Page 1

606 607 608

TODAY EXPRESS PRESENTS

09 SEP 2019

the neverending


CONTENTS 607

606 607 608

TODAY EXPRESS PRESENTS

09 SEP 2019

P08

THE CONVERSATION ภารกิจทีไ่ ม่มว ี น ั สิน ้ สุดลงของ อาจารย์ รตยา จันทรเทียร ผูร ้ ว ่ มก่อตัง ้ และอดีต ประธานมูลนิธส ิ บ ื นาคะเสถียรคนแรก

P18

HE SAID ่ ง ‘อัตลักษณ์’ ในฐานะ ร่วมตัง ้ ค�าถามเรือ คนท�างานศิลปะกับ ‘ป้อม’ - พุ ทธิพงษ์ อรุณเพ็ง

the neverending ครั้ ง แรกที่ เ ราโทรศั พ ท์ เ พื่ อ ขอติ ด ต่ อ สั ม ภาษณ์ อาจารย์รตยา จันเทียร ในวาระครบรอบ 29 ปี การก่อตัง ้ ่ ่ ่ มูลนิธส ิ บ ื นาคะเสถียร ซึงอาจารย์เป็นบุคคลหนึงทีเฝ้ามอง การเติบโตของมูลนิธิมาโดยตลอด ในฐานะประธานมูลนิธิ คนแรก พร้อมกับผ่านหลายภารกิจใหญ่ ที่ยืดหยัดรักษา สิ่งแวดล้อมของประเทศไทยมาจนถึงปัจจุบัน น�้ า เสี ย งของอาจารย์ จ ากปลายสายยั ง คงสดใส เต็ ม ไปด้ ว ยพลั ง งาน และตอบรั บ นั ด หมายของเราด้ ว ย ่ เรามารูภ ความยินดี ซึง ้ ายหลังว่า ในวัยจะก้าวเข้าสูป ่ ีท่ี 88 ของชี วิ ต อาจารย์ ยั ง คงเดิ น ทางไปท� า งานที่ มู ล นิ ธิ ฯ สั ป ดาห์ ล ะสองวั น พร้ อ มกั บ ค� า พู ดที่ บ อกว่ า เพราะงาน ท�าให้อาจารย์มีชีวิตอยู่ได้ วั น นั้ น เราเดิ น ทางไปพบอาจารย์ ท่ี บ้ า นย่ า นเอกมั ย นั่ ง คุ ย กั น ในบรรยากาศของสวนหลั ง บ้ า นที่ เ ต็ ม ไปด้ ว ย ต้นไม้ใหญ่ไม่ต่างจากป่าขนาดย่อมๆ ซึ่งสร้างความรู้สึก แปลกใจให้เรา เพราะไม่คด ิ ว่าพื้นทีใ่ จกลางเมืองแบบเอกมัย จะมีความเขียวชอุ่มแบบนี้ และตลอดเวลากว่า 3 ชั่วโมง ที่เราได้พบอาจารย์ เราได้รับฟังเรื่องราวเส้นทางอนุรักษ์ ที่น่าสนใจ และบางเรื่องเราก็ไม่เคยรู้มาก่อน ซึ่งเราอยาก ให้คุณไปอ่านแบบเต็มๆ ในบทสัมภาษณ์ชิ้นนี้

P22

FEATURE ความจริ ง อั น น่ า เจ็ บ ปวดและวิ ก ฤต สิ่ ง แวดล้ อ มที่ พ ะยู น ในท้ อ งทะเลไทย ต้ อ งพบเจอ ผ่ า นชุ ด ภาพถ่ า ยโดย ทอม โพธิสท ิ ธิ์

P30

A THOUSAND WORDS RIGHTS | TYPE ภาพเหมื อ นคนดั ง ผ่ า น เ ค รื่ อ ง พิ ม พ์ ดี ด ส ะ ท้ อ น ก้ อ ง ความเห็ น ผ่ า นศิ ล ปะ

P31

SPACE & TIME Mustmeat ร้านเนื้อที่น�าส่วนต่างๆ ของวัวมาปรุงด้วยความสนุกจนได้เป็น อาหารจานอร่อย

P34

EDITOR’S NOTE บทบรรณาธิ ก าร ทั ศ นคติ ต่ อ ชี วิ ต และสั ง คมผ่ า นสายตาของ วุ ฒิ ชั ย กฤษณะประกรกิจ

TEAM ที่ ป รึ ก ษา สุ ร พงษ์ เตรี ย มชาญชั ย บรรณาธิ ก ารที่ ป รึ ก ษา นิ ภ า เผ่ า ศรี เ จริ ญ บรรณาธิ ก ารผู้ พิ ม พ์ โ ฆษณา/บรรณาธิ ก ารบริ ห าร วุ ฒิ ชั ย กฤษณะประกรกิ จ รองบรรณาธิ ก ารบริ ห าร ฆนาธร ขาวสนิ ท บรรณาธิการบทความ ทรรศน หาญเรืองเกียรติ ปริญญา ก้อนรัมย์ กองบรรณาธิการ ศรัญญา อ่าวสมบัตก ิ ล ุ ชยพล ทองสวัสดิ์ นักเขียน/ผูป ้ ระสานงาน ตนุภท ั ร โลหะพงศธร หัวหน้าช่างภาพ กฤตธกร สุทธิกต ิ ติบต ุ ร ช่างภาพ ภาสกร ธวัชธาตรี ธนดิษ ศรียานงค์ บรรณาธิการศิลปกรรม พงศ์ธร ยิม ิ ก ั ษณ์ ตะเภาหิรญ ั ศิลปกรรม ฐิตช ิ ญา อนันต์ศร ิ ภ ิ ณ ั ฑ์ อุษา นพประเสริฐ พิสจ ู น์อก ั ษร หัสยา ตัง ้ พิทยาเวทย์ ้ แย้ม ศิลปกรรมอาวุโส สิรล ศักดิ์สิทธิ์ ไม้ล�าดวน พิสูจน์อักษร/ผู้ดูแลสื่อออนไลน์ ธมนวรรณ กัวหา ฝ่ายผลิต วิทยา ภู่ทอง บรรณาธิการดิจิตอลคอนเทนต์ ภัทรพร บุญน�าอุดม ฝ่ายสร้างสรรค์วิดีโอ วงศกร ยี่ดวง รัชต์ภาคย์ แสงมีสินสกุล กวิ น นาฏ หั ว เขา ที่ ป รึ ก ษาฝ่า ยโฆษณา ศรวณี ย์ ศิ ริ จ รรยากุ ล ผู้ จั ด การฝ่า ยโฆษณา มนั ส นั น ท์ รุ่ ง รั ต นสิ ท ธิ กุ ล 08-4491-9241 ผู้ ช่ ว ยผู้ จั ด การฝ่า ยโฆษณา ภรั ณ ภพ สุ ข อิ น ทร์ 08-9492-3444, ธนาภรณ์ ศรีจุฬางกูล 08-1639-1929, พงศ์ธิดา อังศุวัฒนากุล 09-4415-6241, ณัฐวีณ์ ประมุขปฐมศักดิ์ 08-3922-9929 ฝ่ายโฆษณาอาวุโส ณัฐเศรษฐ ใหม่เมธี 08-1886-9569, เลขานุการฝ่ายโฆษณา อัจจิมา กาญจนสมทรัพย์ ฝ่ายธุรการ ศันสนีย์ สีเขียว ผูผ ้ ลิต บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ�ากัด เลขที่ 33 ซอยศูนย์วิจัย 4 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ติดต่อกองบรรณาธิการ โทร. 0-2716-6900 อีเมล contact@adaybulletin.com เว็บไซต์ www. adaybulletin.com, www.daypoets.com ฝ่ายสมาชิก โทร. 0-2007-0155-7, www.godaypoets.com 02 2


682

3

RD

651

SPAIN

2

ND GERMANY

1

ST NETHERLANDS

ผลส�ารวจจาก Microstartups.org เปิดเผยรายชือ ่ ประเทศทีน ่ ประเทศ ่ า่ ไปท�างานแบบ nomad ในกลุม สหภาพยุโรป โดยวิเคราะห์จากปัจจัย เช่น จ�านวน โคเวิรก ์ กิง ้ สเปซ ค่าครองชีพ ฯลฯ โดย 3 ล�าดับแรกคือ

619

วัฒนธรรมการท�างาน ‘ทางไกล’ แบบไม่ตอ ้ งเข้าออฟฟิศก�าลังเติบโตอย่างพุ ง ่ พรวดทัว ่ งมือและเทคโนโลยีทเี่ อือ ้ อ�านวย ่ โลก ด้วยการเข้ามาของเครือ ต่อการท�างานรูปแบบนี้ คนทีเ่ รียกตัวเองว่าชาว nomadic ก�าลังละทิง ออฟฟิ ศ มุ ง ่ สู อ ่ ส ิ รภาพและความยื ด หยุ น ่ ในการท� า งานตามที พ วกเขาใฝ่ ฝน ั ่ ้ แม้วา่ การท�างานตามขนบเดิมๆ ในออฟฟิศคงยังไม่ตายในเร็ววัน แต่ตวั เลขเหล่านีก ็ า� ลังบอกว่า วัฒนธรรมการท�างานของทัว่ โลกนัน ้ ก ่ นไปแล้ว ้ ก�าลังเปลีย

THE FUTURE OF NOMADS

เรือ ่ ง : ฆนาธร ขาวสนิท

DATABASE

TOP 3

ภาพ : สิริลักษณ์ ตะเภาหิรัญ

1/3

1 ใน 3 ของคน ท�างานในปัจจุบันเป็ น ฟรีแลนซ์ รายงาน ของบริษัทลงทุน ออนไลน์อย่าง Betterment ระบุวา่ ขณะทีบ ่ ริษัทอย่าง Uber และ Fiverr เติบโตขึน ้ อย่าง ก้าวกระโดด และ จ�านวนผู้ท�างาน แนวนีก ้ ็มีแต่จะสูง ขึน ้ ภายในปี 2020 มีการคาดการณ์ว่า การประกอบอาชีพ แบบรับงานอิสระ จะพุ ่งสูงถึง 43% ในกลุ่มคนท�างาน

140% Global Workplace Analytics ชีว ้ ่า นับตัง ้ แต่ปี 2005 การท�างานจากระยะไกล แบบไม่เข้าออฟฟิศ นัน ้ เติบโตเกิน 140% ซึง ่ บริษัทมากถึง 40% ในโลกนีเ้ องก็ เริม ่ ปรับตัว อนุญาต ให้พนักงานท�างาน อย่างยืดหยุ่นได้

WOMEN

13%

$11,000

ผู้หญิงคือผู้น�าเทรนด์การท�างานแบบ nomadic ระหว่างช่วงปี 1980-2013 มีข้อมูลรายงานว่า หลังจากทีผ ่ ู้หญิง มีลูกคนแรก รายได้พวกเธอจะลดลง ถึง 30% แต่วัฒนธรรมแบบ Digital Nomads ได้เข้ามาเปลีย ่ นแปลงสิง ่ เหล่านี้ ผลวิจัยจาก Remote.com พบว่า เกือบ 30% ของบริษัททีม ่ ีรูปแบบ การท�างานจากระยะไกล ก่อตัง ้ โดย ผู้หญิง และมี CEO เป็ นเพศหญิง

ผลการศึกษาจาก มหาวิทยาลัย สแตนฟอร์ดทีเ่ ก็บ ข้อมูลยาวนานถึง 9 เดือน เปิ ดเผยว่า คนทีท ่ �างานแบบ ไม่เข้าออฟฟิศจะมี ประสิทธิภาพในการท�างานมากกว่าการเข้าออฟฟิศถึง 13%

การท�างานแบบ nomad ไม่ได้สง ่ ผลดี แค่คนท�างานทีจ ่ ะประหยัดเงินไปราวๆ 7,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี จากค่าเดินทางและอืน ่ ๆ เท่านัน ้ บริษัทเองก็ยังประหยัดเงินไปได้ ราวๆ 11,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อปี ต่อคนเช่นกัน จากค่าใช้จ่าย ในออฟฟิศต่างๆ เช่น ค่าน�้า ค่าไฟฟ ้า ค่าอุปกรณ์ และอืน ่ ๆ

20

ที่มา : www.microstartups.org, www.gsb.stanford.edu, www.remote.com, www.betterment.com, www.globalworkplaceanalytics.com

1/3


Ǘ˱˒ǗǥǛǝLjDŽ˒ǑǛɉDŽˢǐǏˠǒǏːljǜ˒ǥƽǥǑlj˒ǥɊ

ǒǥLjEÒĸôĶÒôúǩƮ˘ǫƮ˘ǝˣlj˦ǣǁLjǫdžǛ

ý,)D$CýI5$$=,

)?,%Cp602?$=

ý@2? ýî2$@QH85=-($J&.-&.=-"C2<$6$<%ï=H%=%ï=I0ï2I î5+=2; 8==3I 0î ;2<$I î IO "%;L,î,2@ $< L6$H0-"@6P -=$U=Q =*ê=;L,î.2î 60î$ 0,=.;"%)BQ$?$5+=)8==3I%%$@Q8=2C#U=H&õ$"@P ï8)L2ïK$ .;H&ì= 08H20=H)BP8 î85Dï<%6-=($O6$@L,î)ï$.î,$<P$0î;;2î=L&O H6,B8$I*ý<P$8-î=6$APH6,B8$<$$;.î,"C2<$$@QHñN52-N"<Q$<Q$H0 ıĉŕİĒĨûĸ İøĖİğķčėŕĕċĩċĸ ĦĽ üĦõĐŖĦöĦěĕŖĦİďŝčøėĥûĹ ıėõčġõüĦõüĤ čŕĦėĥõıęŖěĖĥûĕĩİġõęĥõĝćřİýĒĦĤĉĥěĞĬĈĶİęĖİĈĨčõĦûėŕĕĴďċĦûĴğč õķĕıĩ ĉŕøčĕġûõķığĕ^^^ĈĪûĈĭĈöčĦĈčĩčĹ čĩĸ ĦıĊĕõĥčđčĴĈŖüėĨûĶĈŖěĖčĤ ĴĕŕijþŕıøŕčŕĦėĥõİýĖĶ  …ĉġčıėõİėĦċĽĦİďŝčėŕĕõĥčıĈĈøŕĤ ıĉŕęĭõøŖĦõķþġĎĊĦĕ İėĦěŕĦõĥččĽĦĹ ĴĈŖĴğĕõĥčđčĴĈŖĴğĕİėĦİęĖİõĨĈøěĦĕøĨĈěŕĦİėĦčŕĦüĤ ċĽĦċĩĸĕĥčõĥčıĈĈõĥčđčĴĈŖĈŖěĖyĒĨĕĎĬāğęěûüĨčĈĦıęĤþĕĒĭčĬþ ıĞččĦĕ ĞġûĞĦěĒĩĸčŖġûİüŖĦöġûıĎėčĈř …ĈĩüėĨû ėŕĕĐŖĦöĦěĕŖĦy ûĦč ū Ñ ūÑŲ İõŘĶ þŕěĖõĥčİęŕĦĊĪûüĬĈİėĨĸĕĉŖčĈŖěĖėġĖĖĨĹĕ ĈĩüėĨû ėŕĕĐŖĦöĦěĕŖĦİďŝčĞĨčøŖĦ','(üĦõüĥûğěĥĈďċĬĕČĦčĩIJĈĖijčþŕěûıėõ ċĦûõęĬĕŕ þĬĕþčĴĈŖċĦĽ ĐęĨĉĔĥćąř','(ďėĤİĔċıþĕĒĭıęĤøėĩĕčěĈĐĕ ĞĕĬčĴĒėıĉŕĉŕġĕĦõķİõĨĈıčěøĨĈěŕĦġĖĦõġčĬėĥõĝřĐŖĦĴċĖüĪûİďęĩĸĖčĕĦ ċĽĦİďŝčĐęĨĉĔĥćąřĐŖĦöĦěĕŖĦöĪĹčĕĦ …İėĦĕġûěŕĦijčďśüüĬĎĥčĐŖĦĴċĖöġûİėĦøčİėĨĸĕęīĕĴďİėīĸġĖĶ õķİėĨĸĕøĨĈěŕĦĐŖĦĴċĖĞĦĕĦėĊċĽĦġĤĴėĴĈŖĎŖĦûİęĖċĽĦėŕĕġġõĕĦøŕĤÿĪĸû þŕěûıėõĶõķüĤĕĩėŕĕċĩĸċĽĦüĦõĐŖĦďĦİĉŗĤĐŖĦęĦĖĴċĖĐŖĦöĦěĕŖĦõķøīġ

čĽĦĐŖĦĴċĖĉŕĦûĶĕĦċĽĦİďŝčėŕĕčĥčĸ İġûıĉŕĞěŕ čĕĦõõķüĤİďŝčėŕĕõĥčıĈĈ ċĩĸõĥčđčĴĕŕĴĈŖy õĦėĴĈŖİöŖĦėŕěĕõĨüõėėĕđŎõġĎėĕÿĪĸûüĥĈIJĈĖõėĕõĦėĒĥĆčĦ þĬĕþčõėĤċėěûĕğĦĈĴċĖõęĦĖİďŝčĞŕěčĞĽĦøĥāċĩĸċĽĦijğŖėŕĕĐŖĦöĦěĕŖĦ ċĩĸĞĦĕĦėĊõĥčđčĴĈŖİõĨĈöĪĹč …İėĦĴĈŖİėĩĖčėĭŖıęĤĜĪõĝĦěĨČĩõĦėĒĥĆčĦ ĐęĨĉĔĥćąř üĦõėŕĕõĥčıĈĈČėėĕĈĦõķĞĦĕĦėĊõĥčđčĴĈŖ ıęĤčĽĦĴď ĉŕġĖġĈĞĭŕĐęĨĉĔĥćąřġīĸčĶ ġĖŕĦûİĞīĹġıüķõİõķĉęĦĖĐŖĦöĦěĕŖĦċĩĸİďŝč İĞīĹġõĥčđčĴĈŖĈŖěĖ ıĊĕĖĥûĞĦĕĦėĊõęĥĎĈŖĦčijĞŕĴĈŖċĥĹûĞġûĈŖĦč ěĨČĩ õĦėċĽĦõķĖĦõĒġĞĕøěėıĉŕĐęĉġĎėĥĎijčĉġččĩĹĈĩĕĦõċĥĹûċĩĸİĒĨĸûċĽĦ ġġõĕĦĴĈŖĴĕŕõİĩĸ Ĉīġčõķĕġĩ ġİĈġėřĕĦĉęġĈıęŖěĒġĴĈŖĕIJĩ ġõĦĞüĥĈıĞĈû ıęĤüĽĦğčŕĦĖĞĨčøŖĦijčûĦčĜĨęďĦþĩĒ ďėĤċĩďĴċĖ ','( õŖĦěĴõę ĈŖěĖĒėĤĎĦėĕĩ ďō 4784 õķĖûĨĸ ċĽĦijğŖĕĖĩ ġĈġġİĈġėřİöŖĦĕĦõöĪčĹ  þŕěĖ ĞėŖĦûûĦčĞėŖĦûġĦþĩĒõėĤüĦĖėĦĖĴĈŖijğŖıõŕİėĦĴĈŖĕĦõöĪčĹ ġĩõĈŖěĖøŕĤy  ijøėċĩġĸ ĖĦõĴĈŖėĕŕ İõŘĶęĦĖĐŖĦöĦěĕŖĦęĦĖĐŖĦĴċĖıĎĎĴĕŕÿĦĽĹ ijøė ĴďċŖĦĞĦĖđčęĤõķčġõüĦõûĦčıĞĈûĞĨčøŖĦ','(öġûõėĕõĦėĒĥĆčĦ þĬĕþčıęŖěõķİöŖĦĴďĈĭċĩĸ ūŭŲŬ ĈĩüėĨûėŕĕĐŖĦöĦěĕŖĦ ū Ñ ūÑŲĴĈŖİęĖ

^ūŭŲŬ ^ŭ aŭÑÑõėĕõĦėĒĥĆčĦþĬĕþčĕĬŕûĕĥĸčİĞėĨĕĞėŖĦûİĜėĝĄõĨüĄĦčėĦõĕĥĸčøûİĒĨĸĕøěĦĕĞĬöĕěęėěĕijğŖďėĤþĦþč


จาก “ต้นกล้าศิริราช” เติบโตสู่ “ร้อยกิง ่ แสนก้าน ล้านใบ” ด้วยน�้าใจคนไทยจะช่วยเปลี่ยนชีวิตคนได้ในข้ามคืน ร่วมพู ดคุยกับ รศ.นพ. ธีระ กลลดาเรืองไกร ผู้อ�านวยการ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศร ิ ร ิ าชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ถึงการระดมทุนสร้างอาคารส่วนขยาย ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ระยะที่ 2 ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ของความภูมิใจที่ศิริราชมอบให้ แผ่นดิน ในความร่วมมือระหว่าง โรงพยาบาลศิริราช และ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก จังหวัดนครปฐม เพื่อขยาย โอกาสในการรักษาให้เข้าถึง ประชาชน และเพิ่มโอกาส การฝึกฝนให้นักศึกษาแพทย์

แผ่กิ่ง ยิ่งใหญ่ ขยายโอกาสการรักษาไปสู่ พื้นที่ห่างไกลศิริราช

“ศู น ย์ ก ารแพทย์ ก าญจนาภิ เษก ก่ อ ตั้ ง ในปี พ.ศ. 2551 โดยมหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้สังกัด ส�านั กงานอธิการบดี ด้ วยจุดประสงค์ คือต้ องการ ให้เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทาง ต่อมาในปี พ.ศ. 2560 สภามหาวิทยาลั ยมหิดลได้มีมติให้ศูนย์การแพทย์ กาญจนาภิ เ ษก เข้ า มาเป็ น ส่ ว นหนึ่ งของคณะ แพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล การรวมกันของทัง้ สอง องค์ ก รจึ ง เป็ น การประสานเกื้ อ กู ล ซึ่ ง กั น และกั น เพราะโรงพยาบาลศิรริ าชมีการรักษาแบบตติยภูมิ หรือมุ่งเน้นผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงและซับซ้อน และ ยังมีพน ั ธกิจให้บริการต่อเนือ ่ ง ครอบคลุมพืน ้ ทีส ่ ข ุ ภาพ เขต 5 หรือภาคใต้ ตอนบน ได้แก่ จังหวัดนครปฐม ราชบุร ี กาญจนบุร ี สุพรรณบุร ี เพชรบุร ี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และประจวบคีรข ี ันธ์ “ในขณะที่ ศู น ย์ ก ารแพทย์ ก าญจนาภิ เษก เป็นโรงพยาบาลขนาดเล็กกว่า คอยให้บริการทาง การแพทย์ทว ่ั ไป รวมถึงการรักษาเฉพาะทางในระดับ ทุตย ิ ภูมิ หรือระดับต้นเท่านั้น เพราะยังไม่มเี ครือ ่ งมือ เทคโนโลยีการแพทย์ขั้นสูง ท�าให้เกิ ดข้อจ� ากั ดใน การดูแลคนไข้ ไม่สามารถให้การรักษาผูป ้ ว่ ยทีม ่ อ ี าการ ซับซ้อนได้ เมื่อศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกตั้งอยู่ ระหว่างโรงพยาบาลศิรริ าช และโรงพยาบาลในเขต ภาคใต้ ต อนบน การรวมกั น เช่ น นี้ จึ ง จะท� า ให้ เกิ ด การพัฒนาทัง้ ด้านการรักษาพยาบาลและการเชือ ่ มต่อ การให้บริการระบบสาธารณสุข เขต 5 ให้เป็นไปอย่าง ราบรืน ่ และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังช่วย เพิม ่ ศักยภาพด้านการเรียนการสอน การฝึกอบรม และ การวิจัยต่ อเนื่ องอี กด้ วย ถื อเป็นการพัฒนาระบบ การบริหารโรงพยาบาลแบบองค์รวมและครบวงจร”

แตกก้าน เร่งพัฒนา ศักยภาพในการดูแล ทุกชีวิต

“อี ก อย่ า งในเมื่ อ โรงพยาบาลนี้ ส ามารถ ตอบสนองในด้ า นการเรีย นการสอนแล้ ว ก็ ต้ อ ง ตอบสนองการดูแลคนไข้ในรู ปแบบใหม่ที่เรียกว่า การดู แ ลแบบสหสาขาหรือ สหวิ ช าชี พ เนื่ อ งจาก มหาวิทยาลัยมหิดลมีกลุ่มคณะสาธารณสุขค่อนข้าง เยอะ ประกอบกับคนไข้ทเี่ ข้าไปรักษาตัวในโรงพยาบาล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2849-6799 หน่วยกิจกรรม พิเศษและสิทธิประโยชน์ งานสื่อสาร องค์กร ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ www. gj.mahidol.ac.th


ศิ ร ิร าชส่ ว นใหญ่ เป็ น คนไข้ ที่ ซั บ ซ้ อ นมาก ซึง่ อาจเกินระดับความรูส้ า� หรับนักศึกษาแพทย์ เราจึงมีความมุง่ หวังให้ทน ี่ เี่ ป็นสถานฝึกสอน และเรียนรูส้ า� หรับนักศึกษาแพทย์และนักศึกษา ด้านสาธารณสุขทัว ่ ประเทศ รวมทัง้ นักศึกษา คณะอื่นๆ เช่น พยาบาล เทคนิ คการแพทย์ กายภาพบ�าบัด และเภสัชศาสตร์ ให้ทุกคน ได้รูจ ้ ักลักษณะการท�างานร่วมกัน ก่อนจะ เรียนจบออกไปประจ�าโรงพยาบาลในชุมชน ตามเขตอ�าเภอ หรือจังหวัด การดูแลผู้ป่วย ที่ ไ ม่ ใช่ ชุ ม ชนเมื อ งหรือ เวชศาสตร์ชุ ม ชน จึ งมีประโยชน์ ต่อการเรียนการสอน ท�าให้ นักศึกษาเห็นภาพรวมของการดูแลชุมชนได้ ตั้งแต่ตอนฝึกปฏิบัติ “ปัจจุบน ั ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มีบค ุ ลากรทัง้ หมดประมาณ 800 คน ภายใน ปี พ.ศ. 2564 เราจะเพิม ่ เป็น 1,200 คน ให้ครบ ทุ ก สาขา เพราะในอนาคตจะเปิ ด แผนก ท�าคลอด และส่วนดูแลผูป ้ ว ่ ยเด็ก โดยเพิม ่ เติม การปรับปรุงบริการให้ชว ่ ยส่งเสริมการเรียน การสอนภายใต้การดูแลของอาจารย์แพทย์ ซึง่ ส่วนหนึง่ เป็นบุคลากรจากคณะแพทยศาสตร์ ศิรริ าชพยาบาล อีกส่วนหนึง่ เป็นอาจารย์แพทย์ ที่ประจ�าอยู่ที่นี่แล้ว “ประโยชน์ทป ี่ ระชาชนจะได้รบ ั จึงไม่ใช่ แค่การเพิ่มสถานที่ บุคลากร หรืออุปกรณ์ ในการรองรั บ ผู้ ป่ ว ย แต่ เราจะพั ฒ นา การบริหารจัดการทรัพยากรให้ผป ู้ ว ่ ยได้รบ ั ประโยชน์สูงสุด ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง สามารถรับการรักษาทีม ่ ป ี ระสิทธิภาพอย่าง เท่าเทียม โดยไม่ตอ ้ งไปถึงโรงพยาบาลศิรริ าช ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกก�าลังจะเป็น ต้นไม้ที่เจริญเติบโตขึ้น”

กาญจนาภิเษกมุง่ หวังเป็นโรงพยาบาลทัว ่ ไป จึงต้องขยายการบริการและโครงสร้างอื่นๆ ให้เสร็จภายในเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 เพราะเราตั้งใจเปิดบริการอาคารผูป ้ ว ่ ยใหม่ ขยายเป็ น 200 เตี ย ง เพิ่ ม ห้ อ งผ่ า ตั ด ขึ้ น อีกหนึง่ เท่า จาก 8 ห้อง เป็น 16 ห้อง ทีผ ่ า่ นมา เราได้เตรียมพร้อมโดยเริม ่ เปิดบริการ 24 ชัว่ โมง คอยรับเคสอุ บัติเหตุและเคสฉุกเฉิ นทั่วไป ซึง ่ คนไข้ทก ุ สิทธิส ์ ามารถเข้ามาใช้บริการได้ และคอยประสานงานกับโรงพยาบาลรอบๆ ในเขตเพื่อท�างานร่วมกัน ยังมีการวางแผน ต่อไปอีกว่า ในปี พ.ศ. 2568 ศูนย์การแพทย์ กาญจนาภิเษกจะสร้างอาคารเพิม ่ อีกหนึง่ หลัง จะเพิม จ� า นวนเตี ย งเป็ น 400 เตี ยง ทัง้ หมดนี้ ่ ก็เพือ ่ การรองรับประชาชนและสังคมผูส ้ งู อายุ การดูแลด้านสาธารณสุขต้องเติบโตตามไป ด้วย “หลั ง มี ก ารเริ่ม ปรับ เปลี่ ย นรู ป แบบ บริการ เราได้สา� รวจความพึงพอใจของคนไข้ ที่เข้ามาใช้บริการและประชาชนที่อาศัยอยู่ บริเวณรอบๆ พบว่าได้รบ ั การตอบรับทีด ่ ม ี าก มีความพึงพอใจสูง เพราะการรักษาอาการ เจ็ บป่วยต้ องใช้ระยะเวลาที่ส้ันที่สุด และมี การส่ ง ต่ อ ที่ เหมาะสมหากเราไม่ ส ามารถ ให้การรักษาได้ การเข้าถึงการบริการอย่าง รวดเร็วจะท�าให้เกิดการรอดชีวต ิ ของผูป ้ ว ่ ย มากขึน ้ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกจะดูแล ในเบื้ อ งต้ น ให้ ค นไข้ อ ยู่ ในระยะปลอดภั ย เพื่ อ เตรีย มส่ ง ต่ อ ให้ เข้ า รับ การรัก ษาด้ ว ย เทคโนโลยีการแพทย์ขั้นสูงยังโรงพยาบาล ที่เหมาะสม “ดังนัน ิ ฉัย ่ ต้นถ้าวินจ ้ ช่วงเวลาระยะเริม หาสาเหตุอาการเจ็บป่วยได้เร็ว และได้รบ ั การดู แ ลฟื้ นคื น ชี พ ระยะต้ น และส่ ง ต่ อ ให้ เหมาะสม คนไข้ มี โ อกาสรอดชี วิ ต สู ง มาก แต่ ปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น คื อ คนไข้ จ� า นวนมาก ไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษกจึงมาเพิม ่ เติม และแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้”

ผลิใบ มหาศาล สร้างร่มเงาแห่ง ความสุขให้คนไทย

“เดิมทีทน ี่ ี่มเี พียง 60 เตียง เพราะเป็น โรงพยาบาลเฉพาะทางด้ า นทั น ตกรรม ด้ า นกายภาพบ� า บั ด รวมถึ ง การแพทย์ แผนไทยและแผนจีน แต่เมือ ่ ศูนย์การแพทย์

ร่วมพัฒนาและสนับสนุน การสร้างอาคารส่วนขยาย ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก (ระยะที่ 2) ได้ 2 ช่องทาง

1

ต้นกล้าแห่งความภูมิใจที่ศิริราช มอบให้แผ่นดิน

“ ศู น ย์ ก า ร แพ ท ย์ ก า ญ จ น า ภิ เษ ก พร้อ มแล้ ว ที่ จ ะเติ บ โตเป็ น ต้ น ไม้ ที่ ยิ่ ง ใหญ่ และแข็งแรง เพือ ่ ผลิดอกออกผลเป็นการสร้าง โอกาสให้ผค ู้ นอีกจ�านวนมากสามารถเข้าถึง บริการและการรักษาทางการแพทย์ได้อย่าง เท่ า เที ย มกั น เราตั้ ง ใจท� า ให้ ที่ แห่ ง นี้ ส ร้า ง ประโยชน์ให้กบ ั ประชาชนทุกคน รวมถึงพัฒนา ศักยภาพการช่วยชีวต ิ ผูป ้ ว่ ยด้วยการยกระดับ ก า ร จั ด ก า ร ก า ร พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร แ ล ะ องค์ความรู ้ “ขณะนีศ ้ น ู ย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ได้เริม ่ พัฒนาและก่อสร้างอาคารส่วนขยาย ไปแล้ ว 30% เข้าระยะที่สอง จากทั้งหมด สามระยะ เพื่ อ ให้ ส ามารถรองรับ ผู้ ป่ ว ย โรคทั่ ว ไปและโรคเฉพาะทางที่ ไ ม่ ซั บ ซ้ อ น ในเขตพืน ้ ทีไ่ ด้มากขึน ้ กว่าเดิม รวมทัง้ เพิม ่ ส่วน ดูแลผู้ป่วยในและผู้ป่วยหนั กในห้ องไอซียู อย่างเต็มระบบ ทีผ ่ า่ นมามีผป ู้ ว่ ยเข้ารับบริการ ประมาณ 350,000 คนต่อปี แต่หลังจาก ก่อสร้างเสร็จจะสามารถรองรับผูป ้ ว่ ยเพิม ่ เป็น 700,000 คนต่ อ ปี ซึ่ ง ต้ อ งใช้ ง บประมาณ ใ น ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง แ ล ะ จั ด ห า เ ค รื่ อ ง มื อ การแพทย์ทง ั ้ั หมด 850 ล้านบาท โดยได้รบ งบสนับสนุนจากรัฐบาลมาแล้ว 500 ล้าน บาท ดังนั้น ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก จึงต้องระดมทุนอีก 350 ล้านบาท “จึ งขอเชิ ญ ชวนให้ ผู้ มี จิ ตศรั ท ธา ร่ว มกั น บริจ าคเพื่ อ พั ฒนาศู น ย์ ก ารแพทย์ กาญจนาภิเษก ให้ที่แห่งนี้เป็นสถานที่สร้าง โอกาสและประโยชน์ตอ ่ ประเทศชาติ คอยให้ บริการประชาชนทัว ่ ทัง้ ประเทศ รับใช้แผ่นดิน เพื่ อ ความสุ ข ของคนไทย และเป็ น อี ก หนึ่ ง ความภูมิใจที่ศิรริ าชมอบให้แก่แผ่นดิน”

ศิริราชมูลนิธิ กองทุนสร้างอาคารส่วนขยาย ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ธนาคารกรุงเทพ เลขทีบ ่ ัญชี 901-705611-1 ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขทีบ ่ ัญชี 016-453695-1

2

งานการคลัง ศูนย์การแพทย์ กาญจนาภิเษก ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขทีบ ่ ัญชี 316-304130-9


เรือ ่ ง : ปริญญา ก้อนรัมย์

ภาพ : กฤตธกร สุทธิกิตติบุตร

THE CONVERSATION

08


the neverending เมื่อถึงอายุ 88 ปี คุณมองภาพชีวิตของ ตัวเองอย่างไร? เป็นคนวัยเกษียณที่ใช้ชีวิตสบายๆ อย่างที่ อยาก ออกท�าตามความฝัน หลังจากตรากตร�า งานหนักจนไม่เคยได้ท�าสิ่งที่คิด กลับกัน หรือ คุ ณ จะเป็ น คนแก่ ที่ ห มดไฟ ท้ อ แท้ กั บ ร่ า งกาย ที่รว ่ งโรย ใช้ชว ี ต ิ อยูต ่ ด ิ บ้าน นัง ่ หน้าจอโทรทัศน์ เลื่อนเปิ ดรายการทีวีท่แ ี สนน่าเบื่อ เหมือนตกอยู่ ในกรงขังที่เรียกว่าร่างกายของตัวเอง คุณคาดหวังชีวิตแบบไหน? ส�าหรับ อาจารย์รตยา จันทรเทียร ผู้ร่วม ก่อตัง ิ บ ื นาคะเสถียร ้ และเป็นอดีตประธานมูลนิธส คนแรก เธอตอบเราด้วยการกระท�าตรงหน้า ในวัยที่อายุเหยียบเลขเก้า เธอยังคงเป็ น คนเดิมเสมอมา สนุกกับการท�างานหนัก มุ่งมั่น ความเชื่อและสิ่งที่ตัวเองรักเช่นเดิม ทุกสัปดาห์ เธอยังคงเข้าไปท�างานที่มูลนิธิสืบฯ สัปดาห์ละ สองวัน คือวันจันทร์และพฤหัสบดี แม้วา่ เธอจะลง จากต� า แหน่ ง ประธานมู ล นิ ธิ และมี ต� า แหน่ ง ่ี รึกษาในวันนี้ แต่ชว เพียงแค่ทป ี ต ิ ของหญิงแกร่ง ยังคงแนบชิดและหวงแหนธรรมชาติอยู่เสมอ “เดือนธันวาคมปี น้จ ี ะอายุ 88 แล้ว แต่ยัง ไปไหนมาไหนคนเดียวได้นะ เป็นคุณนายนัง ่ Grab อยู่ (หัวเราะ) “อาจารย์ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองพิ เศษหรือว่า ่ า� เสียสละกว่าใคร ไม่ใช่เลย แต่ถา้ มองกลับไปสิง ่ ทีท ่ าจารย์ ตลอดมาเป็นสิง ู้ ิ ทีอ ่ ทีเ่ ราภูมใิ จทีไ่ ด้ทา� ไม่รส ยังแข็งแรงทุกวันนี้ อาจเป็นเพราะบุญทีเ่ ราท�างานนี้ มามัง ้ เข้าไปนอนกลางดินกินกลางทรายอยูใ่ นป่า” จากชีวต ิ ของเด็กทีเ่ รียนจบสถาปัตยกรรมศาสตร์ สูเ่ ส้นทางการเป็นนักอนุรก ั ษ์จนได้ฉายาว่า ่ งราวหลังสิน ‘นางสิงห์เฝ้าป่า’ เรือ ้ เสียงปืนในคืน ที่คุณสืบจบชีวิตตัวเอง การเกิดขึ้นของมูลนิธิ สืบนาคะเสถียร รวมทัง ี่ บ ื ต่อกันมา ้ เจตนารมณ์ทส ในฐานะนักอนุรักษ์กว่า 29 ปี คืออะไร เราจะพา คุณไปหาค�าตอบเหล่านั้น ผ่านเรื่องเล่าจากปาก ของผู้หญิงคนนี้ “งานอนุรก ั ษ์มน ั เป็นงานทีไ่ ม่มว ี น ั จบ เพราะว่า มนุษย์ไม่ว่าใครๆ ก็ต้องการอยากได้ แล้วคนที่ คิ ด ว่ า อยากได้ มั น มากกว่ า คนที่ คิ ด จะรั ก ษา งานอนุรก ั ษ์จง ึ ต้องด�าเนินไปไม่มว ี น ั จบไม่มว ี น ั สิน ้ ” issue 607

09 seP 2019

The Starting Point

“เมื่อสามสิบปี ที่แล้ว ตอนนั้น ยังไม่มก ี ารพู ดถึงเรือ ่ งไม่มป ี า่ ก็ไม่มน ี า้� ไม่มน ี า้� ก็ไม่มช ี ว ี ต ิ แล้วถามว่าคนมอง ทรัพยากรธรรมชาติยง ั ไง คนมอง ธรรมชาติเป็ นเหมือนสัตว์ที่ยืน อยู่กลางทุ่ง มือใครยาวสาวได้ สาวเอา สมัยนี้ก็ยังเป็ นแบบนั้น”

จุดเริ่มต้น เส้นทางอนุรักษ์ เรานั่งอยู่กับอาจารย์รตยาใต้ต้นชมพูพั น ธุ์ ทิ พ ย์ ข นาดใหญ่ ที่ แ ผ่ กิ่ ง ปกคลุ ม บ้ า น ของเธอในย่านเอกมัย ให้ความรู ส ้ ึกเหมือน เราก�าลังนั่ งอยู่ในผืนป่าขนาดย่อมๆ ร่มเงา ของต้นไม้ชว่ ยลดอุณหภูมิ ให้ระหว่างบทสนทนา

เดิ น ทางกลั บ มาอาศั ย อยู่ ที่ จั น ทบุ ร ีอี ก ครั้ง พร้อมกั บเริม ่ ต้ นชีวิตและค้ นพบสิ่งที่ตัวเอง อยากท�าว่าคืออะไร “ตอนเด็กๆ อาจารย์มบ ี า ้ งทีไ่ ปอาศัยอยู่ บ้านคุณป้า แล้วลูกสาวของคุณป้าเขาเรียน

100 บาท แถวนี้แต่ก่อนเป็นทุง่ นามีวว ั มีควาย เดิน ไม่ได้เป็นแบบทุกวันนี้” อาจารย์รตยา เล่ า ถึ ง ความหลั ง ที่ เราเองก็ นึ ก ภาพไม่ อ อก ว่าพืน ้ ทีท ่ ห ี่ อ ้ มล้อมไปด้วยตึกสูงไม่ตา ่ งไปจาก ป่าคอนกรีตอย่างเอกมัย จะมูลค่ าพื้นที่ต่อ ตารางวาถึงโดดสูงกว่าสมัยก่อนหลายร้อย เท่า รูปแบบการใช้ชว ี ต ิ ทีใ่ กล้ชด ิ กับธรรมชาติ ในกรุงเทพฯ เป็นอย่างไร “เด็กสมัยนี้ต้องอิจฉาแน่เลย” อาจารย์

ชอบเขี ย นอะไรต่ อ มิ อ ะไรมานานแล้ ว เป็ น คนทีใ่ นหนังสือเรียนจะมีรูปสารพัดเลย เป็น หนังสือเรียนที่สกปรกมาก (หัวเราะ) มองดู ในแง่หนึ่งก็เป็นเด็กที่ไม่มีระเบียบเลย แต่ถ้า มองอี ก มุ ม ก็ เป็ น เด็ ก ที่ ช อบบั น ทึ ก เรื่อ งราว ด้วยภาพ พอเวลาบันทึกด้วยภาพแล้วมาดูอก ี ที ก็จะนึกออกเลยว่าตอนนัน ู ว่าอะไร” ้ คุณครูพด จากการค้ นพบสิ่งที่ตัวเองชอบตั้ งแต่ เด็ก ท�าให้เส้นทางชีวิตของเธอออกเดินทาง

“สมัยอาจารย์เป็นเด็ก ยังมีธรรมชาติ มีป่ามีเขาสมบูรณ์ อาจารย์เป็นเด็กบ้านนอก ค่ะ โตมาในจังหวัดจันทบุร ี ตอนนั้นเป็นช่วง สงครามโลกครัง้ ทีส ่ อง มีญป ี่ น ุ่ บุก ท�าให้อาจารย์ ต้องย้ายตามคุณพ่อทีเ่ ป็นนายอ�าเภอไปอยูท ่ ี่ พระตะบอง แต่ ในภาวะสงครามแบบนั้ น ทางที่ง่ายที่สุดในการไปคือเดินทางผ่านป่า ซึ่งเป็นครัง้ แรกเลยที่อาจารย์ได้เห็นป่าจริงๆ ความรูส ้ ก ึ มันประทับใจมาก ทางเดินทีไ่ ปเป็น

ที่ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย ก่ อ นจะได้ ทุ น ฟุ ล ไบรท์ ไปเรีย นต่ อ ด้ า นสถาปั ต ยกรรมที่ สหรัฐอเมริกา หลังเรียนจบ อาจารย์รตยาก็ เริม ่ รมประชาสงเคราะห์ ่ ต้นงานเป็นสถาปนิกทีก อยูส ่ องปี ก่อนจะลาออกไปเป็นอาจารย์แผนก ช่างก่อสร้างที่วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ และ ใช้ชีวิตในบทบาทครู อยู่เกื อบสิบปี เรียกว่า เป็ น ช่ ว งชี วิ ต ที่ ท้ั ง การงานและความชอบ เดินไปพร้อมกัน แต่จด ุ เปลี่ยนทีท ่ า � ให้เธอก้าว

ในเช้าวันนั้นไม่รอ ้ นเกินไปนัก “คุณเชือ ่ ไหม เมือ ่ ก่อนทีผ ่ น ื นีต ้ ารางวาละ

เอ่ยข�าๆ เมื่อเราถามต่อถึงช่วงชีวิตในวัยเด็ก ว่าความทรงจ�าที่มีต่อธรรมชาติของเธอ

ป่าโปร่งทอดยาวไปจนเป็นป่าดิบ พอไปถึง ล�าธาร เราเห็นน�าใส มีผีเสื้อสารพัดสีบินมา เป็นฝูงนับร้อยๆ ตัว เรียกว่าประทับใจมาก เลยที่ได้เห็นป่า ได้เห็นล�าธาร เห็นสิ่งมีชีวิต” นั่นเป็นครัง้ แรกที่อาจารย์รตยาได้เห็น ป่าด้วยตาของตัวเอง และหลังสงครามสงบ ในอี ก สามปี ต่ อ มา อาจารย์ ร ตยาถึ ง ได้

สถาปัตย์ ก็ท�าให้เรารู จ ้ ักอาชีพสถาปนิ กมา ตั้งแต่ตอนนั้น แล้วตอนเด็กๆ อาจารย์เป็นคน

ได้ อ ย่ า งชั ด เจน อาจารย์ ร ตยาเข้ า เรี ย น ปริ ญ ญาตรี ด้ านสถาปั ต ยกรรมศาสตร์

เข้ามาในวงการอนุรก ั ษ์ นั้นเกิดขึ้นเพราะว่า “เรียกว่าได้ครูดล ี ะมัง้ ตอนเรียนสถาปัตย์

ทีจ ่ ฬ ุ าฯ อาจารย์ได้เรียนกับ ดอกเตอร์วทัญญู ณ ถลาง ซึง่ ท่านเพิง่ กลับมาจากมหาวิทยาลัย คอร์แนล เรียกว่าเป็นอาจารย์ที่สอนหนังสือ เก่งมากๆ แล้วก็มอ ี ุดมการณ์ ท่านเป็นคนเริม ่ สอนให้อาจารย์ได้ แนวคิ ดเรือ ่ งสิ่งแวดล้ อม 09


“คุณสืบ นาคะเสถียร จากเราไปสี่ปี แล้ว เมื่อแรกตั้งมูลนิธิน้น ั มีค�าถาม ว่ า ‘หรื อ จะเป็ น เพี ยงไฟไหม้ ฟ าง’ สี่ปีที่ผ่านไปคงให้ค�าตอบต่อตัวเรา เองและทุกท่านว่า นีเ่ ป็นเรือ ่ งส�าคัญ ไม่ ใ ช่ แ ฟชั่ น และไม่ ใ ช่ ไ ฟไหม้ ฟ าง สิง ่ า� เป็นจิตส�านึกของงานอนุรก ั ษ์ ่ ทีท ที่ เ รายั ง คงมิ ท้ อ ถอยที่ จ ะท� า หน้ า ที่ สื บ ส า น ต า ม เ จ ต น า ร ม ณ์ ข อ ง คุณสืบ” (ส่ ว นหนึ่ ง ในจดหมายจากประธานมู ล นิ ธิ สื บ นาคะเสถียร เขียนโดย อาจารย์รตยา จันทรเทียร ตี พิ มพ์ ในวารสาร สาส์ น สื บ ฉบั บ ปฐมฤกษ์ ประจ�าเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2537)

มาตั้ ง แต่ ต อนนั้ น แล้ ว พออาจารย์ ท� า งาน ไปได้ประมาณสิบกว่าปี ดอกเตอร์วทัญญู ที่ ต อนนั้ นท� า งานอยู่ ที่ ส ถาบั น วิ จั ยและ พัฒนาการก่อสร้างแห่งชาติ ท่านก็มาชวน อาจารย์ ไปท� า งานด้ ว ย เราก็ ดี ใจมากเลย เพราะท่านเป็นครูทเี่ คารพนับถือและให้เกียรติ ชวนเรามาท�างาน ก็รบ ี รับค�าเลย” ในระหว่างเริม ่ ต้นท�างานกับ ดอกเตอร์ วทัญญู ณ ถลาง ในขณะนั้นท่านเป็นนายกสมาคมสถาปนิ ก สยามอยู่ ด้ ว ย ดอกเตอร์ วทั ญ ญู แ ละเพื่ อ นๆ กลุ่ ม สถาปนิ ก ได้ เริ่ม มีแนวคิดที่จะตั้งสมาคมอนุ รก ั ษ์ ศิลปกรรม และสิง่ แวดล้อม ซึง่ เป็นครัง้ แรกในประเทศไทย ที่มีองค์ กรหยิบจั บแนวคิ ดเรือ ่ งการพัฒนา และการอนุรก ั ษ์ มารวมกัน “อาจารย์ทา� หน้าทีเ่ ป็นเสมียน (หัวเราะ) เพราะในห้องประชุมแต่ละครัง้ มีบรรดาผู้รู ้ พูดแลกเปลี่ ยนแนวคิ ดเต็ มไปหมด ก็ ท�าให้ ต้ องมีผู้ไม่รูอ ้ ย่า งอาจารย์เป็นคนประมวล และจดบั น ทึ ก ช่ ว งเวลาตอนนั้ น ท� า ให้ ไ ด้ ความรู ้เรื่อ งการอนุ ร ัก ษ์ ม าเยอะมากเลย ซึ่งจะแปลกใจไหม เพราะเรือ ่ งที่อาจารย์ฟัง ในการประชุ ม มี เรื่ อ งหนึ่ ง มี ค นเอาภาพ เกีย ่ วกับน�าเสียมาให้ดู เป็นภาพแม่นา � ทีม ่ ข ี ยะ ลอยอยูเ่ ต็มไปหมด อาจารย์เห็นยังงงเลยว่า ประเทศไทยไม่ได้มอ ี ะไรแบบนั้นนี่ คือเราอยู่ ในอีกสิ่งแวดล้อมหนึ่งที่ปัญหามันยังไม่เกิด

แล้ ว ก็ ไ ม่ คิ ด ว่ า มั น จะเกิ ด แต่ เวลาผ่ า นมา อาจารย์ยังไม่ทันตายเลย ปัญหาเกี่ ยวกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มเกิ ด ขึ้ น สารพั ด เกิ น กว่ า ที่ เรา พูดคุยกันวันนั้นเสียอีก” ชี วิ ต ข อ ง อ า จ า ร ย์ ใน ช่ ว ง เว ล า นั้ น สมบู ร ณ์ พ อส� า หรั บ คนคนหนึ่ ง มี อ าชี พ หล่อเลี้ยงชีวิตซึ่งเป็นงานที่ตนสนใจ พร้อมๆ

กั บ ได้ ท� า ในส่ ว นของงานด้ า นการอนุ ร ัก ษ์ ควบกันไปด้วย “อาจารย์ คิ ด ว่ า ตั ว เองเป็ น คนโชคดี มาก อยู่มาป่านนี้ แล้วก็ได้ท�าสิ่งที่เราชอบ มาตลอดตั้งแต่สาวจนแก่ (หัวเราะ)”

The BIG Lesson บทเรียนครั้งใหญ่ ของนักอนุรักษ์ “ตอนทีเ่ ราเริม ่ ตัง้ สมาคม ความสนใจ ของผูค ้ นเกี่ยวกับการอนุรก ั ษ์ ปา ่ ยังน้อย อยู่ แต่ก็เริม ่ มีคนที่หันมาสนใจบ้างแต่ก็

เป็นเพียงกลุ่มคนกลุ่มหนึ่ง ไม่ใช่คนส่วน ใหญ่” ก่ อ น พ.ศ. 2500 แนวคิ ด เรื่อ ง การอนุ ร ั ก ษ์ สั ต ว์ ป่ า ยั ง ไม่ ไ ด้ เ กิ ด ขึ้ น ในสังคมไทย ช่วงที่สงครามโลกเพิ่งยุติ ในประเทศเริม ู้ นทีไ่ ด้โอกาสถือครอง ่ มีผค อาวุธปืนด้วยตัวเอง มีรถจี๊ปเป็นพาหนะ เพือ ่ เดินทางเข้าป่า ในบ้านผูด ้ ห ี รือคนรวย ก็จะมีเขาสัตว์งาช้างประดับเอาไว้เพือ ่ โชว์ ความน่าเกรงขาม เรียกว่าใครล่าได้กโ็ ชว์ กันอย่างโจ่งแจ้ง วัฒนธรรมการล่าสัตว์ เป็นเรือ ่ งการอวดบารมีของคนในสมัย นั้น จนแนวคิดเรือ ่ งการอนุรก ั ษ์เริม ่ ต้น ขึน ้ ครัง้ แรก เมือ ่ มีการออกกฎหมายอนุรก ั ษ์ สัตว์ปา ่ ในปี พ.ศ. 2503 จากการผลักดัน ของ นายแพทย์บุญส่ง เลขะกุล ที่คิดว่า ถ้าปล่อยทิง้ ไว้สต ั ว์คงถูกล่าหมดป่าแน่ๆ รวมทั้ ง ระบบนิ เวศทางธรรมชาติ ก็ จ ะ ค่อยๆ เสียสมดุลจนไม่อาจหวนกลับมา ได้ อี ก การผ่ า นร่า งกฎหมายครั้ง นั้ น ท� า ให้ ป ระเทศไทยมี อุ ท ยานแห่ ง ชาติ แห่งแรกในปี พ.ศ. 2505 ทีเ่ ขาใหญ่ และ ถัดมาก็มเี ขตรักษาพันธุส ์ ต ั ว์ปา ่ สลักพระ

ในปี พ.ศ. 2508 แม้ ปั ญ หาเชิ ง ประเด็ น จะเริ่ม ถู ก มองเห็น แต่ในระดับโครงสร้างของประเทศ ปัญหาเรือ ่ งการรุกล�าทรัพยากรป่าไม้นน ้ั แฝงตั ว มาพร้อ มกั บ โครงการพั ฒ นา ขนาดยั ก ษ์ ข องรัฐ ซึ่ ง บทเรีย นที่ ใหญ่

ที่ สุ ด ครั้ง หนึ่ ง ของประเทศไทย คื อ เหตุ ก ารณ์ อ พยพ สัตว์ปา่ ตกค้างในพืน ้ ทีอ ่ า่ งเก็บน�าโครงการเขือ ่ นเชีย ่ วหลาน

เมื่อปี พ.ศ. 2528 กินเวลากว่า 2 ปี 4 เดือน ซึง่ คุณสืบ นาคะเสถี ย ร เป็ น หั ว หน้ า โครงการอพยพในเวลานั้ น ผลกระทบจากการสร้างเขือ ่ นได้ทา � ลายแหล่งทีอ ่ ยูอ ่ าศัย และแหล่งอาหารของสัตว์ปา่ ซึง่ เป็นหัวใจของระบบนิเวศ ที่มนุษย์ไม่สามารถน�ากลับมาได้

“เมือ ่ สามสิบปีทแ ี่ ล้ว ตอนนัน ี ารพูดถึงเรือ ่ ง ้ ยังไม่มก ไม่มีป่าก็ไม่มีน�า ไม่มีน�าก็ไม่มีชีวิต แล้วถามว่าคนมอง ทรัพยากรธรรมชาติยังไง คนมองธรรมชาติเป็นเหมือน สัตว์ที่ยืนอยู่กลางทุ่ง มือใครยาวสาวได้สาวเอา สมัยนี้

ก็ยงั เป็นแบบนั้น นี่เพิง่ ฟังข่าวเมือ ่ สองวันทีแ ่ ล้ว พืน ้ ทีเ่ คย เป็นภูเขามีแต่ต้นไม้ พอมาเจออีกทีเป็นป่าแหว่งไปแล้ว” บทเรียนจากเขื่อนเชี่ยวหลานในวันนั้น มีการเก็บ ข้อมูลความเสียหายของชีวิตสัตว์ มูลค่าความเสียหาย ทางระบบนิเวศ รวมถึงภาพถ่ายการอพยพสัตว์ปา่ ตกค้าง ที่ อ่ า งเก็ บ น� า ซึ่ ง ได้ ส ร้า งความสะเทื อ นใจให้ กั บ ผู้ ค น ทีไ่ ด้เห็นจ�านวนมาก แต่นน ั่ ก็ยงั เป็นบทเรียนทีไ่ ม่เพียงพอ ของมนุษย์ อาจารย์รตยาเล่าให้ฟังว่า จุดตัดที่ท�าให้กระแส การอนุรก ั ษ์ เกิดขึ้นอย่างแพร่หลายจริงๆ ในสังคมไทย นั่ น คื อ การพยายามคั ด ค้ านการก่ อ สร้างเขื่อ นน� าโจน ในปี พ.ศ. 2531 “อาจารย์รจ ู้ ก ั คุณสืบครัง้ แรกก็ตอนเรือ ่ งเขือ ่ นน�าโจน นี่แหละ ซึง่ มี คุณสืบ นาคะเสถียร มี คุณวัชระ นาคสถิตย์ แล้วก็ อาจารย์นริศ ภูมภ ิ าคพันธ์ ทีเ่ ป็นคนน�าข้อมูลเรือ ่ ง การสร้างเขือ ่ นมาให้ ว่าถ้าท�าเขือ ่ นน�าโจนแล้วน�าจะท่วม ผืนป่าอย่างไร ความเสียหายจะไปถึงไหน เราจะสูญเสีย ทรัพยากรและระบบนิเวศอย่างไร แล้วอาจารย์รตยา กั บ เพื่ อ นที่ อ ยู่ ในสมาคมอนุ ร ัก ษ์ ก็ ร ่ว มกั น ท� า เอกสาร ขนาด A4 น� า ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าเขี ย นให้ อ่ า นเข้ า ใจง่ า ย แล้วน�าออกมาเผยแพร่อาทิตย์ละครัง้ ซึง่ ตอนนัน ้ อาจารย์ ได้ยินชื่อคุณสืบแล้วนะ แต่ยังไม่เคยเจอหน้ากัน” ในช่วงเวลานั้ นผู้คนหลากหลายวงการในสังคม รวมทั้ง คุณสืบ นาคะเสถียร ได้เริม ่ รวบรวมข้อมูลทาง วิชาการ จัดแสดงนิทรรศการ และเผยแพร่ให้ความรูถ ้ ึง ผลกระทบจากการสร้า งเขื่ อ น ซึ่ ง ในช่ ว งแรกๆ ของ การรณรงค์ คุณสืบมักจะใช้ค�าพูดติดปากตอนเริม ่ ต้น ปราศรัยทุกครัง้ ว่า “ผมขอพูดในนามของสัตว์ป่า” ซึ่ง เป็นประโยคส�าคัญที่ฝังใจหลายๆ คนมาถึงวันนี้ อาจารย์รตยามีเล่าเรือ ่ งเล็กๆ ให้เราฟัง พร้อมกับ บอกว่า เป็นเรือ ่ งจะที่ฟังให้เป็นนิ ทานก็ ได้ ฟังให้เป็น เรือ ่ งจริงก็ได้ แต่นเี่ ป็นจุดเริม ่ นน�าโจน ่ ต้นให้การต่อต้านเขือ ส�าเร็จได้ “ฝั่งคนที่อยากให้สร้างเขื่อน ก็ บอกว่าพื้นที่ตรง ป่านเรศวรมันเป็นทุ่ง เกิดไฟไหม้จนต้นไม้หายไปหมด แล้ว แต่คนทีไ่ ม่อยากให้สร้างก็จะออกมายืนยันว่านี่คือ

มดลูกของป่าเลย มีพวกสัตว์กีบ พวกกวางจะมาออกลูก ออกหลานกินหญ้ากัน ทั้งสองฝั่งก็เถียงกันอยู่อย่างนั้น จนท้ายทีส ่ ด ุ มีทางสถานีโทรทัศน์เอาเฮลิคอปเตอร์ไปบิน และมี ก ระทิ ง ฝู ง หนึ่ ง 50 กว่ า ตั ว วิ่ ง ตะกุ ย กั น ฝุ่ น ฟุ้ ง ออกมาจากป่า คนก็ บอกกั นว่า เจ้ าพ่อทุ่งใหญ่ส่งมา (หั ว เราะ) แล้ ว ภาพนั้ น แหละค่ ะ ที่ ก ลายเป็ น ค� า ตอบ ชั ด เจนเลยว่ า ทุ่ ง ใหญ่ น เรศวรคื อ บ้ า นของสั ต ว์ ป่ า

โครงเขื่อนน�าโจนจึงถูกชะลอออกไป นี่เป็นจุดตัดแรก ที่ท�าให้พวกเราเห็นว่าการรักษาพื้นป่า การรักษาบ้าน ของสัตว์ป่าเป็นประโยชน์ส�าหรับชีวิตมนุษย์” 10


A Man to Remember สืบ นาคะเสถียร ในความทรงจ�า การหยุดยัง้ เขือ ่ นน�าโจนเป็นข่าวดี

และก้ า วส� า คั ญ ในวงการอนุ ร ก ั ษ์ แต่

ไม่นานข่าวร้ายก็มาถึงทุกคน พร้อมกับ เสียงปืนที่ดังก้องไปทัว ่ ป่าห้วยขาแข้ง

ในช่วงปลายปี 2532 คุณสืบได้เข้ารับ

ต�าแหน่งหัวหน้าเขตรักษาพันธุส ์ ัตว์ป่า ห้วยขาแข้ง ที่จังหวัดอุทัยธานี บทบาท หน้ า ที่ ข องคุ ณ สื บ ในวั น นั้ น ท� า ให้ เขา ค้ น พบความจริ ง ที่ ย ากเกิ น รั บ ไหว ทั้ ง ปั ญ หาการลั ก ลอบล่ า สั ต ว์ ตั ด ไม้ รวมทั้งเบื้องหลังการท�าลายป่าที่มีผู้มี อิทธิพลมาเกี่ยวข้อง ยิ่งไปกว่านั้น สิ่งที่ ท�าร้ายจิตใจคุณสืบมากที่สุดคือการที่ ไม่วา่ คุณสืบจะเข้าหาข้าราชการชัน ้ ผูใ้ หญ่ เพื่อขอความช่วยเหลือแค่ไหน มีการน� าเสนอแนวคิ ดเรือ ่ งการท�าป่ากั นชน

แ ล ะ ป่ า ชุ ม ช น ที่ จ ะ ช่ ว ย แ ก้ ปั ญ ห า ประชาชนรุกป่า และได้กา � ลังในการช่วย เฝ้ า ระวั ง ป่ า ไปในตั ว ได้ อ ย่ า งไร แต่ ความพยายามของเขาไม่ เ คยได้ ร ับ การตอบรับจากใครเลย ในวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2533 คุณสืบ นาคะเสถียร ได้ตด ั สินใจจบชีวต ิ ด้วยการท�าอัตวินิบาตกรรมในบ้านพัก ที่ เขตรัก ษาพั น ธุ์ สั ต ว์ ป่ า ห้ ว ยขาแข้ ง พร้อมทัง ้ ข้อความในจดหมายเอาไว้ ้ ทิง ว่ า “ผมมี เจตนาที่ จ ะฆ่ า ตั ว เอง โดย ไม่ มี ผู้ ใ ดเกี่ ย วข้ อ งในกรณี นี้ ท้ั ง สิ้ น ”

issue 607

มูลนิ ธิฯ ที่อาจารย์บริหาร ส�านั กงาน ของมู ล นิ ธิ ฯ นั้ น เล็ ก นิ ด เดี ย ว มี เพี ย ง พนักงานประจ�าเพียง 3-4 คน กลับกัน ในคณะกรรรมการผู้ ร ่ ว มก่ อ ตั้ ง นั้ น อุ ดมไปด้ วยบุ คลากรคุ ณ ภาพของ เมื อ งไทย ซึ่ ง แต่ ล ะคนก็ ช่ ว ยรับ งาน ส่วนทีต ่ ว ั เองถนัดไปท�า และการประกอบ

ไปด้วยผู้คนเก่งๆ จากหลากหลายที่มา นี่ เ องที่ ท� า ให้ มู ล นิ ธิ สื บ ฯ มี เ ครือ ข่ า ย การท� า งานที่ แข็ ง แรง และเดิ น หน้ า ปกป้องป่าตะวันตกได้มาถึงทุกวันนี้ “ภารกิจที่ทุกคนเห็นด้วยในวันที่

ก่อตัง ้ มูลนิธิ คือการสืบสานเจตนารมณ์ ของคุณสืบ งานแรกทีเ่ ริม ่ ท�าคือการตั้ง กองทุ น ผู้ พิ ทั ก ษ์ ป่ า เพราะว่ า คุ ณ สื บ เห็ น ใจผู้ พิ ทั ก ษ์ ป่ า มาก ผู้ พิ ทั ก ษ์ ป่ า เขาท�างานเต็มที่ เดินป่าดูแลป่าเพือ ่ เรา ซึ่งในนามมูลนิธเิ องถ้าไม่มีทีมผู้พิทักษ์ ป่า เราก็ไม่ตา ่ งกับคนทีด ่ แ ี ต่พด ู แต่ไม่มี มือไม้ที่จะเข้าไปท�างานจริง “สมัยคุณสืบเป็นหัวหน้าเขตรักษา พั น ธุ์ สั ต ว์ ป่ า ห้ ว ยขาแข้ ง ผู้ พิ ทั ก ษ์ ป่ า ได้ เงิ น เดื อ นคนละ 4,000 กว่ า บาท แต่ เ ดื อ นหนึ่ ง เขาต้ อ งออกไปเดิ น ป่ า ไม่ตา� กว่า 15 วัน เพราะว่าการจะรักษาป่า รักษาเสือได้ ต้องเดินเท้า ไม่ใช่ขับรถ เข้ า ไปเหมื อ นที่ เราดู ใ นหนั ง ซึ่ ง เรา พยายามท�าให้ดีขน ึ้ ปัจจุบน ั ผูพ ้ ท ิ ก ั ษ์ ปา ่ ได้ เงิ น เดื อ นคนละ 8,000 กว่ า บาท แ ล้ ว เ มื่ อ ส อ ง ปี ที่ แ ล้ ว ท า ง อุ ท ย า น ได้กอ ่ ตัง ิ พ ู้ ท ิ ก ั ษ์ปา ่ ขึน ้ มาได้แล้ว ้ มูลนิธผ ด้วย ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดี”

09 seP 2019

ข้อความในจดหมายที่ สืบ นาคะเสถียร เขียนไว้ก่อนตาย

ซึ่ ง ความตายของคุ ณ สื บ ในวั น นั้ น ไ ด้ ส่ ง เ สี ย ง ดั ง ก้ อ ง ใ น หั ว ใ จ ข อ ง นักอนุรก ั ษ์ ท่ัวทั้งประเทศไทย “พอการคั ด ค้ า นเขื่ อ นน� าโจน จบไป หลายๆ คนที่ออกมาเคลื่อนไหว ตอนนั้นก็แตกฉานซ่านเซ็น ไม่ได้ติดต่อ กันอีกเลย มารูอ ้ ีกทีก็คือตอนที่คุณสืบ เสี ย สละชี วิ ต และเราก็ รู ้สึ ก ว่ า ตั ว เอง ผิ ด เน อ ะ ที่ ไ ม่ ไ ด้ ติ ด ต า ม ข่ า ว เรื่ อ ง การอนุ ร ัก ษ์ อ ะไรเลย พอคุ ณ สื บ เสี ย อาจารย์กไ็ ปร่วมงานศพ และเห็นในงาน มีการตั้ งป้ายระดมทุนให้คุณสืบ แล้ ว ก่อนที่จะเผาศพคุณสืบ 7 วัน เพื่อนๆ ของคุณสืบคุยกันว่า ถ้าตั้งเป็นกองทุน อ า จ จ ะ ไ ม่ ยื ด ย า ว น่ า จ ะ ตั้ ง เป็ น มู ล นิ ธิดี ก ว่ า แล้ ว เขาก็ ป ระชุ ม กั น เลย บรรดาเพื่ อ นๆ หรือ คนที่ รู ้จั ก คุ ณ สื บ อย่าง อาจารย์ปริญญา นุตาลัย เป็น นั ก ธรณี วิ ท ยาคนส� า คั ญ ที่ ต่ อ สู้ เรื่อ ง เขือ ่ นน�าโจนกับคุณสืบ แล้วก็ ดอกเตอร์ สุรพล สุดารา ที่เป็นหัวหอกคนส�าคัญ ในการตั้งมูลนิธส ิ ืบนาคะเสถียรขึ้นมา “ แ ล้ ว ต อ น ที่ ป ร ะ ชุ มตั้ ง มู ล นิ ธิ อาจารย์ ป ริ ญ ญาก็ คุ ย กั นว่ า จะให้ อาจารย์รตยามาเป็นประธาน ส่วนหนึ่ง อาจเป็นเพราะรูจ ้ ักกันมาตั้งแต่ท�างาน

ที่ ส ม า ค ม อ นุ รั ก ษ์ ศิ ล ป ก ร ร ม แ ล ะ สิ่ ง แวดล้ อ ม แล้ ว อี ก แง่ ห นึ่ ง ก็ อ าจจะ คิดว่าให้ผู้หญิงเป็นก็ดี (หัวเราะ)” “ตอนนั้ นรู ้ สึ ก กดดั นไหมครั บ ต้องมาแบกรับภาระนี้?” “ก็ ไม่ได้ รูส ้ ึกกลั วหรือกดดั นนะ รู ส ้ ึกว่ามันเป็นเรือ ่ งที่ต้องท�ามากกว่า อาจารย์รตยาก็บอกกับอาจารย์ปริญญา ตอนนั้นว่าคุณสืบเสียสละได้แม้กระทัง ่ ชีวิต แล้วเราเป็นใครล่ะ งานแค่นี้ถึงท�า ไม่ได้ เรามีโอกาสทีจ ่ ะท�างานตรงนี้แล้ว ก็คิดแบบนั้นและสืบสานมาตลอด” อาจารย์รตยาเล่าให้ฟง ั ว่า มูลนิธิ สืบฯ นั้นใช้เวลาจดทะเบียนเพียง 18 วัน หลังจากที่คุณสืบเสียชีวิต ด้วยความช่วยเหลือจากผู้คนจ�านวนมาก ไม่เว้น แม้แต่หน่วยราชการ และในช่วงเริม ่ ต้น

ผมมีเจตนาทีจ ่ ะฆ่าตัวเอง โดยไม่มี ผู้ใดเกี่ยวข้องในกรณีนี้ท้ง ั สิ้น ลงชื่อ สืบ นาคะเสถียร ผู้ตาย (นายสืบ นาคะเสถียร) 31 ส.ค. 33 11


Heart of Conservation หัวใจของการอนุรักษ์ งานการอนุรก ั ษ์ น้ันปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย และ ไม่มีวิธก ี ารตายตัว ความเชื่อว่านักอนุรก ั ษ์ หรือ NGO นั้น จะต้องท�าเป็นแต่การค้านหัวชนฝา ก็เป็นความคิดที่ไม่ถูก ไปเสียหมด

ในปี พ.ศ. 2547 มูลนิธส ิ บ ื ฯ มีการปรับเปลีย ่ นการท�างาน ครั้ง ใหญ่ เปลี่ ย นความคิ ด ว่ า การอนุ ร ัก ษ์ ต้ อ งขั ด แย้ ง กับประชาชน เจ้าหน้าที่ต้องวิ่งไล่จับคนท�าผิดในป่า โดย มูลนิธส ิ บ ื ฯ เริม ่ สานการท�างานกับชุมชนทีอ ่ ยู่ ่ ต้นท�าหน้าทีผ ทัง้ ในป่าและพืน ้ ทีร่ อบๆ ซึง่ กลายเป็นโครงการจัดการพืน ้ ที่ คุ้ ม ครองอย่ า งมี ส่ ว นร่ว ม (Joint Management of Protected Area - JoMPA) หรือที่เรียกกันว่า ‘โครงการ จอมป่า’ โดยมีความเชือ ่ ว่า ‘คนอยูไ่ ด้ ป่าอยูไ่ ด้ เสือก็อยูไ่ ด้’ จนกลายเป็นโมเดลการท�างานอนุ รก ั ษ์ ให้ กับอี กหลายๆ พื้นที่มาถึงปัจจุบัน “ทุกๆ 4 ปี มูลนิธิสืบฯ จะวางแผนยุทธศาสตร์ใหม่ คนท�างานก็จะมาร่วมกันคิด แล้วเราก็ไปฟังเสียงประชาชน ภายนอก แล้วน�าแนวคิดทัง้ หมดมาวางแผนว่าก�าลังของเรา

มีเท่านีจ ้ ะสามารถท�างานอะไรได้บา้ ง จริงๆ งานหลายอย่าง ของเรา ไม่ได้ทา � หน้าที่แค่คอยค้านอย่างเดียว ส่วนส�าคัญ

ที่ท�าให้มูลนิ ธิสืบฯ สามารถเดินหน้ าท�างานด้านอนุ รก ั ษ์ ได้ ม าถึ ง ทุ ก วั น นี้ คื อ การเป็ น เหมื อ นแหล่ ง ที่ ร วบรวม ความร่วมมือจากหลายๆ ฝ่ายเอาไว้ด้วยกัน

“แล้วสิ่งที่เป็นหลักการของมูลนิธิฯ ตลอดมา ก็คือ ความพยายามจะรักษาผืนป่าใหญ่ ไม่ใช่แค่ป่าตะวันตก เท่ า นั้ น แต่ เป็ น ผื น ป่ า ของทั้ ง ประเทศไทยเอาไว้ ให้ ไ ด้ มาถึงตอนนี้ เราก็จะพยายามใช้สื่อโซเชียลมีเดีย หรือสื่อ

ในปัจจุบันในการเผยแพร่แนวคิด รวมไปถึงท�าหน้าที่เป็น หมาเฝ้าบ้าน เป็น watchdog อย่างน้อยเราก็ทา � หน้าทีเ่ ห่า (หัวเราะ)”

ย้อนกลับมามองถึงปัจจุบน ั ท�าให้เรานึกถึงค�าพูดหนึง่ ของ คุณสืบ นาคะเสถียร ที่เคยให้สัมภาษณ์ไว้ในนิตยสาร

สารคดี เมื่อเกือบ 30 ปีที่แล้ว (ฉบับที่ 64 เดือนกรกฎาคม 2533) “เราไม่ต้องมานั่งเถียงกันหรอกว่าเราจะใช้ป่าไม้ อย่างไร เพราะมันเหลือน้อยมากจนไม่ควรใช้ จึงควรจะ รักษาส่วนนี้เอาไว้ เพื่อให้เราได้ประโยชน์ท่ีเป็นประโยชน์ ทางอ้อม” ราวกั บ ว่ า เขาท� า นายได้ ว่ า เมื่ อ มนุ ษ ย์ เราบริโ ภค ทรัพยากรจนเกินจุดที่พอดี ธรรมชาติจะค่อยๆ น�าพาเรา มาเจอกับวิกฤตแบบวันนี้ อาจารย์รตยาได้เสริมในมุมมองของตัวเอง ว่าตั้งแต่ สมัยก่อนจนถึงสมัยนี้ การท�าลายสิง ้ ่ แวดล้อมยังคงเกิดขึน เพราะกิเลสมนุษย์ และทุกคนควรมีส่วนรับผิดชอบ เพราะ ถ้ ามองในเชิงการใช้ประโยชน์ คนจนก็ ใช้ประโยชน์ จาก สิง่ แวดล้อมอย่างหนึง่ คนรวยก็ใช้ประโยชน์จากสิง่ แวดล้อม

อย่ า งหนึ่ ง แต่ ผ ลสุ ด ท้ า ยหากทุ ก อย่ า งถู ก ใช้ จ นหมด คนที่ได้รบ ั ผลกระทบก็คือเราทุกคน “หัวใจของการนักอนุรก ั ษ์ จริงๆ คือการรักษาสิ่งที่ดี ของธรรมชาติเพื่อพวกเราทุกคน ทั้งชีวิตคนและชีวิตสัตว์ รักษาระบบนิเวศทีด ่ เี อาไว้ให้คงอยู่ อย่างเร็วๆ นีม ้ ก ี ารพูดถึง การตัดถนนคลองลาน-อุม ้ ผาง ในแง่หนึง่ มันก็สร้างประโยชน์ ได้จริง สามารถย่นระยะเวลาการเดินทางได้ 30 กว่ากิโล แต่สิ่งที่เสียไปคืออะไรรูไ้ หม ป่าใหญ่จะถูกตัดออกจากกัน เป็นสองส่วน สัตว์ป่าจะเชื่อมต่อถึงกันไม่ได้ ระบบนิเวศ ที่เคยมีก็จะค่ อยๆ เสื่อมสลายไป มันไม่เสื่อมวันนี้ หรอก แต่อีก 30-50 ปีมันก็หมด”

Now or Never เริ่มวันนี้… ตอนนี้ มีคนเคยกล่าวไว้วา ่ ความกลัวของคนเรามักจะเกิด เวลาทีเ่ ราไม่รจ ู้ ก ั สิง่ นัน ี่ า่ นมาเรือ ่ งสิง่ แวดล้อม ้ ดีพอ แต่ทผ และธรรมชาติ เราบริโภคและปฏิบัติต่อธรรมชาติโดย ไม่เคยคิดเกรงกลัว นั่นเป็นเพราะเราคิดไปเองว่ารู จ ้ ัก ธรรมชาติดแ ี ล้ว ไม่คด ิ ว่าสิง่ ทีม ่ ต ี รงหน้าจะมีวน ั หมดหรือ

“งานอนุรักษ์มันเป็ นงานที่ไม่มีวัน จบ เพราะว่ามนุษย์ไม่ว่าใครๆ ก็ต้องการอยากได้ แล้วคนที่ คิดว่าอยากได้มันมากกว่าคนที่ คิดจะรักษา งานอนุรักษจึงต้อง ด�าเนินไปไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้น”

หายไป แต่ ม าถึ ง วั นนี้ ปัญ หาสิ่ง แวดล้ อ มย้ อ นกลั บ มา ท�าให้มนุษย์หวาดกลัวอีกครัง้ กลัวเพราะไม่รว ู ้ า่ จุดเริม ่ ต้น ในสิ่งที่ตนเองท�า จะพาชีวิตตัวเองไปจบที่จุดใด ซึง่ เวลาเห็นข่าวมลพิษจากระบบอุตสาหกรรมแบบ PM2.5 เห็นข่าวไฟไหม้ครัง้ ใหญ่ในป่าแอมะซอน เห็นข่าว

การตายของมาเรียมเพราะกินขยะพลาสติก ท�าให้เรา คิดทุกครัง้ ว่า มันช้าไปไหมทีพ ่ วกเราจะมาเริม ่ มาคิดดูแล

รักษาโลกกันวันนี้ “ส�าหรับอาจารย์ไม่ถือว่าช้าว่าเร็ว แต่ถือว่าเป็น สิ่ ง ที่ ต้ อ งท� า ท� า เท่ า ที่ เวลาและก� า ลั ง ของเราจะท� า ได้ คือไม่ใช่คด ิ ว่าช้าไปแล้ว มาเรียมตายไปแล้ว ก็เลยช่างหัวมัน ก็คงไม่ใช่ แต่หมายความว่าเราต้องพยายามท�าต่อไป ต้องไม่ท้อถอย เด็กหนุ่มๆ สาวๆ ยังมีก�าลังวังชา “เพราะอาจารย์คิดว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมทุกวันนี้

น่าเป็นห่วงทัง้ นั้นแหละ แต่มองกลับกัน เราไม่ควรไปคิด แต่ เรื่อ งที่ เ กิ น ก� า ลั ง ของเรา เช่ น เรื่อ งขยะในทะเล ทีเ่ ขาบอกกันว่าตอนนี้สะสมจนใหญ่เท่าประเทศไทยแล้ว มันเกินก�าลังส�าหรับคนตัวเล็กๆ อย่างเรา เอาก�าลังมาท�า อะไรทีเ่ ราท�าได้ดก ี ว่า ถ้าเรามัวไปจมและมองปัญหาแบบ หัวชนฝา มันเกินก�าลังไป เราต้องรูก ้ �าลังตัวเองก่อน” เราชวนอาจารย์คุยถึงกระแสหนึ่งในโลกปัจจุบัน

กับการทีเ่ ด็กรุน ่ ใหม่ลก ุ ออกมาเรียกร้องการแก้ไขปัญหา โลกร้อน หนึ่ งในคนที่เรายกมาคุยกั นคื อเรือ ่ งราวของ เกรตา ธันเบิรก ์ เด็กสาววัยเพียง 15 ปี ผูท ้ รงอิทธิพลทีส ่ ด ุ ในโลกจากการจั ด อั น ดั บ ของนิ ต ยสาร Time เวลานี้ จากการทีเ่ ธอลุกออกมาประท้วงหยุดเรียน เพือ ่ เรียกร้อง การแก้ปัญหาโลกร้อน และปฏิเสธมรดกที่แสนเน่าเฟะ ที่เด็กรุ น ่ เธอไม่ได้เป็นคนท�า ซึ่งล่าสุดเธอเดินทางด้วย

เรือใบเป็นเวลากว่า 2 สัปดาห์ จากอังกฤษถึงมหานคร นิวยอร์กแล้ว เพื่อร่วมการประชุมด้านสิ่งแวดล้อมของ สหประชาชาติ ในประเด็นปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม “ดีมากเลยค่ะ เขาเก่งมากเลยที่จะเดินทางไปใน เรือใบแบบนั้น ไม่ใช่เรือ ่ งง่ายนะ

“เวลาเห็นใครท�าอะไรแบบนี้ อาจารย์ก็สนั บสนุ น เป็นก�าลังใจชืน ่ ชม และเราก็ตอ ้ งการคนแบบนี้ อาจารย์เชือ ่ อย่างหนึ่งว่าจุดเริม ่ ต้นของการเปลี่ยนแปลงหลายๆ ครัง้ ไม่ ไ ด้ ต้ อ งการคนจ� า นวนเยอะนะในการจะเริม ่ ท� า มั น ขอแค่ เอาจริง ท� า จริง เถอะ อี ก เดี๋ ย วก็ มี ค นมาช่ วยเอง อาจารย์เชื่อว่าความเปลี่ ยนแปลงมันอาจเกิ ดจากคน คนเดียว ขอแค่เริม ่ และท�าด้วยความตั้งใจจริง”

การที่ เราจะกลั บ ไปกลมกลื น กั บ ธรรมชาติ ไ ด้ อีกครัง้ บางครัง้ เราอาจจะต้องเปลีย ่ นบางอย่างในตัวเรา อย่างจริงจั ง ย้อนกลั บไปหาธรรมชาติ กลั บไปโดยที่ ไม่ได้ไปเอาเปรียบ และทิง ้ ปัญหาอะไรไว้ให้คนข้างหลัง ทีผ ่ า ่ นมาเราตั้งใจโฟกัสกับธรรมชาติน้อยเหลือเกิน และ จุดเริม ่ ต้นของทางแก้ไขก็ไม่ใช้การฉายไฟออกไปมองดู สภาพแวดล้อมที่ค่อยๆ พังทลายลงอย่างเดียวเท่านั้ น

แต่ เราต้ องเริม ่ ฉายไฟเข้ามาที่ตัวเอง และเริม ่ ท�าสิ่งที่ ท�าได้ ไม่ต้องเกินก�าลัง เพียงแต่ท�ามันด้วยความตั้งใจ และเอาจริง เหมือนที่ผู้หญิงคนนี้ท�ามาโดยตลอด 12


The Neverending Mission ภารกิจที่ไม่มีวันสิ้นสุด “อาจารย์คด ิ ว่าสิง่ ส�าคัญทีม ่ ล ู นิธส ิ บ ื ฯ ให้กบ ั คนไทยคืออะไรครับ?” เราเอ่ยถาม “พวกเราไม่ เ คยมานั่ ง คิ ด กั น เลยว่ า สิ่ ง ที่ มูลนิธส ิ ืบฯ ท�ามาตลอด 29 ปี มันเปลี่ยนวงการ อนุรก ั ษ์ ในประเทศไทยไปอย่างไร เราแค่ต้ังหน้า ตั้งตาท�า ไม่ได้มาดูว่าสิ่งที่ท�ามันไปเปลี่ยนใจคน ได้ ข นาดไหน แต่ คิ ด ว่ า สิ่ ง ที่ เกิ ด ขึ้ น คงพอช่ ว ย ให้คนเห็นความส�าคัญของผืนป่าที่มีต่อสิ่งมีชีวิต ทั้งหลาย ตั้งแต่คนไปจนถึงสัตว์ พูดง่ายๆ ว่าคุณ รักษาป่า คุณก็รก ั ษาน�า คุณก็รก ั ษาชีวิต”

ในโมงยามสุดท้ายของชีวิต เมื่อย้อนกลับ มามองเส้ น ทางที่ ผ่ า นมา ไม่ ว่ า ใครก็ ค งอยาก ตั้งค�าถามและหาค�าตอบให้กับตัวเอง ว่าสิง ่ ัน ่ ทีฉ ท� า ไป มั น เ สี ย เว ล า ห รื อ เป ล่ า ห รื อ สิ่ ง ที่ ท� า ได้ออกดอกผลเป็นรางวัลอะไรให้ใครบ้าง “อาจารย์ ไ ม่ เ คยคิ ด ว่ า เสี ย เวลาเปล่ า ใน การท�างานเลยนะ ทีผ ่ า ่ นมามันอาจเป็นงานทีย ่ าก

และเป็ น งานที่ ต้ อ งอาศั ย ความร่ ว มใจจริ ง ๆ แต่วันนี้ถ้ามองย้อนกลับไปก็น่าชื่นใจ เพราะมัน ชั ด เจนว่ า เป็ น สิ่ ง ที่ เ ราต้ อ งท� า และเป็ น สิ่ ง ที่ ไม่จ�าเป็นต้องได้รบ ั รางวัลเป็นอะไร แต่มันเป็น หน้าที่ของเราที่เป็นมนุษย์

“แล้วงานตรงนีก ้ ไ็ ม่ได้มอ ี ะไรพิเศษมากกว่า ใคร หรือ น้ อ ยกว่ า ใคร เราไม่ ไ ด้ รู ส ้ ึ ก ว่ า ตั ว เอง พิเศษหรือว่าเสียสละ ไม่ใช่เลย แต่ถ้ามองกลับไป ก็เป็นสิง่ ภูมใิ จทีไ่ ด้ทา � ไม่รูส ้ ิ ทีอ ่ าจารย์ยง ั แข็งแรง ทุกวันนี้ อาจเป็นเพราะบุ ญที่เราท�างานนี้ มามั้ง เข้ า ไปนอนกลางดิ น กิ น กลางทรายอยู่ ใ นป่ า อาจารย์มีความสุขดี กับชีวิต 29 ปีที่ผ่านมานะ ถื อ ว่ า เป็ น คนหนึ่ ง ที่ มี บุ ญ นะ ได้ ท� า ในสิ่ ง ที่ เรา ต้ อ งการท� า มาตลอด หลายคนจะชอบพู ด ว่ า

เกษี ยณแล้ วจะได้ ท�าสิ่งที่อยากท�า แต่ อาจารย์ ได้ท�าสิ่งนั้นมาตลอดจนถึงป่านนี้ ก็นับว่าโชคดี” ตลอดระยะเวลาในการเดินทางไกล นับตัง้ แต่ การเสี ย สละของ คุ ณ สื บ นาคะเสถี ย ร จนถึ ง การทุ่ ม เทชี วิ ต ให้ กั บ การดู แ ลป่ า ของนางสิ ง ห์ ตนนี้ ได้หว่านเมล็ดพันธุ์แห่งการอนุรก ั ษ์ เอาไว้ มากมาย มีคนรุน ่ ใหม่ๆ ทีม ่ ค ี วามสามารถ เดินเข้า

มาร่วมงานกันในมูลนิธส ิ บ ื ฯ และทุกคนต่างทุม ่ เท ชีวิตให้การดูแลรักษาป่ากัน และพร้อมจะส่งต่อ เจตนารมณ์ของคุณสืบต่อไป “งานอนุรก ั ษ์มน ั เป็นงานทีไ่ ม่มว ี น ั จบ เพราะ ว่ า มนุ ษ ย์ ไ ม่ ว่ า ใครๆ ก็ ต้ อ งการอยากได้ แล้ ว คนที่คิดว่าอยากได้มันมากกว่าคนที่คิดจะรักษา

งานอนุรก ั ษจึงต้องด�าเนินไปไม่มว ี น ั จบไม่มว ี น ั สิน ้ “ชีวต ิ ต่อจากนี้กไ็ ม่ได้คด ิ อะไร อยากจะตาย ง่ายๆ แต่กไ็ ม่มใี ครรูอ ้ ก ี แหละ ก็ไม่เป็นไร อะไรเกิดมา ก็รบ ั ได้ทงั้ นัน ้ เพราะว่ามันเกินก�าลังเราไป ไม่มใี คร รู ้ว่ า เราจะเป็ น อย่ า งไรในอนาคต ก็ ใช้ ทุ ก วั น นี้ ให้งา ่ ยๆ อย่าไปรบกวนสิง่ แวดล้อม อย่าไปรบกวน คนข้างเคียง ท�าสิ่งที่เราท�าได้ แล้วที่ส�าคัญคือ พอแก่แล้วอย่าขี้บ่น (หัวเราะ)” issue 607

09 seP 2019

13


A MUST EVENT BOOK EXPO THAILAND 2019 อี ก เพี ย งเดื อ นเดี ย วเท่ า นั้ น ที่คุณจะมีเวลาซ้อมเดินอย่างทรหด ยกเวตให้ แขนมี พ ลั ง และเตรี ย ม ร่างกายให้พร้อมกับการไปลุยงาน มหกรรมหนั ง สือ ระดั บ ชาติ ครั้งที่ 24 และ เทศกาลหนั ง สื อ เยาวชน ครัง้ ที่ 13 โดยในปีนม ี้ าในธีมหนังสือดี มีชวี ต ิ เต็มอิม ่ ไปกับหนังสือทรงคุณค่า ในราคาสุ ด พิ เ ศษจากส� า นั ก พิ ม พ์ ต่างๆ นวัตกรรมสือ ่ การศึกษารูปแบบ ใหม่ๆ และภายในงานยังคับคัง่ ไปด้วย กิ จกรรมที่เป็นสาระและบันเทิงอี ก เพียบ ที่ส�าคัญ ย้ายพิกัดไปจัดงาน ที่ อิ ม แพ็ ก เมื อ งทองธานี ในวั น ที่ 2-13 ตุ ล าคม 2562 ตั้ ง แต่ เ วลา 10.00-21.00 น. รายละเอียดเพิม ่ เติม www.facebook.com/bookthai

F E S T I VA L

BANGKOK’S 21ST INTERNATIONAL FESTIVAL OF DANCE & MUSIC มหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติ กรุงเทพฯ ครัง ้ ที่ 21 ทีร่ วมสุดยอดการแสดงไว้มากมาย ทีเ่ ด่นๆ ก็เช่น โอเปรา บั ล เลต์ ดนตรี การเต้ นร� า กายกรรม เป็ นต้ น ่ เขาจัดมาเป็นปีท่ี 21 แล้ว ถ้าใครยังไม่เคยแวะมาชมเรา ซึง ก็แนะน�าว่าควรลองมาดูสักครั้ง แล้วอาจจะติดใจต้องไป ทุกปี แบบเราก็ได้ โดยการแสดงนั้นจะมีข้ึนตั้งแต่วันนี้ถึง 23 ตุลาคม 2562 มีการโชว์ศล ิ ปะการแสดงทัง ้ แบบคลาสสิก ่ การแสดง และร่วมสมัยทัง ้ หมด 13 ชุด จ�านวน 19 รอบ ซึง ่ ่ ่ ทีน่าสนใจส่วนหนึงทีเราแนะน�าคือ

การแสดงโอเปราคลาสสิก เรือ ่ ง ตูรน ั โด (Turandot) ผลงานการประพั น ธ์ ข อง เกี ย โคโม ปุ ช ชิ นี จากคณะ เอคาเตอริน เบิ ร ์ก (Ekaterinburg Opera Theatre) คณะโอเปราชั้นน�าที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซีย การันตีด้วย 15 รางวัลหน้ากากทองค�า ซึง่ มีดก ี รีความทรงเกียรติเท่ากับ รางวัลออสการ์ของวงการภาพยนตร์เลย การแสดงบัลเลต์ทต ี่ ลกเสียดสีลอ ้ เลียน โดยคณะเลส์ บัลเลต์ ทร็อกคาเดโร เดอ มอนติ คาร์โล (Les Ballets Trockadero de Monte Carlo) หรือ เดอะ ทร็อ กส์ (The Trocks) จากนิวยอร์ก ซึ่งใครได้ดูก็ต้องข�าท้องคัด ท้องแข็งไปตามๆ กัน และการแสดงนีก ้ ช ็ มได้ทก ุ เพศทุกวัย การแสดงชุ ด 'หวัง จ้ า วจวิน ' (Lady Zhaojun)

การตี ค วามเรือ ่ งราวคลาสสิ ก ของหนึ่ ง ในต� า นานสตรี ผู้ เ ลอโฉมที่ สุ ด ในประวั ติ ศ าสตร์จี น ผ่ า นการน� า เสนอ แบบร่ว มสมั ย แต่ ยั ง คงความละเมี ย ดละไมของศิ ล ปะ การแสดงจากสาธารณรัฐประชาชนจีนไว้อย่างครบถ้วน ถ่ายทอดโดย หลี อวีก ้ งั ศิลปินรุน ่ ใหญ่ของจีนทีม ่ แ ี ฟนคลับ มากมาย และนี่เป็นการแสดงสุดยิง่ ใหญ่ของเธอครัง้ แรก นอกประเทศจีนด้วย บั ต รเข้ า ชมมหกรรมศิ ล ปะการแสดงและดนตรี นานาชาติ กรุงเทพฯ ครัง้ ที่ 21 ทุกรอบการแสดง จ�าหน่ายที่ www.thaiticketmajor.com รายละเอียดการแสดงเพิม ่ เติม ที่ www.bangkokfestivals.com

BOOK HE MOST HUMAN HUMAN จากการทดสอบวั ด ความสามารถของเครือ ่ งจักรว่าจะเลียนแบบ มนุ ษ ย์ ไ ด้ อ ย่ า งแนบเนี ย นแค่ ไหน น�ามาสูร่ างวัลมนุษย์ทเี่ ป็นมนุษย์ทส ี่ ด ุ โดยมอบให้กับคนที่สามารถท�าให้ คณะกรรมการเชื่ออย่างสนิทใจว่า ตนเองเป็นมนุษย์จริงๆ รางวัลนี้จึง ท�าให้ ไบรอัน คริสเตียน ซึง่ เคยเข้าร่วม การทดลองในปี 2009 ตัง้ ค�าถามถึง ค ว า ม เป็ น ม นุ ษ ย์ ผ่ า น ป รั ช ญ า ภาษาศาสตร์ และองค์ความรูอ ้ ื่นๆ เพือ ่ ค้นหาว่าสิง่ ใดกันแน่ทท ี่ า� ให้มนุษย์ เป็นมนุษย์ แล้วการที่คอมพิวเตอร์ หลอกให้คณะกรรมการเชือ ่ ว่ามันคือ มนุษย์ นัน ่ เป็นเพราะมันก�าลังเข้าใกล้ ความเป็นมนุษย์มากขึน ้ หรือมนุษย์ เราก�าลังเข้าใกล้ความเป็นเครือ ่ งจักร กั น แน่ หาค� าต อ บ ไ ด้ ใน หนั ง สื อ ปัญญา-มนุษย์-ประดิษฐ์ (ส�านักพิมพ์ ซอลท์ / ราคา 415 บาท)

14


MUSIC

LOVER : TAYLOR SWIFT ได้ ฤ กษ์ เ สี ย ที กั บ อั ล บั้ ม ใหม่ ข องนั ก ร้อ ง สาวดาวเด่ น ของวงการเพลงอเมริกั น อย่ า ง เทย์เลอร์ สวิฟต์ กับ Lover ซึ่งเป็นสตูดิโออัลบั้ม ที่ 7 ของเธอ แต่เป็นอัลบัม ้ ชุดแรกภายใต้ชายคา Republic Records และท�ายอดขาย Pre-sale เฉี ย ดล้ า นชุ ด ตั้ ง แต่ ยั ง ไม่ ไ ด้ ว างขายด้ ว ยซ� า โดยล่าสุดเธอได้ปล่อยเอ็มวีในเพลงทีม ่ ช ี อ ื่ เดียว กับอัลบั้มออกมาให้แฟนๆ ได้ชมกันแล้ว พร้อม ท่วงท�านองและอารมณ์แสนหวาน เคล้าบรรยากาศ แห่ ง ความโรแมนติ ก ส� า หรับ คู่ ร ัก แน่ น อนว่ า เทย์เลอร์กย ็ งั คงเป็นเทย์เลอร์ทเี่ รารูจ ้ ก ั ทัง้ ซาวนด์ ดนตรี สไตล์การร้องทีม ่ เี อกลักษณ์ และน�าเสียง ทรงเสน่ห์ ที่ท�าให้โลกหลงรัก แถมการกลับมา รอบนี้ ยังสั่นสะเทือนวงการทั้งยอดจองอั ลบั้ม ที่ไปได้สวยตามที่คาด และข่าวการบันทึกเสียง ในอัลบัม ่ ทวงคืนผลงาน ้ เก่าๆ ของเธออีกครัง้ เพือ ของตัวเองกลับมา ต้องชูนิ้วโป้งให้เธอจริงๆ

PRODUCT

ANIMAL HUGS จนถึงเวลานี้เวลาผ่านไปเกือบหนึ่งเดือน ทีพ ่ ะยูนน้อยอย่างยามีลและมาเรียมได้จากเราไป รวมถึ งพะยู นและสัตว์น�าตั วอื่ นๆ ที่ทยอยตาย มาเกยตื้นให้เราเห็นจนใจสลาย โอบกอดความเศร้าโศกนี้ ไว้กับตุ๊กตา ocean wildlife งาน แฮนด์เมดทีว ่ างจ�าหน่ายในราคาตัวละ 380 บาท โดยรายได้ ห ลั ง หั ก ค่ า ใช้ จ่ า ยจะน� า ไปบริจ าค ให้กับองค์ กรช่วยเหลื อสัตว์ต่างๆ เพื่อบรรเทา ไม่ให้พวกมันต้ องเผชิญกั บความโหดร้ายจาก ความไร้ระเบียบและมักง่ายของมนุษย์จนเกินไป ส่งความปรารถนาดีดว้ ยอ้อมกอดแห่งความขอบคุณ ได้ที่ www.facebook.com/saltysoulsofficial

ISSUE 607

09 SEP 2019

CAFE

SHOW

FOREST BAKE CENTRAL WORLD

สูตรเสน่หา เดอะมิวสิคัล

หลั ง จากที่ Forest Bake ร้า นเบเกอรี กระท่อมน้ อยจากเชียงใหม่ ขยายความส�าเร็จ สูส ่ าขาทีส ่ องในซอยเล็กๆ อันเงียบสงบย่านสุขม ุ วิท เมื่อปีก่อน เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ร้านเบเกอรี แสนอบอุน ่ ของสไตลิสต์สาว ‘ลิน’ - นลินนา ลี และสูตร ขนมปังของ คุณแม่ประณีต เชิดจารีวฒ ั นานันท์ ได้ ข ยั บ ขยายสู่ ส าขาที่ ส ามกลางกรุ ง ที่ ชั้ น 7 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เป็นที่เรียบร้อย ตั้งอยู่ ระหว่ า งร้า นอาหารติ่ น ไท่ ฟ งและร้า นอาหาร ไทยนารา โดยสาขานีจ ้ ะเป็นเบเกอรีสไตล์ Artisan แบบสดใหม่ พร้อมคงคอนเซ็ปต์ Cabin in Capital กับการตกแต่งอันเป็นเอกลักษณ์เหมือนอยูก ่ ระท่อม กลางป่า ดอกไม้จริง และ Installation Art ฝีมอ ื คุณลินอย่างทีแ ่ ฟนๆ ร้าน Forest Bake คุ้นเคย เป็นอย่างดี ใครอยากทานขนมปังดีๆ ในบรรยากาศ แสนอบอุน ่ สามารถแวะมาเยีย ่ มเยือนกระท่อมน้อย หลั ง นี้ ไ ด้ ทุ ก วั น เวลา 10.30-22.00 น. หรือ ติดตามรายละเอียดที่ www.facebook.com/ forestbakebkk

“หากเปรี ย บความรั ก เป็ น เมนู อ าหาร ความรักทีแ ่ ต่ละคนปรารถนาก็คงเหมือนอาหาร ที่ ต่ า งรสชาติ แ ละหน้ า ตา” จากนวนิ ย ายและ บทโทรทัศน์ยอดฮิตถูกน�ามาตีความและปรุงใหม่ ให้ออกรสหวานขมผสมด้วยรัก พร้อมเสิรฟ ์ ให้ชม อีกครัง้ ในรูปแบบละครเพลง น�าแสดงโดย เชียร์ ฑิฆม ั พร กับบทบาทการแสดงละครเพลงครัง้ แรก ในชีวต ิ ทีท ่ ง้ั ร้องและเต้นแบบสุดพลังกับบทบาท อลิ น สาวโสดที่ มี ค วามมั่ น ใจสู ง อดี ต นางเอก เบอร์ 1 แห่งวงการบันเทิงที่ชีวิตก�าลังอยู่ในช่วง ขาลง มาร่วมเอาใจช่วยเธอและครูกก ุ๊ ทีจ ่ ะมาสอน อลินท�าอาหารเพื่อสานฝันให้เธอได้เข้าใกล้และ แต่ งงานกั บ ชายในอุ ด มคติ สูต รเสน่ หา เดอะ มิ ว สิ คั ล เปิ ด การแสดงทั้ง หมด 10 รอบ ตั้ ง แต่ วั น นี้ ถึ ง 6 ตุ ล าคม 2562 ณ โรงละครเอ็ ม เธียเตอร์ ซือ ้ บัตรได้ทไี่ ทยทิกเก็ตเมเจอร์ทก ุ สาขา รายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม www.facebook.com/ bemusicalth

WORKSHOP

EXHIBITION

THE SPECIAL LETTER SEWING

ITALIAN RENAISSANCE WORLD PREMIERE

สายหวานงานปักจะต้องยิม ่ ทาง ้ แป้น เมือ Little Hands House ได้เปิดคอร์สสอนเทคนิค การปักผ้าต่างๆ ถึง 10 เทคนิค ที่สามารถน�าไป สร้างสรรค์เป็นตัวอักษรสวยๆ ได้หลากหลายรูปแบบ คอร์สนีเ้ หมาะทัง้ สาวช่างปักและคนทีไ่ ม่มพ ี น ื้ ฐาน งานปั ก มาก่ อ น ในราคาคอร์ส ละ 1,800 บาท แถมชุดอุปกรณ์ปักผ้าพื้นฐาน และเรายังรูม ้ าว่า ส� า หรับ นั ก เรีย นเก่ า ลดราคาเหลื อ 800 บาท เรียนวันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 12.00-17.30 น. ที่ 10ml. Cafe & Gallery ส อ บ ถ า ม ร า ย ล ะ เอี ย ด เพิ่ ม เ ติ ม ไ ด้ ที่ w w w. facebook.com/littlehandshouse

หลั งจากนิ ทรรศการ From Monet To Kandinsky ได้ ร ั บ การตอบรั บ เป็ น อย่ า งดี RCB Galleria จึ ง น� าเสนอนิ ท รรศการชุ ด ใหม่ ซึ่ ง จั ด ขึ้ น เป็ น ครั้ง แรกของโลกในชื่ อ Italian Renaissance World Premiere โดยจัดแสดง ผลงานของศิ ล ปิ น เอกชาวอิ ต าเลี ย นซึ่ ง ได้ ร ับ การยกย่องให้เป็นผู้ยิ่งใหญ่แห่งยุ คฟื้ นฟูศิลปวิทยาการ และกลายเป็นแรงบันดาลใจให้ศล ิ ปิน คนอื่ น ๆ มาจนถึ ง ปั จ จุ บั น ได้ แ ก่ ลี โ อนาร์โ ด ดาวินชี, ไมเคิลแองเจโล, ราฟาเอล และบอตติเชลลี ในรู ปแบบมัลติ มีเดี ยด้ วยการฉายภาพกราฟิก แอนิเมชันผ่านโปรเจ็กเตอร์พร้อมดนตรีประกอบ ตัง้ แต่วน ั นีถ ้ งึ 31 ตุลาคม 2562 ณ ชัน ้ 2 ริเวอร์ ซิตี้ แบงค็อก ซื้อบัตรได้ที่ www.zipeventapp.com รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.facebook.com/ RiverCityBangkok

15


CALENDAR M

T

W

TH

F

SA

S

09

10

11

12

13

14

15

A lAnd lost

tHE JAPAnEsE HoUsE

tUrAndot

WAlKInG WItH dInosAUrs

BAlAncE

JUrAssIc PlAstIc

tHE (Un) GovErnEd Body

ซาช่า ริคเทอร์ ช่างภาพ แนวสารคดีชว ี ต ิ และ สังคม จะมาถ่ายทอด เรื่ อ งราวชี วิ ต ของ ช า ติ พั น ธุ์ ม ล า บ รี หรือชนเผ่าตองเหลือง กลุม ่ ชาติพน ั ธุท ์ อ ี่ าศัย อยู่ในภาคเหนือของ ประเทศไทย ผ่ า น นิทรรศการ ‘A Land Lost: The Mlabri of Northern Thailand’ วันนี้ถึง 15 ตุลาคม 2562 ณ สถาบันเกอเธ่

เ ต รี ย ม ต ก อ ยู่ ใ ต้ ม น ต ร์ ส ะ ก ด ด้ ว ย บทเพลงอิ น ดี้ พ็ อ พ ของ The Japanese House โปรเจ็กต์ของ ศิ ล ปิ น เ ดี่ ย ว ห ญิ ง แอมเบอร์ เบน ใน ‘The Japanese House Live in Bangkok’ วันนี้ เวลา 20.30 น. ณ LIDO CONNECT จ� าหน่ ายบัตรที่ไทย ทิกเก็ตเมเจอร์

การแสดงอุ ป รากร ชุด ‘Turandot’ โดย Ekaterinburg คณะ อุ ป รากรแนวหน้ า เก่าแก่ทส ี่ ด ุ ของรัสเซีย วันนี้ เวลา 19.30 น. ณ หอประชุ ม ใหญ่ ศู น ย์ วั ฒ น ธ ร ร ม แห่ ง ป ร ะ เท ศ ไท ย จ� าหน่ ายบัตรที่ไทย ทิกเก็ตเมเจอร์

เหล่าไดโนเสาร์ขนาด มหึมาหลากสายพันธุ์ จะกลับมาทวงบัลลังก์ ค ว า ม ยิ่ ง ให ญ่ บ น โลกใบนี้อีกครัง้ กับ ‘Walking with Dinosaurs - The Arena Spectacular’ วันนี้ ถึง 15 กันยายน 2562 ณ อิ ม แพ็ ก อารีน า เมืองทองธานี ติดตาม รอบการแสดงและ จ� าหน่ ายบัตรที่ไทย ทิกเก็ตเมจอร์

นิทรรศการ ‘Balance’ โดย ทาคาโนบุ โคบายาชิ น�าเสนอความคิด เกี่ยวกับดุลยภาพใน พื้นที่ 2 มิติ สภาวะ คลุมเครือทีพ ่ บ ผ่าน ภาพวาดสีนา� มัน วันนี้ ถึ ง 3 พฤศจิ ก ายน 2562 ณ 100 ต้นสน แกลเลอรี ถ.เพลินจิต (เปิดเฉพาะวันพฤหัสบดีถงึ วันอาทิตย์)

พบกับประติมากรรม ไดโนเสาร์ขนาดใหญ่ และสัตว์ตา่ งๆ ทีส ่ ร้าง ขึ้ น จ า ก ข อ ง เ ล่ น ที่ ไม่เล่นแล้วจากประเทศ ญี่ ปุ่ น และประเทศไทย ผลงานศิ ล ปิ น ชาวญีป ่ น ุ่ นักสร้างสรรค์ ฮิโรชิ ฟูจิ ใน ‘จูราสสิก พลาสติ ก ’ วั น นี้ ถึ ง 14 ตุ ล าคม 2562 ณ ช่างชุย ่ (เว้นวันพุธ)

การแสดงชุ ด ‘The (Un)Governed Body’ ตั้ ง ค� า ถามเกี่ ย วกั บ ร่างกายที่ต้องเผชิญ ต่ อ รอง หรือ จั ด การ กับสิง่ หรืออัตลักษณ์ที่ แปลกปลอม วันนี้ถึง 22 กั น ยายน 2562 ณ ศูนย์ศลิ ปะวัฒนธรรม แสงอรุณ (เว้นวันจันทร์ และอังคาร) ติดตาม รอบการแสดงและ ส�ารองทีน ่ ง่ั ทีโ่ ทร. 082692-6228

WHERE TO FIND

Where the conversations begin. adaybulletin.com

หมอชิต

5

5

7 ร้าน DEAN & DELICA 7 สาขาทั่วกรุงเทพฯ

ร้านอินทนิล 5 สาขา สาขาทั่วกรุงเทพฯ

Starbucks 200 สาขาทั่วกรุงเทพฯ

BTS: 5 สถานี เวลา 17.30-20.00 น.

หมอชิต อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ สยาม อโศก ศาลาแดง

Meet Up Every Monday!

2 0 0

ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ศูนย์การค้า และสถานที่ชั้นน�ากว่า 100 จุดทั ่วประเทศ 20 ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ที่ปากช่อง-เขาใหญ่ เชียงใหม่ และหัวหิน


นอกเหนือจากการออมแล้ว น้องบางคนเริม ่ ่ งหุน ่ ความส�าคัญของ สนใจเรือ ้ แล้วด้วยเช่นกัน ซึง วัยนีไ้ ม่ได้อยูท ่ ว ี่ า่ อยากจะลงทุนเงินจ�านวนเท่าไหร่ แต่ ต้ น ทุ น ที่ ส� า คั ญ ของพวกเขาซึ่ ง ได้ เ ปรี ย บ คนวัยอย่างพวกผมคือ ‘เวลา’ พวกเขาสามารถ วาดฝันของตัวเองเอาไว้ได้เลย แล้วก็คอ ่ ยๆ หาวิธี ่ เดินทางไปหาฝันทีวาดเอาไว้ จะช้าหรือเร็วก็แล้วแต่ ่ งมือในการจัดการและลงทุนที่น้องๆ เลือก เครือ

เรือ ่ ง : โอมศิริ วีระกุล ภาพ : พงศ์ธร ยิ้มแย้ม

การปฏิเสธเพื่อนมายืมเงิน​คือการรักษา ความฝันและความสัมพันธ์ระหว่างเรา ให้เติบโตต่อไป

ทว่ า สิ่ ง หนึ่ ง ที่ น้ อ งๆ จะต้ อ งพบเจอเมื่ อ โตขึน ้ นั้น คือการรักษาความฝันทีว ่ าดไว้บวกกับ ระยะทางของความฝันที่ไม่ให้มีระยะห่างมาก จนเกิ น ไป จุ ด นี้ ก ลายเป็ น ประเด็ น ส� า คั ญ ของ การบรรยายในการถ่ายทอดความรูแ ้ ละประสบการณ์สว่ นตัวของวิทยากร ซึง่ แบ่งประเด็นออกเป็น 2 เรือ ่ งใหญ่ คือ 1. เมื่อเราผิดพลาดจงหัดให้อภัยตัวเอง 2. ปฏิเสธคนอื่นให้เป็น วิทยากรบอกว่า ความฝันเราไม่สามารถ ถูกประกอบจากความตั้งใจและความส�าเร็จได้ ร้อยเปอร์เซ็นต์ เพราะถ้าเป็นเช่นนัน ้ ต้องพิจารณา ว่ามันอาจไม่เกิดจากความสามารถและความพยายามที่ เราฝ่ า ฟั น เรีย นรู จ ้ นได้ ร บ ั มั น มา ซึ่ ง เป้าหมายหรือความฝันทีว่ าดไว้มน ั อาจ เป็ น เป้ า ที่ เราเอื้ อ มมื อ หยิ บ มาง่ า ย จนเกินไป แล้วเราอาจหลอกตัวเองว่า เราท�าได้แล้ว นั่นอาจไม่ใช่สง ่ิ ทีเ่ กิดจาก ความภูมใิ จ รวมถึงบทเรียนเรือ ่ งการเงิน จะไม่เกิดขึ้น แท้จริงแล้ วความส�าเร็จต้ องมีองค์ ประกอบของความสิ้ น หวั ง และความล้ ม เหลว ปนอยูด ่ ว ้ ย นีค ่ อ ื เรือ ่ งราวทีจ ่ ะท�าให้มม ุ มองการใช้ เงินและใช้ชว ี ต ิ ของเราคมขึน ้ และสามารถน�ามา เป็นกรณีศก ึ ษาและเรือ ่ งเล่าทีเ่ ตือนสติต่อตัวเรา และคนอื่นๆ ที่ต้องการจะพิชิตเป้าหมายเหมือน เราในอดีตด้วย นีต ่ า ่ งหากคือต�าราจากการบรรลุ เป้าหมายที่แท้จริง การบรรลุเป้าหมาย ระหว่างทางต้องเจอ ช่วงผิดหวัง ท้อแท้ ค�าถามคือต้องท�าอย่างไร สิง ่ แรกเลยคือการให้โอกาสแก่ตัวเอง และ อย่าซ�าเติมตัวเอง ถึงแม้ว่าในบางสถานการณ์ จะมี บ้ า ง เช่ น ด่ า ทอตั ว เองอยู่ ในใจ แต่ อ ย่ า ให้ สภาวะนั้นอยู่นานเกินไป เพราะไม่เช่นนั้นเราจะ เกิดความรูส ้ ก ึ ภายในกดทับความกล้าในการเพิม ่ ความเชื่ อ มั่ น ให้ ตั ว เอง จนกลายเป็ น คนขาด ความเชื่อมั่นไปโดยปริยาย และไม่กล้าท�าตาม ความฝันใดๆ ทัง้ สิน ี ต ิ เรา ้ อีกต่อไป นั่นจะท�าให้ชว ปราศจากความสุขด้วยเช่นกัน ส่ ว นเรือ ่ งการหั ด ปฏิ เ สธให้ เป็ น นั้ น อยู่ ใน บริบทของการทีเ่ พือ ่ นเข้ามาขอยืมเงินๆ ทองๆ จาก คนรอบข้ า ง และหากเกิ ด เหตุ ก ารณ์ นี้ ในชี วิ ต ของเรา จงเตรียมใจไว้เลยว่าความสัมพันธ์ของเรา กับเพื่อนก�าลังจะเปลี่ยนไปอย่างแน่นอน เพราะ

สถานะจากเพือ ่ นกันได้เปลีย ่ นเป็นเจ้าหนีแ ้ ละลูกหนี้ เรียบร้อยแล้ว วิทยากรแนะน�าว่า ทางทีด ่ ค ี อ ื ปฏิเสธไปเลย โดยไม่ ต้ อ งกลั ว ว่ า จะท� า ร้า ยน� า จิ ต น� า ใจกั น ซึ่ ง ตรงนี้ มี เหตุ ผ ลในเชิ ง จิ ต วิ ท ยาในการเล่ า อยูเ่ หมือนกัน วิทยากรอธิบายว่า การขอยืมเงิน จากใครสักคน ในเบือ ้ งลึกของฝั่ งคนถูกให้ยม ื จะ เกิดจากความรูส ้ ก ึ เกรงกลัวต่อคนทีจ ่ ะขอยืมว่า กลั ว เขาไม่ ร ัก เรา กลั ว เขามองว่ า เราเป็ น คน แล้งน�าใจ เมือ ่ เกิดความไม่มัน ่ ใจและความกลัว ต่อตัวเอง เราจึงต้องให้เขายืมเงินไป ซึง่ เอาเข้าจริง เหตุ ผ ลนี้ ก็ ส ามารถอธิ บ ายได้ กั บ ทุ ก เรื่อ งนะ ไม่ใช่แค่เรือ ่ งเงินเพียงอย่างเดียว หากถามถึงทางออกก็มอ ี ยู่ 2 วิธี คือ วิธแ ี รก ก็ให้ยม ื เงินไปนัน ้ งให้ในจ�านวนทีเ่ รา ่ แหละ แต่ตอ ต้องคิดแล้วว่าไม่เจ็บตัว และคิดว่าจะไม่ได้เงิน คื น อี ก เลย เพราะโอกาสแบบนั้ น มี อ ยู่ สู ง มาก แถมยิ่งทวงมาก ความสัมพันธ์ฉันเพื่อนก็เสี่ยง ที่จะพังทลายลงไปอีก วิ ธี ที่ ส องคื อ ต้ อ งทบทวนต่ อ ตั ว เองถึ ง เป้าหมาย ถ้าในชีวต ิ เรามีเป้าหมายทีช ่ ด ั เจนและ ต้ องอาศัยเรือ ่ งเงิน ก็ ต้องแสดงเจตจ�านงและ บอกเหตุผลต่อคนทีข ่ อยืมไป หรือไม่กป ็ ฏิเสธ แบบดือ ้ ๆ ไปเลย เพราะเรารูอ ้ ยูแ ่ ก่ใจว่า เราไม่ให้เพราะเหตุใด เมื่อเป็นแบบนี้ บ่อยๆ คนที่จะเข้ามาขอยืมก็จะหาย ไปเอง เพราะเขารูแ ้ ล้วว่าเราไม่กลัว ความรูส ้ ก ึ ทีจ ่ ะไม่ถก ู รักหรือถูกมอง ว่าแล้งน�าใจ วิ ธี ป ฏิ เ สธแบบหลั ง นี้ ท� า ให้ นึกถึงเรือ ่ งราวในปี 1973 ของ จอห์น พอล เก็ตตี้ (J. Paul Getty) อภิ ม หาเศรษฐีช าวอเมริกั น เจ้ าของโรงกลั่ นน� ามันที่ปฏิ เสธการจ่ ายค่ าไถ่ เพื่อแลกตัวกับหลานชายของเขา ซึ่งถูกคนร้าย จับตัวไป เหตุผลของจอห์นนั้นน่าคิดพอสมควร เพราะเขาให้เหตุผลว่า หากเขาจ่ายเงินจ�านวน หลายล้านตามทีค ่ นร้ายเรียกขอไปนัน ้ เหตุการณ์ เหล่ า นี้ ก็ จ ะเกิ ด ขึ้ น กั บ หลานอี ก จ� า นวน 14 คน ของเขาซ�าแล้ วซ�าเล่ า เหตุการณ์ เหล่ านี้ ได้ ถูก น�ามาสร้างเป็นภาพยนตร์ชื่อ All the Money in the World ด้วยนะ เอาเป็นว่าเรือ ่ งเงินส� าคั ญมากๆ นะครับ ใครที่ยังไม่มีเป้าหมาย หรือมีเป้าหมายแต่ ยัง ไม่มแ ี ผนการ ก็ลองคิดลองท�าดูนะครับ อย่ามัว ท�างานไปเก็บเงินไป แล้วก็รอให้คนอื่นเข้ามาขอ หยิบยืม แถมปฏิเสธไม่เป็นอีกต่างหาก ทีส ่ า � คัญ กว่านั้นคือการปล่อยเวลาให้หายไปเรือ ่ ยๆ โดย ไม่มว ี ธ ิ จ ี ด ั การการเงินใดๆ เลยนั้น ก็ไม่ตา ่ งอะไร จากการถูกเรียกค่ าไถ่ แบบแนบเนี ยน ที่ท�าให้ เราสูญเสียทั้งเป้าหมาย การเงิน เวลา รวมถึง ความสัมพันธ์กบ ั ผองเพือ ่ นไปอย่างน่าเสียดาย

MONEY LIFE BALANCE

่ ง ​ รั้งหนึ่งผมมีโอกาสไปนั่งฟังเรือ ค การจัดการความรูท ้ างการเงิน จากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง​ ที่จัดกิจกรรมมอบความรู้ เรื่องการออมเงินให้แก่น้องๆ​ ระดับมัธยมปลายที่สนใจเรื่อง การออมและการบริหารเงิน​ ซึ่งไม่น่าเชื่อว่าน้องๆ​เริ่มรู้จัก วางแผนการออมกันแล้ว​ แถมหลายคนก็มีเป้าหมายกัน ซะด้วย​เล่นเอาผมแอบอิจฉาที่ ้ ้าง สมัยเราไม่มก ี จ ิ กรรมดีๆ​แบบนีบ

CONTRIBUTOR

โอมศิริ​วีระกุล บรรณาธิการ เว็บไซต์การเงิน aomMONEY

ISSUE 607

09 SEP 2019

17


เรือ ่ ง : ชยพล ทองสวัสดิ์

ภาพ : กฤตธกร สุทธิกิตติบุตร

HE SAID

18


Love and IndIfference ่ งอัตลักษณ์ เราคิดว่าท�าไมงานศิลปะต้องเซ็นลายเซ็นไว้บนผลงาน “รูไ้ หมว่าตัง ้ แต่เราเรียนจบศิลปากร เราทิง ้ งานทุกอย่างของเราหมดเลย เพราะเราเริม ่ คิดถึงเรือ ท�าไมงานต้องโดนแปะอยูท ่ ผ ี่ นัง สรุปแล้วงานศิลปะคือวัตถุใช่ไหม ไม่ใช่คณ ุ ค่าทางจิตใจใช่ไหม” ่ ง ่ ทีเ่ ริม ย้อนกลับไปในช่วงทีย ั เป็นนักศึกษาคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ‘ป้อม’ – พุ ทธิพงษ์ อรุณเพ็ง เป็นวัยรุน ่ คนหนึง ้ ่ ตัง ่ เป็นเรือ ่ งปกติของคนท�างานศิลปะ ทีต ่ อ ้ อ ่ ขวนผนังไว้รอให้คนอืน ่ ๆ มาชืน ่ ชม ค�าถามกับค�าว่า ‘อัตลักษณ์’ ซึง ้ งมีลายเซ็นก�ากับว่าผลงานชิน ื ตัวตนของเราทีแ ้ นีค

ความคิดแบบนีเ้ องทีเ่ ป็นจุดเริม ่ ต้นให้เขาเบน ่ นไหว ด้วยความเชือ ่ ความสนใจมาสูง ่ านภาพเคลือ ว่าเป็นศิลปะเชิง ‘ความคิด’ มากกว่า ‘วัตถุ’ เริม ่ อาชีพ อาร์ตไดเร็กเตอร์ประจ�ากองถ่ายภาพยนตร์ จนได้โอกาส ่ ว ไปเรียนต่อด้าน Digital Filmmaking ทีน ิ ยอร์ก และท�าให้ความคิดหมกมุน ่ ต่อสิง ่ ทีเ่ รียกว่า ‘ตัวตน’ ้ ไปด้วย และ ‘อัตลักษณ์’ ยิง ่ เข้มข้นขึน ในวัย 40 ปี พุ ทธิพงษ์ อรุณเพ็ง ทีเ่ คยฝาก ผลงานกับภาพยนตร์ขนาดสัน ้ อย่าง ชิงช้าสวรรค์ (Ferris Wheel, 2015) กลับมาอีกครัง ้ กับภาพยนตร์ ่ ขนาดยาวเรือ งแรกในชี วิ ต อย่ า ง กระเบนราหู (Manta Ray, 2018) ที่ได้เดินทางไปฉายใน เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติมาแล้วทัว ่ โลก และคว้า รางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมในสาย Orizzonti ทีเ่ ทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเวนิส ครัง ้ ที่ 75 ตัวภาพยนตร์สะท้อนถึงปัญหาและทัศนคติตอ ่ ่ วข้องกับวิกฤต ความขัดแย้งทางชาติพันธุ์ ทีเ่ กีย ผูอ ้ พยพชาวโรฮีนจาในประเทศไทย เพียงแต่สง ิ่ ทีเ่ ขา ่ ่ ้ ยกมาเล่าเป็นแค่ภาพหนึงจากความขัดแย้งทีเกิดขึน ่ งอัตลักษณ์ เท่านัน ี่ ต ี น ้ ตอจากเรือ ้ ยังมีเหตุการณ์ทม และสร้างบาดแผลให้กบ ั สังคมอีกมากมาย ้ ชาติ ศาสนา การเมือง อัตลักษณ์ของเชือ ่ เป็นเรือ ่ งละเอียดอ่อน เป็นปมปัญหาทีส ่ ร้าง ความเชือ ความขัดแย้ง หรือบางครัง ้ สร้างความหวาดกลัว ความเกลียดชังต่อฝ่ายตรงข้าม คงปฏิเสธไม่ได้วา่ ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งมีสาเหตุ ่ ทีส ่ ามารถขีดเขียนให้บางสิง มาจากอิทธิพลของสือ ่ กลายเป็ นความดีหรือเลวได้ โดยเฉพาะในยุคนี้ ที่ ค นสาดความเกลี ย ดชั ง ใส่ กั น อย่ า งง่ า ยดาย โซเชี ย ลมี เ ดี ย จึ ง กลายเป็ น สถานที่ ส ร้ า งอคติ ้ ในคนคนหนึง ่ ความกลัว ความเกลียดชัง ให้กอ ่ ตัวขึน ่ าจไม่ได้รจ ได้ โดยทีอ ู้ ก ั สิง ่ ทีเ่ กลียดกลัวอย่างถ่องแท้ “ถ้าคุณ ไม่ไปอยู่ ตรงนั้ น ไม่ ไ ด้ ไ ปคลุ กคลี ไม่ได้มป ี ระสบการณ์รว่ ม คุณไม่มท ี างรูข้ อ้ เท็จจริงเลย ่ ่ สิง ุ รูก ้ จ ็ ะมาจากสือ จากเฟซบุก ๊ จากทวิตเตอร์ ่ ทีคณ เพราะว่าคุณชอบนั่งอยู่ในห้องแอร์แล้วดูชาวนา ่ วข้าวไง คุณสามารถสาดค�าด่าออกไปได้ทว เกีย ั่ โลก ่ ว โดยทีต ั คุณเองก�าลังนัง ่ เล่นโทรศัพท์อยู่ หรือไม่ ก็นง ั่ อยูห ่ น้าจอคอมพิวเตอร์” ความแตกต่างทางความคิดและความเชื่อ ่ งแสนปกติในสังคม เพียงแค่วา่ อาจจะดีกว่า เป็นเรือ ถ้าเราจะเริ่มตระหนักถึงผลของการก่อร่างสร้าง อคติ แ ละความกลั ว ขึ้ น มาโดยปราศจากการท� า ่ ก ความเข้าใจทีถ ู ต้อง แม้จะทีละนิดก็ตาม

“ถ้ า คุ ณ ไม่ ไ ปอยู่ ต รงนั้ น ไม่ ไ ด้ ไ ปคลุ ก คลี ไม่ ไ ด้ มี ประสบการณ์รว ่ ม คุณจะ ไ ม่ มี ท า ง รู้ ข้ อ เ ท็ จ จ ริ ง เลย”

issue 607

09 seP 2019

ผูอ ้ พยพ “ต้ อ งบอกก่ อ นว่ า การมองอั ต ลั ก ษณ์ ข อง มนุษย์ในมุมมองของเราวัยนั้น เรามองเป็นด้านลบ เพราะเราเชื่ อ ว่ า ขนาดศิ ล ปิ น ยั ง หวงตั ว ตนของ ตั ว เองเลย แล้ ว ท� า ไมมนุ ษ ย์ ถึ ง หวงเผ่ า พั น ธุ์ ข อง ตัวเอง หวงความเป็ น ชาติ ความเป็ น ศาสนา ความเป็นพืน ้ ทีข ่ องตัวเองขนาดนี้ เราก็เลยพยายาม โฟกัสหาว่าอะไรทีส ่ ง่ เสริมความคิดด้านลบนัน ้ ของเรา อ๋ อ นี่ ไ ง การที่ ผู้ อ พยพเข้ า มาเมื อ งไทย แล้ ว เรา ผลักเขาออก นี่ไง มันคือด้านลบ คือผลลัพธ์ทม ี่ นุษย์ ไม่ควรจะสร้างอัตลักษณ์ขน ึ้ มา เราก็เลยเริม ่ ค้นคว้า จนมาเจอเรือ ่ งโรฮีนจาในช่วงปี 2009 ตอนนัน ้ คนก็ยงั ไม่ ค่ อ ยสนใจโรฮี น จา ทั้ ง ที่ มี ปั ญ หามานานมาก เลย เขาอพยพมาทีเ่ มืองไทย เขาโดนหลอกค้ามนุษย์ เยอะมาก เราก็เลยเริม ่ ตามเขามาตัง้ แต่ปี 2009” ้ ชาติ อคติทางเชือ “ตัง้ แต่สมัยเด็กๆ เราก็เริม ู เจ๊ก ่ เห็นว่าคนไทยดูถก ดู ถู ก ลาว ดู ถู ก เขมร รู ้ว่ า มั น รุ น แรงในระดั บ หนึ่ ง อาจไม่ใช่การรุนแรงทีถ ่ ึงขัน ั ้ หยิบมีดมาฆ่ากัน แต่มน คือการดูถก ู ทีเ่ กิดขึน ้ ซึง ่ ตอนนั้นเราไม่ค่อยตระหนัก เท่าไหร่ จนมีเรือ ่ งโรฮีนจาเกิดขึน ้ มา จึงเริม ่ มองกลับมา ว่า จริงๆ แล้วประเทศเรา หรือกลุม ่ คนทีอ ่ ยูร่ อบตัวเรา มีอคติ กับเชื้อชาติ อื่นมาก เราจึ งเริม ่ ตั้ งค� าถามกั บ ค�าว่า ‘ชาตินย ิ ม’ สิง่ ทีส ่ งั คมเราท�าคือพยายามไปกด ชาติอน ื่ เท่านัน ้ เราไม่เคยเห็นว่ามันเกิดการพัฒนาอะไร ในสั ง คมเลย เราเพิ่ ง ได้ อ่ า นข่ า วหนึ่ ง ที่ บ อกว่ า มีกลุ่มไทยพุทธที่พยายามต่อต้านพระราชบัญญัติ การบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม เราก็ไม่ได้คด ิ อะไร มาก แต่สง ิ่ ทีเ่ ราเห็นคือเพือ ่ นในเฟซบุก ๊ ของเราก�าลัง เริม ่ มีความเกลียดชัง จากการแชร์โพสต์แล้วเขียนว่า อิสลามคือศาสนากินชาติ เราถามว่า ในการที่เรา พยายามป้ อ งกั น ชาติ ป้ อ งกั น ศาสนาพุ ท ธของเรา ด้ วยการที่ไปเอาข้อแตกต่ างของเขามาด่ าจะช่วย สร้างความดีให้เราได้อย่างไร” คนชัน ้ กลางในกรุงเทพฯ “เวลาหนังของเราไปฉายต่างประเทศ ทุกคน ก็จะโฟกัสว่านี่คือหนังโรฮีนจา เพราะดันเป็นกระแส ตอนที่หนังได้เริม ่ ฉาย แต่อาจจะต้องผิดหวัง เพราะ ไม่ได้มป ี ระวัตเิ กีย ่ วกับโรฮีนจาในหนังเราเลย แม้กระทัง่ เวลามีคนมาบอกว่า ‘ผมไม่รูเ้ รือ ่ งโรฮี นจาเลย ผม คาดหวังว่ามานั่งดูหนังของคุณแล้วคุณจะเล่าเรือ ่ ง โรฮีนจาทีล ่ ะเอียดอ่อนกว่านี้เสียอีก’ เราจะชอบตอบ ไปว่า ทุกวันนีโ้ ลกมีขา่ วสารทีเ่ พียงพอแล้ว ไม่จา� เป็น ต้องเอาหนังความยาวหนึง่ ชัว ่ โมงครึง่ มาอธิบายอะไร ที่ ม ากกว่ า นั้ น หรอก ถ้ า เกิ ด คุ ณ อยากจะรู ้จ ริง ๆ คุณก็ ไปเจอของจริงเลย ไม่อย่างนั้ นการนั่ งดูหนั ง ก็ จะเป็นเพียงภาพคนชั้นกลางในกรุ งเทพฯ ที่ชอบ ชีวต ิ แบบชนบท นึกภาพคนนัง่ อยูใ่ นร้านกาแฟติดแอร์ และข้างนอกเป็นทุง่ นาทีม ่ ค ี นท�านาอยู่ แล้วมีความสุขมากทีจ ่ ะได้นง ี วาม่ั จิบกาแฟในขณะเดียวกันก็มค เอ็ น ดู ค นเหล่ า นั้ น เหมื อ นกั น กั บ การที่ เราท� า หนั ง ฉายในโรง คนทีน ่ ่ังในโรงหนังมีแอร์เย็น อยูใ่ นพืน ้ ที่ ปลอดภั ย นั่ ง ดู ส งครามอิ ร ัก ดู ซู ด าน ดู โรฮี น จา

ดูความทุกข์ระทมของคนเผ่าหนึ่งในโลก เกิดความรู ้สึ ก สงสาร แล้ ว ก็ ก ลั บ บ้ า นไป จบ คื อ ภาพยนตร์ อาจจะท�าให้คนดูมองเห็นหรือสนใจปัญหาได้ระดับหนึง่ แต่อย่าคาดหวังว่ามันจะช่วยให้เข้าใจลึกซึง้ ขนาดนัน ้ นอกจากว่าคุณสนใจแล้ วคุณก็ เข้าไปเจอของจริง คุณอยากเจอโรฮีนจาคุณก็ไปยะไข่ นั่นคือความคิด ของเรา” ่ อิทธิพลของสือ “ท� า ไมมนุ ษย์ เ ราอยากเห็ น ภาพผู้ อ พยพ ในการเดินแบกของพะรุงพะรังข้ามน�า แต่เราถามว่า ถ้าเกิดสมมติวา่ มีชา่ งภาพนักข่าวไป สิง่ ทีเ่ ขาพยายาม จะถ่ า ยให้ ไ ด้ ค งไม่ ใช่ ผู้ อ พยพก� า ลั ง นั่ ง เล่ น มื อ ถื อ แน่ น อน เขาก็ ต้ อ งพยายามเลื อ กโมเมนต์ ที่ ดู มี ความทุกข์ใช่ไหม แสดงว่ามันมีมม ุ มองทีโ่ ดนสืบทอด กันมานานมาก ประเด็นคือถ้าคุณไม่ไปอยู่ตรงนั้ น ไม่ ไ ด้ ไปคลุก คลี ไม่ได้ มีประสบการณ์ รว ่ ม คุณ จะ ไม่มีทางรู ข ้ ้อเท็จจริงเลย สิ่งที่คุณรู ก ้ ็ จะมาจากสื่อ จากเฟซบุก ๊ จากทวิตเตอร์ เพราะว่าคุณชอบนัง่ อยูใ่ น ห้องแอร์แล้วดูชาวนาเกี่ยวข้าวไง คุณสามารถสาด ค�าด่าออกไปได้ทว ั่ โลกโดยทีต ่ ัวคุณเองก�าลังนั่งเล่น โทรศัพท์อยู่ หรือไม่กน ็ ง่ั อยูห ่ น้าจอคอมพิวเตอร์” รูเ้ ท่าทัน “ตอนนี้มีสื่อเข้ามาในหัวได้ง่ายและเยอะมาก จริงหรือไม่จริงก็ไม่รู ้ ตัวเราเองพยายามตัดไม่รบ ั รู ้ เรือ ่ งพวกนัน เราโฟกั ส ในสิ ง ที เ ่ ราสนใจจริ ง ๆ ว่ า มั น คื อ ่ ้ อะไร ในชีวิตเราควรจะมีโฟกัสอะไรสักเรือ ่ งหนึ่งนะ ยกตัวอย่าง ตอนนีเ้ ราเริม ่ งประวัตศ ิ าสตร์ ่ โฟกัสไปทีเ่ รือ เราได้ ฟังคลิ ปของนั กเดิ นทางท่านหนึ่ ง เราก็ เริม ่ มี การเชื่ อ มโยงไปว่ า เออ เราได้ รู ้ว่ า ประวั ติ ศ าสตร์ ตรงนัน ้ น ึ้ มา เริม ่ มีความสัมพันธ์ ้ มันเลยเกิดเป็นแบบนีข ที่ น่ า สนุ ก ทีนี้พอมีเรือ ่ งอื่ นเข้า มา เราก็ จ ะไม่สนใจ ไม่ตาม ไม่อ่าน เพราะพออ่านไปก็จะอยากรูแ ้ ล้วว่า เกิ ด อะไร แล้ ว เกิ ด ความพยายามจะสร้า งข้ อ สรุ ป บางอย่าง เราจะโฟกัสในสิ่งที่น่าจะเป็นข้อเท็จจริง สิง่ ทีม ่ ป ี ระโยชน์ และมีความสุขกับชีวต ิ ของเราก็พอ” ความรัก “พูดแล้วเขินนะ แต่สง่ิ เดียวจริงๆ ทีช ่ ว ่ ยมนุษย์ได้ คื อ ความรัก ถ้ า เกิ ด เราเริม ้ ึ ก ว่ า โรฮี น จาน่ า กลั ว ่ รู ส เราลองให้ความรักเขาไป ลองคิดดีๆ ว่าท�าไมเราถึง มองว่าเขาน่ากลัว มนุษย์เกิดมาคงไม่น่ากลัวตั้งแต่ เกิดมั้ง เด็กเล็กๆ ตัวน้อยก็เป็นมนุษย์ เราเข้าใจเขา ก็เท่านัน ่ นเราคิดต่างกับเราในหลายๆ ้ เอง เหมือนเพือ เรือ ่ ง เราก็ให้อภัย มีเมตตาให้เขา แล้วก็ให้ความรักเขา มากๆ ไม่อย่า งนั้ นก็ จ ะสาดโคลนกั นไปมา ตั วเรา ก็ ยั ง ไม่ ไ ด้ ท� า ได้ ท้ั ง หมดนะ แต่ อ ย่ า งน้ อ ยเราจะมี หลั ก การให้ ตั ว เองท� า ตาม และบอกตั ว เองว่ า ถ้ า ไม่ ท� า ตามก็ จ ะผิ ด จากที่ ต้ั ง ใจไว้ ”

19


BULLETIN B Central | ZEN International Watch Fair 2019 มหกรรมนาฬิ ก าครั้ง ยิ่ ง ใหญ่ แห่ ง ภูมิภาคเอเชียประจ�าปี ครัง้ ที่ 21 ‘เซ็นทรัล | เซน อินเตอร์เนชั่นแนล วอทช์ แฟร์ 2019’ (Central | ZEN International Watch Fair 2019) ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘More Than Time Itself’ ชวนเปิดประสบการณ์สม ั ผัสนวัตกรรม เรือนเวลา ส่งตรงจากสองงานแสดงนาฬิกา ระดับโลก นั่นคือ บาเซิลเวิลด์ 2019 (Basel World 2019) และเอสไอเอชเอช (SIHH The Salon International de la Haute Horlogerie) จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และยังครบครันด้วยสุดยอดแบรนด์นาฬิกา ระดับเวิลด์คลาส แบรนด์เอ็กซ์คลูซฟ ี เฉพาะ ห้างเซ็นทรัล รวมถึงคอลเลกชันใหม่ล่าสุด ลิมิเต็ดเอดิชัน รวมกว่า 180 แบรนด์ มาให้ อัพเดตพร้อมกันทีป ่ ระเทศไทยด้วย ‘ช่วงเวลา ทีด ่ ท ี ส ี่ ด ุ ’ และ ‘โปรโมชันทีด ่ ท ี ส ี่ ด ุ ’ ณ ดิ อีเวนต์ ฮอลล์ ชั้น 3 ห้างเซ็นทรัล ชิดลม ตั้งแต่วันนี้ ถึง 16 กันยายน 2562 และที่แผนกนาฬิกา ห้างเซ็นทรัลทุกสาขา และเซน จนถึ งวันที่ 8 ตุลาคม 2562

การบินไทยเปิดเส้นทางบินเซนได

Seoul Street Festival  Thailand 2019

พช. จับมือป่อเต็กตึ้ง Kick  Off แก้จน มอบอุปกรณ์ ประกอบอาชีพ 

อู รา อิ  (U RA I)  จัดจ�าหน่ายโดยบริษัท ซีพี  คอนซูเมอร์ โพรดักส์ จ�ากัด

บริษั ท การบิ น ไทย จ� า กั ด แนะน� า เส้นทางบินสูเ่ ซนได ประเทศญีป ่ น ุ่ ศูนย์กลาง ของภูมภ ิ าคโทโฮคุ จุดหมายปลายทางใหม่ ของนักท่องเทีย ่ ว ซึง่ จะเริม ่ ให้บริการในวันที่ 29 ตุลาคม 2562 กั บบริการเที่ยวบินไปกลั บ กรุ ง เทพฯ-เซนได บิ น ตรงสั ป ดาห์ ล ะ 3 เทีย ่ วบิน ด้วยเครือ ่ งบินแบบโบอิง้ 777-200 ที่ นั่ ง ชั้ น ธุ ร กิ จ 30 ที่ น่ั ง ชั้ น ประหยั ด 279 ที่นั่ง พร้อมสิ่งอ� านวยความสะดวกอย่าง ครบครัน พบกับโปรโมชันดีๆ และส�ารองทีน ่ งั่ ได้ที่เว็บไซต์ Thaiairways.com สอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ THAI Contact Center โทร. 0-2356-1111 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

อรณิชา ชุมพล ณ อยุธยา CEO บริษัท พาโน อินดัสทรีส์ จ�ากัด จับมือกับทีม The Gravity Motion และพันธมิตรอีกมากมาย สร้างปรากฏการณ์ครัง้ ส�าคัญ กับงาน Seoul Street Festival Thailand 2019 ซึ่งเป็น เทศกาลเกาหลีแห่งแรกที่จัดอย่างยิ่งใหญ่ ณ ลานหน้ าห้างเซ็นทรัลเวิลด์ ในวันที่ 2122 กันยายน 2562 เป็นงานที่รวมกิจกรรม บันเทิง ‘ทุกด้าน’ จากประเทศเกาหลี ซึง่ เป็น กระแสยอดนิ ยม โดยงานนี้ เข้าชมฟรี และ รับสิทธิพิเศษมากมายภายในงาน อาทิ ตัว ๋ เครือ ่ งบินเกาหลี ส่วนลดสินค้า และโอกาส ใกล้ชด ิ กับศิลปินเกาหลี เพียงลงทะเบียนเข้างาน ที่ www.seoulstreetfestivalth.com

นิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมกับ วิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธป ิ อ ่ เต็กตึง๊ มอบวัสดุ อุปกรณ์สนับสนุนการประกอบอาชีพครัวเรือน ยากจนเป้ า หมาย ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด นนทบุ ร ี จ�านวน 4 ครัวเรือน โดย ปรีชา กิตติสต ั ยกุล ผู้ตรวจราชการกรม (พช.), อุ ทัย ทองเดช ผูอ ้ �านวยการส�านักเสริมสร้างความเข้มแข็ง ชุ ม ชน (พช.) และ อ� า พล อั ง คอาภรณ์ กุ ล รองผูว ้ า ่ ราชการจังหวัดนนทบุร ี พร้อมด้วย พั ฒ นาการจั ง หวั ด นนทบุ ร ี เป็ น ตั ว แทน จังหวัดนนทบุร ี ร่วมมอบเครือ ่ งอุปโภคบริโภค แก่ครัวเรือนยากจนด้วย ทัง้ ยังมีคณะผูบ ้ ริหาร จากหน่วยงาน เข้าร่วมเป็นเกียรติฯ ณ ศาลา อเนกประสงค์ วัดบางอ้อยช้าง อ�าเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุร ี

บริษัท ซีพี คอนซูเมอร์ โพรดักส์ จ�ากัด ซึง่ เป็นผูน ้ �าด้านผลิตภัณฑ์คณ ุ ภาพเพือ ่ ชีวต ิ ทีด ่ ี น�าเสนอสินค้าใหม่ภายใต้แบรนด์ ‘อู รา อิ (U RA I)’ โดยมีความหมายมาจากความสดใส เปรียบเสมือนกระต่ายแสนซนทีจ ่ ะมาสร้าง ความสดใส บนใบหน้าของผูบ ้ ริโภคด้วย U RA I Bonny Brows ดินสอเขียนคิว ่ ก ี ารใช้งาน ้ ทีม แบบทูอน ิ วัน U RA I Fluffy Brows มีวต ิ ามินอี ช่วยบ�ารุงขนคิว ้ U RA I Sassy Liner ไลเนอร์ ชนิดปากกา กรีดง่าย คมชัด กันน�า กันเหงือ ่ U RA I Eye Catching Mascara สูตร Waterproof ติดทนนาน แห้งไว ไม่เลอะด้วยคุณสมบัติ พิเศษ สินค้ามีจา � หน่ายแล้วที่ EveandBoy, Beautrium, B2S, Tsuruha, ร้าน Beauty ชัน ้ ี่ 7-Eleven, ้ น�าทัว่ ประเทศ และพบกันเร็วๆ นีท Family Mart รายละเอี ยดเพิ่มเติ ม www. facebook.com/uraiofficial 20


BOARD

TALK OF THE TOWN

อัพเดตแวดวง ข่าวสังคม ที่น่าสนใจ ในรอบสัปดาห์ SCB M 1st Anniversary  Celebration เดอะมอลล์ กรุ ๊ ป จั บ มื อ ธนาคาร ไทยพาณิชย์ ฉลองครบรอบ 1 ปี โครงการ ความร่วมมือ ‘SCB M’ จัดเอ็กซ์คลูซฟ ี ปาร์ตี้ ‘SCB M 1st Anniversary Celebration’ ปาร์ตี้ สุดพิเศษส�าหรับสมาชิกคนพิเศษ เชิญนักช้อป แถวหน้าของเมืองไทยร่วมดินเนอร์สด ุ หรูโดย เชฟมิชลินสตาร์ และสัมผัสไลฟ์สไตล์ลก ั ชัวรี สุดพิเศษอีกมากมาย พร้อมมอบโปรโมชัน สุดพิเศษแทนค�าขอบคุณแด่สมาชิกคนส�าคัญ ด้ ว ยแคมเปญ ‘SCB M 1 st Anniversary’ อัดโปรแรงลดทัง้ ห้างฯ สูงสุด 70% พิเศษ รับ สูงสุด 500,000 M Point หรือตัว ่ งบิน ๋ เครือ ชั้ น ธุ ร กิ จ ไป-กลั บ กรุ ง เทพฯ-ญี่ ปุ่ น โดย สายการบิ น คาเธย์ แปซิ ฟิ ก เมื่ อ ช้ อ ปครบ 500,000 บาทขึน ้ ไป พร้อมโปรโมชันสุดพิเศษ อีกมากมาย ตัง้ แต่วน ั นีถ ้ งึ 5 มกราคม 2563 ที่ เ ดอะมอลล์ ทุ ก สาขา, ดิ เอ็ ม โพเรี ย ม, ดิ เอ็มควอเทียร์, พารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์, บลูพอร์ต หัวหิน ดูรายละเอียดได้ที่ www. mcardmall.com, www.facebook.com/ mcardforall, M Card MobileApplication และเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์

Luminox จัดกิจกรรมแรลลี  เยือนถิน ่ ซีล (SEAL) 

เว็บไซต์ ELECT จัดเสวนา หัวข้อประชาธิปไตยหลัง การเลือกตั้ง 

Mono29 World Trip 2019 : Movie Destination Moscow Russia

บัตรเครดิตกรุงศรี ชวนสมาชิกลิม ้ รสราเมง ต้นต�ารับสุดพิเศษ ที่ร้านอิปปุโดะ เอ็กซ์คลูซีฟ

Luminox ประเทศไทย ผลิตนาฬิกา รุน ่ พิเศษ Thai Navy SEALs โดยผลิตเป็น ลิมิเต็ดเอดิชัน เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้ ประชาชนในทุกภาคส่วนหันมาสนใจและให้ ความส�าคัญกับการอุทิศตนของเจ้าหน้าที่ หน่วยซีลของประเทศไทยในการปฏิบต ั ภ ิ ารกิจ ต่างๆ โดยทาง Luminox ได้จด ั กิจกรรมแรลลี พากลุม ่ ลูกค้าไปท�ากิจกรรมในฐานต่างๆ เพือ ่ ให้ได้ซม ึ ซับประสบการณ์อน ั น่าทึง่ ของหน่วย ซีล โดยได้รบ ั ความสนุกสนานจากผูเ้ ข้าร่วม กิจกรรมเป็นอย่างดี เมือ ่ เสร็จภารกิจจากฐาน สุดท้าย ผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมก็ได้เข้าร่วมฟังการบรรยายให้ความรูเ้ กีย ่ วกับภารกิจของหน่วยซีล พร้อมทั้งเข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดท� า นาฬิกาข้อมือลิมเิ ต็ดเอดิชน ั รุนพิ ่ เศษ Thai Navy SEALsณห้องประชุมหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ จังหวัดชลบุร ี

เว็บไซต์และสือ ่ ข้อมูลการเลือกตัง้ ไทย ELECT จัดเวทีเสวนาหัวข้อ ELECT after Election : เลือกแล้วได้อะไร? ประชาธิปไตยไทย หลังการเลือกตั้ง โดยมีผู้รว ่ มเสวนา ได้แก่ สฤณี อาชวานั น ทกุ ล นั ก วิ ช าการอิ ส ระ, พริษ ฐ์ วั ช รสิ น ธุ นั ก การเมื อ งรุ น ่ ใหม่ และ พงศ์ พิ พั ฒ น์ บั ญ ชานนท์ บรรณาธิ ก าร บริหารส�านักข่าวเว็บไซต์ The MATTER โดยมี ยิง่ ชีพ อัชฌานนท์ จากโครงการอินเทอร์เน็ต เพือ ่ กฎหมายประชาชน (iLaw) เป็นผูด ้ า � เนิน รายการ โดยในวงเสวนาได้รว่ มกันตัง้ ค�าถาม ถึงอนาคตของการเมืองไทย ภายหลังการเลือกตัง้ ทีผ ่ ลออกมาเป็นรัฐบาลเสียงปริม ่ น�า และสะท้อนถึงบทบาทของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ทีเ่ ข้ามามีอท ิ ธิพลต่อการจัดตัง้ รัฐบาล ฟังการเสวนาย้อนหลังนีไ้ ด้ที่ www.facebook. com/electinth

‘ท็อป’ - ทศพล หมายสุข พิธก ี รรายการ Entertainment NOW และ ‘นีนา ่ ’ - นิชนารถ พรหมมาตร ศิลปินและนั กแสดงในสังกัด โมโน ทาเลนท์ สตู ดิ โอ ในเครือ โมโน กรุ ป ๊ พา 6 ผู้ โ ชคดี จ ากกิ จ กรรมเฉลิ ม ฉลอง ในโอกาสสถานี โทรทั ศ น์ ช่ อ ง MONO29 (โมโนทเวนตี้ไนน์) เข้าสู่ปีที่ 6 กับแคมเปญ ‘ M O N O 2 9 C E L E B R AT I O N แจ ก ลั่ น สนั่ นจั กรวาล’ กั บท่องเที่ยวทริปสุดพิเศษ ‘Exclusive MONO29 WORLD TRIP 2019 : Movie Destination แกะรอยเที่ ย ว ตามหนังดังระดับโลก’ ทีก ่ รุงมอสโก ประเทศ รัสเซีย

ชี วิ น ปราชญานุ พ ร ผู้ อ� า นวยการ อาวุ โ ส ฝ่ า ยกลยุ ท ธ์ ก ารตลาด บริ ษั ท บั ต รกรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา จ� า กั ด ร่ ว มกั บ พี ร ์ สีอม ั พรโรจน์ กรรมการผูจ ้ ด ั การใหญ่ บริษัท ฟู้ดเอ็กซ์ไซท์ จ�ากัด จัดงานฉลองเปิดร้าน คอนเซ็ปต์ใหม่ ‘อิปปุโดะ เอ็กซ์คลูซฟ ี ’ ณ ชัน ้ 5 เซ็นทรัล เอ็ มบาสซี พร้อมทั้งจั ดโปรโมชัน เอาใจสมาชิกบัตรเครดิตกรุงศรี เพียงใช้จา ่ ย ครบ 800 บาทขึน ้ ไปต่อเซลล์สลิป รับบัตรก�านัล อิปปุโดะ 100 บาท ส�าหรับใช้ในครัง้ ถัดไป และ รับ เครดิ ต เงิ น คื น 150 บาท เมื่ อ ทานครบ 1,000 บาทขึ้นไปต่ อเซลล์ สลิ ป เพียงแลก คะแนน 1,000 คะแนน ผ่านแอพพลิเคชัน UCHOOSE ที่อิปปุโดะทุกสาขาทั่วไทย ถึง 30 กันยายน 2562 ข้อมูลเพิม ่ เติมที่ www. krungsricard.com/th/Promotion/ dining/Ippudo

ISSUE 607

09 SEP 2019

21


เรือ ่ ง : ทอม โพธิสิทธิ์

FEATURE Message From the Sea ทอม โพธิ สิ ท ธิ์ ช่ า งภาพมื อ อาชี พ ที่ ร่ ว มงานกั บ เรามาแล้ ว หลายครั้ ง งาน ของเขามี ห ลายรู ป แบบ ทั้ ง ภาพบุ ค คล ภาพแฟชั่ น และภาพเชิ ง สารคดี จนยาก ที่ จ ะจ� า แนกชายคนนี้ ไ ด้ ว่ า เป็ นช่ า งภาพ แนวไหน ซึ่ ง เขาก็ หั ว เราะกั บ เราเบาๆ แล้วบอกว่าตัวเองคงเป็ นผู้ซึ่งมีภาวะกลัว การบิน แต่เยียวยาตัวเองด้วยการถ่ายภาพ จากทางอากาศจนกลายมาเป็ น ช่ า งภาพ ถึ ง ทุ ก วั น นี้ ท อ ม เ ริ่ ม ท� า ค ว า ม รู้ จั ก ท ะ เ ล ไ ท ย แ ล ะ ค ร อ บ ค รั ว ข อ ง สั ต ว์ ท ะ เ ล ห า ย า ก หลากหลายชนิ ด ครั้ ง แรกเมื่ อ 12 ปี ก่ อ น จากการอาสาถ่ า ยภาพสั ต ว์ ท ะเลหายาก ทางอากาศเพื่อศึกษาจ�านวนประชากรของ พะยู น ในท้ อ งทะเลอั น ดามั น ในบริ เ วณ จังหวัดตรังและพื้ นที่ใกล้เคียง เขายังจ�า ความรู้ สึ ก แรกที่ เ ห็ น พะยู น แม่ ลู ก ว่ า ยน�้ า คู่กน ั ไม่ห่างจากเครือ ่ งบินเทคนัมขนาดเล็ก สองที่ นั่ ง ที่ ถู ก ถอดประตู อ อกเพื่ อ ความคล่ อ งตั ว ในการมองด้ ว ยตาเปล่ า บั น ทึ ก ด้วยภาพถ่าย เก็บสถิตจ ิ า� นวนและพฤติกรรม ที่ ต ามองเห็ น ด้ ว ยเสี ย งในเครื่ อ งบั น ทึ ก เสี ย ง และปั ก หมุ ด โลเกชั น จุ ด ที่ พ บสั ต ว์ ด้ ว ยเครื่ อ ง GPS สี่ สิ่ ง นี้ เ ป็ น หั ว ใจส� า คั ญ ของการเก็บข้อมูลด้วยภาพ เพื่ อน�าข้อมูล เหล่านี้ส่งต่อให้นักวิจัยเพื่อประเมินจ�านวน ประชากรพะยู น ในท้ อ งทะเลไทยอี ก ที

“การอนุ รั ก ษ์ จ ะต้ อ งท� า ไปพร้ อ มกั บ ให้ ค วามรู้ ด้ ว ย” ประโยคสั้นๆ ได้ใจความที่ ดอกเตอร์ กาญจนา อดุ ล ยานุ โ กศล เสาหลั ก ที่ ค อย ผลั ก ดั น การอนุ รั ก ษ์ แ ละวิ จั ย งานอนุ รั ก ษ์ แ ล ะ ศึ ก ษ า สั ต ว์ ท ะ เ ล ห า ย า ก ข อ ง ไ ท ย เคยสอนเขาก่ อ นที่ ท่ า นจะเสี ย ชี วิ ต และ เ ป็ น เ จ ต จ� า น ง ที่ ท� า ใ ห้ เ ข า น� า เ รื่ อ ง ร า ว และความรู้ ที่ ไ ด้ จ ากการออกไปคลุ ก คลี กั บ สั ต ว์ ท ะเลมาบอกกั บ เรา 22


ISSUE 607

09 SEP 2019

23


ภาพ : ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ งทะเลอันดามัน

ประชากรของพะยู น ในท้ อ งทะเลไทย

01

ภาพ : ThaiWhales

หลายปีที่ผ่านมา จ� านวนประชากร สัตว์ทะเลในประเทศไทยมีทั้งเพิ่มขึ้นและ ลดลง ข้ อ มู ล ล่ า สุ ด ของกรมทรั พ ยากร ทางทะเลและชายฝั่ งระบุ ว่ า มี พ ะยู น ใน น่ า นน� า ไทยประมาณ 200-250 ตั ว แต่ อย่างไรก็ตาม พะยูนยังคงมีอัตราการตาย เฉลีย ่ ต่อปีสงู มาก โดยข้อมูลย้อนหลังพบว่า มีพะยูนตายไม่ตา � กว่า 12 ตัวต่อปี หรือเฉลีย ่ เดือนละหนึ่งตัว ซึง่ สาเหตุหลักของการตาย ส่วนใหญ่ของพะยูนเกิดจากการติดเครือ ่ งมือ ประมง หรือได้รบ ั บาดเจ็บจากเครือ ่ งมือประมง มาจนเกยตื้นที่ชายหาด ซึ่งจะพบว่าพะยูน มาติดและตายอยูท ่ เี่ ครือ ่ งมือประมงมากทีส ่ ด ุ ในประเทศไทย เราสามารถพบพะยูน ได้ ทั้ ง ในอ่ า วไทยและฝั่ งทะเลอั น ดามั น ส่วนทางฝั่งอันดามันมีพะยูนฝูงใหญ่ที่สุด

ภาพ : ทอม โพธิสิทธิ์

ภาพ : ทอม โพธิสิทธิ์

อยูบ ่ ริเวณเกาะลิบง จังหวัดตรัง และพะยูน กลุ่มเล็กๆ แพร่กระจายตั้งแต่ระนองลงไป ถึ งสตูล ส�า หรับฝั่งอ่ าวไทย ยังพบพะยู น กลุ่มเล็กๆ กระจัดกระจายในจังหวัดระยอง ตราด ชุมพร และสุราษฎร์ธานี แต่อย่างไร ก็ตาม จ�านวนประชากรพะยูนในประเทศไทย โดยรวมเหลืออยู่ไม่มากนัก ช่วงต้นทีผ ่ า่ นมาจากข้อมูลจากการบิน ส� า รวจของกรมทรัพ ยากรทางทะเลและ ชายฝั่ ง น� าโดย ดอกเตอร์ ก้ องเกี ยรติ กิตติวัฒนาวงศ์ พบว่ามีจ�านวนประชากร พะยู น ราว 185 ตั ว หรือ ร้อ ยละ 70 ของ พะยูนทั้งประเทศ และประชากรมีแนวโน้ม เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ องตลอดหกปีที่ผ่านมา หลังจากลดลงเหลือราว 125 ตัว เมือ ่ ปี พ.ศ. 2556 24

พะยูนยังคงมีอัตราการตายเฉลี่ยต่อปีสูงมาก โดยข้อมูลย้อนหลังพบว่ามีพะยูนตายไม่ต่า� กว่า 12 ตัว ต่อปีหรือเฉลี่ยเดือนละหนึ่งตัว

Search For The Sea Cows


่ ะยูนกินเป็นอาหาร ตรงนัน เรียกง่ายๆ ว่าตรงไหนมีหญ้าทะเลทีพ ั จะพบพะยูน ้ ก็มก

ภาพ : ThaiWhales

ภาพ : Wild Encounters Thailand

ภาพ : Eduardo Loigirri

Track and Find ร่ อ งรอยของถิ่ น ที่ อ ยู่ อ าศั ย

02 ISSUE 607

09 SEP 2019

หลายคนคงสงสัยว่าทะเลไทยออกจะ กว้างใหญ่ รูไ้ ด้อย่างไรว่าพวกมันไปอยูต ่ รงไหน บ้าง แหล่งหญ้าทะเลคือสิง ่ ักวิจัยใช้เป็น ่ ทีน จุดเริม ่ ต้นในการวางแผนการส�ารวจประชากร พะยู น เรียกง่ายๆ ว่าตรงไหนมีหญ้าทะเล ทีพ ่ ะยูนกินเป็นอาหาร ตรงนัน ั จะพบพะยูน ้ ก็มก หญ้าทะเลในเมืองไทยทัง้ อ่าวไทยและอันดามัน มีทง้ั หมด 11 ชนิด แต่ชนิดทีพ ่ ะยูนเลือกกินนัน ้ จะมีลักษณะอ่อนนิ่ม เช่น หญ้าใบมะกรู ด หญ้าผมนาง หญ้าเต่า หญ้าชะเงาใบมน และ หญ้าชะเงาใบยาว เป็นต้น โดยเฉพาะในบริเวณ เกาะลิ บ ง และเกาะมุ ก จ.ตรัง เป็ น แหล่ ง หญ้าทะเลทีส ่ า � คัญของทะเลไทย เราจึงพบ

พะยูนอาศั ย เป็ น จ�านวนมากในบริเวณนี้ เมื่ อ เรารู ้ แ หล่ ง หญ้ า ทะเล นั กบิ น นักส�ารวจและนักวิจย ั จะวางแผนการบินร่วมกัน โดยปัจจัยหลักคือเรือ ่ งของสภาพอากาศและ สภาพน�า การบินด้วยเครือ ่ งบินเล็กทีค ่ วามสูง ประมาณ 150 เมตร ลมคือศัตรูทอ ี่ น ั ตรายทีส ่ ด ุ ส�าหรับนักบินและนักส�ารวจ การบินแต่ละครัง้ ใช้เวลาตัง้ แต่ 45 นาที ถึง 3 ชัว่ โมงครึง่ และช่ ว ง น�าทะเลสูงสุดเราจะพบพวกมันว่ายน�าเข้ามา กินหญ้าทะเลเป็นจ�านวนมาก ถ้าโชคดี น�าทะเล ใส พวกเราจะสามารถเก็บภาพพวกมันได้ ชั ด เจนขึ้ น และเป็ น ประโยชน์ ต่ อ นั ก วิ จั ย ในการศึกษาพฤติกรรมของพวกมันมากขึน ้ 25


ประเทศไทยมีสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสัตว์ทะเลหายากจ�านวน 12 คน เท่ากับว่าสัตวแพทย์หนึ่งคนจะต้องดูแลสัตว์ทะเลในพื้นที่ 26,957.33 ตารางกิโลเมตร ภาพ : ทอม โพธิสิทธิ์

03

26


Saving Marine Life ต่ อ อายุ ใ ห้ สั ต ว์ ใ นทะเล

02 ISSUE 607

09 SEP 2019

ตลอด 12 ปีของการบินส�ารวจสัตว์ทะเล หายากในไทย เรามีนักบินอาสาสมัครหลัก เป็นชาวต่ างชาติ ชื่อ Captain Eduardo Loigorri จากประเทศอังกฤษ และ Captain Mike Wilson จากสหรัฐอเมริกา น�าเครือ ่ งบิน และความสามารถในการบินมาช่วยบินส�ารวจ มาถึ ง ตรงนี้ หลายคนคงจะสงสั ย ว่ า รู ้ได้ อย่างไรว่าพะยูนที่พบมันไม่ใช่ตัวเดียวกัน หรือเป็นตัวทีไ่ ด้นบ ั หรือท�าการส�ารวจไปแล้ว วิธก ี ารบินส�ารวจเราใช้การบินแบบ Transect คื อ การบิ น เป็ น เส้ น ตรงจากจุ ด หนึ่ ง ไปอี ก จุดหนึ่ง และบินเป็นลักษณะซิกแซ็กในพืน ้ ที่ ที่ ไ ด้ ว างแผนไว้ เมื่ อ ท� า แบบนี้ เป็ น เวลา หลายวัน การบินส�ารวจครัง้ หนึง่ ใช้เวลาตัง้ แต่ 7-10 วัน ดังนัน ้ นข้อมูลเพือ ่ น�ามา ้ เราจะได้กอ ประเมินผลหาค่าเฉลี่ยโดยทีมนักวิจัยจาก ศู น ย์ วิ จั ย และพั ฒ นาทรัพ ยากรทางทะเล และชายฝั่งทะเลอันดามัน (ภูเก็ต) และข้อมูล ที่ ไ ด้ จ ากภาพถ่ า ยยั ง ช่ ว ยท� า ให้ นั ก วิ จั ย สามารถศึกษาพฤติกรรมต่างๆ ของพะยูน เพิม ่ ได้ เช่น การกินหญ้าทะเล การผสมพันธุ์ การเลี้ยงลูก ซึ่งเป็นข้อมูลที่เราไม่สามารถ มองเห็นได้จากการส�ารวจทางเรือ เป็นต้น ปัจจุบน ั มีการตืน ่ ตัวเรือ่ งของการอนุรก ั ษ์ และดูแลสัตว์ทะเลหายากในไทยเพิม ้ ่ สูงขึน ประเทศไทยมีอาณาเขตทางทะเล (Maritime Zone) ตามอนุสญ ั ญาสหประชาชาติวา ่ ด้วย

กฎหมายทะเล ค.ศ. 1982 มีพื้นที่ทางทะเล เท่ากับ 323,488.32 ตารางกิโลเมตร โดย ประเทศไทยมีสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้ าน การดูแลสัตว์ทะเลหายากอีกจ�านวน 12 คน เท่ า กั บ ว่ า สั ต วแพทย์ ห นึ่ ง คนจะต้ อ งดู แ ล สัตว์ทะเลในพืน ้ ที่ 26,957.33 ตารางกิโลเมตร โดยเฉลีย ่ ซึง่ เป็นความรับผิดชอบทีไ่ ม่นอ ้ ยเลย สัตว์ทะเลหายากในน่านน�าไทยประกอบด้วย กลุ่มสัตว์ทะเล 3 กลุ่ม ได้แก่ เต่าทะเล (พบ 5 ชนิด) โลมาและวาฬ (พบ 27 ชนิด) และพะยู น (พบ 1 ชนิด) ซึ่งสัตวแพทย์ทุกคนจะต้องมี ความรูค ้ วามเข้าใจสัตว์เหล่านี้ทุกชนิดด้วย เช่นเดียวกัน นับเป็นงานหนักหนาสาหัสมาก จากการได้เป็นอาสาสมัครช่วยเหลือ ทีมสัตวแพทย์ตามก�าลังและความสามารถ ที่ มี เราสั ม ผั ส ได้ ถึ ง ความตั้ ง ใจ เสี ย สละ และความพยายามของทีมหมอที่พยายาม ช่วยให้การรักษาสัตว์ทะเลเหล่ านี้ ให้อยู่คู่ ทะเลไทยได้ น านขึ้ น ปั ญ หาที่ สั ง เกตเห็ น และคิดว่าถ้าได้รบ ั การสนับสนุนอย่างตรงจุด น่าจะมีสว ่ นช่วยให้ทม ี หมอสามารถช่วยชีวต ิ สัตว์เหล่านี้ได้จ�านวนมากขึ้นกว่านี้ เพราะ งานอนุรก ั ษ์จะต้องใช้ทงั้ ความรู ้ ประสบการณ์ เทคโนโลยี และอุปกรณ์ช่วยชีวิตที่มีความพร้อม เพือ ่ ให้ทม ี สามารถช่วยชีวต ิ หรือขนย้าย สัตว์ที่เจ็บป่วยไปถึงมือหมอได้เร็วขึ้น และ จะช่วยเพิ่มอัตราการรอดชีวิตได้ 27


ภาพ : ทอม โพธิสิทธิ์

เป้าหมายหลักคือการรักษาเพื่อให้สัตว์เหล่านี้ได้กลับไปอาศัยอยู่ในธรรมชาติ ไม่ใช่ในศูนย์อนุรักษ์หรือบ่อพักที่ไม่ใช่บ้านของตัวเอง

04

Fill the Sea with Love เติ ม ความรั ก ให้ ท้ อ งทะเล

ประเทศไทยมีหลายองค์กรและกลุ่ม อาสาสมัครเพือ ่ การอนุรก ั ษ์สต ั ว์ทะเลหายาก หลายกลุ่ม ทีพ ่ ยายามใช้ความสามารถและ ก�าลังที่มีช่วยสนับสนุนทีมสัตวแพทย์ อาทิ กลุม ่ ThaiWhales ทีช ่ ว่ ยออกส�ารวจเก็บข้อมูล จ�าแนกชนิดวาฬบรูดาทั้งภาพนิ่งและภาพ เคลือ ่ นไหว ให้ขอ ้ มูลทีถ ่ ก ู ต้องเรือ ่ งวาฬ และ พะยูนในไทยผ่านสื่อรูปแบบต่างๆ ทั้งเป็น กลุม ่ ทีช ่ ว่ ยทีมสัตวแพทย์คด ั กรองอาสาสมัคร ไปช่วยดูแลมาเรียมและยามีลในช่วงหลายเดือน ที่ผ่านมา โดยพวกเขายังช่วยเก็บตัวอย่าง ลมหายใจของวาฬจากการบินโดรน กลุม ่ Mahasamut Patrols เป็นการรวมตัวของคนทีม ่ ค ี วามสนใจในเรือ ่ งสัตว์ทะเล จากหลากหลายศาสตร์ โดยแต่ละคนมีความเชี่ยวชาญ ช่วยสื่อสารประเด็ นด้ านทะเล

และพยายามระดมทุ น เพื่ อ จั ด หาเครื่อ ง Laser Therapy ทีส ่ ามารถช่วยย่นระยะเวลา การฟื้ นฟูให้พลังงานกับเซลล์ของกระดอง เต่าทะเลทีม ่ เี มตาบอลิซม ึ ต�าให้ฟน ื้ ฟูได้เร็วขึน ้ เครือ ่ งทีว ่ า ่ นีใ้ ช้ได้กบ ั เนือ ้ เยือ ่ ทุกส่วน รวมถึง ใช้รก ั ษาโลมาและวาฬได้ดว้ ย ซึง่ เป้าหมายหลัก คือการรักษาเพื่อให้สัตว์เหล่านี้ ได้กลับไป อาศัยอยู่ในธรรมชาติ ไม่ใช่ในศูนย์อนุรก ั ษ์ หรือบ่อพักที่ไม่ใช่บ้านของตัวเอง แม้แต่ผใู้ ห้บริการเรือชมวาฬในธรรมชาติ บ ริ เ ว ณ อ่ า ว ไท ย ต อ น บ น อ ย่ า ง W i l d Encounters Thailand ก็ช่วยให้ความรู ้ เรือ ่ งการอนุรก ั ษ์ และการชมสัตว์ป่าอย่าง ถูกต้องแก่ผใู้ ช้บริการ และยังช่วยเก็บข้อมูล ภาพถ่ า ยจ� า แนกวาฬทุ ก ครั้ ง ที่ อ อกเรื อ แก่นักวิจัยด้วย 28


พลั ง ของพวกเราจะช่ ว ย เปลี่ ย นวิ ก ฤตในทะเลได้

โอกาสในการพัฒนาศักยภาพของสัตวแพทย์ หรือการอบรมจากผูเ้ ชีย ่ วชาญจากต่างประเทศ ทีม ่ ป ี ระสบการณ์ในด้านต่างๆ ทีจ ่ ะสามารถ ช่วยเพิม ่ ขีดความสามารถของทีมสัตวแพทย์ และนักวิจัยทางทะเลของไทยให้ดีขน ึ้ น่าจะ เป็นทางเลือกที่ควรให้ความสนใจ ช่วงหลายปีทผ ี่ า่ นมา แนวโน้มการตาย ของสัตว์ทะเลมีจ�านวนสูงขึน ้ การให้ความรู ้ และอบรมชาวบ้ า นรวมถึ ง คนในพื้ น ที่ ใน การเข้าช่วยชีวิตสัตว์เกยตื้น หรือที่เรียกว่า First Response ช่วยเพิม ั ่ อัตราการรอดให้กบ สัตว์เกยตืน ้ ก่อนถึงมือทีมสัตวแพทย์ โลกวันนี้ ต้องการความร่วมมือจากทุกคนเพื่อสร้าง ความเปลี่ยนแปลง ความรูท ้ ท ี่ ม ี นักวิจัยและ สัตวแพทย์ได้สะสมมาจากการดูแลสัตว์ทะเล หายาก เป็ น แค่ ส่ ว นหนึ่ ง ในการช่ ว ยชี วิ ต สัตว์ทะเลเหล่านี้ สิ่งที่เล่ามาทั้งหมดเชื่อว่า คงมีบางอย่างทีค ่ ณ ุ คงคิดว่าตัวเองน่าจะท�าได้ อยูใ่ นใจ ถึงเวลาแล้วทีเ่ ราทุกคนต้องลงมือท�า เพือ ่ สร้างความเปลีย ่ นแปลงให้เกิดขึน ้ ได้

่ อกว่าตัวเองคงเป็นผูซ ชายหนุม ่ ทีบ ้ ง ึ่ มีภาวะกลัวการบิน แต่เยียวยาตนเองด้วย การถ่ายภาพจากทางอากาศ จนกลายมาเป็นช่างภาพถึงทุกวันนี้

05 ISSUE 607

การช่ ว ยเหลื อ ดู แ ลสั ต ว์ ท ะเลไทย จากคนธรรมดาที่ ต้ อ งการเห็ น สั ต ว์ ท ะเล ไทยมีโอกาสรอดเพิม ้ เหล่านี้ คือก�าลังใจ ่ ขึน ชั้นดี แก่ คนท�างานอนุ รก ั ษ์ ที่พวกเขาต้ อง พบเห็นการตายของสัตว์ทะเลรายวันจาก เครือ ่ งมือประมงและขยะพลาสติก โดยความรู ้ ความเข้าใจในการศึกษาเพือ ่ ช่วยหาวิธก ี าร แก้ไขวิกฤตการตายของสัตว์ทะเลจากทุก ภาคส่วนทัง้ ทางหน่วยงานราชการ ทีม ่ ก ี ารตืน ่ ตัว มากขึน ้ หรือแม้แต่องค์กรภาคเอกชนจะเป็น แรงขับเคลื่อนทีส ่ า � คัญทีจ ่ ะช่วยแก้ปญ ั หานี้ ความท้ า ทายของกลุ่ ม สั ต วแพทย์ นอกจากประเด็นต่างๆ ที่เราได้สังเกตเห็น ก็คอ ื เรือ ่ งสุขภาพ กลุม ่ สัตวแพทย์ทต ี่ อ ้ งท�างาน อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ ทัง้ การผ่าซากสัตว์ หรือการทีต ่ อ ้ งอยูด ่ แ ู ลสัตว์ ทีต ่ อ ้ งได้รบ ั การอนุบาลเป็นเวลานาน มีโอกาส เผชิญกับอาการ Zoonosis หรือโรคติดต่อ จากสัตว์สู่คน เช่น เชื้อรา ไวรัส พาราไซต์ แบคทีเรีย เป็นอี กหนึ่ งปัญหาทางสุขภาพ ทีท ่ ม ี หมอต้องเอาสุขภาพของตนเองเข้าแลก เพื่อการช่วยชีวิตสัตว์ป่วยหรือการวินิจฉัย สัตว์ตาย และเราก็คด ิ ว่าทีมแพทย์ควรได้รบ ั

ทอม โพธิสท ิ ธิ์ 09 SEP 2019

29

First Response ช่วยเพิ่มอัตราการรอดให้กับสัตว์เกยตื้นก่อนถึงมือทีมสัตวแพทย์

Unleash Our Power


เรือ ่ ง / ภาพ : ณัฐวุฒิ​สิริเดชชัย

A THOUSAND WORDS RIGHTS | TYPE CONTRIBUTOR

ณัฐวุฒิ สิริเดชชัย Website : www.nutthawutsiri.com

RIGHTS | TYPE TECHNIQUE : CHINE-COLLE

​ ิทรรศการศิลปะจากการพิมพ์ดีด​โดย​ณัฐวุฒิ​สิริเดชชัย​เป็นการน�าศิลปะเครื่องพิมพ์ดีดมาร่วมกับภาพพิมพ์​เสมือนเป็น น ส ะพานระหว่างสองสิ่ง​ โดยการใช้เทคนิค​ Chine-Colle​ โดยน�างานพิ มพ์ ดีดพิ มพ์ ลงบนกระดาษญี่ปุน ่ หลากสีสันและรูปร่าง​ และน�าไปทากาวผ่านเครื่อง​Press​ผสมผสานกับภาพพิมพ์ลงไปบนกระดาษ ​บอกเล่าเรื่องราวผ่านตัวอักษรสู่รูปร่าง,​รูปทรง​และภาพ​เหมือนน�าพลังแห่งงานเขียนมาสู่การพิ มพ์ ดีดเป็ นรูปเหมือน ของ​30​ศิลปิ นและนักเคลื่อนไหวทางสังคม​เช่น​สุหฤท​สยามวาลา,​อรอรีย์,​มาเรียม​เกรย์,​‘ครูเคท’​-​คทาวุธ​ครั้งพิ บูลย์,​ ‘ไก่’​-​ณฐพล​บุญประกอบ,​ไพโรจน์​พิเชฐเมธากุล​(ศิลปินวาดภาพคนไร้บา้ น),​ไมเคิล​เชาวนาศัย,​วรนา​วรรลยางกูร,​ณัฐดนัย​ ้ า่ ​“อะไรคือสิทธิพ้ืนฐานทีค ่ ณ บุณยรัตผลิน,​ประทีป​สุธาทองไทย​โดยตัง ุ คิดว่าขาดหายไป ้ ค�าถามสะท้อนความเห็นกับบุคคลเหล่านีว จากสังคมในปัจจุบัน?”

ABOUT RIGHTS | TYPE

“ผมเป็ น ศิ ล ปิ น ไทยที่ ป ัจ จุ บั น ท� า งานศิ ล ปะอยู่ ท่ี นิ ว ยอร์ ก ​ผมใช้ เ ครื่ อ งพิ ม พ์ ดี ด มาเป็ น สื่ อ ในการท� า งานศิ ล ปะ​ล่ า สุ ด ผมได้ จั ด นิ ท รรศการเดี่ ย ว​ ชื่อ ว่า ​‘RIGHTS​|​TYPE’​(จั ด แสดงที่ค าลวิ ท ​สตู ดิ โ อ​ซ.ร่ ว มฤดี ​2​ถ.วิ ท ยุ ​ซึ่ง สิ้ น สุ ด ไปแล้ ว เมื่ อวั น ที่​6​กั นยายนที่ ผ่ า นมา)​เป็ น นิ ทรรศการศิ ล ปะ ที่ใช้เทคนิคที่แตกต่างจากศิลปิ นท่านอื่นๆ​ซึ่งผมจับประเด็นของสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันนี้​ผ่านมุมมองของบุคคลต่างๆ​ว่าเขามีความคิดเห็น ่ งราวเสียงเล็กๆ​ของประชาชนทีต ่ อ กับประเด็นส�าคัญของสังคมกันอย่างไร​ผมอยากให้ผค ู้ นรูเ้ รือ ้ งการเรียกร้องให้เราเห็นความส�าคัญของสิทธิมนุษยชน”​ -​ณัฐวุฒิ​สิริเดชชัย​ 30


‘ฟอย’ - อาริน กล้วยไม้

เรือ ่ ง : ทรรศน หาญเรืองเกียรติ

SPACE & TIME

่ อบทานเนือ ้ “คนทีช ้ วัว มักจะไม่นก ึ ถึงเนือ ของไทย เราก็อยาก ้ วัว น�าเสนอว่าเนือ ของบ้านเราก็อร่อย โดยเฉพาะกับ ชาวต่างชาติ อยากให้ เขาได้ลองชิม”

ภาพ : ธนดิษ ศรียานงค์

Baan Silom Arcade, Soi Silom 19, Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500 Open : 5 PM-11 PM Facebook: mustmeatbkk Tel. 06-2916-5155

ตัง ู้ ก ั วิธก ี ารจุดไฟ ้ แต่มนุษย์รจ ้ มา การปรุงอาหารก็เกิดตามขึน โดยเฉพาะในบริเวณพื้นทีเ่ ขต ห น า ว จั ด อ ย่ า ง ท วี ป ยุ โ ร ป เนื้ อ สั ต ว์ ที่ ไ ด้ ม าจากการล่ า ถูกเก็บไว้ใต้กองหิมะเพื่อเป็น การถนอมอาหาร และเนื้ อ เหล่ า นั้ น เย็ น และแข็ ง เกิ น ไป ้ ในการกินแบบดิบๆ การน�าเนือ เสียบเข้ากับไม้หรือเหล็กแหลม แล้วน�าไปย่างจึงเป็ นวิธีการ ่ นุษย์ ปรุงอาหารขัน ้ พื้นฐานทีม ่ ะเริม เริม ่ ใช้ ก่อนทีจ ่ มีการใช้เกลือ ่ งเทศ มาช่วย พริกไทย หรือเครือ ้ ย่าง ซึง ่ นัน เพิม ่ ่ รสชาติของเนือ อาจเรียกได้ว่าเป็นต้นก�าเนิด ของการท�าสเต๊ก ISSUE 607

Mustmeat จึงเป็นร้านอาหารที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อให้ท้ังคนท�าและคนชิมได้ลองสนุกกับเมนูเนื้อในแบบต่างๆ โดย ‘ฟอย’ - อาริน กล้วยไม้ หนึ่งในหุน ้ ส่วนของร้านเล่าให้เราฟังว่า พวกเขาอยากลองน�าเสนอเนื้อวัวไทยซึง่ มีรสชาติ อร่อยไม่แพ้เนือ ้ วัวจากต่างประเทศ โดยมีเนือ ้ ลูกครึง่ ไทย-ฝรัง่ เศส (เนือ ้ ชาโรเลส์) ไทย-ญีป ่ น ุ่ (วากิว) และไทย-อเมริกน ั (แองกัส) “คนมักจะคิ ดว่าวัวที่ถูกขุนเยอะๆ จะได้ เนื้ อที่ดี แต่ จริงๆ แล้ วไม่ใช่เลย ยิ่งขุนนานสิ่งที่ได้ เพิ่มมาคื อไขมัน ดังนั้น วัวทีเ่ ราเลือกจะไม่ใช่วว ั ขุนมีสด ั ส่วนของเนื้อกับไขมันทีพ ่ อดีกัน และใช้ทก ุ ส่วนของวัวมาเป็นวัตถุดิบในการท�า อาหาร” นั่นคือจุดเด่นของร้านนี้ที่เมนูไม่ได้มีแค่สเต๊กหรือใช้ส่วนของเนื้อที่นิยมกินกันเท่านั้น ทางร้านมีการน�าเนื้อใน ส่วนต่างๆ ออกจ�าหน่ายและให้ลองได้ชม ิ กัน โดยมีผเู้ ชีย ่ วชาญคอยแนะน�าว่าเนือ ้ ในแต่สว ่ นสามารถน�าไปปรุงเป็นอาหาร แบบใด และให้ความอร่อยได้ไม่แพ้เนื้อส่วนที่เป็นยอดนิยม “เนื้อส่วนที่เรียกว่า secondary cuts หลายคนอาจจะคิดว่าไม่นุ่ม เหนียว ไม่น่าจะอร่อย อย่าง rump (เนื้อ ช่วงเอว) หรือ flank (ต้นขาหลัง) ซึง่ เวลาเอามาย่างก็อร่อยไม่แพ้กน ั ” เราพยักหน้าเห็นด้วยหลังจากได้ชม ิ Mix Grilled เมนูทจ ี่ ะเลือกเนื้อส่วนต่างๆ มาให้เราแบบตามใจเชฟ ซึง ่ ถ้าไม่บอกก็จะไม่รูเ้ ลยว่านี่คือเนื้อส่วนทีเ่ ราเคยมองข้ามไป “หรือส่วนอื่นของวัว เช่น สมอง เราก็เอามาปรุงได้ เลือดวัวเราก็เอามาท�าเมนูค็อกเทล เพราะคอนเซ็ปต์ของร้านคือ butcher playground ร้านเนื้อที่น�าส่วนต่างๆ ของวัวมาปรุงด้วยความสนุกจนได้เป็นเมนูอาหารและเครือ ่ งดื่ม” เธอกล่าวเสริม นอกจากจะได้เปิดประสบการณ์ใหม่ของการกินเนื้อแล้ว ใครที่เมื่อยล้าและรูส ้ ึกหิวเพราะใช้พลังในการเดิน ช้อปปิ้ งที่อาคาร Jewelry Trade Center ซอยสีลม 19 แค่ เดิ นจากตึ กมาราวๆ ห้ านาทีก็จะได้ ทั้งที่นั่ งพักและ เติมความอร่อยให้เต็มกระเพาะอาหารได้ที่นี่เช่นกัน

09 SEP 2019

31

“มาสนุก อร่อย และท�าความรู้จักกับ ส่วนต่างๆ ของเนื้อวัวด้วยกัน”

MUSTMEAT

Recommended Menu


เรือ ่ ง : พชร สูงเด่น

BREATHE IN ภาพ : สิริลักษณ์ ตะเภาหิรัญ

ดาต้าในเดตติ้ง CONTRIBUTOR

พชร สูงเด่น นักศึกษาทุน Erasmus Mundus ด้านการศึกษาเพือ ่ การพัฒนา เรียนรู้ นอกห้องเรียนด้วย การเดินทางไปยัง เมืองต่างๆ ในยุโรป

่ องช่างว่างเปล่า ความอ้างว้างมันเกิดจากลมหนาว หรือดาวทีม ่ องดูออ “เขาว่าฝนมันท�าให้คนเหงา หรือเพราะฟ ้าทีม ่ นแรง…” เพลงหน้าฝน ที่เปิ ดวนไปมา เนื้อหาไม่คิดถึงรอคอยแฟนเก่าให้กลับมา ก็เหงาร้องหาความรักใหม่ที่ยังมาไม่ถึง ปรากฏการณ์ฝนมันท�าให้คนเหงา ดูจะไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเกิดที่ขึ้นกับเราไม่ก่ค ี น หากเป็นปรากฏการณ์สากล เมื่ อ แอพฯ จั บ คู่ เ จ้ า ใหญ่ อ ย่ า งทิ น เดอร์ ่ ไหร่ดี ออกมาให้สถิตเิ อาไว้ใช้เป็นทริกว่า ‘สไวพ์’ เมือ ถึงจะมีความน่าจะเป็นสูงสุดในการ ‘แมตช์’ ใคร สักคน เดากันได้ไหมว่าช่วงเวลาไหนคนจะมะรุมมะตุม ้ รุมเล่นทินเดอร์กน ั เยอะสุด? แน่นอน มันไม่ใช่ชว ่ ง ่ ก หน้าร้อนทีท ุ คนออกไปข้างนอก ไม่ใช่คน ื วันศุกร์ ่ ทีทุกคนมีนัด สังสรรค์ ออกไปพักผ่อน แต่มัน ่ ว เป็นช่วงเวลาทีช ี ต ิ วนไปมา เลิกงานแล้วมุง ่ ตรง ่ กลับบ้านต่างหากทีเราอยากมองหาอะไรมาท�าให้ จิตใจได้พอเต้น เลือดลมได้สูบฉีด ตามสถิติปี 2018 (จากบทความ This is What Happened on Tinder in 2018) ทินเดอร์ พบว่าผูค ้ น ‘แอ็กทีฟ’ ล็อกอินเข้ามาใช้งานสูงสุด ในวันจันทร์ ช่วงเวลาหลังเลิกงาน เพิ่งถึงบ้าน ขอ ‘สไวพ์’ สักคนสองคน (ซึ่งในความเป็นจริง ไถไปไถมาปาไปครึง่ ชัว ่ ทีค ่ นเล่น ่ โมง – เวลาเฉลีย ทินเดอร์ในแต่ละครัง้ ตามสถิติบอกไว้!) และ ทาด๊าา !! เดือนทีค ่ นเล่นทินเดอร์กน ั มากทีส ่ ด ุ คือ เดื อ นสิ ง หาคม ช่ ว งเวลากลางปี ไม่ มี แพลน ไปเที่ย วที่ไหน ท�า งาน กลั บบ้า น ว่างๆ มือก็ สไวพ์ไป เอมี เวบบ์ ผู้เขียนหนังสือรางวัลสามเล่ม ติดกัน หนึ่งในนั้นคือ ‘Data, A Love Story: How I Gamed Online Dating to Meet My Match’ และเท็ดทอล์ก ‘How I Hacked Online Dating’ มาเฉลยค� า ตอบต่ อ ค� า ถามในชี วิ ต ของเธอเอง หลั ง จากผิ ด หวั ง ในความรัก มา หลายครัง้ จนตั้งค�าถามที่เราอาจเคยถามกัน ในวันเหงาๆ ว่า รักแท้อยู่ไหน และเราจะเจอมัน ได้อย่างไร เอมีบอกกับเราในค�าน�าหนังสือว่า ฉั น เพิ่ ง พบว่ า เราตามหาคู่ ข องเราอย่ า ง ผิ ด ๆ มาตลอด ไม่ ว่ า จะในโลกออฟไลน์ ห รือ

ออนไลน์ เราหลงเชื่ อ ในเรื่อ งของพรหมลิ ขิ ต โชคชะตา ความบังเอิญ …หรือแม้กระทั่งปล่อย ให้ อั ล กอริทึ ม เป็ น คนก� า หนดสิ่ ง ที่ จ ะปรากฏ ต่อเรามากเกินไป เราไม่ปล่อยให้ตัวเองได้เป็น คนก� า หนดว่ า เราต้ อ งการจะเจอคนแบบไหน และเราจะท�าอย่างไรเมื่อพบกันแล้ว ถึงแม้วา่ การดาวน์โหลดแอพฯ สร้างโปรไฟล์ ขึ้ น มาอาจดู เป็ น ความพยายามก้ า วแรก แต่ หลั ง จากนั้ น แล้ ว เราดู จ ะปล่ อ ยตั ว ปล่ อ ยใจ ให้ อั ล กอริ ทึ ม เป็ น ตั ว จั ด การ ค� า นวณระยะ โลเคชั น ใกล้ ไ กล อายุ ที่ เ ลื อ กไว้ แล้ ว ‘หวั ง ’ ว่าเจ้าแอพพลิเคชันอะไรพวกนี้จะประมวลผล ส่งใครมารักฉันได้สักที จากการทดลองเก็ บ ข้ อ มู ล เชิ ง ปริม าณ ปฏิบัติการ ‘สร้าง’ (ไม่ใช่ ‘หา’) คู่ชีวิตของเธอ เอมีค้นพบความคล้ายกันในเรือ ่ งความสัมพันธ์ ไม่ ว่ า จะเกิ ด ขึ้ น ออฟไลน์ ห รือ ออนไลน์ ก็ ต าม ว่ า ถ้ า หากพรหมลิ ขิ ต คื อ ตั ว ช่ ว ยให้ ค นเราได้ พบกัน พอๆ กันกับทีแ ่ อพพลิเคชันช่วยแมตช์เรา กับใครสักคน แต่ทงั้ พรหมลิขต ิ และแอพพลิเคชัน ก็ช่วยเราได้เท่านั้น หากกฎของการท�าสิ่งไหน ได้สงิ่ นั้นก็ยงั ซือ ่ ตรงไม่แปรผันตามแพลตฟอร์ม เมือ ่ ใส่ใจแค่ไหนก็ได้ใจกลับมาเท่านัน ่ ข้อมูล ้ เมือ ที่เรากรอกส่งๆ ไป ก็ได้เพียงแค่เมสเสจพูดคุย ส่งๆ กลับมา จากการทดลอง เอมีพบว่า ยิ่งเราชัดเจน กับสิง่ ทีต ่ ้องการ และประกาศจุดยืนออกไปมาก เท่าไหร่ แม้จะถูก ‘แมตช์’ น้ อยลง แต่ น่ั นคื อ การกรองคนทีไ่ ม่ใช่ ในทางตรงกันข้าม คนทีถ ่ ก ู กรองผ่านเข้ามา คือคนที่มีความเป็นไปได้มาก ยิ่ ง กว่ า เคย – และมั น จะไม่ เป็ น อย่ า งนั้ น เลย ถ้ า เราละเลยขั้ น ตอนแรกในการบอกออกไป ให้ชัดเจนว่า ฉันมองหาอะไรจากความสัมพันธ์ ในทอล์ กและหนั งสือของเธอนั้ น เอมีให้

ค�าแนะน�าไว้ว่า จะใช้ดาต้าที่ดีมาเป็นจุดเริม ่ ต้น ที่ดีในการเริม ่ ต้นหาความสัมพันธ์ครัง้ ต่อไปนี้ อย่างไร เอมีให้ค�าแนะน�าง่ายๆ ว่า จะออฟไลน์ หรือออนไลน์ ก้าวแรกอยู่ที่การสร้างโปรไฟล์ ที่จริง – จริงแท้ และจริงใจ ใช้ค�าเรียบง่าย เลี่ยงค�าสวยหรู อย่าขย�า ข้ อ มู ล อะไรก็ ไ ด้ ล งไป เลื อ กข้ อ มู ล ที่ บ อกว่ า คุณเป็นคนเช่นไร ท�าอะไรในเวลาว่าง มีอารมณ์ขน ั บ้ า งก็ ไ ด้ ระลึ ก ว่ า นี่ ไ ม่ ใช่ เว็ บ ไซต์ ส มั ค รงาน ไม่ มี ใ ครต้ อ งการรู ้ว่ า คุ ณ ท� า งานมาแล้ ว กี่ ปี ได้ เกี ยรติ นิยมตอนปริญญาตรีหรือไม่ในสาม บรรทัดแรก… ใส่อะไรไปก็ได้อย่างนั้น ใส่ข้อมูลหลอกก็ได้คนหลอกๆ ไม่จริงจังตั้งใจกับข้อมูลที่กรอกไป ก็ได้ความไม่จริงจัง ไม่ต้ังใจกลับมา และเมื่อใส่ดาต้าที่มาจากตัวเราเองแล้ว ทีเ่ หลือจะใช้ดาต้าเป็นตัวช่วยบ้าง อย่างการรูว้ า ่ จะล็อกอินช่วงเวลาไหน เดือนอะไร ตามสถิติ ที่ เจ้ า ของแอพพลิ เ คชั น ได้ ช่ ว ยรวบรวมเก็ บ ข้อมูลไว้ ก็ไม่เสียหายอะไร ก่อนที่เดือนสิงหาคมจะหมดไป ก่อนที่ฝนจะซา ลมหนาวจะเข้ามาแทน แล้วยิ่งเหงาไปกว่าเคย

32


เรือ ่ ง : PatKlear ภาพ : อุษา นพประเสริฐ

BREATHE IN

และจะมี อี ก คนที่ ยั ง ต้ อ งอยู่ เ ผชิ ญ โลก ค น เ ดี ย ว ต่ อ ไ ป อี ก น า น เ ท่ า ไ ห ร่ ก็ ไ ม่ รู้ อ ย่ า ง โดดเดี่ยว ด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความคิดถึง อยู่ทุกวันที่ต่น ื ลืมตา และเฝ้ารอวันที่จะได้เจอกัน อีกครั้ง เวลาที่ ร ัก ใครสั ก คนด้ ว ยหั ว ใจทั้ ง หมด ที่มี ความกลัวแบบนี้มักจะแอบซ่อนอยู่ลึกที่สุด บีบหัวใจที่สุด น่าสะพรึงที่สุด แม้ไม่ค่อยมีใคร อยากนึ ก ถึ ง แต่ ก็ ต้ อ งมี แวบคิ ด ขึ้ น บ้ า งจนได้ การจากลากั น ในความตายมั น เป็ น ความจริง ทีเ่ จ็บปวด ทีแ ่ ม้จะรักกันแค่ไหน สุดท้ายวันหนึ่ง คนใดคนหนึ่งก็ต้องจากโลกนี้ไปก่อน อาจเป็น เขาที่ ทิ้ ง เราไว้ หรื อ อาจจะเป็ น เราเสี ย เอง ที่ต้องหยุดลมหายใจไปก่อนแล้วทิ้งอีกคนหนึ่ง ไว้ เราเคยอ่านผลวิจัยเจอมาว่า ความกลัวนี้ มันมาคู่กันกับความรักอยู่แล้วเป็นปกติ ยิ่งเมื่อ เราเจอรักแท้ รักที่ดี รักที่ใช่ แบบ the love of my life หรือ soulmate รวมถึงความรักแบบ พ่ อ แม่ ร ัก ลู ก หรือ ลู ก รัก พ่ อ แม่ การที่ จ ะต้ อ ง เห็ น ภาพร่า งไร้ล มหายใจของคนที่ เรารัก นั้ น มั น เป็ น ความกลั ว ขั้ น สู ง สุ ด ของมนุ ษ ย์ ทุ ก คน ดั งนั้ น โดยปกติ แล้ วเราทุกคนก็ เลยเลื อกที่จะ ignore ความจริ ง นั้ น ใช้ ชี วิ ต เบลอๆ ไป มองข้ามมันไปด้วยความยุง ่ เหยิงของโลกแต่ละ วัน ก�าหนดความคิดหลอกตัวเองให้มันกลบๆ ลืมๆ ความจริงที่เป็นสิ่งแน่นอนพื้นฐานสิ่งเดียว บนโลกนี้ ไป ว่ า วั น หนึ่ ง เราทุ ก คนก็ ต้ อ งตาย ตั ว เองก็ ต้ อ งไป คนที่ เรารั ก ทุ ก คนก็ ต้ อ งไป ใครก่อนใครหลังเท่านั้นเอง ในความกลั วว่าวันหนึ่ งจะต้ องจากกั นนี้ ความรู ้ สึ ก ที่ ท� า ให้ ข นลุ ก น� า ตารื้ น ขึ้ น มาได้ ทุกครัง้ ทีค ่ ิดภาพนั้นขึน ้ มา ทีจ ่ ริงเราใช้ประโยชน์ issue 607

09 seP 2019

จากมั น ได้ ความรั ก ท� า ให้ เ ราอ่ อ นแอและ เปราะบางขนาดนี้ ก็ จ ริง แต่ ใ นความรู ้ตั ว นี้ ว่าเราอ่อนแอ หวาดกลัว และเปราะบางเหลือเกิน มั น ก็ ส ามารถท� า ให้ เ ราเข้ ม แข็ ง กล้ า หาญ และมี ส ติ ตื่ น ขึ้ น มาได้ เหมื อ นกั น พอคิ ด ขึ้ น มา แต่ ล ะที ก็ ใ ห้ มั น เตื อ นเราว่ า เราต้ อ งดี ใ จกั บ ทุกวินาทีทเี่ รายังมีกน ั นะ ขอบคุณทีเ่ รายังหายใจ ขอบคุ ณ ที่ โทร.หาเขาแล้ ว ยั ง ได้ ยิ น เสี ย งตอบ กลับมา ขอบคุณที่กอดแน่นๆ แล้วเขายังตัวอุ่น ตัวนิ่มเหมือนเดิม เสียงบ่น การงอน คือของขวัญ ทุกข้อความคือความพิเศษ ความกลัวนี้มันช่วย ท� า ให้ เราไม่ เ ผลอตั ว ท� า ร้า ยกั น โดยไม่ ต้ั ง ใจ และไม่ ลื ม ที่ จ ะบอกรัก กั น ทุ ก ครั้ง ที่ มี โ อกาส กอดกั น ให้ น านขึ้ น กว่ า เดิ ม ด้ ว ยความรู ้สึ ก ว่ า เรานี่ยังโชคดีจริงๆ บทความในครั้ง นี้ อ าจจะหนั ก หน่ ว งใจ ไปบ้าง เราไม่ได้อยากให้มันไปสร้างความกลัว หรือตืน ่ ตกใจกับใคร แล้วกลายเป็นใช้ชว ี ต ิ อยูบ ่ น ความกลั ว เราเขียนขึ้นจากประสบการณ์ ตรง ใน ชี วิ ต ที่ เ ค ย เกิ ด ขึ้ น กั บ ค ร อ บ ค รั ว เร า อ ยู่ หลายครั้ง มั น ให้ บ ทเรีย นไว้ ค รั้ง แล้ ว ครั้ง เล่ า จนตอนนี้ มั น ท� า ให้ เราไม่ ไ ด้ อ ยู่ กั บ ความกลั ว แบบเดิมอีกต่อไป ความกลัวนั้นกลับช่วยสร้าง สติ ที่ ท� า ให้ เราระมั ด ระวั ง กั บ ทุ ก สิ่ ง ที่ เราท� า มากขึ้ น และพยายามท� า ทุ ก วั น อย่ า งดี ที่ สุ ด เพื่อคนที่เรารัก และรักเรา เราหวังว่าจากความกลัว มันจะเปลีย ่ นเป็น สติ แ ละความกล้ า ได้ ในที่ สุ ด ให้ เรากล้ า ที่ จ ะ ใช้ชว ี ต ิ อยูก ่ ับคนรักและครอบครัวอย่างรูต ้ ัวเอง เสมอ ดู แ ลใส่ ใ จให้ คุ ณ ค่ า กั บ คนรั ก ที่ ยั ง อยู่ ข้ า งๆ กั น ตรงนี้ วั น นี้ ใ ห้ ดี ให้ มั น คุ้ ม กั บ ที่ ยั ง ได้ ห ายใจอยู่ ข้ า งๆ กั น และหากวั น นั้ น มาถึ ง จริง ๆ ซึ่ ง มั น มาแน่ ไ ม่ วั น ใดก็ วั น หนึ่ ง ไม่ ปี ใ ด ก็ ปีหนึ่ ง เราก็ แน่ ใจได้ เลยว่าเราท�าดี ที่สุดแล้ ว

จริง ๆ ไม่ มี น าที ที่ เ สี ย เปล่ า ไม่ มี อ ะไรค้ า งคา ไม่นึกเสียดายสิ่งที่ยังไม่ได้ท�า ไม่มีค�าบอกรัก ที่ไม่ได้บอก ไม่ลังเลที่จะเป็นคนลดทิฐล ิ งก่อน ไม่มีค�าขอโทษที่ไม่ได้พูดไป ให้มันคุ้มค่าที่สุด กั บ ทุ ก วั น ที่ เ ราได้ มี กั น อยู่ เมื่ อ มั น ถึ ง เวลา ก็ ข อบคุ ณ ฟ้ า ที่ ใ ห้ เวลามาครบตามก� า หนด และให้เราได้ใช้มน ั อย่างทีส ่ ด ุ แล้วจริงๆ ขอบคุณ ฟ้าที่ให้เราได้เกิดมารักกัน

ความรัก ความตาย และสติ

ภาพความฝันสูงสุดของคูร ่ ก ั ทุกคู่ น่าจะเป็นค�าว่า ‘ถือไม้เท้ายอดทอง กระบองยอดเพชร’ อยากจะอยูด ่ ว ้ ยกันไปจนแก่เฒ่า จินตนาการเห็นภาพ ่ รงนัน ้ งหลังฉากในฝันของคูต เป็นคนแก่สองคนเดินจูงมือกันเดินบนสนามหญ้า และ happy ending ส่วนมากก็ตด ั จบทีต ่ ายาย ้ ... แต่เบือ ่ งต่อเนือ ่ งไปในความจริงแล้ว ไม่วา่ ยังไงก็จะต้องมีใครคนหนึง ่ จากไปก่อนอย่างแน่นอน เดินจับมือกันแสนอบอุน ่ นี้ หากด�าเนินเรือ

CONTRIBUTOR

PatKlear นักร้องนักแต่งเพลง ช่างฝั น ที่หลงรัก การอ่ า นหนั ง สื อ โยคะ กาแฟ และ ฝันอยากเขียนหนังสือ ของตัวเองซักเล่ม ิ มาตัง ในชีวต ้ แต่เด็ก

33


เรือ ่ ง : วุฒิชัย กฤษณะประกรกิจ

EDITOR’S NOTE ภาพ : อุษา นพประเสริฐ

ถล่ม

โ​ ดยปกติแล้วผมเป็นคนใจเสาะ​ไม่ค่อยชอบเผชิญหน้าหรือทะเลาะ กับใคร ​เวลามาอยู่ท่ามกลางคนเยอะๆ​ก็มักจะสงบเสงี่ยมเจียมตัว​ไม่ค่อย มีปากมีเสียงอะไร​ทีนเี้ มือ ่ เวลาทีม ่ าอยูใ่ นโลกโซเชียลมีเดีย​แล้วเห็นใครสักคน ที่ท�าอะไรผิดพลาด​แล้วเขาก�าลังโดนรุมถล่มลงโทษหนักๆ​แทนที่จะรูส ้ ึก สะใจ​สาแก่ใจ​สนุกสนาน​กลับจะเกิดความรูส ้ ก ึ สงสารและเห็นอกเห็นใจเขา ขึ้นมา ​ถึงแม้จะรูว ้ ่าเขาคนนั้นได้ท�าเรือ ่ งชั่วช้าสามานย์แค่ไหน​หรือคนนั้น จะโง่เขลาเบาปัญญาแค่ไหน​ก็จะรูส ้ ก ึ สลดใจ​สะเทือนใจเมือ ่ เห็นผลกรรม ที่เขาได้ รบ ั ​โดยที่ไม่อยากเข้าไปร่วมวงซ�าเติ ม​ไม่กล้ าไปช่วยวิเคราะห์ หรือวิพากษ์ วิจารณ์ อะไรให้ยืดยาว​ไม่ชอบแม้กระทั่งจะน� าเรือ ่ งนั้ นมา พูดถึงให้ลุกลามต่อไปอีก ​ยค ุ สมัยแห่งการสือ ่ สารทีร่ วดเร็วและท่วมท้นขนาดนี​้ ได้สร้างคนกลุม ่ แบบใหม่ขน ึ้ มา​เป็นกลุม ่ ใหญ่มากๆ​เสียด้วย​เป็นคนกลุม ่ ทีเ่ กิดขึน ้ จากเฟซบุก ๊ และทวิ ต เตอร์โ ดยแท้ ​คื อ คนประเภทที่ ม ารวมกลุ่ ม กั น เพื่ อ เล่ น สนุ ก กั บ การรวมหมู่กันประจานคนอื่ น​หัวเราะสะใจกั บความล้ มเหลวผิดพลาด ของคนอื่ น ​เป็ น คนแบบใหม่ ที่ จิ ต ใจแข็ ง กระด้ า งมาก​ปฏิ บั ติ ต่ อ คนอื่ น โดยไม่มีความเมตตากรุณาใดๆ ​ถ้าไม่นับการโพสต์ด่าบนหน้าวอลล์ของตัวเองที่อาจจะถือว่าเป็น พืน ้ ทีส ่ ว่ นตัวของแต่ละคนทีเ่ ราใช้คย ุ กับเพือ ่ นสนิทเท่านัน ้ ​จะคุยอะไร​จะหยาบ อย่างไรก็ได้​นัน ก็ แ ล้ ว แต่ ค นไป​แต่ ท เ ่ ี ห็ น เยอะกว่ า นั น มากๆ​คื อพวกทีเ่ ห็นได้ ่ ้ ตามเพจหรือบรรดาอิ นฟลูเอนเซอร์ที่ชอบแชร์ข่าวแห่งความเกลี ยดชัง ทั้ ง หลาย​โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ง พวกข่ า วอาชญากรรมและข่ า วการเมื อ ง​ เราจะเห็นคนกลุ่มใหม่นี้เข้าไปรวมตัวกันจ�านวนมากจริงๆ ​พ วกเขาสามารถพู ด ค� า ด่ า ทอสาปแช่ ง ได้ น่ า สะอิ ด สะเอี ย นอย่ า ง ไม่น่าเชือ ่ ​เหมือนกับจะแข่งขันประชันกันด้วยซ�า​บางคนเป็นแค่เด็กผูห ้ ญิง อายุนอ ้ ยๆ​เขียนคอมเมนต์ดว ้ ยอวัยวะเพศทุกค�า​ได้รบ ั ไลก์ในคอมเมนต์นัน ้ มากเป็นร้อยเป็นพัน​พอคลิกเข้าไปดูโปรไฟล์ก็เห็นเธอโฆษณาขายครีม​ ขายยาลดความอ้ วน​บางคนเป็นคนแก่ คนเฒ่าแล้ วก็ ยังมาเล่ นเฟซบุ๊ก​ ด่าทอหยาบคายหนักยิง่ กว่า​พอลองคลิกเข้าไปดูโปรไฟล์กเ็ ป็นรูปเขาก�าลัง อุม ้ ลูกอุม ้ หลานน่ารัก​ดูเหมือนว่าครอบครัวมีความสุข​ไม่นา ่ เชือ ่ ว่าพอมาอยู่ ในโลกเสมือนอีกแห่งทีห ่ ่างกันเพียงแค่ลัดนิ้วมือ​ลุงป้าพวกนี้จะกลายเป็น คนละคน ​มันไม่ใช่ว่าเราไม่ควรต�าหนิ​เราไม่ควรสั่งสอนคนผิด​คนเลว​ผมว่า เราก็ควรลงโทษสัง ่ สอนพวกเขาให้สาสมกับความผิด​แต่ถ้ามันมาถึงจุดที่

เรารูส ้ ก ึ สนุกสนานกับการลงโทษ​และมีอารมณ์รว่ มไปกับคนกลุม ่ ใหญ่มากๆ​ มายืนมุงกันเพื่อหัวเราะเยาะสะใจ​ผมว่ามันไม่ใช่แล้วล่ะ ​ทก ุ วันนี้สง่ิ ทีผ ่ มพยายามท�าอยูโ่ ดยส่วนตัว​คือการชะลอการติดตาม ข่าวลบๆ​พวกนี​้ และคิดทบทวนตัวเองอยูเ่ สมอ​ว่าเราเองก็ไม่ตา ่ งจากเหยือ ่ พวกนี้นักหรอก ​เราอาจจะหลงท�าผิด​ท�าชั่วแบบนั้ นก็ ได้ สักวัน​ใครจะไปรู ​้ เราเอง ก็โง่เขลาพอกันกับเขาเช่นกัน ​และเมื่อถึงคราวของเรา​ถ้าเราต้องไปตกอยู่ในสภาพแบบนั้นบ้าง​ โดนแอบถ่ายคลิป​โดนแคปหน้าจอไปประจาน​โดนรุมถล่มเละเทะแบบนั้น​ เราจะมีสภาพเป็นอย่างไร​คิดแล้วก็สลดหดหูใ่ จ​จนรูส ้ ก ึ ว่าปรากฏการณ์นี้ มันท�าให้โลกทุกวันนี้น่ากลัวขึ้นเรือ ่ ยๆ​จริงๆ​

34

Profile for aday BULLETIN

a day BULLETIN 607  

The Neverending Mission: จากชีวิตของเด็กที่เรียนจบสถาปัตยกรรมศาสตร์ สู่เส้นทางการเป็นนักอนุรักษ์จนได้ฉายาว่า ‘นางสิงห์เฝ้าป่า’ อาจารย์รตยา จ...

a day BULLETIN 607  

The Neverending Mission: จากชีวิตของเด็กที่เรียนจบสถาปัตยกรรมศาสตร์ สู่เส้นทางการเป็นนักอนุรักษ์จนได้ฉายาว่า ‘นางสิงห์เฝ้าป่า’ อาจารย์รตยา จ...