Page 1


วินโดวส์ 1.0 เป็ นสภาวะการทางานรุน่ แรกของวินโดวส์ เปิ ดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2528 มีสภาวะการทางานแบบ 16 บิต ทีเ่ รียกว่า สภาวะ การทางาน (Operating Environments) เพราะ วินโดวส์ 1.0 ยังไม่มีความสามารถทางานได้ดว้ ย ตัวเอง จาเป็ นต้องมีระบบปฏิบตั ิการเฉพาะแยกต่างหาก (ระบบปฏิบตั ิการดังกล่าวคือ ดอส) ซึง่ วินโดวส์จะทาหน้าที่ เพียงการติดต่อกับผูใ้ ช้ เมื่อผูใ้ ช้ป้อนคาสัง่ ใดๆ วินโดวส์จะ ไปเรียกใช้ฟังก์ชนั ต่างๆ จากดอส เมื่อได้ผลการทางาน ออกมา


วินโดวส์จะแสดงผลออกมายังผูใ้ ช้อกี ทีหนึ่ง วินโดวส์ ในช่วงนี้ จึงยังไม่สามารถเรียกได้วา่ เป็ น ระบบปฏิบตั กิ าร แต่เป็ นตัวแสดงผลส่วนหน้าของดอส ทีจ่ ะช่วยให้ผใู ้ ช้สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ง่ายกว่าการ ติดต่อกับดอสโดยตรง และตัง้ แต่รุน่ แรก วินโดวส์เป็ น คูแ่ ข่งกับ แมคอินทอช ผลิตภัณฑ์ลกั ษณะคล้ายกันจาก บริษทั แอปเปิ ลคอมพิวเตอร์ แต่ในช่วงแรก ภาพการ แข่งขันยังไม่ชดั เจนนัก วินโดวส์ 1.0 อยูใ่ นระยะการสนับสนุนของไมโครซอฟท์ จนถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2544


วินโดวส์ 2.0 ยังไม่ประสบความสาเร็จมากนัก แต่กถ็ อื ว่ามีกระแสตอบรับ และการสนับสนุนจากผูพ้ ฒ ั นา ซอฟต์แวร์มากขึ้นกว่ารุ่น 1.0 และอยู่ในการสนับสนุน ของไมโครซอฟท์จนถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2544


วินโดวส์ 2.1 เปิ ดตัวในวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2531 ยังเป็ น สภาวะการทางานทีต่ อ้ งอาศัยดอส วินโดวส์รุน่ นี้มี 2 รุน่ ย่อย คือ 286 และ 386 ซึง่ ทางานกับโปรเซสเซอร์ Intel 80286 และ 80386 ซึง่ ถือว่าประสบความสาเร็จอยูบ่ า้ ง แต่ ไม่มากนักใน พ.ศ. 2532 ไมโครซอฟท์ได้ออกรุน่ อัปเดตของ วินโดวส์ 2.1 คือ วินโดวส์ 2.11 (คล้ายกับระบบ Service Pack ในปั จจุบนั ) อยูใ่ นการสนับสนุนของไมโครซอฟท์จนถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2544


วินโดวส์ 3.0 เปิ ดตัวในวันที่22 พฤษภาคม พ.ศ. 2533 ยังต้องอาศัยดอส และโปรเซสเซอร์ตวั เดียวกับ 2.1 แต่วินโดวส์ 3.0 ได้มีการออกแบบ กราฟิ กในการใช้งานคอมพิวเตอร์ใหม่, มีระบบการ บริหารจัดการหน่วยความจารอมและแรมที่มี ประสิทธิภาพสูงกว่ารุ่นก่อน และเปลีย่ นโปรแกรม บริหารจัดการไฟล์และโปรแกรมในดอสใหม่ ทัง้ หมด การเรียกใช้โปรแกรมต่างๆ ทาได้ง่ายและ มีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดด อีกทัง้ ยังมี โปรแกรมใหม่ท่ตี ิดตัง้ มาพร้อมวินโดวส์ คือ โน้ต แพด, เกม Solitaire ฯลฯ ทาให้วินโดวส์ 3.0 ประสบความสาเร็จอย่างสูง และเป็ นคู่แข่งอย่าง ชัดเจนกับแมคอินทอชจากแอปเปิ ล


วินโดวส์ 3.0 ได้รบั การสนับสนุนจาก ไมโครซอฟท์จนถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2544


วินโดวส์ 3.1 เปิ ดตัวเมื่อ 6 เมษายน พ.ศ. 2535 ยังต้องอาศัยดอส ในวินโดวส์รุน่ นี้ได้ ออกแบบโดยมีแพลตฟอร์มเพื่อการพิมพ์ มากขึ้น โดยได้มีฟอนต์ประเภททรูไทป์ และ ได้มีการลงเกม ไมน์สวีปเปอร์ มาพร้อมกับ วินโดวส์เป็ นครัง้ แรก และได้มีรุน่ ปรับปรุง (อัปเดต) คือรุน่ 3.11 ออกมาในวันที3่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2536 ซึง่ ถือได้วา่ วินโดวส์ ในช่วงนี้ประสบความสาเร็จอย่างต่อเนื่อง


ในรุน่ 3.1 ได้มีการจาหน่าย Windows for Workgroups ซึง่ เป็ นรุน่ ทีม่ ีความสามารถสูง กว่าวินโดวส์ 3.1 ทัว่ ไป เช่น รองรับระบบเน็ตเวิรค์ และโพรโทคอล, เกม Hearts และได้มีการทา วินโดวส์ 3.2 สาหรับวางขายเฉพาะประเทศจีน โดยจะ ใช้อกั ษรจีนแสดงตัวย่อ วินโดวส์ 3.1 ได้รบั การสนับสนุนจากไมโครซอฟท์ จนถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2544


วินโดวส์เอ็นที 3.1 เปิ ดตัวเมื่อ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 เป็ นระบบปฏิบตั กิ ารรุน่ แรกของวินโดวส์ สามารถทางานต่างๆได้ดว้ ยตนเอง คอมพิวเตอร์ทลี่ ง วินโดวส์น้ ี ไม่จาเป็ นต้องลงระบบดอสอีกต่อไป เอ็นที ออกแบบมาสาหรับธุรกิจทีต่ อ้ งการประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ อีกทัง้ เป็ นระบบปฏิบตั กิ ารแบบ 32 บิต ซึง่ วินโดวส์ตวั ก่อนหน้าทัง้ หมด เป็ นสภาวะการทางาน แบบ 16 บิต โปรแกรม 32 บิต (ซึง่ ในขณะนัน้ มักเป็ น โปรแกรมขัน้ สูง) สามารถใช้งานกับวินโดวส์เอ็นทีได้ แต่ไม่สามารถใช้งานกับวินโดวส์ 3.1 ได้ แต่โปรแกรม 16 บิต สามารถใช้งานกับวินโดวส์ 3.1 และเอ็นที ได้ เพราะเอ็นทีจะมีระบบแปลงไฟล์ ให้สามารถใช้งานใน เอ็นทีได้


เอ็นที ย่อมาจาก (New Technology) มี ความสามารถในการรองรับระบบสถาปั ตยกรรมทาง คอมพิวเตอร์ได้หลายประเภท ในช่วงนี้ผใู ้ ช้วนิ โดวส์ เอ็นทีสว่ นใหญ่ไม่ใช่ผใู ้ ช้ตามบ้าน แต่มกั เป็ นลูกค้าทีใ่ ช้ คอมพิวเตอร์ในระดับสูงและกลุม่ นักธุรกิจ ส่วนผูใ้ ช้ ทัว่ ไปในช่วงนัน้ มักยังใช้ วินโดวส์ 3.1 ธรรมดา วินโดวส์ เอ็นที 3.1 ได้รบั การสนับสนุนจาก ไมโครซอฟท์จนถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2543


วินโดวส์ เอ็นที 3.5 เปิ ดตัวเมื่อ 21 กันยายน พ.ศ. 2537 เป็ นรุน่ ต่อของวินโดวส์เอ็นที 3.1 จุดประสงค์หลักของไมโครซอฟท์ในการพัฒนา วินโดวส์เอ็นที 3.5 คือ การเพิ่มความรวดเร็ว ในการทางานของวินโดวส์ รวมถึง ความสามารถอืน่ ๆ เช่น VFAT ทีจ่ ะทาให้ สามารถตัง้ ชือ่ ไฟล์และต่างๆ ได้ถึง 255 ตัวอักษร และความต้องการขัน้ ตา่ ของระบบได้ ลดลงตา่ กว่าเอ็นที 3.1 ด้วย ทาให้สามารถ ครอบคลุมเครือ่ งคอมพิวเตอร์ได้มากขึ้น


แต่อย่างไรก็ตาม วินโดวส์ เอ็นที 3.5 ไม่สามารถ ติดตัง้ ได้ในโน้ตบุค๊ คอมพิวเตอร์ ทีไ่ ม่มีไดรเวอร์ สาหรับ PCMCIA อแดปเตอร์การ์ด และไม่ สามารถติดตัง้ ในคอมพิวเตอร์ใดๆ ทีใ่ ช้โปรเซสเซอร์ รุน่ ทีใ่ หม่กว่า Intel P5 ได้ วินโดวส์เอ็นที 3.5 อยูใ่ นการสนับสนุนของ ไมโครซอฟท์จนถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2544


วินโดวส์ เอ็นที 3.51 เปิ ดตัวเมื่อ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 เอ็นที 3.51 สามารถทางานบน สถาปั ตยกรรม RISC เป็ นเพียงวินโดวส์ไม่กี่รุน่ ที่ สามารถรองรับ RISC ได้ และนอกจากนี้ยงั สามารถรองรับไคลเอนต์/เซิรฟ์ เวอร์, PCMCIA และระบบบีบอัดไฟล์ หรือ NTFS ได้ เอ็นที 3.51 อยูใ่ นการสนับสนุนของไมโครซอฟท์ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2544


วินโดวส์ 95 หรือ วินโดวส์ 4.0 (ไม่เอ็นที) เปิ ดตัว 24 สิงหาคม พ.ศ. 2538 เป็ นวินโดวส์ รุน่ ต่อจาก 3.1 เป็ นวินโดวส์รุน่ แรกทีม่ ี กลุม่ เป้ าหมายเป็ นผูใ้ ช้ทว่ั ไป ทีไ่ ด้รวมเอาดอส เป็ นส่วนหนึ่งของวินโดวส์ (ยังมีดอสอยูใ่ น วินโดวส์ แต่ไม่ใช่ระบบปฏิบตั กิ ารแยก) สามารถ ทางานได้ทงั้ สถานะ 16 และ 32 บิต มีการใช้ สตาร์ทเมนู (ปุ่ มสตาร์ททีม่ ุมซ้ายล่าง) และทาสก์ บาร์ (แท่งด้านล่างหน้าจอ แสดงโปรแกรมทีใ่ ช้ และเบ็ดเตล็ดอืน่ ๆ) เป็ นครัง้ แรก ซึง่ ทัง้ สอง จนถึงวินโดวส์รุน่ ล่าสุด


ก็ยงั ใช้คอนเซปต์เดียวกับวินโดวส์ 95 เพียงแต่ ปรับปรุงรูปลักษณ์ภายนอกให้ทนั สมัยขึ้นเท่านัน้ ด้วย ความสามารถต่างๆ ทีเ่ พิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด สาหรับผูใ้ ช้ทวั่ ไป วินโดวส์ 95 ประสบความสาเร็จ อย่างสูง ยอดการใช้วนิ โดวส์ 95 สูงทีส่ ุดเป็ น ประวัตกิ ารณ์ของวินโดวส์ วินโดวส์ 95 อยูใ่ นการสนับสนุนของไมโครซอฟท์จนถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2544


วินโดวส์ เอ็นที 4.0 เปิ ดตัวเมื่อ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 โดยเน้นตลาดเน็ตเวิรก์ มากขึ้น โดยจะ มี interface คล้ายกับวินโดวส์ 95 แต่วา่ ระบบมีความเสถียรมากกว่า โดยการเพิ่ม API (Application Programming Interface) เข้ามาทาให้ซอฟต์แวร์และ ฮาร์ดแวร์ตา่ ง ๆ ติดต่อกับวินโดวส์ได้อย่างเป็ น มาตรฐานเดียวกัน วินโดวส์เอ็นที 4.0 ถือว่าได้รบั ความนิยมอย่างมากสาหรับบรรดากลุม่ องค์กรที่ ต้องการเครือ่ ง server ขนาดเล็กไปจนถึง ขนาดใหญ่ ซึง่ ในปั จจุบนั ก็ยงั พอมีเหลือให้เห็นอยู่ บ้างในเครือ่ ง server รุน่ เก่าๆ


เอ็นที 4.0 มี 2 รุน่ ย่อย คือ รุน่ Workstation อยูใ่ นการสนับสนุนถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2547 และ รุน่ Server อยู่ ในการสนับสนุนถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547


วินโดวส์ 98 หรือ วินโดวส์ 4.1 (ไม่เอ็นที) เปิ ดตัว เมื่อ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2541 เป็ น ระบบปฏิบตั กิ ารรุน่ ต่อของวินโดวส์ 95 จุดเด่น ของวินโดวส์ 98 คือการใช้มาตรฐานไดรเวอร์แบบ WDM และ VxD ซึง่ WDM เป็ น มาตรฐานใหม่ทว่ี นิ โดวส์รุน่ ต่อๆ มา ได้ใช้เป็ น หลัก ส่วน VxD เป็ นมาตรฐานเก่า ซึง่ วินโดวส์ รุน่ ต่อจาก 98 ไม่รองรับ ซึง่ ทาให้วนิ โดวส์ 98 เป็ นจุดเชือ่ มต่อระหว่างโปรแกรมสมัยเก่าและใหม่


โปรแกรมสมัยปั จจุบนั แม้จะไม่ได้ออกแบบมา เพื่อวินโดวส์ 98 แต่หลายโปรแกรมก็สามารถใช้ กับวินโดวส์ 98 ได้พอสมควร วินโดวส์ 98 Second Edition รุน่ ปรับปรุง เริม่ จาหน่ายเมื่อ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2542 วินโดวส์ 98 อยูใ่ นการสนับสนุนจนถึง 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2549


วินโดวส์ 2000 หรือ วินโดวส์ เอ็นที 5.0 เปิ ดตัวเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543 เป็ นระบบปฏิบตั กิ ารเอ็น ที มีกลุม่ เป้ าหมายเป็ นกลุม่ ผูใ้ ช้ขนั้ สูงและกลุม่ ธุรกิจ ในช่วงนี้ได้แบ่งเป็ น 5 รุน่ ย่อย คือ Professional, Server, Advanced Server, Datacenter Server, Advanced Server 64bit Limited Edition วินโดวส์ 2000 อยูใ่ นการสนับสนุนจนถึง 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2553


 วินโดวส์ มี (อังกฤษ: Windows Me) หรือ วินโดวส์ 4.9 (ไม่เอ็นที) เป็ นวินโดวส์รุน่ ต่อจาก 98 และ เป็ นรุน่ สุดท้ายทีไ่ ม่ใช่วนิ โดวส์เอ็นที รุน่ สุดท้ายทีท่ างาน ได้ทงั้ ระบบ 16 และ 32 บิต (เวลาผ่านไป โปรแกรมรุน่ ใหม่ ทีเ่ ป็ นโปรแกรมพื้นฐานสาหรับผูใ้ ช้ตามบ้าน เริม่ เปลี่ยนจาก 16 เป็ น 32 บิต และโปรแกรมชัน้ สูง เริม่ เปลี่ยนจาก 32 เป็ น 64 บิต)


เปิ ดตัว 14 กันยายน พ.ศ. 2543 วินโดวส์มี ไม่ใช่ วินโดวส์เอ็นที จึงยังมีดอสอยูใ่ นวินโดวส์ ซึง่ วินโดวส์ 95 และ 98 แม้จะรวมดอสเป็ นส่วนหนึ่ง ของวินโดวส์ แต่ยงั เปิ ดให้เข้าถึงดอสได้ แต่ วินโดวส์ มี ได้ปิดการเข้าถึงดอสในวินโดวส์ เพื่อให้การบูตเครือ่ งทาได้เร็ว แต่ทาให้โปรแกรม เฉพาะบางโปรแกรมทีต่ อ้ งอาศัยการเข้าถึงดอส ไม่สามารถทางานได้ในวินโดวส์มี โดยเฉพาะ โปรแกรมบริหารจัดการดิสก์ วินโดวส์ มี อยูใ่ นการสนับสนุนจนถึง 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2549


วินโดวส์ เอกซ์พี และ เซิรฟ์ เวอร์ 2003  วินโดวส์ เอกซ์พี หรือ วินโดวส์ เอ็นที 5.1 และ เอ็น ที 5.2 เปิ ดตัว 25 ตุลาคม พ.ศ. 2544 เป็ นวินโดวส์ เอ็นทีรุน่ แรก ทีพ่ ฒ ั นาขึ้นโดยมีกลุม่ เป้ าหมายเป็ น ผูใ้ ช้ทวั่ ไป พัฒนาขึ้นจาก วินโดวส์ เนปจูน ถูกยุบ รวมกับวินโดวส์ Whistler ส่วนวินโดวส์ที่ พัฒนาขึ้นเพื่อผูใ้ ช้ขนั้ สูงและธุรกิจ จะมีแยกต่างหาก อีก 2 ตัว ทีใ่ ช้เลข เอ็นที 5.1 และ 5.2 คือ วินโดวส์ ฟันเดเมนทัลส์ ฟอร์ เลกาซี พีซสี ์ และ วินโดวส์ เซิรฟ์ เวอร์ 2003 ตามลาดับ


 โดยคาว่า เอกซ์พี มาจากคาว่า Experience แปลว่า ประสบการณ์ ซึง่ เป็ นวินโดวส์ทป่ี ระสบ ความสาเร็จค่อนข้างสูง แม้จะเปิ ดตัวมาแล้วถึง 9 ปี แต่จากข้อมูลในเดือนกันยายน 2553 พบว่า ผูใ้ ช้ คอมพิวเตอร์ ยังใช้วนิ โดวส์เอกซ์พีมากถึงร้อยละ 60 ของผูใ้ ช้ทงั้ หมด ในขณะทีว่ นิ โดวส์รุน่ อืน่ ๆ ทัง้ หมด รวมกัน มีสว่ นแบ่งร้อยละ 31 และระบบปฏิบตั กิ ารอืน่ ทีไ่ ม่ใช่วนิ โดวส์ ประมาณร้อยละ 9 วินโดวส์ เอกซ์พี มี การออกรุน่ ปรับปรุงตามหลังมาอีกพอสมควร ซึง่ ผูใ้ ช้ สามารถตรวจสอบรุน่ ของซอฟต์แวร์ได้เอง โดยกด Start แล้วเลือก Run แล้วพิมพ์ sysdm.cpl หรือ winmsd.exe แล้วกด Run จะขึ้นหน้าต่างข้อมูลให้ผใู ้ ช้รบั ทราบ รุน่ ปรับปรุงทีอ่ อกมา จะปรากฏคาว่า Service Pack


 เอกซ์พีรุน่ แรก ทีไ่ ม่มี Service Pack ไมโครซอฟท์ได้ยุตกิ ารสนับสนุนเมื่อ 30 กันยายน พ.ศ. 2547, เอกซ์พีรุน่ ปรับปรุง SP1 และ 1a ยุติ การสนับสนุน 10 ตุลาคม พ.ศ. 2549, รุน่ ปรับปรุง SP2 32 บิต ยุติการสนับสนุน 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ส่วนรุน่ ปรับปรุง SP2 64 บิต และ SP3 จะสนับสนุนต่อไปจนถึง 8 เมษายน พ.ศ. 2557 ส่วนวินโดวส์ เซิรฟ์ เวอร์ 2003 จะได้รบั การ สนับสนุนต่อจนถึง 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 และ วินโดวส์ ฟันเดเมนทัลส์ ฟอร์ เลกาซี ยังไม่มีแผนจะ ยุตกิ ารสนับสนุนอีกด้วยและ การสนับสนุน Windows XP ทีม่ ี Service Pack 2 (SP2) ได้หยุดลงในวันที่ 13 กรกฎาคม 2553


วิสตา และ เซิรฟ์ เวอร์ 2008

วินโดวส์ วิสตา หรือ วินโดวส์ เอ็นที 6.0 ได้รบั ลิขสิทธิ์ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 แต่เริม่ ขายผูใ้ ช้จริง 30 มกราคม พ.ศ. 2550 ในช่วงของวิสตา วินโดวส์ สาหรับผูใ้ ช้ขนั้ สูงและองค์กรธุรกิจ คือ วินโดวส์ เซิรฟ์ เวอร์ 2008, วินโดวส์ โฮม เซิรฟ์ เวอร์ วิสตามี ความสามารถสูงกว่าเอกซ์พีหลายประการ เช่น ในการ ตัดต่อ การพัฒนาแอปพลิเคชัน, การแสดงผลกราฟิ ก ทีส่ ามารถแสดงผลแบบโปร่งแสง สามารถมองฉาก หลังของหน้าต่างทีก่ าลังเปิ ดอยูไ่ ด้ ในมุมมองแบบ โปร่งแสง ในพื้นทีท่ เ่ี หมาะสม เช่น บาร์ดา้ นบนสุดของ โปรแกรม, ความสามารถในการค้นหา, การพิมพ์ ฯลฯ


แต่ทว่า วิสตา ไม่ประสบความสาเร็จ อย่างทีค่ วร สาเหตุหลักๆ ทีเ่ ป็ นทีว่ จิ ารณ์ คือ ความต้องการขึ้นตา่ ของระบบ ทีส่ ูง กว่าวินโดวส์เอกซ์พีหลายเท่าตัว ดัง ตัวอย่างเปรียบเทียบในตาราง


ความต้องการขัน้ ตา่ ประเภทความต้องการ ความต้องการขัน้ ตา่ ของเอกซ์พี (SP3) ของวิสตา หน่วยประมวลผล 233 MHz 800 MHz กลาง (โปรเซสเซอร์) แรม 64 MB 512 MB เนื้อทีว่ า่ งในฮาร์ดดิสก์ 4.2 GB ไดรฟ์ ทีต่ อ้ งการ CD-ROM

15 GB DVD-ROM

เครือ่ งคอมพิวเตอร์ทวั่ ไปในช่วงนัน้ มีความสามารถ ไม่ถึง หรือ ถึง แต่เกินความต้องการมาเพียง เล็กน้อย ทาให้วสิ ตาเป็ นระบบทีม่ ีขนาดใหญ่มาก ทา ให้เครือ่ งทางานไม่มีประสิทธิภาพ หรือช้า อีกทัง้ ยัง เป็ นทีว่ พิ ากษ์วจิ ารณ์วา่ ซอร์ซโค้ดไม่มีคณ ุ ภาพ ผูใ้ ช้ ส่วนใหญ่ โดยเฉพาะทีไ่ ม่ได้ใช้คณ ุ สมบัตพิ ิเศษทีเ่ พิ่ม มาของวิสตา จึงยังคงใช้เอกซ์พี วิสตาจึงไม่ประสบ ความสาเร็จมากนัก


วิสตา รุน่ แรก ทีไ่ ม่มี Service Pack ไมโครซอฟท์ได้ยุตกิ ารสนับสนุนลงแล้วเมื่อ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ส่วนวิสตารุน่ ปรับปรุง SP1 ได้ ยุตกิ ารสนับสนุนลงแล้วเมื่อ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ส่วนรุน่ ปรับปรุง SP2 ยังไม่มีแผนการจะยกเลิกการ สนับสนุน (ตรวจสอบโดย กด Start แล้วพิมพ์ที่ ช่องว่างด้านล่างซ้ายว่า winver แล้ว Enter) วินโดวส์ โฮม เซิรฟ์ เวอร์ ยังไม่มีแผนการจะยุตกิ าร สนับสนุน ส่วนวินโดวส์ เซิรฟ์ เวอร์ 2008 จะสนับสนุน ต่อไปจนถึง 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561


วินโดวส์ 7 หรือ วินโดวส์ เอ็นที 6.1 เปิ ดตัวการขายปลีก เมื่อ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2552 เป็ นวินโดวส์รุน่ ล่าสุดของ ไมโครซอฟท์ ส่วน เอ็นที 6.1 อีกรุน่ หนึ่ง ทีม่ ีกลุม่ เป้ าหมาย เป็ นผูใ้ ช้ระดับสูง คือ วินโดวส์ เซิรฟ์ เวอร์ 2008 อาร์2 เปิ ดตัวในวันเดียวกับวินโดวส์ 7 ในวินโดวส์ 7 ได้มีการ แก้ไขข้อบกพร่องทีท่ าให้วสิ ตาไม่ประสบความสาเร็จ และมี ความต้องการขัน้ ตา่ ไม่ตา่ งจากวิสตามากนัก นอกจากแรม และการ์ดจอ ทีต่ อ้ งการเพิ่ม แต่ทผี่ า่ นมา จากการเปิ ดตัว วิสตา ได้กรุยทางส่วนหนึ่งไว้ให้ วินโดวส์ 7 เพราะช่องว่าง ระหว่างการเปิ ดตัวนัน้ ผูผ้ ลิตฮาร์ดแวร์หลายรายได้เพิ่ม ความสามารถในหลายด้าน คอมพิวเตอร์ในช่วงหลังวิสตา


พร้อมจะรองรับวินโดวส์ทใ่ี หญ่กว่าเอกซ์พีได้ อีกทัง้ วินโดวส์ 7 ได้มีการบริหารจัดการดี ทางานมี ประสิทธิภาพสูงกว่าวิสตา ปั จจุบนั มีผใู ้ ช้วนิ โดวส์ 7 มากกว่าวิสตาเสียอีก ไมโครซอฟท์ ยังไม่มีแผนจะยุติการสนับสนุนวินโดวส์ 7 และ เซิรฟ์ เวอร์ 2008 อาร์2


วินโดวส์ 8

วินโดวส์ 8 เป็ นระบบปฏิบตั กิ ารรุน่ ต่อไปในตระกูล วินโดวส์ เปิ ดตัวเมื่อ 22 ตุลาคม 2553 ผ่านทางบล็อก ภาษาดัชต์ของไมโครซอฟท์เอง วินโดวส์ 8 มีคณ ุ สมบัติ เพิ่มเติมมากมายหลายอย่าง เช่น ไลฟ์ ไทลส์ ช่วยให้เข้า ข้อมูลพื้นฐานได้ง่ายขึ้น[2][3], วินโดวส์ เอ็กซ์พลอเร่อ ทีใ่ ช้การจัดข้อมูลแบบริบบ้อนแทนแบบเดิม [4] เป็ น ต้น ปั จจุบนั วินโดวส์ 8 อยูร่ ะหว่างการพัฒนา ผูพ้ ฒ ั นา สามารถดาวน์โหลดวินโดวส์รุน่ นี้ไปเพื่อพัฒนา โปรแกรมก่อนได้ [5] ทางไมโครซอฟท์ยงั ไม่มีแผนการ จัดจาหน่ายวินโดวส์ 8


http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9 %84%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8% 84%E0%B8%A3%E0%B8%8B%E0%B8%A D%E0%B8%9F%E0%B8%97%E0%B9%8C _%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%99 %E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A7% E0%B8%AA%E0%B9%8C


History of Microsoft Windows  

History of Microsoft Windows

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you