Page 1

;\E`\ln\N\ib\i 2EDACTIE 4EL % MAIL$.7 ABVVBE !BONNEMENTEN4EL 6ERANT5ITG2$E,EEUW„(OOGSTRAAT„"RUSSEL

4WEEWEKELIJKSMAGAZINE„STEJAARGANG„.R FEBRUARI„%D!NTWERPEN

$/33)%2

Waarom betalen we belastingen? En de ABVV voorstellen voor rechtvaardiger belastingen

.IEMANDBETAALTMETPLEZIERBELASTINGEN (ETISGEMAKKELIJKOM ZOALSDELIBERALENEN $E$ECKERDOEN TEZEGGEN±DEBELASTINGEN ZIJNVEELTEHOOG²OF±MAAKEREENVLAKTAKS VAN²$ATKLINKTAANLOKKELIJK-AARDATISHET NIET !LSWEGEENBELASTINGENZOUDENBETALEN ZOUONZESAMENLEVINGERHEELANDERSUITZIEN 5ITERAARDMOETENDIEBELASTINGENEERLIJK VERDEELDENRECHTVAARDIGZIJNENCORRECT GEtNDWORDEN-AARDAARKNELTHET SCHOENTJE )NDITDOSSIEROPPAGINALEGGENWE UITWAAROMBELASTINGENNODIGZIJNENWAT HET!"66VOORSTELTOMDEBELASTINGEN RECHTVAARDIGERTEMAKEN

.IEUW -ELDPUNT SYNDICALE VRIJHEDEN 0AGINA

7OON WERKVERKEER

7ERELD3OCIAAL&ORUM

0AGINA

0AGINA


2

;\E`\ln\N\ib\i

• N° 3 • 13 februari 2009

Regio Antwerpen - Mechelen + Kempen

Werkloos $ECRISISSLAATVERDERINALLEHEVIGHEIDTOE$EGEVOLGEN LATENZICHVOELENINDEMEESTESECTORENVANDEECONOMI SCHE ACTIVITEIT $E FLEXIBILITEIT DIE ZICH IN ONZE ARBEIDS MARKTHADGENESTELDLAATZICHINZIJNPERVERSENEGATIEVE GEVOLGENVOELEN 7ERKNEMERS DIE REEDS MAANDEN ZELFS JAREN MET TIJDE LIJKE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN AAN DE SLAG WAREN IN VELE BEDRIJVEN ZAGEN HUN CONTRACT NIET MEER VERLENGD WOR DEN )NTERIM WERKNEMERS WERDEN LANGE TIJD IN DIENST GEHOUDEN EN EEN DUURZAME OVEREENKOMST ONTHOUDEN 6ANDAAGZIENZIJHUN MEESTALWEEKCONTRACTEN NIETMEER VERLENGDWORDENENSTAANZIJIJSKOUDOPSTRAAT(EBBEN ZIJGEENRECHTOPEENOPZEGVERGOEDINGOFSOCIALEBEGELEI DING

$E ORDERBOEKJES WEET JE WEL DWINGEN ONDERNEMINGEN TOT NOG DRASTISCHER MAATREGELEN /OK DE VASTE WERKNE MERSZIJNNIETVEILIG$ENIEUWSBERICHTENGEVENDAGELIJKS KLEINEREENGROTEREHERSTRUCTURERINGENAANMET SAMEN GETELD DUIZENDEN ONTSLAGEN 4IJDELIJKE WERKLOOSHEID IS EENSYSTEEMDATAFDANKINGENINEENEERSTEFASEKANVER MIJDENOFUITSTELLEN

7EVOELENDEZEEVOLUTIESTERKINONZEOVERDRUKKEDIENST VERLENING ALS WERKLOOSHEIDSKAS $E RIJEN WACHTENDEN WORDENSTEEDSLANGERENDEDRUKVOORONZEMEDEWERKERS WORDTSOMSONMENSELIJKGROOT:EVERDIENENEENPLUIM VOORDEWIJZEWAAROPZIJALONZELEDENZOGOEDMOGELIJKTE HELPEN ZELFSINDIENDITGEBEURTINSTRESSERENDEOMSTAN DIGHEDENVOORHENENONZELEDEN

6ANDAAG WORDT HET BELANG NOGMAALS ONDERSTREEPT VAN INTERPROFESSIONELEONDERHANDELINGEN MEERBEPAALDONZE EISENBETREFFENDEDEWELVAARTVASTHEIDVANDEWERKLOOS HEIDSUITKERINGEN $E VERBETERINGEN DIE HET !"66 HEEFT BEKOMEN ONDERMEERVOORDIEGENENDIEGETROFFENWOR DEN DOOR SYSTEMEN VAN TIJDELIJKE WERKLOOSHEID KOMEN VANDAAGZEKERNIETTEVROEG

$IRK3CHOETERS ALGEMEENSECRETARIS !"66 2EGIO!NTWERPEN

INFORMATIEAVONDEN ZONNEPANELEN 3AMENBESPARENWE OPDEAANKOOPPRIJSVAN ZONNEPANELEN 6ERSCHILLENDE #URIEUS AFDELINGEN UIT -ECHELEN 7IL LEBROEKEN(EIST OP DEN "ERGORGANISERENINFORMATIE AVONDEN OVER EEN GROEPSAANKOOP VAN ZONNEPANELEN $EFIRMAWAARMEEWEINZEEGAANWERDDOOREENMI LIEUADVIESBUREAU GESELECTEERD NA EEN GRONDIG ONDER ZOEKVANDEMARKT $ITINITIATIEFKANUITGROEIENTOTEENMOOIVERHAAL$OOR INGROEPAANTEKOPENBESPARENWEONGEVEEROP DE AANKOOPPRIJS 7E BIEDEN METEEN OOK EEN GEPAST ANTWOORDOPVERSCHILLENDEUITDAGINGENWAARONZESA MENLEVINGVOORSTAAT(ETGAATHIERIMMERSOMKOOP KRACHTDOORZELFELEKTRICITEITTEPRODUCERENMOETENWE MINDERBETALENAANENERGIELEVERANCIERS (ETISOOKEENVERHAALDATPASTINEENECONOMISCHRE LANCEPLAN 7E TREKKEN VOLUIT DE KAART VAN DUURZAME ENERGIE DIE BEANTWOORDT AAN ECHTE MENSELIJKE EN MAATSCHAPPELIJKEBEHOEFTEN7EWILLENNIETLANGERAF HANKELIJKZIJNVANKERNENERGIE OFVANGAS OFOLIELEVE RANCIERSUITLANDENDIEERNIETVOORTERUGDEINZENOMDE KRAANSOMSGEWOONTOETEDRAAIEN $EZENIEUWEGROENEECONOMIEKANDUIZENDENNIEUWE JOBSCREpRENOPEENMOMENTDATHETECONOMISCHMOEI LIJKGAAT 7E NODIGEN JOU DAN OOK VRIENDELIJK UIT OP mmN VAN ONDERSTAANDEINFORMATIEAVONDEN DIETELKENSOM UURBEGINNEN FEBRUARI $E,OODS .OORDSTRAAT (EIST OP DEN "ERG FEBRUARI :AAL'RmTRY +AZERNESTRAAT (EFFEN FEBRUARI #AFm$E-nT 'ROTE-ARKT -ECHELEN

Info werkloosheidskantoren 6ERHUISKANTOOR"ERLAAR 6ANAF MAART ZIJN HET !"66 EN $E 6OORZORG GEHUISVEST IN EEN NIEUWGEBOUW GELEGEN$ORPSSTRAAT /PENINGSURENDINSDAGVANUTOTU WOENSDAGENVRIJDAGVAN UTOTU /PENINGSURENKANTOOR2IJKEVORSEL 6ANAFFEBRUARIISHETKANTOORIEDEREDONDERDAGGEOPENDVAN UTOTU TIJDENSDESCHOOLVAKANTIESISERGEENPERMANENTIE 

Vrijdag 6 maart 2009:

uitzonderlijke sluiting BBTK-Antwerpen (ETKANTOORINDE6AN!RTEVELDESTRAATISOPVRIJDAGMAARTUITZONDERLIJKGESLOTENWEGENSONS JAARLIJKS3TATUTAIR#ONGRES "EHOUDENSDEZEUITZONDERINGKANJEBIJONSTERECHT VOORDEADMINISTRATIE MAANDAGTOTDONDERDAGVANUTOTUENVANUTOTU VRIJDAGVANUTOTU VOORDESYNDICAAL JURIDISCHEDIENST MAANDAGENWOENSDAGVANUTOTUENVANUTOTU DINSDAGVANUTOTU„DONDERDAGGESLOTEN„VRIJDAGVANUTOTU


2

;\E`\ln\N\ib\i

• N° 3 • 13 februari 2009

Regio Brussel

Diversiteitsplannen om jongeren aan werk te helpen! $% $)3#2)-).!4)% /0 DE ARBEIDSMARKT NEEMT NIET AF )NTE GENDEEL HETISmmNVANDEBELANGRIJKSTEFACTORENWAARDOORDE "RUSSELSE WERKNEMERS EN VOORAL DE JONGEREN UIT DE ARBEIDS MARKTGESLOTENWORDEN6IADEDIVERSITEITSPLANNENKUNNENDE VAKBONDENINGRIJPENTIJDENSDEAANWERVING HETONTHAALENDE INTEGRATIEVANJONGEWERKNEMERSINHETBEDRIJF

6IA DEZE DIVERSITEITSPLANNEN KUN NEN DE WERKNEMERSAFGEVAARDIG DEN ZICH UITSPREKEN OVER HEEL WAT ASPECTENVANHETPERSONEELSBELEID :EKUNNENALLESTADIAINDEARBEIDS BETREKKINGENONDERZOEKENENCON TROLEREN DE AANWERVING EN ONT HAALPROCEDURES VOOR JONGE WERK NEMERS HUN KANSEN OP INTERNE PROMOTIE OPLEIDING ONTSLAG ENZ :OKANERINEERSTEPLAATSEENANA LYSE GEMAAKT WORDEN VAN DE TOE STANDINHETBEDRIJF$AARBIJWORDT GEKEKEN NAAR EEN AANTAL ±DIVERSI TEITSASSEN² LEEFTIJDDEJONGE JAAR ENDE OUDERE JAAR WERKNEMERS GENDER GELIJKHEID TUSSEN VROU WENENMANNEN ORIGINE PERSONEN VAN BUITEN LANDSENIET %5 ORIGINE GEZONDHEID EN HANDICAPS BREDE DEFINITIE $AARNAASTKANERGEKEKENWORDEN NAAR DE WIJZE WAAROP HET BEDRIJF DEAANWERVINGENHETONTHAALVAN NIEUWE WERKNEMERS ORGANISEERT DE OPLEIDINGSMOGELIJKHEDEN DE PROMOTIEKANSEN ¨ $E BEDRIJVEN

KIEZENZELFOMVOORmmNOFANDERE GROEPACTIETEONDERNEMEN :E ZIJN ECHTER VERPLICHT OM ZICH IN DE EERSTE PLAATS TE RICHTEN OP MENSENVANBUITENLANDSEORIGINE ENJONGE"RUSSELAARS !"66 "RUSSEL MOEDIGT ZIJN AFGE VAARDIGDENAANGEBRUIKTEMAKEN VAN DE DIVERSITEITSPLANNEN OM DEAANWERVINGVANJONGE"RUSSE LAARSTEBEVORDEREN 6OOR EEN GRATIS EXEMPLAAR VAN #AHIER VAN DE MILITANT NR  ¦7ERK VOOR JONGEREN IN "RUSSEL HANDLEIDING VOOR VAKBONDSACTIE VOOR EN MET DE JONGEREN§ KUNT U TERECHTBIJ$OMINIQUE6ANDEROSE DOMINIQUEVANDE ROSE ABVVBE 5ITGEBREIDEINFORMATIEHIEROVER VINDT U IN HET #AHIER VAN DE -ILI TANT NR DAT GEWIJD IS AAN DE DI VERSITEITSPLANNEN "EL VOOR EEN GRATIS EXEMPLAAR OF DOWNLOAD HET OP ONZE WEBSTEK WWWABVVBRUSSELBE

Syndicale diversiteitsconsulenten van ABVV-Brussel $E SYNDICALE DIVERSITEITSCONSULEN TEN HEBBEN ALS OPDRACHT DE AFGE VAARDIGDEN IN DE BEDRIJVEN TE VOR MEN TEINFORMEREN TEONDERSTEUNEN EN RAAD TE GEVEN $E DIVERSITEITS CONSULENTEN ZIJN OOK DE CONTACT PERSONEN DIE KLACHTEN REGISTREREN EN SLACHTOFFERS VAN RACISME ENOF DISCRIMINATIEOPGRONDVANGENDER LEEFTIJD OF HANDICAP DOORVERWIJZEN NAARGESPECIALISEERDEINSTELLINGEN #ONTACT DIVERSITEBRUXELLES FGTB BEENDIVERSITEITBRUSSEL ABVVBE "ERICHTAANDELEDENVAN DE!LGEMENE#ENTRALE "RUSSEL 6LAAMS "RABANT 4IJDELIJKEWIJZIGINGOPENINGS URENVAN +IJKOPPAGINA

Zondag 15 maart 2009: bezoek aan het Fort van Breendonck en de Dossinkazerne :OALSELKJAARORGANISEERT!"66 "RUSSEL SAMENMETVZW#ENTRALE#UL TURELLE"RUXELLOISEEENBEZOEKAANHET&ORTVAN"REENDONKENDE$OS SINKAZERNEIN-ECHELEN &ORTVAN"REENDONK$EBEZOEKERONTDEKTDEKEUKEN HETBUREAUVAN DE33 DESLAAPZALENENVEELANDEREHISTORISCHEPLEKKEN"IJELKEETAPPE GEEFTDEGIDSUITLEGENZIJNERVIDEO´S FOTO´S BESCHRIJVINGENENGELUIDS FRAGMENTEN-EERINFORMATIEWWWBREENDONKBE $OSSINKAZERNE)NDETENTOONSTELLINGZIJNVERSCHILLENDETHEMA´SUIT GEWERKTDEHULPAANDE33´ERS DECOLLABORATIE DEUITROEIINGVANBIJ NADEHELFTVANDE*OODSEBEVOLKINGIN"ELGIp HETVERZET DEHULPDIE EEN GROTE GROEP VAN DE "ELGISCHE BEVOLKING BOOD -EER INFORMATIE WWWCICBBE :ONDAGMAART &RANSTALIGEEN.EDERLANDSTALIGE GIDSEN 6ERTREKU 2OUPPEPLEIN4ERUGKEERRONDU +OSTEN EURO INBEGREPEN REIS HEEN EN TERUG TOEGANG TOT BEIDE MUSEAENMIDDAGLUNCH DRANKNIETINBEGREPEN 'RATISVOORDEJON GEREN DEBRUG GEPENSIONEERDENENDEWERKLOZENDIEAANGESLOTEN ZIJNBIJHET!"66 )NSCHRIJVINGENTOTMAART4EL &AX OFVERONIQUEBEL CEPAGBE

"IJDRAGENINVOEGEVANAF %FFECTIEVEBIJDRAGEN BRUTOWEDDE` BRUTOWEDDE` DEELTIJDS (4 BRUGPENSIOENEN 6ERLAAGDEBIJDRAGEN 7ERKLOZEN EERSTEMAAND 7ERKLOZENNAMAAND 3TUDENTEN ,OOPBAANOND *ONGEREN JAAR ONTHAALOUDERS GEPENSIONEERDEN

 METDOMICILIpRING EXCL0REM INCLPREMIE         METDOMICILIpRING       

ZONDERDOMICILIpRING EXCL0REM INCLPREMIE         ZONDERDOMICILIpRING       

Regio Limburg

Congres ABVV Limburg 31 januari 2009 WWWABVVLIMBURGBE ,)-"52'VROEGERE#ULTURELE#ENTRALE

.A JAAR VOORZITTERSCHAP VAN !"66 ,IMBURG NAM *EAN #LAUDE 6AN 2ODE AFSCHEID (IJ WERD OPGEVOLGD DOOR "ART (ENCKAERTS

!LLE BELANGRIJKE SOCIALE GEBEURTENISSEN VANDEVOORBIJEJAARHEEFTHIJVANKORT BIJMEEGEMAAKTENVOOREENSTUKJEMEE GESTUURD

4IJDENS HET VOORZITTERSCHAP VAN *EAN #LAUDE6AN2ODEGROEIDEHET!"66,IM BURGUITTOTEENSOLIDESOCIALEPARTNERIN ,IMBURG

(IJ IS ZEER BEGAAN MET DE SOCIAAL ECONO MISCHEONTWIKKELINGVAN,IMBURG.ADE SLUITINGVANDEMIJNENKONDERECONVERSIE OPZIJNBIJZONDEREAANDACHTENINZETREKE NEN )NZIJNAFSCHEIDSREDEZEI*EAN#LAUDE6AN 2ODE ±-EEWERKEN AAN DE UITBOUW VAN DEZEPRACHTIGEPROVINCIEISGEENOPDRACHT MAAREENGESCHENK²

(ET !"66 ,IMBURG WERD EEN VAKBOND VANBETEKENIS (ET AANTAL LEDEN VERDUBBELDE BIJNA )N WARENERLEDENINZIJN ERDAT $E INFRASTRUCTUUR VAN HET !"66 ,IM BURG METALSHOOFDKANTOOR(ASSELTEN KANTOREN ZORGVULDIG VERSPREID OVER DE PROVINCIE WERD GEMODERNISEERD IN FUNC TIE VAN EEN HEDENDAAGSE DIENSTVERLE NING 6OOR HIJ HET VOORZITTERSCHAP OPNAM VAN !"66 ,IMBURG WERKTE *EAN #LAUDE JAAR ALS ADVISEUR OP DE STUDIEDIENST VAN !"66-ETAAL

(IJ ZAL NOG EEN AANTAL LOPENDE DOSSIERS AFWERKEN EN OP DECEMBER WENKT HETBRUGPENSIOEN *EAN #LAUDE 6AN 2ODE HOUDT ERAAN ALLE COLLEGA´S PERSONEELSLEDEN MILITANTEN EN LEDEN VAN HET !"66 ,IMBURG TE DANKEN VOORDEAANGENAMESAMENWERKINGENDE BOEIENDEBEROEPSLOOPBAANDIEHIJBIJHET !"66,IMBURGMOCHTBELEVEN

##%.)!##/-054%2#,5" 6RIJDAGFEBRUARI &/4/´3/0#$%.$6$-!')8 6RIJDAGFEBRUARI &/4/´3/0#$%.$6$-!')8 %LKEMAANDISEREENINFORMATIEBIJEEN KOMSTOVEREENACTUEELTHEMA6OORON DERWERPENENDATA KIJKOPDEWEBSITEVAN %NIAC$EINFOGAATSTEEDSDOORINHET/UD !THENEUMSTEVERDIEP :OUTSTRAAT 3T4RUIDEN-EERINFO'EERT-ASUY 6ELMERLAAN 3T4RUIDEN WWWENIACBE¯ENIACVZW PANDORABE ##")4-!00%23 6RIJDAGFEBRUARI"2/73%23 %%.6%2'%,)*+%.$%345$)% /MUIN6/#LOKAAL¯!2ODENBACH STRAAT (ASSELT)NFOWWWBITMAPPERSBE OFE MAILBESTUUR BITMAPPERSBE)NFOBIJ #HRETIEN0AESEN TEL ###!"!,*/. :ATERDAGMAART'2//4%%4&%34)*. (ETJAARLIJKSEETFESTIJNGAATDOORINHET #ULTUREEL#ENTRUMTE(OUTHALEN /OST (ETMENUISALSVOLGTMOSSELEN` ZALMSCHOTEL` HALVEHAAN` GOULASH ` VEGETARISCHESCHOTEL` KINDERMENU MOSSELEN` KIP` GOULASH` HAMBURGER`+AARTENVERKRIJGBAARBIJ -YRIAM"ELLIO (ALSTRAAT! (OUTHA LEN TELOF'UIDO"ULEN ,ENTEDREEF (OUTHALEN TEL

!"663%.)/2%.,)-"52' $INSDAGMAART"%:/%+!!.$%4%. 4//.34%,,).'$%"/57%236!.%%. .)%57%7%2%,$ $ITJAARVIERTDE!LGEMENE#ENTRALEHAAR STEVERJAARDAG$ETENTOONSTELLING BRENGTDEHELEGESCHIEDENISVANDE SOCIALISTISCHEBEWEGINGINBEELD.IET ENKELDOCUMENTENENFOTO´SWORDENER GETOONDMAAROOKMARKANTEGELUIDS OPNAMENENFILMFRAGMENTEN OUDEGERES TAUREERDEVAKBONDSVLAGGENENZKREGEN HUNPLAATS.ADETENTOONSTELLING ZORGENWEVOOREENECHTE"RUSSELSE WORTELSTOEMPENISERNOGEVENTIJDOMEEN WANDELINGTEMAKEN$EALGEMENECENTRA LEENHET!"66,IMBURGZORGENERSAMEN VOORDATUGRATISKANDEELNEMENAANDEZE UITSTAP/PSTAPPLAATSTE'ENK# MINE OUDEMIJNGEBOUWVAN7INTERSLAGOM U (ASSELTPARKING+INEPOLISZODICHT MOGELIJKBIJHET46,GEBOUW OMU )NSCHRIJVENVOORMAARTENNATUURLIJKOOK DEELNEMENAANDEZEUNIEKEUITSTAP 6OORMEERINFO-ARYSCHA-ALINA !"663ENIOREN,IMBURG 'OUVERNEUR2OPPESINGEL (ASSELTOF MARYSCHAMALINA ABVVBE ,).8 (!33%,4ISM'RIJZE'EUZEN (V( -ASEREELFONDS $ONDERDAGFEBRUARI/-'!!.-%4 (%),)'%4%+34%.%./6%2,%6%2).' 'ESPREKMET'EERT,ERNOUTEN0ETER 3CHMIDT'EERT,ERNOUTISGEWOONHOOG LERAARVERGELIJKENDELITERATUURSTUDIE5! DIRECTEURVANHET*AMES*OYCE#ENTERENLID VANDE!CADEMIA%UROPAE0ETER3CHMIDTIS FILOLOOG THEOLOOG 4ITULAIR+ANUNNIKVANDE 3T "AAFSKATHEDRAALENHOOGLERAARAANHET 'ROOTSEMINARIETE'ENT)NHET6RIJZINNIG /NTMOETINGSCENTRUM !2ODENBACHSTRAAT (ASSELTOMU


2

;\E`\ln\N\ib\i

• N° 3 • 13 februari 2009

Regio Oost-Vlaanderen

Linx+ rood gaat groen! „ 7IJPROEFDENREEDSVANHETNATUURRESERVAATDE"OUR GOYEN /SSEMEERSEN „ 7IJBEZOCHTENDEPLANTENSOORTENUITALLECON TINENTENINDEPLANTENTUINVANDE5NIVERSITEIT'ENT „ 7IJVOELDENDELENTEKRIEBELENMETDEBOOMKLEVEREN DEZWARTEMEESINHETCITADELPARK 6OOR ONZE DEELNEMERS IS HET DUIDELIJK 2OOD MOET OOK GROEN GAAN -ILIEU EN TEWERKSTELLING KUNNEN PERFECT SAMENGAAN ,ATEN WE HIERVOOR IJVEREN /OK DIT IS SYN DICALISME 6OORZIJDIEHETGESMAAKTEBEZOEKAANDEPLANTENTUIN NIETKONDENMEEMAKEN /PENINGSUREN0LANTENTUIN 6ANMAANDAGTOTVRIJDAGVANUTOTU :ATERDAG ZONDAGENFEESTDAGENVANUTOTU

'EtNTERESSEERDIN,INX 'ROEN #ONTACTEERKAATBLANCQUAERT ABVVBE LUCTEUGELS ABVVBE ,INX 'ROEN BRENGT MENSEN SAMEN DIE BEZORGD ZIJN OM NATUURENEENDUURZAAMMILIEU/NZEMAANDELIJKSEAC TIVITEITBESTAATUITEENWANDELING FIETSTOCHT OFONTDEK KINGVANONBEKENDE³STILLE´ZONE´S ORIGINELEGROENPROJEC TEN¨ENHOUDENALLESLOWBUDGET/NZEVOLGENDETRIPIS EENBEDRIJFSBEZOEKAANDE")/0,!.%4 DEBIOSUPERMARKT TE'ENTZIEACTIVITEITENKALENDER /NZE PARTNERS TOT NOG TOE .,- .ATUUR ,ANDSCHAP -EETJESLAND .ATUURPUNT 3TAD 'ENT 6ERENIGING VOOR "OSIN6LAANDEREN

Je bent links en je wil wat. Je vraagt je af hoe links het beleid nog kan zijn. +OM DAAROM OP FEBRUARI OM UNAARDE6OORUITTE'ENTVOOR „ EEN GEANIMEERDE PRESENTATIE VANHETBOEK 2OODZONDERROEST %ENSOCIAALDEMOCRATIEVOORDE STEEEUW $IT BOEK IS VAN #ARL $EVOS EN 2UDY6ANDER6ENNET

„ $%"!4 DRIE HOOFDSTUKKEN ONDERWERPEN UIT HET BOEK WORDEN VERDEDIGD DOOR DE AUTEURERVAN ENTEGENGESPROKEN DOOR IEMAND MET EEN ANDER GEDACHTEGOED +ATHLEEN#OOLS624 MODEREERT PANELLEDEN *OHAN #ROMBEZ 3OCIALEZEKERHEID +OERT$EBEUF 0ROMETHEUS¯/PEN6,$ +RIS

#OENEGRACHTS ARMOEDE ,UC 2OCHTUS #ASSANDRA ¯ ,$$ &REDDY -ORTIER .ORMEN EN WAARDEN 7OUTER "EKE #EDER ¯#$6 )NFO4EL /RG +UNSTENCENTRUM 6OORUIT 3TICHTING 'ERRIT +REVELD EN 5ITGEVERIJ6AN(ALEWYCK

ANDERS BEKEKEN REIZEN 0)#!2$)% :ONDAG´¯WOENSDAG´

6OOR ALLE PRAKTISCHE INFORMATIE EN DE REISPRO GRAMMA´S KAN JE TERECHT BIJ $ORIEN $ELOOF TEL   OF VIA DDELOOF LINXPLUSBE

"%2,)*. 7OENSDAG´¯ZONDAG´

/RG,INX EN3 2EIZENLICNR! 350%2 -).) #25)3% 7()4"9 !.$ 4(% ./24( 9/2+-//23 7OENSDAG´¯´ -).) #25)3%9/2+/&,%%$3 $ONDERDAG´¯ZATERDAG´

,).8 7ATTEEUSTRAAT "RUSSEL 4EL &AX % MAILANDERSBEKEKEN LINXPLUSBE )NTERNETWWWLINXPLUSBE

3%.)/2%.7%2+).' $E'EUZENSTREEKLIGTINDEBUURTVAN(ALLE

7AARENWANNEER 2EGIO !ALST $ENDERMONDE 'ENT 2ONSE 7AASLAND 7ETTEREN

$ATUM ´ ´ ´ ´ ´ ´

'ELIEVEINTESCHRIJVENVvvR´

!"66//34 6,!!.$%2%.:/%+4 (!,&4)*$3%$/%,'2/%0%.7%2+%2-6 6%26!.').'3#/.42!#4 3TANDPLAATS!ALST #ONTRACT 'ESCO VERVANGINGSCONTRACT 4AKEN „ 6ERZORGEN VAN EEN SPECIFIEKE DIENSTVERLENING NAAR SPECIFIEKE KANSARMEDOELGROEPENWOALLOCHTONEN WERKLOZEN SENIOREN JON GEREN ¨ „ 5ITBOUWEN STIMULEREN EN BEGELEIDEN VAN EEN WERKING MET EN NAARDEDOELGROEPEN „ 5ITWERKENENORGANISERENVANINFORMATIEVE VORMENDEENSENSI BILISERENDEACTIVITEITENENVRIJETIJDSACTIVITEITEN 6EREISTEN „ 4EAMPLAYERMETZINVOORZELFSTANDIGHEID CREATIVITEITENINITIATIEF „ %NGAGEMENTTOVENINLEVINGSVERMOGENINDEDOELGROEPEN „ 3TRESSBESTENDIGHEIDENKLANTVRIENDELIJKHEID „ 0# KENNIS „ :OWELINDIVIDUELEALSCOLLECTIEVEDIENSTVERLENINGKUNNENVERZORGEN 6OORWAARDEN „ BESCHIKKENOVEREEN(3/ DIPLOMAHOGEROFLAGERWORDTNIETTOE GESTAAN METMAANDENWERKLOOSHEIDOFGELIJKGESTELD „ VOLDOENAANDE'%3#/ VOORWAARDEN¯INFOPLAATSELIJK6$!" KANTOOR 'EtNTERESSEERD 3TUURDANONMIDDELLIJKUWGEMOTIVEERDESOLLICITATIEBRIEFMETCVNAAR $IENSTPERSONEELSZAKEN TAV-IRIAM'OETHALS 6RIJDAGMARKT 'ENTOFMAILENNAARSELECTIE OOST VLAANDEREN ABVVBE@

PAJOTTENLAND – DE GEUZENSTREEK 0ROGRAMMA U /NTHAAL MET KOFFIE EN KOEK +ENNISMAKING METDEGIDS U "EZOEK AAN HET KASTEEL VAN 'AASBEEK $IT KASTEELGAATTERUGTOTDEDEEEUW(ETINGE RICHTE MUSEUM BEZIT EEN RIJKE VERZAMELING KUNSTWERKEN MET MEUBELEN AARDEWERK EMAILWERK BEELDHOUWWERKEN UIT HOUT IVOORENALBAST ZILVER SCHILDERIJEN "RUSSELSE EN$OORNIKSEWANDTAPIJTEN ENZ U -IDDAGMAALIN2ESTAURANT#ASY U 2ONDRIT LANGS DE 0EDEVALLEI %R ZIJN MAAR LIEFST BRUGGEN NAAR 3INT !NNA 0EDE MET HET "RUEGELKERKJE WAAR 0IETER "RUEGEL DE ±0ARABEL VAN DE BLINDEN² SCHILDERDE %R IS TEVENSEENOPENLUCHTMUSEUMENEEN0EDE MOLEN "EZOEK AAN DE DORPSKERN VAN $ILBEEK HET KASTEEL DE 6IRON THANS GEMEENTEHUIS HET PARKMETZIJNVIJVERS DE!LENATORENENDEGO

2 VACATURES

(!,&4)*$3%-%$%7%2+%2$)%.34 /.$%2.%-).'%.-6 3TANDPLAATS3INT .IKLAAS

TISCHE3INT !MBROSIUSKERK$EGIDSTOONTONS ENKELE BEZIENSWAARDIGHEDEN DIE DE MOEITE ZIJN U "EZOEK AAN EEN LAMBIEKBROUWERIJ 2ONDLEI DING EN PROEVEN VAN DE STREEKBIEREN KRIEK ENGEUZE U !VONDMAALIN2ESTAURANT#ASY 0RIJS,EDEN!"66` NIET LEDEN`

)NFOOPSTAPENINSCHRIJVEN .ATACHA ,UC eNSAL 3OPHIE $ANIpLLE ,UC

4ELEFOON   

4AKEN „ /NDERSTEUNING ADVIESVERSTREKKING EN OPVOLGING MBT DE INTER PROFESSIONELEENPROFESSIONELESYNDICALEWERKINGENTHEMAS OM „ (OOFDOPDRACHTECONOMISCHEENFINANCIpLEANALYSESOPBEDRIJFSNI VEAU „ 3OCIAALECONOMISCHBELEIDINDEREGIO „ -ILIEUPROBLEMATIEKINDEREGIOENOPBEDRIJFSNIVEAU „ 6EILIGHEIDSPROBLEMATIEKOPBEDRIJFSNIVEAU „ -OBILITEIT „ /NDERSTEUNINGENBEGELEIDINGVANDESOCIALEVERKIEZINGEN 6EREISTEN „ 4EAMPLAYERMETZINVOORZELFSTANDIGHEID CREATIVITEITENINITIATIEF „ %NGAGEMENTTOVENINLEVINGSVERMOGENINDEDOELGROEPEN „ 3TRESSBESTENDIGHEIDENKLANTVRIENDELIJKHEID „ 0# KENNIS 6OORWAARDEN „ "EREIDZIJNOMTETEWERKGESTELDTEWORDENINDEREGIO/OST 6LAAN DEREN „ "IJVOORKEURERVARINGMETVAKBONDSWERK 'EtNTERESSEERD 2ICHTDANUWGEMOTIVEERDESOLLICITATIEBRIEFNAAR $IENSTPERSONEELSZAKEN TAV-IRIAM'OETHALS 6RIJDAGMARKT 'ENTOFMAILSELECTIE OOST VLAANDEREN ABVVBE


2

;\E`\ln\N\ib\i

• N° 3 • 13 februari 2009

Regio West-Vlaanderen

N\jk$McXXe[\i\e

Vorming & Actie West-Vlaanderen

MIGRANTENWERKING BRUGGE 6ORMING!CTIE7EST 6LAANDERENRICHTZICHNUOOKSPE CIFIEKNAARWERKLOZEMIGRANTEN'EREGELDZULLENERINFO´S WORDENGEORGANISEERDRONDDIVERSETHEMA´S$EZEKEER HEBBENWEHETOVERJERECHTENENPLICHTENALSWERKLOZE $EZEINFONAMIDDAGVINDTPLAATSOPDONDERDAGFEBRUARI OMUINHET!"66"RUGGE VORMINGSZAAL EVERDIEPING INDE:ILVERSTRAAT (ETEINDEISVOORZIENRONDU 7),*%-%4/.3)*6%2%.6//2%%. "%4%27%2+,//3(%)$3 %.7%2+ '%,%'%.(%)$3"%,%)$6!.$%/6%2(%)$

8CC<EJ8D<E

,AATJESTEMDANHORENINONSWERKLOZENCOMITm -AANDELIJKSKOMENWESAMENOMDEACTUELETHEMA´STE BESPREKENDIEWERKLOZENBEZIGHOUDEN/NZEVOLGENDE BIJEENKOMSTVINDTPLAATSOPDONDERDAGFEBRUARI OMUINHET!"66"RUGGE6AN!CKERZAAL EVERDIEPING INDE:ILVERSTRAAT

"ESTE!"66 LID

$EZEKEERHEBBENWEHETOAOVERWERKLOOSHEIDSVALLENEN DECAMPAGNE³7AARDIG7ERK´

(ETHEEFTEENTIJDJEGEDUURD MAARHET!"66 7EST 6LAANDERENHEEFTSINDS KORTEENNIEUWEPROVINCIAALSECRETARIS!LSLAATSTEINDERIJAANVAARDDEHET PROVINCIAALCOMITmOPJANUARIUNANIEMMIJNKANDIDATUUR3INDS DIEDATUMMAGIKALLEINTERPROFESSIONELEDIENSTENVANHET!"66INONZE PROVINCIELEIDEN

(ETEINDEISVOORZIENRONDU MEERINFO *EROEN%ERDEKENS BRUGGEWW ABVV WVLBE

)KBENNIETNIEUWBINNENHET!"66-EERDANJAARLANGWERKTEIKACHTER EENVOLGENSVOORDE#ENTRALEDER+LEDING DE#ENTRALEVOOR"OEK EN0APIER NIJVERHEID DE!LGEMENE+LEDING EN$IAMANTBEWERKERSBONDVAN"ELGIp DE 4EXTIEL !RBEIDERSCENTRALE VAN "ELGIp EN UITEINDELIJK HET !"66 4EXTIEL +LEDINGEN$IAMANT"IJNADECENNIALANGBOUWDEIKSAMENMETMIJN MILITANTENINTALVANBEDRIJVENVERDERAANEENSTERK!"66DATGOEIERESUL TATENKONVOORLEGGENAANWIEWERKTEOFWERKLOOSWERDINDIESECTOREN /NDANKSHETFEITDATIKALDIEJAREN!"66 SECRETARISWASVANEEN³SECTOR´ BEN IK ALTIJD EEN FEL VOORSTANDER GEBLEVEN VAN STERKE INTERPROFESSIONELE DIENSTENBINNENHET!"66 OVERDEGRENZENVANDESECTORENHEEN)NMIJN NIEUWMANDAATKANIKDAARNUVOORDEVOLLEAANWERKEN (ET!"66IN7EST 6LAANDERENZALNOGMEERDANINHETVERLEDENEENSY NONIEMZIJNVANEENVOORUITSTREVENDEVAKBONDDIECONSTANTWERKTAANDE BESTEDIENSTVERLENINGENVERDEDIGINGVOORALZIJNLEDENWERKENDENWERK LOOS ACTIEFENINACTIEF JONGENOUD MANOFVROUW ARBEIDER BEDIENDEOF AMBTENAAR "ELGOFNIET 3AMENMETEENZEERGROTEGROEP!"66 MEDEWERKERSIN7EST 6LAANDEREN EN DE VERSCHILLENDE BEROEPSCENTRALES UIT DE PROVINCIE ZULLEN WE SLAGEN INONZEOPZET$AARBENIKVANOVERTUIGD$EKRACHTVANEENVAKBOND DE KRACHTVANHET!"66 SCHUILTVOORALINHETFEITDATWEBLIJVENSTRIJDENVOOR HETZELFDEDOEL¨ALLENSAMEN %RIK6!.$%523%.

BTB ROAD SHOW 2009 LAR REKKEM $ERODE"4"BUSKOMTGEREGELDNAARDELEDENTOE OOKIN)EDEREDER DEMAANDAGVANDEMAANDVANUTOTUKANJEDE"4"BUSVINDENAAN HET4OTALTANKSTATIONAANDEINGANGVANDE,!2TE2EKKEM *EKANDAARTERECHTVOORALLEINFORMATIEINZAKELOON ENARBEIDSVOORWAARDEN INDESECTORVANHET'OEDERENVERVOER ,OGISTIEKEN"US#ARS*EKANERTE VENSJETACHOGRAAFSCHIJVENENZELFSJEDIGIKAARTLATENUITLEZEN /OKVOOREENBABBELMETDEAANWEZIGESECRETARISSENBENJEVANHARTEWEL KOM%ENKOPJEKOFFIE THEEENOFFRISDRANKKRIJGJEALTIJDAANGEBODEN 2ENDEZ VOUSDUSOPMAANDAGFEBRUARI OPMAANDAG MAARTOFOPMAANDAGAPRIL 2ENm$EGRYSE SECRETARIS"4"7EGVERVOER,OGISTIEK !NNITA6ANDENBUSSCHE PROPAGANDIST"4" 7EGVERVOER,OGISTIEK

Vorming & Actie West-Vlaanderen

OP DONDERDAG 19/02 IN HET ABVV OOSTENDE, J. PEUTQUAETSTRAAT 27, 8400 OOSTENDE TELKENS VAN 9U-12U EN 13U30-16U30 INSCHRIJVING VOORAF NOODZAKELIJK BIJ RIK HOLVOET, VORMING & ACTIE WEST-VLAANDEREN RIJSELSESTRAAT 19, 8500 KORTRIJK TEL. 056 24 05 51 OF VIA MAIL: KORTRIJK.WW@ABVV-WVL.BE

ALS 50 PLUSSER OP ZOEK NAAR EEN JOB ? PLUSSERSOPZOEKNAAREENJOBZIJNWELKOMOPHETJOB CAFm ³4REFPUNT ´ IN +ORTRIJK $IT IS EEN INITIATIEF VAN 2%3/#3%22 IN SAMENWERKING MET 5.):/ 6/+! HET !"66 EN !#6 EN WORDT ONDERSTEUND DOOR DE CLUB VANDE6$!" )NEENONGEDWONGENSFEERENEENKLEINSCHALIGKADERKUN JE ER WERKGEVERS ONTMOETEN #OMPETENTIES EN NUTTIGE ERVARING WORDEN ER GELINKT AAN JOBS "IJ EEN DRANKJE EN EEN HAPJE LEER JE ELKAARS MOGELIJKHEDEN ONTDEKKEN 4IJ DENSHETJOBCAFmKUNJEOOKVANGEDACHTENWISSELENMET DE WERKGEVERS EN WERKNEMERSORGANISATIES EN MET DE MEDEWERKERSVANDE CLUBVANDE6$!"$EVACATURES WORDENOPGEHANGENAANEENJOBWALLENKUNNENINDIVI DUEELWORDENBESPROKEN +ORTRIJK (ANNELORE,AMMENS GSM #ONSERVATORIUMPLEIN TEL % MAIL BIJBLIJVEN ABVV WVLBE

2OESELARE (ANNELORE,AMMENS GSM :UIDSTRAAT TEL % MAIL BIJBLIJVEN ABVV WVLBE

%LKE MAANDAG EN DINSDAG VANUTOTUENVANU TOTU/PWOENSDAGVOOR MIDDAGVANUTOTU

%LKEDONDERDAGVANUTOT UENVANUTOTU %LKEVRIJDAGVANU U

"IJKOMENDEINFOKANJEBEKOMENBIJDEBIJBLIJFCONSULENTE VAN!"66 ,AMMENS(ANNELORE OPTELOF BIJBLIJVEN ABVV WVLBE 0RAKTISCHHETJOBCAFmVINDTPLAATSOPDONDERDAGMAART INHET3TREEKHUIS $OORNIKSESTEENWEGTE+ORT RIJKENDITVANUTOTUNAASTDEROZENTUINENSCHUIN TOV+ATHO *EKANOOKGEWOONEENSLANGSKOMENLIEFSTOPAFSPRAAK BIJDEBIJBLIJFCONSULENTEINJEREGIOVOORMEERINFORMATIE OVER VACATURES OPLEIDINGEN VOOR WERKZOEKENDEN HULP BIJSOLLICITEREN VRAGENOVERTEWERKSTELLINGSMAATREGELEN 6$!" 26!¨ "RUGGE %VA"RUYNEEL GSM :ILVERSTRAAT EVERDIEPING TEL % MAIL BIJBLIJVEN ABVV WVLBE

/OSTENDE %VA"RUYNEEL GSM *0EURQUAETSTR EVERDIEPING TEL % MAIL BIJBLIJVEN ABVV WVLBE

%LKE DINSDAG VAN U TOT UENVANUTOTU/P WOENSDAGVOORMIDDAG OP AFSPRAAK

%LKE MAANDAG VAN U TOT UENVANUTOTU


;\E`\ln\N\ib\i

â&#x20AC;¢ N° 3 â&#x20AC;¢ 13 februari 2009

3

%$)4/

De Staat niet uitkleden! %LKEMORGENVRAGENWEONSAFWELKSLECHTNIEUWSERNU WEER OP ONS ZAL AFKOMEN 7AT NU AL DE GROOTSTE CRISIS SINDSDEDEPRESSIEVANGENOEMDWORDT DEINTSTEEDS VERDER UIT (ET FAILLIET VAN HET NEOLIBERALE BELEID WORDT STEEDSZICHTBAARDER $E BANKENCRISIS IS NOG LANG NIET VOORBIJ EN DE GEVOLGEN VANDEFINANCIpLECRISISOPDEZOGENAAMDEREpLEECONOMIE ENVOORALOPDEJOBSVANDEMENSENWORDTSTEEDSDUIDE LIJKER6ANDAAGVREZENDUIZENDENWERKNEMERSVOORHUN BAANNIETALLEENINDEFINANCIpLESECTOR INDEAUTONIJVER HEID IN DE STAALNIJVERHEID DE SCHEIKUNDE DE GLASSECTOR DEHORECA¨GEENENKELESECTORISBUITENGEVAAR

MIDDELENAANDE3TAATOMDITALLEMAALTOTEENGOEDEINDE TEBRENGEN7ATSTELLENWEVAST

2IJKSMIDDELEN 6OOREERST DAT DE INKOMSTEN VAN DE FEDERALE 3TAAT AFNE MEN TEN VOORDELE VAN DE DEELGEBIEDEN EN ZELFS AL WERD HET COMMUNAUTAIRE DEBAT OP EEN LAAG PITJE GEZET TOCH BLIJFTDEWILOMDEFEDERALE3TAATUITTEKLEDENONDERHUIDS AANWEZIG%NDIEWILZALALVLUGOPNIEUWDEKOPOPSTEKEN WANTINJUNIDITJAARZULLENDEREGIONALEVERKIEZINGENHET DOSSIEROPNIEUWINDEACTUALITEITBRENGEN

6OORUITZICHTEN

4EN TWEEDE DAT DE LES VAN DE CRISIS NIET VOLSTAAT OM DE VOORSTANDERSVANMINDER3TAAT DELIBERALENVANALLEPLUI MAGE TOTWATMEERBESCHEIDENHEIDAANTEZETTEN

%CONOMISCHE :AKEN VOORSPELT DAT ER DIT JAAR NOG EENS JOBSINONSLANDZULLENVERDWIJNEN %N OOK DE LAATSTE VOORSPELLINGEN VAN DE %UROPESE #OM MISSIEZIJNONRUSTWEKKENDVOOR"ELGIp Â&#x201E;EENNEGATIEVEGROEIVAN DITJAAR Â&#x201E;EENOVERHEIDSTEKORTVANMILJARDINENVAN MILJARDIN Â&#x201E; DESCHULDGRAADDIETERUGGEDRONGENWASTOTIETSMINDER DANVANHET""0 ZOUOPNIEUWOPLOPENTOTIN 

:OPLEITEN*EAN -ARIE$E$ECKEREN2UDY!ERNOUDTVOOR EEN³VLAKTAX² DITWILZEGGENmmNENKELEAANSLAGVOETVOOR ALLEINKOMENS DIEBOVENDIENBEDUIDENDLAGERLIGTDANDE HUIDIGE GEMIDDELDE AANSLAGVOET $IT SOORT VOORSTELLEN KANENKELMAARLEIDENTOTEENGROTEREINKOMENSONGELIJK HEIDENTOTMINDERBELASTINGONTVANGSTEN TOTHETONTNE MENVANMIDDELENVANDEOVERHEIDOMDECRISISTEBESTRIJ DEN ENDANHEBBENWEHETNOGNIETOVERDEVERDELINGVAN DERIJKDOMMENINDEOMGEKEERDEZINDERIJKENNOGRIJKER DEARMENNOGARMER

%N OOK DE BEGROTINGSVOORUITZICHTEN ZIJN VERRE VAN ROOS KLEURIG-ENVOORSPELTEENGATINDEBELASTINGINKOMSTEN VANMEERDANMILJARDINALSGEVOLGVANDEVERTRA GING VAN DE ECONOMIE MET ALS GEVOLG MINDER "47 IN KOMSTEN MINDERBEDRIJFSVOORHEFFING MINDERREGISTRATIE RECHTENMAAROOKMINDERROERENDEVOORHEFFING

:OSTELTMINISTER6AN1UICKENBORNE/PEN6,$ VOORHET OVERHEIDSTEKORTMETmmNMILJARDPERJAARTERUGTEDRINGEN DOORHETAANTALAMBTENARENTEVERMINDEREN METHETGE VAARDATDEADMINISTRATIE DIEZORGENVOORMIDDELENVOOR DE 3TAAT BELASTINGADMINISTRATIE SOCIALE INSPECTIEDIEN STEN ¨ NOGMEERVERLAMDWORDEN6OLGENSHEMKUNNEN WE HET DOEN MET AMBTENAREN MINDER -AAR HIJ ZEGTERNIETBIJWAARBIJDEBRANDWEER"IJDEPOLITIE"IJ HETONDERWIJZENDPERSONEEL"IJDEVERPLEEGSTERS"IJDE KINDERVERZORGSTERS

/OK DE SOCIALE ZEKERHEID KOMT IN DE PROBLEMEN $E DA LENDEINKOMSTENENDESTIJGENDEUITGAVENMAKENDATER NUEENTEKORTVANZOWATMILJARDINHETVOORUITZICHTGE STELDWORDT /OKDE3TAATZELFVERKEERTINMOEILIJKHEDEN%NNOCHTANS WENDTIEDEREENZICHNUTOTDE3TAATDEBANKEN DEAUTO MOBIELSECTOR DEBEDRIJVENVIAECONOMISCHEWERKLOOSHEID BIJDRAGEVERLAGINGENENBELASTINGVOORDELEN ENUITERAARD OOKDEBURGERSZELFVOORHETREDDENVANZOVEELMOGELIJK BANENOFHETSCHEPPENVANNIEUWEBANEN HETVRIJWAREN VANDEVERVANGINGSINKOMENSENHETSPAARWEZEN

%NZOWIL"RUNO#OLMANT VOORZITTERVANDE"EURS EENHER UITGAVE VAN DE WET ¦-ONORY $ECLERCQ§ DIE VOORZAG IN EENFISCALEAANMOEDIGINGVANBELEGGINGENOPDE"EURS WATDE3TAATENORMVEELGELDKOSTENDEKLEINESPAARDER DEWEGTOONTNAARRISICOVOLLEBELEGGINGENTERWIJLDEGROTE FINANCIERS NU EEN UITERSTE BEHOEDZAAMHEID AAN DE DAG LEGGEN¨

"RAVO-ENERKENTEINDELIJKDEROLVANDE3TAAT NAMELIJK REGULERENENDEECONOMIESTUREN ZORGENVOORDEHERVER DELINGVANDEINKOMENS-AARMENGEEFTNOGLANGNIETDE

$ELESSENUITDECRISISTREKKEN (ET IS DUIDELIJK DAT VOOR DIE MENSEN mmN CRISIS NIET VOL STAAT OM ER LESSEN UIT TE TREKKEN %R BLIJFT NOG HEEL WAT

.)%57-%,$05.439.$)#!,%62)*(%$%.

Geen deurwaarder aan mijn piket!

WERKAANDEWINKELOMZEVANDENOODZAAKVANEENAN DERBELEIDTEOVERTUIGEN )NDEKOMENDEWEKENZALHET!"66DANOOKWERKMAKEN VANHETSENSIBILISERENRONDONSSYNDICAALALTERNATIEFTEN AANZIENVANDEFINANCIpLECRISISENVANDESTRIJDTEGENDE RECESSIE DOORMIDDELVANONZE±!LLIANTIEVOORDUURZAME GROEI²DIEMEER±GROENE²JOBSENECOLOGIEVERENIGT 7E HEBBEN EEN AANTAL VOORSTELLEN OM HET BUDGETTAIR EVENWICHT TE HERSTELLEN DOOR EEN RECHTVAARDIGER FISCALI TEITDIENUTEVEELDEGROTEINKOMENSENDEINKOMENSUIT KAPITAALBEVOORDELIGTENDIEDEOGENSLUITVOORFRAUDE 7EHEBBENEENALTERNATIEFVOORDETIJDELIJKEWERKLOOSHEID DIEDESCHOKVOORDEWERKNEMERSWELOPVANGTMAARDIE VOORALOOKDEWERKGEVERSTENGOEDEKOMT/NSVOORSTELIS HETWERKTEVERDELENVIAEENVIERDAAGSEWERKWEEK 6ERSCHILLENDE COMMUNICATIEMIDDELEN ZIJN IN VOORBEREI DING Â&#x201E;WEZULLENVIAEENBROCHUREONZEVISIEOPDEROLVANDE BELASTINGENENHETDOORPRIKKENVANDELIBERALEDOGMA´S TERZAKEBEKENDMAKEN Â&#x201E; WE ZULLEN DE TOENEMENDE ONGELIJKHEDEN OOK IN ONS LAND VIADEPUBLICATIEVANEEN±SOCIALEBAROMETER²AAN DEKAAKSTELLEN Â&#x201E;ENTERGELEGENHEIDVANDENATIONALEPENSIOENCONFEREN TIE ZULLEN WE CONCRETE VOORSTELLEN LANCEREN VOOR EEN VERBETERINGVANDEPENISOENEN 5ITALDIEVOORSTELLENBLIJKTDATDE3TAATDEMIDDELENMOET KRIJGEN OM EEN VOLUNTARISTISCH BELEID TE VOEREN -EN MOETERMEEOPHOUDENDE3TAATUITTEKLEDEN

!NNE$EMELENNE !LGEMEENSECRETARIS

Indexgegevens *!.5!2)

(ETINDEXCIJFERVAN DECONSUMPTIEPRIJZEN BASIS

'EZONDHEIDSINDEX BASIS

 

 

CIJFERVANDEMAAND

3TEEDS MEER WERKGEVERS DOEN BIJ STAKINGEN EEN BEROEP OP DE RECHTBANKEN ,IEVER DAN MET HUN WERKNEMERS TE PRATEN VRAGEN ZE DE RECHTER HEN TE VERBIEDEN OM ACTIE TE VOEREN 6EEL RECHTERS GAAN DAAROPIN:ELEVEREN ZONDERDEWERKNEMERSDEKANS TEGEVENZICHTEVERDEDIGEN EENBESCHIKKINGAF$EZE BESCHIKKING VERBIEDT DE STAKERS DAN EEN PIKET TE ZETTEN 7IE TOCH AAN EEN PIKET DEELNEEMT WORDT BEDREIGD MET EEN DWANGSOM DIE KAN OPLOPEN TOT MEER DAN EURO 'EWAPEND MET ZIJN BESCHIKKING TREKT DE WERKGEVER NAAR EEN DEURWAARDER $IE MOET DE BESCHIKKINGGAANAFGEVENAANDESTAKERS6AAKISDE DEURWAARDERVERGEZELDVANDEPOLITIE !LS JE HET AAN DE WERKGEVERS VRAAGT ZEGGEN ZE DAT ZE NIET DE BEDOELING HEBBEN DE STAKING TE BREKEN :EWILLENALLEENDEWERKWILLIGENBESCHERMEN/FDE KLANTEN -AAR IEDEREEN WEET DAT ZONDER PIKET EEN STAKING ZINLOOSIS (ET !"66 NAM AL MAATREGELEN OM ZICH JURIDISCH TEGENDERGELIJKEAANTASTINGENVANHETSTAKINGSRECHT

TE VERWEREN 7E STARTEN NU OOK EEN CAMPAGNE OM WERKGEVERS ERTOE AAN TE ZETTEN DE SYNDICALE VRIJHEDENTERESPECTEREN$AARBIJMAKENWEGEBRUIK VAN EEN NIEUW SYNDICAAL INFORMATIEMIDDEL HET -ELDPUNTSYNDICALEVRIJHEDEN /P DE WEBSITE VAN HET !"66 VIND JE EEN LINK DIE TOEGANG GEEFT TOT EEN FORMULIER -ET DAT FORMULIER KAN ELKE SECRETARIS VAKBONDSAFGEVAARDIGDE OF MILITANT EEN BEDRIJFSCONFLICT OF EEN INBREUK OP HET STAKINGSRECHT MELDEN AAN HET !"66 (ET !"66 INFORMEERT ZICH UITERAARD EERST BIJ DE BETROKKEN CENTRALE!LSDECENTRALEAKKOORDGAAT KANDEOPROEP TOT SOLIDARITEIT VLIEGENSVLUG WORDEN DOORGESTUURD NAARALLECENTRALESENGEWESTENVANHET!"66 (ET MELDPUNT KAN TROUWENS OOK WORDEN GEBRUIKT WANNEER EEN VAKBONDSAFGEVAARDIGDE WORDT ONTSLAGEN ZONDER DAT DE 7ET VAN DIE DE VAKBONDSAFGEVAARDIGDEN TEGEN ONTSLAG BESCHERMT WORDTNAGELEEFD +IJKOPWWWABVVBEENDANOP ±-ELDPUNTSYNDICALEVRIJHEDEN²

$EREDACTIEVAN$E.IEUWE7ERKERHEEFTEENEIGENE MAILADRES (EBJEVRAGENOVEREENOFANDERSYNDICAALONDERWERP MAILDANNAAR

$.7 ABVVBE7IJHELPENUGRAAGVERDER

2UDY$E,EEUW 6OORZITTER

EVOLUTIE TENOPZICHTEVAN Â&#x201E;VORIGEMAAND Â&#x201E;LAATSTEMAANDEN Â&#x201E;LAATSTEMAANDEN Â&#x201E;LAATSTEMAANDEN

    

 MAANDELIJKSGEMIDDELDE

 

EVOLUTIE TENOPZICHTEVAN Â&#x201E;VORIGEMAAND Â&#x201E;LAATSTEMAANDEN Â&#x201E;LAATSTEMAANDEN Â&#x201E;LAATSTEMAANDEN

     

$ECONSUMPTIEPRIJSINDEXKENTINJANUARIEENINFLATIEVAN $EGEZONDHEIDSINDEXKENTINJANUARIEENINFLATIEVAN $EGEZONDHEIDSINDEXKOMTINJANUARIBOVENDECONSUMPTIEPRIJSINDEXUITOMWILLEVANDEDALING VANDEPRIJSVANDEMOTORBRANDSTOFFENDIENIETMEETELTVOORDEBEREKENINGVANDEGEZONDHEIDSINDEX $ITISHETREKENKUNDIGGEMIDDELDEVANDEBETREFFENDEMAANDENDEDRIEVOORGAANDEMAANDEN $EVOLGENDESPILINDEXDIEBEREIKTOFOVERSCHREDENMOETWORDENOMDELONENINDEOVERHEIDSSECTOREN DESOCIALEUITKERINGENTEINDEXEREN BEDRAAGT 

-AN6ROUW /MDETEKSTENIN$E.IEUWE7ERKERNIETONNODIGLANGTEMAKENGEBRUIKENWEBIJ VERWIJZINGENNAARPERSONENENOFFUNCTIESMEESTALALLEENDEMANNELIJKEVORM"IJ VOORBEELDWERKNEMER ARBEIDER ADVISEUR 5ITERAARDHEBBENDEZETERMENZOWELBE TREKKINGOPMANNENALSOPVROUWEN

www.abvv.be Vlaams ABVV website: www.vlaamsabvv.be ABVV website:

PUBLICITEIT 3/#)!,)34)3#(% -545!,)4%)4%.


4

;\E`\ln\N\ib\i

• N° 3 • 13 februari 2009

7//. 7%2+6%2+%%2

Kyotoën jij en je collega’s ook? ")*.! /0 WERKNEMERS RIJDEN IN HUN EENTJE MET DE AUTO NAAR HET WERK $ATISINEFFICIpNT BELASTENDVOORONSMILIEUENEENGROTEKOSTVOORJEZELFEN JEBEDRIJF-ET³IKKYOTO´WILLENWEAANTONENDATERHAALBAREOPLOSSINGENZIJN VOORDEFILE ENPARKEERPROBLEMEN

³)K KYOTO´ IS EEN POSITIEVE ACTIE OM HET WOON WERKVERKEER ONDER DE AANDACHT TE BRENGEN IN JE BEDRIJF 7AARSCHIJNLIJK HOE VEN WE JOU NIET MEER TE OVERTUIGEN MAAR MOET JE WERKGEVER NOG OVER DE STREEP GE TROKKENWORDEN¨ &ILES &ILES ZIJN EEN STRUCTUREEL PROBLEEM :ELFS BEDRIJVENBUITENDEGROOTSTEDENHEBBENER MEETEMAKEN$EFILESHEBBENOOKGEVOLGEN OPDEWERKVLOEREENOPDEVIERMISTALEENS EEN AFSPRAAK EEN OP DE TIEN KLOPT MINDER WERKUREN OMDAT HIJ OF ZIJ IN DE FILE STAAT $AARENBOVEN BLIJKT BIJNA WAARSCHIJN LIJK TOT ZEKER EEN JOBSWITCH TE OVERWEGEN INDIENZEREGELMATIGINDEFILEZOUDENSTAAN

0ARKEREN 3TEEDS MEER BEDRIJVEN KIJKEN DUS UIT NAAR ALTERNATIEVEN:EBELONENWERKNEMERSDIE NIETSOLOMETDEAUTONAARHETWERKRIJDEN ENSPARENZOZELFHEELWATKOSTENUIT !RBEIDSONGEVALLEN (ET VERKEER SPEELT EEN BELANGRIJKE ROL BIJ DEARBEIDSONGEVALLEN$EZEWOON WERKON GEVALLENZIJNOOKERNSTIGERENDUURDERDAN DEONGEVALLENOPDEWERKVLOERZESTAANIN VOOR VAN DE ERNSTIGE ARBEIDSONGEVAL LENENVANDEDODELIJKE $UURZAAM EN MAATSCHAPPELIJK VERANT WOORDONDERNEMEN $UURZAAM WOON WERKVERKEER CREpERT EEN GUNSTIG EFFECT OP HET LEEFMILIEU EN DE LE VENSKWALITEIT VAN DE HUIDIGE EN TOEKOM STIGE GENERATIE ZONDER VERLIES AAN ECONO MISCHEEFFICIpNTIE³)KKYOTO´VESTIGTOPEEN POSITIEVEMANIERDEAANDACHTOPJEBEDRIJF ENISGEZONDVOORIEDERVANONS )NMEINAMENMEERDANWERK NEMERSVANBEDRIJVENDEEL3AMENLEG DENZE MILJOENDUURZAMEKILOMETERSAF EENBESPARINGVANTON#/

'EtNTERESSEERD 0ROBEERDANJEWERKGEVEROVERDESTREEPTE TREKKEN 4OT MAART KUNNEN WERK GEVERS ZICH INSCHRIJVEN !LLE INGESCHREVEN BEDRIJVENONTVANGENINAPRILDECAMPAGNE MATERIALEN OM ALLE COLLEGA´S WARM TE MA KENOMDEELTENEMENVANTOTMEI 

-),)%5

Zuinig met energie, ook na Dikke Truiendag 6RIJDAG FEBRUARI IS $IKKE 4RUIENDAG 7E ZETTEN DE THER MOSTAAT EEN GRAADJE LAGER EN TREKKEN EEN DIKKE TRUI AAN :E SPARENWEHETMILIEUmNBESPA RENWEOPONZEPORTEMONNEE $IKKE 4RUIENDAG WERD REEDS VOORHETVIJFDEJAAROPRIJGEOR GANISEERD .IET ZONDER REDEN (ETKLIMAATWORDTIMMERSALS MAARGRILLIGER (ETOVERMATIGGEBRUIKVANFOS SIELE BRANDSTOFFEN ZOALS AARD GAS AARDOLIEENSTEENKOOLZORGT ERVOOR DAT TEVEEL #/ DE LUCHT WORDT INGEBLAZEN $AT IS ERG SCHADELIJK VOOR HET MILIEU EN DE VOLKSGEZONDHEID $E VOOR RADEN VAN DEZE BRANDSTOFFEN NEMENOOKAFWAARDOORDEPRIJ ZEN WAARSCHIJNLIJK ZULLEN TOE NEMEN

BETALEN%mNDINGISALVASTDUI DELIJK ZOWEL VOOR HET KLIMAAT ALS VOOR ONZE PORTEMONNEE IS HET GOED OM ZUINIGER OM TE SPRINGEN MET ENERGIE 4HUIS ENOPHETWERKKANJEMITSEEN PAARAANPASSINGENGEMAKKELIJK PROCENTENERGIEBESPAREN 7EGEVENHIERALVASTVIJFTIPS -ET EEN SNELKOOKPAN KOOK JE SNELLER EN BESPAAR JE TOT ENERGIE TERWIJL DE VOEDINGSWARENMEERSMAAK ENVITAMINESBEWAREN

"ESPAARPROCENTENERGIE

 "IJNA VAN DE ENERGIE VANWASMACHINESGAATNAAR WATERVERWARMING 7AS DUS OP LAGERE TEMPERATUUR $E HEDENDAAGSE WASPOEDERS ZIJN EVEN EFFECTIEF OP € EN JE KLEDING VERLIEST NIET ZO SNELHAARKLEUR

6EEL MENSEN KRIJGEN HET DAN OOKMOEILIJKOMHUNFACTUURTE

 %EN WATERBESPARENDE DOU CHEKOP VERBRUIKT MIN

DER WATER DAN EEN GEWONE DOUCHEKOP TERWIJLHETCOM FORTHETZELFDEBLIJFT )SOLEER DE VERWARMINGSLEI DINGEN IN NIET VERWARMDE RUIMTESKRUIPRUIMTE ZOLDER GARAGE ¨  (OOGRENDEMENTSBEGLAZING EN DAKISOLATIE ZIJN DE BEST RENDERENDE INVESTERINGEN DIEJEINJEWONINGKANDOEN $IT IS OOK IN BESTAANDE WO NINGEN MAKKELIJK TOEPAS BAAR ZONDER GRONDIGE RENO VATIE "OVENDIEN ONTVING JE HIERVOOR PREMIES ZIE WWW PREMIEZOEKERBE -EER TIPS OM ENERGIE TE BE SPAREN VIND JE OP WWWABVV MILIEUBE DE WEBSITE VAN HET MILIEUPROJECT VAN HET 6LAAMS !"66

-EER INFORMATIE OP WWWIKKYOTOBE EN WWWABVVMILIEUBE (ET6LAAMS!"66ONDERSTEUNTDEZEACTIE VOORDUURZAMEMOBILITEIT

Ga mee met ‘Picardië Anders Bekeken’ :ONDAGMEITOTENMETWOENSDAGMEI %EN DAAGSE BUSREIS WAARIN U ALLERLEI FACETTEN VAN 0ICARDIp ONTDEKT $EZE.OORD &RANSESTREEKHERBERGTVELESCHATTENUITDE&RANSEGESCHIE DENIS MAAR OOK VOOR DE VORMING VAN %UROPA IS HET EEN BELANGRIJK GE BIEDGEWEEST5BE ZOEKTONDERANDERE EEN OUDE TEXTIEL FABRIEK DE STEDEN ,AON EN #OMPIn GNE DE PLEK WAAR DE WAPENSTILSTAND INGETEKENDIS DE &AMILISTnRE VAN 'ODINENDEBEKEN DE BURCHTKERKEN %ENBUITENGEWONESTREEK¨NIETVERBIJUVANDAAN 0RIJSEUROPERPERSOONOPBASISVAN PERSOONSKAMERPRIJSONDER VOORBEHOUD )NBEGREPENISKAMERENVOLPENSIONBEHALVEHETAVOND MAAL OP DE LAATSTE DAG VERVOER PER AUTOBUS MET OPSTAPPLAATS 'ENT 3INT 0IETERS INKOMGELDEN .EDERLANDSTALIGE BEGELEIDING ALLE VERVOER HEENENTERUGENTERPLAATSEMETEIGENAUTOBUS ANNULERINGS ENBAGA GEVERZEKERING -EERINFORMATIE,INX 6LAAMSSECRETARIAAT 

REIZEN LINXPLUSBE

)NSCHRIJVINGSFORMULIER0ICARDIp!NDERS"EKEKEN



6ANTOTMEIORGANISEERT"OND"E TER,EEFMILIEU"", DECAMPAGNE³IKKYOTO´ $EZE CAMPAGNE WIL WERKNEMERS OVERTUI GEN OM MEER MET DE FIETS HET OPENBAAR VERVOER TEVOETOFALCARPOOLENDTEPENDE LEN %EN IDEALE GELEGENHEID DUS OM JE COL LEGA´STEOVERHALENOMDEWAGENWATMEER AANDEKANTTELATENSTAANENOMMILIEUEN MOBILITEITOPDEBEDRIJFSAGENDATEZETTEN

*A IKWILMEENAAR0ICARDIpVANTOTENMETMEIMET¨¨PERSONEN .AAM VOORNAAM !DRES HUISNUMMER 0OSTCODE WOONPLAATS 3TUUROFFAXDITFORMULIERTERUGNAAR,INX 7ATTEEUSTRAAT "RUSSEL&AX .AONTVANGSTKRIJGTUVAN3 2EIZENEENCONTRACTMETDEVRAAGHET VERSCHULDIGDEBEDRAGOVERTEMAKEN


;\E`\ln\N\ib\i

• N° 3 • 13 februari 2009

5

(%47%2%,$3/#)!!,&/25-)."2!:),)Ç

“Het was hartverwarmend om de solidariteit van zovele jonge mensen te voelen.” 6!. *!.5!2) TOT FEBRUARI VOND HET ACHTSTE 7ERELD 3OCIAAL &ORUM 73& PLAATS IN "ELmM IN HARTJE "RAZILIp /OK HET !"66 STUURDE EENDELEGATIEMETONDERMEER%DDY6AN,ANCKER FEDERAALSECRETARIS

7AAROM STUURDE HET !"66 OOK DIT JAAR EEN DELEGATIE NAAR HET 73& %DDY6AN,ANCKER7IJZIJNALTIJDAL AANWEZIGGEWEESTOPDEZESOCIA LEFORUMS*EMOETDITTRAPSGEWIJS BEKIJKEN:OISEREEN"ELGISCH EEN %UROPEES EN EEN 7ERELD 3OCIAAL &ORUM

TIETEKOMEN6ANTOENZEIMENDAT MENOOKTOTBEPAALDEACTIESMOEST KOMEN -AAR DE STANDPUNTEN EN VOORSTELLENVANNGO´SZIJNNIETDE ZELFDEALSDIEVANDEVAKBONDEN /OK DIT 73& WAARVAN DE ORGANI SATIESIN"RAZILIpDEVOORNAAMSTE KATALYSATOR ZIJN IS GEEN ECHT AC TIEFORUM GEWORDEN (ET TRACHT

+WAMHETTHEMA³7AARDIG7ERK´ UITGEBREIDAANBOD %DDY 6AN ,ANCKER $EZE CAM PAGNE IS ONTSTAAN UIT DE MILLEN NIUMDOELSTELLINGEN DIE DOOR ALLE NGO´SDIEHIERMEEBEZIGZIJN VOOR OPGESTELD WERDEN /XFAM &/3 ¨ MAAR DAN WERELDWIJD %N DIE MILLENNIUMDOELSTELLINGEN DIEOOKUITEENSOCIAALFORUMGE GROEID ZIJN WAREN EIGENLIJK DE DOELSTELLING ³WERK´ VERGETEN -ET DEZE DOELSTELLING WIL MEN TEGEN DE ARMOEDE EEN STUK TERUG BRENGEN 7ERK IS IMMERS EEN PASPOORT TOT EEN HUMAAN BESTAAN 5IT DIE VASTSTELLING IS DAN DE CAMPAGNE ³7AARDIG 7ERK 7AARDIG ,EVEN´ ONTSTAAN DIE NIET ALLEEN DOOR DE VAKBONDEN MAAR OOK DOOR NGO´S GEVOERD WORDEN $E VAKBONDEN HEBBEN ZICH VIA HET )66 INGE SCHREVENENEENTWEEJARIGECAM PAGNEWAARDIGWERKOPGEZET$E CENT 7ORK $ECENT ,IFE WAS HIER DOOROOKmmNVANDERODEDRADEN OPHET7ERELD3OCIAAL&ORUM 7AT WAS DE INBRENG VAN HET !"66OPDIT73& %DDY 6AN ,ANCKER !NNE $EME LENNE ALGEMEENSECRETARIS!"66 ISTUSSENGEKOMENOVERHETTHEMA $ECENT 7ORK $ECENT ,IFE MAAR DAN VOORAL TOEGESPITST OP VROU WEN EN DE GENDERPROBLEMATIEK 7E ZIJN OOK TUSSENGEKOMEN IN HET THEMA ³DE GEVOLGEN VAN DE ECONOMISCHEMIGRATIE´)KZELFBEN TUSSENGEKOMEN BIJ DE GEVOLGEN VANDECRISISOPJOBSENLONENEN WERKOMSTANDIGHEDEN

%ENSOCIAALFORUMISEIGENLIJKEEN VERZAMELING VAN AL DIEGENEN DIE BINNEN DE SOCIALE BEWEGING AC TIEF ZIJN VAKBONDEN NGO´S VROU WENBEWEGINGEN LANDARBEIDERS MILIEUVERENIGINGEN ENZ (ETISEENHETEROGEENGEZELSCHAP VAN ALLE SOORTEN BEWEGINGEN EN ORGANISATIES WERELDWIJD DIE HUN STANDPUNTEN WILLEN TOETSEN AAN DIE VAN ANDEREN EN THEMA´S BE SPREKEN MAAR ELK VANUIT HUN EI GEN INVALSHOEK $AAR WILLEN WIJ ALSVAKBONDBIJZIJN )SHET73&EENACTIEFORUM %DDY6AN,ANCKER4OTENMETHET 73& IN .AIROBI IN WAS ZO´N FORUM EEN UITWISSELING VAN IDEE ENZONDERECHTTOTEENCONCRETEAC

WELEENTEGENGEWICHTTEZIJNVOOR HET %CONOMISCH &ORUM IN HET :WITSERSE $AVOS WAAR ZE VOORAL DE ECONOMISCHE SITUATIE BEKIJ KEN /P HET 73& WORDEN UITER AARD DE MEER SOCIALE PROBLEMEN BESPROKEN MAAR DANINDERUIM STEBETEKENIS%RWARENZO´N WORKSHOPS EN DE RODE DRAAD DIT JAARWASDEGEVOLGENVANDEECO NOMISCHE SOCIALE FINANCIpLE EN DEMILIEUCRISIS

±$EDOELSTELLINGVANALLE AANWEZIGENISDE ARMOEDEUITDEWERELD HELPENENSTREVENNAAR EENBETEREWELVAARTVOOR IEDEREENENEENBETERE VERDELINGVANDERIJKDOM±

-AAR WE ZIJN OOK AANWEZIG GE WEEST IN DE CEL ECONOMIE EN ZIJN GAAN KIJKEN WELKE THEMA´S ,A TIJNS !MERIKAANSE VAKBONDEN BESPELEN EN HOE ZIJ DIE AANPAK KEN$ATWASHEELINTERESSANT7AT OPVIELWASDATDEVAKBONDENGIN DERDEZEKEERECHTSAMENGEWERKT HEBBEN6ROEGERWARENZEKEIHAR DECONCURRENTENVANELKAAR (ET IS ALSOF DE "OLIVIAANSE WIND DIE DAAR NU WAAIT VOELBAAR WAS OPDATVAKBONDSFORUM$EGROOT STE VAKBOND HAD DAAR EEN STAND DIE NIET MEER ALLEEN DE REVOLUTIE PREEKTE MAAR OOK VOOR SAMEN WERKING PLEITTE :E WAREN NIET MEER DE UNDERDOG $AT WAS VER ADEMEND

$EINTERNATIONALEDIENSTVANHET !"66 HAD OOK EEN AANTAL PART NERSUITHETZUIDENMEE %DDY 6AN ,ANCKER 7AT OPVIEL WAS DAT ER VEEL MINDER MENSEN AANWEZIG WAREN VANUIT ANDERE CONTINENTEN $AT HEEFT UITERAARD OOKMETDECRISISTEMAKEN%NDUS OOKEENVANDEREDENENWAAROM WIJ ONZE PARTNERS UIT HET ZUIDEN HEBBENMEEGENOMEN/MHENDE KANS TE GEVEN TE PARTICIPEREN IN DEVELEDISCUSSIES

:IJ ZIJN IMMERS DE ERVARINGSDES KUNDIGEN VAN DIE PROBLEMEN /P DATVLAKHEBBENWIJMEERVANHEN GELEERD DAN ZIJ VAN ONS :IJ BREN GEN GETUIGENISSEN VAN HOE DE PRAKTIJKENINHETECHTZIJN:IJHEB BEN OOK HUN MANIER VAN WERKEN KUNNENMEEGEVENENERVARINGEN UITGEWISSELD/OKHETWERELDWIJD NETWERKDATJEDAARKANMAKENIS HEELBELANGRIJK.GO´SENVAKBON DENMOETENZICHGLOBALISEREN UI TERAARD ELK MET HUN EIGENHEDEN ENEIGENREFERENTIEKADERENDITIS EENUNIEKEGELEGENHEID

±(ETSOLIDARITEITSGEVOEL LEEFTECHTIN:UID !MERIKA *EVOELTERDE ³"OLIVIAANSE´WIND² IS HET ONMOGELIJK OM CENTRAAL PUNT OF ACTIE NAAR VOOR TE SCHUI VEN $E DOELSTELLINGEN ZIJN NIET ALLEMAALDEZELFDE7ATERWELGE BEURD IS IS DAT OP HET VAKBONDS FORUM JE HET ³,ABOR AND 'LOBA LISATION .ETWORK´ HEBT DIE ER IN HETKADERVANDECRISISWELINGE SLAAGDZIJNOMDENEUZENVANDE VAKBONDEN IN DEZELFDE RICHTING TE KRIJGEN :O WERD HET VOORSTEL GEOPPERDOMTERGELEGENHEIDVAN DE ' BEGIN APRIL EEN ACTIEDAG TE ORGANISEREN IN ,ONDEN $AT IS WEL NIEUW DAT HET VAKBONDSFO RUMEENECHTEPROMINENTEPLAATS AANHETINNEMENISOPHET73& (ET WAS ALLESZINS HARTVERWAR MENDENSTIMULERENDOMZOVELE MENSENTEZIENDIENOGALTIJDOP KOMENVOORDESOCIALEPROBLEMEN $E SOLIDARITEIT WAS ONGELOFELIJK (ETWASNIETALLEENHETWEERDAT ONSWARMMAAKTE HETWASOOKDE SFEER

:IJN ER EIGENLIJK CONCLUSIES TE TREKKENUITZO´N73& %DDY6AN,ANCKER$OORDEDIVER SITEITAANTHEMA´SENACHTERGROND VANDEVERSCHILLENDEORGANISATIES

(OEISDESITUATIEVANDEWERKNEMERSIN"RAZILIp %DDY6AN,ANCKER$EHITTEENDEVOCHTIGHEIDZIJN DE VOORNAAMSTE PROBLEMEN WAARMEE DE WERK NEMERS TE KAMPEN HEBBEN %N NATUURLIJK DE LAGE LONEN )N DE GEBIEDEN ALS 3jO 0AULO VERDIENEN DE ARBEIDERSGEMIDDELDZO´NREAL OFEUROPER MAAND $E WERKLOOSHEID IS ENORM HOOG :O´N g %R IS OOK HEEL VEEL VOLK GECONCENTREERD OP KLEINE OPPERVLAKTEN "IJV "ELEM IS EEN STAD VAN MILJOEN INWONERS IN 2IO WONEN ER MILJOEN MENSEN HET DISTRICT ROND 3jO 0AULO MEER DAN MILJOEN %RISHEELVEELINFORMELEECONOMIE$EMEESTEWIN KELS DRAAIEN DAG EN NACHT DAGEN OP (ET VER SCHILTUSSENRIJKENARMISERGGROOT$ECRIMINALI TEITISERHOOGIN3jO0AULOGEBEURENMOORDEN PERDAG%RISOOKGEENSOCIALEZEKERHEID%RISNIETS 7ERKLOOSHEIDSUITKERINGENBESTAANERNIET(OSPI TALISATIEVERZEKERINGENKANJEENKELVIAJEWERKGE VERKRIJGEN WANTZEZIJNNIETBETAALBAAR (ET GAAT ER NET ALS BIJ ONS OOK OVER UITBUITING MISBRUIK MAKEN VAN MENSEN DE ARROGANTIE VAN MULTINATIONALS HET GAAT OM RECHT OP ARBEID OP EEN MENSWAARDIG BESTAAN .ATUURLIJK ZIJN DE

FEITEN VERSCHILLEND 7IJ HEBBEN HIER EEN MINI MUMLOON EN WIJ DIENEN VOOR HEN TOT VOORBEELD MAARHETISNIETZODATWIJONZESTRUCTUURENMA NIER VAN WERKEN ZOMAAR KUNNEN IMPLEMENTEREN BIJHEN %R IS NOG HEEL WAT WERK AAN DE WINKEL %R IS EEN ECONOMIEDIEJENIETKANVERGELIJKENMETDEONZE :EZIJNWELENORMAANHETGROEIEN MAARDOORDE GLOBALEWERELDCRISISZALHUNGROEIVERTRAAGDWOR DEN


6

;\E`\ln\N\ib\i

Belgische Transportarbeidersbond

â&#x20AC;¢ N° 3 â&#x20AC;¢ 13 februari 2009

Sommige chauffeurs werken tegen één derde van het normale loon !

Afvalophaling : waakzaam blijven! VAN EEN VERDER ON BESTAANDBEDRIJF

7EZIENZEALLEMAALWELRIJDENOP DE "ELGISCHE SNELWEGEN /OST %UROPESECHAUFFEURSDIEIN"ELGIp WERKEN TEGEN mmN DERDE VAN HET LOON VAN EEN "ELGISCHE CHAUF FEUR -EER EN MEER MOETEN WE VASTSTELLEN DAT DIT SOORT±SLECHTE² ARBEIDDE±GOEDEJOBS²VERNIETIGT "ELGISCHE BEDRIJVEN ONTSLAAN CHAUFFEURS EN ZETTEN ONDERAAN NEMERSINUIT/OST %UROPA.IET ENKEL OM INTERNATIONALE TRANS PORTENUITTEVOEREN MAAROOKOM INTERNE "ELGISCHE TRAFIEK OVER TE NEMEN 6AAKZIJNDIEONDERAANNEMERSOP GERICHT DOOR DIEZELFDE "ELGISCHE FIRMA´S EN VINDEN WE DEZELFDE BESTUURSLEDEN TERUG IN DE RADEN VANBEHEERVANBEIDEFIRMA´S$E ENIGE MOTIVATIE HIERVOOR IS HET ORGANISERENVANSOCIALEDUMPING 'EVOLGENDE"ELGISCHECHAUFFEUR VERLIESTZIJNWERKENDECHAUFFEUR UIT /OST %UROPA KRIJGT ONDERBE TAALD WERK IN SLECHTE WERKOM STANDIGHEDEN /P FEBRUARI ORGANISEERDE "4" !"66 EEN RONDETAFELCONFE RENTIE IN VERBAND MET HET MIS BRUIK VAN DEZE ±CABOTAGE² EN MEER BEPAALD DE GEORGANISEERDE SOCIALE DUMPING DIE ERMEE GE PAARD GAAT &EDERALE 0OLITIE &/$ -OBILITEIT )NSPECTIE 3OCIALE 7ET TEN POLITICI DE OVERKOEPELENDE %UROPESETRANSPORTVAKBOND ¨ZE WARENALLEMAALAANWEZIG/PDIE RONDETAFEL BLEEK DE PRAKTIJK VAN DE ILLEGALE CABOTAGE VEEL RUIMER TEZIJNVERSPREIDDANGEDACHT(ET RECENTE DOSSIER DAT BIJ ±3UPER TRANSPORT7EERTS² AAN HET LICHT KWAM BLIJKT INDERDAAD SLECHTS HETTOPJEVANEENIJSBERGTEZIJN $E ILLEGALE CABOTAGE IS EEN OLIE VLEK DIE ZICH STEEDS MEER VER

SPREIDT SINDS DE BEPERKINGEN OP DIE CABOTAGE VOOR EEN AANTAL NIEUWE %UROPESE STATEN VORIG JAAR ZIJN WEGGEVALLEN MN IS DIT HETGEVALVOOR4SJECHIp 3LOVAKIJE DE"ALTISCHESTATEN¨ !LSOPMEI EK OOK DE BEPERKINGEN WEGVAL LENVOOR0OLENEN(ONGARIJE ENIN VOOR 2OEMENIp EN "ULGARIJE DAN ZAL HET HEK HELEMAAL VAN DE DAMZIJN :OLANGDECABOTAGEBEPERKTBLEEF TOT DE LANDEN VAN HET±OUDE² %U ROPASTELDEHETPROBLEEMZICHNIET ACUUT $E LOON EN ARBEIDSVOOR WAARDEN ZIJN IMMERS PLUSMINUS GELIJKLOPEND .U OOK /OST %URO PESE ONDERNEMINGEN HIER CABO TEREN SPREKENWEVANREGELRECHTE SOCIALEDUMPING'EZIENDEGROTE LOONVERSCHILLEN ALS EEN "ELGI SCHECHAUFFEUR`VERDIENT DAN VERDIENT EEN 3LOWAAKSE ER g MAAROOKWEGENSDEONAANVAARD BAREARBEIDSOMSTANDIGHEDENVAN DEZE/OSTBLOKSLAVEN6AAKZIJNZE

5ITERAARD HEB BEN WE NIETS TEGEN DEZE /OST %UROPESE CHAUFFEURS :E WIL LEN NET ALS WIJ HUN BROODVERDIENEN$IT DIENT ECHTER TE GE BEUREN BINNEN EEN GEHARMONISEERD SO CIAALSYSTEEM'REN ZEN OPEN JA VRIJ VERKEER JA MAAR TEGEN DEZELFDE SOCIALE VOORWAAR DEN 7EROEPENDEPOLITIEKVERANTWOOR DELIJKENOPOMTEHANDELENENOM DE±GATEN²INDEWETGEVINGDIEDIT MOGELIJKMAKENTEDICHTEN /NZE 3TAATSSECRETARIS VAN -O BILITEIT %TIENNE 3CHOUPPE MOET OPDRACHTGEVENAANDEINSPECTIE DIENSTENOMDEZEPRAKTIJKENZEER GERICHTTEBESTRIJDEN"ELGIpMOET DRINGEND WERK MAKEN VAN EEN EIGEN DEFINITIE VAN DE %UROPESE RICHTLIJN BETREFFENDE CABOTAGE EN DE±WILDECABOTAGE²OPDIEMANIER AAN BANDEN LEGGEN ZOALS REEDS EERDER IN &RANKRIJK EN $UITSLAND GEBEURDE $E BEPERKING VAN DE CABOTAGE OPDRACHTEN TOT RITTEN ONMIDDELLIJK AANSLUITEND OP EEN INTERNATIONAALTRANSPORT ZOALSOOK HET %UROPEES 0ARLEMENT EN DE %U ROPESE TRANSPORTBOND WENSEN IS HETMAXIMUMTOELAATBARE

$EVERSCHILLENDEFIRMA´SVANDEAFVALSECTORPROBERENAANSOCIALESHOP PINGTEDOENENWERKNEMERSVANHETENE0ARITAIR#OMITmNAARHETAN DERETEVERSCHUIVEN ZONDEROVERLEGMETDEVAKBONDEN /PVRIJDAGJANUARIBETOOGDENWIJINGEMEENSCHAPPELIJKVAK BONDSFRONT!"66 !#6VOORHET+ABINETVANDE-INISTERVAN4EWERK STELLING -EVROUW*OpLLE-ILQUET /OKVOOR!"66ZELFWASHETEENGEMEENSCHAPPELIJKEACTIE VERMITSDE VERSCHILLENDEBEROEPSCENTRALES!# ""4+EN"4"DEKRACHTENBUNDELDEN /PHET+ABINETSCHETSTENWIJVOORDEVERTEGENWOORDIGERVANDE-INIS TER 0ETER6ANSINTJAN DESTANDVANZAKENINDEVERSCHEIDENEONDERNE MINGENOPHETTERREIN7EHEBBENHEMDEVERSCHILLENDE±ARGUMENTEN² VANDEWERKGEVERSLATENHORENSOMSZEGGENZEZELFDATHETDEADMINI STRATIEISDIEHENEENVERANDERINGOPLEGT "ESLUITDE-INISTERZALAANHAARDIENSTENVRAGEN 7ELKZIJNDECONCREETHANGENDEDOSSIERS 7IEHEEFTWATGEVRAAGD !LLEVRAGENTOTVERANDERINGVANPARITAIRCOMITm DIENIETUITEEN VERANDERINGVANACTIVITEITUITVLOEIEN WORDENBEVROREN $EOVERHEIDZALEENINITIATIEFNEMENOMEENPARITAIREWERKGROEP TE VERZAMELEN MET VERTEGENWOORDIGERS VAN DE WERKGEVERS EN VANDEVAKBONDEN OMDEVERDELINGTUSSENPARITAIRECOMITmSTE VERDUIDELIJKEN 7E ZULLEN IMMERS NIET AANVAARDEN DAT DE VAKBONDEN TEGEN ELKAAR WORDEN UITGESPEELD OF DAT DE WERKNEMERS HET SLACHTOFFER WORDEN VANDESOCIALESHOPPINGVANDEWERKGEVERS

MAANDENOFMEER VANHUISEN WERKEN LEVEN EN SLAPEN ZE IN DE TRUCK:ONDERBASISVOORZIENINGEN QUACOMFORTOFHYGIpNE ¨ /NZE .EDERLANDSE ZUSTERORGANI SATIE&.6STELDEDEZELFDEPRAKTIJ KEN IN .EDERLAND VAST EN REISDE NAAR 3LOWAKIJE OM TER PLEKKE ¨ AAN TE KLOPPEN AAN DE POSTBUS

7IEDEMONDVOLHEEFTVANHETSO CIALE%UROPADIENTEROOKINDEPRAK TIJKNAARTEHANDELEN &RANK -OREELS &EDERAAL SECRETARIS 4RANSPORT EN ,OGISTIEK BIJ DE SO CIALISTISCHE VAKBOND !"66 ¯ "4"  ¯ FRANKMOREELS BTB ABVVBE

&RANK-OREELS

&EDERAAL3ECRETARIS"4"7EGVERVOER,OGISTIEK

De zelfstandigen moeten onderworpen worden aan de Europese richtlijn arbeidstijd! "4"ROEPTSAMENMETDE%4& DE%UROPE SE4RANSPORT!RBEIDERSBONDOPTOTACTIE 3INDS IS ER EEN %UROPESE RICHTLIJN ARBEIDSTIJD VAN KRACHT IN DE SECTOR VAN HET GOEDERENVERVOER #% $EZE RICHTLIJN BEPAALT DAT DE ARBEIDSTIJD MAXIMUM UUR WEEK BEDRAAGT MET UITZONDERINGEN TOT MAXIMUM UUR MITSHETGEMIDDELDEVANUUROVERDEMAAND GEHAALDWORDT*AMMERGENOEGISDEZERICHTLIJNTOTNU TOENIETVANTOEPASSINGOPDEZELFSTANDIGEN .OCHTANS VORMT DEZE RICHTLIJN SAMEN MET DEZE OP DE RIJ EN DE RUSTTIJDEN DE BASIS VOOR HET ORGANISEREN VAN EENVEILIGETRANSPORTSECTOR(ETISTOCHONBEGRIJPELIJKDAT EEN ZELFSTANDIGE MEER MAG WERKEN DAN EEN LOONTREK KENDE 7ORDT EEN ZELFSTANDIGE DAN MINDER SNEL MOE "OVENDIEN KENNEN WE ALLEMAAL HET VERSCHIJNSEL VAN DE ±SCHIJN²ZELFSTANDIGEN(ETZIJNCHAUFFEURSDIE¯VAAKGE DWONGEN¯HETSTATUUTVANZELFSTANDIGEAANNEMEN MAAR EIGENLIJKARBEIDUITOEFENENALSLOONTREKKENDE(OEFTHET GEZEGDDATDITVAAKGEORGANISEERDWORDT NETOMDEBE TROKKENENMEERTELATENPRESTEREN

(OEWELEENMEERDERHEIDINHET%0PARLEMENTZICHINHET VERLEDENREEDSUITSPRAKALSVOORSTANDERVANDEINTEGRATIE VANDEZELFSTANDIGEN ENHOEWELERADVIEZENVANHET%U ROPEES 3OCIAAL EN %CONOMISCH #OMITm WAREN IN DIE ZIN WORDTERDOORDERECHTERZIJDESTERKGELOBBYDOMDEZELF STANDIGENBUITENHETTOEPASSINGSGEBIEDVANDERICHTLIJN TEHOUDEN$ATBETEKENTDATZEOOKINDETOEKOMSTMEER MOGENWERKENDANUURINDEWEEK/NAANVAARDBAAR IS DAT $ERGELIJKE CHAUFFEURS ONDERMIJNEN NIET ENKEL DE LOON ENARBEIDSVOORWAARDENVANDECHAUFFEURSINLOON DIENST ZEZIJNOOKEENGEVAAROPDEWEG

"4"EN%4&VOERENACTIEOPMAARTTE"RUSSEL VANAF U OP HET 3CHUMANNPLEIN %N DEZE KEERWORDTHETGEENDISCRETEWANDELINGOPDE VOETPADEN MAAREENHEUSEBETOGING

!LLE"4"´ERSENSYMPATHISANTENWELKOM 7ILJEMEERWETEN"EL OFKIJKOPDEWEBSITEWWWBTB ABVVBE

www.btb-abvv.be


Metaal

;\E`\ln\N\ib\i

ABVV-Metaal luidt noodklok voor Opel )NDEVORIGEEDITIEVAN$E.IEUWE7ERKERSCHREVENWEEENARTIKEL METALSTITEL³2OODALARMVOORDEAUTOMOBIEL´$E.IEUWE7ERKER WASECHTERNOGMAARNETINDEBUSGEVALLENENWEWERDENALVER PLICHTOMDENOODKLOKTELUIDEN.ADE2ONDETAFELVAN6LAAMSMI NISTERVAN%CONOMIE0ATRICIA#EYSENSZEIHET!"66 -ETAALKLAAR ENDUIDELIJKINDEMEDIAHOEDEZAKENERVOORSTONDENINEENVAN ONZE AUTOFABRIEKEN±/PEL GAAT DICHT TENZIJ WIJ ER OP ZEER KORTE TERMIJNINSLAGENOMHETTIJGRADENTEKEREN²7EDEDENDAT NIETVOORONSPLEZIEROFOMEVENINMEDIABELANGSTELLINGTEKOMEN )NTEGENDEEL WEHEBBENDATEERSTENVOORALGEDAAN OMDATONZE ARBEIDERSENHUNGEZINNENZOWELBIJ/PEL ALSBIJDEVELETOELEVE RANCIERS EERLIJKHEIDVERDIENEN%NEERLIJKHEIDSHALVEMOESTENWE OPBASISVANDEINFORMATIEWAAROVERWEOPDATMOMENTBESCHIK TEN ZEGGEN HET NIET VIJF VOOR TWAALF MAAR mmN VOOR TWAALF WAS VOOR/PEL!NTWERPEN /PFEBRUARIMOETDEGROEP'ENERAL-OTORSZIJNTOEKOMSTPLAN NENAANDEREGERING /BAMAMEDEDELENINRUILVOORZWARESUBSI DIES$ATGELDISNOODZAKELIJKOM'-TEREDDENVANDEONDERGANG 6OLGENSDEPLANNINGZOU'-%UROPAZIJNDEELVANHETWERKAFRON DENTEGENFEBRUARI6OOR!NTWERPENLAGENLIGGEN DEKAARTEN NIETGOED ZELFSRONDUITSLECHT$AAROMWASENISHETVANLEVENS GROOT BELANG OM IN ACTIE TE KOMEN !AN SYNDICALE ZIJDE DOEN EN DEDENDE#ENTRALE DE0-"!NTWERPENEN2UDI+ENNESALSHOOFD AFGEVAARDIGDE MAARVOORALOOKALSONDERVOORZITTERVANDE%URO PESE/NDERNEMINGSRAAD ALLESWATINHUNMACHTLIGTOMHETTIJTE KERENENOM/PEL!NTWERPENVOOREENSLUITINGTEBEHOEDEN$AT KANENKONJAMMERGENOEGNIETWORDENGEZEGDVANDEPLAATSE LIJKEDIRECTIE /NZEOPROEPWASVOORALGERICHTNAARDEPOLITIEKEOVERHEDEN/P EENMOMENTDATELKEREGERINGIN%UROPAVECHTENMETGELDOVER DEBRUGKOMT OMHAARAUTOMOBIELINDUSTRIEINSTANDTEHOUDEN KUNNEN ONZE REGERINGEN NIET ACHTERBLIJVEN (ET IS WAAR DAT HET PROTECTIONISME DAT MOMENTEEL AAN EEN STERKE OPMARS BEZIG IS NIETDEOPLOSSINGIS(ETISWAARDATWEINEENDERGELIJKGEVECHTEN ALSKLEINLANDJENOOITZIJNOPGEWASSENTEGENDE63 #HINA $UITS LAND &RANKRIJK OF ANDERE GROOTMACHTEN (ET IS WAAR DAT ER EEN %UROPEESANTWOORDHADMOETENGEWEESTZIJNOPDEPROBLEMATIEK EN HET IS WAAR DAT HET GEBREK AAN EEN %UROPESE AANPAK SCHAN DALIGIS ALLEENDAAROPKUNNENWENIETLANGERWACHTEN6ANDAAR HEBBEN WE EEN MAXIMALE DRUK UITGEOEFEND OP ONZE OVERHEDEN -ETSUCCES$E6LAAMSEENFEDERALEOVERHEIDHEBBENLATENWETEN DATZEEENSTAATSWAARBORGVEILHEBBENVOOR/PEL%ERSTEMINISTER 6AN2OMPUYZALMEERDANEENBELEEFDHEIDSBEZOEKBRENGENAAN BONDSKANSELIER!NGELA-ERKEL%NONZESPA MINISTERSSTELLENALLES INHETWERKBINNENDE6LAAMSEREGERING MAAROOKVIACONTACTEN METBUITENLANDSESOCIAAL DEMOCRATISCHE COLLEGA´S (ET VERHAAL VAN /PEL IS NATUURLIJK NIET UNIEK (ET IS HET VERHAAL VAN ONZE HELE INDUSTRIE %EN INDUSTRIEBELEID IS ABSOLUUT NOODZA KELIJK OM DE DRAMATISCHE TERUGVAL IN DE INDUSTRIpLE PRODUCTIE TE STOPPEN ACTIES ZIJN VAN PRIMORDIAAL BELANG OM DE ECONOMISCHE VRAAGTEONDERSTEUNEN OMHETVERTROUWENTEHERSTELLEN OMDEFI NANCIERINGVANBEDRIJVENVEILIGTESTELLENENINVESTERINGENAANTE MOEDIGEN%NNATUURLIJKMOETDEKOOPKRACHTVANDEWERKNEMERS GEVRIJWAARDWORDENOMEENDEFLATOIRESPIRAALTEVERMIJDEN !LSHETWATERTOTDELIPPENKOMT ISHETALLEHENSAANDEKENDAN MOET IEDEREEN OVERHEID EN SOCIALE PARTNERS ZIJN VERANTWOORDE LIJKHEDEN NEMEN !GORIA VOORSPELDE DAT ER DIT JAAR JOBS ZOUDENVERDWIJNENINDEMETAALSECTOR$ATKLOPTVOORLOPIG MAAR DANMAGHETNIETTESNELGAAN3EDERTHALFJANUARISTAATDETELLER IMMERSALOP

(ERWIG*ORISSEN 6OORZITTER

â&#x20AC;¢ N° 3 â&#x20AC;¢ 13 februari 2009

7

0%23"%2)#(4&%"25!2)

Geen fraude bij ABVV-Metaal /PFEBRUARIVERWEZENHEEL WAT KRANTENARTIKELS NAAR VER MEENDE FRAUDE BIJ !"66 -ETAAL IN HET KADER VAN DE UITBETALING VAN SYNDICALE PREMIES AAN HET PERSONEELVAN3ABENA $EDAGVOORDIENHADEREENHUIS ZOEKING PLAATSGEGREPEN OP DE KANTOREN VAN !"66 -ETAAL TE 6ILVOORDE EN BIJ VAKBONDSVER ANTWOORDELIJKEN 'ACOMS $E -EULEMEESTER 2OGIERS $EZE HUISZOEKINGENKWAMENERNAEEN KLACHT MET BURGERLIJKE PARTIJSTEL LING DOOR *ACQUES 6AN $AMME VOORMALIG PENNINGMEESTER VAN HET 3OCIAAL &ONDS 3ABENA EN !#,6" AFGEVAARDIGDE DIEZELFBE SCHULDIGD WERD DOOR HET 3OCIAAL &ONDS 3ABENA VAN EURO ONTVREEMDTEHEBBEN6ANINHET BEGINHEEFT!"66 -ETAALGESTELD DAT HET OM EEN WRAAKACTIE GING VAN*ACQUES6AN$AMME $E2AADKAMERVANDE2ECHTBANK VANEERSTEAANLEGHEEFTDEZEOCH TEND *ACQUES 6AN $AMME DOOR VERWEZEN NAAR DE #ORRECTIONELE 2ECHTBANKENZIJNKLACHTTEGENDE DRIE VAKBONDSVERANTWOORDELIJKEN AFGEWEZEN %ENOVERZICHT Â&#x201E; )N DE PERIODE  ONDER HET VOORZITTERSCHAP VAN &RED DY 4ACK !#/$ ONTVREEMDDE

*ACQUES 6AN $AMME EEN SOM VAN "%& VAN HET 3O CIAAL&ONDS3ABENA$IT3OCIAAL &ONDSSTONDUITSLUITENDINVOOR DE BETALING VAN SYNDICALE PRE MIES AAN HET GRONDPERSONEEL VAN3ABENA Â&#x201E; /P SEPTEMBER TEKEN DE *ACQUES 6AN $AMME EEN SCHULDBEKENTENISINAANWEZIG HEIDVANDEVERANTWOORDELIJKEN VAN DIT 3OCIAAL &ONDS !#/$ !"66 -ETAAL ##/$ !#,6" EN BELOOFDE HET ONTVREEMDE GELD OPTERMIJNTERUGTEBETALEN Â&#x201E;/MDATDETERUGBETALINGACHTER WEGE BLEEF BESLISTE HET 3OCIAAL &ONDS ONDER VOORZITTERSCHAP VAN +AREL 'ACOMS !"66 -ETAAL DE (EER *ACQUES 6AN $AMMETEDAGVAARDENVOORDE 2ECHTBANK VAN EERSTE AANLEG /PJANUARIWERDHIJOP GEROEPENTEVERSCHIJNEN Â&#x201E;/PJANUARISTELT*ACQUES 6AN $AMME ZICH BURGERLIJKE PARTIJ TEGENHET3OCIAAL&ONDS Â&#x201E;/PJANUARISTELT*ACQUES 6AN$AMMEZIJNSTANDPUNTBIJ EN LEGT BELASTENDE VERKLARIN GENAFTEGEN'ACOMS $E-EU LEMEESTEREN2OGIERS Â&#x201E;/NDERZOEKSRECHTER#LAISE BEtN VLOEDDOORANDEREGERECHTELIJKE DOSSIERS TEGEN !"66 VERANT WOORDELIJKENINHETGERECHTELIJK ARRONDISSEMENT "RUSSEL (ALLE 6ILVOORDE BESLIST OM OP FE

BRUARI HUISZOEKINGEN TE LATENVERRICHTENBIJ'ACOMS $E -EULEMEESTEREN2OGIERSENOP DE ZETEL VAN !"66 -ETAAL TE 6ILVOORDE !LLE PREMIEKAARTEN UIT DE PERIODE  EN ALLE DOCUMENTEN VAN HET 3O CIAAL &ONDS 3ABENA WORDEN IN BESLAGGENOMEN Â&#x201E;%ENGERECHTELIJKEXPERT DEHEER &UMAL ! WORDT AANGEDUID OM DE PREMIEBETALINGEN TE ANALY SEREN (IJ KOMT TOT DE SLOTSOM DAT ALLES CORRECT VERLIEP +OST PRIJSEXPERTISE EURO Â&#x201E; /P DINSDAG FEBRUARI VERWIJST DE RAADKAMER VAN DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG *ACQUES6AN$AMMEDOORNAAR DE#ORRECTIONELE2ECHTBANK +AREL 'ACOMS EN $ENIS $E -EU LEMEESTER BEIDEN SECRETARIS VAN !"66 -ETAAL 6LAAMS "RABANT KUNNENZICHALLEENVERHEUGENDAT HET VERHAAL VAN VERDACHTMAKIN GENNAJAARDEFINITIEFISAFGESLO TEN EN WENSEN IEDEREEN TE DAN KEN DIE ONDUBBELZINNIG IN HUN ONSCHULD HEEFT GELOOFD EN HEN VAN IN HET BEGIN GESTEUND HEEFT $IT IN TEGENSTELLING TOT DIEGENEN DIEZWEGENOFMOESTENZWIJGEN 6OORMEERINFO +AREL'ACOMS $ENIS$E-EULEMEESTER 

Syndicale Raad ABVV-Metaal 6 februari 2009 $E3YNDICALE2AADVAN!"66 -ETAALKWAMBIJELKAAROPFEBRUA RI4RADITIONEELWERDENOPDEZE2AADONZEBRUG GEPENSIONEERDEN GEVIERD(ETWARENERHEELWAT-ICHEL6ANDAEL 2OLAND$ECROIX 4ONY #ASTERMANS 2UDI 3CHATTEMAN 0AUL ,IEVENS ,AURENT 6ER MASSEN 2ONY $E 6UYST &RANK &RANKEN 'INO #ABRAS EN 'UIDO 4AELEMANS WERDEN BEDANKT VOOR HUN JARENLANGE INZET VOOR DE ARBEIDERSBEWEGING $E3YNDICALE2AADKREEGOOKEENSTANDVANZAKENVANDESECTO RALEONDERHANDELINGEN*OHN#ROMBEZSPA GAFEENTOELICHTING OMTRENTDEHUIDIGEECONOMISCHECRISISENDEMOGELIJKEGEVOLGEN VOOR DE INDUSTRIE .A DE UITEENZETTING WAREN ER VERSCHILLENDE TUSSENKOMSTENVANLEDENVANDE3YNDICALE2AAD ONDERMEERDE NOODZAAK VAN EEN WERKNEMERSSTATUUT KWAM HIERBIJ OPNIEUW TERSPRAKE

ABVV-Metaal heeft een gesprek met Bert Anciaux $E ³OVERSTAP´ VAN "ERT !NCIAUX NAARSPAENDEONGELUKKIGECOM MUNICATIE OVER EEN AL DAN NIET NAAMSVERANDERING ZORGDE VOOR HEEL WAT NEGATIEVE REACTIES BIN NEN SPA KADERS !"66 -ETAAL HEEFT EEN OPEN GESPREK GEVOERD MET "ERT !NCIAUX 7E HEB

BENDATOMVERSCHILLENDEREDENEN GEDAAN Â&#x201E;INDEZETIJDENMOETENPROGRESSIE VENMEKAARGEENHAKZETTENEN JE KAN "ERT !NCIAUX MISSCHIEN VEELVERWIJTENMAARNIETDATHIJ NIETPROGRESSIEFENLINKSIS

Â&#x201E;JEWERKTNIETJARENSAMENINmmN KARTEL OM DAN INEENS FUNDA MENTELEBEZWARENTEHEBBEN Â&#x201E; SLECHTS DOOR MET ELKAAR TE PRA TENLEERJEELKAARKENNEN :ONDERTESTREVENNAARSTANDPUN TENOFEENCONSENSUSWASHETEEN OPEN EN POSITIEVE DIALOOG MET MISSCHIENmmNBELANGRIJKECONCLU SIE JE KAN ZONDER PROBLEMEN OP VERSCHILLENDE MANIEREN LINKS OF SOCIALISTZIJN-AAROMEENGROTE RE AANTREKKINGSKRACHT TE HEBBEN MOETEENSOCIALISTISCHEPARTIJZICH OOK VOOR ANDERE PROGRESSIEVEN KUNNEN EN DURVEN OPENSTELLEN (ET BETREURENSWAARDIGE VAN DE GEBEURTENISSEN NAAR AANLEIDING VAN DE OVERKOMST VAN "ERT !NCI AUXISNETDATDESPADEINDRUKGE WEKT HEEFT NAAR DE BUITENWERELD DATZEDIEOPENHEIDONTBEERT$AT ISVEELERGERDANALHETANDEREDAT GEBEURDIS


8

De Nieuwe Werker

> Dossier

• N° 3 • 13 februari 2009

> Dossier

Waarom betalen we belastingen?

En de ABVV voorstellen voor rechtvaardiger belastingen WELLICHT BETAALT NIEMAND met plezier belastingen. De bruine enveloppe die elk jaar in je bus valt om je belastingformulier in te vullen doet veel mensen zuchten en bij de enveloppe die meldt hoeveel je moet betalen, zullen velen nog harder zuchten. Het is gemakkelijk om - zoals de liberalen en De Decker doen - te zeggen: “de belastingen zijn veel te hoog” of “maak er een vlaktaks van”. Dat klinkt goed en aanlokkelijk. Maar dat is het niet! Als we geen belastingen zouden betalen zouden we geen openbaar vervoer hebben, geen goede wegen, geen scholen, geen ziekenhuizen… we zouden geen uitkeringen krijgen bij ziekte en werkloosheid… Kortom onze samenleving zou er heel anders uitzien. De fiscus is niet de grote boeman en de belastingen zijn geen straf. Belastingen zijn nodig om een solidaire maatschappij in stand te houden. Uiteraard moeten die belastingen dan eerlijk verdeeld en rechtvaardig zijn en correct geïnd worden. Daar knelt het schoentje! Er bestaat een scheefgetrokken verhouding tussen de belastingen op inkomsten uit arbeid en die uit kapitaal. Bovendien is er belastingfraude en belastingontwijking. In dit dossier leggen we uit waarom belastingen nodig zijn en wat het ABVV voorstelt om de belastingen rechtvaardiger te maken.

Een hervorming van de belastingen is nodig

Een progressief en herverdelend belastingsstelsel is en blijft één van de beste waarborgen voor een rechtvaardige samenleving. Probleem is dat de Belgische fiscaliteit nog moeilijk als écht rechtvaardig kan beschouwd worden. Reden: de scheeftrekking tussen de belasting op arbeid en die op kapitaal. De belasting op kapitaal is immers veel te laag in verhouding tot die op de doorsnee-lonen. Met een beetje overdrijving zou men kunnen stellen dat in ons land bijna alleen de gewone loontrekkenden nog correct belastingen betalen.

 De vennootschapsbelasting is veel te laag

Waaruit bestaan de overheidsontvangsten?

Belastingen zijn nodig. Een rechtvaardige fiscaliteit is één van de basispijlers van de welvaartsstaat zoals we die nu kennen. Zonder belastingen immers geen efficiënte werking van de staat, de gewesten en gemeenschappen, de gemeenten, … Maar niet enkel de correcte inning van de belasting is belangrijk, ook een zo goed mogelijk beheer. De belastingontvangsten en sociale bijdragen worden in belangrijke mate als “openbare dienstverlening” herverdeeld: voorzieningen van algemeen belang en openbare diensten (gezondheidszorg, sociale zekerheid, pensioenen, openbaar vervoer, onderwijsinstellingen, cultuur en vorming, milieubescherming, veiligheid, …) worden ermee gefinancierd.

De belastingen op kapitaal en vermogens (vennootschapsbelasting, roerende en onroerende voorheffingen, registratierechten, …) brengen 1/5 bij. En het saldo komt van een aantal andere belastingen, zoals de verkeersbelasting en lokale heffingen.

SZ-b i Verm jdragen inde ring en

n

ere

And

ijnz e Acc

BTW VB

Meer dan 90 miljard haalt men uit belastingen. De personenbelasting en de consumptiebelastingen (BTW en accijnzen) zijn samen goed voor een ruim 2/3 van dat bedrag.

PB

De sociale zekerheidsbijdragen vormen daarvan een groot deel.

Verhouding van de overheidsontvangsten

SZ

Waarom int de staat belastingen?

De totale overheidsontvangsten omvatten alle vormen van belastingen (directe en indirecte) en sociale bijdragen. Dat budget liep de laatste jaren op tot ongeveer 132 miljard euro.

SZ = Sociale zekerheid PB = personenbelasting VB = vennootschapsbelasting

Van de 36 miljard euro ontvangsten in de personenbelasting komt meer dan 90% van de bedrijfsvoorheffing. Dit is de belastinginhouding aan de bron op de lonen, wedden en sociale uitkeringen. De voorafbetalingen die door de zelfstandigen en de vrije beroepen betaald worden bedragen daarentegen nog geen 5 % van de ontvangsten in de personenbelasting.

Betalen we teveel belastingen ?

De openbare diensten zijn de pijlers van de Sociale Staat. De levenskwaliteit binnen een maatschappij hangt nauw samen met de kwaliteit van de openbare diensten. Zonder de inbreng van belastingDeze bewering past in de (traditionele) liberale gelden zouden deze diensten voor het merendeel van de bevolking ideologie: de taken van de staat zijn eerder bijonbetaalbaar zijn. De organisatie van openbare diensten is dan ook komstig en de burgers moeten de overheidsuitgaessentieel voor de gelijkheid tussen de burgers. ven maar ondersteunen in functie van de voordelen die ze van de staat krijgen of willen krijgen. De openbare dienst is ook een troef voor onze economie, want omvat ook instrumenten speciaal gericht op de ontwikkeling ervan Dit staat natuurlijk haaks op de socialistische vi(via promotie in het buitenland, investeringsmaatschappijen, besie, die via de herverdeling van inkomsten en rijkvorderen van nieuwe technologieën, bedrijfsgerichte opleidingen, dom, voor een zo uitgebreid mogelijk overheidsondersteuningsmaatregelen voor kmo’s….). net van sociale voorzieningen en diensten wil zorgen.

Wat zou er gebeuren met minder belastingen? Weinig of (veel) minder belastingen betalen klinkt aanlokkelijk. Maar minder belastingen betekenen natuurlijk ook minder inkomsten voor de overheid. Inkomsten die noodzakelijk zijn voor het financieren van de collectieve voorzieningen en de goed functionerende openbare diensten. Minder belastingen zouden een regelrechte aanslag op je portemonnee betekenen: drastische verhoging van de school- en studiekosten, een gezondheidszorg op twee sporen, prijsstijgingen voor post, telefoon en openbaar vervoer, minder of geen geld meer voor sociale huisvesting, … Maar de grootste gevolgen zou je ongetwijfeld in de sociale zekerheid voelen met niet te overziene financiële problemen in geval van ziekte of werkloosheid en als je op pensioen gaat.

De vlaktaks Ze stellen voor de tarieven van 30 en 45% in de personenbelasting af te schaffen en het belastingvrije minimum op te trekken. Deze voorstellen van minister Reynders lijken op de zogeheten “fair tax”, een systeem met maar twee belastingschijven (20 en 40%). Een aanzet wellicht om op termijn over te gaan tot een echte “flat tax” of “vlaktaks” met één tarief voor iedereen. Hoe fiscaal interessant men dat systeem ook probeert voor te stellen, het zullen vooral de rijksten zijn die dan een pak minder belastingen zullen betalen. In ons land zou 9 miljard euro minder belastingen betaald worden, maar 8 miljard van die besparing zou naar de 20% rijksten gaan. Vooral de lage en middeninkomens zullen weinig merken van de “voordelen” van de vlaktaks. Bo-

vendien zullen ze twee keer de dupe zijn: ze zullen weinig voordeel halen uit een vlaktaks én er zal minder geld zijn voor o.m. gezondheidszorg, onderwijs, onderhoud van de wegen,… Het klopt dat de vlaktaks eenvoudiger en doorzichtiger is dan het huidige systeem met zijn verschillende aanslagvoeten en aftrekposten. Maar dan is enige relativering nodig: het complexe van ons systeem ligt niet zozeer in het aantal tarieven, maar in alle mogelijke aftrekposten. Hierover zwijgen de liberale voorstellen als vermoord. Er zijn trouwens nog meer redenen om de vlaktaks kritisch te bekijken. De belangrijkste is ongetwijfeld het verlies van belastingen als element van politieke “sturing”. Fiscale stimulansen worden onmogelijk omdat er in principe maar één tarief overblijft. Meer woningen beter isoleren, een woning kopen, … met een vlaktaks zou dat een flink stuk moeilijker worden, zoniet onmogelijk. Een vlaktaks houdt ook altijd een element van onrechtvaardigheid in: één enkel belastingstarief geldt zowel voor het minimumloon als voor toplonen ! Een ander steeds terugkerend neoliberaal argument voor het verlagen van de personenbelasting is het effect ervan op de tewerkstelling: er zouden hierdoor meer mensen aan het werk kunnen. Dit is het zgn. “terugverdieneffect”. Maar studies tonen aan dat een lagere personenbelasting amper leidt tot nieuwe arbeidsplaatsen.

De belastbare winst van een vennootschap wordt bijna op dezelfde manier bepaald als die van een eenmanszaak. Alleen worden andere tarieven toegepast. Maar waar het tarief van de personenbelasting kan oplopen tot 50%, bedraagt de aanslagvoet van de vennootschapsbelasting maximaal 33,99% . Maar dankzij een aantal fiscale aftrekken (o.m. de door het ABVV fel gecontesteerde notionele intrestaftrek) is het tarief in werkelijkheid niet hoger dan 25 à 26%. En volgens enquêtes van de Nationale Bank voor een representatief staal van ondernemingen zou het nog amper 16% bedragen. Net door die erg voordelige vennootschapsbelasting duikt nog een ander fenomeen op: zelfstandigen (zelfstandige handelaars, ambachtslieden, vrije beroepen) die zich omvormen tot vennootschappen. Zo vallen ze niet meer onder de progressieve personenbelastingstarieven, maar kunnen ze genieten van de veel interessantere vennootschapsbelasting. Tussen 1996 en 2006 steeg dat soort ondernemingen in België van 280.000 tot bijna 390.000.

 Er gaat veel geld verloren via belastingfraude en belastingontwijking De exacte omvang van de belastingsfraude is moeilijk in te schatten, maar het gaat jaarlijks zeker om ongeveer 30 miljard euro. Dat is iets minder dan 10% van het BBP (tegen bijvoorbeeld maar 2% in Frankrijk). Belastingfraude kan op verschillende manieren gebeuren. Men kan inkomsten of vermogen verzwijgen, aftrekposten ten onrechte inbrengen of “opblazen” (eventueel met valse facturen of bonnetjes). Belastingfraude is uiteraard onwettelijk en dus strafbaar. Belastingfraude is niet hetzelfde als belastingontwijking. Bij belastingontwijking blijft men binnen de wet, maar gebruikt men – bijvoorbeeld via speciaal opgezette fiscale constructies – zo gunstig mogelijke regelingen om minder belastingen te moeten betalen. Of om winsten weg te sluizen naar buitenlandse “belastingparadijzen”. Meer dan 50 landen (exotische oorden als de Bahama’s of de Kaaiman-eilanden, maar ook – veel dichter bij ons – Luxemburg, Zwitserland, Liechtenstein, Monaco, …) hebben er zich in gespecialiseerd om de vermogens van gefortuneerde particulieren en (grote) vennootschappen uit andere landen gedeeltelijk of volledig te onttrekken aan de belastingen, die ze normaal aan hun eigen land verschuldigd zijn. Momenteel zou er zich naar schatting 12.000 miljard dollar in die belastingparadijzen bevinden (nu ook vaak in “offshore” centra van grote landen als de VSA of Groot-Brittannië).

 Het fiscale bankgeheim opheffen en een vermogenskadaster aanleggen

De Nieuwe Werker

• Gebrek aan efficiënte controle bij de inning Er wordt vaak geopperd dat ons ministerie van Financiën teveel ambtenaren telt. Maar in de praktijk blijkt dat de fiscale administraties algemeen kampen met een gebrek aan personeel. In grote regio’s kan het personeelsgebrek nog gecamoufleerd worden door twee diensten samen te voegen. Een klein aantal ambtenaren wordt dan geconfronteerd met een oncontroleerbaar uitgestrekt werkgebied. De schrijnende situatie bij de BTW-dienst in Aalst illustreert het probleem. Wegens gebrek aan personeel gebeurde er simpelweg geen controle meer op de BTW. In een dergelijke situatie wordt het bedrag dat door ondernemingen bestempeld wordt als te veel betaald zonder enige controle teruggestort. Dit maakt duidelijk dat zogezegde ‘besparingen op personeel’ een hoge kostprijs hebben. Bedrijven beseffen heel goed dat er minder wordt gecontroleerd, wat een impact heeft op de aangiftebedragen. De overheid loopt zo heel wat inkomsten mis, terwijl bedrijven aan wettelijk bepaalde heffingen ontsnappen. Dit plaatst de liberale eis tot ‘afvloeien van overheidspersoneel voor een efficiëntere overheid’ natuurlijk in een heel ander licht. Bij het nader beschouwen van de werkingsmiddelen, blijken de Belgische belastingsdiensten er nogal bekaaid vanaf te komen. De Nederlandse belastingsadministratie beschikt er immers over heel wat meer. De Belgische belastingsmensen zouden maar wat graag in de omstandigheden van hun Nederlandse collega’s werken.

• Belastingaftrekken Ook door een aantal nieuwe vormen van belastingaftrekken (pensioensparen, aftrek voor de aankoop van aandelen van de werkgever of sommige individuele verzekeringsproducten heeft de progressiviteit van de belastingen aan invloed ingeboet. Bovendien bevoordelen de belastingaftrekken voor bijvoorbeeld pensioensparen en energiezuinige investeringen (installatie van zonnepanelen of dubbel glas, isolatie van het dak, …) enkel maar mensen met voldoende centen om die inspanningen aan te kunnen. De voordelen van belastingaftrekken komen meestal niet die gezinnen ten goede die geen belasting betalen omdat hun inkomen te laag is. Analyses van stortingen voor o.m. pensioensparen tonen aan dat die spaarformules vooral bij de hogere inkomens te vinden zijn. Het aantal belastingplichtigen dat gebruikt maakt van de tweede en derde pensioenpijler stijgt evenredig met het aangegeven inkomen. • Huurinkomsten te weinig belast Feit is dat de reële huurinkomsten nu ontsnappen aan de belastingen, die enkel maar geheven worden op het kadastraal inkomen van 1975 (wel vanaf 1990 geïndexeerd). De eigenaar geniet ook van een forfaitaire belastingvrijstelling van 40% die verondersteld wordt overeen te komen met onderhouds- en renovatiewerken voor de verhuurde gebouwen.

Door het ontbreken van voldoende goed gevormde mensen en van middelen voor doorgedreven controles, zeker van de vennootschappen (vooral in de grotere steden), loopt de overheid jaarlijks miljoenen euro mis. Het Rekenhof zegt al jaren dat de controles veel weg hebben van een loterij. Bovendien wordt te pas, maar vooral te onpas, geschermd met de fameuze “wet op de privacy”.

• De vervuiler betaalt onvoldoende België behoort allesbehalve tot de besten van het Europese peloton wat milieubelastingen betreft. In 2007 was slechts 5,3% van de totale belastingopbrengst “groene” belasting. Daarmee stond ons land bijna helemaal onderaan het rijtje EU-landen. Fiscaliteit is nochtans een prima instrument voor een duurzaam beleid.

Ook de vrij talrijke technische mankementen (o.m. met het computernetwerk) en de toename van het aantal informaticanetwerken tussen de verschillende administraties zijn ook weinig bevorderlijk voor de efficiënte werking van de fiscale administratie.

Correcte milieubelastingen (bijvoorbeeld in de energieen transportsector, of op niet-duurzaam verbruik) zouden de overheid nochtans extra inkomsten opleveren. Deze kunnen dan aangewend voor een ambitieus leefmilieubeleid met sociale accenten.

Hoe ziet het ABVV een echte belastinghervorming? De vorige belastinghervormingen kwamen veeleer de hogere dan de lagere inkomens ten goede. De nieuwe hervormingsplannen van de liberale minister van Financiën Didier Reynders (MR) gaan dezelfde richting uit: optrekken van het vrijgesteld minimum, het aantal aanslagvoeten verminderen van vijf naar drie, een belastingplafond invoeren. Als die voorstellen er effectief komen, dan krijgen de hogere inkomens drie euro voor elke euro die de lage inkomens zouden krijgen. Dan is er ook nog het voorstel van een aantal Vlaamse werkgeversorganisaties om de vennootschapsbelasting te regionaliseren. Het ABVV is daar vierkant tegen. Het gaat de werkgevers immers niet zozeer om het voeren van een regionaal beleid, maar wel om een nieuwe, slinkse poging

om de belasting op bedrijfswinsten te verlagen. Bovendien leidt zo’n maatregel onvermijdelijk tot een neerwaartse concurrentiespiraal tussen de regio’s, andermaal ten koste van de overheidsmiddelen voor meer dringende noden. Een harmonisering van de vennootschapsbelasting op Europees niveau is voor het ABVV een veel betere hervormingsoptie, maar enkel op voorwaarde dat een voldoende hoog minimumtarief wordt toegepast. Op die manier kan er zeker voor een betere inkomensverdeling gezorgd worden.

Voor het ABVV is een echte belastinghervorming er een die de belasting op de lage en middenhoge inkomens verlaagt en die de inkomsten uit kapitaal zwaarder belast.

Wat stelt het ABVV voor? 1. BTW op energie verlagen van 21 naar 6%

Verwarming, verlichting, elektriciteit voor huishoudtoestellen, … dat is allemaal levensnoodzakelijk. Het is dan ook niet normaal dat op het geheel van het energieverbruik dat hiervoor nodig is 21% BTW moet betaald worden. Een verlaging van de BTW op een eerste schijf van het verbruik van gas en elektriciteit naar 6% is gerechtvaardigd. En ook voor huisbrandolie zou dat tarief moeten gelden (het wordt thans op Europees niveau bepaald). Voor een doorsnee gezin zou deze maatregel neerkomen op een daling van de energiefactuur met 300 à 400 euro per jaar.

2. Een sociaal belastingkrediet van 1000 euro voor de lage en middenhoge inkomens

Deze maatregel veronderstelt ook het opstellen van een financieel vermogenskadaster. Dat zoiets in België nog niet bestaat is onbegrijpelijk. Het argu-

Hoge inkomens hebben geen behoefte aan fiscale geschenken. De belastingverlaging moet integendeel op de bescheiden en middenhoge inkomens gericht worden.

En een vastgoedkadaster bestaat al zo’n 200 jaar. Waarom dan geen vermogenskadaster? Maar zonder de opheffing van het fiscale bankgeheim is de opmaak ervan in de praktijk onmogelijk.

9

 Nog andere factoren die het herverdelingseffect belemmeren

Om de inkomsten uit kapitaal effectief én efficiënt te kunnen belasten is het absoluut nodig het fiscale bankgeheim in België op te heffen.

ment dat altijd wordt aangehaald is “privacy”. Maar de staat verplicht de werkgevers wel jaarlijks een kopie van de loonfiche van de werknemers aan de fiscus te bezorgen. Ook alle vervangingsinkomens en sociale uitkeringen zijn tot op de laatste cent bekend. Hiervoor dus géén privacy.

• N° 3 • 13 februari 2009

Een ‘degressief’ belastingkrediet van 1.000 euro per jaar voor de belastbare inkomsten van 1.010 tot 1.388 euro per maand, komt neer op een winst van netto 83 euro per maand voor een werknemer met het minimumloon. En voor een werknemer met een middenhoog bruto maandloon (ca. 2.750 euro) zou dit netto 61 euro meer betekenen. Om onmiddellijk effect te hebben moet dit belastingkrediet meetellen bij de berekening van de bedrijfsvoorheffing. Op die manier zou er op het maandloon van de betrokken werknemers minder belasting geheven worden

en zouden ze geen twee jaar moeten wachten (tot ze hun aanslagbrief krijgen).

3. Afschaffen van het bankgeheim Het ABVV heeft ook nog een aantal voorstellen voor een rechtvaardiger fiscaliteit. Ze hebben voornamelijk betrekking op het bekendmaken van de inkomstenbronnen van de belastingplichtigen. Want hoe kennen we de verschillende inkomens? Voor die van werknemers is het eenvoudig: de belastingen krijgen een kopie van de loonfiche. Dat is ook zo voor mensen die een sociale uitkering krijgen. Ook de vennootschappen worden - in theorie althans - gecontroleerd, zij het dat fiscale spitstechnologie voor minder belastingopbrengsten kan zorgen en dat we vaststellen dat er te weinig fiscale controles zijn om doeltreffend te zijn. Maar er zijn ook inkomens die aan elke belasting ontsnappen of die zelfs bij de administratie niet gekend zijn. Meestal betreft het hier inkomsten uit kapitaal (vermogens dus).

De volledige brochure ‘Waarom betalen we belastingen?’ kan je binnenkort lezen op www.abvv.be.


8

De Nieuwe Werker

> Dossier

• N° 3 • 13 februari 2009

> Dossier

Waarom betalen we belastingen?

En de ABVV voorstellen voor rechtvaardiger belastingen WELLICHT BETAALT NIEMAND met plezier belastingen. De bruine enveloppe die elk jaar in je bus valt om je belastingformulier in te vullen doet veel mensen zuchten en bij de enveloppe die meldt hoeveel je moet betalen, zullen velen nog harder zuchten. Het is gemakkelijk om - zoals de liberalen en De Decker doen - te zeggen: “de belastingen zijn veel te hoog” of “maak er een vlaktaks van”. Dat klinkt goed en aanlokkelijk. Maar dat is het niet! Als we geen belastingen zouden betalen zouden we geen openbaar vervoer hebben, geen goede wegen, geen scholen, geen ziekenhuizen… we zouden geen uitkeringen krijgen bij ziekte en werkloosheid… Kortom onze samenleving zou er heel anders uitzien. De fiscus is niet de grote boeman en de belastingen zijn geen straf. Belastingen zijn nodig om een solidaire maatschappij in stand te houden. Uiteraard moeten die belastingen dan eerlijk verdeeld en rechtvaardig zijn en correct geïnd worden. Daar knelt het schoentje! Er bestaat een scheefgetrokken verhouding tussen de belastingen op inkomsten uit arbeid en die uit kapitaal. Bovendien is er belastingfraude en belastingontwijking. In dit dossier leggen we uit waarom belastingen nodig zijn en wat het ABVV voorstelt om de belastingen rechtvaardiger te maken.

Een hervorming van de belastingen is nodig

Een progressief en herverdelend belastingsstelsel is en blijft één van de beste waarborgen voor een rechtvaardige samenleving. Probleem is dat de Belgische fiscaliteit nog moeilijk als écht rechtvaardig kan beschouwd worden. Reden: de scheeftrekking tussen de belasting op arbeid en die op kapitaal. De belasting op kapitaal is immers veel te laag in verhouding tot die op de doorsnee-lonen. Met een beetje overdrijving zou men kunnen stellen dat in ons land bijna alleen de gewone loontrekkenden nog correct belastingen betalen.

 De vennootschapsbelasting is veel te laag

Waaruit bestaan de overheidsontvangsten?

Belastingen zijn nodig. Een rechtvaardige fiscaliteit is één van de basispijlers van de welvaartsstaat zoals we die nu kennen. Zonder belastingen immers geen efficiënte werking van de staat, de gewesten en gemeenschappen, de gemeenten, … Maar niet enkel de correcte inning van de belasting is belangrijk, ook een zo goed mogelijk beheer. De belastingontvangsten en sociale bijdragen worden in belangrijke mate als “openbare dienstverlening” herverdeeld: voorzieningen van algemeen belang en openbare diensten (gezondheidszorg, sociale zekerheid, pensioenen, openbaar vervoer, onderwijsinstellingen, cultuur en vorming, milieubescherming, veiligheid, …) worden ermee gefinancierd.

De belastingen op kapitaal en vermogens (vennootschapsbelasting, roerende en onroerende voorheffingen, registratierechten, …) brengen 1/5 bij. En het saldo komt van een aantal andere belastingen, zoals de verkeersbelasting en lokale heffingen.

SZ-b i Verm jdragen inde ring en

n

ere

And

ijnz e Acc

BTW VB

Meer dan 90 miljard haalt men uit belastingen. De personenbelasting en de consumptiebelastingen (BTW en accijnzen) zijn samen goed voor een ruim 2/3 van dat bedrag.

PB

De sociale zekerheidsbijdragen vormen daarvan een groot deel.

Verhouding van de overheidsontvangsten

SZ

Waarom int de staat belastingen?

De totale overheidsontvangsten omvatten alle vormen van belastingen (directe en indirecte) en sociale bijdragen. Dat budget liep de laatste jaren op tot ongeveer 132 miljard euro.

SZ = Sociale zekerheid PB = personenbelasting VB = vennootschapsbelasting

Van de 36 miljard euro ontvangsten in de personenbelasting komt meer dan 90% van de bedrijfsvoorheffing. Dit is de belastinginhouding aan de bron op de lonen, wedden en sociale uitkeringen. De voorafbetalingen die door de zelfstandigen en de vrije beroepen betaald worden bedragen daarentegen nog geen 5 % van de ontvangsten in de personenbelasting.

Betalen we teveel belastingen ?

De openbare diensten zijn de pijlers van de Sociale Staat. De levenskwaliteit binnen een maatschappij hangt nauw samen met de kwaliteit van de openbare diensten. Zonder de inbreng van belastingDeze bewering past in de (traditionele) liberale gelden zouden deze diensten voor het merendeel van de bevolking ideologie: de taken van de staat zijn eerder bijonbetaalbaar zijn. De organisatie van openbare diensten is dan ook komstig en de burgers moeten de overheidsuitgaessentieel voor de gelijkheid tussen de burgers. ven maar ondersteunen in functie van de voordelen die ze van de staat krijgen of willen krijgen. De openbare dienst is ook een troef voor onze economie, want omvat ook instrumenten speciaal gericht op de ontwikkeling ervan Dit staat natuurlijk haaks op de socialistische vi(via promotie in het buitenland, investeringsmaatschappijen, besie, die via de herverdeling van inkomsten en rijkvorderen van nieuwe technologieën, bedrijfsgerichte opleidingen, dom, voor een zo uitgebreid mogelijk overheidsondersteuningsmaatregelen voor kmo’s….). net van sociale voorzieningen en diensten wil zorgen.

Wat zou er gebeuren met minder belastingen? Weinig of (veel) minder belastingen betalen klinkt aanlokkelijk. Maar minder belastingen betekenen natuurlijk ook minder inkomsten voor de overheid. Inkomsten die noodzakelijk zijn voor het financieren van de collectieve voorzieningen en de goed functionerende openbare diensten. Minder belastingen zouden een regelrechte aanslag op je portemonnee betekenen: drastische verhoging van de school- en studiekosten, een gezondheidszorg op twee sporen, prijsstijgingen voor post, telefoon en openbaar vervoer, minder of geen geld meer voor sociale huisvesting, … Maar de grootste gevolgen zou je ongetwijfeld in de sociale zekerheid voelen met niet te overziene financiële problemen in geval van ziekte of werkloosheid en als je op pensioen gaat.

De vlaktaks Ze stellen voor de tarieven van 30 en 45% in de personenbelasting af te schaffen en het belastingvrije minimum op te trekken. Deze voorstellen van minister Reynders lijken op de zogeheten “fair tax”, een systeem met maar twee belastingschijven (20 en 40%). Een aanzet wellicht om op termijn over te gaan tot een echte “flat tax” of “vlaktaks” met één tarief voor iedereen. Hoe fiscaal interessant men dat systeem ook probeert voor te stellen, het zullen vooral de rijksten zijn die dan een pak minder belastingen zullen betalen. In ons land zou 9 miljard euro minder belastingen betaald worden, maar 8 miljard van die besparing zou naar de 20% rijksten gaan. Vooral de lage en middeninkomens zullen weinig merken van de “voordelen” van de vlaktaks. Bo-

vendien zullen ze twee keer de dupe zijn: ze zullen weinig voordeel halen uit een vlaktaks én er zal minder geld zijn voor o.m. gezondheidszorg, onderwijs, onderhoud van de wegen,… Het klopt dat de vlaktaks eenvoudiger en doorzichtiger is dan het huidige systeem met zijn verschillende aanslagvoeten en aftrekposten. Maar dan is enige relativering nodig: het complexe van ons systeem ligt niet zozeer in het aantal tarieven, maar in alle mogelijke aftrekposten. Hierover zwijgen de liberale voorstellen als vermoord. Er zijn trouwens nog meer redenen om de vlaktaks kritisch te bekijken. De belangrijkste is ongetwijfeld het verlies van belastingen als element van politieke “sturing”. Fiscale stimulansen worden onmogelijk omdat er in principe maar één tarief overblijft. Meer woningen beter isoleren, een woning kopen, … met een vlaktaks zou dat een flink stuk moeilijker worden, zoniet onmogelijk. Een vlaktaks houdt ook altijd een element van onrechtvaardigheid in: één enkel belastingstarief geldt zowel voor het minimumloon als voor toplonen ! Een ander steeds terugkerend neoliberaal argument voor het verlagen van de personenbelasting is het effect ervan op de tewerkstelling: er zouden hierdoor meer mensen aan het werk kunnen. Dit is het zgn. “terugverdieneffect”. Maar studies tonen aan dat een lagere personenbelasting amper leidt tot nieuwe arbeidsplaatsen.

De belastbare winst van een vennootschap wordt bijna op dezelfde manier bepaald als die van een eenmanszaak. Alleen worden andere tarieven toegepast. Maar waar het tarief van de personenbelasting kan oplopen tot 50%, bedraagt de aanslagvoet van de vennootschapsbelasting maximaal 33,99% . Maar dankzij een aantal fiscale aftrekken (o.m. de door het ABVV fel gecontesteerde notionele intrestaftrek) is het tarief in werkelijkheid niet hoger dan 25 à 26%. En volgens enquêtes van de Nationale Bank voor een representatief staal van ondernemingen zou het nog amper 16% bedragen. Net door die erg voordelige vennootschapsbelasting duikt nog een ander fenomeen op: zelfstandigen (zelfstandige handelaars, ambachtslieden, vrije beroepen) die zich omvormen tot vennootschappen. Zo vallen ze niet meer onder de progressieve personenbelastingstarieven, maar kunnen ze genieten van de veel interessantere vennootschapsbelasting. Tussen 1996 en 2006 steeg dat soort ondernemingen in België van 280.000 tot bijna 390.000.

 Er gaat veel geld verloren via belastingfraude en belastingontwijking De exacte omvang van de belastingsfraude is moeilijk in te schatten, maar het gaat jaarlijks zeker om ongeveer 30 miljard euro. Dat is iets minder dan 10% van het BBP (tegen bijvoorbeeld maar 2% in Frankrijk). Belastingfraude kan op verschillende manieren gebeuren. Men kan inkomsten of vermogen verzwijgen, aftrekposten ten onrechte inbrengen of “opblazen” (eventueel met valse facturen of bonnetjes). Belastingfraude is uiteraard onwettelijk en dus strafbaar. Belastingfraude is niet hetzelfde als belastingontwijking. Bij belastingontwijking blijft men binnen de wet, maar gebruikt men – bijvoorbeeld via speciaal opgezette fiscale constructies – zo gunstig mogelijke regelingen om minder belastingen te moeten betalen. Of om winsten weg te sluizen naar buitenlandse “belastingparadijzen”. Meer dan 50 landen (exotische oorden als de Bahama’s of de Kaaiman-eilanden, maar ook – veel dichter bij ons – Luxemburg, Zwitserland, Liechtenstein, Monaco, …) hebben er zich in gespecialiseerd om de vermogens van gefortuneerde particulieren en (grote) vennootschappen uit andere landen gedeeltelijk of volledig te onttrekken aan de belastingen, die ze normaal aan hun eigen land verschuldigd zijn. Momenteel zou er zich naar schatting 12.000 miljard dollar in die belastingparadijzen bevinden (nu ook vaak in “offshore” centra van grote landen als de VSA of Groot-Brittannië).

 Het fiscale bankgeheim opheffen en een vermogenskadaster aanleggen

De Nieuwe Werker

• Gebrek aan efficiënte controle bij de inning Er wordt vaak geopperd dat ons ministerie van Financiën teveel ambtenaren telt. Maar in de praktijk blijkt dat de fiscale administraties algemeen kampen met een gebrek aan personeel. In grote regio’s kan het personeelsgebrek nog gecamoufleerd worden door twee diensten samen te voegen. Een klein aantal ambtenaren wordt dan geconfronteerd met een oncontroleerbaar uitgestrekt werkgebied. De schrijnende situatie bij de BTW-dienst in Aalst illustreert het probleem. Wegens gebrek aan personeel gebeurde er simpelweg geen controle meer op de BTW. In een dergelijke situatie wordt het bedrag dat door ondernemingen bestempeld wordt als te veel betaald zonder enige controle teruggestort. Dit maakt duidelijk dat zogezegde ‘besparingen op personeel’ een hoge kostprijs hebben. Bedrijven beseffen heel goed dat er minder wordt gecontroleerd, wat een impact heeft op de aangiftebedragen. De overheid loopt zo heel wat inkomsten mis, terwijl bedrijven aan wettelijk bepaalde heffingen ontsnappen. Dit plaatst de liberale eis tot ‘afvloeien van overheidspersoneel voor een efficiëntere overheid’ natuurlijk in een heel ander licht. Bij het nader beschouwen van de werkingsmiddelen, blijken de Belgische belastingsdiensten er nogal bekaaid vanaf te komen. De Nederlandse belastingsadministratie beschikt er immers over heel wat meer. De Belgische belastingsmensen zouden maar wat graag in de omstandigheden van hun Nederlandse collega’s werken.

• Belastingaftrekken Ook door een aantal nieuwe vormen van belastingaftrekken (pensioensparen, aftrek voor de aankoop van aandelen van de werkgever of sommige individuele verzekeringsproducten heeft de progressiviteit van de belastingen aan invloed ingeboet. Bovendien bevoordelen de belastingaftrekken voor bijvoorbeeld pensioensparen en energiezuinige investeringen (installatie van zonnepanelen of dubbel glas, isolatie van het dak, …) enkel maar mensen met voldoende centen om die inspanningen aan te kunnen. De voordelen van belastingaftrekken komen meestal niet die gezinnen ten goede die geen belasting betalen omdat hun inkomen te laag is. Analyses van stortingen voor o.m. pensioensparen tonen aan dat die spaarformules vooral bij de hogere inkomens te vinden zijn. Het aantal belastingplichtigen dat gebruikt maakt van de tweede en derde pensioenpijler stijgt evenredig met het aangegeven inkomen. • Huurinkomsten te weinig belast Feit is dat de reële huurinkomsten nu ontsnappen aan de belastingen, die enkel maar geheven worden op het kadastraal inkomen van 1975 (wel vanaf 1990 geïndexeerd). De eigenaar geniet ook van een forfaitaire belastingvrijstelling van 40% die verondersteld wordt overeen te komen met onderhouds- en renovatiewerken voor de verhuurde gebouwen.

Door het ontbreken van voldoende goed gevormde mensen en van middelen voor doorgedreven controles, zeker van de vennootschappen (vooral in de grotere steden), loopt de overheid jaarlijks miljoenen euro mis. Het Rekenhof zegt al jaren dat de controles veel weg hebben van een loterij. Bovendien wordt te pas, maar vooral te onpas, geschermd met de fameuze “wet op de privacy”.

• De vervuiler betaalt onvoldoende België behoort allesbehalve tot de besten van het Europese peloton wat milieubelastingen betreft. In 2007 was slechts 5,3% van de totale belastingopbrengst “groene” belasting. Daarmee stond ons land bijna helemaal onderaan het rijtje EU-landen. Fiscaliteit is nochtans een prima instrument voor een duurzaam beleid.

Ook de vrij talrijke technische mankementen (o.m. met het computernetwerk) en de toename van het aantal informaticanetwerken tussen de verschillende administraties zijn ook weinig bevorderlijk voor de efficiënte werking van de fiscale administratie.

Correcte milieubelastingen (bijvoorbeeld in de energieen transportsector, of op niet-duurzaam verbruik) zouden de overheid nochtans extra inkomsten opleveren. Deze kunnen dan aangewend voor een ambitieus leefmilieubeleid met sociale accenten.

Hoe ziet het ABVV een echte belastinghervorming? De vorige belastinghervormingen kwamen veeleer de hogere dan de lagere inkomens ten goede. De nieuwe hervormingsplannen van de liberale minister van Financiën Didier Reynders (MR) gaan dezelfde richting uit: optrekken van het vrijgesteld minimum, het aantal aanslagvoeten verminderen van vijf naar drie, een belastingplafond invoeren. Als die voorstellen er effectief komen, dan krijgen de hogere inkomens drie euro voor elke euro die de lage inkomens zouden krijgen. Dan is er ook nog het voorstel van een aantal Vlaamse werkgeversorganisaties om de vennootschapsbelasting te regionaliseren. Het ABVV is daar vierkant tegen. Het gaat de werkgevers immers niet zozeer om het voeren van een regionaal beleid, maar wel om een nieuwe, slinkse poging

om de belasting op bedrijfswinsten te verlagen. Bovendien leidt zo’n maatregel onvermijdelijk tot een neerwaartse concurrentiespiraal tussen de regio’s, andermaal ten koste van de overheidsmiddelen voor meer dringende noden. Een harmonisering van de vennootschapsbelasting op Europees niveau is voor het ABVV een veel betere hervormingsoptie, maar enkel op voorwaarde dat een voldoende hoog minimumtarief wordt toegepast. Op die manier kan er zeker voor een betere inkomensverdeling gezorgd worden.

Voor het ABVV is een echte belastinghervorming er een die de belasting op de lage en middenhoge inkomens verlaagt en die de inkomsten uit kapitaal zwaarder belast.

Wat stelt het ABVV voor? 1. BTW op energie verlagen van 21 naar 6%

Verwarming, verlichting, elektriciteit voor huishoudtoestellen, … dat is allemaal levensnoodzakelijk. Het is dan ook niet normaal dat op het geheel van het energieverbruik dat hiervoor nodig is 21% BTW moet betaald worden. Een verlaging van de BTW op een eerste schijf van het verbruik van gas en elektriciteit naar 6% is gerechtvaardigd. En ook voor huisbrandolie zou dat tarief moeten gelden (het wordt thans op Europees niveau bepaald). Voor een doorsnee gezin zou deze maatregel neerkomen op een daling van de energiefactuur met 300 à 400 euro per jaar.

2. Een sociaal belastingkrediet van 1000 euro voor de lage en middenhoge inkomens

Deze maatregel veronderstelt ook het opstellen van een financieel vermogenskadaster. Dat zoiets in België nog niet bestaat is onbegrijpelijk. Het argu-

Hoge inkomens hebben geen behoefte aan fiscale geschenken. De belastingverlaging moet integendeel op de bescheiden en middenhoge inkomens gericht worden.

En een vastgoedkadaster bestaat al zo’n 200 jaar. Waarom dan geen vermogenskadaster? Maar zonder de opheffing van het fiscale bankgeheim is de opmaak ervan in de praktijk onmogelijk.

9

 Nog andere factoren die het herverdelingseffect belemmeren

Om de inkomsten uit kapitaal effectief én efficiënt te kunnen belasten is het absoluut nodig het fiscale bankgeheim in België op te heffen.

ment dat altijd wordt aangehaald is “privacy”. Maar de staat verplicht de werkgevers wel jaarlijks een kopie van de loonfiche van de werknemers aan de fiscus te bezorgen. Ook alle vervangingsinkomens en sociale uitkeringen zijn tot op de laatste cent bekend. Hiervoor dus géén privacy.

• N° 3 • 13 februari 2009

Een ‘degressief’ belastingkrediet van 1.000 euro per jaar voor de belastbare inkomsten van 1.010 tot 1.388 euro per maand, komt neer op een winst van netto 83 euro per maand voor een werknemer met het minimumloon. En voor een werknemer met een middenhoog bruto maandloon (ca. 2.750 euro) zou dit netto 61 euro meer betekenen. Om onmiddellijk effect te hebben moet dit belastingkrediet meetellen bij de berekening van de bedrijfsvoorheffing. Op die manier zou er op het maandloon van de betrokken werknemers minder belasting geheven worden

en zouden ze geen twee jaar moeten wachten (tot ze hun aanslagbrief krijgen).

3. Afschaffen van het bankgeheim Het ABVV heeft ook nog een aantal voorstellen voor een rechtvaardiger fiscaliteit. Ze hebben voornamelijk betrekking op het bekendmaken van de inkomstenbronnen van de belastingplichtigen. Want hoe kennen we de verschillende inkomens? Voor die van werknemers is het eenvoudig: de belastingen krijgen een kopie van de loonfiche. Dat is ook zo voor mensen die een sociale uitkering krijgen. Ook de vennootschappen worden - in theorie althans - gecontroleerd, zij het dat fiscale spitstechnologie voor minder belastingopbrengsten kan zorgen en dat we vaststellen dat er te weinig fiscale controles zijn om doeltreffend te zijn. Maar er zijn ook inkomens die aan elke belasting ontsnappen of die zelfs bij de administratie niet gekend zijn. Meestal betreft het hier inkomsten uit kapitaal (vermogens dus).

De volledige brochure ‘Waarom betalen we belastingen?’ kan je binnenkort lezen op www.abvv.be.


10

;\E`\ln\N\ib\i

â&#x20AC;¢ N° 3 â&#x20AC;¢ 13 februari 2009

"/57.)*6%2(%)$

34!.$05.4

Werknemers zijn geen wegwerpartikelen !LLEWERKNEMERSINALLESECTOREN ZOWELDEARBEIDERSALSDE BEDIENDEN WORDEN BIJZONDER HARD GETROFFEN DOOR DE ECO NOMISCHECRISIS-ENSENMETEENONZEKERSTATUUT UITZEND KRACHTENENTIJDELIJKECONTRACTENZIJNDEEERSTESLACHTOFFERS -AAROOKVASTEWERKNEMERSWORDENNIETGESPAARD%RSTAAN NU AL MEER DAN ARBEIDERS OP TIJDELIJKE WERKLOOS HEID

Eén vakbondsfront voor de sectorale cao $%0%2)/$%6!.DESECTORALEONDERHANDELINGENISAANGEBROKEN/VERALWORDENEISENBUNDELS OPGESTELDENBEGINNENDEGESPREKKENTUSSENWERKGEVERSENVAKBONDENOVEREENCAOVOORDE KOMENDETWEEJAAR)NDEBOUWSECTORSTAANDEVAKBONDENINGEMEENSCHAPPELIJKFRONTKLAAR METEENSTERKEEISENBUNDEL

(

ETISDEEERSTKEERDATHET !"66 !#6 EN !#,6" EEN ECHTE GEMEENSCHAPPELIJ KE EISENBUNDEL SAMENSTELLEN EN DIEINEENSOLIDAIRVAKBONDSFRONT VERDEDIGEN%ENGOEDEZAAK WANT DATMAAKTDEONDERHANDELINGSPO SITIE LANGS WERKNEMERSZIJDE VEEL STERKER

$ESITUATIEINDEGLAS ENKERAMIEKINDUSTRIEISEENSPREKEND VOORBEELD VAN HET SOCIALE BLOEDBAD DAT OVERAL WORDT AAN GERICHT%RWERKENDAAROMENBIJDEMENSEN-EER DANUITZENDWERKERSENTIJDELIJKECONTRACTENWERDENAL AANDEDEURGEZET ZONDERENIGEBESCHERMING ZONDERENIGE BEGELEIDINGNAAREENANDEREJOB-EERDANVASTEWERK NEMERSMOETENHETSTELLENMETECONOMISCHEWERKLOOSHEID ENDUSEENAANGETASTINKOMEN%NERHANGENONTSLAGENIN DELUCHT/PHETZELFDEMOMENTDATWEDITSCHRIJVEN KONDIGT GLASPRODUCENT3AINT 'OBAININ!UVELAISONTSLAGENAAN .IEMANDWORDTGESPAARD)NDESCHADUWVANDEGROTEONT SLAGGOLVEN WORDEN OOK DE WERKNEMERS UIT DE ONDERAAN NEMING IN GROTE ONZEKERHEID GEDOMPELD )NKRIMPINGEN OF SLUITINGEN HEBBEN ALS GEVOLG DAT OOK HET PERSONEEL VAN SCHOONMAAKBEDRIJVENOFBEWAKINGSFIRMA´SINDEKOUKOMT TESTAAN:ELFSDEWERKNEMERSVANBESCHUTTEWERKPLAATSEN WORDEN NIET GESPAARD WANT ZIJ MOETEN HET IN STERKE MATE HEBBEN VAN OPDRACHTEN IN ONDERAANNEMING $E ZWAKSTEN OPDEARBEIDSMARKTKRIJGENDEZWAARSTEKLAPPEN $E CRISIS WORDT VOLLEDIG OP DE RUG VAN DE WERKNEMERS GE SCHOVEN$EBEDRIJFSWINSTENDIEINDEBETEREJARENWERDEN OPGESTAPELDWORDENNIETGEBRUIKTOMHUNWERKENHUNTOE KOMST IN MOEILIJKER TIJDEN IN STAND TE HOUDEN :IJ MOETEN BETALENMETJOB ENLOONVERLIESVOORDEPROBLEMENDIEZICH NUVOORDOEN$IEKAPITALISTISCHELOGICAAANVAARDENWENIET 7IJEISENDATDEWERKGEVERSHUNVOLLEVERANTWOORDELIJKHEID NEMENWIJEISENDATDEWERKGELEGENHEIDGEREDWORDT DAT DEKOOPKRACHTINSTANDWORDTGEHOUDENENDATDERECHTEN VANDEWERKNEMERSGERESPECTEERDWORDEN $IEDRIEPRIORITEITENLOPENALSEENRODEDRAADDOORDESYN DICALE EISENBUNDELS DIE VANDAAG WORDEN OPGESTELD VOOR DE SECTORALE CAO ONDERHANDELINGEN $AAR HOORT NOG EEN BELANGRIJK STRIJDPUNT BIJ DE WERKNEMERS MET TIJDELIJKE EN WANKELESTATUTENMOETENEENFATSOENLIJKEBESCHERMINGEN FATSOENLIJKESOCIALERECHTENKRIJGEN$EMANIERWAAROPUIT ZENDKRACHTEN TIJDELIJKECONTRACTENENMENSENINONDERAAN NEMINGVANDAAGOPZIJGESCHOVENWORDEN ISONRECHTVAARDIG ENONAANVAARDBAAR7IJPIKKENHETNIETDATWERKNEMERSBE HANDELDWORDENALSWEGWERPARTIKELEN FEBRUARI

$E ONDERHANDELINGEN VERLOPEN TEGENDEACHTERGRONDVANDEECO NOMISCHE CRISIS )N DE BOUW LAAT DIEZICHALTIJDMETEENBEETJEVER TRAGING VOELEN MAAR HET IS NU AL DUIDELIJK DAT DE SECTOR ER OOK DE GEVOLGENVANZALDRAGEN ±$AT BELET NIET DAT DE JOBS IN DE BOUWAANTREKKELIJKERMOETENGE MAAKT WORDEN² $AT VERTELT ONS 2IK $ESMET &EDERAAL 3ECRETARIS EN WOORDVOERDER VAN HET !"66 "OUW ±$AAROM WILLEN WIJ EEN GRATIS HOSPITALISATIEVERZEKERING BETEREVERGOEDINGENOMNAARHET WERK TE GAAN EN OOK EEN SOEPELE REGELING VAN HET TIJDSKREDIET ALS MEN OP OUDERE LEEFTIJD ANDERS WENSTTEWERKEN²

(ETVAKBONDSFRONTSCHUIFTOOKDE EIS NAAR VOOR OM EEN SYNDICALE PREMIE IN TE VOEREN /P DIE MA NIER GARANDEER JE STERKE REPRE SENTATIEVE VAKBONDEN %N DAT IS NODIG WANT JUIST DAARDOOR WERKT HET SOCIAAL OVERLEG IN DE BOUW ZEERGOED -AAR DE BELANGRIJKSTE EIS VAN DE VAKBONDENHOUDTVERBANDMETDE KOOPKRACHT±7EHEBBENDEVORIGE CAOINTEGRAALGERESPECTEERD²STELT 2IK$ESMET±/OKTOENHET³ALL IN SYSTEEM´METZICHMEEBRACHTDAT DE LONEN MAANDEN LANG BEVRO RENBLEVEN-AARNUWILLENWEEEN INHAALBEWEGING DATISNIETMEER DANREDELIJKENRECHTVAARDIG²$AT IS HET STANDPUNT DAT DE VAKBON DENSAMENZULLENHARDMAKEN

2IK$ESMET±7EWILLENEENINHAALBEWEGING VOORDEBOUWVAKKERS²

"%3#(544%7%2+0,!!43%.%.$%#2)3)3

Het ABVV wacht niet af )N DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN LAAT DE CRISIS ZICH OOK VOELEN %R WORDT VEEL IN ONDERAANNEMING GEWERKT $IKWIJLS GEBEURT DAT VOOR INDUSTRIpLE BEDRIJVEN WAARVOOR ZE DE EINDAFWERKING DOEN DE ARBEIDSINTENSIEVE TAKEN !LS ER WEINIG WERK IS HOUDEN DE BEDRIJVEN DAT WERK BIJ HEN OM TE VERMIJDEN DAT HUN EIGEN PERSONEEL MOET GAAN STEMPELEN7ILDATDANZEGGENDATERGESTEMPELD WORDT IN DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN ZO VROEGEN WEAAN7ERNER6AN(EETVELDE DEFEDERALESECRE TARISVANDE!LGEMENE#ENTRALEDIEDEBESCHUTTE WERKPLAATSENVANNABIJVOLGT 7ERNER6AN(EETVELDE7ESTELLENVASTDATHETAANTAL DAGEN ECONOMISCHE WERKLOOSHEID SNEL STIJGT )N EEN AANTALWERKPLAATSENLAATMENDEWERKNEMERSKOMEN MAARBLIJVENZEINDEREFTERZITTEN(EELSOCIAALNATUUR LIJK MAAR DAT KAN JE GEEN WEKEN LANG VOLHOUDEN )N ANDERE WERKPLAATSEN PROBEERT MEN EEN BEURTROL TE ORGANISEREN IN DE ECONOMISCHE WERKLOOSHEID OM DE PIJN WAT TE VERZACHTEN 7ANT DE ARBEIDERS VERLIEZEN TUSSENDEENDEVANHUNINKOMEN%NVAN HENMOETHETALSTELLENMETEENMINIMUMLOON 6ALLENERALONTSLAGEN 76(3PIJTIGGENOEGWELINEENAANTALGEVALLENZIJN AL BEGELEIDERS EN OMKADERINGSLEDEN AFGEDANKT $IE WORDENERGWEINIGGESUBSIDIEERD(UNLONENMOETEN METDEOPBRENGSTENUITDEPRODUCTIEWORDENBETAALD %N ALS DIE PRODUCTIE STILVALT KOMT DE WERKPLAATS IN ADEMNOOD (OOGTIJDOMINTEGRIJPENBEGRIJPIK

76()NDERDAAD)NNAUWOVERLEGMETDEBEVOEG DEMINISTER +ATHLEEN6AN"REMPTZIJNERMAATREGE LENUITGEWERKT%NIKMOETZEGGENDATDEMINISTER

SNEL EN EFFICIpNT HEEFT OPGETREDEN %R IS MILJOEN EURO UITGETROKKEN OM DIT VOORJAAR EXTRA VORMING ENOPLEIDINGTEORGANISEREN!LSERDANGEENWERK IS MAKEN WE DAAR GEBRUIK VAN OM MENSEN BIJ TE SCHOLEN:OBLIJVENZEAANDESLAG $AARNAASTTROKDEMINISTERGELDUITOMDESUBSIDIERING VANOMKADERINGSLEDENTIJDELIJKTEVERHOGEN$ITLIGTVAST VOORVIERMAANDEN DAARNAWORDTDEZAAKGEpVALUEERD (OEVOLGTHET!"66DITVERDEROP 7 6 ( (EEL STRIKT 7E HEBBEN GESTELD DAT WE ON MIDDELLIJKMOETENGEtNFORMEERDWORDENWANNEERER ONTSLAGENDREIGEN$AARNAASTMOETENWEOOKGEtNFOR MEERDWORDENOVERHETGEBRUIKVANDEEXTRAMIDDE LEN(ETKANNIETZIJNDATHETEXTRAGELDBIJWIJZEVAN SPREKEN OP DE REKENING WORDT GEZET EN ER DAN NOG ONTSLAGEN VALLEN 4ROUWENS EEN AANTAL BESCHUTTE WERKPLAATSEN HEEFT EEN FLINKE RESERVE OPGEBOUWD VOORWANNEERHETSLECHTGAAT7EL HETGAATNUSLECHT 7EZULLENEROPTOEZIENDATDIERESERVESEFFECTIEFGE BRUIKTWORDENOMONTSLAGENTEVERMIJDEN %NDAARMEEISALLESONDERCONTROLE 76(.EEN ZEKERNIET"LIJFTNOGHETPROBLEEMDATAR BEIDERSDIEMOETENSTEMPELENERGVEELGELDVERLIEZEN $ATISNIETNIEUWMAARNUMOETERVEELMEERGESTEM PELDWORDEN7EHEBBENDUSEENBIJPASSINGGEpIST BO VENOPHETSTEMPELGELD$EBALLIGTBIJDEWERKGEVERS OMHIERSNELMIDDELENVOORTEVINDEN7EHEBBENOOK NU AL GESTELD DAT ALS ER ONTSLAGEN DREIGEN VAN DOEL GROEPWERKNEMERS ER RUIMERE MAATREGELEN OP TAFEL MOETENKOMEN :ONIET 7 6 ( /NDERHANDELEN ALS HET KAN ACTIE VOEREN ALS HETMOET$ATISTOCHDUIDELIJK

$)%.34%.#(%15%3

Eindejaarspremie en syndicale premie *ACQUES-ICHIELS ALGEMEENSECRETARIS

!LAIN#LAUWAERT VOORZITTER

/MINDESECTORDIENSTENCHEQUESRECHTTEHEBBEN OPEENEINDEJAARSPREMIEENEENSYNDICALEPREMIE MOETJEMINSTENSDAGENHEBBENGEWERKT $EDAGENWAAROPJENIETWERKTDOOREENARBEIDS ONGEVALTELLENMEE-AARDIEDAGENWORDENNIET AUTOMATISCHMEEGETELD

/PGEPASTDUS7ERKTEJEINDESECTORINDEPERIODE VANJULITOTJUNI+REEGJEINDIEPERIODE EENARBEIDSONGEVALENONTVINGJENOGGEENATTEST VOOR DE EINDEJAARSPREMIE EN SYNDICALE PREMIE .EEM DAN ZEKER CONTACT OP MET JOUW AFDELING VANDE!LGEMENE#ENTRALEOMDEZAAKNATELATEN KIJKEN


;\E`\ln\N\ib\i

3#(//.-!!+3%#4/2

Syndicale actie blijft lonen 3).$36%23#(%)$%.%-!!.$%.ALWASERONTEVREDENHEIDIN DESECTORVANDEINDUSTRIpLESCHOONMAAK(ETMIKPUNTWASEEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST OVER DE RIJTIJDEN DIE MOEST GEpVALUEERD EN VERBETERD WORDEN $E WERKGEVERS WEIGERDEN DEDISCUSSIEDAAROVERAANTEVANGEN-ETEENGOEDGEORGANI SEERDESYNDICALEACTIEKONDEZAAKGEDEBLOKKEERDWORDENEN KWAMEREENAKKOORDTOTSTAND%RIC.EUPREZ DEFEDERALESE CRETARIS DIE BEVOEGD IS VOOR DE SCHOONMAAKSECTOR VERTELT ER MEEROVER %RIC.EUPREZDEONTEVREDENHEIDHADINDERDAADTEMAKENMET DE VERPLAATSINGEN (ET KWAM HIEROP NEER DAT SOMMIGE ZONES BENADEELDWARENOMDATMENERTEMAKENHEEFTMETVERKEERS OPSTOPPINGENOFSNELHEIDSBEPERKINGEN$EVAKBONDENVROEGEN DAAROM DE CAO WAT BIJ TE STUREN NIET MEER DAN DAT -AAR DE WERKGEVERSWEIGERDENELKGESPREK5ITEINDELIJKMOESTENWETOT DEACTIEOVERGAAN %NDATWERDEENHEELORIGINELEACTIE %RIC.EUPREZ)NPLAATSVANEENALGEMENEACTIEHEBBENWEEEN BEURTROLGEORGANISEERD METELKEDAGEENSTAKINGINEENANDER BEDRIJF/PDIEMANIERKONDENWEEENWEEKLANGVANONSLATEN HOREN.ADIEWEEKZIJNDEPATROONSTOCHRONDDETAFELKOMEN ZITTENENKWAMENWETOTEENOVEREENKOMST$ESOLIDARITEITBLEEF DUSNIETZONDERRESULTAAT %NWATWASDATRESULTAAT %RIC.EUPREZ6ANONZEEISENKONDENWEERVIERVERWEZENLIJ KEN WAARDOORDECAOSTEVIGEVERBETERINGENONDERGING7EHAD DENEENVERALGEMEENDESTAKINGKUNNENOPTOUWZETTEN MAAR DIEZOUMAARDAGENSTANDGEHOUDENHEBBEN.UHIELDENWE EENWEEKLANGVOL TOTDEWERKGEVERSZELFKWAMENVRAGENOM OPNIEUW TE ONDERHANDELEN $EZE ACTIE TOONT OOK AAN DAT VAK BONDEN NIET ONVERANTWOORDELIJK OMSPRINGEN MET STAKINGEN -AARALSERSOCIAALOVERLEGISMOETENDEWERKGEVERSWELRESPECT OPBRENGENVOORDEVAKBONDEN!LSZEDATNIETDOEN VERPLICHTEN ZEONSOMNAARHETSTAKINGSWAPENTEGRIJPEN

Afvalophaling : actie tegen sociale shopping

$RIECENTRALESVANHET!"66 DE!LGEMENE#ENTRALE DETRANS PORTARBEIDERSVANDE"4"ENDEBEDIENDENVANDE""4+ VOER DENSAMENACTIETEGENDESOCIALESHOPPINGINDESECTORVANDE AFVALOPHALING/PDEBLADZIJDENVANDE""4+LEESJEERMEEROVER $EGEZAMENLIJKEACTIEBEWIJSTHOEBELANGRIJKSYNDICALENETWER KENZIJN-EERDANOOITMOETENWEONZEDEURENOPENGOOIENEN SAMENWERKEN

11

)$%!!,6//2%%.'2/%03"%:/%+

Een tentoonstelling over onze sociale geschiedenis JAAR ONTVOOGDINGS STRIJD VAN DE SOCIALISTISCHE ARBEIDERSBEWEGING SAMEN GEBRACHTINEENUNIEKETEN TOONSTELLING NIEMAND MAG DAT MISSEN 6OORAL GROEPS BEZOEKEN ZIJN EEN STERKE AANRADER!LSZIJINSCHRIJVEN VOOR FEBRUARI IS DE TOE GANGGRATIS ³7IJ ZIJN DE BOUWERS VAN EEN NIEUWE WERELD´ LOOPT VAN MAARTTOTAPRILIN,ES!TELIERS DES 4ANNEURS IN DE (UIDEVET TERSSTRAAT IN HARTJE "RUSSEL $E TENTOONSTELLING WORDT OP GEZET TER GELEGENHEID VAN DE STE VERJAARDAG VAN DE !LGE MENE#ENTRALE (ETISEENSTERKEAANRADERVOOR GROEPEN OM NAAR "RUSSEL AF TE ZAKKEN4IENTALLENGROEPENHEB BENTROUWENSALEENBEZOEKEN EEN GIDS GERESERVEERD -AAR ER IS NOG PLAATS GENOEG $US NIET AARZELEN EN INSCHRIJVEN DAT IS HETMOTTO 'ROEPEN VANAF PERSONEN DIE INSCHRIJVEN VOOR FEBRUARI KRIJGENEENGIDSGRATISENBETA LENGEENTOEGANGSTICKETS %N ER IS MEER 6OOR GROEPEN WORDTERGEZORGDVOOREENPRO GRAMMANAARKEUZE:EWORDEN GEHOLPEN AAN EEN RESTAURANT VOOREENMIDDAG OFAVONDMAAL :EKUNNENOOKKIEZENVOOREEN BIJKOMENDEACTIVITEIT :O IS ER EEN HEEL INTERESSANT AANBODOMDIEDAGOOKNAARHET ATOMIUMTEGAAN$AARVOORISER EEN SPECIAAL REDUCTIETICKET VAN EURO (ET NORMALE ATOMIUM BEZOEK VOOR VOLWASSENEN KOST EURO

TOONSTELLING OVER DE .OORD EN :UIDPOOL")0/,!2 ZOHEETDETEN TOONSTELLINGENZIJVERTELTONSALLES OVER DE TWEE EXTREME GEBIEDEN OOKOVERDE"ELGISCHEONDERZOEKS STATIONS DIE ER GEVESTIGD ZIJN *E VINDT ER ALLES OVER OP DE WEBSITE WWWATOMIUMBE -AAR ER KUNNEN OOK HEEL ANDERE ARRANGEMENTENGEMAAKTWORDEN %LKEGROEPKANZIJNEIGENDAGPRO GRAMMASAMENSTELLEN

/MMEERTEWETENENOMAFSPRA )N HET ATOMIUM LOOPT OP DAT KEN TE MAKEN MOET MEN TERECHT MOMENT EEN ZEER MOOIE TEN BIJ ,INX OP HET TELEFOONNUM

%RIC.EUPREZ±3YN DICALEACTIELOONT%N LAATHETDUIDELIJKZIJN WIJVOERENMAARACTIE ALSWEGEENANDERE UITWEGMEERZIEN§

â&#x20AC;¢ N° 3 â&#x20AC;¢ 13 februari 2009

MER   OF VIA E MAIL KDECRAENE LINXPLUSBE "IJ ,INX MAAKT MEN ALLE GROE PENWEGWIJSINDEVERSCHILLENDE MOGELIJKHEDEN .ATUURLIJK ZIJN OOK INDIVIDUELE BEZOEKERS VAN HARTE WELKOM 6OOR HEN STAAT ER TROUWENS OP DEZEBLADZIJDEEENCOUPONKLAAR VOOR GRATIS TOEGANG +NIP ZE METEENUIT .OG MEER INFORMATIE NODIG .EEM EEN KIJKJE OP VOLGENDE WEBSITESWWWACCGBE WWW LINXPLUSBE WWWAMSABBE


12

De Nieuwe Werker

Bedienden - Technici - Kaderleden

• N° 3 • 13 februari 2009

Bedrijf in faling: wat nu ? Ben je als bediende betrokken bij het faillissement van je firma. De grote vraag is: “Wat nu?”. Onze nieuwe brochure Memo probeert daar bondig op te antwoorden. We geven hieronder enkele uitreksels want er wordt gevreesd voor 10.000 faillissementen in de loop van 2009. WAT MOET JE DOEN? Zodra je weet dat het bedrijf failliet is, neem je best zo snel mogelijk contact op met je vakbond. Je vakbond zal dan datum, plaats en uur meedelen waarop de schuldvordering zal worden opgemaakt. Die schuldvordering maakt het mogelijk om je tegoeden te bekomen via het Fonds Sluiting van Ondernemingen. Dit fonds werd opgericht om bij faillissement de werknemers te vergoeden.

WAT GEBEURT ER NA HET OPMAKEN VAN DE SCHULDVORDERING? De schuldvordering wordt neergelegd bij de Rechtbank van Koophandel en bij het Fonds Sluiting van Ondernemingen. De Recht-

nimum 20 werknemers recht op een sluitingspremie.

termijn» en overname «buiten termijn».

WAT MET DE WERKLOOSHEID?

OVERNAME «BINNEN TERMIJN»

WAT MET «WERKEN VOOR DE CURATOR»?

Dit betekent dat de firma wordt overgenomen binnen de zes maanden vanaf de datum van de faling en dat je als werknemer wordt overgenomen binnen de zes maanden vanaf de datum van overname van de firma. Belangrijk is dat de werkgever niet verplicht is om je als werknemer over te nemen. En als werknemer ben je niet verplicht om bij de nieuwe eigenaar van de firma te gaan werken.

Als je als werknemer bij de faling werkloos wordt, moet je zo snel mogelijk je werkloosheidsdossier laten opmaken. Dit doe je bij het plaatselijk ABVV-kantoor.

bank van Koophandel laat de schuldvordering opnemen in het «Bevoorrecht Passief». Dit betekent dat je als werknemer tot de bevoorrechte schuldeisers behoort en dus als één van de eersten recht hebt op je tegoeden. Dit betekent niet dat je automatisch àl je centen krijgt.

In sommige gevallen zal de curator je vragen om tijdelijk voor hem te werken (bijv. om nog lopende bestellingen af te werken).

WAARVOOR KOMT HET FONDS SLUITING VAN ONDERNEMINGEN TUSSEN?

WAT BETEKENT OVERNAME NA FALING?

Het Fonds komt tussen voor een maximumbedrag van €25.000 bruto per werknemer. Dit bedrag omvat het achterstallig loon, de opzeggingsvergoeding, het vakantiegeld, de eindejaarspremie, de CAO-dagen, het anciënniteitsverlof, eventuele premies, maaltijdcheques... Naast deze tussenkomst heeft de werknemer uit een bedrijf van mi-

Een overname na faling betekent dat een nieuwe werkgever de firma (of een deel ervan) overneemt, nadat de firma in faling werd gesteld.

WAT ZIJN DE GEVOLGEN VOOR DE WERKNEMER? Je moet dan een onderscheid maken tussen overname «binnen

OVERNAME «BUITEN TERMIJN» Als de nieuwe eigenaar de firma en/of het personeel overneemt «buiten termijn», heeft hij geen enkele verplichting tegenover de werknemers. De nieuwe eigenaar is niet verplicht om je over te nemen. Hij heeft ook geen verplichtingen wat betreft de vroegere voordelen en

rechten bij de vroegere werkgever. Als je door de nieuwe eigenaar «buiten termijn» wordt overgenomen, gaat het om een volledig nieuwe tewerkstelling. In onze brochure Memo vind je alle informatie en praktische tips. Vraag ernaar bij je afgevaardigde of in je regionaal kantoor en je kan ze downloaden van www. bbtk.org (op die website vind je ook onze adressen).

4 opleidingsdagen: laat ze niet liggen

Afvalophaling: wij blijven waakzaam

De BBTK is ervan overtuigd dat permanente vorming één van de oplossingen is om de toekomst van de bedienden op de arbeidsmarkt te verbeteren. Sinds enkele jaren zijn wij erin geslaagd opleiding een grotere plaats te geven binnen de sector van het ANPCB (PC 218) en dit thema uit te werken in een CAO.

Omdat wij vaststelden dat verschillende firma’s die actief zijn in de afvalsector op de personeelskosten proberen te besparen door hun werknemers van het ene Paritair Comité naar het andere te verschuiven – een vorm van sociale shopping, zonder overleg met de vakbonden – hebben we een onderhoud aangevraagd met de minister van Werk, Joëlle Milquet. Het gaat er meer bepaald om dat men bedienden van de logistiek (PC 226) van paritair comité wil laten veranderen, wat voor de BBTK onaanvaardbaar is.

Het ANPCB (Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor Bedienden) is het grootste paritair comité voor bedienden in België. De sector is goed voor een tewerkstelling van zowat 385.785 bedienden in meer dan 54.452 bedrijven. Meer dan de helft van de werknemers is er tewerkgesteld in een onderneming met minder dan 5 werknemers. Elke bediende van dit paritair comité heeft recht op 4 vormingsdagen voor de periode van 1 januari 2008 tot en met 31 december 2009. Deze vorming gaat door tijdens de arbeidstijd; indien dit uitzonderlijk niet kan, moet je werkgever je een evenredige compensatie in arbeidstijd toekennen. De verplaatsingskosten zijn ten laste van de werkgever. Opleiding, een recht voor iedereen! Deeltijdse bedienden hebben recht op opleiding conform hun deeltijdse arbeid, m.a.w. een bediende die halftijds werkt, heeft recht op 2 dagen opleiding. Dit recht geldt niet voor mensen met minder dan 1 jaar dienst of voor mensen in opzegging. Er zijn afhankelijk van de bedrijfssituatie (syndicale afvaardiging of niet) verschillende regelingen mogelijk.

D

e afspraak werd enkele malen verschoven maar uiteindelijk kon haar kabinetschef Peter Vansintjan op vrijdag 30 januari een delegatie van syndicale woordvoerders ontvangen. Ter ondersteuning van die delegatie werd er bij het ministerie ook gemanifesteerd door militanten van het ABVV (BBTK, Algemene centrale, BTB) en van de LBC. We hebben de stand van zaken op het terrein geschetst en ook uiteengezet met welke “argumenten” de werkgevers hun operaties motiveren. In sommige gevallen beweren ze dat het de administratie zelf is die hen een wijziging van paritair comité oplegt. Je kan deze « Expresso-brochure » aanvragen bij je syndicaal afgevaardigde of bij je gewestelijke afdeling. Je kunt er ook advies krijgen. Surf naar onze website om de Expresso Opleiding ANPCB van begin februari 2009 te downloaden (www.bbtk.org/nieuws/Pages/OpleidingANPCB.aspx) of onze webpagina’s « Opleiding ANPCB: procedure » (www.bbtk. org/nieuws/Pages/OpleidingANPCBProcedure. aspx) te raadplegen om je recht op opleiding op te eisen. Je kan hiervoor gebruik maken van onze standaardbrief bestemd voor je werkgever.

Geïndexeerd? Nieuw:

het reilen en zeilen van je vakbond in je mailbox. Schrijf je eenvoudig in op

www.bbtk.org

© olly-Fotolia

Slechts één sector kent in februari een indexsprong. Is het de jouwe? De juiste informatie hierover vind je op

www.bbtk.org

Er werd afgesproken dat de minister en haar diensten grondig zullen onderzoeken om welke dossiers het concreet gaat en wie de wijzigingen heeft aangevraagd. Intussen worden alle aanvragen die niet het gevolg zijn van een verandering van activiteit bevroren. De overheid zal voorts het initiatief nemen om een paritaire werkgroep bijeen te brengen, met vertegenwoordigers van werkgevers en vakbonden, om de bevoegdheidsverdeling tussen paritaire comités uit te klaren. Dat we betrokken worden bij de verdere ontwikkeling van die dossiers is een voorlopig resultaat dat niet onbelangrijk is. We kunnen immers niet aanvaarden dat de vakbonden tegen elkaar worden uitgespeeld of dat de werknemers het slachtoffer worden van sociale shopping. Maar we zijn ervan overtuigd dat waakzaamheid geboden blijft.


16

;\E`\ln\N\ib\i

Bedienden - Technici - Kaderleden

â&#x20AC;¢ N° 3 â&#x20AC;¢ 13 februari 2009

34!.$05.4

Geen ontslagpremies met overheidsteun '%,$ 6//2 %4()!3 +"# $EXIA EN &ORTIS -OGELIJKE STEUN AAN EEN AANTAL INDUSTRIpLE SECTOREN¨ $E PERS VRAAGTSTEUN¨%RGAATGEENWEEKVOORBIJOFDEOVERHEID DATBETEKENTDEBELASTINGSBETALER SPRINGTBIJOMHETPUIN VANDEFINANCIpLECRISISTERUIMEN$AARBIJMAGMENNIET VERGETENDATDEHULPINDEEERSTEPLAATSDEWERKNEMERS MOETBESCHERMEN

$

E HULP HOUDT BEDRIJVEN NAMELIJK NIET TEGEN OM MENSEN TE ONTSLAAN OM DE CRISIS TEGEN TE GAAN %THIAS BANEN $EXIA MEERDAN HONDERD MENSEN BIJ DE PERS¨ 6OORONSKANDITNIET"EDRIJVEN DIEWORDENRECHTGEHOUDENDOOR DE OVERHEID MOGEN DE KOSTEN VAN DE CRISIS NIET AFWENTELEN OP HET PERSONEEL MAAR MOETEN EERSTINEIGENBOEZEMKIJKEN (ET PERSONEEL HEEFT NAMELIJK GEENSCHULDAANWATERMISLIEP $IT IS VOORAL DUIDELIJK IN DE FI NANCIpLE SECTOR 4OT EIND VORIG JAARDEFINANCIpLETOPLUIBRUUSK UITHUNDROOMWERELDONTWAAK TEN WASHET³OUDERWETS´OMALS BANKINSTELLING NOG RENDEMENT TE ZOEKEN VIA DE KLASSIEKE PRO DUCTEN ALS SPAARREKENINGEN OF HYPOTHECAIRE LENINGEN .EEN DE TOEKOMST LAG IN HET HERVER PAKKEN EN DOORVERKOPEN VAN KREDIETEN VAN VAAK TWIJFELACH TIGALLOOI+LANTENAANHETLOKET

DAARHADJEALLEENMAARMISERIE MEE $EPROBLEMENDIEDEBANKENNU KENNEN ZIJN ECHTER VEROORZAAKT DOOR DE CULTUUR VAN HEBZUCHT DIEERBIJDETOPVANDEBANKEN HEERSTE (ET PERSONEEL VOERDE UIT MAAR DE VERANTWOORDELIJK HEID LIGT AAN DE TOP 3TAALHARD BLIJVEN ZIJ ECHTER HUN FOUT ONT KENNEN EN MET DE GLIMLACH GOUDEN PARACHUTES ONTVANGEN $EWERKNEMERS WAARVANVELEN AL JAREN VOELDEN AANKOMEN DAT DEZEMANIERVANBANKIERENNIET KON WORDEN VOLGEHOUDEN ZIJN NUDEDUPEVANDATWANBEHEER :OALSHETNUDUIDELIJKWORDTBIJ $EXIAEN%THIASTOONTMENGEEN ENKELE SCHAAMTE OM DIEZELFDE MENSENOPSTRAATTEZETTEN 6OOR ONS IS HET DUIDELIJK ALS BEDRIJVEN DOOR OVERHEIDSTEUN WORDEN RECHTGEHOUDEN BETE KENTDITEENROODLICHTVOOREEN ALGEMENE ONTSLAGRONDE $E FI

NANCIpLE SECTOR ZOU VAN DE GE LEGENHEIDBETERGEBRUIKMAKEN OM DE GRAAICULTUUR AAN DE TOP IN DE BEDRIJVEN ONDER CONTROLE TEKRIJGEN/OKDEBUITENSPORIGE RENDEMENTEN VAN DE VOORBIJE JARENMOETENDEFINITIEFNAARHET VERLEDENVERWEZENWORDEN$AT BETEKENTOPNIEUWTERUGPLOOIEN OPWAARBANKENGOEDINZIJNOP EEN PROFESSIONELE MANIER GELD VANKLANTENBEHERENENKREDIET VERSTREKKEN AAN BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN 'EDAAN MET GE BAKKENLUCHTVERKOPEN

7AARBLIJFTDECONTROLE -ET EEN STIJGENDE VERBAZING STELLEN WE TROUWENS VAST DAT DE REGERING DIE DE SCHAARSE OVERHEIDSMIDDELEN AAN HOOG TEMPO UITGEEFT BLIJKBAAR GEEN VRAGENDE PARTIJ IS VOOR MEER CONTROLE EN TOEZICHT /VER DE BROODNODIGEHERVORMINGENVAN DEFINANCIpLEREGELGEVINGENHET OVERDUIDELIJK FALEN VAN DE IN STELLINGEN DIE HIEROVER TOEZICHT MOETEN HOUDEN HOREN WE NIET VEELNIEUWS(IERDRINGENZOWEL WETTELIJKE ALS ADMINISTRATIEVE MAATREGELENZICHOP/OKOP%U ROPEESNIVEAUWACHTENWIJNOG STEEDSVOLONGEDULDOPINITIATIE VEN

/OK IS HET ONTSTELLEND TE MOE TEN VASTSTELLEN DAT DE OVERHEID IN BIJNA GEEN ENKEL GEVAL REpLE CONTROLEKRIJGTOVERDEBEDRIJVEN WAARTERECHT VELEMILJARDENIN GEPOMPTWORDEN )NHETBUITENLANDLUKTDITNOCH TANS WEL )N DE 6ERENIGDE 3TA TEN ZIJN DE TOPLONEN AFGEVLAKT TOT EEN HALF MILJOEN DOLLAR PER JAAR TOT DE LAATSTE CENT BELAS TINGSGELD IS TERUGBETAALD $IT INITIATIEF KREEG AL NAVOLGING IN NEGEN ANDERE %UROPESE LAN DEN )N &RANKRIJK VERBIEDT DE RECHTSE REGERINGAANBEDRIJVENDIEGELD VANDEREGERINGLENENOMMEN SEN TE ONTSLAAN LAAT STAAN FA BRIEKENTESLUITEN /NZE REGERING BEWEERDE AL VER SCHILLENDE KEREN DAT HET BESCHER MEN VAN TEWERK STELLING BELANG RIJK IS MAAR WIJ WACHTEN OP CON CRETE ACTIE 7IJ HEBBEN ZE ALVAST NIETGEHOORDTOEN DE HERSTRUCTURE RINGEN BIJ %THIAS EN $EXIA WERDEN AANGEKONDIGD

$ATMOETBETER )N HET MOEILIJKE JAAR DAT VOOR ONS STAAT ZAL DE OVERHEID ONGE TWIJFELDNOGEENPAARKEERMOE TENBIJSPRINGEN4ERECHT ALSDAAR TEWERKSTELLINGMEEWORDTGERED /NTERECHT ALSHETENKELGAATOM HET REDDEN VAN GELD VAN AAN DEELHOUDERS !LS DE REGERING HET MEENT MET DE TEWERKSTELLING MOET ZE DUS GARANTIES OP WERKGELEGENHEID VRAGEN VOOR ER GELD OP TAFEL WORDT GELEGD "ELASTINGSGELD MAGNIETDIENENOMONTSLAGPRE MIES VAN ARBEIDERS EN BEDIEN DENTEBETALEN

-YRIAM$ELMmE /NDERVOORZITTER

%RWIN$E$EYN 6OORZITTER


Textiel - Kleding - Diamant

 4%84)%,6%2:/2').'

Eisenbundel CAO-onderhandelingen 2009-2010

;\E`\ln\N\ib\i

â&#x20AC;¢ N° 3 â&#x20AC;¢ 13 februari 2009

13

Aanpassing uitkering economische werkloosheid (%4!"66(%%&4TIJDENSDEONDERHANDELINGENVOORHET)NTERPROFESSIONEEL!KKOORDGEpISTDAT ERMAATREGELENMOESTENKOMENVOORDEWERKNEMERSDIEGETROFFENWORDENDOORDEFINANCIEEL ECONOMISCHECRISIS

-ETSUCCES WANTDEWERKLOOSHEIDSUITKERINGENWORDENGEVOELIGOPGETROKKENZOWELVOORDE 4)*$%.3$%")*%%.+/-34VANHET0ARITAIR#OMITm4EXTIELVER VOLLEDIGALSVOORDETIJDELIJKWERKLOZEN ZORGING VAN WOENSDAG FEBRUARI HEBBEN DE VAKBON DEN HUN GEMEENSCHAPPELIJK EISENBUNDEL VOORGELEGD AAN DE )NDEONDERSTAANDETABELLENKUNJENAGAANHOEVEELDEDAGUITKERINGVANJETIJDELIJKE WERKGEVERS(ETGEMEENSCHAPPELIJKEISENBUNDELISHETRESUL WERKLOOSHEIDWEGENSECONOMISCHEREDENENSTIJGTVANAFJANUARI TAATVANDECONSULTATIEINDEDRIEVAKBONDSORGANISATIES$ITEI 4ABEL-ETHOEVEELSTIJGTJOUWDAGBEDRAGTIJDELIJKE SENBUNDELBEANTWOORDTAANHETMANDAATVANONZEVAKGROEP 4ABEL TEXTIELVERZORGING ZIE VORIGE $.7 4IJDENS DE INLEIDING VAN $EWERKLOOSHEIDSCODE WERKLOOSHEIDVANAFJANUARI HET EISENBUNDEL IN HET 0ARITAIR #OMITm WERD DOOR HET !"66 #ODE 'EZINSHOOFD!LLEENSTAANDE 3AMENWONENDE UURPERWEEK UURPERWEEK HEELDUIDELIJKGESTELDDATWIJGAANVOOREENMAXIMALENETTO 5URLOON 5URLOON #ODE 6vvR .A 6vvR .A KOOPKRACHTVERHOGING$EZEKOOPKRACHTVERHOGINGDIENTONDER 3URPLUS 3URPLUS VANAF VANAF   MEERTEGEBEURENVIADEVERHOGINGVANDEMAALTIJDCHEQUES DE    ` ` ` ` ` ` OPLEGBIJTIJDELIJKEWERKLOOSHEID DESYNDICALEPREMIEENDETE    ` ` ` ` ` ` RUGBETALINGVANDEVERVOERSKOSTEN/PDEZEBIJEENKOMSTWERD    ` ` ` ` ` ` TEVENSGESTELDDATEREENVERHOGINGDIENDETEKOMENVANDE    ` ` ` ` ` ` BRUTOLONENENDEEINDEJAARSPREMIE!LLEKOOPKRACHTVERHOGIN    ` ` ` ` ` ` GENMOETENVOORONBEPAALDEDUURZIJN   (IERNAVOLGTEENSAMENVATTINGVANHETEISENBUNDEL  ` ` ` ` ` ` 

 



+OOPKRACHT

 

 





 `

7IJ EISEN EEN BELANGRIJKE VERHOGING VAN DE KOOPKRACHT $IT BETEKENT TEN MINSTE EEN MAXIMALE INVULLING VAN DE NETTO KOOPKRACHT MET EUROINENEUROIN

 

 





 `

 

 





 `

 `

 `

 

 





 `

 `

 `

6ERVOERSKOSTEN

 

 





 `

 `

 `

 `

 `

 `

 

 





 `

 `

 `

 `

 `

 `

 

 





 `

 `

 `

 `

 `

 `



 `

 `

 `

 `

 `

 ` `



 `

 `

 `

 `

 `

 `

 `

 `

 `

 `

 `

 `

 `

 `

 `

 `

 `

 `

 `

 `

 `

 `

7IJEISENDEDIRECTETOEPASSINGVANDEVERHOGINGVANDETUSSENKOMST VOOROPENBAARVERVOERTOT-AARERDIENTOOKEENREGELINGTEKO MENVOOREENKILOMETERVERGOEDINGVOORPRIVAATVERVOERMETINBEGRIP VANDEINVOERINGVANEENFIETSVERGOEDING

 

 



 

 





 `

 `

 `

 `

 `

7ERKGELEGENHEID

 

 





 `

 `

 `

 `

 `

 `

 

 





 `

 `

 `

 `

 `

 `

 

 





 `

 `

 `

 `

 `

 `

 

 





 `

 `

 `

 `

 `

 `

 

 





 `

 `

 `

 `

 `

 `

 

 





 `

 `

 `

 `

 `

 `

$ESANCTIESVOORDEWERKGEVERSDIEDEOVERLEGPROCEDUREINZAKEAFDAN KINGEN NIET RESPECTEREN MOETEN WORDEN VERZWAARD (ET GEBRUIK VAN UITZENDARBEIDMOETAANBANDENGELEGDWORDEN !NCIpNNITEITSVERLOF 6ERBETEREN VAN HET BESTAANDE SYSTEEM VAN ANCIpNNITEITSDAGEN DOOR HET RECHT TE VERSNELLEN EN HET AANTAL DAGEN ANCIpNNITEITSVERLOF UIT TE BREIDEN #ARENZDAG !FSCHAFFINGVANDECARENZDAG "RUGPENSIOEN 6ERLENGINGVANALLEBESTAANDESYSTEMENVANBRUGPENSIOENTOTJULI 3OCIALETOELAGE .AAST DE MAXIMALE VERHOGING VAN DE SYNDICALE PREMIE TOT EURO MOETINDESECTORDRINGENDWERKWORDENGEMAAKTVANDEUITBOUWVAN EEN SYSTEEM VAN TOESLAG BIJ ECONOMISCHE WERKLOOSHEID "ESTAANDE SYSTEMENVANSOCIALETOELAGEMOETENWORDENVERBETERD

 

 





 `

 `

 `

 `

 `

 `

 

 





 `

 `

 `

 `

 `

 `

 

 





 `

 `

 `

 `

 `

 `

)NDEZETABELKUNJEZELFBEPALEN OP WELKE WERKLOOSHEIDCODE JE RECHTHEBT 7IE BIJVOORBEELD EEN UURLOON HEEFTVAN` ENINHETSTEL SEL VAN DE UWEEK WERKT HEEFTRECHTOPCODE

$E VIERDE EN DE LAATSTE KOLOM VAN DEZE TABEL ±SURPLUS² GEEFT AAN MET HOEVEEL HET DAGBEDRAG TIJDELIJKE WERKLOOSHEID ZAL STIJGEN VANAF JANUARI 7IEBIJVOORBEELDSAMENWONENDEISENRECHTHEEFTOPCODEZIETVANAF JANUARIZIJNDAGBEDRAGTIJDELIJKEWERKLOOSHEIDSTIJGENMET` 7ENSJEMEERINFORMATIE#ONTACTEERDEDIENSTENVANHET!"66

De nieuwe agenda 2009

6ERTEGENWOORDIGINGIN+-/´S 6ERBETERINGVANDESYNDICALEVERTEGENWOORDIGINGINDEKLEINEENMID DELGROTEONDERNEMINGEN #OMBINATIE!RBEIDEN'EZIN 6ERRUIMEN VAN DE MOGELIJKHEDEN TOT HET OPNEMEN VAN TIJDSKREDIET METALSDOELHETALGEMEENRECHTTEVERKRIJGENVOORALLEWERKNEMERS +WALITEITVANDEARBEID 7IJWILLENEENVOORKOMINGSBELEIDMETBETREKKINGTOTREPETITIEVEHAN DELINGENENWERKENINDEVUILEZONE"OVENDIENMOETERCONCREETWERK GEMAAKTWORDENVANEENACTIEFBELEIDINZAKESTRESSENARBEIDSDRUK 6ORMINGENOPLEIDING $EINSPANNINGENINZAKEVORMINGENOPLEIDINGINDESECTORMOETENVER STERKTWORDENVERDERGEZET )NVOEGINGZATERDAGWERK %RMOETEENSECTORALEREGELINGKOMENWAARBIJVOORZATERDAGWERKEEN PREMIEWORDTTOEGEKEND 6ERLENGINGVANALLEBESTAANDECOLLECTIEVEARBEIDSOVEREENKOMSTEN 7EHOUDENJEOPDEHOOGTEVANHETVERDEREVERLOOPVANDEONDERHAN DELINGEN

%LKJAARGEVENWEEENAPARTEAGENDAUITVOORDE SECTORENTEXTIEL KLEDINGENTEXTIELVERZORGING %R ZIJN OOK AANVULLINGEN VOORZIEN VOOR DE SECTOREN TEXTIELRECUPERATIE VLASBEREIDING EN JUTE $EZE SECTORAGENDA´S ZIJN EEN BELANGRIJKE BRON VAN INFORMATIE VOOR ONZE LEDEN EN VOOR DE WERKNEMERSUITDEBETROKKENSECTOREN*EVINDT ER OA INFORMATIE OVER DE SYNDICALE PREMIE EINDEJAARSPREMIE DE BRUGPENSIOENREGELINGEN TIJDSKREDIET VAKANTIEENKLEINVERLET $EZE AGENDA KAN JE NOG ALTIJD BEKOMEN BIJ DE !"66 DELEGEES OF BIJ HET AFDELINGSSECRETARIAAT VANHET!"66¯4EXTIEL +LEDING$IAMANT


14

;\E`\ln\N\ib\i

Voeding - Horeca - Diensten

• N° 3 • 13 februari 2009

Woedende arbeiders bij Cosucra/Warcoing Financiële tussenkomst bij tijdelijke werkloosheid !LGEMENEREGLEMENTERING BRUTOMEERDANVROEGER $EWERKLOOSHEIDSUITKERINGVOORTIJDELIJKEWERKLOZENVERHOOGT BRUTOMET 'EZINSHOOFDENALLEENSTAANDENKREGENTOTNUTOEVANHUN LAATSTEBRUTOLOONDATWORDT 3AMENWONENDENKREGENTOTNUTOEVANHUNLAATSTE BRUTOLOONDATWORDT $EWERKLOOSHEIDSUITKERINGWORDTBEREKENDOPEEN±BEGRENSD²LOON $ITWILZEGGENDATNIETMETUWHELELOONREKENINGWORDTGEHOUDEN BIJDEBEREKENINGVANUWUITKERING MAARMETUWLOONTOTEEN BEPAALDBEDRAG4OTNUTOEWASDATEUROBRUTO/PJANUARI VERHOOGTDATGRENSBEDRAGTOTEUROBRUTOPERMAAND

3ECTORALEREGELING

/

P FEBRUARI OM UUR HEEFT DE DIRECTIE VAN DE #/35#2! VESTING TE 7AR COING )NDUSTRIE AAN DE SYNDICALE AFVAARDIGING HET ONTSLAG VAN ZES ARBEIDERSAANGEKONDIGD $E DELEGEES HEBBEN NIET EENS DE TIJD GEHAD OM DE VERGADERING TE STARTEN TOENZEVERNAMENDATDE ZES BETROKKEN ARBEIDERS DIE IN DE GANG WACHTTEN HUN ONTSLAG KREGEN

(ETWERKWERDONMIDDELLIJKNEER GELEGDNAEENINALLERIJLBIJEENGE ROEPENPERSONEELSVERGADERING 6OLGENS DE WERKNEMERS LEGDE DE DIRECTIE DE ROL VAN DE VAKORGA NISATIE VOLLEDIG LANGS ZICH NEER HOEWEL ZE ALTIJD OPENHEID EN EEN VERTROUWENSRELATIE TUSSEN DE SO CIALE PARTNERS AANMOEDIGDE $E WERKNEMERSVOELENZICHVERRADEN ENZIJNDIEPVERONTWAARDIGD

$IT IS EEN SCHANDALIGE HOUDING NIET ENKEL OMDAT ZE KOMT DAAGS NA HET EINDE VAN DE CAMPAGNE MAAROOKDOORDEBRUTALEMANIER WAAROP DEZE AANKONDIGING GE BEURDE

6OLGENS DE DIRECTIE ZIJN DEZE ONT SLAGENHETGEVOLGVANEENSTRUCTU RELEREORGANISATIEVANDEONDERNE MING DIETEWIJTENISAANDESTOP ZETTING VAN DE FRUCTOSEPRODUCTIE IN$EKEUZEVANDEPERSONEN WERDGEMAAKTINFUNCTIEVANHUN LAAGNIVEAUAANVAARDIGHEDEN

$E SOLIDARITEIT ONDER WERKNE MERSDIENTNIETMEERBEWEZENTE WORDENBIJDE#OSUCRAVESTIGING IN7!2#/).'

$EVAKBONDZIETDITANDERS AANGE ZIENDEDAGERVOOR#/$EN#"$ HUNCONTRACTENKWAMENTEKENEN (OEWEL BIJ DE STOPZETTING VAN DE

PRODUCTIE VAN FRUCTOSE AAN HET PERSONEELBELOOFDWERDDATZEOP LEIDINGENKONDENVOLGENOMZICH AANTEPASSENAANDENIEUWEORGA NISATIE KREEGENKELEENKLEINDEEL VAN HET PERSONEEL VORMING 6OOR DEWERKNEMERSLIJKTDITEERDEROP EENAFREKENING /P HET EINDE VAN DE DAG WAS ER EEN EERSTE ONTMOETING MET DE DIRECTIEOMTEPRATENOVERDEHER INTEGRATIEVANDEARBEIDERS DIEDIT WENSTEN EVENALSOVERHETSOCIAAL LUIK VOOR DE ANDEREN VREES VAN DRUK EEN LUIK TEWERKSTELLING EN EENLUIKSOCIAALOVERLEG $EWERKNEMERSDIEBANGZIJNVOOR DE TOEKOMST VAN HUN ONTSLAGEN COLLEGA´S VOORHUNEIGENTOEKOMST EN VOOR DE TOEKOMST VAN DE ON DERNEMING WENSTEN UNANIEM DE EVOLUTIE VAN DE ONDERHANDELING OP TE VOLGEN EN HEBBEN AAN DE VAKBONDGEVRAAGDNAELKGESPREK METDEDIRECTIEEENPERSONEELSVER GADERINGTEORGANISEREN (ET VERTROUWEN TUSSEN DE WERK NEMERS EN DE DIRECTIE IS BESCHA DIGDENALSERGEENPOSITIEVEEVO LUTIE IS ZOUDEN DE KOMENDE SEC TORONDERHANDELINGEN WELEENS IN EENZEERGESPANNENKLIMAATKUN NENVERLOPEN

6OEDINGSNIJVERHEID0# $EARBEIDERSUITDEVOEDINGSNIJVERHEIDALLEDEELSECTOREN UITGEZONDERDBAKKERIJEN HEBBENBOVENDIENBIJTIJDELIJKE WERKLOOSHEIDRECHTOPEENBIJKOMENDEVERGOEDINGTENLASTEVAN DEWERKGEVER „VOORDEEERSTEWERKLOOSHEIDSDAGEN „VANAFDEDEWERKLOOSHEIDSDAG

` DAG ` DAG

$EZEBESTAANSZEKERHEIDSVERGOEDINGWORDTBETAALDGEDURENDE WERKLOOSHEIDSDAGENBIJECONOMISCHEWERKLOOSHEIDENGEDURENDE DAGENBIJTECHNISCHEWERKLOOSHEID "AKKERIJEN $EARBEIDERSUITDEBAKKERIJSECTORHEBBENBOVENDIENBIJTIJDELIJKE WERKLOOSHEIDRECHTOPEENBIJKOMENDEVERGOEDINGTENLASTEVAN HET3OCIAAL&ONDS „VOORDEEERSTEWERKLOOSHEIDSDAGEN „VANAFDEDEWERKLOOSHEIDSDAG

` DAG ` DAG

$EZEBESTAANSZEKERHEIDSVERGOEDINGWORDTBETAALDGEDURENDE DAGENPERKALENDERJAAR 5KANDEZEVERGOEDINGAANVRAGENOPBASISVANSPECIALE FORMULIERENDIEUKANVERKRIJGENOPHETPLAATSELIJKSECRETARIAATVAN !"66 (/26!, (ANDELINVOEDINGSWAREN0# $EARBEIDERSUITDESECTORHANDELINVOEDINGSWARENHEBBEN BOVENDIENBIJTIJDELIJKEWERKLOOSHEIDRECHTOPEENBIJKOMENDE VERGOEDINGTENLASTEVANHET3OCIAAL&ONDS $EBESTAANSZEKERHEIDSVERGOEDINGBEDRAAGT` PERDAGEN WORDTTOEGEKENDVOORDEEERSTEDAGENPERKALENDERJAARDIEIN AANMERKINGKOMENVOOREEN26! UITKERING 5KANDEZEVERGOEDINGAANVRAGENOPBASISVANSPECIALE FORMULIERENDIEUKANVERKRIJGENOPHETPLAATSELIJKSECRETARIAATVAN !"66(/26!,

#/35#2!EMBLEMATISCHEONDERNEMING !ANDEVOORAVONDVANHETBEGINVANHETSOCIAAL OVERLEG OP SECTORNIVEAU IS WAT ER BIJ #/35#2! GEBEURT NIET ONBELANGRIJK $E VOORZITTER VAN &%6)! 7ALLONIp IS OOK DE BAAS VAN #/35#2! %EN SLECHT TEKEN VOOR HET SOCIAAL OVERLEG ¨ IN 7ALLONIp ENKELIN7ALLONIp%RDIENTONSHETTE GENDEELBEWEZENTEWORDEN

Sectoronderhandelingen voedingsnijverheid /PDONDERDAGJANUARIJLKWAMONZESECTORCOMMISSIE BESTAANDEUITRUIMDELEGEESENSECRETARISSENSAMENOM DESECTORALEONDERHANDELINGENVOORTEBEREIDENENONZE PRIORITEITENVASTTELEGGENWAARNAEENGEMEENSCHAPPELIJK EISENBUNDELWERDOPGESTELDMETDEANDEREVAKBONDEN $ITGEMEENSCHAPPELIJKEISENBUNDELWERDOPWOENSDAG TOEGELICHTAANDEPATRONALEFEDERATIESENBEVAT VOLGENDEKRACHTLIJNENMAATREGELENINZAKEKOOPKRACHT BRUGPENSIOEN VERVOERKOSTEN HARMONISATIESTATUUT ARBEIDERS BEDIENDEN TWEEDEPIJLER SOCIALEDEMOCRATIE INTERNATIONALESOLIDARITEIT VORMING SYNDICALEPREMIEEN BESTAANSZEKERHEID 7IJHOUDENUVERDEROPDEHOOGTEVANHETRESULTAATVANHET SECTOROVERLEG

$E6OEDINGSNIJVERHEIDISEIGENLIJK EENVERZAMELNAAMVOOREEN TAL BEDRIJFSSECTORENZOALSMAALDERIJEN RIJSTPELLERIJEN DEEGWAREN GLUCOSEFABRIEKEN KOEKJESFABRIEKEN BAKKERIJEN GROENTEN SUIKERFABRIEKEN KANDIJFABRIEKEN GISTFABRIEKEN BROUWERIJEN MOUTERIJEN DRINKWATERS LIKEUREN FRUITCONSERVEN PLUIMVEESLACHTERIJEN VLEESNIJVERHEID ZUIVEL KOFFIE OLIE ENMARGARINEFABRIEKEN CHOCOLADEFABRIEKEN SUIKERWAREN VISCONSERVEN SPECERIJEN VOEDINGSSPECIALITEITEN ENZ¨

(ORECA0# $EWERKNEMERSUITDESECTOR(ORECAHEBBENBIJECONOMISCHE WERKLOOSHEIDRECHTOPEENBIJKOMENDEVERGOEDINGINDIENZETEN MINSTEMAANDENANCIpNNITEITHEBBENINDEONDERNEMING$EZE VERGOEDINGISTENLASTEVANDEWERKGEVERENBEDRAAGT` PERUURTEVERMENIGVULDIGENMETHETAANTALURENVOORZIEN INHETUURROOSTERVOORDEBETROKKENDAGENVANWERKLOOSHEID $EVERGOEDINGWORDTSLECHTSBETAALDVOORDEEERSTEDAGEN ECONOMISCHEWERKLOOSHEIDPERKALENDERJAAR 4UINBOUW0# ¯METUITZONDERINGVANDEACTIVITEITPARKENEN TUINEN $EREGULIEREWERKNEMERSUITDESECTOR4UINBOUWMET UITZONDERINGVANDEACTIVITEITPARKENENTUINENENDE SEIZOENWERKNEMERS HEBBENRECHTOPEENBIJKOMENDEVERGOEDING BIJECONOMISCHEWERKLOOSHEID INDIENZETENMINSTEJAAR ANCIpNNITEITHEBBENINDEONDERNEMING$EZEVERGOEDINGISTEN LASTEVANDEWERKGEVERENBEDRAAGT`PERDAG$EZEVERGOEDING WORDTSLECHTSBETAALDVOORDEEERSTEDAGENVANECONOMISCHE WERKLOOSHEID!NDEREBIJZONDEREBEPALINGENBIJTIJDELIJKE WERKLOOSHEIDZIJNVANTOEPASSINGVOORSOMMIGEACTIVITEITEN GELIEVECONTACTOPTENEMENMETUWGEWESTELIJKEAFDELING ,ANDBOUW0# $EREGULIEREWERKNEMERSUITDESECTOR,ANDBOUWMET UITZONDERINGVANDESEIZOENWERKNEMERS HEBBENRECHTOPEEN BIJKOMENDEVERGOEDINGVAN` PERDAGTENLASTEVANDE WERKGEVER ONBEPERKTINDETIJD


;\E`\ln\N\ib\i â&#x20AC;¢ N° 3 â&#x20AC;¢ 13 februari 2009

15

Regio Antwerpen - Mechelen + Kempen

ICT sector ook getroffen door ontslagen .A DE VELE PRODUCTIEBEDRIJVEN EN BEDRIJVEN DIE CONSUMPTIEGOEDEREN PRODUCEREN KOMEN NU OOK DE DIENSTENSECTOREN ONDER DRUK TE STAAN ALS GE VOLGVANDEFINANCIpLECRISISENDEDAARUITVOLGEN DEALGEMENEECONOMISCHERECESSIE-AARNIETSIS WAT HET LIJKT /OK DE GEKENDE TRADITIONELE REDE NENOMOVERTEGAANTOTCOLLECTIEFONTSLAGBLIJVEN MEESPELEN :O ONDERMEER BIJ %$3 EN %-# TWEE INFORMATICABEDRIJVENIN-ECHELEN %$3 "ELGIp KONDIGDE OP OKTOBER HET ONT SLAG AAN VAN JOBS OP BIJNA OP WERELD VLAKENIN%UROPAZOUDENERRESPECTIEVELIJK ENJOBSMOETENSNEUVELEN %$3"ELGIpKON DELAATSTEJARENSTIJGENDEWINSTCIJFERSVOORLEGGEN EN BEHOORT TOT DE TOP VAN DE BEST PRESTERENDE BEDRIJVEN VAN DE GROEP$EZE VRIJ DRASTISCHE IN KRIMPING WAS VOLGENS DE %$3 DIRECTIE NODIG OM DE AANDELENKOERS TE VERHOGEN DE OPERATIONELE WINSTMARGEVANDEONDERNEMINGTEVERHOGENEN HET MARKTAANDEEL IN DE TOEKOMST UIT TE BREIDEN $EZE DOELSTELLINGEN ZOUDEN ONDER MEER GEREALI SEERDWORDENDOORDEVERPLAATSINGVANACTIVITEI TEN NAAR LANDEN MET EEN LAGERE LOONKOST ZOALS )NDIA -AROKKO EN (ONGARIJE HET AFBOUWEN VAN NIET KERNTAKEN DOOR BEPAALDE AFDELINGEN EN TA KEN TE OUTSOURCEN EN DOOR PRODUCTIVITEITSVERBE TERINGENENPROCESOPTIMALISATIEDOORTEVOEREN*E LEESTHETGOEDBEDIENDENENKADERLEDENOPSTRAAT ZETTENOMNOGMEERWINSTTEMAKENENOPDATDE AANDEELHOUDERSERNOGBETERVANZOUDENWORDEN

6ANMEETAFAANHEBBENWEALS""4+GESTELDDAT DITAANTALONTSLAGENVEELTEHOOGLAGENDATZOVEEL MOGELIJK ±VASTE² CONTRACTEN MOESTEN BEHOUDEN BLIJVEN%RWERKENIMMERSOOKBIJNACONTRAC TORSBIJ%$3"ELGIp.AEENWEKENLANGEDISCUSSIE ZIJNWEVOOREENDEELINONZEOPZETGESLAAGD%EN DEEL VAN DE ±CONTRACTORS² ZAL VERVANGEN WORDEN DOOR VASTE MEDEWERKERS -OMENTEEL IS HET AAN TALBEDREIGDE±VASTE²JOBSBEPERKTTOT/OKDE VOLGENDE WEKEN ZAL NOG VERDER WERK GEMAAKT WORDENVANDEINTERNEHERTEWERKSTELLINGVANBE DREIGDEPOSITIESDOORHETMAXIMAALINVULLENVAN VRIJGEKOMEN FUNCTIES ALS GEVOLG VAN ONDERMEER VRIJWILLIG VERTREK VRIJWILLIG BRUGPENSIOEN EN TER VERVANGING VAN CONTRACTORS /NDERTUSSEN ZIJN DE ONDERHANDELINGENVOORHETSOCIAALPLANOPGESTART $E""4+LEGTDELATZOHOOGMOGELIJKAANGEZIENDE BETROKKENENNIETHETSLACHTOFFERKUNNENZIJNVAN DEHEBZUCHTVANDEAANDEELHOUDERS %EN GELIJKAARDIG VERHAAL BIJ %-# $EZE !MERI KAANSE WERELDSPELER IN ELEKTRONISCHE DATA OP SLAGSYSTEMENBESLOOTINDECEMBERHAAR-ECHELSE VESTIGINGTESLUITEN$EACTIVITEITENWORDENOVER GEBRACHT NAAR OA 3INT 0ETERSBURG 2USLAND EN )NDIA/OKHIERSTAANHOGEROPGELEIDEBEDIEN DENOPSTRAATENDITEVENEENSOMDEWINSTVANHET !MERIKAANSECONCERNTEVERHOGEN -ARC6ERBOOM SECRETARIS""4+-ECHELEN

!BIJBLIJFTIP! 3OLLICITATIETESTEN 3TEEDSVAKERWORDENTESTENGEBRUIKTBIJEENAANWERVING(ETIS EENONDERSTEUNINGVOORDEWERKGEVEROMTEBEPALENOFJEVOLDOET AANDEVEREISTEN %RZIJNVERSCHILLENDESOORTENTESTEN Â&#x201E; 0ERSOONLIJKHEIDSTESTENHIERBIJKRIJGJEEENHELEREEKSUITSPRAKEN WAARBIJJEMOETAANGEVENOFZEBIJJEPASSENENINWELKEMATE Â&#x201E; )NTELLIGENTIETESTENHIERBIJKRIJGJEEENREEKSMEERKEUZEVRAGEN DIEJEBINNENEENBEPAALDETIJDMOETOPLOSSEN %ENAANTALNUTTIGETIPSOMJEGOEDVOORTEBEREIDENOP SOLLICITATIETESTEN Â&#x201E;0ROBEERJENIETTEZENUWACHTIGTEMAKENOPVOORHAND HETZALJE RESULTAATNEGATIEFBEtNVLOEDEN Â&#x201E;:ORGDATJEGOEDUITGERUSTBENT Â&#x201E;2AAKNIETINPANIEKDOORDEHOEVEELHEIDVRAGENENDEBEPERKTE TIJD"EGINBIJDEEERSTEVRAAGENLAATJEZELFVERTROUWENNIET AANTASTEN Â&#x201E;,AATJENIETAFLEIDENENBLIJFJECONCENTREREN Â&#x201E;,EESELKEVRAAGNAUWKEURIG Â&#x201E;3LAEENVRAAGDIEJENIETONMIDDELLIJKWEETOVERENKOMERLATER OPTERUG Â&#x201E;0ROBEERVvvRDETESTTEWETENTEKOMENWATHETBELANGRIJKSTEIS ZOVEELMOGELIJKVRAGENBEANTWOORDENOFZOVEELMOGELIJKJUISTE ANTWOORDENGEVEN *EKANEENHELEBOELTESTENUITPROBERENVIA WWWVDABBEENWWWVACATURECOM -EERINFORMATIE.EEMCONTACTOPMETDEBIJBLIJFCONSULENTEN OF


;\E`\ln\N\ib\i

â&#x20AC;¢ N° 3 â&#x20AC;¢ 13 februari 2009

15

Regio Vlaams-Brabant

SENIOREN

De seniorenwerking blijft groeien !

/PFEBRUARIZETTEN3ENIOREN LEDENHETNIEUWEJAARINMETEEN HAPJE EN EEN DRANKJE IN HET $E 2OOSENBERG TE /UD (EVERLEE )N

HUNTOESPRAKENHAALDENDE6OOR ZITTER VAN DE 3ENIORENCOMMISSIE (ENRI #LYGNET EN DE 0ROVINCIAAL 3ECRETARIS 3TEVEN -ARCHAND HET

BELANG AAN VAN EEN GOED DRAAI ENDESENIORENWERKINGBINNENHET !"66 (ET SUCCES VAN DE WERKING IS VOORAL HET GEVOLG VAN DE DIVERSI TEITINHETAANBOD6OOREERSTISER DE SYNDICALE WERKING VIA DE VER TEGENWOORDIGINGENINEENAANTAL OVERLEGORGANENVANHET!"66 DE DEELNAME AAN HET COLLOQIUM EN DE TWEEDAAGSE STUDIEDAGEN /OK DE ORGANISATIE VAN INFONAMIDDA GENRONDTHEMA´SDIESPECIFIEKGE RICHTZIJNOPDEINTERESSESFEERVAN DE SENIOREN ZIJN EEN SUCCES $IT WORDTAFGEWISSELDMETEENAANTAL ONTSPANNENDE CULTURELE ACTIVITEI TEN INSAMENWERKINGMETDECUL TUURDIENST,INX 6LAAMS "RABANT

%ENBLIKOPHETPROGRAMMA LAATZIENDATDEZELFDEWEGZALBE WANDELDWORDENMETOAINFONA MIDDAG OVER 0ENSIOENEN %UTHA NASIE BEDRIJFSBEZOEK 'ATE 'OUR MET 2ODENBACH 'ENT¨

TIEWENST KANJESTEEDSTERECHTBIJ !"66 3ENIOREN 6LAAMS "RABANT -ARIA 4HERESIASTRAAT  ,EUVEN WINNIE VANNERUM ABVVBE "EDANKT AAN IEDEREEN VOOR HET VOORBIJEJAARENTOTOPmmNVANDE VOLGENDEACTIVITEITEN

)NDIEN JIJ OOK WIL DEEL UITMAKEN VANDEZEGROEPENMEERINFORMA

SID-IN Beurs 5/6 & 7 Februari 2009 Brabanthal Leuven

"%2)#(4!!.$%,%$%.6!.$%!,'%-%.% #%.42!,%"2533%, 6,!!-3"2!"!.4

/0'%,%4 4)*$%,)*+%7)*:)').'6!.$% /0%.).'352%.6//2(%40%2-!.%.4 "52%%,4%,)%$%+%2+% 4)*$%,)*+%7)*:)').'52%.0%2-!.%.4)%3 :)4$!'%.,%%2"%%+EN4/,,%-"%%+ 6!.4/4%.-%4

0%2-!.%.4"52%%,,)%$%+%2+%

$E3)$ ).BEURSVANAFGELOPENWEEKWEEKENDIN DE"RABANTHAL WAS EEN SUCCES %LK JAAR ORGANISEREN DE#,"´SENHET6LAAMS-INISTERIEVAN/NDERWIJSEN 6ORMING DEZE NETOVERSCHRIJDENDE STUDIE INFORMA TIEDAGEN3)$ IN INDEVIJF6LAAMSEPROVINCIES (ET OPZET VAN DE 3)$ IN´S IS OM DE LAATSTEJAARS SE CUNDAIR ONDERWIJS KENNIS TE LATEN MAKEN MET DE STUDIEMOGELIJKHEDEN NA HET SECUNDAIR ONDERWIJS EN ZEKER MET EEN ZO VOLLEDIG MOGELIJK AANBOD HO

GER ONDERWIJS EN HEN ZO TE ONDERSTEUNEN IN HUN STUDIEKEUZEPROCES %RWARENVEELSCHOLENAANWEZIGENWEHEBBENTOCH ONGEVEER EEN TAL JONGEREN KUNNEN BEREIKEN 6OORMEERINFORMATIERONDJOBSTUDENTEN SCHOOLVER LATERSSTUDIETOELAGENKANJESTEEDSTERECHTBIJ&A RID%L!FIOPHETNUMMEROFPERMAILOP FARIDELAFI ABVVBEOFJEKANOOKSTEEDSLANGSKOMEN IN DE -ARIA 4HERESIASTRAAT  TE ,EUVEN 4OT BINNENKORT

9c`aYc`a]n\ib`e^McXXdj$9iXYXek

UW VAKBOND, OOK VOOR WERKLOZEN! 3INDS FEBRUARI KUNNEN ALLE WERKZOEKENDEN METVRAGENRONDOPLEIDINGENTEWERKSTELLINGTERECHT BIJDEBIJBLIJFCONSULENT 3ANDRA$ONDEYNE

TEWERKSTELLINGSMAATREGELINGEN RECHTENENPLICHTENALSWERKZOEKENDE ZICHWILLENHERORIpNTERENOPDEARBEIDSMARKT

(IERMEEWILHET!"666LAAMS "RABANTALLEWERKLO ZEN mN WERKZOEKENDEN DIE MOEILIJK EEN JOB VINDEN VERDERHELPEN

*EKANSTEEDSEENAFSPRAAKMAKENOFLANGSKOMEN

7IL JE EEN VERTROUWELIJK GESPREK OVER JE WERKLOOS HEIDSSITUATIE /FBENJEALSWERKZOEKENDENOPZOEKNAARINFORMA TIEOMTRENT VINDENVANWERK EENOPLEIDINGVOLGEN BIJSCHOLING HULPBIJHETSOLLICITEREN VOORBEREIDINGOPEENSOL LICITATIEGESPREK

Â&#x201E; TELEFONISCH Â&#x201E; PERE MAILSANDRADONDEYNE ABVVBE Â&#x201E; KANTOOR-ARIA 4HERESIASTRAATTE,EUVEN MAANDAG DINSDAG WOENSDAG EN DONDERDAG UTOTUENUTOTU VRIJDAGUTOTUENUTOTU Â&#x201E; WEBSITEWWWWBIJBLIJVERSBE $%")*",)*&#/.35,%.4(%,04*%6//27)% $%7%'.!!27%2+%./0,%)$).'.)%46).$4 /&$%-/%$(%%&4/0'%'%6%.

$AG -AANDAG $INSDAG 7OENSDAG $ONDERDAG 6RIJDAG

/PENINGSURENVOORMIDDAG UTOTU UTOTU "UREELGESLOTEN UTOTU

/PENINGSURENNAMIDDAG UTOTU UTOTU

52%.:)4$!'%. $EZITDAGOPMAANDAGTE,EERBEEKVANUTOTU $EZITDAGOPMAANDAGTE4OLLEMBEEKVANUTOTU

Bezoek een Passiefhuis en het voormalig â&#x20AC;&#x2DC;glazen dorpâ&#x20AC;&#x2122; +OM IN (OEILAART TIJDENS HET BEZOEK AAN EEN PASSIEFHUIS TE WETEN HOE U VEEL KANBESPARENOPUW ENERGIEFACTUUR %EN PASSIEFHUIS IS NA MELIJK EEN WONING WAAR ZONDER EEN TRADITIONEEL VERWAR MING OFKOEL SYSTEEM TOCH EEN PRETTIGE KAMERTEM PERATUUR KAN WOR DEN GEREALISEERD .A DE LUNCH BLIJVEN WE IN DE ECOLOGISCHE SFEER EN BRENGEN EEN BEZOEK AAN EEN TEWERKSTELLINGSPROJECT WAAR MEN OUDE ORIGINELESERRESRESTAUREERT $ATUMMAART 4IJDTOTUUR 0RIJSEURO )NFOENINSCHRIJVINGEN ,INX 6LAAMS "RABANT LINXVLBR ABVVBE


;\E`\ln\N\ib\i

Regio Oost-Vlaanderen

!#4)6)4%)4%.+!,%.$%2 REGIO7AASLAND 7OENSDAG´¯U ).&/#/.42/,%3934%%- "%3#()+"!!2(%)$7%2+,/:%. 3INT .IKLAAS 6ERMORGENSTRAAT !"66 )NFO!ZEDINE"ERRAZI TELOFVIA AZEDINEBERAZZI ABVVBE /RG!"66/OST 6LAANDEREN 6ORMING!CTIEVZW VORMINGVOOR WERKZOEKENDEN

$ONDERDAG´¯U ).&/ 0,53 7%2+,//3%.6$!" 3INT .IKLAAS 6ERMORGENSTRAAT !"66 )NFO$APHNm$´HONDT TELOFVIA DAPHNED´HONDT ABVVBE /RG!"66/OST 6LAANDEREN "IJBLIJFCONSULENT

:ONDAG´¯U #/.#%24³,´(9-.%!,´!-/52´ ¯%$)4(0)!& 3INT .IKLAAS !STRIDLAAN (OTEL3ERWIR /NTROERENDCONCERTMETDE LEVENSECHTECHANSONSVANEN VERHALENOVERHETLEVENVAN%DITH 0IAF:ANG3ARAH"ERNOLET PIANO %RWIN6AN"OGAERTENACCORDEON +AREL!DAMS0RIJS`TOEGANG APERITIEFENHAPJENAHETCONCERT +AARTENBESTELLENTOT´BIJ 'ERRITEN)NGRID TEL /RG##"OONTJE

-AANDAG´¯U ).&/).4%2'%.%2!4)/.%,% 3/,)$!2)4%)4 3INT .IKLAAS 6ERMORGENSTRAAT !"66 (OERAINBENIN%EN NAMIDDAGWAAROPWEONSINLEVENIN HETMOMENTDATONZEKLEINKINDEREN

6RIJDAG´¯U ).&/#/.42/,%3934%%- "%3#()+"!!2(%)$7%2+,/:%. 'ENT 6RIJDAGMARKT !"66 )NFO3VEN6AN4RAPPEN TELOFVIA SVENVANTRAPPEN ABVVBE /RG!"66/OST 6LAANDEREN 6ORMING!CTIEVZW VORMINGVOOR WERKZOEKENDEN

6RIJDAG´¯U ).&/ 0,53 7%2+,//3%.6$!" 'ENT 6RIJDAGMARKT !"66 )NFO3OFIE$´HOOGE TELOFVIA SOFIEDHOOGE ABVVBE /RG!"66/OST 6LAANDEREN "IJBLIJFCONSULENT

6RIJDAG´ "%$2)*&3"%:/%+!2#%,/2-)44!, :ELZATE *OHN+ENNEDYLAAN SAMENKOMSTOPHETBUSPLEININ :ELZATE TIJDSTIPVIASIMON !RCELOR-ITTAL'ENTISHETMEEST GEtNTEGREERDESTAALBEDRIJFVAN %UROPA!LLESTAPPENINHET PRODUCTIEPROCESVINDENOPDESITE ZELFPLAATS0RIJS`BUS DRANKJE $EELNEMERSMOETENMINSTENJAAR ZIJN )NFOENINSCHRIJVENBIJ3IMON$E 2YCKE TELOFVIASIMON DERYCKE ABVVBE /RG,INX /OST 6LAANDEREN

7OENSDAG´¯U "/33%.).6,!!.$%2%. 'ENT -EERSENIERSTRAAT ³/NS(UIS´ &ERNANDEZZAALDEVERDIEPING $EVERENIGINGVOOR"OSIN6LAANDEREN GEEFTUITLEGOVER³$EBOSSENIN 6LAANDEREN ISERHOOP´ENDE CAMPAGNEBOMEN 'RATISTOEGANG )NSCHRIJVENTOT´BIJBIJ+AAT TELOFVIA KAATBLANCQUAERT ABVVBEOFBIJ,UC TELOFVIA LUCTEUGELS ABVVBE /RG,INX 'ROEN $ONDERDAG´¯U /042%$%.,/6%2"/9 'ENT 6RIJDAGMARKT ³/NS(UIS´ &ERNANDEZZAALDEVERDIEPING +OMSWINGENOP6LAAMSE SCHLAGERMUZIEKGEBRACHTDOOR %TIENNE6AN$E%EDE'RATIS BOTERHAMMENMETHESPENKOFFIE /PHETEINDEWORDTEENTOMBOLA VOORZIEN )NSCHRIJVENBIJeNSAL TEL /RG3ENIORENWERKING!"66/OST 6LAANDEREN

$INSDAG´¯U ).&/#/.42/,%3934%%- "%3#()+"!!2(%)$7%2+,/:%. %EKLO :UIDMOERSTRAAT $E:UIDKAAI )NFO3ABINE6AN(OOREBEKE TELOF DIVM OFVIA SABINEVANHOOREBEKE ABVVBE /RG!"66/OST 6LAANDEREN 6ORMING!CTIEVZW VORMINGVOOR WERKZOEKENDEN

$INSDAG´¯UOFU "%$2)*&3"%:/%+")/ 0,!.%4'%.4 WINNAAR"IO AWARD 'ENT $RONGENSESTEENWEG "EZOEKAANEENUNIEK SUPERMARKTCONCEPT EENVOLWAARDIGE BIOSUPERMARKTMETUITSLUITEND BIOLOGISCHEVOEDINGENECOLOGISCHE NIET VOEDINGSARTIKELEN'RAAG INSCHRIJVENTEGEN´BIJ+AAT TELOFVIA KAATBLANCQUAERT ABVVBEOFBIJ ,UC TELOFVIA LUCTEUGELS ABVVBEGROEPENMET MAXPPERGROEP /RG,INX 'ROEN

$ONDERDAG´¯U "%$2)*&3"%:/%+"%3#(544% 7%2+0,!!4329(/6% 'ENT +ONINGSDAL 2YHOVEISDEOUDSTEBESCHUTTE WERKPLAATSVAN/OST 6LAANDEREN 6ANDAAGWERKENERMENSEN WAARVANDEMEESTEMETEEN HANDICAP 0RIJS` )NFOENINSCHRIJVENBIJ 3IMON$E2YCKE TEL OFVIASIMONDERYCKE ABVVBE /RG,INX /OST 6LAANDEREN

3ENIOREN

!LGEMEEN

7ERKLOZEN

*ONGEREN

15 ,INX

REGIO$ENDERMONDE HUNPENSIOENINZICHTKRIJGEN 'ASTSPREKER(ERVm$EVOS )NSCHRIJVINGENENINFOBIJ$ANIpLLE TEL /RG3ENIORENWERKING!"66/OST 6LAANDEREN

-AANDAG´ "%:/%+%52/0%%30!2,%-%.4 "2533%, 6ERTREKMETDEBUSOPHET!DOLF $AENSPLEINOMU/PUITNODIGING VAN-IA$E6ITS EX !"66VOORZITTER ENNUEURO PARLEMENTSLIDBRENGEN WEINDEVOORMIDDAGEENBEGELEID BEZOEKAANHET%UROPEESPARLEMENT -IDDAGMAALSOEP HOOFDGERECHT DESSERTENFRISDRANK)NDENAMIDDAG MAKENWEEENRONDRITMETGIDSIN "RUSSEL0RIJSLEDEN"OONTJE` NIET LEDEN`BUS GIDSEN MIDDAGMAAL )NSCHRIJVENTOT´BIJ'ERRITEN )NGRID TEL /RG##"OONTJE

REGIO'ENT 6RIJDAG´¯U ).&/#/.42/,%3934%%- "%3#()+"!!2(%)$7%2+,/:%. 'ENT 6RIJDAGMARKT !"66 )NFO3VEN6AN4RAPPEN TELOFVIASVEN VANTRAPPEN ABVVBE /RG!"66/OST 6LAANDEREN 6ORMING!CTIEVZW VORMINGVOOR WERKZOEKENDEN

â&#x20AC;¢ N° 3 â&#x20AC;¢ 13 februari 2009

$ONDERDAG´¯U ).&/).4%2'%.%2!4)/.%,% 3/,)$!2)4%)4 3INT .IKLAAS 6ERMORGENSTRAAT !"66 'ASTSPREKER(ERVm$EVOS ,ANDELIJK #OyRDINATOR $EAANWEZIGENZULLENUITGEBREIDDE KANSKRIJGENOMVRAGENTESTELLEN +OFFIEENTOMBOLA )NSCHRIJVENBIJeNSAL TEL /RG3ENIORENWERKING!"66/OST 6LAANDEREN

-AANDAG´¯U ).&/ 0,53 7%2+,//3%.6$!" $ENDERMONDE $IJKSTRAAT !"66 )NFO#OEN2OOSENSTEIN TELOFVIA COENROOSENSTEIN ABVVBE /RG!"66/OST 6LAANDEREN "IJBLIJFCONSULENT

$INSDAG´¯U ).&/#/.42/,%3934%%- "%3#()+"!!2(%)$7%2+,/:%. $ENDERMONDE $IJKSTRAAT !"66 )NFO4RUI$EVRIEZE TELOFVIA

TRUIDEVRIEZE ABVVBE /RG!"66/OST 6LAANDEREN 6ORMING!CTIEVZW VORMINGVOOR WERKZOEKENDEN

-AANDAG´¯U -AANDAG´¯U +!!24 %.4%%2,).'4/2.//) 7%44%2%. 7ETTEREN CAFm³$EN$RIES´ 6OORINSCHRIJVINGENINFOKAN JETERECHTBIJ,UC4EUGELS TELOFVIA LUCTEUGELS ABVVBE /RG3ENIORENWERKING!"66/OST 6LAANDEREN

REGIO!ALST $INSDAG´¯U ).&/ 0,53 7%2+,//3%.6$!" !ALST (OUTMARKT !"66 )NFO#OEN2OOSENSTEIN TEL OFVIACOENROOSENSTEIN ABVVBE /RG!"66/OST 6LAANDEREN "IJBLIJFCONSULENT

7OENSDAG´¯U %%.+)*+*%!#(4%2$%3#(%2-%. 6!./),*34#!2.!6!, "EZOEKDECARNAVALWERKHALLEN(IER BOUWENHONDERDENVRIJWILLIGERSHUN PRAALWAGENS$AARNAASTKRIJGJEINHET !ALSTERSCARNAVALMUSEUMEENBEELD OVERHETONTSTAANENDEEVOLUTIEVAN DITVOLKSFEESTVOLHUMORENSATIRE

$EELNAMEPRIJSINCLUSIEFDRANKJE EURO )NFOENINSCHRIJVINGENLINX !ALST TELOFVIA EDDYQUINTENS ABVVBE /RG!"66/OST 6LAANDEREN ,INX !ALST

$INSDAG´¯U ).&/#/.42/,%3934%%- "%3#()+"!!2(%)$7%2+,/:%. !ALST (OUTMARKT !"66 )NFO#OEN2OOSENSTEIN TELOFVIA COENROOSENSTEIN ABVVBE /RG!"66/OST 6LAANDEREN 6ORMING!CTIEVZW VORMINGVOOR WERKZOEKENDEN

REGIO6LAAMSE!RDENNEN 3ENIORENWERKING :ATERDAG´¯VANUTOTU +!!24).'%."),*!246//2 +)00%."),,%. )NLEG` OFSTEUNKAARTEN $ESTEUNKAARTENZIJNVERKRIJGBAARBIJ DEBESTUURSLEDENVAN##$E+ADEE´S 2ONSE :AAL-ERCATOR 9ZERSTRAAT )NFO 3OPHIE$E-EYER OFCCVLAR EDPNETBE /RG##$E+ADEE´S

7OENSDAG´¯VANUTOTU ).&/#ONTROLE"ESCHIKBAARHEID 2ONSE &EESTPALEIS 3TATIONSSTRAAT )NFOTEL *OSETTAOF JOSETTALAHOUSE ABVVBE /RG!"66/OST 6LAANDEREN 6ORMING!CTIEVZW VORMINGVOOR WERKZOEKENDEN

7OENSDAG´ VANUTOTU +,)- /04/#(4 KM 3TART0AROCHIEZAAL.UKERKE .UKERKEPLEIN .UKERKE !FWISSELENDETOCHTDOORHET HARTJEVANDE6LAAMSE!RDENNEN LANGSVERSCHILLENDEPITTORESKE DEELGEMEENTENVAN-AARKEDALMET SCHITTERENDEVERGEZICHTENENRUSTIGE HOEKJES $EELNAME` NIET LEDEN` )NFOTEL 3OPHIE$E -EYEROFCCVLAR EDPNETBE /RG##´T!VOND 4UURTJE 6RIJDAG´¯6RIJDAG´ 7%%+&,/2%!,",!.+%."%2'% DAGENNACHTEN VERBLIJFIN VOLPENSIONMETVERZORGDEANIMATIE 0RIJSLEDEN!"66` NIET LEDEN ` TOESLAGSINGLE` )NFOENINSCHRIJVINGENBIJ3OPHIE TEL /RG3ENIORENWERKING!"66/OST 6LAANDERENREGIO6LAAMSE !RDENNEN

BUITENLANDSE REIS "/$25-¯452+)*% 6ANDINSDAG´TOTDONDERDAG´ Â&#x201E; Â&#x201E; Â&#x201E; Â&#x201E;

VERBLIJFINHOTEL6%2!#,5"

METEENALL INCLUSIVEFORMULE MOOIETUINMETZICHTOVERDEBAAI DIRECTAANHETSTRANDEN KMVANHETCENTRUMVAN"ODRUM KAMERSMETBADKAMER AIRCO TELEFOON SATELLIET 46 KOELKAST GRATIS SAFEENBALKONOFTERRAS Â&#x201E; ZOETWATERZWEMBADENMETGRATISLIGZETELSENHANDDOEKENSERVICE Â&#x201E; MAALTIJDENINBUFFETVORM SNACKBAR KOFFIEPAUZEMETPATISSERIEEN MIDDERNACHTSNACK Â&#x201E; SELECTIEVANLOKALEALCOHOLISCHEENNIET ALCOHOLISCHEDRANKEN 0RIJS`PERPERSOON TOESLAGSINGLE` /PSTAPPLAATSEN !ALST $ENDERMONDE 'ENT ,OKEREN 3INT .IKLAAS 2ONSEEN7ET TEREN6ANAFPERSONENVOORZIENWEEXTRAOPSTAPPLAATSEN )NLICHTINGENENINSCHRIJVINGENBIJ $ANIpLLE ,UC .ATACHA 3OPHIE eNSAL 

 

/OST 6LAANDEREN

.ODIGTJEIN3INT .IKLAASUITVOOR

CINEMA PARADISO 6ERTONINGVANSPEELFILMSMETEENSOCIALEINVALSHOEK !LLEVERTONINGENGAANDOORVANUTOTUINZAAL6OLKSHUIS 6ERMORGENSTRAATTE3INT .IKLAAS$EELNAMEISGRATIS $ATUM $ONDERDAG´ $ONDERDAG´ $ONDERDAG´ $ONDERDAG´

4ITEL ,A4OURNEUSEDEPAGES /SAMA 4HE$IVINGBELLANDTHEBUTTERFLY 5NEHIRONDELLEAFAITLEPRINTEMPS

)NFOENINSCHRIJVENBIJ+RIS-ARTIN TEL OFVIAKRISMARTIN ABVVBE


;\E`\ln\N\ib\i

â&#x20AC;¢ N° 3 â&#x20AC;¢ 13 februari 2009

15

Regio West-Vlaanderen $RIEDAAGSEREISNAAR!HR

,INXPLUSISDEOVERKOEPELENDENAAMVANDE #ULTURELE#ENTRALE$ECULTUREEL¯SYNDICALE TAKVANHET!"66BESTAATNUINMEERDAN 6LAAMSEGEMEENTEN$UIZENDENMILITANTEN EN VRIJWILLIGERS ZETTEN ZICH IN VOOR HUN AF DELINGINHUNGEMEENTE(IERONDERVINDJE TROUWENS DE ACTIVITEITEN VOOR DE KOMENDE MAANDEN VAN EEN AANTAL 7EST¯6LAAMSE AFDELINGEN /OK IN ONZE PROVINCIE ZIJN WE STEEDSOPZOEKOMBETERTEDOEN-EERNOG )N VEEL GEMEENTEN BESTAAT NOG GEEN ,INX AFDELINGENDAARWILLENWEIETSAANDOEN:IE JEHETZITTENOMSAMENMETENKELEMENSEN UITJOUWGEMEENTEEEN,INX AFDELINGUITDE GRONDTESTAMPEN NEEMDANCONTACTOPMET HET,INX SECRETARIAATIN7EST¯6LAANDEREN *EZALALVASTKUNNENREKENENOPEENDEGELIJ KEONDERSTEUNING*EVINDTONSOPVOLGENDE ADRESSEN -ARC"ONTE :ILVERSTRAAT "RUGGE 4EL -AANDAG WOENSDAGVOORMIDDAGEN VRIJDAGVOORMIDDAG 2IJSELSTRAAT +ORTRIJK 4EL /PAFSPRAAK *0EURQUAETSTRAAT /OSTENDE 4EL $INSDAGENDONDERDAG :UIDSTRAAT 2OESELARE 4EL /PAFSPRAAK

)NGAANWEDEPRACHTIGEOMGEVINGVAN DE!HRVALLEIOF!HRTAL IN$UITSLANDVERKEN NENTIJDENSHETVERLENGDEPINKSTERWEEKEND VAN MEIENJUNI$E!HRISEENRIVIER DIE UITMONDT IN DE 2IJN MEER BEPAALD TER HOOGTE VAN HET PLAATSJE +RIPP ONGEVEER KMTENNOORDENVAN+OBLENZ(ETISmmNVAN DEENIGESTREKENIN$UITSLANDWAARDERODE WIJNWORDTVERBOUWD4IJDENSDEDRIEDAAG SE ZULLEN WE ZOWEL DE BENEDEN MIDDEN ALS BOVEN !HRVALLEI BEZOEKEN 7E LOGEREN INHETMOOIE(OTELZUR0OSTIN!LTENAHROP BASISVANHALFPENSION/PZATERDAGISEREEN VIER GANGENMENU MET APERITIEF VOORZIEN /P ZONDAG EEN KOUD EN WARM BUFFET DI GESTIEF (ETHOTELBESCHIKTTROUWENSOVEREENZWEM BADENSAUNA4IJDENSONSVERBLIJFBEZOEKEN WE OA "LANKENHEIM !NTWEILER $~MPEL FELD +REUZBERG !LTENAHR %FFELSBERG "AD -~NSTEREIFEL -AYSCHOSS 7ALPORZHEIM !HRWEILEREN,INZAM2HEIN7EVERTREKKEN OP ZATERDAG MEI OM U AAN DE -AGDA LENAZAALTE"RUGGE)N'ENKNEMENWEEEN ONTBIJT 4IJDENS DE TERUGREIS OP MAANDAG JUNI STOPPEN WE OPNIEUW IN 'ENK VOOR EENAVONDMAAL4ERUGIN"RUGGEOMU$E PRIJSVOORDITWEEKENDBEDRAAGT`INEEN TWEEPERSOONSKAMER EN ` IN EEN mmN PERSOONSKAMER)NBEGREPENZIJNONTBIJTOP ZATERDAG TWEE OVERNACHTINGEN IN HALFPEN SION AVONDMAAL OP ZONDAG ALLE BEZOEKEN ANULATIE EN BIJSTANDSVERZEKERING )NSCHRIJ VENKANBIJ7ILLYTEL5WDEEL NAME WORDT BEVESTIGD NA OVERSCHRIJVING VANHETVERSCHULDIGDBEDRAGOPREKENINGNR  MET VERMELDING ³!HRVALLEI´ (ETAANTALINSCHRIJVINGENISBEPERKTTOT PERSONEN

BRUGGE LINXPLUS WVLBE 4AI#HIMETHET!"66EN,INX ##"25''%" 7EBEVINDENONSINEENJUBILEUMJAAR WANT WEBESTAANJAAR$ITZULLENWEUITGEBREID VIERENOPMEI MEERINFORMATIEHIEROM TRENTVOLGTNOG

/P MAANDAG JANUARI VOND DE IN TRODUCTIELESTAICHIPLAATSINEENLOKAALVAN HET !"66 /OSTENDE IN SAMENWERKING MET LINX 4AI CHI HELPT JE OM JE INNERLIJKE RUST TEVINDEN CONTROLETEKRIJGENOVERSTRESS JE

MAAND VAN DE SOCIALE FILM OOSTENDE

WEERSTAND TE VERHOGEN TEGEN VIRALE INFEC TIESENJEALGEMENEFITHEIDTEVERGROTEN %RZIJNNOGENKELEPLAATSENVRIJ 'EtNTERESSEERDEN KUNNEN EEN KIJKJE NE MEN OP DE WEBSITE USERSSKYNETBEVITOZO )NSTAPPEN KAN NOG TOT EN MET FEBRUARI MAARNEEMVOORAFCONTACTVOOREENINHAAL LESMET#HANTAL6ANHOECKEOF MAILNAARTAICHIVITOZO GMAILCOM $E PRIJS VOOR LESSEN BEDRAAGT VOOR ABVV LEDEN`EURO7ELKOM ##'%,57% 7%26)+ /P ZATERDAG MAART VANAF U GAAN WEBOWLENNAAR³0ARADISO"OWLING´INDE+O MENSTRAATTE7ERVIK $EELNAMEKOST`)NDEPRIJSZITTENSPEL LETJES CONSUMPTIE-EERINFO$ANY+ERK HOF TEL   OF 2UDY .UYTTEN TEL $%"25'+/242)*+ "EZOEK%SCARGOTKWEKERIJ #ANADA7AR-USEUM $ONDERDAGMAARTGAAT$E"RUG+ORT RIJK OP DAGUITSTAP RICHTING .EDERLAND EN -EETJESLAND6ERTREKMETDEBUSISVOORZIEN OM U VAN OP DE PARKING AAN $E "OND -OYSON+ENNEDYPARK +ORTRIJK 6ANAFU KRIJGENDEDEELNEMERSEENMOOIEPRESENTA TIEOVERDEKWEEKVANDESLAKJES NEMENWE EENKIJKJEINDEKASENKRIJGENEENPROEVERIJ VANZESHAPJESAANGEVULDMETSTOKBROODEN KRUIDENBOTER (ETMIDDAGMAALWORDTDAARTERPLEKKEGE NOMEN MET EEN DRIEGANGENMENU $AARNA RIJDEN WE NAAR HET #ANADA 7AR -USEUM 7E BEZOEKEN HET MUSEUM EN DE PRACHTIGE TUINEN MET GIDS $EELNAME AAN DEZE UNIE KEDAGREISBEDRAAGT`LEDENEN` AL LES INBEGREPEN BUS GIDSEN MIDDAGMAAL )NSCHRIJVEN KAN BIJ %DDY 3INNAEVE OP HET NUMMERENDOORTESTORTENOP REKENINGVAN$E"RUG+ORTRIJK ENDITTEGENMAART

N\jk$McXXe[\i\e %DUCATIEF-EDEWERKER !"66 *ONGEREN-6 02/&)%, *EHEBTEENDIPLOMAHOGERSECUNDAIR ALGEMENEVORMING *EBENT #REATIEFENHEBTZINVOORINITIATIEFNAARDEDOEL GROEPTOE *EKANJEINLEVENINDECULTUURVANDEDOELGROEP &LEXIBEL "EREIDTOTAVOND ENWEEKENDWERK

889

,UCqA0UENZO 3PANJE!RGENTINIp MIN ZONDAGFEBRUARI U !LEX IS JAAR EN LEEFT MET EEN GROOT GEHEIM ZE IS HERMAFRODIET $AAROM HEBBEN HAAR OUDERS KORT NA HAAR GE BOORTE "UENOS !IRES VERLATEN OM IN EEN AFGELEGEN HUIS IN DE DUINEN AAN DE5RUGUAYAANSEKUSTTEGAANWONEN 7ANNEER VRIENDEN MET HUN JARIGE ZOON !LVARO HEN BEZOEKEN KOMEN VERDRONGEN SPANNINGEN NAAR BOVEN !L SNEL BLIJKT DAT DE VADER VAN !LVARO DIEPLASTISCHCHIRURGIS EENGROTEMEDI SCHEBELANGSTELLINGHEEFTVOOR!LEXEN DAT!LVAROEN!LEXZICHSTERKTOTELKAAR AANGETROKKEN VOELEN¨ $ELICATE OVER TUIGENDE FILM OVER HET AFGEZONDERDE LEVEN VAN EEN KOPPEL EN HUN HERMA FRODIETETIENERDOCHTER

',5%

!LEXIS$OS3ANTOS '"!RGENTINIp MIN ZONDAGFEBRUARI¯U $ERELATIEVANDEVIJFTIENJARIGE,UCAS MET ZIJN OUDERS IS OP ZIJN BEST INSTA BIEL MAARDAARWILHIJNIETTEVEELAAN DENKEN3AMENMETZIJNBESTEVRIEND .ACHO SLUIT HIJ VRIENDSCHAP MET HET EIGENZINNIGE MEISJE !NDREA :E LEI DENEENBESTAANVANRONDHANGENEN ROCKENENNATUURLIJKDOORLOPENZEALLE BEGINSTADIAVANSEKSENDRUGS OFWAT DAARVOORDOORGAAT ³'LUE´ IS EXPERIMENTEEL GEDURFD EN ONTVING VERSCHILLENDE AWARDS WAAR ONDER EEN JEUGDJURYPRIJS UIT 2OTTER DAM

'2!4)34/%'!.' ,/#!4)%*0%5215!%4342!!4 //34%.$% 2%3%26!4)%-/'%,)*+6//2'2/%0%.6!.!&0%23/.%. 4%,-!$)

*EKENTGRONDIG !"66 STRUCTUUREN!"663TANDPUNTEN *ONGERENCULTUUREN*ONGERENNETWERK "UREAUTICA¯ENINFORMATICATOEPASSINGEN "ASISKENNISSOCIALEWETGEVING -ETHODIEKVORMINGSWERKENGROEPSDYNAMICA 6ERGADERTECHNIEKEN *EHEBT /RGANISATORISCHEENAGOGISCHEVAARDIGHEDEN !DMINISTRATIEVEENCOMMUNICATIEVEVAARDIGHEDEN 2IJBEWIJS"ENBESCHIKTOVEREENWAGEN *EHERKENTJEZELFINDEDOELSTELLINGENENIDEOLOGIE VANHET!"66ENBENTBEREIDJETEENGAGERENINONZE ORGANISATIE (ET!"667EST 6LAANDERENSTREEFTNAAREENMULTICUL TUREELENDIVERSPERSONEELSBESTANDDATKANSENBIEDT AANALLOCHTONEKANDIDATENENKANDIDATENMETEEN ARBEIDSHANDICAP *OUWTAKEN /MONSTEAMVANONZE*ONGERENWERKINGTEVER STERKENZOEKENWIJEENDYNAMISCHEENHIPPE MEDEWERKST ERDIEVERTROUWDISMETDELEEFWERELD ENDEJONGERENCULTUURENBEREIDISOMONZE*ONGE RENWERKINGINDEREGIOTEPROMOTEN

3%.)/2%.7%2+).'"25''% )NFONAMIDDAG/RGAANDONATIE /PDONDERDAGFEBRUARIOMUVINDTIN DEGEBOUWENVANHET!"66TE"RUGGE OPHET E VERDIEPVORMINGSLOKAAL HEBBENWEEEN GESPREKS ENINFORMATIENAMIDDAG $HR ,UC #OLENBIE VOORZITTER "ELGISCHE 4RANSPLANTATIE#OyRDINATORENZALONSONDER HOUDENOVERDE"ELGISCHESAMENWERKINGIN ³%UROTRANSPLAT´ (ET IS ONZE BEDOELING JE TE CONFRONTERENMETDEPROBLEMENVANEENNIJ PENDTEKORTAANORGANENENHOEDATDOORONS KAN VERHOLPEN WORDEN $OOR HET GROEIEND SUCCESVANDETRANSPLANTATIETECHNIEKTRANS PLANTATIE BIEDT DE OPLOSSING VOOR STEEDS MEERAANDOENINGEN GROEITDEBEHOEFTEAAN ORGANEN!NDERZIJDSISHETAANTALSTERFGEVAL LEN WAARBIJ DE ORGANEN BRUIKBAAR ZIJN VOOR TRANSPLANTATIE ZEERKLEIN-ORGENKANOOKJIJ OF EEN FAMILIELID EEN PATIpNT ZIJN DIE WACHT OPEENORGAANDIEHETLEVENLEVENSWAARDIGER KAN MAKEN OF HET VERSCHIL ZAL MAKEN TUS SENLEVENENDOOD+OMENLUISTERNAARWAT ER OVER DIT ONDERWERP TE ZEGGEN VALT $EZE NAMIDDAG GAAT DOOR MET DE MEDEWERKING VANDE$IENST7ELZIJNVANDE0ROVINCIE7EST 6LAANDEREN4OEGANGISGRATIS OMORGANISA TORISCHE REDENEN VRAGEN WIJ UW AANWEZIG HEIDTEMELDENAAN$ESPRIET7ILLYMAANDAG FEBRUARI4ELEFONISCHOPTEL OFE MAILDESPANI SKYNETBE 3%.)/2%.7%2+).'//34%.$% )NFONAMIDDAG%RFENIS EN SCHENKINGSRECHTEN /PDINSDAGFEBRUARIOMU6INDTINDE GEBOUWENVANHET!"66TE/OSTENDE OPHET GELIJKVLOERSLOKAAL EENINFORMATIENAMID DAGPLAATS.OTARIS-ICHEL6AN4YGHEMZAL JE DOOR HET INGEWIKKELDE KLUWEN VAN HET WETTELIJKEVLAKLEIDEN)EDERESITUATIEISNU EENMAALANDERS¨%RISOOKEENKOFFIEPAUZE VOORZIEN$EELNAMEKOST`VOORDELEDEN NIET LEDENBETALEN` )NFOTEL

VACATURE *ESTAATINVOOR (ETOPZETTENENCOyRDINERENVANDEWERKING NAARDEDOELGROEP 5ITBOUWENENONDERHOUDENVANGOEDECONTAC TENMETANDEREACTORENRONDHETWERKVELD !CTIEFOPZOEKGAANNAARMILITANTENENVRIJWIL LIGERS (ETVERZORGENVANEENKWALITATIEVEDIENSTVERLE NING !CTIES INFORMATIEVE SENSIBILISERENDEENONT SPANNINGSACTIVITEITENRONDTHEMA´SDIEBEHOREN BIJDELEEFWERELDVANDEJONGEREN 6ERGADERINGENMETDEVRIJWILLIGERSVOORBEREIDEN ENBEGELEIDEN 6ERZORGENENOPVOLGENVANDEADMINISTRATIEVE OMKADERINGVANDEDIENST /NSAANBOD 6OLTIJDSGESCO CONTRACTVOORWAARDENJAARWERK LOOSEN DIPLOMA(3/OFREEDSINGESCO STATUUT 'OEDLOONENEXTRA LEGALEVOORDELEN 'OEDEWERKSFEERINEENDYNAMISCHEORGANISATIE 7ERKPLAATS7EST 6LAANDEREN 3OLLICITATIES *ESTUURTJEGEMOTIVEERDESOLLICITATIEMET#6VvvR NAAR !"667EST 6LAANDEREN TAV"RENDA$ELEYE :ILVERSTRAAT "25''% OFPERE MAILNAAR BRENDADELEYE ABVV WVLBE $EGESELECTEERDEKANDIDATENDIENENVERGELIJKENDE TESTENAFTELEGGEN

De Nieuwe Werker nr. 3 van 2009  

Ledenblad van het ABVV: Waarom betalen we belastingen ? En de ABVV voorstellen voor rechtvaardige belastingen

De Nieuwe Werker nr. 3 van 2009  

Ledenblad van het ABVV: Waarom betalen we belastingen ? En de ABVV voorstellen voor rechtvaardige belastingen