Page 1


 เนือ ้ หา 1 วินโดวส์ 1.0

2 วินโดวส์ 2.0 3 วินโดวส์ 2.1 4 วินโดวส์ 3.0 5 วินโดวส์ 3.1 6 วินโดวส์ เอ็นที 3.1 7 วินโดวส์ เอ็นที 3.5 8 วินโดวส์ เอ็นที 3.51 9 วินโดวส์ 95 10 วินโดวส์ เอ็นที 4.0 11 วินโดวส์ 98 12 วินโดวส์ 2000 13 วินโดวส์ มี 14 วินโดวส์ เอกซ์ พี และ เซิร์ฟเวอร์ 2003 15 วินโดวส์ วิสตา และ เซิร์ฟเวอร์ 2008 16 วินโดวส์ 7 และ เซิร์ฟเวอร์ 2008 อาร์ 2 17 วินโดวส์ 8


ภาพหน้ าจอ วินโดวส์ 1.0  วินโดวส์ 1.0 เป็ นสภาวะการทางานรุ่ นแรกของ วินโดวส์ เปิ ดตัวอย่ างเป็ นทางการในวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2528 มีสภาวะการทางานแบบ 16 บิต ที่เรียกว่ า สภาวะการทางาน (Operating Environments) เพราะ วินโดวส์ 1.0 ยังไม่ มี ความสามารถทางานได้ ด้วยตัวเอง จาเป็ นต้ องมี ระบบปฏิบัตกิ ารเฉพาะแยกต่ างหาก (ระบบปฏิบัตกิ ารดังกล่ าวคือ ดอส) ซึ่งวินโดวส์ จะทา หน้ าที่เพียงการติดต่ อกับผู้ใช้ เมื่อผู้ใช้ ป้อนคาสั่งใดๆ วินโดวส์ จะไปเรียกใช้ ฟังก์ ชันต่ างๆ จากดอส เมื่อ ได้ ผลการทางานออกมา 


วินโดวส์ จะแสดงผลออกมายังผู้ใช้ อีกทีหนึ่ง วินโดวส์ ในช่ วงนี ้ จึงยังไม่ สามารถเรียกได้ ว่าเป็ น ระบบปฏิบัตกิ าร แต่ เป็ นตัวแสดงผลส่ วนหน้ าของ ดอส ที่จะช่ วยให้ ผ้ ูใช้ สามารถใช้ งานคอมพิวเตอร์ ง่าย กว่ าการติดต่ อกับดอสโดยตรง และตัง้ แต่ ร่ ุ นแรก วินโดวส์ เป็ นคู่แข่ งกับ แมคอินทอช ผลิตภัณฑ์ ลักษณะคล้ ายกันจากบริษัท แอปเปิ ลคอมพิวเตอร์ แต่ ในช่ วงแรก ภาพการแข่ งขันยังไม่ ชัดเจนนัก  วินโดวส์ 1.0 อยู่ในระยะการสนับสนุนของ ไมโครซอฟท์ จนถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2544 


 

ภาพหน้ าจอ วินโดวส์ 2.0 วินโดวส์ 2.0 เปิ ดตัวเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2530 2.0 ยัง ต้ องอาศัยดอส แต่ มีขีดความสามารถเพิ่มขึน้ มากเมื่อเทียบกับ 1.0 เช่ น สามารถเปิ ดหลายโปรแกรมซ้ อนกันได้ และมี โปรแกรม ไมโครซอฟท์ เวิร์ด (Word) และ เอกซ์ เซล (Excel) และได้ มีปุ่ม Minimize, Maximize และ ปุ่ มลัดอื่นๆ ขึน้ เป็ นครัง้ แรก ในช่ วงของวินโดวส์ 2.0 วินโดวส์ กับแมคอินทอชมีความใกล้ เคียงกันมาก จนเกิดคดีฟ้องร้ องกัน ของบริษัทเจ้ าของลิขสิทธิ์ 2 แห่ ง คือ ไมโครซอฟท์ และ แอปเปิ ล วินโดวส์ 2.0 ยังไม่ ประสบความสาเร็จมากนัก แต่ กถ็ ือว่ ามี กระแสตอบรั บ และการสนับสนุนจากผู้พฒ ั นาซอฟต์ แวร์ มาก ขึน้ กว่ ารุ่ น 1.0 และอยู่ในการสนับสนุนของไมโครซอฟท์ จนถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2544


ภาพหน้ าจอ วินโดวส์ 2.1  วินโดวส์ 2.1 เปิ ดตัวในวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2531 ยังเป็ นสภาวะการทางานที่ต้องอาศัยดอส วินโดวส์ ร่ ุ นนีม้ ี 2 รุ่ นย่ อย คือ 286 และ 386 ซึ่งทางาน กับโปรเซสเซอร์ Intel 80286 และ 80386 ซึ่ง ถือว่ าประสบความสาเร็จอยู่บ้าง แต่ ไม่ มากนัก  ใน พ.ศ. 2532 ไมโครซอฟท์ ได้ ออกรุ่ นอัปเดตของ วินโดวส์ 2.1 คือ วินโดวส์ 2.11 (คล้ ายกับระบบ Service Pack ในปั จจุบัน) อยู่ในการสนับสนุน ของไมโครซอฟท์ จนถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2544 


ภาพหน้ าจอ วินโดวส์ 3.0  ดูบทความหลักที่ วินโดวส์ 3.0  วินโดวส์ 3.0 เปิ ดตัวในวันที่22 พฤษภาคม พ.ศ. 2533 ยังต้ องอาศัยดอส และโปรเซสเซอร์ ตัวเดียวกับ 2.1 แต่ วินโดวส์ 3.0 ได้ มีการออกแบบกราฟิ กในการใช้ งานคอมพิวเตอร์ ใหม่ , มีระบบการบริหารจัดการ หน่ วยความจารอมและแรมที่มีประสิทธิภาพสูงกว่ า รุ่ นก่ อน และเปลี่ยนโปรแกรมบริหารจัดการไฟล์ และ โปรแกรมในดอสใหม่ ทงั ้ หมด การเรียกใช้ โปรแกรม ต่ างๆ ทาได้ ง่ายและมีประสิทธิภาพสูงขึน้ อย่ างก้ าว กระโดด อีกทัง้ ยังมีโปรแกรมใหม่ ท่ ตี ดิ ตัง้ มาพร้ อม วินโดวส์ คือ โน้ ตแพด, เกม Solitaire ฯลฯ ทา ให้ วินโดวส์ 3.0 ประสบความสาเร็จอย่ างสูง และเป็ น คู่แข่ งอย่ างชัดเจนกับแมคอินทอชจากแอปเปิ ล  วินโดวส์ 3.0 ได้ รับการสนับสนุนจากไมโครซอฟท์ จนถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2544 


  

ดูบทความหลักที่ วินโดวส์ 3.1x ภาพหน้ าจอ วินโดวส์ 3.11 วินโดวส์ 3.1 เปิ ดตัวเมื่อ 6 เมษายน พ.ศ. 2535 ยังต้ อง อาศัยดอส ในวินโดวส์ ร่ ุ นนีไ้ ด้ ออกแบบโดยมี แพลตฟอร์ มเพื่อการพิมพ์ มากขึน้ โดยได้ มีฟอนต์ ประเภททรู ไทป์ และได้ มีการลงเกม ไมน์ สวีปเปอร์ มา พร้ อมกับวินโดวส์ เป็ นครั ง้ แรก และได้ มีร่ ุ นปรั บปรุ ง (อัป เดต) คือรุ่ น 3.11 ออกมาในวันที่31 ธันวาคม พ.ศ. 2536 ซึ่งถือได้ ว่าวินโดวส์ ในช่ วงนีป้ ระสบความสาเร็จอย่ าง ต่ อเนื่อง ในรุ่ น 3.1 ได้ มีการจาหน่ าย Windows for Workgroups ซึ่งเป็ นรุ่ นที่มีความสามารถสูงกว่ า วินโดวส์ 3.1 ทั่วไป เช่ น รองรั บระบบเน็ตเวิร์ค และโพร โทคอล, เกม Hearts และได้ มีการทาวินโดวส์ 3.2 สาหรั บวางขายเฉพาะประเทศจีน โดยจะใช้ อักษรจีน แสดงตัวย่ อ วินโดวส์ 3.1 ได้ รับการสนับสนุนจากไมโครซอฟท์ จนถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2544


ภาพหน้ าจอ วินโดวส์ เอ็นที 3.1  วินโดวส์ เอ็นที 3.1 เปิ ดตัวเมื่อ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 เป็ นระบบปฏิบัตกิ ารรุ่ นแรกของวินโดวส์ สามารถทางานต่ างๆได้ ด้วยตนเอง คอมพิวเตอร์ ท่ ลี ง วินโดวส์ นี ้ ไม่ จาเป็ นต้ องลงระบบดอสอีกต่ อไป เอ็นที ออกแบบมาสาหรับธุรกิจที่ต้องการประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ อีกทัง้ เป็ นระบบปฏิบัตกิ ารแบบ 32 บิต ซึ่งวินโดวส์ ตัวก่ อนหน้ าทัง้ หมด เป็ นสภาวะการ ทางานแบบ 16 บิต โปรแกรม 32 บิต (ซึ่งในขณะนัน้ มักเป็ นโปรแกรมขัน้ สูง) สามารถใช้ งานกับวินโดวส์ เอ็นทีได้ แต่ ไม่ สามารถใช้ งานกับวินโดวส์ 3.1 ได้ แต่ โปรแกรม 16 บิต สามารถใช้ งานกับวินโดวส์ 3.1 และ เอ็นที ได้ เพราะเอ็นทีจะมีระบบแปลงไฟล์ ให้ สามารถใช้ งานในเอ็นทีได้ 


เอ็นที ย่ อมาจาก (New Technology) มี ความสามารถในการรองรับระบบสถาปั ตยกรรมทาง คอมพิวเตอร์ ได้ หลายประเภท ในช่ วงนีผ้ ้ ูใช้ วินโดวส์ เอ็นทีส่วนใหญ่ ไม่ ใช่ ผ้ ูใช้ ตามบ้ าน แต่ มักเป็ นลูกค้ าที่ ใช้ คอมพิวเตอร์ ในระดับสูงและกลุ่มนักธุรกิจ ส่ วน ผู้ใช้ ท่ วั ไปในช่ วงนัน้ มักยังใช้ วินโดวส์ 3.1 ธรรมดา  วินโดวส์ เอ็นที 3.1 ได้ รับการสนับสนุนจาก ไมโครซอฟท์ จนถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2543 


 

ภาพหน้ าจอ วินโดวส์ เอ็นที 3.5 วินโดวส์ เอ็นที 3.5 เปิ ดตัวเมื่อ 21 กันยายน พ.ศ. 2537 เป็ นรุ่ นต่ อของวินโดวส์ เอ็นที 3.1 จุดประสงค์ หลักของ ไมโครซอฟท์ ในการพัฒนาวินโดวส์ เอ็นที 3.5 คือ การ เพิ่มความรวดเร็วในการทางานของวินโดวส์ รวมถึง ความสามารถอื่นๆ เช่ น VFAT ที่จะทาให้ สามารถตัง้ ชื่อไฟล์ และต่ างๆ ได้ ถงึ 255 ตัวอักษร และความต้ องการ ขัน้ ต่าของระบบได้ ลดลงต่ากว่ าเอ็นที 3.1 ด้ วย ทาให้ สามารถครอบคลุมเครื่ องคอมพิวเตอร์ ได้ มากขึน้


แต่ อย่ างไรก็ตาม วินโดวส์ เอ็นที 3.5 ไม่ สามารถติดตัง้ ได้ ในโน้ ตบุ๊คคอมพิวเตอร์ ที่ไม่ มีไดรเวอร์ สาหรับ PCMCIA อแดปเตอร์ การ์ ด และไม่ สามารถติดตัง้ ใน คอมพิวเตอร์ ใดๆ ที่ใช้ โปรเซสเซอร์ ร่ ุ นที่ใหม่ กว่ า Intel P5 ได้ วินโดวส์ เอ็นที 3.5 อยู่ในการสนับสนุนของไมโครซอฟท์ จนถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2544


ภาพหน้ าจอ วินโดวส์ เอ็นที 3.51  วินโดวส์ เอ็นที 3.51 เปิ ดตัวเมื่อ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 เอ็นที 3.51 สามารถทางานบนสถาปั ตยกรรม RISC เป็ นเพียงวินโดวส์ ไม่ ก่ รี ่ ุ นที่สามารถรองรับ RISC ได้ และนอกจากนีย้ ังสามารถรองรับ ไคลเอนต์ /เซิร์ฟเวอร์ , PCMCIA และระบบบีบอัด ไฟล์ หรือ NTFS ได้  เอ็นที 3.51 อยู่ในการสนับสนุนของไมโครซอฟท์ ถงึ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2544 


ภาพหน้ าจอ วินโดวส์ 95  ดูบทความหลักที่ วินโดวส์ 95  วินโดวส์ 95 หรื อ วินโดวส์ 4.0 (ไม่ เอ็นที) เปิ ดตัว 24 สิงหาคม พ.ศ. 2538 เป็ นวินโดวส์ ร่ ุ นต่ อจาก 3.1 เป็ น วินโดวส์ ร่ ุ นแรกที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็ นผู้ใช้ ท่ วั ไป ที่ได้ รวมเอาดอสเป็ นส่ วนหนึ่งของวินโดวส์ (ยังมีดอสอยู่ ในวินโดวส์ แต่ ไม่ ใช่ ระบบปฏิบัตกิ ารแยก) สามารถ ทางานได้ ทงั ้ สถานะ 16 และ 32 บิต มีการใช้ สตาร์ ท เมนู (ปุ่ มสตาร์ ทที่มุมซ้ ายล่ าง) และทาสก์ บาร์ (แท่ ง ด้ านล่ างหน้ าจอ แสดงโปรแกรมที่ใช้ และเบ็ดเตล็ด อื่นๆ) เป็ นครัง้ แรก ซึ่งทัง้ สอง จนถึง 


วินโดวส์ ร่ ุ นล่ าสุด ก็ยังใช้ คอนเซปต์ เดียวกับวินโดวส์ 95 เพียงแต่ ปรับปรุ งรูปลักษณ์ ภายนอกให้ ทนั สมัยขึน้ เท่ านัน้ ด้ วยความสามารถต่ างๆ ที่เพิ่มขึน้ อย่ างก้ าว กระโดดสาหรับผู้ใช้ ท่ วั ไป วินโดวส์ 95 ประสบ ความสาเร็จอย่ างสูง ยอดการใช้ วินโดวส์ 95 สูงที่สุด เป็ นประวัตกิ ารณ์ ของวินโดวส์  วินโดวส์ 95 อยู่ในการสนับสนุนของไมโครซอฟท์ จนถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2544 


ภาพหน้ าจอ วินโดวส์ เอ็นที 4.0  วินโดวส์ เอ็นที 4.0 เปิ ดตัวเมื่อ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 โดยเน้ นตลาดเน็ตเวิร์กมากขึน้ โดยจะมี interface คล้ ายกับวินโดวส์ 95 แต่ ว่าระบบมี ความเสถียรมากกว่ า โดยการเพิ่ม API (Application Programming Interface) เข้ ามาทาให้ ซอฟต์ แวร์ และฮาร์ ดแวร์ ต่ าง ๆ ติดต่ อกับวินโดวส์ ได้ อย่ างเป็ นมาตรฐาน เดียวกัน วินโดวส์ เอ็นที 4.0 ถือว่ าได้ รับ 


ความนิยมอย่ างมากสาหรับบรรดากลุ่มองค์ กรที่ ต้ องการเครื่อง server ขนาดเล็กไปจนถึง ขนาดใหญ่ ซึ่งในปั จจุบันก็ยังพอมีเหลือให้ เห็น อยู่บ้างในเครื่อง server รุ่ นเก่ าๆ  เอ็นที 4.0 มี 2 รุ่ นย่ อย คือ รุ่ น Workstation อยู่ในการสนับสนุนถึง 30 มิถุนายน พ.ศ. 2547 และ รุ่ น Server อยู่ใน การสนับสนุนถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2547 


วินโดวส์ 98 ภาพหน้ าจอ วินโดวส์ 98 ดูบทความหลักที่ วินโดวส์ 98 วินโดวส์ 98 หรือ วินโดวส์ 4.1 (ไม่ เอ็นที) เปิ ดตัว เมื่อ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2541 เป็ นระบบปฏิบัตกิ ารรุ่ นต่ อ ของวินโดวส์ 95 จุดเด่ นของวินโดวส์ 98 คือการใช้ มาตรฐานไดรเวอร์ แบบ WDM และ VxD ซึ่ง WDM เป็ นมาตรฐานใหม่ ท่ วี ินโดวส์ ร่ ุ นต่ อๆ มา ได้ ใช้ เป็ นหลัก ส่ วน VxD เป็ นมาตรฐานเก่ า ซึ่งวินโดวส์ ร่ ุ น ต่ อจาก 98 ไม่ รองรับ ซึ่งทาให้ วินโดวส์ 98 เป็ นจุด เชื่อมต่ อระหว่ างโปรแกรมสมัยเก่ าและใหม่ โปรแกรม สมัยปั จจุบัน แม้ จะไม่ ได้ ออกแบบมาเพื่อวินโดวส์ 98 แต่ หลายโปรแกรมก็สามารถใช้ กับวินโดวส์ 98 ได้ พอสมควร วินโดวส์ 98 Second Edition รุ่ น ปรับปรุ ง เริ่มจาหน่ ายเมื่อ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2542 วินโดวส์ 98 อยู่ในการสนับสนุนจนถึง 11


ภาพหน้ าจอ วินโดวส์ 2000  ดูบทความหลักที่ วินโดวส์ 2000  วินโดวส์ 2000 หรื อ วินโดวส์ เอ็นที 5.0 เปิ ดตัว เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543 เป็ นระบบปฏิบัตกิ าร เอ็นที มีกลุ่มเป้าหมายเป็ นกลุ่มผู้ใช้ ขัน้ สูงและกลุ่ม ธุรกิจ ในช่ วงนีไ้ ด้ แบ่ งเป็ น 5 รุ่ นย่ อย คือ Professional, Server, Advanced Server, Datacenter Server, Advanced Server 64-bit Limited Edition  วินโดวส์ 2000 อยู่ในการสนับสนุนจนถึง 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 


วินโดวส์ มี (อังกฤษ: Windows Me) หรื อวินโดวส์ 4.9 (ไม่ เอ็นที) เป็ นวินโดวส์ ร่ ุ นต่ อจาก 98 และเป็ นรุ่ นสุดท้ ายที่ ไม่ ใช่ วนิ โดวส์ เอ็นที รุ่ นสุดท้ ายที่ทางานได้ ทัง้ ระบบ 16 และ 32 บิต (เวลาผ่ านไป โปรแกรมรุ่ นใหม่ ที่เป็ นโปรแกรม พืน้ ฐานสาหรั บผู้ใช้ ตามบ้ าน เริ่มเปลี่ยนจาก 16 เป็ น 32 บิต และโปรแกรมชัน้ สูง เริ่มเปลี่ยนจาก 32 เป็ น 64 บิต) เปิ ดตัว 14 กันยายน พ.ศ. 2543 วินโดวส์ มี ไม่ ใช่ วนิ โดวส์ เอ็นที จึงยัง มีดอสอยู่ในวินโดวส์ ซึ่งวินโดวส์ 95 และ 98 แม้ จะรวมดอส เป็ นส่ วนหนึ่งของวินโดวส์ แต่ ยังเปิ ดให้ เข้ าถึงดอสได้ แต่ วินโดวส์ มี ได้ ปิดการเข้ าถึงดอสในวินโดวส์ เพื่อให้ การบูต เครื่ องทาได้ เร็ว แต่ ทาให้ โปรแกรมเฉพาะบางโปรแกรมที่ต้อง อาศัยการเข้ าถึงดอส ไม่ สามารถทางานได้ ในวินโดวส์ มี โดยเฉพาะโปรแกรมบริหารจัดการดิสก์ วินโดวส์ มี อยู่ในการสนับสนุนจนถึง 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2549


วินโดวส์ เอกซ์ พี หรือ วินโดวส์ เอ็นที 5.1 และ เอ็นที 5.2 เปิ ดตัว 25 ตุลาคม พ.ศ. 2544 เป็ นวินโดวส์ เอ็นที รุ่ นแรก ที่พัฒนาขึน้ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็ นผู้ใช้ ทั่วไป พัฒนาขึน้ จาก วินโดวส์ เนปจูน ถูกยุบรวมกับ วินโดวส์ Whistler ส่ วนวินโดวส์ ท่ พ ี ัฒนาขึน้ เพื่อ ผู้ใช้ ขัน้ สูงและธุรกิจ จะมีแยกต่ างหากอีก 2 ตัว ที่ใช้ เลข เอ็นที 5.1 และ 5.2 คือ วินโดวส์ ฟั นเดเมนทัลส์ ฟอร์ เลกาซี พีซีส์ และ วินโดวส์ เซิร์ฟเวอร์ 2003 ตามลาดับ โดยคาว่ า เอกซ์ พี มาจากคาว่ า Experience แปลว่ า ประสบการณ์ แม้ จะ เปิ ดตัวมาแล้ วถึง 9 ปี แต่ จากข้ อมูลในเดือนกันยายน 2553 พบว่ า ผู้ใช้ คอมพิวเตอร์ ยังใช้ วินโดวส์ เอกซ์ พี มากถึงร้ อยละ 60 ของผู้ใช้ ทงั ้ หมด ในขณะที่วินโดวส์ รุ่ นอื่นๆ


ทัง้ หมดรวมกัน มีส่วนแบ่ งร้ อยละ 31 และ ระบบปฏิบัตกิ ารอื่นที่ไม่ ใช่ วินโดวส์ ประมาณร้ อยละ 9 วินโดวส์ เอกซ์ พี มีการออกรุ่ นปรับปรุ งตามหลังมา อีกพอสมควร ซึ่งผู้ใช้ สามารถตรวจสอบรุ่ นของ ซอฟต์ แวร์ ได้ เอง โดยกด Start แล้ วเลือก Run แล้ วพิมพ์ sysdm.cpl หรือ winmsd.exe แล้ วกด Run จะขึน้ หน้ าต่ างข้ อมูลให้ ผ้ ูใช้ รับทราบ

เอกซ์ พรี ่ ุนแรก ทีไ่ ม่ มี Service Pack ไมโครซอฟท์ ได้ ยุตกิ ารสนับสนุนเมื่อ 30 กันยายน พ.ศ. 2547, เอกซ์ พรี ่ ุนปรับปรุ ง SP1 และ กรกฎาคม พ.ศ. 2558 และวินโดวส์ ฟันเด เมนทัลส์ ฟอร์ เลกาซี ยังไม่ มีแผนจะยุตกิ าร สนับสนุนอีกด้ วยและ การสนับสนุน Windows XP ทีม่ ี Service Pack 2 (SP2) ได้ หยดุ ลงในวันที่ 13 กรกฎาคม 2553


วินโดวส์ วิสตา หรือ วินโดวส์ เอ็นที 6.0 ได้ รับลิขสิทธิ์ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549 แต่ เริ่มขายผู้ใช้ จริง 30 มกราคม พ.ศ. 2550 ในช่ วงของวิสตา วินโดวส์ สาหรับผู้ใช้ ขัน้ สูงและองค์ กรธุรกิจ คือ วินโดวส์ เซิร์ฟเวอร์ 2008, วินโดวส์ โฮม เซิร์ฟเวอร์ วิสตามี ความสามารถสูงกว่ าเอกซ์ พีหลายประการ เช่ น ใน การตัดต่ อ การพัฒนาแอปพลิเคชัน, การแสดงผล กราฟิ ก ที่สามารถแสดงผลแบบโปร่ งแสง สามารถ มองฉากหลังของหน้ าต่ างที่กาลังเปิ ดอยู่ได้ ใน มุมมองแบบโปร่ งแสง ในพืน้ ที่ท่ เี หมาะสม เช่ น บาร์ ด้ านบนสุดของโปรแกรม, ความสามารถในการค้ นหา , การพิมพ์ ฯลฯ แต่ ทว่ า วิสตา ไม่ ประสบความสาเร็จ อย่ างที่ควร สาเหตุหลักๆ ที่เป็ นที่วิจารณ์


ประเภทความต้ องการ

ความต้ องการขั ้นต่าของเอกซ์ ความต้ องการขั ้นต่าของ วิสตา พี (SP3)

(โปหน่วยประมวลผลกลาง รเซสเซอร์ )

233 MHz

800 MHz

แรม

64 MB

512 MB

เนื ้อที่ว่างในฮาร์ ดดิสก์

4.2 GB

15 GB

ไดรฟ์ที่ต้องการ

CD-ROM

DVD-ROM

วิสตา รุ่ นแรก ที่ไม่ มี Service Pack ไมโครซอฟท์ ได้ ยุตกิ ารสนับสนุนลงแล้ วเมื่อ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 ส่ วนวิสตารุ่ นปรับปรุ ง SP1 ได้ ยุตกิ ารสนับสนุนลงแล้ ว เมื่อ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ส่ วนรุ่ นปรับปรุ ง SP2 ยังไม่ มีแผนการจะยกเลิกการสนับสนุน (ตรวจสอบโดย กด Start แล้ วพิมพ์ ท่ ชี ่ องว่ างด้ านล่ างซ้ ายว่ า winver แล้ ว Enter) วินโดวส์ โฮม เซิร์ฟเวอร์ ยังไม่ มีแผนการจะยุตกิ าร สนับสนุน ส่ วนวินโดวส์ เซิร์ฟเวอร์ 2008 จะสนับสนุน ต่ อไปจนถึง 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561


วินโดวส์ 7 หรือ วินโดวส์ เอ็นที 6.1 เปิ ดตัวการขาย ปลีกเมื่อ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2552 เป็ นวินโดวส์ ร่ ุ น ล่ าสุดของไมโครซอฟท์ ส่ วน เอ็นที 6.1 อีกรุ่ นหนึ่ง ที่ มีกลุ่มเป้าหมายเป็ นผู้ใช้ ระดับสูง คือ วินโดวส์ เซิร์ฟเวอร์ 2008 อาร์ 2 เปิ ดตัวในวันเดียวกับวินโดวส์ 7 ในวินโดวส์ 7 ได้ มีการแก้ ไขข้ อบกพร่ องที่ทาให้ วิสตาไม่ ประสบความสาเร็จ และมีความต้ องการขัน้ ต่าไม่ ต่างจากวิสตามากนัก นอกจากแรมและการ์ ด จอ ที่ต้องการเพิ่ม แต่ ท่ ผี ่ านมา จากการเปิ ดตัววิสตา ได้ กรุ ยทางส่ วนหนึ่งไว้ ให้ วินโดวส์ 7


เพราะช่ องว่ างระหว่ างการเปิ ดตัวนัน้ ผู้ผลิต ฮาร์ ดแวร์ หลายรายได้ เพิ่มความสามารถในหลาย ด้ าน คอมพิวเตอร์ ในช่ วงหลังวิสตา พร้ อมจะรองรับ วินโดวส์ ท่ ใี หญ่ กว่ าเอกซ์ พีได้ อีกทัง้ วินโดวส์ 7 ได้ มี การบริหารจัดการดี ทางานมีประสิทธิภาพสูงกว่ า วิสตา ปั จจุบัน มีผ้ ูใช้ วินโดวส์ 7 มากกว่ าวิสตาเสีย อีก ไมโครซอฟท์ ยังไม่ มีแผนจะยุตกิ ารสนับสนุน วินโดวส์ 7 และ เซิร์ฟเวอร์ 2008 อาร์ 2


วินโดวส์ 8 เป็ นระบบปฏิบัตกิ ารรุ่ นต่ อไปในตระกูล วินโดวส์ เปิ ดตัวเมื่อ 22 ตุลาคม 2553 ผ่ านทางบล็อก ภาษาดัชต์ ของไมโครซอฟท์ เอง วินโดวส์ 8 มี คุณสมบัตเิ พิ่มเติมมากมายหลายอย่ าง เช่ น ไลฟ์ ไทลส์ ช่ วยให้ เข้ าข้ อมูลพืน้ ฐานได้ ง่ายขึน้ [2][3], วินโดวส์ เอ็กซ์ พลอเร่ อ ที่ใช้ การจัดข้ อมูลแบบ ริบบ้ อนแทนแบบเดิม [4] เป็ นต้ น ปั จจุบันวินโดวส์ 8 อยู่ระหว่ างการพัฒนา ผู้พัฒนาสามารถดาวน์ โหลด วินโดวส์ ร่ ุ นนีไ้ ปเพื่อพัฒนาโปรแกรมก่ อนได้ [5] ทาง ไมโครซอฟท์ ยังไม่ มีแผนการจัดจาหน่ ายวินโดวส์ 8


ď ˝

http://th.wikipedia.org/wiki/% E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9% 82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0% B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%9F% E0%B8%97%E0%B9%8C_%E0%B8 %A7%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0 %B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A7 %E0%B8%AA%E0%B9%8C


  

History of Microsoft Windows  

History of Microsoft Windows

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you