Page 1

RCR

DREAM AND NATURE CATALONIA IN VENICE


RCR

DREAM AND NATURE CATALONIA IN VENICE


03___MusĂŠe Soulages, Rodez. France_2008-2014


05___Biblioteca Sant Antoni-Joan Oliver, Casal d’àvis i jardins Cándida Pérez, Barri de Sant Antoni.

Barcelona_2002-2007


07___Espai Públic Teatre La Lira, Ripoll. Girona_2003-2011


010

Somni i Natura: La història que comencem a escriure RCR Arquitectes

Sueño y Naturaleza: La historia que empezamos a escribir RCR Arquitectes

012

RCR. Somni i Natura Catalonia in Venice Manuel Forcano Institut Ramon Llull

RCR. Sueño y Naturaleza Catalonia in Venice Manuel Forcano

016

RCR. Somni i Natura Catalonia in Venice Pati Nunez + Estel Ortega

RCR. Sueño y Naturaleza Catalonia in Venice Pati Nunez + Estel Ortega

020

Sensacions sobre RCR Pedro Gadanho

Sensaciones sobre RCR Pedro Gadanho

022

Buits i ombres: els espais emotius de RCR Arquitectes William J.R. Curtis

Vacíos y sombras: los espacios emotivos de RCR Arquitectes William J.R. Curtis

026

Raó emotiva Juhani Pallasmaa

Razón emotiva Juhani Pallasmaa

028

Entre el racional i el poètic Glenn Murcutt

Entre lo racional y lo poético Glenn Murcutt

036

Somni i Natura: La cosmologia de RCR Jordi Pigem

Sueño y Naturaleza: La cosmología de RCR Jordi Pigem

088

Episodis visuals RCR Arquitectes

Episodios visuales RCR Arquitectes

150

Somni i Natura: La història d’una exposició Estel Ortega + Pati Nunez

Sueño y Naturaleza: La historia de una exposición Estel Ortega + Pati Nunez

Institut Ramon Llul


011

Dream and Nature: Story We Are Beginning to Write RCR Arquitectes

013

RCR. Dream and Nature_Catalonia in Venice 16th International Architecture Exhibition Manuel Forcano Institut Ramon Llull

017

021

023

027

029

037

089

151

RCR. Dream and Nature Pati Nunez + Estel Ortega Feelings About RCR Pedro Gadanho Voids and Shadows: The Emotive Spaces of RCR Arquitectes William J.R. Curtis Emotive Reason Juhani Pallasmaa Between the rational and the poetic Glenn Murcutt Dream and Nature: The Cosmology of RCR Jordi Pigem

Visual Episodes RCR Arquitectes Dream and Nature: The History of an Exhibition Estel Ortega + Pati Nunez


Somni i Natura: La història que comencem a escriure

Sueño y Naturaleza: La historia que empezamos a escribir

RCR Arquitectes

RCR Arquitectes

Catalonia in Venice ha volgut presentar RCR Arquitectes d’Olot. I nosaltres, més enllà d’una introducció per explicar qui som i què hem fet, ens plau aprofitar l’ocasió per mostrar el somni que ens mou, la història que comencem a escriure que, si bé és encara inconcreta, volem compartir amb tots vosaltres des dels seus inicis. La Natura, escrita en majúscules, és i ha estat una font inesgotable d’inspiració tant a nivell personal com d’arquitectura. La Vila, un lloc ple de bosc, d’aigua i de memòria, amb el qual havíem pres contacte arran d’una intervenció per fer-hi una bassa l’any 2002, ens ha impulsat a explorar-hi la creació d’un laboratori obert. Un laboratori que pugui transformar la consciència de la percepció de les persones i que porti a l’engendrament de noves relacions i comportaments. Més enllà de la seva complexitat intrínseca, voldríem que el laboratori fos transversal, integral i fet de la manera més essencial i genuïna possible. Per convertir-se en un lloc de referència, des d’un enclavament quasi amagat, per al món. Pel que s´hi fa, pel que hi passa, pels que hi venen, per la màgia que s’hi destil·la; en definitiva, per la creativitat que s’hi genera: una ombra que es mou dins la boira.

Catalonia in Venice ha querido presentar a RCR arquitectes de Olot. Y nosotros, más allá de una introducción para explicar quiénes somos y qué hemos hecho, nos complace aprovechar la ocasión para mostrar el sueño que nos mueve, la historia que empezamos a escribir que, si bien se muestra todavía inconcreta, queremos compartir con todos vosotros desde sus inicios. La Naturaleza, escrita en mayúsculas, es y ha sido una fuente inagotable de inspiración tanto a nivel personal como de arquitectura. La Vila, un lugar poblado de bosque, de agua y de memoria, con el que habíamos tomado contacto a raíz de una intervención para realizar una alberca en el año 2002, nos ha impulsado a explorar la creación de un laboratorio abierto. Un laboratorio que pueda transformar la conciencia de la percepción de las personas y que lleve a engendrar nuevas relaciones y comportamientos. Más allá de su complejidad intrínseca, quisiéramos que el laboratorio fuese transversal, integral y hecho de la manera más esencial y genuina posible. Para convertirse en un lugar de referencia, desde un enclave casi escondido, en el mundo. Por lo que aquí se hace, por lo que aquí pasa, por los que aquí vienen, por la magia que aquí se destila; en definitiva, por la creatividad que aquí se genera: una sombra moviéndose en la niebla.


Dream and Nature: Story We Are Beginning to Write

RCR Arquitectes Catalonia in Venice has chosen to present RCR Arquitectes from Olot. Beyond an introduction to explain who we are and what we have done, it means for us taking an opportunity to show the dream that drives us, the story we have started to write, and that we would like to share with all you from the outset although it has still to be shaped. Nature, written in capital letters, is and has been an inexhaustible source of inspiration both personally and architecturally. La Vila, a place populated by forest, water and memory, with which we had a first approach through a project to build a pond in 2002, has inspired us to explore the creation of an open laboratory. A laboratory that can change people’s awareness of perception and that inspires the emergence of new relationships and behaviours. Beyond its intrinsic complexity, we would like the laboratory to be transversal, comprehensive and built in the most essential and genuine way possible. To become a place of worldwide reference, from an almost hidden enclave. For what is being done here, for what happens here, for those who come here, for the magic released here —in short, for the creativity that is generated here: a shadow moving through the fog.

011__Dream and Nature: Story We Are Beginning to Write___RCR Arquitectes


031___Crematorium Hofheide, Nieuwrode (Holsbeek). Belgium_2006-2013


Somni i Natura: La cosmologia de RCR

Sueño y Naturaleza: La cosmología de RCR

Jordi Pigem

Jordi Pigem

Les obres arquitectòniques, com totes les accions humanes, neixen d’un oceà interior fet de corrents d’anhels, sentiments i tota mena d’experiències. Les nostres obres i accions són l’escuma que emergeix a mesura que les ones d’aquest oceà trenquen contra el rocam de la realitat material. Aquestes ones estan influïdes en la seva superfície pels vents del món, però estan també influïdes pels corrents invisibles dels nostres valors i creences i, a més fondària, per una visió del món que generalment és inconscient i implícita. I sovint és útil fer que aquesta visió del món, o cosmologia, esdevingui més explícita. Això és el que intenten fer les pàgines següents. He estat en diàleg amb en Rafael, la Carme (coincideix el cognom, però no tenim un parentiu directe) i en Ramon des del 2015. Des de molt abans, però, havia estat seguint la seva obra i un d’ells (no cal dir qui perquè tot ho comparteixen) havia anat llegint pràcticament tots els meus llibres. L’any 2015 vaig participar en el debat «Viure el paisatge, habitar l’arquitectura» en el marc d’una exposició sobre RCR,1 i des d’aleshores he tingut el goig de mantenir converses amb tots tres i de llegir pàgines inèdites on reflecteixen els seus pensaments (són ben interdisciplinaris!). RCR concep el projecte naixent de La Vila com un «somni d‘arquitectura i vida»: un centre de recerca, experiència i aprenentatge vital «amb vocació humanista i transdisciplinària»,2 obert a persones d’arreu del món. L’estel principal que guia aquest projecte és la necessitat, davant dels reptes i convulsions del món contemporani, de desenvolupar una nova consciència respecte a l’habitar, al nostre lloc en el món i a la nostra pròpia experiència. La Vila serà «un lloc on fomentar la creativitat i la comprensió». Això es concreta, en gran mesura, en què ens cal aprendre a pensar des de la complexitat 1. Debat amb Rafael Aranda, Joan Nogué i Fina Puigdevall, l’1 de juliol del 2015 al Centre d’Arts Santa Mònica de Barcelona (que acollia l’exposició «RCR Arquitectes. Papers»). 2. Les citacions de RCR en què no n’indico la font procedeixen de textos inèdits o de converses que hem mantingut.

Las obras arquitectónicas, como todas las acciones humanas, nacen de un océano interior formado por corrientes de anhelos, sentimientos y todo tipo de experiencias. Nuestras obras y acciones son la espuma que se levanta cuando las olas de ese océano rompen contra las rocas de la realidad material. Dichas olas son movidas en su superficie por los vientos del mundo, pero también las mueven corrientes invisibles de valores y creencias y, a mayor profundidad, una visión del mundo que generalmente es inconsciente e implícita. A menudo es útil explorar y hacer más explícita esta cosmología o visión del mundo. Tal es el propósito de las páginas que siguen. He estado en contacto con Rafael, Carme (hay coincidencia en el apellido, pero no tenemos un parentesco directo) y Ramon desde 2015. Desde mucho antes, sin embargo, había ido siguiendo sus creaciones y uno de ellos (no diré quién porque todo lo comparten) había ido leyendo la mayoría de mis libros. En 2015 participé en el debate «Vivir el paisaje, habitar la arquitectura», en el marco de una exposición sobre RCR,1 y desde entonces he tenido el privilegio de mantener conversaciones con los tres arquitectos y de leer páginas inéditas en las que reflejan su pensamiento (son realmente interdisciplinares). RCR concibe el proyecto naciente de La Vila como un «sueño de arquitectura y vida»: un centro de investigación, experiencia y aprendizaje vital «con vocación humanista y transdisciplinar»,2 abierto a personas de todo el mundo. La estrella principal que guía este proyecto es la necesidad, ante los retos y convulsiones del mundo contemporáneo, de desarrollar una nueva conciencia respecto al habitar, a nuestro lugar en el mundo y a nuestra propia experiencia. La Vila será «un lugar donde fomentar la creatividad y la comprensión». Ello se concreta, en gran medida, 1. Debate con Rafael Aranda, Joan Nogué y Fina Puigdevall, celebrado el 1 de julio de 2015 en el Centre Arts Santa Mònica de Barcelona (que acogía la exposición «RCR Arquitectes. Papers»). 2. Las citas de RCR en las que no indico la fuente proceden de textos inéditos o de conversaciones que hemos mantenido.


Dream and Nature: The Cosmology of RCR

Jordi Pigem

1. Panel with Rafael Aranda, Joan Nogué and Fina Puigdevall, on 1st July 2015 in Barcelona, at the Centre d’Arts Santa Mónica, which at the time was hosting the exhibition “RCR Arquitectes. Papers”. 2. Unreferenced quotations from RCR come from their unpublished writings or from conversations we have shared.

Architectural creations, like all human endeavours, are born from an inner ocean made of currents of longings, feelings and all manner of experiences: our works and actions are like flecks of foam splashing as the waves of that ocean break against the cliffs and beaches of material reality. The waves are superficially shaped by the world’s winds, but they are also influenced by the invisible currents of our values and beliefs, and, at a deeper level, by a worldview, or cosmology, which is generally implicit and unconscious. Sometimes it is useful to make this cosmology or worldview more explicit. This will be the aim of the following pages. I have been in dialogue with Rafel, Carme (we share the same surname, but we are not directly related) and Ramon since 2015. But since long before then, I had been following their work and one of them (as they share everything, I won’t say who) had been reading most of my books. In the summer of 2015 I took part in the round table “Living landscape, inhabiting architecture”, hosted within an exhibition on the work of RCR in Barcelona.1 Since then I have had the privilege of holding conversations with the three architects and of reading unpublished pages where their thoughts are reflected (they are so interdisciplinary!). RCR sees the nascent project at La Vila as “a dream of architecture and life”: a creative centre for research, experience and vital learning, “with a humanistic and transdisciplinary vocation”,2 and open to people from around the world. The main star guiding this project is the need, given the challenges and convulsions of our time, to develop a new awareness in relation to our dwelling, to our sense of place and to our own experience. La Vila will be “a place where creativity and understanding are nurtured”, aimed at learning to embrace complexity in our thinking and, most importantly, learning to perceive: learning to see, to listen and to feel with more clarity and awareness. “We want La Vila to be nourished by complex thinking (beyond reductionistic and linear thinking) and by open debate, from a perspective that is integral, holistic, inclusive and interdisciplinary, at the crossroads of science, humanities and spirituality.” La Vila has three distinct areas, corresponding to the three dimensions that many cultures have distinguished in human experience:

037___Dream and Nature: The Cosmology of RCR___Jordi Pigem


i, sobretot, aprendre a percebre: aprendre a veure, a escoltar i a sentir amb més claredat i més consciència. «Volem que es nodreixi del pensament complex (més enllà del pensament reduccionista i lineal) i del debat transversal, des d’una visió integral, holística, inclusiva i interdisciplinària, en la confluència de les ciències, les humanitats i l’espiritualitat». L’espai es concep en tres àmbits diferenciats, que fan referència a les tres dimensions que tradicionalment s’han distingit en l’experiència humana: el cos (i els sentits), la ment (i la racionalitat) i l’esperit (i la consciència). Així, l’edifici principal de La Vila correspon al cos, l’espai Foneria de Somnis correspon a la ment, i el bosc que omple de verd i de vida bona part de la finca i que s’estén a cotes més altes correspon a l’esperit. Presento a continuació diversos conceptes que caracteritzen la cosmologia i l’actitud vital de RCR i que se m’han fet presents en els seus textos (publicats o inèdits) i en les nostres converses. Acompanyo aquests conceptes amb citacions de dos àmbits intel·lectuals que han inspirat RCR: el clàssic taoista Tao Te Ching (Daodejing en la transcripció pinyin) i la nova visió del món que es deriva de la física contemporània. Com he assenyalat en altres llocs, la conclusió principal de més de cent anys de física quàntica és que el món no és fet d’objectes, sinó de relacions.3 Ens cal passar de l’ontologia que ha caracteritzat el pensament occidental fins el segle xix, basada en les substàncies, l’estàtic i l’inert, a una ontologia relacional, com la que impregna el pensament clàssic xinès i com la que van començar a esbossar alguns filòsofs del segle xx.4 Ens cal abraçar una experiència i un pensament més ampli i vital: complex i dinàmic; relacional i participatiu; holístic i coherent. Per tal d’aprendre a percebre, aprendre a viure i aprendre a ésser. 3. Vegeu La nova realitat (Barcelona: Kairós, 2013) i Intel·ligència vital (Barcelona: Kairós, 2016). 4. Sobre el pensament clàssic xinès, vegeu les obres de François Jullien, entre les quals destacaria: De l’Être au Vivre. Lexique euro-chinois de la pensée (París: Gallimard, 2015). Podem començar a trobar una ontologia relacional en el pensament de Maurice Merleau-Ponty (sobretot a Le visible et l’invisible; París: Gallimard, 1964) i d’Alfred North Whitehead (sobretot a Process and Reality, Nova York: The Free Press, 1978). Entre els filòsofs més recents, esmentem Arne Naess (vegeu «Reflections on Gestalt Ontology», The Trumpeter: Journal of Ecosophy, 21:1, 2005, p. 119-128) i Raimon Panikkar (vegeu El ritme de l’Ésser: les Gifford Lectures, Barcelona: Fragmenta, 2012). Com a introducció a Panikkar, vegeu Jordi Pigem, El pensament de Raimon Panikkar: Interdependència, pluralisme, interculturalitat (Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2007).

en que tenemos que aprender a pensar desde la complejidad y, sobre todo, aprender a percibir: aprender a ver, a escuchar y a sentir con mayor claridad y mayor conciencia. «Queremos que se nutra del pensamiento complejo (más allá del pensamiento reduccionista y lineal) y del debate transversal, desde una visión integral, holística, inclusiva e interdisciplinar, en la confluencia de las ciencias, las humanidades y la espiritualidad». Dicho espacio se concibe en tres ámbitos diferenciados, que corresponden a las tres dimensiones que tradicionalmente se han distinguido en la experiencia humana: el cuerpo (y los sentidos), la mente (y la racionalidad) y el espíritu (y la conciencia). En concreto, el edificio principal de La Vila corresponde al cuerpo, el espacio Fundición de Sueños corresponde a la mente, y el bosque, que llena de verdor y vida buena parte de la finca y que se extiende hacia cotas más altas, corresponde al espíritu. Presento a continuación diversos conceptos que caracterizan la cosmología y la actitud vital de RCR y que he percibido en sus textos (publicados o inéditos) y en nuestras conversaciones. Acompaño cada uno de estos conceptos con citas de dos ámbitos intelectuales que han inspirado a RCR: el clásico taoísta Tao Te Ching (Daodejing en la transcripción pinyin) y la nueva visión del mundo que emerge de la física contemporánea. Como he señalado en otros lugares, la principal conclusión de más de cien años de física cuántica es que el mundo no está hecho de objetos, sino de relaciones.3 Necesitamos pasar de la ontología que ha caracterizado al pensamiento occidental hasta el siglo xix, basada en las substancias, lo estático y lo inerte, a una ontología relacional, como la que impregna el pensamiento clásico chino y como la que empezaron a esbozar algunos filósofos del siglo xx.4 Necesitamos abrazar una experiencia y un pensamiento más amplio y vital: complejo y dinámico, relacional y participativo, holístico y coherente —a fin de aprender a percibir, aprender a vivir y aprender a ser. 3. Véase La nueva realidad (Barcelona: Kairós, 2013) e Inteligencia vital (Barcelona: Kairós, 2016). 4. Sobre el pensamiento clásico chino, véanse las obras de François Jullien, entre las que destacaría De l’Être au Vivre. Lexique euro-chinois de la pensée (París: Gallimard, 2015). En la Europa del siglo xx empieza a emerger una ontología relacional en el pensamiento de Marcel MerleauPonty (sobre todo en Le visible et l’invisible, París: Gallimard, 1964) y de Alfred North Whitehead (sobre todo en Process and Reality, Nueva York: The Free Press, 1978). Entre los filósofos más recientes, mencionemos a Arne Naess (véase «Reflections on Gestalt Ontology», The Trumpeter: Journal of Ecosophy, 21:1, 2005, p. 119-128) y Raimon Panikkar (véase The Rhythm of Being: The Gifford Lectures, Maryknoll: Orbis, 2010).


3. See La Nueva Realidad (Barcelona: Kairós, 2013) and Inteligencia Vital (Barcelona: Kairós, 2016). 4. For classical Chinese thought, see the works of François Jullien, particularly De l’Être au Vivre. Lexique euro-chinois de la pensée, Paris: Gallimard, 2015. In 20thcentury Europe, a relational ontology begins to emerge in the thought of Maurice MerleauPonty (mostly in Le visible et l’invisible, Paris: Gallimard, 1964) and A. N. Whitehead (mostly in Process and Reality, New York: The Free Press, 1978). Among more recent philosophers, we might mention Arne Naess (see “Reflections on Gestalt Ontology,” The Trumpeter: Journal of Ecosophy, 21:1, 2005, p. 119-128) and Raimon Panikkar (see The Rhythm of Being: The Gifford Lectures, Maryknoll [NY]: Orbis, 2010).

the body (and feelings), the mind (and rationality), and the spirit (and consciousness). The main building of La Vila corresponds to the body, the space called the Dreams Foundry corresponds to the mind, and the forest that fills most of the land with life and extends to higher altitudes corresponds to the spirit. I describe below several concepts that I see as essential in the cosmology and life-attitude of RCR, resulting from our conversations and from my reading of their texts (published and unpublished). I introduce each of these concepts with quotes from two intellectual domains that have been influential for RCR: the Taoist classic Tao Te Ching (Daodejing in the pinyin transcription) and the new world view emerging from contemporary physics. As I have tried to show in other writings, the most significant philosophical implication of quantum physics is that the world is not made of objects but of relations.3 We must move beyond the ontology that structured Western thought until the 19th century, based on substances, the static and the inert, towards a relational ontology, such as the one that permeates classical Chinese thought or the one that started to be outlined by some 20th-century philosophers.4 We need to embrace a form of thinking and experience that is broader and more alive: complex and dynamic, relational and participatory, holistic and coherent – in order to learn to perceive, to live and to be.

Emptiness 道沖 而用之或不盈 The dao is empty, yet its potency is never exhausted. (Daodejing, 4)

039___Dream and Nature: The Cosmology of RCR___Jordi Pigem


*** En la meva immersió en l’oceà de les obres, idees, intuïcions i sensacions de RCR hi he percebut una cosmologia que es pot descriure amb conceptes com els que aquí hem comentat. Aquesta cosmologia no és, naturalment, quelcom fix: és en si mateixa un procés en flux, un procés dinàmic, creatiu i ple de vida, mogut per un alè gairebé intangible, que en donar-se es transforma i que seguirà evolucionant. Però només pot evolucionar en coherència amb la seva dinàmica interna i amb els seus valors, en camí cap al seu horitzó, que no és altre que contribuir a una nova consciència i un nou món: En uns moments de canvi de paradigma, en què el món comença a experimentar una transformació sense precedents, volem obrir un lloc per a la creativitat i la diversitat, un indret creatiu on investigar i experimentar la nova consciència que està intentant obrir-se pas. Aquest esbós de cosmologia, en qualsevol cas, no és quelcom merament teòric. És l’alè que impulsa un projecte tangible i vital que ja comença a ser realitat, el centre de recerca de La Vila, on tota la trajectòria de RCR conflueix, agafa forces i es prepara per tornar a donar-se creativament, des de l’atenció al context del món actual, amb una percepció més àmplia i una comprensió més profunda de l’habitar, de l’experiència i de la vida.

*** En mi inmersión en el océano de las obras, ideas, intuiciones y sensaciones de RCR he percibido una cosmología que puede describirse con conceptos como los que aquí hemos comentado. Esta cosmología no es, desde luego, algo estático: es en sí misma un proceso en flujo, un proceso dinámico, creativo y lleno de vida, movido por un aliento prácticamente intangible, que al darse se transforma y que seguirá evolucionando. Pero solo podrá evolucionar en coherencia con su dinámica interna y con sus valores, avanzando hacia su horizonte, que no es otro que contribuir a una nueva conciencia y a un mundo nuevo: En unos momentos de cambio de paradigma, en que el mundo empieza a experimentar una transformación sin precedentes, queremos abrir un lugar para la creatividad y la diversidad, un espacio creativo donde investigar y experimentar la nueva conciencia que está intentando abrirse paso. Este esbozo de cosmología, en cualquier caso, no es un ejercicio meramente teórico. Refleja el aliento que impulsa un proyecto tangible y vital que ya empieza a ser realidad, el centro de investigación de La Vila, donde toda la trayectoria de RCR confluye, retoma fuerzas y se prepara para darse creativamente una vez más, desde la atención al contexto del mundo actual, con una percepción más amplia y una comprensión más profunda del habitar, de la experiencia y de la vida.


42. Reproduced in English and Japanese in a+u (Architecture and Urbanism), 542 (2015), p. 111.

Probably nothing has changed the source and essence of humanity as much as the loss of silence. In the absence of silence, humanity can only evolve, develop, but not change or transform. Only understanding, gradually, leads to silence.42 Understanding is required, too, because we live in unprecedented times: “The world is changing rapidly. We are at the gates of an unprecedented transformation, we stand at the juncture between collapse or a new, better world. That is our dream of hope.” *** In my delving in the ocean of RCR’s works, thoughts, feelings and insights, I have perceived a deep current that could be described along the lines that we have been exploring. Needless to say, this cosmology is not something fixed – it is in itself a flowing, creative, dynamic and living process, moved by an almost intangible life-breath that constantly transforms itself and that will carry on evolving. But it will only be able to evolve from its internal dynamics and in keeping with its values, moving towards its horizon – contributing to a new consciousness and to a new world: In a time of shifting paradigms, when the world is beginning to experience an unprecedented transformation, we want to open up a space for creativity and diversity, a creative place for investigating and experiencing the new consciousness that is trying to emerge. This draft of a cosmology, in any case, is not something merely theoretical. It is the life-breath animating a tangible and lively project that is starting to be a reality: the research centre at La Vila, where the path of RCR comes to a turning point and prepares for a new burst of creativity, with deep attention to today’s world, with a wider perception and a deeper understanding of dwelling, of experience and of life.

081___Dream and Nature: The Cosmology of RCR___Jordi Pigem


085___La Vila


Episodis visuals

Episodios visuales

RCR Arquitectes

RCR Arquitectes

La Vila en 56 episodis visuals, agrupats en 7 capítols: somni i natura, nuvolina, aigua, concepte, espais cos i ment, espais espirituals, un oreig es mou dins la boira. Els 56 episodis mostren de manera elemental, és a dir, element a element, la complexitat de la Vila. I quan parem atenció en cadascun d’ells s’emfasitza la seva percepció quan es reforça l’enfoc-desenfoc, la definició-distorsió de cada unitat que permet crear un dinamisme que sempre retorna del fragment a la unitat i d’aquesta a l’anterior. Així la combinació dels elements ens aporten la complexitat i la complexitat només és comprensible a través dels elements que la composen. Es comença per explicar el RCR LAB·A, el laboratori on s’emmarca el projecte de La Vila, amb la imatge de la masia que porta el nom i que l’identifica, la seva situació geogràfica, el paisatge que l’envolta i la seva voluntat d’estar connectat al món. Després s’endinsa en la pròpia història al voltant de la llegenda de Nuvolina, llegenda que es vol anar desenterrant, traient a la llum per a conèixer les seves arrels des de l’arqueologia (recuperació de traces i assentaments), des dels documents gràfics (plànols vells) i escrits (pergamins i llibres) per finalment exaltar-ne el seu estat del s.xviii amb les fites, llindes, mobiliari i biblioteca. Tot això obre el repte, que es mostra en capítols posteriors de la nostra intervenció al s.xxi i que donarà peu a una nova petjada que llegarem a les generacions que seguiran.

La Vila en 56 episodios visuales, agrupados en 7 capítulos: sueño y naturaleza, nuvolina, agua, concepto, espacios cuerpo y mente, espacios espirituales, un oreo se mueve en la niebla. Los 56 episodios muestran de manera elemental, es decir elemento a elemento, la complejidad de la Vila. Y cuando paramos atención en cada uno de ellos se enfatiza su percepción al reforzar el enfoque-desenfoque, la definición-distorsión de cada unidad que permite crear un dinamismo que siempre retorna del fragmento a la unidad y de esta a la anterior. Así, la combinación de los elementos nos aporta la complejidad y la complejidad solo es comprensible a través de los elementos que la componen. Se empieza por explicar RCR LAB·A, el laboratorio donde se enmarca el proyecto de La Vila, con la imagen de la masía que lleva su nombre y que lo identifica, su situación geográfica, el paisaje que lo circunda y su voluntad de estar conectado al mundo. Luego penetra en la propia historia alrededor de la leyenda de Nuvolina, leyenda que se quiere ir desenterrando, sacando a la luz para conocer sus raíces desde la arqueología (recuperación de trazas y asentamientos) desde documentos gráficos (planos antiguos) y escritos (pergaminos y libros) para finalmente exaltar su estado del s.xviii con hitos, dinteles, mobiliario y biblioteca. Todo ello abre el reto que se muestra en capítulos posteriores de nuestra intervención del s.xxi y que dará pie a una nueva huella que legaremos a las generaciones que nos sucederán.


Visual Episodes

RCR Arquitectes La Vila in 56 visual episodes, grouped into 7 chapters: dream and nature, nuvolina, water, concept, body and mind spaces, spiritual spaces, a shadow moves in the fog. These 56 episodes demonstrate the complexity of La Vila in an elemental way: in other words, one element at a time. When we focus our attention on each one, their perception is emphasized with a heightening of the focus-blur, the definition-distortion of each unit, helping to create a dynamism that always returns from the fragment to the unit and vice versa. Thus, the combination of elements produces complexity, and complexity can only be understood through the elements that make it up. We begin by describing RCR LAB¡A, the laboratory that provides the framework for the project of La Vila, with the image of the farmhouse that bears the name which identifies it, its geographic location, the landscape that surrounds it, and its desire to be connected to the world. Then, we delve into the history of the place based on the legend of Nuvolina, which we hope to uncover, bringing it into the light to understand its roots through archaeology (recovering remnants and settlements), graphic documents (old plans) and written documents (parchments and books) to ultimately celebrate its state in the 18th century with its milestones, boundary markers, its furniture and its library. All this opens the challenge, shown in the subsequent chapters,

089___Visual Episodes___RCR Arquitectes


RCR LAB·A


DREAM AND NATURE This is our presentation of Dream and Nature, La Vila, made from both material and non-material realities. In a specific place, remote but interconnected, a laboratory that is coming to life. SOMNI I NATURA Aquí presentem Somni i Natura, La Vila, feta de realitats materials i no materials. En un lloc concret, remot, però interconnectat, un laboratori que comença a viure. SUEÑO Y NATURALEZA Aquí presentamos Sueño y Naturaleza, La Vila, hecha de realidades materiales y no materiales. En un lugar concreto, remoto, pero interconectado, un laboratorio que empieza a vivir.


WATER La Vila is now rich with nuances, like a well-drawn geography, like an immense book open to the center page. So much has been done, so much remains to be done. Our actions depend on our assessment and understanding of what has been handed down to us. Now we need to look, feel, smell ... and open our entire bodies so that they can take in all its vast wonder. AIGUA La Vila es presenta ara rica de matisos, com una geografia ben dibuixada, com un gran llibre obert per la pàgina central. Tant fet fins aquí, tant queda per fer. De la valoració i la comprensió del que ens ha estat llegat en depenen les nostres accions. Així que cal ara mirar, ara sentir, ara olorar... i obrir tot el cos perquè aquest sigui receptor de tota la seva ampla meravella. AGUA La Vila se presenta ahora rica en matices, como una geografía bien dibujada, como un gran libro abierto por la página central. Tanto se hecho hasta aquí, tanto queda por hacer. De la valoración y la comprensión de lo que nos ha sido legado dependen nuestras acciones. Así que ahora hay que mirar, sentir, oler... y abrir todo el cuerpo para que este sea receptor de toda su amplia maravilla.


FIL D’AIGUA

HILO DE AGUA

THREAD OF WATER


CONCEPT The cloud man and cloud woman want to blend into nature, and through nature change paradigms and the predictability of their actions. Within these surroundings, to which we will add a new footprint to be left to posterity, we would like to transform the awareness of perception in order to spark the emergence of new relationships and behaviors. CONCEPTE L’home i la dona núvol volen fondre’s amb la natura i amb ella canviar paradigmes i la predicibilitat de les seves accions. En l’entorn en el qual ens trobem sobre el que afegirem una nova petjada i el llegarem, voldríem transformar la consciència de percepció que porti a l’engendrament de noves relacions i comportaments. CONCEPTO El hombre y la mujer nube quieren fundirse con la naturaleza y con ella cambiar paradigmas y la predictibilidad de sus acciones. En el entorno en el que nos encontramos sobre el que añadiremos una nueva huella y lo legaremos, quisiéramos transformar la conciencia de percepción que lleve al engendramiento de nuevas relaciones y comportamientos.


IDEA ESBOSSADA

IDEA ESBOZADA

SKETCHED IDEA


A shadow moves in the fog, in a creative humanitacle. The dream, the beginning of everything, is becoming a reality. Una ombra es mou dins la boira, en un humanitacle creatiu. El somni, el principi de tot, comença a ser real. Una sombra se mueve dentro de la niebla, en un humanitáculo creativo. El sueño, el principio de todo, empieza a ser real.


BOIRA

NIEBLA

FOG


LA VILA – SOMNI I NATURA

LA VILA – SUEÑO Y NATURALEZA

LA VILA – DREAM AND NATURE


A partir de diverses trobades amb els RCR, els directors Isaki Lacuesta i Carolina Rosich han creat la peça «El somni», que identifica algunes de les bases teòriques del projecte de La Vila a partir d’una conversa amb en Jordi Pigem. Les imatges són fragments de l’audiovisual que es pot veure dins de l’exposició «RCR. Somni de Natura» i que es va enregistrar el març del 2017.

A partir de varios encuentros con RCR, los directores Isaki Lacuesta y Carolina Rosich han creado la pieza «El sueño», que identifica algunas de las bases teóricas del proyecto de La Vila a partir de una conversación con Jordi Pigem. Las imágenes son fragmentos del audiovisual que se puede ver en la exposición «RCR. Sueño de Naturaleza», registrado en marzo de 2017.

Based on a series of meetings with RCR, the filmmakers Isaki Lacuesta and Carolina Rosich created the piece The Dream, which identifies some of the theoretical foundations of the project for La Vila, drawing on a conversation with Jordi Pigem. The images are stills from the audiovisual presentation included in the exhibition RCR. Dream and Nature, shot in March 2017.


BAU Tree of Reading Marc Muñoz and Judith Saladié

ELISAVA Uterus Laia Lloret Ros, Sergi Grau Alsina, Carme Roig Pañella and Clàudia Serra Gómez

LA SALLE Untitled Laura Piedad Gómez Valencia, Clàudia Fuglsang-Madsen Pelegrí, Ignacio Poch Casamajor and Llorenç Pons Barber

ETSAV Re-arrangement of the streams of the Llobregat River and Sallent river area – Passeig de la muralla Ana Vidal de Montoliu, Núria Aldabalejo Elena and Andrea Caldas León

EPS | UdG About smoke and ashes Aina Roca Mora

UIC SANSON Post-industrial Landscape Marta Delgado Lombardo

Què aprenem de la natura? Un somni compartit. RCR i les universitats.

¿Qué aprendemos de la naturaleza? Un sueño compartido. RCR y las universidades.

Sota la premissa «Què aprenem de la natura?» es convida les escoles d’arquitectura i disseny catalanes a respondre al voltant del valor més íntimament genuí de l’arquitectura de RCR: la relació de l’arquitectura (i la vida) amb la natura. Aquesta, catalitzadora de sensibilitats i responsable de despertar les complexitats que després esdevindran la forma arquitectònica, constitueix la base de la mostra de Venècia. D’aquesta manera, «Somni i Natura» esdevé un veritable projecte compartit, en què la multiplicitat de visions i formes al voltant de la natura fa esdevenir la mostra un veritable laboratori d’experiències i transversalitats, reforçant l’objectiu del propi somni de La Vila de constituir un espai, una plataforma intel·lectual de creació i coneixement compartit, amb la natura com a eix estructural. Presentem a continuació la selecció d’un dels cinc treballs de cada universitat que estaran presents a l’exposició.

Bajo la premisa «¿Qué aprendemos de la naturaleza?» se invita a las escuelas de arquitectura y diseño catalanas a responder acerca del valor más íntimamente genuino de la arquitectura de RCR: la relación de la arquitectura (y la vida) con la naturaleza. Esta, catalizadora de sensibilidades y responsable de despertar las complejidades que después se convertirán en la forma arquitectónica, constituye la base de la muestra de Venecia. De este modo, «Sueño y Naturaleza» deviene un verdadero proyecto compartido, en el que la multiplicidad de visiones y formas alrededor de la naturaleza convierte a la muestra en un verdadero laboratorio de experiencias y transversalidades, reforzando el objetivo del propio sueño de la Vila de constituir un espacio, una plataforma intelectual de creación y conocimiento compartido, con la naturaleza como eje estructural. Presentamos a continuación la selección de uno de los cinco trabajos de cada universidad que estarán presentes en la exposición.

ETSAB A void inside a mountain Anna Badia Martínez

ETSA | URV Do we learn from architecture? Narcís Coromina, Paula Corvinos, Àlex Catalán, Aitor Canals, Roser Capdevila, Andrea Cazaux and Àngels Cañellas

“What do we learn from nature?” A shared dream. RCR and universities. Based on the premise: “What do we learn from nature?” architecture and design schools in Catalonia are invited to offer their responses regarding the most intimately genuine value that fuels RCR’s architecture: the relationship linking architecture (and life) with Nature. This relationship – a catalyst for perception that is responsible for awakening the complexities that will later become architectural form – is the foundation for the Venice exhibition. “Dream and Nature” becomes a true shared project, where the variety of visions and forms with nature at their center transform the exhibition into an authentic laboratory for experiences and cross-cutting perspectives, upholding the dream behind La Vila itself: to build a space, an intellectual platform for creation and shared knowledge, with Nature as its cornerstone. We present below the selection of one of the five works of each university that will be present at the exhibition.


Publication / Publicació / Publicación

©University exercises / Exercicis universitats / Ejercicios universidades

Publisher / Editor / Editor

BAU, Design College of Barcelona ELISAVA | Escola Universitària de Barcelona Disseny i Enginyeria La Salle Campus Barcelona – URL ETSAB | Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona ETSAV | Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès Escola Politècnica Superior | Universitat de Girona UIC Barcelona School of Architecture Escola Tècnica Superior d’Arquitectura Universitat Rovira i Virgili

Institut Ramon Llull RCR BUNKA Fundació Privada Actar Publishers Authors / Autors / Autores Pati Núñez, Estel Ortega, Rafael Aranda, Carme Pigem, Ramon Vilalta Translations / Traduccions / Traducciones Jordi Pigem (his text in all languages) Angela K. Bunning (English) Anna Tetas (Castellano / Català) Graphic Design / Disseny gràfic / Diseño gráfico Actar Publishers Print / Impressió / Impresión Crown Quarto, Barcelona Coordination / Coordinació / Coordinación Pati Nunez Agency (Cristina Brun) ©Texts corresponding authors / Textos autors corresponents / Textos autores correspondientes Jordi Pigem, Manuel Forcano, Pati Nuñez, Estel Ortega, RCR Arquitectes, William J.R. Curtis, Pedro Gadanho, Glenn Murcutt, Juhani Pallasmaa ©Sketches / Dibuixos / Dibujos

Distribution/ Distribució / Distribución Actar D, Inc. New York, Barcelona New York 440 Park Avenue South, 17th Floor New York, NY 10016, USA T +1 2129662207 salesnewyork@actar-d.com Barcelona Roca i Batlle 2-4 08023 Barcelona, Spain T +34 933 282 183 eurosales@actar-d.com ISBN: 978-1-948765-02-2

RCR Arquitectes: pp. 39, 47, 57, 67, 77

PCN: Library of Congress Control Number: 2018940844

©Visual episodes of Somni / Episodis visuals del Somni / Episodios visuales del Somni

All rights reserved

Concept: RCR Arquitectes (Filipe Faustino) Visualizations: RCR Arquitectes (Filipe Faustino, Roman Joliy, Alberto Martin, Marc Valero, Pablo Manteca, Sophie Mayer)

© edition: Actar Publishers

©Photography / Fotografia / Fotografia Hisao Suzuki : pp. 2-3, 4-5, 6-7, 30-31, 32-33, 3435, 82-83, 84-85, 86-87 Anna Bosch: pp. 92-147

This work is subject to copyright. All rights are reserved, on all or part of the material, specifically translation rights, reprinting, re-use of illustrations, recitation, broadcasting, reproduction on microfilm or other media, and storage in databases. For use of any kind, permission of the copyright owner must be obtained.

RCR BUNKA FUNDACIÓ PRIVADA

Laboratory La Vila / Laboratori La Vila / Laboratorio La Vila Organizer and promoter / Organitzador i promotor / Organizador y promotor RCR Lab·A Sponsored by / Patrocinadors / Patrocinadores


Exhibition / Exposició / Exposición

RCR. DREAM AND NATURE CATALONIA IN VENICE RCR. SOMNI I NATURA CATALONIA IN VENICE RCR. SUEÑO Y NATURALEZA CATALONIA IN VENICE RCR. SOGNO E NATURA CATALONIA IN VENICE Organizer and promoter / Organitzador i promotor / Organizador y promotor Institut Ramon Llull Exhibition curators / Comissariat exposició / Comisariado exposición

Production of audiovisual content / Producció del contingut audiovisual / Producción del contenido audiovisual

Supported by / Amb el suport de / Con el apoyo de

Hisao Suzuki / Júlia de Balle : “Estadi d’atletisme Tossols-Basil”, “Caves Bell-lloc”, “Espai públic Teatre La Lira”, “Biblioteca Sant Antoni-Joan Oliver, casal d’avis i jardins Cándida Pérez”, “Musée Soulages”, “Crematorium Hofheide”

Strategic partner of parallel program / Col·laborador estratègic del programa paral·lel / Colaborador estratégico del programa paralelo

Isaki Lacuesta / Carolina Rosich / Brutal Media: “Conversations in La Vila”

Major sponsor / Patrocinador principal / Patrocinador principal

Images of the Pritzker Architecture Prize ceremony courtesy of the Hyatt Foundation: “Pritzker Prize 2017 ceremony” RCR arquitectes (Filipe Faustino): “Olot. Our Environment; Espai Barberí. Our Space; Our Team”, “Shared creativity”, “The House”, “Works”, “Projects”, “Design”, “Pop-up Universities”

Pati Nunez, Estel Ortega, RCR Arquitectes

Lighting project / Projecte d’il·luminació / Proyecto de iluminación Artec3 (Maurici Ginés)

Debates and parallel program curators / Comissariat debats i programa paral·lel / Comisariado debates y programa paralelo

Structural project and lighting production / Projecte estructural i producció d’il·luminació / Proyecto estructural y producción de iluminación

Pati Nunez, RCR Arquitectes

System Installac

Exhibition project / Projecte expositiu / Proyecto expositivo

Graphic design, catalogue and website / Disseny gràfic, catàleg i web / Diseño gráfico, catálogo y web

15515 Arquitectura (Estel Ortega), RCR Arquitectes (Filipe Faustino)

Actar Publishers / urbanNext

Exhibition coordination / Coordinació de l’exposició / Coordinación de la exposición Favio Monza Local coordination / Coordinació local / Coordinación local Tamara Andruszkiewicz Visual episodes of Somni / Episodis visuals del Somni / Episodios visuales del Somni Les aplicacions següents corresponen a formes d’identificació corporativa de la identificació bàsica amb Concept: RCR Arquitectes (Filipe Faustino) tipografies de cossos 8 i 12 en composició horitzontal i Visualizations: RCR Arquitectes (Filipe Faustino, centrada, i en composició vertical només per a aquells casos en què l’espai ho requereixi. Roman Joliy, Alberto Martin, Marc Valero, Pablo Manteca, Sophie Mayer)

Coordination of catalogue and website / Coordinació catàleg i web / Coordinación catálogo y web Pati Nunez Agency (Cristina Brun) Coordination of the Schools Program / Coordinació Schools Program / Coordinación Schools Program Pati Nunez Agency (Yésula Varela) Graphic production / Producció gràfica / Producción gráfica Sabaté Barcelona Podeu consultar la normativa en el manual, disponible en línia a http://identitatcorporativa.gencat.cat Audiovisual production / Producció audiovisual / Producción audiovisual

RCR BUNKA Fundació Privada

COAC Architects’ Association of Catalonia

Cricursa Sponsored by / Patrocinadors / Patrocinadores Costa Brava Girona Tourist Board Lamp With the collaboration of / Col·laborador / Colaborador Ajuntament d’Olot Acknowledgements / Agraïments / Agradecimientos Jordi Pigem William J.R. Curtis Eva Franch Pedro Gadanho Glenn Murcutt Juhani Pallasmaa Schools parallel program / Programa paral·lel universitats / Programa paralelo universidades BAU, Design College of Barcelona ELISAVA | Escola Universitària de Barcelona Disseny i Enginyeria La Salle Campus Barcelona – URL ETSAB | Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona ETSAV | Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès UdG | Universitat de Girona UIC Barcelona School of Architecture Escola Tècnica Superior d’Arquitectura Universitat Rovira i Virgili

Flop Work

Photography of Somni / Fotografia del Somni / Fotografía del Somni

Communication and Public Relations / Comunicació i Relacions Públiques/ Comunicación y Relaciones Públicas

Hisao Suzuki, RCR Arquitectes

MAHALA Comunicación y Relaciones Públicas

RCR BUNKA FUNDACIÓ PRIVADA


RCR. Dream and Nature  

Book compiles the RCR Arquitectes own unique cosmogony: a vision of humans, of nature and life in general that transcends mere architecture.

RCR. Dream and Nature  

Book compiles the RCR Arquitectes own unique cosmogony: a vision of humans, of nature and life in general that transcends mere architecture.

Advertisement