Page 1

612 611 610

TODAY EXPRESS PRESENTS

07 OCT 2019

T I M E W I L L

T E L L


CONTENTS 611

P04

DATABASE รู้ ไ ว้ ก่ อ นทิ้ ง Food Waste ปั ญ หา ่ ง ้ ง อาหารเหลือ ทีท ่ ผลถึงวันหน้า ้ิ วันนีส 612 611 610

TODAY EXPRESS PRESENTS

07 OCT 2019

P08

The Conversation ่ งทีด ่ ’ี หนังสือเล่มที่ ‘ให้กาลเวลาเล่าเรือ ่ ยากบันทึก 2 ของ ฌอห์ณ จินดาโชติ ทีอ เรื่ อ งราวไว้ ส อนใจ ดี ก ว่ า ปล่ อ ยให้ เลือนหายไปกับกาลเวลา

P17

MONEY LIFE BALANCE เพราะการประหยัดอยู่ในรายละเอียด ไอเดี ย ประหยั ด หมึ ก จากโรงเรี ย นสู่ รัฐบาลสหรัฐฯ

P22

T I M E W I L L

T E L L

่ งทีด ่ ี ฌอห์ณ จินดาโชติ ในหนังสือ ให้กาลเวลาเล่าเรือ ่ ครัง ่ ง ได้เล่าถึงความคิดของเขาเมือ ั เป็นเด็กไว้ในบทแรก ้ ทีย ่ ตอนนัน ่ อ ่ื ‘ดินสอสีดา� ’ ซึง ั เก่ง ทีช ้ เขาชอบสีแดง เพราะฮีโร่ตว มักจะมีสแี ดงเป็นสัญลักษณ์ แต่ตอ ่ มาก็คน ้ พบว่าตัวเองชอบ ่ างทีมช่างภาพก�าลังเซตฉากเพือ ่ ถ่าย สีดา� มาก และระหว่างทีท ปกเขาในครั้งนี้ หัวหน้าช่างภาพก็บอกเราว่าอยากลองใช้ ฉากหลังสีแดงดูบา้ ง เพื่อดึงความเคร่งขรึมของเขาออกมา ้ เราเห็นด้วยทันที เพราะนอกจากจะเชือ ่ มโยง ให้ชด ั เจนยิง ่ ขึน ถึ ง เรื่ อ งที่ เ ขาเขี ย นไว้ ใ นหนั ง สื อ แล้ ว ตั ว เขาเองเมื่อ เห็ น ฉากหลังสีแดงก็อมยิ้มเล็กๆ ซึ่งเราคิดว่าเขาก�าลังนึกถึง เรื่องราวที่ผ่านมา เพราะเมื่อมองผ่านกาลเวลา... มันคือ เรื่องที่ดี

FEATURE หลบหนีความร้อนชื้นของประเทศไทย ด้วยการไปนาโกย่าในแบบฉบับตามใจฉัน

P28

BREATH IN เมื่ อ ว่ า งจากความเป็ น ฉั น จึ ง เห็ น ความเป็นเรา

P30

EDITOR’S NOTE บทบรรณาธิ ก าร ทั ศ นคติ ต่ อ ชี วิ ต และสั ง คมผ่ า นสายตาของ วุ ฒิ ชั ย กฤษณะประกรกิจ

TEAM ที่ ป รึ ก ษา สุ ร พงษ์ เตรี ย มชาญชั ย บรรณาธิ ก ารที่ ป รึ ก ษา นิ ภ า เผ่ า ศรี เ จริ ญ บรรณาธิ ก ารผู้ พิ ม พ์ โ ฆษณา/บรรณาธิ ก ารบริ ห าร วุ ฒิ ชั ย กฤษณะประกรกิ จ รองบรรณาธิ ก ารบริ ห าร ฆนาธร ขาวสนิ ท บรรณาธิการบทความ ทรรศน หาญเรืองเกียรติ ปริญญา ก้อนรัมย์ กองบรรณาธิการ ศรัญญา อ่าวสมบัติกุล ชยพล ทองสวัสดิ์ กฤตนัย จงไกรจักร นักเขียน/ผู้ประสานงาน ตนุภัทร โลหะพงศธร หัวหน้าช่างภาพ กฤตธกร สุทธิกิตติบุตร ช่างภาพ ภาสกร ธวัชธาตรี ธนดิษ ศรียานงค์ บรรณาธิการศิลปกรรม พงศ์ธร ยิ้มแย้ม ศิลปกรรมอาวุโส สิริลักษณ์ ตะเภาหิรัญ ศิลปกรรม ฐิติชญา อนันต์ศิริภัณฑ์ อุษา นพประเสริฐ พิ สูจน์อักษร หัสยา ตั้งพิ ทยาเวทย์ ศักดิ์สิทธิ์ ไม้ล�าดวน พิ สูจน์อักษร/ผู้ดูแลสื่อออนไลน์ ธมนวรรณ กัวหา ฝ่ายผลิต วิทยา ภู่ทอง บรรณาธิการดิจิตอลคอนเทนต์ ภัทรพร บุญน�าอุดม ่ รึกษาฝ่ายโฆษณา ศรวณีย์ ศิรจ ฝ่ายสร้างสรรค์วด ิ โี อ วงศกร ยีด ิ สกุล กวินนาฏ หัวเขา ทีป ิ รรยากุล ผูจ ้ ด ั การฝ่ายโฆษณา มนัสนันท์ รุง ่ รัตนสิทธิกล ุ 08-4491-9241 ผูช ้ ว ่ ยผูจ ้ ด ั การฝ่ายโฆษณา ่ วง รัชต์ภาคย์ แสงมีสน ภรัณภพ สุขอินทร์ 08-9492-3444, ธนาภรณ์ ศรีจุฬางกูล 08-1639-1929, พงศ์ธิดา อังศุวัฒนากุล 09-4415-6241, ณัฐวีณ์ ประมุขปฐมศักดิ์ 08-3922-9929 ฝ่ายโฆษณาอาวุโส ณัฐเศรษฐ ใหม่เมธี 08-1886-9569, เลขานุการฝ่ายโฆษณา อัจจิมา กาญจนสมทรัพย์ ฝ่ายธุรการ ศันสนีย์ สีเขียว ผูผ ้ ลิต บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ�ากัด เลขที่ 33 ซอยศูนย์วิจัย 4 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ติดต่อกองบรรณาธิการ โทร. 0-2716-6900 อีเมล contact@adaybulletin.com เว็บไซต์ www. adaybulletin.com, www.daypoets.com ฝ่ายสมาชิก โทร. 0-2007-0155-7, www.godaypoets.com 02 2


เซนได

ใกลกวาที่คิด

สัมผัสชีวิตที่เปนหนึ่งเดียวกับธรรมชาติไดงายขึ้น กับเสนทางบินตรง กรุงเทพฯ - เซนได ด�มดํ่าบรรยากาศเมืองแหงตนไมใจกลางปาลึกทางเหนือแบบใกลชิด บินตรงกับการบินไทยสูหลากหลายจุดหมายในญี่ปุน เริ่มใหบริการ 29 ตุลาคม 2562 #สบายตางกัน

thaiairways.com

เสนทาง วัน กรุงเทพฯ - เซนได อังคาร, พฤหัสบดี, เสาร เซนได - กรุงเทพฯ พุธ, ศุกร, อาทิตย *ในวันถัดไป

ออก 23:59 11:15

ถึง เที่ยวบิน +1* 07:40 TG626 16:05 TG627


ปัญหาอาหารเหลือทิง ้ (Food Waste) นับเป็นประเด็นปัญหา ส� า คั ญ อั น ดั บ ต้ น ๆ ของโลก ที่เกี่ยวข้องกับพวกเราทุกคน ปั ญหานี้ ไ ม่ ใ ช่ แ ค่ เ รื่ อ งของ มนุษยธรรมเท่านัน ้ แต่มันยัง ส่งต่อถึงคนรุ่นต่อไป หากไม่ ร่วมมือรวมพลังปรับเปลี่ยน ทัศนคติและพฤติกรรมของเรา ในวันนี้ ลูกหลานของเราก็จะ ต้องมาแบกรับภาระและมีชว ี ต ิ อันยากล�าบากอย่างที่ไม่อาจ หลีกเลีย ่ งได้

DOs ท�ำช้อปปิ้งลิสต์

ท� า ลิ ส ต์ ทุ ก ครั้ ง ก่ อ นแวะซื้ อ ของใน ตลาดหรือซูเปอร์มาร์เกต และอย่าซือ ้ เกินลิสต์

DOs

ภาพ : สิริลักษณ์ ตะเภำหิรัญ

กินอำหำรหมดอำยุ

THE STORY OF FOOD WASTE

ฉลากวันหมดอายุทอ ี่ ยูข ่ า้ งหีบห่อบ่งบอก ถึงวันทีอ ุ ภาพ ่ าหารชนิดนัน ้ ๆ จะมีคณ ดีทส ี่ ด ุ แต่ไม่ได้แปลว่าเสียหรือกินแล้ว เป็นอันตราย อย่างไรก็ตาม หลักการ นี้ใช้ได้กับอาหารบางประเภทเท่านั้น ดังนั้น โปรดพิจารณาตามชนิดของ อาหารด้วย

DO’S กินของเหลือ หลายๆ ครั้งเราแพ็กอาหารกลางวัน ไปทีท ่ า� งานในปริมาณทีเ่ กินอิม ่ จนเกิด ของเหลือ ซึ่งกับข้าวที่เหลือเรายังน�า มากินต่อในมือ ้ เย็นได้ หรือหากเก็บดีๆ อาจบริโภคในวันต่อไปได้เลยด้วยซ�้า เคล็ ด ลั บ ในการกิ น ของเหลื อ ที่ ดี คื อ เลื อ กใช้ ก ล่ อ งอาหารที่ แ ยกกั บ ข้ า ว แต่ละชนิด

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

DON’Ts

3 WASTES อาหารเหลือทิ้งก่อให้เกิดความสูญเสียอย่างน้อย 3 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านเศรษฐกิจ หรือนับเป็นการสูญเสียทีเ่ ปล่าประโยชน์ และยังมีผล ให้วัตถุดิบมีราคาสูงขึ้น 2. ด้าน สิง ่ แวดล้อม คือก่อให้เกิดการเพิ่ม ขยะ รวมถึ ง สร้ า งมลภาวะ และ 3. ด้านสังคม คือท�าให้มีอาหาร ไม่เพี ยงพอในบางพื้ นที่หรือบาง ภูมิภาค และยังส่งผลต่อความมัน ่ คงและความยัง ่ ยืนทางอาหาร

ซื้อเยอะคุ้มกว่ำ

1.2-2 BILLION

50%

อัตราเฉลี่ยของอาหารที่ถูกผลิต ขึ้ น ในโลกนี้ มี ป ริ ม าณอยู่ ที่ ร าว 4 พันล้านตันต่อปี แต่กลับต้อง ถูกทิ้งให้สูญเปล่ามากถึง 1.2-2 พันล้านตัน หรือราวครึ่งต่อครึ่ง ซึ่ง 1 ใน 4 ของอาหารที่เหลือทิง ้ เหล่านีส ้ ามารถใช้เลีย ้ งดูคนอดอยาก ได้ราว 870 ล้านคนทั่วโลก

อาหารเหลือทิ้งเกิดขึ้นตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่ กระบวนการเพาะปลูก การขนส่ง การแปรรูป และ การเก็บรักษา จนกระทัง ่ ารบริโภค ทัง ่ มาสูก ้ นี้ พบว่าอัตรา การเกิดอาหารเหลือทิง ู สุดเกิดขึน ่ ง ้ ในร้านอาหาร ้ ทีส และในครัวเรือน ซึง ่ คิดเป็นอัตราส่วนราว 50 เปอร์เซ็นต์ เช่น จากการคัดวัตถุดิบส่วนที่ไม่สดไม่สวยทิ้งไป หรือการสูญเสียที่เกิดจากการปรุงอาหาร รวมถึง การซือ ้ อาหารทีม ่ ากเกินความสามารถในการบริโภค

หยุ ด ความคิ ด นั้ น เดี๋ ย วนี้ เพราะคุ ณ ก็รู้ว่าสุดท้ายเราจะได้ของที่มากเกิน จ�าเป็นจนเหลือทิ้งแทบทุกครั้งไป

DON’Ts ยัดทุกสิ่งลงในตู้เย็น

การปล่อยปะละเลยให้ตู้เย็นของเรา เ ต็ ม ไ ป ด้ ว ย สิ่ ง ข อ ง ที่ ยุ่ ง เ ห ยิ ง นอกจากเปลืองไฟแล้ว ยังท�าให้เรา ละเลยอาหารที่ใกล้หมดอายุด้วย

20

ที่มา : www.fostat.org, www.inhabitat.com

เรือ ่ ง : ภัทรพร บุญน�ำอุดม

DATABASE

DOs & DON’Ts

ก่อนจะโยนฉันทิง ้ เธอโปรดรู้ไว้


T H E G LO R I O U S E X P E R I E N C E O F T H E G RA N D R OYA L BA R G E P R O C E S S I O N โอกาสส�าคัญในชีวิตที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของการบันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุ ทธศักราช ๒๕๖๒ ชมริว ้ ขบวน พยุหยาตราทางชลมารคของเรือพระที่นั่งและเรือพระราชพิธีอันเป็นที่สุดแห่งนาวาสถาปัตยกรรมสยามเหนือผืนน�้าเจ้าพระยา และสัมผัสบรรยากาศ ความวิจิตรของประเพณีโบราณที่สืบทอดต่อกันมาเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันยิง ่ ใหญ่ของชาติไทยเพียงแห่งเดียวในโลก

ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค นั้ น มี ม า ตั้ ง แ ต่ ส มั ย สุ โ ข ทั ย เป็ น การเสด็ จ พระราชด� า เนิ น ทางน�าของพระมหากษัตริยไ์ ทย นับแต่โบราณ ส�าหรับริว ้ ขบวน พยุหยาตราทางชลมารค เนือ ่ งใน พระราชพิ ธี บ รมราชาภิ เษก พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๒ เป็ น พิ ธี เบื้องปลาย มีการจั ดรู ปขบวน เรือพระทีน ่ ั่งและเรือพระราชพิธี จ�านวน ๕๒ ล�า พร้อมก�าลังพล ฝีพาย จ�านวน ๒,๒๐๐ นาย

เรือพระที่นั่งนารายณ์ ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ ๙

เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เริม ่ ต้นสร้างในรัชกาลที่ ๕ แล้วเสร็จ ในรัชกาลที่ ๖ เป็นเรือพระที่นั่ง ที่ มี อ ายุ ม ากที่ สุ ด คื อ ๑๐๘ ปี หั ว เรือ พระที่ นั่ ง มี โขนเรือ รู ป หั ว ของหงส์ จ�าหลักไม้ลงรักปิดทอง ประดั บกระจกมีพู่ห้อย ปลายพู่ เป็ น แก้ ว ผลึ ก ในปี พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๓๕ ได้ รบ ั การยกย่องให้เป็น เรือ มรดกโลกโดยองค์ ก ารเรือ โลก

เรือพระที่นง ั่ อเนกชาติภุชงค์ สร้างขึ้นในรัชกาลที่ ๕ มีอายุกว่า ๑๐๒ ปี มีโขนเรือเชิดเรียว ไม่สร้าง เป็นรูปสัตว์ในต�านาน แต่จ�าหลัก และปิ ด ทองเป็ น รู ป พญานคร จ� า นวนมาก อเนก หมายถึ ง จ� า น ว น ม า ก แ ล ะ ช า ติ ภุ ช ง ค์ หมายถึง พญานาค

เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช สร้างในรัชกาลที่ ๖ มีอายุ ๙๕ ปี หั ว เรื อ ปิ ด ทองประดั บ กระจก ในรูปพญานาค ๗ เศียร จัดเป็น เรือพระที่นั่งกิ่ง ล�าเรือภายนอก ทาสีเขียว ท้องเรือภายในทาสีแดง

สร้างเสร็จเมือ ่ ปี พุทธศักราช ๒๕๓๙ มี อ ายุ ๒๓ ปี โขนเรื อ ท� า จาก ไม้ สัก ทองลงรัก ปิ ด ทองประดั บ กระจก จ�าหลักรูปพระนารายณ์ ๔ กร ทรงเทพศาสตรา ตรี คฑา จักร สังข์ ทรงเครือ ่ งภูษิตาภรณ์ และมงกุฎยอดชัย ประทับยืนบน หลังพญาครุฑ ลายบริเวณหัวเรือ มี ลั กษณะเป็ น ก้ านขดใบเทศ มีครุฑประกอบที่กัวก้านขด

เอไอเอส ขอเชิญชวนลูกค้าเอไอเอส เซเรเนด เฝ้าทูลละอองธุลพ ี ระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห ่ ว ั ในการเสด็จพระราชด�าเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค พร้อมสัมผัสบรรยากาศแห่ง ความงดงามของประเพณีและวัฒนธรรมไทยของริว ้ ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค พร้อมฟังการบรรยายพิเศษโดยวันเสด็จพระราชด�าเนินเลียบ พระนคร ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ บรรยายโดย ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ

วันซ้อมใหญ่ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ บรรยายพิเศษโดย อาจารย์ วัลลภ รุจิขจร อาจารย์วิชาอารยธรรมไทย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รายละเอียเพิ่มเติมที่ www.ais.co.th/serenade/activity 08


เรือ ่ ง : ทรรศน หาญเรืองเกียรติ, ชยพล ทองสวัสดิ์

ภาพ : กฤตธกร สุทธิกต ิ ติบต ุ ร

THE CONVERSATION

08


T I M E W I L L

“สวัสดีครับ อ่านหนังสือ เ ล่ ม ใ ห ม่ ข อ ง ผ ม แ ล้ ว เ ป็ น อย่างไรบ้าง” ร อ ย ยิ้ ม ที่ ว่ า มี พ ลั ง ท� า ลายล้ า งอย่ า งรุ น แรงของ นั ก แสดงหนุ่ ม หล่ อ คนนี้ ที่ เ ห็ น มาแต่ไกล ยังไม่เท่ากับประโยค แรกที่ ฌอห์ ณ จิ น ดาโชติ เอ่ยทักทายมา ทีเ่ ล่นเอาเราผงะ ไปสองสามวินาที เพราะไม่ได้ เตรี ย มตั ว ว่ า จะเป็ น ฝ่า ยโดน ถามกลับเสียเอง เพราะระหว่าง ทีเ่ ราเดินทางมาพบกับนักแสดง หนุ่มหน้าตาคมคายคนนี้ ในหัว ก็มแ ี ต่เรือ ่ งทีอ ่ ยากถามอยากคุย กับเขาเต็มไปหมด พอตัง ้ สติได้เราก็ตอบเขา ไปตามตรงว่า ‘ให้กาลเวลาเล่า เรื่องที่ดี’ เป็ นเหมือนภาคต่อ ของ ‘Present Perfect เ พ ร า ะ วั น นี้ . . . ดี ที่ สุ ด แ ล้ ว ’ ห นั ง สื อ เ ล่ ม แ ร ก ข อ ง เ ข า ที่ ม องโลกในแบบของคนที่ โตขึ้ น อาจเพราะว่ า หนั ง สื อ เล่มนี้ทิ้งระยะห่างจากหนังสือ เล่มแรกเกือบๆ 5 ปี หลายอย่าง ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตค่อยๆ สอน เขาให้เข้าใจโลก เข้าใจชีวต ิ ได้ดี ขึ้น ไม่ว่าจะเป็นจากคนใกล้ตัว เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นหรือ สิ่ ง ของที่ บ างครั้ ง ก็ ท� า ให้ เ ขา พบวิธค ี ด ิ อีกแบบทีห ่ ลุดออกไป จากกรอบเดิ ม ๆ จากที่ เ คยรู้ มาตั้งแต่เด็ก เ ข า นั่ ง ฟั ง สิ่ ง ที่ เ ร า เ ล่ า อย่างตั้งใจ และก็เกริ่นถึงที่มา ของหนังสือเล่มนี้ว่า คนที่เป็น แรงผลักดันให้เขาเขียนหนังสือ เล่มที่สองนั้นคือหลานๆ และปู ่ ของเขาเอง “หลานชายและ หลานสาวของผมอยู่ในช่วงวัย ก�าลังเรียนรู้ อ่านออกเขียนได้ และจดจ�า พวกเขาก�าลังวิง ่ เล่น อย่างสนุกสนานบนสนามหญ้า ของโลกความจริ ง ยุ ค ใหม่ ท่ี ทุ ก สิ่ ง ล้ ว น น่ า ตื่ น ต า ตื่ น ใ จ issue 611

07 OCT 2019

T E L L

เกิ ด ขึ้ น เร็ ว ในอั ต ราเร่ ง และ พร้อมจะหายลับไปอย่างรวดเร็ว ส่ ว นคุ ณ ปู ่ข องผมอยู่ ใ นช่ ว ง เวลาแห่งอดีต เรือ ่ งราวของเขา ผ่านมาเนิน นาน และก� าลังอยูใ่ น ่ ช่วงเวลาของการลืมมากกว่าจ�า ทุ ก สิ่ ง คล้ า ยเป็ นภาพฝั น อั น พร่ า เลื อ น คล้ า ยภาพเขี ย น ที่ สี ก� า ลั ง ห ลุ ด ล่ อ น แ ต่ ถ้ า มองดู ช้ า ๆ อย่ า งพิ จารณา ร่ อ งรอยในภาพเก่ า นั้ น กลั บ มีค่าและน่าจดจ�า” ‘น้องเวลา’ คือหลานสาว คนนั้น ส่วน ‘น้องที่ดี’ ก็คือ หลานชายของเขา เมื่อคนหนึ่ง ก�าลังจะจ�า แต่คนอีกคนหนึ่ง ก�าลังจะลืม เขาจึงเป็ นเหมือน คนที่ อ ยู่ ร ะหว่ า งโลกคู่ ข นาน และนั่ น จึ ง ท� า ให้ เ ขาอยากจะ ส ร้ า ง ส ะ พ า น ใ ห้ ค น ทั้ ง ส อ ง เชื่อมโยงเข้าหากัน ด้ ว ย เ นื้ อ ห า ที่ โ ต ขึ้ น การมองโลกที่ เ ข้ า ใจมากขึ้ น การส� า รวจตั ว ตนของตั ว เอง แ ม้ ฟั ง ดู จ ะ ไ ม่ ส ด ใ ส เ ห มื อ น ห นั ง สื อ เ ล่ ม แ ร ก แ ต่ ก็ เ จื อ ไปด้วยแสงแห่งความหวังของ ชี วิ ต ที่ อ่ า นแล้ ว เหมื อ นเรา ได้คุยกับเพื่ อนสนิทที่บางครั้ง ก็ ค ล้ อ ยตาม บางที ก็ คั ด ค้ า น หรื อ บ า ง ครั้ ง ก็ แ ค่ รั บ รู้ โด ย ไม่ ตั ด สิ น อะไร หนั ง สื อ เล่ ม นี้ จึงเป็นงานเขียนทีเ่ ราพบว่าเป็น ความจริงมากที่สุด ความจริง ของชี วิ ต ที่ เ ป็ น สี เ ทาๆ แบบนี้ แหละ เขาบอกเราว่า ในขัน ้ ตอน ท้ า ยๆ หลั ง จากที่ เ ขาเกลา เรื่ อ งราวจนกลมกล่ อ มทั้ ง 30 ความเรียงแล้ว ก่อนหน้านัน ้ สิ่งที่เขาเขียนหม่นหมองกว่านี้ มาก ทุกเรื่องที่เล่าราวกับคนที่ เจ็ บ ปวดและเจออะไรหนั ก ๆ ในชี วิ ต จนแทบสิ้ น หวั ง แต่ สุ ด ท้ า ยเขาก็ ตั ด สิ น ใจที่ จ ะให้ ความหวังกับคนอ่าน มากกว่า

จ ะ พ า พ ว ก เ ร า ไ ป จ ม ดิ่ ง กั บ ความทุกข์ทนที่ไม่ส่งประโยชน์ ในด้านดีอะไรให้กับใคร “เพราะเรือ ี น ั้ ควรค่า ่ งทีด ่ น แก่การเก็บไว้สอนใจ มากกว่า จ ะ ทิ้ ง ใ ห้ เ ลื อ น ห า ย ไ ป กั บ กาลเวลา”

09


C o u r a g E ในค�าน�าของหนังสือ คุณเขียนไว้ว่า ‘ให้กาลเวลา เล่าเรื่องที่ดี คือหนังสือที่เกิดขึ้นขณะที่ผมยืนอยู่บน ่ คือโลกอันทันสมัย โลกคูข ่ นานของโลกสองใบ ใบหนึง

และสดใหม่ของหลานสาวหลานชาย อีกใบคือโลก ่ า� ลังเลือนหายของคุณปู.่ ..’ คือบทเปิดทีค ่ ณ ในอดีตทีก ุ ่ ใช่ไหม ว่าหนังสือเล่มนีจ ้ ะพาไป ก�าลังจะบอกกับคนอืน ่ พบกับความคิดของคุณทีจริงจังและหม่นหมองขึ้น

ก็ ไม่เชิงขนาดนั้ น เพราะตอนแรก ให้กาลเวลา เล่ า เรื่อ งที่ ดี มี เนื้ อ หาที่ เทากว่ า ที่ เป็ น ในตอนนี้ ม าก แต่สด ุ ท้ายเมือ ่ ผมคุยกับทางส�านักพิมพ์ a book พวกเขา ก็ให้ความเห็นกับผมว่า ไม่อยากให้คนอ่านได้เจอกับ สิง่ ทีท ่ า � ให้คนไม่มค ี วามหวัง และตอนแรกผมตัง ้ ใจว่าจะ ไม่เขียนหนังสืออีกแล้ว เพราะผมท�าตามความฝันของ ตัวเองได้แล้ว นั่นคือการมี Present Perfect เพราะ วันนี้...ดีทส ่ี ด ุ แล้ว จนกระทัง่ ปูผ ่ มป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์ ท�าให้ผมมีแรงผลั กดั นบางอย่างเกิ ดขึ้น ประกอบกั บ หลานผมที่ก�าลังจะเริม ่ โต เลยคิดว่าคงจะดีถ้าหนังสือ เล่มนี้จะเกิดจากมูลเหตุทไี่ ม่ได้มาจากตัวผมแล้ว เพราะ ใน Present Perfect เพราะวันนี้...ดีท่ส ี ุดแล้ว นั้นเป็น เรื่อ งของตั ว ผมเองมากๆ หนั ง สื อ เล่ ม แรกนี้ เกิ ด จาก ตัวผม ทัศนคติของผม มุมมองความคิดในเล่มจึงเป็น โทนสีฟ้า แต่ส�าหรับ ให้กาลเวลาเล่าเรือ ่ งที่ดี ตอนแรก ผมวางว่าจะเป็นสีด�าทัง ้ เล่มเลยด้วยซ�า และใช้เวลาเข็น ให้เสร็จนานมาก นับดูแล้วก็ใช้เวลาถึงสามปี เพราะผม ตั ดหลายๆ อย่างออกไปเยอะมาก และก็ มีเขียนเพิ่ม เข้าไปเยอะอยู่เหมือนกัน

ในฐานะของคนเขียนหนังสือ คุณเองก็มีสิทธิ์ขาด ในการจะคงเรื่องราวที่ตัวเองท�าไว้ แต่อะไรที่ท�าให้ คุณคิดว่าค�าแนะน�าจากหลายๆ คนนัน ้ มีนา้� หนักมากพอ ที่จะยอมลดทอนความหนักหน่วงของเนื้อหาลงไป

เพราะสุดท้ายแล้ว ผมคิดว่าผมท�าหนังสือเล่มนี้ ไม่ ไ ด้ เพื่ อ ตั ว เอง ผมท� า เพื่ อ ให้ ห ลานอ่ า นในอนาคต หนั ง สื อ เล่ ม นี้ จึ ง ไม่ มี รู ป ผมที่ ห น้ า ปก ปกหลั ง ก็ ไ ม่ มี หนังสือเล่มนี้แทบจะไม่มรี ูปผมอยูเ่ ลย และผมก็แจ้งกับ ทางส�านั กพิมพ์ว่าผมไม่อยากใช้รูปตัวเอง เป้าหมาย ของผมคือเมื่อหลานๆ ได้มาอ่าน เขาต้องได้ประโยชน์ จากหนังสือเล่มนี้ ผมจะบอกพวกเขาไว้วา ่ ‘สุดท้ายแล้ว ไม่ต้องเชือ ่ ในสิง ่ ้าบอก เราต้องออกไปเจอกับมันเอง ่ ทีน เรือ ่ งแบบนีฟ ้ งั กันสิบปากว่าก็ไม่ได้อะไรหรอก โลกของเรา กับโลกของน้าไม่เหมือนกัน ทัศนคติของเราในภายภาคหน้า อาจจะไม่เหมือนกัน แต่สิง่ ทีเ่ ล่าก็คือสิง่ ทีน ่ ้าคนนี้ไปเจอ มา’ ซึง่ ผมหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะมีประโยชน์ตอ ่ พวกเขา ในวันข้างหน้า ผมเลยท�ากฎเล็กๆ ว่าในทุกๆ 5 ปี หลานผม ต้องหยิบหนังสือเล่มนีม ้ าอ่าน เพือ ่ จะได้รว ู ้ า่ ระบบทัศนคติ ของเขานั้นเติบโตไปแค่ไหน นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าท�าไม ผมถึ ง ต้ อ งตั ด บางส่ ว นออกไป คงเหมื อ นกั บ ศิ ล ปิ น นักร้องทีท ่ า � เพลงออกมาสักหนึ่งอัลบัม ้ ถ้าเป็นสมัยก่อน ก็จะมีหน้า A และ B มีท้ังเพลงที่เราชอบ และเพลงที่ คาดหวังว่าคนฟังคงจะชอบ

ใน Present Perfect เนื้ อ หาส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น ่ งของแรงบันดาลใจ และการมองโลกในแง่บวก เรือ ่ งทีด ่ ี เนือ ้ หาจะ แต่คณ ุ บอกว่า ใน ให้กาลเวลาเล่าเรือ

T o

g r o W

เป็นสีเทาที่เจือด้วยความหวัง แล้วยังจะมีส่วนของ การให้กา� ลังใจและการมองโลกในแง่บวกอยูอ ่ ก ี ไหม

หนั ง สื อ เล่ ม นี้ เหมื อ นการส� า รวจภายในอวั ย วะ ร่างกายในตัวผมให้รูจ ้ ักอย่างถ่องแท้มากขึน ้ เป็นช่วงที่ ผมเข้าใจเลขสามสิบทีเ่ ป็นตัวเลขของอายุมากขึน ้ เข้าใจ ค�าว่าวุฒภ ิ าวะของความเป็นผูใ้ หญ่อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์ ตอนนั้นระบบความคิดของ Present Perfect ถูกเขียน ขึ้นมาตอนอายุประมาณ 22-23 ปี เป็นช่วงอายุของคน ที่เพิ่งเรียนจบและเข้าสู่โหมดความจริง การเดินเข้าสู่ โลกของการท�างาน ความฝัน การท�าตามเป้าหมายของ ตัวเอง แต่พออายุสามสิบ ผมได้รูว ้ ่าบางอย่างในชีวิต คือความผิดหวัง ขอบเขตของชีวต ิ ไม่ได้เป็นเหมือนตูป ้ ลา แบบในสมัยก่อนที่มีแต่การหยิบเอาแต่สิ่งดีๆ มาใส่ไว้ แล้วก็อยูแ ่ ต่ในโลกทีเ่ ราจินตนาการ เมือ ่ เติบโตขึน ้ เราต้อง ผ่านเรือ ่ งราวของสังคม เรือ ่ งที่เราไม่สามารถไปจ�ากัด ขอบเขตว่าจะให้เป็นแบบไหน โดยเฉพาะสิง่ ทีค ่ นรอบตัว ทีผ ่ มได้พบก็เป็นเรือ ่ งของความผิดหวังเสียมาก สุดท้าย แล้วชีวต ิ ก็ไม่สามารถควบคุมปัจจัยอะไรได้ เราแค่เลือก ทีจ ่ ะจ�ามากกว่า ให้กาลเวลาเล่าเรือ ่ งทีด ่ ี ก็คือเรือ ่ งทีผ ่ ม เจอมา สิง่ ทีด ่ ย ี งั เก็บไว้แล้วเอามาเล่า ใน Present Perfect ผมให้มุมมองที่เป็นด้านบวกกับคน เป็นแรงบันดาลใจ บางอย่างให้กับคนอ่าน ส่วน ให้กาลเวลาเล่าเรือ ่ งที่ดี ผมเอาความรูส ้ ึกตอนนี้ที่มันนิ่งมาก ไม่ได้เป็นบวกและ ไม่ได้เป็นลบ มาแจกจ่ายให้กับคนอ่าน

ถ้ า อย่ า งนั้ น ในวั ย สามสิ บ อะไรคื อ สิ่ ง ที่ เ จ็ บ ปวด ส�าหรับคุณที่สุด

(นิ่งคิด) สิง่ ทีเ่ จ็บทีส ่ ด ุ คือการทีเ่ ราควบคุมสิง่ ทีเ่ รา ควบคุมไม่ได้ ถ้าสมมติว่าเราท�าในสิ่งที่เราควบคุมได้ แล้วผลออกมาไม่ได้ดั่งใจ อย่างน้อยเราก็ได้ลงมือท�า และได้ควบคุมการกระท�าของตัวเราเอง แต่สิ่งที่เจ็บ ที่ สุ ด คื อ สิ่ ง ที่ เราควบคุ ม ไม่ ไ ด้ แล้ ว เราไม่ มี สิ ท ธิ์ ที่ จ ะ แสดงออกต่อสิ่งนั้น เหมือนเราถูกมัดมือมัดปาก แล้ว ให้เรานั่งอยู่ในที่ที่เราไม่อยากนั่ง ให้ทุกคนกระท�าเรา หรือพูดในสิง่ ทีเ่ ราไม่ได้พด ู อันนัน ้ น่ากลัวกว่า แต่ความเป็นผู้ใหญ่ก็คือ ความต้องรู จ ้ ักอดทน ความเข้าใจต่อ สถานการณ์ และการเพิกเฉย นี่คือวุฒภ ิ าวะของผูใ้ หญ่ เพราะถ้ า คุ ณ กระท� า เหมื อ นเด็ ก คื อ พยายามแก้ มั ด ตัวเองแล้ววิง่ เข้าไปชกคนทีเ่ ขาท�าร้ายคุณ หรือพยายาม ตะโกนป่าวประกาศว่าคุณเป็นคนอย่างไร ถ้าตอนเด็ก ผู้ ใหญ่ ยั ง สนใจ แต่ ถ้ า เราเป็ น ผู้ ใหญ่ แ ล้ ว ท� า แบบนั้ น เขาจะบอกว่าเรานิสัยเด็ก ฉะนั้น สิ่งที่ผมว่าจะหนักใจ และน่ากลัวคือ บางครัง้ การไม่ได้พูดในสิ่งที่เราอยาก จะพูด การทีเ่ ราต้องเข้าใจในสภาวะสังคมทัง้ ทีเ่ ราไม่พร้อม จะเข้าใจ แต่เราต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้ดว ้ ย แล้วการทีเ่ รา ต้ อ งปล่ อ ยให้ สิ่ ง ต่ า งๆ ที่ เราอยากควบคุ ม มั น แต่ เรา ควบคุมไม่ได้ ให้เดินผ่านหน้าเราไปแล้วบางอย่างมันก็ มีผลกระทบต่อความรูส ้ ึกของเรา

กฎอย่างหนึ่งทีข ่ อ ้ เท็จจริงเป็นแบบไหนไม่รู ้ แต่เราก็ตอ ้ ง อยูเ่ ฉยๆ ไว้ ตอนแรกผมก็คิดอยูว ่ า ่ จะเขียนเรือ ่ งนี้ดีไหม แต่ผมไม่ต้องการเกิดข้อพิพาท ผมเป็นคนหนึ่งทีเ่ คยอยู่ ในจุดนั้น และมีหลายคนที่ได้รบ ั ผลกระทบจากตรงนั้น อย่างเช่นพี่ชายของผม ท�าให้ผมรู ว ้ ่าสิ่งที่น่ากลัวกว่า การถูกกฎหมายตัดสินคือการถูกวิพากษ์ วิจารณ์ทาง สังคม พีช ่ ายผมในทุกวันนี้ไม่มงี านในวงการบันเทิงเลย เพราะความผิดพลาดที่เกิ ดขึ้น ซึ่ง ก็ ใช่ เขาก็ ผิดด้ ว ย ส่วนหนึ่ง เป็นเพราะภาวะอารมณ์ แต่สังคมก็ไม่ควรจะ ไปด่ า ทอบุ พ การีเขาขนาดนั้ น ไปด่ า พ่ อ แม่ เขาเวลา เดินห้าง เอาขีเ้ อาไข่ไปปาหน้าบ้าน เราไม่ใช่ผผ ู้ ดุงความยุติธรรม เราแค่มีหน้าที่รบ ั ทราบว่ามีคนท�าผิดก็ว่ากัน ไปตามผิด เราไม่ควรไปพิพากษาใคร สิ่งที่น่ากลัวกว่า กระสุนปืน คือนิ้วมือของเราในการพิมพ์นี่แหละ

้ บ เวลาทีเ่ ราบอกแบบนีก ั ใคร มักจะโดนสวนกลับมาว่า ท�าไมเป็นคนโลกสวยจัง ยิ่งคุณเองเป็นนักแสดง ่ ล่อเหลา ก็คงเคยโดนหลายคนตอบ และมีหน้าตาทีห ้ าเหมือนกันบ้างใช่ไหม กลับเจ็บๆ แบบนีม

ต้องถามกลับว่า เวลาคุณคิดอะไรทีเ่ ป็น positive คุณมีเหตุผลมากพอหรือเปล่า เรือ ่ งนี้ไม่เหมือนความรัก นะ เวลาที่คุณรักใครสักคน แบบนั้นไม่มีเหตุผลหรอก แต่ในการคิดแบบโลกสวย เราไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้อง ไปคิ ด ลบกั บ มั น ชี วิ ต ก็ เหนื่ อ ยพออยู่ แ ล้ ว อย่ า งเช่ น คุณออกไปท�างานได้เงิน 3,000 บาท แต่กบ ั อีกคนทีบ ่ อก ออกไปท�าไม เหนื่อยเปล่าๆ อยู่บ้านดีกว่า คนที่คิดแบบ โลกสวยก็ อ าจจะคิ ด ว่ า อย่ า งน้ อ ยเราออกไปท� า ตั ว ให้มีประโยชน์ และได้ เงินมา อาจจะดี กว่าที่น่ังเฉยๆ แล้วคอยเอาแต่ว่าคนนั้นคนนี้ก็ได้ คุณเลือกเอาว่าคุณ จะเป็นแบบไหน ผมไม่เคยบอกว่าอะไรคือถูกหรือผิด แต่ถ้าคุณคิดบวกแต่ไม่มีเหตุผล ผมว่าคุณน่ะโลกสวย แต่ถ้าคุณมีเหตุผลประกอบที่มีน�าหนัก มันคือการคิด ในแง่บวก

่ ณ ้ ได้ นอกจากวัยทีเ่ ติบโตขึน ้ แรงกระทบ การทีค ุ นิง ่ ขึน จากเรื่องดราม่าต่างๆ เป็นสารที่ช่วยเร่งให้จิตใจ ้ ด้วยหรือไม่ ของคุณปล่อยวางได้มากขึน

ส� า หรับ ในส่ ว นของตั ว ผมเองก็ เป็ น กฎเหล็ ก ที่ ถ้าเราท�าอาชีพนี้ ก็ต้องยอมรับในแรงปะทะทีม ่ ี และเป็น

ผมว่ า ในชี วิ ต เราจะมี ล้ิ น ชั ก หลายใบ มีลิ้นชักของความ-

เจ็บปวดที่เรียนรู้ ลิ้นชักที่ถูก เก็บฝังไว้และไม่จ�าเป็นต้องกู้ ออกมา ลิน ้ ชักของค�าว่าแรง ่ า� ให้เราก้าวต่อ มัน ผลักดันทีท อยู่ท่ีว่าคุณจะหยิบเหตุการณ์ นัน ้ ไปใส่ในลิน ้ ชักไหนมากกว่า

Present Perfect เพราะวันนี้...ดีที่สุดแล้ว คือหนังสือเล่มแรกของเขา กับ 29 ความเรียงขนาดก�าลังดี ที่ไม่เน้นให้ก�าลังใจ แต่ให้ความจริงของชีวิตที่เราต้องเจอ ต้องผ่าน ต้องก้าวข้ามมันไปไม่วันใดก็วันหนึ่ง 10


T h E

P E r s o n

a n d

T h E

s I T u a T I o n

การเลือกเรื่องมาเล่าส่วนใหญ่เป็ นการตกผลึกทางความคิด ที่ ไ ด้ ไ ปเจอกั บ คนต่ า งๆ มี ทั้ ง นั ก แสดงรุ่ น พี่ เพื่ อ นร่ ว มทาง ไปจนถึ ง เจ้ า อาวาส คุ ณ จั ด การกั บ เรื่ อ งต่ า งๆ อย่ า งไรเพื่ อ

ถ่ายทอดออกมาให้คนอ่านเข้าใจ

ตอนที่เขียนผมตั้งเป้าตอนจบของเรือ ่ งว่าจะสื่ออะไร แล้วผม ก็เขียนโยงเป็นมายด์แม็ป เช่น เรือ ่ งของเจ้าอาวาสกับหมูกระทะคือ ความสุขในระหว่างทางของเรา ในดราฟต์แรกผมเขียนจากความรูส ้ ก ึ ของตั วเอง ผมไม่ใช่คนที่เล่ าเรือ ่ งเก่ ง แต่ ผมเล่ าเรือ ่ งจริง ดั งนั้น ในทุ ก เรื่อ งจะมี บ ทสนทนาอยู่ ในทุ ก บท เพราะเวลาคุ ย กั บ ใคร ผมจะจ�าว่าใครพูดอะไร และผมจะเป็นคนพกสมุดตลอด ตอนอยู่ กับท่านเจ้าอาวาสผมก็จะเขียนบันทึกลงไป ถ้าคุณเล่าความจริง จะเล่ า กี่ ร อบก็ ยั ง เหมื อ นเดิ ม และเรื่อ งจะสนุ ก ถ้ า คุ ณ มี ค วามสุ ข ในตอนที่ตัวเองอยู่ในเหตุการณ์นั้น

คุณเล่าถึงการพาตัวเองออกไปเจอสถานการณ์ที่แปลกไปจาก ชีวิตปกติ ด้วยวิธีการนี้ท�าให้คุณค้นหาความหมายบางอย่าง ่ ามารถเอามาใช้เป็นเรื่องเล่าที่ดีได้อย่างไร ทีส

ผมมีโอกาสได้แจมทริปกับเพื่อนที่เรียนคนละสายกับผมเลย ตอนไปผมไม่สนิทกับใครสักคน แต่ผมตั้งกฎเกณฑ์ไว้วา ่ ต้องเอาตัว ไปในทีท ่ เี่ ราไม่เคยไปบ้าง ไปเปิดสังคมกับคนใหม่ๆ แล้วให้สถานการณ์ น�าพา ได้รูเ้ ห็นการแก้ปัญหา แล้วเป็นกระจกสะท้อนว่าเราเป็นคน แบบไหน ส่วนใหญ่ผมจะเป็นคนจัดทริปแบบนี้ คือไปเทีย ่ วกับเพือ ่ นสนิท และเพื่ อ นที่ ไ ม่ ส นิ ท เพื่ อ ให้ เห็ น ศั ก ยภาพตั ว เองและนิ สั ย ใจคอ ของตัวเองมากขึน ้ บางทีอยูก ่ ับคนใกล้ตัวมากหรือคนรูจ ้ ักมาก มันก็ เหมือนเดิม แต่พอไปอยู่กับคนที่ไม่รูจ ้ ักก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลง หลายๆ อย่างที่เล่าผ่านเหตุการณ์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรือ ่ งที่ไปเจอ ด้วยตัวเอง ได้ตระหนักอะไรบางอย่าง ตกตะกอน แล้วน�ามาเขียน

่ การไปอยูใ่ นทีแ ่ บบนัน ซึง ั้ ความอึดอัด ความไม่สบายใจ อะไร ้ มีทง ้ เท่านั้นเหรอ เยอะแยะไปหมด คุณแค่อยากรู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึน

ผมเป็นคนทีไ่ ม่ชอบอะไรเซฟโซนมาก ผมรูส ้ ก ึ ว่าการอยูก ่ บ ั เซฟโซน มากๆ คือการอยูก ่ บ ั ที่ ในวัยทีเ่ ราโตขึน ้ แล้วเราท�างานอาชีพนี้ ไม่คอ ่ ย มีคนต�าหนิเราบ่อยหรอก หรือส่วนใหญ่ก็เป็นพาร์ตของงาน แต่ใน ชีวิตจริง นิสัยเราจริงๆ คนที่ต�าหนิเรามีแค่คนใกล้ตัว ดังนั้น พอเรา เอาตั วเองไปอยู่ในที่ที่ต้องลดความเป็นตั วเองลงมา มันต้ องเกิ ด การขับเคลื่อน หรือการท�างานเกิดขึ้น ยิ่งกับคนที่ไม่สนิท ค�าพูด ตรงไปตรงมาค่อนข้างจะเกิด แล้วค�าพูดเหล่านั้นเอามาแก้ไขตัวเอง ได้เร็วด้วย ผมเชื่อในระบบแบบนั้น ผมเชื่อว่าบางทีเราจะเจอสิ่งที่ดี ที่สุดในสถานการณ์ที่เราไม่คาดหวังเสมอ ผมมักจะได้เพื่อนจาก สถานการณ์ แบบนี้ ได้ รู ้จั ก ศั ก ยภาพตั ว เองที่ ม ากขึ้ น หรือ พลั ง ความคิดบวกก็มาจากสถานการณ์ที่ out of control มาก แต่เราก็ พยายามคิดในทางที่บวกแบบมีสติ ไม่ใช่โลกสวยว่า เออ เรามาที่นี่ อย่างน้อยได้มาเที่ยว อันนั้นคิดแบบไม่มีสติแล้ว แต่นี่คือ เออว่ะ กู ไ ด้ รู ้จั ก ตั ว เอง กู ไ ด้ มี เพื่ อ นเป็ น หมอเพิ่ ม มาอี ก คนหนึ่ ง ได้ รู ้จั ก การกินยาที่ถูกต้อง พยายามคิดแบบนั้น

แสดงว่าในวัยนี้ยังแสวงหาความล�าบากให้ตัวเองอยู่เสมอ

เสมอเลย เพราะว่าเราต้องรูจ ้ ก ั ทุกส่วนของตัวเราเอง และทุกส่วน ของสังคม ก่อนที่เราจะไปบอกคนอื่นได้ว่าอะไรดีไม่ดี ผมต้องเคย ลองกินเนื้อจระเข้ก่อน ก่อนที่จะรูว ้ ่ามันเหมือนเนื้อไก่ ผมต้องเคย นอนพื้นกรวดหินก่อน ถึงจะบอกว่าตอนกลางคืนมันเย็นกว่านอน พื้นดิน ผมต้องเคยวิ่งแล้วหกล้ม ก่อนจะไปบอกหลานว่าอย่ากลัว ที่จะวิ่งหกล้ม เพราะนี่ไม่ใช่ส่ิงที่เจ็บที่สุดของการหกล้ม ตกบันได หรือล้มคอนกรีตมันเจ็บกว่า ผมว่าเราต้องรูท ้ ุกภาคส่วนเราถึงจะ ตอบได้ ว่ า เราชอบหรือ ไม่ ช อบสิ่ ง ใด แล้ ว เราเป็ น คนแบบไหน ตราบใดที่เรายังไม่รู ้ เราก็พูดไม่ได้ว่าเราเป็นคนอย่างไร

issue 611

07 OCT 2019

11


L o v E

Y o u

้ เราจะใช้ชว คุณบอกว่าพอเราโตขึน ี ต ิ ่ ค ้ แล้วคุณเคยมี ทีม ี ณ ุ ภาพมากขึน

เรื่ อ งอะไรไหมที่ รู้ สึ ก สู ญ เปล่ า

ไปมากๆ ในอดีต ช่วงเวลาตอนวัยรุน ่ ที่ผ่านมา ผมเอาตัวเองไปผูกติดกับความรูส ้ ก ึ คนอื่นเยอะเกินไป แคร์วา ่ คนอื่นเขา จะคิดอย่างไร เขาจะพูดถึงเราอย่างไร จนเราสูญเสียเวลาส�าคัญกับคนส�าคัญ ไป และรูส ้ ึกว่าความเป็นธรรมชาติ เราหายไป แต่บุคคลส�าคัญที่เขาอยู่ ใกล้เรา เช่น ครอบครัว เรากลับไม่ได้ แคร์เขามาก ผมว่าผมเสียเวลาตรงนัน ้ พอโตขึน ้ ผมจึงตัดเวลาในเรือ ่ งไร้สาระ ออกไป เราจะเห็ น ได้ เ ลยว่ า กลไก ร่างกายมันเตือนเราแล้ว คุณจะเริม ่ นอนเร็วขึ้น คุณจะหาวบ่อยในตอน กลางวั น คุ ณ จะง่ ว งในตอนบ่ า ย เพราะว่าพลังงานร่างกายเราไม่เหมือน เดิม เหมือนกันกับเวลาชีวิตของเรา เราจะไม่เอาเวลาไปผูกติดกับคนอื่น มากเหมือนแต่กอ ่ น เราจะใช้เวลากับ คนที่เราคิดว่าเกิดประโยชน์ ผมเลย ตัดส่วนนั้นออกไปเยอะเหมือนกัน สั ง เกตได้ ว่ า ในหนั งสือ เล่ มนี้ คนที่ อ ยู่ ร อบตั ว จะลดลง เวลามั น ผ่านไปมากขึน ้ เท่าไหร่ จ�านวนเพือ ่ น ก็ จ ะลดลง เพราะเราจะคั ด กรอง คนในชีวต ิ ออกไปเอง สมัยเรียนมัธยม เดินไปไหนมีเพื่อนล้อมรอบเป็นสิบ พออยู่ ม หาวิ ท ยาลั ย เหลื อ ห้ า คน ตอนท�างานเดินไปไหนหรือกินข้าว ก็ นั่งอยู่คนเดี ยว เพราะเราใช้เวลา ในการใช้อยู่กับตัวเอง ใช้เวลาให้มี คุณค่ามากที่สุด

่ งทีค ่ ณ ท�าให้เรานึกถึงเรือ ุ เล่าไว้ใน บทที่ ช่ื อ Love You to the

Moon and Back : ข้างแรม ว่า ยิ่งอายุมากขึ้น ความรักวิ่งเข้าหา เราน้อยลง

มุ ม มองเรื่ อ งความสั ม พั น ธ์ เป็ น เรื่ อ งที่ ผ มไม่ ค่ อยอยากเล่ า เพราะรูว้ า ่ มีคนทีค ่ ด ิ กับผมว่า แกเอง ก็ไม่ได้ประสบความส�าเร็จในความรัก แล้วจะมาพูดเรือ ่ งความรักได้ยังไง สุ ด ท้ า ยผมก็ เ ลื อ กที่ จ ะเล่ า ว่ า ผม ตกผลึกในเรือ ่ งของความรักแบบนี้ เลยแบ่ ง การเล่ า ออกเป็ น สองบท โดยใช้พระจันทร์เป็นตัวแทน นั่นคือ ข้างขึ้นกับข้างแรม สองบทนี้ผมเล่า ถึ ง ว่ า คนที่ ค บกั น ควรแบไต๋ ว่ า เรา มี ข้ อ ดี ข้ อ เสี ย อะไร อี ก ฝ่ า ยจะได้ รู ้ เขาจะได้มส ี ท ิ ธิเ์ ลือกก่อนทีจ ่ ะลงหลัก

T o

T h E

ปั ก ฐานไปด้ ว ยกั น เพราะปั ญ หา ส่วนใหญ่เริม ่ งเล็กๆ น้อยๆ ่ ต้นจากเรือ ทั้งนั้น เช่น ผมเป็นคนที่เวลาขับรถ ก่อนออกจากบ้านผมจะไม่เปิดแอร์ ต้ อ งขั บ ออกมาก่ อ นสั ก ประมาณ 5 กิโลเมตร เพื่อให้เครือ ่ งท�างานได้ เต็มที่ก่อนค่อยเปิดแอร์ ส่วนผู้หญิง เป็ น คนขี้ ร ้ อ นเขาจะเปิ ด แอร์ เ ลย ผมก็จะบอกว่าท�าแบบนัน ่ งยนต์ ้ เครือ ก็จะเสียเร็ว ผูช ้ ายเป็นคนรักรถ ผูห ้ ญิง บอกว่าร้อน ผู้ชายก็บอกว่าให้เปิด หน้าต่าง ผู้หญิงก็บอกว่าฝุ่นมันเข้า แล้วพอเถียงกันไปเถียงกันมาผูห ้ ญิง ก็ ตีผู้ชาย และกลายเป็นการสะสม เรือ ่ งทีไ่ ม่เป็นเรือ ่ ง เรือ ่ งทีไ่ ม่เข้าใจกัน แล้ ว ก็ พ าลไปที่ เ รื่ อ งกิ น ข้ า วแล้ ว จานชามไม่ เก็ บ ต่ อ ไปก็ เป็ น เรื่อ ง ผ้าปู ที่นอนไม่เปลี่ ยน ค่ าเคเบิลทีวี จ่ายไม่เป็นเวลา เราอย่าลืมว่าผูห ้ ญิง เป็นเพศทีเ่ ก็บรายละเอียดเก่ง ผูช ้ าย เป็นคนที่มองข้ามเรือ ่ งเล็กๆ น้อยๆ ได้ดี นีค ่ อ ื สองสิง่ ทีธ ่ รรมชาติสร้างมา ให้ไม่ตรงกันอยู่แล้ว การแก้ปัญหา คือการต้องคุย บางคนอาจจะเหนือ ่ ย ทีจ ่ ะคุย แต่วา่ ปัญหาเล็กๆ สุดท้ายจะ กลายเป็นปัญหาใหญ่ในภายภาคหน้า

ช่ ว งเวลาไหนในการที่ เ ราควรจะ คุยกันกับปัญหาพวกนี้ ระหว่างนัง ่ กิ น ข้ า ว ระหว่ า งนั่ง ดู เ น็ ต ฟลิ ก ซ์ อะไรแบบนี้เหรอ ผมว่าเรือ ่ งของความสัมพันธ์ ไม่มีฤกษ์ งามยามดี ที่เราจะเริม ่ ต้ น เ มื่ อ ไ ห ร่ คู่ ข อ ง แ ต่ ล ะ ค น เ ค มี ไม่ เหมื อ นกั น บางคนมี ค วามสุ ข ตอนกินข้าว บางคนมีความสุขตอน อาบน�า บางคนมีความสุขตอนอยูใ่ น รถ ผมบอกไม่ได้จริงๆ ว่าคืออะไร ผมไม่ใช่กูรู แต่ผมรูส ้ ึกว่าถ้าตัวคุณ พร้อม และเขาดูนิ่งกว่าเดิม ก็คุยได้ แต่ถ้าคุณยังไม่มีสติ คุณคุยกับเขา ไม่ได้หรอก อย่าไปคุยตอนมีภาวะ หรือ ตอนมี อ ารมณ์ น� า ให้ คุ ย ตอน มีสมองน�ามากกว่า ผมเคยมีแฟนมาหลายรูปแบบ ผมจึงเปรียบว่ามีแฟนก็เหมือนมีแม่ แม่เราเลือกไม่ได้ แต่แฟนเรายังโชคดี ที่เลือกได้ เราเลือกไม่ได้ว่าจะมีแม่ แบบไหน แม่ทใี่ จร้อนหรือแม่ทใี่ จเย็น แม่ของผมเป็นคนทีต ่ รงมาก อารมณ์ ร้ อ น ขี้ น้ อ ยใจ แต่ มี เ หตุ แ ละผล เป็นคนที่ครบเครือ ่ งทุกอย่าง เป็น สุดยอด super girl ผมรูอ ้ ย่างเดียว ว่ า ถ้ า เรารัก เขา เราก็ จ ะเข้ า ใจเขา

M o o n

a n d

B a C k

แล้วถ้าเราเข้าใจเขา เราก็จะยอมเขา เราจะปรับตัว เราจะแก้ไข เขาอายุมาก เกิ นกว่าจะปรับตั วได้ แล้ ว ผมรู ว ้ ่า จะอยู่ในบ้านเดี ยวกั นอย่างไรแล้ ว ไม่ ร อ ้ น ถ้ า ทะเลาะกั น แค่ อ ย่ า เดิ น หันหลังให้กน ั ก็อยูใ่ นบริเวณเดียวกัน แล้ วอย่าเพิ่งคุยกั น รอให้เย็นก่ อน ค่อยปรับความเข้าใจกัน เขาเป็นคน กินช้า เราเป็นคนกินเร็ว จะท�ายังไง ให้กินข้าวแล้วนั่งอยูด ่ ้วยกันได้ ผมก็ ต้องลดสปีดตัวเองลง ผมผ่านคนมา หลายรูปแบบ สุดท้ายแล้ว ถ้าคนเรา รัก กั น พอก็ จ ะปรับ ตั ว เข้ า หากั น ได้ ผมเชือ ่ แบบนีจ ้ ริงๆ แต่ทค ี่ นเลิกรากัน เพราะเป้ า หมายอนาคตไม่ ไ ด้ อ ยู่ ด้วยกัน คนนีอ ้ ยากแต่งงานแต่อก ี ฝ่าย ไม่ อ ยากแต่ ง ผู้ ห ญิ ง อยากมี ลู ก แต่ ผู้ ชายไม่ อ ยากมี ผู้ ช ายเป็ น คน ชอบเทีย ่ วกลางคืนแต่ผห ู้ ญิงเป็นคน ชอบอยู่ บ้ า น แบบนี้ ก็ เข้ า กั น ไม่ ไ ด้ เพราะเรารักกั นมากพอก็ จะเข้าใจ กันได้ ปัญหามันจะไม่เกิดเลยถ้าเรา รักกันมากกว่านี้

่ งดราม่าในความรักทีเ่ กิดขึน ้ ถ้าเรือ กั บ คุ ณ ช่ ว งที่ ผ่ า นมาเกิ ด ขึ้ น กั บ ตอนที่ ก� า ลั ง เขี ย น Present

Perfect คุณจะมองสิ่งเหล่านั้น แตกต่ า งจากที่ เ ป็ น อยู่ ใ นวั น นี้ แค่ไหน

ผ ม ค ง ท� า ค ว า ม เข้ า ใจ กั บ เรือ ่ งราวยากกว่านี้ สังเกตได้ง่ายๆ เช่น การโต้ ตอบของผมในแต่ ละปี จะแสดงให้เห็นถึ งความนิ่ งเฉยขึ้น เรือ ่ ยๆ ผมเชื่อว่าหลายๆ คนแม้แต่ คุณเองทีอ ่ า่ นข่าวนัน ้ ววินาทีแรก ้ ในเสีย คุ ณ ก็ ค ง คิ ด ว่ า ฌ อ ห์ ณ นี่ แ ม่ ง . . . ถ้าเป็นในวัยที่ผมก�าลังท�า Present Perfect ผมคงออกมาชี้แจงบ้างว่า ผมไม่ใช่แบบนั้น คุณรูไ้ หมว่าตื้นลึก หนาบางคืออะไร แต่พออยูใ่ นช่วงของ ให้กาลเวลาเล่าเรือ ่ งที่ดี ผมมองว่า ไม่เป็นไร ปัจจัยจากตัวเราควบคุม ได้ ปัจจัยภายนอกและสิง่ ทีอ ่ อกจาก ปากของแต่ละคน เราควบคุมไม่ได้ เขาก็คงไม่เข้าใจ เขาก็พูดไป เราก็ ไม่ว่ากัน ผมไม่จ�าเป็นต้องออกมา แฉใคร สิง่ ทีเ่ ขาพูดก็มส ี ว ่ นผิดของผม อยู่ เราก็แก้ไขตัวเอง ให้เวลาบอกเอง ให้ สั ง คมเขารับ รู เ้ องว่ า ข้ อ เท็ จ จริง เป็ น อ ย่ า ง ไร วิ ธี คิ ด ต่ า ง กั น แ ค่ กระบวนการความเข้ า ใจในการแก้ปัญหา

ให้กาลเวลาเล่าเรื่องที่ดี หนังสือเล่มที่ 2 ของชายคนนี้ โดย ณ จุดกึ่งกลางระหว่างโลกคู่ขนานสองใบ เขาเขียนหนังสือเล่มนี้ข้ึน ด้วยสองจุดประสงค์ใหญ่ หนึ่ง เพื่อให้หลานๆ ของเขาได้อ่านในวันที่เติบโด สอง เพื่อให้เรามองเรื่องราวต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิต ทั้งสุข ทุกข์ สนุก เศร้า สิง ่ เหล่านี้คือเรื่องที่ดี

12


o n L Y

T I M E

ใ น วั น นี้ คุ ณ คิ ด อ ย่ า ง ไ ร กั บ ค� า พู ด ที่ บอกว่ า ‘สิ่ ง ไหนเกิ ด ขึ้ น แล้ ว สิ่ ง นั้ น ดี เ ส ม อ ’ คุ ณ ว่ า ป ร ะ โ ย ค นี้ มั น คื อ

ความจริงของชีวิตแค่ไหน ผมเชือ ่ ว่าทุกช่วงเวลาเป็นช่วงทีด ่ ีนะ แม้ชว ่ งเวลาทีเ่ ราเศร้าทีส ่ ด ุ เพราะมันท�าให้ เราอยูก ่ บ ั ตัวเอง เวลาทีเ่ รามีความสุข เราจะ ไม่ได้อยูก ่ บ ั ตัวเองหรอก มันจะเตลิดไปไกล มาก แต่ว่าวันที่เราเศร้า เราจะได้ทบทวน ว่ า ท� า ไมถึ ง เป็ น อย่ า งนั้ น แล้ ว พอผ่ า น จุดแห่งการโศกเศร้าเสียใจ มันจะเป็นจุด ของการเรี ย นรู ้ พอเรี ย นรู ้ ก็ จ ะคิ ด ได้ ในทุ ก เหตุ ก ารณ์ ผ มจะรู ้จั ก ตั ว เองดี ขึ้ น รูจ ้ ก ั กมลสันดานตัวเองว่าฉันเป็นคนแบบนี้ ฉั นต้องแก้ไขแบบไหน แล้วอะไรที่ดีก็จะ บอกต่อ อะไรทีไ่ ม่ดก ี ไ็ ม่บอก ไม่ตอ ้ งท�าตาม ขอไปแก้ก่อน ดังนั้น ทุกช่วงเวลาของผม ในทุก 5 ปี หรือ 10 ปี ต่อไป มันคือเรือ ่ ง ที่ดีเสมอ เป็นสิ่งที่ดีที่สุดของผม ณ ตอนนี้ ฟัง แล้ ว นึ ก ถึ ง ที่ ผู้ ใ หญ่ เ คยพู ดกั บ เรา

สมัยเด็กๆ ว่า ไม่วา่ จะมีปญ ั หาอะไรก็ตาม จะอกหัก ปัญหาชีวิต พอเราไปปรึกษา คนที่เขาโตกว่า เขาก็จะบอกว่า เอาน่า

เดี๋ยวเวลาก็จะบอกเราเอง ใช่ จริงๆ มันเป็นค�าที่เชยมาก แต่ก็ ไม่คด ิ ว่าจะเป็นเรือ ่ งจริงนะ บางคนจะบอก เวลาไม่ชว ่ ยอะไร แต่ผมก็เชือ ่ ว่าเวลามันจะ ช่วยอะไรจริงๆ คือมันอาจจะท�าให้คณ ุ ไม่ลม ื หรอก คุณไม่มีทางลืมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และมีผลต่อความรูส ้ ึก แต่คุณจะได้อะไร จากการเรียนรูจ ้ ากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

แล้วเราจะต้องท�าอย่างไรกับบางเรื่อง ที่ ต้ องรอให้เ วลาจัดการ แต่เ วลาเอง ก็ค่อยๆ กัดกร่อนจิตใจเราไปทีละเล็ก ทีละน้อยด้วย ผมว่าในชีวิตเราจะมีล้ินชักหลายใบ มีลิ้นชักของความเจ็บปวดที่เรียนรู ้ ลิ้นชัก ที่ถูกเก็บฝังไว้และไม่จ�าเป็นต้องกู้ออกมา ลิน ่ า � ให้เราก้าว ้ ชักของค�าว่าแรงผลักดันทีท ต่อ อยูท ่ ว ี่ า ่ คุณจะหยิบ เห ตุ ก า ร ณ์ นั้ น ไป ใ ส่ ในลิ้นชักไหนมากกว่า สุดท้ายแล้วผมบอกคุณ ไม่ได้จริงๆ เพราะอยูท ่ ี่ พฤติ ก รรมของตั ว เรา เอง บางเรือ ่ งเราสูญเสีย ความรัก จากคนที่ เรา รักมาก แต่ถา ้ เราเอาไป ว า ง ใ น ลิ้ น ชั ก ข อ ง แรงผลักดัน ต่อไปฉันก็ จะดูแลตั วเองได้ ดีขึ้น และเมื่อฉั นเจอคนที่ดี ฉั น ก็ จ ะ ท� า ให้ ดี ก ว่ า คนที่ผ่านมา หรือคุณ เอาไปฝังดินแล้วไม่อยาก ท�าอะไรอีก ก็เป็นพาร์ต ของคุ ณ แต่ สุ ด ท้ า ย

มุ ม มองเรื่ อ งความสั ม พั น ธ์ ่ งทีผ ่ มไม่คอ เป็นเรือ ่ ยอยากเล่า

เพราะรู้ว่ามีคนที่คิดกับผมว่า แกเองก็ ไ ม่ ไ ด้ ป ระสบความ-

ส� า เร็ จ ในความรั ก แล้ ว จะมา พู ดเรื่องความรักได้ยังไง

issue 611

07 OCT 2019

W I L L

เวลาช่ ว ยอะไรก็ คื อ ช่ ว ยให้ เราจั ด ระบบ ความคิดของเรา ช่วยให้เราวางเซกชันของ ตัวเราเอง บางคนเลือกที่จะกินนอนต่อไป บางคนเลือกทีจ ่ ะเดินออกไปออกก�าลังกาย

่ คุณ ระยะเวลาคือการเติบโต และวันหนึง ก็มาถึงวัยที่เป็นช่วงบั้นปลายของชีวิต

คุณเคยมองอนาคตตรงนั้นไว้บ้างไหม ยิ่งโตขึ้นผมยิ่งรูว ้ ่าผมไม่ชอบอยู่ใน ทีส ่ งั คมหรือคนมากๆ ไม่ชอบการเปลีย ่ นแปลง แบบกะทั น หั น ผมเพิ่ ง มารู ้ตั ว ว่ า ตั ว เอง ฟั ง เพลงเก่ า ทั้ ง นั้ น เลย แล้ ว ก็ เป็ น คนที่ โหยหาความเป็นแอนะล็อกมากกว่าดิจต ิ อล รูส ้ ึกเลยว่าเราเมื่อก่อนเราชอบเพลง 80s แล้วก็ฟังมาตลอด วงไทยไม่มีวงชอบเลย นะ แต่พอมาเจอ Polycat ก็ดันชอบ ก็เลย เข้ า ใจว่ า ความชอบของเรามั น สะท้ อ น ออกมา เลยเห็นบั้นปลายของตั วเองที่ดู จากสิง่ ทีเ่ ราเลือก เราชอบพืน ้ ทีโ่ ล่งๆ อยูก ่ บ ั คนน้ อยๆ ผมก็ อยากมีครอบครัว แต่ ยัง มองไม่เห็ นว่าคู่ครองของเราจะเป็นใคร เลยข้ามตรงนั้นไป แต่รูส ้ ก ึ ว่าเราคงเป็นคน ไม่ทา � อะไรหวือหวาฟูฟ ่ า ่ เพราะรูส ้ ก ึ เลยว่า ตั วเองไม่ชอบท�าอะไรอยู่ในกระแสนิ ยม คงคิ ด ว่ า จะท� า สิ่ ง ที่ ท� า อยู่ เ ป็ น กิ จ วั ต ร อาจจะท�าธุรกิจอะไรเล็กๆ น้อยๆ แต่สง่ิ หนึง่ ที่อยากท�ามากคื ออยากเปิดร้านหนั งสือ ผมเคยบอกแม่ ว่ า อยากเปิ ด ร้า นหนั ง สื อ ที่มีรา้ นกาแฟอยู่ในร้าน เพราะเรารูส ้ ึกว่า เราเป็นคนหนึง่ ทีเ่ ติบโตมาตรงนัน ้ แล้วคิดว่า อีกสี่สิบปีข้างหน้ าหนั งสือคงหายไปแล้ ว แล้วอาจจะท�าสังคมเล็กๆ เพราะเราเรียน มาเรือ ่ งเกีย ่ วกับการพัฒนาชุมชน อยากอยู่ ในพื้นที่ชุมชนมากกว่า อาจจะดูโลกสวย แต่วา ่ มันผ่านการตกผลึกจากสิง่ ทีเ่ ราชอบ ในปัจจุบัน แล้วก็รูจ ้ ักตัวเองมากขึ้น ในอนาคตคุณจะสอนหลานๆ อย่างไร ในเรื่องของทัศนคติ เมื่อสภาพสังคม ในทุ ก วั น นี้ มี ก ารขั บ เคลื่ อ นที่ ร วดเร็ ว ่ งดาร์กๆ มีมากกว่าเรือ ่ งดีๆ และผูค เรือ ้ น ก็พร้อมจะบวกกันตลอดเวลาในอินเทอร์เน็ต ความคิด ความเชื่อ ความเข้าใจผิดๆ หลายเรื่องถูกบิดจนกลายเป็นสิ่งที่คน ส่วนใหญ่เข้าใจว่าเรื่องปกติไปแล้ว ผมก็คิดถึงเหมือนกันว่ายุคนี้น่ากลัว มาก โดยเฉพาะใครที่ติดตามผม จะรูว ้ ่า แคปชั น ในอิ น สตาแกรมผมสั้ น ลงเยอะ ทั ศ นคติ ข องคนเปลี่ ย นไปจากห้ า ปี ก่ อ น ค่อนข้างเยอะ รูปบางรูปผมเขียนให้กา � ลังใจ คน หรือบางรูปผมอยากเป็นแรงบันดาลใจ ให้กับคน กลายเป็นมีคนบอกว่าผมก�าลัง พู ด ถึ ง สั ง คมอี ก ชนชั้ น หรือ เปล่ า เดี๋ ย วนี้ คนนิ ยมเสพข่าวดราม่ามากกว่าเรือ ่ งดี ๆ ข่าวน�าท่วมมีปริมาณเยอะเท่ากับข่าวคนตาย ก็จริง แต่คนก็ให้ความสนใจข่าวน�าท่วม น้ อ ยกว่ า ข่ า วชู้ ส าวอยู่ ดี ทั้ ง ในโซเชี ย ลฯ ทวิตเตอร์ หรือนักสืบไซเบอร์ต่างตามล่า หาความจริ ง ว่ า ใครเป็ น ชู้ กั บ ใคร ใคร

T E L L

นอกใจใคร มากกว่าจะไปตามว่าปัญหา น�าท่วมหรือปัญหาอุทกภัยตอนนีไ้ ปถึงไหน แล้ ว ใครแก้ ปัญหาไปจนถึ งจุดไหนบ้าง สังคมทีม ่ พ ี ลวัตในการเคลือ ่ นทีไ่ ปข้างหน้า แบบทีเ่ ราคาดการณ์ไม่ได้ สุดท้ายสิง่ ทีผ ่ ม จะบอกหลานคื อ ไม่ ว่ า หลานจะอยู่ ใน สังคมแบบไหนหรือสังคมจะผลักดันให้เรา เป็นอย่างไร การเป็นตัวเองคือสิ่งที่ดีที่สุด แต่อย่าลืมว่าสัดส่วนที่ดีต้องมากกว่านะ หลานจะพูดถึ งใครก็ แล้ วแต่ ต้ องพูดถึ ง เขาในทางที่ ดี ม ากกว่ า ทางที่ เ สี ย จะคิ ด จะท�าอะไร จะอยู่นอกกรอบได้แต่อย่าอยู่ นอกระบบ การอยู่นอกกรอบเราสามารถ ท�าได้ เขาบอกให้เราอยู่ในสนามฟุตบอล คุ ณ เองไม่ จ�า เป็ น ต้ อ งไปเป็ น นั ก ฟุ ต บอล ก็ได้ คุณไปยืนตรงหัวธงก็ได้ คุณจะไปอยู่ ตรงมุ ม ก็ ไ ด้ ไปช่ ว ยเขาเก็ บ ลู ก บอลก็ ไ ด้ ไม่ ต้ องเป็ น ผู้ เ ล่ นก็ ได้ แต่ ต้ องท� า ตั ว มีประโยชน์ต่อในพื้นที่ตรงนั้น ผมไม่รูว ้ ่า ในอีก 5 ปีหรือ 10 ปีข้างหน้า สังคมไทย จะเดินทางไปทางไหน แต่ส่ง ิ ที่ผมจะบอก กับหลานๆ คืออย่ากลัวที่จะเป็นตัวเอง

ถ้ า วั น หนึ่ ง กาลเวลาท� า ให้ ชื่ อ เสี ย ง ของคุ ณ จางหายไปล่ ะ คุ ณ จะโหยหา ป ล่ อ ย ว า ง ห รื อ พ ย า ย า ม เ รี ย ก มั น

กลับคืนมาไหม ผมเคยอยู่ ช่ ว งที่ ตั ว เองพี ก มากๆ แล้วช่วงหนึ่ งที่ผมไม่มีงาน เคยมีคนเดิน ผ่านมาชีห ้ น้าแล้วบอก เคยเห็นคนนี้ทไี่ หน วะ ตอนนั้ นคื อเฟลมาก แต่ หลั งจากนั้ น ก็คด ิ ได้วา่ มันคือวัฏจักร เมือ ่ ก่อนเราเคยเป็น เหมือนเด็ กที่พอดั งแล้ วเริม ่ มีความมั่นใจ ในตั วเอง แต่ เดี๋ ยวนี้ ผมง่ายๆ อะไรก็ ได้ เหมือนเราผ่านจุดของการยึดติดมาแล้ว ตอนนี้แค่อยากให้คนที่เดินผ่านเราพูดว่า จ�าคนนี้ได้นะ เคยเล่นละครเรือ ่ งนี้ดีมาก เลย หรือเคยท�าสิง่ นี้ไว้ดีมาก จะรูส ้ ก ึ ดีกว่า การที่เขาลืมเราไป ถ้าวันหนึ่งที่ผมจากไป เราต้องมีสิ่งบางอย่างที่ท�าให้เขาคิดถึง สุ ด ท้ า ยถ้ า ในวั น นั้ น เป็ น แบบนี้ จ ริ ง ๆ อยากให้โลกคิดถึงคุณในแบบไหน ถ้ า วั น หนึ่ ง มี ค นเดิ น มาหาผมแล้ ว พูดว่า คนนี้มีฝีมือในการเล่นละครที่ดีนะ เป็นเด็กแอบดื้อ แหกคอกนิดหนึ่ง จ�าได้วา ่ เราเขียนหนังสือ ทุกครัง้ ที่เขียนก็โอเคนะ เอาไปต่อยอดความคิดได้ ประมาณนี้ คือ ไม่ ต้ อ งเป็ น ดาราซู เ ปอร์ ส ตาร์ เ หมื อ น พี่นก ฉั ตรชัย คงไม่ถึงจุดนั้ น แต่ ผมแค่ รู ส ้ ึกว่า ถ้าเขาบอกว่าสิ่งที่เด็กคนนี้ท�าไว้ มันมีประโยชน์ต่อลูกหลานของเขา เคยท�า แล้วเด็กชอบ เด็กคิดต่อได้ หรือเด็กเอาไป เป็นแบบอย่างได้ ก็โอเคแล้ว

13


A MUST CONCERT CONFLAKES PRESENTS MEN I TRUST LIVE IN BANGKOK หลังจำกเป็นทีพ ่ ด ู ถึงเป็นอย่ำง มำกในหมู่ นั ก ฟั ง เพลงชำวส� ำ หรับ Men I Trust วงดนตรีอิ น ดี้ พ็ อ พ สัญชำติแคนำดำ ทีม ่ ไี ลน์เบสหนึบหนับ อันเป็นเอกลักษณ์ ประกอบกับเสียงร้อง อั น เยื อ กเย็ น ของ Emma Proulx ที่พร้อมจะสะกดให้ผู้ฟังทุกคนหลง อยู่ในภวังค์ผ่ำนบทเพลงดังของวง มำกมำย เช่น Tailwhip Lauren และ ตอนนี้ก็ถึงเวลำแล้วที่ทำงวงจะมำ แสดงให้ แฟนชำวไทยได้ ดูกันสดๆ ใน Conflakes Presents Men I Trust L i v e i n B a n g ko k ที่ จ ะ จั ด ขึ้ น ในวันที่ 18 ตุลำคมนี้ ณ Live Arena สำมำรถซื้อบัตรได้ ทำง https:// ticketmelon.com

A C C E S S O RY

IQ SPORT X LOUIS หลังจากที่คร�่าหวอดในการผลิตและจ�าหน่ายรองเท้าให้กับแบรนด์ดังๆ มากว่า 20 ปี IQ Shoes ก็หันมาท�ารองเท้า แบรนด์ตัวเองอย่างจริงจัง และน�าความรู้ท่ส ี ั่งสมมารวมเข้ากับเทคโนโลยีท่ท ี ันสมัยในการท�ารองเท้าจนออกออกมาเป็น ่ ผลิตภัณฑ์ทีรองรับความต้องการในการใช้งานส�าหรับแต่ละคน ซึ่ง IQ Sport ก็อยู่ในหมวดของรองเท้ากีฬาที่เรา ลองสวมใส่มาแล้ว และพบว่าของเขาดีเกินราคาจริงๆ ด้ ว ยคอนเซ็ ป ต์ ต้ั ง ต้ น ว่ ำ ชำร์จ ควำมสบำยที่ เท้ ำ เขำจึงออกคอลเลกชันพิเศษ IQ Sport X Louis ทีไ่ ด้นก ั ร้อง นักแสดงหล่อล�ำอย่ำง หลุยส์ สก๊อต มำร่วมออกแบบรองเท้ำ ในคอลเลกชันนี้ โดยอิงจำกกำรใช้งำนจริงทีต ่ อ ้ งใส่สบำย และเสริมศักยภำพในแต่ละกิจกรรม จนได้ออกมำเป็นรองเท้ำ ที่ ต รงกั บ ไลฟ์ ส ไตล์ ใ นกำรใช้ ง ำน 4 รุ ่น คื อ Street, Active, Adventure และ Training โดยมี จุ ด เด่ น คื อ เทคโนโลยี 360 Comfort Move ทีค ่ ด ิ ค้นมำเพือ ่ ควำมเบำ ควำมยืดหยุ่น และควำมสบำย ประกอบด้ วยแผ่นรอง 3 ชัน ุ ได้อย่ำงอิสระ ้ ทีเ่ รียกว่ำ Triple Support ให้เรำใช้ลย ในทุกกิ จกรรม ท�ำให้เรำท�ำกิ จกรรมต่ ำงๆ เช่น เดิ น วิ่ง

ได้นำนขึน ้ แต่เหนื่อยน้อยลง เพรำะควำมเบำและยืดหยุน ่ อีกทั้งรองรับแรงกระแทกได้อย่ำงเต็มที่ ข้ อ ดี อี ก อย่ ำ งที่ เรำประทั บ ใจรองเท้ ำ IQ Sport นั่นคือ วัสดุที่ใช้ท�ำตัวรองเท้ำที่ระบำยอำกำศได้ดีเยี่ยม ท�ำให้รองเท้ำที่เปียกจำกกำรลุยฝนสำมำรถวำงผึ่งในที่ ที่ มี อ ำกำศถ่ ำ ยเทไว้ แ ค่ ข้ ำ มคื น เช้ ำ มำก็ แห้ ง แล้ ว และ กำรระบำยอำกำศที่ดีนี้ก็ช่วยลดกลิ่ นอั บในรองเท้ำได้ อย่ำงดี และคุณภำพนัน ่ มเกินรำคำ เพรำะรองเท้ำ ้ ก็ยอดเยีย ของเขำตั้ งรำคำไว้ ในระดั บ หนึ่ งพั น กลำงๆ ในรุ น ่ ท็ อป แต่มค ี ณ ุ ภำพสูร้ องเท้ำแบรนด์ดงั ในรำคำสำมถึงสีพ ่ น ั บำท ได้เลย

รองเท้ ำ IQ Sport มี ว ำงจ� ำ หน่ ำ ยที่ห้ ำงสรรพสิ นค้ ำ ชั้นน� ำ ทั่วประเทศ (เฉพำะบำงสำขำ) ได้แก่ Robinson, Supersports, The Mall, Central และร้ำน FBT รวมถึง IQ Shoes Station ร้ำนจ�ำหน่ำยรองเท้ำ IQ Shoes ครอบคลุมทั้งร้ำนค้ำออนไลน์และ ออฟไลน์ สำมำรถติ ด ตำมข่ ำ วสำรเพิ่ ม เติ ม และช่ อ งทำงในกำรจัดจ�ำหน่ำยทั้งหมดได้ที่ www.iqshoestation.com และ www. facebook.com/iqsportshoes

R E S TA U R A N T HAIDILAO HOTPOT ต้นต�ำรับร้ำนชำบูสไตล์เสฉวน เจ้ำดังแห่งกว่ำงโจว ประเทศจีน ได้มำ เปิดให้บริกำรสำขำแรกในประเทศไทย เอำใจผู้ ที่ ชื่ น ชอบกำรกิ น หม้ อ ไฟ โดยเฉพำะ โดยเอกลักษณ์ของเขำคือ น�ำซุปทีม ่ ใี ห้เลือกหลำกหลำย อย่ำงซุป หม่ำล่ำ ซุปสำมสหำย ซุปมะเขือเทศ ซุ ป เห็ ด ซุ ป ต้ ม ย� ำ รวมถึ ง วั ต ถุ ดิ บ นำนำชนิด นอกจำกนี้ กิมมิกของร้ำน ทีม ่ ใี ห้ระหว่ำงรอคิวนัน ่ คือมุมท�ำเล็บ ส�ำหรับสำวๆ คิดส์คลับส�ำหรับเด็ก มุมเล่นกำร์ดเกม รวมไปถึงบริกำร เล็ กๆ น้ อยๆ แต่ น่ำประทับใจอย่ำง ผ้ำเช็ดแว่นที่แจกให้นักชิมเวลำแว่น ขึน ้ ฝ้ำจำกไอควำมร้อน หรือแม้กระทัง่ ยำงรัดผม จนได้รบ ั รำงวัลกำรบริกำร ยอดเยี่ยมและดีที่สุดในประเทศจีน เปิดให้บริกำรแล้ววันนี้ ณ ชั้น 7 โซน Beacon ศูนย์กำรค้ำเซ็นทรัลเวิลด์

14


BOOK

MOVIE

WORKSHOP

THE PREY

่ น ย้อมผ้ำ กินปลำเขือ

ภำพยนตร์พลอตล�ำทีช ่ วนให้ขบคิด เกิดจำก กำรร่วมมือถึง 3 ประเทศ (จีน กัมพูชำ และไทย) ที่ เ ล่ ำ ถึ ง เรือ ่ งรำวของซิ น นำยต� ำ รวจที่ ต้ อ งไป ปฏิ บัติภำรกิ จที่เรือนจ� ำกลำงป่ำใหญ่แห่งหนึ่ ง ก่ อ นจะพบว่ ำ เรื อ นจ� ำ แห่ ง นี้ มี ก ำรสร้ ำ งกฎ แปลกประหลำด ทีเ่ ปิดโอกำสให้เหล่ำคนมีฐำนะ สำมำรถเข้ำไปสังหำรเหล่ำนักโทษได้อย่ำงถูกต้อง ตำมกฎหมำย ผลงำนก�ำกับของ จิมมี เฮนเดอร์สน ั เข้ำฉำยแล้ววันนี้ในโรงภำพยนตร์

ปลำยฝนต้นหนำว อำกำศก�ำลังดี เรำอยำก ชวนมื อ ประดิ ด ประดอยไปเรีย นรู ้ก ำรย้ อ มผ้ ำ และกำรถั ก ทอเส้ น ใยต่ ำ งๆ ด้ ว ยสี ธ รรมชำติ จำกนวลสตูดโิ อ กับโปรแกรม ย้อมผ้า กินปลาเขือ ่ น โดยคอร์สนี้คุณจะได้เรียนรู ต ้ ั้งแต่กระบวนกำร เตรียมวัตถุดิบ ต้มสกัดน� ำย้อม ปรุ งและผสมสี แถมยังได้ป่ นเส้ ั นใยเอง และน�ำกลับไปใช้งำนต่อ ที่ บ้ ำ น โดยไฮไลต์ อ ยู่ ที่ ช่ ว งเวลำกิ น ข้ ำ ว ซึ่ ง จะ ได้พูดคุยกันท่ำมกลำงบรรยำกำศยำมเย็นของ เขื่ อ นล� ำ ตะคอง รำคำคอร์ส ละ 2,500 บำท พร้อมอุปกรณ์และอำหำร รำยละเอียดเพิ่มเติม ที่ www.facebook.com/Nuan.studio

MUSIC

EXHIBITION

TORRAYOT : รอยมืดด�ำ (BLACK MARKS)

SHINTARO KAGO 'STRANGE COLLECTION'

คุ ณ อำจจะคุ้ น เสี ย งร้อ งของชำยคนนี้ ในฐำนะฟรอนต์แมนวง The Yers แต่รบ ั รองได้ ว่ำในโปรเจ็กต์เดีย ่ วของ อู๋ ยศทร ในนำม torrayot จะท�ำให้คุณได้ลิ้มรสชำติของดนตรีที่แตกต่ำง ไป เพรำะคอนเซ็ปต์หลักของอัลบัม ้ อ ื เรือ ่ งรำว ้ นีค ด้ ำ นมื ด ของจิ ต ใจและควำมไม่ ส มบู ร ณ์ แบบ พร้อ มดนตรีที่ มี ก ลิ่ น อำยชวนหม่ น และลึ ก ลั บ ซึง่ เขำเป็นทัง้ โปรดิวเซอร์และเล่นดนตรีเองทัง้ หมด โดยซิ ง เกิ ล แรก รอยมื ด ด� ำ (Black Marks) ได้ปล่อยออกมำให้แฟนเพลงฟังกันแล้ว ถือเป็น งำนทีส ่ ะท้อนตัวตนของอูไ๋ ด้อย่ำงน่ำสนใจทีเดียว

ชวนมำชมนิทรรศกำรเจ๋งๆ อย่ำงใกล้ชิด ของ ชินทำโร่ คำโกะ ศิลปินนักวำดกำร์ตูนสำย แปลกและดำร์กชำวญีป ่ น ุ่ กับผลงำนแนวคุโระมังงะ ที่ แ สนบ้ ำ คลั่ ง แต่ มี แ ง่ คิ ด ที่ ดี ในนิ ท รรศกำร ที่มีชื่อว่ำ Strange Collection ซึ่งจะน�ำกำร์ตูน ที่หยุ ดตี พิมพ์ไปแล้ วและภำพวำดหลำกหลำย มำให้ ไ ด้ ช ม ใครสนใจอยำกลองเสพงำนศิ ล ป์ รสชำติ แปลกใหม่ ไปชื่นชมผลงำนได้ที่ Code Corner ซ.จุฬำลงกรณ์ 6 ตัง้ แต่วน ั นีถ ้ งึ 20 ตุลำคม 2562 เวลำ 14.00-20.00 น. (เว้นวันจันทร์)

ปีแสง “ฉันเหมือนภาชนะทีเ่ ก็บสะสมความโกรธ และความเกลียดไว้ทีละเล็กละน้อยตลอดชีวิต ที่ผ่านมา เมื่อถูกท�าให้แหลกสลายลง จึงนับว่า เป็นการดีเหมือนกัน” ครัง้ แรกกับกำรบอกเล่ำเรือ ่ งรำวชีวต ิ ของ ดุ จ ดาว วั ฒ นปกรณ์ นั ก จิ ต บ� ำ บั ด ด้ ำ นศิ ล ปะ กำรเคลื่อนไหวคนแรกของเมืองไทย ผู้ปลดปม ร้ำวรำนในใจให้ผค ู้ น ขณะเดียวกันก็ยงั โลดแล่น อย่ำงงดงำมในฐำนะศิลปิน ดูเหมือนจะไม่มอ ี ะไร ทีเ่ ธอท�ำไม่ได้ ยกเว้นสิง่ เดียวนั่นคือกำรยอมแพ้ เธอกลัน ิ และเขียน ้ หำยใจ มองควำมจริงของชีวต หนังสือเล่มนี้ เพื่อบอกว่ำกำรยอมรับควำมจริง ทีไ่ ม่นำ ่ ยอมรับของตัวเอง และโอบกอดมันอย่ำง เข้ำใจ คือหนทำงเดียวทีจ ่ ะปลดปล่อยเรำให้เป็น อิสระ (ส�ำนักพิมพ์ a book / รำคำ 255 บำท)

PRODUCT

SHOP-CHA-MUCH ส�ำหรับสำวๆ ที่รก ั กำรกิน กำรท�ำอำหำร หรือท�ำขนมเป็นชีวต ิ จิตใจ คงจะหลงรักเครือ ่ งครัว แบรนด์ไทยอย่ำง ชอบชะมัด กันมำกๆ แน่นอน โดยเฉพำะปิ่ นโตที่ผลิตจำกเหล็กหนำ เคลือบสี ที่ปลอดภัย เคลือบแก้วพอร์ซเลนแบบฟู้ดเกรด แล้วน�ำไปอบด้วยควำมร้อนสูง ซึง่ ทัง้ หมดนีช ้ ว่ ยให้ ปิ่ นโตของชอบชะมัดทนกรดและด่ำง และใช้เป็น หม้ อ ต้ ม กั บ เตำได้ (ยกเว้ น เอำใส่ ไ มโครเวฟ) รับรองว่ำปลอดภัยต่ออำหำร ไม่เป็นอันตรำย ต่ อ ร่ำ งกำย แถมยั ง น่ ำ รัก ด้ ว ยโทนสี ข ำวด� ำ มำพร้อ มลำยเรขำคณิ ต กุ๊ ก กิ๊ ก ชวนให้ อ ยำก หิว ้ ไปหิว ้ มำ รำยละเอียดเพิม ่ เติม www.facebook. com/shopchamuch

ISSUE 611

07 OCT 2019

EVENT

ต่อนยอน ON CRAFT STREET อำกำศเย็นๆ ก�ำลังจะเริม ่ ต้นในอีกไม่กเี่ ดือนข้ำงหน้ำ หำกใครมีแพลน ไปเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ อย่ำลืมแวะไปที่ชุมชนโหล่งฮิมคำว กำดฉ� ำฉำ เพื่อไปเที่ยวงำน ต่อนยอน on Craft Street เดินชมงำนสร้ำงสรรค์จำก ธรรมชำตินำนำชนิด และมีงำนครำฟต์ให้ชอ ้ ปปิ้ งกลับบ้ำนอีกเพียบ พร้อมชิม อำหำรอร่อยๆ มีมุมให้ถ่ำยรูปสไตล์ชุมชนน่ำรัก งำนนี้จัดขึ้นช่วงเดียวกับ เทศกำลยีเ่ ป็ง ในวันที่ 8-12 พฤศจิกำยน 2562 เวลำ 10.00-20.00 น. รำยละเอียด เพิ่มเติม www.facebook.com/LoangHimKao

13 15


CALENDAR M

T

W

TH

F

SA

S

07

08

09

10

11

12

13

Maya

Living ceMetery

Behind tiMe

PariS-BangKOKeXPreSS

intrOdanS

freShy feSt cOncert

if it rained On that day

นิทรรศการ ‘มายา’ โดย แทน โฆษิตพิพฒ ั น์ สะท้อนแง่มม ุ จิตใต้ส� า นึ ก ข อ ง ม นุ ษ ย์ จากมุ ม มองในโลก แห่ ง ความเป็ น จริง เน้นกระตุน ้ พลังบวก แก่ สั ง คม วั น นี้ ถึ ง 14 ตุ ล าคม 2562 ณ ล้ง1919 และเวลา 14.00 น. ร่ว มฟั ง การบรรยายโ ด ย อ.เฉลิ ม ชั ย โฆษิ ต พิพัฒน์

นิทรรศการ ‘Living Cemetery’ โดย ปราง เวชชาชี ว ะ แสดง ความรู ส ้ ึกที่เป็นพิษ ต่อร่างกายและจิตใจ ที่ ส ะ ส ม ใน ช่ วงวั ย ท�างาน ผ่านภาพวาด โดยใช้ บ รรยากาศ ช่วงฤดูใบไม้รว่ งและ แมว วันนีถ ้ งึ 30 ตุลาคม 2562 ณ 10ml. Cafe Gallery ซ.โชคชั ย ร่ ว มมิ ต ร (เว้ น วั น จันทร์)

นิทรรศการ ‘Behind Time’ น�าเสนอผลงาน ศิลปะสือ ่ ผสมเฉพาะ พื้ น ที่ โ ดย ฐิ ติ ร ั ต น์ สกุลตันติเมธา และ ศรภัทร ภัทราคร ที่ ประกอบด้ ว ยวั ส ดุ ของนิทรรศการทัง้ ที่ จับต้องได้และไม่ได้ วันนี้ถึง 26 ตุลาคม 2562 ณ Gallery VER ซ.นราธิวาส 22 (เว้ น วั น จั น ทร์ แ ละ อังคาร)

การแสดงดนตรีแจ๊ซ Paris-BangkokExpress’ โดย ฌอง ลู โลญง และวงดนตรี 5 ชิ้น สัมผัสความประสานกลมกลื น ของบรรดาเครือ ่ งเป่า และการแสดงผลงาน ของวง หรือผลงานที่ ตีความใหม่ในแนวทาง เฉพาะตัว วันนี้ เวลา 19.00 น. ณ สมาคม ฝ รั่ ง เ ศ ส ก รุ ง เท พ (บัตรราคา 500 บาท)

การแสดงเต้นโดยคณะ นักเต้นบัลเลต์รว่ มสมัย แนวหน้าแห่งเนเธอร์แลนด์ ‘Introdans’ ซึง่ ได้รบ ั การยอมรับใน ด้านความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ ท่าเต้น ผนวกกับทักษะ ชัน ้ สูงของนักเต้นทุกคน วันนี้ เวลา 19.30 น. ณ ศู น ย์ วั ฒ นธรรม แห่ ง ป ร ะ เท ศ ไท ย จ� า หน่ า ยบั ต รที่ ไทย ทิกเก็ตเมเจอร์

คอนเสิ ร ์ต ‘Freshy Fest Concert’ ทีร่ วม เหล่า Freshy ใหญ่สด ุ ในประเทศ ไม่ว่าคุณ จะวั ย ไหนก็ มาเป็ น เฟรชชี ไ ด้ ที่ นี่ พบกั บ MILD, ส้ม มารี, อุ๋ ย บุ ด ดาเบลส, MEAN ฯลฯ วันนี้ ตั้งแต่บ่าย สามโมงเป็ น ต้ นไป ณ เวสต์ เ กต ฮอลล์ เ ซ็ น ท รั ล พ ล า ซ่ า เวสต์เกต จ�าหน่ายบัตร ที่ Ticketmelon.com

นิ ท รรศการ ‘if it rained on that day’ โดย ease around จากค� าถามสนุ กๆ “ถ้าวันนั้นฝนตก จะ เป็ น ยั ง ไงนะ” ในวั น ฝนพร�าทีแ ่ สนจะขีเ้ กียจ น�ามาซึง่ การจินตนาการถึ ง เรื่อ งราวอี ก มากมายทีเ่ ราคุน ้ เคย วันนี้ ถึง 27 ตุลาคม 2562 ณ Ponder & Paste ซ.ทองหล่อ 5 (เว้นวันจันทร์)

WHERE TO FIND

Where the conversations begin. adaybulletin.com

หมอชิต

5

5

7 ร้าน DEAN & DELICA 7 สาขาทั่วกรุงเทพฯ

ร้านอินทนิล 5 สาขา สาขาทั่วกรุงเทพฯ

Starbucks 200 สาขาทั่วกรุงเทพฯ

BTS: 5 สถานี เวลา 17.30-20.00 น.

หมอชิต อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ สยาม อโศก ศาลาแดง

Meet Up Every Monday!

2 0 0

ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ศูนย์การค้า และสถานที่ชั้นน�ากว่า 100 จุดทั ่วประเทศ 20 ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ที่ปากช่อง-เขาใหญ่ เชียงใหม่ และหัวหิน


่ เข้ามหาวิทยาลัย การท�ารายงาน จนเมือ เป็ น เล่ ม ๆ ก็ ยั ง เยอะอยู่ จนเพื่ อ นๆ ในหอพักเสนอให้ชว ่ ยกันลงกองกลาง ้ เครือ ่ งพรินเตอร์ประจ�ากลุม เพื่อซือ ่ กันเลย ่ ผมเองก็เห็นด้วย เพราะบางทีการต้องรีบ ทีเดียว ซึง ่ ร ใช้บริการด่วนก็ตอ ้ งไปใช้บริการร้านทีม ี าคาแพง กว่ามาตรฐาน ท�าให้เราเสียค่าใช้จ่ายไปหลายเท่า

เรือ ่ ง : โอมศิริ วีระกุล ภาพ : พงศ์ธร ยิ้มแย้ม

เพราะการประหยัดอยู่ในรายละเอียด ไอเดียประหยัดหมึกจากโรงเรียนสู่รัฐบาลสหรัฐฯ

​พอเข้าสู่วัยท�างาน​ ชีวิตกับเจ้าเครือ ่ งถ่าย และพริน ต์ เ อกสารก็ ยั ง คงวนเวี ย นอยู่ ใ กล้ ตั ว​ แต่ ส่ิ ง หนึ่ ง ที่ เริ่ม เห็ น รายละเอี ย ดจากมุ ม ของ การท� า งานในองค์ ก รก็ คื อ เริ่ม มี ก ารประหยั ด ทรัพ ยากรอย่ า งกระดาษที่ ใช้ ถ่ า ยเอกสารกั น มากขึ้ น ​เช่ น ​การใช้ ก ระดาษมื อ สองที่ ค นอื่ น เคยใช้​แล้วมาใช้ต่อในหน้าที่เหลือ​หรือนโยบาย กรณีจ�าเป็นในการถ่ายเอกสารที่เป็นสี ​บางองค์กรใช้กระดาษทัง้ สองหน้าเสร็จแล้ว ก็ยง ั ไม่ทิง ่ ให้จิตอาสาน�าไป ้ ​แต่น�าไปบริจาคเพือ ผลิตเป็นหนังสือส�าหรับคนตาบอดก็ม​ี เรียกได้วา่ การใช้ทรัพยากรใน ชีวิตประจ� าวัน​ ถ้ า เรายั ง เห็ น ช่องทางในการใช้ ป ระโยชน์ ใ น ทางอืน ่ ต่อก็สามารถ ประหยัดไปได้เยอะพอสมควร ​หลายคนอาจจะตัง้ ค�าถามว่า​แล้วยัง มี วิ ธี อื่ น อี ก ไหมที่ ส ามารถประหยั ด ทรัพ ยากร ที่เราจ� าเป็นต้ องใช้กันอยู่ทุกวัน​ โดยเฉพาะใน ออฟฟิศ​ตอนเขียนถึงบรรทัดนี​้ ผมก็นก ึ ถึงเด็กหนุม ่ คนหนึง่ ​เขาชือ ่ ​Suvir​Mirchandani​ปัจจุบน ั น่าจะ อายุราว​20​ปีเศษแล้ว ​ชอ ื่ ของ​Suvir​เริม ู้ ก ั ราวๆ​เกือบ​5​ปี ่ เป็นทีร่ จ ก่อน​ซึง่ เท่ากับว่าตอนนั้นเขาอายุแค่​15​ปีเท่านั้น​ เพราะว่าเขาเสนอไอเดียในการประหยัดงบประมาณ ฝ่ายจั ดการเอกสารของรัฐบาลสหรัฐฯ​ไปกว่า​ 370​ล้านเหรียญดอลลาร์ฯ​ถ้าตีมล ู ค่าเป็นเงินไทย ก็ราวๆ​11,000​ล้านบาท​(พระเจ้าจอร์จมันยอดมาก) ​เรือ ่ งราวที่เกิดขึ้นมาจากการที่​Suvir​ต้อง คิดโปรเจ็กต์วท ิ ยาศาสตร์สง่ อาจารย์​แล้วบังเอิญ เขาสังเกตเห็นว่าไอ้เจ้าใบปลิวทีแ ่ จกกันทัว่ โรงเรียน เนี่ยมันเยอะเหลือเกิน​เขาจึงตั้งสมมติฐานขึน ้ มา เล่ นๆ​ว่า​ถ้ าใบปลิ วเยอะขนาดนี้ ​ตั วอั กษรก็ ใช้ มากมาย​นี่ต้องใช้หมึกหมดไปกี่ถังเนี่ย! ​ทั น ใดนั้ น เอง​หลอดไฟก็ ติ ด ขึ้ น มาบนหั ว ของ​Suvir​ทันที​แน่ นอนว่า การประหยัด เรือ ่ ง พวกนี้​นอกจากกระดาษมือสองแล้ว​ยังไม่มใี คร พู ด ถึ ง การประหยั ด หมึ ก พิ ม พ์ เ ลย​ซึ่ ง ราคาใน การซื้อหมึกพิมพ์มาใช้ก็ไม่เบาเหมือนกัน​เขาจึง เริม ่ โฟกัสกับโปรเจ็กต์นี้โดยทันที ​วิธีคิดของ​Suvir​ไม่ได้ ซับซ้อน​เขาคิ ดว่า การใช้ ห มึ ก ขึ้ น อยู่ กั บ ขนาดและพื้ น ที่ ในการใช้​ ดั ง นั้ น ​เขาจึ ง มองหาตั ว การเหล่ า นั้ น ​นั่ น ก็ คื อ ประเภทฟอนต์ ตัวอั กษรต่ างๆ​ที่เรานิ ยมใช้กัน นี่แหละครับ​โดยเขาได้คัดเลือกประเภทฟอนต์

ทีน ่ ิยมใช้ในจดหมาย​เอกสาร​และใบปลิว​มาจน เหลือกลุม ่ สุดท้าย​นัน ่ คือ​Garamond,​Times​New​ Roman,​Century​Gothic​และ​Comic​Sans ​จากนั้นก็ทดลองด้วยการใช้หมึกจ�านวน เท่ า กั น ​ข้ อ ความเท่ า กั น ​แต่ มี ก ารใช้ ฟ อนต์ ที่ แตกต่างกันออกไป​เขาทดลองอยูห ่ ลายครัง้ เพือ ่ ความแน่ใจ​ผลปรากฏว่าฟอนต์ของ​Garamond​ สามารถประหยัดหมึกพิมพ์ได้มากกว่าฟอนต์ ประเภทอื่นๆ​เหตุเพราะ​Garamond​เป็นฟอนต์ ที่มีความหนาไม่มากนั่นเอง ​หลังการทดลองเสร็จนั้น​Suvir​ได้น�าไป ค�านวณกับค่าใช้จ่ายของโรงเรียนที่ต้องลงทุน เรือ ่ งหมึกพิมพ์ในทุกๆ​ปี​ซึ่งหากโรงเรียนน�าวิธี ของเขาไปใช้จะประหยัดไปกว่า​24%​หรือตีเป็น มูลค่า​21,000​ดอลลาร์ฯ​ต่อปีเลยทีเดียว ​แน่นอนว่าไอเดียของ​Suvir​ไม่ได้หยุดแค่ ในโรงเรีย น​เพราะโปรเจ็ ก ต์ ข องเขายั ง ได้ ร ับ การตี พิ ม พ์ ล งในวารสาร​จนแพร่ส ะพั ด ไปยั ง สือ ่ ต่ า งๆ​รวมถึ ง การแนะน� า ช่ ว ย ป ร ะ ห ยั ด งบประมาณ ให้แก่ฝา่ ย จั ด ก า ร เ อกสาร ของรัฐบาล ส ห รั ฐ ฯ​ ตามทีเ่ ขียน ถึ ง ไ ว้ ใ น เบือ ้ งต้นด้วย เช่นกัน ​โปรเจ็กต์ไอเดีย ในการประหยัดหมึกของ​Suvir​สะท้อนให้เห็น ถึ ง ความส� า คั ญ ในรายละเอี ย ดเล็ ก ๆ​น้ อ ยๆ​ ในชีวิตมากมาย​ซึ่งหากเห็นและปรับแก้ ไขได้​ เชือ ่ ว่าเงินตราในชีวต ิ น่าจะขยับขยายจนเกิดผล ที่ยิ่งใหญ่ได้เช่นกัน ​ทส ี่ า� คัญกว่านัน ่ งราวทีผ ่ ม ้ ​หากใครอ่านเรือ เขียนถึ งในวันนี้ ​ลองเอาไอเดี ยนี้ กลั บไปเสนอ ผู้หลักผู้ใหญ่ในองค์กรหรือบริษัทดูครับ​เพราะ นอกเหนื อ จากจะช่ ว ยประหยั ด งบบริษั ท แล้ ว​ ไม่แน่ว่า…​เงินเดือนคุณอาจจะเพิ่มขึ้นด้วยก็ได้ นะ​ฮ่าๆ​

MONEY LIFE BALANCE

สมัยเรียนมัธยม นอกจากค่า ความบันเทิงแล้ว สิ่งที่ผม เสียเงินอยู่เป็นประจ�าคือ ค่าถ่ายเอกสารและค่าพรินต์ รายงานเพื่อน�าส่งอาจารย์ เนี่ยแหละครับ ไม่รู้ว่าน้องๆ ในยุคนี้ยังต้องท�ารายงานส่ง อาจารย์กันอยู่หรือเปล่า เรียกได้ว่าจ่ายจนร้าน ถ่ายเอกสารร�่ารวยเลยทีเดียว ยิง ่ ร้านไหนอยู่ใกล้โรงเรียนนะ ถือว่าท�าก�าไรอย่างต่อเนื่อง กันเลย

CONTRIBUTOR

โอมศิริ วีระกุล บรรณาธิการ เว็บไซต์การเงิน aomMONEY

ISSUE 611

07 OCT 2019

17


เรือ ่ ง : พัทธมน วงษ์รัตนะ

ภาพ : กฤตธกร สุทธิกิตติบุตร

HE SAID

18


Lesbian, Gay, bisexuaL, TransGender, Queer and inTersex LGBTQI ย่อมาจาก Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer และ Intersex ความหลากหลายทางเพศ 5 ข้อแรก หลายคนคงจะรูจ ้ ก ั เป็นอย่างดี ่ ทนด้วย I หรือ ‘Intersex’ นีส ่ ิ ยังถือว่าเป็นเรือ ่ งใหม่มากในหลายประเทศทัว แล้วว่ามีลก ั ษณะเป็นอย่างไร แต่ขอ ้ สุดท้ายทีแ ่ โลก ่ ง Intersex ขึน ้ มาเล่าอย่างห้าวหาญ แม้จะอยูใ่ นประเทศทีเ่ สรีภาพด้านความหลากหลายทางเพศเต็มไปด้วย Khejdi ภาพยนตร์สญ ั ชาติอน ิ เดีย จึงหยิบยกประเด็นเรือ ้ มารับบทเด็กทีเ่ กิดมาเป็น Intersex หรือภาวะเพศก�ากวม ถูกเลีย ้ งดูมาอย่างเด็กผูห ขีดจ�ากัด โดยมี อาชิช ชาร์มา นักแสดงหนุม ่ ระดับแนวหน้า ก้าวขึน ้ ญิงและไม่ได้รบ ั อนุญาต ให้ออกไปใช้ชีวิตในโลกภายนอกอย่างที่ตนเองปรารถนา เมื่อภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าฉายในไทย ด้วยความร่วมมือกับ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จ�ากัด (มหาชน) และมูลนิธิข้ามเพศบันดาลใจ (LIFT Foundation) a day BULLETIN จึงได้รับโอกาสไปพู ดคุยกับอาชิชอย่างใกล้ชิด และนี่คือการเปิ ดใจครั้งล่าสุดของเขา ต่อประเด็น LGBTQI ในวงการบอลลีวูด ท�าลายข้อจ�ากัด “บท Khejdi นี่เรียกได้ว่าท้าทาย มาก เพราะในอินเดีย และอาจจะประเทศ อื่ นๆ ด้ วย ผู้ชมจ� านวนมากมีอคติ ต่อ นักแสดงที่เล่นบท LGBTQI โดยเฉพาะ นักแสดงดังๆ ทีม ่ ค ี นติดตามจ�านวนมาก เขามีภาพลักษณ์ทต ี่ อ ้ งปกป้อง ว่าถ้าเล่น แล้วจะมีแฟนบางกลุ่มไม่ชอบหรือเปล่า หรือท�าให้ความนิยมต�าลงไหม แต่ผม ไม่ได้สนใจมันมากขนาดนั้น ผมสนใจ ประเด็นของหนังมากกว่า เพราะมันเป็น เรือ ่ งทีค ่ วรพูดถึงและควรมีการแลกเปลีย ่ น มากขึน ้ ในสังคม ซึง ่ เป็นเรือ ่ งทีใ่ หญ่กว่า การรักษาภาพลักษณ์ของตัวเองเสียอีก” ความหลากหลายในบอลลีวูด “เพราะบอลลีวด ู เป็นอุตสาหกรรม บันเทิงที่ใหญ่มาก แต่ละปีมีหนังที่ผลิต ออกมาใหม่กว่า 1,000 เรือ ่ ง ซึง่ หนึง่ ในนัน ้ ก็คงมีหนังประเด็น LGBTQI หลุดออกมา สัก 2-3 เรือ ่ ง แต่ถงึ อย่างนัน ่ ง ้ หนัง 2-3 เรือ ทีว ่ า่ ก็ไม่ได้เล่าให้เห็นถึงมุมมองการมอง โลกของคนทีเ่ ป็น transgender โดยตรง แต่ เป็ น มุ ม มองของเราที่ มี ต่ อ transgender มากกว่า เพราะฉะนั้น เรายัง ไม่เคยมีภาพยนตร์ที่ตัวละครหลักเป็น LGBTQI แล้วเล่าเรือ ่ งราวการ come out ของเขามาก่อน ภาพยนตร์เรือ ่ ง Khejdi จึงถือว่าแตกต่าง เพราะเราเล่าในมุมมอง ของ transgender เลยว่าเขามองโลก ภายนอกอย่างไร มองเห็นกฎเกณฑ์และ ค่านิยมของสังคมอย่างไร”

“คนทุกคนเกิดมาแตกต่าง กั น เ ร า ไ ม่ ส า ม า ร ถ เ อ า ความคิดของเราไปครอบ ค น อื่ น ห รื อ เ ลื อ ก ป ฏิ บั ติ กับใครบางคนได้”

issue 611

07 OCT 2019

ประเด็นอ่อนไหว “มั น ไม่ ไ ด้ เป็ น เรื่อ งเซนซิ ที ฟ แค่ ในอินเดีย แต่เป็นเรือ ่ งเซนซิทีฟทั่วโลก เราได้รบ ั ฟีดแบ็กทัง้ ด้านบวกและด้านลบ จากผู้ ช มหลายประเทศ คุ ณ เชื่ อ ไหม มีขอ ้ ความต่อว่าส่งมาหาทีมงานว่าคุณ ท�าเรือ ่ งแบบนี้ได้อย่างไร มันขัดต่อหลัก ศาสนาคริสต์ อิสลาม และอีกมากมาย หลายคนพยายามบอกเราว่าการข้ามเพศ หรือเพศที่สามเป็นเรือ ่ งที่คนคิดไปเอง จริงๆ มันไม่มห ี รอก หรือบางคนก็ต�าหนิ เราว่า ท�าไมถึงท�าหนังทีแ ่ สดงว่า transgender เป็นคน ‘ปกติ’ เฮ้ย คือเขาใช้ ค�าว่า ‘normal’ เลยนะ แล้วเราก็ไม่เข้าใจ ว่ า แล้ ว พวกเขาไม่ normal ตรงไหน มีเรือ ่ งไหนเหรอที่พวกเขาผิดปกติ “พูดก็พด ู เถอะนะ อย่างอาชญากร

ข่มขืน ลักทรัพย์ ท�าไมเขายังมีพื้นที่ใน สังคม เขาท�าผิด เข้าคุก บ�าเพ็ญประโยชน์ อะไรก็ว่ากันไป แต่สุดท้ายแล้วเขาก็ได้ ออกมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอีกครัง้ แต่คนทีเ่ กิดมามีความหลากหลายทางเพศ หรือ เลื อ กที่ จ ะใช้ ชี วิ ต แบบที่ พ วกเขา ต้ อ งการ คนเหล่ า นี้ ไ ม่ ใช่ อ าชญากร ไม่ได้ทา� อะไรผิดด้วยซ�า ไม่เคยท�าร้ายใคร มีแต่ความรักมอบให้คนอื่น แต่กลับถูก กีดกันจากสังคม ท�าไมล่ะ ท�าไมเราถึง ยอมรับพวกเขาไม่ได้ มันคือข้อเท็จจริง ที่เกิ ดขึ้น ต่ อให้คุณเมินเฉยและคิ ดว่า คนเหล่านีไ้ ม่มจ ี ริง แต่นน ั่ ก็ไม่ได้เปลีย ่ นแป ล ง ค ว า ม จ ริ ง ว่ า มั น เกิ ด ขึ้ น แ ล้ ว เพราะฉะนั้น เราต้องยอมรับความจริง ข้ อ นี้ ให้ ไ ด้ พอยอมรับ แล้ ว เราก็ ต้ อ ง สนทนา แลกเปลีย ่ นความคิดกันมากขึน ้ ด้ ว ย คนทุ ก คนเกิ ด มาแตกต่ า งกั น เราไม่สามารถเอาความคิดของเราไป ครอบคนอื่ น หรือ เลื อ กปฏิ บั ติ กั บ ใคร บางคนได้” เปลี่ยนความคิด “ฟี ด แบ็ ก เชิ ง บวกก็ มี เ ยอะมาก เหมือนกัน เหตุการณ์ทเี่ ราประทับใจมากๆ คือมีผู้หญิงอินเดียคนหนึ่ งที่ไปใช้ชีวิต อยู่ ใ นลอนดอนแล้ ว ได้ ดู ห นั ง เรื่ อ งนี้ ในเยอรมนี เธอบอกเราว่า ฉันเคยกลัว transgender แต่ ห นั ง เรื่อ งนี้ เปลี่ ย น ความคิ ด ฉั น ไปเลย ฉั น เข้ า ใจแล้ ว ว่ า transgender ก็เป็นเพือ ่ นมนุษย์คนหนึง่ ที่ไม่แตกต่างอะไรกับคนอื่น และเราก็ ควรจะปฏิ บั ติ กั บ เขาเหมื อ นทุ ก ๆ คน เอาจริงๆ แค่คนเริม ่ ตั้งค�าถามว่าท�าไม ฉั น ถึ ง ท� า แบบนี้ กั บ เพื่ อ นมนุ ษ ย์ ค นนี้ ท�าไมฉันถึงเลือกปฏิบัติกับคนร่วมโลก มันก็เป็นการเคลื่อนไหวที่ย่ง ิ ใหญ่แล้ว” ่ นแปลง ความเปลีย “ในอินเดียมีการเคลื่อนไหวด้าน LGBTQI ที่เข้มข้นขึ้นมาก ตอนที่เริม ่ ท�า หนังเรือ ่ งนีใ้ นปี 2017 เราแทบไม่คอ ่ ยเห็น การเคลื่อนไหวอะไรมาก่อน แต่ตอนนี้ เริ่ม มี ก ารเฉลิ ม ฉลอง Pride Month เป็นครัง้ แรก ศาลสูงสุดของอินเดียก็ออก กฎหมายว่าการรักร่วมเพศไม่ใช่ความผิด ทางอาญาอีกต่อไป นอกจากนีผ ้ ม ู้ ค ี วามหลากหลายทางเพศยังสามารถเลือกใช้ ค�าน�าหน้านามของชื่อตัวเองได้ด้วยว่า จะเป็นนาย นาง หรือนางสาว ได้หมด

เพราะฉะนั้น ในอินเดียมีการเคลื่อนไหว เรือ ่ งนี้ อ ย่ า งรวดเร็ว และเป็ น รู ป ธรรม เราได้ เห็ น พ่ อที่ ออกมาพู ดว่ า ลู ก ชาย ของผมเป็นเกย์ และผมก็ภม ู ใิ จในตัวเขา โดยไม่ได้ภม ู ใิ จทีเ่ ขาเป็นเกย์นะ แต่ภม ู ใิ จ ในสิ่ ง ที่ เขาท� า ในฐานะมนุ ษ ย์ ค นหนึ่ ง ที่ประสบความส�าเร็จ “แม้ แ ต่ ใ นระดั บ ครอบครัว เอง เมื่ อ ก่ อ นเราไม่ เ คยหยิ บ ยกเรื่อ งเพศ มาพู ด เวลากิ น ข้ า ว พ่ อ แม่ จ ะให้ เ ด็ ก ๆ เงียบทันทีเวลาที่พวกเขาชวนคุยเรือ ่ ง ความหลากหลายทางเพศ พอเจอญาติๆ ก็มีแต่ชวนคุยว่าเงินเดือนเท่าไหร่ งาน เป็นยังไง มีลูกหรือยัง แต่งงานเมื่อไหร่ เพราะมาตรฐานสั ง คมเมื่ อ ก่ อ นเป็ น แบบนั้ น แต่ ต อนนี้ มั น เปลี่ ย นไปแล้ ว เราสามารถพูดเรือ ่ งความหลากหลาย ทางเพศได้ ม ากขึ้ น เราเห็ น แล้ ว ว่ า ต่อให้เป็น transgender คุณก็ได้งาน ต� า แหน่ ง ดี ๆ ในบริษั ท ที่ มี ชื่ อ เสี ย งได้ ไม่ ใ ช่ ว่ า พอเป็ น ผู้ ห ญิ ง ข้ า มเพศแล้ ว คนจะนึกถึงแต่งานบริการหรือโสเภณี เท่ า นั้ น มี ค นที่ มี ค วามหลากหลาย ทางเพศอยูใ่ นสภา เป็นต�ารวจ ทุกทีเ่ ลย” เพื่อนๆ ของผม “สิ่ ง ที่ เห็ น ได้ ชั ด เจนที่ สุ ด เลยคื อ ตอนนี้ เรามี เพื่ อ นหลายคนที่ เป็ น เกย์ และกล้าพูดว่าฉันเป็นเกย์ เพราะเมือ ่ ก่อน เขากล้าพูดแค่ในกลุ่มเพือ ่ นสนิทเท่านั้น และกลัวทีจ ่ ะเปิดเผยตัวต่อสาธารณชน ผมเองก็ยงั เคยถามเขาว่า แล้วจะใช้ชว ี ต ิ แบบนี้ ไปอี กนานเท่าไหร่ ปิดบังมาจะ 20 ปีแล้ว ไม่อึดอัดเหรอ แต่ในช่วง 2 ปี ทีผ ่ า่ นมา ประเทศเราเริม ่ นไหว ่ มีการเคลือ ด้านนี้อย่างเข้มข้น มีการออกกฎหมาย คุม ้ ครองคนเหล่านีม ้ ากขึน ้ เพือ ่ นของผม ก็ เริ่ม ยอมรับ ตั ว เองและออกมาจาก ความกลั ว นั้ น ผมได้ เห็ น เขาออกไป มีชว ี ต ิ ทีแ ่ ตกต่าง มีความสุขจากภายใน และนั่นท�าให้พวกเขาด�ารงชีวต ิ ได้อย่าง สบายใจขึ้ น การงานก็ รุ ่ง เพราะเขา ไม่จ�ากั ดตั วเองอี กต่ อไป เขาเอนจอย กับชีวิตได้แบบเต็มร้อย เห็นไหมว่ามัน ไม่ได้ มีผลดี กับเขาเท่านั้ น แต่ กับทุกๆ คนรอบตัวเลย”

19


BULLETIN B Innovation Thailand Expo Paradigm Innovation หรือนวัตกรรม ด้ า นกระบวนทั ศ น์ และ Data Driven Innovation คื อ หนึ่ ง ในแผนพั ฒ นาเพื่ อ ยกระดับนวัตกรรมของประเทศ ส�านักงาน นวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA จัดงานเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูต ครบรอบ 150 ปี ไทย-ออสเตรีย ในวันที่ 617 ตุลาคม 2562 ณ นิทรรศน์รต ั นโกสินทร์ ภ า ย ใ ต้ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ด้ า น ก า ร พั ฒ น า เมื อ งอั จ ฉริย ะระหว่ า งกรุ ง เวี ย นนาและ กรุงเทพมหานคร โดยมีไฮไลต์หลักคืองาน Innovation Thailand Expo ที่มาในธีม Social Innovation in the City ซึง่ เป็นงาน ทีน ่ า � เสนอมุมมองนวัตกรรมผ่านนิทรรศการ ผลงานนวัตกรรมทีน ่ า � มาทัง้ โชว์และจ�าหน่าย การเสวนา และกิจกรรมเวิรก ์ ช็อปทีน ่ า ่ สนใจ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ www. facebook.com/NIAThailand

‘Best of Ortorkor’ อ.ต.ก. คัดสรรผลิตภัณฑ์เกษตรระดับ พรีเมียม เจาะตลาดในไทย และต่างประเทศ

‘โฟร์โมสต์’ ปันนมปันน�้าใจ ภารกิจช่วยภัยน�้าท่วม

จอมขมังเวทย์ 2020

เทสโก้ โลตัส ฉลองครบรอบ 25 ปี ‘ถูกกว่าทุกที ดีกว่าทุกครั้ง’

กมลวิ ศ ว์ แก้ ว แฝก ผู้ อ� า นวยการ องค์ ก ารตลาดเพื่ อ เกษตรกร (อ.ต.ก.) ได้เปิดตัวโครงการสินค้าเกษตรระดับพรีเมียม ภายใต้ชื่อ Best of Ortorkor ที่เป็นอีกหนึ่ง พันธกิจในปี 2561 ของ อ.ต.ก. ทีใ่ ช้การตลาด น�าการผลิต เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ก้าวสู่ การสร้า งมู ล ค่ า เพิ่ ม สิ น ค้ า เกษตร ซึ่ ง เป็ น การคั ด สรรสิ น ค้ า เกษตรแปรรู ป ที่ ดี ที่ สุ ด ส่งตรงถึงมือผูบ ้ ริโภคทัง้ ในและต่างประเทศ พร้ อ มการั น ตี ค วามเชื่ อ มั่ น โดย อ.ต.ก. ตลาดสดคุณภาพชือ ่ เสียงอันดับ 4 ของโลก สอบถามข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ที่ เว็ บ ไซต์ อตก เดลิเวอรี่ www.ortorkor.com หรือสมัคร จ�าหน่ายสินค้า โทร. 09-9413-6596 และ ทาง LINE 09-9413-6596

บริษท ั ฟรีสแลนด์คม ั พินา่ (ประเทศไทย) จ� า กั ด (มหาชน) ผู้ ผ ลิ ต และจั ด จ� า หน่ า ย ผลิตภัณฑ์นมโฟร์โมสต์ น�าโดย ดร. โอฬาร โชว์วว ิ ฒ ั นา ผูอ ้ า� นวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ เดินหน้าปฏิบต ั ภ ิ ารกิจในโครงการ ‘โฟร์โมสต์ ปั น นมปั น น� า ใจ ภารกิ จ ช่ ว ยภั ย น� า ท่ ว ม’ ร่วมใจมอบผลิตภัณฑ์นมโฟร์โมสต์ ยูเอชที จ�านวน 14,400 กล่อง มูลค่ากว่า 170,000 บาท ให้กับ ดวงรัตน์ มหาวนิช รองผู้จัดการฝ่าย ประชาสัมพันธ์สถานีโทรทัศน์ไทยทีวส ี ช ี อ ่ ง3 เพื่อส่งน� าใจไปช่วยเหลื อให้พี่น้องจั งหวัด อุบลราชธานีทก ี่ า� ลังประสบอุทกภัยอย่างหนัก ในครัง้ นี้ ได้อิ่มท้องจากน� านมที่เปี่ ยมด้วย คุณค่าโภชนาการ พร้อมบ�ารุงสุขภาพในยามนี้ ให้แข็งแรง

ภาพยนตร์ไทยฟอร์มยักษ์ เรือ ่ งใหม่ ของสหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล ที่ได้ ผูก ้ �ากับต้นฉบับขมังเวทย์ ‘ต้อม’ - ปิยะพันธุ์ ชูเพ็ชร์ กลับมานั่งแท่นก�ากับหนังภาคใหม่ เรื่อ งนี้ น� า ทั พ ความขลั ง สี สั น จั ด จ้ า นด้ ว ย นั กแสดงแถวหน้ าฝีมือเข้ม ‘หมาก’ - ปริญ สุภารัตน์, ‘นก’ - ฉัตรชัย เปล่งพานิช, ‘ก๊อต’ - จิ ร ายุ ตั น ตระกู ล ร่ว มด้ ว ย ‘นก’ - สิ น จั ย เปล่งพานิช นักแสดงหญิงตัวแม่คืนจอใหญ่ อีกครัง้ จนเป็นภาพยนตร์แอ็กชันแฟนตาซี เดื อดสุดแห่งปี พร้อมถล่ มอาคมพร้อมกั น 14 พฤศจิกายนนี้ ในโรงภาพยนตร์ ชมตัวอย่าง ได้แล้ววันนีท ้ างยูทบ ู โดยเสิรช์ ว่า จอมขมังเวทย์ 2020

วรวรรณ เพี ย รลิ ขิ ต วงศ์ ประธาน กรรมการฝ่ า ยการตลาด เทสโก้ โลตั ส จัดแคมเปญฉลองครบรอบ 25 ปี จัดเต็ม ลดราคาและโปรโมชันตลอด 3 เดือน ตอกย�า ความเป็ น ผู้ น� า ด้ า นความคุ้ ม ค่ า ชู สิ น ค้ า คุณภาพสูง ในราคาที่เอื้ อมถึ ง ภายใต้ ธีม ‘ถู ก กว่ า ทุ ก ที ดี ก ว่ า ทุ ก ครั้ง ’ ครอบคลุ ม ทุ ก ช่ อ งทางของเทสโก้ โลตั ส ทั้ ง สาขา ขนาดใหญ่ ร้านสะดวกซือ ้ ช่องทางออนไลน์ รวมไปถึงบัตรคลับการ์ด เพือ ่ สร้างประสบการณ์ แห่ ง ความคุ้ ม ค่ า แบบไร้ร อยต่ อ เพื่ อ เป็ น การเพิ่มความคุ้มค่ าให้กับทุกการจั บจ่ าย ของลูกค้า ตลอดระยะเวลาของแคมเปญ 25 ปี ลูกค้าจะได้รบ ั แต้มบัตรคลับการ์ดพิเศษ จากแต้ ม ปกติ พร้อ มลุ้ น ของรางวั ล ต่ า งๆ มากมาย

20


BOARD

TALK OF THE TOWN

อัพเดตแวดวง ข่าวสังคม ที่น่าสนใจ ในรอบสัปดาห์

สสส. จับเทรนด์สุขภาพ ผุดไอเดีย 108 วิธี สร้างเสริม สุขภาพดี ที่ทุกคนท�าได้ เรียกว่าเทรนด์สข ุ ภาพยังคงเป็นกระแส ที่คนให้ความสนใจอย่างต่อเนื่อง เหตุนี้เอง ที่ท�า ให้ สสส. หน่ ว ยงานที่ให้ ความส�าคั ญ เรือ ่ งนี้ อย่างจริงจั ง เกิ ดไอเดี ยจั ดท�าคู่มือ 108 วิธี สร้างเสริมสุขภาพดี ในรูปแบบของ e-booklet เพื่ อ เข้ า ถึ ง ไลฟ์ ส ไตล์ ข องคน ยุคใหม่ โดยเป็นคูม ่ อ ื ทีร่ วบรวมเรือ ่ งราวการท�า ชีวิตของตั วเองให้ดีขึ้น ภายใต้ คอนเซ็ปต์ ‘ชีวต ิ ดี เริม ่ นแปลงตัวเอง ่ ทีเ่ รา’ ตัง้ แต่การเปลีย ให้ดีขึ้น การสร้างชุมชนให้น่าอยู่ การใส่ใจ ดูแลคนในครอบครัว และคนรอบข้างทีเ่ รารัก โดยสามารถเข้าไปดาวน์โหลดและดูข้อมูล ทั้งหมดได้ที่ http://l.ead.me/bb0bc0 หรือ สแกนจาก QR Code ตามเนื้ อ หาที่ ต้องการได้เลย

Slot Machine ปล่อยซิงเกิล ‘บางสิง ่ ’ เปิดตัวโปรเจ็กต์ Seven Journey 7นี้...อีกนาน

‘เถ้าแก่น้อย’ คว้าตัว เซฮุน หนึ่งในสมาชิกวง EXO-L ประเดิมพรีเซ็นเตอร์เดี่ยว เจ้าแรก

ไทยประกันชีวิต Presents HALL OF FAN : SUNDAY EVENING CONCERT

Apple ปล่อยตัวอย่าง Dickinson ให้รอชมแล้ววันนี้

โปรเจ็กต์พิเศษที่ BEC-Tero Music กับ JOOX ได้รว่ มกันผุดไอเดียเก๋ๆ ภายใต้ แนวคิด “เราจะพาบทเพลงเดินทาง เพือ ่ สร้าง ประสบการณ์ใหม่กับคนฟัง” ด้วยการปลุก ชีวต ิ 7 เพลงสุดฮิต โดย 7 กลุม ่ ศิลปินสุดฮอต ทุกศิลปินได้เลือกเพลงทีช ่ อบในอดีตมาตีความ และดีไซน์ใหม่ให้เป็นเพลงในแนวทางของตน เปิดตัวโปรเจ็กต์ดว ้ ย Slot Machine ทีเ่ ลือก เพลง ‘บางสิง่ ’ ของวงร็อกรุน ่ พีท ่ เี่ ป็นไอดอล ของพวกเขาอย่าง Moderndog มาท�าใหม่ ซึง่ ตีความออกมาได้เนีย ้ บ เฉียบคม สมราคา และคุณค่าน่าฟัง ติดตามได้ทางยูทบ ู BECTero Music และ JOOX

ผลิตภัณฑ์ ‘เถ้าแก่นอ ้ ย’ จัดใหญ่ จัดเต็ม รุ กคว้าน้ องเล็ กสุดของสมาชิกวง EXO-L จากแดนกิมจิ มาสร้างปรากฏการณ์ครัง้ แรก ในไทย ด้วยการเปิดตัวเป็นพรีเซนเตอร์คนใหม่ ของเถ้ า แก่ น้ อ ย กั บ งาน ‘TAOKAENOIx SEHUN FIRST IN BANGKOK’ ภายใต้ คอนเซ็ปต์ ‘ยิง่ แชร์ยง่ิ ได้ใจ’ โดยในวันเปิดงาน แม้จะมีสายฝนโปรยลงมาอย่างชุ่มฉ�า แต่ แฟนคลับก็ยงั มาให้กา � ลังใจกันล้นทะลักกว่า 2,000 คน ณ ลานด้ า นหน้ า ศู น ย์ ก ารค้ า เซ็นทรัลเวิลด์ นับเป็นปรากฏการณ์ความสนุก อีกครัง้ ทีท ่ างเถ้าแก่น้อยคว้าตัวขวัญใจของ แฟนๆ ชาวไทยมาให้ได้ใกล้ชิดกับกิจกรรม ในครัง ้ นี้ เรีย กว่ า เถ้ า แก่ น้ อ ยจั ด เต็ ม มอบ ความสุขให้กับแฟนคลับอย่างเต็มที่จริงๆ

จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ ชวนแฟนๆ มาสนุก ด้วยกันกับ ‘ไทยประกันชีวต ิ Presents HALL OF FAN : SUNDAY EVENING CONCERT’ ครัง้ ที่ 10 ตอน The Mousses Red Night ของศิ ล ปิ น The Mousses (เดอะมู ส ส์ ) ซึง่ คอนเสิรต ์ นี้เป็นคอนเสิรต ์ ครัง้ ส�าคัญของ 4 สมาชิกเดอะมูสส์ ทีจ ่ ะมาเปลีย ่ นค�าคืนทีแ ่ สน จะธรรมดาให้ ก ลายเป็ น ค� า คื น ที่ สุ ด แสน จะเร่าร้อน ด้วยการชวนทุกคนออกมาสนุก กับบทเพลงและการเล่นสดๆ ในวันอาทิตย์ ที่ 27 ตุ ล าคม 2562 ณ จี เ อ็ ม เอ็ ม ไลฟ์ เฮาส์ แอต เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 8 บัตรราคา 399 บาท เปิดจ�าหน่ายบัตรทางแอพพลิเคชัน The Concert เท่ า นั้ น ดาวน์ โหลดได้ ทั้ ง ระบบปฏิบัติการ iOS และ Android

ซี รี ส์ แน ว ช ว น หั ว ที่ น� า แ ส ด ง โ ด ย นักแสดงหญิงทีเ่ คยได้รบ ั การเสนอชือ ่ เข้าชิง รางวัล Academy Award อย่าง Hailee Steinfeld โดย Dickinson เป็นซีรส ี ย ์ อ ้ นยุค ที่ เ ล่ า เรือ ่ งผ่ า นมุ ม มองของกวี ที่ ก ระด้ า งกระเดื่ อ ง สะท้ อ นเรื่อ งราวข้ อ จ� า กั ด ทาง สังคม เพศ และครอบครัวในศตวรรษที่ 19 ซึง่ เหตุการณ์นี้ทา � ให้ Dickinson กลายเป็น ฮีโร่ของผูค ้ นในยุคต่อมา ซึง่ สร้าง เขียนบท และอ�านวยการสร้างโดย Alena Smith และ ร่วมอ�านวยการสร้างโดย Hailee Steinfield นอกจากนี้ยง ั ได้ Jane Krakowski, Toby Huss, Anna Baryshnikov, Ella Hunt และ Adrian Blake Enscoe มาร่วมแสดง และมี Wiz Khalifa เป็นนักแสดงรับเชิญ สามารถ รับชมได้ผา่ นทาง Apple TV+ เท่านัน ้ ในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้

ISSUE 611

07 OCT 2019

21


เรือ ่ งและภาพ : พีรพัฒน์ วิมลรังครัตน์

FEATURE A JOURNEY OF A THOUSAND MILES BEGINS WITH A SINGLE STEP

จังหวะคอยลิขิตให้ชีวิตก้าวไป ่ า� ลังจะเดินขึน ้ เครือ ่ งเพื่อเดินทางจากแดนดินถิน ความรูส ้ ก ึ แทบทุกครัง ้ ก ึ คล้ายๆ กับทีเ่ หล่าตัวละครในการ์ตน ู ้ ทีก ่ ไทย ส�าหรับผม มีความรูส ่ ง One Piece ได้ออกเดินทางไปยังดินแดนซามูไรทีช ่ อ ่ื อาณาจักรวาโนะคุนิ โดยจุดหมายทีผ ่ มเลือกไปลงคือเมืองนาโกย่า (หรือจะออกเสียง เรือ ่ น ่ จ ่ี ะไปผ่านโทรศัพท์มอ ่ อยท�าหน้าทีเ่ ป็นผูแ ว่า นาโงยะ) ประเทศญีป ุ ่ และเลือกเปิดเพลงปลุกก�าลังใจตัวเองให้เข้ากับสถานทีท ื ถือรุน ่ เดอะทีค ้ จกจ่าย ่ แน่นอนว่าวัยรุน ความสุขผ่านบทเพลงหลากหลายสัญชาติ ซึง ่ อย่างเราต้องฟังเพลงเจ-พ็อพแน่นอน และเพลง I Love You ของ 一風堂 (Ippu-do) ่ มสามารถฟังวนไปวนมาจนสามารถร้องได้หนึง ่ ท่อนถ้วน (ฮา) ซึง ่ การเดินทางไปแต่ละที่ เราก็จะมีเพลย์ลส ก็เป็นเพลงทีผ ิ ต์ทเ่ี ตรียมไว้แตกต่าง 22


01 A Walk in the Clouds การรอจั บ จั ง หวะภาพเจ้ า หน้ า ที่ ค นหนึ่ ง ซึ่ ง ก� า ลั ง เดิ น ผ่ า นเข้ า มาตรงฝาท่ อ น�้ า มั น บนลานจอดเครื่ อ งบิ น ที่ ป กคลุ ม ไปด้ ว ยหิ ม ะคล้ า ยกั บ ก้ อ นเมฆ ท� า ให้ จิ น ตนาการไปว่ า ผมได้ บั น ทึ ก ภาพเทวดาบนทรวงสวรรค์

กันไป แล้วเพลย์ลิสต์ของคุณที่ใช้ส�าหรับฟังในการเดินทางล่ะมีเพลงอะไรบ้าง ผมเป็นคนชอบเดินทาง ซึ่งนิสัยนี้น่าจะได้อิทธิพลมาจากความชื้นสัมพัทธ์ท่ส ี ัมผัสได้ในทุกวันของเมืองร้อนอย่างบ้านเรา จนมีประโยคที่นิยมใช้ต่อท้ายเวลาที่เราไปเทียวที่ไหนตามมาว่า “ไป... ไม่หนีรอ ้ น ก็หนีรก ั ” ซึ่งประโยคนี้เราจ�ามาจากหนังเรื่องเพื่อนสนิท (ศิษย์สา่ ยหน้า) เอ้ย ไม่ใช่ เพื่อนสนิท (Dear Dakanda) ต่างหาก หนังที่ทา� ให้ใครหลายคนอยากเรียนคณะจิตรกรรม อยากเป็นเด็กวิจิตรฯ อยากมีซีนบอกรักเพื่อนแบบไข่ย้อยพระเอกของเรื่อง และเป็นเหตุผลของผมในการออกเดินทางมาเยือนนาโกย่า ซึ่งถือเป็นการพักรบหลบลมร้อนอย่างแท้จริง

ISSUE 611

07 OCT 2019

23


THE WAY TO A MAN’S HEART

ยิ ม นาสติ ก อิ ริ ย าบถขณะอ่ า นหนั ง สื อ ของชนชาวญี่ ปุ ่น มี ลั ก ษณะคล้ า ย กั บ การเล่ น ยิ ม นาสติ ก และคล้ า ยการแปลอั ก ษรตั ว คั น จิ

นาโกย่ า เป็ น เมื อ งที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ในภูมภ ิ าคชูบุ ซึง ่ อยูใ่ นภาคกลาง ของประเทศญี่ปุน ่ เป็ นเมืองที่ รายล้อมไปด้วยเมืองท่องเที่ยว ทีข ุ ่ จะต้องมาสักครัง ่ าเทีย ่ วญีป ่ น ้ ในชี วิ ต ให้ ไ ด้ ครั้ ง แรกที่ ม า เมืองนีก ้ ใ็ นฐานะของนักท่องเทีย ่ ว ที่ ม ากั บ ทั ว ร์ แ บบเร่ ง รี บ ได้ สั ม ผั ส กั บ เมื อ งแบบผิ ว เผิ น หลั ง จากนั้ น ผมก็ ห าโอกาส กลั บ มาซ�้ า ที่ เ มื อ งนี้ อี ก หลาย ครั้ ง จนท� า ให้ รู้ ว่ า นาโกย่ า เป็ น ฐานการผลิ ต รถยนต์ ย่ี ห้ อ โตโยต้ า ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ใน ญี่ ปุ น ่ และทางโตโยต้ า ก็ เ ป็ น สปอนเซอร์ให้กับทีมฟุ ตบอล Nagoya Grampus Eight ซึ่ ง เป็ น ที ม ในเจ-ลี ก ที่ มี ตั ว วาฬเพชฌฆาตเป็ น สัญลักษณ์ประจ�าสโมสร การที่ ผ มจ� า ชื่ อ สโมสรได้ แ ม่ น เป็ น เพราะวั ย เด็ ก ชอบเล่ น เกม วิ น นิ่ ง (Winning Eleven) ของเครื่ อ งเพลย์ ส เตชั น มากๆ มั น เป็ น กี ฬ าลู ก ผู้ ช าย อย่ า งแท้ จ ริ ง ความสั ม พั น ธ์ ของดวงตา ประสาทสั ม ผั ส การควบคุ ม จอยผ่ า นนิ้ ว ส่ ง ไปยั ง สมอง และกลั่ น ออกมา เป็ น ค� า พู ด (วิ น นิ่ ง ไหมสาส...) ทีม ี ก ั ดิศ ู ผูช ้ ายเป็นเดิมพัน ่ ศ ์ รีลก เมื่ อ รู้ ว่ า ต้ อ งเดิ น ทางไปเยื อ น นาโกย่า โดยไปพร้อมกับทีมงาน นิ ต ยสารท่ อ งเที่ ย วหั ว หนึ่ ง ของประเทศไทย ผมก็ ห า ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม และได้ รู้ ว่ า นาโกย่ า และโอซาก้ า เป็ น เมื อ ง ที่ มี ค่ า ครองชี พ สู ง ที่ สุ ด ใน ญี่ ปุ น ่ นาโกย่ า เป็ น เมื อ งที่ มี ทุ ก อย่ า งแบบที่ โ ตเกี ย วมี และมาอยู่ ร วมกั น ในเมื อ งนี้ ผู้คนที่น่ีแต่งตัวดี มีรถสปอร์ต ข้ อ ดี คื อ นั ก ท่ อ งเที่ ย วในเมื อ ง ไม่ เ ยอะ เป็ น เมื อ งที่ ส ามารถ เดิ น เท้ า ได้ อ ย่ า งสบาย มี อ าหารภาคกลางที่ ขึ้ น ชื่ อ ถึ ง ขนาดแตกมาเป็ น แฟรนไชส์ ในบ้ า นเราคื อ ไก่ ท อดยามะจั ง ทีม ้ ายหน้าตาคล้าย ่ โี ลโก้เป็นผูช เซอร์ พ อล แมคคาร์ ต นี ย์ ส่ ว นล� า ตั ว เป็ น ไก่ ส วมใส่ ชุ ด ญี่ ปุ น ่ สี น้� า เงิ น ถื อ ธง แดงส้ ม และชู ส องนิ้ ว ซึ่ ง เป็ น เอกลั ก ษณ์ ข องความคิ ขุ อาโนเนะในแบบเจแปนิ ส ต์ สไตล์ ข นานแท้ และที่ ส� า คั ญ นาโกย่ า เมื อ งที่ เ หมาะกั บ การถ่ า ยภาพสตรี ท เป็ น อย่ า งมาก

02

วิ ถี แ ห่ ง ลู ก ผู้ ช าย

24


03 Crane Games บรรยากาศการขนย้ า ยของที่ มี ลั ก ษณะคล้ า ยกั บ เครื่ อ งคี บ ตุ๊ ก ตาที่ เ ราเห็ น กั น อย่ า งคุ้ น ชิ น แต่ นี่ มั น สเกล 1:1 เลยนะ

25

07 OCT 2019

ISSUE 611

หนู น้ อ ยหมวกแดงก� า ลั ง วิ่ ง กลั บ ไปเก็ บ หมวก ที่ ห ล่ น อยู่ บ นดาดฟ้า ของอาคาร Oasis 21

เสื้ อ แดงน่ า รั ก มากค่ ะ

04


KEEP IN STEP

IN THE STREET สงบ สตรี ท  อารมณ์

ทางเดิ น เท้ า และการเคารพ กฎจราจรของประเทศญี่ ปุ น ่ ท�าให้การเดินถ่ายรูปมีความสนุก พร้ อ มกั บ ความรู้ สึ ก ปลอดภั ย ในทุ ก ย่ า งก้ า ว การเตรี ย ม ร่ า งกายให้ พ ร้ อ ม เตรี ย มท้ อ ง ให้ อิ่ ม แล้ ว ออกเดิ น พร้ อ ม รองเท้ า คู่ ใ จ Size 8.5 ไปพร้ อ มกั บ อวั ย วะที่ 33 (กล้ อ งถ่ า ยรู ป ) นาโกย่ า เป็ น เมืองที่ผมสะสมก้าวแต่ละก้าวได้ มากมาย ค่าเฉลี่ยอย่างต�่าวันละ 30,000 ก้ า ว (ขอร้ อ งว่ า อย่ า น�าไปเปรียบเทียบกับพี่ ตูนนะครับ) การเดิ น ถ่ า ยภาพโดยอาศั ย องค์ ป ระกอบที่ ดี ข องเมื อง ท�าให้ เราสามารถสร้ า งสรรค์ มุ ม มอง ไปพร้ อ มกั บ รอยยิ้ ม จากการได้ สั ง เกตพฤติ ก รรมคน และสิ่ ง แวดล้ อ มที่ พ ร้ อ มมอบ แรงบั น ดาลใจให้ ก้ า วทุ ก ก้ า ว และภาพทุ ก ภาพ #ใช้ ชี วิ ต ให้ ส นุ ก ครั บ

ในทุ ก ๆ เมื อ ง ทุ ก ๆ สถานที่ มี เ สน่ ห์ ท่ี แ ตกต่ า งกั น ออกไป นาโกย่ า ก็ เ ช่ น กั น บางย่ า นค่ อ นข้ า งสงบเพราะอยู่ ใ นเขตที่ อ ยู่ อ าศั ย อยู่ น อกแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย ว “แล้ ว คุ ณ จะเดิ น ไปท� า ไม” ไม่ ต้ อ งสงสั ย หรอก เพราะผมเข้ า ร่ ว มโครงการสะสมก้ า วในต่ า งแดน เป็ น ที่ เ รี ย บร้ อ ย เป็ น โครงการคู่ ข นานกั บ ก้ า วที ล ะก้ า วของพี่ ตู น (ฮา) การเดิ น ออกจากโซนเมื อ งเข้ า สู่ เ ขตความสงบของญี่ ปุ น ่ เหตุ เ กิ ด จากความตั้ ง ใจในการเดิ น จากจุ ด จุ ด แรกไปยั ง จุ ด หมายปลายทางด้ ว ยการเดิ น ตาม Google Maps ค� า กล่ า วที่ ว่ า ‘ระยะทางพิ สู จ น์ ม้ า ’ ใช้ ไ ด้ จ ริ ง ๆ กั บ การย�่ า เท้ า ก้ า วไปข้ า งหน้ า ครั้ ง นี้ บรรยากาศข้ า งทางเปลี่ ย นไปเรื่ อ ยๆ อาจเป็ น ด้ ว ย การเดิ น ตามใจมากกว่ า ตาม Maps ที่ ส ร้ า งเส้ น ทางไว้ ใ ห้ ไ ปถึ ง ยั ง จุ ด หมายได้ ร วดเร็ ว ที่ สุ ด ‘กาลเวลาพิ สู จ น์ ค น’ การเดิ น ทางโดย รู้ จุ ด หมายแต่ ร่ า งกายสั่ ง การให้ ไ ปตามบรรยากาศ แสงเงา สิ่ ง ต่ า งๆ รอบตั ว ได้ พั ด พาผมออกจากเส้ น ทางที่ แ ผนที่ ก� า หนด การเดิ น ข้ า มไปข้ า มมา และมองหาสิ่ ง มี ชี วิ ต ที่ น่ า สนใจรอบๆ ตั ว พร้ อ มกั บ เสี ย งที่ ค อยบอกตั ว เอง ‘จุ ด หมายไม่ ไ กลเกิ น จริ ง ’

05

ก้ า ว (ที ล ะก้ า ว)

อย่ า มองตาได้ ไ หม (ถ้ า เธอไม่ แ คร์ )

การเลื อ กเดิ น จากจุ ด หนึ่ ง ไปยั ง อี ก จุ ด หนึ่ ง โดยไม่ ไ ด้ ค าดหวั ง ว่ า จะเจอกั บ อะไร ข้ า งหน้ า ท� า ให้ ผ มได้ เ จอสุ นั ข สองหั ว ในต� า นานของประเทศญี่ ปุ ่น เข้ า โดยบั ง เอิ ญ

ต่ อ หั ว ต่ อ หาง

06

คุ ณ โชเฟอร์ ส่ ง ประสานสายตามายั ง ผม ด้ ว ยรั ง สี ข องความปลง

26


07

วั ย ซน

เด็ ก ๆ ก� า ลั ง สนุ ก สนานกั บ การฝึ ก ฝนทั ก ษะการปี น ป่า ยกั บ ภู เ ขาไฟฟู จิ แบบจ� า ลองที่ ส นามเด็ ก แห่ ง หนึ่ ง ใกล้ กั บ โอสึ คั น นง

27

07 OCT 2019

ISSUE 611


เรือ ่ ง : พชร สูงเด่น

BREATHE IN ภาพ : สิริลักษณ์ ตะเภาหิรัญ, ภาพถ่าย: ศศวรรณ จิรายุส

เมื่อว่างจากความเป็นฉัน จึงเห็นความเป็นเรา CONTRIBUTOR

พชร สูงเด่น นักศึกษาทุน Erasmus Mundus ด้านการศึกษาเพือ ่ การพัฒนา เรียนรู้ นอกห้องเรียนด้วย การเดินทางไปยัง เมืองต่างๆ ในยุโรป

คามิ น เลิ ศ ชั ย ประเสริ ฐ เปิ ดประเด็ น บนเวที เ สวนา ด้วยผลงานจัดแสดงตัวอักษร ‘ M E ’ สี แ ด ง ใ ห ญ่ ที่ ตั้ ง อ ยู่ กลางสระน�้าหอจดหมายเหตุ พุ ทธทาส อิ นทปั ญโญ (สวน โมกข์ กรุงเทพฯ) ทัง ้ งานศิลปะ ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ วิ ปั ส ส น า ก า ร ค้ น พ บ ที่ ส� า คั ญ ต่ า ง ๆ ของโลก ท�าให้อาจารย์คามิน สั ง เ ก ต ว่ า จุ ด ก� า เ นิ ด ข อ ง การสร้างสรรค์นน ้ั ไม่ได้มาจาก ข้ อ มู ล ใ น เ ชิ ง ตั ว บ ท เ นื้ อ ห า หรือความรู้ หากการสร้างสรรค์ ที่ เ ปลี่ ย นโลกนั้ น มั ก เกิ ด จาก สภาวะบางอย่ า งในวั น ที่ ว่ า ง จากข้ อมู ล อคติ และความรู้ ใดๆ ที่ เ คยมี จนสามารถ เ ชื่ อ ม โ ย ง กั บ ค ว า ม จ ริ ง ที่ ด�า รงอยู่ ในธรรมชาติ ไ ด้

จากข้อสังเกตดังกล่าว จึงกลายเป็น งานเสวนา ‘ว่ า ง… จึ ง สร้ า งสรรค์ ’ ที่อาจารย์คามินเอ่ยปากขอให้ ภิญโญ ไตรสุรย ิ ธรรมา นักคิด นักเขียน ร่วมชวน ‘นัก’ จากศาสตร์ตา่ งๆ ทัง ้ นักปรัชญา – ประมวล เพ็ งจันทร์, นักเกษตรกร – เดชา ศิรภ ิ ท ั ร, นักวิทยาศาสตร์ – บัญชา ธนบุญสมบัติ และนักเศรษฐศาสตร์ – บรรยง พงษ์ พ านิ ช มาร่ ว มคุ ย เพื่ อ หาความจริ ง ในความว่ า งไปพร้ อ มกั น เวทีแน่นขนัดไปด้วย ‘ครู’ แห่งยุคสมัย ทัง ้ หกคน ลานกว้าง ณ หอจดหมายเหตุฯ แคบลงไปถนั ด ตาด้ ว ยผู้ ค น ไม่ เ หลื อ ที่ว่างเท่าไหร่ แต่ความหมายของค�าว่า ‘ว่าง’ กลับค่อยๆ ปรากฏขึ้นชัดตั้งแต่ นาทีทเ่ี ริม ่ พู ดคุยในบ่ายวันอาทิตย์แดดจ้า วันนั้น

‘สุญญตา’ ค�าสอนสามัญอันสูงสุดในพุ ทธศาสนา

อาจารย์ประมวลเปิดการเสวนาด้วยการหยิบยก ค�าว่า ‘สุญญตา’ ที่มีความหมายตรงกับค�าว่าว่าง ในทางพุทธศาสนา ค�าธรรมดาที่เป็นทั้งความจริง ขัน ้ ฐานและเป็นค�าสอนสูงสุดเช่นกัน พุทธทาสเอง ้ พืน นั้นก็ให้ความส�าคัญกับเรือ ่ งความเป็นสูญนี้มาก “มากจนกระทัง่ ทีว ่ า ่ ถ้าหลับตานึกถึงพุทธทาส ก็จะนึกถึงเรือ ่ งนี้” สุญญตา หัวใจของพุทธศาสนา ที่ปรากฏใน ‘ปรัชญาปารมิตาสูตร’ พระสูตรส�าคัญ ทีใ่ จความนั้นมีเพียงว่า “ความสูญนี่แหละทีท ่ า � ให้เกิด รูป และรูปนี่แหละที่จะกลายเป็นสูญ” ความว่างของศูนย์ทท ี่ า � ให้เกิดการสร้างสรรค์ สิง่ ต่างๆ และสุดท้ายจะกลับกลายมาเป็นสูญอีกครัง้ หนึ่งตามกฎธรรมชาติของความไม่จีรงั

จินตนาการ (จากจิตว่าง) ส�าคัญกว่าความรู้ (ผ่านความคิดที่ไม่ว่าง)

ประโยคอมตะของไอน์สไตน์ ทีอ ่ าจารย์บญ ั ชา เล่ าถึ งโมเมนต์ ‘นึ กขึ้นได้ ’ ของทฤษฎี ที่กลายเป็น รากฐานฟิสก ิ ส์ยุคใหม่ จากทฤษฎีสม ั พัทธภาพทัว ่ ไป (special relativity) ไปจนสู่ทฤษฎี สัมพัทธภาพ พิเศษ (special relativity) วันหนึ่ ง, หลั งจากความพยายามคิ ดหาสูตร สมการต่ า งๆ มาอุ ด ช่ อ งว่ า งทฤษฎี แรก ขณะที่ ไอน์สไตน์ก�าลังนั่งท�างานอย่างอืน ่ อยู่ เขาเกิดอาการ ‘ปิ๊ งแว้บ’ (imagine) เห็นภาพคนกระโดดตึก และนึก ขึน ้ ได้ถึงกฎส�าคัญของแรงโน้มถ่วงทีม ่ าเติมเต็มสิง่ ที่ หายไปในทฤษฎีแรก และกลายเป็นข้อค้นพบส�าคัญ ลบล้างแนวคิดเดิมในฟิสิกส์เรือ ่ งความสัมบูรณ์ของ พื้นที่และเวลา (space and time) กลายเป็นความเข้าใจจนถึงปัจจุบน ั ว่าการเคลื่อนทีท ่ ัง ้ หมดล้วนเป็น ความสั ม พั ท ธ์ ไม่ มี ส ถานะการหยุ ด นิ่ ง สั ม บู ร ณ์ และนิยามให้ค่าได้ตายตัว ปฏิ เ สธไม่ ไ ด้ ว่ า การปิ๊ งแว้ บ ขึ้ น มาได้ ข อง ไอน์สไตน์น้ันมาจากฐานข้อมูลความรูท ้ ี่เขาหมกมุ่น อยู่กับมันทุกเมื่อเชื่อวัน แต่ความว่างในที่นี้หมายถึง ความว่ างจากการคิ ด เป็ นช่ วงเวลาที่ ไม่ ได้ เพ่ ง ใจ จดจ่อกับมันขณะท�างานอื่นต่างหาก ในช่วงเวลาที่

สมาธินง ิ่ แต่จต ิ ใต้สา � นึกท�างานเข้มข้นจนข้อมูลต่างๆ ที่ อ ยู่ ใ นตั ว ตนของเขานั้ น สามารถประมวลผล เชื่อมโยงกันได้แจ่มชัด การปิ๊ งแว้บจินตนาการได้ถึง ความจริง ที่ ข าดหายจากความว่ า งในความคิ ด ทีช ่ ว ่ ยสร้างสรรค์และเปลี่ยนโลกไปตลอดกาล

ความว่างจากการแทรกแซงที่ขับเคลื่อนโลก

คุณบรรยง พงษ์ พานิช อีกหนึ่งผู้รว่ มสนทนา ทีห ่ ลายคนเฝ้ารอจะได้ฟงั มุมมองจากเขาอีกครัง้ หลัง จากหายหน้ า ไปสั ก พั ก เพราะอาการ ‘เส้ น เลื อ ด ไม่วา่ ง’ จนส่งผลต่อการท�างานของร่างกาย กล่าวเรียก เสียงหัวเราะจากผูฟ ้ งั ว่ามุมมองของนักเศรษฐศาสตร์ นั้นมักไม่เข้าพวก แปลกแยก แตกต่างไปจากศาสตร์ อื่นทุกที โดยเฉพาะในวันนี้ที่ชื่องานก็บอกชัดเจนว่า ‘ความว่างนั้นสร้างสรรค์’ หากเศรษฐศาสตร์ไม่เชื่อเช่นนั้น ในหลักการ ของเศรษฐศาสตร์ ความว่างนัน ่ า่ ปรารถนา ้ ไม่ใช่สง่ิ ทีน เศรษฐศาสตร์มองหาวิธก ี ารทีจ ่ ะใช้ทรัพยากรทีม ่ อ ี ยู่ ให้ เกิ ด ป ร ะ โ ย ช น์ สู ง สุ ด อ ย่ า ป ล่ อ ย ให้ มั น ว่ า ง ถ้าทรัพยากรใดว่างเมือ ่ ไหร่ ต้องรีบน�ามันมาใช้ แต่ถงึ อย่างนัน ี วามว่างบางอย่างทีเ่ จ้าพ่อ ้ ก็มค เศรษฐศาสตร์อ ย่ า ง อดั ม สมิ ธ (Adam Smith) มองว่ า เป็ น กลไกส� า คั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นไปของ ระบบทั้ ง มวล สมิ ธ เชื่ อ ว่ า มนุ ษ ย์ นั้ น มี เ หตุ มี ผ ล สามารถตัดสินใจได้ดี หากอยู่ในระบบ กรอบกติกา ที่มีดุลยภาพ ปราศจากการแทรกแซงของรัฐหรือ ปล่อยให้ ‘มือทีม ่ องไม่เห็น’ (invisible hand) ท�างาน ด้วยตัวมันเอง ปล่อยให้กฎระเบียบว่าง รัฐไม่ต้อง ไปยุ่งกับมันมาก หากทุ น นิ ย มในปั จ จุ บั น ที่ ร ั ฐ และผู้ ไ ด้ ร ั บ ผลประโยชน์ บ างอย่ า งนั้ น มาก้ า วก่ า ยกั บ มั น มาก เกินไป จนท�าให้คนเกิดความสงสัย ไม่เชือ ่ ใจในระบบ ทุ น นิ ย ม กลายเป็ น ทุ น นิ ย มสามานย์ ที่ ท� า ให้ ค น ไม่เชื่อในการท�างานของมันอีกต่อไป “ผมมีฉน ั ทะในทุนนิยม ผมจะอธิบายว่าท�าไม…” ทุ น นิ ย มในอุ ด มคติ ข องคุ ณ บรรยงคื อ การแข่ ง ขั น อย่างเสมอภาค ถ้าอยู่ในดุลยภาพที่ดี ก็จะส่งผลดี ต่ อ ทุ ก คน เหมื อ นอย่ า งเช่ น ที่ ทุ น นิ ย มเป็ น ตั ว การ 28


ส�าคั ญในการท�าให้ โลกเคลื่ อนไปต่ อได้ ในช่วงก้ าว กระโดด ความต้องการเพิ่มขึ้นมหาศาล จากจ�านวน ประชากรที่ทวีคูณหลายเท่าในไม่กี่รอ ้ ยปีที่ผ่านมา ตามหลักเศรษฐศาสตร์ การไปสู่จุดดุลยภาพ นั้นล้วนเป็นวิวฒ ั นาการทีต ่ ้องค่อยๆ ปรับ พัฒนาไป จนหาจุดสร้างสรรค์ จุดทีร่ ะบบจะด�าเนินไปอย่างไม่ใช่ แค่มป ี ระสิทธิภาพ แต่มค ี ณ ุ ภาพในตัวของมันเองได้ ซึ่งจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากยังมีการแทรกแซง จากผู้มีอิทธิพล ทรงอ� านาจ ไม่ปล่อยให้ระบบว่าง ไม่ ป ล่ อ ยให้ มื อ ของผู้ ค นจั ด การปรับ ดุ ล ยภาพด้ ว ย ตัวมันเอง ท�างานด้วยจิตว่าง ให้การท�างานเป็นการปฏิบัติธรรม” อาจารย์เดชาที่เคยเป็นที่รูจ ้ ักในฐานะ เกษตรกรประธานมูลนิ ธิข้าวขวัญ ผันมาเป็นหมอ พืน ้ บ้านผูผ ้ ลิตกัญชาเพือ ่ ภารกิจช่วยเพือ ่ นมนุษย์ จาก บุคคลที่เจ้าหน้าที่รฐ ั เข้าจับกุมเมื่อห้าเดือนที่ผ่านมา กลายมาเป็นผู้ที่รฐ ั ต้องขอความช่วยเหลือให้พัฒนา ยาจากกัญชาเพือ ่ การแพทย์ สาธารณสุขในประเทศไทย อาจดูเหมือนว่าอาจารย์เดชาเปลี่ยนเส้นทาง จากเกษตรกรมาเป็นหมอพื้นบ้าน หากใจความของ การท�างานนั้นไม่ต่างกัน นั่นคือการท�างานตามกฎ ของธรรมชาติ ใช้ความจริงที่มีอยู่ในธรรมชาติมาท�า หน้าที่ตามธรรมชาติ ให้เกิดผลลัพธ์ตามธรรมชาติ เพื่อเป็นประโยชน์แก่มนุษยชาติด้วยกัน – ไม่ว่าจะ ในงานเกษตรกรรมหรืองานทางการแพทย์ อาจารย์ เดชาล้วนใช้หลักธรรม (ชาติ) นี้ทั้งนั้น สารธรรมชาติ ที่มีในกั ญชาที่เข้าใจความเป็น ธรรมชาติ ของโรคปัจจุบันว่าไม่ได้ เกิ ดจากเชื้อโรค แต่เกิดจากความเสื่อมของร่างกาย กัญชาจึงไม่ได้ ท� า งานด้ ว ยการมุ่ ง จะฆ่ า เซลล์ ต่ า งๆ แต่ เ พื่ อ ให้ ร่างกายได้พักผ่อน ท�าให้นอนหลับได้ และน� าไปสู่ การเยียวยาตามธรรมชาติทส ี่ ด ุ คือปล่อยให้รา่ งกาย ได้ซ่อมแซมตัวเอง ซึ่งเป็นการรักษาตามธรรมชาติ ที่มีประสิทธิภาพกว่ายาใดๆ “มนุ ษ ย์ ไ ม่ ไ ด้ ส ร้า งกั ญ ชา เทวดาสร้า งมั น ขึน ้ มา” อาจารย์เดชาพูดติดตลกด้วยความจริงจังถึง ‘กัญชามยปัญญา’ ในความหมายทีส ่ อ ื่ ถึงความส�าคัญ ของการใช้ปญ ั ญานอกกรอบ นอกกฎระเบียบ ความรู ้ องค์เดิมทีม ่ ท ี เี่ คยเชือ ่ กันมา ทีเ่ ขายืนยันกับเจ้าหน้าทีร่ ฐ ั

issue 611

07 OCT 2019

ในวันทีถ ่ ก ู บุกจับกรณีแจกจ่ายน�ามันกัญชาเพือ ่ รักษา ผู้ป่วยว่า “เป็นเรือ ่ งศีลธรรมที่ต้องท�า” “อยู่เหนือกฎระเบียบล้าหลังใดๆ” การยืนหยัดเชือ ่ ในวิถีธรรมชาติและเจตนาของ เขาเองว่านี่เป็นไปเพื่อภารกิจการรักษาเพื่อนมนุษย์ ด้วยกัน ไม่ใช่การงานเพือ ่ การค้าก�าไรหรือการลุม ่ หลง มัวเมาเป็นสารเสพติดตามทีก ่ รอบความคิดเก่าเข้าใจ ท�าให้เขายืนหยัดที่ท�าจะหน้าที่นี้ต่อไป จนเปลี่ยนใจ เจ้าหน้าทีร่ ฐ ั จากจะจับกุมด�าเนินคดี มาเป็นขอร้องให้ ช่วยเหลืองานสาธารณสุขในไทยในท้ายทีส ่ ด ุ อาจารย์ประมวลเสริมถึงประเด็นเทวดาสร้าง กัญชาว่า ในคัมภีรพ ์ ระเวทนัน ้ มีการพูดถึงการใช้ยาพิเศษ ต่ า งๆ ที่ เ ชื่ อ ว่ า มี เ ทพเทวดาสถิ ต อยู่ การพู ด ถึ ง เทพเทวดาในฐานะผู้ประทานความรู น ้ ั้ นสะท้อนถึ ง การเข้าถึงความจริงในระดับทีส ่ าม หรือภาวนามยปัญญา ที่ เ กิ ด จากการปฏิ บั ติ รู ้ แ จ้ ง เห็ น จริ ง ด้ ว ยตนเอง เป็นการต่อยอดจากสุตมยปัญญา (การฟัง อ่าน) และ จิ นตมยปัญญา (การคิ ด) แม้ในโลกตะวันตกหรือ วิทยาศาสตร์จะให้ความส�าคัญกับความคิดเพียงใด แต่ สุ ด ท้ า ยความคิ ด นั้ น ก็ ยั ง อยู่ ในกรอบของผั ส สะ กรอบของกายภาพ ทีย ่ งั มีความรูบ ้ างอย่างอยูน ่ อกเหนือ กรอบทางกายภาพที่สัมผัสของเราสามารถรับรูไ้ ด้ ความคิ ดและจิ ตของเรายั ง มี ส่ิ ง ที่ ห่ อ หุ้ ม ปรุงแต่งด้วยม่านหมอกแห่งอคติ ประสบการณ์ต่างๆ ทีห ่ ลายครัง้ เราอาจไม่รูต ้ ัวว่ามันก�าลังบังตาเราไม่ให้ เห็นความจริงทีซ ่ อ ่ นอยู่ ตรงกันข้ามกับภาวนามยปัญญา การปฏิ บั ติ จ นรู ้ด้ ว ยตนเอง ที่ ท� า ให้ เห็ น ความจริง ในความว่าง รู ส ้ ึกตัวในปัจจุบันขณะจนไม่ปรุ งแต่ง ในกาลของอดีตหรืออนาคตทีม ่ ก ั ส่งผลให้จต ิ มัวหมอง จนสามารถเข้าสูค ่ วามจริงทีแ ่ ท้เรือ ่ งความว่างทีถ ่ า่ ยทอด สอนกันไม่ได้ด้วยเนื้อหาต�ารา หากสามารถเข้าถึงได้ ผ่านการมีประสบการณ์รบ ั รูด ้ ้วยจิตที่ว่างเท่านั้น

จากเทวดาสูป ่ ัญญาญาณ สูฉ ่ น ั ทะในการท�างาน

อาจารย์ ค ามิ น แสดงความเห็ นในส่ ว นที่ อาจารย์เดชาพูดเรือ ่ งเทวดาสร้างกัญชา ไม่ใช่มนุษย์ และอาจารย์เดชาเป็น ‘ผู้ถูกเลื อก’ ให้มาถ่ ายทอด เรือ ่ งนี้ เพราะเทวดาเชื่อว่าอาจารย์จะน� าความรู น ้ ี้ ไปใช้เพื่อภารกิจรักษาเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ไม่ใช่เพื่อ ผลประโยชน์ของตนเอง “เราทุ ก คนเป็ น ผู้ ถู ก เลื อ ก” ไม่ ว่ า สิ่ ง นั้ น จะ เรียกว่าอะไรก็ตามแต่ จะเทวดา ภาวนามยปัญญา หรือปัญญาญาณ ทัง้ หมดทัง้ มวลล้วนเกิดขึน ้ เมือ ่ ใคร คนหนึ่งมีความรัก (ฉันทะ) ลุ่มหลง ทุ่มเทให้กับอะไร บางอย่าง เหมือนที่อาจารย์หมกมุ่นกั บงานศิลปะ และการหาค�าตอบว่าชีวิตคืออะไรตั้งแต่เด็ก จนเมื่อ เหตุ ปั จ จั ย เหมาะสม ชี วิ ต ก็ น� า พามาให้ ไ ด้ จั ด งาน ‘ว่ า ง...จึ ง สร้า งสรรค์ ’ ในวั น นี้ ที่ เป็ น ค� า ตอบของ การแสวงหาผ่านการสร้างสรรค์งานมาตลอดชีวิต หากทุกคนเข้าใจว่าเราเป็นผูถ ้ ก ู เลือก เลือกให้มี ความสนใจทีแ ่ ตกต่าง มีความหลากหลาย มีความพิเศษ ในตั วของเราเอง เราจะเกิ ดความเคารพในคุณค่ า ของเราเอง เชื่อในศักยภาพของเราเองโดยไม่ต้อง ผ่านเทพเทวดา เป็นการเคารพในตนเองจนเคารพ ในผู้อื่น เมื่อเห็นว่าเราทั้งหลายล้ วนมีความงามใน รูปแบบที่แตกต่างกัน เท่าเทียมกันในความสามารถ ที่จะสร้างสรรค์ส่ง ิ ต่างๆ จากความรัก ความลุ่มหลง เฉพาะตัวของแต่ละคน “หากว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นความจริง ไม่ว่าเรา จะไปด้ ว ยทาง A หรื อ B สุ ด ท้ า ยมั น จะน� า ไปสู่ ความจริ ง ” อาจารย์ บั ญ ชาปิ ด งานด้ ว ยต� า นาน นั ก คณิ ต ศาสตร์ข องสองโลกตะวั น ออก-ตะวั น ตก ระหว่าง ‘รามัน’ (Ramanujan) นักคณิตศาสตร์หนุ่ม จากอินเดีย และ ‘ฮาร์ดี้’ (G.H. Hardy) ศาสตราจารย์ อาวุโสด้านคณิตศาสตร์จากเคมบริดจ์ ทีว ่ ธ ิ ก ี ารแก้ไข สมการของรามันนั้นมักจะเกิดขึ้นจากการ ‘ปิ๊ งแว้บ’ ขึ้นมา หรือที่เรียกว่าปัญญาญาณ ในขณะที่ฮาร์ดี้ ผูม ้ าจากโลกตะวันตกนั้นรับไม่ได้ถึงหลักการเช่นนั้น แต่ เ มื่ อ ถอดค� า ตอบของรามั น ออกมาเป็ น สมการ

ตามหลักการเมื่อไหร่ ก็ต้องประหลาดใจเมื่อค�าตอบ ของเขานั้ นน� าไปสู่ความจริง เป็นค� าตอบที่ถูกต้ อง ทุกครัง้ ไป ไม่วา ่ สุดท้าย ความว่างทีส ่ ร้างสรรค์น้ันจะเป็น ข้อความจากเทวดา เป็นปัญญาญาณทีม ่ นุษย์ปงแว้ ิ๊ บ ขึน ้ ได้ หรือเป็นฉันทะจากการหลงใหล ทุม ่ เท เอาใจใส่ กับการงานใดๆ ทีอ ่ ยูต ่ รงหน้า จนสามารถสรรค์สร้าง สิ่ ง ต่ างๆ ขึ้ นมาได้ นั้ น ไม่ ว่ า สิ่ ง นั้ น จะเรีย กว่ า อะไร ก็ตาม ไม่มใี ครปฏิเสธได้วา่ การสร้างสรรค์ไม่วา่ จะเล็ก หรือ ใหญ่ เป็ นสิ่ ง ที่ ม นุ ษ ย์ ส ร้า งหรือธรรมชาติ ส ร้า ง ล้วนมีจด ุ ตัง้ ต้นเดียวกันจากความว่าง… ความเป็นศูนย์… สุญญตา ความจริงขัน ้ ฐาน และความจริงขัน ้ พืน ้ สูงสุด ของชีวิตในการเกิดและการดับของเราทุกคน แดดจ้ า ของบ่ า ยวั น อาทิ ต ย์ จ างหายไปนาน แล้ ว ฝนตกลงมาอย่ า งหนั ก ตลอดครึ่ง หลั ง ของ งานเสวนาทีช ่ วนให้หลับตาฟัง ไม่ใช่เพราะเนือ ้ หาจาก ศาสตร์ต่ า งๆ ที่ พ รั่ง พรู เกิ น รับ ไหว แต่ เพราะเมื่ อ ปิ ด สั ม ผั ส ทางตา สั ม ผั ส การฟั ง การได้ ร ั บ กลิ่ น กลับท�างานชัดขึ้นมา รวมทั้งการรับรูท ้ างความรูส ้ ึก ความรูส ้ ก ึ พึงพอใจ สงบเย็นจากการได้นั่งอยูต ่ รงนั้น ได้ เ ห็ น ศาสตร์ แ ขนงต่ า งๆ บนเวที ที่ เริ่ ม ต้ น จาก ความต่างทางตัวบทเนื้อหา หลอมรวมมาสูค ่ วามจริง เดียวกัน ความจริงที่ว่าความว่างนั้นสร้างสรรค์ ความรูส ้ ึกที่รบ ั รูว้ ่าศาสตร์ต่างๆ ล้วนประกอบ สร้างมาจากกันและกัน งานของฉันสร้างมาจากเธอ และการเป็นอยู่ของเธอส่งผลต่ อฉั น ความรู ส ้ ึกถึ ง ความสัมพันธ์กันในธรรมชาติ ที่อธิบายด้วยค� าพูด ล�าบาก และอาจไม่จา � เป็นทีจ ่ ะต้องใช้กรอบภาษาใดๆ ให้ค�าจ�ากัดความมันออกมา ฝนหยุ ด ตกพอดิ บ พอดี กั บ การเสวนาพู ด คุ ย ที่จบลง เสียงไมโครโฟนถูกปิดไป ผู้คนเริม ่ เดินทาง กลั บ พื้นที่หอจดหมายเหตุฯ กลั บกลายเป็นที่ว่าง อี ก ครั้ง หากจิ ต ใจของผู้ ฟั ง ก่ อ นและหลั ง เสวนา ไม่มว ี น ั เหมือนเดิมอีกต่อไป กับความรับรูถ ้ ึงพลังแห่ง ความว่างที่จะถูกบันทึกไว้ในจิตส�านึก ให้แต่ละคน แยกย้ า ยไปสร้า งสรรค์ ก ารงานเฉพาะตนต่ อ ไป หลังฝนซา หมายเหตุ - เสวนา ว่าง…จึงสร้างสรรค์ เป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการศิลปะ

When reaching voidness, the ‘ME’ turns into ‘WE’ โดย คามิ น เลิศชัยประเสริฐ จัดแสดงตั้งแต่วันนี้ถึง 10 มกราคม 2563 ณ หอจดหมายเหตุ พุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์ กรุงเทพ)

คามิน เลิศชัยประเสริฐ

เดชา ศิริภัทร

บรรยง พงษ์พานิช

ประมวล เพ็งจันทร์

บัญชา ธนบุญสมบัติ 29


เรือ ่ ง : วุฒิชัย กฤษณะประกรกิจ

EDITOR’S NOTE

​ระหว่างทางไปรับแม่กลับมาจากโรงพยาบาล​ ผมขับผ่านไปทางถนนอ�านวยสงคราม​ ตอนก�าลังติดไฟแดงที่ส่แ ี ยกบางกระบือ​แม่ก็เล่าความหลังให้ฟง ั

ภาพ : อุษา นพประเสริฐ

​ตึ ก ที่ เก่ า แก่ ที่ สุ ด ในละแวกนี้ ​ และยั ง คงอยู่ เหมื อ นเดิ ม ​ คื อ ตึ ก โรงรับ จ� า น� า ย่ ง เส็ ง​ อยู่ตรงสี่แยกเขียวไข่กา​ฝั่งตรงข้ามโรงเรียนราชินีบนในปัจจุบัน ​สมัยก่อนนั้น​ย่านเขียวไข่กาเป็นแหล่งซ่องโสเภณีและโรงฝิ่ น​ธุรกิจการค้าแถวนี้เจริญ

เขียวไข่กา

รุง่ เรืองและคนพลุกพล่านมาก​มีรถรางวิ่งต่อเนื่องมาจากราชวัตร​บ้านเก่าของแม่อยู่แถว ที่ว่าการอ�าเภอดุสิต ​บา ้ นตากับยายของแม่อยูล ่ ก ึ เข้าไปในซอยเขียวไข่กา​ตาท�างานเป็นกุลแ ี บกหาม​ท�างาน

ให้โรงสีที่ตั้งอยู่รม ิ แม่น�าเจ้าพระยา​บ้านตาเป็นบ้านเช่าซอมซ่อที่โรงสีสร้างให้คนงานเช่า ในราคาถูกๆ​ค่าเช่าเดือนละ​20​บาท ​เวลามาเทีย ่ วบ้านตา​แม่จะนั่งรถรางมาลงทีป ่ ากซอยเขียวไข่กา​เดินผ่านโรงรับจ�าน�า เข้าไป​เห็นซ่องและเห็นโรงฝิ่ นตลอดทาง​กะหรีโ่ ทรมๆ​แต่งหน้าทาปากยืนกันประเจิดประเจ้อ​

มีบางคนติดโรคร้าย​เป็นฝีหนองขึ้นตามตัว​นอนซมพิษไข้อยู่ข้างถนน ​หลังเลิกงาน​ตาจะพาแม่ไปเที่ยวตลาดบางกระบือ​สมัยก่อนมีโรงงิว ้ ขนาดใหญ่มาก​ อยู่ตรงบริเวณห้างซูพรีมในปัจจุบัน​คนมาดูงว ิ้ แล้วก็มานั่งกินขนมกินข้าว ​ต าพาแม่ ไปนั่ ง กิ น ข้ า วต้ ม กั บ จั บ เกี๊ ย ม​เขาหุ ง ข้ า วต้ ม ด้ ว ยกระทะใบบั ว ขนาดใหญ่​

ถ้าวันไหนตาไม่มีเงิน​ก็จะพาแม่ไปนั่งกินข้าวต้มฟรีที่โรงสีเขาท�าไว้เลี้ยงคนงาน ​บ้านของตาเป็นเพิงไม้เล็ กๆ​พื้นบ้านเป็นไม้กระดานมีรอ ่ งใหญ่​ ข้างใต้ เป็นน� าคร�า​ พอวันไหนน� าขึ้น​พื้นก็เลอะเทอะเฉอะแฉะจนนอนไม่ได้​ต้องเก็บของออกมานั่ งข้างนอก​ ยุงก็เยอะไปหมด​รอจนกระทัง่ น�าลดจึงได้เข้านอน​ยายจะกางมุง้ ให้แม่​เอาตะเกียงน�ามันก๊าด มาลนตัวเรือดตัวไรตามหมอนและผ้าห่มให้ ​ตก ึ โรงจ�าน�าย่งเส็งยังอยูต ่ รงปากซอย​แต่นอกนั้นเปลีย ่ นแปลงไปหมด​แม่จา � ภาพเก่าๆ​

ได้แม่นย�า​และนึกขึ้นมาทุกครัง้ ที่น่ังรถผ่าน ​พอไฟเขียวเราก็ขับผ่านสี่แยกนั้นมา​แม่เหลียวกลับไปมอง​แล้วบ่นตามประสาคนแก่​ บอกว่ า คนสมั ย ก่ อ นล� า บากมาก​ยากจนมาก​แต่ เ ขาก็ อ ยู่ ร อดกั น มาได้ ​ไม่ อ่ อ นแอ เหมือนคนสมัยนี้​

30

Profile for aday BULLETIN

a day BULLETIN 611  

Time Will Tell: “เพราะเรื่องที่ดีนั้นควรค่าแก่การเก็บไว้สอนใจมากกว่าจะทิ้งให้เลือนหายไปกับกาลเวลา”

a day BULLETIN 611  

Time Will Tell: “เพราะเรื่องที่ดีนั้นควรค่าแก่การเก็บไว้สอนใจมากกว่าจะทิ้งให้เลือนหายไปกับกาลเวลา”