Informe verificació EINF 2021-2022

Page 1

ACTEL, S.C.C.L. (Grup ACTEL)

Informe de verificació independent de l’Estat d’Informació No Financera consolidat (EINF)

Exercici 2021/2022

INFORME NO FINANCER D’ACTEL SCCL 2021-2022
1 Presentació de l’informe no financer d’Actel ....................................4 2 La cooperativa 5 2.1. Presentació d’ACTEL 5 2.2. Xifres i fets destacats 2021-22 ...................................................................6 3 El nostre model de gestió .........................................................................8 3.1. Missió, visió i valors .................................................................................... 8 3.1.1. Missió 8 3.1.2. Visió ....................................................................................................8 3.1.3. Valors 9 3.2. Organigrama ............................................................................................9 3.3. Sistema de govern d’Actel 11 3.4. Direcció i gestió corporativa ...................................................................12 4 La nostra activitat ...............................................................13 4.1. Àrees de negoci i serveis .........................................................................13 4.1.1. Fruita 13 4.1.2. Oli .....................................................................................................14 4.1.3. Extensius 15 4.1.4. Subministraments .............................................................................16 4.1.5. Assessorament tècnic integral ..........................................................17 4.1.6. Servei al soci i gestió d’ajuts 18 4.2. Els nostres socis ....................................................................................... 19 4.3. Els nostres clients 19 4.4. Els nostres proveïdors .............................................................................. 20 4.5. Innovació i sostenibilitat 20 4.6. Transformació digital .............................................................................. 21 5 La sostenibilitat a Actel ....................................................... 22 5.1. Compromís de sostenibilitat ................................................................... 22 5.2. Anàlisi de materialitat 24 5.3. Sistema de gestió ................................................................................... 26 5.4. Les nostres certificacions 27 5.4.1. Negoci fruita ..................................................................................... 27 5.4.2. Negoci oli ......................................................................................... 28 5.4.3. Negoci extensiu 29 5.5. Codi ètic ................................................................................................. 30 5.6. Lluita contra la corrupció, el suborn i el blanqueig de capitals 31 SUMARI
6 La sostenibilitat a Actel ...................................................32 6.1. Distribució de la plantilla 33 6.2. Seguretat i salut en el treball ..............................................................38 6.3. Formació 39 6.4. Igualtat d’oportunitats ........................................................................40 6.5. Persones amb discapacitat 41 6.6. Convenis col·lectius ...........................................................................41 6.7. Benestar i clima laboral 42 7 Medi ambient ....................................................................................43 7.1. Consum d’aigua i altres recursos ........................................................44 7.2. Consum energètic 46 7.3. Emissions atmosfèriques i canvi climàtic.............................................48 7.4. Generació de residus 49 8 Acció social ...................................................................52 8.1. Cooperatives i socis/es agricultors 52 8.2. Col·laboració amb l’entorn ................................................................53 8.3. Col·laboració amb entitats i institucions 55 9 Gestió econòmica ..........................................................................56 SUMARI

Per primera vegada presentem l’Informe no financer d’Actel SCCL 2021-22, un document elaborat en compliment de la Llei 11/2018, de 28 de desembre, per la qual es modifica el Codi de comerç, el text refós de la Llei de societats de capital aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, i la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d’auditoria de comptes, en matèria d’informació no financera i diversitat.

L’Estat d’informació no financera inclou, entre d’altres, la informació necessària per comprendre la situació i evolució de l’empresa respecte a qüestions mediambientals i socials, als drets humans, al nostre personal i al principi de no discriminació i d’igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes.

La informació cobreix les activitats realitzades per Actel, SCCL (en endavant Actel) a les nostres oficines de Lleida i de Bellcaire, als Centres logístics de Térmens i de les Borges Blanques, magatzem de Subministraments de Térmens i al Centre de Bell-lloc durant l’exercici comprès entre l’1 de juny del 2021 i el 31 de maig del 2022. A l’apartat 4 de l’informe es detallen les activitats i centres inclosos en aquest abast. Seguint el principi de materialitat, s’han inclòs les dades més rellevants per l’empresa i pels nostres grups d’interès, així com els nostres objectius en els diferents àmbits. Aquest Informe ha estat verificat per l’entitat de verificació independent Audiequip, S.L.

L’elaboració d’aquest Informe no financer segueix la tendència internacional i del nostre sector en l’aplicació de les millors pràctiques de sostenibilitat en la gestió empresarial. En aquest sentit, els efectes de la pandèmia del COVID-19 així com del canvi climàtic estan posant de manifest la necessitat d’una actuació proactiva i compromesa per part de les empreses.

El compromís d’Actel amb la sostenibilitat té una llarga trajectòria i com a cooperativa estem treballant per reforçar encara més la nostra responsabilitat social en consonància amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) establerts per l’ONU amb l’horitzó 2030.

INFORME NO FINANCER D’ACTEL, SCCL 2021-22 PRESENTACIÓ DE L’INFORME NO FINANCER D’ACTEL 04
1. Presentació de l’informe no financer d’Actel, SCCL

2. La cooperativa

2.1. Presentació d’ACTEL

ActelGrup és una empresa cooperativa nascuda de la il·lusió i el treball d’un grup d’agricultors que van unir les seves forces fa més de 40 anys amb un objectiu comú: la creació de la cooperativa de segon grau, avui dia líder en el sector agroalimentari català i un referent a nivell nacional. ActelGrup és fruit del desig participatiu de les nostres cooperatives, els nostres productors i productores i els nostres treballadors i treballadores.

Actualment ActelGrup és una empresa cooperativa de segon grau que té associades 108 cooperatives a les comunitats autònomes d’Aragó, Catalunya, Castella i Lleó, Extremadura i València.

El nostre objectiu és donar un servei integral a les cooperatives, des del camp fins a la comercialització, per aconseguir la millor valoració de la producció dels nostres socis i sòcies a les seccions de fruita, extensius i subministraments.

A ActelGrup treballem per aconseguir una agricultura sostenible i respectuosa amb el medi ambient, vetllant pel futur dels nostres joves agricultors i agricultores i la continuïtat de la terra. ActelGrup és una filosofia de vida i de treball, som agricultors i cooperativistes.

El compromís amb les persones, amb els resultats socials, mediambientals i econòmics, la responsabilitat, l’eficiència i la cooperació es troben al nostre ADN.

05

2.2. Xifres i fets destacats 2021-2022

El context sorgit de la pandèmia del COVID-19 ha tingut uns efectes enormes a tots els nivells de la societat i lògicament també de les empreses. Durant tota la pandèmia, Actel hem fet un esforç per estar al costat de la gent i contribuir a fer front a la situació amb allò que hem pogut.

A nivell econòmic i productiu, aquests temps han representat un creixement i un impuls de la cooperativa. Amb una visió proactiva i positiva, es va introduir una nova imatge corporativa més d’acord amb els temps actuals.

Xifres destacades

Una imatge que respon a la voluntat del grup de transmetre els valors de proximitat i connexió amb els socis i clients, la solidesa i sostenibilitat del grup, i el lideratge basat en les persones que dia a dia treballen per posar a ActelGrup al capdavant en les seves àrees de negoci.

L’exercici 2021-22 ha seguit la tendència de creixement dels anys anteriors i de consolidació de tot el grup cooperatiu.

persones eventuals de mitjana

227.177

70.206

66.115

INFORME NO FINANCER D’ACTEL, SCCL 2021-22 LA COOPERATIVA 06
108 cooperatives de primer grau 7.000 177 contractacions indefinides 119 contractacions eventuals 356 persones de mitjana de la plantilla 212 persones fixes de mitjana 144 unitats familiars
milers d´euros facturació
d’Actel
tones de
comercialitzada
fruita
277.686 tones de cereal comercialitzat
985.371 litres d’oli envasat 82.056 kg oli a granel milers d’euros, facturació de subministraments

Fets destacats

4t Pla Estratègic Aspira24

Inici del Pla estratègic Aspira24, amb l’objectiu d’assolir la xifra de 275 milions d’euros el 2024. S’han previst accions per enfortir la relació amb les cooperatives de base i els productors, reforçar la marca i valors clau d’Actel com la innovació i l’orientació a resultats.

Programa de formació AgroActiva’t

Llançament del Pla AgroActiva’t, programa de formació anual de perfeccionament dirigida als nostres socis i sòcies.

Certificació Kosher en oli

Obtenció de la certificació Kosher en oli, que garanteix als consumidors que l’elaboració dels productes i ingredients que conté compleixen amb la política d’aliments Kosher. És també un indicador que el producte compleix amb estrictes normes de neteja, puresa i qualitat.

Atec:, nou model de servei tècnic

Atec: és la nomenclatura amb la que identifiquem l’àrea agrotècnica, una àrea transversal dins d’Actel que té l’objectiu de donar un servei agronòmic al soci-productor.

APP exclusiva per a socis

Llançament de l’aplicació que permet als socis disposar a temps real de tota la informació referent a les seves explotacions i assegurances, així com a la resta dels productes d’Actel.

Energies renovables

Incorporació de plaques solars al Centre Logístic de Térmens, per tal de produir electricitat d’origen renovable.

Nova delegació d’ActelGrup a l’Aragó

Inauguració de la nova delegació amb seu a Saragossa, amb l’objectiu de reforçar l’atenció a les cooperatives sòcies aragoneses, així com l’expansió del grup cooperatiu a les 3 províncies aragoneses.

07

3. El nostre model de gestió

El model de gestió d’Actel situa les persones al centre de tota l’activitat, amb una vocació de servei a les cooperatives i als socis productors. Es basa en la participació dels socis en el govern de la cooperativa i en les decisions que afecten les seves activitats, amb la implicació dels nostres treballadors i treballadores.

A través de la nostra actuació, contribuïm a dinamitzar el teixit econòmic i social de les comarques on som presents, des del compromís i la responsabilitat social. La vinculació i l’arrelament al territori són la nostra raó de ser i defineixen la nostra manera de fer. Com a cooperativa de segon grau, compartim i fem créixer els principis i valors del cooperativisme i l’economia social.

PRINCIPIS COOPERATIUS

1. Adhesió voluntària i oberta

2. Gestió democràtica per part dels socis

3. Participació econòmica dels socis

4. Autonomia i independència

5. Educació, formació i informació

6. Cooperació entre cooperatives

7. Interès per la comunitat

3.1. Missió, visió i valors

3.1.1. Missió

Som un equip de persones que constituïm un projecte socioempresarial en l’àmbit de l’agroalimentació. Treballem per optimitzar la rendibilitat dels nostres socis, promoure el desenvolupament professional dels nostres treballadors, oferir als clients el millor servei i assegurar la sostenibilitat i la millora del territori.

3.1.2. Visió

Tenim l’ambició de ser referents en el sector agroalimentari com un grup empresarial cooperatiu, sòlid, innovador, socialment responsable i compromesos amb la seguretat alimentària i amb el medi ambient. El projecte que representi la millor opció per al productor.

INFORME NO FINANCER D’ACTEL, SCCL 2021-22 EL NOSTRE MODEL DE GESTIÓ 08

Transparència

Volem ser reconeguts pel nostre comportament transparent i honest, mereixedors de la confiança dels nostres socis/es, col·laboradors/es, clients/es i treballadors/es.

Austeritat

Som conscients que els recursos son un bé preuat i en molts casos, limitats. És necessari mostrar-se prudent en aquelles conductes i/o actituds que no son commensurades en la gestió dels recursos naturals, personals, materials i/o econòmics.

Rigor

Treballem amb exemplaritat i vocació de servei als nostres socis/es, treballadors/es, proveïdors/es, grups d’interès i clients/es, desenvolupant la capacitat dels nostres equips per buscar solucions eficients i innovadores.

Comunicació bidireccional

3.1.3. Valors 3.2. Organigrama Òrgans de gestió del Grup cooperatiu

Els socis productors formen part activa del nostre projecte empresarial, mitjançant la comunicació bidireccional ens informem constantment reforçant el nostre vincle i generant uns resultats més beneficiosos tant pels socis com per l’organització.

Junta rectora de fruita

Assemblea general

Consell rector

Junta rectora de subministraments

Junta rectora d’extensius

Central

09

Organització de l’empresa

Assemblea general

Consell rector

President

Josep Maria Codina Teresa Teixiné

Directora general

Àrees transversals Unitats de negoci

Directora de qualitat, IT i RRHH

Teresa Teixiné

Directora de comunicació, servei al soci i gestió d’ajuts

Maite Sierra

Director financer, compres i desenvolupament corporatiu

Xavier Zubiaur

Responsable de manteniment i Enginyeria

Miquel Àngel Jovells

Responsable d’àrea agrotècnica

Laia Villar

Director d’oli

José Manuel Ibañez

Director d’extensius i farratges

Pere Palau

Director de fruita

Jose Manuel Ibañez

Director de subministraments

Pere Palau

Director de Central

José Luís Benedé

INFORME NO FINANCER D’ACTEL, SCCL 2021-22 EL NOSTRE MODEL DE GESTIÓ 10

3.3. Sistema de govern d’Actel

Actel és una cooperativa de segon grau formada per 108 cooperatives sòcies, que estan representades de manera igual en l’Assemblea general.

La cooperativa de segon grau consta de 3 seccions (Fruita, Subministraments i Extensius) representades per les cooperatives de primer grau escollides per l’assemblea general. Alhora, les cooperatives que representen les seccions són les que democràticament mitjançant votació escullen els representants de cadascuna de les seccions (fruita, subministraments i extensius) al Consell rector de la cooperativa de segon grau.

Un cop escollides les cooperatives membres del Consell rector, aquestes voten democràticament l’elecció de les cooperatives que ostentaran la presidència, vicepresidència, secretaria i tresoreria d’Actel. El propòsit de la cooperativa, així com l’organització i règim de funcionament es regula en els Estatuts d’Actel.

Assemblea general

Es reuneix com a mínim un cop a l’any. Aprova els comptes anuals i l’informe de gestió, així com els documents generals de la cooperativa com els Estatuts o el Pla estratègic de la cooperativa, l’assignació o revocació dels auditors, entre altres.

Consell rector

El Consell rector del grup es reuneix quinzenalment. Són reunions on la Direcció de l’empresa trasllada, informa i comparteix els aspectes relacionats amb els negocis de l’empresa (fruita, extensius, subministraments, oli i assegurances) així com de les àrees transversals (Qualitat, RRHH, IT, atec:, Finances, Compres i Desenvolupament Corporatiu, Comunicació, Servei al Soci i Gestió d’Ajuts).

Juntes rectores

Les Juntes rectores del grup es reuneixen un mínim de 4 cops l’any. S’hi informa i aprova l’estat de comptes de les seccions, així com s’informa i es prenen decisions respecte a aspectes del seu àmbit (fruita, subministraments i extensius).

11

3.4. Direcció i gestió corporativa

La direcció i gestió corporativa de la cooperativa es porta a terme des de les Oficines centrals de Lleida. S’hi troba la Presidència, la Direcció general, l’Àrea de finances, compres i desenvolupament corporatiu, servei atec:, Subministraments, l’Àrea de comunicació, servei al soci i gestió d’ajuts i l’Àrea de recursos humans, IT i qualitat.

La Presidència de la cooperativa ostenta la seva màxima representació a tots els nivells: de cara a les cooperatives sòcies i als agricultors associats, de cara al personal d’Actel, les institucions, i en general tots els grups d’interès.

La Direcció general és la màxima responsable de la cooperativa a nivell executiu i coordina l’acció de tots els departaments d’acord amb el Pla estratègic i les pautes establertes per l’Assemblea general i el Consell rector.

L’exercici 2021-22 s’ha començat a implantar el Pla estratègic Aspira24, d’una durada de 3 anys. S’han previst fins a 96 projectes organitzats en 5 focus estratègics relacionats amb innovació, clients/es, sòcies/es, processos i persones.

Oficines centrals Actel Ctra. Vall d’Aran, km 3 25196 - Lleida

INFORME NO FINANCER D’ACTEL, SCCL 2021-22 EL NOSTRE MODEL DE GESTIÓ 12

4. La nostra activitat

L’estratègia empresarial d’Actel engloba un ventall molt ampli d’activitats, d’acord amb la nostra funció de servei a les cooperatives associades i als seus socis. El nostre negoci es desenvolupa en quatre grans àmbits: fruita, oli, cereals o extensius i subministraments. A banda, també oferim un assessorament tècnic especialitzat i prestem diversos serveis de gestió per als socis.

4.1. Àrees de negoci i serveis

4.1.1. Fruita

Confeccionem i comercialitzem diferents tipus de fruita dolça i cítrics i la distribuïm als nostres clients nacionals i internacionals. Estem presents en 40 països, des d’una posició de lideratge en fruita de pinyol i pera.

Amb una capacitat productiva de més de 600 tones diàries, oferim als nostres clients la fruita produïda pels nostres associats durant tot l’any. Garantim d’aquesta manera una aproximació a l’origen del producte amb la major garantia en qualitat i seguretat alimentària. Els processos de treball inclouen la recepció, emmagatzematge, neteja i selecció i confecció de la fruita segons les preferències dels nostres clients, realitzant els controls de qualitat necessaris en cada moment.

Centre logístic de Térmens

Superfície: 66.632 m2

Ctra. C-13, km 19

25670 - Térmens (Lleida)

PRODUCTES

- Pera

- Poma

- Préssec

- Nectarina

- Paraguaià

- Platerina

- Pruna

- Albercoc

- Cireres

- Figues

- Cítrics

13

4.1.2. Oli

Des del nostre centre de Les Borges Blanques, envasem i comercialitzem olis, olives, fruits secs, vinagres i altres derivats. Els nostres olis estan elaborats amb oliva arbequina, una varietat originària d’Arbeca, a la mateixa comarca de Les Garrigues. Sota les marques Germanor i Románico, venem els nostres productes a nivell nacional i internacional.

Els processos realitzats consisteixen en la recepció, emmagatzematge i envasat dels diferents productes. Des del mateix centre es porten a terme les tasques de comercialització i la venda al detall dels diferents productes.

Centre logístic i oficines de Les Borges Blanques

Superfície: 3.000 m2

C/ Verge de Montserrat, 29

25400 - Les Borges Blanques (Lleida)

GERMANOR ROMÁNICO

- Oli d’oliva verge extra

- Vinagre de garnatxa

- Olives

- Fruits secs

- Olis d’oliva verge extra

- Vinagres de Mòdena i de garnatxa

- Cremes de vinagre balsàmic

- Olives

- Fruits secs

INFORME NO FINANCER D’ACTEL, SCCL 2021-22 LA NOSTRA ACTIVITAT 14

4.1.3. Extensius

Des del nostre centre de Bell-lloc d’Urgell, emmagatzemem i comercialitzem cereals, blat de moro, colza i altres oleaginoses per al consum animal (fabricació de pinsos), per alimentació humana i per ús industrial.

Comptem amb més de 30 centres de recepció de producte i treballem amb diverses cooperatives associades per donar resposta a tots els agricultors que necessitin aquest servei. Els mercats principals són Catalunya, Aragó i tot el territori espanyol, a més de França i altres països del mediterrani.

Els processos realitzats consisteixen en la recepció, emmagatzematge i conservació dels cereals i altres productes, amb una capacitat per a 8.000 tones de gra. La innovació i la logística juguen un paper molt important per poder garantir la producció i el subministrament.

Sitges de cereals de Bell-lloc

Via Fèrria, 47 25220 - Bell-lloc d’Urgell (Lleida).

PRODUCTES

- Ordi

- Blat

- Blat de moro

- Blat dur

- Triticale

- Sègol

- Civada

- Blat de moro (consum humà)

- Sorgo

- Pèsols

- Oleaginoses

- Sèmola

- Proteïna vegetal

- Subproductes

- Aliments fibrosos

- Proteïnes

- Greixos

- Olis

15

4.1.4. Subministraments

La línia de negoci de subministraments comercialitza i distribueix fitosanitaris, adobs, combustibles, llavors i serveis. Per tal de donar servei i reduir costos als agricultors associats i altres clients, actuem com a central de compres i distribuïdors de les principals marques. Com a infraestructura comptem amb el magatzem de fitosanitaris de Térmens i en el cas de combustibles o altres productes ens encarreguem de gestionar la logística i el transport fins al client final.

Magatzem de productes fitosanitaris de Térmens

Superfície: 900 m2

Ctra.C-13, km 19

25670 - Térmens (Lleida)

FERTILITZANTS LLAVORS

- Cereal d’hivern, secà i regadiu

- Blat de moro

- Alfals

- Fruiters

- Vinya

- Olivera

- Matèries primeres

Multiplicadors autoritzats de:

- Civada

- Colza

- Alfals

- Blat

- Veça - Pèsols

- Triticale

- Raigràs

- Farratges varis

FITOSANITARIS COMBUSTIBLES

- Insecticides de sòl i foliars

- Herbicides

- Fungicides

- Fitoreguladors i correctors

- Feromones de control i seguiment de plagues

- Productes residu zero i aptes per l’agricultura ecològica

- Gasoil A,B,C

- Benzina S/P 95

INFORME NO FINANCER D’ACTEL, SCCL 2021-22 LA NOSTRA ACTIVITAT 16

LUBRICANTS PELLETS

- Agrícoles

- Hidràulics

- Per motor de camió

- Per engranatges

- Greixos industrials

- Anticongelants

- Refrigerants

- Neteja-parabrises

4.1.5. Assesorament tècnic integral

El servei atec: és una àrea transversal dins d’Actel, la seva funció és donar un servei d’assessorament agronòmic al soci-productor de les nostres cooperatives cerealistes, extensives i fruiteres. El personal d’atec: treballa des de les oficines d’Actel a Lleida i sobre el terreny a les finques i a les cooperatives.

Serveis oferts

Atenció a cooperatives i productors: presència periòdica a la zona

Assessorament tècnic i econòmic als productors: seguiment de plagues, malalties i males herbes, suport en l’elecció de varietats, orientacions de sembra, treballs, plantació, aclarida i poda.

Prospecció i visites de camp: vigilància periòdica de malalties, plagues i males herbes. Plans de control. Prescripció de tractaments fitosanitaris.

Elaboració del programa de fertilització i reg: plans individualitzats d’abonat i gestió de l’aigua.

Presentació de butlletins: entrega i explicació mensual de les estratègies fitosanitàries i productives.

Pellets procedents de serradores, amb fusta provinent de gestions forestals sostenibles, amb certificació PEFC.

Quaderns de camp: redacció i revisió per un tècnic acreditat del quadern de camp.

Preparació d’inspeccions i certificacions: suport acreditat en la preparació de documentació i requisits per auditories.

Selecció, producció i comercialització de llavors: assessorament en funció de la rotació del cultiu, característiques de la parcel·la i la millor opció entre cereal d’hivern, blat de moro, alfals, etc. Actel és a més productora de llavors certificades de cereal.

Xerrades formatives i informatives: formació en tots els aspectes agraris i de gestió.

Seguiment de collita: mostreig de residus, seguiment de calibres, control de paràmetres de maduració per determinar el moment òptim de collita.

Punt de contacte amb les diferents àrees d’ActelGrup: enllaç entre l’agricultor i qualsevol altre servei d’Actel que requereixi.

Servei Postcollita: suport a la conservació i shelf-life de la fruita.

17

4.1.6. Servei al soci i gestió d’ajuts

Des d’aquesta àrea d’Actel s’ofereixen serveis especialitzats dissenyats per a les nostres cooperatives sòcies i productors. Aquests inclouen l’assessorament, la tramitació, presentació i seguiment de l’expedient, així com la resposta a requeriments i/o al·legacions. Disposem d’una llarga experiència i d’un equip de professionals titulats i especialitzats en cada un dels temes, que treballen des de les nostres oficines a Lleida.

Serveis oferts

DUN (Declaració Única Agrària) i PAC (Política Agrària Comú): presentació de la declaració i sol·licitud d’ajudes vinculades a l’explotació agrària.

DAN (Declaració Anual de Nitrogen): declaració de l’origen i destí de les aplicacions de fertilitzants nitrogenats i de les dejeccions ramaderes dins de l’explotació.

CGE (Contracte Global d’Explotació): sol·licitud de les ajudes dirigides a l’explotació agrària: Jove, Competitivitat i Mitigació.

Cessions de dret de pagament bàsic: presentar cessions per part d’un productor a un altre, ja sigui per herència, arrendament, compravenda, cessions definitives, etc.

Pla agroambiental: comunicació del Pla per a titulars d’explotacions que han sol·licitat ajudes agroambientals.

Gestió de programes operatius (OPFH): gestió i presentació de sol·licituds d’ajudes dels productors mitjançant el programa operatiu de l’Organització de Productors de Fruites i Hortalisses (OPFH).

Quaderns de camp i llibres de fertilització: document on es registren tots els tractaments fitosanitaris realitzats a l’explotació.

Pla de gestió de dejeccions ramaderes: document on consten totes les destinacions i tot el relacionat amb la gestió de les dejeccions ramaderes.

Assessorament i tramitació d’altres ajudes: presentació de sol·licituds de les diferents ajudes a les que puguin accedir els productors.

Xerrades formatives i informatives: en els diferents àmbits de l’agricultura.

INFORME NO FINANCER D’ACTEL, SCCL 2021-22 LA NOSTRA ACTIVITAT 18

4.2. Els nostres socis

A nivell econòmic, la nostra activitat gira entorn de les persones sòcies de les cooperatives d’Actel. A les seccions de fruita i extensius, els socis són els principals proveïdors. En canvi, a la secció de subministraments, aquests representen els principals clients.

En definitiva, Actel porta a terme les actuacions necessàries per donar el màxim valor afegit als productes dels socis de les cooperatives, començant per la comercialització i seguint amb la innovació, la qualitat, la seguretat, etc.

Els socis de les cooperatives actuen, doncs, com a propietaris, proveïdors i clients d’Actel.

4.3. Els nostres clients

Els clients d’Actel tenen una tipologia diversa que varia en funció de l’àrea de negoci. A la de fruita, oli i extensius tenim distribuïdors, grans superfícies, majoristes, fabricants de productes alimentaris per a persones o per animals, fabricants de productes no alimentaris i comerços.

L’àrea de Subministraments s’adreça a altres clients productors, a banda dels propis socis. Les àrees Agrotècnia i de serveis al soci i gestió d’ajuts s’adrecen primordialment als socis de les nostres cooperatives.

Per últim, tot i no tractar-se de clients directes, tenim molt present que tots els nostres productes s’adrecen en última instància a uns consumidors i consumidores finals. Per això disposem dels canals necessaris per rebre qualsevol tipus de queixa o reclamació, ja sigui per qüestions de seguretat alimentària o de qualitat dels nostres productes.

Des de l’àrea de Qualitat registrem les reclamacions que hi pugui haver i en fem un seguiment, analitzant-ne les causes i establint les mesures correctores necessàries. Durant l’exercici 2021-22, s’han rebut algunes queixes de qualitat per part dels clients equivalents a aquests volums de producte comercialitzats:

- Negoci Subministraments: 1,10% dels kg/l comercialitzats

- Negoci Oli (inclou oli, vinagre, olives i fruits secs): 1,39% dels kg/l comercialitzats

- Negoci Fruita: 2,01% dels kg comercialitzats

- Negoci Cereals: 1,14% dels kg comercialitzats

19

4.4. Els nostres proveïdors

Els proveïdors d’Actel són els productors de fruita, oli, cereals, extensius i els altres productes que venem, que com s’ha dit són principalment els socis de les nostres cooperatives. També disposem de proveïdors no socis, amb els quals col·laborem per poder donar resposta a la demanda del mercat i també a la necessitat de sortida del producte.

En l’àrea de subministraments els nostres proveïdors són els fabricants o distribuïdors de productes fitosanitaris, adobs, combustibles, llavors i serveis. Col·laborem de manera estable amb les principals marques de cada àmbit per tal que els nostres socis i clients disposin de subministrament dels millors productes amb les màximes garanties.

Per dur a terme les nostres activitats, també necessitem de proveïdors d’equips, materials, accessoris, productes diversos i serveis per als centres de producció i les oficines. Procurem aplicar criteris de proximitat i de compra social i ecològica sempre que és possible, com en el cas dels envasos de fruita, les caixes de cartró o el material d’oficina.

4.5. Innovació i sostenibilitat

La innovació és un aspecte molt important avui dia, ja que els diferents reptes globals als quals ens enfrontem diàriament, ens exigeixen anar evolucionant a la recerca de l’excel·lència i la millora contínua. Innovar vol dir crear alguna cosa que creï i generi valor, ja sigui millorant formes de treballar, nous productes, millores tecnològiques, necessitats dels clients, millora d’eficiències, etc. És a dir, la transformació de les idees en solucions i millores per a la societat.

La innovació és considerada per Actel com una palanca per al desenvolupament sostenible. La gestió d’aquest aspecte és transversal per a tots els negocis i àrees del grup, per tal de potenciar grups de treballs multidisciplinaris. A més a més, també volem apostar per la cultura de la innovació i poder fer partícip a tot el personal de l’empresa. Per aquest mateix motiu durant l’exercici 2021-22 s’ha obert un nou canal de comunicació que permet que qualsevol treballador/a d’Actel pugui aportar la seva idea perquè sigui valorada pel Comitè d’Innovació.

Durant aquest exercici 2021-22 s’han posat en marxa diferents iniciatives per incrementar l’ús de les energies renovables, potenciar l’ús de productes menys nocius i reduir l’ús del paper. D’altra banda, també s’està treballant conjuntament amb altres entitats, com IRTA o Fruit Futur, per a la investigació i desenvolupament de noves varietats de fruita.

INFORME NO FINANCER D’ACTEL, SCCL 2021-22 LA NOSTRA ACTIVITAT 20

4.6. Transformació digital

L’empresa està apostant per una millor gestió de dades, una millor intercomunicació entre àrees i socis/s i també vers les administracions, posant a disposició totes les eines tecnològiques que van sorgint al mercat.

Projectes de transformació:

- App de soci/a

- Digitalització expedients de tramitació de serveis i ajuts al soci/a

- Implantació signatura digital.

- Orientació a paper 0

21

5. La sostenibilitat a Actel

La sostenibilitat té molt a veure amb la naturalesa d’Actel, tant des del punt de vista ambiental com social. Depenem del medi ambient per poder obtenir uns bons productes i tenim la responsabilitat de preservar-lo per compromís i per garantir el futur de les properes generacions.

Socialment, estem vinculats al territori i treballem per posar en valor el sector primari de les nostres comarques, amb la participació i la col·laboració dels agricultors. Mitjançant el treball ben fet, tots junts som responsables de proporcionar aliments sans i de qualitat a la societat.

5.1. Compromís de sostenibilitat

A Actel la responsabilitat social corporativa forma part del nostre model de gestió, d’acord amb els nostres principis socials. Per aquest motiu, incorporem en el desenvolupament diari de la nostra activitat empresarial les pràctiques responsables i sostenibles fomentant una cultura ètica i de compliment de la llei alineats amb els cinc eixos de desenvolupament sostenible: Persones, Planeta, Prosperitat, Pau i Aliances.

Durant l’exercici 2021-22, hem iniciat un projecte per alinear la gestió de la cooperativa als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides, l’anomenada Agenda 2030. Fruit d’aquest treball conjunt de les diferents àrees d’Actel, hem identificat els següents ODS que tenen més a veure amb la nostra activitat, hem analitzat què estem fent i què volem fer i de quina manera podem mesurar els progressos.

ODS 1:

Garantir la protecció social de les persones en situació de pobresa o vulnerabilitat social.

ODS

Accés de totes les persones a aliments saludables, nutritius i suficients, per combatre la fam i millorar la salut.

ODS

Aconseguir la igualtat real de dones i homes, un principi jurídic universal dels drets humans.

ODS

Garantir la disponibilitat i la gestió sostenible de l'aigua i el sanejament per a totes les persones i per al manteniment dels ecosistemes.

INFORME NO FINANCER D’ACTEL, SCCL 2021-22 LA SOSTENIBILITAT A ACTEL 22
2 5 6

ODS 7

Garantir l'accés universal a una energia assequible, segura, sostenible i moderna, aplicant totes les mesures d’estalvi possibles.

ODS 13

Implantar mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus efectes, mitjançant la reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle i l’adaptació al canvi climàtic.

ODS 8

Reduir la taxa d’atur, millorar les condicions laborals i augmentar la productivitat laboral, especialment per a joves i grans sense formació.

ODS 15

Promoure l'ús sostenible dels ecosistemes terrestres, la gestió sostenible de les zones forestals, aturar i revertir la degradació de la terra i aturar la pèrdua de biodiversitat.

ODS 9

Desenvolupament d'infraestructures i indústries sostenibles i de qualitat per al creixement econòmic, la creació d'ocupació, l'equilibri territorial i la cohesió social.

ODS 17

Treballar de manera conjunta amb altres organitzacions i institucions per assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible.

ODS 12

Promoure la gestió sostenible i l’ús eficient dels recursos naturals, reduir la generació de residus, minimitzar l’ús de productes químics i promoure estils de vida més harmònics amb la natura.

23

5.2. Anàlisi de materialitat

Per tal de poder preparar aquest primer Informe no financer (EINF), hem realitzat una anàlisi de materialitat amb la finalitat de conèixer i prioritzar els aspectes ambientals, socials i econòmics que tenen més importància per als nostres grups d’interès i per a la sostenibilitat en general. En els diferents apartats de l’Informe proporcionem informació sobre cadascun d’aquests aspectes.

Els grups d’interès d’Actel inclouen totes aquelles organitzacions i col·lectius que d’alguna manera es veuen afectats o poden afectar les nostres activitats.

- Clients

- Consumidors

- Socis d’Actel

- Socis de les cooperatives

- Proveïdors i subcontractistes

- Personal d’Actel (fix i eventual)

- Sindicats

- Personal de les cooperatives

- Entitats locals (Creu Roja, Aspros, Universitat de Lleida, Ilersis Fundació...)

- Administracions (Departament de Treball, Agricultura, Ajuntaments, Consells comarcals...)

- Organismes, entitats i organitzacions sectorials o empresarials (IRTA, Afrucat, Federació de cooperatives agràries de Catalunya...)

INFORME NO FINANCER D’ACTEL, SCCL 2021-22 LA SOSTENIBILITAT A ACTEL 24

La selecció dels aspectes més rellevants s’ha realitzat mitjançant un procés de consulta interna de l’equip directiu i l’equip de RSC de l’empresa, parallelament al treball sobre els ODS.

- Resultats econòmics i solvència financera

- Seguretat i salut al treball

- Qualitat i seguretat alimentària

- Satisfacció del client

- Estabilitat i condicions laborals

- Respecte als drets humans

- Igualtat d’oportunitats entre dones i homes

- Protecció del medi ambient i de la biodiversitat

- Eficiència energètica, energies renovables i canvi climàtic

- Ús sostenible de l’aigua i els altres recursos

- Minimització i reciclatge dels residus

- Innovació

- Ètica empresarial, transparència i participació interna

- Lluita contra la corrupció i el suborn

- Formació

- Conciliació entre la vida laboral i familiar

- Comportament ambiental i social dels socis i proveïdors

- Desenvolupament econòmic i social local

- Foment de la vida saludable

- Inclusió de persones en situació de vulnerabilitat

- Col·laboració amb entitats del cooperativisme i de l’economia social

25

5.3. Sistema de gestió

El sistema de gestió d’Actel parteix dels Estatuts i documents que defineixen la forma d’organització i les responsabilitats dels diferents òrgans i càrrecs. D’aquests emanen les diverses normes i procediments interns que s’orienten principalment a la qualitat i la seguretat alimentàries dins de cada negoci, a la salut i seguretat de tot el personal d’Actel, a la satisfacció dels clients, la sostenibilitat i l’eficiència en tots els processos.

Aplicant el nostre sistema de gestió, treballem de forma transversal per la qualitat dels nostres productes orientats al client, amb la millora contínua dels nostres processos mitjançant la formació i participació de les persones en la detecció i la satisfacció de les seves necessitats.

El desenvolupament de la cultura de la qualitat és un enfocament integral per aconseguir els objectius de l’organització relacionats amb la qualitat dels nostres productes i serveis i la satisfacció de les necessitats dels clients mitjançant l’autoavaluació, la identificació de punts de millora i els plans de acció a través de la planificació, control, assessorament i millora de totes les activitats amb la participació de tots els implicats.

Assegurem els estàndards de qualitat i seguretat alimentària de tots els productes i processos i la satisfacció dels nostres clients. Complim els protocols d’Asda, Daifressh, Eroski, IPL i COSTCO. També disposem de diverses certificacions de producte, com ara BRC Food, Globalgap, IFS FOOD, Producció Integrada i GlobalGap mòdul Grasp, tal com s’exposa més endavant.

La gestió dels riscos i oportunitats més importants per a Actel i/o el medi ambient, els treballadors/es, els drets humans o altres aspectes socials, es porta a terme des de cada departament segons la seva importància.

INFORME NO FINANCER D’ACTEL, SCCL 2021-22 LA SOSTENIBILITAT A ACTEL 26

5.4. Les nostres certificacions

Des de fa més de 25 anys, la nostra cooperativa ha apostat per les certificacions de producte dels diferents àmbits, per tal de garantir entre d’altres la qualitat i seguretat alimentària dels nostres productes, la sostenibilitat i la salut i seguretat de les persones que treballen al camp.

Dins de cada línia de negoci, apliquem els procediments i seguim les pautes necessàries per garantir el compliment dels requisits de cadascuna de les certificacions.

5.4.1. Negoci fruita

GLOBAL G.A.P.

GLOBALG.A.P. és la norma amb reconeixement internacional per la producció agropecuària.

El seu objectiu es la producció segura i sostenible amb la finalitat de beneficiar als productors, els minoristes i els consumidors d’arreu del món, millorar el desenvolupament del negoci i reduir el malbaratament de recursos necessaris. Actel disposa d’aquest certificat per fruita dolça i cítrics des de l’any 2007.

La Norma GLOBALG.A.P. per a la Cadena de custòdia (CoC) identifica l’estat del producte al llarg de tot el procés, des de l’explotació fins al minorista. Estableix requisits estrictes per a la manipulació i segregació dels productes certificats. Actel disposa d’aquest certificat des de l’any 2021.

GRASP (GLOBALG.A.P. Risk Assessment on Social Practices)

Mòdul voluntari addicional desenvolupat per GLOBALG.A.P. per avaluar les pràctiques socials a les explotacions, que engloba temes específics relatius a la salut, la seguretat i el benestar dels treballadors. És una eina que ajuda als productors a demostrar el seu compliment de la legislació laboral. ACTEL disposa d’aquest certificat des de l’any 2013.

PRODUCCIÓ INTEGRADA DE CATALUNYA

Sistema agrícola de producció d’aliments de qualitat, mitjançant mètodes respectuosos amb la salut humana i el medi ambient, amb la finalitat d’obtenir productes d’alta qualitat, minimitzar l’ús de productes agroquímics, optimitzar els mètodes de producció i disminuir els residus. ACTEL disposa d’aquest certificat des de l’any 2003.

DOP PERA DE LLEIDA

La DOP Pera de Lleida certifica que les varietats de pera llimonera, blanquilla i conference que pertanyen a les categories de qualitat extra i primera compleixen amb les característiques específiques i diferencials d’aquesta Denominació d’Origen Protegida. ACTEL disposa d’aquest certificat des de l’any 2009.

27

BRC (British Retail Consortium)

Norma publicada per les cadenes de supermercats britàniques que exigeix la fabricació de productes alimentaris segurs i la seva gestió de la qualitat per satisfer els requisits dels clients. ACTEL disposa del certificat per fruita dolça i cítrics des de l’any 2006.

IFS Food (International Featured Standards)

Norma de seguretat alimentària reconeguda per la Global Food Safety Initiative (GFSI). Està basada en la seguretat i qualitat alimentària i en la identificació dels punts crítics dels processos. ACTEL disposa d’aquest certificat des de l’any 2007.

USDA (United States Department of AgricultureNational Organic Program standard)

La certificació orgànica USDA es basa en les Normes de Producció Orgànica per als EUA (NOP-USDA), creades pel Ministeri d’Agricultura d’aquest país. Aquest certificat és necessari i exclusiu per a la comercialització als Estats Units. El Ministeri d’Agricultura del govern d’Estats Units, a través de certificadors com Control Union Certifications, concedeix el certificat, que garanteix que es compleixen aquestes normes.

I

5.4.2. Negoci oli

CCPAE (Consell Català de la Producció Agrària Ecològica)

La seva funció és auditar i certificar els productes agroalimentaris ecològics. Aquest òrgan està tutelat pel Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya. El Consell figura en el llistat d’autoritats públiques i organismes de control que anualment publica la Unió Europea. La certificació ecològica garanteix que els productes han estat produïts o elaborats seguint les normes de l’agricultura ecològica i controlats en tot el seu procés de producció, elaboració, envasat i comercialització. Agroles va obtenir aquest certificat el 1993.

nterprofesional del Aceite de Oliva Español

És una organització sense ànim de lucre constituïda per les entitats que representen els diferents agents del sector de l’oli d’oliva (oliverers, cooperatives, industrials, envasadors i exportadors) amb l’objectiu de servir d’eina de millora sectorial. Agroles és membre fundador de la Interprofessional de l’Oli d’Oliva Espanyol.

INFORME NO FINANCER D’ACTEL, SCCL 2021-22 LA SOSTENIBILITAT A ACTEL 28

CSQA (Certified Software Quality Analyst)

És una empresa de certificació i inspecció del sector agroalimentari italià acreditada per l’organisme nacional d’acreditació (Accredia) i autoritzada pel Ministeri d’Agricultura per al seguiment de productes amb denominació d’origen (DOP, IGP, TSG). Tots els nostres vinagres balsàmics de Mòdena estan degudament certificats pel CSQA per oferir una garantia total de qualitat i de Denominació d’Origen Mòdena. Agroles va obtenir el certificat l’any 2010.

5.4.3. Negoci extensiu

CCPAE (Consell Català de la Producció Agrària Ecològica)

La seva funció és auditar i certificar els productes agroalimentaris ecològics. Aquest òrgan està tutelat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya. El Consell figura en el llistat d’autoritats públiques i organismes de control que anualment publica la Unió Europea.

BRC (British Retail Consortium)

Norma publicada per les cadenes de supermercats britàniques, que exigeix la fabricació de productes alimentaris segurs i la seva gestió de qualitat per satisfer els requisits dels clients. Agroles va obtenir el certificat en l’any 2009 aplicable a oli i vinagre.

La certificació ecològica garanteix que els productes han estat produïts o elaborats seguint les normes de l’agricultura ecològica i controlats en tot el seu procés de producció, elaboració, envasat i comercialització. Agroles va obtenir aquest certificat fa més de 25 anys.

IFS Food (International Featured Standards)

IFS Food és una norma de seguretat alimentària reconeguda per la Global Food Safety Initiative (GFSI). Està basada en la seguretat i qualitat alimentària i en la identificació dels punts crítics dels processos. L’any 2018 ens vam certificar amb aquesta norma, aplicable a oli i vinagre, per a obrir nous mercats.

29

5.5. Codi ètic

En l’àmbit del funcionament intern, aquest exercici 2021-22 hem aprovat el Codi ètic d’Actel, un document que té per objectiu establir els compromisos ètics, valors, principis i normes en la relació d’ActelGrup amb la societat.

El Codi obliga a totes les persones que formen part d’ActelGrup a actuar de forma legal i honesta i prioritzar els interessos de l’empresa als individuals. Així mateix, també obliga a proveïdors/es, subcontractes, clients/es i qualsevol persona o empresa que mantingui relacions jurídiques amb el grup d’empreses d’Actel.

El Codi ètic estableix en primer lloc els compromisos amb els treballadors i treballadores, entre els quals el respecte a la legalitat i els drets humans, garantir la igualtat de gènere i la no discriminació i la salut i seguretat en el treball. En segon lloc formalitza el compromís amb la protecció del medi ambient, que inclou reduir el consum de recursos i la generació de residus , així com prioritzar les energies renovables. En tercer lloc estableix els compromisos amb l’organització, que inclouen el rigor, la qualitat i seguretat alimentària, la lluita contra la corrupció, el suborn i el tràfic d’influències, contra el blanqueig de capitals i la protecció de la privacitat i confidencialitat de la informació.

A banda d’aquests compromisos, el Codi ètic estableix les pautes bàsiques de comportament en la relació amb els clients/es, proveïdors/es, òrgans de govern i socis/es, comunitat local i institucions. Per últim, recull els mecanismes de compliment, actuació en cas de conflictes d’interès i el canal de denúncies d’incompliment.

El darrer exercici des d’Actel no s’ha detectat ni rebut cap denúncia d’incompliment relacionat amb les qüestions tractades al Codi ètic.

INFORME NO FINANCER D’ACTEL, SCCL 2021-22 LA SOSTENIBILITAT A ACTEL 30

5.6. Lluita contra la corrupció, el suborn i el blanqueig de capitals

La corrupció suposa una falta greu en qualsevol àmbit i circumstància. Per això, el grup rebutja tota forma directa o indirecta de suborn, trànsit d’influències, suborn o corrupció, amb l’ànim d’actuar de manera correcta i mantenir ferma la confiança en les relacions a llarg termini entre els socis, clients, proveïdors i institucions.

Actel té adoptades diverses mesures per prevenir i lluitar contra la corrupció i el suborn. Aquestes mesures estan exposades en el nostre codi ètic. En concret, es prohibeix influir en la voluntat de tercers amb l’objectiu d’aconseguir algun tipus d’avantatge, tracte de favor o garantia de prestacions per a l’empresa, un mateix o altres, mitjançant qualsevol benefici impropi. Es detallen la tipologia i el valor màxim dels regals que poden ser acceptats o oferts sempre que no pretenguin influir en la presa de decisions empresarials. També s’estableixen les pautes d’actuació en cas de dubte o d’incompliment.

Així mateix, disposem de mesures internes contra el frau i els delictes. Actel realitza un esforç continu per ser capaç de detectar operacions, conductes, comportaments, transaccions i operacions susceptibles d’estar vinculades al frau o qualsevol altra operació de tipus delictiva.

Gràcies als següents procediments interns que tenim implantats, la companyia té molt clar quan i com ha d’actuar davant de qualsevol indici de la comissió d’aquest delicte.

- Control de firmes

- Procés gestionat per vàries persones

- Auditories internes

- Control de dietes amb tiquets

- Factures i albarans

- Canal de denúncies

A més, per garantir el compliment de la legalitat i evitar el blanqueig de capitals o encobriment d’altres delictes s’estableix una política d’admissió de clients/proveïdors.

A nivell identificatiu, Actel té establerts els requisits mínims que cal complir per poder donar d’alta a nous clients/proveïdors. En cas de no complir-se, els empleats responsables són plenament coneixedors de la impossibilitat de donar-los d’alta, i en conseqüència de realitzar cap operació amb ells.

31

6. L’equip humà d’Actel

Les persones són l’actiu més important de la nostra empresa i per això vetllem per un entorn de treball adequat i segur, facilitem la formació necessària i treballem per la igualtat d’oportunitats i l’empoderament. A través del Pla estratègic Aspira 24 potenciem també el treball en equip, el creixement personal a través de la formació, el talent humà, la innovació en tots els àmbits i, sobretot, una cultura ètica basada en el respecte als drets humans i a la dignitat de totes les persones.

A Actel disposem d’un equip humà divers i especialitzat. Alhora, l’estacionalitat en les produccions agrícoles i, principalment, les collites, afecta molts dels àmbits de treball de la cooperativa, en la mesura que fan augmentar o disminuir la necessitat de personal. Aquest fet caracteritza la nostra gestió diària, pel que representa a nivell de contractacions, formació, seguretat i salut laboral, altes, baixes, etc.

Durant l’exercici 2021-22, la plantilla eventual de l’empresa ha seguit l’evolució normal segons les campanyes, mentre que la plantilla fixa s’ha mantingut de manera força estable, amb un augment notable a partir del gener del 2022.

INFORME NO FINANCER D’ACTEL, SCCL 2021-22 L’EQUIP HUMÀ D’ACTEL 32
Evolució de la plantilla 2021-2022

6.1. Distribució de la plantilla

A continuació es mostren les dades de la distribució de la plantilla d’Actel durant l’exercici 2021-22 tenint en compte diferents variables, així com dades de contractes, acomiadaments i remuneració mitjana.

Per tal de poder comparar les dades de les diferents variables, s’han calculat per persones equivalents, és a dir, tenint en compte el nombre de jornades realitzat per persona. A partir dels següents anys es podrà veure la tendència d’aquestes dades.

En general hi ha una major presència de dones a la plantilla, que es concentren en les categories de Producció/operaris i personal Administratiu. A Direcció i comandaments hi ha una presència equilibrada i a Tècnics i Comercial hi ha significativament més homes que dones. La categoria amb més personal és Producció/operaris i personal Tècnic, mentre que la que ocupa menys persones és Comercial.

A nivell d’edats, el grup principal el formen les persones de 30 a 50 anys, seguits de les de més de 50 anys i per últim les persones de menys de 30. Es destaca una presència molt superior de dones d’entre 30 i 50 anys i també de les de més de 50 anys, tot i que a menys distància dels homes.

¹ Dades calculades en plantilla mitjana equivalent.

Es destaca especialment la pràctica equivalència entre homes i dones de menys de 30 anys, fruit de les incorporacions dels darrers anys a la cooperativa.

33 PL ANTILLA PER EDAT I GÈNERE Homes Dones Total > 50 anys 49 74 123 30 anys - 50 anys 47 114 162 < 30 anys 35 36 71 TOTAL 132 224 356 PL ANTILLA PER CATEGORIA PR OFESSIONAL I GÈNERE Homes Dones Total Direcció i comandaments 17 17 34 Tècnics 53 42 95 Comercial 13 4 17 Administratius 9 37 46 Producció/operaris 40 124 164 TOTAL 132 224 356
Número total i distribució del personal per gènere, edat i classificació professional¹

Número total i distribució de modalitats de contracte de treball¹

La major part de persones (54%) corresponen a contractes indefinits a temps complet, seguit de temporals a temps complet (39%). A molta distància queden els indefinits a temps parcial i de manera testimonial els temporals a temps parcial. Aquestes dades de temporalitat responen a la naturalesa estacional de part de les feines realitzades a Actel. També s’observa una major contractació temporal i a temps parcial en el cas de les dones.

Cal remarcar que des d’Actel s’ofereixen les mateixes possibilitats a tot el personal independentment del tipus de contractació i, quan és possible, persones contractades de manera temporal passen a indefinides.

Contractes indefinits, temporals, a temps complet i a temps parcial, per gènere²

INFORME NO FINANCER D’ACTEL, SCCL 2021-22 L’EQUIP HUMÀ D’ACTEL 34 Homes 117 6 137 6 266 Dones 167 23 304 7 501 TOTAL 284 29 441 13 767 TIPUS DE CONTRACTE PER GÈNERE Temps Complet Temps Parcial Temporal Temps Parcial Total Temporal Temps Complet PL ANTILLA PER MODALITAT DE CONTRACTE I GÈNERE Homes Dones Total Temporal temps complet 43 97 140 Temporal temps parcial 2 2 4 TOTAL 132 224 356
² Dades en nombre total de contractes realitzats.

Contractes indefinits, temporals, a temps complet i a temps parcial, per categoria professional²

Tot i que la plantilla mitjana mostra unes dades inferiors, en nombre de contractes la xifra és molt més elevada perquè una mateixa persona pot tenir diferents tipus de contractes (temporal, indefinit, etc.) i tots aquests es comptabilitzen.

Nombre d’acomiadaments per gènere, edat i classificació professional²

Durant l’exercici 2021-22 hi ha hagut un total de 16 acomiadaments, 12 homes i 4 dones. La major part corresponents a personal de producció i de les edats de 30 a 50 anys i menors de 30.

35 ACOMIADAMENTS PER CATEGORIA I GÈNERE Homes Dones Direcció i comandaments 2 1 Comercial 1 0 Tècnics 1 0 Producció/operaris 8 3 TOTAL 12 4 l 6 T TOTA CA Tota T TA Direcció i comandaments 33 0 3 0 3 ècnics 87 14 22 9 132 Comercial 17 1 6 0 24 Administratius 34 9 17 4 64 Producció/operaris 113 5 393 0 511 L 284 29 441 13 767 TIPUS DE CONTRACTE PER TEGORIA PR OFESSIONAL Temps Complet Temps Parcial Temporal Temps Parcial Temporal Temps Complet 9 1 TOTAL

Remuneracions mitjanes i bretxa salarial

Les dades de remuneració són resultat de l’evolució d’anys de la cooperativa i de la naturalesa de les activitats i les tasques realitzades a cada lloc de treball. A ActelGrup s’apliquen els mateixos criteris de remuneració a totes les persones segons els convenis aplicables en cada cas, sense discriminació de cap tipus.

La remuneració per edats mostra una evolució des dels menors de 30 anys als majors de 50, tot i que aquesta evolució és més gran en el cas dels homes que les dones.

INFORME NO FINANCER D’ACTEL, SCCL 2021-22 L’EQUIP HUMÀ D’ACTEL 36 REMUNERACIÓ MITJANA PER EDAT I GÈNERE Homes Dones > 50 anys 34.856,63 23.557,85 30 anys - 50 anys 25.239,36 21.015,26 < 30 anys 18.647,41 18.250,35 ACOMIADAMENTS PER EDAT I GÈNERE Homes Dones > 50 anys 3 0 30 anys - 50 anys 3 4 < 30 anys 6 0 TOTAL 12 4

Per categories professionals, s’observa un nivell d’igualtat molt gran a Producció/operaris i a Comercial, que es poden considerar llocs de treball més equivalents. A la categoria de Tècnics, Administratius i Direcció/comandaments, s’observa una major bretxa salarial, si bé es tracta de llocs de treball amb una variació més gran de responsabilitats i tasques.

Pel que fa al Consell rector i Juntes rectores, els seus membres perceben una retribució com a compensació de la dedicació.

² Aquesta dada és aproximada, ja que s’han tingut en compte el nombre real de persones i el salari real percebut i en alguns casos de baixa el salari no s’ha ponderat en funció del temps treballat.

37
PR OFESSIONAL I GÈNERE Homes Dones Bretxa salarial Direcció i comandaments 68.308,82 45.151,66 33,9% Tècnics 22.991,41 21.046,59 8,5% Comercial 42.752,9 0 42.036,06 1,7% Administratius 20.813,85 18.441,19 11,8% Producció/operaris 19.811,94 19.844,82 - 0,2%
REMUNERACIÓ PER CATEGORIA
³
3

6.2. Seguretat i salut en el treball

La seguretat i salut en el treball és prioritària en la gestió de la cooperativa, amb l’objectiu de garantir unes condicions de treball saludables i reduir al màxim el nombre i gravetat dels accidents.

Per això disposem d’un Servei de Prevenció Aliè (Quirón Prevención, S.L.U.) que cobreix les especialitats tècniques i de vigilància de la salut. Aquest servei actualitza periòdicament l’avaluació de riscos dels diferents llocs de treball i a partir d’aquí es planifiquen i s’apliquen les mesures preventives necessàries per reduir els riscos identificats. Es porta un control a través d’un document de planificació on es designen els Responsables de l’execució de les mesures, les dates previstes, etc.

El Servei de Prevenció visita mensualment els nostres centres per tal de fer l’assessorament i seguiment de l’activitat preventiva. S’anoten els temes que s’han tractat i es fan actes mensuals de les reunions amb els diferents responsable.

Per la seva banda, el Comitè de Seguretat i Salut d’Actel està composat per 3 delegats de prevenció de la part social i 3 membres de la part de l’empresa.

Amb una periodicitat mínima trimestral, es realitzen reunions per tractar tots aquells temes de seguretat i salut que preocupen tant a la part social com a l’empresa. Es deixa acta de totes aquestes reunions a efectes de consulta i seguiment.

Finalment, per tal de saber com respondre a qualsevol situació d’emergència en els nostres centres, el Pla d’emergència d’Actel estableix les mesures a seguir. Cada any es realitza un simulacre d’emergències i s’avalua la seva execució. Durant l’exercici 2021-22 va consistir en un exercici teòric-pràctic d’actuació davant d’un incendi, amb l’ús d’extintors i altres mitjans. El resultat es va considerar correcte.

Les dades d’accidentabilitat s’han mantingut en la línia dels darrers anys. Tots els accidents registrats han estat de caràcter lleu. En tots els casos s’ha realitzat les investigacions corresponents i s’han portat a terme accions correctives per evitar que es puguin repetir.

INFORME NO FINANCER D’ACTEL, SCCL 2021-22 L’EQUIP HUMÀ D’ACTEL 38 SINISTRALITAT 2021 Homes Dones Homes Dones Homes Dones Homes Dones Total Nº AT amb baixa 11 7 0 3 0 0 11 10 21 Nº AT sense baixa 2 3 0 0 0 0 2 3 5 Acc. Jornada Acc. In-Itinere Malalties professionals Total

6.3. Formació

Des de fa anys, a Actel considerem la formació com un element indispensable per garantir el correcte funcionament de totes les nostres activitats i també com a mecanisme per desenvolupar el conjunt de l’organització. Al moment de començar a treballar a la cooperativa, cada persona rep una formació d’acollida específica de la seva unitat de negoci/àrea. En aquesta formació es fa una petita presentació d’Actel i s’explica el funcionament i la idiosincràsia de la nostra organització. També s’explica les tasques associades al lloc de treball i les mesures de prevenció de riscos laborals aplicables.

A l’exercici 2021-22 la nostra plantilla ha portat a terme en conjunt un total de 4.785 hores de formació. Entre els temes de formació hi figuren aspectes tècnics, agrícoles, de qualitat, prevenció de riscos laborals, comercial i d’administració, entre molts altres.

Tot i que depèn de les necessitats específiques de cada lloc de treball, es procura que el màxim de persones realitzin algun tipus de formació, sense cap mena de distinció entre categories professionals, gènere o edat.

FORMACIÓ PER CATEGORIA

39
HORES DE
PER CATEGORIA PR OFESSIONAL I GÈNERE Homes Dones Directius/comandaments 542 583,5 Tècnics 920,1 878,6 Comercials 98 71 Administratius 87,5 201,6 Operaris/producció 410,2 992,7 TOTAL 2.058 2.727
FORMACIÓ
PR OFESSIONAL I GÈNERE Homes Dones Directius/comandaments 31,88 34,32 Tècnics 17,36 20,92 Comercials 7,54 17,75 Administratius 9,72 5,45 Operaris/producció 10,26 8,01 TOTAL 15,59 12,18

6.4. Igualtat d’oportunitats

Tal com estableix la nostra Política d’igualtat i el nostre Codi ètic, Actel som una empresa compromesa amb la igualtat d’oportunitats entre totes les persones i amb la no discriminació.

Actualment disposem d’un Pla d’igualtat per al període 2020-2024, tal com estableix la normativa aplicable. El Pla cobreix els següents àmbits:

- Característiques de la plantilla

- Accés, promoció, formació i desenvolupament personal

- Política retributiva

- Condicions de treball

- Ordenació del temps de treball

- Prevenció i abordatge de l’assetjament

- Comunicació i ús del llenguatge

Partint de la diagnosi d’igualtat de la cooperativa, durant l’exercici hem treballat en el desenvolupament del Pla d’igualtat, que té els següents objectius:

- Portar a terme una Política d’igualtat transversal a tota l’organització

- Fomentar les polítiques d’igualtat dins de l’empresa i entre els nostres grups d’interès

- Garantir la igualtat d’oportunitats en l’accés, la promoció i la formació a l’empresa

- Vetllar perquè el nostre equip pugui gaudir d’un equilibri de la vida personal i laboral

- Garantir entorns de treball saludables, lliures de situacions conflictives o d’assetjament

- Fer ús d’un llenguatge inclusiu tant en la comunicació interna com externa

INFORME NO FINANCER D’ACTEL, SCCL 2021-22 L’EQUIP HUMÀ D’ACTEL 40

Disposem d’una Comissió d’igualtat que té les funcions d’aprovar el Pla d’igualtat, fer un seguiment de les diferents mesures i actuar com a referent de la igualtat dins de l’empresa. La Comissió es reuneix de manera quadrimestral i està formada per personal tècnic, de la direcció i de la representació sindical.

Entre les accions més destacades que s’han dut a terme hi ha l’elaboració d’un Protocol d’actuació en cas d’assetjament, l’elaboració d’un Procediment de selecció estandarditzat que estableixi criteris objectius i neutres, la realització de formacions específiques per a dones en àmbits on estan subrepresentades (personal carretoner, tècnic agrònom, comercial, etc.) i incentivar la conversió de contractes fixes discontinus en contractes indefinits.

Els propers anys es seguirà treballant en el desenvolupament de les diferents accions, especialment en la sensibilització sobre la igualtat d’oportunitats en tots els àmbits de la cooperativa.

6.5. Persones amb discapacitat

Per tal de contribuir a la inclusió laboral de persones amb discapacitat, durant l’exercici hem tingut en plantilla entre 5 i 6 persones amb algun tipus de discapacitat. També hem comprat productes i serveis de restauració de la Llotja i lots de Nadal de la Botiga Bo de Shalom i d’Ilersis Fundació Privada.

Disposem d’un enclavament laboral de la Fundació privada Aspros a les instal·lacions de Térmens, on diverses persones amb discapacitat treballen en els àmbits de producció i neteja.

6.6. Convenis col·lectius

Tenint en compte la varietat d’activitats i centres de treball, a Actel tenim 3 convenis:

- Conveni col·lectiu de treball del sector del comerç a Lleida

- Conveni col·lectiu de treball del sector de l’emmagatzematge i manipulació de fruites i verdures de Lleida

- Conveni col·lectiu de treball del sector d’indústries de l’oli de Lleida

Cadascun dels convenis s’aplica en el seu àmbit de manera satisfactòria i se’n fa un seguiment en els òrgans de treball i representació corresponents. En aquells aspectes que és possible, s’intenta millorar les condicions establertes als convenis.

41

6.7. Benestar i clima laboral

El benestar de la nostra plantilla és un factor determinant pel grup, per aquest motiu es fomenta l’alimentació saludable oferint a la plantilla la possibilitat d’adquirir fruita de proximitat a millor preu i es programen sortides saludables (caminades d’empresa) mitjançant el projecte ActelActiva’t.

Cada any realitzem una enquesta de clima laboral amb una empresa externa per tal de conèixer el nivell de satisfacció del personal d’Actel amb l’organització, detectar àmbits de millora i dur a terme la seva implantació. A l’enquesta es mesuren 5 factors.

A l’enquesta del 2021, realitzada el desembre, els resultats van ser satisfactoris, amb un 82% de resposta. El nivell de satisfacció general va ser de 77 (sobre 100) i en tots els factors els resultats van estar per sobre de la mitjana en empreses de mida similar. Un 38% de persones van puntuar amb un 9 o un 10 sobre si recomanarien Actel com un lloc per treballar, i un 40% amb un 7 o un 8.

Aquest exercici també hem d’esmentar la creació d’un grup multidisciplinar intern “laboratori de Clima” que treballarà activament per vetllar i desenvolupar accions dirigides a millorar els 5 factors abans esmentats.

COMPR OMÍS

- Estratègia i cultura

- Implicació

- Fidelitat

- Gestió de persones

- Empoderament

- Reconeixement

- Feedback

DEL TALENT EFICIÈNCIA OR GANITZATIVA FACTORS HIGIÈNICS

- Desenvolupament

- For mació

- Acollida

- Organització

- Instal·lacions i recursos

- Col·laboració

- Innovació

- Orientació al client

- Comunicació intern a

- Retribució

- Conciliació

- Igualtat

INFORME NO FINANCER D’ACTEL, SCCL 2021-22 L’EQUIP HUMÀ D’ACTEL 42
GESTIÓ
LIDERATGE

7. Medi ambient

El respecte pel medi ambient i la conservació dels recursos naturals forma part de la nostra filosofia, orientem la nostra activitat i els objectius empresarials de forma compatible amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

Gestionem els diferents aspectes ambientals de manera integrada a la nostra gestió empresarial, per tal de garantir el compliment dels requisits legals i minimitzar l’impacte ambiental de les nostres activitats. En aquest sentit, realitzem formació a nivell tècnic i portem a terme projectes d’innovació en diferents àmbits.

Des dels centres inclosos en aquest Informe no financer es realitzen les següents activitats:

- Oficines centrals d’Actel (Lleida): serveis corporatius del grup Actel, àrea agrotècnica:, Subministraments i Servei al soci i gestió d’ajuts.

- Centre logístic de Térmens: producció i comercialització de fruita, magatzem de fitosanitaris.

- Centre logístic de Les Borges Blanques: envasat, emmagatzematge i comercialització d’oli d’oliva, olives i fruits secs.

- Centre Logístic de Bell-lloc d’Urgell: producció i comercialització de cereals, blat de moro i colza.

Els principals aspectes ambientals que comporten aquestes activitats són:

- Consum d’aigua

- Consum d’energia elèctrica i combustibles

- Emissions atmosfèriques i canvi climàtic

- Generació de residus

43

7.1. Consum d’aigua i altres recursos

Com en tota activitat vinculada a l’agricultura, el consum i l’ús de l’aigua representa un element cabdal tant pel que representa a nivell ambiental com per la sensibilitat social entorn d’aquest tema. Des d’Actel som molt conscients de la importància de tenir un consum responsable de l’aigua i de la seva minimització en tots els processos que realitzem.

Utilitzem l’aigua principalment per la neteja de la fruita, les instal·lacions i usos sanitaris del Centre de Térmens (99%), mentre que a les oficines de Lleida únicament consumim un 1% del total i un 0,02% testimonial al Centre Borges.

L’aigua utilitzada al Centre de Térmens prové de la xarxa i disposem d’una bassa que capta l’aigua del canal de rec i on també van les aigües pluvials. A la resta de centres l’aigua prové de la xarxa. Per tal de reduir al màxim el consum, realitzem un seguiment constant i reutilitzem l’aigua dels diferents processos. Les aigües residuals van totes al clavegueram municipal corresponent i presenten un nivell de contaminació baix segons els paràmetres legalment establerts. Consum

INFORME NO FINANCER D’ACTEL, SCCL 2021-22 MEDI AMBIENT 44
d’aigua (m³)

A banda de l’aigua, es consumeixen molts altres recursos necessaris per a les nostres activitats, dels quals una part important corresponen als diferents tipus d’envasos i materials per a la fruita, l’oli i altres productes, com ara bosses, safates, caixes, palets, cistelles RPET, etc. Per tal de reduir l’impacte ambiental d’aquests materials, utilitzem alvèols de cel·lulosa per a la fruita, cistelles de plàstic reciclat (RPET), caixes de cartró certificat FSC o bé cartró reciclat. Quan és possible prioritzem la reutilització dels envasos.

El consum de productes fitosanitaris és un altre aspecte important en la gestió ambiental i té lloc majoritàriament al camp. Per això disposem del magatzem de fitosanitaris de Térmens i el servei atec: d’Actel ofereix un servei integral al soci-productor de les cooperatives cerealistes i fruiteres, alhora que vetlla per un ús sostenible dels productes fitosanitaris.

A les oficines també consumim una quantitat important de productes i materials diversos, com paper, llibretes, bolígrafs, vasos, etc. En aquest cas, comprem productes de paper reciclat o FSC, cartró, plàstic reciclat, tòners de tinta (no làser) i material d’oficina ecològic, entre d’altres.

45

7.2. Consum energètic

D’una manera més o menys intensa, el consum d’energia té lloc en totes les nostres activitats i centres, en forma d’electricitat i de combustible. Hem realitzat auditories energètiques, estem realitzant la conversió total a il·luminació LED i portem un control de tots els consums per tal de reduir-los al màxim. L’electricitat s’utilitza per al funcionament de les instal·lacions i maquinària dels diferents centres.

És 100% d’origen renovable (certificada) i, a més, disposem d’una instal·lació de plaques solars fotovoltaiques al Centre de Térmens, que ens permet abastir-nos fins a un 33% amb l’energia generada. L’exercici 2021-22 s’han consumit en total 4.268.918 kWh d’electricitat, dels quals 1.430.076 kWh han estat produïts a la instal·lació pròpia fotovoltaica.

Per altra banda, utilitzem combustibles per als vehicles de transport, tècnics, comercials, pels carretons del centre de Térmens i per la caldera del mateix centre. L’exercici 2021-22 s’han consumit un total de 157.350 litres, distribuïts de la següent manera:

INFORME NO FINANCER D’ACTEL, SCCL 2021-22 MEDI AMBIENT 46
Centre Tér mens 3.906.340 kWh 1.430.076 kWh Sitges Bell-lloc 98.674 kWh Centre Borges 77.557 kWh Total Actel 4.268.918 kWh 1.430.076 kWh Electricitat consumida Electricitat generada (solar)
Gasoil vehicles 104.579 Gasolina vehicles 6.575 Gasoil car retons 10.678 Gasoil caldera 35.517 Total Actel 157.350 Quantitat (litres)

Consum de combustible (I)

En relació al consum indirecte, s’ha calculat de manera aproximada el consum de gasoil dels serveis de transport contractats per Actel durant l’exercici, tot i no tractar-se d’un consum d’energia realitzat directament per l’empresa. Es tracta principalment del transport d’oli, fruita, subministres i cereals i es pot considerar, a títol orientatiu, que aquests transports han consumit un total de 1.469.984 litres de gasoil. 4

Finalment, de cara als propers anys preveiem augmentar l’energia d’autoconsum mitjançant plaques solars, així com substituir una part del consum de combustibles fòssils per biomassa.

² Estimació realitzada a partir dels costos del transport contractat

47
4

7.3. Emissions atmosfèriques i canvi climàtic

Les nostres activitats generen emissions atmosfèriques directes (Abast 1) derivades del consum dels combustibles de transport, dels desplaçaments d’empresa i de calefacció. Tots aquests van emetre 400,11 tones de CO² equivalent l’exercici 2021-22.

D’altra banda, no generem emissions per consum d’electricitat (Abast 2) ja que consumim electricitat verda provinent d’energies renovables, tant pel que fa a la de xarxa com de la pròpia instal·lació fotovoltaica de Térmens. Aquest fet implica deixar de generar 1.105,65⁵ tones de CO² aproximadament.

A les nostres instal·lacions frigorífiques utilitzem amoníac com a gas refrigerant, que no comporta emissions de gasos d’efecte hivernacle.

Des de la perspectiva del cicle de vida dels nostres productes, les emissions inclourien de manera indirecta la producció agrícola i transport del producte des dels productors, i el transport cap als clients. Únicament disposem de dades d’una part del transport (contractat), com s’ha esmentat anteriorment. Aquest consum de gasoil comporta la generació d’unes 3.614,69 tones de CO², de manera molt aproximada.

Emissions de CO² (t)

² Calculat amb un factor de conversió genèric de 0,259 kg CO2/kWh, segons l’informe de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència per al 2021.

INFORME NO FINANCER D’ACTEL, SCCL 2021-22 MEDI AMBIENT 48

EMISSIONS DE CO² DIRECTES

7.4. Generació de residus

Durant l’exercici 2021-22 es van generar 256,9 tones de residus als diferents centres. La major part van correspondre al Centre de Térmens i magatzem de fitosanitaris (61%), seguit del Centre Borges (39%) i de manera testimonial les oficines de Lleida (0,5%).

Residus per centre

49
I INDIRECTES 2021-22 t CO² Consum de combustible propi (Abast 1) 400,11 Consum d’electricitat (Abast 2) 0 Consum de gasoil transport contractat (Abast 3) 3.614,69 TOTAL EMISSIONS 3.615,09

El paper i cartró va ser el residu més generat (31%), corresponent a envasos de fruita i altres productes. El següent residu més generat va ser el vidre (25,3%) i amb poca diferència els materials inadequats (orgànics) provinents de restes vegetals o de producte del Centre de Térmens (24,3%). Un 18,5% correspon a la fracció rebuig, que no es pot separar per la tipologia de residus que es tracta. Els residus perillosos tan sols van representar un 0,4% del total i inclouen principalment oli de motor usat, filtres d’oli, envasos contaminats, bateries i altres.

INFORME NO FINANCER D’ACTEL, SCCL 2021-22 MEDI AMBIENT 50 Centre Tér mens 45,5 62,3 47,5 1,1 156,4 Centre Borges 33,1 65 1,2 99,3 TOTAL ACTEL 79,6 65 62,3 47,5 1,4 1,1 256,9 65 TOTAL ACTEL cart ró Vidre inadequats Rebuig Plàstic Perillosos Total Orgànics
Paper i
Residus generats (t)

Des dels diferents centres es separen els residus per tal de poder ser gestionats de manera correcta i amb el màxim nivell de reciclatge. Fins a un 81,1% del total (208,3 t) es va destinar a reciclatge mentre que un 18,9% dels residus generats es van destinar a eliminació (48,6 t).

Residus per destí

Reciclats

Eliminats

51

8. Acció social

La implicació amb les nostres comarques i l’entorn proper forma part de l’essència d’Actel. Vam néixer per donar servei a les cooperatives i socis productors i des d’aquesta posició volem incidir positivament en la millora de les condicions de vida al territori i afavorir la igualtat d’oportunitats per a tothom. La nostra acció social es dirigeix principalment als socis agricultors, amb l’objectiu de donar-los suport en la millora de la rendibilitat de les seves explotacions, la millora del producte, l’accés a subministraments de qualitat i facilitar la seva gestió a tots els nivells.

Per altra banda, impulsem i participem en diversos projectes socials de les nostres comarques i col·laborem estretament amb entitats socials i institucions del territori.

Per últim, participem i col·laborem amb diverses organitzacions sectorials o de l’àmbit cooperatiu, per tal de defensar els interessos dels nostres associats i del sector en general.

8.1. Cooperatives i socis/es agricultors

Més enllà de l’activitat productiva i de serveis, des d’Actel mantenim una estreta relació amb les cooperatives i socis agricultors i desenvolupem conjuntament un gran nombre d’activitats adreçades a tot l’entorn Actel. Disposem de diversos canals de comunicació: la web, la revista Actualitat, App Soci, Mailchimp i les xarxes socials, entre altres. Mitjançant aquests canals compartim puntualment la informació que genera la nostra activitat i que pot ser d’interès per tota la comunitat Actel, tant a nivell productiu, econòmic, laboral, formatiu, social, etc.

La formació de socis productors representa un recurs important per ajudar a la millora de les explotacions. El 2021 es va posar en marxa el pla AgroActiva’t, un pla de formació de millora professional per als productors a 3 anys vista, amb els següents objectius:

- Millorar a través de la formació les habilitats professionals del productors.

- Proporcionar als productors un catàleg formatiu que els sigui útil i atractiu

- Comunicar als productors l’oferta formativa

INFORME NO FINANCER D’ACTEL, SCCL 2021-22 ACCIÓ SOCIAL 52

Gràcies al Pla s’han format 53 socis, s’han portat a terme 14 accions formatives amb una valoració global de 8,4 amb la formació rebuda.

FORMACIONS REALITZADES:

- Ús de drons a l’agricultura

- Diabròtica al panís

- Prevenció de riscos laborals

- Malalties del cereal a l’hivern

- Residu en pera

- Experiències en fruiters

- Política agrària comunitària

- Energia fotovoltaica

- Poda formació 2D

- Poda cirerer

- Poda pera

- Poda 2D

- Formació pomera

- Poda albercoc

Des dels diferents serveis d’Actel també portem a terme iniciatives com ara proves de productes, divulgació sobre noves tècniques, projectes innovadors o gestió d’ajuts, adreçades als socis productors. Per tal de conèixer el grau de satisfacció de les cooperatives i socis productors amb la gestió d’Actel, hem portat a terme una enquesta de satisfacció, amb una participació global del 43%.

Els resultats han estat d’un 7,7 sobre 10 en el cas de les cooperatives i d’un 7,2 en el cas dels socis productors. Les àrees més ben valorades són Comunicació, servei al soci i gestió d’ajuts, Atec:, Informàtica i Subministraments. Les menys valorades són Fruita i Extensius.

Aquesta enquesta ens ha servit entre d’altres per detectar les àrees de la cooperativa on cal dur a terme accions de millora.

8.2. Col·laboració amb l’entorn

En el marc de la responsabilitat social corporativa portem a terme una sèrie d’accions d’acord amb el nostre compromís ètic i social; projectes i accions socials que redundin en unes millors condicions de vida per persones amb risc d’exclusió social. Collaborem habitualment amb Creu Roja, Banc d’Aliments, Aspros, Aspid, Reintegra i Down Lleida, entre d’altres.

Conveni Aspros

Disposem d’un conveni de col·laboració amb Aspros, una entitat que treballa per impulsar la inclusió i la qualitat de vida de les persones amb discapacitat, principalment amb discapacitat intel·lectual i malaltia mental. Comptem amb treballadors/es al nostre Centre Logístic de Térmens i també tenim externalitzat el servei de jardineria dels diferents centres de treball de la nostra empresa amb Aspros. Part d’aquesta col·laboració ens permet cobrir els requisits de la normativa d’integració de persones amb discapacitat. Durant l’exercici 2021-22, a més, hem contractat serveis d’arxiu per valor de 115.739€.

Conveni Creu Roja

Disposem d’un Conveni de col·laboració amb Creu Roja, mitjançant el qual participem en accions adreçades a nens i nenes en risc d’exclusió social. Durant l’exercici 2021-22 hem realitzat donacions de producte (fruita i oli) per valor de 1.688€, hem participat en la campanya de nadal de recollida de joguines solidàries i hem lliurat lots de productes als nens i nenes en dates nadalenques.

Banc dels Aliments

Col·laborem de manera regular amb el Banc d’Aliments, amb la donació de fruita per ser distribuïda entre les persones que ho necessiten.

53

Participació a la Marató de TV3

Com cada any, el 2021 hem fet donació de fruita a tot el personal voluntari del centre d’atenció de trucades i dues persones d’Actel, entre les quals el nostre president, han participat en l’atenció de trucades telefòniques.

Associació Ucraïnesa de Lleida

Degut a la situació derivada de la guerra a Ucraïna, hem dut a terme una aportació econòmica per part de cooperatives sòcies i treballadors del grup a l’Associació Ucraïnesa de Lleida, per al suport a les persones refugiades provinents d’aquest país.

Altres donacions

De manera habitual participem amb la donació de fruita en activitats lúdiques que escoles, associacions i cooperatives sòcies duen a terme i ens sol·liciten.

Contractacions i formació

Un dels àmbits de col·laboració de més incidència el 2021-22 han estat les contractacions per a la campanya de la fruita i la realització de pràctiques laborals als nostres centres:

Creu Roja: formació de carretoners cedint instal·lacions i maquinària per què obtinguessin el carnet de carretoner.

Entitats socials Incorpora, Aspid i Reintegra: aportació de persones dels seus programes d’ocupació per treballar durant la campanya de la fruita a Térmens.

Aspid:

hem acollit una persona en pràctiques que al finalitzar es va incorporar a la plantilla d’Actel.

Pràctiques Reintegra:

dins el projecte Singulars, dirigit a joves de 16 a 29 anys, s’han portat a terme dues formacions: Auxiliar polivalent de comerç i Fontaneria, electricitat i caldereria (15 joves per cada formació). Dins d’aquestes formacions, vam cedir instal·lacions, toro i plataforma apiladora per fer les pràctiques per poder treure’s el carnet de carretoner.

Reintegra: un projecte per a la inserció al món laboral de persones de 18 a 63 anys, amb la visita per conèixer l’entorn productiu a Térmens. Inclou mesures actives d’inserció on es fa una orientació, es treballen diferents aspectes a nivell individual i grupal, i es realitzen unes pràctiques.

Down Lleida: incorporació durant la campanya de fruita d’una persona de Down Lleida.

Institut Municipal d’Ocupació de Lleida: hem tingut una persona amb pràctiques a Administració.

Ilerna Online: una persona de pràctiques del CFGS d’informàtica.

Universitat de Lleida: una persona de pràctiques de l’Escola d’Agrònoms.

Universitat de Lleida Facultat de Psicologia: tres estudiants de pràctiques.

Universitat de Lleida Facultat de Relacions Laborals: una persona de pràctiques.

NS Vallverdú de les Borges Blanques del CFGM d’Oli: vam acollir una persona de formació dual pel nostre centre de les Borges.

Escola Agrària d’Alfarràs: vam fer una col·laboració sobre una visita al centre de Térmens per conèixer per dins la planta de producció i funcions que fan a la part comercial. Va formar part del pla formatiu del estudiants.

INFORME NO FINANCER D’ACTEL, SCCL 2021-22 ACCIÓ SOCIAL 54

De manera més indirecta, els socis productors donen feina també a persones en situacions socials vulnerables, com ara persones amb poca formació, immigrants o amb altres dificultats.

8.3. Col·laboració amb entitats i institucions

Com a cooperativa agrària arrelada al territori, participem en diverses organitzacions, entitats i iniciatives relacionades amb el sector agrari i el cooperativisme, per tal de representar els interessos i traslladar la veu de les cooperatives i socis productors.

Entre d’altres, som membres de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, Associació Empresarial de Fruita de Catalunya (AFRUCAT) i Federació Aragonesa de Cooperatives Agràries.

Per últim, col·laborem amb Ajuntaments, Consells comarcals, Diputacions, Generalitat de Catalunya i altres institucions en iniciatives econòmiques, socials o educatives que puguin contribuir al desenvolupament local.

55

9. Gestió econòmica

Per tal de garantir una bona gestió econòmica i financera de la cooperativa, es porta a terme un control econòmic rigorós a nivell analític i de costos, mitjançant la figura de controller. Mensualment es presenten els comptes al Comitè de direcció i al Consell rector, trimestralment a les Juntes rectores de secció i anualment a les Assembles de secció, i a l’Assemblea general.

A tancament d’exercici, es formulen comptes per part de les juntes rectores de cada secció i per part del Consell Rector d’Actel. Una vegada formulats es rep l’informe de l’auditoria i seguidament, si no hi ha cap canvi significatiu, es proposa la seva aprovació per part de les corresponents assemblees de seccions i per l’assembla general ordinària d’Actel .

En cas de que hi hagués algun canvi significatiu entre la formulació de comptes i l’auditoria es procediria, abans de les assemblees pertinents, a reformular els comptes.

A continuació es publiquen les principals dades econòmiques de l’exercici 2021-22.

INFORME NO FINANCER D’ACTEL, SCCL 2021-22 GESTIÓ ECONÒMICA 56
DADES EXERC ICI 2021-22 Import Resultat brut de l’exercici 2021-22 716 milers d’euros Subvencions públiques rebudes 1.738 milers d’euros
Oficines centrals Actel, SCCL Ctra. Vall d’Aran, km.3 25196 - Lleida

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.