Page 1


ISSUE 40, 24 - 30 APRIL 2009

Democracy or Democrazy เรายังไม่ได้คุยเกี่ยวกับเหตุการณ์บ้านเมืองในช่วงที่ผ่านมาเลยใช่ไหม? มันยากจะบรรยายอารมณ์และความรู้สึกจริงๆ สำหรับเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา มองไปรอบๆ ตัวก็เห็นเด็กๆ จับกลุ่มกันยิงปืนฉีดน้ำ สาดน้ำใส่คนที่ผ่านไปผ่านมา เปียกปอนกันไปตามๆ กัน ส่วนผู้ใหญ่บางส่วนก็ยิงปืนขึ้นฟ้า บางส่วนก็หยิบจับอาวุธกันคนละไม้ละมือ บุกทุบทำลายข้าวของกันอย่างเท่าเทียมกันทั้งของราชการและเอกชน เผารถเมล์กันเป็นว่า เล่นกลางกรุง บ้างก็หยิบอาวุธปืนผาหน้าไม้บกุ เข้าประจันหน้ากัน ปืนจริง กระสุนจริง เจ็บจริง ตายจริง ไม่เหมือนปืนฉีดน้ำทีฉ่ ดี ใส่กนั เท่าไหร่กไ็ ม่มกี ารรายงานตัวเลขคนบาดเจ็บล้มตาย ได้แต่ภาวนาว่า ขออย่าให้เยาวชนของชาติเรามองเห็นความรุนแรงและความวุน่ วายทีเ่ กิดขึน้ ว่าเป็นส่วนหนึง่ ของเทศกาลสงกรานต์เลย มิเช่นนัน้ เมือ่ เทศกาลสงกรานต์มา ถึงเมื่อไหร่ เราจะพากันอึ้งเปล่าๆ ถ้าหากเด็กๆ มาถามว่า อ้าว ปีนี้ไม่มีเผารถเมล์อีกเหรอแม่? ช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา ไม่เพียงแต่ผู้เขียนจะไม่อยากออกนอกเคหสถานด้วยเหตุผลว่าเป็นคนเคร่งครัดกับการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแล้ว (หึๆ) ผู้เขียนยัง ไม่อยากคุยเรื่องการบ้านการเมืองกับมิตรสหายอีกต่างหาก เวลาเพื่อนถามว่าทำไมไม่คุย ก็มักจะอ้างว่า หมอห้ามพูดเรื่องนี้ เพราะกลัวความดันจะขึ้น เพื่อนๆ ยอมเชื่อครึ่งไม่เชื่อ ครึ่ง แต่ส่วนใหญ่ถ้ามีสติดีก็มักจะไม่เชื่อ แต่จริงๆ แล้วเหตุผลสำคัญที่ไม่อยากคุยเรื่องการเมืองก็เพราะว่าผู้เขียนไม่แน่ใจว่า พวกเราทุกคนเข้าใจคำว่าประชาธิปไตยตรงกันหรือเปล่า? หรือพวกเราเข้าใจตรงกัน หรือเปล่าว่า ความขัดแย้งหรือการไม่เห็นด้วยนั้นเป็นส่วนหนึ่งของระบอบประชาธิปไตย? เพราะถ้าเข้าใจไม่ตรงกันแล้ว จะพากันวงแตกเสียเปล่าๆ ผู้เขียนยอมรับว่าตัวเองเป็นคนชอบเถียง ชอบคุยกับคนที่เห็นต่างกัน เพราะเชื่อว่าการเห็นต่างนั่นแหละจะทำให้เราได้มีโอกาสสำรวจความเห็นของกันและกันว่าทำไม มันถึงต่างกัน ทำให้เรามีโอกาสเปิดใจให้กว้าง เพื่อยอมรับความคิดอีกความคิดที่ไม่เหมือนกัน ผู้เขียนเชื่อว่า หัวใจที่ไม่เปิดกว้าง ก็จะมีพื้นที่เพียงพอสำหรับความเห็นของตัวเอง เท่านั้น และพื้นที่แค่นั้น ใครจะรู้ว่าบางทีมันก็กว้างแค่แมวดิ้นตาย น่าอึดอัดพิกล แต่กลายเป็นว่าในบ้านเมืองเรานั้น การมีความเชื่อไม่เหมือนกัน โดยเฉพาะเรื่องการเมืองนั้น นำมาซึ่งความขัดแย้งที่รุนแรง และพร้อมจะห้ำหั่นกันได้เสมอ แม้เราจะ พูดปาวๆ ว่าเราเป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย แต่สิ่งที่เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาในประเทศอันเป็นที่รักของพวกเรานั้นเต็มไปด้วยการแบ่งฝ่าย เลือกสี เลือกข้าง เอา เฉพาะ 4-5 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยก็มีสภาพคล้ายจะแข่งกีฬาสีเข้าไปทุกที เพราะเรามีหมดแล้วทั้งสีเหลือง สีแดง สีขาว สีน้ำเงิน เชียร์ลีดเดอร์ก็มีแล้ว ขาดก็แต่จุดมุ่งหมาย เท่านั้นเองว่า จะแข่งกันไปเพื่ออะไร? เราพูดกันเสมอว่า ทุกคนมีจดุ ยืน ทุกคนเถียงกันได้ แต่เถียงกันแล้วเป็นไง? พังทุกที ดูไปแล้วมันก็ไม่ตา่ งกับการพูดว่า เธอมีจดุ ยืน ฉันก็มจี ดุ ยืน แต่บงั เอิญเรายืนกันคนละจุด สรุปแล้วคือ ไมมีใครฟังใครอยู่ดี ที่ผ่านมา มีคนจำนวนหนึ่งเรียกร้องสิ่งที่เรียกว่าประชาธิปไตย แต่ถามจริงๆ เถอะว่า เอาเข้าจริงแล้ว พวกเราเข้าใจคำว่าประชาธิปไตยตรงกันหรือเปล่า? ถ้าหากการ เรียกร้องประชาธิปไตยหมายถึง... การปิดการจราจรทีอ่ นุสาวรียฯ์ การนำรถแก๊สมาจอดข่มขูก่ นั กลางถนน การลุกฮือบุกเข้าไปในโรงแรมเพือ่ ล้มการประชุมทีเ่ ต็มไปด้วยผูน้ ำของนานาประเทศ การบุกเข้าไป ทุบทำลายรถยนต์อย่างบ้าคลั่ง การยึดรถเมล์ไปเผาทำลายเป็นสิบๆ คัน ฯลฯ ถ้าเราเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นแม้กระทั่ง ‘ส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียกร้องประชาธิปไตย’ เราคงต้องกลับไปลงเรียนวิชาที่ว่าด้วยประชาธิปไตยกันใหม่อีกรอบ และการ เรียนซ้ำอีกรอบนั้น แม้แต่เด็กก็ไม่อยากเรียน เพราะเขารู้ดีว่า มันมีความหมายเท่ากับ หรือคล้ายๆ กับคำว่า ‘สอบไม่ผ่าน’

ปีที่ 1 ฉบับที่ 40 วันที่ 24 - 30 เมษายน 2552

วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม บรรณาธิการบริหาร

30

08

ผมได้อ่าน a day BULLETIN ฉบับหน้า ปก คุณ หม่ำ จ๊กมก แอบหยิบมาจาก กระเป๋ า น้ อ งสาว อ่ า นแล้ ว ต้ อ งเขี ย น มาหาทั น ที เ ลยครั บ มันมากกกก ทั้งบท สัมภาษณ์ทัศนคติของ คุณ หม่ำ จ๊กมก คิดได้ ไงเนี่ย รวมทั้งข้อความของ Editor’s Note ของ คุณวิไลรัตน์ดว้ ย ทีเ่ ขียนสรุปได้โดนใจมาก ‘ง่ายๆ

08 Interview

18 Calendar

20 Home Made

06 Goodnews

16 A Must

19 Shopping

23 28 Health and The Words Heart ทุ ก ถ้ อ ยคำมี ค วาม-

ข้อมู ล และการจัด อันดับที่น่าสนใจรอบ ตั ว ปิ ด ท้ า ยด้ ว ย การ์ ตู น โดนใจหนุ ่ ม สาวออฟฟิศฝีมือ ทรงศีล ทิวสมบุญ

16

06

04 The Database

20

ติ ด ตามข่ า วสารดี ๆ รอบโลกประจำ สัปดาห์ได้ในห้องข่าว แห่งนี้

สบายๆ แต่มีความสุข’ ผมขอชื่นชมจากใจครับ เป็นข้อคิดง่ายๆ ที่นำไปใช้ได้จริง ขอเป็นกำลัง ใจให้ทำ adB ต่อไปนานๆ นะครับ เป็นกำลังใจ ให้ทุกวินาที -สมภพ แซ่ล้อ มีบญ ุ ได้อา่ น a day BULLETIN นานๆๆๆ ครัง้ ชอบมากๆ เลยค่ะ เป็น free magazine ที่ไม่มี ใครเหมือน และไม่เหมือนใคร ชอบ The Database มีข้อมูลแปลกและน่าสนใจดี ชอบ A Must มี อะไรดีๆ มาแนะนำ ชอบ The Words มีคำคมๆ

‘Melody of Life’ คือชือ่ คอนเสิรต์ ทีก่ ำลังจะเกิด ขึน้ แต่ทม่ี ากกว่านัน้ เรา ไปพูดคุยกับศิลปินเกีย่ ว กับท่วงทำนองในชีวิต พวกเขามาด้วย

สารพัดสิ่งที่เราคัดสรร มาฝากแบบ A Must พลาดแล้วจะหาว่าไม่ เตือน

ใคร ทำอะไร ที ่ ไ หน เช็กดูได้ สุดสัปดาห์นี้ จะได้ ไ ม่ พ ลาดเรื ่ อ งราวสนุกๆ

มาสนใจเรือ่ งสีนำ้ เงิน ที่ ไม่เกีย่ วกับการเมืองกันดู บ้าง แล้วจะรูว้ า่ การมิกซ์ แอนด์ แมตช์ สีเท่ๆ สีน้ี สนุกกว่าทีค่ ดิ

‘แทน’ - ธารณ ลิปตพัลลภ ทายาทนักการ เมื อ งที ่ ห ั น ไปเอาดี ด้านดนตรี เปิดบ้านที่ เต็มไปด้วยเสียงเพลง ให้เราไปเยี่ยมชม

รวมสาระความรู้ ที่จะ ทำให้ ค ุ ณ แข็ ง แรงทั ้ ง กายและใจ

บาดหู บาดใจ มาเตือนสติ (ถ้าคอลัมน์ไหนที่ เอ่ยมามีการเปลี่ยนแปลงไป ก็อย่าว่ากันนะคะ เพราะฉบับที่อ่านนี่เก็บตกของเก่าที่คนเขาทิ้ง ไว้มาอ่าน) ทำยังไงถึงจะได้อ่านสม่ำเสมอคะ ส่วนใหญ่สถานที่แจกจะอยู่ในเมืองหรือในห้าง พอดีบ้านอยู่ไกลปืนเที่ยงไปหน่อย และไม่ค่อย ได้เดินห้าง ช่วยแนะนำหน่อยค่ะ พยายามพลิก อ่านว่าจะสมัครสมาชิก (เพือ่ จะได้มอี า่ นทุกฉบับ ไม่ต้องไปคว้ามาอย่างอาศัยโชคและดวงช่วย) ก็หาไม่เจอ ทำยังไงดีคะ อยากได้ อยากได้ -วัลลภา

24 30 All About Biz The Guest สถาปนิ ก หนุ ่ ม และ เจ้ า ของธุ ร กิ จ อย่ า ง อมตะ หลูไพบูลย์ จะ มาเล่าเรื่องดีไซน์และ ธุ ร กิ จ ให้ ฟ ั ง และพบ กั บ เรื ่ อ งราวน่าสนใจ เกีย่ วกับธุรกิจอีกเพียบ

คนเรามีศักยภาพซ่อน ไว้อีกมาก เพียงแต่เรา ไม่รวู้ ธิ ปี ลุก แต่เธอคนนี้ สิริลักษณ์ ตันศิริ มีวิธี และยินดีบอก

หมายและคุณค่า เสมอ ค้นหาได้ในหน้านี้

ส่งความคิดเห็น คำติ-ชม หรือข้อเสนอแนะทีม่ ตี อ่ a day BULLETIN ได้ที่ บริษัท เดย์ โพเอทส์ จำกัด เลขที่ 3 ซอย เจริญมิตร ถนนสุขมุ วิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 หรือทางอีเมล์ adaybulletin@daypoets.com กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลจริงและที่อยู่มากับจดหมาย เพื่อ ความสะดวกในการจัดส่งของรางวัลไปให้ และบรรณาธิการ ขออนุญาตตัดทอนจดหมายตามสมควร พิเศษ! จดหมายที่ได้รับเลือกลงตีพิมพ์ใน ช่วงเดือนนี้ จะได้รับหนังสือดีๆ จากสำนัก พิมพ์ a book ส่งไปให้ถึงบ้าน

ที่ปรึกษา สุรพงษ์ เตรียมชาญชัย บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา นิติพัฒน์ สุขสวย บรรณาธิการอำนวยการ วงศ์ทนง ชัยณรงค์สิงห์ บรรณาธิการบริหาร วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม กองบรรณาธิการ สิรินพร จึงพิทักษ์อุดม เอกพล บรรลือ บรรณาธิการภาพ นิติพัฒน์ สุขสวย ช่างภาพ กฤตธกร สุทธิกิตติบุตร บรรณาธิการศิลปกรรม วีระยุทธ คงเทศน์ พิสูจน์อักษร หัสยา ตั้งพิทยาเวทย์ ฝ่ายผลิต ศิริ ศิริจรรยากุล ที่ปรึกษาฝ่ายโฆษณา ศรวณีย์ ศิริจรรยากุล ผู้อำนวยการฝ่าย โฆษณา ติยะรัตน์ รัตนคช 08-1734-6363 ผู้จัดการฝ่ายโฆษณา อัจฉราภรณ์ จิรชาติพงศ์ 08-3813-4441 ฝ่ายโฆษณา พงศ์ธิดา อังศุวัฒนากุล 08-1731-8315, ศุภลักษณ์ เลิศกาญจนวัฒน์ 08-6993-7479, ภูมิทัศน์ ทัพใหญ่ 08-5122-3171 ผู้จัดการ จัณฑรัศมิ์ เกียรติยศ ผูช้ ว่ ยผูจ้ ดั การ ณัฐธยาน์ อึง้ ตระกูลนิธศิ ผูจ้ ดั การฝ่ายประชาสัมพันธ์ จันทร์เพ็ญ ตัง้ สัมปัตติวงศ์ ฝ่ายธุรการ ณัฐรดา ตระกูลสม ผูผ้ ลิต บริษทั เดย์ โพเอทส์ จำกัด เลขที่ 3 ซอยเจริญมิตร ถนนสุขมุ วิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ติดต่อกองบรรณาธิการ โทร.0-2203-1040 อีเมล์ adaybulletin@daypoets.com ติดต่อฝ่ายโฆษณา โทร. 0-2203-1040 ต่อ 802, 804, 807, 808, 812 แฟกซ์ 0-2203-1040 ต่อ 811 เว็บไซต์ www.daypoets.com นักศึกษาฝึกงาน ฉัตรไชย เริม่ พยับ


04

THE DATABASE

THE RANKING

∑’¡Ë “ : ∫√‘…—∑∑’˪√÷°…“§«“¡‡ ’ˬß∑“ß°“√‡¡◊Õß·≈–‡»√…∞°‘® (‡æ‘√å°)

10 อันดับประเทศที่คอรรัปชันมากที่สุดในเอเชีย

SURVEY

(*®“°§–·ππ‡µÁ¡ 10 §–·ππ)

คุณคิดวาคนไทยควรจะฟงเพลง อะไรในสถานการณบา นเมืองขณะนี้ อินโดนีเซีย 8.32

ไทย 7.63

กัมพูชา 7.25

อินเดีย 7.21

เวียดนาม 7.11

ฟลิปปนส 7

THE POLL

มาเลเซีย 6.70

∑’¡Ë “ : «π¥ÿ ‘µ‚æ≈≈å

ความคิดเห็นของคนกรุงเทพฯ ตอเหตุการณปดถนน ชุมนุมประทวง ของ กลุมคนเสื้อแดง ‡ªìπ°“√∑”≈“¬ ™◊ËÕ‡ ’¬ß·≈–∑”„Àâ ‡»√…∞°‘®¢Õߪ√–‡∑» ¬Ë”·¬à 14.89%

√â“ߧ«“¡ ‡¥◊Õ¥√âÕπ„Àâ°—∫ºŸâÕ◊Ëπ / ∑”„Àâ°“√®√“®√ µ‘¥¢—¥ 59.52%

‡ªìπ°“√°√–∑” ∑’ˉ¡à‡À¡“– ¡ / ‰¡à¡’‡Àµÿº≈ 12.76%

5,700 „π°“√ª√–™ÿ¡ ÿ¥¬Õ¥ºŸπâ ”Õ“‡´’¬π ∫«° 3 ·≈– ∫«° 6 °—∫ª√–‡∑»§Ÿà‡®√®“ √–À«à“ß«—π∑’Ë 10-12 ‡¡…“¬π 2552 ≥ ‚√ß·√¡ Royal Cliff Beach Resort æ—∑¬“ ∑“ß√—∞∫“≈‰¥â‡µ√’¬¡°“√√—°…“ §«“¡ª≈Õ¥¿—¬ ‚¥¬¬÷¥·ºπ°√°Ø 48 √–¥¡ °”≈—߇®â“Àπâ“∑’Ë 3 ‡À≈à“∑—æ ´÷Ëß¡’‡®â“Àπâ“∑’Ë µ”√«®°«à“ 5,700 𓬠¡“¥Ÿ·≈§«“¡ ß∫ ∑’Ë¡“ : www.manager.co.th

∑”„Àâ∫â“π‡¡◊Õß «ÿà𫓬 / ∂“π°“√≥å ∑“ß°“√‡¡◊Õß µ÷߇§√’¬¥ 8.56% ‡ªìπ°“√°√–∑” ‡æ◊ËÕ πÕߧ«“¡µâÕß°“√ ¢Õß∫ÿ§§≈∫“ß°≈ÿà¡ 4.27%

18,000,000

คื อ จำนวนคนไทยที่ มี ค วาม เสี่ ย งต อ การเป น โรคอั ม พฤกษ–อัมพาต เนื่องมาจาก สุ ข ภาพที่ ไ ม แ ข็ ง แรง และใน ขณะนี้ประเทศไทยมีผูเปนโรค อั ม พ ฤ ก ษ - อั ม พ า ต ถึ ง 150,000 คนต อ ป หรื อ ใน ทุกๆ 4 นาที มีผูปวย 1 คน

ไตหวัน 6.47

จีน 6.16

มาเกา 5.84

- - ในป 2551 องคการอนามัยโลก รายงานวา มีภัยธรรมชาติเกิดขึ้น ทั่ ว โลก 321 ครั้ ง มี ผู เ สี ย ชี วิ ต 235,816 คน - กรณีพายุไซโคลนนารกีสที่พมา มี ค น สู ญ ห า ย แ ล ะ เ สี ย ชี วิ ต 138,366 คน - กรณี แ ผ น ดิ น ไหวที่ จี น มี ผู เ สี ย ชีวิต 87,476 คน - นอกจากนี้ ยั ง มี โ รคระบาดเกิ ด ขึ้ น อี ก 162 ครั้ ง ใน 75 ประเทศ ทั่วโลก ∑’Ë¡“ : www.who.int

¡’°“√ª√–¡“≥°“√®“°∏𓧓√‚≈° «à“ „π√“«ªï §.». 2025 À√◊ÕÕ’° 16 ªï¢â“ßÀπâ“ ª√–™“°√„π 48 ª√–‡∑»∑—Ë«‚≈° ®”π«π√“« 1,400 ≈â“π§π ®–ª√– ∫ªí≠À“¢“¥·§≈π πÈ” ´÷Ë߇æ‘Ë¡¢÷Èπ®“°ªï 1995 ∑’Ë¡’ ª√–™“°√‡æ’¬ß 436 ≈â“π§π „π 29 ª√–‡∑»‡∑à“π—Èπ∑’Ë¢“¥·§≈ππÈ” ∑’Ë¡“ : www.dgr.go.th

∑’Ë¡“ : www.matichon.co.th

101,600,000,000 ≈â“π∫“∑ §◊ Õ ®”π«π‡¡Á ¥ ‡ß‘ π ∑’ Ë –æ— ¥ ∑— Ë « ∑— È ß ª√–‡∑»„π™à « ߇∑»°“≈  ß°√“πµå∑’˺à“π¡“ ´÷Ë߇¡◊ËÕ‡∑’¬∫°—∫ªï∑’˺à“π¡“·≈â« ¡’‡¡Á¥‡ß‘π  –æ—¥ 105,400 ≈â“π∫“∑ ≈¥≈ß√âÕ¬≈– 3.6 ´÷Ë߇ªìπº≈°√–∑∫ ®“°¿“«–‡»√…∞°‘®∑’Ë´∫‡´“ ∑”„Àâ§π‰∑¬µà“ߪ√–À¬—¥ ∑’Ë¡“ : »Ÿπ¬å«‘®—¬° ‘°√‰∑¬

∑√ß»’ ≈ ∑‘ « ¡∫ÿ ≠

çÕ¬“°„Àâ≈Õßøí߇æ≈ß ù‰¥â¬π‘ ‰À¡«à“√—°û ·≈–Õ¬“°„Àâ ∂“π°“√≥å∫â“π‡¡◊ÕߺàÕπ §≈“¬≈ßµ“¡‡ ’¬ß‡æ≈ßé ®—°√æ—π∏ÿå ∏√√¡‡®√‘≠ 26 ªï, æπ—°ß“π√“¬°“√«‘∑¬ÿ çøíß ù‡æ≈ß™“µ‘û ¥’∑ Ë’ ÿ¥ øíß∫àÕ¬Ê „Àâ´“∫´÷Èß ·≈– ‡¢â“„®§«“¡À¡“¬∑’Ë·∑â®√‘ß ¢Õߧ”«à“‡æ≈ß™“µ‘ —°∑’é ªî¬πÿ™ ‰™¬ ÿ«√√≥ 22 ªï, æπ—°ß“π∫√‘…∑— ‡Õ°™π ç‡æ≈ß ù¢Õ„Àâ‡À¡◊Õπ‡¥‘¡û ‡æ√“–Õ¬“°„Àâ§π‰∑¬°≈—∫ ¡“√—°°—π‡À¡◊Õπ‡¥‘¡ ‰¡àµâÕß ¡“°¢÷Èπ ·µà‰¡àπâÕ¬≈ßé ‡≈Õ≈—°…≥å ®—π∑√å‡∑æ 22 ªï, ∏ÿ√°‘® à«πµ—« ç‡æ≈ß ù‡√Á°‡°â °Ÿ√ûŸ ¢Õß Skalaxy ‡æ√“–‡√Á°‡°â¡’‡¢’¬« ‡À≈◊Õß ·¥ß ·µàµÕππ’ È ‡’ ¢’¬« À“¬‰ª ‡æ≈ß®–‡À¡◊Õπ°—∫ ‡ÀπÁ∫Ê  —ߧ¡µÕππ’Èé ∏π—π∑å≈¥“ ®‘√¿—∑√°‘µæ‘ ß…å 24 ªï, Freelance 科¥«à“‡æ≈ß ù§π‰∑¬ À√◊Õ‡ª≈à“û πà“®–‡À¡“– ÿ¥ Õ¬“°„Àâ§π‰∑¬√—°°—π ‰¡àµÕâ ß ∑–‡≈“– À√◊Õ·∫àßæ√√§·∫àß æ«°°—πé √“™√—∞ Õ—π∑ ÿ∑∏‘Ï 25 ªï, FCR ç·π–π”‡æ≈ß ùºà“πû ¢Õß ‚¡‡¥‘√åπ¥ÁÕ° ‡æ√“–Õ¬“°„Àâ §π‰∑¬∑ÿ°§π‡™◊ËÕ«à“«—πÀπ÷Ëß ‡√◊ÕË ß√â“¬Ê ∑’‡Ë °‘¥¢÷πÈ ¡—π®–µâÕß ºà“π‰ªé ¡“π– ®“√ÿ«—≤π°‘® 38 ªï, Program Director
• ทีจานา เป็นจิงโจ้น้อยซึ่งได้รับการเลี้ยงดูเป็นพิเศษอยู่ที่สวนสัตว์ในกรุงเบลเกรด ประเทศเซอร์เบีย ทีจานาเป็นจิงโจ้ที่พลัด หลงจากแม่ หลังจากถูกนกอีมูที่อยู่ในสวนสัตว์เดียวกันอาละวาดเสียจนแม่จิงโจ้วิ่งเตลิดจนลูกหลุดออกมาจากกระเป๋าหน้า ท้อง ตอนนี้เจ้าหน้าที่เลยต้องนำทีจานาไปเลี้ยงไว้ในตู้อบที่ปรับอุณหภูมิและรูปแบบให้เป็นพิเศษเพื่อเลียนแบบสภาพ กระเป๋าหน้าท้อง เพราะเจ้าจิงโจ้น้อยยังไม่ถึงวัยที่จะออกมาใช้ชีวิตนอกกระเป๋าหน้าท้องได้ ทุกวันนี้ ทีจานาต้องกินนมทุก 2 ชั่วโมง ซึ่งเป็นน้ำนมที่สั่งตรงมาจากอเมริกาและเยอรมนี บ้างก็เป็นนมที่ทางสถานทูตออสเตรเลียในเซอร์เบียจัดหามาให้

POLITICS

‘โอบามา’ วอนนานาชาติ ช่วยกันขจัดภัยคุกคามโลก ถึงแม้ว่าปัญหาที่รุมเร้าเข้ามาจะยิ่งใหญ่ เพียงใด แต่ถ้าทุกคนร่วมมือกัน ก็สามารถที่ จะฟันฝ่าอุปสรรคเหล่านั้นไปได้อย่างแน่นอน เช่นเดียวกับที่ นาย บารัก โอบามา ประธานาธิบดี สหรัฐฯ กล่าวไว้ในสุนทรพจน์ของงานเทศกาล อีสเตอร์ โดยในเนื้อหาที่ท่านผู้นำสหรัฐฯ พูดมี เรื่องเกี่ยวกับการขจัดภัยคุกคามโลกว่า “ชาติ เดียวไม่สามารถจะแก้ปัญหาจากความซบเซา ทางเศรษฐกิจ สภาวะโลกร้อน และปัญหาอาวุธ นิวเคลียร์ได้ โดยชาวอเมริกันและผู้ฟังทั่วโลก จะต้องร่วมมือกัน เพือ่ ผลประโยชน์รว่ มกัน แทนที่ จะแบ่งแยกกัน” นอกจากนีน้ ายโอบามาได้บอก อีกว่า ขณะนีเ้ ขามีมาตรการควบคุมดูแลสถาบัน การเงินของโลกและแผนกระตุ้นเศรษฐกิจไว้ แล้วด้วย และแม้ว่าประเทศสหรัฐฯ จะเป็นถึง ชาติผนู้ ำของโลก ทว่าก็ยงั ต้องการความร่วมมือ จากประเทศอืน่ ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ทีเ่ กิด ขึ้นในขณะนี้

• ฌอง มิเชล อังเดร หอมแก้ม เอลิส ลูกสาววัย 3 ขวบ ด้วยความคิดถึงทันทีที่เจอหน้ากัน โดยก่อนหน้านี้ เขาได้เข้าแจ้งความ กรณีที่อดีตภรรยาชาวรัสเซียหรือแม่แท้ๆ ของลูก ได้วางแผนลักพาตัวลูกสาว โดยจ้างชายสองคนให้มารุมทำร้ายเขาก่อนจะฉก ตัวลูกสาวสุดที่รักหายไปเกือบเดือน

ECONOMICS ‘วิทยา’ ชูสปาสุขภาพ ฟืน้ เศรษฐกิจปีละ 1.5 หมืน่ ล้านบาท

PEOPLE

นาย วิทยา แก้วภราดัย รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดงาน ‘มหกรรมธุรกิจบริการสุขภาพกระบี่ ก้าว ไกลสูส่ ากล’ ทีจ่ ดั ขึน้ ทีเ่ ขือ่ นปากแม่นำ้ เมืองกระบี่ นายวิทยาได้ เปิดเผยถึงเรือ่ งสปาเพือ่ สุขภาพว่า “ธุรกิจทีเ่ ชือ่ ว่าจะสามารถสร้าง รายได้ให้ไทยในขณะนีก้ ค็ อื สปาเพือ่ สุขภาพ ทีอ่ ยูใ่ นความดูแล ของกระทรวงสาธารณสุข โดยขณะนีไ้ ทยเป็นประเทศทีม่ สี ปาเพือ่ สุขภาพมากถึง 585 แห่ง ถือเป็นอันดับ 1 ในเอเชีย ซึง่ ในปีทผ่ี า่ นมาสามารถสร้างรายได้ให้ประเทศถึง 12,813 ล้านบาท ลูกค้าร้อยละ 80 เป็นชาวต่างประเทศ มากทีส่ ดุ คือชาวญีป่ นุ่ รองลงมาคือชาวยุโรป” โดยในปีนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายที่จะเร่งพัฒนาสปาเพื่อสุขภาพไทยให้เป็นระดับโลก ซึ่ง มีอยู่ 3 ระดับ ได้แก่ แพลตตินัม โกลด์ และซิลเวอร์ ที่จะต่อยอดมาตรฐานระดับสูงของกระทรวง สาธารณสุข คาดว่าจะมีรายได้ปีละไม่ต่ำกว่า 15,000 ล้านบาท

ฉลองครบรอบ 50 ปี

SCIENCE

อิหร่านอวดโคลนนิงแพะได้สำเร็จ

การทำซ้ำหรือรีไซเคิลจะส่งผลดีก็ต่อเมื่อเราใช้ในทางที่ถูก แต่ถา้ เป็นการรีไซเคิลสิง่ มีชวี ติ ล่ะ ยังคงถือได้วา่ เป็นสิง่ ดีอยูห่ รือ เปล่านัน้ ก็ขน้ึ อยูก่ บั เจตนา โดยขณะนีก้ ารโคลนนิงได้กลายเป็น เรื่องยอดนิยมไปแล้วสำหรับชาวอาหรับ ซึ่งประเทศอิหร่านได้ ออกมาเปิดเผยว่า พวกเขาได้สร้างแพะโคลนนิงขึ้นมาได้สำเร็จ แล้ว ซึ่งแพะโคลนนิงเพศเมียตัวนี้มีชื่อว่าว่า ‘ฮานา’ โดยเจ้า แพะน้อยก๊อบปี้ลืมตาขึ้นมาดูโลกเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2552 และมี ดร. โมฮัมเหม็ด ฮอสเซ็น นาสร์ อี อิสฟาฮานี หัวหน้าสถาบันวิจัยทางด้านเซลล์ต้นกำเนิด ออก มากล่าวยืนยันต่อสือ่ ว่า นีเ่ ป็นความสำเร็จของประเทศอิหร่านอันน่าภาคภูมใิ จ เพราะประเด็นหลักของ การพัฒนาโคลนนิงครั้งนี้คือ การใช้แพะเป็นหนทางรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจต่อไปในอนาคต

LIFESTYLE

จักรพรรดิญปี่ นุ่ การอภิเษกกับหญิงสามัญชน วันพรุง่ นีจ้ ะ

เป็นอย่างไรบ้าง มิอาจรู้ได้ แล้ว กับวันวานทีผ่ า่ น มานั้นยังคงมีคุณค่าอยู่บ้างหรือเปล่า แต่ สำหรับสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮโิ ตะ และ สมเด็จพระจักรพรรดินมี ชิ โิ กะแห่งญีป่ นุ่ นัน้ วันวานยังคงมีความหมายมากสำหรับทั้ง สองพระองค์ โดยมีการจัดงานเลีย้ งน้ำชาให้ คูร่ กั 100 คู่ เนือ่ งในวโรกาสครบรอบ 50 ปีท่ี สมเด็จพระจักรพรรดินมี ชิ โิ กะ - สามัญชนคน แรกทีอ่ ภิเษกสมรสกับสมาชิกราชวงศ์ญี่ปุ่น ซึ่งในอดีตถือได้ว่าการอภิเษกสมรสกันของ สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะและสมเด็จ พระจักรพรรดินมี ชิ โิ กะ เป็นการเปิดกว้างเพือ่ ขจัดความแบ่งแยกระหว่างราชวงศ์ แ ละ สาธารณชนมากขึน้ ซึง่ เมือ่ ก่อนเจ้าหญิง มิชิโกะต้องปรับตัวเองเป็นอย่างมากเมื่อ ต้องเข้าไปอยูใ่ นวัง โดยพระองค์ทรงประสบ กับปัญหาด้านสุขภาพอยูบ่ อ่ ยครัง้ ทัง้ ยังต้อง อดทนกับกฎกรอบอันเข้มงวดของราชวงศ์ เบญจมาศทีส่ บื ทอดกันมายาวนานถึง 2,000 กว่าปี

‘โสม’ จัดนัดบอดจับคู่หวังเพิ่มอัตราเกิด

ไม่รู้เป็นเพราะโลกเราร้อนขึ้นหรือเปล่า จึงทำให้อัตราการเกิดของเด็กทารกในประเทศเกาหลีใต้ลดลงอย่างน่า ใจหาย ซึ่งตอนนี้ทางการของเมืองอาซาน ประเทศเกาหลีใต้ ได้คิดแผนช่วยชาติเพื่อเพิ่มจำนวนประชากรไว้แล้ว โดยตกลงเป็นเจ้าภาพจัดงานนัดบอดหาคู่ให้กับคนวัย 20-30 ปี จำนวน 40 คน ในโรงแรมแห่งหนึ่ง และนับเป็นครั้ง แรกทีห่ น่วยงานของรัฐจัดงานลักษณะนีเ้ สียเองด้วย ทัง้ นี้ ปัจจุบนั อัตราการเกิดใหม่ของเด็กทารกในเมืองอาซานอยู่ ที่ 1.08 ซึง่ เป็นอัตราทีต่ ำ่ กว่าอัตราเฉลีย่ ทัว่ ประเทศ และเกือบจะต่ำทีส่ ดุ ในโลก โดยสาเหตุทอ่ี ตั ราการเกิดของเกาหลีใต้ ต่ำมากนั้นเป็นเพราะผู้หญิงเข้าสู่ตลาดแรงงานกันมากขึ้น
• หลังจากรอคอยกันมานานว่าน้องหมาพันธุ์ไหนกันหนอที่จะได้มาเป็นสุนัขหมายเลขหนึ่งประจำทำเนียบขาวในยุคของ ประธานาธิบดีโอบามา และแล้วเจ้าโบ สุนัขสีดำพันธุ์โปรตุกีสวอเตอร์ด็อก ก็ได้รับเลือกเข้ามาในที่สุด ในภาพ ประธานาธิบดี เลยต้อนรับด้วยการพาเจ้าโบวิ่งในสนามหญ้าที่ทำเนียบขาวเสียเลย

• ชาวพุทธในพม่าพากันไปทำความเคารพปิดทองก้อนหินสีทองเหลืองอร่าม ที่เป็นที่ตั้งของเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ที่รู้จักกันในชื่อว่า Golden Rock Pagoda ซึ่งเป็นเจดีย์ที่สร้างให้อยู่บนก้อนหินริมหน้าผาสูงจากระดับน้ำทะเลกว่า 3,000 ฟุต ได้อย่างน่าทึ่ง เจดีย์ แห่งนี้ดึงดูดนักท่องเที่ยวและชาวพม่าให้มาเยี่ยมชมอย่างไม่ขาดสาย มีการประเมินคร่าวๆ ว่าองค์เจดีย์นั้นหนักประมาณ 19.5 ตัน หรือ 17,645 กิโลกรัม ส่วนหินแกรไนต์ก้อนนี้น่าจะมีน้ำหนักประมาณ 611.5 ตัน หรือ 554,704 กิโลกรัม

PUBLIC HEALTH

หยุดสูบบุหรี่เพื่อสัตว์เลี้ยง

บุหรี่มือสองนั้นไม่ได้เป็นอันตรายแต่เฉพาะลูกเล็กเด็กแดงอีกต่อไป เพราะจากผลการวิจัยจากศูนย์สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เฮนรี ฟอร์ด เมืองดีทรอยต์ สหรัฐอเมริกา ที่ได้ตีพิมพ์ลงในวารสาร โทแบกโคคอนโทรล ระบุว่า เจ้าของที่เลี้ยงสัตว์และสูบบุหรี่เมื่อรู้ผล การวิจัยว่าควันบุหรี่มือสองเป็นอันตรายต่อสุขภาพของน้องหมาที่เลี้ยงไว้ ร้อยละ 11.3 ถึงกับคิดที่จะเลิกสูบบุหรี่ ร้อยละ 28.4 พยายามที่ จะเลิกสูบบุหรี่ ร้อยละ 14.2 ขอให้ทุกคนในบ้านงดสูบบุหรี่ ร้อยละ 18.9 ห้ามสูบบุหรี่ในบ้าน และร้อยละ 40 สนใจที่จะได้ข้อมูลเกี่ยวกับ อันตรายของบุหรี่มือสองเพิ่มมากขึ้น เห็นตัวอย่างความหวังดีที่มีต่อสัตว์เลี้ยงของคนอเมริกันอย่างนี้แล้ว พี่ไทยของเราจะเอาไปใช้บ้างก็ ไม่มีใครสงวนลิขสิทธิ์นะ เพราะนอกจากจะเป็นผลดีต่อสัตว์แล้ว สุขภาพของคุณเองก็ยังได้อานิสงส์นี้ไปเต็มๆ ด้วยเช่นกัน

TRIVIA เปิดตำนานสัตว์เลี้ยงหมายเลขหนึ่ง

ในทีส่ ดุ ‘เจ้าโบ’ ลูกหมาวัย 6 เดือน พั น ธุ ์ โ ปรตุ ก ี ส วอเตอร์ด็อก ที่ครอบครัวของประธานาธิบดี บารัก โอบามา เลือกสรรมา ก็ได้เข้าสู่ทำเนียบขาว กลายเป็นสุนัข หมายเลขหนึง่ อย่างเต็มตัวสักที แต่กอ่ นหน้าเจ้าโบ ทุก ยุคทุกสมัยต่างก็ตอ้ งมีสตั ว์เลีย้ งคูบ่ ญ ุ ประจำทำเนียบกัน ทั้งนั้น มาดูกันเลยดีกว่าว่าประธานาธิบดีคนไหนจะ เลีย้ งอะไรไว้เป็นสัตว์เลีย้ งหมายเลขหนึง่ กันบ้าง • เริม่ กันทีป่ ระธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกา อย่าง จอร์จ วอชิงตัน ทีเ่ ป็นผูส้ ร้างนิยามคำว่า ‘เฟิรส์ ต์เพ็ต’ ให้ ปรากฏขึน้ ด้วยความทีเ่ ป็นคนรักสัตว์ จึงทำให้มสี ตั ว์ เลีย้ งมากมาย แต่ทโ่ี ปรดปรานทีส่ ดุ เห็นจะหนีไม่พน้ เจ้า ม้าทีช่ อ่ื ‘เนลสัน’ ม้าฮีโร่ทป่ี ระธานาธิบดีวอชิงตันขีน่ ำทัพ สำคัญในการเรียกร้องอิสรภาพของอเมริกาอีกด้วย • ถ้าจะพูดถึงประธานาธิบดีอกี คนทีข่ น้ึ ชือ่ เรือ่ งรักสัตว์จน

SPORT

เอ-ร็อด เฟดเอ็กซ์

พร้อมใจสละโสด

จั่วหัวแบบนี้ก็อย่า ไปเหมาว่า แอนดี้ ร็อดดิก กับ โรเจอร์ เฟเดอเรอร์ นักเทนนิสอันดับ ต้นๆ ของโลกจะมาจูง มือเข้าประตูวิวาห์กันเอง เพราะเฟเดอเรอร์เขา ชิงสละโสดไปกับแฟนสาว เมียร์ก้า วาฟริเน็ก เมือ่ สัปดาห์ทแ่ี ล้ว หลังจากทีฝ่ า่ ยเจ้าสาวตัง้ ครรภ์ เตรียมให้กำเนิดทายาทของทั้งคู่ ก่อนที่ร็อดดิก จะควงคู่กับ บรูกลีน เด็กเกอร์ นางแบบสาววัย 21 ปี เข้าประตูวิวาห์ตามกันไปติดๆ ชนิดที่ไม่ ยอมน้อยหน้ากันเลยทีเดียว โดยงานแต่งงานของ ทั้งสองคู่ บ่าวสาวก็เชิญเฉพาะเพื่อนสนิท และ ครอบครัวเท่านัน้ ทัง้ นีก้ เ็ พือ่ ความเป็นส่วนตัวนัน่ เอง

เป็นทีป่ ระจักษ์ ก็คงหนีไม่พน้ ประธานาธิบดี อับราฮัม ลินคอล์น ผูน้ ำคนที่ 16 ของอเมริกา ทีอ่ นุญาตให้ลกู ชาย ทั้งสองคนเลี้ยงสัตว์ทุกชนิดได้ตามใจชอบ ทำให้ใน ทำเนียบขาวมีเฟิรส์ ต์เพ็ตหลากหลาย ไม่วา่ จะเป็นกระต่าย แพะ ม้า หรือแม้กระทัง่ ไก่งวง ทีม่ ชี อ่ื ว่า ‘แจ็ก’ ทีเ่ กือบจะ ต้องกลายเป็นอาหารเย็นของท่านผูน้ ำ แต่ลกู ชายคนโต ของประธานาธิบดีลนิ คอล์นไปเห็นเข้าแล้วสงสาร ก็เลย อ้อนวอนขอให้คณ ุ พ่อเลีย้ งไว้ มันก็เลยรอดตาย และ กลายเป็นเฟิรส์ ต์เพ็ตอีกตัวของทำเนียบขาวจนได้ • แต่ถา้ ถามถึงประธานาธิบดีทม่ี สี ตั ว์เลีย้ งหมายเลขหนึง่ มากทีส่ ดุ คงต้องยกให้ประธานาธิบดีคนที่ 26 อย่าง ธีโอดอร์ รูสเวลต์ ทีไ่ ด้รบั การบันทึกไว้วา่ มีสตั ว์เลีย้ งถึง 30 ตัว งานนีก้ ไ็ ม่รวู้ า่ ใครจะแย่งกันเป็นหมายเลขหนึง่ กัน อย่างไร แต่ที่รู้ๆ ก็คือ บรรดาสัตว์เลี้ยงเหล่านี้มีทั้ง ลูกหมี จิง้ จก หนูตะเภา นกมาคอว์ หมูนอ้ ย ไก่ตวั ผู้ นกเค้าแมว กระต่าย ม้าแคระ ซึง่ ทุกตัวล้วนมีชอ่ื เสียง เรียงนามกันครบถ้วน แถมบางตัวยังมีนามสกุลอีกด้วย

GREEN PLEASE

“เราขอลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อ ความฝันสักตั้ง ถึงแม้ว่าใน อนาคตอาจจะแพ้ อาจจะ ผิ ด หวั ง ไม่ ไ ด้ ร างวั ล อะไร ห รื อ ไ ม่ มี ใ ค ร ส น ใ จ เ ล ย แต่อย่างน้อยการเสี่ยงโยน เหรี ย ญครั้ ง นี้ ก็ เ ป็ น ความ สุ ข อย่ า งหนึ่ ง แล้ ว เมื่ อ โอกาสแพ้ เ ท่ า กั บ 50 โอกาสชนะก็เช่นเดียวกัน” ณัฏฐวุฒิ แต้สมบัติ ผูก้ ำกับหนังอิสระเรือ่ ง ‘Rain in the Sky – เพราะเรือ่ งนี.้ .. ไม่มฝี น’

โครงการส่งเสริมสหกรณ์ในพืน้ ที่โครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดำริ การทีผ่ คู้ นในชุมชนต่างช่วยเหลือซึง่ กันและกันนัน้ ถือเป็นเรือ่ งทีด่ มี คี ณ ุ ค่า ต่อสังคมไทยในปัจจุบนั มาก อย่างเช่นโครงการส่งเสริมสหกรณ์เพือ่ ประชาชน บนพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ ทั่วประเทศ ด้วยระบบ สหกรณ์จะช่วยพัฒนาอาชีพและเกษตรกรให้มพี ลัง สามารถแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของเกษตรกรได้ เพราะมีการรวมตัวเพือ่ ปรึกษาหาทางออกร่วมกัน เช่น สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดปัตตานีที่ได้จัดโครงการตามพระราชดำริ 2 โครงการ คือ โครงการทุ่งลิปะสะโง ได้แก่ สหกรณ์ การเกษตรทุง่ ลิปะสะโง จำกัด และโครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพผูเ้ ลีย้ งปลากะพง ได้แก่ สหกรณ์ผู้เลี้ยง สัตว์นำ้ ยะหริง่ จำกัด โดยระยะแรกอาจมีการช่วยเหลือจากคณะกรรมการประสานงานโครงการอันเนือ่ ง มาจากพระราชดำริอยู่บ้าง ทว่า หลังจากนั้นก็เป็นเหล่าราษฎรที่ต้องดูแลซึ่งกันและกันด้วยตัวเองต่อไป

คุณตา 5 แผ่นดิน

Did You Know?

THIS WEEK IN HISTORY 24 เมษายน 2517 - ผืนป่าทุ่งใหญ่นเรศวรได้ รับการประกาศให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า มี พื้นที่ 2,279,500 ไร่ นับเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ ป่าที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จนได้รับ การประกาศจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดก โลกทางธรรมชาติ เมื่อปี 2534 จากแรงผลักดัน ที่สำคัญของ สืบ นาคะเสถียร 25 เมษายน 2449 - วันเกิด มาลัย ชูพนิ จิ นักเขียน และนักหนังสือพิมพ์คนสำคัญของไทย ตลอดชีวติ ได้สร้างผลงานไว้มากมาย ทัง้ ด้านสารคดี บทความ กีฬา นวนิยาย เรือ่ งสัน้ บทละคร คาดกันว่าผลงานของ มาลัย ชูพินิจ มีประมาณ 3,000 เรื่อง 26 เมษายน 2436 - วันสถาปนาสภากาชาดไทย ที่พัฒนามาจากสภาอุณาโลมแดง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งขึ้น เพื่อช่วยเหลือด้านการพยาบาลแก่ทหารที่ได้รับ บาดเจ็บ 27 เมษายน 2064 - เฟอร์ดินานด์ มาเจลแลน นักสำรวจชาวโปรตุเกส เสียชีวติ ในประเทศฟิลปิ ปินส์ มาเจลแลนเป็นกัปตันของกองเรือสเปน ที่ ได้นำกองเรือเดินทางมาถึงเกาะฮอมอนฮอน ประเทศฟิลิปปินส์ นับเป็นการเดินทางรอบโลก ครั้งแรกของโลก 28 เมษายน 2529 - รัฐบาลของสหภาพโซเวียต ยอมรับว่ามีการเกิดอุบัติเหตุในโรงไฟฟ้าพลัง นิวเคลียร์ทเ่ี ชอร์โนบิล ซึง่ มีการแพร่กระจายของ รังสี และทำให้คนตายกว่า 10,000 คนทันที และมีผู้ป่วยอีกกว่า 3 ล้านคน 29 เมษายน 2516 - เฮลิคอปเตอร์ 1 ใน 2 ลำ ของกองทัพบก ซึง่ คณะนายทหาร นายตำรวจชัน้ ผูใ้ หญ่ และพลเรือน ใช้เดินทางไปตัง้ แคมป์ลกั ลอบล่าสัตว์ในบริเวณป่าทุง่ ใหญ่นเรศวร จังหวัด กาญจนบุรี ประสบอุบตั เิ หตุตกกลางทุง่ นาทีอ่ ำเภอ บางเลน จังหวัดนครปฐม มีผเู้ สียชีวติ 6 คน และ บาดเจ็บสาหัส 4 คน 30 เมษายน 2231 - สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เสด็จทอดพระเนตรสุรยิ ปุ ราคา ร่วมกับคณะบาทหลวงฝรั่งเศส และข้าราชบริพารฝ่ายไทย ณ พระที่นั่งเย็น พระที่นั่งตำหนักกลางทะเลชุบศร เมืองลพบุรี

เชือ่ ว่าคงไม่มใี ครไม่รจู้ กั ‘แม่พลอย’ – ตัวละครเอกในนิยายชือ่ ดังของ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช ทีใ่ ช้ชวี ติ มายาวนานถึง 4 แผ่นดิน ทว่า ในชีวติ จริง นาย คลี่ พิมพ์สงวน อายุ 108 ปี ชาวจังหวัดนนทบุรี มีชวี ติ อยูม่ าถึง 5 แผ่นดิน และปัจจุบนั ยังมีสขุ ภาพแข็งแรงดี มีความจำแม่น ซึง่ สาเหตุทท่ี ำให้มอี ายุยนื ยาวน่าจะมาจากทุกๆ คืนก่อนนอนคุณตาคลีจ่ ะสวดมนต์ นัง่ สมาธิ และแผ่เมตตา ไม่โกรธ ไม่เกลียด และให้อภัยในความผิดพลาดของคนอื่น อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือ คุณตาคลี่ไม่ดื่มสุรา และไม่สูบบุหรี่


0

INTERV IEW


0

เรื่อง : กองบรรณาธิการ ถ่ายภาพ : กฤตธกร สุทธิกิตติบุตร

อย่าคิดว่ามีแต่เสียงดนตรีเท่านั้นที่มีท่วงทำนอง หรือเมโลดี้ ชีวิตคนเราก็มีเมโลดี้ไม่ต่างกัน เคยสังเกตไหมว่า เวลาที่เรามีความสุข กับเวลาที่เราเศร้า เราจะรับรู้ความ เป็นไปของโลกแตกต่างกัน ไม่ว่าจะคำพูดของคนรอบข้าง เสียงต่างๆ รอบตัว หรือแม้แต่เสียงในหัวใจของตัวเราเอง ก็ดูจะมีท่วงทำนองและความหมายที่แตกต่างกัน คนมีความ สุขถึงได้เผลอฮัมเพลงสนุกๆ ขึ้นมา ในขณะที่คนที่กำลังหม่นเศร้า นั่งร้องไห้คนเดียวได้โดยไม่ต้องเปิดเพลงใดๆ เพื่อช่วย ‘ทำ’ อารมณ์ ท่วงทำนองในชีวิตของแต่ละคนเป็นสิ่งที่ ต้องรับรู้และรับฟังด้วยตัวเอง แต่ Melody of Life ในหน้าต่อไปนี้ เป็นท่วงทำนองพิเศษที่ศิลปินมากหน้าหลายตาเหล่านี้ยินยอมพร้อมใจบรรเลงให้คุณฟัง อย่าแปลกใจถ้าหาก บางท่วงทำนองจะทำให้คุณเศร้า ซึ้ง หรือสุข ตามไปด้วย เพราะตราบใดที่คนเรามีหัวใจเหมือนกัน เราทุกคนก็สัมผัสความรู้สึกดังกล่าวไม่ต่างกันนักหรอก Melody of Life เป็นมหกรรมคอนเสิร์ตแบบรวมค่ายทั้งไทย-เทศ ที่แต่ละปีก็มีธีมแตกต่างกันไป และถ้านับจนถึงวันนี้ คอนเสิร์ตที่ว่านี้ก็ก้าวเดินมาถึงปีที่ 4 แล้ว The Missing Peace คือชื่อธีม ในปีนี้ ที่เราขอปรบมือให้ในความเหมาะเจาะกับสถานการณ์บ้านเมืองหรือกระทั่งกับสถานการณ์โลก ถ้าสันติภาพกำลังสูญหายไป ท่วงทำนองของคนทั้งโลกคงเศร้าไม่แพ้กัน แต่ถ้าจะค้นหามันเจอสักครั้ง อย่างน้อยเราก็เชื่อว่า บนเวทีคอนเสิร์ต - ในโลกแห่งเสียงเพลงที่ทุกคนร้องเพลงเดียวกันได้ สันติภาพไม่น่าจะหาได้ยากนัก


ถ้าใจสงบ ทุกอย่างก็สงบ

‘ก้อย’ + ‘โย่ง’ – (วลัยลักษณ์ มุสิกโปฎก + อนุสรณ์ มณีเทศ)

KOI YONG

MELODY OF KOI YONG ขอถามถึง Melody of Life ก่อนเลยว่า เล่นเป็นครั้งที่เท่าไหร่ แล้ว ก้อย : ครัง้ นีค้ รัง้ ทีส่ ค่ี ะ่ ก้อยขึน้ เวทีนม้ี าตัง้ แต่ยงั อยูใ่ นวง Saturday Seiko โย่ง : ผมขึน้ เวทีครัง้ นีน้ า่ จะครัง้ ทีส่ าม แต่ครัง้ นีจ้ ะขึน้ คูก่ นั กับก้อย ครับ ก็คือเปลี่ยนฟีล เปลี่ยนบทบาทจากความเป็น Saturday Seiko กับอาร์มแชร์ มาเป็นโย่ง–ก้อย แอนด์ เฟรนด์ส ครับ เตรียมอะไรไปเซอร์ ไพรส์คนดูบ้างไหม ก้อย : ก็แน่นอน เพลงใหม่ค่ะ ไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อน โย่ง : แล้วก็จะมีของเล่นใหม่ๆ บนเวที แต่วา่ ขออุบไว้กอ่ น บอก

ได้แค่เป็นเครือ่ งดนตรีชนิดหนึง่ คือวงก้อย-โย่ง ก็จะชอบอะไรทีเ่ ป็น เครื่องดนตรีใหม่ๆ แล้วก็เสียงประหลาดๆ ครับ น่าจะสร้างความ แปลกใหม่ให้คนฟังได้ ก้อย : จริงๆ แล้วต้องบอกว่าเราสองคนเป็นมือใหม่คะ่ ถือว่าเป็น การรวมตัว รวมวงใหม่ๆ เราได้เปลี่ยนจากสิ่งที่เคยทำ มาสู่การทำ เพลงใหม่ๆ มีเพื่อนร่วมวงใหม่ๆ แล้ว Melody of Life ก็ถือเป็น คอนเสิรต์ ทีร่ วมความใหม่ทง้ั หมดทีเ่ ราว่าไป จะมาเล่นให้คนดูเป็น ครัง้ แรกด้วย ก็ตื่นเต้นอยู่นะ ถึงแม้จะเคยเล่นเวทีนี้มาแล้วก็ตาม ธีมของคอนเสิร์ตครั้งนี้คือ The Missing Peace ในทัศนคติ ส่วนตัวของคุณสองคนคิดว่าดนตรีมีส่วนช่วยในเรื่องของ สันติภาพได้มากน้อยแค่ ไหน โย่ง : ผมคิดว่าเพลงเป็นสิง่ ทีท่ ำให้คนเกิดความอิม่ เอมในใจ ความ รู้สึกดีๆ มันเกิดขึ้น มันก็อาจจะแค่ลืมสิ่งร้ายๆ ที่เกิดขึ้นข้างนอก ไปสักพักหนึง่ แต่ผมเชือ่ ว่า ถ้าความหมายของเพลงหรือว่าอะไรก็ตาม ที่คนส่วนใหญ่สามารถรู้สึกร่วมกันในจุดจุดหนึ่งได้ อย่างเช่นพูด ถึงเรื่องความรักของครอบครัวหรือว่าอะไรที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน

ก็นา่ จะทำให้คนฟังฉุกคิดได้วา่ เออ เราน่าจะกลับมาย้อนดูวา่ การ ทะเลาะกันหรือว่าขัดแย้งกันมันถูกหรือไม่ แต่สว่ นตัวก็คดิ ว่าดนตรี เป็นแค่เป็นส่วนประกอบครับ อยูท่ ใ่ี จมากกว่า ถ้าใจสงบ ทุกอย่าง ก็สงบ ก้อย : ก้อยรูส้ กึ ว่า การฟังเพลงเป็นช่วงเวลาหนึง่ ทีเ่ ราสามารถ ผ่อนคลายจากเรื่องบางเรื่องที่เรารู้สึกว่าเครียด ดนตรีทำให้เรา เพลิดเพลิน มีความสุขได้ในระยะเวลาสั้นๆ ก็จริง แต่ว่าหลังจาก ทีเ่ ราฟัง ซึมซับเนือ้ หามากเข้า ก็จะเกิดปฏิกริ ยิ าในการตอบสนอง ซึ่งกันและกัน ตรงนี้แหละที่ก้อยคิดว่าเพลงจะสามารถทำให้เรา อิ่มเอมกับความสุข และเก็บไว้ในความทรงจำได้อีกนาน เสียงเพลงอยู่คู่กับสังคมมนุษย์เรามานาน โดยส่วนตัวคุณ สองคนคิดว่ามีความสำคัญกับชีวิตมากไหม โย่ง : สำหรับผม สำคัญมากครับ เพราะว่าเป็นอาชีพผม แต่ ถ้าพูดถึงทั่วๆ ไป ผมว่าดนตรีเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลย เรียกได้ว่า เป็นสิง่ บันเทิงทีบ่ รรเทาทุกข์ได้มากเลยครับ และหาได้งา่ ยมาก แล้ว ก็ได้ผลดีด้วย สมมติคุณเครียดๆ มาหรือว่าคุณมีอารมณ์หนึ่งซึ่ง ไม่รู้จะอธิบายอย่างไร แต่ว่ามีคนอธิบายให้คุณฟังแล้ว แล้วคุณ ก็เข้าใจมันด้วยบทเพลง คุณก็จะได้รวู้ า่ ในโลกนีม้ คี นอีกหลายคน ทีร่ สู้ กึ อย่างเดียวกันกับคุณ ทำให้รสู้ กึ ว่า มีกำลังใจในชีวติ เพิม่ ขึน้ ก้อย : ก้อยว่าดนตรีเป็นสิ่งที่เกื้อหนุนซึ่งกันและกันกับชีวิตคน เราค่ะ ก้อยรู้สึกเสมอว่า เสียงดนตรีคือการยืดหยุ่น อย่างการ ปราศรัยบางที่ก็ยังมีการร้องเพลงเลย นั่นหมายถึงว่าเสียงเพลง เป็นสิ่งที่จะเชื่อมโยงมิตรภาพ ความรู้สึก ประสบการณ์ร่วม หรือ แม้กระทัง่ ความผ่อนคลาย หรือสิง่ ทีท่ ำให้คณ ุ บันเทิงได้ในชัว่ ระยะ เวลาหนึ่ง ช่วยในการใช้ชีวิตได้ ไหม ก้อย : ช่วยค่ะ ซึง่ หลายๆ ครัง้ เราจะได้ยนิ ว่า การฟังเสียงดนตรี จะช่วยบำบัด ไม่วา่ จะเป็นคุณแม่ทก่ี ำลังท้องอยู่ หรือว่าปลูกต้นไม้ หรือใครที่กำลังเครียดอยู่ โย่ง : เลี้ยงวัวยังต้องใช้เพลงคลาสสิกเลย ก้อย : ใช่ หลายครัง้ เราจะได้ยนิ ว่า เสียงดนตรีนแ่ี หละสามารถ บำบัดจิต บำบัดใจให้เราได้ ขอถามถึงชีวติ ส่วนตัวหน่อยว่า ตอนนี้ Melody of Life ของ แต่ละคนเป็นอย่างไร โย่ง : เอ่อ... ช่วงนี้เป็นเพลงจังหวะ medium ครับ melody ก็ คงกระตุน้ ให้เราอยากออกนอกบ้านไปทำอะไรสักอย่างทีม่ นั สนุกๆ ก้อย : ถ้าเป็นช่วงขณะนี้เลย คือเพลง ‘ไม่ต่างกัน’ ในอัลบั้ม My Traveller ของเราสองคนค่ะ เพราะเป็นเนือ้ หาทีพ่ ดู ถึงเรือ่ งของ ความแตกต่างกันของหลายๆ อย่าง ไม่ว่าจะเป็นที่มาที่ไป หรือ แม้กระทั่งจุดกำเนิดหรือความรู้สึกนึกคิด แต่ว่าเมื่อไหร่ที่คนเรามี จุดมุง่ หมายเดียวกัน ทุกอย่างก็สามารถจะมารวมกันแล้วก็อยูด่ ว้ ย กันได้อย่างมีความสุข ก็อาจจะหมายถึงการดำเนินชีวติ จริงๆ เรา แค่เรียนรูค้ วามแตกต่างกัน เพือ่ ทำให้ชวี ติ เรามีความสุข ซึง่ สุดท้าย เราก็จะรู้ว่า ความแตกต่างกันนั้นไม่ใช่เรื่องที่เป็นปัญหาเลย ในสถานการณ์ที่ตอนนี้คนกำลังเครียด ถ้าให้แนะนำเพลงใน อัลบัม้ ของโย่ง–ก้อย ให้คนฟังแล้วมีความสุข จะเลือกเพลงไหน โย่ง : เพลงเมือ่ กีเ้ ลย จังหวะมันพอดีมาก คือเราส่งซิงเกิลเพลง นีใ้ นช่วงทีอ่ ณ ุ หภูมทิ างการเมืองอุน่ มากๆ จนร้อนแล้วก็เย็นลง แล้ว ผมก็มาคุยกับก้อยว่า เฮ้ย จังหวะมันเหมาะนะ คำว่า ‘ไม่ตา่ งกัน’ meaning อาจจะหมายถึงคนรักกันทีใ่ ห้ความสำคัญระหว่างคนสอง คนในสเกลเล็กๆ แต่ว่าถ้าเริ่มจากสเกลเล็กๆ แล้วขยายดูในวง กว้าง คนเราที่มีปัญหากันในทุกวันนี้ก็เพราะมองกันที่ความต่าง ทัง้ ทีจ่ ริงแล้วคุณก็ตา่ ง ผมก็ตา่ ง สรุปเราต่างกัน แต่เมือ่ มารวมกัน อยู่ในสังคมที่มีแต่คนต่างกัน ภาพรวมก็เลยออกมาเป็นแท้ที่จริง แล้วคุณกับผมน่ะ เราไม่ต่างกันหรอก ถ้าคนเราสามารถยอมรับ ความต่างของกันและกันได้ เราก็จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ น่าจะทำให้หลายๆ อย่างมันคลี่คลาย ก้อย : อย่างเพลงนีก้ จ็ ะมีจงั หวะทีค่ อ่ นข้างทีจ่ ะเป็นเพลงรักทีม่ ี ความเย็นอยู่ หมายถึงว่า เมื่อเราฟัง เราจะรู้สึกได้ถึงความสบาย ไม่ใช่เพลงรักที่หวือหวา แต่ว่าจะทำให้คุณรู้สึกดี แล้วก็รู้สึกผ่อน คลาย สามารถที่จะอมยิ้มได้เมื่อเพลงนี้จบลงค่ะ ในฐานะที่ทั้งสองคนเป็นคนทำเพลง ซึ่งก็หมายความได้ ไม่ ยากว่า คุณได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักและมีความสุข ถ้าให้พูด แทนคนอื่นที่เขาไม่ ได้มีโอกาสได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรัก คิดว่า การหาความสุขด้วยวิธีง่ายๆ หาได้จากไหน ก้อย : จริงๆ ความสุขมันอยู่รอบตัวเรา มันอยู่ที่ว่าเราจะหยิบ แง่มุมไหนของสิ่งที่อยู่รอบตัวเรามาทำให้เกิดความสุข เพราะว่า เราไม่มีทางรู้หรอกว่าอะไรคือความสุขที่แท้จริง จนกว่าเราจะได้ อยู่กับสิ่งนั้นจริงๆ แล้วก็ได้อิ่มเอมกับมัน ได้รู้ถึงรสชาติของมัน จริงๆ ว่านี่คือความสุข เพราะฉะนั้น ถ้าเราไม่ได้เริ่มต้นที่จะลอง เราจะไม่มโี อกาสทีจ่ ะรู้ ก้อยรูส้ กึ เสมอว่า อะไรทีเ่ รายังไม่รู้ เราควร


จะมีโอกาสได้ลอง เพื่อที่ว่าเราจะได้ลิ้มรสมัน ได้รู้ว่ามันมีความสุข สำหรับเราหรือเปล่า และถ้าสิง่ นัน้ ไม่ใช่จริงๆ ก็ไม่ผดิ ทีเ่ ราจะหาโอกาส เปลีย่ นแปลง แล้วก็หาอย่างอืน่ ลองไปเรือ่ ยๆ จนเราเจอความสุขนัน้ โย่ง : ผมมองว่า ทุกอาชีพมีปญ ั หาหมด มีอปุ สรรคหมด หรือแม้ กระทั่งอาชีพที่รักที่ได้มีโอกาสทำ อย่างเช่นเพลง มันก็จะมีอุปสรรค นู่นนี่นั่นโน่น คือผมอาจจะโชคดีที่ได้ทำอาชีพที่รักเร็วหน่อย เป็น อาชีพแรกในชีวิต แต่ว่าผมเชื่อว่าหลายๆ คนก็ต้องมีอาชีพที่ทุกคน รักอยูเ่ สมอ ซึง่ ผมก็อยากบอกว่าจริงๆ ทุกอย่างมันมี format เหมือน กันนะ มีอปุ สรรค มีอะไรต่างๆ นานา แล้วผมก็เชือ่ ว่า ถ้าคุณใช้เวลา ในสิ่งที่คุณได้ทำตอนนี้ให้มันดีที่สุด แล้วก็ข้ามผ่านอุปสรรคอะไรที่ มันหนักหนาได้ อาชีพที่คุณรักกับอาชีพที่ผมรัก คุณค่าของอาชีพที่ คุณใฝ่ฝันมันจะมีค่ามากกว่าที่ผมทำเยอะมากเลย ก้อย : เพราะความรูส้ กึ มันไม่ได้มแี ค่ครัง้ เดียว มันสามารถมีได้เป็น ร้อยๆ ครั้งเลย อยู่ที่ว่าคุณจะเลือกรับมันหรือเปล่า หรือว่าคุณเลือก ที่จะปิดกั้นมัน แต่ว่าจริงๆ ก็อย่างที่บอกค่ะ ความสุขอยู่รอบตัวเรา บางทีเราอาจจะเริ่มจากหาความสุขง่ายๆ รอบๆ ตัวเราก่อน ก่อนที่ จะไปหาความสุขที่มันเกินเอื้อมจริงๆ ในฐานะที่สองคนก็รักกันมานาน อยากจะถามเกี่ยวกับเรื่อง ความรักว่า ถ้านับจากวันเริ่มต้นจนถึงวันนี้ ความรู้สึกที่ ได้ เรียนรู้ซึ่งกันและกัน มันเปลี่ยนไปไหม เปลี่ยนไปแบบไหน ก้อย : ส่วนตัวก้อยคิดว่ามันพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ รู้อะไรมากขึ้นทั้งดี และไม่ดี ซึ่งมันเป็นความจริง ถ้าเราเรียนรู้และอยู่กับมันได้ คุณก็ จะอยูก่ บั มันได้อย่างคุม้ ค่า เมือ่ เวลาผ่านไป ความรูส้ กึ ในเรือ่ งทีไ่ ม่ดี ก็จะผ่านไป แต่ความรู้สึกดีๆ ก็จะยังคงอยู่ เป็นความทรงจำที่ดีๆ ที่ เกิดขึน้ ในชีวติ เรา ก้อยว่ามันเป็นสิง่ ทีค่ มุ้ ค่ามากทีช่ วี ติ หนึง่ ของเราจะ ได้มีโอกาสเรียนรู้ชีวิตของอีกคนหนึ่งได้มากขนาดนี้ ทั้งนี้เราต้อง ลำเอียงไปกับสิ่งที่เรียกว่าความสุขให้มากกว่า อย่าไปจมหรือจำกับ ความทุกข์มากนัก ทางที่ดีควรปล่อยให้มันผ่านไปจะดีที่สุด โย่ง : ผมว่าความรักเหมือนการเดินทาง ตรงทีอ่ อกแบบไม่ได้ โอเค เราอาจจะแพลนได้ว่า เราจะเดินทางด้วยวิธีไหน ไปอย่างไร แต่สิ่ง ที่เราจะได้ไปพบไปเจอ สิ่งที่รอเราอยู่ข้างหน้ามันจะสวยหรือจะไม่ สวย อันนี้เราคาดเดาล่วงหน้าไม่ได้เลย แต่สิ่งที่เรามีและตั้งมั่นไม่ เปลี่ยนแปลงตั้งแต่แรกคือ เราอยากทำให้คนที่อยู่ข้างเรามีความสุข คือเราต้องเห็นสิ่งที่ดี แล้วก็เก็บมันไว้ในใจตลอดเวลา ไม่ว่าจะเกิด เรื่องอะไรร้ายๆ เราก็ต้องเก็บสิ่งดีๆ ของเขาไว้ตั้งแต่วันแรก แล้วก็ อย่าลืมมัน ไม่ว่าจะเจออะไรร้ายๆ เราก็จะผ่านไปด้วยดี แล้วเราก็ จะเจอจุดหมายปลายทางที่เราอาจจะไม่ได้ฝัน แต่อย่างน้อยเราก็ ดีใจที่มาถึงจุดจุดนี้ รู้สึกอย่างไรกับคำว่า Idol ที่คุณได้รับจากน้องๆ แฟนคลับ รวมทั้งวัยรุ่นทั่วไป ก้อย : คำว่า Idol มีหลายรูปแบบ อยู่ที่เขาจะมองเราแบบไหน อยู่ที่เขาจะชื่นชมเราให้อยู่ในแบบไหน ตำแหน่งไหน แต่ว่าถ้าถาม เรา ยิ่งเขาพูดว่าเราเป็น Idol เราก็ยิ่งกดดัน เพราะว่ามันมีอิทธิพล มันเหมือนกับว่า มีน้องคนหนึ่งมาบอกว่าเราเป็น Idol ในการดำเนิน ชีวิต ในการเลือกที่จะใช้ชีวิตของเขา เราก็จะต้องตั้งใจทำตัวให้เป็น Idol ที่ดี คือเราเองก็ต้องมีการเลือกดำเนินชีวิตที่ดี ต้องมองมุมกลับ ว่า เราไม่ได้เป็น Idol คนทีม่ องเราเป็น Idol ต่างหากทีเ่ ราจะเอามา เป็นต้นแบบ อย่างก้อยมีโอกาสได้คยุ กับน้องๆ แฟนคลับหลายๆ คน

น้องๆ ก็จะบอกว่า เขามองเราเป็นต้นแบบ เราก็ได้เขาเป็นแรง บันดาลใจเหมือนกัน เพราะว่าเราเองก็ตอ้ งมีการเรียนรู้ มีการศึกษา ในการดำเนินชีวติ ของเราต่อเนือ่ งไปอยูเ่ รือ่ ยๆ ตรงนีก้ เ็ หมือนเราเกือ้ หนุน ซึ่งกันและกัน โย่ง : คือผมว่า ทุกๆ คนสามารถเป็น Idol ได้หมด ขึ้นอยู่กับว่า คุณจริงจัง เป็นคนจริงแค่ไหน คือไม่ใช่แค่ว่าต้องเป็นนักร้องหรือว่า นักแสดง อยากจะบอกแค่ว่า ทุกๆ คนสามารถเป็น Idol ให้ตัวเอง ได้ แค่เลือกทำ เลือกใช้ชีวิตในแบบที่ชอบ แล้วต้องดีด้วยนะ เดิน ไปในเส้นทางทีด่ ี เวลามีคนอืน่ มาเห็น เขาก็จะมองว่าคุณเป็นต้นแบบ ให้เขาได้เหมือนกัน นอกจากภาพของการเป็นนักร้องนักดนตรีแล้ว มีมุมไหนใน ชีวิตไหมที่อยากให้คนมองเราบ้าง ก้อย : ส่วนตัวก้อย คนจะชอบมองเรื่องของแฟชั่น อย่างถ้าน้องๆ มองก้อยว่าเป็นต้นแบบในการแต่งตัว ก็ยนิ ดีนะคะ แล้วก้อยก็อยาก จะบอกให้เข้าใจด้วยว่า จริงๆ แล้วการแต่งตัวของก้อยมันมีดกี ว่านัน้ นะ หมายถึงว่าก้อยไม่จำเป็นจะต้องไปซื้อเสื้อผ้าแพงๆ ไม่จำเป็นที่ จะต้องซื้อแบรนด์เนม แต่ว่าวิธีของก้อยคือการปรับเปลี่ยน การจัด วาง การมิกซ์ แอนด์ แมตช์ เอาสิ่งที่เรามีอยู่มาทำให้เกิดประโยชน์ ให้มากทีส่ ดุ อันนีค้ อื สิง่ ทีก่ อ้ ยพยายามจะบอกน้องๆ ทีม่ กั จะเดินเข้า มาถามเรือ่ งการแต่งตัวเสมอๆ เพราะยิง่ น้องๆ ยังไม่สามารถทีจ่ ะหา ตังค์ซื้อเสื้อผ้าได้เอง ก้อยจะบอกน้องๆ ว่ามันมีวิธีอื่นนะ มันมีวิธีที่ จะสามารถสนุกได้กับการแต่งตัวโดยที่เราไม่ต้องเปลืองตังค์คุณ พ่อคุณแม่มากๆ ลองรื้อตู้เสื้อผ้าดู ลองดูเสื้อผ้าเก่าๆ เสื้อผ้าคุณแม่ หรือว่าอะไรก็ตามทีเ่ ราสามารถทีจ่ ะหยิบจับมาทำเองได้ แล้วมันก็จะ ทำให้เรารูค้ ณ ุ ค่าของสิง่ ของด้วย ทีส่ ำคัญเลยก็คอื ทำให้เราเกิดสไตล์ เกิดสิ่งที่เราอยากจะมีอยากจะเป็นในอนาคต ซึ่งไม่ได้หมายถึงแค่ เรือ่ งของเสือ้ ผ้า แต่มนั หมายถึงการจัดวางในการเรียนรูใ้ นการใช้ชวี ติ คือมันไม่ใช่แค่คุณอยากได้อะไรสักอย่างแล้วคุณใช้เงินซื้อ แล้วมัน ก็จะเป็นของคุณ แต่ว่ามันขึ้นอยู่กับการที่คุณค่อยๆ คิด ค่อยๆ ทำ ทำให้ชวี ติ คุณสามารถดำเนินไปได้ โดยทีค่ ณ ุ ก็มโี อกาสได้เรียนรู้ และ พัฒนาชีวิตคุณไป เหมือนกับเสื้อผ้าที่คุณใส่นั่นแหละค่ะ โย่ง : ผมสนใจการเมืองนะ สนใจสิ่งที่ไม่เกี่ยวกับอาชีพ รู้สึก ว่าบางทีอะไรทีม่ นั เบีย่ งเบนไปจากเดิมๆ มันจะทำให้เกิดความขัดแย้ง อย่างเช่นทีเ่ ป็นอยูท่ กุ วันนีท้ เ่ี กิดการเหลือ่ มล้ำกัน ผมรูส้ กึ ว่า การดูถกู คนอืน่ แม้แต่เรือ่ งเล็กๆ ก็จะทำให้เกิดเป็นเรือ่ งใหญ่ได้ ทีอ่ ยากจะบอก คือ อย่ามองกันแค่เปลือก คืออาจจะมองผมว่าเป็น Idol เรือ่ งแต่งตัว เรื่องดนตรีได้ แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วมันก็เป็นแค่การแสดง ผมอยากให้ คนมองลึกลงไปถึงจิตใจกันมากกว่า นอกเหนือจากเรื่องเพลงที่ทำให้ชีวิตของทั้งสองคนมีความสุข แล้ว คิดว่าความสุขนอกเหนือจากนั้นคืออะไร ก้อย : สำหรับก้อย ก้อยคิดว่าตัวเองโชคดีที่เป็นคนที่สามารถมี ความสุขได้กบั ทุกๆ วัน แม้แต่ในเรือ่ งเล็กๆ โดยทีไ่ ม่ได้ตอ้ งการหรือ ขวนขวายอะไรที่ไกลเกินตัว ก้อยเป็นคนที่ชีวิตประจำวันเรียบง่าย ถึงแม้ว่าจะชอบและสนใจในเรื่องแฟชั่นก็ตาม แล้วก้อยก็ไม่ได้เป็น คนหวือหวาหรือหลงระเริงไปกับชื่อเสียงที่เราอยู่ในวงการบันเทิง ดีใจที่ตัวเองสามารถมีความสุขได้เหมือนคนธรรมดาทั่วไป คือก้อย สามารถใช้ชีวิตได้เต็ม 100 ทุกๆ วันอย่างที่มนุษย์ทุกคนควรจะมี โย่ง : อันนี้เห็นด้วยครับ

What Are They Talkin’ about ‘THE MISSING PEACE’ “ดนตรีทำให้คนอารมณ์ดี ไม่เสียสุขภาพจิต อย่างผมเล่นดนตรี ก็รู้สึกว่าดนตรีมันบำบัด ความเครียดได้ แล้วก็ทำให้คนเข้าใจกันมากขึ้น เพราะในเนื้อหาของเพลงมันก็จะมีเรื่องราวต่างๆ ที่ หลากหลาย ถ้าเราฟังเพลงเยอะๆ ก็จะทำให้เข้าใจวัฒนธรรมหลายๆ แบบได้ เข้าใจคนทีค่ ดิ ไม่เหมือน เรา เพราะในเพลงมีเนือ้ หาทีแ่ สดงถึงความคิดของคนเขียน คนแต่ง ซึง่ แต่ละเพลงก็มเี นือ้ หาทีต่ า่ งกัน คนทีฟ่ งั เพลงเยอะๆ น่าจะเป็นคนทีย่ อมรับอะไรได้งา่ ย ยอมรับความแตกต่าง ยอมรับความคิดคนอืน่ ” ตุลย์ อพาร์ตเมนต์คุณป้า

APARTMENTKHUNPA

What Are They Talkin’ about

‘THE MISSING PEACE’

“เราอยากเห็นคนดูมาสนุกสนาน ผ่อนคลาย ทำตัวหลวมๆ สบายๆ ดูดนตรี และซัมเมอร์กอ็ ยากจะให้ทกุ คนออกมาแบบมี สีสนั ไม่ตอ้ งแบ่งแยกเป็นสีใดสีหนึง่ เป็นการ รวมสีสนั เมือ่ อยูร่ วมกันแล้วจะสวยงามมาก” บีม Knock the Knock “เพลงก็เป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่เป็น พื้นที่เสรีให้ทุกคนได้แสดงความรู้สึกออกมา เป็นเพลง ดนตรีมนั ก็เป็นการสนองความรูส้ กึ ที่เป็นอิสรภาพ ทุกคนสามารถที่จะสนุก สามารถทีจ่ ะมาเล่นดนตรี แล้วก็มโี ลก มีจนิ ตนาการ และไม่มใี ครมาบังคับมันได้” ปุ๊บปั๊บ Knock the Knock

KNOCK THE KNOCK


MELODY OF ToR+ ได้ขึ้นเวที Melody of Llife เป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้ว ครัง้ นีเ้ ป็นครัง้ ทีส่ องครับ แล้วรู้สึกอย่างไรบ้าง ดีใจมาก และงานนีเ้ ป็นงานเทศกาลของนักดนตรีจริงๆ รูส้ กึ เป็นเกียรติมากทีไ่ ด้เล่น เพราะว่าผมพูดเสมอเลยว่าผมเป็นนักดนตรี ไม่วา่ คุณจะเห็นผมเป็นน้องโต๋ เป็นพีโ่ ต๋ แต่ผมก็บอกเสมอว่าผมเป็น นักดนตรี ผมรูส้ กึ ว่ามันเป็นเทศกาลทีเ่ ป็นทำนองแห่งชีวติ จริงๆ เพราะ สำหรับศิลปินทุกคน ดนตรีคอื ชีวติ ของพวกเรา ผมก็ดใี จทีไ่ ด้เป็นส่วน หนึง่ ของงานใหญ่ๆ ขนาดนี้ เตรียมอะไรไปเซอร์ ไพรส์คนดูบ้าง ผมก็เตรียมไปเต็มที่เลย เพราะผมรู้สึกว่าการเล่นในงาน เทศกาลดนตรีมนั สนุกมาก เพราะว่ามีคนหลายแนวมาก สำหรับผม แล้วถือเป็นการคอนเฟิรม์ และพิสจู น์จดุ ยืนของผมอย่างชัดเจนว่าผม เป็นนักดนตรีจริงๆ หลายคนอาจจะไม่เคยเห็นผมเล่นสด อาจจะเคย เห็นผมในโฆษณา เห็นผมในทีวี ถ้าคุณว่าง ก็อยากจะให้มาดูกนั ใน งานนี้ ผมจะย้ำจุดยืนให้คณ ุ ดูวา่ ผมเป็นนักดนตรีคนหนึง่ แต่ไม่ได้เป็น แค่นกั ดนตรี ธีมคอนเสิร์ตครั้งนี้คือ The Missing Peace คุณคิดว่าดนตรี กับสันติภาพจะไปด้วยกันได้จริงไหม ไปด้วยกันได้ ตราบใดทีม่ ดี นตรีในโลกนี้ ดนตรีเป็นสิง่ ทีข่ าด ไม่ได้สำหรับมนุษย์ นอกจากสร้างความสุขได้แล้ว ยังสร้างสันติภาพ ได้ดว้ ย ดนตรีกเ็ หมือนกีฬาทีไ่ ม่มพี รมแดน ไม่มภี าษา ไม่มขี อ้ จำกัดว่า มาจากวัฒนธรรมไหน คุณสามารถสือ่ สารผ่านดนตรีได้ ผมคิดว่าดนตรี เป็นเครือ่ งมืออย่างหนึง่ ทีส่ ามารถทำให้คนรักกันมากขึน้ ยิง่ ในสถานการณ์แบบนี้ ดนตรีจะทำให้คนไทยทิง้ ภาระ ทิง้ ความเครียด ทิง้ ความ ขัดแย้ง แล้วมาร้องเพลงร่วมกันได้ อยากจะเห็นบรรยากาศแบบไหนในคอนเสิร์ตครั้งนี้ ผมอยากจะเห็นคนมาดูดนตรีกนั หลายๆ แนว ไม่วา่ จะเป็น เด็กเล็กๆ คุณพ่อคุณแม่พาลูกมาดู วัยรุน่ แนวๆ ผมอยากจะเห็นคน หลายๆ แนว อยากจะให้ทกุ คนเปิดใจรับดนตรีแนวอืน่ ๆ นอกเหนือจาก ทีค่ ณ ุ ชอบด้วย เพราะดนตรีทกุ แนวมันมีความโดดเด่น มีลายเซ็นชัด เจนของตัวเอง และดนตรีกไ็ ม่มพี ษิ ไม่มภี ยั ตอนนี้ชีวิตคุณมีเมโลดี้เป็นอย่างไร วุ่นวายครับ เพราะว่าผมทำเบื้องหลังเองด้วย ภาพที่คุณ เห็นผม คุณอาจจะเห็นผมนัง่ เล่นเปียโน ร้องเพลง เห็นผมในโฆษณา ใส่สทู ออกสือ่ แต่จริงๆ แล้วตอนอยูท่ บ่ี า้ นผมนอนตีสาม ตีส่ี ทุกเพลง ในอัลบัม้ ทีอ่ อกมาผมเป็นคนโปรดิวซ์เองหมด ไม่วา่ จะไปอัดแค่ไลน์กตี าร์ อัดแค่ไลน์กลอง แต่ผมก็ตอ้ งอยูด่ ว้ ย ผมเป็นคนคุมเองหมดทุกๆ เพลง ในอัลบัม้ ทำคอนเสิรต์ ผมก็ประชุมเองหมด แต่กจ็ ะมีอารมณ์บางงาน ทีไ่ ปแถลงข่าว ออกสือ่ ไปสัมภาษณ์ นัน่ คือทำหน้าทีใ่ นฐานะคนเบือ้ ง หน้า พยายามทำให้ดที ส่ี ดุ เหนือ่ ยขนาดไหนก็ยอม แต่แค่เป็นคนเบือ้ ง หน้าก็หนักอยูแ่ ล้ว เพราะฉะนัน้ มันจะวุน่ วายมากๆ ในชีวติ แค่นก้ี ไ็ ม่ ต้องเอาเวลาไปทำอะไรแล้ว แต่คณ ุ ก็มชี อื่ เสียงขนาดนีแ้ ล้ว งานเบือ้ งหน้าก็เต็มไปหมด ทำไม ต้องทำเบื้องหลังเองด้วย ทำไมไม่ปล่อยให้คนอื่นทำ ผมคิดว่าการที่เรามาอยู่จุดนี้ได้ ก็เพราะว่าเราเป็นตัวเรา ผมเป็นคนเบือ้ งหลังด้วย นัน่ คือสิง่ ทีพ่ าผมก้าวมาอยูเ่ บือ้ งหน้าได้อย่าง เต็มตัว อย่างมัน่ ใจ และเป็นจุดยืนสำคัญของผมด้วย เพราะจริงๆ แล้ว ผมเริม่ ต้นงานจากเบือ้ งหลัง ผมแต่งเพลง เรียบเรียงเพลง ทำงานใน ห้องอัดมาก่อนตัง้ แต่อายุ 18 ทำให้กบั ศิลปินคนอืน่ ๆ แล้วเราค่อยก้าว มาเป็นคนเบือ้ งหน้าเอง มีคนถามผมหลายคนเหมือนกันว่าทำไมไม่ปล่อย ให้คนอืน่ ทำบ้าง ใจหนึง่ ผมก็อยากจะให้คนอืน่ ทำบ้างนะครับ ซึง่ ผมก็ ปล่อยให้คนอืน่ ช่วยทำเยอะแล้ว ผมยอมรับว่าคุณจะทำอะไรก็ตามใน ชีวติ นี้ คุณอยากทำทัง้ หมดก็ได้ แต่รบั รองได้วา่ ในชีวติ นีค้ ณ ุ ไม่สามารถ พึง่ พาตัวเองได้คนเดียวหรอก คุณต้องพึง่ พาคนอืน่ ด้วย แต่ถงึ ยังไงก็ตาม เราก็ตอ้ งเป็นคนตัดสินใจในขัน้ ตอนสุดท้ายอยูด่ ี ปล่อยก็ปล่อยได้บา้ ง แต่กต็ อ้ งมานัง่ ดูเอง ให้ปล่อยหมดเป็นไปไม่ได้ เพราะมาถึงจุดนีไ้ ด้ก็ เพราะเป็นคนเบือ้ งหลังเอง ความสุขคืออะไรสำหรับการได้ทำทุกอย่างเอง ความสุขคือการได้เป็นตัวเรา ความสุขแต่ละคนไม่เหมือน กัน แน่นอน มีความสุขกับงาน มีความสุขกับการได้ใช้ชวี ติ กับครอบครัว มีความสุขจากการได้เทีย่ ว มันมีความสุขหลายแบบในชีวติ แต่สำหรับ ผม ตั้งแต่เด็กๆ มา ผมเกิดในครอบครัวนักดนตรีอยู่แล้ว เล่นดนตรี ตัง้ แต่เด็กๆ คุณพ่อก็เป็นนักดนตรี มันก็เลยเป็นความฝันว่าชีวติ นีค้ ง หนีไม่พน้ แล้ว ยังไงก็ตอ้ งเป็นนักดนตรี ฉะนัน้ การได้ทำในสิง่ ทีต่ วั เอง ชอบ มันเป็นความสุขมาก ถามว่าเหนือ่ ยไหม เหนือ่ ยมาก ทำเบือ้ ง

เห็นใครประสบความสำเร็จ อย่าบอกว่าเขาโชคดี จงถามดีกว่าว่า เขาทำอะไรถึงได้มายืนอยู่จุดนี้ และคุณสามารถทำอะไรเพื่อจะได้ไป ยืนจุดนั้นเหมือนเขา ‘โต๋’ – ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพร

ToR+

หน้าและเบือ้ งหลังเอง รับรองว่ามันเหนือ่ ยสุดๆ แถมจะไปเทีย่ วไหน เหมือนคนอืน่ ก็ไม่ได้ ส่วนนีก้ จ็ ะหายไปหน่อย แต่ความสุขทีไ่ ด้รบั มา มันมากกว่าความเหนื่อย มันมากกว่าความกดดัน มันมากกว่า ความเหงา ผมคิดว่ามันเป็นการแลกกัน ไม่มีอะไรได้มาฟรีๆ แต่ สิง่ เหล่านีม้ นั เป็นราคาทีผ่ มยอมรับได้ มันคุม้ มาก ความสุขจากตอนที่เข้ามาทำงานใหม่ๆ อยู่เบื้องหลัง กับตอน นี้ที่อยู่เบื้องหน้า ต่างกันมากไหม ผมว่าความสุขในฐานะเบือ้ งหน้า กับเบือ้ งหลัง มันต่างกัน การเป็นเบือ้ งหลัง ผมมีความสุขเวลาทำเพลงทีบ่ า้ น เพลงทีเ่ ราทำ เองเราก็จะตืน่ เต้น ถ้าเพลงไหนคิดว่าเจ๋งก็อยากให้แฟนเพลงได้ฟงั เร็วๆ แล้วมันก็ตน่ื เต้นทีจ่ ะได้คดิ ว่าเพลงนีจ้ ะให้ใครมาตีกลองดี เพลง นีจ้ ะให้ใครมาอัดระนาด หาทีไ่ หน อัดทีไ่ หน วันนีก้ ตี าร์ใช้ยห่ี อ้ อะไร ใครเล่นกีตาร์ อยากได้ซาวนด์ยงั ไง มีความสุขว่า ถ้านักดนตรีคนอืน่ ฟังเพลงนีเ้ ขาจะคิดยังไง นัน่ คือความสุขของการได้ลองอะไรใหม่ๆ พอมาอยูเ่ บือ้ งหน้าปุบ๊ ก็จะมีความสุขเวลาเล่นคอนเสิรต์ มองไปที่ หน้าแฟนเพลงแล้วมีคนยิม้ มีคนร้องตาม การทีเ่ ราได้เป็นแรงบันดาล ใจของน้องๆ หลายๆ คนมันก็เป็นความสุข มันเป็นความสุขคนละแบบ ด้วยลุคส์ที่คนมองคุณว่าต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชน ทำให้รู้สึกอึดอัดไหม ไม่อดึ อัด เพราะสิง่ ทีค่ ณ ุ เห็น มันเป็นชีวติ ของผมอยูแ่ ล้ว ผมใช้ชวี ติ แบบนีอ้ ยูแ่ ล้วตัง้ แต่เด็กๆ ผมไม่คอ่ ยเทีย่ ว ทีบ่ า้ นสอนให้ ตัง้ ใจเรียน เราก็ตง้ั ใจเรียน เราก็เล่นดนตรี ชีวติ เราก็มแี ต่ดนตรี มี เรียน มีเล่นกีฬา และการที่คนมองเราทุกวันนี้ ผมก็ไม่ได้อึดอัด เพราะเราเป็นแบบนีจ้ ริงๆ ไม่ได้พยายามจะสร้างว่าคนจะต้องมอง แบบนี้ และผมก็ไม่ได้พดู ด้วยว่าชีวติ เปอร์เฟ็กต์ของน้องๆ ต้องเป็น แบบนี้ เพราะฉะนัน้ อยากจะบอกว่ามันไม่กดดัน แต่มนั ต้องรอบคอบ ขึน้ มากกว่า เพราะว่าการทีน่ อ้ งๆ มองคุณ การทีค่ ณ ุ พ่อคุณแม่ ลุงๆ ป้าๆ เขามองคุณ การทีเ่ ขาปล่อยให้ลกู เขามาดูคอนเสิรต์ มาฟังเพลง

ของคุณ ผมมองว่ามันเป็นการไว้ใจอย่างหนึง่ คุณได้ความเชือ่ ใจของ พ่อแม่เขาทีป่ ล่อยให้ลกู มาชอบพีโ่ ต๋ ฉะนัน้ สิง่ เหล่านีม้ นั มาพร้อมกับ ความรับผิดชอบ พร้อมกับความรอบคอบในการตัดสินใจว่าเวลา ทำอะไรต้องคิดให้ดๆี เพราะว่าเหยียบกับระเบิดทีเมือ่ ก่อนตายคน เดียวไม่เป็นไร ตอนนีเ้ หยียบกับระเบิดทีตายทัง้ กองทัพเลย อย่างที่ ผมบอกว่าเป็นนักดนตรีไหม เป็น แต่เป็นแค่นกั ดนตรีไหม ไม่ใช่ มีมุมไหนในชีวิตของคุณไหม ที่อยากให้คนอื่นมองเข้ามาบ้าง มุมของวัยรุน่ ธรรมดาคนหนึง่ ถึงยังไงผมก็เป็นวัยรุน่ เหมือน เดิมนะ ผมก็ดีใจที่น้องๆ เรียกพี่โต๋มาตลอด หรือผู้ใหญ่ก็จะเรียก น้องโต๋ตลอด ผมก็รู้สึกว่าไม่อยากให้ลืมว่าเราก็เป็นวัยรุ่นคนหนึ่ง โอเค เราตัง้ ใจทำงาน เราตัง้ ใจเล่นดนตรี เราตัง้ ใจเรียน แต่ผมก็มี มุม have fun ในชีวติ ผมเหมือนกันนะ มีมมุ ทีไ่ ปเล่นกีฬากับเพือ่ น สะสมรองเท้าผ้าใบ ในขณะเดียวกันไม่อยากให้คนลืมว่าผมก็เป็น วัยรุน่ คนหนึง่ ทีม่ พี น้ื ทีใ่ นชีวติ ให้กบั การหกล้ม ให้กบั การผิดพลาดด้วย ผมไม่ใช่คนทีเ่ ปอร์เฟ็กต์ ไม่ใช่คนทีด่ อี ะไรมากมาย แค่เป็นคนทีท่ ำ ในสิ่งที่ตัวเองชอบได้ดี แค่นั้นจริงๆ ให้ผมทำอย่างที่อื่นผมไม่ชอบ ผมก็ทำไม่เป็น ก็อยากให้มองว่าเป็นวัยรุน่ คนหนึง่ ทีส่ ามารถพลาด ได้ สามารถล้มได้ สามารถสนุกได้เหมือนกัน คิดว่าวัยรุ่นทั่วๆ ไปสมัยนี้ยังขาดอะไรอยู่ ในฐานะที่เป็นวัย รุ่นคนหนึ่งเหมือนกัน ในสังคมเรา ผมมองสองอย่างที่ผมอยากจะสนับสนุน มากๆ คือผมว่าแรงบันดาลใจเป็นเรื่องสำคัญ เดี๋ยวนี้เรามีเอนเตอร์เทนเมนต์หลายแขนงมาก เวลาน้องๆ กลับบ้านมันมีทั้งอินเทอร์เน็ต เกมออนไลน์ MSN มีทวี ี ทีวยี งั ไม่พอ มีเคเบิลเป็นร้อยๆ ช่อง สิง่ พวกนีม้ นั เยอะ ทำให้ผมคิดว่าแรงบันดาลใจ และสมาธิทจ่ี ะ ไปโฟกัสชีวติ ตัวเองมันน้อยลง ทำให้เด็กๆ มีเวลาสนุกมากขึน้ แต่มี เวลาน้อยทีจ่ ะถามตัวเองว่าอยากทำอะไร ผมว่าวัยรุน่ ขาดตรงนีไ้ ป เยอะ ถามตัวเองจริงๆ ว่าอยากทำอะไร อย่าปล่อยให้วนั หนึง่ มันผ่าน


ไปโดยทีไ่ ม่ทำอะไร ห้าปีอยากทำอะไรก็ไม่รู้ สิบปีอยากจะทำอะไรก็ ไม่รู้ อยากให้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ อยากให้มสี มาธิกบั ชีวติ ตัวเอง เพือ่ หาตัวเองให้เจอ และอีกสิง่ หนึง่ มองกลับกันก็คอื สังคม ผมคิดว่า ตอนนีก้ ารเปิดรับสิง่ ใหม่ๆ และการยอมรับวัยรุน่ ในทางทีเ่ ขาเป็นมัน ยังน้อยอยู่ ผมคิดว่าไม่วา่ จะเป็นเรือ่ งอะไรก็ตาม ไอเดียใหม่ๆ เด็ก ทีร่ นุ่ ใหม่ไฟแรงเยอะมาก และความคิดดีๆ เยอะ สังคมต้องมีพน้ื ที่ เยอะขึน้ กับการยอมรับเขา ถ้าเขาอยากทีจ่ ะเป็นตัวของตัวเอง กับสังคมสมัยนีท้ มี่ กั จะมองคนง่ายๆ อย่างถ้าใครประสบความ สำเร็จมาก็จะมองว่าคนคนนัน้ โชคดี คิดอย่างไรกับความคิด แบบนี้ ถ้าถามว่าโชคดีมสี ว่ นไหม ตอบได้วา่ มี แต่กม็ แี ค่นดิ เดียว และพรสวรรค์มสี ว่ นไหม ตอบได้เลยว่ามี แต่จะบอกว่าพรสวรรค์มนั เป็นสิง่ ทีจ่ บั ต้อง มองเห็นไม่ได้ เพราะฉะนัน้ คุณก็ไม่รหู้ รอกว่าผมมี หรือเปล่า คุณอาจจะไม่รจู้ ริงๆ ด้วยซ้ำว่าตัวคุณมีหรือเปล่า มันเป็น สิ่งที่วัดกันไม่ได้ เพราะฉะนั้น พรสวรรค์ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น หลายๆ คนอาจจะมองว่าคนนีป้ ระสบความสำเร็จเพราะโชคดี แต่ ไม่มใี ครรูว้ า่ ชีวติ เขาผ่านอะไรมาบ้าง เขาอาจจะต้องอดทนมามาก กว่า ซ้อมมามากกว่า เพือ่ จะได้สง่ิ เหล่านัน้ มา ดังนัน้ เห็นใครประสบ ความสำเร็จ อย่าบอกว่าเขาโชคดี จงถามดีกว่าว่าเขาทำอะไรถึงได้ มายืนอยูจ่ ดุ นี้ และคุณสามารถทำอะไรเพือ่ จะได้ไปยืนจุดนัน้ เหมือน เขา

What Are They Talkin’ about ‘THE MISSING PEACE’ “อยากให้คนมาดูเราเล่นกันเยอะๆ เพลงของ เราฟังง่ายๆ สบายๆ ไม่เครียด ซึ่งเหมาะกับสถานการณ์บา้ นเมืองแบบนีม้ าก เพราะไม่อยากให้คนคิดมาก อยากให้ผ่อนคลาย และดนตรีของเราก็จะทำหน้าที่ นั้นด้วย” ปุ๋ย Yellow Fang

YELLOW FANG

“เสียงเพลงกับสันติภาพเป็นเรื่องที่อยู่ด้วย กันมานานแล้ว เพราะคำว่า Peace มันคือการรวมตัว กันด้วยดนตรี เรื่องหลักๆ ประโยชน์ของดนตรีก็คือ ทำให้เกิดความสุนทรีย์ จรรโลงใจ ช่วยให้คนใจเย็น และสงบ เป็นสื่อที่ทำให้คนหันมาฟังกันมากกว่าการ จะมาเถียงกัน บางทีการสื่อผ่านทางเพลงจะช่วยให้ คนฟังกันมากขึ้น” แพรวา Yellow Fang

MELODY OF STAMP

ชีวิตของคนเราโดยเฉลี่ยมีเวลาอยู่ได้เพียงเท่านั้น... แค่สองหมื่นวัน ซึ่งเป็นเวลาที่สั้นมากนะ แค่เรานอนก็กินเวลาเข้าไปเท่าไหร่แล้ว ยิ่ง การมายกพวกตีกัน และความไม่เข้าใจกันของคน ก็ยิ่งทำให้ชีวิตสั้น ลงไปอีก เราควรทำแต่เรื่องดีๆ ดีกว่า เพราะถ้าตีกันก็... ความสุขก็ ยิ่งน้อยลงน่ะนะ ‘แสตมป์’ – อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข

STAMP

คุยถึงคอนเสิรต์ Melody of Life ในครัง้ นีห้ น่อยว่าเป็นอย่างไร เล่นเป็นครัง้ ที่ 4 แล้วครับ ตัง้ แต่ Rhythm and Boyd, The Stranger, 7th Scene, แล้วครัง้ นีก้ จ็ ะเล่นเดีย่ วในอัลบัม้ Million Ways to Write ของตัวเอง ความรูส้ กึ ก็มน่ั ใจขึน้ เรือ่ ยๆ นะครับ คาดว่าคนดูกน็ า่ จะเยอะขึน้ ด้วย คอนเสิรต์ นีเ้ ป็นอะไรทีเ่ จ๋ง เครือ่ งเสียงดีมาก ต้องเล่นมันแน่นอนครับ เล่นเสร็จแล้วเราก็ลงไปดูวง อืน่ เล่น มีแต่เพือ่ นกัน แล้วก็มวี งจากต่างประเทศมาให้ดดู ว้ ย ดนตรีกับสันติภาพ คุณคิดเห็นอย่างไรกับคำสองคำนี้ สุดยอด เป็นอะไรที่เข้ากันได้ดีมาก เป็นศิลปะที่ดีนะ ดนตรีกบั สันติภาพ ก็ตง้ั แต่ Woodstock ของอเมริกาทีจ่ ดั งานดนตรี เพือ่ สันติภาพขึน้ แล้วก็ทำมาเรือ่ ยๆ แล้วเมืองไทยก็มเี ทศกาลดนตรี แบบนีบ้ า้ ง แม้จะไม่ยง่ิ ใหญ่ มีคนมารวมตัวดูศลิ ปินขึน้ คอนเสิรต์ เป็นแสนๆ เหมือนของเขา แต่ผมว่ามันก็ดมี ากเลยทีค่ นจะมารวม ตัวกันเพือ่ ฟังดนตรี เสพศิลปะ มากกว่าจะทำสงครามกัน ในอนาคตคุณอยากเห็น Melody of Life เป็นอย่างไร จริงๆ บ้านเรามี Concert Festival เยอะมาก จัดตรงนูน้ ทีตรงนีท้ ี ซึง่ Melody of Life จัดมาเป็นครัง้ ที่ 4 แล้ว ผมเองก็อยาก จะให้มสี กั คอนเสิรต์ ทีเ่ หมือนกับเป็น trademark ทีท่ กุ คนเฝ้ารอที่ จะได้ไปดู มีฝรัง่ ไปดู มีคนนานาชาติมารวมตัวกัน ดนตรีมีคุณค่าต่อชีวิตคนเราอย่างไร มนุษย์ตอ้ งเสพศิลปะเป็นอาหาร คนดูโทรทัศน์กย็ งั ติด ละคร ซึ่งผมมองว่าเพลงเป็นศิลปะที่เข้าถึงคนได้ง่ายที่สุดแล้ว เพราะมิตเิ วลามันน้อยกว่าอย่างอืน่ อย่างดูหนังสักเรือ่ งกว่าจะ เข้าใจก็ตอ้ งใช้เวลาอย่างต่ำ 2 ชัว่ โมง หรือถ้าจะเดินดูภาพวาด คุณก็ต้องไปเข้าแกลลอรี แต่เพลงมันเป็นอะไรที่ล่องลอยอยู่ใน อากาศอยูแ่ ล้ว เวลาอยากร้องเพลงแล้วนึกเนือ้ เพลงไม่ออก คุณก็ ฮัมเพลงไปเป็นจังหวะอะไรของคุณก็อารมณ์ดแี ล้ว นีแ่ หละคือข้อดี ของเพลง เพลงเป็นเครือ่ งมือทีท่ ำให้คนเรามีความเป็นคนมากขึน้ อย่างนัน้ ขอถามต่อเลยว่า คุณเชือ่ ว่าเสียงเพลงจะช่วยทำให้ จิตใจของคนเราดีขึ้นได้จริงไหม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง สภาวะสังคมในขณะนี้ที่คนกำลังเครียดทั้งเรื่องการเมือง และเศรษฐกิจ เพลงคงไม่มีอิทธิพลมากขนาดทำให้สังคมโดยรวมดี ขึ้นได้ แบบว่าปลุกกลุ่มคนให้ลุกฮือหรือสงบลง ยุติสงครามได้ แต่ในแง่ทช่ี ว่ ยได้คอื ช่วยทุเลาความเครียดของคนแต่ละคนได้ ช่วงหนึง่ มากกว่า ช่วยให้คนฟังใจเย็นลง บางคนไม่มอี ารมณ์เฮฮา เบิกบานมานาน พอฟังเพลงทีจ่ งั หวะเร็วๆ หน่อยก็อาจจะทำให้เขา นึกสนุก หรือมีอารมณ์ดขี น้ึ มาได้ เพลงในอัลบั้มของคุณที่อยากให้คนอื่นฟัง ‘สองหมืน่ ’ ครับ คือชีวติ ของคนเราโดยเฉลีย่ มีเวลาอยูไ่ ด้ เพียงเท่านัน้ ... แค่สองหมืน่ วัน ซึง่ เป็นเวลาทีส่ น้ั มากนะ แค่เรานอน ก็กนิ เวลาเข้าไปเท่าไหร่แล้ว ยิง่ การมายกพวกตีกนั และความไม่ เข้าใจกันของคน ก็ยง่ิ ทำให้ชวี ติ สัน้ ลงไปอีก เราควรทำแต่เรือ่ งดีๆ ดีกว่า เพราะถ้าตีกนั ก็... ความสุขก็ยง่ิ น้อยลงน่ะนะ


14

คุณก็เป็นคนหนึง่ ทีอ่ ยูใ่ นสังคมไทย ซึง่ เราเชือ่ ว่า คุณคงสัมผัสได้ ถึงบรรยากาศความเครียดของคนในสังคม โดยส่วนตัวคุณมี วิธีคลายเครียด หรือหาความสุขง่ายๆ ใส่ตัวอย่างไร ความสุขมันมาจากการไม่วง่ิ ตาม ไม่ยดึ ติด เราต้องคิดว่า ถ้าเราไม่วง่ิ ตามมัน ไม่มมี นั เราอยูไ่ ด้หรือเปล่า ใครจะประท้วงอะไรก็ ปล่อยเขาไป อย่าไปคิดว่าสิง่ นัน้ มีอทิ ธิพลมากมายกับตัวเรา เพราะแท้ จริงแล้วเราก็อยูต่ วั คนเดียวของเราได้ อยูก่ บั คนทีเ่ รารัก กับสิง่ ทีเ่ รารัก สิง่ ทีเ่ รามี เท่านีพ้ อแล้ว เมโลดี้ชีวิตช่วงนี้ของแสตมป์เป็นอย่างไร ก็นง่ิ ๆ เป็นไปตามธรรมชาติทค่ี วรจะเป็น ไม่ได้กา้ วกระโดด อะไร เป็นคนง่ายๆ สบายๆ อยูแ่ ล้ว คิดว่าน่าจะเป็นโน้ตทีเ่ พราะนะ (หัวเราะ) ก็พอใจแล้ว ไม่ได้เร่งร้อน แค่ทำในสิง่ ทีต่ อ้ งทำและอยากทำ สิ่งที่ต้องทำของคุณคืออะไร ก็เหมือนๆ กับคนอืน่ ต้องหายใจ ต้องกินข้าว ต้องหาเงิน คือความรับผิดชอบมากกว่าหรือเปล่า แล้วฝืนใจไหม สิง่ ทีต่ อ้ งทำไม่ฝนื ใจครับ เพราะผมคิดว่ามันเป็นธรรมชาติ ในการใช้ชวี ติ ของมนุษย์ แต่สง่ิ ทีอ่ ยากทำ - สำหรับบางคนก็อาจจะฝืน ใจได้ เพราะบางคนเขาก็ไม่ได้ทำในสิง่ ทีอ่ ยากทำ ซึง่ ผมโชคดี และมี ความสุขตรงทีไ่ ด้ทำในสิง่ ทีอ่ ยากทำ คือการเขียนเพลง ผมก็อยากจะ เขียนเพลงไปเรือ่ ยๆ จนกว่าจะรูส้ กึ ว่าไม่อยากเขียนแล้ว ซึง่ อาจจะไม่มี วันนัน้ สำหรับผมก็ได้นะ (หัวเราะ) รู้สึกอย่างไรที่ ‘ความคิด’ (เพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง A Moment in June หรือ ณ ขณะรัก) เพลงที่กลั่นออกมาจาก ความคิดของคุณดังเป็นพลุแตกแม้หนังจะลาโรงไปนานแล้ว ก็ตาม ก็เป็นแรงบันดาลใจ เป็นกำลังใจให้ผมอยากแต่งเพลงต่อ ไปเรือ่ ยๆ คือผมอยากจะแต่งเพลงต่อไปให้นานทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะทำได้ จน กว่าจะคิดไม่ออก หรืออะไรก็แล้วแต่ คือถ้าไม่ได้แต่งเพลงทัง้ ๆ ทีย่ งั อยาก แต่งอยู่ ผมคงเป็นทุกข์มากเลย ซึง่ ความชอบของคนฟังทีม่ ตี อ่ เพลง ความคิด ก็ชว่ ยทำให้ผมสามารถอยูต่ อ่ ไปได้ในเส้นทางนีท้ ผ่ี มเลือกแล้ว ก็สบายใจขึน้ ครับ ไอเดียในการแต่งเพลงของคุณหาได้ง่ายไหม ไม่งา่ ย แล้วก็ไม่ยากครับ เพราะมันมาจากการใช้ชวี ติ จริงๆ คือผมไม่สามารถบอกได้หรอกว่า เนือ้ หาเพลงนีเ้ กิดขึน้ จริงตอนทีผ่ ม

อายุ 15 อะไรอย่างนี้ แต่ผมว่ามันเป็นอะไรทีเ่ ข้ามาในชีวติ เรา สัง่ สม หล่อหลอมผมให้เป็นคนแบบนี้ มีความรูส้ กึ นีอ้ ยูใ่ นใจ เป็นทัง้ ชีวติ ทีผ่ า่ น มาจริงๆ และชีวติ ทีค่ าดหวัง แล้วก็มบี า้ งจากการเห็นชีวติ คนอืน่ จนเอา มาเขียนเพลง แต่ทง้ั นีผ้ มจะบอกว่า อะไรก็ไม่สำคัญเท่ากับความรูส้ กึ ของใจ ถ้าสิง่ ทีผ่ มเห็นมาแต่ผมไม่รสู้ กึ หรือ touch กับสิง่ นัน้ ก็ไม่มี ประโยชน์อะไรทีจ่ ะเขียน เพราะผมไม่สามารถสือ่ สารเนือ้ หาได้ คืออย่าง น้อยมันต้องมีแรงกระตุน้ จากภายนอกด้วย ในฐานะที่สังคมสามารถสร้างแรงบันดาลใจในการเขียนเพลง ให้คุณได้ ถ้ามองกลับกัน คุณมองสังคมทุกวันนี้อย่างไร ก็เป็นสังคมไทยที่ผมอยู่มานานโดยที่ไม่ค่อยมีการเปลี่ยน แปลงอะไร จนทำให้รตู้ วั เองว่า เราก็ไม่ได้ดไี ปกว่าคนอืน่ ในสังคมก็มี ทัง้ เรือ่ งทีน่ า่ อยู่ และเรือ่ งทีน่ า่ เบือ่ ในสังคม เราก็ตอ้ งอยูต่ อ่ ไป โดยวิธที ่ี จะทำให้เรามีความสุขและอยูไ่ ด้ในสังคมก็คอื การมองในด้านดีๆ เข้าไว้ ของผมก็เป็นเรือ่ งเล็กๆ เช่น การคุย การยิม้ กับคนอืน่ ทำอะไรให้งา่ ย เข้าไว้ อันนีเ้ ป็นคุณสมบัตทิ ด่ี ขี องคนไทยด้วยนะทีร่ จู้ กั อะลุม่ อล่วยกัน เพราะผมว่ามันเป็นภาพทีห่ าไม่ได้ในสังคมอืน่ ในฐานะที่คุณเป็นคนทำเพลง เรียกว่าได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรัก แล้วถ้าจะให้พูดแทนคนอื่นที่ ไม่ ได้มีโอกาสได้ทำในสิ่งที่ตัวเอง รัก คิดว่าการหาความสุขด้วยวิธีง่ายๆ หาได้จากไหน คนส่วนมากมักจะคิดกันไปว่าต้องทำงานเยอะๆ จะได้มเี งิน พ่อแม่จะได้ภมู ใิ จ แต่ถามหน่อยว่า แล้วคุณมีความสุขกับสิง่ ทีต่ วั เอง ทำอยูใ่ นขณะนัน้ ไหม คือคนเราอาจจะคิดไกลไปถึงคนอืน่ ทัง้ ทีค่ วาม จริง และในความคิดของผมมองว่า ความสุขมันเริม่ จากตัวเราเองนีแ่ หละ เมือ่ ไหร่ทเ่ี รามีความสุขแล้ว เราก็จะมีกำลังใจในการใช้ชวี ติ และทำให้ คนรอบข้างของเรามีความสุขต่อไป

หมายเหตุ : เนือ่ งจากอยูใ่ นช่วงการประกาศใช้ พ.ร.ก. สถานการณ์ฉุกเฉิน คอนเสิร์ต Melody of Life #4 จึงต้องเลื่อนการ แสดงออกไปชัว่ คราว กรุณาติดตามกำหนดการแสดงทีแ่ น่นอน อีกครั้งได้จาก a day BULLETIN ในโอกาสต่อไป

What Are They Talkin’ about

‘THE MISSING PEACE’

“ผมไม่อยากเห็นคนดูเกร็ง มาแล้วต้อง ปลดปล่อยเต็มที่ อย่ากัก๊ ไม่อย่างนัน้ พวกเราก็ จะเล่นแบบเกร็งๆ ไปด้วย คนดูมอี ทิ ธิพลกับเรา มากนะครับ สำคัญมากทีเ่ ราต้องสือ่ สารกัน ถ้า คนดูหงอยๆ เหงาๆ พวกเราก็เล่นไม่ออก บิวด์ ไม่ขน้ึ เหมือนกัน เลิกเล่นดีกว่า ถ้าคนดูไม่เอ็นจอย เราก็เหงานะ แต่ถา้ คนดูสนุกคึกคัก พวก เราก็ปล่อยไม่ยง้ั เหมือนกันครับ รับรองมันแน่” วิน Sqweez Animal “ผมว่าเพลงสามารถนำพาความรูส้ กึ สงบมาสูค่ นฟังได้อยูแ่ ล้ว เพลงทำให้คนผ่อน คลาย สร้างความสบายใจได้ คนเราอาจจะ สนใจเรือ่ งการเมือง เศรษฐกิจ ชีวติ ก็เลยทำให้ เครียด ซึง่ ผมมองว่าเสียงเพลงเป็นเครือ่ งมือที่ จะช่วยหันเหความสนใจของคนให้หลุดออกมา จากวงจรความเครี ย ดนั ้ น ได้ พ ั ก หนึ ่ ง ครั บ อารมณ์ทเ่ี สียอยูก่ ด็ ขี น้ึ ได้” สิงห์ Sqweez Animal

SQWEEZ ANIMAL


16

CLOTHES

NIKE : Sister Collection

GADGET

Dell Latitude E6400 XFR

พบเห็นโน้ตบุก๊ แบบบางเฉียบมาก็เยอะแล้ว ลองมาดูโน้ตบุก๊ ทีม่ คี ณ ุ สมบัตเิ น้นความทนทานเป็นพิเศษ กันบ้าง กับ Latitude E6400 XFR จาก Dell ด้วยรูปทรงถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานที่สมบุกสมบัน ตัว เครื่องผลิตจากวัสดุที่กันกระแทกเป็นพิเศษ ส่วนสเปกก็แรงไม่ใช่เล่น ด้วย CPU Intel Core 2 Duo 2.66 GHz ฮาร์ดดิสก์ SSD ขนาด 128 GB จอภาพกันกระแทกขนาด 14.1 นิ้ว ที่ความละเอียดระดับ WXGA พร้อมกรอบป้องกันฝุ่น ความร้อน และน้ำ การ์ดจอสำหรับงานเฉพาะทางอย่าง 256 MB NVIDIA Quadro NVS 160M และการ์ดจอออนบอร์ดตัวใหม่อย่าง Intel 4500 MHD น้ำหนักเครื่องอยู่ที่ 8.5 ปอนด์ หนา 2.2 นิ้ว ส่วนค่าตัวของเจ้า Latitude E6400 XFR โน้ตบุ๊กตกไม่แตกเครื่องนี้ก็ไม่เบาเหมือนกัน เพราะตั้งไว้ที่ 4,299 เหรียญสหรัฐฯ ถ้าคิดเป็นเงินบาทก็ตกราวๆ 155,000 บาท

MUSIC

BOOK

เจ็บนิดเดียว เดีย๋ วก็เช้า หนังสือ

ใหม่ของ ภูมิชาย บุญสินสุข ผู้เขียน ‘ศัพท์ หมู’ หนังสือ สอนคำภาษา อั ง กฤษแบบ แหวก แหก สนุกสนาน และโคตรจะขำ (ล่าสุดขาย ดี พิมพ์ไปแล้ว 4 ครั้ง) เล่มนี้ภูมิชาย ภูมิใจหยิบเศษเสี้ยวต่างๆ ในประสบ การณ์ชีวิตของเขามานำเสนอแบบไม่ ปิดบัง สอดแทรกด้วยสำนวนภาษา อังกฤษที่บางสำนวนก็พื้นๆ ง่ายๆ แต่ เราไม่รู้หรือมองข้ามมันไป เจตนาของ ผูเ้ ขียนยังคงเหมือนเดิมคือ ภาษาอังกฤษ มีไว้ใช้ ไม่ใช่มีไว้สอบ เพราะฉะนั้น ทุกสำนวนในหนังสือเล่มนี้จึงน่าสนใจ เพราะมันง่ายและใช้ได้เลย (แทบไม่ตอ้ ง เติมน้ำร้อนด้วยซ้ำ) ต้องบอกว่าภูมชิ าย ประสบความสำเร็จอีกครั้งกับการทำ ให้คนเรียนภาษาอังกฤษโดยไม่รู้ตัว ผ่านเรือ่ งเล่าขำขันมีแง่คดิ เนียนๆ ของ เขา

Quiet Nights : Diana Krall

บอสซานุ่มหูจากนัก ร้องสาวชาวแคนาเดียน เจ้ า ของรางวั ล แกรมมี หลายรางวัล Quiet Nights คือสตูดิโออัลบั้มชุดที่ 12 (ชือ่ อัลบัม้ มาจาก Corcovado ชือ่ เพลงสแตนดาร์ดบอสซา ผลงานของ แอนโทนิโอ คาร์ลอส โจบิม ที่โด่งดังในยุคซิกซ์ตีส์) 10 เพลงกับอีก 2 โบนัสแทร็ก (หนึ่งในนั้นคือ How Can You Mend a Broken Heart เพลงปวดใจอมตะ นิรันดร์กาลของบีจีส์) โดยฝีมือทีมทำเพลงแน่นปึ้ก มีทั้งสแตนดาร์ดแจ๊ซ และสแตนดาร์ดบอสซา เมือ่ ผนวกกับเสียงนุ่มของ ไดอานา ครอล มันก็ทำให้ วันร้อนรุ่มวุ่นวายของคุณกลายเป็นวันที่รื่นรมย์ ผ่อนคลายขึ้นมาฉับพลันทันใด

หยิบเอาเสื้อผ้าหวานๆ สวยๆ มาแนะนำ สาวๆ อยู่บ่อยครั้งจนเราเองเริ่มเอียน คราวนี้ เลยขอถือโอกาสเอาใจ Sport Girl ที่บรรจุการ ออกกำลังกายไว้ในลิสต์กิจกรรมสุดฮิปบ้าง ด้วยเสื้อผ้า และรองเท้าของแบรนด์กีฬาดัง อย่าง NIKE ที่มีชื่อว่า Sister Collection - รองเท้าในซีรีส์ล่าสุดนี้ได้รับการออกแบบเพื่อ ผู้หญิงโดยเฉพาะ โดดเด่นที่ความเบา ทว่า แข็งแรงทนทาน เพิ่มความมั่นใจว่าถึงแม้จะ อยูใ่ นช่วงเวลาเหงือ่ ซก แต่กย็ งั สวยเด้งกว่าใคร ในฟิ ต เนสด้ ว ยรองเท้ า ผ้ า ใบสี ส ั น เปรี ้ ย ว บาดใจ นอกจากนี้ยังมีเสื้อแจ๊กเก็ต และ กางเกงออกกำลังกายเนือ้ ดี ช่วยระบายความ ร้อน และเหงื่อ ทำให้สาวๆ หมดกังวลเรื่อง กลิ่นอับชื้น และสำหรับสาวที่รังเกียจรังงอน การออกกำลังอัพ แอนด์ ดาวน์ เราว่าการหา ชุดออกกำลังกายคูลๆ สักชุดมาใส่ ก็อาจทำให้ เรื่องน่าเบื่อกลายเป็นเรื่องสนุกขึ้นมาก็ได้ (ลองดูสักตั้งสิ) พบกับ ไนกี้ ซิสเตอร์ (NIKE Sister) คอลเล็กชันเพื่อความแข็งแกร่งในทุก การเคลื่อนไหวของสาวยุคใหม่ได้แล้วที่ร้าน ไนกี้ ทุกสาขา และไนกี้ คอร์เนอร์ ตามห้าง สรรพสินค้าชั้นนำทั่วไป

ACCESSORY

Fendi

เพราะได้รับแรงบันดาลใจมาจากดาวค้างฟ้า สาวสวยตลอดกาลอย่าง Catherine Deneuve ดารา ทรงเสน่ห์จากแดนน้ำหอม ในภาพยนตร์คลาสสิก Belle de Jour คอลเล็กชันกระเป๋าใหม่ล่าสุดของ เฟนดิ จึงใช้ชอ่ื ว่า Bag de Jour ทีโ่ ดดเด่นตรงทีค่ ณ ุ สามารถจะแปลงร่างกระเป๋าถือสุดเริด่ ได้ถงึ 3 ทรง เพื่อใช้ในแต่ละโอกาส ทั้งในวันชิลล์ๆ วันเริงร่า ช็อปปิ้ง หรือวันหนักๆ ที่ต้องไปพบลูกค้า ขาว ฟ้า ชมพู แดง ดำ คือ 5 สีของกระเป๋าคอลเล็กชันนี้ที่ รอให้เหล่าแฟชัน่ นิสตาอย่างคุณไปจับจอง แถมท้าย ด้วยคอลเล็กชัน Forever กระเป๋าสตางค์ทรงยาว พิมพ์ลายโลโก้เฟนดิ สีเบบีบ้ ลู ทีอ่ อกมากระชากใจ สาวมาดหรูให้ต้องไปหยิบฉวยมาเป็นเจ้าของ

MOVIE

Vicky Cristina Barcelona

“จะมีใครทำหนังโรแมนติก คอเมดี ้ ได้เก่ง เก๋ เท่ มีสไตล์ ได้อย่างที ่ วูดดี ้ แอลเลน ทำได้อย่างทีท่ ำกับหนังเรือ่ งนี ้ ชือ่ หนังเป็นชือ่ ตัวละครหลัก คือ วิกกี ้ คริสตินา และเหตุการณ์ในเรือ่ งเกิดทีเ่ มืองบาร์เซโลนา สองสาวเป็นชาวอเมริกนั เป็นเพือ่ นรักกันตัง้ แต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัย มีรสนิยม คล้ายๆ กัน มีความคิดคล้ายๆ กัน ตกลงใจมาใช้เวลาช่วงฤดูร้อนที่เมืองบาร์เซโลนาด้วยกัน แล้วก็มาเจอศิลปินหนุ่ม เรื่องราวจากนั้นก็ว่า ด้วยสัมพันธภาพของคนทั้งสามที่ดูเหมือนจะงอกงาม แต่ก็มีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้น หนังดูสนุก ดูแล้วอิ่มเอมใจ จนไม่รู้จะบอกอะไร นอกจากขอให้คุณ วูดดี้ แอลเลน เป็นชายอายุ 75 ปี ที่แข็งแรงและมีอายุยืนนาน ผลิตหนังออกมาอีกเรื่อยไป ไม่หยุดยั้ง” เลือกให้โดย : พรพิมล ลิ่มเจริญ คอลัมนิสต์ คอลัมน์ ‘ใส่บ่าแบกหาม’ นิตยสาร มติชนสุดสัปดาห์


17

HOTEL

Kaomai Lanna

“Kaomai Lanna คือโรงแรมสไตล์คันทรีที่เก๋กู๊ดได้ใจอิมมากที่สุดตรงที่การครีเอต ดัดแปลงโรงบ่มใบยาสูบเก่าให้กลายเป็นโรงแรมในสวนสวยที่น่า นอนน่าอยู่ บรรยากาศรอบนอกของที่พักจะเป็นสวนสีเขียวร่มรื่นชื่นใจมาก แม้แต่ตัวอาคารก็ยังเป็นสีเขียวเพราะถูกห่อหุ้มด้วยหญ้าขนาดมหึมา รู้สึก เหมือนตัวเองเข้าไปเดินอยูท่ า่ มกลางสวนสไตล์องั กฤษก็ไม่ปาน (ทัง้ ทีจ่ ริงแล้วอยูแ่ ค่เชียงใหม่เอง) ส่วนห้องพักของทีน่ ก่ี ค็ งคอนเซ็ปต์แบบล้านนาตามชือ่ โรงแรมได้อลังการมลังเมลืองไม่มีผิดเพี้ยน – ตื่นเต้น ประหลาดใจ สดชื่น และผ่อนคลาย คือความรู้สึกที่คุณจะได้รับเมื่อไปพักที่ Kaomai Lanna ค่ะ หยอดเชือ้ อิจฉาให้อกี นิดว่า นอกจากจะได้นง่ั ๆ นอนๆ กินอาหารเหนืออร่อยๆ แล้ว กิจกรรมแบบไทยๆ ทีท่ างโรงแรมจัดให้ ไม่วา่ จะเป็นการทดลอง ทำงานหัตถกรรมของชาวล้านนา การปั้นเครื่องปั้นดินเผา การลงรักปิดทองเครื่องเงิน และการไปแอ่วโบราณสถานของชาวเหนือ ก็สนุกสุดแสนแบบ ไม่ต้องไปแดนเนรมิตเลยล่ะ” ดูรายละเอียดห้องพักเพิ่มเติมได้ที่ www.kaomailanna.com เลือกให้โดย : อชิตะ ธนาศาสตนันท์ นักแสดง

COSMETIC

LA ROCHE-POSAY

ยอมรับมาเถอะว่า แดดร้อนเปรีย้ งปร้างแบบนีท้ ำเอา อารมณ์ของคุณหงุดหงิดปรูด๊ ปร๊าดไม่ใช่นอ้ ยเลย เพราะ ใจหนึ่งก็อยากจะออกไปช็อปปิ้งลั้นลา แต่อีกใจหนึ่งก็ เกรงใจผิวสวยๆ ทีอ่ าจดำคล้ำหรือไหม้เพราะแสงแดดได้ อย่ากังวลไป เพราะวันนีเ้ รามีตวั ช่วยแล้ว กับ LA ROCHEPOSAY เวชสำอางจากฝรัง่ เศสทีส่ ง่ ผลิตภัณฑ์กนั แดดมา ให้ ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษในการปกป้องผิวจากรังสี UVA และ UVB ได้ล้ำลึกถึง DNA ในชั้นผิว ไม่ใช่การเคลือบ ชั้นผิวหนังกำพร้าเหมือนอย่างผลิตภัณฑ์กันแดดทั่วไป พร้อมด้วยส่วนผสมน้ำแร่ธรรมชาติทอ่ี ดุ มไปด้วยเซลิเนียม เข้มข้น ทำหน้าทีเ่ ป็นสารแอนตีออกซิแดนต์ ช่วยลดอาการ ระคายเคือง และแสบแดงของผิวหนังเมือ่ โดนแดดได้เป็น อย่างดี มี 3 เนื้อให้เลือก ทั้งฟลูอิด บางเบาสำหรับสาว ผิวมัน (1,400 บาท) เนื้อครีม สำหรับสาวผิวธรรมดาถึง ผิวแห้ง (1,150 บาท) และแบบแท่ง สูตรอ่อนโยนสำหรับ ผิวแพ้งา่ ย และสะดวกในการพกพา (800 บาท) สอบถาม หรือซือ้ ผลิตภัณฑ์ LA ROCHE-POSAY ได้ในโรงพยาบาล และร้านขายยาชั้นนำทั่วประเทศ หรือที่ 0-2685-1200

RESTAURANT

Tamarind Cafe

Tamarind Cafe คือร้านอาหารมังสวิรัติขวัญใจนักท่องเที่ยว ตั้งอยู่ที่ซอยสุขุมวิท 20 (ฝั่งซ้ายมือ หลังโรงแรมรอยัลปาร์กวิว) โดยถือเป็นสาขาที่ 2 เพราะสาขาแรกนั้นอยู่ที่กรุง ฮานอย ประเทศเวียดนาม หลายคนอาจจะขยาดกับอาหารประเภทนี้ เพราะไม่รู้ว่าความ อร่อยซ่อนอยูต่ รงส่วนไหนของจานอาหาร แต่สำหรับ Tamarind Cafe แล้ว ทุกคนทีเ่ คยเข้าไป ลิ้มลองต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ‘อร่อยเหาะ’ เมนูสุขภาพของที่นี่เรียกได้ว่า นานาชาติ เพราะมีทั้งจีน ไทย อเมริกัน ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น ที่สวยทั้งหน้าตา และรสชาติ เช่น Double Happiness ผัดวุ้นเส้นสูตรพิเศษ เสิร์ฟพร้อมเต้าหู้ทอด Wild Mushroom Steak สเต๊กเห็ด เสิร์ฟพร้อมกับข้าวผัดเนย กระเทียม และผัดผัก 3 สี Creative Sushi ซูชิที่ผสมผสาน ระหว่างมะเขือเทศ พริก ข้าวโพด มะม่วง ชีส และเห็ดในสไตล์ญี่ปุ่น และ Vietnamese Summer Rolls เปาะเปี๊ยะสดเวียดนามไส้เต้าหู้ผัดไข่ และแตงกวาฝรั่ง อ้อ! ชื่ออย่างเป็น ทางการของร้านคือ Tamarind Cafe Gallery F. Stop เนือ่ งจากทีน่ น่ี อกจากจะเป็นร้านอาหาร มังสวิรตั แิ ล้ว ยังเป็นทีแ่ สดงผลงาน ทัง้ ภาพเขียนและภาพถ่ายหมุนเวียนเปลีย่ นไปในแต่ละ เดือนอีกด้วย สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2663-7421, 0-2663-4261 หรือ www.tamarindcafe.com, www.galleryfstop.com

GIVE

บริจาคให้เด็กยากไร้ หัวใจพิการ

ใครๆ ก็รวู้ า่ หัวใจเป็นอวัยวะทีท่ ำงานหนักไม่เคยหยุดหย่อนนอนหลับเหมือนอย่างอวัยวะส่วนอืน่ นอกเสียจากชีวติ นัน้ จะหมดลมหายใจแล้วเท่านัน้ การทำงานของหัวใจจึงจะหยุดลงได้ หากเหตุการณ์อันเป็นธรรมดาธรรมชาติเกิดขึ้นกับบุคคลที่อายุ และร่างกายสมควรแก่การลาจากก็ไม่เป็นไร ทว่า สำหรับน้องๆ หนูๆ ที่เพิ่งลืมตามาดูโลกได้ไม่กี่ขวบปี แล้วต้องปิดฉากชีวิตลงด้วย ‘โรคหัวใจ’ นั่นดูจะเป็นเรื่องที่น่าสลดหดหู่อยู่ไม่น้อย และเชื่อหรือไม่ ว่า เราสามารถต่อชีวติ พวกเขาให้ยนื ยาวด้วยการเป็นส่วนหนึง่ ของโครงการผ่าตัดเด็กโรคหัวใจ 1,160 ราย เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพียงคุณติดต่อไปที่มูลนิธิเด็กโรคหัวใจในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โทร. 0-2716-6070-71 เพื่อแสดงความจำนงในการบริจาคเงิน นอกจากจะช่วยให้หัวใจเด็กๆ แข็งแรงแล้ว เราเชื่อว่า ความดีที่ทำยังจะช่วยให้หัวใจของคุณเองอิ่มเอิบปลาบปลื้มขึ้นอีกโข จริงไหม?

• สถานีรถไฟฟ้า BTS • สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT (แจกโดยพนัก งานแจก a day BULLETIN ทุกวันศุกร์ 17.00 -18.00 น.) +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ • เซ็นทรัล • โรบินสัน • ดิ เอ็มโพเรียม • มาบุญครอง • สยามพารากอน +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ • True Shop • True Coffee • Starbucks NEW • Coffee World • 94 Coffee • ร้านกาแฟดอยตุง • บ้านใร่กาแฟ • iberry • Kanom • Mister Donut NEW • Vanilla Garden • กัลปพฤกษ์ • กับข้าว’กับปลา • Yindee Cup NEW • ร้านประตูสีฟ้า • Cafe Classique NEW • ไล-บรา-รี่ NEW • A Big Seat NEW • Stufe NEW • au bon pain NEW +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ • โรงภาพยนตร์ลิโด้ • โรงภาพยนตร์สยาม • โรงภาพยนตร์สกาลา • โรงภาพยนตร์ House • ภัทราวดีเธียเตอร์ +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ • อาคารอื้อ จือ เหลียง • อาคาร Tipco • อาคาร SCB • อาคารสิรินรัตน์ • อาคารเอ็มไพร์ม • อาคารมณียา • อาคารต้นสน • อาคารมาลีนนท์ • อาคาร Lake Rajada • อาคารอับดุลราฮิม • อาคารชาร์เตอร์ • I House Condominium • The Lake Condo +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ • British Council • สมาคมฝรั่งเศส • สถาบันเกอเธ่ • TCDC • Hof Art Gallery • Secret Recipe • Apex Skin Care • Q Cut • Style by TOYOTA • ชลาชล • ผิวดีคลีนิค • โรงพยาบาลวิภาวดี • ร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ • California WOW Xperience • Karmakamet NEW • Health Land Spa & Massage NEW +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ • เคาน์เตอร์การบินไทย ดอนเมือง • เคาน์เตอร์การบินไทย สุวรรณภูมิ • เคาน์เตอร์ Thai Air Asia • เคาน์เตอร์ Thai Ticket Major • ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


CALENDAR

18

24 - 30 APRIL 2009

FRI

MON

World Comedy Film Festival 2009

ß“π‡∑»°“≈¿“æ¬πµ√åµ≈°‚≈° 2009 ¿“¬ „µâ·π«§‘¥ ù‡ ’¬ßÀ—«‡√“– ‰√âæ√¡·¥πû ™¡¿“æ¬πµ√å µ≈°®“°∑—Ë«‚≈°°«à“ 50 ‡√◊ÕË ß √«¡∑—ßÈ ¿“æ¬πµ√åµ≈° §≈“  ‘°¢Õ߉∑¬ «—ππ’È ∂÷ß 3 情¿“§¡ 2552 ≥ æ“√“°Õπ ´’π’‡æ≈Á°´å ·≈–‡Õ ‡Õø ´’π¡’ “ ‡«‘≈¥å ‡´Áπ∑√—≈‡«‘≈¥å

TUE

Week of Siam

House RCA ®—¥©“¬ ¿“æ¬πµ√å‰∑¬·∑âÊ „À⥟ °—πÕ¬à“ß®ÿ„®π“π∂÷ß 6 ‡¥◊Õπ (∑ÿ° —ª¥“Àå ¥ÿ ∑⓬ ¢Õß∑ÿ°‡¥◊Õπ) ‚¥¬ —ª¥“Àå π’È (23-29 ‡¡…“¬π) æ∫ °—∫¿“æ¬πµ√å·π« –∑âÕπ  —ß§¡ ‡™àπ ≈à“ ‡¡◊ÕߢÕ∑“π §π°≈“ß·¥¥ œ≈œ √“¬≈–‡Õ’¬¥‡æ‘¡Ë ‡µ‘¡‰¥â∑Ë’ ‚∑√. 0-2641-5177-8

WED

งานสถาปนิก ’52

Õ≈— ß °“√ß“π √â “ ß Õ’ ° µ“¡‡§¬ ”À√— ∫ ß“π  ∂“ªπ‘° û52 ¿“¬„µâ∏¡’ ùre-vision µ—ßÈ ∑‘» ª√—∫∑—»πåû æ∫°—∫°‘®°√√¡À≈“°À≈“¬ ‡™àπ π‘∑√√»°“√ ùÀ¡Ÿà∫â“π »‘ ≈ ª–‡æ◊ Ë Õ ¡«≈¡πÿ … ¬å û ùGreen Architectû œ≈œ «—ππ’∂È ß÷ 3 情¿“§¡ 2552 ≥ Õ“§“√™“‡≈π‡®Õ√å 1-3 Õ‘¡·æÁ§ ‡¡◊Õß∑Õß∏“π’

THU

Free Wildlife

°“√· ¥ß¿“懢’¬π ·≈–¿“æ∂à“¬∑’ Ë ÕË◊ ∂÷ß √√æ ™’«µ‘ ·Ààߪɓ∑’°Ë ”≈—ß®– Ÿ≠ æ—π∏ÿ·å ≈–„°≈â ≠ Ÿ æ—π∏ÿ®å “° °“√∂Ÿ°≈—°≈Õ∫¶à“·≈–§â“  —µ«åªÉ“ ¢Õ߇À≈à“»‘≈ªîπ ‰∑¬™◊ËÕ¥—ß 9 ∑à“π ·≈– ™à“ß¿“æπ“π“™“µ‘°«à“ 10 ∑à“π «—ππ’«È π—  ÿ¥∑⓬ ≥ ™—Èπ 3 ÀÕ»‘≈ª«—≤π∏√√¡·Àà ß °√ÿ߇∑æ¡À“π§√ (À¬ÿ¥«—π®—π∑√å)

Zen and Chado : The Way of Tea

¢Õ‡™‘≠øíß°“√∫√√¬“¬‡√◊ÕË ß ùZen and Chado : The Way of Teaû æ√âÕ¡ ™¡°“√ “∏‘µæ‘∏™’ ß™“≠’ªË πÉÿ ‚¥¬ Fumiko Boughey ºŸâ ‡™’¬Ë «™“≠¥â“π Chado ·≈– «—≤π∏√√¡≠’˪ÿÉπ «—ππ’È ‡«≈“ 10.00-12.00 π. ≥ ÀÕª√–™ÿ¡¥”√ß√“™“πÿ¿“æ „πæ‘æ∏‘ ¿—≥± ∂“π ·Ààß™“µ‘  ”√Õß∑’Ëπ—Ë߉¥â∑’Ë 0-2224-1333

25 26 SAT

SUN

River Jazz featuring Lisa Ono

BIG + BIH

°≈— ∫ ¡“‡¬◊ Õ π‡¡◊ Õ ß ‰∑¬Õ’°§√—ßÈ °—∫ ≈‘´“ ‚Õ‚π– π—°√âÕß™“«≠’˪ÿÉπ∑’Ë √â“ß  √√§åß“π‡æ≈ߧÿ≥¿“æ  ‰µ≈å ∫ Õ ´“‚π«“√à « ¡  ¡—¬ «—ππ’È ‡«≈“ 20.00 π. ≥ ·°√π¥å ∫Õ≈√Ÿ¡ ‚√ß·√¡·™ß°√’-≈“ ®”Àπà“¬ ∫— µ √ºà “ π‰∑¬∑‘ ° ‡°Á µ ‡¡‡®Õ√å ∑ÿ° “¢“

ß“π¡À°√√¡¢Õߢ«—≠ ¢Õß∑’√Ë –≈÷° ¢Õß·µàß∫â“π ß“πÀ—µ∂°√√¡ ‡§√◊ÕË ßÀÕ¡ ¢Õß„™â„π§√—«‡√◊Õ𠇧√◊ËÕ߇¢’¬π Õÿª°√≥å ”π—°ß“π œ≈œ «—ππ’ȇªìπ «—π ÿ¥∑⓬ ≥ Hall 1-8 Õ‘¡·æÁ§ ‡¡◊Õß∑Õß∏“π’


SHOPPING!

19 เชิ้ตแขนสั้น ลายตาราง สีฟ้า-เขียว จาก Kinky

เสื้อแขนยาว ตัดต่อผ้าลายตาราง จาก ONES

เดรสกางเกง ผ้ายืด ลายโน้ตดนตรี จาก Kinky

เข็มขัดสีฟ้า-เทา จาก Bally

เสื้อคอโปโล ตกแต่งคริสตัลที่คอปก จาก Deep or Shallow

แจ๊กเก็ต ผ้าฝ้ายสีน้ำเงิน จาก Papercuts and the pencil sharpener

รองเท้าหนัง สีฟ้า-ขาว จาก Maneesilp

สร้อยคอโลหะ ตกแต่งดาว จาก Mosstories

กระโปรงลายทางสีน้ำเงิน-เขียว จาก Papercuts and the pencil sharpener

วันดีคืนดีลุกขึ้นมาบ้าสีอะไรสักอย่าง เห็นว่าร้างสีฟ้า-น้ำเงินไปพักใหญ่ (ก็ช่วงนี้ คนเห่อสีแดงกันอยู่) ก็เลยงัดสีประขอบฟ้า สายลม และแสงแดด ออกมาให้เย็นตา เขา บอกว่ า สี ฟ้ า ในทางจิ ต วิ ท ยามี ผ ลในการเยี ย วยาคุ ณ สมบั ติ ใ กล้ เ คี ย งกั บ สี เ ขี ย ว ส่วนสีน้ำเงินช่วยเรื่องความรู้สึกมั่นคง นั่นปะไร กำลังต้องการทั้งสองสิ่งนี้อยู่ทีเดียว หยิบจับให้ทะมัดทะแมง ออกบ้านไปไม่เป็นไร ไม่ต้องพะวงว่าใครจะซุ่มโจมตี แหวนเรซินสีฟ้า จาก Mosstories

กระโปรง ตัดต่อผ้าซ้อนสลับชั้น จาก ONES

WHERE Papercuts and the pencil sharpener ที่สยามสแควร์ ซอย 3 Deep or Shallow ที่สยามสแควร์ ซอย 3 Kinky ที่ลิโด้ สยามสแควร์ ONES ที่ลิโด้ สยามสแควร์ Vision Streetwear ที่ชั้น 4 สยามพารากอน Bally ที่ชั้น M สยามพารากอน Mosstories ที่สยามสแควร์ ซอย 2 Maneesilp ที่สยามสแควร์ ซอย 2

กระเป๋าถือหนัง สีดำ-ขาว พร้อมสายคล้อง จาก Mosstories

กระโปรงเอวสูง ผูกที่เอว จาก ONES

คัตชู จาก Vision Streetwear

คัตชูหนังสีเขียวอมฟ้า จาก Bally


20

HOME MADE

THE RHYTHM OF LIFE เรื่อง : สิ ร ิ น พร จึ ง พิ ท ั ก ษ์ อ ุ ด ม ภาพ : ธวั ช ชั ย เคหะไตรรั ต น์

แม้จะเกิดมาในครอบครัวนักการเมือง ทว่า ‘แทน’ - ธารณ ลิปตพัลลภ วัย 23 ปี กลับ ไม่คิดเดินตามวัฏจักรของครอบครัว และเลือก ที ่ จ ะเดิ น มาในเส้ น ทางการทำงานดนตรี ปัจจุบันเขาเป็นมือเขียนเพลง และมือคียบ์ อร์ด แห่งวงลิปตา นอกจากนี้ยังเป็นโปรดิวเซอร์มือ ทองที่โดนค่ายเพลงรุมจีบมากที่สุดอีกด้วย “ผมสังเกตตัวเองมาตลอด ตั้งแต่เด็ก มาแล้วครับ ที่เวลาผลสอบออกมา วิชาดนตรี กับพละจะเป็นแค่สองวิชาที่ผมได้คะแนนเต็ม หรือเกือบเต็ม นอกนั้นออกจะร่อแร่ครับ แต่ถึง แม้จะเป็นบ้านนักการเมือง บรรยากาศที่บ้าน ก็ไม่ได้เครียดมากนัก คุณแม่ผมก็ชอบฟังเพลง ท่านเป็นคนฟังเพลงเยอะ แล้วผมก็เป็นคนทีช่ อบ เล่นเปียโน คือเล่นมาตัง้ แต่เด็ก เล่นทุกวัน อาจ จะไม่ได้เก่งขนาดเป็นเดีย่ วเปียโนได้อย่างโต๋ แต่ก็

ยังชอบเล่นครับ ยิง่ เวลาแต่งเพลงผมก็จะเคาะๆ เปียโนเป็นทำนองไปด้วยอยูแ่ ล้ว ภาพทีเ่ ห็นตัวเอง เวลานัง่ เล็กเชอร์อยูใ่ นห้องเรียนก็คอื ไอ้แทนจะ นัง่ เขียนเพลง เขียนมันอยูอ่ ย่างนัน้ แหละ ซึง่ ทัง้ หมดนี้ก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้ผมรู้ตัวว่าเรา ชอบทางนี้จริงๆ” ทั้งนี้ นอกเหนือจากความชอบแล้ว อีก คุณสมบัติหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนให้เนื้อหาจาก ปลายปากกาของแทนประสบความสำเร็จจนกลาย เป็นทีร่ จู้ กั ของคนฟังเพลงทัว่ ประเทศ เขาบอกว่า “แค่ชอบอย่างเดียวไม่พอครับ คุณต้อง บ้า ต้องหลงใหล หมกมุ่นไปกับสิ่งสิ่งนั้นจริงๆ พี่บอยด์ โกสิยพงษ์ เคยสอนผมไว้ว่า ถ้าแทน อยากจะเป็นนักแต่งเพลง แทนต้องเขียนเพลง ทุกวันนะ ฝึกทุกวัน คนทีเ่ ขาเป็นนักเทนนิสระดับ โลกก็เป็นเพราะเขาซ้อมทุกวัน วันละสิบๆ ชั่วโมง


21

ถ้ า แทนอยากประสบความสำเร็ จ ก็ ต ้ อ งทำ อย่างนั้น แล้วก็ต้องรู้สึกด้วยว่า ทำแล้วมีความ สุข ซึ่งผมคิดว่า ผมเลือกอาชีพไม่ผิดนะครับ เพราะทุกวันนี้ที่ต้องรับผิดชอบงานโปรดิวซ์ ด้วย ถึงแม้จะต้องอยู่แต่ในห้องอัดทุกวัน วัน ละสิบๆ ชั่วโมง ตลอด 2 เดือน มีเครียดบ้าง เหนื่อยบ้าง แต่ผมก็ยังคงมีความสุข” แม้วา่ จะอายุยงั น้อย แต่ดว้ ยใจทีร่ กั และ มุง่ มัน่ ในสิง่ ทีท่ ำ ก็เป็นเครือ่ งพิสจู น์ได้วา่ ความ สำเร็จทีไ่ ด้มานัน้ ธารณไม่ได้ได้มาครองแบบฟลุกๆ “ผมจะมีมาตรฐานอย่างหนึ่งของตัว เองว่า งานทุกชิ้นที่เราทำ ที่เราเขียน เราต้อง ชอบก่อน เพราะถ้าเรารู้สึกว่ามันยังไม่โดน ยัง ไม่ใช่ ยังไม่เพราะ แล้วปล่อยออกไป นัน่ เท่ากับ ว่าผมไม่ซอ่ื สัตย์ตอ่ ตัวเอง ยิง่ ถ้าออกไปเข้าหูคน ฟังก็หมายถึงว่า ผมไม่ได้หลอกตัวเองอย่างเดียว แต่ผมยังโกหกคนฟังด้วย” จังหวะชีวิตอันลงตัวของผู้ชายที่ชื่อ ธารณ ทีไ่ ด้เดินตามเส้นทางดนตรีทต่ี วั เองรักนัน้ นอกจากความมุง่ มัน่ กัดไม่ปล่อยในความฝันทีม่ ี แล้ว ยังมีแรงผลักดันของผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่มี คุณค่ายิ่ง ซึ่งเขาได้ฝากคำขอบคุณซึ้งๆ ไว้ว่า “ผมคิดว่า ความโชคดีอกี อย่างของผม ก็คอื ความเข้าใจทีค่ รอบครัวมอบให้ โดยเฉพาะ คุณแม่ ท่านรักในเสียงเพลง ท่านเคยอยากเรียน ดนตรี แต่ชว่ งนัน้ ท่านก็สอบเข้าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เสียก่อน เลยต้องพับความฝันนัน้ เอา ไว้ พอมาถึงรุน่ ผม ผมคิดว่าท่านคงเข้าใจในความ รูส้ กึ เลยสนับสนุนผมเต็มที่ ก็ขอบคุณมากครับ”

แหล่งช็อปปิ้งในวันว่าง - สยามครับ ชอบไปเดินหาซือ้ เสือ้ ผ้าทีน่ น่ั จังหวะดนตรีที่เข้ากับชีวิตของคุณ - ฮิพฮอพ ชีวิตคนเรามีขึ้นมีลง มีสนุก มีร้องไห้ เหมือนจังหวะฮิพฮอพที่หลาก หลาย สิ่งที่คุณกับคัตโตะ (นักร้องนำวง ลิปตา) มีเหมือนกันคือ - ชอบสรรหาของอร่อยๆ มากินกันครับ ทะเล หรือ ภูเขา - ผมชอบเสียงคลื่น ทะเลแน่นอนครับ บ้านในฝันของคุณมีสีอะไร - ขาว–เทาครับ มันดู forever ดี ไม่มี เบื่อด้วย เพลงที่คุณฮัมจนติดปากในช่วงนี้ - Home ของไมเคิล บูเบล ของสะสมที่มีเต็มบ้าน - ซีดีเพลง กับหนังสือการ์ตูนครับ การ์ตูนยอดฮิตในใจคุณ - Slamdunk เพราะสะสมมาตั้งแต่เด็ก


HEALTH AND HEART

23

HEALTH 20. คะน้า : ช่วยให้ตับของคุณผลิตเอ็นไซม์ในการ ต่อต้านมะเร็ง และยังสามารถหยุดยัง้ การเติบโตของ เซลล์มะเร็งเต้านมได้อีกด้วย อะเมซิงไหมล่ะ เลือก ผัดคะน้าปลาเค็มเป็นเมนูมื้อกลางวันดีกว่า ทั้ง ประหยัด ทั้งไร้ไขมัน เยี่ยมยอดไปเลย 21. ผักโขม : แมกนีเซียมในผักโขมจะช่วยให้รา่ งกาย ของคุณดูดซึมแคลเซียมได้ด ี การรับประทานใบอ่อน ของผักโขมในสลัด จะช่วยป้องกันโรคกระดูกเปราะ และหักง่ายเนื่องจากขาดแคลเซียม 22. ราสป์เบอรี : จากผลการวิจยั พบว่า สารแอนตี ออกซิแดนต์ในราสป์เบอรีสามารถยับยั้งการเกิด มะเร็งได้ ลองนำราสป์เบอรีไปราดด้วยช็อกโกแลต เหลวแล้วไปแช่เย็นดูสิ อร่อยเย็นชื่นใจจริงๆ 23. ถั่วงอก : สารประกอบที่พบในถั่วงอกสามารถ ช่วยลดระดับไขมันในเส้นเลือด และยังช่วยต้านโรค เล็กๆ น้อยๆ ของสตรีในวัยหมดประจำเดือนอีกด้วย ถั่วงอกผัดกับเต้าหู้ ทานกับข้าวสวยร้อนๆ ก็อร่อย เดิ น ทางมาจนถึ ง ภาคสุ ด ท้ า ยแล้ ว ไม่เบา สำหรับอาหารเพิม่ ความสวยทัง้ ภายในและภายนอก 24. บร็อกโคลี : กินบร็อกโคลีเป็นประจำจะช่วย เพื่อคุณผู้หญิง แต่ก็ใช่ว่าจะมีประโยชน์เฉพาะเพศ ลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจได้ถึง 20% และ หญิงเท่านัน้ เพราะอาหารดีๆ ทีท่ ำให้รา่ งกายแข็งแรง ยังมีวิตามินซีซึ่งช่วยป้องกันอาการปวดกล้ามเนื้อ นั้น คุณผู้ชายก็กินได้ เด็กก็กินดี แถมยิ่งดีสำหรับ ปวดข้อ และโรคไขข้ออักเสบได้ด้วย จะลวกใส่ใน คนแก่และคนป่วยอีกด้วย รูอ้ ย่างนีแ้ ล้ว อย่าลืมกิน สลัด หรือผัดกับกุ้งสดก็ไม่เลว อาหารเพื่อสุขภาพกันให้มากๆ นะ 25. บีตรูต : เนือ้ ของบีตรูตอุดมไปด้วยเบตาไซยานิน

FOOD FOR FIT & FIRM (PART III)

เดินออกไปหาอากาศบริสทุ ธิส์ ดู ให้เต็มปอด หากเป็น ไปได้ ควรนอนหลับสักงีบ ตืน่ ขึน้ มาอาการก็จะดีขน้ึ - ปวดนิว้ การทีต่ อ้ งนัง่ ทำงานกับคอมพิวเตอร์เป็น ปวดหัว ปวดไหล่ เวลานาน ส่งผลให้เส้นเอ็นและเส้นประสาทบริเวณ ปวดหลัง ถือเป็นอาการ นิว้ และข้อต่อต่างๆ ถูกกดทับเป็นเวลานาน การหา ธรรมดาที่ไม่ธรรมดา โยโย่มาเล่น จะช่วยให้นว้ิ มือ และแขนของคุณ ได้ ของบรรดามนุษย์เงิน- เคลือ่ นไหว เลือดไหลเวียนได้สะดวก เดือน อย่าปล่อยอาการปวดให้เลยตามเลยอีกต่อ - ปวดตา การจ้องจอคอมพิวเตอร์นานๆ นอกจาก ปวดตาแล้ว รังสีจากจอยังส่งผลให้ตาแห้งด้วย ขอ ไป คุณสามารถ ‘กำจัดจุดอ่อน’ ได้โดย ุ พักสายตาสักครู ่ หรือทอดสายตามอง - ปวดหัว สาเหตุสำคัญทีท่ ำให้เกิดอาการนีก้ ็ แนะนำให้คณ คือ ความเครียด ซึง่ วิธที จ่ี ะช่วยได้แทนการพึง่ ยา ดูตน้ ไม้ใบไม้เขียวๆ ทีอ่ ยูน่ อกหน้าต่าง จะช่วยผ่อน พาราเซตามอลคือ พักจากงานทีท่ ำอยูส่ กั ครู ่ แล้ว คลายสายตาได้

THE WEAKEST LINK

150

ซึง่ เป็นสารต่อต้านมะเร็ง นำบีตรูตไปตุน๋ หรือย่างกิน แกล้มกับสเต๊กก็รสชาติดไี ม่เลว หรือจะจับบีตรูตทัง้ หัวโยนลงไปในเครือ่ งปัน่ น้ำผลไม้แยกกาก ใส่นำ้ ผึง้ นิด น้ำมะนาวหน่อย ก็ดื่มได้ชื่นใจ และล้างพิษได้ เหมือนกัน 26. องุ่นแดง : ช่วยลดอัตราเสี่ยงของอาการเลือด จับตัวเป็นก้อน และช่วยดักจับไขมันในเลือดที่จะ เป็นอันตรายต่อเส้นเลือดแดงของคุณ ใส่องุ่นแดง ลงในสลัด หรือดื่มไวน์แดงสักแก้วระหว่างมื้อค่ำ 27. ปลาทะเล : ไม่ว่าจะเป็นแซลมอนหรือทูนาก็ สามารถช่วยปกป้องคุณจากโรคภัยไข้เจ็บมากมาย อีกทั้งโปรตีนในเนื้อปลายังช่วยในเรื่องของสมอง ว่ากันว่า ให้เด็กๆ กินปลาแล้วจะฉลาด ปลานึ่ง ปลาย่างราดซอสอร่อยๆ ล้วนเป็นทางเลือกที่ดี 28. มะเขือเทศ : สารไลโคปีนในมะเขือเทศจะช่วย ป้องกันการเกิดมะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งเต้านม มะเร็งปอด และมะเร็งลำไส้ใหญ่ ที่สำคัญ ช่วยให้ ผิวสวยอย่าบอกใคร เลือกเอาเลยว่าคุณอยากจะใส่ มะเขือเทศลงในอาหารหรือจะกินสดๆ ให้สดุ ๆ ไปเลย 29. หัวหอม : หัวหอมที่มีกลิ่นไม่หอมเหมือนชื่อนี้ จะช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด ทั้งยังช่วยในการ รักษาและป้องกันโรคเบาหวาน จะซอยหัวหอมเป็น สีเ่ หลี่ยมลูกเต๋าเล็กๆ ใส่ในไข่เจียว หรือซอยใส่ อาหารประเภทยำ จะช่วยเพิ่มรสชาติได้ดีทีเดียว - ปวดท้อง ในระหว่างวันทำงาน เวลารับประทาน อาหารแต่ละทีก็ต้องรีบ หรือบางทีก็อาจไม่ได้กิน อะไรเลย วิธที จ่ี ะช่วยได้คอื การดืม่ ชาขิงหรือชาตะไคร้อนุ่ ๆ สักถ้วย จะช่วยเสริมประสิทธิภาพการย่อย สลายไขมัน หรือรับประทานยาลดกรด แก้จกุ เสียด ท้องอืด ท้องเฟ้อ - ปวดหลัง ตลอดชีวิตของสาวออฟฟิศคนหนึ่ง ต้องนั่งอยู่กับที่ทำงานรวมแล้ว 80,000 ชั่วโมง อาการปวดหลังจึงเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ หมัน่ ขยับร่างกาย ยืดเส้นยืดสายทุกๆ ชัว่ โมงระหว่าง การทำงาน และควรหาเวลาว่างเข้าคอร์สนวดตัว ตามสปาต่างๆ ก็จะช่วยให้อาการดังกล่าวดีขน้ึ ได้

Grams ควรรับประทานผักที่มีสารเบตาแคโรทีนสูง เช่น แครอต หรือผักโขม ให้ได้อย่างต่ำ วันละ 150 กรัม จะช่วยลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปอดในผู้หญิงที่สูบบุหรี่ถึง 3 เท่า และในผู้ชายที่สูบบุหรี่ถึง 2 เท่า

HEART

ADD VALUE TO YOURSELF

DETOX THE TOXIC

การล้างพิษ คือวิธีการนำของเสีย ทีห่ มักหมมภายในร่างกายออกมา ทัง้ ยังช่วยปรับสมดุลให้ระบบต่างๆ ใน ร่างกายทำงานได้ประสิทธิภาพมากขึ้น ซึง่ การล้างพิษนัน้ มีอยูห่ ลายวิธ ี ดังนี ้ อด - การอดอาหารถือเป็นการงดรับพิษ ให้แก่รา่ งกาย แต่ในระหว่างอดอาหาร จะต้องทดแทนด้วยการดื่มน้ำเยอะๆ เพือ่ เป็นการช่วยขับพิษบางส่วนออกทาง ไต วิธนี ท้ี ำได้เพียงสัปดาห์ละครัง้ เท่านัน้ ออกกำลังกาย - การออกกำลังกาย อย่างพอเหมาะจะช่วยให้ร่างกายแลก เปลีย่ นออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์ ในปอดดีขน้ ึ ทัง้ ยังช่วยขับพิษออกทางเหงือ่ เป็นหนทางล้างพิษง่ายๆ ทีท่ ำได้ทกุ วัน หายใจ - การหายใจลึกๆ ในทีท่ อ่ี ากาศ บริสทุ ธิ ์ ช่วยให้รา่ งกายนำออกซิเจนไป ใช้ในกระบวนการต่างๆ ในร่างกายได้ ดีขน้ึ และหากฝึกหายใจควบคูก่ บั การ ฝึกจิต จะส่งผลดีในด้านการควบคุม อารมณ์และจิตใจด้วย กิน – เมือ่ โปรตีนและไขมันผ่านกระบวน การย่อย จะได้กากทีม่ ลี กั ษณะข้นเหนียว ซึง่ ในระหว่างขับถ่าย กากเหนียวๆ นีจ้ ะ ไปเกาะอยูต่ ามผนังลำไส้ การกินผักผลไม้ ทีม่ เี ส้นใยสูงจึงจำเป็น เพราะเส้นใยจะ ช่วยกวาดเอาสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ตาม ผนังลำไส้ใหญ่ออกมาขณะขับถ่าย นวด - เป็นการกระตุ้นระบบไหลเวียน ของเลือดและน้ำเหลือง แพทย์แผนจีน เชื่อว่าการนวดร่างกายจะส่งผลดีต่อ อวัยวะภายในซึ่งทำหน้าที่ขับพิษได้ ซาวนา - ช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตดี ขึ้น รูขุมขนขยายตัว และขับเหงือ่ ถือ เป็นการขับพิษทางผิวหนัง และส่งผลดีตอ่ อาการปวดข้อ และกล้ามเนือ้ กระตุก

RELATIONSHIP น่าแปลกไหมที่คนเรามักจะคิดเปรียบ เทียบตัวเองกับคนอื่นอยู่เสมอ ทั้งที่ก็รู้อยู่แก่ใจว่า โลกนี้ไม่มีใครเหมือนใครได้อย่าง 100% แล้วก็เกิด ความรู้สึกหดหู่ ท้อแท้ ด้อยค่าในตัวเองตามมา ถ้าใครกำลังเป็นอย่างที่เราว่าอยู่ นี่คือวิธีดีๆ ที่ช่วย กอบกู้ความภาคภูมิใจในตัวเองกลับมา 1. มองด้านดีๆ ของชีวิต ในแต่ละวันก่อนเข้านอน ให้คุณลองนึกถึงเรื่องดีๆ ที่ทำให้ยิ้ม หัวเราะได้ หรืออาจจะเป็นเรื่องที่คุณช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน ในวันนัน้ เพือ่ ทีจ่ ะได้ไม่ตอ้ งจมอยูก่ บั ความทุกข์หรือ เรื่องเครียดๆ มากนัก 2. ทำสิ่งดีๆ เสมอ ไม่ว่าจะทำบุญ เป็นอาสาสมัคร ช่วยสังคม และต้องไม่ลืมที่จะคิดดี พูดดี และทำดี เพราะในสักวัน สิง่ ดีๆ ทีค่ ณ ุ ทำก็จะกลับมาตอบแทน คุณเอง เชื่อเราสิ 3. ตั้งเป้าหมายให้ท้าทาย ลองมองคนที่คุณอิจฉา

เป็นแบบอย่าง เพือ่ ทีจ่ ะพลิกวิกฤตในแง่ลบของคุณ ให้เป็นโอกาสทีจ่ ะผลักดันตัวเองให้เก่ง และมีความ สามารถเท่าเขา 4. ในกรณีทค่ี ณ ุ ได้ทำงานทีไ่ ม่ชอบเอาเสียเลย จงอย่า ดูถูกงานของตัวเอง แต่จงทำใจให้ ‘รัก’ ในสิ่งที่ทำ เพราะถ้าหากคุณทำได้ การได้ ‘ทำ’ ในสิ่งที่รักก็จะ ตามมาเอง 5. คนเราต้องมีความลุ่มหลงในอะไรบางอย่าง นึก ถึงคนที่ชอบสะสมของบางอย่างจนกลายเป็นผู้ เชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ ไปในที่สุดดูสิ ก็เพราะพวก เขาหลงใหล รัก และทุม่ เททำทุกอย่างเพือ่ เป้าหมาย นั้นน่ะสิ ความสำเร็จถึงอยู่ไม่ไกล 6. ให้รางวัลกับตัวเองบ้าง เพื่อเป็นการฉลองความ สำเร็จเล็กๆ น้อยๆ ชีวิตจะได้มีกำลังใจทำในสิ่งที่ ใหญ่กว่าต่อไปเรื่อยๆ

FRIENDSHIP NEVER ENDS (PART I)

เป็นเพือ่ นรักกันอยูด่ ๆี แต่พอมีเรือ่ งงาน เข้ามาเกี่ยวข้อง จากเรื่องที่เคยคุยกันได้ก็ กลับเปลีย่ นไป แต่เรามีวธิ ปี ระนีประนอม ดังนี ้ เมื่อเพื่อนกลายเป็นเจ้านาย 1. คุณจะต้องยอมรับความสามารถของเพือ่ น ให้ได้กอ่ นว่า เขามีคณ ุ สมบัตทิ จ่ ี ะเป็นผูน้ ำได้จริง 2. วางตัวให้เหมาะสม ละวางความเป็นเพือ่ น ไว้กอ่ น แล้วสวมหัวโขนคนทำงานเข้าหากัน 3. อย่าน้อยใจในความสามารถของตัวเอง เพราะอย่างน้อยคุณก็เป็นเพื่อนรักของเจ้านาย หากมีปญ ั หาในการทำงาน รับรองว่า คุณจะเข้าหาบอสได้ง่ายกว่าหลายๆ คน 4. ให้เกียรติ และยอมรับในการบริหารงาน ของเพือ่ น ส่วนเรือ่ งส่วนตัว เราก็ยงั เป็นเพือ่ น กันเหมือนเดิม


24

ALL ABOUT BIZ

BIZ LIFE

DESIGN FOR IDENTITY อมตะ หลูไพบูลย์

หนึ่งในสอง Principal แห่ง Department of ARCHITECTURE Co., Ltd. บริษัท สถาปนิกและตกแต่งภายในที่สร้างความแตกต่างให้กับวงการสถาปัตยกรรม ด้วยการสร้างสมดุลระหว่างความโมเดิร์น และความอบอุ่นผ่อนคลาย และ กวาดรางวัลการออกแบบสถาปัตยกรรมทั้งในประเทศและระดับโลกมาแล้ว หลายเวที

• ผมกับ คุณ ทวิตีย์ วัชราภัย (หุ้นส่วน) ตั้งใจที่จะทำให้บริษัทของเรา เป็นองค์กรขนาดเล็ก เพราะจะได้มีโอกาสดูแลทุกส่วนได้อย่างทั่วถึง ถ้า บริษัทใหญ่กว่านี้ ผมคงต้องเอาแต่ประชุม และวิ่งหางานมาให้พนักงาน ทำ ซึง่ จะทำให้ผมพลาดสิง่ ทีส่ นุกทีส่ ดุ คือการออกแบบ ไปอย่างน่าเสียดาย • ข้อเสียเปรียบของการเป็นบริษทั เล็กก็คอื เราจะไม่มที รัพยากรครบถ้วน เท่ากับบริษทั ใหญ่ ทีเ่ ขาจะมีพนักงานทำงานเฉพาะในทุกๆ งานทีน่ กึ ออก แค่อยากจะได้อะไรก็บอกพนักงานคนหนึง่ ก็จบ แต่สำหรับบริษทั เรา คน คนเดียวต้องทำหมดทุกอย่าง ซึง่ ผมมองว่ามันกลับเป็นข้อดีของน้องๆ ที่ เขาจะได้เรียนรู้ตั้งแต่ ก.ไก่ ถึง ฮ.นกฮูก จนเริ่มสร้างประโยค และเขียน เรื่อง ซึ่งจะทำให้เขาเติบโตได้อย่างรวดเร็ว • เราออกแบบโต๊ะทำงานให้ทกุ คนนัง่ รวมกันบนโต๊ะยาวๆ เหมือนกับห้องสมุด ซึง่ รวมถึงตัวผมและหุน้ ส่วนด้วย ทุกคนจะมีพน้ื ทีบ่ นโต๊ะทำงานเท่า กัน เพราะทุกคนก็เป็นดีไซเนอร์เหมือนกัน ผมแค่บังเอิญแก่กว่าเท่านั้น เพียงแค่เงยหน้าขึ้นมาก็สามารถพูดคุยกันได้แล้ว เพราะฉะนั้น ทีมงาน กับผมจะสือ่ สารกันตลอดเวลา dynamic ของการออกแบบระหว่างผมกับ น้องๆ ก็จะเป็นไปอย่างรวดเร็ว น้องสามารถเข้ามาปรึกษาได้ตลอด ทุก คนมีสมาธิกับการทำงาน ผมว่าเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ซึ่งทั้งหมดนี้ มาจากการดีไซน์ • ผมให้น้องๆ มีส่วนร่วมในการออกแบบอย่างมาก และเปิดกว้างให้กับ แนวคิดใหม่ๆ โดยเราต้องเข้าไปแนะนำอยู่เสมอๆ แต่ขณะเดียวกันก็ให้ พื้นที่สำหรับการพัฒนา และการค้นหาด้วยตัวเอง เมื่อเขาพิสูจน์ให้เรา เห็นบ้างแล้ว เขาก็จะได้ทำงานที่ท้าทาย และมีส่วนร่วมในการออกแบบ มากขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ทุกคนมีใจและรักงานที่รับผิดชอบ ผลงานก็จะออก มาดี

• บางครัง้ ในระหว่างปีเราจะทำงานกันเหนือ่ ยมาก จนบางครัง้ ไม่ได้มโี อกาส พูดคุยกัน ในแต่ละปีเราจึงจัดให้มีช่วงเวลาที่ทีมงานทุกคนสามารถเข้า มาคุยกับผมว่าชอบหรือไม่ชอบอะไร อยากให้ปรับปรุงตรงไหน และกลับ กัน เราก็สามารถตักเตือนทีมงานกลับไปได้ ซึง่ การทำแบบนีจ้ ะทำให้ทำ งานร่วมกันได้อย่างราบรื่น • ผมโชคดีทม่ี พี าร์ตเนอร์อกี คนอยูด่ ว้ ย การทีเ่ รามีผบู้ ริหารสองคน ทำให้ ต่างคนต่างปลีกตัวออกไปพักผ่อน และมีเวลาส่วนตัวได้อย่างสบายใจ ถึงขนาดปิดมือถือไปได้เลย โดยทีไ่ ม่ตอ้ งห่วงว่าบริษทั จะเป็นอะไร เพราะ เราสามารถไว้วางใจ และทำงานแทนกันได้ • ผมกับพาร์ตเนอร์มคี วามคล้ายคลึงกัน แต่จะไม่เหมือนกัน เราสามารถ เติมเต็มความขาดของแต่ละคนได้ อย่างผมจะไม่ใช่คนรอบคอบ แต่พาร์ตเนอร์ผมเขาจะรอบคอบ ซึ่งพอมีสองคน จะทำให้การทำงานเราเต็มที่ใน ทุกส่วน และเมือ่ มีปญ ั หา จะทำให้เราได้มมุ มองทีเ่ พิม่ ขึน้ การแก้ปญ ั หา ก็จะเป็นไปอย่างราบรื่น • ผมไม่เคยคิดว่าปัญหาเป็นอุปสรรค เพราะทุกอาชีพก็ต้องมีปัญหาอยู่ แล้ว ผมมองว่าปัญหาเป็นสิง่ ทีเ่ ราต้องก้าวข้ามมันไปเท่านัน้ เอง มีคนบอก ว่า การเป็นสถาปนิกต้องเกี่ยวข้องกับคนมากมาย แต่ละคนก็มีความ ต้องการทีต่ า่ งกัน ดูเหมือนวุน่ วาย นัน่ เพราะเขามองแต่ในแง่ลบของงาน หากมองแต่ด้านลบ ไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรก็คงทำไม่ได้ดีอยู่ดี • คนส่วนใหญ่ทำงานเพือ่ เป็นอาชีพห้าวันต่อสัปดาห์ แล้วใช้ชวี ติ หลังจาก หนึ่งทุ่ม หรือเสาร์-อาทิตย์ เพื่อหาความสุข เพราะฉะนั้น หนึ่งวันมี 24 ชั่วโมง เขาจะมีเวลามีความสุขแค่นิดเดียว เพราะเขาทำงานเป็นหน้าที่ แต่สำหรับผม ผมสามารถมีความสุขขณะทีท่ ำงานได้ตลอดเวลา เสมือน ว่าผมทำงานอดิเรกที่ผมรักเพื่อเลี้ยงชีพมากกว่า

ผู้เขียน : องค์ทะไลลามะ, ลอเรนซ์ แวน เดน มิวเซนเบิร์ก สำนักพิมพ์ : เนชั่น บุ๊คส์ ราคา : 230 บาท

โลกของธุรกิจโฆษณานั้นได้ชื่อว่าเป็น เจ้าแห่งความคิดสร้างสรรค์อยูแ่ ล้ว ไอเดีย การทำโฆษณาล่าสุดนีจ้ งึ หนีไม่พน้ คอนเซ็ปต์ ที่ว่า แต่คราวนี้เป็นการสร้างงานโฆษณาที่ ก้าวพ้นไปจากปัญหาเดิมๆ ของคนทำงาน ทีข่ าดแคลนพืน้ ทีล่ งสือ่ โฆษณา เพราะอย่างที่ รูก้ นั ว่า พืน้ ทีล่ งสือ่ เดีย๋ วนีก้ แ็ สนแพง เช่นสือ่ แบบเดิมๆ อย่างทีวี ตูเ้ ย็น เอ๊ย หนังสือพิมพ์ หรือแม้กระทั่งสื่อใหม่อย่างสื่อนอกบ้าน ทั้ง ตามรถเมล์ รถไฟฟ้า บิลบอร์ดต่างๆ ก็มรี าคา แพงขึ้นทุกวันๆ จนคนทำโฆษณาจะสู้ราคา ไม่ไหวอยูแ่ ล้ว แต่แล้วบริษทั ในอังกฤษอย่าง Everyday Models ก็หาวิธสี ร้างพืน้ ทีล่ งโฆษณา ใหม่ๆ จนได้ นั่นคือบนพื้นที่ว่างต่างๆ บน อุปกรณ์ข้าวของเครื่องใช้ที่คุณใช้ประจำวัน ไม่วา่ จะเป็นบนหมวก รถยนต์สว่ นตัว เสือ้ ยืด โดยเขาจะจ่ายค่าโฆษณาให้กับคุณทันทีที่ เขาเลือกคุณให้เป็นสื่อโฆษณาเคลื่อนที่ให้ กับสินค้าของเขา แถมการเลือกคนมาเป็น สื่อก็ไม่ได้ยุ่งยากและไม่ได้สนใจว่าคุณจะ เป็นคนดังหรือมาจากชาติตระกูลไหน วิธกี าร ก็ง่ายๆ คือ ใครอยากได้เงินค่าโฆษณาก็แค่ เข้าไปลงทะเบียนในเว็บไซต์ของเขา แล้วก็ กรอกข้อมูล สถิติสำคัญๆ ที่เกี่ยวกับตัวคุณ เพือ่ ให้เขาประเมินว่า ถ้าเขาจะลงโฆษณากับ คุณมันจะคุม้ ไหม เช่น ถ้าหากคุณเป็นคนไม่ ค่อยออกจากบ้าน เอาแต่นง่ั เล่นอินเทอร์เน็ต ทั้งวัน เขาก็ไม่รู้จะลง ad บนเสื้อยืดคุณไป ทำไม เพราะลงไปคุณก็อยูแ่ ต่ในบ้าน ไม่มใี คร เห็นเสือ้ ตัวนัน้ อยูด่ ี ไอเดียการทำสือ่ โฆษณานี้ มาจากนักศึกษามหาวิทยาลัยในอังกฤษ เท่านั้นเอง ขอบอก! แล้วดูสิ คนไทยเราใส่ เสือ้ ยืดทีม่ โี ลโก้สนิ ค้ากันเต็มบ้านเต็มเมืองมา ตัง้ นาน (หาซือ้ ได้ทถ่ี นนข้าวสารและสุขมุ วิท) ไม่ได้เงินจากเจ้าของสินค้าสักบาท มันน่า เจ็บใจไหม? (www.everydaymodels.co.uk)

BIZ QUOTE

BIZ BOOK

วิถผี นู้ ำ

Everyday Models

ในระดับโลกแล้ว ปฏิเสธไม่ได้ว่า องค์ทะไลลามะถือเป็นหนึง่ ในผูน้ ำทีไ่ ด้รบั การยอมรับในความ เข้มแข็งของท่านที่ทรงเป็นเหมือนศูนย์รวมใจของชาว ทิเบตทัง้ ชาติ ในฐานะผูน้ ำของรัฐบาลพลัดถิน่ ทิเบต มาก กว่านั้นคือ ท่านยังเป็นแรงบันดาลใจและสร้างความ เลื่อมใสในเรื่องของหลักคิดและภูมิปัญญาแบบพุทธ อย่างแพร่หลายไปทัว่ โลก แต่ในหนังสือเล่มนี้ นอกจาก ท่านจะให้ภาพของความเป็นผู้นำในทางธรรมแล้ว ความเข้มแข็งและแนวคิดต่างๆ ของท่านยังสามารถนำ มาปรับใช้ได้กบั ความเป็นผูน้ ำทางโลก หรือสำหรับผูน้ ำ องค์กรหรือนักธุรกิจทีป่ ระสงค์จะก้าวเดินไปบนหนทาง ของการเป็นผูน้ ำ เพราะในเล่มนี้ องค์ทะไลลามะได้ทรง ให้แนวคิดทีน่ า่ สนใจเกีย่ วกับเรือ่ งความมัง่ คัง่ เรือ่ งตลาด เสรี เรือ่ งการทำธุรกิจอย่างถูกต้อง การคิดดี ทำดี ในแบบ

ผู้นำ ฯลฯ เรียกว่าในยุคที่ผู้คนเทความสนใจกันมาที่ เรื่อง CSR (ธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคม) น้อยคนจะเข้า ถึงแก่นของ CSR ส่วนใหญ่จะติดกับแค่เปลือกนอก และ ตีความว่า ธุรกิจทีร่ บั ผิดชอบต่อสังคมหมายถึงการบริจาค และไปทาสีโรงเรียนในต่างจังหวัดปีละครัง้ แล้วก็จบกัน หาได้มวี ธิ คี ดิ หรือการทำเพือ่ สังคมอย่างยัง่ ยืนแต่อย่างไร หนังสือเล่มนี้จะไปว่าก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจเพื่อ สังคม เพียงแต่พาไปเริม่ กันตัง้ แต่วธิ คี ดิ อันเป็นรากฐาน ของการกระทำต่อไปในอนาคต ซึง่ อะไรจะดีไปกว่าการ สร้างวิธคี ดิ ทีม่ าจากหลักการของผูน้ ำทางจิตวิญญาณ ที่ได้รับการยอมรับไปทั่วโลกอย่างองค์ทะไลลามะ เรา ว่านีค่ อื หนังสือทีน่ า่ อ่านอีกเล่ม เพียงแต่ดเู ผินๆ แค่เห็น หน้าองค์ทะไลลามะอยูบ่ นปก นักธุรกิจหรือผูน้ ำทัง้ หลาย จะพานคิดไปว่านี่คือหนังสือธรรมะน่ะสิ

THE WORLD IS CHANGING VERY FAST. BIG WILL NOT BEAT SMALL ANYMORE. IT WILL BE THE FAST BEATING THE SLOW. Rupert Murdoch

Chairman of News Corporation


TRY ¤„¥l”–„‡®Ÿ „l§„± ¨l ¦†§k–˜†‰°¡’¢†ƒk©†³ ªk(ผูก อ ตัง้ นิตยสาร a day โดยการ ชักชวนคนไมรูจักกันมาลงขันจนสำเร็จเมื่อ 9 ปที่แลว) หางหายจากการออกหนังสือพ็อกเก็ตบุก ไปถึง 3 ป ครัง้ นี้ เขากลับมาอีกครัง้ ดวยหนังสือแหงแรงบันดาลใจเลมใหม ที่รวบรวมมาจากคอลัมนฮิต ‘วงศทนงสอนนอง’ ใน นิตยสาร a day มันเหมาะสำหรับนักอานทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะเด็กขี้ขลาด ขี้แพ หวาดกลัว ไมกลา สับสน ไรคนเขาใจ จนถึงผูใ หญทคี่ วามฝนเหือดหายจนอยาก ลาออกจากการมีชวี ติ ตัวหนังสือในเลมนอกจากจะมี ความคมคาย สวยงาม และประณีต ทวายังแฝงไปดวย คุณคา และพลังกระตุน ชัน้ เยีย่ มทีจ่ ะทำใหทกุ คนทีไ่ ดอา น อยากดำเนินชีวติ ตอไปอยางรืน่ รมย

“¬€Á hÀ”h¿¤€

” „~¢‘—¯„Ÿ²Ä –® –¢†€¤“™±†¡´Å ˜° นักเขียนเจาของสำนวนอบอุน ละมุน (©¬†½†±À˜½€±ª¤´ ”i˜Á iÀ”i¿¤€ ฯลฯ ) ปจจุบันเปน บรรณาธิการรุน ที่ 3 ของนิตยสาร a day หยิบยกเรือ่ งราว นารักของนักเปลีย่ นแปลงโลก 50 คน มาถายทอดใหผอู า น ไดรวู า ยังมีผคู นอีกจำนวนหนึง่ บนโลก ทีต่ า งชวยกันคิดคน วิธีดูแลโลกขึ้นมาอยางเปนรูปธรรม และที่สำคัญคือ พวกเขาลงมือทำมันจริงๆ โดยไมหวังถึงชือ่ เสียง เงินทอง และเกียรติยศ เมือ่ อานจบแลวคุณจะรูว า การทำสิง่ ดีๆ ที่มีคุณคาไมใชเรื่องยากเลย! (รวมคอลัมนฮิตจาก เนชัน่ สุดสัปดาห)

วางแผงแลววันนีท้ รี่ า นซีเอ็ดบุค ทุกสาขา านหนังสือชัน้ นำทัว่ ประเทศ หรือสัง่ ซือ้ โดยตรง และร ในราคาลดพิเศษจาก a book โทร 0-2726-9996 ตอ 49

š¬€€¤h¦¡À˜ ª±© ·–¢ –±¤Å ~¢ž

˜³¦Æ €¤ นักทำโฆษณาทีส่ รางชือ่ มาจากการเขียน หนังสือเดินทางเลมแรกในชีวติ เมือ่ 5 ปทแี่ ลวในชือ่ ¿”½€´¡¦Á h ´ ± (พิมพครัง้ ที่ 9)) กลับมาอีกครัง้ ในหนังสือ ลำดับที่ 14 ของเขา ครัง้ นีน้ วิ้ กลมอาสาหยิบคำถาม ทีฝ่ ากไวในเว็บไซตสว นตัวของเขา roundfinger.com ทีค่ ดั สรรแลวมาตอบใหทกุ ๆ คนไดหายของใจ ดวยสไตลการตอบแบบชางคิด อันเปนเอกลักษณ ทีช่ วนขบคิดตามวา คิดไดยงั ไง และยิง่ ถาตอนนี้ คุณกำลังมีความสงสัยบางอยางในชีวติ เหมือนที่ คนรุน ใหมเขาเปนกัน แลวถาอยากมีโอกาสมองเห็น อะไรรอบตัวชัดเจน และกวางขวางมากขึน้ หนังสือ เลมนีม้ คี ำตอบ!

4HEYEAROLD -AGAZINE št‰¦´ ”³ À˜¦°Œ½¢¶¬˜ ¼ ª´Ä „›–±‘¯‡ª—¤±‡‡¯ ¼ Ÿ² —¼ Ÿ² „‡µ’ž± ¯¥ ²”ª„

เรือ่ งราวระดับตำนานของนิตยสารหัวไทย ทีย่ นื หยัด อยูอ ยางสงางามมาถึง 40 ป ครัง้ แรกของการเปดลิน้ ชัก ความทรงจำ ยอนกลับไปวันแรกของการกอตัง้ นิตยสาร ขวัญเรือน ครั้งแรกที่บรรณาธิการคนแรกยอมเปดใจ เปดเผยทุกเรื่องราว นี่คือบันทึกของผูหญิงคนหนึ่ง ทีท่ ำงานดวยความรัก ความมุง มัน่ และความสนุกสนาน! แลวคุณจะเขาใจวาทำไม ขวัญเรือน จึงยังอยูเ ปนขวัญใจ นักอาน และนักเขียนไทยทั่วโลก! คอนิตยสาร คนรัก การอาน นิสติ นักศึกษาสือ่ สารมวลชนทุกสาขา โดยเฉพาะ นิเทศศาสตร วารสารศาสตร อักษรศาสตร และแฟน ขวัญเรือน ไมอา นไมได!

หรือ abook9@gmail.com

ADB 24APR09.indd 1

,IVE ,OVE ,AUGH ,AUGH 4EXTPHOTO 4EXTPHOTO

ž–¶Š”ª„–› ®’–l หนังสือเลมนี้อุดมไปดวยภาพถายเกี่ยวกับบาน ทวามัน ไมใชหนังสือบาน แตเปนอะไรที่พิเศษมากกวานั้น ยินดีตอนรับทุกคนสูการเปดบาน เปดหอง เปดหัวใจ ของกราฟกดีไซเนอร, สไตลิสต, ศิลปนอิสระ, อาจารย, จิตรกร, ดีไซเนอร และ ครีเอทีฟรวมสมัย ที่ทั้งโดดเดน และมีเอกลักษณทั้ง 20+1 คนที่จะมาถายทอด เรื่องราว ของชีวติ ความคิด ความรัก และเสียงหัวเราะ ผานเรือ่ งเลา แหงพื้นที่สวนตัวที่พวกเขาเรียกกันวา ‘บาน’ อานดู แลวจะรูวาจริงๆ แลวการยิ้มและหัวเราะใหกับชีวิตนั้น ทำไดไมยากเลย!

¨–®„§´ª½–­–° …¯~§°–®~›±ž›l ½¨h„½ „—®–‘¯¢¿… 4/17/09 4:21:59 PM


28

THE WORDS

“A wise man will make more opportunities than he finds.”

“Wars are not won by evacuations.” สงครามไม่อาจชนะได้ ด้วยการอพยพหลบหนี -Winston Churchill

คนฉลาดจะสร้างโอกาสมาก กว่ามองหา

-Francois Bacon

“The oldest and strongest emotion of mankind is fear, and the oldest and strongest kind of fear isอารมณ์fear of the unknown.” ที่มีมาช้านานและรุนแรงที่สุดของมวลมนุษย์ก็คือ ความกลัว และความกลัวที่มีมาช้านานและรุนแรงที่สุดก็คือ ความกลัวในสิ่งที่ ไม่รู้

-H. P. Lovecraft

“When I am anxious it is because I am living in the future. When I am depressed it is because I am living in the past.” เมื่อข้าพเจ้าวิตกกังวล นั่นเป็นเพราะข้าพเจ้ากำลังใช้ชีวิตอยู่ในอนาคต เมื่อข้าพเจ้าหม่นหมอง นั่นก็เป็นเพราะข้าพเจ้าใช้ชีวิตอยู่ในอดีต -นิรนาม

“Happiness is acceptance.” ความสุขก็คือการยอมรับ

เข้าไปก่อน คุณก็จะไม่ได้อะไรออกมา

-William Christopher Handy

สิ่งต่างๆ ในโลกไม่ ได้เป็นไปด้วยดีเสียจนคนเราไม่ควร หวาดกลัว และไม่ ได้ย่ำแย่เสียจนเราไม่ควรมีความหวัง -สุภาษิตตุรกี

“Focus 90% of your time on solutions and only 10% of your time on problems.”

-Malcolm S Forbes

-Anthony J. D’Angelo

เป็นเรื่องที่ง่ายกว่ามากหากว่าคุณจะ ให้คำแนะนำ ในยามที่คุณไม่ได้รู้มาก เกินไปเกี่ยวกับปัญหานั้น

-นิรนาม

“Life is “Things never go so something like a trumpet. If you well that one should don’t put anything have no fear, and never in, you won’t get so ill that one should anything out.” have no hope.” ชีวิตก็คือสิ่งที่คล้ายทรัมเป็ต ถ้าหากคุณไม่ใส่อะไร

“It’s so much easier to suggest solutions when you don’t know too much about the problem.”

จงใช้เวลา 90% ของคุณในการ หาทางแก้ ไขปัญหา และอีก 10% กับตัวปัญหา

“You can’t get much done in life if you only work on the days when you feel good.”

คุณจะไม่ได้รบั อะไรมากมายจากชีวติ นักหรอก ถ้าหากคุณทำงานเฉพาะวันทีค่ ณ ุ รูส้ กึ ดี

-Jerry West

นอกจากสามารถหยิบอ่านอย่างชนิด ‘ตัวเป็นๆ’ ได้จากสถานีรถไฟฟ้า สถานีรถไฟใต้ดิน ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านหนังสือ โรงภาพยนตร์ สปา เคาน์เตอร์เซอร์วิส และอาคารสำนักงานชั้นนำทั่วกรุงเทพฯ แล้ว สำหรับคนที่คว้าไม่ได้ แย่งไม่ทัน คุณยังสามารถ ดาวน์โหลด a day BULLETIN ฉบับย้อนหลังทุกฉบับมาอ่าน ได้จาก www.daypoets.com ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป


30

THE GUEST

WAKE UP THE GIANT!!! เรื่อง : เอกพล บรรลื อ ภาพ : กฤตธกร สุ ท ธิ ก ิ ต ติ บ ุ ต ร

เห็นภาพแขกรับเชิญของเราคราวนีแ้ ล้วคงจินตนาการยากหน่อย ถ้าเราจะบอกว่าเมือ่ หลายปี ที่แล้ว สิริลักษณ์ ตันศิริ หรือ ‘โค้ชสิริลักษณ์’ คนเดียวกันนี ้ เคยเป็นแค่นักบัญชีเฉิ่มๆ แต่งตัว เรียบร้อย พูดน้อย มีชีวิตเรียบง่ายไปวันๆ แต่แล้ววันหนึ่งเมื่อเธอได้ไปอบรมเกี่ยวกับธุรกิจและสังเกต เห็นพลังของคนอืน่ ๆ ในการสัมมนา จึงสนใจและอยากรูว้ า่ อะไรทำให้คนมีไฟได้ขนาดนี ้ เมือ่ ลองศึกษาไปเรือ่ ยๆ และลองอ่านหนังสือของ แอนโธนี ร็อบบินส์ นักสร้างแรงบันดาลใจที่ ประสบความสำเร็จอันดับ 1 ของโลก ชีวติ เธอก็เปลีย่ นไปอย่างสิน้ เชิง “แอนโธนีบอกว่า ให้ลองสำรวจตัวเองว่าเวลาที่อยากจะทำอะไรแล้วทำไม่ได้ จริงๆ แล้วมัน เป็นเพราะอะไร จากตอนแรกที่เรามีข้ออ้างให้ตัวเองมากมาย แต่พอมานั่งพิจารณาอย่างจริงๆ จังๆ และยอมรับกับตัวเอง ปรากฏว่าร้องไห้เป็นชัว่ โมงเลย เพราะว่าเพิง่ เห็นตัวเองจริงๆ เป็นครัง้ แรกว่า เรา เป็นคนที่อ่อนแอ เหลาะแหละ ไม่มุ่งมั่น แล้วแอนโธนีก็บอกว่า ให้พลิกเอาความเจ็บปวดที่เราเจอมา เป็นพลังขับเคลือ่ น ก็เลยตัดสินใจวินาทีนน้ั ว่าฉันจะต้องเปลีย่ นตัวเองให้ได้” จากนัน้ มา ‘ซูเปอร์ซม้ิ ’ คนหนึง่ (เธอเคยเรียกตัวเองว่าอย่างนัน้ ) ก็ลกุ ขึน้ มาปฏิวตั ติ วั เอง โดย ลงมือปฏิบตั ติ ามทีแ่ อนโธนีแนะนำอย่างจริงจัง จนเธอสามารถก้าวข้ามกรอบเดิมๆ ทีเ่ ธอเคยสังกัดอยู่ จนกลายเป็นคนใหม่ได้ “เห็นเลยว่าศักยภาพคนไทยมีเยอะแยะมากมาย แต่วา่ เราปิดกัน้ ตัวเอง จำกัดตัวเองโดยทีเ่ รา ไม่รู้ตัว เพราะวัฒนธรรมของเรา การเลี้ยงดูของพ่อแม่ คือถูกเลี้ยงมาโดยสอนว่าต้องเรียบร้อย อย่า แสดงออกมากเกินไป จะเรียนอะไรพ่อแม่กต็ อ้ งแนะนำให้เรียน หรือจะทำอะไรก็จะคอยบอกว่าทำไม่ได้ หรอก จะถูกห้ามตลอด เราถูกกำหนดโดยคนอื่นหมดเลย ไม่มีใครเคยมาจุดประกายความฝันว่า อนาคตอยากจะมีชีวิตแบบไหน ไม่มีใครมาสร้างแรงบันดาลใจให้เรา ไม่มีใครมาบอกว่าศักยภาพเรา เยอะแค่ไหน ไม่มใี ครมาบอกว่าเรามีชวี ติ อีกรูปแบบหนึง่ ได้ถา้ เราเลือก” ทุกวันนี้สิริลักษณ์นำสิ่งที่เคยเปลี่ยนชีวิตเธอมาเปลี่ยนชีวิตใครหลายๆ คน ผ่านการพูดสร้าง แรงบันดาลใจให้คนที่ฟังได้ตระหนักถึงศักยภาพที่อยู่ในตัวเอง เธอใช้คำว่าว่า ‘ยักษ์’ ซึ่งเป็นตัวแทน ของพลังชีวิต และจิตใต้สำนึกอันยิ่งใหญ่ซึ่งซุกซ่อนอยู่ในตัวคนทุกคนโดยไม่รู้ตัว การพูดของเธอจึง เปรียบเสมือนการปลุกเจ้ายักษ์ตวั นัน้ ให้ตน่ื ขึน้ “ต้องสร้างแรงบันดาลใจว่าเราอยากจะมีชวี ติ แบบไหน ถามตัวเองว่า ถ้าชีวติ เราไม่มขี อ้ จำกัด ตัวเราในอุดมคติควรจะเป็นอย่างไร ให้เขียนออกมาก่อน โดยไม่ตอ้ งไปคิดว่าจะจริงหรือไม่จริง จะทำได้ หรือไม่ได้ แล้วลองคิดว่าสิ่งที่เราคิดนั้นจะเป็นไปไม่ได้เชียวหรือ แล้วค่อยถอยหลังออกมาจากภาพฝัน มาสูป่ จั จุบนั ว่าถ้าเราอยากจะได้อย่างนัน้ ควรจะทำอะไรบ้าง” จากประสบการณ์ทผ่ี า่ นมา โค้ชสิรลิ กั ษณ์พบว่า คนส่วนใหญ่มกั จะจำกัดความว่าความสำเร็จ ต้องอยูใ่ นรูปแบบของความมัง่ คัง่ หรือการงานทีก่ า้ วหน้าเท่านัน้ แต่เธอกลับบอกเราว่า ชีวติ มีมากกว่า นัน้

“ถ้าเราไปตั้งเป้าความสำเร็จในเรื่องงาน เรื่องเงินอย่างเดียว บางครั้งชีวิตมันแห้งแล้งเกินไป และไม่รเู้ ลยว่ามีอกี ด้านทีเ่ ติมเต็มชีวติ ได้มากกว่าความสำเร็จทางด้านการงานเสียอีก หรือแม้กระทัง่ แค่ เราจำกัดความของความสำเร็จเพื่อให้เราเอื้อมถึงได้ง่ายขึ้น เพื่อที่จะสอนให้จิตใต้สำนึกของเราสัมผัส กับชัยชนะได้บอ่ ยๆ บางคนก็ไปพูดลบกับตัวเองอีกว่า ฉันมันไม่ได้เรือ่ ง ฉันมันล้มเหลว พลังยิง่ หมดไป ใหญ่เลย” ใครที่อยากจะลุกขึ้นมาปฏิวัติตัวเองแบบทางลัด โค้ชสิริลักษณ์ก็แนะนำให้เริ่มจากวิธีง่ายๆ อย่างการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนไหวร่างกายให้ตื่นตัวอยู่เสมอ เดินอย่างกระฉับกระเฉง พูดจาด้วย ความมัน่ ใจ ทุกอย่างเริม่ ทีภ่ าษากาย เพราะเธอเชือ่ ว่า ‘อารมณ์ถกู สร้างขึน้ มาจากการเคลือ่ นไหว’ เมือ่ เรามีอารมณ์ทพ่ี ร้อมจะสู ้ ก็เท่ากับว่ามีชยั ไปกว่าครึง่ หลังจากนั้นโค้ชสิริลักษณ์แนะนำให้ใช้จินตนาการ โดยลองวาดภาพของอนาคตที่เราอยาก จะเห็น ว่าเราต้องการจะทำอะไร และทีส่ ำคัญ ภาพนัน้ ต้องมีแต่ดา้ นบวก “ต้องใช้สติไปกำกับจินตนาการของเราด้วย คนส่วนใหญ่ไม่มีสติก็จะปล่อยให้ตัวเองคิดลบ อย่างเช่นพรุง่ นีฉ้ นั ต้องโดนเจ้านายด่าแน่ๆ แบบนัน้ ใช้ไม่ได้ ต้องจินตนาการแต่ดา้ นบวก เมือ่ เรามีความ เชื่อมั่นว่าสิ่งที่ฝันไว้จะเป็นจริง มันจะมีพลังที่ดึงเราเข้าไปหาความฝันนั้น และที่สำคัญคือจินตนาการ อย่างเดียวไม่ได้ ต้องลงมือทำด้วย ไม่อย่างนัน้ ก็จะกลายเป็นแค่ฝนั เฟือ่ ง สุดท้ายต้องพูดให้พลังกับตัว เอง อย่างการเรียกชื่อตัวเองแล้วบอกว่า ฉันทำได้ ฉันเก่งที่สุด โดยพูดออกมาดังๆ ด้วยสีหน้า และ แววตา เพือ่ ทำให้ตวั เองเชือ่ อย่างนัน้ จริงๆ” ความเชือ่ ทีว่ า่ ก็จะเข้าไปปลุกยักษ์ และกระตุน้ จิตใต้สำนึกให้มพี ลัง เธอยังย้ำว่า สิง่ สำคัญซึง่ เป็นทางลัดก็คอื ต้องทำให้ตวั เองพบกับชัยชนะบ่อยๆ แม้จะเป็นชัยชนะเล็กๆ น้อยๆ อย่างการตืน่ ทันที ทีน่ าฬิกาปลุกดัง หรือแค่พยายามไม่หงุดหงิดเวลาเจ้านายบ่น ซึง่ ชัยชนะเล็กๆ น้อยๆ เหล่านีจ้ ะเข้าไป โปรแกรมจิตใต้สำนึกว่า ‘เราก็ทำได้’ จากประสบการณ์ทเ่ี คยผ่านการ ‘ปลุกยักษ์’ ให้คนนับแสน เราจึงอดถามไม่ได้วา่ แล้วคนแบบ ไหนที่มีแนวโน้มจะประสบความสำเร็จ และคนแบบไหนที่ไม่มีวี่แวว โค้ชสิริลักษณ์จึงทิ้งคำตอบให้นำ ไปคิดกันต่อว่า “คนทีป่ ระสบความสำเร็จมักจะมองว่าปัญหาหรืออุปสรรคเป็นก้าวย่างทีท่ ำให้เขาได้ฝกึ ฝนตัว เอง ในขณะทีค่ นทีไ่ ม่ประสบความสำเร็จ พอเจอปัญหาก็ไม่สแู้ ล้ว หยุดแค่นน้ั คนทีป่ ระสบความสำเร็จ ถึงแม้เขาเผชิญกับความกลัว ความไม่แน่ใจ ความอึดอัดบางอย่างในงานทีไ่ ม่เคยทำ เขาจะเต็มใจทีจ่ ะ มุง่ มัน่ แล้วลองลงมือทำดู แต่คนทีไ่ ม่ประสบความสำเร็จจะคิดว่า ไม่เอา ไม่อยากทำ ไม่เคยทำ ทำไม่ ได้หรอก ไม่ชอบ ไม่เอาอะไรทัง้ สิน้ แล้วจะสำเร็จได้ยงั ไง เพราะบางทีทำงานไปหรือใช้ชวี ติ ไป มันย่อม จะต้องเจอปัญหาอุปสรรคบ้าง คนสำเร็จจะบอกว่า ทุกปัญหามันมีทางออก แต่คนไม่สำเร็จก็มักจะ บอกว่า ทุกทางออกทีบ่ อกมันเต็มไปด้วยปัญหา ทัศนคติมนั แตกต่างกันอย่างสิน้ เชิง”

“HAMBURGER is the Entertrendment Magazine.”

แฮมเบอร์เกอร์ฉบับล่าสุด พลาดไม่ได้! The Legendary Thai Horror ห้าแม่นาคพระโขนงที่คุณต้องจดจำ และทุกเรื่องไลฟ์สไตล์/บันเทิงที่กำลังอินเทรนด์ วันนี้! ทุกแผงหนังสือและร้านหนังสือทั่วประเทศ


a day BULLETIN issue 40  
a day BULLETIN issue 40  

The Urban Current Magazine Free Copy

Advertisement