หนังสือพิมพ์เชียงรายนิวส์ กรกฏาคม 2565

Page 1

ผูว้ า่ เชียงรายร่วมกับผูต้ รวจการแผ่นดิน โครงการจังหวัดนำ�ร่องป้องกันความพิการแต่ก�ำ เนิด

นายภาสกร บุญญลักษม์ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดเชียงราย นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผูต้ รวจการแผ่นดิน ร่วมกันเป็นประธานเปิดประชุมแนวทางการดำ�เนินโครงการจังหวัดนำ�ร่องป้องกัน ความพิการแต่ก�ำ เนิด (Birth Defects Sandbox) ครั้งที่ 1 พร้อมด้วย พันตำ�รวจโท กีรป กฤตธีรานนท์ เลขาธิการสำ�นักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายวัชรพงษ์ คำ�หล้า นายแพทย์ สาธารณสุ ข จั ง หวั ด เชียงราย หัวหน้าส่วน ราชการ และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม อ่านต่อหน้า 11

ปีที่ 35 ฉบับที่ 0568 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565

ราคา 10 บาท

เทศบาลนครเชียงรายเดินหน้า ก่อสร้างระบบเคเบิล้ ไฟฟ้าใต้ดน ิ

เมือ่ วันที่ 27 มิถนุ ายน 2565 เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง กับการลงนามสัญญา ในการก่อสร้างระบบเคเบิ้ลไฟฟ้า ใต้ดิน เทศบาลนครเชียงราย โดยมี นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นสักขีพยาน นายพสุธา คันศร รองผู้ว่าการสายงานก่อสร้างและบริหารโครงการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ่านต่อหน้า 11

กรุงเทพฯ-พนมเปญ กับเวียตเจ็ท

ไป-กลั บ เริ ม ่ 960 บาท ใช้ ไ ด้ ถ ง ึ ปี 2569 สมาคมศิรกิ รณ์เชียงรายบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับสายการบินไทยเวียตเจ็ท จัดกิจกรรมมุง่ กำ�จัดขยะปีละ 5 ตัน

สายการบินไทยเวียตเจ็ท โดยภัสนันท์ หนูเนียม รองผู้จัดการฝ่ายการตลาด สายการบิน ไทยเวียตเจ็ทไทยเวียตเจ็ทลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรม “Garbage Hunter” มุ่งกำ�จัด อ่านต่อหน้า 11 ขยะปีละ 5 ตัน

อ่านต่อหน้า 11

สายการบินไทยเวียตเจ็ทเดินหน้ากระตุ้นการเดินทาง ระหว่างประเทศ พร้อมมอบตัวเลือกการเดินทางที่สะดวก คุม้ ค่า และยืดหยุน่ แก่ผโู้ ดยสาร เปิดตัว “พนมเปญ เพาเวอร์ แพ็ค (Phnom Penh Power Pack)” ซื้อตั๋วล่วงหน้าใน ราคาสุดคุ้ม อ่านต่อหน้า 11


หน้า

2

ปีที่ 35 ฉบับที่ 0568


หน้า

ปีที่ 35 ฉบับที่ 0568

เทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีแสดงความยินดีเลี้ยงต้อนรับนักกีฬา รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย แสดงความยินดีกับนักกีฬาจังหวัดเชียงราย ที่ได้รับเหรียญ รางวัลจากการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครัง้ ที่ 31 ทีก่ รุงฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยมีนางรัตนา จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย ประธานการจัดงาน พร้อมด้วยนาง ชญาณ์นันท์ เชื้อศิริถาวร ผู้อำ�นวยการ สำ�นักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย และคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการฝ่ายชนิดกีฬา สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย จัดขึ้นที่โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น อ.เมือง จ.เชียงราย โดยนักกีฬา ภาคเอกชน และภาครัฐ เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้ การจัดแสดงความยินดีกับนักกีฬาทีมชาติไทย ชาวจังหวัดเชียงราย รวม 4 คน ที่ได้รับเหรียญรางวัล ประกอบด้วย นายจีรพันธ์ โป่งคำ� นักกีฬาเพาะกาย รุ่น 60 กิโลกรัม ชาย ได้รับเหรียญทอง, นายรวมโชค เสนาทอง นักกรีฑา วิ่ง 4x400 เมตร ชาย ได้เหรียญทอง, นางสาวสุรจนา คำ�เบ้า นักกีฬายกน้ำ�หนัก รุ่น 49 กิโลกรัม ได้เหรียญทอง และ นา ยอาศิษฐ์ อารีพันธ์ นักกีฬากอล์ฟ ประเภททีมชาย ได้รับเหรียญเงิน จากนั้นได้มีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับนักกีฬาฯ พร้อมมอบเงินส่วนตัวของ นายกสมาคมกีฬาฯ เชียงราย ให้กับนักกีฬาด้วย เพื่อเป็นกำ�ลังใจ และเป็นแรงพลังให้ทำ� หน้าที่ที่ดีในการแข่งขันในระดับต่างๆ ต่อไป

นายญาณวุฒิ สุดพิมศรี นายอำ�เภอเวียงชัยประธานในพิธกี ล่าวเปิดการให้บริการหน่วย แพทย์เคลือ่ นที่ พอ.สว.อำ�เภอเวียงชัย ครัง้ ที่ 15/2565 ประจำ�จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นาง สาวณัฐพร สุดพิมศรี นายกกิ่งกาชาดอำ�เภอเวียงชัย, นายสุธีระพงษ์ วันไชยธนวงศ์ ประธาน สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และส่วนราชการ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ร่วมกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ ณ โรงเรียนบ้านหนองบัวผาบ่ม ม.8 ตำ�บลผางาม อำ�เภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ภายในงานมีบริการ อาทิเช่น บริการแพทย์แผนไทย, บริการทันตกรรม, บริการตัดผม และบริการตรวจวัดสายตา ทัง้ นีย้ งั มีกจิ กรรมต่างๆ ตามบูธของส่วนราชการหน่วยงานในพืน้ ที่ อำ�เภอเวียงชัย และการเยี่ยมบ้าน ดูแลผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยสูง อายุ ผู้ป่วยติดบ้าน ติดเตียง

กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์เชียงรายนิวส์ นายโชติศิริ ดารายน นายวัง นอรัตน์ ผศ.สุรพล เวียงนนท์

คณะที่ปรึกษา

คุณสมใจนึก เองตระกูล คุณบุญเวทย์ ศรีพวงใจ รศ.ดร.จิรภา ศักดิ์กิตติมาลัย ผศ.ดร.วิรุฬสิริ ใจมา

คณะผู้สื่อข่าว

นายวารินทร์ สุตะวงศ์ นายสิทธิกร แก้วจีน นายทนงศักดิ์ รู้ท�ำ นอง นางสุวิมล กันธิยะ นายอัคร์พล เทพนิล

นักเขียนประจำ�

นายชูเกียรติ เหลืองโสภาพรรณ นายสมฤกษ์ พรปรีชา นางสาวสุนันทา คำ�ดี

ประจำ�กองบรรณาธิการ นายสมยศ นางแล นางสาววนิดา สุขเกษม

บรรณาธิการ ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา ผู้ช่วยบรรณาธิการ ผู้ช่วยบรรณาธิการ

คุณอนงค์ศรี สิทธิอาษา ผศ.ดร.วรินทรีย์ เยาวธานี ผศ.ดร.ประภาพรรณ ไชยานนท์ คุณนวพรรณ สังเวียนวงศ์ นางสาวระวิวรรณ ทองสังข์ นายสุธรรม อินทะหลุก นายศุภกิตติ์ ชัยชนะ นายสมพล สวรรค์พรหม นายพงศกร ตันสุวรรณ นายนิพนธ์ ปรีดาผล นางศรสวรรค์ กองแก้ว นายจำ�นง กันแสงแก้ว นางสาววิจิตตรา คำ�ภิระวงศ์

ที่ปรึกษากฎหมาย

นายศุภกร สิทธิกรวนิช

สำ�นักงานเลขที่ 612/52 ถนนพหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทร. 053-713858 โทรสาร. 053-740517 E-mail: chiangrainews@hotmail.com, chiangrainews2@gmail.com

ระวัง!! แรงเหวี่ยง ‘กัญชา’ - โฮงยาใกล้บ้าน

3

ตลาดหลักทรัพย์ฯ สมาคม maiA พร้อมหน่วยงานพันธมิตร ร่วมคืนผืนป่า 91 ไร่ จ. แพร่ ในโครงการ Care the Wild: “ปลูกป้อง Plant & Protect”

ดร. ศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คุณไตรสรณ์ วรญาณโกศล นายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA) พร้อม ด้วยผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และพนักงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ให้ผืนป่า ซึ่งระดมทุนผ่านโครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง” Plant & Protect ณ ชุมชนบ้านอ้อยและบ้านบุญเริง บริเวณอ่างเก็บน้ำ�ม่อนแม่ถาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ รวม 91 ไร่ เพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียวฟืน้ ฟูระบบนิเวศแหล่งต้นน้�ำ ร่วมกับสำ�นักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ โดยมี คุณวิเชียร อนุสาสนนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยผู้แทนพันธมิตรภาครัฐและชุมชน ประกอบด้วย คุณประลอง ดำ�รงค์ไทย อดีตอธิบดี กรมควบคุมมลพิษ และคุณนันทนา บุญยานันต์ ผู้อำ�นวยการสำ�นักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ และเครือข่ายชุมชนเข้มแข็ง 14 หมู่บ้านเข้าร่วมกิจกรรม ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA) ระดมทุนปลูกป่าบนพื้นที่ 91 ไร่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทจดทะเบียนใน mai 53 บริษัทรวม 65 ไร่ และตลาดหลักทรัพย์ฯ 26 ไร่ นำ�ไปสู่การพัฒนาระบบนิเวศจากต้นทางเพื่อลดภาวะ โลกร้อนอย่างยั่งยืน รวมถึงการสร้างแหล่งอาหารและสร้างรายได้แก่ชุมชนกว่า 390 ครัวเรือน องค์กรทีส่ นใจร่วมปลูกต้นไม้ให้ได้ปา่ กับโครงการ Care the Wild ดูรายละเอียดเพิม่ เติมที่ www. setsocialimpact.com หรือติดต่อ SET Contact Center 02 009 9999

การเมืองระดับชาติช่วงนี้กำ�ลังเดินทางเข้าสู่ไคลแมกซ์และเริ่มนับถอยหลังกันแล้ว ช่วงกลาง เดือน ก.ค.นี้จะมีการเปิดอภิปรายใหญ่ของสภาผู้แทนราษฎร และเป็นการอภิปรายครั้งสุดท้ายของ สภาชุดนี้ หากรอดไปได้ ก็อาจได้อยู่ครบเทอม 4 ปี (หากไม่เกิดอุบัติเหตุข้างหน้าและ กรณีการดำ�รง ตำ�แหน่งวาระของนายกฯ 8 ปี ที่ฝ่ายค้านยื่นให้ตีความต้องรอลุ้นกัน 23 ส.ค.นี้) “การเมือง” คือกิจกรรมของกลุ่มบุคคลที่มีการแย่งชิงอำ�นาจและผลประโยชน์กัน...และ (อาจ) มีความเป็นไปได้ในทุกเรื่อง...เมื่อผลประโยชน์ลงตัว..!!? ส่วนประชาชนผู้ที่อยู่ภายใต้การถูกปกครอง...ทั้งหลายรวมทั้งชาวบ้านต่างๆ ที่เชื่อว่า เหตุที่ ตนเองเกิดมาแล้วยากจน..และด้อยโอกาสนั้นเป็นเพราะวาสนา โชคชะตา ฟ้าลิขิต และผลบุญผล กรรมที่เคยทำ�มาแต่ปางก่อน...ซึ่งความเชื่อนี้ก็เชื่อกันมานมนานของคนบางกลุ่ม...แท้ที่จริงแล้ว หาก พิเคราะห์ให้ดีๆ ปัญหาความยากจนและด้อยโอกาสในเรื่องต่างๆ ของผู้คนนั้น... ระบอบ “การเมือง การปกครอง” ประเพณีวัฒนธรรมและความเชื่อต่างๆ ของผู้คนแต่ละประเทศในโลกนั้น.. น่าจะเป็น อุปสรรคมากกว่าสิ่งอื่นใดในการพัฒนาไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง หากคนเรามีวิธีคิดเป็นวิทยาศาสตร์....เชื่อในกฎของการกระทำ�ตามคำ�สอนของพระพุทธองค์ที่ เป็นวิทยาศาสตร์ที่ว่า “ผลทั้งหลาย...ย่อมมาจากเหตุ” ทั้งสิ้น สังคมใด ประเทศใดที่มีความก้าวหน้า เจริญรุ่งเรือง ประชาชนมีอิสระ มีเสรีภาพทางความคิด มีโอกาสเท่าเทียมกันแล้วไซร้... ย่อมจะเป็นปัจจัยในการเสริมสร้างความรู้ ความสามารถในด้านต่างๆ ให้แก่พลเมืองของประเทศนั้นๆ กลายเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ เช่นกัน...อย่างที่เห็นๆ ขณะเดียวกันหากประเทศใดมีลักษณะตรงกันข้ามดังที่กล่าว ...อนาคตของประชาชนทุกระดับ ในประเทศนั้นๆ ก็จะปรากฏอย่างที่เห็นๆ กันอยู่ในปัจจุบัน.!?? ดังนัน้ ระบอบ “การเมืองการปกครอง” ของทุกๆ แห่งในประเทศหนึง่ ๆ รวมทัง้ ผูแ้ ทนและผูน้ �ำ ของประเทศในระดับต่างๆ จึงมีความสำ�คัญต่อการพัฒนาประเทศซึ่งจะเป็นปัจจัยอันสำ�คัญ หากมีผู้ แทน หรือตัวแทนที่ดี มีผู้นำ�ที่ดีมีเก่ง ความสามารถ และจริงใจแล้ว ความผาสุกของประชาชนใน ประเทศย่อมมีมา นำ�พาประเทศไปสู่ความศิวิไลซ์เสมอ ห้วงเดือนทีผ่ า่ นมามีเหตุการณ์ตา่ งๆ ในประเทศเราเกิดขึน้ หลายๆ อย่าง การเปิดประเทศ การ ผ่อนคลายในมาตรการต่างๆ อันเนือ่ งมาจากภาวะวิกฤติดา้ น “โรคไวรัสโควิด-19” เพือ่ รองรับการเปิด ประเทศเพื่อการท่องเที่ยวก็มีให้เห็นเรื่อยๆ บางอย่างจากที่เข้มงวดก็เริ่มผ่อนคลายลงแล้ว ตั้งแต่ต้น เดือนนี้เป็นต้นมา เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศที่มีมาจากหลายๆ ปัจจัยดังที่ปรากฏ...ก็ขอให้ทุก คนอย่า!... ตั้งอยู่ในความประมาทก็แล้วกันในทุกๆ เรื่อง เมื่อเดือนที่แล้วข่าว “การเปิดกัญชาเสรี” สร้างความสนใจแก่คนไทยเป็นอันมาก กล่าวคือ เป็น พ.ร.บ.การสนับสนุนการนำ�กัญชา กัญชง มาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ และสุขภาพ การใช้ ตามวิถีชุมชน โดยกำ�หนดให้การปลูกกัญชา เพื่อใช้ในครัวเรือนในการดูแลรักษาสุขภาพตัวเองและ ครอบครัวที่อาศัยในที่เดียวกัน ให้ปลูกได้ไม่เกินปริมาณที่กำ�หนดในกฎกระทรวง แต่ต้องมีการจดแจ้ง ต่อจังหวัดนั้นๆ (ปลดล็อก เมื่อ 9 มิ.ย.’65 ให้กัญชาไม่เป็นยาเสพติดประเภทที่ 5 อีกต่อไป) ซึ่ง เสนอโดยพรรคภูมิใจไทย ดังที่รู้จักกันแล้ว

ปรากฏการณ์ครั้งนี้สร้างความฮือฮา...และความหวังให้ผู้คนหลายๆ กลุ่มในประเทศเป็นอันมาก เชือ่ ว่าจะเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่สร้างรายได้ให้ประเทศมหาศาล บ้างก็ฝนั ถึงอนาคตอันสวยหรู ทีจ่ ะมี โอกาสสร้างเศรษฐกิจให้รุ่งเรืองจากพืชชนิดนี้ ซึ่งขณะนี้กฎหมายที่ออกมากำ�กับเพิ่งจะผ่านไปในวาระ แรกเท่านั้น (เชื่อว่าจะใช้เวลาอีกหลายเดือนกว่าจะมีผลบังคับใช้ทางการ) อย่างไรก็ตามผู้รับผิดชอบ เรือ่ งนีก้ ไ็ ด้ออกมาตรการต่างๆ เป็นข้อห้ามและข้อปฏิบตั กิ นั ไว้แล้ว ซึง่ เราต้องร่วมมือปฏิบตั อิ ย่างจริงจัง ต้องไม่ลืมว่า “สิ่งใดๆ ที่มีคุณอนันต์ต่อสังคม สิ่งนั้นๆ ย่อมมีพิษภัยและโทษอย่างมหันต์ต่อ สังคม” เช่นกัน ที่เขาเรียกว่าผลข้างเคียง หรือ “แรงเหวี่ยง” นั่นเอง ดังนั้นผู้ผลิตก็ดี ผู้บริโภค ในลักษณะต่างๆ ก็ดี อย่าเพิ่งดีใจ ลิงโลด กันเกินเหตุ วัตถุประสงค์ หลักเพื่อทางการแพทย์ ไม่สนับสนุนด้านสันทนาการ เยาวชนต่�ำ กว่า 20 ปี ห้ามเด็ดขาด..!!! ซึ่งต้อง ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลให้ดีในด้านผลบวกและลบ โดยเฉพาะผู้มีโรคประจำ�ตัว ขณะนี้ทั้งในและต่าง ประเทศมีข้อมูลมากมายสารพัดช่องทางให้รู้ในโลกยุคดิจิทัลปัจจุบัน... ส่วนผู้ประกอบการร้านอาหาร และผู้ผู้บริโภค ควรตระหนักเคารพสิทธิซึ่งกันและกันด้วยในเรื่องความปลอดภัย ดังสำ�นวนไทยที่ว่า เพราะ “ลางเนื้อชอบลางยา” (คำ�ว่า “ ลาง ” ในสำ�นวนนี้ เป็นคำ�ไทยโบราณหมายถึง “ บาง ” ส่วนคำ�ว่า “เนื้อ” หมายถึงร่างกายหรือตัวคน สำ�นวนนี้มาจากการรักษาโรค) ...การผสมกัญชาเข้าไป อาจเป็นเป็นประโยชน์และโทษสำ�หรับบางคนก็เป็นได้....อย่าประมาท!! ปัจจุบนั สือ่ มวลชนหลายสำ�นัก หลายแขนง ทั้งผู้รู้ นายแพทย์ ต่างๆ ในประเทศต่างให้ความสนใจเรื่องนี้เป็นพิเศษด้วยการนำ�เสนอ ข้องมูลทัง้ ด้านลบและบวกกันอย่างรอบด้าน...ดังนัน้ เราควรศึกษาให้ดกี อ่ นปลงใจเชือ่ และลงมือทำ�...???

หันมาดูบ้านเชียงรายเราบ้าง มีข่าวดีๆ มาบอก ที่เป็นผลงานเกี่ยวข้องกับเรื่อง โรงพยาบาล ที่ให้ความสำ�คัญด้าน สุขภาพ การรักษา พยาบาล ผู้ป่วยไข้ของประชาชนในชุมชน เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน ที่ผ่านมา นางอทิตาธร (นก) วันไชยธนวงศ์ นากยกอบจ.เชียงราย ร่วมพิธีส่งมอบภารกิจถ่ายโอนสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (สอน.) และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำ�บล (รพ.สต.) ให้แก่ อบจ.ทัว่ ประเทศหลายจังหวัด ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นอบจ. ที่ผ่านการประเมินแล้วใน ระดับดีเลิศ 1 ในนั้นมี อบจ.เชียงราย รวมอยู่ด้วย ที่ รร.มิราเคิลแกรนด์ กทม.โดยมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีการส่งมอบภารกิจดังกล่าว ให้ แก่ อบจ.ที่พร้อม ตามนโยบายของรัฐบาล เพราะเห็นว่า อบจ.เป็นหน่วยราชการที่เป็นหลักในการให้ บริการสาธารณะกับประชาชนเป็นเบื้องต้น ซึ่ง นางอทิตาธร นายก อบจ.เชียงราย ได้มีการผลักดัน นโยบาย “โฮงยาใกล้บ้าน” จ.เชียงรายมานานและทำ�โครงการต่างๆ สนับสนุนมาตลอดที่จะพัฒนา ยกระดับคุณภาพชีวติ และสุขภาพของประชาชน ให้เข้าถึงและรับการดูแลสุขภาพอย่างรวดเร็วและใกล้ ชิด อีกทั้งยังช่วยแก้ปัญหาความแออัดในโรงพยาบาลใหญ่ในเชียงรายอีกด้วย รายงานแจ้งด้วยว่า การให้บริการดังกล่าวระบบการบริหารต่างๆ จะมีการเปลีย่ นแปลงโครงสร้าง และโอนย้ายบางหน่วยงานมารวมอยู่ด้วย ซึ่งจะเริ่มได้ในปีงบประมาณ 2566 การโอนฯครั้งนี้มี อบจ. ทั่วประเทศขอรับการถ่ายโอน ทั้งหมด 49 อบจ. โดยผ่านการประเมินระดับดีเลิศ 45 อบจ. และอยู่ ในระดับดีมาก 4 อบจ. ทั้งนี้มี รพ.สต. ถ่ายโอนไปอบจ. ในรอบแรก 1 ต.ค. 2565 (ปีงบประมาณ 2566) รวม 3,384 แห่ง มีจ�ำ นวนข้าราชการที่ประสงค์ขอถ่ายโอน 12,037 คน จำ�นวนพนักงาน กระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างขอถ่ายโอน 9,862 คน รวมบุคลากรประสงค์ถ่ายโอน 21,899 คน จากเรื่อง การเมือง มาสู่เรื่อง กัญชา กัญชง มาลงที่ “โฮงยาใกล้บ้าน” ของเชียงรายจนได้ ส่วนผูท้ มี่ ปี ญ ั หาข้อกังวลใจการใช้กญ ั ชารักษาโรค ควรปรึกษาหมอ ตาม รพ.ต่างๆ ทัง้ รัฐและเอกชน ในเชียงรายดีทสี่ ดุ ... ต้อง ระมัดระวัง ตัง้ สติกอ่ นใช้...อีกทัง้ มาร่วมยินดีสบายใจกับการมี ‘โฮงยาใกล้ บ้าน’ (เฮา) ต่อไป...ว่าไปแล้วเชียงรายเราก็จะมีหน่วยงานทีส่ ามารถให้บริการสุขภาพเบือ้ งต้น ทีด่ ๆี แก่ประชาชนมากขึ้นในทุกตำ�บล ทุกอำ�เภอ ซึ่งเป็นข่าวดี อีกแล้วววว...พี่น้อง..!!


หน้า

4

ปีที่ 35 ฉบับที่ 0568

ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำ�โดย พีระ ตันเถียร พร้อมด้วยทีมงานสาวสวย มากด้วยความสามารถ ที่ให้เกียรติมาแนะนำ�ทีม งานถึงสำ�นักงาน และด้วยความยินดีท่ีจะช่วยกันประสานงานด้านประชาสัมพันธ์ให้แก่มูลนิธิ แม่ฟ้าหลวง

ดร.ณรงค์ ศรีชัยบุญสูง หัวหน้าสำ�นักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย พร้อม ด้วย คณะกรรมการ - สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย กลุม่ ที่ 5 ร่วมกับ สาธารณสุข จังหวัดเชียงราย ธนาคารเลือด โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ กิ่งกาชาดอำ�เภอ เวียงป่าเป้า และสมาชิกแม่บ้านมหาดไทย ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ หอ ประชุมทีว่ า่ การอำ�เภอเวียงป่าเป้า โดยมีผมู้ าลงทะเบียนเพือ่ บริจาคโลหิตทัง้ สิน้ 307 ราย บริจาคโลหิตได้ 229 ราย ได้ปริมาณโลหิตรวมทั้งสิ้น 85,150 ซีซี มีผู้แสดงความจำ�นง บริจาคดวงตา จำ�นวน 18 ราย บริจาคอวัยวะ 18 ราย และอุทิศร่างกายให้กับคณะ แพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จ�ำ นวน 13 ราย

นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย มอบหมายให้ กรรมการ เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย และสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย มอบจักรยาน จำ�นวน 1 คัน และเครื่องอุปโภค - บริโภค จำ�นวน 1 ชุด ให้สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำ� พระครูวสิ ฐิ วรนาถ เจ้าคณะอำ�เภอเวียงเชียงรุง้ เจ้าอาวาสวัดดงชัย เป็นประธานสงฆ์ จังหวัดเชียงราย เพื่อออกเยี่ยมและมอบให้ นายพรพล ใจสูงเนิน บ้านเลขที่ 81 หมู่ที่ 8 บ้าน นำ�พระสงฆ์ประกอบพิธที �ำ บุญฉลองตราตัง้ เจ้าคณะตำ�บล และเจริญพระพุทธมนต์สบื ชะตาหลวง ป่าก่อดำ� ตำ�บลป่าก่อดำ� อำ�เภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ศูนย์ พระครูปราโมทนิภากร เจ้าคณะตำ�บลทุง่ ก่อ เจ้าอาวาสวัดศรีดอยเรือง โดยมีสว่ นราชการ ผูน้ �ำ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำ�เภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ซึ่งอาศัยอยู่ กับตายายอายุมาก ยายป่วยติดเตียง ประกอบกับมีฐานะยากจน และขาดแคลนพาหนะในการ ท้องที่ ผู้นำ�ท้องถิ่น ในพื้นที่อำ�เภอเวียงเชียงรุ้ง และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธี สำ�นักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย โดยนายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัด เดินทางไปโรงเรียน เชียงราย มอบหมายให้ นายภัทรพงษ์ มะโนวัน หัวหน้ากลุม่ พิธกี ารศพทีไ่ ด้รบั พระราชทาน นาย พิพัฒน์ สุ่มมาตย์ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำ�นักงานวัฒนธรรม จังหวัดเชียงราย เข้าร่วมพิธี และสนับสนุนการปฏิบัติงานศาสนพิธี

นางจินตนา จิตรสกุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย กลุ่มที่ 7 ร่วมกับ ปกครองอำ�เภอพาน กิ่งกาชาดอำ�เภอ พาน ปกครองอำ�เภอป่าแดด กิ่งกาชาดอำ�เภอป่าแดด ส่วนท้องถิ่น และแม่บ้านมหาดไทย จังหวัดเชียงราย ออกเยี่ยมกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่อำ�เภอพาน และอำ�เภอป่าแดด อำ�เภอละ 5 ราย ตามโครงการ “เหล่ากาชาด ห่วงใย ใส่ใจกลุ่มเปราะบาง ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียงและ ผู้ยากไร้ ประจำ�ปี 2565” เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้น ให้มีการดำ�รงชีวิตประจำ�วันที่ดีขึ้น แบ่งเบา ภาระค่าใช้จ่าย สร้างความเสมอภาคในสังคม สร้างความอบอุ่นและกำ�ลังใจกับกลุ่มเปราะบาง เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 นายกวิน เสือสกุล รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติ ในการนี้ ได้เครื่องอุปโภค - บริโภค ผ้าห่ม นม ไข่ไก่ และเงินสด รายละ 3,000 บาท หน้าที่ศึกษาธิการภาค 16 พร้อมคณะ กำ�กับ ติดตาม การบูรณาการหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา สำ�นักงานศึกษาธิการจังหวัดและหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดทีส่ งั กัดสำ�นักงานคณะกรรมการ การศึกษาเอกชน ในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบของสำ�นักงานศึกษาธิการภาค 16 ภายใต้โครงการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใส (ITA ) “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” เพื่อป้องกัน และปราบ ปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่สำ�นักงานศึกษาธิการ ภาคเหนือ ประจำ�ปีงบประมาณ 2565 โอกาสนี้ นายวัลลภ ไม้จ�ำ ปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย พร้อมคณะได้รายงาน ผลการดำ�เนินงาน ในการกำ�กับติดตามการบูรณาการหลักสูตรด้านทุจริตศึกษาของสำ�นักงาน ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ต่อคณะฯ ตามหัวข้อที่ก�ำ หนด

นายวราดิศร อ่อนนุช รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนายวัชรพงษ์ คำ�หล้า นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย ร่วมเป็นประธานในพิธปี ดิ และมอบเกียรติบตั รแก่นอ้ งๆ เยาวชน กิจกรรมเข้าค่ายเยาวชนต้นแบบเก่งและดี “TO BE NUMBER ONE PRE - IDOL” รุ่นที่ 6 เพื่อเป็นการสร้างความเป็นผู้นำ� ให้กับเยาวชนแกนนำ� ตลอดจนเป็นการยกระดับ ความสามารถด้านทักษะความสามารถพิเศษ โดยมีนายอนุภาพ กิตติวารา หัวหน้าสำ�นักงาน เลขานุการศูนย์อำ�นวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงรายขึ้นกล่าวรายงาน ต่อประธาน พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และน้องๆเยาวชน PRE - IDOL รุ่นที่ 6 ที่เข้า ร่วมกว่า 100 คน ณ โรงแรมคงการ์เด้นวิว รีสอร์ท


หน้า

ปีที่ 35 ฉบับที่ 0568

ทิพยประกันภัยเข้าเฝ้า ถวายสักการะและรับประทานพร จาก “สมเด็จพระสังฆราช”

ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

5

TIPH แรงไม่หยุดทะยานเข้า SET100 เพิ่มโอกาสนักลงทุนสถาบันถือหุ้นเพิ่ม

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรด ประทานให้ ดร.สมพร สืบถวิลกุล ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร บมจ.ทิพย กรุป๊ โฮลดิง้ ส์ และ ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทิพยประกันภัย พร้อมผู้บริหาร TIPH แกร่งตามคาด! ล่าสุดวันที่ 20 มิ.ย. 2565 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทิพยประกันภัย และคณะฯ เข้าเฝ้ากราบถวายเครื่องสักกา ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทดิ า พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรม ระและรับประทานพรเพือ่ ความเป็นสิรมิ งคล ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ราชินี เนือ่ งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 44 พรรษา วันที่ 3 มิถนุ ายน 2565 ได้ประกาศให้หุ้นของบริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน) หรือ TIPH เป็นหนึ่ง ในหลักทรัพย์ที่ได้รับการบรรจุเข้าคำ�นวณในดัชนี SET100 ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2565 เขตพระนคร กรุงเทพฯ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 (1 ก.ค. - 31 ธ.ค. 2565) โดยมีผลหลังปิดตลาดฯ วันที่ 30 มิ.ย. 2565 ซึ่งเป็นไปตามที่ นักวิเคราะห์การลงทุนจากหลายสำ�นักประเมินไว้กอ่ นหน้านี้ หลังราคาหุน้ ปรับตัวขึน้ อย่างต่อ ทิพยประกันภัย ร่วมสนับสนุนการเปิดกว้าง ความหลากหลายและความเท่าเทียม กับกิจกรรม เนือ่ ง ตอบรับแผนการดำ�เนินธุรกิจทีจ่ ะเกิดขึน้ ภายหลังการปรับโครงสร้างฯ ด้าน ดร.สมพร Siam Center The World of Freedom and Pride เพื่อสร้างพลังขับเคลื่อนให้สังคมสมบูรณ์แบบอย่างลงตัว ระบุการที่หุ้นของ TIPH ได้รับการคัดเลือกเข้าสู่ดัชนี SET100 ในครั้งนี้ สะท้อนความ เชื่อมั่นของนักลงทุน และเพิ่มโอกาสให้กลุ่มผู้ถือหุ้นของ TIPH ที่เป็นนักลงทุนสถาบันมี สัดส่วนมากขึ้น ดร.สมพร สืบถวิลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำ�กัด (มหาชน) หรือ TIPH กล่าวว่า “เป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ ประกาศผลการคัดเลือกให้หุ้น TIPH เป็นหนึ่งในหลักทรัพย์ที่ใช้คำ�นวณดัชนี SET100 ใน ช่วงครึ่งปีหลังของปี 2565 ในครั้งนี้ ซึ่งเป็นอีกครั้งที่สะท้อนให้เห็นว่าปัจจุบัน TIPH ได้ขึ้น มาเป็น 1 ใน 100 ของบริษัทที่มูลค่าตามราคาตลาด (Market Capitalization) สูงที่สุด ของตลาดหุน้ ไทยแล้ว รวมถึงยังแสดงให้เห็นถึงสภาพคล่องในการซือ้ ขาย (Liquidity) ทีส่ งู อย่างสม่ำ�เสมอ และมีสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float) ผ่านเกณฑ์ที่เป็นมาตรฐาน ของตลาดหลักทรัพย์ฯด้วย สะท้อนให้เห็นถึงความไว้วางใจของนักลงทุน ที่มีต่อปัจจัยพื้น ฐาน และแผนการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ” ทั้งนี้ถือว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 ภายหลังการปรับโครงสร้างฯ ที่หุ้น TIPH ได้รับการคัด ดร.พลรัตน์ เอกโยคยะ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานกลยุทธ์ บริษัท ทิพยประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) ร่วมกับ คุณสรัลธร อัศเวศน์ ผู้บริหารสายงานบริหารธุรกิจ เลือกเข้าสูก่ ารคำ�นวณในดัชนีส�ำ คัญทัง้ ในระดับสากล และในประเทศไทย โดยทีก่ อ่ นหน้านี้ ศูนย์การค้า บริษัท สยามพิวรรธน์ จำ�กัด, คุณ เรอโน เมแยร์ ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประจำ�ประเทศไทย หรือ UNDP, คุณ หุ้น TIPH ได้ถูกบรรจุเข้าสู่การคำ�นวณดัชนี MSCI Global Small Cap ในระดับสากล จิณณวัตร สิริวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเนริโอ จำ�กัด และพาร์ทเนอร์ ร่วมสนับสนุนความหลากหลายและความเท่าเทียมกัน ในงานกิจกรรม Siam Center The World of และดัชนี FTSE SET Mid-Cap Index ของประเทศไทยมาแล้ว Freedom and Pride ที่จัดขึ้นที่บริเวณ Freedom Space ชั้น G ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมไฮไลท์ Siam Center Ideaopolis “Freedom and pride talk” การเสวนาพูดคุยแลกเปลี่ยน ประสบการณ์ หัวข้อ FREEDOM AND PRIDE กับ เหล่าคุณหมอเซเลบริตี้คนดัง มีกิจกรรมต่างๆมากมาย เช่น Pride Pop up, The Secret Theatre เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้มีการ ออกบูธ จากทิพยประกันภันภัย ซึ่งภายในบูธยังมีกิจกรรมมากมาย อาทิ PRIDE มั่น “แชะ แชร์ ช้อป” ที่ InsurVerse Capsule รับของที่ระลึก และส่วนลดต่างๆ โดยงานจัดขึ้นบริเวณชั้น 2 ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ (ตรงข้ามร้าน on the table) ตั้งแต่ 15 มิ.ย. 65- 3 ก.ค. 65 ทิพยประกันภัย มีนโยบายมุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรและให้ความสำ�คัญมาโดยตลอดในเรื่องสิทธิมนุษยชน ความเท่าเทียมและ ความหลากหลาย ในหลายมิติ อาทิ อายุ เพศ ศาสนา วัฒนธรรม ภาษา ทัศนคติ ทักษะความสามารถ หรือความสมบูรณ์ทางร่างกาย เพื่อให้ทุกคนมีโอกาสแสดงความรู้ความสามารถ รวมถึงศักยภาพที่สร้างสรรค์ ออกมาได้อย่างเต็มที่ และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่าง ลงตัวและมีความสุขที่สุด


หน้า

6

มฟล.จับมือ TCFF วิจัยและพัฒนา กัญชา-กัญชง สายพันธุ์ไทย เพื่อใช้ทางการแพทย์ โฟกัสกลุ่มโรคพาร์กินสัน-อัลไซเมอร์

ปีที่ 35 ฉบับที่ 0568 โดยผู้จัดกิจกรรมวางแผนที่จะจัดกิจกรรมนี้อีกครั้งในปีหน้าโดยขยายพื้นที่ในการ ปิดตาผู้เข้าอบรมและเพิ่มระยะทางการเดินทาง อาจเป็นเส้นทางระหว่างอาคารหนึ่งไป ยังอาคารหนึ่ง หรือการรับประทานอาหารร่วมกัน เพื่อหวังให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยว กับวิถีชีวิตของนักศึกษาพิการทุกประเภท และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกับ นักศึกษาพิการและการดูแลนักศึกษาพิการอย่างถูกต้อง เพือ่ สร้างความรูค้ วามเข้าใจในการ จัดสภาพแวดล้อมทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนของนักศึกษาพิการ ตลอดจนสร้างความรูค้ วามเข้าใจใน การให้บริการของงานบริการนักศึกษาพิเศษ (DSS) ในการจัดทำ�ผลิตสือ่ หนังสืออักษรเบรลล์ ประกอบการเรียนการสอน และอุปกรณ์ต่างๆ ที่อำ�นวยความสะดวกให้กับนักศึกษาพิการ ทัง้ นีง้ านบริการนักศึกษาพิเศษ (DSS) มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง เห็นความสำ�คัญใน การจัดบริการทางการศึกษาให้แก่นักศึกษาพิการหรือผู้ที่มีความจำ�เป็นพิเศษ มีการจัดการ ส่งเสริมและสนับสนุน กระบวนการ สำ�คัญที่จะสร้างโอกาสและความเท่าเทียมในการ ดำ�รงชีวติ ของนักศึกษาพิการ คือการศึกษาของนักศึกษาพิการทีม่ ขี อ้ จำ�กัดเรือ่ งศักยภาพใน การเรียนรู้ และมุง่ เน้นให้คนพิการได้รบั โอกาสและความช่วยเหลือทางการศึกษาเท่าเทียม กับคนทั่วไป อาทิ การบริการให้คำ�ปรึกษา การจัดทำ�สื่อหนังสืออักษรเบรลล์ หนังสือเสียง อุปกรณ์อ�ำ นวยความสะดวกช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา

พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจเยี่ยมการดำ�เนินงานแผนยุทธศาสตร์ มร.ชร.

บุคลากร มฟล. ร่วมโครงการอบรมนานาชาติ ณ โปแลนด์ ‘การจัดการกับภาวะวิกฤติทั้งระดับสถาบันและระดับโลก’

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) จัดพิธีลงนามใน บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดย รศ.ดร.ชยา พร วัฒนศิริ อธิการบดี กับ บริษัท อุตสาหกรรมเครื่องหอมไทย-จีน จำ�กัด หรือ TCFF : Thai - China Flavours and Fragrances Industry Co., Ltd. โดยนายสุนทร เกียรติ ธนากร ผู้จัดการโครงการ ที่ห้องประชุมดอยตุง อาคารวันชัย ศิริชนะ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้า หลวง จังหวัดเชียงราย เพื่อร่วมกันศึกษาวิจัยและพัฒนาสารสกัดกัญชา เพื่อใช้ประโยชน์ ทางการแพทย์ โดยเฉพาะการรักษาผู้ป่วยในกลุ่มโรค พาร์กินสัน โรคอัลไซเมอร์ต่อไป

นักศึกษา มฟล. ชนะเลิศการแข่งขันแผนธุรกิจ MICE

ขอแสดงความยินดีกบั นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง (มฟล.) ทีไ่ ด้รบั รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ในโครงการประกวดแข่งขันแผนธุรกิจการจัดงาน MICE ภายในงาน “Thailand MICE Youth Challenge 2022” ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล รัชดา กรุงเทพมหานคร และ ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขัน AFECA Asia MICE Youth Challenge ซึ่ง เป็นการแข่งขันในระดับนานาชาติต่อไป จัดการแข่งขันโดยสำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุม และนิทรรศการ (TCEB)

เมือ่ เร็วๆ นี้ นางสาววารุณี แก้วบุญเรือง เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับทุน ERASMUS+ เพื่อเข้าร่วมโครงการ the 12th International Staff Training Week in Nysa ณ University of Applied Sciences (UAS) in Nysa สาธารณรัฐโปแลนด์ ภายใต้หัวข้อ การจัดการกับภาวะวิกฤติ ในแง่มมุ ระดับบุคคล ระดับสถาบันและระดับโลก จัดโดย University of Applied Sciences (UAS) in Nysa สาธารณรัฐโปแลนด์ ระหว่างวันที่ 16-20 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา โครงการอบรมนานาชาตินจี้ ดั ขึน้ เพือ่ เป็นเวทีให้คณาจารย์ นักวิชาการและเจ้าหน้าที่ ร่วมแบ่งปันข้อมูลและแนวปฏิบัติที่ดีภายใต้โครงการความร่วมมือ Erasmus + เพื่อแลก เปลีย่ นเรียนรูใ้ นหัวข้อการจัดการกับภาวะวิกฤติในทุกแง่มมุ อีกทัง้ เป็นการส่งเสริมการแลก เปลีย่ นนักศึกษาและเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการทีเ่ ข้มแข็งระหว่างกันในอนาคตอีกด้วย โดยผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยตัวแทนจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วโลก ทั้ง คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ จำ�นวนกว่า 40 คน จาก 24 มหาวิทยาลัย กว่า 16 ประเทศ ได้แก่ ประเทศอัลบาเนีย ออสเตรีย บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา บัลแกเรีย จีน อียิปต์ อินโดนีเซีย โคโซโว เม็กซิโก มอนเตอเนโกร โปแลนด์ โปรตุเกศ ตุรกี สเปน อังกฤษ ยูเครน และไทย โดยผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน ในหัวข้อต่างๆ

พลเอกดาว์นพงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรีตรวจเยีย่ มการดำ�เนินงานยุทธศาสตร์ราชภัฏ เชียงราย ประจำ�ปี 2565 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) ระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์ นายก สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ให้เกียรติกล่าวต้อนรับองคมนตรี ในนามคณะกรรมการ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายภาสกร บุญญลักษม์ ผวจ. เชียงราย ร่วมต้อนรับและเข้าร่วมการประชุม ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้กล่าวรายงานผล การดำ�เนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจำ�ปี 2565 คณะครุศาสตร์ รายงานการดำ�เนินงานภาพรวมการจัดการศึกษา ประจำ�ปี 2565 คณะ สำ�นักวิชา วิทยาลัย ในมหาวิทยาลัยฯ บรรยายสรุปการยกระดับการศึกษา ตามลำ�ดับ ผศ.ดร.สุทศั น์ คล้ายสุวรรณ์ รายงานการดำ�เนินโครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม พลเอก ดาว์นพงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี พบผู้นำ�นักศึกษาจากคณะ สำ�นักวิชาวิทยาลัยต่างๆ ตรวจเยี่ยมการดำ�เนินงานห้องปฏิบัติการสร้างสื่อดิจิทัล และห้องปฏิบัติการสร้างนวัตกรรม สื่อการสอน คณะครุศาสตร์ มร.ชร. วันที่ 24 มิถนุ ายน 2565 พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี เยีย่ มชมหอปรัชญา รัชกาลที่ 9 มร.ชร. ทั้งนี้หอปรัชญารัชกาลที่ 9 จัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ “หลักการ ทรงงาน” ซึ่งเป็น “ศาสตร์ของพระราชา” พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รับฟังการบรรยาย “สรุปข้อเสนอโครงการริเริ่มสำ�คัญระดับภูมิภาคตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ” ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 8 แห่งในภาคเหนือ ในโอกาสนี้ นายภาสกร บุญญลักษม์ และ นายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ร่วมรับฟังการบรรยาย ณ โรงแรม แสนโฮเทล อ.เมือง จ.เชียงราย

“ดร.ดนุช ตันเทิดทิตย์” นำ�ทีม อว. ถอดบทเรียน “โครงการ U2T มร.ชร.” แนะแนวทาง “U2T”สู่ความยั่งยืน

มฟล.จัดอบรม ‘ความรู้ความเข้าใจในการดูแล และช่วยเหลือนักศึกษาพิการ’

เมือ่ เร็วๆ นี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟา้ หลวง (มฟล.) โดยงานบริการนักศึกษาพิเศษ (DSS) ส่วนพัฒนานักศึกษา ร่วมกับนักศึกษา จัดอบรม ‘ความรู้ความเข้าใจในการดูแลและช่วย เหลือนักศึกษาพิการ’ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอย่างรอบ ด้าน ที่ห้องประชุมคำ�มอกหลวง (ME-518) ชั้น 5 ตึก E-Park อาคาร M-Square โดย มี ผศ.สุกัล กฤตลักษณ์วงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานเปิดกิจกรรม มีผู้เข้าอบรมเป็น ทั้งอาจารย์ และนักศึกษา ตลอดจนเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ ให้ความสนใจเข้าร่วม ตลอดกิจกรรมที่แบ่งเป็น 2 ส่วน ในช่วงเช้าเป็นการบรรยายสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยว กับการดูแลนักศึกษาพิเศษ และในช่วงบ่ายจะมีทั้งการฝึกภาษามือ การอ่าน-เขียนอักษร เบรลล์ และสร้างประสบการณ์ให้กับผู้เข้าอบรมได้สัมผัสสิ่งที่นักศึกษาพิเศษบางคนต้อง เผชิญด้วยการทดลองปิดตาและเดินไปยังเป้าหมายในห้องที่จัดกิจกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอขอบพระคุณ คุณมงคลชัย ดวงแสงทอง อดีต สมาชิกวุฒิสภา จ.เชียงราย และอดีตกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริม กิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มอบทุนการศึกษา 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท ถ้วน) เพื่อสนับสนุนเป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ใน นาม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอขอบพระคุณในความกรุณาอย่างยิ่งต่อนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เสมอตลอดมา

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย (มร.ชร) พร้อมด้วยคณะกรรมการดำ�เนินงานโครงการ U2T มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย ร่วมต้อนรับ ดร.ดนุช ตันเทิดทิตย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและทีม อว. ที่ลงพื้นที่ติดตามผลการดำ�เนินงาน “โครงการ U2T มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย” ในพืน้ ทีก่ ลุม่ เป้าหมาย ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย ในการนีไ้ ด้ตดิ ตามและร่วมแลกเปลีย่ นข้อคิดเห็นการดำ�เนินโครงการ U2T ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ร่วมกับคณะกรรมการอำ�นวยการถอดบทเรียน ผู้รับผิดชอบโครงการและคณะ ทำ�งาน อว.ส่วนหน้า จ.เชียงราย ด้วย


หน้า

ปีที่ 35 ฉบับที่ 0568

อบจ.เชียงราย ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำ� พื้นที่เวียงหนองหล่มและพื้นที่หนองหลวง

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมธรรมรับอรุณ อบจ.เชียงราย นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นางอัญญลักษณ์ กายาไชย ที่ปรึกษา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นายรามิล พัฒนมงคลเชฐ ปลัดองค์การบริหารส่วน จังหวัดเชียงราย นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ อบจ.เชียงราย ร่วมประชุมเพื่อหารือแนวทางการพัฒนาแหล่งน้�ำ พื้นที่เวียง หนองหล่ม อ.แม่จัน จ.เชียงราย และโครงการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ำ�เพื่อการเกษตรและพัฒนา แหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนพื้นที่หนองหลวง ต.ดอนศิลา อ.เวียงชัย จ.เชียงราย โดย อบจ.เชียงราย ได้รับคำ�แนะนำ�และหารือร่วมกับ นายเจนศักดิ์ ลิมปิติ ผู้อำ�นวยการ สำ�นักงานทรัพยากรน้�ำ แห่งชาติ ภาค 1 เป็นแนวทางในการประสานของบประมาณและแนวทาง ในการดำ�เนินการแก้ไขปัญหา ซึ่ง อบจ.เชียงราย ได้รับภารกิจในการกำ�จัดและควบคุมไมยราบ ยักษ์ในพื้นที่หนองหล่ม และกำ�จัดผักตบชวาในพื้นที่หนองหลวง ซึ่งจัดเป็นวัชพืชต่างถิ่นประเภท รุกรานที่มีความรุนแรง แพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว และมีความทนต่อสภาพน้�ำ ท่วม และแห้งแล้ง ได้ดี ส่งผลต่อการลดลงของพื้นที่ทำ�การเกษตร พื้นที่เลี้ยงสัตว์ พื้นที่เก็บกักน้�ำ ก่อให้เกิดผลเสีย ต่อระบบนิเวศของแหล่งน้ำ�

7

นายก นก ลงพื้นที่ให้กำ�ลังใจการดำ�เนินโครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่มาตรฐานสากล

นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่ให้กำ�ลังใจกลุ่มเกษตรกร อ.แม่จัน อ.แม่สาย อ.แม่ฟ้าหลวง อ.เชียงแสน และ อ.ดอยหลวง ในการร่วม โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่มาตรฐานสากล กิจกรรมที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ข้าว ชา กาแฟ สมุนไพรและผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร ณ หอประชุมเทศบาลตำ�บลจันจว้า อ.แม่จัน จ.เชียงราย นายก นก ได้กล่าวว่า อบจ.เชียงราย ได้ให้ความสำ�คัญของการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าการเกษตร พืชเศรษฐกิจประจำ�ถิ่นและการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ โดยมุ่งเน้นการ แก้ไขปัญหาและสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อเชียงรายที่ยั่งยืน สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร พืชเศรษฐกิจ ตามนโยบายที่จะส่งเสริม การสร้างอาชีพพัฒนาศักยภาพ สร้างคนให้มีอาชีพ เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจและต่อยอดอาชีพเดิมที่มีอยู่ให้ดีกว่าเดิม

อบจ.เชียงราย ขับเคลื่อนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำ�แผนและประสานแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1

เวียตเจ็ทพาบินลัดฟ้า กลับมาให้บริการเที่ยวบิน ภูเก็ต – โฮจิมินห์ นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประธานคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2567 เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำ�แผนและประสานแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 และแสดงปาฐกถาในหัวข้อ “แนวทางในการจัดทำ�และประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2567” ณ ห้องประชุมกินร โรงแรมลักษวรรณ รีสอร์ท เชียงราย โดยมี นายรามิล พัฒนมงคลเชฐ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดเชียงราย กล่าวรายงานถึง วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.สุริยะ หินเมืองเก่า ผู้อำ�นวยการกลุ่มงานแผนพัฒนาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นวิทยากรในการบรรยาย เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ�และประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำ�เภอและตำ�บล พ.ศ. 2562 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการประสานแผนระดับจังหวัดและระดับอำ�เภอ และกรอบการประสานโครงการ พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นายก นก อทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้กล่าวว่า อบจ.เชียงราย ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ได้เล็ง เห็นถึงความสำ�คัญในจัดทำ�แผนพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมของจังหวัดให้เกิดประสิทธิภาพ เน้นการบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบาย 3 พี่น้องท้องถิ่นร่วมใจ ชุมชน และการ มีส่วนร่วม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์ร่วมกัน

ไทยเวียตเจ็ทฉลองเทศกาลไพรด์ด้วยโปรฯ “ฟลายวิทไพรด์” ตั๋วเริ่มต้น 499 บาท

สายการบินเวียตเจ็ท กลับมาให้บริการเทีย่ วบินในเส้นทางบินระหว่างประเทศ ภูเก็ต – โฮจิมินห์ หลังการผ่อนปรนมาตรการการเดินทางระหว่างประเทศ ในช่วงแรกของการกลับมาให้บริการ สายการบินฯ ให้บริการเที่ยวบินไป – กลับ ระหว่าง ภูเก็ต และ โฮจิมินห์ สัปดาห์ละ 4 เที่ยวบิน ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์ และอาทิตย์ มอบโอกาสการเดินทางและประสบการณ์ทหี่ ลากหลายแก่ผโู้ ดยสารทีเ่ ดินทางระหว่างประเทศ เวียดนามและไทย เทีย่ วบินในเส้นทางบินจาก ภูเก็ต สู่ โฮจิมนิ ห์ ออกเดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติ ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เวลา 12.00 น. และเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเติ่นเซินเญิ้ต นครโฮจิมินห์ เวลา 13.50 น. ในขณะที่เที่ยวบินจาก โฮจิมินห์ สู่ ภูเก็ต ออกเดินทางจากท่า อากาศยานนานาชาติเติน่ เซินเญิต้ เวลา 09.00 น. และเดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติภเู ก็ต เวลา 11.00 น. ผูโ้ ดยสารสามารถสำ�รองบัตรโดยสารราคาพิเศษได้ระหว่างเวลา 12.00 น. – 14.00 น. ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ www.vietjetair.com หรือ แอพพลิเคชัน “Vietjet Air” สายการบินฯ พร้อมให้บริการผู้โดยสารด้วยอากาศยานลำ�ใหม่ พร้อมมาตรฐานความ ปลอดภัยสูงสุด ความสะดวกสบาย ความตรงต่อเวลา พนักงานต้อนรับที่เป็นมิตร และเมนู อาหารทีห่ ลากหลาย ซึง่ มีเอกลักษณ์ทางศิลปะและวัฒนธรรมของทัง้ สองประเทศ พร้อมมอบ ประสบการณ์เหนือระดับแก่ผู้โดยสารที่ระดับความสูง 10,000 เมตรเหนือพื้นดิน สายการบินฯ ได้กลับมาให้บริการหลายเส้นทางบิน เชื่อมต่อระหว่าง โฮจิมินห์ ฮานอย ดานัง สู่ กรุงเทพฯ ตั้งแต่ต้นปี 2565 ปัจจุบัน สายการบินฯ ให้บริการเที่ยวบินระหว่าง ประเทศไทยและเวียดนามด้วยความถี่สูงสุด และจะกลับมาให้บริการเที่ยวบินระหว่าง โฮจิ มินห์ และ เชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 เป็นต้นไป โดยจะให้บริการด้วยความถี่ สัปดาห์ละ 3 เที่ยวบิน ทุกวันอังคาร พฤหัสบดี และอาทิตย์ ทั้งนี้ ผู้โดยสารที่ประสงค์เดินทางเข้าสู่ประเทศเวียดนามไม่ต้องแสดงผลตรวจหาเชื้อ ไวรัสโควิด-19 ทัง้ ก่อนเดินทางและเมือ่ เดินทางถึงประเทศเวียดนาม และไม่ตอ้ งแสดงเอกสาร รับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 เนือ่ งจากการผ่อนปรนมาตรการจำ�กัดการเดินทางของประเทศ เวียดนาม ซึง่ มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 15 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป รวมทัง้ ผูโ้ ดยสารทีป่ ระสงค์เดิน ทางเข้าสูป่ ระเทศไทยไม่ตอ้ งแสดงผลตรวจหาเชือ้ ไวรัสโควิด-19 ทัง้ ก่อนเดินทางและเมือ่ เดิน ทางถึงประเทศไทย รวมทัง้ ได้รบั การยกเว้นจากการกักตัวภายใต้โครงการ Test & Go จากการ ผ่อนปรนมาตรการจำ�กัดการเดินทางของประเทศไทย ซึง่ มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2565

ไทยเวียตเจ็ทร่วมฉลองเดือนแห่งความหลากหลายทางเพศ (Pride Month) ด้วยโปรโมชั่น “ฟลายวิทไพรด์” (Fly with Pride) เสนอบัตรโดยสารราคาพิเศษ เริ่มต้นเพียง 499 บาท (ราคารวมภาษี และค่าธรรมเนียม) สำ�หรับเดินทางบนเส้นทางบินภายในประเทศของ ไทยเวียตเจ็ท ผู้โดยสารสามารถสำ�รองบัตรโดยสารได้ตั้งแต่วันที่ 16 - 23 มิถุนายน 2565 เดินทางได้ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน – 30 สิงหาคม 2565 (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ที่ www.vietjetair.com พร้อมกันนี้ สายการบินฯ เสนอบัตรโดยสารราคาพิเศษ เริ่มต้นเพียง 555 บาท (ราคาไม่รวมภาษีและค่าธรรมเนียม) สำ�หรับเดินทางบนเส้น ทางบินระหว่างประเทศของไทยเวียตเจ็ท ผู้โดยสารสามารถสำ�รองบัตรโดยสารได้ตั้งแต่วันที่ 20 – 30 มิถุนายน 2565 เดินทางได้ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน - 31 ตุลาคม 2565 (ยกเว้น วันหยุดนักขัตฤกษ์) ที่ www.vietjetair.com บัตรโดยสารราคาโปรโมชัน่ นีส้ ามารถใช้เดินทางได้กบั ทุกเส้นทางบินบนเครือข่ายเส้นทางบินภายในประเทศของไทยเวียตเจ็ท ได้แก่ กรุงเทพฯ (สุวรรณภูม)ิ สู่ เชียงใหม่ เชียงราย ภูเก็ต กระบี่ หาดใหญ่ นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี อุดรธานี ขอนแก่น และอุบลราชธานี รวมทั้งเครือข่ายเส้นทางบินข้ามภูมิภาคจากภูเก็ต สู่ เชียงใหม่ เชียงราย และอุดรธานี และเส้นทาง บินจากหาดใหญ่ สู่ เชียงราย และสามารถใช้เดินทางได้กับทุกเส้นทางบินบนเครือข่ายเส้นทางบินระหว่างประเทศของไทยเวียตเจ็ท ได้แก่ กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) สู่ เวียดนาม พนมเปญ สิงคโปร์ และฟุกุโอกะ ผู้โดยสารสามารถสำ�รองบัตรโดยสารราคาพิเศษนี้ได้ที่เว็บไซต์ www.vietjetair.com แอปพลิเคชัน “Vietjet Air” หรือผ่านช่องทางเฟซบุ๊กที่ www.facebook.com/ VietJetThailand (คลิกที่แถบ “จองเลย”) รวมทั้งตัวแทนจำ�หน่ายหรือสำ�นักงานจำ�หน่ายบัตรโดยสาร พร้อมกันนี้ผู้โดยสารสามารถชำ�ระเงินด้วย “ทรูมันนี่ วอลเล็ท” และบัตรเดบิต หรือ บัตรเครดิต ทั้งนี้ ผู้โดยสารที่ประสงค์เดินทางเข้าสู่ประเทศไทยไม่ต้องแสดงผลตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งก่อนเดินทางและเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย รวมทั้งได้รับการยกเว้นจากการกักตัว ภายใต้โครงการ Test & Go เนื่องจากการผ่อนปรนมาตรการจำ�กัดการเดินทางของประเทศไทย ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 สายการบินไทยเวียตเจ็ทมุง่ มัน่ เป็นผูน้ �ำ ตลาดการบินภายในประเทศ พร้อมให้บริการผูโ้ ดยสารด้วยความปลอดภัยในระดับสูงสุดระหว่างการเดินทางในช่วงการแพร่ระบาดของโรคไวรัส โควิด-19 โดยดำ�เนินมาตรการทำ�ความสะอาดและฆ่าอบเชือ้ ภายในอากาศยานอย่างเคร่งครัดตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข และสำ�นักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เพือ่ ลด ความเสี่ยงต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้โดยสารและพนักงานทุกคน

ไทยเวียตเจ็ทจับมือ เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย เสนอประกันเดินทางต่างประเทศ ‘Sky Insurance’ สายการบินไทยเวียตเจ็ท ร่วมกับ เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (MSIG Insurance) เสนอประกันเดินทาง ต่างประเทศ “Sky Insurance” สำ�หรับผู้โดยสารบนเส้นทางบินระหว่างประเทศของไทยเวียตเจ็ท เบี้ยประกัน เริ่มต้นเพียง 159 บาท พร้อมความคุ้มครองครอบคลุมการรักษาพยาบาลกรณีติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ผูโ้ ดยสารสามารถเลือกซือ้ ประกันเดินทางระหว่างประเทศ Sky Insurance ขณะทำ�การสำ�รองบัตรโดยสาร ของไทยเวียตเจ็ท ทีเ่ ว็บไซต์ www.vietjetair.com โดยกดเลือกประกันเดินทาง Sky Insurance เป็นบริการเสริม พิเศษ ทัง้ นี้ หากผูโ้ ดยสารประสงค์เลือกซือ้ ประกันเดินทางภายหลังทำ�การสำ�รองบัตรโดยสารเรียบร้อยแล้ว สามารถ ซื้อได้ที่เว็บไซต์ https://www.msig-thai.com/thaivietjet/travel โดยสามารถติดต่อ เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย ได้ที่ที่อยู่อีเมล skyinsurance_enquiry@th.msig-asia.com


หน้า

8

ปีที่ 35 ฉบับที่ 0568

มหาวิทยาลัยวัยที่สามสร้างสุขและส่งเสริมความสัมพันธ์ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

เมือ่ วันที่ 17 มิถนุ ายน 2565 เทศบาลนครเชียงราย โดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานพิธเี ปิดกิจกรรม ฝึกอบรมสร้างสุขและส่งเสริมความสัมพันธ์ ภายใต้โครงการศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ ผู้สูงอายุ (มหาวิทยาลัยวัยทีส่ ามนครเชียงราย) เป็น ศูนย์กลางการเรียนรูต้ ามอัธยาศัย เพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ และความสุขของผูส้ งู อายุ ซึง่ เป็นความร่วมมือหลากหลาย ภาคส่วนทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อสร้างคุณค่าให้ผู้สูงอายุมีศักดิ์ศรี มีก�ำ ลังใจในการดำ�เนินชีวิตอย่างเป็นสุข เสริมสร้างให้ผู้สูงอายุเป็นเสาหลักของสังคม เข้าใจในการปฏิบัติตนและ สร้างทัศนคติที่ดี ช่วยให้ผู้สูงอายุเกิดความพร้อมอันเป็นรากฐานสำ�คัญที่จะเตรียมตัวเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ๆ ทัง้ นี้ การจัดงานในครัง้ นี้ มีผเู้ ข้าร่วมประกอบด้วย หลักสูตร หลักสูตรเทคโนโลยีและการสือ่ สาร วิชาคอมพิวเตอร์, หลักสูตรศาสนา วิชาศาสนา, หลักสูตรศิลปวัฒนธรรม วิชาดนตรีพื้นเมือง และวิชานาฏศิลป์ (รำ�วงมาตรฐาน), หลักสูตรสุขภาพวัยที่สาม วิชาสุขภาพผู้สูงอายุ และวิชาโยคะเพื่อ พัฒนาจิต, หลักสูตรการท่องเที่ยววิชามัคคุเทศวัยที่สาม, หลักสูตรเศรษฐกิจวัยที่สาม วิชาเศรษฐกิจในครัวเรือน, หลักสูตรสังคมและความสุข วิชาไลน์ แดนท์ และวิชาลีลาศ, หลักสูตรสิ่งแวดล้อม วิชาสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรกับสุขภาพ คณะที่ปรึกษา คณะกรรมการ และวิทยากร

เทศบาลนครเชียงรายขอแสดงความยินดีรางวัลท้องถิ่นคุณธรรมประจำ�ปี 2565

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 จังหวัดเชียงราย โดย ศูนย์คุณธรรม ร่วมกับ สำ�นักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย สำ�นักงานจังหวัดเชียงราย มหาวิทยาราชภัฏเชียงราย และภาคีเครือข่ายทางสังคมจังหวัดเชียงราย ร่วมกันขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมเชียงรายภายใต้แนวคิด “ร่วมสร้างจิตสำ�นึก ดี สิ่งแวดล้อมดี มีวินัย ใส่ใจส่วนรวม” ประจำ�ปี 2565 เพื่อยกย่องเชิดชูบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมในจังหวัดเชียงราย และเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ สร้างขวัญกำ�ลังใจแก่บุคคล องค์กรหรือหน่วยงานที่ประกอบคุณงามความดีแก่สังคมตามแนวทางส่งเสริมการขับเคลื่อนคุณธรรมจังหวัดเชียงราย ทั้งนี้ เทศบาลนครเชียงราย ขอแสดงความยินดีกับนางบังอร มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้รับการคัดเลือก บุคคลต้นแบบ “ท้องถิ่นคุณธรรม” ประจำ�ปี 2565 และเข้ารับรางวัลจากนายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในฐานะผู้อ�ำ นวยการศูนย์ อปพร.จังหวัด เชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ในฐานะผู้อำ�นวยการศูนย์ อปพร.เทศบาลนครเชียงราย นายครรชิต ชมภูแดง หัวหน้าสำ�นักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง กับการเตรียมความในการแก้ไขปัญหาน้�ำ รอการระบาย จากฝนตกหนัก ในพื้นที่เขตเทศบาลนครเชียงราย ร่วมประชุมที่ อาคาร Downtown สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงราย แห่งที่ 1 เพื่อเตรียมความ พร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตเทศบาลนครเชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ในฐานะผู้อ�ำ นวยการศูนย์อปพร.เทศบาลนครเชียงราย นำ�คณะผู้บริหารเทศบาล นครเชียงราย และนายรุ่งธรรม ธรรมรักษ์ ผู้อำ�นวยการกองช่าง เทศบาลนครเชียงราย บรรยายสรุปการเตรียมความพร้อม และการดำ�เนินงานแก้ไข ปัญหาน้�ำ ท่วมตัวเมืองเชียงราย จากอดีตถึงปัจจุบัน ว่าการแก้ไขปัญหาระยะยาว ได้ดำ�เนินการวางท่อระบายน้�ำ ขนาดใหญ่ทั่วเมือง และมีการติดตั้ง เครื่องสูบน้�ำ ขนาดใหญ่ไว้จำ�นวน 2 จุดหลัก คือ หัวสนามบิน ฝูงบิน 416 เชียงราย และแยกสำ�นักงานธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชียงราย กลางใจ เมืองเชียงราย ซึ่งหากมีปริมาณฝนตกลงมามาก จะดำ�เนินการสูบน้�ำ ออกทันที โดยมีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง 24 ชั่วโมง ในช่วงฤดูฝน

เทศบาลนครเชียงรายร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริมการใช้ และสวมใส่ผ้าอัตลักษณ์อาภรณ์นครเชียงรายใต้ร่มพระบารมี

ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย พ.จ.อ. ภูมิรพี ทวีกสิกรรม รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ (MOU) โดยมีนายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “อัต ลักษณ์อาภรณ์ นครเชียงราย ใต้ร่มพระบารมี” ลายเชียงแสนหงส์ด�ำ และกำ�หนดสีม่วงเป็นสีม่วงเชียงราย โครงการส่งเสริมการใช้และสวมใส่ผ้า “อัตลักษณ์อาภรณ์ นครเชียงราย ใต้ร่มพระบารมี” เป็นโครงการ เพื่อสืบสาน พระราชปณิธาน สมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เรื่องการอนุรักษ์ผ้าและภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย เพื่อสนับสนุน นโยบายรัฐบาล ในการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ต่อยอดโครงการ “สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำ�รงไว้ในแผ่นดิน” เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์อนุรักษ์ลายผ้าอัต ลักษณ์ของจังหวัดเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรี นครเชียงราย มอบหมายให้นายณรงค์ศกั ดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรี นครเชียงราย ร่วมเปิดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานโรงเรียน เทศบาล 5 เด่นห้า ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นายกเทศบาลตำ�บลสถาน เยี่ยมชมการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาโรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ โรงเรียนเทศบาล 5 เด่นห้า ประจำ�ปี 2565 ดังนี้ 1. นายแพทย์วิธาน ฐานะวุทฒ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี 2. ผศ.ดร.ไพรภรัตนชูวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รอง 3. ผศ.ดร.อนุสรณ์ ตองอ่อน ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางพรทิพย์ จันทร์ตระกูล รักษา 4. ดร.หาญศึก เล็บครุท ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ การผู้อำ�นวยการกองแพทย์ เทศบาลนครเชียงราย ผู้เป็นแกน 5. นางพึงพิศ วรรณสอน ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ นำ�ที่ร่วมขับเคลื่อนสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา พร้อมด้วยนาย 6. นางสาวนงลักษณ์ สุวรรณพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ มงคล ใบแสง ผู้อำ�นวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 8 7. นายมงคล มาน้อย ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ บ้านใหม่ ให้การต้อนรับ นายช่วง ทะกัน นายกเทศบาลตำ�บล 8. นายพิพัฒน์ ยารังษี ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ 12. นายชยพล นวลเปรม ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ สถาน อ.เชียงของ ที่ได้มาเยี่ยมชมการสร้างสนามเด็กเล่นสร้าง 9. พระครูชัยพัฒนานุกูล ผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ 13. นายบุคลากร สีนวล ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ ปัญญา และทำ� workshop จัดกิจกรรมของการใช้สนามเด็กเล่น 10. พระภาณุพงศ์ อธิปุญโญ ผู้แทนองค์กรศาสนา กรรมการ 14. นางกัญญาพัชร อะทะวงค์ ผู้แทนครู กรรมการ สร้างปัญญา ร่วมกับ นายดิสสกร กุนธร ประธานมูลนิธิและผู้ 11. ด.ต. สมบูรณ์ สีแดง ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15. ดร. ผ่องพรรณ อินตาแสน ผูอ้ �ำ นวยการสถานศึกษา กรรมการ ออกแบบสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาและคณะ กรรมการ และเลขานุการ สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา มีต้นไม้ใหญ่เพื่อเป็นร่มเงา มีเนินดินมีทรายละเอียดเพื่อให้เด็กปั้นทรายได้ ตามจินตนาการ ซึ่งเด็กได้สัมผัสกับน้�ำ จะเพิ่มการมีความสุข “สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา” สำ�หรับเด็กระดับปฐมวัยและประถมศึกษาในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมพัฒนาการรอบด้านสำ�หรับ เด็ก ให้ค้นพบตนเองและเติบโตไปเป็นคนที่ใฝ่เรียนรู้ นางบังอร มะลิดนิ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย นายนนทพัฒ ถปะติวงศ์ ผู้อำ�นวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครเชียงราย พร้อมด้วย นายวิกรานต์ นาคาธร ประธานกลุ่มมิตรภาพบอนไทยด่าง และผูร้ เิ ริม่ การจัดประกวดบอนไทยด่างภาคเหนือ เปิดการประกวดบอน ไทยด่างภาคเหนือ ครั้งที่ 2 บริเวณสวนตุงและโคมนครเชียงราย เขต เทศบาลนครเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย โดยมีชาวเชียงราย และกลุม่ ที่ชื่นชอบบอนไทยด่าง เดินทางมาร่วมกิจกรรมจำ�นวนมาก การจัดการประกวดบอนไทยด่าง ภาคเหนือ ครั้งที่ 2 ในครั้งนี้ เป็นการการตัดสิน บอนนาไทยด่าง ภาคเหนือ ที่เข้ารอบสุดท้าย 6 ต้น จากบอนไทยด่าง ทีส่ ง่ เข้าประกวดจำ�นวน 37 ต้น สำ�หรับผลการประกวด อันดับที่ 1 เป็นบอนไทยด่างหลากสีของ นายสุรยิ พงศ์ จันต๊ะคาด อ.เชียงของ จ.เชียงราย อันดับที่ 2 คือ บอนไทยด่าง ลาย คิง ฟอเรส ของ นายศักรินทร์ ต๊ะสมบัติ อ.แม่สาย จ.เชียงราย อันดับที่ 3 คือบอนไทยด่างหลากสี สายชมพู ของนายชลขจร ทองพบ จาก อ.สันกำ�แพง จ.เชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงรายจัดแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเทศบาลนครเชียงราย ประจำ�ปี 2565 ตัง้ แต่ระดับอนุบาลขึน้ ไป จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพือ่ คัดเลือกตัวแทนไปประกวดระดับภาคเหนือในวันที่ 7-9 เดือนสิงหาคม 2565 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ทัง้ นี้ ในการแข่งขันโดยได้รบั เกียรติจาก พ.จ.อ.วิทยา ลีละศาสตร์ รองปลัดเทศบาลนครเชียงราย, นางอำ�ไพ จันทร์เงิน ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักการ ศึกษาเทศบาลนครเชียงราย, นางสาววรรณพัชร จินดาขัด หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ รักษาการในตำ�แหน่ง ผู้อำ�นวยการส่วนบริหารการ ศึกษา ม, นางธัญญรัตน์ คำ�สุรันทร์ ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ที่ให้เกียรติเข้ามาเยี่ยมชมการดำ�เนินกิจกรรม พร้อมมอบรางวัลให้กับผู้เข้าแข่งขัน และขอแสดงความยินดีกับนักเรียน เป็นผู้มอบรางวัลให้แก่เด็กนักเรียนที่ได้รับรางวัล โรงเรียนในสังกัดเทศบาล นครเชียงราย 1-8 ในการเข้าร่วมการแข่งขันทุกกิจกรรม

ประกวดบอนไทยด่างชิงแชมป์ภาคเหนือ ในกิจกรรมถนนคนเดินเชียงราย

การแข่งขันทักษะวิชาการระดับกลุ่มเทศบาลประจำ�ปี 2565 เทศบาลนครเชียงราย

เทศบาลนครเชียงรายร่วมตัดแต่งกิ่งต้นไม้ และปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณแยกตลาดเกษตรกรถึงเชิงสะพานแม่ฟ้าหลวง

การแข่งขันทักษะวิชาการระดับกลุ่มเทศบาล ประจำ�ปี 2565 เทศบาลนครเชียงราย

นางบังอร มะลิดนิ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ข้าราชการและเจ้าหน้าทีเ่ ทศบาลนครเชียงราย ร่วมกิจกรรมตัดแต่งกิง่ ต้นไม้ และปรับปรุง ภูมิทัศน์บริเวณแยกตลาดเกษตรกรถึงสะพานแม่ฟ้าหลวง โดยทางการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงราย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงราย และ เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกันตัดแต่งกิง่ ต้นไม้และปรับปรุงภูมทิ ศั น์บริเวณแยกตลาดเกษตรกรถึงเชิงสะพานแม่ฟา้ หลวง ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยป้องกัน อันตรายจากการโค่นล้ม และกิ่งก้านยื่นล้�ำ แนวสายไฟฟ้าอันอาจเป็นเหตุให้ประชาชนได้รับอันตรายและเพื่อเสริมสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม บริเวณริม ทางเท้าถนนสายต่างๆ โดยทางเทศบาลนครเชียงรายได้สนับสนุนรถกระเช้าไฟฟ้าและเจ้าหน้าทีใ่ นการเก็บกวาดกิง่ ไม้ตามเส้นทางตลอดการดำ�เนินการ

นางอำ�ไพ จันทร์เงิน ผู้อ�ำ นวยการ สำ�นักการศึกษา เทศบาลนครเชียงราย พร้อม บุคลากร สำ�นักการศึกษา เทศบาลนครเชียงราย จัดแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับเทศบาล นครเชียงราย ประจำ�ปี 2565 ตัง้ แต่ระดับอนุบาลขึน้ ไป จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพือ่ คัดเลือกตัวแทนไปประกวดระดับภาคเหนือในเดือนสิงหาคม 2565 จังหวัดเชียงใหม่ ทัง้ นี้ ในการแข่งขันโดยได้รบั เกียรติจาก นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรี นครเชียงราย นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นผู้มอบ รางวัลให้แก่เด็กนักเรียนทีไ่ ด้รบั รางวัล โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย 1-8 และ คณะผูบ้ ริหารเทศบาลนครเชียงราย สำ�นักการศึกษา เข้าเยีย่ มให้ก�ำ ลังใจกับเด็กทีเ่ ข้าร่วม การแข่งขันทุกกิจกรรม พร้อมมอบรางวัลให้กับน้องๆ ที่เข้าร่วมแข่งขัน


หน้า

ปีที่ 35 ฉบับที่ 0568

มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ส่งมอบระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ ในโครงการ ‘Solar For Lives’ ให้กับโรงพยาบาลแห่งที่ 2 เมื่อครั้งที่แล้วเราพูดกันถึงวิบัติ 6 และว่าทิฏฐิวิบัติน่ากลัวสุด เพราะหากคิดผิด การทำ�ต่อมาย่อมผิดตามไปด้วย คราวนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องทิฏฐิที่เป็นสัมมาทิฏฐิ คือ การมีความเห็นถูก คือมีความเห็นที่ถูกตามทำ�นองคลองธรรม มีกายก็ดี วาจาก็ดี ใจก็ ดี อยู่ที่ไหนๆก็ไม่เกิดเภทภัยแก่ตนเองและผู้อื่นนั่นเอง นี่เป็นการปฏิบัติในการอยู่ร่วมกัน ในสังคมโลก แต่ในทางปฏิบัติเพื่อพาตนเองพ้นออกไปจากทุกข์ของวัฏสงสารนั้น ยังมีอีก องค์สมเเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงกล่าวถึงอริยสัจ คือทุกข์ซึ่งเป็นเรื่องที่มี อยู่ เป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ชนิดใด มีร่างกายหรือไม่มีร่างกาย อยู่ในภพใด ภูมิใดล้วน มีแต่ทุกข์ทั้งสิ้น จึงทรงสอนเรื่องการพาตัวออกไปจากทุกข์ว่ามีอยู่ และสอนให้ปฏิบัติให้ พ้นไปได้จริงหากปฏิบัติไปตามทางที่สอนไว้ เรียกว่ามรรค มีองค์แปด ซึ่งครั้งนี้เราจะมา พูดถึงสัมมาทิฏิฐิ ซึ่งทรงบัญญัติไว้เป็นข้อแรกสุด เมือ่ กล่าวถึงสัมมาทิฏฐิ คือความเห็นถูกนัน้ ถูกอย่างไร ในทางพระพุทธศาสนาไม่ได้ สอนแค่การทำ�ตัวเป็นพลเมืองดี มีศลี ธรรมและไม่ผดิ กฏหมายเท่านัน้ แต่องค์สมเด็จพระ สัมมาสัมพุทธเจ้าสอนมากยิ่งกว่านั้น เพราะทรงเห็นแจ้งแทงตลอดซึ่งทุกข์ในวัฏสงสาร ว่ามีการเวียนว่ายตายเกิดวนเวียนเปลี่ยนไปมาจากภพนั้นสู่ภพนั้นด้วยเหตุแห่งการกระ ทำ�ของแต่ละคน ทรงเรียกว่ากรรม และทรงเห็นหนทางออกจากการเวียนว่ายตายเกิดนี้ ได้ด้วยอริยมรรค คือมรรคมีองค์ 8 นี่เอง ในการวางสัมมาสทิฏฐิเพือ่ การปฏิบตั ใิ นอริยมรรคนี้ อันดับแรกเราต้องทำ�ความเข้าใจ ก่อนว่า คนเราหรือมนุษย์นนั้ ไม่ได้เป็นแค่สงิ่ เดียวทีต่ อ้ งเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนี้ แต่ ยังมีสงิ่ อืน่ ๆอีกมากมายทีต่ อ้ งเวียนตายเวียนเกิดเช่นกัน องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงเรียกว่า สัตตานัง คือสิง่ ทีต่ อ้ งเวียนว่ายตายเกิดทัง้ หมดในวัฏสงสารนีล้ ว้ นเป็นสัตตานัง หรือสัตว์โลกทั้งสิ้น และสัตว์เหล่านี้ต่างเกิดมาเพราะความหลงติดในโลก หลงติดในภพ ภูมขิ องตนแล้วสร้างกรรม ตัวกรรมนีเ่ องทีส่ ง่ ผลให้สตั ว์หรือสัตตานังนีต้ อ้ งเวียนตายเวียน เกิด ไปตามภพภูมิต่างๆ ตามเหตุคือกรรมที่สร้างไว้นั่นเอง ดังนั้นสัตว์คนหรือมนุษย์นี้จึง ไม่ได้เวียนเกิดมาแค่เป็นมนุษย์เท่านั้น แต่ยังสามารถเกิดเป็นสัตว์ต่างๆได้ทุกชนิดที่มีอยู่ ในโลกทั้งที่สามารถมองเห็นได้ด้วยสายตามนุษย์และทั้งที่ไม่สามารถมองเห็นได้ที่เรียกว่า เป็นอทิสมานกาย คือสัตว์ที่สร้างกรรมแล้วไปเกิดตามผลกรรมให้เป็นอทิสมานกายคือ สัตว์นรกและสัตว์ในเทวภูมิ นีล้ ว้ นสามารถเวียนว่ายไปมาได้ตามกรรมนัน่ เองจึงทรงเรียก ทั้งหมดนี้ว่าวัฏสงสาร เรียกการไปการมานี้ว่าสังสารวัฏ วัฏสงสาร คือวังวนของการเวียนตายเวียนเกิดของเหล่าสัตว์นี้มีกาลคือเวลาที่ ยาวนานหาที่สุดไม่ได้ หาที่เริ่มต้นไม่ได้ดังนั้น เหล่าสัตว์จึงเวียนตายเวียนเกิดอยู่ในนี้นับ เอนกอนันตชาติ จากภพนีส้ ภู่ พนัน้ ไม่รสู้ นิ้ เช่นกัน ภพ คือการได้สภาวะคือได้เป็นอะไรก็ตดิ ในภพนั้น หลวงปู่มั่น ภูริทัตโตท่านเล่าว่าท่านต้องไปเกิดเป็นสุนัข 500 ชาติเพราะเมื่อได้ เกิดแล้วก็ตน ความเป็นตนนีเ่ องทีส่ ร้างภพต่อมา ความติดในสภาวะทีเ่ ป็นนัน้ ก็เหมือนกับ เราที่คิดและรู้ว่าตัวเองเป็นคนก็ติดในความเป็นคน รักในความเป็นคนของตัวเองก็อยาก เกิดเป็นคนต่อไปนีเ่ อง นีเ่ รียกว่าภพ ภูมิ ก็คอื ทีๆ่ ไปเกิดเช่นภูมมิ นุษย์ ภูมเิ ทวดา ภูมพิ รหม และภูมอิ บาย วัฏสังสารนีจ้ งึ มีถงึ 31 ภูมใิ ห้เหล่าสัตว์เวียนไปเกิดตามกรรมของตนนัน่ เอง 31 ภพภูมิ จึงเป็นที่เวียนตายเวียนเกิดของเหล่าสัตว์ มีอบายภูมิ 4 มนุษย์ สวรรค์ 6 รูปพรหม 16 อรูปพรหม 4 นี่สัตว์ทุกตัวตนย่อมเวียนไปเกิด เราล้วนรู้กันดีอยู่แล้ว ว่าหากจะถามถึงความสุขทุกข์ในแต่ละภูมิแล้วทุกข์ใดๆย่อมผ่อนเบาลงไปทันทีหากพูดถึง อบายภูมิคือนรก เปรต อสุรกายและเดรัจฉาน ล้วนไม่อยากไปเกิดที่นั่นกันทั้งสิ้น และ เพราะความได้ภูมิมนุษย์มาแล้วนี้ เราย่อมติดในความเป็นมนุษย์ ความยึดในความเป็น มนุษย์จงึ มีมาแต่เกิด คิดและทำ�อะไรก็เห็นแต่ความเป็นมนุษย์ของตน ทำ�อะไรก็เพือ่ ความ เป็นมนุษย์ เกิดใหม่ก็ยังอยากเกิดเป็นมนุษย์ นี่เองคือสิ่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ เจ้าทรงเรียกว่าอุปทานขันธ์ 5 ซึ่งจะกล่าวภายหลัง ตัวนี้เองที่เป็นตัวส่งให้สัตว์ต้องเวียน ตายเวียนเกิดอย่างไม่รสู้ นิ้ ความหลงยึดนีก้ อ่ ให้เกิดการเกิดสืบต่อไป แต่ใช่วา่ ความหลงใน ภพของมนุษย์นจี้ ะพาให้การเกิดใหม่ได้ภพมนุษย์สบื ต่อไปเลย หากแต่สงิ่ ทีส่ ร้างไว้ตา่ งหาก เป็นเครื่องกำ�หนด 31 ภพภูมิจึงเป็นที่ไป คนๆหนึ่งอาจตายแล้วไปเกิดเป็นสัตว์ ไปเกิด เป็นเทวดา เป็นพรหม หรือเป็นสัตว์ในอบายได้ทงั้ สิน้ ด้วยผลของการกระทำ�และความคิด การวางความเห็นถูกในทางพุทธศาสนาจึงเริ่มที่การเห็นว่าคนเรานี้มีการเวียนตาย เวียนเกิดจริง นรก สวรรค์ พรหมมีจริง และหนทางออกจากวัฏสงสารนี้มีอยู่จริง เมื่อ เห็นตามนี้แล้วการปฏิบัติเพื่อการออกจากวัฏสงสารคือวัฏฏ์แห่งทุกข์นี้ก็ใช่ว่าจะมีหนทาง เดียว แต่มีทั้งถูกทางและผิดทาง ดังนั้นการปฏิบัติจึงต้องศึกษาเพื่อเป็นหนทางไปให้ ถูกต้องตรงทางตามอริยมรรค เพราะหากเริ่มต้นผิด ผลย่อมผิดตามไปด้วย ดังนั้นองค์ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงทรงวางสัมมาทิฏฐิเป็นข้อแรกนั่นเอง ซึ่งเราจะมากล่าว ถึงกันในครั้งต่อไปค่ะ

กิ่งกาชาดอำ�เภอขุนตาลร่วมกับอำ�เภอขุนตาล ออกเยี่ยมและให้กำ�ลังใจกลุ่ม เปราะบาง เมือ่ วันที่ 7 มิถนุ ายน 2565 นายอดิเรก ไลไธสง นายอำ�เภอขุนตาล มอบหมายให้ นายกิตติคุณ สมควร ปลัดอำ�เภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง นายสมชาย เชื้อเมือง พาน ปลัดอำ�เภอฝ่ายความมั่นคง นางสาวกิตติอัจฉรา อะทะไชย ปลัดอำ�เภอฝ่ายปกครอง ลงพื้นที่ร่วมกับ รองนายกกิ่งกาชาด คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำ�เภอขุนตาล สมาชิกสมาคม แม่บ้านมหาดไทยอำ�เภอขุนตาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำ�นัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัคร สาธารณสุขประจำ�หมูบ่ า้ น (อสม.) ลงพืน้ ทีเ่ ยีย่ มและให้ก�ำ ลังใจกลุม่ เปราะบางในพืน้ ที่ จำ�นวน 3 ตำ�บล ประกอบด้วย ตำ�บลต้าจำ�นวน 3 ราย ตำ�บลป่าตาล จำ�นวน 3 ราย และตำ�บล ยางฮอม จำ�นวน 4 ราย ซึ่งในการออกเยี่ยมครั้งนี้กิ่งกาชาดอำ�เภอขุนตาล และนายอำ�เภอ ขุนตาล ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดซือ้ เครือ่ งอุปโภคและบริโภคให้แก่กลุม่ ผูเ้ ปราะบาง

9

โรงพยาบาลพญาเม็งราย อำ�เภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย เป็นโรงพยาบาลชุมชน แห่งที่ 2 ที่ได้รับการ ติดตั้งระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์จาก บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำ�กัด ซึ่งการส่องมอบดังกล่าว เป็น ส่วนหนึ่งของโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม ‘Solar For Lives : พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า’ ที่มีเป้าหมายเพิ่ม โอกาสการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขของคนไทย ด้วยการสนับสนุนการใช้พลังงานอย่างยั่งยืนให้แก่โรงพยาบาล ชุมชนทั่วประเทศ การส่งมอบระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์แก่โรงพยาบาลพญาเม็งรายในครั้งนี้ ยังสะท้อนให้เห็นถึง ความตั้งใจของ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ที่ต้องการผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นสังคมคาร์บอนสมดุล “มิตซูบชิ ิ มอเตอร์ส ประเทศไทย มุง่ มัน่ ส่งเสริมด้านสิง่ แวดล้อมในประเทศไทย และร่วมส่งเสริมประเทศสูก่ าร เป็นสังคมคาร์บอนสมดุล เรารู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่โครงการ ‘Solar For Lives : พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อชีวิตที่ ดีกว่า’ ได้เป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ไปพร้อม ๆ กับการสนับสนุนการเข้าถึงการบริการด้าน สาธารณสุขแก่ผทู้ อี่ าศัยอยูใ่ กล้โรงพยาบาลพญาเม็งราย จังหวัดเชียงรายทุกท่าน โดยโครงการฯ นี้ เกิดขึน้ จากความ ร่วมมืออันแข็งแกร่งระหว่างภาครัฐและเอกชน ได้แก่ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข การ ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) เพื่อบรรลุเป้าหมายการ สนับสนุนการติดตั้งระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ให้แก่โรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศประมาณ 40 แห่ง ภายใน 10 ปี ภายใต้โครงการฯ นี้ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย เป็นผู้รับผิดชอบในการติดตั้งระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ รวม ถึงค่าบำ�รุงรักษารายปีให้กับโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการฯ” มร.เออิอิชิ โคอิโตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มิตซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำ�กัด กล่าว มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ได้ท�ำ การส่งมอบระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ‘Solar For Lives : พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า’ ให้กับโรงพยาบาลพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ซึ่งนับเป็นโรงพยาบาลชุมชนแห่งที่ 2 ของโครงการฯ ที่ได้รับระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ หลังจากทำ�การส่งมอบ ระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ให้กับโรงพยาบาลน้ำ�พอง จังหวัดขอนแก่น ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นแห่งแรก เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา “โรงพยาบาลชุมชน ซึง่ รวมถึงโรงพยาบาลพญาเม็งราย ได้รบั เลือกเป็นส่วนหนึง่ ของโครงการฯ เพือ่ รับมอบระบบ ไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์ เนือ่ งจากมีความจำ�เป็นเร่งด่วนจากการขยายพืน้ ทีเ่ พือ่ รองรับจำ�นวนผูป้ ว่ ยในพืน้ ทีท่ เี่ พิม่ มากขึน้ ประกอบกับตำ�แหน่งทีต่ งั้ ของโรงพยาบาลพญาเม็งรายอยูใ่ นจุดทีไ่ ด้รบั แสงอาทิตย์โดยตรง ซึง่ ช่วยให้โซล่าร์เซลล์ท�ำ งาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เรามั่นใจว่า ระบบไฟฟ้าจากโซล่าร์เซลล์จะนำ�ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมาสู่คนในชุมชนไปพร้อม ๆ กับการปลูกจิตสำ�นึกรักษ์สิ่งแวดล้อม” มร.โคอิโตะ กล่าวเสริม มร.โคอิโตะ ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ มิตซูบิชิ มอเตอร์ส ประเทศไทย ยังได้จัดส่งรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นเรือธง มิตซูบิชิ เอาท์แลนเดอร์ พีเอชอีวี ซึ่งเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังสามารถจ่ายกำ�ลังไฟสูงสุด 1,500 วัตต์ ให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อใช้ในกิจกรรมภายนอก รวมถึงเป็นแหล่งพลังงานที่มีเสถียรภาพในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือไฟดับ นอกจากนี้ มิตซูบชิ ิ เอาท์แลนเดอร์ พีเอชอีวี ยังสามารถเป็นอีกหนึง่ ทางเลือกให้แก่บคุ ลากรทางการแพทย์เพือ่ ใช้ส�ำ หรับ ลงพืน้ ทีด่ �ำ เนินกิจกรรมรักษาพยาบาลแก่สมาชิกชุมชนใกล้เคียงในระยะ 20 กิโลเมตร จากโรงพยาบาลฯ เนื่องจาก มิตซูบิชิ เอาท์แลนเดอร์ พีเอชอีวี สามารถวิ่งด้วยไฟฟ้า 100% ได้ไกลถึง 55 กิโลเมตร และเมื่อผสาน 2 พลังงานจากไฟฟ้าและน้ำ�มัน รถยนต์จะสามารถวิ่งระยะ ทางได้ไกลกว่า 500 กิโลเมตร

นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นายอำ�เภอพญาเม็งราย เป็นประธานเปิดโครงการศูนย์ควบคุม ความประพฤติ ภาคประชาชน เพือ่ เป็นศูนย์กลางในการประสานงานการทำ�งานช่วยเหลือดูแล ผู้กระทำ�ผิดในพื้นที่อ�ำ เภอพญาเม็งราย โดยมีนายธนภัทร กันเขี่ยสกุล นายกเทศมนตรีตำ�บล พญาเม็งราย ได้กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นและตัวแทนจาก สภ.พญาเม็งราย เข้าร่วม ณ อาคารหน้าที่ว่าการอำ�เภอ พญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย

อำ�เภอขุนตาล จัดกิจกรรมการฝึกทบทวนให้กบั ชุดรักษาความปลอดภัยหมูบ่ า้ น (ชรบ.) เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 นายอดิเรก ไลไธสง นายอำ�เภอขุนตาล (ผู้บังคับกองพันรักษาความ ปลอดภัยหมู่บ้าน) เป็นประธานเปิดการฝึกทบทวนชุดรักษาความปลอดภัย บริเวณสนามหน้าที่ ว่าการอำ�เภอขุนตาล ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการช่วยเหลือเจ้าพนักงานของ หน่วยงานกำ�ลังคุ้มครองและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่ม เติม ได้กำ�หนดให้ทุกจังหวัดใช้เป็นแนวทางเสริมสร้างและพัฒนาชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน โดยการฝึกทบทวนในครั้งนี้มีการฝึกด้านการอำ�นวยการจราจร การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า และฝึกระเบียบแถว โดยการฝึกในครั้ง มีชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) จำ�นวน ทั้งหมด 55 หมู่บ้าน มีผู้เข้ารับการฝึกจำ�นวน 461 นาย


หน้า 10

ปีที่ 35 ฉบับที่ 0568

รศ.ดร.ปรีชา อุปโยคิน

2. ความหมายของ “คนแก่” จากการสัมภาษณ์ประชากรตัวอย่างทั้งหมด ผู้สูงอายุได้ อธิบายความหมายของคนแก่ “คนแก่” สามารถจำ�แนกได้ออกเป็น 6 กลุม่ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ แสดงความหมายของคำ�ว่า “คนแก่” - ร่างกายไม่แข็งแรง ทำ�งานไม่ไหว ไปไหนมาไหนไม่ได้ หลงลืม - มีความหมายคล้ายกับผู้สูงอายุและคนชรา - ทำ�งานได้บ้างเล็กน้อยแต่ไม่คล่องตัว - ไปไหนมาไหนได้ ทำ�งานได้ - เริ่มทำ�อะไรไม่ค่อยไหว - มีความแก่มากกว่าผู้สูงอายุ การขอให้ผู้ที่เป็นตัวอย่าง อธิบายและให้ความหายคำ�ว่า “คนแก่” ส่วนใหญ่จะเน้น “คน แก่” เพราะปัญหาด้านสุขภาพ ความแข็งแรงของร่างกาย การเคลื่อนไหวและความทรงจำ�เกือบ ครึ่งหนึ่งของทั้งหมดได้ตอบในประเด็นนี้ โดยให้เหตุผลและคำ�อธิบายดังนี้ 1. “คนแก่” มีความหมายเหมือนผู้สูงอายุ แต่จะเป็นผู้ที่มีอายุมากว่าผู้สูงอายุ ร่างกายจะ ทรุดโทรมมากว่า มีโรคประจำ�ตัวและเจ็บป่วยบ่อยเนื่องจากสุขภาพร่างกายอ่อนแอ เสื่อมโทรม ทำ�อะไรไม่ไหว 2. “คนแก่” ทำ�งานได้บ้าง แต่ช้าไม่คล่องแคล่ว 3. “คนแก่” มีความจำ�ไม่ดี ขี้หลงขี้ลืม ส่วนมากจะมีอายุ 70 ปีขึ้นไป เป็นโรคนอนไม่หลับ คิดอะไรไม่ค่อยเป็นเรื่องเป็นราว 4. “คนแก่” เป็นผู้ที่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้ ต้องให้คนอื่นเลี้ยงดู ทำ�อะไรด้วยตนเองไม่ได้ 5. “คนแก่” เป็นวันที่มีโรคภัยเข้ามาเบียดเบียนได้ง่ายทำ�งานหนักไม่ได้ ผู้หญิงจะแข็งแรง มากกว่าผู้ชายเพราะตอนหนุ่มๆ ผู้ชายทำ�งานมากกว่าผู้หญิงร่างกายจึงทรุดโทรมมากกว่าผู้หญิง 6. “คนแก่” เป็นผู้รับภาระทางครอบครัวแทนคนหนุ่มคนสาวคนแก่จะรับหน้าที่เฝ้าบ้าน เลี้ยงหลานแทนเพราะทำ�งานในไร่นาไม่ได้ 7. “คนแก่” ควรจะมีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป เพราะคนที่อายุ 60 ปี ยังสามารถทำ�อะไรๆ ได้ เหมือนคนหนุ่มสาว แต่พออายุ 70 ปี แล้วร่างกายจะแย่ลง ผู้ที่เป็นตัวอย่างกลุ่มที่ 2 ได้ให้เหตุผลต่อคำ�ว่า “คนแก่” มีความหมายเช่นเดียวกับคนชรา และผู้สูงอายุ แต่ค�ำ ว่า “คนแก่” จะเป็นคำ�ที่ไม่ค่อยสุภาพเปรียบเสมือนการตีตรา (stigma) ให้ บุคคลที่มีอายุมาก เป็นคำ�แรงกว่าคำ�ว่า “ผู้สูงอายุ” ในทางตางกันข้าม มีผู้ตอบหลายคนที่ชอบ จะให้เรียวกว่า “คนแก่” เพราะเป็นภาษาพื้นๆ ที่เข้าได้ดีกว่าคำ�ว่า “ผู้สูงอายุ” โดยให้เหตุผลว่า

คำ�ว่า “ผู้สูงอายุ” เป็นคำ�ที่กำ�กวม เพราะอายุของคนคนจะต้องสูงขึ้นๆ การที่จะกำ�หนดว่าเป็นผู้สูง อายุจึงไม่ชัดเจนว่าอายุเท่าใดเรียกว่า “ผู้สูงอายุ” ดังนั้นจึงมักจะอิงตามคำ�ที่ใช้ในราชการและคำ� ทั่วๆไป ที่ต้องการให้เป็นคำ�สุภาพและไม่เป็นการดูถูกคนแก่ จึงเลี่ยงไปใช้คำ�ว่า “ผู้สูงอายุ” ดังนั้น ในกลุ่มนี้จึงมีแนวคิดเป็นไปในทิศทางเดียวกันว่า คนแก่ ผู้สูงอายุและคนชรา ไม่มีความแตกต่างกัน สำ�หรับผู้ที่ให้เหตุผลอื่นๆ นอกเหนือไปจากนี้พบว่า คำ�ว่า “คนแก่” เป็นคำ�ที่ฟังแล้วไม่ไพเราะ แต่มีความชัดเจนในความหมายคือคำ�ว่า “แก่” ซึ่งจะหมายถึงอายุของสังขาร ร่ายไม่แข็งแรง ทำ� อะไรไม่ได้ ความจำ�ไม่ดี สภาพร่างกายเปลี่ยนแปลงไป เช่น ผมหงอก ฟันหัก ผิวหนังเหี่ยวย่น ใน ความหมายต่อมาที่ไม่เกี่ยวกับสภาพร่างกายคือ “คนแก่” หมายถึง ผู้ที่ไม่มีบทบาททางสังคม ทาง ราชการกำ�หนดให้ออกจากงานราชการ ถ้าเป็นชาวบ้านจะได้รับบัตรผู้สูงอายุ หรือบัตรคนแก่ บาง คนยังมีสขุ ภาพดีแต่ถกู กำ�หนดให้เป็นผูส้ งู อายุ หรือเป็นคนแก่ทงั้ ๆ ทีบ่ างคนยังคงทำ�งานได้เป็นปกติดี ดังนั้นผู้ตอบหลายคนได้ให้ความหมายต่อคำ�ว่า “คนแก่” ว่าควรเรียกบุคคลทีมีอายุ 70 ปีขึ้น ไป ไม่ควรจัดผู้ท่ามีอายุ 60-70 ปีเป็นคนแก่ เพราะสุขภาพร่างกายบางคนยังแข็งแรง และทำ�งาน ได้ตามปกติ 3. ความหมายของ “คนชรา” คำ�ว่า “คนชรา” เป็นคำ�ที่มาจากภาษาบาลีแต่ก็มีการใช้คำ�นี้ อย่างกว้างขวางเช่นคำ�ว่า วัยชรา ชราภาพ ชราวัย แก่ชรา และเฒ่าชะแลแก่ชราเป็นต้น จากการ ศึกษาครั้งนี้ มีผู้ให้คำ�อธิบายถึงความหมายของคำ�ว่า “คนชรา” โดยสามารถจัดกลุ่มความหมายออก เป็น 6 กลุ่ม ดังรายละเอียดต่อไปนี้ แสดงความหายของคำ�ว่า “คนชรา” - แก่หง่อม ทำ�อะไรไม่ไหว ช่วยตัวเองไม่ได้ ต้องให้คนอื่นช่วยดูแล - มีความหมายคล้ายกับผู้สูงอายุและคนแก่ - สุขภาพไม่ดี หลงลืม ทำ�อะไรไม่ได้ - เป็นผู้ที่มีอายุสูงกว่า “ผู้สูงอายุ” และ “คนแก่” - สุขภาพไม่ดี ไปไหนไม่ได้ ผลจากการรวบรวมคำ�ตอบของความหมายทัง้ หมด เกือบครึง่ สะท้อนให้เห็นความคิดสอดคล้อง กันว่า “คนชรา” เป็นผู้สูงอายุเป็นคนแก่ อายุมากที่สุด เป็นช่วงสุดท้ายของการมีชีวิต เหตุผลต่างๆ สรุปได้ดังนี้ 1. “คนชรา” หมายถึง “คนแก่หง่อม” แก่มาก ทำ�งานไม่ได้ ต้องมีคนคอยดูแล ส่วนส่วนใหญ่ จะลุกเดินไปไหนมาไหนไม่ได้ ต้องพึ่งพิงผู้อื้นตลอดเวลา ไม่ว่าเป็นเรื่องอาหารการกิน การขับถ่าย และการใช้ชีวิตประจำ�วัน 2. “คนชรา” หมายถึงผู้ที่มีอายุ 80 - 90 ปี ทำ�อะไรด้วยตนเองไม่ได้ ไม่มีเรี่ยวแรงบางคน ต้องคลานเดินไม่ได้ จดจำ�อะไรไม่ได้ 3. “คนชรา” หมายถึง ไม้ใกล้ฝั่งนั่งกอดเข่าอยู่เฉยๆ มีชีวิต อยู่ไปวันๆ โดยไม่ได้ทำ�อะไร เหมือนผู้ที่รอวันตาย 4. “คนชรา” เป็นผู้ที่มีจิตใจท้อแท้ ต้องอาศัยผู้อื่นป้อนข้าว ป้อนน้ำ� เป็นภาระของผู้อื่น สำ�หรับผู้ที่ตอบเหตุผลอื่นๆ คือมีความหมายใกล้เคียงกับคำ�ว่าผู้สูงอายุ และคนแก่นอก เหนือจากนี้ได้ให้ความหมาย “คนชรา” ในความหมายที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพร่างกาย เป็นผู้เจ็บป่วย ง่าย ไม่มีเรี่ยวแรง ต้องใช้ไม้เท้า บางคนจะเคลื่อนไหวไม่ได้เลย นอกจากนี้ยังมีสติฟั่นเฟือน หลงลืม

ง่าย หรือบางคนสูญเสียความทรงจำ� ปัจจุบัน “คนชรา” มีจ�ำ นวนน้อยลงเพราะส่วนใหญ่จะตาย ไปเสียตั้งแต่เป็น “ผู้สูงอายุ” และเป็น “คนแก่” จากการศึกษาถึงคำ�อธิบายในความหมายของคำ� ว่า “คนชรา” ซึ่งเป็นคำ�ที่ใช้ในภาษาเขียนมากกว่าจะเป็นภาษาพูด แต่ผู้ที่ตอบส่วนใหญ่ก็เข้าใจ และให้ความหมายไปในทิศทางเดียวกันก็คอื เป็นการเรียกผูท้ มี่ อี ายุมากระดับทีส่ งู สุด แม้จะมีความ หมายใกล้เคียงกับคำ�ว่า “ผู้สูงอายุ” หรือ “คนแก่” ดังนั้นคำ�ว่า “คนชรา” ต่างมีความเห็นพ้อง ต้องกันว่าคือกลุ่มผู้สูงอายุ หรือ คนแก่ที่มีอายุมาก ช่วยตัวเองไม่ได้ ต้องพึ่งพิงครอบครัวผู้ที่เป็น ตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ ต่างได้ให้ความเห็นว่า “ผู้สูงอายุ” คือกลุ่มผู้ที่มีอายุระหว่าง 55 ปีขึ้น ไป ส่วน “คนแก่” จะเริ่มตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไปและ “คนชรา” คือผู้ทีมีอายุ 80 ปีขึ้นไป 4. ความแตกต่างระหว่างคนหนุ่มสาวกับผู้สูงอายุ ในส่วนสุดท้ายของข้อคำ�ถามเกี่ยวกับ การรับรู้การเป็นผู้สูงอายุคนแก่ และคนชรา คณะผู้วิจัยได้ตั้งคำ�ถามเพื่อให้ผู้ที่เป็นตัวอย่างการ ศึกษาครั้งนี้อายุ ข้อมูลที่ได้จากการถามแบบลึก ได้ค�ำ ตอบมากว่า 200 คำ�ตอบ สามารถสรุป เหตุผลหรือปัจจัยที่ผู้ตอบได้สะท้อนให้ความคิด ความรู้สึก และข้อเท็จจริงที่ประสบจากชีวิตจริง ระหว่างการเป็นคนหนุ่มสาวกับการเป็นผู้สูงอายุ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ แสดงความแตกต่างระหว่างคนหนุ่มสาวกับผู้สูงอายุ ข้อแตกต่างคนหนุ่มสาว ผู้สูงอายุ สภาพร่างกาย แข็งแรง อ่อนแอ คล่องแคล่ว งุ่มง่าม หูตาดี หูตึง ตาฝ้าฝาง สุขภาพแข็งแรง ผมหงอก ผิวหนังเหี่ยวย่น กระฉับกระเฉง ทำ�งานไม่ได้ร่างกายไม่อ�ำ นวย ไม่มีโรคภัย สุขภาพไม่ดี กินอาหารลำ�บาก สภาพจิตใจ ความคิดอ่านดี คิดช้าตัดสินใจช้า ความจำ�ดี เลอะเลือน หลงลืมง่าย จิตใจร่าเริงเบิกบาน จิตใจถดถอย ท้อแท้ มีมานะอดทน นอนไม่หลับ มีจิตใจเข้มแข็ง ไม่อยากทำ�อะไรเบื่อหน่ายชีวิต มีความหวัง ต้องพึ่งพิงผู้อื่นอ่อนเพลีย พละกำ�ลัง มีเรี่ยวแรงมาก มีแรงน้อย ทำ�งานได้น้อย ทำ�งานไม่เหนื่อยอ่อน ทำ�งานหนักไม่ได้เหนื่อยง่าย เดินเหินคล่องแคล่ว เดินทางไปไหนมาไหนลำ�บาก ขยันขันแข็ง เหมือนคนขี้เกียจ เดินทางท่องเที่ยวไปได้ เฝ้าบ้าน อยู่แต่ในบ้าน ทำ�งานหนักได้ ขึ้นที่สูงๆ ไม่ได้ ทำ�งานตรากตรำ�ไม่ได้ อายุขัย น้อย มากขึ้นๆ (อ่านต่อฉบับหน้า)

พิธีเปิดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 32 และยุติธรรมพบประชาชน จ.เชียงราย

เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2565 เวลา 14.00 น. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม เป็นประธานเปิดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ 32 และยุติธรรมพบประชาชน จ.เชียงราย โดยมี นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นางอรัญญา ทองน้ำ�ตะโก รองปลัดกระทรวงยุติธรรม นางจิรภา สินธุนาวา ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดี กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ พันตำ�รวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน พันตำ�รวจเอก ทรงศักดิ์ รักศักดิ์สกุล ผู้อำ�นวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ นายวิชัย ไชย มงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. นายเสกสรร สุขแสง รองอธิบดีกรมบังคับคดี ดร.นันทวัน วงศ์ขจรกิตติ รองผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา และข้าราชการให้การต้อนรับ เป้าหมายประชาชนที่ โดยทางลูกหนี้ กล่าวว่า ขอบคุณโครงการดีๆแบบนี้ของรัฐบาล และอยากให้มีการจัดโครงการดีๆ เข้าร่วมงานครั้งนี้ 5,825 ราย ทุนทรัพย์ทั้งสิ้น 300 ล้านบาท จากนัน้ นายสมศักดิ์ ได้มอบเงินเยียวยาผูเ้ สียหายจากคดีอาญา มอบป้ายศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน มอบบัตรประชาชนกับผูไ้ ด้รบั พิสูจน์สัญชาติ และร่วมการไกล่เกลี่ยด้วยตนเอง โดย ในลักษณะแบบนี้อีก ทัง้ นี้การเดินทางมหกรรมไกล่เกลี่ยในพื้นที่ภาคเหนือครั้งนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 -20 มิ.ย. เดิน รายแรกเป็นหญิงชาวเชียงรายให้พี่ชายมาแทนเพราะทำ�งานอยู่ภูเก็ต มีหนี้กยศ. 342,946 บาท ชำ�ระไปแล้ว 307,731 บาท คงเหลือ 35,214 บาท ซึ่งเป็นดอกเบี้ยและเบี้ยปรับ เมื่อมาเช็คสิทธิ์ปรากฏว่า ได้รบั ส่วนลด 35,214 บาท กยศ.ยกหนีใ้ ห้ผกู้ ู้ ปิดบัญชี อีกรายเป็นหนีห้ ลังศาลพิพากษา มีหนี้ 513,000 บาท และศาลมีค�ำ สัง่ ยึดทีด่ นิ ผลเจรจราวันนี้ กยศ. ยอมคืนทีด่ นิ และลดหนีใ้ ห้เหลือ 409,000 บาท ทางด้วยรถยนต์ไปทั้งหมด 6 จังหวัด เริ่มตั้งแต่ อุตรดิตถ์ แพร่ ตาก ลำ�พูน พะเยา และเชียงราย


หน้า 11

ปีที่ 35 ฉบับที่ 0568

“เริ่มต้นจากตัวตน

ชวนทุกคนเป็นคนดี (1)” นพ.พิษณุ ขันติพงษ์

ผมเขียนบทความนี้ขึ้นเนื่องจากคนรุ่นใหม่ในปัจจุบัน ส่วนใหญ่คิดถึงแต่ตัวเอง อยาก รวยง่าย อยากรวยเร็วและอยากรวยมาก ต่างดิ้นรนกระเสือกกระสนเพื่อให้มีทัดเทียมกับ คนอื่นในทางวัตถุ ชอบที่จะทำ�อะไรตามใจตัวเองโดยไม่ค�ำ นึงถึงคนอื่น แม้แต่พ่อแม่พี่น้อง ของตัวเอง เอาความต้องการทางวัตถุของตัวเองเป็นใหญ่ จนลืมคิดถึงคุณธรรมความดีงาม หลายคนเกิดมาโชคดีได้เป็นแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่มีโอกาสสร้างคุณค่าให้ชีวิต ในการดูแลรักษาคนไข้ จากการทำ�งานหาเลี้ยงชีพทุกวัน แต่ บางคนละเลยการปฏิบัติหน้าที่ที่ดีกับคนไข้ จึงอยากเตือนสติให้ทุกคนคิดถึงความดีงามทาง จิตใจที่ได้ทำ�สิ่งที่มีคุณค่ากับคนไข้และคนทั่วไปซึ่งจะคงอยู่กับเราตลอดไป ข้ามภพข้ามชาติ เช่นเดียวกันกับอีกหลายๆ อาชีพที่มีหน้าที่บริการประชาชน ขณะที่ท�ำ งานหาเลียงชีพ อย่าลืมสร้างคุณค่าให้ชีวิต ด้วยการทำ�สิ่งที่ดีงามด้วยหัวใจให้ผู้มารับบริการด้วย ...................................................................... ในการประชุม HA national forum (Hospital Accreditation) ครั้งที่ 18 ประจำ�ปี 2560 ณ อิมแพคเมืองทองธานี ผมได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในห้องประชุมใหญ่แกรนไดมอนด์ ช่วงไมค์ต่อไมค์ จากความตั้งใจของชายคนหนึ่งส่งถึงสังคม ในหัวข้อที่อยากพูดมานาน “เริ่ม ต้นจากตัวตน ชวนทุกคนเป็นคนดี” ตั้งแต่ครบอายุราชการ ผมเดินสายบรรยายไปทุกที่ไม่ว่าจะไกลเพียงใดด้วยความตั้งใจที่

เทศบาลนครเชียงรายเดินหน้า

ต่อจากหน้า 1

พร้อมนายตะวัน ตันวัชรพันธ์ กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั สีชลธร จำ�กัด นายชัยพัชร์ เหล่าศิรริ ตั น์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทแกรนด์ไลน์ อินโนเวชั่น จำ�กัด ซึ่งจัดการลงนามที่ ณ อาคารเทิด พระเกียรติ 90 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โดยการลงนามสัญญาการก่อสร้างระบบเคเบิ้ลไฟฟ้าใต้ดิน เทศบาลนครเชียงราย ระหว่าง เทศบาลนครเชียงราย กับ ผู้รับจ้างการไฟฟ้า บริษัท ศรีชลธร จำ�กัด บริษัท แกรนด์ไลน์ อินโนเวชั่น จำ�กัด ครั้งนี้ สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางเทศบาลนครเชียงราย ได้ MOU กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในการดำ�เนินการ โครงการก่อสร้างระบบเคเบิลไฟฟ้าใต้ดินเขต เทศบาลนคร นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า สำ�หรับโครงการก่อสร้าง ระบบเคเบิลไฟฟ้าใต้ดนิ ในเขตเทศบาลนครเชียงราย โดยเทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค มีการออกแบบปรับปรุงนำ�สายไฟฟ้าลงใต้ดิน รวม 3 เส้นทาง ดังนี้ - เส้นทางที่ 1 : ขัวพญามังราย – แยกร้านข้าวต้มเมืองทองเลี้ยวไปตามถนนประสพสุข - เส้นทางที่ 2 : ถนนธนาลัยเริ่มต้นจากแยกประตูเชียงใหม่ – สี่แยกศาลจังหวัดเชียงราย - เส้นทางที่ 3 : ถนนธนาลัยเริ่มต้นจากสี่แยกศาลจังหวัดเชียงราย-โรงงานยาสูบจังหวัด เชียงราย - ถนนหนองสี่แจ่ง - แยกกำ�แพงเมือง ตลอดระยะเวลาทีผ่ า่ นมา เทศบาลนครเชียงราย มุง่ มัน่ ทีจ่ ะดำ�เนินการโครงการนำ�สายไฟฟ้า ลงใต้ดิน เป็นการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมให้จังหวัดเชียงราย มีทัศนียภาพที่สวยงาม ปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ไม่บดบังความสวยงามของสถานที่ วัด โบราณสถาน และผลงานด้านศิลปะ ยังทำ�ให้นกั ท่องเทีย่ วประทับใจทีม่ าเยือนจังหวัดเชียงราย นอกจากนีเ้ พือ่ รองรับ กับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในทุกภาคส่วนทั้งภาคธุรกิจ ภาคการท่องเที่ยว ภาคการศึกษา และ ภาคอื่นๆตลอดจนเป็นโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชนอีกด้วย

จังหวัดนำ�ร่องป้องกันความพิการ

ต่อจากหน้า 1

เนื่องจากประเทศไทยมีสถิติเด็กเกิดใหม่ ประมาณ 600,000 รายต่อปี มีเด็กพิการแต่ก�ำ เนิด มากกว่า 20,000 ราย โดยโรคพิการแต่กำ�เนิด คือความผิดปกติของส่วนใดส่วนหนึ่งหรือหลายส่วน ของร่างกาย ซึ่งเป็นผลมาจากการเจริญผิดปกติของทารกตั้งแต่อยู่ในครรภ์ ประกอบด้วย 1) โรค

จะสร้างคนดี ผมพบว่าในปัจจุบันทุก รพ. มีการทำ� HA (Hospital Accreditation) เพื่อให้สถาน พยาบาลมีคุณภาพ เกิดความปลอดภัยต่อคนไข้ ที่เข้ามารับการรักษา ทุกแห่งมีการสร้างระบบต่างๆ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งด้านโครงสร้าง งานบริการตลอดจนด้านสิ่งแวดล้อมกันมากมาย แต่ก็ ยังไม่สามารถให้ความมั่นใจได้ว่าระบบที่เกิดขึ้นนั้นจะทำ�ให้คนไข้ปลอดภัยไม่เกิดความผิดพลาดอย่าง แน่นอน เพราะสำ�คัญที่สุดคือคนดีมีคุณภาพ ต่อให้ระบบดีเพียงใดถ้าคนไม่ดีย่อมมีช่องทางที่จะหลีก เลีย่ งทำ�ให้เกิดอันตรายต่อคนไข้ได้ แต่ถา้ คนดีแม้ระบบจะยังไม่ดนี กั ก็มโี อกาสเกิดความผิดพลาดน้อย กว่า ผมเชื่อว่า “รพ.คุณภาพสร้างระบบ รพ.คุณธรรมสร้างคน” ถ้าทั้งระบบดีและคนดีจะสร้างความปลอดภัยให้คนไข้อย่างแน่นอนที่สุด เช่นเดียวกันกับทุก สาขาวิชาชีพต่างก็ต้องการคนดีมีคุณภาพ จะทำ�ให้ประสิทธิภาพการทำ�งานดี ความผิดพลาดจาก การทำ�งานจะลดน้อยลง ทีส่ �ำ คัญถ้าคนไม่ปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบหรือกฎหมาย หลายครัง้ ทีท่ �ำ ให้เกิดความเสียหายร้ายแรง เช่นกรณีหมอกระต่ายที่ปฏิบัติตามกฎจราจร ข้ามถนนทางม้าลาย แต่ก็ถูกรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ชน จนกระเด็นศีรษะกระแทกพืน้ เสียชีวติ และผูท้ ขี่ รี่ ถชนยังเป็นผูร้ กั ษากฎหมายทีไ่ ม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ที่ต้องหยุดรถให้คนข้ามถนนทางม้าลายอีกด้วย หลังครบอายุราชการตั้งแต่วันที่ 1 ตค. 2557 ผมบอกกับทุกคนว่าตำ�แหน่งสุดท้ายของผมต่อ ไปนี้คือ “ข้าราชการบำ�นาญของแผ่นดิน” เพื่อเตือนตัวเองให้รู้ถึงบุญคุณแผ่นดินเพราะยังได้รับ เงินบำ�นาญทุกเดือน ซึ่งเป็นเงินภาษีอากรจากประชาชน จึงต้องทำ�ตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมเพื่อ ทดแทนคุณแผ่นดินตลอดไป จากการเป็นแพทย์ ทำ�ให้ได้เห็นสัจธรรมของชีวิต เกิด แก่ เจ็บ ตาย ทุกวัน ได้เห็นความทุกข์ ทรมานจากการเจ็บป่วยของคนไข้ซึ่งคงไม่มีทุกข์ใดเทียบได้ จึงเกิดความมุ่งมั่นตั้งใจในการเป็นแพทย์ ที่ดีของคนไข้ เมือ่ อายุได้ 40 ปี หลังจากทำ�งานสร้างฐานะถึงระดับหนึง่ มีครอบครัวมีบา้ นมีรถและสิง่ อำ�นวย ความสะดวกที่จำ�เป็น ผมเริ่มถามตัวเองว่า “คนเรานั้นเกิดมาทำ�ไม?” ผมจำ�ได้ว่าในเวลานั้นเมื่อ เจอเพื่อนที่จบแพทย์เหมือนกันแต่ผันตัวเองมาเป็นนักธุรกิจก็ถามผมเหมือนกันว่า “What is life?” ผมเชือ่ ว่าหลายๆ คนก็คงเคยถามตัวเองเหมือนกัน ผมจำ�ได้วา่ ในเวลานัน้ มีการประชุมเพือ่ แก้ไข ปัญหาแม่และเด็กของเชียงราย ซึ่งผมเป็นประธานจัดการประชุม ในฐานะกรรมการงานอนามัยแม่ และเด็กของจังหวัด มีบคุ ลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขเข้าร่วมประชุมจากทุกอำ�เภอ มีการนำ� เสนอปัญหาแม่และเด็กและแนวทางการแก้ไขของแต่ละอำ�เภอโดยมีผมเป็นผูว้ พิ ากษ์รว่ มกับหัวหน้าห้อง คลอด รพ.ชร. และหัวหน้าฝ่ายส่งเสริม สสจ. มีแพทย์และพยาบาลจาก รพช.ขุนตาล มานำ�เสนอบน เวทีวา่ รพ.ขุนตาลเป็นรพ.น้องใหม่ พบว่ามีปญ ั หาคนไข้จากหมูบ่ า้ นม้งซึง่ อยูบ่ นดอย ห่างไกลไม่นยิ มมา ฝากครรภ์ ทำ�ให้เมื่อมาคลอดที่ รพ. เกิดภาวะแทรกซ้อนความดันโลหิตสูง ครรภ์เป็นพิษเกิดอันตราย ทัง้ แม่และลูก ทางรพ.จึงจัดหน่วยฝากครรภ์เคลือ่ นทีไ่ ปให้บริการถึงหมูบ่ า้ น ไปครัง้ แรกก็เกิดปัญหารถ เสียกลางทาง ทัง้ แพทย์และ จนท. ต้องช่วยกันขนเครือ่ งมืออุปกรณ์ทางการแพทย์เดินขึน้ ไปเอง กว่า จะถึงก็บา่ ยเมือ่ ตรวจเสร็จ เวลาใกล้ค�่ำ มากแล้ว ผูใ้ หญ่บา้ นไม่ให้เดินทางกลับเพราะกลางคืนเดินทางมี อันตรายเนือ่ งจากเส้นทางคดเคีย้ วมากจึงจัดทีน่ อนให้คา้ งคืนบนดอย แพทย์และทีมงานต่างพากันเดิน สำ�รวจหมูบ่ า้ นม้ง พบว่าชาวม้งนิยมเลีย้ งไก่มไี ข่ไก่มากมายและยังปลูกผักสวนครัวทุกหลังคาเรือน แต่ แม่บ้านม้งปรุงอาหารด้วยการต้มเท่านั้น ไข่ต้ม ผักต้ม ทีมงานจึงช่วยกันทำ�อาหารให้ม้งทานด้วยการ

ทอดไข่เจียวไข่ดาว ผัดผัก และตบท้ายด้วยไข่หวานเป็นของหวาน พบว่าชาวม้งทุกคนรวมทัง้ จนท. ต่างทานกันอย่างเอร็ดอร่อย ผมยังจำ�สีหน้า ท่าทางของแพทย์ที่มานำ�เสนอได้ว่ามีความสุขและ ภาคภูมใิ จเพียงใด “นับแต่วนั นัน้ เป็นต้นมา “ไข่หวาน” ได้กลายเป็นของหวานประจำ�หมูบ่ า้ นม้ง และชาวม้งให้ความสำ�คัญกับการฝากครรภ์เป็นอย่างดี ทำ�ให้ลดภาวะแทรกซ้อนได้มาก” ในขณะที่ผมกำ�ลังคิดว่า “คนเราเกิดมาทำ�ไม?” แพทย์พยาบาลและทีมงานจาก รพช. ที่ ห่างไกลไปทำ�กับข้าวให้ชาวม้งทาน ทำ�ให้ผมฉุกคิดได้เลยว่า “คนเรานั้นเกิดมาเพื่อทำ�สิ่งดีงาม” ขณะที่วิพากษ์ผมมีความสุขมาก น้ำ�เสียงสั่นเครือ ร้องไห้ด้วยความปิติที่ได้ค้นพบคำ�ตอบ ผมจำ� ได้ว่าผู้เข้าประชุมร่วม 300 ชีวิต ในวันนั้นต่างก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นด้วยความปิติร่วมกับประธาน เหตุการณ์ในวันนัน้ ถือเป็นจุดเปลีย่ นของชีวติ ทีส่ �ำ คัญ ผมต้องขอบคุณ รพช.ขุนตาล ทีท่ �ำ ให้ ค้นพบคำ�ตอบที่สำ�คัญ คนเรานั้นไม่ได้เกิดมาเพียงเพื่อทำ�งานหาเงินเลี้ยงชีวิตและครอบครัว ไม่ ว่าเราจะมีอาชีพอะไรหรือทำ�หน้าที่อะไร ขอเพียงทำ�สิ่งที่ดีงาม ที่มีประโยชน์ หรือเป็นการช่วย เหลือผู้อื่นก็ถือได้ว่ามีคุณค่าที่ได้เกิดมาแล้ว เมื่อตั้งใจว่าจะสร้าง “คนดีแทนคุณแผ่นดิน” ก็มีคำ�ถามว่า “คนดีควรเป็นเช่นไร?” ผม พยายามค้นหาคำ�ตอบอย่างง่ายๆ แต่ก็ไม่ถูกใจ วันหนึง่ ได้อา่ นหนังสือเกีย่ วกับการสอบสัมภาษณ์เพือ่ เข้ารับราชการของกระทรวงมหาดไทย ครั้งแรก ในสมัยรัชกาลที่ 5 มีสมเด็จกรมพระยาดำ�รงราชานุภาพทรงเป็นประธาน วันแรกมีลูก ท่านหลานเธอมาสอบหลายคน แต่ละคนต่างบอกถึงสรรพคุณมากมาย จบจากมหาวิทยาลัยทีม่ ชี อื่ เสียงจากต่างประเทศ พระองค์ทรงนั่งฟังเฉยๆ วันรุ่งขึ้นมีชาวบ้านแต่งตัวธรรมดาๆมาสอบด้วย พระองค์ทรงสนพระทัยถามว่า “เธอมีความรูค้ วามสามารถอะไร จึงอยากมาทำ�งานทีก่ ระทรวง มหาดไทย “ชายคนนัน้ ตอบว่า” ใต้เท้าขอรับ กระผมเพียงแค่อา่ นออกเขียนได้นอกเหนือจากนัน้ กระผมรู้น้อยมากคือ รู้ว่าอะไรควรทำ�กระผมก็ทำ� อะไรควรเว้นกระผมก็เว้น” ได้ยินเพียงเท่า นี้สมเด็จกรมพระยาดำ�รงราชานุภาพทรงลุกจากเก้าอี้เดินมาตบไหล่ผลัวะ แล้วตรัสว่า “เธอรู้แค่ นี้แหล่ะ พรุ่งนี้มาทำ�งานกับฉันได้เลย สยามไม่ต้องการคนมีความรู้สูงแต่คุณธรรมต่ำ� แผ่นดิน นี้ต้องการคนที่รู้ว่าอะไรควรทำ�ก็ทำ� อะไรควรเว้นก็เว้น รู้เพียงแค่นี้ก็เป็นคนดีคนงามได้แล้ว” ผมจึงได้ข้อคิดว่า “คนดี คือคนที่รู้ว่าอะไรควรทำ� ทำ� อะไรไม่ควรทำ� ไม่ทำ�” ดังนั้นการ เป็นคนดีนั้นทำ�ได้ไม่ยากเลย ทุกคนสามารถเป็นได้ทุกเวลา ผมเพิ่งได้รับคำ�ตอบว่า “ความดีคืออะไร?” ที่เข้าใจได้ง่ายไม่นานมานี้เอง จากพระราชมุนี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศ วิหาร ท่านเจ้าคุณเป็นศิษย์เก่า รร.เตรียมอุดมศึกษารุ่น 33 ห้อง เดียวกัน หลังจากจบวิศวะกรรมศาสตร์จากจุฬาฯ และทำ�งานเพียง 2 ปี ท่านได้ออกบวช ตั้งใจ ว่าจะบวชพรรษาเดียว แต่ยังคงอยู่ในร่มกาสาวพัสตร์มาตลถึงปัจจุบัน ท่านได้ให้คำ�จำ�กัดความของความดีอย่างง่ายๆ ว่า “ความดีคือสิ่งที่กระทำ�แล้วก่อให้เกิด ประโยชน์ ความเกื้อกูลและความสุขทั้งต่อตนเองและผู้อื่น” ผมเข้าใจได้ทันทีว่า ความดีท�ำ แล้วต้องเกิดประโยชน์ไม่ใช่โทษ ทำ�แล้วต้องได้เกื้อกูล ช่วย เหลือ ไม่ใช่ท�ำ ร้ายคนอื่นและทำ�แล้วต้องเกิดความสุขไม่ใช่ความทุกข์ ฟังแล้วเข้าใจได้ง่าย พวก เราสามารถทำ�ความดีได้ทุกเวลาเช่นกัน

หลอดประสาทไม่ปิด 2) ปากแหว่งเพดานโหว่ 3) โรคหัวใจพิการแต่ก�ำ เนิด 4) แขนขาพิการ 5) กลุ่มอาการดาวน์ จึงทำ�ให้ประเทศขาดบุคลากรที่มีศักยภาพ ด้านแรงงานคุณภาพ อันเนื่องสาเหตุ หนึ่งมาจากมารดาไม่มีความรู้มากพอในการดูแลบุตรเมื่ออยู่ในระยะตั้งครรภ์ ไม่ได้รับการบริโภคโฟ ลิก เอซิด (วิตามิน B9) รวมถึงประชาชนไม่มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและการ ป้องกันโรค โดยในที่ประชุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายหารือร่วมกับผู้ตรวจการแผ่นดินว่า ตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ มาตรา 55 รัฐต้อง ดำ�เนินการให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง ต้องพัฒนาการบริการ สาธารณสุขให้มีคุณภาพ ควรมีมาตราฐานสูงอย่างต่อเนื่อง โดยข้อเสนอแนะของผู้ตรวจการแผ่น ดินกล่าวว่า เลือกจังหวัดเชียงรายทำ�โครงการดังกล่าว เนื่องจากจังหวัดเชียงรายได้ให้ความสำ�คัญ ในการส่งเสริมบริโภคโฟลิก หากมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไป อาทิ หญิงวัยเจริญพันธุ์ และหญิงที่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์ ให้ได้ทราบถึงประโยชน์ในการบริโภค โฟลิก เอซิด รวมถึงการส่ง เสริมให้ความรู้ด้านสาธารณสุข แนวทางการบริโภคที่เหมาะสม อาจมีแนวโน้มทำ�ให้เด็กกำ�เนิดมา เป็นปกติ ไม่นับรวมกับพิการด้านกรรมพันธุ์ที่ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้ ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่าการบริโภคโฟลิก เอซิด ไม่ได้มีผล 100 เปอร์เซ็น ในการป้องกันความพิการแต่กำ�เนิดได้ เพื่อให้เกิดความสำ�เร็จอย่างแท้จริงในการดำ�เนินโครงการ ต้องให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการถอดบทเรียน โดยเริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – เดือนธันวาคม 2565 ทางจังหวัดจะริเริ่มทำ�แผน พร้อมจะดำ�เนินการพัฒนาแก้ไขปัญหาดังกล่าวและนำ�เสนอผู้ ตรวจการแผ่นดินต่อไป

งานนวัติกรรมประหยัดพลังงาน อาทิ การรับมอบอากาศยานแบบ Airbus A321neo ACF สู่ฝูงบิน ในปี 2564 สายการบินฯ ก่อตั้งกองทุน ฟลาย กรีน ฟันด์ (Fly Green Fund) โดยร่วมกับ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร เชิญชวนผู้โดยสารและประชาชนทั่วไปร่วมสมทบทุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรม เพือ่ ปกป้องผืนป่าและสัตว์ปา่ ของมูลนิธสิ บื นาคะเสถียร สามารถศึกษาข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับ กองทุน ฟลาย กรีน ฟันด์ ได้ที่เว็บไซต์ https://th.vietjetair.com

กิจกรรมมุ่งกำ�จัดขยะ

ต่อจากหน้า 1

สายการบินไทยเวียตเจ็ทร่วมกับสมาคมศิริกรณ์เชียงรายบรรเทาสาธารณภัย สื่อมวลชน และทีมงานสาธารณสุขเทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรม “การ์เบจ ฮันเตอร์ (Garbage Hunter)” ณ บริเวณหลังที่ท�ำ อาคารของมหาวิทยาลัยรามกำ�แหง (วิทยาเขตเชียงราย) เพื่อสานต่อ ปณิธานปกป้องสิ่งแวดล้อม มุ่งกำ�จัดขยะจากชุมชน ชายหาด แม่น�้ำ และลำ�คลองในประเทศไทย อย่างน้อย 5 ตันต่อปี กลุม่ การ์เบจ ฮันเตอร์ ก่อตัง้ ขึน้ โดยมีเป้าหมายมุง่ กำ�จัดมลพิษทางขยะในประเทศไทย พร้อม สร้างจิตสำ�นึกด้านสิง่ แวดล้อมและความยัง่ ยืนในหมูพ่ นักงานของสายการบินฯ ผ่านกิจกรรมทีช่ ว่ ยลด จำ�นวนขยะจากสิ่งแวดล้อม อาทิ ชายหาด แม่น้ำ� และลำ�คลอง สายการบินไทยเวียตเจ็ท คาดว่าจะสามารถกำ�จัดขยะได้อย่างน้อยปีละ 5 ตัน ผ่านหลาก หลายกิจกรรมและความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ตลอดทั้งปี ในระยะถัดไป นอกเหนือจากการจัด กิจกรรมในหมูพ่ นักงานของไทยเวียตเจ็ทแล้ว สายการบินฯ ยังวางแผนขยายขอบข่ายการมีสว่ นร่วม ไปยังครอบครัวของพนักงาน นักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไปในประเทศไทยด้วย สายการบินไทยเวียตเจ็ทให้ความสำ�คัญกับการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมและความยัง่ ยืน โดยเฉพาะ อย่างยิ่งการรักษาความสะอาดของแหล่งท่องเที่ยวแหละสถานที่ต่างๆ ทั้งนี้ สายการบินฯ เป็นสาย การบินแรกๆ ในโลกที่ปฏิวัติวงการการบินโดยการปรับใช้นโยบายประหยัดพลังงาน รวมทั้งการใช้

“ขอบคุณที่เป็นคนดี”

กรุงเทพฯ – พนมเปญ

ต่อจากหน้า 1

สำ�หรับเดินทางบนเส้นทางระหว่างประเทศของไทยเวียตเจ็ท ระหว่าง กรุงเทพฯ (สุวรรณภูม)ิ และ พนมเปญ วางจำ�หน่ายตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 เดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2565 - 23 ธันวาคม 2569 (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำ�หนด) ที่ เว็บไซต์ th.vietjetair.com บัตรกำ�นัล “พนมเปญ เพาเวอร์ แพ็ค” เป็นบัตรกำ�นัลบัตรโดยสารภายใต้แนวคิด “ซื้อตั๋ว ล่วงหน้า ราคาสุดคุ้ม” โดยสามารถใช้แลกรับบัตรโดยสารในเส้นทางระหว่างประเทศ กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – พนมเปญ ของไทยเวียตเจ็ท โดยบัตรกำ�นัล 1 ใบ สามารถใช้แลกรับบัตรโดยสาร แบบไป-กลับได้ 1 ที่นั่ง บัตรกำ�นัล “พนมเปญ เพาเวอร์ แพ็ค” เปิดจำ�หน่าย 4 รูปแบบ ได้แก่ ชุด 6 ใบ ราคา 6,500 บาท ชุด 12 ใบ ราคา 12,500 บาท ชุด 24 ใบ ราคา 24,000 บาท และ ชุด 50 ใบ ราคา 48,000 บาท (ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) เมื่อจำ�การจองบัตรโดยสารด้วยบัตร กำ�นัล พนมเปญ เพาเวอร์ แพ็ค ผู้โดยสารสามารถแลกรับบัตรโดยสารแบบ ไป-กลับ หรือเที่ยว เดียวได้ในราคาเพียง 0 บาท (ราคาไม่รวมภาษี ค่าธรรมเนียม และค่าบริการเสริมพิเศษ) บนเส้น ทางระหว่างประเทศ เส้นทาง กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – พนมเปญ บัตรกำ�นัล “พนมเปญ เพาเวอร์ แพ็ค” สามารถใช้เดินทางได้ตงั้ แต่วนั ที่ 15 มิถนุ ายน 2565 23 ธันวาคม 2569 (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และช่วงเวลาทีไ่ ม่สามารถเดินทางได้ตามทีส่ ายการบินฯ กำ�หนด) ผูซ้ อื้ สามารถส่งต่อบัตรกำ�นัลให้ผเู้ ดินทางท่านอืน่ ได้ โดยต้องทำ�การสำ�รองบัตรโดยสารล่วง หน้าอย่างน้อย 3 ชั่วโมงก่อนกำ�หนดเวลาเดินทาง บัตรกำ�นัลนี้จ�ำ กัดเฉพาะผู้โดยสารผู้ใหญ่เท่านั้น ปัจจุบนั สายการบินไทยเวียตเจ็ทให้บริการเส้นทางบินระหว่างประเทศ กรุงเทพฯ (สุวรรณภูม)ิ – พนมเปญ ด้วยความถีว่ นั ละ 1 เทีย่ วบิน โดยจะปรับเพิม่ ความถีเ่ ป็นวันละ 2 เทีย่ วบินภายในเดือน กรกฎาคม 2565 ผู้โดยสารสามารถตรวจสอบข้อมูลตารางบินเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ th.vietjetair.com สายการบินไทยเวียตเจ็ทมุ่งมั่นเป็นผู้นำ�ตลาดการบินระหว่างประเทศ พร้อมให้บริการผู้ โดยสารด้วยความปลอดภัยในระดับสูงสุดระหว่างการเดินทางในช่วงการแพร่ระบาดของโรคไวรัส โควิด-19 โดยดำ�เนินมาตรการทำ�ความสะอาดและฆ่าอบเชื้อภายในอากาศยานอย่างเคร่งครัดตาม มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข และสำ�นักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เพื่อลดความ เสี่ยงต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้โดยสารและพนักงานทุกคน

ประกาศขอโทษ ข้าพเจ้า นางเสาวลักษณ์ ธรรมวงค์ อยู่บ้านเลขที่ 70 หมู่ 8 ต.ริมโขง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ได้ให้สัมภาษณ์ นสพ.ฟ้าหลวงเชียงราย ฉบับที่ 54 ประจำ�เดือนกรกฎาคม 2563 โดยได้พาดพิงถึง นายศุภฤกษ์ ติยะธะ ทำ�ให้ นายศุภฤกษ์ ติยะธะ ได้รับความเสียหายนั้น บัดนี้ ข้าพเจ้าได้ส�ำ นึกแล้วว่า การให้สมั ภาษณ์นนั้ ไม่เป็นความจริงแต่ ประการใด ข้าพเจ้าจึงขอโทษ นายศุภฤกษ์ ติยะธะ มา ณ ที่นี้ ลงชื่อ นางเสาวลักษณ์ ธรรมวงค์ ผู้ขอโทษ (กรกฎาคม 2565)

นายอดิเรก ไลไธสง นายอำ�เภอขุนตาล ให้การต้อนรับ และอำ�นวยความสะดวกให้ กับ สำ�นักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย หน่วยธนาคารเลือดโรงพยาบาลเชียงรายประชา นุเคราะห์ ในการจัดหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต บริเวณห้องประชุมที่ว่าการอำ�เภอขุนตาล โดยในการบริจาคโลหิตในครั้งนี้มีผู้มาบริจาคโลหิตทั้งสิ้น 73 ราย ได้โลหิต 30,350 ซีซี มีผู้ บริจาคอวัยวะ จำ�นวน 4 รายบริจาคดวงตา จำ�นวน 4 ราย และบริจาคร่างกายให้แก่คณะ แพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จ�ำ นวน 2 ราย


หน้า 12

ปีที่ 35 ฉบับที่ 0568

โครงการ “รักษ์น้ำ�เพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ลุ่มน้ำ�คำ� ตำ�บลแม่สลองใน อำ�เภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ตามแนวพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

กรมส่งเสริมสหกรณ์จับมือกรมวิชาการเกษตรเตรียมสหกรณ์นำ�ร่องผลิตเมล็ดพันธุ์กัญชง ป้อนอุตสาหกรรม เบื้องต้น มีก�ำ ไรสุทธิ 1.8 หมื่นบาทต่อไร่ ใน 180 วัน

โครงการ “รักษ์น้ำ�เพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” เป็นโครงการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดทำ� ขึ้น เพื่อสนองพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนาง เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสที่เสด็จ พระราชดำ�เนินทอดพระเนตรการดำ�เนินงานโครงการ อันเนือ่ งมากจากพระราชดำ�ริ และทรงเยีย่ มราษฎรใน พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 3-5 มีนาคม 2549 และได้ทรงมีพระราชเสาวนียก์ บั หน่วยงานที่ เฝ้ารับเสด็จ โดยทรงมีพระราชประสงค์ให้พสกนิกร ทีอ่ ยูอ่ าศัยบนพืน้ ทีส่ งู ได้ตระหนักถึงความสำ�คัญของ ต้นไม้ น้�ำ และดิน ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำ�ลำ�ธาร และ ให้พสกนิกรเหล่านั้นสามารถดำ�รงชีพอยู่กับป่าได้ อย่างเหมาะสมและยั่งยืน การดำ�เนินงานโครงการ “รักษ์น�้ำ เพือ่ พระแม่ของแผ่นดิน” ได้บรู ณาการร่วม กันระหว่างหน่วยงาน ต่าง ๆ ทั้งส่วนกลาง ส่วน ภูมิภาค และชุมชน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการรวม 2 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการอำ�นวยการโครงการ “รักษ์น้ำ�เพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” และคณะกรรมการ บริหารและกำ�กับดูแลโครงการ “รักษ์น�้ำ เพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” เพื่อเป็นกลไกการสนับสนุนการดำ�เนินงาน เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2546 สมเด็จพระนางเจ้าฯ ได้ทรงเชิญแม่ทัพภาคที่ 3 ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ตลอดจนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง มาร่วมประชุม เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการบุกรุกทำ�ลายป่าไม้ ซึ่งที่ประชุมเห็นว่าบริเวณบ้านห้วยหยวก (เก่า) เป็นที่อยู่อาศัยและที่ทำ�กินของชนเผ่าอาข่า สภาพทั่วไปปกคลุมด้านป่า เบญจพรรณ ส่วนบริเวณหุบเขาเป็นสงคมป่าดงดิบร่องห้วย เมื่อราษฎรเข้าไปใช้ประโยชน์โดยปราศจากการควบคุม มีการรบกวนระบบนิเวศน์ป่าไม้ จึงทำ�ให้ต้นน้�ำ ขาดความอุดมสมบูรณ์ และเสื่อมโทรมลง สมเด็จพระนางเจ้าฯ ทรงมีพระราชดำ�ริให้จัดตั้งสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงขึ้น ณ บ้านห้วยหยวกป่าโซ หมู่ที่ 9 ตำ�บลแม่ สลองใน อำ�เภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงรายขึ้น โดยประสงค์ให้พสกนิกรที่อาศัยอยู่บนพื้นที่สูง ได้รับการพัฒนาอาชีพและตระหนักถึงความสำ�คัญของต้นไม้ แหล่ง น้�ำ และดิน ให้เป็นผูส้ บื ทอดเจตนารมณ์ในการอนุรกั ษ์และฟืน้ ฟูปา่ ไม้ ซึง่ เป็นแหล่งต้นน้�ำ ลำ�ธารและสามารถดำ�รงชีวติ อยูก่ บั ป่าได้อย่างเหมาะสมและยัง่ ยืน เพือ่ สนอง พระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้ร่วมกันจัดทำ�โครงการ “รักษ์น้ำ�เพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ณ บ้านห้วยหยวกป่าโซขึ้น มุ่งขยายผล สู่หมู่บ้านใกล้เคียง 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านห้วยหยวกป่าโซ (ห้วยหยวก ห้วยหยวกกลาง มโนสุจริต) และหมู่บ้านบริวาร ได้แก่ บ้านป่าแอ บ้านห้วยหมาก บ้าน เล่าลิ่ว (ลีซอใหม่) สำ�หรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำ�นักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย ในฐานะหน่วยงานร่วมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีแผนงานที่จะเข้าไปดำ�เนินการ โดยการประสานกับกลุ่มเตรียมสหกรณ์ในพื้นที่ เพื่อเข้าร่วมประชุม ส่งเสริม แนะนำ� การจัดตั้งสหกรณ์อย่างมีคุณภาพ โดยมีแผนธุรกิจและสามารถดำ�เนินกิจการ ให้เป็นผลดีได้ภายใน 1 ปี ให้ความรู้ในหลักการ อุดมการณ์วิธีการสหกรณ์การบริหารจัดการ การดำ�เนินธุรกิจตามวัตถุประสงค์ของหมู่บ้าน จำ�นวน 2 แห่ง รวม ถึงการจัดทำ�ฐานข้อมูลหมู่บ้านให้เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป ข้อมูลการประกอบอาชีพ ข้อมูลอื่นที่จำ�เป็น

นายวิศษิ ฐ์ ศรีสวุ รรณ์ อธิบดีกรม ส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับ กรมวิชาการเกษตร เพือ่ ส่งเสริมให้สถาบัน เกษตรกรเป็นหน่วยงานปลูกกัญชงเป็น เมล็ดหรือต้น เพื่อป้อนอุตสาหกรรมใน ประเทศ ซึง่ จะนำ�ร่องในสหกรณ์ทมี่ คี วาม เหมาะสมทัง้ เชิงพืน้ ที่ และบางสหกรณ์เคย อยู่ในโครงการปลูกกัญชาทางการแพทย์ โดยสหกรณ์ที่นำ�ร่อง ได้แก่ สหกรณ์ การเกษตรคูเมือง จำ�กัด จังหวัดบุรีรัมย์ สหกรณ์การเกษตรปักธงชัย จำ�กัด สหกรณ์ การเกษตรด่านขุนทด จำ�กัด จังหวัดนครราชสีมา และสหกรณ์การเกษตรลานสัก จำ�กัด จังหวัดอุทัยธานี สนับสนุนให้ สมาชิกเข้าร่วมโครงการ แนวทางการในดำ�เนินงานในสหกรณ์น�ำ ร่อง จะเตรียมการเชือ่ มโยงตลาด โดยการประสาน เพื่อเจรจาจับคู่ธุรกิจระหว่างสหกรณ์กับผู้ประกอบการธุรกิจกัญชง เพื่อหาปริมาณความต้องการใช้กัญชงในผลิตภัณฑ์ สหกรณ์ดำ�เนินการคัดเลือกสมาชิกสหกรณ์ที่จะเข้าร่วมโครงการ โดยต้องมีคุณสมบัติตามกฎกระทรวงกำ�หนด อาทิมี พืน้ ทีป่ ลูกติดกันหรือบริเวณเดียวกัน มีเอกสารสิทธิห์ รือได้รบั อนุญาตจากหน่วยงานราชการ สมาชิกต้องขายผลผลิตให้ สหกรณ์ สมาชิกต้องลงทะเบียนระบบ และสมาชิกต้องยินยอมทำ�สัญญาข้อตกลงกับสหกรณ์ ส่วนในด้านการส่งเสริม การปลูก (ต้นน้ำ�) มีการจัดหาเมล็ดพันธุ์ สหกรณ์จะต้องดำ�เนินการนำ�เข้าเมล็ดพันธุ์ กัญชงโดยผ่านสำ�นักงานคณะ กรรมการอาหารและยา เพือ่ ทำ�พันธุข์ ยายโดยการเพาะกล้าในแปลงของสหกรณ์หรือโรงเรือน และจำ�หน่ายให้กบั สมาชิก สหกรณ์ที่จะผลิตเมล็ดกัญชงเพื่อจำ�หน่าย ด้านการส่งเสริมการผลิต (กลางน้ำ�) สหกรณ์ด�ำ เนินการรวบรวมเมล็ดกัญ ชงจากสมาชิกทีเ่ ข้าร่วมโครงการ โดยร่วมกับเจ้าหน้าทีจ่ ากกรมวิชาการเกษตรและสำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและ ยา ดำ�เนินการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐาน เพื่อคัดเกรดส่งจำ�หน่ายให้กับผู้ประกอบการ ด้านการตลาด (ปลายน้ำ�) สหกรณ์จัดส่งผลผลิตที่รวบรวมจากสมาชิกส่งให้ผู้ประกอบการตามคุณภาพมาตรฐานในราคาที่ตกลงกันตามสัญญา และด้านการสนับสนุนเงินทุน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่�ำ ให้กับสมาชิก สหกรณ์ทเี่ ข้าร่วมโครงการเพือ่ ดำ�เนินการปลูก และสนับสนุนเงินกูด้ อกเบีย้ ต่ำ�ให้กบั สหกรณ์ในการรวบรวมผลผลิตจาก สมาชิก ทัง้ นี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มนี โยบายเพือ่ ผลักดันกัญชา/กัญชง เป็นพืชเศรษฐกิจใหม่เพือ่ ยกระดับราย ได้เกษตรกร ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการผลักดันทั้งในด้านพัฒนาสายพันธุ์ ควบคุมเมล็ดพันธุ์ พัฒนาระบบ ตลาด กัญชา/กัญชง รวมทั้งให้ความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขด้วย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมวิชาการเกษตรจะแจกต้นกัญชาให้ประชาชนทีส่ นใจครัวเรือนละ 2 ต้น ตามเป้าหมาย 1 ล้านต้นของรัฐบาลหรือประมาณ 500,000 ครัวเรือนด้วยกัน การแจกต้นกัญชา ฟรี ให้ประชาชน คือ ทั้งหมดเป็นสายพันธุ์ไทย ซึ่งพันธุ์ที่แจกหลักๆ คือ พันธุ์อิสระ 01 โดย ผู้ที่สนใจต้องการรับ “กัญชา” เพื่อนำ�ไป ปลูกฟรี มีเงื่อนไขดังนี้ • ลงทะเบียนแจ้งความจำ�นงได้ตั้งแต่วันนี้ - 16 พ.ย.2565 หรือจนกว่าจะครบ 1 ล้านต้น ผ่านเว็บไซต์ของ กรมวิชาการเกษตร • ที่อยู่ (ตามบัตรประชาชน) • ตรวจสอบการลงทะเบียน ผ่ายเว็บไซต์ของกรมวิชาการเกษตร • จำ�กัดการรับต้นกล้ากัญชา กัญชง 1 ครัวเรือน ต่อ 2 ต้น • สถานที่รับต้นกล้ากัญชา กัญชง ต้องเป็นที่อยู่ตามบัตรประชาชน สำ�หรับสถานที่รับต้นกล้ากัญชา กัญชง จังหวัดเชียงราย สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย เลขที่ 72 หมู่ 6 ถนนเด่นห้า-ดงมะดะ ตำ�บลป่าอ้อดอนชัย อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57000 โทร. 0 5317 0100

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย จัดงานต้อนรับ นักกีฬาจังหวัดเชียงราย ที่คว้าเหรียญในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย จัดงานเลีย้ งต้อนรับและแสดงความยินดีเพือ่ เชิดชูเกียรติให้กบั นักกีฬาทีไ่ ด้สร้างชือ่ เสียงให้กบั จังหวัดเชียงราย และประเทศชาติ ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ณ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม โดยมี นางรัตนา จงสุทธานามนี นายกสมาคมกีฬาแห่ง จังหวัดเชียงราย เป็นประธานกล่าวแสดงความยินดี แก่นักกีฬาจังหวัดเชียงรายที่ได้รับเหรียญรางวัลจากการแช่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 พร้อม ด้วยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางชญาณ์นันท์ เชื้อศิริถาวร ผู้อ�ำ นวยการสำ�นักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัด เชียงราย คณะกรรมการสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย และนายกสมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย ร่วมให้เกียรติมอบขวัญและกำ�ลังใจให้นักกีฬา ในครั้งนี้ ตามที่ ประเทศไทย ได้จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ระหว่างวันที่ 12-23 พฤษภาคม 2565 ณ เมืองฮานอย ประเทศ เวียดนาม และมีนักกีฬาทีมชาติไทย ซึ่งเป็นนักกีฬาจังหวัดเชียงราย ได้รับเหรียญรางวัลจากการแข่งขันกีฬาในครั้ง ได้แก่ 1.นายจีรพันธ์ โป่งคำ� นักกีฬาเพาะกาย ได้รับ 1 เหรียญทอง ประเภท รุ่น 60 กก.ชาย 2.นายรวมโชค เสมาทอง นักกีฬากรีทา ได้รับ 1 เหรียญทอง ประเภท วิ่งผลัด 4x400 ม. ชาย 3.นางสาวรจนา คำ�เบ้า นักกีฬายกน้�ำ หนัก ได้รับ 1 เหรียญทอง ประเภท รุ่น 49 กก. หญิง และ 4.นายอาศิษร์ อารีพันธ์ นักกีฬา กอล์ฟ ได้รับ 1 เหรียญเงิน ประเภททีมชาย ในการนี้ นางรัตนา จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย ได้มอบโล่เกียรติคณ ุ แก่นกั กีฬา และคณะกรรมการฝ่ายกีฬา สมาคม กีฬาแห่งจังหวัด ประกอบด้วย ฝ่ายกีฬายกน้ำ�หนักเพาะกาย สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย ฝ่ายกีฬากรีฑา สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย และ ฝ่ายกีฬากอล์ฟ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย พร้อมได้มอบเงินสนับสนุนแก่นักกีฬาเพื่อเป็นขวัญและกำ�ลังใจอีกด้วย

ร่วมระดมความคิด “ปลูกพลัง คนเชียงราย” เพื่อให้เชียงรายเป็นเมือง Wellness City ที่มีอัตลักษณ์ และพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยว เมือ่ วันที่ 22 มิถนุ ายน 2565 ทีห่ อ้ งประชุม ชัน้ 2 อาคารสินธานีคอมแพล็ก อ.เมือง จ.เชียงราย นายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดกิจกรรมระดมสมอง แสดง ความเห็นเพื่อให้เชียงรายเป็นเมือง Wellness City ที่มีอัตลักษณ์ และพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ผลักดันเมืองเชียงรายให้เป็นเมืองน่าอยู่ ปลอดภัย สุขภาพดี เดินทางสะดวก ข้อมูลชัดเจน ค้าขาย มั่งคั่ง และเป็นเมืองที่มี เสน่ห์เฉพาะตัว ให้คนอยากมาเที่ยว โดยมี คุณพร้อมพร จินดาวงศ์ เนตร หาญ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วจังหวัดเชียงราย คุณฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการ ผังเมืองไทย เลขานุการกฎบัตรไทย คุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ ประธานเครือข่าย คุณอภิพันธ์ ภู่ภักดี ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย คุณอนุรัตน์ อินทร และหลายภาคส่วน ทั้งภาคธุรกิจ ภาค ประชาชน ภาครัฐ ตลอดจนภาคการเมือง ร่วมระดมสมอง แสดงความเห็น ในฐานะ “ปลุกพลัง คน เชียงราย” เพือ่ เปลีย่ นเมืองเชียงราย ยกระดับคุณภาพชีวติ ของชาวเชียงราย ซึง่ ภาคนักธุรกิจเชียงราย ได้จับมือร่วมกัน โดยการสนับสนุนจากผู้บริหารภาครัฐของจังหวัดเชียงราย หลายเมืองในประเทศไทย ต่างมีแนวคิดทีจ่ ะจัดตัง้ บริษทั พัฒนาเมือง เพือ่ ปฏิรปู พัฒนาเมืองตาม เสียงของ ประชาชนของเมืองนัน้ ๆ โดยมีภาครัฐของเมืองเป็นแรงสนับสนุน ให้เกิดการขับเคลือ่ นทีเ่ ป็น เอกภาพ เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของจังหวัดและยุทธศาสตร์ชาติ ซึง่ หลายจังหวัดได้เริม่ ต้นและดำ�เนิน การไปแล้วบางส่วน เช่น การวางแผนแม่บทพัฒนาเมืองระยะยาว การลงทุนตั้งบริษัทต่างๆ เพื่อขับ เคลื่อนการขนส่งมวลชนในจังหวัด หรือจัดตั้งบริษัทเพื่อลงทุนพัฒนา Solution เพื่อแก้ไขปัญหาหรือ ตอบสนองความต้องการเฉพาะด้านของเมือง ซึง่ การพัฒนาการท่องเทีย่ วควบคูก่ บั การพัฒนาศักยภาพ ของเมืองเป็นประเด็นสำ�คัญที่หน่วยงานทุกภาคส่วนของแต่ละเมืองต้องให้ความร่วมมือกัน และ Wellness City เป็นTrend ใหม่ ที่หลายเมืองในโลก นี้ต้องการช่วงชิงเพื่อเป็นผู้นำ�สู่การเติบโตของเมืองอย่างยั่งยืน สำ�หรับจังหวัดเชียงรายถือว่าเป็นเมืองทีต่ ดิ อันดับจุดหมายปลายทางทีน่ กั ท่องเทีย่ วทัง้ ชาวไทยและต่างชาติให้ความสนใจ โดยจุดขายของเชียงราย นั้น มีความพร้อมหลากหลาย เช่น ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพลิดเพลินกับวัฒนธรรมชนเผ่าที่หลากหลาย พร้อมชื่นชมธรรมชาติที่ตรึงตราตามพื้นที่ ยอดดอยต่างๆ เชียงรายมีภูมิประเทศที่แปลกกว่าเมืองอื่นๆ ด้วย 7 สายน้ำ� 35 ขุนเขา ที่อุดมด้วยทะเลหมอกบนยอดดอยสูง อีกทั้งจังหวัดเชียงราย ยังเป็นแหล่งเพาะปลูกชา กาแฟ และเกษตรอินทรีย์ ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยอีกด้วย อย่างไรก็ตามจังหวัดเชียงรายต้องสร้างจุดขายที่แตกต่างจากเมืองอื่น เนื่องจากเป็นเมืองที่มีความหลากหลายทั้งด้านศิลปะ วัฒนธรรม เครื่อง ดื่ม ชา กาแฟ ซึ่งยังไม่สามารถดึงจุดเฉพาะที่เป็นเอกลักษณ์ออกมาได้ อีกทั้งระบบคมนาคมด้านขนส่งยังไม่เป็นที่แพร่หลายและไม่สะดวกในการเดิน ทางสำ�หรับนักท่องเที่ยว จึงต้องช่วยกันระดมแสดงความคิดเห็น พร้อมนำ�จุดแข็งที่เมืองมีอยู่แล้วมาพัฒนาบูรณาการผสมผสาน และวางแผนเป็นแผน แม่บทในการพัฒนายกระดับคุณภาพของเมืองให้มีเสน่ห์อย่างยั่งยืนต่อไป


หน้า 13

ปีที่ 35 ฉบับที่ 0568

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 กองประกวดนางสาวถิ่นไทยงามประจำ�ปี 2565 ได้ ทำ�การคัดเลือกตัวผู้ที่สมัครเข้าประกวดนางสาวถิ่นไทยงามจำ�นวน 52 สาวงาม ให้เหลือ 30 สาวงาม โดยร่วมกับคณะกรรมการ ผู้เชี่ยวชาญด้านความงามอีก 9 ท่าน เพื่อทำ�การประกวด ในรอบตัดสิน วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ณ ESC Park Hotel

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2565 ขอแสดงความยินดีกับ ดร.อนงค์ศรี สิทธิอาษา ที่ได้รับ รางวัลอันทรงเกียรติ รางวัล “ต้นแบบคนดีศรีแผ่นดิน” ในงานพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ ต้นแบบคนดีศรีแผ่นดินและคนดีศรีเชียงใหม่ ณ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสนอร์ทเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2565 หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา ม.ราชภัฏ เชียงราย เทศบาลตำ�บลบ้านดู่ ชมรมกำ�นันผู้ใหญ่บ้านและกลุ่มองค์กรต่างๆ ในเขต ต.บ้านดู่ ร่วมกันทำ�กิจกรรม พัฒนา กำ�จัดผักตบชวา จอกแหน เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า สุทิดาฯ บรมราชินี ณ อ่างเก็บน้ำ�หนองบัว ปลัดอาวุโส อ.เมืองเชียงราย มาเป็นประธานและกล่าวเปิดงาน

บรรจุแต่งตัง้ ข้าราชการครู นายวัลลภ ไม้จ�ำ ปา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน การบรรจุและแต่งตัง้ เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำ�แหน่งครูผชู้ ว่ ย สังกัด สพฐ. 17 วิชาเอก จำ�นวน 323 อัตรา ณ หอประชุมคชสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัด เชียงราย โอกาสนี้ นายพิรุณ บรรดิ ผอ.สกสค. จังหวัดเชียงราย นายอนวัช อุ่นกอง ประธาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย ได้พบปะครูบรรจุใหม่พร้อมแนะนำ�ข้อมูลที่ครูบรรจุใหม่ควรทราบ

วันสิ่งแวดล้อมโลก (World Environment Day) องค์การสหประชาชาติได้ก�ำ หนด ให้วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก เพื่อให้ทั่วโลกได้ตื่นตัวกับวิกฤตการณ์สิ่ง แวดล้อม ร่วมกันหาแนวทางป้องกันและลงมือแก้ไข โดยในปีนไี้ ด้รณรงค์โครงการภายใต้ธมี Only One Earth โดยมุ่งเน้นการปรับใช้ชวี ิตให้กลมกลืนกับธรรมชาติเพื่อความยัง่ ยืน ซึง่ เรียกร้องให้ มีการดำ�เนินการระดับโลกเพือ่ ปกป้องและฟืน้ ฟูโลกของเรา คณะผูบ้ ริหารและพนักงาน โรงแรม เดอะ ริเวอร์รี บาย กะตะธานี ภายใต้ความมุ่งมั่นและตั้งใจการรักษาทรัพยากรธรรมชาติร่วม มือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน ปล่อยพันธุ์ปลาจำ�นวน 5,000 ตัวและปลูกต้นไม้ 200 ต้นตลอดแนวตลิง่ ริมแม่น�้ำ กก เพือ่ ฟืน้ ฟูระบบนิเวศน์และเพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียวสร้างความยัง่ ยืน

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 นี้เป็นต้นไป โรงพยาบาลขอแจ้งการงดให้บริการผู้ป่วย โควิด-19 ณ ลานกีฬา 77 ปีอนุสรณ์ (สนามบาสเกตบอล) โดยที่ผู้ป่วยโควิด 19 สามารถ เข้ารับการรักษาในรูปแบบบริการดูแลรักษาผู้ป่วยนอก OPD COVID Clinic ผ่านระบบ Call Center ประชาชนที่อาศัยในเขตเทศบาลนครเชียงราย ติดต่อ Call Center ได้ที่เบอร์ 0630243154, 063-0242617 วันจันทร์- วันศุกร์ (ในเวลาราชการ) วันเสาร์ - วันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ 063-0243154 ในเวลา 08.00-16.00 น. สำ�หรับประชาชนที่อาศัยใน เขตอื่นๆ สามารถติดต่อได้ที่โรงพยาบาลสาธารณสุขตำ�บล ใกล้บ้าน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ มอบเงินสนับสนุนการศึกษาและสาธารณสุขแก่ชุมชน ต.บ้านเวียง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ คุณรองรักษ์ พนาปวุฒกิ ลุ ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การ หัวหน้าสายงานกฎหมาย และหัวหน้า กลุ่มงานเลขานุการองค์กรและกำ�กับองค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบการสนับสนุน ด้านการศึกษาและด้านสาธารณสุขเป็นเงิน 200,000 บาท แก่ชุมชน ต.บ้านเวียง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ เพื่อเป็นทุนอาหารกลางวันสำ�หรับ รร.บ้านอ้อยวิทยาคาร และจัดหาอุปกรณ์การแพทย์แก่ รพ. ส่งเสริมสุขภาพตำ�บลบ้านเวียง โดยมี คุณวิเชียร อนุสาสนนันท์ รองผู้ว่าราชการ จ.แพร่ และผู้บริหารจาก รร.บ้านอ้อยวิทยาคาร และ รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำ�บลบ้านเวียง ร่วมรับมอบ นาวาอากาศตรี สมชนก เทียมเทียบรัตน์ ผูอ้ �ำ นวยการท่าอากาศยานแม่ฟา้ หลวง เชียงราย ผูผ้ ลักดันในการเสนอชือ่ ท่าอากาศยานแม่ฟา้ หลวง เชียงราย (ทชร.) รองรับเทีย่ วบินระหว่างประเทศ ( First port of arrival) ในระบบ Thailand Pass ตามมาตรฐานและคำ�แนะนำ� Covid Free Setting ของกระทรวงสาธารณสุข และผ่านการรับรองในระดับสากล Safe Corridor Initiative (SCI) โดย Incheon International Airport Corporation (IIAC) โดยให้ความเชือ่ มัน่ และมัน่ ใจในศักยภาพของจังหวัดเชียงราย และ ท่าอากาศยานแม่ฟา้ หลวง เชียงราย มีความพร้อมทีจ่ ะเป็นประตูตอ้ นรับผูม้ าเยือน เพือ่ ฟืน้ ฟูเศรษฐกิจ เพือ่ การท่องเทีย่ ว เพือ่ จังหวัดเชียงราย และเพื่อประเทศชาติภายใต้การเดินทางและการท่องเที่ยวในวิถีใหม่ สำ�หรับมาตรการเดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 นั้น (รายละเอียดตามภาพที่แนบ)

ร่วมแสดงความยินดีกับ อนัญญา บูรณะเสถียร เนื่องในการเปิดกิจการใหม่ชื่อร้าน KAP mART ตั้งอยู่ถนนสายเด่นห้า-ดงมะดะ จำ�หน่าย เนื้อ หมู เห็ด เป็ด ไก่ ไข่ อาหาร ทะเล และวัตถุดบิ ชาบูหมูกระทะ ในราคาปลีกและส่ง เปิดจำ�หน่ายทุกวัน ตัง้ แต่เวลา 08.00 น. ถึง 18.00 น.

สมาคม maiA ร่วมคืนผืนป่า 65 ไร่ จ.แพร่ ในโครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง” Plant & Protect” คุณไตรสรณ์ วรญาณโกศล นายกสมาคมบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (maiA) พร้อมด้วยผู้บริหาร บริษัทจดทะเบียนใน mai 53 บริษัท ร่วมระดมทุน ปลูกต้นไม้คืนผืนป่า 65 ไร่ ณ ชุมชนบ้านอ้อยและบ้านบุญเริง บริเวณอ่างเก็บน้ำ�ม่อนแม่ถาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ในโครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง Plant & Protect” เพิ่มพื้นที่สีเขียว ฟื้นฟูระบบนิเวศแหล่งต้นน้�ำ สร้างแหล่งอาหารสร้างรายได้แก่ชุมชนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน โครงการ Care the Wild “ปลูกป้อง Plant & Protect” ความร่วมมือระหว่าง ตลาด หลักทรัพย์ฯ กรมป่าไม้ และพันธมิตร ร่วมสร้างสมดุลระบบนิเวศจากต้นทางเพื่อลดภาวะโลกร้อน อย่างยั่งยืน พร้อมติดตามการเติบโตของไม้ที่ปลูกด้วยหลักธรรมาภิบาลการเปิดเผยข้อมูล ติดตามเรียนรู้-ดูแล ผ่านแอปพลิเคชัน Care the Wild องค์กรที่สนใจร่วมปลูกไม้ให้ได้ป่า ดูรายละเอียด เพิ่มเติมที่ www.setsocialimpact.com หรือติดต่อ SET Contact Center 02 009 9999

คุณวิศิษฎ์ อริยะ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงราย นำ�ทีมผู้บริหารและ พนักงานร่วมกิจกรรม แจกกล้าไม้ฟรี โดยกิจกรรมนี้ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำ�กัด (มหาชน) ร่วม กับ กรมป่าไม้ แจกฟรีกล้าไม้ จำ�นวน 2,000 ต้น เพื่อร่วมกันสร้างพื้นที่สีเขียว เนื่องในโอกาส ครบรอบ 40 ปีเซ็นทรัลพัฒนา และเดือนสิ่งแวดล้อมโลก แจกต้นกล้า ทั่วประเทศกว่า 40,000 กล้า กับเซ็นทรัล 37 สาขา เพื่อร่วมสร้างพื้นที่สีเขียวในบ้านคุณ และ เป็นส่วนหนึ่งของการร่วมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนต่อไป 17 มิถุนายน 2565 (เป็นต้นไปจนกว่า จะหมด) ณ ชั้น 1 เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เชียงราย


หน้า 14

ปีที่ 35 ฉบับที่ 0568

นายณรงค์พล คิดอ่าน นายอำ�เภอแม่สาย พร้อมด้วยภาคส่วนต่างๆ ทั้งหน่วยทหาร ตำ�รวจ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำ�นัน ผูใ้ หญ่บา้ น และประชาชนในพืน้ ทีอ่ �ำ เภอแม่สาย และร่วมปลูกต้นไม้ ณ วัดถ้�ำ ปุม่ อ.แม่สาย ได้รว่ มกันจัดกิจกรรมพิธถี วายเครือ่ งราชสักการะและวางพานพุม่ และพิธจี ดุ เทียนถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมพระเจ้าพรหมมหาราช เฉลิมฉลอง 750 ปี เมืองเชียงราย ที่ว่าการอำ�เภอแม่สาย โดยการจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ

ทริปสายศรัทธาสายบุญ Trendy Destiny Ceremony เชียงราย ครั้งที่ 2 3 วัน 2 คืน ตั้งแต่วันที 7-9 มิ.ย. 2565

นายณรงค์พล คิดอ่าน นายอำ�เภอแม่สาย และนางยุพิน คิดอ่าน นายกกิ่งกาชาดแม่สาย ร่วมกับ ชาวบ้าน ร่วม พิธีบวงสรวงเทพเทวดา ก่อนทำ�พิธีหล่อ รูปเหมือน พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร องค์เท่าตัวจริง เนื่องในโอกาส ที่เข้าปฏิบัติติธรรม ปิดวาจา ในถ้�ำ เมืองแก๊ด ครบ 3 ปี 3เดือน 3 วัน จนครบ และมีกำ�หนดออกจากถ้ำ� ในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2565 นี้ โดย มี พระเถระพระเดชพระคุณพระพุทธิญาณมุนี เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เจ้าอาวาสวัดพระธาตุผา เงา พระภาวนาโกศลเถร รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย วัดมงคลธรรมกายาราม และ พระพุทธิ วงศ์วิวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงราย นั่งปรก ในครั้งนี้ โดยมี พระครูปลัดธรรมนูญ ธมฺมเตโช ผช.รจจ.เชียงราย เจ้าอาวาสวัด วัดป่าแดงน้อย ตำ�บลเกาะช้าง อำ�เภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย แห่งนี้ และพระเถระ ได้ทำ�พิธเี ททองหล่อพระครูบาบุญชุม่ ญาณ สํวโรโปรยดอกไม้ และพรมน้ำ�มนต์ ในการหล่อพระในครั้งนี้ ทำ�ให้ชาวบ้านปราบปลื้มดีใจ ที่ได้ หล่อพระครูบาบุญชุ่ม ญาณสํวโร ได้เป็นองค์แรกใน รอบ 3 ปีที่ผ่านมายังไม่มีการหล่อพระอีก เลยในรอบ 3 ปีนี้ และมีประชาชน เป็นจำ�นวนมาในการเททองหล่อพระในครัง้ นีเ้ ป็นจำ�นวนมาก

ทริปสายศรัทธาสายบุญ Trendy Destiny Ceremony เชียงราย เป็นทริป ครั้งที่ 2 ได้เดินทางลงสนามบิน แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย จากการเรียกร้อง ครั้งที่ 1 เป็นทริป ได้บุญ ได้เที่ยว วัดต่างๆ และฟังเทศน์จาก พระดัง พระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) และได้เดินทาง ไปกราบไหว้ วัดพระธาตุผาเงา ได้สืบชะตาหลวง แบบล้านนา วัดพระธาตุดอยแม่ย่าม่อน และได้มากราบไหว้ ท้าวเวสสุวรรณ อายุกว่า 300 ปี วัดพระแก้ว, วัดพระธาตุเจดีย์หลวง กราบไหว้พระสานจากไม้ไผ่ จากเมียนมา ใหญ่ที่สุดในโลก ณ วัดหิรัญญาวาส อ.แม่สาย และได้เดินทางขึ้นกราบไหว้ วัด พระธาตุดอยตุง ของนักท่องเที่ยวทุกท่านที่อยากมากราบไหว้ บนพระธาตุดอยตุงอยู่สูงที่สุดของจังหวัดเชียงรายในท่ามกลางสายหมอกที่สวยงาม และวัดสุดท้ายของทริปนี้ต้องมา วัดมิ่งเมือง มี ประวัติศาสตร์อันยาวนานของชาวล้านนา ทริปนี้ได้จัดโดย คุณนงเยาว์ เนตรประสิทธิ์ นายกสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดเชียงราย ร่วมมือ นายวิสูตร บัวชุม ผอ.ททท. เชียงราย เพื่อการท่องเที่ยวแนวใหม่ เที่ยวยังไงถึงได้ บุญด้วย ได้บรรยากาศที่สวยงาม ของจังหวัดเชียงราย ทริปนี้ได้ พักที่ วัฒนกูล รีสอร์ท อ.แม่สาย ได้รับเกียรติ นายณรงค์พล คิดอ่าน นายอำ�เภอแม่สาย และนางยุพิน คิดอ่าน นายกกิ่งกาชาด แม่สาย ร่วมรับประทานอาหารในครั้งนี้ด้วย

ครบรอบ 4 ปี 13 หมูป่าติดถ้�ำ หลวง จัดแบบเรียบง่าย และเร่งปรับปรุงรับนักท่องเที่ยวฤดูหนาว เปิด 1 ตุลาคม 2565 นี้

เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.2565 เวลา 08.30 น. วันนี้ 23 มิ.ย. ตรงการเกิดเหตุการณ์วันแรกกรณีเยาวชนจากทีมฟุตบอลหมูป่า อะคาเดมี จำ�นวน 13 คน ได้หลงเติดอยู่ในถ้ำ�หลวง อุทยานแห่งชาติถ�้ำ หลวง-ขุนน้ำ�นางนอน (เตรียมการ) ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.2561 โดย ปีนี้ถือเป็นการครบรอบการเกิดเหตุการณ์เป็นปีที่ 4 ซึ่งในปีนี้ ทางอุทยานฯ ไม่ได้มีการเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าไปไว้อาลัยหรือชมสถานที่ เพื่อรำ�ลึกถึงเหตุการณ์ต่างๆ แต่อย่างใด เนื่องจากทางกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้มีโครงการปรับปรุงพื้นที่อุทยานฯ โดยมีการปรับภูมิทัศน์บริเวณหน้าหรือปากทางถ้ำ�หลวง อนุสาวรีย์นาวาตรีสมาน กุนัน หรือ “จ่าแซม” ผู้เสียสละชีวิตในเหตุการณ์ช่วยเหลือ ทั้ง 13 คน รวมทั้งมีการพัฒนาถนนเชื่อมจากถ้ำ�หลวงไปยังขุนน้ำ�นางนอน หรือ สระน้�ำ มรกต ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร เพื่อให้ประชาชน สามารถเดินทางได้โดยสะดวกกว่าเดิมอีกด้วย ฯลฯ โดยคาดว่าจะสามารถเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชมถ้ำ�หลวง ในวันที่ 1 ต.ค.2565 นี้ กระนั้นเมื่อวันที่ 22 มิ.ย.ที่ผ่านมา ได้มีการจัดพิธีเพื่อรำ�ลึกถึงเหตุการณ์ด้วยเช่นกัน โดย ดร.ฉวีวรรณ คำ�พา นายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยง ไก่แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีทำ�บุญบริเวณหน้าถ้�ำ หลวง โดยมีผู้บริหารอุทยานฯ เยาวชนหมูป่าทั้ง 13 คน นางอำ�พร ศรีศมุทร ประธานสภาวัฒนธรรมอำ�เภอแม่สาย และ คณะบูรณะพระร่วงโรจนฤทธิ์ศรีอินทราทิตย์ เดินทางไปร่วมงาน พิธีมีการบวงสรวงเจ้าแม่นาง นอนและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทำ�บุญตักบาตรพระสงฆ์ 39 รูป และพิธีทำ�บุญสืบชะตา โดยเป็นการจัดพิธีอย่างเรียบง่ายและเป็นไปด้วยความเรียบร้อยก่อน ที่ทางอุทยานฯ จะปิดสถานที่เพื่อทำ�การปรับปรุงตามแผนงานต่อไป

นายณรงค์พล คิดอ่าน นายอำ�เภอแม่สาย ได้เป็นประธานพิธีกิจกรรมตัดเสาไฟฟ้าต้นแรก โครงการปรับปรุงระบบจำ�หน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิ้ล ใต้ดินบริเวณด่านพรมแดนไทย - เมียนมา ถึงสี่แยกศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำ�มันและพืชน้ำ�มัน อำ�เภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ณ บริเวณหน้าด่าน พรมแดนไทย - เมียนมา โดยงานในครั้งนี้มี นายชัยยนต์ ศรีสมุทร นายกเทศบาลตำ�บลแม่สาย นายออน อุ่นทวีทรัพย์ นายด่านศุลกากรแม่สาย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แม่สาย ตำ�รวจตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดเชียงรายและทุก ภาคส่วนต่างๆ เข้าร่วมงานกันพร้อมเพรียง เช่น นางยุพิน คิดอ่าน นายกกิ่งกาชาดอำ�เภอแม่สาย และประชาชนชาวอำ�เภอแม่สาย โครงการนี้จัดทำ�โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำ�เภอแม่สาย และเทศบาลตำ�บลแม่สาย เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ของถนนพหลโยธิน ทำ�ให้เกิดความมั่นคงของระบบจำ�หน่ายไฟฟ้า ความปลอดภัย ตลอดจนทัศนียภาพที่สวยงาม สอดรับ กับบรรยากาศ และศักยภาพของอำ�เภอแม่สาย ที่เป็นเมืองที่มีความสำ�คัญทางเศรษฐกิจ ด้านการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวระดับสากล และ เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนโดยส่วนรวม และยังเป็นการแก้ไขปัญหาความไม่เป็นระเบียบของ สายส่งไฟฟ้า สายเคเบิ้ลสื่อสาร ซึ่งอาจจะเป็นอันตรายแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวด้วย


ปีที่ 35 ฉบับที่ 0568

หน้า 15