Page 1

;\E`\ln\N\ib\i 2EDACTIE4EL !BONNEMENTEN4EL 6ERANT5ITG2$E,EEUW„(OOGSTRAAT„"RUSSEL

4WEE WEKELIJKSMAGAZINE„STEJAARGANG„.R DECEMBER„%D!NTWERPEN

$/33)%2

$E)0! ONDERHANDELINGEN EENZEERINGEWIKKELDENMOEIZAAMPROCES DATNOGNIETTENEINDEIS

(OEVERWENUSTAAN LEESJEOPPAGINA

,OOPBAANBEGELEIDING

JAAR !"66(/26!,

6OORWIEVASTZIT INZIJNJOB

$EPATROONSTROKKENDEDEURVANDE)0! ONDERHANDELINGENACHTERZICHDICHT $EREGERINGSTELDEEENBEMIDDELAARAAN DIEEENVOORSTELUITWERKTE(ETISNU WACHTENOPDEBESLISSINGVANDEREGERING %NUITEINDELIJKBESLISSENNATUURLIJKOOK ONZEMILITANTEN

7IJWENSENALONZELEZERS EENVOORSPOEDIG SOLIDAIR ENSTRIJDBAAR $EZE.IEUWE7ERKERISHETLAATSTENUMMER VOORDITJAAR$EEERSTVOLGENDE.IEUWE7ERKER

0AGINA

0AGINA 

VERSCHIJNTOPJANUARI


2

;\E`\ln\N\ib\i

• N°21 • 12 december 2008

Regio Antwerpen - Mechelen + Kempen

2009: een overgangsjaar? 7IJSTAANOPDEDREMPELVANEENNIEUWJAAR4EMPERATUUR ENWEERZIJNAANDEWISSELVALLIGEKANT $EWINTERSVANVANDAAGZIJNNIETMEERZOALSDEWINTERSVAN VROEGER6RIEZENDATHETKRAAKTWA´SDAT3NEEUWENDOET HETSOMSNOG MAARSNEEUWDIEBLIJFTLIGGENWA´SDAT

/OK IS DEZE MOEILIJKE TIJDEN BLIJVEN WE ALS !"66 DIEGE NEN VERDEDIGEN DIE IN EEN ZWAKKERE EN ONZEKERE POSITIE TERECHTKOMEN :OWEL IN HET KADER VAN INTERPROFESSIONELE ONDERHANDELINGEN INONZECONTACTENMETDEREGERINGEN ALSOPHETTERREINVANDEDAGDAGELIJKSEWERKELIJKHEID

(ET KLIMAAT WIJZIGT BLIJKBAAR 4EN GOEDE (ET TEGENDEEL BLIJKTWAAR4ERECHTMOETENWEONSHIEROVERZORGENMAKEN EN VOORAL ER³IETS´ AAN DOEN "ETER NU DAN LATER WANT ON ZEKER IS OF HET GEZEGDE³BETER LAAT DAN NOOIT´ IN DEZE NOG OPGAAT

6ANDAAR DE SYNDICALE EN UITERAARD NIET COMMERCIpLE ¨ EINDEJAARSACTIE VOOR +OOPKRACHT EN 7ERK DIE HET !"66 -ECHELEN +EMPEN OPSTART MET ONDERMEER VOLGENDE EI SEN "EHOUDVANKOOPKRACHT OOKBIJTIJDELIJKEWERKLOOSHEID $EZELFDERECHTENVOORVASTEENTIJDELIJKEWERKNEMERS +IEZENVOOREENTOEKOMSTMETAANDACHTVOORINVESTERIN GEN VORMINGENOPLEIDINGENTEWERKSTELLINGINBESTAAN DESECTORENMAAROOKINTOEKOMSTGERICHTESECTORENZOALS ENERGIE MILIEU LOGISTIEK SOCIALPROFITENLOKALEENSOCI ALEDIENSTENECONOMIE/FKIEZENVOORDUURZAAMHEID

$EZELFDEREDENERINGKUNNENWEOPZETTENBIJHETBEOORDE LENVANDEHUIDIGEFINANCIpLEENECONOMISCHETOESTAND$E ECONOMIESPUTTERT$EFINANCIpLEWERELDSNAKTNAARADEM (ERSTRUCTURERINGENZIJNAANDEORDEVANDEDAG/NZEKER HEIDISTROEFENWATNANIEUWJAAR

6OORHET!"66ISDEEINDEJAAR ENNIEUWJAARSPERIODEGEEN PERIODE VAN STILSTAND MAAR VAN 3!-%. VORM GEVEN AAN EENHOOPVOLLETOEKOMST DIENIETEINDIGTINMAARVER DERGAATIN )NTUSSENWENSENWIJELKEENEENSTERK GELUKKIGENGEZOND TOE -ETSYNDICALEGROETEN

'EERT6AN!UTENBOER ALGEMEENSECRETARIS !"66-ECHELEN +EMPEN

Kerstmis en nieuwjaar /PENINGSURENKANTORENVAN MAANDAG DINSDAGENWOENSDAGDECEMBER !RENDONK GEENPERMANENTIE "ERLAAR WOENSDAGVANUTOTU "ORNEM MAANDAGVANUTOTU $UFFEL DINSDAGVANUTOTU 'EEL (ERENTALS -OL 4URNHOUT MAANDAG DINSDAG WOENSDAGVANUTOTU (EISTOD"ERG MAANDAG DINSDAG WOENSDAGVANUTOTU ,IER MAANDAG WOENSDAGVANUTOTU -ECHELEN MAANDAG DINSDAG WOENSDAGUTOTU .IJLEN GEENPERMANENTIE 2IJKEVORSEL GEENPERMANENTIE 7ESTERLO MAANDAG WOENSDAGUTOTU 7ILLEBROEK MAANDAG DINSDAG WOENSDAGVANUTOTU $EKANTORENZIJNGESLOTENOPDONDERDAGDECEMBER VRIJDAGDECEM BER DONDERDAGJANUARI VRIJDAGJANUARI 0RETTIGEFEESTDAGEN

VZW+OPA$E.IEUWE6OLMACHT

+/0! EENSAMENWERKINGSVERBANDVANOPLEI DINGSPROJECTEN ISOPGERICHTINDESCHOOTVAN HET!"66ENZETZICHINVOORDEDUURZAME HER INSCHAKELINGVANDEMEESTKWETSBAREDOEL GROEPENOPDEARBEIDSMARKT$EOPLEIDINGSPROJEC TENVAN!"66-ECHELEN +EMPENZIJNDEVZW´S +EERPUNT4URNHOUT EN$E.IEUWE6OLMACHT -ECHELEN 6OORHETOPLEIDINGSPROJECTEN-ECHELENEN4URN HOUTZOEKENWIJVOLGENDEMEDEWERKER

VOLTIJDSEJOBCOACHGESCO *EUITDAGING „ *EVOERTPROMOTIEVOORDEJOBCOACHINGENJE BOUWTEENNETWERKUITINDEREGIO-ECHELENEN +EMPEN „ *EBEGELEIDTWERKNEMERENWERKGEVERBIJSOL LICITATIEAANWERVINGENINFORMEERTOVERRECHTEN ENPLICHTEN TEWERKSTELLINGSMAATREGELEN ¨VOOR KANSENGROEPEN „ *ESTELTEENCOACHINGSPLANENEENCOACHINGSCON TRACTOP „ /PDEWERKVLOEROPBASISVANCOACHINGSGE SPREKKENEVALUEERJEDETEWERKSTELLINGMET WERKNEMERENWERKGEVER „ !DMINISTRATIEENREGISTRATIE OVERLEGENINTERVI SIEMETCOLLEGA´SBEHORENTOTJETAKEN „ *EWERKTMEEAANHETVERFIJNENVANDEMETHO DIEKRONDJOBCOACHING „ *EHERKENTJEZELFINDEBREDEDOELSTELLINGENVAN HET!"66 *EPROFIEL „ *EBESCHIKTOVEREEN"ACHELOR BIJVOORKEURVAN EENAGOGISCHEOFSOCIALERICHTING „ *EBENTCONTACTVAARDIG JEWERKTGRAAGINTEAM ENOPLOSSINGSGERICHT „ *EBENTDAGUITKERINGSGERECHTIGDWERKZOEKEND '%3#/STATUUT *ECOMPETENTIES „ :ICHNEUTRAALKUNNENOPSTELLEN

„ :ICHKUNNENINLEVENINDEBEDRIJFSCULTUUR „ 0OTENTIpLECONFLICTENKUNNENDETECTERENENEROP ANTICIPEREN „ +UNNENBEMIDDELENINCONFLICTEN „ 3OCIALEINTERACTIEENONDERLINGEAFHANKELIJK HEIDSRELATIESKUNNENINSCHATTEN „ #OLLEGA´SENDEBREDEREWERKOMGEVINGKUNNEN BETREKKENINHETCOACHINGSPROCES „ +UNNENBEOORDELENWANNEEREENBEPAALDEACTIE ONDERNOMENMOETWORDEN „ +UNNENBEOORDELENWANNEERDOORVERWIJZING NOODZAKELIJKIS „ +UNNENOMGAANMETVERTROUWELIJKEINFORMATIE „ 6ERTROUWENKUNNENWEKKEN 3PECIFIEKECOMPETENTIESVOORJOBCOACHING +UNNENMOTIVERENVANWERKGEVERSENWERKNE MERSOMDEELTENEMENAANENZICHINTESPANNEN VOORDEJOBCOACHING +UNNENPEILENNAARPERSOONLIJKEWENSENENVER WACHTINGENVANWERKGEVERENWERKNEMER $OELSTELLINGENENVERWACHTINGENKUNNENVER WOORDENINEENJOBCOACHINGSCONTRACTENEEN PLANNINGVANDEVOORZIENEACTIES $EAANPAKKUNNENAANPASSENNAARGELANGDE BEHOEFTENVANDEWERKGEVERENWERKNEMER

7IJBIEDEN %ENBOEIENDEENAFWISSELENDEJOBBINNENINEEN DESKUNDIGTEAM %ENINTERNEOPLEIDINGENBEGELEIDINGGEDURENDE DEEERSTEMAANDEN %ENGESCOCONTRACTONBEPAALDEDUURVANUURPER WEEK %ENAANTREKKELIJKLOON EXTRALEGALEVOORDELEN 3OLLICITERENVOOR 3CHRIFTELIJK TAVDEHEER'EERT6AN!UTENBOER VZW+/0!$E.IEUWE6OLMACHT .IEUWE"EGGAARDENSTRAAT-ECHELEN 6IAE MAIL GEERTVANAUTENBOER ABVVBE 6OORVERDEREINFORMATIEKANJEOOKALTIJDTERECHT OPHETNUMMER

,ETOP 7EGENSOMSTANDIGHEDENISERTOTENMETJANUARIGEENPERMANENTIE IN!RENDONKEN2IJKEVORSEL5KANZICHWENDENTOTHETKANTOORTE4URNHOUT MAANDAGTOTENMETVRIJDAGVANUTOTU-AANDAGENDONDERDAGVAN UTOTU4ELEFONEREN


2

;\E`\ln\N\ib\i

• N°21 • 12 december 2008

Regio Brussel

De KYOTO-groep: afgevaardigden voor het milieu $EZEGROEP VERRICHT GRONDIG STUDIE EN DENKWERK SPIJKERTDEVERWORVENKENNISBIJ ONDER MEER TIJDENS MILIEUVORMINGSCURSUSSEN "2)3% 2)3% ENZ WAAR ENERGIEDESKUN DIGEN EN SPECIALISTEN VAN ,EEFMILIEU "RUSSEL AAN HET WOORD KOMENENDOORHETINDE PRAKTIJKBRENGENVANDE ECOKAARTEN EEN EERSTE MILIEUDOORLICHTING VAN DEGEBOUWEN 

"2)3%"RUSSELS)NTERSYNDICAALNET WERKVOOR3ENSIBILISERINGRONDMI LIEU WERDINOPGERICHTDOOR !"66 !#6EN!#,6" METDESTEUN VAN "RUSSELS MINISTER VAN -ILIEU EN %NERGIE %VELYNE (UYTEBROECK "2)3% DOET VOORSTELLEN VOOR SEN SIBILISERINGSACTIES EN VORMING EN ORGANISEERT DIE OOK bmN VAN DE INITIATIEVEN IS DE ±+9/4/ GROEP² $ITORIGINELEENVERNIEUWENDEEX PERIMENTMAAKTHETMOGELIJKMI LIEU ACTIES IN DE ONDERNEMING OP TE ZETTEN 0HILIPPE 2AWAY ""4+ AFGEVAARDIGDE EN ACTIEF LID VAN DEZE GROEP DEELT ZIJN ERVARINGEN METONS

BIEDTAFGEVAARDIGDENUIT VERSCHILLENDE BEDRIJVEN SECTOREN EN VAKBONDEN DE KANS OM ERVARINGEN UITTEWISSELEN ZODATELK VAN HEN DAARMEE ZIJN VOORDEELKANDOENENDE VAKBONDSSTRATEGIE DUS VERBETERT 7ATBIEDTDEGROEPJE 02 /M MIJN OPDRACHT ALS AFGEVAARDIGDE GOED TE VERVULLEN VOLG IK VORMING ONDER MEER DIE VAN "2)3% (ET LEEK ME VANZELF SPREKEND OOK MEE TE WERKEN IN DE +YOTO GROEP :O KAN IK ME VERDER ONTWIKKELEN ALSAFGEVAARDIGDE WILIKDEMILIEUDOSSIERS DOELTREFFEND VERDEDIGEN EN ZOWEL MIJN WERKGEVERALSMIJNCOLLEGA´SSENSIBILISEREN )S HET NUTTIG OM INTERPROFESSIONEEL EN MET DE VERSCHILLENDE VAKBONDEN SAMEN TEWERKEN

7ATISDE+YOTOGROEPPRECIES 0HILIPPE 2AWAY 02 $E +YOTOGROEP IS EEN NIEUWE SYNDICALE WERKGROEP DIE ZICH OVERMILIEUTHEMA´SBUIGT$EZEBESTAATNU JAARENKOMTSTILAANOPKRUISSNELHEID

KENHUIS BIJVOORBEELD COMPLEET VERSCHIL LEND VAN DAT IN EEN BANK OF IN DE ZWARE INDUSTRIE$E+YOTOGROEPBEVORDERTOOKDE SAMENHANG TUSSEN DE DRIE BELANGRIJKSTE "ELGISCHE VAKBONDEN ROND DE MILIEUPRO BLEMATIEK

02 $OORDAT DE +YOTOGROEP INTERPROFESSI ONEELIS KUNNENWEDEPROBLEMENGLOBAAL BEKIJKEN :O IS HET AFVALBEHEER IN EEN ZIE

7ELKVERBANDISERMETDEVAKBONDSPRAK TIJKINHETBEDRIJF 027ELZIJNISONMOGELIJKINEENVERVUILD MILIEU(ETISDUSMEESTALVIAHET#0"7DAT ACTIE MOGELIJK IS $ANKZIJ HET WERK VAN DE +YOTOGROEP GENIET IK BIJ MIJN WERKGEVER EEN ZEKERE GELOOFWAARDIGHEID ALS ER EEN ±MILIEU² PUNT BESPROKEN WORDT $E +YOTO GROEPVORMTBOVENDIENEENNETWERKWAAR IKINFORMATIEKANKRIJGENOMMIJNDOSSIERS VOOR TE BEREIDEN EN VIA DE GROEP KAN IK EXTERNE DESKUNDIGEN RAADPLEGEN OVER DE PROBLEMENINMIJNBEDRIJF$OORDATIKBEZIG BENMETMILIEUPROBLEMEN WINIKOOKVER TROUWENBIJWERKNEMERSDIEMINDEROPEN STAANVOORVAKBONDSWERK

7ATVERWACHTJEVANDETOEKOMST 027ATIKWENSISDATDE+YOTOGROEPZOU UITGROEIENTOTEENGROEP DIEDEWERKNEMERSBEWUSTMAAKTVANDE MILIEUVERVUILING MAAROOKVANDEPOSI TIEVE MOGELIJKHEDENOPLOSSINGEN DIE ER ZIJN DIE AANBEVELINGEN DOET EN DESKUNDIG HEIDBIEDT DIEEENSTEUNPUNTISVOORALLEAFGEVAAR DIGDENINZAKEMILIEUPROBLEMATIEK DIE SAMENWERKT MET DE "2)3% EN 2)3% NETWERKEN EN ANDERE VERENIGINGEN DIE OPSOCIAALENMILIEUGEBIEDACTIEFZIJN $E +YOTOGROEP IS EEN MOTOR VOOR VERAN DERING:IJNWERKISVANNUTVOORIEDEREEN VOOR WERKNEMERS VAKBONDSAFGEVAARDIG DEN VOORDEGROEPSLEDEN VOORDEVAKBON DEN VOORDEMENSEN(ETDOETNUTTIGWERK VOOR DE AARDE EN ALLES WAT ER LEEFT DOOR ZIJNSTEENTJEBIJTEDRAGENTOTDEZONOODZA KELIJKE EN COMPLEXE BESCHERMING VAN HET MILIEUENONSWELZIJNDATDAARVANAFHANGT

3LUITINGVANDEKANTOREN VAN!"66 "RUSSEL WOENSDAGVANAFUTOTEN METVRIJDAG WOENSDAGVANAFUTOTEN METVRIJDAG

Regio Limburg

WWWABVVLIMBURGBE ,)-"52' VROEGERE#ULTURELE#ENTRALE ##%.)!##/-054%2#,5" %LKEMAANDISEREENINFORMA TIEBIJEENKOMSTOVEREENACTUEEL THEMA6OORONDERWERPENEN DATA KIJKOPDEWEBSITEVAN %NIAC$EINFOGAATSTEEDSDOORIN HET/UD!THENEUMSTEVERDIEP :OUTSTRAAT 3T4RUIDEN-EER INFO'EERT-ASUY 6ELMERLAAN 3T4RUIDEN WWWENIACBE ENIACVZW PANDORABE ##")4-!00%23 6RIJDAGDECEMBER7!4+!. )+!,,%-!!,-%4%%.$%5' $%,)*+&/4/"%7%2+).'302/ '2!--! /MUIN6/#LOKAAL¯! 2ODENBACHSTRAAT (ASSELT)NFO WWWBITMAPPERSBEOFE MAIL BESTUUR BITMAPPERSBE)NFOBIJ #HRETIEN0AESEN TEL 6ORMINGSDAG$%"!.+#2)3)3 7%2%,$7)*$%"%523#2)3)3 '2/4%$%02%33)% $ONDERDAGDECEMBER(OEZIT DATNUMETMIJNSPAARGELD7AT KRIJGIKNOGMETPENSIOENSPAREN &INANCIpLECRISISWORDTSOCIALE CRISIS-ETSPREKER*O6ERVECKEN ECONOMISCHADVISEUR!"66)NDE ZAALVAN!"66 'OUVERNEUR2OP PESINGEL (ASSELTOMU /MTEZORGENDATVOORIEDEREEN EENSTOELHEBBENKLAARSTAAN WIL

LENWEVRAGENOMJEDEELNAME TEBEVESTIGENVOORDECEMBER 6OORMEERINFO!"663ENIOREN ,IMBURG -ARYSCHA-ALINA OF-ARYSCHAMALINA ABVVBE ,)-"52'/02%3%.4% 6RIJDAGDECEMBER3/,)$!2) 4%)43-!!,4)*$ "EDOELINGMENSENMOBILISEREN ENGELDINDEKASSAVOORDENOOD HULP,IMBURGO0RESENTESTEUNT DE#UBAANSEVAKBONDBIJDEHER OPBOUWVANHUNINFRASTRUCTUUR )NSCHRIJVENISVERPLICHT `PER SOON0ROGRAMMAWELKOM ACTU ELESITUATIEDOOR%LIO2ODRIGUEZ #UBAANSE!MBASSADEURIN"ELGIp 3OLIDARITEITSMAALTIJDMETNADIEN EENOPTREDENVANEEN#UBAANSE MUZIEKGROEP)NSCHRIJVINGSSTROOK TERUGBEZORGENAAN,IMBURGO 0RESENTETAV-ARYSCHA-ALINA '2OPPESINGEL (ASSELTOF INSCHRIJVENVIAE MAILMARYSCHA MALINA ABVV ,).8 4/.'%2%. $INSDAG,INX DAG %LKEDINSDAGAVONDVANUTOT UINDEKLEINEFEESTZAAL*EKER STRAAT4ONGEREN %ENBALLETJEOPDEPINGPONG TAFELSLAAN EENKRANTLEZEN EENKAARTJELEGGEN SAMENEEN GEZELSCHAPSPELDOEN EENPRAATJE MAKENENIETSKOMENDRINKEN¨ (ETKANALLEMAAL JEKOMTER ZEKERVRIENDENTEGENENMAAKT NATUURLIJKKENNISMETNIEUWE TOFFEMENSE-EERINFO)VO(UY BRECHTS TEL

Bericht aan de leden-grensarbeiders!

$E!"66DIENST'RENSARBEIDZALWEGENSVERLOFGESLOTENZIJNVAN MAANDAGDECEMBERTOTENMETVRIJDAGJANUARI /OKZAL WEGENSOPLEIDINGVANDEMEDEWERKSTERS DE!"66DIENST GRENSARBEIDGESLOTENZIJNOP MAANDAGENDINSDAGJANUARI

7IJWENSENUENUWFAMILIEALVASTFIJNEFEESTDAGENTOE -ILOUDA$ARRAG -EDEWERKSTER !"66DIENSTGRENSARBEID

/P ENDECEMBER ENJANUARIZIJNDE !"66KANTORENGESLOTENINHEEL,IMBURG -AANDAGJANUARIZIJNONZEDIENSTENTERUGBEREIKBAAR 6ZW!RBEID-ILIEUORGANISEERTOPDECEMBEREENINFO AVOND OVERENERGIEBESPARINGENTEWERKSTELLING -EERINFOOPWWWABVVLIMBURGBE


2

;\E`\ln\N\ib\i

• N°21 • 12 december 2008

Regio Oost-Vlaanderen

6!#!452%

WERKLOOSHEIDSCONSULENT 2EGIO/OST 6LAANDEREN 6OLTIJDSEBETREKKING 4!+%.0!++%4 „ 0OLYVALENTEDIENSTVERLENINGWERK LOOSHEID „/PVANGLEDENAANLOKET „/PMAKENENOPVOLGENVANHET WERKLOOSHEIDSDOSSIERENDEDAAR AANGEKOPPELDEASPECTEN „"ASISDIENSTVERLENINGRECHTSHULP

„ +LANTVRIENDELIJKENACCURAAT „ 'OEDKUNNENOMGAANMETDE DOELGROEPINHOOFDZAAKWERKLO ZEN „ 'OEDE0# VAARDIGHEDEN7ORDEN /UTLOOK „ "IJVOORKEURBESCHIKKENOVEREEN RIJBEWIJSENEIGENWAGEN

02/&)%, „ "ESCHIKKENOVEREEN!DIPLOMA BIJVOORKEURMAATSCHAPPELIJK ASSISTENT OFGELIJKWAARDIGDOOR ERVARING

'%Ë.4%2%33%%2$ 3TUURJEGEMOTIVEERDESOLLICITATIE BRIEFMETCVNAAR-IRIAM'OETHALS 6RIJDAGMARKT¯'ENTOFVIA MAILNAARMYRIAMGOETHALS ABVVBE

6!#!452%

EEN JURIST(E) 2EGIO3INT .IKLAAS 6OLTIJDSEBETREKKING 30%#)!,)3!4)%!2"%)$3 %.3/#)!!,:%+%2(%)$32%#(4 4!+%.0!++%4 „ #OyRDINATIEVANDEJURIDISCHE DIENSTTE3INT .IKLAAS „ 6ERDEDIGENVANDELEDENVOORDE ARBEIDSGERECHTEN „ !DVISERINGAANVAKBONDSCENTRALES EN LEDEN 02/&)%, „ ERVARINGISNIETNOODZAKELIJK „ STERKEINTERESSEINARBEIDS EN SOCIAALZEKERHEIDSRECHT

TIJDELIJKE OPSCHORTING ZITDAGEN DIENST SOCIAAL RECHT 7EGENSINTERNEBIJSCHOLINGVANDEMEDEWERKERSWORDENDEZITDAGENVANDEDIENSTSOCIAALRECHT TIJDELIJKOPGESCHORTVANTOTENMET )NONZEHOOFDKANTORENZIJNWEDAGELIJKSTEBEREIKENZIETABELHIERONDER "ENJEINDEONMOGELIJK HEIDOMJETEVERPLAATSEN-AAKVOORDRINGENDEZAKENEENTELEFONISCHEAFSPRAAK '%.4 6RIJDAGMARKT 4

!!,34 (OUTMARKT 4

$%.$%2-/.$% $IJKSTRAAT 4

-A $I 7OE $O 6RIJ

-A $I 7OE $O 6RIJ

-A $I 7OE $O 6RIJ

U¯U U¯U U¯U U¯U U¯U U¯U

U¯U U¯U U¯U U¯U U¯U U¯U

3).4 .)+,!!3 6ERMORGENSTRAAT 4

2/.3% 3TATIONSSTRAAT 4

-A $I 7OE $O 6RIJ

-A $I 7OE $O 6RIJ

U¯U U¯U U¯U U¯U U¯U U¯U

U¯U U¯U U¯U U¯U U¯U

U¯U U¯U U¯U U¯U U¯U U¯U

:)4$!' /5$%.!!2$% "AARSTRAAT 4 6RIJ

U¯U

7IJZIGINGBIJDRAGENVANAF´ $EBIJDRAGEN""4+7!!3,!.$ZULLENMETINGANGVANAF´VERHOOGDWORDEN METDEINDEX  $EZEBIJDRAGENBLIJVENONVERANDERDGELDIGGEDURENDEJAARNLEN

„ INTERESSEINDEDOELGROEPVAK BONDSLEDEN '%Ë.4%2%33%%2$ 3TUURJEGEMOTIVEERDESOLLICITATIE BRIEFMETCVNAAR-IRIAM'OETHALS 6RIJDAGMARKT¯'ENTOFVIA MAILNAARMYRIAMGOETHALS ABVVBE


2

;\E`\ln\N\ib\i

• N°21 • 12 december 2008

Regio West-Vlaanderen 39.$)#!,%02%-)% 5)4"%4!!,"!!2).

"4"¯!"666ERVOER,OGISTIEK

(IERBIJVINDJEDERICHTLIJNENMBTDESYNDICALEPREMIE ARBEIDERSGRAFISCHENIJVERHEID

(ET"4" KANTOORTE2OESELAREZALGESLOTENZIJNVANAFDONDERDAGDECEMBER TOTENMETVRIJDAGJANUARI%RISGEENZITDAGTE+ORTRIJKOPDINSDAGDECEMBER /PMAANDAGDECEMBERISERTEVENSGEENZITDAGTE6EURNE

2EFERTEPERIODETOT "EDRAG`OF` MAAND

6ANAFMAANDAGJANUARIGELDENTERUGDEGEWONEOPENINGSUREN )NTUSSENWENSENWIJONZELEDENENHUNFAMILIEEENPRETTIGEINDEJAAR

0REMIEBRUGPENSIOENENWERKLOZEN JAAR "EDRAG` OF` MAAND 0REMIEVOLLEDIGWERKLOZEN¯JAAR TOTENMETHETDEJAARVOLLEDIGEWERKLOOSHEID "EDRAG`OF` MAAND "ETALINGSPERIODEVANAF ""4+/OSTENDE 2OESELARE )EPER *0EURQUAETSTRAAT /OSTENDE4EL :UIDSTRAAT BUS 2OESELARE4EL +ORTE4ORHOUTSTRAAT )EPER4EL ""4+"RUGGE :ILVERSTRAAT "RUGGE4EL

!NNITA6ANDENBUSSCHE $OSSIERBEHEERDER PROPAGANDIST 2ENm$EGRYSE 3ECRETARIS "4"¯!"666ERVOER,OGISTIEK :UIDSTRAATBUS 2OESELARE 4EL &AX % MAILBTBROESELARE BTB ABVVBE %INDEJAARISOPNIEUWTIJDVOORDESYNDICALEPREMIES,EDENDIEINWERKZAAMZIJN INDESECTORVANDE6%2(5):).'%.ENOF4!8)´3DIENENZICHOPmmNVANDEONDER STAANDEKANTORENVANDE"4"AANTEMELDEN INHETBEZITVANDELAATSTONTVANGEN LOONFICHE /PVERTOONVANDITDOCUMENTKANDATEENSYNDICALEPREMIEVAN`AANHEN UITBETAALDWORDEN

""4++ORTRIJK #ONSERVATORIUMPLEIN +ORTRIJK4EL

"4"KANTOREN7EST 6LAANDEREN

'2/.$"%').3%,%.6!.$%%#/./-)%

"4" !"66/OSTENDE *0EURQUAETSTRAAT /OSTENDE 4EL "4" !"662OESELARE :UIDSTRAATBUS 2OESELARE 4EL "4" !"66:EEBRUGGE (EISTSTRAAT :EEBRUGGE 4EL

)NHETVOORJAARVANORGANISERENWIJVOORDELEDENENMILITANTEN EENCURSUSOVERDE'RONDBEGINSELENVANDEECONOMIE ,ESGEVER%DDY$ECRETON TALMAANDAGAVONDENVANUTOTU 6ANAFMAART %DUCATIEFVERLOFISMOGELIJK 0LAATS4EXTIELHUIS+ORTRIJK )NSCHRIJVINGTEGENENMEERINLICHTINGENBIJ *ELLE$´(ONT JDHONT BBTK ABVVBE +ATRIEN$EDEURWAERDER KDEDEURWAERDER BBTK ABVVBE

*EKANOOKTERECHTOPHETDICHTSTBIJZIJND!"66KANTOORINUWOMGEVING -ETSYNDICALEGROETEN

2ENm$EGRYSE SECRETARIS"4":UID7EST 6LAANDEREN 2ENAUD6ERMOTE SECRETARIS"4".OORD7EST 6LAANDEREN

")*$2!'%.""4++/242)*+ .AJAARZIENWIJONSGENOODZAAKTDEBIJDRAGENVOOR""4++ORTRIJKTEVERHOGEN $EBELANGRIJKSTEBIJDRAGENWERDENALSVOLGTBEPAALD 7ERKEND 7ERKLOOS "RUGPENSIOEN $EELTIJDS 3PECIALEZEGELS

` ` ` ` TUSSEN` EN` 

7EHEBBENNOGALTIJDAGENDA´SVOORONZELEDENTERBESCHIKKING NEEMCONTACTOFBEZOEKONS 

7ILJEMETONSIJVERENVOOREENBETERWERKLOOSHEIDS ENWERKGELEGENHEIDSBELEIDVANDE OVERHEID,AATJESTEMDANHORENINONSWERKLOZENCOMITm-AANDELIJKSKOMENWESAMEN OMDEACTUELETHEMA´STEBESPREKENDIEWERKLOZENBEZIGHOUDEN /NZEVOLGENDEBIJEENKOMSTVINDTPLAATSOPDONDERDAGDECEMBEROMUIN !"66"RUGGEVORMINGSZAAL EVERDIEPING INDE:ILVERSTRAAT (ETEINDEISVOORZIENRONDU -EERINFO*EROEN%ERDEKENS BRUGGEWW ABVV WVLBE

4EVENSBIEDENWIJEENELEKTRONISCHENIEUWSBRIEFAAN 'AHIERVOOROPVOLGENDESITEWWWBBTKORG 4OTSLOTWENSENWIJUOOKELEKTRONISCHTEINFORMEREN 3TUUREENMAILNAARAVANDAMME BBTK ABVVBE

0RETTIGEFEESTENENEENVOORSPOEDIG

DE NIEUWE VRIJETIJDSGIDS KOMT ER AAN! !NZEGEM/PZATERDAGJANUARI 'ROTEKAARTINGBIEDENOFMANILLEN TER GELEGENHEIDVAN6ERKOREN-AANDAGIN HETLOKAAL³$E3PORTDUIF´ $ORPSPLEINTE !NZEGEM)NLEG`"EGINOMU `PRIJZEN INLEG

HAAL 12 STRAFFE MADAMMEN IN HUIS ,INX "EWOGEN&OTOGRAFEN SCHENKT U OOK DIT JAAR WEER EEN MAANDKALENDER $IT JAAR STAAT ELKEMAANDLETTERLIJKENFIGUURLIJKEENSTRAFFE MADAM IN DE KIJKER MET TEKSTEN EN DE WIN NENDEFOTO´SUITONZE3TRAFFE-ADAMMEN FOTOWEDSTRIJD 5 KAN DE MAANDKALENDER GRATIS AFHALEN IN EEN REGIONAAL ,INX KANTOOR /F BESTEL DOOR `  OVER TE SCHRIJVEN OP REKENINGNUMMER  TAV ,INX OVV 3TRAFFE -A DAMMENKALENDER$EKALENDERWORDTUOPGE STUURDVANZODRADEBETALINGBINNENIS

6ICHTE¯)NGOOIGEM/PMAANDAG JANUARIIN³$E3TRINGHE´TE6ICHTE GAATONZEJAARLIJKSEPRIJSKAARTINGDOOR TERGELEGENHEIDVAN6ERKOREN-AANDAG )NSCHRIJVENVANAF U!FKAMPINGOMUSTIPT 4EERLINGBAKVOORDEAANWEZIGENIET KAAR TERSMETENKELEMOOIEPRIJZEN 7AREGEM/PZATERDAGFEBRUARI INCAFE³$E"IEST´¯"IESTSTRAATTE7AREGEM ").'/AVONDVANAFU)NLEG` 4ALVANMOOIEPRIJZEN $EZEACTIVITEITENWORDENINGERICHTNA MENS!"664EXTIEL+LEDING$IAMANTAFDE LINGEN7AREGEM¯!NZEGEM¯!VELGEM

$E6RIJETIJDSGIDSVAN,INX STAATWEERVOL METBEDRIJFSBEZOEKEN DAGUITSTAPPEN !N DERS"EKEKEN2EIZEN EXPO´S¨'AMEENAAR -AROKKOOF0ICARDIp BEZOEK.ETELVUUROF HET5:,EUVEN MAAKEENWANDELINGDOOR 2OOD"RUSSELOFINDE6LAAMSE!RDEN NEN(ETKANALLEMAALMET,INX "ESTEL DEGIDSNUENUKRIJGTHEMINDELOOPVAN DECEMBERGRATISTHUISGESTUURD

6OORNAAMENACHTERNAAM

3TRAATENHUISNUMMER

0OSTCODEENPLAATS

'EBOORTEDATUM

3TUUROFFAXDEBONTERUGAAN ,INX 7ATTEEUSTRAAT "RUSSEL &AX

Wist je dat … ? „ (ETVOLGENDJAARTHEMA )NTERGENERATIONELESOLIDARITEITIS „ DE!"66¯3ENIORENSTRAKSJAARBE STAAN „ mmNOPVIJFWERKNEMERSWILWERKENNA 

„ DEVOEDINGSCENTRALESTARTMETEEN SENIORENCOMMISSIE

„ OUDERENBETUTTELENSLECHTISVOORHUN GEZONDHEID

„ ALLEARBEIDERSUITDEDIAMANTSECTOR AANVULLENDPENSIOENZULLENKRIJGEN

„ VERVROEGDEPENSIONERINGHETLEGERMOET VERJONGEN

„ DEPRESSIEVEOUDERENVAKEREEN HARTAANVALKRIJGEN

„ DEOUDERECONSUMENTNIETZOTROUWISALS MENDENKT "RON 2ADEISRODEADVIEZEN DENKPISTESEN EISENVANVOORSENIOREN JAARGANG¯NROKTOBER¯DECEMBER 6ERSCHIJNTDRIEMAANDELIJKS 7ILJEMEEROVERDEZEITEMSLEZEN VRAAG DANJEGRATIS2ADEISAANTEL


;\E`\ln\N\ib\i

• N°21 • 12 december 2008

3

%$)4/

Een sprankel hoop in bange dagen %EN ROTJAAR .EEN DIT ZIJN NIET ONZEWENSENVOOR MAARDE BALANSVAN%NJAMMERGE NOEG ZIJN DE VOORUITZICHTEN VOOR NIETVEELBETER :OALS DE TRADITIE HET WIL ZOUDEN WE AL ONZE ZORGEN OPZIJ WILLEN SCHUIVEN IEDEREENHETBESTEWIL LEN WENSEN EEN LEUK SAMENZIJN MET DE FAMILIE ORGANISEREN EN WEGDROMENOPKERSTDAG-AARDE FINANCIpLECRISISHEEFTHETJAAREIN DE BEHOORLIJK OVERHOOP GEHAALD EN EEN SCHADUW OVER VOLGEND JAARGEWORPEN

MENSZIJDE6EELARBEIDERSWORDEN ECONOMISCHWERKLOOSOFGEWOON WERKLOOS 6ELE ANDEREN VREZEN VOORHUNBAAN

ECONOMISCHE TOESTAND VOL ONZE KERHEDEN

5HEBTHETWOORD

)N DIT SOMBERE VERHAAL KOMEN TOCHEENAANTALLICHTPUNTENVOOR (ETEERSTEISIDEOLOGISCH.AMEER DAN JAAR POLEMIEKEN REDE VOERINGEN GESCHRIFTEN¨HEEFT DE FINANCIpLECRISISINENKELEWEKEN TIJD DE ONDOELTREFFENDHEID AAN GETOONDVANHETKAPITALISMEOM DEWERELDTELEIDEN"IJDEVALVAN DE MUUR IN "ERLIJN STELDE HET LI BERALISME ZICH VOOR ALS DE ENIGE MOGELIJKE ORGANISATIEVORM VOOR DE ECONOMIE :O ZELFS DAT GE TRACHT WERD DE MARKTMECHANIS MEN TOE TE PASSEN OP ALLE MEN SELIJKE ACTIVITEITEN MET INBEGRIP VAN GEZONDHEID OPVOEDING WA TERVOORZIENINGENZELFSLUCHT VIA #/QUOTA´S

,ICHTPUNTEN

(ET IS IN DEZE WEINIG BEMOEDI GENDE OMSTANDIGHEDEN DAT DE INTERPROFESSIONELE ONDERHANDE LINGEN VERLIEPEN .A AFLOOP VAN AARTSMOEILIJKE ONDERHANDELIN GEN WAARBIJONZEGEWETTIGDEEIS VOOR MEER KOOPKRACHT BOTSTE OP DE EIS VAN DE WERKGEVERS OM DE LOONLASTEN NIET TE VERHOGEN ZA TENWEINEENPATSTELLING

$ESCHADUWVANDEWERKLOOSHEID /NDANKSDEREDDINGVANDEBAN KEN IS HET VERTROUWEN ZOEK $E VREES VOOR DE TOEKOMST IS BIJ IEDEREEN BINNENGEDRONGEN EN OORZAAK OF GEVOLG DE ECONOMIE ISSTILGEVALLEN VERMOEDELIJKVOOR ENIGE TIJD "IJ GEBREK AAN VRAAG BEGINNENDEONDERNEMINGENHUN PRODUCTIEINTEKRIMPEN ENSOMS OOKHUNPERSONEELSBESTAND (ETPROBLEEMVANDEKOOPKRACHT WAAR WE AL MEER DAN EEN JAAR VOOR VECHTEN STELT ZICH VANDAAG SCHERPERDANOOIT(OEWELEREEN ZEKERE ONTSPANNING OPTREEDT OP DEPETROLEUMMARKTENENDEPRIJ ZENSTILAANDALENENDUSOOKDE GEZINSUITGAVEN WORDT HET PRO BLEEM NU ACUUT LANGS DE INKO

$OOR DE REGERING WERD EEN BE MIDDELAARAANGESTELD(ETISOVER ZIJN VOORSTEL DAT ONZE INSTANTIES ZICH ZULLEN MOETEN UITSPREKEN $EVAKCENTRALESZULLENHUNLEDEN CONSULTEREN IN DE WETENSCHAP DAT HET VOORSTEL TE NEMEN OF TE LATENIS

6ANDAAG IS HET VOOR IEDEREEN DUIDELIJK DAT LIBERALISME LEIDT NAAR ANARCHIE ONRECHTVAARDIG HEID ONGELIJKHEID ARMOEDE EN VERSPILLINGVANMIDDELENENRIJK DOMMEN (ET IS DUIDELIJK DAT DE WEDRENNAARWINSTDEECONOMIE NIETDOETDRAAIEN MAARDATZEDIE VERNIETIGTENDATZEINHAARVALDE BESCHAVINGMEESLEURT 6ERANDERING ±CHANGE² IS VAN DAAG GEEN FILOSOFISCHE OF POLI TIEKE OPTIE MEER 6ERANDERING IS GEWOONWEG NOODZAKELIJK VOOR

:OALS MET ALLE COMPROMISSEN ZITTEN ER POSITIEVE EN NEGATIEVE PUNTEN IN /M DIT PAKKET COR RECT TE KUNNEN BEOORDELEN ZUL LEN WE OOK REKENING MOETEN HOUDEN MET WAT DE REGERING ZAL VOORSTELLEN OM ONZE ENERGIEFAC TUUR TE VERLICHTEN EN DE ECONO MIEOPNIEUWOPGANGTEKRIJGEN $E WERKNEMERS ZULLEN ER ZICH NATUURLIJK MOETEN KUNNEN IN TE RUGVINDEN ONDANKS DE SLECHTE

Indexgegevens (ETINDEXCIJFER VANDECONSUMPTIE PRIJZENBASIS

'EZONDHEIDSINDEX BASIS

CIJFERVANDEMAAND

 

 

EVOLUTIE TENOPZICHTEVAN ÀVORIGEMAAND ÀLAATSTEMAANDEN ÀLAATSTEMAANDEN ÀLAATSTEMAANDEN

    

 MAANDELIJKSGEMIDDELDE

 

./6%-"%2

HET EVENWICHT EN DE VEILIGHEID IN DE WERELD .OODZAKELIJK OOK VOOR EEN TERUGKEER NAAR HUMA NISTISCHEWAARDENDIEALLEGROTE DENKRICHTINGENKENMERKEN /NZE TWEEDE HOOP IS DAT ZO EEN SCHARNIERJAAR ZAL WORDEN VOORHETECOLOGISCHBEWUSTZIJN (ET +YOTO PROTOCOL BLIJKT MET ENIGEAFSTANDBEKEKEN WELEEN ZEERTIMIDEPOGINGOMDEOPWAR MINGVANDEAARDEEENHALTTOETE ROEPEN -EN BESEFT NU DAT MEN VEELVERDERMOETGAAN DATMEN IEDEREENDAARBIJNODIGHEEFT OOK DE63 #HINAEN)NDIp¨

!NNE$EMELENNE !LGEMEENSECRETARIS

$E WERELD MOET STEUNEN OP NIEUWE KRACHTEN $E MENS DE SOLIDARITEIT DE GELIJKHEID DE RECHTVAARDIGHEID MOETEN CEN TRAALSTAANINDEORGANISATIEVAN ONZESAMENLEVING $AT WENSEN WIJ U EN AL WIE U DIERBAARISVOOR

2UDY$E,EEUW 6OORZITTER

Vakantiegeld 2004 nog niet ontvangen? >> Bezwaar aantekenen vóór 1 januari 2009 ! "ENJEARBEIDERENHEBJEVOORHETVAKANTIEJAARDIENSTJAAR NOG GEEN VAKANTIEGELD ONTVANGEN $AN MOET JE BESLIST VvvRJANUARIKLACHTINDIENEN WILJEDITBEDRAGNIETVER LIEZEN

 $ITKANDOOR

EVOLUTIE TENOPZICHTEVAN ÀVORIGEMAAND ÀLAATSTEMAANDEN ÀLAATSTEMAANDEN ÀLAATSTEMAANDEN

-EN BESEFT OOK DAT IEDER VAN ONS ZIJN STEENTJE KAN BIJDRAGEN VIA ZIJN DAGELIJKSE GEWOONTEN EN GEDRAGINGEN OPDAT ONZE KINDERENENKLEINKINDERENGEEN RUtNEALSPLANEETZOUDENERVEN

    

OFWEL EEN AANGETEKENDE BRIEF TE VERSTUREN NAAR DE 2IJKSDIENST VOOR *AARLIJKSE 6AKANTIE 2*6 %LYZEESE 6ELDENSTRAAT "RUSSELOFNAAR EENBIJZONDERVAKANTIEFONDS

HETJAAR$EGELIJKSTELBAREPERI ODESMOETENWORDENGESTAAFDDOOR EENBIJGEVOEGDBEWIJSOFATTESTVAN HETBEVOEGDORGANISME

(ETVIERMAANDELIJKSGEMIDDELDEVANDEGEZONDHEIDSINDEXDAALTLICHTINNOVEMBER TENOPZICHTEVANOKTOBER$ITISTEWIJTENAANDEFORSEDALINGVANDEPRIJSVANDE STOOKOLIE!ANGEZIENDEMOTORBRANDSTOFFENNOGVEELSTERKERGEDAALDZIJNINPRIJS KENTDE CONSUMPTIEPRIJSINDEXEENVEELGROTEREDALINGINNOVEMBERTENOPZICHTEVANOKTOBER

OFWEL EEN BETWISTING IN TE DIENEN VOOR DE HOVEN EN RECHTBANKEN TE GENEENVAKANTIEFONDS

$IENJETIJDIGJEBEZWAARIN DANZALDAT WORDEN ONDERZOCHT EN WORD JE PER SOONLIJKOPDEHOOGTEGEBRACHTVANDE BESLISSING+LACHTENDIEWORDENINGE DIEND NA JANUARI WORDEN NIET MEER AANVAARD WEGENSVERJARING

$ITISHETREKENKUNDIGGEMIDDELDEVANDEBETREFFENDEMAANDENDEDRIEVOORGAANDEMAANDEN $EVOLGENDESPILINDEXDIEBEREIKTOFOVERSCHREDENMOETWORDENOMDELONENINDEOVERHEIDSSECTORENDESOCIALE UITKERINGENTEINDEXEREN BEDRAAGT 

:ORG DAT DE VOLGENDE GEGEVENS ZEKER BIJDEAANGETEKENDEZENDINGZITTEN

"ETALING VAN HET VAKANTIEGELD IN 

DE VOLLEDIGE IDENTITEIT HET RIJKSRE GISTERNUMMEROFBIJGEBREKHIERAAN JEGEBOORTEDATUM

$E 2*6 ZAL DE BETALING VAN HET VA KANTIEGELD STARTEN VANAF MEI OP BASIS VAN DE BETALINGSDATA $E BETALING VAN HET VAKANTIE GELD GEBEURT VIA OVERSCHRIJVING OP JE FINANCIpLE REKENING )S JE REKENING NUMMERONLANGSGEWIJZIGD"RENGDE 2*6HIERVANZEKEROPDEHOOGTE

www.abvv.be Vlaams ABVV website: www.vlaamsabvv.be ABVV website:

-AN6ROUW /MDETEKSTENIN$E.IEUWE7ERKERNIETONNODIGLANGTEMAKENGEBRUIKENWEBIJVERWIJZINGENNAARPERSONEN ENOFFUNCTIESMEESTALALLEENDEMANNELIJKEVORM"IJVOORBEELDWERKNEMER ARBEIDER ADVISEUR 5ITERAARDHEB BENDEZETERMENZOWELBETREKKINGOPMANNENALSOPVROUWEN

PUBLICITEIT 3/#)!,)34)3#(% -545!,)4%)4%.

DENAAM HETADRESENHET23: NUM MER VAN IEDERE WERKGEVER BIJ WIE JE IN ARBEID VERRICHT HEBT EN WAARVOORJENOGGEENVAKANTIEGELD KREEG DEBEGIN ENEINDDATUMVANDETE WERKSTELLINGENVANDEGELIJKSTELBA RE INACTIVITEITSPERIODES GEDURENDE

*E KAN HIERVOOR HET FORMULIER , BE KOMENBIJDEBANKOFDOWNLOADENVAN DEWEBSITEWWWRJVFGOVBE


4

;\E`\ln\N\ib\i

• N°21 • 12 december 2008

,//0"!!."%'%,%)$).'

“Een aanrader voor wie vastzit in zijn job” 6RAGEN OF TWIJFELS OVER JE JOB $AN IS LOOPBAANBEGELEIDING IETS VOORJOU6IAEENAANTALGESPREK KEN EN OPDRACHTEN ZOEKEN WE ANTWOORDENOPJOUWVRAGENOVER JE JOB OF JE LOOPBAAN $E LOOP BAANBEGELEIDINGSDIENST VAN HET !"66 BEGELEIDDE AL MEER DAN WERKNEMERS*EKANHIERHET VERHAALLEZENVANEENVANHEN

-ARC JAAR (IJWERKTEALSARBEIDERINDEBOUW SECTOR MAAR KON ZIJN JOB FYSIEK NIETMEERAAN 6ANDAAG GEEFT HIJ LES ALS INSTRUC TEUR!54/#!$ 7AAROM ZETTE JE DE STAP NAAR LOOPBAANBEGELEIDING -ARC ±)K WERKTE ALS PLAATWERKER INDEINDUSTRIpLEBOUWSECTOR EEN FYSIEKZWAARBEROEP$ITWERKKON IKOMWILLEVANEENFYSIEKEHANDI CAP NIET MEER UITOEFENEN )K WAS BANG OM ONTSLAGEN TE WORDEN )K BEN DAN RAAD GAAN VRAGEN BIJ MIJN CENTRALE DE !LGEMENE #EN TRALE !# -EN VERWEES ME DOOR NAAR DE DIENST !"66 ,OOPBAAN BEGELEIDING² 7AT IS JE HET MEEST BIJGEBLEVEN VANJEGESPREKKENENOPDRACHTEN

TIJDENSDELOOPBAANBEGELEIDING -ARC ±6OOR DE BEGELEIDING WIST IKNIETWAARIKTERECHTKONMETAL MIJN VRAGEN .A DE BEGELEIDING WAS IK VEEL ZELFSTANDIGER GEWOR DENOMDEWEGTEVINDENNAARDE INFORMATIEDIEIKNODIGHAD)KHEB GELEERDHEELWATASSERTIEVERTEZIJN EN OP TE KOMEN VOOR MEZELF 6IA DIVERSE OEFENINGEN KREEG IK OOK MEER ZICHT OP MIJNSTERKTESEN KWALITEITEN %EN OEFENING WAAR BIJ IKZELF EN EEN AANTAL VRIENDEN EN FAMILIELEDEN MIJN KARAKTEREI GENSCHAPPEN IN KAART MOESTEN BRENGEN IS ME HEEL ERG BIJGE BLEVEN² 7AT IS ER VOOR JE VERANDERD TIJ DENS OF NA DE LOOPBAANBEGELEI DING -ARC±)KBESLOOTTIJDENSDELOOP BAANBEGELEIDING OM ONDANKS MIJN FYSIEKE HANDICAP NOG IETS TE MAKEN VAN MIJN TOEKOMST )K VOND DE WEG NAAR VERSCHILLENDE OPLEIDINGEN BIJ HET !"66 BIJ DE 6$!" EN BIJ !4%, :O BEN IK OP GELEID TOT TECHNISCH TEKENAAR %N VANDAAG BEN IK ZELF AAN DE SLAG ALSLESGEVER INSTRUCTEUR!UTO#!$ ,OOPBAANBEGELEIDING WAS VOOR MIJDEAANZETOMTERUGVOORUITTE GERAKENINMIJNLOOPBAAN² !ANWIEZOUJELOOPBAANBEGELEI DINGAANRADENENWAAROM -ARC ±!AN WERKNEMERS DIE ZICH MOETEN HERORIpNTEREN OP DE AR BEIDSMARKT OMDAT ZE DE JOB FY SIEK NIET MEER AANKUNNEN !AN

Vluchtelingenwerk -ETHAARIMAGOCAMPAGNE³6LUCHTELINGWORDJENIET UIT VRIJE WIL´ WIL 6LUCHTELINGENWERK UITLEGGEN WAT EEN VLUCHTELING IS WAAROM MENSEN VLUCHTEN EN WAAROMONSLANDVLUCHTELINGENBESCHERMT

WERKNEMERS DIE VASTGEROEST ZIJN INHUNJOBENNIETWETENHOEEEN UITWEG TE VINDEN !AN WERKNE MERS DIE EEN DUWTJE NODIG HEB BENOMEENSTAPVOORUITTEGERA KEN IN HUN JOB OF LOOPBAAN !AN WERKNEMERS DIE NIET WETEN HOE ZEBEPAALDEPROBLEMENBESPREEK BAAR KUNNEN MAKEN MET HUN WERKGEVER EN ZICH HIEROP WILLEN VOORBEREIDEN² -EERINFO /OKIETSVOORJOU/FJEWILJENOG MEERINFORMATIE#ONTACTEERDAN DE!"66 LOOPBAANBEGELEIDERS 2EGIO!NTWERPEN TEL!NN )NDEPRO VINCIE !NTWERPEN WORDT LOOP BAANBEGELEIDING AANGEBODEN IN DE!"66 KANTORENIN!NTWERPEN /OST 6LAANDEREN TEL   )LSE )N /OST 6LAANDERENWORDTLOOPBAANBEGE LEIDING AANGEBODEN IN DE !"66 KANTORENIN!ALST $ENDERMONDE 'ENT /UDENAARDE 2ONSEEN3INT .IKLAAS 7EST 6LAANDEREN TEL   %RIC )N 7EST 6LAANDERENWORDTLOOPBAANBEGE LEIDING AANGEBODEN IN DE !"66 KANTORENIN"RUGGE )EPER +ORTRIJK /OSTENDEEN2OESELARE /FSURFNAARWWWABVVLOOPBAAN BEGELEIDINGBEVOORMEERINFO !"66 ,OOPBAANBEGELEIDING WERKT MET DE STEUNVANHET%UROPEES3OCIAAL&ONDS%3& ENDE6LAAMSE'EMEENSCHAP

Goedkope snowtrips voor jongeren

ABVV-Senioren willen intergenerationele solidariteit (OE KUNNEN WE EEN SAMENLEVING UITBOUWEN WAAR DE TIJD DIE WE AANWERK VRIJETIJDENRELATIESBESTEDENINEVENWICHTIS%NWAARDIT RESULTEERTINEENFATSOENLIJKPENSIOEN/PDIEVRAGENZOEKEN!"66 3ENIORENHEELEENANTWOORD)NTERGENERATIONELESOLIDARITEITIS HETNIEUWEJAARTHEMAVANDESENIORENWERKING 0RANGENDEVRAGEN (ET VERHAAL BEGINT EIGENLIJK IN MET HET 'ENERATIEPACT $AT MISLUKTE ONDERMEEROMDATHETGEENDEBATTENGRONDEVOERDEOVER DESOLIDARITEITTUSSENDEGENERATIES,ANGERWERKENSTONDCENTRAAL $EFOCUSLAGOPHETEINDEVANDELOOPBAAN NIETOPDEGEHELELOOP BAAN (ET 'ENERATIEPACT BEVATTE OOK EEN INLEVERINGSDISCOURS ZON DERHOOPGEVENDSOCIAALPERSPECTIEF %RBLEVENDUSHEELWATVRAGENONBEANTWOORD À (OEKUNNENWEDESOLIDARITEITTUSSENDEGENERATIESVERSTERKEN À (OE KUNNEN WE VOLWAARDIGE PENSIOENEN BETAALBAAR MAKEN DE BUDGETTAIREUITDAGING À (OEKOMENWETOTEENCONSENSUSOVERLEVENSLOOPENONTSPANNEN LOOPBANEN "ETAALBAREPENSIOENEN $IEVRAGENWILLEN!"66 3ENIORENNUWELBEANTWOORDZIEN6ORIGE MAANDKWAMENDAAROMSENIORENBIJEENTIJDENSEENTWEEDAAGSE IN(OUTHALENVOOREENEERSTESTUDIERONDE &RANlOISE 6ERMEERSCH VAN DE STUDIEDIENST VAN HET 6LAAMS !"66 BEETDESPITSAF/NDERDETITEL³%ENLEVENLANG¨WERKEN LEVEN GE NIETEN ZORGENENRUSTEN´BRACHTZEEENANDEREKIJKOPDECOMBINATIE TUSSENARBEIDENVRIJETIJD #ELIEN 6AN -OERKERKE VAN DE FEDERALE !"66 STUDIEDIENST GAF DE HUIDIGE VISIE WEER OP WAT ER NODIG IS OM FATSOENLIJKE PENSIOENEN NIETALLEENBETAALBAARTEMAKEN MAAROOKBETAALBAARTEHOUDEN !NDEREOPLOSSINGEN (ETLEIDDEMETEENTOTBOEIENDEDISCUSSIES(ETPROBLEEMVANDESO CIALEZEKERHEIDISNIETZOZEERFINANCIEELDANWELPSYCHOLOGISCH WAS EENVANDESTELLINGEN 3TEEDSMEERMENSENGELOVENIMMERSNIETMEERDATDEPENSIOENEN INDETOEKOMSTNOGBETAALBAARZULLENZIJN-ENISERINELKGEVALVAN OVERTUIGD DAT ZE VEEL TE LAAG ZULLEN ZIJN $E GEDACHTEGANG VAN DE BANKEN DATJEMAARBETERZELFDETOEKOMSTINHANDENNEEMTDOOR EXTRAGELDOPZIJTEZETTEN KRIJGTSTEEDSMEERGEHOOR %RZIJNNOCHTANSANDEREOPLOSSINGENMOGELIJK.EMENWEALLEENAL DEFISCALEVOORDELENVANDEDERDEPIJLERMILJOENEUROBEDRAGEN DIE!LSDATBEDRAGNUEENSZOUINGEZETWORDENOMDEEERSTEPIJLER TEVERSTERKEN¨ /NDERMEEROVERDEZESTELLINGZALERNOGVERDERWORDENGEDISCUS SIEERD-EERINFOOPWWWABVVSENIORENBE

Lees Linxe boeken .UMETPROCENTKORTINGINfLLEBIJ#OLIBROAANGESLOTENBOEKWINKELS

'EZICHTEN VAN DE CAMPAGNE ZIJN 0HARA $E !GUIRRE EN *AN $ECLEIR $IT IS NIET TOEVALLIG *OURNALISTEN EN ARTIESTENLOPENELDERSVAAKHETRISICOOPVERVOLGING :IJVLUCHTENUITVREESVOORHUNLEVEN

$EUITTOCHTDERMUZIKANTEN DOOR0ER/LOV%NQUIST .OORD :WEDEN BEGINSTEEEUWEENSOCIAAL DEMOCRATISCHEACTIVISTPROBEERTDESTRENGRELI GIEUZEDORPSBEWONERSTEOVERTUIGENVANNUT ENNOODZAAKVANDESOCIALISTISCHESTRIJD¨ "OEKHANDELPRIJS EURO ,INX PRIJS EURO

/OK IN ONS LAND WONEN EN WERKEN GEVLUCHTE JOUR NALISTENENKUNSTENAARS,EESOPWWWVLUCHTELING WORDJENIETUITVRIJEWILBE HET VERHAAL VAN THEATER MAKER (AZIM +AMALEDIN UIT )RAK EN VAN JOURNALIST !LEKSANDR3ILICHUIT7IT 2USLAND(ET6LAAMSE!"66ONDERSTEUNTDEZECAMPAGNE

'OUDGELE6IRGINIA "ELGISCHEIMMIGRANTENINDE #ANADESETABAKSSTREEK

4IJDENSDEKROKUSVAKANTIE ENDEPAAS VAKANTIE  KAN JE TELKENS VOOR SLECHTS EURO MEE NAAR DE SNEEUW 4IJDENS DE KROKUS NAAR,AJOUEDULOUPENMET0ASENNAAR6AL4HORENS BEIDENIN&RANKRIJK )NHETBASISPAKKETZITHETVERVOER VERBLIJFINAPPAR TEMENTENENJESKIPAS%ENREEKS"ELGISCHEDJ´SZOR GEN DAARENBOVEN NOG VOOR DE BESTE PARTY´S NA DE SNEEUWPRET3CHRIJFNUINENSURFNAARWWWSCREW BEOFBELVOORMEERINFO

DOOR-ARTINA$E2IDDER (ETVERHAALVANDUIZENDEN"ELGENDIE ZICHBEGINSTEEEUWIN#ANADA VESTIGDEN/VERDUIVENSPORT KNAGENDHEIMWEEENHETHARDEWERK INDETABAKSINDUSTRIE¨ "OEKHANDELPRIJS EURO ,INX PRIJS EURO,EVERDEBONINBIJmmNVANDEZEBOEKWINKELSENUKRIJGT DEBOEKENMETKORTING$EBONISGELDIGTOTENMET JANUARI "OEKWINKELS !ALST 7OESTE 7ILLEM !NTWERPEN $E 'ROENE7ATERMAN !NTWERPEN "ORGERHOUT $E"OEKUIL "RUGGE "RUGSE"OEKHANDEL "RUGGE $E2EYGHERE "RUGGE 3INT +RUIS $E2EYGHERE "RUSSEL 0ASSAPORTA"OOKSHOP 'EEL "OOK#O 'ENK -ALPERTUIS 'ENT 7ALRY 'ENT ,EDEBERG ) "OEKS (ASSELT $E-ARKIESVAN#ARRABAS +ORTRIJK 4HEORIA ,EUVEN 0LATO ,IER 6AN)N -ECHELEN ¯&ORUM -ECHELEN¯3ALVATOR -ORTSEL $E"OEKUIL /UDENAARDE¯"EATRIJS 2OESELARE ¯ (ERNIEUWEN 3INT .IKLAAS ´T /NEINDIGE 6ERHAAL 4IENEN ¯ 0LATO 4URNHOUT $E "OEKUIL :EDELGEM¯*EUKIBOEK


*!!25.)6%23%,%6%2+,!2).' 2%#(4%.6!.$%-%.3

En wat met het stakingsrecht? $% 5.)6%23%,% 6%2+,!2).' VAN DE 2ECHTEN VAN DE -ENS 562- VIERDEOPDECEMBERHAARSTEVERJAARDAG$mGEKNIPTEGELEGEN HEIDOMEVENSTILTESTAANBIJDEMEERWAARDEERVANVOORDERECHTEN VANDEWERKNEMERS

%52/-!.)&%34!4)%¯342!!43"52'

‘Betere rechten STRASBOURG voor de werknemers, IPVSTBEBZ geen langere werkuren !’ (ET!"66GAATINOPDEOPROEPVANHET%66OM OPDECEMBERTE3TRAATSBURGTEMANIFESTERENIN HETKADERVANDE%UROPESERICHTLIJNRONDDEWERK TIJD(ET%UROPEES0ARLEMENTZALEROPDECEM BERDEAFZWAKKINGVANDERICHTLIJNOPDEWERKTIJD BESPREKEN $EZE MANIFESTATIE IS NODIG OM DE AANDACHT TE TREKKENVANHET%UROPEES0ARLEMENTENZIJNPAR LEMENTSLEDEN(ETRESPECTVOORDERECHTENVANDE WERKNEMERSENDEREGELINGVANDEWERKTIJDOVERAL IN%UROPAMOETWORDENVERSTERKT(ETORDEWOORD VANDEZEMANIFESTATIEISDANOOK

$E 562- GARANDEERT OM DAT IEDEREEN RECHT HEEFT OP WAARDIG WERK WAARDIGELOON ENARBEIDSOMSTANDIGHEDEN GELIJKLOONVOOR GELIJK WERK EN ZE GEEFT DE WERKNEMERS HET RECHT OM VAKBONDEN OP TE RICHTEN OM LID TE WORDEN VAN EEN VAKBOND EN ZICH TE LATEN VERDEDIGENDOOREENVAKBOND$E562-BEVESTIGTOOKHETRECHTOP EENBILLIJKPROCESEENRECHTDATHET"ELGISCHEGERECHTAANZIJNLAARS LAPTALSHETINGAATOPEENZIJDIGEVERZOEKSCHRIFTENVANWERKGEVERS BIJSTAKINGEN

• N°21 • 12 december 2008

"ETERERECHTEN '%%.LANGEREWERKUREN

 P U Z U J S P 1SJ FST¤3JHIUT OPU 8PSL PSLJOH)PVST -POHFS8

&6301&"/53"%&6/*0/$0/'&%&3"5*0/ &56$

www.etuc.org

5

EuroMANIF

;\E`\ln\N\ib\i

'%.$%2-!).342%!-).'

Studie- en beroepskeuze bepalend voor de positie v/m op de arbeidsmarkt

!LS"ELGISCHEWERKNEMERSANNOBETEREARBEIDS ENLOONVOOR WAARDENHEBBENDANJAARGELEDEN DANISDATDEVERDIENSTEVAN DE ONOPHOUDELIJKE STRIJD DIE VAKBONDEN EN WERKNEMERS GEVOERD HEBBENSINDSDEEEEUW%mNVANDEMIDDELENOMHUNEISENTE '%45)'%.)33%./0/.:%GENDERDAGVANSEPTEMBERUITDEMETAALSECTOR TEXTIELENCONFECTIE BANKSEC VERWEZENLIJKENWASENISNOGSTEEDSDESTAKINGENBIJUITBREIDING TOR VOEDING ONDERWIJS ¨BEVESTIGDENDESEGREGATIEOPDEARBEIDSMARKT-AARZETOONDENOOKAANDATJE DEGENDERREALITEITENGENDEREVENWICHTEN MITSDENODIGEINSPANNINGENOPHETGEBIEDVANPERSONEELSBE COLLECTIEVEACTIES LEID INBEDRIJVENKANWIJZIGENENDATJEALSAFGEVAARDIGDEHIEREENBELANGRIJKEROLKANSPELEN (ETSTAKINGSRECHTWERDIN"ELGIpNIETOPGENOMENINEENWETMAAR EPOSITIEVANVROUWENENMANNENISVER WERDINOFFICIEELERKENDDOORDERECHTSPRAAKVANHET(OFVAN .UTTIGETIPSVANONZE SCHILLEND OP DE ARBEIDSMARKT ER IS EEN #ASSATIE(ETRECHTOPCOLLECTIEVEACTIEWERDOOKBEVESTIGDDOORDE !"66 GENDER AMBASSADEURS VERSCHIL IN WERKZAAMHEIDSGRAAD ACTIVI INVOERING IN ONS LAND VAN HET %UROPEES 3OCIAAL (ANDVEST IN EN HET MAAKT DEEL UIT VAN ANDERE INTERNATIONALE ±INSTRUMENTEN± TEITS ENWERKLOOSHEIDSGRAAD"OVENDIENWERKEN %MANCIPEER JE (2- ER PERSONEELSVERANT DIE"ELGIpONDERTEKENDEHET6ERDRAGTOTBESCHERMINGVANDERECH VROUWEN EN MANNEN IN VERSCHILLENDE SECTOREN WOORDELIJKE TENVANDEMENSENDEFUNDAMENTELEVRIJHEDEN HET)NTERNATIONAAL BEROEPEN PLOEGENSTELSELS HORIZONTALE SEGRE 7IJSHEMHAAROPVERSCHILLENTUSSENVROUWEN GATIE ENINVERSCHILLENDEFUNCTIESVERTICALESE 6ERDRAG INZAKE ECONOMISCHE SOCIALE EN CULTURELE RECHTEN VAN DE ENMANNENINHETZOEKGEDRAGNAAREENJOBENBIJ 6ERENIGDE.ATIESENDECONVENTIESENVANDEINTERNATIONALE GREGATIE $IT LAATSTE NOEMT MEN SEGREGATIE VAN SOLLICITATIES-AAKGEBRUIKVAN#!/OMGEN DEARBEIDSMARKT ARBEIDSORGANISATIE)!/ DERNEUTRALE VACATURES EN DOELBEWUST GEBRUIK VAN DE JUISTE VACATUREKANALEN AF TE DWINGEN (ET±GLAZENPLAFOND² -AARHETJONGSTEDECENNIUMONDERGAATDATSTAKINGSRECHTEENBIJ 7IJSOOKOPDEMOGELIJKHEIDEENROLDOORBREKEND ZONDERESLECHTEEVOLUTIE6ANAFHETOGENBLIKDATEENSTAKINGSAAN SAMENWERKINGSVERBAND MET ONDERWIJSINSTEL ZEGGING WORDT INGEDIEND WENDEN ADVOCATEN VAN HET BEDRIJF IN LINGENAANTEGAANENDEMIDDELENVANHET%U KWESTIE ZICH TOT DE RECHTER MET DE VRAAG OM ALLE ACTIVITEITEN DIE ROPEESSOCIAALFONDSAANTEWENDENOMZELFEEN GEPAARDGAANMETDESTAKINGTELATENVERBIEDEN:ELFSNOGVOORER ROLDOORBREKENDPROJECTOPTESTARTEN INDEREALITEITSPRAKEISVANENIGSTAKINGSPIKETHEEFTDERECHTERVAAK ALEENOORDEELGEVELD$ATGAATVRIJGEMAKKELIJK WANTDEPROCEDURE 0ROBEEROOKBINNENHETBEDRIJFMEERKANSEN WORDTINGELEIDBIJEENZIJDIGVERZOEKSCHRIFT WAARBIJSLECHTSmmNPAR TECREpRENVOORVROUWEN 7IJSJE(2- OFPERSONEELSVERANTWOORDELIJKE TIJ DEKLAGER WORDTGEHOORD$EWERKNEMERSKUNNENZICHDUSNIET JE COLLEGA WERKNEMERS EN VAKBONDSAFGEVAAR EENSVERDEDIGEN3TAKINGENWORDENZOGEBROKEN VAAKZELFSVOORZE DIGDEN OP DE GENDERVERSCHILLEN IN HET GEDRAG ECHTBEZIGWAREN(ETSTAKINGSRECHTWORDTVOLLEDIGUITGEHOLD VANVROUWENENMANNENOPDEWERKVLOER6RAAG BIJVEXTRAINSPANNINGENOMVROUWENTOEGANGTE $ESOCIALEPARTNERSDACHTENINHETPROBLEEMOPTELOSSENVIA GEVENTOTTECHNISCHEOFLEIDINGGEVENDEFUNCTIES HETZGN(ERENAKKOORD HET'ENTLEMEN´SAGREEMENT METWEDERZIJD 7IJSDAARBIJOPDEVALKUILENENNOODZAAKVANON SE AFSPRAKEN -AAR SEDERT HET 'ENERATIEPACT IN EN VOORAL DE DERSTEUNINGENCOACHING LAATSTEMAANDENISDESITUATIEGEVOELIGVERSLECHTERD"EAULIEU %AN 4OEVAL.EEN DIS #ARREFOUR )KEA #YTEC %LIA 5#" "OSAL¨ZIJNERDETRIESTEVOORBEEL DENVAN$EBEELDENLIGGENNOGVERSINHETGEHEUGENWERKNEMERS /NDERWIJSSPEELTHIERONDERANDEREEENZEERBE )NTERESSANTEPROJECTENWEBSITES GEHINDERDBIJHETUITDELENVANPAMFLETTEN WORDENOMVERGEDUWD PALENDEROL'ENDERGEDRAGMEISJESMOETENZICH „ WWWABVVBE BROCHURES MAART ±!"66 GIDS ZO EN JONGENS ZUS GEDRAGEN WORDT GEREPRODU OVERDEGRONDGESLEURD GESLAGEN AFGEVOERDDOORDEPOLITIE¨ OVER EN VOOR GELIJKHEID VAN VROUWEN EN MANNEN² CEERD "OVENDIEN WORDEN JONGENS EN MEISJES IN 6ANP LEESJEMEEROVERGENDERINHETONDERWIJS BEPAALDESTUDIE ENBEROEPSRICHTINGENGESTUURD :IJNDE"ELGISCHEBURGERLIJKERECHTERSDANHELEMAALONGEVOELIGVOOR ENOPDEARBEIDSMARKT HETINTERNATIONAALRECHTENVOORDERECHTSPRAAKVANDECONTROLEOR „ 'ENDERSTATISTIEKEN MBT DE SEGREGATIE VAN MEISJES )NHETONDERWIJSWORDTDEKIEM GANENVANDEINTERNATIONALERECHTSMIDDELENDIEONSLANDONDERTE EN JONGENS IN HET ONDERWIJS WWWONDVLAANDEREN GEZAAIDVOORDELATERE BEDBO EN OP DE ARBEIDSMARKT WWWIEFHFGOVBE KENDEENDIE"ELGIpVEROORDELENVOORHETNIETRESPECTERENVANHET LOOPBAANKLOOFENLOONKLOOFVM ONDERZOEKENDOCUMENTEN RECHTOPCOLLECTIEVEACTIE EENRECHTDATERKENDISALSEENMENSEN „ -EERINFOOVERGENDERINHETBASIS ENSECUNDAIRON RECHT DERWIJSENHOEJEDAARALSLEERKRACHT OUDERVERENIGING $ITALLESBLIJFTNIETZONDERGEVOLGEN(ETHEEFTEEN COyRDINATORMEEKANOMGAANWWWDBOPROJECTENBE IMPACTOPDEVERLONINGENDESOCIALEZEKERHEIDS $EGEVOLGENVANEENDERGELIJKEUITHOLLINGVANHETSTAKINGSRECHTZIJN GEN BASEC RECHTENOALATEREPENSIOENENVROUWENMOETEN NIETTEONDERSCHATTENOFWELZALDITLEIDENNAAREENAFBRAAKVANDE „ 7ILJEEENROLDOORBREKENDPROJECTOPSTARTENINDEOR HETSTELLENMETEENLAGERPENSIOENEERSTEPIJLER GANISATIEWAARJEAFGEVAARDIGDEBENT3PREEKEROVER SOCIALERECHTENVANDEWERKNEMERSOFWELNAAREENONVERMIJDELIJKE mN GENIETEN MINDER VAN AANVULLEND PENSIOEN MET JE BEROEPSSECRETARIS OF KIJK OP WWWGENDERAT POLARISATIEBIJSOCIALECONFLICTEN WATKANUITMONDENINEENHEFTIGER TWEEDEPIJLER WORKBE ENGRIMMIGERVERZET

$

¡

¡

!ANDEREGERING AANALLEDEMOCRATISCHEKRACHTENINONSLAND AAN DELEDENVANDERECHTERLIJKEMACHTVRAGENWELAATUNIETALSINSTRU MENTGEBRUIKENDOORDUREADVOCATENKANTOREN,AATDESOCIALEPART NERSZELFHUNCOLLECTIEVECONFLICTEN DIEALLESTEMAKENHEBBENMET SOCIALERELATIES OPLOSSEN EVENTUEELMETTUSSENKOMSTVANEENSOCI AALBEMIDDELAAR3TOPINELKGEVALMETPROCEDURESBIJEENZIJDIGVER ZOEKSCHRIFT TE MISBRUIKEN EN PLAATS DIE VERZOEKSCHRIFTEN OPNIEUW INDECONTEXTWAARVOORZEBEDOELDWAREN

±7ISTJEDAT² „ )N HET VERLENGDE VAN HET )0!  WERD #!/UITGEBREIDMETEENDOORDEWERKGEVERS TE RESPECTEREN GEDRAGSCODE $EZE GEDRAGSCODE MOETOAEENGENDERNEUTRALEREKRUTERING SELEC TIEENAANWERVINGGARANDEREN-AAKERGEBRUIK VAN

„ $EAFGELOPENJARENZIJNHEELWATPROJECTENOPGE START OM MEISJES NAAR³MANNELIJKE´ STUDIERICH TINGENENBEROEPENTEBRENGENBOUWSECTOR )#4 SCHEIKUNDE ¨ !GORIAMETAALSECTOR LANCEERDE NAARANALOGIEMETANDERELANDEN EEN'IRL´SDAY OM MEISJES OVER DE STREEP TE KRIJGEN TE KIEZEN VOOR EEN TECHNISCHE JOB (OPELIJK VOLGEN ER OOK INDEANDERESECTORENGIRL´SDAYS¨mNBOY´SDAYS


6

;\E`\ln\N\ib\i

• N°21 • 12 december 2008

Belgische Transportarbeidersbond

Nieuwe perspectieven visserij stranden op inertie van overheden! 6//2 $% $%2$% KEER OP RIJ PAKT 3$6/ UIT MET EEN±&INANCIEEL ECONOMISCHE MONITORVOORDE"ELGISCHEVISSERIJ²6OORHETEERSTBESCHIKTDESECTORHIERDOOR OPCONTINUEWIJZEOVERACTUELEENWETENSCHAPPELIJKONDERBOUWDEFINANCIEEL ECONOMISCHEINFORMATIE$ITTERONDERSTEUNINGVANZOWELDESECTOR ALSALLEGE LUIDSNIVEAUSMETHETOOGOPHETNEMENVANVERANTWOORDEENADEQUATEBESLIS SINGENTENBATEVANDEVISSERIJ

$

E TENDENSEN WAAR TE NE MEN IN HET OVERZICHT VAN HETTWEEDEKWARTAAL WIJKENNIETSPECTACULAIRAFVANDE VORIGE (ET GAAT DE SECTOR NIET VOOR DE WIND EN mmN EN ANDER LAAT VOOR SPELLENDATDEPROBLEMENNOGWEL EENS EEN TIJDJE KUNNEN AANSLE PEN $EFINANCIpLECRISIS DEGEOPOLITIE KE INSTABIELE TOESTAND ALS GEVOLG OM VAN DE MACHTSWISSEL IN DE 53 DE WISPELTURIGE OLIEMARKTEN DEINERTIEVANDE%UROPESEINSTAN TIES INZAKE DE TOEPASSING VAN DE BELOOFDE URGENTIEMAATREGELEN EN DE NAKENDE HOOGMIS VAN DE %UROPESEVISSERIJRAADMETHETOOG OPHETVASTLEGGENVANDE4!#´SEN QUOTA VOOR VOLGEND JAAR VORMEN EEN KADER DAT NIET ZO´N GOEDE VOORUITZICHTENBIEDT 3OMMIGEINTERNATIONALEBRONNEN VOORSPELLENDATDEKOSTPRIJSVANDE RUWEOLIE DIEVANDOLLARBAR RELINJUNITERUGVIELTOTZO´NVIJFTIG DOLLARINDECEMBER¯WELEENSZOU KUNNENZAKKENTOTOMENBIJDE

DOLLAR TERWIJL ANDERE ONHEILSPRO FETEN VERWACHTEN DAT DOLLAR PERBARRELALLICHTVEELREALISTISCHER IS¨ OF HOE SPECULANTEN HELE ECO NOMIEpNKUNNENGIJZELENOMWIL LEVANGROFGELDGEWIN *OE "ORG %UROPEES COMMISSARIS VOOR DE VISSERIJ VAN ZIJN KANT IS VANMENINGDAT±WIJINDEOVERBE VISSINGZOVERZIJNGEGAANDATHET EVENWICHTVANDEMARIENEECOSYS TEMENERNSTIGVERSTOORDIS²ENDAT HET NIEUWEQUOTAVOORSTELVANDE COMMISSIE±EENKLAPZALZIJNVOOR DEBETROKKENVLOTEN²$AARTEGEN OVERSTAATDESTEEDSTERUGKERENDE VASTSTELLING VAN ONZE VISSERS OP ZEEDATHETMETSOMMIGESPECIES VEELMINDERERGGESTELDISDANDE WETENSCHAPPERSENMILIEUORGANI SATIES ONS WEL EENS WILLEN DOEN GELOVEN /NDERTUSSEN KIJKT DE SECTOR NIET LIJDZAAMTOE 3$6/HEEFTOPDRACHTGEGEVENTOT ±%EN MARKTONDERZOEK PRIJZEN IN DEVISSERIJSECTOR²TENEINDETEKUN NEN NAGAAN WAT DE REDENEN ZIJN VAN DE PRIJSDALINGEN MET GEMID

DELD OVER HET JAAR TOV WAT HET PRIJSNIVEAU TERUGBRENGT TOT DATVANEN VOORHEEN $IT MARKTONDER ZOEK MOET DE SECTORDENODIGE TOOLS OPLEVEREN OM EEN BETERE PRIJSVORMINGTOT STAND TE KUN NEN BRENGEN OP KORTETERMIJN 3$6/ HEEFT BOVENDIEN MEDE HET INITIATIEF GENOMEN VOOR DE VER SNELDEOMSCHAKELINGVANDEVLOOT NAAR DUURZAMERE VISSERIJTECHNIE KEN ZOALS OA OUTRIGGER JIGGING WARRELNETTEN FLYSHOOTING TWIN RIG SIXRIG /MDEDRUKOPDEDOOR%UROPAEN MILIEUORGANISATIES FEL BELAAGDE BOOMKORVISSERIJ TE VERZACHTEN WERKT3$6/TENVOLLEMEEAAN±DE ALTERNATIEVE BOOMKOR² WAARVAN DE RESULTATEN EIND DIT JAAR DOOR 3$6/ ZULLEN IN OMLOOP GEBRACHT WORDEN

$E DOSSIERS VAN TIENTALLEN REDERS VOOR EVENTUELE %UROPESE BETOE LAGING ZIJN AFGEWERKT MAAR HET BLIJFTLIJDZAAMTOEZIENOPHETUIT BLIJVEN VAN DE PRAKTISCHE UITVOE RINGSMODALITEITENINZAKEDEAAN WENDINGVANDEMIDDELENUITHET NIEUWE%UROPESE6ISSERIJFONDSEN DE DAARAAN GEKOPPELDE 6LAAMSE STEUNMAATREGELEN

MAARHETGEDULDRAAKTSTILAANOP 6ERHOOPT WORDT DAN OOK DAT OP ZEER KORTE TERMIJN ALLE ADMINI STRATIEVE EN BESTUURLIJKE OBSTA KELS DIEEENSNELLEUITVOERINGVAN DE OP STAPEL STAANDE INITIATIEVEN BELETTEN ZULLENWEGGERUIMDWOR DEN ZODAT ONZE VISSERIJ EINDELIJK OPNIEUWWATUITZICHTKRIJGTOPBE TEREPERSPECTIEVEN

-EER DAN TACHTIG PROCENT VAN ONZEREDERIJENZIJNMOMENTEELBIJ EENOFANDERPROJECTVAN3$6/BE TROKKEN

)VAN6)#4/2 &EDERAALSECRETARIS "4" ZEEVISSERIJ 6OORZITTERSTICHTINGVOOR DUURZAMEVISSERIJONTWIKKELING

(ETVERTROUWENISBIJZONDERGROOT

BTB tegen geweld op vrouwen NOVEMBERWORDTINTERNATIONAALAANZIENALSDE DAG±TEGENGEWELDOPVROUWEN²(ETDRAGENVAN EENWITLINTJEVANAFNOVEMBERTOTDECEMBER STONDSYMBOOLVOORDE±7ITTELINTENCAMPAGNE² !ANDEBASISLIGTHETDRAMADATZICHOPDECEM BERAFSPEELDEINHET#ANADESE-ONTREAL TOEN EENGEWAPENDEMANEENUNIVERSITEITSLOKAALBIN NENSTAPTEWAARBIJHIJDEMANNELIJKESTUDENTENDE KLASLIETVERLATENENKOELBLOEDIGDEAANWEZIGE VROUWENVERMOORDDE $IT JAAR ORGANISEERDEN DE 6)6! 3OCIALISTISCHE 6ROUWENVERENIGING $E 6OORZORG EN ±ZIJ KANT² EEN LUDIEKE EN OPVALLENDE ACTIE DOOR IN GANS 6LAANDEREN BEKENDE STANDBEELDEN TE VOORZIEN VANEENWITLINT)N!NTWERPENWERDGEKOZENVOOR HETSTANDBEELDVAN"RABOOPDE'ROTE-ARKT /MDATWERELDWIJDOOKVROUWENINDETRANSPORT SECTOR VAAK BLOOTSTAAN AAN FYSIEK EN NIET FYSIEK GEWELDDOORDEJOBSDIEZIJDOEN WERDDEZEACTIE GESTEUNDDOOR"4" AAN GESLOTENBIJDE)4&)NTER NATIONAL 4RANSPORTWOR KERS´&EDERATION (ET INITIATIEF HIERVOOR WERDGENOMENDOOR-O NIQUE 6ERBEECK DIE BIN NEN DE )4& WORLDWIDE DE VROUWENVERTEGEN WOORDIGER IS VAN DE )4&¯ DOCKERS´SECTION

Zie ook onze website: www.btb-abvv.be


Metaal

;\E`\ln\N\ib\i

• N°21 • 12 december 2008

7

(Ongewenst) Thuis met Kerstmis Gelukkig nieuwjaar! /0 $%:% 0!').! VAN $E .IEUWE 7ERKER VINDEN JULLIE EEN LIJST VAN BEDRIJVENDIETIJDENSDERUIMEEINDEJAARSPERIODEVANDECEMBERENJA NUARITIJDELIJKEWERKLOOSHEIDHEBBENINGEVOERDOFZULLENINVOEREN (ETISEENLANGELIJST GOEDVOORMEERDANARBEIDERS7EZULLEN ONGETWIJFELDNIETVOLLEDIGZIJNENEENAANTALBEDRIJVENOVERHETHOOFD GEZIEN OF VERGETEN HEBBEN WE VERONTSCHULDIGEN ONS ALVAST NAAR DE BETROKKENARBEIDERS %NTUSSENHETOPMAKENVANDEZELIJSTENDEPU BLICATIEIN$E.IEUWE7ERKERZIJNERVASTENZEKERWEERHEELWATBE DRIJVENBIJGEKOMEN7ANTHETHOUDTNIETOP

7

IE DE LIJST OVERLOOPT ZAL AL SNEL DOORHEBBEN DAT ONZE INDUSTRIE DE KOMENDE MAANDENZOGOEDALSSTILKOMTTELIG GEN :OALS ONZE HOOFDAFGEVAARDIGDE BIJ !RCELOR-ITTAL 'ENT ZEI NAAR AAN LEIDING VAN DE AANKONDIGING IN ZIJN BEDRIJF ±)N DE MAAND DECEMBER IS ERELKJAARWELIETSMINDERPRODUCTIE DANNORMAAL MAAREENBIJNAVOLLEDI GESLUITINGVANDEFABRIEK DATHEBBEN WE NOG NOOIT MEEGEMAAKT² 2ONNY 3CHATTEMAN WERKT AL VIJFENDERTIG JAAR BIJ !RCELOR-ITTAL VOORHEEN 3ID MAR ±$ITHEBBENWENOGNOOITMEE GEMAAKT² !CHTERDEZELANGELIJSTVANBEDRIJVEN SCHUILEN DE HANDEN EN GEZICHTEN VAN DE ARBEIDERS EN ARBEIDSTERS DIE HET SLACHTOFFER ZIJN VAN DEZE WILD OM ZICH HEEN SLAANDE ECONOMISCHE CRISIS :IJ ZULLEN DE KOMENDE DAGEN WEKEN EN MAANDEN GECONFRONTEERD WORDENMETEENZEERREpLELOONSINLE VERING 7IE TIJDELIJK WERKLOOS WORDT KRIJGT OF VAN EEN GEPLAFON NEERDLOONVANEURO 6IA DE &ONDSEN VAN "ESTAANSZEKER HEID KRIJGT EEN ARBEIDER IN ONZE SEC TOREN EEN BIJKOMENDE COMPENSA TIE VAN  TOT  EURO PER DAG (ET

GEMIDDELD LOON VAN EEN ARBEIDER BEDRAAGT OP DIT MOMENT ZO´N EURO$ATBETEKENTDATHIJALVLUGZO´N TWEE KEER INLEVERT EENMAAL OP HET GEPLAFONNEERD LOON EN EENMAAL OP HETUITBETAALDEPERCENTAGE 'ELUKKIG ZIJN WE ER IN EEN AANTAL VAN ONZE STERKERE BEDRIJVEN IN GE SLAAGDOMVOORDEARBEIDERSEENNOG GUNSTIGER REGIME TE BEDINGEN (EEL RECENTELIJK BIJ .YRSTAR WAAR ALLES DICHTGAAT TOT DE HELFT VAN VOLGEND JAAR-AARWAAREREENLOONCOMPEN SATIEBIJDEWERKLOOSHEIDSVERGOEDING WERDONDERHANDELDTOTDESTEDAG WERKLOOSHEIDINDAGDIENSTEENEXTRA UITKERING VAN VIJFTIEN EURO PER DAG IN PLOEGENDIENST TWINTIG EURO PER DAG VANAFDESTEDAGWERKLOOSHEID STIJGT DE EXTRA WERKLOOSHEIDSUITKE RING NAAR EURO EN EURO /F BIJ 'ENERAL -OTORS IN !NTWERPEN WAAR MEN AKKOORD IS OM DE LOONSVERHO GINGVANOPJANUARINIETDOORTE VOEREN MAAR IN EEN FONDS VOOR ECO NOMISCHE WERKLOOSHEIDSDAGEN TE STEKEN $AARDOOR MOET HET MOGELIJK WORDEN OM HET FINANCIpLE LEED VAN DE VELE DAGEN ECONOMISCHE WERK LOOSHEIDTEVERZACHTEN -AAR VOOR DE OVERGROTE MEERDER HEIDBLIJFTTIJDELIJKEWERKLOOSHEIDEEN

ZEER GROTE HAP IN HET GEZINSBUDGET 4EMEER DAAR WE VANDAAG SPREKEN OVERARBEIDERSDIEGEDURENDEWEKEN OMECONOMISCHEREDENENOPDEDOP STAANENGEDURENDEWEKENNETTO IN KOMEN DERVEN HET VERLIES VOOR AR BEIDERSDIEINPLOEGENOFINDENACHT STAAN ISVANZELFSPREKENDNOGGROTER 6ANDAAROOKDAT!"66 -ETAALINHAAR NOODPLANVOORDEINDUSTRIEVROEGDAT MEN DRINGEND DE NODIGE MAATREGE LEN ZOU NEMEN OM DIT KOOPKRACHT VERLIESTEGENTEGAAN6OORONSWAREN VERSCHILLENDEPISTESMOGELIJKOAHET BEGRENSDLOONOFHETPERCENTAGEDAT OPGETROKKEN WORDT :ONDER ONS UIT TE SPREKEN OVER EEN ALGEHELE APPRE CIATIE VAN HET INTERPROFESSIONEEL AK KOORD MOETEN WE VASTSTELLEN DAT IN DEVOORSTELLENDIENUOPTAFELLIGGEN WEBELANGRIJKEZAKENREALISEREN

ZELFSVAN PROCENT6OLGENSDIEZELF DESTUDIEDIENSTZOUDEWERKLOOSHEID STIJGENTOTENZALDEWERKGE LEGENHEID ZAKKEN MET JOBS $E .ATIONALE "ANK IS IETS OPTIMIS TISCHER EN VERWACHT EEN DALING VAN JOBS (OE DAN OOK JOBS ZULLEN VERLORENGAAN:OVEELISZEKER/NDER TUSSEN DURFT NIEMAND TE VOORSPEL LEN HOELANG DEZE RECESSIE ZAL DUREN 3TILLETJES HOOPT MEN DAT NET ALS IN DE JAREN EN HET BEPERKT BLIJFT TOTEENJAARENDATINDETWEEDEHELFT VANDEECONOMIETOCHWEEROP NIEUWEENBEETJEZALAANTREKKEN%EN AANTALVANONZEINDUSTRIpLESECTOREN ZALZEKERINDEBROKKENDELEN$AAROM VROEGENWEMAANDENGELEDENALEEN NOODPLANVOORDEINDUSTRIE,AATONS HOPEN DAT ELKEEN REGERING SOCIALE PARTNERS WERKGEVERS ZIJN KOELBLOE DIGHEIDBEWAARTENZIJNVERANTWOOR (ET OPTREKKEN VAN HET LOONPLAFOND DELIJKHEIDNEEMT NAAREUROENHETOPTREKKENVAN HET PERCENTAGE MET EVENTUEEL 7ATVOORVELENMISSCHIENEENWENS KAN ZORGEN VOOR EEN EXTRA INKOMEN DROOM IS DREIGT VOOR VELE VAN ONZE VAN EURO PER MAAND 2EKENING ARBEIDERSNUEENNACHTMERRIETEWOR HOUDEND MET HET BIJZONDER FISCALE DENONGEWENST THUISMET+ERSTMIS REGIME SPREKEN WE NIET MEER VAN ,AATONSDAAROMELKAAR ZONDERCYNIS EENKOOPKRACHTVERLIES MAARBEHOUDT ME EENGELUKKIGNIEUWJAARWENSEN MEN GROTENDEELS ZIJN KOOPKRACHT -EERDANOOITZALHETNODIGZIJN ,AAT ONS HOPEN DAT DE REGERING NU OOKDEZEMAATREGELENWILUITVOEREN (ET IS EEN LANGE LIJST MAAR GELUKKIG NOG NIETZOLANGALSDELIJSTVANBE DRIJVEN MET SLUITINGEN EN AFDANKIN GEN AL WORDT OOK DIE LIJST LANGER EN LANGER !L WETEN WE DAT DE HARDE KLAPPEN WAT DAT BETREFT WAARSCHIJN LIJK NOG MOETEN KOMEN $E /%3/ VOORSPELT VOOR VOLGEND JAAR EEN MINGROEI VAN  PROCENT DE .ATI ONALE "ANK HOUDT HET VOORLOPIG (ERWIG*ORISSEN OP  PROCENT DE +"# STUDIEDIENST 6OORZITTER

4IJDELIJKWERKLOOS !#" !#% !COUSTIC %XTRUSION !ERTSSEN +RANEN !LERIS !LIPLAST !L LIANCE $HOOGE !LLIANCE )NTERNATIONAL !LRO $ILSON !LURAL !MIS /N !RCELOR-ITTAL 'ENT !RCELOR-ITTAL!,: !TLAS #OPCO !IRPOWER "ALTIMORE "EKAERT:WEVEGEM"EKAERT(EMIKSEM"EKAERTENGINEE RING"EKAERT,ANKLAAR"ENTELER"ETAFENCE"OSAL"ROSE#ABLE0RINT #AMPINE#ATERPILLAR$ISTRIBUTION# -AC#LAMETAL#OGEBI#OIL#O MET#ONNECTRONICS)EPEREN0OPERINGE #ON 0AC#ONTINENTAL#OOR 3ERVICE -ANAGEMENT #ULOBEL $AF $ANA $ECOSTEEL $ELTA ,IGHT $E -EYER $ISTEEL $-% $ONNE ,OGISTICS 0ACKING $UFERCO 4REBOS $URACELL "ATERIES $YMO %SSELTE %TABIM %30 %TNA !QUASECURITY %UROMOLD%XEL /9* &AURECIA &EMONT &,3 &-# &ORD 'ENK 'ALLOO 'ALVA 'ENT '% 0OWER 'IESEN 'ENERAL -OTORS 'ILBOS 'ONDELLA 'REIF (AVELLS 3YLVANIA (ET :UIDEN (OLVRIEKA (ONDA (ORMANN )#/ !#0# )NERGY )NOFER )NT6!. )SOCAB )SRINGHAUSEN *ANSSENS *ONCKHEERE SUBCONTRACTING *OHNSON #ONTROLS *ORIS )DE +RANEN -I CHIELSSENS,AMIFIL,APAUW-ARIASTEEN-AXIBEL-#3YNCRO-ERCE DES -ETAFOX-INIT-ULTIBOARD-ULTISER&LANDERS.ED#OAT.OBLE .3CHELDEWERG.YRSTAR0ACKTO0ACK0ARTSENCOMPONENTS0EDEO 0EDEO4%#(.0ENTAIR0HILIPS"RUGGE0HILIPS0ICANOL0LASTAL0-# 0RESS0LAT0330ULLMAFLEX2OBBERECHTS2OBERT"OSCH2/"-ONTA GEBEDRIJF2OGERS2UBBENS 3AMSONITE3APA3ADEF3!3'ENT3EDAC 3HETRON 3OBEMI3IGMETAL3+43OMATI3OVAL3TAS3TEWAL3TOKOTA 3TRUCTUPLAS 4"0 4EAM INDUSTRIES 4EAMTEC 4ENNECO $ESTELDONK 4ENNECO 3INT 4RUIDEN 4) 'ROUP 4OWER 4URBOS (OET 0ARTS 49#/ 5MICORE6ANDEWIELE6#346$,6EER6ILLEROYEN"OCH6OLVO#ARS 6OLVO0ARTS 6OLVO4RUCKS6YNCOLIT7AAK7ELDERS7%-! 7ESTLAN DIA7ILLEMS

Voor alle actuele informatie, voor wie op de hoogte wil blijven van alles wat gebeurt in de metaal, ...
De Nieuwe Werker

> Dossier

• N°21 • 12 december 200

> Dossier

De Nieuwe Werker

• N°21 • 12 december 200De IPA-onderhandelingen: een zeer ingewikkeld en moeizaam proces dat nog niet ten einde is De patroons trokken de deur van de Ipa- onderhandelingen achter zich dicht. De regering stelde een bemiddelaar aan die een voorstel uitwerkte. Het is nu wachten op de beslissing van de regering. en uiteindelijk beslissen natuurlijk ook onze militanten. sedert het opstellen van onze eisenbundel en de start van de onderhandelingen voor een Ipa, interprofessioneel akkoord, brak de financiële crisis uit, gevolgd door een wereldwijde vertraging van de economische activiteit en de dreiging voor een echte recessie. In ons land werden duizenden werknemers al geconfronteerd met een golf van herstructureringen en stijging van de werkloosheid, vooral van tijdelijke werkloosheid. Daarom eiste het ABVV van de regering dat er - naast de onderhandelingen over een nieuw IPA - dat voor twee jaar de loon-en arbeidsvoorwaarden vastlegt voor alle werknemers uit de privé sector - onmiddellijk een tripartite overleg zou opstarten (vakbonden, patroons en regering). Een drie-partijen overleg dus om werknemers, die door crisis volledig of tijdelijk werkloos worden, een betere sociale bescher-

Welvaartsvaste sociale uitkeringen

ming te bieden en om de dreigende recessie af te wenden door een alliantie af te sluiten voor duurzame groei . De Ipa - onderhandelingen werden deze keer extra bemoeilijkt, niet alleen door de stugge houding van de werkgevers - dat is bij alle Ipa onderhandelingen het geval - maar omdat tegelijk onderhandelingen over drie andere belangrijke dossiers moesten afgerond worden: • de welvaartsvastheid van de sociale uitkeringen • de vereenvoudiging van de banenplannen • de invulling - door de sociale gesprekspartners op vraag van de regering - om een voorstel te doen voor de versterking van de fiscale korting op premies voor ploegenen nachtarbeid en overuren. Het is dus een ingewikkeld verhaal met veel spelers die het lang niet allemaal eens zijn!

Hoe ver staan we nu ? op het ogenblik dat we dit dossier maken zitten we in een moeilijke situatie: er is geen echt Ipa-voorakkoord, er is een voorstel van de “bemiddelaar” en het is wachten op de beslissing van de regering.

Toen de werkgevers op 3 december de deur van de echte IPA-onderhandelingen achter zich dicht trokken, zaten die onderhandelingen volledig in het slop. ABVV Voorzitter rudy De Leeuw sprak over een hallucinante situatie waarbij de werkgevers alle voorstellen van tafel veegden met het argument “het is niet genoeg”. De regering moet nu beslissen hoeveel geld ze bereid is te geven om de voorstellen waar te kunnen maken. Dat wordt nog een robbertje

vechten omdat de liberalen niet direct te vinden zijn voor alle evenwichten die in het akkoord bereikt werden en ze hun droom voor een verlaging van de uitkeringen voor langdurig werkozen niet kunnen waarmaken. De regering moet ook beslissen of ze - zoals wij willen - een BTW verlaging op energie wil toekennen. Zodra het bedrag dat de regering wil geven gekend is, zal het aBVV (en de andere sociale partners) zijn achterban consulteren. Wat ons betreft gebeurt dat eerst in elke vakcentrale en daarna op een federaal comité (dat zal waarschijnlijk op 22 december samenkomen). Alleszins: zo er geen OK komt over het geheel is er geen akkoord meer over niets.

In het dossier welvaartsvastheid werd een ontwerpakkoord gevonden, dat niet alleen de koopkracht van de sociale uitkeringstrekkers verbetert, maar dat voor de werkloosheidsuitkeringen een historische stap zet naar het herstel van het verzekeringskarakter.

Een enveloppe voor een verhoging van de koopkracht die uitzonderlijk netto toegekend wordt De vakbonden waren en zijn voor een bruto verhoging van de lonen. De werkgevers wilden over geen loonsverhoging onderhandelen. Ze hadden enkel oog voor een snelle afbouw van de loonkloof met de buurlanden (onze lonen stegen de laatste 12 jaar ongeveer 4% sneller dan in de buurlanden). Uiteindelijk wilden ze wel over een netto loonsverhoging spreken op voorwaarde dat deze verhoging voor een deel gecompenseerd werd door extra fiscale kortingen voor de ondernemingen. Wij waren slechts bereid hierover te spreken als de werkgevers aanvaarden om het belastingverlies te compenseren door andere fiscale maatregelen die evenwel de koopkracht van de werknemers niet mogen aantasten. Dit betekent geen extra belasting op lonen en geen verhoging van indirecte belastingen. Het kan dus alleen gaan over belasting op kapitaal en over een bestrijding van de fiscale

fraude. We vinden dat de fraude pas optimaal kan worden aangepakt als het fiscaal bankgeheim wordt afgeschaft. België is één van de weinige landen waar dit nog bestaat en wordt hiervoor internationaal bekritiseerd. Het voorstel van de bemiddelaar neemt in elk geval het principe van een alternatieve financiering van een deel van de fiscale korting aan de ondernemingen over. Dit is een belangrijke principiële overwinning. Het principe van de alternatieve financiering werd tot nog toe alleen toegepast om bijdrageverlagingen in de sociale zekerheid te compenseren. Nu dus ook voor fiscale kortingen. Dit is belangrijk voor de financiering van de openbare diensten. Voor de rest bevat het voorstel van de bemiddelaar een kader voor de toekomstige sectorale onderhandelingen en een voorstel om de abonnementen voor het woon-werkverkeer beter terug te betalen.

Het voorstel van de bemiddelaar 1. een enveloppe voor verhoging van de koopkracht die uitzonderlijk “netto” zou zijn • Ongeacht deze enveloppe blijven de bruto verhoging van de Indexatie en van de baremieke verhogingen gewaarborgd • er is geen referentie naar een loonnorm maar wel een enveloppe die de sectoren toelaat om te onderhandelen over een netto verhoging van de koopkracht met als referentiecijfer 150 euro netto koopkrachtverhoging per werknemer in 2009, en 250 euro in 2010 • deze verhoging zou sectoraal te onderhandelen zijn via CAO of verder uit te werken via ondernemingsCAO • een forfaitair cijfer is in het voordeel van mensen met lagere lonen en in voordeel van deeltijdsen • mogelijke andere voordelen, ook te verrekenen op deze enveloppe, zijn bijvoorbeeld: - een verhoging van de sectorale minimumlonen - maaltijdcheques met een maximum bedrag van 6,5 of zelfs 7 euro (nu is dat 6 euro) - betere terugbetaling van de verplaatsingsonkosten voor het woon-

werkverkeer (openbaar vervoer) en voor de verplaatsingen per auto, overeen te komen op sector- of bedrijfsniveau . • Daarnaast zouden verhogingen buiten deze enveloppe mogelijk blijven, bijv. binnen het kader van de fondsen voor bestaanszekerheid en de 2de pensioenpijler. Belangrijk: De enveloppe van 659 miljoen euro voor de toekenning van die 125 en 250 euro netto, werd berekend voor 2.639.000 werknemers (dus ook de deeltijdse werknemers, de tijdelijke werknemers en de interimkrachten zullen dit bedrag krijgen!).

2. Betere terugbetaling woon- werkverkeer • Verhoging van de tussenkomst in de abonnementen van 60% naar 75%. • Die verhoogde tussenkomst zou wel maar gewaarborgd zijn, voor de periode van het IPA, op basis van de tarieven van februari 2009 ( die op dat moment met 6,25% zullen stijgen). • Een betere terugbetaling van de verplaatsingskosten met de auto kunnen onderhandeld worden in de sectoren en ondernemingen.

3. Wegwerken van de leeftijdsdiscriminaties inzake de minimumlonen In hun werkprogramma 2009-2010 zullen de sociale partners het onerzoek aanvatten over de juridische discriminatie voor minimumlonen voor jongeren beneden de 21 jaar.

4. ploegen en- nachtarbeid en overuren De regering beloofde de werkgevers in het regeerakkoord een versterking van de fiscale korting voor ploegen en nachtarbeid en overuren. We bekwamen dat deze maatregel gepaard gaat met begeleidende afspraken : • het wegwerken van fiscaal misbruik dat onstond door de organisatie van occasionele ploegenarbeid: het voordeel voor de werkgevers zal enkel toegekend worden voor werknemers die tenminste één derde van hun arbeidstijd in ploegen- of nachtarbeid zijn tewerkgesteld • kansen voor de humanisering (vermenselijking) van ploegen-en nachtarbeid door de aanbeveling om hiervoor een proactief personeelsbeleid te ontwikkelen, dat de kwaliteit van de arbeid van ploegen-en nachtarbeiders moet verbeteren

• meer doorzichtigheid omdat het aantal overuren dat van de korting geniet, op de loonfiche vermeld moet worden. We waren zeker geen vragende partij voor een nieuwe verhoging van de fiscale korting op ploegen/nachtarbeid en overuren. Maar we slaagden erin de werkgevers bereid te vinden om deze korting bij te sturen en zodanig te conditioneren dat het oneigenlijk fiscaal gebruik ervan sterk werd ingeperkt

5. Verlengingen van bestaande afspraken Een aantal afspraken uit het vorig IPA zouden verlengd worden: het brugpensioen nacht/bouw,het halftijds brugpensioen, CAO brugpensioen lange loopbanen, 0,10 % risicogroepen, 0,05 % begeleiding werklozen en verlenging plafond voor Betaald educatief verlof tot 2500 euro (geïndexeerd) …. Daarnaast vermeldt het voorstel van de bemiddelaar dossiers waar de sociale partners al over onderhandeld hadden en tot een akkoord kwamen: de vereenvoudiging van de banenplannen, de welvaartsvastheid van de uitkeringen en de verbetering van de werkloosheidsuitkeringen.

Herstel verzekering tegen werkloosheid Met ons advies zou de werkloosheidsverzekering hersteld worden: • een substantiële verhoging van het véél te lage berekeningsplafond voor de werkloosheidsuitkering Het berekeningsplafond verhoogt met 300 euro gedurende de eerste 6 maanden werkloosheid, en met 150 euro voor de volgende 6 maanden. Hierdoor krijgen alle volledig en tijdelijk werklozen een verhoging met 180 euro per maand, gedurende de eerste 6 maanden werkloosheid, en met 90 euro gedurende de volgende 6 maanden.

Samen met de verbetering voor de tijdelijk werklozen - waar de regering nog een beslissing moet over nemen - is dit een grote sprong voorwaarts.

• Deze verhoging zou voor alle tijdelijke werklozen doorgevoerd worden vanaf 1 januari 2009, wat in deze tijden van nakende herstructureringen zeker belangrijk is!

Bovendien konden we de verzekering voor mensen die het ongeluk hebben zwaar ziek te worden, ook fundamenteel verbeteren.

• eindelijk opnieuw een gelijke behandeling van de samenwonenden in het eerste jaar werkloosheid! In 1980 al werd de categorie “samenwonenden” ingevoerd in de werkloosheid. Het ABVV en de vrouwenorganisaties hebben zich hier altijd vruchteloos tegen verzet. Met dit advies zouden de samenwonende werklozen in hun eerste jaar eindelijk opnieuw gelijk geschakeld worden met de anderen en ook 60% krijgen van hun vroeger geplafonneerd loon. Door de cumul van plafondverhoging én de invoering van de 60% zullen samenwonenden met een gemiddeld of hoger loon dus een verhoging krijgen van 20% of 221 euro per maand.

Herstel verzekering tegen ziekte Ieder van ons kan morgen te horen krijgen dat je zwaar ziek bent. Kanker, hersenbloeding, … niemand is er immuun voor … Vandaag kom je daarbij ook in armoede terecht. Door de besparingen en het niet laten mee evolueren van de ziekte- en invaliditeitsuitkeringen met de gemiddelde welvaart. Daarom hebben we ook zeer sterk nadruk gelegd op verbeteringen voor deze sector (meer dan 146 miljoen euro): • 60% voor de samenwonenden in het eerste jaar ziekte Sinds 1987 kregen ook in de ziekteverzekering samenwonenden 55% i.p.v. 60% van het laatste (begrensde) loon. Voor de werknemers wordt deze discriminatie vanaf 1 januari 2009 afgeschaft, waardoor samenwonenden 11% meer ziekte-uitkering zullen krijgen. • alleenstaande invaliden krijgen vanaf het tweede jaar ziekte voortaan 55% van hun laatste (begrensd) loon. • alle minima verhogen: - met 5% voor de alleenstaanden en gezinshoofden (2% op 1 juli 2008 en 3% op 1 juni 2009). - met 4% voor de samenwonenden (2% op 1 september 2009 en 2% op 1 januari 2010). • alle bestaande invaliditeitsuitkeringen krijgen een welvaartsaanpassing: + 2,8% voor de uitkeringen tussen 5-15 jaar oud, + 0,8% voor de uitkeringen die vóór 2008 ingingen en voor het berekeningsplafond. • Invoering van een eerste vakantiegeld. Dit is al lang in de wet voorzien, maar nooit uitgevoerd. We hebben nu 12 miljoen euro opzij gezet om een eerste bedrag aan vakantiegeld te voorzien in 2010, te beginnen voor de invaliden met de oudste en dus de laagste uitkeringen (ouder dan 5 jaar).

Inkomensplafonds (WIGW, OMNIO,

inkomensgrens voor partner ten laste, tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden) De inkomensplafonds voor betere terugbetaling van gezondheidszorg (WIGW en OMNIO-statuut), voor de thuishulp voor bejaarden en om partner ‘ten laste’ te blijven in de invaliditeitsverzekering, worden eveneens verhoogd met 2%.

• alleenstaande werklozen gaan van 53 naar 55% van het laatste verdiende loon in hun tweede periode (zowel nieuwe als bestaande). Hiervoor worden dezelfde criteria gebruikt als voor de samenwonenden: men blijft 3 maanden + 3 maanden/gewerkt jaar in de tweede periode, en

wie 20 jaar loopbaan heeft of arbeidsongeschikt is blijft altijd in de tweede periode. • De andere alleenstaande werklozen blijven op 53%, maar zullen bijna altijd een verhoging krijgen via één van de volgende maatregelen: • alle minima en forfaits, ook die van de schoolverlaters, worden met 2% verhoogd op 1 september 2009. • De berekeningsplafonds en de maxima na het eerste jaar werkloosheid worden met 0,8% verhoogd. • De werknemers die op 56 of 57 jaar afgedankt werden, zullen eindelijk ook recht krijgen op anciënniteittoeslag. Zij konden tot hiertoe noch van het brugpensioen noch van de anciënniteittoeslag genieten, wat leidde tot dramatische toestanden. • De definitie gezinshoofd in de werkloosheid wordt nogmaals verbeterd en geharmoniseerd met die in de ziekteverzekering. Het brutoloon dat de partner mag verdienen wordt opgetrokken van 612 naar 774 euro per maand. Deze maatregelen kosten samen meer dan 100 miljoen euro. Het gaat hier om zeer structurele maatregelen (sterke verhoging loonplafond, 60% voor de samenwonenden) die het verzekeringsprincipe voor de toekomst opnieuw verankeren. We blokkeren zo de pogingen van liberalen en werkgevers om te besparen op langdurig werklozen! Bedoeling van de regering was immers om hogere uitkeringen te geven in het begin, maar die uitkeringen ook vlugger te doen dalen. Het was absoluut noodzakelijk om deze discussie in handen van de sociale partners te houden, want de liberalen hebben de beperking van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd én de activering van de oudere werklozen op de politieke agenda gezet.

Een automatisch systeem van tweejaarlijkse verhoging van de vervangingsuitkeringen en de minima Zoals de Vergrijzingcommissie en de wet op de uitvoering van het Generatiepact voorzien, wilden we dat alle minima met minstens 2% verhogen op 1 september 2009. De overige pensioenen, invaliditeitsuitkeringen, en uitkeringen arbeidsongevallen en beroepsziekten wilden we tegelijk met 1% aanpassen aan de evolutie van de reële lonen. Hier stelt het advies een aanpassing voor met 0,8% voor de uitkeringen die vóór 2008 ingingen.

Inhaaloperatie voor de oudste uitkeringen Het unanieme advies van de sociale partners in het Beheerscomité van de RVP werd uitgevoerd, waardoor de welvaartsbonus omgezet wordt naar een procentuele verhoging met 2% voor de pensioenen die 5 jaar of langer geleden ingegaan zijn. De invaliden, en de slachtoffers van arbeidsongevallen en beroepsziekten worden via dit nieuwe advies op 1 september 2009 gelijkgeschakeld met de gepensioneerden, d.w.z. dat de uitkeringen die tus-

Hierdoor krijgen ze evenveel als wat de actieve werknemers in 2007-2008 aan reële loonsverhoging kregen via de CAO’s. Via de jaarlijkse welvaartsaanpassing voor de complementen brugpensioen werd in 2007-2008 trouwens ook 0,8% verkregen (0,5% in 2007 en 0,3% in 2008). Voor de eerste keer wordt hiermee een mechanisme gestart waardoor de vervangingsuitkeringen en de minima om de twee jaar automatisch kunnen aangepast worden aan de stijging van de reële lonen. sen 5 en 15 jaar geleden ingingen ook met 2% verhoogd worden. Een 10 jaar oude eis van het ABVV wordt zo gerealiseerd en daarbij kregen de oudste en de laagste uitkeringen uiteraard het meest: • de minima werden met 10 à 15% verhoogd • de uitkeringen die langer dan 5 jaar geleden ingingen minstens + 4,8% (de pensioenen ouder dan 15 jaar + 6%) • de uitkeringen die 4 of 5 jaar geleden ingingen: + 2,8% • de uitkeringen die 1 à 3 jaar geleden ingingen: + 0,8%.

Een extra voor de pensioenen en sommige invaliden

Het akkoord over welvaartsvaste uitkeringen zorgt voor verbeteringen voor deeltijse werknemers en is een stap vooruit in het kader van gender mainstreaming

De regering besliste vroeger al om de “extra enveloppe” voor de pensioenen aan te wenden om: • de minima voor de pensioenen te verhogen met 5% (2% op 1 juli 2008 en 3% op 1 juni 2009). Aangezien we vroeger al verkregen dat de minima van de alleenstaande en gezinshoofden invaliden gekoppeld zijn aan de minimumpensioenen, krijgen zij ook 5%. • de pensioenen ouder dan 15 jaar worden met 2% verhoogd op 1 juni 2009 • de andere pensioenen met 1,5% op 1 juni 2009.

• Om recht te hebben op het minimumpensioen, moet je nu 30 jaar voltijds gewerkt hebben. Voor mensen die minimum 15 jaar gewerkt hebben in een 1/3de uurrooster, bestaat een veel lager minimumrecht. In het verleden verhoogden we dit minimumrecht al met 19%. Dit zou met 5% verhoogd. • De gepensioneerden die vroeger 30 jaar deeltijds werkten, maar nu al op pensioen zijn, krijgen dezelfde verhoging als de minimumpensioenen: + 5%.

• Zwangere vrouwen die van het werk verwijderd worden, krijgen nu ofwel 90% (Fonds beroepsziekten) ofwel 60% van hun vroeger loon (ziekteverzekering). Het gaat om zwangere werkneemsters die wegens gezondheids- en veiligheidsreden - door de aard van hun job - hun werk niet meer kunnen uitvoeren. Zij zullen in de toekomst allemaal hetzelfde krijgen, nl. het hoogste niveau!
De Nieuwe Werker

> Dossier

• N°21 • 12 december 200

> Dossier

De Nieuwe Werker

• N°21 • 12 december 200De IPA-onderhandelingen: een zeer ingewikkeld en moeizaam proces dat nog niet ten einde is De patroons trokken de deur van de Ipa- onderhandelingen achter zich dicht. De regering stelde een bemiddelaar aan die een voorstel uitwerkte. Het is nu wachten op de beslissing van de regering. en uiteindelijk beslissen natuurlijk ook onze militanten. sedert het opstellen van onze eisenbundel en de start van de onderhandelingen voor een Ipa, interprofessioneel akkoord, brak de financiële crisis uit, gevolgd door een wereldwijde vertraging van de economische activiteit en de dreiging voor een echte recessie. In ons land werden duizenden werknemers al geconfronteerd met een golf van herstructureringen en stijging van de werkloosheid, vooral van tijdelijke werkloosheid. Daarom eiste het ABVV van de regering dat er - naast de onderhandelingen over een nieuw IPA - dat voor twee jaar de loon-en arbeidsvoorwaarden vastlegt voor alle werknemers uit de privé sector - onmiddellijk een tripartite overleg zou opstarten (vakbonden, patroons en regering). Een drie-partijen overleg dus om werknemers, die door crisis volledig of tijdelijk werkloos worden, een betere sociale bescher-

Welvaartsvaste sociale uitkeringen

ming te bieden en om de dreigende recessie af te wenden door een alliantie af te sluiten voor duurzame groei . De Ipa - onderhandelingen werden deze keer extra bemoeilijkt, niet alleen door de stugge houding van de werkgevers - dat is bij alle Ipa onderhandelingen het geval - maar omdat tegelijk onderhandelingen over drie andere belangrijke dossiers moesten afgerond worden: • de welvaartsvastheid van de sociale uitkeringen • de vereenvoudiging van de banenplannen • de invulling - door de sociale gesprekspartners op vraag van de regering - om een voorstel te doen voor de versterking van de fiscale korting op premies voor ploegenen nachtarbeid en overuren. Het is dus een ingewikkeld verhaal met veel spelers die het lang niet allemaal eens zijn!

Hoe ver staan we nu ? op het ogenblik dat we dit dossier maken zitten we in een moeilijke situatie: er is geen echt Ipa-voorakkoord, er is een voorstel van de “bemiddelaar” en het is wachten op de beslissing van de regering.

Toen de werkgevers op 3 december de deur van de echte IPA-onderhandelingen achter zich dicht trokken, zaten die onderhandelingen volledig in het slop. ABVV Voorzitter rudy De Leeuw sprak over een hallucinante situatie waarbij de werkgevers alle voorstellen van tafel veegden met het argument “het is niet genoeg”. De regering moet nu beslissen hoeveel geld ze bereid is te geven om de voorstellen waar te kunnen maken. Dat wordt nog een robbertje

vechten omdat de liberalen niet direct te vinden zijn voor alle evenwichten die in het akkoord bereikt werden en ze hun droom voor een verlaging van de uitkeringen voor langdurig werkozen niet kunnen waarmaken. De regering moet ook beslissen of ze - zoals wij willen - een BTW verlaging op energie wil toekennen. Zodra het bedrag dat de regering wil geven gekend is, zal het aBVV (en de andere sociale partners) zijn achterban consulteren. Wat ons betreft gebeurt dat eerst in elke vakcentrale en daarna op een federaal comité (dat zal waarschijnlijk op 22 december samenkomen). Alleszins: zo er geen OK komt over het geheel is er geen akkoord meer over niets.

In het dossier welvaartsvastheid werd een ontwerpakkoord gevonden, dat niet alleen de koopkracht van de sociale uitkeringstrekkers verbetert, maar dat voor de werkloosheidsuitkeringen een historische stap zet naar het herstel van het verzekeringskarakter.

Een enveloppe voor een verhoging van de koopkracht die uitzonderlijk netto toegekend wordt De vakbonden waren en zijn voor een bruto verhoging van de lonen. De werkgevers wilden over geen loonsverhoging onderhandelen. Ze hadden enkel oog voor een snelle afbouw van de loonkloof met de buurlanden (onze lonen stegen de laatste 12 jaar ongeveer 4% sneller dan in de buurlanden). Uiteindelijk wilden ze wel over een netto loonsverhoging spreken op voorwaarde dat deze verhoging voor een deel gecompenseerd werd door extra fiscale kortingen voor de ondernemingen. Wij waren slechts bereid hierover te spreken als de werkgevers aanvaarden om het belastingverlies te compenseren door andere fiscale maatregelen die evenwel de koopkracht van de werknemers niet mogen aantasten. Dit betekent geen extra belasting op lonen en geen verhoging van indirecte belastingen. Het kan dus alleen gaan over belasting op kapitaal en over een bestrijding van de fiscale

fraude. We vinden dat de fraude pas optimaal kan worden aangepakt als het fiscaal bankgeheim wordt afgeschaft. België is één van de weinige landen waar dit nog bestaat en wordt hiervoor internationaal bekritiseerd. Het voorstel van de bemiddelaar neemt in elk geval het principe van een alternatieve financiering van een deel van de fiscale korting aan de ondernemingen over. Dit is een belangrijke principiële overwinning. Het principe van de alternatieve financiering werd tot nog toe alleen toegepast om bijdrageverlagingen in de sociale zekerheid te compenseren. Nu dus ook voor fiscale kortingen. Dit is belangrijk voor de financiering van de openbare diensten. Voor de rest bevat het voorstel van de bemiddelaar een kader voor de toekomstige sectorale onderhandelingen en een voorstel om de abonnementen voor het woon-werkverkeer beter terug te betalen.

Het voorstel van de bemiddelaar 1. een enveloppe voor verhoging van de koopkracht die uitzonderlijk “netto” zou zijn • Ongeacht deze enveloppe blijven de bruto verhoging van de Indexatie en van de baremieke verhogingen gewaarborgd • er is geen referentie naar een loonnorm maar wel een enveloppe die de sectoren toelaat om te onderhandelen over een netto verhoging van de koopkracht met als referentiecijfer 150 euro netto koopkrachtverhoging per werknemer in 2009, en 250 euro in 2010 • deze verhoging zou sectoraal te onderhandelen zijn via CAO of verder uit te werken via ondernemingsCAO • een forfaitair cijfer is in het voordeel van mensen met lagere lonen en in voordeel van deeltijdsen • mogelijke andere voordelen, ook te verrekenen op deze enveloppe, zijn bijvoorbeeld: - een verhoging van de sectorale minimumlonen - maaltijdcheques met een maximum bedrag van 6,5 of zelfs 7 euro (nu is dat 6 euro) - betere terugbetaling van de verplaatsingsonkosten voor het woon-

werkverkeer (openbaar vervoer) en voor de verplaatsingen per auto, overeen te komen op sector- of bedrijfsniveau . • Daarnaast zouden verhogingen buiten deze enveloppe mogelijk blijven, bijv. binnen het kader van de fondsen voor bestaanszekerheid en de 2de pensioenpijler. Belangrijk: De enveloppe van 659 miljoen euro voor de toekenning van die 125 en 250 euro netto, werd berekend voor 2.639.000 werknemers (dus ook de deeltijdse werknemers, de tijdelijke werknemers en de interimkrachten zullen dit bedrag krijgen!).

2. Betere terugbetaling woon- werkverkeer • Verhoging van de tussenkomst in de abonnementen van 60% naar 75%. • Die verhoogde tussenkomst zou wel maar gewaarborgd zijn, voor de periode van het IPA, op basis van de tarieven van februari 2009 ( die op dat moment met 6,25% zullen stijgen). • Een betere terugbetaling van de verplaatsingskosten met de auto kunnen onderhandeld worden in de sectoren en ondernemingen.

3. Wegwerken van de leeftijdsdiscriminaties inzake de minimumlonen In hun werkprogramma 2009-2010 zullen de sociale partners het onerzoek aanvatten over de juridische discriminatie voor minimumlonen voor jongeren beneden de 21 jaar.

4. ploegen en- nachtarbeid en overuren De regering beloofde de werkgevers in het regeerakkoord een versterking van de fiscale korting voor ploegen en nachtarbeid en overuren. We bekwamen dat deze maatregel gepaard gaat met begeleidende afspraken : • het wegwerken van fiscaal misbruik dat onstond door de organisatie van occasionele ploegenarbeid: het voordeel voor de werkgevers zal enkel toegekend worden voor werknemers die tenminste één derde van hun arbeidstijd in ploegen- of nachtarbeid zijn tewerkgesteld • kansen voor de humanisering (vermenselijking) van ploegen-en nachtarbeid door de aanbeveling om hiervoor een proactief personeelsbeleid te ontwikkelen, dat de kwaliteit van de arbeid van ploegen-en nachtarbeiders moet verbeteren

• meer doorzichtigheid omdat het aantal overuren dat van de korting geniet, op de loonfiche vermeld moet worden. We waren zeker geen vragende partij voor een nieuwe verhoging van de fiscale korting op ploegen/nachtarbeid en overuren. Maar we slaagden erin de werkgevers bereid te vinden om deze korting bij te sturen en zodanig te conditioneren dat het oneigenlijk fiscaal gebruik ervan sterk werd ingeperkt

5. Verlengingen van bestaande afspraken Een aantal afspraken uit het vorig IPA zouden verlengd worden: het brugpensioen nacht/bouw,het halftijds brugpensioen, CAO brugpensioen lange loopbanen, 0,10 % risicogroepen, 0,05 % begeleiding werklozen en verlenging plafond voor Betaald educatief verlof tot 2500 euro (geïndexeerd) …. Daarnaast vermeldt het voorstel van de bemiddelaar dossiers waar de sociale partners al over onderhandeld hadden en tot een akkoord kwamen: de vereenvoudiging van de banenplannen, de welvaartsvastheid van de uitkeringen en de verbetering van de werkloosheidsuitkeringen.

Herstel verzekering tegen werkloosheid Met ons advies zou de werkloosheidsverzekering hersteld worden: • een substantiële verhoging van het véél te lage berekeningsplafond voor de werkloosheidsuitkering Het berekeningsplafond verhoogt met 300 euro gedurende de eerste 6 maanden werkloosheid, en met 150 euro voor de volgende 6 maanden. Hierdoor krijgen alle volledig en tijdelijk werklozen een verhoging met 180 euro per maand, gedurende de eerste 6 maanden werkloosheid, en met 90 euro gedurende de volgende 6 maanden.

Samen met de verbetering voor de tijdelijk werklozen - waar de regering nog een beslissing moet over nemen - is dit een grote sprong voorwaarts.

• Deze verhoging zou voor alle tijdelijke werklozen doorgevoerd worden vanaf 1 januari 2009, wat in deze tijden van nakende herstructureringen zeker belangrijk is!

Bovendien konden we de verzekering voor mensen die het ongeluk hebben zwaar ziek te worden, ook fundamenteel verbeteren.

• eindelijk opnieuw een gelijke behandeling van de samenwonenden in het eerste jaar werkloosheid! In 1980 al werd de categorie “samenwonenden” ingevoerd in de werkloosheid. Het ABVV en de vrouwenorganisaties hebben zich hier altijd vruchteloos tegen verzet. Met dit advies zouden de samenwonende werklozen in hun eerste jaar eindelijk opnieuw gelijk geschakeld worden met de anderen en ook 60% krijgen van hun vroeger geplafonneerd loon. Door de cumul van plafondverhoging én de invoering van de 60% zullen samenwonenden met een gemiddeld of hoger loon dus een verhoging krijgen van 20% of 221 euro per maand.

Herstel verzekering tegen ziekte Ieder van ons kan morgen te horen krijgen dat je zwaar ziek bent. Kanker, hersenbloeding, … niemand is er immuun voor … Vandaag kom je daarbij ook in armoede terecht. Door de besparingen en het niet laten mee evolueren van de ziekte- en invaliditeitsuitkeringen met de gemiddelde welvaart. Daarom hebben we ook zeer sterk nadruk gelegd op verbeteringen voor deze sector (meer dan 146 miljoen euro): • 60% voor de samenwonenden in het eerste jaar ziekte Sinds 1987 kregen ook in de ziekteverzekering samenwonenden 55% i.p.v. 60% van het laatste (begrensde) loon. Voor de werknemers wordt deze discriminatie vanaf 1 januari 2009 afgeschaft, waardoor samenwonenden 11% meer ziekte-uitkering zullen krijgen. • alleenstaande invaliden krijgen vanaf het tweede jaar ziekte voortaan 55% van hun laatste (begrensd) loon. • alle minima verhogen: - met 5% voor de alleenstaanden en gezinshoofden (2% op 1 juli 2008 en 3% op 1 juni 2009). - met 4% voor de samenwonenden (2% op 1 september 2009 en 2% op 1 januari 2010). • alle bestaande invaliditeitsuitkeringen krijgen een welvaartsaanpassing: + 2,8% voor de uitkeringen tussen 5-15 jaar oud, + 0,8% voor de uitkeringen die vóór 2008 ingingen en voor het berekeningsplafond. • Invoering van een eerste vakantiegeld. Dit is al lang in de wet voorzien, maar nooit uitgevoerd. We hebben nu 12 miljoen euro opzij gezet om een eerste bedrag aan vakantiegeld te voorzien in 2010, te beginnen voor de invaliden met de oudste en dus de laagste uitkeringen (ouder dan 5 jaar).

Inkomensplafonds (WIGW, OMNIO,

inkomensgrens voor partner ten laste, tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden) De inkomensplafonds voor betere terugbetaling van gezondheidszorg (WIGW en OMNIO-statuut), voor de thuishulp voor bejaarden en om partner ‘ten laste’ te blijven in de invaliditeitsverzekering, worden eveneens verhoogd met 2%.

• alleenstaande werklozen gaan van 53 naar 55% van het laatste verdiende loon in hun tweede periode (zowel nieuwe als bestaande). Hiervoor worden dezelfde criteria gebruikt als voor de samenwonenden: men blijft 3 maanden + 3 maanden/gewerkt jaar in de tweede periode, en

wie 20 jaar loopbaan heeft of arbeidsongeschikt is blijft altijd in de tweede periode. • De andere alleenstaande werklozen blijven op 53%, maar zullen bijna altijd een verhoging krijgen via één van de volgende maatregelen: • alle minima en forfaits, ook die van de schoolverlaters, worden met 2% verhoogd op 1 september 2009. • De berekeningsplafonds en de maxima na het eerste jaar werkloosheid worden met 0,8% verhoogd. • De werknemers die op 56 of 57 jaar afgedankt werden, zullen eindelijk ook recht krijgen op anciënniteittoeslag. Zij konden tot hiertoe noch van het brugpensioen noch van de anciënniteittoeslag genieten, wat leidde tot dramatische toestanden. • De definitie gezinshoofd in de werkloosheid wordt nogmaals verbeterd en geharmoniseerd met die in de ziekteverzekering. Het brutoloon dat de partner mag verdienen wordt opgetrokken van 612 naar 774 euro per maand. Deze maatregelen kosten samen meer dan 100 miljoen euro. Het gaat hier om zeer structurele maatregelen (sterke verhoging loonplafond, 60% voor de samenwonenden) die het verzekeringsprincipe voor de toekomst opnieuw verankeren. We blokkeren zo de pogingen van liberalen en werkgevers om te besparen op langdurig werklozen! Bedoeling van de regering was immers om hogere uitkeringen te geven in het begin, maar die uitkeringen ook vlugger te doen dalen. Het was absoluut noodzakelijk om deze discussie in handen van de sociale partners te houden, want de liberalen hebben de beperking van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd én de activering van de oudere werklozen op de politieke agenda gezet.

Een automatisch systeem van tweejaarlijkse verhoging van de vervangingsuitkeringen en de minima Zoals de Vergrijzingcommissie en de wet op de uitvoering van het Generatiepact voorzien, wilden we dat alle minima met minstens 2% verhogen op 1 september 2009. De overige pensioenen, invaliditeitsuitkeringen, en uitkeringen arbeidsongevallen en beroepsziekten wilden we tegelijk met 1% aanpassen aan de evolutie van de reële lonen. Hier stelt het advies een aanpassing voor met 0,8% voor de uitkeringen die vóór 2008 ingingen.

Inhaaloperatie voor de oudste uitkeringen Het unanieme advies van de sociale partners in het Beheerscomité van de RVP werd uitgevoerd, waardoor de welvaartsbonus omgezet wordt naar een procentuele verhoging met 2% voor de pensioenen die 5 jaar of langer geleden ingegaan zijn. De invaliden, en de slachtoffers van arbeidsongevallen en beroepsziekten worden via dit nieuwe advies op 1 september 2009 gelijkgeschakeld met de gepensioneerden, d.w.z. dat de uitkeringen die tus-

Hierdoor krijgen ze evenveel als wat de actieve werknemers in 2007-2008 aan reële loonsverhoging kregen via de CAO’s. Via de jaarlijkse welvaartsaanpassing voor de complementen brugpensioen werd in 2007-2008 trouwens ook 0,8% verkregen (0,5% in 2007 en 0,3% in 2008). Voor de eerste keer wordt hiermee een mechanisme gestart waardoor de vervangingsuitkeringen en de minima om de twee jaar automatisch kunnen aangepast worden aan de stijging van de reële lonen. sen 5 en 15 jaar geleden ingingen ook met 2% verhoogd worden. Een 10 jaar oude eis van het ABVV wordt zo gerealiseerd en daarbij kregen de oudste en de laagste uitkeringen uiteraard het meest: • de minima werden met 10 à 15% verhoogd • de uitkeringen die langer dan 5 jaar geleden ingingen minstens + 4,8% (de pensioenen ouder dan 15 jaar + 6%) • de uitkeringen die 4 of 5 jaar geleden ingingen: + 2,8% • de uitkeringen die 1 à 3 jaar geleden ingingen: + 0,8%.

Een extra voor de pensioenen en sommige invaliden

Het akkoord over welvaartsvaste uitkeringen zorgt voor verbeteringen voor deeltijse werknemers en is een stap vooruit in het kader van gender mainstreaming

De regering besliste vroeger al om de “extra enveloppe” voor de pensioenen aan te wenden om: • de minima voor de pensioenen te verhogen met 5% (2% op 1 juli 2008 en 3% op 1 juni 2009). Aangezien we vroeger al verkregen dat de minima van de alleenstaande en gezinshoofden invaliden gekoppeld zijn aan de minimumpensioenen, krijgen zij ook 5%. • de pensioenen ouder dan 15 jaar worden met 2% verhoogd op 1 juni 2009 • de andere pensioenen met 1,5% op 1 juni 2009.

• Om recht te hebben op het minimumpensioen, moet je nu 30 jaar voltijds gewerkt hebben. Voor mensen die minimum 15 jaar gewerkt hebben in een 1/3de uurrooster, bestaat een veel lager minimumrecht. In het verleden verhoogden we dit minimumrecht al met 19%. Dit zou met 5% verhoogd. • De gepensioneerden die vroeger 30 jaar deeltijds werkten, maar nu al op pensioen zijn, krijgen dezelfde verhoging als de minimumpensioenen: + 5%.

• Zwangere vrouwen die van het werk verwijderd worden, krijgen nu ofwel 90% (Fonds beroepsziekten) ofwel 60% van hun vroeger loon (ziekteverzekering). Het gaat om zwangere werkneemsters die wegens gezondheids- en veiligheidsreden - door de aard van hun job - hun werk niet meer kunnen uitvoeren. Zij zullen in de toekomst allemaal hetzelfde krijgen, nl. het hoogste niveau!


10

;\E`\ln\N\ib\i

Voeding - Horeca - Diensten

• N°21 • 12 december 2008

*5"),%5-6)%2).' JAAR!"66(/26!,

Vieren en afscheid nemen 7!3%%.BIJZONDERJAARVOORDEVOEDINGSCENTRALE ENZALOOKINDEHERINNERINGBLIJVEN$AARVOORZORGDE EENVOLLE!LBERT(ALLIN"RUSSELOPVRIJDAGDECEMBER$E MILITANTENVAN(ORVALKWAMENERSAMENOMHET JARIG BESTAANVANDECENTRALETEVIEREN MAAROOKOMAFSCHEIDTE NEMENVANHUNVOORZITTER&ONS$E-EY

/

MHETJUBILEUMNIETONOP GEMERKT VOORBIJ TE LATEN GAAN VROEG DE 6OEDINGS CENTRALE AAN HET !MSAB ¯ )3' ZIEKADER EENWETENSCHAPPELIJK HISTORISCHWERKSAMENTESTELLEN OVER DE JARIGE GESCHIEDENIS VAN DE CENTRALE !NNELIES 4OLLET NAMDEZEOPDRACHTOPZICHENHET RESULTAATMAGGEZIENENGELEZEN WORDEN ³3AMEN AAN 4AFEL JAAR !"66 (ORVAL´ IS EEN UITZON DERLIJK BOEK DAT ZOWEL DE ARBEI DERS DEARBEIDSOMSTANDIGHEDEN DEMENSENACHTERDEVAKBONDALS HET ONTSTAAN EN DE EVOLUTIE VAN DE CENTRALE OP UNIEKE WIJZE BE LICHT ZIE KADER (ET BOEK WERD UITGEDEELDAANALLEMILITANTEN .AAST DE VIERING VAN HET JA RIGBESTAANVANDECENTRALEWERD OP DECEMBER OOK OFFICIEEL AF SCHEID GENOMEN VAN VOORZITTER EN BOEGBEELD &ONS $E -EY %EN ZICHTBAAR GEpMOTIONEERDE &ONS KREEG EEN VERDIEND MAAR ONVER WACHT HULDEBETOON (ET LIEFST HADHIJGEWOONDEDEURVANZIJN KANTOOR ACHTER ZICH DICHTGETROK KEN IN ALLE BESCHEIDENHEID EEN FEESTZITTING VERMIJDEND ±-AAR DE FEESTZITTING WERD NIET GEOR GANISEERDOMDATDITNUEENMAAL TOT DE GEPLOGENHEDEN BEHOORT MAAR OMDAT WIJ JE COLLEGA´S EN JEMEDEWERKERS VONDENDATWE JENIETKONDENLATENGAANZONDER WOORDENVANDANK² MERKTE2UDY $E,EEUWTERECHTOP

(ULDEAAN&ONS $E!"66 VOORZITTERGAFINZIJNTOE SPRAAKEENKLEURRIJKEBESCHRIJVING VAN &ONS ±*IJ BENT DE mMINENCE GRISE IN ONS FEDERAAL BUREAU DE ALTIJD RUSTIGE WIJZE RAADGEVER METSOMSOOK ONVERWACHT ZEER EMOTIONELE TUSSENKOMSTEN DE MINZAAM GLIMLACHENDE (ORVAL

VOORZITTER DIE ONVERMURWBAAR ZIJN STANDPUNTEN VERDEDIGT DIE DOORHETVUURGAATVOOR³ZIJN´CEN TRALEENVOOR³ZIJN´!"66 DEFIETSER EN LEVENSGENIETER DE KEIHARDE WERKER*EBENTEENMILITANTMET OPMERKELIJKE KWALITEITEN ALS ON DERHANDELAAR EN EEN ZEER DIEPE GEHECHTHEID AAN HET INTERPRO FESSIONELE !"66 *E BENT DE KA

MERAADDIEDESOLIDARITEITTUSSEN DE7AALSE "RUSSELSEEN6LAAMSE LEDENBOVENALLESSTELDE DIEGEEN TEGENSPRAAK ZIET TUSSEN STRIJD SYNDICALISME EN DIENSTENSYNDI CALISME EN DIE VINDT DAT DE VAK BOND ROND MENSEN DRAAIT ROND DELEGEES *E BENT VOLHARDEND LAATNOOITAF JEBIJTJEVASTINEEN PROBLEEM EN VERGEET NOOIT WAAR JE ROOTS LIGGEN /OK DAT BEN JIJ INDIVIDUELEPROBLEMENVANLEDEN OPLOSSEN IN EEN DORP IN 6LAAMS "RABANT DE BELANGEN VERDEDI GENVANDELEDENVANJECENTRALE WAAR DIE OOK WONEN EN WERKEN DECOLLECTIEVEBELANGENVANONZE FAMILIE³HET!"66´MEEUITDRAGEN EN VERDEDIGEN mN KIJKEN WAAR JE CENTRALE ZUSTERVAKBONDEN IN HET /OSTEN EN HET :UIDEN KAN BIJ STAAN*EHEBTBRUGGENGEBOUWD VERZOENDENVERENIGD²

!LAIN$ETEMMERMANEN4ANGUI#ORNU &EDERAAL3ECRETARISSEN

/OK EX VOORZITSTER -IA $E 6ITS HAD NIETS DAN LOVENDE WOORDEN VOOR &ONS ±%EN MONUMENT VAN HET !"66 SLUIT ZIJN ACTIEVE CAR RInRE AF² STELDE ZE -IA BEHOUDT GOEDE HERINNERINGEN AAN HAAR SAMENWERKINGMET&ONSENMET DEVOEDINGSCENTRALE±7EHEBBEN EEN HEEL HECHTE BAND &ONS WAS EENVANDEEERSTENDIEZIJNSTEUN

UITSPRAK BIJ MIJN VERKIEZING ALS EERSTE VROUWELIJKE VOORZITTER VAN HET !"66 $E VOEDINGCEN TRALE STOND VOLLEDIG ACHTER MIJ &ONSWASOOKDEEERSTEOMMIJTE STEUNENINMIJNPOGINGENOMHET !"66 TE MODERNISEREN ,OGISCH -EER DAN WIE OOK WIST &ONS DAT DE SLAGKRACHT VAN EEN ORGANI SATIE GEBOUWD IS OP EEN GOEDE MODERNE STRUCTUUR VERTROUWEN VAN DE LEDEN EN DAGELIJKS CON TACT$ATWASENISHETSUCCESVAN ZIJN CENTRALE 4OEN IK HET BESLUIT NAMOMHET!"66TEVERLATENEN VOOR DE SPA DE %UROPESE VERKIE ZINGSCAMPAGNE TE VOEREN WAS HET &ONS DIE MIJ IN NAAM VAN ALLEARBEIDERSCENTRALESZIJNSTEUN KWAMTOEZEGGEN$IESYMPATHIE EN AANMOEDIGING IS WEDERZIJDS &ONS $E -EY KREEG OOK DE VOLLE ONDERSTEUNING VAN !"66 VOOR ZITTER -ICHEL .OLLET EN VAN MIJ ZELF ALS ALGEMEEN SECRETARIS VAN HET !"66 VOOR HET VOORZITTER SCHAP VAN ZIJN CENTRALE¨ %N WE HADDEN GELIJK² /OK DE OPVOLGERS VAN &ONS FEDERAAL SECRETARISSEN 4ANGUI #ORNU EN !LAIN $ETEM MERMAN HAALDENHERINNERINGEN OP AAN HUN SAMENWERKING MET &ONS EEN MONUMENT VAN (OR VAL DE VOEDINGSCENTRALE EN HET !"66 -ETEENOVERVERDIEND OPRECHTEN DIEPGEMEEND HULDEBETOON ZETTE &ONSEENGEPASTPUNTACHTERZIJN LANGELOOPBAANINDIENSTVANHET

!"662UDY$E,EEUWVERWOORD DEHETTREFFEND±&ONS JEBENTNU VOORZITTER VAN DE #ENTRALE 6OE DING (ORECA $IENSTENAF-AAR WE WETEN DAT JE ONZE VAKBE WEGING NOG IMMENSE DIENSTEN

KAN BEWIJZEN 7IE ZO LANG ALS JIJ MILITANT BENT VERDWIJNT NIET UIT ONSHUIS/NS!"66BLIJFTVOORAL TIJDOOKJOUWHUISENJOUWTHUIS *E HEBT HET IMMERS MEE OPGE BOUWD²

JAAR6OEDINGSCENTRALEHETBOEK $EHISTORISCHEPUBLICATIE³3AMENAAN4AFEL JAAR!"66(ORVAL´ ISEENRIJKGEtLLUSTREERDENMOOIVORMGEGEVENBOEKGEWORDENOVER DEGESCHIEDENISVANDE6OEDINGSCENTRALE!UTEUR!NNELIES4OLLET ±(OEWEL HIER EN DAAR AL EENS IETS WERD GESCHREVEN OVER HET VER LEDEN VAN DE VOEDINGCENTRALE BESTOND ER NOG GEEN WETENSCHAP PELIJKHISTORISCHWERK-ETDATDOELVOOROGENGINGIKOPZOEKNAAR BRONNEN DIE HET VERLEDEN KONDEN VERTELLEN $IE ZOEKTOCHT BRACHT MEONDERMEERTOTDEZOLDERSENDEACHTERKAMERSVANEENPAARAF DELINGEN)KVONDEROUDEKASBOEKEN REKKENVOLSTOFFIGEKLASSEER MAPPEN EXEMPLARENVANHETOUDEVAKBLAD LEDENFICHESUITDEJA REN VERGEELDEKRANTEN EENVERSLETENTYPMACHINEENEENVLAG VERSCHOLENOPDEBODEMVANEENKARTONNENDOOS² !NNELIESHIELDBIJHETSCHRIJVENTWEE GROTERODELIJNENVOOROGEN±/MDAT ERGEENCENTRALEZOUZIJNZONDERAR BEIDERS EN HET PRODUCT DAT ZE VER VAARDIGDEN WILDEN WE ENERZIJDS HET VERHAAL BRENGEN VAN DE ARBEI DERS HUN ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN ENDEREDENWAAROMZEVAKBONDEN OPRICHTTEN !NDERZIJDS KOMT OOK DE GESCHIEDENIS VAN DE VOEDINGSCEN TRALEZELFAANBOD/MDATDEHUIDIGE CENTRALEEENZEERGROTEGROEPARBEI !NNELIES 4OLLET AUTEUR±3AMEN AAN 4A DERSVERTEGENWOORDIGT WASHETON FEL JAAR!"66(ORVAL² BEGONNENWERKOMIEDERVAKGEBIEDINHETVERHAALAANBODTELATEN KOMEN $E KEUZE VIEL OP DRIE SOORTEN ARBEIDERS DE GRONDLEGGERS VANDEVOEDINGSCENTRALE ENDAARMEESTONDOOKHETAANTALHOOFD STUKKENVAST² )NDIEBOEIENDEHOOFDSTUKKENSPELENDANOOKDECHOCOLADEBEWER KERSENDESUIKERBAKKERS VERVOLGENSDEBAKKERSENTOTSLOTHETHO RECAPERSONEEL DE HOOFDROL !NNELIES BESTUDEERT EN BESCHRIJFT HUN LEEFWERELDENHUNSITUATIEOPDEWERKVLOEROMNATEGAANWAAROM DEZE ARBEIDERS VAKBONDEN IN HET LEVEN RIEPEN EN NEEMT DAARNA HUNVAKORGANISATIESONDERDELOEP!CHTERAANHETBOEKGEVENDE VOORLAATSTE VOORZITTER VAN DE VOEDINGSCENTRALE !RTHUR ,ADRILLE ENDELAATSTEVOORZITTER !LFONS$E-EY INHUNEIGENWOORDENDE HOOGTEPUNTENVANDEVOORBIJEJARENVANDECENTRALEWEER

7ATIS!MSAB )3' !MSAB )NSTITUUTVOOR3OCIALE'ESCHIEDENISISZOWELEENARCHIEF EENBIBLIOTHEEKALSEENONDERZOEKSCENTRUM(ETVERZAMELTBRON NENOVERPROGRESSIEVESOCIALEBEWEGINGENENPERSONEN !MSAB )3' DOET AAN ONDERZOEK ONDER MEER DOOR HET OPZETTEN VANWETENSCHAPPELIJKEPROJECTENDIEGEREGELDUITMONDENINCOL LOQUIA WORKSHOPSOFSTUDIEDAGEN (ET INSTITUUT GEEFT OOK PUBLICATIES UIT IN EIGEN BEHEER OF IN CO EDITIEMETANDEREINSTELLINGEN%ENZEERBELANGRIJKMEDIUMISHET TIJDSCHRIFT"ROOD2OZEN -EERINFOOPWWWAMSABBE


Voeding - Horeca - Diensten

;\E`\ln\N\ib\i

• N°21 • 12 december 2008

11

&/.3$%-%9-%40%.3)/%.

“ABVV is onze familienaam” ±!"66 )3 /.:% FAMILIENAAM² $AT IS VERUIT DE BEKENDSTE EN MEEST GECITEERDE UITSPRAAK VAN &ONS$E-EY(ETCITAATILLUSTREERTTREFFENDZIJNSTREVENNAAREENHEIDENSOLIDARITEIT MAAR&ONS DIENTOMMEERHERINNERDTEWORDENDANEENMOOICITAAT-AARLIEFSTJAARWASHIJINDIENST VANHET!"66%ENPERIODEWAARINHIJOPKLOMVANBEDIENDETOTFEDERAALVOORZITTERENEENNIEU WEWINDDEEDWAAIEN

.

IET EENS VIJFTIEN WAS &ONS TOEN HIJ OP OK TOBER AAN DE SLAG GINGALSADMINISTRATIEFBEDIEN DE BIJ DE DIENST 7ERKLOOSHEID VAN HET !"66 IN HET 6LAAMS "RABANTSE,IEDEKERKE$EJONGE SNAAK MEENDE DAT HIJ MEER KON LEREN IN EEN BEDRIJF DAN OPSCHOOL$ATWASOOKZO±(ET BUREAU IN ,IEDEKERKE BEDIENDE EEN TWINTIGTAL GEMEENTEN EN BETAALDE WEKELIJKS DE WERK LOOSHEIDSUITKERINGEN VAN EEN PAAR DUIZEND !"66 LEDEN !LS KASSIERWASIKVERANTWOORDELIJK VOOR DE UITBETALING /P PRILLE LEEFTIJD MOEST IK DUS ZORG DRA GEN VOOR DE CORRECTE BETALING VAN MILJOENEN "ELGISCHE FRANK %NDITGEWOONOPCAFm WAARDE WERKLOZEN VERZAMELDEN 6AAK MOESTEN WE DOSSIERS OPSTELLEN VOOR WE CASH KONDEN UITKEREN 'EENEENVOUDIGETAAK MAARIK DEED HET MET PLEZIER² VERTELT &ONS

DIST OM OP ZIJN MINST mmN KEER PERMAANDZIJNBEDRIJVENTEBE ZOEKENOMDECONTACTENMETDE AFGEVAARDIGDENTEVERZORGEN TE INFORMEREN NAAR WAT ER IN HET BEDRIJF LEEFDE EN DE INFORMATIE VAN HET !"66 EN DE #ENTRALE DOOR TE GEVEN -ET DE WERK GEVER HADDEN WE TIJDENS DIE BEZOEKEN GEEN CONTACT 3OM MIGEN ONDERNEMINGEN LIETEN ZELFSNIETTOEDATWEBINNENDE BEDRIJFSMUREN CONTACT HADDEN METDEAFGEVAARDIGDEN7EONT MOETTENONZEMENSENDUSROND DEWISSELINGVANDEPLOEGEN IN EEN CAFm $EZE AANPAK LEVERDE RESULTATENOP²

#xTED´/RENCO )N DE LOOP VAN DE JAREN WERD &ONS ZEERTEGENHEUGENMEUG EENSOORTKAMPIOENVANSLUITIN GEN EN HERSTRUCTURERINGEN )N DEJAREN ENVER LIET HEEL WAT INDUSTRIE "RUSSEL

.A VIJF MAANDEN WERD &ONS OVERGEPLAATST NAAR ´T 6OLKSHUIS GEBOUWD DOOR DE BEKENDE AR CHITECT(ORTA WAARDEVOLLEDI GE3OCIALISTISCHE'EMEENSCHAP PELIJKE!CTIEGEHUISVESTWASDE CENTRALES VAN HET !"66 DE CO OPERATIEVEN DE "30 EN 03" DE MUTUALITEIT.AZIJNLEGERDIENST WERDHIJPERMANENTIEOVERSTEIN -OLENBEEK(ET"RUSSELSE!"66 WAS IMMERS VIA DE INRICHTING VAN LOKALE KANTOREN BEGONNEN METDEDECENTRALISATIEVANZIJN DIENSTENOMDEDIENSTVERLENING TEVERBETEREN

/PDEEERSTELIJN :IJN INSPANNINGEN VIELEN OP ZODRA ER ACTIE GEVOERD WERD STOND MILITANT $E -EY OP DE EERSTELIJN(IJWERKTENAUWSA MENMETDECENTRALES%ENAAN BODVAN!"66-ETAALSLOEGHIJ AF ENEINDWERDHIJWEGGE PLUKTDOORDE6OEDINGSCENTRALE VANHETGEWEST"RUSSEL:OWERD HIJ OP AMPER JARIGE LEEFTIJD VAKBONDSSECRETARIS 6OORTBOU WENDOPZIJNERVARINGENKENNIS VAN DE REGLEMENTERING ZOU HIJ ZICH DE VOLGENDE JAREN BLIJVEN CONCENTREREN OP DE WERKLOOS HEIDSDOSSIERS )N WERD HIJ GEWESTELIJK SECRETARIS -ETEEN WAS HIJ VER ANTWOORDELIJK VOOR VIJF PERSO NEELSLEDEN EN LEDEN /N DER ZIJN HOEDE NAM HET AANTAL LEDENTOETOT HETAANTAL PERSONEELSLEDEN BREIDDE UIT NAAR TIEN $E SUCCESFORMULE (ETPERSOONLIJKCONTACTMETDE LEDEN &ONS±$E VAKBOND MOET OP DE MENSENAFSTAPPEN ENNIETOM GEKEERD )N DIE TIJD VERPLICHTTE IK EEN SECRETARIS OF PROPAGAN

&ONS$E-EY

±)NDEONDERHANDELINGENSTOND IK WEL MIJN MANNETJE² BLIKT &ONSTERUG±-IJNDOSSIERKENNIS MIJN KENNIS VAN DE WETGEVING RONDWERKLOOSHEID HETARBEIDS RECHT EN SOCIAAL RECHT WAREN MIJNWAPENS-AARWEKONDEN DESLUITINGENNIETVERMIJDENEN MOESTENVAAKGENOEGENNEMEN MET HET BEDINGEN VAN ZO GOED MOGELIJKE AFSCHEIDSVOORWAAR DEN VOOR DE GETROFFEN WERKNE MERS3PORADISCHHEBBENWEDE TEWERKSTELLINGKUNNENREDDEN² (ISTORISCH IS DE SLUITING VAN #xTE D´/R DAT IN BESLISTE EEN GEDEELTE VAN ZIJN ACTIVITEIT IN "RUSSEL TE VERHUIZEN NAAR (ALLE 'EVOLG VAN DE JOBS VERDWIJNEN $E WERKNE MERS GINGEN IN STAKING EN NA EEN WEEK ACTIE KWAM ER EEN AKKOORD%NHETWASEENSTEVIG AKKOORD MET ONDER MEER EEN LOONGARANTIE VAN PROCENT GEDURENDE ZEVEN JAAR EN EEN SLUITINGSPREMIE DIE HET VIER DUBBELE VAN HET WETTELIJKE BE DRAGBEDROEG

±$AT SOCIAAL AKKOORD IS NOG STEEDS EEN VOORBEELD VOOR DE SECTOR² WEET &ONS ±-AAR WE HAALDEN NIET ALTIJD DAT RESUL TAAT"IJDESLUITINGVAN$ELACRE INNAMENWE#xTED´/RALS REFERENTIE MAARWEBETENONZE TANDEN STUK $E SLUITING GE BEURDE TWEE JAAR VROEGER DAN GEPLANDENNIETMETDEKLASSIE KECONVENTIE DIEVEELHOGERLAG DAN HET WETTELIJKE (ET WERD EEN SOCIAAL DRAMA .A ACHT WEKEN HARDE STRIJD WAARIN DE DIRECTIE MET VERZOEKSCHRIFTEN ENDWANGSOMMENDEPIKETTEN PROBEERDE TE BREKEN HEBBEN WE HET ONDERSPIT MOETEN DEL VEN²

#ONTACTNOOITLATEN VERWATEREN )N WERD $E -EY FEDERAAL VOORZITTERVANDE6OEDINGSCEN TRALE DIE HIJ VANAF ZIJN AANTRE DENSTERKPROFESSIONALISEER DE±$OORTEONDERHANDELEN MET BEDRIJVEN WIST IK HOE EENORGANISATIEGERUNDMOET WORDEN "IJVOORBEELD EEN MARKTANALYSEMAKENENOB JECTIEVENSTELLEN BUDGETTEN OPMAKEN MODERNISEREN )K WORD GEDREVEN DOOR DE WIL EN AMBITIE OM VOORUIT TE KIJKEN STEEDSMEERENBETER TE DOEN 6ANDAAR DAT IK ZO HAMERDEOPHETBELANGVAN INVESTEREN IN INFORMATICA OM BETER EN SNELLER GEGE VENS TE KUNNEN VERWERKEN ENTECOMMUNICEREN² $E VOEDINGSCENTRALE NAM IN SAMENWERKING MET DE !LGEMENE #ENTRALE DE WEG VAN DE INFORMATISERING $E PAPIERWINKEL WERD AFGE BOUWD DE DOCUMENTATIE GEDI GITALISEERDENZELFSDEBETALING VAN DE VAKBONDSPREMIE WERD GEAUTOMATISEERD &ONS BENA DRUKT DAT DIE AUTOMATISERING HET CONTACT MET DE LEDEN NIET VERWATERDE±%ENAFGEVAARDIGDE HEEFTNUNOGALTIJDCONTACTMET ZIJNLEDEN NIETOMDEBIJDRAGEN TEINNENOFDOCUMENTENTEONT VANGEN DIETROUWENSVAAKGE WOONINDEBRIEVENBUSWERDEN GESTOPT MAAROMDATHIJINZIJN BEDRIJFZIJNWERKDOET²

2OLVANDE PROPAGANDIST /NDERTUSSEN HEEFT DE 6OE DINGSCENTRALE DE KAAP VAN DE LEDENRUIMGEROND$E WERKING OP HET TERREIN WERPT DUS ZIJN VRUCHTEN AF 4ER HER INNERINGINTELDEDECEN TRALE NOG GEEN LEDEN &ONSFORMULEERDETOENDEDOEL STELLING OM IN TIEN JAAR TIJD DE KAAP VAN TE RONDEN $EZEZEERAMBITIEUZEDOELSTEL

6OORMALIG6OORZITTER!RTHUR,ADRILLELINKS ENOUDDEKEN(ENRI$URISIN VOORMALIG'EWESTELIJK3ECRE TARIS$OORNIKRECHTS ONTVINGENSYMBOLISCHHETEERSTEEXEMPLAARVANHETBOEKUITHANDENVAN&ONS $E-EYMIDDEN 

LINGWERDGEREALISEERDIN TWEE JAAR EERDER DAN VOOROP GESTELD 4OCH RELATIVEERT DE BESCHEIDEN VOORZITTER±7EHEBBENOOKWAT MEEVAL$ETEWERKSTELLINGINDE VOEDINGSNIJVERHEIDSTABILISEERT $E VOEDINGSHANDEL GROEIT NOG ZIJ HET NIET SPECTACULAIR /NZE DERDE GROTE SECTOR DE HORECA KAN NIET GEDELOKALISEERD WOR DEN %EN HOTEL IN "RUSSEL KAN NIETOVERGEHEVELDWORDENNAAR "OEKAREST $E HORECA TELT NU MEERDANWERKNEMERS VAN WIE MINDER DAN DE HELFT AANGESLOTENIS7EHEBBENDUS NOGPOTENTIEEL²

%EN VAN DE REDENEN WAAROM OMKORTETERMIJNVEELLEDENGE WORVEN WERDEN IS HET PROJECT PROPAGANDIST HORECA ±%EN PRO PAGANDIST SPEELT ZOWAT DE ROL VAN VERTEGENWOORDIGER IN EEN BEDRIJF² LEGT &ONS UIT±(IJ MOET DEMENSENOVERTUIGENOMLIDTE WORDEN$EFINANCIpLESTEUNVAN HETFEDERALENIVEAUAANDEAFDE LINGEN MAAKT HET MAKKELIJKER OMIEMANDAANTEWERVENINDIE ROL$EFINANCIERINGVANDEFEDE RALECENTRALESTOPTZODRADEPRO PANGANDIST DOOR HET AANBREN GEN VAN NIEUWE LEDEN ZICHZELF FINANCIERT %R ZIJN ONDERTUSSEN ACHTTIEN MENSEN AANGEWORVEN VIAHETPROJECT²

Alliantie .UTELT(ORVALONGEVEERLEDEN$EAFSCHEIDNEMENDE VOORZITTER FORMULEERT AL EEN NIEUW DOEL ±"INNEN JAAR IS LEDENZEERGOEDHAALBAAR² 4EGENOVERDEMASTODONTENISDE6OEDINGSCENTRALEECHTERNOG STEEDS KLEIN MAAR (ORVAL IS WEL DE GROOTSTE CENTRALE VAN DE KLEINE!LJARENLANGWORDTER OMDEDIENSTVERLENINGTEVERBE TEREN DE AANWEZIGHEID OP HET TERREIN TE VERGROTEN EN STERKER TESTAAN SAMENGEWERKTMETDE!LGEMENE#ENTRALE(ETLAATSTE CONGRESMET&ONSALSVOORZITTEROKTOBER NAMHIERINEEN HISTORISCHE BESLISSING :ONDER DE EIGEN IDENTITEIT TE VERLIEZEN ENOVERHAASTTEWERKTEGAAN ZALDEVOLGENDECONGRESPERIODE GEBRUIKTWORDENOMINFORMATIEENINSTRUMENTENTEBUNDELEN METHETOOGOPEENALLIANTIEMETDE!# &ONS IS EEN VOORSTANDER ±(ET IS EEN NATUURLIJKE EVOLUTIE DIE IK GESTEUND HEB 7AT GEBEURT ER IN DE BEDRIJFSWERELD "EDRIJ VEN GROEPEREN ZICH OM STERKER TE STAAN $E KLEINERE HEBBEN DE GROTERE NODIG (ET GEWICHT VAN DE 6OEDINGSCENTRALE BIN NEN HET !"66 IS VANDAAG ZEVEN TOT ACHT PROCENT 7E HEBBEN BESTAANSRECHT MAARONZEMACHTISNIETALTEGROOT+UNNENWE SAMENWERKENMETDE!# ENDUSGESTEUNDWORDENDOORZOWAT LEDEN DANZULLENWERKGEVERSVEELMEERREKENINGHOU DENMETONS"OVENDIENKUNNENWEDOORONZEOMVANGNIETDE DIENSTVERLENING AANBIEDEN DIE ANDEREN WEL HEBBEN 7IJ HEB BENFEDERAALTIENPERSONEELSLEDEN DE!LGEMENE#ENTRALEMET DRIEMAALMEERLEDEN HEEFTMENSENINDIENST7IJHEBBEN GEEN COMMUNICATIEDIENST ECONOMISCHE DIENST FINANCIpLE DIENST NOCH EEN VORMINGSDIENST 7IL JE ALLE DIENSTEN KUNNEN AANBIEDEN DANMOETJEDIESTRUCTUURWELOPBOUWEN-AARDAN MOETJEOOKDEVRAAGDURVENSTELLENOFWEDANNIETBETERGESTELD ZOUDENZIJNMETHETSAMENGAANMETDE!#² ±7IJ MOETEN HET WARM WATER NIET OPNIEUW UITVINDEN² LACHT &ONS±.EEM DE INFORMATICA 7IJ HEBBEN GEEN EIGEN INFORMA TICADIENST WELEENCONTRACTMETDE!#7ATZOUDENWEERMEE OPSCHIETENOMDITZELFSTANDIGTEBEHEREN-ITSEENMINIMALE INVESTERINGKUNNENWEGENIETENVANEENHEFBOOMEFFECT² $ITNAARELKAARTOEGROEIENISEENPROCESVANLANGEADEM±5IT EINDELIJKMOETHETHOEDANOOKEENWIN WINOPERATIEZIJN´ VULT &ONSAAN±%mNPLUSmmNMOETDRIEWORDEN)EDEREENMOETERBIJ WINNEN OOKHET!"66INZIJNGEHEEL³3AMEN3TERK´ISGEENLOZE SLOGAN


12

;\E`\ln\N\ib\i

• N°21 • 12 december 2008

Bedienden - Technici - Kaderleden

Terugblik op 2008, het jaar van de waarheid Asielopvang: geen bewaking, maar sociaal werk

5IT DE ACTUALITEIT BLIJKT DAT DE DAGDAGELIJKSE SITUATIE VAN ASIEL ZOEKERSSTEEDSZORGWEKKENDERWORDT(ETAANTALOPVANGPLAATSEN BLIJFT ONTOEREIKEND $E CHRONISCHE ONDERFINANCIERING VAN DE OP VANG LAAT GEEN KWALITEITSONTHAAL TOE $E ""4+ BETREURT NAMENS HETPERSONEELDEZESITUATIETENZEERSTE%NDATPERSONEELZIJNGEEN CIPIERS MAARSOCIAALWERKERS

*ANUARI „ -ET6ERHOFSTADT)))HEEFT"ELGIpEINDELIJKEENREGERING¨ZIJHETEENINTERIMREGERINGLIBERALENENCHRISTEN DEMOCRATENUITHET.OORDENENHET:UIDENEN&RANSTALIGESOCIALISTEN $E""4+ROEPTDEOVERHEIDOPOMDE MARKTECONOMIETESTURENZODATERVERDERGEBOUWDKANWORDENAANEENSOCIALE RECHTVAARDIGESAMENLEVING „ .IEUWBONUSSTELSELOPNIET RECURRENTERESULTAATSGEBONDENVOORDELEN)NTERESSANTMAARTOCHOPLET TENGEBLAZENHETTELTNIETMEEVOORHETPENSIOEN HETVAKANTIEGELD DEEINDEJAARSPREMIE¨ &EBRUARI „ 6OEDINGSWAREN ENERGIEPRODUCTEN HUURGELDEN¨$EINFLATIESCHIETDEHOOGTEINENTREFTALLEWERKNEMERS$E ""4+STREEFTNAARMmmRKOOPKRACHTVIADEAUTOMATISCHELOONINDEXERINGENVIAVERHOGINGENVANDEBRUTOLO NEN -AART „ $EFEDERALEINTERIMREGERING MET,ETERMEALS%ERSTE-INISTER GAATVANSTART%RWORDTEENEERSTEPAKKETINSTI TUTIONELEMAATREGELENAANGEKONDIGD WAARONDERDEREGIONALISERINGVANHET&ONDSVOORCOLLECTIEVEUITRUS TINGENENDIENSTENBUITENSCHOOLSEKINDEROPVANG OPVANGVANZIEKEKINDEREN ENZ $ITISALEENSTAPTEVER INDERICHTINGVANEENGEDEELTELIJKEREGIONALISERINGVANDESOCIALEZEKERHEID$E""4+VERZETZICHTEGENDEZE MAALSTROOM DIETOTNOGTOENIETGESTEMDIS „ $EBEGROTINGVANDEFEDERALEOVERHEIDVOORISEENVOUDIGSAMENTEVATTENPEANUTSVOORDEWERKNE MERSJACKPOTVOORDEBEDRIJVEN WANTGEENGARANTIEOPNIEUWEJOBSENMET`AANNOTIONELE INTERESTEN EENFELBEKRITISEERDEDOCHNOOITAFGESCHAFTEMAATREGEL !PRIL „ 4IJDENSDECAMPAGNEVOORDESOCIALEVERKIEZINGENKOMENDUIZENDEN""4+ KANDIDATENNAARVOREN/NZEAF FICHES-mmRKOOPKRACHTKLEURENHETSTRAATBEELD „ 'EENENKELEMARGEVOORDEWERKNEMERS%NDATTERWIJLTOPMANAGERSZICHZELFBUITENELKEPROPORTIEBLIJ VEN VERRIJKEN :OALS *EAN 0AUL 6OTRON GROTE BAAS VAN &ORTIS MmmR IN GOED VOOR EEN SLORDIGE ` „ FEESTDAGENPERJAAR DASTEVEEL$EWERKGEVERSWILLENDATIEDEREENGAATWERKENOPMEI NOCHTANSDE WETTELIJKEVERVANGINGSDAGVOORDEFEESTDAGVAN(EMELVAART$E""4+VERZETZICH%ENPRECEDENTWORDTVER MEDEN -EI „ 6ANTOTMEIKIEZENDEWERKNEMERSHUNVERTEGENWOORDIGERSVOORDEVOLGENDEJAARINDEONDERNEMINGS RADENENDE#0"7´S$E""4+KOMTHIERVERSTERKTUITMEERDANVANDESTEMMEN MEERAFGEVAARDIGDEN INMEERBEDRIJVEN$EKLOOFTUSSENROODENGROENWORDTKLEINER *UNI „ 4USSENENJUNITREKKENWERKNEMERS VAN"RUGGETOT!ARLEN DESTRAATOPVOORMEERKOOPKRACHT :IJWILLENDATDEREGERINGONVERWIJLDWERKMAAKTVANDEINSTANDHOUDINGENVERSTEVIGINGVANDEFEDERALE SOLIDARITEIT DEVERHOGINGVANDEBRUTOLONEN DEKOPPELINGVANDESOCIALEUITKERINGENAANDEWELVAART DEVER LAGINGVANDE"47OPENERGIEPRODUCTENVANNAAR DEBETERETERUGBETALINGVANHETWOON WERKVERKEER METVOORRANGAANHETOPENBAARVERVOERENDEUITWERKINGVANEENEERLIJKEFISCALITEIT *ULI „ -ET ENKELE POVERE MAATREGELEN LIJKT DE REGERING DE WERKNEMERS TE WILLEN SUSSEN $E ONDERHANDELINGEN VOOR EEN STAATSHERVORMING WAARMEE DE DEUR WORDT OPENGEZET VOOR REGIONALISERINGEN DIE DE SOLIDARITEIT TUSSENWERKNEMERSAANTASTEN SPRINGENAF !UGUSTUS „ (ETBAGAGEPERSONEELVANDELUCHTHAVENVAN"RUSSEL .ATIONAALHEEFTGENOEGVANHETCHRONISCHPERSONEELS TEKORT DEHELSEWERKRITMESENDEPERMANENTEWERKOVERLAST.ADAGENLANGEWERKONDERBREKINGENWORDTEEN AKKOORDBEREIKT „ %ENAANTALPOLITICIENWERKGEVERSLANCEERTEENAANVALOPHETBEDIENDESTATUUTDATZEWILLENAFSTEMMENOP DATVANDEARBEIDERS$E""4+REAGEERTONMIDDELLIJKENPLEITVOOREENOPWAARTSEHARMONISERING 3EPTEMBER „ )NTIJDENVANGROEIENDEONZEKERHEIDWORDTOPSEPTEMBEREEN$AGVOORDERECHTENVANDEUITZENDKRACH TENGEORGANISEERDENWEGEVENEENKRANTJE)NTERIM4IMESUIT „ 7ERELDWIJDHANGTEENGROTEDREIGINGBOVENDEFINANCIpLEINSTELLINGEN!ANHETFAILLIETVANHETCASINOKAPI TALISMEONTSNAPTOOK"ELGIpNIET&ORTIS $EXIA %THIAS +"#¨$E""4+WIJSTEROPDATACHTERDECIJFERSVANDE AANDELENOOKBEDIENDENSCHUILGAANDIENIETHETSLACHTOFFERMOGENWORDENVANDESPECULANTEN2EGULERING ENTRANSPARANTIEMOETENOPNIEUWDESLEUTELWOORDENWORDEN „ /PSEPTEMBEROVERLIJDT'EORGES$EBUNNE VOORMALIG!LGEMEEN3ECRETARISVANHET!"66 /KTOBER „ $ENATIONALEACTIEDAGVANOKTOBERVOORMEERKOOPKRACHTISEENSUCCES „ (ET!"66STELTEENALLIANTIEVOORWERKMILIEUVOOR „ $E OVERHEIDSBEGROTING VOORZIET GARANTIES VOOR GEZONDHEIDSZORG WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN EN OPWAARDE RINGVANDEPENSIOENEN!NDEREPUNTENBLIJVENINGEBREKEENERGIEFACTUUR VERPLAATSINGSKOSTEN¨ „ #ARREFOUROPENTIN"RUGGEEENHYPERMARKTINDEUITVERKOOP OPDELONENENERGSLECHTEARBEIDSVOOR WAARDEN/NAANVAARDBAAR%RKOMENBEURTROLACTIES$EDIRECTIEVAN#ARREFOURGAATINTEGENHETSTAKINGS RECHTENDIENTBIJDERECHTBANKENEENZIJDIGEVERZOEKSCHRIFTENIN5ITEINDELIJKZORGTEENAKKOORDERVOORDAT "RUGGEAFGESTEMDWORDTOPDESTANDAARDENVANDEGROOTDISTRIBUTIE .OVEMBER „ 4ALLOZEBEDRIJVENHEBBENTELIJDENONDERDEGEVOLGENVANDEFINANCIpLECRISISMAARSOMMIGENMAKENHIEROOK MISBRUIKVANOMVERVROEGDEHERSTRUCTURERINGENDOORTEVOEREN$UIZENDENBANENSTAANOPDETOCHT „ $EONDERHANDELINGENVOOREENINTERPROFESSIONEELAKKOORDGAANVANSTART$ITRECHTSTREEKSEOVERLEGTUSSEN VAKBONDENENWERKGEVERSHEEFTALSDOELDELOONNORMENVOORALDEARBEIDSVOORWAARDENVOORALLEBEDRIJVEN VANHETLANDVASTTELEGGEN:IEONSSTANDPUNTOPBLZ $ECEMBER „ $EECONOMISCHERECESSIEISGEENFICTIEMEER(ETWORDTEENERGREALISTISCHDOEMBEELD „ !LLELAST MINUTEINFOISTEVINDENOPWWWBBTKORG

&OTOCC +ATRINE3YPPLI

+//0+2!#(4#2)3)3 &).!.#)Ç,%#2)3)3¨(ETVOORBIJEJAARHEEFTALVASTmmNIETSBEWEZENHET NUTVANEENSTERKEVAKBOND DE""4+ DIEOOKVERSTERKTUITDESOCIALEVERKIEZINGENISGEKOMEN %ENTERUGBLIK

:O WORDT EEN OPVANGPLAATS BINNEN HET 2ODE +RUIS DOOR DE OVERHEID GEFINANCIERDMET`PERPERSOONPERDAG4ERWIJL&EDASIL HETFEDERALE AGENTSCHAP `KRIJGT -INISTER!RENASTELTVOOROMEXTRABEDDENTEVOORZIENINPUBLIEKE GEBOUWEN DIEWORDENVERANDERDINNOODOPVANGPLAATSENDIETIJDELIJK DEOVERBEZETTINGINDEBESTAANDESTRUCTURENMOETENOPVANGEN'OED MAARONVOLDOENDE-ENSENOPVANGENISMEERDANHENLOUTEREENBED AANBIEDEN(ETGAATOOKOMHETBEGELEIDENVANDEASIELZOEKERSBIJHUN FYSIEKE PSYCHOLOGISCHEENADMINISTRATIEVEPROBLEMEN$ATVRAAGTTIJD ENPERSONEEL ENDAARAANONTBREEKTHETBINNENDEOPVANGSTRUCTUREN $EKWALITEITVANDEOPVANGENHETWERKDATDESOCIAALWERKERSLEVEREN MOETWORDENONDERSTEUND ZOALSDATZOUMOETENGEBEURDENMETDE PLAATSENDIEHET2ODE+RUISIN"ELGIpVOORZIET (ET DOOR KUNST EN VLIEGWERK OPLOSSEN VAN PROBLEMEN VAN EEN HU MANITAIRECRISISDIEALJARENLANGAANHOUDTMOETOPHOUDEN$E""4+ VRAAGT AAN DE MINISTER VAN MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE AAN DE MI NISTERVANMIGRATIE ENASIELBELEID!NNEMIE4URTELBOOMENDEREGE RINGOMECHTESTRUCTURELEOPLOSSINGENTEVOORZIENVOORDEOPVANGVAN ASIELZOEKERS

Een Expresso voor de sectoren Metaal en Non-ferro 7ATISERMOMENTEELAANDEHANDINDEINDUSTRIEENMEERBEPAALD INDESECTOREN-ETAALEN.ON FERRO3TIJGENDELOONKOSTENDEPAN UIT:IJNDEBEDIENDENTEDUUR7ELKEEISENZULLENDEWERKGEVERS STELLENBIJDESECTORONDERHANDELINGENVANBEGIN$E""4+ MAAKTDEBALANSOPINEENSPECIALEEDITIEVAN%XPRESSO)NDUSTRIE )NHETLICHTVANDEHUIDIGECRISISZOUEENMOGELIJKEGLOBALERECESSIEDE HELEECONOMIEKUNNENDOENSTILVALLEN/OKDEBEDIENDENINDE-ETAAL ENDE.ON FERROBEGINNENDAARDEEFFECTENALVANTEVOELEN$EACTI VITEITNEEMTAF DELOPENDEBANDDRAAITINEENLAGEREVERSNELLING DE ECONOMISCHEWERKLOOSHEIDGRIJPTOMZICHHEEN3OMMIGEWERKGEVERS BUITENDEONRUSTUITOMZOGENAAMDONAFWENDBAREAFSLANKINGENDOOR TEVOEREN$EEERSTESLACHTOFFERSZIJNJAMMERGENOEGDEKWETSBAARSTE MENSEN$ECONTRACTENVANUITZENDKRACHTENENTIJDELIJKEWERKNEMERS WORDENNIETMEERHERNIEUWD HOEWELZESOMSALVELEJARENINDIENST ZIJN4EGELIJKERTIJDBEGINTDEDALINGVANDEKOOPKRACHTOOKHENTETREF FENDIEZICHTOTNOGTOEVEILIGWAANDEN "EDIENDENONDERDRUK 7ERKGEVERSENOVERHEIDPROBERENDEARBEIDSVOORWAARDENVANDEBE DIENDEN AF TE BOUWEN !LLE DROGREDENEN ZIJN GOED DE PATRONALE LAS TENZOUDENTEHOOGZIJN ONSINDEXERINGSSTELSELZOUONVERENIGBAARZIJN METDEVERTRAGINGVANDEECONOMIE $E""4+WEIGERTOMINDIEPANIEKSTEMMINGMEETEGAAN7IJBLIJVEN JULLIEVERDEDIGEN $EZE %XPRESSO GAAT NADER IN OP DEVOLGENDEPUNTEN À (ARMONISERING VAN DE ARBEI DERS EN BEDIENDESTATUTEN NAARBOVENTOE À )NDEXERING VAN DE NETTOLONEN ZO ZOU DE BELASTINGBETALER DE LOONSVERHOGINGFINANCIEREN À (ET NIEUWE BONUSSYSTEEM #!/ EENECHTEOPSLAG À !LL INAKKOORDEN KIJK UIT VOOR EENGALOPPERENDEINFLATIE À .AAREENALLIANTIEVOORWERKEN MILIEU $E %XPRESSO IS BESCHIKBAAR BIJ JE ""4+ KANTOOR OF JE AFGEVAAR DIGDE EN KAN OOK GEDOWNLOAD WORDENVANWWWBBTKORG


16

De Nieuwe Werker

Bedienden - Technici - Kaderleden

• N°21 • 12 december 2008

> STANDPUNT

Een interprofessioneel akkoord tegen de kerst? Net wanneer dit artikel tot stand kwam, ontvingen we het voorstel van Robert Tollet, de bemiddelaar die door de regering werd aangesteld na het afspringen van de interprofessionele onderhandelingen op donderdag 4 december jl.

D

e onderhandelingen tussen werkgevers en vakbonden over een interprofessioneel akkoord 2009-2010 resulteerden toen niet in een ontwerp-tekst omdat de werkgevers buitensporige eisen stelden om de loonlast te verminderen. Deze lastenverlagingen, die de werkgevers via fiscale weg wensten te verkrijgen, liepen te hoog op. Dit konden de vakbonden niet aanvaarden, want uiteindelijk zijn het de belastingbetalers die dit uit eigen zak moesten betalen en/of de openbare diensten waar gesnoeid zou worden in banen en openbare dienstverlening. Tegelijk wilden de werkgevers niet verder gaan dan het vastleggen van een enveloppe van € 250 netto per jaar voor de loononderhandelingen in de sectoren en de bedrijven. Naast de onderhandelingen over een interprofessioneel akkoord zijn er nog enkele andere dossiers die ook afgewerkt zouden moeten worden: omtrent de energiefactuur van de gezinnen waren de zaken niet duidelijk. Bij het ter perse gaan van De Nieuwe Wer-

ker wachten we dus nog steeds op beslissingen vanwege de regering om de gepeperde energierekeningen te verlichten. Een ander dossier kreeg dan weer wél een gunstige afloop: de welvaartsvastheid van de sociale uitkeringen werd daadwerkelijk in de voorliggende teksten ingeschreven. Wat ook belangrijk is, is dat de vraag van de liberalen om de werkloosheidsuitkeringen in de tijd te beperken of zelfs helemaal af te schaffen, op niets is uitgedraaid. Deze uitkeringen zullen gedurende de eerste maanden opgetrokken worden via een verhoging van zowel het berekeningsplafond als het percentage. Eenzelfde maatregel is voorzien voor wie in tijdelijke werkloosheid om economische redenen verkeert. Dit alles levert de werknemers in kwestie al snel enkele honderden euro's per maand op. Nu moeten we ons uitspreken over de voorstellen van de bemiddelaar (die intussen – bij het schrijven van dit editoriaal – door de regering worden onderzocht in het kader van haar economisch herlanceringsplan) die grosso modo

herneemt wat op tafel lag toen de onderhandelingen tussen werkgevers en vakbonden op 4 december jl. afsprongen. Het is een feit dat de eisen van de werkgevers om de loonlasten te verlagen via belastingverminderingen in dit voorstel worden ingewilligd. Dit ondanks het feit dat er een gedeeltelijke alternatieve financiering is voorzien. We moeten evenwel vaststellen dat deze alternatieve financiering toch beperkt blijft. Het is nu aan onze militanten om zich uit te spreken. De BBTK zal een standpunt innemen tijdens

een Federaal Comité op 17 december a.s. Uiteraard zullen onze militanten álle dossiers evalueren: de resultaten in het energiedossier, de koppeling van de sociale uitkeringen aan de welvaart en de inhoud van de resultaten van de interprofessionele onderhandelingen. En dit in de moeilijke economische context die we momenteel meemaken. Hoe dan ook, als er een akkoord komt, zal de BBTK erop toezien dat er een sectorale omkadering komt voor de verhoging van de netto-

voordelen voor de bedienden en dat de enveloppe in geen geval een gesloten enveloppe mag zijn. Met andere woorden, we zullen er alles aan doen om vrij te onderhandelen, rekening houdend met de feitelijke situatie in de sectoren. Myriam Delmée Erwin De Deyn Ondervoorzitter Voorzitter De meest recente info over het interprofessioneel akkoord lees je in onze newsletter. Inschrijven is gemakkelijk, surf gewoon naar www.bbtk.org.


Textiel - Kleding - Diamant

;\E`\ln\N\ib\i

• N°21 • 12 december 2008

13

Syndicale premie en eindejaarspremie ).$%.)%57%7%2+%2NRHADDENWEHETALOVERDEVOORWAARDENENBETALINGSWIJZENVANDESYNDICALEPREMIEENEINDEJAARSPREMIEVOORDE SECTORENTEXTIELENVLAS:OALSBELOOFDKOMENDEKLEDING DETEXTIELVERZORGING DEJUTEENDELOMPENDEZEKEERAANDEBEURT

Wasserijen 3YNDICALEPREMIE 2ECHT 6ERBONDENDOOREENARBEIDSOVEREENKOMST /P INGESCHREVEN ZIJN IN HET PERSONEELSREGISTERVANEENWASSERIJ ,ID ZIJN VAN HET !"66 4EXTIEL +LEDING EN $IAMANTENINREGELMETDEBIJDRAGEN :OLANG JE GESYNDICEERD BLIJFT ONTVANG JE JAARLIJKSEENSYNDICALEPREMIE 7ERKLOOSOFBRUG GEPENSIONEERD 7ERKLOOS ZIJN GEWORDEN OF OP BRUG PENSIOEN GEGAAN NA JULI EN NOGSTEEDSWERKLOOSZIJNOPJUNI ,ID ZIJN VAN HET !"66 4EXTIEL +LEDING EN $IAMANTENINREGELMETDEBIJDRAGEN *E BEHOUDT GEDURENDE BIJKOMEND JAAR JE RECHTOPEENSYNDICALEPREMIE "EDRAGENBETALING $ESYNDICALEPREMIEBEDRAAGT `$E PREMIEWORDTBEGINSEPTEMBERUITBETAALD DOOR HET !"66 4EXTIEL +LEDING EN $IA MANT!LSJEJEFORMULIERNOGNIETHEBTOVER GEMAAKT MOETJEDITZOSNELMOGELIJKDOEN ZODATJEJEPREMIEALSNOGKANONTVANGEN

%INDEJAARSPREMIE 2ECHT INDIENSTZIJNOPNOVEMBER /& ONTSLAGEN ZIJN UITGEZONDERD WEGENS DRINGENDE REDEN TUSSEN DECEMBER ENNOVEMBER

/& ZELF ONTSLAG HEBBEN GENOMEN TUSSEN DECEMBERENNOVEMBERDE BEREKENING GEBEURT IN DIT GEVAL OVEREEN KOMSTIG HET AANTAL GEPRESTEERDE UREN IN DIEPERIODE "EDRAG ONDERNEMINGENTOTWERKNEMERSENON DERNEMINGENNIETAANGESLOTENBIJDE&EDE RATIEVAN,INNENVERHUURDERSVAN"ELGIp  ` PER GEPRESTEERD UUR TUSSEN EN  ` PER GEPRESTEERD UUR VANAF ONDERNEMINGENMETMEERDANWERKNE MERS EN ONDERNEMINGEN AANGESLOTEN BIJ DE &EDERATIE VAN ,INNENVERHUURDERS VAN "ELGIp  ` PER GEPRESTEERD UUR TUSSEN EN  ` PER GEPRESTEERD UUR VANAF /PDEEINDEJAARSPREMIEWORDENERNOG23: EN BEDRIJFSVOORHEFFING BELASTINGEN AFGE HOUDEN "ETALING $E EINDEJAARSPREMIE WORDT RECHTSTREEKS DOOR DE WERKGEVER BETAALD $IT MOET TEN LAATSTEOPDECEMBERGEBEUREN7IE IN DE LOOP VAN HET REFERTEJAAR ZELF ONTSLAG NEEMT MOETDEEINDEJAARSPREMIE OPBASIS VAN HET AANTAL GEWERKTE UREN UITBETAALD KRIJGENOPHETMOMENTVANDEEINDAFREKE NINGVANHETLOON

Jute 3YNDICALEPREMIE 7IEOPSEPTEMBERINDIENSTWAS VAN EEN BEDRIJF UIT DE JUTESECTOR MOET VvvR NOVEMBER VAN DE WERKGEVER EEN KAART±VAKBONDSPREMIE²KRIJGEN$EPRE MIEBEDRAAGT `INENWORDT TUSSEN EN DECEMBER UITBETAALD DOOR HET !"66 4EXTIEL +LEDING EN $IA MANT 7IETUSSENOKTOBERENSEPTEM BER OP RUST IS GEGAAN HEEFT EVEN EENSRECHTOPDESYNDICALEPREMIE 7IEDOORDEWERKGEVERWORDTONTSLAGEN METUITZONDERINGVANONTSLAGOMDRIN GENDEREDEN ENTOTSEPTEMBER VOLLEDIG WERKLOOS BLIJFT KRIJGT OOK DE SYNDICALEPREMIE 7ERKNEMERS DIE TIJDENS HET REFERTEJAAR TUSSENOKTOBERENSEPTEMBER MET BRUGPENSIOEN ZIJN GEGAAN KRIJGEN DE SYNDICALE PREMIE OOK IN HET JAAR VOLGEND OP HET REFERTEJAAR NA HUN OPBRUGPENSIOENSTELLING 4OELAGEBESTAANSZEKERHEID .ADAGENTIJDELIJKEWERKLOOSHEIDINDE REFERTEPERIODEVANOKTOBERVANHETVO RIGJAARTOTSEPTEMBERVANHETLOPEND JAAR WORDTEREENBEDRAGTOEGEKENDVAN  ` PER DAG TIJDELIJKE WERKLOOSHEID METEENMAXIMUMVANDAGEN HETZIJ `$EZETOELAGEWORDTSAMENMETDE SYNDICALEPREMIEUITBETAALD

%INDEJAARSPREMIEENAANVULLENDE VAKANTIEVERGOEDING 2ECHT $E ARBEIDERS DIE TUSSEN DECEMBER EN NOVEMBER IN EEN BE DRIJF VAN DE JUTESECTOR WERKTEN ONT VANGEN EEN EINDEJAARSPREMIE EN EEN AANVULLENDE VAKANTIEVERGOEDING $E BRUG GEPENSIONEERDEN EN DE RECHTHEB BENDENVANOVERLEDENWERKNEMERSHEB BEN OOK RECHT 7IE VRIJWILLIG DE ONDER NEMINGVERLAAT VERLIESTZIJNRECHTOPDE EINDEJAARSPREMIE"IJGEDEELTELIJKEPRES TATIESONTVANGJEEENPREMIEINVERHOU DINGTOTDETIJDDIEJEINDEONDERNEMING HEBTDOORGEBRACHT "EDRAG $E EINDEJAARSPREMIE BEDRAAGT  VAN HET BRUTOLOON DAT TUSSEN DECEM BERENNOVEMBERVERDIEND WERD MET EEN MINIMUMPREMIE VAN `VOORWIEJAAROFOUDERIS $EAANVULLENDEVAKANTIEVERGOEDINGBE DRAAGTVANHETBRUTOLOONDATTUSSEN DECEMBER EN NOVEMBER VERDIENDWERD "ETALING $E EINDEJAARSPREMIE EN DE AANVULLEN DE VAKANTIEVERGOEDING WORDEN SAMEN MET DE LAATSTE LOONSUITBETALING VAN DE MAANDDECEMBERBETAALD

Textielverzorging – indexaanpassing $OOREENINDEXAANPASSINGSTIJGENDELONENINDESECTORTEXTIELVERZORGINGMET VANAFJANUARI2AADPLEEGJEAFDELINGSSECRETARIAATVOORDEAANGEPASTELOON BAREMA´S

Kleding 3YNDICALEPREMIE 2ECHT 6ERBONDEN DOOR EEN ARBEIDSOVEREEN KOMST /P MAART INGESCHREVEN ZIJN IN HET PERSONEELSREGISTER VAN EEN KLEDING OF CONFECTIEBEDRIJF OF ER TEWERKGESTELD ZIJNVIAEENINTERIMKANTOOR ,IDZIJNVANHET!"66 4EXTIEL +LEDINGEN $IAMANTENINREGELMETDEBIJDRAGEN :OLANGJEGESYNDICEERDBLIJFT ONTVANGJE JAARLIJKSEENSYNDICALEPREMIE 7ERKLOOSOFBRUG GEPENSIONEERD 6OLLEDIG WERKLOOS ZIJN GEWORDEN NA MAARTENNOGSTEEDSWERKLOOSZIJN OPMAART 4USSEN MAART EN MAART OPBRUG PENSIOENGEGAANZIJN ,IDZIJNVANHET!"66 4EXTIEL +LEDINGEN $IAMANTENINREGELMETDEBIJDRAGEN

$UUR *E BENT BRUG GEPENSIONEERD TUSSEN EN JE HEBT NOG EENMAALRECHTOPDEPREMIE *E BENT WERKLOOS JE BEHOUDT JE RECHT GE DURENDEBIJKOMENDEJAREN "EDRAGENBETALING $E SYNDICALE PREMIE BEDRAAGT  ` 6OOR DE BIJKOMENDE JAREN WERKLOZEN IS HET BEDRAG  ` $E PREMIE WORDT VANAF DECEMBER UITBETAALD DOOR HET 3OCIAAL 7AARBORGFONDS VAN DE +LE DING EN #ONFECTIENIJVERHEID VIA REKE NINGNUMMER OF CIRCULAIRE CHEQUE !LS JE JE FORMULIER NOG NIET AAN HET !"66 4EXTIEL +LEDING EN $IAMANT HEBT OVER GEMAAKT MOET JE DIT ZO SNEL MOGELIJK DOENOMJEPREMIETEONTVANGEN3AMEN MET DE SYNDICALE PREMIE WORDT OOK DE OPLEGBIJTIJDELIJKEWERKLOOSHEIDBETAALD $IE BEDRAAGT ` INDIEN JE MINSTENS DAGEN TIJDELIJK WERKLOOS WAS TUSSEN EN

Lompen 3YNDICALEPREMIE 2ECHT INDIENSTZIJNBIJEENLOMPENONDERNEMING OPDECEMBER OF AFGEDANKT ZIJN IN DE LOOP VAN EN OPDECEMBERNOGSTEEDSWERKLOOSOFOP BRUG PENSIOENZIJN LID ZIJN VAN HET !"66 4EXTIEL +LEDING EN $IAMANTENINREGELZIJNMETDEBIJDRAGEN "EDRAG $ESYNDICALEPREMIEBEDRAAGT`IN *EMOETDEKAART±SYNDICALEPREMIEENAAN VULLENDE WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN² AFGE VENAANDEVAKBOND*EWERKGEVERMOETDE KAARTEN AANVRAGEN BIJ HET &ONDS VOOR DE ,OMPENBEDRIJVEN EN MOET JE DEZE VOOR JANUARIOVERHANDIGEN /PLEGBIJTIJDELIJKEWERKLOOSHEID !LLEEN GESYNDICEERDEN HEBBEN RECHT OP DE OPLEG (IJ BEDRAAGT ` PER DAG TIJDELIJ KE WERKLOOSHEID MET EEN MAXIMUM VAN DAGEN IN DE PERIODE TUSSEN JANUARI ENDECEMBER $EOPLEGWORDT VANAFDEEERSTEDAGTIJDELIJKEWERKLOOSHEID TOEGEKEND

(ET!"66 4EXTIEL +LEDINGEN$IAMANTBE TAALTJEDESYNDICALEPREMIEENDEOPLEGBIJ TIJDELIJKEWERKLOOSHEIDSAMENUIT %INDEJAARSPREMIE 2ECHT *EMOETMINSTENSMAANDENONONDERBRO KEN GEWERKT HEBBEN IN EEN ONDERNEMING INDELOMPENSECTOR "EDRAG $E EINDEJAARSPREMIE BEDRAAGT  VAN HET BRUTOLOON DAT TUSSEN DECEMBER VAN HETVORIGJAARENNOVEMBERVANHETHUI DIG JAAR WERD VERDIEND $AGEN WAARVOOR EEN VERGOEDING INGEVOLGE ARBEIDSONGE VAL TIJDELIJKE WERKLOOSHEID ENOF MOEDER SCHAPSRUSTWERDTOEGEKEND WORDENGELIJK GESTELDMETLOON6ANDEEINDEJAARSPREMIE WORDEN ER 23: EN BEDRIJFSVOORHEFFING BE LASTINGEN AFGEHOUDEN $E WERKGEVER MOET DE EINDEJAARSPREMIE TEN LAATSTE TUSSEN DECEMBER EN DE CEMBERBETALEN

Het ABVV-Textiel, Kleding en Diamant wenst u en uw familie een voorspoedig nieuwjaar !


14

;\E`\ln\N\ib\i

• N°21 • 12 december 2008

*!!2!,'%-%.%#%.42!,%

34!.$05.4

Hoe groot is de schade?

“Wij zijn de bouwers van een nieuwe wereld”

:IJN JOBS BELANGRIJKER DAN KOOPKRACHT $AT WAS DE VRAAG DIE EEN VAN ONZETELEVISIEZENDERSVORIGEWEEKAANZIJNKIJKERSVOORLEGDE(ETISEEN DOMMEVRAAGOMDATERALLEENMETJAOFNEEKANWORDENGEANTWOORD %NHIERISGEENJAOFNEE*OBSENKOOPKRACHTZIJNALLEBEIEVENBELANGRIJK :EHANGENTROUWENSVASTAANELKAAR*OBSZORGENVOORKOOPKRACHT%NALS DEKOOPKRACHTSTEVIGGENOEGIS ZORGTDATVOORJOBS 6ELEDUIZENDENWERKNEMERSWORDENINEENSUKKELSTRAATJEGEDUWD$OOR EENCRISISDIENIETHUNVERANTWOORDELIJKHEIDIS$EECONOMIESTORTNIETIN ELKAAROMDATZIJTEHOGEEISENHEBBENGESTELD$EECONOMIESTORTINEEN OMDATERWILDENONGECONTROLEERDGESPECULEERDWERD-ETGROFGELD EN DOORDEBEZITTERSVANGROFGELD%RWORDTGESPECULEERDOPVOEDSEL DATIS NOGHETERGSTE%RWORDTGESPECULEERDOPENERGIE%RWORDTGESPECULEERD OPBANKKREDIETEN%NUITEINDELIJKZAKTHETHELEKAPITALISTISCHEKAARTEN HUISJEINEEN 7IEZWAKSTAATOPDEARBEIDSMARKTWORDTHETEERSTESLACHTOFFER(ETZIJN DEUITZENDKRACHTEN DIEMENVANDEENEDAGOPDEANDERENAARHUISKAN STUREN(ETZIJNDEWERKNEMERSINONDERAANNEMING WANTOOKDIECON TRACTENKUNNENSNELOPGEZEGDWORDEN -AAROOKDEWERKNEMERSMETEENVASTCONTRACTWORDENGETROFFEN6E LENONDERHENWORDENDEZERDAGENOPECONOMISCHEWERKLOOSHEIDGE ZET$ATGEBEURTWELMEERMETDEEINDEJAARSDAGEN MAARNUWORDENDE MENSENVEELSNELLERENVOORHEELERGLANGEPERIODESNAARHUISGESTUURD (ETFINANCIEELVERLIESISZEERGROOT:EVALLENTERUGOPOMENBIJDE VANHUNNORMALEINKOMEN %N DAN ZIJN ER DE NAAKTE ONTSLAGEN )N ALLE SECTOREN WORDEN WERKNE MERSINONZEKERHEIDGEDOMPELD6OORHETEERSTSINDSVELEJARENSTIJGTDE WERKLOOSHEIDINONSLANDOPNIEUW %R MOET INGEGREPEN WORDEN %R IS EEN KRACHTIG RELANCEPLAN NODIG %N WERKNEMERSMOETENBETERBESCHERMDWORDEN /MTEWETENHOEGROOTDESCHADEISORGANISEERTDE!LGEMENE#ENTRALE EENSPOEDENQUoTEBIJALHAARDELEGEES7EVERZAMELENALLEINFORMATIE OVERDEGEVOLGENVANDECRISISVOORDETEWERKSTELLINGINONZESECTOREN (OEVEEL TIJDELIJKE WERKLOOSHEID (OEVEEL UITZENDKRACHTEN NAAR HUIS GESTUURD(OEVEELONDERAANNEMINGGESCHRAPT(OEVEELVASTEWERKNE MERSONTSLAGEN(ETISBELANGRIJKDATALLEDELEGEESMEEWERKENAANDEZE ENQUoTE(ETZALONSDENODIGEARGUMENTENGEVENOMMAATREGELENTE EISEN .UALSTELLENWETWEEMAATREGELENVOOROP5ITZENDKRACHTENDIEREEDS LANGE TIJD BIJ EENZELFDE GEBRUIKER TEWERKGESTELD ZIJN IN HET KADER VAN TIJDELIJKE VERMEERDERING VAN WERK MOETEN RECHT HEBBEN OP TIJDELIJKE ECONOMISCHE WERKLOOSHEID %N WERKNEMERS DIE IN DE ECONOMISCHE WERKLOOSHEIDTERECHTKOMENMOETENEENBETEREVERGOEDINGKRIJGEN 7ANNEERWEDITSCHRIJVENZIJNDEBESPREKINGENVOOREENINTERPROFESSI ONEELNOGVOLOPAANDEGANG%RLIGTEENVOORSTELOPTAFELVANEENBE MIDDELAAR $AAROVER ORGANISEREN WE NU EEN CONSULTATIERONDE IN ONZE VAKBONDSAFDELINGEN

DECEMBER

*ACQUES-ICHIELS ALGEMEENSECRETARIS

!LAIN#LAUWAERT VOORZITTER

$)%.34%.#(%15%3

7/2$4%%.SPECIAALJAARVOORDE!LGEMENE #ENTRALE:IJVIERTHAARHONDERDJARIGBESTAAN(ET WORDTEENFEESTJAARMETHEELWATGEBEURTENISSEN DIEJENIETMAGMISSEN,ATENWEEENSOVERLOPEN WATEROPDEAGENDASTAAT

$

EZE VERJAARDAG SLAAT NIET OPHETONTSTAANVANDESO CIALISTISCHEVAKBOND WANT DAARVOOR MOETEN WE TERUG NAAR HETBEGINVANDEDEEEUW(IER GAATHETOVERDEGEBOORTEVANDE !LGEMENE #ENTRALE )N VER ENIGDEN ALLE VAKVERENIGINGEN VAN DE BOUWSECTOR ZICH IN DE #ENTRALE 6EREENIGING VAN "OUW VAKARBEIDERS 6ANAF DAN GAAN OOKARBEIDERSUITANDERESECTOREN DERGELIJKE CENTRALES STICHTEN $E SCHILDERSBIJVOORBEELD ENDEHOUT BEWERKERS $AARMEE WORDT OOK DUIDELIJKWAARDATWOORD³CENTRA LE´ VANDAAN KOMT $E !LGEMENE #ENTRALEKOMTVOORDEEERSTEKEER TERSPRAKEIN WANNEERBOUW VAKKERS HOUTBEWERKERS EN SCHIL DERSHUNKRACHTENBUNDELEN)NDE LOOPDERJAARZULLENTALVANANDERE SECTORENDATVOORBEELDVOLGENEN ZODE!LGEMENE#ENTRALEVORMEN ZOALSWEDIEVANDAAGKENNEN %EN TENTOONSTELLING OVER ONZE SOCIALEGESCHIEDENIS )N MAART WORDT EEN PRESTI GIEUZE TENTOONSTELLING OPGEZET OVER ONZE SOCIALE GESCHIEDENIS $ETITELLUIDT±7IJZIJNDEBOUWERS VAN EEN NIEUWE WERELD² .IET AL LEENDE!LGEMENE#ENTRALEWORDT IN BEELD GEBRACHT MAAR DE HELE ONTVOOGDINGSSTRIJD VAN DE WER KENDE KLASSE $E TENTOONSTELLING RICHT ZICH DUS TOT EEN ZEER BREED PUBLIEK "IJ DE ONDERWERPEN DIE AANBODKOMENISERDEINDUSTRI ELE REVOLUTIE HET ONTSTAAN EN DE

65 dagen en geen premie gehad?

3OORTAANPASSING

,OONSVERHOGINGOOKIN PRIJS)NDEXERINGREpLE ENMINIMUMLONEN

6ORIGELONEN X 

0ETROLEUM

$E TENTOONSTELLING ZAL TE ZIEN ZIJNIN³,ES!TELIERSDES4ANNEURS´ EENINDUSTRIEELCOMPLEXINHARTJE "RUSSEL DAT VOLLEDIG IN ZIJN OUDE GLORIEWERDHERSTELD 'EtNTERESSEERD IN EEN GROEPSBE ZOEK$ITISINDERDAADEENUITSTE KENDE GELEGENHEID OM EEN HELE DAG IN "RUSSEL DOOR TE BRENGEN MET JE VAKBONDSAFDELING OF JE VERENIGING %R ZIJN VERSCHILLENDE MOGELIJKHEDEN%RWORDTEENPRO GRAMMAOPMAATGEMAAKT$AAR VOOR ZORGT ,INX DE CULTUURVER ENIGING VAN HET !"66 %EN GIDS ZORGTVOOREENGELEIDEWANDELING %R KAN GEZORGD WORDEN VOOR EEN MIDDAGMAAL OF EEN AVONDMAAL OF EEN STUK TAART NA DE MIDDAG %NDEDAGKANAANGEVULDWORDEN MET EEN BIJKOMENDE ACTIVITEIT

"EHALVE DE TENTOONSTELLING WOR DENOOKTWEEBOEKENUITGEGEVEN ±7IJ ZIJN DE !LGEMENE #ENTRALE² IS DE TITEL VAN EEN UITGAVE OVER DE STRIJD DIE VAKBONDSMILITANTEN DOOR DE JAREN HEEN HEBBEN GE VOERD (ET TWEEDE BOEK HANDELT OVER DE TOEKOMST %EN TWINTIGTAL AUTEURSUITDIVERSEHOEKENSCHRE VEN HUN MENING NEER OVER DE STERKE EN ZWAKKE PUNTEN VAN DE VAKBEWEGING VANDAAG :IJ ANT WOORDENOOKOPDEVRAAGHOEHET IN DE TOEKOMST VERDER MOET 7E ZULLEN OP DIE TWEE BOEKEN NOG UITGEBREIDTERUGKOMEN %mNZAAKISDUIDELIJKDEHONDERD STE VERJAARDAG VAN DE !LGEMENE #ENTRALEZALNIETALLEENDIENENOM NAARHETVERLEDENTEKIJKEN MAAR OOK OM OVER ONZE TOEKOMST NA TEDENKEN/PDIEMANIERBLIJVEN DE WOORDEN DIE ARBEIDERS IN DE JAREN DERTIG MEEDROEGEN IN EEN BETOGINGBRANDENDACTUEEL¦7IJ ZIJN DE BOUWERS VAN EEN NIEUWE WERELD§

%ENCREATIEVAN!MSAB )NSTITUUTVOOR3OCIALE'ESCHIEDENISEN4IJDSBEELD0InCE-ONTmE -ETDEMEDEWERKINGVAN,INX EN0RmSENCEET!CTIONCULTURELLES0!# -ETDESTEUNVAN066ERZEKERINGEN $ELTA,LOYD"ANK !RISTAENDESTAD"RUSSEL

$ECEMBER 0ARITAIR 3ECTOR COMITm

'ROEPSBEZOEKEN

6ERLEDEN EN TOEKOMST IN TWEE BOEKEN

/PENINGSUREN6ANTOTUUR¯OPDONDERDAGTOTUUR 7AAR!TELIERSDES4ANNEURS¯(UIDEVETTERSSTRAAT¯"RUSSEL 4OEGANGEURO¯GRATISVOOR  STUDENTENENWERKZOEKENDEN 'RATISTOEGANGSCOUPONSIN$E.IEUWE7ERKERENANDEREVAKBONDSPUBLICATIES 'ELEIDBEZOEK` )NFOVOORGROEPSBEZOEKENENGIDSENBIJ,INX TEL E MAILKDECRAENE LINXPLUSBEWWWLINXPLUSBE

.EEMVANDAAGNOGCONTACTOPMETHET!"66ENLAATDITNAKIJKEN

(IERONDERSTAANALLESECTORENVANDE!LGEMENE#ENTRALE¯!"66DIEOP DECEMBER EEN AANPASSING VAN DE LONEN KENDEN !LLEEN DE SECTOREN WAARZICHWIJZIGINGENVOORDEDENWORDENVERMELD-EERGEDETAILLEERDE INFORMATIEVINDJEOPONZEINTERNETSITEWWWACCGBE

(ET WORDT EEN DYNAMISCHE TEN TOONSTELLING $E BEZOEKER ZAL ER MARKANTE GELUIDSOPNAMEN EN FILMBEELDEN VINDEN /UDE WERK TUIGENZULLENARBEIDSSITUATIESVAN VROEGER WEER TOT LEVEN ROEPEN %EN INDRUKWEKKENDE VERZAME LING HISTORISCHE VAKBONDSVLAG GEN DIE VOLLEDIG WERDEN GERES TAUREERDWORDENDEPARELTJESVAN DEZEEXPOSITIE

7ATDACHTJEBIJVOORBEELDVANEEN BEZOEK AAN HET !TOMIUM WAAR OPDATMOMENTOOKEENTENTOON STELLING LOOPT OVER DE .OORD EN DE:UIDPOOL !LS DE GROEP TE KLEIN IS VOOR EEN AUTOBUS KIES JE GEWOON VOOR DE TREIN $E TENTOONSTELLING LIGT OP WANDELAFSTAND VAN HET #ENTRAAL 3TATION

$ETENTOONSTELLINGVANMAARTTOTAPRIL

(EBJEINDEPERIODEVANJULITOTJUNIMINSTENS DAGENINDESECTORDIENSTENCHEQUESGEWERKTPC (EBJEGEENDOCUMENTINJEBUSGEKREGENVOORDEBETALINGVANJE EINDEJAARSPREMIE ENDESYNDICALEPREMIEX 

Lonen vanaf 1 december 2008

ONTWIKKELING VAN DE VAKBEWE GING DE GROTE SOCIALE CONFLICTEN DE STAPPEN NAAR SOCIALE RECHTEN ENSOCIALEZEKERHEID ENTENSLOTTE OOK DE BELANGRIJKE UITDAGINGEN VANVANDAAG

Instituut voor Sociale Gesc hiedeni s


;\E`\ln\N\ib\i • N°21 • 12 december 2008

15

Regio Antwerpen - Mechelen + Kempen

DE INDUSTRIËLE REINIGING IN ACTIE! ACTIEWEEK VAN 1 tot en met 5 december 2008 /NSEVENVOORSTELLEN $EINDUSTRIpLEREINIGERS REINIGENENHOUDENINDUSTRIpLE GEBOUWEN INSTALLATIES RESERVOIRS LEIDINGEN VOERTUIGEN EN SCHEPEN IN GOEDE STAAT INBEGREPEN HET VERWIJDEREN VANAFVAL:IJGEBRUIKENHIERVOORZWAARMATERIEEL ZOALS ZUIGWAGENS GEMOTORISEERDEEXTREMEHOGEDRUKINSTALLA TIES (UN JOB IS DUS NIET ZONDER ENIG GEVAAR BOVENDIEN MOETEN ZIJ ALLERLEI VEILIGHEIDS EN ANDERE ATTESTEN KUN NENVOORLEGGEN:EWERKENZEERFLEXIBELINONDERAANNE MINGENOPVRAAGVANDEKLANT "ELANGRIJKSTEBEDRIJVENINONZEREGIO"UCHEN (CI *ACOBS -OURIK 0EETERSOIW 3MET*ET*ET)NTER $E SCHOONMAAKSECTOR IN ZIJN TOTALITEIT BEHOORT TOT DE ZWAREBEROEPENENDITGELDTZEKERVOORDEINDUSTRIpLEREI NIGING )N WERD NA JARENLANGE ONDERHANDELINGEN EEN NIEUWECOLLECTIEVEARBEIDSOVEREENKOMSTTOEGEPASTINZA KERIJTIJDARBEIDSTIJD SPECIFIEKVOORDEGANSEINDUSTRIpLE REINIGING(ETWASEENALTERNATIEVEREGELINGWAARBIJDE RIJTIJDNOCHVOORDECHAUFFEUR NOCHVOORDEBIJRIJDERALS EFFECTIEFGEWERKTETIJDWERDBESCHOUWD ALTHANSVOORDE EERSTEKM$ITZIJNENKELDEKILOMETERSVANDEVESTI GINGSPLAATS NAAR DE EERSTE WERF EN VAN DE LAATSTE WERF NAARDEVESTIGINGSPLAATS

"INNEN DEZE AFSTAND ONTVANGEN ZIJ GEEN UURLOON MEER EN DEZE UREN TELLEN EVENMIN MEE VOOR DE BEREKENING VANOVERURENBOVENUURPERDAGENZ¨

„ 7ERKNEMERS ZIJN HET BEU OM VROEGER TE MOETEN VER TREKKENENTEMOETENWACHTENBIJDEKLANT TIJDDIEDUS NIETMEETELTALSEFFECTIEVEARBEIDSTIJD

)NTUSSEN HADDEN EENZIJDIGE MAATREGELEN VAN DE OVER HEIDTIJDENSHUNRIJTIJDEENNEGATIEVEINVLOEDOPHUNIN KOMEN BV NOG MAX KM PER UUR OP AUTOSTRADES EN ELDERS HET NIET MEER MOGEN VOORBIJSTEKEN VAN ANDERE VRACHTWAGENS

„ /P VRAAG VAN DE WERKGEVER MOETEN INDUSTRIpLE REINI GERS BIJ MOMENTEN AFWIJKEN VAN HUN RIJROUTE VAN EN NAAR DE VESTIGINGSPLAATS OM NOG EXTRA DINGEN TE DOEN DATECHTERNIETALSARBEIDSTIJDWORDTAANGEREKEND

$EREINIGERSMOETENINOPDRACHTVANHUNBAAS DOORDE TOEGENOMENVERKEERSDRUKTE NUNOGVROEGERVERTREKKEN NAARHUNEERSTEWERF METOOKMEERWACHTTIJDENAANDE POORTBIJDEKLANTDIENIETBETAALDWORDEN )NEENNATIONALEWERKGROEPWERDINKWAMENVOL GENDEKNELPUNTENAANBOD „)NZAKEDERIJTIJD MENENWIJDATDEGEHANTEERDE-APPY ROUTEPLANNERONVOLDOENDEREKENINGHOUDTMETDETOEGE NOMENVERKEERSDRUKTE$EWERKGEVERS/.4+%..%.DE TOEGENOMENVERKEERSDRUKTE „$EWERKGEVERSGEBRUIKEN INSOMMIGEGEVALLEN EENZIJ DIGEEN±WERF²BIJDEKLANTALS²VESTIGINGSPLAATS²6OORONS ISERECHTEREENWEZENLIJKVERSCHILTUSSENBEIDEBEGRIPPEN OMDATDITBOVENDIENKANLEIDENTOTKOOPKRACHTVERLIES

Ga mee op bedrijfsbezoek met Linx+

„6ERDERWORDTEENCHAUFFEURVANDERGELIJKEZWAREVOER TUIGENONVOLDOENDEBETAALDVOORDEEERSTEKM 4IJDENSDEACTIEWEEKVANTOTENMETDECEMBER WERDEN NAASTDEACTIESAANDEBEDRIJVEN INFORMATIESES SIES GEORGANISEERD VOOR DE LOCALE WERKGEVERS WERKNE MERSENTEVENSBIJDEKLANTEN $IT HEEFT UITEINDELIJK GELEID TOT EEN HEROPENING VAN DE BESPREKINGEN OP NATIONAAL VLAK TUSSEN VAKBONDEN EN DIRECTIE 2OGER6RANCKEN 3ECRETARIS !LGEMENE#ENTRALEREGIO+EMPEN

De nieuwe Vrijetijdsgids komt er aan! $E6RIJETIJDSGIDSVAN,INX STAATWEERVOLMETBEDRIJFS BEZOEKEN DAGUITSTAPPEN !NDERS"EKEKEN2EIZEN EX PO´S¨'AMEENAAR"ERLIJNOF0ICARDIp BEZOEK.ETELVUUR OFHET5:,EUVEN MAAKEENWANDELINGDOOR2OOD"RUS SEL OF IN DE 6LAAMSE !RDENNEN (ET KAN ALLEMAAL MET ,INX "ESTELDEGIDSNUENUKRIJGTHEMINDELOOPVAN DECEMBERGRATISTHUISGESTUURD6ANAFJANUARIVLIEGT,INX ERWEERINMETMAARLIEFSTVERSCHILLEN DEBEDRIJFSBEZOEKENVERSPREIDOVERHETHELEJAAR5KUNTZICHVOOR DE BEDRIJFSBEZOEKEN INSCHRIJVEN VANAF HALF DECEMBER +IJK VOOR MEERINFORMATIEINDE6RIJETIJDSGIDSOFOPWWWLINXPLUSBE %ENGREEPUITHETAANBOD 'A OP WOENSDAG FEBRUARI OF OP DONDERDAG SEPTEMBER MEE NAAR EEN2ODE+RUIS OPVANGCENTRUMVOOR ASIELZOEKERSENLEERVANALLESOVERDE PROCEDURE EN DE LEEF EN WOONOM STANDIGHEDENVANVLUCHTELINGEN

5 HOUDT WEL VAN EEN KAARTJE LEG GEN+IJKDANOPDONDERDAGMAARTMEEBINNENBIJ#ARTAMUNDI Dm SPEELKAARTENFABRIEK "EETJEBANGVOOR"RUSSEL$ANISHETBEZOEKOPDEVRIJDAGENMAART ENOKTOBERIETSVOORUOPSTAPMETDEFLIKKENIN"RUSSEL /PZATERDAGMEIGIDST3IL*ANSENUDOORHET.ATUURHULPCENTRUM IN/PGLABBEEKENKOMTUALLESTEWETENOVERHETREDDENENVERZORGEN VANWILDEDIERENINNOOD

6OORNAAMENACHTERNAAM 3TRAATENHUISNUMMER 0OSTCODEENPLAATS 3TUUROFFAXDEBONTERUGNAAR,INX 7ATTEEUSTRAAT "RUSSELOF /FMAILINFO LINXPLUSBEOFBEL7EBSITE WWWLINXPLUSBE 5 KUNT DE GIDS VANAF HALF DECEMBER OOK BEKOMEN BIJ ,INX !NTWERPEN ABVVBEOFBELNAAR


;\E`\ln\N\ib\i

• N°21 • 12 december 2008

15

Regio Vlaams-Brabant $%!,'%-%.%#%.42!,%"2533%, 6,!!-3"2!"!.4

Statutair Congres – 22 november 2008 /0./6%-"%2HEEFTDE!LGEMENE#ENTRALE"RUS SEL 6LAAMS"RABANTHAARSTATUTAIRCONGRESGEHOUDENIN AANWEZIGHEID VAN MILITANTEN .AAST DE STATUTAIRE VERPLICHTINGENMETDEGOEDKEURINGVANHETACTIVITEITEN VERSLAGWERDENDESYNDICALEPRIORITEITENVOORDEKOMEN DEVIERJAARVASTGELEGD

)

N HET STREVEN BLIJVEND SYNDI CALE ANTWOORDEN TE VINDEN OPDEGROTEUITDAGINGENWAAR WEALSVAKBONDVOORSTAAN STOND VOORZITTER2ENm6AN#AUWENBER GESTILBIJDEVRAAGOFEENVAKORGA NISATIENOGVANDEZETIJDIS6OOR DEPATROONSMISSCHIENNIET VOOR ONZE LEDEN EN MILITANTEN DES TE MEER /OK DE POLITIEKE SITUATIE VANONSLAND¯METONDERMEERDE KOOPKRACHTPROBLEMATIEK EN DE AANVAL OP HET STAKINGSRECHT VAN DE JONGSTE MAANDEN EN WEKEN GAF GENOEG STOF TOT NADENKEN 'ETUIGE HIERVAN DE DOOR DE CON GRESSISTENGESMAAKTETOESPRAKEN VANFEDERAAL!# VOORZITTER!LAIN #LAUWAERT EN FEDERAAL !"66 VOORZITTER2UDY$E,EEUW (ET CONGRES SPRAK ZICH OOK UIT OVERHETUIT$ENEMARKENVIA%U ROPA OVERGEWAAIDE ±FLEXICURITY CONCEPT² !LGEMEEN STELT HET #ONGRES DAT SYNDICALE ACTIEMID DELEN MOETEN INGEZET WORDEN OMEENHALTTOETEROEPENAANDE HUIDIGE FLEXIBILITEIT ZONDER GREN ZENDIEDOORDEWERKGEVERSWORDT OPGEDRONGEN(ETCONCEPTVANDE ±FLEXICURITY² FLEXIBILITEIT GEKOP PELD AAN EEN GROTERE ZEKERHEID WORDT DAN OOK MET ARGUSOGEN

GEVOLGD &LEXIBILITEIT KENNEN WE REEDSONDERDEMEESTUITGEBREIDE VORMEN MAARVANDEGROTERESO CIALE ZEKERHEIDZIENWENOGNIETS CONCREETS (ETCONGRESWILOOKDEJONGEREN MEER BETREKKEN BIJ DE SYNDICALE WERKING BINNEN DE CENTRALE EN ERVOOR IJVEREN DAT ER VOOR HEN MEER KANSEN ZIJN OP DE ARBEIDS MARKT:OVRAAGTHETCONGRESBIJ VOORBEELDDATTEGENDEROU LATIETIJD IN TIJDELIJKE CONTRACTEN VOORHETAANBIEDENVANEENVAST CONTRACTWORDTGEHALVEERD (ET CONGRES WIL TEVENS BLIJVEN HAMEREN OP DE GROOTSTE DISCRI MINATIE DIE BINNEN ONS ARBEIDS RECHTNOGSTEEDSBLIJFTBESTAANEN DAN HEBBEN WE HET OVER DE ON AANVAARDBARE VERSCHILLEN TUSSEN HETARBEIDERS ENHETBEDIENDE STATUUT (ET CONGRES VRAAGT UIT DRUKKELIJK DAT ER DRINGEND WERK WORDT GEMAAKT VAN EEN EENGE MAAKT WERKNEMERSSTATUUT EN BESCHOUWTDITALSEENBREEKPUNT 4EVENS VRAAGT HET CONGRES AAN DACHT VOOR DE NOG STEEDS VAAK VOORKOMENDE MAAR ONAAN VAARDBARE DISCRIMINATIE BIJ

AANWERVING (ET GAAT HIER DAN OMDEAANWERVING OFVEELEERDE NIET AANWERVING VAN MIGRANTEN VROUWEN OF PERSONEN MET EEN HANDICAP )NVERBANDMETDEZELAATSTEPRO BLEMATIEK VRAAGT HET CONGRES DAT IEDERE AFGEVAARDIGDE IN ZIJN EIGENONDERNEMINGDEVRAAGZOU STELLENHOEVEELPERSONENMETEEN HANDICAPZIJNTEWERKGESTELDBIN NEN HET EIGEN BEDRIJF (ET CON GRESEISTOOKDATHET0ACTVAN6IL VOORDE TEGEN ZIJN VOLLEDIGE UITWERKINGZOUKENNENENDATIN ELK BEDRIJF EFFECTIEF  VAN DE WERKNEMERS PERSONEN MET EEN HANDICAPZOUDENZIJN 4ENSLOTTEVRAAGTHETCONGRESUIT DRUKKELIJKAANDEFEDERALEINSTAN TIES VAN DE !LGEMENE #ENTRALE nNVANHET!"66OMALLESINHET WERKTESTELLENOMDEEENHEIDVAN HETLAND DEEENHEIDVANDEWERK NEMERS VANDESOCIALEZEKERHEID VANDEONDERHANDELINGENVANDE #!/´SENVANHETARBEIDSRECHT TE HANDHAVEN 3OLIDARITEITISVOORONZEAFDELING EEN SLEUTELWOORD 3OLIDARITEIT TUSSENACTIEVEENINACTIEVEWERK NEMERS TUSSENNOORDENZUID SO LIDARITEIT IS HET ENIGE WOORD DAT ALLE FILOSOFIEpN AAN ELKAAR KAN KOPPELEN )N NAAM VAN DIE SOLIDARITEIT DEED 2ENm 6AN #AUWENBERGE DAN OOK EEN OPROEP AAN DE

Eindejaarstip 0ROFITEER NU VAN DEZE AANBIEDINGEN ,INX 6LAAMS "RABANT BIEDT JE DIT ALLESAANZONDERVERZENDINGSKOSTEN*EKANNABESTELLINGOOKOPTERENOM DITAFTEHALENOPHETSECRETARIAAT &OTOBOEK-ANDELAEURO /PFEBRUARILIEPEENGEDISTINGEERDEOUDEREMANHANDINHANDMETZIJNVROUW VAN WIEHIJZEVENENTWINTIGJAARGESCHEIDENHADGELEEFD DEGEVANGENISUITENDEGESCHIEDENIS IN%ENDATUMENEENBEELDDIEDEWERELDNOOITZALVERGETENDEDAGDAT.ELSON-ANDELA VRIJKWAM 3TRIP-ANDELAEURO $ITSTRIPVERHAALVERTELTVERSCHILLENDEEPISODESUITHETLEVENVAN-ANDELA6ANKINDSBEENAF TOTPRESIDENTISHETEENLEVENVANSTRIJDTEGENONRECHTGEWEEST ,EVEHETALGEMEENSTEMRECHTEURO $EGESCHIEDENISVANHOEMOEILIJKENBLOEDIGHETBEKOMENVANEENBASISRECHTWAS +AARTSPEL0ABLO.ERUDAEURO 6OORTAANKANJEOVERALINDRUKMAKENMETEENORIGINELE.ERUDA,INX MAAKTEISM#O,IBRO EENPRACHTIG.ERUDA KAARTSPELVOORHET.ERUDA JAARIN/PEENSPEELSEMANIERMAAKJE KENNISMET.ERUDA ZIJNLEVEN ZIJNVROUWENENZIJNPOpZIE

CONGRESSISTEN ±7ANT KAMERA DEN ZOLANG WIJ WILLENS NILLENS ZULLENMOETENVASTSTELLENDATZIJ DIE HEBBEN NOG MEER WILLEN EN ZIJ DIE NIETS HEBBEN NOG MINDER ZULLENKRIJGEN ENDEGOEGEMEEN TEONVERSCHILLIGBLIJFT

:OLANG DE HUIDSKLEUR BELANGRIJKER ISDANDEKENNISENPRESTATIES ENDE GOEGEMEENTEONVERSCHILLIGBLIJFT

:OLANG ER VOOR EEN WEESKIND IN 7ALLONIp MINDER MIDDELEN ZIJN DANVOOREENWEESKINDIN6LAAN DEREN ENDEGOEGEMEENTEONVER SCHILLIGBLIJFT

:OLANG mmN MILJOEN GEPENSIO NEERDENALTEVAAKFLIRTENMETDE ARMOEDEGRENSENDEGOEGEMEEN TEONVERSCHILLIGBLIJFT

:OLANG ARBEIDERS EN ARBEIDSTERS EENALTEGROOTDEELVANHUNINKO

MENMOETENVRIJHOUDENVOOREX TRA HOSPITALISATIEVERZEKERINGEN OMBIJZIEKTENIETINDEARMOEDE TE VERZEILEN EN DE GOEGEMEENTE ONVERSCHILLIGBLIJFT

:OLANG ZULLEN WIJ DE 2EGERING MAAR VOORAL HET PATRONAAT VER WITTIGEN DAT ZIJ STEEDS DE !L GEMENE #ENTRALE OP HAAR WEG ZAL VINDEN IN DE STRIJD VOOR EEN RECHTVAARDIGE MAATSCHAPPIJ MET GELIJKEKANSEN² (ETSECRETARIAATVANDE!LGEMENE #ENTRALE "RUSSEL 6LAAMS "RA BANT WENST ALLE DEELNEMERS AAN HET CONGRES TE DANKEN VOOR DE INZET OOK IN DE VOORBEREIDENDE WERKGROEPVERGADERINGEN VOOR DE GOEDE SAMENWERKING EN VOOR HET VERTROUWEN DAT ZIJ SCHENKEN AAN HETSECRETARIAAT

Draag je steentje bij aan de campagne voor Waardig Werk -ILITANTENGEZOCHT 7E ZIJN NOG STEEDS OP ZOEK NAAR VRIJWILLIGERS DIE ONZE TOEKOMSTIGE ACTIES IN DE PROVINCIE 6LAAMS "RABANT MEE WILLEN ONDERSTEUNEN VOORALINDEREGIO(ALLEEN,IEDEKERKE $ENDERLEEUWKOMENWEHEEL WATBEREIDWILLIGEHANDENTEKORT 6OORMEERINFORMATIEKANJETERECHTBIJ )VAN7EERTS!"666LAAMS "RABANT TEL IVANWEERTS ABVVBE 7AAROMDEZECAMPAGNE 6AKBONDENENNGOSSLAANDEHANDENINELKAARTWEEJAARLANG WORDT CAMPAGNE GEVOERD VOOR 7AARDIG 7ERK VOOR IEDEREEN 7ANT7AARDIG7ERKISHETBESTEMIDDELTEGENARMOEDE%NDATBEGINT METEENFATSOENLIJKLOON %VIDENT.IETVOORDEHELFTVANDEWERKENDEMENSENINDEWERELDZIJ VERDIENENMINDERDAN EUROPERDAG7ERKENENSTRAATARMBLIJ VEN DATKLOPTNIET%NZONDERWERKVALLENISRAMPZALIG7IEZWANGER ZIEKOFOUDIS STAATOPSTRAATZONDERINKOMEN 2ECHTENVANWERKNEMERSSTAANOVERALTERWERELDONDERDRUK 7ERKNEMERSWORDENALTEVAAKALSEEN³ONKOST´BESCHOUWD IETSWAAR OPJEKUNTBESPARENALSHETTEDUURIS 7ERKNEMERS WORDEN DUS STEEDS KWETSBAARDER EN KRIJGEN IN VELE LANDEN NIET HET RECHT OM HUN STEM TE LATEN WEERKLINKEN EN HET ONRECHTAANTEKLAGEN)NTERNATIO NALESOLIDARITEITISBROODNODIGOM OOK IN HET .OORDEN GOEDE LONEN ENARBEIDSVOORWAARDENTEKUNNEN BLIJVENAFDWINGEN $AAROMVOEREN!"66 !#6 !#,6" &/3 7ERELDSOLIDARITEIT /XFAM 3OLIDARITEIT EN SAMEN CAM PAGNE VOOR HET RECHT OP 7AARDIG 7ERKENOPEENLEEFBAARLOON VOOR IEDEREEN

"ESTELFORMULIERTERUGSTURENNAAR,INX 6LAAMS "RABANT -ARIA 4HERESIASTRAAT ,EUVENOFVIALINXVLBR ABVVBE "EVESTIGINGENBETALINGSWIJZEVOLGTNAONTVANGSTBESTELFORMULIER !ANTAL

4OTAALBEDRAG

&OTOBOEK-ANDELA` 3TRIP-ANDELA` !LGEMEENSTEMRECHT` +AARTSPEL.ERUDA` %INDTOTAAL .AAM

???????????????????????????????????????????????????????????????

!DRES

???????????????????????????????????????????????????????????????

???????????????????????????????????????????????????????????????

TELEFOONE MAIL ???????????????????????????????????????????????????????????????

!"66 6,!!-3 "2!"!.4 WENSTALLE AFGEVAARDIGDEN MILITANTENENLEDEN EENVOORSPOEDIG VREUGDEVOLEN STRIJDBAAR

4IJDENSDEEINDEJAARSPERIODEZULLEN ONZEDIENSTENGESLOTENZIJNOP 7OENSDAGNAMIDDAG $ONDERDAG 6RIJDAG 7OENSDAGNAMIDDAG $ONDERDAG 


;\E`\ln\N\ib\i

Regio Oost-Vlaanderen

!#4)6)4%)4%.+!,%.$%2 REGIO'ENT DIVM OFVIA SABINEVANHOOREBEKE ABVVBE /RG!"66/OST 6LAANDEREN 6ORMING!CTIEVZW VORMINGVOOR WERKZOEKENDEN

-AANDAG´¯U ).&/ 0,53 .)%57% "%'%,%)$).' 'ENT 6RIJDAGMARKT !"66 )NFO,OESJE,EYSEN TELOF VIALOESJELEYSEN ABVVBE /RG!"66/OST 6LAANDEREN "IJBLIJFCONSULENT

$ONDERDAG´¯U ).&/.!-)$$!',/+!!, ).4%'2!!,6%),)'(%)$30,!.6!. $%0/,)4)% 'ENT 6RIJDAGMARKT ³/NS(UIS´ &ERNANDEZZAALDEVERDIEPING 'ASTSPREKER#OMMISSARIS-ANUEL -|GICA 'ONZALEZ $IENSTCHEF 0REVENTIECEL -AAKGEBRUIKVANDEZEUNIEKE GELEGENHEIDOMDEWERKINGVANDE

$INSDAG´¯U ).&/#/.42/,%3934%%- "%3#()+"!!2(%)$7%2+,/:%. %EKLO :UIDMOERSTRAAT $E:UIDKAAI )NFO3ABINE6AN(OOREBEKE TELOF

6RIJDAG´¯U 2%)36%23,!'%4()/0)Ç 3INT .IKLAAS ,AMSTRAAT $E7ILG $EBESTUURSLEDEN#HRISEN(UGO BRENGENVERSLAGVANHUNREISNAAR %THIOPIp-ETZEERMOOIEBEELDENEN DEGEPASTETOELICHTINGKANJEMEEGE NIETENVANDEZEUITZONDERLIJKEERVA RING$EELNAMELEDEN` NIET LEDEN `BOTERHAMINBEGREPEN )NSCHRIJVENKANBIJ'ERRITEN)NGRID TEL /RG##"OONTJE

:ATERDAG´¯U 7!&%,"!+ 3INT .IKLAAS ,AMSTRAAT $E7ILG 'EZELLIGEDANSNAMIDDAGEN¯AVOND MET$*&RANlOIS/MSTREEKSU VIERINGKAARTERS$AARNASMULLENVAN LEKKEREWAFELS$EELNAMELEDEN` NIET LEDEN`WAFELS KOFFIE )NSCHRIJVENTOT´IN"OND-OY SONOFBIJ2ENm(EYNINCK TEL /RG##2UST2OEST

7OENSDAG´¯U ).&/#/.42/,%3934%%-"%3#()+ "!!2(%)$7%2+,/:%. 3INT .IKLAAS 6ERMORGENSTRAAT !"66 )NFO!ZEDINE"ERRAZI TELOFVIA AZEDINEBERAZZI ABVVBE /RG!"66/OST 6LAANDEREN 6OR MING!CTIEVZW VORMINGVOOR WERKZOEKENDEN

:ATERDAG´¯U .)%57*!!23/.4-/%4).' .IEUWKERKEN .IEUWKERKENSTRAAT 2OXY&EESTZALEN (ETRUIMEAPERITIEFWORDTGEVOLGD DOOREENFEESTELIJKEWARMEMAALTIJD GANGEN ENDEVOORSTELLINGVANDE ACTIVITEITEN,IVE ENTERTAINMENT DOOR0ATRICK6ERSTIGGEL VASTEPIANIST INHOTEL3ERWIR$EELNAMELEDEN`

7OENSDAG´¯U +%234&%%34 "EVEREN 'LAZENLEEUWSTRAAT $E.IEUWE4ROUBADOUR .AHETWELKOMSTWOORDVANDEVOOR ZITTERKUNNENWEGENIETENVANEEN VERZORGDEKOFFIETAFEL7IEZIJNHAAR

Koopkracht ontbijt 2EEDS IN DECEMBER TROK HET GEZA MENLIJK VAKBONDSFRONT AAN DE ALARMBEL OVER DE KOOPKRACHT VAN DE GEZINNEN/POKTOBER KWAMEN WE VOOR DE DERDEMAALDESTRAATOP OM DRINGENDE MAATRE GELENTEEISEN %R IS ONDERTUSSEN WEI NIG GEBEURD TERWIJL DEPRIJZENBLEVENSTIJGENVOEDING ELEKTRICITEIT AARDGAS STOOKOLIE 4IJDENSONSGRATISKOOPKRACHTONTBIJTVERTELLENWEJEOVERDEOORZAKENEN GEVOLGENVANDEKOOPKRACHTDALINGENINFORMERENWEJEOVERDEWELVAARTS VASTHEID VAN DE WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN 7E LUISTEREN NAAR JULLIE BE KOMMERNISSENENDISCUSSIpRENOVERVERSCHILLENDESTELLINGEN 6OORAFRESERVERENMAXPERSONEN '%.4 -AANDAGVANUTOTU

3).4 .)+,!!3 6RIJDAGVANUTOTU

$%.$%2-/.$% $INSDAGVANUTOTU

!!,34 $ONDERDAGVANUTOTU

%%+,/ 7OENSDAGVANUTOTU

2/.3% -AANDAGVANU TOTU

3ENIOREN

!LGEMEEN

7ERKLOZEN

*ONGEREN

15 ,INX

REGIO$ENDERMONDE POLITIEBETERTELERENKENNEN)NKOM GRATIS )EDEREENVANHARTEWELKOM )NSCHRIJVENENINFOBIJeNSAL TEL /RG3ENIORENWERKING!"66/OST 6LAANDEREN 6RIJDAG´¯U ).&/#/.42/,%3934%%- "%3#()+"!!2(%)$7%2+,/:%. 'ENT 6RIJDAGMARKT !"66 )NFO,OESJE,EYSEN TELOFVIALOESJELEYSEN ABVVBE /RG!"66/OST 6LAANDEREN "IJBLIJFCONSULENT

REGIO7AASLAND GELUKWILBEPROEVEN KANDEELNE MENAANDETOMBOLA7EMAKENHET GEZELLIGMETDANSENMUZIEKVAN$* 2OBBY0RIJSLEDEN` NIET LEDEN `)NSCHRIJVENTOT´BIJDE BESTUURSLEDEN "OND-OYSONOF!"66 "EVEREN /RG3OCIALISTISCHESENIORENBOND "EVEREN ##/UD"EVEREN COMMIS SIEBRUG ENGEPENSIONEERDEN!"66 /OST 6LAANDEREN

• N°21 • 12 december 2008

NIET LEDEN`WIJNEN BIEROFWATER TIJDENSDEMAALTIJDINBEGREPEN &AMILIEENVRIENDENNIET LEDENOOK WELKOM-EERINFOENINSCHRIJVENTOT ´BIJ'ERRITEN)NGRID TEL /RG##"OONTJE -AANDAG´ VRIJDAG´ -)$7%%+&,/2%!,.)%570//24 6ERBLIJFINVOLPENSIONOPSTUDIOOFAP PARTEMENTMETVERZORGDEANIMATIE 0RIJSLEDEN!"66` NIET LEDEN ` TOESLAGSINGLE` )NSCHRIJVINGENENINFOBIJ$ANIpLLE TEL /RG3ENIORENWERKING!"66/OST 6LAANDEREN 6RIJDAG´¯U 4(%!4%26//234%,,).'´*!!2 4(5)3´ 3INT .IKLAAS :WIJGERSHOEK -USEUM THEATER 2EGIE0ETER6AN!SBROEK -ARLEEN-ERCKXVERTELTONGEDWON GEN VROLIJK ONTROERENDENOPENOVER HAARBELEVENISSENBIJDEOPNAMESVAN DESUCCESRIJKETELEVISIESOAP +AARTENINGROEP`NORMAAL ` KANJEBESTELLENBIJ'ERRITEN )NGRID TEL /RG##"OONTJE :ATERDAG´ ZATERDAG´ "%,,!)4!,)! DAAGSNACHTEN VERBLIJFINHOTEL ³6ANNI´TE-ISANO !DRIATICO )TALIAANSE 2IVInRAINVOLPENSION6OORMEERINFO ENINSCHRIJVINGENUITERLIJK´ KANJETERECHTBIJ*USTIN$E$OBBELAER TEL /RG3OCIALISTISCHE3ENIORENBOND "EVEREN ##/UD"EVERENEN##2UST 2OEST

$INSDAG´¯U ).&/#/.42/,%3934%%-"%3#()+ "!!2(%)$7%2+,/:%. $ENDERMONDE $IJKSTRAAT !"66 )NFO4RUI$EVRIEZE TELOFVIA TRUIDEVRIEZE ABVVBE /RG!"66/OST 6LAANDEREN 6OR MING!CTIEVZW VORMINGVOOR WERKZOEKENDEN -AANDAG´¯U -AANDAG´¯U +!!24 %.4%%2,).'4/2.//) 7%44%2%. 7ETTEREN CAFm³$EN$RIES´ 6OORINSCHRIJVINGENINFOKANJE TERECHTBIJ,UC4EUGELS

TELOFVIA LUCTEUGELS ABVVBE /RG3ENIORENWERKING!"66/OST 6LAANDEREN $INSDAG´¯U ).&/.!-)$$!'0%.3)/%.%. $ENDERMONDE $IJKSTRAAT !"66 'ASTSPREEKSTER,UCIE$EWOLFVAN "OND-OYSON(OEVRAAGIKPENSIOEN AAN HOEVEELBEDRAAGTDIT MAGIKBIJ VERDIENEN WATMETMIJNBELASTINGEN /PDEZEVRAGENKRIJGJETIJDENSDEZE INFOEENANTWOORD 'RAAGINSCHRIJVENBIJ,UC4EUGELS TELOFVIA LUCTEUGELS ABVVBE /RG3ENIORENWERKING!"66/OST 6LAANDEREN

REGIO!ALST

$INSDAG´¯U ).&/#/.42/,%3934%%-"%3#()+ "!!2(%)$7%2+,/:%. !ALST (OUTMARKT !"66 )NFO#OEN2OOSENSTEIN TELOFVIA COENROOSENSTEIN ABVVBE /RG!"66/OST 6LAANDEREN 6OR MING!CTIEVZW VORMINGVOOR WERKZOEKENDEN 7OENSDAG´¯U ).&/ 0,53 7%2+,//3%.6$!" !ALST (OUTMARKT !"66 )NFO#OEN2OOSENSTEIN

TELOFVIA COENROOSENSTEIN ABVVBE /RG!"66/OST 6LAANDEREN "IJBLIJF CONSULENT $ONDERDAG´¯U +//0+2!#(4/.")*4 !ALST (OUTMARKT !"66 )NFO3VEN6AN4RAPPEN TELOFVIA SVENVANTRAPPEN ABVVBE /RG!"66/OST 6LAANDEREN 6OR MING!KTIEVZW VORMINGVOOR WERKZOEKENDEN

REGIO6LAAMSE!RDENNEN

SLUITINGSDAGEN /NZEKANTORENZULLEN GESLOTENZIJNOP

7OENSDAG´ VANUTOTU ).&/#/.42/,% "%3#()+"!!2(%)$ 2ONSE &EESTPALEIS 3TATIONSSTRAAT )NFOTEL *OSETTA,AHOUSEOF JOSETTALAHOUSE ABVVBE /RG!"66/OST 6LAANDEREN 6OR MING!CTIEVZW VORMINGVOOR WERKZOEKENDEN

$ONDERDAG DECEMBER 6RIJDAG DECEMBER $ONDERDAG JANUARI 6RIJDAG JANUARI

!"66/OST 6LAANDEREN WENSTJULLIEEEN PRETTIGEINDEJAAR

WERKLOOSHEIDSDIENST – REGIO AALST VERHUIS BRIEVENBUS ABVV ERPE-MERE 6ANAFVERHUIST"OND-OYSON%RPE -ERENAARDE+LEINE 3TEENSTRAATTE-ERE $EBESTAANDEBRIEVENBUSVANHET!"66AANHETOUDEGEBOUW KANNOGGEBRUIKTWORDENTOTENMET VANAF KANENKELDEBRIEVENBUSOPHETNIEUWEADRESGEBRUIKTWORDEN

De nieuwe Vrijetijdsgids 2009 is er! $E 6RIJETIJDSGIDS VAN ,INX STAAT WEER VOL MET BEDRIJFSBEZOE KEN DAGUITSTAPPEN !NDERS"EKEKEN2EI ZEN EXPO´S¨ 'A MEE NAAR -AROKKO OF 0I CARDIp BEZOEK .ETEL VUUROFHET5:,EUVEN MAAKEENWANDELINGDOOR 2OOD"RUSSELOFINDE6LAAMSE!RDENNEN(ETKAN ALLEMAAL MET ,INX "ESTEL DE GIDS NU EN JE KRIJGT HEMGRATISTHUISGESTUURD

6ANAF HALF DECEMBER KAN JE HEM OOK OPHALEN IN mmNVANDEREGIONALE,INX SECRETARIATEN !ALST (OUTMARKT TEL¯ OF $ENDERMONDE $IJKSTRAAT TEL 'ENT 6RIJDAGMARKT TEL 2ONSE 3TATIONSSTRAAT TEL 3INT .IKLAAS 6ERMORGENSTRAAT TEL +IJKOOKEENSOPDEWEBSITEWWWLINXPLUSBEVOOR NOGMEERVOORDELENENACTIVITEITEN6OORNAAMENACHTERNAAM 3TRAATENHUISNUMMER 0OSTCODEENPLAATS

Ffjk

).3#(2)*6%.3VEN6AN4RAPPEN 4OFSVENVANTRAPPEN ABVVBE WWWABVV OOST VLAANDERENBE

3TUURDEBONTERUGNAAR,INX 7ATTEEUSTRAAT "RUSSEL FAXHEMNAAR STUUREEN MAILNAARINFO LINXPLUSBEOFBELNAAR


De Nieuwe Werker

• N°21 • 12 december 2008

15

Regio West-Vlaanderen

LINX+ is de overkoepelende naam van de Culturele Centrale. De cultureel-syndicale tak van het ABVV bestaat nu in 150 Vlaamse gemeenten. Duizenden militanten en vrijwilligers zetten zich in voor hun afdeling in hun gemeente. Hieronder vind je trouwens de activiteiten voor de komende maand van een aantal West-Vlaamse afdelingen. Ook in onze provincie zijn we steeds op zoek om beter te doen. Meer nog. In veel gemeenten bestaat nog geen CC / LINX+ afdeling, en daar willen we iets aan doen. Zie je het zitten om samen met een paar andere mensen in jouw gemeente een CC / LINX+ afdeling uit de grond te stampen, neem dan contact op met het LINX+ secretariaat in West-Vlaanderen. Je zal alvast kunnen rekenen op een degelijke ondersteuning. Marc Bonte maandag, woensdagmorgen en vrijdagmorgen: Zilverstraat 43 - 8000 Brugge Tel. 050 44 10 41 brugge@linxplus-wvl.be dinsdag & donderdag: J. Peurquaetstraat 27 - 8400 Oostende Tel. 059 55 60 58 Tentoonstelling over Ernesto 'Che' Guevara Een combinatie van foto’s, teksten en documenten en laat zien wie Ernsto 'Che' Guevara de la Serna eigenlijk was. Van zijn geboorte tot zijn dood. Reserveren: Tel. 050 44 10 41 of 059 55 60 58 (linxpluswvl@yahoo.co.uk). CC De Barakken Van Sluis tot dragqueens… Zaterdag 20 december 2008 organiseren wij een halve dagtrip naar Sluis met daarna een spetterende show van dragqueens. We vertrekken om 13u. aan het oude schoolgebouw van het GO in de Zuidstraat

West-Vlaanderen

te Menen. In Sluis is eenieder vrij om te doen en te laten wat hij zelf wenst. In de vooravond

sen. Deelname kost u € 35. Info: Daniël Desender Tel. 051 58 01 03 of 0485 65 56 32.

gaan we met de autocar richting Oostkamp alwaar u kunt genieten van een wervelende door een groep dragqueens. Voorziene thuiskomst omstreeks 24u. Bijdrage in de onkosten: Personen, die deelnamen aan de dagreis 'Kaasboerin' (juni) of de dagreis 'Bakkerijmuseum in Veurne' of het gastronomisch weekend: € 15 Personen, die niet deelnamen aan één van bovenstaande activiteiten betalen € 20. Inbegrepenpen: car heen en terug, ingang van de show, gratis consummatie en een belegd broodje. Inschrijvingen ENKEL bij Germain Coppens, Tel. 056 53 04 93.

CC Rekkem i.s.m. CC Sillon du Cœur

Kerstfeest… Zondag 21 december om 12.30u. kerstfeest voor de leden van onze afdeling (deuren open om 12u.). Dit feest gaat door in de feestzaal van 'La Bonne Franquette' in rue de la lys 154 in Halluin. Welkomstwoord door Roland Garreyn daarna feestmaal. Deelname in de kosten: € 38 leden of € 43 voor niet-leden. Inschrijven bij Germain Coppens: Tel. 056 53 04 93. De Eglantier-Westkapelle Muzikale afsluiter… Zondag 14 december 2008 organiseren wij een muzikale uitsmijter, in de gelagzaal van het sportcomplex Molenhoek in Westkapelle. Aanvangsuur is 14.30u. We nodigen niemand minder dan de Vlaamse traditionele folkgroep Eric Wille uit. Die brengt ons volkse liedjes, marktzang en café-chantant uit de Vlaamse zangtraditie. Deelname kost € 5. Voor dit bedrag, krijg je een gezellig optreden, een vliegend blaadje (zodat je kan meezingen!) en serveren we 'home-made' cake en andere versnaperingen. We voorzien zoals steeds een ophaaldienst voor zij die moeilijk ter plaatse geraken. CC Koekelare Kerstmarkt… Op zaterdag 20 december gaan we voor een dagtrip naar de kerstmarkt in Es-

Kerstmarkt… Op zaterdag 20 december e.k. verzamelen we om 8u. aan café Louis te Rekkem. Om 8.15u. is een opstapplaats voorzien aan café Le Provencal te Herseaux. Daarna gaat het richting Aachen waar we de kerstmarkt bezoeken. We keren terug rond 21u. Deelname kost u slechts € 20 met een ontbijt inbegrepen. Info: Jimmy – 0478 23 68 11. ’t Verzet(je) - Torhout Nieuw elan… De afdeling van Torhout trekt zich weer op gang. Een nieuwe naam, nieuwe bestuurs-leden, nieuwe ideeën, nieuwe activiteiten… Hun eerste organisatie in die reeks vond plaats tijdens het weekend van 29 & 30 november 2008. Een mountainbike weekend. Er kwamen maar liefst meer dan 600 deelnemers af op deze recreatieve toertocht. Via kasteeldreven, veldwegen, de gekende Rockweide, bossen en Xtra- zones kon men zich uitleven in de natuur, met respect voor de natuur. Op hun programmalijstje staan ook nog volgende activiteiten: een kerstboomverbranding, een knuffeltocht, een infoavond rond wielersport, een Halloweentocht, enz… Wie wil meehelpen met het organiseren van activiteiten, contact nemen met Marc Bonte, Tel. 050 44 10 41 of 059 55 60 58. Mailen kan ook: linxpluswvl@yahoo. co.uk ABVV SENIOREN Seniorenwerking Oostende Nieuwjaarsreceptie + buffet Dinsdag 6 januari 2009. De plaats van gebeuren gaat door in het huis van vertrouwen 'De Noordster', J.Peurquaetstraat 27 te Oostende. Wij verwachten jullie er vanaf 12u. voor de receptie. Vanaf 13u. staat een royaal

nieuwjaarsbuffet klaar. Prijs: € 12. Inschrijven kan tot 18 december op de zitdagen vrijdag 12 en donderdag 18 december 2008 telkens in het ABVV gebouw tussen 14u. en 15.30u. Voorzie gepast geld a.u.b. Seniorenwerking Harelbeke Nieuwjaarsontmoeting Wij nodigen onze leden, met partner uit naar de nieuwjaarsontmoeting. Men zal er kunnen genieten van een muzikale show van het duo Alex & Rudi. Dit alles op donderdag 22 januari 2009 om 14u. in het Cultureel Centrum 'Het Spoor', Eilandstraat te Harelbeke. Na het welkomstwoord van de voorzitter volgt een koffietafel met gebak. Inschrijving kan tot 14 januari bij het bestuur tegen de prijs van € 5 (koffie, gebak + 1 consumptie inbegrepen). Info: Top Maurice Tel. 056 71 16 30. We hopen jullie talrijk te mogen verwelkomen op onze nieuwjaarsontmoeting. Seniorenwerking West-Vlaanderen Tweedaagse Vorming voor Senioren te Houthalen. Op woensdag 26 en donderdag 27 november trokken we met een 7koppige delegatie van West-Vlaanderen naar Houthalen om een tweedaagse vorming voor Senioren te volgen. De eerste dag begon met een presentatie over 'Een leven lang… werken, leven, genieten, zorgen, rusten…'. Françoise Vermeersch, van de Studiedienst Vlaams Interge-westelijke stelde ons gerust d.m.v. haar uiteenzetting. Na het avondmaal stond een film op het menu: 'Ouder worden in China'. ’s Anderendaags, na het ontbijt werden we getrakteerd met een voordracht over 'Wat is nodig om fatsoenlijk pensioen betaalbaar te maken/houden?' Deze materie werd ons toegelicht door een deskundige spreekster van het sociaal departement van de federale studiedienst ter vervanging van Jef Maes die in de IPA besprekingen werkzaam was. In de namiddag evalueerde Hervé Devos, coördinator ABVV-Senioren, 2008 en stelde hij de planning 2009 voor.

VACATURES

Educatief medewerker/lesgever (M/V) KOPA WVL OTP

• Je geeft de opleidingen en begeleidt de cursisten naar een gepaste job.

Educatief Medewerker Linx+ (M/V)

PROFIEL Je hebt een NUHO diploma

Je staat in voor: • Het opstellen van de cursussen • De intakegesprekken en screening van de cursisten • Het lesgeven en begeleiden van de cursisten • Het evalueren van de opleidingen en de cursisten • Het begeleiden van de cursisten naar een gepaste job en de nazorg • De administratie verbonden aan de cursus • Jobcoaching • Begeleiding bij sollicitatie/aanwerving

PROFIEL Je hebt een NUHO diploma (socio-cultureel werk) of gelijkwaardig mits ervaring.

Je bent: • Communicatief en sociaal • Dynamisch en gedreven • Creatief • Flexibel Je kent grondig: • Pedagogische methodieken en didactische principes • Het sociaal weefsel in de regio • De diverse tewerkstellingsmaatregelen • MS office Je hebt: • Agogische en groepsdynamische vaardigheden • Didactische vaardigheden • Administratieve vaardigheden • Goede kennis Frans/Engels • Rijbewijs B en in bezit van wagen Je herkent jezelf in de doelstellingen en ideologie van het ABVV en bent bereid je te engageren in onze organisatie. Jouw taken: • Je helpt mee aan het opstellen van de opleidingspakketten aangepast aan de noden van de diverse doelgroepen.

Plaats tewerkstelling: West-Vlaanderen Ons aanbod: • Voltijds contract bepaalde duur • Goed loon en extra-legale voordelen • Goede werksfeer in een dynamische organisatie Sollicitaties: Je stuurt je gemotiveerde sollicitatie met CV vóór 15/12/2008 naar: ABVV West-Vlaanderen t.a.v. Brenda Deleye Conservatoriumplein 9 8500 Kortrijk of per e-mail naar: brenda.deleye@abvv-wvl.be

Je bent: • Communicatief en sociaal • Dynamisch en gedreven • Creatief en actief • Flexibel en mobiel • Bereid tot sporadisch avond- en weekendwerk Je kent grondig: • De syndicale en culturele thema’s • Het sociaal weefsel in de regio • MS office pakket Je hebt: • Agogische en groepsdynamische vaardigheden • Didactische vaardigheden • Communicatieve vaardigheden • Een breed interessevlak • Administratieve vaardigheden • Rijbewijs B en in bezit van wagen Je herkent jezelf in de doelstellingen en ideologie van het ABVV en bent bereid je te engageren in onze organisatie. Je staat in voor: • Het uitbouwen en ondersteunen van

• • • • •

nieuwe en bestaande afdelingen van Linx+ en Seniorenwerkingen Het uitwerken en organiseren van informatieve, sensibiliserende en ontspannende activiteiten. Het uitbouwen en onderhouden van contacten met de andere actoren op het werkveld. Het uitbouwen van een sociaal weefsel in de regio. Het beleggen van vergaderingen met de bevoegde doelgroepen. Opvolgen en uitvoeren van de beleidsplannen van de dienst

Plaats tewerkstelling: West-Vlaanderen Ons aanbod: Voltijds contract onbepaalde duur Goed loon en extra-legale voordelen Goede werksfeer in een dynamische organisatie Sollicitaties: Je stuurt je gemotiveerde sollicitatie met CV vóór 19/12/2008 naar: ABVV West-Vlaanderen t.a.v. Brenda Deleye Conservatoriumplein 9 8500 Kortrijk of per e-mail naar: brenda.deleye@abvv-wvl.be De geselecteerde kandidaten dienen vergelijkende testen af te leggen.

De Nieuwe Werker nr. 21 van 2008  

Ledenblad van het ABVV: De IPA-onderhandelingen

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you