หนังสือพิมพ์เชียงรายนิวส์ มกราคม 2566

Page 1

ปีที่ 35 ฉบับที่ 0574 เดือนมกราคม พ.ศ. 2566 ราคา 10 บาท ททท.ร่วมสายการบินเวียดเจ็ท นำาสื่อฯ มาโปรโมทเชียงราย โรงพยาบาลวัดห้วยปลากั้งเพื่อสังคม ภายในวัดห้วยปลา กั้ง ตำาบลริมกก อำาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ท่าน เจ้าคุณพระพุทธิญาณมุณี เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย ประธาน ฝ่ายสงฆ์ นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัด เชียงราย เป็นประธานพิธีเปิดโรงพยาบาลวัดห้วยปลากั้งเพื่อ สังคม ซึ่งเป็นความประสงค์ของ พระไพศาลประชาทร วิ. พระอาจารย์พบโชค เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง ได้มีดำาริใน การก่อสร้างโรงพยาบาลในวัดห้วยปลากั้งขึ้น เพื่อให้บริการ ด้านการรักษาฟรี โดยมี พระสังฆราชยอเซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม มุขนายกประจำาเขตมิสซังเชียงราย บาทหลวงพรชัย เตชะพิทักษ์ธรรม เซอร์โอเรเลีย หัวหน้าส่วนราชการ และ ประชาชน ศิษยานุศิษย์คณะศรัทธาเข้าร่วมพิธีเปิดอย่าง คึกคัก พร้อมกันนี้ยังได้มีคณะจิตศรัทธาร่วมสร้างโรงทาน อย่างล้นหลาม โรงพยาบาลวัดห้วยปลากั้งเพื่อสังคม บริการประชาชนด้วยงบกว่า 720 ล้าน ททท.สำานักงานเชียงราย ร่วมกับ สายการบินไทยเวียทเจท และ โรงแรมเดอะ เฮอริเทจเชียงราย โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น นำาคณะสื่อมวลชนสายท่องเที่ยวจาก กรุงเทพฯ ทั้งสื่อ Onlines และ Offlines 14 ราย สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลน นางสุกัญญา ประจวบเหมาะ ประธานสภาสมาคมสตรี แห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ร่วมกันทำาพิธีมอบทุนการศึกษา ตามโครงการ 910 ทุนการ ศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลน จำานวน 144 ทุน ทุนละ 3,000 บาท ที่หอประชุมโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตำาบลรอบเวียง อำาเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมี นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นางสุภาเพ็ญ ศิริมาตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย นางอนงค์ศรี สิทธิอาษา กรรมการอำานวยการสภาสมาคมสตรี แห่งชาติฯ ประธานภาคเหนือ อ่านต่อหน้า 11 อ่านต่อหน้า 11 เวียตเจ็ทเตรียมให้บริการเที่ยวบิน เชียงใหม่-โอซาก้า สายการบินไทยเวียตเจ็ทมุ่งมั่นมอบ ทางเลือกการเดินทางที่หลากหลายและ สะดวกสบายแก่ผู้โดยสาร เดินหน้าขยาย เครือข่ายเส้นทางบินระหว่างประเทศเส้น ทางใหม่ เชียงใหม่ - โอซาก้า ตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม 2566 เป็นต้นไป อ่านต่อหน้า 11 อ่านต่อหน้า 11
ปีที่ 35 ฉบับที่ 0574 2 หน้า
5 หน้า ปีที่ 35 ฉบับที่ 0574 บริษัท ทิพยประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน) ผู้นำ�ด้�นธุรกิจ ประกันวิน�ศภัยและดิจิทัลอินชัวรันส์ บริษัท ดีพี เซอร์เวย์แอนด์ ลอว์ จำ�กัด ผู้นำ�ให้บริก�รสำ�รวจภัย ผนึกกำ�ลังร่วมกับ บริษัท สวอพ แอนด์ โก จำ�กัด (Swap & Go) ผู้นำ�ให้บริก�รแพลตฟอร์ม โครงสร้�งพื้นฐ�นและเครือข่�ย Battery Swapping หรือก�ร สลับแบตเตอรี่แก่ผู้ใช้ง�นรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้� ร่วมลงน�มบันทึก ข้อตกลงคว�มร่วมมือและเปิดตัวโครงก�รรถจักรย�นยนต์ไฟฟ้� สำ�หรับนักสำ�รวจภัยยุคใหม่ (EV Surveyor) โดยทดลองนำ�รถ จักรย�นยนต์ไฟฟ้�ที่ใช้ระบบสลับแบตเตอรี่ม�ใช้ในง�นสำ�รวจภัย สินไหมรถยนต์และภัยอื่นๆ เพื่อต่อยอดและยกระดับก�รให้บริก�ร ลูกค้�ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภค ในปัจจุบัน รวมถึงสร้�งต้นแบบนวัตกรรมพลังง�นแห่งอน�คตให้ เปลี่ยนผ่�นสู่สังคมย�นยนต์ไฟฟ้�แบบยั่งยืน ดร.พลรัตน์ เอกโยคยะ ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน) กล่�วว่� “จ�กสถ�นก�รณ์ปัจจุบัน แนวคิดเรื่อง ESG และกระแสก�รขับเคลื่อนธุรกิจอย่�งยั่งยืนรวมถึงก�รให้คว�มสำ�คัญเรื่องสิ่งแวดล้อมกล�ยเป็นปัจจัยที่สำ�คัญในก�รดำ�เนิน ธุรกิจ ทิพยประกันภัย ในฐ�นะผู้นำ�ด้�นธุรกิจประกันภัยนั้นมีพันธกิจหลักในก�รมุ่งขับเคลื่อนองค์กรด้วยแนวคิด ESG ที่พร้อมสนับสนุนระบบ เศรษฐกิจและสังคมอย่�งยั่งยืน ซึ่งทิพยประกันภัยได้ดำ�เนินก�รพัฒน�ผลิตภัณฑ์และก�รให้บริก�รโดยคำ�นึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรม�ภิบ�ล อย่�งต่อเนื่อง คุณวิชชุด� ไตรธรรม ที่ปรึกษ�กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ ทิพยประกันภัย นำ�หน่วยหนุม�นทิพยจิตอ�ส�และกัลย�ณมิตรธรรม จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ บำ�เพ็ญกุศลถว�ยพระพรชัยมงคล แด่ “สมเด็จพระเจ้�ลูกเธอ เจ้�ฟ้�พัชรกิติย�ภ� นเรนทิร�เทพยวดี กรมหลวงร�ชส�ริณีสิริพัชร มห�วัชรร�ชธิด�” ให้ทรงห�ยจ�กอ�ก�รประชวรทรงมีพระพล�น�มัยสมบูรณ์แข็งแรงโดยเร็ววัน โดยนิมนต์พระพุทธิวงศ์วิวัฒน์ ที่ปรึกษ�เจ้�คณะจังหวัดเชียงร�ย เจ้�อ�ว�สวัดพระสิงห์ พระอ�ร�มหลวง จังหวัดเชียงร�ย ม�เป็นประธ�นสงฆ์ และพระภิกษุสงฆ์ จำ�นวน 9 รูป ม�เจริญ พระพุทธมนต์ ถว�ยผ้�ไตร จตุปัจจัยไทยธรรม พร้อมห่มผ้�พระธ�ตุดอยตุง และอธิษฐ�นจิตภ�วน�ถว�ยพระพรชัยมงคล ณ วัดพระธ�ตุดอยตุง จังหวัดเชียงร�ย ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทิพยประกันภัย ผนึกกำ�ลัง ทิพยประกันชีวิต ร่วมออกบูธในง�น Money Expo Year End 2022 โดยมีคุณรื่นวดี สุวรรณมงคล เลข�ธิก�ร สำ�นักง�นคณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์ และตล�ดหลักทรัพย์ และประธ�นก�รจัดง�น Money Expo Year End 2022 พร้อมด้วยคุณดรรชนี ศรีอนันต์รักษ� รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน) และ ผู้บริห�รบริษัท ทิพยประกันชีวิต จำ�กัด (มห�ชน) ร่วมเปิดบูธอย่�งเป็นท�งก�รในง�น Money Expo Year End 2022 บริษัท ทิพยประกันภัย จำ�กัด (มห�ชน) ร่วมกับ บริษัท ปตท.น้ำ�มันและก�รค้�ปลีก จำ�กัด (มห�ชน) หรือ OR มอบคว�มห่วงใยในก�รเดินท�ง ช่วงเทศก�ลส่งท้�ยปีเก่� 2565 และ ต้อนรับปีใหม่ 2566 ให้กับลูกค้�ที่ม�ใช้บริก�ร Cafe’ mazon เพียงซื้อสินค้�ทุกชนิด ตั้งแต่วันที่ 25 ธันว�คม 2565 – 31 ธันว�คม 2565 ส�ม�รถ Scan QR Code บนสื่อประช�สัมพันธ์ เพื่อลงทะเบียนรับสิทธิประกันภัยอุบัติเหตุฟรี ณ Cafe’ Amazon ที่ร่วมร�ยก�ร ไม่จำ�กัดจำ�นวน สิทธิ์ ระยะเวล�คว�มคุ้มครอง 30 วัน (นับจ�กวันที่ลงทะเบียน) โดยจะได้รับคว�มคุ้มครองจ�ก อุบัติเหตุ ในวงเงินสูงสุดจำ�นวน 100,000 บ�ท และได้รับค่�รักษ�พย�บ�ลเนื่องจ�กอุบัติเหตุ สูงสุด 5,000 บ�ท ทิพยประกันภัย จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ บำาเพ็ญกุศลถวายพระพรชัยมงคล แด่ “สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา” “ทิพยประกันภัย” จัดโปรสุดคุ้ม...ทุ่มส่งท้าย ในงาน Money Expo Year End 2022 “ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์” ผนึกกำาลังร่วมกับ “สวอพ แอนด์ โก” ตอกย้ำาการเป็นองค์กร ESG ชูนวัตกรรมโครงการรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสำาหรับนักสำารวจภัยยุคใหม่ (EV Surveyor) ทิพยประกันภัย ร่วมกับ OR มอบความห่วงใยในการเดินทาง ให้แก่ลูกค้า Cafe’ Amazon ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ช้อปประกันภัยม�กม�ย พร้อมโปรสุดคุ้มจ�กทิพย ประกันภัย ที่ทุ่มสุดๆ แบบจัดหนักจัดเต็มส่งท้�ยปี แจกจริง! จุกจริง! ก�รันตีว่�ง�นนี้ไม่มีจกต�แน่นอน!! 1. ลดเบี้ยประกันภัย สูงสุด 23% 2. รับของสมน�คุณ รวมมูลค่�กว่� 300,000 บ�ท 3. ผ่อน 0% น�นสูงสุด 10 เดือน (ขึ้นอยู่กับ ประเภทประกันภัยที่กำ�หนด) พิเศษ! ลูกค้�ต่ออ�ยุในง�น รับบัตร Lotus’s สูงสุด 300 บ�ท พบกันที่บูธทิพยประกันภัย (D5) ในง�น Money Expo Year End 2022 ณ ฮอลล์ 103-104 ไบเทคบ�ง น� ตั้งแต่วันที่ 15 - 18 ธ.ค. 65 เท่�นั้น
ปีที่ 35 ฉบับที่ 0574 12 หน้า น�ยชูสวัสดิ์ สวัสดี น�ยอำ�เภอพญ�เม็งร�ย พร้อมหัวหน้�ส่วนร�ชก�ร ชมรม กำ�นันผู้ใหญ่บ้�น รัฐวิส�หกิจ ร่วมกันจัดง�นทำ�บุญเจริญพระพุทธมนต์บ้� นพักน�ยอำ�เภอ เพื่อเป็นศิริมงคล ซึ่งในโอก � สที่ม � ดำ�รงตำ�แหน่งน � ยอำ�เภอคนใหม่ของอำ�เภอพญ� เม็ง ร� ย โดยมีหัวหน้� ส่วนร� ชก� ร หน่วยง � นรัฐวิส � หกิจ ชมรมกำ�นันผู้ใหญ่บ้� น ร้� นค้ � ประช�ชน มอบของขวัญและช่อดอกไม้ต้อนรับน�ยอำ�เภอคนใหม่ ณ บ้�นพักที่ว่�ก�รอำ�เภอ พญ�เม็งร�ย จังหวัดเชียงร�ย น�ยพุฒิพงษ์ ศิริม�ตร์ ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดเชียงร�ย เป็นประธ�นในพิธีเปิดโครงก�ร คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระร�ช�นุเคร�ะห์ สมเด็จพระบรมโอรส�ธิร�ชฯ สย�มมกุฎร�ช กุม�ร ครั้งที่ 1 ประจำ�ปี งบประม�ณ 2566 และก�รจัดง�นวันถ่�ยทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่ม ต้นฤดูก�ลผลิตใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรที่มีปัญห�ด้�นก�รเกษตรในพื้นที่ห่�ง ไกล ส�ม�รถเข้�ถึงก�รบริก�รท�งวิช�ก�รและได้รับก�รแก้ไขปัญห�ด้�นก�รเกษตรอย่�ง ครบวงจร โดยมีน�ยชูสวัสดิ์ สวัสดี น�ยอำ�เภอพญ�เม็งร�ย กล่�วร�ยง�นคว�มเป็นม� ซึ่ง มีผู้นำ�ชุมชนท้องถิ่น กำ�นันผู้ใหญ่บ้�นและร�ษฎรตำ�บลไม้ย�เข้�ร่วม ณ ล�นเอนกประสงค์ หมู่ที่ 18 ตำ�บลไม้ย� อำ�เภอพญ�เม็งร�ย จังหวัดเชียงร�ย สวัสดีผู้อ่�นคอลัมน์ เช็คอิน – กินกะเที่ยว ที่น่�รัก ทุกท่�นสำ�หรับเดือนนี้ต้อนรับเทศก�ลปีใหม่รับปี 2566 นี้ ปี เถ�ะ หรือ (ปีกระต่�ย) ขออำ�นวยอวยพรให้ผู้อ่�นทุกท่�นมี แต่คว�มสุข รับปีกระต่�ยทองกันทุกๆท่�นเลยครับ สำ�หรับเดือนนี้เริ่มต้นปีใหม่ขอแนะนำ�ที่พักวิวหลักล้�น ร�ค�หลักร้อย “ซันช่าย ดอยช้าง” ที่เพิ่งเปิด ให้บริก�รต้อนรับนักท่องเที่ยวได้ปีกว่�ๆ แต่ม�กด้วย รีวิว ดีๆจ�กลูกค้� ในโซเซียล นับล้�นคำ�พูดกันเลยที่เดียวจ้�บริก�รแบบเป็นกันเอง อบอุ่นใจทุกก�ร พักผ่อน ที่สำ�คัญเจ้�ของสุดน่�รักน้องกุ้ยช่�ย วัยรุ่นสร้�งตัวที่เพิ่งจบก�รศึกษ�ม�หม�ดๆ แล้วกลับทำ�ธุรกิจที่พัก ดั่งใจฝันเพื่อให้คว�มสุขทุกๆก�รพักผ่อน ของนักท่องเที่ยวที่ม�เยือนดอยช้�ง เลยจ้� สำ�หรับที่ “ซันช่าย ดอยช้าง” แห่งนี้ มีห้องพักแบบ กระโจม 7 กระโจม และแบบบ้�นหลังใหญ่ 1 หลัง แต่ละห้องมีอุปกรณ์เครื่องนอนพร้อม เตียงนุ่มๆ ที่สวยง�ม ให้รับอรุณสดชื่นในย�มเช้� ใช้แบบประทับใจไม่รู้ลืมกันเลยทีเดียวเชียว นอกจ�กนั้นก็ยังมีบริก�ร อ�ห�รเย็นและอ�ห�รเช้� เคล้� กับบรรย�ก�ศ คว�มหน�วเย็น ถ้�เป็นเมนูเย็นก็จะบริก�ร ชุดหมูกระทะ ให้อิ่มสุขใจคล�ยหน�วกันเลยจ้� ส่วนเมนูเช้�จะรวมอยู่ในค่�บริก�รห้องพักเสริฟ คว�มอิ่มอุ่น เลือกได้สำ�หรับเครื่องดื่มช�หรือก�แฟร้อน และอ�ห�รเช้�จะเป็น ข้�วต้ม ร้อนๆกับไข่กระทะ รสช�ติละมุนละไมกันเลยทีเดียวจ้� พักที่นี่ บรรย�ก�ศดีห�กเข้�พักในช่วง ข้�งแรม ตะวันลับขอบฟ้� ก็จะเห็นดวงด�วระยิบระยับ ส่วนไปช่วงข้�งขึ้น ก็จะได้สัมผัส แสงจันทร์ ข�วนวลผ่องใส สดชื่นเข้�กับบรรย�ก�ศได้เป็นอย่�งดี ชมจันทร์เคล้�เสียงเพลงพร้อมกับเครื่องดื่มคล�ยหน�ว โอ้ว...บอกได้คำ�เดียวฟินอย่�บอกใครเลยทีเดียวจ้� สิบป�กว่�ไม่เท่�ต�เห็น ลองม�สัมผัสกันดูกับบรรย�ก�ศของ ก�รพักแบบ ลืมเหนื่อยจ�กก�รทำ�ง�นที่ ซันช่�ย ดอยช้�ง กันได้เลยจ้� สอบถ�มข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำ�รองจองห้องพักโทร. 086-2055256 น้องกุ้ยช่�ย หรือดูข้อมูลที่พักเพิ่ม เติมท�งเพจเฟสบุค >>> https://www.facebook.com/sunshinedoichang <<< คลิ๊กไปชมแล้วก็กดไลค์รั่วๆกันได้เลยจ้� สำาหรับภาพสีสันสดใสชมได้ฉบับออนไลน์สแกน QR Code แล้วพบกันใหม่ กับ Check in กินกะเที่ยว ร้านไหน ที่พักไหนอยากให้ เช็คอิน-กินกะเที่ยว ไปลุย แล้วมารีวิว ฟรีๆ แบบนี้ โทร.099-3941628 … “ซันช่าย ดอยช้าง”
ปีที่ 35 ฉบับที่ 0574 15 หน้า