__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Issue 02

Emagazine : thích nghi v᝛i covid-19

food and beverage


Editor-in-chief Editor-in-chief Yen Luu Yen Luu

Website Website adsota.com adsota.com

Writers/ Editors Writers/ Editors Huyen Nguyen Huyen Nguyen Thu Mac Thu Mac Linh Ly Linh Ha

Facebook Facebook facebook.com/adsota facebook.com/adsota

DesignerDesigner Tuan Vuong Tuan Vuong

Business Business Inquiries Inquiries sale@adsota.com sale@adsota.com

Hotline Hotline (+84) 911 (+84) 983 189 911 983 189

Emagazine: Emagazine: Thích nghi Thích với nghi COVID-19 với COVID-19 là một chuỗi là một ấn chuỗi phẩmấn thuộc phẩm thuộc Công ty cổ Công phần ty Adsota cổ phầnViệt Adsota Nam,Việt được Nam, phát được hành phát nhằm hành hỗ nhằm trợ các hỗ trợ các doanh nghiệp doanh vànghiệp các nhà và quảng các nhà cáo quảng tìm racáo giảitìm pháp ra giải đối pháp phó với đốidịch phó với dịch COVID-19. COVID-19. Mọi quanMọi điểm quan trong điểm bàitrong viết đều bài viết mang đều tính mang thamtính khảo, tham khảo, không nhất không thiếtnhất là quan thiếtđiểm là quan củađiểm nhà xuất của bản. nhà xuất Bản bản. quyền Bản được quyền bảođược bảo lưu. Không lưu. được Không phép được quét phép hayquét tải tài hay liệutảilên tàitrang liệu lên mạng trang của mạng bạn của bạn hoặc bấthoặc kỳ nơi bất nào kỳ khác. nơi nào Nghiêm khác. cấm Nghiêm sao cấm chép, sao táichép, bản toàn tái bản bộ toàn bộ hoặc từng hoặc phần. từng phần.

2

2

2


Emagazine Emagazine 0202 THÍCH THÍCH NGHINGHI VỚI COVID-19: VỚI COVID-19: NGÀNH FOOD AND AND BEVERAGE NGÀNH FOOD BEVERAGE

3

3

3


LỜI LỜI NÓINÓI ĐẦUĐẦU COVID-19 COVID-19 đã có ảnh đã hưởng có ảnh rấthưởng lớn đến rất lớn đến ngành dịch ngành vụ nóidịch chung vụ nói và đặc chung biệt vàlàđặc cácbiệt là các doanh nghiệp doanh F&B. nghiệp Các doanh F&B. Các nghiệp doanh này nghiệp này luôn phải đối luôndiện phảivới đối rất diện nhiều vớikhó rất nhiều khăn do khó khăn do lệnh cáchlệnh ly vàcách dịch ly bệnh và dịch vẫn bệnh tiếp tục vẫnkéo tiếp tục kéo dài. Nhữngdài. yếuNhững tố nàyyếu không tố này chỉ không ảnh hưởng chỉ ảnh hưởng đến hoạt động đến hoạt kinh động doanh kinh màdoanh còn thay màđổi còn thay đổi không ít những khôngthói ít những quen thói củaquen thực của khách, thực khách, gây ảnh hưởng gây ảnh lâuhưởng dài đến lâu toàn dài đến ngành. toàn ngành. Nhận biết Nhận được biết vấn được đề này, vấn Adsota đề này, đãAdsota lựa đã lựa chọn F&B chọn làm chủ F&Bđề làmtiếp chủtheo đề tiếp của theo chuỗicủa chuỗi Emagazine: Emagazine: Thích nghiThích với COVID-19 nghi với COVID-19 Tiếp nối thành Tiếp nối công thành của công số đầu của tiên, sốEmagđầu tiên, Emagazine số 02azine với chủ số 02 đềvới F&B chủ được đề sản F&B xuất đượcvới sản xuất với hy vọng mang hy vọng đến mang cho đến độc cho giả những độc giả những thông tin hữu thông íchtin nhất. hữu Ngành ích nhất. F&B Ngành sẽ được F&B sẽ được phân tíchphân một cách tích một đa cách chiều,đa giúp chiều, các giúp các doanh nghiệp doanh cónghiệp nhữngcó giảinhững pháp giải để kịp pháp để kịp thời đối phó thờivới đối dịch phóbệnh. với dịch Adsota bệnh. hyAdsota vọng hy vọng rằng ấn phẩm rằng này ấn phẩm sẽ trở này thành sẽ nguồn trở thành tham nguồn tham khảo thựckhảo tế vàthực bổ ích tế và đốibổ vớiích các đốidoanh với các doanh nghiệp vànghiệp các nhà vàquảng các nhà cáo quảng trong cáo ngành trong ngành Food & Beverage Food & Beverage

4

4

4

| Adsota Team | Adsota Team


MỤC MỤC LỤC LỤC

T8 - T9

T10 - T13

ảnh hưởng ảnh hưởng của covid-19 của covid-19 tới ngành tới ngành f&b và f&b thóivà thói quen của quen của thực khách thực khách

Doanh Doanh nghiệpnghiệp F&B F&B cần chuẩn bị cần chuẩn bị gì cho gì màn cho màn "tái sinh" "táisau sinh" sau dịch dịch

T18 - T21

Kinh doanh Kinh doanh trực tuyến trực tuyến đang dần đang dần "chiếm "chiếm lĩnh" lĩnh" thị trường thị trường F&B mùa F&B dịch mùa dịch

T14 - T17 "công thức" "công thức" Influencer Influencer Marketing Marketing dành riêng dành riêng cho ngành cho ngành F&B F&B

Cẩm nang Xu hướng BÍ QUYẾT sống sót tương "SỐNG CÒN" CHO mùa dịch lai NGÀNH F&B MÙA dành cho COVID-19: LUÔNcủa các doanh SẴN SÀNG VÀ ngành nghiệpKHÔNG F&B F&B CHỦ QUAN

T22 - T23

Xu hướng tương lai của ngành F&B

T24 - T25

5

5

5


6


7


TRẠNG THỰCTHỰC TRẠNG CÁC DOANH CÁC DOANH NGHIỆP NGHIỆP F&B F&B TRONG TRONG MÙA MÙA COVID DỊCHDỊCH COVID - 19 - 19

Thu hẹp quy mô mặt bằng Thu hẹp quy mô mặt bằng

Các nhà hàng thuộc khu du lịch chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Các nhà hàng thuộc khu du lịch chịu ảnh hưởng Nhiều cửa hàng ăn uống nhỏ lẻ phải đóng cửa, các chuỗi nhà nặng nề nhất. hàng lớn tạm dừng kinh doanh một số chi nhánh. Nhiều cửa hàng ăn uống nhỏ lẻ phải đóng cửa, Hàngnhà quán hàng ăn uốnglớn đóng cửa hoàn toàn trong 3 tuần các chuỗi tạm dừng kinh doanh xã hội. một số giãn chi cách nhánh. Hàng quán ăn uống đóng cửa hoàn toàn trong 3 sự tuần giãn cách xã hội. Cắt giảm nhân Một phần nhân viên nghỉ vô thời hạn.

Cắt giảm nhân sự

Nhân viên nghỉ không lương một số ngày.

Một phần viênchia nghỉ vôviệc. thời hạn. Giảmnhân số giờ làm, ca làm Nhân viên nghỉ không lương một số ngày. Giảm số giờ làm, chia ca làm việc. cung nguyên liệu bị ảnh hưởng NguồnNguồn cung nguyên liệu bị ảnh hưởng

Doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu thực phẩm gặp khó khăn.

Doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu thực phẩm Các nguyên liệu thực phẩm tươi tồn kho khó đảm bảo chất lượ gặp khó khăn. Các nguyên liệu thực phẩm tươi tồn kho khó đảm bảo chất lượng.

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

100%

Thay đổi trong thói quen ăn uống của Thay đổi trong thói quen ăn uống của người tiêu dùng châu Á người tiêu dùng châu Á

90%

86%

86%

80% 70%

62%

60%

62% 62%

62% 62%

50% 40% 30%

62% 56%

37%

42%

37% 30%

30%

42% 33%

42% 33% 30%

30%

56% 50% 42% 35%

50% 39% 35%

20% 10%

11%

11%

13%

39%

13%

0% Trung Quốc

Trung Quốc Nhật Bản

Nhật Bản Hàn Quốc

Hàn Quốc Việt Nam

Người ăn uống ở nhà thường Người ăn uống ở nhà thường xuyên hơn trước khi có dịch xuyên hơn trước khi có dịch

8

Những thay đổi Những thay đổi trong thói quen trong thói quen ăn uống của ngườ ăn uống của người dùng tiêu tiêu dùng

Việt Nam Malaysia

Malaysia Thái Lan

Thái Lan Singapore

Singapore Philipines

Người sử dụng dịch vụ đặt đồ Người sử dụng dịch vụ đặt đồ ăn trực tuyến thường xuyên hơn ăn trực tuyến thường xuyên hơn trước khi có dịch trước khi có dịch

Source: Nielsen (2020, March). COVID-19 Where consumers are heading?

Philipines


Các cách thức đặt giao đồ ăn phổ biến của người dùng Các cách thức đặt giao đồ ăn phổ biến của người dùng Dịch vụ mạng xã hội SNS Gọi Gọi điện

Ứng dụng của cửa Ứng dụng của cửa hàng

9%

9%

điện 8%

5% hàng

34%

34%

Sử dụng nhiều nhất Sử dụng nhiều nhất Sử dụng

Đã sử dụng

8% 36%

36%

5% 37%

Ứng dụng giao hàng Ứng dụng giao hàng

37% 78%

78%

92%

92%

Source: Q&Me (2020, April). Food delivery demand after covid 19

Sự xuất của các ự xuất hiệnhiện của các động cộng đồng oạthoạt động cộng đồng trong rong mùa mùa dịchdịch

Phát triển nhiều hội nhóm liên hát triển nhiều hội nhóm liên đến hoạt ăn uống uanquan đến hoạt độngđộng ăn uống mùa trên dịchFacebook trên Facebook ùa dịch

đờinhững của những Sự ra Sự đờiracủa sản phẩm “độc nhất sản phẩm “độc nhất vô nhị” vô nhị” Pizzalong thanh long Burgerlong thanh long mìlong thanh long Bún dưa hấu thanh Burger thanh Bánh mìBánh thanh Bún dưa hấu

Các chiến dịchcứu giảinông cứu nông ác chiến dịch giải sản, sản, thủy sản cho doanh nghiệp, hộ ủy sản cho doanh nghiệp, hộ dân chịu ảnh hưởng từ Covid-19 ân chịu ảnh hưởng từ Covid-19 sựhộ ủng từ người hận nhận đượcđược sự ủng từ hộ người tiêu tiêu như:cứu giảithanh cứu thanh ùngdùng như: giải long, long, dưa hấu, giải cứu tôm hùm,... ưa hấu, giải cứu tôm hùm,... Source: Nielsen (2020, March). COVID-19 Where consumers are heading? Q&Me (2020, April). Food delivery demand after COVID-19

9


KINH DOANH TRỰC TUYẾN KINH KINH DOANH KINH DOANH DOANH TRỰC TRỰC TRỰC TUYẾN TUY T “CHIẾM LĨNH” THỊ TRƯỜNG “CHIẾM “CHIẾM “CHIẾM LĨNH” LĨNH” LĨNH” THỊTHỊ TRƯỜNG THỊ TRƯỜ TR F&B MÙA DỊCH F&BF&B MÙA F&B MÙA DỊCH MÙA DỊCH DỊCH

Dịch COVID-19 bùng phát đã gây nên nhiều khó khăn Dịch COVID-19 Dịch COVID-19 Dịch bùng COVID-19 phát bùngđã phát bùng gây đã phát nên gây đã nhiều nên gây nhiều khó nên khă kh nh và thử thách đối với mọi doanh nghiệp F&B. Do vậy, và thửvà thách thửvà thách đối thử vớithách đối mọi với doanh đối mọivới doanh nghiệp mọi doanh nghiệp F&B. nghiệp Tuy F&B. nhiên Tuy F chỉ trong vài tháng, toàn bộ ngành F&B nhanh chóng chỉ trong chỉ vài trong chỉ tháng, vài trong tháng, toàn vài tháng, bộ toàn ngành bộ toàn ngành F&B bộ nhanh ngành F&B nhanh chón F&B chuyển mình nhằm thích nghi với đại dịch, tạo nên xu chuyển chuyển mìnhchuyển nhằm mình nhằm thích mình nghi nhằm thíchvới nghi thích đạivới nghi dịch, đạivới tạo dịch, đại nên tạo dịc x hướng mới và có thể tồn tại ngay cả khi bệnh dịch hướnghướng mới và hướng mới có và thể mới có tồn thể vàtại có tồn ngay thể tạitồn cả ngay khi tạicả bệnh ngay khi dịch cả bệnh khi qu dị b qua đi. đi. đi. đi.

, , , 9 9 9 1 1 1 1 D D D D I I I I V V V V O O O O C C C C c c c c ớ ớ ớ ớ ư ư ư ư r r r r t t t t g g g g n n n n g g g g Ứ Ứ Ứ Ứ n n n nn Đ Đ Đ Đ ớnớ”nc”ũớc ũ ũ ũ c c ” ” n ớ l l l l g g g g n n n n ô ô ô ô “ “ “ “ c c c c á á á á c c c cnm h h h h n n n n ì ì ì ì m m m n n n ể ể ể ể y y y y u u u u h h h h c c c c i i i i ả ả ả ả h h h h p p p p

10


ẾN UYẾN ƯỜNG NG

H

H

C n

H

Hiện nay,để đểtiếp tiếp tục iệnduy nay, để tiếp iện nay, để tiếp iện nay, tụccác các duy nhà trì doanh tục hàng duy thu,trìcác doanh thu, các tục duytrì trì doanh doanh thu, bắtbắt buộc phải nhà hàng chuyển bắt nhà đổi buộc hàng nền phải bắtchuyển buộc phải chuyển nhà hàng buộc phải chuyển đổi nền tảngđổi kinh nền doanh. tảng Trong kinh doanh. Trong Trong những ngày đổi nềntảng tảngkinh kinh doanh. doanh. những ngày những “Tết Covid” vừa “Tếtqua, Covid” đến vừa qua, đến “Tết COVID” vừavừa qua, đến cảngày chuỗi những ngày “Tết Covid” qua, đến cả chuỗi nhàcả hàng chuỗi Golden hàng của GateGolden Gate nhà Golden Gate - nhà doanh cả chuỗi nhàhàng hàngcủa của Gate - của doanh doanh F&B vốn nghiệp “nóiF&B không “nói các không với các “nói không với dịch vụ vốnvới doanh nghiệp F&B vốn “nóinghiệp không với các các dịch vụ đặt hàng dịch vụ online” đặt hàng vớicấp các online” nhà với hàng các nhà hàng hàng online” online” cho chuỗi cao c ấ p x dịch vụđặt đặt hàng với các nhà hàng cấp như cao GoGi, cấp Hutong, như GoGi, Manwah cũng Manwah cũng như Hutong, Manwah cũng đãHutong, xxxxxxxxxxxxcao cấp nhưGoGi, GoGi,cao Hutong, Manwah cũng đã phải đãthay buộc đổi phải chiến thay lược. đổiBên chiến cạnh lược. Bên cạnhxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxbuộc đổi chiến lược. Bên cạnh đó, đã buộc phảiphải thaythay đổi buộc chiến lược. Bên cạnh đó,các chuỗi đó,các nhà hàng, chuỗi café nhàlớn hàng, khác café nhưlớn khácxnhư nhà café hàng, café lớn khác như xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx đó,cáccác chuỗichuỗi nhà hàng, lớn khác như RedSun, Starbucks, RedSun, The Starbucks, Coffeecũng House The Coffee cũng House cũng Starbucks, TheHouse Coffee House xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxRedSun,RedSun, Starbucks, The Coffee cũng phải đẩynền mạnh phải đầu đẩy tưmạnh cho nền đầu tảng tư cho bán nền tảng bán phải đẩyđầu mạnh đầu tư cho nền tảng đặt hàng xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxphải đẩy mạnh tư cho tảng bán hàng trực tuyến hàng vốn trực cótuyến của mình. vốn có của mình. trựctuyến tuyếnvốn vốn cócủa củamình. mình. hàng trực có

S t k t t h v n đ

uhăn khó khăn R hiên, Tuy nhiên, v h anh óngchóng q đ n ạo xunên xu c xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Trong thời cách ly xã hội, những chiến lược Với nguồn Với có nguồn sẵn cả lực vềcó tài sẵn chính cả và về kh tà Các vụN trong mùa ra,mùa COVID-19 N các goài dịch ra, vụ đãcác trong tạo dịch điều mùa vụCOVID-19 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx trong mùa COVID-19 Với nguồn lực cókỳ sẵn cả về tàilực chính và khả N goài ra, dịch các dịch vụgoài trong COVID-19 hqua dịch qua năng điềugia phối năng nhân điều sự,phối việcnhân gia sự, việc thêc xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx kinh doanh trực vốn không phải là tăng kiện cho khách cũng hàng tạo điều được cũng kiện trải tạo cho nghiệm điều khách kiện và hàng chozzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz khách thưởng hàng thưởng năng điều phối nhân sự, tuyến việc tăng thêm cũng tạo điều kiện cho khách hàng thưởng

nền tảng đối nền vớinhưng tảng các đối với nhà các hàng chuỗi lớnnl xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ưu tiên của các “ông lớn” lại được thưởng thức những những món món thức ăn tại ăn yêu những yêu thích món thích ngay ăn ngay yêu ccccccccccccccccccccccccccccccccc tại thích nhà. ngay tạichuỗi nhà. nền tảng đối với các nhà hàng lớnchuỗi thức những món ănthức yêu thích ngay nhà. không phải là không điều quá phải làtình. điều khăn. quá Trong khó th k khách đón nhận vô cùng nhiệt tạixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nhà. Sự tác Sự thuận tiện nghi tiện này Sự tiện sẽ có tác nghi tác động này động sẽ lớntác đến cccccccccccccccccccccccccccccccc động thói lớn đến thói không phải làhàng điều quá khó khăn. Trong thờikhó Sự tiện nghi này sẽ động lớnnày đến thói zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzxxxxxxxxxxxxxxxxxx zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzxxxxxxxxxxxxxxxxxx kỳ cách lyđủ xã kỳmạnh hội, cách những ly các xã chiến hội, những lược kin ch xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Phản ứng này liệu có để đáng kể đến quen thói thực quen khác, quen sử nghiệp dụng khiến thựcdịch các khác, vụ doanh khiến ccccccccccccccccccccccccccccccc nghiệp các doanh nghiệp zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzxxxxxxxxxxxxxxxxxx kỳ cách ly xã hội, những chiến lược kinh quen thực khác, khiến các doanh xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx doanh tuyến doanh vốn trực không tuyến phải vốnlà không ưu tiên p zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz chuỗi nhà hành hàng tiếntrực hành đa dạng hóa thực trước khách khó được có trong thểhành đoán mùa khóvicó dịch trước thể và được đoán có xcccccccccccccccccccccccccccccc hành trước vituyến được vi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx doanh trực vốn không phải là ưu tiên khó có của thể đoán xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx của các của lớn” các nhưng “ônglại lớn” được nhưng khách lại đ zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz nền tảng của mình? khả năngsẽ kéo của khách sau hàng của mùa sẽ dịch còn khi hàng thay ccccccccccccccccccccccccccccc đổi sẽ“ông còn ra thay đổi ra xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx của các lớn” nhưng lại “ông được khách của khách hàng còndài thay đổi ra khách xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx hàng đón nhận hàng vô đóncùng nhậnnhiệt vô cùng tình. n nóng sao nếu tới. diễn sao biến nếu dịch diễn vẫn biến còndịch còn xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx hàng đón nhậnvẫn vô cùng nhiệt tình. sao nếumùa diễnnắng biếnxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dịch vẫn còn xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx này Phản liệuứng có này đủ mạnh liệu có đểđủ mạ phức tạp.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx phứcPhản tạp. ứng này liệu Phản xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx có đủứng mạnh để phức tạp. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxi các chuỗi cáchàng chuỗi tiến nhà hành hàng đatiến hàn xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxi các chuỗi nhà hàng tiến hànhnhà đa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxi xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxi dạng nền dạng tảng hóa của nền mình? tảng của mình xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxi dạng hóa nền tảng của hóa mình?

C m

X c đ Starbucks Việt Nam Starbucks Việt NamViệtGolden NamGolden Golden Gate Golden Gate Starbucks ViệtStarbucks Nam Gate Gate n cácphố thành yêu Khiphố cầu các đóng thành cửa phố các lớn yêu cầu Doanh đóng nghiệp các đã kịp thời Doanh tung ra nghiệp các gói đãdịch kịp thời gó tu Khiphố cáclớn thành lớn yêu cầu đóng cửa các Doanh nghiệp đã kịp thời tung ra các Khi cácKhi thành lớn yêu cầu đóng cửa các Doanh nghiệp đãcửa kịp thời tung ra các gói dịch kinhdịch doanh không dịch cần vụthiết kinh vào doanh cuối không cần vụ G-Delivery thiết và I-cook giao vụvà G-Delivery hàng nhà I-cook với tận giao vụ cần kinh thiết doanh không cần thiết vào cuối vụcuối G-Delivery I-cook giao hàng n dịch vụdịch kinh vụ doanh không vào cuối vụ G-Delivery vàvào I-cook giao hàng tận nhàtận vớivà Q tháng 3/2020, doanh thutháng từ mảng 3/2020, giao hàng thu từcác mảng combo giaonướng hàng đồ combo nướng các và combo lẩu đặcvà đồtrưng. nướng tháng 3/2020, doanh thu từdoanh mảng giao hàng các đồ nướng lẩu đặcv tháng 3/2020, doanh thu từ mảng giao hàng các combo đồ và lẩu đặc trưng. n của Starbucks Việt Nam của đã tăng Starbucks Việt với Nam Golden tăng 50% Gate so cũng với đẩy mạnh Golden quảng Gate cáo cũng các đẩy mạ Starbucks Việt Nam tăng 50%đã so với cũng Golden Gate cũngcáo đẩy mạnh quảng cá của Starbucks Việt của Nam đã tăng 50% so 50% vớiđãso Golden Gate đẩy mạnh quảng các t mức thu doanh thu bình quân mức tháng. doanh thu bìnhmón quân món chế biến sẵnchế từnhà món chuỗi ăn nhà chế biếntrong sẵn chu mức doanh thu bình quân tháng. món biến sẵn từhàng chuỗi nhàtừ hàng mức doanh bình quân tháng. ăntháng. chế ăn biến sẵn từ ăn chuỗi hàng trong k hệ thống, thậm chí cho hệkhách phép thống, thậm hàng chí khách cho p hệ cho thống, thậm chí khách cho phép hệ thống, thậm chí phép hàng t mượn bếp hoặc nướng hoặc lẩu mượn tại nhà bếp miễn nướng phí. hoặc lẩu mượnlẩu bếp hoặc lẩu tại nhà miễn mượn bếp nướng tại nướng nhà miễn phí. c The Coffee TheHouse Coffee TheHouse Coffee House The Coffee House đ Chuỗi cửatung hàng rahàng Chuỗi ưu cả đãi cửa tấtra cả hàng các tung đơn đãiđơn tất cả các đơn Chuỗi cửa tung ưu đãi tất ra cảưu các Chuỗi cửa hàng ra tung ưu đãi tất các đơn l từđồng 50.000 đồng trở lên hàng đều từ được 50.000 miễn đồng trở lên đềuphí được miễn phí hàng từ 50.000 đồng trở phí lên đềuphí được miễn hàng từhàng 50.000 trở lên đều được miễn T vận chuyển. Cũng nhờ vận nền chuyển. tảng ứng Cũng dụng nhờ có nền tảng ứng dụng vận chuyển. Cũng nhờ có nền tảng ứng dụng vận chuyển. Cũng nhờ có nền có tảng ứng dụng k mà thu doanh đơn có sẵn mà từđơn mảng doanh giao thu hàng từ mảng giao có đơn sẵnthu mà doanh thu hàng từđơn mảng giao có sẵn có màsẵn doanh hàng từhàng mảng giao n hàng tớihàng ngàytính 29/3/2020 hàng đã tính tăng tớisongày 30% sotăng 30%đã tới ngày 29/3/2020 đã29/3/2020 sotăng 30% so hàng tính tới tính ngày 29/3/2020 đã tăng 30% g tuầnđó. trước vớiđó. tuần trước đó. vớiđó. tuần trước với tuầnvới trước

11


Cơ hội nào cho những ơ hội Cơ cho hội những nào cho những ội nàonào cho những người “thấp bé nhẹ cân”? gười “thấp bé nhẹ “thấp cân”? bé nhẹ cân”? i “thấp béngười nhẹ cân”? So với các thương hiệu lớn, nhiều thương hiệu F&B

và nhỏ trong thời nàyF&B gặp nhiều khó ới các tầm thương hiệu lớn, nhiều hiệu Việc kinh doanh online có thể kinh giúp doanh doanh online nghiệp có thể giúp doanh So với các thương lớn, nhiều thương hiệu F&B thương hiệutrung lớn, nhiều thương hiệugian F&B Việc kinh doanh online có thểViệc giúp doanh nghiệp trung nhỏthời thời gian này gặp nhiều khó nhỏthiểu giảmtốithiểu tối vừa/ đa nhỏ hại giảm trong thiểu mùa tối dịch, đa thiệt hại trong m tầm trung và nhỏ trong thời gian này gặp nhiều khó à nhỏ và trong này gặp nhiều vừa/ nhỏ giảm đa thiệt hạithiệt trong mùa dịch, khăn vìtrong chigian phí mặt bằng, cơ sởkhó vật chất mất đivừa/ không vì tiền mặt cơ bằng, cơ sở vì vật chất đi không đồng thời sau dịch thìcó cũng đồng thời thể sau phát dịch triển thì mạnh cũng có thể phát triể khăn tiền mặt bằng, cơđồng sở vậtthời chất đi thì không mặt bằng, sở vật chất mất đi mất không saumất dịch cũng thể có phát triển mạnh thể bù lại được bằng lượng khách online. Vì vậy, họ bù đượclượng bằngkhách lượng khách online. Vì vậy, các kênh online nhằm lợi kênh nhuận online và bù nhằm đắpnào tăng phần lợinào nhuận và bù đắp p thể online. bù lại được bằng lượng khách online. Vì tăng vậy, các ượclạibằng Vì vậy, các kênh online nhằm lợităng nhuận và bù đắp phần buộc phải thích nghi nhanh hơn bằng việc lập tức hiệu nhỏmình buộcphải mìnhthích phải thích nghi hạimùa trong mùaXudịch. thiệt Xu hại hướng trong khách mùa hàng dịch. sau Xu hướng khách h thương hiệu nhỏ buộcnhanh mình thích nghi nhanh ung nhỏ buộc nghi nhanh thiệtphải hạithiệt trong dịch. hướng khách hàng sau đẩy mạnh kênh online, giảm thiểu đa hại. trong các nhàlớn hàng lớn còn chần chừtối trong khi lệnh giãn xã hộinới khi được lệnh nới giãn lỏng cách trong xãthời hội gian được nới lỏng trong hơn, trong khi các nhà hàng lớn chần chừ trong hi cáckhi nhà hàng còn chần chừ trong khithiệt lệnhcòn giãn cách xãcách hội được lỏng trong thời gian thúc đẩy thì online cácquán, hàngđẩy quán, nhàthìhàng gần đây chođa thấy, đakhách phần gần đây khách cho hàng thấy, sẽđaưuphần tiên khách hàng sẽ việc thúc online các quán, nhà hàng ẩy online cácthì hàng nhà hàng gầnhàng đây cho thấy, phần hàng sẽ ưu tiên Rất nhiều doanh nghiệp F&B vừa và nhỏ đã quen với đã đẩy mạnh kênh online, giảm thiểu tối lại các nhàtối hàng quay lớn Do trước. lạivậy, các Do nhà vậy, hàng các kênh lớn trước. Do vậy, c nhỏ đã lập tức đẩy mạnh kênh online, giảm thiểu tức lập đẩytức mạnh kênh online, giảm thiểu tối quay lạiquay các nhà hàng lớn trước. các kênh hiệt hại. việc hoạt động bán hàng sẽ online cònưu bán được hàng ưu online bởi sẽ các còn doanh được ưu tiên bởi cá đa thiệt hại. online thông qua các ứng giao bándụng hàng online còn sẽ được tiên bởitiên các doanh

nhỏthời trong nghiệp thời gian vừa sắp vàtới. nhỏ trong thời gian sắp tới. vừa và vừa nhỏ và trong gian sắp tới. hàng như Grab, Now, GoViet,... hoặcnghiệp tự vậnnghiệp hành Rất doanh nghiệp nhiều doanh nghiệp F&B vừa nhỏ đã quenF&B với vừa và nhỏ đã quen với oanh nghiệp F&B vừa vànhiều nhỏ và đã quen với qua Facebook và Instagram. Vì vậy, việc tối ưu kênh việc hoạt động online thông hoạtonline độngthông onlinequa thông qua các ứng dụng giao qua các ứng dụng giao ộng các ứng dụng giao trực tuyến được triển khai nhanh chóng hơn so với hàng như Grab, Now, GoViet,... hoặc tự vận hành g như Now, Grab,GoViet,... Now, GoViet,... vận hành Grab, hoặc tựhoặc vận tự hành cácvà chuỗi nhà hàng lớn, do lượng nhânVìsựvậy, không qua Facebook và Instagram. việc tối ưu hoạt Facebook Instagram. Vì vậy, tối ưu hoạt ook và Instagram. Vì vậy, việc tốiviệc ưu hoạt động online được điều nhanhkhông chóng. So với các gđược onlineđiều được điều nhanh chóng. Sodoanh vớiphối cáconline phối nhanh chóng. So vớikinh các quá lớn, dễphối điều phối. Việc chuỗi nhànghiệp hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ ỗi nhàlớn, hàng lớn, các doanh vừa và nhỏ hàng các doanh nghiệp vừa và lớn, nhỏcác khả chỉ giúp hạn chế tối đa thiệt hại trong mùa dịch,mà cóhơn những hành động hữngđộng hànhnhanh động tay nhanh tay hơn chủ yếu nhanh là do tay hơn chủ yếu là do ành chủ yếu là do êm còn có thể hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát lượng nhân sự phối không quá lớn, dễ điều phối hơn. sự quá không lớn, điều hơn. không lớn,quá dễ điềudễ phối hơn. ngsựnhân triển sau dịch. thời

nh n

Cloud kitchen - cơ hội mới của ngành F&B? kitchen Cloud cơ kitchen hội - cơ hội doud kitchen - cơ- hội loud Trong thời gian cách ly và hậu cách ly, nhiều người Xu hướng “Cloud kitchen” là các dịch vụ ăn uống ới ngành mới của F&B? ngành F&B? ủacủa ngành F&B? dùng vẫn còn chần chừ không muốn quay lại nhà cung cấp trực tiếp bởi nhà hàng qua các nền tảng

hàng do vẫn còn tâm lý đề phòng dịch bệnh. Vì đặt hàng online vốn đã tồn tại ở nhiều nơi trên thế ướng kitchen” Xu hướng - cácvụdịch “Cloud vụ kitchen” ăn uống - các Bên dịch cạnh vụ đó, ăn uống rất Bên nhiều cạnh người đó,sẽvẫn dùng sẽ tiếp rất nhiều người dùng s Cloud “Cloud kitchen” - các dịch ăn uống Bên cạnh đó, vẫn cònvẫn rấtcòn nhiều người dùng tiếpcòn vậy, Cloud kitchen vẫn là hình thức mà các nhà giới nhưng cho đến thời gian này mới thực sự lên gực cấp trực nhà cung hàng cấp qua trực các tiếp nền bởi nhà tảng hàng qualựa các chọn nền quay tảng trở lại tục nhàbởi lựa hàng chọn bởi quay trải nghiệm trở lại nhà hàng bởi trải ng tiếp bởitiếp nhàbởi hàng qua các nền tảng tục lựa tục chọn quay trở lại nhà hàng trải nghiệm thể tận dụng, đồng thời kếtmà hợpdừng với các ngôi. hàngvốn online đãởtồn đặt tại hàng ởnơi nhiều online vốn trên đã thế tồn giới tại ở nhiều ẩm thực nơi đối thế với giới họcó không ẩm chỉ thực dừng lại với ở họ món không ăn chỉ lại ở món nline đã vốn tồn tại nhiều trênnơi thế giới ẩm thực đối vớitrên họ hàng không chỉ dừng lại ở đối món ăn mà ng cho thời gian nhưng này mới cho đến sựthời lên gian ngôi.này còn thực sự lênởngôi. không khí của còn nhà nằm hàng ởcảm không vàgiác cảm khí của giác nhà đến thờiđến gian này mới thực sự thực lên ngôi. cònmới nằm ở nằm không khí của nhà hàng và chiến dịch Digital marketing để không chỉ tốihàng đa lợivà cả các doanh gói dịch Nhờ có đợt giãn cách xã hội, không chỉ đặc khiphục đượcvụ. phục đặc khinày được phục đặc biệt khi biệt được nhuận trongvụ. thờibiệt điểm mà cònvụ. tăng độ nhận nhà với nghiệp mà người dùng đã nhanh chóng trở nên quen đợt giãnxã cách xã hội Qua này, đợt không giãn cách các xãdoanh hội Trong này, không Trong chỉ thời các gian doanh lyTrong và hậu thời gian ly, cách rấttruyền nhiều ly vàthông hậu cách diện thương hiệu trên các điện ly, rấ ãn cách hội này, không chỉ cácchỉ doanh thời gian cách lycách và hậu cách ly,cách rất kênh nhiều trưng. thuộc với hình thức kinh doanh F&B “tưởng mới mà ệp màdùng ngườiđã dùng đã nghiệp nhanh mà chóng người dùng nên đã quen nhanhdùng chóng ngườivẫn dùng trở còn nên vẫn quen cònchừ chần người chừdùng không vẫn muốn còn chầnlạichừ không muốn người nhanh chóng trở nên trở quen người chần không muốn qua lại qua tử. áo các không mới” nhiên, hình thức vẫnhàng gặp một c hình thức kinhnày. thuộc doanh với F&B hình “tưởng thức kinh mớinày mà doanh F&B nhàdo “tưởng hàng mới vẫn mà còn tâm nhà lý hàng đề dịch phòng dobệnh. vẫn dịch còn tâmVì lý đề phòng dịch b nhvới thức kinh doanh F&BTuy “tưởng mới mà nhà vẫn do còn tâm lý đề phòng Vìbệnh. g trong ng mới” này. Chúng không hoàn mới” toàn có thể Chúng thấyta một hoànCloud toàn vậy, Cloud kitchen một làthức hình Cloud thức kitchen mà các vẫnnhà là hình thức mà c này. Chúng ta khăn hoànta toàn thểnày. thấy vậy, kitchen vẫn là vẫn hìnhvậy, mà các nhà số khó do sử có dụng bao bìmột nhựa không thể táicó sửthể thấy h hàng g lai nơi màdùng người tương dùng laidùng gần có nơi ăn mà món người ăn dùng hàng có thể có ăn thể món tậnkết ăn dụng hàng cóvới thể digital tận dụng marketing kết hợp với digital ma ần nơigần mà người có thể ăn thể món ăn hàng có thể tận dụng hợpkết vớihợp digital marketing dụng trong khi người mùa dịch càng ngày càng n phí. bất kỳ nhànào hàng của họ bất yêu thích nhà -hàng dù cao nào cấp họ yêutối nhằm thích -tối dù đa cao lợi trong nhuận cấp thời trong nhằm thời tối điểm đa lợi này. nhuận Đồng trong thời,thời điểm này. Đồ nhà hàng họnào yêu thích -kỳ dù cao cấp nhằm đa lợi nhuận điểm này. Đồng thời, để ý hơn đến các vấn đề sức khỏe và môi trường. Bên mức nàokỳởnơi bấtnào kỳ nơi đến nào mức họnhờ muốn nào bất có kỳ nơi sự tiện nào việc đa nhờ dạng có sự hóa tiện các nền việc đa dạng hóa các nền tảng o ở bất họ muốn cóởnhờ sự tiện việchọ đamuốn dạng hóa các nền tảng cạnh đó, trải nghiệm tại nhà hàng và cảm giác đặc ủanghệ. công nghệ. lợi của công nghệ. kinh cũng doanhgiúp cũng giúp đẩy kinh doanh cũng giúp đẩy g kinh doanh đẩy biệt khi được phục vụ vẫn là một trongmạnh những yếu tốthương mạnh hiệu của mạnh thương hiệu của thương hiệu của nhiên, hình thức Tuy vẫn nhiên, còn cần hình được thức tối này ưuvẫn hơncòn cần được tối ưu hơn nh thức này vẫnnày còn cần được tối ưu hơn các nhàtới hàng tới nhiều các nhà hàng tới nhiều các nhà hàng nhiều ảnh hưởng đến lựa chọn của khách hàng. ăngiao được giao khi buộc cácsửmón phải ăn sửbao được dụng bao bì buộc phải sử dụng bao bì nác ănmón được buộc phải dụng bì giao ngườihơn. dùng hơn. người dùng hơn. người dùng a, giấy bao qua bì giấy nhựa, lý và thể bao không bì sử thể giấy tái qua sử dụng, xử lý và không thể tái sử dụng, bì xử qua lý vàxử không tái dụng, Source: nhiễm môi ôVietnamese nhiễmconsumers? môi trường. Nielsen (2020). How trường. has COVID-19 gây impacted mômôi trường. CafeF (2020). Các doanh nghiệp F&B đồng loạt chuyển mình, mảng kinh doanh trực tuyến chưa bao giờ sôi động như bây giờ


13


Những Những "công "công thức" thức"

Influecer InflueNcer

d o Fo

ts s Po

r e g

r e g

og l B

ts s Po

d o Fo

og l B

c

fi f e

r.

itu

, , et get et get am e am e t t si sem si sem r r lo t. P lo t. P o o i d el d eli s um ingesa. um ing a. s s e ip isc likgn ip isc gn lik 8 m dip 88 a em dip a 8 e ,8 or r a 8,r8it m Lor r a rit m 8 L 1 tu 1re D etu re D e n t nd an t nd a c c y iL ll nse he Lilly nse he d d co se co se Ut Ut

14

c

fi f e

r.

itu


Marketing Marketing

dành riêng cho ngành F&B dành riêng cho ngành F&B

ự bùng phát của và định quygiãn định giãn cách xãngành hội đã ngành F&B vào Sự bùng phát củaCOVID-19 COVID-19 và quy cách xã hội đã đẩy F&B đẩy vào khủng hoảng chưa từng thấy. hủngKhách hoảng từng Khách hàng rờicho xacác hàng dành hàngchưa bắt đầu rời xathấy. hàng quán, dành nhiềubắt sự ưuđầu ái hơn dịch quán, vụ giao đồ ăn vànhiều mạng xã hội. ự ưu Theo ái hơn cácđã dịch vụ giao đồ ăn vàcông mạng xã hội. Theo đó, cho Influencer trở thành một trong những cụ truyền thông hiệuđó, quả Influencer nhất. Đặc biệtMarlà khi mạng etingxãđã một những công hiệuthế quả nhất. Đặc biệt hộitrở giờ thành đây không chỉ trong là sân chơi của riêng giớicụ trẻ truyền mà đã tụthông hội rất nhiều hệ và độ tuổi khác nhau. Vậy khi khi mạng hội giờcơ đây không chỉ lànghiệp sân chơi của giới trẻ mà đã tụ đứng xã trước những hội này, các doanh F&B nên tậnriêng dụng Influencer Marketing thếhội nàorất để nhanh hiềuchóng thế hệ độ tuổibiến khác nhau. Vậy khi đứng trước những cơ hội này, các thíchvà nghi và ứng với tình hình rối ren trong và sau dịch? oanh nghiệp F&B nên tận dụng Influencer Marketing thế nào nhanh chóng thích ghi và ứng biến với tình hình rối ren mùa dịch?

1. Food Blogger Bình cũ cần rượu mới . Food Blogger - Bình cũ cần rượu mới

COVID-19 bùng phát vô tình đã khiến hàng loạt cộng đồng nổi lên Food Blogger có thể được coi là "vũ COVID-19 bùng phát vô tình đã khiến hàng loạt cộng đồng nổi lên od Blogger có thể được coi là trên mạng xã hội với lượng thành viên khổng lồ như “Yêu Bếp, khí" độc quyền của ngành F&B với khả trên mạng xã hội với lượng thành viên khổng lồ như “yêu bếp, ặc sản” của ngành F&B với khả Nghiện Nhà” hay “Ghét Bếp, Không Nghiện Nhà”. Qua đó, có thể năng phủ sóng và ảnh hưởng vượt trội nghiện thấy nhà”rõ hay “ghét tâm bếp,của không nghiện nhà”. Qua đó, có thể ăng phủ sóng và ảnh hưởng vượt sự quan người dùng đối với những chủ đề tưởng đối với lựa chọn của thực khách. Việc

thấy rõ sự quan tâm của người dùng đối với những chủ đề tưởng rất tầm thường như bếp, như nhà. COVID-19 dường như đã trở ội đốicác vớinhà lựahàng chọnvàcủa thực quán ăn phải tạm

rất tầmthành thường COVID-19 dường như đã trở mộtnhư cộtbếp, mốc như khiếnnhà. cách làm nội dung của ngành F&B có sự ách. thời Việc đóng các nhà vànhư quán cửahàng cũng sự thay đổi

thaycột đổimốc lớn và chắc chắn sẽnội không phải xungành hướngF&B nhất thành một khiến cách làm dung của cóthời. sự Người n phảitrong tạm thói thời quen đóngcủa cửangười cũng tiêu dùng dùng trong vàchắn sau dịch bắt đầu quan tâm nhiều hơn Người đến ăn uống (hướng đến các món ăn tốt cho sức thay đổi lớn và chắc sẽ không phải xu hướng nhất thời. hư sự thay đổi trong thói quen của tại nhà và thực phẩm lành mạnh. Theo đó, những bài review hàng khỏe và gia tăng ăn uống tại nhà) đã dùng trong và sau dịch bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến ăn uống gười tiêu dùng (hướng đến các quán vốn chiếm vị trí độc tôn của các Food Blogger sẽ dần khiến cho các content “nòng cốt” tại nhà và thực phẩm lành mạnh. Theo đó, những bài review hàng ón ăn tốt cho sức khỏe và gia nhường chỗ cho những những nội dung gần gũi với đời sống như: của những Influencer này trở nên lỗi quán vốn chiếm vị trí độc tôn của các Food Blogger sẽ dần ng ăn uống tại nhà) đã khiến cho hướng dẫn nấu ăn, thực đơn theo ngày, thử thách nấu ăn,... Chính thời và cần phải được thay đổi. nhường chỗ cho những những nội dung gần gũi với đời sống như: ác content “nòng cốt” của vì vậy, dù trong hay sau bệnh dịch, các doanh nghiệp F&B khi hợp hướng dẫn nấu ăn, thực đơn theo ngày, thử thách nấu ăn,... Chính hững Influencer này trở nên lỗi thời tác với Food Blogger cần phải tập trung vào những nội dung có

à cần phải được thay đổi.

vì vậy, dù trong hay sau bệnh dịch, các doanh nghiệp F&B khi hợp giá trị và phù hợp với thời điểm. Khi đó, thương hiệu sẽ không chỉ tác với dừng Food Blogger phải trung vào những có“len lỏi” lại trong cần nhận biếttập của khách hàng mànaội còndung có thể giá trị và phù hợpcăn với bếp, thời điểm. thương hiệu khônghàng chỉ trung vào từng từng Khi ngôiđó, nhà, tạo ra tậpsẽkhách dừng lạithành trongvà nhận khách hàng mà còn có thể “len lỏi” đầybiết tiềmcủa năng. vào từng căn bếp, từng ngôi nhà, tạo ra tập khách hàng trung thành và đầy tiềm năng.

15


2. Nhanh chóng bắt kịp “Thời đại” livestream F&B là một ngành gắn liền với rất nhiều nội dung phù hợp với định dạng video: từ các công thức nấu ăn đến Mukbang, ASMR,.. Theo đó, có rất

MCDONALD’S QUẢNG BÁ SẢN PHẨM MỚI BẰNG LIVESTREAM

nhiều Influencer trở nên nổi tiếng và tăng sức ảnh hưởng nhờ dạng content này. Với những nội

Sản phẩm: McCrispy Chicken

dung sẵn có phù hợp với việc sản xuất video, sự phát triển mạnh mẽ giữa đại dịch của Livestream dường như lại càng phù hợp và có khả năng

Livestream trên nền tảng video nổi tiếng của Trung Quốc Bilibili

phát huy trong ngành F&B hơn bao giờ hết. Điển hình là mới đây, McDonald’s đã tổ chức một buổi livestream trên nền tảng video nổi tiếng Bilibili của Trung Quốc và đạt tới hơn 1 triệu lượt xem.

Livestream kéo dài 24 giờ

Xuất hiện các Influencer nổi tiếng

40$ Hơn 1 triệu lượt xem

Khuyến mãi 100 nghìn coupons

Hoạt động này được đánh giá khá cao về mặt ý tưởng và truyền thông nhằm thu hút sự chú ý tới sản phẩm mới của hãng. Tuy nhiên, cũng có những ý kiến cho rằng rằng buổi Livestream không thỏa mãn được mong chờ của họ. Thời lượng 24 giờ được đặt ra với mục đích giúp người xem có thể xem live và săn coupons bất cứ lúc nào, nhưng việc chọn Influencer và nội dung chưa phù hợp đã khiến mục đích tốt đẹp trở thành rào cản lớn duy trì sự theo dõi và tương tác từ khách hàng. Dù vậy, đây vẫn là một nước đi vô cùng đúng đắn của “ông lớn” ngành Fast Food khi thị trường Trung Quốc đang dần lấy lại nhịp độ hoạt động. Bởi lẽ, tại quốc gia này, làn sóng Livestream đã và đang trở nên phát triển rất mạnh mẽ. Hàng loạt các ứng dụng và nền tảng video đều đang sở hữu tính năng Livestream và cộng đồng Influencer cho riêng mình. Chiến dịch này không chỉ giúp hãng bắt kịp xu hướng và gây ấn tượng với khách hàng trong tình hình dịch bệnh mà còn là cách ghi nhận phản hồi nhanh chóng nhất nhằm cải thiện trong những chiến dịch sau.

16


3. Đón đầu làn sóng Game 3. Đón đầu làn sóng Game Streamer bộdịch trong mùa dịch đổStreamer bộ trongđổ mùa

Bên cạnh việc sử dụng các Influencer chuyên hoạt động trong ngành F&B, hiện nay ngày càng có nhiều ên cạnh việc sử dụng các Influencer chuyên hoạt động trong thương hiệu mở rộng ra các Influencer thuộc ngành khác. Điển hình trong mùa dịch này chính là các Game gành F&B, hiện nay ngày càng có nhiều thương hiệu mở rộng Streamer do khả năng tương tác và cộng đồng trung thành của họ. a các Influencer thuộc ngành khác. Điển hình trong mùa dịch

WARRIOR

BỪNG TỈNH CHƠI MỚI ĐỈNH

ày chính là cácTheo Gamesố Streamer do khả năng tương chỉ tác và liệu của Streamlabs trong Q1/2020, tổng số giờ được stream

Gaming tăng tới 11% so với quý trước. Khả năng tương tác ộng đồng trungtrên thành Facebook của họ. Kết hợp tổ chức Pubg Mobile

và tiếp cận khách hàng mục tiêu trong tháng 4 lần lượt đạt mức tăng là Pro League Vietnam S1 Theo 42% số liệu của Streamlabs chỉ trong và 66%. Q1/2020, tổng số giờ được stream trên Một ví dụ điển hình cho việc kết hợp Facebook Gaming tăng tớigiữa 11%doanh so với Với cộng đồng người hâm mộ trung thành đang quý trước. Khả Streamer năng tương tác và tiếp ngày mộtWarrior nghiệp F&B và Game đó là KFC - “ông x Pubg Gần 1 triệu lớn mạnh và kinh nghiệm trong việc sử Mobile Vietnam lượt view cận khách mụcthế tiêu lớn” trong ngànhhàng Fast Food giớitrong đã từngtháng kết dụng livestream để tương tác với người xem, 4 lần lượt đạt mức tăng là 42% và 66%. hợp với 4 Game Streamers trên nền tảng Twitch để

Game Streamer chắc chắn sẽ là một lựa chọn

quảng bá sản phẩm mới, trong đó phải kể đến

hợp lý trong mùa dịch, đặc biệt là với những

Hợp tác với Game Streamer

Streamer đình đám Dr.Lupo với 518,000 followers tại Một ví dụ điển hình cho việc kết hợp giữa doanh nghiệp F&B và thời điểm đó. Chiến dịch này đến từ một câu nói Game Streamer đó là chiến dịch “Bừng tỉnh chơi mới đỉnh” vô cùng quen thuộc trong game PUBG, được sử ủa hãng nước lực Warrior. Dù đã “nhăm vào thị dụng sautăng mỗi chiến thắng của người chơi:nhe” “Winner

Hai hướng Gameđến Streamer nổi bậttrẻ trung, thương hiệu tập khách hàng

ường Gaming ngay từ đầu năm Tương 2020 với định “nước Winner Chicken Dinner”. ứng vớivị câu nóităng

hiệu, đồng thời cũng phải cân nhắc những tựa

c dànhnày, chomỗi Gamer”, nhưng của tới tháng 3/2020,Streamer hãng mới chiến thắng các Game tạithực

2. Hợp tácnhất với Game Streamer game phù hợp choNgân việc quảng bá sản Viruss Sát Thủ

cácvới vòng người chỉ cần bình luận ự kết hợp tựachơi, game Pubgxem Mobile để quảng bá cụm cho sản

đến từ Facebook Gaming

năng động. Tuy nhiên muốn tận dụng tối ưu xu hướng này các doanh nghiệp cần lựa chọn các Game Streamer đáp ứng được tính chất thương

phẩm. Để có thể đưa ra những quyết đúng đắn

“winner hẩm của mình.winner” hoặc biểu tượng hộp gà rán KFC

nhất, doanh thể hợp tác hợp tác với Cácnghiệp hoạtcó động nổi bật

đã được thiết kế riêng trên Twitch để nhận ngay

các Agency, MCN chuyên về Gaming như Adsota Tổ chức Showmatch giữa các Esport, OTA Network,... Từ đó, đưa ra được các Game Streamer đình đám chiến lược cụ thể, Hoạt tối ưu hóa từ xác định tập khách động

một bữa gà miễn phí dưới dạng gift card trị giá ới cộng đồng người hâm mộ trung thành đang ngày một lớn $20. Bằng việc khôn khéo móc nối giữa thương mạnh và kinh nghiệm trong việc sử dụng livestream để tương hiệu và trò chơi, cùng với tài ăn nói vốn có của ác với người xem, Game Streamer chắc chắn sẽ là một lựa Game Streamer, sản phẩm gà của KFC đã được họn hợp lý trong mùa dịch, đặc biệt là với những thương hiệu nhắc xuyên suốt buổi stream dài 5 tiếng mà không ướng đến tập khách hàng trẻ trung, năng động. Để tiếp cận vấp phải bất cứ sự khó chịu nào. Bên cạnh đó, ới các chiến Gamedịch Streamer, các doanh F&B có thể này còn được thiết nghiệp kế để ghép cặp 2 chủ

TVC Creator/ “Uống Warrior - Bừng tỉnh lên hàng đến lựa chọn Gamer phù hợp, chơi mới đỉnh” - lượng view 7.4thông triệu chỉ kế hoạch truyền để sau đảm1 tuần bảo hoàn thành mục tiêu đã đề ra. Livestream tương tác trên Fanpage cá nhân - tổng lượt xem LIVE STREAM hơn 600 nghìn. 00:00

01:26:32

ộng tìm hiểu và đề xuất cho hợp mỗi tác với các Gamevừa Streamer. Game Streamer buổi stream, đảm Bên

bảo được sự tương có tác thể mà còn thểhợp tận dụng tối các ạnh đó, doanh nghiệp hợpcó tác tác với

cộng đồngvề của họ chỉ như bằng một buổi stream gency,đa MCN chuyên Gaming Adsota Esport, OTA Net-

duyđưa nhất. ork,... để ra được các chiến lược cụ thể, tối ưu hóa từ xác

ịnh tập khách hàng đến lựa chọn Creator/ Gamer phù hợp,

n kế hoạch truyền thông để đảm bảo hoàn thành mục tiêu

ã đề ra. Source: Streamlabs (2020). Streamlabs & Stream Hatchet Q1 2020 Live Streaming Industry Report

Đại diện từ OTA Network - Đối tác duy nhất của Influencer vàViệtLivestream vẫn Facebook Gaming tại Nam, cho biết: "năm quyền lực 2020 đang sẽ đánhlà dấu“cặp sự lênđôi” ngôi của Influencer trong các dịch Marketing và Livestream. Rất chiến nhiều doanh nghiệp sẽ đưa "cặp mùa đôi" quyền lực này vàocác chiến dịch của COVID-19. Song, thương mình.hiệu Chính vì vậy, lược chẽ và F&B vẫnmột cầnchiến có sự sắpchặt xếp hợp lựa chọn được thể hiện đượcvà bản lý về mặtInfluencer thời gian, nội dung sắc thương hiệu là những yếu tố vô cùng lựa chọn những Influencer phù quan trọng.”

hợp nhất với tính chất và màu sắc thương hiệu.

17


DOANH NGHIỆP F&B DOANH NGHIỆP F&B CẦN CHUẨN CHO CẦN CHUẨN BỊ BỊ gì gì CHO MÀN “TÁI SINH” SAU DỊCH MÀN “TÁI SINH” SAU DỊCH? Tình hìnhdịch bệnh dịch dường đã vàlàđang gánhrất nặng rất lớn Tình hình bệnh dường như đãnhư và đang gánhlànặng lớn đối với đối với các doanh F&B. Theo báo Khủng cáo Ảnh hưởngCOVID-19: của COVID-19 các doanh nghiệpnghiệp F&B. Theo báo cáo hoảng Tác tới thị trường Việt Nam phát hành, có có tới tới 26.2% trong động và tiềm năng Phụcdo hồiAdsota do Adsota phát hành, 26.2% trongsố 1200 thể chịu cảnh phá sản số 1200doanh doanhnghiệp nghiệpđược đượckhảo khảosát sátcho chobiết biếthọ họsẽsẽcó có thể chịu cảnh nếu nếu bệnh dịch kéo dàihơn hơn6 6tháng. tháng.Trong Trongđó, đó, ngành ngành F&B F&B thuộc phá sản nếu bệnh dịch kéo dài nhóm chịu chịu tác tác động động mạnh mạnh mẽ mẽ và và tức tức thì thì của của đại đại dịch. dịch. thuộc nhóm đã lậpđã tứclập được doanh nghiệp nghiệp F&B tận dụng Do đó,Nền cáctảng nền trực tảngtuyến trực tuyến tứccác được các doanh để triệt nhằm thiểu tốithiểu đa thiệt hại thiệt do đại Tuydịch. nhiên, ngay cả F&B tậntriệt dụng đểgiảm nhằm giảm tối đa hạidịch. do đại Tuy khi dịch kếtbệnh thúc,kết ngành này dường như vẫn sẽ vẫn gặp nhiều nhiên, ngay cả bệnh khi dịch thúc,hàng ngành hàng này dường như khăn sự do thay đổi về thứcthức kinhkinh doanh và và hành vi khách sẽ gặp khó nhiều khó do khăn sự thay đổicách về cách doanh hành hàng. Đây hơntranh bao khốc giờ hết. vi khách hàng. Đâycũng cũnglàlàthời thời điểm điểm cạnh diễn ratranh sự cạnh liệt Hàng đối loạt cácF&B. thương hiệu lớncác nhỏthương đẩy mạnh thông Marketing trên nền với ngành Hàng loạt hiệutruyền lớn nhỏ đẩy -mạnh truyền trực tuyến tăngtảng danhnhằm tiếngtăng thương hiệutiếng và tạo tiền đề cho thông -tảng marketing trênnhằm mọi nền danh thương động sinh” sau dịch. hiệu vàhoạt tạo tiền đề“tái cho hoạt động “tái sinh” sau dịch.

stream kéo dài 24 giờ

18


1. Đừng để khách hàng “phát ngấy” với Content Đại dịch bùng phát đã khiến mọi đối tượng thực khách lo lắng về chất lượng thực phẩm hơn bao giờ hết, ngay cả khi xã hội dần đi vào thời kỳ “bình thường mới” và nhu cầu ăn uống tại các nhà hàng được dự đoán sẽ tăng cao sau thời gian dài giãn cách. Theo đó, việc xây dựng những nội dung “behind the scene” sẽ là một công cụ hữu ích để thương hiệu kết nối và duy trì

1. Đừng để khách hàng “phát ngấy” với Content niềm tin của khách hàng. Tuy nhiên, chỉ đăng tải những nội dung nhằm “tâng bốc” hương vị và

cách chế biến món ăn mà không có kế hoạch cụ thể sẽ không thể mang lại hiệu ứng như mong

Ngoài ra, bằng cách chia sẻ công thức nấu ăn,

muốn. Thay vào đó, việc sử dụng storytelling để

thương hiệu có thể “thâm nhập” vào những căn

kể câu chuyện thương hiệu chắc chắn sẽ thu hút

bếp tại gia. Để tiếp tục thu hút khách hàng dù

Việc sản xuất content trong ngành rong giai đoạn COVID-19 bùng phát, sự chú ý từ kháchminh hàng được bởi COVID-19 vẫncủa các phải đóng cửa F&B Marketer cũnghoàng tươngloạt tự nhà hàng do Burger King đã chứng hãng rõ ràng đanghướng là nỗi lo của toàn Câu hông chỉ tớichung top đầu trongxã hội.như người đầu bếp phục vụKing cácPháp mónđã chia sẻ chính COVID-19, Burger cho thựcnhững khách. chất lượng ngành fast food còn có chuyện này có thể đượcmà kể bằng rất nhiềuăn “chất côngMón thức ăn này dù cho đẹp khách hàng để tạo ra mắt và hợp khẩu vị đến đâu thì cũng hể dẫn đầu trong việc sáng tạo conliệu” như: khung cảnh toàn bộ căn bếp - nơi vẫn những món ăn “ngon như Burger King làm” từ sẽ gây “ngấy” nếu ăn quá nhiều và ent marketing. “Công thức nấu ăn” hăng say trong mùa dịch nguyênĐặc liệu có thể dễ quáđểthườngcác xuyên. biệt là dàng khi mua tại siêu thị. uôn là đang một hoạt chủ động đề nhạy cảm của đang lan khi rộng ảnhthức hưởng, ngành F&B nhà đều sẽ cho COVID-19 đem bởi đến mỗi những mónhàng ăn chất lượng khách Theo đó, thưởng những món ăn tự làm rất nhiều nội dung quảng cáo đã có những bí quyết khác nhau để tạo hàng trong mùa dịch; những chia sẻ từ nhân này, khách hàng sẽ luôn nhớ đến thương hiệu, được ra đời với nội dung tương tự a hương vị riêng. Tuy nhiên mới đây, viên; đặc biệt việc thể hiện cách thương hiệu thậm chí còn thôi thúc họ đến thưởng thức nhau. Bởi vậy, các thương hiệu cần Burger King Pháp đã chia sẻ chính vận hành vànày chấp hành đầy đủ quy định vệ sinhđa dạng hương “nguyên phải hóavị nội dungbản” trênngay cáckhi bệnh dịch kết những công thức cho khách hàng thông để tạo cũng ra những món ăn ngon như vàngkênh cho thấy sự “đón đầu” vững trước truyềnthúc. Đặccủa biệt, mình. thương Những hiệu cũng sẽ nhận được Burger King làm từ các nguyên liệu có nội dung này cũng phải được khai thời kỳ khó khăn cũng giúp gia tăng cảm giác an những “quảng cáo miễn phí” khi khách hàng thác từ chính khách hàng, thương hể mua tại siêu thị. Theo đó, khách toàn của khách hàng đối với thương hiệu. tải thành quảthay của họ hàng khi thưởng thức những món ăn hiệu và phù đăng hợp hoàn cảnh vì lên ápcác mạng xã hội. dụng hoàn toàn những chiến dịch đã do chính tay họ làm sẽ luôn nhớ đến thành công trước đó. hương hiệu, thậm chí đăng tải hình ảnh lên các mạng xã hội và giúp hương hiệu được quảng bá miễn phí.

19


2. Tận dụng tối đa các nền tảng Digital để chạm tới khách hàng Việc cắt giảm chi phí, điển hình là chi phí dành cho marketing trong mùa dịch đang khiến không ít thương hiệu phải đau đầu. Bởi lẽ thời điểm người dùng dành nhiều thời gian và sẵn sàng tương tác trên Internet như hiện tại là một cơ hội “có một không hai” cho các doanh nghiệp. Tuy nhiên, những quảng cáo hoành tráng và dễ gây ấn tượng lại thường đòi hỏi chi phí và thời gian sản xuất quá lớn, trong khi những quảng cáo

Việc giảm phí, Trước bối cảnh này, Kitkat Chiến dịch tuy đơn giản đơn giản lại kém thu cắt hút hơn hẳn.chi Chính vì vậy, Chipotle là một chuỗi nhà hàng nổi tiếng tại Mỹ.

điển hình là chi phí dành dường như đã không thể nhưng lại để lại ấn tượng điều các doanh nghiệp F&B là một ý tưởng “gọn mớinữa, gia nhập tảng TikTok chưa lâu nhưng cho Marketing trong mùa ngồi yên Tuy sâu sắc trong lòng thêm nhấtnềnrất nhẹ”, tốn ít chi dịch phí nhưng đủ hấp dẫn để đanglạikhiến không ít thu Sản phẩm là khi sản phẩm thương hiệuKitkat này đãngười có tới xem. hơn 549,000 người hiệu cần phải vừa mới được ra chủ đạo của chiến dịch hút thực khách.thương Các nội dung phảiđau được Bunny lên theo dõi nhờ việc đăng tải những video ngắn sử đầu. Bởi lẽ thời điểm mắt vào tháng 3 vừa chỉ là một video slidekế hoạch kỹ lưỡng và phân bổ trên các nền tảng dụng âm nhạc, với ngắn nội dung liên đoạn quan người dùng dành nhiều qua. Do đó, show kèm thương hiệumeme trực tuyến một thời cách gian phù hợp. là trong và Đặc sẵnbiệt sàng tiếng bánh kẹođến hàng đầu món Nhậtăn lồng những nổi bật trên đơn menugiản của với họ. tương tác trên Internet Bản này đã phát động nội dung dễ gây đồng thời điểm hiện tại, khi những nền tảng nội dung Để ứng với đại dịch COVID-19, buộc như hiện tại là một cơ hội một chiến trong tình hãng hình bệnh dịchphóvới ý cảm mới như TikTok “có đangmột dầnkhông chiếm hai” ưu thế trên tưởng thị cho Video chủthông đạo của từphải chính thúc slogan đẩy lượngdịch. đặt giao hàng qua các doanh nghiệp . Tuythuộc của hãng: “Have a break chiến dịch được đẩy trường so với các “ông lớn” đã quá quen ứng dụng bằng cách thêm một tính năng nhỏ. nhiên, những quảng cáo Have a Kitkat”. Tuy nhiên, mạnh nhất trên Facenhư Facebook, Instagram và Youtube. thể thêm bớtVideo các nguyên hoành tráng và dễ gây khác với Đó book bằng Ads. sự là đểkhách cao hàng việc có ấn tượng lại thường đòi nghỉ ngơiliệu Kết sau chuẩn 1 tuầngiảitheo trí đã gắn với sở thích baquả, mức:chỉ ít - tiêu hỏi chi phí và thời gian bó với thương hiệu trong đăng tải, Video đã đạt nhiều. Để quảng bá cho tính năng mới này, Chisản xuất quá lớn. Điều suốt những năm qua, được hơn gần 200 nghìn tận chữ dụng cộng đồngvà TikTok hậu này có thể khiến các Kitkat đãpotle tận đã dụng lượt xem hơnhùng 3 nghìn doanh nghiệp không chỉ “break” của lượt tương tác.Hacks” Bên cạnh đắtmình giá bằngđể những video “Menu cho tốn tiền vô ích mà còn dễ truyền đi một thông điệp đó, Kitkat cũng đẩy đẩy các món lại Nachos, The Extrađộ Dip,phủ và Taco bỏ lỡ khoảng thời gian hoàn toàn mạnh sóngSalad. của ngược phù hợp nhất để quảng trên Mùa hè năm ngoái, chiến Chipotledịch cũng đã “gâycác sốt” bá. Chính vì vậy, điều các mạng xã hội khác như: bằng cách khởi xướng thử thách #GuacDance doanh nghiệp F&B là một Instagram, Twitter,.. Đạt tại Mỹ trên TikTok. Chiến với ý tưởng “gọn nhẹ” trong đượcdịch gầnnày gầngắn 300liền nghìn cách triển khai và một view tương tác.ăn "Ngày Guacamole" lượt đồng thời và cũng là món chiến lược quảng cáo đậm chất Mexico nổi trội trong menu của Chibài bản, hợp lý như: tập potle. Chiến dịch này đã tạo ra hơn 250,000 đẩy mạnh quảng cáo cho những nội dung chủ video được gắn hashtag trên và góp phần giúp chốt, triển khai chiến dịch toàn chuỗi Chipotle bán được hơn 802.000 phần trên đa kênh, tối ưu hóa tỷ lệ chuyển đổi trên từng guacamole chỉ trong một ngày. nền tảng,... h ago @chipotle - 7 otle. Kinda. ip h C m o fr s o ack Finally, nach e #chipotleh tl o ip h c # s o h #nac - chipotle

20

2. Digital Marketing vũ khí tối ưu nhấ mùa COVID-1


3. Chuẩn bị một chiến lược dài 3. Chuẩn bị một chiến lược dài hơi để thích nghi với dịch bệnh hơi để thích nghi với dịch bệnh buck là một trong những thương hiệu đã phải chịu ảnh hưởng nặng nề do

D-19 từ sớm do thị trường Trung Quốc sở hữu tới 4300 cửa hàng, tương đương với Starbucks là một trong những thương hiệu đã phải chịu ảnh hưởng nặng nề do ổng số cửa hàng trên toàn thế giới. Ngay sau khi thị trường Trung Quốc có dấu COVID-19 từ sớm do thị trường Trung Quốc sở hữu tới 4300 cửa hàng, tương đương với khởi sắc trở lại thì "ông lớn" ngành cà phê này lại phải đối diện với khủng hoảng 13% tổng số cửa hàng trên toàn thế giới. Ngay sau khi thị trường Trung Quốc có dấu hiệu D-19 tại thị trường châu u. Mặc dù vẫn gặp nhiều khó khăn nhưng kinh nghiệm sớm tại khởi sắc trở lại thì "ông lớn" ngành cà phê này lại phải đối diện với khủng hoảng COVID-19 tại ờng Trung Quốc dường như đã giúp Starbuck “dễ thở” hơn trong việc xử lý vấn đề. thị trường châu Âu. Mặc dù vẫn gặp nhiều khó khăn nhưng kinh nghiệm sớm tại thị trường Trung Quốc dường như đã giúp Starbucks “dễ thở” hơn trong việc xử lý vấn đề. vì quảng cáo rầm rộ, hãng quyết định tập trung vào việc kết nối với đối tác và những khách g sẵn có. Tuy đã bắt đầu mở lại tới 90% cửa hàng tại thị trường châu Âu, Starbuck sẽ duy trì hoạt Thay vì quảng cáo rầm rộ, hãng quyết định tập trung vào việc kết nối với đối tác và những g theo mô hình mua mang đi, giúp hạn chế tiếp xúc trong quy trình bán hàng. Trong quyết định khách hàng sẵn có. Tuy đã bắt đầu mở lại tới 90% cửa hàng tại thị trường châu Âu, Starbucks sẽ của mình, Starbuck liên tục nhấn mạnh sự ưu tiên đối với khách hàng lâu năm và đối tác trong duy trì hoạt động theo mô hình mua mang đi, giúp hạn chế tiếp xúc trong quy trình bán hàng. i điểm khó khăn này. Ngoài ra, thương hiệu cũng đẩy mạnh hoạt động nâng cao nhận thức cho Trong chiến lược này của mình, Starbucks liên tục nhấn mạnh sự ưu tiên đối với khách hàng lâu ách hàng về khủng hoảng trong lĩnh vực thực phẩm mùa dịch và khuyến khích khách hàng năm và đối tác trong thời điểm khó khăn này. Ngoài ra, thương hiệu cũng đẩy mạnh hoạt ùng chung tay quyên góp cho tổ chức Feeding America. Thông qua chiến dịch này, Starbuck động nâng cao nhận thức cho khách hàng về khủng hoảng trong lĩnh vực thực phẩm mùa ã quyên góp hơn 700,000 bữa ăn, 62,000 ga-lông sữa và hàng triệu cốc cafe miễn phí cho Mỹ dịch và khuyến khích khách hàng cùng chung tay quyên góp cho tổ chức Feeding America. và Canada. Thông qua chiến dịch này, Starbucks đã quyên góp hơn 700,000 bữa ăn, 62,000 ga-lông sữa và hàng triệu cốc cafe miễn phí cho Mỹ và Canada. Các doanh nghiệp F&B vẫn đang đứng trước một tương lai mờ mịt do tình hình dịch bệnh không biết bao giờ mới ổn định lại. Bên cạnh đó, sự thay đổi trong hành vi của thực khách Các doanh nghiệp F&B vẫn đang đứng trước một tương lai mờ mịt do tình hình dịch cũng sẽ gây ra nhiều hệ quả lâu dài trong mô hình kinh doanh và cách truyền thông của bệnh không biết bao giờ mới ổn định lại. Bên cạnh đó, sự thay đổi trong hành vi của từng doanh nghiệp. Chính vì vậy, việc đưa ra giải pháp và thực hiện thích nghi kịp thời với thực khách cũng sẽ gây ra nhiều hệ quả lâu dài trong mô hình kinh doanh và cách đại dịch là yêu cầu cấp thiết đối với các thương hiệu lớn nhỏ trong ngành F&B. Để có truyền thông của từng doanh nghiệp. Chính vì vậy, việc đưa ra giải pháp và thực cái nhìn cụ thể hơn về sự thay đổi của khách hàng trước và sau dịch, đồng thời đưa ra hiện thích nghi kịp thời với đại dịch là yêu cầu cấp thiết đối với các thương hiệu những ý tưởng và chiến dịch phù hợp với tính chất thương hiệu và đem lại hiệu quả lớn nhỏ trong ngành F&B. Để có cái nhìn cụ thể hơn về sự thay đổi của khách cao, các doanh nghiệp F&B có thể hợp tác với các agency có kinh nghiệm trong hàng trước và sau dịch, đồng thời đưa ra những ý tưởng và chiến dịch phù hợp ngành F&B như Adsota - Agency đã từng hợp tác với các thương hiệu F&B lớn tại với tính chất thương hiệu và đem lại hiệu quả cao, các doanh nghiệp F&B Việt Nam như: Buffet Sen, Nhan Sushi, Teddy’s American Grill,.. Để triển khai các có thể hợp tác với các agency có kinh nghiệm trong ngành F&B như dịch vụ như: Phân tích hành vi khách hàng, tối ưu hóa quảng cáo, xây dựng Adsota - Agency đã từng hợp tác với các thương hiệu F&B lớn tại Việt nội dung và cộng đồng, tư vấn chiến lược và kế hoạch marketing toàn Nam như: Buffet Sen, Nhan Sushi, Teddy’s American Grill,.. để triển diện. khai các dịch vụ như: Phân tích hành vi khách hàng, tối ưu hóa quảng cáo, xây dựng nội dung và cộng đồng, tư vấn chiến lược và kế hoạch marketing toàn diện.

Ông Trần Quốc TOẢN, CEO công ty quảng OVID-19 đang đẩy các doanh cáo Adsota, nhận định: "COVID-19 quả ghiệp F&B “thế bí”doanh không thực đã vào đẩy rất nhiều nghiệp F&B vào cãi. "thế bí". nhiên, đâycũng cũng là một ể chối TuyTuy nhiên đây động không thiếu giúp các ó thể coilực như một thể động lực doanh nghiệp nhanh chóng bắt nhịp với át triển cần thiết, giúp các sự phát triển của thời đại số trong oanh nghiệp không còn bỡ ngỡ phương pháp kinh doanh và truyền ướcthông, những tình huống đồng thời tránh tương khỏi sự bỡ ngỡ cótrước thể xảy ra trong những tình tương huống lai tương tự trong tương lai."

21


BÍBÍ QUYẾT "SỐNG CÒN" CHO QUYẾT "SỐNG CÒN" CHO NGÀNH F&B MÙA COVID-19: NGÀNH F&B MÙA COVID-19: LUÔN SẴN SÀNG VÀVÀ LUÔN SẴN SÀNG KHÔNG CHỦ QUAN KHÔNG CHỦ QUAN COVID-19 vẫn vẫn đang lan rộng trên khắp thếkhắp giới. thế Điềugiới. nàyĐiều dẫn này đến dẫn COVID-19 đang hoành hành trên mộtđến thựcmột tế rằng hưởng dịch bệnh thực những tế rằngảnh những ảnhcủa hưởng của dịchchắc bệnhchắn chắcsẽ chắn chưa và lệnh cách hoànlytoàn cótoàn thể tái bấtdiễn cứ lúc sẽdừng chưalại dừng lại và lệnhlycách hoàn códiễn thể tái bất cứ nàolúc trong Đặclai. biệt là biệt đối với các nghiệp F&B - F&B nàotương tronglai. tương Đặc là đối vớidoanh các doanh nghiệp những doanh nghiệp chịu ảnh sớm sớm nhấtnhất và rõvà rệtrõnhất do do - những doanh nghiệp chịu hưởng ảnh hưởng rệt nhất sự bùng phátphát củacủa dịchdịch bệnh. Chính vì vậy cáccác doanh nghiệp trong sự bùng bệnh. Chính vì vậy doanh nghiệp trong ngành này này luônluôn phảiphải cậpcập nhậtnhật và đặt mìnhmình trong tư thế ngành và đặt trong tư sẵn thế sàng sẵn sàng ứng ứng phó phó với dịch bệnh bất cứ với dịch bệnh bấtlúc cứnào. lúc nào.

22


11

Giai đoạn nhận biết: Chuẩn bị ứng phó từ sớm Giai đoạn nhận biết: Chuẩn bị ứng phó từ sớm Liên tục cập Nhanh chóng Thể hiện sự quan Thiết lập kết nối Liêntin tục cập tâm khách Nhanh chóng nhật thông Thể hiện sự quan Thiết lập kết nối tìm hiểu hành vi hàng bền vững với nhật hiểu hành vi về dịch tâm khách hàng bền vững với vụ,thông tin qua những thực tìm khách lời khách hàng dịch vụ, nhắc vàqua thực khách những lời khuyến về mãi trong mùa dịch bài viết khách hàng trong mùa dịch

Xây dựng Xâyplan dựng Content Content plan bài bản bài bản

khuyến mãi

nhắc và bài viết

Sản xuất những Chuẩn bị những Tận dụng mọi Sảnsáng xuất những Chuẩn Tận dụng mọi hình ảnh thựcbị những nội dung phương tiện truyền nội dung hình ảnh thực tạo và tương tiện truyền tác sáng phẩm tươi ngon thông: phương Facebook, tạo và tương tác tươi ngoncao: Livestream, thông: Facebook, và phùphẩm hợp tình Instagram, Youtube cao:Q&A Livestream, và phù Instagram, Youtube, hình bệnh dịchhợp tìnhMinigame, Minigame, Q&A hình bệnh dịch Tik Tok

Liên hệ sớm với Xây dựng mô hình Đào tạo đội ngũ Bắt đầu chuyển Liêntác hệ sớm vớinhân viên Xây dựng mô hình các đối Bồi dưỡng kỹ năng Bắt đầu chuyển dễ thực hiện và phản dịch sang kinh đối tác ứng nhanh phảntrong ứng đa dạng dịch sang kinh đồ ăn phù hợpdễ đểthực pháthiện và đặt-giaocác doanh trực tuyến đồ ăn phùlâu hợp để phát trực đặt-giao cho nhân viên, đặc tuyến triển trong dài tình hình khẩn cấp doanh trực tuyến trực tuyến

triển trong lâu dài

biết là xử lý các đơn hàng trực tuyến

22

GiaiGiai đoạn bùng dịch: duyduy trì hoạt động bằng mọi mọi cách đoạn bùng dịch: trì hoạt động bằng cách Đầu tư chotưcác Đầu cho các dịch vụ takeaway dịch vụ takeaway Bao bì đẹp giao Bao bì đẹp Hạn chế Hạn chế giao Nhân viên duy trì duy trì Nhân viên để đáp đểứng đápnhu ứng nhumắt cómắt thể tái khách có thể tái tiếp giữa tiếp giữa khách thái độ thái thânđộ thiện thân thiện cầu khách hàng hàng sử dụngsử dụng cầu khách hàng và nhân hàng và nhân và hiếuvà khách hiếu khách viên

viên

Liên tục Liênhoàn tục hoàn triển Đi sâu phát triểnTiếp cận Đẩy mạnh khách Đẩyhợp mạnh hợpĐi sâu phát Tiếp cận khách thiện thiện mô hình mô hình tác với tác trên vụ đatrên đa cácvới ứng hàng qua quảng các ứngdịch vụdịch hàng qua quảng kinh doanh trực trực kinh doanh kênh: Facebook, kênh: Facebook, dụng đặt-giao đồ cáo trên nền tảng dụng đặt-giao đồ cáo trên nền tảng Instagram,... Instagram,... tuyếntuyến ăn phổăn biến trực tuyến phổ biến trực tuyến Triển khai Triển những khai những những Tặng kèm những Giảm giá theo Chuẩn Chuẩn bị những Giảm giá theoTặng kèm bị những E E khuyến gói mãi gói khuyến mãi L L A A S S món đồmón thiếtđồ thiếtmón quà combocombo nhỏ gắn món quà nhỏ gắn nhỏ và liên nhỏ vàtục liên tục

thực trong thựcmùa trong mùa liền với liền thương hiệu hiệu với thương dịch dịch

33

đoạn ổn: đẩy mạnh hoạt động, Giai Giai đoạn bìnhbình ổn: đẩy mạnh hoạt động, trì thái độ không quan duyduy trì thái độ không chủchủ quan

Thể rõ thái độ lơ không Thể hiện rõ hiện thái độ không là lơ là trước tình hìnhdịch bệnh dịch qua trước tình hình bệnh qua chấtbao lượng hình ảnh chất lượng bì,bao hìnhbì, ảnh thực phẩm, quy trình hoạt động thực phẩm, quy trình hoạt động

các hoạt Tiếp tụcTiếp cáctục hoạt độnglại mang lại giá trị động mang giá trị chotiêu người tiêu dùng cho người dùng

Xâytập dựng tập khách Xây dựng khách hàngthành trungbằng thành bằng hàng trung các chương trình tri ân các chương trình tri ân trong và sau mùa dịch trong và sau mùa dịch

23


Xu Xu hướng hướng tương tương lai lai của củ TrongTrong trungtrung và dàivà hạn dài hạn

TrongTrong ngắn hạn ngắn hạn

Hành vi người dùng Hành vi người dùng Yêucao cầuhơn caovề hơn về chất Yêu cầu chất Ưucác tiênlựa các lựa tại chọn tại nhà: Ưu tiên chọn nhà: lượng thực phẩm lượng thực phẩm 62% người 62% dùng người Việt dùng Nam Việtlựa Nam chọn lựa sẽ chọn tiếpsẽ tiếp

Dựnhu kiến, nhu vềphẩm thực phẩm đảm bảo Dự kiến, cầu vềcầu thực đảm bảo tục ăntục tại nhà ăn tại (Nielsen), nhà (Nielsen) gia tăng Giadự tăng trữ dự trữ an tiện toàn, lợi,dưỡng dinh dưỡng tiếp tục tính antính toàn, lợi,tiện dinh sẽ tiếpsẽ tục thực phẩm thực phẩm ăn liền,ăn đồ liền, chếđồ biến chếsẵn biến sẵn tăng cao. tăng cao. Tự chế Tự biến chế đồbiến ăn nhiều đồ ănhơn. nhiều hơn

Xây dựng thói mua quensắm muađa sắm đatảng nền tản Xây dựng thói quen nền Ưuthực tiênphẩm thực phẩm tốtsức cho sức khỏe Ưu tiên tốt cho khỏe Đôngngười đảo dùng người đã dùng xây thói dựng thói Đông đảo xâyđã dựng Cácphẩm thức phẩm giúp giasức tăng Các thức giúp gia tăng đềsức đề quensắm muađa sắm nền tảng quen mua nềnđa tảng. các thức côngmón thứcăn món ănmạnh lành mạnh kháng,kháng, các công lành được đếnhơn. nhiều hơn được tìm đếntìm nhiều

Các thương hiệu lâu đời được thói ăn quen tại nhà Các thương hiệu lâu đời được Duy trìDuy thóitrìquen tạiăn nhà yêu hơn thích hơnĐây làĐây yêu thích một lựa tốt chọn tốt mộtlà lựa chọn

CEO ty công ty Innovationcho sức Simon Simon Moore,Moore, CEO công Innovation cho sứcvà khỏe tiết kiệm khỏe tiếtvà kiệm thờinày gian này dùng người dùngđược dự Bubble:Bubble:"Trong "Trong thời gian người được dự là đoán là sẽ vẫn đoán sẽ vẫn khó mởvới lòng với các thươngđược người khó mở lòng các thương được dùng người duy dùng trì.duy trì. hiệu mới mà thường hiệu mới mà thường chọnhàng mua theo hàng theo chọn mua thói quen, niềm tin thói quen, niềm tin vốn có." vốn có."

24

Source: Nielsen (2019). Sức khỏe trở thành mối quan tâm hàng đầu của người tiêu dùng Việt Nam trong quý 2 năm 2019 Nielsen (2020). Hậu COVID-19, ăn tại nhà sẽ là xu hướng mới của người tiêu dùng Việt Nam


a ngành ngành F&B F&B hậu hậu COVID-19 COVID-19 TrongTrong trungtrung và dàivà hạn dài hạn

TrongTrong ngắn hạn ngắn hạn

Xu hướng về dịch Xu hướng về dịch vụ vụ Các nền Cáctảng nền giao tảnghàng giao hàng lên ngôi lên ngôi Cácvụ dịch vụ Online Các dịch Online được được đầu tưđầu hơntư hơn Grabfood, Grabfood, Now, GoViet, Now, GoViet, Beamin, Beamin, Be,... Be,... lợi và khả kết năng kết hợp với lược chiến lược Sự tiệnSự lợitiện và khả năng hợp với chiến marketing ra cơ hộitriển pháttotriển to digital digital marketing mở ra mở cơ hội phát Phátmô triển môcloud hình cloud kitchen Phát triển hình kitchen lớn của các nềnonline. tảng online. lớn của các nền tảng Chuyển nhà truyền hàng truyền Chuyển đổi từ đổi nhàtừ hàng thống thống Nền cloud tảng cloud kitchen Nền tảng kitchen được được chú ý chú ý sangthức hìnhtập thức tập phát trungtriển phátbếp triển&bếp & sang hình trung cácthức hìnhgiao thứchàng. giao hàng. các hình Việcgánh giảm nặng gánh chi nặng phí mặt bằng Việc giảm phíchi mặt bằng giúp tập nhiều trung hơn nhiều hơn vàolượng chất lượng giúp tập trung vào chất ăn cloud khiến cloud kitchen trở thành đồ ăn đồ khiến kitchen trở thành mô mô Cửa hàng tiện lợi được lựa chọn Cửa hàng tiện lợi được lựa chọn hình hấp dẫn. hình hấp dẫn. nhiều nhiều hơn hơn dùng tìm đến cửa Người Người dùng tìm đến cửa Góivụ dịch vụ người tự chuẩn bữa ăn Gói dịch người dùng dùng tự chuẩn bị bữabịăn hàng lợi hơn nhiều hơn hàng tiện lợitiện nhiều Xu hướng tự nấutự ănnấu vẫnăn vẫn đểthức muaăn thức ăn nhẹ,Xu hướng để mua nhẹ, đượcđẩy thúc từđẩy cáctừ các chếsẵn. biến sẵn.được thúc chế biến cộng mạng đồng mạng cộng đồng xã hội.xã hội. Các doanh Các doanh nghiệpnghiệp nhỏ nhỏ phátgói triển góivụ dịch vụ phát triển dịch giúp dùng người tự dùng tự giúp người bữa chuẩnchuẩn bị bữabị ăn củaăn của mình dễ dàng. mình dễ dàng.

25


26


CHECKLIST DÀNH CHO DOANH NGHIỆP F&B

ĐẨY MẠNH ĐẦU TƯ cho CÁC DỊCH VỤ trực tuyến NHƯ ĐẶT VÀ GIAO HÀNG

“đón đầu” xu hướng mới như inluencer và game livestream

PHỦ SÓNG thương hiệu bằng các chiến lược digital marketing BÀI BẢN

HIỂU RÕ HÀNH VI THỰC KHÁCH ĐỂ XÂY DỰNG MENU VÀ NỘI DUNG QUẢNG BÁ PHÙ HỢP

Tận dụng tối đa các nền tảng facebook, youtube, instagram, tiktok,...

27


28


29


THEO DÕI FANPAGE ADSOTA ĐỂ CẬP NHẬT NHỮNG THÔNG TIN VÀ GIẢI PHÁP MỚI NHẤT VỀ COVID-19 facebook.com/adsota

Profile for Adsota

Thích nghi với COVID-19: Ngành F&B  

EMAGAZINE: THÍCH NGHI VỚI COVID-19 - CHỦ ĐỀ F&B Emagazine: Thích nghi với COVID-19 số 02 tập trung phân tích ngành F&B trong giai đoạn COVID...

Thích nghi với COVID-19: Ngành F&B  

EMAGAZINE: THÍCH NGHI VỚI COVID-19 - CHỦ ĐỀ F&B Emagazine: Thích nghi với COVID-19 số 02 tập trung phân tích ngành F&B trong giai đoạn COVID...

Profile for adsotaads
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded