Page 1

Dizajn i svjetlost

4


4


4

ACO Freestyle pokrovne reĹĄetke

ACO Freestyle Gizajnerske pokrovne reťetke iz lijevanoJ Ìeljeza – Kreativnost u arhitekturi javnih povrťina

5 Zahtjevima Za individualnim rjeâenjima u krajobraZnoj arhitekturi nudimo 6am jednostavno rjeâenje linijskom odvodnjom: ACO &reestyle lijevano äeljeZne pokrovne reâetke 6i ih oblikujete a mi brinemo Za sve detalje i isporuêujemo gotovi proiZvod *edinstvenost iZlaZi iZ 6aâeg individualnog diZajna povrâine reâetke 6arijabilna proiZvodnja 6am omoguÊava âirok spektar moguÊnosti oblikovanja individualnih ideja, koje lako prenesete na reâetke i time oblikujete cjelokupnu sliku okolice

4

ACO Freestyle Flag

ACO Freestyle lijevano Ìeljezne reťetke za kanalice ACO Multiline s ACO lijevano äeljeZne pokrovne reâetke Freestyle Za kanalice svjetle âirine , , 2 i cm, standardna duäina reâetki je cm s .apravljene iZ nodularnog lijeva E. '*S  s DiZajn vidljiv sa gornje strane reâetke oblikuje se jednostavno i individualno s 5spjeâno testiran i dokaZan sustav DrainlockŽ beZvijêanog Zakljuêavanja s Zadovoljava sve raZrede optereÊenja do D prema (2. E. 

ACO Freestyle LeaF

ACO Freestyle Square

ACO Freestyle lijevano Ìeljezne reťetke s LED osvjetljenjem Poseban vrhunac oblikovanja predstavlja dodatna ugradnja svetiljke ACO Eyeleds: 2 cm okrugle LED lampe trajno su ugraðene u lijevano äeljeZnu reâetku 4ako se posebnost individualnog oblikovanja naglaâava i svjetlosnim diZajnom ACO Eyeled moäe se spojiti i beZ proFesionalnog elektriêara Za posebne primjene u arhitekturi, koriste se pokrovne reâetke iZ programa ACO PoWerDrain koje se lako prilagoðavaju individualnim potrebama


4

ACO Eyeleds pokrovne reĹĄetke

ACO Eyeleds pokrovne reťetke iz kompozitnog polimera – Osvjetljenje kao lagana alternativa

*ednostavno i impresivno ACO Eyeleds veÊ implementiran u kompoZitnu reâetku raZreda optereÊenja "2 S njima jednostavno naglaâavamo i ukraâavamo garaäne prilaZe, pjeâaêke staZe, staZe u parkovima, te sve urbane Zone kao âto su trgovi, âetnice i sl

4

5gradnja sistema je vrlo jednostavna, poveZuje se kabelima koje sami moäete prikljuêiti beZ potrebe Za konZultacijom ili angaäiranjem proFesionalnog elektriêara Odvodnja i osvjetljenje lagano se iZvodi u jednom koraku Pored dekorativnog uêinka, poveÊane orijentacije i naglasku na ureðenju okoliâa, ACO Eyeleds pridonosi poveÊanju ukupne sigurnosti na javnim povrâinama

Tehnièki podaci s .a jedno napajanje moguÊe je prikljuêiti do ACO Eyeleds svjetiljki s ACO Eyeleds u bijeloj ili plavoj boji lako se uklapaju i meðusobno kombiniraju s +ompoZitne reâetke ACO Eyeleds su nosive do raZreda optereÊenja "2 s Zaâtita )P vrlo visoka otpornost na vodu i praâinu s +abel 56 otporan s "rZo spajanje kablova i optimalna vodotijesnost s Originalna boja svjetlsoti traje cijeli äivotni vijek svjetiljke

.a jedno napajanje lako se prikljuêi do ACO Eyeleds svjetla Pri tome je raZmak iZmeðu ACO Eyeleds svjetiljki po iZboru: cm, cm ili viâe 5potrebom nastavka Za produäenje, moguÊe su gotovo sve udaljenosti Sistem se odlikuje s visoko snaänom tehnologijom, maksimalnom vodootpornoâÊu i dugim äivotnim vijekom pribliäno sati "eZ obZira na duäinu sistema intenZitet svjetla se ne mijenja s åivotna dob LED svjetiljke je pribliäno sati cca , godina rada s Duäina kabela maX m od transFormatora do Zadnje ACO Eyeleds svjetiljke s .apajanje 2 6, ZaâtiÊen u sluêaju kratkog spoja s , 7 po ACO Eyeled u s 6odootporno napajanje pogodno na vanjsku upotrebu s Promjer ACO Eyeleds svjetiljke je pribliäno 2 cm

ACO Eyeleds reâetke su kompatibilne s ACO XtraDrain i ACO Multiline kanalicama svjetle âirine cm

Odvodnja i ACO Eyeleds, raZmak iZmeĂ°u LED cm

Odvodnja i ACO Eyeleds, raZmak iZmeĂ°u LED cm

61


4

ACO Lightpoint pokrovne reĹĄetke

ACO Lightpoint pokrovne reťetke iz lijevanog Ìeljeza – Osvjetljenje i odvodnja

ACO Lightpoint se upotrebljava na povrâinama sa Zahtjevom Za veÊim optereÊenjima gdje äelimo arhitekturno oblikovanje nadograditi atraktivnim i privlaênim iZgledom Sistem ACO Multiline kanala i pokrovnih reâetki raZreda optereÊenja do D, nudi kvalitetnu linijsku odvodnju i diZajn prostora u jednom elementu

4

Lijevano äeljeZne reâetke u kombinaciji s nehrðajuÊim LED svjetiljkama u bijeloj ili plavoj boji, daju objektu poseban iZgled ACO Lightpoint pokrovne reâetke odgovaraju kanalima svjetle âirine ili 2 cm

ACO Lightpoint kao kombinacija odvodnje i osvjetljenja pristaniâte Obereider u 2endsburgu, .jemaêka

Tehnièki podaci s ACO Multiline linijski kanal 6 '62 ', 4ip  cm , prema (2. E. s beZvijêanim DrainlockŽ Zakljuêavanjem iZ polimerbetona otpornog na smrZavanje i sol Svjetla âirina: ili 2 cm 'raðevinska âirina: , ili 2, cm 'raðevinska duäina: cm s integriranim lijevano äeljeZnim rubom i 6 presjekom

62

s Lijevano äeljeZna reâetka ACO Lightpoint cm s otvorom Za ugradnju ACO LED, +4L Zaâtitna boja, raZred optereÊenja D prema (2. E. s Lijevano äeljeZna reâetka kao gore, samo beZ otvora s Pune êeone stijenke Za Zatvaranje poêetka i kraja kanala

Primjer upotrebe linijskih kanala ACO Multiline 6 ' s ACO Lightpoint

ACO Lightpoint


4 ACO

ACO Sideline upojna reťetka sa rasporom iz nehrðajuÌeg èelika

D PRED VO ST IZ LJEN 2012 AV

PR O

ACO Sideline pokrovne reĹĄetke

TE

– Novi svjetlosni efekti i sigurnost na putevima i javnim povrťinama

H

NO

L O G IJ A

Kanalica s upojnim rasporom i integriranim LED svjetlom Linijski kanali opremljeni uskim rasporom veÊ godinama êine diskretnu liniju na otvorenim prostorima i putevima u parkovima i trgovima 2eâetka sa rasporom sada dobija novu dodatnu dimenZiju Za kreativniji diZajn: otvara jedinstvene svjetlosne uêinke Znaêajka novog ACO Sideline je inteligentna simbioZa uêinkovite odvodnje i atraktive LED tehnologije Dodatni bonus kao dodatak ZapanjujuÊim svjetlosnim eFektima je osjeÊaj sigurnosti postignut kombinacijom raspora Za upoj vode i LED tehnologijom

Odvodnja i osvjetljenje skladna simbioza Zbog modernog naĂŞina odvodnje i rasvjete u isto vijeme, ACO Sideline istovremeno naglaâava linije oblikovanja, te dodaje svjetlsone karakteristike modernoj arhitekturi Pored bijele i svijetlo plave svjetlosti ACO Sideline nudi moguĂŠnost svjetlsonih eFekata kao âto su mjeâanje boja 2'" , nijanse, promjene boja i dinamiĂŞke svjetlsone eFekte ACO Sideline je prilagoĂ°en korisniku Za jednostavnu aplikaciju sistema, manjih privatnih projekata do planiranja Zahtjevnih i sloäenih projekata javnih prostora Ă&#x;tedna LED rasvjetna tijela imaju Zaâtitu )P, te su pogodna Za prelaZak osobnih voZila i ne Zahtijevaju posebno odräavanje

5pojna reâetka sa rasporom iZraðena je iZ nehrðajuÊeg êelika kvalitete A)S) te namijenjena Za raZrede opterÊenja do C2 Dostupni u duljinama i cm, sa iZvadivim reviZionim otvorima Za êiâÊenje 2eviZijski otvor uZ pristup Za êiâÊenje omoguÊava i pristup elektriênim kablovima 6isina elementa sa rasporom je , cm, âto omoguÊava polaganje Zavrâne obloge np granitne kocke do samog ruba poklopca

4

Tehnièki podaci s ACO Sideline je vodotijesno potpuno Zatvoren sistem s Dekorativni LED elementi imaju äivotni vijek trajanja cca sati s Stupanj Zaâtite )P s Ă&#x;irina svjetlosnog tijela: 2 mm s Duäina: ili cm s Za ACO Multiline 6 i ACO XtraDrain kanale s LED svjetlsona tijela lako je Zamijeniti sa vanjske strane s 5gradnja moguĂŠa beZ nadZora elektriĂŞara s 5gradnja u ceste i parkiraliâta do raZreda optereĂŠenja C2 prema (2. E. s Odobren LED sistem )nstalightÂŽ s Energetski âtedljivo LED svjetlosno tijelo ne Zahtjeva posebno odräavanje s "oje osvjetljenja: jednobojna ili 2'" upravljanje: )nstalightÂŽ LED42)X s .a raspolaganju su pojedinaĂŞne boje, mjeâane boje, prelijevanje boja, a moguĂŠe je ostvariti i dinamiĂŞne svjetlsone eFekte

ACO Sideline je sastavljen iZ kanala Za odvodnju ACO Multiline 6 S, pokrova s rasporom iZ

Pri koriâtenju 2'" verZije, m duge linije prikljuêuju

nehrðajuÊeg êelika i 2 mm âirokog LED svjetlsonog tijela proiZvoðaêa ).S4A Elektro 'mb(

se na napajanje

63


4

Dizajn i svjetlost

Freestyle dizajnerske pokrovne reťetke iZ lijevanog äeljeZa, raZred optereÊenja D prema (2. E. 33 'raðevinska duäina ;cm=

âirina ;cm=

Upojna povrâina ;cm�m=

4eäina ;kg=

+omada paleti

Art br

Freestyle Square reâetka Za 6XD S iZ lijevanog äeljeZa X mm

,

2,

,

,

2

2

Freestyle Flag reâetka Za 6XD S iZ lijevanog äeljeZa 2 mm

,

2,

,

,

2

22

Freestyle Flag reâetka Za 62XD2 S iZ lijevanog äeljeZa mm

,

22,3

3,

,

2

32

Freestyle LeaF reâetka Za 6XD S iZ lijevanog äeljeZa mm

,

2,3

2,

,

2

323

4ip:

4

Eyeleds reťetke iZ kompoZitnog materijala, raZred optereÊenja "2 prema (2. E. 33 'raðevinska duäina ;cm=

âirina ;cm=

Upojna povrâina ;cm�m=

4eäina ;kg=

+omada paleti

Art br

Eyeleds reâetka iZ kompoZitnog materijala bijela mm

,

2,3

2,

,

2

2

Eyeleds reâetka iZ kompoZitnog materijala plava mm

,

2,3

2,

,

2

22

2eâetka iZ kompoZitnog materijala mm

,

2,3

2,

,

2

2

4eäina ;kg=

+omada paleti

Art br

,22

4ip:

Dodatna oprema Za Eyeleds reâetke 4ip:

4ransFormator napajanje 3, m sekundarnog kabla naranĂ°asti ,2 m kabla Za napajanje crni 33 cm

,2

 cm

,22

3 cm

,23

2, m

,2

2aZdjelni kabli Za meĂ°usobno poveZivanje Eyeleds svjetiljki

Produäni kabel , m Zaâtitni poklopac Za Zatvaranje utikaêa

64

,22

,22


4

Dizajn i svjetlost

Lightpoint setovi sa LED rasvjetnim tijelima 4ip:

4ransFormator Osnovni set

4eäina ;kg=

+omada paleti

Art br

bijela

3,2

plava

3,22

bijela

,23

plava

,2

ProlaZna i Zavrâna LED svjetiljka Produäni kabel , cm

Set Za proâirivanje

"oja LED svjetla

LED rasvjetno tijelo

4

Lightpoint iZ lijevanog äeljeZa sa ili beZ otvora Za svjetiljku, raZred optereÊenja D prema (2. E. 33 'raðevinska duäina ;cm=

âirina ;cm=

Upojna povrâina ;cm�m=

4eäina ;kg=

+omada paleti

Art br

2eâetka Za Lightpoint Za 6XD S iZ lijevanog äeljeZa 2 mm

,

2,3

3,

,

22eâetka Za Lightpoint Za 62XD2 S iZ lijevanog äeljeZa 2 mm

,

22,3

,

,

2

3

2eâetka Za Lightpoint Za 6XD S iZ lijevanog äeljeZa 2 mm beZ otvora

,

2,3

3,

,

22eâetka Za Lightpoint Za 62XD2 S iZ lijevanog äeljeZa 2 mm beZ otvora

,

22,3

,

,

2

3

4eäina ;kg=

+omada paleti

Art br

,22

4ip:

Dodatna oprema Za Lightpoint reâetke 4ip:

, m Produäni kabel

2, m

,2

, m

,2

Sideline reťetka iZ nehrðajuÊeg êelika A)S) 3, raZred optereÊenja C2 prema (2. E. 33 'raðevinska duäina ;cm=

visina ;cm=

Upojna povrâina ;cm�m=

4eäina ;kg=

+omada paleti

Art br

,

,

2,

,333

Sideline reâetka Za 6XD iZ nehrðajuÊeg êelika raspor 2, mm

,

,

2,

,33

2eviZioni element Za 6XD iZ nehrĂ°ajuĂŠeg ĂŞelika raspor 2, mm

,

,

2,

,332

STAVLJEN 2 ED

LO

G IJ A

2 01

Sideline reâetka Za 6XD iZ nehrðajuÊeg êelika raspor 2, mm

OIZVOD P PR R

4ip:

AC

O TEHN

O

65

ACO Lightline  

Pomoću ACO DRAIN® Lightline kanala možemo upečatljivo istaknuti sve pješačke zone, parkirališta, garažne prilaze ili gradske avenije.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you