Page 1

De Nieuwe Werker Redactie: Tel. 02 506 82 43 E-mail: DNW@abvv.be Abonnementen: Tel. 02 506 82 11 Verant. Uitg.: R. De Leeuw • Hoogstraat 42 • 1000 Brussel

Tweewekelijks magazine • 64ste jaargang • Nr. 7 10 april 2009 • Ed. West-Vlaanderen

Op zondag 7 juni 2009 gaan we naar de stembus om een nieuw Vlaams parlement te kiezen. Ook voor het ABVV zijn deze verkiezingen van groot belang. Ze bepalen welke richting de nieuwe Vlaamse regering zal uitgaan. Vlaanderen beschikt over heel wat bevoegdheden die we ook als vakbond mee willen inkleuren. Ons volledig verlanglijstje hebben we uitgeschreven in een lijvig politiek memorandum. Een selectie hieruit kan je lezen op pagina 8 & 9.

15 mei Europese Manifestatie in Brussel Pagina 3

1 mei, onze rode feest- en strijddag Een overzicht van de optochten, toespraken en feestelijkheden in jouw regio vind je op pagina 2 en 15. Een volledig overzicht staat op www.abvv.be (klik daar op “acties”)

De redactie van De Nieuwe Werker neemt een weekje vakantie. De eerstvolgende Nieuwe Werker nr. 8 verschijnt op 30 april 2009.

Pagina 4


2

;\E`\ln\N\ib\i

• N° 7 • 10 april 2009

Regio Antwerpen - Mechelen + Kempen

5 jaar Equal Pay Day in Antwerpen $E JAARLIJKSE ACTIEDAG VAN HET !"66 EN ZIJ KANTWASIN!NTWERPENOPNIEUWEENSUCCES %EN TALMILITANTENUITALLECENTRALESVAN HET !"66 KWAMEN HUN STEUN BETUIGEN OP DE 'ROENPLAATS $E³BELLEMAN´ DECLAMEERDE METLUIDESTEMDEEISENVANHETACTIEVOER DERS STIPT OM U HET SYMBOLISCHE MO MENTWAAROPVROUWEN³GRATIS´WERKEN )NMEERDANBEDRIJVENWERDHETACTIEMA TERIAAL UITGEDEELD $AT WERD GESMAAKT IN MINSTENS BEDRIJF GINGEN EEN AANTAL WERK NEEMSTERSSPONTAANINDEKANTINEZITTENOM U $E SCHOLIEREN DIE WE OP DE GROEN PLAATS ONTMOETTEN KREGEN IN IEDER GEVAL

REEDSEENLESMEEINZAKEHUNOPLEIDINGSKEU ZE EN ZOALS STEEDS REAGEERDEN VOORBIJGAN GERS ENTHOUSIAST EN POSITIEF OP ONZE BOOD SCHAP (ET !"66 REGIO !NTWERPEN DANKT HAAR MI LITANTEN WE MAAKTEN ER SAMEN OPNIEUW EENGESLAAGDEACTIEDAGVANOPMAART/P WWWEQUALPAYDAYBEKANJEDEACTIESENRE SULTATENOPVOLGEN7ANTDELOONKLOOFTUSSEN MAN EN VROUWEN VERMINDEREN DAT DOE JE HETHELEJAARDOOR $IRK3CHOETERS ALGEMEENSECRETARIS !"66 2EGIO!NTWERPEN

/P VRIJDAG APRIL ORGANISEREN !"66 JONGEREN DE DERDE EDITIE VANDE7ORKING#LASS.IGHT)N STEDEN EN GEMEENTEN OVER GANS "ELGIp ORGANISEREN WE OP mmN NACHTEENFEESTVANFORMAATVOOR ALLELEDENVANHET!"66

7ILJIJEROOKBIJZIJN+OOPJEDANJEKAARTIN VOORVERKOOP )N DE PROVINCIE !NTWERPEN KANJETERECHTOPVOLGENDEPUNTEN !"66 REGIO!NTWERPEN /MMEGANCKSTRAAT !NTWERPEN )NFOKEVINDEBRUYCKER ABVVBE !"66+EMPEN -ECHELEN 4URNHOUT'ROTE-ARKT 4URNHOUT

-ECHELEN:AKSTRAAT -ECHELEN INFOLISABARREIRO ABVVBE %NALLEFNACENFREERECORDSHOP VERKOOPPUNTEN 0RIJS` TENZIJ JE DE BON VAN DE NIEUWE±-AGIK² KANVOORLEGGEN DANISHETGRATIS


2

;\E`\ln\N\ib\i

• N° 7 • 10 april 2009

Regio Brussel

Het stakingsrecht verdedigen, vechten voor onze rechten! $E ECONOMISCHE EN FINANCIpLE CRISIS TREFTDEWERKNEMERSMETVOLLEKRACHT 3INDSENKELEMAANDENNEMENECONO MISCHE WERKLOOSHEID ONTSLAGEN FAIL LISSEMENTEN EN HERSTRUCTURERINGEN HANDOVERHANDTOE$OORDITMASSALE BANENVERLIES KOMEN DE WERKNEMERS EN HUN ARBEIDSVOORWAARDEN ONDER VERHOOGDEDRUKTESTAAN(ETISBOVEN DIEN DUIDELIJK DAT BEPAALDE BEDRIJFS SECTOREN DE LAST VAN DE CRISIS OP DE WERKNEMERS WILLEN AFWENTELEN $EZE SITUATIEKANENKELLEIDENTOTNOGMEER SPANNINGENENCONFLICTENINDEONDER NEMINGEN )N ONS LAND HEBBEN OVERLEG EN ONDER HANDELINGEN EEN CENTRALE ROL BIJ HET VOORKOMEN OF OPLOSSEN VAN SOCIALE CONFLICTEN$ESTAKINGBLIJFTECHTEREEN BELANGRIJK DRUKKINGSMIDDEL WAN NEER DE WERKNEMERS ER NIET IN SLA GEN HUN STEM VIA DIT OVERLEG TE LATEN HOREN$EERKENNINGVANDEEIGENDY NAMIEK VAN COLLECTIEVE CONFLICTEN EN HIERUIT VOLGEND OOK DE MOGELIJKHEID DIE WERKNEMERS HEBBEN OM ZICH TE ORGANISEREN EN SAMEN HUN RECHTEN TE VERDEDIGEN VORMDE EEN BELANGRIJK ASPECT BIJ DE DEMOCRATISCHE OPBOUW VAN ONZE SAMENLEVING 7ORDT DIT NIET ERKENDBESTAATHETGEVAARDATTOEKOM STIGEMAATSCHAPPIJKEUZESLOUTERINHET VOORDEEL VAN DE WERKGEVERS RESULTE REN 3INDS ENKELE JAREN HANTEREN DE WERK GEVERS PRAKTIJKEN DIE TOT DOEL HEBBEN DE UITOEFENING VAN HET STAKINGSRECHT TEVERHINDEREN4IJDENSRECENTECONFLIC TEN#ARREFOUR 5#" ¨ KREEGDEZESTRA TEGIE EEN STEEDS MEER GEORGANISEERD EN SYSTEMATISCH KARAKTER -ET EENZIJ DIGEVERZOEKSCHRIFTENBIJDERECHTBANK TRACHTENDEWERKGEVERSTEVERHINDEREN DAT DE STAKERS DE TOEGANG TOT HET BE

DRIJFKUNNENBELEMMEREN/VERHETAL GEMEENGAATDITVERBODZELFSGEPAARD METDWANGSOMMEN -ENCREpERTDEINDRUKDATEENSTAKING SLECHTS ³AANVAARDBAAR´ IS ALS ZE NIET GEPAARDGAATMETSTAKERSPOSTENOFFA BRIEKSBEZETTING$OORDATMENZOVAAK EEN BEROEP DOET OP DE RECHTBANKEN DREIGT HET STAKINGSRECHT ZELFS UITGE HOLDTERAKEN /PDAT HET STAKINGSRECHT NIET TOT EEN INHOUDSLOOS BEGRIP ZOU WORDEN HER LEID OPDATMENHETSTAKINGSRECHTNIET ZOUINPERKENTOTEENRECHTOM³THUISTE BLIJVEN´ BRENGENWIJINHERINNERINGDAT ³STOREN´JUISTDmEIGENSCHAPISVANSTA KEN(ETISJUISTOMDATZEVERSTOORTEN ONTREGELT DATZEEENDRUKKINGSMIDDEL qS $E STAKING BLIJFT OOK ONONTBEERLIJK OM TE REAGEREN TEGEN DE DRUKKINGS MIDDELENDIEDOORDEWERKGEVERSWOR DENAANGEWEND

EENEINDETESTELLENAANDEZEGERECHTE LIJKESTAPPEN/PJURIDISCHVLAKISHET DEBEDOELINGOMVOORDEWERKNEMERS EENGUNSTIGERECHTSPRAAKTEBEKOMEN VIAPROCEDURESVANDERDENVERZET DIE DE PROCEDURES MET EENZIJDIG VERZOEK SCHRIFT VAN DE WERKGEVERS ONGELDIG MAAKT -AAR VOORAL IS DE SOLIDARITEIT ONDER DE WERKNEMERS OP HET TERREIN mN EEN KRACHTIG SYNDICAAL ANTWOORD ONONTBEERLIJK TEGEN DEZE AANVALLEN VANHETPATRONAAT $E INVOERING VAN HET STAKINGSRECHT WAS HET RESULTAAT VAN EEN HARDE STRIJD$ESTRIJDTEGENWIEHETWILAF ZWAKKENOFAFSCHAFFENZALEVENHARD NEKKIGGEVOERDWORDEN 0HILIPPE6!.-59,$%2 !LGEMEEN3ECRETARIS

7AT VANDAAG KRACHTIG MOET WORDEN BESTREDENISDATDECOLLECTIEVERECHTEN VAN WERKNEMERS WORDEN AANGETAST DOOR DE INDIVIDUELE RECHTEN DIE WERK GEVERSWENSENTEGENIETEN$EVRIJHEID OMWINSTTEMAKEN DEVRIJHEIDVANON DERNEMENOFHETEIGENDOMSRECHTWOR DEN³HOGER´INGESCHATDANHETRECHTOM SAMEN ONZE RECHTEN TE VERDEDIGEN OF OM OP TE KOMEN VOOR BETERE ARBEIDS EN LEEFOMSTANDIGHEDEN $IT BETEKENT VOOR DE ARBEIDERSBEWEGING EEN GE VAARLIJKE STAP TERUG %EN AANTASTING VAN ONZE RECHTEN DIE MEN ONS LANGS GERECHTELIJKE WEG PROBEERT OP TE LEG GEN (ET!"66KIESTVOOREENREACTIEOPVER SCHILLENDEVLAKKEN6OOREERSTGEVENWE DE ONDERHANDELINGEN NOG EEN KANS )NSLOTENVAKBONDENENWERKGE VERSORGANISATIESEENOVEREENKOMSTOM

06STEUNTDEMEI ACTIE VAN!"66"RUSSEL

Regio Limburg WWWABVVLIMBURGBE

,)-"52' VROEGERE#ULTURELE#ENTRALE ##")4-!00%23 6RIJDAGAPRIL3%#/.$,)&% -%%2$!.%%.&)#4)%6%7%2%,$ /MUIN6/#LOKAAL¯! 2ODENBACHSTRAAT (ASSELT)NFO WWWBITMAPPERSBEOFE MAIL BESTUUR BITMAPPERSBE)NFOBIJ #HRETIEN0AESEN TEL ##4%33%.$%2,/ 6,!!-3"5&&%4!6/,/.4% :ONDAGAPRILINZAAL´$E'RIFFEL³ VANUTOTU-ENUSOEP VOL AU VENT GOULASH STOOFVLEES VISRAGOUT PUREE KROKETTEN FRIETEN RAUWEGROENTEN MAYO BROOD DESSERT6OLWASSENEN`PERSOON KINDEREN JAAR`PERSOON )NSCHRIJVENVOORAPRILBIJmmNVAN DEBESTUURSLEDEN ,).8 "%2).'%. $ONDERDAGAPRIL)4!,)!!.3% +//+¯%.%%4!6/.$ 3AMENMETEEN)TALIAANSEKOK BEREIDENWESOORTENPASTA METSAUS$AARNAMAKENWE EREENGEZELLIGEETFESTIJNVAN $EELNEMERSBETALEN`PERSOON WIJNINBEGREPEN MEERINFORMATIE ENINSCHRIJVENLIEFSTVOORAPRIL BIJDEVOORZITTER *EAN6ANPOL 6REVIJVERSTRAAT +OERSEL 

!#/$'EPENSIONEERDEN $ONDERDAGAPRIL$!'5)434!0 $//2.)+ $OORNIK EENGEZELLIGEBOEIENDEEN ZEERMOOIESTADDIENIETMETEEN BEKENDSTAATALSEENTOERISTISCHE HOOGVLIEGERMAARWIEDESTAD BEZOEKTSTAATVERSTELDVANDE GROTERIJKDOMENVARIATIEDIEDEZE VERBORGEN7AALSEPARELTEBIEDEN HEEFT6ERTREK(ASSELTSTATION OMU7ELKOMMETKOFFIEBIJ ±,´%CUDE&RANCE² STADSRONDLEIDING TEVOET MAALTIJD STADSRONDRIT METBUSSAMENMETGIDS NADIEN GELEIDBEZOEKAANHETMUSEUM VANFOLKORE EINDEBEZOEK TERUGKEERNAAR,IMBURGOMU $EELNEMERSBETALEN`PERSOON BUS KOFFIE GIDSENINKOMGELDEN OPREKENINGVAN!#/$ 'EPENSIONEERDEN  OFBIJ*EAN4HEUNIS6OORMEER INFO*EAN4HEUNIS ,).8 (!33%,4ISM'RIJZE 'EUZEN (V( -ASEREELFONDS 7OENSDAGAPRIL,%6%$%&)3#53 (UMORISTISCHEBELASTINGGIDS INKLANKENBEELD(ETGEHEIM VANDEBRUINEOMSLAG0AUL 3CHRIJVERSINEENVROLIJKWRANGE THEATERPERFORMANCE%EN VOORSTELLINGOVERZINENONZINVAN BELASTINGEN OVERRAREBEGRIPPENALS NOTIONELEAFTREKENFISCALEAMNESTIE OVERFRAUDEENANDEREFISCALE SPORTBEOEFENINGENZ)NKOM`` LEDEN %ENNIETTEMISSENKIJKOP BELASTINGEN BELASTINGPARADIJZEN FISCALEFRAUDE¨)NHET6RIJZINNIG /NTMOETINGSCENTRUM ! 2ODENBACHSTRAAT (ASSELT

Bestel nu de nieuwe brochures van ABVV Jongeren! (EBJEVRAGENOVERJESTUDENTENJOB/FWILJEMEER WETENOFDEELTIJDSLERENENWERKEN7EETJENIETWAT JEALLEMAALMOETDOENALSJESCHOOLVERLATERBENT

*ONGEREN%RZIJNBROCHURESOVERJOBSTUDENTEN DEEL TIJDSLERENENWERKENSTAGEENSCHOOLVERLATERS$AAR NAASTISEROOKEENFOLDEROVERJEUGDVAKANTIE

/FRAAKJENIETMEERWIJSUITDEREGELINGRONDJEUGD VAKANTIE'EENPANIEK JEVINDTEENANTWOORDOPAL JEVRAGENINDENIEUWEHANDIGEBROCHURESVAN!"66

"ESTEL ZE VIA ONZE JONGERENMEDEWERKSTER +ATRIEN "ILLEN VIA KATRIENBILLEN ABVVBE OF TELEFONISCH OP HETNUMMER

/MHETAANTALUITKERINGSAANVRAGENTIJDIGENCOR RECTTEBEHANDELENZIJNONZEKANTORENUITZONDER LIJKGESLOTENOPWOENSDAGAPRILENWOENSDAG MEI

(ET!"66,IMBURGZOEKTEEN

7EZIJNDANOOKTELEFONISCHNIETBEREIKBAAR $EKANTORENIN"REEEN.EERPELTBLIJVENOPENZO DATDEAVONDZITDAGDAARKANDOORGAAN$EKANTO REN VAN DE VAKCENTRALES BEHOUDEN HUN GEWONE OPENINGSUREN$ATGELDTOOKVOORDEANDEREDIEN STEN DAN DE WERKLOOSHEIDSDIENST IN ONS HOOFD KANTOORIN(ASSELT 7IJDANKENUVOORUWBEGRIPVOORDEZEUITZONDER LIJKESITUATIE

Bericht aan de grensarbeiders: $E !"66 DIENST GRENSARBEID ZAL WEGENS VERLOF GESLOTENZIJNOPDONDERDAGAPRIL %RZALDONDERDAGAPRILGEENZITDAGZIJN IN,OMMEL 7EDANKENUVOORUWBEGRIP !"66DIENSTGRENSARBEID,IMBURG

MAATSCHAPPELIJKASSISTENT MAATSCHAPPELIJKADVISEUR -6 (IJZIJ WORDT ALS MEDEWERKER VAN DE WERKLOOS HEIDSDIENSTTEWERKGESTELDINEENTEAMVANCON SULENTENDIEOPLOCATIESINDEPROVINCIE,IM BURGZITDAGENORGANISERENVOORONZEWERKENDE ENWERKLOZELEDEN $E VOORNAAMSTE TAAK IS DE DIENSTVERLENING MBTHETBETALENVANWERKLOOSHEIDSVERGOEDIN GEN -EERINFORMATIEOPWWWABVVLIMBURGBE 3OLLICITERENKANTOTAPRIL
De Nieuwe Werker

• N° 7 • 10 april 2009

Regio Oost-Vlaanderen

PROGRAMMATIE 1 mei in OOST-VLAANDEREN

AALST

GENT

12u

12u tot 14u 14u 15u30

Houtmarkt 1 - ABVV Vrijdag 1 mei 1 mei toespraken op de Houtmarkt door ABVV (Ka10u trien Neyt), Bond Moyson (Nadine De Schutter) en sp.a (Ann Van de Steen) Aansluitend optocht

etentje (tent ABVV-parking Houtmarkt ) Barbecue vooraf inschrijven verplicht bij ABVV Aalst eddy.quinetens@abvv.be of T 053 72 78 24. Prijs: Volwassenen € 10 - Kinderen € 6

Zonnebloem – Breestraat 109 Sint-Gillis Dendermonde Vrijdag 1 mei 12u etentje paardeworsten met frieten (onbeperkt) + 2 drankbonnetjes Prijs: volwassenen voor € 10 - kinderen € 5 (kipfilet met appelmoes en frietjes) 1 mei-toespraken door ABVV (Gerrit Muylaert), Bond Moyson (Nadine De Schutter), sp.a (Bart Van Malderen)

15u

optreden coverband: The Wizards

16.30u

DJ Eddy Delwhite

De propere fanfare + Jour de fête the Arquettes Luna Twist (Dirk Blanchart)

WAASLAND

DENDERMONDE

14u

Vrijdag 1 mei 10u ACOD nodigt uit in de Bagattenstraat 11u Start stoet aan Vooruit – Sint Pietersnieuwstraat 12.30u 1 mei toespraken aan Sint-Jacobs door ABVV (Chris van de Wijgaert)en sp.a (Freya Vandenbossche)

Vrijdag 24 april 19.30u 1 mei-biljartwedstrijd in café “Rembrandt”, voor eigen leden. Café Rembrandt vind je terug in de Breedstraat 120 te Sint-Niklaas. De inleg bedraagt € 3 en er is een trofee voor de 1e plaats. Info: Alex Daman (0476 43 93 81) Zaterdag 25 april 20u 1 mei-schieting in café “De Boogscheut”, Vleeshouwersstraat te Sinaai. Vooraf inschrijven is noodzakelijk, want het aantal deelnemers is beperkt. Info: Mike Nachtegael 0479 90 21 84 Zondag 26 april 10.30u Lenteconcert door de Socialistische Harmonie “De Toekomst”. Laat u meevoeren op een lentebries van prachtige muziek, het optreden gaat door in het Volkshuis, Vermorgenstraat 9, Sint-Niklaas. Info bij Diane Boel: 0498 74 31 41.

Organiseert

Donderdag 30 april 19u Mei-avond in de Siniscoop ‘Slum dog millionaire’ een film gebasseerd op een waar verhaal over een jongen uit de sloppenwijken van Mumbaï in Indië. Gevolgd door een receptie. Kaarten kunnen aangekocht worden voor € 5 bij het ABVV – Vermorgenstraat 9 – Sint-Niklaas, vragen naar Daniëlle, T 03 760 04 29. Vrijdag 1 mei 10u Mei-optocht, met vertrek aan het Volkshuis. 12.30u Etentje met gezellig samenzijn én discobar Ives na de optocht. Eten: halve braadkip, vol-au-vent of een vegetarische burger met frietjes en sla. Vooraf inschrijven is verplicht en kan op het ABVV bij Rebecca 03 760 04 28. Prijs: volwassenen € 7,50 p.p. – kinderen € 5,50 (1/2 kip) twee drankjes naar keuze inbegrepen. Plaats: Volkshuis, Vermorgenstraat 9. Vanaf 21u MAYDAY-PARTY voor Waardig Werk in fuifzaal ’t Centrum, Apostelstraat 13 te Sint-Niklaas. Ten voordele van 11.11.11. De hoofdact is niemand minder dan DJ Turbo Pascals a.k.a. Tomas De Soete en Davy De Meyer. Info: Nathalie Van Garsse 0485 22 99 07.

RONSE

Vrijdag 1 mei 10u verzamelen voor optocht aan het Feestpaleis, Stationsstraat 21 te Ronse. 10.30u 1 mei-optocht gevolgd door de traditionele toespraken door ABVV (Didier Verdonckt), sp.a (Pol Kerckhove) in het COC te Ronse

Oost-Vlaanderen

EERSTE KUNSTTENTOONSTELLING “KUNST UIT EIGEN STREEK” Schilderijen, tekeningen, pentekeningen, beeldhouwwerken, beeldend werk met vezels, etsen, kleuretsen, keramiek, juwelen… van kunstenaars die iedereen willen laten meegenieten van hun creatieve uitspattingen.

Opening Donderdag 7.05.’09 om 19.30u met als spreker Chris van de Wijgaert, Gewestelijk secretaris ABVV Oost-Vlaanderen.

Locatie Art Deco zaal ‘t Volkshuis, Vermorgenstraat 9, 9100 SintNiklaas De tentoonstelling is ook doorlopend te bezoeken op zaterdag 9 en zondag 10.05.’09 van 10u tot 18u, inkom gratis Voor meer info kan je terecht bij je regionaal Linx+ secretariaat, tel. 03 760 04 33 of 03 760 04 32

Vlaamse Ardennen Ondersteboven

> SENIORENWERKING

Daguitstap 21.04.’09 MOL-POSTEL Om 9u worden we met koffie en gebak verwacht in ‘De Kaasboerin’ in Mol-Postel. PROGRAMMA VOORMIDDAG Dendermonde, Wetteren en Aalst - Bezoek aan een escargotkwekerij. Ronse en Gent - Bezoek aan een koperslager. Waasland - Bezoek aan een graszoden- en groentebedrijf. Middagmaal in ‘De Kaasboerin’: Tomatenroomsoep, kipfilet en een trio van dessert. PROGRAMMA NAMIDDAG Dendermonde, Wetteren en Aalst Bezoek aan een blauwebessenplantage met een interessante rondleiding. Ronse en Gent Bezoek aan een paardenmelkerij. Waasland Bezoek aan een palingkwekerij. Na de bezoeken besluiten we de dag gezamenlijk in ‘De kaasboerin’ met een koude schotel met brood. Prijs: Leden ABVV: € 35, niet-leden: € 42.

Waar en wanneer? Regio Aalst Dendermonde Gent Ronse Waasland Wetteren

Info opstap en inschrijven Natacha Luc Ünsal Sophie Daniëlle Luc

Gelieve in te schrijven vóór 16.04.’09

Telefoon 053 72 78 21 052 25 92 84 09 265 52 66 055 33 90 07 03 760 04 29 052 25 92 84

Tijdens de zomer van 2009 kan je kennismaken met de Vlaamse Ardennen en de streek ten Zuiden van de Belgische grens op een linxe manier. Want Linx+ biedt je routes en activiteiten aan, anders dan de platgetreden toeristische paden, met aandacht voor de geschiedenis die zich hier ooit afspeelde en het landschap tekende. Met de keuze voor Vlaamse Ardennen Ondersteboven kiezen we niet meer voor 1 stad maar voor een ganse streek. Vlaamse Ardennen Ondersteboven start op zondag 28.06.’09 en biedt een parcours aan dat de ganse zomer op individuele basis of in groep kan worden gevolgd. Al wandelend, met de fiets of per auto/moto. Het parcours staat volledig in het teken van de Vlaming als emigrant en met name de migraties naar NoordFrankrijk en Wallonië maar ook Canada en Amerika komen aan bod. Exclusief biedt Vlaamse Ardennen Ondersteboven ook de Expo “De Vlamigrant” aan. In 11 -verhalen schetsen we aan de hand van uniek materiaal de geschiedenis van de Vlaming als emigrant. Waar en wanneer vindt Vlaamse Ardennen Ondersteboven plaats? Op zondag 28.06.’09 is het zover, dan geven we het startsein voor ons grootschalig zomerevenement: “Vlaamse Ardennen Ondersteboven”. Maar ook tijdens de zomermaanden juli en augustus kan je bij ons terecht, van dinsdag t.e.m. zondag van 10u tot 12u en van 14u tot 17u en op maandag gesloten. Start van alle activiteiten: CC De Brouwerij, Priestersstraat 13, Ronse

Schrijf je vlug in voor één van onze vele activiteiten en beleef een onvergetelijke dag !!! Voor meer info,bezoek onze website www.vlaamseardennenondersteboven. be, of bel naar tel.055 33 90 07
De Nieuwe Werker

• N° 7 • 10 april 2009

Regio West-Vlaanderen Initiatie pc voor werklozen

Oudenburg samen aan tafel op 1 mei (G)rood ontbijt

Je wil weten wat zoal de mogelijkheden zijn van een computer. Je hebt nooit eerder de kans gehad om een pc-cursus te volgen. Je wil weten op welke manier je gebruik kan maken van de pc bij het solliciteren. Dit kunnen allemaal redenen zijn om te profiteren van ons aanbod om gratis kennis te maken met de pc.

Op initiatief van de ABVV, Bond Moyson, VIVA-SVV socialistische vrouwen, sp.a en S Plus vindt voor de tweede keer op vrijdag 1 mei 2009 in Roksem het (G)rood ontbijt plaats.

Via een reeks lessen wordt op een verstaanbare manier uitgelegd wat de programma’s Word en Windows inhouden en je leert surfen op het internet. Dit alles in het kader van efficiënt solliciteren.

Door het overdonderende succes van vorig jaar heeft de werkgroep 1 mei besloten ook de deelgemeenten van Oudenburg in de belangstelling te zetten.

Deze reeks van 10 lessen start op maandag 20 april 2009. De andere lessen vinden plaats op 27/4, 4/5, 11/5, 18/5, 25/5, 3/6, 8/6, 15/6 en 22/6 in het ABVV Brugge, Zilverstraat 43, telkens van 14u. tot 17u. Geïnteresseerd? Laat iets weten. Vooraf inschrijven is verplicht, want de plaatsen zijn beperkt!

Wil je met ons ijveren voor een beter werkloosheids- en werkgelegenheidsbeleid van de overheid? Laat je stem dan horen in ons werklozencomité. Maandelijks komen we samen om de actuele thema’s te bespreken die werklozen bezig houden. Onze volgende bijeenkomst vindt plaats op donderdag 23 april om 14u. in het ABVV Brugge (Van Ackerzaal -1e verdieping) in de Zilverstraat 43. Deze keer hebben we het o.a. over de ABVV eisen voor de Vlaamse regering, het omniostatuut en we gaan op zoek naar de ziel van 1 mei. Het einde is voorzien rond 16.30u. Meer info omtrent deze activiteiten/inschrijvingen: Jeroen Eerdekens: tel. 050 44 10 43 - brugge.ww@abvv-wvl.be

Oost- & West-Vlaanderen sloegen de handen ineen om het aanbod van bedrijfsbezoeken en kortingen gevoelig uit te breiden! Deze extra editie kan je gratis verkrijgen op de secretariaten van Linx+. Je vindt daarin o.a. kortingen voor avontuurlijke watersportdag(en), ballonvaarten, zeezeilen, verblijven … Eigenlijk teveel om op te sommen. Bestellen: tel. 050 44 10 41 of 059 55 60 58. E-mail zenden naar brugge@linxpluswvl.be kan ook.

Plaats van gebeuren is feestzaal Centrum, Brugsesteenweg 89, Oudenburg-Roksem. Er kan al worden ontbeten vanaf 7.30u. De deuren sluiten om 11u. Om 9u. verwelkomen wij John Crombez, de sp.a lijsttrekker voor de Vlaamse verkiezingen in onze regio. Kaarten zijn te koop bij alle verantwoordelijken van de hierboven vermelde organisaties. Volwassenen betalen € 6, kinderen € 3. Voor meer info: Willy Ballière: 0498 73 80 67 Myriam Maes: 0479 71 01 74 Laurette Ingelbrecht: 0479 26 89 36 Romain Gevaert: 0478 65 78 19 Gregory Pollet: 0486 61 06 54

Initiatie pc voor werklozen

opleidingen maken je sterker voor de arbeidsmarkt

Vorming & Actie West-Vlaanderen

1 mei aan zee 2009

vzw De Rode Vloot, een initiatief van Bond Moyson, ABVV en sp.a, pakt op de Dag van de Arbeid uit met een fantastisch feestprogramma. Plaats van het gebeuren is terug het Stationsplein te Oostende. De start van het feestprogramma wordt gegeven op donderdag 30 april. Om 15u. gaat de 4de Seniorennamiddag door. De senioren worden verwelkomd voor een koffietafel en een dansnamiddag op het ritme van de Joy Band. Vooraf inschrijven bij Bond Moyson, ABVV of sp.a is noodzakelijk. Vanaf 18.30u. is er een nocture van de ‘Rode Wandeling’ te Oostende. Het vertrek is voorzien aan de feesttent op het Stationsplein. Op donderdag 1 mei gaat naar jaarlijkse gewoonte de 1 mei-betoging door. Deze start om 10.45u. aan De Noordstar (J. Peurquaetstraat) en eindigt op het Stationsplein met toespraken en optredens. Vanaf 12.30u. is er muziek! Er zijn gratis optredens van volgende groepen. - The Green Onions. Zij brengen stomende covers van de late sixties. Info: www.greenonions.be. - The Famous Disco Explosion. Deze disco-funkband speelt tijdens een wervelende show ambiancemuziek van de bovenste plank. Info: http://users.skynet.be/discoexplosion. - For Use. Deze vierkoppige coverband geeft het festival kleur en flink wat ambiance! Een explosieve frontman en drie muzikanten geven er, met een stevige cocktail van de meest uiteenlopende covers, telkens weer een lap op! www.foruse.be. Voor de hongerige magen en de dorstige kelen is er de mogelijkheid om de inwendige mens te versterken. Info: Tel. 059 55 60 57 of www.1meiaanzee.be

Donderdag 18/6/2009

Veurne w-vl. -Wandeltocht A.C.O.D. Linx+ Veurne. Afstanden 6-11-16-20-25-28 km. Start cafe Centra, Zuidburgweg,124, 8630 Veurne. Start vanaf 8u. tot 15u. Ontdek een stukje Veurne Ambacht door Veurne Centrum en de Moeren. Start op 100m van station en halte De Lijn Veurne. Met de wagen afrit E40 Veurne 1A. Inschrijving €1,50. Ledenkorting Aktivia €0,40. Meer info: brugge@linxplus-wvl.be


;\E`\ln\N\ib\i

• N° 7 • 10 april 2009

3

EUROPESE MANIFESTATIES

-!$2)$

"%2,)*.

02!!'

"2533%,

15 mei - Europese manifestatie in Brussel

Europa moet anders en beter !

.A-ADRIDENOPDEVOORAVONDVANDEBETOGINGENIN"ERLIJNEN 0RAAGZALEROOKEEN%UROPESEMANIFESTATIEGEORGANISEERDWORDEN IN"RUSSELMETDEORDEWOORDENVANHET%66 HET%UROPEES6AK VERBOND±&IGHTTHECRISIS0UTPEOPLEFIRST²"EKAMPDE CRISIS:ETDEMENSENOPDEEERSTEPLAATS

7E WILLEN EEN STRENGE REGULERING EN CONTROLE OP DE FINANCIpLE MARKTEN 7EWILLENMEERSOCIALERECHTEN 7EWILLENMEERJOBSUITDUURZAMEONTWIKKELING

(ET!"66MOBILISEERTMASSAALVOORDEZEBETOGING DIEOMU START AAN HET .OORDSTATION IN "RUSSEL EN DIE EINDIGT AAN HET !"66 !#6EN!#,6"ZEGGEN%UROPAMOETANDERSENBETER .IETDEWERKNEMERSENDESOCIAALGERECHTIGDENMOETENDECRISIS :UIDSTATION BETALEN )NDEVOLGENDE$E.IEUWE7ERKERENOPONZEWEBSITEKRIJGTUMEER 7EWILLENGEENBESPARINGENOPDESOCIALEUITKERINGEN INFORMATIE5WDELEGEEENBEROEPSSECRETARISKUNNENUMEERVER 7EWILLENGEENAFBOUWVANDECOLLECTIEVEOPENBAREDIENSTEN TELLENOVERDEPRAKTISCHEORGANISATIEVANDIEBETOGING 7EWILLENBELASTINGENNAARDRAAGKRACHT 7EWILLENGEENNIEUWGENERATIEPACT (OUDIEDAGZEKERVRIJ3AMENZIJNWESTERK 7EWILLENEENHERSTELVANDEWERKGELEGENHEID

.)%573).$3!02),

Versoepeling ouderschapsverlof /UDERSCHAPSVERLOF

-OEDERSCHAPSVERLOF

7ERKNEMERS UIT DE PRIVmSECTOR KUNNEN HUN OUDERSCHAPSVERLOF VAN MAXIMAAL DRIE MAANDEN VOORTAAN OPNEMEN TOT HUN KIND JAAR IS GEWORDEN 4OT NOG TOE WASDITJAAR $E TWAALFDE VERJAARDAG MOET UI TERLIJK TIJDENS HET OUDERSCHAPS VERLOF VALLEN $EZE NIEUWE MAAT REGEL TREEDT IN WERKING OP APRIL 

6ANAF APRIL KUNNEN KERSVERSE MOEDERS DE LAATSTE TWEE WEKEN VAN HUN MOEDERSCHAPSVERLOF HALFTIJDSOPNEMEN/PDIEMANIER KUNNENZEOPEENRUSTIGEMANIER HETWERKHERNEMEN 6ADERSCHAPSVERLOF (ET VADERSCHAPSVERLOF VAN DAGEN KAN VANAF APRIL GESPREID

WORDEN OVER VIER MAANDEN $E DAGENHOEVENNIETLANGERTEWOR DENOPGENOMENTIJDENSDEEERSTE DAGEN NA DE GEBOORTE :O ZUL LEN VADERS ER BIJV VOOR KUNNEN KIEZENOMHUNVADERSCHAPSVERLOF PASOPTENEMENNADEPOSTNATALE RUSTVANDEMOEDER /PGELET DE NIEUWE MAATREGELEN VOOR MOEDERSCHAPS EN VADER SCHAPSVERLOF GELDEN ENKEL VOOR KINDERENDIENAAPRILGEBO RENWORDEN

2 nieuwe ABVV-brochures $E HUIDIGE E C O N O M I S C H E CRISIS IS EEN BE DREIGING VOOR DE WERKGELE GENHEID -AAR WEINIG SECTOREN EN BEDRIJVEN BLIJVEN BUITEN SCHOT $E WERK NEMERSZIJNHIER VOOR NIET VER ANTWOORDELIJK MAARZEDRAAIEN ER WEL VOOR OP 0RECIES DAAROM WILLEN WIJ ONZE ZEG HEBBEN IN DE VOORSTELLEN OMDEECONOMIEOPNIEUWAANTEZWENGELEN

)N ZIJN ER EEN AANTAL NIEUWE TAKEN IN DE ONDERNE MINGSRADEN DE COMITmS VOOR PREVENTIE EN BESCHERMINGOP HETWERK#0"7 ENDEVAKBONDS A F V A A R D I G I N G 6! :O KRIJGEN HET#0"7ENDE 6!EROOKFINAN CIEEL ECONOMI SCHE EN SOCIALE BEVOEGDHEDEN BIJ DE SOCIALE BALANS KREEG EENNIEUWKLEEDJEAANGEMETENENDE/2KANSINDS DITJAARHETTHEMAINNOVATIEOPDEAGENDAZETTEN

,EESDEZEBROCHURESOPWWWABVVBEKLIKOPBROCHURES

Indexgegevens (ETINDEXCIJFER 'EZONDHEIDSINDEX VANDE BASIS CONSUMPTIEPRIJZEN BASIS

-!!24 CIJFERVANDEMAAND

 

EVOLUTIE TENOPZICHTEVAN „ VORIGEMAAND „ LAATSTEMAANDEN „ LAATSTEMAANDEN „ LAATSTEMAANDEN

     

 MAANDELIJKS GEMIDDELDE

 

EVOLUTIE TENOPZICHTEVAN „ VORIGEMAAND „ LAATSTEMAANDEN „ LAATSTEMAANDEN „ LAATSTEMAANDEN

 

    

:OWEL DE CONSUMPTIEPRIJSINDEX ALS DE GEZONDHEIDSINDEX VAN DE MAAND MAART ZIJN GEDAALD TEN OPZICHTE VAN DIE VAN DE MAAND FEBRUARI $IT IS TE WIJTEN AAN DE FORSE DALING VAN DE AARDGASPRIJS $IT IS HET REKENKUNDIG GEMIDDELDE VAN DE BETREFFENDE MAAND EN DE DRIE VOORGAANDEMAANDEN $E VOLGENDE SPILINDEX DIE BEREIKT OF OVERSCHREDEN MOET WORDEN OM DE LONENINDEOVERHEIDSSECTORENDESOCIALEUITKERINGENTEINDEXEREN BEDRAAGT  -AN6ROUW /M DE TEKSTEN IN $E .IEUWE 7ERKER NIET ONNODIG LANG TE MAKEN GEBRUIKEN WE BIJVERWIJZINGENNAARPERSONENENOFFUNCTIESMEESTALALLEENDEMANNELIJKEVORM "IJVOORBEELDWERKNEMER ARBEIDER ADVISEUR 5ITERAARDHEBBENDEZETERMENZOWEL BETREKKINGOPMANNENALSOPVROUWEN

www.abvv.be Vlaams ABVV website: www.vlaamsabvv.be ABVV website:

PUBLICITEIT 3/#)!,)34)3#(% -545!,)4%)4%.


4

;\E`\ln\N\ib\i

• N° 7 • 10 april 2009

Mét korting gaan dansen!

/P VRIJDAG APRIL ORGANISEREN DE !"66 JONGEREN DE DERDE EDITIE VAN DE 7ORKING #LASS .IGHT OP LOCATIES IN HEEL "ELGIp 7E HEBBEN HEELWATINPETTODEZEKEER)NVOORVERKOOPBETAALJEEUROVIA&NAC

&REE2ECORD3HOP EN DE REGIONALE HOOFDKANTOREN VAN HET !"66 $EAVONDZELFBETAALJEEURO-ETDEONDERSTAANDEBONSKOMJEERALS !"66 LIDVOOREUROIN

-EERINFOOVERDELOCATIESENARTIESTENKANJEVINDENOPONZEWEBSITEWWWWORKINGCLASSNIGHTBE

DE STUDIEKOSTEN MOETEN DALEN! %.%52/0!-/%4()%2%).$%,)*+)%436//2$/%. /PDINSDAGAPRILBETOGENWESAMEN MET EEN MASSA STUDENTEN IN "RUSSEL VOOR GRATIS ONDERWIJS /P DAT MOMENT VERGADEREN DE %UROPESE MINISTERS VAN ONDERWIJS OP EEN VERVOLG VAN HET ZO GENAAMDE ±"OLOGNA² AKKOORD JAAR NA DAT AKKOORD IS HET VOOR STUDENTEN VEELMAKKELIJKEROMELDERSIN%UROPATE GAAN STUDEREN MAAR NOG VEEL BELANG RIJKER IS DE DIPLOMAGELIJKSCHAKELING !L DIE %UROPESE LANDEN HET ZIJN MmmR LANDEN DAN ENKEL DE %5 VOERDEN EEN MASTER BACHELOR SYSTEEM IN VOOR HET HOGERONDERWIJS*EMASTER OFBACHELOR DIPLOMAISDUSNUINHEEL%UROPAEVEN VEEL±WAARD² %EN MASTER IN DE GENEES KUNDE IS DAT NU OOK BIJV IN (ONGARIJE (EEL DIT ±"OLOGNA AKKOORD² ZORGDE DUS VOOREENGROTEREMOBILITEITVANSTUDEN TEN MAAR VOORAL VAN SCHOOLVERLATERS !NDERZIJDS HEEFT DAT PROCES ER OOK TOE GELEID DAT STUDEREN NIET ECHT GOEDKO PER WERD IN VELE LANDEN INTEGENDEEL

/P APRIL VRAGEN WE AL DIE MINISTERS OM SAMEN DE±DEMOCRATISERING VAN HET ONDERWIJS² OP DE AGENDA TE ZETTEN /N DERWIJS VERDER STUDEREN MOET GOEDKO PERENLIEFSTGRATIS(ETSTAATINDEGROND WETVANVELELANDENOOK"ELGIp ENOOK IN HET 6. VERDRAG VAN .EW 9ORK -ET ALLE ORGANISATIES EN STUDENTEN VRAGEN WEDIEDAGDUSRESPECTVOORDATPACTVAN .EW9ORKWWW2ES0ACTBE 7EHEBBENEENHELEWASLIJSTOPGEMAAKT MET ELEMENTEN WAARDOOR DE STUDIEKOS TEN KUNNEN DALEN (ET VERHOGEN VAN STUDIEBEURZEN ENMEERMENSENVANEEN STUDIEBEURS VOORZIEN ZIJN NATUURLIJK AL LANGERTERECHTEEISENVAN!"66 JONGEREN EN HET !"66 -AAR ER ZIJN VERSCHILLENDE OVERHEDEN DIE OP VERSCHILLENDE MANIE REN IETS KUNNEN DOEN (ET OPENBAAR VERVOER DE STUDENTENKOTEN DE INSCHRIJ VINGSGELDEN DE MATERIALEN EN BOEKEN ¨ HET KAN ALLEMAAL GOEDKOPER /OK AAN

HETWETTELIJKSTATUUTVANSTUDENTENKAN NOGWELWATGESLEUTELDWORDENZODATAL DIE REGELTJES OVER KINDERBIJSLAG STUDEN TENWERK BELASTINGEN ¨ BETER OP ELKAAR AFGESTEMDWORDEN-AARTERWIJLVELE%U ROPESE INSTELLINGEN EN POLITICI DE MOND VOLHEBBENVANDE±KENNISECONOMIE² EN HOE BELANGRIJK EEN LEVEN LANG LEREN WEL NIET IS INVESTEREN ZE DAAR MAAR WEINIG IN $US SAMEN MET DE STUDENTEN ZETTEN WE%UROPAOPWEGNAARGRATISONDERWIJS (ETVOLLEDIGEEISENPAKKET HETPROGRAM MAENMEERINFORMATIEKANJEVINDENVIA WWWRESPACTBEENINFORMEERZEKEROOK NAARDEBUSSENENTREINENDIE!"66 JON GEREN ZAL INZETTEN VOOR DEZE BETOGING +IJK OOK OP WWWVLAAMSABVVBE KLIK DANOP³*ONG´ "ETOOGMEEVOORGRATISONDERWIJS6OOR JEZELF JEOUDERS ¨ENJEEIGENKINDEREN LATER


;\E`\ln\N\ib\i

.)%57#!/ %%.02%6%.4)%&!,#/(/, %. $25'3"%,%)$).$%/.$%2.%-).'

Voor het hele personeel… #AOISGEENGEREEDSCHAPSKISTWAARBIJDEWERKGEVERSUITEENGEZET WORDTHOEZEDEALCOHOL ENDRUGSPROBLEMENOPHETWERKMOETEN AANPAKKEN$ECAOLEGTEENALGEMEENKADERVASTWAARBIJDEONDER NEMINGENSAMENMETDEOVERLEGORGANEN HETCOMITmVOORPREVENTIE ENBESCHERMINGOPHETWERK#0"7 ENDEONDERNEMINGSRAAD/2 EENBELEIDOPMAATMOETENUITWERKEN

#AOBERUSTOPVIERPIJLERS

$EREGELS (ETISPASDAARNADATDEWERKGEVERDIEDOELSTELLINGENCONCREETKAN UITWERKENDOORHETOPSTELLENVANREGELSVOORHETHELEPERSONEEL$IE REGELSZIJNEENUITVOERIGEBESCHRIJVINGVANDEBELEIDSVERKLARINGENHEBBEN BETREKKINGOP „ DEBESCHIKBAARHEIDOFNIET VANALCOHOLINDEKANTINEOFINDEDRANK AUTOMAAT „ HETBINNENBRENGENVANALCOHOLENDRUGSOPHETWERK „ HETGEBRUIKVANALCOHOLOFDRUGSTIJDENSOFJUISTVOORDEWERKURENBIJ VOORBEELDOPEENRECEPTIE EENAFSCHEIDSDRINK ENZ 

0ROCEDURESBIJMISBRUIK $EBELEIDSVERKLARINGMOETAANGEVENWELKEPROCEDUREGEVOLGDMOET WORDENBIJSLECHTFUNCTIONERENOPHETWERK ALSGEVOLGVANEVENTUEELALCO HOL OFDRUGSGEBRUIKOFBIJINBREUKENOPDEREGELSVANGOEDGEDRAG(ETIS INDERDAADNIETHETGEBRUIKZELFVANALCOHOLDATGEVISEERDWORDT MAARDE GEVOLGENERVANVOORDEUITVOERINGVANHETWERKOFVOORHETGEDRAGENDE RELATIESONDERHETPERSONEEL

"IJSTAND 4OTSLOTMOETDEWERKGEVERNOGBEPALENWELKEMETHODEGEBRUIKTZALWOR DEN ALSMENVASTSTELTDATDEWERKNEMERWERKONBEKWAAMIS VOORHETVER VOERVANDEBETROKKENENAARHUIS ZIJNBEGELEIDINGENDEKOSTENREGELING

%ERSTBLAZEN DANPRIKKEN 6IADEHIERBOVENBESCHREVENPROCEDURE DUSINOVERLEGMETDEREPRESEN TATIEVEWERKNEMERSORGANISATIES KANDEWERKGEVERBEPAALDEWERK NEMERSTESTEN$ITBETEKENTECHTERNIETDATDEBETROKKENWERKNEMER EERSTMOETBLAZENENPASDANMAGPRIKKEN$ITBETEKENTEVENMINDATDE BETROKKENWERKNEMEREEN#KRIJGTBIJEEN¦POSITIEF§TESTRESULTAAT #!/VERLEENTDEWERKGEVERDEMOGELIJKHEIDOM INEENTWEEDEFASE HETPERSONEELOFEENDEELVANHETPERSONEELAANEENTESTTEONDERWERPEN 7ELMOETENDEVOLGENDEPUNTENOPVOORHANDBEPAALDWORDEN „ DEDOELGROEPWIEMAGWORDENGETEST „ DEPROCEDURESENDETIJDSTIPPENWAAROPGETESTKANWORDEN „ DEPERSONENDIEBEVOEGDZIJNVOORHETAFNEMENVANDEZETESTEN „ DEAARDVANDEZETESTEN $EVOLLEDIGETEKSTVANCAOKANULEZENOPWWWNARBE

Equal Pay Day 2009: groot succes!

5

Schone schijn: LDD & co doorprikt !FLEVERING HETMESINDEOPENBARE DIENSTVERLENING 2ECHTSE PARTIJEN ZOALS ,IJST $EDECKER ,$$ NOE MENZICHZELFMODERNE2OBIN(OODSDIEOPKOMEN VOORDEGEWONEMENSEN-AARWATVERDEDIGENZIJ WERKELIJK$E.IEUWE7ERKERZOCHTHETVOORUUIT

)NFORMATIEENVORMING )EDEREWERKGEVERMOET „ DEUITGANGSPUNTENENDEDOELSTELLINGENVANHETPREVENTIEFALCOHOL EN DRUGSBELEIDBEPALEN „ EENBELEIDSVERKLARINGOPSTELLENMETDEKRIJTLIJNENVANHETPREVENTIEBE LEIDENDEVERDEREUITWERKINGVANDEDOELSTELLINGENERVANVOORHETHELE PERSONEEL $IEMAATREGELENMOETENBESPROKENWORDENINHET#0"7 DATDAARNAMOET BESLISSENOPBASISVANEENBREDECONSENSUS ENMOETENOPGENOMENWOR DENALSBIJLAGEBIJHETARBEIDSREGLEMENTZODATALLEWERKNEMERSERKENNIS KUNNENVANNEMEN

• N° 7 • 10 april 2009

7ILUOOKEENGOEDEOPENBARE DIENSTVERLENING 7IJOOK7ANTKINDERENHEBBENRECHTOPGOEDON DERWIJS ZIEKENOPBETAALBAREZIEKENHUIZENENBE JAARDENOPMEERVERZORGING 3TERKE OPENBARE DIENSTEN ZORGEN ERVOOR DAT GE ZONDHEIDSZORG SOCIALE ZEKERHEID PENSIOENEN OPENBAARVERVOER ONDERWIJS CULTUURENVORMING MILIEUBESCHERMING VEILIGHEID ENZVOORIEDEREEN TOEGANKELIJKENBETAALBAARIS -AARRECHTSEPARTIJENALS,$$DENKENDAARANDERS OVER:IJWILLENHETMESZETTENINCOLLECTIEVEVOOR ZIENINGEN ±$E AMBTENARIJ HEEFT EEN CHIRURGISCHE INGREEPNODIG ²STELTHET,$$ PROGRAMMAALSOFHET OVEREENZIEKTEGAAT±%RZIJNVANDAAGVEELTEVEEL AMBTENAREN )NTERNATIONALE STUDIES BEWIJZEN DAT ONZE OVERHEDEN KUNNEN FUNCTIONEREN MET BIJNA VANHUIDIGPERSONEELSBESTAND ²LUIDTHETZONDER VERPINKEN MINDER AMBTENAREN DAT BETEKENT MINDER DIENSTVERLENING 'EENPROBLEEMVOOR,$$CODIEWILLENDEOPEN BAREDIENSTENUITVERKOPENAANDEPRIVm SECTOR±!LS PRIVATEBEDRIJVENDEZELFDETAKENVERVULLENOFDIEN STENOFPRODUCTENLEVERENDIEMOMENTEELDOORBE STAANDEOVERHEIDSBEDRIJVENGEBEUREN DANKUNNEN DEZEOVERHEIDSOPDRACHTENGEPRIVATISEERDWORDEN² -ET,$$COWORDTNIETEENGOEDEENVOORIEDER EEN TOEGANKELIJKE DIENSTVERLENING HET DOEL MAAR WELWINSTMAKENOPDEKAPVANDEBURGER

LOSSINGEN ²SCHRIJFT,$$DOODERNSTIGINZIJNVERKIE ZINGSPROGRAMMA /PENBAAR VERVOER ORGANISEREN BEHOORTVOLGENS,$$NIETTOTDEKERNTAKENVANDE OVERHEID ,$$WILDANOOKDRASTISCHBESPARENINHETOPEN BAARVERVOER$ATBETEKENT MINDEROPENBAARVER VOERmNDUURDEROPENBAARVERVOER 6RIJEBUSBANEN±!FSCHAFFEN ²ZEGT,$$ .IEUWETRAMLIJNEN±.IETNODIG ²ZEGT,$$ "ELBUSSEN ±6ERVANGEN DOOR PRIVm TAXI´S ² ZEGT ,$$ 'RATISOFBIJNAGRATISOPENBAARVERVOER±'ELDVER SPILLING ²LUIDTHET $EOVERHEIDMAGNOGMAXIMAALVANDEKOST PRIJSVANHETOPENBAARVERVOERFINANCIEREN MEENT ,$$VANDAAGISDAT 7IEHETGELAGBETAALT $E REIZIGER $IE ZAL MINSTENS MEER MOETEN BETALEN $E INKOMSTEN UIT TICKETVERKOOP MOETEN IMMERSSTIJGENVANDEHUIDIGENAARMINSTENS "ENTUOOKBEZORGDOVERUWSPAARGELD 7IJOOK$AAROMVINDENWEDATDEBANKEN VERZE KERINGSMAATSCHAPPIJENENPENSIOENFONDSENBETER MOETENWORDENGECONTROLEERD 2ECHTSEPARTIJENZOALS,$$ZIJNDAARTEGEN 4ERWIJLVRIJWELIEDEREENHETERINMIDDELSOVEREENS ISDATDEHUIDIGEFINANCIpLECRISISEENGEVOLGISVAN TE WEINIG CONTROLE OP DE FINANCIpLE INSTELLINGEN ZINGT ,$$ NOG STEEDS UIT HET NEOLIBERALE REFREIN DAT±EREENEINDEMOETKOMENAANDEREGELDRUK² 4ERWIJL,$$DEPRIVmSECTORZIJNGANGWILLATENGAAN KANDECONTROLEOPDEOVERHEIDNIETSTRENGGENOEG ZIJN±$E OVERHEID MOET STRENG WORDEN GECONTRO LEERD ZOOOKDE/#-7´S ²EIST,$$ 6OLGENS ,$$ MOETEN BANKEN DUS MINDER GECON TROLEERDWORDENEN/#-7´SMEER/FWEESGEDUL DIGMETDERIJKENENSTRENGVOORDEZWAKSTEN

6INDTUOOKDATEENVERKEERSINFARCTMOET VERMEDENWORDENDOORMEERENBETER OPENBAARVERVOER

(ETNEOLIBERALISMEVAN,$$COKIJKTMISPRIJZEND NAARELKOVERHEIDSOPTREDENENVERWACHTALLEHEIL VANDEMARKTENDEPRIVATEONDERNEMINGEN:ELFS NADATGEBLEKENISDATDEMARKTGEENOPLOSSINGEN MEER KAN BIEDEN VOOR FUNDAMENTELE PROBLEMEN ,$$CO WIEGELOOFTDIEMENSENNOG

7IJOOK

)NDEVOLGENDEAFLEVERING

2ECHTSEPARTIJENZOALS,$$VINDENVANNIET

7ATDENKEN,$$COOVERBELASTINGEN

±$E UITBOUW VAN HET OPENBAAR VERVOER GEEFT BLIJK VAN EEN VOORBIJGESTREEFD GELOOF IN COLLECTIEVE OP

,EESALLEAFLEVERINGENOPWWWVLAAMSABVVBE

-!!24"%4/').').,/.$%.

Vakbonden en ngo’s: “Put people first, not profit” - Eerst de mensen, niet het winstbejag DAARBIJ GEHOORD WORDEN :E ZIJN NIET DE SCHULDIGEN VANDECRISISMAARZEBETALENERWELDEPRIJSVOOR (ETMOTTOVOORDEMANIFESTATIELAGINDELIJNVANDE BETOGINGEN DIE HET %66 %UROPEES 6AKVERBOND IN MEIORGANISEERT.OTEERALVASTMEIVOORDEMANI FESTATIEIN"RUSSEL

$IRK6ANDER-AELENSPA "OGDAN6ANDENBERGHE 2UDY$E,EEUW!"66 EN%RIC'OEMAN!TTAC

ˆ#ONCHITA"ELAEY

/PMAARTHIELDEN!"66ENZIJ KANTHUNVIJFDEEDITIEVAN%QUAL0AY $AY DEDAGVOORGELIJKLOONVM/OKDITJAARWAS%QUAL0AY$AYWEER EENGROOTSUCCESMETACTIESINALLEPROVINCIES WEERSLAGINDENATIONALE ENREGIONALEPERS ENEENSTEVIGDOSSIERVOORBELEIDSMAKERSOMDELOON KLOOFVMTEDICHTEN%ENOVERZICHTVANDEACTIESENDENODIGEHULPMID DELENOMDELOONKLOOFINJEEIGENWERKOMGEVINGWEGTEWERKEN VIND JEOPWWWEQUALPAYDAYBE

/NDERDIESLOGANSTAPTENZO´NMENSENOPIN ,ONDEN /NDER HEN EEN STERKE "ELGISCHE DELEGATIE WAARONDER!"66 ERS !ANLEIDINGWASDEBIJEENKOMSTVAN'IN,ONDEN $E ' IS DE UITBREIDING VAN DE ' DE RIJKSTE EN GROOTSTE INDUSTRIELANDEN IN DE WERELD $E ' WIL LENHETHERSTELVANDEECONOMIEENDEHERTEKENING VANHETFINANCIpLESYSTEEM6AKBONDENENNGO´SWIL DENDUIDELIJKMAKENDATZEWILLENDATOOKHUNSTEM

$E VAKBONDEN WERDEN NAV DE ' BIJEEN KOMST IN ,ONDEN ONT VANGEN DOOR DE "RITSE PREMIER 'ORDON "ROWN IN$OWNINGSTREETEN DOORDE:UID !FRIKAANSE PRESIDENT+GALEMA-OT LANTHE 2UDY$E,EEUW!"66VOORZITTER EN,UC#ORTEBEECK !#6VOORZITTER MAAKTENDEELUITVANDEVAKBONDS DELEGATIEDIEDE)NTERNATIONALESYNDICALEVERKLARING VAN ,ONDEN TOELICHTTEN )N DIE VERKLARING WORDEN VOORSTELLEN GEFORMULEERD VOOR EEN GECOyRDINEERD INTERNATIONAAL RELANCEPLAN VOOR DUURZAME GROEI NIEUWE REGELS VOOR DE FINANCIpLE MARKTEN EEN IN TERNATIONAAL VERDRAG OM DE KLIMAATVERANDERING TE BEPERKENENEENDOELTREFFENDENVERANTWOORDMON DIAALECONOMISCHBESTUUR
De Nieuwe Werker

• N° 7 • 10 april 2009

Belgische Transportarbeidersbond > Doe mee aan ‘Vrachtwagenchauffeur van het jaar’

> Staatssecretaris Schouppe kondigt een Koninklijk Besluit aan

Vraag respect en waardering voor ons vak !

Illegale cabotage wordt aan banden gelegd! Naar aanleiding van interpellaties van ABVV - BTB kondigde de staatssecretaris voor Mobiliteit, Etienne Schouppe, aan dat hij een KB wil laten goedkeuren dat een einde moet stellen aan de illegale cabotage in het wegvervoer. “Indien de staatssecretaris woord houdt, is dit een grote overwinning voor de Belgische chauffeurs in het algemeen, en voor ABVV - BTB in het bijzonder” volgens Frank Moreels, Federaal Secretaris van ABVV - BTB.

T

er herinnering: cabotage is het vervoeren van goederen binnen de landsgrenzen van een ander land dan het land van herkomst van transporteur. Voorbeeld: een Sloveense of Hongaarse transporteur vervoert goederen van Kortrijk naar Antwerpen. Op dat betreffende transport zijn de Belgische vervoerscondities van toepassing (bijv. het verkeersreglement, veiligheidsvoorschriften…). Jammer genoeg geldt dat niet voor de arbeids- en loonvoorwaarden. De chauffeurs worden betaald aan de voorwaarden van het land van herkomst. Met lonen die één derde zijn van wat de Belgische chauffeur verdient, komt dit neer op sociale dumping en broodroof! ABVV - BTB heeft reeds aangetoond dat nogal wat Belgische bedrijven een “zusterbedrijf” oprichten in een Oost - Europees land (vaak niet meer dan een postbus), om dat “bedrijf” dan in te schakelen voor het uitvoeren van opdrachten in België. We hebben al aan de staatssecre-

taris een lijst overgemaakt van bedrijven die in de sector bekend zijn voor het toepassen van deze techniek. En deze lijst vormt slechts het topje van de ijsberg! Vandaag kondigt de staatssecretaris aan dat er maatregelen op komst zijn om deze misbruiken te bestrijden. Dat deed de staatssecretaris in januari reeds in een brief, gericht aan ABVV - BTB. Op het terrein gebeurde er echter niets, en gingen deze malafide transportbedrijven rustig hun gangetje! ABVV - BTB roept de staatssecretaris dan ook op om de daad bij het woord te voegen, en dringend werk te maken van het aangekondigde Koninklijk Besluit. ABVV - BTB zal waakzaam blijven! Het standpunt van ABVV - BTB ter zake blijft: - Onze staatssecretaris van Mobiliteit, Etienne Schouppe, moet opdracht geven aan de inspectiediensten om deze praktijken

zeer gericht te bestrijden. - België moet dringend werk maken van een eigen definitie van de Europese richtlijn betreffende cabotage en de ‘wilde’ cabotage’ op die manier aan banden leggen, zoals reeds eerder in Frankrijk en Duitsland gebeurde. - De beperking van de cabotageopdrachten tot 3 ritten, onmiddellijk aansluitend op een internationaal transport - zoals ook het Europees Parlement en de Europese transportbond wensen - is het maximum toelaatbare ! ABVV - BTB roept de chauffeurs op om waakzaam te zijn. Hebt u weet van het inzetten van buitenlandse chauffeurs of firma’s bij twijfelachtige of illegale cabotageopdrachten? Signaleer die aan uw vakbond ABVV - BTB, t.a.v. Frank Moreels, Federaal Secretaris BTB wegvervoer en logistiek, 0475 243896; e-mail: frank.moreels@btb-abvv.be Frank MOREELS Federaal Secretaris BTB

> Maandag 2 maart 2009

Verzamelen geblazen tegen slaapapneu Een vijftigtal deelnemers kwamen bijeen om de problematiek van de slaapapneu van dichterbij te bekijken en dit op initiatief van BTB. Uit een studie van de katholieke hogeschool Kempen is immers gebleken dat chauffeurs dubbel zoveel risico lopen om slaapapneu te krijgen dan de modale Belg. Slecht slapen ’s nachts, indommelen overdag? Slaapapneu krijg je meestal omdat je er een ongezonde levenswijze op nahoudt. Overgewicht en slechte voedingsgewoonten houden je ’s nachts uit je slaap. Je wordt regelmatig wakker, of je diepe slaap wordt onderbroken. Gevolg is: je raakt oververmoeid en dommelt overdag in. Als een chauffeur dit voor heeft achter het stuur zijn de gevolgen niet te overzien.

toelichting bij het onderdeel over slaapapneu. Blijkt dat chauffeurs inderdaad een risicogroep vormen. Wat slaapapneu betreft, heeft dit te maken met hun ‘gedwongen’ levensstijl. Chauffeurs kloppen lange dagen, hebben weinig tijd om te sporten en hun werkomgeving (steeds onderweg) laat hen moeilijk toe gezond te eten. Eén chauffeur op drie beschikt bijv. niet over een koelkast in de cabine en kan dus zelf niet voor ‘een gezond potje’ zorgen.

Drie sprekers op één seminariedag

Daniëlle Noorloos gaf toelichting bij de campagne die in Nederland wordt gevoerd “fit op de weg”. Met een roadshow, een sensibiliseringscampagne, maar ook met individuele begeleiding heeft men er – met succes– de problematiek aangepakt.

Marc Danneels van de Katholieke Hogeschool Kempen gaf

Katrien Callens gaf als diëtiste ook een aantal duidelijke

voedingstips. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we gezond eten, zonder overbodig te moeten ‘lijden’ ? Interessant én omstreden. Deze presentaties kan je lezen op de BTB-website www.btbabvv.be. Een actieprogramma apneu

tegen

Op vraag van de BTB gaf Frank Vandenbulcke, in naam van minister Kathleen Van Brempt, de concrete toezegging dat de minister nog in deze legislatuur geld vrijmaakt om het actieprogramma dat we samen met haar kabinet opgezet hebben, ook verder te zetten naar de toekomst. Inclusief de persoonlijke begeleiding van de betrokken chauffeurs! Wordt vervolgd!

Nog te weinig mensen beseffen dat vrachtwagenchauffeur een volwaardig vak is. Ze zijn stomverbaasd als ze horen dat we een opleiding achter de rug hebben en regelmatig op bijscholing gaan. Ook moeten we constant opboksen tegen vooroordelen: we zouden roekeloos zijn, een ongezond leven leiden, geen tijd hebben voor een gezin, ... Het wordt tijd om meer respect en positieve aandacht te vragen voor ons beroep. Doe daarom mee aan de wedstrijd ‘Vrachtwagenchauffeur van het jaar’! Bezoek in april of mei een opendeurdag in je buurt en win voor 1000 euro aankoopcheques Trek in april of mei naar een middelbare school in jouw buurt. Want alle scholen met de opleiding vrachtwagenchauffeur rollen op hun opendeurdag speciaal de rode loper voor jou uit. Bij de stand ‘Vrachtwagenchauffeur van het jaar’ beantwoord je enkele simpele vragen over je vak, en kijk je nog even in de lens voor een leuke fotoshoot. Op naar de prefinale en finale Op zaterdag 13 juni vindt de prefinale plaats, waarop 16 kandidaten worden uitgenodigd. Je hebt dan een kort en gemoedelijk kennismakingsgesprekje met de vakjury en in een praktische proef kun je uitpakken met je vakmanschap. Enkele dagen later weet je of jij de titel van ‘Vrachtwagenchauffeur van het jaar’ in de wacht hebt gesleept. In dat geval beleef je op zaterdag 27 juni een onvergetelijke finale met onder meer een stijlvolle fotoshoot. Natuurlijk ontvang je ook de hoofdprijs, een aankoopcheque ter waarde van 1000 euro. Vertel iedereen dat je ‘Vrachtwagenchauffeur van het jaar’ bent Met de titel ‘Vrachtwagenchauffeur van het jaar’ op zak kun jij de rest van het jaar in de media jouw verhaal doen. Zo wordt het eindelijk mogelijk om ons vak positief en genuanceerd onder de aandacht te brengen.

Deelnemen aan ‘Vrachtwagenchauffeur van het jaar’ Bezoek in april of mei tussen 14 en 17 uur de opendeurdag in een van de volgende scholen. Schrijf zo mogelijk even in via www.vrachtwagenchauffeurvanhetjaar.be. zaterdag 25 april Antwerpen Leuven zondag 26 april Vilvoorde Zeebrugge zondag 10 mei Genk Kortrijk zaterdag 30 mei Gent

SIHA – d’Herbouvillekaai 94 – www.siha.be KA Redingenhof – Redingenhofstraat 93 www.karedingenhof.be KITO – Zennelaan 51-53 – www.kov.be/kito Onze-Lieve-Vrouw Ter Duinen – Ploegstraat 38 www.olvtd.be Technisch Instituut Sint-Lodewijk Mosselerlaan 110 – www.tisl.be VTI – Oudenaardesteenweg 168 www.vtikortrijk.be KTA – Coupure Rechts 312 – www.kta1gent.be

Inschrijven en uitleg via www.vrachtwagenchauffeurvanhetjaar.be.

Zie ook onze website: www.btb-abvv.be


Metaal

;\E`\ln\N\ib\i

LOOP VOOROP

Extra opleiding in tijden van crisis !LSWEZEGGENDATONZESECTORENZWAARWORDENGETROFFENDOOR DEECONOMISCHECRISIS DANISDATBIJNA³OUD´NIEUWS$ETELLER DIEOPONZEWEBSITEAANGEEFTHOEVEELONTSLAGENALZIJNGEVALLEN SEDERTSEPTEMBERTIKTALSMAARVERDERENSTAATMOMENTEEL OP$ATISECHTERSLECHTSmmNDEELVANHETVERHAAL)NVELE BEDRIJVEN WORDEN ONZE ARBEIDERS NOG STEEDS GECONFRONTEERD METPERIODESVANTIJDELIJKEWERKLOOSHEID4OTAANDEZOMERVA KANTIEZIJNERBIJ6OLVONOGWERKLOOSHEIDSDAGENGEPLAND "E KAERT :WEVEGEMLIGTDETWEEDEWEEKVANDEPAASVAKANTIESTIL BIJ3ABCABLIJFTDEKOMENDEDRIEMAANDENEENDEELVANDEAR BEIDERSTELKENSmmNWEEKTHUIS ¨(IERBIJHALENWEALLEENMAAR DRIEWILLEKEURIGEVOORBEELDENAAN WANTDELIJSTVANGETROFFEN BEDRIJVEN IS LANGER VEEL LANGER "OVENDIEN KAN NIEMAND MET ZEKERHEIDVERTELLENWANNEERDESITUATIEECHTZALOMKEREN 6LAAMSMINISTER6ANDENBROUCKEPAKTEUITMETEENIMPULSPLAN OMOOKINECONOMISCHMOEILIJKETIJDENOPLEIDINGENVORMINGTE BLIJVENVOORZIENVOORWERKNEMERS(IJTROKDAARVOORTIENMIL JOENEUROUIT$EMINISTERISERVANOVERTUIGDDATWERKNEMERS WEERBAARDERKUNNENWORDENGEMAAKTENBEDRIJVENCONCURRE REND KUNNEN BLIJVEN ALS ER WORDT GEWERKT AAN DE COMPETEN TIEONTWIKKELING VAN WERKNEMERS /NZE SECTOREN HEBBEN ON MIDDELLIJK OP DIT INITIATIEF INGESPEELD )N HET 0# ZEG MAAR DE !GORIA SECTOR HEBBEN WE MET )./- EN ONZE PROVINCIALE OPLEIDINGSINSTITUTEN EEN AMBITIEUS PLAN UITGEWERKT :ONDER DAAROMDEINITIATIEVENINONZEANDERESECTORENTEKORTTEDOEN -AARHET0#WERDNUEENMAALZEERHARDGETROFFENDOORDE CRISISENDESECTORKREEGDANOOKEENAANZIENLIJKDEELVANHET BUDGETVAN6ANDENBROUCKETOEGEWEZEN 3AMENMETDEMINISTERLEVERENWEINDEZECRISISTIJDENEENEX TRAINSPANNINGRONDOPLEIDINGENVORMING ZONDERDAAROMTE DENKENDATOPLEIDINGDmOPLOSSINGVOORDECRISISIS!"66 -E TAAL ALSOOK DE ANDERE SOCIALE PARTNERS ZIJN ALTIJD AL OVERTUIGD GEWEESTVANHETBELANGENDERELEVANTIEVANOPLEIDINGENVOR MING VOOR DE ARBEIDERS $IT STANDPUNT HEBBEN WE ER ALTIJD AL OPNAGEHOUDENENDATBLIJFTNUZEKERHETGEVAL%XTRAOPLEIDING ENVORMINGVERSTERKENONZEARBEIDERSENBIJGEVOLGONZEINDU STRIE $AAROM SPANNEN WE ONS EXTRA IN VOOR DE ARBEIDERS DIE MOMENTEELHETSLACHTOFFERZIJNVANDEECONOMISCHEWERKLOOS HEID7ETRACHTENHENERTOEAANTEZETTENOMVANDENOODEEN DEUGDTEMAKENDOORDEZEPERIODESVANINACTIVITEITGEBRUIKTE MAKENOMOPLEIDINGENTEVOLGEN7EZIJNONSERVANBEWUSTDAT DATNIETALTIJDEVIDENTIS7ESTREVENERDAAROMNAAROMDEZE OPLEIDINGENGRATISOFZOGOEDALSGRATISAANTEBIEDENENINHET 0#VOORZIENWEZELFSEENEXTRAFINANCIpLESTIMULANSVOORDE ARBEIDERS )NHET0#HEBBENWEONZECAMPAGNEGELANCEERDONDERHET MOTTO ³,OOP 6OOROP´ %IGENLIJK IS DEZE SLOGAN GERICHT NAAR DE ARBEIDERS IN AL ONZE SECTOREN /NZE BOODSCHAP LUIDT IMMERS VOOR IEDEREEN HETZELFDE ZORG ERVOOR DATJEINDEZEMOEILIJKETIJDENNIETACH TERGERAAKT MAARLOOPVOOROP

(ERWIG*ORISSEN 6OORZITTER

• N° 7 • 10 april 2009

7

/0,%)$).'3-!!42%'%,%.6//2 -%4!!,!2"%)$%23

Wie slim is, loopt voorop! $EINDUSTRIEINHETALGEMEENENDEMETAALSECTOREN WORDEN ZEER HARD GETROFFEN DOOR DE ECONOMISCHE CRISIS)NHETERGSTEGEVALWORDENWEGECONFRONTEERD MET HERSTRUCTURERINGEN EN ONTSLAGEN -AAR IN NOG VEELMEERBEDRIJVENZIJNONZEARBEIDERSECONOMISCH WERKLOOS 4USSEN DE mmN ARBEIDER OP DRIE EN mmN ARBEIDER OP VIER WAS DE VOORBIJE MAANDEN AL EENS ECONOMISCH WERKLOOS WAARDOOR GELUKKIG HEEL WAT ONTSLAGEN VERMEDEN KONDEN WORDEN $E SOCIALE PARTNERSVANHETPARITAIRCOMITmMETAAL ENMA CHINEBOUW WARENVANOORDEELDATDEZETIJDGEBRUIKT KONWORDENOMDECOMPETENTIESVANONZEARBEIDERS TE VERSTERKEN (ET IS VAN GROOT BELANG DAT WERKNE MERSMEEOPDEKARKUNNENSPRINGENDOORZICHPER MANENTBIJTESCHOLEN

-EERSTIMULI¨

/PHETZELFDEMOMENTKWAM6LAAMSMINISTER6AN DENBROUCKE MET ZIJN IMPULSPLAN EEN SCHITTEREND INITIATIEF OM TIJDENS DEZE ECONOMISCHE CRISIS SECTO REN IN MOEILIJKHEDEN TE ONDERSTEUNEN OP VLAK VAN OPLEIDINGENVORMING

$E CAMPAGNE ,OOP 6OOROP REIKT JOU DE MOGELIJK HEDEN AAN OM SNEL EN EENVOUDIG EEN OPLEIDING OP MAATTEVOLGEN'RATISENVOORNIKS

)NHET0#HEBBENWEDAARONMIDDELLIJKOPINGE SPEELD MET EXTRA OPLEIDINGSACTIES EN EXTRA FINANCI ELESTIMULIVOORDEBEDRIJVENENDEARBEIDERS DITALLES ONDERDENOEMER³,OOP6OOROP´7EGAANVOORMEER OPLEIDINGEN VOOR WERKNEMERS VOOR OPLEIDINGEN

VOORWERKNEMERSINOUTPLACEMENT VOOROPLEIDINGS PROJECTENVOORDEELTIJDSELEERLINGEN MAARVOORALOOK VOORHETSTIMULERENVANOPLEIDINGVOORARBEIDERSIN PERIODESVANECONOMISCHEWERKLOOSHEID$EPERIODE VANTIJDELIJKEECONOMISCHEWERKLOOSHEIDKANJEIM MERSBESTGEBRUIKENTERVOORBEREIDINGOPDENIEUWE TOEKOMSTIGE UITDAGINGEN $E SOCIALE PARTNERS VIA HUN PARITAIR OPLEIDINGSFONDS )./- )NSTITUUT VOOR .ASCHOOLSE /PLEIDING VAN DE -ETAALVERWERKENDE .IJVERHEID VZW EN DE PROVINCIALE OPLEIDINGSFOND SEN VERHOGEN HUN AANBOD VAN OPLEIDINGEN ACTIES ENSUBSIDIESVERHOGENEN6LAAMSMINISTERVAN7ERK &RANK 6ANDENBROUCKE VOORZIET DAARVOOR EEN EXTRA BUDGETVANEURO

-EEROPLEIDINGEN¨ )./-ZALSAMENMETDEPROVINCIALEOPLEIDINGSFOND SEN IN ALLE 6LAAMSE PROVINCIES BIJKOMENDE OPLEI DINGENORGANISERENVOORALLEARBEIDERS OOKVOORZIJ DIE MOMENTEEL ONDER HET STELSEL VAN TIJDELIJKE ECO NOMISCHE WERKLOOSHEID VALLEN "OVENDIEN KUNNEN OOK JONGEREN UIT HET DEELTIJDS ONDERWIJS EN RECENT ONTSLAGENARBEIDERSHIERVANGEBRUIKMAKEN:OHEB BENZIJALEENSTAPJEVOORBIJHETSOLLICITERENNAAREEN NIEUWEJOB

$E BEDRIJVEN GENIETEN VAN EEN VERHOOGDE TUSSEN KOMSTINDEOPLEIDINGSKOSTEN/OKZIJNERMIDDELEN VRIJGEMAAKTVOORBEDRIJVENDIEBIJEENHEROPSTARTNA ECONOMISCHEWERKLOOSHEIDOPLEIDINGENORGANISEREN ENHIERVOOREENOPLEIDINGSPLANINDIENEN -AARWEWILLENOOKDEARBEIDERSSTIMULERENOMOP BASISVANVRIJWILLIGHEIDTEWERKENAANHUNTOEKOMST VANDAARDATWEEENEXTRATEGEMOETKOMINGHEBBEN VOORZIENVOORARBEIDERSDIETIJDENSPERIODESVANECO NOMISCHEWERKLOOSHEIDOPLEIDINGVOLGEN

%NNUJIJ¨

6IADENIEUWEWEBSITEWWWLOOPVOOROPBEKANJE KIEZEN UIT EEN GROOT AANTAL OPLEIDINGEN 5ITERAARD GAATHETMERENDEELOMBEROEPSGERICHTEOPLEIDINGEN -AARERISOOKRUIMTEOMJOUW0# KENNISUP TO DATE TEHOUDEN TALENOFEENAANTALSOCIALEVAARDIGHEDEN COACHING ASSERTIVITEIT AAN TE LEREN "ELANGRIJK COLLEGA´S UIT DE METAALSECTOR DIE WERDEN ONTSLAGEN

KUNNEN EVENEENS VAN DIT AANBOD GENIETEN ZO HEB JEALEENSTAPJEVOORWANNEERJESOLLICITEERTVOOREEN NIEUWEJOB /OK BEDRIJVEN ORGANISEREN OPLEIDINGEN VOOR ARBEI DERS IN TIJDELIJKE ECONOMISCHE WERKLOOSHEID (IER DOORKANJEJEALSARBEIDERBIJDEHERVATTINGVANHET WERKMISSCHIENNOGMEERPROFILERENALSEENBELANG RIJKE SCHAKEL VOOR HET BEDRIJF /OK ZULLEN BEDRIJVEN EXTRA ONDERSTEUNING GENIETEN WANNEER OPLEIDINGS PLANNEN MOETEN AANGEPAST WORDEN AAN NIEUWE WERKSITUATIES $EZEINIATIEVENKRIJGENDESTEUNVANDE6LAAMSE2E GERING3AMENMETDEANDEREWERKNEMERSORGANISA TIESENWERKGEVERSZETTENWEONZESCHOUDERSONDER ,OOP6OOROP.UBENJIJAANZET 6OORMEERINFORMATIE WWWLOOPVOOROPBE INFO LOOPVOOROPBE WWWABVVMETAALBE INFO ABVVMETAALORG 4ELEFONEERGRATIS "INNENKORT IS ER OOK EEN FOLDER BESCHIKBAAR MET ALLENUTTIGEINFORMATIE

Initiatieven in andere sectoren in het kader van het Impuls-plan .IET ALLEEN 0# EN )./- HEB BEN INGESPEELD OP HET INITIATIEF VAN MINISTER VAN 7ERK 6ANDEN BROUCKE/OKEENAANTALVANONZE ANDERE OPLEIDINGSFONDSEN DEDEN DAT

6ZW-ONTAGE "IJ DE MONTEERDERS KIEST MEN ER VOOR OM HET HUIDIG OPLEIDINGS AANBOD TE VERHOGEN DOOR MIDDEL

VAN GRATIS OPLEIDINGEN OPLEIDING ROND COACHINGSVAARDIGHEDEN EX TRAOPLEIDINGENVOORLEERLINGENIN EENSTELSTELVANALTERNERENDLEREN ENWERKEN(ETOPLEIDINGSAANBOD VAN DE SECTOR WORDT GRATIS OPEN GESTELDVOORWERKNEMERSVANBE DRIJVEN IN HERSTRUCTURERING /OK WERKNEMERS DIE TIJDELIJK WERK LOOS ZIJN WORDEN GESTIMULEERD OM OPLEIDING TE VOLGEN :E KRIJ GEN EEN TEGEMOETKOMING IN DE

OPLEIDINGSKOSTEN EN ONTVANGEN EEN INGEVULDE OPLEIDINGS#6 /OK WILMENHETERVARINGSBEWIJSVOOR PIJPFITTER OF BESTUURDER MOBIELE KRANEN MEER MOGELIJK MAKEN VOOR WERKNEMERS UIT DE MONTA GESECTOR

6ORMELEC /OK BIJ DE ELEKTRICIENS GAAN WE VOOR HET UITBREIDEN VAN HET OP

LEIDINGSAANBOD MET BIJZONDERE AANDACHT VOOR RISICOGROEPEN DIE HET EERSTE SLACHTOFFER ZIJN VAN DE CRISIS%RWORDENGRATISEXTRABASIS OPLEIDINGENAANGEBODEN%RISEEN STIMULANSOMWERKNEMERSAANTE WERVENVIAEEN)"/"EDRIJVENDIE EEN WERKNEMER VIA DIT SYSTEEM AANWERVENMETEENCONTRACTVAN ONBEPAALDE DUUR KRIJGEN EEN³IN SPANNINGSPREMIE´ /OK WERKNE MERS DIE ECONOMISCH WERKLOOS

ZIJNENZICHWILLENBIJSCHOLENKRIJ GENEENEXTRASTIMULANSZEKRIJGEN HUN OPLEIDINGSKOST GEDEELTELIJK TERUGBETAALD $EELTIJDSE LEERLIN GENWIENSWERKERVARINGSPLAATSIN HETGEDRANGKOMTOMWILLEVANDE ECONOMISCHECRISISKUNNENGRATIS 6ORMELEKOPLEIDINGENVOLGEN
De Nieuwe Werker

> Dossier

• N° 7 • 10 april 2009

Werk voor de boeg: Vlaamse verkiezingen: ook voor het ABVV van groot belang Op zondag 7 juni 2009 gaan we met zijn allen naar de stembus om een nieuw Vlaams parlement te verkiezen. Ook voor het ABVV zijn deze verkiezingen van groot belang. Ze bepalen immers welke richting de nieuwe Vlaamse regering zal uitgaan. En dus of we een eerder links en sociaal of een eerder rechts en liberaal beleid zullen kennen. Vlaanderen beschikt over heel wat bevoegdheden die we ook als vakbond mee willen inkleuren. Ons volledig verlanglijstje hebben we uitgeschreven in een lijvig politiek memorandum. Dat hebben we - uiteraard met de groeten van alle 665.000 ABVV-leden in Vlaanderen - inmiddels aan alle democratische partijen bezorgd. De belangrijkste speerpunten uit dat memorandum hebben we samengevat in een vlot leesbare brochure. Daaruit presenteren we hier een selectie. Vraag in je ABVV-gewest of -centrale naar de volledige brochure ‘Werk voor de boeg’. Of download ze via www.vlaamsabvv.be.

Vlaanderen heeft nog heel wat werk voor de boeg De voorbije vijf jaar is Vlaanderen er op een aantal vlakken zeker op vooruit gegaan. Maar de maatschappelijke uitdagingen blijven bijzonder groot. De huidige economische crisis toont aan hoe kwetsbaar we blijven, zeker in de industrie. Die moet zich bovendien ook aanpassen aan strengere milieuvereisten. De werkloosheid neemt opnieuw toe en blijft vooral

bij kansengroepen hardnekkig. Voor hen loopt het vaak al fout in het onderwijs, ondanks de grotere beleidsaandacht voor gelijke kansen de afgelopen jaren. Armoede blijft een realiteit. Te veel mensen hebben nog onvoldoende toegang tot betaalbare basisvoorzieningen. Vlaanderen heeft dus nog heel wat werk voor de boeg!

> Dossier

De Nieuwe Werker

• N° 7 • 10 april 2009

9

ABVV-eisen voor de volgende Vlaamse regering Recht op opleiding

Recht op waardig werk Kwaliteitsvolle jobs voor iedereen. Dat is onze absolute prioriteit. Want wie werkt, krijgt niet alleen brood op de plank maar voelt zich ook beter in zijn vel. Werk voor iedereen Vlaanderen telde begin 2009 zowat 186.000 werkzoekenden. Door de slechte economische situatie zal dat cijfer verder stijgen. Kansen om nieuwe jobs te creëren zijn er wel degelijk. Vandaag zijn bijvoorbeeld 800.000 woningen in Vlaanderen slecht geïsoleerd. Investeren in renovatie, dakisolatie, dubbele beglazing en efficiënte verwarmingsketels zorgt niet alleen voor energiebesparingen en dus minder verwarmingskosten, maar levert ook vele duizenden “groene” jobs op in de bouwsector. Werkbaar werk voor iedereen Niet alle jobs zijn even benijdenswaardig. Vandaag hebben ruim 1,25 miljoen werknemers in Vlaanderen - of liefst 46% - nog steeds geen kwaliteitsvol of werkbaar werk. Dat wil zeggen dat ze met stress kampen, of gedemotiveerd zijn, of werk en privé moeilijk gecombineerd krijgen, of zich onvoldoende kunnen bijscholen. Onaantrekkelijke arbeidsvoorwaarden zijn de oorzaak van heel wat niet-ingevulde jobs. De voorbije jaren steeg het aantal werkbare jobs met amper een halve procent. Het Vlaams ABVV eist een toename van het aantal werkbare jobs in de privésector met minstens één procent of 26.000 extra werkbare jobs per jaar. Contracten van onbepaalde duur moeten de regel zijn, tijdelijke en interimcontracten de uitzondering. Waardig werk voor kansengroepen Niet iedereen is even welkom op de arbeidsmarkt. Allochtonen, arbeidsgehandicapten, 50-plussers en kortgeschoolden - samen zowat drievierde van alle werkzoekenden - vinden nog steeds veel moeilijker een job dan andere werkzoekenden. De werkloosheid onder deze kansengroepen blijft dus hardnekkig. Gelijke kansen op de arbeidsmarkt zijn noodzakelijk voor een democratische samenleving die niemand uitsluit. Het Vlaams ABVV eist dat meer ondernemingen en organisaties een diversiteitsplan opstellen. De overheid moet subsidies aan ondernemingen en organisaties afhankelijk maken van een engagement voor meer diversiteit. Waardig werk in de welzijnssector Kinderopvang is een belangrijke bron van tewerkstelling, maar er schort nog heel wat aan de kwaliteit ervan. In de zelfstandige kinderopvanginitiatieven is er veel zwartwerk en schijnzelfstandigheid. Het Vlaams ABVV eist een volwaardig werknemersstatuut voor onthaalouders, dat sociale bescherming biedt, voldoende opleidingsmogelijkheden en kwaliteitsvolle jobs in de sector. Het Vlaams ABVV eist een verdere verbetering van de arbeidsvoorwaarden in de welzijns- en zorgsector. Waardig werk voor werkzoekenden Recht op waardig werk verlies je niet wanneer je werkloos wordt. Vandaag wordt van werkzoekenden verwacht dat zij geen enkele “gepaste” betrekking weigeren. Naar de kwaliteit en de duurzaamheid van die jobs wordt onvoldoende gekeken. Het Vlaams ABVV eist dat werkzoekenden niet langer verplicht worden contracten van zeer korte duur te aanvaarden. De aangeboden vacatures moeten minstens een contract van drie maanden voorstellen mét een vooruitzicht op duurzame - dus vaste - aanwerving.

Recht op welzijn en meer levenscomfort Levenscomfort voor iedereen. Dat betekent ook: zorg en comfortabel wonen voor iedereen. Zover zijn we vandaag nog niet, tonen onder meer de wachtlijsten aan. Recht op kinderopvang Het aanbod aan kinderopvang is nog steeds ontoereikend. Een goede kinderopvang is nochtans noodzakelijk voor de sociale ontwikkeling van elk kind. Maar ook om elke ouder de mogelijkheid te bieden buitenshuis aan het werk te gaan. En arbeid en gezin dus goed te kunnen combineren. Het Vlaams ABVV eist dat kinderopvang een basisrecht wordt voor elk kind. Er moeten dus voldoende goede kinderopvangplaatsen zijn. Kinderopvang moet bovendien betaalbaar en toegankelijk zijn voor iedereen, dus ook voor kinderen uit de kansengroepen. Recht op zorg Werknemers moeten tijd en ruimte kunnen vrijmaken om voor hun kinderen of hulpbehoevende familieleden te zorgen. Het Vlaams ABVV eist dat meer werknemers recht krijgen op de aanmoedigingspremies voor zorgkrediet en ouderschapsverlof. De bestaande wachtlijsten in onder meer rust- en verzorgingstehuizen moeten verder worden weggewerkt. Recht op wonen Vandaag wachten meer dan 75.000 Vlamingen op een sociale woning. In afwachting daarvan moeten zij zich op de private huurmarkt tevreden stellen met vaak veel duurdere en slechtere woningen. Het Vlaams ABVV eist 150.000 extra betaalbare en kwaliteitsvolle huurwoningen, waarvan minstens de helft sociale woningen. Ook op de private huurmarkt moet er een prijscontrole komen. Het Vlaams ABVV eist dat de gratis Verzekering Gewaarborgd Wonen wordt uitgebreid naar huurders, zodat zij bij werkloosheid eveneens steun kunnen krijgen om de huur te betalen. Recht op mobiliteit Files op de weg, overvolle of afgelaste treinen het woon-werkverkeer is niet altijd een pretje. Werknemers zitten dagelijks uren onbetaald in de le of staan recht in een overvolle trein, tram of metro omdat de overheid nagelaten heeft op tijd de juiste investeringen te doen. Mobiliteit is een basisrecht. Het Vlaams ABVV eist dat de overheid meer investeert in beter openbaar vervoer. Collectieve systemen zoals autodelen, carpoolen, mobiliteitscheques en bedrijfsvervoerplannen moeten eveneens ondersteund worden. Recht op een gezonde leefomgeving Nog steeds komen te veel schadelijke stoffen in ons leefmilieu terecht. Er worden regelmatig te hoge concentraties dioxines en fijn stof in de lucht gemeten, wat tot kanker en andere gezondheidsproblemen kan leiden. Het Vlaams ABVV eist dat tegen 2020 niemand nog gezondheidsschade lijdt door milieuvervuiling en omgevingslawaai.

Water en elektriciteit voor iedereen Met zijn reeds lang afgeschreven kerncentrales boekt Electrabel meer dan 1 miljard euro winst per jaar. Toch betaalt de consument steeds meer voor zijn energie. Meer dan 230.000 gezinnen (of 9% van alle huishoudens) hadden daardoor vorig jaar betalingsproblemen. Honderden gezinnen worden nog steeds afgesloten van elektriciteit en aardgas. Energie is een basisrecht. Het Vlaams ABVV eist dat niemand nog kan worden afgesloten van elektriciteit, aardgas of water. Voor mensen met een laag inkomen moet een maximumfactuur gelden. Alle gezinnen moeten een gratis en leefbaar

basispakket elektriciteit krijgen van minstens 500 kWh. Ook voor water moet elk huishouden recht hebben op een gratis forfait. Het Vlaams ABVV eist een goede dienstverlening tegen een betaalbare prijs, met sociale correcties voor de laagste inkomens. Rechtvaardige belastingen voor iedereen Een sociaal overheidsbeleid voeren kost centen. De belastingen die de burger daartoe betaalt, moeten op een rechtvaardige manier gespreid worden. Vandaag is dat niet zo, en wordt er enkel gesproken over lagere lasten. Het Vlaams ABVV eist dat er niet langer eenzijdige lastenverlagingen worden toegekend aan de bedrijven. Alle bestaande Vlaamse belastingen moeten worden gescreend op hun sociaal en duurzaam karakter. Forfaitaire lasten op burgers, zoals de huisvuilbelasting, moeten worden afgeschaft.

Recht op betaalbaar onderwijs Vandaag verlaat 1 op 10 jongeren het onderwijs zonder diploma. Vooral jongeren uit kansarme gezinnen haken af. Zij komen slecht voorbereid op de arbeidsmarkt terecht met weinig kansen op waardig werk. Onderwijs moet betaalbaar blijven. Het Vlaams ABVV eist een verregaande inhaalbeweging in de studiefinanciering in het secundair en hoger onderwijs. Meer leerlingen moeten recht krijgen op een studietoelage en het bedrag ervan moet omhoog. In het volwassenenonderwijs moet het inschrijvingsgeld worden verlaagd, zeker voor werkzoekenden. Recht op opleiding voor werkzoekenden Vandaag wordt er steeds meer gesproken over

Recht op begeleiding Hulp bij het vinden van werk, of tijd om er even over na te denken. Soms is dat broodnodig, maar niet iedereen geraakt zover. Recht op begeleiding voor werkzoekenden Begeleiding van werkzoekenden moet meer inhouden dan het zoveel mogelijk toesturen van vacatures per mail of sms. De VDAB-consulenten moeten meer oog hebben voor de kwaliteit van de vacatures. Het Vlaams ABVV eist dat begeleiding maatwerk biedt voor iedereen. Het doel van de begeleiding moet ook voor deze werkzoekenden zijn: een gepaste job vinden, ofwel in het normale economische circuit ofwel in de sociale economie.

Recht op inspraak en participatie van werknemers Democratie voor iedereen. Dat betekent ook: economische democratie, dus sociaal overleg in de bedrijven, ook over Vlaamse beleidsmateries. Dat gebeurt vandaag nog onvoldoende. Het Vlaams ABVV eist meer sociaal overleg in Vlaanderen, ook over economische dossiers. En de volgende regering moet opnieuw de draad opnemen van tweejaarlijkse werkgelegenheidsakkoorden.

Recht op waardig inkomen Een menswaardig leven voor iedereen. Dat zou vanzelfsprekend moeten zijn. Zover zijn we vandaag nog niet, bewijzen de betalingsproblemen van vele gezinnen.

Iedereen moet goed voorbereid op de arbeidsmarkt komen. En de kans krijgen om bij te blijven. Want zo creëer je de beste vooruitzichten om werk te vinden en te houden.

Een waardig inkomen voor iedereen Ook in het welvarende Vlaanderen is armoede nog steeds een realiteit. Eén kind op zeven wordt geboren in een gezin met een laag inkomen. Liefst 600.000 Vlamingen - of ruim elf procent - leven onder de Europese armoedegrens. Het Vlaams ABVV eist dat tegen 2017 de financiële armoede is uitgebannen. Elk gezin moet dan een inkomen hebben dat boven de armoededrempel ligt.

een nog strengere aanpak van werkzoekenden. Terwijl werkzoekenden nu al zwaar onder druk worden gezet om de eerste de beste job aan te nemen. Het Vlaams ABVV eist dat dit politieke opbod over meer sanctionering van werkzoekenden stopt. Werklozen activeren betekent veel meer dan hen sanctioneren en sanctioneren is geen doel op zich. Een waardige job vinden moet het doel zijn van de begeleiding en opleiding van werkzoekenden. Het Vlaams ABVV eist meer opleidingen voor werkzoekenden om hun brede inzetbaarheid op de arbeidsmarkt te versterken. Dat biedt de grootste kans op een duurzame job. Recht op opleiding voor werknemers Bijna de helft van de werknemers krijgt geen vorming of opleiding in het bedrijf. Het Vlaams ABVV eist dat alle werknemers de mogelijkheid krijgen om opleiding te volgen, wat hun kansen op sociale promotie moet verhogen. Opleidingscheques en betaald educatief verlof hebben in het verleden reeds hun nut bewezen en moeten nog worden uitgebreid, ook naar deeltijdse werknemers.

Recht op begeleiding voor werknemers Ook werknemers hebben soms de behoefte stil te staan bij hun jobmotivatie. Het Vlaams ABVV eist dat ook voor deze loopbaanvragen een gepaste begeleiding wordt aangeboden. Zo’n begeleiding heeft een positief effect op de motivatie, de zelfkennis en het zelfvertrouwen van werknemers. Dat helpt hen dan weer beter te kiezen waar ze naartoe willen in hun leven n op de arbeidsmarkt. Recht op begeleiding na ontslag Outplacement is de laatste houvast voor wie zijn werk verliest. Het aanbod aan outplacement is echter erg ongelijk van kwaliteit. Het Vlaams ABVV eist kwaliteitsvol outplacement voor iedereen. Het bestaande aanbod moet daartoe uitgezuiverd worden.

Het Vlaams ABVV eist ook een versterking van de economische democratie in de bedrijven. Vakbondsvertegenwoordigers moeten er over alle sociaal-economische beleidsmateries kunnen meepraten. Ook over regionale materies moet het sociaal overleg versterkt worden. Zo moet overheidssteun aan bedrijven voor hun competentiebeleid, diversiteit, (sociale) innovatie, milieubeleid, mobiliteit, opleidingen, strategische investeringen, projecten maatschappelijk verantwoord ondernemen, enz. steeds het voorwerp zijn van overleg met de werknemersvertegenwoordigers.

Actie voor betaalbare energie

“Zorgen voor warmte en licht zijn al jaren twee belangrijke opdrachten in mijn leven. Ik doe mijn best, ik doe het voor mijn kinderen. Maar ik vraag me af: hoe diep kunnen ze mij nog krijgen?” Dat vertelde Janine op de persactie van het Vlaams ABVV voor betaalbare energie. Steeds meer mensen kunnen hun energierekeningen niet betalen. Daarom voerde het Vlaams ABVV op donderdag 2 april 2009 in Brussel een persactie voor betaalbare energie, samen met het project Energie & Armoede van vzw Samenlevingsopbouw Antwerpen. De “award van de naakte budgetmeter” werd uitge-

reikt aan energieleverancier Electrabel. Electrabel won meteen de hoofdprijs: een lege doorschijnende doos (zie foto). Omdat er nog heel wat ruimte is voor een socialer en transparanter beleid. Electrabel boekt immers woekerwinsten, is trendsetter in prijsverhogingen en promoot een onrechtvaardig en onduidelijk systeem van waarborgen. Dit was de eerste van vier acties over het memorandum van het Vlaams ABVV voor de Vlaamse verkiezingen van 7 juni 2009. Steun de ABVV-eis voor betaalbare energie en verstuur onze postkaarten en e-cards. Postkaarten zijn gratis verkrijgbaar in je ABVV-gewest en -centrale. Voor ecards en meer info: www.vlaamsabvv.be.
De Nieuwe Werker

> Dossier

• N° 7 • 10 april 2009

Werk voor de boeg: Vlaamse verkiezingen: ook voor het ABVV van groot belang Op zondag 7 juni 2009 gaan we met zijn allen naar de stembus om een nieuw Vlaams parlement te verkiezen. Ook voor het ABVV zijn deze verkiezingen van groot belang. Ze bepalen immers welke richting de nieuwe Vlaamse regering zal uitgaan. En dus of we een eerder links en sociaal of een eerder rechts en liberaal beleid zullen kennen. Vlaanderen beschikt over heel wat bevoegdheden die we ook als vakbond mee willen inkleuren. Ons volledig verlanglijstje hebben we uitgeschreven in een lijvig politiek memorandum. Dat hebben we - uiteraard met de groeten van alle 665.000 ABVV-leden in Vlaanderen - inmiddels aan alle democratische partijen bezorgd. De belangrijkste speerpunten uit dat memorandum hebben we samengevat in een vlot leesbare brochure. Daaruit presenteren we hier een selectie. Vraag in je ABVV-gewest of -centrale naar de volledige brochure ‘Werk voor de boeg’. Of download ze via www.vlaamsabvv.be.

Vlaanderen heeft nog heel wat werk voor de boeg De voorbije vijf jaar is Vlaanderen er op een aantal vlakken zeker op vooruit gegaan. Maar de maatschappelijke uitdagingen blijven bijzonder groot. De huidige economische crisis toont aan hoe kwetsbaar we blijven, zeker in de industrie. Die moet zich bovendien ook aanpassen aan strengere milieuvereisten. De werkloosheid neemt opnieuw toe en blijft vooral

bij kansengroepen hardnekkig. Voor hen loopt het vaak al fout in het onderwijs, ondanks de grotere beleidsaandacht voor gelijke kansen de afgelopen jaren. Armoede blijft een realiteit. Te veel mensen hebben nog onvoldoende toegang tot betaalbare basisvoorzieningen. Vlaanderen heeft dus nog heel wat werk voor de boeg!

> Dossier

De Nieuwe Werker

• N° 7 • 10 april 2009

9

ABVV-eisen voor de volgende Vlaamse regering Recht op opleiding

Recht op waardig werk Kwaliteitsvolle jobs voor iedereen. Dat is onze absolute prioriteit. Want wie werkt, krijgt niet alleen brood op de plank maar voelt zich ook beter in zijn vel. Werk voor iedereen Vlaanderen telde begin 2009 zowat 186.000 werkzoekenden. Door de slechte economische situatie zal dat cijfer verder stijgen. Kansen om nieuwe jobs te creëren zijn er wel degelijk. Vandaag zijn bijvoorbeeld 800.000 woningen in Vlaanderen slecht geïsoleerd. Investeren in renovatie, dakisolatie, dubbele beglazing en efficiënte verwarmingsketels zorgt niet alleen voor energiebesparingen en dus minder verwarmingskosten, maar levert ook vele duizenden “groene” jobs op in de bouwsector. Werkbaar werk voor iedereen Niet alle jobs zijn even benijdenswaardig. Vandaag hebben ruim 1,25 miljoen werknemers in Vlaanderen - of liefst 46% - nog steeds geen kwaliteitsvol of werkbaar werk. Dat wil zeggen dat ze met stress kampen, of gedemotiveerd zijn, of werk en privé moeilijk gecombineerd krijgen, of zich onvoldoende kunnen bijscholen. Onaantrekkelijke arbeidsvoorwaarden zijn de oorzaak van heel wat niet-ingevulde jobs. De voorbije jaren steeg het aantal werkbare jobs met amper een halve procent. Het Vlaams ABVV eist een toename van het aantal werkbare jobs in de privésector met minstens één procent of 26.000 extra werkbare jobs per jaar. Contracten van onbepaalde duur moeten de regel zijn, tijdelijke en interimcontracten de uitzondering. Waardig werk voor kansengroepen Niet iedereen is even welkom op de arbeidsmarkt. Allochtonen, arbeidsgehandicapten, 50-plussers en kortgeschoolden - samen zowat drievierde van alle werkzoekenden - vinden nog steeds veel moeilijker een job dan andere werkzoekenden. De werkloosheid onder deze kansengroepen blijft dus hardnekkig. Gelijke kansen op de arbeidsmarkt zijn noodzakelijk voor een democratische samenleving die niemand uitsluit. Het Vlaams ABVV eist dat meer ondernemingen en organisaties een diversiteitsplan opstellen. De overheid moet subsidies aan ondernemingen en organisaties afhankelijk maken van een engagement voor meer diversiteit. Waardig werk in de welzijnssector Kinderopvang is een belangrijke bron van tewerkstelling, maar er schort nog heel wat aan de kwaliteit ervan. In de zelfstandige kinderopvanginitiatieven is er veel zwartwerk en schijnzelfstandigheid. Het Vlaams ABVV eist een volwaardig werknemersstatuut voor onthaalouders, dat sociale bescherming biedt, voldoende opleidingsmogelijkheden en kwaliteitsvolle jobs in de sector. Het Vlaams ABVV eist een verdere verbetering van de arbeidsvoorwaarden in de welzijns- en zorgsector. Waardig werk voor werkzoekenden Recht op waardig werk verlies je niet wanneer je werkloos wordt. Vandaag wordt van werkzoekenden verwacht dat zij geen enkele “gepaste” betrekking weigeren. Naar de kwaliteit en de duurzaamheid van die jobs wordt onvoldoende gekeken. Het Vlaams ABVV eist dat werkzoekenden niet langer verplicht worden contracten van zeer korte duur te aanvaarden. De aangeboden vacatures moeten minstens een contract van drie maanden voorstellen mét een vooruitzicht op duurzame - dus vaste - aanwerving.

Recht op welzijn en meer levenscomfort Levenscomfort voor iedereen. Dat betekent ook: zorg en comfortabel wonen voor iedereen. Zover zijn we vandaag nog niet, tonen onder meer de wachtlijsten aan. Recht op kinderopvang Het aanbod aan kinderopvang is nog steeds ontoereikend. Een goede kinderopvang is nochtans noodzakelijk voor de sociale ontwikkeling van elk kind. Maar ook om elke ouder de mogelijkheid te bieden buitenshuis aan het werk te gaan. En arbeid en gezin dus goed te kunnen combineren. Het Vlaams ABVV eist dat kinderopvang een basisrecht wordt voor elk kind. Er moeten dus voldoende goede kinderopvangplaatsen zijn. Kinderopvang moet bovendien betaalbaar en toegankelijk zijn voor iedereen, dus ook voor kinderen uit de kansengroepen. Recht op zorg Werknemers moeten tijd en ruimte kunnen vrijmaken om voor hun kinderen of hulpbehoevende familieleden te zorgen. Het Vlaams ABVV eist dat meer werknemers recht krijgen op de aanmoedigingspremies voor zorgkrediet en ouderschapsverlof. De bestaande wachtlijsten in onder meer rust- en verzorgingstehuizen moeten verder worden weggewerkt. Recht op wonen Vandaag wachten meer dan 75.000 Vlamingen op een sociale woning. In afwachting daarvan moeten zij zich op de private huurmarkt tevreden stellen met vaak veel duurdere en slechtere woningen. Het Vlaams ABVV eist 150.000 extra betaalbare en kwaliteitsvolle huurwoningen, waarvan minstens de helft sociale woningen. Ook op de private huurmarkt moet er een prijscontrole komen. Het Vlaams ABVV eist dat de gratis Verzekering Gewaarborgd Wonen wordt uitgebreid naar huurders, zodat zij bij werkloosheid eveneens steun kunnen krijgen om de huur te betalen. Recht op mobiliteit Files op de weg, overvolle of afgelaste treinen het woon-werkverkeer is niet altijd een pretje. Werknemers zitten dagelijks uren onbetaald in de le of staan recht in een overvolle trein, tram of metro omdat de overheid nagelaten heeft op tijd de juiste investeringen te doen. Mobiliteit is een basisrecht. Het Vlaams ABVV eist dat de overheid meer investeert in beter openbaar vervoer. Collectieve systemen zoals autodelen, carpoolen, mobiliteitscheques en bedrijfsvervoerplannen moeten eveneens ondersteund worden. Recht op een gezonde leefomgeving Nog steeds komen te veel schadelijke stoffen in ons leefmilieu terecht. Er worden regelmatig te hoge concentraties dioxines en fijn stof in de lucht gemeten, wat tot kanker en andere gezondheidsproblemen kan leiden. Het Vlaams ABVV eist dat tegen 2020 niemand nog gezondheidsschade lijdt door milieuvervuiling en omgevingslawaai.

Water en elektriciteit voor iedereen Met zijn reeds lang afgeschreven kerncentrales boekt Electrabel meer dan 1 miljard euro winst per jaar. Toch betaalt de consument steeds meer voor zijn energie. Meer dan 230.000 gezinnen (of 9% van alle huishoudens) hadden daardoor vorig jaar betalingsproblemen. Honderden gezinnen worden nog steeds afgesloten van elektriciteit en aardgas. Energie is een basisrecht. Het Vlaams ABVV eist dat niemand nog kan worden afgesloten van elektriciteit, aardgas of water. Voor mensen met een laag inkomen moet een maximumfactuur gelden. Alle gezinnen moeten een gratis en leefbaar

basispakket elektriciteit krijgen van minstens 500 kWh. Ook voor water moet elk huishouden recht hebben op een gratis forfait. Het Vlaams ABVV eist een goede dienstverlening tegen een betaalbare prijs, met sociale correcties voor de laagste inkomens. Rechtvaardige belastingen voor iedereen Een sociaal overheidsbeleid voeren kost centen. De belastingen die de burger daartoe betaalt, moeten op een rechtvaardige manier gespreid worden. Vandaag is dat niet zo, en wordt er enkel gesproken over lagere lasten. Het Vlaams ABVV eist dat er niet langer eenzijdige lastenverlagingen worden toegekend aan de bedrijven. Alle bestaande Vlaamse belastingen moeten worden gescreend op hun sociaal en duurzaam karakter. Forfaitaire lasten op burgers, zoals de huisvuilbelasting, moeten worden afgeschaft.

Recht op betaalbaar onderwijs Vandaag verlaat 1 op 10 jongeren het onderwijs zonder diploma. Vooral jongeren uit kansarme gezinnen haken af. Zij komen slecht voorbereid op de arbeidsmarkt terecht met weinig kansen op waardig werk. Onderwijs moet betaalbaar blijven. Het Vlaams ABVV eist een verregaande inhaalbeweging in de studiefinanciering in het secundair en hoger onderwijs. Meer leerlingen moeten recht krijgen op een studietoelage en het bedrag ervan moet omhoog. In het volwassenenonderwijs moet het inschrijvingsgeld worden verlaagd, zeker voor werkzoekenden. Recht op opleiding voor werkzoekenden Vandaag wordt er steeds meer gesproken over

Recht op begeleiding Hulp bij het vinden van werk, of tijd om er even over na te denken. Soms is dat broodnodig, maar niet iedereen geraakt zover. Recht op begeleiding voor werkzoekenden Begeleiding van werkzoekenden moet meer inhouden dan het zoveel mogelijk toesturen van vacatures per mail of sms. De VDAB-consulenten moeten meer oog hebben voor de kwaliteit van de vacatures. Het Vlaams ABVV eist dat begeleiding maatwerk biedt voor iedereen. Het doel van de begeleiding moet ook voor deze werkzoekenden zijn: een gepaste job vinden, ofwel in het normale economische circuit ofwel in de sociale economie.

Recht op inspraak en participatie van werknemers Democratie voor iedereen. Dat betekent ook: economische democratie, dus sociaal overleg in de bedrijven, ook over Vlaamse beleidsmateries. Dat gebeurt vandaag nog onvoldoende. Het Vlaams ABVV eist meer sociaal overleg in Vlaanderen, ook over economische dossiers. En de volgende regering moet opnieuw de draad opnemen van tweejaarlijkse werkgelegenheidsakkoorden.

Recht op waardig inkomen Een menswaardig leven voor iedereen. Dat zou vanzelfsprekend moeten zijn. Zover zijn we vandaag nog niet, bewijzen de betalingsproblemen van vele gezinnen.

Iedereen moet goed voorbereid op de arbeidsmarkt komen. En de kans krijgen om bij te blijven. Want zo creëer je de beste vooruitzichten om werk te vinden en te houden.

Een waardig inkomen voor iedereen Ook in het welvarende Vlaanderen is armoede nog steeds een realiteit. Eén kind op zeven wordt geboren in een gezin met een laag inkomen. Liefst 600.000 Vlamingen - of ruim elf procent - leven onder de Europese armoedegrens. Het Vlaams ABVV eist dat tegen 2017 de financiële armoede is uitgebannen. Elk gezin moet dan een inkomen hebben dat boven de armoededrempel ligt.

een nog strengere aanpak van werkzoekenden. Terwijl werkzoekenden nu al zwaar onder druk worden gezet om de eerste de beste job aan te nemen. Het Vlaams ABVV eist dat dit politieke opbod over meer sanctionering van werkzoekenden stopt. Werklozen activeren betekent veel meer dan hen sanctioneren en sanctioneren is geen doel op zich. Een waardige job vinden moet het doel zijn van de begeleiding en opleiding van werkzoekenden. Het Vlaams ABVV eist meer opleidingen voor werkzoekenden om hun brede inzetbaarheid op de arbeidsmarkt te versterken. Dat biedt de grootste kans op een duurzame job. Recht op opleiding voor werknemers Bijna de helft van de werknemers krijgt geen vorming of opleiding in het bedrijf. Het Vlaams ABVV eist dat alle werknemers de mogelijkheid krijgen om opleiding te volgen, wat hun kansen op sociale promotie moet verhogen. Opleidingscheques en betaald educatief verlof hebben in het verleden reeds hun nut bewezen en moeten nog worden uitgebreid, ook naar deeltijdse werknemers.

Recht op begeleiding voor werknemers Ook werknemers hebben soms de behoefte stil te staan bij hun jobmotivatie. Het Vlaams ABVV eist dat ook voor deze loopbaanvragen een gepaste begeleiding wordt aangeboden. Zo’n begeleiding heeft een positief effect op de motivatie, de zelfkennis en het zelfvertrouwen van werknemers. Dat helpt hen dan weer beter te kiezen waar ze naartoe willen in hun leven n op de arbeidsmarkt. Recht op begeleiding na ontslag Outplacement is de laatste houvast voor wie zijn werk verliest. Het aanbod aan outplacement is echter erg ongelijk van kwaliteit. Het Vlaams ABVV eist kwaliteitsvol outplacement voor iedereen. Het bestaande aanbod moet daartoe uitgezuiverd worden.

Het Vlaams ABVV eist ook een versterking van de economische democratie in de bedrijven. Vakbondsvertegenwoordigers moeten er over alle sociaal-economische beleidsmateries kunnen meepraten. Ook over regionale materies moet het sociaal overleg versterkt worden. Zo moet overheidssteun aan bedrijven voor hun competentiebeleid, diversiteit, (sociale) innovatie, milieubeleid, mobiliteit, opleidingen, strategische investeringen, projecten maatschappelijk verantwoord ondernemen, enz. steeds het voorwerp zijn van overleg met de werknemersvertegenwoordigers.

Actie voor betaalbare energie

“Zorgen voor warmte en licht zijn al jaren twee belangrijke opdrachten in mijn leven. Ik doe mijn best, ik doe het voor mijn kinderen. Maar ik vraag me af: hoe diep kunnen ze mij nog krijgen?” Dat vertelde Janine op de persactie van het Vlaams ABVV voor betaalbare energie. Steeds meer mensen kunnen hun energierekeningen niet betalen. Daarom voerde het Vlaams ABVV op donderdag 2 april 2009 in Brussel een persactie voor betaalbare energie, samen met het project Energie & Armoede van vzw Samenlevingsopbouw Antwerpen. De “award van de naakte budgetmeter” werd uitge-

reikt aan energieleverancier Electrabel. Electrabel won meteen de hoofdprijs: een lege doorschijnende doos (zie foto). Omdat er nog heel wat ruimte is voor een socialer en transparanter beleid. Electrabel boekt immers woekerwinsten, is trendsetter in prijsverhogingen en promoot een onrechtvaardig en onduidelijk systeem van waarborgen. Dit was de eerste van vier acties over het memorandum van het Vlaams ABVV voor de Vlaamse verkiezingen van 7 juni 2009. Steun de ABVV-eis voor betaalbare energie en verstuur onze postkaarten en e-cards. Postkaarten zijn gratis verkrijgbaar in je ABVV-gewest en -centrale. Voor ecards en meer info: www.vlaamsabvv.be.


10

;\E`\ln\N\ib\i

• N° 7 • 10 april 2009

3%#4/2!,%/.$%2(!.$%,).'%.).#(%-)%%.0%42/,%5-

34!.$05.4

Opgepast! Daar komt het Geen plaats voor bedrijfsakkoorden, nieuwe kapitalisme dat was een brug te ver $EREGERINGSLEIDERSVANDETWINTIGRIJKSTELANDENTERWERELD DE' WAREN BEGIN APRIL BIJEEN IN ,ONDEN :E SPRAKEN AF OM GIGANTISCHE BEDRAGEN IN HET FINANCIpLE SYSTEEM TE POMPEN :E WILLEN OOK HET DOENENLATENVANBANKENENBEURZENGEZONDERMAKEN(ETMOETDE WERELDECONOMIEWEEROPGANGTREKKEN :E KUNNEN MAAR BETER VOORTMAKEN 7ANT MET ALLE RONKENDE VERKLARINGEN DIE IN ,ONDEN TEN BESTE WERDEN GEGEVEN ZIJN WE VANDAAGGEENSTAPVERDER%NERISHAAST%LKEDAGGAANERMASSA´SJOBS VERLOREN 4OEN DE BANKEN WERELDWIJD IN ELKAAR STORTTEN WERD IN GEEN TIJD HET NODIGEOVERHEIDSGELDVRIJGEMAAKTOMHENVANDEVOLLEDIGEONDERGANG TEREDDEN4OENDEARBEIDSMARKTINELKAARSTUIKTE MOESTENDEGROTEN VANDEZEAARDEOEVERLOOSVERGADERENENPALAVERENOVERGROTENIEUWE PRINCIPESDIETOTNADERORDERGEENZODENAANDEDIJKBRENGEN 7EKUNNENERMAARBETERNIETOPVERTROUWENDATDITHOGEGEZELSCHAP BETERSCHAPBRENGT7ANTWATZIJNDIEGROTEPRINCIPESDIEZEIN,ONDEN METLUIDETROMHEBBENVERKONDIGD7EGAANHETKAPITALISMEEERLIJKER MAKEN EN BETER BESTAND TEGEN CRISISSEN KLONK HET BIJ DE ENE $E TIJD VAN HET NIEUWE MORELE KAPITALISME BREEKT AAN VERKONDIGDE DE ANDERE %R IS EEN INTERNATIONAAL GOED GECOyRDINEERD BELEID NODIG OM DE ECONOMISCHE CRISIS TE OVERWINNEN DAT STAAT BUITEN KIJF -AAR OF WE ZITTEN TE WACHTEN OP HET³NIEUWE MORELE KAPITALISME´ DAT NU UIT DE HOEDWORDTGETOVERD ISMAARZEERDEVRAAG$EENIGEVERDIENSTEVAN DAT NIEUWE UITVINDSEL IS DAT MEN ERKENT DAT HET KAPITALISME VAN VANDAAGNImTMOREELIS $E NEOLIBERALE VRIJE MARKT HEEFT INDERDAAD LATEN ZIEN WAAR ZIJ TOE DIENT!LLESWORDTINHETTEKENGESTELDVANHETFINANCIpLERENDEMENT 3OCIAAL RENDEMENT IS EEN BEGRIP DAT NIET VOORKOMT IN HET LIBERALE WOORDENBOEK-ETALGEVOLGENVANDIEN .EEN HET HELE SYSTEEM MOET ANDERS $E WERELDECONOMIE MOET EEN SOCIAAL GEZICHT KRIJGEN $AT VRAAGT EEN SOCIALISTISCHE AANPAK %EN AANPAKDIEIEDEREENWERKVERSCHAFTENDIEDERIJKDOMEERLIJKVERDEELT %EN AANPAK DIE IEDEREEN HELPT AAN EEN GOEDE SOCIALE ZEKERHEID %EN AANPAKDIEHETFINANCIpLESYSTEEMVOLLEDIGTENDIENSTESTELTVANDEREpLE ECONOMIE%ENAANPAKDIEBIJVOORBEELDOOKDEONDRAAGLIJKELENINGLAST VANDEARMELANDENWEGWERKT ZODATDIEMEEOPWEGKUNNENNAAREEN EERLIJKEWERELDORDE $ATISDEBOODSCHAPDIEWEALSSYNDICALEBEWEGINGAANHETVERSTAND MOETEN BRENGEN VAN DE POLITIEKE WERELD (ET IS EEN INTERNATIONALE BOODSCHAPENDUSISDEGROTEBETOGINGDIEHET%UROPEES6AKVERBONDIN "RUSSELORGANISEERTOPMEIVANHETALLERGROOTSTEBELANG(ETZIJNDE INTERNATIONALEINSTELLINGENDIEHETROERMOETENOMSLAAN%NDATGELDT ZEKEROOKVOORDE%UROPESE5NIE APRIL

*ACQUES-ICHIELS ALGEMEENSECRETARIS

!LAIN#LAUWAERT VOORZITTER

$%/.$%2(!.$%,).'%.6//2NIEUWELOON ENARBEIDSOVER EENKOMSTENINDESECTORENVERLOPENMOEILIJK$EWERKGEVERS STELLENZICHZEERONTOEGEEFLIJKOP%ENGOEDEILLUSTRATIEDAARVAN VINDEN WE IN DE SCHEIKUNDE EN DE PETROLEUM TWEE SECTOREN DIEOPGEVOLGDWORDENDOOR(ERMAN"AELE FEDERAALSECRETARIS VANDE!LGEMENE#ENTRALE7EVROEGENHEMOMCOMMENTAAR (ERMAN "AELE $E WERKGEVERS SPELEN HET BIJZONDER HARD $AT MERKJEZOWELINDECHEMIEALSIN DE PETROLEUM (ET LIJKT WEL AFGE SPROKEN SPEL TUSSEN DE PATROONS IN ALLE SECTOREN :E WILLEN GEEN DUIMBREED AFWIJKEN VAN DE EN VELOPPE DIE AFGESPROKEN WERD IN HET OVERKOEPELENDE INTERPROFES SIONELEAKKOORD HET)0! )SDATDANNIETNORMAAL (ERMAN "AELE .EE EN DAAR ZIJN VERSCHILLENDEREDENENVOOR)NHET )0!WERDRUIMTEGELATENOMINDE SECTOREN VERBETERINGEN TOT STAND TE BRENGEN NAAST DE VASTGESTELDE FINANCIpLE ENVELOPPE $E MOGE LIJKHEID WERD OPENGELATEN OM DE OPZEGTERMIJNENVOORARBEIDERSUIT TEBREIDEN%RWERDPLAATSGELATEN OM DE PLOEGENARBEID TE HUMA NISEREN -ET MINDER BELASTENDE PLOEGSYSTEMEN BIJVOORBEELD OF MET FINANCIpLE TEGEMOETKOMIN GEN VOOR ARBEIDERS DIE OVERSTAP PEN NAAR GEWONE DAGARBEID OM DAT DE SHIFTEN TE ZWAAR WERDEN -AAR TIJDENS DE ONDERHANDELIN GENWILDENDEWERKGEVERSDERGE LIJKE MAATREGELEN NIET TOESTAAN BOVENOPDE)0! ENVELOPPE 4OCH KWAM ER EEN AKKOORD TOT STANDINDECHEMIE (ERMAN "AELE -AAR HET KOSTE WEL BLOED EN TRANEN $E WERKGE VERSWILDENEENAKKOORDDATGEEN RUIMTE MEER LIET VOOR BEDRIJFSON DERHANDELINGEN %N DAT TERWIJL HET HEEL NORMAAL IS IN DE SECTOR OMPERBEDRIJFBIJKOMENDEAFSPRA KENTEMAKEN:EWILDENOOKNIET WETENVANMEERSOCIALEDEMOCRA TIE(ETGAATOVERDEVAKBONDSVER TEGENWOORDIGING IN KMO´S $AAR WERD NOCHTANS TOE OPGEROEPEN DOORDE'ROEPVAN$ATZIJNDE SOCIALE PARTNERS DIE HET )0! VAST LEGGEN -AAR VOOR DIE BOODSCHAP BLEVENDECHEMIEPATROONSDOOF -ET DIE HOUDING WAS HET ONMO GELIJK EEN EVENWICHTIG SECTORAAL AKKOORDTEVERWEZENLIJKEN

%N DUS WERD HET EERSTE VOORAK KOORDVERWORPENDOORHET!"66 (ERMAN "AELE 7E KREGEN DAAR BAKKEN KRITIEK VOOR .IET ALLEEN VAN DE WERKGEVERS -AAR OOK VAN ONZE VAKBONDSCOLLEGA´S VAN !#6 %NERGIE EN #HEMIE %N AL LEENVANHEN NIETVANDEANDERE VAKBONDSCENTRALESDIEBETROKKEN ZIJN BIJ DEZE ONDERHANDELINGEN )K HEB NOG ALTIJD NIET BEGREPEN WAAROM 7AAROM VERKETTERDEN ZIJ ONZE WEIGERING OM BEDRIJFS AKKOORDEN AAN BANDEN TE LEG GEN TERWIJLVANDECHEMIE ARBEIDERS DAARMEE TE MAKEN HEBBEN-ENVRAAGTZICHAFWELK HOGERBELANGBIJHENOPHETSPEL STOND (ET ARGUMENT VAN !#6 %NERGIE EN#HEMIEWASTOCHNIETZINLOOS :IJSTELDENDATERMETEENWEIGE RING VAN HET AKKOORD OOK GEEN KANSMEERWASOMHETBRUGPEN SIOENOPJAARVOORNACHTARBEI DERSERDOORTEKRIJGEN (ERMAN "AELE $AT ZOU EEN GEL DIG ARGUMENT GEWEEST ZIJN ALS HET CORRECT WAS !LLEEN WAS HET NIETCORRECT*EKUNTPERFECTLANGS WETTELIJKE WEG ZORGEN VOOR DAT BRUGPENSIOEN ZONDER HET AF TE SPREKENINEENSECTORAALAKKOORD )NPLAATSVANONSFRONTAALAANTE VALLEN HADDENONZE!#6 COLLEGA´S MISSCHIENBETERGEDAANZOALSWIJ ENALLEMOGELIJKEWETTELIJKEPISTES NAGEZOCHT

PUNTEN7ESLAAGDENERINZEUITDE BRANDTESLEPEN 7EETJEWAARDATOOKAANTEDAN KEN IS 7E HEBBEN IN DE CHEMIE VOORDEEERSTEKEERMETARBEIDERS EN BEDIENDEN SAMEN ONZE EISEN BUNDELOPGESTELDENSAMENVERDE DIGD(ETKANNIETGENOEGGEZEGD WORDENHOEBELANGRIJKDATIS)NDE TOEKOMST MOETEN WE VOORT GEZA MENLIJK OPTREDEN ZO DICHT MOGE LIJKBIJELKAARSTAAN )NDEPETROLEUMISHETONDERHAN DELINGSKLIMAATNIETBETER STELJE (ERMAN "AELE /OK AL GAAT HET ECONOMISCH ZEER GOED IN DIE SEC TOR DEWERKGEVERSWILLENOOKHIER GEEN MILLIMETER AFWIJKEN VAN DE )0! ENVELOPPE :OALS IK DAARNET ALZEI ZEMOETENDAARBIJDEWERK GEVERS ALLEMAAL EEN MARSBEVEL HEBBENGEKREGENOMOPNIETSTOE TEGEVEN%NDATKWAMVANHOGER OP VANUIT DE PATROONSFEDERATIE 6"/ DUS 6OOR DE WERKNEMERS IN DE PETROLEUMSECTOR KAN DAT NIET DOORDEBEUGEL-ENKENTERDERI ANTEBEDRIJFSWINSTEN%RMOETDUS MEER OP TAFEL KOMEN (ET EERSTE ONTWERPAKKOORD WERD MASSAAL VERWORPEN DOOR ARBEIDERS EN BE DIENDEN )N DE SECTOR TREDEN DIE AL SINDS LANG GEMEENSCHAPPELIJK OP %R WAREN NU NIEUWE ONDER HANDELINGEN MET ALS RESULTAAT EENAKKOORD-AARDAARZULLENWE VOLGENDEKEERMEEROVERVERTELLEN $E NIEUWSGIERIGEN KUNNEN ALTIJD ONZEWEBSITEINHETOOGHOUDEN

(AALDE DE AFWIJZING VAN HET !"66IETSUIT (ERMAN "AELE *AZEKER (ET AK KOORD WERD IN DE GOEDE RICHTING BIJGESTUURD $OOR MET HET !"66 DE DRUK OP DE KETEL TE ZETTEN SNEUVELDEHETIDEEOMEENREMTE ZETTENOPBEDRIJFSONDERHANDELIN GEN%NERWERDOVEREENGEKOMEN DEVOLGENDETWEEJAAROVERLEGTE PLEGEN OVER DE VERBETERING VAN DESOCIALEDEMOCRATIEINDEKMO´S (ET WAREN VOOR ONS ESSENTIpLE

(ERMAN"AELE±)KBEGRIJPNOGALTIJD NIETWAAROM!#6 %NERGIEEN#HEMIE ONS FRONTAAL HEEFT AANGEVALLEN EN NIETDEWERKGEVERS7ASEREENHOGER BELANG²

De bouw heeft gestaakt %RWERDINDEEERSTEWEEKVANAPRILGESTAAKTINDEBOUWSECTOR%NMET REDEN$EWERKGEVERSSTELDENZICHDANIGONVERZETTELIJKOPDATHETON MOGELIJK WERD EEN EVENWICHTIG SECTORAAL AKKOORD OVER LOON EN AR BEIDSVOORWAARDENTOTSTANDTEBRENGEN $ESTAKINGWERDMASSAALGESTEUNDDOORDEBOUWVAKKERS(ETSIGNAAL KON NIET KRACHTIGER EN DUIDELIJKER ZIJN %N HET WERD OOK METEEN GE HOORDENBEGREPEN.OGTIJDENSDENACHTNETVOORDESTAKINGBEGON KWAMENNIEUWEVOORSTELLENOPDEONDERHANDELINGSTAFEL%RWERDEEN VOORAKKOORDBEREIKT $ATLEIDDETOTENIGEVERWARRING WANTONDERTUSSENWASDESTAKINGAL OPGANGGETROKKEN-AARDEACTIEWASGEENSZINSNUTTELOOS(ETWAS DANKZIJDEZEDRUKDATERSCHOTINDEZAAKKWAM (ETVOORAKKOORDMOETNUBEOORDEELDWORDENDOORDEVAKBONDSVER TEGENWOORDIGERS/FHETAANVAARDWORDTWETENWEOPAPRIL DEDAG WAAROPDEZE.IEUWE7ERKERVERSCHIJNT

ˆ+AMIEL+ELDERS


;\E`\ln\N\ib\i

• N° 7 • 10 april 2009

11

De collectieve arbeidsovereenkomsten in onze sectoren Beheer van gebouwen

Glasnijverheid )N DE GLASNIJVERHEID WERD OPNIEUW EEN AKKOORD BEREIKT OVER DE MINIMALEVOORWAARDENDIEDEVOLGENDETWEEJAARMOETENGEHAN TEERDWORDEN

/MDETWEEJAARWOR DENNIEUWECOLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN CAO´S AFGESLOTENIN ALLESECTOREN:OALSMEN ONDERTUSSENWELWEET VERLOPENDEONDERHANDE LINGENDAAROVERBIJZONDER MOEILIJK4OCHKOMENDE EERSTEAKKOORDENONDER TUSSENBINNEN

7ATMOETENWEVANDATAKKOORDONTHOUDEN%ERSTENVOORALDAT HET HIER GAAT OVER EEN KADERAKKOORD DAT MOET INGEVULD WORDEN DOOROVEREENKOMSTENINDESUBSECTORENOFINDEONDERNEMINGEN .OGTEONTHOUDENISDATHETMINIMUMLOONVANAFAPRILVERHOOGD WORDT MET  EURO PER UUR)N KOMT ER OOK EEN MINIMALE PREMIEVANEUROVOORALLEGLASARBEIDERS MOGELIJKONDERDEVORM VANMAALTIJDCHEQUES$EVAKBONDSPREMIESTIJGTVANNAAR EURO IN EN NAAR EURO IN $E MINIMALE EINDEJAARS PREMIEWORDTVERHOOGDMETUURLONEN$EOPZEGTERMIJNENVOOR ARBEIDERS WORDEN OPGETROKKEN %N IN GEVAL VAN DEELTIJDSE WERK LOOSHEIDKOMTERBIJDEMINIMALEPREMIEVOORBESTAANSZEKERHEID EUROBIJ

6ANAFNUBRENGENWEIN $E.IEUWE7ERKERVER SLAGVANDEGOEDGEKEURDE OVEREENKOMSTEN 0ERSECTORGEVENWEEEN BEELDVANDEKRACHTLIJNEN

Zandgroeven en porseleinaarde /OKINDEONTGINNINGVANZANDENPORSELEINAARDEISEREENSECTOR AKKOORDVOOR 7ATZIJNDAARDEBELANGRIJKSTEPUNTEN $ELONENSTIJGENMET EUROPERUUROPJULIENOOKNOG EENS IN %R WORDEN MAALTIJDCHEQUES INGEVOERD TER WAARDE VANEURO$EVAKBONDSPREMIEGAATVANNAAREURO$EOP ZEGTERMIJNEN VOOR ARBEIDERS WORDEN GELIJKGESTELD MET DIE VOOR BEDIENDEN %N DE VERGOEDINGEN VOOR BESTAANSZEKERHEID STIJGEN METEUROPERDAG

62)*/.$%27)*3

Er komen maatregelen tegen rommelcontracten 6//2!2"%)$%23).HETVRIJONDERWIJSDIEDITSCHOOL JAARNOGCONTRACTENHEBBENVANMINDERDANMAAN DEN OFWAARBIJDIEONBETAALDVERLOFMOETENNEMEN IS ERBETERSCHAPOPKOMST6ANAFSEPTEMBERZULLENDEZE CONTRACTENNIETMEERMOGELIJKZIJN)EDEREENMOETDAN MINSTENSEENVOLWAARDIGCONTRACTVANMAANDHEB BEN VANSEPTEMBERTOTJUNI WAARBIJALLEWERKDA GENBETAALDWORDEN $AARVOORHEEFTHET4EWERKSTELLINGSFONDSGEZORGD/OKHET!"66 ISERVERTEGENWOORDIGD(OEGAATHETINZIJNWERKT 3CHOLENHEBBENDEMOGELIJKHEIDOMEENFINANCIpLETEGEMOETKO MINGAANTEVRAGENBIJHETTEWERKSTELLINGSFONDS:IJMOETENDAT DOEN VOOR MEI $AARMEE KUNNEN ZE IN HET SCHOOLJAAR  EXTRA VRIJE DAGEN BETALEN AAN HET KEUKENPERSONEEL DE VOOR EN NASCHOOLSE TOEZICHTHOUDERS EN DE BUSBEGELEIDERS DIE NIETINHETBIJZONDERONDERWIJSWERKEN!LLEENDEZEPERSONEELS CATEGORIEpN KOMEN HIERVOOR IN AANMERKING OMDAT ZIJ ALLEEN KUNNENWERKENALSERKINDERENOPSCHOOLZIJN 6OORHETSCHOOLJAAR KOMENERBIJKOMENDEMAATREGE LENOMARBEIDERSOOKEENCONTRACTVANONBEPAALDEDUURAANTE BIEDEN$ATZALDATWELVOORALLEARBEIDERSGELDEN/OKNUMOET DEAANVRAAGBINNENZIJNVOORMEI (EBJENOGGEENCONTRACTVANMAANDEN CONTACTEERDANJEDI RECTIEOMHETNODIGETEDOEN*ELOKALEVAKBONDSSECRETARISKANJE HIERBIJHELPEN $EBROCHUREMETDEMAATREGELENVANHETTEWERKSTELLINGSFONDS VINDJEOPONZEWEBSITEWWWACCGBE

)NHETBEHEERVANGEBOUWENVINDENWEZOWELDECONCIERGES DE HUISBEDIENDENALSHETPERSONEELVANIMMOBILIpNKANTOREN $E VAKBONDSPREMIE GAAT VAN NAAR EURO VOOR DE PERIODE ENNAAREUROVOORDEPERIODE %RWORDT OOK EEN TWEEDE PENSIOENPIJLER OPGERICHT MET INBRENG VAN EUROINENVANEUROIN$ECARENSDAGWORDTAFGE SCHAFTVANAFJAARANCIpNNITEIT

Chemie $EONDERHANDELINGENINDECHEMIEWARENBIJZONDERMOEILIJK4OCH WERDEENAKKOORDMETINHOUDTOTSTANDGEBRACHT$EMOGELIJKHEID OMBEDRIJFSAKKOORDENAFTESLUITENWERDINSTANDGEHOUDEN$ATIS EENBELANGRIJKPUNTOMDATHETGAATOVEREENLANGETRADITIEINDE SECTOR $EMINIMUMBRUTOLONENSTIJGENMET EUROPERUUR7ERKNE MERSMETEENSALARISDAT EUROHOGERLIGTDANHETMINIMUM BIJVOORBEELDHETMINIMUMLOON EURO KRIJGENINEEN ECOCHEQUEVANEURO$EZECHEQUEWORDTVANAFOMGEZET IN EEN JAARLIJKSE PATRONALE BIJDRAGE VAN EURO AAN HET PENSI OENSPAARPLAN /OKDEVERGOEDINGVOORBESTAANSZEKERHEIDGAATOMHOOG VAN EURONAAREURO)NGEVALVANECONOMISCHEWERKLOOSHEIDWORDTZIJ NUUITGEKEERDGEDURENDEDAGEN INPLAATSVANVROEGER$EOP ZEGTERMIJNENWORDENMETGEMIDDELDDAGENVERLENGD%NEENUIT ZENDKRACHTDIEINEENBEDRIJFEENARBEIDSCONTRACTKRIJGTMOETGEEN PROEFPERIODEMEERDOORMAKENALSHIJALMEERDANMAANDENAAN DESLAGIS ZONDEREENONDERBREKINGVANMEERDANWEKEN %RWORDTEENWERKGROEPOPGESTARTDIEZICHMOETBUIGENOVERDEVER BETERINGVANDESYNDICALEDEMOCRATIEINDEKMO´S(ET!"66ZALER OVERWAKENDATERHIERDAADWERKELIJKVOORUITGANGWORDTGEBOEKT

"%3#(544%7%2+0,!!43%.

Het ABVV eist een bijkomende stempelvergoeding //+ $% "%3#(544% WERKPLAATSEN ONTSNAP PEN NIET AAN DE CRISIS $E KLANTEN VAN DE WERKPLAATSEN MEESTAL INDUSTRIpLE BEDRIJVEN BESTEDENGEENWERKMEERUITALSZEZELFMIN DERWERKHEBBEN$EGEVOLGENZIJNNUALVOEL BAARDEEERSTETWEEMAANDENVANWERD ERDRIEMAALMEERGESTEMPELDDANINDEZELFDE PERIODE IN $E ARBEIDERS EN ARBEIDSTERS VOELENHETINHUNPORTEMONNEE (ET !"66 ZIT NIET STIL )N OVERLEG MET DE BEVOEGDE 6LAAMS MINISTER +ATHLEEN VAN "REMPT IS ER EXTRA GELD VRIJGEMAAKT VOOR DE WERKPLAATSEN $AT MOET DIENENOMHETOMZETVERLIESVANDEWERKPLAATSENTE COMPENSEREN$ITISBELANGRIJKENWESTEUNENDITTEN VOLLE

-AAR ER MOET OOK EEN OPLOSSING KOMEN VOOR HET INKOMENSVERLIES DAT DE WERKNEMERS LIJDEN DOOR DE ECONOMISCHE WERKLOOSHEID EEN VERGOEDING BOVEN OPHETSTEMPELGELD$ATISVERDORIEOOKBELANGRIJK $EWERKGEVERSKRIJGENVANDEFEDERALEREGERINGVAN AFJUNIEXTRAGELD7IJVRAGENDATTEGEBRUIKENVOOR DIEEXTRAVERGOEDING-AARDEWERKGEVERSWEIGEREN $ATAANVAARDENWIJNIET7ANTHETGELDVANDEFEDE RALEREGERINGISNIETVOORHEN:IJKREGENALGELDVAN DE6LAAMSEREGERING %RMOETVOOREINDAPRILEENAKKOORDKOMENOVEREEN FATSOENLIJKEOPLEGBOVENOPHETSTEMPELGELD)NAPRIL STARTENWEMETEENAANTAL NOGBEPERKTE ACTIES:ON DER AKKOORD IN APRIL ZULLEN WE IN MEI OPROEPEN TOT STAKING

"2/#(52%

De crisis: 10 sleutels om eruit te geraken $E !LGEMENE #ENTRALE VAN HET !"66 HEEFT EEN BROCHURE GEMAAKT OVER DE CRISIS EEN ONDERWERP DATJAMMERGENOEGNIETUITDEACTUALITEITWEGTE DENKEN IS "EDRIJFSSLUITINGEN ECONOMISCHE WERK LOOSHEID DE WERKNEMERS MOETEN ZWAAR BETALEN VOORDECRISIS7ANTLATENWEWELWEZEN AANDEEL HOUDERSSCHREEUWENHETUITHOEVEELGELDZIJKWIJT ZIJN MAAR DE ECHTE SLACHTOFFERS ZIJN NOG ALTIJD DE ARBEIDERSENBEDIENDEN)NDEZEBROCHUREDIEWEL DRATEVERKRIJGENISINALLEVAKBONDSAFDELINGENEN DIEJENUALKUNTVINDENOPDEWEBSITEWWWACCG BE NEMENWEONDERWERPENONDERDELOEP(ET GAATBIJVOORBEELDOVERDEKOOPKRACHT DEWERKGE LEGENHEID DEBANKEN DEPENSIOENENOFOOKNOGDE WERKLOOSHEID"IJELKONDERWERPWORDTEENBEELD GESCHETST VAN DE BESTAANDE SITUATIE $AARTEGEN OVERWORDENDANALTERNATIEVENVOORGESTELD7ANT

ERBESTAANWELDEGELIJKOPLOSSINGENOMUITDECRI SISTEGERAKEN-EERZELFS ERBESTAANOPLOSSINGEN OM HET MAATSCHAPPELIJK SYSTEEM TEN GRONDE TE VERANDEREN (ET NEO LIBERALE SYSTEEM HEEFT LATEN ZIEN WAAR HETONSTOELEIDT(ETISHOGETIJDOMVOORRANGTE GEVEN AAN SOCIALE WAARDEN $E KANS MOET NU TE BAATGENOMENWORDENOMOPTEKOMENVOOREEN EERLIJKEWERELD%ENMAATSCHAPPELIJKEORDEDIEDE BELANGEN VAN DE BEVOLKING DIENT EN NIET DIE VAN HETKAPITAAL ,EZENDUS DIEBROCHURE %N NOTEER OOK MEI IN JE AGENDA VOOR DE GROTE %UROPESEBETOGINGIN"RUSSEL


De Nieuwe Werker

Bedienden - Technici - Kaderleden

• N° 7 • 10 april 2009

Ook in de logistiek is er een akkoord In de logistiek (PC226) zijn ze het gewoon: niet te veel treuzelen. Zo hebben wij ook de onderhandelingen van de sector aangepakt… Het is dan ook de tweede bediendesector waarvoor er een akkoord is afgesloten. De enveloppe van het uitzonderlijk IPA is volledig ingevuld. En er is meer uit de brand gesleept.

N

aar koopkracht toe is het belangrijk dat we hebben afgesproken dat de volledige enveloppe wordt benut: € 125 in 2009 en € 250 in 2010. Daarvoor werd er gekozen voor de formule van eco-cheques op sectorvlak. In je bedrijf heeft je delegatie echter wel de tijd tot eind oktober om eventueel een andere invulling te onderhandelen. Het is positief dat we een oplossing voor heel de sector hebben gevonden: niet in alle bedrijven staat de delegatie sterk genoeg, of zijn er vakbondsmensen aanwezig. Elke bediende uit de logistiek kan hier dus op rekenen. De € 250 die je in 2010 krijgt, blijft behouden nadien. Al gaan we dan wel met de werkgevers rond de tafel zitten om te kijken hoe we die dan vanaf 2011 gaan invullen. Te onderstrepen is ook dat de bedragen forfaitair zijn die voor alle werknemers gelden, wat ook het arbeidsregime is.

Bovenop de enveloppe komt er extra 0,25% in het sectoraal pensioensysteem, de zogenaamde ‘2e pijler’. Dit brengt de patronale bijdrage op 1%. De syndicale premie wordt vanaf 2010 opgetrokken van € 100 naar € 110. Bij de barema’s hebben we ook een groot onrecht kunnen rechtzetten: de jongerenbarema’s zijn afgeschaft. Voortaan dus geen lagere lonen meer voor bedienden onder de 21 jaar! Ook voor de werknemers met veel ervaring zit er wat in. Als je meer dan 40 jaar anciënniteit (reëel of fictief) hebt, stijgt je loon voortaan door tot en met 45 jaar anciënniteit: op 42 jaar krijg je 40% van de stijging die je kreeg tussen je 35e en 40e werkjaar, en op 45 jaar ervaring krijg je 60% van deze stijging erbij. Concreet: steeg je loon volgens

je barema tussen 35 en 40 met € 100, dan krijg je met 42 jaar anciënniteit € 40 extra en op 45 jaar nog € 60 erbij, dus over 5 jaar extra € 100. Voor tijdskrediet hebben we de bestaande afspraken niet enkel kunnen verlengen, maar zelfs kunnen uitbreiden. Ten eerste kan er per bedrijf voortaan worden afgesproken om meer dan 7% (sectorale grens) van de werknemers toe te laten om hun tijdskrediet op te nemen. Op de aanvullende

vergoeding kan je voortaan ook rekenen vanaf 53 jaar (vroeger 55), onbeperkt in de tijd (vroeger slechts 3 jaar). Er is meer. Brugpensioenstelsels zijn verlengd. We hebben de te volgen procedure bij meervoudig ontslag kunnen behouden. En ook voor interim-werknemers hebben we verbeteringen aangebracht: als ze een vast contract krijgen, telt hun interimperiode mee als proefperiode. Meer daarover in een Expresso, die er binnenkort aankomt!

Ontwerpakkoord in de sector Scheikunde Op 1 april 2009 werd in het Paritair Comité voor bedienden in de scheikundige nijverheid (PC 207) een ontwerpakkoord voor de periode 2009-2010 bereikt. Belangrijk is dat dit ontwerpakkoord de maximale netto loonsverhoging van € 250, die afgesproken was in het uitzonderlijk interprofessioneel akkoord, recurrent opneemt in het sectorale minimumbarema (het nieuwe systeem van salarisevolutie dat later dit jaar ingevoerd zal worden ter vervanging van de bestaande leeftijdbarema’s). Een eerste verhoging van € 5,2 bruto gebeurt op het moment van de inwerkingtreding van het nieuwe verloningssysteem en ten vroegste

op 1 april 2009. Het minimumbarema wordt vanaf 1 januari 2010 verhoogd met € 12,13 bruto. De gebaremiseerde bedienden die een loon ontvangen dat meer dan € 17,33 hoger is dan de minimumbarema’s zullen op 1 januari 2010 eenmalig een totaalbedrag van € 250 toegekend krijgen. Voor de ondernemingen die op 1 oktober 2010 geen pensioenplan hebben of een plan met een lagere jaarlijkse werkgeverkost dan het sectoraal pensioenplan, wordt er een sectoraal pensioenplan uitgewerkt – voor arbeiders en bedienden - dat in werking zal treden vanaf 1 januari 2011. De minimale instapkost zal € 250 per bediende bedragen. Voor de ondernemingen die begin 2010 de genoemde

Voor de brugpensioenen is een verlenging van alle bestaande sector-cao’s afgesproken tot einde 2010, rekening houdend met de beperking van de toegankelijkheidsvoorwaarden ten gevolge van het Generatiepact.

> BBTK in actie

Personeel Innogenetics toont zich solidair

Op 27 maart organiseerde het personeel van het Zwijnaardse Innogenetics een korte solidariteitsactie, ondersteund door de BBTK. Het draait om het arbitrair ontslag van 18 van hun collega’s, zonder enig voorafgaand overleg.

(Vervolg van pagina 16) Via dat overleg willen wij de volgende punten gerealiseerd zien: • geen veralgemening van het systeem voor alle bedienden: niet alle functies zijn in dezelfde mate betrokken bij eventueel afnemende activiteiten; • geen automatische invoering die alleen door de werkgever beslist wordt; • inspraak van de werknemersafgevaardigden; • een aanvullende vergoeding ter compensatie van het inkomensverlies; • een beperking van het aantal dagen per werknemer en per bedrijf; • eerst de recuperatie van overuren en dus de tijdsregistratie. Als er economische werkloosheid voor bedienden zou komen moet dit bovendien garanties inzake werkzekerheid inhouden – voor arbeiders, bedienden en kaderleden: geen afdankingen tijdens de periode van economische werkloosheid. Als de werkgevers het menen dat het vermijden van ontslagen hun belangrijkste motief is, zijn die garanties de beste manier om dat te bewijzen. Cruciaal bij dit alles is ook dat er garanties komen voor de financiering van de extra uitgaven en verminderde inkomsten van de sociale zekerheid via bijzondere werkgeversbijdragen en/of via een heffing op kapitaal.

ecocheques toegekend hebben zal het bedrag daarvan aangewend worden in het sectoraal pensioenplan vanaf 2011.

Voorts zijn er concrete afspraken gemaakt rond tijdskrediet (o.a. een uitbreiding van het recht tot max. 5 jaar over de hele loopbaan), vorming, syndicale faciliteiten en verplaatsingskosten (verhoging van het tarief overeenkomstig de bepalingen van het IPA). Voor de handelsvertegenwoordigers wordt een nieuwe stap zet gezet

> Standpunt

naar een volwaardige eindejaarspremie. Als dit ontwerpakkoord wordt goedgekeurd en bekrachtigd, zal er zoals gebruikelijk verder onderhandeld worden op bedrijfsvlak.

18 mensen op straat Twee weken geleden kregen 13 kaderleden en 5 bedienden van het bedrijf te horen dat ze bedankt werden voor bewezen diensten en hun job kwijt waren. Dat kwam als een donderslag bij heldere hemel, want er was geen enkel voorafgaandelijk overleg. Alternatieven werden dus niet overwogen, en die bestaan wel degelijk. Zo zijn er bijvoorbeeld anderen die graag vrijwillig het bedrijf zouden verlaten. Meer over deze actie op www.bbtk.org

Er zijn ook alternatieven om een terugval van omzet/aktiviteiten op te vangen: bijkomend recht op tijdskrediet met de nodige soepele toepassing. Ook het gebruik van maatregelen om collectieve arbeidsduurverkorting te koppelen aan lastenverminderingen (het zogenaamde systeem Vande Lanotte-Di Rupo) moet gepropageerd worden. Een aanpassing van de wetgeving terzake moet een groter gebruik ervan mogelijk maken. Ons standpunt mag duidelijk zijn: arbeiders en bedienden zullen de crisis niet betalen!

Loonindexeringen

© olly-Fotolia

12

In enkele sectoren zijn de lonen geïndexeerd in april. De juiste informatie hierover vind je per sector op www.bbtk.org


16

;\E`\ln\N\ib\i

Bedienden - Technici - Kaderleden

• N° 7 • 10 april 2009

34!.$05.4

Het bediendecontract is in gevaar! $E CRISIS HOE REDENEREN DE 6OORBEDIENDENISDATMOMENTEEL NIETMOGELIJK WERKGEVERS $E FINANCIpLE CRISIS HEEFT OOK ECO NOMISCHE GEVOLGEN $E WERKNE MERS DELEN DAN GEWOONLIJK HEEL SNEL IN DE KLAPPEN 6OLGENS DE WERKGEVERS MOET DE INDEX NOG MAAR EENS WORDEN³AANGEPAKT´ %R MOET FLEXIBELER WORDEN GEWERKT (ET 'ENERATIEPACT MOET WORDEN HERZIEN mN STRENGER GEMAAKT $E WERKLOZEN MOETEN STRENGER WOR DENGECONTROLEERD $E WERKGEVERS ZEGGEN DAT ZE ONT SLAGEN VAN BEDIENDEN WILLEN VER MIJDENENVINDENDATDITBESTKAN DOORHALSOVERKOPDEECONOMISCHE WERKLOOSHEID VOOR BEDIENDEN EN KADERLEDEN IN TE VOEREN !LS DE WERKGEVERS BEWEREN OP TE KOMEN VOOR DE BELANGEN VAN DE BEDIEN DEN KUNNEN WIJ MAAR BETER OP ONZEHOEDEZIJN %CONOMISCHE WERKLOOSHEID LEIDT ONMIDDELLIJKTOTEENDALINGVANDE LOONKOSTENDAARGAATHETDEWERK GEVERS OM :IJ HEBBEN VOOR HUN PLANALVEELENERGIEGESTOKENINHET OVERTUIGENVANDEPOLITIEKEVERANT WOORDELIJKEN %EN CAMPAGNE DIE HELAASALSUCCESLIJKTTEHEBBENALS WEGOEDLUISTERENENLEZEN

7AT IS ECONOMISCHE OF TIJDE LIJKEWERKLOOSHEID 6OOR ARBEIDERS IS HET MOGELIJK OM DE ARBEIDSOVEREENKOMST TE SCHOR SENWEGENSECONOMISCHEREDENEN

)N DE HUIDIGE REGELING VOOR ARBEI DERSISHETDEWERKGEVERDIEBEPAALT OF ER ECONOMISCHE REDENEN ZIJN $E PROCEDURE IS SNEL EENVOUDIG EN GOEDKOOP -AAR NIET GOEDKOOP VOOR DE GETROFFEN WERKNEMERS 'EDURENDE DE DAGEN VAN ECONO MISCHE WERKLOOSHEID ONTVANGT DE WERKNEMERIMMERSGEENLOON(IJ OF ZIJ ONTVANGT WEL EEN UITKERING VAN DE 26! DE DIENST DIE INSTAAT VOOR ALLE WERKLOOSHEIDSUITKERIN GEN )N SOMMIGE GEVALLEN ¯ MAAR ZEKERNIETALTIJD¯WORDTEROOKNOG EEN AANVULLENDE VERGOEDING BE TAALD BOVENOP DE WERKLOOSHEIDS UITKERING

%ENFOUTENEENZIJDIGDEBAT )NTEGENSTELLINGTOTDEWERKGEVERS DENKEN WIJ BEDIENDEVAKBONDEN NIET DAT INVOERING VAN ECONOMI SCHE WERKLOOSHEID HmT ANTWOORD BIJ UITSTEK IS ,AAT STAAN EEN DRIN GENDWONDERMIDDEL 7IJ HEBBEN DUIDELIJK LATEN VER STAAN DAT WIJ BEREID ZIJN OM DE GLOBALE DISCUSSIE TE VOEREN OVER DEHARMONISERINGVANDESTATUTEN VANARBEIDERSENBEDIENDEN-EER DAN DE WERKGEVERS ZIJN WIJ VOOR STANDER VOOR HET WEGWERKEN VAN DE ONRECHTVAARDIGE VERSCHILLEN $AAROM HEBBEN WIJ HET OOK IN DE EERSTE PLAATS OVER DE BELANGRIJK STE ONRECHTVAARDIGHEID DE VEEL TE

LAGEOPZEGGINGSTERMIJNENVOORDE ARBEIDERS DIE ABSOLUUT VERHOOGD MOETEN WORDEN ZODAT ZE AANSLUI TEN BIJ DE RECHTEN VAN DE BEDIEN DEN OP DAT VLAK 7E HEBBEN OOK VOORSTELLEN OVER DE PROEFPERIODE HET GEWAARBORGDE MAANDLOON DE AFSCHAFFING VAN DE CARENSDAG GEENLOONBIJDEEERSTEDAGZIEK TE HETVAKANTIEGELD ENZ $EWERKGEVERSZEGGENNUWELDAT ZE DAT DEBAT LATER DIT JAAR WILLEN VOEREN MAAR DAT NU EERST DE ECO NOMISCHE WERKLOOSHEID VOOR BE DIENDEN GEREGELD MOET WORDEN¨ 6OORALEERDECRISISVOORBIJIS 7IJKOPENGEENKATINEENZAK%N HET ZIJN NATUURLIJK NIET DE WERK GEVERS ALLEEN DIE DE TIMING EN DE KALENDER VAN HET OVERLEG KUNNEN BEPALEN

7IEGAATDATBETALEN "IJECONOMISCHEWERKLOOSHEIDZIJN ERALTIJDWINNAARSENVERLIEZERS 6ERMITSERGEENLOONMOETWORDEN BETAALDISZO´NSYSTEEMEENONMID DELLIJKEBESPARINGVOORDEWERKGE VERSZIJZIJNDUSDEWINNAARS $E 26! MOET WERKLOOSHEIDSUIT KERINGEN BETALEN mN DE WERKLOOS GESTELDE WERKNEMER VERLIEST IN KOMEN $E 26! DAT IS DE SOCIALE ZEKERHEID DATZIJNWIJALLEMAALDIE SOCIALE BIJDRAGEN BETALEN DUS DE WERKNEMERS ZIJN DUBBELE VERLIE ZERS

Een weekendje naar papa? Wees gerust, ook dan zijn de fratsen van uw schatjes verzekerd.

ering k e z r e v g in n o Een goede w ee. leeft met u m op kan gaan. n alle kanten seur Uw P&V advi

t leve

weet dat he

kering oningverze eal Home w Id V & P er uw verzek d oorbeeld hatjes stevig sc Zo kan hij bijv uw n va n rgt hij voor dat de fratse u mee en zo et m uitbreiden zo ag ra g kt hij e manier den zijn. Op dez uw familie. n p maat va o en g in ss lo op in uw buurt, P&V adviseur e d et m ak ra Voor een afsp w.pv.be. surf naar ww f o 91 90 bel 078/15

$E26! BEGROTINGVOORZAGMIL JOEN EURO IN VOOR HET STELSEL VANECONOMISCHEWERKLOOSHEID /PBASISVANDEMEESTRECENTECIJ FERS WORDT DIE KOST AL GESCHAT OP MILJOENEUROOMDATEREENVER DUBBELING IS VAN DE ECONOMISCHE WERKLOOSHEID VOOR ARBEIDERS %N GEVREESDMAGWORDENDATHETNOG VEELMEERZALZIJN%ENUITBREIDING VAN HET SYSTEEM NAAR DE WERKNE MERS MET EEN BEDIENDECONTRACT WORDT GESCHAT OP MINSTENS MILJOEN EURO BIJKOMENDE 26! UIT KERINGEN /P DE VRAAG WIE DAT GAAT BETALEN ISHETANTWOORDVANDEWERKGEVERS HEELSIMPELZIJNIET 7IE DAN WEL 4OCH NIET ALWEER DE WERKNEMERS:IJGAANERBIJECONO MISCHEWERKLOOSHEIDALFINANCIEEL OP ACHTERUIT HET KAN DUS NIET DAT ZIJ VOOR DE KOSTEN DE EXTRA UITGA VENMOETENOPDRAAIENVIANIEUWE 3: BIJDRAGENOFVIADEBELASTINGEN

EN EEN SERIEUZE VERHOGING VAN DE OPZEGTERMIJNENVOORARBEIDERSZO DAT ZE IN DE BUURT KOMEN VAN DIE VANDEBEDIENDEN 4ENTWEEDEZEGGENWEDATEENLOU TEREBESLISSINGTOTINVOERINGVANDE ECONOMISCHE WERKLOOSHEID VOOR BEDIENDEN EN KADERLEDEN ZONDER GOEDEAFSPRAKENENONDERHANDELDE VOORWAARDENONAANVAARDBAARIS $ATZEGGENWEAANDEWERKGEVERS MAAROOKAANDEREGERING )NHETKADERVANEENERNSTIGOVER LEG OVER DE HARMONISERING VAN STATUTEN EISEN WIJ IN VERBAND MET DE MOGELIJKE INVOERING VAN ECONOMISCHE WERKLOOSHEID VOOR BEDIENDEN EEN STEVIGE OMKA DERING VAN DE TOEPASSINGSVOOR WAARDEN TE ONDERHANDELEN OP SECTORAALVLAK 6ERVOLGZIEPAGINA

7ATWILLENWE 6OOREERST WILLEN WE DAT DE DISCUSSIE OVER DE ECO NOMISCHE WERKLOOSHEID NIETLOSWORDTGEZIENVAN DE DISCUSSIE OVER HARMO NISERING VAN DE STATUTEN VAN ARBEIDERS EN BEDIEN DENNAARBOVENTOE)NDE EERSTE PLAATS DUS HET GA RANDERENVANHETHUIDIGE SYSTEEMVANDEOPZEGTER MIJNENVANDEBEDIENDEN

-YRIAM$ELMmE /NDERVOORZITTER

%RWIN$E$EYN 6OORZITTER


Textiel - Kleding - Diamant

;\E`\ln\N\ib\i

Bedankt voorzitter!

• N° 7 • 10 april 2009

13

Solidariteit een toekomst geven /PHET3TATUTAIR#ONGRESVANENMAARTVANONZE CENTRALEWASDETWEEDEDAGINBELANGRIJKEMATEVOOR BEHOUDENAANDEDISCUSSIEOVERONZETOEKOMSTNOTA ±3OLIDARITEITEENTOEKOMSTGEVEN² $EZENOTAVERTREKTVANUITEENGRONDIGEANALYSEVANDEHUIDIGE MAATSCHAPPELIJKE CONTEXT EN ZET OP BASIS VAN DIE ANALYSE EEN AANTALKRACHTLIJNENUITNAARDETOEKOMST

/P HET DERDE 3TATUTAIR #ONGRES VAN HET !"66 4EXTIEL +LEDINGEN$IAMANT VAN EN MAART HEEFT $ONALD 7ITTEVRONGEL NA JAAR VOORZITTERSCHAP VAN ONZE CENTRALE ZIJN MAN DAAT NEERGELEGD $IT IS EEN INDRUKWEKKEND LANGE PE RIODE EN MET VOORSPRONG WORDTHIJDANOOKDELANGST ZETELEND VOORZITTER VAN ONZECENTRALE

.

A ZIJN STUDIES ALS SOCIAAL ADVISEURIN(OGER2IJKSIN STITUUTVOOR3OCIALE"EWE GINGEN TE +ORTRIJK STARTTE $ONALD ZIJN LOOPBAAN IN HET !"66 ALS MEDEWERKER VAN HET "UREEL VOOR !RBEIDSRECHT IN "RUGGE )N DEZE DIENST DIETOENNOGONDERLEIDING STOND VAN WIJLEN &ERNAND 0EUTE MAN SCHERPTE$ONALDZIJNSYNDI CALEREFLEXAANDATHETVERDEDIGEN VANDEBELANGENVANDEMINSTBE SCHERMDEN IN ONZE SAMENLEVING mmNVANDEPRIORITAIREOPDRACHTEN ISVANHET!"66 )N KWAM $ONALD IN DIENST VAN DE 4EXTIELARBEIDERSCENTRALE VAN "ELGIp ALS MEDEWERKER VAN DE STUDIE EN VORMINGSDIENST /PAPRILWERD$ONALD7IT TEVRONGEL VERKOZEN TOT VOORZITTER VANONZECENTRALE (ETZOUONSTEVERLEIDENOMHIER EEN VOLLEDIG OVERZICHT TE GEVEN VAN DE PRESTATIES EN VAN DE VER DIENSTEN VAN ONZE VOORZITTER GE DURENDEDEAFGELOPENJAAR %mN ZAAK IS DUIDELIJK DANKZIJ ZIJN STERKE PERSOONLIJKHEID ZIJN BE KWAME ONDERHANDELINGSTALEN TENENZIJNTACTISCHENSTRATEGISCH INZICHT HEEFT $ONALD ERVOOR GE ZORGDDATMENINHET!"66ENIN ONZE SECTOREN OPNIEUW REKENING MOESTHOUDENMETONZECENTRALE .A DE PERIODE WAARIN ,UCIEN &RURU DE TOON ZETTE EN HET SYN DICAAL LANDSCHAP DOMINEERDE IN ONZE SECTOREN HEEFT $ONALD ALS VOORZITTER HET TIJ DOEN KEREN DE DOMINANTIEVANHET!#6DOORBRO KEN DECOLLUSIEMETHETTEXTIELPA

TRONAAT DOORPRIKT EN ERVOOR GE ZORGD DAT MET ONZE CENTRALE AAN DE ONDERHANDELINGSTAFEL MOEST REKENING GEHOUDEN WORDEN -EER ZELFS ONDER ZIJN VOORZITTER SCHAP NAMEN WE HET VOORTOUW INALLEBELANGRIJKEBESLISSINGENEN INITIATIEVEN DIE BETREKKING HEB BEN OP DE SECTOREN WAAR WE ALS CENTRALE VERANTWOORDELIJK VOOR ZIJN 7AT $ONALD INSPIREERDE EN KRACHT GAF WASZIJNHUMANISTISCHEENSOCI ALISTISCHEOVERTUIGINGDATONGELIJK HEID DISCRIMINATIEENONRECHTVAAR DIGHEID MOET BESTREDEN WORDEN EN DAT DE WERKNEMERS EN SOCIAAL VERZEKERDEN RECHT HEBBEN OP EEN RECHTMATIGDEELVANDEGECREpERDE WELVAARTINONZESAMENLEVING $E EERSTE OPDRACHT VAN EEN SO CIALISTISCHE VAKBOND IS DAN OOK IN DIENST STAAN VAN DE GEWONE MENSEN DE FABRIEKSARBEIDER EN FABRIEKSARBEIDSTER EN $ONALD IJVERDE DAN OOK CONSTANT VOOR BETERE ARBEIDSVOORWAARDEN EN ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN IN ONZE SECTOREN (ET AFDWINGEN VAN GOEDE SECTO RALEAKKOORDENWASEENPRIORITAIR OBJECTIEFVOORONZEVOORZITTER 6AAKZAT$ONALDOPRAMKOERSMET HET TEXTIELPATRONAAT WANNEER ZE ONVOLDOENDEOFNIETTOTTOEGEVIN GENBEREIDWAREN $E PATROONS ZULLEN NIET LICHT DE SECTORALE STAKINGEN VAN EN VERGETEN WAAR ONZE CEN TRALE ONDER HET VOORZITTERSCHAP VAN $ONALD HET VOORTOUW NAM $ANKZIJ DE MASSALE STEUN VAN ONZE MILITANTENBASIS DIE STEEDS BEREIDWASOMALSDATNODIGWAS

$EUITDAGINGENWAARWEVOORSTAANZIJNIMMENS „ $E HUIDIGE FINANCIEEL ECONOMISCHE CRISIS HEEFT ZWARE GEVOL GENVOORDETEWERKSTELLINGINONZESECTOREN)NDESECTORTEXTIEL VERLOREN WE DE AFGELOPEN MAANDEN MEER DAN JOBS EN OOKDECONFECTIE ENDEDIAMANTSECTORKRIJGENRAKEKLAPPEN „ $E KOOPKRACHT STAAT ONDER DRUK ALS GEVOLG VAN HET MASSALE JOBVERLIESENDETOENEMENDETIJDELIJKEWERKLOOSHEID „ $ENEOLIBERALEAANPAKVANDEREGULERINGLEIDTTOTEENTOENAME VANDEPRECAIRETEWERKSTELLINGSSTATUTEN ZOALSINTERIM ARBEID ENFLEXIBILISERINGVANDEARBEIDSDUUR

HETMANDAATVANDEONDERHANDE LAARTEVERSTERKEN WERDENSTEEDS GOEDE SECTORALE AKKOORDEN AFGE DWONGEN %EN TWEEDE BELANGRIJKE OPDRACHT DIE$ONALDNOOITUITHETOOGVER LOOR EN WAAR HIJ ZICH VOLUIT VOOR INZETTE WASDESOLIDARITEITMETDE INACTIEVENINONZESECTOREN 7ANTDEAFGELOPENDECENNIAWER DENWEBIJNACONSTANTGECONFRON TEERDMETEENINKRIMPINGVANDE TEWERKSTELLINGINONZESECTOREN $E STRIJD IN DE SECTOR TEXTIEL VOOR DE UITBOUW VAN EEN VOLWAARDIG STELSELVANSOCIALEBEGELEIDINGEN DESTRIJDVOORHETBEHOUDENZELFS DEVERBETERINGVANONZEBRUGPEN SIOENSTELSELSISEENVERDIENSTEDIE TERECHTONZEVOORZITTERTOEKOMT 4EGENDESTROOMINVANHET'ENE RATIEPACTREALISEERDE$ONALD UITER AARDMETDESTEUNVANHET!"66 HET BRUGPENSIOEN OP DE LEEFTIJD VAN JAARVOORWERKNEMERSMET EENLOOPBAANVANJAAR .A JAAR ACTIEVE INZET VOOR HET !"66ENONZECENTRALEWANNEER WE OOK ZIJN PERIODE VAN VRIJWIL LIGERSWERK BIJ DE !"66 JONGEREN MEETELLEN GAAT$ONALDNUZELFOP APRILMETBRUGPENSIOEN 7E ZIJN ER VAN OVERTUIGD DAT WE NAAR DE TOEKOMST VERDER ALS DAT NODIGIS EENBEROEPKUNNENDOEN OPZIJNVRIJWILLIGEENMILITANTEIN ZETVOORONZECENTRALEENHET!"66 7ANTEENMILITANTVANHET!"66 DATZAL$ONALDALTIJDBLIJVEN 4ENSLOTTE WENSEN WIJ $ONALD EN ZIJN ECHTGENOTE -ARIANNE NOG EEN LANG BOEIEND EN GEZOND LE VENTOE

Index en loonsverhoging $OOREENINDEXAANPASSINGVERHOGENDELONENINDECONFECTIESECTORMETEENCOpFFICIpNTVAN  VANAFAPRIL )NDESECTORTOELEVERINGSTIJGENDELONENDOOREEN#!/ VERHOGINGMET` ENVERHOGENNADIENDOOR EENINDEXAANPASSINGMETEENCOpFFICIpNTVAN OF VANAFAPRIL $EBAREMA´SVOORBEIDESECTORENZIJNVERKRIJGBAARBIJJEAFDELINGSSECRETARIAAT

„ $E RECHTSE POLITIEKE KRACHTEN GESTEUND DOOR DE WERKGEVERS ENHETJUSTITIEELAPPARAATHEBBENDEAANVALOPONZESYNDICALE VRIJHEDEN INGEZET EN HOLLEN OP DIE MANIER ONS STAKINGSRECHT UITDOORDEPROCEDUREOPEENZIJDIGVERZOEKSCHRIFTMETDWANG BEVELENENHOGEBOETESDIEBETEKENDWORDENAANDESTAKINGS PIKETTEN „ $ESOCIAAL¯ECONOMISCHEINDICATORENINONSLANDZIJNBIJZON DERONGUNSTIGMETEENNEGATIEVEECONOMISCHEGROEIVAN DITJAAR EENTEKORTVAN MILJARDEUROOPDEBEGROTINGSOCIALE ZEKERHEIDENEENSTAATSCHULDDIEDEKOMENDEJARENOPNIEUW DEKAAPVANDEZALOVERSCHRIJDEN 4EWERKSTELLING KOOPKRACHT SOCIALEZEKERHEIDENHETHERSTELVAN ONZE SYNDICALE VRIJHEDEN STAKINGSRECHT WORDEN ONZE BELANG RIJKSTEUITDAGINGENNAARDETOEKOMSTTOE!LSCENTRALEWILLENWE DANOOKALLESZETTENOPDEVERSTERKINGVANDESOLIDARITEITOMDE PATRONALEENNEOLIBERALEAANVALLENTECOUNTEREN )NONZETOEKOMSTNOTAZETTENWEDEVOLGENDEKRACHTLIJNENUIT VOORDEKOMENDECONGRESPERIODE „ $ESOCIALEZEKERHEIDMOETEENLEEFBAARINKOMENGARANDEREN $ETOEGANGTOTEENKWALITEITSVOLLEGEZONDHEIDSZORGMOETVER ZEKERDZIJN$EPENSIOENENMOETENDRINGENDOPGEWAARDEERD WORDEN$AARENBOVENMOETDEFINANCIERINGVANDESOCIALEZE KERHEIDGEWAARBORGDWORDEN „ $ESOCIALISTISCHEPARTIJENMOETENZICHCONCENTRERENOPSOCIALE ZEKERHEID WERK EN KOOPKRACHT 3AMEN MET DE SOCIALISTISCHE PARTIJENWILLENWEWERKENAANEENNIEUWPROJECTWAARBIJSOLI DARITEITENGELIJKEKANSENVOOROPSTAAN „ $EWERKGEVERSMOETENHUNAANVALLENOPHETSTAKINGSRECHTON VERWIJLDSTOPPEN(ETSTAKINGSRECHTISIMMERSEENESSENTIEEL ONDERDEELVANONSSOCIAALOVERLEGMODEL „ $EKOOPKRACHTVANACTIEVENENINACTIEVENMOETVERSTERKTWOR DEN )N DE SECTORALE AKKOORDEN GAAN WE VOOR EEN MAXIMALE VERHOGING VAN DE KOOPKRACHT (ET IN STAND HOUDEN VAN DE WERKINGVANDESOCIALEFONDSENWORDTmmNVANONZEGROTEBE KOMMERNISSEN$EZEFONDSENZIJNIMMERSHETSOLIDARITEITSIN STRUMENTBIJUITSTEKTUSSENDEACTIEVENENINACTIEVENUITONZE SECTOREN „ 7E GAAN VOOR EEN MAXIMAAL BEHOUD VAN DE TEWERKSTELLING IN ONZE SECTOREN "IJ HERSTRUCTURERINGEN MOETEN NAAKTE AF DANKINGEN VERMEDEN WORDEN (ET VERVROEGD BRUGPENSIOEN MOETONDERDEELUITMAKENVANDESOCIALEPLANNEN7EIJVEREN VOORDUURZAMEENFATSOENLIJKEBETAALDETEWERKSTELLING$EBE DRIJVEN MOETEN NOG MEER INVESTEREN IN DE OPLEIDING EN VOR MING 3AMEN MET ONZE MILITANTEN EN MEDEWERKERS WILLEN WE DEZE KRACHTLIJNEN OMZETTEN IN CONCRETE PROJECTEN EN INITIA TIEVEN !LLEN SAMEN ZULLEN WE ONZE VERANTWOORDELIJKHEID MOETEN OPNEMEN !LLEEN OP DIE MANIER KUNNEN WE SOLIDARITEIT EEN TOEKOMST GEVEN


14

De Nieuwe Werker

Voeding - Horeca - Diensten

• N° 7 • 10 april 2009

> VOEDINGSNIJVERHEID

Het ABVV verwerpt het voorstel van de Voorzitter van het Paritair Comité De onderhandelingen in de voedingsnijverheid verlopen in een moeilijke economische context. De sector hield eerder goed stand, de voedingsnijverheid is niet in dezelfde mate getroffen als de andere sectoren! Een zeker aantal belangrijke ondernemingen van de sector maken overigens aanzienlijke winsten. Desondanks kapselen de werkgevers zich in de crisis en verschijnen en willen het uitzonderlijk IPA onderhandelen zoals het hen uitkomt. De sectorcommissie ABVV-HORVAL vergaderde op 3 april 2009 om de inhoud van de onderhandelingen te evalueren en zich uit te spreken over het voorstel van de Voorzitter van het Paritair Comité van de Voedingsnijverheid. De aanwezige delegees hebben met voldoening vastgesteld dat er een vooruitgang werd geboekt op een zeker aantal punten : • Brugpensioen • Welvaartvastheid premies en vergoedingen • De integratie van de jaarlijkse premie aan de lonen • Het systeem van indexering van de lonen • De tussenkomst woon-werkverkeer • De aanvullende vergoeding bij economische werkloosheid • Het aanvullend pensioenstelsel • Vorming

Onderhandelingen sectoraal akkoord Horeca (PC 302) 2009-2010 Ter herinnering, de sectorale commissie horeca, die bijeenkwam op 22/01/2009 had de eisenbundel van het ABVV voor 2009-2010 opgesteld. De gemeenschappelijke eisenbundel ABVV-ACV-ACLVB werd aan de werkgevers op 09/02 voorgesteld. Sindsdien, hebben twee onderhandelingenrondes plaats gevonden, nl. op 12/03 en op 02/04, waarbij de verschillende punten van de eisenbundel werden verduidelijkt.

Er moest rekening worden gehouden met het speciale karakter van het uitzonderlijke IPA dat nettobedragen van 125 EUR (voor 2009) en 250 EUR (voor 2010) per werknemer voorziet. Het is niet anders geweest in de sector horeca dan in de andere sectoren: de werkgeverszijde heeft een heel andere interpretatie dan de syndicale interpretatie. Bovendien is vandaag de concrete invulling van deze bedragen nog niet helemaal duidelijk en zal er een zekere creativiteit aan de dag gelegd moeten worden in de sector. Een andere punt waarover lang werd gesproken is de solidarise-

De ABVV afgevaardigden kunnen echter niet aanvaarden dat een van de belangrijkste punten van het voorstel, m.b.t. de koopkracht en meer in het bijzonder de omzetting van het uitzonderlijk IPA, niet in zijn totaliteit werd verwezenlijkt. Niet alle werknemers ontvangen het NETTO voordeel zoals voorzien was in het UITZONDERLIJK Interprofessioneel Akkoord.

Op woensdag 25 maart jl kwam onze sectorcommissie bestaande uit ruim 40 delegees en secretarissen samen om de sectorale onderhandelingen voor te bereiden en onze prioriteiten vast te leggen waarna een gemeenschappelijk eisenbundel werd opgesteld met het ACV. Dit gemeenschappelijk eisenbundel zal op 23 april worden toegelicht aan de patronale federatie FEDIS en

ABVV-HORVAL vraagt aan de Voorzitter van het Paritair Comité van de Voedingsnijverheid een initiatief te nemen om een conflict in de sector te vermijden. Tangui Cornu Federaal Secretaris

Werk je al een tijd als hovenier tuinaanleg of tuinonderhoud zonder een diploma in die richting? Heb je een jarenlange ervaring opgebouwd in je job (of tijdens je vrije tijd) en heb je een grote vakkennis die heel waardevol is voor jou en voor je werkgever? Heb je de competenties van een goed vakman, maar geen diploma om dat te bevestigen? Dan kan je nu een ervaringsbewijs behalen. Het ervaringsbewijs erkent de werkervaring, kennis en competenties die je zelf hebt opgebouwd. Wat is een ervaringsbewijs? Het is een bewijs van je vakbekwaamheid. Een ervaringsbewijs bewijst dat je over de vaardigheden beschikt om een vak goed uit te oefenen zonder dat je een diploma hebt voor dat beroep. Je kunt een ervaringsbewijs behalen voor het vak van hovenier aanleg en hovenier onderhoud. Niet alleen werknemers, maar ook werkzoekenden die de nodige ervaring hebben, kunnen zich kandidaat stellen om het ervaringsbewijs te behalen. Voor het behalen van een ervaringsbewijs betaal je geen kosten. Bijv. alle reiskosten die de kandidaat maakt, worden terugbetaald. Hoe behaal je een ervaringsbewijs? Als je interesse hebt, contacteer EDUplus. Zij maken dan een afspraak voor het eerste deel (de begeleiding): dit eerste ge-

sprek gaat door op een plaats die met de kandidaat overeengekomen wordt en daar bekijken we welke vakervaring de kandidaat heeft. Al deze informatie wordt verzameld in een talentenmap. In die map kunnen ook alle nuttige documenten over werkervaring toegevoegd worden. We geven ook de nodige informatie over het tweede deel (de beoordeling) en de datum waarop de proeven zullen plaatsvinden. Het afleggen van de proeven is het tweede deel (de beoordeling): op dat moment bewijs je dat je het vak beheerst. De resultaten van de proeven worden beoordeeld door twee deskundigen van V.D.A.B. en P.C.L.T. Er zijn twee zaken van belang: de proeven correct uitvoeren en dat binnen de vooropgestelde tijd. Als je slaagt, krijg je na enkele weken je ervaringsbewijs bij je thuis in de bus. Een ervaringsbewijs is niet alleen voor werknemers of werkzoekenden een nuttig document. Een kandidaat-werknemer met een ervaringsbewijs kan onmiddellijk aantonen dat hij/zij over de nodige competenties beschikt om het vak van hovenier aanleg of hovenier onderhoud goed uit te oefenen. Interesse? Contacteer EDUplus – Stephan Wullaert (tel 0477 77 29 88 of e-mail stephan.wullaert@ eduplus.be)

In principe moeten de onderhandelingen eind mei afgesloten zijn. Wij zullen u zeker op de hoogte houden van de verdere ontwikkeling van de discussies.

Sectoronderhandelingen Handel in Voedingswaren (PC 119)

De delegees aanwezig op de Sectorcommissie eisen dat de omzetting van het IPA heronderhandeld wordt!

Het ervaringsbewijs Hovenier aanleg & Hovenier onderhoud

ring van de eindejaarspremie. Ter herinnering, de betaling van de eindejaarspremie gebeurt via het sociaal fonds. Dit is een waarborg voor alle werknemers om hun eindejaarspremie te ontvangen. Maar het sociaal fonds voert de betaling enkel uit vanaf het ogenblik dat de individuele werkgever alle nodige bijdragen heeft gestort aan het sociaal fonds. Met als gevolg dat bij laattijdige storting of wanneer deze bijdragen niet gestort worden, de werknemers hun eindejaarspremie later ontvangen en soms veel later na afloop van de juridische procedure die ingediend werd door het sociaal

fonds. Sinds meerdere jaren, pleiten de vakbonden voor de «solidarisering» van de eindejaarspremie. De werkgevers zouden een zelfde percentage storten op de loonmassa via de RSZ voor de betaling van de eindejaarspremie. Zodoende dat de storting van de eindejaarspremie door het sociaal fonds onmiddellijk gebeurt en niet meer van de ontvangst van de bijdragen van elk individuele werkgever afhangt. Hierdoor zouden alle werknemers hun eindejaarspremie op tijd ontvangen. Er wordt gezocht naar een mandaat aan werkgeverszijde om positief te kunnen antwoorden op deze syndicale vraag.

bevat volgende krachtlijnen: implementatie uitzonderlijk IPA, maatregelen inzake koopkracht, brugpensioen, vervoerkosten, harmonisatie statuut arbeiders-bedienden, tweede pijler, sociale democratie, vorming, syndicale premie en bestaanszekerheid. Wij houden u verder op de hoogte van het resultaat van het sectoroverleg.

> Na het drama bij bakkerij Teugels in Niel

Uitzendkrachten zijn spookarbeiders

Bij de dramatische brand in de industriële bakkerij Teugels in Niel was het onmogelijk om snel te bepalen hoeveel slachtoffers er wel konden zijn. Met verbazing moesten we horen dat niemand precies kon zeggen hoeveel werknemers er op het moment van de ramp op de site aanwezig waren. Waar lag het probleem? De hulpdiensten wisten niet hoeveel uitzendkrachten er precies bij Teugels aan de slag waren. “Wij proberen via de uitzendkantoren de namenlijsten te achterhalen. Het is dus mogelijk dat we

nog niet alle slachtoffers hebben gevonden...”, luidde de verklaring. Eens te meer gaat het over uitzendkrachten. Er ging zeer kostbare tijd verloren om hen allemaal te identificeren. Het illustreert op pijnlijke wijze hoe belangrijk goede controle en informatie over het gebruik van uitzendkrachten wel zijn. Langs vakbondszijde wordt daar sinds lang op aangedrongen. In de Nationale Arbeidsraad (NAR) zijn momenteel onderhandelingen aan de gang over de modernisering van de uitzendwetgeving.

VALVERT-ETALLE

De sector waters en dranken wordt getroffen door de economische en financiële crisis. Sinds meerdere jaren hebben we de daling van de markt van flessenwater vastgesteld. Ook Valvert-Etalle, die behoort tot de Nestlé groep, ontsnapt hier niet aan. Op 25 februari leggen de werknemers van de vestiging het werk neer, ongerust over de geruchten over een eventuele sluiting van de fabriek. Tijdens de pseudo-uitzonderlijke ondernemingsraad van 27 februari 2009 (de directie had het nagelaten de  OR officieel bijeen te roepen), heeft de directie haar intentie aangekondigd om 42.8% van het personeel te ontslaan: 39 personen (26 arbeiders, 13 bedienden). De productie moet worden teruggebracht tot de Benelux, en dus zouden de voorzieningen voor 2009 met 24% worden verminderd, en met 40% voor 2010. Enkele dagen voordien werd de plaatselijke directeur verwijderd. Het is niet uitgesloten dat er een link was tussen zijn vertrek en de aankondiging van een herstructurering. De lokale directeur had immers een sociale aanpak in het verdedigen van zijn onderneming binnen de Nestlé groep.

De vakbonden willen meer informatie krijgen over het inzetten van uitzendkrachten. De werkgeversfederatie Federgon stelt voor dergelijke informatie één keer (1 keer!) per jaar ter beschikking te stellen. Op die manier is een permanent toezicht onmogelijk. Op elk moment moet men kunnen nagaan hoeveel uitzendkrachten werkzaam zijn in een bedrijf. Dat is nodig om de vele misbruiken van uitzendwerk tegen te gaan. Dat is ook nodig voor de veiligheid en de hulp bij ongevallen. Het incident in Niel heeft dat bewezen.

Na de OR, beslisten de werknemers de staking ten minste tot 4 maart verder te zetten, officiële datum van de OR en de eerste vergadering van fase 1 van de «wet Renault». Op 4 maart besloten de werknemers, weinig gerustgesteld, toch hun activiteit te hervatten en hun energie te bewaren voor de moeilijke toekomstige onderhandelingen. Sinds de kalender opgesteld werd, volgden de vergaderingen elkaar op. De onderhandelingen zijn lopende, maar als men rekening houdt met de sociaaleconomische realiteit van de provincie Luxemburg waar 90% van de ondernemingen vijf werknemers heeft, dan weet men dat de ontslagen werknemers van Valvert weinig hoop hebben om opnieuw een baan te vinden. Voor Nestlé, is dit blijkbaar niet belangrijk ! Valvert is enkel een waterdruppel binnen de multinational. Valvert kende in 2008 een licht verlies. Tegelijkertijd, boekt de multinational Nestlé een winst van 18 miljard Zwitserse frank (de hoofdzetel bevindt zich immers in Zwitserland), ofwel meer dan 12 miljard euro ! De Nestlé groep kent geen crisis en is zich niet bewust van de sociale verantwoordelijkheid van de onderneming.


;\E`\ln\N\ib\i • N° 7 • 10 april 2009

15

Regio Antwerpen - Mechelen + Kempen

Bericht aan de ouders van schoolverlaters 3TUDEERT JOUW KIND NET ZOALS DUIZENDEN ANDERE !NT WERPSESCHOLIEREN AFINHET43/OFINHET"3/:ETJEKIND DAARNA DAN OOK DE EERSTE STAPPEN OP DE ARBEIDSMARKT %ENOVERGANGWAARBIJJEKINDBEHOEFTEHEEFTAANEENGOE DEKENNISVANZIJNRECHTENENPLICHTEN ENWAARBIJJEKIND BESTEENRUGGENSTEUNTJEKANGEBRUIKENOPVLAKVANWERK ZOEKENENSOLLICITEREN 3INDS WERKEN !"66 !#6 !#,6" ,ERENDE 3TAD !NTWERPEN 6$!" 26!EN2%3/#HETREGIONALESOCIALE OVERLEGPLATFORM SAMEN IN HET 3CHOOLVERLATERPLATFORM !NTWERPEN (ET !"66 REGIO !NTWERPEN NAM HET VOOR TOUWOMDITPLATFORMTESTARTEN7EMOGENFIERZIJNOP HETRESULTAAT(ETISDANKZIJDITSAMENWERKINGSVERBAND DATWEINOPDIEMANIERLEERLINGEN DIEVER MOEDELIJKEDESCHOOLBANKENVERLATEN BEREIKTEN$ATZIJN ERHEELWATMEERDANHETAANTALDIEWEELKAPARTDEJAREN ERVOORBEREIKTENMETELKEENEIGENAANBOD 6OORDEEDITIEVANZULLENWENOGMEERLEERLINGEN BEREIKEN /P BASIS VAN DE BEVINDINGEN VAN DE VORIGE EDITIE WERD DE AANPAK LICHT GEWIJZIGD HEBBEN 7E HEB BEN NAMELIJK DE AMBITIE OM NOG BETER IN TE SPELEN OP DELEEFWERELDENDENODENVANJONGEREN(ETISDANOOK OMDIEREDENDATWEHETVOORTAANHEBBENOVER42!.3)4 3CHOOLVERLATERDAGEN 42!.3)4 STAAT VOOR DE OVERGANG

TRANSITIE DIEJONGERENMEEMAKENALSZEAFSTUDERENEN GAANWERKEN 42!.3)4 SCHOOLVERLATERSDAGEN WIL DE JONGEREN AANZET TEN STIMULERENENHENDEHULP MIDDELENBIEDENOMOP EENDOELTREFFENDEMANIERHUNEIGENWEGTEVINDENOPDE ARBEIDSMARKT 3TUDEERT JOUW KIND AF OP EEN MIDDELBARE SCHOOL IN HET ARRONDISSEMENT!NTWERPEN DANZALHIJZIJMET42!.3)4 KENNIS KUNNEN MAKEN TENMINSTE ALS DE SCHOOL GEKO ZEN HEEFT VOOR EEN BEZOEK AAN DE SCHOOLVERLATERSDAGEN IN7IJNEGEMEINDEAPRILOFIN!NTWERPENBEGINMEI)N EEN HALVE DAG ZORGEN WE ERVOOR SAMEN MET DE ANDERE PARTNERS DAT JE KIND KENNISMAAKT MET DE VERSCHILLENDE ASPECTENVANDEOVERGANGSCHOOLWERKSOLLICITEREN HET AANBODVAN6$!" WATJEZEKERMOETWETENOVERSOCIALE ZEKERHEIDENARBEIDSRECHT %NOMZOON DOCHTERLIEFNOGBETERTEINFORMEREN WORDT ER MOMENTEEL GEWERKT AAN EEN VOLWAARDIGE EN GLOED NIEUWE 42!.3)4 WEBSITE WWWTRANSITWEBBE /P DEZE WEBSITEVINDJEALLERLEIHULPMIDDELENOMDESTAPNAARDE ARBEIDSMARKTVLOTTERTELATENVERLOPEN !LS!"66 JONGERENBLIJVENWIJNATUURLIJKVERDERTOTJUL LIEDIENST

/NZE DIENSTVERLENING BLIJFT DEZELFDE VOOR ALLE VRAGEN ROND SCHOOLVERLATEN STUDIEBEURZEN JOBSTUDENTENWERK DEELTIJDS LEREN ¨ KAN JE BIJ ONS TERECHT /P HET CENTRAAL KANTOOR /MMEGANCKSTRAAT TE !NTWERPEN /P ONZE WEBSITE WWWABVVJONGERENBE VINDEN JULLIE EN VOORAL JULLIEKINDERENALLEINFORMATIEOMDEWERELDVANWERKEN TEVERKENNEN/OKOPDE!NTWERPSEWEBSITEVAN!"66 WWWABVV REGIO ANTWERPENBE KAN JE ONS VOLLEDIGE DIENSTVERLENINGSAANBODVINDEN /NTHOUDALVASTmmNDINGISJEKINDNOGGEENLID DANKAN HIJZIJGRATISLIDWORDENVANHET!"66:OLANGMENNOG STUDEERTOFDAARNANOGNIETWERKTTENMINSTE)SJEKIND REEDSLIDVAN!"66 JONGERENENGAATHIJZIJVASTWERKEN OF ONTVANGT HIJZIJ EEN EERSTE WACHTUITKERING 6ERGEET DANZEKERNIETOMJEKINDEVENLANGSDEDIENSTLIDMAAT SCHAPTESTURENOMDEZEWIJZIGINGTIJDIGDOORTEGEVEN -EERINFORMATIENODIG !BVVJONGERENANTWERPEN ABVVBE +EVIN$E"RUYCKER 7ERKINGSVERANTWOORDELIJKE!"66 JONGEREN !"66 REGIO!NTWERPEN

Stel jij je wel eens een van deze vragen? „ )K ZIT MET EEN GEVOEL VAN ONTE VREDENHEID OVER MIJN JOB (OE KAN IK UITZOEKEN WAT ER PRECIES SCHEELT „ %R IS MEER EN MEER TECHNISCHE WERKLOOSHEID IN MIJN BEDRIJF %R WORDEN BESPARINGEN AANGEKON DIGD(OEKANIKMEBESTVOORBE

REIDENOMTOCHNOGSTERKTESTAAN OPDEARBEIDSMARKT „ )K VOEL ME ONDERGEWAARDEERD IN MIJN JOB 7AT KAN IK HIERAAN DOEN „ -IJNJOBISFYSIEKOFOMWILLEVAN GEZONDHEIDSPROBLEMEN NIET MEER HAALBAAR )K KAN MIJN JOB

EIGENLIJKNIETMEERAAN7ELKEAL TERNATIEVENHEBIK „ )K BEN UITGEKEKEN OP MIJN JOB )K MERK DAT IK UITGEBLUST BENT (OEVINDIKTERUGPLEZIERINMIJN WERK „ %R IS EEN SLECHTE WERKSFEER OP HET BEDRIJF (OE KAN IK HIERMEE OMGAAN/FKANIKBETERVANJOB VERANDEREN „ )KKWAMNAMIJNSTUDIESTERECHT INEENJOBONDERMIJNOPLEIDINGS NIVEAUENBLIJFHIERINLANGERHAN GENDANIKHADGEWILD(OEZOEK

IK EEN JOB DIE BETER AANSLUIT BIJ MIJNOPLEIDINGSNIVEAU „ )K WERK IN EEN JOB WAARVAN DE WERKOMSTANDIGHEDEN EN DE VERLONINGNIETZOBESTZIJN7AAR VINDIKEENBETEREJOB „ )KHEBALVEELINTERIMJOBSGEDAAN MAAR NIETS WAT ME ECHT AAN SPREEKT 7AARIN BEN IK EIGENLIJK GOED7ATDOEIKGRAAG)NWELKE BEROEPENVINDIKDITTERUG

GELEIDING GEEFT ANTWOORD OP AL JE LOOPBAANVRAGEN !"66REGIO!NTWERPEN /MMEGANCKSTRAAT !NTWERPEN TELOF !NNOF'RIET LOOPBAANBEGELEIDINGANTWERPEN ABVVBE

(ET !"66 HELPT JE TE WORDEN WIE JE ECHT BENT !"66 ,OOP BAANBE

Bent u op dit moment werkloos? En vindt u niet meteen werk? Hebt u al eens aan een bijscholing gedacht? 6ANDAAGDEDAGHEBTUHETALSWERKZOEKENDENIETGE MAKKELIJK OM AAN WERK TE GERAKEN HOE GRAAG DE ")* ",)*&#/.35,%.4%.VANHET!"66UHIEROOKBIJWILLEN HELPEN (EBTUERALEENSAANGEDACHTOMUTEGAANBIJSCHOLEN INDEZETIJDENVANECONOMISCHECRISIS-ETEENEXTRA DIPLOMA VERGROOT U IMMERS UW KANSEN AANZIENLIJK OP DEARBEIDSMARKT(ETOOGTGOEDOPUWCVUHEBTMEER KENNISOPGEDAANENWAAREERSTEENPERIODEVANWERK LOOSHEIDSTONDOPUWCV STAATNUEENPERIODEVANBIJ SCHOLING$ITLAATEENGOEDEINDRUKNA (EBTUALGEHOORDVANKNELPUNTBEROEPEN +NELPUNTBEROEPENZIJNBEROEPENWAARVOORMENMOEI LIJK WERKNEMERS VINDT 6ERPLEGEND PERSONEEL INGENI EURS VRACHTWAGENBESTUURDERS ENGAZOMAARDOOR %NERISGOEDNIEUWS6OORVELEVANDEZEBEROEPENKAN JE EEN OPLEIDING GAAN VOLGEN TERWIJL JE STEMPELGELD

BLIJFTDOORLOPEN7ILJEHIERMEERINFORMATIEOVER.EEM DANCONTACTOPVIAONDERSTAANDEGEGEVENS /FKOMNAARONZEINFOSESSIE³7ORDWATJEWIL´OPMAAN DAGAPRILU U INDE0OLYVALENTE:AAL /M MEGANCKSTRAAT  !NTWERPEN $AAR KRIJG JE VAN ONSINFORMATIEOVERDEKNELPUNTBEROEPENIN!NTWER PEN%NKELEOPLEIDINGSCENTRAKOMENHUNAANBODOOK VOORSTELLEN$ITISEENAANRADER /OK DE BIJBLIJFCONSULENTEN VAN HET !"66 STAAN KLAAR OMJOUTEHELPEN "ENJEWERKZOEKEND%NWILJEGRAAGDATIEMANDJEIN FORMATIEGEEFTOVERHETVOLGENVANEENOPLEIDING.EEM DANCONTACTOPMETmmNVANDEBIJBLIJFCONSULENTEN #HRISTOPHE+EYENBERG 'RIET$EBUSSCHE  CHRISTOPHEKEYENBERG ABVVBE GRIETDEBUSSCHE ABVVBE

%2&'/%$$!'³UITVRIENDSCHAP´

7IJSYNDICALISTENVERTALENDATIN³5)4+!-%2!!$3#(!0´ 7EVERPLAATSENONSDEZEDAGEVENTERUGINDETIJDNAARDEEEEUWARBEIDERSWERKEN INFABRIEKENINSLECHTEENONGEZONDEOMSTANDIGHEDEN TEGENEENSCHAMELLOON AMPERVOLDOENDEVOORHETDAGELIJKSBROOD¨ $OORKAMERAADSCHAP SOLIDARITEITENHETORGANISERENVANDEARBEIDERSINVAKBONDEN WERDDESITUATIEVANDIEARBEIDERSSTILAANVERBETERD $ATVERHAALWILLENWEBRENGENINHETUNIEKEKADERVANDE EEEUWSEHISTORISCHEDRUKKERIJ HETPRIVm MUSEUMVAN(ERWIG +EMPENAERS ZELFMILITANT %ENSTAKERSPIKETWACHTJEOPAANDE³FABRIEKSPOORT´ DERODETOMATENSOEPWORDTVERDEELDALSTEKENVANSOLIDARITEIT¨ +OMOPZONDAGAPRILLANGSINDE

³(ISTORISCHE$RUKKERIJ4URNHOUT´ 3TWGOP-OLIN4URNHOUT 4USSENTOTU -ETKINDERANIMATIE WWWHISTORISCHEDRUKKERIJBE )NSAMENWERKINGMET,INX -ECHELEN +EMPEN INHETKADERVANDEACTIE±7AARDIG7ERK² )NFO,EENPROOST ABVVBE %DWINGEBRUERS ABVVBE


De Nieuwe Werker

• N° 7 • 10 april 2009

15

Regio Vlaams-Brabant

TIJDELIJKE WERKLOOSHEID ARBEIDERS: OPGEPAST!! Heel wat arbeiders worden in deze periode van “economische crisis” gedwongen tot economische werkloosheid, een crisis waarbij de werkende bevolking geen schuld treft maar wel de gevolgen draagt. De arbeiders en arbeidsters die in deze situatie verkeren, dienen maandelijks een genummerd document C 3.2. A werknemer in te vullen, dat zij ontvangen van hun werkgever. Dit document moeten zij steeds bij zich hebben. De RVA kan jou hierop ten allen tijde controleren. Ook de werkgever moet een document C 3.2 invullen. De tijdelijke werklozen moeten beide documenten op het einde van iedere maand binnenbrengen bij de werkloosheidsdienst van het ABVV om een uitkering te krijgen voor de dagen van economische werkloosheid. MAAR LET OP! Wat zijn jouw verplichtingen gedurende de maand waarin er tijdelijke werkloosheid voorkomt ? Controleformulier Je moet ten laatste op de eerste effectieve werkloosheidsdag van de maand en vóór het normale uur van aanvang van de arbeid in het bezit zijn van het controleformulier C 3.2 A. Vanaf de eerste werkloosheidsdag moet u dit formulier C 3.2 A invullen op basis van de in het formulier verstrekte richtlijnen. Al de arbeidsprestaties voor rekening van de werkgever moeten worden vermeld in rooster 1 vóór de aanvang van de arbeid.

Al de arbeidsprestaties voor jezelf of voor een derde moeten worden aangegeven in rooster 2. Voor deze materie kan je best steeds voorafgaand contact nemen met je plaatselijke uitbetalingsinstelling van het A.B.V.V. Je moet dit controleformulier bij je houden tot op het einde van de maand en voorleggen aan iedere sociaal controleur op zijn verzoek. Op het einde van de maand moet je het formulier ondertekenen en bij je uitbetalingsinstelling indienen samen met het formulier C32 werkgever waarop jouw effectieve werkloosheidsdagen door de werkgever werden vermeld. Controleer steeds of deze gegevens overeenstemmen met de werkelijke situatie. Het niet-naleven van deze verplichtingen kan gesanctioneerd worden met uitsluiting van het recht op uitkeringen gedurende meerdere weken, met terugvordering van de onrechtmatig verkregen uitkeringen. Je kan zelfs voor een strafrechtbank worden vervolgd. Indien de werkgever je het controleformulier niet overhandigt moet je contact opnemen met het werkloosheidsbureau om een vervangend controleformulier te bekomen. Heb je hierover nog vragen, aarzel dan niet om je plaatselijk ABVV kantoor – dienst werkloosheid te contacteren. Of neem contact op met je beroepscentrale.

BERICHT AAN DE LEDEN VAN DE ALGEMENE CENTRALE BRUSSEL-VLAAMS BRABANT :

Uw belastingaangifte Teneinde onze aangeslotenen op een efficiënte en vlotte manier behulpzaam te zijn met het invullen van de belastingaangiftes, zal onze afdeling vanaf dit jaar de aangiftes elektronisch en rechtstreeks indienen via Tax-On-Web. Hiervoor dienen wij echter in het bezit gesteld te worden van een schriftelijke volmacht. Indien u van deze dienstverlening wenst gebruik te maken, verzoeken wij u vriendelijk u zo spoedig mogelijk aan te bieden op één van onze kantoren teneinde de nodige stappen te kunnen ondernemen. Ook voor bijkomende inlichtingen en vragen zullen onze medewerkers u graag te woord staan. De gegevens van onze gewestelijke kantoren vindt u op www.accg.be.


De Nieuwe Werker

Regio Oost-Vlaanderen

ACTIVITEITENKALENDER

Donderdag 16.04.’09 – 9.30u INFO: 50-PLUS, WERKLOOS EN VDAB Sint-Niklaas, Vermorgenstraat, ABVV Info: Daphné D’hondt, tel. 03 760 04 13 of via daphne.d’hondt@abvv.be Org.: ABVV Oost-Vlaanderen, Bijblijfconsulent

Maandag 20.04.’09 DAGUITSTAP ALDEN BIESEN EN HASPENGOUW We vertrekken om 8.30u in de Bosdamlaan te Beveren. Voormiddag: bezoek aan de ex-commanderij van de Duitse Ridderorde. Namiddag: rondrit Haspengauw en bezoek aan ambachtelijk stroopstokerij. Prijs: leden: € 51, niet-leden: € 53 (bezoeken, ontbijt, middagmaal en avondmaal – drank bij het middagmaal niet inbegrepen). Inschrijven bij de bestuursleden, ABVV of Bond-Moyson Beveren uiterlijk 14.04.’09. Org.: Socialistische seniorenbond Beveren, CC Oud Beveren, commissie brug- en gepensioneerden ABVV Oost-Vlaanderen

Zaterdag 25.04.’09 DAGUITSTAP LONDEN Wie zin heeft in een dagje shoppen of een museumbezoek, een kijkje wil nemen bij het stulpje van de Queen, de sfeer opsnuiven in een echte pub of ‘afternoon tea’ drinken… kan hiervoor inschrijven bij Luc Noppe, tel. 03 777 99 63 of via luc.noppe2@telenet.be. We vertrekken om 4.30u aan de hoek Breedstraat/Antwerpse Steenweg te Sint-Niklaas. Terug omstreeks 2u. Prijs: € 45 (busreis en Eurotunnel). Plaatsen beperkt. Org.: CC Pleintje ism reizen ‘De Durme’ (lic. 199A)

Zaterdag 25.04.’09 – 14u WAARDESCHATTING VAN OUDE BOEKEN Sint-Niklaas, Zwijgershoek, STeM Ieder die wil, kan zijn ‘boekenschatten op zolder’ laten keuren en schatten voor slechts € 1 per twee stuks. Om 16u zetten we dichter Hans Lodeizen in de schijnwerper. Toegang gratis. Org.: Curieus en CC Boontje

Zondag 26.04.’09 – 11u UITREIKING 15de POËZIEPRIJS Sint-Niklaas, Stadhuis Met muzikale omlijsting en drankje nadien. Leden, vrienden en familie van harte welkom. Org.: CC Boontje

Zondag 7.05.’09 (namiddag) BOONTJESZOEKTOCHT in Aalst Een ludieke zoektocht doorheen het

Senioren

Algemeen

Werklozen

Jongeren

Aalst van Boontje met onderweg allerlei verrassende en typische proeverijen. Verplaatsing met eigen vervoer, plannetje beschikbaar. Verzamelen om 12.15u aan Kon. Atheneum, Parklaan, Sint-Niklaas. Prijs: € 6 (deelnemingsformulier, proeverijen en prijzenpot). Inschrijven voor 15.04.’09 bij Gerrit en Ingrid, tel. 03 777 55 40. Org.: CC Boontje

Zondag 26.04.’09 - 10u tot 12u 14u tot 18u. DEMONSTRATIEDAG. Tentoonstelling groepswerk van vijf vierkante meter schilderen, aquarelleren en tekenen. Artistieke begeleiding door kunstschilder Roger Cnudde. Ronse, CC De Brouwerij, Priestestraat 13. Info: tel. 055 21 42 87 José Raevens of joseraevens@hotmail.com Org: CC Beukenootje

Maandag 27.04.’09 - 14u FILMNAMIDDAG BUENA VISTA SOCIAL CLUB Bekroonde film van Wim Wenders. Een hartverwarmend verhaal over passionele senioren. Ronse, Feestpaleis, Stationsstraat 21 eerste verdieping. Inkom € 2 degustatie inbegrepen. Info en inschrijven: tel. 055 33 90 04 Kaat Blancquaert of kaat. blancquaert@abvv.be of tel. 055 33 90 06 Leen De Troyer of leen.detroyer@abvv.be Org: CC Senioren

Dinsdag 28.04.’09 – 19.30u START WAARDIG WERK CAMPAGNE Theaterstuk Globaal genomen, gebracht door Mong Rosseel en John Vandaele. Oudenaarde – Ronse Info: tel. 055 33 90 06, Josetta Lahouse of josetta.lahouse@abvv.be Org: ABVV Oost-Vlaanderen Vorming & Actie vzw

Woensdag 30.04.’09 - 9u tot 12u INFO: CONTROLE BESCHIKBAARHEID Ronse, Feestpaleis, Stationsstraat 21. Info: tel. 055 33 90 06, Josetta Lahouse of josetta.lahouse@abvv.be en Loesje Leysen of Loesje.Leysen@abvv.be, tel. 055 33 90 15. Org.: ABVV Oost-Vlaanderen Vorming & Actie vzw, vorming voor werkzoekenden

Woensdag 06.05.’09 - 9u tot 16u WERK-END TOCHT (7-15-22 km) Start: Zaal Telex, Parochiestraat 15, 9770 Kruishoutem. Afwisselende tocht door het hartje van de Vlaamse Ardennen, met schitterende vergezichten en rustige hoekjes. Deelname € 1,00, niet-leden € 1,50. Info: tel. 055 33 90 07, Sophie De Meyer of ccvlar@edpnet.be Org: CC ’t Avond-Tuurtje

Dinsdag 12.05.’09 - 19uur LEZING LANDSCHAPS- EN NATUURFOTOGRAFIE Op dinsdag 12 mei organiseert flits+ een lezing over landschap en

Linx+

Dinsdag 12.05.’09 DAGUITSTAP IEPER EN HEUVELLAND In de voormiddag bezoeken we de stad Ieper en sluiten af met een borrelhapje en streekjenever. In de namiddag maken we een rondrit doorheen het prachtige Heuvelland en brengen we een bezoek aan de Geitenboerderij. Het ontbijt, middagmaal en avondmaal gebruiken we in ‘De Beiaard’. Prijs: € 38 (bezoeken, maaltijden, gids, bus en chauffeur). Inschrijven en info opstapplaatsen bij René Heyninck, tel. 03 776 68 94. Org.: CC Rust Roest

Vrijdag 12.06.’09 – vrijdag 19.06.’09 Maandag 15.06.’09 – vrijdag 19.06.’09 WEEK OF MIDWEEK FLOREAL BLANKENBERGE Verblijf in volpension op studio of appartement met verzorgde animatie. Prijs week : leden ABVV: € 325, nietleden: € 375, toeslag single: € 87,50. Prijs midweek: leden ABVV: € 189, niet-leden: € 230, toeslag single: € 50. Inschrijvingen en info bij Daniëlle, tel. 03 760 04 29. Org.: Seniorenwerking ABVV OostVlaanderen

Donderdag 16.04.’09 – 14u INFO ‘WEET WAT JE SLIKT’ Gent, Vrijdagmarkt 9, ABVV, Fernandezzaal (2de verdeiping) Gastspreekster: Roos Martens, educatief medewerker S-Plus Al je vragen over geneesmiddelen zullen door Roos beantwoord worden. Koffie en tombola. Inschrijven bij Ünsal, tel. 09 265 52 66. Org.: Seniorenwerking ABVV OostVlaanderen

Dinsdag 28.04.’09 – 13.30u INFO: CONTROLESYSTEEM BESCHIKBAARHEID WERKLOZEN Eeklo, Zuidmoerstraat 136, De Zuidkaai Info: Sabine Van Hoorebeke, tel. 09 265 52 69 of 09 373 92 43 (di vm) of via sabine.vanhoorebeke@ abvv.be Org.: ABVV Oost-Vlaanderen, Vorming & Actie vzw, vorming voor werkzoekenden

Vrijdag 17.04.’09 – 9u INFO: CONTROLESYSTEEM BESCHIKBAARHEID WERKLOZEN Gent, Vrijdagmarkt 9, ABVV Info: Sven Van Trappen, tel. 09 265 52 13 of via sven.vantrappen@abvv.be Org.: ABVV Oost-Vlaanderen, Vorming & Actie vzw, vorming voor werkzoekenden

Donderdag 30.04.’09 – 9u INFO: CONTROLESYSTEEM BESCHIKBAARHEID WERKLOZEN Gent, Vrijdagmarkt 9, ABVV Info: Sven Van Trappen, tel. 09 265 52 13 of via sven. vantrappen@abvv.be Org.: ABVV Oost-Vlaanderen, Vorming & Actie vzw, vorming voor werkzoekenden

Vrijdag 17.04.’09 – 10u INFO: 50-PLUS, WERKLOOS EN VDAB Gent, Vrijdagmarkt 9, ABVV Info: Sofie D’hooge, tel. 09 265 52 13 of via sofie.dhooge@abvv.be Org.: ABVV Oost-Vlaanderen, Bijblijfconsulent Woensdag 22.04.’09 – 10u INFO: 50-PLUS, WERKLOOS EN VDAB Zelzate, Marktstraat 2, ABVV Info: Sofie D’hooge, tel. 09 265 52 13 of via sofie.dhooge@abvv.be Org.: ABVV Oost-Vlaanderen, Bijblijfconsulent

natuurfotografie. Onze gastspreker voor deze avond is Bart Heirweg. Ronse, Feestpaleis, Stationsstraat 21. Info en inschrijven: tel. 055 33 90 07, Sophie De Meyer of sophie.demeyer@abvv.be Org.: Flits+

regio Dendermonde Maandag 20.04.’09 – 9.30u INFO: 50-PLUS, WERKLOOS EN VDAB Dendermonde, Dijkstraat 59, ABVV Info: Coen Roosenstein, tel. 052 25 92 88 of via coen. roosenstein@abvv.be Org.: ABVV Oost-Vlaanderen, Bijblijfconsulent

Dinsdag 21.04.’09 – 13.30u INFO: CONTROLESYSTEEM BESCHIKBAARHEID WERKLOZEN Dendermonde, Dijkstraat 59, ABVV Info: Trui Devrieze, tel. 052 25 92 82 of via trui.devrieze@abvv.be Org.: ABVV Oost-Vlaanderen, Vorming & Actie vzw, vorming voor werkzoekenden

regio Vlaamse Ardennen Zaterdag 18.04.’09 - 14u BEZOEK BRAECKMAN JENEVER Rondleiding in de graanstokerij met achteraf degustatie. Kostprijs € 3. Inschrijven kan bij Gerard De Clercq op tel. 055 21 98 33 of het CC secretariaat tel. 055 33 90 07. Org: CC Oudenaarde

15

regio Gent

regio Waasland Woensdag 15.04.’09 – 14u INFO: CONTROLESYSTEEM BESCHIKBAARHEID WERKLOZEN Sint-Niklaas, Vermorgenstraat 9, ABVV Info: Azedine Berrazi, tel. 03 760 04 35 of via azedine.berazzi@abvv.be Org.: ABVV Oost-Vlaanderen, Vorming & Actie vzw, vorming voor werkzoekenden

• N° 7 • 10 april 2009

> SENIORENWERKING

WAGRAIN IN OOSTENRIJK Meerdaagse BUSREIS van zondag 13.09.’09 tot zondag 20.09.’09 Programma Dag 1 Ophaling van, volgens de deelnemers, nog nader te bepalen opstapplaatsen, om dan met 1 bus rond 5u te vertrekken.

regio Aalst Woensdag 15.04.’09 ONE DAY SKATE TRIP Skateparc Ladybird, Tilburg (nl) Deelnameprijs € 10 (bus, entree skateparc) Busstop: Houtmarkt , Aalst. Info en inschrijvingen: Eddy Quintens 053 727 823 of via abvvjongeren. aalst@edpnet.be Org. ABVV Oost-Vlaanderen, ABVV jongeren Srew

Dinsdag 21.04.’09 – 9.30u INFO: 50-PLUS, WERKLOOS EN VDAB Aalst, Houtmarkt 1, ABVV Info: Coen Roosenstein, tel. 053 727 813 of via coen.roosenstein@abvv.be Org.: ABVV Oost-Vlaanderen, Bijblijfconsulent

Dinsdag 28.04.’09 – 9.30u INFO: CONTROLESYSTEEM BESCHIKBAARHEID WERKLOZEN Aalst, Houtmarkt 1, ABVV Info: Coen Roosenstein, tel. 053 727 813 of via coen.roosenstein@abvv.be Org.: ABVV Oost-Vlaanderen,

Aankomst te Wagrein rond 19u. Avondmaal en kamerverdeling

Dag 2 We vliegen er stevig in met een tocht naar de Grossglockner Hochalpenstrasse en Heiligenblud. Dag 3 Bezoek met gids aan de stad Salzburg en het Schloss Hellbrun Dag 4 Bezoek aan de Kapruner Stauseeën Dag 5 Bezoek aan de Jägersee, Liechtensteinklamm, St-Johann, verrassing Dag 6 Bezoek aan Zell am See met een boottocht op het meer Dag 7 Vrijde dag met ’s middags de fameuze Almaltriet, feestelijke activiteit waarbij de koeien van de hoger gelegen weiden terug naar het dal gebracht worden Dag 8 Na het ontbijt keren we terug naar België Deze reis gaat alleen door met minimum 30 deelnemers. Prijs Afhankelijk van het aantal deelnemers € 445 tot 35 deelnemers € 420 tot 40 deelnemers Toeslag single € 50 Inbegrepen: vervoer, half pension, alle uitstappen en inkomgelden Niet inbegrepen: dranken Gelieve in te schrijven vóór 27.04.’09 bij: Regio Aalst Dendermonde Gent Ronse Waasland

Info opstap en inschrijven Natacha - 053 72 78 21 Luc - 052 25 92 84 Ünsal - 09 265 52 66 Sophie of Kaat - 055 33 90 07 Daniëlle - 03 760 04 29


De Nieuwe Werker

• N° 7 • 10 april 2009

15

Regio West-Vlaanderen

Linx plus is de overkoepelende naam van de Culturele Centrale. De cultureel – syndicale tak van het ABVV bestaat nu in meer dan 150 Vlaamse gemeenten. Duizenden militanten en vrijwilligers zetten zich in voor hun afdeling in hun gemeente. Hieronder vind je trouwens de activiteiten voor de komende maand(en) van een aantal West– Vlaamse afdelingen. Ook in onze provincie zijn we steeds op zoek om beter te doen. Meer nog. In veel gemeenten bestaat nog geen Linx+ afdeling en daar willen we iets aan doen. Zie je het zitten om samen met enkele mensen uit jouw gemeente een Linx+ afdeling uit de grond te stampen, neem dan contact op met het Linx+ secretariaat in West– Vlaanderen. Je zal alvast kunnen rekenen op een degelijke ondersteuning. Je vindt ons op volgende adressen: Marc Bonte Zilverstraat 43, 8000 Brugge Tel. 050 44 10 41 Maandag, woensdagvoormiddag en vrijdagvoormiddag. Rijselstraat 19, 8500 Kortrijk Tel. 056 24 05 37 - Op afspraak. J. Peurquaetstraat 27, 8400 Oostende Tel. 059 55 60 58 - Dinsdag en donderdag. Zuidstraat 22/22, 8800 Roeselare Tel. 051 26 00 70 - Op afspraak. CC De Barakken 1 mei Banket Wij nodigen jullie uit op het banket dat plaats vindt op zondag 26 april om 12.30u. in feestzaal ‘La Bonne Franquette’ Rue De La Lys 154 in Halluin. Deuren gaan open om 12u. Op het feestmenu: sangria of fruitsap, prei roomsoep, zalmtaart, eendenbil op Normandische wijze met garnituur en opgevulde aardappel, kaasbordje, gebak en koffie. Menu wordt geserveerd met wijn. Achteraf is er muziek en dans met ‘Lili’. Leden: € 30 NietLeden: € 35. Inschrijven bij Germain Coppens, Kon. Elisabethstraat 21 tel. 056 53 04 93 alsook Café ‘Stad Moorslede’, Moeskroenstraat 85 Menen. Dit ten laatste op maandag 20 april. ACOD Brugge Bezoek aan het OCMW te Oostende Donderdag 23 April bezoeken we het OCMW Oostende in samenwerking met voorzitter Franky De Block. Afspraak station Brugge 10.30u. aan de kiss en ride parking. Wil je meerijden met iemand? zelf rijden? laat het ons weten. Middagmaal OCMW

aan € 5 met drankje € 1,20. Inschrijving gewenst: samson.jan@pandora.be Tel. 050 67 59 20 of GSM 0473 86 17 22. CC Lauwe Tombola in kader van ‘Kunst uit eigen streek’ 8616 - 8625 - 8684 - 8907 - 8912 - 9028 - 9041 - 9062 9084 - 9090 - 9093 - 9122 - 9158 - 9179 - 9181 - 9186 9165 - 9168 - 9188 - 9203 - 9213 - 9218 - 9224 - 9238 9245 - 9260 - 9283 - 9336 - 9352 - 9379 - 9389 Prijzen af te halen bij Jacqueline Declerq, Larstraat 289, te Lauwe. Tel. 056 41 93 87 tot 15 april. Linx+ Lauwe Senegalese kookavond In het kader van ‘kook de wereld rond’ organiseert de afdeling Linx+ Lauwe op dinsdag 5 mei ‘Senegalees koken’ in het dorpshuis te Rekkem. Linx+ nodigde de Senegalese Babacar Diouf en een Senegalese vriendin uit om de deelnemers kennis te laten maken met één van deze exotische lekkernijen. We presenteren als aperitief Bissap en Fataya’s. Het hoofdgerecht is Poulet Yascha en de afsluiter Kinkiliba (thee). Aanvang kookles om 18.30u. in het dorpshuis te Rekkem. Deelnemers betalen € 15. Iedere deelnemer kan achteraf een partner of vriend(in) uitnodigen om lekker mee te smullen. Deze mensen betalen eveneens € 15 en worden verwacht om 20.15u. Inschrijven bij Café Astoria of via deborah.hamers@socmut.be De Egelantier Opera Il Barbiere de Siviglia Maandag 20 april trekt de Egelantier naar het concertgebouw van Brugge om Gioachino Rossini’s beroemdste opera ‘Il Barbiere di Siviglia’ bij te wonen. Voorstelling begint om 20u. Deze opera wordt gebracht door de staatsopera Timisoara uit Roemenië naar klassieke Italiaanse uitvoering met Nederlandse boventiteling. De prijs voor een ticket bedraagt € 42 en glas schuimwijn tijdens de pauze. Deelname bevestigen via Eric tel.050 606 921 of Robert tel. 050 600 521.

CC Ardooie Debat te Roeselare De vergadering van 21 april wordt verplaatst naar 20 april. Op 21 april gaan we naar Roeselare, luisteren hoe de crisis opgelost wordt wanneer de socialisten aan een regeringsdeelname komen. De rooie sofa start om 14u. Deelname is gratis. De Marianne en Achturencultuur CHE, eenmalige integrale vertoning Part 1 & 2 Che is een epos dat in totaal meer dan vier uur duurt, illustreert twee belangrijke periodes uit Guevara’s leven. PART 1: THE ARGENTINE (127 min). De Cubaanse revolutie. In korrelig, expressief zwart-wit zien we Ché een interview geven waarin hij de details van de Cubaanse revolutie uit de doeken doet. Van daaruit maakt Soderbergh de overgang naar Cuba , die gedraaid zijn in prachtig warme kleuren. De filmmakers weten een ingewikkeld historisch verhaal op een simpele manier uit te leggen, een prestatie is die respect afdwingt. (Digg*) PART 2: GUERILLA (130 min). Deel twee start na de Cubaanse revolutie. Che is een internationale revolutionaire held. Hij houdt bevlogen toespraken voor de Verenigde Naties en wordt een graag geziene gast op het internationale toneel. Tot hij plotseling verdwijnt. CHE PART 1 + PART 2 van STEVEN SODERBERG (USA/CUBA 2008), Spaans gesproken, Nederlands ondertiteld Vrijdag 17 april - 19.30u. Budascoop, Kapucijnenstraat 10 8500 Kortrijk. Leden: € 8/ niet-leden: € 10. Reservatie: 056 22 10 01 of info@budakortrijk.be Er is pauze tussen de twee delen met Cubaanse cocktails! Achturencultuur Twee sossen in één volkshuis Eric De Bruyn (sp.a Rood) en John Crombez (sp.a) praten tussen pot en pint over socialisme, economie, crisis, eenheid, verscheidenheid en solidariteit. In het Textielhuis, Rijselstraat 19 Kortrijk op dinsdag 18 april om 20u. De toegang is gratis. Info: Frank Mulleman tel. 0486 67 44 54.

Brugge B

Seniorenwerking Brugge

Een tipje van de sluier … Brugge B bestaat dit jaar 25 jaar. Hou dus alvast zaterdag 16 mei vrij … Vanaf 17u. starten de festiviteiten. Op de receptie zal een fotomontage te zien zijn met herinneringen uit het verleden. Natuurlijk ook gastsprekers, BBQ en optreden van de covergroep Innocense. Nadien feesten we met een te gekke DJ … tot in de vroege uurtjes. Info: Johan Van de Casteele tel. 050 38 64 68.

Karel de Stoute Vrijdag 17 april om 13.15u verzamelen aan het Groeninghemuseum, Dijver te Brugge voor bezoek aan de tentoonstelling Karel de Stoute. De toegang voor mensen wonende te Brugge is gratis, anderen betalen € 7. Er is geen rondleiding met gids voorzien, doch kan er een ipod-audiogids gehuurd worden aan € 4. Neem contact met de secretaris, Willy De Spriet tel. 050 35 08 48.

Daguitstap naar Frans-Vlaanderen en Artesië Op donderdag 14 mei met vertrek om 7u. vanaf de Magdalenastraat in St. andries, de jaarlijkse busuitstap. Deze keer is het in de richting van Frans-Vlaanderen en Artesië. We slingeren ons door prachtige landschappen, piepkleine dorpjes en mini-stadjes waar de tijd is blijven stil staan. In de prijs is een ontbijt, een 3-gangen menu met wijn en een vieruurtje inbegrepen. We stoppen regelmatig om het landschap te bewonderen of een bezienswaardigheid te bekijken. We doen dit alles onder de begeleiding van Guido Vandevyvere, een gids die deze streek als zijn broekzak kent. Dit alles voor een zeer scherpe prijs. Inschrijven tot eind april bij Willy De spriet tel. 050 35 08 48. Deelname voor de leden is € 35 en niet-leden betalen € 40. Storten kan op rekeningnummer van FV De Brug, 001-2385723-84. De Brug Harelbeke Op bezoek bij woningbouw Danilith Met de ABVV Senioren gaan we op donderdag 23 april tussen 14u. en ongeveer 17u op bezoek bij de firma Delmulle, opgericht in 1921 door Octaaf Delmulle. In 1948 breidden zijn vier zonen de activiteiten uit naar traditionele woningbouw. Zoon Daniel vindt het ‘Danilith-bouwsysteem’ of traditioneel geautomatiseerd bouwen uit, de start van een werkelijke succesformule. Het bedrijf Danililth bestaat intussen meer dan 87 jaar en heeft ongeveer 20.000 tevreden klanten. Het bezoek aan het bedrijf duurt ongeveer 2 uur en gebeurt zowel in en buiten de gebouwen van het bedrijf. Het vergt van de bezoeker enige fysieke inspanning. De verplaatsing gebeurt ‘gemeenschappelijk’, maar met eigen vervoer! Opgeven indien geen eigen vervoer. Vertrek van op de parking van het VC De Geus, stipt om 13.30u. Gezien het aantal bezoekers beperkt is, dient men zich in te schrijven bij Maurice Top, tel. 056 71 16 30. Een dagje Koekelare … Een mooie, kleine stad die heel wat te bieden heeft op het vlak van cultuur en geschiedenis. Deze uitstap gaat door op woensdag 22 april om 14u. , afspraak in ‘Bistrant Spanje’, St. Maartensplein (Kerkplein) in Koekelare. Om 14u35 zal de gids ons daar vervoegen voor een kleine wandeling. Om 15 uur bezoek aan CC De Brouwerij met miniatuurkermis, de Käte Kolwitz toren, Yves Rhayé-kamer en het Fransmans museum. Om 17u15 Boterham met hesp en een Couckelaerschen doedel in Den Hertog. Inschrijven is vereist uiterlijk voor woensdag 15 april. De deelname per persoon voor deze activiteit is € 10, vooraf te storten op rekening 647-012394165 (voor 15 april). Deelnemers die moeilijkheden hebben met vervoer of route kunnen carpooling aanvragen bij inschrijving.

VACATURE West-Vlaanderen

DOSSIERBEHEERDERS m/v

PROFIEL Je hebt een diploma NUHO (bachelor) (bij voorkeur richting sociale advisering) of gelijkwaardige beroepservaring. Je bent • sociaal en communicatief • flexibel en leergierig • tweetalig (Nl/Fr) • teamgericht

Je hebt • verantwoordelijkheidszin en weet prioriteiten te leggen • zowel administratieve als communicatieve vaardigheden • een goede kennis van MS Office • een rijbewijs B en een wagen die je bereid bent te gebruiken voor het werk (werkterrein West-Vlaanderen) Je herkent jezelf in de doelstellingen en ideologie van het ABVV en bent bereid je sociaal en syndicaal ten volle te engageren in onze organisatie. Om ons uitgebreid kantorennetwerk in West-Vlaanderen te versterken, zijn wij op zoek naar een aantal dynamisch en klantgerichte dossierbeheerders voor onmiddellijke indiensttreding. Tevens leggen wij een wervingsreserve aan voor de toekomst.

In jouw job • ben je verantwoordelijk voor de volledige administratieve verwerking van de werkloosheidsdossiers van onze leden • sta je in voor het verstrekken van syndicale basisinformatie aan onze leden en voor de nodige doorverwijzingen naar onze andere diensten dit alles binnen een dynamisch, jong en geëngageerd team Wij bieden je • een voltijds contract van onbepaalde duur in de 32u/w met flexibele uurregeling • de nodige opleidingen inzake de werkloosheidsreglementering en zijn informaticatoepassingen • een goed loon en meerdere extralegale voordelen • doorgroeimogelijkheden binnen onze organisatie Wil je aan de slag in een grote en maatschappijkritische organisatie, stuur dan je gemotiveerde sollicitatie met CV tegen uiterlijk 24/4/2009 naar: ABVV West-Vlaanderen t.a.v. Brenda Deleye - Zilverstraat 43 - 8000 BRUGGE of per e-mail naar: brenda.deleye@abvv-wvl.be De weerhouden kandidaten dienen vergelijkende testen af te leggen.

De Nieuwe Werker nr. 7 van 2009  

Ledenblad van het ABVV: Werk voor de boeg ABVV-eisen voor de nieuwe Vlaamse regering

De Nieuwe Werker nr. 7 van 2009  

Ledenblad van het ABVV: Werk voor de boeg ABVV-eisen voor de nieuwe Vlaamse regering