Nr 13 28 februari 2018

Page 24

ingezonden mededeling

E: usr@vu.nl | FB: StudentenraadVU | HG StudentenDOk, kamer OD-12 De universitaire studentenraad is het medezeggenschapsorgaan van en voor studenten van de VU. De raad houdt zich vooral bezig met de kwaliteit en toegankelijkheid van het onderwijs en het studentenbeleid van de VU. De raad overlegt hierover geregeld met het college van bestuur.

Minorenmarkt maakt kiezen makkelijker Toen ik in mijn derde jaar van de bachelor geschiedenis een minor moest kiezen, was het voor mij niet moeilijk. Mijn interesse in de Amerikaanse cultuur en geschiedenis leidde me meteen naar de minor American Studies. Mijn eerste semester werd dus gevuld met vakken over literatuur, planologie en de geschiedenis van de Verenigde Staten. Het bleek een perfecte keus: ik ontdekte nieuwe onderzoeksperspectieven, waardoor mijn horizon wel degelijk verbreedde. Mijn minorkeuze beviel me uitstekend. Helaas gaat het bij lang niet alle studenten zo makkelijk als bij mij. Veel studenten hebben namelijk last van keuzestress. Ga je een stage doen, volg je een semester in het buitenland, of wil je een tijd studeren aan een andere Nederlandse universiteit of wil je een minor aan de VU volgen? Het zijn allemaal geweldige mogelijkheden die je helemaal zelf moet kiezen. Veel studenten vinden het onduidelijk wat ze hiervoor allemaal moeten doen. Het overstappen naar een andere universiteit, zowel nationaal of internationaal, kan zorgen voor administratief gedoe, waarop je niet had gerekend. Het is dus erg belangrijk dat studenten van tevoren alle informatie krijgen over zowel wát ze kunnen doen als wat ze daarvoor moeten regelen. Daarom wil de USR een universiteitsbrede minorenmarkt opzetten. Daar kun je vragen stellen over álle minors die de VU aanbiedt. Als student kun je dan verder kijken dan

je eigen faculteit. Zo werken we aan een betere informatievoorziening over de vrije keuzeruimte in het derde bachelorjaar. Op zo’n universiteitsbrede minorenmarkt krijgt de student een compleet beeld van zijn vrije keuzeruimte. Elke student kan ervaring opdoen in een ander interessegebied, onderzoeksgebied of ander land. Je vrije keuze in het derde jaar is erg belangrijk omdat die zeer vormend kan zijn. De USR wil dat de VU je optimaal ondersteunt bij het maken van die keuze. Koen Voors, coördinator onderwijs en onderzoek k.voors@studentenraadvu.nl

wat er verder speelt Een selectie uit de onderwerpen waarover de USR nu nadenkt en/ of onderhandelt: • Internationalisering. Er is veel discussie over internationalisering binnen universiteiten. Het belang van studenten om toegankelijk en goed onderwijs te volgen mag volgens de USR niet wijken voor internationalisering, die moet juist een toegevoegde waarde zijn voor de opleiding. De USR jaagt de discussie over internationalisering op de VU aan en inventariseert waar en wat de problemen zijn. • Volledig diplomasupplement. Studenten die meer doen dan het curriculum van hen vraagt, moeten daarvoor erkenning krijgen. De USR wil dat elke VU-student een volledig diplomasupplement ontvangt. Als een student besluit om extracurriculaire vakken te volgen of een extra minor, moet dit dus ook vermeld worden op het VU-diploma. De universiteit moet een brede ontwikkeling stimuleren en erkennen, vindt de USR.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.