Adide aposta pel seny

Page 1

ADIDE APOSTA PEL SENY EN QUAN AL DESENVOLUPAMENT DEL TIL Després de més de mig any de confrontació sembla que el Govern d'aquestes illes no té interès que hi hagi un diàleg real i efectiu amb la comunitat educativa. Per aquesta raó es preveu que el curs finalitzarà sense acord i que en el proper continuarà el conflicte. Aquesta és la interpretació que s’ha de fer a partir de la nova norma de desenvolupament del TIL que sols introdueix un canvi quant a l'educació secundària obligatòria –redueix a una sola matèria no lingüística l’ensenyament en anglès, és a dir, es retorna a la possibilitat que oferia el derogat article 20 del Decret 15/2013- però que en definitiva insisteix en l’errada de l’obligatorietat de la seva aplicació mitjançant un calendari de molt difícil aplicació. En el curs actual la complexitat de la tramitació successiva dels projectes TIL ha produït un veritable caos en els centres de tal manera que a hores d’ara encara n’hi ha que tenen moltes dificultats per definir quin TIL adoptar i alguns han hagut de canviar professorat i matèries en el segon trimestre, la qual cosa incideix negativament en el rendiment escolar. Tal com evidencia l’experiència docent i demostra l’informe presentat per ADESMA sobre els primers resultats de les avaluacions de les matèries impartides en llengua anglesa, un important nombre d’alumnes no assoleix els coneixements mínims d’aquestes matèries, malgrat la rebaixa d’exigència que ha realitzat el professorat. Això resulta comprensible si tenim en compte que la majoria d’alumnat que ha rebut aquest tipus d’ensenyament ho ha fet sense tenir el nivell previ de competència en anglès requerit i, òbviament, així no pot avançar gaire en l’aprenentatge dels continguts de les matèries impartides en una llengua que no domina. Per altra banda, el professorat que ha d’impartir una matèria no lingüística en anglès ha de tenir un nivell de capacitació alt en aquesta llengua, nivell que no es pot assolir en tan poc temps. L’èxit d'un programa com aquest depèn molt de la competència i predisposició dels docents, aspectes que no s'han tingut en compte en l'aplicació actual del projecte. Quant a aquest aspecte la Conselleria ha de deixar ben clar que la participació del professorat en el projecte TIL impartint classes de matèries no lingüístiques en anglès o altra idioma no oficial és totalment voluntària i que, en conseqüència, només els docents disposats a ferho ho faran. En educació les millores han de realitzar-se al ritme adequat i sense presses. Per això pensam que l’aplicació del TIL d’aquest curs tindrà uns resultats negatius en avaluació docent precisament per la precipitació, però no incidiran gaire en les qualificacions per quan el professorat actua responsablement i valora amb major flexibilitat). Al respecte creiem que encara és possible rectificar per al curs vinent.

ASSOCIACIÓ D’INSPECTORS D’EDUCACIÓ DE BALEARS ADIDE FEDERACIÓ

1


Mantenir el projecte TIL en les condicions actuals contribuirà sens dubte a l’increment de la taxa de fracàs escolar a les Balears el qual es detectarà els propers anys. S’ha d’afegir que una de les principals finalitats de la LOMCE és aconseguir una anivellació de continguts i coneixements a tot l'Estat i per això es realitzaran proves al finalitzar l'educació primària i revàlides selectives al final de l'ESO i batxillerat. En aquest context, la imposició d’ensenyament obligatori de matèries en anglès per a tot l’alumnat afecta el principi d’igualtat d’oportunitats per quan quedarà en clara desavantatge respecte a la resta d’alumnes de tot l’Estat: com podran comparar-se els resultats dels nostres estudiants amb els d'altres comunitats que no fan o que han pogut elegir voluntàriament seguir programes plurilingües? Cal tenir present que les Illes Balears és l’única comunitat autònoma on s’ha imposat l’obligatorietat de l’ensenyament d’una matèria en llengua anglesa. Ni València, ni Galícia, ni Madrid (que implanta un programa bilingüe voluntària i progressivament des de 2004)... ho tenen així. Fins i tot en algunes d’aquestes Comunitats han decidit endarrerir els seus projectes per decisió pròpia o judicial. L’ensenyament de matèries no lingüístiques en anglès s’hauria d’introduir als centres de forma voluntària, i progressivament, un any i un curs rere l’altre, i a partir de projectes dels propis centres adequats a la seva realitat i en exercici de l’autonomia que la LOMCE els atorga. El centres que s’incorporin a aquest programa hauran de comptar amb recursos suficients (professorat capacitat i material didàctic adient). Fet d’aquest manera estam segurs que els resultats, centre a centre, serien més profitosos i satisfactoris. Com s'ha resumit molt bé a les conclusions del congrés "El Paradigma Plurilingüe" (3 i 4 d’abril), organitzat per FADESIB, allò que cal per a millorar l'aprenentatge de les llengües és flexibilitat, formació i recursos. ADIDE, pel que fa al TIL, aposta pel seny, el diàleg i la professionalitat i demana que es faci una reflexió conjunta i rigorosa amb tota la comunitat educativa, que no estigui mediatitzada per interessos aliens a les necessitats reals del nostre sistema escolar.

José Manuel Bar President d’ADIDE-Balears (Associació d’inspectors d’educació de les Illes Balears)

ASSOCIACIÓ D’INSPECTORS D’EDUCACIÓ DE BALEARS ADIDE FEDERACIÓ

2


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.