Page 1

604 603 602

TODAY EXPRESS PRESENTS

12 AUG 2019

INSPIRE What Great Leaders Do


CONTENTS 603

P06

CONVERSATION ธนากร ธนวริ ท ธิ์ กั บ แรงบั น ดาลใจ ในอาณาจักร All Inspire สูค ่ วามมุง ่ มัน ่ ในการใช้ชีวิตและการท�างาน 604 603 602

TODAY EXPRESS PRESENTS

12 AUG 2019

P16

HE SAID เชฟเอ็กซ์ เชฟกระทะเหล็ก อดีตนักดนตรี ผมยาว ผูผ ้ า่ นการฝึกฝนตัวเองจนได้เป็น เชฟพระราชทาน

P20

LIFE ความจริงของความเป็นแม่ เรื่องราว ชีวิตของผู้หญิงที่ไม่มีวันกลับไปเป็ น เธอคนเดิมก่อนมีลูกได้อีกตลอดกาล

P26

INSPIRE What Great Leaders Do

วันหนึ่ง ในขณะนั่งรถผ่านซอยเอกมัย เราเหลือบไปเห็น ่ ยเปื่อย ป้ายคอนโดฯ ใหม่จากแบรนด์ All Inspire ในหัวก็คด ิ ไปเรือ ว่า แบรนด์อสังหาฯ น้องใหม่รายนี้มาจากไหน เจ้าของเป็นใคร แล้วเขาต้องการ inspire อะไรกันแน่ ไม่ก่ีวันหลังจากนั้น เราบังเอิญได้รับโอกาสไปสัมภาษณ์ ่ ริหาร บริษท ‘คุณกอล์ฟ’ - ธนากร ธนวริทธิ์ ประธานเจ้าหน้าทีบ ั ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเมนท์ จ�ากัด (มหาชน) ทันทีทเี่ ปิดประตู เข้าไปในออฟฟิศของเขา ภาพผู้บริหารเคร่งขรึมที่คิดไว้ในหัว ่ ว กลับถูกแทนทีด ้ ยชายวัยกลางคนอารมณ์ดี เขาเดินตรงมาทักทาย ่ ไวน์ไหม เอาไวน์แดงหรือไวน์ขาว พวกเรา พร้อมเอ่ยถามว่า “ดืม ดี” บรรยากาศการชูตติ้งวันนั้นจึงเต็มไปด้วยความสนุกสนาน มีการเปิ ดเพลงพ็ อพเพลินๆ พร้อมกับคุณกอล์ฟที่ขยันเล่นมุก เป็ นระยะๆ สุดท้ายเราจึงได้เข้าใจว่า สิ่งส�าคัญที่เขา inspire ่ ะช่วยพาให้เขาก้าวข้ามอุปสรรค ทุกคนรอบตัว คือการคิดบวก ทีจ ต่างๆ ในชีวิตได้

A Thousand Word วินาทีทป ี่ า้ ยลิโด้ถก ู น�ากลับมาติดตัง ้ บน อาคารหลังเดิมอีกครั้ง นี่คือเพื่อนเก่า กับชื่อใหม่ที่ว่า LIDO CONNECT

P28

BREATHE IN 1 หลั ก การ ‘จุ ม พิ ต ’ อย่ า งเรี ย บง่ า ย และโง่เขลาในงานดีไซน์ สู่การใช้ชีวิต จริงๆ

P30

EDITOR’S NOTE บทบรรณาธิ ก าร ทั ศ นคติ ต่ อ ชี วิ ต และสั ง คมผ่ า นสายตาของ วุ ฒิ ชั ย กฤษณะประกรกิ จ

TEAM ่ รึกษา สุรพงษ์ เตรียมชาญชัย บรรณาธิการทีป ่ รึกษา นิภา เผ่าศรีเจริญ บรรณาธิการผูพ ทีป ้ ม ิ พ์โฆษณา/บรรณาธิการบริหาร วุฒช ิ ย ั กฤษณะประกรกิจ รองบรรณาธิการบริหาร ฆนาธร ขาวสนิท บรรณาธิการบทความ ทรรศน หาญเรืองเกียรติ ปริญญา ก้อนรัมย์ กองบรรณาธิการ ศรัญญา อ่าวสมบัตก ิ ล ุ พัทธมน วงษ์รต ั นะ ชยพล ทองสวัสดิ์ นักเขียน/ผูป ้ ระสานงาน ตนุภท ั ร โลหะพงศธร หัวหน้าช่างภาพ กฤตธกร สุทธิกต ิ ติบต ุ ร ช่างภาพ ภาสกร ธวัชธาตรี ธนดิษ ศรียานงค์ บรรณาธิการศิลปกรรม พงศ์ธร ยิม ิ ก ั ษณ์ ตะเภาหิรญ ั ศิลปกรรม ฐิตช ิ ญา อนันต์ศร ิ ภ ิ ณ ั ฑ์ อุษา นพประเสริฐ พิสจ ู น์อก ั ษร หัสยา ตัง ้ พิทยาเวทย์ ้ แย้ม ศิลปกรรมอาวุโส สิรล ศักดิ์สิทธิ์ ไม้ล�าดวน พิสูจน์อักษร/ผู้ดูแลสื่อออนไลน์ ธมนวรรณ กัวหา ฝ่ายผลิต วิทยา ภู่ทอง บรรณาธิการดิจิตอลคอนเทนต์ ภัทรพร บุญน�าอุดม ฝ่ายสร้างสรรค์วิดีโอ วงศกร ยี่ดวง รัชต์ภาคย์ แสงมีสินสกุล ่ รึกษาฝ่ายโฆษณา ศรวณีย์ ศิรจ กวินนาฏ หัวเขา ทีป ิ รรยากุล ผูจ ้ ด ั การฝ่ายโฆษณา มนัสนันท์ รุง ่ รัตนสิทธิกล ุ 08-4491-9241 ผูช ้ ว ่ ยผูจ ้ ด ั การฝ่ายโฆษณา ภรัณภพ สุขอินทร์ 08-9492-3444, ธนาภรณ์ ศรีจฬ ุ างกูล 08-1639-1929, พงศ์ธด ิ า อังศุวฒ ั นากุล 09-4415-6241, ณัฐวีณ์ ประมุขปฐมศักดิ์ 08-3922-9929 ฝ่ายโฆษณาอาวุโส ณัฐเศรษฐ ใหม่เมธี 08-1886-9569, เลขานุการฝ่ายโฆษณา อัจจิมา กาญจนสมทรัพย์ ฝ่ายธุรการ ศันสนีย์ สีเขียว ผูผ ้ ลิต บริษัท เดย์ โพเอทส์ จ�ากัด เลขที่ 33 ซอยศูนย์วิจัย 4 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ติดต่อกองบรรณาธิการ โทร. 0-2716-6900 อีเมล contact@adaybulletin.com เว็บไซต์ www. adaybulletin.com, www.daypoets.com ฝ่ายสมาชิก โทร. 0-2007-0155-7, www.godaypoets.com

JUNIOR

กองบรรณาธิการ กรแก้ว บัวสระแก้ว ภาคิน วลัยวรางกูร ปารณ ศรีสน ุ ทร ภควดี จรูญไพศาล อโนชา บุญรัศมี พิสจ ู น์อก ั ษร ธนพงศ์ ธานี ช่างภาพ พิชชาภา พลนิกรกิจ ฝ่ายสร้างสรรค์วด ิ โี อ ณัฐพล ทอแสงเพชร ณิชกานต์ กาเผือก 20


เรือ ่ ง : พัทธมน วงษ์รัตนะ

DATABASE

ผลส�ารวจ

72%

จากองค์กรไวล์ดเอด เผยว่าคนไทยยังคง บริโภคหูฉลามอย่าง แพร่หลาย

61%

รับประทาน ในงาน แต่งงาน

รับประทาน ในงาน รวมญาติ

SAY NO TO SHARK FIN

ภาพ : สิริลักษณ์ ตะเภาหิรัญ

แม้วา่ นักสิง ้ า� ประเทศมากมาย ่ แวดล้อมและผูน จะออกมารณรงค์หยุดบริโภคหูฉลามกันอย่าง ยาวนาน แต่น่าเศร้าที่ในประเทศไทยก็ยังเห็น การรั บ ประทานเมนู หู ฉ ลามกั น ตามร้ า นเด็ ด ร้านดัง งานแต่งงาน และงานเลี้ยงบริษัท อย่างต่อเนื่อง ทั้งๆ ที่การบริโภคหูฉลามนั้น เป็นการท�าลายระบบนิเวศและทารุณกรรมสัตว์ อย่างโหดร้าย ก่อนจะสัง ่ หูฉลามน�า้ แดงครัง ้ ต่อไป เราขอชวนมาอ่านตัวเลขเชิงสถิตเิ หล่านี้ ซึง ่ แสดง ให้ เ ห็ น ถึ ง ความเลวร้ า ยของอาหารจานเด็ ด ที่แลกมาด้วยล้านชีวิต

47%

1 ชม.

1 นาที

รับประทานใน งานเลีย ้ ง ธุรกิจ

1 วินาที

1

3 ตั ว / วิ น าที ทุ ก ปี มี ฉ ลามนั บ ร้ อ ยล้ า นตั ว ถู ก ฆ่ า เพราะความต้ อ ง ก า ร หู ฉ ล า ม แ ล ะ ก า ร ติ ด เ ค รื่ อ ง มื อ ป ร ะ ม ง โดยไม่ ตั้ ง ใจ นั่ น คิ ด เป็ นวั น ละกว่ า 2 แสนตั ว หรื อ ชั่ ว โมงละ 1 หมื่ น ตั ว นาที ล ะ 200 ตั ว หรื อ วิ น าที ล ะ 3 ตั ว !

2 3 4 5 6 7 8 9 10

57%

11 12 13 14 15 16 17 18

ของคนไทยเคยรั บ ประทานหู ฉ ลาม

19 20

61%

22 23 24

96%

25 26 27 28 29

อยากลองรั บ ประทานหู ฉ ลามในอนาคต โดยไม่ รู้ เลยว่ า แต่ ล ะปี มี ฉ ลามต้ อ งตายถึ ง 100 ล้ า นตั ว ทั่ ว โลก

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในบริเวณ ที่ประชากรฉลามลดลงอย่างรวดเร็ว ที่สุดในโลก โดยฝั่งอันดามันมีปริมาณ ฉลามที่จับได้ลดลงกว่า 96% ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา สวนทางกับสถานะ ของประเทศไทยที่ก�าลังกลายเป็น ผู้ส่งออกหูฉลามอันดับหนึ่งของโลก

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

100

20,000

มี ร้ า นอาหาร อย่ า งน้ อ ย 100 แห่ ง ใน กรุ ง เทพฯ ที่ ยั ง คงจ� า หน่ า ย ซุ ป หู ฉ ลาม ซึ่ ง มี ร าคาเริ่ ม ต้ น ตั้ ง แต่ 300-4,000 บาทต่ อ ชาม

ทุ ก สั ป ดาห์ มี ย อดจ� า หน่ า ย ซุ ป หู ฉ ลามในเยาวราชกว่ า 20,000 ชาม

P RO M

O T IO

วั น นี้

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

1 หมื่นตัว

200 ตัว

3 ตัว

20

N

ที่มา : www.greenpeace.org, www.ngthai.com, www.bbc.com

12-15

21

ฉลามต้องใช้เวลากว่า 12-15 ปีกว่าจะโตเต็มวัย


zޛ«h¡²|x•žÖªw“iŸª™“hŸ‰•‘Ÿ—‚‘Ð wi›|Œ‘ÝwŸ–ܑݪw¢‘‡¡®w‘«Úh®Ü–Ÿ“ Ù³·ŸÜ‘݉ž®™“™“ž²|†ž²|‰¡ÜÐŠŸ‘ ªw¡Ù}†}Ÿ‘›ÙžÙ‡w¡}‰ž²•‰¡–®‰ ‘›Ü‘Ý‹Ÿ‰Ÿ‡‘ªÞ›Ù‰¤wªˆÞ²›Ùˆ¡²Ù ›¥h‰·Ÿw¡Ùªw¡†Ü“ž|‰ž³|ª™Ùޛ­‡i }Ÿw†¡Ù‘iŸ|˜¥hÚÞى›|Úh›|›·Ÿ®Ü ªŒÌ†eŸ­™h–¡“ŒŸ¢Ü¤‹¢Ü٠ܑ݋Ÿ‘¢ªw‘¡w®w‘­Ù«™“h|™“iŸ ªŒÒّheŸz¤i˜¤x‰¤w«™h|™Ù ‘ž|˜‘‘zЖŸ˜‡‘Б¤h|ª‘Þ›|ª“Þ²›|˜Ÿw“ ¬“w¡Ù“|†|Ÿz•ŸªŒÒÙ®‰ zޛ«hx›|«Úhن¡Ùˆ¡²Ù˜Ÿ ª‰¡†Ü‘Ýٟl˜¡‘¡w¡‡¡¶mÜ¡˜¡„˜ž ڛ|Ü¡‘ž›Ü‘ݐ–Œ‘Ÿwƒ®w“ ‘i›‘•­}x›Ü‘Ý›|zЉ‘|ܑݪ}‘¡Ö

†i•ªw“iŸ†i•w‘Ý™h›x›ª†Ý

xiŸÜ‘Ýܤ‰Šª}iŸzØÝÚ¥i‹‘¡™Ÿ‘xiŸ‘ŸwŸ‘«“Ý‹¤z“Ÿw‘

w‘wŸ‘Üž×ٟ¤Ùw‘݉‘•|™Ÿ†®‰


เรือ ่ ง : พัทธมน วงษ์รัตนะ

ภาพ : กฤตธกร สุทธิกิตติบุตร

THE CONVERSATION

06


INSPIRE! Wh at Gre at Le ad e rs D o

issue 603

12 AuG 2019

คนเราเลือกเกิดไม่ได้ นีเ่ ป็นสัจธรรม ข้อแรกที่มนุษย์ทุกคนต้องเจอ เช่นเดียวกับ ‘กอล์ฟ’ - ธนากร ่ ทีเ่ กิดใน ธนวริทธิ์ เด็กธรรมดาๆ คนหนึง ชุมชนแออัด หลังจากพ่อของเขาจากไป ้ วหัวต่อ เขาตะเกียกตะกาย ในช่วงวัยหัวเลีย ทุกวิถีทาง เพื่ อท�าให้ครอบครัวกลับมา มีกน ิ มีใช้อก ี ครัง ้ ไม่วา่ จะช่วยแม่ทา� ขนมจีน ขาย รับจ้างเป็นเด็กล้างจาน เป็นเด็กเสิรฟ ์ ในโรงแรม ฯลฯ ไม่วา่ จะหนักหนาสาหัสแค่ไหน ไม่วา่ จะเจอปัญหาอุปสรรคอะไร กอล์ฟ ธนากร จะพกก้อนความฝันที่ยิ่งใหญ่ติดตัวเขา เสมอว่า สักวันเขาจะต้องประสบความส�าเร็จในฐานะนักธุรกิจยิ่งใหญ่ เขาเคี่ ย วกร� า ตั ว เองกั บ ทุ ก งาน ใช้เวลาว่างนอกจากงาน ค่อยๆ เรียนต่อ แล้ ว ไต่ เ ต้ า หน้ า ที่ ก ารงาน จนได้ เ ป็ น พนักงานบริษัทใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ ได้ออก เดิ น ทาง เรี ย นรู้ ท� า งาน และสั่ ง สม ประสบการณ์ในต่างประเทศ จนปี พ.ศ. 2556 เขาตัดสินใจน�า ความรู้จากการท�างานสาย Consumer Product มาต่ อ ยอดเป็ น อาณาจั ก ร ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของตัวเองในชื่อ บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ�ากัด (มหาชน) ท่ามกลางการตั้งค�าถามของผู้คน มากมายว่า “เพ้อฝันไปไหม” “บ้านไม่มท ี น ุ หนุน จะท�าได้อย่างไร” แต่ด้วยนิสัยกล้าเสี่ยง มุ่งมั่น และคิดบวก เขาเลือกที่จะไม่ฟง ั ค�าสบประมาทเหล่านัน ่ ความสนใจ ้ และมุง ทั้งหมดไปที่เป้าหมายเพียงอย่างเดียว “ผมท�าให้ดูเลยว่า จากคนคนหนึ่ง ่ าจากเด็กล้างจาน มาจากอดมือ ้ กินมือ ้ ทีม ้ ก็ยังมาถึงจุดนีได้ ถ้าคุณไม่ท้ง ิ ความฝัน ่ ี และมีความมุง มีทศ ั นคติ มีความคิดทีด ่ มัน ่ ” เขาพู ดกับเราอย่างชัดถ้อยชัดค�า เมื่อตอนเด็ก เราอาจจะเลือกไม่ได้ ่ นบ้าน ว่าจะเกิดมาในครอบครัวแบบไหน เพือ เป็นใคร อยูใ่ นเมืองใหญ่หรือต�าบลเล็กๆ ่ ชีวต ในต่างจังหวัดทีไ่ ม่มใี ครรูจ ้ ก ั แต่เมือ ิ ได้ด�าเนินไปจนถึงจุดหนึ่ง เราจะเห็นว่า ้ ทีท ่ เ่ี ราอยู่ ตัวเองต่างหากทีเ่ ป็นคนเลือกพืน เลือกสิง แวดล้ อ มรอบตั ว เรา รวมไปถึ ง ่ ่ เลือกทีจะ ‘เป็น’ ใคร หกปี ต่อมา All Inspire เดินเข้า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยตัวเลขในบัญชี ที่ก้าวกระโดด เช่นเดียวกับชีวิตของเขา ที่เริ่มต้นจากศูนย์ แต่ทะยานสู่เป้าหมาย ก า ร เ ป็ น ผู้ บ ริ ห า ร บ ริ ษั ท ที่ มี ร า ย ไ ด้ หลักหมื่นล้านในเวลาครึ่งทศวรรษ ่ อ ่ งราวเบือ ้ งหลังความและนีค ื เรือ ่ งราวทีเ่ ป็น ส�าเร็จในชีวต ิ ของชายคนนี้ เรือ ประจักษ์พยานให้เห็นว่าทุกสิง ่ เป็นไปได้ ่ งราวเหล่านีจ ้ ะเป็นแรงบันดาลใจ เรือ กระตุ้ น เร้ า ให้ ค นหนุ่ ม สาวรุ่ น ใหม่ ใ น อาณาจักร All Inspire ของเขาได้หลอม รวมเข้าด้วยกันด้วยวัฒนธรรมองค์กร ที่แข็งแกร่ง และท�าให้ผู้คนทั่วไปที่สนใจ ได้มีความฝัน มุ่งมั่น และมีความทะเยอทะยาน ในการใช้ชีวิตและการท�างาน

07


ในวั ย เด็ ก ที่ ต้ อ งต่ อ สู้ ชี วิ ต อย่ า งหนั ก หน่ ว ง มีเหตุการณ์ส�าคัญครั้งไหนไหมที่หล่อหลอม ให้คุณเป็นคนที่แข็งแกร่งแบบทุกวันนี้ จุ ด เปลี่ ย นในชี วิ ต คื อ ตอนที่ พ่ อ ของผม เสียไปตอน ป.6 แล้วเนื่องจากแม่เป็นแม่บ้าน มาทั้ ง ชี วิ ต ไม่ ไ ด้ ท� า อาชี พ อะไร พอพ่ อ เสี ย แม่กเ็ ริม ู ว่าจะหาเลีย ้ งครอบครัว ่ ต้นไปต่อไม่ถก อย่างไร ท่านเสียใจมาก ร้องไห้ทุกวัน พวกเรา พีน ่ อ ้ งมีกน ั ทัง้ หมด 6 คน พีช ่ ายก�าลังเรียนหนังสือ ท�าให้แม่ต้องยอมขายทรัพย์สน ิ ทุกสิง ่ ทุกอย่าง ทัง้ บ้าน ทีด ่ น ิ เพือ ่ จะได้มเี งินมาเลีย ้ งครอบครัวและ ส่งลูกๆ เรียน พอขายบ้านไป เราทัง้ หมดก็ยา้ ยไป อยู่กับน้า ตัวผมเองเสียสละไม่ไปเรียนหนังสือ 1 ปี เพือ ่ ให้พก ี่ บ ั น้องได้เรียนต่อไป จากนัน ้ ผมก็ชว่ ย แม่ทา � ขนมจีนขาย สมัยนัน ้ กิโลกรัมละประมาณ 5-6 บาท ช่วงนั้นทีอ ่ ยูก ่ ับแม่ก็จะผูกพันกันมาก เพราะเราล�าบากกันมาก จะกินข้าวก็ต้องเอา ขนมจีนไปแลก ตั้งแต่วันนั้นก็ท�าให้รูส ้ ึกว่าเรา ต้องพ้นไปจากความล�าบากยากจนแบบนีใ้ ห้ได้ เป้าหมายว่าต้องประสบความส�าเร็จ มีจด ุ เริม ่ ต้น มาจากความยากจนในตอนนั้นเลยใช่ไหม ใช่ ตอนนัน ิ ว่าบ้านเราต้องรวย ต้องรวย ้ ก็คด สถานเดียว เพราะว่าเราล�าบาก ผมสงสารแม่ เห็นคนมาทวงหนีแ ้ ม่เพราะแม่ไปยืมเพือ ่ ให้พช ี่ าย จ่ายค่าเทอม เราไม่มก ี ินจนกระทัง่ สัง่ ก๋วยเตี๋ยว ชามหนึ่ง แล้วเอาเส้นขนมจีนมาเติม เพื่อจะได้ กินอิ่ม นั่นเป็นภาพจ�าของชีวิตผม ต่างจังหวัด เวลามีหนังกลางแปลง มีงานวัด เราก็ไม่ได้ไป เหมือนเด็กคนอื่น เพราะเราต้องขายของช่วย ครอบครั ว ท� า ให้ ต อนนั้ น รู ้ สึ ก ว่ า ต้ อ งรวย ต้องช่วยแม่ให้ได้ ต่ อ มาพอเรีย นจบก็ เข้ า มาหางานท� า ที่ กรุงเทพฯ ต้องให้ญาติพาขึน ้ รถทัวร์ ซึง่ ไม่ได้เป็น รถแอร์แบบสมัยนีน ้ ะ เป็นรถแดงทีค ่ นแน่นมากๆ ต้องยืนสลับกับนัง่ พืน ้ นานถึง 8 ชัว่ โมง เพราะทีน ่ ง่ั เบาะเต็ม พอขึน ้ มากรุงเทพฯ ก็มาอาศัยอยูก ่ บ ั ญาติ ทั้งตัวมีกระเป๋าเสื้อผ้ามาใบเดียว กระเป๋าใบนี้ คือเป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของผม มีหมอน มีผา ้ ห่ม แล้วผมก็กินมาม่าเกือบทุกวัน ระหว่าง ทีอ ่ อกเดินหางานท�า ตอนแรกจะไปเป็นยาม แต่ เขาไม่รบ ั สุดท้ายเลยได้เป็นเด็กล้างจานอยูใ่ น โรงแรม สมัยนัน ้ ได้เงินเดือน 2,800 บาท ก็ดใี จแล้ว ส่งให้แม่ 2,000 อีก 800 เก็บไว้กน ิ ข้าว แล้วด้วย ความที่ผมพอจะพูดภาษาอั งกฤษได้ แบบงูๆ ปลาๆ ก็เลยได้เลื่อนขัน ์ ้ ไปท�างานเป็นเด็กเสิรฟ ตอนนั้นมีความคิดว่าต้องเก่งกว่านี้ ต้อง เลื่อนขั้นขึ้นไปให้ได้ที่สุด ต้องขยัน เพื่อให้ได้ เงินเดือนเยอะที่สุด ถ้าท�างานกะบ่ายสามโมง ผมก็จะไปถึงโรงแรมตัง้ แต่ 10 โมงเช้า เพือ ่ ไปขอ ช่ ว ยงานเชฟ ไปล้ า งกระทะ หั่ น ผั ก หั่ น หอม เชฟเขาก็เอ็นดู ผัดข้าวให้กน ิ ฟรี แล้วระหว่างนั้น

ก็แบ่งเวลาไปเรียนหนังสือต่อด้วย พอเรียนจบ เราก็ ไ ด้ ง านเป็ น พนั ก งานของแบรนด์ ก าแฟ ระดับโลก ซึง่ พอดีเขาเพิง่ มาเปิดสาขาแรกในไทย จังหวะนั้นแหละทีท ่ า � ให้มโี อกาสได้ไปฝึกงานที่ อเมริกา และลองท�าหลายๆ อย่างด้วยตัวเอง ผมจะบอกให้ คนเราเวลาตั้งเป้าไว้ที่ 100 เราต้องท�าให้มากกว่านั้นขึ้นไป เราต้องท�าได้ 300 หรือ 500 หรือ 1,000 แล้วก็อย่าไปเกีย ่ งงาน ผมคิ ด ว่ า การท� า งานทุ ก อย่ า งคื อ การสั่ ง สม ประสบการณ์ ยิง่ ท�าเยอะ เราจะได้เยอะ ขยันทีส ่ ด ุ วันหยุดไม่หยุดก็ได้ เจ้านายก็รก ั เรา แล้วปรับ ต�าแหน่งทุกปี แล้วผมก็ท�างานอยู่ที่นี่ไป 8 ปี จนเก่ง ก็มค ี นมาดึงตัวไปท�างานทีอ ่ น ื่ ต่อ เริม ่ เรียนรู ้ เรือ ่ งมาร์เกตติง้ การท�าแบรนด์ ท�างานไปเรือ ่ ยๆ ทั้งในสาย Retail (การค้าปลีก) Commercial (การค้าเชิงพาณิชย์) แล้วย้ายไปอยูบ ่ ริษท ั เทเลคอม ไปท�าห้างสรรพสินค้า ท�าให้เรามีความรูหลากหลาย ้

ซึง ่ แน่นอนว่าผลก�าไรก็ต้องดีพอจะเลี้ยงธุรกิจ ไม่ มี ห รอกท� า ธุ ร กิ จ ด้ ว ยหั ว ใจหรื อ แพสชั น อย่างเดียว เจ๊งพอดี เพราะฉะนั้น ถ้าคุณเข้าใจ หลั ก มาสโลว์ ก็ จ ะเข้ า ใจว่ า ธุ ร กิ จ ของคุ ณ ตอบสนองลูกค้าคุณตรงจุดไหน เราทุกคนต้ องเลี้ ยงชีพ เลี้ ยงครอบครัว ให้ได้กอ ่ น พอมีปจ ั จัย 4 พร้อม แล้วก็มค ี วามมัน ่ คง ได้รบ ั การยอมรับ ท�าเพือ ่ ความภูมใิ จและความฝัน ทีนี้จะไม่ใช่แค่เรือ ่ งปากท้องของเราอย่างเดียว แล้ว เราต้องมีความรับผิดชอบต่อบริษท ั ต่อลูกน้อง บริษัทอยู่ดีมีก�าไรมากขึ้น ลูกน้องก็อยู่ดีกินดี มากขึ้ น เราก็ ไ ด้ ร ับ การยอมรับ ว่ า เป็ น บริษั ท ทีน ่ า ่ ท�างาน มีผลตอบแทนดี น่าเชือ ่ ถือ ไปจนถึง เป็นบริษัทที่น่าลงทุน ผู้ลงทุนก็อยากมาลงทุน ด้วย ยิ่งถ้าคุณใช้คนน้อย เริม ่ จากน้อยๆ แล้ว สุดท้ายก�าไรดี น่ าภูมิใจกว่าการใช้คนเยอะๆ ทุ่มทุนเยอะๆ นะ

ประสบการณ์จากงานสารพั ดที่คุณท�าผ่านมา ไม่เห็นเกีย ่ วกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เลยสักอย่าง ไม่ ไ ด้ ตรงๆ แบบนั้ น ประสบการณ์ จะท�าให้เราแตกต่าง คุณลองสังเกตนักธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์ในบ้านเราตอนนี้ ถ้าไม่เป็นคนจาก สายไฟแนนซ์ ก็เป็นวิศวกร เป็นนักการตลาด หรือไม่ก็เป็นพวกทีส ่ บ ื ทอดธุรกิจครอบครัวมา คุณจะไม่คอ ่ ยเห็นคนทีม ่ าจากสาย Consumer Product และ Retail แบบผม ผมคิดว่าประสบการณ์ จ ากงานทุ ก อย่ า ง ก็ ขึ้ น กั บ เราน� า มา ประยุกต์ใช้ อย่างผมจะถนัดเรือ ่ ง Human Daily Life Around The Clock คุณนึกออกไหม คือ ใน 24 ชั่วโมง เราจะเห็นเรือ ่ งชีวิตความเป็นอยู่ รายละเอี ยดเชิ ง ลึ กของพฤติ กรรมลู ก ค้ า การมองหาท�าเล ด้วยมุมมองแบบนี้แหละทีท ่ า � ให้เราแตกต่างจากคนอืน ่ เจาะตลาดโดยใช้สถิติ ของผูบ ้ ริโภคเป็นหลัก เช่น อายุเท่าไหร่ฐานเงินเดือน เป็นอย่างไร ต้องการอะไรบ้างในการด�ารงชีวต ิ ทีด ่ ี แล้วกลยุทธ์ของเราก็เหมือนแบรนด์เสือ ้ ผ้า ซาร่า ทีร่ าคาไม่แพง แต่นา� แบบมาจากรันเวย์เท่ๆ เหมาะส�าหรับคนรุ น ่ ใหม่ สมัยนี้ ของราคาถูก อย่างเดียวเขาก็ไม่เอานะ ต้องมีสไตล์ เข้าถึง ได้ง่าย และเข้ากับพฤติกรรมเขาจริงๆ ด้วย

จนเมื่อคุณเป็ นผู้บริหารที่ประสบความส�าเร็จ ้ นีค อย่างสูง ในระดับขัน ้ ณ ุ มีความต้องการอะไร เป็นเรือ ่ งความภูมิใจ เหมือนการแข่งรถ สมมติผมขับวีออส แต่คณ ุ ขับเฟอรารี ก็คณ ุ รวย กว่า คุณชนะก็ไม่ภม ู ใิ จ ผมก็ไม่ยอมรับคุณ อ้าว ก็คณ ุ ขับเฟอรารีนี่นา ไม่ได้ขบ ั วีออสเหมือนผม (หัวเราะ) และอีกประการคือเป็นเรือ ่ งแพสชัน มาถึ ง ตอนนี้ ผมมี แพสชั น อยากท� า อะไรที่ ไม่ใช่แค่อสังหาริมทรัพย์เพียวๆ เราท�าแบรนด์ ท�าให้สนุก ท�าให้คนอยากมาท�างานด้วย ยิง่ ตอนนี้ เราเข้าตลาดหลักทรัพย์เต็มรูปแบบ คนทีเ่ ขามา ลงทุนกับเรา เขาก็ตอ ้ งการผลตอบแทน คุณจะมี 100 บาท 10 บาท เราถือว่าเท่ากันหมด คุณฝาก ความหวังไว้กับเรา บางคนถ้าทัง ้ ชีวิตมีเงินอยู่ 50,000 แล้วมาซือ ้ หุน ้ เรา หวังจะให้ชว่ ยผ่อนบ้าน ผ่อนรถ เราก็ตอ ้ งส่งมอบสิง่ ทีเ่ กินความคาดหวัง ของเขาไปให้

ด้ ว ยความที่ คุ ณ ไต่ เ ต้ า มาจากความล� า บาก ยากจน ท� า ให้ คุ ณ เข้ า ใจความต้ อ งการและ พฤติกรรมของผู้คนได้มากกว่าใช่ไหม ผมว่าเหมือนทฤษฎีของมาสโลว์ (Maslow) คุณเข้าใจหลักมาสโลว์ไหม คือเวลาทีค ่ ณ ุ ไม่มก ี น ิ คุณจะท�างานเพื่อยังชีพ จนกระทั่งเมื่อคุณเริม ่ มี กิ น แล้ ว คุ ณ จะไม่ ท� า งานเพื่ อยั ง ชี พ เท่ า นั้ น แต่คุณจะท�างานเพื่อแพสชันและการยอมรับ และเมื่อประสบความส�าเร็จสูงขึ้นไป คุณจะ ท�างานเพื่อความส�าเร็จที่ย่ิงใหญ่ไปกว่านั้นอีก

พอคุณพู ดถึงการผ่อนบ้าน เราก็นก ึ ถึงประเด็น เรือ ่ งหนี้ คือพอถึงช่วงอายุหนึง ่ เราจะตัดสินใจ ซื้อบ้าน เรากลายเป็ นหนี้ทันทีหลายล้าน จาก ความฝันจึงกลายเป็นภาระ คุณคิดเห็นอย่างไร จริง ๆ เป็ น เรื่อ งของความเข้ า ใจ อย่ า ง คนญีป ่ น ุ่ ทีไ่ ม่มค ี รอบครัว ไม่อยากมีภาระ เขาก็ พอใจกับการเช่าบ้านอยูโ่ ดยไม่ต้องซือ ้ ไม่ต้อง เป็นหนีใ้ คร แต่ถา ้ เมือ ่ ไหร่ทค ี่ ณ ุ แต่งงาน คุณเริม ่ มีคนทีค ่ ณ ุ รัก คุณจะไม่ทา� เพือ ่ ตัวคุณเองคนเดียว อีกต่อไป คุณเริม ่ คนทีค ่ ณ ุ รัก และยอม ่ จะท�าเพือ เหนื่อยเพือ ่ คนทีค ่ ณ ุ รัก เพราะฉะนั้น อย่างน้อย เวลาผ่ อ นบ้ า นจบ เราก็ มี ท รัพ ย์ สิ น ให้ กั บ ลู ก คุณค่าก็เพิ่มขึ้นมาอีก ส�าหรับบางคนที่กังวลเรือ ่ งหนี้ ผมว่าเป็น เรือ ่ งวินัยทางการเงิน ถ้าไม่ผอ ่ นบ้าน ก็เอาเงิน ไปใช้จ่ายอย่างอื่นอยูด ่ ี อาจจะกินเหล้า ช้อปปิ้ ง

08


ส� า หรั บ บางคนที่ กั ง วลเรื่ อ งหนี้ ผมว่ า เป็ น เรื่ อ งวิ นั ย ทางการเงิ น ถ้าไม่ผ่อนบ้าน ก็เอาเงินไปใช้จ่าย อย่ า งอื่ น อยู่ ดี อาจจะกิ น เหล้ า ช้ อ ปปิ้ ง ซื้ อ รถยนต์ ที่ สุ ด ท้ า ย ก็ไม่ได้มม ี ล ู ค่าเพิ่ มในอนาคต เพราะ ฉะนั้น หนี้บ้านในวันนี้ที่เรามองว่า เป็นภาระจะไปเพิ่ มมูลค่าในอนาคต การซื้ อ ปั จ จั ย 4 ยั ง ไงๆ ก็ เ ป็ น ของเรา ชนะเงิ น เฟ้อ ขาดลอย ในระยะสั้ น อาจดู เ หมื อ นแพ้ แต่ เมื่อไหร่ที่ข้าม 10 ปีแรกไปจะชนะ เงิ น เฟ้อ ทั้ ง หมด ไม่ เ หมื อ นรถ ไม่เหมือนอย่างอื่น

issue 603

12 AuG 2019

ซือ ้ รถยนต์ ทีส ่ ด ุ ท้ายก็ไม่ได้มม ี ล ู ค่าเพิม ่ ในอนาคต เพราะฉะนัน ้ า้ นในวันนี้ ้ หนีบ ทีเ่ รามองว่าเป็นภาระจะไปเพิม ่ มูลค่า ในอนาคต การซื้อปัจจัย 4 ยังไงๆ ก็เป็นของเรา ชนะเงินเฟ้อขาดลอย ในระยะสั้ น อาจดู เ หมื อ นแพ้ แต่ เมื่อไหร่ที่ข้าม 10 ปีแรกไปจะชนะ เงินเฟ้อทัง้ หมด ไม่เหมือนรถ ไม่เหมือน อย่างอื่น ความคิดเรือ ่ งนี้ขึ้นกับช่วงชีวิต ด้วย ถ้าไม่อยากเป็นหนี้ สุดท้ายเลย ไปเช่าบ้านอยู่ แน่นอน คุณไม่เป็นหนี้ ก็จริง เพราะตอนนั้นคุณอาจจะยัง ไม่ถึงช่วงชีวต ิ ทีค ่ ิดถึงคนอื่น ยังไม่มี แฟน ไม่แต่งงาน ไม่มล ี ก ู ถ้าคุณจะ เช่าอยูก ่ ไ็ ม่มอ ี ะไรเสียหาย แต่วน ั ทีเ่ ริม ่ มีลูกแล้วคุณจะเริม ้ ึกเป็นห่วงเขา ่ รูส เทียบกับเมื่อก่อนสมัยผมเป็นหนุ่มๆ ผมเริม ่ มี เงิ น ซื้ อ ของดี ๆ กิ น ผมกิ น ทุ ก อย่ า ง ยั ง ไม่ มี เบาหวาน ไม่ มี คอเลสเตอรอล ก็ยงิ่ กินใหญ่เลย ออกไป ใช้ ชี วิ ต เอ็ ก ซ์ ต รีม แต่ พ อมาตอนนี้ ท�างานเสร็จอยากกลั บบ้านไปเล่ น กับลูก จริงๆ นะ ขึ้นกับช่วงชีวิตด้วย คุ ณ จึ ง ต้ อ ง ก ลั บ ม า ม อ ง ว่ า ในตอนนั้นชีวิตคุณอยู่จุดไหน แล้ว พอใจแค่ ไหน อย่ า งตอนที่ ผ มยั ง ไม่ แ ต่ ง งาน เป็ น คนโสด ก็ ไ ม่ ต้ อ ง คิ ด อะไรเลย ได้ เงิ น มาก็ ใช้ แหลก เที่ยวอย่างเดี ยว แบบอายุ 25-26 พลังเยอะ ร่างกายแข็งแรง นอนวันละ 3 ชัว ่ วถึงหกโมงเช้าเลย ่ โมงก็ได้ เทีย นะ (หัวเราะ) จ�าได้ดีเลยว่าตอนนั้น ขับรถ 14 ชัว ่ โมงไปเชียงใหม่ ยังสบาย มาก สนุ ก ได้ ไปกั บเพื่อน พอมาดู ตอนนี้ ขับรถ 2 ชั่วโมงก็ปวดตาแล้ว เจอแดดก็ ง่ ว ง อยากกลั บ ไปนอน นี่ คือธรรมชาติ พอตอนนี้ แต่ งงาน มีลก ู วิถีการใช้ชว ี ต ิ เราไม่เหมือนเดิม อีกต่อไปแล้ว ซึ่งจะบีบโดยอัตโนมัติ ว่าสุดท้ายคุณก็ต้องมีบ้าน ดู ร าวกั บ ว่ า ชี วิ ต ของเราแบ่ ง ออก เป็ น สองช่ ว ง คื อ ช่ ว งชี วิ ต ที่ เ รา ไม่ มี อ ะไรต้ อ งเสี ย กั บ ช่ ว งที่ เ รา มีอะไรจะต้องเสียแล้ว (หัวเราะ) จริง ซึ่งก็สนุกคนละ แบบนะ คื อ ผมคิ ด ว่ า ทุ ก ช่ ว งชี วิ ต ทีผ ่ า่ นมานัน ้ มีความหมาย มีความสุข ไปตามประสา ช่วงหนุ่มๆ จะท�าอะไร ก็ได้ สนุก บ้าบิน ้ ด ุ ความสนุก ่ แต่ตอนนีจ ของเรา คื อ การได้ ร ับ การยอมรับ อาจจะรวยหรือไม่รวยก็ ได้ นะ แต่ เป็นการท�าสิ่งที่ท�าให้เราภูมิใจ

09


ผมว่าคนจะสุขไม่สุขอยู่ที่วิธีคิด การที่ คนเราจะประสบความส�าเร็จไม่ได้มาจากการที่ เขาเป็นคนฉลาด คิดเลขเก่ง แต่อยู่ที่วิธีคิด ทีผ ่ มมาถึงวันนี้ ผมรูแ ้ ละเข้าใจว่าไม่ใช่เพราะ ตัวเราเรียนเก่งกว่าคนอืน ่ ไม่ใช่เพราะเราขีเ้ ล่น กว่าคนอืน ่ แต่เป็นเพราะวิธค ี ด ิ จริงๆ เจ้าวิธค ี ด ิ นี่แหละทีจ ่ ะเปลี่ยนทุกอย่าง ตอนทีม ่ เี งินน้อย กดดั นมาก มีปัญหา แต่ ผมไม่เคยคิ ดเรือ ่ ง ปัญหา คิดถึงแต่เป้าหมาย ผมไม่ฟังเสียงนก เสียงกาที่คนมาบอกว่า “ไม่เคยท�าอสังหาริม ทรัพ ย์ จ ะท� า ได้ เหรอ คุ ณ ไม่ ใช่ วิ ศ วกร” เราไม่เคยฟังคนพวกนี้ สนแต่เส้นชัยข้างหน้า อย่ า งเดี ย ว พร้อ มกั บ คิ ด ว่ า จะแก้ ปั ญ หา ได้ยังไง สิง่ ทีผ ่ มให้ความส�าคัญคือวิธค ี ด ิ เหมือน ที่พระพุทธเจ้าสอน สุขอยู่ที่ใจ ทุกข์ก็อยู่ที่ใจ อยูท ่ ว ี่ า่ เราเลือกอะไร แล้วพอเราฝึกฝนมากพอ จะกลายเป็นพฤติ กรรม จากพฤติ กรรมจะ กลายเป็นทัศนคติ พอทัศนคติดี พฤติกรรมดี ก็ จ ะส่ ง ผลดี แ ละดึ ง คนดี ค นเก่ ง เข้ า มาอยู่ รอบตัวเรา ถ้าเรามีแต่ความคิดด้านลบ เราก็จะ ถูกดูดไปหาคนลบๆ โดยอัตโนมัติ แต่ถ้าเรา พยายามคิดดี มองแรกๆ อาจจะเป็นการฝืน แต่จริงๆ แล้วเป็นการฝึก ในช่ ว งชี วิ ต ตอนนี้ คุ ณ ใช้ ชี วิ ต เอ็ ก ซ์ ต รี ม แบบเดิมได้อีกไหม ผมจะไม่ท�าแบบนั้นแล้ว เมื่อไหร่ก็ตาม ทีม ่ ค ี รอบครัว เราจะเสีย ่ งอะไรมากไม่ได้แล้ว เราจะใช้จนหมดทุกบาททุกสตางค์ในกระเป๋า อี ก ไม่ ไ ด้ แ ล้ ว ถ้ า ใช้ ห มดแล้ ว จะเอาอะไร ผ่อนบ้าน ผ่อนรถ จ่ายค่าเทอมลูก สุดท้าย สถานะนัน ้ จะบีบเราเอง แล้วจะท�าให้ความกล้า บ้าบิน ่ แบบเด็กๆ ลดลงไป เพราะฉะนั้นเขาถึง บอกว่า ถ้าคุณอยากท�าธุรกิจ ท�าอะไรที่ชอบ ให้ ท�าตั้ งแต่ ตอนยังไม่มีลูก ไม่มีครอบครัว คุณท�าไปได้เลย เพราะอย่างน้อยถ้าหมดตัว คุณก็เหลือแค่ตว ั คุณเองคนเดียว จะไปขอนอน บ้านเพือ ่ น ขอข้าวเพื่อนกินก็ไม่น่าเกลียด แต่ ถ้าเมือ ่ ไหร่มล ี ก ู แล้วไปขอข้าวคนอื่นกินไม่ได้ แล้ ว นะ พอถึ ง จุ ด นี้ ผมก็ เ สี่ ย งเหมื อ นเดิ ม ไม่ได้แล้ว ไม่ใช่แค่ลูก เพราะผมมีพนักงาน ผมมีบริษัท คนเริม ้ ก ั แล้ว จะไปท�าอะไรซีซ ้ ว ่ รูจ ้ั แบบเดิมไม่ได้ แต่ในฐานะนักลงทุน นักธุรกิจ เราก็ต้อง ตั ด สิ น ใจอยู่ บ นความเสี่ ย งตลอดเวลา อยู่แล้วไม่ใช่เหรอ ไม่ ใช่ ค รับ คื อ พอเราเริ่ม มี ทุ น มี อ ะไร มากขึ้ น เราก็ จ ะมี วิ ธี ล งทุ น อี ก แบบหนึ่ ง คุณนึกออกไหม เราไม่จ�าเป็นต้องมี 10 ลง 10 อีกแล้ว เพราะฐานเรามีเยอะขึ้น ก็ลงน้อยๆ แค่ให้ผลตามทีเ่ ราพอใจก็พอ แล้วก็ไป diversify อย่างอื่ น กลายเป็นผู้เล่ นอย่างฉลาด คือแต่ก่อนเรายิงหมด เพราะเรามีแรงเยอะ ยิ ง ไปเลย ตอนนี้ ไ ม่ ถ้ า จะยิ ง นกตั ว เล็ ก ๆ ก็ เปลื องกระสุน ในเมื่อปัจจุบันยังมีข้าวกิ น ก็รอให้นกตัวใหญ่บินมาแล้วยิงตู้มเดียวเลย รสชาติของชีวิตจะลดลงไหม

ไม่เลย กลับมากขึ้นด้วยซ�า เพราะสเกล ใหญ่ขึ้น เราต้องฉลาดและสุขุมมากขึ้น และมีเครื่องมือเยอะขึ้น ใช่ อันนีส ้ า � คัญทีส ่ ด ุ เมือ ่ ก่อนใช้หนังสติก ๊ ตอนนี้อาจจะใช้ปืนไรเฟิลยิง แล้วก็ใช้คนอื่น ยิ ง ให้ เราด้ ว ย ยิ ง ที เ ดี ย วทะลุ ไป 3 ตั ว เลย อาวุธเรามีอานุภาพมากขึ้น เพราะเรามีเงิน ซือ ้ อาวุธ แต่ก่อนถ้าท�างานคนเดียว เราก็เก่ง แค่คนเดียว วันนี้ถ้าเกิดลูกน้องตั้งใจ เราก็มี คนเก่งมาอีก 10 คน ดังนั้น คนทีท ่ า � งานกับเรา นั้ น ส� า คั ญ มากนะ ต่ อ ให้ คุ ณ เก่ ง แค่ ไ หน แต่ สุดท้ายแล้ วคุณเก่ งคนเดี ยวไม่ได้ หรอก วั น ไหนที่ เหนื่ อ ย อยากไปเที่ ย ว ไม่ ส บาย ถ้าไม่มใี ครช่วยเลยคุณจะท�ายังไง แต่ถ้าคุณ มีคนเก่งหลายๆ คนมาอยู่รว ่ มกับคุณ คุณก็ ท�าอะไรได้เยอะขึ้น คุ ณ มี ห ลั ก ก า ร ท� า ง า น ร่ ว ม กั บ ลู ก น้ อ ง อย่ า งไร พอบริ ษั ท ใหญ่ ขึ้ น มี ค นเยอะขึ้ น ปัญหาก็เพิ่ มขึ้นตามหรือเปล่า จริ ง ๆ จะคนมากคนน้ อ ยก็ มี ปั ญ หา ทุกอย่างในโลกมีปญ ั หาหมด อยูท ่ ว ี่ ธ ิ ก ี ารคิด อีกนั่นแหละ มองว่าปัญหาเป็นเรือ ่ งท้าทาย เราต้ อ งมองให้ ส นุ ก ให้ ไ ด้ แน่ น อนว่ า เวลา คนเยอะก็มากความ แต่เราก็รบ ั รูป ้ ัญหามา เฉพาะในส่วนที่ซีเรียสจริงๆ มีผลกระทบต่อ บริษัทจริงๆ ปัญหาจ�าพวกที่ไม่มีผลกระทบ โดยตรง ผมเชื่ อ ว่ า สุ ด ท้ า ยวั ฒ นธรรมของ การอยู่ ร ่ว มกั น จะขั ด เกลาให้ ห ายไปหรือ เปลี่ยนแปลงไปเอง ไม่มีหรอกบริษัทที่มีแต่ คนเก่ ง และคนดี ท้ั ง บริ ษั ท แต่ อ ย่ า งน้ อ ย แต่ ล ะคนก็ เป็ น คนละฟั น เฟื อ งกั น บางคน ไม่ต้องเก่งแต่ขอให้ขยัน ท�าตามค�าสั่งก็พอ บางคนไม่ฉลาดมาก แต่ขอว่าอย่าท�าผิดพลาด บ่อยๆ คือแต่ละคนจะมีบทบาทของฟันเฟือง และมี drive ของเขาเอง วัฒนธรรมองค์แบบไหน ที่ All Inspire ปลูกฝังและก�าลังด�าเนินไป ผมเชื่ อ ว่ า ปลู ก ฝั ง ให้ ค นมี ก รรมสิ ท ธิ์ (Ownership) กับงานที่ท�า ให้รูส ้ ึกว่าท�างาน แล้วอย่ากั๊ก เพราะเขาเป็นเจ้าของงานนั้นเอง ถ้าเราท�างานโดยมองว่านี่เป็นธุรกิจของเรา ทุกคน จึงไม่จา� เป็นต้องรายงานหรือพะว้าพะวัง ทุกอย่างว่าใครจะว่าอย่างไร ในทางกลับกัน ทุกคนจะเก่ง เพราะเขาไม่กัก ื พอเก่งแล้ว ๊ ฝีมอ ก็จะพบคุณค่าในตัวเอง ถึงวันทีไ่ ม่มค ี วามสุข กั บ ที่ นี่ แ ล้ ว ย้ า ยไปอยู่ ที่ อื่ น ก็ ยั ง เก่ ง อยู่ ดี มีรายได้มากขึ้น แต่ถ้าคุณท�างานแล้วกั๊กๆ เพราะไม่ รู ้สึ ก ว่ า นี่ คื อ ownership คิ ด ว่ า เดี๋ยวท�าอันนี้แล้วเจ้าของบริษัทจะรวย คุณก็ จะกดความสามารถตัวเอง แล้วจะกลายเป็น พฤติกรรมโดยไม่รูต ้ ัว ทั้งๆ ที่ความจริงแล้ว ไม่มีใครเอาความสามารถไปจากคุณได้ คุณสร้างวัฒนธรรมองค์กรแบบนีไ้ ด้อย่างไร เราเชื่อว่ามีหลายคนเป็ นพนักงานออฟฟิศ ท� า งานไปวั น ๆ แล้ ว ก็ รั บ เงิ น ปลายเดื อ น โดยไม่รู้สึกว่าตัวเองมีส่วนร่วมต่อองค์กร

เรือ ่ งแบบนี้ไม่ได้ท�าได้ชั่วข้ามคืน และ ไม่ได้ทา� ได้กบ ั ทุกคน การสร้างวัฒนธรรมองค์กร ต้องเกิดจากเจ้าของหรือ CEO ที่เป็นคนน�า เขาเรียก ‘Walk the Talk’ หมายความว่า อย่าดีแต่พด ู จงกระท�า คือบางทีก็เหมือนกับ การสอนลู ก เราไม่ ส ามารถไปสอนลู ก ด้ วยการจ� าจี้ จ�าไชว่า เฮ้ ย อย่ากิ นเหล้ านะ แล้วพ่อก็กินทุกวันเลย แบบนี้ก็ไม่ได้ ถูกไหม เพราะฉะนั้ น เวลาอยากให้ ค นอื่ น ท� า อะไร เราต้ อ งแสดงให้ เห็ น คนที่ เป็ น หั ว หน้ า นั้ น ต้องท�าได้อย่างที่พูด ไม่ใช่พูดอย่างท�าอย่าง พ ฤ ติ ก ร ร ม ส� า คั ญ ม า ก เว ล า ที่ เร า จ ะ ไป ป่ า วประกาศอะไร พอค่ อ ยๆ ท� า แล้ ว คน จะเรีย นรู ้เองว่ า เจ้ า นายเป็ น แบบนี้ เขาจึ ง ท�าตาม แล้ ว ที่ ส� า คั ญ การที่ เ ราท� า ออฟฟิ ศ เปิ ด ก ว้ า ง แบ บ นี้ ก็ เพื่ อ พ ย า ย า ม ให้ ค น ที่ท�างานด้วยเข้าถึงกันได้มากที่สุด ไม่ใช่ว่า เป็นเจ้ านาย เป็น CEO แล้ วต้ องอยู่บนฟ้า ลูกน้องเข้าหาไม่ได้ สิ่งนี้เขาเรียกว่า ‘Go Big Stay Small’ หมายความว่า เรามีเป้าหมาย สูง กล้าท�าสิ่งที่ยิ่งใหญ่ แต่ก็ยังใช้ชีวิตแบบ คนตัวเล็กๆ ที่ทุกคนเข้าถึงได้ คุณมองว่าพื้ นที่และสิ่งแวดล้อมในองค์กร จะ shape เรา หรือเราเองต่างหากทีเ่ ป็นคน สร้างสิ่งแวดล้อมนี้ขึ้นมา ผมเชือ ่ ว่ามนุษย์เราสามารถออสโมซิสนะ ไม่ได้หมายความว่าโง่หรือฉลาด แต่หมายความว่า ถ้าเราอยูก ่ บ ั คนทีม ่ ท ี ศ ั นคติแบบไหน นานๆ เราจะถูกกลืนเข้าไปโดยไม่รูต ้ ัว เช่น ถ้ าเราอยู่กับคนขี้นินทา เราก็ จะนิ นทาโดย ไม่รูต ้ ัว ถ้าเราอยู่กับคนที่คิดบวก สนุก ขยัน เราก็ จ ะกลายเป็ น แบบนั้ น แต่ ถ้ า ครั้ง ไหน ที่รูส ้ ึกว่า เฮ้ย อันนี้ไม่เหมาะกับเรา เราก็จะ โดดออกไป แล้วจะมีคนเข้ามาแทนที่เอง สิง ่ แวดล้อมจึงประกอบด้วยวัฒนธรรม และผู้คนที่อยู่ตรงนั้น สมมติเวลาสัมภาษณ์ คนเข้ า ท� า งาน เราคุ ย กั น ได้ แ ค่ ค รึ่ง ชั่ ว โมง รู ้ ทั ศ นคติ บ างอย่ า งเพี ย งผิ ว เผิ น แต่ เ รา ไม่มีทางรูเ้ ลยว่าคนนี้จริงๆ แล้วเป็นอย่างไร โม้เก่งหรือไม่เก่ง อาจจะตัดสินได้แค่ระดับหนึง่ เท่ า นั้ น แต่ ค วามจริง จะตามมาหลั ง จากที่ ผ่านโปรแล้วนั่นแหละ (หัวเราะ) เพราะฉะนัน ่ งวัฒนธรรม ้ ผมก็กลับไปเรือ ว่าแม้ตัวตนของคนคนนั้ นเป็นอย่างไร แต่ การที่เขาได้มาอยู่ที่นี่ เจอสิ่งแวดล้อมแบบนี้ เขาจะต้องปรับให้เข้ากับวัฒนธรรมของเรา ในระดั บหนึ่ ง อย่างไรก็ ตาม เราเองก็ ต้อง สร้าง Working Environment ทีด ่ ีด้วย เช่น บ อ ก ว่ า คุ ณ อ ย า ก เป็ น อ ง ค์ ก ร ที่ รี แ ล็ ก ซ์ แต่ คุณนั่ งเก้ าอี้ หัวหน้ ากั นหมด เข้าท�างาน แปดโมงครึง่ ตัดผมสั้น ห้ามเจาะหู ก็ไม่ใช่ แต่ถ้าเราบอก เฮ้ย มาเลยท�างานเมือ ่ ไหร่ก็ได้ แต่ คุ ณ ต้ อ งรับ ผิ ด ชอบตั ว เองนะ ไม่ ใช่ ว่ า คุณจะมาท�างานตอนคนอื่ นเขาจะเลิ กงาน แล้ ว เราพยายามบอกให้ เ ขาเป็ น ผู้ ใ หญ่ รูว้ า ่ ความรับผิดชอบคืออะไร อย่างตอนเทีย ่ ง เป็นเวลาพักผ่อน คุณจะไปนั่งเล่นเก้าอี้นวด ก็ได้ แต่ไม่ใช่ว่านั่งอยู่ตรงนั้นตลอด 10


สิ่ ง ที่ ผ มให้ ค วามส� า คั ญ คื อ วิ ธี คิ ด เหมือนทีพ ่ ระพุ ทธเจ้าสอน สุขอยูท ่ ใี่ จ ทุกข์กอ ็ ยูท ่ ใี่ จ อยูท ่ ว ี่ า่ เราเลือกอะไร แล้วพอเราฝึกฝนมากพอ จะกลายเป็น พฤติ ก รรม จากพฤติ ก รรมจะ กลายเป็ น ทั ศ นคติ พอทั ศ นคติ ดี พฤติ ก รรมดี ก็ จ ะส่ ง ผลดี แ ละ ดึงคนดีคนเก่งเข้ามาอยูร ่ อบตัวเรา ถ้ า เ ร า มี แ ต่ ค ว า ม คิ ด ด้ า น ล บ เ ร า ก็ จ ะ ถู ก ดู ด ไ ป ห า ค น ล บ ๆ โดยอั ต โนมั ติ แต่ ถ้ า เราพยายาม คิดดี มองแรกๆ อาจจะเป็นการฝืน แต่จริงๆ แล้วเป็นการฝึก

issue 603

12 AuG 2019

บางที เ ราก็ ต้ อ งไปอยู่ ใ นพื้ นที่ ทีเ่ ราไม่ได้เลือก เหมือนตอนเด็ก คุ ณ เองก็ ไ ม่ ไ ด้ เ ลื อ กที่ จ ะอยู่ ในครอบครัวที่ล�าบากยากแค้น เราจะรักษาเนือ ้ รักษาตัวอย่างไร ให้ไม่ถูกกลืนไปในพื้ นที่แบบนั้น คุ ณ รู ้ ห รื อ เปล่ า ค� า ที่ ค น ชอบพูดกั นว่า ‘เลื อกเกิ ดไม่ได้ แต่ เ ลื อ กคิ ด ได้ ’ เป็ น แบบนั้ น จริงๆ ตอนเด็ ก ๆ ที่ ผ มอยู่ ต่ า งจังหวัด เห็นเพือ ่ นๆ เขาสูบกัญชา สู บ เ ฮ โ ร อี น กั น เ ต็ ม ไ ป ห ม ด แล้วเขาบอกว่า ถ้าไม่สูบก็ไม่ให้ เป็นเพือ ่ นด้วย ตอนนัน ้ ผมไม่แคร์ เลยนะ เพราะรูว้ ่าเราต้องรักษา จิตใจตัวเองให้เข้มแข็งพอ เหมือน ที่ อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพฒ ั น์ บอกไว้ว่า ‘กูอยากพิสูจน์มึงว่า กูมาจากสลัม แต่กก ู ม ็ เี งินพันล้าน หมืน ่ ล้านได้ ไม่ตอ ้ งนามสกุลอะไร ใหญ่โตกูก็มาถึงวันนี้ มีทก ุ อย่าง ที่คนอื่นมีได้ เพราะกูไม่มีข้อแม้ มึงอย่ามีข้อแม้ ถ้ามึงอยากเป็น คนดี มึงอยากเป็นคนเก่ง มึงก็ขยัน เพิ่ ม ขึ้ น เท่ า หนึ่ ง ถ้ า ยั ง ไม่ พ อ มึ ง ก็ ต้ อ งขยั น เพิ่ ม ขึ้ น อี ก เป็ น สิบเท่า ร้อยเท่า พันเท่า มึงไม่ตอ ้ ง นอนก็ได้ ถ้ามึงอยากเก่งกว่าเขา เพราะฉะนั้ น มึ ง จะต้ อ งไม่ มี ข้อแม้ นอกเสียจากมึงจะเป็นคน ยอมแพ้เอง’ เรือ ่ งความล�าบากยากจน ในวั ย เด็ ก บางคนก็ แ ค่ ใช้ เป็ น ข้ออ้างให้ตัวเองเองว่า เพราะว่า คนอื่ น เขามี ทุ น เพราะว่ า เขา บ้ า นรวย ฉลาด ซึ่ ง นั่ น ไม่ จ ริง เลิ ก คิ ด แบบนั้ นได้ แ ล้ ว และ อีกอย่างทีส ่ า� คัญ คือเลิกฟังคนที่ ไม่เก่งกว่าเรา แล้วชอบมาบอกว่า เราท�าอะไรไม่ได้ ก็คุณท�าไม่ได้ ผมจะฟังคุณท�าไม ผมฟังจาก คนที่ เ ขาท� า ส� า เร็ จ แล้ ว คนที่ ประสบความส�าเร็จเขาจะไม่พด ู ลบกับคุณเลยนะ ผมเชือ ่ ว่าเวลา คุณไปสัมภาษณ์ ผู้คนที่ประสบ ความส�าเร็จ พวกเขาพูดแต่เรือ ่ ง บวก โฟกัสแต่ด้านบวก จริงไหม ผ ม ช อ บ เ ล่ า เ รื่ อ ง นี้ ใ ห้ หลายคนฟัง ผมมาจากเด็กล้าง จาน และผมจะท�าให้คณ ุ ดู ว่าถ้า จะรวย คุณต้องไม่มีข้อแม้ ต้อง ตัดข้อแม้ทก ุ อย่างในโลกออกไป ไม่ใช่แค่ เรือ ่ งรวยหรือเรือ ่ งเงิน นะ แต่ ถ้าคุณได้ ท�า อะไรที่คุณ เชื่ อ ว่ า จะท� า ให้ คุ ณ มี ค วามสุ ข คุ ณ ต้ อ งท� า โดยไม่ อ้ า งอย่ า ง อื่น สุดท้ายความสุขไม่ได้วัดที่ ความรวยนะ นี่ พู ด จริง ๆ เลย ไม่ได้สร้างภาพ

เราจะขยั น ได้ ต ลอดจริ ง หรื อ เราจะรั ก ษาความคิ ด ด้ า นบวก ไว้ได้ตลอดจริงหรือ (หั ว เราะ) จะมี ช่ ว งหนึ่ ง ในชีวิตที่จะวัดความอึดของเรา ช่วงที่ท�าให้เราอยากถอย ช่วงที่ คนอืน ่ บอกว่าไม่แน่ใจเหมือนกัน ว่ า เราเป็ น คนขยั น หรือ คนบ้ า หลายคนที่ คิ ดไม่ เ หมื อ นเรา เขาก็ มองว่าเราเพ้อฝัน เอาไป พูดลับหลังว่าคนอย่างผมจะท�า อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ไ ด้ อย่ า งไร แต่ ว่ า ผมไม่ ส นใจ เพราะผม เลือกแล้วว่าจะไม่ฟังค�าพูดของ คนพวกนี้ ไม่ แ ก่ ไ ปเป็ น แบบ คนพวกนี้ นั่ นคื อวิธีคิดของผม ฟั ง แ ล้ ว อ า จ เ ห มื อ น ศิ ล ปิ น นิดหน่อย แต่ชว ่ ยให้ผมข้ามผ่าน ช่วงเวลานั้นมาได้ การเอา All Inspire เข้า ตลาดหุ้ น จึ ง เป็ น สิ่ ง ที่ พิ สู จ น์ ไ ด้ ระดับหนึ่ ง ว่าความคิดของผม R e a l i st i c พ อ มี ค� าอ ธิ บ าย มีการตรวจสอบบัญชี รู เ้ ลยว่า ผมมีเงินเท่าไหร่ ท�าก�าไรเท่าไหร่ ทัง ั การ Verify แล้ว ้ หมดนี้ได้รบ ว่ า ผมท� า ได้ ไม่ ไ ด้ เพ้ อ ฝั น ผม ท�าให้ ดูเลยว่า จากคนคนหนึ่ ง ที่ ม าจากเด็ ก ล้ า งจาน มาจาก อดมื้อกินมื้อ ก็ยังมาถึงจุดนี้ได้ ถ้าคุณไม่ทง ิ้ ความฝัน มีทศ ั นคติ มีความคิดทีด ่ ี และมีความมุง่ มัน ่ คุณไปถึงได้หมด ขออย่างเดียว คื อ อย่ า มี ข้ อ แม้ อย่ า หยุ ด เดิ น และอย่าหยุดตามฝัน เห มื อ น เพ ล ง ที่ เข า แ ต่ ง ระหว่ า งทางอาจจะมี เขวบ้ า ง เพราะมี อุ ป สรรคหลายอย่ า ง เข้ามา แต่คุณจะไปเจอสิ่งที่คุณ รูส ้ ก ึ ว่านัน ่ ันฝัน สิง่ ทีฉ ่ ัน ่ คือสิง่ ทีฉ อยากจะเป็น เหมือนผมตื่ นมา แ ล้ ว อ ย า ก ม า ท� า ง า น ทุ ก วั น แ ต่ ถ้ า เ มื่ อ ไห ร่ ที่ ตื่ น ม า แ ล้ ว ไม่อยากมาท�างาน คุณก็เปลี่ยน งาน อย่ า ฝื น คุ ณ ต้ อ งรี บ หา สิ่ ง ให ม่ ห รื อ ไป เ ดิ น เข้ า ป่ า ไปเที่ ย ว ไปท� า อะไรก็ ไ ด้ แล้ ว กลับมาตอบตัวเองให้ได้วา ่ อะไร คือสิง่ ทีฉ ่ ันอยากท�า แล้วสุดท้าย คุณจะท�าได้ดี

11


A MUST BOOK

UNCOMMON TYPE: SOME STORIES หลายคนคงรูจ ้ ก ั ทอม แฮงก์ส ในฐานะดาราน�าชายยอดเยีย ่ มทีค ่ ว้า รางวั ล ออสการ์ม าแล้ ว 2 ปี ซ้ อ น หนังสือเล่มนีจ ้ ะน�าพาเราไปรูจ้ ก ั ตัวตน ของเขามากขึ้ น ผ่ า นบทบาทของ นักเขียน นักถ่ายทอดเรือ ่ งราวหลาก เนื้ อหาหลายลี ลา และด้ วยความคลั่ ง ไคล้ เ ครือ ่ งพิ ม พ์ ดี ด เป็ น พิ เ ศษ ของทอม ในเรือ ่ งสั้น 17 เรือ ่ งที่ เล่ า ได้อย่างมีชน ้ั เชิงและสนุกจนวางไม่ลง จึ ง มี เ ครื่ อ งพิ ม พ์ ดี ด มาเกี่ ย วข้ อ ง ซึ่ ง เครื่อ งพิ ม พ์ ดี ด นี้ ร ับ บทเป็ น ทั้ ง นั ก แ ส ด ง น� า นั ก แ ส ด ง ส ม ท บ ตัวประกอบฉาก หรือแม้กระทัง่ พร็อพ ช่วยเพิ่มอรรถรสให้กับเรือ ่ ง มาลอง เขยิบสถานะจากผู้ชมเป็นผู้อ่านได้ ด้วยหนังสือเล่มนี้ (ส�านักพิมพ์ a book / ราคา 395 บาท)

PRODUCT

ADIDAS ULTRABOOST 19

MOVIE

มิตรรักนักวิง ้ เคยกับรองเท้าวิง ้ หลายคงจะคุน ่ ทัง ่ ระดับท็อปอย่าง Ultraboost กันเป็นอย่างดี และทาง Adidas ก็ไม่หยุด พัฒนาทั้งในเรื่องของแนวคิด และการออกแบบรองเท้ารุ่นนี้ให้เหมาะแก่การใส่ออกก�าลังกายให้ดียิ่งขึ้น โดย Adidas Ultraboost 19 ได้มก ี ารเพิ่มปริมาณตัว Boost อีก 20% รวมถึงโครงสร้างรองเท้าและชิน ้ ส่วน Torsion (เทคโนโลยี ซัพพอร์ตพื้นรองเท้าที่ Adidas ใช้มานับสิบปี ) ก็ปรับปรุงใหม่ ท�าให้ได้รับพลังงานกลับคืนมาในทุกก้าวที่ว่ง ิ ซึ่งนับว่า ่ เป็นสัมผัสเฉพาะตัวส�าหรับรองเท้าทีใช้เทคโนโลยี Boost เท่านั้น อีกสิง่ หนึง่ ทีเ่ ป็นการพัฒนาจาก Ultraboost รุน ่ ก่อนๆ คือการลดทอนชิน � เป็นออก ให้เหลือเพียง 4 ชิน ้ ส่วนทีไ่ ม่จา ้ ทีจ ่ า � เป็น (จาก 17 ชิน ้ ทีเ่ คยมีมา) ซึง่ ช่วยเสริมประสิทธิภาพ และมีนา� หนักทีเ่ บากว่า Ultraboost รุน ่ ก่อนมาก แต่กลับช่วย ให้การวิ่งเป็นไปอย่างคล่องตัวมากยิ่งขึ้นเมื่อตัดชิ้นส่วน ทีเ่ กินจ�าเป็นออก และผสานกับเทคโนโลยี Boost ทีก ่ ล่าวไป ยังไม่รวม 3D Heel Frame ซึ่งเป็นอีกหนึ่งส่วนที่ช่วย ซัพพอร์ต และประคองเท้าให้เกิดความรูส ้ ก ึ มัน ่ คงในทุกขณะ ทีส ่ วมใส่ และ Primeknit 360 ซึง่ เป็นวัสดุไพรม์นิตทีผ ่ า ่ น การทอขึ้นเป็นผืนเดียว ยิ่งท�าให้รองเท้าเบาลงไปอีก พูดถึงเทคโนโลยี Boost หลายๆ คนคงทราบว่า Adidas ใช้วธ ิ ก ี ารผลิตภายใต้ระบบฟิวเจอร์คราฟต์ลป ู (Futurecraft.Loop) ซึ่งเป็นรองเท้าวิ่งที่ผลิตจาก วัสดุรไี ซเคิล 100% เป็นมิตรต่อสิง ่ แวดล้อม โดย

Adidas Ultraboost 19 เปิดตัวทีร่ าคา 7,300 บาท สามารถ ไปลองสวมลองเขย่งกันได้ที่อาดิดาส แบรนด์เซ็นเตอร์ เซ็ น ทรัล เวิ ล ด์ และอาดิ ด าส สปอร์ต เพอร์ฟ อร์แ มนซ์ ทุกสาขา

ONLY THE CAT KNOWS ภาพยนตร์ญี่ ปุ่ น แนวอบอุ่ น หั ว ใจที่ ส ร้า งจากมั ง งะชื่ อ ดั ง เรื่อ ง Otousan, Chibi ga Inaku Narimashita เรื่ อ งราวของยู กิ โกะ ทีต ่ ัดสินใจบอกกับลูกสาวว่าจะหย่า กั บ สามี ที่ ใช้ ชี วิ ต ร่ว มกั น มา 44 ปี พร้อมกันนั้น เจ้าแมวเหมียวจิบท ิ พ ี่ งึ่ ทางใจหนึง่ เดียวของเธอก็หายสาบสูญ ไป และนั่นคือจุดเริม ่ ต้นที่ท�าให้เธอ ได้พบกับปาฏิหาริยจ ์ ากแมวแสนน่ารัก ตัวหนึง่ ราวกับว่าได้กลับมามีความรัก ในวัยแรกแย้มอีกครัง้ ส�าหรับเหล่า ทาสแมวสามารถติ ด ตามโมเมนต์ ความน่ารักของเจ้าเหมียวจิบไิ ด้ทาง อินสตาแกรม @onlychibi_knows และร่ว มซาบซึ้ ง ไปกั บ ภาพยนตร์ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 15 สิ ง หาคม 2562 เป็นต้นไป

12


EXHIBITION

MISS CANDY HEART นิทรรศการนี้จะพาเหล่าสาวๆ มาค้นหา ตัวตนผ่านงานศิลปะ เพือ ่ ค้นพบความงามทีอ ่ ยู่ ในตัวเอง ทัง้ ยังมอบรอยยิม ้ และก�าลังใจกลับไป (หนุ่มๆ ก็เข้าร่วมได้) เป็นการร่วมมือกันระหว่าง ‘Win Nimman’ นักเขียน นักร้อง และนักแต่งเพลง กับ ‘mamo’ ศิลปินนักวาดภาพประกอบภายใต้ เรือ ่ งราวการให้ก�าลั งใจผู้หญิงผ่านงานศิลปะ (Women’s Empowerment Through Arts) ซึง ่ ผลงานทีน ่ �ามาแสดงชุดนี้ของ mamo จะเป็น การตีความจากหญิงสาว (Miss) ต่างๆ ที่อยู่ใน บทเพลงของ Win Namman มาเป็ น ศิ ล ปะ หลากรูปแบบ สามารถเข้าไปรับฟังเพลงของ Win ก่อนได้ทางยูทบ ู Win Nimman งานจะจัดแสดง ที่ Woof Pack (ซ.ศาลาแดง 1) ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม-8 กันยายน 2562

SERIES

MUSIC

RAISING THE BAR

THE ARCHER

ซีรส ี ฮ ์ อ ่ งกงแนวดราม่า มีการเชือดเฉือนกัน อย่างสุดตัว และห�าหัน ่ กันด้วยไหวพริบ โดย Raising the Bar หรือในชือ ่ ไทยว่า สงครามหักเหลีย ่ มทนาย เป็ น เรื่อ งราวของกลุ่ ม เหล่ า ทนายความและ หมอกฎหมายฝึกหัดในฮ่องกง ถางจิ้งจือ ท�างาน เป็นหมอกฎหมายฝึกหัด แต่เธอมีความฝันและ ได้ต้ังปณิธานว่าอยากจะเป็นทนายใหญ่ผู้ผดุง ความยุตธ ิ รรม จึงไปสมัครเป็นลูกศิษย์ของ ฟั่นจือ ้ อี้ ท�าให้เธอได้เรียนรูค ้ ดีตา ่ งๆ และต้องพบอุปสรรค ทีท ่ า้ ทายความสามารถของเธอ รวมไปถึงบททดสอบ จิตใจกับความใฝ่ฝันครัง้ ส�าคัญในชีวิตของเธอ รับ ชมได้ ที่ แ อพพลิ เ คชั น MonoMax ส� า หรับ สมาชิกใหม่ได้รบ ั สิทธิด ู รี 1 เดือน ดูรายละเอียด ์ ฟ เพิ่มเติมที่ www.monomax.me

นักร้องสาวระดับโลกอย่าง Taylor Swift ได้ปล่อยเพลงออกมาให้ฟง ั กันอย่างไม่ขาดสาย และ The Archer ก็เป็นซิงเกิลทีป ่ ล่อยออกมาล่าสุด โดยเป็ น เพลงล� า ดั บ ที่ 5 ของอั ล บั้ ม ใหม่ ที่ ใกล้ จะเปิดตัว เพลงนี้เล่าถึงคนที่ตามหาความรักที่ สมบูรณ์ แม้วา ่ ตัวเองจะไม่ได้สมบูรณ์แบบก็ตาม เทย์เลอร์ได้เปรียบเทียบตัวเองเป็นคิวปิดทีเ่ ดินทาง และตามหาความรัก ที่ ส ดใส เพราะอดี ต เคยมี ความรักที่ล้มเหลว เธอพยายามที่จะตามหาคน ทีย ่ อมรับในตัวตนของเธอได้จริงๆ เพลงนี้จึงเต็ม ไปด้วยอารมณ์ความรูส ้ ก ึ และใส่ความเป็นตัวตน ของเทย์เลอร์อย่างเต็มเปี่ ยม เข้าไปฟังกันได้ที่ Spotify, Apple Music และยูทูบ Taylor Swift

A C C E S S O RY

RES TA U R A N T

OLIVER PEOPLES

CLUB NO SUGAR

ตลอดสามสิบปีจนถึงวันนี้ Oliver Peoples ยั ง ค ง ส า น ต่ อ ม น ต ร์ เ ส น่ ห์ ข อ ง วั ฒ น ธ ร ร ม แคลิฟอร์เนียผสมเข้ากับกลิน ั ่ อายวินเทจอเมริกน เอาใจนักสะสมแว่นตามาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ได้เปิดตัวแว่นตาสองรุน ่ ใหม่ Ellerby และ Landis ด้วยน�าหนักเบาสบาย และการออกแบบทีห ่ ลากหลาย ด้วยกรอบโลหะ เพิ่มความเก๋ด้วยเส้นอะซิเตต เรีย วโค้ ง มนพั น รอบตั ว แว่ น ซึ่ ง เห็ น ได้ ชั ด เจน อย่างในแว่นตาทรงกลม ที่เส้นสายลวดลายนี้ ช่วยเพิ่มความนุ่มนวลและสง่างามในแบบฉบับ ของคุณได้ไม่ยาก ลองไปหยิบจับสวมใส่กันได้ ที่ ร ้ า นตั ว แทนจ� า หน่ า ยในเครื อ Luxottica ทุกสาขา

ผู้ ค นจ� า นวนมากเริ่ ม ใส่ ใ จในอาหารที่ รับประทานในแต่ละวันมากขึ้น อาหารแนวคีโต (Ketogenic Diet) จึงกลายมาเป็นที่สนใจและ ตอบโจทย์ในปัจจุบน ั ด้วยอาหารสุขภาพทีร่ สชาติ ไม่แตกต่างไปจากอาหารทัว่ ไป ต่างกันทีก ่ ารคัดสรร วัตถุดิบมาเป็นพิเศษ ร้าน Club No Sugar เป็น ร้านอาหารแนวคีโตขนาดใหญ่และครบวงจรทีต ่ งั้ ขึ้นมาเพื่อรับรองผู้บริโภคที่รก ั สุขภาพ ควบคุม น�าตาล และต้องการลดน�าหนัก นอกจากเมนูอาหาร คีโต ทางร้านยังมีอาหารไทย จีน และยุโรปให้บริการ อีกด้วย ร้านตัง้ อยูร่ ะหว่างพระราม 3 ซอย 39 กับ ซอย 41 เปิดบริการทุกวัน เวลา 08.30-22.00 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่โทร. 06-3146-8224 หรือ www.facebook.com/clubnosugar

COLLECTION

CELINE Celine (เซลีน) แบรนด์แฟชั่นสุดหรูแห่ง ประเทศฝรัง่ เศสทีม ่ เี อกลักษณ์อยูท ่ ค ี่ วามมินม ิ อล คลาสสิก และเรียบหรู ได้ปล่อยคอลเลกชันใหม่ มาสดๆ ร้อนๆ ซึ่งคอลเลกชันนี้เป็นการร่วมมือ กันระหว่าง เอดี สลิมาน (Hedi Slimane) และ ศิ ล ปิ น ชาวอเมริกั น นามว่ า Anneli Sanaye Henriksson ภายใต้คอลเลกชันที่ชื่อว่า 'Love Print Collection' มี ทั้ ง เครื่อ งหนั ง ชิ้ น เล็ ก รองเท้า กระเป๋าสะพายหลังและเสื้อผ้า พบกับ คอลเลกชันนี้ ได้ ที่ Celine Store และ www. celine.com

ISSUE 603

12 AUG 2019

GADGET

POWERBEATS PRO TOTALLY WIRELESS ปลดปล่อยตัวตนของคุณจากพันธนาการ เพือ ่ เตรียมพร้อมรับมือกับการออกก�าลังกายทีเ่ หนือชัน ้ ในทุกรูปแบบกับ Powerbeats Pro หูฟงั ไร้สายแต่ใช้ได้คล่องตัว เหมือนได้เพื่อนคู่ใจคนใหม่ที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย จากดีไซน์ ทีต ่ อบโจทย์ทก ุ การใช้งานด้วยเทคโนโลยี Bluetooth ระดับ Class 1 หูฟงั ไร้สายรุน ่ นี้ จะให้ชว ่ งสัญญาณทีก ่ ว้างมากขึน ้ ใช้งานได้นานสูงสุดถึง 9 ชัว ่ โมงกับพลังเสียงระดับ มือโปรพร้อมเซ็นเซอร์เปิดปิดอัตโนมัตด ิ ว ้ ยค�าสัง่ เสียงแบบแฮนด์สฟรี “Hi, Siri” สนใจ จับจองเป็นเจ้าของกันได้ที่ www.apple.com และร้าน iStudio ทุกสาขา

13


CALENDAR M

T

W

TH

F

SA

S

12

13

14

15

16

17

18

Big Bad Wolf 2019

TWo dooR CiNEMa ClUB

foalS liVE iN BaNgKoK

ThE SMEll iN ThE aiR

JUliE ByRNE liVE!

BRiNg BaCK To lifE

iNTERlUdE

ม ห ก ร ร ม ห นั ง สื อ น า น า ช า ติ ที่ ให ญ่ ที่สุดระดับโลก ‘Big Bad Wolf 2019’ กลับมาเยือนประเทศ ไทยอีกครัง้ พร้อมเปิด การขาย 24 ชั่วโมง หนังสือมากถึง 3 ล้าน เล่ม พร้อมลดราคา 50-90% วั น นี้ ถึ ง 19 สิงหาคม 2562 ณ อิ ม แพ็ ก ฟอรัม ฮอลล์ 4 เมืองทอง ธานี

การกลับมาอีกครัง้ ของ Two Door Cinema Club วงอินดีร้ อ ็ กจาก ไอร์แ ลนด์ ที่ เกิดจาก การรวมตั ว กั น ของ Alex Trimble, Sam Halliday และ Kevin Baird ใน ‘Two Door Cinema Club Live in Bangkok 2019’ วันนี้ เวลา 20.00 น. ณ ธั น เ ด อ ร์ โ ด ม จ�าหน่ายบัตรที่ Ticketmelon.com

คอนเสิรต ์ เต็มรูปแบบ ของ Foals สุดยอด วงร็อกเจ้าของเพลง Inhaler, My Number, Spanish Sahara เตรียมรับมือกับการแสดงสดทีเ่ ต็มไปด้วย ความบ้าคลัง่ หนักแน่น แต่สวยงาม ใน ‘Foals Live in Bangkok’ วั น นี้ ป ร ะ ตู เ ปิ ด 19.00 น. ณ มูนสตาร์ สตูดโิ อ จ�าหน่ายบัตร ที่ Ticketmelon.com

นิทรรศการ ‘The Smell in the Air after the Firecracker has Gone off’ โดย ภัทระ จันทร์ฤๅชาชัย แสดงให้เห็น จุดเชือ ่ มโยงของการถ่ายภาพและศาสตร์ แห่งดวงดาว ผ่านผลงาน ประติมากรรมเซรามิก และผลงานวาดเส้ น ฯลฯ วันนีถ ้ งึ 31 สิงหาคม 2562 ณ Gallery VER ซ.นราธิวาส 22 (เว้น วันจันทร์และอังคาร)

พบกับ Julie Byrne ศิ ล ปิ น โ ฟ ล์ ก จ า ก นิวยอร์ก ทีจ ่ ะมาถ่ายทอดบทเพลงผ่านการบรรเลงกีตาร์ fingerstyle และใช้ เ สี ย ง เอื้ อ นเอ่ ย ถึ ง ความสงั ด และเปลี่ ย วเหงา ได้ อ ย่ า งงดงาม ใน ‘Julie Byrne Live!’ วันนี้ เวลา 20.30 น. ณ LIDO CONNECT จ�าหน่ายบัตรที่ Ticketmelon.com

นิทรรศการ ‘ความหลากหลายของการก�าเนิดใหม่’ โดย วรางคณา ประเสริ ฐ ผล น� า สิ่ ง ของเหลื อ ใช้ ทีพ ่ บเจอ มาน�าเสนอ ในรู ป แบบของวั ส ดุ เพื่ อ การสร้ า งสรรค์ ผ่ า น ก ร ะ บ ว น ก า ร ทางศิ ล ปะ วั น นี้ ถึ ง 1 กั น ยายน 2562 ณ People’s Gallery หอศิ ล ป์ ก รุ งเทพฯ (เว้นวันจันทร์)

นิทรรศการ ‘Interlude’ โดย เอกรัตน์ ปัญญะธารา น�าเสนอภาพ ของกรุ ง เทพฯ ใน ช่ ว งเวลาของการหยุดความว่างเปล่า ที่ ป รากฏเพี ย งแค่ ร่องรอยของมนุ ษย์ วันนี้ถงึ 22 กันยายน 2562 ณ 1Projects ซ . เจ ริ ญ ก รุ ง 2 8 (เปิดเฉพาะวันเสาร์ และอาทิตย์)

WHERE TO FIND

Where the conversations begin. adaybulletin.com

หมอชิต

Meet

อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

Up

สยามสแควร์

Every อโศก

Monday!

ศาลาแดง

BTS: 5 สถานี เวลา 17.30-20.00 น. หมอชิต อโศก

อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ศาลาแดง

สยาม

Starbucks 200 สาขาทั่วกรุงเทพฯ

ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ศูนย์การค้า และสถานที่ชั้นน�ากว่า20100 จุดทั่วประเทศ ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ที่ปากช่อง-เขาใหญ่ เชียงใหม่ และหัวหิน


จนกระทัง ิ ล่วงเลยเข้าสูว ่ ย ั สามสิบ ่ ชีวต ค�าถามทีเ่ คยตัง ้ ค่อยๆ ถูกประสบการณ์การ่ ยูภ ท�างานทีอ ่ ายใต้คา� สอนของพ่อคลายค�าตอบ ออกมาให้ เ ห็ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง นั่ น คื อ การมี ผองเพื่อนพี่น้องและมิตรภาพทั้งในและนอก แวดวงท� า งานที่ม ากขึ้ น จากความขยั น และ ไม่เกี่ยงงานในช่วงเริ่มแรกของการท�างาน

เรือ ่ ง : โอมศิริ วีระกุล ภาพ : พงศ์ธร ยิ้มแย้ม

ควำมสัมพันธ์อันดี คือสินทรัพย์อีกอย่ำงหนึ่งที่ห้ำมละเลย

​บทเรียนนี้สอนผมว่า​การเริม ่ ต้นยาก เสมอ​แต่อาจไม่ยากจนเกินไป​ถ้าเรามองไป ข้างหน้าให้ไกลกว่าเงินเดือนที่เราจะได้รบ ั ​ นีค ่ อ ื การเติมโอกาสให้ตว ั เองในระยะยาวทีเ่ รา ไม่ควรมองข้าม​เขียนไปแล้วถึงแม้จะอาจขัดใจ วิถีคนรุ น ่ ใหม่ที่เน้ นอะไรที่ได้ ผลตอบแทน กลับมาอย่างรวดเร็ว​แต่ความยัง่ ยืนของชีวต ิ และรายได้บางครัง้ จ�าเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบอย่างเวลาและความสัมพันธ์แห่ง มิตรภาพเหมือนกัน ​มาร์ก​กราโนเวตเตอร์​(Mark​Granovetter)​นั กสังคมวิทยาจากมหาวิทยาลั ย สแตนฟอร์ด​และเป็นนักเขียนหนังสืออย่าง Getting a Job : A Study of Contacts and Careers​และ​Society and Economy : Framework and Principle ได้อธิบาย ถึ ง เรื่อ งความสั ม พั น ธ์ ในงานวิ จั ย ของเขา ในบริบทโอกาสในการหางานใหม่ไว้ได้อย่าง น่าสนใจว่า ‘นอกเหนือจากสิ่งที่เรารู ้ คนที่เรารูจ ้ ัก ก็สา� คัญไม่แพ้กน ั ทีน ่ า ่ แปลกใจคือ เราไม่ได้รู ้ ว่ า มี โ อกาสได้ ง านใหม่ ๆ จากเพื่ อ นกลุ่ ม เดียวกัน แต่กลับรูจ ้ ากคนทีร่ จ ู้ ก ั อย่างผิวเผิน อย่างเพือ ่ นของเพือ ่ นมากกว่า เหตุผลเพราะ ข้อมูลของเพือ ่ นกลุ่มเดียวกันมักซ้�าไปซ้�ามา ทุกคนรูเ้ รือ ่ งเหมือนกันหมด แต่เมือ ่ เครือข่าย ขยายไปครอบคลุมกลุ่มคนทีไ่ ม่ได้รูจ ้ ักกันดี ส่งผลให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลใหม่ๆ ขึน ้ ในชีวต ิ ทีห ่ ลากหลาย ซ้ึง่ จะได้ประสบช่วงเปลีย ่ นผ่าน และเปลี่ ย นสายงานหลายครั้ง เครือ ข่ า ย

หลากหลายทีก ่ ว้างขวางนีเ่ องทีจ ่ ะเพิม ่ ความส�าคัญมากขึ้นในการท�างาน’ ​ตอนอ่านข้อมูลจาก​มาร์ก​กราโนเวตเตอร์​นัน ่ ้ ถือว่าค่อนข้างสอดคล้องกับความเชือ จากประสบการณ์ของผมพอสมควร​และก็ ท�าให้ผมนึกถึงเรือ ่ งราวของ​‘พีจ ่ ย ุ้ ’​-​ศุ​บุญเลีย ้ ง​ ศิลปินชือ ่ ดัง​ทีม ่ าเล่าเรือ ่ งราวด้านการลงทุน ของเขาให้ใครหลายๆ​คนฟังบนเวทีทอล์กโชว์ เรือ ่ งการปฏิวัติทางการเงินของ​ ‘พี่หนุ่ม’​ -​ จักรพงษ์ ​เมฆพันธุ​์ หรือทีใ่ ครหลายคนรูจ ้ ัก ในนาม​The​Money​Coach ​ข้อคิดหนึ่งที่พี่จ้ย ุ ฝากเอาไว้ให้คนฟัง ได้ คิดคื อโลกของการลงทุนไม่ใช่มีแต่ คน มีเงินมากเท่านั้ นที่จะครอบครองต่ อสิ่งที่ อยากได้ ​พี่ จุ้ ย บอกว่ า ​การลงทุ น เรื่ อ ง สายสัมพันธ์ก็ส�าคัญไม่แพ้เม็ดเงิน ​พี่ จุ้ ย เล่ า ว่ า ​เขาใฝ่ ฝั น อยากมี ที่ ดิ น ติ ดริมแม่น�าครับ​สถานที่ที่พี่จุ้ยเล็ งเอาไว้ คือที่ดินในจังหวัดราชบุร ี ​ล องนึ ก ภาพตามที่ ดิ น ติ ด ริม น� า ​อยู่ ไม่ไกลถนนเส้นหลั ก​มันต้ องแพงแน่ นอน อยู่ แ ล้ ว ​แถมยั ง ต้ อ งแข่ ง ขั น กั บ นั ก ลงทุ น รายอื่นๆ​ที่หมายปองอีกต่างหาก​แต่ด้วย ความที่ พี่ จุ้ ย เป็ น คนมี เพื่ อ นเยอะ​จึ ง น� า ความต้ อ งการนี้ ไปบอกกั บ เพื่ อ นคนอื่ น ๆ​ ที่สนิทชิดเชื้อกัน ​จนกระทัง่ วันหนึ่งมีนางพยาบาลโทร. มาหาพีจ ่ ย ุ้ ครับ​พีจ ่ ย ุ้ รับสายด้วยความงุนงง​ เพราะพี่ จุ้ ย ไม่ ไ ด้ รู ้ จั ก กั บ พยาบาลคนนี้ เป็ น การส่ ว นตั ว ​พยาบาลแจ้ ง กั บ พี่ จุ้ ย ว่ า​ มีทด ี่ น ิ ติดริมน�าอยูไ่ ม่ไกลจากถนนเส้นหลัก ตามทีพ ่ จ ี่ ย ุ้ ต้องการ​และน่าจะถูกขายเร็วๆ​นี้ ​พี่ จุ้ ย จึ ง ตอบกลั บ ไปที่ ป ลายสายว่ า​ เป็นพยาบาลแล้วรูไ้ ด้อย่างไร ​พยาบาลคนนั้นตอบว่า​เจ้าของที่ดิน ติดริมน�าแปลงนั้น​ ตอนนี้นอนอยู่บนเตียง คนไข้​พร้อมกับลูกหลานทีม ่ าอ�าลาเป็นครัง้ สุ ด ท้ า ย​และน่ า จะมี ก ารขายแปลงที่ ดิ น ดังกล่าวเร็วๆ​นี้ ​เรือ ่ งราวของพี่จุ้ยเรียกเสียงปรบมือ จากคนดูได้ทั่วฮอลล์ครับ ​ยิ่ งได้ ฟัง เรือ ่ งราวจากพี่จุ้ย​บวกกั บ งานวิ จั ย ของ​มาร์ก ​กราโนเวตเตอร์​และ ค�าสอนของพ่อ​ก็ยง่ิ ตอกย�าความเชือ ่ ส่วนตัว อีกครัง้ ว่า​ความสัมพันธ์อันดีคือสินทรัพย์ อีกรูปแบบหนึ่งทีเ่ ราควรลงทุนติดตัวเอาไว้ ย่อมไม่เสียหาย ​เรีย กได้ ว่ า ในชี วิ ต แม้ ไ ม่ มี ท รัพ ย์ สิ น เงินทองเหมือนเศรษฐี​แต่ถา ้ ยังมีมต ิ รสหาย มากมายก็ยงั พอให้ชวี ต ิ รูส ้ ก ึ คลายความกังวล หายห่วงได้บา้ งไม่มากก็นอ ้ ยนัน ่ เอง​อย่างน้อย การโยกย้ า ยงานใหม่ ก็ ยั ง มี ผ องเพื่ อ นที่ หลากหลายคอยแนะน�าให้ได้อยู​่ ฮ่าๆ​

MONEY LIFE BALANCE

“​ ท�ำงำนแรกๆ​อย่ำเอำเงิน เป็นตัวน�ำ​แต่ควรท�ำหน้ำที่ ของเรำให้ดีท่ส ี ุด” ตอนเรียนจบปริญญำตรี มำใหม่ๆ​พ่อสอนผมด้วย ประโยคเบื้องต้นแบบนี้เสมอ​ จนผมจ�ำมันได้ขึ้นใจ​ ถึงแม้ว่ำเบื้องลึกแล้วจะยัง มีคำ� ถำมในใจอยูว ่ ำ่ เรำเอำแรง ไปแลกกับเงินของเขำ ไม่ใช่เหรอ​แล้วท�ำไมเรำไม่ควร คิดถึงเงินเป็นที่ตั้งล่ะ

CONTRIBUTOR

โอมศิริ​วีระกุล บรรณาธิการ เว็บไซต์การเงิน aomMONEY

ISSUE 603

12 AUG 2019

15


เรือ ่ ง : ทรรศน หาญเรืองเกียรติ / ภควดี จรูญไพศาล

HE SAID

The ArT of flAvor ่ นแปลงเกิดขึน ้ ได้เหมือนกัน ถ้าไม่กลัวการเริม ชีวต ิ ของคนเรานอกจากจะมีขน ึ้ มีลงแล้ว ในเส้นทางการท�างานก็มค ี วามเปลีย ่ มัน ื ่ ฝึกฝนฝีมอ ่ ต้นใหม่ และมุง ตัวเองอย่างตัง ี างทิง ิ ของ ‘เชฟเอ็กซ์’ – ปฏิภาณ เดชสุภา Group Executive Chef ้ ใจ ความส�าเร็จยังไงก็ไม่มท ้ เราไว้กลางทางแน่นอน เหมือนกับชีวต จากร้าน Krislicious Eatery & Bar ในโรงแรม The Siamese Hotel Pattaya ผูท ้ เ่ี คยอยูใ่ นเส้นทางของนักดนตรีอาชีพ และไว้ผมยาวถึงเอว ่ ชีวต ้ วามพยายามทีผ ่ า่ นมาก็สง ่ ในเชฟแถวหน้าของ จนวันหนึง ิ ของเขาก็ถก ู ขีดเส้นทางเดินใหม่ให้หน ั เข้าสูเ่ ส้นทางของนักท�าอาหาร วันนีค ่ ผลให้เขาเป็นหนึง ่ ่ ประเทศไทย ซึงเราเองก็พิสจ ู น์มาแล้วว่าอาหารรสมือเขานัน ้ อร่อยจนแทบปล่อยแสง และหากใครทีได้ลองชิมในครัง ้ แรกต้องติดใจจนอยากกลับไปลิม ้ รสเมนู ของเขาอีกหลายๆ ครัง ้ แน่นอน

ภาพ : ธนดิษ ศรียานงค์

่ ในการฝึกฝน เชือ “พรสวรรค์ เป็ น สิ่ ง ที่ แ ต่ ล ะคนมี ไม่เหมือนกัน ต่างกับการฝึกฝนทีถ ่ า ้ เรา ท�าทุกๆ วัน ยังไงก็จะได้ประโยชน์กับ ตัวเองมากกว่า บ้านผมเป็นโรงงานท�า รองเท้า ดังนัน ่ า้ นจึงมีคนอยูเ่ ยอะมาก ้ ทีบ คุณแม่ก็จะท�าอาหารทีละหม้อใหญ่ๆ โดยใช้วต ั ถุดบ ิ ในท้องถิน ่ เช่น หน่อไม้ หรือ ผักในละแวกบ้าน ตอนผมเด็กๆ ก็มโี อกาส ช่ ว ยคุ ณ แม่ ท� า อาหารบ้ า งนิ ด หน่ อ ย ท� า แต่ ล ะครั้ ง ก็ จ ะเอาไปแจกให้ กั บ เพือ ่ นบ้านด้วย ก็เลยมีพน ื้ ฐานในการท�า อาหารอยูบ ่ า้ ง แต่พอโตขึน ้ ผมก็ไม่ได้มา เป็นพ่อครัวตัง้ แต่แรก เพราะผมท�าอาชีพ นักดนตรีและดีเจเปิดแผ่นในผับ สมัยนัน ้ ไว้ผมยาวถึงกลางหลังเลย” ปัจจัย 4 “พี่ เ ขยของผมมี ต� า แหน่ ง เป็ น Executive Chef เขาเคยบอกกับผมว่า ‘ถ้าคิดจะหาอาชีพท�า ลองท�าอาชีพทีม ่ น ั เกีย ่ วกับปัจจัย 4 ดู ปัจจัย 4 ก็คอ ื สิง่ ทีค ่ น ปฏิเสธไม่ได้’ และถ้าอยากจะท�าอาหาร หรืออยากจะเรียนรูง้ านสายนีจ ้ ริงๆ ก็จะ สอนให้ ผมก็ไปตัดผมแล้วไปลองท�างาน กับเขา เป็นพนักงานรายวัน ได้เงินวันละ 180 บาท แต่ไม่ได้ทา� อาหารนะ เป็นลูกมือ ให้กบ ั ทีมเชฟ เขาใช้ให้ทา� อะไรก็ทา� ให้วงิ่ ไปซือ ้ ของ ให้ทา � นั่นท�านี่ ช่วยงานเขาได้ ปีกว่าๆ จนเขาเห็นฝีมือก็เลยบรรจุผม ให้เป็นพนักงานประจ�าในฐานะ Header Cook หน้าที่หลักๆ คือเก็บของต่างๆ ตามเช็ด ตามท�าความสะอาดให้หมด แล้วค่อยขยับต�าแหน่งขึ้นมาเรือ ่ ยๆ” สมาธิ

“ พ ร ส ว ร ร ค์ เ ป็ น สิ่ ง ที่

แต่ ล ะคนมี ไ ม่ เ หมื อ นกั น ต่ า ง กั บ ก า ร ฝึ ก ฝ น ที่ ถ้ า เราท� า ทุ ก ๆ วั น ยั ง ไง ก็ จ ะ ไ ด้ ป ร ะ โ ย ช น์ กั บ ตั ว เองมากกว่ า ”

“เมื่ อ ถึ ง เวลาท� า งานก็ ต้ อ งทิ้ ง ทุกอย่างไว้ข้างหลังแล้วก็ต้ังใจ เพราะ เป็นหน้าที่ที่เราต้องรับผิดชอบ ถ้าเกิด ไม่ไหวจริงๆ ก็บอกเพือ ่ นแล้วไปสงบสติ อารมณ์ การเป็นนักดนตรีกค ็ อ ื เป็นศิลปิน สิ่ ง หนึ่ ง ที่ ศิ ล ปิ น ต้ อ งท� า คื อ การฝึ ก ฝน เป็นเชฟก็ตอ ้ งฝึกฝนเหมือนกัน เพียงแต่ เปลี่ยนจากไม้กลอง เปลี่ยนจากกีตาร์ มาเป็ น ตะหลิ วกั บมี ด เปลี่ ยนจาก สร้า งสรรค์ บ ทเพลงเป็ น สร้า งสรรค์ ผลงานอาหาร” อร่อยหรือไม่อร่อย “ผมจะต้ อ งรู ้ให้ ไ ด้ ว่ า ไม่ อ ร่อ ย ตรงไหนเพือ ่ จะได้เอาไปปรับปรุง เพราะ อย่าลืมว่าเกาเหลาหนึง่ ชามให้คน 10 คน กิน เขาก็มค ี วามชอบไม่เหมือนกัน ดังนัน ้ ผมจะบอกกับคนรับออร์เดอร์เสมอว่า

ให้ถามลูกค้าด้วยว่าลูกค้าชอบแบบไหน เพราะเราท�าอาหารรสชาติกลางๆ อยู่ แล้ว ก็อยูท ่ ล ี่ ก ู ค้าว่าเขาต้องการอย่างไร มากกว่า น�าพริกหนึง่ ถ้วยก็ตอ ้ งมีความเผ็ด อยู่ แ ล้ ว แค่ ว่ า จะเผ็ ด ประมาณไหน ส่วนตัวผมคิดว่า ถ้าผมท�าแล้วชิมเองแล้ว ว่าอร่อย คนกินก็น่าจะอร่อยด้วย ใคร จะกล้าเอาของทีต ่ ว ั เองชิมแล้วไม่อร่อย ไปเสิรฟ ์ ให้คนอื่นกิน บางทีผมก็กินข้าว กับไข่ดาวสองฟอง เหยาะซอสถัว ่ เหลือง แค่นั้นเอง แต่บางครัง้ ถ้าเกิดนึกอยาก ท�าอะไรแปลกๆ ก็จะท�านะ เช่น เคยเอา บะหมีก ่ ง ึ่ ส�าเร็จรูปไปผัดเป็นคาโบนารา หรือเอาไปผัดกับครีม ใส่เห็ดแชมปิญอง แล้วก็เอาไปอบชีส ตอนท�างานก็คด ิ เมนู ใหม่ๆ ไปเรือ ่ ยๆ เหมือนกัน อย่างบางที ก็ทา � สปาเกตตีเส้นเล็กผัดใส่หมูต๋น ุ เป็น เมนูพิเศษ” ลองผิดลองถูก “บางที ใ นช่ ว งที่ เ ราผิ ด พลาด กลายเป็ น ว่ า เราได้ วิ ธี ก ารใหม่ ขึ้ น มา ผมเคยท�าซอสบาร์บค ี ิว อุ่นซอสจนไหม้ ติดก้นหม้อแล้วมีกลิน ิ ว่า ่ ไหม้ ซึง่ เราก็คด ซอสบาร์บค ี ว ิ ถ้ามีกลิน ิ ๆ จะท�าให้ ่ ไหม้นด รสชาติอร่อยขึน ้ ผมก็คด ิ ว่าจะท�าอย่างไร ให้ซอสมีกลิ่นแบบนี้โดยที่ไม่ต้องท�าให้ ซอสไหม้ ก็ลองเอาแท่งอบเชยมาย่าง แล้ วก็ เคี่ ยวลงไปในซอส ก็ จะได้ กลิ่ น คล้ายกับที่เราท�าซอสไหม้ออกมา” รางวัลเชฟพระราชทาน “ถื อ เป็ น เกี ย รติ ป ระวั ติ ที่ สู ง สุ ด อย่างหนึง่ ของชีวต ิ เป็นสิง่ ทีผ ่ มภูมใิ จทีส ่ ด ุ และท�าให้ผมทิง้ อาชีพเชฟไม่ได้ ทัง้ ทีส ่ ง่ิ นี้ เริม ่ ต้นจากจุดเล็กๆ ที่ผมได้ถูกชวนให้ ไปร่วมเป็นหนึ่ งในทีมช่วยงานครองสิรริ าชสมบัติครบ 60 ปี ของในหลวง รัช กาลที่ 9 ที่ ห อประชุ ม กองทั พ เรือ ท�าให้เรามีความภูมใิ จในตัวเอง แล้วได้ ไปอยู่ ใ นจุ ด ที่ ไ ด้ มี โ อกาสถวายงาน ให้กับเชื้อพระวงศ์หลายๆ ครัง้ ” อยากท�าอาหารให้ “เด็กๆ ที่มูลนิธิบ้านครูบุญชูเพื่อ เด็ กพิเศษ ซึ่งผมเองก็ ไปท�าให้กินกั บ เพื่ อ นๆ อยู่ บ่ อ ยๆ เวลาได้ น่ั ง อยู่ กั บ พวกเขาผมจะรู ้สึ ก ถู ก ชุ บ ชู ใจกลั บ มา เพราะลู กของผมเองก็ อยู่ กับ คุ ณ ยาย นานๆ จะได้เจอหน้ากันที เวลาได้เห็นเด็กๆ กิ น อาหารที่ เราท� า อย่ า งเอร็ด อร่อ ย ก็ท�าให้มีแรงมีก�าลังใจเพิ่มขึ้น”

16


BULLETIN B เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย สนับสนุน ‘โครงการข้ามเพศให้ถึงฝั่งฝัน’ บมจ.​เจเคเอ็น​โกลบอล​มีเดีย​หรือ​ ‘JKN’​ผูน ้ ำ � กำรจัดจ�ำหน่ำยลิขสิทธิค ์ อนเทนต์ ระดั บสำกล​สนั บสนุ นโครงกำร​‘ข้ำมเพศ ให้ ถึ ง ฝั่ งฝั น ’​(LIFT​To​Touch​The​Sky)​ มูลนิธข ิ ำ้ มเพศบันดำลใจ​(Life​Inspired​For​ Transsexuals​Foundation​หรือ​LIFT)​ โดยมี ค วำมเชื่ อ มั่ น ในควำมเท่ ำ เที ย มกั น ทำงเพศ​และรณรงค์ผลักดันกฎหมำยเพือ ่ สิทธิ ของคนข้ ำ มเพศ​‘เปลี่ ย นเพศ​ต้ อ งเปลี่ ย น ค�ำน�ำหน้ำ’​เพื่อให้ได้สิทธิ​หน้ำที่​ควำมรับผิดชอบทำงกฎหมำยนัน ้ เป็นไปตำมเพศสภำพ​ และน� ำ รำยได้ เข้ ำ ร่ว มสมทบทุ น ​เพื่ อ เป็ น เงินสนับสนุนทำงกำรศึกษำแก่บค ุ คลข้ำมเพศ​ ภำยใต้โครงกำรของมูลนิธฯ ิ โดย​‘แอน’​-​จักรพงษ์ ​จักรำจุฑำธิบดิ์​ ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้ จั ด กำร​บริษั ท ​เจเคเอ็ น ​โกลบอล​มี เ ดี ย​ จ�ำกัด​(มหำชน)​หรือ​JKN​ผูน ้ ำ� กำรจัดจ�ำหน่ำย ลิขสิทธิ์คอนเทนต์ระดับสำกล​ และผู้ก่อตั้ง มู ล นิ ธิข้ ำ มเพศบั น ดำลใจ​(LIFT)​เปิ ด เผย ถึ ง วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นกำรจั ด ตั้ ง โครงกำร​ ‘ข้ำมเพศให้ถึงฝั่งฝัน’​(LIFT​To​Touch​The​ Sky)​ด้วยมีควำมเชือ ่ มัน ุ ค่ำ ่ ว่ำ​ทุกคนล้วนมีคณ ในตัวเอง​แม้บค ุ คลนัน จะเป็ น บุ ค คลข้ ำ มเพศ ้ ก็ตำม​ จึงเกิดแนวคิดที่จะสนับสนุน​ พร้อม ส่งเสริมและผลักดันบุคคลข้ำมเพศให้ได้รบ ั สิทธิตำมเพศสภำพ​โดยได้ รว ่ มสนั บสนุ น งำนเปิ ด ตั ว ฉำยภำพยนตร์ก ำรกุ ศ ลเรื่อ ง​ ‘Khejdi​-​เคจดี้​ข้ำมเพศหัวใจทระนง’​ซึ่งมี กำรจัดรอบปฐมทัศน์ขน ึ้ เมือ ่ วันที​่ 18​กรกฎำคม​ 2562​ทีอ ่ น ิ ฟินซ ิ ต ิ ​ี้ ฮอลล์​ชัน ้ ​5​สยำมพำรำกอน​ โดยบริษั ท ฯ​จะมอบรำยได้ ส่ ว นหนึ่ ง จำก กำรจ�ำหน่ำยบัตรชมภำพยนตร์ให้แก่มล ู นิธิ ข้ำมเพศบันดำลใจ​เพือ ่ ใช้เป็นทุนกำรศึกษำ​ และกำรสนั บ สนุ น กำรศึ ก ษำให้ แก่ บุ ค คล ข้ำมเพศในประเทศไทย ‘Khejdi​-​เคจดี​้ ข้ำมเพศหัวใจทระนง’​ เป็ น ภำพยนตร์ที่ ป ระสบควำมส� ำ เร็จ ใน ต่ำงประเทศที่สำมำรถสร้ำงแรงบันดำลใจ ให้เกิดกำรยอมรับควำมเท่ำเทียมของบุคคล ข้ำมเพศมำแล้ว​หลังจำกที่ได้เข้ำร่วมฉำย ในงำนเทศกำลภำพยนตร์ในประเทศต่ำงๆ​ และได้ ร ับ รำงวั ล มำกมำย​เช่ น ​เทศกำล ภำพยนตร์​Dallas​Fort​Worth​South​Asian​ Film​Festival​ในทวีปอเมริกำเหนือ,​เทศกำล ภำพยนตร์​Habitat​Film​Festival​ครัง้ ที​่ 14​ ณ​เมืองนิวเดลี​ประเทศอินเดีย​และเปิดตัว ในงำน​KASHISH​เทศกำลภำพยนตร์​LGBTQ​ ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียใต้ 18


BOARD

TALK OF THE TOWN

อัพเดตแวดวง ข่าวสังคม ที่น่าสนใจ ในรอบสัปดาห์

รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้า การด�าเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้าน เศรษฐกิจพอเพียง ​ส มหวัง​พ่วงบำงโพ​รองอธิบดีกรมกำรพั ฒ นำชุ ม ชน​ลงพื้ น ที่ ต รวจติ ด ตำม ควำมก้ำวหน้ำกำรด�ำเนินโครงกำรพัฒนำ หมูบ ่ ำ้ นเศรษฐกิจพอเพียง​มัน ่ คง​มัง่ คัง่ ​ยัง่ ยืน​ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกำสมหำมงคล พระรำชพิธบ ี รมรำชำภิเษก​ณ​บ้ำนเหล่ำเหนือ​ หมูท ่ ​ี่ 1​ต�ำบลบ้ำนเหล่ำ​อ�ำเภอสูงเม่น​จังหวัด แพร่​โดยมี​พยุงศักดิ​์ พลลุน​นำยอ�ำเภอสูงเม่น​ และ​วีรกำนต์​บุญตัน​หัวหน้ำกลุม ่ งำนส่งเสริม กำรพัฒนำชุมชน​รักษำรำชกำรแทนพัฒนำกำร จั งหวัดแพร่​ หัวหน้ำกลุ่ม/ฝ่ำย​พัฒนำกำร อ�ำเภอสูงเม่น​ให้กำรต้อนรับ​และมีผน ู้ ำ� หมูบ ่ ำ้ น รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน​ในกำรนีร้ องอธิบดีฯ​ ได้ ให้ข้อเสนอแนะในกำรด� ำเนิ นงำน​และ ตรวจเยีย ่ มให้กำ� ลังใจผูน ้ ำ� ชุมชนและครัวเรือน ตัวอย่ำงที่ด�ำเนินวิถีชีวิตตำมหลักปรัชญำ ของเศรษฐกิจพอเพียง

โนเบิลฯ สนับสนุนสีเพื่อ ปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารเรียน ให้โรงเรียนดาราคาม

เมเจอร์ ซีนเี พล็กซ์ กรุป ้ คว้ารางวัล Superbrands ่ ง 11 ปีซอ Thailand ต่อเนือ ้ น

สนามหลวงมิวสิกร่วมรักษ์โลก แจกฟรีกระเป๋าผ้าร่ม ‘Sanamluangmusic Shopping Bag’ ร่วมงดใช้ถุงพลาสติก

White Noise Presents Flume Live in Bangkok

​บริษัท​โนเบิล​ดีเวลลอปเมนท์​จ�ำกัด​ (มหำชน)​น�ำโดย​มำนะชัย​อุดมโชค​ผูจ ้ ด ั กำร โครงกำร​และ​ศิ ว พร​มณี ก อง​ผู้ จั ด กำร แผนกกิจกรรมเพือ ่ สังคมและลูกค้ำสัมพันธ์​ เป็นตัวแทนบริษัทฯ​มอบสีทำภำยนอก​เพือ ่ ปรับปรุงอำคำรและสภำพภูมท ิ ศ ั น์โรงเรียน ดำรำคำม​กรุงเทพฯ​มูลค่ำ​122,000​บำท​ รับมอบโดย​คุณนุชนำฏ​เจริญสุข​ผูอ ้ ำ� นวยกำร โรงเรียนดำรำคำม​กรุงเทพฯ​พร้อมคุณครู​ เจ้ ำหน้ ำที่ของโรงเรียน​และตั วแทนน้ องๆ​ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษำปีที่​6​​

​นรุตม์​เจียรสนอง​รองประธำนเจ้ำหน้ำที่ บริหำรฝ่ำยกำรตลำด​บริษท ั ​เมเจอร์​ซีนเี พล็กซ์​ กรุป ้ ​จ�ำกัด​(มหำชน)​รับมอบรำงวัลสุดยอด แบรนด์แห่งปี​Superbrands​Thailand​2018​ ต่อเนื่อง​11​ปีซ้อน​ตอกย�ำควำมส�ำเร็จผู้น�ำ แบรนด์โรงภำพยนตร์อน ั ดับ​1​ตำมเป้ำหมำย และนโยบำยของบริษัทฯ​ซึง่ เป็นผูน ้ ำ � ในกำรสรรหำสุดยอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ​ มำให้คณ ุ สัมผัสก่อนใคร​ตำมสโลแกน​‘ร่วมสร้ำง ฝันบันเทิงระดับโลก’​หรือ​‘Sharing​The​World’s​ Best​Entertainment​Dreams’​โดยได้รบ ั กำรคัดเลือกตำมหลักเกณฑ์ของซูเปอร์แบรนด์​ 3​ด้ำน​คือ​คุณภำพของแบรนด์​(Brand​Quality),​ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแบรนด์กับผู้บริโภค​ (Brand​Affinity)​และเอกลักษณ์ของแบรนด์​ (Brand​Personality)

​ค่ ำ ยเพลงสนำมหลวงมิ ว สิ ก ขอเป็ น ส่วนหนึ่งในกำรช่วยรักษ์ โลก​ด้วยกำรแจก ฟรีกระเป๋ำผ้ำร่มสุดเก๋​‘Sanamluang​Music​ Shopping​Bag’​สีสน ั สดใส​ให้กบ ั เหล่ำบรรดำ แฟนคลั บ ของทำงค่ ำ ยสนำมหลวงมิ ว สิ ก ได้นำ� ไปใช้ใส่ของต่ำงๆ​แทนกำรใช้ถงุ พลำสติก​ โดยมีกจ ิ กรรมต่ำงๆ​ให้รว่ มสนุก​แล้วรับกระเป๋ำ ไปใช้ฟรีแบบง่ำย​ๆ​กันเลย​สำมำรถติดตำม รำยละเอี ย ดและร่ว มกิ จ กรรมได้ ที่ ​www. facebook.com/sanamluangmusicofficial

​ดี เจและโปรดิ ว เซอร์ชื่ อ ดั ง สั ญ ชำติ ออสเตรเลี ย ​Flume​เตรีย มจั ด ไลฟ์ โชว์ เต็มรูปแบบ​พร้อมแสง​สี​เสียงอลังกำรครัง้ แรก ในเมืองไทย​ทีจ ่ ะพำแฟนๆ​ไปท่องโลก​Future​ Bass​แบบเต็ ม พิ กั ด กั บ ​‘White​Noise​ Presents​Flume​Live​in​Bangkok’​ในวันพุธ ที​่ 21​สิงหำคม​2562​ณ​เซ็นเตอร์พอ ้ ยท์​สตูดโิ อ​ ลำซำล​ซือ ้ บัตรกันได้แล้วทำง​The​Concert​ Application​หรือ​www.theconcert.co.th​ บัตร​Regular​รำคำเพียง​2,300​บำท​และ​ Door​sale​รำคำ​2,600​บำท​โดยผูเ้ ข้ำร่วม งำนนี้ต้องมีอำยุ​20​ปีขน ึ้ ไปเท่ำนั้น​กดบัตร กั น แล้ ว ก็ เ ตรีย มร่ำ งไปท่ อ งโลก​Future​ Techno​ให้สนุกสุดเหวี่ยงไปเลย​

ISSUE 603

12 AUG 2019

19


เรือ ่ ง : ศรัญญา อ่าวสมบัติกุล

ภาพ : ธนดิษ ศรียานงค์

FEATURE

20


MOM SO HARD “เมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีลูก เมื่อนั้นเรา ้ ” ประโยคนี้ จะเข้าใจแม่ของตัวเองมากยิง ่ ขึน คือเรื่องจริงที่ไม่อาจปฏิเสธได้ และจะยิ่ง เข้ า ใจมากยิ่ ง ขึ้ น เมื่ อ วั น ที่ ผู้ ห ญิ ง คนหนึ่ ง ได้เริ่มต้นเป็น ‘แม่’ นับตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์ ่ ม ยาวไปจนถึงเวลาทีอ ุ้ ท้องนานเกือบ 40 สัปดาห์ คนเป็ น แม่ ต้ อ งพบเจอการเปลี่ ย นแปลง ทัง ้ น แต่เรา ้ ภายในและภายนอกนับครัง ้ ไม่ถว ก็ยินดีต้อนรับการเปลี่ยนแปลงอย่างเต็มใจ ในขณะที่ ส ายใยระหว่ า งลู ก น้ อ ยและแม่ ถู กเกาะเกี่ยวผูกพันไว้ด้วยสายรก จนวั น ที่ ท ารกน้ อ ยได้ อ อกมาลื ม ตา ดูโลก วินาทีทห ี่ มอตัดสายรก วินาทีนน ั้ การ่ ไม่มแี ม่ ผจญภัยในดินแดนทีเ่ รียกว่า ‘ลูก’ ซึง ่ ย คนไหนรูจ ้ ก ั มาก่อนก็ได้ออกสตาร์ท ความเหนือ จากการไม่ได้นอนเต็มอิ่มได้เริ่มต้นขึ้น และ กินเวลายาวนานหลายเดือน จนกว่าลูกจะถึงวัย ่ มากินนมกลางดึก และโตพอทีจ ่ ะ ทีไ่ ม่ตอ ้ งตืน นอนได้เต็มคืนเหมือนผู้ใหญ่ ไหนจะวนเวียน อยู่ กั บ การดู แ ลเด็ ก แรกเกิ ด ที่ ทั้ ง ตื่ น กลั ว ร้องจ้า อึ ฉี่ อาบน�้า กิน และนอนหลับ ต้องปั๊ มนมทุกๆ สามชั่วโมงตามเข็มนาฬิกา 6 9 12 1 3 และวนกลับมาอีกในเวลาเดิม ่ เพิม ่ ใช้พลังงาน เพือ ่ และรักษาปริมาณน�า้ นม ซึง ครัง ้ ละ 500 กิโลแคลอรี ไม่แปลกใจเลยว่า แม่ทใ่ี ห้นมลูกในช่วงแรกๆ น�้าหนักจึงลดลง อย่างรวดเร็ว บวกกับการไม่ได้นอนเต็มอิ่ม ้ งคนเดียวด้วยแล้ว กินไม่เป็นเวลา ยิง ่ หากเลีย เวลา 24 ชัว ่ โมงทีเ่ คยคิดว่ามากพอ กลับไม่เคย พอเลยสักวัน นี่เป็ นเพี ยงแค่จุดเริ่มต้นของความเหนื่อยกาย จนเมื่อทารกแรกเกิดเติบโตเป็น เด็ ก ตั ว เล็ ก ๆ ค่ อ ยๆ คลานออกจากที่น อน ของตัวเองได้แล้ว ความเหนื่อยของแม่ก็จะ ้ จนกว่าลูก ค่อยๆ ทวีคณ ู และยิง ่ เพิ่มมากขึน คนหนึ่ ง จะเติ บ โตพอจะดู แ ลตั ว เองได้ และ เดินออกจากอ้อมกอดของแม่ ไปใช้ชว ี ต ิ ของ ตั ว เอง ตอนนั้ น แม่ อ าจจะเหนื่ อ ยน้ อ ยลง ได้ชว ี ต ิ กลับคืนมา แต่ทว่าความเป็นแม่กไ็ ม่มี ่ ะได้กลับไปเป็นผูห ่ อ วันทีจ ้ ญิงคนเดิม คนทีก ่ น มีลก ู ได้อีกตลอดกาล แต่ในความเหนื่อยยากนั้น ปลายทาง ่ เราก�าลังจะ มีบางอย่างรอคุณได้รว่ มเรียนรู้ ซึง ่ อื การเตรียมพร้อม บอกว่า หากคุณคิดจะมีลก ู นีค รั บ มื อ หากคุ ณ ก� า ลั ง ตั้ ง ครรภ์ นี่ คื อ สิ่ ง ที่ อีกไม่นานคุณจะต้องพบเจอ หากคุณเป็นแม่ ่ อ มือใหม่ นีค ื ความเข้าใจว่าแม่ทง ี ญ ั หา ้ั โลกก็มป เ ห ล่ า นี้ ไ ม่ ต่ า ง กั น โ ด ย เ ร า ข อ เ ล่ า ผ่ า น ประสบการณ์ ข องสามคุ ณ แม่ เริ่ม จากแม่ มื อ ใหม่ ข องฝาแฝดวั ย 8 เดื อ น แม่ ที่ เ ป็ น ่ ล โรคซึมเศร้าหลังคลอดทีม ี ก ู วัยเกือบ 3 ขวบ และแม่เลี้ยงเดี่ยวที่มีลูกวัยรุ่นถึงสองคน

ISSUE 603

12 AUG 2019

21


PAIN & ALMOST DIED

MOTHE ‘แนล’ - ชนานาฎ ทองมณี

่ ริเวณท้องน้อย อาการหน่วงๆ บีบๆ ทีบ ของแม่ ท้ อ งแก่ ท่ีค่ อ ยๆ ก่อตัวขึ้น นี่ คือ หนึ่งในสัญญาณว่าเวลาที่ทารกจะคลอด ออกมาลื ม ตาดู โ ลกก� า ลั ง จะเริ่ ม ต้ น ขึ้ น ถื อ ว่ า เป็ น ช่ ว งเวลาที่ ค นเป็ น แม่ ต่ื น เต้ น ่ ด ่ วามตืน ่ เต้นจะค่อยๆ ลด มากทีส ุ ก่อนทีค ่ าจกินเวลา และกลายเป็นความเจ็บปวดทีอ ยาวนานถึ ง 24 ชั่ ว โมง เพราะมดลู ก เกิ ด การหดรั ด ตั ว เพื่ อ รอให้ ช่ อ งคลอด เ ปิ ด ข ย า ย จ น ค ร บ 1 0 เ ซ น ติ เ ม ต ร และเมื่ อ นั้ น การเบ่ ง คลอดก็ ไ ด้ เ ริ่ ม ต้ น นัน ี ระลอก ่ หมายความว่าความเจ็บปวดก็อก ที่ก�า ลั ง ตามมา

5

อัน ดับสาเหตุ การตายของแม่ หลังคลอด

4

น�้าคร�่าอุ ดหลอดเลือดที่ปอด

ครรภ์เ ป็ นพิ ษ

ตกเลือดหลัง คลอด

3

ภาวะแทรกซ้อนของโรคทางอายุรกรรม

2

ติด เชื้อในกระแสเลือด

1

5

ความเจ็บปวดทีเ่ กินระดับ 10 นัน ้ คือเหตุผลส่วนหนึ่งของ 1 ใน 3 ของ คุณแม่ทอ ้ งแก่ทเี่ ลือกใช้วธ ิ ก ี ารผ่าคลอด โดยในแต่ละปีมีแม่ท้องผ่าคลอดและ คลอดเองกว่า 700,000 คน ในจ�านวนนี้ มีแม่ทโี่ ชคดีคลอดลูกได้งา่ ยอยูจ ่ า � นวน มาก แต่กม ็ แ ี ม่ผโู้ ชคร้ายทีต ่ อ ้ งมาเสียชีวต ิ จากการคลอดประมาณ 100 คน จาก อาการตกเลือดหลังคลอด ซึง่ เป็นสาเหตุ ของการเสียชีวต ิ ถึง 1 ใน 3 ของการตาย ทั้ ง หมดของแม่ 1 ซึ่ ง เกิ ด จากมดลู ก ไม่แข็งตัว มีการฉีกขาดของช่องคลอด มาก มดลู ก แตก รกค้ า ง ตั ว แม่ เ อง มีเลื อดแข็งตั วผิดปกติ และการท้อง นอกมดลูก เป็นต้น ความเสี่ ย งที่ แ ม่ ต้ อ งเอาชี วิ ต ตัวเองเป็นเดิมพัน โชคชะตาบางครัง้ ก็เล่นตลกร้ายกับผูเ้ ป็นแม่ เพือ ่ ทดสอบ ความแข็งแกร่งทั้งจิตใจและร่างกาย เช่นเดียวกับกรณีของ ‘กวาง’ - สิรน ิ าฏ สายประสาท นั ก วาดภาพประกอบ นาม ปา ก ก า SIRI คุ ณ แ ม่ มื อ ใหม่ ของลูกสาวฝาแฝด ‘ฟ้า’ และ ‘ทะเล’ วัย 8 เดือน ทีเ่ สีย ่ งเสียชีวต ิ จากภาวะนี้ “หลั งจากที่ผ่าคลอดเสร็จแล้ ว ได้เจอลูกแล้ว ก�าลังรอกลับไปที่ห้อง พักฟื้ น ระหว่างนัน ้ เลือดกลับออกมาจาก ช่องคลอดเยอะมาก เราเลยเรียกพยาบาล จนหมอมาตรวจดู จึ ง รู ้ ว่ า ตกเลื อ ด เลยรีบเข็นไปที่ห้องไอซียูทันที” นี่ คือ สิ่งที่ผิดปกติ ซึ่งเธอสังเกตเห็ นตั้ งแต่ แรก และต้ อ งอยู่ ห้ อ งไอซี ยู น านถึ ง 5 วัน โดยไม่ได้พบลูกสาวตัวน้อยเลย “เวลานัน ้ เราคิดถึงและอยากเจอ หน้าลูกมาก ภาวนาอยูใ่ นใจว่าอยากมี ชี วิ ต ต่ อ ขอให้ ร อดออกไปเลี้ ย งลู ก จนได้รบ ั อนุ ญาตให้สามีถ่ายรู ปแฝด ด้วยโทรศัพท์มอ ื ถือ แล้วเอามาให้เราดู วินาทีน้ันพลังใจก็กลับคืนมา” เธอพูด ไปพลางถอนหายใจ ก่ อ นจะอธิ บ ายถึ ง สาเหตุ ก ารเกิดภาวะตกเลือดหลังคลอดให้ฟังว่า

‘กวาง’ - สิรินาฏ สายประสาท

เหตุการณ์นี้สามารถเกิดขึ้นได้กับแม่ หลังคลอดทั้งท้องเดี่ยวและท้องแฝด แต่ ท้ อ งแฝดจะมี โ อกาสเกิ ด ขึ้ น ได้ มากกว่า เพราะว่าท้องขยายใหญ่มาก ไม่มอ ี าการเจ็บแจ้งเตือน มดลูกไม่เคย ซ้อมหดตัว ไม่มก ี ารเจ็บท้อง ไม่มน ี า� เดิน พอถึงเวลาผ่าคลอด ฮอร์โมนและระบบ ต่างๆ ในร่างกายก็เลยรวน ส่งผลให้ เสียเลือดมาก แต่ สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น มี ม ากกว่ า นั้ น เพราะเธอเองก็เรียนจบเทคนิคการแพทย์ ท�าให้คอ ่ นข้างเข้าใจค�าศัพท์ทางการแพทย์ ที่ได้ยินจากตอนที่หมอและพยาบาล คุยกัน ทัง้ เรือ ่ งทีเ่ ธอเสียเลือดเยอะมาก ความดันต�า น�าเริม ่ ท่วมปอดจนต้องให้ ยาระบายออกทางปัสสาวะ ไข้ขน ึ้ สูงโดย ไม่รส ู ้ าเหตุ เลือดออกเยอะจนเกล็ดเลือด ต�ามาก โดยคนปกติจะต้องมีเกล็ดเลือด แสนสีถ ่ งึ สีแ ่ สน ในขณะทีเ่ กล็ดเลือดของ กวางมีแค่ห้าหมื่น นั่นหมายความว่า หากเลื อ ดออกก็ เ สี่ ย งเสี ย ชี วิ ต ทั น ที ระหว่ า งนั้ นก็ คอยเจาะเลื อดดู ว่ า เกล็ดเลือดเพิ่มขึ้นหรือไม่เป็นระยะๆ กวางขยั บ มื อ มาจั บที่ ข้ อ พั บ ข้างหนึง่ แล้วเล่าต่อว่า “ข้อพับแขนและ หลั ง มื อ ทั้ ง สองข้ า งของเราโดนเจาะ จนพรุน สุดท้ายต้องไปเจาะทีเ่ ท้า” เธอ หัวเราะขึ้น แต่เชื่อว่าวินาทีที่โดนเจาะ นั้น เสียงหัวเราะอาจเป็นคราบน�าตา เพราะนอกจากอาการที่กล่าวมาแล้ว เธอยังต้ องผ่านการตรวจคลื่ นไฟฟ้า หัวใจ เนื่องจากหัวใจของเธอเต้นผิด จั งหวะ มีภาวะแพ้เลื อด ให้ เลื อดไป ทัง ้ หมด 5 ถุง ส่วนประกอบของเลือด 3 ถุง และเกล็ดเลือดอีก 2 ยูนิต “ โช ค ดี ที่ ห ม อ ช่ ว ย เร า ไว้ ไ ด้ ไม่อย่างนั้นเราคงไม่รอดหรือไม่ก็ต้อง ตั ดมดลูกทิ้ง” เธอบอกถึ งปลายทาง ถ้าหากเธอคือคนที่โชคร้าย เธอก็คง ไม่ได้ออกมาจากห้องไอซียูมาเจอลูก อีกเลย

22


ER ‘เจี๊ยบ’ - วรรธนา วีร ยวรรธน

BABY BLUE & POSTPARTUM DEPRESSION

หลั ง จากวิ ก ฤตเสี่ ย งตายหลั ง ้ ไ็ ม่ได้มท ่ี า่ ง คลอดของกวาง โลกใบนีก ี ว มากพอให้ผเู้ ป็นแม่คนนีไ้ ด้คลายความเจ็บปวด ทันทีทห ี่ มดกังวลด้านร่างกาย ก็ถึงคราวจิตใจที่โดนผลกระทบอย่าง หนัก นั่นก็คือภาวะซึมเศร้าหลังคลอด (Baby Blue) ซึ่งกรมอนามัยร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ (พม.) ได้ ส� า รวจ น�าร่อง 6 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เ ชี ยงใ หม่ อุ บ ลราชธานี บุ รี รั ม ย์ นครศรีธรรมราช และสงขลา (ปี 2561) และพบว่ามีแม่ซึมเศร้าหลังคลอดถึง 10%2 ภาวะนีจ ้ ะพบมากในช่วง 6 เดือน แร ก เป็ น เห ตุ ให้ น� า น ม ไห ล น้ อ ย ปฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ ลู ก ลดลง อาจไม่ ไ ด้ กอดลู ก เท่ า ที่ ลู ก ต้ อ งการ หลายคน มองว่าการมีลูกส่งผลกระทบต่อชีวิต เป็นอย่างมาก และบางครัง้ อาจถึงขัน ้ ท�าร้ายลูก ท�าร้ายตัวเองโดยไม่ได้ตง้ั ใจ กวางเองก็เป็นคนหนึ่งที่ตกอยู่ ในช่วงเวลา Baby Blue เธอบอกว่า ตอนนั้นลูกอายุเพิ่งได้ 10 วัน “เราเริม ้ ึกว่าไม่ไหว จั ดการ ่ รู ส กับเด็กตรงหน้าไม่ได้เลย เราไม่รูจ ้ ัก เขาเลย เขาเป็นใครก็ไม่รม ู ้ าอยูต ่ รงหน้า คุยกันก็ไม่รูเ้ รือ ่ ง แล้วเราก็เริม ่ ร้องไห้” นั่ น เป็ น ค รั้ ง แร ก แ ต่ ห ลั ง จ า ก นั้ น ค ว า ม รู ้ สึ ก ข อ ง เธ อ ก็ เพิ่ ม ม า ก ขึ้ น จนวั น ที่ เธอรู ส ้ ึ ก ว่ า ไม่ อ ยากอยู่ แ ล้ ว อยากกระโดดลงมาจากคอนโดฯ “แค่รูส ้ ึก แต่โชคดีที่ไม่ท�า” เธอ หายใจลึกๆ นึกย้อนความรูส ้ ก ึ ในวันนัน ้ และทุกครัง้ ที่เธอรูส ้ ึกแย่ สามีเธอคือ

ISSUE 603

12 AUG 2019

คนแรกที่ให้ก�าลั งใจ ก่ อนจะหาทาง แก้ไขคือ การกลับไปหาครอบครัวที่ จั ง หวั ด ขอนแก่ น ให้ บ่ อ ยเท่ า ที่ ก วาง ต้องการ ส�าหรับกวาง เธอคือหนึ่งในแม่ ที่ โชคดี เข้ า ข้ า ง แต่ ส� า หรับ ‘แนล’ ช น า น า ฎ ท อ ง ม ณี อ ดี ต ผู้ ช่ ว ย บรรณาธิ ก ารส� า นั ก พิ ม พ์ แซลมอน คุณแม่ของน้ องจั กรวาลวัยสองขวบ กว่า โชคชะตามักพาเธอให้ไปเจอกับ ความเศร้าทีท ่ งิ้ ดิง ่ ก่อตัวจนกลายเป็น โรคซึมเศร้าหลังคลอด “เราเป็นโรคซึมเศร้า กินยามาจะ สองปีแล้วนะ” แนลบอกกับเราอย่าง ตรงไปตรงมา ก่อนจะเล่าถึงสิ่งที่เธอ เชื่ อ ว่ า คื อ ปั จ จั ย ส� า คั ญ ที่ ท� า ให้ โรคนี้ ก่อตัวและลุกลาม “ความคาดหวั ง การเลี้ ย งลู ก ตอนแรกๆ เป็นแค่ ส่วนหนึ่ ง แต่ เมื่อ มาบวกกับอารมณ์ที่ไม่คงที่ ฮอร์โมน ที่ทิ้งดิ่งสุดๆ ท�าให้เราเหมือน ‘ผีบ้า’ ยิง่ ช่วงหกเดือนแรก เราควบคุมอารมณ์ ไม่ ไ ด้ สุ ด ท้ า ยสะสม และกลายเป็ น จุดเริม ่ ต้นของโรคซึมเศร้า” แนลบอกว่า อาการของเธอหนัก ขึ้ น เรือ ่ ยๆ บางวั น ลู ก เข้ า เต้ า ไปก็ น่ั ง ร้องไห้อย่างไม่มีเหตุผล พลางพูดใส่ ลูกด้วยอารมณ์ทรี่ ุนแรง แถมอารมณ์ ยังเปลี่ยนแปลงได้เร็ว “อย่างเวลาเรา โมโหสามีอยู่ แต่สามารถหันกลับมา ยิ้ ม ให้ ลู ก ได้ เหมื อ นไม่ อ ะไรเกิ ด ขึ้ น “ จากนัน ่ นอนไม่หลับ มีความคิด ้ เธอก็เริม ชั่ววูบว่ากลัวตัวเอง เพราะจากที่เคย คิดว่าห้ามตาย กลับรูส ้ ึกว่าตายก็ได้ ขึ้นมา จุดนั้นเองที่ท�าให้เธอตัดสินใจ ไปพบจิตแพทย์

“ช่ ว งแรกๆ ก็ กิ น ยาหนึ่ ง เม็ ด บรรเทาความรูส ้ ก ึ หดหูน ่ ี้ และออกจาก ห้องหมอมาด้วยความมั่นใจว่าเราจะ หาย” แนลบอกกับเราด้วยแววตาทีห ่ ม่น ลงอย่างเห็นได้ชัด นั่นเพราะยังมีอีก หลากหลายปัจจัยภายนอกทีเ่ ธอควบคุม ไม่ได้เล่นงานเธออย่างหนัก โดยเฉพาะ ปั ญ หาเรื่ อ งความสั ม พั น ธ์ กั บ สามี ส่งผลให้เธอร้องไห้รวดเดียวนานสุด ถึ ง สามชั่ ว โมง ในขณะที่ ลู ก ตั ว น้ อ ย ก็อยู่และเริม ่ ร้องไห้ตามไปด้วย “หลังจากนั้นก็เหมือนรูต ้ ัว เราก็ กลั บ มาเป็ น ปกติ ม าก คิ ด ว่ า จั ด การ ตัวเองและปัญหาได้แล้ว แต่พอครบ ก� าหนดที่หมอนั ด กลายเป็นว่าหมอ ก็สง ั่ เพิม ่ ยาเป็นเม็ดครึง่ ” ตลอดเวลาของการกินยา เธอ ปรับวิธค ี ด ิ ใหม่ บาลานซ์ตว ั เอง ลูก สามี ครอบครัว เพื่อนและสังคม เธอเลือก เลี้ ย งลู ก ทางสายกลาง นั่ น ท� า ให้ บรรยากาศในบ้ า นดี ขึ้ น อย่ า งเห็ น ได้ชด ั ต่อให้โรคทีเ่ ธอเป็นจะย้อนกลับ มาท�าร้ายเธออยู่บ่อยๆ ก็ตาม

23


CHALLENGES & ENDURANCE ดู เ หมื อ นคนเป็ น แม่ จ ะเต็ ม ไปด้ ว ย ความทุ ก ข์ แต่ น่ี ก็ คื อ เรื่ อ งจริ ง ที่ ก ว่ า ใครสักคนจะเป็ นแม่คนได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งเรื่องนี้การันตีได้เลยว่าไม่ใช่เรื่องง่าย ่ งตาย ความเจ็บเพราะนอกจากความเสีย ปวดทุ ก ข์ ใ จแล้ ว ยั ง มี เ รื่ อ งที่ ท้ า ทาย ความอดทนของแม่ นั่นก็คือการดูแลลูก ตั้งแต่วันแรก จนวันสุดท้ายที่ลูกละจาก อ้อมกอดของแม่สอ ู่ ส ิ รภาพในวัยทีเ่ ติบใหญ่

เรื่อ งนี้ ผู้ ที่ เ ล่ า เรื่อ งราวได้ ดี ที่ สุ ด คงจะต้ อ งเป็ น แม่ ที่ ผ่ า นความเหนื่ อ ย และประสบการณ์ความเป็นแม่มานาน มากพอจนเข้าใจได้อย่างแจ่มชัด เราจึง นึกถึง ‘เจีย ๊ บ’ - วรรธนา วีรยวรรธน นักร้อง และนักเขียนบท แม่เลี้ยงเดี่ยวที่มีลูกอยู่ ในช่วงวัยรุ น ่ ทั้งสองคนอย่าง ‘เนปาล’ เด็กสาววัย 18 ปี และ ‘ธิเบต’ หนุ่มน้อย วั ย 15 ปี ซึ่ ง เธอได้ ให้ ค วามคิ ด เห็ น ไว้ อย่างน่าสนใจในแง่มม ุ ของแม่ทต ี่ อ ้ งท�างาน และเลี้ยงลูกไปด้วย เพราะนี่คือหนึ่งใน ความเข้มแข็งของแม่ทก ี่ ินเวลายาวนาน เกือบจะทั้งหมดของชีวิต “ย้อนกลับไปตอนทีเ่ รามีลก ู คนแรก ตอนอายุสามสิบ รูส ้ ึกว่าเรายังอยู่ในวัย ท�างาน แต่กม ็ ว ี ฒ ุ ภ ิ าวะทางด้านอารมณ์ และการใช้ชว ี ต ิ มากพอระดับหนึง่ เมือ ่ เรา มีลูกเราก็พร้อมที่จะทุ่มเทให้ เราคิดว่า เลี้ ย งลู ก ไปด้ ว ยท� า งานไปด้ ว ยไม่ เห็ น เป็นไรเลย แล้วเป็นไงล่ะ...” เธอหยุดหัวเราะ ให้กบ ั ตัวเองอย่างเข้าใจชีวต ิ “เพราะยังไง มนุษย์แม่จะไม่มีวันกลับไปเป็นคนเดิม ได้อีกเลย” เธอยังยืนยันกับเราว่า ‘เป็นเรือ ่ ง ปกติ’ ที่บางครัง้ อยู่บ้านก็อยากออกไป ท�างาน พอออกไปท�างานก็รูส ้ ก ึ อยากอยู่ บ้าน หรือท�างานอยู่แล้วอยากกลับบ้าน คิดถึงลูก คนเป็นแม่มือใหม่ก็ไม่ต้องไป หงุดหงิดตัวเอง เพราะมันเป็นบริบทที่ คนคนหนึ่งท�าอยู่สองด้านในเวลาเดียว แต่สง่ิ ทีต ่ อ ้ งท�าให้ดต ี อ ่ ก็คอ ื การบาลานซ์ ตั ว เองให้ เข้ า กั บ ไลฟ์ ส ไตล์ ข องตั ว เอง

และการดูแลลูก “เราไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับแม่ คนอืน ่ ๆ แม่ในโลกนีไ้ ม่จา � เป็นต้องเหมือน กันหมด ทุกคนมีความเป็นตัวของตัวเอง อยูแ ่ ล้ว ขอแค่เชือ ่ มัน ่ ในตัวเอง และท�าให้ดี ทีส ่ ด ุ ในแบบของเราก็พอ” นี่คือทางออก ที่เธอเลือกมาน�าเสนอ นอกจากนี้ เธอยั ง บอกอี ก ว่ า แม่ ต้องมีความอดทนให้มากพอ ท�าตัวให้เป็น เพื่ อ นกั บลู ก เสมอ ยิ่ ง ต้ องเลี้ ยงลู ก คนเดียวด้วยแล้ว สิง่ ทีต ่ อ ้ งท�าคือ พยายาม ฟอร์มทีมของตัวเองให้ได้เร็วที่สุด และ สร้างเลี้ยงลูกด้วยทัศนคติเชิงบวก “กระบวนการสร้างความคิดบวก เท่ากับการได้รบ ั ความไว้วางใจในการใช้ชีวิต” นี่คือแนวทางที่ครอบครัวนี้ใช้ มาจากรุน ่ สูร่ น ุ ่ ซึง่ เธอเรียนรูม ้ าจากกาแฟ 1 แก้วของพ่อ ตอนนั้นที่วรรธนาอายุได้ 5 ขวบ พ่ อ ของเธอก็ ให้ ล องกิ น กาแฟ เพราะเห็นว่าเด็กหญิงผมชีฟ ้ ค ู นนีอ ้ ยากชิม “พ่อบอกกับเราว่า นี่คือเครือ ่ งดื่ม ที่บ่งบอกว่าเป็นผู้ใหญ่ แต่ถ้าอยากชิม จะให้ลอง จะได้รว ู ้ า่ เป็นยังไง หลังจากนัน ้ เราก็รูส ้ ึกตัวใหญ่มาก ไปโรงเรียนก็ยืด บอกว่าเมื่อเช้าเรากินกาแฟ” เธอพูดไป ยิ้ ม ไป แต่ ก ลั บ มี น� า เสี ย งที่ ห นั ก แน่ น เพือ ่ ย�าให้รูว้ า ่ กระบวนการทีท ่ า � ให้คนเรา เรียนรูเ้ รือ ่ งความไว้วางใจในการใช้ชว ี ต ิ ไว้ใจในสิง่ ทีล ่ ก ู สนใจ ตัดสินใจ และไว้ใจว่า ลูกจะดูแลชีวิตของตัวเองได้ดี สามารถ เริ่ม ต้ น ได้ จ ากผู้ ป กครอง โดยเฉพาะ ผู้เป็นแม่

“ความคาดหวัง การเลี้ยงลูก ตอนแรกๆ เป็น แค่ส่วนหนึ่ง แต่เมื่อมาบวก กับอารมณ์ที่ ไม่คงที่ ฮอร์โมน ่ ง ทีท ิ้ ดิง ่ สุดๆ ท�าให้เราเหมือน ‘ผีบ้า’ ยิ่งช่วง หกเดือนแรก เราควบคุม อารมณ์ไม่ได้ สุดท้ายสะสม และกลายเป็น จุดเริ่มต้นของ โรคซึมเศร้า”

24


THANK YOU & HAPPY เส้นทางของแม่มือใหม่ดูเหมือนยัง อีกยาวไกลกว่าจะเห็นปลายทาง แต่แม่อก ี จ�านวนไม่นอ ้ ยทีเ่ ห็นปลายทางตัง ้ แต่เริม ่ ต้น แม่ผท ู้ เ่ี ชือ่ มัน ่ ว่า ท่ามกลางความทุกข์ มีความสุข อยู่ ทุ ก ระยะ สุ ข ที่ ไ ด้ เ ห็ น ลู ก ยิ้ ม ครั้ ง แรก ่ เต้นไปกับพัฒนาการใหม่ๆ เต็มตืน ้ ไปกับ ตืน ค�าเรียกว่าแม่เป็นครัง ้ แรก และอีกความสุข ่ เู้ ป็นแม่จะได้รบ ่ ะได้รบ มากมายทีผ ั แต่กอ ่ นทีจ ั แม่ย่อมเป็นผู้ให้เสมอ เจีย ๊ บ วรรธนา ก็เชือ ่ เช่นนัน ้ เธอบอก ว่าลูกคือเพือ ่ นร่วมทางของชีวต ิ ระหว่างทาง ที่ลูกโต และระหว่างทางที่แม่แก่ตัวลง ไม่ว่าจะเป็นยังไงแม่ก็จะยังเป็นแม่ และ เป็นเพื่อนให้ลูกเสมอ ยิ่งถ้าต้องเลี้ยงลูก คนเดียวด้วยแล้ว สิ่งเดียวที่ต้องท�าก็คือ พยายามฟอร์มทีมของตัวเองให้เร็วทีส ่ ด ุ ให้กลายเป็น big team ทีม ่ ค ี วามยืดหยุน ่ รั บ ฟั ง เอ่ ย ค� า ว่ า ขอบคุ ณ กั น และกั น พร้อมปรับปรุงแก้ไข “เราพูดค�าว่าขอบคุณอย่างจริงใจ กับลูก ขอบคุณที่เขายืนข้างเรามาจนถึง ทุกวันนี้ สิง่ นีม ้ ค ี า่ และส�าคัญมาก ท�าให้แม่ ผ่านมาได้ และท�าให้เราไปต่อด้วยกันได้” เธอบอกกั บ เราในฐานะแม่ เ ลี้ ย งเดี่ ย ว และบอกเราด้วยความรูส ้ ึกที่แสนอบอุ่น จนเราสัมผัสได้วา่ “เขารักเรามาก เขาพร้อม ที่จะล�าบาก พร้อมที่จะท�าทุกอย่างเพื่อ อยู่กับเรา เพราะเราเป็นคนเดียวบนโลก ทีบ ่ อกว่า เขาเหลืออยูเ่ ท่านี้ อย่าไปน้อยเนือ ้ ที่มา:

ISSUE 603

12 AUG 2019

1

www.facebook.com/thaimedcouncil

2

ต�าใจ กลัวหรือกังวลมากจนเกินไป ค่อยๆ ปรับและดูแลกันและกันให้ดีทส ี่ ด ุ ก็พอ” ส�าหรับครอบครัวที่อยู่พร้อมหน้า พร้อมตา อย่างครอบครัวของแนลและ กวางถือว่ายังคงโชคดี ถึงว่าแม้วา่ ความเหนื่ อ ยของแม่ จ ะมากขนาดไหนก็ ต าม อย่างที่กวางได้บอกกับเราว่า “ต่อให้เหนือ ่ ยคูณสอง แม่คนนีก ้ อ ็ ยาก มีลูกทั้งคู่เหมือนเดิม อีกอย่างเราเชื่อว่า ทุ ก อย่ า งจะง่ า ยขึ้ น เมื่ อ พวกเขาโตขึ้ น ถึงตอนนั้นเขาจะเล่นกันเองได้ ช่วยดูแล กันและกันได้ เมื่อนั้นเราคงเริม ่ ได้อะไร กลับคืนมา” ถึ งแม้เรือ ่ งราวของแม่ท้ังสามคน จะผูกโยงกันไว้ดว้ ยความเจ็บปวดบางอย่าง แต่สุดท้ายเรือ ่ งเล่าของพวกเธอก็ท�าให้ เราเชื่อมัน จนหมดทั ง ่ ้ ใจว่า แม่คือผู้หญิง ที่สร้างโลก สร้างจากความเจ็บปวดเป็น ตัวตัง้ ต้นด้วยหัวใจทีเ่ ข้มแข็ง ผ่านสองมือ ที่โอบกอดเราไว้ต้ังแต่แรกเกิด จนกลาย มาเป็ น ความรัก ที่ ท รงพลั ง ถ่ า ยทอด ออกมาได้อย่างแข็งแกร่งทีส ่ ด ุ เท่าทีม ่ นุษย์ คนหนึ่ ง จะท� า ได้ สุ ด ท้ า ยพลั ง นั้ น จะ กลายเป็นยาทีร่ ก ั ษาความเจ็บปวดให้กับ ตัวแม่เอง และเยียวยาลูกได้ในวันที่เขา ต้องการเมื่อเติบโตในอนาคต

www.thaihealth.or.th

25


เรือ ่ ง :​ทรรศน​หาญเรืองเกียรติ​ ภาพ : พีรพัฒน์​วิมลรังครัตน์

A THOUSAND WORDS LIDO CONNECT CONTRIBUTOR

พีรพัฒน์ วิมลรังครัตน์ Photographer IG : addcandid

LIDO CONNECT, BANGKOK 2019 DIGITAL PHOTOGRAPHY LEICA M10 + SUMMICRON 35/2 V1

เ​มื่อได้รู้ว่า​ลิโด​จะกลับมาอีกครั้งในชื่อ​‘ลิโด้’​เราก็ต่น ื เต้นกับการเกิดใหม่ของโรงหนังแห่งนี้ไปพร้อมๆ​กับ​ADDCANDID​หรือ​ พีรพัฒน์​วิมลรังครัตน์​ช่างภาพสายสตรีทที่หลายคนชื่นชอบ​เขาอาสาไปเก็บภาพวันติดตั้งป้ายลิโด้ในช่วงค�่าคืนของวันเสาร์ท่​ี 22​มิถุนายน​ป้าย​‘ลิโด้’​ได้ถูกน�ามาเตรียมติดตั้งบนอาคารหลังเดิมอีกครั้ง​ราวกับจะบอกกับเราว่าเพื่อนเก่าที่ขอตัวไปพักผ่อน จนเต็มอิ่มก�าลังจะถูกปลุกให้ต่น ื เพื่อสร้างความสุขให้กับพวกเราอีกครั้ง ABOUT LIDO CONNECT

​ ลังจากโรงหนังได้อ�าลาชาวสยามไปไม่นาน​ก็มีข่าวดีข้ึนมาเมื่อบริษัท​Love​is​Entertainment​เจ้าเดียวกับค่ายเพลง​LOVEiS​ออกมาบอกว่า ห พวกเขาจะขอรับลิโดเข้ามาดูแลต่อ​โดยเพิ่มไม้โทลงไปในชื่อเป็น​‘ลิโด้’​และเพิ่มค�าว่า​Connect​เข้าไปด้านหลัง​ซึ่งมีช่อ ื ภาษาอังกฤษเป็น​Lido​Connect​ เพื่อให้โรงหนังแห่งนี้เป็นพื้นที่ส�าหรับเชื่อมต่อความคิดสร้างสรรค์ของทุกคน ​ลิโด้กลับมาเปิ ดอย่างเป็นทางการอีกครั้งเมื่อวันที่​1​สิงหาคมที่ผ่านมา​และทีมงานฝากบอกว่าใครที่สนใจอยากปล่อยของ​ปล่อยผลงานของตัวเอง​ สามารถติดต่อสอบถามไปทาง​เฟซบุ๊ก​LIDO​CONNECT​ได้เลย 26


เรือ ่ ง : ศรัญญา อ่าวสมบัติกุล

SPACE & TIME ภาพ : Nirvana BEYOND Rama 2

บ้านเดี่ยว Nirvana BEYOND พระราม 2 Type PRIDE พื้ นที่ใช้สอย 550 ตร.ม. 5 ห้องนอน 6 ห้องน�้า 3 ที่จอดรถ ราคาเริ่มต้น 16.6 ล้านบาท Website : www.nirvanadaii.com Facebook : Nirvanafamily Call Center 1787

ISSUE 603

Nirvana BEYOND Rama 2 ​หากมองจากภายนอก​อาจจะเห็นเป็นเพียงบ้านเดีย ่ ว ทรงกล่ อ งที่ ดู น่ า อยู่ ​แต่ แท้ จ ริง แล้ ว พื้ น ที่ ภ ายในบ้ า น ได้ ถู ก ออกแบบมาจากความต้ อ งการพื้ น ฐานของคน ในครอบครัว ​เริม ่ ต้ น ที่ ​‘คุ ณ ยาย’​ผู้ สู ง อายุ ที่ เป็ น ผู้ ช่ วย คนส�าคั ญในการเลี้ ยงหลาน​สิ่งที่คนรุ น ่ นี้ ต้องการจาก การได้อยูบ ่ า้ นก็คอ ื ​ความสะดวกสบายและความปลอดภัย ในการเดินภายในบ้าน ​ที่นี่จึ งมี ห้องนอนส� าหรับผู้ สู งอายุ ​ ตั้ งอยู่ บริเวณ ชัน ั พืน ้ ทีต ่ อ ้ นรับของตัวบ้าน​ภายในห้องมีครบ ้ ​1​แต่ใกล้กบ ทุ ก ฟั ง ก์ ชั น เพื่ อ ความปลอดภั ย ​และมี ห้ อ งน� า ที่ ร องรับ รถวีลแชร์​และยังเพิ่มความปลอดภัยผ่านการออกแบบ ระยะทางเดินให้กว้างขึ้น​สามารถเดินสวนกันได้อย่าง ปลอดภัย หากจะเดิ น ขึ้ น ชั้ น บนของตั ว บ้ า น​ก็ มี ลิ ฟ ต์ เพื่ อ ความสะดวกของคุณยาย​และออกแบบให้รูส ้ ก ึ โล่งโปร่ง เพือ ่ ลดทอนความอึดอัด​และสามารถเห็นผูท ้ อ ี่ ยูภ ่ ายในได้ ง่ายขึน ้ ​ หรือ หากคุ ณ ยายอยากจะเดิ น ออกก� า ลั ง กาย สั ก หน่ อ ย​ก็ ส ามารถเดิ น ไปยั ง ห้ อ งนั่ ง เล่ น บนชั้ น สอง ที่กว้างขวาง​ มีพื้นที่มากพอจะเล่นกับหลานๆ​ ได้อย่าง เต็มที่​หรือจะพาหลานเดินไปเล่นที่สระว่ายน�า​ซึ่งตั้งอยู่ ด้านหน้าของห้องนั่งเล่น ​ในขณะเดียวกัน​ฟังก์ชน ั พืน ้ ทีส ่ ว ่ นใหญ่ยงั มีความยืดหยุ่นสูง​ เช่น​ บางจุดกั้นปิดได้เมื่อต้องการความเป็น ส่วนตัว​และเปิดกว้างได้เสมอเมือ ่ ต้องการใช้พน ื้ ทีร่ ว่ มกัน​ นั่ นท�าให้ ท้ังหลานตั วน้ อยและคุ ณ ยายที่ อายุ ม ากแล้ ว อยูใ่ นสายตาของสมาชิกคนอื่นๆ​ในครอบครัวได้มากขึน ้ Love Can Build a Bridge ​การดูแลเด็กเล็กไม่วา ่ จะคุณแม่หรือคุณยายต่างก็ ต้องการให้เด็กๆ​อยูใ่ นระยะสายตา​เพราะรูว้ า่ พวกเขานั้ น ซุ กซนไม่ต่า งจากตั วเองตอนเด็ กๆ​ความใส่ ใจของแม่​ สะท้อนออกมาเป็นความปรารถนาดี​​เมือ ่ ต้องเลือกซือ ้ บ้าน

12 AUG 2019

ก็อยากให้ได้บา ้ นทีม ่ พ ี น ื้ ทีเ่ ปิดกว้าง​สามารถมองเห็นลูก​ และพ่อแม่ของตัวเองทีอ ่ ายุมากขึน ้ ให้อยูใ่ นสายตาเสมอ​ เพื่อความอุ่นใจ ​บา้ นทีม ่ ค ี อร์ตยาร์ดกลางบ้านทีส ่ ามารถปรับเปลีย ่ น ให้เป็นพืน ้ ทีพ ่ ก ั ผ่อนกลางแจ้งได้จงึ ตอบโจทย์​และมีสะพาน ชั้นสองเชื่อมต่ อไปยังห้ องนอนหลั กที่อยู่ด้านหลั งของ ตัวบ้าน​ส่วนภายในห้องหลักก็จะมีพน ื้ ทีก ่ ว้างขวาง​สามารถ แบ่งเป็นโซนของเจ้าตัวเล็ก​ให้แม่ดแ ู ลลูกน้อยตอนกลางคืน​ พร้อมเตี ยงนอน​และโซฟาขนาดใหญ่​มีห้องน� าพร้อม อ่างอาบน�าในตัว Home Sweet Home ทีส ่ า� คัญ​ระหว่างทีท ่ า� งานอยูใ่ นห้อง​หรือนัง่ พักผ่อน อยูม ่ ม ุ ไหนของบ้าน​แม่ก็ยงั มองเห็นบรรยากาศนอกห้อง และความเคลือ ่ นไหวของลูกน้อยและคุณยายผ่านกระจก ใส​หรือจากสะพานทางเชื่อมได้เสมอ​นั่นท�าให้ไม่ว่าจะ อยูส ่ ว ่ นไหนของตัวบ้าน​สมาชิกในครอบครัวก็จะสามารถ มองเห็นกันและกัน​ช่วยเป็นหูเป็นตาดูแลหลานตัวน้อย และผู้สูงวัยไปพร้อมๆ​กันได้​ซึ่งถือว่าเป็นการเชื่อมต่อ ความรัก และสานความสั ม พั น ธ์ ข องคนในครอบครัว​ ผ่านพื้นที่ที่เชื่อมต่อถึงกันได้ทุกจุด สุ ด ท้ า ย​ค� า ว่ า ​‘บ้ า น’​อาจจะไม่ ใช่ แ ค่ ตั ว อาคาร เพียงอย่างเดี ยว​แต่ รวมสิ่งแวดล้ อมต่ างๆ​ที่ผ่านการเลื อกสรรมาอย่างดี เข้าด้ วยกั น ​บ้านที่พ่อแม่ลูกหลาน ปูย ่ า่ ตายายได้มโี อกาสอยูก ่ น ั พร้อมหน้า​โดยไม่ตอ ้ งกังวล เรือ ่ งพื้นที่​ บ้านที่สร้างความมั่นคงทางจิตใจ​และสร้าง พลั ง กายที่ แข็ ง แกร่ง ​บ้ า นที่ มี ที่ น อนนุ่ ม ๆ​ไว้ ให้ ท้ิ ง ตั ว ยามเหนือ ่ ยล้า​และเป็นบ้านทีส ่ ามารถเชือ ่ มความสัมพันธ์ ของสมาชิกในครอบครัวให้ผูกพันแน่นแฟ้น​เต็มไปด้วย ความทรงจ�าทีด ่ ​ี และมีความสุขไปจนเจ้าตัวเล็กเติบโต​

27

Connect with your family เชื่อมต่อความอบอุ่นใจด้วยสะพานแห่งสายใยที่เรียกว่า ‘บ้าน’

การเลือกซื้อที่อยู่อาศัย ่ ของ ‘เวิรก ์ กิง ้ วูแมน’ คนหนึง ่ งยาก แต่เมือ ่ ไหร่ อาจไม่ใช่เรือ ก็ ต ามที่ เ ปลี่ ย นสถานะเป็ น ้ ‘เวิรก ์ กิง ้ มัม’ แล้ว การเลือกซือ บ้านจึ ง กลายเป็ น โจทย์ ใ หญ่ ่ อ ทีต ้ งให้ความส�าคัญ โดยเฉพาะ บ้ า นที่ มี พื้ น ที่ ใ ช้ ส อยกว้ า งขวาง ครอบคลุมทุกฟังก์ชัน การใช้งาน สอดคล้องไปกับ ไลฟ ์สไตล์และวิถช ี ว ี ต ิ ของผูเ้ ป็น แม่รวมทัง ้ ง ู อายุ ้ ลูกน้อย และผูส อย่างคุณยาย ผูช ้ ว ่ ยคนส�าคัญ ้ งหลาน ซึง ่ พืน ้ ทีน ่ น ในการเลีย ั้ ่ องข้ามไม่ได้ เป็นสิง ่ ส�าคัญทีม เพราะมั น จะเป็ น ตั ว กลางที่ ่ มโยงความรักความอบอุน เชือ ่ เข้ า ไว้ ด้ ว ยกั น และนั่ น ก็ คื อ ‘บ้าน’ ที่ทุกคนต้องการ


เรือ ่ ง : พชร สูงเด่น

BREATHE IN ภาพ : สิริลักษณ์ ตะเภาหิรัญ

หลักการ ‘จุมพิต’ อย่างเรียบง่าย และโง่เขลาในงานดีไซน์ สู่การใช้ชีวิต CONTRIBUTOR

พชร สูงเด่น นักศึกษาทุน Erasmus Mundus ด้านการศึกษาเพือ ่ การพัฒนา เรียนรู้ นอกห้องเรียนด้วย การเดินทางไปยัง เมืองต่างๆ ในยุโรป

่ ใจไว้ก่อน ในวันที่ เขาเขยิบตัวใกล้เข้ามา คุณเริ่มต้านทานไม่ไหว โน้มตัวเข้าหา ความใกล้ชิดทีไ่ ม่ได้เตรียมใจ ความรู้สึกถาโถมทีไ่ ม่ได้เผือ ความรักบุกพิ ชิต ความคิดก็กระชากคุณกลับมา ความกลัว กังวล ที่เริ่มท�าให้คิดไปว่าหรือนี่จะผิดที่ผิดเวลา กังวลว่าเร็วไปหรือเปล่า เขาคนนี้จะใช่คนนั้นหรือไม่ ต่อจากนี้รักของเราจะเป็นเช่นไร… just ‘KISS’ keep it simple and stupid… แค่จูบไป อย่างเรียบง่ายและโง่เขลา เปล่าหรอก นี่ ไ ม่ ใ ช่ ค าถาวิ ช าความรั ก และความสั ม พั น ธ์ แต่อย่างใด หากคื อ หลั ก การพื้ น ฐานในงาน ออกแบบวิ ศ วกรรม ที่ในทางปฏิบัติแล้วไม่ใช่ ประยุ ก ต์ ไ ด้ แ ค่ เ พี ยงงานวิ ศ วกรรมเท่ า นั้ น หากยังรวมถึงการใช้ชีวิต KISS: Keep It Simple and Stupid หลักการที่คิดขึ้นโดย เคลลี จอห์นสัน วิศวกร ประจ�าทีม Skunk Works ของกลุม ่ บริษัท Lockheed Martin บริษัทผลิตยานยนต์ขนาดใหญ่ ทั้งเครือ ่ งบินขับไล่ เรือด�าน�า รถถัง ฯลฯ เป็น รายต้นๆ ของโลก เคลลีเป็นหนึง่ ในผูส ้ ร้างเครือ ่ งบิน ขั บ ไล่ ที่ ไ ด้ ร บ ั การบั น ทึ ก สถิ ติ ว่ า สร้า งเร็ว ที่ สุ ด เป็นปรากฏการณ์ในประวัติศาสตร์การก่อสร้าง เครือ ่ งบิน โดยในปี ค.ศ. 1943 เขาใช้เวลาเพียง 143 วัน ยิง่ ไปกว่านั้นคือเขาใช้คนเพียง 10-35% จากจ�านวนคนทีต ่ อ ้ งใช้ในการก่อสร้างโดยเฉลีย ่ เคลลีเผยเคล็ดลับว่าเขาใช้หลักการ KISS: Keep It Simple and Stupid กับทีมของเขา และเป็ น หลั ก ในการท� า งานของเขาเสมอมา จนภายหลั ง มั น ไม่ ไ ด้ เ ป็ น หลั ก การที่ ใ ช้ กั บ งานออกแบบวิศวกรรมยานยนต์เพียงอย่างเดียว หากยังกลายเป็นหลั กในการท�างานออกแบบ ต่างๆ ทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ เรียกได้วา ่ หลักการ ‘KISS’ อย่างเรียบง่าย และโง่ เขลาของเขามี ม าก่ อ นที่ เราจะเริ่ม รู ้จั ก หลั ก การคล้ า ยๆ กั น ดั ง กล่ า วใน Design thinking และ UX ที่ ดู เ หมื อ นว่ า ยิ่ ง โลก วิวฒ ั นาการไปไกลเท่าไหร่ เรายิง่ ต้องกลับมาหา ความธรรมดาสามัญในการปรับตัวมากขึน ้ เท่านัน ้ ทว่าเคลลีดจ ู ะไม่ใช่คนเดียวทีเ่ ชือ ่ ในแนวคิด ‘เรียบง่ายและโง่เขลา’ หลักการนีด ้ จ ู ะเป็นรากฐาน ความคิดอมตะของนักปราชญ์ นักวิทยาศาสตร์

หลายคน อย่าง ลีโอนาร์โด ดาวินชี ที่เคยกล่าว ไว้วา่ “ความเรียบง่ายคือความซับซ้อนขัน ้ สูงสุด” (Simplicity is the ultimate sophistication) หรืออัลเบิรต ์ ไอน์สไตน์ ทีส ่ มการ E=MC2 อธิบาย สิง ่ ทีเ่ ขาเคยพูดไว้ในท�านองเดียวกันว่า “ถ้าคุณ อธิบายมันให้เข้าใจง่ายไม่ได้ แสดงว่าคุณยัง ไม่เข้าใจมันดีพอ” (If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough) นอกจากนั้น หลักการ KISS เรียบง่ายและ โง่เขลา ดูจะไม่ได้จา � กัดในขอบเขตงานออกแบบ วิศวกรรมเท่านั้ น หากความเรียบง่ายของมัน ดูจะประยุกต์ได้ในทุกสาขา เช่น การศึกษาทีเ่ ริม ่ หันมาใช้วธ ิ ก ี าร ‘สอนแบบไม่สอน’ หรือ ‘ครูในฐานะ กระบวนกร’ (Teacher as facilitator) ปล่อยให้ กระบวนการเรียนรูเ้ กิดขึน ้ ระหว่างผูเ้ รียนด้วยกัน เอง หรือ แม้ ก ระทั่ ง วิ ธี ก ารอนุ ร ัก ษ์ ธ รรมชาติ เช่น การปลูกป่าแบบไม่ปลูก ปล่อยให้ธรรมชาติ ได้ฟื้นฟูด้วยตนเอง มนุษย์ไม่ต้องเข้าไปยุ่ง และเอาเข้าจริงแล้ว หลักการ KISS เรียบง่าย และโง่เขลา ดูจะไม่ได้ ประยุ กต์ ใช้ได้ กับเพียง วงการวิชาชีพต่างๆ เท่านั้น หากยังใช้เป็นหลัก ในการใช้ชีวิตได้ไม่น้อยไปกว่ากัน โดยเฉพาะ ในวั น ที่ โ ลกถู ก พั ฒ นามาไกล เทคโนโลยี แ ละ สิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ถูกสร้างมาเอื้อให้เราท�างาน ได้งา ่ ยขึน ้ สะดวกขึน ้ เร็วขึน ้ แต่ในขณะเดียวกัน มันก็ ดูจะส่งผลให้เราวนจมอยู่กับงานมากขึ้น และมีเวลาให้กับสิ่งอื่นนอกงานน้อยลง ในวันที่มือถือท�าหน้าที่มากกว่าเครือ ่ งมือ สื่อสาร ท�าได้ทุกอย่างทั้งตัดต่อวิดีโอ ท�าบัญชี ตรวจวั ด ชี พ จรหั ว ใจ ฯลฯ ฟั ง ก์ ชั น มหาศาล ที่หลายครัง้ อาจเกินความจ�าเป็น ความสะดวก คล่องตัวที่ท�าให้ใครต่อใครติดต่อเราได้ตลอด 24 ชัว ่ รับโทรศัพท์มไี ว้เพือ ่ ตอบงาน ส่วน ่ โมง ปุม ฟังก์ชน ั เมสเสจด่วน ‘เดีย ๋ วโทร.กลับ’ ‘ติดประชุม’ กลับมีไว้ส่งให้คนรอบตัว

และชีวต ิ ก็ดจ ู ะเป็นเช่นนี้ ในวันทีโ่ ลกทัง้ ล้น และเร็ว เราต่ า งโหยหาความช้ า ความน้ อ ย พอประมาณ กระแสการใช้ชว ี ต ิ แบบ minimalism ที่ได้รบ ั ความนิยมมากขึ้น โดยเฉพาะในมนุษย์ ยุ ค มิ ล เลนเนี ย ลที่ เ ติ บ โตมากั บ เทคโนโลยี ที่ กลายเป็นว่าเมื่อชีวิตเร่งให้เร็วมากขึ้นเท่าไหร่ พวกเขากลับยิ่งอยากช้าลงเท่านั้น เมื่อชีวิตถูก พัฒนาไปสู่จุดสูงสุดเท่าไร พวกเขายิ่งโหยหา ความธรรมดาสามัญ ทั้ ง กระแส minimalism ในยุ ค นี้ และ KISS: keep it simple and stupid ที่ถูกคิด เกื อบร้อยกว่าปีที่ผ่านมา มีอะไรคล้ ายกั นอยู่ ไม่น้อย ในหลักการ ‘ความเรียบง่าย’ นั้น ทัง้ สอง แนวคิดต่างพูดถึงวิธก ี ารขัน ้ แรกคือการตัดสิง่ ที่ ไม่จ�าเป็นออกไป เก็บไว้เพียงสิง ่ ค ี ณ ุ ค่าจริงๆ ่ ทีม เท่านั้น ตัดส่วนไม่จา � เป็นของยานยนต์ทงิ้ ไป ตัดไป ทัง ่ ้องใช้ ฟังก์ชน ั ทีไ่ ม่จ�าเป็น อุปกรณ์ ้ คนงานทีต ทีไ่ ม่เกีย ่ วข้อง ตัดข้าวของเครือ ่ งใช้ทค ี่ ด ิ ว่าควรจะ มี อ ยู่ ในห้ อ ง เหลื อ เพี ย งเฟอร์นิ เจอร์น้ อ ยชิ้ น ทีจ ่ า � เป็นต่อการใช้ชว ี ต ิ ตัดงานทีไ่ ม่สา� คัญออกไป เหลือเพียงงานทีใ่ ห้คณ ุ ค่า ไม่ต้องท�างานตลอด เวลา แต่ทก ุ งานทีท ่ า � ออกมาต้องได้ดี ตัดความสัมพันธ์ทค ี่ าราคาซัง ให้เหลือเพียงความสัมพันธ์ ทีด ่ ๆ ี ให้ตอ ่ แต่นห ี้ น ั ไปมองรอบตัว และบอกได้วา่ นี่คือผู้คนที่ชีวิตเลือกแล้วว่าต้องการ เขาเขยิบตัวใกล้เข้ามา คุณเริม ่ ต้านทาน ไม่ไหว โน้มตัวเข้าหา ความใกล้ชด ิ ทีไ่ ม่ได้เตรียมใจ ความรูส ้ ก ึ ถาโถมทีไ่ ม่ได้เผือ ่ ใจไว้ ในวันทีค ่ วามรัก บุกพิชต ิ ความคิดเริม ่ จะกระชากกลับมา… อย่าเลย อย่าไปคิด ตัดสินอะไรให้มากไป ไม่มีใครรูห ้ รอกว่าทางข้างหน้าจะเป็นอย่างไร เขาคนนีจ ้ ะใช่คนนัน ้ ะเป็นเช่นไร ้ หรือไม่ รักครัง้ นีจ (just) KISS, Keep It Simple and Stupid จุมพิตไป อย่างเรียบง่ายและโง่เขลา เท่านั้นเอง… 28


เรือ ่ ง : Patklear ภาพ : อุษา นพประเสริฐ

BREATHE IN

issue 603

12 AuG 2019

จากคนที่เคยเดินมาด้วยกัน วันหนึ่งก็เหมือนเราเดินด้วยความเร็วที่ไม่เท่ากัน จากคุยกันง่ายก็กลายเป็ นต่อกันไม่ติดบ้าง คุยคนละเรื่องบ้าง หรือเป็ นเรื่อง ที่อีกคนรู้สึกว่าฉันไม่เกี่ยวบ้าง ฝ่ายหนึ่งรู้สึกอีกคนเปลี่ยนไป และกลัวว่าตัวเอง จะถูกทิ้งไว้ข้างหลัง ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งก็รู้สึกอีกคนไม่เข้าใจและไม่ซัพพอร์ตชีวิต ในช่วงการเปลี่ยนแปลงซึ่งมักจะยากล�าบาก ก็จบลงที่การทะเลาะจนแยกทาง เพราะว่าคนหนึ่งได้เติบโตจนเปลี่ยนไปแล้วตลอดกาล แต่อีกคนยังคงคาดหวัง ให้ ‘เหมือนเดิม’ สุดท้ายก็ช้�าทั้งสองฝ่าย หากเรายึดติดกับคนรักคนเดิม คนทีเ่ ราเคยรูจ ้ ก ั เมือ ่ ครึง่ ปีทแ ี่ ล้ว หนึง่ ปีทแ ี่ ล้ว หรือหลายปีทแ ี่ ล้ว แล้วคาดหวังให้เขาเป็นแบบนัน ่ เขาอยาก ้ ตลอดไป พอวันหนึง เติบโต เราก็ผิดหวังและไม่เข้าใจ คิดไปคนละทาง มันก็คือการ grow apart ทั้งที่ในความเป็นจริงของชีวิตมองไปรอบตั ว มีอะไรที่คงเดิ มตลอดไปบ้าง ไม่มีเลยสักอย่าง สิ่งที่มันเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง ถ้ามีมันก็คือสิ่งไม่มีชีวิต เพราะสั ญ ลั ก ษณ์ ข องการมี ชี วิ ต อยู่ คื อ การเติ บ โต และการเติ บ โตก็ เท่ า กั บ การเปลี่ยนแปลง สิ่งใดไม่เปลี่ยนไปเท่ากับสิ่งนั้นได้ตายไปแล้ว ใช่ไหม? การเปลี่ ย นแปลงเท่ า กั บ การเติ บ โต แล้ ว เราไม่ อ ยากให้ ค นที่ เรารัก ได้เติบโตอย่างสวยงามหรอกหรือ? เราไม่อยากเห็น best version ของคนที่ เรารักเหรอ? ถ้าเราอยาก เราจะกักเขาไว้ในกรอบตัวตนเดิมทีเ่ รารูจ ้ ักเขาท�าไม ถ้าเรารักใครอย่างแท้จริง เราน่าจะตื่นเต้นกับการเติบโตของเขา สนุกไปด้วย เอาใจช่วยกับเส้นทางชีวิตที่เขาก�าลังต้องเจอ ถ้าเราเคยตกหลุมรักคนคนหนึ่ง ในวันนั้นได้ เราจะตกหลุมรักคนเดิมใหม่อีกเรือ ่ ยๆ ไม่ได้เชียวหรือ ;) เราเชือ ่ ว่าหนึ่งในเคล็ดลับส�าคัญของการรักษาความสัมพันธ์ คือเราต้อง ชอบเห็นคนรักของเราเปลี่ยนไป (ในทางที่ดีขึ้นกับเขา) ปรับตัวไปพร้อมๆ กัน รักการเปลี่ยนแปลงของเขา คอยลุ้นไปด้วยกับทุกๆ ความท้าทายทีเ่ ขาต้องเจอ และอยู่ข้างๆ ท่ามกลางความวุ่นวายที่เขาต้องเผชิญ เพราะเขาก�าลังปรับตัว ก�าลังเหนื่อย ก�าลังต่อสู้ เราก็คอยเป็นร่มให้ในวันที่แดดร้อน เป็นน�าในวันที่เขา ห่อเหีย ่ ว เป็นอ้อมกอดเป็นหัวใจให้เขาในวันทีห ่ มดแรง เป็นค�าพูดดีๆ ในวันทีโ่ ลก ท�าร้ายเขา และเราจะรูว้ า่ เมือ ่ ถึงเวลาทีเ่ ราต้องเติบโตบ้าง เขาก็จะเป็นบ้านทีส ่ บายใจ และพร้อมจะซัพพอร์ตการเติบโตให้กับเราเหมือนกัน คอยเป็นเชียร์ลีดเดอร์ no.1 fan ให้กันและกัน ให้ต่างคนต่างภูมิใจได้ว่าเราเป็นส่วนส�าคัญของการเดิ น ทางชี วิ ต ของทั้ ง คู่ และความสุ ข ความส� า เร็จ ในชี วิ ต ของเราทั้ ง สองคน ก็เกิดขึ้นได้เพราะคนข้างๆ เรานี่แหละ ต้นไม้สองต้นจะโตสูงใหญ่ได้ยังไง ถ้าปลูกเอาไว้ติดกัน เว้นที่ให้ได้รบ ั แดดได้รบ ั น�ากันเต็มที่ ให้รากลงลึกในดิน ให้ก่ิงก้านได้แผ่ขยายออกไป เราจะ เปลี่ยนแปลงไปด้วยกัน โตไปข้างๆ กัน เว้นที่ว่างที่ก�าลังอุ่นพอดีให้กันและกัน ได้ เติ บโต ภูมิใจในคนของเราและตกหลุมรักคนเดิ มซ�าแล้ วซ�าอี กไปเรือ ่ ยๆ เพราะรักกันมากขึ้นทุกทีที่เห็นเธอเปลี่ยนไป Let’s grow old together.

29

รักมากขึ้นทุกทีท่เี ธอเปลี่ยนไป

่ นเราเลิกกัน มักจะต้อง ส่วนใหญ่เวลาทีค ้ แถวๆ จุดเปลีย ่ นของชีวต เกิดขึน ิ ทีเ่ ป็น turning point ต่างๆ เช่น เรียนจบ ่ นงาน ไปเรียนต่อ ย้ายทีอ ่ ยู่ เพราะ เปลีย คนหนึ่ ง ยั ง อยู่ ที่ เ ดิ ม มี ชี วิ ต แบบเดิ ม ่ นกลุม สถานทีเ่ ดิม กิจกรรมเดิม เพือ ่ เดิม แต่อก ี คนได้ไปเจออะไรใหม่ ปรับตัวกับ เรื่องใหม่ สิ่งแวดล้อมใหม่ เพื่อนใหม่ ่ นไปมาก แล้วก็ตอ ้ งปรับตัวเองจนเปลีย

CONTRIBUTOR

Pat Klear นักร้องนักแต่งเพลง ช่างฝั น ที่หลงรัก การอ่ า นหนั ง สื อ โยคะ กาแฟ และ ฝันอยากเขียนหนังสือ ของตัวเองซักเล่ม ิ มาตัง ในชีวต ้ แต่เด็ก


เรือ ่ ง : วุฒิชัย กฤษณะประกรกิจ

EDITOR’S NOTE

คิ ด ว่ า จั บ ฉ่ า ยที่ แ ม่ ต้ ม ไว้ ห ม้ อ ใหญ่ เหมือนกับจดหมายที่เขาบรรจงเขียนถึงเรา หมู ส ามชั้ น หมายความว่ า ข้ า อยาก เห็นเจ้าอ้วนขึ้นกว่านี้อีกสักหน่อย กระดูกหมูหมายความว่า ข้าอยากให้ เจ้าแข็งแรง มีแรงก�าลังท�างาน เห็ ด หอมดอกใหญ่ ๆ หมายความว่ า ข้ า สงสั ย ว่ า เจ้ า มี ส ตางค์ ไปซื้ อ ของดี ๆ กิ น บ้างหรือเปล่า เต้าหู้หมายความว่า ข้าเห็นเจ้ากินแต่ กับข้าวนอกบ้าน มีแต่สารเคมีเป็นพิษทัง้ นั้น สารพั ด ผั ก ใบเขี ย วหมายความว่ า ข้าอยากให้เจ้ากินผักเยอะๆ จะได้สุขภาพดี น� าผักมาแช่ล้าง ผัดกับน� ามันให้สลด เจียวหมูสามชัน ้ เอาน�ามันมาทอดเต้าหู้ และ ผั ด เห็ ด หอม เอากระดู ก หมู เ คี่ ย วไฟอ่ อ นๆ คอยช้ อ นฟองทิ้ ง ไป ก่ อ นจะเทส่ ว นผสม ทุกอย่างลงหม้อใบใหญ่ ค่อยๆ ตุน ๋ ไปจนเปื่ อย ก ร ะ บ ว น ก า ร ทั้ ง ห ม ด ทั้ ง ป ว ง นี้ หมายความว่ า ข้ า ยอมใช้ เวลาเกื อ บทั้ ง วั น ทุม ่ เทเรีย ่ วแรงทัง้ หมดเท่าทีย ่ งั พอมีเหลืออยู่ เพื่ อ เรีย บเรีย งข้ อ ความทั้ ง หมดเอาไว้ ใน จับฉ่ายหม้อนี้ รอจนเมื่อเอ็งเลิกงาน กว่าจะกลับมา ถึ งบ้านก็ มืดค� า จะได้ ตักมันใส่จาน ยัดเข้า ไมโครเวฟ แล้วเอาออกมานัง่ กินได้ตามสบาย แม้ ว่ า ข้ า จะไม่ ไ ด้ อ ยู่ ต รงนั้ น เพราะ เข้านอนไปแล้ว

ภาพ : อุษา นพประเสริฐ

จับฉ่าย 30

Profile for aday BULLETIN

a day BULLETIN 603  

INSPIRE! What Great Leaders Do: นี่คือเรื่องราวเบื้องหลังความสำเร็จในชีวิตของ ‘กอล์ฟ’ - ธนากร ธนวริทธิ์ เด็กธรรมดาๆ คนหนึ่งที่เกิดในชุมชนแออ...

a day BULLETIN 603  

INSPIRE! What Great Leaders Do: นี่คือเรื่องราวเบื้องหลังความสำเร็จในชีวิตของ ‘กอล์ฟ’ - ธนากร ธนวริทธิ์ เด็กธรรมดาๆ คนหนึ่งที่เกิดในชุมชนแออ...