Page 1

Inzicht Adcorporate nieuwsbrief 1e uitgave maart 2014 U leest de nieuwe editie van de nieuwsbrief van Adcorporate. Deze versturen wij 3 keer per jaar. Iedere editie bevat actuele verhalen en interessante artikelen. Met Inzicht houden we u op de hoogte.

onzeker. Daarom werd besloten om het bedrijf uit te breiden met een handelsfirma, zodat het bedrijf ook API’s kon kopen en verkopen, en dus handelen met producenten uit China en India. Zo werd van de nood een deugd gemaakt. Het ging beter met het bedrijf en in 2006 werd besloten om het productiebedrijf te continueren en om de GMP-richtlijnen te implementeren.”

“Prettig hoe werd omgegaan met het emotionele en psychologische aspect” Halverwege de jaren 70 werd Lab Ofichem opgericht door Dr. Otto Oldenziel en zijn vrouw Ina Oldenziel-Meursing. Het laboratorium richtte zich in

Weite had destijds zijn promotie in de neuro­ chemie praktisch afgerond en werkte als parttime apotheker. Weite: “Ik zag een toekomst als apotheker niet zitten en in overleg met mijn vader nam ik de beslissing om hem te gaan helpen met de implementatie van de kwaliteits­ richtlijnen binnen het bedrijf. In november ben

eerste instantie op de uitvoering van organische syntheses en groeide later

ik gepromoveerd. Helaas overleed mijn vader in

uit tot een producent van farmaceutische ingrediënten: de Ofichem Groep.

december van dat zelfde jaar op 59-jarige leeftijd. Mijn moeder en ik hebben het bedrijf

In 2006 kwam Otto Oldenziel plotseling te

(APIs)’ ook voor geneesmiddelen voor mensen.

overgenomen en kregen het 4 weken na het

overlijden. Dr. Weite Oldenziel, zoon van

Met de productie van API’s als belangrijkste

overlijden van mijn vader direct zwaar voor de

Otto en Ina, kwam op zijn stoel terecht.

focus groeide Lab Ofichem uit tot een gezond

kiezen. Op dat moment voldeed ons bedrijf nog

Eind 2013 werd hij ook volledig eigenaar van

bedrijf met zo’n vijftien man in dienst.”

bij lange na niet aan alle kwaliteitsrichtlijnen en

het familiebedrijf en daar ging een langdurig

op een dag stond de voedsel- en waren-inspectie

en emotioneel overnametraject aan vooraf.

Verschuiving in de markt

op de stoep. We hadden 4 weken de tijd om een

Adcorporate begeleidde de familie in samen­

Eind jaren ‘90 was er een verschuiving in de

eerste schoonmaakslag te maken, anders zou het

werking met de huisaccountant, Sabanoord.

markt vanwege de opkomst van producenten

bedrijf worden gesloten. We zijn direct hard aan

in China en India, die na enige tijd 70% van

de slag gegaan om het bedrijf weer toekomst­

Otto Oldenziel maakte van het familiebedrijf

alle API’s wereldwijd produceerden. Weite:

klaar te maken. We hebben een behoorlijke

een goedlopende onderneming. Weite:

“Intussen werd voor Europa en Amerika een

inhaalslag moeten maken ten aanzien van de

“Mijn vader was een eigenwijze Groninger,

nieuwe richtlijn ontwikkeld voor de productie

GPM-richtlijnen en om de organisatie opnieuw

met een vergaande kennis van scheikunde.

van API’s om de kwaliteit te beschermen.

op te bouwen. Hier zijn we tot eind 2011 mee

Hij begon met de uitvoering van organische

Producenten waren genoodzaakt om te

bezig geweest.”

syntheses maar als echte productieman kon hij

investeren om aan deze, wel noodzakelijke,

alles maken. Dat ontging ook de farmaceutische

GMP-richtlijn te voldoen, terwijl anderzijds dus

Complex en emotioneel

sector niet en dus kreeg hij al vrij snel de vraag

de prijzen erg onder druk stonden door het

Via Sabanoord kwam Weite in contact

om ook ingrediënten voor geneesmiddelen te

weglekken van de productie naar China en

met Adcorporate Noord-Nederland. Weite:

maken. Allereerst alleen voor dieren, maar later

India. Het was de doodsteek voor veel bedrijven

“We vroegen ons af hoe verder te gaan met

maakte hij de ‘active pharmaceutical ingrediënts

en ook de toekomst voor Lab Ofichem was

het bedrijf en het eigenaarschap en zijn

adcorporate.com


In zicht daarover gesprekken gaan voeren met Marcel

notaris, en overleg gepleegd met diverse

aandelen verworven. Het is gelukt om alle

Gritter. Emotioneel en psychologisch was dat

adviseurs. Ook heeft Adcorporate een bedrijfs­

belanghebbenden op één lijn te krijgen waarna

moeilijk. Privé en zakelijk lopen door elkaar

waardering uitgevoerd. Weite: “Ik ben positief

op 24 december 2013 het traject is afgerond.

heen en voor het ene familielid is het moeilijker

over de begeleiding bij het traject, met name

Weite tot slot: “Tot op de dag van vandaag is het

om dit van elkaar te scheiden dan voor de ander.

vond ik het prettig hoe werd omgegaan met

gevoel goed. We zijn opgelucht dat het achter de

Daarnaast was het ook een complex traject

het emotionele en psychologische aspect.

rug is want het brengt meer rust. De toekomst

vanwege de afwikkeling van het nalatenschap

Ook inhoudelijk zat het goed in elkaar,

voor het bedrijf zien we positief in. De focus ligt

en door bijkomende belastingtechnische zaken.

met als voorbeeld de bedrijfswaardering.”

op research en development. Veel afnemers

Al met al heeft het traject bijna 2 jaar geduurd.”

komen terug naar Nederland omdat producent­

Goed gevoel

en in China en India niet aan de kwaliteitseisen

Adcorporate en Sabanoord hebben diverse

Weite had 43% van de aandelen in handen,

kunnen voldoen. Wij springen in dat gat en dat

contactmomenten gehad met de familie en

zijn moeder 57%. Uiteindelijk heeft Weite alle

loont de laatste jaren goed.”

“De groeiende bewustwording moet in 2014 resulteren in transacties” 2013 was het jaar waarin Nederland uit de recessie kroop, ondernemers meer vertrouwen

onmogelijkheden. De groeiende bewustwording

kregen en het beurssentiment positiever werd. Er is orde op zaken gesteld, en voor

moet in 2014 resulteren in een stijgend aantal

Adcorporate moet dit verder merkbaar worden in 2014. In deze nieuwsbrief blikken we

transacties. Wat in 2013 niet is doorgegaan,

met Berrie Abelen terug op de overnamemarkt in 2013 en we kijken vooruit naar 2014.

verwachten we in 2014 alsnog af te ronden.”

Aantal transacties

voldoende geld inbrengen. Als een ondernemer

Meer transparantie dankzij

in 2013 afgenomen

toch wil verkopen, zal deze zelf de oplossing

certificeringsproces BOBB

Het aantal afgeronde transacties is in 2013

moeten aandragen. Verkopende ondernemers

Adcorporate heeft zich altijd ingezet voor

afgenomen. Berrie verklaart deze ontwikkeling:

zullen hierdoor meer moeten bewegen. Dat

meer transparantie en duidelijkheid rondom

“Het aantal reacties op verkoopprofielen is

betekent een groter deel van de koopprijs lenen

kwaliteit op de overnamemarkt. Het certifice­

minder geworden en onderhandelingen

aan de koper. De betalingstermijn verandert

ringsproces dat de beroepsorganisatie voor

hebben minder vaak geleid tot resultaat.

evenwel niet, waardoor een verkoper feitelijk

specialisten in bedrijfsoverdracht (BOBB)

De oorzaak hiervoor was niet zozeer de

niet langer hoeft te wachten op ontvangst van

heeft ingezet juicht Adcorporate dan ook toe.

interesse maar vooral de financierbaarheid van

het volledige aankoopbedrag.”

Berrie: “Het is van groot belang voor een

een aankoop. Veel kandidaat-kopers waren niet

verkopende ondernemer dat hij het

in de positie om de aankoop te financieren.

Verkopende ondernemers zijn zich steeds

verschil ziet tussen een intermediair en

Enerzijds omdat de banken minder snel

meer bewust van hun rol, al heeft dit in 2013

een overnamespecialist. De certificering moet

krediet verlenen. Anderzijds omdat andere

nog niet geresulteerd in meer transacties.

helpen om de kaf van het koren te kunnen

financierings­mogelijkheden niet werden benut.”

Berrie Abelen: “Het besef van ‘iets moeten

scheiden. Ondernemers kunnen straks bewust

doen’ is er steeds meer, al blijven nog veel

kiezen voor een gecertificeerde adviseur, en

Verkopers hebben overname

ondernemers hangen in hun eigen gedachten­

dus voor kwalitatief goede begeleiding bij hun

zelf in de hand

wereld. Daarom blijven we benadrukken dat

bedrijfsoverdracht.”

De regelgeving waar banken sinds een aantal

een verkoper het gesprek aan moet gaan met

jaar mee te maken hebben, maken het voor

een overnameadviseur.

Berrie tot slot: “In 2013 is de bewustwording

kandidaat-kopers lastiger om krediet te

We merken dat we de ondernemers die aan

onder verkopende ondernemers gegroeid en de

ontvangen. Dit zal in 2014 niet anders zijn.

tafel komen bij Adcorporate bewust kunnen

markt is transparanter geworden. 2014 zien wij

Berrie Abelen: “Banken verlenen minder

maken van hun situatie en de mogelijkheden

als het startjaar voor structurele verbetering.”

krediet en kandidaat-kopers kunnen vaak niet

in plaats van niets doen en denken in


Onderstaand artikel betreft een samenvatting van het artikel voor het Brabant Business Fusie en Overname Forum waarvoor Berrie Abelen (Adcorporate), samen met Danny Snijders (Snijders Advocaten) en Marco Haanappel (VDB Advocaten Notarissen), werd geïnterviewd.

Veel bedrijven uit de babyboomgeneratie kabbelen voort: Niets doen is geen optie Veel ondernemers uit de babyboomgeneratie

concurreren. Dat doen veel oudere

deal slechts eenmaal in zijn leven. Dan is het

hebben nog steeds de irreële verwachting

onderne­mers niet meer. Daarmee is de

verstandiger daarvoor iemand in te schakelen

dat er een koper komt die de hoofdprijs

kans groot dat er dadelijk helemaal niets

die er dagelijks mee bezig is.

betaald voor hun onderneming. Gezien

meer van hun bedrijf over is.

Kansen

de huidige kopersmarkt is de kans dat dit

Bijzondere bewegingen in de markt

De overnamemarkt is een ingewikkelde markt.

Onder dwang van de liquiditeitstekorten dalen

Toch zijn er ook kansen. Daarvoor moeten

Investeren, innoveren en concurreren

de verkoopprijzen enorm waardoor er kapers

ondernemers misschien verder kijken dan ze

Eigenlijk was het beter geweest als de

op de kust zijn. Zij azen op goede deals en

gewend zijn. Onder de overnameoplossingen

ondernemers 6 jaar geleden een lagere prijs

brengen ondernemers in een moeilijke,

komt steeds meer samenwerking voort: fusies.

hadden geaccepteerd. Echter zijn zij blijven

kostbare positie. Daarom is het belangrijk

Dat kan grote voordelen opleveren en dat

wachten op een betere prijs, maar afwachten is

om op tijd een adviseur in te schakelen.

begint al bij het samenvoegen van omzet en

geen optie. De drie kernwoorden voor succes in

Goed advies is duur, slecht advies is duurder.

besparen op kosten.

deze tijden zijn: investeren, innoveren en

De gemiddelde ondernemer sluit een verkoop­

gebeurt echter zeer klein.

Inzicht met cijfers Het is toch inzicht door cijfers denkt u?

• Marge-ontwikkelingen van de verschillende

Het bovenstaande is in hoofdlijnen een

Dat is correct, maar dan moet u wel over

productgroepen/dienstverleningsactiviteiten.

greep uit zaken waar u beter inzicht in krijgt.

deze cijfers beschikken. Daar zit hem nu

Hiermee krijgt u een beter inzicht in de

Door inzicht bent u in staat tijdig maatregelen

vaak de crux. Ondernemers zien boekhou­

toegevoegde waarde per activiteit. Dit vraagt

te nemen. Dat kan natuurlijkkostenbeheersing

echter wel om een goede voorraadbeheersing.

zijn, maar besef ook goed dat kostenbeheersing

ding vaak als noodzakelijk kwaad. Cijfers heb je echter nodig om te kunnen sturen, vandaar mijn stelling “inzicht met cijfers”.

• Ontwikkeling van de verhouding van de

eindig is. Er komt een tijd dat verdere

verschillende kostensoorten ten opzichte van

kostenbesparing niet meer mogelijk is.

de omzetontwikkeling. Hiermee krijgt u een

Denk dus ook aan investeren in toename van

Natuurlijk krijgt u door het werken met de

beter inzicht in de ontwikkeling van directe

de omzet. Gebruik de cijfers om na te denken

nodige Excel-bestanden ook inzicht, maar

en indirecte kosten en kunt u, indien gewenst,

over de manier waarop u de omzet kan laten

maatregelen nemen.

doen toenemen en welke consequenties dit

waarom zou u alles dubbel doen? Zorg voor een up-to-date en correcte boekhouding en

• Productiviteitsontwikkeling van uw personeel.

heeft voor uw bedrijfsvoering en de financiële

het inzicht is te verkrijgen. Over welke stuur­-

• Opstellen van bedrijfskapitaalanalyses.

effecten binnen uw onderneming. Bij omzettoe­

­middelen hebben wij het dan? Onderstaand

Hiermee krijgt u inzicht in de ontwikkeling

name kunt u denken aan productontwikkeling,

een overzicht van een aantal zaken, waarbij

van de debiteuren-, crediteuren-, voorraad­

verruiming van de dienstverlening, verdieping

aangegeven wordt dat iedere onderneming/

termijnen en overige zaken op maandbasis.

van omzet op klanten, acquisitie e.d. Natuurlijk

Waar blijft uw gegenereerde cashflow?

kunt u ook denken aan de overname van een

ondernemer uniek is en daarmee ook behoefte heeft aan zijn eigen stuurmiddelen.

• Liquiditeitsbegrotingen; hoe heeft de

collega-ondernemer. Al deze zaken hebben

liquiditeit zich binnen de onderneming

financiële consequenties, welke beter geraamd

ontwikkeld en wat zijn de verwachtingen

kunnen worden met het juiste inzicht.

verleden. Op deze wijze krijgt u inzicht in

naar de toekomst toe? Hierdoor kunt u tijdig

Bent u op zoek naar het juiste inzicht en een

afwijkingen, waardoor tijdig ingrijpen

anticiperen op zaken.

sparringpartner op financieel gebied, laten we

• Vergelijking van omzetten en kosten met het

mogelijk is en ook kunt u een goed onder­

dan samen eens een kop koffie gaan drinken.

bouwde raming maken van de toekomst.

adcorporate.com


Neem contact met ons op! Adcorporate heeft verschillende kantoren in Nederland. Daardoor is er bijna altijd een vestiging bij u in de buurt. Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op. Wij vertellen u graag meer over de mogelijkheden.

Adcorporate is gevestigd in: Amsterdam Assen Boekel Enschede Hoogeveen Leiden Rotterdam Schagen

E info@adcorporate.com T 088 232 67 76 adcorporate.com

Adcorporate nieuwsbrief 1 2014  

Adcorporate nieuwsbrief 1 - 2014

Adcorporate nieuwsbrief 1 2014  

Adcorporate nieuwsbrief 1 - 2014

Advertisement