Page 1

Preparació selectivitat

Proves

La Restauració Borbònica

Armand Figuera

Exercici 1 Les eleccions durant la Restauració Es confeccionen les llistes d’electors posant alguns noms reals entre un seguit de noms imaginaris i, sobretot, noms de difunts que en l’acte de la votació estan representats per empleats subalterns vestits amb roba de civils. L’autor d’aquestes línies ha vist moltes vegades com el seu pare, malgrat que era mort des de fa molts anys, anava a dipositar el seu vot a l’urna, per mitjà d’un escombriaire o d’un rastrejador de la policia vestit per a tal ocasió amb un tern prestat. Igualment, els membres de les oficines dels coŀlegis electorals acostumen a assistir a aquestes transmigracions d’ànimes dels seus parents propers. Així mateix, s’han vist llistes electorals en les quals a penes figurava la desena part de la xifra total d’electors i, tot i així, la major part dels noms inscrits pertanyien a persones mortes […]. Perquè els lectors estrangers es puguin fer una petita idea del que passa, esmentarem el cas d’un general de brigada, candidat ministerial pel districte de Berga, que va obtenir més d’un milió i mig de vots, malgrat que el districte només tenia uns quants milers d’habitants. Els dos competidors disposaven de mitjans per a fer pujar els vots als coŀlegis electorals que els eren afectes, però la victòria fou per al més audaç. L’adversari del general va ser esclafat pel pes del milió i el vencedor es presentà molt seriós al Congrés, on, amb tota naturalitat, confirmaren l’elecció. Font: Valentí Almirall. España tal como es. París, 1886.


Preparació selectivitat

Proves

La Restauració Borbònica

Armand Figuera

Pregunta 1 a) Descriviu el tipus de font i digueu de què tracta. (0,75 punts) Cal que l’alumnat identifiqui la font com una de tipus primari (contemporània dels fets) (0,25 punts) consistent en un text públic de caràcter polític que forma part del llibre de Valentí Almirall España tal como es publicat a París el 1886 (0,50 punts). b) Digueu quin és el context històric de les informacions que proporciona la font. (0,75 punts) Cal que l’alumnat situï el text dins del període de la Restauració i del desenvolupament del catalanisme polític. (0,75 punts) c) Descriu les pràctiques relacionades amb les eleccions que s’expliquen a la font. (1 punt) L’alumnat hauria d’explicar els mecanismes de corrupció electoral que descriu Almirall al text, com ara fer votar persones mortes, prèvia inscripció al cens; l’ús d’altres persones per suplantar-les, i inflar el nombre de vots obtinguts fins a extrems absurds; també, com les corts acceptaven uns resultats manifestament falsos. (1 punt)


Preparació selectivitat

Proves

La Restauració Borbònica

Armand Figuera

Pregunta 2 Contesteu només UNA de les dues qüestions: a) Expliqueu com funcionaven el sistema polític de la Restauració i les eleccions i compareu-los amb un sistema i unes eleccions veritablement democràtics. (2,50 punts) Cal que l’alumnat expliqui el sistema de partits, el torn pacífic i els mecanismes de corrupció electoral –“encasillado”, tupinades i altres pràctiques fraudulentes– en les eleccions fins al 1898 (1,25 punts); i que compari aquest sistema i corrupció amb un sistema democràtic on no hi ha “torn” i on es respecta veritablement la voluntat popular, i les eleccions falsejades amb unes netes. (1,25 punts). b) Expliqueu les forces d’oposició al sistema de la Restauració fins al 1898 (2’50 punts) Cal que l’alumnat expliqui l’oposició al sistema de la Restauració, destacant el paper dels carlins i la seva evolució després de la derrota en la Tercera Guerra, finalitzada el 1876; els primers regionalismes: català i basc; la importància del republicanisme, amb dos líders diferenciats, l’unionista i conservador Castelar i el federalista Pi i Margall (1,25 punts); l’obrerisme, que veié la fundació del PSOE el 1879 i de la UGT el 1888, socialistes, i la divisió dels anarquistes entre anarcosindicalistes i anarcoterroristes, que portaren a terme importants atemptats, entre ells el del mateix Cánovas del Castillo el 1897, així com les bombes del Liceu i del Corpus. (1,25 punts)


Preparació selectivitat

Proves

La Restauració Borbònica

Armand Figuera


Preparació selectivitat

Proves

La Restauració Borbònica

Armand Figuera

Pregunta 1 a) Descriviu el tipus de font i digueu de què tracta. [0,75 punts] Cal que l’alumnat identifiqui la font com una il·lustració o dibuix que conté un acudit, o com un acudit (0,25 punts), publicat en un periòdic o revista, Blanco y Negro, l’11 de febrer de 1893. (0,50 punts) b) Digueu quin és el context històric de la font. [0,75 punts]

Cal que l’alumnat situï la font durant el període de la Restauració, en la seva primera etapa (1875-1898). (0,75 punts) c) Comenteu el text següent que conté la font: Después de pasar muchos pésimos ratos, el Ministro “encasilla” a los candidatos. Y arreglado “el asunto” del mejor modo, dice mirando al cielo: “¡Dios sobre todo! A los Gobernadores dice severo: “Coacciones y chanchullos jamás tolero. Los votos solamente quiero que valgan…con que así, „hagamos votos‟ porque estos salgan” [1 punt] Cal que l’alumnat destaqui aspectes com el doble llenguatge contingut en la font quan diu “coacciones y chanchullos jamás tolero” i després afegeix “hagamos votos”, en el sentit de fabricar-ne fraudulentament; les ordres als governadors, o l’encasellament dels candidats. Tanmateix, no es demana a l’alumnat que expliqui aquí conceptes com l’”encasillado”, ja que la pregunta va referida a la font, es cenyeix a ella i no implica explicació del tema (1 punt).


Preparació selectivitat

Proves

La Restauració Borbònica

Armand Figuera

Pregunta 2

Contesteu UNA de les dues qüestions següents: a) Expliqueu quins van ser els dos grans partits de la Restauració. Esmenteu-ne els líders, expliqueu-ne les diferències polítiques i, en general, com funcionava el sistema polític des de l’inici d’aquesta etapa fins al 1898. [2,5 punts] Cal que l’alumnat expliqui els dos partits principals, conservador i liberal; els seus líders, Cánovas del Castillo y Sagasta; el primer amb més pes entre les classes altes i més preocupat per l’ordre públic, la protecció de l’Església i el conservadorisme en general, i el segon, entre les classes mitjanes i més preocupat per les llibertats individuals i per la separació entre l’Església i l’Estat (1,25 punts); cal que expliqui el sistema de torn pacífic, el falsejament del sistema electoral i les eleccions (1,25 punts) b) Expliqueu la crisi del sistema de la Restauració, a partir de 1898 i fins al 1909, fent esment al regeneracionisme, al republicanisme, la Solidaritat Catalana i la Setmana Tràgica. [2,5 punts] Cal que l’alumnat expliqui l’impacte de la pèrdua de les colònies de 1898 sobre la política i la societat espanyoles; el regeneracionsime que buscà “regenerar” el país atenent a l’educació i al foment de la riquesa, els polítics que l’adoptaren i llurs actuacions; l’evolució del republicanisme catalanista, d’una banda, i el d’Alejandro Lerroux i el Partido Republicano Radical, de l’altra (1,25 punts); els fets de 1905, la Solidaritat Catalana, el problema del Marroc i la Setmana Tràgica de 1909 (1,25 punts).


Preparació selectivitat

Proves

La Restauració Borbònica

Armand Figuera


Preparació selectivitat

Proves

La Restauració Borbònica

Armand Figuera

— Surto? — No, home! No és fins al dia 10. [Nota: fixeu-vos que l’esquelet treu el braç del nínxol i ofereix una papereta de vot al personatge del barret.] FONT: Publicat al setmanari La Campana de Gràcia, el 2 d’octubre de 1901.


Preparació selectivitat

Proves

La Restauració Borbònica

Armand Figuera

Pregunta 1

a) Descriviu el tipus de font i digueu de què tracta. (075 punts) Cal que l’alumnat identifiqui la font com una il•lustració o dibuix contenint un acudit, o, simplement, com un acudit (025 punts), publicat en un periòdic català, el setmanari La Campana de Gràcia, el 1901. (050 punts)

b) Digueu quin és el context històric de les dades que proporciona la font. (075 punts) Cal que l’alumnat contextualitzi la font durant l’anomenada Crisi de la Restauració, posterior al 1898, enmig del qüestionament que diferents sectors polítics catalanistes, republicans, socialistes i adhuc part dels partits dinàstics, fan del sistema polític de la Restauració. (075 punts). c) Expliqueu la imatge i el diàleg. (1 punt)

Cal que l’alumnat sigui capa d’identificar la il•lustració i el diàleg en tant que critica a la corrupció electoral imperant durant el període de la Restauració, amb freqüents tupinades i pràctiques com la d’introduir a les urnes vots de persones mortes, com reflecteix l’acudit (1 punt)


Preparació selectivitat

Proves

La Restauració Borbònica

Armand Figuera

Pregunta 2 Contesteu UNA de les dues opcions: a) Expliqueu el sistema polític de la Restauració, el torn pacífic i la corrupció electoral entre 1875 y 1898. (250 punts) L’alumnat hauria d’explicar el fet de la restauració de la monarquia borbònica, la constitució de 1876 i les seves característiques (1,25 punts), el sistema de torn pacífic, els dos partits dinàstics, fent esment als seus líders i a la corrupció electoral, consubstancial amb el sistema, explicant en concret els seus mecanismes de funcionament (1,25 punts).

b) Expliqueu les condicions de vida de la classe obrera, l’associacionisme obrer i els diferents corrents ideològics que va tenir fins al 1898. (250 punts) Cal que l’alumnat expliqui el treball a les fabriques, la durada de les jornades de treball, el treball infantil i en general les condicions de vida de la classe obrera. La clandestinitat de l’associacionisme obrer fins a l’aprovació de la Llei d’Associacions de 1887 (1,25 punts); l’anarquisme i les seves tendències diferenciades, sindicalistes i antisindicalistes i llurs actuacions; igualment, cal fer esment del socialisme, amb la fundació de la UGT el 1888 i llur actuació fins 1898 (1,25 punts)


Preparació selectivitat

Proves

La Restauració Borbònica

Armand Figuera


Preparació selectivitat

Proves

La Restauració Borbònica

Armand Figuera

Pregunta 1 a) Descriviu el tipus de font i digueu de què tracta. (0’75 punts) Cal que l’alumnat identifiqui la font com una pintura o un quadre (0’25 punts) anomenat “La càrrega” o “Barcelona 1902”, obra del pintor Ramón Casas, del 1899 (0’50 punts). b) Digueu quin és el context històric de la font. (0’75 punts)

Cal que l’alumnat situï la font durant el període de la Restauració, l’any després del denominat “Desastre” de 1898, l’any que a Barcelona es donar el Tancament de Caixes. (0’75 punts) c) Descriviu el contingut de la font. (1 punt) Cal que l’alumnat expliqui tant l’escena principal –la càrrega de la Guàrdia Civil contra una manifestació o concentració d’obrers amb un d’aquests a terra en primer pla i un altre al fons– com el rerefons urbà i industrial barceloní, amb una fàbrica però també amb esglésies. (1 punt)


Preparació selectivitat

Proves

La Restauració Borbònica

Armand Figuera

Pregunta 2 Contesteu UNA de les dues qüestions següents:

a) Expliqueu la crisi del sistema de la Restauració des del punt de vista polític des de 1898 fins a l’adveniment de la Dictadura de Primo de Rivera, sense explicar aquesta última. [2,5 punts] Cal que l’alumnat expliqui les conseqüències del “Desastre de 1898”; els intents de regeneracionisme polític de Silvela, Maura i Canalejas; la crisi dels partits dinàstics; i el republicanisme (1,25 punts); el Marroc i el problema militar; el catalanisme i la Mancomunitat; la Primera Guerra Mundial i Espanya; i la inestabilitat política fins el 1923. (1,25 punts) b) Expliqueu la conflictivitat social i obrera que hi va haver a Espanya entre els anys 1902 i 1923. [2,5 punts] Cal que l’alumnat expliqui les organitzacions obreres existents a Espanya en el període, la vaga de 1902, la Setmana Tràgica, l’impacte econòmic i social de la Primera Guerra mundial (1,25 punts); la vaga de 1917, la de “La Canadenca” de 1919, i l’etapa del pistolerisme posterior fins arribar al 1923. (1,25 punts)


Preparació selectivitat

Proves

La Restauració Borbònica

Armand Figuera


Preparació selectivitat

Proves

La Restauració Borbònica

Armand Figuera

Pregunta 1 a) Descriviu el tipus de font i digueu de què tracta. (0’75 punts) Cal que l’alumnat identifiqui la font com una de tipus secundari (no contemporània dels fets) (0’25 punts) consistent en un fragment del llibre de Miquel Izard El segle XIX. Burgesos i proletaris on es descriu la vida dels obrers de les colònies fabrils. (0’50 punts)

b) Digueu quin és el context històric de les dades que proporciona la font. (0’75 punts) Cal que l’alumne situï la font a la segona meitat del segle XIX a Catalunya, en el món de les colònies fabrils tèxtils que proliferaren a partir d’aquella època, expressió del creixement industrial d’un sector del qual el Principal era capdavanter i fins i tot hegemònic arreu de l’Estat. (0’75 punts). c) Expliqueu el que diu la font. (1 punt)

Cal que l’alumnat faci referència a les condicions de vida en les quals treballen i viuen els obrers i llurs famílies a les colònies tèxtils; a com els empresaris reingressen els salaris que paguen per la via de cobrar els lloguers de les vivendes de les colònies de les quals són propietaris, així com de les botigues, els estancs, etc.; la baixa qualitat dels productes que els subministren; i el catolicisme del qual impregnen la vida dins la colònia. (1 punt)


Preparació selectivitat

Proves

La Restauració Borbònica

Armand Figuera

Pregunta 2 a) Expliqueu les característiques de la indústria catalana, els tipus d’establiments existents, les condicions de vida i treball que es donaven i les tendències de l’associacionisme obrer durant la Restauració fins 1898. (2’50 punts)

L’alumnat hauria de fer referència a les fonts d’energia, a la indústria metal·lúrgica i, sobretot, a la tèxtil cotonera i llanera; a la seva localització; a les fàbriques i colònies fabrils; a les duríssimes condicions de treball que es donaven a les indústries, fent referència a les llargues jornades laborals, al treball de les dones i dels nens i a la insalubritat dominant (1,25 punts); a l’associacionisme obrer, fent esment a les diferents tendències que s’hi donaven entre les quals cal destacar l’anarquista –a la vegada subdividida en sindicalista i antisindicalista- i la socialista, fent esment a la fundació de la Unió General de Treballadors a Barcelona el 1888. (1,25 punts) b) Expliqueu l’evolució del moviment obrer i els conflictes socials a Catalunya entre 1900 i la Dictadura de Primo de Rivera, sense explicar-la. (2’50 punts) L’alumnat hauria de fer referència a la vaga general de 1092, a la Solidaritat Obrera del 1909, a l’impacte del lerrouxisme sobre el moviment obrer, a la Setmana Tràgica del mateix any i les seves conseqüències; a la creació de la Confederació Nacional del Treball el 1910 (1,25 punts); a l’impacte econòmic i social de la Primera Guerra Mundial a Catalunya; a la vaga general de 1917, al Congrés de Sants (1918), a les diferents tendències dins la CNT, a la vaga general de 1919, fent esment dels Sindicats Lliures i al terrorisme patronal i obrer dels anys 1917 a 1922, fent esment dels líders obrers Salvador Seguí i Francesc Layret (1,25 punts).


Preparació selectivitat

Proves

La Restauració Borbònica

Armand Figuera

Pregunta 1 a) Descriviu el tipus de font i digueu de què tracta. [0,75 punts] b) Digueu quin és el context històric de les dades que proporciona la font. [0,75 punts] c) Comenteu la primera frase de la font i, seguidament, expliqueu breument DUES de les idees principals que conté la font. [1 punt]

Pregunta 2 Contesteu UNA de les dues qüestions següents: a) Expliqueu les condicions de treball i de vida de les classes treballadores entre el 1875 i el 1900, així com les diferents tendències de l’associacionisme obrer d’aquest període. [2,5 punts] b) Expliqueu dos conflictes en els quals participaren les classes treballadores, succeïts entre el 1901 i el 1923. [2,5 punts]


Preparació selectivitat

Proves

La Restauració Borbònica

Armand Figuera

Pregunta 1 a) Descriviu el tipus de font i digueu de què tracta. (0’75 punts) Cal que l’alumnat identifiqui la font com una de tipus primari (contemporània dels fets) (0’25 punts), de tipus polític, o polític-econòmic, consistent en un article de Pablo Iglesias publicat al setmanari “El Socialista” referit a l’explotació econòmica de Cuba pels espanyols i als interessos d’Estats Units, que busca també aprofitar-se’n. (0’50 punts) b) Digueu quin és el context històric de les dades que proporciona la font. (0’75 punts) Cal que l’alumnat situï la font durant la Restauració, en concret durant la Regència de Maria Cristina, poc abans de l’esclat de la guerra entre Espanya i Estats Units de 1898. (0’75 punts). c) Comenteu la primera frase de la font i, seguidament, expliqueu breument DUES de les idees principals que conté la font. (1 punt) L’alumnat hauria d’explicar la frase on es diu que la causa del conflicte de Cuba és econòmica i que la causa de tots els conflictes és d’aquest tipus. Seguidament, hauria d’explicar breument DUES de les idees contingudes en la font, d’entre les que apareixen: que la classe dominant espanyola ha pretès sempre monopolitzar el mercat cubà; que la lluita per l’autonomia o la independència dels cubans busca donar sortida als seus productes i adquirir-ne fora d’altres en les millors condicions econòmiques per a ells; i que EEUU ajuda als insurrectes no per llurs llibertats i per promoure llur prosperitat sinó per controlar el mercat cubà. (1 punt).


Preparació selectivitat

Proves

La Restauració Borbònica

Armand Figuera

Pregunta 2 Contesteu només UNA de les dues qüestions: a) Expliqueu les condicions de treball i de vida de les classes treballadores entre el 1875 i el 1900, així com les diferents tendències de l’associacionisme obrer d’aquest període. (2’50 punts).

El redactat de l’alumnat hauria en primer lloc d’explicar les condicions de vida del proletariat dintre dels establiments fabrils, atenent a la durada de les jornades laborals, a les condicions dels establiments fabrils, al règim de disciplina laboral, als baixos salaris, a les condicions del treball infantil i femení, a les inferiors retribucions d’aquests respecte dels homes, a la manca d’assegurances d’accident, mort o malaltia; i a les condicions de vida en allò relacionat amb l’alimentació i habitatge, incloent la insuficient dieta; i a la manca d’escolarització (1’25 punts); segonament, hauria d’explicar les dues tendències de l’associacionisme obrer, de l’anarquisme i el socialisme, amb la fundació de la UGT el 1888. (1’25 punts) b) Expliqueu DOS conflictes en els quals participaren les classes treballadores, succeïts entre el 1901 i el 1923. (2’50 punts) Cal que l’alumne expliqui dos conflictes d’entre la Vaga General de 1902, la Setmana Tràgica de 1909, la Vaga de 1917, la de La Canadenca de 1919, o el fenomen del pistolerisme y la lluita amb la patronal i els Sindicats Lliures fins al 1923, assignant-se la meitat de la puntuació total (1,25 punts) a cadascun fins a sumar els 2,50.


Preparació selectivitat

Proves

La Restauració Borbònica

Armand Figuera

Exercici 1 El regeneracionisme Más que nunca es ahora necesario restablecer aquella ya casi olvidada, de tiempo que ha que fue perdida, confianza entre gobernantes y gobernados; y ya no hay más que un camino, que es la revolución audaz, la revolución temeraria desde el Gobierno, porque la temeridad es, no obra de nuestro albedrío, sino imposición histórica de los ajenos desaciertos. Nunca habría sido fácil la revolución desde el Gobierno, nunca habría sido recomendable, si hubiera podido dividirse la facultad y esparcirse la obra en el curso del tiempo; pero cada día que pasa, desde 1898, es mucho más escabrosa, mucho más difícil, y el éxito feliz mucho más incierto; y no está lejano el día en que ya no quede ni ese remedio […]. Ahora es menester oponer a las izquierdas que actúan en la vida pública todas las derechas y traerlas con plenitud de sus fuerzas sociales a la vida y a la influencia del Estado. La política conservadora tiene que adoptar los procedimientos democráticos y las garantías constitucionales y los derechos individuales, que son ahora la fuerza conservadora, la única que puede salvar a la sociedad; por eso no hay ni siquiera un solo acto mío que no esté inspirado en esa convicción, y por eso creo que la política conservadora consiste en traer íntegramente todo el fondo social a la influencia y a la acción del Estado, de modo que la democracia comprenda absolutamente la acción íntegra de las fuerzas de toda la nación, asistiendo al Gobierno. FONT: Antonio MAURA. Treinta y cinco años de vida pública, 1902-1913. Madrid: Biblioteca Nueva, 1917, p. 86.


Preparació selectivitat

Proves

La Restauració Borbònica

Armand Figuera

Pregunta 1 a) Descriviu el tipus de font i digueu de què tracta (0’75 punts).

Cal que l’alumnat identifiqui la font com una de tipus primari (contemporània dels fets) (0’25 punts) consistent en un fragment del llibre de memòries d’Antoni Maura Treinta y cinco años de vida pública, 1902-1913, publicat el 1917, on explica el seu ideari polític (0’50 punts). b) Digueu quin és el context històric de les dades que proporciona la font. (0’75 punts)

Cal que l’alumnat situï el contingut de la font en el context de la Restauració, i dins d’ella, dels intents regeneracionistes portats a terme per diferents polítics a partir i com a reacció al Desastre de 1898, en concret en el marc del regeneracionisme de tipus conservador. (0’75 punts) c) Expliqueu dues de les idees contingudes en font. (1 punt) L’alumnat ha de fer referència a dues de les idees del text com la necessitat de restablir la confiança entre governants i governats; la necessitat d’emprendre una “revolució des del govern”; la necessitat d’oposar totes les dretes unides a les esquerres; o la necessitat de l’adopció de procediments democràtics per la política conservadora, entre d’altres i explicarles


Preparació selectivitat

Proves

La Restauració Borbònica

Armand Figuera

Pregunta 2 Contesteu UNA de les dues opcions: a) Expliqueu el Desastre de 1898 i les seves conseqüències polítiques: El Regeneracionisme i els seus principals protagonistes a Espanya fins 1914. [2,5 punts] L’alumnat ha d’explicar el Desastre de 1898 en el context de la guerra amb Estats Units, el seu enorme impacte i el Regeneracionisme, fent esment al govern SilvelaPolavieja i a com acabà topant amb la burgesia catalana portant al “Tancament de caixes” i altres expressions de protesta (1’25 punts); al govern conservador de Maura i a la seva doctrina de la “revolució des de dalt”, a les seves realitzacions legislatives com la Llei d’Administració Local, ben poc democràtica i al problema del Marroc que es al darrera de la “Setmana Tràgica” amb la que es clou el govern de Maura (1909); i, per últim, govern liberal de José Canalejas i les seves realitzacions, entre les que destaquen la Llei del Cadenat i l’inici del procés que portarà a la creació de la Mancomunitat de Catalunya (1’25 punts).

b) Expliqueu l’impacte de la Primera Guerra Mundial i els principals fets econòmics, socials i politics a Espanya fins 1923. [2,5 punts] Cal que l’alumnat expliqui l’impacte de la Primera Guerra Mundial a Espanya, a nivell econòmic i de divisió entre partidaris d’un i altre contendent; a la crisi de 1917 en el context del malestar polític existent amb el sistema polític de la Restauració i de demanda encapçalada per la Lliga d’una nova Constitució; al malestar obrer pels efectes sobre les condicions de vida de la guerra mundial i al malestar de l’Exèrcit i la conformació dins d’aquest de les Juntas de Defensa (1’25 punts); a l’Assemblea de Parlamentaris catalans i espanyols de Barcelona i la vaga general obrera, a la repressió per part del govern Dato; a l’evolució política i sindical posterior, fins al 1923, fent esment al creixement de la CNT, la vaga de La Canadenca, la lluites socials i el pistolerisme, el Desastre d’Annual i l’adveniment de la Dictadura del general Primo de Rivera. (1’25 punts)


Preparació selectivitat

Proves

La Restauració Borbònica

Armand Figuera

1.c) Expliqueu aquests dos fragments del text: [1 punt] — «La Unió es proposa treballar pel reconeixement de la nacionalitat catalana […].» — «La Unió Federal, continuant l’obra social d’en Pi i Margall, incorpora al seu credo […] la creació d’institucions públiques protectores del treballador, reforma de les lleis civils per la humanització del contracte de treball, assegurança de les classes proletàries quant als accidents, malalties, vellesa i atur forçós.»


Preparació selectivitat

Proves

La Restauració Borbònica

Armand Figuera

L’assassinat d’En Salvador Seguí «Noi del Sucre» (Font: Portada del setmanari La Campana de Gràcia del 10 de marc de 1923) En el text dels peus de les iŀlustracions hi diu: a l’esquerra, ≪El cadaver del malhaurat “Noi del Sucre” a l’Hospital Clinic≫, i, a la dreta, ≪Reconstitucio del fet als pocs moments de comes≫.


Preparació selectivitat

Proves

La Restauració Borbònica

Armand Figuera

Pregunta 1

a) Descriviu el tipus de font i digueu de què tracta (0’75 punts) Cal que l’alumnat identifiqui la font com una reproducció, o una fotografia, o la primera pàgina del periòdic “La Campana de Gràcia” del 10 de març de 1923 on es dóna la notícia de l’assassinat de Salvador Seguí, “El Noi del Sucre”. (0’75 punts).

b) Digueu quin és el context històric de les dades que proporciona la font. (0’75 punts) Cal que l’alumnat situï el contingut de la font en l’etapa de crisi de la Restauració, a Catalunya, enmig de l’època de forta inestabilitat econòmica, social, política i laboral que es visqué arran dels últims anys de la Primera Guerra Mundial i que acabaren amb l’establiment de la Dictadura de Primo de Rivera. (1 punt) c) Descriviu el contingut de la font. (1 punt)

Cal que l’alumnat descrigui el contingut de la pàgina del diari, on apareixen il·lustracions que mostren el cadàver de Seguí a l’Hospital Clínic i una reconstrucció dels fets, junt amb la capçalera i data del periòdic (1 punt).


Preparació selectivitat

Proves

La Restauració Borbònica

Armand Figuera

Pregunta 2 Contesteu només UNA de les dues qüestions: a) Expliqueu raonadament les conseqüències de la Primera Guerra Mundial a Espanya així com la conflictivitat social i política que s’hi visqué fins al 1923. (2’50 punts) Cal que l’alumnat expliqui l’impacte de la Primera Guerra Mundial a Espanya, a nivell econòmic i social, la crisi política i social de 1917, el malestar obrer pels efectes sobre les condicions de vida de la guerra i al descontentament de l’Exèrcit amb la conformació de les Juntas de Defensa; l’Assemblea de Parlamentaris catalans i espanyols de Barcelona i la vaga general obrera i repressió subsegüent (1,25 punts); l’evolució política i sindical posterior, fins al 1923, fent esment al creixement de la CNT, la vaga de La Canadenca, la lluita patronal, el pistolerisme i els Sindicats Lliures, i el desastre d’Annual. (1’25 punts) b) Expliqueu l’adveniment de la Dictadura de Primo de Rivera, les diferents polítiques que aplicà i els motius del seu final. (2’50 punts) Cal que l’alumnat expliqui la situació del 1923, amb el tema de les responsabilitats pel desastre d’Annual, l’agitació social i la nacionalista como rerefons del cop d’Estat de Primo de Rivera; les polítiques envers el Protectorat, amb el desembarcament d’Alhucemas (1,25 punts); la supressió de la Mancomunitat i la política envers el català; la repressió política i sindical; la política d’obres públiques; i el desgast final del dictador per l’oposició rebuda d’intel·lectuals i republicans, i també per la manca de suport d’una part de l’Exèrcit, i finalment del rei Alfons XIII (1,25 punts).


Preparació selectivitat

Proves

La Restauració Borbònica

Armand Figuera

FONT: José MORENO CARBONERO. El desembarco de Alhucemas (oli, 1927).


Preparació selectivitat

Proves

La Restauració Borbònica

Armand Figuera

Pregunta 1 a) Descriviu el tipus de font i digueu de què tracta. (0’75 punts) Cal que l’alumnat identifiqui la font com un quadre, obra de José Moreno Carbonero (0’25 punts) que representa una escena del desembarcament d’Alhucemas. (0’50 punts) b) Digueu quin és el context històric del contingut de la font. (0’75 punts) Cal que l’alumnat situi el contingut de la font com pertanyent a la Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930) (0’75 punts). c) Expliqueu la importància del desembarcament d’Alhucemas. (1 punt) punts) Cal que l’alumnat situi el desembarcament com fonamental a l’hora d’aconseguir la derrota de la insurrecció dels rifenys que havia portat a derrotes com la d’Annual de 1921, i que es completaria el 1927. (1 punt)


Preparació selectivitat

Proves

La Restauració Borbònica

Armand Figuera

Pregunta 2 Contesteu UNA de les dues opcions: a) Expliqueu les causes de l’adveniment de la Dictadura de Primo de Rivera, l’obra política d’aquest règim, l’oposició i com va acabar. (2’50 punts). El redactat de l’alumnat hauria d’explicar les causes de l’establiment de la Dictadura (crisi social i pistolerisme, crisi política i decadència dels partits dinàstics, problema de les responsabilitats pel desastre d’Annual, creixent presencia dels militars en la vida política), la repressió de la CNT, la depuració i supressió de la Mancomunitat així com la repressió de l’ús de la lengua catalana i altres manifestacions anticatalanistes. Hauria també de fer referència a la solució del conflicte del Protectorat espanyol al Marroc després del desembarcament d’Alhucemas (1’25 punts). Igualemnt, a l’establiment del Directori Civil, a la política econòmica intervencionista i a la política de prestigi; hauria d’explicar quines foren les forces de l’oposició així com les circumstàncies de la fi del règim. (1’25 punts) b) Expliqueu la Primera Guerra Mundial i Espanya, la crisi de 1917 i els anys del pistolerisme fins al 1923. (2’50 punts). Cal que l’alumnat expliqui l’impacte de la Primera Guerra Mundial a Espanya, a nivell econòmic i de divisió entre partidaris d’un i altre contendent; a la crisi de 1917 en el context del malestar polític existent amb el sistema polític de la Restauració i de demanda encapçalada per la Lliga d’una nova Constitució; al malestar obrer pels efectes sobre les condicions de vida de la guerra mundial i al malestar de l’Exèrcit i la conformació dins d’aquest de les Juntas de Defensa (1’25 punts); a l’Assemblea de Parlamentaris catalans i espanyols de Barcelona i la vaga general obrera, a la repressió per part del govern Dato; a l’evolució política i sindical posterior, fins al 1923, fent esment al creixement de la CNT, la vaga de La Canadenca, la lluita patronal i els Sindicats Lliures, el desastre d’Annual i l’adveniment de la Dictadura del general Primo de Rivera. (1’25 punts)

Profile for Figuera Mercè

Proves tema I Restauració 2016  

Restauració Borbònica Proves PAU

Proves tema I Restauració 2016  

Restauració Borbònica Proves PAU

Profile for afiguera
Advertisement