Page 1

การประชุมวิชาการระดับชาติ สังคมศาสตร มนุษยศาสตร และศึกษาศาสตร ประจําป พ.ศ.2553 หัวขอ “ปฏิรูปสังคมไทย

ความคาดหวังกับความเปนจริง”

จัดโดย

คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

วันศุกรที่ 17 ธันวาคม 2553 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร กรุงเทพมหานคร


สารบัญ หนาที่ สาสนจากคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ สังคมศาสตร มนุษยศาสตร และศึกษาศาสตร ประจําป 2553

1

ปาฐกถาพิเศษ หัวขอ “ปฏิรูปสังคมไทย ความคาดหวังกับความเปนจริง” โดย รองศาสตราจารย ดร.สมชาย ภคภาสนววิ ัฒน

3

การอภิปราย หัวขอ “ปฏิรูปสังคมไทย การเมือง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา” วิทยากรผูทรงคุณวุฒิ • ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.สุจิต บุญบงการ อดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และสมาชิกสภานิติบัญญัติแหงชาติ • ดร.คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศไทย คณะกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษา • นายแพทยสุริยเดว ทรีปาตี ผูอํานวยการสถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล ผูดําเนินการอภิปราย • รองศาสตราจารย ดร.วริยา ชินวรรโณ คณบดีคณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล บทความวิจยั กนกวรรณ ธราวรรณ มิติทางสังคมและวัฒนธรรมของการใชและไมใชถุงอนามัยผูห ญิง

14

46


สารบัญ(ตอ) หนาที่ กิตติศักดิ์ เจิมสิทธิประเสริฐ ปฏิรูปสื่อ... มิใชแค “เสรีภาพ” แต “คุณภาพ”: ขอเสนอเชิงประจักษวา ดวย “วาทกรรมไขนายก” จตุพร เหลืองอุบล อิทธิพลบทบาททางเพศตอการอยูเย็นเปนสุขเชิงจิตวิทยาสังคมของวัยรุนไทย เฉลิมขวัญ สิงหวี พลวัตรของความรักในผูปว ยโรคหลอดเลือดสมอง ฐนันดรศักดิ์ บวรนันทกุล ศักยภาพการมีสวนรวมของประชาชน ชุมชน และองคกรปกครองสวนทองถิน่ ในกระบวนการยุติธรรม : เครือขายและกลไกสนับสนุน ณัฐฑิณา รานอก การจัดการการทองเที่ยวเชิงอนุรักษตลาดเกาหอง อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี เทพรัตน พิมลเสถียร การขับเคลื่อนทรัพยสนิ ทางปญญา ประเภทสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร ในทองถิน่ โดย กลไกประชารัฐ: กรณีศึกษาผลิตภัณฑจังหวัดสมุทรสงคราม ธัญญาภรณ จันทรเวช ทุกขของคนเมือง: ศาสนากับความมัน่ คงทางจิตวิญญาณ ประภาพร บุญมี ความสัมพันธระหวางทุนวิจยั กับจํานวนผลงานตีพิมพ: กรณีศึกษาคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พงศธร กนกศิลปธรรม โหราศาสตรในสังคมชาวพุทธในประเทศไทยกับการพยากรณคนเปนโรคมะเร็ง พนมพร พุมจันทร ความสุขและการอางเหตุแหงความสุขของผูปวยซึมเศรา พนิดา ลีแสน การยอมรับการพัฒนาเกษตรอินทรียของเกษตรกรในอําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร: กรณีศึกษาการรับรองมาตรฐานขาวอินทรียจากสํานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย

59

70 81 95

108

121

129 144

156 170 183


สารบัญ(ตอ) หนาที่ พรชนก จารุประกร จน เครียด กินเหลา การผลิตซ้ําทางสังคมของคนจน พระมหาอดิเรก เทพนม จุดยืนของทานพุทธทาสตอแนวคิด INCLUSIVISM และ PLURALISM พระสมชวน ทิพประมวล จริยธรรมผูนําทางการเมือง: กรณีศึกษาประวัติชีวิตและผลงาน พลเอกเปรม ติณสูลานนท ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ พัฒนศิณ สําเริงรัมย บทบาทขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ศึกษากรณี องคการบริหารสวนตําบลในเขต อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เพ็ญพักตร ทองแท ลักษณะการจางงาน สวัสดิการ ความปลอดภัยในการทํางาน และคุณภาพชีวิตของลูกจางในกิจการขนสงทางบกภาคใต พระมหามาติณ ถีนิติ การศึกษาวิเคราะหทาทีของพระพุทธศาสนาเรื่องการเปลี่ยนศาสนา รณินทร กิจกลา รูปแบบเชิงกระบวนการการพัฒนาวัดเพื่อเปนแหลงทองเที่ยวเชิงสิง่ แวดลอม ตามศักยภาพ กรณีศึกษา : วัดปาทรงคุณ ตําบลดงพระราม อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี วรรณวิภา ปสันธนาทร จากขอตกลงการคาเสรีสูการเปนศูนยกลางสุขภาพของเอเซีย (กรณีศึกษาของประเทศไทย) วลีรัตน แสงไชย อบต. กับการสรางความอยูเ ย็นเปนสุขใหคนอีสาน วัชริน สินธวานนท เสนทางการสือ่ สารแบบเทาเทียมหรือการสื่อสารแบบกลยุทธ ในการสื่อสาร ของแพทยเกี่ยวกับการพักการรักษาที่อาจไมจําเปนในระยะสุดทายของชีวิต

202 218 228

241

254

262 267

279

294 306


สารบัญ(ตอ) หนาที่ วารี เขียวหนู คุณลักษณะผูน ําแบบผูรับใชของหัวหนาหอผูปวย โรงพยาบาลของรัฐแหงหนึง่ ศรัณยา บุนนาค สภาพการทํางานและการเกิดอุบัติเหตุบนทองถนนของพนักงานขับรถ ในจังหวัดภาคใต ศุภกฤต โสภิกลุ ศูนยการเรียนรูปลาบูมหิดล: เครือขายสหวิทยาการเพื่อสรางชุมชนเขมแข็ง ในการปองกันและแกไขปญหาอาชญากรรมทางดานนิเวศวิทยาและสิง่ แวดลอม สรอยบุญ ทรายทอง การปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมในประเทศไทย : หนาทีน่ เี้ ปนของใคร สหะโรจน กิตติมหาเจริญ ทองถิน่ นิยมในแบบเรียนภาษาไทยชุด “มานะ มานี ปติ ชูใจ” สาริณี เอื้อกิตติกุล ผลของกิจกรรมกลุมสัมพันธที่มีตอการลดพฤติกรรมกาวราวของเด็กในชุมชนแออัด สุรศักดิ์ อธิคมานนท รางกาย อํานาจ ตัวตน ในระบบบริการสุภาพ: กรณีการดูแลผูปวยเบาหวาน สุริยะ สะนิวา ปฏิรูปสังคมไทย: นครปตตานีกบั การปกครองตนเอง เสรี วรพงษ การพัฒนาหลักสูตรทองถิน่ ฝกอบรมเกษตรอินทรีย สําหรับเกษตรกรทํานาขาวจังหวัดนครปฐม เสาวคนธ พีระพันธ การเปดเสรีทางการคากับกําลังคนดานสุขภาพ แสงเทียน อยูเถา การมีสวนรวมทางการเมืองการปกครองของนักศึกษามหิดล แสงเทียน อยูเถา สถานการณโรคของผูปวยทีพ่ ักคางรักษาในโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุขในประเทศไทย

324 335

343

355 374 385 392 410 426

440 452 461


สารบัญ(ตอ) หนาที่ อดิศรรุงสวาง 474 ประสิทธิภาพการบริการสาธารณะของการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย H. H. V. M. Sanjeewani 490 TEACHER’S JOB SATISFACTION: A STUDY OF TYPE 2 SCHOOLS IN POLONNARUWA ZONE AT SRI LANKA H.M.M.D.Herath 505 STUDENT DROP OUT IN GOVERNMENT SECONDARY SCHOOLS: BADULLA EDUCATIONAL ZONE, SRI LANKA K.Manimarrphan 515 A STUDY OF TEACHER IMBALANCE IN JAFFNA DISTRICT SCHOOLS KAJ Prishangika 536 A STUDY OF TEACHER MOTIVATION AND PRINCIPAL LEADERSHIP BEHAVIOR IN CHILAW EDUCATION ZONE, SRI LANKA Niluka Damayanthi Hettiarachchi 547 FACTORS AFFECTING STUDENTS READING HABITS IN SRI LANKA Oh Yoon Sung 559 A STUDY ON EFFECTIVE FACTORS FOR THE PSYCHOLOGICAL AUTOPSY IN MILITARY - FOCUSED ON THE KOREA ARMY CONSCRIPTS’ CASES S.A.G.R.Sirimardhana 581 A STUDY ON ENGLISH PERFORMANCE OF G.C.E. ORDINARY LEVEL STUDENT IN WILGAMUWA EDUCATIONAL ZONE OF SRI LANKA Thinakaran Ravi 591 THE FACTORS AFFECTING STUDENT’S PERFORMANCE IN MATHEMATICS AT GCE(O/L) EXAMINATION: THE CASE OF KALKUDAH ZONE


สารบัญ(ตอ) หนาที่ U.H.Chandani PERFORMANCE AND PROBLEMS OF EDUCATION QUALITY INPUTS PROGRAM IN GALLE DISTRICT W.A .Kumudu Hemamali De Silva IMPLEMENTATION OF SCHOOL BASED MANAGEMENT PROGRAM IN SCHOOLS AT MINUWANGODA ZONE, SRI LANKA Yingjuan Yang A STUDY OF BILINGUAL SCHOOL EFFECTIVENESS IN CHAOYANG DISTRICTOF BEIJING, CHINA

612

รายชื่อผูทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรองบทความ รายชื่อคณะกรรมการจัดการประชุมและคณะอนุกรรมการฝายตางๆ

661 664

¶·¶·¶·¶·¶·¶·¶·¶·

633

647

Index  

Proceeding