Page 1

ISSUE 250 3 - 9 MAY 2013


ISSUE 250, 3 - 9 MAY 2013

What Does It Mean? การอยูใ่ นโลกทีต่ อ้ งมีการสือ่ สาร ท�าให้เราต้องรับสาร อ่าน ประมวลความคิด วิเคราะห์ แยกแยะ ถอดรหัส แปลความหมาย ฯลฯ สารพัดสิง่ ทีส่ มองเราจะกระท�า ต่อสิง่ ทีม่ ากระทบตา กระทบใจ กระทบร่างกาย ของเรา เพือ่ ทีจ่ ะให้ได้ความหมายอะไรสักอย่าง ให้เราเข้าใจสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ และมีปฏิกริ ยิ ากับมันต่อไปเป็นวงจรเช่นนีไ้ ปเรือ่ ยๆ จึงเป็นการยากที่เราจะไม่คิด ไม่หาความหมายกับสิ่งต่างๆ รอบๆ ตัว เพราะมนุษย์มีสมองซึ่งท�าหน้าที่คิดเป็นภาระผูกพันติดตัวมาตั้งแต่เกิด มนุษย์เราทนการอยู่กับ สิ่งที่ไร้เหตุผล ไร้ความหมาย ได้ยากเหลือเกิน อย่างน้อยเราก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่ ‘จ�าเป็น’ ต้องรู้ว่า ‘อะไรคืออะไร’ และถ้าไม่หยุดอยู่ที่ขั้นนี้ เราก็จะต้องรู้ให้ได้ว่า ‘มันเกิดขึ้นมาได้อย่างไร หมายความว่าอะไร เพื่ออะไร เพราะอะไร’ มีหลายเรื่องที่คนเราจ�าเป็นต้องคิด ต้องใช้เหตุผลในการด�าเนินชีวิต แต่ขณะเดียวกันก็มีอีกหลายเรื่องที่ไม่ว่าจะคิดอย่างไรเราก็ไม่เจอเหตุผลเชื่อมโยงกันได้ หรือไม่อาจจะได้คา� ตอบทีถ่ กู ทีส่ ดุ ส�าหรับเรือ่ งนัน้ ๆ เพียงแต่มนั อาจจะเป็นไปได้ทเี่ ราจะได้คา� ตอบทีถ่ กู ใจทีส่ ดุ หรือคิดในแง่ดที สี่ ดุ ส�าหรับเรือ่ งนัน้ ซึง่ มองเผินๆ มันก็เป็น การดีที่คนเราสามารถยกภูเขาออกจากอกได้เพราะสิ่งที่เราเรียกว่าการคิดในแง่ดี แต่ในบางครั้งเราก็ลืมหรือแกล้งลืมมันไปก่อนว่าทั้งหมดนั้นมันอาจจะเป็นค�าตอบที่ เป็นไปเพื่อปลอบใจและเข้าข้างตัวเอง ซึ่งก็ไม่แปลก เพราะระหว่างการได้ค�าตอบที่ท�าให้สบายใจ กับค�าตอบที่ท�าให้เจ็บปวด มนุษย์ส่วนใหญ่ผู้รักสุขเกลียดทุกข์ บนโลกนี้ย่อมจะเลือกข้อแรกไว้ก่อน แต่ขณะเดียวกันก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะเป็นเช่นนั้น เพราะในอีกมุมหนึ่งของโลกก็ยังมีมนุษย์ผู้รักทุกข์และไม่ค่อยโอบกอด ความสุข เลือกทีจ่ ะอยูก่ บั ค�าตอบทีส่ ร้างความเจ็บปวดให้ตวั เองทัง้ ทีจ่ ะคิดให้มนั ไม่เจ็บปวดก็ได้ แต่เพราะเขาอาจมีความเชือ่ อยูล่ กึ ๆ ว่า ความเจ็บปวดคือน�้าหล่อเลีย้ ง ชีวิต คือ ‘ความหมาย’ ที่ท�าให้ชีวิตด�าเนินต่อไปได้เรื่อยๆ วันแล้ววันเล่า บางทีก็อดคิดไม่ได้ว่า เขาแยกไม่ออกหรือเปล่าว่าอะไรคือการมีชีวิตอยู่ และอะไรเป็นแค่ซาก ปรักหักพังที่แค่ ‘ตั้งอยู่’ กันแน่ ในชีวิตหนึ่ง เรามีสิ่งที่มีความหมายกับเรามากมายเหลือเกิน ไม่ว่าจะเป็นคน สัตว์ สิ่งของ ซึ่งเราหาค�าตอบไม่ได้แน่ชัดว่าท�าไมเราถึงไม่มีไม่ได้ เหมือนกรณี ทีใ่ ครสักคนอธิบายไม่ได้วา่ ท�าไมต้องเก็บจดหมายแฟนเก่าไว้ทงั้ ทีเ่ ลิกกันไปนานแล้ว รูแ้ ค่มนั เป็นสิง่ ทีท่ า� ให้จดจ�าวันคืนเก่าๆ ทีค่ รัง้ หนึง่ เคยรูส้ กึ เคยรัก เคยอยูก่ บั ใครสักคน การเก็บจดหมายไม่ได้เป็นค�าตอบหรือข้อสรุปว่าวันนี้ยังรู้สึกดีอยู่ แต่ถ้าคนคนนั้นมีแฟนในปัจจุบันอยู่ทนโท่ ก็อาจต้องทบทวนอีกครั้งว่ายังควรเก็บต่อไปหรือไม่ เพราะความหมายส�าหรับคนหนึ่ง อาจไม่เพียงแค่ไม่มีความหมายส�าหรับอีกคน แต่มันอาจกลายเป็นค�าตอบที่เลวร้ายค�าตอบเดียวที่ไม่อาจแปรเปลี่ยนเป็นอื่นได้ บ่อยครัง้ การคิดอาจท�าให้เราได้คา� ตอบ แต่ในบางกรณีการคิดก็ไม่อาจให้คา� ตอบอะไรกับเราเลย มากกว่านัน้ การคิดก็ไม่ได้รบั ประกันด้วยว่าเราจะได้คา� ตอบ ที่มีความหมายอะไรกับชีวิตมากนัก เพราะบางทีชีวิตก็เล่นตลกด้วยการให้สิ่งที่ไม่มีความหมายมาเฉยๆ แบบนั้นแหละ เหมือนจะดัดสันดานมนุษย์ผู้ชอบคิดให้อยู่กับ สิง่ ทีห่ าความหมายไม่เจอเสียบ้าง ก็จริงอยูท่ วี่ า่ โลกนีไ้ ม่มคี วามบังเอิญ ทุกอย่างเกิดขึน้ อย่างมีเหตุผลและมีความหมาย แต่กไ็ ม่ได้หมายความว่าเราจะเป็นคนทีค่ น้ พบ ความหมายของทุกอย่าง บางอย่างเราก็ตอ้ งอดทนอยูก่ บั มันอย่างทีไ่ ม่รคู้ า� ตอบและไม่รวู้ า่ เมือ่ ไหร่จะมี แต่สดุ ท้ายแล้วชีวติ เราจะมีทงั้ ค�าตอบทีไ่ ม่มคี วามหมาย คือรูไ้ ป ก็เท่านั้น กับค�าตอบที่มีความหมาย คือรู้แล้วส่งผลกระทบบางอย่างกับชีวิตจริงๆ รู้แล้วเปลี่ยนชีวิตไปในทางใดทางหนึ่งจริงๆ ผู้เขียนแค่อยากจะสะกิดเตือนทุกคนว่า บางทีสิ่งที่เราพยายามค้นหาว่ามันหมายความว่าอย่างไร มันอาจจะเป็นแค่คา� แปลที่เราพยายามตีความและ ยัดเยียดให้ตัวเองเชื่อไปตามนั้น ไม่ใช่ค�าตอบที่จริงแท้แต่อย่างใด เวลาผ่านไปอีกไม่กี่วัน ค�าตอบที่เราเชื่อก็อาจเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นได้เสมอ เพื่อชีวิตจะมีความสุขและความสงบมากขึ้น เราอาจจะต้องการค�าตอบเดียวก็ได้ ค�าตอบที่ว่าก็คือ หยุดหาความหมายกับทุกสิ่งทุกอย่าง ใช้ชวี ติ แบบไม่ตอ้ งรูส้ กั เรือ่ งก็ได้ ปล่อยให้มนั เป็นไป และเตรียมตัง้ รับกับความไม่แน่นอนทีจ่ ะตามมา ท�าให้ได้แค่นี้ เราก็เติบโตขึน้ ไปอีกขัน้ ได้แล้ว โดยไม่จา� เป็น ต้องเป็นคนคิดมาก

ปีที่ 5 ฉบับที่ 250 วันที่ 3 - 9 พฤษภาคม 2556

วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม บรรณาธิการบริหาร Twitter:@khaopan, www.facebook.com/adaybulletin

12

08 GOODNEWS

30

46

08

ติ ด ตามข่ า วสารดี ๆ รอบโลกประจ�าสัปดาห์ ได้ในห้องข่าวแห่งนี้

พยายามหา อ ่ า น ทุ ก ฉ บั บ ที่ มี โอกาส ยอมรับครับ ว่าถึงจะเป็นนิตยสาร free แต่ คุ ณ ค่ า นั้ น countless อย่ า งที่ เขาว่า “Don’t judge a book by its cover.”

พูดคุยกันอย่างเจาะลึก ถึงปรากฏการณ์ 500 ล้านของหนังไทย กับ วิ สู ต ร พู ล วรลั ก ษณ์ หัวเรือใหญ่แห่งค่ายหนัง GTH

20 A MUST

สารพัดสิ่งที่เราคัดสรร มาฝากแบบ A Must พลาดแล้ ว จะหาว่ า ไม่เตือน

22 SHOPPING

จั ด ระเบี ย บชี วิ ต และ ของใช้ประจ�าตัวกันใหม่ ด้ ว ยบรรดากระเป๋ า และบรรจุภัณฑ์จุกจิก ที่เราเลือกมาฝาก

32 36 44 46 HEALTH ALL ABOUT THE WORDS THE GUEST AND HEART BIZ ทุ ก ถ้ อ ยค� า มี ค วาม- เพิ่มเติมแรงบันดาลใจ รวมสาระความรู ้ ที่ จ ะ ท� า ใ ห ้ คุ ณ แ ข็ ง แ ร ง ทั้งกายและใจ

20

12 INTERVIEW

ภ ณ รั ก ส กุ ล นิ ต ย ์ หนึ่งในผู้ก่อตั้งแบรนด์ กระเป๋า ‘อริสโตเติ้ล’ จะมาบอกเล่าเคล็ดลับ สู ่ ค วามส� า เร็ จ ให้ เ รา ได้เรียนรู้

หมายและคุณค่าเสมอ ค้นหาได้ในหน้านี้

26 CALENDAR

ใคร ท� า อะไร ที่ ไ หน เช็กดูได้ สุดสัปดาห์นี้ จะได้ไม่พลาดเรื่องราว สนุกๆ

30 HOME MADE

แวะเยี่ ย มบ้ า นสวย แสนน่ารักทีเ่ ต็มไปด้วย ความทรงจ�าของแอร์โฮสเตสสาวอย่าง ปัณรสี สุทัศน์ ณ อยุธยา ÍÂظ

ในการเดินตามความฝัน กั บ แนวคิ ด ดี ๆ ทีไ่ ด้จากการท�างานของ โจเซฟ คาห์น ผู้ก�ากับ MV ชื่อดัง

ใช้ ไ ด้ เ ลย กั บ adB โดนใจสุ ด ๆ ก็ ค อลั ม น์ ขอให้มีพลังสร้างสรรค์สื่อดีๆ อย่างนี้ตลอดไป The Words (ซึ่งผมอยากจะเรียกว่าเป็นคอลัมน์ Salute! The Mantra มากกว่า) แต่ละฉบับที่อ่านต้องมี อย่างน้อย 1 quote ที่ ‘กระแทกใจ’ จนตาสว่าง -ณธนน บางศรัณย์ทิพย์ เลยครับ สรุปสั้นๆ ว่ากด Like ให้ 10 ยังน้อยไป ต้องให้ 100 Favorites จึงจะเหมาะสม ขอเป็ น ก� า ลั ง ใจให้ กั บ นิ ต ยสารดี ๆ

ส่งความคิดเห็น ค�าติ-ชม หรือข้อเสนอแนะทีม่ ตี อ่ a day BULLETIN ได้ที่ บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ�ากัด เลขที่ 3 ซอย เจริญมิตร ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 หรือทางอีเมล adaybulletin08@gmail.com กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลจริงและที่อยู่มากับจดหมาย เพื่อ ความสะดวกในการจัดส่งของรางวัลไปให้ และบรรณาธิการ ขออนุญาตตัดทอนจดหมายตามสมควร

พิเศษ! จดหมายที่ได้รับเลือกลงตีพิมพ์ในช่วงเดือนนี้ จะได้รบั หนังสือดีๆ จากส�านักพิมพ์ ส่งไปให้ถงึ บ้าน

ทีป่ รึกษา สุรพงษ์ เตรียมชาญชัย บรรณาธิการผูพ ้ มิ พ์ผโู้ ฆษณา นิตพิ ฒ ั น์ สุขสวย บรรณาธิการอ�านวยการ วงศ์ทนง ชัยณรงค์สงิ ห์ บรรณาธิการบริหาร วิไลรัตน์ เอมเอีย่ ม ซับเอดิเตอร์ / นักเขียน วสิตา กิจปรีชา ซีเนียร์ไรเตอร์ เพ็ญนภา อุตตะมัง กองบรรณาธิการ เอกพล บรรลือ ทรรศน หาญเรืองเกียรติ อาทิตยา อาศิรวาท บรรณาธิการภาพ นิติพัฒน์ สุขสวย ช่างภาพ กฤตธกร สุทธิกิตติบุตร ภาสกร ธวัชธาตรี บรรณาธิการศิลปกรรม วีระยุทธ คงเทศน์ ศิลปกรรม นราธิป บุญเรือง กิตติ ศรีวเิ ชียร พิสจู น์อกั ษร หัสยา ตัง้ พิทยาเวทย์ ศักดิส์ ทิ ธิ์ ไม้ลา� ดวน ฝ่ายผลิต ศิริ ศิรจิ รรยากุล ทีป่ รึกษาฝ่ายโฆษณา ศรวณีย์ ศิรจิ รรยากุล ผูอ้ า� นวยการกลุม่ โฆษณา อุบลวรรณ จรเจริญสุข ผูจ้ ดั การฝ่ายโฆษณา นิชาภา สารพันธ์ 08-1812-0606, ศุภลักษณ์ เลิศกาญจนวัฒน์ 08-6378-6037 ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายโฆษณา วาณี กนกวิลาศ 08-1859-8851, โสรดา มิใย 08-9969-6611 ฝ่ายโฆษณาอาวุโส ธนาภรณ์ ศรีจุฬางกูล 08-9662-7073, พงศ์ธิดา อังศุวัฒนากุล 08-9170-6001, วิชยุตม์ โชติวาณี 08-0776-6868, รวงรัชต์ ด้านเทาลา 08-1412-9478 เลขานุการฝ่ายโฆษณา วรินทร ผาเวช นราทร แก้วเก่า ผู้จัดการ จัณฑรัศมิ์ เกียรติยศ ผู้ช่วยผู้จัดการ ณัฐธยาน์ อึ้งตระกูลนิธิศ ฝ่ายธุรการ ณัฐรดา ตระกูลสม ผู้ผลิต บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ�ากัด เลขที่ 3 ซอยเจริญมิตร ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ติดต่อกองบรรณาธิการ โทร. 0-2203-1040 อีเมล adaybulletin08@gmail.com ติดต่อฝ่ายโฆษณา โทร. 0-2203-1040 ต่อ 801, 802, 803, 804, 805, 807 แฟกซ์ 0-2203-1040 ต่อ 811 เว็บไซต์ www.daypoets.com/adb ฝ่ายสมาชิก นริศรา เปยะกัง โทร. 0-2726-9996 ต่อ 11, 12, 49 นักศึกษาฝึกงาน อารียา ผุดผ่อง


06

THE DATABASE ที่มา : www.internationalliving.com

2 3 4 5 6 7 8 9 10

10 อันดับเมืองสวรรค์ส�าหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณ ประจ�าปี 2013

THE POLL

ที่มา : กรุงเทพโพล

เรื่องที่ผู้สูงอายุอยากให้รัฐบาลช่วยเหลือ ดูแลมากที่สุด

อันดับ 2

ให้ผู้สูงอายุรักษาฟรี ทุกโรงพยาบาล และได้รับการบริการที่ดี และรวดเร็ว

อันดับ 3

ให้จดั หน่วยแพทย์ตรวจ และดูแลสุขภาพผูส้ งู อายุ ตามชุนชนต่างๆ

30.3%

อันดับ 1

เพิม่ เบีย้ ยังชีพของผูส้ งู อายุ ให้สูงขึ้นจากเดิม

36.7%

62%

8.1%

อันดับ 4

ให้รัฐบาลใส่ใจดูแล ผู้สูงอายุมากขึ้น

6.3%

อันดับ 5

ให้ดูแล จัดหาที่อยู่อาศัย ให้แก่ผู้สูงอายุที่ถูก ลูกหลานทิ้ง

3.1%

646,000 คือจ�านวนคูร่ กั ในสหรัฐอเมริกาทีอ่ าศัย อยู่ในครัวเรือนเดียวกัน ในจ�านวนนี้มี 115,064 ครั ว เรื อ น ที่ อุ ป การะ เลี้ยงเด็กเป็นส่วนหนึ่ง ของครอบครัว ที่มา : http://edition.cnn.com

จากการส� า รวจ ‘ความสุ ข ของแรงงานไทย ในปั จ จุ บั น ’ พบว่ า 62% ของกลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง ทั้ ง หมด ยอมรั บ ว่ า ตนเองไม่ มี ค วามสุ ข กั บ งานที่ท�าอยู่ โดยสาเหตุหลักมาจากเงินเดือน ที่ น ้ อ ยเกิ น ไป ขอบเขตของงานที่ ไ ม่ ชั ด เจน และไม่ตรงกับความถนัด ที่มา : www.jobstreet.co.th

296,500 265,000 ล้านบาร์เรล ล้านบาร์เรล

400

ล้านบาร์เรล

10 ล้านปอนด์ หรือราว 450 ล้านบาท คืองบประมาณในการจั ด งานศพของ มาร์กาเรต แทตเชอร์ อดีตนายกรั ฐ มนตรี แ ห่ ง สหราชอาณาจักร ซึ่งเสียชีวิต เมื่ อ วั น ที่ 8 เมษายน ที่ ผ ่ า นมา เที ย บเท่ า เงินเดือนของนางพยาบาล ในประเทศอังกฤษ 322 คน รวมกันใน 1 ปี ที่มา : www.guardian.co.uk

272,515

ประเทศไทยปล่ อ ยก๊ า ซ คาร์บอนไดออกไซด์ 272,515 เมตริกตันต่อปี โดยส่วนใหญ่ มาจากควันรถยนต์ ซึง่ ปัจจุบนั มี ป ริ ม าณรถยนต์สะสม ทัง้ หมด 32,476,937 คัน ที่มา : www.mof.or.th

ข้อมูลจากกระทรวงพลังงานรายงานว่า ไทยมีปริมาณ น�้ า มั น ดิ บ ส� า รองเพี ย ง 400 ล้ า นบาร์ เ รล ในขณะที่ ประเทศผู ้ ผ ลิ ต น�้ า มั น รายใหญ่ อ ย่ า งซาอุ ดี อ าระเบี ย เวเนซูเอลา มีปริมาณน�้ามันดิบส�ารองมากถึง 265,000 ล้านบาร์เรล และ 296,500 ล้านบาร์เรล ตามล�าดับ ที่มา : www.energy.go.th

คุณคิดอย่างไรกับการที่รัฐบาลรณรงค์ ให้ประชาชนปรับเปลี่ยนสุขภัณฑ์จาก ส้วมนั่งยองเป็นส้วมแบบชักโครก “เห็นด้วย การผลักดัน ให้ประชาชนมีสขุ อนามัย พื้นฐานที่ดีเป็นสิ่งที่ดีต่อ ประชาชน” วรวัฒน์ ฉิมคล้าย 23 ปี, ฝ่ายการตลาด “เห็ น ด้ ว ย เพราะ ชั ก โครกสร้ า งความสะดวกสบายและท�าให้ สุขภาพผู้ใช้ดีขึ้น” พงษ์พันธ์ พูลเพิ่ม 31 ปี, พนักงานบริษัท “ดี ค รั บ ประชาชน จะได้ ใ ช้ ส ้ ว มแบบถู ก สุขลักษณะ แต่คงจะดี กว่ า นี้ ถ ้ า รั ฐ บาลห่ ว งใย สุขภาพในเรือ่ งอืน่ ๆ ด้วย” สัณหณัฐ อัศวนิเวศน์ 22 ปี, Service Offififi cer “ดีค่ะ เพราะท�าให้ ไม่ปวดเข่า แต่มีข้อเสีย ตรงที่ ส ้ ว มชั ก โครกจะ ท�าให้เปลืองน�า้ มากกว่า” ญานิศา นิสสระ 21 ปี, นักศึกษา “คิ ด ว่ า รั ฐ บาลควร หันไปแก้ปัญหาเรื่องที่มี ความเร่งด่วนหรือจ�าเป็น มากกว่านี้” วิภาวี วงศ์สิริศักดิ์ 24 ปี, พนักงานบริษัท “คิดว่ารัฐบาลควร ให้ เ งิ น สนั บ สนุ น ด้ ว ย หรื อ ไม่ ก็ ส ่ ง ที ม งานไป ติดตั้ง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ ที่เป็นรูปธรรม” ดวงสมร สกุลอารียม์ ติ ร 24 ปี, นักข่าว


8

เดล เลย์น เป็นผู้ที่มีอาการตาบอดสนิท และเป็นนักเรียนคนหนึ่งที่อยู่ในศูนย์การเรียนรู้เพื่อคนตาบอด the World Services for the Blind (WSB) ในรัฐอาร์คนั ซอ สหรัฐอเมริกา โดยศูนย์แห่งนีก้ อ่ ตัง้ ขึน้ เพือ่ เป็นสถานทีเ่ พือ่ การฟืน้ ฟูและฝึกอบรมอาชีพให้ผมู้ ปี ญ ั หา พิการทางสายตาสามารถใช้ชวี ติ ในโลกภายนอก และมีอาชีพเลีย้ งดูตวั เองได้อย่างยัง่ ยืนและเป็นอิสระ - Reuters / Gaia Squarci

LIFESTYLE

สภาผู้แทนราษฎร ฝรั่ ง เศสนึ ก สนุ ก เลี้ยงผึ้งนับหมื่นตัว

เอาไว้บนหลังคา!

สภาผูแ้ ทนราษฎรฝรัง่ เศสท�าโครงการ เลีย้ งผึง้ บนหลังคาตึกรัฐสภา โดยใช้รงั ผึง้ เทียมทีท่ า� จากกล่องสีแดง ขาว และน�า้ เงิน ตามสีของธงชาติฝรั่งเศส ตามโครงการ รณรงค์ผลิตน�า้ ผึง้ ปลอดยาฆ่าแมลงทัว่ ทัง้ ทวีปยุโรป ซึง่ ผึง้ ฝูงนีจ้ ะผลิตน�า้ ผึง้ ได้มาก ถึง 150 กิโลกรัมต่อปี (ประมาณ 800 ขวด) ทางด้าน โคล้ด บาร์โตโลน ประธาน สภาผู้แทนราษฎรฝรั่งเศส ได้กล่าวถึง การเลี้ ย งผึ้ ง บนหลั ง คาตึ ก รั ฐ สภาว่ า “ผึ้งสามารถอาศัยร่วมกับคนเมืองได้ นอกจากน�า้ ผึง้ ปลอดสารพิษทีเ่ ราจะได้แล้ว ผลพลอยได้ก็คือ พวกมันจะช่วยผสม เกสรให้กับดอกไม้ที่อยู่รอบๆ เมือง และ เป็นการช่วยเพิม่ ประชากรของผึง้ ทีน่ บั วัน จะยิ่งลดลงอย่างน่าตกใจ” แถมเขายัง พูดติดตลกทิ้งท้ายด้วยว่า ทางทีมงาน จะเก็บน�้าผึ้งรัฐสภาบางส่วนไว้ให้กับ ส.ส. และ ส.ว. ท่านอื่นๆ เพื่อเติมความหวานระหว่างที่มีการเปิดอภิปรายอัน ดุเดือดที่ก�าลัง จะถึงนี้

ไม่นา่ เชือ่ ว่ากระแสดนตรีจากเกาหลีใต้ หรือทีเ่ รียกว่ากระแส K-Pop ซึง่ ถือว่าเป็นตลาดเพลงขนาดใหญ่อนั ดับ 8 ของโลก ได้แผ่กระจาย พลังและคลื่นความฮิตจากเกาหลีไปไกลถึงกรุงลิมา ประเทศเปรู ซึ่งอยู่ในละตินอเมริกา โดยกลุ่มวัยรุ่นในกรุงลิมาจะมารวมตัว กันฝึกซ้อมเต้นตามสถานที่สาธารณะต่างๆ ตามแบบศิลปินที่ตัวเองชื่นชอบ โดยล่าสุดกลุ่มศิลปินเกาหลีที่ไปทัวร์คอนเสิร์ต ที่กรุงลิมาเมื่อไม่นานมานี้ ก็คือ Super Junior นั่นเอง - Reuters / Enrique Castro-Mendivil

POLITICS

นิวยอร์กเตรียมออก ก.ม. ห้ามขายบุหรี่ให้เด็กอายุต�่ากว่า 21 ปี

HERO

มีการเปิดเผยจาก คริสติน ควินน์ โฆษกสภาเทศบาลนครนิวยอร์ก ระบุว่า จากความพยายามท�างานเชิงรุกด้านการพัฒนาสุขภาพ สาธารณะของทีมงานสภาเทศบาลน� า โดย ไมเคิล บลู ม เบิร ์ ก นายกเทศมนตรี ล่าสุดได้มีการวางแผนปรับปรุงกฎหมายการขาย บุหรี่ จากเดิมทีก่ า� หนดให้ผซู้ อื้ บุหรีต่ อ้ งมีอายุ 18 ปีขนึ้ ไป เปลีย่ นเป็น ต้องมีอายุ 21 ปีขึ้นไป “มีข้อมูลระบุว่า การเพิ่มอายุผู้มีสิทธิซื้อ บุหรี่เป็น 21 ปีขึ้นไป จะสามารถลดอัตราการสูบบุหรี่ของคนอายุ 18-20 ปี ได้ราว 55% การออกกฎหมายใหม่นี้จึงมีส่วนในการช่วย ชีวติ คนได้” คริสติน ควินน์ กล่าว ทัง้ นี้ มีสถิตริ ะบุวา่ 80% ของผูส้ บู บุหรี่ในนิวยอร์ก เริ่มสูบบุหรี่ตั้งแต่อายุไม่ถึง 21 ปี

สาวฟลอริดาซื่อสัตย์ คืนเงินล้าน

ที่เก็บได้ในสนามกอล์ฟ ให้เจ้าของ

เรื่องราวน่ายินดีนี้เริ่มต้นเมื่อ ราเชล คาสติลโล หญิงสาวจาก เมืองฟลอริดา ผู้เป็นพนักงานอยู่ในสนามกอล์ฟ Miami Beach Golf Course ได้พบกระเป๋าใบหนึง่ วางอยูบ่ นทีน่ งั่ โดยไม่มใี ครอยูใ่ น บริเวณนั้น เมื่อตรวจสอบภายในก็พบว่ามีเงินมากถึง 36,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือราว 1,080,000 บาท จึงพยายามตามหาเจ้าของ จนพบว่าเป็นของชายวัย 76 ปี คนหนึ่งที่เข้ามาใช้บริการในสนาม กอล์ฟ ต่อมาราเชลได้ให้สมั ภาษณ์กบั ผูส้ อื่ ข่าวว่า “ฉันเป็นชาวคริสต์ ซึ่งพระคัมภีร์บอกว่า ห้ามขโมยและห้ามโกหก ฉันจึงพยายามท�า สิ่งที่ถูก ฉันเชื่อว่าถ้าเราใช้ชีวิตในทางที่ถูก เราก็จะได้รับสิ่งที่ดี”

PEOPLE

ชายฝรั่งเศสรอดตาย หวุดหวิดหลังถูกจระเข้งับ!

ขณะที่ โยอันน์ แกเลอรง ชายชาวฝรัง่ เศส ก�าลังว่ายน�า้ อยูใ่ นทะเลของเมืองท่านูลนั บาย ทางตอนเหนื อ ของประเทศออสเตรเลี ย และได้ด�าน�้าลึกลงไปที่ความลึก 6.5 ฟิต (ประมาณ 1.95 เมตร) ฉับพลันเขาก็ถูก จระเข้น�้าเค็มโจมตีเข้าอย่างจัง โดยมันใช้ ปากงับเข้าที่ล�าคอของโยอันน์ ซึ่งชายหนุ่ม วัย 29 ปี ได้เล่าถึงนาทีระทึกขวัญครั้งนี้ว่า “ขณะที่ ก� า ลั ง ว่ า ยน�้ า ออกห่ า งจากเรื อ ได้ ประมาณ 4-5 เมตร ผมก็รู้สึกเหมือนมีคน เอาก้อนหินมาทุบที่หัวของผม และตอนที่ มันก�าลังจะลากผมลงไป ผมก็รู้แล้วว่าต้อง เป็นจระเข้แน่ๆ ผมจึงพยายามชกเข้าที่หัว ของมันไม่ยั้ง จนในที่สุดมันก็ยอมปล่อยผม ไป” และหลังจากทีเ่ ขาสามารถกลับขึน้ เรือได้ โยอันน์กน็ า� เรือ่ งนีไ้ ปเล่าให้กบั ลิซา่ เฮธโค้ต เจ้ า นายของตั ว เองฟั ง ซึ่ ง เธอได้ บ อกกั บ นั ก ข่ า วหลั ง จากน� า ตั ว เขา ส่งโรงพยาบาลว่า “ถึงแม้ ตอนทีเ่ ล่าเรือ่ งนีใ้ ห้ฟงั เขาจะ หัวเราะเสียงดัง แต่ก็เชื่อว่า โยอั น น์ ก� า ลั ง ช็ อ กกั บ เหตุการณ์นอี้ ยูเ่ หมือนกัน”

SOCIETY

หนุ่มแอละแบมา สอนให้คนจรจัดปลูกผักกินเอง

ในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่ดีเช่นนี้ หลายคนอาจจะตกอยู่ในสภาพที่ดูสิ้นหวัง มองไปทางไหนก็มีแต่ความมืดมน แต่ในความมืดก็ยงั มีแสงสว่าง เพราะยังมีคนทีห่ นั มาช่วยเหลือผูอ้ นื่ โดยทีไ่ ม่หวังผลตอบแทน อย่าง รัสตี้ ลัวแซล ชายหนุม่ จากรัฐแอละแบมา สหรัฐอเมริกา ที่ได้ยื่นมือเขามาช่วยกลุ่มคนจรจัดที่มีมากมายในเมือง โดยไม่ได้แค่แจกจ่ายอาหาร ให้พวกเขาอิ่มท้อง แต่สอนให้พวกเขาปลูกผักกินกันเอง ซึ่งวิธีนี้ไม่เพียงแค่ทา� ให้ท้องของพวกเขาอิ่ม แต่ยังสามารถท�าให้ พวกเขามีสภาพจิตใจที่ดี ได้ทานอาหารดีๆ มีอาชีพ และรายได้เลี้ยงตัวเองในอนาคตต่อไปด้วย


นานๆ จะเห็นภาพพระจันทร์เต็มตาแบบนี้ เราเลยอยากให้คุณพักสายตาด้วยการชม ภาพพระจั น ทร์ เ ต็ ม ดวงเหนื อ ท้ อ งฟ้ า ในกรุ ง นิ ว ยอร์ ก ใกล้ ๆ กั บ บริ เ วณที่ เ คยเป็ น ตึกเวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ อาคาร 1 - Reuters / Gary Hershorn

SPORT

อเล็กซานเดอร์ ไฮเซ็ก ก�าลังเล็มขนให้เจ้า ‘Puppi’ สุนขั พันธุย์ อร์กเชียร์เทอร์เรีย ในวันบริการสังคม ทีเ่ ขาเปิดร้านตัดขนสุนขั ทีช่ อื่ ‘The dog care company’ ในกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย เพื่อให้บริการตัดขนและอาบน�้าให้สุนัขแบบฟรีๆ โดยจับมือท�างาน ร่วมกับองค์กรการกุศล ‘Neunerhaus’ ในกรุงเวียนนา ซึง่ มีวตั ถุประสงค์ในการช่วยเหลือคนไร้บา้ นเพือ่ ให้มชี วี ติ ความเป็นอยูท่ ี่ดีขึ้น - Reuters / Heinz-Peter Bader

‘แกเร็ธ’ เหมาควบรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมสองสถาบัน

แกเร็ธ เบล นักเตะชาวเวลส์ ซึง่ ฤดูกาลนีไ้ ด้ขยับมาเล่นในต�าแหน่งมิดฟิลด์ของสโมสรฟุตบอลทอตแนมฮ็อตสเปอร์ และสร้างผลงานได้น่าประทับใจ จนได้รับต�าแหน่งนักฟุตบอลยอดเยี่ยมแห่งปีจากสมาคมนักฟุตบอลอาชีพอังกฤษ เป็นสมัยที่ 2 แถมยังได้รางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมจากสมาคมนักฟุตบอลอาชีพอังกฤษ (PFA) ประจ�าฤดูกาล 2012-13 ไปอีกหนึ่งรางวัล ส่วนเหตุผลที่ท�าให้นักเตะวัย 23 ปี คนนี้ได้รางวัลเบิ้ลไปนอนกอดก็คือ การโชว์ฟอร์มที่ยอดเยี่ยม ด้วยการท�าประตูในฤดูกาลนี้ไปแล้ว 19 ประตู และส่งบอลให้เพื่อนร่วมทีมยิงประตูได้อีก 4 ประตูนั่นเอง

ของหายแต่ ได้คืน

ของบางอย่างเวลาอยู่กับตัว เราอาจจะมองไม่เห็นค่าของมัน แ ต ่ พ อ มั น ห า ย ไ ป จ า ก ชี วิ ต ของเหล่านั้นจะยิ่งทวีค่าขึ้นทันที เหมื อ นกั บ เรื่ อ งราวของผู ้ ค น ต่อไปนีท้ เี่ ริม่ ต้นด้วยความสูญเสีย แต่ลงท้ายด้วยการได้คืนอีกครั้ง • เริ่มต้น ด้วยเรื่อ งราวของเจ้ า ของจัก รยานรายหนึ่ง ที่จักรยานหายไปอย่างไร้ร่องรอย ก่อนที่เช้าอีกวันจะ ตื่นมาพบจักรยานอีกครั้งพร้อมกับจดหมายแผ่นเล็กๆ ที่ระบุว่า ขอโทษที่ขอยืมจักรยานไปโดยไม่บอกกล่าว เพราะเขาเมาจัดและไม่มรี ถกลับบ้าน จึงรูส้ กึ เสียใจมาก พร้อมแนบบัตรก�านัลส�าหรับทานเค้กฟรีให้กับเจ้าของ จักรยานด้วย งานนี้นอกจากจะไม่โกรธกันแล้ว เจ้าของ จักรยานยังประทับใจถึงขนาดน�าจดหมายมาโพสต์ลงใน Reddit.com ด้วย • ส่วนซิงเกิ้ลมัมอย่าง เจอรี คอกซ์ ชาสเตน วัย 52 ปี

ANIMAL สุนัขพันธุ์โกลเดนรีทรีฟเวอร์

ช่วยให้เหยือ่ ระเบิดบอสตันมาราธอนยิม้ ได้ แม้ เ หตุ ก ารณ์ ก ารวางระเบิ ด บอสตั น มาราธอนใน ประเทศสหรัฐอเมริกา จะยังคง สร้ า งความสะเทื อ นใจให้ กั บ ชาวเมืองบอสตันและผู้ที่ได้รับรู้ ข่าว แต่ลา่ สุดได้มอี งค์กรการกุศล ชื่อ Lutheran Church Charities จากรัฐอิลลินอยส์ น�าน้องหมาโกลเดนรีทรีฟเวอร์จ�านวน 5 ตัว มา ช่วยฟื้นฟูผู้ได้รับบาดเจ็บให้มีความหวัง ก�าลังใจ และมี ร อยยิ้ ม อี ก ครั้ ง โดยเจ้ า หมาน้ อ ยทั้ ง ห้ า ประกอบไปด้ ว ยเจ้ า แอ็ ด ดี้ , แม็ ก กี้ , ไอไซอาฮ์ , ลูเธอร์ และรูธี ที่มาเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บถึงเตียง ผูป้ ว่ ย โดย ทิม เฮตซ์เนอร์ ประธานองค์กรการกุศล Lutheran Church Charities เล่าว่า ผู้ได้รับบาดเจ็บ จะยิ้มเมื่อเห็นสุนัขเดินเข้ามา เมื่อพวกเขาได้อยู่ กับมันก็จะกอดมัน และแบ่งปันเรื่องราวพร้อมกับ เล่าเหตุการณ์ร้ายๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งเจ้าพวกนี้จะท�า หน้าที่เป็นผู้รับฟังที่ดีด้วย

จากเซาท์แคโรไลนา สหรัฐอเมริกา ก็ยิ้มจนแก้มปริ เมื่อ มีคนเก็บกระเป๋าสตางค์ของเธอได้ หลังจากที่โดนขโมย ไปเมื่อ 23 ปีที่แล้ว แน่นอนว่าเงินในกระเป๋าหายไปหมด แล้ว แต่ยังดีที่เหลือรูปถ่ายของเธอกับลูกชายที่เหลือ เพียงชุดเดียวในชีวิต เจอรีเผยความรู้สึกว่า “คนไม่ดี บางคนขโมยมันไป และคนดีอกี คนน�ามันกลับมาให้ฉนั ” • ส่วน ไมค์ เทย์เลอร์ ชายหนุ่มที่ต้องเลิกรากับภรรยา และต้องสูญเสียนกแก้ววัย 25 ปี ไปพร้อมๆ กัน ก็กลับมา ยิม้ ได้ เมือ่ เขาได้พบกับเจ้า ‘Love Love’ นกแก้วตัวโปรด อีกครั้ง หลังจากที่อดีตภรรยาน�ามันไปขายตอนที่เลิกรา กันไป ซึ่งก่อนหน้านี้เขาพยายามมองหามันตลอดเวลา ที่ผ่านร้านขายสัตว์เลี้ยง จนกระทั่งล่าสุดเขาเจอมัน อีกครั้งในศูนย์อนุรักษ์นกแก้วและนกหายากมอนแทนา และรับมันกลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้ง เทย์เลอร์ก็เปิดเผย ความรู้สึกว่า “มันเป็นการพบกันที่อบอุ่นใจอย่างบอก ไม่ถูก”

“ บ า ง ค รั้ ง พ ร ร ค การเมื อ งไม่ ค วรเรี ย ก พรรคการเมือง ควรเรียก พรรคกินเมือง และไม่ควร เรี ย กว่ า พรรค  เพราะ ทุกพรรคมีเจ้าของทั้งนั้น  มี นั ก ธุ ร กิ จ มาใช้ พ รรค ล ง ทุ น ท า ง ก า ร เ มื อ ง  และหากแก้รัฐธรรมนูญได้ ก็จะมีอ�านาจเบ็ดเสร็จ”  สังศิต พิริยะรังสรรค์ คณบดี วิทยาลัย นวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต 27 เมษายน 2556

GREEN PLEASE ชายอินเดียรักษ์ โลก ปลูกป่า 1,360 เอเคอร์ ใน 30 ปี

ต้องขอปรบมือให้กับ Jadav Payeng หรือที่ ชาวบ้านมักเรียกว่า ‘Molai’ ชายชาวอินเดียวัย 47 ปี ผู้เปลี่ยนพื้นดินแห้งแล้งทางตอนเหนือ ของรั ฐ อั ส สั ม ประเทศอิ น เดี ย ให้ เ ป็ น ผื น ป่ า ทั้งนี้ เรื่องราวการปลูกป่าของโมไลเริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ. 1979 ขณะที่อายุ 16 ปี เขาได้เห็นความแห้งแล้งของดินแดนบ้านเกิดที่แม้แต่งูก็ยังตาย บนพื้นดินเนื่องจากไม่มีต้นไม้ เขาจึงเริ่มปลูก ต้นไม้เพื่อฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม 10 ปีผ่านไป ระบบ นิเวศในบริเวณนั้นก็ดีขึ้น มีสัตว์ป่ามาอาศัยอยู่เพิ่มขึ้นมากมาย ทั้งนก กวาง แรด และเสือ จนกระทั่ง ในปัจจุบันรวมระยะเวลาประมาณ 30 ปี โมไลปลูกป่าได้แล้วถึง 1,360 เอเคอร์ หรือ 3,400 ไร่ “แม้จะ ต้องใช้เวลาถึง 30 ปี แต่ผมรู้สึกดีกับสิ่งที่ทา� และจะพยายามปลูกป่าต่อไป” โมไลกล่าว

ผู้เชี่ยวชาญชี้ การร่วมวงซุบซิบมีประโยชน์

Did You Know?

3 พฤษภาคม 2427 - วั น ประสู ติ ข อง พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าดิลกนพรัฐ กรมหมื่นสรรควิสัยนรบดี ทรงเป็นพระโอรส ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั และทรงเป็นคนไทยคนแรกที่จบการศึกษา ด้านเศรษฐศาสตร์ 4 พฤษภาคม 2530 - บริ ษั ท แอมเวย์ คอร์ป อเรชั่น เข้ามาก่อตั้งในประเทศไทย มี ส� า นั ก งานใหญ่ แ ห่ ง แรกตั้ ง อยู ่ บ นถนน เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร 5 พฤษภาคม 2552 - รัฐบาลไทยจัดงาน เนื่องในวโรกาสเข้าสู่ปีที่ 60 ของการบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั 6 พฤษภาคม 2537 - อุ โ มงค์ ช ่ อ งแคบ อังกฤษ (Channel Tunnel) อุโมงค์รถไฟฟ้า ยาว 50.5 กิ โ ลเมตร ลอดผ่ า นช่ อ งแคบ อังกฤษและช่องแคบโดเวอร์ที่เชื่อมระหว่าง อั ง กฤษกั บ ฝรั่ ง เศส เปิ ด ใช้ ง านอย่ า งเป็ น ทางการในวันนี้ 7 พฤษภาคม 2404 - วันเกิด รพินทรนาถ ฐากูร นักปราชญ์ นักธรรมชาตินิยม และกวี ภาษาเบงกาลี ชาวอินเดีย ขณะมีชีวิตอยู่ เขามีส่วนร่วมในการต่อต้านการปกครอง ของรัฐบาลอังกฤษอย่างเปิดเผย และร่วม เคลื่ อ นไหวเพื่ อ การประกาศเอกราชของ ประเทศอิ น เดี ย มี ง านเขี ย นที่ โ ด่ ง ดั ง มากมาย เช่น คีตาญชลี บทกวีจันทร์เสี้ยว เป็นต้น 8 พฤษภาคม 2538 - เติ้ง ลี่จวิน นักร้อง เพลงจี น สากลชาวไต้ ห วั น เสี ย ชี วิ ต อย่ า ง กะทันหันเนือ่ งจากโรคหอบหืด ขณะเดินทาง มาพักผ่อนที่จังหวัดเชียงใหม่ ขณะอายุได้ เพียง 42 ปี 9 พฤษภาคม 2537 - เนลสัน แมนเดลา เป็น ประธานาธิบดีผิวด�าคนแรกของแอฟริกาใต้ ที่ ไ ด้ รั บ เลื อ กตั้ ง ตามกระบวนการทาง ประชาธิปไตยอย่างถูกต้อง โดยก่อนหน้า การด�ารงต�าแหน่งนี้ เขาเป็นที่รู้จักกันทั้งใน และนอกประเทศในฐานะที่ เ คยเป็ น นั ก เคลื่ อ นไหวเพื่ อ ต่ อ ต้ า นนโยบายแยก คนต่างผิวออกจากกันในแอฟริกาใต้

วารสาร Harvard Business Review ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เปิดเผยบทความเรื่อง ‘Go Ahead and Gossip’ ซึ่งระบุว่า การร่วมวงสนทนาทีม่ หี วั ข้อเป็นข่าวซุบซิบหรือข่าวลือในทีท่ า� งานมีประโยชน์ตอ่ การท�างาน เพราะนอกจากจะช่วยท�าให้ทราบว่า คนอืน่ มองเราอย่างไรแล้ว ยังจะท�าให้เราได้รบั รูเ้ รือ่ งราวและความเป็นไปต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ รอบๆ ตัว แถมยังช่วยสร้างความสัมพันธ์ กับผู้ร่วมงานคนอื่นด้วย แต่ควรระมัดระวังในการเลือกผู้รับข่าว โอกาส สถานที่ รวมถึงวิธีการสื่อสารด้วย


12


สัมภาษณ์ : วิไลรัตน์ เอมเอี่ยม ถ่ายภาพ : กฤตธกร สุทธิกิตติบุตร นาทีนี้ใครๆ ก็พูดถึงภาพยนตร์ ไทยเรื่อง พี่มาก... พระโขนง นาทีนใี้ ครๆ ก็พดู ถึงปรากฏการณ์ภาพยนตร์ไทยทีโ่ ด่งดัง ที่สุด และกลายเป็นภาพยนตร์ ไทยที่ท�ารายได้พุ่งทะยานสู่ หลัก 500 ล้านบาท (รายได้ล่าสุดนับถึงปลายเดือนเมษายน และนับเฉพาะกรุงเทพฯ และปริมณฑล) ทุบสถิติภาพยนตร์ ทีท่ า� รายได้สงู สุดของประเทศไทยไปตลอดกาล แซงหน้ากระทัง่ ภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์หลายๆ เรื่องที่เคยครองอันดับหนึ่ง ตลอดกาลมานานปี วันนีใ้ ครจะเชือ่ ว่าภาพยนตร์ ไทยทีส่ ร้าง จากต�านานเก่าแก่ที่ฝังรากลึกอยู่คู่สังคมไทยมานมนาน จะกลายร่างเป็นยักษ์ที่ลุกมาล้มยักษ์ใหญ่ๆ จากฮอลลีวูด ลงได้อย่างราบคาบ นาทีนี้ใครๆ ก็อดทึ่งไม่ ได้กับ GTH บริษัทสร้างหนัง สัญชาติไทยทั้งตัวและหัวใจแห่งนี้ ถ้านี่คือการแข่งขันอัน ดุเดือดในธุรกิจภาพยนตร์ เราก็ ได้ผู้ชนะที่ ได้รับคะแนน อย่างท่วมท้น ถ้า GTH เป็นนักวิ่ง ก็เรียกว่าวิ่งเข้าเส้นชัย แบบทิ้งคู่แข่งไม่เห็นฝุ่น พร้อมกับท�าลายสถิติเดิมแบบช็อก สายตาคนดูทั้งสนาม ประเด็นคือไม่ใช่แค่เพียงคนดูจะไม่เชื่อ สายตาตัวเอง แต่ผู้บริหารอย่าง วิสูตร พูลวรลักษณ์ หัวเรือใหญ่ของ GTH ก็บอกกับเราว่า เขาเองก็ตงั้ หลักไม่ทนั กับความส�าเร็จที่ถาโถมเข้ามาเช่นนี้ ถ้าจะพูดกันให้น่าทึ่ง กันเข้าไปอีกก็ต้องบอกว่า เมื่อปี พ.ศ 2542 วิสูตรก็เป็น ผู้อ�านวยการสร้าง นางนาก ฉบับผู้ก�ากับ นนทรีย์ นิมิบุตร และหนังก็ทา� รายได้ไปกว่า 150 ล้านบาท กลายเป็นหนังไทย ที่ท�ารายได้สูงสุดในปีนั้นไปอย่างน่าฮือฮา ปีนี้ พ.ศ 2556 บริษัท GTH ของวิสูตร ก็หยิบต�านานเกี่ยวกับ แม่นาก พระโขนง มาตีความและสร้างกันใหม่อีกครั้ง และผลก็คือ ตัวเลข 500 ล้าน ที่สั่นสะเทือนวงการดังกล่าว ในโลกของธุรกิจภาพยนตร์ มีค�ากล่าวว่า นี่คือธุรกิจ ที่ เ สี่ ย งที่ สุ ดในโลก หลายคนทุ ่ มเทเงิ นแบบหมดหน้ าตั ก เพียงเพื่อจะได้ท�าหนังที่อยากท�า แล้วก็เจ็บตัวกลับมาเมื่อ รายได้ ไม่เข้าเป้า เพราะธุรกิจการสร้างหนังนั้นมีรสนิยม

ของคนดู แ ละของตลาดเป็น ตั ว ก� า หนด ซึ่ ง ถ้ า ท� า ผลงาน ออกมาถูกใจตลาดก็แจ้งเกิด รอดตัว และเผลอๆ จะเข้าข่าย ถูกหวยรางวัลใหญ่ แต่ถ้าท�าออกมาไม่ถูกใจ คนดูไม่สน ก็ร่วงไป เป็นแบบนี้แต่ไหนแต่ไรมานับแต่ธุรกิจภาพยนตร์ ถือก�าเนิดขึ้นในโลก วิ สู ตร พู ล วรลั กษณ์ มี ชี วิ ต ที่ เติ บ โตและคลุ ก คลี กั บ ภาพยนตร์ชนิดทีเ่ รียกว่า ลืมตามาทีบ่ า้ นก็ทา� ธุรกิจโรงหนัง แล้ว จะเรียกว่านั่นเป็นการเตรียมพร้อมของชีวิตหรือเปล่า ก็ ไม่รู้ ได้ แต่เขาบอกกับเราว่า เขาเองก็พร้อมจะท�าธุรกิจ สร้ างหนั งมาตั้ งแต่ อ ายุ เ พี ย ง 25 ปี โดยเขาบอกเราว่ า ถ้าเจ๊งก็ ไปเลย ไปจากธุรกิจนี้แบบเจ็บหนัก และอาจจะไม่หัน หลังกลับมาอีกเลย... ผลคือ ‘ซึมน้อยหน่อย กะล่อนมาก หน่อย’ ภาพยนตร์เรือ่ งแรกในชีวติ ของเขาประสบความส�าเร็จ และนั่นคือสัญญาณว่าเขาควรเดินทางต่อไปบนเส้นทาง สายแผ่นฟิล์ม “ตอนเด็กๆ อยากท�าหนังมากจริงๆ ยอมรับว่ามีแต่ ความรัก แต่ไม่มคี วามรู้ วันนีต้ า่ งกัน เพราะเรามีทงั้ ความรัก และความรู้มากขึ้นเรื่อยๆ” บ่ายวันทีอ่ ณ ุ หภูมริ อ้ นจัดและแดดแรงชนิดทีต่ าแทบสูแ้ สง ไม่ไหว รายได้ของ พี่มาก... พระโขนง ก็เป็นเช่นกัน ร้อนแรง จัดจ้าน ชนิดทีเ่ ล่นเอาคูแ่ ข่งตาร้อนกันไปตามๆ กัน หรือต่อให้ ฮอลลีวูดก็ฮอลลีวูดเถอะ คงตะลึงไม่น้อยว่านี่คือหนังอะไร กัน ท�าไมตัวเลขพุ่งยิ่งกว่าหุ้นขึ้นขนาดนี้ เชือ่ เถอะว่านาทีนใี้ ครๆ ก็อยากคุยกับ วิสตู ร พูลวรลักษณ์ เราเองก็อยากคุย และอยากรู้ว่าความรู้สึกของคนที่ท�างาน อยู่ในแวดวงธุรกิจที่เสี่ยงที่สุดในโลกเป็นอย่างไรกันบ้าง โดยเฉพาะหัวจิตหัวใจของเขามันเต้นโครมครามอย่างไร กั บ ตั ว เลขรายได้ ม หาศาลที่ สุ ด เท่ า ที่ เ คยเกิ ด ขึ้ น มาใน อุตสาหกรรมภาพยนตร์ ไทย


14

นอกจากเรือ่ งรายได้แล้ว ภาพยนตร์เรือ่ ง ‘พีม่ าก... พระโขนง’ ยังเป็นความส�าเร็จในด้านไหนส�าหรับ คุณอีกบ้าง ผมมี ค วามรู ้ สึ ก ว่ า ภาพยนตร์ เ รื่ อ งนี้ ช ่ ว ย ตอกย�้าความเชื่อเดิม ๆ ของบริษัท GTH ที่ว่า ไม่ว่าเราจะสร้างหนังเรื่องใดก็ตาม ขอแค่ท�าให้ ได้อรรถรสอย่างเต็มอิ่ม เต็มที่ ท�าได้เท่านี้ คนดูก็ พร้อมใจกันให้การต้อนรับและแห่แหนกันออกมาดู แต่ที่ผ่านมาบางทีเรามักจะติดกับความคิดที่ว่า เราท�าหนังตลาดเกินไปหรือเปล่า หนังดูไร้สาระ มากไปไหม ขาดความคิดสร้างสรรค์หรือเปล่า เรามักจะคิดเยอะ แล้วก็ใส่โน่นใส่นี่เพิ่มเข้าไป ซึ่ง ความจริงมันไม่ใช่ความต้องการพื้นฐานของคนดู หนัง เพราะคนดูหนังเสียเงินมาดู เขาก็ต้องการ ความบันเทิงกลับไป อยากได้อะไรที่มันเต็มอิ่ม เช่น ถ้าอยากดูหนังตลก เขาก็อยากได้ความตลก ถ้าอยากดูหนังรัก มันก็ต้องมีความรัก ซึ่งในเรื่อง พีม่ ากฯ นัน้ มีหลายรสชาติมาก นีเ่ ป็นประเด็นหนึง่ ทีท่ า� ให้หนังเรือ่ งนีส้ า� เร็จ อีกประเด็นหนึง่ คือ ในชีวติ การท�าหนังของผม ผมไม่เคยเห็นหนังเรื่องไหน ที่มีกลุ่มคนดูกว้างขนาดนี้มาก่อน ค�าว่า ‘กว้าง’ ของผมหมายถึง ปกติเวลาเราท�าหนังเรื่องหนึ่งได้ เงิน 150 ล้าน เราจะบอกว่ากลุ่มคนดูก็จะมีกลุ่ม นักเรียน นักศึกษา คนท�างาน แต่ในกรณีของพีม่ ากฯ มีกลุ่มคนดูตั้งแต่เด็กอายุ 6-7 ขวบ กลุม่ วัยรุน่ คนท�างาน พ่อบ้านแม่บา้ น ไปจนถึงคนแก่คนเฒ่า อายุ 70-80 ก็ยังออกมาดู และไม่ใช่ความกว้าง ของกลุ่มคนดูอย่างเดียว พี่มากฯ ยัง เป็นหนังส�าหรับคนทุกระดับ ไม่วา่ จะ ฐานะอะไรก็ดูพี่มากได้ ซึ่งคงไม่ได้ มาจากว่าหนังให้ความบันเทิงเพียง อย่างเดียว แต่มันน่าจะมาจากคอนเซ็ปต์ด้วย เพราะคอนเซ็ปต์เกี่ยวกับ แม่นากเป็นสิ่งที่คนคุ้นเคย รู้จักกัน มาอย่างยาวนาน คือถ้าจะให้พูดถึง ต�านานไทยทีเ่ ป็นอมตะ ผมคิดว่าต�านาน แม่นากน่าจะเป็นค�าตอบทีด่ ที สี่ ดุ แล้ว ตอนที่คุณดูเรื่อง พี่มาก... พระโขนง ในฉบับก่อนเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ คิดไหมว่าจะมาไกลขนาดนี้ ไม่คิด เป็นเรื่องเหนือความคาดหมาย ผมพยายามบิวต์กับทีมงาน ว่าหนังเรื่องนี้ขอ 200 ล้านนะ ช่วยๆ กันหน่อย ตอนนั้น 200 ล้าน คิดว่าจะได้ไหม คิดว่าเยอะมาก (หัวเราะ) และคิดว่า ขอเกินเหตุด้วยนะ พูดไปก็คิดในใจ ว่าขอมากไปหรือเปล่า แต่พนักงาน ของเราเขาก็ฮึด เพราะเราพูดบ่อยๆ ว่าพี่มากฯ ต้องได้ 200 ล้าน พูดไป เรื่อยๆ เหมือนสะกดจิต (หัวเราะ) แต่ เมื่อถึงเวลาจริงๆ 200 ล้าน มันง่าย มากเลย ใช้เวลาเพียง 10 วันเท่านั้น เรายังตั้งตัวไม่ทันเลย จุดนี้ท�าให้เรา คิดได้ว่า แสดงว่าเพดานของรายได้ หนังมันไม่มี ที่เมื่อก่อนเราเคยคิดว่า รายได้หนังมันมีเพดานเท่านั้นเท่านี้ ความจริงมันไม่มีเลย เช่น เมื่อก่อน ผมจะติ ด ตั ว เลขของหนั ง ใหญ่ ๆ อย่าง Transformers ว่าท�าได้ 300 ล้าน ซึ่งเป็นอันดับหนึ่ง เราก็รู้สึกว่าหนัง ในเมืองไทยก็ท�าได้เท่านี้แหละ และ เราไม่เคยคิดว่าเราจะเป็นคนสร้าง หนั ง ที่ ท� า รายได้ สู ง สุ ด เป็ น ประวั ติ การณ์ด้วย อาการตั้งตัวไม่ทันของคุณ ในฐานะ ผูอ้ า� นวยการสร้างหรือประธานบริษทั เป็นอย่างไร

จริงๆ ถ้าถามว่าโมเมนต์ทดี่ ใี จทีส่ ดุ คือโมเมนต์ ไหน ผมคิดว่ามันคือวันแรกที่หนังเข้า เหตุที่ดีใจ มากเพราะวั น นั้ น เป็ น วั น ที่ พิ สู จ น์ ห ลายอย่ า ง พิสจู น์วา่ เรารอดแล้ว ผ่านจุดทีเ่ ราคิดว่ามันส�าเร็จ แล้ว เพราะวันแรกเราได้กว่า 21 ล้านบาท ซึ่ง ความจริงแล้วเราลุน้ รายได้วนั แรกของหนังทุกเรือ่ ง ว่าจะมาเท่าไหร่ ส�าหรับเรื่องพี่มากฯ ผ่านวันแรก เราก็รู้ว่าเรารอดแล้ว แต่หลังจากนั้นมันไม่ใช่ เรือ่ งของความดีใจ มันเป็นเรือ่ งของความแปลกใจ ว่ามีตัวเลขแบบนี้ด้วยเหรอ เป็นเรื่องของความพิศวงงงงวยว่าบ้านเรามีคนดูหนังมากขนาดนีเ้ ลย เหรอ ผมไม่เคยเห็นหนังเรือ่ งไหนท�ารายได้ตอ่ รอบ 6 ล้าน มากเท่าเรื่องนี้ ยังเคยคุยกันเล่นๆ ตอน หนังเรื่อง รถไฟฟ้ามาหานะเธอ เข้าฉาย มีอยู่ รอบหนึ่งท�ารายได้ 3.5 ล้านบาท ทุกคนก็บอกว่า โอ้โฮ เยอะมากเลย แต่เรื่องพี่มากฯ เราท�าได้ถึง รอบละ 6 ล้าน ผมจึงคิดว่าเพดานของคนดู มันไม่มจี ริงอีกต่อไป ซึง่ ความจริงแล้วด้วยความจุ ของโรงหนังในปัจจุบัน มีความสามารถท�าเงินได้ วันละ 50 ล้าน นี่เฉพาะภายในกรุงเทพฯ นะ เพราะก่อนที่หนังของผมจะเข้า มีการถกเถียงกัน ว่าช่วงเวลาที่หนังจะเข้าฉายดีแล้วหรือยัง ท�าไม ถึงเลือกฉายชนกับหนังเรื่อง G.I. Joe ซึ่งเป็นหนัง ฟอร์มใหญ่จากเมืองนอก และต่อจากเรา 1 สัปดาห์

ก็มีหนังเรื่อง คู่กรรม เข้าฉาย จึงมีข้อถกเถียงว่า ท�าไมถึงเลือกช่วงเวลานี้ ผมก็บอกว่าที่ผมเลือก เพราะ หนึ่ง ผมเห็นว่าตลาดหนังบ้านเราซบเซา มานานแล้ว มันขาดแรงกระตุ้น ขาดจุดท้าทาย ของธุรกิจมานานมากแล้ว ทุกวันนีค้ ณ ุ ลองไปเดิน ดูโรงหนังวันเสาร์-อาทิตย์สิ เงียบเหมือนกับไม่ใช่ วั น หยุ ด พฤติ ก รรมความอยากออกมาดู ห นั ง นอกบ้านของคนไทยมันหายไปแล้ว ผมก็ถามว่า คุณไม่อยากกระตุ้นมันขึ้นมาเหรอ ซึ่งผมเชื่อใน ความคิดของโรงหนังว่าเราสามารถท�าหนังให้ได้ รายได้ 50 ล้านต่อวันได้ ดังนั้น ถ้าเรื่อง G.I. Joe สามารถท�ารายได้ 15 ล้านต่อวัน พี่มากฯ ท�าได้ 15 ล้านต่อวัน รวมกันก็ได้ 30 ล้าน แปลว่าความสามารถในการท�าเงินของโรงหนังก็ยังเหลือ ยังมี ทีน่ งั่ เหลือ แปลว่าคนดูกย็ งั เข้ามาดูกนั ได้อกี เรือ่ ง เหล่านี้เป็นสิ่งที่เราอาจมองไม่เห็น ซึ่งผมยอมรับ เลยว่าหนังเรื่องนี้มันดี มันท้าทายเราตรงที่ว่า หลังพี่มากฯ เข้าอีก 2 สัปดาห์ เป็นวันหยุดยาว ทั้ง 2 สัปดาห์เลย สัปดาห์แรกเป็นวันจักรี ต่อมา ก็เป็นวันสงกรานต์ ผมจึงบอกว่า ถ้าหนังเราติด ตลาด เราก็จะกินรายได้ยาวไปอีก 2 สัปดาห์เป็น อย่างน้อย ซึง่ มันก็เป็นไปตามทีเ่ ราคาดจริงๆ เพราะ อาทิตย์ต่อๆ มารายได้เราไม่ตกเลย การเลือกช่วงเวลาหนังเข้าฉายถือเป็นศิลปะด้วย

หรือเปล่า เป็นครับ คือพูดง่ายๆ ว่าต้องดูตาม้าตาเรือ ต้องอย่าซีซ้ วั้ จิม้ ตารางการฉายหนัง เราต้องยอมรับ ว่าคนก�าหนดโปรแกรมคือใคร ก็คือเมืองนอก แล้วเมืองนอกคือใคร ก็คือฮอลลีวูด line up ของ อเมริกา เขาจะวางทั้งปีเลยนะ ตั้งแต่มกราคมถึง ธันวาคม และแต่ละเดือนก็จะบอกว่ามีหนังอะไร เข้าฉายบ้าง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ช่วงซัมเมอร์ ตัง้ แต่ เดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม line up ของเขาจะ แน่นมาก ฉะนัน้ เมือ่ อเมริกาเขากางแผนมาให้เรา ดูขนาดนี้ ถามว่าถ้าจะเข้าฉายเราจะเลือกอย่างไร หนึง่ ผมคิดว่าเราต้องดูวา่ น�า้ หนักของหนังทีเ่ ราจะ ชนเป็นแบบไหน แรงแค่ไหน สอง หนังเหมือนกัน ไหม ถ้าไม่เหมือน ผมคิดว่าบางเรื่องเราก็เข้าได้ เช่น กรณี G.I. Joe กับพี่มากฯ ผมคิดว่าเราเข้าได้ เพราะฟีลลิงและกลุม่ เป้าหมายของหนังไม่เหมือน กัน ผมเชื่อว่าคนดูพี่มากฯ มีความเป็นชาวบ้าน มากกว่า และไม่ได้มี loyalty กับหนังฝรั่งมากมาย ผมจึงคิดว่าเราเข้าพร้อมกันได้ ซึง่ มีทฤษฎีการวาง โปรแกรมหนังของฝรัง่ ทีเ่ รียกว่า counter programming นั่นคือการต้านทานโปรแกรมซึ่งกันและกัน เช่น สมมติว่าหนังเรื่องที่เข้าฉายเป็นหนังใหญ่ เป็น หนังแอ็กชันแบบ The Avengers ในขณะเดียวกัน เขาก็มีหนังรักอีกเรื่องหนึ่งที่ไม่มีความคล้ายกับ The Avengers เลย และเป็นหนังใหญ่ เช่นเดียวกัน เขาก็สามารถเลือกเข้าฉาย พร้อมกันได้ ซึง่ ผลก็คอื ต่างคนต่างได้ รายได้ดีทั้งคู่ เพราะหนังสองเรื่อง ไม่มีความเหมือนกันเลย เขาถึงเรียก ว่าเป็นการ counter กัน เป็นการบาลานซ์กัน ซึ่งผมคิดว่าทฤษฎีนี้ น่าสนใจ ผมพยายามเรียนรูม้ าหลายปี จนสุดท้ายเราก็คอ่ นข้างเข้าใจเหมือนกัน ว่าการ counter แบบนี้ เราได้ทั้งคู่ ไม่มีใครเสีย เมื่ อ สั ก ครู ่ คุ ณ พู ด ถึ ง การเลื อ กที่ จ ะ ปะทะหรือต้านทานกัน อยากทราบว่า เรื่องการปะทะนี้สามารถน�าไปใช้ใน เรื่องอื่นๆ ของการท�างานอีกไหม ไม่ เพราะความจริงคนของ GTH ไม่ใช่คนชอบปะทะเลย ค่อนข้างจะ หลีกเลี่ยงด้วยซ�้า แต่ไม่ใช่ว่าเมื่อเจอ ปัญหาแล้วเราไม่แก้ไขนะ แต่ถา้ เลือก ได้เราก็ไม่อยากปะทะ จนมีคนชอบ แซวอยู่บ่อยๆ ว่าท�าไมผมชอบหลบ คนอื่ น เขาไม่ เ ห็ น หลบเราบ้ า งเลย เช่น ผู้บริหารบางคนในบริษัทชอบ บอกว่า เวลาวางโปรแกรมหนังท�าไม เรามักจะหนี ในขณะที่ค่ายอื่นเขาก็ ไม่หนีเรา ผมบอกว่า มันตอบยาก เราก็ไม่ได้กลัวเขานะ แต่มนั คือการมอง ภาพใหญ่ๆ ให้เห็นว่าก่อนหนังเข้า มีอะไร หลังหนังเข้ามีอะไร และวันที่ หนังเราเข้ามีอะไร เวลาเราท�าอะไร เราต้องดูรอบด้าน ไม่ใช่ดูเฉพาะวันที่ เราฉาย เราต้องดูวา่ ระหว่างทีเ่ ข้าฉาย หนังของเราจะยืนอยู่ในโรงได้อกี นาน แค่ไหน คนทีม่ าต่อโปรแกรมหลังจาก เราแข็งแกร่งแค่ไหน คุณก�าลังจะบอกว่า การที่คุณไม่เข้า ก็ไม่ได้แปลว่าหนี ใช่ ผมไม่ได้มองว่าหนี แต่ในบาง ความเห็นเขาก็มองว่าเราหนี ผมจะ เล่าให้ฟงั อย่างนีว้ า่ การวางหนังสไตล์ ไทยๆ จะมี 2 แบบ แบบแรกคือแบบ ที่ เ ราคุ ้ น เคย ก็ คื อ เลื อ กจิ้ ม เฉพาะ เทศกาล ปีใหม่ ตรุษจีน สงกรานต์ วั น หยุ ด ต่ า งๆ ถึ ง มี ห นั ง เข้ า เยอะ ซึ่งส่วนใหญ่เขาก็จะวางแบบนี้ แต่


16

ตัวผมเองไม่ได้วางแบบนี้ ส่วนใหญ่ผมจะวาง ก่อนวันหยุด แต่วิธีนี้เราต้องมั่นใจในเนื้อหาหนัง เพื่อให้การบอกปากต่อปากท�างาน เพราะถ้า หนังดีเข้าฉายก่อนวันหยุด พอถึงช่วงวันหยุด ตอนนั้นเครื่องก็ติดแล้ว รายได้ของเราก็จะวิ่ง ตอนนี้ คุ ณ รู ้ สึ ก ไหมว่ า ตั ว คุ ณ เองไม่ ก ลั ว หนั ง ต่างประเทศฟอร์มใหญ่อีกแล้ว ก็กลัว แต่ว่าผมคิดว่าความกลัวของเราเริ่มมี สติยิ่งขึ้น คือเมื่อก่อนเรากลัวแบบไม่มีเหตุผล กลัวกันแบบหัวหด ถ้าเห็นหนังทีค่ ดิ ว่าจะท�ารายได้ 200-300 ล้าน เราก็จะเลี่ยงที่จะไม่ชนไว้ก่อน แต่ ถ้าจะโทษเราในฐานะคนท�าหนังก็ไม่ได้ เพราะ จะต้ อ งโทษโรงหนัง ด้ ว ย เนื่อ งจากพฤติก รรม ในอดีตของโรงหนังคือเมื่อมีหนังฟอร์มใหญ่เข้า เขาก็จะเทโรงให้กับหนังแบบนี้หมดเลย จนแทบ ไม่เหลือพื้นที่ให้ใครได้ใช้ ต่อไปนี้เราจึงไม่กลัว อย่างไม่มีเหตุผล แต่เรากลัวแบบมีเหตุผล กลัว แบบคิดนิดหนึ่งว่าเราต้องวางโปรแกรมอย่างไร คุณคิดว่าทุกวันนีส้ ตู รในการท�าหนังให้ประสบความส�าเร็จของคุณมันได้มาโดยต้องแลกด้วยอะไร จริงๆ ต้องบอกก่อนว่าสูตรในการท�าหนังให้ ประสบความส�าเร็จมันไม่มีนะครับ ผมยังยืนยัน ว่าถ้ามีสูตร หนังผมต้องไม่เจ๊ง แต่ทา� ไมผมยังมี หนังเจ๊งอยู่ทุกปี ยังมีหนังที่รายได้ไม่เข้าเป้าอยู่ ทุกปี ก็เพราะมันไม่มีสูตร และสูตรก็ไม่มีขายใน โลกนี้ ถึงคุณไปถามสปีลเบิร์ก เขาก็ต้องบอกว่า ไม่มีสูตร เพราะถ้าเขามีสูตร เขาก็ต้องไม่มีหนัง เจ๊งเหมือนกัน ตอนนี้มีเพียงแต่ว่าใครมีหนังที่ ประสบความส� า เร็ จ มากกว่ า กั น นี่ เ ป็ น ไปได้ ดังนั้น มันก็จะมีบางคนที่ win มากกว่า lost แต่ ผมไม่เรียกมันว่าสูตร เพราะการท�าหนัง เราจะ ค่อนข้างใช้ความระมัดระวังสูง ผมเคยให้สมั ภาษณ์ ว่า ทุกครั้งที่เราเจ็บตัวกับหนังเรื่องใดเรื่องหนึ่ง มันเปรียบเหมือนเราได้สร้างภูมิคุ้มกัน เหมือน ผมต้องไปหาวัคซีนใหม่มาฉีดเพื่อป้องกันการเจ๊ง เมื่อ ผมรู ้ จัก วัค ซีน ตัว นั้น แล้ ว ว่ า นี่คือ ภู มิคุ้ ม กัน วันหน้ามันก็จะไม่เป็นแบบนีอ้ กี แล้วต่อไปเราก็จะ เรียนรู้วัคซีนชนิดใหม่ๆ ไปเรื่อยๆ แต่มันก็ไม่ได้ หมายความว่าเมือ่ เราฉีดวัคซีนไปแล้วเราจะไม่เจ๊ง อีกเลย ไม่ใช่ เดี๋ยววันหน้าเราก็คงมีหนังเจ๊งอีก ในฐานะที่เป็นนักธุรกิจ คุณมองหนังของตัวเอง ที่ท�าออกมาแล้วเจ๊งอย่างไร เจ๊งมันมีอยู่ 2 ระดับ ถ้าเจ๊งอยู่ในเกณฑ์ รับได้หรือเข้าใจได้ว่ามันเจ๊งเพราะอะไร แบบนั้น ไม่ค่อยเฮิร์ต แบบนั้นเราจะรู้สึกว่าเราพลาดเอง อย่างเรื่อง Countdown รายได้มันก็ไม่ได้ขี้เหร่ ได้เกือบ 30 ล้าน แต่เรารู้สึกว่ามันไม่เข้าเป้า กรณีนอี้ าการมันไม่สาหัส แต่มนั ก็มบี างเรือ่ งทีเ่ จ๊ง แบบสาหัสสากรรจ์ กรณีนั้นนอกจากจะท�าใจ ยากแล้ว ยังรู้สึกว่าเราต้องกลับมาถามตัวเองว่า มันเป็นเพราะอะไร เราตัดสินใจอย่างนั้นท�าไม ยกตั ว อย่ า งหนั ง ที่ เ คยได้ ร ายได้ น ้ อ ยที่ สุ ด ของ บริษทั คือเรือ่ ง กอด เราก็คอ่ นข้างตกใจเหมือนกัน ตอนเห็นผลลัพธ์ แต่สดุ ท้ายเมือ่ ลองมาค้นหาจริงๆ แล้ ว ข้ อ ผิ ด พลาดมั น คื อ หนึ่ ง ในสิ่ ง ที่ ผ มเคยพู ด ก่ อ นหน้ านั้น มาหลายปี แต่ ตัว ผมเองกลับลืม และไม่ท�า คือผมเคยบอกว่าเราต้องน�าเสนอสิ่ง แปลกใหม่ให้กับคนดูหนัง แต่จุดที่ควรระวังคือ อย่าให้มนั แปลกเกินไป คือคุณจะเดินน�าหน้าคนดู คุณเดินได้ แต่คุณอย่าเดินหน้าคนดูไกลเกินไป เพราะเขาตามไม่ทัน และเขาก็ไม่อยากตาม เคส ของเรื่อง กอด ผมคิดว่ามันแปลกไป แต่ก่อนนั้น เราคิดว่ามันแปลกดี บทก็เขียนดี ถึงจะแปลก แต่ก็เป็นเรื่องที่ท้าทายเรา เราคิดว่ามันคือการน�าเสนอสิ่งแปลกใหม่ ในขณะที่คนดูไม่คิดว่า มันแปลกดี เขาคิดว่ามันแปลกไป ผลที่ออกมา เราจึ ง ปฏิ เ สธมั น ไม่ ไ ด้ เราต้ อ งยอมรั บ มั น ว่ า หนังมันแปลกไปจริงๆ เวลาหนังเจ๊ง อาการที่สาหัสสากรรจ์ของคุณ เป็นอย่างไร และข้ามผ่านมันได้อย่างไร

ถ้าเป็นยุคแรกๆ ยอมรับว่าซึมมาก อาการ เครียด นอนไม่หลับก็มี หรือแม้แต่ตอนรวมตัว เป็น GTH ก็ยังมีอาการนั้น จนลูกน้องแซวว่า เวลาหนังไม่เข้าเป้า ผมจะเดินก้มหน้ามองพื้นดิน ตลอด ส่วนคุณจินา (จินา โอสถศิลป์ - ผู้บริหาร อีกคนของ GTH) ก็จะเงยหน้ามองฟ้า เดินสวนกัน คนหนึ่งมองฟ้า คนหนึ่งมองดิน พนักงานยังแซว ว่ า ผู ้ บ ริห ารเป็ น อะไร คือ มัน จะมีอ าการเหม่ อ ไม่อยากคุยกับใคร ยุคแรกๆ ลูกเมียก็ไม่อยากคุย อยากอยู่เฉยๆ คล้ายๆ คนอกหัก แต่มันเป็นการอกหักแบบบอกไม่ถูก มันเจ็บใจตัวเอง เวลาหนังเจ๊ง คุณผิดหวังเรื่องอะไรบ้าง ผิดหวังเรือ่ งรายได้เป็นเรือ่ งแน่นอน และผิดหวัง เรื่ อ งความรู ้ สึ ก ที่ เ ราทุ ่ ม เทกั บ งาน คื อ ท� า หนั ง ทุก เรื่อ ง พู ด ไปอาจจะดู เ วอร์ แต่ มัน ใกล้ เ คีย ง

ว่ามันเหมือนการเลี้ยงลูก เพราะเราใส่พลังใจ ทัง้ หมดไปกับมัน กว่ามันจะคลอดออกมา กว่าเรา จะปั้นให้เป็นตัว เราดูแลมันเยอะมากจริงๆ เสีย พลั ง งานไปเยอะมากกั บ การท�า หนั ง หนึ่ ง เรื่ อ ง ฉะนั้น เมื่อเราเห็นมันล้มพังครืนไปต่อหน้าต่อตา ในวันแรกที่หนังเข้า เราแทบจะล้มทั้งยืนว่าสิ่งที่ ฟู ม ฟั ก มาทั้ง ปี ผลมัน เป็ น แบบนี้เ หรอ เพราะ วันแรกเป็นตัวพิสูจน์เลยส�าหรับคนท�าหนัง เรามี เรื่องตลกที่เล่ากันในบริษัทว่า บริษัทของเราจะมี ระบบแจ้ ง ยอดรายได้ ใ นวัน แรกที่ห นัง เข้ า ทุก ๆ 2 ชั่วโมง ข้อความแจ้งรายได้ของรอบแรกจะมา ตอนบ่าย 2 โมง แล้วมันก็จะมีกมิ มิกว่าถ้าวันไหน คนเข้าไปดูเยอะมาก ผลมันจะเลตจากบ่าย 2 โมง ไปจนถึงประมาณบ่าย 2 โมงครึง่ ดังนัน้ ถ้าวันไหน แจ้ ง ช้ า เราจะดี ใ จมากว่ า สงสั ย ตั ว เลขต้ อ งดี

เขาถึงแจ้งช้า แต่ถ้า 2 โมงตรงเป๊ะแล้ว message มา เราจะใจแป้วเลย ไม่อยากจะดูเลย (หัวเราะ) เพราะมันน่าจะน้อย ซึ่งมันมักจะเป็นอย่างนั้น จริงๆ เราถึงบอกพนักงานของเราที่แจ้งยอดว่า วันหลังแกล้งส่งยอดเลตหน่อยก็ได้นะ ซื้อเวลา ให้ พี่ ห น่ อ ย (หั ว เราะ) ให้ พี่ ดี ใ จสั ก นิ ด หนึ่ ง มันเหมือนเป็นการลุ้นไพ่ที่อยู่ในมือเรา ถ้าตัวเลข ออกมาเป็นหลักแสน สัก 100,000-200,000 แสดง ว่าเจ๊งแล้ว ต่างคนจะไปท�าอะไรก็ทา� ไม่ตอ้ งมายุง่ กันแล้ว บ้านใครบ้านมัน (หัวเราะ) แต่ถา้ ครัง้ ไหน ตัวเลขออกมาเป็นหลักล้านหรือหลักแสนปลายๆ เราก็เริ่มลุ้นแล้วว่าเรามีสิทธิถึงหลักสิบล้านแล้ว แต่กรณีพี่มากฯ เปิดยอดครั้งแรกเราได้ 2.4 ล้าน เลย พอเห็นเราจึงตกใจมากๆ ก่ อ นหน้ านี้ คุ ณ พู ด ว่ าพี่ ม ากฯ เป็ น หนั ง ตลาด


17

“ผมรู้สึกว่า อาชีพสร้างหนัง เป็นอาชีพ ที่สนุกจังเลย เป็นอาชีพ ที่ท�าให้เราได้ ค้นคิด ท�าให้เรา ได้เรียนรู้ เหมือนได้แปลกใจ กับสิ่งแปลกๆ ใหม่ๆ อยู่ตลอด เวลา เหมือน เป็นสถาบัน ที่เราไม่มีวัน เรียนรู้ ได้จบสิ้น ไม่มีวันเข้าใจมัน อย่างถ่องแท้ วันนี้คิดว่าเรา win วันหน้าเราก็ lost อีกแล้ว”

ส�าหรับคุณแล้วหนังตลาดมีความดีงามอะไรอยู่ ในตัวถึงท�าให้คุณรู้สึกว่ายังอยากท�ามันอยู่ หนังตลาดเป็นสิง่ ทีผ่ มไม่เคยรังเกียจ เพียงแต่ ว่าหนังตลาดที่ดีนั้นจะท�าอย่างไรถึงจะท�าให้ผู้ชม เข้าไปดูแล้วได้รบั อรรถรสของความบันเทิงในแบบ ทีเ่ ขาอยากดู ในขณะเดียวกันเขาก็ตอ้ งรูส้ กึ ว่ามัน ดีด้วย เพราะมันไม่ได้หมายความว่าเป็นแค่หนัง ตลาดเพียงอย่ างเดีย ว เพราะผมเคยแบ่งหนัง เป็ น 4 กลุ ่ ม คื อ หนั ง ตลาดที่ ดี , หนั ง ตลาด ที่ต ลาด, หนัง ดีที่ตลาด และหนังดีที่ดี ซึ่งหนัง ทีเ่ ราอยากได้ ทีส่ ดุ คือหนังตลาดทีด่ ี เพราะมันคือ ท็อป ทั้งตลาดด้วยและดีด้วย แต่ถ้าหนังตลาด ที่ตลาดมันอาจจะไม่ดีก็ได้ มันอาจจะแค่ถูกใจ คนดูเท่านั้น แต่อาจจะไม่ลงตัว แต่ถ้าเป็นหนังดี ที่ดี ก็เริ่มน่าเป็นห่วงแล้วว่าไม่มีความตลาดเลย โอกาสเจ๊งมีสูง มีหนังที่ไม่ประสบความส�าเร็จด้านรายได้แต่ภูมิใจ ที่ได้ท�าไหม เท่าทีน่ กึ ได้ตอนนีค้ อื เรือ่ ง บ้านฉันตลกไว้กอ่ น พ่อสอนไว้ ผมชอบหนังเรือ่ งนีม้ าก เป็นหนังทีก่ ดปุม่ ต่อมน�้าตาของผมทุกครั้งที่ดู ผมดูมา 5-6 รอบ ทุกครั้งที่ดูก็จะร้องไห้ที่จุดเดิม ฉากเดิม เหมือน มั น เป็ น จุ ด มาร์ ก เลยว่ า ตรงนี้ น�้ า ตาต้ อ งไหล ซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ ไม่ได้เสแสร้งด้วย ผม รู้สึกว่าผมอินกับมันมาก และรู้สึกชอบหนังเรื่องนี้ จริงๆ แต่ไม่เข้าใจว่าท�าไมรายได้มันไม่เข้าเป้า คือไม่ได้แย่นะ แต่มันไม่เข้าเป้า รู้สึกว่าน้อยกว่า ที่คิดไปหน่อย จนถึงวันนี้ที่คุณท�าธุรกิจในวงการภาพยนตร์มา 30 กว่าปีแล้ว รู้สึกว่าตัวเองโชคดีไหมที่ได้ท�า ธุรกิจนี้ โชคดีค รับ เพราะผมเป็นเด็ก เรีย นไม่เก่ง ไม่ใช่แค่นนั้ ผมยังเรียนไม่สงู อีก ฉะนัน้ ถ้าจะให้ผม ไปท�าธุรกิจด้านบัญชี ผมคงท�าไม่เป็น และโชคดี ตรงทีว่ า่ ผมดันเป็นลูกโรงหนังตัง้ แต่เกิด คืออาจจะ แตกต่างจากคนอื่นตรงที่ว่า เมื่อผมอายุ 2 ขวบ ที่บ้านก็มีโรงหนังโรงแรกแล้ว แล้วผมก็เป็นเด็กที่ ตั้งแต่เล็กๆ ก็วิ่งเข้าออกโรงหนังเหมือนเป็นบ้าน ของตัวเอง ไปนอนอยู่ในโรงหนังเหมือนเป็นชีวิต ประจ�าวัน เพราะฉะนัน้ พอโตขึน้ ผมก็เลยมีความผูกพัน เพราะที่บ้านท�าโรงหนังมาตั้งแต่ผมเกิด จนถึง โต พอเราโตมาก็เลยรู้สึก ว่าโรงหนังคือ ส่วนหนึง่ ของชีวติ พอเรียนจบผมก็ไม่รจู้ ะท�าอะไร ผมก็ไปบอกทีบ่ า้ นว่าผมอยากสร้างหนังทัง้ ทีย่ งั ไม่รู้ เลยว่าตัวเองจะท�าได้หรือเปล่า แล้วพอเริม่ จับจุดนัน้ ได้แล้ว เริม่ รูว้ า่ ตัวเองมีอาชีพนีไ้ ด้แล้วก็ทา� มาตลอด 30 ปีทผี่ า่ นมา ผมรูส้ กึ ว่าอาชีพสร้างหนังเป็นอาชีพ ทีส่ นุกจังเลย เป็นอาชีพทีท่ า� ให้เราได้คน้ คิด ท�าให้ เราได้เรียนรู้ เหมือนได้แปลกใจกับสิง่ แปลกๆ ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เหมือนเป็นสถาบันที่เราไม่มีวัน เรียนรู้ได้จบสิ้น ไม่มีวันเข้าใจมันอย่างถ่องแท้ วันนี้คิดว่าเรา win วันหน้าเราก็ lost อีกแล้ว จากหนังเรือ่ งแรกทีค่ ณ ุ สร้างขึน้ มา ถึงวันนีล้ า่ สุด ก็คือ พี่มาก... พระโขนง ความเติบโตที่มหาศาล ข้างในของตัวคุณคืออะไร ความ mature มั้งครับ ผมรู้สึกว่าตอนผมท�า หนังเรื่องแรกผมเด๊กเด็ก อายุ 25 เองด้วย ตอนนี้ อายุ 55 มีความรู้สึกว่าที่ทา� ตอนนั้นมันเด็กมาก ใช้เงินไปทุกบาททุกสตางค์แบบชนิดที่เหมือนเรา ไม่มีทุนส�ารอง เรียกว่าถ้าเราท�าหนังเรื่องแรกคือ ซึมน้อยหน่อย กะล่อนมากหน่อย แล้วมันเจ๊ง ผม มีความรู้สึกว่าคงจะไปเลย ผมนอนโรงพยาบาล ได้เลย คล้ายๆ ความรู้สึกอย่างนั้นเลยนะ เพราะ เราไปขอเงินพ่อมาล้านหนึ่ง แล้วก็หุ้นกับอาอีก ล้านหนึง่ เราใช้เงิน 2 ล้าน ลงทุนท�าหนังเรือ่ งแรก แล้วผมว่าเงิน 2 ล้าน นั้นนั่นแหละที่มันต่อธุรกิจ มาจนถึงปัจจุบันนี้ ถ้าตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นก็เลิก เลย เพราะกะว่าถ้าเรื่องแรกเจ๊งแบบแหลกลาญ ก็คงหาอาชีพใหม่ แสดงว่า ณ วันที่ตัดสินใจท�าหนัง มันก็ได้ความ-

บ้าระห�่าของคนอายุ 25 เหมือนกันใช่ไหม ไม่อยากจะเรียกว่าบ้าเลย เพราะตอนนั้นมัน ไม่ใช่ความบ้า ตอนนั้นมันเป็นความชอบ ความอยาก ความรัก รักในธุรกิจนี้ อยากลองมาก อยากท�ามาก แต่ไม่มคี วามรู้ พูดง่ายๆ ว่ามีความรัก แต่ไม่ค่อยมีความรู้ หรือรู้นิดหน่อย ไม่ได้รู้มาก แต่โชคดีที่คอนเซ็ปต์แรกที่เราเลือกมันกลายเป็น โดน ได้รับการตอบรับ มันเลยค่อยๆ เพิ่มพูน ความมั่นใจเรามากขึ้น จากการที่เราเด็กมากๆ ก็คอ่ ยๆ โตขึน้ ได้เรียนรูม้ ากขึน้ จนกลายเป็น GTH ในปัจจุบัน ผมขอพูดต่อจากเมื่อกี้อีกหน่อยว่า ถ้าปัจจุบันมีหนังเจ๊งเกิดขึ้นอีกในบริษัท ผมคง ไม่มีอาการแบบวันนั้นแล้ว คงไม่มีอาการก้มหน้า มองดิน ตาเงยมองขึ้นฟ้า คงไม่ใช่แบบนั้นแล้ว ผมก็คงมีหน้าที่เดินไปปลอบใจพนักงานมากกว่า คือตอนนี้มันคงต้องยิ้มอย่างเดียวแล้ว เคยเห็นคุณให้สมั ภาษณ์ลา่ สุดเกีย่ วกับกระบวนการ ท�าหนัง ที่คุณจะวางไว้เลยว่าอะไรคือ Do อะไรคือ Don’t ซึ่งพอจะบอกได้ไหมคะว่ามันคืออะไร จริงๆ มันคือ process ของการโปรโมตทีเ่ รายึด เป็นข้อปฏิบัติกันมาค่อนข้างนานแล้วเหมือนกัน คือในหนัง 1 เรื่อง จุดขายมันจะมีเยอะมาก แต่ค�าถามคือ แล้วอะไรควรขาย อะไรไม่ควรขาย ถ้าเราไม่คุยกันให้มันชัด ผมถามว่าคนที่ทา� งาน ต่อจากนี้จะท�ายังไง แผนกประชาสัมพันธ์จะท�า ยังไง แผนกการตลาดจะท�ายังไง แผนกจัดจ�าหน่าย จะท�ายังไง คือบางทีมนั ไปกันคนละทางเลยนะครับ แผนกประชาสัมพันธ์อาจจะคิดว่าแบบนี้แหละ ที่เขียนข่าวไปแล้วจะขายได้ แต่กับเรา เรานั่งอยู่ ตรงนี้เราตกใจว่าข่าวนี้ขายไม่ได้ อย่าขาย ฉะนั้น ทางที่ดีที่สุดคือมาคุยกันให้ชัดว่าอะไรคือ Do Do คือสิ่งที่ต้องท�า อะไรคือจุดแข็ง อะไรคือจุดที่ ต้องท�ากับหนังเรือ่ งนี้ เช่น พีม่ าก... พระโขนง จุดขาย มี 4 อย่าง คุณต้องขายต�านานแม่นาก คุณต้อง ขายเรื่องรักให้เคลียร์ว่าสองคนนี้รักกันมาก คุณ ต้องขายความเป็นหนังน่ากลัวและต�านานแม่นาก ให้ได้ และสุดท้ายคุณต้องท�าให้มันเป็นหนังตลก 4 อย่างนี้จะต้องเป็นคาแร็ก เตอร์ข องพี่ม ากฯ อย่าขาดอย่างใดอย่างหนึง่ เพราะเราคิดว่ามันเป็น 4 อย่างที่มันเป็นจุดแข็ง ต้องมีครบ พอเรามีครบ ทีนี้เราก็ต้องมาหา Don’t ว่ามันคืออะไร อะไรคือ จุดอ่อน Don’t คือสิ่งที่อย่าไปพูดถึงมัน ให้ระวัง มัน กรณีของ Don’t ที่เห็นชัดที่สุดที่ผ่านมาคือ หนังเรือ่ ง 5 แพร่ง ซึง่ มันมีอยูต่ อนหนึง่ ทีม่ าช่าเล่น ตอน ‘คนกอง’ ซึ่ง Don’t ของเราคือ บอกว่าห้าม บอกว่ามาช่าเล่นตลก นี่คือ Don’t ห้ามบอกใคร เลย ทั้งสื่อ ทั้งการเขียนข่าว แม้แต่หนังตัวอย่าง ต้องเก็บความเป็นหนังผีไว้ให้รสู้ กึ ถึงความเป็นหนังผี แต่อย่าบอกว่ามาช่าในเรื่องนี้เล่นตลก เพราะมัน จะขัดกับหน้าหนังอย่างรุนแรงมาก แล้วมันจะ ท�าให้คนงงว่าตกลงเขาจะได้ดูหนังอะไรกันแน่ ฉะนั้น พอเรามี Don’t ข้อนี้ปุ๊บ ทุกคนก็จะถือว่า มันเป็นไบเบิลทีห่ า้ มไปท�า ห้ามไปแตะ ห้ามไปยุง่ นี่คือตัวอย่างที่ชัดที่สุด ซึ่งจะไม่มีใครเขียนข่าว ออกมาเลยว่ามาช่าเล่นตลกในเรื่องนี้ จนหนังมัน เปิดเผยตัวมันเองแล้ว หนังฉายแล้ว ทุกคนพูดถึง มาช่าว่าตลกอย่างโน้นอย่างนี้ปุ๊บ ถึงตอนนั้นเรา ก็ค่อยๆ แย้มแล้ว ตอนนั้นเราก็ไม่ต้องปิดแล้ว Do และ Don’t ที่บอกเมื่อครู่มันคือกระบวนการ โปรโมต แต่อยากทราบว่าแล้วในกระบวนการคิด เรือ่ งมันต้องมีไหมคะ หรือต้องปล่อยให้เป็นไปตาม ความคิดสร้างสรรค์ของทีมงาน ผมว่า Do และ Don’t ในการคิดเรื่องของ แต่ละคนมันเป็นเรื่องที่ต้องเก็บไว้ในใจ ผมเชื่อว่า คุณเก้ง (จิระ มะลิกลุ - หนึง่ ในผูก้ า� กับและผูบ้ ริหาร ของ GTH) เขาก็มี Do และ Don’t ของเขา ผมก็มี Do และ Don’t ของผม ว่าแบบนี้ฉันจะท�า แบบนี้ ฉันจะไม่ทา� มันก็มี แต่ Don’t ของ GTH ที่ผม ประกาศมาตลอดคือ เราจะไม่ทา� หนังแบบนอกกระแสที่เป็นหนังเฉพาะกลุ่ม หรือหนังทางเลือก

ซึง่ อันนีเ้ ป็น Don’t ของผมมาตัง้ แต่ตงั้ บริษทั อยูแ่ ล้ว เพราะผมถือว่าเราเป็นสตูดิโอที่ต้องรับผิดชอบ ความรู้สึกของคนดูหนัง เขาเสียเงินมาดูหนังเรา เขาต้องได้รับความบันเทิง เขาต้องสนุกสนาน ไปกับมัน หนังนอกกระแสที่ว่านี้เป็นอย่างไรคะ คือบางคนก็เรียกว่าหนังทางเลือก หนังอินดี้ บางคนก็เรียกว่าหนังอาร์ต ซึง่ บริษทั เราท�าแบบนัน้ ไม่ได้ บริษัทเรามีค่าใช้จ่ายมากเกินกว่าที่เราจะ ท�าหนังแบบนี้ ถ้ามีข้อติติงมาว่าคุณดูไม่ใช่คนที่ open เลย จะอธิบายอย่างไรคะ ก็ไม่อธิบาย ยอมรับครับ ถ้าไม่ open ก็ไม่ เป็นไรครับ เพราะผมต้องดูแลพนักงานเป็นร้อยคน บริษัทมีต้นทุนต่อปีมหาศาลมาก เพราะฉะนั้น ผมจะไม่สามารถ open กับหนังทุกแนวได้ ผม ต้องยอมปิดบางแนวไม่ให้เล็ดลอดเข้ามา มันเป็นลิมิตของคุณใช่ไหม มันไม่ใช่ลิมิตนะครับ มันเป็นสิ่งที่เหมือนกับ ว่าเราต้องบอกตัวเองว่าเราพาตัวเองเข้าไปยุ่งกับ หนังแบบนีไ้ ม่ได้ คือมันไม่ใช่หนังของเรา มันไม่ใช่ หนังแบบเรา มันไม่หารายได้ มันไม่สามารถท�าให้ เราอยู่รอดในธุรกิจได้ ผมว่าถ้าเปรียบกับหนังสือ หนังสือก็มีคาแร็กเตอร์ของหนังสือ สมมติผมจะ ท�าหนังสือกอสสิปมาสักเล่มหนึ่ง บอกว่าหนังสือ เล่มนี้ชื่อ Gossip ผมคงไม่ไปเขียนข่าวการเมือง ให้มนั ยากๆ ให้คนอ่านมานัง่ ปวดหัว กอสสิปก็คอื กอสสิป คุณก็ต้องคุ้ยแคะแกะเกาเขย่าแหลก ตีให้มันแตกด้วยภาษาพูด ต้องให้มันๆ คันๆ เอา ไว้ก่อน ให้คนรู้สึกว่าสะใจว่ะ แต่ถ้าผมท�าหนังสือ เกี่ยวกับเหตุการณ์บ้านเมือง ท�าหนังสือเกี่ยวกับ การเมือ ง แน่ น อน เรื่อ งกอสสิป ก็ต้ อ งไปห่ า งๆ ผมก็ต้องเอาเรื่องที่มันเจาะลึก เข้มข้น คือก�าลังพูดว่าอยูท่ จี่ ะวาง position ตัวเองอย่างไร ใช่ อยู่ที่เราจะวาง position ยังไง หนังสือ อาจจะชัดกว่าหนัง แต่หนังก็วาง position ได้ครับ ไม่ใช่ว่าวางไม่ได้ วันนีส้ ตูดโิ ออย่าง GTH ถือว่าเป็นอะไรส�าหรับคุณ เป็นบริษัทที่เดินไปในแนวทางไหน ผมชอบค�าพูดของคุณจินาอีกประโยคหนึง่ ทีเ่ ขา บอกว่า อยากให้ GTH เป็นบริษัทท�าหนังที่เป็น อาชีพให้ได้ เพราะว่าที่ผ่านมาในประเทศไทย บริษัทสร้างหนังไม่ค่อยเป็นอาชีพ มันผลัดกันล้ม ผลัดกัน ยืน ผลัดกัน เวียน เปลี่ยนชื่อ กัน มาอยู ่ ตลอด แล้วก็เป็นธุรกิจทีต่ อ้ งยอมรับว่าความเสีย่ ง สูงมากๆ จริงๆ เป็น single project ที่ทุกครั้งต้อง รีส ตาร์ ท ตัว เอง และต้ อ งกลับ มานับ หนึ่ง ใหม่ ทุกครั้ง มันเป็นธุรกิจที่พูดง่ายๆ ว่าท�ายากที่สุด ฉะนั้น คนก็ถอดใจกันไปเยอะ ที่บอกว่าเป็น single project หมายความว่า ความส�าเร็จเดิมๆ มันเอามาใช้ไม่ได้เลยใช่ไหม ยกเว้นกรณีหนังภาคต่อ ภาค 2 ภาค 3 ซึ่ง มันก็น้อยครั้งที่จะท�าแบบนั้นได้ ส่วนใหญ่พอมัน จบไปปุ๊บ อย่างกรณีของ พี่มาก... พระโขนง มันหมายความว่า ต่อให้ตอนนีท้ า� รายได้มหาศาล เรือ่ งหน้าผมก็ตอ้ งนับหนึง่ ใหม่ ผมก็ตอ้ งไปเริม่ ต้น กับหนังเรื่องใหม่ มันไม่มีทางที่จะเอาความเป็น พีม่ ากเข้าไปเกีย่ วกับหนังในอนาคตได้เลย อาจจะ เป็นแค่เรื่องของแบรนด์ คือบริษัทได้ในเรื่องของ เครดิตและความน่าเชื่อถือ แต่ไม่ได้เป็นแต้มต่อ ที่จะการันตีได้ถึงขนาดว่าหนังเรื่องหน้าคุณ win แน่นอน มันไม่ใช่ ซึง่ คุณมองว่าตรงนีค้ อื ความยากของธุรกิจนีใ้ ช่ไหม ใช่ครับ ป๊าก�าพล วัชรพล ผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ เคยบอกว่า ธุรกิจสร้างหนังคือธุรกิจ ที่เสี่ยงที่สุดในโลก เพราะทุกครั้งมันต้องนับหนึ่ง ใหม่ทุกครั้ง แล้วรู้สึกอย่างไรคะที่ตัวเองก�าลังท�าธุรกิจที่เสี่ยง ที่สุดในโลก ผมว่าเราก็มีวิธีรับมือกับมันนะ คือต้องอย่า


18

“ถ้าเราไปแยกการท�าหนังว่า ธุรกิจคือธุรกิจ ความคิดสร้างสรรค์คือความคิดสร้างสรรค์ คิดแบบนี้ตั้งแต่ต้น มันก็ผิดแล้ว ผมเชื่อว่าที่ GTH ไม่ได้คิดแบบนั้น เพราะที่นี่เราหล่อหลอมค�าว่าธุรกิจกับความคิดสร้างสรรค์ ให้เป็นอันเดียวกันมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้ว เหมือนเราท�าธุรกิจที่มีความคิดสร้างสรรค์” ไปงงกับสิ่งที่เราจะต้องท�าใหม่ทุกครั้ง มันเหมือน ทุกครั้งที่เราจะขึ้นโปรเจ็กต์ใหม่ หรือทุกครั้งที่เรา จะมีไอเดียใหม่ๆ เราต้องตั้งสติแล้วคิดมันให้ดี ต้องจูนให้ได้ว่าไอ้ทกี่ �าลังจะท�าอยู่เนีย่ มันคืออะไร หน้าตามันออกมาแล้วจะเป็นอย่างไร มันจะขาย ใคร ใครคือคนดู มันต้องนึกไปให้จบกระบวนการ ของมันให้ได้ เมื่อเรานึกได้แล้วว่า อ๋อ หนังเรื่องนี้ มันจะเป็นแบบนี้ คนดูจ ะเป็นแบบนี้ โอเคจบ โปรเจ็กต์นี้อนุมัติได้แล้ว ต้องคิดตั้งแต่ต้นจนจบ เลยครับ เพราะที่นี่เวลาอยู่ในห้องประชุมจะมี การถามแบบนีบ้ อ่ ยมากว่า ใครคือคนดูหนังเรือ่ งนี้ ถามหน่อยสิ ไหนนึกหน้าคนดูให้หน่อยสิ บางคน ก็ตอบว่า ก็วัยรุ่นไง ก็ถามต่อว่า วัยรุ่นแบบไหน ล่ะ เขาไม่เชื่อว่าวัยรุ่นจะมาดูหนังแบบนี้ บางที ก็เถียงกัน ทะเลาะกัน ที่นี่ค่อนข้างดีเบตกันแรง ไม่ได้ขึ้นเสียงนะ เถียงกันแบบเอาเหตุผลเถียง แต่ว่าไม่ยอมแพ้กันน่ะ มีวิธีจัดสมดุลอย่างไรระหว่างธุรกิจกับความคิด สร้างสรรค์ คือคุณจะให้อสิ ระกับคนท�างานแค่ไหน เพื่อให้มันเหมาะสมกับผลก�าไรที่บริษัทจะต้องได้ ด้วย มันขึ้นอยู่กับตอนต้นครับ ถ้าเราไปแยกการท�าหนังว่า ธุรกิจคือธุรกิจ ความคิดสร้างสรรค์คือ ความคิดสร้างสรรค์ คิดแบบนี้ตั้งแต่ต้นมันก็ผิด แล้ว ผมเชื่อว่าที่ GTH ไม่ได้คิดแบบนั้น เพราะ ที่ นี่ เ ราหล่ อ หลอมค� า ว่ า ธุ ร กิ จ กั บ ความคิ ด

สร้างสรรค์ให้เป็นอันเดียวกันมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้ว เหมื อ นเราท� า ธุ ร กิ จ ที่ มี ค วามคิ ด สร้ า งสรรค์ เหมือนเราบอกโจทย์ตัวเราเองตั้งแต่ต้นอยู่แล้ว ว่าเราท�าธุรกิจนะ แต่ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ ด้วยนะ คุณอย่าไปแยกมันเป็นคนละก้อนนะ คุณต้องท�าให้มันเป็นก้อนเดียวกัน พอมันเป็น อย่างนี้ปุ๊บ ทุกคนก็จะเข้าใจว่าตัวเองก�าลังท�า อะไร ต่อให้ทา� หนังตลาดก็ต้องเป็นหนังตลาดที่ดี ก็ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ไง คิดว่าแนวคิดการท�าหนังแบบไหนที่น่าจะไม่ได้ผล อีกแล้วในยุคนี้ (ตอบทันที) ซ�้าซาก จ�าเจ ลอกเลียนแบบ เป็น me too product ไม่กล้าออกไปหาสิ่งใหม่ๆ พูดกันง่ายๆ ว่าอะไรที่มันจ�าเจ ท�าแล้วท�าอีก ผมว่าไม่น่าท�าอีกต่อไปแล้ว คือผมไม่ได้บอกว่า เราโดดเด่นกว่าที่อื่นนะ แต่ว่าโปรดักต์ของเรา จะมีน้อยมากที่ท�าแล้วกลับไปท�าซ�้า เพราะผม คิดว่าคนดูต้องการสิ่งใหม่ๆ แต่อย่างที่บอกนะ ครับ ต้องขีดเส้นใต้ว่า อย่าใหม่เกินไป อย่ามาก เกินไป ท�ายังไงจะใหม่แบบพอดี กรณีความใหม่ แบบพีม่ ากฯ ผมคิดว่าเป็นความท้าทายทีก่ า� ลังดี คือตีความใหม่กับเรื่องราวของแม่นาก แต่งตัว เป็ น ยุ ค โบราณ ทรงผมแปลกๆ แต่ภาษาพูด เป็นภาษาวัยรุ่นปัจจุบนั ผมคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ ท้าทายมาก แล้วคนดูปัจจุบันรับได้ เพราะเขา กลับรู้สึกว่ามันใกล้ตัวและคุ้นเคย

ในแง่ที่มีหลายคนทักท้วงว่า 500 ล้านวันนี้ของ หนังเรื่องพี่มากฯ มันเป็นเพราะค่าตั๋วแพงขึ้น ค่ า ใช้ จ ่ า ยต่ า งๆ ในโรงหนั ง มั นแพงขึ้ น ตรงนี้ มันเกี่ยวไหมคะ ก็เกี่ยว แต่ผมว่ามันเป็นเรื่องที่เราหลีกเลี่ยง ไม่ได้ ก็วันที่เราท�าหนังคือปี 2556 ที่ราคาตั๋วมัน เท่านี้ ข้าวจานหนึ่งราคา 40 บาทไง มันเป็นวันที่ คุ ณ มี ร ถไฟฟ้ า ใช้ มี มื อ ถื อ เครื่ อ งละ 2 หมื่ น มันเป็นเรื่องปกติ แต่ถ้าคุณไปท�าหนังในปี 2560 ผมว่ามันก็คงจะเป็นอีกราคาหนึง่ ซึง่ เรือ่ งราคาตัว๋ มันไม่ใช่เป็นตัวปัจจัย แต่เราต้องถามกลับสิว่า แล้วมันเคยมีตัวเลข 500 ล้าน หรือเปล่าส�าหรับ หนังไทย ค�าตอบคือมันไม่เคยมีไงครับ ปัจจัยของ ราคาตั๋วแพงมันอาจจะมีส่วนอยู่บ้าง แต่มันเป็น สิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ มันเหมือนตอนที่ผมมีรถ คันแรก ตอนที่ผมขับรถเป็นใหม่ๆ ตอนนั้นราคา 4 หมืน่ เองนะครับ ปัจจุบนั คันละ 1 ล้านกว่าบาท ค่าครองชีพ การเปลีย่ นแปลงของยุคสมัยมันก็เป็น เรื่ อ งปกติ คนที่ จ ะอ้ า งคื อ พวกนั ก เก็ บ สถิ ติ เหมือนที่วันดีคืนดีพวกนิตยสาร The Hollywood Reporter ก็จะมาลงว่า ถ้าเทียบค่าของเงินของ วิมานลอย ณ วันนั้น มาวันนี้ วิมานลอย ต้องท�า รายได้เป็นกี่พันล้านเหรียญฯ ซึ่งคุณก็ทา� ไปเถอะ ถ้าอยากท�า อยากเทียบ คุณเอามาให้เราดู เราก็ รู้สึกว่า โอ้โฮ เก่งจังเลย ดีจังเลย แต่ในเชิงสถิติ หรือ record ของมัน วิมานลอย มันก็ยังท�าเงิน

น้อยกว่า Avatar ไง มันก็ต้องยอมรับตรงนี้ด้วย ไม่ อ ย่ า งนั้ น มั น จะมี ค� า ว่ า สถิ ติ มี ไ ว้ เ พื่ อ ท� า ลาย เหรอ คุณคิดว่า ท�าไมคนเราถึงยังต้องดูหนัง แล้วท�าไม โลกนี้ถึงยังต้องมีหนัง ผมว่ า โรงหนั ง กั บ หนั ง มั น เป็ น มนต์ เ สน่ ห ์ บางอย่างทีฝ่ รัง่ เขาใช้คา� ว่า the greatest experience คือมันเป็นความรู้สึก เป็นประสบการณ์ร่วมที่หา ที่อื่นไม่ได้ ผมเชื่อเลยนะว่าหนังอย่างพี่มากฯ ถ้าให้ถือแผ่นไปดูที่บ้านคนเดียว หรืออาจจะดู กับแฟน 2 คน ต่อให้ซอื้ ข้าวโพดคัว่ ไปกินกัน 2 คน ด้วย ผมว่าไม่สนุกเหมือนกับดูในโรงแน่นอน เขาคงจะข�ากันหึๆ หรือไม่ก็อาจจะดูกันงงๆ แต่ ถ้าคุณเข้าไปอยู่ในโรงหนังที่มีคนหลายร้อยคน มีประสบการณ์รว่ มกับคุณ หัวเราะไปพร้อมๆ กัน น�้าตาไหลไปพร้อมๆ กัน มันจะเป็นประสบการณ์ ที่สนุกสนานมาก ซึ่งอารมณ์แบบนี้หาที่ไหนไม่ได้ แล้วผมเชื่อว่าโรงหนังเท่านั้นที่มี นี่คือสิ่งที่ทาง ฮอลลีวูดมั่นใจว่าธุรกิจโรงภาพยนตร์ยังลงทุนได้ ยังไปต่อได้ ทั้งที่ค�าว่า digital theater หรือโรงหนัง ดิจิตอล มันมีมาตั้งนานแล้วนะ มีมาเป็นสิบๆ ปี แล้ว แต่ท�าไมมันยังทดแทนโรงหนังไม่ได้สักที โรงหนังในอเมริกาก็ยังผุดขึ้นเป็นดอกเห็ด ก็ยัง สร้างกันอยู่นั่นแหละ ประสบการณ์ที่พูดถึงมันบอกได้ไหมคะว่าคนยัง ต้องการอะไรอยู่


19

ประสบการณ์ร่วม การแชร์ความรู้สึกซึ่งกัน และกั น การที่ จ ะเข้ า มารั บ รู ้ ด ้ ว ยกั น มั น เป็ น ความรู้สึกที่ผมว่ามันเรียบง่ายมาก คือคุณเดิน อยูใ่ นห้างทีม่ คี นเดินเยอะๆ คุณไม่มที างได้ความรู้สึกเหมือนกับคุณได้เข้าไปอยู่ในโรงหนัง สมมติ ผมไปเดินพารากอน เจอคนเต็มเลย แต่เราก็ยัง รู้สึกว่าตัวเราแปลกแยก เราก็รู้สึกว่าคนที่เดินอยู่ เราไม่รู้จักเขานะ แค่รู้สึกว่าคนนี้หน้าตาดี คนนี้ เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ แต่เมื่อเราได้เข้าไปนั่งใน โรงหนังปุ๊บ บรรยากาศที่ทุกคนจับจ้องสายตา ไปที่จอเหมือนๆ กัน รับรู้สิ่งเดียวกัน มันเป็น คนละอารมณ์แล้วนะ จะว่ า ไปหนั ง เปลี่ ย นชี วิ ต คุ ณ มาหลายช่ ว งชี วิ ต เหมือนกันนะ ตั้งแต่ 25 จนถึงตอนนี้ 3 ทศวรรษแล้ว ส�าหรับชีวิตผม (ยิ้ม) แล้วเคยอยากจะให้มคี นท�าหนังเกีย่ วกับชีวติ ของคุณ ไหม ไม่อยากเลยครับ เพราะผมมีความรู้สึกว่า ชีวติ ผมจริงๆ มันไม่ได้มอี ะไรน่าสนใจ และผมไม่ได้ โดดเด่นเลอเลิศเป็นพิเศษ คือผมมีความรู้สึกว่า ที่ GTH มาถึงทุกวันนีไ้ ด้มนั เป็นเพราะทีมงานล้วนๆ ผมคิดว่าทีน่ มี่ บี คุ ลากรทีเ่ ก่ง คือเด็กทีม่ าทีน่ ใี่ หม่ๆ โอเค บางคนอาจจะมาแบบไม่เข้าใจ ไม่รู้เรื่องอะไร เลย แต่เมือ่ เขาท�าความเข้าใจและเรียนรูไ้ ปกับมัน เขาจะพัฒนาขึ้น และเร็วมาก เด็กที่นี่ที่ผมเห็น เขามา อยู่กับเขามา จะเห็นได้ชัดเลยว่าเขาไม่ใช่ แค่ตั้งใจ แต่เขาใส่ใจ และเขาพัฒนาตัวเองด้วย เพราะฉะนั้น พอเรามีบุคลากรแบบนี้ มีทมี แบบนี้ พอท�างานด้วยแล้วเราสบายใจ และผมรู้สึกว่า ทุกวันนี้ผมท�างานง่ายขึ้นเยอะ เพราะทีมงานเรา แน่น และเขาเข้าใจในสิ่งที่เขาท�า พอจะสรุปคาแร็กเตอร์ของคนท�าหนังหรือคนทีอ่ ยู่ ในธุรกิจการท�าหนังได้ไหมคะ ว่าคาแร็กเตอร์

ควรจะเป็นอย่างไรถึงจะอยู่ในธุรกิจนี้ได้ ต้องเป็นบุคคลที่มีหลายคาแร็กเตอร์ถึงจะอยู่ ได้ คาแร็กเตอร์เดียวอยู่ไม่ได้ครับ คาแร็กเตอร์ อะไรบ้าง หนึ่ง คือคนท�าหนังต้องมีคาแร็กเตอร์ เป็นคนช่างคิด คิดอะไรก็ได้ คิดฟุ้งหรือเพ้อเจ้อ อะไรก็ได้ แต่ตอ้ งช่างคิด ช่างคิดอย่างเดียวก็ไม่ได้ เพราะถ้าช่างคิดอย่างเดียวคุณก็ท� าหนังไม่ได้ มันออกมาเป็นงานไม่ได้ คุณช่างคิดเสร็จคุณต้อง ประกอบมันได้ด้วย คุณต้องรู้จักส่วนผสม ถ้าท�า อาหาร คุณก็ต้องรู้จักวิธีการปรุง ต้องรู้ว่าอะไร ผสมกับอะไรแล้วจะออกมาเป็นอะไร เป็นนึ่ง เป็นต้ม เป็นผัด เป็นทอด ออกมาเป็นอะไรแล้ว มันถึงจะอร่อย มันก็เหมือนกระบวนการที่ว่าพอ คุณคิดเรื่องได้ คุณก็ต้องไปเขียนทรีตเมนต์ให้ได้ พอคุณเขียนทรีตเมนต์ได้ คุณก็ตอ้ งไปเขียนสคริปต์ ให้ได้ ทีนสี้ ว่ นใหญ่จะมาตกม้าตายตอนท�าสคริปต์ คือคิดสคริปต์ไม่ออก พอท�าสคริปต์ไม่ออกมันก็ ออกมาเป็นหนังไม่ได้ มันก็กลายเป็นหนังเละๆ เรื่องหนึ่ง เพราะฉะนั้น ที่นี่จะผ่านกระบวนการ เหล่านี้เยอะมาก มันถึงกลายเป็นว่านอกจากคุณ จะเป็นคนช่างคิดแล้ว คุณจะต้องเป็นนักประดิษฐ์ ด้วย คุณต้องประกอบมันได้ดว้ ย ต้องรูจ้ กั โครงสร้าง มัน ต้องเขียนมันได้ และสุดท้ายคุณก็ต้องท�า โปรดักชันมันได้ คุณต้องไปถ่ายท�ามัน คุณก็ต้อง ไปรู้วิธีการของกระบวนการถ่ายท�า คุณก็ต้อง ไปสร้างมันออกมาให้ได้ ด้วยคุณภาพที่ดีพอที่จะ ออกสูส่ ายตาของประชาชน ฉะนัน้ ทุกองค์ประกอบ ของมัน ผมว่ามันคงไม่ใช่คนคาแร็กเตอร์เดียว มันต้องเป็นคนที่มีหลายคาแร็กเตอร์มาก ที่พูดเมื่อครู่คือแง่ของคนท�าหนัง แล้วส�าหรับ นักธุรกิจล่ะ มีอะไรอยากจะเพิ่มเติมไหมคะ ผมว่าในอาชีพสร้างหนัง ถ้าเราไม่ได้คิดไป ไกล ฟุ้งจนมากเกินไป ผมว่ามันคล้ายๆ กันนะ

คือนักธุรกิจก็เป็นพวกช่างคิดได้ เป็นพวกช่างฝัน ได้ แต่ต้อง implement ให้เห็นเป็นภาพมากกว่า คนที่อยู่ในต�าแหน่งอื่น เพราะเนื่องจากเราต้องดู เรื่อง bottom line ด้วย ดูตัวเลขทางบัญชีด้วย ฉะนั้น ก็ต้องท�าอะไรที่ท�าให้บริษัทอยู่ได้ด้วย ไม่ใช่ว่าตอนท้ายแล้วต่างคนต่างมานั่งยิ้มแล้ว มองหน้ากันว่าไม่เหลืออะไรเลยว่ะ มันไม่ใช่ มีหนังเรื่องไหนไหมที่ท�าให้คุณรู้สึกว่าดูแล้วมันให้ อะไรกับคุณมากมายเหลือเกิน ผมว่าตลอดระยะเวลา 30 ปีที่ผมท�างานมา ยุคแรกๆ 10 ปีแรก ผมก็จะชอบหนังอยู่กลุ่มหนึ่ง 10 ปีต่อมา ผมก็จะชอบหนังอีกกลุ่มหนึ่ง อีก 10 ปีต่อมา มันก็จะมีหนังอีกกลุ่มหนึ่ง มันก็จะมี หนังที่เราชอบไปตามยุคสมัยของมัน ผมไม่รู้ว่า หนั ง ในดวงใจความหมายมั น ลึ ก ขนาดไหนนะ แต่ทุกครั้งที่มีใครมาถามถึงหนังในดวงใจ ผมจะ นึกออกอยู่แค่เรื่องเดียวเท่านั้นในชีวิต เพราะ ผมรู้สึกว่ามันอยู่ในดวงใจผมจริงๆ คือหนังเรื่อง Melody ซึ่ ง ผมดู ตั้ ง แต่ ต อนที่ ผ มเป็ น วั ย รุ ่ น นั่ น แหละที่ ผ มรู ้ สึ ก ว่ า ใกล้ เ คี ย งกั บ ค� า ว่ า หนั ง ในดวงใจมากที่สุด ทุกครั้งเวลาใครถามผม ผม ยกให้เรื่องนี้เป็นที่หนึ่ง เป็นหนังที่ท�าให้เรารู้สึก ว่าเราหลงรักความเป็นภาพยนตร์จากหนังเรื่องนี้ และเป็ น หนั ง ที่ ผ มยอมหนี เ รี ย นไปดู บ่อยที่สุด แล้วทุกวันนี้เวลาเห็นแผ่นผมก็ยังซื้อเก็บ คือเป็น หนั ง ที่ นึ ก ถึ ง ทุ ก ครั้ ง ผมก็ ยั ง ชอบมั น ทุ ก ครั้ ง คนคิ ด เรื่ อ งเขาเก่ ง มากที่ ถ ่ า ยทอดออกมาเป็ น แบบนี้ได้ เนื่องจากหนังเรื่องนี้มันมีเพลงของบีจีส์ ด้วย แล้วบีจีส์ใส่เพลงเข้าไปในหนังเรื่องนี้เพราะ ทุกเพลง แล้วที่เขาเลือกพระเอกกับนางเอกเป็น มาร์ก เลสเตอร์ กับ เทรซี ไฮด์ สองคนนี้เขาน่ารัก แบบบอกไม่ถูกน่ะ ผมว่าหนังเรื่องนี้มันมาก่อน กาลเวลานะ ฉากที่พระเอกหันไปเห็นนางเอก

เต้ น บั ล เลต์ อ ยู ่ ใ นห้ อ งแล้ ว มั น เป็ น ภาพสโลว์ พระเอกมันยืนเหมือนนะจังงังตรงนั้น ผมรู้สึกว่า ปัจจุบันยังมีหนังลอกฉากนั้นของ Melody อยู่เลย ค�าถามสุดท้าย มีคนบอกว่าหนังมันคือสิ่งที่ดูแล้ว บางครั้ ง เปลี่ ย นชี วิ ต หรื อ ว่ า ให้ อ ะไรกั บ ชี วิ ต มากมายจริ ง ๆ ในฐานะที่ เ ป็ น นั ก สร้ า งหนั ง ภูมิใจไหมที่ได้ท�างานที่ไปเปลี่ยนชีวิตคนอื่น จริงๆ ผมไม่ได้คาดหวังถึงขนาดนั้นนะ ว่า หนังจะต้องไปเปลี่ยนชีวิตของใครหรืออะไรได้ ถ้าตอบแบบซื่อๆ หน่อยจริงๆ ผมค่อนข้างกังวล เรื่องความคุ้มค่าของผู้ชมที่เสียเงินมาดูหนังเรา มากกว่า ผมค่อนข้างแคร์ว่าเมื่อเขายอมจ่ายเงิน 160 บาท หรือ 200 บาท มาดูหนังเราแล้วเนี่ย เขารู้สึกว่ามันคุ้มค่าไหม เขารู้สึกว่ามันดีไหม อันนั้นเป็นอย่างแรกเลยที่ผมนึกถึง แต่ถ้าเขา เดินออกไปแล้วเขารู้สึกว่า โอ้โฮ ฉันอยากจะเป็น แบบนี้ ด ้ ว ย ฉั น อยากจะท� า แบบที่ ตั ว ละครท� า ผมว่าอันนัน้ เกินคาด เป็นสิง่ ทีเ่ ราไปห้ามเขาไม่ได้ แล้ว ถ้าความรู้สึกเขาจะไปขนาดนั้น ก็ยิ่งเป็น เรื่องน่ายินดีส�าหรับเรา แต่ถ้าในมุมที่เป็นด้านลบ เกิดเขาเดินออกจากโรงไปแล้วท� าให้เขาแย่ลง ผลกระทบจากหนังท�าให้เขา depressed หนักขึ้น อั น นี้ เ ราก็ ค งกลุ ้ ม เหมื อ นกั น นะ เพราะจริ ง ๆ เราก็ต้องมองว่าหนังมันมีทั้ง 2 ด้าน เหมือนกัน ไม่ใช่แค่ด้านที่มันเป็นบวกอย่างเดียว มันอาจจะ มีลบก็ได้ หนังบางเรื่องนี่ดูจบกลับบ้านไม่กินข้าว เลยนะครับ กินไม่ลง มันไม่อยากจะท�าอะไร คือเราไม่รู้ว่าจะไปโดนต่อมความรู้สึกไหนใช่ไหม ใช่ครับ แล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะไปโดนใครด้วย เพราะชีวิตของผู้คนแต่ละคน แต่ละบ้าน มัน ไม่เหมือนกัน บางคนอาจจะโดนจังๆ แต่บางคน อาจจะรู้สึกเฉยๆ ไม่โดนเลยก็มี


20

GADGET Leikr

PRODUCT

ถ้าหากการหาเทรนเนอร์ที่รู้ใจและมีเวลาให้คุณทุกครั้งที่ต้องการเป็นเรื่องที่ยากแสนยาก ลองหันมาลองใช้ Leikr สมาร์ตวอตช์ฉลาดๆ เรือนนี้ดีกว่า เพราะความไฮเทคของมันที่กินขาดใครต่อใครคือ เป็นนาฬิกาที่ติดตั้ง ชิป GPS ในตัว คุณจึงสามารถดาวน์โหลดแผนที่ส�าหรับใช้ในการออกวิ่งได้อย่างง่ายๆ หรือจะเอาไว้สา� หรับเช็ก เส้นทางส�าคัญระหว่างทางที่คุณปั่นจักรยานข้ามจังหวัดอยู่ก็ได้ โดยตัวหน้าปัดท� าจากกระจกทนรอยขูดขีด ขนาด 2 นิว้ สามารถแสดงการเคลือ่ นทีข่ องเราบนแผนทีแ่ บบเรียลไทม์ ระยะทางในการวิง่ ปริมาณการเผาผลาญ แคลอรีในร่างกาย เมื่อน�าตัวเรือนเสียบเข้ากับแท่นชาร์จ ตัวเครื่องจะท�าการอัพโหลดข้อมูลล่าสุดของคุณขึ้น เว็บไซต์ เพือ่ ตรวจเช็กความฟิตของร่างกายตัวเองในแต่ละครัง้ ด้วย ดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ที่ www.leikr.com

MOVIE

MUSIC Paramore

Jo Malone วงดนตรีอเมริกนั ร็อกฝีมอื จัดจ้านทีเ่ คยมาเปิดแสดงคอนเสิรต์ ในประเทศไทยให้แฟนๆ ได้กระโดด กันจนเวทีสะเทือนมาแล้ว และตอนนี้เขาก็มีอัลบั้มใหม่ออกมาให้เรามันกันอีกครั้ง โดยใช้ชื่ออัลบั้ม เดียวกับชื่อวง เริ่มต้นแทร็กแรกกันกับ Fast in My Car เพลงที่มาในสไตล์พังก์ร็อกมันๆ ฟังครั้งแรก ก็ตดิ หูกนั แล้ว ส่วน Now คือซิงเกิล้ ทีถ่ กู ตัดมาเป็นเพลงโปรโมตของอัลบัม้ ซึง่ ภาคดนตรีกท็ �าออกมา ได้จดั จ้าน และเข้ากับเสียงของนักร้องน�าหญิงสุดเปรีย้ วของวงได้อย่างดี เพลงอืน่ ๆ ในอัลบัม้ ก็มาใน แนวทางเดียวกัน คือมีกลิน่ อายของดนตรีบริตร็อกทีส่ นุกสนานทัง้ ชุด (ทัง้ ๆ ทีว่ งนีม้ าจากสหรัฐอเมริกา) ส่วนตัวพอฟังจบทุกเพลงแล้วท�าให้นึกถึงเพื่อนเก่าอย่างวง Elastica หรือ Echobelly ขึ้นมาทันที (แทร็กแนะน�า Daydreaming, Still Into You, (One of Those) Crazy Girls และ Future)

Celeste & Jesse Forever

หนั ง รั ก ร้ า ว feel good ที่ เ ขย่ า หั ว ใจจากผู ้ ช มใน เทศกาลภาพยนตร์ซันแดนซ์ มาแล้ ว โดยหนั ง จะเล่ า ถึ ง คู ่ รั ก 2 คน ที่ เ ป็ น เพื่ อ นรั ก ซึ่งคบกันมาตั้งแต่สมัยมัธยม ก่อนทีจ่ ะออกเดตกัน แต่งงาน กัน จนความรักมาถึงทางตัน เมื่อฝ่ายหญิงก�าลังไปได้ดีกับ หน้าที่การงาน แต่ฝ่ายชาย กลับตกงานครั้งแล้วครั้งเล่า จนดู เ หมื อ นจะมองไม่ เ ห็ น อนาคต ในทีส่ ดุ ทัง้ คูจ่ งึ ตัดสินใจเลิกรากัน แต่ยังคงความเป็นเพื่อนไว้อย่างแนบแน่น ก่อนที่จะรู้ตัวว่าต่างฝ่ายต่าง ตกหลุ ม รั ก กั น มากแค่ ไ หน ท่ า มกลางสถานการณ์ ช วน อึดอัดใจต่างๆ ที่เข้ามาเยือน ในชีวิตของคนทั้งคู่ ซึ่งหนัง ตั้ ง ค� า ถามไว้ อ ย่ า งน่ า สนใจ ว่ า มิ ต รภาพหลั ง การเลิ ก รา จะเป็ น ไปได้ ใ นโลกแห่ ง ความเป็นจริงหรือไม่ โดยได้ ราชิดา โจนส์ นักแสดงจาก เรื่ อ ง The Social Network มารั บ หน้ า ที่ เ ขี ย นบทและ น�าแสดงด้วยตัวเอง ร่วมด้วย แอนดี้ แซมเบิรก์ และ เอไลจา วูด เข้าฉายแล้ววันนี้ทุกโรงภาพยนตร์

MAGAZINE

Sarakadee

สารคดี ฉบับใหม่ น�าเสนอสกูป๊ หลักประจ�าฉบับเกีย่ วกับหน่วยลาดตระเวน Smart Patrol Ranger นักรบต้นไม้แห่งอุทยานแห่งชาติ คลองลาน ทีใ่ นเล่มน�าเสนอภาพของ ‘ผูค้ มุ้ ครองสัตว์ปา่ ผูพ้ ทิ กั ษ์ธรรมชาติทไี่ ม่เคยป่าวร้องบอกใคร’ อย่างเข้มข้นเต็มเม็ดเต็มหน่วย พร้อมภาพถ่ายสวยๆ ที่ไม่ท�าให้คุณผิดหวัง งานของหน่วยลาดตระเวนดังกล่าวคือการบันทึกข้อมูลของป่า ซึ่งหมายรวมถึง สภาพป่า สัตว์ป่า ซากสัตว์ต่างๆ เพื่อเก็บไว้เป็นฐานข้อมูลในการต่อยอดการอนุรักษ์ป่าต่อไป อ่านแล้วจะทึ่งกับชีวิตของหน่วย ลาดตระเวนที่ต้องอุทิศชีวิตไปกับการดูแลผืนป่าอย่างหนักหนาสาหัส ซึ่งเจ้าหน้าที่บางคนบอกว่านี่คืองานที่ท�าให้คนลาออกมา นับไม่ถ้วน แต่อะไรท�าให้คนที่เหลือยังคงท�างานกับหน่วยลาดตระเวนต่อไป คงต้องไปลองอ่านกันแบบเต็มๆ นอกจากนั้นในเล่ม ยังมีบทสัมภาษณ์ของ ‘เต๋อ’ - นวพล ธ�ารงรัตนฤทธิ์ ผู้ก�ากับที่หลงใหลในการท�าหนังที่เรียกว่าแนวอินดี้ แต่ได้ผลตอบรับชนิด คนท�าหนังแมสบางคนแทบไม่เคยได้ อ่านแล้วมุมมองเกี่ยวกับหนังและสังคมของคุณอาจจะเปิดกว้างขึ้นกว่าเดิมก็ได้ใครจะรู้

COSMETIC Chanel No.5 Eau Premiere

Jo Malone London ส่ ง กลิ่ น หอมหลั ง ฝน พร� า และความรู ้ สึ ก ส ด ชื่ น ข อ ง ผื น ป ่ า บวกกับความหอมจาก ใบหญ้ า มาสะท้ อ น เป็นกลิ่น Wild Fig & Cassis กลิน่ หอมสะอาด แต่แฝงไปด้วยเอกลักษณ์ ที่ ชั ด เจนของแบรนด์ ราวกับว่าก�าลังเดินอยู่ ในสวน Fig ที่อบอวล และห้อมล้อมด้วยแสง แรกยามเช้า บวกกับ แรงบันดาลใจจากช่วง เวลาแห่งความสดชื่น หลังฝนโปรย โจ มาโลน กลิน่ Wild Fig & Cassis เป็ น การผสมผสาน ที่ลงตัวของความหอม ส ด ชื่ น จ า ก ผ ล F i g สุกงอม, ต้นหญ้าสีเขียว แสนสดชืน่ จรุงปรุงแต่ง กั บ ผล Cassis ใน ตระกู ล เบอรี อั น แสน ชุ ่ ม ฉ�่ า ค ล ะ เ ค ล ้ า กลั่ น กรองผสมผสาน กลายเป็นความสดชื่น จากธรรมชาติ ที่ ใ ห้ อารมณ์ สั ม ผั ส ของ ธรรมชาติอย่างแท้จริง มีให้เลือกทัง้ ในรูปแบบ โคโลญ, เที ย นหอม, บอดี้ & แฮนด์ ว อช, บอดี้ & แฮนด์ โ ลชั น และบาธออยล์

พกพากลิน่ หอมติดตัวไปกับคุณได้ทกุ ทีด่ ว้ ย Chanel No.5 Eau Premiere น�า้ หอมกลิน่ ใหม่ทหี่ ยิบความคลาสสิกในแบบ No.5 มาปรับปรุงใหม่ให้หอมอบอวลมากยิง่ ขึน้ ซึง่ คงไว้ดว้ ยกลิน่ หอมอันอ่อนโยนแต่แฝงความลึกลับน่าค้นหาแบบดัง้ เดิม เอาไว้ และแอบหยอดกลิ่นของดอกกระดังงากับดอกมะลิผสมลงไป เพื่อให้กลิ่นของความสดชื่นกระจายอยู่รอบตัวคุณ โดยมาเป็นเซตซึ่งประกอบไปด้วย น�้าหอมขนาด 40 มิลลิลิตร น�้าหอมในขวดสเปรย์ขนาด 7.5 มิลลิลิตร และขวดรีฟิล ขนาด 7.5 มิลลิลิตร บรรจุอยู่ในกล่องเรียบหรู ทั้งหมดในราคา 5,140 บาท (สินค้ามีจา� นวนจ�ากัด)


21

TRIP

Unseen Yangon

“ย่างกุ้ง อดีตเมืองหลวงเก่าแก่ เมืองที่นักเดินทางสามารถสัมผัสเสน่ห์แห่งความย้อนยุค เสมือนเดินทางย้อนเวลากลับไป 20 ปี ในสถานที่ที่ยัง มีร้านกาแฟริมทางเท้าให้ได้นั่งชิลในราคาประหยัดยามแดดร่มลมตก ออกเดินเล่นชมโบสถ์เซนต์แมรีอายุกว่าร้อยปี และตึกเก่าๆ สถาปัตยกรรมจาก ยุคอาณานิคม ได้สัมผัสรอยยิ้มจากผู้คน พร้อมๆ กับเดินทางไปขอพรจากเทพทันใจใกล้ๆ กับมหาเจดีย์ Botatuang ลองลิ้มรสก๋วยเตี๋ยวพม่าเจว์โอว์ ในราคาแสนถูก แวะไปชมหน้าบ้าน ออง ซาน ซูจี ริมทะเลสาบอินยา ที่กลายเป็นหนึ่งในสถานที่ถ่ายท�าภาพยนตร์เรื่อง The Lady อันโด่งดัง และท�าให้ย่างกุ้งกลายเป็นอีกหนึ่งจุดหมายที่ที่นักเดินทางหามเป้ไม่ควรพลาด” เลือกให้โดย : อธิกร ศรียาสวิน นักเขียนเจ้าของนามปากกา ‘อรินธรณ์’

SWEET Rich Strawberry Shortcake

ร้านขนมหวานพาทิสเซอรี มาสะโทมิ (Patisserie Masatomi) รังสรรค์เมนูรสเลิศด้วยการผสมผสานวิธีการ ท�าขนมฝรัง่ เศสออกมาในแบบฉบับญีป่ นุ่ มีความกลมกลืนกันอย่างลงตัวทัง้ รสชาติ และการน�าเสนอในรูปแบบญีป่ นุ่ แท้ๆ จนออกมาเป็น ‘สตรอว์เบอรี ช็อตเค้ก’ เมนูสดุ พิเศษ ด้วยส่วนผสมทีท่ า� จากครีมสดเนือ้ เนียนนุม่ พร้อมด้วย สตรอว์เบอรีที่ผ่านการคัดสรรมาเป็นอย่างดี ลงตัวกับสปอนจ์เค้กเนื้อนุ่มละมุนลิ้นและรสชาติอันกลมกล่อม สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทกุ เพศทุกวัย นอกจากนีย้ งั มีเค้กและเบเกอรีอกี มากมายให้เลือกสรร ร้านพาทิสเซอรี มาสะโทมิ ตัง้ อยูท่ ชี่ นั้ 3 อาคารปอร์ตโิ ก เปิดบริการทุกวัน ตัง้ แต่เวลา 11.00-20.00 น. สนใจสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0-2652-1977 หรือทาง www.facebook.com/patisserie.masatomi

ACCESSORY

APPLICATION G-SHOCK รุ่น GB-5600AB และ GB-6900AB

เรียกว่ารองรับทุกไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่สุดๆ ส�าหรับนาฬิกา G-SHOCK ที่ออกมาใหม่พร้อมกัน 2 รุ่น ได้แก่ GB-5600AB และ GB-6900AB ที่ส�าคัญ สามารถ เชื่อมต่อสัญญาณกับ iPhone 4s และ iPhone 5 ผ่าน Bluetooth v4.0 ทั้งยังสามารถเตือนสายเรียกเข้า อีเมล ข้อความ การอัพเดตต่างๆ ในเฟซบุ๊ก หรือทวิตเตอร์ และสั่งตั้งเวลาให้ iPhone ปลุกจากตัวเรือนนาฬิกาได้ อีกด้วย เรียกได้ว่าเป็นเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย ทีจ่ ะเชือ่ มต่อนาฬิกากับสมาร์ตโฟนเข้าด้วยกัน มาท�าให้ ชีวิตของคนรุ่น ใหม่ส ะดวก สนุกสนานยิ่งกว่า ที่เ คย นอกจากนีเ้ พียงถอดนาฬิกาออกและวางไว้สกั ระยะหนึง่ นาฬิกาจะเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงาน และปิดฟังก์ชัน การสื่อสารทันที แต่สวิตช์ในนาฬิกาจะท�าการตรวจจับ เมื่อมีการขยับนาฬิกาอีกครั้ง แล้วจะเริ่มเชื่อมต่อกับ โทรศัพท์ใหม่โดยอัตโนมัติ โดยที่ไม่จ�าเป็นต้องท�าการเชื่ อ มต่ อ ใหม่ ด ้ ว ยตนเอง ซึ่ ง การเชื่ อ มต่ อ ทั้ ง หมดนี้ จะง่ายยิ่งขึ้น แค่มี G-SHOCK+ app ของ CASIO โดย สามารถดาวน์โหลดจาก App Store ได้เลย

GIVE www.taejai.com

เทใจดอตคอม เว็บไซต์เพื่อสังคม มีจุดเริ่มต้นจากความต้องการช่วยเหลือกลุ่มคนที่อยากท�าเรื่องดีๆ เพือ่ สังคม ซึง่ ก็มที งั้ ทีเ่ ป็นองค์กรไม่แสวงก�าไร NGO รวมถึงโครงการ และกิจการเพือ่ สังคม (social enterprise) เพื่อให้พวกเขาเหล่านั้นสามารถท�าเรื่องดีๆ ให้เกิดขึ้นจริง และขยายผลได้ ดังนั้น ‘มูลนิธิคนไทย’ และ ‘สถาบัน ChangeFusion’ จึงร่วมกันสร้างพื้นที่กลางเพื่อชักชวนให้นา�้ ใจหลั่งไหลเข้ามา โดยสมาชิกสามารถ มีสว่ นร่วมติดตามผลการด�าเนินโครงการและติดต่อพูดคุยกับเจ้าของโครงการได้ ผูบ้ ริจาคสามารถขอรับใบเสร็จ รับเงินเพื่อการลดหย่อนภาษีได้ โดยแนบหลักฐานการฝากหรือโอน พร้อมแจ้งชื่อ-สกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ มาที่ info.taejai@gmail.com โดยทางเทใจดอตคอมขออนุญาตหักค่าธรรมเนียมในการให้บริการ 10% ในทุกการสนับสนุน เพื่อเป็นการบ�ารุงรักษาระบบและค่าท�าธุรกรรมทางการเงิน สมัครสมาชิกและร่วมเทใจ เพื่อมีส่วนร่วมสนับสนุนโครงการดีๆ เพื่อสังคมได้แล้ววันนี้ ที่ www.taejai.com/user/register

We Heart It

“เป็นแอพพลิเคชันโซเชียล เน็ ต เวิ ร ์ ก ที่ อ ยากจะแนะน� า ให้กบั สาวๆ ได้รจู้ กั ซึง่ แอพฯ นี้ จะมีหน้าตาคล้ายๆ กับ Instagram ผสมกับ Tumblr แต่จะ ไม่ มี ใ ครลงรู ป ตั ว เองเลย ซึ่ ง ส่วนใหญ่รูปที่แชร์กันในแอพฯ นี้ จ ะเป็ น เสื้ อ ผ้ า เก๋ ๆ เทรนด์ การแต่งหน้า สไตล์การท�าเล็บ ของกระจุกกระจิกแสนน่ารัก รวมถึงค�าคมต่างๆ ที่ผู้ห ญิง อ่านแล้วต้องรู้สึกจี๊ดโดนใจ ซึ่ง สามารถให้ แ รงบั น ดาลใจได้ ทุกครั้งที่เปิดดู ทั้งในเรื่องของ การออกแบบ การแต่งตัว หรือ แม้แต่การจัดปาร์ตี้ สามารถ เสิร์ชดูได้จากแฮชแท็ก หรือจะ ตาม follow คนที่ชื่นชอบก็ได้ ถ้าผู้ชายชอบดู 9GAG ผู้หญิง อย่างเราก็มีแอพฯ นี้เป็นเพื่อน คูใ่ จ ทีส่ า� คัญ แอพฯ นีส้ ามารถ ลงรูปเป็นไฟล์ .gif ซึง่ เป็นภาพเคลือ่ นไหวสุดน่ารักได้อกี ด้วย” เ ลื อ ก ใ ห ้ โ ด ย : ‘ขนมจีน’ - กุลมาศ ลิมปวุฒิรานนท์ นักร้อง


22

SHOPPING!

กระเป๋าใส่เครื่องสำาอางลายพ็อพอาร์ต จาก ZeenZone

กระเป๋าใส่เครื่องเขียน จาก Live Out Loud

กระเป๋านุ่มนิ่ม สำาหรับ ใส่เครื่องสำาอาง จาก Live Out Loud

กระเป๋าใส่ เครื่องสำาอาง ลายพ็อพอาร์ต จาก ZeenZone

กระเป๋าใส่ เครื่องสำาอาง ลายพ็อพอาร์ต จาก ZeenZone

ปากกาหมึกซึม ปากกาหมึกซึม ด้ามโลหะ ด้ามโลหะ สีชมพูอมทอง สีทอง จาก PARKER จาก PARKER

ลองมาสำารวจความเป็นไปของสิง่ ต่างๆ ทีอ่ ยูใ่ นกระเป๋าคุณกันสักหน่อย ถ้าหากเปิดออกมา แล้วพบว่าข้าวของต่างๆ ที่จำาเป็นต่อการใช้งานมีสภาพกระจัดกระจายคล้ายเกิดพายุเล็กๆ ขึ้นภายในกระเป๋าถือของคุณ ถึงเวลาแล้วที่ต้องมาจัดระเบียบให้แก่ของใช้กระจุกกระจิกเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นดินสอ ปากกา ยาบำารุงสุขภาพ แล้วเริ่มต้นด้วยการหาขวด กระปุก กระเป๋าน่ารักๆ เอาไว้เก็บของสำาคัญเหล่านี้ให้เป็นที่เป็นทาง แค่นี้ชีวิตก็ ไม่ใช่เรื่องยาก

WHERE Live Out Loud ที่ชั้น 2 เมกา บางนา หรือ www.liveoutloudthailand.com ZeenZone และ Evita Peroni ทีห่ า้ งสรรพสินค้าเซ็นทรัล PARKER ทีเ่ คาน์เตอร์ PARKER ในห้างสรรพสินค้าชัน้ นำา

ที่รัดผมประดับขนนก จาก Evita Peroni

กิ๊บติดผมรูปดอกกุหลาบ จาก Evita Peroni

ขวดแบ่งอเนกประสงค์ จาก ZeenZone

ขวดแบ่งแบบแบนสำาหรับใส่ยาเม็ด จาก ZeenZone

ขวดแบ่งสำาหรับใส่ยาเม็ด จาก ZeenZone

กระเป๋าใส่ดินสอ จาก Live Out Loud

ปากกาหมึกซึม ด้ามโลหะ สีไข่มุกดำา จาก PARKER


30

ASWEET LITTLEHOME HOME เรื่อง : ทรรศน หาญเรืองเกียรติ ภาพ : ภาสกร ธวัชธาตรี

ถ้าพูดถึงขัน้ ตอนการใช้ชวี ติ ของคนส่วนใหญ่ทอี่ ยู่ ในช่วงสร้างเนื้อสร้างตัว ก็คงเริ่มจากการหาที่พัก ขนาดพอเหมาะให้กับตัวเอง อย่างเช่น เลือกอาศัย อยูใ่ นคอนโดมิเนียมก่อน จากนัน้ จึงค่อยๆ ขยับขยาย ไปสูก่ ารมีบา้ นของตัวเอง แต่สา� หรับ ปัณรสี สุทศั น์ ณ อยุธยา ผู้ซึ่งมีอาชีพแอร์โอสเตสคนนี ้ กลับคิด ต่าง และมองเห็นข้อดีในการพักอาศัยอยูใ่ นคอนโดมิเนียม ซึ่งตอบรับกับไลฟ์สไตล์ของเธอได้มากกว่า การอยู่บ้านหลังใหญ่ โดยเธอให้เหตุผลว่า... “ในขณะที่เราก�าลังขับรถผ่านโครงการนี้เพื่อ จะกลับบ้าน ก็รู้สึกสนใจคอนโดฯ ที่นี่ทันที เพราะ ในตอนนั้นก�าลังมีการสร้างห้างสรรพสินค้าในย่าน รัชดาภิเษก และจากคอนโดฯ หลังนี้ เราสามารถ เดินทางไปยังแอร์พอร์ตลิงก์ได้งา่ ย หรือจะใช้บริการ รถไฟฟ้าใต้ดินก็ไม่ไกล ซึ่งสะดวกกว่าเมื่อเทียบกับ การเดินทางออกจากบ้านไปยังสนามบินสุวรรณภูมิ และเราก็คิดไปอีกขั้นด้วยว่า พอหลานสาวโตขึ้น เขาก็ต้องเดินทางเข้ามาเรียนในเมือง หรืออาจจะ ได้ท�างานในเมือง ถึงตอนนั้นเราเองก็มีที่พักเตรียม

ไว้ให้เขาด้วยเช่นกัน (ยิ้ม)” ถึ ง แม้ ค อนโดมิ เ นี ย มของปั ณ รสี จ ะมี ข นาด กะทัดรัด แต่กลับดูโดดเด่นและน่าอยู่อาศัยไม่น้อย นั่ น ก็ เ ป็ น เพราะเธอเลื อ กที่ จ ะตกแต่ ง ห้ อ งนี้ จ าก ความต้องการของตัวเองจริงๆ “ห้องตอนแรกจะเป็นห้องเปล่าโล่งๆ ทีแ่ บ่งส่วน เป็นโซนนั่งเล่น ห้องครัว และห้องนอน เราก็ท�า ผนังกับเพดานเพือ่ เพิม่ ลูกเล่นให้กบั ห้อง และเหตุผล ทีเ่ ราเลือกท�าผนังสีเข้ม เพราะเคยไปดูหอ้ งของเพือ่ น ทีท่ าผนังสีเข้มแล้วชอบ คนทัว่ ไปเขาไม่คอ่ ยท�าผนัง สีเข้มกัน แต่เราพยายามตกแต่งห้องให้ดูโมเดิร์น แต่ก็ยังคงความเป็นผู้หญิงไว้ด้วย ส่วนของตกแต่ง ห้องบางชิ้นก็ใช้ของเก่าสไตล์วินเทจซึ่งได้มาจาก ประเทศต่างๆ รวมทั้งของไทยมาตกแต่งเพิ่ม และ ช่วยให้ห้องไม่ดูหวานเลี่ยนจนเกินไป” ขั้นตอนต่อมาหลังจากที่วางรูปแบบห้องแล้ว ก็คือ การจัดเตรียมเฟอร์นิเจอร์ที่มุ่งหวังประโยชน์ ใช้สอยอย่างเต็มที่ “เนื่องจากเรามีอาชีพเป็นแอร์โอสเตส ดังนั้น


31

จะเห็นว่าห้องนีม้ นี าฬิกาอยูท่ กุ ที ่ และนาฬิกาแต่ละ เรือนก็จะตัง้ เวลาของประเทศต่างๆ ไว้ เพราะอาชีพ ของเราต้องวางแผนการเดินทางตลอด ส่วนห้องครัว เราก็ใช้เฟอร์นเิ จอร์แบบเดียวกับห้องครัวบนเครือ่ งบิน ที่เรียกว่า galley เพราะเราอยากให้ห้องนี้มีความกลมกลืนกับอาชีพของตัวเองด้วย” ห้องทีด่ นู า่ อยูอ่ าศัยนัน้ นอกจากจะมาจากการตกแต่งห้องทีด่ แี ล้ว บรรยากาศโดยรวมภายในพืน้ ที่ ก็เป็นเรื่องส�าคัญ ซึ่งปัณรสีได้บอกเคล็ดลับในการเลือกต�าแหน่งห้องในคอนโดมิเนียมกับเราด้วย “เราจะไม่เลือกห้องที่อยู่ชั้นสูงๆ เพราะเวลา เกิดเหตุไม่คาดฝันขึน้ มาเรายังออกจากตัวตึกได้ทนั และเลือกห้องที่อยู่ฝั่งทิศตะวันตกหรือฝั่งที่ไม่ติด กับถนนสายหลัก มีววิ ให้เรามองได้ในระดับทีก่ า� ลัง พอดีไม่สูงหรือเตี้ยไป ซึ่งข้อดีของการเลือกห้อง ทางทิศตะวันตกก็คือ ห้องจะได้รับลมที่พัดเข้ามา และไม่โดนแสงแดดร้อนๆ ในตอนกลางวัน เวลาที่ เราไม่เปิดแอร์ก็สามารถเปิดหน้าต่างทิ้งไว้ได้ แค่นี้ ก็เย็นสบายแล้ว” ท้ายที่สุดแล้วความสุขในที่อยู่อาศัยคงไม่ใช่ เรื่องของขนาดว่าจะเล็กหรือจะใหญ่ แต่อยู่ที่เรา จะปรับแต่งบ้านของเราอย่างไรให้ออกมาตรงกับ ความต้องการของตัวเองมากที่สุด เหมือนอย่างที่ ปั ณ รสี ล งมื อ แต่ ง คอนโดมิ เ นี ย มหลั ง นี้ ใ ห้ เ ป็ น เหมือนบ้านของตัวเอง “ความสุขในการอยูห่ อ้ งนีข้ องเราคือความสะดวกสบายในการเดินทาง และห้องนี้ก็ยังมีความเป็น ตัวเราอยู ่ ไม่เหมือนห้องทีซ่ อื้ ส�าเร็จทัว่ ไป นอกจากนี้ เรายังเอาข้อเสียที่เจอในบ้านของตัวเองมาปรับใช้ กับห้องนีเ้ พือ่ ให้ได้ทพี่ กั ทีต่ รงกับความต้องการของเรา ที่สุด เวลาเหนื่อยๆ มาจากการท�างาน พอได้กลับ เข้ามาทีน่ ี่ ก็เหมือนได้กลับเข้ามาอยูบ่ า้ นของตัวเอง เหมือนกับค�าทีเ่ ราชอบพูดกันว่า Home Sweet Home”

available now! $ 1.99

ข อ ง แต่ ง บ้ า น ชิ้นโปรด - ตุ๊กตากระรอก

ของแต่งบ้าน

แหล่ ง ช้ อ ปปิ ้ ง

- www.facebook.com/NeverDieShop

หลักในการทำางานของคุณ

- ไม่คิดว่าก�าลังท�างานอยู่ แต่คิดว่า ก� า ลั ง ต้ อ นรั บ เพื่ อ นหรื อ ญาติ ผู ้ ใ หญ่ ของตัวเอง

ข อ ง สำ า คั ญ ที่ ต้ อ ง พ ก ติ ด ตั ว เวลาออกบิน

- สมาร์ ต โฟนส� า หรั บ เช็ ก อุ ณ หภู ม ิ ค่าเงินแลกเปลี่ยน และดูแผนที่รถไฟ ในประเทศต่างๆ

โยคะท่าถนัด

- ท่า Tree Pose ช่วยในการสร้างสมดุล ในการทรงตัว


32

HEALTH

HEALTH TIPS

TOP 3 FOODS FOR EVERYDAY ส�ำหรับคนที่ยังนึกไม่ออกว่ำจะเลือกอำหำรใดมำบ�ำรุงสุขภำพ ในช่วงที่อุณหภูมิพุ่งสูงปรี๊ดชวนให้ป่วยเอำง่ำยๆ แบบนี้ เรำขอแนะน�ำ ผักผลไม้คุณประโยชน์คับผลมำให้คุณลองหำมำทำน ดังต่อไปนี้

400

• องุ่น ตลอดเวลาที่ผ่านมา องุ่นคือผลไม้ที่ขึ้นชื่อเรื่อง บ�ารุงผิว แต่ล่าสุด จากการศึกษาของ University of Michigan Cardiovascular Center ระบุวา่ องุน่ ยังมีประโยชน์ ในด้านการป้องกันโรคหัวใจ เนื่องจากสามารถลดระดับ ความดันในเส้ นเลือ ดได้ ซึ่ง ทั้ง หมดนี้ต้ อ งยกความดี ให้กับสารต้านอนุมูลอิสระที่มีอย่างเหลือล้นในผลองุ่น เพราะสารต้านอนุมูลอิสระนี้เองที่เข้าไปท�ากระบวนการ กับยีนภายในร่ า งกาย และช่ ว ยลดความเสีย หายแก่ กล้ามเนื้อหัวใจได้ • กีวี เพราะนอกจากผลไม้ชนิดนี้จะมีวิตามินซีใน 1 ผล มากกว่า 243% ของปริมาณทีร่ า่ งกายควรได้รบั ต่อวันแล้ว กีวยี งั เป็นแหล่งของโฟเลต ทีช่ ว่ ยลดความดันในเส้นเลือด ช่วยสร้างเม็ดเลือดแดง ควบคุมการท�างานของสมอง และช่ ว ยเสริ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการท� า งานของตั บ นอกจากนี้ยังช่วยลดความเสี่ยงเป็นมะเร็งล�าไส้ใหญ่ อีกด้วย • ฟักทอง เพราะพืชชนิดนี้มีสารอาหารมากมายอย่าง ไม่นา่ เชือ่ ไม่วา่ จะเป็นสารต้านอนุมลู อิสระทีช่ ว่ ยในเรือ่ ง ปกป้องเซลล์จากการท�าลายของรังสีตา่ งๆ เบตาแคโรทีน ที่ช่วยบ�ารุงสายตา วิตามินเคที่ช่วยท�าให้เลือดแข็งตัว เร็วขึ้นเมื่อเกิดบาดแผลและลดความเสี่ยงเป็นมะเร็ง บางชนิ ด นอกจากนี้ เ มล็ ด ของฟั ก ทองยั ง มี โ ปรตี น แมกนีเซียม สังกะสี และโพแทสเซียมสูง ซึ่งช่วยลด ความเสี่ยงของมะเร็งต่อมลูกหมากและลดความเสี่ยง จากการเป็นนิ่วได้ ที่มา : www.greatist.com

Q : คุ ณ แม่ วั ย รุ ่ น มี โ อกาสอ้ ว น มากขึ้ น เมื่ อ แก่ ตั ว จริ ง หรื อ ไม่

A : จริ ง เนื่ อ งจากมี ก ารศึ ก ษาจาก University of Michigan Health System สหรัฐอเมริกา ตีพมิ พ์ลงในวารสาร American Journal of Obstetrics & Gynecology ระบุวา่ ผูห้ ญิงทีใ่ ห้กา� เนิดลูกในช่วงวัยรุน่ หรือมีอายุระหว่าง 13-19 ปี มีโอกาสน�า้ หนัก เพิ่ ม ขึ้ น จนถึ ง ขั้ น อ้ ว นเมื่ อ เป็ น ผู ้ ใ หญ่ มากกว่าผู้หญิงที่มีลูกขณะอายุมากกว่า 20 ปี ราว 32% ทางด้ า น แทมมี ฉาง ผู้ท�าการวิจัย กล่าวว่า “จากการวิจัยที่มี ผู้เคยท�ามาก่อนหน้า ท�าให้เรารู้ว่าทารก ที่ เ กิ ด จากแม่ อ ายุ น ้ อ ยมี แ นวโน้ ม ที่ จ ะ มี น�้ า หนั ก น้ อ ยกว่ า เกณฑ์ ม าตรฐาน แต่ส�าหรับในครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่เรา พบว่าการเป็นแม่ตั้งแต่อายุน้อยยังส่ง ผลเสี ย ต่ อ ตั ว เองจากความเสี่ ย งต่ อ ความอ้ ว นในอนาคต ซึ่ง เราต่ า งรู ้ ดีว ่ า ความอ้ ว นเป็ น หนึ่ ง ในปั ญ หาสุ ข ภาพ ในระยะยาว” ที่ ม า : www.medicalnewstoday.com

มีการศึกษาพบว่า เห็ดเป็นพืชผักชนิดเดียวทีเ่ ป็นแหล่งของวิตามินดี ซึง่ ปกติแล้วเราจะได้รบั จากแสงอาทิตย์ โดยพบว่าเห็ด ปริมาณ 3 ออนซ์ ให้วติ ามินดีประมาณ 400 IU ทัง้ นี้ ปริมาณวิตามินดีทคี่ นอายุไม่เกิน 50 ปี ควรได้รับต่อวันคือ 600 IU

HEALTH NEWS นักวิจัยเผย ผู้ใช้แรงงานมีความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจมากกว่า พนักงานออฟฟิศ การวิจัยจากประเทศกรีซระบุว่า คนที่ท�าอาชีพที่ต้องใช้ก�าลังมีความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจ มากกว่ า คนที่ นั่ ง ท� า งานอยู ่ กั บ โต๊ ะ ของตั ว เองอย่ า งพนั ก งานออฟฟิ ศ ราว 20% ทางด้ า น Dr. Demosthenes Panagiotakos ผู้ท�าการวิจัย กล่าวว่า “คนที่ท�าอาชีพใช้แรงงานเป็นหลักมักจะ ท�างานอยู่ในภาวะกดดันสูง ในขณะเดียวกันก็มักจะมีรายได้ต�่า ท�าให้คนกลุ่มนี้ยังไม่สามารถ เข้าถึงการบริการด้านสุขภาพเท่าที่ควร จึงมีโอกาสเป็นโรคหัวใจสูงกว่า” ทั้งนี้ จากการประชุม European Society of Cardiology ที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี มีข้อแนะน�าว่า คนเราควรหาเวลา ท�ากิจกรรมออกก�าลังชนิดที่ใช้ก�าลังปานกลางอย่างท�าสวน เต้นร�า หรือเดินอย่างน้อย 150 นาที ต่อสัปดาห์ หรือไม่ก็อาจเลือกออกก�าลังกายชนิดออกก�าลังมากอย่างการวิ่งหรือเต้นแอโรบิก อย่างน้อย 75 นาทีต่อสัปดาห์ ที่มา : www.dailymail.co.uk


34

HEART

HEART TIPS

LIFE LESSONS FROM NICK WOODMAN หลำยวันก่อนเรำเคยน�ำเสนอ เรื่องรำวเกี่ยวกับ นิก วูดแมน เศรษฐี ห นุ ่ ม หน้ ำ ใหม่ เ จ้ ำ ของ ธุ ร กิ จ กล้ อ งแห่ ง ยุ ค โซเชี ย ล มีเดียอย่ำง GoPro แต่นอกจำก เรื่องรำวในชีวิตของเขำที่น่ำจะ เป็ น แรงบั น ดำลใจได้ อ ย่ ำ งดี แล้ว ยังมีวิธีคิดที่น่ำสนใจซึ่งมี คุณค่ำต่อจิตใจ และอยำกจะ แบ่งปันให้คุณในสัปดำห์นี้

• ถ้ามีความรักในสิง่ ใด จงมุง่ ไปในทางนัน้ อย่างไม่ลดละ ในช่วงวัยรุ่นของ นิก วูดแมน ก็ไม่ต่างกับเด็กชาวอเมริกัน ทั่วไปที่ใฝ่ฝันอยากเข้าไปท�างานในซิลิคอนวัลเลย์ เมื่อใกล้ จะเข้ามหาวิทยาลัย เขาจึงต้องลดกิจกรรมต่างๆ ที่ชอบและ ทุ่มเทอย่างการเล่นกีฬาประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นฟุตบอล เบสบอล หรือเซิรฟ์ และหันมาตัง้ ใจเรียนเพือ่ เข้ามหาวิทยาลัย ให้ได้ จนในที่สุดชื่อของนิกก็ปรากฏในทะเบียนนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย และด้วยความทีม่ หาวิทยาลัย แห่งนี้อยู่ใกล้ชายทะเล ท�าให้เขาได้กลับมาทุ่มเทกับการเล่น เซิร์ฟ กีฬาที่เขารักอีกครั้ง จนน�าไปสู่ไอเดียทางธุรกิจที่จะท�า กล้องส�าหรับผู้รักการเล่นกีฬาในเวลาต่อมา • จงกลัวความล้มเหลว เนื่องจากก่อนหน้าที่เขาจะประสบ ความส�าเร็จจากการตั้งบริษัท GoPro นิกเคยล้มเหลวจาก การท�าธุรกิจก่อนหน้ามาถึง 2 บริษัท ดังนั้น ความกลัวว่า ตนเองจะล้ ม เหลวอีกครั้ง ท�าให้ ความพยายามครั้งที่ 3 ของเขามีความรอบคอบ เอาใจใส่ และทุม่ เทมากขึน้ โดยนิก เคยกล่าวถึงตัวเองว่า “That’s what the fiffiirst boom and bust did for me. I was so scared that I would fail again that I was totally committed to succeed.” • จงเลือกระหว่าง ‘พัฒนาต่อไป’ หรือ ‘หยุดนิง่ และตาย จากไป’ ในช่วงชีวติ ของนิก แม้จะผ่านความล้มเหลวมาก่อน แต่เขาก็ไม่เคยท้อ ในทางกลับกัน เขาพยายามมองหาสิง่ ทีจ่ ะ สร้างโอกาสให้เขาอยู่เสมอ และเมื่อค้นพบแล้ว เขาก็ไม่เคย หยุดนิ่งที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเอง ด้วยความเชื่อมั่น ว่าสิง่ ทีเ่ ขาคิดและท�านัน้ เจ๋งพอทีจ่ ะท�าให้คนภายนอกชืน่ ชมได้ ที่มา : www.forbes.com

LET’S DO SOME EXERCISE TOGETHER

ในรัช สมัย พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ‘สนามหลวง’ เคยเป็นที่จัดการแข่งขันกรีฑาครั้งแรก ของสยามประเทศ ซึง่ จะดีแค่ไหนหาก คุณได้มโี อกาสเป็นส่วนหนึง่ ของมหกรรม กี ฬ าที่ ใ ช้ ส ถานที่ ส� า คั ญ แห่ ง นี้ เ ป็ น พืน้ ทีจ่ ดั งาน หากคุณเริม่ สนใจขึน้ มาบ้าง แล้ว กิจกรรมที่ว่านี้มีชื่อว่า ‘มหกรรม กี ฬ ามหามงคล 2556’ จั ด ขึ้ น โดย ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กรุงเทพมหานคร และสมาพันธ์ชมรมวิง่ เพือ่ สุขภาพไทย ในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2556 ตั้ ง แต่ เ วลา 06.00 น. เป็ น ต้ น ไป ความพิเศษของมหกรรมนี้คือการเปิด สนามหลวงและพื้นที่โดยรอบเพื่อจัด กิจกรรมออกก�าลังกายและนันทนาการ ของคนเมืองทุกเพศทุกวัย อาทิ วิง่ อัลตรา มาราธอน 9 ชั่วโมง เทิดพระเกียรติ, กิจกรรม ‘ขยับกายา กีฬาแบบไทย’ ที่ ใ ห้ คุ ณ มี ส ่ ว นร่ ว มในละเล่ น ไทย และส�าหรับคนรักจักรยาน งานนี้ยังมี กิ จ กรรมปั ่ น จั ก รยานชมความงาม เกาะรัตนโกสินทร์อีกด้วย

“เมื่อเรายังต้องอยู่กับความคิด เราก็ต้องพยายามเป็นนายของความคิด ไม่ใช่เป็นทาส” พระไพศาล วิสาโล

เร็วๆ นี้นิตยสำร ไทม์ ได้น�ำเสนอกำรจัดอันดับที่หลำยคนตั้งตำรอ นั่นคือ ‘The 100 Most Influential People in the World’ ซึ่งในปีนี้นิตยสำร ไทม์ ยังออกแบบปกถึง 7 แบบ เพื่อโปรโมตกำรน�ำเสนอข้อมูลให้ทรงพลังยิ่งขึ้น โดยหนึ่งใน 7 คนที่ได้รับเกียรตินั้นคือ ‘เจย์-ซี’ บุรุษผู้มีเรื่องรำวในชีวิตน่ำสนใจไม่แพ้ผลงำนอันโด่งดังของเขำ Name : Jay-Z Nationality : American Born : 4 December 1969 Age : 42

“Everything evens up, you just wait, Even a garbage can gets a steak, You ain’t even a garbage can, you have faith!” <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

ที่มา : http://time100.time.com, www.biography.com, http://en.wikipedia. org/wiki/Jay-Z

• เจย์-ซี หรือ ชอว์น โครี คาร์เตอร์ เกิดในเขตบรู๊กลิน เมืองนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา พ่อของเขาได้ทอดทิ้งครอบครัวไปตั้งแต่เจย์-ซีอายุ 11 ขวบ ท�าให้เขาต้องอยู่กับแม่และเติบโตในสถานสงเคราะห์ใน บรู๊กลินนับแต่นั้นมา แม่ของเขาเคยกล่าวถึงเขาว่า “เขาคือลูกชาย คนสุดท้องของฉัน ลูกคนเดียวที่ฉันไม่รู้สึกเจ็บปวดเมื่อให้ก�าเนิด เขาออกมา นั่นท�าให้ฉันรู้สึกว่าเด็กคนนี้มีความพิเศษ” • ชีวติ ช่วงวัยรุน่ ของเจย์-ซีถกู ถ่ายทอดผ่านบทเพลงของเขามากมาย ซึง่ ส่วนมากจะเป็นการตีแผ่ความโหดร้ายของการใช้ชวี ติ บนท้องถนน ไม่ว่าจะเป็นการพัวพันกับยาเสพติดหรืออาวุธปืน แต่การที่เขามี ความฝันอยากเป็นแร็พเปอร์เหมือนอย่าง The Notorious B.I.G. นักร้องฮิปฮอประดับต�านานของชาวผิวสี เจย์-ซีจึงพยายามกลับตัว และหนีหา่ งจากยาเสพติด ความรุนแรงและความยากจนทีร่ ายล้อม เขาขณะใช้ชีวิตอยู่ในสถานสงเคราะห์แห่งนั้น • ปี ค.ศ. 1989 เจย์-ซีมีโอกาสร่วมแร็พกับ Jaz-O ศิลปินแร็พเปอร์ รุ่นพี่ ในเพลง ‘The Originators’ ซึ่งชนะการประกวดในรายการ Yo! MTV Raps นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ให้เขาเริ่มเป็นที่รู้จักและมีชื่อใน วงการว่า ‘Jay-Z’ ก่อนหน้านั้น ขณะที่เจย์-ซียังไม่มีสังกัดค่ายเพลง เขาได้เข้าห้องอัดเพื่อท�าอัลบั้มและขับรถเร่ขายอัลบั้มด้วยตัวเอง

จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1995 เขาก็ได้ท�างานร่วมกับ Damon Dash และ Kareem Biggs และตั้ ง ค่ า ยเพลงเล็ ก ๆ ของตั ว เองชื่ อ ว่ า Roc-A-Fella Record เพื่อท�าเพลงของตัวเองจนเสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1996 ภายใต้ชื่ออัลบั้ม Reasonable Doubt ซึ่งประสบความส�าเร็จเกินคาด จนติดอันดับ ‘500 Greatest Albums of All Time’ จากนิตยสาร Rolling Stone • นับตั้งแต่อัลบั้มแรกเป็นต้นมา ทุกอัลบั้มของเขาก็ขายดีและได้รับ ความนิยมอย่างล้นหลาม จนมีผยู้ กย่องให้เจย์-ซีเป็น ‘The Best Rapper Alive’ หรือแร็พเปอร์ยอดเยีย่ มทีส่ ดุ ทีย่ งั มีชวี ติ อยู่ นอกจากงานเพลง แล้ว เขายังมีธรุ กิจด้านอืน่ มากมาย อาทิ ค่ายเพลง Def Jam Recordings แบรนด์เสือ้ ผ้า ‘Rocawear’ สปอร์ต บาร์ ‘40/40 Club’ เป็นหุน้ ส่วนของ ทีมบาสเกตบอล NBA ชื่อว่า ‘Brooklyn Nets’ เป็นเจ้าของโรงแรม J Hotel ในนิวยอร์ก เป็นต้น • ล่าสุดในการจัดอันดับ The 2013 Time 100 ของนิตยสาร ไทม์ ไมเคิล บลูมเบิรก์ นายกเทศมนตรีของเมืองนิวยอร์ก ได้เขียนถึงเขา ว่า “แทบทุกสิ่งที่เขาพยายามท�า มักจะประสบความส�าเร็จเสมอ แม้กระทั่งการสวมแหวนขอแต่งงานกับบียอนเซ นักร้องสาวชื่อดัง ซึ่งเขาเป็นผู้พิสูจน์ว่า ‘American Dream’ ยังมีอยู่จริง”


ALL ABOUT BIZ

36

BIZ IDEA

BIZ LIFE

DON’T BE AFRAID TO FAIL ภณ รักสกุลนิตย์

หนึง่ ในผูก้ อ่ ตัง้ แบรนด์กระเป๋าชือ่ ดังอย่าง ‘อริสโตเติล้ ’ ทีเ่ กิดจากความมุ่งมั่น และความรักในแฟชั่นของ 2 เพื่อนสนิท คือ ภณ รักสกุลนิตย์ และ อัฏฐนัน หงษ์มณี จนเกิดเป็นแบรนด์กระเป๋ายอดนิยมทีท่ า� ยอดขาย ได้ถล่มทลายหลากหลายรูปแบบ โดยใช้สอื่ ออนไลน์อย่าง Buyme.365. co.th เป็นช่องทางในการจัดจ�าหน่าย

• การรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าหลายๆ กลุ่มเป็นเรื่องส�าคัญมาก ซึง่ ก่อนจะออกสินค้าใหม่ๆ เรามักจะสอบถามความคิดเห็นจากคนรอบข้าง ที่เป็น ผู้ห ญิงหลายๆ สไตล์ ตั้ง แต่ผู้หญิง ที่ชอบความหรูหรา ไปจนถึง ผู้หญิงธรรมดา ซึ่งการคุยกับคนเหล่านี้ก็เป็นเหมือน Marketing Research ที่ท�าให้สินค้าของเราเข้าถึงคนทุกกลุ่มได้ • บางแบรนด์อาจจะมีกลุม่ เป้าหมายทีช่ ดั เจน ซึง่ ไม่ใช่เรือ่ งผิด แต่เขาอาจจะ มียอดขายจ�ากัด เพราะฉะนั้น การเซตกลุ่มเป้าหมายให้กว้างไว้ก็เป็นเรื่อง ที่ดี แต่ไม่ควรลืมตัวตนของแบรนด์ที่ต้องมีความชัดเจนด้วย • ทุกวันนี้ต้องยอมรับว่าลูกค้าส่วนใหญ่ไม่ได้เสพเฉพาะรูปแบบของสินค้า อย่างเดียว ไม่ใช่ว่าเขาเห็นว่าสวยแล้วก็ซื้อ แต่เขาจะเสพตัวตนของ แบรนด์ เสพตัวตนของทีมงานที่อยู่เบื้องหลัง ซึ่งเราต้องพยายามสร้าง ภาพลักษณ์ทดี่ ใี ห้กบั แบรนด์ ถ้าไม่สร้างตรงนีข้ นึ้ มา ความนิยมก็จะเสือ่ มถอย ไปเรื่อยๆ • ข้อดีของการท�าธุรกิจผ่านทางออนไลน์ก็คือ สิ่งที่เราต้องการจะสื่อสาร จะถึ ง กลุ ่ ม เป้ า หมายเร็ ว กว่ า เมื่ อ ก่ อ นที่ จ ะต้ อ งซื้ อ โฆษณาในนิ ต ยสาร แล้วรอให้ลูกค้ามาเปิดอ่าน แล้วค่อยออกไปซื้อ แต่เดี๋ยวนี้ลูกค้าสามารถ เปิดรับสื่อจากที่ไหนก็ได้ มันเอื้อต่อการที่ผู้ผลิตจะไปถึงผู้บริโภคเร็วขึ้น • สิง่ ทีต่ อ้ งท�าควบคูไ่ ปกับการท�าธุรกิจผ่านทางออนไลน์กค็ อื การสร้างแบรนด์ ให้มีความแข็งแรง เพราะถ้าวันหนึ่งที่อินสตาแกรมหรือเฟซบุ๊กไม่ได้รับ ความนิยมอีกต่อไปแล้ว แต่ตวั แบรนด์เรายังแข็งแรงอยู่ ไม่วา่ จะมีการตลาด แบบใหม่เข้ามาอย่างไร เราก็สามารถน�าแบรนด์ไปรวมกับช่องทางเหล่านัน้ ได้ แต่ถ้ามองแค่การท�าธุรกิจออนไลน์โดยไม่ได้มองที่แบรนด์ด้วย วันหนึ่ง เมื่อสื่อเหล่านั้นตายไป เราก็จะตายไปกับมันด้วย • ร้านค้าออนไลน์ที่จะประสบความส�าเร็จต้องมีความน่าเชื่อถือ มีบริการ หลังการขายทีด่ ี เพราะร้านค้าออนไลน์เป็นธุรกิจทีต่ อ้ งใช้ความไว้เนือ้ เชือ่ ใจ สูงมาก เพราะลูกค้าไม่เห็นหน้าเรา ไม่ได้สัมผัสสินค้าด้วยตัวเอง เพราะ ฉะนั้น เราจึงต้องมีระบบการรับประกันความพอใจ เพื่อที่จะสามารถอยู่ได้ ในระยะยาว • การจะสร้าง loyalty ที่ลูกค้ามีต่อแบรนด์ เราต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างสม�า่ เสมอ ต้องท�าในสิง่ ทีเ่ ขาชอบย�า้ ๆ ซ�า้ ๆ ไปมา แล้วในที่สุดเขาจะรู้สึกว่าแบรนด์นี้ท�าอะไรก็โดนใจเขาไปหมด ในที่สุด

มันก็จะกลายเป็นแบรนด์ในใจเขาไปโดยอัตโนมัติ • การจัดสมดุลระหว่างการออกสินค้ารูปแบบใหม่ กับการท�าสิง่ ทีล่ กู ค้าชอบ เป็นเรื่องยากมาก ต้องเกิดจากการลองผิดลองถูก และต้องอาศัยความกล้าพอสมควร ซึ่งถ้าเราไม่เริ่มท�า ก็เหมือนย�า่ อยู่กับที่ ขณะที่คนอื่นก�าลัง แซงหน้าเราไปเรื่อยๆ ซึ่งสิ่งที่ท�าให้เรากล้าจะน�าเสนอสิ่งใหม่ๆ ก็คือ loyalty ที่ลูกค้ามีต่อเรานั่นเอง • ส�าหรับคนที่ท�างานออกแบบและงานสร้างสรรค์ เราอยากจะบอกว่า ถ้าคุณอยู่ในเมืองไทย อย่าไปกลัวการถูกก๊อบปี้ เพราะมันต้องเกิดขึ้น แน่นอน หน้าที่ของเราคือท�าใจ และจัดการไปตามที่กฎหมายก�าหนด อย่าไปท้อถอย หรือปล่อยให้ปัญหานี้มาบั่นทอนความคิดสร้างสรรค์ ของคุณ เอาเวลาไปคิดค้นสินค้าใหม่ๆ ดีกว่า • แฟชั่นคืองานพาณิชย์ศิลป์ มันคือศิลปะที่ต้องมีเรื่องพาณิชย์เข้าไป เกี่ ย วข้ อ ง เพราะฉะนั้ น ท� า อย่ า งไรก็ ไ ด้ ใ ห้ สิ น ค้ า ของเราอยู ่ ต รงกลาง ระหว่างความคิดสร้างสรรค์กับสิ่งที่สามารถขายได้ และจับต้องได้จริง ซึ่งมันก็ต้องเชื่อมโยงไปกับการรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นด้วย • ก่อนหน้าที่จะท�าธุรกิจของตัวเอง เราเคยมองว่าการเป็นลูกจ้างคืองานที่ ล�าบากมาก แต่พอมาท�าธุรกิจของตัวเองจึงรู้ว่าการเป็นเจ้าของธุรกิจนั้น ยากล�าบากกว่าหลายเท่า เพียงแค่มนั เป็นของเราเท่านัน้ เอง ซึง่ การท�าธุรกิจ ท�าให้เราได้รู้จักการล้มลุกคลุกคลาน ปัญหาทุกอย่างท�าให้เราเติบโตขึ้น • การท�าธุรกิจกับเพือ่ น สิง่ ส�าคัญทีส่ ดุ คือการให้เกียรติกนั ไว้ใจซึง่ กันและกัน เคารพการตัดสินใจของแต่ละคน เหมือนกับชีวิตคู่ที่บางครั้งต้องยอมกัน บ้าง และต้องเปิดพื้นที่ให้ต่างฝ่ายต่างได้เรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ ด้วย • ยุคนี้ไม่ใช่ยุคที่เรามีของดี เปิดหน้าร้าน ขายของ แล้วจบ มันไม่ใช่แค่นั้น อีกต่อไป ถ้าเราไม่รู้จักใคร ไม่มีคอนเน็กชันที่แข็งแรง สินค้าของเราจะ เข้าไปถึงผูบ้ ริโภคได้ชา้ กว่าคนอืน่ ไม่ใช่ไม่ถงึ มือผูบ้ ริโภค แต่ถงึ ช้ากว่าคนอืน่ เพราะฉะนั้น คอนเน็กชันจึงเป็นเรื่องส�าคัญที่เราต้องสร้างขึ้นมาเพื่อท�าให้ ธุรกิจประสบความส�าเร็จได้เร็วขึ้น • เราไม่เคยกลัวถ้าวันนี้จะต้องล้มเหลว เพราะความส�าเร็จที่ผ่านมามันคือ ก�าไรชีวิตที่เราไม่เคยคาดคิดมาก่อน และเราก็เชื่อว่าความทะเยอทะยาน และความมุ่งมั่นของเราจะท�าให้เราไปต่อได้อีก ไม่ว่าจะอยู่ในธุรกิจอะไร ก็ตาม

‘ถ้าคุณตามคู่แข่งไม่ทัน ก็จงออกวิ่งไป อีกทางที่แตกต่าง’ นี่คือสิ่งที่เราได้เรียนรู้ จาก Hans Brinker ธุ ร กิ จ โรงแรมราคา ประหยั ด ในกรุ ง อั ม สเตอร์ ดั ม ประเทศ เนเธอร์แลนด์ ที่ไม่ได้มุ่งเน้นการให้บริการ ที่ ดี ที่ สุ ด เนี้ ย บที่ สุ ด หรื อ หรู ห ราที่ สุ ด เหมือนกับคู่แข่งรายอื่นๆ แทนที่จะท�าเช่น นั้น พวกเขากลับเลือกอีกทางที่ต่างออกไป แบบสุดๆ คือการตั้งต้นเป็นโรงแรมที่ห่วย ทีส่ ดุ ซึง่ มีสโลแกนกวนๆ ว่า ‘ไม่มอี ะไรทีจ่ ะแย่ ไปกว่านี้แล้ว และเราจะพยายามท�ามันให้ดี ทีส่ ดุ ’ ด้วยสนนราคาแค่คนื ละ 22.50 ดอลลาร์ฯ หรือราว 670 บาท ลูกค้าจึงคาดหวังอะไร ได้ไม่มากนัก นอกจากลิฟต์เหม็นๆ ที่ใช้การ ไม่ได้ ห้องพักสุดโสโครกที่แทบไม่ได้เก็บ กวาด ห้ อ งน�้ า ที่ ไ ม่ มี ก ระดาษช� า ระ ผ้าเช็ดตัวที่ไม่มีให้ แต่มีผ้าม่านไว้ให้ใช้แทน รวมถึงระบบท�าน�้าอุ่นแบบธรรมชาติ หรือ การปล่อยให้น�้าเย็นตามธรรมชาตินั่นเอง และถึงแม้จะห่วยจนเป็นที่ร�่าลือไปทั่วโลก ขนาดนี้ แต่ Hans Brinker ก็ยังมียอดจอง แทบไม่ ข าดสาย มี ผู ้ เ ข้ า มาพั ก เต็ ม เกื อ บ ทุ ก คื น โดยเฉพาะกั บ เหล่ า นั ก ท่ อ งเที่ ย ว backpacker ที่ชื่นชอบการผจญภัย และรัก ความท้าทาย ที่จะสามารถไปคุยโม้โอ้อวด กับกลุม่ เพือ่ นๆ ได้ในภายหลังว่าห่วยขนาดนี้ ก็ เ คยนอนมาแล้ ว ซึ่ ง นอกจากความสม�่าเสมอในการให้บริการแล้ว สิ่งที่ดึงดูด นักท่องเที่ยวทั่วโลกให้มาพักก็คือ ชิ้นงาน โฆษณายี ย วนกวนประสาทที่ ท� า ให้ แ ขก ผู้เข้าพักรู้ตัวก่อนว่าจะต้องเจอกับอะไรบ้าง ถือเป็นความซื่อสัตย์ที่โรงแรมแห่งนี้มีให้กับ ผูเ้ ข้าพักแบบไม่มหี มกเม็ด ใครสนใจไอเดียนี้ ลองแวะไปที่ www.hans-brinker.net

BIZ QUOTE

BIZ BOOK เคยไหมที่ซื้อของบางอย่างมา แต่พอถึงบ้าน กลั บ นึ ก ไม่ อ อกว่ า ซื้ อ มาท� า ไม เคยไหมที่ จ ด รายการของที่ ต ้ อ งซื้ อ เอาไว้ แต่ ดั น ซื้ อ ของ นอกรายการกลั บ มาเต็ ม ไปหมด และเคยไหม ที่เจอสินค้าหน้าตาน่าเกลียด แต่พอเห็นคนใช้ มากๆ เข้าก็รู้สึกอยากได้ขึ้นมาบ้าง ซึ่งหนังสือ เล่มนี้จะพาคุณไปส�ารวจโลกแห่งความคิดอันหา สาเหตุ ไ ม่ ไ ด้ ข องผู ้ บ ริ โ ภคทั่ ว โลก โดยใช้ ห ลั ก Buyology (ตาดู หูฟัง สมองซื้อ มือจ่าย) การตลาดเชิ ง ประสาทวิ ท ยาที่ จ ะท� า ให้ เ ราได้ เจาะลึ ก เข้ า ไปในจิ ต ใต้ ส� า นึ ก ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ ผู้เขียน : มาร์ติน ลินด์สตรอม พฤติกรรมการซื้อ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการส�ารวจ ผู้แปล : พรเลิศ อิฐฐ์, วิโรจน์ ภัทรทีปกร ครั้ ง ยิ่ ง ใหญ่ กั บ เหตุ ผ ลที่ เ ราจั บ จ่ า ยใช้ ส อย ส�านักพิมพ์ : วีเลิร์น ซึ่งจะท�าให้องค์กรของคุณสามารถผลิตสินค้าที่มี ราคา : 220 บาท

Hans Brinker

ประโยชน์และตรงตามความต้องการของผู้บริโภค มากขึ้ น ในส่ ว นของผู ้ บ ริ โ ภคเองก็ จ ะท� า ให้ ตระหนั ก รู ้ ถึ ง สาเหตุ ที่ มั ก จะท� า ให้ เ ราหลงกล นักโฆษณามากขึ้น ถือเป็นเกราะป้องกันตัวเอง จากกลอุ บ ายที่ บ ริ ษั ท ต่ า งๆ พยายามล่ อ ลวง ผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี โดยผู้เขียนคือ มาร์ติน ลินด์สตอรม เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดชั้นน�า ระดั บ โลก และเคยเป็ น ที่ ป รึ ก ษาของบริ ษั ท ยักษ์ใหญ่หลายแห่ง ทั้งแมคโดนัลด์, เนสต์เล่, ไมโครซอฟต์ รวมถึงพรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล มาแล้ว นอกจากนี้นิตยสาร ไทม์ ยังยกย่องให้เขา เป็น 1 ใน 100 บุคคลที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลก อีกด้วย

“EXPECT MORE THAN OTHERS THINK POSSIBLE.” Howard Schultz Chairman and CEO of Starbucks


38

บางกอกแดนซ์ จัดการแข่งขันครั้งใหญ่ ในรอบปี ‘Bangkok Dance Talent ครั้งที่ 2

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับสถาบันบางกอกแดนซ์ และโรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ จัดแข่งขันศิลปะการเต้น Bangkok Dance Talent ครั้งที่ 2 เพื่อส่งเสริมเยาวชนไทยให้ได้แสดงความสามารถ และพัฒนาศักยภาพทางด้านการเต้น อีกทั้งยังเป็นเวทีที่จะเฟ้นหาเยาวชนมากความสามารถเข้าร่วมแข่งขันศิลปะการเต้นในระดับนานาชาติ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นาย เสกสรร นาควงศ์ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มาเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและร่วมแสดงความยินดีกับเยาวชน โดยมี วัลลภา ปัจฉิมสวัสดิ์ ตัวแทนสถาบัน Commonwealth Society of Teachers of Dancing (C.S.T.D.) ประจ�าประเทศไทย เป็นกรรมการตัดสิน โดยผู้ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันครั้งนี้จะได้เข้าร่วมแข่งขันบนเวทีระดับนานาชาติ Asia Paciffiific Dance Competition ครั้งที่ 15 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นเวทีการแข่งขันศิลปะ การเต้นจากนานาประเทศในคาบสมุทรแปซิฟิก

เดวิด คอปเปอร์ฟลิ ด์ เสริมทัพ ‘Now You See Me - อาชญากลปล้นโลก’

6.2.13 ปรากฏการณ์การรวมตัวครัง้ ใหม่ กับอัลบัม้ Reunion 6.2.12 พร้อมเพลงฮิตจากศิลปินทัง้ หก

ค่ายจีเอ็มเอ็ม เอ (GMM A) ร่วมสร้างปรากฏการณ์ 6.2.13 ฟีเวอร์ ด้วยการ Reunion แพ็กเกจอัลบัม้ 6.2.12 ใหม่ พร้อมรวมเพลงฮิตจากทั้ง 6 ศิลปินลงแผ่น เพื่อเอาใจ แฟนคลับให้ได้เตรียมความพร้อมซ้อมร้องเพลง ก่อนไป ระเบิดความมันกับคอนเสิรต์ 6.2.13 ในวันที ่ 3-5 พฤษภาคม นี้ ที่รอยัล พารากอน ฮอลล์ สยามพารากอน อัลบั้มรวม เพลง 6.2.13 จะรวม 12 เพลง จากอัลบัม้ 6.2.12 ลงในซีดี แผ่นที่ 2 พร้อมแพ็กเกจใหม่ที่พิเศษสุด และสวยงาม เหมาะแก่การสะสมหรือเก็บเป็นที่ระลึก หาซื้อได้แล้ว วั น นี้ ทุ ก แผงซี ดี ทั่ ว ประเทศ พร้ อ มทั้ ง ติ ด ตามข่ า วสาร ความเคลื่อนไหวศิลปินและผลงานจากค่ายจีเอ็มเอ็ม เอ (GMM A) ได้ท ี่ www.atimemedia.com และ www.facebook. com/gmmapage

ใครจะเชื่อว่าเทพีเสรีภาพสามารถอันตรธานไปอย่างไร้ร่องรอย! แต่ เดวิด คอปเปอร์ฟิลด์ จ้าวแห่งมายากลอันดับหนึ่งของโลก สามารถท�าได้ กับผลงานทีม่ เี ครือ่ งการันตีเป็น 21 รางวัลเอมมีอวอร์ด พร้อม 11 สถิตโิ ลกทีถ่ กู บันทึกโดยกินเนสส์เวิลด์เร็กคอร์ดส์ ด้วยประสบการณ์ทมี่ ากกว่า 30 ปี ในการสร้างประวัตศิ าสตร์การขายตัว๋ เข้าชมการแสดงกว่า 40 ล้านใบทัว่ โลก และล่าสุดกับต�าแหน่งทีป่ รึกษาของภาพยนตร์แอ็กชัน-มายากลฟอร์มยักษ์ อาชญากลปล้นโลก - Now You See Me ที่เขาได้ร่วมออกแบบมายากลตะลึงโลกให้ทุกคนต้องทึ่งไปกับยอดอัจฉริยะมายากลจนไม่กล้ากะพริบตา อาชญากลปล้นโลก - Now You See Me คือภาพยนตร์บล็อกบัสเตอร์สุดยิ่งใหญ่ต้อนรับซัมเมอร์ ที่รวมนักแสดงคุณภาพไว้อย่างคับคั่ง ไม่ว่าจะเป็น เจสซี ไอเซ็นเบิรก์ , วูด้ ดี ้ ฮาเรลสัน, อิสลา ฟิชเชอร์, เดฟ ฟรังโก้, มอร์แกน ฟรีแมน และ ไมเคิล เคน กับพล็อตเรือ่ งทีแ่ ปลกใหม่พร้อมเทคนิคการสร้าง สุดอลังการ พบกับสุดยอดภาพยนตร์มายากลแห่งปี อาชญากลปล้นโลก - Now You See Me 30 พฤษภาคมนี ้

‘หัวหิน แจ๊ซ เฟสติวัล 2013’ (HUA HIN Jazz Festival 2013) เทศกาลดนตรีแจ๊ซระดับ โลก!! ริมชายหาดหัวหิน

คอเพลงแจ๊ซชาวไทยเตรียมพกอารมณ์ดีๆ ไปชื่นมื่นรื่นรมย์กับเทศกาลดนตรีแจ๊ซริมชายหาดหัวหิน แสนโรแมนติกกับ ‘หัวหิน แจ๊ซ เฟสติวลั 2013’ จัดโดยเทศบาลเมืองหัวหิน ร่วมกับบริษทั บางกอก ฟาร์นาติกซ์ จ�ากัด น�าพาทุกท่านดื่มด�่าเคลิบเคลิ้มในมนต์เสน่ห์เสียงดนตรีแจ๊ซตลอด 2 วัน กับดนตรีแจ๊ซระดับอินเตอร์ อย่าง JUN ABE Group, Les Freres พร้อมด้วยบรรดาศิลปินไทยระดับคุณภาพ อาทิ โก้ มิสเตอร์แซ็กแมน, ETC., Mellow Motif, Infiffiinity, VieTrio, เก่ง อธิป, ต้อง & เจนนี่, คิง The Voice & His Band, ลูกปัด ชลนรรจ์, เต็น ธีรภัคร, ครูบิ๊ก AF, วิน Calories Blah Blah & สาว Love Me Please, ต้น - 123 Soul - แท็บบี ้ - คชา - ลูกโป่ง แห่ง AF ร่วมขับกล่อมบทเพลงแจ๊ซในบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกริมชายหาดหัวหิน ดืม่ ด�า่ บรรยากาศ แห่งดนตรีแจ๊ซที่คุณถวิลหาได้ตลอดเย็นย�่าถึงค�่าคืน ในระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2556 ณ บริเวณชายหาดหัวหิน ส�าหรับผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โทร. 0-2641-5844 หรือ www.facebook.com/HuahinJazzFestival


40

Get 102.5 เอาใจคอหนัง จัดกิจกรรมดูภาพยนตร์ก่อนใครทุกเดือน

นอกจากจะเปิดเพลงโดนใจคนฟัง ทั้งเพลงสากลและเพลง Soundtracks เพราะๆ แล้ว ล่าสุดคลื่น ‘Get 102.5 BANGKOK’S SOUND’ ยังเอาใจคอหนังชาว Get ด้วยการจัดกิจกรรมสุดพิเศษ ‘Getertainment Movie Premiere’ เชิญชวนผู้ฟังของ ‘Get 102.5 BANGKOK’S SOUND’ เหมาโรงภาพยนตร์ให้ผู้ฟังกว่า 200 ชีวติ ได้ชมกันก่อนใครเป็นประจ�าทุกเดือน แถมยังได้รว่ มสนุกลุน้ รับของรางวัลจากเหล่าดีเจ ไม่วา่ จะเป็น ดีวีดีหนัง หรือกิฟต์เซตสุดพิเศษ งานนี้ชาว Get ตัวจริงห้ามพลาดเด็ดขาด! เตรียมพร้อมร่วมกิจกรรม สนุกๆ ‘Getertainment Movie Premiere’ กับ ‘Get 102.5 BANGKOK’S SOUND’ โดยฟังรายละเอียดได้จาก ‘Get 102.5’ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ หรือ www.facebook.com/get102.5

‘เตย’ - ปรีดิ์รติ ภิรมย์ภักดี น�าทีมดี ไซเนอร์ ออกแบบเสือ้ เพือ่ ผูป้ ว่ ยมะเร็งเต้านม

ใครเห็นเสื้อลายโบชมพู สัญลักษณ์มะเร็งเต้านม ที่วางขายอยู่ที่ร้าน ‘สิงห์ไลฟ์’ ไม่ต้องแปลกใจ เพราะ เสื้ อ ยื ด ตั ว นี้ ‘เตย’ - ปรี ดิ์ ร ติ ภิ ร มย์ ภั ก ดี แบรนด์ เมเนเจอร์ ‘สิงห์ไลฟ์’ คนสวย อาสาน�าทีมดีไซเนอร์ ออกแบบเสื้อรุ่น Limited Edition ลายโบสีชมพูสุดชิค รายได้มอบให้กบั ศูนย์สริ กิ ติ บิ์ รมราชินนี าถฯ เพือ่ ผูป้ ว่ ย มะเร็งเต้านม ใครที่สนใจหาซื้อได้ที่ร้าน ‘สิงห์ไลฟ์’ ทุกสาขา

เซ็ปเป้ บิวติ ดริ้งค์ เปิดแผนรุกตลาด ตอกย�้าแบรนด์อันดับ 1

อดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทรัพย์อนันต์ เยนเนอรัลฟู้ด จ�ากัด เจ้าตลาดเครื่องดื่มฟังก์ชันนอลดริงก์ ที่มียอดขายอันดับ 1 ภายใต้แบรนด์ ‘เซ็ปเป้ บิวติ ดริ้งค์’ แถลงแผนการด�าเนินธุรกิจปี 2556 โดยมียอดรายรับปีที่ผ่านมากว่า 1.8 พันล้านบาท พร้อมเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณา ชุดใหม่ของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเซ็ปเป้ บิวติ ดริ้งค์ ชุด ‘สถิติความสวย’ ตอกย�้าการเป็นผู้น�าเครื่องดื่มเพื่อความสวยของผู้หญิง ตั้งเป้าปี 2556 เติบโตขึ้นอีก 20% นอกจากนี้บริษัทฯ ยังร่วมออกบูธแสดงสินค้าในงาน THAIFEX World of Food Asia 2013 ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ก เมืองทองธานี ในวันที ่ 22-26 พฤษภาคม 2556 นี้


44

THE WORDS “The unfortunate thing about this world is that good habits are so much easier to give up than bad ones.” โชคไม่ดีอย่างหนึ่งของโลกใบนี้ก็คือ นิสัยที่ดีจะถูกล้มเลิกไปง่ายมากกว่านิสัยที่แย่ -Somerset Maugham

“The world of reality has its limits; the world of imagination is boundless.”

“Everything that is done in this world is done by hope.”

-Jean-Jacques Rousseau

-Martin Luther

โลกแห่งความจริงจะมีขอ้ จำากัด โลกแห่งจินตนาการต่างหากทีไ่ ร้ขอบเขต

“Gossip is saying behind their back what you would not say to their face. Flattery is saying to their face what you would not say behind their back.”

ทุกอย่างที่ทำาได้จนสำาเร็จเสร็จสิ้น ในโลกนี้ ล้วนทำาได้ด้วยความหวัง

“There are a million ways to lose a work day, but not even a single way to get one back.” มีเป็นล้านวิธีที่จะสูญเสียวันแห่งการทำางานไป แต่ไม่มีแม้แต่วิธีเดียวที่จะได้มันกลับคืนมา -Tom DeMarco and Timothy Lister

การนินทาคือการพูดลับหลังคนอื่นในสิ่งที่คุณจะไม่พูดต่อหน้าเขา ประจบประแจงคือการพูดต่อหน้าคนอื่นในสิ่งที่คุณจะไม่มีทางพูดลับหลังเขา -นิรนาม

“If you want to make an easy job seem mighty hard, just keep putting off doing it.” ถ้าหากคุณอยากทำาให้งานง่ายๆ

“Prudence keeps life safe, but does not often make it happy.”

“I highly recommend worrying. It is much more effective than dieting.”

-Samuel Johnson

-William Powell

ความระมัดระวังจะช่วยทำาให้ชีวิต ปลอดภัย แต่บ่อยครั้งมันก็ ไม่ได้ทำาให้ มีความสุขนัก

ผมขอแนะนำาให้มีความกังวล กันไว้เถอะครับ มันมีประสิทธิภาพ ดีกว่าการควบคุมอาหารเสียอีก

กลายเป็นงานที่หนักหนาสาหัส ก็แค่ลองผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆ ก็แล้วกัน -Olin Miller

THE MOST POPULAR FREE COPY! ทุกวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ พบกับ a day BULLETIN ฟรีก๊อบปี้ยอดนิยมอันดับหนึ่งของคนกรุงเทพฯ ยุคนี้ ได้ที่สถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีรถไฟฟ้าใต้ดนิ MRT และ ทีจ่ ดุ แจกพลุกพล่านทัว่ กรุงเทพฯ กว่า 500 แห่ง สมัครสมาชิกรายปี โทร. 0-2726-9996 ต่อ 11, 12, 49 หรือ 08-6304-4800 อ่าน a day BULLETIN ฉบับล่าสุด และ ฉบับย้อนหลังแบบออนไลน์ www.daypoets.com/adb สถานีรถไฟฟ้า BTS สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT (แจกทุกเย็นวันศุกร์) เซ็นทรัล โรบินสัน ดิ เอ็มโพเรียม สยามพารากอน โรงภาพยนตร์ลิโด้ โรงภาพยนตร์สกาลา โรงภาพยนตร์ House ภัทราวดีเธียเตอร์ เคาน์เตอร์การบินไทย : สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์การบินไทย : สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์ Thai Air Asia เคาน์เตอร์ Thai Ticket Major ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ อาคาร อื้อจือเหลียง อาคาร Tipco อาคาร SCB อาคาร สิรินรัตน์ อาคาร เอ็มไพรม์ อาคาร มณียา อาคาร ต้นสน อาคาร มาลีนนท์ อาคาร Lake Rajada

อาคาร อับดุลราฮิม อาคาร ชาร์เตอร์ i-HOUSE Condominium The Lake Condo CDC (Crystal Design Center) British Council สมาคมฝรั่งเศส สถาบันเกอเธ่ TCDC Hof Art Gallery Secret Recipe Apex Skin Care Q Cut The Style by TOYOTA ชลาชล โรงพยาบาลวิภาวดี California WOW Xperience Karmakamet : จตุจักร ศูนย์หนังสือ สวทช. SCG Experience AIS Fortune Town PJ Dental Clinic ผิวดี คลินิก Puntip : J Avenue Puntip : K Village Doctor Younger : K Village Lounge Hair Salon : K Village

Bodyshape : K Village

True Shop มิลเลนเนียม ออโต้ : ลาดพร้าว True Coffee 112 Starbucks มิลเลนเนียม ออโต้ : พระราม 4 Coffee World มิลเลนเนียม ออโต้ : สยามพา 94 ํ Coffee รากอน กาแฟดอยตุง มิลเลนเนียม ออโต้ : เยาวราช บ้านไร่กาแฟ มินิเอกมัย iberry HONDA : สุขุมวิท 66/1 Ka-nom HONDA : ศรีอยุธยา Mister Donut HONDA : พระราม 4 Vanilla Garden Executive Supercars : เอกมัย กัลปพฤกษ์ กับข้าว กับปลา INDEX Livingmall : บางนา Yindee Cup INDEX Livingmall : ร้านประตูสีฟ้า : เอกมัย พหลโยธิน Cafe Classique : เอกมัย INDEX Livingmall : ฟิวเจอร์ ไล-บรา-รี่ พาร์ค รังสิต A Big Seat INDEX Livingmall : เซ็นทรัล au bon pain รัตนาธิเบศร์ Coffee Beans by Dao INDEX Livingmall : Daddy Dough มาบุญครอง Coffee Gallery : CDC INDEX Livingmall : GREYHOUND Cafe เพชรเกษม Nichy Cakes & Coffee INDEX Livingmall : บางใหญ่ Coffee Berry INDEX Livingmall : เอกมัย กาแฟวาวี : เอกมัย Modernform : CDC ห้องอาหารสีฟ้า ECO SHOP : ดิจิตอลเกตเวย์ Folies สยามสแควร์ ZaaB..Eli : ทองหล่อ 10

Miss Mamon ร้านกาแฟโปลีส์ Le’ Francais Restaurant : K Village EST.33 : CDC Buna Coffee : เอกมัย ซอย 4 Lord of Coffee NEW… Secret Recipe สาขาสีลม (BTS ศาลาแดง) สาขาลา วิลลา (BTS อารีย์) สาขาเซ็นทรัล ซิตี้ บางนา สาขาเซ็นทรัล พลาซ่า พระราม 3 สาขาเซ็นทรัล พลาซ่า แจ้งวัฒนะ สาขาเซ็นทรัล พลาซ่า ปิ่นเกล้า สาขาเซ็นทรัล พลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต สาขาเซ็นทรัล เฟสติวลั พัทยา บีช สาขาเซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว สาขา The Circle สาขา Terminal 21 สาขาหัวหิน มาร์เก็ต วิลเลจ สาขา All Season Place สาขาโรงพยาบาล BNH

กบาลถมอ รีสอร์ท Dune hua-hin Starbucks True Coffee กาแฟดอยตุง บ้านใกล้วัง ชุบชีวา เพลินวาน วิกหัวหิน

B2 Hotel iberry Starbucks : Nimman ซ.9 Starbucks : Central Airport Plaza กาแฟวาวี : Nimman Promenade กาแฟวาวี : Nimman ซ.9 กาแฟวาวี : ถนนคนเดิน Doi Chaang Coffee : โครงการ Rooms Salad Concept Minimal Mood Mellow

NEW …เขาใหญ่-ปากช่อง KIRI MAYA MUTHI MAYA Palio Toscana Valley Country Club HOTEL DES ARTISTS Happy Hut หอมหมื่นลี้ ร้านหอมปากหอมคอ ชาโต เดอ เขาใหญ่ Mont Blanc Love at First Bite NEW…เชียงใหม่ แมวใจดี แกลเลอรี D2 Hotel ทุกสาขา Aka Spa โรงแรมเชดี Kantary Hills Hotel หอศิลปวัฒนธรรม U Chiang Mai Hotel มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Hallo Bar Hotel B2S : Central Airport Plaza NEW… หัวหิน Tamarind Village Chiang Mai ร้านเล่า วรบุระ หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา Mo Rooms Salon De Guru The Sea-cret Hua Hin Yesterday the Village Hua Hin Mantra Resort Im Eco Let’s Sea Casa 2511 NEW… ปาย

Bebop Groove yard all about coffee ร้านมิตรไทย Coffee in love River Corner Freeform NEW… เพชรบุรี JM Cuisine (เจ๊กเม้ง)


46

THE GUEST

KEEP YOUR DREAMS ALIVE

ผมเริม่ ต้นชีวติ การท�างานด้วยการก�ากับมิวสิกวิดโี อ ซึง่ แนวทางการท�างานในช่วงแรกของผมก็คอื ... การท�าให้ศลิ ปินดูดี ท�าให้คนดูประทับใจ แต่ผกู้ า� กับบางคนอาจจะตัง้ ใจท�างานเพือ่ พิสจู น์ถงึ ความสามารถ ของเขา หรืออยากแสดงถึงฝีมอื แนวคิดของเขา แต่ผมไม่ได้สนใจเรือ่ งพวกนี้ สมมติวา่ ผมท�ามิวสิกวิดโี อ ให้กับ บริตนีย์ สเปียร์ส สิ่งแรกที่ผมต้องท�าคือ ท�าให้คนดูรักเธอ ท�าให้เธอดูยิ่งใหญ่ ดูเป็นคนส�าคัญ มากกว่าเดิม จริงๆ แล้วซูเปอร์สตาร์เวลาเดินถนนเขาก็เหมือนคนธรรมดาทั่วไปนี่แหละ ดังนั้น เมื่ออยู่ หน้าจอ ผมมีหน้าทีท่ า� ให้พวกเขาดูดขี นึ้ นีค่ อื วิธคี ดิ ของผมสมัยก่อน แต่เดีย๋ วนีเ้ มือ่ ผมได้รจู้ กั โลกมากขึน้ ผมคิดว่าการท�ามิวสิกวิดโี อต้องท�าให้คนฟังเชือ่ มโยงกับดนตรีได้ดว้ ย เพราะเพลงก็คอื การสือ่ สารอย่างหนึง่ ดังนั้น ความตั้งใจของผมก็คือ ท�าให้คนฟังรู้สึกถึงอารมณ์ของเพลงนั้น ความแตกต่างระหว่างการท�างานโฆษณากับมิวสิกวิดีโอส�าหรับผมคือ... การผลิตมิวสิกวิดีโอ ผมรับผิดชอบทุกอย่างตั้งแต่คิด ถ่ายท�า จนออกอากาศ ถ้ามันไม่ดี ล้มเหลว ก็เป็นความผิดของผม ผมเป็นคนแบกรับความเสี่ยง ผมสามารถเสี่ยงเพื่อหวังผลที่ดีกว่า แต่กับโฆษณานั้นแตกต่าง เพราะมี คนเข้ามาเกี่ยวข้องมากมาย ทั้งลูกค้า ทั้งเอเจนซีโฆษณา โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าพูดถึงลูกค้า ย่อมกิน ความหมายกว้างมาก เพราะมีคนที่ต้องรับผิดชอบงานนี้หลายขั้นตอนไปหมด ดังนั้น ผมจึงต้องกลัว ในการท�าโฆษณามากกว่าการท�ามิวสิกวิดีโอ เพราะอาจจะมีคนถูกไล่ออกจากงานเพราะผมก็ได้ ผมจึงพยายามระมัดระวังไม่ให้การท�างานของผมไปส่งผลเสียถึงคนอื่นได้ แต่การท�ามิวสิกวิดีโอ เราได้รับความไว้วางใจจากศิลปิน เราก็ท�าผลงานออกมาให้ดีที่สุดเพื่อเขา แต่กับการท�าโฆษณา มีคนเป็นพันที่หน้าที่การงานของเขาขึ้นอยู่กับโฆษณาชิ้นนี้ ดังนั้น การท�างานจึงต้องยุ่งยากมากกว่า ในการหาข้อตกลงร่วมกัน ซึ่งผมก็ยินดีและเข้าใจ สิ่งที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผมก็คือเสียงเพลง เนื่องจาก... ผมเติบโตที่เมืองฮิวสตัน รัฐเท็กซัส ณ เวลานั้นการเป็นเด็กเอเชียในสังคมอเมริกาไม่ใช่เรื่องง่าย ไม่ว่าจะเป็นการเข้าสังคม การพูดจา ดังนั้น ตอนเด็กๆ ผมก็คือพวกที่อยู่วงนอกของสังคม การเรียนมัธยมก็คือ คุณต้องมีกลุ่ม สมมติว่าคุณ เลือกฟังเพลงร็อก คุณก็ไปเข้ากลุ่มกับเพื่อนๆ ที่ฟังเพลงร็อกเหมือนกัน หรือเพลงแร็พ ฮิปฮอป แต่ตอนนั้นผมไม่สามารถเข้าพวกกับใครได้เลย กลายเป็นว่าผมก็ไม่จ�าเป็นต้องฟังเพลงแค่แนวเดียว ผมจึงฟังเพลงทั้งหมดที่จะหาได้ พอผมคุยกับเพื่อนๆ ที่ชอบฟังเพลงร็อก ผมก็กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญ เพลงร็อก เพราะผมฟังเพลงเยอะมาก ไม่ใช่ว่าผมรู้เกี่ยวกับเพลงร็อก เพลงแร็พเยอะ แต่ผมรู้ถึงความแตกต่างของผู้คน ผมศึกษาผู้คนมากกว่าดนตรีเสียอีก เพราะผมมีโอกาสที่จะมองทุกคน ทุกกลุ่ม มาจากวงนอกของสังคม ผมชอบฟังเพลงทุกแนว เพราะ... ผมมองว่าดนตรีเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึง่ ส�าหรับผมทีเ่ ป็นคนเอเชีย ทีอ่ ยูใ่ นอเมริกา สภาพแวดล้อมก็ไม่ได้ถกู สร้างมาเพือ่ คนอย่างผม สาวๆ ก็ตอ้ งชอบผูช้ ายแบบ แบรด พิตต์ ไม่ชอบผู้ชายเอเชียแน่นอน การที่คุณมีรูปร่างหน้าตาแบบใดแบบหนึ่งก็จะท�าให้ผู้คนเชื่อมโยงคุณกับ เรือ่ งราวของเขา ดนตรีกเ็ หมือนกัน อย่างเพลงแร็พก็เชือ่ มโยงกับคนผิวสี คนทีฟ่ งั เพลงแร็พก็เป็นการสือ่ ว่า เขาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มสังคมคนผิวสี เรือ่ งราวการเดินตามฝันของผมก็คอื ... ผมเกิดทีเ่ กาหลี แต่พอ่ แม่ของผมย้ายมาอยูท่ อี่ เมริกา เขาตัง้ ใจ ให้ผมเรียนหมอเหมือนอย่างที่พ่อแม่ชาวเกาหลีทั่วไปคาดหวังกับลูกๆ แต่ว่าผมอยากเป็นคนท�าหนัง เพราะผมชอบดูหนังตัง้ แต่เด็กๆ แล้วก็ชอบอ่านการ์ตนู ด้วย แต่กม็ ปี ญ ั หาว่ามือของผมมักจะมีเหงือ่ ออก ท�าให้วาดรูปล�าบากมาก ขนาดจับดินสอยังไม่เหมือนเด็กปกติ ผมจึงมักจะจินตนาการภาพต่างๆ ในหัว แทน จนถึงปัจจุบันผมก็คิดสตอรีบอร์ดการท�างานเป็นภาพในหัว เมื่อถึงจุดที่ต้องตัดสินใจ ผมจึงลอง เปรียบเทียบตัวเองระหว่างการเป็นหมอกับการเป็นคนท�าหนัง คิดภาพตัวเองเป็นหมอ อายุ 80 ก็คงจะ มีชีวิตที่ดี มีครอบครัวที่น่ารัก แต่ถ้าผมเป็นคนท�าหนัง อายุ 80 แล้วล้มเหลว อย่างเช่น ท�าหนังเจ๊ง ถังแตก ถูกตราหน้าว่าเป็นคนท�าหนังที่ห่วยแตกที่สุดในโลก ผมก็ยังคิดว่าถ้าเราได้ลงมือท�าเต็มที่แล้ว ผลของมันออกมาไม่ได้ดังหวัง ผมก็ยังอยากเสี่ยงท�าตามความฝันอยู่ดี ชีวติ ของผมนอกจากการท�างานแล้ว... ส่วนใหญ่กค็ อื การเดินทาง ปีหนึง่ ผมเดินทางประมาณ 6-9 เดือน เพื่อไปท�างานตามประเทศต่างๆ ทั้งญี่ปุ่น จีน อังกฤษ ฝรั่งเศส ดังนั้น บอกได้เลยว่ามันท�าให้ผมมี โอกาสมองโลกในแบบทีค่ นทัว่ ไปไม่เคยเห็น เนือ่ งจากผมต้องเดินทางเพือ่ ไปท�างาน ต้องดูสถานทีถ่ า่ ยท�า สมมติว่าผมต้องเข้าไปในร้านอาหาร ผมก็ได้เข้าไปหลังร้าน ได้เข้าไปในบ้านคน ได้เข้าไปในออฟฟิศ ของคนอืน่ ซึง่ เป็นสิทธิพเิ ศษทีไ่ ม่คอ่ ยมีใครได้ นีจ่ งึ เป็นโอกาสให้ผมได้คน้ พบโลกในมุมทีแ่ ตกต่างออกไป และมันก็ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของผมด้วยเช่นกัน ถ้าคุณไม่เคยเดินทางไปไหนเลย คุณก็ไม่มี โอกาสมองเห็นสิง่ ทีแ่ ตกต่างไปจากเดิม การท�างานท�าให้ผมได้มโี อกาสเดินทางไปทัว่ โลก ได้เจอผู้คนที่ พิเศษ ท�าให้ผมมีวตั ถุดบิ มีพลังในการพัฒนาผลงานให้ดยี งิ่ ขึน้ ผมไม่อยากให้สทิ ธิพเิ ศษทีผ่ มได้รบั เหล่านี้ มันเสียเปล่า เดินทางมาเพื่อนั่งดื่มเฉยๆ แบบนั้นผมไม่ชอบ ผมชอบที่จะออกไปดูโน่นดูนี่มากกว่า ผมมีโอกาสพบเจอศิลปินมากมาย ท�าให้ผมพบว่า... การมีชื่อเสียงตั้งแต่อายุยังน้อยเป็นเรื่องที่ อันตรายมาก คุณจะมีทุกอย่าง ได้กินอาหารดีๆ ได้ใส่เสื้อผ้าสวยๆ ได้นั่งเครื่องบินชั้นหนึ่ง แต่สิ่งที่คุณ ได้มาในตอนนั้น คุณก็อาจจะไม่รู้สึกดีอะไรสักเท่าไหร่ แต่ลองนึกเปรียบเทียบว่าคุณเพิ่งจะเคยได้กิน สเต๊กที่อร่อยมากๆ ตอนอายุ 45 คุณคิดดูสิว่ามันจะรู้สึกดีแค่ไหน (หัวเราะ) หรือว่าคุณได้เข้าพัก โรงแรมที่หรูหรามากหลังจากที่ชีวิตนี้ไม่เคยมีโอกาสเลยมาเป็นสิบๆ ปี คุณจะรู้สึกดีแค่ไหน ผมเชื่อว่า ถ้าคุณได้ทุกอย่างตั้งแต่อายุ 18 คุณไม่มีทางรู้สึกอะไรกับมันหรอก

เรื่อง : วสิตา กิจปรีชา, เอกพล บรรลือ ภาพ : ภาสกร ธวัชธาตรี

ในชีวิตของคนคนหนึ่ง การได้ท�างานที่ตัวเองรักแล้วยังได้ ชื่อเสียงและเงินทองตามมา คงเป็นความฝันที่ยังต้องไขว่คว้า ส�าหรับหลายๆ คน แต่ส�าหรับ โจเซฟ คาห์น ผู้ก�ากับมิวสิกวิดีโอ และผู้ก�ากับภาพยนตร์ชื่อดังระดับโลก คงเป็นหนึ่งคนที่เรายืนยันได้ เต็มปากว่าเขาคว้าความฝันนั้นเอามาไว้ในมือแล้ว ด้วยผลงาน การก�ากับมิวสิกวิดีโอให้กับศิลปินชื่อดังมากมาย รวมทั้งภาพยนตร์ โฆษณาสินค้าแบรนด์ระดับโลกที่เราต่างเคยผ่านตา เมื่อเขาเดินทาง มาเมืองไทย เราจึงไม่พลาดที่จะเชื้อเชิญเขามาเล่าเรื่องราวในพื้นที่นี้

HIS WAY • โจเซฟ คาห์น ลาออกจากมหาวิทยาลัยนิวยอร์กหลังจากเรียนไปได้ประมาณ 1 ปีครึง่ เพราะต้องการเริม่ งาน ก�ากับมิวสิกวิดีโอเพลงฮิปฮอปในช่วงที่วัฒนธรรมฮิปฮอปก�าลังบูม ศิลปินที่เคยร่วมงานกับเขามีมากมาย เช่น จัสติน ทิมเบอร์เลก, เลดี้ กาก้า, Maroon 5, บริตนีย์ สเปียร์ส นอกจากนี้เขายังมีผลงานภาพยนตร์ เช่น Torque และ Detention ซึ่งเขาออกทุนสร้างด้วยตัวเอง • ผลงานล่าสุดของโจเซฟที่ผ่านตาพวกเราชาวไทยก็คือ การก�ากับภาพยนตร์โฆษณา ‘Will You Keep Walking?’ ของแบรนด์จอห์นนี่ วอล์กเกอร์ ซึ่งเป็นการบอกเล่าเรื่องราวของ ‘เต๋อ’ - เรวัต พุทธินันทน์ ในฐานะของผู้ที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับคนที่มีความฝันทุกคน

a day BULLETIN issue 250  

The Urban Current Magazine Free Copy Thailand

a day BULLETIN issue 250  

The Urban Current Magazine Free Copy Thailand

Advertisement