Page 1

Núm. 10 - Maig 09 Butlletí trimestral de l’Associació d’Ensenyants de Música de Catalunya Catalunya

editorial l’article del mes Benvolguts i benvolgudes, en aquest últim trimestre del curs us fem arribar el butlletí de l'AEMCAT (Associació d'Ensenyants de Música de Catalunya) on us fem un resum de les actuacions dutes a terme per l'associació així com la presentació de la propera i ja reconeguda escola d'estiu d'educació musical. Des de la junta volem agrair la col·laboració i el suport dels més de 400 socis, sense els quals no seria possible lluitar per la nostra professió i ser un referent musical a Catalunya i amb el Departament d'Educació. Desitgem continuar informant-vos, organitzant formació pel professorat arreu del territori i esperonant que l'educació musical cada dia sigui més present en aquesta societat. Junts podem donar la nota!

BOLÒNIA I L’ESPECIALISTA DE MÚSICA Miquel Alsina Coordinador d’Estudis de Mestre d’Educació Musical Facultat d’Educació i Psicologia Universitat de Girona L’extinció de la titulació de Mestre Especialista en Educació Musical passarà a ser una realitat a partir del curs vinent. Aquest és un fet que s’ha anat assumint progressivament en el col·lectiu afectat, amb la lògica preocupació i també dubtes i qüestions en referència al futur de la figura de l’especialista a l’ensenyament primari. D’un i altre tema se’n parla en el text que segueix, amb l’avinentesa de que són encara molts els aspectes per concretar i que només al llarg dels propers anys s’aniran aclarint i resolent molts dels dubtes plantejats en aquests moments. Amb tot, és ben cert que les memòries dels nous graus estan en vies d’aprovació estatal (per l’agència ANECA), almenys pel que respecte a les universitat catalanes i a la Universitat de Girona en particular, i que bona part del procés de canvi està ja definit i encarrilat. Així doncs, el que hi ha previst és que de forma generalitzada els nous graus de magisteri en les dues úniques titulacions de Mestre d’Educació

(continua...)

L’AEMCAT estrena nova web! Tot i que encara no hi ha tots els apartats actius, ja hi podeu trobar tota la informació de la propera Escola d’Estiu 2009!!

PrenPren-ne nota: 4a ESCOLA D’ESTIU VIC 2009 Inscripcions

També hi tens la opció de FERFER-TE SOCI i gaudir dels avantatges que això suposa: descomptes a l’escola d’Estiu, accés a l’espai del soci, adscripció a “la llista de l’AEMCAT”, etc...

www.aemcat.org

Socis: del 16 de maig al 2 de juny No socis: del 6 al 19 de juny Més info a la pàg 5 o al web www.aemcat.org

1


les notes de l’ nº8 Maig 08 Butlletí trimestral trimestral de l’Associació d’Ensenyants de Música de Catalunya Núm. 10 - Maig 09 Butlletí trimestral de l’Associació d’Ensenyants de Música de Catalunya Catalunya Infantil i Mestre d’Educació Primària, contemplades en el Pla de Bolònia, començaran a substituir progressivament les actuals diplomatures de magisteri a partir del curs vinent. El curs 2009-2010, doncs, no començarà cap nova promoció de les especialitat actuals i hauran de començar els primers cursos d’uns plans d’estudis de 4 anys que suposaran, també, entre altres coses, la supressió de la distinció establerta fins ara entre la diplomatura i la llicenciatura. Aquest títols de grau s’han dissenyat a les diferents universitats a partir del reial decret sobre els estudis de grau (RD 55/2005, de 21 de gener) i de les ordres ministerials que donen directrius específiques sobre els graus de magisteri (ordres ECI/3857/2007 i ECI/3854/2007, de 27 de desembre ). Aquestes directrius s’han hagut de seguir molt al peu de la lletra des de les universitats, doncs queda molt clar que són requisits obligatoris per tal de rebre l’aprovació estatal d’aquestes noves titulacions. Aquests són els textos als que ens remetríem per a tot aquell qui vulgui ferse una idea exacta de quins són els condicionants legislatius del procés. A banda, cal afegir-hi els condicionants interns de cada universitat. Així, per començar: ¿Què en queda de les actuals especialitats en els nous graus de mestre? Doncs bé, les directrius dels nous graus fan referència a que en els nous títols de grau es podran proposar “mencions qualificadores”, amb una dedicació d’entre 30 i 60 crèdits ECTS (dit també “crèdit europeu”, igual a 25 hores de dedicació de l’estudiant), “adequades als objectius, els cicles i les àrees de l’educació primària”, a banda d’altres possibilitats de menció també esmentades explícitament a les directrius (biblioteca escolar, educació d’adults, TIC, etc.). A partir d’aquí, el nivell de diversitats en la concreció d’aquestes mencions sembla que serà molt gran a nivell estatal (fins el punt que en alguna comunicat autonòma sembla que s’hi vol renunciar), amb una certa unitat d’enfocament dintre cadascuna de les autonomies. A Catalunya, majoritàriament, les universitat hem tendit a prioritzar les especialitats de les actuals diplomatures a l’hora de concretar les mencions que volem oferir, a banda també d’afegir-n’hi de noves. Aquesta aposta ha esta determinada per diversos factors, entre els quals vull esmentar, a tall d’exemple, alguns que s’han tingut en compte en la proposta de la nostra facultat, com ara la bona valoració de tot el que ha suposat per a l’escola primària els actuals d’especialistes i, alhora, la valoració positiva en el perfil professional del mestre d’un cert grau d’especialització en matèries o àmbits concrets dintre de l’escola. Aquestes consideracions també varen ser avalades, encara que tímidament i molt a darrera ho-

ra, per alguns dels màxims responsables del Departament d’Educació, en bona mesura a instàncies de les universitats que vàrem reclamar fins a darrera hora un pronunciament del Departament sobre la formació inicial i els especialistes a primària. També, cal dir-ho, a partir d’unes accions molt directes d’una representació de professors de música de magisteri de les universitats catalanes. Tot i així, està clar que queden temes per concretar i per resoldre, a banda de que tot el que hi ha parlat fins ara pugui canviar d’un dia a l’altre. Per exemple, tot i haver manifestat el Departament que no qüestiona la necessitat dels actuals especialitats disciplinars (música, ed. física, anglès), no hi ha res en ferm sobre aspectes com ara ¿quina repercussió tindrà el nou mapa de titulacions sobre l’accés de mestres (especialistes o no) a la funció publica?, ¿quins seran els requisits per a exercir d’especialista a partir dels nou graus i de les mencions?, o ¿quin paper hi jugarà en tot això la formació de grau i de postgrau? De moment, les universitats que han apostat per la menció en educació musical preveuen una dedicació que es mourà generalment en la franja baixa de la forquilla dels entre 30 i 60 crèdits que s’esmenta a les directrius. En algunes universitats, com és el cas de la de Girona, arribarem als 30 crèdits incorporant a l’oferta d’optatives una part dels crèdits de pràcticum, com fan també en general les altres universitats. Concretament, en el nostre cas, 10 crèdits de pràcticum, d’un total de 50 (que inclouen el treball de fi de grau) se sumen a sis assignatures de 3 crèdits de la franja d’assignatures optatives, que suposen per tant una dedicació total de 34 crèdits als continguts de la menció. Resulta evident que sobre els 60 crèdits possibles de la menció la dedicació en general resultarà força minsa, com tampoc surt a compte comparar la formació i dedicació de la futura menció amb la dedicació a formació musical i didàctica de les actuals especialitats. Com a contrapartida, l’accés a la menció es pot plantejar a partir d’una prova de nivell o requisit mínim en formació musical (i així ho volem fer a Girona i crec que pot anar per aquí a la majoria d’universitats), prova que no era legalment possible fins ara en l’accés als estudis d’especialista. Aquesta pot ésser una compensació important a la rebaixa de crèdits de la menció en comparació amb l’actual diplomatura. S’entén així que les mencions hauran o podran incidir bàsicament en aspectes d’aplicació didàctica a partir d’una formació musical molt més consolidada i homogènia que la que es dóna actualment en els grups d’entrada de l’especialitat.

2


Núm. 10 - Maig 09 Butlletí trimestral de de l’Associació d’Ensenyants de Música de Catalunya Això, és clar, per tal de trobar algun tipus d’avantatge – que n’hi pot haver d’altres– al nou horitzó. Per acabar, un fet peculiar a la Universitat de Girona és que la menció en educació musical, com també algunes d’altres, s’oferirà indistintament als alumnes del grau d’educació infantil i el d’educació primària. Això suposarà que, previsiblement, d’un total aproximat de 260 alumnes que començaran els dos graus, a partir del segon curs es podrà definir un grup relativament reduït (preveiem que d’uns 30 alumnes) que cursaran la menció qualificadora.

Aquest seran, si les coses no es torcen, els destinats a ocupar les places d’especialista als nostres centres d’infantil i primària, entre altres possibles vies d’acreditació que es podrien obrir en un futur immediat (formació de postgrau, formació musical reglada, etc.). Caldrà també vetllar entre tots per mantenir i augmentar la valoració de l’especialista de música a l’escola i, perquè no, aprofitar també per revisar alguns aspectes del seu perfil professional i del desenvolupament de la seva tasca docent.

Bolònia: una comparació Crèdits especialitat

Crèdits menció

Diplomatura 1r magisteri MUS

6 cr.

Grau mestre menció música 1r

-

Diplomatura 2n magisteri MUS

22,5 cr.

Grau mestre menció música 2n

6 cr. ECTS

Diplomatura 3r magisteri MUS

19,5 cr.

Grau mestre menció música 3r

9 cr. ECTS

Optatives obligatòries

9 cr

Grau mestre menció música 4t

9 cr. ECTS

TOTAL

57 cr.

TOTAL

24 cr. ECTS

Notes: 1. 2. 3. 4.

Aquest quadre reflecteix dades de la memòria dels nous graus de mestre de la Universitat de Girona. El crèdit actual equival a 10 hores de classe, el crèdit ECTS comptabilitza en canvi 25 hores de dedicació de l’estudiant, de les quals 15 són de treball presencial o dirigit i 10 de treball autònom. A la diplomatura actual el pràcticum té una càrrega de 32 crèdits, dels quals considerem que un 60% es dediquen a l’especialitat. A la menció n’hi destinem 10 ECTS sobre un total de 38. També els 12 ECTS del treball de fi de grau es podran dedicar a la menció. A banda del crèdits de música dels alumnes que facin la menció, tots els alumnes del grau d’Infantil i Primària tindran diversos mòduls interdisciplinaris amb continguts d’educació musical i un mòdul específic de 10 ECTS d’educació artística (i corporal, en el cas d’Infantil).

notes d’interès II Jornades d'Experiències Musicals Entre gener i febrer l'Aemcat va organitzar les II Jornades d'Experiències Musicals. Aquestes es van realitzar a Tarragona i a Girona, amb la intenció que l'any vinent es facin a Lleida i Barcelona. Durant un dissabte al matí mestres de primària i secundària van mostrat diferents experiències i propostes per realitzar a les aules de música. Enguany es va parlar de música i interculturalitat, videoconferències entre escoles, música i teatre, música i TAC, el batxillerat d'arts escèniques i un entorn web visual i sonor. Al llarg de les jornades també es va poder gaudir d'una mostra de materials de diferents editorials.

3


Núm. 10 - Maig 09 Butlletí trimestral de de l’Associació d’Ensenyants de Música de Catalunya

més notes d’interès Una “aula de música” a Catalunya Música Aquest curs 2008-2009 hem iniciat una col·laboració mensual en el programa “Blog de nit” de Catalunya Música, que s’emet a les 22h. Amb aquesta participació, l’equip de música de l’ICE de la UAB continua en la seva línia de presentar en públic la tasca dels professors de música de secundària i de reflexionar sobre la mateixa. La música en l’ensenyament general té una presència minsa, però, intensa. A les escoles de primària, almenys a una gran majoria, no es pot pensar en un acte públic, festa o celebració en el qual els nens i les nenes no toquin, cantin o ballin, amb la conseqüent satisfacció de papàs, mamàs, avis, àvies i altres personatges del món adult. A secundària, la música encara juga un paper important en la vida dels centres en l’ensenyament obligatori. La tasca dels especialistes de música a primària i la dels professors de música a secundària és ingent i, en moltes ocasions, desconeguda fora de les parets dels centres educatius. Moltes de les activitats musicals tenen sentit en tant en quant mobilitzen el centre, consciencien l’alumnat de la importància del paper de la música com acte social i formen part de la pròpia dinàmica de l’assignatura. A més, però, n’hi d’altres que van més enllà d’aquesta dinàmica. O que, encara que acte “acadèmic”, la seva presentació transcendeix el propi centre. Activitats musicals d’un col·legi o institut que formen part d’una celebració del barri o ciutat; trobades de corals de ciutats, comarques o, fins i tot, de tot Catalunya; representacions en teatres d’obres corals o d’òperes amb participació de cantaires alumnes de centres educatius; concerts instrumentals; grups de música moderna nascuts en centres educatius; i podríem continuar. Hi ha pendent, a més, una important tasca de reflexió sobre el paper que ha de jugar la música en la nostra societat, en el nostre país. El professorat de música tenim al cent per cent de la població d’entre 3 i 16 anys a les nostres aules. Poca estona a la setmana, és veritat, però els tenim. Quina ha de ser la nostra tasca? Què volem oferir els nostres alumnes, la població adulta de la propera generació? Què ens hem plantejat, doncs, amb aquesta participació? L’equip de treball vol incidir en aquests temes i en la formació del professorat de música. I disposar d’una finestra oberta a Catalunya Música ajuda a la difusió de tot plegat. Poder presentar, fer pública, verbalitzar, la presència musical en l’educació ajuda,de ben segur, a animar al professorat de música que se sent sol en la seva tasca. Oferir un canal de comunicació i reflexió a aquest col·lectiu és bàsic. I que la societat musical catalana sàpiga que en les escoles i instituts també fem feina ha d’ajudar al país. Els continguts bàsics inicials incidien sobre aspectes com: - Informació d’activitats musicals públiques amb participació

de centres educatius de règim general - Entrevistes, reportatges amb el professorat responsable d’aquestes activitats públiques - Informació d’activitats de formació musical adreçada a professorat de música - Entrevistes, reportatges amb l’organització i/o el professorat responsable d’aquestes activitats de formació - Espais de reflexió sobre temes d’impacte pedagògic i didàctic musical - Altres com a seguiment de l’actualitat La col·laboració s’ha concretat en una secció mensual en el programa “Blog de nit” que s’emet el segon dilluns de cada mes i que n’hem dit “L’aula de música” Els programes emesos han tractat de temes diversos: El mes de setembre, amb en Jordi Raventós, vam explicar el sentit de la secció. El mes d’octubre vam parlar amb la Cristina Fuertes sobre informàtica a l’aula. El mes de novembre vam fer dos programes: un amb Josep Ma. Godoy, en el qual vam parlar de l’AEMCAT i un especial que vam dedicar a en Constantí Sotelo, amb motiu de la concessió que se li havia fet del Premi nacional d’educació. El mes de desembre, la Lydia Campà ens va explicar com s’ho fa amb la seva coral de més de cent alumnes. El gener la Remei Tell ens va donar tots els detalls de la seva orquestra de més de setanta alumnes. El febrer, la Mercè Rigau ens va presentar UAP, una cantata per la pau. El mes de març, amb la Mayra Fa, vam parlar de la compatibilitat d’estudis generals i musicals. L’abril va ser el programa on la Mercè Cano i el Josep Ma. Mayol ens van il·lustrar sobre la seva experiència de creació d’una banda sonora per a un documental. El mes de maig, amb la Begonya Compañón, hem compartit l’experiència de l’òpera a secundària. El mes de juny es dedica a experiències en anglès i de contactes amb l’exterior com el projecte Comenius. Ens ho expliquen Mercè Aranda i Anna Casals. El mes de juliol, per acabar el curs, farem un programa resum i d’avaluació. Si voleu fer-nos arribar comentaris o suggeriments podeu fer-ho amb el correu de l’AEMCAT i en Jordi Raventós recollirà les vostres opinions. La secció disposa d’una pàgina http://www.catradio.cat/ pcatradio/crItem.jsp?seccio=seccio&idint=1504 en la qual es poden recuperar els programes emesos. Cal deixar clar que aquesta col·laboració no hagués estat possible sense l’entusiasme i l’ajut del director del programa “Blog de nit”, Pere Andreu Jariod, al qual vull agrair aquí, públicament, la seva feina. Josep Ma. Almacellas i Díez Coordinador de “L’aula de música” i membre de l’equip de música de l’ICE de la UAB

4


Núm. 10 - Maig 09 Butlletí trimestral de de l’Associació d’Ensenyants de Música de Catalunya

No t’ho perdis! 4a ESCOLA D’ESTIU D’EDUCACIÓ MUSICAL Enguany ja anem per la quarta edició de l’escola d’estiu d’educació musical i completem el periple pel territori arribant a Vic. D’aquesta manera s’ha acomplert un dels objectius inicials previstos en el moment de crear aquesta escola d’estiu, que era apropar la formació a les quatre demarcacions catalanes i respondre així, a les necessitats de formació dels especialistes de música d'escoles i instituts catalans, i afavorir la innovació en la didàctica de la nostra àrea. Amb el títol: ESCOLTA COM SONA, volem crear el marc idoni per a la reflexió i la discussió sobre l'ensenyament de la música en el règim general i oferir un ventall de possibilitats que facilitin l’actualització de la metodologia a les aules de música, i permetre així, que els assistents puguin escollir entre una considerable oferta de tallers i activitats que seran liderades per professorat formador de primera línia. Així doncs, si vols passar 4 dies inoblidables formant-te amb grans professionals, compartint experiències amb altres mestres de música i gaudint de les vetllades musicals, no et perdis aquesta 4a escola d’estiu que aquest any es celebra a VIC, del 7 al 10 de juliol. Aquí tens la planificació:

Ja sabeu que els socis gaudiu d'un període d'inscripció anticipat i un preu més reduït. (si no ets soci encara tens temps de ferfer-te'n). te'n). Informa't al nostre web www.aemcat.org T'esperem!

5


la llista de l’AEMCAT Resum dels temes tractats a la llista de correu dels socis de l’AEMCAT. Recorda que si ets soci i t’interessa accedir a algun document pots visualitzar-los a l’adreça http://groups.google.es/group/aemcat Per qui encara no ens conegui l'Aemcat és una associació que disposa d'una llista de distribució de correu entre tots els socis. Això permet discutir diferents temes, anunciar cursos i concerts i recórrer a altres companys de professió perquè ens donin un cop de mà en el nostre dia a dia. Si ets soci tens visible tots els correus a l'adreça Aquí podeu veure un resum del més destacat aquest any 2009: CONCERTS: L'agenda de la setmana Mitja vida amb Sondheim Musical per la Pau Sopar i trobada de Cantadors Concert Astronòmic de la Simfònica de Sant Cugat Diumenges amb música del MNAC Concert i conferènca Prem Rawat Cicle Primavera Lírica a Girona La bella i la bèstia Concert de Sant Jordi Desconcert Extra-mut-si claun EM FALTA: Cançons de Xesco Boix Partitures “Taller de fantasia” de Benet i Jornet Tres, sis, nou La cantata de l'espai Cançons pel dia de la Pau Cançons pel dia de l'arbre Dansa de Romania Conte medievals del Esquirols Cançons d'arquitectes i veterinaris Taller de música i aigua Dansa de la terra Cançó del xino Cançons sobre els barrufets Cançó “Pot ser” de El canto del loco Cançons de jardiners Cançons de pirates, indis i vaquers Cançons de primavera Cançons sobre la nit Història de la música amb cançons Pipi Calzesllargues Cançons sobre aranyes, rat-penat, rabosa i porcs senglars L'hora dels adéus Cérvol, cérvol, cervató Coreografia cuina futurista Cantata El petit príncep L'estranya joguina Samba dels gats Es vey marí

Músiques de cinema Blues i jazz Anem cap al zoo L'astronomia Cançó del rap vegetarià Grup d'animació CURSOS: Monogràfics al Conservatori de Barcelona Activitats per nens d'educació infantil al Museu de la Música de Barcelona II Jornades d'Experiències Musicals Formació a la seu de la SGAE Saber, fer i comunicar a l'aula de música Curs d'Organologia Curs de veu i relaxació per a docents Músic del mes Taller de musicoteràpia Musicoteràpia aplicada a l'educació especial Estades musicals de la Banda de Sabadell II Curs internacional de creació musical i videoart Valletins Curs de música homologat a Santander Com sona l'ESO 2009 Mètode Cos-Art DEBAT: Pas primària-secundària La LEC Les notes a contratemps Per una llei de música Reconeixement de triennis Musicoteràpia Accés a secundària Orquestra d'Orff Taller sons de natura Projecte d'àrees a partir de la música Els Segadors Insonorització MATERIAL: Web de fulls pautats blanksheetmusic.net Llibre “Un acto de libertad. Charlando con Antoni-Ros Marbà” Espectacle “Les galetes de la música” Audició d'arpa i flauta Catàleg del material per l'aula de música Sèrie de televisió: “Mestres” Editor de partitures en xarxa Concurs de trasllat Llibre “Xesco Boix. Història de la nostra història” Disc “Compositors de Girona” Llibre “Reflexions a la vora d'un avet blau”

6

notes 10  

descomptes a l’escola d’Estiu, ac- cés a l’espai del soci, adscripció a “la llista de l’AEMCAT”, etc... Més info a la pàg 5 o al web www.aem...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you