es crea la Plataforma de Convergencia Democrática (entorn del PSOE)

A Catalunya...

Els maquis o guerrilla 1944, ocupació de la Vall d’Aran

Als 70...assemblees i manifestacions

A l’exterior

J. Irla, President de la Generalitat (1941) Substituït per J. Tarradellas (1954)

A l’interior

Creació de la FNC (Front Nacional de Catalunya, 1939) i del MSC (Moviment Socialista de Catalunya, 1945) PSUC (lluita clandestina), anarquisme (lluita armada fins 1963) i a la dècada dels 50 apareix Grups CC (Crist Catalunya) de Jordi Pujol.

Els fets del Palau, 1960 *Oposició política i obrera (PSUC, CCOO -1964-) *Creació del Sindicat Democràtic d’Estudiants de la U. Barcelona (“Caputxinada”1966) *Oposició popular (Edicions 62, Rosa Sensat, Cavall Fort, “Nova cançó”, Omnium Cultural) Assemblea de Catalunya (1971, “Llibertat, amnistia i Estatut d’autonomia”.) *

Franquisme  

Franquisme 1939-1975

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you