Nr. 13 - 13 maart 2019

Page 10

Werkdruk

Grote kans dat minstens één van je docenten actie voert. Tegen de torenhoge werkdruk. Daarom: vraag eens niet wat je docent voor jou kan doen – kijk wat jij voor je docent kunt doen. Tips van studenten én docenten.

Je docent is gestrest, en jij kunt helpen

D

DOOR MARIEKE KOLKMAN ocenten hebben het te druk. Dat is een van de motieven voor de onderwijsstaking op vrijdag 15 maart. De inzet van de protesten is meer geld van het Rijk en een andere manier van geld verdelen over de universiteiten. Maar op de universiteit zelf kan ook genoeg veranderen. Bijvoorbeeld bij de colleges. En daar heb je zelfs als student invloed op.

Elke dag te druk Meer dan één op de zes wetenschappers aan de VU (16 procent) ervaart bijna elke dag een te hoge werkdruk, en daarbovenop heeft bijna 30 procent van de wetenschappers het een aantal maanden per jaar te druk. Dat bleek vorig jaar uit een werkbelevingsonderzoek aan de VU. Het betekent dat bijna de helft (45 procent) van alle VU-wetenschappers elk jaar minimaal een aantal maanden het gevoel heeft te hard te moeten werken, en sommigen zelfs dagelijks. 10

nr 13 — 13 maart 2019

ADVALVAS


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.