Page 1

;\E`\ln\N\ib\i 2EDACTIE 4EL % MAIL$.7 ABVVBE !BONNEMENTEN4EL 6ERANT5ITG2$E,EEUW„(OOGSTRAAT„"RUSSEL

4WEEWEKELIJKSMAGAZINE„STEJAARGANG„.R FEBRUARI„%D7EST 6LAANDEREN

$/33)%2

Ons Europa ?

/PJUNIVINDENNIETALLEENDEREGIONALE MAAROOKDE%UROPESEVERKIEZINGENPLAATS $ANKIEZENDE"ELGENVANDELEDEN VOORHET%UROPEES0ARLEMENT 7IJBRENGENOPEENLATERTIJDSTIPNOGEENDOSSIEROVERDEINHOUD ENDEINZETVANDEZEVERKIEZINGEN MAAREERSTSCHETSENWENOG EVENDEROLVAN%UROPAVOORONSALS"ELGISCHEWERKNEMER ENDEROLVANHET%UROPEES6AKVERBOND%66 ,EESERMEEROVEROPPAGINA

MAART

)0! 

IN"RUSSEL

$E-ILIEU KALENDER

0AGINA

0AGINA

!CTIE

(ET!"66ISTEVREDEN METWATHETVERKREGENHEEFT VOORDEWERKNEMERS 0AGINA


2

;\E`\ln\N\ib\i

• N° 4 • 27 februari 2009

Regio Antwerpen - Mechelen + Kempen

Terug naar AF? ,ANGSALLEKANTENWORDENWIJGECONFRONTEERDMET DE GEVOLGEN VAN DE HUIDIGE CRISIS )N HET UITERSTE GEVALBETEKENTDITDREIGEND ONTSLAGVOORHEELWAT WERKNEMERS MAAR OVERAL HEERST ONZEKERHEID OVER WATDETOEKOMSTONSBRENGENZAL %ENVANDEMEESTBEDREIGDESECTORENINONZEPRO VINCIE IS DE AUTOSECTOR EN HIERMEE BEDOELEN WIJ NIETALLEENHETBEDREIGDE/PELMAAROOKDERUIMERE SECTOR$!&IN/EVELWORDTKOUDGEPAKT TERWIJL6AN (OOL IN +ONINGSHOOIKT MET GROTE TIJDELIJKE WERK LOOSHEIDWORDTGECONFRONTEERD (ETGAATHIEROVERDUIZENDENARBEIDSPLAATSEN NIET ALLEENDIRECTEWERKGELEGENHEIDMAAROOKINDIRECTE WERKGELEGENHEID$ENKENWIJHIERBIJAAN*OHNSON #ONTROLSIN'EEL 0LASTIC/MNIUMEN3TANKIEWICZIN (ERENTALS MAAR OOK ANDERE BEDRIJVEN DIE GEDEEL TELIJK PRODUCEREN TEN BEHOEVE VAN DE AUTOSECTOR !VERY IN 4URNHOUT !'# HET VROEGERE 'LAVERBEL IN-OL 7AARVROEGERSOMMIGENSMALENDDEDENOVER7AL LONIp EN ZIJN STAALNIJVERHEID STELLEN WIJ VAST DAT DIEZELFDENEENANDERETOONAANSLAANWANNEERHET GAATOVER6LAANDERENENZIJNAUTONIJVERHEID -ETANDEREWOORDENLATENWIJNIETOVERPROBLEMEN OEVERLOOS DISCUSSIpRENMAARGERICHT OVEROPLOS SINGEN )NDERDAAD "ELGIp INCL 6LAANDEREN HEEFT BEHOEFTE AANEENECONOMISCHBELEIDMETEENVERNIEUWDEN VERNIEUWEND BELEID OP HET VLAK VAN INDUSTRIE EN ZIJNDIENSTENSECTOREN

,INX -ECHELEN )NDITKADERMOETELKEENZIJNVERANTWOORDELIJKHEID OPNEMEN „$E%UROPESEOVERHEID DIEOOKEURONATIONALENAAST MULTINATIONALEALTERNATIEVENMOETONDERSTEUNEN „%EN"ELGISCHEEN6LAAMSEOVERHEID DIEMEERMOE TEN DURVEN EN GEEN VERDEDIGENDE HOUDING AAN NEMENINEENSZIJNWIJEENKLEINLANDJE¨ ENZICH BEPERKEN TOCH WAT FINANCIpLE STEUNMAATREGELEN (OPELIJKZIJNZIJOOKmCHTWAKKERGESCHOTENONDER DRUKVANDEONTWIKKELINGENVANDELAATSTEDAGEN „/OKREGIONALEINSTANTIESZOALS2%3/#EN3%22DE REGIONALE OVERLEGORGANEN DIE BOVEN DE GRENZEN VAN HUN EIGEN REGIO MOETEN SAMENWERKEN EN SAMENDUWEN 7ANT LAAT ONS DUIDELIJK ZIJN /PEL WERKNEMERS WONEN OOK IN ANDERE REGIO´S ZOALS $!& WERKNEMERS NIET ALLEEN IN DE +EMPEN WO NEN „-AARLASTBUTNOTLEASTOOKDEWERKGEVERSDIENEN HUNVERANTWOORDELIJKHEIDOPTENEMEN WANTUIT EINDELIJKBEGINTENEINDIGTALLESMETHEN )SHETNIETOPMERKELIJKDATHET!"66STEEDSINDEZE VERSCHILLENDEDOSSIERSHETINITIATIEFHEEFTMOETEN NEMENENZELFSRICHTINGGEVENDISNAAROPLOSSINGEN TOE

Daguitstap “Wallonië anders bekeken” $ONDERDAGAPRILENDONDERDAGOKTOBER 7EBEZOEKENHETMOOIE7AALSEDORP4REIGNESDEELGEMEENTEVAN6IROINVAL 6OORHEENWASDITEENSTREEKVANLEISTEENGROEVENVANDAAGISDEZETRADITIONELE ACTIVITEITWEGGEVALLEN$EVOORNAAMSTEACTIVITEITISNULANDBOUW VEETEELTEN HOUTWINNING$ESTREEKISMETMEERDANWERKLOOSHEIDNIETMETEENDE RIJKSTEREGIOVAN"ELGIp ±4OINE#ULOT²GELEGENHEIDSBURGEMEESTERONTVANGTONSOPHETDORPSPLEIN )N4REIGNESOPAMPERKMVAN&RANSEGRENSSTAD'IVET ISONZEUITVALS BASISDE%SPACE!RTHUR-ASSONGENOEMDNAARDE7AALSESCHRIJVEREN VERZETSMAN )NDEVOORMIDDAGSTAANDESPEKTAKELTOCHTMETDEFIGURENUITHETWERK VAN!THUR-ASSONENKLASLOKAALANNOOPHETPROGRAMMA )NHETKLASLOKAALKRUIPENWEACHTERDEOUDESCHOOLBANKENENKRIJGENWE EENUURTJELESZOALSDATDESTIJDSDEREGELWAS .ADELUNCHGEEFT'UIDO&ONTEYN SCHRIJVER JOURNALISTEN7ALLONIpKEN NERBIJUITSTEKONSEENBOEIENDEUITEENZETTINGOVERDEPROBLEMENVAN DE7AALSEREGIOENDEMISVERSTANDENENVOOROORDELENDIELANGSBEIDE ZIJDENVANDETAALGRENSLEVEN4OTSLOTMAKENWENOGEENWANDELINGINHET MOOIE4REIGNES )NDE%SPACE!RTHUR-ASSONZIJNBOEKENVANDEZESCHRIJVERENSTREEKPRO DUCTENTEKOOP 6ERTREKPLAATSEN"ERCHEMSTATIONUEN-ECHELEN!#/$ STATIONU 4ERUGKEEROMSTREEKSU

7ANTLATENWEDUIDELIJKZIJNWIJWILLENNIETTERUG NAAR!& NOCHMET/PEL NOCHMET$!& 3AMEN3TERK

$EELNAMEEUROPERPERSOON)NBEGREPENKOFFIEBIJONTHAALENVERTREK BEZOEKMUSEUM KLASLOKAAL LUNCHGANGEN BUSREIS

-ETSYNDICALEGROETEN

5ITSTAPAPRIL´VvvRMAART´ 5ITSTAPOKTOBER´VvvRSEPTEM BER´BIJ2OB&EREMANS 6ELUWESTRAATBUS -ECHELEN %MAILROBFEREMANS HOTMAILCOM GSM /FEDWINGEBRUERS ABVVBE TEL 3TORTENOPREKENING METVERMELDINGUITSTAPAPRILOF OKTOBER±7ALLONIEANDERSBEKEKEN²

'EERT6AN!UTENBOER ALGEMEENSECRETARIS !"66-ECHELEN +EMPEN

)NSCHRIJVEN

Info werkloosheidskantoren 6ERHUISKANTOOR"ERLAAR 6ANAFMAARTZIJNHET!"66EN$E6OORZORGGEHUISVESTINEENNIEUW GEBOUW GELEGEN$ORPSSTRAAT /PENINGSURENDINSDAGVANUTOTU WOENSDAGENVRIJDAGVANU TOTU /PENINGSURENKANTOOR2IJKEVORSEL 6ANAFFEBRUARIISHETKANTOORIEDEREDONDERDAGGEOPENDVANU TOTU TIJDENSDESCHOOLVAKANTIESISERGEENPERMANENTIE /PENINGSURENKANTOOR-ECHELEN¯:AKSTRAAT (ET WERKLOOSHEIDSKANTOOR IS VOORTAAN OP MAANDAG EN DINSDAG GEOPEND VANUTOTU7OENSDAG DONDERDAGENVRIJDAGVANUTOTU

Jan Van Houdt onverwacht overleden /PFEBRUARIJLOVERLEED*AN 6AN (OUDT ONVERWACHT OP JARIGELEEFTIJD *AN KWAM IN DIENST BIJ HET !"66 -ECHELEN OP JANU ARIENWASVANJANUARI TOTMEIGEWESTE LIJKSECRETARIS!"66VOORHET ARRONDISSEMENT-ECHELEN *ANWASOOKACTIEFBINNENDE POLITIEK ALS GEMEENTERAAD EN PROVINCIERAADSLID NAAST TALLOZEACTIVITEITENBINNENOF NAMENSDESOCIALISTISCHEBE WEGINGINHET-ECHELSE (ET !"66 -ECHELEN +EM PEN ROUWT MEE MET ECHT GENOTE KINDEREN EN FAMILIE METINHERINNERINGEENMIN ZAMEENZORGZAMECOLLEGAEN KAMERAAD


2

;\E`\ln\N\ib\i

• N° 4 • 27 februari 2009

Regio Brussel

Peru: syndicalisten zijn terroristen? 7AT WETEN WE OVER 0ERU %R ZIJN LA MA´S PANFLUITEN -ACHU 0ICCHU HET 4ITICACAMEER ¨ENMEERDANMILJOEN 0ERUANENLEVENERONDERDEARMOEDE GRENS %N VOOR EEN VAKBOND WERKEN IS ER VERDOMD LASTIG $AAROM STEUNT !"66 "RUSSEL EEN PROJECT VAN HET !LGEMEEN 7ERKNEMERSVERBOND VAN 0ERU HET#'40 (OESTAANDEVAKBONDENERIN0ERUVOOR $E STAAT IS IN 0ERU OPENLIJK ANTISYNDICAAL 3YNDICALISTEN LEVEN ER ONDER DE DREIGING HUNWERKOFZELFSHUNVRIJHEIDTEVERLIEZEN¨ !L *ARENLANG PROBEREN DE OPEENVOLGENDE MACHTHEBBERS DE BELANGRIJKSTE VAKBOND VAN HET LAND HET #'40 TE KRAKEN 6OLGENS DEOVERWEGENDRECHTSEPERSZIJNVAKBONDS LEIDERS±TERRORISTENDIEDENATIONALEECONO MIESABOTEREN²:OKANEENVAKBONDSLEIDER VOORJAARINDECELBELANDENALSBETOGERS EENWEGVERSPERREN¨

DE VAKBONDSBIJDRAGEN RECHTSTREEKS INHIELDEN OPDELONENENZEDOOR STORTTEN NAAR DE VAK BOND -AAR IN DE JAREN NEGENTIG SCHAFTE DE REGERING &UJIMORI HET STELSELVANVAKBONDSBIJ DRAGEN AF $E VAKBOND KWAM DUS VRIJWEL ZON DERINKOMSTENTEZITTEN %N HIER KOMT !"66 "RUSSELOPDEPROPPEN

7ATTEEUSTRAAT "2533%, WERFTAAN

Verantwoordelijke voor ons permanent bureel te Liedekerke (m/v)

7ATISDEINZETVOORHET #'40 $E AANGESLOTEN CENTRA LES MOESTEN PLOTS ZELF EEN BIJDRAGENINNINGS SYSTEEMORGANISEREN%ENDERGELIJKSYSTEEM ZETJEECHTERNIETOPINEENHANDOMDRAAI$E BIJDRAGENINNERS MOETEN VAAK VRUCHTELOOS VRAGENNAARDEBIJDRAGESVANHUNLEDEN

7IJBIEDENONZEAANGESLOTENENEENKWALITEITS VOLLEJURIDISCHEBIJSTANDINZAKEHETARBEIDS RECHTENDESOCIALEZEKERHEIDSRECHT HULPBIJDE BELASTINGSAANGIFTES DESYNDICALEENEINDEJAARS PREMIES HET PROJECT ZORGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN EENGEGEVENSBANKVOORHETBEHEERVANDE BIJDRAGEN EN VOOR EEN DOELTREFFEND EN BE TROUWBAARBIJDRAGESYSTEEM

,ANGS DE ANDERE KANT MOETEN DE CENTRALESEENDEELVANDEBIJDRAGES STORTENAANHET#'40/OKDAARHA PERTHET4OCHSTAATHET#'40ALTIJD PARAATVOORALZIJNLEDENENCENTRA LES MET JURIDISCHE BIJSTAND BETO GINGEN STAKINGEN ¨

$E REGERING SCHAFTE EENVOUDIGWEG DE SYNDICALEDmTACHERINGAF:OBLIJVENERVAN DE AFGEVAARDIGDEN VOOR HET BASISON DERWIJS NOG OVER VANDAAG 4OT DE JAREN NEGENTIG WAS HET ZO DAT DE WERKGEVERS

$%!,'%-%.%#%.42!,% "2533%, 6,!!-3 "2!"!.4

5BESCHIKTOVEREENDIPLOMAHOGERONDERWIJS EENGOEDEKENNISVANHETSOCIAALENARBEIDS RECHT EENGEDEGENKENNISVANDE&RANSETAAL 5BENTMONDIG COMMUNICATIEF KLANTGERICHT HEBTZINVOORINITIATIEFENKANZELFSTANDIGALSIN GROEPFUNCTIONEREN 7IJBIEDEN „%ENOVEREENKOMSTVOORONBEPAALDEDUURIN EENVOLTIJDSEBETREKKING „/NTHEJOB TRAININGINHETHOOFDBUREELTE "RUSSEL „,OONVOLGENSBAREMA „%XTRALEGALEVOORDELEN

(OESTEUNT!"66 "RUSSELHET #'40 (ET #'40 TRACHT EEN DEGELIJKE FI NANCIpLE AUTONOMIE TE BEREIKEN OM DE ACTIVITEITEN TE BEKOSTIGEN (ET REKENT DAARVOOR OP HET PRO JECTDATZESAMENMET!"66 "RUSSELVOERT :OWELDELEDENALSDECENTRALESMOETENGE SENSIBILISEERDWORDENOMTRENTDEZEFINAN CIpLE AUTONOMIE "INNEN HET #'40 ZELF ZAL

3OLLICITERENKANTOTFEBRUARI TAV$ANY62)*3%. 'EWESTELIJK3ECRETARIS 7ATTEEUSTRAAT TE"2533%, #ARINE$E2OUCK ACCGBE

Regio Limburg INFOKANJETERECHTBIJ*AN"RAUN OFVIAJANTJEBRAUN HOTMAILCOM

WWWABVVLIMBURGBE ,)-"52'VROEGERE#ULTURELE#ENTRALE ##%.)!##/-054%2#,5" 6RIJDAGMAART0(/4/3(/0,!'%. %LKE MAAND IS ER EEN INFORMATIEBIJEEN KOMST OVER EEN ACTUEEL THEMA 6OOR ON DERWERPEN EN DATA KIJK OP DE WEBSITE VAN%NIAC$EINFOGAATSTEEDSDOORINHET /UD!THENEUMSTEVERDIEP :OUTSTRAAT 3T 4RUIDEN -EER INFO 'EERT -ASUY 6ELMERLAAN  3T 4RUIDEN WWW ENIACBE¯ENIACVZW PANDORABE ##")4-!00%23 6RIJDAGMAART0,#%.$/-/4)#!6)! $%#/-054%2 /MUIN6/#LOKAAL¯!2ODENBACH STRAAT (ASSELT)NFOWWWBITMAPPERS BE OF E MAIL BESTUUR BITMAPPERSBE )NFOBIJ#HRETIEN0AESEN TEL ##4%33%.$%2,/ :ONDAGMAART:%44%2302)*3+!-0 $E OPBRENGST VAN DE ZETTERSPRIJSKAMP IS VOOR HET JAARLIJKS KINDERFEEST VAN DE #ULTURELE#ENTRA4ESSENDERLO6ANAFU INSCHRIJVEN KAN VANAF U 'RATIS TOM BOLAVOORIEDEREEN PRIJSßVARKEN4IJDENS DEPAUZEGRATISGEBAKKENWAFELS)NZAAL ±&LOREAL² 'EELSEBAAN 4ESSENDERLO )E DEREEN WELKOM OOK NIET KAARTERS 6OOR MEER INFO ,ILIANE -OONEN -OLENSTRAAT 4ESSENDERLO ###!"!,*/. :ATERDAGMAART'2//4%%4&%34)*. (ET JAARLIJKS EETFESTIJN GAAT DOOR IN HET #ULTUREEL #ENTRUM TE (OUTHALEN /OST (ET MENU IS ALS VOLGT MOSSELEN ` ZALMSCHOTEL` HALVEHAAN` GOULASH ` VEGETARISCHESCHOTEL` KINDERMENU MOSSELEN` KIP` ßGOULASH` HAM BURGER ` +AARTEN VERKRIJGBAAR BIJ -Y RIAM"ELLIO (ALSTRAAT! (OUTHALEN TEL   OF 'UIDO "ULEN ,ENTE DREEF (OUTHALEN TEL ´T6)26%,$ $INSDAGMAART+)%.!6/.$ $EKIENAVONDGAATDOORINZAAL±2AEDMA KERS%LEN² 2IJKSWEGTE$ILSEN6OORMEER

3$(/54(!,%. :ONDAG MAART (%4 4%22!#/44! ,% '%26!.8)´!. "EZOEK AAN 4ERRACOTTATENTOONSTELLING TE -AASEIK INLEIDINGDOORDESKUNDIGE `PERSOON DRANK` OF` BEZOEK AANDETENTOONSTELLINGMETAUDIOFOONEN DUURTmmNUURAANDEGROEPSPRIJSVAN `  $EELNEMERS BETALEN ` PERSOON HETREKENINGNUMMERWORDTNOGMEEGE DEELDALSOOKEVENTUELECARPOOLING 6OORMEERINFO*AAK6LIEGEN JRVIEGEN HOTMAILCOM !#/$'EPENSIONEERDEN $ONDERDAG MAART $!'5)434!0 $%. $%2-/.$% "EZOEKAANHETSTADHUISENDE/, 6ROU WENKERK EN AAN HET !LEXIUS BEGIJNHOF 2ONDRITMETDEBUSINHETLANDVAN$EN DERMONDE MET GIDS 6ERTREK VANUIT (AS SELTSTATIONOMU,EDENBETALEN` PERSOON NIET LEDENBETALEN`PERSOON BUS KOFFIE EN KOEK MIDDAGMAAL BE ZOEKEN GIDS OP REKENINGNUMMER VAN !#/$ 'EPENSIONEERDEN  OF BETALEN BIJ *EAN 4HEUNIS VOOR MEER INFOTEL !"663%.)/2%.,)-"52' $ONDERDAG MAART 345$)%$!' 7),3 6%2+,!2).' %. 7%4'%6).' %54(! .!3)% (ETENIGEZEKEREINHETLEVENISDATWEAL LEMAALDOODGAAN WORDTWELEENSGEZEGD !LLEENISHETTIJDSTIPENDEMANIERWAAROP WESTERVENVOORNIEMANDEENZEKERHEID /VERDITTHEMAWILLENWIJJEMEERUITLEG GEVEN EN ZORGEN WE VOOR VOLDOENDE TIJD VOORHETSTELLENVANVRAGEN7ENODIGEN JE DAN OOK UIT OP DEZE VORMINGSNAMID DAG WAAR WE KUNNEN REKENEN OP DE DESKUNDIGE UITLEG VAN EEN MEDEWERKER VANHETCENTRUMMORELEDIENSTVERLENING #-$ (ASSELT/MDATWEGRAAGWILLEN ZORGENDATERVOORIEDEREENEENSTOELISEN EENLEKKERETASKOFFIE VRAGENWEUOMONS TELATENWETENMETHOEVEELDEELNEMERSJE KOMT$ITVIATELEFOONOFMAIL -ARYSCHA -ALINAOF-ARYSCHAMALINA ABVVBE $INSDAGMAART"%:/%+!!.$%4%. 4//.34%,,).' $% "/57%23 6!. %%. .)%57%7%2%,$

$ITJAARVIERTDE!LGEMENE#ENTRALEHAAR STE VERJAARDAG $E TENTOONSTELLING BRENGTDEHELEGESCHIEDENISVANDESOCI ALISTISCHE BEWEGING IN BEELD .IET ENKEL DOCUMENTENENFOTO´SWORDENERGETOOND MAAR OOK MARKANTE GELUIDSOPNAMEN EN FILMFRAGMENTEN OUDE GERESTAUREER DE VAKBONDSVLAGGEN ENZ KREGEN HUN PLAATS .A DE TENTOONSTELLING ZORGEN WE VOOR EEN ECHTE "RUSSELSE WORTELSTOEMP ENISERNOGEVENTIJDOMEENWANDELING TE MAKEN $E ALGEMENE CENTRALE EN HET !"66,IMBURGZORGENERSAMENVOORDAT UGRATISKANDEELNEMENAANDEZEUITSTAP /PSTAPPLAATS TE 'ENK # MINE OUDE MIJNGEBOUW VAN 7INTERSLAG OM U (ASSELT PARKING +INEPOLIS ZO DICHT MO GELIJKBIJHET46,GEBOUW OMU)N SCHRIJVENVOORMAARTENNATUURLIJKOOK DEELNEMENAANDEZEUNIEKEUITSTAP6OOR MEERINFO-ARYSCHA-ALINA !"663ENIO REN,IMBURG 'OUVERNEUR2OPPESINGEL (ASSELTOFMARYSCHAMALINA ABVVBE ,).8 4/.'%2%. $).3$!',).8 $!' %LKE DINSDAGAVOND VAN TOT U IN DE KLEINEFEESTZAAL*EKERSTRAAT4ONGEREN EN DAARNAIEDEREDINSDAG¨ %EN BALLETJE OP DE PINGPONGTAFEL SLAAN EEN KRANT LEZEN EEN KAARTJE LEGGEN SA MENEENGEZELSCHAPSPELDOEN EENPRAAT JEMAKENENIETSKOMENDRINKEN¨ (ETKANALLEMAAL JEKOMTERZEKERVRIEN DEN TEGEN EN MAAKT NATUURLIJK KENNIS METNIEUWETOFFEMENSEN-EERINFO)VO (UYBRECHTS TEL

VERLOOPT $AARNA GETUIGT EEN GETRANS PLANTEERDE OVER HET LANGE WACHTEN DE HOOP DAT ER TIJDIG EEN GESCHIKT ORGAAN GEVONDENWORDTENHETLEVENNADETRANS PLANTATIE)NHET6RIJZINNIG/NTMOETINGS CENTRUM ! 2ODENBACHSTRAAT (ASSELT 4OEGANGVRIJ ,).8

&/4/'2!&)%7%$342)*$&!)20,!9 $%.)%57%&/4/7%$342)*$6!.,).8 "%7/'%.&/4/'2!&%. )N ORGANISEERT :UID !FRIKA HET WE RELDKAMPIOENSCHAPVOETBAL%ENLANDDAT VELEN TOT DE VERBEELDING SPREEKT EN NIET INHETMINSTOMWILLEVANHETAPARTHEIDS REGIME DATINTUSSENALWEERJAARISAF GESCHAFT.EEMDEELAANDEFOTOWEDSTRIJD VAN,INX ENMAAKKANSOPSCHITTERENDE PRIJZEN 6OOR MEER INFO -ARYSCHA -A LINA 'OUVERNEUR2OPPESINGEL (ASSELT OF VZW !)& 6ENNESTRAAT 7INTERSLAG 'ENK -%4 +/24).' .!!2 $% :// %. $)% 2%.0!2+0,!.#+%.$!%, (EEL KAN U DANKZIJ ,INX VOOR EEN VERMINDERDEPRIJSNAARDE!NTWERPSE:OO ENDIERENPARK0,!.#+%.$!%,IN-UIZEN BIJ -ECHELEN 4ICKETS MET KORTING VOL WASSENEN VANAF JAAR `  KINDEREN VOOR` MINDERVALIDENEN PLUSSERS ` 4ICKETSVERKRIJGBAARBIJ-ARYSCHA -ALINA 

,).8 (!33%,4 ISM 'RIJZE 'EUZEN (V( -ASEREELFONDS $ONDERDAGMAART$%')&4 4ONEELVOORSTELLINGDOOR0ANDEMONIA3CI ENCE4HEATEROVERDEPRAKTIJKVANORGAAN DONATIE IN "ELGIp EN HET GROEIEND TEKORT AANORGAANDONOREN3CRIPTENREGIE4ONY -APLES -ET %LOY ,UCASSEN ,IELA 2IGTER EA 'EVOLGD DOOR EEN DISCUSSIE OLV ,EA 7ITMONDT )N HET 6RIJZINNIG /NTMOE TINGSCENTRUM ! 2ODENBACHSTRAAT (ASSELTOMU

,).8 (ASSELT MAART STRAFFE MADAM MENIN,IMBURG 7OENSDAG MAART /0%.).' 4%. 4//.34%,,).'-%42%#%04)%±342!&&% -!$!--%.² $E EXPO TOONT UNIEK ARCHIEF EN BEELD MATERIAAL UIT HET POLITIEK SOCIAAL LEVEN VANVROUWENDIEEINDJARENVIJFTIG BEGIN JARENZESTIGINDEFLEURVANHUNLEVENWA REN-ETALSGASTVROUW (ILDE#LAES GEDE PUTEERDE TOELICHTINGPROGRAMMA±STRAFFE MADAMMEN² LEZING DOOR 'UNTHER ,EVI ENMOEDER RECEPTIEENDITVANUTOT U )NSCHRIJVEN IS VERPLICHT INKOM GRATIS$E6OORZORG #APUCIENENSTRAAT (ASSELT

$ONDERDAGMAART/2'!!.$/.!4)% :/'!!4$!4 ,EZING DOOR $IRK 6AN (EES TRANSPLANTA TIECOyRDINATORINHET5:TE,EUVEN6RAAGT UZICHBIJVOORBEELDAFWELKEORGANENGE TRANSPLANTEERD KUNNEN WORDEN 7IE IN AANMERKING KOMT (OE DE PROCEDURE

:ONDAG MAART 4%.4//.34%,,).' ±342!&&%-!$!--%.² )NTERNATIONALE 6ROUWENDAG DE TENTOON STELLINGISTEBEZICHTIGENVANUTOTU $OORLOPEND VRIJ TE BEZICHTIGEN TIJDENS KANTOORUREN $E 6OORZORG #APUCIENEN STRAAT (ASSELT

$ONDERDAGMAART342!&&%-!$!- -%./0$%3/&! $IVERSE STRAFFE MADAMMEN UIT ,IMBURG PRATEN OVER BELANGRIJKE EVOLUTIES IN HET LEVENVANVROUWENIN,IMBURGOPRELATIO NEELVLAK INONDERWIJSENARBEIDENINZA KEMIGRATIEVERGELIJKINGJAARGELEDEN -ET ALS GASTVROUW %LS 2OBEYNS 6LAAMS VOLKSVERTEGENWOORDIGER $EBAT MET ALS MODERATOR -IRANDA'IJSEN HOOFDVERANT WOORDELIJKE 46 ,IMBURG VAN U TOT U )NSCHRIJVEN IS VERPLICHT INKOM GRATIS$E6OORZORG #APUCIENENSTRAAT (ASSELT $INSDAGMAART-!$!--%.$%"!4 $E-ADAMVROUWEN ENHOLEBICENTRUM VIERTHAAR JARIGBESTAANMETEENBREED DEBATOVERDEUITDAGINGVANHETVROUWEN WERKIN,IMBURG/NTVANGSTMETSOEPEN BROODJESENDITVANUTOTU (ET"OR RELHUIS 7ITTE .ONNENSTRAAT (ASSELT )NKOMGRATIS)NSCHRIJVENVOORMAART -AANDAGMAAT+.!00%62/57%. 7AT DOE JE BIJ EEN ECHTSCHEIDING OF BIJ OVERLIJDEN VAN JE PARTNER 7AT MET KIN DERBIJSLAGENBELASTINGENALSJEKINDEEN VAKANTIEJOBHEEFTENALLEANDEREVRAGEN 4IJDENSDEZELEZINGSTELTADVOCATE,ILIANE 6ERSLUYSHAARNIEUWEBOEK±*ERECHTENIN JE RELATIE BIJ HUWELIJK EN SAMENWONEN² VOOR)NKOM` INSCHRIJVENVERPLICHT3A LON##(ASSELT +UNSTLAAN (ASSELT $ONDERDAGMAART62/57%.6!.$% 0(),)03 2E~NIE VAN DE VROUWEN VAN DE 0HILIPS 7IEWARENZE7ELKWERKDEDENZE7EL KEISDEHUIDIGESITUATIEVANDEWERKENDE VROUW-ETALSGASTVROUW -ERYAME+I TIR VOLKSVERTEGENWOORDIGER -ODERATOR 2ONNY "OUSSA )NKOM GRATIS INSCHRIJVEN IS VERPLICHT $E 6OORZORG #APUCIENEN STRAAT (ASSELT 6RIJDAGMAART%15!,0!9$!9 !CTIE ROND DE LOONKLOOF TUSSEN MANNEN ENVROUWEN-EERINFOOPAANVRAAG )NFO EN INSCHRIJVEN MARYSCHAMALINA ABVVBEOF VIVA DEVOORZORGBE 7EBEZORGENJEGRAAGDEFOLDER


2

;\E`\ln\N\ib\i

• N° 4 • 27 februari 2009

Regio Oost-Vlaanderen

ABVV OOST-VLAANDEREN in de bres voor duurzame MOBILITEIT /PFEBRUARIORGANISEERDE6EGHO6ERENIGINGVOOR 'ENTSE HAVENGEBONDEN ONDERNEMINGEN EEN DE BAT OVER DUURZAME MOBILITEIT 2OND DE TAFEL ZATEN WERKGEVERS VAKBONDEN DE OVERHEID EN DE ,IJN EN .-"3(ETMOBILITEITSPROBLEEMINDE'ENTSEHAVEN IS AL LANGER GEKEND ER IS EEN HEEL BEPERKT AANBOD AANOPENBAARVERVOERENERZIJNBOVENDIENHEELWAT TEKORTKOMINGENOPHETVLAKVANINFRASTRUCTUUR

)SDITEENTAAKVOORDEVAKBOND 72!BSOLUUT/NZELEDENMOETENZICHIMMERSDA GELIJKSVERPLAATSENENONDERVINDENHINDERVANDEZE MOBILITEITSPROBLEMEN%NALSVAKBONDKOMENWEOP VOOR HET WELZIJN VAN ONZE LEDEN "OVENDIEN NEMEN WEOOKONZEVERANTWOORDELIJKHEIDOPINDESTRIJDTE GENDEOPWARMINGVANDEAARDE :ALERIETSVERANDEREN

6OOR !"66 /OST 6LAANDEREN NAMEN 7ERNER 2OE LANDT!#/$ EN4ONY.EYT!# DEELAANHETDEBAT %ENKORTINTERVIEW

72%ENINITIATIEFZOALS-AX-OBIELHEEFTALBEWE ZENDATHETMOGELIJKIS4IJDENSHETDEBATHEEFTMINIS TER 6AN "REMPT HAAR ENGAGEMENT UITGESPROKEN OM DERGELIJKE PROJECTEN STRUCTUREEL TE ONDERSTEUNEN !L LIETZIJOOKVERSTAANDATDEUITSLAGVAN6LAAMSEVER KIEZINGENHIERINBEPALENDZALZIJN/OKHET IDEE OM DE GOEDERENSPOORLIJN OPEN TE STELLENVOORPERSONENVERVOERWORDTVERDER ONDERZOCHT $E PROVINCIE EN STAD 'ENT ZIJ VAN PLAN DE FIETSINFRASTRUCTUUR TE VERBETE REN

+ARIN4EMMERMANSCHEPENMOBILITEIT'ENT SPA +ATHLEEN6AN"REMPTMINISTERVAN MOBILITEIT SPA 0ETER(ERTOGGEDEPUTEERDEMOBILITEIT SPA 

+UNNEN DE WERKNEMERS IN DE BEDRIJVEN HUNSTEENTJEBIJDRAGEN 4. 5ITERAARD 7IJ ZULLEN DE DELEGEES IN ONZE BEDRIJVEN VRAGEN MOBILITEIT OP DE AGENDA VAN HET SOCIAAL OVERLEG TE ZETTEN /AEENFIETSVERGOEDINGOFEENCARPOOLSYS TEEM KAN OP BEDRIJFSNIVEAU AFGESPROKEN WORDEN-AARDANMOETENOOKDEWERKGE VERSEENINSPANNINGDOEN 4ONY.EYT!# EN7ERNER2OELANDT!#/$

Zie je het niet meer zitten op je werk? CFFG988E9<><C<@;@E> Je hebt twijfels over je job? Contacteer ons. Misschien is loopbaanbegeleiding iets voor jou! ,OOPBAANBEGELEIDINGISVERTROUWELIJK PROFESSIONEELENGRATISVOORLEDEN !LLES GEBEURT BUITEN JE WERKGEVER OM $E LOOPBAAN BEGELEIDINGSDIENST VAN HET !"66 BEGELEIDDE AL MEER DANWERKNEMERS$EZEDIENSTISGRATISVOORLEDEN .IET LEDEN BETALEN BIJ GEBRUIK VAN OPLEIDINGSCHEQUES MAXIMAAL` /NZE BEGELEIDERS ZOEKEN EEN ANTWOORD OP JE LOOPB AANVRAGEN :ITJEMETWATONVREDEOVERJEWERK"ENJENIETZEKER OF JE WEL OP HET JUISTE SPOOR ZIT MET JE LOOPBAAN :OU JEMEERUITJELOOPBAANWILLENHALEN MAARWEETJENIET HOE/FWILJEGEWOONBETERSAMENWERKENMETJEBAAS ENJECOLLEGA´S,OOPBAANBEGELEIDINGHELPTJEDEZEVRA GENTEBEANTWOORDEN *ELEERTJEZELFBETERSTUREN 6IAEENAANTALGESPREKKENZOEKENWESAMENNAARANT WOORDENOPJOUWVRAGENOVERJEJOBOFJELOOPBAAN6IA OPDRACHTENTRACHTENWEOOKMAATWERKTEGARANDEREN 6IADEZEOEFENINGENBRENGENWEJOUWMOGELIJKHEDEN WENSEN KWALITEITENENVAARDIGHEDENINKAART

-EERINFO )SDITIETSVOORJOU/FWILJENOGMEERINFORMATIE .EEM DAN ZEKER EENS CONTACT OP MET ONZE LOOP BAANBEGELEIDERS OF SURF NAAR ONZE WEBSITE WWWABVVLOOPBAANBEGELEIDINGBE 6OORDEREGIO7AAS$ENDER .EEMCONTACTOPMETONZENIEUWE LOOPBAANBEGELEIDSTER$APHNm$HONDT

OFDAPHNEDHONDT ABVVBE

*E BENT INTERIM 6OOR SOMMIGEN EEN IDEALE MANIER OM TE WERKEN !NDEREN SAKKEREN OVER KORTDURENDE CONTRACTEN HET FEIT DAT HET MOEILIJK IS OM JE RECHTEN TE KENNEN OP HET VLAK VAN VERLONING ONSTABIELE WERKOMGEVINGEN EN HET GEBREK AAN COLLEGA´S OP DE WERKVLOER3OMSVOELENMENSENZICHGEBRUIKT*ESTAAT

Kunstenaar kom uit je kot ENETALEERJEWERKENINONSHISTORISCHGEKLASSEERDMONU MENTTE3INT .IKLAAS±/NS6OLKSHUIS² "ENJEKUNSTENAAROFBENJECREATIEFBEZIGENWILJEIEDEREENLATEN MEEGENIETEN VAN JE KUNSTWERKEN OF CREATIEVE UITSPATTINGEN DAN KANJEVANAFNUBIJONSTERECHT,INX /OST 6LAANDERENORGANISEERT OPEN´EENSPETTERENDEKUNSTTENTOONSTELLINGINHET6OLKS HUIS 6ERMORGENSTRAAT 3INT .IKLAAS7ILJEDEELNEMEN NEEM DANCONTACTOPMET6ERHEIJEN&INA TELOFVIAFINAVER HEYEN ABVVBE*EKANDEELNEMENMETMAXIMUMKUNSTWERKEN

6OORDE2EGIO'ENT )LSE(EYLEN OFILSEHEYLEN ABBVVBE 6OORDEREGIO2ONSE!ALST (ILDE0OPPE OFHILDEPOPPE ABVVBE

3ENIORENWERKING

PAJOTTENLAND â&#x20AC;&#x201C; DE GEUZENSTREEK $E'EUZENSTREEKLIGTINDEBUURTVAN(ALLE

!"66 LOOPBAANBEGELEIDING WERKT MET DE STEUN VAN HET %UROPEES 3OCIAAL &ONDS%3& ENDE6LAAMSEGEMEENSCHAP

INFOâ&#x20AC;&#x2122;S INTERIM: OMDATWEWILLENDATONZELEDENHUNRECHTEN KENNENENWETENDATWEHENDAADWERKELIJK KUNNENHELPENMETHUNZOEKTOCHTNAAR KWALITEITSVOLWERK

/OST 6LAANDEREN

HIERBIJ NIET ALLEEN "OVENDIEN ZIJN WIJ ER ALS VAKBOND OM VOOR JOU RECHTEN OP TE KOMEN 4ENEINDE ELKAAR TE ONTMOETEN ORGANISEREN WE IN ALLE REGIO´S EEN TREFMOMENTWAARBIJJEUWERVARINGENMETONSENMET ANDERINTERIMARBEIDERSKUNTDELEN .ATUURLIJKHEBBENWIJOOKJOUIETSTEBIEDEN7ESTAAN STILBIJJEVRAGEN7ELEGGENJEUITWATDEBASISRECHTEN ZIJN BIJ INTERIM ARBEID EN WAAR JE TERECHT KAN ALS HET MISGAAT6OORZIJDIEEENANDEREWENDINGWILLENGEVEN AANHUNLOOPBAANKUNNENWEMETENIGETROTSZEGGEN DATDEVAKBONDOOKLOOPBAANBEGELEIDERSINHUISHEEFT¨ ENDIEZIJNGRATISVOORHETLID

0ROGRAMMA U /NTHAALMETKOFFIEENKOEK+ENNISMAKINGMETDEGIDS U"EZOEKAANHETKASTEELVAN'AASBEEK$ITKASTEELGAAT TERUGTOTDEDEEEUW(ETINGERICHTEMUSEUMBEZITEENRIJKE VERZAMELINGKUNSTWERKENMETMEUBELEN AARDEWERK EMAILWERK BEELDHOUWWERKENUITHOUT IVOORENALBAST ZILVER SCHILDERIJEN "RUSSELSEEN$OORNIKSEWANDTAPIJTEN ENZ U-IDDAGMAALIN2ESTAURANT#ASY U2ONDRITLANGSDE0EDEVALLEI%RZIJNMAARLIEFSTBRUGGEN NAAR3INT !NNA 0EDEMETHET"RUEGELKERKJE WAAR0IETER "RUEGELDE±0ARABELVANDEBLINDEN²SCHILDERDE%RISTEVENSEEN OPENLUCHTMUSEUMENEEN0EDEMOLEN "EZOEKAANDEDORPSKERNVAN$ILBEEKHETKASTEELDE6IRON THANSGEMEENTEHUIS HETPARKMETZIJNVIJVERS DE!LENATOREN ENDEGOTISCHE3INT !MBROSIUSKERK$EGIDSTOONTONSENKELE BEZIENSWAARDIGHEDENDIEDEMOEITEZIJN U"EZOEKAANEENLAMBIEKBROUWERIJ2ONDLEIDINGENPROEVENVAN DESTREEKBIERENKRIEKENGEUZE U!VONDMAALIN2ESTAURANT#ASY 0RIJS,EDEN!"66` NIET LEDEN`

$ATUM ´

4IJDSTIP ,OCATIE U 3INT .IKLAAS 6ERMORGENSTRAAT !"66

)NFO !ZEDINE 

7AARENWANNEER 2EGIO

$ATUM

)NFOOPSTAPENINSCHRIJVEN

4ELEFOON

´

U 'ENT 6RIJDAGMARKT /NS(UIS

3VEN 

!ALST

´

.ATACHA´

U $ENDERMONDE $IJKSTRAAT !"66

4RUI 

$ENDERMONDE

´

,UC´

eNSAL

 

´

U 2ONSE 3TATIONSSTRAAT !"66

*OSETTA 

´

U !ALST (OUTMARKT !"66

3VEN 

'ENT

´

U %EKLO :UIDMOERSTRAAT $E:UIDKAAI

3ABINE DI6-

2ONSE

´

3OPHIE

´

U 'ENT 6RIJDAGMARKT /NS(UIS

3VEN 

7AASLAND

´

$ANIpLLE´

U !ALST (OUTMARKT !"66

3VEN 

7ETTEREN

´

,UC
2

;\E`\ln\N\ib\i

â&#x20AC;¢ N° 4 â&#x20AC;¢ 27 februari 2009

Regio West-Vlaanderen

ALS 50 PLUSSER OP ZOEK NAAR EEN JOB ? Vorming & Actie West-Vlaanderen 9`aYc`am\e

INFODAG: INTERIMWERK /PDINSDAGMAARTISEREENINFODAGVOORWERKLOZEN(ETTHEMA VANDEZEINFODAGISINTERIMWERK 7AT IS HET VERSCHIL TUSSEN EEN GEWOON CONTRACT EN EEN INTERIMCONTRACT7ATMOETJEDOENALSJEZIEKWORDTOFALSJECONTRACT AFGELOPENIS7ATZIJNZOALSELECTIECRITERIABIJEENINTERIMKANTOOR /PALDEZEVRAGENGEVENWEEENANTWOORD $EZE INFODAG VINDT PLAATS IN HET !"66 "RUGGE VORMINGSZAAL E VERDIEPING INDE:ILVERSTRAATVANUTOTU $EELNEMENAANDEZEINFODAGISGRATIS/VERDEMIDDAGWORDTEEN WARMEMAALTIJDAANGEBODEN'ELIEVEOPVOORHANDINTESCHRIJVEN

 PLUSSERSOPZOEKNAAREENJOBZIJNWELKOMOPHETJOB CAFm ³4REFPUNT ´ IN +ORTRIJK $IT IS EEN INITIATIEF VAN 2%3/#3%22 IN SAMENWERKING MET 5.):/ 6/+! HET !"66 EN !#6 EN WORDT ONDERSTEUND DOOR DE CLUB VANDE6$!" )NEENONGEDWONGENSFEERENEENKLEINSCHALIGKADERKUN JE ER WERKGEVERS ONTMOETEN #OMPETENTIES EN NUTTIGE ERVARING WORDEN ER GELINKT AAN JOBS "IJ EEN DRANKJE EN EEN HAPJE LEER JE ELKAARS MOGELIJKHEDEN ONTDEKKEN 4IJ DENSHETJOBCAFmKUNJEOOKVANGEDACHTENWISSELENMET DE WERKGEVERS EN WERKNEMERSORGANISATIES EN MET DE MEDEWERKERSVANDE CLUBVANDE6$!"$EVACATURES WORDENOPGEHANGENAANEENJOBWALLENKUNNENINDIVI DUEELWORDENBESPROKEN +ORTRIJK (ANNELORE,AMMENS GSM #ONSERVATORIUMPLEIN TEL % MAIL BIJBLIJVEN ABVV WVLBE

2OESELARE (ANNELORE,AMMENS GSM :UIDSTRAAT TEL % MAIL BIJBLIJVEN ABVV WVLBE

%LKE MAANDAG EN DINSDAG VANUTOTUENVANU TOTU/PWOENSDAGVOOR MIDDAGVANUTOTU

%LKEDONDERDAGVANUTOT UENVANUTOTU %LKEVRIJDAGVANU U

"IJKOMENDEINFOKANJEBEKOMENBIJDEBIJBLIJFCONSULENTE VAN!"66 ,AMMENS(ANNELORE OPTELOF BIJBLIJVEN ABVV WVLBE 0RAKTISCHHETJOBCAFmVINDTPLAATSOPDONDERDAGMAART INHET3TREEKHUIS $OORNIKSESTEENWEGTE+ORT RIJKENDITVANUTOTUNAASTDEROZENTUINENSCHUIN TOV+ATHO *EKANOOKGEWOONEENSLANGSKOMENLIEFSTOPAFSPRAAK BIJDEBIJBLIJFCONSULENTEINJEREGIOVOORMEERINFORMATIE OVER VACATURES OPLEIDINGEN VOOR WERKZOEKENDEN HULP BIJSOLLICITEREN VRAGENOVERTEWERKSTELLINGSMAATREGELEN 6$!" 26!¨ "RUGGE %VA"RUYNEEL GSM :ILVERSTRAAT EVERDIEPING TEL % MAIL BIJBLIJVEN ABVV WVLBE

/OSTENDE %VA"RUYNEEL GSM *0EURQUAETSTR EVERDIEPING TEL % MAIL BIJBLIJVEN ABVV WVLBE

%LKE DINSDAG VAN U TOT UENVANUTOTU/P WOENSDAGVOORMIDDAG OP AFSPRAAK

%LKE MAANDAG VAN U TOT UENVANUTOTU

UITBETALING SYNDICALE PREMIE 2009 0#$EPERIODEVANUITBETALING VANAFMAARTTOTJUNI

""4+/OSTENDE 2OESELARE )EPER *0EURQUAETSTRAAT /OSTENDE 4EL

"EDRAG` $E SYNDICALE PREMIE WORDT UITBETAALD AAN DE GESYNDICEERDEN TEWERKGESTELD PER IN EEN ONDERNEMING RESSORTERENDONDERDEBEVOEGDHEIDVANHET0C /OK DE BEDIENDEN DIE MET BRUGPENSIOEN GAAN IN DE LOOP VAN HEBBEN RECHT OP EEN SYNDICALE PREMIE

:UIDSTRAAT BUS 2OESELARE 4EL ""4+"RUGGE :ILVERSTRAAT "RUGGE 4EL ""4++ORTRIJK #ONSERVATORIUMPLEINBUS +ORTRIJK 4EL

BTB ROAD SHOW 2009 LAR REKKEM $ERODE"4"BUSKOMTGEREGELDNAARDELEDENTOE OOKIN )EDEREDERDEMAANDAGVANDEMAANDVANUTOT UKANJEDE"4"BUSVINDENAANHET4OTALTANKSTATION AANDEINGANGVANDE,!2TE2EKKEM

INFONAMIDDAG: DIENSTENCHEQUES $IENSTENCHEQUESBESTAANALEENAANTALJAREN%RZIJNONDERTUSSENAL ENKELEDINGENVERANDERDINDITSYSTEEM$AAROMISHETNUTTIGOM NOGEENSALLESOPEENRIJTJETEZETTEN 7AT IS NU EIGENLIJK EEN DIENSTENCHEQUE /VER WELKE ACTIVITEITEN GAATHET7ATKOSTEENDIENSTENCHEQUE +ANIKZELFGENIETENVANDITSYSTEEM7ATZIJNDEVOORDELENVANEEN ARBEIDSOVEREENKOMSTMET DIENSTENCHEQUES $EZEINFONAMIDDAGVINDTPLAATSOPDONDERDAGMAARTOMUIN HET!"66"RUGGE :ILVERSTRAAT INDEVORMINGSZAALEVERDIEPING (ETEINDEISVOORZIENOMU

MEERINFOINSCHRIJVINGEN 4EL*EROEN%ERDEKENS BRUGGEWW ABVV WVLBE

*EKANDAARTERECHTVOORALLEINFORMATIEINZAKELOON ENAR BEIDSVOORWAARDENINDESECTORVANHET'OEDERENVERVOER ,OGISTIEK EN "US #ARS *E KAN ER TEVENS JE TACHOGRAAF SCHIJVENENZELFSJEDIGIKAARTLATENUITLEZEN /OKVOOREENBABBELMETDEAANWEZIGESECRETARISSENBEN JEVANHARTEWELKOM%ENKOPJEKOFFIE THEEENOFFRISDRANK KRIJGJEALTIJDAANGEBODEN 2ENDEZ VOUSDUSOPMAANDAGMAARTOFOPMAANDAG APRIL 2ENm$EGRYSE SECRETARIS"4"7EGVERVOER,OGISTIEK !NNITA6ANDENBUSSCHE PROPAGANDIST"4" 7EGVERVOER,OGISTIEK

VRIJETIJDSGIDS 2009 /OST7EST 6LAANDERENSLOEGENDEHANDENINEENOMHETAANBOD VANBEDRIJFSBEZOEKENENKORTINGENGEVOELIGUITTEBREIDEN$EZE EXTRAEDITIEKANJEGRATISVERKRIJGENOPDESECRETARIATENVAN,INX *EVINDTDAARINOAKORTINGENVOORAVONTUURLIJKEWATERSPORTDAGEN BALLONVAARTEN ZEEZEILEN VERBLIJVEN¨ %IGENLIJKTEVEELOMOPTESOMMEN6OORHETBEDRIJFSBEZOEKAAN )-/'TE(ARELBEKEOPMAANDAGAPRILKANJEJEINSCHRIJVENTOT ENMETVRIJDAGMAART´$ITKANOPHETTELOF %ENE MAILTJEZENDENNAARBRUGGE LINXPLUS WVLBEKAN NATUURLIJKOOK


;\E`\ln\N\ib\i

â&#x20AC;¢ N° 4 â&#x20AC;¢ 27 februari 2009

3

%$)4/

Notionele intresten: nog steeds actueel 7E BEGINNEN ERAAN TE WENNEN VEEL GOED NIEUWS VALT ERDELAATSTEMAANDENNIETTERAPEN$EZEKEERISHETDE 3TAATSBEGROTINGDIEVOLGENSDEJONGSTEBEGROTINGSCONTRO LEEENTEKORTLAATOPTEKENENVAN WATOVEREENSTEMT MET MILJARD EURO %N AANGEZIEN HET OM DE BEGROTING GAAT DWZ EEN JAARLIJKSE OEFENING IS HET DE BEDOELING DAT DIT EVENWICHT IN mmN JAAR WORDT HERSTELD TENZIJ DIT DESTAATSSCHULDNOGMEERZOUBELASTEN$IESTAATSSCHULD NAMEERDERALMETMILJARDTOEDOORDEREDDINGSOPERA TIEVOORDEBANKEN $E SOCIALE ZEKERHEID DIE EEN MASSA GELD VERTEGENWOOR DIGT EN WAARIN GRAAG GEPUT WORDT BIJ PROBLEMEN HEEFT ZELFTEKAMPENMETEENTEKORTVAN MILJARD *EHOEFTGEENECONOMISCHEXPERTTEZIJNOMDEZESITUATIE TEVERKLARENMINDERVERBRUIKBETEKENTMINDER"47-IN DERWERKBETEKENTMINDERBELASTINGENENMINDERSOCIALE BIJDRAGEN-EERWERKLOOSHEID BETEKENTMEERUITGAVEN¨ KORTOM HETISCRISIS$EBEGROTINGSVOORUITZICHTENWAREN GEBASEERD OP EEN GROEISCENARIO TERWIJL HET OMGEKEERDE ZICH VOORDOET !LLE BEREKENINGEN DIE ZOALS WE AL VER MOEDDENRUWGESCHATENTEOPTIMISTISCHWAREN¯BLIJKEN TOTAALFOUT

-INDERINKOMSTEN $E CRISIS VERKLAART ECHTER NIET ALLES $E BELASTINGINKOM STEN WERDEN ZWAAR OVERSCHAT -INISTER VAN &INANCIpN $IDIER2EYNDERS GINGUITVANHETPRINCIPE±TEVEELBELAS TINGENNEKKENDEBELASTING² DUSPASTEHIJDEOMGEKEERDE STRATEGIETOE±MINDERBELASTINGENBRENGENMEERINKOM STENMETZICHMEE²$ATKANMISSCHIENLUKKENOMMEN SEN ERTOE AAN TE ZETTEN HUN SPAARPOT OPEN TE MAKEN OF HUNGELDUIT,UXEMBURGTERUGTEHALEN$EZEKEERISHET ECHTERNIETGELUKTDEVENNOOTSCHAPSBELASTINGISINVRIJE VAL-INDERBELASTINGENVOORDERIJKSTENBETEKENTIMMERS MINDERINKOMSTEN (ETISINDIECONTEXTDATDENOTIONELEINTRESTENTERUGTER SPRAKE KOMEN $IT FISCAAL VOORDEEL DAT AAN DE ONDERNE MINGENWERDTOEGEKEND KOSTDE3TAAT VOLGENSHET!DMI NISTRATIE&INANCIpN MILJOENEUROPERJAAR%ENGOUD MIJNVOORDEONDERNEMINGEN DIEALMILJARDSOCIALEEN FISCALE LASTENVERLAGINGEN PER JAAR KRIJGEN $AT BETEKENT DAT ZELFSWANNEERALLESGOEDGAAT gLLEONDERNEMINGEN NIETALLEENDEONDERNEMINGENINMOEILIJKHEDEN JAARLIJKS DEHELFTVANHETBEDRAGKRIJGENDATNUWERDVRIJGEMAAKT OMDEBANKENDOORDECRISISTEHELPEN

7ATDENOTIONELEINTRESTENBETREFT VERNEMENWEDATDIT DUREVOORDEEL VOLGENSONZEBEREKENINGENZALDEBRUTO KOSTPRIJSEVOLUERENNAAR MILJARDEURO INDRUISTTEGEN DE %UROPESE REGELS EN VEROORDEELD WORDT DOOR DE #OM MISSIE(ETZOUDUSLOGISCHZIJNDITVOORDEELAFTESCHAFFEN MAARDATISBUITENDE-INISTERVAN&INANCIpNENHET6"/ GEREKEND DIEHETNOGWILLENUITBREIDENENDUSNOGDUUR DERWILLENMAKEN

$EOPENBAREFINANCIpNZITTENINHETSLOP¨)EDEREENZAL DEBROEKSRIEMMOETENAANHALEN MAARTEGELIJKKRIJGEN DE ONDERNEMINGEN BIJKOMENDE FISCALE VOORDELEN TOE GEKEND

7IJWIJZENEROPDATHETIDEEVANDENOTIONELEINTRESTAFTREK JUISTOPDIEMANIERTOTSTANDKWAMHETFISCALEVOORDEEL VOORDECOyRDINATIECENTRAVANDEMULTINATIONALSWASEEN DISCRIMINATIE DUSWERDHETUITGEBREIDNAARALLEONDERNE MINGEN$ENOTIONELEINTRESTENZIJNDISCRIMINEREND$AN MOETEN DE BUITENLANDSE DOCHTERONDERNEMINGEN ER OOK VANKUNNENGENIETEN%NDATTERWIJLDEOPENBAREFINAN CIpNVOLLEDIGINHETSLOPZITTEN

6OORUITGANGBOEKEN

7IJWIJZENERTERLOOPSOOKOPDATDESTRIJDTEGENDE±GOU DEN PARACHUTES² IN DE VERGEETHOEK DREIGT TE RAKEN (ET PRINCIPE VAN GELIJKE BEHANDELING VEREIST DAT BEHALVE IN GEVALVANEENERNSTIGEFOUT EENWERKNEMERKANWORDEN ONTSLAGENMET INHETBESTEGEVAL ENKELEMAANDENLOON -AAREENBEDRIJFSLEIDERDIEEREENZOOTJEVANMAAKT KAN REKENENOPHETEQUIVALENTVANOFJAARLOONVANEEN GEMIDDELDEWERKNEMER)SDATBILLIJK

'ENOEGBETAALD $E OPENBARE FINANCIpN EN DE SOCIALE ZEKERHEID ZIJN ER SLECHTAANTOE MAARDATVERHINDERTDIEZELFDEWERKGEVERS FEDERATIEBLIJKBAARNIETDEECONOMISCHEWERKLOOSHEIDTE WILLENUITBREIDENNAARDEBEDIENDEN OMZOTEBESPAREN OPDELONENENDUSDEUITGAVENINDEWERKLOOSHEIDNOG MEEROPTEDRIJVEN 3AMENGEVAT $EBANKENSTAANAANDERANDVANDEAFGROND¨$EBE LASTINGBETALER ZAL DE FACTUUR BETALEN VIA DE OPENBARE SCHULDENDEINTRESTLASTEN OMNOGMAARTEZWIJGENVAN DE MILJARD DIE GROTE EN KLEINE SPAARDERS VERLOREN HEBBEN $EBEURSDOETHETNIETGOED¨-ENWILDEFISCALEVOOR DELEN VOOR BELEGGINGEN IN AANDELEN OPNIEUW ACTIVE RENEENVOORDEELVOORDEAANDEELHOUDERSWAARDEBE LASTINGBETALERSVOORMOETENOPDRAAIEN (ETISCRISIS¨(ETZIJNDEWERKNEMERSDIEOPSTRAATWOR DEN GEZET EN DIE DUS EEN INKOMENSVERLIES LIJDEN DOOR TIJDELIJKEOFVOLLEDIGEWERKLOOSHEID TERWIJLDEWERKGE VERSAANDEKASSAPASSEREN

Welkom op het Meldpunt syndicale vrijheden van het ABVV! $ITMELDPUNTKADERTINDECAMPAGNEVANHET!"66 VOORHETRESPECTVANDESYNDICALEVRIJHEDEN 3TEEDSMEERWERKGEVERSDOENBIJSTAKINGENEENBEROEP OP DE RECHTBANKEN ,IEVER DAN MET HUN WERKNEMERS TE PRATEN VRAGEN ZE DE RECHTER HEN TE VERBIEDEN OM ACTIE TE VOEREN 6EEL RECHTERS GAAN DAAROP IN :E LEVEREN ZONDERDEWERKNEMERSDEKANSTEGEVENZICH TE VERDEDIGEN EEN BESCHIKKING AF $EZE BESCHIKKING VERBIEDTDESTAKERSDANEENPIKETTEZETTEN 7IE TOCH AAN EEN PIKET DEELNEEMT WORDT BEDREIGD MET EEN DWANGSOM DIE KAN OPLOPEN TOT MEER DAN EURO 'EWAPEND MET ZIJN BESCHIKKING TREKT DE WERKGEVER NAAR EEN DEURWAARDER $IE MOET DE BESCHIKKING GAAN AFGEVEN AAN DE STAKERS 6AAK IS DE DEURWAARDERVERGEZELDVANDEPOLITIE !LS JE HET AAN DE WERKGEVERS VRAAGT ZEGGEN ZE DAT ZE NIET DE BEDOELING HEBBEN DE STAKING TE BREKEN :E WILLEN ALLEEN DE WERKWILLIGEN BESCHERMEN /F DE KLANTEN -AAR IEDEREEN WEET DAT ZONDER PIKET EEN STAKINGZINLOOSIS

(ET!"66NAMALMAATREGELENOMZICHJURIDISCHTEGEN DERGELIJKE AANTASTINGEN VAN HET STAKINGSRECHT TE VERWEREN7EZIJNNUOOKMETEENCAMPAGNEGESTART OM WERKGEVERS ERTOE AAN TE ZETTEN DE SYNDICALE VRIJHEDEN TE RESPECTEREN $AARBIJ MAKEN WE GEBRUIK VAN EEN NIEUW SYNDICAAL INFORMATIEMIDDEL HET -ELDPUNTSYNDICALEVRIJHEDEN %LKE SECRETARIS VAKBONDSAFGEVAARDIGDE OF MILITANT KAN VOORTAAN EEN BEDRIJFSCONFLICT OF EEN INBREUK OP HET STAKINGSRECHT MELDEN AAN HET !"66 (ET !"66 INFORMEERT ZICH UITERAARD EERST BIJ DE BETROKKEN CENTRALE!LSDECENTRALEAKKOORDGAAT KANDEOPROEP TOT SOLIDARITEIT VLIEGENSVLUG WORDEN DOORGESTUURD NAARALLECENTRALESENGEWESTENVANHET!"66 (ET MELDPUNT KAN TROUWENS OOK WORDEN GEBRUIKT WANNEER EEN VAKBONDSAFGEVAARDIGDE WORDT ONTSLAGEN ZONDER DAT DE 7ET VAN DIE DE VAKBONDSAFGEVAARDIGDEN TEGEN ONTSLAG BESCHERMT WORDTNAGELEEFD ,EESDEGEBRUIKSVOORWAARDENOPWWWABVVBE

$EREDACTIEVAN$E.IEUWE7ERKERHEEFTEENEIGENE MAILADRES (EBJEVRAGENOVEREENOFANDERSYNDICAALONDERWERP MAILDANNAAR

$.7 ABVVBE7IJHELPENUGRAAGVERDER

!LSHETZODOORGAAT ZALHETDE3TAATZIJNDIEFAILLIETGAAT %NDE3TAAT DATZIJNWIJ7IJZIJNALLEMAALAANDEELHOUDERS VANDE3TAAT7IJWILLENONZEZEGHEBBEN

7IJ KUNNEN NIET AANVAARDEN DAT HET REDDEN VAN DE KIP MET DE GOUDEN EIEREN NL DE ONDERNEMINGEN ALS VOOR WENDSEL WORDT INGEROEPEN OM DE WERKNEMERS EN BIJ UITBREIDINGDEBELASTINGBETALERS ALLELASTTEDOEN INHET HUIDIGEBELASTINGSTELSELDATDEKLEINEINKOMENSTEVEELEN DEHOGEINKOMENSONVOLDOENDEBELAST 7IJKUNNENEVENMINAANVAARDENDATDEBUDGETTENVAN DESOCIALEZEKERHEIDWORDENAANGESPROKENOFDATHETMES WORDTGEZETINDEOPENBAREDIENSTEN (ETBELASTINGSTELSELMOETINDEEERSTEPLAATSWORDENHER ZIEN TEN VOORDELE VAN DE LAGE EN MIDDELHOGE INKOMENS EN NUTTELOZE FISCALE GESCHENKEN ZOALS DE NOTIONELE IN TRESTENMOETENWORDENAFGESCHAFT$EKOOPKRACHTMOET BESCHERMD WORDEN OM TE VERMIJDEN DAT WE NOG DIEPER WEGZINKEN IN DE RECESSIE DUS GEEN ³VESTZAK BROEKZAK´ OPERATIES AAN DE WELVAARTSKOPPELING EN HET ECONOMI SCHEHERSTELPLANMAGNIETGERAAKTWORDEN 7E MOETEN VOORAL VOORUITGANG BOEKEN DOOR RESOLUUT TE KIEZEN VOOR EEN HERSTELPLAN DAT WERKGELEGENHEID ENER GIEBESPARINGEN EN MILIEUBESCHERMING VERZOENT $AT IS WATONSPLANVOOREENDUURZAMEGROEIVOORSTELT

!NNE$EMELENNE !LGEMEENSECRETARIS

2UDY$E,EEUW 6OORZITTER

MAART !#4)%)."2533%, $EWERKNEMERSZIJNNIET DESCHULDVANDECRISIS ZEZIJNERHETSLACHTOFFERVAN /PMAANDAGMAARTORGANISEERTHET!"66¯SAMENMETHET !#6 EN HET !#,6" ¯ EEN CONCENTRATIE ACTIE ROND HET THEMA VANDEHUIDIGECRISISENDEVAKBONDSINITIATIEVENOMHIERUIT TEGERAKEN 7E WILLEN DE WERKGEVERS EN POLITICI LATEN WETEN DAT DE WERKNEMERSNIETDESCHULDZIJNVANDECRISIS MAARERWELHET SLACHTOFFERVANZIJN $EZE ACTIE ZAL DOORGAAN IN CENTRUM "RUSSEL VANAF U $E EXACTELOCATIEZALINDELOOPVANDEKOMENDEDAGENOPONZE WEBSITEWWWABVVBEVERMELDWORDEN

www.abvv.be Vlaams ABVV website: www.vlaamsabvv.be ABVV website:

PUBLICITEIT 3/#)!,)34)3#(% -545!,)4%)4%.


4

;\E`\ln\N\ib\i

• N° 4 • 27 februari 2009

De Milieukalender ).$%:%25"2)%+GEVENWEEENOVERZICHTVANWATERBINNEN HET#OMITm0REVENTIEEN"ESCHERMINGOPHET7ERK#0"7 EN DE/NDERNEMINGSRAAD/2 STAATTEGEBEURENOPMILIEUVLAK 6OORHETVOLLEDIGEOVERZICHTKANJETERECHTOP WWWVLAAMSABVVBE (ET*AARVERSLAGVANDE -ILIEUCOyRDINATOREENVLOT TOEGANKELIJKEBRONVANINFOR MATIE 7ATISHETNUTVANEENMILIEU COyRDINATOR )N DE 6LAAMSE MILIEUWETGEVING WORDEN BEDRIJVEN INGEDEELD IN DRIEKLASSEN DIEAANGEVENHOEMI LIEUHINDERLIJKZEZIJN +LASSE BEDRIJVEN HEBBEN HET GROOTSTE RISICO $EZE BEDRIJVEN MOETEN EEN MILIEUCOyRDINATOR AANSTELLEN $E MILIEUCOyRDINATOR KANEENWERKNEMERZIJNVANDEON DERNEMINGOFEENEXTERNBUREAU (ET#0"7KANEENHARTIGWOORDJE MEEPRATENOVERDEAANSTELLINGVAN DE MILIEUCOyRDINATOR 6OOR DELE GEES IS DE MILIEUCOyRDINATOR VAAK DEENIGEBRONVANINFORMATIEOVER MILIEU*EKANBIJHEMTERECHTMET ALJEVRAGENOVERMILIEUBINNENHET BEDRIJF %LK JAAR VOOR APRIL MOET HIJ OOK EENVERSLAGMAKENVANALZIJNACTI VITEITENENVANDEADVIEZENDIEHIJ HEEFT UITGEBRACHT IN HET VOORBIJE JAAR$ITVERSLAGBEZORGTHIJOOKAAN HET #0"7 DE /2 EN DE SYNDICALE AFVAARDIGING 6ERWAR DIT VERSLAG NIET MET HET )NTEGRAAL -ILIEUJAAR VERSLAGDATINFOGEEFTOVERDECON CRETEMILIEUPRESTATIESENEMISSIES

7ATVINDJEINHET*AARVERSLAGVAN DE-ILIEUCOyRDINATOR „EENOVERZICHTVANZIJNWERKZAAM HEDENINHETVOORBIJEJAAR COMMUNICATIE OVER HET MILIEU BELEID BEWAKING VAN PROCEDU RES EN WETGEVING UITVOERING VAN METINGEN BIJDRAGEN TOT DE ONTWIKKELING DE TOEPASSING EN DEEVALUATIEVANMILIEUVRIENDE LIJKEPRODUCTIEMETHODESENPRO DUCTEN „ EEN OVERZICHT VAN DE ADVIEZEN DIEHIJHETVOORBIJEJAARVERSTREKT HEEFT EN WAT DE WERKGEVER MET DIE ADVIEZEN HEEFT AANGEVAN GEN -ETDITOVERZICHTKANJEBESTWEL EEN PAAR LASTIGE VRAGEN AAN JE WERKGEVER STELLEN !LS DE ADVIE ZEN VAN DE MILIEUCOyRDINATOR NIETOFMAARGEDEELTELIJKWORDEN OPGEVOLGD VRAAG DAN HOE DAT KOMT -ISSCHIEN WAS DE KOST PRIJS TE HOOG MAAR HET IS OOK BEST MOGELIJK DAT JE MOET VAST STELLEN DAT HET MILIEUBELEID OP EENLAAGPITJESTAAT!LSJEMERKT DATDEONDERNEMINGBIJINVESTE RINGENGEENREKENINGHOUDTMET HET MILIEU KAART DIT DAN AAN IN DEONDERNEMINGSRAAD (ET#0"7MOETADVIESUITBREN GENOVERDEDOCUMENTENDIEDE

Lees Linxe boeken .UMETPROCENTKORTINGINfLLEBIJ#OLIBROAANGESLOTENBOEKWINKELS

#UBANA#ASTRO DOOR,ODE$ELPUTTE$E#UBAANSEREVOLUTIEISEENHALVEEEUWOUD$ATDE REVOLUTIEOOITHEELWATVOORELKAARGEKREGENHEEFT MAARDATDEMOTERONHERROEPELIJKINISGESLOPENZELFS DEOPPERSTEPOLITIEKEKLASSEHEEFTHETBEGREPEN4OCH EISTHAASTNIEMANDEENPLETWALS%ENBEETJEGEVEN EENBEETJENEMEN HETBESTEVANTWEEWERELDEN!LS DfTNUEENS#UBA´STOEKOMSTKONZIJN "OEKHANDELPRIJS EURO,INX PRIJS EURO

,INX GEEFTEXEMPLARENWEGVAN³#UBANA#ASTRO´ -AILNAARSBOUMANS LINXPLUSBEWAAROMUGRAAGEENGRATISEXEMPLAAR ZOUONTVANGEN6ERGEETUWADRESGEGEVENSNIET

'AZA'ESCHIEDENISVANDE0ALESTIJNSETRAGEDIE DOOR,UCAS#ATHERINEEN#HARLES$UCAL %NKELEKRANTENKOPPENOVERDE)SRApLISCHE AANVALOP'AZA±DODEN VANWIEEEN DERDEKINDEREN²EN±'EENVOEDSELTOEVOER 'EENGENEESMIDDELEN²7AAROMDIEHARDE )SRApLISCHEACTIE6ANWEGEDE0ALESTIJNSE RAKETBESCHIETINGENOP)SRApL/FHEEFT)SRApL ANDEREBEWEEGREDENEN%NWAAROMSCHIET (AMASRAKETTENAF#ONCRETEVRAGEN WAAROP DITBOEKCONCRETEANTWOORDENGEEFT "OEKHANDELPRIJSEURO,INX PRIJS EURO

MILIEUCOyRDINATORAANHET#0"7 BEZORGT %IS ZEKER EEN LEESBAAR VERSLAG /OK HET ORGANOGRAM VANDEMILIEUDIENSTENHETJAAR LIJKSBUDGETZIENWEGRAAGINHET JAARVERSLAGSTAAN

(ET)NTEGRAAL-ILIEUJAAR VERSLAGWATVERANDERTERIN !LMEERDANTIENJAARRAPPORTEREN HEEL WAT 6LAAMSE BEDRIJVEN OVER HUN MILIEU IMPACT AAN DE OVER HEID 6ANAF WERDEN ALLE IN FORMATIEPLICHTENENALLEAANGIFTEN GEtNTEGREERDINmmNFORMULIER HET INTEGRAALMILIEUJAARVERSLAG)-*6 /F JE BEDRIJF )-*6 PLICHTIG IS KOM JE HET SNELST TE WETEN VIA DE MI LIEUCOyRDINATOROFDEPREVENTIEAD VISEUR (ET )-*6 IS NIET HETZELFDE ALS HET JAARVERSLAG VAN DE MILIEUCOyRDI NATOR(ET)-*6GEEFTEENOVERZICHT VAN ONDERMEER ALLE UITSTOOT NAAR DE LUCHT WATER GRONDWATER DE SOORTEN AFVALSTOFFEN EN HET ORGA NIGRAM VAN DE MILIEUCONTACTPER SONENINHETBEDRIJF$EWERKGEVER MOET VOOR APRIL EEN DIGITAAL EXEMPLAARVANHET)-*6BEZORGEN AANZOWELDELEDENVANHET#OMITm ALSDE/NDERNEMINGRAAD )N WORDEN GEEN NIEUWE DE LENAANHET)-*6TOEGEVOEGD7EL WORDT ER DIT JAAR GEEN AFVALSTOF FENMELDING VOOR OVERBRENGERS UITGESTUURD $E VERANDERINGEN BETREFFEN ALLEMAAL VEREENVOUDI GINGENVOORDEWERKGEVER'EZIEN HETNUALLEMAALDIGITAALGEBEURT IS HETWELBELANGRIJKOMTOCHAANTE DRINGEN BIJ DE WERKGEVER OM HET HELEDOSSIERTEKRIJGEN CONFORMDE WETGEVING 6OORBEELDENVANVRAGENOVERHET )-*6 „7ATDOETMENOMDEVERONTREI NIGINGTEVERMINDEREN

)NSTALLATIESVOORLUCHT ENWATER ZUIVERING MOETEN IN DETAIL BE SCHREVEN IN DE DEELFORMULIEREN LUCHT ENWATEREMISSIES/OKDE MEETMETHODES EN DE MENSEN EN ORGANISATIES DIE KOMEN ME TEN EN ANALYSEREN MOETEN BE SCHREVENWORDEN6ERDERVINDJE IN DE DEELFORMULIEREN LUCHT EN WATEREMISSIES EEN LIJSTJE MET GEPLANDE ACTIES OM DE VERVUI LINGVERDERTEVERMINDEREN „ (OEVEEL GRONDWATER GEBRUIKT MIJN BEDRIJF )S DAT EEN PRO BLEEM (ET DEELFORMULIER GRONDWA TERSTATISTIEK BEVAT INFORMATIE OVERDEHOEVEELHEIDOPGEPOMPT GRONDWATER $E DIEPTE WAAROP HET GRONDWATER MOET GEZOCHT WORDENGEEFTAANOFEREENPRO BLEEM DREIGT TE ONTSTAAN 6AAK MOETMENJAARNAJAARDIEPERBO REN DE GRONDWATERLAGEN RAKEN UITGEPUT

7ATHEEFT%&)METMILIEUTE MAKEN 6OORVEELDELEGEESINDE/NDERNE MINGSRAAD BLIJFT %CONOMISCH &I NANCIpLE )NFORMATIE EEN COMPLEX GEHEEL VAN ONDERMEER VLOTTENDE ACTIVA WAARDEVERMINDERINGEN EN VOORZIENINGEN #OMPLEX MAAR DAAROM NIET MINDER BELANGRIJK 5IT DE CIJFERS HAAL JE HEEL WAT IN FORMATIE OOK INFORMATIE OVER HET WERKELIJKE MILIEUBELEID VAN HET BEDRIJF -ET DE BROCHURE±/P ZOEK NAAR DE CENTEN VOOR HET MILIEU BELEIDVANJEONDERNEMING%&)EN MILIEU² DOWNLOADBAAR OP WWW ABVVMILIEUBE LEER JE DE JUISTE VRAGENSTELLEN 7ANNEERKOMT%&)AANBOD $E %CONOMISCHE EN &INANCIpLE )N FORMATIE %&) KOMT MINSTENS ELK VOORJAAROPDEONDERNEMINGSRAAD AANBOD6OORVEELMILITANTENIS%&) SYNONIEMMETDEJAARREKENING$IT KLOPTNIET$ELEDENVANDE/2HEB BENRECHTOP%&) INFOPAKKETTEN

Daguitstap Wallonië Anders Bekeken,EVERDEBONINBIJmmNVANDEZEBOEKWINKELSENUKRIJGTDE BOEKENMETKORTING$EBONISGELDIGTOTENMETMAART "OEKWINKELS!ALST 7OESTE7ILLEM !NTWERPEN $E'ROENE 7ATERMAN !NTWERPEN "ORGERHOUT $E"OEKUIL "RUGGE "RUGSE"OEKHANDEL "RUGGE $E2EYGHERE "RUGGE 3INT +RUIS $E2EYGHERE "RUSSEL 0ASSAPORTA"OOKSHOP 'EEL "OOK#O 'ENK -ALPERTUIS 'ENT 7ALRY 'ENT ,EDEBERG ) "OEKS (ASSELT $E-ARKIESVAN#ARRABAS +ORTRIJK 4HEORIA ,EUVEN 0LATO ,IER 6AN)N -ECHELEN &ORUM -ECHELEN 3ALVATOR -ORTSEL $E"OEKUIL /UDENAARDE "EATRIJS 2OESELARE (ERNIEUWEN 3INT .IKLAAS ´T/NEINDIGE6ERHAAL 4IENEN 0LATO 4URNHOUT $E"OEKUIL :EDELGEM *EUKIBOEK

/PDONDERDAGAPRILENOKTOBERKANJEPERBUS HETONBEKENDE7ALLONIpONTDEKKEN7EBEZOE KENHETMOOIEDORP4REIGNES DOENMEEAANEEN SPEKTAKELTOCHTNAARHETWERKVAN!THUR-ASSON BEZOEKENEENKLASLOKAALUITENNADELUNCH GEEFT7ALLONIp KENNER'UIDO&ONTEYN EENUITEEN ZETTINGOVERDEREGIO7ESLUITENDEDAGAFMETEEN WANDELING 0RIJSEURO+OFFIEBIJONTHAALENVERTREK BEZOEK MUSEUM KLASLOKAALEN GANGENLUNCHINBEGREPEN

„ DE BASISINFORMATIE TELKENS NA DE SOCIALE VERKIEZINGEN MET JAARLIJKSEACTUALISATIE „ DE JAARLIJKSE INFORMATIE MOET BINNEN DE DRIE MAANDEN NA DE AFSLUITING VAN HET BOEKJAAR EN VOOR DE ALGEMENE AANDEELHOU DERSVERGADERING VERSTREKT WOR DEN $E GEGEVENS WORDEN BE SPROKENOPEENSPECIALE/2 „ DE PERIODIEKE INFORMATIE DRIE MAANDELIJKSE ³TUSSENTIJDSE´ IN FORMATIE „ DE OCCASIONELE INFORMATIE BIJ BELANGRIJKE WIJZIGINGEN ZOALS SLUITING OVERNAME¨ +OSTHETMILIEUTEVEEL ,AAT JE NIET OVERDONDEREN MET AR GUMENTENDATMILIEUALLEENMAAR GELDKOST7ATMENUITSPAARTDOOR IN MILIEU TE INVESTEREN IS NIET OP GENOMEN IN %&) 6OOR ENERGIE INTENSIEVE BEDRIJVEN KUN JE HET BEDRAG DAT HET BEDRIJF UITSPAART OP VLAK VAN ENERGIEGEBRUIK VAAK ACHTERHALENOPBASISVANDEENER GIEPLANNEN 6OORBEELDENVANVRAGENOVER%&) „OVERDECONCURRENTIEPOSITIE (OEVEELINVESTERENDE CONCURRENTENINMILIEU 7ATINVESTEERTHETBEDRIJFZELF „OVERDETOEKOMSTVERWACHTINGEN 7ATZIJNDEMILIEUEFFECTENVAN DE PRODUCTEN DIE HET BEDRIJF MAAKT 6ERWACHT MEN PROBLEMEN BIJ DEHERNIEUWINGVANDEMILIEU VERGUNNING

6RAAGDEBROCHURE±(ET*AARVER SLAGVANDEMILIEUCOyRDINATOR² BIJJEGEWEST BEROEPSCENTRALEOF BIJHET6LAAMS!"66 MILIEU VLAAMSABVVBE OFTEL $E%&) EN)-*6 BROCHURESZIJN ENKELTEDOWNLOADEN WWWABVVMILIEUBE

)NFOENINSCHRIJVEN,INX -ECHELEN +EMPEN  EDWINGEBRUERS ABVVBE ROBFEREMANS HOTMAILCOM

3x Luik Anders Bekeken ,INX NEEMTJEDITJAARDRIEKEERMEENAAR,UIK OPMEIKANJEMEEMETEENGELEIDBEZOEKAAN DETENTOONSTELLING³&ORCES-URALES³ENOPJUNIOF SEPTEMBERSTAATEENUITGEBREIDERBEZOEKAAN ,UIKENHETINDUSTRIEELBEKKENOPHETPROGRAMMA )NFOENINSCHRIJVEN ,INX 6LAAMS "RABANT 


;\E`\ln\N\ib\i

)0! 

Het ABVV is tevreden met wat het verkregen heeft voor de werknemers

â&#x20AC;¢ N° 4 â&#x20AC;¢ 27 februari 2009

5

FORTIS Bank : de overheid moet nu gaan voor een staatsbank in dienst van het algemeen belang

:OALSVOORZIENINHETUITZONDERLIJKINTERPROFESSIONEELAKKOORD HEEFTDE.ATIONALE!RBEIDSRAADOPFEBRUARIDE TOEPASSINGSREGELSVANDRIEDOSSIERSGOEDGEKEURD 7OON WERKVERKEERMETHETOPENBAARVERVOER 6ANAFFEBRUARIBETALENDEWERKGEVERSDEVERPLAATSINGSKOS TENVANDEWERKNEMERSDIEHETOPENBAARVERVOERGEBRUIKENTERUG NAARRATOVANGEMIDDELD INFUNCTIEVANDEAFGELEGDEAFSTAND $ITISEENVERHOGINGVANDETERUGBETALINGVANNAAR "RUGPENSIOENOPJAAR $ECAOBRUGPENSIOENWORDTVERLENGD7ERKNEMERSMETEEN LOOPBAANVANJAAROFMETJAARNACHTARBEID KUNNENDUSMET BRUGPENSIOENVANAFJAAR %COCHEQUES $EWERKNEMERSKRIJGENDEMOGELIJKHEIDOMCAO´STESLUITENOVER EENFORFAITAIREENVELOPPEVANMAXIMUMEURONETTOINEN MAXIMUMEURONETTOIN$AARMEEZULLENZIJECOLOGISCHE PRODUCTENKUNNENKOPENZOALSSPAARLAMPEN ISOLATIEPRODUCTEN PRODUCTENENDIENSTENMETHET%UROPEESECOLABELDIEOPGENOMEN ZIJNINEENLIMITATIEVELIJST -EERINFOVINDJEOPDEWEBSITEVANDE.ATIONALE!RBEIDSRAAD WWWNARBE

« Ik steun mensen zonder papieren op hun weg naar menswaardig levenâ&#x20AC;¦Â» %ENBADGEENEENPETITIEOMDETOEPASSINGVANHETREGEERAKKOORD OVERDEREGULARISATIEVANMENSENZONDERPAPIERENTEEISEN/MDE 0REMIER DEMINISTERVAN!SIEL EN-IGRATIEBELEID MAAROOKOMALLE LEDEN VAN DE REGERING ERAAN TE HERINNEREN DAT ZE IN MAART ZICH HEBBEN GEpNGAGEERD /NDERTEKEN DE WEB PETITIE OP WWW DESESPERADOBE $OORDEZEBADGETEDRAGEN TOONTU UW VERONTWAARDIGING TEN OPZICHT VANDEHOUDINGVANDEREGERINGIN DIT DOSSIER EN EIST U HET INVOEREN VANDUIDELIJKECRITERIAVOORDEREGU LARISATIEVANMENSENZONDERPAPIE RENMETNAMEHETREKENINGHOUDEN MET DE LOKALE DUURZAME VERANKE RINGEN$EBADGESZIJNOMVERKRIJG BAARVIAWWWF A MBENED

(ET !"66 NAM AKTE VAN DE NEE STEM VAN DE AAN DEELHOUDERSVAN&ORTIS

VAN LANGE TERMIJN RESULTATEN DAARBIJ INBEGREPEN DETEWERKSTELLING

-AARNUDEOVERHEIDTOCHVOOREIGENAARISVAN &ORTIS"ANK MOETDEREGERINGVANDEZEOPPORTUNITEIT GEBRUIK MAKEN OM VAN &ORTIS "ANK EEN OVERHEIDS BANKTEMAKEN DIEINDIENSTSTAATVANHETALGEMEEN BELANG

Â&#x201E; TERUGPLOOIENOPKERNTAKENSPAARGELDVERZAMELEN ENKREDIETENVERSTREKKENDIEGEtNVESTEERDWORDEN INECONOMISCHENMAATSCHAPPELIJKNUTTIGEPROJEC TEN Â&#x201E; UITSCHAKELENVANSPECULATIEVEACTIVITEITEN

%RISDAARBIJNOODAANEENLANGETERMIJNVISIE5IT SPRAKENZOALS±7EZULLENNUDEBANKRUNNEN7EZIEN DANWELVERDER²GETUIGENVANWEINIGRESPECTVOORDE BELASTINGBETALERSENDEWERKNEMERSENKUNNENNIET DOORDEBEUGEL $E CRITERIA VOOR EEN GOEDE STAATSBANK ZIJN VOLGENS HET!"66 Â&#x201E; WAARBORGEN VOOR EEN KWALITEITSVOLLE WERKGELE GENHEID Â&#x201E; INDIENSTSTAANVANHETALGEMEENBELANGVANHET PERSONEEL VANDEKLANTEN VANDEBELASTINGBETALER VANDEREpLEECONOMIE Â&#x201E; BESTUURDWORDENDOORPROFESSIONELEMENSEN ZON DERWINSTIMPERATIEVENOPKORTETERMIJN Â&#x201E; DE BELONING VAN DE BESTUURDERS MOET AFHANGEN

!,4%2.!4)%&6//2%#/./-)3#(%7%2+,//3(%)$

Werktijdverkorting en de vierdagenweek %ENALTERNATIEFVOORECONOMISCHEWERKLOOSHEIDKAN COLLECTIEVEWERKTIJDVERKORTINGENDEVIERDAGENWEEK ZIJN $EWERKTIJDVERKORTINGKANINGEVOERDWORDENOFWEL BIJSECTORALEOFONDERNEMINGSCAO OFWELVIAHETAR BEIDSREGLEMENT $EWERKTIJDVERKORTINGKANDOORGEVOERDWORDENVIA EENVERKORTINGVANDEWEKELIJKSEARBEIDSDUUR EENGELIJKWAARDIGEVERKORTINGINHAALDAGEN EENCOMBINATIEVANBEIDE $EVIERDAGENWEEKKANINTWEEVORMEN GESPREIDOVERWERKDAGENPERWEEKBIJVXUD GESPREIDOVERDAGENMETVOLLEDAGENENHALVE DAGENBIJVXUDETXUD 

6//2%%."%4%2%#/-").!4)% !2"%)$%.'%:).

Tijdskrediet /NZEBROCHURE³4IJDSKREDIET´GEEFTUEENOVERZICHTVAN ALLEMOGELIJKHEDENENVANDELAATSTEAANPASSINGEN SINDSSEPTEMBER OMEENBETERECOMBINATIEVAN ARBEIDENGEZINMOGELIJKTEMAKEN

)NDEZETWEE!"66 BROCHURESLEESJEERMEEROVER 3URFNAARWWWABVVBE

Â&#x201E; LANGE TERMIJN VISIE BIJDRAGE AAN RELANCE DUURZA MEECONOMIE Â&#x201E; DEMOCRATISCHE CONTROLE DOOR DE VOLKSVERTEGEN WOORDIGERSOPHETBELEIDVANDEBANK 4OTNUTOEHEBBENDEREDDINGSOPERATIESVOORDEBAN KENALVEELBELASTINGGELDGEKOST ZONDERWAARBORGEN VOORDEWERKGELEGENHEID VOOREENVOORZICHTIGEREN TRANSPARANTER BELEID EN EVENMIN MET WAARBORGEN VOOREENBIJDRAGETOTEENDUURZAMEECONOMISCHERE LANCE%ENOVERHEIDSBANKKANDITWELGARANDEREN .ET ALS DE ANDERE REDDINGSOPERATIES ZAL DEZE EEN KOSTPRIJSHEBBEN (ET !"66 ZAL NIET AANVAARDEN DAT DIT TEN KOSTE GAATVANDEWERKNEMERS DEUITKERINGSTREKKERSOF DEOVERHEIDSDIENSTEN


6

;\E`\ln\N\ib\i

• N° 4 • 27 februari 2009

De Decker – Van Riet : historische staking bij een pachter van “De Lijn”

Belgische Transportarbeidersbond

Sectorakkoord Binnenscheepvaart 2009 - 2010 $)4 3%#4/2!++//2$ )3 VAN TOEPASSING OP ALLE WERKNEMERS VAN DE ONDERNEMINGEN WELKE ONDER HETPARITAIRCOMITmVOORDEBINNENSCHEEPVAARTRES SORTEREN EN HET VERVOER VAN GOEDEREN VERRICHTEN DOOR MIDDEL VAN DUW ENOF CONTINUEVAART EN OP DEKANAAL ENRIVIERARBEIDERS

+OOPKRACHT $E BASISLONENVANDE MATROZEN EN DEHANDLANGERS KANAAL RIVIERARBEIDERS WORDEN MET INGANG VAN JULIVERHOOGDMET%52PERMAAND $EZE VERHOGING HEEFT TOT DOEL OM DE BESTAANDE SPANNINGTUSSENHETMINIMUMLOONVANDE.!2EN HET MINIMUMLOON VAN TOEPASSING IN HET 0# TE BEHOUDEN /P JULI WORDEN±ALLE² LONEN ZOWEL BAREMIE KE ALS WERKELIJKE LONEN VERHOOGD MET %52 PER MAAND :IJN UITGESLOTEN DE ONDERNEMINGEN VAN DE GROEP 523 (ETVERHAALVAN$E$ECKER¯6AN2IETISEENKLASSIEKVERHAALVAN HOESLECHTMANAGEMENTLEIDTTOTSOCIALEONRUST ONZEKERHEIDBIJ DEWERKNEMERS ONVEILIGHEIDOPHETWERK ¨ENUITEINDELIJKTOT SYNDICALEACTIE 3INDSDELAATSTESOCIALEVERKIEZINGENWARENERSPANNINGENEN MOEILIJKHEDENMETHETMANAGEMENT%ENOPEENSTAPELINGVAN ONOPGELOSTEPROBLEMENENEENGEBREKAANOPENENEERLIJKOVERLEG METDESYNDICALEDELEGATIELEIDDEERTOEDATDEVESTIGINGENIN6IL VOORDEEN-ALDEREN±PLAT²GINGENOPVRIJDAGFEBRUARI $EWIJZIGINGENINDESTATIONNEMENTENDIEDOOR±$E,IJN²WERDEN DOORGEVOERDMOCHTENGEENFINANCIpLEREPERCUSSIESHEBBENVOORDE CHAUFFEURS WATBIJ$E$ECKER¯6AN2IETWELHETGEVALWAS3OM MIGECHAUFFEURSVERLORENTOT`PERKWARTAAL$ISPUTENOVER RIJSCHEMA´S DEKWALITEITVANHETMATERIAALINZETVANONVEILIGEBUS SEN ONTSLAGVANEENWERKNEMERVIAEENSMS BERICHT ¨ENZELFS OVERDE±KOFFIE²KAS(ETISSLECHTSEENGREEPUITDEONGENOEGENSBIJ HETPERSONEEL%NZOALSGEWOONLIJKALLESWASONBESPREEKBAAREN DUSONOPGELOST %ENPLUIMVOORDEACTIEVOERDERSBIJ$E$ECKER¯6AN2IETENVOORAL OOKVOORDE"4" AFGEVAARDIGDENDIEDEMOEDHADDENOMZICHTE VERZETTENTEGENDITNON BELEIDENDIEDEREACTIEORGANISEERDEN /PFEBRUARIREDENERGEENBUSSENUITENONDANKSHETFOTOGRAFE RENVANDEACTIEVOERDERSENHETINZETTENVANEENGERECHTSDEUR WAARDER WARENERZOGOEDALSGEENWERKWILLIGEN /PDEVERZOENINGSVERGADERINGVANFEBRUARIKREGENDE VAKBONDENDANOOKEENVERSLAGVANHETVERZOENINGSBUREAUDAT UITERMATEPOSITIEFWASVOORHETPERSONEEL6ANAFNUZULLENDE #!/´SWORDENTOEGEPASTZOALSHETHOORTENWORDTERmCHTSOCIAAL OVERLEGOPGESTART %ENHISTORISCHESTAKINGDIEMmmRDANPOSITIEVERESULTATENGAFVOOR DEWERKNEMERS

-!!.$!'-!!24%4&!CTIE.OORDSTATION"RUSSEL -!!.$!'-!!24"RUSSEL "RUCARGO $).3$!'-!!24:AVENTEM¯LOCATIESOCIALEVERKIEZINGEN 7/%.3$!'-!!24 +ATELIJNE2IC´S#AFmU U -ECHELEN:ANDVOORTSTRAATU U $/.$%2$!'-!!24!NTWERPEN2ECHTEROEVER+AAI 62)*$!'-!!24"RUSSEL "RUCARGO -!!.$!'-!!24,!22EKKEM $).3$!'-!!24'ENT3KALDENPARK 7/%.3$!'-!!24$E$IJCKER6LIERZELE $/.$%2$!'-!!24$E$IJCKER6LIERZELE 62)*$!'-!!24$E$IJCKER6LIERZELE -!!.$!'-!!24$E$IJCKER6LIERZELE $).3$!'-!!24$E$IJCKER6LIERZELE 7/%.3$!'-!!24$E$IJCKER6LIERZELE $/.$%2$!'-!!24:ONING'RhCE (OLLOGNE 62)*$!'-!!24$E$IJCKER6LIERZELE -!!.$!'-!!24#HARLEROI 0ARKING7ANLINRICHTING.AMEN 62)*$!'!02),"RUSSEL "RUCARGO -!!.$!'!02),,!22EKKEM $).3$!'!02),:AVENTEM¯LOCATIESOCIALEVERKIEZINGEN -!!.$!'!02),"RUSSEL "RUCARGO $).3$!'!02),'ENT3KALDENPARK -!!.$!'-%)"RUSSEL "RUCARGO $).3$!'-%):AVENTEM¯LOCATIESOCIALEVERKIEZINGEN -!!.$!'-%),!22EKKEM $).3$!'-%)'ENT 3KALDENPARK

Meer info over onze Roadshow : Bel BTB Wegvervoer & Logistiek op het nummer 03/224 34 34 of mail met veronique.de.roeck@btb.abvv.be of kijk op www.btb-abvv.be

%INDELOOPBAANREGELING %RWERDENAFZONDERLIJKECOLLECTIEVEARBEIDSOVEREEN KOMSTEN GESLOTEN OMTRENT BRUGPENSIOEN IN OVER EENSTEMMINGMETDEBEPALINGENVANHETGENERATIE PACT 4EVENSZALWORDENNAGEGAANINWELKEMATEHETBE ROEPVANVARENDEINDEBINNENSCHEEPVAARTALSZWAAR BEROEPKANWORDENERKEND

3CHIJNZELFSTANDIGEN 6ERMITSERNIETISTEGEMOETGEKOMENAANARTVAN DE #!/ VAN JUNI ZAL EEN PARITAIR SAMENGE STELDEWERKGROEP INHETKADERVANDEPROGRAMMA WET VAN DECEMBER VERDER ONDERZOEKEN IN

WELKEMATEERINDEBINNENVAARTEENSECTORALEINVUL LING MET SECTOREIGEN CRITERIA KAN WORDEN GEGEVEN AANHETBEGRIPZELFSTANDIGEBINNENSCHIPPER

/PEENVOLGENDECONTRACTEN !LLETIJDELIJKECONTRACTENINDEZELFDEONDERNEMINGIN DEZELFDEFUNCTIE ONGEACHTDEAARDVANHETCONTRACT OFSTATUUT WORDENINAANMERKINGGENOMENVOORHET BEPALENVANDEBAREMAANCIpNNITEIT )N TOEPASSING VAN DE WET VAN JULI OP DE AR BEIDSOVEREENKOMSTEN WORDT BIJ OPEENVOLGENDE CONTRACTEN VAN BEPAALDE TIJD OF ONBEPAALDE TIJD IN DEZELFDE FUNCTIE EN IN DEZELFDE ONDERNEMING HET PROEFBEDING GESCHRAPT MET UITZONDERING VOOR DE EERSTEARBEIDSOVEREENKOMST

$UURTIJD $EZECOLLECTIEVEARBEIDOVEREENKOMSTWORDTGESLOTEN VOORDEDUURTIJDVANJAARMETINGANGVANJANUARI TOTENMETDECEMBER )VAN6)#4/2 &EDERAAL3ECRETARIS"INNENSCHEEPVAART

Binnenvaartopleiding ADNR (gevaarlijke stoffen) (EELWATVANONZELEDEN WERKZAAMINDEBINNEN VAART DIENENINHETBEZITTEZIJNVANEEN!$.2 AT TESTVOORDEUITOEFENINGVANHUNBEROEP $EOPLEIDINGHIERVOORKANWORDENGEVOLGDBIJHET INSTITUUT $'4VZW ,EEGSTRAATBUS :ELZATE 4EL (ET!$.2 ATTESTISGELDIGVOOREENPERIODEVAN JAAR)NHETVIJFDEJAARDIENENDEHOUDERSVANHET ATTESTREEDSEENHERHALINGSCURSUSTEVOLGENNODIG VOORDEVERNIEUWINGVANHETATTESTAANHETEINDE VANHETVIJFDEJAAR 7IJHEBBENERVOORGEZORGDDATERVANAFJANUARI VIAHET±&ONDSVOORDE2IJN ENBINNEN

SCHEEPVAART² WORDTVOORZIENINDETERUGBETALING VANVANDEKOSTENVOORONZELEDEN DIEOP EIGENINITIATIEFENKOSTEN DENOODZAKELIJKECURSUS HEBBENGEVOLGD )NDIENUWILTGEBRUIKMAKENVANBOVENVERMELDE TUSSENKOMST GELIEVEUWSCHRIFTELIJKEAANVRAAGEN UWBETALINGSBEWIJSTERICHTENAAN "ELGISCHE4RANSPORTARBEIDERSBOND -ARITIEMESECTOREN 0AARDENMARKT !.47%20%. 4EL

)VAN6ICTOR 6OORZITTER"4"


Metaal

;\E`\ln\N\ib\i

â&#x20AC;¢ N° 4 â&#x20AC;¢ 27 februari 2009

7

Wij willen een land Waarom ABVV-Metaal al sinds november vorig jaar van autobouwers blijven pleit voor een dringende Rondetafel voor de Industrie %ERST WERDEN DE TIJDELIJKE CONTRACTEN NIET VERLENGD DAARNA WAS ER DE ECONOMISCHE WERKLOOSHEID 4IEN DUIZENDEN ARBEIDERS WERDEN TIJDENS DE EINDEJAARS PERIODELANGDURIGECONOMISCHWERKLOOSENVELEZIJN HETNOGSTEEDS$EINDUSTRIELEEKNIETALLEENTEVER TRAGEN MAARBIJNASTILTELIGGEN$AAROMVROEGENWE IN NOVEMBER EEN RONDETAFEL VOOR DE INDUSTRIE .IET OMDATWEINPANIEKWAREN MAAROMDATWETOENAL AANVOELDENINONZEBEDRIJVENDATIEDEREENPROBEER DEOMDEKERSTPERIODETEOVERBRUGGEN MAARDAT ALS DEECONOMIENIETSNELZOUAANTREKKENDRAMA TISCHZOUWORDEN7ELISDRAMATISCHBEGONNEN ENHETISNOGNIETGEDAAN

/PHETMOMENTDATWIJDITEDITOSCHRIJVEN VERTREKTEENDELEGATIEVAN DE6LAAMSEREGERINGNAAR$ETROITOMERMETDETOPVAN'-EN&ORDTE PRATENOVERDETOEKOMSTVAN/PEL!NTWERPEN MAAROOKVAN&ORDIN 'ENKEN6OLVOIN'ENT-ETANDEREWOORDENZEZIJNDAAROMTEPRATEN OVERDETOEKOMSTVANDE6LAAMSEAUTOMOBIELINDUSTRIE $OORDEECONOMISCHECRISISENDEDRAMATISCHESITUATIEBIJ/PEL!NT WERPENZIJNVELEDISCUSSIESINEENSTROOMVERSNELLINGTERECHTGEKOMEN :OWORDTDEVRAAGGESTELDWATMOETDEOVERHEIDDOEN(ETISNIETDE VRAAGOFDEOVERHEIDIETSMOETDOEN DAAROVERBESTAATONDERTUSSEN EENCONSENSUSBIJALLEDEMOCRATISCHEPARTIJEN MAARWELMOETOFKAN DEOVERHEIDFINANCIEELPARTICIPERENOM/PELTEREDDEN (ETVOORDEELVANECONOMENENPROFESSORENISDATZEZO´NVRAGENKUN NENBEANTWOORDENZONDERVERANTWOORDELIJKTEZIJNVOORDEGEVOLGEN $ANISHETMAKKELIJKOMTEZEGGENDATDEmmNZIJNDOODDEANDEREZIJN BROODISDOORDEOVERCAPACITEITINDEAUTOMOBIEL DATHETNIET ERGIS DAT'-OPDEFLESGAAT AANGEZIEN&ORDOF6OLVODAARDOORMEERAUTO´S ZULLENVERKOPEN4HEORETISCHGEZIENKANDATMISSCHIENWELKLOPPEN MAARDETIENDUIZENDGEZINNENDIELEVENVANHUNBAANBIJ/PELKOPEN ERGEENETENMEE/MNOGMAARTEZWIJGENVANDETEWERKSTELLING /OKWIJZIJNERVANOVERTUIGDDATHETNIETDEEERSTETAAKISVANDEOVER HEIDOMGELDTEPOMPENINNOODLIJDENDEBEDRIJVEN MAARWELOMDE VOORWAARDEN TE CREpREN WAARIN DE INDUSTRIE IN HET ALGEMEEN EN DE AUTOMOBIELINDUSTRIE IN HET BIJZONDER KUNNEN GEDIJEN :E MOET DAT DOEN OMDAT ONZE WELVAART ERVAN AFHANGT 6IER OP TIEN 6LAMINGEN WERKTRECHTSTREEKSOFONRECHTSTREEKSDANKZIJDEINDUSTRIE/NZESOCI ALEZEKERHEIDWORDTINGROTEMATEGEFINANCIERDDANKZIJDEINDUSTRIE 6OORELKEJOBDIEVERDWIJNTINDEINDUSTRIEZIJNERTWEEJOBSNODIGUIT ANDERESECTORENOMONZESOCIALEZEKERHEIDTEKUNNENBLIJVENFINANCIE REN$AAROMMOETDEOVERHEIDZORGDRAGENVOORDEINDUSTRIEENVOOR DEAUTOMOBIELINHETBIJZONDER$EAUTOMOBIELISIMMERSHETHARTVAN ONZEINDUSTRIE/MDATTEVERWEZENLIJKEN MOETERWORDENGEWERKTOP LANGETERMIJN3AMENMETDEDIVERSEOVERHEDENHEBBENWIJDATINHET VERLEDENGEDAANENGOEDGEDAAN 6ANDAAG WORDEN WE ECHTER GECONFRONTEERD MET EEN ECONOMISCHE CRISIS ALS NOOIT TEVOREN EN IN !NTWERPEN LOOPT VEEL MEER DAN ENKEL DE TEWERKSTELLING VAN EEN VESTIGING EN HAAR TOELEVERANCIERS GEVAAR 7IJZIJNALTIJDEENLANDVANAUTOBOUWERSGEWEEST7IJMOETENDUIDE LIJKMAKENDATWEDATLANDVANAUTOBOUWERSWILLENBLIJVEN(ETGAAT NIET ALLEEN OM /PEL HET GAAT OM EEN GANSE SECTOR !LS WIJ ZOALS DE %UROPESEVAKBONDENVAN/PEL VRAGENDATDEOVERHEIDPARTICIPEERTIN EEN%UROPESEPOOT DANVRAGENWENIETDATZEINEENDERWATZOUDEN PARTICIPEREN.ATUURLIJKMOETEREERSTEENREALISTISCHBUSINESSMODEL VOORZO´N%UROPESETAKWORDENUITGEWERKT7IJREALISERENONSMAARAL TEGOEDDAT ALSHETGELDINEENBODEMLOZEPUTTERECHTKOMT DIEZELFDE OVERHEIDVROEGOFLAATTOCHWEERAANONZEDEURSTAATOMONSDEREKE NINGVOORTESCHOTELENONDERHETMOMVANNIEUWELASTENOFBESPA RINGEN $AAROMZIJNWIJTEVREDENMETDEMISSIEWAARMEEDE6LAAMSEREGE RINGNAAR$ETROITISGETROKKEN:EZETTENINOPEEN%UROPESESTRATEGIE DEENIGESTRATEGIEOMDEWERELDCONCURRENTIEHETHOOFDTEBIEDEN :E ZETTENINOPDEWAGENSVANDETOEKOMST DEECO AUTO:ENEMENIN DATKADERHUNVERANTWOORDELIJKHEIDALSOVERHEID)EDEREENWEETDAT DITNIETENKELEENVERHAALVANROZENGEURENMANESCHIJNZALZIJN:ELFS ALSWIJDEKAAPKUNNENHALEN ZULLENEREVENZEERMOEILIJKEMOMEN TENVOLGEN$ANZULLENWEANDERZIJDSWELEENPERSPECTIEFVOORDETOE KOMSTHEBBENVOOR/PELENVOORONZEAUTOMOBIELSECTOR !LONZEAUTOFABRIEKENBEHORENTOTDE MEESTCOMPETITIEVEONDERNEMINGEN VAN HUN GROEP !LS WIJ KIJKEN NAAR ONZE AUTO TRUCK EN AUTOBUSFABRIE KENENHUNTOELEVERANCIERS DANLIJKT HETMEERDANDRINGENDDATDEOVER HEID NOG MEER DAN VOORHEEN INZET OP DE AUTOMOTIVE SECTOR 7IJ WILLEN IMMERS DAT LAND VAN AUTOBOUWERS BLIJVEN 7IJ WILLEN ONZE INDUSTRIE BEHOUDEN(ETLIJKTALSOFDE6LAAMSE REGERINGDATALVASTHEEFTBEGREPEN (ERWIG*ORISSEN 6OORZITTER

3EDERTSEPTEMBERJAARZIJNEENGOEDEJOBS VERDWENENINDEMETAAL WAARVANVASTECONTRAC TEN$EOVERGROTEMEERDERHEIDVANDEJOBSVERDWENEN DELAATSTEMAAND%NHETHOUDT ERGGENOEG NIETOP %ENALLICHTNIETVOLLEDIGOVERZICHT

Â&#x201E; DECEMBER 0HILIPS ,IGHTNING 4URNHOUT KONDIGT AAN DATBANENZULLENVERDWIJNEN WAARVANARBEIDERS Â&#x201E;DECEMBER "EKAERTKONDIGTAANDEVESTIGINGIN (EMIKSEMTEZULLENSLUITENJOBS Â&#x201E; DECEMBER 3TRUCTUPLAS )ZEGEM TOELEVERANCIER AUTOMOBIEL MAAKTBEKENDDATMENARBEIDERSEN DRIEBEDIENDENWILLATENAFVLOEIEN Â&#x201E;JANUARI%TAP9ACHTINGLEGTDEBOEKENNEER WERKNEMERSVERLIEZENJOB Â&#x201E; JANUARI !TLAS #OPCO ONTSLAAT WERKNEMERS ARBEIDERSENBEDIENDEN Â&#x201E;JANUARI-ELEXISVESTIGINGENIN)EPEREN4ESSEN DERLO SCHRAPTTIENTALJOBS Â&#x201E;JANUARIBIJ0ICANOLVERDWIJNENBANENAR BEIDERSENBEDIENDEN ¯DOELWERELDWIJDDEPER SONEELSKOSTENMETPROCENTNAARBENEDENHALEN Â&#x201E;JANUARI3ABENA4ECHNICSSCHRAPTBANEN Â&#x201E; JANUARI #ONTINENTAL -ECHELEN ONTSLAAT AR BEIDERSDECRISISINDEAUTOMOBIELSECTORISmmNVAN DEREDENENVOORDEHERSTRUCTURERING¯#ONTINENTALIS GESPECIALISEERD IN DE BOUW VAN REMSYSTEMEN VOOR DIVERSEAUTOTYPES Â&#x201E;JANUARI!LUMET-OTORMETSCHROOTBEDRIJF ZET WERKNEMERSOPSTRAATARBEIDERSENBEDIENDEN Â&#x201E;JANUARI7#!!LRO'ENKONDERDELENVANAUTO´S EN VRACHTWAGENS WORDEN ER GELAKT ONTSLAAT MENSENARBEIDERSENBEDIENDEN NAHETCOL LECTIEFONTSLAGBLIJVENERNOGVIJFARBEIDERSENTWEE BEDIENDENOVER Â&#x201E;FEBRUARI0RESS0LATONDERDELENVOORDEVRACHT WAGENINDUSTRIE BANENARBEIDERSENBEDIEN DEN VERDWIJNEN ONGEVEERTWEEDERDEVANHETPER SONEELSBESTAND Â&#x201E;FEBRUARI3CIENTIFIC!TLANTA%UROPE #ISCOIN+ORT RIJK VROEGERE "ARCONET SLUIT DE PRODUCTIE AFDELING BANENARBEIDERSENBEDIENDEN Â&#x201E; FEBRUARI 2ENAULT 6ILVOORDE SLUIT DE DEUREN JOBSVERDWIJNENGEENNAAKTEONTSLAGEN Â&#x201E; FEBRUARI 5MICORE SANEERT DE VESTIGING IN /VER PELTENWILDELOODBLADACTIVITEITSTOPZETTENBA NENARBEIDERS BEDIENDEN KADERLID Â&#x201E;FEBRUARI0ACK0ACKSLUITDEDEURENARBEIDERS¯ BEDIENDEN Â&#x201E;FEBRUARIBIJ$!& TRUCKSIN7ESTERLOVERDWIJNEN JOBSARBEIDERSENBEDIENDEN FEBRUARI(yRMANN¯'ENKWILBANENSCHRAP PEN ARBEIDERS EN BEDIENDEN ¯ DE ECONOMI SCHECRISISENDEVERVROEGDEVERHUISVANDEAFDELING BRANDSCHUIFPRODUCTENNAAR/OSTENRIJK Â&#x201E; FEBRUARI .EW #ASE (OLLAND :EDELGEM SCHRAPT TIJDELIJKEBANEN

Â&#x201E; SEPTEMBER AANKONDIGING SLUITING $AMEN 3HIPYARDS/OSTENDEARBEIDERS¯BEDIENDEN Â&#x201E; SEPTEMBER 'ILBOS !ALST HERSTRUCTURERING OM WILLE VAN STRATEGISCHE KOERSWIJZIGING ARBEIDERS ¯ BEDIENDEN Â&#x201E; SEPTEMBER 0ICANOL DOOR DALENDE VRAAG NAAR WEEFGETOUWENMACHINES HERSTRUCTURERING ONT SLAGEN WAARVANNAAKTEONTSLAGEN Â&#x201E; "EGIN OKTOBER STOPZETTEN TIJDELIJKE NACHTPLOEG 6OLVO4RUCKSTEGENEINDEVANHETJAARWORDENEEN TALTIJDELIJKECONTRACTENBEpINDIGD Â&#x201E;OKTOBER(AYES¯,EMMERZVELGENFABRIKANT(O BOKEN SLUIT PRODUCTIE OVERGEHEVELD NAAR $UITS LANDARBEIDERS¯BEDIENDEN Â&#x201E;OKTOBER0HILIPS4URNHOUTTIJDELIJKECONTRAC TENWORDENNIETVERLENGD Â&#x201E; OKTOBER .YRSTAR HERSTRUCTURERING VAN DE SMELTACTIVITEITENINDEVESTIGINGIN"ALEN/VERPELT "ALENVERDWIJNENARBEIDERSENBEDIENDEN IN /VERPELTARBEIDERSENBEDIENDEN Â&#x201E; OKTOBER 6OLVO 0ARTS JOBS VERDWIJNEN ¯ UIT ZENDKRACHTENDIEGEENVASTCONTRACTKRIJGEN Â&#x201E;OKTOBER$AF¯ARBEIDERSTIJDELIJKEEN UITZENDKRACHTEN VERLIEZENHUNJOBPRODUCTIEDALING Â&#x201E; OKTOBER !LUMINIUMBEDRIJF !LERIS $UFFEL VER LENGEN TIJDELIJKE CONTRACTEN NIET ARBEIDERS EN BEDIENDEN Â&#x201E;NOVEMBER!RCELOR-ITTAL'ENKTIJDELIJKECON TRACTENWORDENNIETVERLENGD Â&#x201E;NOVEMBER.OBLE)NTERNATIONAL'ENKHERSTRUCTU REERT JOBSINHETGEDRANGARBEIDERS¯BEDIEN DEN Â&#x201E;NOVEMBER$-%PRODUCENTEN ,ONEN-ETAALHANDEL VERDELER VAN MATRIJZEN COLLECTIEF ONTSLAGVANWERKNEMERSZEVEN Uurlonen (in Euro) SECTOR HANDEL ARBEIDERSENZEVENBEDIENDEN Index januari 2007 Â&#x201E;NOVEMBER#UMERIO/LENKON Index januari 2008 DIGTAANmmNPRODUCTIELIJNTEZULLEN SLUITENBANEN Â&#x201E;NOVEMBER.YRSTARSLUITDESITE IN"ALENOMWILLEVANECONOMISCHE REDENENVOORZESMAANDEN Â&#x201E;NOVEMBER$E-ETS#ONSTRUC TIE SLUIT MENSEN VERLIEZEN HUN BAAN Â&#x201E;DECEMBER"ARCOKONDIGTDERDE ONTSLAGRONDE AAN IN JULI VERDWE NENREEDSARBEIDSPLAATSENENIN SEPTEMBER Â&#x201E; DECEMBER "ALTIMORE VASTE EN TIJDELIJKE CONTRACTEN VERDWIJ NEN Â&#x201E; DECEMBER 4ENNECO !UTOMO TIVE 3INT 4RUIDEN SCHOKDEMPER PRODUCENT DE CONTRACTEN VAN TIJDELIJKEWERKNEMERSWORDENNIET VERLENGD IN OKTOBER GEBEURDE NA EENWERELDWIJDEREORGANISATIEHET ZELFDEMETINTERIM ARBEIDERS Â&#x201E; DECEMBER $AIKIN SCHRAPT DE CONTRACTVERLENGING VAN TIJDE LIJKEARBEIDERS Â&#x201E; DECEMBER &ORD 'ENK ¯ CON TRACTVANTIJDELIJKEWERKNEMERS WORDT NIET VERLENGD BIJ 3-, VER DWIJNENVEERTIGTIJDELIJKENENVEER TIGINTERIMKRACHTEN BIJ,EARVIJFTIG UITZENDKRACHTEN

P.S.K. S.C.P.

104,63 107,10

149.4

E 6,37


8

De Nieuwe Werker

> Dossier

• N° 4 • 27 februari 2009

> Dossier

Ons Europa ?

• De Raad van de Europese Unie

De Raad van de Europese Unie (vroeger gekend als de Raad van Ministers) is het belangrijkste besluitvormingsorgaan van de EU. Samen met het EP is deze Raad verantwoordelijk voor het vaststellen van de Europese richtlijnen. Hij is ook bevoegd voor het buitenlands, veiligheids- en defensiebeleid van de EU en neemt beslissingen i.v.m. justitie en vrijheid.

OP 7 JUNI 2009 vinden niet alleen de regionale maar ook de Europese verkiezingen plaats. Dan kiezen de Belgen 22 van de 736 leden voor het Europees Parlement.

De Raad bestaat uit ministers van de nationale regeringen van alle EUlanden. De bijeenkomsten gebeuren bijv. met alle ministers van buitenlandse zaken, of van economie en financiën, enz.

Wij brengen op een later tijdstip nog een dossier over de inhoud en de inzet van deze verkiezingen, maar eerst willen we nu nog even de rol van Europa voor ons als Belgische werknemer en de rol van het Europees Vakverbond (EVV) schetsen.

Elk land heeft een aantal stemmen in de Raad overeenkomstig zijn bevolkingsomvang, maar de “weging” van de stemmen is in het voordeel van de kleinere landen. De Raad van de EU wordt voorgezeten door een lidstaat en wisselt om de 6 maanden. Van 1 januari tot 1 juli 2009 is Tsjechië voorzitter. In de tweede helft van 2010 komt België weer aan de beurt.

Europa of de ‘Europese Unie’ (EU) In 1950 besloten zes Europese landen hun economische middelen te bundelen en tot een gemeenschappelijk besluitvorming over economische kwesties te komen. Drie organisaties werden opgericht: de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS), de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom) en de Europese Economische Gemeenschap (EEG), later omgevormd tot de Europese Gemeenschap (EG). Deze drie gemeenschappen vormen de basis van de huidige Europese Unie. De EU is een economisch en politiek partnerschap tussen 27 democratische Europese landen met in totaal 493 miljoen inwoners. In het Verdrag van Maastricht dat op 1 november 1993 in werking trad kreeg de EU een nieuwe structuur, gebaseerd op drie pijlers of beleidsgebieden: het communautaire gebied (de meeste gemeenschappelijke beleidssectoren), het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid en de politiële en justitiële samenwerking in strafzaken.

Tot vier maal per jaar komen de presidenten en/of eerste ministers van de lidstaten samen als de Europese Raad. Tijdens deze topbijeenkomsten wordt het algemene EU-beleid bepaald.

• De Europese Commissie

De Europese Commissie is onafhankelijk van de nationale regeringen. Zij is het uitvoerend orgaan van de EU en ontwerpt voorstellen voor nieuwe Europese richtlijnen, die dan aan het Europees Parlement en de Raad worden voorgelegd. De Commissie houdt zich bezig met het dagelijks beheer van het EU-beleid en kijkt erop toe dat iedereen de Europese verdragen en wetten naleeft. Zij kan optreden tegen overtreders en deze voor het Europees Hof van Justitie brengen.

Zijn EU-lidstaat sinds 1952: België, Nederland, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk en Italië 1973: Denemarken, Ierland, Verenigd Koninkrijk 1981: Griekenland 1986: Spanje en Portugal 1995: Oostenrijk, Zweden en Finland 2004: Estland, Letland, Litouwen, Polen, Tsjechië, Slowakije, Slovenië, Malta, Cyprus en Hongarije 2007: Bulgarije en Roemenië Kroatië, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en Turkije zijn kandidaat-lidstaten. Elk Europees land mag toetreden, op voorwaarde dat het over een stabiele democratie beschikt die de rechtsstaat, de mensenrechten en de bescherming van minderheden waarborgt. Het land moet ook een goed draaiende markteconomie hebben en overheidsinstellingen die de EU-wetgeving kunnen toepassen.

De Europese vlag

De 12 sterren in een cirkel symboliseren de idealen van eenheid, solidariteit en harmonie tussen de volkeren van Europa.

Het motto van de EU “In verscheidenheid verenigd”

9 mei, Europadag

De ideeën die de grondslag van de Europese Unie vormen, werden voor het eerst verwoord op 9 mei 1950 door Robert Schumann, toenmalig minister van Buitenlandse Zaken van Frankrijk. Daarom wordt elk jaar op 9 mei de verjaardag van de EU gevierd.

De doelstellingen van de Unie

Vrede, welvaart en vrijheid voor haar burgers en dit in een billijkere en veilige wereld.

De resultaten van de EU sinds de oprichting

• Vrij verkeer van personen, goederen, diensten en geld • De invoering van de euro of eenheidsmunt in 2002 (nu al in 16 ‘eurolanden’: België, Cyprus, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Slovenië, Slowakije en Spanje.) • Veiliger voedsel door een betere controle op de hele voedselketen en een klimaatplan voor een groener milieu • Een betere levensstandaard voor armere regio’s • Gezamenlijk optreden tegen criminaliteit en terrorisme • Goedkopere telefoongesprekken en vliegreizen • Erasmus studie-uitwisselingsprogramma

De Commissie bestaat uit 27 personen – één uit elk EU-land. De leden worden bijgestaan door ongeveer 23.000 ambtenaren, de zgn.‘eurocraten’, van wie de meeste in Brussel werken. De voorzitter van de Commissie wordt gekozen door de regeringen van de EU en zijn kandidatuur wordt goedgekeurd door het Europees Parlement. De andere commissarissen worden voorgedragen door hun nationale regeringen in samenspraak met de aantredende voorzitter. Ook hun voordracht moet door het EP worden goedgekeurd. Iedere van hen is verantwoordelijk voor een bepaald beleidsterrein. De voorzitter en de commissarissen worden benoemd voor een periode van vijf jaar die samenvalt met de periode waarvoor het EP wordt verkozen.

• Het Europees Hof van Justitie

Het Europees Hof van Justitie ziet erop toe dat de lidstaten en instellingen van de EU hun wettelijke verplichtingen nakomen en dat het recht in alle landen op dezelfde manier wordt uitgelegd en toegepast.

Hoe functioneert de EU? Om tot deze resultaten te komen hebben de EU-lidstaten instellingen opgericht die de EU beheren en van wetgeving voorzien:

Het Hof van Justitie is gevestigd in Luxemburg en telt één rechter uit elke lidstaat.

• Het Europees parlement (dat de Europese burgers vertegenwoordigt) • De Raad van de Europese Unie (die de nationale regeringen vertegenwoordigt) • De Europese Commissie (die het gemeenschappelijk belang van de EU vertegenwoordigt…) • Het Europees Hof van Justitie • Het Europees Rekenhof • Daarnaast heb je nog het Europees Economisch en Sociaal Comité, het Comité van de Regio’s, De Europese Centrale Bank en de Europese Investeringsbank.

Het Europees Rekenhof is gevestigd in Luxemburg en controleert of de financiële middelen van de EU (afkomstig van de belastingbetaler) correct beteed worden.

• Het Europees Parlement (EP)

Het Europees Parlement wordt om de vijf jaar door de burgers van de lidstaten verkozen. Het aantal leden dat elke lidstaat hierin vertegenwoordigt, is afhankelijk van het aantal inwoners. Het huidige parlement dat in juni 2004 verkozen werd, telt 785 leden uit alle 27 lidstaten, waarvan 24 uit België, met 7 socialisten, 6 liberalen, 2 groenen, 6 christendemocraten en 3 onafhankelijken. Vanaf juli 2009 zal het parlement nog maar 736 leden tellen. 22 Belgen zullen hierin zetelen. Deze worden verkozen tijdens de verkiezingen van 7 juni ek. Er zetelen in het EP geen “nationale partijen”, wel 7 politieke fracties: • De Sociaaldemocratische Fractie • De Fractie van de EVP of Europese Volkspartij (christendemocratisch) en Europese Democraten

• Het Europees Rekenhof

• Het Europees Economisch en Sociaal Comité

Het Europees Economisch en Sociaal Comité telt 344 leden uit zeer uiteenlopende belangengroepen: van werkgevers tot vakbonden, van consumenten tot milieuactivisten. Het Comité is een adviesorgaan dat moet worden geraadpleegd over voorgestelde EU-besluiten over werkgelegenheid, uitgaven in de sociale sector, beroepsopleiding enz.

De Nieuwe Werker

• N° 4 • 27 februari 2009

9

Het Europees Vakverbond (EVV): de stem van de Europese werknemers Het Europees Vakverbond (EVV), gevestigd in Brussel, werd in 1973 opgericht. Het ABVV was één van de medeoprichters. Het EVV overkoepelt 82 nationale vakbonden uit 36 Europese landen en telt 12 Europese industriefederaties, zoals de metaal, textiel, landbouw, openbare diensten, enz. Het doel van het EVV is het sociale Europa te verstevigen en de rechten van de Europese werknemers hoog op de Europese politieke agenda te plaatsen en te versterken. Het EVV verdedigt de fundamentele sociale waarden als solidariteit, gelijkheid en samenhang en ijvert voor kwaliteitsvol werk, een gelijke behandeling voor alle werknemers neemt de strijd op tegen een sociale uitsluiting tot een waardig leven. Hiertoe behoren: • Het recht op een waardig werk • Het recht op een grote sociale bescherming • De gelijkheid van mannen en vrouwen • Gelijke kansen voor iedereen

• Het recht op een gezond en veilig werk • Het recht op een vrije verplaatsing van Europese werknemers, samen met een gelijke behandeling en sociale bescherming • Het recht op toegang tot diensten van algemeen nut • Europese normen die de sociale nationale wetgeving naar boven harmoniseert • Een actieve politiek om tegemoet te komen aan de klimatologische en energieproblemen • De promotie van de principes van een Europees sociaal Europa in de rest van de wereld. Het EVV werkt op 3 niveaus: • De Europese werknemers vertegenwoordigen in het kader van een Europese sociale dialoog • Druk uitoefenen op de Europese beslissingnemers om de Europese wetgeving te beïnvloeden en te sturen naar een meer sociaal Europa • Het mobiliseren van werknemers op grote schaal om de sociale eisen kracht bij te zetten

In 2008 organiseerde het EVV 2 grote Euromanifestaties, met succes: 5 april 2008, Ljubljana (Slovenië) Europese vakbonden betogen voor meer koopkracht. Ook het ABVV stuurde een delegatie. John Monks, secretaris-generaal van het EVV stelde toen “dat wij geen lessen dienen te krijgen van de Europese Centrale Bank dat wij onze lonen moeten matigen, wanneer de CEO’s van de grote bedrijven exuberante lonen uitgekeerd krijgen”.

John Monks, secretaris-generaal EVV

16 december 2008, Straatsburg ‘Betere rechten voor de werknemers, geen langere werkuren!” Dankzij de grote opkomst van de Europese vakbonden, waaronder het ABVV, werd een belangrijke overwinning geboekt in het kader van de Europese richtlijn van 1993 rond de werktijd. Want het Europees Parlement stemde de volgende dag met absolute meerderheid de uitzonderingen op de maximale werkweek van 48 uur weg.

• Het Comité van de Regio’s • De Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa • De Unie voor een Europa van Nationale Staten • De Groenen/Vrije Europese Alliantie • De Confederale Fractie Europees Unitair Links/ Noords Groen Links • De Fractie Onafhankelijkheid/Democratie De belangrijkste vergaderingen van het EP worden gehouden in Straatsburg, de andere in Brussel. De belangrijkste taak van het EP is de Europese richtlijnen uit te vaardigen, op basis van de voorstellen van de Europese Commissie. Het Parlement doet dit samen met de Raad van de Europese Unie. Beiden keuren de EU-begroting (115 miljard euro/ jaar) goed. Het EP kan de Europese Commissie tot ontslag dwingen.

Het Comité van de Regio’s wordt geraadpleegd wanneer EU-besluiten met directe lokale of regionale gevolgen moeten worden genomen op gebieden zoals vervoer, gezondheid, werkgelegenheid of onderwijs. Zijn 344 leden zijn meestal leiders van regionale regeringen of burgemeesters van steden.

• De Europese Centrale Bank

De Europese Centrale Bank is gevestigd in Frankfurt en is verantwoordelijk voor het beheer van de euro - hoofdzakelijk door de vaststelling van rentepercentages. Haar voornaamste zorg is het waarborgen van prijsstabiliteit om te voorkomen dat de Europese economie hinder ondervindt van de inflatie.

• De Europese Investeringsbank

De Europese Investeringsbank is gevestigd in Luxemburg en financiert projecten van Europees belang, vnl. in de minder welvarende regio’s. Zij zorgt voor de financiering van infrastructuurprojecten zoals spoor- en wegverbindingen, luchthavens of milieuprogramma’s. Meer info over de werking van de Europese instellingen lees je op www.europa.eu. Je hebt in Europa dus gelijkaardige instellingen als in ons eigen land: een parlement, een ministerraad, een centrale bank enz.

15 mei 2009: grote Euromanifestatie in Brussel

Op 15 mei 2009 wordt in Brussel trouwens een grote Euromanifestatie georganiseerd n.a.v. de crisis die alle werknemers in Europa treft en uiteraard ook met onze syndicale bekommernissen voor de Europese verkiezingen. Europa bracht ons 60 jaar vrede, maar heeft ook een grote invloed op uw dagelijks leven. Uw stem bij deze verkiezingen kan dus het verschil maken: blijft Europa een hoofdzakelijk economische/ financiële macht of kunnen we er een echt sociaal Europa van maken? Meer info (jammer genoeg alleen beschikbaar in Engels of Frans) over het EVV / ETUC (European Trade Union Confederation) vind je op www.etuc.org.


8

De Nieuwe Werker

> Dossier

• N° 4 • 27 februari 2009

> Dossier

Ons Europa ?

• De Raad van de Europese Unie

De Raad van de Europese Unie (vroeger gekend als de Raad van Ministers) is het belangrijkste besluitvormingsorgaan van de EU. Samen met het EP is deze Raad verantwoordelijk voor het vaststellen van de Europese richtlijnen. Hij is ook bevoegd voor het buitenlands, veiligheids- en defensiebeleid van de EU en neemt beslissingen i.v.m. justitie en vrijheid.

OP 7 JUNI 2009 vinden niet alleen de regionale maar ook de Europese verkiezingen plaats. Dan kiezen de Belgen 22 van de 736 leden voor het Europees Parlement.

De Raad bestaat uit ministers van de nationale regeringen van alle EUlanden. De bijeenkomsten gebeuren bijv. met alle ministers van buitenlandse zaken, of van economie en financiën, enz.

Wij brengen op een later tijdstip nog een dossier over de inhoud en de inzet van deze verkiezingen, maar eerst willen we nu nog even de rol van Europa voor ons als Belgische werknemer en de rol van het Europees Vakverbond (EVV) schetsen.

Elk land heeft een aantal stemmen in de Raad overeenkomstig zijn bevolkingsomvang, maar de “weging” van de stemmen is in het voordeel van de kleinere landen. De Raad van de EU wordt voorgezeten door een lidstaat en wisselt om de 6 maanden. Van 1 januari tot 1 juli 2009 is Tsjechië voorzitter. In de tweede helft van 2010 komt België weer aan de beurt.

Europa of de ‘Europese Unie’ (EU) In 1950 besloten zes Europese landen hun economische middelen te bundelen en tot een gemeenschappelijk besluitvorming over economische kwesties te komen. Drie organisaties werden opgericht: de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS), de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom) en de Europese Economische Gemeenschap (EEG), later omgevormd tot de Europese Gemeenschap (EG). Deze drie gemeenschappen vormen de basis van de huidige Europese Unie. De EU is een economisch en politiek partnerschap tussen 27 democratische Europese landen met in totaal 493 miljoen inwoners. In het Verdrag van Maastricht dat op 1 november 1993 in werking trad kreeg de EU een nieuwe structuur, gebaseerd op drie pijlers of beleidsgebieden: het communautaire gebied (de meeste gemeenschappelijke beleidssectoren), het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid en de politiële en justitiële samenwerking in strafzaken.

Tot vier maal per jaar komen de presidenten en/of eerste ministers van de lidstaten samen als de Europese Raad. Tijdens deze topbijeenkomsten wordt het algemene EU-beleid bepaald.

• De Europese Commissie

De Europese Commissie is onafhankelijk van de nationale regeringen. Zij is het uitvoerend orgaan van de EU en ontwerpt voorstellen voor nieuwe Europese richtlijnen, die dan aan het Europees Parlement en de Raad worden voorgelegd. De Commissie houdt zich bezig met het dagelijks beheer van het EU-beleid en kijkt erop toe dat iedereen de Europese verdragen en wetten naleeft. Zij kan optreden tegen overtreders en deze voor het Europees Hof van Justitie brengen.

Zijn EU-lidstaat sinds 1952: België, Nederland, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk en Italië 1973: Denemarken, Ierland, Verenigd Koninkrijk 1981: Griekenland 1986: Spanje en Portugal 1995: Oostenrijk, Zweden en Finland 2004: Estland, Letland, Litouwen, Polen, Tsjechië, Slowakije, Slovenië, Malta, Cyprus en Hongarije 2007: Bulgarije en Roemenië Kroatië, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en Turkije zijn kandidaat-lidstaten. Elk Europees land mag toetreden, op voorwaarde dat het over een stabiele democratie beschikt die de rechtsstaat, de mensenrechten en de bescherming van minderheden waarborgt. Het land moet ook een goed draaiende markteconomie hebben en overheidsinstellingen die de EU-wetgeving kunnen toepassen.

De Europese vlag

De 12 sterren in een cirkel symboliseren de idealen van eenheid, solidariteit en harmonie tussen de volkeren van Europa.

Het motto van de EU “In verscheidenheid verenigd”

9 mei, Europadag

De ideeën die de grondslag van de Europese Unie vormen, werden voor het eerst verwoord op 9 mei 1950 door Robert Schumann, toenmalig minister van Buitenlandse Zaken van Frankrijk. Daarom wordt elk jaar op 9 mei de verjaardag van de EU gevierd.

De doelstellingen van de Unie

Vrede, welvaart en vrijheid voor haar burgers en dit in een billijkere en veilige wereld.

De resultaten van de EU sinds de oprichting

• Vrij verkeer van personen, goederen, diensten en geld • De invoering van de euro of eenheidsmunt in 2002 (nu al in 16 ‘eurolanden’: België, Cyprus, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Portugal, Slovenië, Slowakije en Spanje.) • Veiliger voedsel door een betere controle op de hele voedselketen en een klimaatplan voor een groener milieu • Een betere levensstandaard voor armere regio’s • Gezamenlijk optreden tegen criminaliteit en terrorisme • Goedkopere telefoongesprekken en vliegreizen • Erasmus studie-uitwisselingsprogramma

De Commissie bestaat uit 27 personen – één uit elk EU-land. De leden worden bijgestaan door ongeveer 23.000 ambtenaren, de zgn.‘eurocraten’, van wie de meeste in Brussel werken. De voorzitter van de Commissie wordt gekozen door de regeringen van de EU en zijn kandidatuur wordt goedgekeurd door het Europees Parlement. De andere commissarissen worden voorgedragen door hun nationale regeringen in samenspraak met de aantredende voorzitter. Ook hun voordracht moet door het EP worden goedgekeurd. Iedere van hen is verantwoordelijk voor een bepaald beleidsterrein. De voorzitter en de commissarissen worden benoemd voor een periode van vijf jaar die samenvalt met de periode waarvoor het EP wordt verkozen.

• Het Europees Hof van Justitie

Het Europees Hof van Justitie ziet erop toe dat de lidstaten en instellingen van de EU hun wettelijke verplichtingen nakomen en dat het recht in alle landen op dezelfde manier wordt uitgelegd en toegepast.

Hoe functioneert de EU? Om tot deze resultaten te komen hebben de EU-lidstaten instellingen opgericht die de EU beheren en van wetgeving voorzien:

Het Hof van Justitie is gevestigd in Luxemburg en telt één rechter uit elke lidstaat.

• Het Europees parlement (dat de Europese burgers vertegenwoordigt) • De Raad van de Europese Unie (die de nationale regeringen vertegenwoordigt) • De Europese Commissie (die het gemeenschappelijk belang van de EU vertegenwoordigt…) • Het Europees Hof van Justitie • Het Europees Rekenhof • Daarnaast heb je nog het Europees Economisch en Sociaal Comité, het Comité van de Regio’s, De Europese Centrale Bank en de Europese Investeringsbank.

Het Europees Rekenhof is gevestigd in Luxemburg en controleert of de financiële middelen van de EU (afkomstig van de belastingbetaler) correct beteed worden.

• Het Europees Parlement (EP)

Het Europees Parlement wordt om de vijf jaar door de burgers van de lidstaten verkozen. Het aantal leden dat elke lidstaat hierin vertegenwoordigt, is afhankelijk van het aantal inwoners. Het huidige parlement dat in juni 2004 verkozen werd, telt 785 leden uit alle 27 lidstaten, waarvan 24 uit België, met 7 socialisten, 6 liberalen, 2 groenen, 6 christendemocraten en 3 onafhankelijken. Vanaf juli 2009 zal het parlement nog maar 736 leden tellen. 22 Belgen zullen hierin zetelen. Deze worden verkozen tijdens de verkiezingen van 7 juni ek. Er zetelen in het EP geen “nationale partijen”, wel 7 politieke fracties: • De Sociaaldemocratische Fractie • De Fractie van de EVP of Europese Volkspartij (christendemocratisch) en Europese Democraten

• Het Europees Rekenhof

• Het Europees Economisch en Sociaal Comité

Het Europees Economisch en Sociaal Comité telt 344 leden uit zeer uiteenlopende belangengroepen: van werkgevers tot vakbonden, van consumenten tot milieuactivisten. Het Comité is een adviesorgaan dat moet worden geraadpleegd over voorgestelde EU-besluiten over werkgelegenheid, uitgaven in de sociale sector, beroepsopleiding enz.

De Nieuwe Werker

• N° 4 • 27 februari 2009

9

Het Europees Vakverbond (EVV): de stem van de Europese werknemers Het Europees Vakverbond (EVV), gevestigd in Brussel, werd in 1973 opgericht. Het ABVV was één van de medeoprichters. Het EVV overkoepelt 82 nationale vakbonden uit 36 Europese landen en telt 12 Europese industriefederaties, zoals de metaal, textiel, landbouw, openbare diensten, enz. Het doel van het EVV is het sociale Europa te verstevigen en de rechten van de Europese werknemers hoog op de Europese politieke agenda te plaatsen en te versterken. Het EVV verdedigt de fundamentele sociale waarden als solidariteit, gelijkheid en samenhang en ijvert voor kwaliteitsvol werk, een gelijke behandeling voor alle werknemers neemt de strijd op tegen een sociale uitsluiting tot een waardig leven. Hiertoe behoren: • Het recht op een waardig werk • Het recht op een grote sociale bescherming • De gelijkheid van mannen en vrouwen • Gelijke kansen voor iedereen

• Het recht op een gezond en veilig werk • Het recht op een vrije verplaatsing van Europese werknemers, samen met een gelijke behandeling en sociale bescherming • Het recht op toegang tot diensten van algemeen nut • Europese normen die de sociale nationale wetgeving naar boven harmoniseert • Een actieve politiek om tegemoet te komen aan de klimatologische en energieproblemen • De promotie van de principes van een Europees sociaal Europa in de rest van de wereld. Het EVV werkt op 3 niveaus: • De Europese werknemers vertegenwoordigen in het kader van een Europese sociale dialoog • Druk uitoefenen op de Europese beslissingnemers om de Europese wetgeving te beïnvloeden en te sturen naar een meer sociaal Europa • Het mobiliseren van werknemers op grote schaal om de sociale eisen kracht bij te zetten

In 2008 organiseerde het EVV 2 grote Euromanifestaties, met succes: 5 april 2008, Ljubljana (Slovenië) Europese vakbonden betogen voor meer koopkracht. Ook het ABVV stuurde een delegatie. John Monks, secretaris-generaal van het EVV stelde toen “dat wij geen lessen dienen te krijgen van de Europese Centrale Bank dat wij onze lonen moeten matigen, wanneer de CEO’s van de grote bedrijven exuberante lonen uitgekeerd krijgen”.

John Monks, secretaris-generaal EVV

16 december 2008, Straatsburg ‘Betere rechten voor de werknemers, geen langere werkuren!” Dankzij de grote opkomst van de Europese vakbonden, waaronder het ABVV, werd een belangrijke overwinning geboekt in het kader van de Europese richtlijn van 1993 rond de werktijd. Want het Europees Parlement stemde de volgende dag met absolute meerderheid de uitzonderingen op de maximale werkweek van 48 uur weg.

• Het Comité van de Regio’s • De Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa • De Unie voor een Europa van Nationale Staten • De Groenen/Vrije Europese Alliantie • De Confederale Fractie Europees Unitair Links/ Noords Groen Links • De Fractie Onafhankelijkheid/Democratie De belangrijkste vergaderingen van het EP worden gehouden in Straatsburg, de andere in Brussel. De belangrijkste taak van het EP is de Europese richtlijnen uit te vaardigen, op basis van de voorstellen van de Europese Commissie. Het Parlement doet dit samen met de Raad van de Europese Unie. Beiden keuren de EU-begroting (115 miljard euro/ jaar) goed. Het EP kan de Europese Commissie tot ontslag dwingen.

Het Comité van de Regio’s wordt geraadpleegd wanneer EU-besluiten met directe lokale of regionale gevolgen moeten worden genomen op gebieden zoals vervoer, gezondheid, werkgelegenheid of onderwijs. Zijn 344 leden zijn meestal leiders van regionale regeringen of burgemeesters van steden.

• De Europese Centrale Bank

De Europese Centrale Bank is gevestigd in Frankfurt en is verantwoordelijk voor het beheer van de euro - hoofdzakelijk door de vaststelling van rentepercentages. Haar voornaamste zorg is het waarborgen van prijsstabiliteit om te voorkomen dat de Europese economie hinder ondervindt van de inflatie.

• De Europese Investeringsbank

De Europese Investeringsbank is gevestigd in Luxemburg en financiert projecten van Europees belang, vnl. in de minder welvarende regio’s. Zij zorgt voor de financiering van infrastructuurprojecten zoals spoor- en wegverbindingen, luchthavens of milieuprogramma’s. Meer info over de werking van de Europese instellingen lees je op www.europa.eu. Je hebt in Europa dus gelijkaardige instellingen als in ons eigen land: een parlement, een ministerraad, een centrale bank enz.

15 mei 2009: grote Euromanifestatie in Brussel

Op 15 mei 2009 wordt in Brussel trouwens een grote Euromanifestatie georganiseerd n.a.v. de crisis die alle werknemers in Europa treft en uiteraard ook met onze syndicale bekommernissen voor de Europese verkiezingen. Europa bracht ons 60 jaar vrede, maar heeft ook een grote invloed op uw dagelijks leven. Uw stem bij deze verkiezingen kan dus het verschil maken: blijft Europa een hoofdzakelijk economische/ financiële macht of kunnen we er een echt sociaal Europa van maken? Meer info (jammer genoeg alleen beschikbaar in Engels of Frans) over het EVV / ETUC (European Trade Union Confederation) vind je op www.etuc.org.


10

;\E`\ln\N\ib\i

â&#x20AC;¢ N° 4 â&#x20AC;¢ 27 februari 2009

',!33%#4/2

34!.$05.4

Allen samen vechten voor werk Iedereen solidair met de werknemers van Saint-Gobain

De crisis kent geen grenzen !GFA 'EVAERT 3TORA %NZO "OPACK #ONTINENTAL 3AINT 'OBAIN 'LASS EN 3AINT 'OBAIN 3EKURIT DE BESCHUTTE WERKPLAATS-ANUFAST HETZIJNMAARENKELEVANDEBE DRIJVENUITDESECTORENVANDE!LGEMENE#ENTRALEWAAR DEARBEIDERSZWAARGETROFFENWORDENDOORDECRISIS %EN CRISIS WAAR ZE GEEN ENKELE VERANTWOORDELIJKHEID VOORDRAGEN$ATBEWIJSTDESITUATIEVANDECHEMIEREUS 3OLVAY$EWINSTVANHETBEDRIJFISIMMERSEVENGROOT ALS VORIG JAAR -AAR DE HELFT ERVAN GAAT VERLOREN AAN HET CASINOKAPITALISME WANT 3OLVAY LIJDT ZWARE VERLIE ZENALSAANDEELHOUDERVAN&ORTIS'EENZORG ZEGGENDE BESTUURDERS VAN 3OLVAY WE HEBBEN ONS GOED VOORBE REIDOPDIEPROBLEMEN%NINDERDAAD ZEHEBBENTIJDIG WERKNEMERSBUITENGEBORSTELDENDEINVESTERIN GENTERUGGESCHROEFD!LLESISONDERCONTROLE$AARMEE BEDOELENZEDATDEAANDEELHOUDERSDEZELFDEBELONING KRIJGENALSVORIGJAAR HUNDIVIDENDBLIJFTHETZELFDE OOK ALISHETCRISIS %EN ECONOMISCH SYSTEEM DAT OP DIE MANIER FUNCTIO NEERTISZIEK !LHOEWEL :EGGEN DAT HET KAPITALISME ZIEK IS IS NIET JUIST (ET DOET PERFECT WAT HET VERONDERSTELD WORDT TE DOEN (ET ZORGT ERVOOR DAT ER WINST GEHAALD WORDT UITKAPITAAL HETBESCHOUWTWERKKRACHTENALSPRODUC TIEMIDDELEN DIE OPZIJGEZET WORDEN ZODRA DE WINST IN GEVAAR KOMT (ET IS DUS IN UITSTEKENDE CONDITIE %EN KERNGEZONDEVIRUSDIEBIJELKECRISISTOESLAATENDEGE ZONDHEIDVANDEHELEWERKENDEBEVOLKINGONDERMIJNT $E REGERING MOET DAT VIRUS KRACHTIG TE LIJF GAAN :IJ MOET DE CRISIS BESTRIJDEN $E ECONOMISCHE ACTIVITEIT KRIMPT INEEN EN LEIDT TOT MINDER INKOMSTEN VOOR DE STAAT -AAR DAT MAG GEEN REDEN ZIJN OM TE BESPAREN OP DE OVERHEIDSBUDGETTEN )NTEGENDEEL (ET ZOU DE SITUATIE ALLEEN MAAR ERGER MAKEN $E OVERHEID MOET TUSSENKOMENINDEECONOMIE OOKALBRENGTDATBEGRO TINGSTEKORTENMETZICHMEE:IJMOETMIDDELENTERBE SCHIKKINGSTELLENOMDEWERKGELEGENHEIDTEREDDEN:IJ MOETSTEUNGEVENAANDEWERKNEMERSDIEZWAKSTAAN OPDEARBEIDSMARKT WANTZIJZIJNDEALLEREERSTESLACHT OFFERS VAN DE CRISIS %R MOETEN JOBS ZIJN EN ER MOET KOOPKRACHTZIJNOMDEECONOMIEUITHETSLOPTEHALEN %RISmmNGROTEAFWEZIGEINDESTRIJDTEGENDECRISISEN DATIS%UROPA7ATDOET%UROPAOMDEWERKNEMERSTE GENDECRISISTEBESCHERMEN7AARBLIJVENDEGEZAMEN LIJKEMAATREGELEN OMTEVERHINDERENDATELKLANDAPART DEPROTECTIONISTISCHETOEROPGAAT

$%7%2+.%-%23).DEREGIOVAN.AMENEN"ASSE3AMBREWORDENBIJZONDERHARDGETROFFENDOORDECRISIS %RWARENALDEHERSTRUCTURERINGENBIJ+RAFT #ARWALLEN!LPHA2EPARTITION.UWILLEN3AINT 'OBAIN'LASSEN 3AINT 'OBAIN3EKURITOOKBANENSCHRAPPEN$ATISmmNVIERDEVANDETEWERKSTELLING!LLEWERKNEMERS WORDENVANDAAGMETDATSOORTSITUATIESGECONFRONTEERD ZOWELIN"ELGIpALSINHETBUITENLAND)EDEREEN BESEFTHOENOODZAKELIJKHETISSOLIDAIRTEZIJN$ATBLEEKOOKOPDEBETOGINGVANFEBRUARIIN!UVELAIS WAAR3AINT 'OBAINISGEVESTIGD

6

OORDEWERKNEMERSISERREDENGENOEGOMDEONT MANTELINGVANDESECTORAFTEWIJZENENOMZICHTE VERZETTEN TEGEN AFDANKINGEN EN INKOMENSVERLIES )NENDEEERSTEDRIETRIMESTERSVANBOEKTE3AINT 'OBAINUITSTEKENDERESULTATEN%RWERDENMOOIEDIVIDEN DEN UITGEKEERD AAN DE AANDEELHOUDERS -AAR ZODRA HET MOEILIJKGAATBLIJKTHETNIETMOGELIJKOMDEWERKGELEGEN HEIDINSTANDTEHOUDEN 6IERSYNDICALEEISENWORDENNAARVOORGESCHOVEN%RMOET VOORRANGGEGEVENWORDENAANHETBEHOUDVANDEWERKGE LEGENHEID%RMAGGEENPLAATSZIJNVOOR³OPPORTUNISTISCHE´ AFDANKINGEN$EKOOPKRACHTMOETINSTANDWORDENGEHOU DEN%NALSERCOLLECTIEVEONTSLAGENKOMEN MOETDEOVER HEIDSSTEUNDIE3AINT 'OBAINGENOOTTERUGBETAALDWORDEN $E TALRIJKE BETOGERS DIE HUN STEUN KWAMEN BETUIGEN LIE TEN DUIDELIJK VERSTAAN DAT DE WERKNEMERS MEER DAN OOIT SCHOUDERAANSCHOUDERMOETENSTAAN$EZESTRIJDMOETHET HEBBENVANDESOLIDARITEIT

±!LS WERKNEMERS VAN 3AINT 'OBAIN DOET HET GOED HIER ZOVEELKAMERADENTEZIEN7ESTAANERNIETALLEENVOOR 7EZITTENALLEMAALINHETZELFDEBOOTJE7EHEBBENHET GEVOELDATDECRISISEENVOORWENDSELISOMONSEENZWA REREKENINGTEPRESENTEREN$EPATROONSHADDENDEWIN STENVANDEVORIGEJARENBETERMOETENGEBRUIKEN.UIS EREENEXCUUSOMTOETESLAAN%RWASEENHERSTRUCTURE RINGSPLANINHETVOORUITZICHTVOOR MAARDEDIRECTIE GEBRUIKTDECRISISNUOMDATPLANVEELVROEGERDOORTE DRUKKEN²

¦7IJWERKENBIJ#ARMEUSEIN!ISEMONT7ELEVERENKALK AAN3AINT 'OBAINENWORDENDUSOOKRECHTSTREEKSGETROF FEN !LLE UITZENDKRACHTEN EN TIJDELIJKE CONTRACTEN BIJ ONS ZIJNALNAARHUISGESTUURD)NDEHUIDIGETOESTANDISDESO LIDARITEITVANHETALLERGROOTSTEBELANG/OKALZIJNNOGNIET ALLEWERKNEMERSZICHDAARBEWUSTVAN(ETISNIETGEMAK KELIJK MENSEN TE MOBILISEREN ZOLANG ZE NIET ZELF WORDEN GETROFFEN§

¦7IJKOMENUIT,UIKENEENAANTALONDERONSWERKENZELFS BIJDECONCURRENTIE-AARWEMOETENmmNZAAKGOEDVOOR OGENHOUDENHETGAATHIEROVERDEJOBSVANONZEKAMERA DEN'EENENKELESECTORWORDTGESPAARD7ESTAANVOOREEN STRIJDENWEMOETENDEMENSENDAARWARMVOORMAKEN$E WERELD WORDT STEEDS MEER INDIVIDUALISTISCH :OLANG MEN GESPAARDBLIJFT DENKTMENALLEENAANZICHZELF$EMENSEN ZIJNBANG7EMOETENHENSENSIBILEREN-AARINDEMEDIA WORDTEENNEGATIEFBEELDOPGEHANGENVANDEVAKBONDEN²

7ANT DE CRISIS KENT GEEN GRENZEN EN VOOR ALLE DUI DELIJKHEID OOK GEEN TAALGRENZEN /P DE RECENTE VAK BONDSACTIEIN.AMEN WAAROVERDEREPORTAGEOPDEZE BLADZIJDEMEERVERTELT STONDENWERKNEMERSUIT.OORD EN:UID MAAROOKUIT&RANKRIJK SCHOUDERAANSCHOUDER (UNSIGNAALWASDUIDELIJKWIJMOETENSOLIDAIRVECHTEN VOORONZEJOBS OVERALLESECTORENHEEN OVERALLEGREN ZENHEEN FEBRUARI

*ACQUES-ICHIELS ALGEMEENSECRETARIS

¦7IJKOMENVAN3AINT 'OBAININ&RANKRIJK.OGMAAR NORMAAL DAT WIJ ONZE SOLIDARITEIT TONEN 7E MOGEN ZO MAAR NIET LATEN BEGAAN 6ANDAAG WORDEN ONZE "ELGI SCHEKAMERADENGETROFFEN MORGENISHETONZEBEURT§

¦7IJ HEBBEN KINDEREN DIE WE MOETEN GROOTBRENGEN 7E PROBERENOPTIMISTISCHTEBLIJVEN MAARGEMAKKELIJKISDAT NIET .U GAAN ZE ONS WAARSCHIJNLIJK VERTREKPREMIES VOOR STELLEN ENSOMMIGENZULLENDIEOOKAANVAARDEN-AARHET ECHTEPROBLEEMISDATEROOKELDERSGEENWERKVOORONSIS (OERAKENWEDAARIN´SHEMELSNAAMUIT§

¦7IJKOMENUIT,IMBURGOMONZE7AALSEVRIENDENTE STEUNEN /NZE MAATSCHAPPIJ DENKT ALLEEN NOG AAN HET KAPITAAL EN HELEMAAL NIET AAN DE MENSEN 0ATROONS GAANNAARHUISMETHEELVETTELONEN ENDEWERKNEMERS METEENKLEININKOMENZIJNALTIJDDEKLOS$ATKANZONIET VERDER§

*EAN -ARC $ELIZmE STAATSSECRETARIS VOOR !RMOEDEBESTRIJ DING¦)KVINDHETBELANGRIJKHIERAANWEZIGTEZIJN)KWIL MIJNSTEUNENMIJNSOLIDARITEITMETDEARBEIDERSVAN3AINT 'OBAINTONEN:IJZIJNBIJZONDERONGERUST.ADEFINANCIpLE CRISISISDEECONOMISCHECRISISGEKOMEN%RMOETGRONDIG ONDERZOCHTWORDENHOEDATALLEMAALKONGEBEURENENER MOETENMECHANISMENGEVONDENWORDENOMDATINDETOE KOMSTTEVERHINDEREN$EOVERHEIDMOETOOKACTIEFOPTRE DENMETRELANCEPLANNEN ZOALSZEDATNUALDOET§

!LAIN#LAUWAERT VOORZITTER

Lonen vanaf 1 februari 2009 (IERONDER STAAN ALLE SECTOREN VAN DE !LGEMENE #EN TRALE¯!"66DIEOPFEBRUARIEENAANPASSINGVAN DE LONEN KENDEN !LLEEN DE SECTOREN WAAR ZICH WIJZI GINGENVOORDEDENWORDENVERMELD-EERGEDETAILLEER DEINFORMATIEVINDJEOPONZEINTERNETSITE WWWACCGBE 0ARITAIR 3ECTOR COMITm

 

#EMENTFABRIEKEN 0ETROLEUM 0APIERPRODUCTIE

3OORTAANPASSING )NDEXERING MINIMUMLONEN )NDEXERING MINIMUMLONEN )NDEXERINGREpLEEN MINIMUMLONEN

,OONSVERHOGING 6ORIGELONENX 6ORIGELONENX 6ORIGELONENX 


;\E`\ln\N\ib\i

â&#x20AC;¢ N° 4 â&#x20AC;¢ 27 februari 2009

11

3#(//.-!!+3%#4/2

6%2'%%4$%4%.4//.34%,,).'.)%4

Poetsen bij Delhaize is een hel

Ons verleden is belangrijk voor onze toekomst

(%4'!!4.)%4GOEDBIJ$ELHAIZE(ETLOOPTHELEMAALMISMET HET ONDERHOUD VAN DE WINKELRUIMTES $E SCHOONMAAKPLOE GENZIJNZWAARMISNOEGD$ECLIpNTENZIENDATERIETSAANDEIS METDENETHEID%NHETPERSONEELVAN$ELHAIZEVINDTOOKDAT HETZONIETVERDERKAN$ATKOMTERVANALSJESCHOONMAAKSTERS ENSCHOONMAKERSNIETRESPECTEERT(ET!"66REAGEERT

6

ORIGJAARDEEDDEWINKELKETEN$ELHAIZEEENNIEUWEAANBESTE DING VOOR HET ONDERHOUD VAN HAAR WINKELVESTIGINGEN %R WERDENEENAANTALSCHOONMAAKBEDRIJVENGESELECTEERDDIEELK EENDEELVANDEOPDRACHTTOEGEWEZENKREGEN$AARONDERBEVINDTZICH OOKEENFIRMA *ANI+ING DIENIETAANSCHOONMAAKDOET(ETISEENFRAN CHISENEMER$ATWILZEGGENDATDEFIRMAKLEINEBEDRIJFJESZOEKTDIEHET WERKINHAARPLAATSDOEN%NDAARBEGINTDEMISERIE

'EENLOONENSLECHTEMACHINES $IE KLEINE ONDERAANNEMERS WORDEN BETAALD DOOR *ANI +ING MAAR KRIJGEN METEEN EEN STROP OM DE HALS 7ANT ZE MOETEN VAN DAT BE DRAG EEN COMMISSIE VAN AFSTAAN AAN *ANI +ING %N ZE WOR DEN OOK VERPLICHT ALLE ONDERHOUDSTOESTELLEN EN PRODUCTEN TE KOPEN BIJ *ANI +ING TEGEN DE PRIJS EN DE VOORWAARDEN DIE DE FRAN CHISENEMER OPLEGT *ANI +ING BIEDT OOK ADMINISTRATIEVE ONDERSTEU NINGAAN UITERAARDEVENEENSTEGENBETALING(ETGEVOLGLAATZICHRA DEN$EPRIJZENDIEINONDERHOUDSCONTRACTENWORDENAFGESPROKENZIJN VEELTESCHERPOMOOKNOGBIJKOMENDEKOSTENTEDRAGEN%NDUSBLIJFT ERNIETGENOEGOVEROMCORRECTELONENTEBETALENAANHETSCHOONMAAK PERSONEELENOMALLESOCIALEVERPLICHTINGENNATEKOMEN $E WERKNEMERS IN DIE KLEINE BEDRIJFJES ZIJN DOORGAANS MENSEN DIE OVERGENOMEN WERDEN VAN DE SCHOONMAAKBEDRIJVEN DIE VROEGER HET ONDERHOUDDEDENBIJ$ELHAIZE$ATISEENVERPLICHTING)NDESECTORIS ERIMMERSEENCAODIEBEPAALTDATZIJGEDURENDEMINSTENSMAANDEN HUNWERKMOETENBEHOUDENWANNEEREENONDERHOUDSCONTRACTVANDE ENEFIRMANAARDEANDEREVERHUIST-AARWATOVERKOMTHENNU)NJA NUARIKREGENZENIETHETNORMALEVOORSCHOTOPHUNLOON"IJNAOVERAL WERDENZEMETGROTEVERTRAGINGBETAALD)NHEELWATGEVALLENWASHET LOON TE LAAG -AAR ECHT CONTROLEREN KONDEN ZE NIET WANT ZE KREGEN GEENLOONFICHE $E POETSMACHINES VAN *ANI +ING DIE ZE MOETEN GEBRUIKEN ZIJN HE LEMAAL NIET KRACHTIG GENOEG OM HET WERK TE DOEN /NDERTUSSEN WORDEN ZIJ ONDER DRUK GEZET OM MINDER UREN TE PRESTEREN (ET ZIT ER ZO AAN TE KOMEN DAT ZE NA DE VERPLICHTE MAANDEN WERKZE KERHEIDMETAFDANKINGENOFLOONVERMINDERINGENZULLENTEMAKENKRIJ GEN

'EENZEKERHEIDSFONDS GEENVERGOEDINGEN %R DREIGT NOG EEN ANDER GROOT PROBLEEM %EN AANTAL VAN DE BE DRIJFJESDIEDOOR*ANI+INGWERDENAANGETROKKENBLIJKENHELEMAALNIET TEBEHORENTOTHETPARITAIRECOMITmVANDESCHOONMAAKSECTOR HET0# $ATWILZEGGENDATZIJGEENBIJDRAGENBETALENVOORHETSOCIALEZE KERHEIDSFONDSVANDESECTOR$ATWILZEGGENDATDEWERKKRACHTENNIET GEDEKTWORDENDOORDATFONDS'EENBIJKOMENDEVERGOEDINGWANNEER ZIJOPTECHNISCHEWERKLOOSHEIDMOETENTERUGVALLEN'EENBIJKOMENDE VERGOEDINGWANNEERZIJWERKLOOSWORDEN EENGEVAARDATERZOALSGE ZEGDZITAANTEKOMEN $ELHAIZE ZIT MET EEN REUZENGROOT PROBLEEM 7INKELRUIMTES DIE NIET MEERKUNNENGEPOETSTWORDENZOALSHETHOORT ENSCHOONMAAKPERSO NEELDATOPEENSCHABOUWELIJKEMANIERWORDTBEHANDELD EENSLECHTERE PUBLICITEITVOOREENDISTRIBUTIEKETENKANMENZICHMOEILIJKINDENKEN %RIC.EUPREZ DEFEDERALESECRETARISVANDE!LGEMENE#ENTRALEDIEDE SCHOONMAAKSECTORONDERZIJNHOEDEHEEFT ISINDECEMBERMETDEDIREC TIEVAN$ELHAIZERONDDETAFELGAANZITTEN$IEZITVERVEELDMETDEZAAK ENWILDATDERECHTENENARBEIDSVOORWAARDENVANDESCHOONMAAKSTERS EN SCHOONMAKERS WORDEN GERESPECTEERD &RANCHISENEMER *ANI +ING BELOOFDEDEZAKENRECHTTETREKKEN-AARONDERTUSSENZIJNWEEINDFE BRUARIENZIJNDEPROBLEMENVANDEWERKKRACHTENNOGALTIJDNIETVOL LEDIGUITDEWERELDGEHOLPEN $USVOERTONZEVAKBONDACTIE%RWORDENPAMFLETTENUITGEDEELDAANDE INGANGVAN$ELHAIZEWINKELS$ECAMPAGNEVANDE!LGEMENE#ENTRALE KRIJGTDEVOLLESTEUNVANDEBEDIENDECENTRALE""4+-AAROOKKLANTEN ENPERSONEELVAN$ELHAIZELATENVERSTAANDATDITNIETDOORDEBEUGEL KAN$EDIRECTIEKANDAARONMOGELIJKDOOFVOORBLIJVEN

7ERKNEMERSVECHTENALSINDSVELEGENERATIESVOORHUNRECHTEN(ETKOSTTEDEGROOTSTEMOEITEOMDEVRIJ HEIDTEKRIJGENEENVAKBONDOPTERICHTEN%RVIELENDODENOMSTEMRECHTTEKRIJGEN%RWARENGROTESTAKINGEN NODIGOMKINDERARBEIDTEBANNEN OMDEACHTURIGEWERKDAGINTEVOEREN OMVAKANTIETEKRIJGEN$ATVER LEDENMOGENWENIETVERGETENWANTDAAROPBOUWENWEONZETOEKOMST%NDAAROMMOETJEZEKERNAARDE TENTOONSTELLINGKOMENTERGELEGENHEIDVANDESTEVERJAARDAGVANDE!LGEMENE#ENTRALE ³7IJZIJNDEBOUWERSVANEENNIEUWEWERELD´LOOPTINDE(UIDEVETTERSSTRAAT IN"RUSSEL TUSSENHET:UIDSTA TIONENHET#ENTRAAL3TATION:IJISOPENVANMAARTTOTAPRIL ALLEDAGEN OOKINHETWEEKEND VANUURTOT UURENOPDONDERDAGENTOTUUR :EERVEELGROEPENHEBBENALINGESCHREVEN MAARERISZEKERNOGPLAATSGENOEG'ROEPENDIEWILLENKOMEN RESERVERENBIJ,INX TEL¯MAILKDECRAENE LINXPLUSBE -AARINDIVIDUELEBEZOEKERSZIJNNATUURLIJKOOKVANHARTEWELKOM$ETENTOONSTELLINGBLIJFT´SAVONDSEXTRA LANGOPENOMEENBEZOEKNADEWERKURENMOGELIJKTEMAKEN$ETOEGANGISGRATISVOOR  STUDENTEN ENWERKZOEKENDEN%ENTICKETKOSTEUROMAARWIESLIMISHEEFTALLANGEENGRATISTOEGANGSCOUPONUIT$E .IEUWE7ERKERGEKNIPT/OKINANDEREPUBLICATIESVINDJEDERGELIJKECOUPONS5ITKNIPPENDUS ENZORGENDAT JEDITNIETMIST


12

;\E`\ln\N\ib\i

Bedienden - Technici - Kaderleden

â&#x20AC;¢ N° 4 â&#x20AC;¢ 27 februari 2009

Industrie in crisis: laten we onze troeven uitspelen 7%+5..%.%2NIETOMHEENDEECONOMISCHERECESSIEDIEINHETNAJAARVANDEFINANCI ELEWERELDINCRISISBRACHT HEEFTSINDSDIENVOORALINDEINDUSTRIpLESECTORENONRUSTGEBRACHT $EAUTOMOBIELSECTORINCLUSIEFHETHELECOMPLEXVANTOELEVERINGSBEDRIJVEN ISNIETDEENIGE WAARDEGEVOLGENZICHDOENVOELENVELEANDEREMETAALBEDRIJVEN DENON FERRO DECHEMISCHE NIJVERHEIDTOTENMETDEFARMACEUTISCHEBEDRIJVEN DEDRUKKERIJEN DETEXTIELSECTOR¨GEEN ENKELEINDUSTRIpLEBEDRIJFSTAKLIJKTTEONTSNAPPEN

$

E WERKNEMERS KRIJGEN DAG IN DAG UIT VERONT RUSTENDE BERICHTEN TE VERWERKEN OVER MASSALE ONT SLAGENENFAILLISSEMENTEN!LS HETALNIETHUNEIGENJOBISDIE OP DE HELLING KOMT TE STAAN DAN KENNEN ZE ZEKER VRIEN DENENFAMILIELEDENDIERECHT

STREEKS GETROFFEN ZIJN $E SNEL GROEIENDE GROEP WERKZOEKEN DEN WORDT ER STILAAN MOEDE LOOSVAN

OMDETROEVENUITTESPELENDIE WENOGHEBBENENTEINVESTE REN IN EEN TOEKOMSTGERICHTE BEDRIJFSPOLITIEK

%N TOCH DENKEN WIJ ALS ""4+ %ENGESPREKMETENKELEFEDE DAT DE SITUATIE NIET UITZICHT RALE""4+ SECRETARISSEN LOOSIS!LSWEMAARBEREIDZIJN ¯ENERWATVOOROVERHEBBEN¯

)SDECRISISDEENIGEVERKLARINGVOORDEGEPLANDEONTSLAGEN INDEINDUSTRIE 0IA$ESMET

:OU HET KUNNEN HELPEN ALS DE INDUSTRIpLE SECTOREN MEERINVESTERENININNOVA TIEENOFONDERZOEK

.EEN ER SPELEN NOG ANDERE FACTO RENMEE ZOALSDEGLOBALISERINGVAN DE ECONOMIE EN VAN HET KAPITAAL VERKEER EN DE TOTALE LIBERALISERING VANDEHANDEL$ENIEUWECOMMU NICATIETECHNOLOGIEpN VERSTERKEN DIEFACTORENNOG

7ATZOUDEOVERHEIDMOETEN DOENOMDEWERKGELEGENHEID TEVRIJWAREN

(IERTEGENOVER SLAAGT DE %UROPESE 5NIEERMAARNIETINOMEENSOCIAAL %UROPAOPTEBOUWEN)NTEGENDEEL NADEAKKOORDENVAN,ISSABONISER ENKEL EEN VERDERE FLEXIBILISERING VANDEMARKTGE WEEST WATGELEID HEEFTTOTEENENORMJOBVERLIES$IT TERWIJL %UROPA MOET CONCURREREN IN HET KADER VAN EEN ZEER COMPETI TIEVE DYNAMISCHEKENNISECONOMIE

$E MENSEN HEBBEN NOOD AAN MEER ZEKERHEID (ET BEDRIJFSLE VEN EN DE OVERHEID ZOUDEN ERIN MOETEN SLAGEN DAT WERKELIJK TE BIEDEN VIADUURZAMEJOBSENEEN ADEQUAATSOCIAALVANGNET'OEDE AFSPRAKENOPDATVLAKKUNNENER TOE LEIDEN DAT MENSEN OPNIEUW GEMOTIVEERDGERAKEN

%EN ALTERNATIEF ZOU DUS KUNNEN KOMEN VAN EEN WISSELWER KINGTUSSENOVERHEIDENBEDRIJFSLEVEN

*EAN -ICHEL#APPOEN %R MOET GEZOCHT WORDEN NAAR EEN EVENWICHT TUSSEN DEGELIJKE EN DUURZAME JOBS EEN SOCIAAL VANGNET EN FLEXIBILITEIT $AAR VOOR IS HET NODIG DAT WE EEN KLIMAAT CREpREN ¯ EN IN STAND HOUDEN¯VANCONSTANTEDIALOOG TUSSENDRIEACTORENDEOVERHEID DEINDUSTRIEENDEVAKBONDEN

*EAN 0IERRE"ONINSEGNA

)LSE'ALLIAERT (ET IS NOGAL EVIDENT DAT ONZE ECONOMIE MOMENTEEL ZIJN STERKSTE PUNTEN ZOU MOETEN UITSPELEN )N EEN LAND ALS "EL GIp DATNIETOVERGRONDSTOFFEN BESCHIKT KUNNENPERFORMANTE AFDELINGEN VOOR /NDERZOEK EN /NTWIKKELING INDERDAAD KRACHTIGE TROEVEN ZIJN -AAR WATZIENWE2EGELMATIGSTEL LEN WE VAST DAT BEDRIJVEN NET DIEAFDELINGENAFBOUWENOFUIT "ELGIp WEGHALEN DE SLUITING VAN HET ONDERZOEKSCENTRUM DAT DE FARMACEUTISCHE MULTI NATIONAL %LLEN ,ILLY IN 7AALS "RABANT HAD IS MAAR mmN VAN DEVELEVOORBEELDEN "ELGIp HINKT NOG FEL ACHTEROP BIJDEBUURLANDENALSWEONZE CONCURRENTIEPOSITIE BEKIJKEN OPHETVLAKVANINVESTERINGEN VOOR/NDERZOEKEN/NTWIKKE LING "INNEN DE %5 ZONE STAAT "ELGIpPASOPDEDEPLAATS

#LAUDE2OUFOSSE $IT HOUDT OOK IN DAT ER RUIME AANDACHT MOET ZIJN VOOR DE SYNDICALEVORMINGVANONZEBE DRIJFSMILITANTEN"ELGIpBESCHIKT OVER EEN VOORBEELDIG OVERLEG MODEL (ET KOMT EROP AAN ZE KER IN TIJDEN VAN CRISIS DAT DIT WORDT GERESPECTEERD EN NUTTIG GEBRUIKT

Expressoâ&#x20AC;&#x2122;s

)NHETBELANGVANDEECONOMI SCHE TOEKOMST VAN ONS LAND ZOU IK ERVOOR WILLEN PLEITEN DAT ONZE INTERNATIONALE COM PETITIVITEIT VERGELEKEN WORDT INTERMENVANDERGELIJKEINVES TERINGSINSPANNINGENINPLAATS VANALSMAARAFTEDINGENOPDE LOONKOST

%EN DERGELIJKE AANPAK MOET GE PAARD GAAN MET EEN DEGELIJK EN PERMANENT OPLEIDINGSAANBOD WANT DE MAATSCHAPPIJ EN DE WERKOMGEVING EVOLUEREN SNEL )K BEDOEL HIER NIET ALLEEN DE VORMING EN JOBTRAINING DIE DE WERKGEVERSMOETENORGANISEREN OFWAARVOORZEHUNWERKNEMERS DIENENAANTESPOREN ALSHETOM EXTERNE OPLEIDINGEN GAAT .EEN OOK HET ALGEMEEN EN TECHNISCH ONDERWIJS WAAR "ELGIp VANOUDS STERKINIS MOETKWALITATIEFMIN STENSOPPEILBLIJVEN

$E%XPRESSO´S OVERDEEISENBUNDELS ,OGISTIEKEN!.0#" ZIJNGRATISBESCHIKBAARBIJ JE""4+ AFGEVAARDIGDE OPJEREGIONAALKANTOOR ENALSDOWNLOADOP WWWBBTKORG


16

;\E`\ln\N\ib\i

Bedienden - Technici - Kaderleden

â&#x20AC;¢ N° 4 â&#x20AC;¢ 27 februari 2009

34!.$05.4

ONDERHANDELEN IN CRISISTIJD $% %#/./-)3#(% #2)3)3 SLAAT HARD TOE $E ECONOMI SCHE VOORUITZICHTEN VOOR DIT JAAR ZIJN CATASTROFAAL OP DITOGENBLIKWORDTVOOREENACHTERUITGANGVANDE "ELGISCHEECONOMIEVERWACHTVANOMENBIJ6OLGENS SOMMIGENKANHETZELFSERGERWORDEN

(

BEELDENGENOEG¨ELKEDAGKOMT EENNIEUWBEDRIJFOPDIEMANIER INDEBELANGSTELLINGTESTAAN

ETOVERHEIDSTEKORTZALZE KER MEER DAN BEDRA GEN MEER UITGAVEN OM WILLE VAN DE ECONOMISCHE CRISIS EN OOK MINDER INKOMSTEN 6OOR DITLAATSTEISNIETALLEENDEECONO MISCHE CRISIS VERANTWOORDELIJK -INISTER 2EYNDERS ¯ MIJNHEER ±GEEN PROBLEEM² ¯ SLAAGT ER IM MERSNIETINOFISHETNIETVEELEER EENKWESTIEVANSLECHTEWIL ZIJN DEPARTEMENTVANFINANCIpNGOED TE LATEN DRAAIEN $AARDOOR LOOPT DE "ELGISCHE STAAT BELASTINGSIN KOMSTEN MIS BIJVOORBEELD DOOR EENTEZACHTEAANPAKVANDEFIS CALEFRAUDE $EGEVOLGENVANDEECONOMISCHE CRISIS VOOR DE WERKNEMERS ZIJN NAVENANT SLUITINGSSCENARIO´S ONTSLAGEN INLEVEREN OP ARBEIDS ORGANISATIE EN FLEXIBILITEIT TIJDE LIJKEWERKLOOSHEIDVOORARBEIDERS BEDIENDEN DIE VERPLICHT WORDEN VERLOFALDANNIETBETAALD OPTE NEMEN OF VIA TIJDSKREDIETFORMU LESMINDERTEGAANWERKEN6OOR

7IJ ZULLEN EN KUNNEN NIET AAN VAARDENDATDEECONOMISCHECRI SIS GEBRUIKT EN MISBRUIKT WORDT OM DE WERKNEMERS ZOWEL ACTIE VEN ALS UITKERINGSTREKKERS AAN TEPAKKEN7ERKGEVERSENPOLITICI ZIJN GENEIGD OM MET SIMPLISTI SCHEVOORSTELLENTEKOMEN DIEER IN FEITE OP NEERKOMEN OM SOCI ALE VERWORVENHEDEN ONDERUIT TE HALEN VAN ALLE WERKNEMERS ON DER WELK STATUUT ZE OOK WERKEN BEDIENDE ARBEIDER OF OVERHEIDS AMBTENAAR -ETHET!"66MENENWIJDATER WELDEGELIJKEENALTERNATIEFIS%R MOETMEERGEtNVESTEERDWORDEN IN DUURZAME ONTWIKKELING $IT VEREIST EXTRA OVERHEIDSMIDDELEN EN BESTAANDE MIDDELEN MOETEN ANDERS GEORIpNTEERD WORDEN $E NIEUWE MIDDELEN MOETEN WOR DENGEVONDENVIAMEERBELASTIN

GENOPKAPITAALENGROTEVERMO GENS%ENFATSOENLIJKEINNINGVAN DE BELASTINGEN IS OOK NOODZAKE LIJK $AT EEN STAAT IN TIJDEN VAN ECONOMISCHE MOEILIJKHEDEN EEN BEGROTINGSDEFICIT HEEFT LIJKT ONS ONVERMIJDELIJKENLOGISCH /M EEN SOCIALISTISCH ALTERNATIEF UIT TE DRAGEN IS MEER NODIG DAN MOOIE BROCHURES %EN DERGELIJK ALTERNATIEF MOET GEKEND WORDEN OP DE WERKVLOER EN IN DE RUIME PUBLIEKEOPINIE $AAROM SCHRIJFT DE ""4+ ZICH IN DE ACTIECAMPAGNE VAN HET GE MEENSCHAPPELIJKVAKBONDSFRONT IN MET EEN EERSTE MILITANTEN CONCENTRATIE OP MAART VOOR DE BEURS IN "RUSSEL !NDERE ACTIES ZULLEN VOLGEN OP %UROPEES EN MONDIAAL NIVEAU SAMEN MET HET %UROPEES 6AKVERBOND EN HET )NTERNATIONAAL 6ERBOND VAN 6AKBONDEN7ANTDECRISISISNA TUURLIJKNIETTOTONSLANDBEPERKT MAARIS%UROPEESENWERELDWIJD /NDERTUSSEN WORDEN IN ALLE SEC TORENDEONDERHANDELINGENOPGE START OM TOT COLLECTIEVE ARBEIDS OVEREENKOMSTENVOOR TE KOMEN !LLE INGREDIpNTEN ZIJN NU GEKEND )N DE NATIONALE AR BEIDSRAADWERDENDEINTERPROFES SIONELE#!/´SIVMDEECOCHEQUES

HET OPTREKKEN VAN DE TERUGBE TALING OPENBAAR VERVOER EN DE SPECIFIEKE BRUGPENSIOENREGIMES ONDERTEKEND 7IJ BESEFFEN DAT DE OMSTANDIG HEDEN MOEILIJK ZIJN EN DAT HET UITZONDERLIJK INTERPROFESSIONEEL AKKOORDGEENGROTEMARGESVOOR ZIET

ZONDERLIJK INTERPROFESSIONEEL AK KOORDVOORZIENENETTO ENVELOPPE BIEDT EN DAARNAAST OOK DE KWA LITEIT VAN HET WERK VERBETERT $E BEDIENDENHEBBENHIERRECHTOP OOK IN DEZE MOEILIJKE ECONOMI SCHEOMSTANDIGHEDEN

/NZE ""4+ ONDER HANDELAARS ZULLEN ECHTER PROBEREN OM IN ALLE SECTO RENWAARDIGEOVER EENKOMSTEN AF TE SLUITEN DIE DE BE DIENDENEENMAXI MALEINVULLINGVAN DE DOOR HET UIT -YRIAM$ELMmE /NDERVOORZITTER

%RWIN$E$EYN 6OORZITTER

.IEUW HETREILENENZEILENVANJEVAKBONDINJEMAILBOX 3CHRIJFJEEENVOUDIGINOPWWWBBTKORG

rzekering e v g in n o w e Een goed ee. . leeft met u m op kan gaan at het leven

ur weet d w P&V advise

alle kanten

ekering woningverz e m o H l ea P&V Id ig verzekerd oorbeeld uw schatjes stev Zo kan hij bijv uw n va n zorgt hij voor dat de fratse met u mee en g uitbreiden zo aa gr j hi kt e manier den zijn. Op dez uw familie. n va t op maa uurt, oplossingen seur in uw b de P&V advi et m ak ra sp e. Voor een af ar www.pv.b 91 of surf na 90 15 8/ 07 bel

U

Verzekeringsonderneming erkend onder het codenummer 0058.

Een weekendje naar papa? Wees gerust, ook dan zijn de fratsen van uw schatjes verzekerd.


Textiel - Kleding - Diamant

;\E`\ln\N\ib\i

â&#x20AC;¢ N° 4 â&#x20AC;¢ 27 februari 2009

13

Jan De Ridder (1822-1890), pionier van onze vakbeweging /07/%.3$!'FEBRUARIWERDINHET!-3!"!RCHIEFEN-USEUMVANDE 3OCIALISTISCHE!RBEIDERSBEWEGING IN'ENTHETGERESTAUREERDEPORTRETVAN *AN$E2IDDERONTHULD*AN$E2IDDERWASDEEERSTEVOORZITTERVANDE"ROEDERLIJKE 7EVERS OPGERICHTIN INDEZELFDEPERIODEALSDESPINNERSVERENIGING DE .OODLIJDENDE"ROEDERS"EIDEORGANISATIESZIJNDEVOORLOPERSVANDELATERE SOCIALISTISCHETEXTIELVAKBOND

$

$E'ENTSEWEVERISKLEIN MAGER BLEEKVANKLEUR ENIETSVOOROVERGEBOGEN'EENOFBIJNAGEEN ONTWIKKELING WEINIGHYGIpNEENVEELARMOEDE SLECHTETENENEENERBARMELIJKEBEHUIZINGDOEN HENLEVENAANDERANDVANHETLOUTERDIERLIJKE

E ORGANISATIE KENDE EEN SPECTACULAIREGROEI.ADRIE MAANDENTELDEMENMEER DAN LEDEN $IT BETEKENDE DAT mmN OP VIER VAN DE 'ENTSE WEVERS WAREN AANGESLOTEN $EZE SNELLEOPGANGWASVOOREENGROOT DEEL TE DANKEN AAN SUCCESVOLLE STAKINGSACTIES (OEGINGMENTEWERK INEENPERI ODEDATSYNDICALEACTIENOGVERBO DENWERDDOORDEWET $E WEVERSMAATSCHAPPIJ STELDE EEN UNIFORM LOONTARIEF OP VOOR ALLE WEVERS IN DE 'ENTSE FABRIE KEN !LS EEN WERKGEVER NIET AK KOORD GING MET DE GEVRAAGDE LOONSVERHOGING GAVEN DE WEVERS HUN WETTELIJKE VOOROPZEG VAN DAGEN!LSERNADEZEPERIODENOG GEEN AKKOORD WAS VERLIETEN DE ARBEIDERS HUN WERKPOST EN GIN GENINSTAKING%mNMAALMENOP SLAGHADVERKREGENINmmNFABRIEK WERDEENANDEREFABRIEKUITGELOOT OMDEZELFDEACTIEOOKDAARTEVOE REN !LHOEWELMENALLESDEEDOMBIN NENDEGRENZENVANDEWETTEBLIJ VEN KWAM *AN $E 2IDDER TOCH IN DE GEVANGENIS TERECHT %EN BRIEF WAARINHIJDE'ENTSEARBEIDERSIN 2OUBAIX DANKTE VOOR HUN STEUN WERDDOORDEPOLITIEONDERSCHEPT $EZEBRIEFWASVOORDEPOLITIEHET BEWIJS VAN SAMENSPANNING WAT VERBODEN WAS VOLGENS HET STRAF WETBOEK (ET BESTUUR VAN DE SO CIALISTISCHE WEVERSVAKBOND WERD

5IT*-!2%3+! *(%9-!. %NQUoTESURLETRAVAILETLA CONDITIONPHYSIQUEETMORALEDESOUVRIERSEMPLOYmSDANS LESMANUFACTURESDECOTONg'AND 'ENT 

GEARRESTEERD EN DE GELDKAS WERD INBESLAGGENOMEN *AN $E 2IDDER WERD VEROORDEELD TOTEENGEVANGENISSTRAF ENNADAT HIJUITDEGEVANGENISKWAM VOND HIJNERGENSNOGWERK-ETDEHULP VAN DE WEVERS WERD HIJ TENSLOTTE UITBATERVANEENHERBERG )N JULI BOOD DE "ROEDERLIJKE 7EVERSMAATSCHAPPIJ AAN HAAR VOORZITTERDIENSPORTRETAAN(ET IS DAT PORTRET WAARVAN NIEMAND NOG VAN HET BESTAAN AFWIST DAT DOOR DE ACHTERKLEINZOON VAN *AN $E 2IDDER -AURICE ,EYMAN EEN JAARGELEDENAANHET!-3!"WERD GESCHONKEN .A JAAR WAS HET SCHILDERIJNIETMEERINGOEDESTAAT EN DRONG EEN RESTAURATIE ZICH OP $EZE RESTAURATIE GEBEURDE DOOR -ARNIX$E"RUYNE VANHET3TEDE LIJK+UNSTINSTITUUTTE'ENT (ET GERESTAUREERDE SCHILDERIJ WERD OP FEBRUARI ONTHULD DOOR $ONALD 7ITTEVRONGEL EN $OMINI QUE -EYFROOT IN AANWEZIGHEID VANONSNATIONAALBESTUURENTAL RIJKEGENODIGDEN

&RANK "EKE VOORZITTER VAN HET !-3!" EN VOORHEEN BURGE MEESTER VAN 'ENT GING TIJDENS DE INLEIDENDE TOESPRAAK IN OP DE RELATIETUSSENHET!-3!" ENHET !"66 4EXTIEL +LEDING $IAMANT )N DE LOOP DER JAREN WERDEN AL HEEL WAT STUKKEN VAANDELS AR CHIEVEN EDM TOEVERTROUWDAAN HET!-3!" DATIDEAALGEPLAATSTIS OM HET ROEMRIJKE VERLEDEN TE BE WARENENTEONTSLUITEN:OHEBBEN WE REEDS MEER DAN EENS KUNNEN BEROEP DOEN OP HET !-3!" BIJ DE VOORBEREIDING VAN PUBLICATIES NAARAANLEIDINGVANJAARTEX TIELVAKBOND OF JAAR DIAMANT VAKBOND /OK VOOR HET VOLGENDE CONGRESWERKENWEOPNIEUWMET HENSAMEN $AARNA GING "RIGITTE $E -ULDER VAN !-3!" DIEPER IN OP DE PER SOON VAN *AN $E 2IDDER :E LEGDE VOORALDENADRUKOPDEPROBLEMEN VANEENSYNDICALISTINDEDEEEUW EN DE ARMOEDIGE OMSTANDIGHE DEN WAARIN MEN LEEFDE :O KREEG *AN$E2IDDEROOITEENBLAAMVAN DE )NTERNATIONALE OMDAT HIJ ZIJN LIDGELD VAN CENTIEMEN NIET OP TIJDKONBETALEN¨

Bedankt Rita! /P ZATERDAG FEBRUARI WERD 2ITA 6ERBANCK AFDELINGS SECRETARIS REGIO 'ENT %EKLO $EINZE :ELZATE DOOR DE BE STUURSLEDEN VAN HAAR AFDELING ENHAARCOLLEGA´SVANHET!"66 4EXTIEL +LEDINGEN$IAMANTIN DE BLOEMETJES GEZET NAAR AAN LEIDINGVANHAARBRUGPENSIOEN :IJ WORDT ALS AFDELINGSSECRETA RISOPGEVOLGDDOOR.ICO2EYNS DIE IN ZIJN VERWELKOMINGSTOE SPRAAK STELDE HOE MOEILIJK HET WAS2ITAOPTEVOLGEN MAARDAT HIJZIJNUITERSTEBESTZOUDOEN $ONALD 7ITTEVRONGEL VOORZIT TERVANONZECENTRALE BEAAMDE DAT HET GEEN GEMAKKELIJKE OP GAVE IS OM VERANTWOORDELIJK TE ZIJN VOOR DE AFDELING 'ENT %EKLO $EINZE :ELZATE $OOR DE JARENHEENZIJNERVEELHERSTRUC TURERINGEN SLUITINGENFALINGEN GEWEEST !LS AFDELINGSSECRETA RISHEEFT2ITASTEEDSGEPROBEERD OMDESLACHTOFFERSVANDEZESO CIALE DRAMA´S OP EEN WAARDIGE MANIEROPTEVANGEN2ITANAM OOK STEEDS HET VOORTOUW OM DISCRIMINATIES IN DE BEDRIJVEN ENDESECTORENTEBEKAMPENEN WAS EEN GEDREVEN VOORZITSTER VANDEVROUWENCOMMISSIE 2ITABEDANKTEHAARMILITANTEN HAAR BESTUURSLEDEN EN HAAR

MEDEWERKERS VOOR DE GOEDE JA RENLANGESAMENWERKING

6ROUWENCOMMISSIE /P DE BIJEENKOMST VAN DE VROU WENCOMMISSIEDIEDOORGINGOP FEBRUARIWERD2ITA6ERBANCK LETTERLIJK EN FIGUURLIJK IN DE BLOE MEN GEZET DOOR NATIONAAL SECRE TARIS*OHN#OLPAERT!CHTTIENRODE ROZENONTVINGZIJ EVENVEELALSHET AANTALJARENDATZIJVOORZITSTERWAS VANDEVROUWENCOMMISSIE )NZIJNHULDIGINGSSPEECHBELICHTTE *OHN #OLPAERT UITGEBREID DE VELE VERDIENSTEN VAN 2ITA ALS VOORZIT STER EN ALS STIMULERENDE KRACHT VAN DE VROUWENCOMMISSIE 2ITA 6ERBANCKSTONDMEEAANDEWIEG VAN DE VROUWENCOMMISSIE DIE WERD OPGERICHT IN $E OOR SPRONG ERVAN LAG IN DE LOONKLOOF TUSSEN MANNEN EN VROUWEN EN OOKINDETOEN MALIGE DISCUSSIE IN HET SOCIALE EN POLITIEKE LAND SCHAPOVERDEMO GELIJKE INVOERING VAN NACHTARBEID VOORVROUWEN

2ITA6ERBANCKWERD¯ZIJWASOP DATMOMENTDEEERSTEENENIGE VROUWELIJKE AFDELINGSSECRETARIS VAN DE TEXTIELCENTRALE 4!#" ¯ VOORZITSTER VAN DE VROUWEN COMMISSIE $E VROUWENCOMMISSIE HEEFT EEN UITGEBREID PALMARES MAAR ER BLIJVEN NOG HEEL WAT UITDA GINGENOVER$EZEZALDENIEUWE VOORZITSTER9RIDA$ECROUBELE AF DELINGSSECRETARISVAN7AREGEM AANPAKKEN:IJWASALACTIEFMI LITANTEVANDEVROUWENCOMMIS SIE9RIDAWERDTEVENSUNANIEM DOOR ZOWEL ONS NATIONAAL BE STUURALSDOORDEVROUWENCOM MISSIE VOORGEDRAGEN 7IJ WEN SENHAARVEELSUCCESTOE

2ITA6ERBANCKLINKS GEEFTDEFAKKELVANDEVROUWENCOMMISSIEDOOR AAN9RIDA$ECROUBELE

4%84)%,2%#50%2!4)%

Eisenbundel CAO-onderhandelingen 2009-2010 4IJDENSDEBIJEENKOMSTVANHET0ARITAIR3UBCOMITmVOORDE 4ERUGWINNINGVANLOMPENVANWOENSDAGFEBRUARIHEB BENWIJONSGEMEENSCHAPPELIJKEISENBUNDELVOORGELEGDAANDE WERKGEVERS $ITZIJNDEKRACHTLIJNENVANHETEISENBUNDEL +OOPKRACHT 7IJEISENEENBELANGRIJKEVERHOGINGVANDEKOOPKRACHT$ITBE TEKENTOPDEEERSTEPLAATSEENMAXIMALEINVULLINGVANDENETTO KOOPKRACHTMETEUROINENEUROIN 6ERVOERSKOSTEN 7IJEISENDEOPTREKKINGVANHETBEDRAGVANDEFIETSVERGOEDING 7ERKGELEGENHEID $ESANCTIESVOORDEWERKGEVERSDIEDEOVERLEGPROCEDUREINZAKE AFDANKINGENNIETRESPECTEREN MOETENWORDENVERZWAARD(ET GEBRUIKVANUITZENDARBEIDMOETVERDERBEPERKTWORDEN !NCIpNNITEITSVERLOF (ETBESTAANDESYSTEEMVANANCIpNNITEITSDAGENMOETVERBE TERDWORDENDOORHETRECHTTEVERSNELLENENHETAANTALDAGEN ANCIpNNITEITSVERLOFUITTEBREIDEN #ARENSDAG $ECARENSDAGMOETWORDENAFGESCHAFT "RUGPENSIOEN !LLEBESTAANDESYSTEMENVANBRUGPENSIOENMOETENWORDEN VERLENGD 3OCIALETOELAGE .AASTEENMAXIMALEVERHOGINGVANDESYNDICALEPREMIETOT EURO MOETOOKDEINVOERINGVANEENSECTORALEHOSPITALISATIEVER ZEKERINGWORDENVOORZIEN #OMBINATIEARBEIDENGEZIN $EMOGELIJKHEDENTOTHETOPNEMENVANTIJDSKREDIETMOETEN VERRUIMDWORDENMETALSDOELHETALGEMEENRECHTTEVERKRIJGEN VOORALLEWERKNEMERS +WALITEITVANDEARBEID %RMOETENMAATREGELENVOORZIENWORDENOMNEGATIEVEGEVOL GENVANREPETITIEVEHANDELINGENTEVOORKOMEN 6ORMINGENOPLEIDING $EINSPANNINGENINZAKEVORMINGENOPLEIDINGINDESECTOR MOETENVERDERGEZETENVERSTERKTWORDEN 6ERLENGINGVANALLEBESTAANDECOLLECTIEVEARBEIDSOVEREEN KOMSTEN


14

;\E`\ln\N\ib\i

Voeding - Horeca - Diensten

â&#x20AC;¢ N° 4 â&#x20AC;¢ 27 februari 2009

Sectorcommissies Horeca, Groene sectoren en Toeristische attracties /6%2%%.+/-34)'$%.)%57%STATUTENVANDE#ENTRALE!"66(ORVAL GOEDGEKEURD TIJDENSONSLAATSTE3TATUTAIR#ONGRESVANOKTOBER WERDENONLANGSDE 3ECTORCOMMISSIESGEACTIVEERD(ETGAATOMINSTANTIESWAARVANDEROEPING ERINBESTAATHETSYNDICAALWERKTEACTIVERENBINNENDEBETROKKENSECTOREN:E ZIJNSAMENGESTELDUITAFGEVAARDIGDENENGEWESTELIJKEBESTENDIGENENWORDEN VOORGEZETENDOORDE&EDERAAL3ECRETARIS

Ook dit jaar nemen het IPV (het opleidingscentrum van en voor de voedingsindustrie) en ABVV-HORVAL deel aan de 20 km van Brussel.

$EEERSTEWERKZAAMHEDENWAARMEEDESECTORCOMMISSIESZICHBEZIGHIELDISNATUURLIJK DEVOORBEREIDINGVANDESECTORONDERHANDELINGEN 3ECTORCOMMISSIE(ORECA 0#

$E SECTORCOMMISSIE (ORECA VERGADERDE OP JANUARI .AAR AANLEIDING HIERVAN HEEFT ZE DE EISENBUNDEL VAN HET !"66 VOOR UITGEWERKT %R WERD EEN BIJZONDER ACCENT GE LEGDOPDEVOLGENDEPUNTEN Â&#x201E;)MPLEMENTATIE VAN HET UIT ZONDERLIJK INTERPROFESSIONEEL AKKOORD %52 %52 NETTOVERHOGINGVOORALLEWERK NEMERS Â&#x201E; 6ERBETERING VAN DE VERGOEDING VOOR ECONOMISCHE WERKLOOS HEIDENDETUSSENKOMSTVANDE WERK GEVER IN DE VERVOERSKOS TEN Â&#x201E; 6ERHOGING VAN DE SYNDICALE PREMIE Â&#x201E; 6ERBETERINGVANDEEINDE JAARS PREMIE SOLIDARISERING EN VER BETERINGENVANDEINHOUD Â&#x201E; +WALITATIEVE PUNTEN SOCIALE DIALOOG IN DE +-/´S EN VERBE TERING VAN DE STATUTEN VAN DE SYNDICALE AFVAARDIGING RECHT OPOPLEIDINGSDAGEN BIJZONDERE REGLEMENTERING IN GEVAL VAN MEERVOUDIGEONTSLAGEN $EIMPLEMENTATIEVANHETUITZON DERLIJKINTERPROFESSIONEELAKKOORD %52 %52 MAAKTE ON DERWERP UIT VAN VEEL DISCUSSIES -AARDEWIJZEWAAROPDITPUNTIN DE HORECASECTOR TE CONCRETISEREN ISMOMENTEELNOGNIETHEELDUIDE LIJK $E SECTORALE SOCIALE PARTNERS ZULLEN ONGETWIJFELD VEEL CREATIVI TEITAANDEDAGMOETENLEGGEN )N DE HUIDIGE BIJZONDER MOEILIJKE ECONOMISCHE CONTEXT WERD LANG GESPROKENOVERVERSCHILLENDEMO GELIJKHEDEN OM HET HOOFD TE BIE DENAANDECRISIS

$E SECTORCOMMISSIE BESTUDEERDE DE MOGELIJKHEDEN OM DE TOEKEN NING VAN DE VERGOEDINGEN VAN BESTAANSZEKERHEID TE VERBETEREN BIJECONOMISCHEWERKLOOSHEIDOM EENANTWOORDTEBIEDENOPDEDA LINGVANDEINKOMSTEN %EN ANDER THEMA DAT ONDER DE AANDACHT KWAM IS DE OPRICH TING VAN EEN SECTORREGLEMENT BIJ MEERVOUDIGE ONTSLAGEN !AN DE GRONDSLAG VAN DEZE BEZORGDHEID LIGT DE AFFAIRE #ONRAD DIE IN DE CEMBER UITBRAK "IJNA ALLE WERKNEMERS LEGDEN ER HET WERK NEERBIJDEAANKONDIGINGVANHET ONTSLAG VAN EEN AANTAL WERKNE MERS OM ECONOMISCHE REDENEN $E TOEPASSING VAN DE PROCEDURE INFORMATIE EN RAADPLEGING VAN WERKNEMERS ZOALSVOORZIENINDE REGLEMENTERING OVER COLLECTIEVE ONTSLAGEN WERD AAN GEVOCHTEN DOOR DE VAKBONDEN OP BASIS VANEENDISCUSSIEOVER DEVANTOEPASSINGZIJ NDEVOORWAARDEN 4EN GEVOLGE VAN SYN DICALE ACTIES EN HET VERZOENINGSBUREAU VANDECEMBER WERD EEN ONDERNE MINGS #!/ AFGESLO TEN DIE EEN VERPLICHT INFORMATIE EN RAAD PLEGINGSPROCEDURE VOORAFGAAND AANMEERVOUDIGEONTSLAGENVOOR ZIET "IJ NIET NALEVING VAN DEZE PROCEDURE ZIJN VERHOOGDE ONT SLAGVERGOEDINGENVERSCHULDIGD $EAFFAIRE#ONRADHEEFTDESECTOR BEWUSTGEMAAKT VAN EEN PROBLE MATIEK DIE ZICH EVENEENS DREIGT TESTELLENINANDEREONDERNEMIN GENVANDESECTORINDEKOMENDE MAANDENENOPENDEDUSDUIDELIJK DE WEG VOOR VERBETERINGEN BIN NENDESECTOR $E GEMEENSCHAPPELIJKE EISEN BUNDEL !"66 !#6 !#,6" WERD VOORGESTELD AAN DE WERKGEVERS OPFEBRUARI$EVOLGENDEONDER HANDELINGSRONDE WORDT VOORZIEN OPMAART 7EHOUDENUOPDEHOOGTEVANDE EVOLUTIEINDEONDERHANDELINGEN

3ECTORCOMMISSIE4OERISTISCHE ATTRACTIES0# $E EERSTE VERGADERING VAN DE SECTORCOMMISSIE 4OERISTISCHE AT TRACTIES MOET NOG PLAATSVINDEN $E SECTORONDERHANDELINGEN ZIJN ECHTERALSINDSMEERDANEENJAAR AANDEGANG 6ANAFDERECENTE OPRICHTINGVAN HET 0ARITAIR #OMITm VOOR DE 4OE RISTISCHEATTRACTIES HEBBENDESO CIALEPARTNERSZICHGEWIJDAANDE UITWERKING VAN EEN FUNCTIECLAS SIFICATIE WAT EEN FUNDAMENTELE STAP IS VOOR DE BEPALING VAN EEN MINIMUMBAREMAVOORDESECTOR !NDERZIJDS WERD VOOR DE BEDIEN DEN HET GEHEEL VAN DE #!/´S DIE VAN TOEPASSING ZIJN IN HET 0# OVERGEHEVELDNAARHET0#

© S.I. Brussels Promotion

We doen dan ook een warme oproep naar lopers en supporters! (EBTUZELFAMBITIEOFKANU EENAANTALMEDE ARBEIDERSENMILITANTEN ENTHOUSIASMERENVOORDITFANTASTISCHEINITIATIEF 3CHRIJFUDANSNELINVOORDEEEDITIEVAN &OOD&OR!FRICA GEGARANDEERDEENGROOT SUCCES (OE 6IAWWWIPVBEFOODFORAFRICA

%RZIJNEVENEENSDISCUSSIESAANDE GANGOVERDEUITWERKINGVANEEN SECTORAAL MINIMUMLOON ZONDER ONDERSCHEIDVANFUNCTIES HETIN DEXERINGSSYSTEEM DEOPRICHTING VANEEN3OCIAAL&ONDS 

,OPERSVAN KRIJGENVOORRANGBIJDEINSCHRIJVINGEN 7ANNEER

3ECTORCOMMISSIE'ROENE SECTOREN

MEI

$E GROENE SECTOREN BETREFFEN DE LANDBOUWSECTOR0# DETUIN BOUWSECTOR0# ETTECHNISCHE LAND ENTUINBOUW0# 

/MUWORDTHETSTARTSEINGEGEVENOPDE %SPLANADEVH*UBELPARK

$ESECTORCOMMISSIEMOETVOORDE EERSTEKEERVERGADERENINDELOOP VAN DE MAAND MAART /P HAAR AGENDASTAATUITERAARDDEUITWER KING VAN EEN SECTORALE EISENBUN DEL 

$EOPBRENGSTGINGGAATINTEGRAALNAAR6REDES EILANDENMETENKELEONTWIKKELINGSPROJECTENIN !FRIKA

-EERINFO WWWKMDEBRUXELLESBEKMSET?NLHTM WWWVREDESEILANDENBEDOEMEELOOPNAARAFRIKA


;\E`\ln\N\ib\i â&#x20AC;¢ N° 4 â&#x20AC;¢ 27 februari 2009

Regio Antwerpen - Mechelen + Kempen

HET MELDPUNT DISCRIMINATIE "ENJEJONGOFOUD7OONTJEFAMI LIEHIERALDUIZENDJAAROFISZEVAN ELDERSAFKOMSTIG "EN JE HETERO OF HOLEBI 2IJK OF ARM-ANOFVROUW(EBJEEENHANDICAP 7EWILLENIEDEREENALLEKANSENGEVENENSLUITEN ZEKER ONZE OGEN NIET VOOR MOGELIJKE DISCRIMINA TIES %XPERTISEENERVARING (ET!"66 2EGIO!NTWERPENWASNAUWBETROKKEN BIJDEUITBOUWVANHET!NTWERPSE-ELDPUNT$IS CRIMINATIE DAT ONLANGS VAN START GING -AAR OOK ANDEREPARTNERSSTELLENHUNERVARINGTERBESCHIK KING HET !#6 DE )NSPECTIE 7ERK EN 3OCIALE %CO NOMIE HET #ENTRUM VOOR 'ELIJKHEID VAN +ANSEN ENVOOR2ACISMEBESTRIJDING DE6$!" HET6LAAMS -INDERHEDENFORUM HET!NTWERPS-INDERHEDEN CENTRUMDE DE/MBUDSVROUWVANSTAD!NTWER PEN DE 2%3/# PROJECTONTWIKKELAARS SAMEN ZOEKENWENAARDEBESTEOPLOSSINGVOORELKEMEL DING ,AAGDREMPELIGENDISCREET .OG ALTIJD HEBBEN VEEL MENSEN HET MOEILIJK OM OVER HUN KLACHTEN TE PRATEN 3CHRIK OM DE JOB TE VERLIEZENOFMACHTELOOSHEID¯±7EMOGENZEGGEN WATWEWILLEN ERLUISTERTTOCHNIEMAND²HALENGE MAKKELIJKDEOVERHANDENZORGENVOORGROEIENDE FRUSTRATIES $AAROM WIL HET -ELDPUNT VOORAL LAAGDREMPELIG ZIJN EN KLACHTEN MELDINGEN EN VRAGEN OVER ALLE VORMENVANDISCRIMINATIEBEHANDELENDIEVANVER OFDICHTBIJIETSTEMAKENHEBBENMETDEWERKSITU

ATIE(ETISDUSZEKERNIETDEBEDOELINGOMALLERLEI OMSLACHTIGE EN ELLENLANGE JURIDISCHE PROCEDURES OPTESTARTENMAARWELOMCONCREETENDISCREET TEBEMIDDELENBIJELKEKLACHT (OEGAATHET-ELDPUNTTEWERK (ET-ELDPUNTBEMIDDELT SENSIBILISEERTENNEEMT ALLE MOGELIJKE INITIATIEVEN OM DISCRIMINATIE TE VOORKOMEN $AT KAN MAAR DOOR AANDACHTIG NAAR ELKEKLACHTTELUISTERENENZENAUWKEURIGTENOTE REN(ET-ELDPUNTVOLGTDANDEZAAKVERDEROPTOT ZE HELEMAAL IS AFGEHANDELD DWZ ZE ZOEKT NAAR OPLOSSINGEN DISCREET INALLEVERTROUWENENALTIJD INOVERLEG 7AARKANJETERECHT -ELDPUNT$ISCRIMINATIE 3T *ACOBSMARKT !NTWERPEN 4EL -ELDPUNTDISCRIMINATIE STADANTWERPENBE WWWANTWERPENBEMELDPUNT /PENINGSUREN -AANDAGTOTENMETWOENSDAGVANTOTUUR $ONDERDAGVANTOTUURTIJDENSKERST ENZO MERVAKANTIETOTUUR 6RIJDAGGESLOTEN !FSPRAAKNOODZAKELIJK *E KAN VOOR INFORMATIE OOK ALTIJD TERECHT BIJ DE DIVERSITEITSCONSULENTENVANHET!"66 2EGIO!NT WERPEN/MMEGANCKSTRAAT !NTWERPEN 4ELOF DIVERSITEITANTWERPEN ABVVBE

Vrijdag 6 maart 2009: uitzonderlijke sluiting BBTK-Antwerpen (ETKANTOORINDE6AN!RTEVELDESTRAATISOPVRIJDAGMAART UITZONDERLIJKGESLOTENWEGENSONS JAARLIJKS3TATUTAIR#ONGRES "EHOUDENSDEZEUITZONDERINGKANJEBIJONSTERECHT VOORDEADMINISTRATIE MAANDAGTOTDONDERDAGVANUTOTUENVANUTOTU VRIJDAGVANUTOTU VOORDESYNDICAAL JURIDISCHEDIENST MAANDAGENWOENSDAGVANUTOTUENVANUTOTU DINSDAGVANUTOTU DONDERDAGGESLOTEN VRIJDAGVANUTOTU

Bezoek rioolwaterzuiveringsinstallatie Aquafin Zuid-Antwerpen $ONDERDAGAPRIL %EN BEZOEK MET GIDS AAN DE WATERZUIVERINGSINSTALLATIE VAN :UID !NTWERPEN 7IJ SPOELEN ONSAFVALWATERGEWOONDOOREN TOCH KOMT ER UIT ONZE KRAANTJES TERUGGEZUIVERDWATER 7ELKEWEGDATLEVENSNOODZAKE LIJKVOCHTAFLEGTENHOEHETTERUG GEBRUIKSKLAAR WORDT GEMAAKT KOM JE TE WETEN TIJDENS DIT BE ZOEK(ETISEENBUITENACTIVITEIT VANDAAR GRAAG REGENJAS EN STE VIGE SCHOENEN VOORZIEN -INI MUMLEEFTIJDISJAAR6ERZAME LEN OM UUR +IELSBROEK !NTWERPEN 6ANTOTUUR 0RIJS'RATIS )NFOENINSCHRIJVING,INX !NTWERPEN /MMEGANCKSTRAAT !NTWERPEN 4EL EMAIL LINX ANTWERPEN ABVVBE

15


;\E`\ln\N\ib\i

â&#x20AC;¢ N° 4 â&#x20AC;¢ 27 februari 2009

15

Regio Vlaams-Brabant

ADRESWIJZIGING VANAF 1 APRIL 6ANAFAPRILONTVANGENWIJUGRAAG OPONZENIEUWELOCATIE

""4+ -%#(%,3%342!!4 6),6//2$%

Bezoek een Passiefhuis en het voormalig â&#x20AC;&#x2DC;glazen dorpâ&#x20AC;&#x2122; +OMIN(OEILAARTTIJDENSHETBEZOEKAANEENPASSIEFHUISTEWETEN HOEUVEELKANBESPARENOPUWENERGIEFACTUUR%ENPASSIEFHUISIS NAMELIJKEENWONINGWAARZONDEREENTRADITIONEELVERWARMING OFKOELSYSTEEMTOCHEENPRETTIGEKAMERTEMPERATUURKANWORDEN GEREALISEERD.ADELUNCHBLIJVENWEINDEECOLOGISCHESFEEREN BRENGENEENBEZOEKAANEENTEWERKSTELLINGSPROJECTWAARMEN OUDE ORIGINELESERRESRESTAUREERT $ATUMMAART 4IJDTOTUUR 0RIJSEURO )NFOENINSCHRIJVINGEN ,INX 6LAAMS "RABANT ALINXVLBR ABVVBE

$%!,'%-%.%#%.42!,% !"66 $E!LGEMENE#ENTRALE !"66 DIEMEERDANLEDENTELTINMEERDANVERSCHILLENDE BEROEPSSECTOREN ISDEGROOTSTEARBEIDERSCENTRALEVANONSLAND6IAHAARDIENSTENGEEFTDE &EDERALE!LGEMENE#ENTRALEEENIMPULSAANDEWERKINGVANHAARAFDELINGEN BESLISTENCOyRDINEERT ZIJDEGLOBALEPOLITIEKVANDEORGANISATIE DIEZEVERDEDIGTBIJHET!"66$E!LGEMENE#ENTRALEENHET !"66BIEDENSAMENEENWAAIERVANDIENSTENAAN"IJDEGEWESTELIJKESECRETARIATENVANDE!LGEMENE #ENTRALEKANJETERECHTMETALLEVRAGENDIEVANVEROFNABIJMETJEJOBTEMAKENHEBBEN "INNENDEZE!LGEMENE#ENTRALEISDEGEWESTELIJKEAFDELING"RUSSEL 6LAAMS"RABANTVOORHAARKANTOORTE"RUSSELOPZOEKNAAR

Een boekhouder / financieel verantwoordelijke 7IJBIEDENONZEAANGESLOTENENEENKWALITEITS VOLLEJURIDISCHEBIJSTANDINZAKEVRAGENENGESCHIL LENMETBETREKKINGTOTARBEIDSRECHTENSOCIAAL ZEKERHEIDSRECHT/OKVERLENENWIJHULPBIJHET INVULLENENBEREKENENVANDEBELASTINGSAANGIF TESENVERZEKERENWIJEENVLOTTEBETALINGVANDE SYNDICALEENEINDEJAARSPREMIES *OUWPERSPECTIEF Â&#x201E; *EBENTINSTAATGEHEELZELFSTANDIGHETDAGDAGE LIJKSBOEKHOUDKUNDIGBEHEERVOORJEREKENING TENEMEN Â&#x201E; *EGEEFTRAADOPBELEIDSNIVEAUMETBETREKKING TOTFINANCIpLEBESLISSINGEN BIJVOORBEELDINZAKE DEFINANCIERINGVANPROJECTEN Â&#x201E; *ESTAATINVOORDEOPMAAKVANHETBUDGETENDE OPVOLGINGOFBIJSTURINGHIERVAN Â&#x201E; *ERAPPORTEERTDOORMIDDELVANEENZEERNAUWE SAMENWERKINGOPBELEIDSNIVEAU Â&#x201E; *EHEBTHETPOTENTIEELOMOPTERMIJNLEIDINGTE GEVENAANEENADMINISTRATIEFTEAM *OUWPROFIEL Â&#x201E; *EBEZITEENBACHELOROFMASTERINEENFINANCIpLE RICHTING Â&#x201E; 2ELEVANTEERVARINGISEENPLUSPUNT MAARGEEN VEREISTE Â&#x201E; *EBENTSTERKINHETORGANISERENENMOTIVEREN VANEENTEAM Â&#x201E; *EBENTZEERGOEDVERTROUWDMETDETWEEDE LANDSTAAL

Â&#x201E; *ENEEMTINITIATIEFTOTRAPPORTERENENBEZITHET GROEIPOTENTIEELOMTEWERKENOPKADERNIVEAUOF BELEIDSNIVEAU Â&#x201E; *EBENTWOONACHTIGINDEREGIOMAARJEBENTOOK BEREIDOMJETEVERPLAATSENNAARDEBUURTKANTO REN Â&#x201E; *EHERKENTJEZELFINDEDOELSTELLINGENENWAAR DENVANHET!"66ENJEBENTBEREIDJETEENGA GERENINONZEORGANISATIE !RBEIDSVOORWAARDEN *EWORDTTEWERKGESTELDINONSKANTOORTE"RUS SELMETEENCONTRACTVANONBEPAALDEDUUR7IJ BIEDENEENAANTREKKELIJKSALARISAANGEVULDMET EXTRALEGALEVOORDELEN-AALTIJDCHEQUES GROEPS VERZEKERING TERUGBETALINGVANDEVERPLAAT SINGSKOSTEN -AARNOGBELANGRIJKERWIJHEBBEN HEELWATWERKZEKERHEIDTEBIEDEN$AARNAAST ZORGENWEEVENEENSVOOROPLEIDINGS ENDOOR GROEIMOGELIJKHEDEN"OVENDIENKOMJETERECHTIN EENDYNAMISCHEORGANISATIE )NTERESSE *EKANMEERINFORMATIEOVERDEJOBINHOUD BEKOMENBIJ$EBORAH.YSTEN #ONSULTANT+ERN 3ELECTION 4EL*EKANJEKANDIDATUUREVENEENS PERMAILBEZORGENDEBORAHNYSTEN ACERTA BE7IJGARANDERENSTEEDSEENSNELLEENDISCRETE OPVOLGINGVANJESOLLICITATIE

WERFTAAN

WERFTAAN

"%2)#(4!!.$%,%$%.6!.$% !,'%-%.%#%.42!,% "2533%, 6,!!-3"2!"!.4

/0'%,%4 4)*$%,)*+%7)*:)').'6!.$% /0%.).'352%.6//2(%40%2-!.%.4 "52%%,4%,)%$%+%2+% 4)*$%,)*+%7)*:)').'52%.0%2-!.%.4)%3 :)4$!'%.,%%2"%%+EN4/,,%-"%%+ 6!.4/4%.-%4

0%2-!.%.4"52%%,,)%$%+%2+% $AG -AANDAG $INSDAG 7OENSDAG $ONDERDAG 6RIJDAG

/PENINGSURENVOORMIDDAG UTOTU UTOTU "UREELGESLOTEN UTOTU

/PENINGSURENNAMIDDAG UTOTU UTOTU

52%.:)4$!'%. $EZITDAGOPMAANDAGTE,EERBEEKVANUTOTU $EZITDAGOPMAANDAGTE4OLLEMBEEKVANUTOTU

Medewerker (m/v) Werkloosheidsdienst

Medewerker doelgroepenwerking (m/v)

REGIO(ALLE ,IEDERKERKE

6ACATURETERINVULLINGVANGESCOPROJECT

$EWERKLOOSHEIDSDIENSTENVANHET!"66 6LAAMS"RABANTSTAANTENDIENSTEVANONZE LEDENVOORHETVERSTREKKENVANINFORMATIE HET OPMAKENENBEHERENVANWERKLOOSHEIDSDOS SIERS ENDEBETALINGVANUITKERINGEN/MONZE LEDENNOGBETERTEKUNNENHELPENZOEKENWE EENENTHOUSIASTEMEDEWERKER STERMETEEN KLANTGERICHTEHOUDING

,).8 ISDENIEUWENAAMVANDE#ULTURELE#EN TRALEVANHET!"66-ETEENRUIMERPROJECTDAN VOORHEENWIL,).8 WILZICHUITBOUWENTOTEEN KOEPELVANLINKSESOCIO CULTURELEVERENIGINGEN 6OORDEVERDEREUITBOUWVANDEZEWERKINGIN 6LAAMS"RABANTZOEKENWEEENGEpNGAGEERDE MEDEWERKERMETCULTURELEBAGAGE

0ROFIEL Â&#x201E; $IPLOMANIVEAUHOGERONDERWIJSKORTETYPE Â&#x201E; *EBENTSOCIAALVAARDIGENASSERTIEF Â&#x201E;*EBESCHIKTOVERGOEDEADMINISTRATIEVEVAAR DIGHEDENENPCKENNIS Â&#x201E;*EBENTLEERGIERIGENBEREIDJETEVERDIEPENIN EENCOMPLEXEMATERIE Â&#x201E; %VENTUELEERVARINGINEERSTELIJNSDIENSTVERLE NINGOFLOKETWERK ENENIGEVOORKENNISMBT WERKLOOSHEIDSREGLEMENTERINGZIJNPLUSPUN TEN Â&#x201E; 4ALENKENNIS.L &R % 7IJBIEDEN Â&#x201E; #ONTRACTMMETOPTIEVAST Â&#x201E; IN URENWERKWEEK Â&#x201E; /PLEIDING Â&#x201E; ,OONVOLGENSBAREMA Â&#x201E; %XTRALEGALEVOORDELEN 3OLLICITERENKANTOTMAART TAV3TEVEN-ARCHAND -ARIA 4HERESIASTRAAT ,EUVEN JEFFJONCKERS ABVVBE !"666LAAMS"RABANTVOERTEENNON DISCRIMI NATIEFPERSONEELSBELEID

0ROFIEL Â&#x201E; +ENNISENERVARINGINHETORGANISERENEN BEGELEIDENVANACTIVITEITENENEVENEMENTEN VOORONZEDOELGROEPENÂ&#x201E;:INVOORINITIATIEFÂ&#x201E; #ONTACTVAARDIG Â&#x201E; *EKANZOWELZELFSTANDIGALSINTEAMWERKEN Â&#x201E; *EBENTMOBIELENFLEXIBEL 7IJBIEDEN Â&#x201E; 6OLTIJDSCONTRACTVANONBEPAALDEDUUR Â&#x201E; IN URENWERKWEEK Â&#x201E; ,OONVOLGENSBAREMA%XTRALEGALE VOORDELEN 3OLLICITERENKANTOTMAART TAV3TEVEN-ARCHAND -ARIA 4HERESIASTRAAT ,EUVEN JEFFJONCKERS ABVVBE MEERINFOCONTACTEER*EFF*ONCKERS OPTELOF6$!" ,).8 6LAAMS"RABANTVOERTEENNON DISCRIMI NATIEFPERSONEELSBELEID


;\E`\ln\N\ib\i

Regio Oost-Vlaanderen

!#4)6)4%)4%.+!,%.$%2

-AANDAG´¯U ).&/).4%2'%.%2!4)/.%,% 3/,)$!2)4%)4 3INT .IKLAAS 6ERMORGENSTRAAT !"66 (OERAINBENIN%EN NAMIDDAGWAAROPWEONS INLEVENINHETMOMENTDATONZE KLEINKINDERENHUNPENSIOENIN ZICHTKRIJGEN'ASTSPREKER(ERVm $EVOS )NSCHRIJVINGENENINFOBIJ $ANIpLLE TEL /RG3ENIORENWERKING!"66 /OST 6LAANDEREN $ONDERDAG´¯U ).&/ 0,53 7%2+,//3%. 6$!"

7OENSDAG´¯U ).&/#/.42/,%3934%%- "%3#()+"!!2(%)$7%2+,/:%. 3INT .IKLAAS 6ERMORGENSTRAAT !"66 )NFO!ZEDINE"ERRAZI TELOFVIA AZEDINEBERAZZI ABVVBE /RG!"66/OST 6LAANDEREN 6ORMING!CTIEVZW VORMING VOORWERKZOEKENDEN

REGIO'ENT 6RIJDAG´¯U ).&/#/.42/,%3934%%-"% 3#()+"!!2(%)$7%2+,/:%. 'ENT 6RIJDAGMARKT !"66 )NFO3VEN6AN4RAPPEN TEL OFVIASVENVANTRAPPEN ABVVBE /RG!"66/OST 6LAANDEREN 6ORMING!CTIEVZW VORMING VOORWERKZOEKENDEN 6RIJDAG´¯U ).&/ 0,53 7%2+,//3%. 6$!" 'ENT 6RIJDAGMARKT !"66 )NFO3OFIE$´HOOGE TELOFVIA SOFIEDHOOGE ABVVBE /RG!"66/OST 6LAANDEREN "IJBLIJFCONSULENT $INSDAG´ 4%.4//.34%,,).' 2/$%7!.$%,).' "RUSSEL )NDEVOORMIDDAGBRENGENWE EENBEZOEKAANDETENTOONSTEL LING³7IJZIJNDEBOUWERSVANEEN NIEUWEWERELD´)NDENAMIDDAG PLANNENWEEEN2ODEWANDELING OVERHETONTSTAANENDEEVOLUTIE VANDESOCIALISTISCHEBEWEGING IN"RUSSEL)NSCHRIJVENENINFOBIJ 3VEN6AN4RAPPEN TEL /RG!"66/OST 6LAANDEREN 6ORMING!CTIEVZW VORMING VOORWERKZOEKENDEN $INSDAG´¯UOFU "%$2)*&3"%:/%+")/ 0,!.%4 '%.4WINNAAR"IO AWARD 'ENT $RONGENSESTEENWEG "EZOEKAANEENUNIEKSUPER MARKTCONCEPT EENVOLWAARDIGE BIOSUPERMARKTMETUITSLUITEND BIOLOGISCHEVOEDINGENECOLO GISCHENIET VOEDINGSARTIKELEN 'RAAGINSCHRIJVENTEGEN´ BIJ+AAT TELOFVIA KAATBLANCQUAERT ABVVBEOFBIJ ,UC TELOFVIALUC TEUGELS ABVVBEGROEPENMET MAXPPERGROEP /RG,INX 'ROEN

$ONDERDAG´¯U "%$2)*&3"%:/%+"%3#(544% 7%2+0,!!4329(/6%

'ENT +ONINGSDAL 2YHOVEISDEOUDSTE"7VAN/OST 6LAANDEREN6ANDAAGWERKENER MENSEN WAARVANDEMEESTE METEENHANDICAP 0RIJS` )NFOENINSCHRIJVENBIJ 3IMON$E2YCKE TEL OFVIASIMONDERYCKE ABVVBE /RG,INX /OST 6LAANDEREN $ONDERDAG´¯U ).&/).4%2'%.%2!4)/.%,% 3/,)$!2)4%)4 'ENT 6RIJDAGMARKT /NS(UIS 'ASTSPREKER(ERVm$EVOS ,ANDE LIJK#OyRDINATOR $EAANWEZIGENZULLENUITGEBREID DEKANSKRIJGENOMVRAGENTESTEL LEN+OFFIEENTOMBOLA )NSCHRIJVENBIJeNSAL TEL /RG3ENIORENWERKING!"66 /OST 6LAANDEREN :ATERDAG´¯U 4/%2.b%'b.b2!,% %ENPOpTISCHEVERTELWANDELING LANGSDEHISTORISCHEENSFEERBE PALENDECAFmSINHETCENTRUMVAN 'ENTMET0ELICANO0RIJS`CON SUMPTIESNIETINBEGREPEN )NFOENINSCHRIJVENBIJ3IMON$E 2YCKE TELOFVIASI MONDERYCKE ABVVBE /RG,INX /OST 6LAANDEREN $INSDAG´¯U ).&/#/.42/,%3934%%-"% 3#()+"!!2(%)$7%2+,/:%. %EKLO :UIDMOERSTRAAT $E :UIDKAAI )NFO3ABINE6AN(OOREBEKE TELOF DIVM OFVIA SABINEVANHOOREBEKE ABVVBE /RG!"66/OST 6LAANDEREN 6ORMING!CTIEVZW VORMING VOORWERKZOEKENDEN 6RIJDAG´¯U ).&/#/.42/,%3934%%-"% 3#()+"!!2(%)$7%2+,/:%. 'ENT 6RIJDAGMARKT !"66 )NFO3VEN6AN4RAPPEN TELOFVIA SVENVANTRAPPEN ABVVBE /RG!"66/OST 6LAANDEREN 6ORMING!CTIEVZW VORMING VOORWERKZOEKENDEN

3ENIOREN

!LGEMEEN

7ERKLOZEN

*ONGEREN

15 ,INX

REGIO$ENDERMONDE

REGIO7AASLAND 3INT .IKLAAS 6ERMORGENSTRAAT !"66 )NFO$APHNm$´HONDT TEL OFVIADAPHNED´HONDT ABVVBE /RG!"66/OST 6LAANDEREN "IJBLIJFCONSULENT

â&#x20AC;¢ N° 4 â&#x20AC;¢ 27 februari 2009

:ATERDAG´ $!'5)434!0,/.$%. 7IEZINHEEFTINEENDAGJE SHOPPENOFEENMUSEUMBEZOEK EENKIJKJEWILNEMENBIJHET STULPJEVANDE1UEEN DESFEER OPSNUIVENINEENECHTEPUBOF ³AFTERNOONTEA´DRINKEN¨KAN HIERVOORINSCHRIJVENBIJ,UC .OPPE TELOFVIALUC NOPPE TELENETBE 7EVERTREKKENOMUAANDE HOEK"REEDSTRAAT!NTWERPSE 3TEENWEGTE3INT .IKLAAS4ERUG OMSTREEKSU0RIJS`BUSREIS EN%UROTUNNEL 0LAATSENBEPERKT /RG##0LEINTJEISMREIZEN³$E $URME´LIC!

REGIO6LAAMSE!RDENNEN 7OENSDAG´ VANUTOTU ).&/#ONTROLE"ESCHIKBAARHEID 2ONSE &EESTPALEIS 3TATIONSSTRAAT )NFOTEL *OSETTA,A HOUSEOFJOSETTALAHOUSE ABVVBE /RG!"66/OST 6LAANDEREN6OR MING!CTIEVZW VORMINGVOOR WERKZOEKENDEN 7OENSDAG´ VANUTOTU +,)- /04/#(4 KM 3TART0AROCHIEZAAL.UKERKE .U KERKEPLEIN .UKERKE !FWISSELENDETOCHTDOORHET HARTJEVANDE6LAAMSE!RDENNEN LANGSVERSCHILLENDEPITTORESKE DEELGEMEENTENVAN-AARKEDAL METSCHITTERENDEVERGEZICHTENEN RUSTIGEHOEKJES $EELNAME` NIET LEDEN` )NFOTEL 3OPHIE$E -EYEROFCCVLAR EDPNETBE /RG##´T!VOND 4UURTJE!"66 /OST 6LAANDERENREGIO6LAAMSE !RDENNEN 6RIJDAG´ 6RIJDAG´ 7%%+&,/2%!,",!.+%."%2'% DAGENNACHTEN VERBLIJFIN VOLPENSIONMETVERZORGDEANI MATIE 0RIJSLEDEN!"66` NIET LE DEN` TOESLAGSINGLE` )NFOENINSCHRIJVINGENBIJ3OPHIE TEL /RG3ENIORENWERKING!"66 /OST 6LAANDERENREGIO6LAAMSE !RDENNEN

-AANDAG´¯U +!!24 %.4%%2,).'4/2.//) 7%44%2%. 7ETTEREN CAFm³$EN$RIES´ 6OORINSCHRIJVINGENINFOKANJE TERECHTBIJ,UC4EUGELS TELOFVIA LUCTEUGELS ABVVBE /RG3ENIORENWERKING!"66 /OST 6LAANDEREN

-AANDAG´¯U ).&/ 0,53 7%2+,//3%. 6$!" $ENDERMONDE $IJKSTRAAT !"66 )NFO#OEN2OOSENSTEIN TELOFVIA COENROOSENSTEIN ABVVBE /RG!"66/OST 6LAANDEREN "IJBLIJFCONSULENT

$INSDAG´¯U ).&/#/.42/,%3934%%- "%3#()+"!!2(%)$7%2+,/:%. $ENDERMONDE $IJKSTRAAT !"66 )NFO4RUI$EVRIEZE TELOFVIAT RUIDEVRIEZE ABVVBE /RG!"66/OST 6LAANDEREN 6ORMING!CTIEVZW VORMING VOORWERKZOEKENDEN

-AANDAG´¯U +!!24 %.4%%2,).'4/2.//) 7%44%2%. 7ETTEREN CAFm³$EN$RIES´ 6OORINSCHRIJVINGENINFOKANJE TERECHTBIJ,UC4EUGELS TELOFVIA LUCTEUGELS ABVVBE /RG3ENIORENWERKING!"66 /OST 6LAANDEREN

REGIO!ALST $INSDAG´¯U ).&/ 0,53 7%2+,//3%. 6$!" !ALST (OUTMARKT !"66 )NFO#OEN2OOSENSTEIN TEL OFVIACOENROOSENSTEIN ABVVBE /RG!"66/OST 6LAANDEREN "IJBLIJFCONSULENT

$INSDAG´¯U ).&/#/.42/,%3934%%-"% 3#()+"!!2(%)$7%2+,/:%. !ALST (OUTMARKT !"66 )NFO#OEN2OOSENSTEIN TEL OFVIACOENROOSENSTEIN ABVVBE /RG!"66/OST 6LAANDEREN "IJBLIJFCONSULENT

3ENIORENWERKING

BUITENLANDSE REIS "/$25-¯452+)*% 6ANDINSDAG´TOTDONDERDAG´ Â&#x201E; Â&#x201E; Â&#x201E; Â&#x201E;

VERBLIJFINHOTEL6%2!#,5"

METEENALL INCLUSIVEFORMULE MOOIETUINMETZICHTOVERDEBAAI DIRECTAANHETSTRANDEN KMVANHETCENTRUMVAN"ODRUM KAMERSMETBADKAMER AIRCO TELEFOON SATELLIET 46 KOELKAST GRATIS SAFEENBALKONOFTERRAS Â&#x201E; ZOETWATERZWEMBADENMETGRATISLIGZETELSENHANDDOEKENSERVICE Â&#x201E; MAALTIJDENINBUFFETVORM SNACKBAR KOFFIEPAUZEMETPATISSERIEEN MIDDERNACHTSNACK Â&#x201E; SELECTIEVANLOKALEALCOHOLISCHEENNIET ALCOHOLISCHEDRANKEN 0RIJS`PERPERSOON TOESLAGSINGLE` /PSTAPPLAATSEN !ALST $ENDERMONDE 'ENT ,OKEREN 3INT .IKLAAS 2ONSEEN7ET TEREN6ANAFPERSONENVOORZIENWEEXTRAOPSTAPPLAATSEN )NLICHTINGENENINSCHRIJVINGENBIJ $ANIpLLE ,UC .ATACHA 3OPHIE eNSAL 

 

/OST 6LAANDEREN

.ODIGTJEIN3INT .IKLAASUITVOOR :ATERDAG´VANU "%:/%+"2!%#+-!.*%.%6%2 2ONDLEIDINGINDEGRAANSTOKERIJ METACHTERAFDEGUSTATIE+OSTPRIJS `)NSCHRIJVENKANBIJ'ERARD$E #LERCQOPTELOF"EA 6ERMEIREN'SMOF HET##SECRETARIAATTEL /RG##/UDENAARDE!"66 /OST 6LAANDERENREGIO6LAAMSE !RDENNEN

CINEMA PARADISO 6ERTONINGVANSPEELFILMSMETEENSOCIALEINVALSHOEK !LLEVERTONINGENGAANDOORVANUTOTUINZAAL6OLKSHUIS 6ERMORGENSTRAATTE3INT .IKLAAS$EELNAMEISGRATIS $ATUM $ONDERDAG´ $ONDERDAG´ $ONDERDAG´

4ITEL /SAMA 4HE$IVINGBELLANDTHEBUTTERFLY 5NEHIRONDELLEAFAITLEPRINTEMPS

)NFOENINSCHRIJVENBIJ+RIS-ARTIN TEL OFVIAKRISMARTIN ABVVBE


De Nieuwe Werker

• N° 4 • 27 februari 2009

15

Regio West-Vlaanderen

Linx plus is de overkoepelende naam van de Culturele Centrale. De cultureel – syndicale tak van het ABVV bestaat nu in meer dan 150 Vlaamse gemeenten. Duizenden militanten en vrijwilligers zetten zich in voor hun afdeling in hun gemeente. Hieronder vind je trouwens de activiteiten voor de komende maand(en) van een aantal West–Vlaamse afdelingen. Ook in onze provincie zijn we steeds op zoek om beter te doen. Meer nog. In veel gemeenten bestaat nog geen Linx+ afdeling en daar willen we iets aan doen. Zie je het zitten om samen met enkele mensen uit jouw gemeente een Linx+ afdeling uit de grond te stampen, neem dan contact op met het Linx+ secretariaat in West– Vlaanderen. Je zal alvast kunnen rekenen op een degelijke ondersteuning. Je vindt ons op volgende adressen: Marc Bonte Zilverstraat 43, 8000 Brugge Tel. 050 44 10 41 Maandag, woensdagvoormiddag en vrijdagvoormiddag. Rijselstraat 19, 8500 Kortrijk Tel. 056 240537 - Op afspraak. J. Peurquaetstraat 27, 8400 Oostende Tel. 059 55 60 58 - Dinsdag en donderdag. Zuidstraat 22/22, 8800 Roeselare Tel. 051 26 00 70 - Op afspraak. brugge@linxplus-wvl.be CC Brugge B Film: ‘Das Leben der Anderen’ Op vrijdag 13 maart vertonen we de film ‘Das Leben der Anderen’. De succesvolle toneelschrijver Georg Dreyman (Sebastian Koch) en zijn geliefde, de actrice Christa-Maria Sieland (Martina Gedeck), zijn populaire intellectuele sterren in het Oost-Berlijn van 1984. Maar hun acties en vooral gedachten zijn niet altijd in lijn met de ideologie van de socialistische heilstaat. De minister van cultuur is érg geïnteresseerd in Christa-Maria en geeft Stasi-agent Wiesler (Ulrich Mühe) opdracht de twee af te luisteren. Zoals gewoonlijk begint de bureaucratische Wiesler plichtsgetrouw aan deze taak. Boven hun appartement, op zolder, luistert hij dag en nacht hun leven af. Maar hoe meer hij in hun leven wordt gezogen, des te meer moeite heeft hij zijn loyaliteit naar de staat te behouden.

Het Duitse drama ‘Das Leben der Anderen’ is het regiedebuut van Florian Henckel von Donnersmarck, die zelf het script schreef. De film (135 min.) kreeg op 2 december 2006 in Warschau maar liefst drie European Film Awards voor Beste Film, Beste Acteur (Ulrich Mühe) en Beste Script. Het verhaal speelt zich af in OostBerlijn, een paar jaar voor de val van de muur, een tijd waarin het Ministerium für Staatssicherheit (Stasi), de Oost-Duitse geheime politie, het volk onder de duim houdt. Locatie: bovenzaal De Hollandse Vismijn (Vismarkt, Brugge). Vooraf kan iedereen vrijblijvend deelnemen aan een breughelmaaltijd. Inschrijven kan bij Willy tel. 051 22 38 10. CC Geluwe - Wervik Paradiso bowling Op zaterdag 7 maart vanaf 18u. gaan we bowlen naar ‘Paradiso Bowling’ in de Komenstraat 36 te Wervik. Deelname kost € 12. In de prijs zitten 3 spelletjes + 1 consumptie. Meer info: Dany Kerkhof tel. 056 51 65 52 of Rudy Nuytten tel. 0475 22 54 05. Linx+ Ledegem Zaterdag 28 maart bezoeken we met Linx+ Ledegem de tentoonstelling ‘We zijn de bouwers van een nieuwe wereld’ in Brussel. Een prestigieuze tentoonstelling over 100 jaar sociale geschiedenis. We vertrekken met de trein vanuit het station te Kortrijk en we spreken af om 14.15u. De terugkomst is voorzien in Kortrijk omstreeks 18.30u., de rondgang in het museum met gids duurt 2 uur. Inschrijvingsprijs is € 10. Treinticket, ingang, gids en 1 consumptie inbegrepen. Inschrijven kan telefonisch bij Stefaan Peirsegaele tel. 0498 74 53 86, Danny Claeys tel. 0486 92 13 77, Patrick Van Gheluwe tel. 0497 05 18 02, Ine Schoutteten tel. 0486 76 96 14 en Wouter Desmyter tel. 0474 96 41 86. De inschrijvingen worden afgesloten op 20 maart. Zeker niet te missen! CC Rekkem Op zondag 5 april 2009 organiseren Culturele Centrale Rekkem en l’ASBL Sillon du Coeur een tweede aperitief ten voordele van minderbedeelde kinderen. Deze aperitief start om 10 uur en vindt plaats in zaal ‘Le Phenix’ in café ‘Le peuple’ te Dottignies. Info: Jimmy Algoet tel. 056 48 42 31. De Brug Harelbeke Vorming senioren In samenwerking met de Stedelijke Welzijnsdienst en de Stedelijke Seniorenraad kunnen

wij volgende activiteit kenbaar maken: Toneelvoorstelling ‘Trap niet in de val’ + ‘humor sketches en moppen’. In dit theaterstuk wordt op een educatieve manier het voorkomen van vallen bij senioren belicht. De voorstelling wordt ook door senioren gespeeld en richt zich bijgevolg naar dezelfde doelgroep en haar omgeving. Op een speelse & humoristische manier worden de toeschouwers bewust gemaakt van de gevaren die een mogelijke valpartij kunnen uitlokken: uitlokkende factoren in de woning zelf, factoren eigen aan de senior (schoeisel, medicatiegebruik, voeding, beweging, …). Doorheen het stuk worden ook tips gegeven hoe risicovolle situaties kunnen worden vermeden. Een aanrader voor de Senioren, noteer dus woensdag 11 maart ek. alvast in je agenda. We verwachten jullie in de Aula van CC Het Spoor om 14u. Deelname in de kosten: € 3 (koffie tijdens de pauze inbegrepen). Kaarten te bekomen bij: Dienstencentrum De Parette, Welzijnsdienst Marktstraat 74, Via bestuursleden ABVV-Senioren. Veiligheid in en om de woning Het bestuur van de afdeling Harelbeke heeft het genoegen zijn leden uit te nodigen voor een bijzonder interessante infonamiddag ‘Veiligheid in en om de woning’. Op donderdag 19 maart 2009 om 14u. in het Vrijzinnig Centrum De Geus, Kon. Leopold III-plein 71 te Harelbeke. Na een kort welkomstwoordje en een koffie met gebakje, volgt de toelichting door de heer Jan De Saedeleer, gewezen Veiligheids-officier Brandweer Harelbeke en Adjunct Preventieadviseur W.V.E.M. Gezien we de aanwezigen een koffie en gebakje aanbieden dienen wij het aantal aanwezigen te kennen – zodoende wordt een kleine bijdrage van € 1 gevraagd als deelname in de kosten. Inschrijven kan bij onderstaande bestuursleden en liefst vóór 10 maart 2009. Hopelijk mogen wij U op deze interessante infonamiddag begroeten. Info: Top Maurice tel. 056 71 16 30. Tentoonstelling 100 jaar Algemene Centrale Donderdag 2 april, brengen we een bezoek aan de tentoonstelling ‘100 jaar Algemene Centrale’ te Brussel. Info: Top Maurice tel. 056 71 16 30. De Brug Kortrijk Bezoek Escargot kwekerij & Canada War Museum Donderdag 19 maart 2009 gaat De Brug Kortrijk op daguitstap richting Nederland en Meetjesland. Vertrek met de bus is voorzien om 8.15u. van op de parking aan De Bond Moyson (Kennedypark, Kortrijk). Vanaf 10u. krijgen de deelnemers een mooie presentatie over de

West-Vlaanderen EEN SOCIALE GESCHIEDENIS VAN BELGIË TER GELEGENHEID VAN DE 100STE VERJAARDAG VAN DE ALGEMENE CENTRALE - ABVV. Van zaterdag 7 maart tot en met zondag 5 april viert de Algemene Centrale van het ABVV haar 100ste verjaardag met een prestigieuze tentoonstelling over onze sociale geschiedenis. De tentoonstelling begint bij de grote industriële revolutie en blijft stilstaan bij het ontstaan en de groei van de vakbeweging, de grote conflicten en belangrijke stappen naar sociale rechten en sociale zekerheid. Er worden documenten en foto’s getoond, en markante geluidsopnamen en filmfragmenten zijn te bekijken. Waar? De expo vindt plaats in Les Ateliers des Tanneurs, Huidevettersstraat 58 te Brussel, op loopafstand van het Centraal Station. Wanneer? U kunt de expo dagelijks bezoeken van 10u. tot 20u. en donderdag tot 22u. Prijs? De toegangsprijs is € 3, gratis voor -18, +60, studenten en werklozen. In de vrijetijdsgids van Linx+ vindt u een bon waarmee u gratis met twee personen de tentoonstelling kan bezoeken. U kunt de vrijetijdsgids gratis bestellen via info@linxplus.be of tel. 02 289 01 70 of haal hem af bij uw regionale Linx+ kantoor. Geïnteresseerd in een groepsbezoek? Een uitstekend idee. Maak er een uitstap van. Een hele dag in Brussel bijvoorbeeld. Alle formules zijn mogelijk en u krijgt hulp. Wij maken voor u een programma op. Een gids leidt u door de tentoonstelling. U kiest een middagmaal, of een etentje ’s avonds, of een koffietafel na de middag. En als u wilt kiest u een bijkomende activiteit. Het Atomium bijvoorbeeld, waar op hetzelfde moment een tentoonstelling loopt over de Noord- en Zuidpool. Uw groep is te klein voor een autobus? Geen probleem, neem de trein. Vanaf het Centraal Station in Brussel bent u op wandelafstand van de tentoonstelling. Indien je een groepsaanvraag doet vóór 21 februari 2009, kom je er gratis in en is de gids ter plaatse ook gratis! Info? Linx+, kdecraene@linxplus.be, tel. 02 289 01 70.

LINX+ MEDEWERKER (M/V) PROFIEL Je hebt een NUHO diploma (socio-cultureel werk) of gelijkwaardig mits ervaring. Je bent: - Communicatief en sociaal - Dynamisch en gedreven - Creatief en actief - Flexibel en mobiel - Administratief onderlegd - Bereid tot occasioneel avond- en weekendwerk Je kent grondig : - De syndicale en culturele thema’s - Het sociaal weefsel in de regio - MS office pakket Je hebt: - Agogische en groepsdynamische vaardigheden - Communicatieve vaardigheden - Een breed interessevlak - Administratieve vaardigheden - Rijbewijs B en in bezit van wagen Je herkent jezelf in de doelstellingen en ideologie van het ABVV en bent bereid je te engageren in onze organisatie.

kweek van de slakjes, een kijkje nemen in de kas en een proverij van zes hapjes aangevuld met stokbrood en kruidenboter.Het middagmaal wordt daar ter plekke genomen met een driegangenmenu. Daarna rijden we naar het Canada War Museum. We bezoeken het museum en de prachtige tuinen met gids. Deelname aan deze unieke dagreis bedraagt € 39 leden en € 43, alles inbegrepen (bus, gidsen, middagmaal). Inschrijven kan bij Eddy Sinnaeve op het nummer tel. 0486 23 31 97 en door te storten op rekening van De Brug Kortrijk 877-6245201-63 en dit uiterlijk tegen 5 maart. De Brug Roeselare Vereenvoudigde factuur Op woensdag 11 maart om 14.30u. in het Zuidpand organiseert De Brug Roeselare een gespreksnamiddag met thema: Vereenvoudigde Factuur. Omdat de vereenvoudigde factuur soms meer vragen dan begrijpelijke klaarheid brengt. Simon Bekaert - Advocaat en kabinetsadviseur van de Vlaams minister van Mobiliteit Kathleen van Brempt zal ons hierover duidelijkheid brengen. Info: René tel. 051 22 50 27 of Rik 051 25 14 32. Seniorenwerking Brugge Tentoonstelling 100 jaar Algemene Centrale Vrijdag 13 maart, bezoek aan de tentoonstelling ‘100 jaar Algemene Centrale’ te Brussel. Het bezoek en de gids zijn gratis. In de namiddag bezoeken we het Atomium waar ook nog een tentoonstelling is over de Noord- en Zuidpool. We verplaatsen ons met de trein en vertrekken om 9.30u. uit het station te Brugge. We voorzien op de middag een dagschotel. Info: De spriet Willy tel. 050 35 08 48 of 0477 22 56 24 ook via E-mail: despani@skynet.be. Seniorenwerking Oostende Uitstap naar chocolaterie De halve dag uitstap naar chocolaterie ‘sweetline’ gaat door op 3 maart. Dit bedrijf is gelegen in Diksmuide, Woumenweg 5. Verplaatsing gebeurt met het openbaar vervoer op eigen kosten. We vertrekken aan het station van Oostende om 12.15u. en komen aan te Diksmuide om 13.15u. Van het station te Diksmuide naar bedrijf is het ongeveer 500m wandelen. We keren terug vanuit Diksmuidestation om 16.15u. en arriveren om 17.15u. te Oostende. Informatie is te vinden op internet site www.sweetline.be. Deelnameprijs: € 3 voor leden, niet-leden betalen € 3,5. Er wordt een koffie aangeboden door de vereniging. Info: tel. 059 70 22 20.

VACATURE Je staat in voor: - Het uitbouwen en ondersteunen van nieuwe en bestaande afdelingen van Linx+ en Seniorenwerkingen - Het uitwerken en organiseren van informatieve, sensibiliserende en ontspannende activiteiten - Het uitbouwen en onderhouden van contacten met de andere actoren op het werkveld - Het uitbouwen van een sociaal weefsel in de regio - Het beleggen van vergaderingen met de bevoegde doelgroepen - Opvolgen en uitvoeren van de beleidsplannen van de dienst Plaats tewerkstelling: West-Vlaanderen Ons aanbod: - Voltijds contract onbepaalde duur - Goed loon en extra-legale voordelen - Goede werksfeer in een dynamische organisatie Sollicitaties: Je stuurt je gemotiveerde sollicitatie met CV vóór 15/03/2009 naar: ABVV West-Vlaanderen t.a.v. Brenda Deleye Conservatoriumplein 9, 8500 Kortrijk of per e-mail naar: brenda.deleye@abvv-wvl.be De geselecteerde kandidaten dienen vergelijkende testen af te leggen.

De Nieuwe Werker nr. 4 van 2009  

Ledenblad van het ABVV: Ons Europa ?

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you