Page 1

)335% &%" -!2


ISSUE 188, 24 FEBRUARY - 1 MARCH 2012

The Vicious Cycle คำวาวงจรอุบาทว เปนคำที่ผูเขียนไดยินบอยที่สุดคำหนึ่ง และเปนคำที่ฟงแลวสะใจไดอารมณมากที่สุดคำหนึ่งดวยเชนกัน เดิมทีมักจะไดยินเขาใชคำนี้เวลาเกิด ประเด็นใหญๆ ในสังคม เชน ปญหาการทุจริตในแวดวงตางๆ ปญหายาเสพติด หรือปญหาหนีเ้ กษตรกร อะไรไปโนน และทีบ่ อกวาสะใจไดอารมณกเ็ พราะคำวาวงจรอุบาทว มันทำใหเห็นภาพของความซ้ำซาก จำเจ วนไปเวียนมา หาทางออกไมเจอ แลวก็ไมรูวาเมื่อไหรจะเจอ แบบนี้ไมเรียกอุบาทวแลวจะเรียกอะไร ไมเพียงแตวงจรของปญหาสังคมจะมีศกั ยภาพในการเปนวงจรอุบาทวไดแลว วงจรชีวติ ของคนเราทีห่ มุนเวียนไปทุกเมือ่ เชือ่ วันเชนนีก้ อ็ บุ าทวไดไมนอ ยหนาไปกวากัน (ถาเราจะใหคำจำกัดความคำวาอุบาทวเหมือนยอหนาขางตน) และทีส่ ำคัญ ผูเ ขียนก็เชือ่ ดวยวา ถาเทียบกับสัตวโลกชนิดอืน่ แลว คนเรามีความสามารถทีจ่ ะสรางวงจรอุบาทว ใหกบั ตัวเองไดดว ย (พูดงายๆ วาทำตัวเอง) ขณะทีส่ ตั วโลกชนิดอืน่ ดำเนินชีวติ ไปตามสัญชาตญาณ หิวก็กนิ เหนือ่ ยก็นอน พูดงายๆ วาทำในสิง่ ทีจ่ ำเปนตองทำเพือ่ การดำรงชีวติ เทานั้น แตคนเปนสิ่งมีชีวิตที่ซับซอนกวามาก สมองคนไมใชแยกแยะไดแควาอยากทำหรือไมอยากทำ จำเปนกับชีวิตหรือไมจำเปน ซึ่งเปนการตอบสนองความตองการ พืน้ ฐานทีส่ ตั วสงวนอยางอีเห็นก็คงมี แตคนสามารถใชสมองแยกแยะไดวา อะไรควรทำหรือไมควรทำอีกดวย แลวคนก็เลยเพิม่ ความดรามาใหชวี ติ มากขึน้ ไปอีกดวยการทำ ในสิง่ ทีไ่ มควรทำ ทัง้ ทีก่ ร็ อู ยูแ กใจวามันจะนำมาซึง่ ปญหา แลวก็ตอ งกลับมาแกปญ  หาเดิมๆ แตกย็ งั ทำซ้ำไปซ้ำมาอยูอ ยางนัน้ จนกระทัง่ ชีวติ เริม่ จะเรรวนซวนเซ เอาไมอยู กูไ มคอ ยจะกลับแลวนั่นแหละ ถึงจะเอะใจ หยุดคิดซะทีวา เอะ มันใชเหรอ แลววงจรอุบาทวของชีวิตแตละคนก็สามารถเกิดขึ้นไดกับทุกเรื่อง ไมวาจะเปนปญหาหนักๆ อยางปญหามีหนีส้ นิ เยอะ แตกย็ งั ใชชวี ติ แบบเดิม และไมคดิ จะคุมคาใชจา ย ปญหาอยูก บั แฟนเจาชู แตใหเลิกก็ไมเลิก หรือแคปญ  หากินแลวอวนแตกไ็ มหยุดกิน นี่ก็ถือวาเปน วงจรอุบาทวได อยางทีบ่ อกวา คนเรานัน่ แหละทีเ่ ปนคนสรางวงจรอุบาทวใหตวั เอง ลากพาตัวเองไปจมอยูใ นวงจรนัน้ แลวยังไมพอ เรายังลางสมองตัวเองดวยเหตุผลตางๆ นานา เพื่อจะไดไมตองลุกมาแกปญหานั้นดวยการบอกตัวเองวา “แบบนี้ก็ดีแลวละ ดีกวาคนอื่นตั้งเยอะ” หรือ “เดี๋ยวก็ชิน ไมตองไปปรับไปแกอะไรใหมันยุงยาก” ซึ่งลวน แตเปนเหตุผลทีฟ่ ง แลวตงิดๆ ไมนอ ย แลวแปลกไหมทีเ่ ราไมเคยตัง้ คำถามกับเหตุผลทีด่ พู ลิ กึ พิลน่ั เหลานีเ้ ลยวา ทำไมถึงคิดวา “แบบนีก้ ด็ แี ลว ดีกวาคนอืน่ ตัง้ เยอะ” เพราะถา ชีวติ ทีเ่ ปนอยูม นั ดีแลว มันก็ไมควรจะเปนปญหาใหรำคาญตัง้ แตตน แตเพราะมันไมดอี ยางทีพ่ ยายามบอกตัวเองนีไ่ งจะ ถึงตองมากลุม ใจอยูแ บบนี้ สวนคำวาเรายังดีกวา คนอื่นตั้งเยอะอะไรนั่น ก็ตองถามดวยวาเทียบกับใคร แลวไปเทียบทำไม การที่บอกตัวเองวาอยูในสภาพที่ดีกวาคนอื่น ไมไดหมายความวานั่นคือสภาพที่ดีแลว เผลอๆ มันอาจจะเปนสภาพที่ย่ำแย แตย่ำจนชินแลวมากกวา เพียงแตเมื่อคิดวามันยังดีกวาคนอื่น เราก็เลยไมหาทางแกไขอะไรเลย หรือกระทั่งคำวา “เดี๋ยวก็ชิน ไมตองไป ปรับแกอะไรใหมันยุงยาก” นี่ก็อีก แนนอนวาอะไรก็ตามที่ทำไปนานๆ มันก็จะชินไปเองจริงๆ นั่นแหละ แตทำไมตองทำใหมันชิน ทำไมไมลุกมาทำในสิ่งที่มันแตกตาง เพือ่ จะไดไมตอ งกลับมาเจอปญหาเดิมๆ อีก เราแคกลัววาถาไปปรับแกแลวมันจะยุง ยากเทานัน้ เองหรือ? เราเอาคำวายุง ยากมาใชผดิ ทีผ่ ดิ ทางหรือเปลา จริงๆ แลวการปรับแก สิ่งที่เปนปญหา มันแคทำใหตองปรับตัวและสลัดความเคยชินในระยะแรกทิ้งไปเทานั้นเอง มันอาจจะแคยาก แตไมไดยุง แตไอการตองแกปญหาเดิมๆ นั่นตางหาก ที่ทำใหชีวิตทั้งยุงและยาก ที่สำคัญ ผูเขียนวา เอาเขาจริง ถาคนเราคิดจะเปลี่ยนตัวเอง มันก็ยอมเปลี่ยนไดเสมอ อาจไมไดผลภายในชั่วขามคืน แตก็ไมไดใชเวลานาน ไปจนถึงชาติหนา เปลี่ยนชาตินี้ ก็ไดผลชาตินี้นั่นแหละ แตจริงหรือเปลาก็ไมรทู เ่ี ขาวา คนเราไมอยากเปลีย่ นแปลงวงจรชีวติ แบบเดิมๆ เพราะคิดวาตอใหมปี ญ  หา แตการแกปญ  หาเดิมๆ อยางนอยมันก็รทู างกัน ชินแลว (ชินอีกแลว) ดีกวาตองเจอปญหาใหมทไ่ี มรวู ธิ แี ก และไมรวู า จะเอาอยูห รือเปลา ถาเปนแบบนีจ้ ริง ก็ไมแปลกใจแลวละทีห่ ลายๆ คน รวมทัง้ ตัวเองในบางครัง้ ยังคงใชชวี ติ อยูในวงจรอุบาทวไดเหมือนไมมีอะไรเกิดขึ้น ชินกับความทุกข และเผลอเรียกมันวาความสุขโดยไมรูตัว

ปที่ 4 ฉบับที่ 188 วันที่ 24 กุมภาพันธ - 1 มีนาคม 2555

วิไลรัตน เอมเอี่ยม บรรณาธิการบริหาร Twitter:@khaopan, www.facebook.com/adaybulletin

06 10 42

06 GOODNEWS

ติ ด ตามข า วสารดี ๆ รอบโลกประจำ สัปดาหไดในหองขาว แหงนี้

18 26

มาสำรวจความเปนไป ของสิ่งแวดลอม บ า นเมื อ งและสั ง คม จากถ อ ยคำตรงไปตรงมาของ ‘ฮิ ว โก ’ จุลจักร จักรพงษ

18 A MUST

สารพัดสิ่งที่เราคัดสรร มาฝากแบบ A Must พลาดแล ว จะหาว า ไมเตือน

20 SHOPPING

พบเทคนิคงายๆ ในการเติ ม ประกายโดดเด น ให ต ั ว เอง ที ่ เราแอบ กระซิ บ บอกแค ค ุ ณ เทานั้น

24 CALENDAR

ใคร ทำอะไร ที ่ ไ หน เช็กดูได สุดสัปดาหนี้ จะไดไมพลาดเรื่องราว สนุกๆ

26 HOME MADE

สัมผัสรักแรกพบแสน โรแมนติกภายในบาน ของ ณัฐฐา กีนะพันธ และ ชัช เหลืองอาภา

42 37 41 30 ALL ABOUT THE WORDS THE GUEST HEALTH AND HEART BIZ ทุ ก ถ อ ยคำมี ค วาม- คุ ย กั บ สี ่ ท หารเสื อ รวมสาระความรูที่จะ ท ำ ให  ค ุ ณ แข ็ ง แร ง ทั้งกายและใจ

สวัสดีครับ อาน adB มาเกือบ 2 ปแลว ผมอยูตางจังหวัด แตเปนสมาชิก ช อ บ อ  า นท ุ ก ฉบ ั บ โดยเฉพาะชวงน้ำทวม ที่สัมภาษณคนและให ขอมูลดีมาก แตกตาง

10 INTERVIEW

จากสือ่ กระแสหลักทีเ่ นนแตความขัดแยง ทำใหเห็นวา ชี ว ิ ต มี ด  า นอื ่ นที ่ ส วยงาม ขอบคุ ณ มากที ่ แ สดงให สังคมไทยไดเห็น สวนเรื่องที่อยากเสนอแนะก็คือ - ใชกระดาษบางลงไดไหมครับ นาจะชวยประหยัด และลดปญหาสิง่ แวดลอมไดบา ง - หนา Calendar ชวยลงเบอรโทร.ของสถานที่จัด เพราะคนตางจังหวัดไมรวู า อยูต รงไหน เชน Galevie N ถนนวิทยุ หรือบางทีอาจจะใชโทร.ไปขอขอมูลเพิม่ เติม

เรี ย นรู  ค วามสุ ข จาก การทำงานของ นพวรรณ จุ ล กนิ ษ ฐ แหงบริษัท จัดหางาน จอบส ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด

หมายและคุณคาเสมอ คนหาไดในหนานี้

อารมณ ด ี บิ ๊ ก บุ ญ , วิชัย, บัฟโฟ และ ภูภู ผู  ก  อ ตั ้ ง e-magazine สุ ด แสบสั น ต อ ย า ง Monday

- Health & Heart ดีนะครับ ชอบอาน แตควรมีที่มา ทุกขอมูล เพื่อความนาเชื่อถือและอานเพิ่มเติม - ตัวหนังสือสีขาวบนพื้นสีออนอานยากไปหนอยครับ นอกนั้นดีมากครับ Go on! -หมู ป.ล. ขอบคุณมากทีจ่ ดั พิมพ Lost to Live กลามาก...

สงความคิดเห็น คำติ-ชม หรือขอเสนอแนะทีม่ ตี อ a day BULLETIN ไดที่ บริษัท เดย โพเอทส จำกัด เลขที่ 3 ซอย เจริญมิตร ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 หรือทางอีเมล adaybulletin08@gmail.com กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุลจริงและที่อยูมากับจดหมาย เพื่อ ความสะดวกในการจัดสงของรางวัลไปให และบรรณาธิการ ขออนุญาตตัดทอนจดหมายตามสมควร พิเศษ! จดหมายที่ไดรับเลือกลงตีพิมพในชวง เดือนนี้ จะไดรับหนังสือดีๆ จากสำนักพิมพ a book สงไปใหถึงบาน

ที่ปรึกษา สุรพงษ เตรียมชาญชัย บรรณาธิการผูพิมพผูโฆษณา นิติพัฒน สุขสวย บรรณาธิการอำนวยการ วงศทนง ชัยณรงคสิงห บรรณาธิการบริหาร วิไลรัตน เอมเอี่ยม ซับเอดิเตอร / นักเขียน วสิตา กิจปรีชา กองบรรณาธิการ เอกพล บรรลือ ทรรศน หาญเรืองเกียรติ อาทิตยา อาศิรวาท บรรณาธิการภาพ นิติพัฒน สุขสวย ชางภาพ กฤตธกร สุทธิกิตติบุตร กิตติศักดิ์ ทวีกิจภิญโญ บรรณาธิการศิลปกรรม วีระยุทธ คงเทศน ศิลปกรรม กิตติ ศรีวิเชียร พิสจู นอกั ษร หัสยา ตัง้ พิทยาเวทย ศักดิส์ ทิ ธิ์ ไมลำดวน ฝายผลิต ศิริ ศิรจิ รรยากุล ทีป่ รึกษาฝายโฆษณา ศรวณีย ศิรจิ รรยากุล ผูอ ำนวยการกลุม โฆษณา อุบลวรรณ จรเจริญสุข 08-1171-1886 ผูจ ดั การฝายโฆษณา กัณฑพฒ ั น อังกุระวรานนท 08-1689-9724 ผูช ว ยผูจ ดั การฝายโฆษณา ศุภลักษณ เลิศกาญจนวัฒน 08-6378-6037, วาณี กนกวิลาศ 08-1859-8851, กัณฐลดา ชืน่ สวัสดิ์ 08-3016-5400 ฝายโฆษณาอาวุโส กุลวรรณ วรรณะลี 08-1934-7615, วราพร สิทธิพรมงคล 08-4908-3154 เจาหนาที่ฝายโฆษณา ธนาภรณ ศรีจุฬางกูล 08-9662-7073 ผูจัดการ จัณฑรัศมิ์ เกียรติยศ ผูชวยผูจัดการ ณัฐธยาน อึ้งตระกูลนิธิศ ฝายธุรการ ณัฐรดา ตระกูลสม ผูผลิต บริษัท เดย โพเอทส จำกัด เลขที่ 3 ซอยเจริญมิตร ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ติดตอกองบรรณาธิการ โทร. 0-2203-1040 อีเมล adaybulletin08@gmail.com ติดตอฝายโฆษณา โทร. 0-2203-1040 ตอ 801, 802, 803, 804, 805, 807 แฟกซ 0-2203-1040 ตอ 811 เว็บไซต www.daypoets.com/adb ฝายสมาชิก นริศรา เปยะกัง โทร. 0-2726-9996 ตอ 11, 12, 49


04

THE DATABASE ที่มา : www.city-infos.com

10 อันดับเมืองศูนยกลางทางการเงินของโลก ประจำป 2012

ลอนดอน

นิวยอรก

ฮองกง

สิงคโปร

เซี่ยงไฮ

คุ ณ สนใจการขี่ จั ก รยานในเมื อ ง หรือไม เพราะอะไร

โตเกียว

THE POLL

ชิคาโก

ที่มา : กรุงเทพโพล

ความคิดเห็นของเยาวชนที่มีตอรูปแบบของคำวา ‘รักอยางสรางสรรค’

อันดับ 1

รักแบบมีขอบเขต ไมชิงสุก กอนหาม ไมมีเรื่องเพศสัมพันธเขามาเกี่ยวของ

21.2%

อันดับ 2

รักแลวชวนกันทำเรื่องดีๆ เชน ชวนกันเรียน ชวนกัน ทำบุญ ชวยเหลือสังคม ฯลฯ

17.3%

อันดับ 3

รักอยางมีเหตุผล ใชสติ รูจักคิด

11.6%

อันดับ 4

รักแบบเขาใจกัน ใหกำลังใจกัน

อันดับ 5

รักแบบมีความจริงใจใหกนั

11.4%

7.4%

ซูร�ก

ซานฟรานซิสโก

โทรอนโต

จากการสำรวจของ Pew Research Center ในปนี้ พบวา ชาวอเมริกนั ทีม่ อี ายุ ระหวาง 18-24 ป มีงานทำ เพียง 54% ของประชากร ที่ มี ช ว งอายุ ดั ง กล า ว ทั้งหมดในประเทศ ซึง่ เปน สถิตทิ ตี่ ำ่ ทีส่ ดุ ตัง้ แตมกี ารเก็บขอมูลเรือ่ งการจางงาน ในป 1948 ที่มา : www.huffingtonpost.com

1/5 คื อ โอกาสที่ ผู ช ายทุ ก คน จะเปนโรคหัวใจ เนื่องจากมีการศึกษาลาสุดจากอังกฤษพบวา ผูชายจะมี DNA ตัวหนึ่งที่อยูใน โครโมโซม Y (มีเฉพาะในผูชาย เทานั้น) ที่เปนตัวกระตุนใหปวย เปนโรคหัวใจได จึงเปนเหตุผลวา ทำไมผู ช ายถึ ง มี ส ถิ ติ ป ว ยเป น โรคหัวใจมากกวาผูหญิง ที่มา : www.telegraph.co.uk

829 คือจำนวนเหยื่อที่ถูกแอบดักฟงในประเทศ อังกฤษในรอบปที่ผานมา โดยสวนใหญมักถูก แอบดั ก ฟ ง โดยเจ า หน า ที ่ ข องหนั ง สื อ พิ ม พ ทั้งนี้ ยังมีประชาชนอีก 2,900 คน ที่ยื่นหนังสือ แกตำรวจเพื่อใหตรวจสอบวา ตนเองถู กลอบ ดักฟงหรือไม ที่มา : www.bbc.co.uk

13.2

13.2 ลานคน คือจำนวนนักทองเที ่ ย วที ่ เข า มาในสิ ง คโปร เมื ่ อ ป 2011 ซึ ่ ง พุ  ง สู ง ขึ ้ นจากป 2010 ถึง 13% ทำใหสิงคโปรมีรายได จากอุ ตสาหกรรมการท อ งเที ่ ย ว ในปทผ่ี า นมามากถึง 22.2 พันลาน เหรียญฯ หรือประมาณ 5.5 แสน ลานบาท ทีม่ า : www.washingtonpost.com

จากการวิจัยพบวา ในบรรดาเจาหนาที่ตำรวจที่อยูในเหตุการณ 9/11 จำนวน 12,000 คน มีผปู ว ยเปนโรคมะเร็งในเวลาตอมามากถึง 297 ราย ทำใหมีรายงานทางการแพทยเตือนวา แมเหตุการณดังกลาวจะผาน ไปแลวถึง 10 ป แตประชาชนที่อาศัยอยูใกล Ground Zero อาจมี ความเสี่ยงตอโรคมะเร็ง เนื่องจากมีฝุนและสารพิษที่ตกคางมากกวา คนทั่วไปราว 19% ที่มา : www.huffingtonpost.com

“ไม เพราะระบบ คมนาคมของไทยยังไมเอือ้ ตอการขี่จักรยาน ถึงจะ มีเลนสำหรับจักรยานบาง แตก็นอย” ภัทร จินตนะกุล 24 ป, นักขาว “สนใจ เพราะเป น การออกกำลังกาย และ ช ว ยประหยั ด พลั ง งาน แต ก ็ ก ลั ว อั นตรายจาก การจราจรในเมืองใหญ” ปาณภัทร เครือยศ 22 ป, นักศึกษา “สนใจ เพราะทำให ชีวิตไมตองรีบเรง อยาก หยุดแวะชมความสวยงาม ที่ไหนก็ได” ปวีณา บุญประดิษฐ 24 ป, อาชีพอิสระ “สนใจ เพราะนอกจาก จะชวยลดมลภาวะแลว ยังไดชมเมืองอีกดวย” นภกานต อัมไพวรรณ 23 ป, พนักงานบริษัท “ไม ส นใจ เพราะ สภาพอากาศและการจราจรในเมืองไทยไมเหมาะ กับการขี่จักรยาน” นราทร แกวเกา 31 ป, Sale Admin “ไม ส นใจ เพราะ อั น ตราย แต ถ  า มี เ ลน สำหรับจักรยานโดยเฉพาะ ก็นา ลอง” รัณอิท โสมศุภผล 27 ป, Account Supervisor


6

• จัดงานไดหรูหราอลังการเชนนี้ทุกป สำหรับขบวนพาเหรดในเทศกาลคารนิวัลในนครรีโอเดจาเนโร ประเทศบราซิล ซึ่งเปน งานเทศกาลที่ยิ่งใหญระดับโลก จนเปนที่จับตามองและรอคอยแทบทุกป งานนี้จะจัดขึ้นเปนเวลา 2 วัน โดยชาวเมืองและ นักทองเที่ยวจะมาเตนรำและรองเพลงอยางสนุกสนานลืมโลกอยูบนทองถนนตลอดวัน - AFP Photo / Vanderlei Almeida

• คุณปูนักปนจักรยานชาวฝรั่งเศส โรแบร มารแช็งด วัย 101 ป (เกิดป ค.ศ. 1911) กำลังปนจักรยานคูใจเพื่อทำสถิติใหม ในประเภทบุคคลอายุ 100 ป ทีส่ นามแขงจักรยานของสมาคมนักปน จักรยานนานาชาติ (International Union Cycling) และในทีส่ ดุ คุณปูก็ทำไดสำเร็จดวยสถิติใหม ปนจักรยานระยะทาง 24.25 กิโลเมตร ในระยะเวลา 60 นาที ทามกลางผูคนที่ไปใหกำลังใจ และเฝาดูการปน จักรยานของคุณปูเ ปนจำนวนมาก - AFP Photo / Sebastien Feval

SOCIETY

PEOPLE

เจาหญิ ง แคตเธอรี น

ษัทเมืองผูดี สุดทึ่ง ชายสวีเดนรอดชีวิต บริ เปดตัวถังขยะไฮเทค

เสด็จเยีย่ มผูป ว ยเด็ก

รับวันวาเลนไทน

เจาหญิงแคตเธอรีน ดัชเชสแหง เคมบริดจ เสด็จพระดำเนินโดยลำพัง ไปยังเมืองลิเวอรพูล ประเทศอังกฤษ เพื่อเยี่ยมชม Brink Bar บารปลอด แอลกอฮอล สำหรับผูที่ตองการเลิก เหลาและยาเสพติด ซึ่งเปนสวนหนึ่ง ของมูลนิธิ Action on Addiction ที่ พระองคทรงเปนองคอุปถัมภในวัน วาเลนไทน ท ี ่ ผ  า นมาเพี ย งลำพั ง เนื่องจากเจาชายวิลเลียม ดยุคแหง เคมบริดจ พระสวามี ทรงติดภารกิจ อยูท ห่ี มูเ กาะฟอลกแลนด แตนน่ั ก็ไมได ทำใหเจาหญิงรูสึกโดดเดี่ยว เพราะ เด็กชาย แจ็กสัน จอหนสัน-ลีนช วัย 8 ขวบ ไดนำการดและกุหลาบสีแดง มาถวายแกพระองค พรอมทูลเจาหญิง วา “สุขสันตวันวาเลนไทน” หลังจาก รับของขวัญวันวาเลนไทนแลว ดัชเชส แหงเคมบริดจก็ไดเสด็จพระดำเนิน ไปเยี่ยมผูปวยเด็กที่โรงพยาบาลเด็ก Alder Hey โดยมีประชาชนชาวอังกฤษ มารอถวายดอกกุหลาบและตุกตาหมี เท็ ด ดี ้ แบร ท ี ่ ห น า โรงพยาบาลอย า ง มากมายดวย

BUSINESS

หลังติดอยูในรถใตกองหิมะนาน 2 เดือน ปองกันระเบิดได

เรื่องราวที่นาทึ่งนี้ไดเกิดขึ้นหลังจากรถของชายผูรอดชีวิต ถูกพบบนถนนแหงหนึง่ ภายในปาทางตอนเหนือของสวีเดน หางจาก ถนนสายหลักประมาณ 1 กิโลเมตร ทามกลางอากาศอันหนาวเหน็บ ถึง -30 องศาเซลเซียส โดย Ebbe Nyberg ตำรวจผูไดรับแจงเหตุ กลาววา “ชายผูรอดชีวิตอายุประมาณ 45 ป ติดอยูในรถใตกอง หิมะตั้งแตวันที่ 19 ธันวาคมปที่แลว จึงเปนเรื่องนาประหลาดใจ ทีเ่ ขาสามารถรอดชีวติ จากสภาพอากาศอันเลวรายตลอดสองเดือน ที่ผานมาได ซึ่งเขาบอกกับเราวา เขาประทังชีวิตดวยการทานหิมะ ที่ละลายแลวที่ไหลลงมาจากกระจกรถเทานั้น” ทางดานแพทยจาก Umea University Hospital ไดให ความเห็นกับเรื่องนี้วา ปกติแลวคนเราจะมีชีวิตอยูไดโดยไมทานอาหารประมาณ 4 สัปดาห จึงนับวาเปน เรื่องสุดมหัศจรรยที่เขาสามารถรอดชีวิตมาได

ANIMAL

‘เบบี้’ สุนัขใจดี อาสาเลี้ยงลูกหมูปากำพราทั้ง 6 ตัว

สุนัขพันธุเฟรนชบูลด็อกเพศเมียวัย 8 ขวบ ชื่อเบบี้ แสดงความเอื้ออาทรกับลูกหมูปา 6 ตัว หลังจากที่มีคนไปพบพวกมันในปา และ นำกลับมาที่บานพักสัตวแหงหนึ่งใกลกับกรุงเบอรลิน ประเทศเยอรมนี โดยเจาเบบี้ก็ใหการดูแลลูกหมูปาเหลานี้ดวยการกอดใหความอบอุน เปนเพื่อนเลน และสอนพวกมันไมใหซุกซน โดยไดสุนัขเฟรนชบูลด็อก อีกตัวชวยเลี้ยงดวย สวนทางดานเจาของเบบี้ก็เลาใหฟงวา “เจาเบบี้ มีสัญชาตญาณความเปนแมสูงมาก กอนหนานี้มันก็เคยเลี้ยงลูกแมว กระตาย หรือแมแตตัวแรคคูนมาแลว ไมวา จะมีลกู สัตวอะไรเขามา มันจะรีบวิง่ มาตรวจดูทนั ที” สวนลูกหมูปา ทัง้ 6 ตัว ตอนนีย้ งั ตองกินนมจากขวด แตหลังจากนี้ 3 เดือน เมื่อพวกมันโตพอก็จะถูกปลอยใหไปอยูในพื้นที่ลอมรั้วที่กวางขึ้น

บริษทั ผูผ ลิตถังขยะสุดล้ำนีม้ ชี อ่ื วา ‘Renew’ ลาสุดไดเปดตัวถังขยะรุน ใหมเพือ่ รองรับการแขงขัน โอลิ ม ป ก ที ่ ก ำลั ง จะมาถึ ง ในช ว งฤดู ร  อ น โดย ความพิเศษของถังขยะรุนนี้คือมีความแข็งแรง ผลิตจากวัสดุที่ทนทานกวาเหล็กกลาถึง 4 เทา มีจอ LCD ที่สามารถรายงานขาว เตือนภัยเมื่อ มีเหตุฉุกเฉิน และปองกันระเบิดไดจากการลด สัญญาณของคลื่นที่เปนตัวจุดระเบิด สนนราคา อยูที่เครื่องละ 25,000 ปอนด หรือราว 1.25 ลานบาท ทั้งนี้ Renew เผยวา แมจะลงทุนสูง แตบริษัทก็จะมีรายไดจากการขายโฆษณาและ ขายถั ง ขยะรุ  น นี ้ ให ก ั บ ประเทศที ่ ส นใจ ทั้งนี้ คาดวาจะมี ผู  เดิ น ผ า นและ ชมข อ มู ล จาก ถั ง ขยะเหล า นี ้ ในช ว งที ่ ม ี ก ารแขงขันโอลิมปก ราว 3 ล า นคน ตอวัน

INNOVATION

เม็กซิโกคิดคน ‘ฝนแข็ง’ สูภัยแลง!

เม็กซิโกเปนประเทศหนึ่งที่กำลังเผชิญกับวิกฤตฝนแลงหนักที่สุดในรอบ 70 ป ทำใหเกษตรกรในหลายพื้นที่ตองปลอยใหผลผลิต แหงตายโดยไมสามารถทำอะไรได แตกม็ เี กษตรกรทีห่ มูบ า นแหงหนึง่ นำ ‘ฝนแข็ง’ เทคโนโลยีใหมทค่ี ดิ คนโดยวิศวกรเคมีชอ่ื เซอรจโิ อ ริโก ซึง่ เขาบอกวาใชเทคนิคคลายๆ กับผาออมสำเร็จรูป โดยใชโพแทสเซียมโพลีอะคริเลตทีส่ ามารถกักโมเลกุลของน้ำไดถงึ 500 เทาของน้ำหนัก โดยไมเปลีย่ นแปลงโครงสรางทางเคมี เวลาใชงานก็เพียงแคนำฝนแข็งมาผสมกับน้ำ แลวเทลงไปในหลุมกอนปลูกพืชตามลงไป จากนัน้ ฝนแข็งนีก้ จ็ ะคอยๆ คายน้ำใหกบั ดิน เพือ่ ใหพชื ดูดน้ำไปใช ซึง่ กระบวนการนีท้ ำใหพชื อยูไ ดนานหลายเดือนไมวา จะมีฝนตกหรือไมกต็ าม และสิ่งประดิษฐนี้ก็ไดรับการเสนอชื่อชิงรางวัล Water Prize ที่ประเทศสวีเดนในปนี้


• คนงานกำลังขะมักเขมนในการสรางสรรคปราสาทที่ทำจากสมและมะนาว กอนที่จะเขารวม จั ด แสดงในงานเทศกาลมะนาว (Lemon Carnival) ที ่ จ ั ด มา 79 ป แ ล ว ที ่ เมื อ ง Menton บนชายหาดเฟรนชรเิ วียรา โดยจะมีการจัดงานจนถึงตนเดือนมีนาคมทีจ่ ะถึงนี้ งานเทศกาลทีว่ า นี้ ถือวาเปนการสนับสนุนและสงเสริมเกษตรกรไดเปนอยางดี - AFP Photo / Valery Hache

• อั๊กกี้ สุนัขจากภาพยนตรดังเรื่อง The Artist และเพื่อนสุนัขที่แสดงแทนในเรื่องเดียวกัน (ตัวขวาชื่อแดช) โพสทาใหชางภาพ ถายรูปขณะที่มีคนพามารวมงาน Golden Collar Award หรือรางวัลปลอกคอสุนัขทองคำ ที่จัดขึ้นที่โรงแรมเซนจูรี พลาซา ไฮแอต รีเจนซี ทีเ่ มืองลอสแองเจลิส แคลิฟอรเนีย รางวัลปลอกคอสุนขั ทองคำทีว่ า นีจ้ ดั ขึน้ เปนครัง้ แรก และมีพธิ กี ารมอบรางวัล ใหกับสุนัขที่มีการแสดงยอดเยี่ยม (Best Achievement in Acting) ใน 5 สาขาดวยกัน - AFP Photo / Robyn Beck

SPORT ‘เฟเดอเรอร’ ควงคู ‘อซาเรนกา’ รับแชมป ABN และ WTA

โรเจอร เฟเดอเรอร มือวางอันดับสามของโลก ยังคงความเกา เอาชนะ ฮวน มารตนิ เดล ปอโตร คูแ ขงชาวอารเจนไตน อยางขาดลอย 2-0 เซต 6-1, 6-4 จากการแขงขันเอบีเอ็น แอมโร เวิลด เทนนิส ทัวรนาเมนต ที่ประเทศเนเธอรแลนด สวนการแขงขันเทนนิสดับเบิลยูทเี อทัวร รายการกาตาร โททัล โอเพน ในประเทศกาตาร วิกตอเรีย อซาเรนกา ซึง่ เปนมือวาง อันดับหนึง่ ของรายการ ก็สามารถเอาชนะ ซาแมนธา สโตเซอร มือวางอันดับสามจากออสเตรเลีย ดวยสกอร 2-0 เซต 6-1, 6-2

สำหรับสัตวเทานั้น! เมื ่ อ ความใกล ช ิ ด ระหว า งมนุ ษ ย ก ั บ สั ต ว เพิ่มมากขึ้นทุกๆ วัน ดังนั้น จึงไมตองแปลกใจที่มนุษย จะชักชวนเหลาสัตวใหมา ลองทำอะไรคล า ยๆ กั น โดยเฉพาะกับเรื่องราวของสัตวตอไปนี้ • ถาคุณคิดวาประชาธิปไตยและการเลือกตั้งเปนเรื่อง ของมนุษยเทานั้น ขอบอกวาคุณคิดผิด เพราะลาสุด สวนสัตว Franklin Park ในเมืองบอสตัน เขาไดจัด การเลือกตัง้ PreZOOdential ขึน้ เพือ่ เฟนหาประธานาธิบดี คนใหมแหงสวนสัตว โดยใหประชาชนลงคะแนนโหวต สวนผูส มัครชิงตำแหนงในปนก้ี ม็ ที ง้ั เจาสิงโต Christopher, Gigi กอริลลาสาว, Isidoro แมวปาสายพันธุบราซิล, Jockamo ตัวกินมด, Stella Luna แพนดาแดง และเจาแรง Tito เจาหนาทีส่ วนสัตวรายงานวา ขณะนีย้ งั ไมพบการซือ้ สิทธิข์ ายเสียงแตอยางใด • สวนนองหมาในเมืองซานดิเอโกก็ไมตองทนดูทีวี

PUBLIC HEALTH

สเปนไอเดียเก ทำสปาจัก๊ จี้ เผยแกอาการซึมเศราได

สปาจั ๊ ก จี ้ แห ง แรกของ โลกนี้มีชื่อวา ‘Cosquillearte’ สปาแห ง นี ้ ม ี ‘ขนนก’ เป น อุปกรณสำคัญ ทำการบำบัด โดยการใช ข นนกและมื อ ลูบไลไปตามรางกายเพือ่ ชวย ใหลูกคารูสึกผอนคลาย ทางดาน Alan J. Fridlund นักจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย กลาววา การจั ๊ ก จี ้ จ ะช ว ยให ก ารไหลเวี ย นของเลื อ ดดี ข ึ ้ น ทำใหรางกายผอนคลาย ลดอาการซึมเศรา และ ทำใหผวิ พรรณเปลงปลัง่ ขึน้ ได และแมวา สปาแหงนี้ จะเปดไดเพียงไมนาน แตก็มีผลตอบรับที่ดีจาก ลูกคา โดย Elena Gil ลูกคาประจำคนหนึง่ กลาววา “การบำบัดแบบนีม้ นั ทำใหฉนั รูส กึ ดีขน้ึ มาก ฉันชอบ ความรูสึกนั้น”

ชองเดียวกับมนุษยอีกตอไป เพราะลาสุดบริษัทเคเบิล Fido & Co. เขาเปดสถานีทวี ชี อ งใหม DogTV เพือ่ เอาใจ นองหมาที่รักการดูทีวีโดยเฉพาะ จุดประสงคของชองนี้ ก็คือตองการคลายเหงาใหกับนองหมาที่อยูเฝาบาน ในวันที่เจาของออกไปทำงานขางนอก ทั้งสี เสียง และ ภาพ ก็ตา งจากชองทัว่ ๆ ไป เพราะถายทอดจากมุมมอง ของสุนัขโดยเฉพาะ สวนรายการที่จะออกอากาศก็มีทั้ง การตนู SpongeBob SquarePants ทีผ่ า นการวิจยั มาแลว วาเปนรายการโปรดของเจาตูบ นอกจากนี้ยังมีรายการ บรรเลงเพลงดวยฮารป และภาพยนตรที่มีสุนัขเปน นักแสดงนำอยาง Beverly Hills Chihuahua • ปดทายดวยขบวนพาเหรดที่เต็มไปดวยสีสันและ เสียงดนตรีเราใจสไตลบราซิลในงานคารนิวัลที่เรียกวา Blocao ที่รีโอเดจาเนโร ซึ่งจัดขึ้นสำหรับเหลาสรรพสัตว โดยเฉพาะ ในงานนี้เจาของสัตวเลี้ยงตางก็พรอมใจกัน จับสัตวของตัวเองใสชุดแฟนซีแปลกตา สรางความสนุกสนานใหกบั ทัง้ คนทัง้ สัตวไดพรอมๆ กัน

“ประเทศไทยโชคดี ก ว า ป ร ะ เ ท ศ อื่ น เพราะประเทศไทย มีสถาบันพระมหากษั ต ริ ย เ ป น เครื่ อ ง ยึ ด เหนี่ ย วจิ ต ใจให ค น ไ ท ย ร ว ม ใ จ ส า มั ค คี เ ป น ห นึ่ ง เดียว” โคฟ อันนัน อดีตเลขาธิการ สหประชาชาติ 20 กุมภาพันธ 2555 หนังสือพิมพ มติชน

GREEN PLEASE ชาวแอฟริกันเฮ บริษัทอังกฤษสนับสนุนโซลารเซลลแทนการใชน้ำมันกาด ขอแสดงความยินดีกบั ชาวแอฟริกนั ทีล่ า สุดไดรบั ความเอือ้ เฟอ จาก บริษัท Eight19 ของอังกฤษ ในโครงการ ‘Pay-as-you-go’ ซึ่งเปนการใหบริการกระแสไฟฟาโดยใชเซลลแสงอาทิตย และจายตามจำนวนที่ใช เพือ่ ใหพน้ื ทีท่ ห่ี า งไกลไดใชกระแสไฟฟาราคาถูก และเปนมิตรกับธรรมชาติ มากกวาการใชน้ำมันกาดอยางที่ผานมา เนื่องจากการใชน้ำมันกาด ทำใหเกิดคารบอนไดออกไซดมากถึง 190 ลานตันตอป ทางดาน Nyungura James Ode ชาวบานในเซาทซดู าน ผูร ว มโครงการนี้ กลาววา “ระบบไฟฟาใหมนท้ี ำใหเรา ทำงานที่บานไดมากขึ้น และทำใหเราสรางผลผลิตการเกษตรไดมากขึ้น หนำซ้ำยังชวยใหคนเปนแม สามารถดูแลเด็กทารกหรือปอนยาในตอนกลางคืนไดสะดวกกวาเดิม” ทัง้ นี้ Pay-as-you-go ยังชวยให ชาวบานประหยัดคาพลังงานมากกวาเดิมเฉลี่ย 1.20-1.80 ดอลลารฯ ตอสัปดาห

โซเชียลมีเดียทำใหคนอังกฤษนอนนอยลง

Did You Know?

24 กุมภาพันธ 2390 - วันเกิด กรันต อัลเลน นักประพันธแนวสืบสวนสอบสวน ชาวแคนาดา มีผลงานที่ไดรับการแปล เปนภาษาไทยที่มีชื่อเสียงคือ Jerry Stoke โดยหนังสือเลมนี้ไดรับการยกยองใหเปน หนึ่งในเรื่องสั้นที่ทรงพลังที่สุดของเขา 25 กุมภาพันธ 2528 - พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั เสด็จพระราชดำเนินทรงทำ พิธีเปดพระตำหนักเขาคอ ณ ตำบล สะเดาะพง อำเภอเขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ 26 กุมภาพันธ 2553 - ศาลฎีกาแผนก คดีอาญาผูดำรงตำแหนงทางการเมือง พิพากษาใหยดึ ทรัพย พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร เปนจำนวนเงินทั้งสิ้น 46,373 ลานบาท 27 กุมภาพันธ 2545 - รถไฟขบวนหนึง่ ทีน่ ำนักแสวงบุญฮินดูกลับจากเมืองอโยธยา สถานทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิท์ างตะวันตกของรัฐคุชราต ประเทศอินเดีย ถูกเผาโดยชาวมุสลิม ทำให มีผเู สียชีวติ มากถึง 58 คน ซึง่ ตอมาไดเกิด การจลาจลตอบโต จนนำไปสูก ารเสียชีวติ ของชาวมุสลิมนับพันคน 28 กุมภาพันธ 2519 - บุญสนอง บุณโยทยาน อดีตหัวหนาแผนกวิชาสังคมวิทยา และมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ผูร ว มกอตัง้ และเลขาธิการพรรคสังคมนิยม แหงประเทศไทย ถูกลอบยิงเสียชีวิต 29 กุมภาพันธ 2455 - พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหตั้งโรงไฟฟา ขึ้นที่สามเสน ถือเปนโรงไฟฟาแหงแรกใน ประเทศไทย ทำใหคนไทยไดใชไฟฟา เปนครั้งแรก ทดแทนการใชเชื้อเพลิงจาก เทียนไข ตะเกียง น้ำมัน หรือแกสในอดีต 1 มีนาคม 2539 - ประเทศไทยเปน เจาภาพจัดงานประชุมผูนำกลุมประเทศ เอเชียกับสหภาพยุโรป หรืออาเซม (ASEM) ครั้งที่ 1 ที่ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ

ผลสำรวจลาสุดของโรงแรม Travelodge ในประเทศอังกฤษ เปดเผยวา ชาวอังกฤษรอยละ 72 ใชเวลาบนเตียงประมาณ 1 ชัว่ โมง 39 นาที ไปกับการอัพเดตสเตตัสทางเฟซบุก หรือทวีตขอความทางทวิตเตอร และเหลือเวลานอนเพียง 6 ชัว่ โมง 21 นาทีเทานัน้ ขณะที่ เวลาทีเ่ หมาะสมกับการนอนควรจะเปน 8 ชัว่ โมง ตามคำแนะนำของผูเ ชีย่ วชาญ นอกจากนีร้ อ ยละ 20 ของผูต อบแบบสอบถาม จำนวน 6,000 คน ยังเปดเผยวา พวกเขายอมหยุดกิจกรรมทางเพศกลางคันในกรณีที่มีขอความปรากฏในสมารตโฟน


10


10

INTERVIEW

FRI 25

‡��ËÕß : มนู ญ ทองนพรั ต น

ใครจะมองเห็น ‘เล็ก’ หรือ ‘ฮิวโก’ - จุลจักร จักรพงษ JULY 08 แลวคิดอยางไรก็ตาม เราเชื่อวาหนึ่งในความคิดนั้นตอง ไม พ น เรื่ อ งที่ ว า เขาเป น คนตรงไปตรงมาที่ สุ ด คนหนึ่ ง ในประเทศนี้ และความตรงไปตรงมานัน้ ก็แนนอนวาตองมีทงั้ คนทีช่ อบ และไมปลืม้ ในตัวเขา แตสำหรับเขา นัน่ ไมใชปญ  หา มันเปนเรื่องธรรมดาโลก เนิน่ นานหลายปทคี่ นไทยเราไมไดเจอหนาคาตาฮิวโก เพราะเขาไปใชชีวิตเปนศิลปนอยางจริงจังและเต็มตัวอยูที่ นิวยอรก ทีน่ นั่ ฮิวโกคอื ศิลปนเดีย่ วในสังกัด Roc Nation ของศิลปนชือ่ ดังอยาง Jay-Z ถาใครติดตามผลงานของเขา อยางตอเนื่องก็คงพอทราบวา ในตางประเทศนั้นฮือฮา กับเพลงอยาง Bread & Butter ที่ถูกนำไปใชเปนเพลง ประกอบโฆษณาของแบรนด Victoria Secret และเพลง Disappear ที่อยูในอัลบั้มเพลงของนักรองสาวอยาง บี ย อนเซ ซึ่ ง เขาแต ง เพลงนี้ ร ว มกั บ อะแมนดา โกสต นักแตงเพลงชาวอังกฤษ แตทนี่ า สนใจไมนอ ยไปกวาเสนทาง การเปนศิลปนของเขาก็คอื เสนทางการเติบโตทางความคิด ความอานของเขานั่นเอง และนั่นคือสาระสำคัญที่นำพา ใหเรามานั่งคุยกับเขาในวันนี้ เรื่ อ งหนึ่ ง ที่ ห ลายคนอาจจะยั ง ไม ท ราบและอาจจะ เพิ่งทราบในบทสัมภาษณฉบับนี้ก็คือ ฮิวโกเปนคนที่ให ความสำคัญและใสใจกับประเด็นเรื่องสิ่งแวดลอมมาก ไมใชเพียงเพราะเขาเปนทายาทของผูกอตั้งและประธาน มูลนิธโิ ลกสีเขียว แตเปนเพราะตัวตนของเขาไมเคยหลงลืม ความสนใจในเรื่องนี้ ตั้งแตเล็กจนโต ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมคือเรือ่ งทีเ่ ขาคุน เคยและหลงใหลโดยไมจำเปนตอง บอกใคร แตถาเราเชื่อคำพูดที่วา คนเราเปนสิ่งแวดลอม ของกันและกัน เราก็ควรจะเชื่อดวยวา การกระทำของเรา สามารถสรางผลกระทบกับสิง่ แวดลอมไดตงั้ แตระดับเล็กนอย จนถึงระดับสั่นสะเทือนโลก แตไมใชไมมีผลกระทบเลย ฮิวโกพูดไวในบทสัมภาษณตอนหนึ่งวา “โลกไมใช เครื่องเลนของเรา เราตางหากที่เปนเครื่องเลนของโลก” และเขาจะพยายามทำใหรอยเทาของเขาในเรือ่ งการทำลาย สิ่งแวดลอมลดลงใหมากที่สุด เราวาดวยหลักคิดแบบนี้ ตอใหไมใชเรื่องสิ่งแวดลอม แตเปนเรื่องสังคม การเมือง การศึกษา กระทัง่ เรือ่ งชีวติ มันก็นา จะทำใหโลกใบนีน้ า อยู ขึน้ อีกมาก เพราะไมวา วันหนึง่ ชีวติ ขางหนาจะเปนอยางไร เราก็ ไมควรจะหันกลับมาแลวมองเห็นวามีรอยเทาของเรา อยูใ นเรือ่ งทีเ่ ปนการทำลายหรือทำรายคนอืน่ อยูเ ต็มไปหมด ฮิวโกไมไดบอก แตเราเก็บมาคิดเอาเองวา บางทีเรา สมาคมนี้มีสวนชวยหลอหลอมใหเขาเติ บโตขึ ้น บมาทบทวนกันบางวา รอยเทาของเราบนโลก อาจต องกลั ใบนี ้ควรเหยียบย่ำไปบนทางเสนใด เรื่อยๆ จนกระทั่งเขารับตำแหนง อุปนายก ฝายสิทธิเสรีภาพ และกาวขึ้นดำรงตำแหนง นายก

OBJECTIVES «—µ�ÿª�–¿ß§å OBJECTIVES วัตถุประสงค

CONCERT À�—ß¿�Õæ‘¡æ凪�’ˬ��ª�ß�â “�‡¡�Õ߉¥â ‡¢“®÷ßµ—¥¿‘�„®°â “«‡¢â “¡“¿Ÿà ‚�°¢Õß�“�—�¥� �µà ¬—߇ªì ��—°»÷°…“§�–�‘‡�»»“¿µ�å ¡À“«‘�¬“�—¬

เพราะเชื่อวาหนังสือพิมพเปลี่ยนแปลงบานเมือง ได เขาจึงตัดสินใจกาวเขามาสูโลกของฐานันดร ที่ 4 โดยเริ่มจากการเปนนักขาวฝกหัดตั้งแตยัง เปนนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัย กรุงเทพ เพื่อทำความ รูจักกับถนนสายนี้ กอน

จะทะยานเขาสูอาชีพนักขาวอยางเต็มตัวทันทีที่ เรียนจบ และเมื่อกาวเขามาในจุดนี้ เขาไดรวม เปนสวนหนึ่งของสมาคมนักขาวนักหนังสือพิมพ แหงประเทศไทย ซึ่งหนาที่ความรับผิดชอบ หลายอยาง ที่เขาไดรับจากการทำงานใน

หนังสือพิมพเปลี่ยนแปลงบานเมืองได เขาจึงตัดสินใจกาวเขามาสูโลกของฐานันดรที่ 4 โดยเริ่มจากการเปน นักขาวฝกหัดตั้งแตยังเปนนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัย

smddhvbjs สัมภาษณ : วิไลรัตน เอมเอี่ยม, เอกพล บรรลือ ถายภาพ : กฤตธกร สุทธิกิตติบุตร


12 10

อยากรู เรื่ อ งโปรเจ็ ก ต ที่ ก ำลั ง จะเกิ ด ขึ้ น อย า ง เทศกาลปนเมือง คุณไปรวมไดอยางไร โปรเจ็กตนี้ก็คุยกันมานานแลว เพราะวาโปรเจ็กตนี้จัดขึ้นในวาระครบรอบ 20 ป มูลนิธิโลกสีเขียว ซึง่ เนนการใหการศึกษาในประเด็นทางดาน สิ่งแวดลอม เราไมไดเปนมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ สัตวปาหรืออยางใดอยางหนึ่ง แตจะเนนเปน ภาพรวมวาเรานาจะสามารถทำอะไรไดบา งทีเ่ กีย่ ว กับสิ่งแวดลอม ซึ่งไมไดเปนแคเรื่องของการเมือง หรืออุดมการณ แตในยุคสมัยนี้เรานาจะเขาใจ กันไดแลววามันตองเปนการวิเคราะหถงึ ความจริง และนาจะมาพูดถึงเรือ่ งทีเ่ ราทำกันไดจริงๆ ในสังคม ปจจุบนั ทีจ่ ะแกไขหรือคลีค่ ลายปญหาสิง่ แวดลอม ที่มีอยู วิเคราะหถึงความจริง หมายถึงอะไร คือหมายถึงอะไรทีเ่ ราทำไดจริงๆ ในเรือ่ งการดูแลสิ่งแวดลอมนะครับ ผมคิดวามนุษยทุกคน ก็คงอยากจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีหรือสูงเทากับ ประเทศโลกทีห่ นึง่ อยากจะมีบา นพักอาศัย อยาก มีไฟฟา อยากมีเครือ่ งใชไฟฟา อยากมีเทคโนโลยี เพราะฉะนั้น เราคงจะไปลดผลกระทบของการเคลือ่ นไหว เคลือ่ นยาย ของมนุษยใหเทากับศูนย ไมได ผมหมายถึงการเดินทางดวยยานพาหนะ ตางๆ แตเราตองมาคิดวา แลวเราทำอะไรไดบาง ทีส่ ามารถชวยเรือ่ งสิง่ แวดลอมได ไมวา จะเปนประเด็น สภาวะโลกรอนหรือมลพิษตางๆ สิง่ แวดลอมไมได แปลวาเราตองรักสัตว หรือจะใหทกุ คนกลับไปอยู ในถ้ำอยางสมัยกอน แตเราจะทำอยางไรใหโลก มันนาอยู ไมใชแคสำหรับมนุษย แตสำหรับสัตว หรือตนไมที่อาศัยรวมโลกดวย แลวเราก็ตีไปเปน ประเด็นๆ อยางที่มูลนิธิโลกสีเขียวทำ ก็เคยมี การทำเรือ่ งนักสืบสายน้ำ คือการเช็กคุณภาพของน้ำ โดยมีชุดอุปกรณใหเด็กๆ ไปลองตรวจสอบน้ำ วามีสัตว มีแมลงอะไรอยูในน้ำบาง ทำใหรูวา คุณภาพน้ำดีแคไหน แลวก็มีประเด็นของการปน จักรยาน ซึ่งเปนเรื่องที่ผมคิดวาเมืองไหนถามี การปนจักรยานมากขึ้น เมืองนั้นก็จะนาอยูขึ้นมา ทันที ดูอยางลอนดอน ปารีส หรือเมืองไหนๆ ทีค่ น เขาอยูกันมานานๆ สิ ในที่สุดจักรยานก็จะเปน ยานพาหนะที่แทบจะไมมีขอเสีย นอกจากวาจะ ตองเหนือ่ ยหนอย ซึง่ ก็ถอื วาเปนการออกกำลังกาย และแนนอนวามันก็ดีตอสุขภาพ เรื่องโครงการ ปน เมืองนีม่ เี รือ่ งราวอยูท ว่ั โลก สามารถไปศึกษาได เชน ที่เมืองโบโกตา ประเทศโคลอมเบีย การปน จักรยานก็สง ผลดีมาก โดยเฉพาะกับคุณภาพชีวติ คนจน แลวยิง่ มีทางจักรยานโดยเฉพาะทีจ่ ะไมทำ ใหโดนรถเสย รถชน มันก็เปนเรื่องที่ดีนะครับ แตอยางไรก็ตามมันก็ตองมีการเปลี่ยนทัศนคติ คนไทยทีน่ ยิ มขับรถยนตกนั มาก ซึง่ เราก็เขาใจได แตสำหรับทริปสั้นๆ อยากใหลองมาใชจักรยาน กันบางสำหรับการออกไปเที่ยว แลวเราก็หวังวา การทำเพลง ปนเมือง ที่เราทำกับใหม วงสิบลอ แลวก็การจัดคอนเสิรตที่มีศิลปนหลายคนมารวม อยางนอยก็นาจะเปนการสองไฟมายังการใชชีวิต แบบนี้ ซึ่งเขากับวิถีชีวิตคนไทยอยูแลว การปน จักรยานไมใชเรื่องใหมหรือเรื่องแปลก แตถาเรา สามารถทำใหแรงโนมถวงมันมีมากขึ้น คือมีคน มาปนจักรยานมากขึ้น เราก็สามารถเรียกรอง เรื่องของเลนสำหรับจักรยาน หรือที่จอดจักรยาน เพราะแนนอนวาการที่คนเลือกที่จะใชจักรยาน แทนการใชมอเตอรไซคหรือรถยนต ยอมชวยลด มลพิษไปได 1 คนตอ 1 คัน ผมไมไดคดิ วาทุกคน จะหันมาทำ แตมันก็เปนเรื่องดีถาคนจำนวนหนึ่ง เปนพัน เปนหมื่น เปนลาน เริ่มปรับตัว แทนที่จะ ขี่มอเตอรไซคไปปากซอย ก็ปนจักรยานไป หรือ ถาออกไปเที่ยว แทนที่จะไปขับรถเที่ยว ก็ลองไป ปนจักรยานเที่ยวสิ มันก็นาจะมีผลที่ดี เพราะวา มันไมตอ งใชเงินอะไรเลย นอกจากการซือ้ จักรยาน ซึ่งมันก็มีราคาทั้งถูกทั้งแพง เรารูสึกวามันนาจะ

ทำไดโดยไมตองเสียสละคุณภาพชีวิต เผลอๆ มันอาจจะเพิ่มคุณภาพชีวิตใหเราดวย ผมเชื่อ ของผมวาประเด็นเรื่องสิ่งแวดลอมมันไมจำเปน ตองขัดแยงกับคุณภาพชีวิตหรือวาความเจริญ แตบางทีเราเอาประเด็นเรื่องสิ่งแวดลอมมาปะทะ กับความเจริญ ซึ่งผมวามันไมใช สิ่งแวดลอมที่ดี ก็เปนสิง่ ทีน่ ำพาความเจริญมาสูส งั คมเราไดอยูแ ลว การรักษาสิ่งแวดลอมไมไดแปลวาตองไมใหมี การพัฒนาอะไรเลย หรืออยางเรือ่ งการใชชวี ติ แบบ ประหยัดก็เปนเรื่องที่ดี ไมวามันจะชวยลดสภาวะ โลกรอนหรือไม ถูกไหม เพราะฉะนัน้ สิง่ ทีผ่ มพูด มันเปนการตีกรอบใหมใหประเด็นเรือ่ งสิง่ แวดลอม วาไมจำเปนจะตองเปนเรือ่ งซายจัดทีจ่ ะตองปะทะ

กับธุรกิจ ปะทะกับการเมือง เราแครสู กึ วาการรักษา สิ่งแวดลอมมันเปนเรื่องของสังคม เปนเรื่องของ ความศิวิไลซ ผมคิดวาสิ่งแวดลอมมันสำคัญตรง ทีว่ า เราตองอาศัยมัน เราอาศัยอยูต รงนี้ เราก็ตอ ง รักษาสิ่งแวดลอมใหดี แนนอนวามันก็มีประเด็น ที่ปะทะกันเห็นๆ เชน เรื่องเขื่อน หรือเรื่องการนำ ทีด่ นิ เชน ภูเขา มาระเบิดเพือ่ ทำปูน อันนีม้ นั เปน ประเด็นที่ดูจะปะทะกันรุนแรง แตผมก็ไมเห็นใคร จะตอตานเรื่องที่คนจะปนจักรยาน จะมาตอตาน ไดยังไง มันไมไดเปนเรื่องที่จะมาทำรายความเปนอยูหรือการทำมาหากินของใครทั้งสิ้น ทีนถี้ า พูดถึงวิธคี ดิ เกีย่ วกับการปน จักรยาน การให ความสำคัญกับสิ่งแวดลอม เหลานี้ถายอนกลับ

มาที่ตัวเอง คือคุณไดทำอยางที่พูดรึเปลา ก็ทำนะ อยางบางทีเราไปเที่ยวเมืองไหนใน ตางประเทศ เชน หลวงพระบาง เราก็ปน จักรยาน เพราะเมืองมันนาปน แตกรุงเทพฯ ยังตองพัฒนา อีกเยอะ ถาปนไปเกาะรัตนโกสินทรก็พอไหว แต ถาตองไปปน ระยะยาวมันก็เริม่ นากลัว เพราะตอง พูดกันตรงๆ วารถเมลบานเราขับกันทุเรศมาก คือคิดจะปาดก็ปาด แนนอน เรื่องกฎจราจรของ เมืองไทยมันยังอีกไกล แตเราก็เริม่ เห็นคนปน จักรยาน เยอะขึน้ เรือ่ ยๆ ผมคิดวาไมยาก เพียงแตเราก็ตอ ง ประชาสัมพันธ แตประเด็นหลักที่เราตองมาชวย ทำเรื่องเทศกาลปนเมืองตรงนี้ เพราะนี่เปนมูลนิธิ ของแมเรา (หมอมราชวงศ นริศรา จักรพงษ) แมเรา


813

อยากรู เรื่ อ งโปรเจ็ ก ต ที่ ก ำลั ง จะเกิ ด ขึ้ น อย า ง เทศกาลปนเมือง คุณไปรวมไดอยางไร โปรเจ็กตนี้ก็คุยกันมานานแลว เพราะวาโปรเจ็กตนี้จัดขึ้นในวาระครบรอบ 20 ป มูลนิธิโลกสีเขียว ซึง่ เนนการใหการศึกษาในประเด็นทางดาน สิ่งแวดลอม เราไมไดเปนมูลนิธิเพื่อการอนุรักษ สัตวปาหรืออยางใดอยางหนึ่ง แตจะเนนเปน ภาพรวมวาเรานาจะสามารถทำอะไรไดบา งทีเ่ กีย่ ว กับสิ่งแวดลอม ซึ่งไมไดเปนแคเรื่องของการเมือง หรืออุดมการณ แตในยุคสมัยนี้เรานาจะเขาใจ กันไดแลววามันตองเปนการวิเคราะหถงึ ความจริง และนาจะมาพูดถึงเรือ่ งทีเ่ ราทำกันไดจริงๆ ในสังคม ปจจุบนั ทีจ่ ะแกไขหรือคลีค่ ลายปญหาสิง่ แวดลอม ที่มีอยู วิเคราะหถึงความจริง หมายถึงอะไร คือหมายถึงอะไรทีเ่ ราทำไดจริงๆ ในเรือ่ งการดูแลสิ่งแวดลอมนะครับ ผมคิดวามนุษยทุกคน ก็คงอยากจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีหรือสูงเทากับ ประเทศโลกทีห่ นึง่ อยากจะมีบา นพักอาศัย อยาก มีไฟฟา อยากมีเครือ่ งใชไฟฟา อยากมีเทคโนโลยี เพราะฉะนั้น เราคงจะไปลดผลกระทบของการเคลือ่ นไหว เคลือ่ นยาย ของมนุษยใหเทากับศูนย ไมได ผมหมายถึงการเดินทางดวยยานพาหนะ ตางๆ แตเราตองมาคิดวา แลวเราทำอะไรไดบาง ทีส่ ามารถชวยเรือ่ งสิง่ แวดลอมได ไมวา จะเปนประเด็น สภาวะโลกรอนหรือมลพิษตางๆ สิง่ แวดลอมไมได แปลวาเราตองรักสัตว หรือจะใหทกุ คนกลับไปอยู ในถ้ำอยางสมัยกอน แตเราจะทำอยางไรใหโลก มันนาอยู ไมใชแคสำหรับมนุษย แตสำหรับสัตว หรือตนไมที่อาศัยรวมโลกดวย แลวเราก็ตีไปเปน ประเด็นๆ อยางที่มูลนิธิโลกสีเขียวทำ ก็เคยมี การทำเรือ่ งนักสืบสายน้ำ คือการเช็กคุณภาพของน้ำ โดยมีชุดอุปกรณใหเด็กๆ ไปลองตรวจสอบน้ำ วามีสัตว มีแมลงอะไรอยูในน้ำบาง ทำใหรูวา คุณภาพน้ำดีแคไหน แลวก็มีประเด็นของการปน จักรยาน ซึ่งเปนเรื่องที่ผมคิดวาเมืองไหนถามี การปนจักรยานมากขึ้น เมืองนั้นก็จะนาอยูขึ้น มาทันที ดูอยางลอนดอน ปารีส หรือเมืองไหนๆ ที่ คนเขาอยูกันมานานๆ สิ ในที่สุดจักรยานก็จะ เปนยานพาหนะที่แทบจะไมมีขอเสีย นอกจาก วาจะตองเหนือ่ ยหนอย ซึง่ ก็ถอื วาเปนการออก กำลังกาย และแนนอนวามันก็ดีตอสุขภาพ เรื ่ อ งโครงการปนเมืองนี่มีเรื่องราวอยูทั่วโลก สามารถไปศึกษาได เชน ที่เมืองโบโกตา ประเทศโคลอมเบีย การปนจักรยานก็สง ผลดี มาก โดยเฉพาะกับคุณภาพชีวติ คนจน แลวยิง่ มี ทางจักรยานโดยเฉพาะทีจ่ ะไมทำ ใหโดนรถเสย รถชน มันก็เปนเรื่องที่ดีนะครับ แตอยางไร ก็ตามมันก็ตองมีการเปลี่ยนทัศนคติคนไทยที่ นิยมขับรถยนตกนั มาก ซึง่ เราก็เขาใจได แต สำหรับทริปสั้นๆ อยากใหลองมาใชจักรยานกัน บางสำหรับการออกไปเที่ยว แลวเราก็หวังวา การทำเพลง ปนเมือง ที่เราทำกับใหม วงสิบลอ แลวก็การจัดคอนเสิรตที่มีศิลปนหลายคนมารวม อยางนอยก็นาจะเปนการสองไฟมายังการใช ชีวิตแบบนี้ ซึ่งเขากับวิถีชีวิตคนไทยอยูแลว การ ปนจักรยานไมใชเรื่องใหมหรือเรื่องแปลก แตถา เราสามารถทำใหแรงโนมถวงมันมีมากขึ้น คือมี คนมาปนจักรยานมากขึ้น เราก็สามารถเรียก รองเรื่องของเลนสำหรับจักรยาน หรือที่จอด จักรยาน เพราะแนนอนวาการที่คนเลือกที่จะใช จั ก รยานแทนการใช ม อเตอร ไ ซค ห รื อ รถยนต ยอมชวยลดมลพิษไปได 1 คนตอ 1 คัน ผมไมได คิดวาทุกคนจะหันมาทำ แตมันก็เปนเรื่องดีถาคน จำนวนหนึ่ง เปนพัน เปนหมื่น เปนลาน เริ่มปรับ ตัว แทนที่จะขี่มอเตอรไซคไปปากซอย ก็ปน จักรยานไป หรือถาออกไปเที่ยว แทนที่จะไปขับ รถเที่ยว ก็ลองไปปนจักรยานเที่ยวสิ มันก็นาจะ มีผลที่ดี เพราะวามันไมตอ งใชเงินอะไรเลย

นอกจากการซือ้ จักรยาน ซึ่งมันก็มีราคาทั้งถูกทั้ง แพง เรารูสึกวามันนาจะทำไดโดยไมตองเสีย สละคุณภาพชีวิต เผลอๆ มันอาจจะเพิ่ม คุณภาพชีวิตใหเราดวย ผมเชื่อของผมวา ประเด็นเรื่องสิ่งแวดลอมมันไมจำเปนตองขัดแยง กับคุณภาพชีวิตหรือวาความเจริญ แตบางทีเรา เอาประเด็นเรื่องสิ่งแวดลอมมาปะทะกับความ เจริญ ซึ่งผมวามันไมใช สิ่งแวดลอมที่ดี ก็เปนสิง่ ทีน่ ำพาความเจริญมาสูส งั คมเราไดอยูแ ลว การ รักษาสิ่งแวดลอมไมไดแปลวาตองไมใหมี การ พัฒนาอะไรเลย หรืออยางเรือ่ งการใชชวี ติ แบบ ประหยัดก็เปนเรื่องที่ดี ไมวามันจะชวยลด สภาวะโลกรอนหรือไม ถูกไหม เพราะฉะนัน้ สิง่ ที่ ผมพูดมันเปนการตีกรอบใหมใหประเด็นเรื่องสิ่ง แวดลอม วาไมจำเปนจะตองเปนเรือ่ งซายจัดทีจ่ ะ ตองปะทะกับธุรกิจ ปะทะกับการเมือง เราแครสู กึ วาการรักษาสิ่งแวดลอมมันเปนเรื่องของสังคม เปนเรื่องของความศิวิไลซ ผมคิดวาสิ่งแวดลอม มันสำคัญตรงทีว่ า เราตองอาศัยมัน เราอาศัยอยู ตรงนี้ เราก็ตอ งรักษาสิ่งแวดลอมใหดี แนนอนวา มันก็มีประเด็นที่ปะทะกันเห็นๆ เชน เรื่องเขื่อน หรือเรื่องการนำทีด่ นิ เชน ภูเขา มาระเบิดเพือ่ ทำ ปูน อันนีม้ นั เปนประเด็นที่ดูจะปะทะกันรุนแรง แต ผ มก็ ไม เห็ น ใครจะต อ ต า นเรื ่ อ งที ่ ค นจะป  น จักรยาน จะมาตอตานไดยังไง มันไมไดเปน เรื่องที่จะมาทำรายความ-เปนอยูหรือการทำมา หากินของใครทั้งสิ้น ทีนถี้ า พูดถึงวิธคี ดิ เกีย่ วกับการปน จักรยาน การให ความสำคัญกับสิ่งแวดลอม เหลานี้ถายอนกลับ มาที่ตัวเอง คือคุณไดทำอยางที่พูดรึเปลา ก็ทำนะ อยางบางทีเราไปเที่ยวเมืองไหนใน ตางประเทศ เชน หลวงพระบาง เราก็ปน จักรยาน เพราะเมืองมันนาปน แตกรุงเทพฯ ยังตองพัฒนา อีกเยอะ ถาปนไปเกาะรัตนโกสินทรก็พอไหว แต ถาตองไปปน ระยะยาวมันก็เริม่ นากลัว เพราะตอง พูดกันตรงๆ วารถเมลบานเราขับกันทุเรศมาก คือคิดจะปาดก็ปาด แนนอน เรื่องกฎจราจรของ เมืองไทยมันยังอีกไกล แตเราก็เริม่ เห็นคนปน จักรยาน เยอะขึน้ เรือ่ ยๆ ผมคิดวาไมยาก เพียงแตเราก็ตอ ง ประชาสัมพันธ แตประเด็นหลักที่เราตองมาชวย ทำเรื่องเทศกาลปนเมืองตรงนี้ เพราะนี่เปนมูลนิธิ ของแมเรา (หมอมราชวงศ นริศรา จักรพงษ) แมเรา เปนประธาน และเขาก็เรียกรองใหเราแตงเพลงให ซึ่งก็ปฏิเสธไมไดอยูแลว ไลฟสไตลของคุณ เวลาไปใชชีวิตอยูตางประเทศ โดยปกติเห็นความสำคัญของการปน จักรยานแคไหน ถาอยูตางประเทศผมก็จะใชรถไฟฟาเยอะ เพราะบางทีเราตองเดินทางไกลเกินกวาที่จะหิ้ว จักรยานไปดวย แตแนนอน ถาเราจะไปสวนสาธารณะ จะไปออกกำลังกาย การปนจักรยาน ก็เปนเรื่องที่ดีสำหรับเรา เพราะยังไงมันก็เร็วกวา เดิน แตจริงๆ ผมเปนคนชอบเดินนะ เสนหของการปนจักรยาน ถาเปรียบเทียบกับเดิน แนนอน มันก็เปนยานพาหนะ ทำใหเราเหนือ่ ย นอยลง สามารถทำใหเราเดินทางไกลไดโดยไมตอ ง ใชสตางคมาก มันจะไมมีเสนหไดอยางไร แลวทีบ่ อกวาชอบเดิน คุณสนุกกับการเดินอยางไร ผมคิดวาการเดินเปนสิ่งที่ธรรมชาติที่สุดของ มนุษย ทุกคนควรจะทำนะครับ (หัวเราะ) มันเปน สิง่ สำคัญ ผมมักจะคิดงานออกตอนเดิน ยิง่ ตอนที่ ผมไปทำงานเพลงอยูน วิ ยอรก ผมจะเดินเยอะมาก เพราะมันเปนเมืองที่เหมือนกระดานหมากรุก เปนบล็อกๆ หรืออยางคนอังกฤษนีเ่ ขาก็ชอบเดินกัน กินขาวเสร็จก็ไปเดินรอบหมูบาน การเดินเหมือน เปนการทำสมาธิอยางหนึ่ง ผมวามันสำคัญนะ เพราะเดิมทีจากที่เราเปนสัตวเดิน วิ่ง มาตลอด ยุคนีเ้ ราจะกลายเปนสัตวนง่ั นัง่ จองจอคอมพิวเตอร ถามีชวงไหนที่ผมไมไดไปไหนนานๆ เอาแตจอง หนาจอทีวหี รือวาจอคอมฯ ผมรูส กึ วาโรคซึมเศรา

มันจะตามมา เพราะรางกาย สมอง ใจ จิต มัน แยกออกจากกันไมได คือคนพยายามพูดวา รางกายกับจิตมันแยกกัน เปนคนละอยางกัน แต มันไมใชนะ ถาสมมติวาสวนไหนของสมองพัง ไป มันก็พังทั้งหมด เพราะมันเปนอันเดียวกัน หมด เราตองบริหารสุขภาพจิตกับสุขภาพกาย เพราะมันเกีย่ วกันโดยตรงเลย มันเปนความจริง ทางวิทยาศาสตร คือพิสูจนมาแลวดวยตัวเอง แนนอน มันคือความจริง อยางที่เราพูดวามี บางกลุม บางฝาย ที่ไมเชื่อเรื่องสภาวะโลกรอน ไมเชื่อวาการกระทำกิจกรรมตางๆ ของมนุษยมี ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม คือจะคิดอยางนั้นก็ได แตมันไมจริง มันตองมีจุดหนึ่งที่เราตอง ยอมรับวิทยาศาสตร และยอมรับขอมูลตางๆ ดวย เพราะไมอยางนัน้ คุณก็ไมตอ งรับสิง่ ทีว่ ทิ ยา ศาสตรพามา ไมตอ งไปรักษาโรคทีโ่ รงพยาบาล ชัน้ นำ อยาขับรถ อยาดูทวี ี อยาใชอนิ เทอรเน็ต เพราะทัง้ หมดก็เปนวิทยาศาสตร ทำไมคนเรา เลื อ กเชื ่ อ นั ก วิ ท ยาศาสตร เวลาที ่ เ ขาพู ด เรื ่ อ ง สุขภาพ แตพอนักวิทยาศาสตรบอกวา เฮย ไอ การขับรถเยอะๆ หรือการเปดแอรทั้งวันทั้งคืน มันทำใหโลกรอน ทีอยางนี้กลับตัดสินใจทีจ่ ะ ไมเชือ่ กัน เพราะวาขีเ้ กียจ เพราะวาโดนลางสมอง ด ว ยพรรคการเมื อ งที ่ อ าจจะขวาหน อ ยเหรอ? หรือคิดวามนุษยมีสิทธิ์ที่จะทำอะไรก็ได คิดจะ กินสัตวอะไรก็กนิ คิดจะทำรายสัตวปา เพื่อสรางรี สอรตก็ทำไป โอเค กติกาอาจจะมี แตมันไม สำคัญสำหรับฉันอยางนั้นเหรอ? บางคนเขาคิด วาโลกเปนเครื่องเลนสำหรับเขา แตผมคิดวาเรา เปนเครื่องเลนสำหรับโลกมากกวานะ เพราะโลก จะทำอะไรกับเราก็ได ไดหมดจริงๆ

มีบางกลุม บางฝาย ที่ไมเชื่อเรื่องสภาวะ โลกรอน ไมเชื่อวา การกระทำกิจกรรม ตางๆ ของมนุษย มีผลกระทบตอ สิง่ แวดลอม คือจะคิด อยางนัน้ ก็ไดแตมนั ไมจริง มันตองมี จุดหนึ่งที่เราตอง ยอมรับวิทยาศาสตร และยอมรับขอมูล ตางๆ ดวย


10 14

ใตถุน เอาไวเก็บของ ดังนั้น เรื่องน้ำทวมมันก็คง เกิดขึ้นอีก เพราะมันเปนธรรมชาติของประเทศนี้ แตไมใชวาน้ำทวมแลวมนุษยเราตองลุกขึ้นมา รักษาสิ่งแวดลอมแบบฮารดคอรเลย เราตองบริหารน้ำเพื่อความปลอดภัยของ ประชาชน แตผมเองไมไดเปนนักวิทยาศาสตร ผมไมสามารถตอบไดวาเหตุผลที่น้ำทวมเปน ผลกระทบอะไรจากการกระทำของมนุษย ผมไมรู พายุ มรสุมตางๆ มันก็ไมไดมาเหมือนกันทุกป วงจรของมันคงยาวเกินกวาทีม่ นุษยจะคำนวณได บางปมันก็มา บางปก็ไมมา แตเราจะทำอยางไร ใหเราอยูรวมกับธรรมชาติได เพราะเรื่องพวกนี้ มันคงไมไปไหน คุณเปนคนใสใจหรือใหความสำคัญกับการอยูร ว ม กับธรรมชาติมากนอยแคไหน ผมชอบธรรมชาติ ตรงไหนทีเ่ ขียวๆ ผมอยูแ ลว ก็รูสึกเลยวาสบายใจ รูสึกไปในเซลลเลยนะวา สบายใจ พอเห็นสีเขียวๆ ของตนไม หรืออยูใ นปา หรือแมลง ซึ่งผมสนใจตั้งแตเด็กแลว ผมรูสึกวา ธรรมชาติเปนสิ่งที่สวยงามอยูแลว ฝนมันมาก มันก็ไม healthy นะ เราก็เปนสวนหนึง่ ของธรรมชาติ เราไมไดแยกมนุษยออกมาจากธรรมชาติ เพียงแต วามนุษยเปนสัตวที่มีผลกระทบตอธรรมชาติมาก แตจะใหผมปูเสื่อนอนกับดิน แลวใหลูกผมกิน ตั๊กแตน มันก็ไมใชนะ คือผมก็ใชชีวิตแบบคน รวมสมัย ผมเปดแอร ผมมีไฟฟา ผมมีรถ ผมขับรถ ผมก็ใชชวี ติ เหมือนทุกๆ คน แตตราบใดทีม่ เี ทคโนโลยี หรือมีวิธีการใชชีวิตที่ทำใหเกิดผลกระทบ ในทางที่ไมดีกับโลกนี้นอยลง ผมก็จะพยายาม ผมแคอยากใหรอยเทาผมในการทำรายสิง่ แวดลอม มันนอยลงนะ สมมติมคี นวิพากษวจิ ารณวา คุณดูเปนคนอนุรกั ษ สิง่ แวดลอม แตทำตัวไมเหมือนเลย เพราะคุณก็ยงั ใชชีวิตตามปกติ อยางที่บอกวาขับรถ เปดแอร คุณคิดอยางไร ผมไมไดอนุรักษสิ่งแวดลอม ผมใชชีวิตแบบ มนุษย ผมไมไดไปอนุรกั ษ ผมแครสู กึ วาผมไมไป ทำลายอะไรเพิม่ ผมคงไมไปกินสัตวปา สงวน ผม ไมกนิ อาหารปา ผมคงไมซอ้ื ทีด่ นิ ทีไ่ มมโี ฉนดทีเ่ ปน ทีป่ า ผมคงไมไปพักรีสอรตทีส่ รางอยางผิดกฎหมาย หรือไมควรจะไปสรางที่นั่น ผมคงไมไปเกี่ยวของ กับอะไรแบบนั้น ผมพยายามจะไมเปนลบ ผม เปนบวกหรือเปลาผมไมรู ผมไมใชอศั วิน อยางผม แตงเพลงเพลงหนึง่ สำหรับคนทีค่ ดิ วาการปน จักรยาน เปนเรือ่ งเชย เรือ่ งนาเบือ่ แตมนั ก็ทำใหเมืองนาอยู ขึ้น ถาทุกคนปนจักรยานมากขึ้น ขับรถนอยลง มันก็ดี ผมแคชวนคนมาคิดวาผลกระทบของการปน จักรยานมันนอยกวาการขับรถอยางไร ผมอยาก ใหคดิ แคนน้ั ผมเองก็ไมใชคนขาวสะอาดอะไร ผม เปดแอรบางทีก็ 24 องศา เพราะ 25 มันรอนไป ก็รูสึกผิดนิดหนึ่ง แตเราอยากเย็น ก็รูวามันไมดี หรอก แลวไมอยากเปนคนดีเหรอ ก็อยาก (หัวเราะ) แตเราก็แคพูดความจริง เราไมไดมานัง่ ฟอรม ไมไดโกหกใคร แตเรือ่ งจะให ผมไปกินไขเสือ เขากวาง เพื่อสุขภาพทางเพศ ผมก็ไมเห็นดวยไง แลวสัตวสงวนผมก็ไมกนิ ดังนัน้ ถาวันไหนคนบอกวากินวัวไมไดแลว เพราะวัว มันใชพื้นที่ทางการเกษตรมากเกินไป ผมอาจจะ ลดหรืองดก็ได แตกค็ งยากทีจ่ ะอยูแ บบอุดมการณ ชีวิตมนุษยมันก็เปนแบบนี้ เคยมีชวงที่มีอุดมการณเต็มที่บางไหม ผมมีอดุ มการณเรือ่ งสังคมมากกวา ผมรูส กึ วา เรื่องสิ่งแวดลอมมันไมใชเรื่องอุดมการณ มันเปน เรื่องวิทยาศาสตร แลวทีบ่ อกวามีอดุ มการณทางสังคมนีค่ อื แบบไหน ผมมี ค วามคิ ด เห็ น เรื ่ อ งความผิ ด ความถู ก ในแตละประเด็นที่เกิดขึ้นมา เรามีความคิดเห็น ไมใชแบบวา เออ ชางมัน ปลอยไปเถอะ แตมี


10 15

ความคิดเห็นมันก็เทานั้นแหละ ผมเชื่อวาการไป รวมกลุมกับใครก็ตาม ประเด็นมันตองแคบมาก เพราะถาคนยิ่งเยอะแลวประเด็นมันหลากหลาย มันก็ยิ่งไมชัดเจน ยกตัวอยางที่เราไปรวมตัวทาง การเมืองเมือ่ หลายปกอ นนะ ประเด็นทีเ่ ราตองการ มันแคบนะ คือเราไมเห็นดวยกับนโยบายหลายๆ อยางของรัฐบาลและนายกฯ ในเวลานัน้ ทีร่ สู กึ วา เปนภัยตอสังคมและประเทศ ไมวาจะเปนการฆา ตัดตอน ความรุนแรงทางภาคใต เรือ่ งการควบคุม บังคับสื่อ เรื่องการใชประเทศเปนที่ฟอกเงิน เรื่อง ทีท่ ำใหกฎหมายไมมคี วามศักดิส์ ทิ ธิ์ ซึง่ ถือวาเปน ประเด็ น แคบ แต พ อไปรวมตั ว กั บ คนอื ่ น มั น กลายเปนวามีประเด็นอืน่ ๆ ทีเ่ ปนประเด็นของเขา มารวมดวย แลวก็กลายเปนวาเราไปเกี่ยวของ กับอะไรก็ไมรูที่เราไมเห็นดวย ไมใชไมเห็นดวย อยางเดียวนะ ไมเห็นดวยอยางแรงเลย แตกลับ กลายเป น ประเด็ น ที ่ ก ลุ  ม ที ่ ผ มอยู  ส นั บ สนุ น เพราะฉะนั้น ผมคงเลิกเขากลุมกับใครแลวละ นอกจากวาประเด็นจะแคบและชัดเจนมากๆ คุณคิดวา จริงๆ มันสำคัญอยางไรทีค่ นเราจะตอง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในทุกๆ เรื่อง แทนที่จะปลอยไป ผมปลอยมันไปไง ผมไมไดทำอะไรนี่ ผมไมได ไปลอมทำเนียบรัฐบาลนี่ แตเมื่อมีเรื่องที่เกิดขึ้น ในสังคมแลวคุณไมมอง ไมคิดอะไรเลย ผมวา มันก็เสียเวลานะ แลวคุณจะคิดเรือ่ งอะไรละ เรือ่ ง ตัวเองมันนาสนใจมากเหรอ ชีวติ ตัวเองมันนาสนใจ มากเหรอ แตบางคนก็บอกวาสนใจเรื่องตัวเองดีกวาไหม ก็ได แลวแต ผมไมไดมาวาอะไร ผมแครสู กึ วา ผมอยากจะใชชวี ติ แบบคนตืน่ มันเปนสิทธิข์ องเรา เราอยูในประเทศที่อิสระ เปนประเทศที่ศิวิไลซ ไมใชประเทศที่เผด็จการ นี่ไมใชจีนแดง นี่ไมใช อิหราน นีเ่ ปนประเทศทีเ่ จริญกาวหนา เต็มไปดวย คนที่มีความคิด และมีประวัติศาสตรที่สวยงาม เต็มไปดวยวัฒนธรรมและอารยธรรม เพราะฉะนัน้ ตราบใดที่เรากลายเปนประเทศที่บังคับคำพูด หรือแมแตบงั คับความคิดกันได มันก็จะเปนประเทศ ที่ไมนาอยูอยางแรง แต ในขณะเดี ย วกั น หลายคนก็ ม องว า ยุ ค นี้ มั น มี ความคิดเห็นมากเกินไป ทุกคนคิดและพูดในมุม ของตัวเอง คือเอาอยางนี้แลวกัน ผมรูสึกวาเรากำลังอยู ในยุคที่อินเทอรเน็ตทำใหคนพูดไดโดยไมตองรับผิดชอบ เพราะที่ถูกแลวคนเราตองรับผิดชอบไง ผมพูดอะไรไปแลวใครไมเห็นดวย เขาก็สามารถ ดาผมโดยตรงไดเลย เพราะผมก็ยอมรับสิง่ ทีผ่ มพูด แตกลายเปนวาเขาใชวิธีมาดาผมในเน็ตหรือใช นามแฝง อันนั้นคือขี้หมามาก ซึ่งผมไมเห็นดวย ผมวาเรามีอสิ ระทีจ่ ะพูด แตกต็ อ งรับผิดชอบคำพูด และการกระทำ รับผิดชอบดวยอะไร สมมติมคี นมาถามวา มึงมาพูดอยางนีห้ มายความวายังไง ผมก็จะบอกวา เอาละ เดี๋ยวเลา ใหฟง ใจเย็นๆ มันอธิบายได หรือยอมรับวาเรา พูดอยางนั้น แตคำวิพากษวิจารณในอินเทอรเน็ต สวนใหญจะพูดไปเรือ่ ยเปอ ยโดยไมตอ งรับผิดชอบ อะไร คนก็ยิ่งกลา ทำใหอาจจะไมคิดกอนพูด หรือเปลา แตสำหรับผม ผมจะพูดอะไร ผมก็ตอ ง คิดกอน ไมใชวาแคพูดๆ ไป เห็ น ความสำคั ญ หรื อ ข อ ดี ข องการวิ พ ากษ วิจารณของคนในสังคมอยางไร ดีสิครับ คนเรามันตองสนทนา ตองมาแลกเปลี่ยนกัน เผื่อจะเปลี่ยนใจหรือกลับใจกันได เพราะวาคนเราไมไดถกู ตองกันทุกคน อยางผมเอง ผมก็รสู กึ วามีหลายสิง่ หลายอยางทีผ่ มเขาใจมากขึน้ ที ่ ผ  า นมาผมยอมรั บ เลยว า ผมไม เข า ใจกลไก หลายอยางทีอ่ ยูเ บือ้ งหลังเหตุการณตา งๆ สิง่ ทีผ่ ม เรียกรองกับสิง่ ทีต่ ามมามันไมไดเปนอยางทีเ่ ราคิด

ตลอดเวลา คือจริงๆ บทบาทเรานอยมาก เราแคพดู ความคิดเห็นของเรา ซึง่ เปนสิทธิข์ องทุกคน คุณจะ ไมเห็นดวยก็เรื่องของคุณ ตอนคุณไปขึ้นเวทีกับกลุมพันธมิตรฯ หลายคน ก็มองวาคุณสนับสนุนฝายหนึ่ง ในขณะที่ภรรยา ก็สนับสนุนอีกฝายหนึ่ง จริงๆ อยากรูวาความแตกตางกันมันอยูรวมกันไดจริงๆ ไหม ก็ตอ งไดสิ มันเปนไปไมไดทค่ี นเราจะไมเห็นดวย กันไปทุกเรือ่ ง แลวทีส่ ำคัญ เรือ่ งนีม้ นั แตกตางกัน ตรงที่วาทางภรรยาผมในเวลานั้นทำธุรกิจรวมกับ กลุม ทีเ่ กีย่ วของกับการเมือง แตมนั ไมไดเปนจุดยืน ทางการเมือง มันเปนจุดยืนทางพรรคพวก สวนผม ไมไดเปนพรรคพวกกับพวกพันธมิตรฯ เลย แต ในเวลาเดียวกันก็มจี ดุ ยืนทางการเมือง มันไมเหมือน กัน ถาเราจะทะเลาะกันเราก็ทะเลาะกันคนละเรือ่ ง แลว การคิดแยกแยะขนาดนั้นไดมันเปนเรื่องยากไหม มันก็ตอ งไดนะ เพราะวาการเมืองก็คอื การเมือง มันก็แคนน้ั มันก็เปนวงการทีส่ กปรก เปรอะเปอ น แลวก็เปนอยางที่มันเปน มันไมไดเกี่ยวกับชีวิต ประจำวันของเราสักเทาไหร ผมคิดวามันมีความถูกตองและความไมถูกตองอยูในทุกเรื่อง ทุกคน ตองมีวิจารณญาณในการตัดสินใจวารูสึกยังไง แตเรื่องการเมืองนี่ คนชอบมาถามผมไง แลวผม ก็ตองพูด แลวผมก็พูดไปเยอะ แลวผมก็ตองรับผิดชอบคำพูดดวยการไปยืนบนเวที มันนำพาไปสู จุดนัน้ วาเราก็เปนคนหนึง่ ทีไ่ มเห็นดวยกับหลายๆ อยางทีเ่ กิดขึน้ แตบงั เอิญเมืองไทยยังไมชนิ กับเรือ่ ง แบบนี้ไง คือในสภาของอังกฤษ นักการเมืองเขา โกรธ ชีห้ นากัน โวยวาย วิพากษวจิ ารณกนั แลวสือ่ ก็ดุเดือดเหลือเกินในการคอยจับผิด แตเมืองไทย ยังไมมเี รือ่ งพวกนี้ คือบางเรือ่ งถึงจะดูวนุ วาย หรือ บางทีอาจจะดูนากลัวหรืออันตราย แตบานเมือง เราจะเก็บทุกเรื่องไว แลวกระซิบกระซาบกันวา เรื่องนี้อยาคุยกันเลย ไมเอาๆ แตการทำแบบนั้น จะนำพาไปสู  ก ารอยู  ใ นประเทศแบบอิ ห ร า น เกาหลีเหนือ ที่ทุกคนตองโดนกดขี่ โดนบังคับ ไมกลาทำ ไมยงุ เกีย่ วกับเรือ่ งเหลานี้ ผมพูดเลยวา แมความเห็นคนอืน่ จะเปนความคิดเห็นทีผ่ ดิ ก็ตาม แตผมจะปกปองสิทธิของคนที่จะพูดอะไรที่ผิดจน วันตาย คือคุณมีสทิ ธิท์ จ่ี ะพูดอะไรก็ได ไมไดมสี ทิ ธิ์ ที่จะไปทำอะไรก็ไดนะ แตความคิดและคำพูด ของคุณตองมีอิสระ ตองมีสิทธิ์ที่จะพูดอะไรก็ได อยากจะเขียนอะไรก็ได อยากจะรณรงคกร็ ณรงคไป ถามันผิดกฎหมายก็คอื ผิดกฎหมาย แตวา ในเรือ่ ง ความคิดเห็นมันจะมาบังคับกันไมได ไมอยางนั้น มันจะเปนเผด็จการทางจิตใจแลว ซึ่งเปนเรื่อง นากลัวมาก ประเด็นที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็คือ ทุกคนมีสิทธิ์จะพูด แตทุกคนไมรับผิดชอบ แตนน่ั ไง ใช คุณตองรับผิดชอบ คือคำพูดเรา มีผลกระทบกับคนอื่น แตผมไมไดแนะนำใหใคร ไปทำความรุนแรงกับใคร ผมแครสู กึ ผมแคเรียกรอง ในเรื่องที่ผมเรียกรอง ผมไมไดมายุใหใครทำอะไร ที่ผิดกฎหมาย เสนแบงมันอยูตรงไหน ระหวางอิสระที่จะพูด กับ ความเหมาะสม ตองบอกอยางนี้วา คนบางคนไมมีมารยาท คนบางคนไมมีวิจารณญาณ คุณตองยอมรับนะ วาบางคนไมนารักดวย บางคนเลวไปเลย หรือ บางคนเขาสันดานไมดี แตมันชวยไมได ก็ทำใจ ไปเถอะ ถาคุณไมเห็นดวยก็เถียงไปก็ได มันเปนภัย อะไรละ? อยางเรือ่ งการแกกฎหมายทีเ่ ขาเถียงกัน อยูก็เหมือนกัน คนเราไมควรจะมาลบหลูสถาบัน แตถามวาจะมาทำใหมันเปนเรื่องผิดกฎหมาย เราก็ไมรวู า ประโยชนมนั อยูต รงไหน ในเมือ่ เขาก็คง แอบพูดกันอยูด ี ก็คนมันจะคิดอะไรทีว่ ปิ ริตแบบนี้ ก็ชว ยไมได ในเมือ่ เขาคิดแบบนี้ เราไมเห็นดวยเลย กับใครก็ตามทีม่ าลบหลูส ถาบัน แตมนั ไมใชหนาทีผ่ ม

ที่จะไปดำเนินคดี มันเปนหนาที่ของเจาหนาที่ มันเปนหนาทีข่ องรัฐทีจ่ ะปกปองสถาบัน ไมวา จะเปน ทหาร ตำรวจ นักการเมือง ดำเนินคดีกันเลย แตคนทัว่ ไปจะมาชีก้ นั แลวบอกวาคุณหมิน่ แลวคุณ เปนใคร คุณมีการศึกษาอะไรทางดานกฎหมาย ไมทราบ แลวคุณใชการกลาวหาเปนเครื่องมือ กลั่นแกลงกันหรือเปลา เวลาสั ง เกตการวิ พ ากษ วิ จ ารณ ใ นสั ง คมไทย แลวรูสึกอะไร สิ้นหวังไหม ผมจะสิ้นหวังก็ตอเมื่อผมเจอหรือผมฟงคนที่ เหมือนมีรีแอ็กชันที่ไมไดคิด ผมจะสิ้นหวังกับคน ทีพ่ ดู เหมือนจะปกปองอะไรสักอยาง แตจริงๆ พูด เพือ่ ตัวเองหรือทำเพือ่ ใหตวั เองดูดี คนทีเ่ ห็นแกตวั ที่ใชสถานการณตางๆ เพื่อทำใหตัวเองดัง เพื่อ ทำใหตัวเองกาวหนา หรือไดในสิ่งที่เขาตองการ คนไมจริงใจทีค่ ำพูดกับใจไมตรงกัน คนทีเ่ อาเปรียบ สถานการณ อันนี้ผมไมชอบ ทำใหผมรูสึกหวาดกลัววาคนพวกนี้จะทำอะไร เพราะพวกนี้เขาจะ สบายใจมากกับความรุนแรง ผมเองรูส กึ วาเรือ่ งนี้ มันกลายเปนเรือ่ งใหญโต แตเรามาพูดกันตรงๆ เลย วา สถาบันและพระมหากษัตริยไ ดรบั ความเคารพ บูชาในประเทศนีเ้ ยอะมาก ไมไดอยูใ นภัยอันตราย อะไรเลย ไมมีนักการเมืองพรรคไหนจะมาเปลี่ยน ระบบตรงนี้ หรือจะมาลมลางระบบตรงนี้ ไมมใี คร ยอมหรอก ไมมีคนไทยคนไหนยอมหรอก เพราะ ฉะนั้น ถาจะมีคนกลุมนอยๆ กลุมหนึ่งที่จะมี ความคิดเห็นบาๆ บอๆ ของเขาก็ปลอยเขาเถอะ เพราะเขาไมไดเปนอันตรายหรอก ถามหนอยวา มดมันเปนอันตรายอะไรกับสิงโต? แตเราจะเอา ปนกลไปยิงมดเนีย่ มันเวอรเกินไป เราเองก็เขาใจวา มันเปนเรือ่ งทีท่ ม่ิ แทงไปถึงหัวใจของความเปนไทย ของใครหลายๆ คน เพราะเมืองไทยเปนประเทศ ที่มีความหลากหลายมาก ทั้งวัฒนธรรม ศาสนา ภาษา และเชื้อชาติ แตสิ่งเดียวที่ถือวามีความเปนไทยรวมกันก็คอื สถาบันกษัตริย เปนสิง่ ทีส่ ำคัญ สำหรับประเทศมากๆ แตทเ่ี ขาพูดกันหรือประเด็น ที่เขาเถียงกัน คุณตองแยกแยะ ประเด็นที่เขา เถียงกันคือประเด็นของกฎหมาย ซึ่งกฎหมายนี้ รางโดยพวกนักการเมืองและนักวิชาการกฎหมาย กษัตริยทานไมไดรางกฎหมายนี้ เพราะฉะนั้น ถามาวิจารณกฎหมายนี้ ไมวาคุณจะเห็นดวย หรือไมเห็นดวย มันไมไดเปนการวิจารณกษัตริย คนตองแยกแยะใหออก ถึงผมจะไมเห็นดวยกับ นิตริ าษฎร หรือวิธกี าร หรือประเด็นทีเ่ ขานำเสนอ แตเขาก็มีสิทธิ์ที่จะทำ แตที่ผมไมเห็นดวยก็คือ คนทีไ่ ปบอกวาพวกนีไ้ มใชคนไทยหรือไง ผมไมชอบ คำนีเ้ ลย เพราะทุกคนเขามีบตั รประชาชนนะ เขา จายภาษีนะ เขาอาจจะมีพาสปอรตไทยทีม่ ตี ราครุฑ ดวย เพราะฉะนั้น ประเด็นนี้ไมเกี่ยว ชาตินิยม อันตรายมากๆ ยิง่ พอใชเปนเครือ่ งมือทางการเมือง มันนำมาสูความฉิบหายทุกครั้ง เมือ่ ครูค ณ ุ บอกวาคุณจะปกปองคนทีม่ คี วามคิดทีผ่ ดิ หรือพูดอะไรที่ผิด มันเปนอยางไร การพูดมันเปนสิทธิ์ของเขานะ คุณจะมานั่ง แยกแยะว า เรื ่ อ งบางเรื ่ อ งต อ งพู ด ในหมู  เพื ่ อ น หามพูดในที่สาธารณะไดยังไง แลวสาธารณะ มันคือตรงไหนละ แลวถาเขาพิมพในเฟซบุก มันจะ เปนสาธารณะไหม แตมันก็เปนพื้นที่สวนตัวไมใช เหรอ คุณเขาไปอานเอง แลวใครผิดละ เรื่องนี้ มันวุน วายไปหมด เพราะไมรวู า ขีดเสนแบงทีต่ รงไหน แลวก็กลายเปนติดคุกกันทัง้ ยวง ยิง่ ถาเขาไปฟองคุณ แลวใครผิดใครถูก คนฟองก็ผิดหรือเปลาที่เอา เรือ่ งสวนตัวไปฟอง เขาไมไดมาละเมิดสิทธิส์ ว นตัว ของคุณเหรอ เรื่องพวกนี้มันไมชัดเจนนะ แลวผม รูสึกวาพลเมืองที่ไมไดเปนเจาหนาที่หรือไมไดเปน ขาราชการ เขาไมไดมกี ารฝกฝนที่จะมาดำเนินคดี แบบนี้ มันนาจะเปนเรื่องของทนาย ของศาล ของตำรวจมากกวา คุณคิดวา สิ่งที่เปนปญหาของการถกเถียงกันใน

สังคมเรามันคืออะไร อยางที่วาแหละ คนหนึ่งคุยเรื่องหนึ่ง แตอีก ฝายหนึง่ ตอตานดวยการเถียงอีกเรือ่ งหนึง่ คนหนึง่ บอกวาฉันอยากจะแกกฎหมายนี้ อีกคนบอกวา มึงไมใชคนไทย แทนที่จะไปเถียงกับเขา บอกวา ผมคิดวาการแกไขกฎหมายของคุณไมใชประเด็น สำคัญในเวลานี้ เรามาคุยกันเรื่องปญหาอื่นๆ ของประเทศกันกอนดีกวาไหม แลวก็ตอ งแยกแยะ วา เพราะคุณเปนคนเสือ้ แดงไมไดแปลวาคุณไมรกั ในหลวง เพราะวาคุณเปนคนเสือ้ เหลืองไมไดแปล วาคุณปกปองในหลวง ตองแยกแยะใหออก แลว อีกอยางที่ตองยอมรับกันคือ เสื้อเหลือง-เสื้อแดง มาบวกกันมันก็คือจำนวนนอยอยูดี เพราะฉะนั้น อยาไปฟงมันมาก อยาไปหวาดกลัววามันจะทำ อะไรบาง นายกฯ คนนี้เขาถูกเลือกมาแลว เขา เปนนายกฯ ของเราทุกคน เขาจะเกงไมเกงก็คอ ย ไปวากันในหนังสือพิมพ หรือจะเขียนจดหมาย เขียนบล็อก โพสตอะไรก็ได แตกระบวนการทีไ่ ดมา ก็ถือวาสุจริตพอสมควรแลวละ ถึงเขาจะเปน นองสาวของอดีตนายกฯ ก็ตาม มันไมเกี่ยว เพราะเขาเลือกกันมาแลว ประเทศเราไมไดอยู ในอันตราย เลิกเหวอกันสักพักดีกวา มันก็เปน อยางนีแ้ หละ มันตองใชเวลา แลวกฎหมายอาญา มาตรา 112 เราก็เห็นดวยวานาจะมีการเอาประเด็นนี้ ขึ้นมาคุย ก็คุยกันสิวาประเด็นนี้มันเปนยังไง แต เรื่องของเรื่องคือเวลาที่คนถกเถียงกัน เขาคุยกัน คนละเรือ่ ง แลวเขาก็ปลอยใหอารมณรนุ แรงเกินไป ถาพวกนิติราษฎรคิดอยางนั้น แลวคุณจะทำไม คุณจะไปฟนเขาเหรอ คุณจะไปฆาเขาเหรอ คือ มันเปนเรื่องสำคัญที่จะกำหนดประเด็นกันกอนวา เถียงกันเรื่องอะไร เห็นดวย ไมเห็นดวย ก็อธิบาย วาเปนเพราะอะไร เพราะมาตรานีไ้ มมที างผานสภา หรอก แถมเพือ่ ไทยก็ไมอยากจะปรับปรุง ไมมใี คร อยากปรับปรุง ก็จบสำหรับตอนนี้ จนกระทั่ง จะมีพรรคการเมืองไหนทีจ่ ะทำใหเรือ่ งนีก้ ลายเปน ประเด็นสำคัญ ผมรูส กึ วาเรากำลังอยูใ นคลืน่ ของ การเปลี่ยนแปลง ซึ่งเมื่อกอนการคุยกันในทาง การเมือง แมกระทั่งบทสัมภาษณนี้ ถาเปนเมื่อ 5 ปที่แลว ก็คงเกิดขึ้นไมได เพราะเขาไมพูดกัน แบบนี้ บรรยากาศมันเปลี่ยนไปแลว และมันคง ไมมีทางกลับไปเปนเหมือนเดิม นี่คือการพัฒนา บางทีการพัฒนามันนาเกลียด บางทีการพัฒนา มันวุนวาย บางทีการเติบโตตอนเปนหนุมมันก็จะ มีสิวเต็มหนา แตนี่คือประเทศเราที่กำลังโต แลว เสนทางของการเติบโตไมไดเปนเสนทางที่เรียบ หรือราบรื่น แลวบางทีก็มีคนบาดเจ็บ สิ่งเหลานี้ มันมากับการเปลี่ยนแปลง ผมเองยังไมรูเลยวา คนที่อายุนอยกวา 20 เขาคิดอะไรกันอยูกับเรื่อง ทั้งหมดนี้ หรือวาเขาปดหูไปเลยหรือเปลา ผม ไมรูไง แตเดี๋ยววันหนึ่งเขาก็จะกลายเปนตัวละคร สำคัญ ไมใชพวกเรา มีคนเคยพูดวาทุกการเปลีย่ นแปลงมันตองเจ็บปวด เสมอ ใช ซึ่งไมไดบอกวามันเปนเรื่องดีหรือไมดี มันแคความจริง มันคือความจริงทีโ่ ลกมันเปลีย่ นไป เร็วมากในชวง 20 ปทผ่ี า นมา แลวในชวง 6 ปหลัง มานี้ ก็เปลี่ยนแปลงเยอะมากสำหรับประเทศนี้ โดยเฉพาะ คุณเปนคนที่รับการเปลี่ยนแปลงไดเยอะแคไหน ก็ตอ งรับทัง้ หมดแหละ มันไมมที างเลือก คนที่ คิ ด ว า ตั ว เองมี ท างเลื อ กคื อ คนที ่ ห ยิ ่ ง แล ว ล ะ เพราะจริงๆ แลวมันไมมี แลวการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ ในชีวติ ละ ไมวา จะเปน ขั้นไหนก็ตาม คิดวาคุณรับมือกับมันไดดีแลว หรือวายังตองปรับปรุงกันอีก มันตองปรับเรือ่ ยๆ ความเปลีย่ นแปลงเกิดขึน้ ทุกวัน ทุกวันเราก็แกลง และใกลตายมากขึ้น มันไมมีอะไรเสมอตนเสมอปลายจริงๆ หรอก ความสัมพันธระหวางคนสองคนมันก็เปลีย่ นแปลง


16

แมความเห็นคนอืน่ จะเปนความคิดเห็น ทีผ่ ดิ ก็ตาม แตผมจะ ปกปองสิทธิของ คนทีจ่ ะพูดในสิง่ ทีผ่ ดิ จนวันตาย คือคุณ มีสทิ ธิท์ จี่ ะพูดอะไร ก็ได แตไมไดมสี ทิ ธิ์ ทีจ่ ะไปทำอะไรก็ไดนะ แตความคิดและ คำพูดของคุณ มันตองมีอสิ ระ

เรือ่ ยๆ ความสัมพันธระหวางประชาชนกับรัฐก็จะ เปลีย่ นแปลงไปเรือ่ ยๆ ความสำคัญของวัฒนธรรม บางอยางก็จะขึ้นๆ ลงๆ เปนฤดู แลวทีผ่ า นมาคุณรับความเปลีย่ นแปลงอะไรทีห่ นัก ที่สุด การมีลูก หนักที่สุดแลว ผมไมเคยเจออะไร ที่เปลี่ยนแปลงเยอะขนาดนี้ มันเปนการเปลี่ยนแปลงทีด่ ี แลวเราก็ตอ งยอมรับมัน แมในบางสวน ของรางกายและความคิดเราจะยังไมยอมเปลี่ยน แตสุดทายมันก็จะตองเปลี่ยนดวยความจำเปน อะไรเปนสิ่งที่เปลี่ยนยากที่สุดตอนที่มีลูก เรือ่ งการบริหารเวลา เพราะวาจากเคยมีแคงาน กับแฟน กลายเปนมีลูก แฟน งาน ก็ตองจัดเรียง ลำดับความสำคัญใหมหมด จากทีเ่ คยบอกวาเปนคนไมมวี นิ ยั พอมีลกู มันเปลีย่ น ไปไหม มันไมจำเปนตองมีวนิ ยั หรอก มันเปนความจริง ทีต่ อ งรับไมวา ยังไงก็ตาม แลวเขาก็โตขึน้ ๆ ทุกวัน มันไมมีหรอกที่จะคิดวาวันนี้ปลอยเขาไปเถอะ หรือวันนีไ้ มตอ งสนใจลูกก็ได เพราะถาเปนอยางนัน้ จะเสียดายมาก เพราะวาเราจะเอาวันเหลานีก้ ลับมา ไมได มันจะผานไปเร็วมาก นี่เขาก็เดินไดแลว มีลูกตอนอายุเทาไหร ประมาณ 29-30 แลวไดอะไรจากการเลี้ยงเด็กคนหนึ่ง ก็รสู กึ มีความเปนมนุษยมากขึน้ คือมนุษยเรา ในชีวิตจะทำอะไรผิดธรรมชาติเยอะมาก อยาง การนั่งรถ สูบบุหรี่ ขึ้นเครื่องบิน วันๆ กินอะไร ก็ไมรู วันๆ ทำอะไรก็ไมรู เรือ่ งเหลานีผ้ ดิ ธรรมชาติ หมดแหละ แตการมีลกู มันเหมือนอยูใ นโปรแกรม ของผมนะ ผมรูสึกวามันตอบโจทยในดีเอ็นเอ

ของเราเลยวา ใช เราถูกวางไวบนโลกนี้เพื่อผลิต ตัวแทนไปหนึง่ คน มีมนุษยรนุ ใหมมาแทนเราแลว ผมรูสึกวานั่นคือบทบาทของสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ของพืช ของสัตว ลึกๆ ในโปรแกรมมันมีตรงนีร้ ออยู แลวพอเราตอบมัน มันก็รสู กึ วาใชแลว บางคนไมมี ก็ไดไง แตผมรูสึกได ไมไดรูสึกตอนที่เมียทองนะ แตรูสึกตอนที่กำลังอุมลูกครั้งแรก โปรแกรมใน รางกายคลิกปุบ จบไปหนึ่งภารกิจแลว mission complete มันรูสึกอยางไร ผมเลิกแยกแยะรางกายกับสมอง กับจิต กับ วิญญาณ ทุกอยางผมเลิกเลยพอมีลกู ผมรูส กึ ถึง ความเปนหนึง่ เดียวของทัง้ หมด ความเปนธรรมชาติ ความรักทีเ่ รามีมนั มีเหตุผลวาทำไมมนุษยถงึ รักเปน ทำไมมนุษยรักมนุษยดวยกันเอง เพราะมันถูก โปรแกรมมาเพือ่ ใหรกั ลูก เพือ่ เลีย้ งตัวออนทีก่ ำลัง จะมาแทนเพือ่ สืบทอดดีเอ็นเอของเราตอไป รางกาย มันตอบเลยเหมือนปลอยเอ็นโดรฟน วาเราควรจะ สบายใจไดแลว ไมตองมานั่งคิดวาเราเกิดมาบน โลกนี้เพื่ออะไรวะ คนเขาจริงใจกับผลงานของเรา หรือชอบตรงที่เราเปนจักรพงษ หรือเราเคยเปน ดาราชอง 7 เราคิดเยอะมาก แตตอนนี้เราไมแคร เลย เราโคตรไมแครเลย เราแครวา ลูกไมเจ็บไมปว ย ก็โอเคแลว เราทำงานของเราไป อยูกับลูกอยูกับ เมีย เปนธรรมชาติ ไมผิด ใครจะมาวาผิดไมได แลวในทีส่ ดุ เราทำอะไรทีม่ นั บริสทุ ธิจ์ ริงๆ ไมมใี คร วิจารณอะไรได โคตรสบายใจเลย พระเจายันตำรวจ ไมมใี ครมาวาอะไรผมไดแลวสำหรับการมีลกู มีเมีย มันโคตรสุจริตเลย ไมมอี ะไรเขาใจยากแลวสำหรับ ผม เคยบอกวาชอบเนื้อเพลงและวิถีชีวิตของ บ็อบ ดีแลน แลวก็ชอบหนังสือของเขา ทีนใี้ ฝฝน ไหมวา จะเขียนเพลงใหไดแบบคนที่คุณชอบ ไม เพราะวาเราไมใชเขา เราตองเชื่อวาเรามี อะไรทีจ่ ะพูดเปนของเราเอง เราตองเชือ่ วา ในเมือ่ เราเปนคนคนหนึ่ง มันจะตองมีความแปลกใหม ในเมื่อมีผมอยูคนเดียวในโลก คือเอกลักษณมัน จะตองมีอยูแ ลว เพราะเราไมเหมือนใคร เราไมได เปนแฝดกับใคร เรามีอยูค นเดียว ทุกคนไมเหมือน กัน ทุกคนมีเอกลักษณอะไรสักอยาง เพราะฉะนัน้ ถาเราเปนนักรอง แลวเราไปหวงวาจะตองเปนเหมือน คนนั้น มันก็คงไมถูก แนนอนวาในจุดเริ่มตน การเลียนแบบมันก็เปนวิธีฝก ทักษะทีด่ ี แตในทีส่ ดุ มันตองมาจากตัวคุณถึงจะมีความสุข เพราะถึงจะ เลียนแบบแคไหน ยังไง บ็อบ ดีแลน ก็คอื บ็อบ ดีแลน แลว บ็อบ ดีแลน ก็เลียนแบบ บ็อบ ดีแลน ไดดกี วาฮิวโกอยูแ ลว ในทีส่ ดุ เขาก็มคี วามเปน บ็อบ ดีแลน สูงวาเราหลายๆ เทา จนเราไมนา จะพยายาม เปน บ็อบ ดีแลน เพราะมันนาจะนำไปสูความผิดหวังหรือเสียเวลา แลวอยางนี้บุคคลที่ใหแรงบันดาลใจหรือไอดอล จะใหประโยชนคุณในดานไหนบาง สวนมากไอดอลที่เปนประโยชนจริงๆ กับผม ก็คือศิลปนไทยรุนใหญที่ผมเจอ แลวก็ใหแรงบันดาลใจจริงๆ คือมาใหคำปรึกษา มาปลอบใจ มาเชียร อยางเชน พีเ่ ทียรี เมฆวัฒนา ซึง่ มีบทบาท ในการทำสองชุดที่ดังที่สุดของ สิบลอ นั่นคือเขา ลงมือชวยอบรมสัง่ สอน ดา ตอวา ใหเราเขาใจวา งานที่เราทำมันเปนยังไง เพราะตอนแรกเราจะ เขามาในวงการดนตรีดวยการหลงใหลในวิถีชีวิต หรือเรื่องตางๆ แตสุดทายเวลาทำงานมันตองมี มาตรฐานและคุณภาพ 24 ชั่วโมง ไมคอยมีใครรูวาคุณทำอะไร ใชชีวิต ไปอยางไรกับการผลิตเพลงหรือผลงาน มันก็ไมไดถึงกับทำงานตลอดเวลา มันจะมา เปนชวงๆ ชวงทัวรอเมริกาก็จะหนัก ขับรถทุกวัน แบกเครื่อง แบกของไปทั่วอเมริกา ครบทุกรัฐ พอกลับมาจากตรงนัน้ 7 เดือน ผมคงไมอยากทำ อะไรเลย ผมนอนอานหนังสือ อยูก บั แฟน กินขาว เลี้ยงลูก บางคนนึกวาสบาย แตผมเหนื่อยมา

7 เดือนแลว ผมไมอยากทำอะไร นานๆ ทีก็มี คอนเสิรต ก็ตองมีกระบวนการอีกเยอะ โทร.คุย กั บ คน ไม อ ย า งนั ้ นจะเอาพลั ง งานไปทำอะไร มันก็ตองทำนะ นี่คือสายงานของผม มันไมไดมี ปริศนาหรือเคล็ดลับอะไร ทุกคนก็ตองทำในทาง ที่ตัวเองถนัด แลวมันก็ตองไดกำไร ไมอยางนั้น มันอยูไมได ใฝฝนอะไรกับรางวัลทางดนตรีไหม ไมเลย เพราะการไดทำมันคือรางวัลจริงๆ อันนี้ไมไดพูดใหเทนะ มันเปนอยางนั้นจริงๆ พอ เขาหองอัดมันก็สุดยอดแลว เราไดเดินขึ้นเวที หรือไดเดินทางในที่ที่ไมเคยไป ไดไปปกกิ่ง ไดไป บานเกิดเอลวิส เพราะวามันเปนทางผานระหวาง ทัวร ก็เพราะวาดนตรีพาเราไป นี่แหละคือรางวัล รูไ หมการไดขบั รถทัว่ อเมริกา คือสิง่ ทีผ่ มฝนตัง้ แต กอนทีผ่ มจะรูว า ผมอยากเปนนักดนตรี ผมอยาก จะไปทีน่ น่ั ผมบาหนังอเมริกา แลวพอไดไปอาศัย อยูใ นเมืองนิวยอรกจริงๆ จังๆ เชาอพารตเมนตอยู มันก็คือความภาคภูมิใจของเรา แลวก็มีเงินทอง เลีย้ งตัวเองได เลีย้ งชีพไดดว ยดนตรี ดวยสายงาน ทีส่ นุกทีเ่ ราอยากทำ มันไมมอี ะไรหรูไปกวานัน้ แลว เห็นวาจะมีคอนเสิรตในเมืองไทย ทำไมตองอยาก กลับมาเปดคอนเสิรตที่เมืองไทยดวย เพราะวาแฟนเพลงชอบมางอแงในเฟซบุกวา เมื่อไหรจะมาเลนเมืองไทย (หัวเราะ) แลวเราก็ ผูกพันกับแฟนเพลง ถึงจะไมใชบานเกิดแตมัน ก็คือบานเรา มันคือที่ที่เราอยู ที่ที่มีอิทธิพลตอ ความคิดเรา แลวในที่สุดก็เปนที่ที่เราเรียกวาบาน เราภู ม ิ ใจ แล ว เราก็ เติ บ โตในวงการดนตรี ท ี ่ น ี ่ แฟนเพลงชุดแรกของเราก็คือแฟนเพลงกลุมแรก เราก็อยากเลนใหเขาฟง เราเชื่อวาคนไทยฟงได ฟงเพลงเกาหลี ไตหวันยังฟงไดเลย แลวทำไม จะฟงเพลงภาษาอังกฤษไมได ไมนา จะเปนเรือ่ งยาก แลวเราก็อยากจะมีผลกระทบเล็กนอยตอวงการ เพลงเมืองไทย อาจจะมีกไ็ ด เพราะเราจัดคอนเสิรต แบบของเรา ไมมีตลก มันอาจจะโอเคก็ได คน อาจจะชอบก็ได อาจจะทำใหคนอื่นเห็นวาไมตอง จัดใหญก็ได มันเนนที่ความเพราะ เนนเสียง ใชหูฟงเพลง แลวก็มีนักดนตรีที่ผมจางมาเลย ผมไมไดทำเลนๆ คาดหวังแคไหน คาดหวังวาบัตรขายหมด จะไดคนเต็มหอง แลวคาดหวังวาเมือ่ จบเพลงเขาจะปรบมือ อาจจะ ซื้อเสื้อยืดก็ได คือทำใหงานนี้ผานไปโดยไมตอง ควักเนื้อผมก็สบายใจมากๆ แลว (ยิ้ม)

พบกับคอนเสิรตของฮิว โก และศิลปนอื่นๆ พรอมหนังสั้น และกิจกรรมตางๆ ไดในเทศกาล ปนเมือง วันที่ 25 กุมภาพันธนี้ ณ อาคารบันเทิง สวนลุมพินี สำหรับคอนเสิรต Singha Corporation Presents Hugo Live in Bangkok จะเปนการแสดงคอนเสิรต ของฮิวโกครัง้ แรก ในประเทศไทย กั บ มาตรฐาน การแสดงระดับโลก ที่มาพรอม กั บ ที ม งานนั ก ดนตรี ย อดฝ มื อ จากนิวยอรก ซึง่ จะจัดขึน้ ในวันพุธ ที่ 4 และพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน นี้ ณ โรงละครอักษรา บัตรราคา 1,000 / 1,500 และ 2,000 บาท เปดขายบัตรแลววันนีท้ ไี่ ทยทิกเก็ต เมเจอร สอบถามรายละเอียด เพิม่ เติมไดทโี่ ทร. 0-2262-3456


18

GADGET

BlackBerry P’9981 Porsche Design

CONCERT

BlackBerry P’9981 Porsche Design คือสมารตโฟนรุนพิเศษที่ไดทีมออกแบบรถยนตซูเปอรคารอยาง Porsche Design มาชวยกันสรางสรรคโทรศัพทเครื่องนี้ใหโดดเดนกวาใคร ไมวาจะเปนเรื่องของความหรูหราหรือประสิทธิภาพภายในเครื่อง โดยตัวบอดี้ทำจากสเตนเลสชั้นดี หุมดวยหนังแทสีดำดานหลัง เพื่อความกระชับมือไมลื่นไหล แตยังคงแปนพิมพแบบ QWERTY อันเปนเอกลักษณของ BB ไว สวนภายในทำงานดวย CPU 1.2 GHz รองรับการถายวิดีโอแบบ HD จากกลอง ดิจติ อลขนาด 5 ลานพิกเซล หนาจอสัมผัสทีส่ ามารถแสดงผลกราฟกในแบบ 24-bit high resolution graphics หนวยความจำ ภายในถึง 8 GB และรองรับ micro SD card สูงสุด 40 GB สนใจเปนเจาของสมารตโฟนเครื่องแรงแตดีไซนเฉี่ยวตัวนี้ เขาไปดูรายละเอียดไดที่ www.porsche-design.com

MOVIE

MUSIC

Stacey Kent : Dreamer in Concert

อัลบัม้ บันทึกการแสดงสดของ Stacey Kent นักรองเพลงแจซหญิงชาวอเมริกนั ทีข่ า มน้ำขามทะเล ไปโดงดังถึงฝง อังกฤษ พรอมกับ Jim Tomlinson คนรูใ จ และนักแซ็กโซโฟนชือ่ ดัง ทีม่ าชวยกันบรรเลง เพลงทัง้ 13 แทร็ก ใหเต็มไปดวยกลิน่ อายแหงความรัก จากเวที La Cigale ในกรุงปารีส ประเทศฝรัง่ เศส โดยเปดตัวดวย It Might as Well Be Spring เพลงทีป่ พู น้ื ดวยเสียงเปยโนพลิว้ ๆ ทีช่ ว ยขับใหเสียงรอง ของเธอเต็มไปดวยความใสกังวาน คลอคูไปกับเสียงแซ็กโซโฟนที่ทำใหรูสึกอบอุนเหมือนไดสัมผัส บรรยากาศของฤดูใบไมผลิจริงๆ สวนใครทีช่ อบเพลงแนวบอสซาโนวา ก็นง่ั ชิลบนโซฟาแลวกดรีโมตไปที่ แทร็กอยาง Corcovado, Waters of March และ Dreamer ไดเลย ในเรือ่ งของการบันทึกเสียง ซีดแี ผนนี้ ก็เก็บรายละเอียดของดนตรีกบั เสียงรองมาไดอยางครบถวน ควรคูก บั ชุดเครือ่ งเสียงของคุณอยางแนนอน

Hugo

“เปนผลงานกำกับลาสุด ของ มาร ต ิ น สกอร เ ซซี เป น เรื ่ อ งราวของเด็ ก ชาย อูโก คาเบรต (เอซา บัตเตอรฟลด) ผูที่คิดวา ‘ถาโลกคือ เครื่องจักรขนาดใหญ ฉัน ไมนาจะเปนชิ้นสวนอะไหล ฉั นน า จะมาอยู  บ นโลกนี ้ ดวยเหตุผลสักอยาง’ และ เขาก็พบวาเปาหมายชีวิต ของเขาก็คือการซอมแซม ชายชราผู  ฝ  น สลาย ซึ ่ ง บังเอิญเปน จอรจ เมลิเยส (เบน คิงกสลี) นักปนฝน และพอมดแหงภาพยนตร คนแรก หนังยังเปนการสดุดี ผูก ำกับหนังยุคแรกของโลก เปนจดหมายรักถึงการสราง ภาพยนตร ข องสกอร เซซี โดยใชเทคนิค 3D เลาเรื่อง ได อ ั ศ จรรย ทำให ค ุ ณ ได รูจักคำวา ‘มหัศจรรยของ ภาพยนตร’ อีกครั้ง ถาคุณ เปนคนรักหนัง คนทำหนัง หรือคนมีฝน Hugo คือหนัง สำหรับคุณ ติดตามรอบฉาย ได ในโรงภาพยนตร ร ะบบ 3 มิติเทานั้น” เลื อ กให โ ดย : ‘เจไดยุ ท ธ’ ยุทธนา งามเลิศ บล็อกเกอร Jediyuth.com และนักแปล บทภาพยนตร

ACCESSORY

Issey Miyake Trapezold Salmon

หลั ง จากที ่ ป ระสบความสำเร็ จ มาแล ว จากนาฬการุน Trapezold Violet เรือนสีมวง และ Trapezold Caramel เรือนสีนำ้ ตาล คราวนี้ ก็ถึงคิวของ Trapezold Salmon นาฬกาสีสม เจ็บจี๊ดเรือนนี้กันบาง ซึ่งคอลเล็กชันนี้เปน ผลงานการออกแบบของนักออกแบบผลิตภัณฑ ระดับโลกอยาง นาโอโตะ ฟุกาซาวะ ที่เปน การสะทอนใหเห็นถึงความสดใส ความสนุกสนาน และเต็มเปยมไปดวยความมีชีวิตชีวา นอกจากจะใชสีสมสะดุดตาแลว ตัวเรือนยัง ออกแบบเปนรูปทรงสี่เหลี่ยมคางหมู มาพรอม กับดีไซนตัวเลขดานขางคลายระดับการจำกัด ความเร็วบนทองถนน นอกจากนี้ยังมีฟงกชัน โครโนกราฟ และทาคีมิเตอร แถมยังกันน้ำลึก ไดถงึ 50 เมตร อีกดวย สอบถามรายละเอียด เพิม่ เติมที่ 0-2677-4500 หรือ www.trocaderotime .com

Do For Dad Concert

เมื่อสุดยอดองคประกอบ ทางดนตรี โ คจรมาเจอกั น ทั ้ ง วงออร เคสตราเต็ ม วงที ่ ม ี เครือ่ งดนตรีกวา 70 ชิน้ รวมกับ สุดยอดศิลปนคุณภาพระดับ แถวหนาของเมืองไทยอีกนับ สิ บ ชี ว ิ ต จึ ง ถื อ เป น มหกรรม คอนเสิรตครั้งยิ่งใหญที่ไมควร พลาดเปนอยางยิ่ง ไฮไลตของ คอนเสิ ร  ต ครั ้ ง นี ้ ก ็ ค ื อ การนำ บทเพลงทีม่ ชี อ่ื เสียงมานำเสนอ ในรูปแบบใหม โดยมีแนวเพลง ที่หลากหลาย ทั้งพ็อพ แจซ และร็อก ถายทอดโดยศิลปน แถวหนาอยาง ปอด ธนชัย, บี พี ร ะพั ฒ น , ปาน ธนพร, โป ง หิ น เหล็ ก ไฟ, โก Mr. Saxman, ณัฐ ศักดาทร, เพิรล รพีพร, ดี้ นิติพงษ และ นำทีมโดย ภูษิต ไลทอง ที่มา รั บ หน า ที ่ เ ป น Executive Producer เต็ ม อิ ่ ม ไปกั บ บทเพลงไพเราะไดในวันเสาร ที่ 3 มีนาคมนี้ เวลา 19.00 น. ที่อิมแพ็กอารีนา เมืองทองธานี จองบั ต รที ่ ไทยทิ ก เก็ ต เมเจอร บั ต รราคา 2,000 / 1,000 / 800 และ 500 บาท รายไดจากการจำหนายบัตร สมทบทุนเขามูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน ตามโครงการพระราชดำริ

BOOK

War Horse

วรรณกรรมเยาวชนเรื่องเยี่ยมที่ถูกถายทอดมาแลวทั้งในรูปแบบของละครเวที และในรูปแบบภาพยนตรที่กำลังเขาฉายอยูในขณะนี้ ซึ่งผูเขียน ถายทอดภาพอันโหดรายของสงครามไดอยางหมดจดงดงามผานมุมมองของเจาโจอี้ มาหนุมใจแกรง ที่ถูกชักนำเขาสูสงครามโลกครั้งที่หนึ่งอยาง ไมมที างเลือก ซึง่ นอกจากเรือ่ งราวของความสูญเสียทีเ่ กิดขึน้ ทามกลางสงครามแลว ยังมีเรือ่ งของมิตรภาพระหวางคนกับสัตวทน่ี า ประทับใจ ความเสียสละ ความออนโยนภายใตสถานการณที่โหดราย รวมทั้งยังสะทอนถึงความไรความหมายของสงคราม ผานภาษาสวยงามที่แฝงขอคิดดีๆ ไปในตัวอีกดวย มองหาหนังสือเลมเล็กที่อัดแนนไปดวยเนื้อหาสุดแสนประทับใจเลมนี้ไดแลวที่รานหนังสือชั้นนำทั่วไป จัดพิมพโดยแพรวสำนักพิมพ


19 15

RESTAURANT

Bangkok Bistro Riverfront

“บรรยากาศชิลๆ ทานอาหาร ฟงเพลง จิบเบียรบนลังไม และจิบไวนรมิ แมนำ้ เจาพระยาทีย่ าวถึง 100 เมตร เปนสถานทีแ่ ฮงกเอาตกบั เพือ่ นๆ หรือ คนรักทีน่ า สนใจไมนอ ยเลยทีเดียว ผมชอบทีน่ ่ี เพราะอาหารอรอยควบคูก บั บรรยากาศงดงามยามค่ำคืนของแมนำ้ เจาพระยามันมีเสนหด งึ ดูดผมมาก และการออกแบบของรานนีท้ เ่ี ปนทาเรือขนสงสินคาในสมัยกอน ถาพูดถึงการขนสงแลวทุกคนก็คงจะนึกถึงกลอง ผมชอบไอเดียทีม่ กี ารดัดแปลงกลอง ซึง่ มาจากประวัตศิ าสตรของพืน้ ที่ มาเปนเกาอี้ โตะ ใหลกู คาสามารถผอนคลายกับการทานและการดืม่ ในบรรยากาศทีต่ า งกัน และผมในฐานะของคนที่ เติบโตมาในโรงงานผลิตเฟอรนเิ จอร ตองขอชืน่ ชมกับการออกแบบเฟอรนเิ จอรของรานทีส่ มั พันธกนั กับเรือ่ งราวของสถานทีอ่ ยางมีเหตุผล และลูกเลน เล็กๆ นอยๆ ของเฟอรนเิ จอรทส่ี ามารถปรับเปลีย่ นได ขอใหลองไปกันครับ ทีร่ มิ แมนำ้ เจาพระยา ถนนเจริญกรุง บริเวณโครงการ Asiatique” เลือกใหโดย : เอกฤทธิ์ ปทมสัตยาสนธิ Index Living Mall Assistant Manager (International Business Department)

COSMETIC

Biotherm White D-Tox Biotherm แบรนดผลิตภัณฑบำรุงผิวที่เชี่ยวชาญดานการฟนฟูบำรุงความกระจางใสมาตั้งแตป 1989 ไดนำเสนอผลิตภัณฑใหมในตระกูล White D-Tox ซึ่งรวมสองประสิทธิภาพทั้งการขจัดพิษจากมลภาวะ ที่เพิ่มสูงขึ้น และฟนฟูความกระจางใสอยางออนโยนในหนึ่งเดียว ดวย Venuceane สวนผสมใหมที่ไดจาก จุลินทรียใตทะเลลึก ซึ่งมีคุณสมบัติชวยตานสารพิษบนผิวชั้นนอก ชำระลางสารพิษและเมลานินตกคาง ซึ่งทำใหผิวหมองคล้ำ เมื่อผนึกกำลังกับสวนผสมฟนฟูความกระจางใสอยาง Palmaria Palmate Extract ที่สกัดจากสาหรายทะเลสีแดง มีคุณสมบัติเดนในการจำกัดการไหลบาของเมลานินสูผิวชั้นนอกสุด และ Actyl C สวนผสมที่ชวยควบคุมการผลิตเมลานิน เพื่อชวยลดเลือนมานความหมองคล้ำที่สารพิษและเม็ดสี สรางขึ้น เมื่อมีตัวชวยดีๆ แบบนี้แลว ผิวของคุณก็สามารถเปลงปลั่งกระจางใสจากภายในดวยสัมผัส อันแสนบางเบา Biotherm White D-Tox เริ่มวางจำหนาย 25 กุมภาพันธนี้ ที่เคานเตอร Biotherm ทุกสาขา

CLOTHES

PRODUCT

Rip Curl - Mirage 3 ซัมเมอรทก่ี ำลังจะถึงนี้ รีบจัดแจงแพลนโปรแกรมชีวติ ลวงหนากันใหพรอม แลวออกไปใชบริการความสุข จากหาดทรายสีขาวและน้ำทะเลใสๆ กันใหเต็มที่ แต อยาลืมควากางเกงตัวโปรดของคุณสำหรับการทำกิจกรรม ทางน้ำไวดว ยนะ สวนใครทีย่ งั ไมมชี ดุ คูใ จ เราขอแนะนำ Rip Curl Mirage 3 กางเกง board short จากแบรนด สุดฮิตของเหลานักโตคลื่นทั่วโลก ที่คอลเล็กชันใหมนี้ เขาใชวิธีตัดเย็บดวยเทคโนโลยีความรอนแบบ ultra sonic seam tape ซึ่งทำใหกางเกงไรรอยตอและตะเข็บ จึงไมรสู กึ ระคายเคืองเวลาสวมใส สวนเนือ้ ผาเขาก็พฒ ั นา ขึ้นไปอีกระดับ ดวยการเพิ่มความยืดหยุนมากยิ่งขึ้น และตัวเชือกผูกกางเกงก็เคลือบดวยซิลโิ คนอยางดีอกี ชัน้ จึงมั่นใจไดวาเจอคลื่นแรงแคไหน กางเกงก็จะไมหลุด ออกจากตัวอยางแนนอน ทีนี้ก็ออกไปเติมพลังชีวิต ครัง้ ใหมไดอยางหายหวงกันเสียที เพราะตอนนีเ้ ราเชือ่ วา ทองทะเลก็คิดถึงคุณไมแพกัน (สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมไดที่ช็อป Rip Curl ทุกสาขา)

GIVE

รวมบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อรถรับบริจาคเลือดสุนัข

จากขอมูลของหนวยธนาคารเลือด โรงพยาบาลสัตว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ระบุวา มีสนุ ขั ปวย ทีต่ อ งการการถายเลือดปละไมตำ่ กวา 3,000 ราย ซึง่ ทีผ่ า นมาก็มเี จาของสุนขั ทีส่ นใจนำสุนขั ของตนเอง มาบริจาคเลือด แตก็ยังไมเพียงพอตอความตองการ ทำใหมีสุนัขที่ตองจากไปเพราะขาดแคลนเลือด ที่จำเปนตองใชในการรักษา ทางโรงพยาบาลสัตว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จึงขอเชิญชวนรวม สมทบทุนจัดซือ้ รถบริจาคเลือดสุนขั สำหรับใชในการเดินทางออกรับบริจาคเลือดนอกสถานที่ ผูท ส่ี นใจ สามารถบริจาคเงินไดที่บัญชีสะสมทรัพย ธนาคารกรุงเทพ สาขายอยม.เกษตรศาสตร ชื่อบัญชี โรงพยาบาลสัตวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน (ธนาคารเลือด) หมายเลขบัญชี 043-7-11849-0 หรือบริจาคไดโดยตรงที่หนวยธนาคารเลือด ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลสัตว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขน โทร. 0-2579-7540 ตอ 2329

Ferrite Interactive Liquid Sculpture

สำหรับใครที่อยากใหโตะทำงาน ของตัวเองมีบรรยากาศเหมือนหนังไซไฟ อยาง Star Trek แถมยังแกเบื่อเวลา นั ่ ง ทำงานด ว ย เราแนะนำ Ferrite หรือแทงแกวประดับทีบ่ รรจุของเหลวใส และผงอะลูมิเนียมขนาดเล็กไวภายใน เมื ่ อ คุ ณ เอาแท ง สไตลั ส ที ่ ท ำจาก แมเหล็กแรงดึงดูดสูง มาสัมผัสที่ตัว แทงแกว ผงอลูมิเนียมก็จะจับตัวเปน รูปรางที่แปลกตาแตกตางกันไป โดย คุณสามารถเลนกับเจา Ferrite ไดทง้ั วัน แบบไมมเี บือ่ นอกจากจะชวยผอนคลาย ความตึ ง เครี ย ดได แ ล ว ยั ง สามารถ เอาไปใชเปนของขวัญที่เกล้ำไมซ้ำใคร ดวยนะ หากอยากเห็นภาพการทำงาน ของ Ferrite แบบชัดๆ กวานี้ ก็คลิก เข า ไปดู ค ลิ ป ของเขาได ท ี ่ เ ว็ บ ไซต www.kickstarter.com ส ว นใครที ่ อยากได ก ็ ก ดสั ่ ง ซื ้ อ จากภายในเว็ บ ไดเลยเชนกัน


20

SHOPPING!

เดรสสีมวง จาก Tadashi Shoji กำไลขอมือ จาก Nada

ตางหู จาก Nada

เดรสสีดำ จาก Red Valentino

เดรสเกาะอกพิมพลาย จาก BCBG Max Azria

แหวน จาก Kate Spade

กำไลขอมือ จาก Kate Spade

รองเทาสนสูงสีทอง จาก Juicy Couture

Shine For you

เชือ่ เถอะ ใครๆ ก็อยากเปนดาวเดนในงาน ปารตี้กันทุกคน ดังนั้น มาปรับเปลี่ยน โฉมตัวเองใหสวยเดงและเจิดจรัสเกินใคร ในงานเลี้ยงคืนนี้กันดีกวา ดวยเทคนิค งายๆ อยางการเลือกเสื้อผาเนี้ยบหรู แตซอ นลูกเลนไวอยางเนียนๆ ดวยคัตติง้ สุดเลิศ กับเครื่องประดับที่เต็มไปดวย ประกายแวววาวสุดเก ที่จะทำใหตัวคุณ เปลงประกายพรางพราว ซึ่งแมแตแสงสี ภายในงานก็ ไมสามารถแยงซีนไปจาก คุณได...

แหวน จาก Juicy Couture

คลัตชปกเลื่อมสีทอง จาก Kate Spade เดรสเกาะอกพิมพลาย จาก BCBG Max Azria

รองเทาสนสูงสีดำ จาก Juicy Couture

กระเปาสะพาย จาก Vivienne Westwood

WHERE สินคาทุกชิ้นมีจำหนายที่ Luxe Gallerie ชั้น 1 และ ชั้น 2 เซ็นทรัลชิดลม

รองเทาสนสูงสีเงิน จาก Juicy Couture


CALENDAR

24

FRI

MON

TUE

WED

THU

The Human Clay

Culture : Commemorable, Formless, Shadowless

The Return of Wanthong

Chain of Life

นิทรรศการศิลปะโดย Diane Mantzaris ศิลปนชาว ออสเตรเลีย และ วสันต สิทธิเขตต ศิลปนชาวไทย โดย Mantzaris นำเสนอ ผลงานโดยใชเทคโนโลยี ทางคอมพิวเตอรดิจิตอล ที่เจาตัวถนัด สวนวสันต นำเสนอผลงานผ า น ภาพวาด หากทั ้ ง คู  ม ี จุดรวมหนึ่งเดียวกัน คือ ตางมุง ทีจ่ ะสะทอนปญหา ของสั ง คมโลกป จ จุ บ ั น วันนี้ถึง 3 มีนาคม 2555 ณ นัมเบอรวัน แกลลอรี, ตึกสีลมแกลลอเรีย

นิ ท รรศการศิ ล ปะ ‘วัฒนธรรมรำลึก ไรรูป ไรเงา’ โดย วันทนีย ศิริพัฒนานันทกูร, เตยงาม คุปตะบุตร และ อรอนงค กลิ่นศิริ ทั้งสามรวมกัน สรางสรรคผลงานศิลปะ ในแนวทางที่ตนถนัดเพื ่ อ ตอบคำถามทีต่ า งมีรว มกัน ด ว ยกระบวนการวิ จ ั ย วันนีถ้ งึ 11 มีนาคม 2555 ณ ชั้น 4 หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร (เวนวันจันทร)

‘กลับมาเถิดวันทอง’ ละครเวทีแนวผสมผสาน ขามขนบ จากเสภาอมตะ ‘ขุนชางขุนแผน’ สูล ะครเวที ร  ว มสมั ย เล า ผ า น กลอนเสภาหลากสำนวน บทเพลงโบราณและ ดนตรีไทยทีเ่ รียบเรียงใหม ผสานตะวันตก วันนี้ถึง 4 มีนาคม 2555 วันธรรมดา รอบการแสดง 19.30 น. เสาร-อาทิตย รอบการแสดง 13.30 น. ณ BlueBox Studio @M Theatre จำหนายบัตรที่ www. bananabooking.com

เชิ ญ ชมภาพยนตร สารคดี เ กี ่ ย วกั บ การออกแบบลายกิโมโน เรือ่ ง ‘Meguru’ และสนทนา กับผูกำกับ อิชิอิ คาโอริ รวมดวยการบรรยายพิเศษ เกี ่ ย วกั บ การออกแบบ ลายผ า โดย อาจารย จารุพชั ร อาชวะสมิต วันนี้ เวลา 14.00 น. ณ หอง 107 คณะสถาปตยกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกลา เจาคุณทหารลาดกระบัง

available now! $ 1.99

JF Theatre

ภาพยนตรเรือ่ งสุดทาย สำหรับธีม ‘Family’ วันนี้ นำเสนอเรื่อง ‘Moving’ (ย า ยบ า น) เมื ่ อ พ อ แม ของเรนโกะตัดสินใจที่จะ แยกทางกัน เรนโกะเริ่ม รู  ส ึ ก อึ ด อั ด กั บ เงื ่ อ นไข ที่เขมงวดในสัญญาที่แม รางขึ้น เธอจึงพยายาม วางแผนใหพอแมกลับมา อยูดวยกันดังเดิม ชมฟรี วั น นี ้ เวลา 18.30 น. ณ หองสัมมนา เจแปน ฟาวนเดชัน

25 26 SAT

SUN

Cycle-lizing Bangkok Fest

10th Bangkok Theatre Festival

รวมลดมลพิษกรุงเทพฯ เปนพลังปนเปลี่ยนเมือง ใหนา อยู ในงาน ‘ปน เมือง’ พบกับคอนเสิรต ประหยัด พลังงานแนวใหม ใหผชู ม รวมออกแรงปน ไฟชมศิลปน อาทิ อพารตเมนตคณ ุ ปา, ฮิวโก, ทีโบน, ฯลฯ พรอม หนังสั้นและกิจกรรมปนๆ ใหรจู กั กรุงเทพฯ ในมุมใหม ตบท า ยด ว ย Saturday Night Bike Fever ปน กลางกรุ ง ชมเยาวราช ยามค่ำคืน วันนี้ 16.00 น. เป นต น ไป ณ อาคาร บันเทิง สวนลุมพินี

‘เทศกาลละคร กรุงเทพ ครัง้ ที่ 10’ ครัง้ นี้ มากับธีม ‘Fast Forward’ เทศกาลทางดานศิลปะ การแสดงที่รวบรวมการแสดงจากคณะละครไว มากมาย วันนีว้ นั สุดทาย สำหรับการแสดงที่สวน สั นติ ช ั ย ปราการ ส ว น การแสดงในโรงละคร และรานอาหาร สามารถ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่เว็บไซต www. bangkoktheatrenetwork .com


26

4(%34/29/& ,/6%!4&)2343)'(4 เรื่อง : เอกพล บรรลือ ภาพ : กิตติศักดิ์ ทวีกิจภิญโญ

‘รักแรกพบ’ อาจเปนปรากฏการณที่เกิดขึ้น บ อ ยครั ้ ง ในนิ ย ายรั ก และภาพยนตร โ รแมนติ ก หลายๆ เรือ่ ง แตสำหรับชีวิตจริงมันอาจจะเกิดขึ้น ไม บ  อ ยนั ก ซึ ่ ง ‘ตั้ ม ’ - ณั ฐ ฐา กี น ะพั นธ และ ‘นุน’ - ชัช เหลืองอาภา ถือเปนหนึ่งในไมกี่คน ที่ไดพบปรากฏการณนี้ดวยตัวเองในบานหลังนี้ “กอนหนานีเ้ ราเชาบานอยูม าโดยตลอด จนกระทัง่ วันหนึง่ เพือ่ นชวนไปเยีย่ มบาน แนวความคิดของเรา ก็เปลีย่ นไป คือพอไดเขาไปเห็นก็รสู กึ วาบานเขาสวยดี แถมอยูใ นทำเลทีน่ า อยูม าก เพราะติดแมนำ้ เจาพระยา และเดินทางสะดวก เราเลยตัดสินใจที่จะซื้อบาน เปนของตัวเองในตึกเดียวกัน คือพอมีบา นเปนของเรา เองจริงๆ มันทำใหเราทำอะไรก็ไดอยางทีเ่ ราตองการ ลงทุนไปกับมันได ไมตอ งกลัววาจะอยูไ มนาน เพราะ กอนทีจ่ ะซือ้ เราจะชอบคิดวาเดีย๋ วจะมีหนีเ้ ยอะ แลว เราจะตองอยูที่นี่ตลอดไป ถาไมอยากอยูที่นี่แลว จะทำยังไง แตพอเจอบานทีเ่ ราอยากอยูจ ริงๆ ก็รสู กึ

วามันไมเปนปญหาสำหรับเราเลย เพราะถึงเวลาจริงๆ ก็คงจะขายไดไมยาก” สิง่ ทีเ่ ราสัมผัสไดอยางชัดเจนเมือ่ เดินเขามาในบาน หลังนี้คือความรูสึกผอนคลาย ยิ่งเมื่อไดมองลงไป ยังแมน้ำเจาพระยาที่ทอดยาวสุดสายตา เคลากับ สายลมเย็นทีพ่ ดั เอือ่ ยตลอดทัง้ วัน ก็ยง่ิ ทำใหความเหนื่อยลากลายเปนอดีตอันแสนยาวนาน นอกจากนั้นบานหลังนี้ยังเต็มไปดวยเสนหที่ หลากหลาย ทั้งความดิบของเพดานปูนเปลือยที่ให ความแปลกตา ผนังหองทีแ่ ทนทีด่ ว ยชัน้ หนังสือนาอาน เรียงราย หรืออารมณขันเล็กๆ นอยๆ ที่ซอนอยู ภายใตรูปปนหัวหมีแพนดาที่ติดอยูบนผนังเพื่อ ลอเลียนบานผูมั่งคั่งในอดีตที่มักจะประดับประดา ไปดวยหัวสัตวทรงอำนาจนานาชนิด “เสนหของบานหลังนี้คืออยูแลวไมเคยเบื่อ มันเปนหองเล็กๆ ทีม่ รี ายละเอียดเยอะ อยางถานัง่ ดู เพดานในแตละวันก็จะใหความรูสึกไมเหมือนกัน


27

บางวันอาจจะเห็นรอยดินสอทีผ่ รู บั เหมาเขียนไวชว ง ที่กอ สราง หรือรอยตะปูทเ่ี ราไมเคยสังเกตเห็นมา กอน หรือจะเปนอิฐทีก่ อ แลวเบีย้ ว ซึง่ รองรอยเล็กๆ เหลานี้มนั ทำใหเรามองไดไมเคยเบือ่ ขณะเดียวกัน มันก็ไมไดดดู บิ จนกระทัง่ อยูแ ลวอึดอัด คือเราทำให ทุกๆ ราย-ละเอียดเปนไปอยางทีเ่ ราตองการจริงๆ ทัง้ โตะทีส่ ง่ั ทำเอง เกาอี้ที่คอยๆ หาซื้อมาทีละตัว หรือหัวหมีแพนดาที่สั่งทำขึ้นมาเอง มันจึงสมบูรณ แบบมากๆ ในความคิดของเรา” เมือ่ องคประกอบทุกอยางทีล่ งตัวไดมาพบเจอกัน บานหลังนี้จึงเปนมากกวาที่อยูอาศัย แตยังเปน แหลงรวมความรักและความผูกพันที่กอตัวเพิ่ม มากขึ้นในทุกๆ วันของทั้งคูดวย “บานหลังนีเ้ หมือนเปนภาพทีอ่ ยูใ นหัวเรามาโดย ตลอด วาเวลากลับบานแลวเราอยากจะเจอบรรยากาศ แบบนี้ พอไดกลับมาเจอจริงๆ ในทุกๆ วันก็รสู กึ ดีมาก เพราะตอนที่เราเชาเขาอยูมันไมเคยมีความรูสึก เหลานีเ้ ลย มันเหมือนกับวาเราชวยกันสรางมันขึน้ มา ดวยกัน มันก็มคี วามผูกพัน แลวก็มคี วามเปนตัวเอง ของเราสองคนใสเขาไปดวย” ดังนั้น จึงไมตองแปลกใจที่งานอดิเรกของทั้งคู ในวันหยุดสุดสัปดาหจะเปนเรื่องงายๆ อยางการทอดกายอานหนังสือเลมโปรด ฟงเพลงเพราะๆ หรือ ดูหนังสนุกๆ อยูกับบาน แทนที่จะออกไปขางนอก “เราเปนคนชอบอยูบ า นอยูแ ลว เราเปนคนไมชอบ ไปเดินหางเหมือนคนอื่น เพราะงานอดิเรกของเรา คือการอานหนังสือ และฟงเพลง เราชอบทีไ่ ดใชเวลา รวมกันโดยไมเคยเบือ่ เพราะมุมมองตอโลกของเรา ไมคอยตางกันเทาไหรในภาพใหญ แลวจุดหมาย หรือความตองการในชีวิตก็คลายๆ กัน ถึงแมนิสัย จะตางกันมาก แตขอดีของความแตกตางกันคือ มันทำใหเราอยูด ว ยกันได เปนความแตกตางทีล่ งตัว เพราะถาเหมือนกันมากเกินไปก็คงอยูด ว ยกันลำบาก”

หนั ง สื อ ที่ ช อบหยิ บ มาอ า นเพลิ น ๆ ในวันหยุด - เลนแรแปรธาตุ ของ มุกหอม วงษเทศ ชวงเวลาที่บานหลังนี้สวยที่สุด - ชวงกลางคืน เพราะมันจะเหมือนนัง่ อยู ในผับ มีไฟสลัวๆ เพลงที่ใหอารมณผอนคลายทุกครั้ง ที่เปด - เพลงของ สุภัทรา อินทรภักดี เพราะ เขาเป น ผู  ห ญิ ง ที ่ ม ี เ สี ย งร อ งเหมื อ น เครื่องดนตรี เมนูเด็ดประจำบาน - แกงจืดมะระ ดอกไมที่เหมาะกับบานหลังนี้ - เปลีย่ นไปเรือ่ ยๆ ตามอารมณเจาของบาน หนังเรื่องลาสุดที่ไดดูดวยกัน - The Skin I Live in


30

HEALTH HEALTH QUESTION

Q : การทานอาหารมากเกินไป ทำใหสมองเสือ่ มไดจริงหรือไม A : จริง เนือ่ งจากมีการศึกษาลาสุด

จากสหรัฐอเมริกาพบวา การทาน อาหารที ่ ม าพร อ มกั บ แคลอรี จำนวนมากทุ ก วั น เป น พฤติ ก รรมที ่ เพิ่มความเสี่ยงโรคสมองเสื่อมชนิด Mild Cognitive Impairment (MCI) มากกว า คนที ่ ท านอาหารปกติ ถ ึ ง 2 เทา โดยในรายงานการวิจยั ระบุวา ผูที่จัดวาทานอาหารมากเกินไปคือ กลุ  ม คนที ่ ท านอาหารที ่ ม ี แคลอรี ระหวาง 2,143-6,000 ตอวัน ซึ่งคน เหลานีจ้ ะมีโอกาสเปนโรคสมองเสือ่ ม มากกว า คนที ่ ท านอาหารนอยกวา 1,526 แคลอรีตอวัน ถึง 2 เทา เนื ่ อ งจากแคลอรี ท ี ่ ร  า งกายได ร ั บ มากเกินไปจะสงผลใหเกิดการกระตุน ความกดดั น ของโปรตี น ในสมอง และนำไปสูส ภาวะสมองเสือ่ มในทีส่ ดุ ทั้งนี้ จากสถิติปจจุบันพบวาชาว อเมริกันที่มีอายุ 70-89 ป มักจะเปน โรคสมองเสื่อมชนิดนี้ประมาณ 6% ของประชากรทัง้ หมดทีอ่ ยูใ นชวงอายุ ดังกลาว ทีม่ า : www.bbc.co.uk/news/health

573 HEALTH NEWS

HEALTH TIPS

4

WAYS TO LIVE UP TO 100 YEARS เร็วๆ นี้ British Medical Journal วารสารสุขภาพจากอังกฤษ ไดใหขอ มูล แกผอู ยากมีอายุยนื วา ปจจัยทีส่ ำคัญทีส่ ดุ ทีท่ ำใหคนใดคนหนึง่ อายุยนื ถึง 100 ป ไม ไดเกี่ยวกับยีนภายในรางกายของผูนั้น แตขึ้นอยูกับการใชชีวิตตางหาก ซึง่ การเขาสูว ยั ชราไมใชเรือ่ งนาหวาดหวัน่ แตอยางใด หากคุณมีสขุ ภาพดีเพียงพอ ที่จะสรางความสุขแกตัวเองและคนรอบขางได และนี่เปน 4 วิธี จากเว็บไซต Usnews.com ที่จะชวยใหคุณมีอายุถึง 100 ป อยางมีคุณภาพ

• Don’t retire จงอยาเกษียณตัวเอง คือแมในดานหนาที่การงาน คุณตองเกษียณเมือ่ อายุ 60 ป แตในชีวติ จริงหากคุณยังพอทำงานเล็กๆ นอยๆ ไดกค็ วรทำ เพือ่ ใหรา งกายยังคงกระฉับกระเฉงอยูเ สมอ โดย Luigi Ferrucci ผูว จิ ยั เรือ่ งคนกับอายุ กลาววาคนทีเ่ กษียณตัวเองจากงาน แต ยังคงใชเวลาไปกับการทำสวน ปลูกผัก เลี้ยงสัตวในฟารมของตัวเอง มักจะมีรางกายที่แข็งแรง และมีแนวโนมจะเปนโรคเรื้อรัง เชน โรค เบาหวาน โรคหัวใจ ฯลฯ นอยกวาคนทีไ่ มทำอะไรเลยหลังออกจากงาน • Eat a fiber-rich cereal for breakfast ทานธัญพืชทีม่ ไี ฟเบอรสงู เปนอาหารเชาเสมอ ซึง่ คุณควรดูทส่ี ว นผสมใหดวี า มีสว นผสมของน้ำตาล หรือไม (ไมมนี ำ้ ตาลเลยก็ยง่ิ ดี) ทัง้ นี้ นักโภชนาการแนะนำวา การทาน โฮลเกรนหรือธัญพืชเปนอาหารเชาทุกวันจะชวยใหระดับน้ำตาลในเลือด คงที่ และหางไกลจากโรคเบาหวาน ซึง่ ก็เทากับเปนการเพิม่ อายุใหกบั คุณ นับ 10 ป เลยทีเดียว • Consume whole foods, not supplements ใหเลือกทาน อาหารที่มีประโยชนแทนที่จะทานอาหารเสริม เพราะความจริงแลว อาหารจากธรรมชาตินน้ั มีประโยชนมากกวาอาหารเสริมเสียอีกหากคุณ เลือกทานอยางถูกตอง เชน มะเขือเทศเพียง 1 ผล มีสารแคโรทีนอยด มากกวา 200 ชนิด ซึ่งเปนสารตานอนุมูลอิสระที่สามารถชวยคุณ ใหตานทานโรคมะเร็งและโรคหัวใจได เปนตน นอกจากนี้ยังพบวา รางกายจะดูดซึมสารอาหารจากธรรมชาติไดดกี วาอาหารเสริม แถมยัง ราคาสบายกระเปากวา แลวคุณจะไปเสียเงินมากมายเพื่ออาหารที่มี ประโยชนนอยกวาทำไม • Be a creature of habit ใชชวี ติ อยางมีแบบแผน เนือ่ งจากในการสัมภาษณผูที่มีอายุ 100 ปขึ้นไป เราจะพบวาคนเหลานี้มักใชชีวิต อยางมีแบบแผน คือทานอาหารคลายๆ กันทุกวัน มีการทำกิจกรรมอยู ไมกี่อยางและจะวนเวียนทำอยูเชนนั้นเสมอ เขานอนตั้งแตหัวค่ำและ ตื่นแตเชา เปนตน ซึ่งการใชชีวิตเชนนี้จะทำใหผูสูงอายุไมเสี่ยงตอ อันตรายทีจ่ ะเกิดขึน้ กับตัวเอง โดยเฉพาะดานสุขภาพ ดังนัน้ หากใคร ตองการมีอายุยืนใหลองหารูปแบบชีวิตที่ชอบ ซึ่งควรจะเปนสิ่งที่ทำ แลวปลอดภัยทั้งกับรางกายและจิตใจ รับรองวาคุณจะไมมีวันเบื่อ ตราบใดที่คุณยังรักในสิ่งที่ทำนั้นอยู ที่มา : http://health.usnews.com

ผักโขมเปนพืชอีกชนิดหนึ่งที่มีเบตาแคโรทีนสูง โดยผักโขม 1/2 ถวย มีวิตามินเอซึ่งเปนแหลงของ เบตาแคโรทีนมากถึง 573 มิลลิกรัม ดังนั้น ใครที่อยากไดรับวิตามินเอแตเบื่อพืชผักจำพวกสีเหลือง และสีสมแลว ผักโขมก็เปนอีกทางเลือกหนึ่งที่จะเพิ่มสีสันแกเมนูสุขภาพของคุณได

นักวิจยั สหรัฐฯ เตือน น้ำตาลทำใหสขุ ภาพแยไมตา งจากแอลกอฮอลหรือบุหรี่ การวิจยั ครัง้ นีถ้ กู ตีพมิ พลงในวารสารสุขภาพ Journal Nature โดย Dr. Robert Lustig ผูท ำการวิจยั ระบุวา น้ำตาลซึง่ เปนสวนผสมทีข่ าดไมไดของเมนูอาหารและเครือ่ งดืม่ บางชนิด ถือเปนอาหารทีบ่ น่ั ทอน สุขภาพ และเปนตนเหตุของโรคเรื้อรังบางชนิดไมตางจากแอลกอฮอลและบุหรี่ จึงเปนขอมูลที่บริษัท ผลิตอาหารและเครือ่ งดืม่ ทัง้ หลายควรตระหนักเพือ่ ผูบ ริโภค ในขณะเดียวกันผูบ ริโภคเองก็ควรปองกัน ตัวเองโดยการอานฉลากของผลิตภัณฑกอนเลือกซื้ออาหารและเครื่องดื่มตางๆ เสมอ เพราะการทาน น้ำตาลสะสมในรางกายทุกวันอาจนำไปสูโ รคมากมาย อาทิ โรคเบาหวาน โรคหัวใจ และโรคมะเร็ง เปนตน ซึง่ ทัง้ โรครายเหลานีไ้ ดคราชีวติ ของคนในโลกมากกวา 35 ลานคนในทุกๆ วัน ผูว จิ ยั จึงออกมาเตือน ผูบริโภคทั่วไปวา การหลีกเลี่ยงแอลกอฮอลและบุหรี่จึงไมใชหนทางที่จะปองกันตัวเองจากโรครายนี้ เสมอไป เพราะยังมีอีกปจจัยหนึ่งที่หลายคนมักมองขาม นั่นคือน้ำตาลที่คุณควรหลีกเลี่ยงเชนกัน ที่มา : www.latimes.com/health


32

HEART HEART TIPS

Decoration for your healthy meal วากันวา คนเราจะอารมณดีขึ้น หากไดปลดปลอยอารมณไปกับการทำงานศิลปะแมเปนเพียงงานเล็กๆ นอยๆ เราจึงขอชวนคุณมาลองทำงาน ศิลปะทีท่ านไดกนั นัน่ คือการจัดแจกัน เพือ่ ประดับตกแตงโตะอาหารดวยผักและ ผลไม เพราะไมเพียงแคดอกไมเทานั้น ที่สามารถนำมาจัดลงในแจกันได แต ผักหลากสีกท็ ำไดเชนกัน แถมยังสามารถ ทานไดอีกดวย โดยขั้นแรกขอใหคุณ ลองเลื อ กหาภาชนะให เข า กั บ ผั ก ที ่ เตรียมไว อาจเปนแกวใสทรงตรงหรือ ถวยทรงสูงก็ได ซึ่งผักที่นำมาจัดก็ควร เปนผักรูปทรงคลายตนไม เชน บร็อกโคลี ผักกาดหอม หนอไมฝรั่ง เปนตน เพื่อ ใหผักเหลานี้สามารถตั้งตรงสวยงาม อยูใ นภาชนะของคุณได ขัน้ ตอนตอไป คื อ การใส ไ อเดี ย ตกแต ง ได ต ามใจ ตองการ ซึง่ อาจนำผลไมทม่ี สี สี นั มาเติม ความสวยงามได เชน เชอรี แอปเปล หรือสมจีน รับรองวาเมื ่ อจั ด แจกั น สวยงามนาทานนี้เสร็จ จะชวยใหคุณ เจริญอาหาร และมีความสุขกับการรับประทานในมื้อพิเศษนี้มากยิ่งขึ้น แนนอน

6 LIFE LESSONS FROM YOUR FAVORITE CLASSIC MOVIES เชือ่ วามากกวาครึง่ หนึง่ ของผูอ า นคอลัมนนจี้ ะรูจ กั การตนู ของวอลต ดิสนีย และยังคง ประทับใจกับเรือ่ งราวนารักๆ ของเหลาตัวการตนู จากปลายปากกาของดิสนียเสมอ ซึ่ง นอกจากความสนุกสนานของเนื้อเรื่องและความสวยงามของลายเสนแลว ดิสนียย งั แฝงขอคิดดีๆ ผานคำพูดของตัวละครไวมากมาย และนีค่ อื 6 ขอคิดดีๆ จากภาพยนตร การตนู 6 เรือ่ ง ทีย่ งั คงคลาสสิกเสมอ แมวา กาลเวลาจะผานไปนานแคไหนก็ตาม

• Ohana means family, family means nobody gets left behind, or forgotten. เปนคำพูดของสติตช ตัวเอกของเรื่อง Lilo & Stitch ซึ่งหมายความวา ‘Ohana’ แปลวาครอบครัว และครอบครัวหมายความวาจะไมมใี คร ที่ถูกลืมหรือถูกทิ้งไวขางหลัง • No matter how your heart is grieving, if you keep on believing, the dreams that you wish will come true. ประโยคนีซ้ นิ เดอเรลลาไดพดู ไวในเรือ่ ง The Cinderella หมายความวา ไมวา หัวใจของเธอจะโศกเศรา เสียใจแคไหน หากเธอยังยึดมัน่ ในความเชือ่ ความฝนทีว่ าดไว จะเปนจริง • Today’s special moments are tomorrow’s memories เปนคำพูดของยักษจีนีในเรื่อง Aladdin ตอน The Return of Jafar ที่ใหขอ คิดดีๆ วา ชวงเวลาพิเศษของ วันนี้คือความทรงจำดีๆ ของวันรุงขึ้น • Look inside yourself. You are more than what you have become. เปนคำพูดของมุฟาซา สิงโตเจาปา ผูเ ปนพอของซิมบา พระเอกในเรือ่ ง The Lion King ซึง่ มุฟาซา ตองการสอนลูกชายของตนเองวา จงมองลึกลงไปถึงภายใน ของตัวเอง แลวเธอจะรูวาเธอเปนมากกวาสิ่งที่เธอกำลัง จะเปน • The only way to fix a friendship is to try. นีเ่ ปน คำพูดของหมีพูห จากภาพยนตรการตูนคลาสสิกเรื่อง Winnie the Pooh ซึ่งหมายความวา หนทางเดียวที่จะ ซอมแซมมิตรภาพที่เสียหายไปไดคือความพยายาม • You’re never too old to be young. คำพูดนีเ้ ปน ของสโนไวตในเรือ่ ง The Snow White ทีต่ อ งการจะบอกวา ไมมใี ครทีแ่ กเกินกวาจะทำตัวเชนคนหนุม สาว เพราะจริงๆ แลวความหนุมสาวนั้นแอบซอนอยูในสวนลึกของทุกคน เสมอ ที่มา : www.huffingtonpost.com

QUOTE FOR YOUR HEART “การคิดวาอะไรไมดี ทำใหจิตใจเราไมดี และสงพลังที่ไมดีออกไป การคิดดีทำใหสุขภาพกาย สุขภาพใจดีขึ้น ความสบายใจ สุขใจจะเกิดขึ้นแกเรา และสงพลังที่ดีออกไป ทำใหครอบครัว สังคม และประเทศชาติมีสันติสุข” มิตซูโอะ คเวสโก

Name : Jeremy Lin Nationality : American-Taiwanese Born : 23 August 1988 Age : 24

“Suffering produces Character, and Character produces Hope, and Hope does not disappoint us” <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

ที่มา : www.jeremylin.net, http://en.wikipedia.org

ในวงการบาสเกตบอล NBA ขณะนี้ นักกีฬาที่กำลังสรางความฮือฮามากที่สุดคงจะหนี ไมพน ‘เจเรมี หลิน’ นักบาสเกตบอลชาวอเมริกัน-ไตหวัน ที่ลาสุดไดโชวฟอรมยัดหวงเหนือชั้น พาทีม New York Knicks ควาชัยชนะ 6 นัดติดตอกัน ทำใหเขากลายเปนนักบาสเกตบอลที่รอนแรงที่สุดคนหนึ่ง ใน NBA มีสโมสรยักษใหญเสนอใหไปรวมทีมมากมาย ทั้งที่กอนหนานี้ไมมีใครคาดคิดวาเขาจะเปนดาวเดนในทัวรนาเมนตระดับโลกนี้เลย

• เจเรมี หลิน เปนบุตรของ Gie-Ming และ Shirley ชาวไตหวันทีอ่ พยพ มาอยูในสหรัฐฯ ในชวงป 1970 โดยบิดา-มารดาของเขามีความสูง เพียง 1.68 เมตร จึงไมเคยคาดคิดวาลูกชายทีเ่ กิดมาจะเติบโตจนเปน นักกีฬาบาสเกตบอลชื่อดังของโลกที่มีความสูงถึง 1.91 เมตร เจเรมี รักการเลนบาสเกตบอลตั้งแตเด็ก แตไมคอยประสบความสำเร็จนัก ในชวงวัยรุน จึงหันไปตั้งใจเรียนหนังสือจนสามารถสอบเขาเรียน ในมหาวิทยาลัยชือ่ ดังอยางฮารวารด ในสาขาเศรษฐศาสตรได ซึง่ ขณะที่ เขาเรียนอยูก็ไดรับคัดเลือกใหเปนนักกีฬาของมหาวิทยาลัย พาทีม เขาแขงขันและควาแชมปดิวิชัน 2 ในการแขงขันของรัฐแคลิฟอรเนีย • เจเรมีกาวเขาสูวงการ NBA ครั้งแรกในป 2010 ในฐานะนักกีฬา ทีม Golden State Warriors โดยเขามีโอกาสลงเลนนัดแรกกับทีม Los Angeles Clippers เพียง 2 นาทีเศษ หลังจากผูเลนหลักบาดเจ็บ

ซึ่งเขาก็สามารถโชวฝมือไดอยางนาประทับใจ เรียกเสียงปรบมือ จากผูช มอยางทวมทน อยางไรก็ตาม เจเรมีกย็ งั ไมไดรบั โอกาสใหเปน ผูเ ลนตัวจริง จนไดมาสรางผลงานยอดเยีย่ มเมือ่ ทีม New York Knicks เห็นแวว และชวนมาเปนนักกีฬาในสังกัด ซึ่งนัดที่ถือวาเปนการแจงเกิดอยางสวยงามของเขาคือครัง้ ทีล่ งแขงกับ New Jersey Nets โดยเขาทำไดมากถึง 25 แตม 5 รีบาวนด และ 7 แอสซิสต และ พาทีมเก็บชัยชนะได 6 นัดรวด ในเวลาตอมา ทำใหเสือ้ หมายเลข 17 ที่เขาสวมใสถือเปนเสื้อที่ขายดีที่สุดของทีม New York Knicks ในขณะนี้ ทัง้ ยังทำใหราคาหุน ของทีมพุง สูงขึน้ นอกจากนี้ ดวยผลงาน ของเขายังทำใหสถานีโทรทัศน CCTV ของจีนเปลีย่ นโปรแกรมใหมี การถายทอดสดการแขงขันของทีม New York Knicks เพิม่ ขึน้ อีกดวย


ALL ABOUT BIZ

37

BIZ LIFE

EVERYDAY IS THE BEST DAY นพวรรณ จุลกนิษฐ

ผูจัดการทั่วไป บริษัท จัดหางาน จอบส ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด ผูมีมุมมองวา ‘งาน’ คือ สิง่ ทีจ่ ะทำใหชวี ติ ของแตละคนดีขนึ้ ดวยเหตุนี้ เธอจึงมีความสุขกับการทำตามเปาหมายของ องคกรเสมอ โดยอาศัยทีมงานที่มีคุณภาพที่ พรอมจะตอบสนองความตองการของผูใ ชบริการ อยางดีที่สุด • ความทาทายของผูบ ริหารคือการทำตามเปาหมาย ที่องคกรตั้งไว และดูแลทีมงานใหทำงานไดอยาง มีประสิทธิภาพ ซึ่งสิ่งสำคัญคือการบริหารเวลา ในแตละวันที่มีอยูอยางจำกัดใหสามารถครอบคลุม การทำงานทุกอยาง เพื่อใหเกิดผลลัพธที่ดีที่สุด • วิธีการรับมือกับความหลากหลายที่ดีคือการเอาใจใสเปนรายบุคคล เพราะเราไมสามารถใช การบริ ห ารรู ป แบบเดี ย วกั บ คนจำนวนมากได ผูบริหารจึงตองพิจารณาวาอะไรที่จะเปนตัวกระตุน ใหลูกนองแตละคนแสดงผลงานออกมาในทางบวก แลวเนนย้ำตรงจุดนั้น เพื่อใหเขาทำงานไดอยาง มีความสุข • เรามองวาหัวหนางานควรรูจ กั พนักงานนอกเหนือ จากชีวติ การทำงาน เพราะหากคุณรูจ กั เพียงเทานัน้ คุณก็จะไมรจู กั ตัวตนทีแ่ ทจริงของเขา ในขณะทีถ่ า คุณ รูจักตัวตนที่แทจริงของพนักงาน คุณก็จะสามารถ หาแรงจูงใจใหเขามีกำลังใจในการทำงาน และขยัน ทำงานขึ้นได • คุณสมบัติของผูนำที่ดี อยางแรกควรเริ่มตนจาก

มีหลักการใชเหตุผลทีด่ ี เพราะผูน ำทีม่ กี ารใชเหตุผล แบบผิดๆ อาจนำองคกรไปสูหายนะได สอง ตองมี วิสยั ทัศน เนือ่ งจากปจจุบนั มีขอ มูลมากมายมหาศาล ผูน ำจึงตองมีหลักการวิเคราะหขอ มูลทีด่ แี ลววางแผน รวมกับทีมงาน เพื่อทำงานไปในทิศทางที่ถูกตอง • สมัยนี้การทำงานดวยตัวคนเดียวไมมีอีกตอไป เพราะไมวาจะทำสิ่งใดก็ตามเราตองอาศัยทีมเวิรก ผูนำจึงตองตอบโจทยใหไดวาจะทำอยางไรถึงจะ สรางทีมงานทีเ่ ขมแข็งได และเมือ่ สรางไดสำเร็จแลว ผูนำก็ตองขับเคลื่อนทีมโดยการแชรเปาหมายของ องคกรใหพนักงานรูวาสิ่งที่ทำอยูมีความหมาย และเปนสวนหนึ่งของความสำเร็จที่กำลังจะเกิดขึ้น • สิ่งสำคัญที่ผูนำทุกคนควรทำคือการคาดการณ ถึงสิง่ ทีอ่ าจเขามาอยางไมคาดคิด เชน ภัยธรรมชาติ เพื่อหาชองทางแกไขตั้งแตปญหายังไมเกิด เพื่อวา หากเหตุการณที่คาดไวเกิดขึ้นจริง จะไดไมตื่น ตระหนก และมีความเสียหายนอยที่สุด • อุปสรรคเปนเรื่องปกติ เพราะทุกวันที่ทำงาน ก็ไมมีวันไหนที่เราไมเจอปญหา ในทางกลับกัน

BIZ IDEA Fleurette Kids Taxi ถ า การจั ด สรรเวลาให ก ั บ ภารกิ จ ที่มีมากมายกลายเปนเรื่องยุงยากสำหรับ คุณพอคุณแมยุคใหม ซึ่งสวนใหญจะตอง ทำงานตัวเปนเกลียว แตในขณะเดียวกัน ก็ตองดูแลลูกๆ อยางเต็มที่ไปดวย บริการ ใหม ล  า สุ ด จาก Fleurette Kids Taxi ในแคนาดา น า จะช ว ยแบ ง เบาภาระ อันหนักอึ้งเหลานี้ไปไดมาก ดวยบริการ รถแท็ ก ซี ่ ร ั บ -ส ง สำหรั บ สมาชิ ก รุ  น เยาว ของครอบครัว ทั้งไปรับกลับจากโรงเรียน สงไปเรียนเปยโนหรือคาราเต หรือมารับถึงบานเพื่อไป งานปารตี้ที่บานเพื่อนๆ ก็ยังได ซึ่งนอกจากจะบริการรับและสงใหถึงที่หมายอยางปลอดภัย ในวันที่คุณพอคุณแมไมมีเวลาวางแลว เขายังมีบริการพิเศษที่จะใหพนักงานคอยดูแลเด็กๆ อยางใกลชิดระหวางที่พวกเขาทำกิจกรรมอยูดวย เจาของไอเดียธุรกิจนี้เผยวา เธอรูดีวาภาระ ของคุณพอคุณแมสมัยนี้หนักหนาเพียงใด และหวังวาบริการนี้จะเปนทางออกที่จะทำให การจัดสรรเวลาของพวกเขางายยิ่งขึ้น ซึ่งจุดมุงหมายของบริการนี้คือตองการใหคุณพอคุณแม โฟกัสอยูกับงานตรงหนาไดอยางเต็มที่ โดยไมตองพะวงหนาพะวงหลังวาลูกตัวนอยจะไมมีใคร ดูแล สวนเด็กๆ ก็สามารถทำกิจกรรมสุดโปรดไดอยางเต็มทีโ่ ดยมีผดู แู ลอยางใกลชดิ และถือเปน การลดความกดดันของผูปกครองไปในตัวดวย ใครสนใจไอเดียธุรกิจที่ตอบโจทยความตองการ ของตลาดเชนนี้ แวะเขาไปไดที่ www.fleurettekidstaxi.ca

ถาวันไหนไมมีปญหาใหแก ผูบริหารตองคิดแลว วามีอะไรผิดปกติหรือไม ซึง่ วิธคี ดิ ในการมองปญหา ของเราคือการมองใหมันเปนเรื่องบวก และหาวิธี แกอยางสรางสรรค • ความสำเร็จในมุมมองของเรา นอกจากเรื่อง ผลตอบแทนทางธุ ร กิ จ และการเจริ ญ เติ บ โตของ องคกรแลว เรายังมองไปถึงพนักงาน คือการไดเห็น ชีวิตของเขาดีขึ้นโดยมีเราเปนสวนหนึ่งของความเจริญกาวหนา อาจไมถึงกับเปนสวนหลัก แตก็ถือ เปนตัวชี้วัดความสำเร็จอยางหนึ่งของเราในแงของ การเปนหัวหนา • ในฐานะผูน ำ เรามองวาพนักงานทีไ่ มเปนทีต่ อ งการ ในการทำงานเปนทีมก็คอื คนทีไ่ มรบั ฟงความคิดเห็น ของผูอื่น เพราะคนลักษณะนี้จะปดกั้นการเรียนรู เรามองวาคนแบบอื่นๆ นั้นสอนกันได แมกระทั่ง คนขีเ้ กียจยังทำใหขยันไดหากเราวางเปาหมายใหเขา อยางชัดเจน • Staff Benefit คือวัฒนธรรมองคกรที่เรายึดถือ เพราะการทีพ่ นักงานไดรบั สิง่ ทีด่ จี ากองคกร เขาก็จะ รักในองคกรและงานที่ทำ สงผลใหงานที่ออกมา ดีตามไปดวย • การทำเรื ่ อ งที ่ ค  อ นข า งซั บ ซ อ นให เรี ย บง า ย เปนเรื่องที่ยากที่สุด เชน ทำอยางไรใหเว็บไซต ใช ง านง า ยและตรงกั บ ความต อ งการของลู ก ค า

มากที่สุด ในขณะที่ลูกคามีความตองการที่หลากหลาย ฟงดูอาจเปนเรื่องเล็ก แตสำหรับเราแลว การที่ลูกคามีประสบการณที่ดีในการใชเว็บไซตเรา นัน้ สำคัญมาก • วิธีการรับมือกับความคาดหวังของลูกคาในแบบ ของเราคื อ การสื ่ อ สารกั บ ลู ก ค า ให ท ราบถึ ง ความเปนจริง วาความตองการของเขาเปนไปได มากนอยแคไหน ในขณะเดียวกันบริษัทของเรา ก็ตองทำงานอยางเต็มที่ที่สุดเพื่อความพึงพอใจ ทั้งของลูกคาและผูใชบริการเว็บไซตของเรา • ความคิดสรางสรรคถอื เปนสวนเติมเต็มการทำงาน ที่สำคัญ ซึ่งการเปดโอกาสใหคนรุนใหมเขามา มีสวนรวมในการออกไอเดียมีสวนชวยไดมาก ผูนำ จึงควรเปดใจรับความคิดเห็นของผูอื่น แมวาเขา จะอยูในตำแหนงหรืออายุมากนอยเพียงใดก็ตาม เพราะการมองขามความคิดเล็กๆ อาจทำใหคุณ พลาดโอกาสที่ยิ่งใหญได


38

จี-ยู ครีเอทีฟ จัดประลองกึน๋ ประกวด แอนิเมชันในหัวขอ ‘ให ใจ... หวงใย สังคม’

เปดตัว J Shoes Boutique ที่ใหญทสี่ ดุ ในเอเชียอยางเปนทางการ

เปดตัวอยางเปนทางการไปเปนที่เรียบรอย สำหรับ J Shoes Boutique ช็อปลาสุดของรองเทาชื่อดังจากประเทศอังกฤษ ภายใตแบรนด ‘เจชูส’ (J Shoes) ณ ชัน้ 3 ศูนยการคาเซ็นทรัลพลาซา พระราม 9 ซึง่ ถือเปนสแตนดอะโลนช็อปทีใ่ หญทส่ี ดุ ในเมืองไทยและเอเชียอีกดวย งานนีผ้ บู ริหาร คุณอวยพร กองพัฒนากูล ผูจัดการผลิตภัณฑ บริษัท โอ.ที.ที. ฟุตแวร จำกัด ผูดำรงตำแหนง Brand Manager รองเทา J Shoes ประจำประเทศไทย ไดใหการตอนรับอยางเต็มที่ พรอม การเปดตัวคอลเล็กชันลาสุด Spring-Summer 2012 ภายใตคอนเซ็ปต New York Riviera นำโดย ‘เป’ - อารักษ อมรศุภศิริ, นัท มีเรีย และ บิณฑ มหาดำรงคกุล พรอมเซเลบริตี้หนุมสาวผูรักแฟชั่นรวมงานอีกคับคั่ง อาทิ ณัฐกรม ชุณหะวัณ, พงษภัทธ พงษพานิช, สุรียประพัทธ บุนนาค เปนตน

บริษัท จี-ยู ครีเอทีฟ โดย คุณ ยุพเรศ เอกธุระประคัลภ ประธานบริษัทฯ ชวนนองๆ มารวมปลอยของ ประลองกึ๋น ประกวดทำ แอนิเมชันในหัวขอ ‘ใหใจ... หวงใยสังคม’ (Heart for Society) ความยาวไมเกิน 1 นาที ชิงเงินรางวัลชนะเลิศ 25,000 บาท พรอมโล เกียรติยศ และรองชนะเลิศ 10,000 บาท โดยผลงานที่เขารอบ 10 ทาน จะไดฉาย ภายในงาน Thai-Japan Anime&Music Festival 10-11 มีนาคมนี้ ณ ลาน Parc Paragon ขอมูล เพิ่มเติมโทร. 0-2658-0555

บานาน า ไอที ประกาศเพิ่ ม สั ด ส ว น รานจำหนายแอปเปล 55 สาขา ภายใน ป 2012

อาชีวะเจง ควาเหรียญเงินและทองแดง จากการประกวด งาน SIIF 2011 ประเทศเกาหลีใต

นักศึกษา อาจารยอาชีวะ ประสบความสำเร็จอยางสูง หลังสงผลงานสิ่งประดิษฐ 5 ชิ้น เขารวมการประกวดในงาน Seoul International Invention Fair (SIIF) 2011 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต สามารถกวาดรางวัลทัง้ 5 ชิน้ ควา 3 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง มาครองไวได ทางดาน ดอกเตอร ชัยพฤกษ เสรีรักษ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กลาววา “ในการแขงขันครั้งนี้นอกจากเราจะสามารถควารางวัลไดแลว ยังนับเปนพระกรุณาธิคุณที่สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี ไดเสด็จพระดำเนินเยี่ยมชม นิทรรศการของนักศึกษา สรางความปลื้มปติแกนักศึกษาและ ครูที่ปรึกษาเจาของผลงานเปนอยางยิ่ง”

บานานา ไอที ผูคาปลีกสินคาไอทีรายใหญ ในเมืองไทย ประกาศเพิ่มสัดสวนขายสินคาแบรนด แอปเปลในรานบานานา ไอที เพิ่มเปน 55 สาขา ภายในป 2011 รองรับความนิยมของผูบ ริโภคทีเ่ พิม่ ขึน้ อยางตอเนือ่ ง ทางดาน สุระ คณิตทวีกลุ ประธาน เจาหนาที่บริหาร บริษัท คอมเซเวน อินเตอรเนชัน่ แนล จำกัด กลาววา “ประเทศไทยใชอปุ กรณ ไรสายเชื่อมตออินเทอรเน็ตแบรนดแอปเปลสูงถึง 79.6% จากผูใชอุปกรณไรสายทั้งหมดในประเทศ ซึ่งเปนตัวเลขที่สูงมาก และเชื่อไดวาจะสามารถ ขยายตัวไดอกี ในนามของไอสตูดโิ อ บาย คอมเซเวน (iStudio by Comseven) ไอบีท บาย คอมเซเวน (iBeat by comseven) ซึง่ มีแอปเปล ช็อปในรานบานานา ไอที 6 สาขา จากทั้งหมด 120 สาขาทั่วประเทศ จึ ง ต อ งการเพิ ่ ม ความสะดวกสบายให ก ั บ ลู ก ค า ในการใชบริการ ดวยการขยายพื้นที่ขายสินคา แบรนดแอปเปลอีก 49 สาขา รวมเปน 55 สาขา ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล”

Gap เปดตัว Spring Collection กับแคมเปญลาสุด ‘Be Bright’

Gap เปดตัว Spring Collection กับแคมเปญลาสุด ‘Be Bright’ ดวยการนำสีสันคัลเลอรฟูลมาใสในกางเกงยีนส GAP 1969 Denim และ Khaki (กากี) ซึ่งเปนสินคาซิกเนเจอรของแกป เพิ่มความสนุกสุดมันในตัวคุณ พรอมเสื้อยืด Gap City Logo Tee อาทิ แกปโลโกลอนดอน โลโกปารีส โลโกอิตาลี ซึ่งเปนรุนพิเศษเฉพาะฤดูกาลนี้สำหรับแฟนพันธุแทของแกปเทานั้น สินคา มีจำนวนจำกัด สอบถามรายละเอียดไดที่แกปเซ็นทรัลเวิลด, พารากอน, พาราไดซ พารก, เซ็นทรัล ลาดพราว, รอยัลการเดน พลาซา พัทยา และสาขาลาสุดที่เซ็นทรัล พระราม 9

เปปทีน เปดโครงการเตรียมสมองพรอมสอบกับ Peptein Genius Exam Simulator 2012

เครื่องดื่มเปปทีน อาหารสำหรับสมอง เปดโครงการ ‘เตรียมสมองพรอมสอบกับ Peptein Genius Exam Simulator 2012’ ซึง่ เปนอีกหนึง่ โครงการภายใตคอนเซ็ปต Peptein Genius Generation สำหรับนองๆ มัธยมปลาย ทีก่ ำลังเตรียมตัวสอบเขามหาวิทยาลัย โดยไดจดั ทำขอสอบในรูปแบบ Simulator ฝกสอบเสมือนจริง ขึน้ เปนรายแรก ของไทย เมื่อเริ่มทำขอสอบ เวลาจะเริ่มตนนับ และเมื่อสงขอสอบ ระบบจะประมวลคะแนนและบันทึกเก็บ เปนประวัตแิ ตละครัง้ เพือ่ พัฒนาสมองตนเองใหพรอม นับเปนนวัตกรรมการศึกษารายแรกของประเทศไทยทีท่ ำระบบ พรอมสอบเปน Simulator นองๆ คนไหนสนใจ สามารถดูรายละเอียดและสมัครฟรีที่ www.peptein-genius.com


39

‘ไทยประกันชีวิต พรีเซนต ‘Thai-Japan Anime & Music Festival ครั้งที่ 2’

มาระเบิดความมันแบบสุดขั้ว กับมหกรรมฟรีคอนเสิรต ‘Anime Songs Concert Tour’ (ASCOT) พบศิลปนญี่ปุนตัวจริงเสียงจริง ที่บินตรงมาขับรองเพลงประกอบการตูนสุดฮิต โดยศิลปนที่จะมารวมงาน ไดแก Yoko Ishida ผูข บั รองเพลง Sailor Moon R, Hashimoto Miyuki และ Nobuo Yamada ทีร่ จู กั กันในนาม ‘NoB’ ผูข บั รองเพลง Pegasus Fantasy และ Blue Forever และ Kazumi ศิลปนจากคาย Sony Music ทีจ่ ะมารองเพลง การตนู ดังในประเทศไทย พรอมพบกับ Concept Maker ‘Asian Songs Concert Tour’ (ASCOT) โดย Ikuro Fujiwara นักเปยโน นักแตงเพลงทีแ่ ตงเพลงใหกบั ศิลปนมากมาย และแตงเพลงประกอบละคร ภาพยนตรตา งๆ เปนบุคคลทีไ่ ดรบั การยอมรับความสามารถในการนำดนตรีคลาสสิกและพ็อพมาผสมผสานกันไดอยางลงตัว จะมาขับรอง Theme Song ของคอนเสิรต ASCOT ในครัง้ นี้ สำหรับศิลปนฝง ไทยทีจ่ ะมารวมงานในปน้ี ไดแก ‘ปอด’ - ธนชัย อุชชิน ผูข บั รองเพลง Masked Rider Den-O เวอรชนั ไทยและ เป อารักษ ก็จะมารวมแจมในงานนีด้ ว ย นอกจากนีย้ งั เชิญชวนสาวกอะนิเมะมาทดลองพากยการตนู แบบสดๆ กับนักพากยระดับประเทศ พรอมเลือกซื้อ T-shirt Limited Edition จาก Studio Ghibli ซึ่งออกแบบโดย Hayao Miyazaki โดยรายไดทั้งหมดไมหักคาใชจายจะนำไปชวยผูประสบภัยจากเหตุการณสึนามิที่ญี่ปุนในวันที่ 11 มีนาคม 2554 และ อีกสวนหนึง่ นำไปชวยฟน ฟูจากเหตุการณอทุ กภัยทีเ่ กิดขึน้ ในประเทศไทย สามารถซือ้ ไดในราคาเพียงตัวละ 300 บาทเทานัน้ โทร.สัง่ จองไดทโ่ี รงเรียนสอนภาษาญีป่ นุ ไมนิจิ โทร.0-2658-0555 ไดตง้ั แตวนั เสารท่ี 11 กุมภาพันธน้ี ของมีจำนวนจำกัด!! สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่บริษัทจี-ยู ครีเอทีฟ โทร. 0-2658-0555 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.gyucreative.com

‘เครื่องดื่มตราชาง’ ชวนขาร็อกมาชิลกับคอนเสิรต ‘Bodyslam นั่งเลน’ แตเตนกันกระจาย

AIS จับมือพิซซา ฮัท มอบสิทธิพิเศษเอาใจคนรัก พิซซา AIS จับมือพิซซา ฮัท มอบสิทธิพิเศษเอาใจคนรักพิซซา เสิรฟความอรอยกับพิซซาแปงหนานุมตนตำรับแบบกรอบนอก นุม ใน อบสดใหมจากเตารอนๆ พรอม ‘กลองนองอุน ใจ’ สีเขียว สดใส เฉพาะลูกคาเอไอเอส อรอยกับพิซซาฮัทวันนี้ ซื้อ 1 ฟรี 1 แคสั่งพิซซาแปงหนานุมถาดกลางขึ้นไป 1 ถาดในราคาปกติ อิ่มฟรีทันทีอ ีก 1 ถาด อยาช า โทร.เลย 1150 หรื อคลิ กที ่ www.pizzahut.co.th ตั้งแตวันนี้ถึง 30 เมษายนนี้เทานั้น

เครือ่ งดืม่ ตราชาง ชวนขาร็อกมาชิลในคอนเสิรต ‘Bodyslam นัง่ เลน’ ทัง้ 3 รอบทีเ่ พิง่ ผานพนไป ซึง่ คอนเสิรต นี้ 5 หนุม ‘ตูน ปด ชัช ยอด โอม’ วงบอดีส้ แลม และ ‘ออฟ กบ หมู วง Big Ass’ ขนเพลงมาเพียบ ทัง้ คราม ความรัก ยาพิษ แสงสุดทาย อกหัก ความเชือ่ นาฬกาตาย ฯลฯ เรียบเรียงทำดนตรีใหมไดอยางไพเราะ บางเพลงใชกตี ารโปรง บางเพลงผสมผสานทัง้ เครือ่ งสาย เครือ่ งเปา เครือ่ งเคาะ บวกกับไดแสงสีเสียงเต็มรูปแบบจากไอเดียของคุณพล และทีมเกเร ที่ ‘ปาเต็ด’ - ยุทธนา บุญออม ลงแรงมาดูแลเอง ทุกขัน้ ตอน ซึง่ บรรยากาศคอนเสิรต เต็มไปดวยเสียงหัวเราะและ ความสุข เพราะนักรองนำอยาง ตูน Bodyslam จัดเต็ม ทั้งรอง ทั้งโยก ทั้งแซวคนดูจนมุกกระจาย และเพิ่มความประทับใจกับ แขกรับเชิญ พีป่ า ง นครินทร รวมทัง้ ‘พีน่ าง’ - ศิรพิ ร อำไพพงษ ทีช่ วน อ.สิงหเฒา และลุงจันทน ทีมหมอลำชัน้ ครู ออกมา feat. กับตูน ในเพลงฮิต คิดฮอด ปดทายแขกรับเชิญพิเศษ ‘ปอด’ ธนชัย อุชชิน คงตองติดตามกันตอไปวา ‘เครื่องดื่มตราชาง’ จะนำเสนอคอนเสิรต ดีๆ อะไรในปนอ้ี กี หรือไม... ติดตามทุกความเคลือ่ นไหวไดท่ี www.facebook.com/Changworld และรายการสด Chang Heart of Goal ที่ TRUE Sport 1 ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 22.00-23.00 น.

โอปอล รับคำเอ-ไทม โชวบิส จัดเต็ม! โชวเดี่ยว ใน ‘โอปอล ออน สเตจ’

แถลงขาวอยางเปนทางการไปเรียบรอยแลว สำหรับ ‘โอปอล ออน สเตจ’ เวทีโชวเดี่ยวครั้งแรก พรอมการประกาศศักดานางพญา ‘โอปอล’ ปาณิสรา พิมพปรุ ที่พกพาความเริ่ด! ความแรง! และความฮา! มาไวบนเวทีเดียว วาไรตี้คอนเสิรตสุดเริ่ด! จากไอดอลสาวขวัญใจมหาชน ที่จะมีขึ้น ในวันเสารที่ 31 มีนาคม และวันอาทิตยที่ 1 เมษายนนี้ ณ หอประชุมใหญ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (ทาพระจันทร) โดยรายไดสวนหนึ่งจากคอนเสิรต จะมอบใหกับโครงการศูนยสิริกิติ์บรมราชินีนาถ (เพื่อมะเร็งเตานม) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย อีกดวย เปดจำหนายบัตรแลววันนี้ ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร ทุกสาขา หรือคลิกดูรายละเอียดไดที่ www.thaiticketmajor.com และ www.atimemedia.com หรือโทร. 0-2262-3456 บัตรราคา 2,500 / 2,000 / 1,500 และ 1,200 บาท


THE WORDS

41

“We don’t set out to save the world; we set out to wonder how other people are doing and to reflect on how our actions affect other people’s hearts.” เราไมไดถูกสงมาอยูในโลกนี้เพื่อชวยโลก เราถูกสงมาเพื่อใหตั้งคำถามวาคนอื่นมีชีวิตอยางไร และกลับมาคิดวาแลวการกระทำของเรามีผลกับจิตใจพวกเขาอยางไรบางตางหาก -Pema Chodron

“It is not easy to find happiness in ourselves, and it is not possible to find it elsewhere.”

“The only way to make sense out of change is to plunge into it, move with it, and join the dance.”

-Agnes Repplier

-Alan Watts

มันไมงายที่จะคนพบความสุขที่อยูในตัวเราเอง แตมันเปนไปไมไดเลยที่จะไปคนเจอไดจากที่อื่น

หนทางเดียวที่จะทำความเขาใจกับการเปลี่ยนแปลงไดก็คือการกระโดดเขาหามัน กาวไปกับมัน และเตนรำไปกับมัน

“Your beliefs pave your way to success or block you.’’

ความเชื่อที่คุณมี จะชวยสรางหนทางแหงความสำเร็จ หรือไมก็จะขวางทางตัวคุณเอง -Marsha Sinetar

“Every criticism, judgment, diagnosis, and expression of anger is the tragic expression of an unmet need.” ทุกๆ คำวิจารณ ทุกๆ การพิพากษา การวิเคราะห และการแสดงความโกรธเคือง ก็คอื วิธกี ารแสดงความเศราโศกที่ ไมมอี ะไรเปนไปอยางทีต่ อ งการ -Marshall Rosenberg

“Seek patience and passion in equal amounts. Patience alone will not build the temple. Passion alone will destroy its walls.”

จงคนหาความอดทนและความบาคลัง่ ให ไดในจำนวนทีเ่ ทากัน ความอดทนเพียงอยางเดียวไมสามารถสรางวิหารได และความบาคลัง่ เพียงอยางเดียวก็คงทำไดเพียงแคทำลายกำแพงวิหารลง

-Maya Angelou

“We could never learn to be brave and patient if there were only joy in the world.”

“Nothing is so strong as gentleness. Nothing is so gentle as real strength.”

-Helen Keller

-Frances de Sales

เราคงไม ไดเรียนรูที่จะเปนคนกลาหาญ และอดทน ถาหากมีแตความสนุกสนาน อยูบนโลกใบนี้

ไมมีอะไรที่แข็งแกรงมากเทากับ ความออนโยน และไมมอี ะไรทีอ่ อ นโยน มากไปกวาความเขมแข็งอยางแทจริง


42

THE GUEST

MONDAY IS CHANGING เรื่อง : อาทิตยา อาศิรวาท

ภาพ : กิตติศักดิ์ ทวีกิจภิญโญ

ถาคุณเปนคนหนึง่ ทีม่ กั บนวา “วันจันทรอกี แลวเหรอเนีย่ ” “เซ็งอะ พรุง นีว้ นั จันทรอกี ละ” เราขอชวนคุณมารูจ กั Monday Digital Magazine ทีก่ ลาฉีกความคิดเดิมๆ และหันมาบอกคุณวา “เราจะผานวันจันทรนไี้ ปดวยกัน” พรอมเสิรฟ  การตนู ฮาๆ และคอลัมน สนุกๆ โดยทีมงานไอเดียบรรเจิดอยาง ‘บิก๊ บุญ’ - ภูมชิ าย บุญสินสุข บรรณาธิการบริหาร สำนักพิมพ a book, วิชยั มาตกุล เจาของผลงาน ‘สิง่ มีชวี ติ ในโรงแรม’, ‘บัฟ โฟ’ - อธิษ แยมนอย’ นักวาดการตูน กวนๆ จากบล็อก Exteen.com และ ‘ภูภ’ู - วิศรุต วิสทิ ธิ์ เจาของ ผลงาน ‘เรียกผมวา Rookie’ ไมแน หลังจากอาน Monday แลว คุณอาจเผลอบนวา “ฉันอยากใหถึงวันจันทรแลวแหละแก!!”

เหตุผลทีเ่ ราเลือกทำนิตยสารรูปแบบ e-magazine มันงายมากเลย คือ... ผม (บิก๊ บุญ) เคยคุยกับ วิชยั มานานแลววาจะทำยังไงถึงจะสามารถผลิตผลงานวิชยั ออกมาไดถข่ี น้ึ เพราะหนังสือเลมหนึง่ ตองใชเวลา สะสมตนฉบับคอนขางนาน จนที่สุดก็ตกลงกันวา งั้นเราออกเปนรายสัปดาหแลวชวนนักเขียนคนอื่นๆ มาชวยกันเขียน และชวงนั้นผมเพิ่งไปซื้อ iPad มาใช ก็รูสึกวามันสนุกดี เลยมาคุยกับวิชัยอีกครั้งวา หรือเราจะทำเปน e-magazine เพราะนิตยสารแบบนีม้ นั ไมจำเปนตองขายโฆษณาทีว่ นั หนึง่ อาจทำใหคนทำ ตองเครียด แลวในทีส่ ดุ อาจจะสนุกไมออก ทุกคนก็เห็นดวย จึงเปนทีม่ าของรูปแบบของ e-magazine เลมนี้ ทีม่ าของชือ่ นิตยสาร Monday คือ... เราไดไปปรึกษาพีต่ กุ (วิไลรัตน เอมเอีย่ ม บรรณาธิการบริหาร a day BULLETIN) ตอนกำลังคิดทำนิตยสารเลมนี้ เราก็บอกวา ถา a day BULLETIN ออกวันศุกร เราก็จะออก วันจันทร (หัวเราะ) คือพยายามจะเอาชนะอยางเดียว พีต่ กุ ก็บอกวา ถาจะออกวันจันทรกช็ อ่ื Monday เลย แลวกัน เราก็คดิ วา โอเค Monday ก็ Monday ซึง่ มันก็ลงตัวทีว่ า วันจันทรเปนวันทีค่ นไมคอ ยชอบ เราจึงตัง้ ใจ วาจะทำใหคนทีค่ ดิ วา ‘วันจันทรอกี แลวเหรอ’ เปลีย่ นความคิดเปน ‘เมือ่ ไหรจะถึงวันจันทร จะไดอา น Monday’ คนทำ Monday สวนใหญจะมีงานประจำอยูแ ลว จึงตองมีการบริหารเวลา ซึง่ วิธที เี่ ราทำคือ... สำหรับผม (วิชยั ) หาทางออกเรือ่ งเวลาโดยลาออกจากงานประจำเลยครับ (หัวเราะ) เพราะแตกอ นทำงาน ประจำผมเขางาน 9 โมงเชา ออก 3 ทุม แลวมานัง่ คุยงาน Monday ตอถึงเทีย่ งคืน เสร็จแลวก็ยงั ตองกลับบาน ไปทำงานตอ มันก็หนัก เลยคิดวาอยาให Monday มารบกวนงานประจำของเราเลย (หัวเราะ) ลาออกก็จบ สำหรับผม (บิก๊ บุญ) คิดวา a book ก็มดี เี อ็นเอตัวเดียวกับ a day ซึง่ ดีเอ็นเอตัวนีก้ ม็ าจาก พีโ่ หนง วงศทนง ซึง่ พีโ่ หนงเขาก็ชดั เจนมาตลอดวาทำอะไรควรทำในสิง่ ทีร่ กั แลวคุณจะไมรสู กึ วามันเปนงานทีเ่ หนือ่ ยยาก มันก็เหมือน Monday คือถาคุณทำงานทีร่ กั วันจันทรกจ็ ะไมมผี ลลบตออารมณและจิตใจของคุณ ประสบการณดๆี ทีเ่ กิดขึน้ ในชวงทีท่ ำ Monday คือ... ผม (บัฟโฟ) คิดวาสิง่ ดีๆ ทีเ่ กิดขึน้ คือความสนุก เพราะไมวา จะเขียนการตนู เขียนเรือ่ ง พอปง ไอเดียขึน้ มาไดแลว ทีเ่ หลือคือเราไดสนุกกับมัน สำหรับผม (วิชยั ) คิดวาบางครัง้ ความพยายามอยูท ไ่ี หนมันไมไดหมายความวาความสำเร็จอยูท น่ี น่ั อยางปก Monday บางครัง้ คิดเทาไหรกค็ ดิ ไมออก แตบางปกไมไดคดิ อะไรเลยมันก็ไดขน้ึ มาเอง เชน ปกวันเด็กก็เอาชางนอย ชินจังแลวกัน (หัวเราะ) แตมันสวยนะ ฉะนั้น บางเรื่องก็อยาไปดันทุรังพยายามมาก สวนผม (บิ๊กบุญ) ถาเราไดทำงานทีเ่ ราตืน่ เตนกับมันพรอมกับเพือ่ นของเราทีม่ คี วามคิดทำนองเดียวกัน มันเปนสิง่ แวดลอม ในการทำงานที่ดีมาก ซึ่งในสวนของบรรณาธิการ ผมยังไดพื้นที่ในการเก็บสะสมตนฉบับของนักเขียน หลายคน คือทำไปทุกสัปดาห เผลอแปบเดียวเราก็ไดรวมเลมกันแลว มันทำใหเราไดมองไปขางหนา และไดวางแผนสำหรับอนาคตดวย การทำเรือ่ งโจกใหเปนเรือ่ งทีม่ สี าระในแบบของเราคือ... ประเด็นแรก เราอยากทำสือ่ เพือ่ ใหคนเสพ เสพไปแลวอารมณดแี ละมีความสุข แตในขณะเดียวกันประโยชนในเชิงความคิดความอานเราก็จะมีแทรก เสริมไปในแบบของเรา เชน สมมติเราทำผัดไทย เราก็จะทำผัดไทยจานนี้ใหอรอยกอนเปนอันดับแรก แลวคุณจะไดประโยชนจากตนหอม กุง หรือเตาหูในจานหรือไม นั่นเปนสิ่งที่ตามมา เพราะคนเรา ก็ตองการทั้งสองอยาง ทั้งประโยชน และความบันเทิง ทีม่ าของการนำ ฮอนโก ทาเคชิ มาเปนสัญลักษณของ Monday... เริม่ ตนมาจากการทีเ่ ราพยายาม คิดชือ่ สำหรับเฟซบุก กับทวิตเตอร คือมันตองเปน Monday แลวตอดวยอะไรสักอยาง ก็นง่ั คิดๆ วา ถามี Saturday Seiko งัน้ เราก็เปน Monday Takeshi แลวกัน พวกเราสวนใหญกเ็ ปนแบบนี้ คือคิดอะไรขึน้ มา สักอยางกอนแลวคอยมาตีความยอนหลังหาปรัชญาที่แฝงอยู (หัวเราะ) เรากำลังบอกทุกคนวาวิธีการทำงานมันมีหลายอยาง คือ 1 ไปหา 10 ก็ได หรือจะเริ่ม 10 แลวคอยไลลงมาเรื่อยๆ จนถึง 1 ก็ได ซึ่ง ฮอนโก ทาเคชิ มันใชเลย เพราะหนาเขาจะเครียดๆ ผมก็เชยๆ เหมาะกับวันจันทรมาก ดูแลวขำดี เราคิดวาเอาทาเคชินี่แหละเปนบิดาแหง Monday แลวมาคิดใหมันหลอขึ้นวาทาเคชิมีปรัชญาอะไรแฝง อยูบาง ก็พบคำวา ‘สูเขานะ ทาเคชิ’ เหมือนกับสิ่งที่เราอยากบอกมดงานทุกคนวา ถึงวันจันทรแลว ออกไปสูเขานะทุกคน และเปนที่มาของกอบปวา ‘เราจะผานวันจันทรนี้ไปดวยกัน’ ความทาทายของการทำ Monday... อันนี้ผม (บิ๊กบุญ) ขอเลา คือคนที่ทำโปรโมชันเขาบอกเราวา สวนใหญ e-magazine มักจะมีโปรโมชันซือ้ 1 ป แถม 1 ป แลว Monday จะเอาแบบนีไ้ หม ผมก็บอก ดีๆ เอาเลยๆ มันตองทำใหคนสมัครเยอะแนๆ ปรากฏวาพอปลอยออกไปก็มรี นุ นองมาบอกผมวา พี่ ผมเพิง่ สมัครโปรโมชันนีม้ า ผมจะรอพีท่ ำหนังสือมาใหผมอานทัง้ หมด 104 ฉบับ นะครับ มันก็ทำใหเราตืน่ และ คิดไดวา ‘เออเนอะ เราตองทำอยางนอย 104 ฉบับ เลยนีห่ วา’ เพราะมีคนซือ้ มาแลว ก็ทำใหเรารูส กึ วา เอาละ ตอไปนี้เปนชีวิตจริงแลว เราตองตั้งใจทำจริงๆ แลวนะ ซึ่งก็มีคนอานของวิชัยคนหนึ่งมาบอก ในเฟซบุกวาผมซื้อ Monday แลวครับ โปรโมชัน 1 ป แถม 1 ป กลัวจังเลยวาพวกพี่จะทำไมครบ วิชัย ก็ตอบกลับไปวา ‘กูกลัวกวามึงอีก’ (หัวเราะ) มีคนบอกวาวันหนึง่ เมือ่ ดิจติ อลเขามาแทนที่ อาจทำใหหนังสือจริงๆ เริม่ หายไป... แตในความคิด ของเราเราไมคดิ เชนนัน้ เพราะเรามีแนวคิดตอนทำโปรเจ็กตนข้ี น้ึ มาวา นีค่ อื ‘in addition to not instead of’ หมายความวามันเขามาเสริม ไมใชการแทนที่ เพราะเราก็เคยคิดวา e-book หรือ e-magazine มันไมมเี สนห มันดูแหงๆ แตถา ถามวาตอนทีเ่ ราพูดในวันนัน้ เราไดลองอานแลวหรือยัง ก็ยงั ซึง่ เมือ่ ยอนกลับไปทีเ่ ราพูด แบบนัน้ เพราะเรายังไมเคยรูจ กั และมันเปนสิง่ ทีเ่ ราไมคนุ ชิน แตเมือ่ เราไดลองอาน e-book หรือ e-magazine ก็พบวามันก็สนุกดี นีจ่ งึ เปนบทเรียนสอนเราวา จริงๆ แลวโลกของเรายังมีของใหมใหไดลองและเรียนรู อยูตลอด ถาเราเปดใจ

THEIR WAYS • Monday เปนนิตยสารรายสัปดาหรปู แบบ e-magazine เลมแรกภายใตการดูแลของสำนักพิมพ a book ซึง่ ทางทีมงาน รับรองวา e-magazine เลมนี้ไมใชการนำหนังสือมาสแกนแลวทำเปน PDF ใหดาวนโหลดไปอานกันในแทบเล็ตตางๆ แต Monday คือ e-magazine ทีอ่ อกแบบมาเพือ่ เปน e-magazine จริงๆ • เนื้อหาของ Monday จะแบงออกเปน 4 สวนใหญๆ ไดแก List การจัดอันดับสุดพิสดารตามความคิดของนักเขียน แตละคน, Laugh การตนู สุดปวนจากนักเขียนยอดฝมอื ของสำนักพิมพ a book, Read คอลัมนและบทสัมภาษณสดุ เสือ่ ม สนอง ‘need’ คนทำ การันตีความฮาโดย 4 หัวหอกหลักแหง Monday และสุดทาย Play เกมเกรียน มัน ฮา แบบตางๆ ที่ชวนคนอานมาเลนแบบขำๆ • ติดตามอานและชมความเสื่อมสุดแสบสันตของ Monday ไดทุกวันจันทร ผานการดาวนโหลดหลายชองทาง ทั้ง AIS Bookstore, B2S Bookstore และแอพพลิเกชัน Monday เพียงฉบับละ 0.99 เหรียญฯ เทานัน้

a day BULLETIN issue 188  

The Urban Current Magazine Free Copy