Page 1

;\E`\ln\N\ib\i 2EDACTIE4EL !BONNEMENTEN4EL 6ERANT5ITG2$E,EEUWย„(OOGSTRAATย„"RUSSEL

4WEE WEKELIJKSMAGAZINEย„STEJAARGANGย„.R OKTOBERย„%D7EST 6LAANDEREN

Wij hebben ervoor gestreden... Wat hebben we bereikt?

> EDITO

3LECHTEPUNTENVOOR DEREGERING,ETERME

Het failliet van de graaicultuur

/POKTOBERLEVERDEDEREGERING,ETERMEHAARHUISWERKAF /NDERWERPยฆ(OEDEKOOPKRACHTVANDEWERKNEMERSVRIJWARENยง (ET!"66EVALUEERDEHETRESULTAAT 5ITSLAGSLECHTEPUNTENVOORDEREGERING,ETERMEDIEEENZWARE ONVOLDOENDEKRIJGT ,EESERALLESOVERINONSSPECIAALMIDDENKATERN

#ONGRES(ORVAL

-ETAAL

3TRIJDVAARDIGE TERUG EN VOORUITBLIK

.OODPLANVOOR ARBEIDERSIN DEINDUSTRIE

0AGINA 

0AGINA

!LGEMENE #ENTRALE $UIZENDEN UITZENDKRACHTEN VERLIEZENJOB 0AGINA


2

;\E`\ln\N\ib\i

• N°18 • 31 oktober 2008

Regio Antwerpen - Mechelen + Kempen

Hier moeten ook de gewone mensen beter van worden )EDEREENHEEFTVANDAAGZIJNHAARMONDVOLVANEENWOE LIGEZEEENHETZOEKENNAAREENVEILIGEHAVEN$EFINAN CIpLEWERELDCRISISSTAATDANSYMBOOLVOORDEWOELIGEZEE ENDEOVERHEIDSTUSSENKOMSTENAANKOOPVANAANDELEN STAATSWAARBORGEN VERKOOP AAN BUITENLANDSE±STERKERE² FINANCIpLESTRUCTUREN ENZ STAANSYMBOOLVOORDEVEILIGE HAVENWAARBINNENHETFINANCIpLEKAPITALISMEWORDTBIN NENGELOODST (ETISEENGOEDEZAAKDATDEOVERHEIDDEBELANGENVANDE KLEINESPAARDERSVEILIGSTELT:IJVERDIENENHETOMDOORDIE ZELFDEOVERHEIDOOKINDIEVEILIGEHAVENBINNENGETROKKEN TE WORDEN /NDERTUSSEN VERZUIMT DIEZELFDE OVERHEID OM ZULKESTORMENINDETOEKOMSTTEVOORKOMEN(ETISABSO LUUTNOODZAKELIJKDEOVERHEIDSCONTROLEOPDEVIRTUELE MAAR

VOOR GEWONE MENSEN ZO GEVAARLIJKE FINANCIpLE WERELD TE VERSTERKEN"ESTAANDECONTROLE INSTRUMENTENBETERTEDOEN WERKENENNIEUWE EFFICIpNTEINSTRUMENTENTEONTWERPEN DIEZULKEONTSPORINGENINDETOEKOMSTMOETENVERMIJDEN OOKOP%UROPEESVLAK DATISOOKEENOPDRACHTVANDEOVER HEID7AARBLIJFTHETGOEDEBESTUURDATBELOOFDWAS /NDERTUSSEN HERSTRUCTUREREN BEDRIJVEN IN ONZE PROVIN CIE ZOALS OVERAL IN %UROPA EN IN DE WERELD $UIZENDEN JOBSVERDWIJNENALSOFDITHETLOGISCHGEVOLGISVANDEZE FINANCIpLECRISIS4IJDELIJKEWERKNEMERS UITZENDKRACHTEN WORDENINDEZEBESCHOUWDALSSTATISTISCHEGEGEVENSDIE AANTONENDATDEECONOMISCHEGROEIVERZWAKT!LSOFHIER GEENMENSENACHTERZITTENDIEMORGENGEENWERKMEER HEBBENENVANEENUITKERINGMOETENLEVEN

$AAROMISHETGOEDDATHET!"66HERHAALTDATERNOOD ISAANEENRELANCEBELEIDENHIERVOOREEN±ALLIANTIEVOOR DUURZAME GROEI² VOORSTELT %EN OFFENSIEF VOORSTEL VOOR MEERKOOPKRACHT EENBETERESOCIALEBESCHERMINGENEEN BETEREREGULERINGVANDEFINANCIpLESECTORMOETDEBASIS VORMEN VOOR EEN DUURZAME ECONOMISCHE GROEI )N DE MIDDENPAGINA´SWORDTDITPROJECTBREEDVOERIGUITGELEGD (IERMOETENOOKDEGEWONEMENSENBETERVANWORDEN

$IRK3CHOETERS !LGEMEENSECRETARIS !"66 2EGIO!NTWERPEN

INFO Senioren 50+ 6ERGADERING $INSDAGNOVEMBEROMU !"66VERGADERZAALEVERDIEPING ¯:AKSTRAATTE-ECHELEN !GENDA WOORDJEVANDEVOORZITTER THEMAWAARDIGLEVENSEINDEENVRIJZINNIGHUMANISME7ENDY 3ERRARIS MEDEWERKER#ENTRUM-ORELE$IENSTVERLENING-ECHELEN !FSLUITENDKANINDERUBRIEKVARIANOGANDEREZAKENBESPROKENWORDEN 'ASTON$ICTUS VOORZITTER 7ILLI6AN$ONINCK ONDERVOORZITTER

"%,')3#(%42!.30/24!2"%)$%23"/.$

KINDERFEEST 2008 6OORDEAANGESLOTENLEDEN"4"±6AKGROEP(AVENVAN!NTWERPEN² HET7EGVERVOER DE"IN NENVAART EN DE±6AKGROEP +OOPVAARDIJ² DIE KINDEREN HEBBEN GEBOREN TUSSEN EN ORGANISEERTDE"4" !FDELING!NTWERPENHETJAARLIJKSE+INDERFEEST

DATUMZATERDAGNOVEMBER FILM-ADAGASCAR%SCAPE!FRICA LOCATIE#INm-%42/0/,)3.OORDERLAAN!NTWERPEN,UCHTBAL AANVANGSURENUENU

6OOR DE ORIGINELE VERSIE ZIJN ER MAAR EEN BEPERKT AANTAL PLAATSEN BESCHIKBAAR ZODAT WE SLECHTSKAARTENKUNNENGEVENZOLANGDEVOORRAADSTREKT 6ANAFNOVEMBERTOTUITERLIJKNOVEMBERDIENENDEGENUMMERDEPLAATSBEWIJZEN ENSNOEPKAARTEN TIJDENSDEOPENINGSURENAFGEHAALDTEWORDENOPDERESPECTIEVESECRETARI ATEN 0AARDENMARKT !NTWERPEN /PENINGSURENMAANDAGTMDONDERDAGU UENVAN UVRIJDAGU U


2

;\E`\ln\N\ib\i

• N°18 • 31 oktober 2008

Regio Brussel 4ERGELEGENHEIDVANDEINTERNATIONALEDAGVOORDEUITBANNINGVANHETGEWELDTEGEN VROUWENNODIGTDE6ROUWENCOMMISSIEVANHET!"66 "RUSSELUUITVOOREENDEBATAVOND

Oost-Congo: seksueel geweld tegen vrouwen, een oorlogswapen? Waarom deze oorlog? Waarom de vrouwen? WEN UIT DE #ONGOLESE DIASPORA EN "ELGISCHE VROUWEN DIE SOLIDAIR AC TIE VOEREN TEGEN ALLE VORMEN VAN GEWELDENHUNKRACHTENBUNDELEN OMHULPENBIJSTANDTEBIEDENAAN VROUWEN DIE ONDER TRAUMATISCHE SITUATIESHEBBENGELEDEN „ 7ALTER :INZEN HET CONFLICT IN /OST #ONGOINBREDERPERSPECTIEF WELKEACTIEISMOGELIJK 4OT WAS 7ALTER :INZEN VER SLAGGEVER PRESENTATOR EN EINDRE DACTEURVANHET*OURNAAL 0ANORA MAEN4ER:AKE)NZIJNPROGRAMMA :INZEN TRAKTEERDE HIJ ZIJN GASTEN MEERMAALS OP SNEDIGE INTERVIEWS (IJISNUMETPENSIOEN MAARGEEFT NOG LEZINGEN EN SCHRIJFT OOK OPI NIESTUKKEN IN $E 3TANDAARD !LS #ONGO EXPERT PUBLICEERDE HIJ BOE KENZOALS±-OBUTU VANMIRAKELTOT MALAISE² EN ±+ISANGANI VERLOREN STAD² ˆ3TEPHAN6ANFLETEREN

„)NLEIDINGMETBEELDENUIT/OST #ONGO „ "mATRICE -ULENGEZI "ASHIZI OVERHETGEWELDTEGENVROUWENIN #ONGO EN OVER DE +ARAVAAN VOOR VREDEENSOLIDARITEIT

"mATRICE "ASHIZI IS AFKOMSTIG UIT +IVU /OST #ONGO EN WERKT ALS PSYCHIATRISCH VERPLEEGSTER IN EEN ZIEKENHUISIN.AMEN:ERICHTTEDE +ARAVAAN VOOR VREDE EN SOLIDARI TEIT OP $EZE GROEP VERENIGT VROU

TISCHE BEWEGING VAN BASISGROEPEN EN ORGANISATIES DIE IJVEREN VOOR HET UITSCHAKELEN VAN DE OORZAKEN VAN ARMOEDE EN GEWELD TEGEN VROUWEN $E ORGANISATIE BESTRIJDT ALLE VORMEN VAN ONGELIJKHEID EN DISCRIMINATIE WAARVAN VROUWEN HETSLACHTOFFERZIJN:EWILDEBAN DEN TUSSEN VROUWEN ONDERLING EN METDEANDEREPROGRESSIEVESOCIALE BEWEGINGEN NAUWER AANHALEN )N WORDENOVERALTERWERELDVOOR DEEMAALMARSENGEORGANISEERD -ODERATORIS,EEN6ANDAMME DE VOORZITSTER VAN DE 6ROUWENCOM MISSIEVAN!"66 "RUSSEL

3LOTWOORD0HILIPPE6AN-UYLDER !LGEMEEN 3ECRETARIS VAN !"66 "RUSSEL $%"!4 DINSDAGNOVEMBER U¯U /NTHAALENBROODJESU 3IMULTAANVERTALING&2., :AAL$E"Op""4+ $INANTSTRAAT¯"RUSSEL OPDEHOEKVAN#ELLEBROERSSTRAAT VRIJETOEGANG )NFO6ROUWENCOMMISSIE VAN!"66 "RUSSEL VRONILEMEIRE ABVVBE

Seniorenverblijf: voorjaar 2009 FLOREAL CLUB BLANKENBERGE $EGEWESTELIJKEBRUGGEPENSIONEERDEN ENGEPENSIONEERDENWER KINGVANDE!LGEMENE#ENTRALEAFDELING"RUSSEL 6LAAMS"RA BANTORGANISEERTEENONTSPANNINGSWEEKVOORHAARLEDEN SENIO RENVANMAANDAG¯UTOTVRIJDAG ¯UINONSVAKANTIECENTRUM&LOREAL#LUBTE"LANKENBERGE

„.ADIA$E-ONDDE7ERELDVROU WENMARS SOLIDAIR MET DE VROU WENVAN+IVU .ADIA $E -OND IS %UROPEES VER ANTWOORDELIJKEVANDE7ERELDVROU WENMARS EENWERELDWIJDEFEMINIS

+IJKOPPAGINAVOORMEERINFOENINSCHRIJVINGEN

Regio Limburg

WWWABVVLIMBURGBE ,)-"52' VROEGERE#ULTURELE#ENTRALE ##´T#!"!,*/. :ATERDAGENZONDAGNOVEM BERGAATDE*!!2,)*+3%!#4)%DOOR 6//2 0,533%23%RWORDEN ROOSJESUITGEDEELDAANALDE VAN(OUTHALEN /OST6OORINFO 'UIDO"ULEN OF $INSDAGNOVEMBER:).'%. $!.3-%%-%4-!52)#%$%!. 'ENIETENVANONVERGETELIJKE 6LAAMSELIEDERENVANTOENENNU )NFEESTZAAL±(ET#ASINO±OMU )NKOM`KOFFIEENTAARTINBEGRE PEN 6OORAFINSCHRIJVENBIJ6ICKY OFBIJ*EANINE 

*/.'%2$!.*%$%.+4 (OUTHA LEN /OSTISM,).8 6RIJDAGDECEMBER(%2&34&%%34 (ETJAARLIJKSHERFSTFEESTGAATDOOR INDE!BDIJHOEVETE+ELCHTERHOEF DEDEURENGAANOPENVANAF U 6ERWELKOMINGDOORDE VOORZITSTER&IENA7ILLEMS-ENU TOMATENSOEPMETBALLETJES KAL KOENBORSTMETGROENEPEPERSAUS ¯TOMAATENWATERKERS¯KROKETJES ENIJSMETFRUIT `PERSOON MAAL TIJDENCONSUMPTIE KEUZEUIT WATER FRISDRANKOFGEWOONBIER

)NSCHRIJVENBETALENVOOR NOVEMBERBIJ&IENA7ILLEMS OF-ARIE2OSE0ETERS OF-ARLEEN&IERENS 

!"663ENIOREN%).$%*!!235)4 34!0±,5)+² $INSDAGDECEMBER+%234 -!2+4±6!,3!).4,!-"%24²TE ,UIK7EBEZOEKEN#RISTAL0ARK 6AL3AINT,AMBERTMET.EDER LANDSTALIGEGIDS .ADIENVRIJ BEZOEKIN,UIK MOGELIJKHEIDOM HETKERSTDORPTEBEKIJKENOFOM KENNISTEMAKENMETDESTAD,UIK WIJZORGENVOOREENSTADSPLAN /PSTAPPLAATSENIN'ENK# -INE ENIN(ASSELT+INEPOLIS$EEERSTE PERSONENDIEINSCHRIJVEN BETALENKUNNENDEELNEMEN 'ELIEVEDESOMVANEUROTE STORTENOPDEREKENINGVAN,INX (ASSELT )NSCHRIJ VENOPVOORHANDISNOODZAKELIJK 0ROGRAMMAENVERTREKURENVAN DEBUS MARYSCHAMALINA ABVVBE OF

,)-"52'/02%3%.4% 6RIJDAGDECEMBER3/,)$!2) 4%)43%4%.4*%INDEZAAL!"66TE (ASSELT $EOPBRENGSTVANDEZEAVONDGAAT NAARDE#UBAANSEVAKBONDENOM TEHELPENMETDEHEROPBOUWVAN HUNINFRASTRUCTUURNADEORKANEN VANHETNAJAAR6OORMEERINFO 3OOI'AETHOFS OF -ARYSCHA-ALINA 

,).8 (!33%,4ISM'RIJZE'EU ZEN (V( -ASEREELFONDS $%6%2,)#(4).' 6%2')&4)'$% %2&%.)3 6ERLICHTINGSIDEEpNVINDENWE TERUGINVERSCHILLENDECULTUREN INVERSCHILLENDETIJDPERKEN)N 'RIEKENLAND %GYPTEENHET6ERRE /OSTENVOORONZETIJDREKENING BIJISLAMITISCHEGELEERDENTIJDENS DEMIDDELEEUWEN BIJDEWES

,)-"52'

TERSEVERLICHTINGSFILOSOFENINDE DEENDEEEUW¨:IJNZEDUS UNIVERSEEL!LGEMEENAANVAARD !LLERMINST ,UDO!BICHTHEEFTHETOVER±$E 6ERLICHTING6ANDAAG²OPDONDER DAGNOVEMBEROMUINHET 6/# !2ODENBACHSTRAAT (AS SELT4OEGANGGRATIS

-OOIEKORTINGENBIJ,INX :OOEN0LANCKENDAEL /PTICKETSVOORDE:OOEN0LANC KENDAELKRIJGJEMAARLIEFST PROCENTKORTING HETHELEJAAR DOOR6OORVOLWASSENENBETAALJE DAN`ENVOORKINDERENVAN JAAR`+AARTENKUNNEN AFGEHAALDWORDENBIJ-ARYSCHA -ALINA 'OUVERNEUR2OPPESINGEL (ASSELT

!"66)NDUSTRIEBOND-ETAAL *EKERSTRAAT 4ONGEREN 4EL¯&AX

SYNDICALE PREMIE 2008 METAAL )NDEEERSTEWEEKVANNOVEMBERBETALENWEVIAOVERSCHRIJVINGDESYNDICALEPREMIEDEZEIS AFHANKELIJKVANHETGEtNDELIDGELD PREMIE ` ` `

LIDGELDALS VOLTIJDSEARBEIDEROFARBEIDSTER DEELTIJDSEARBEIDEROFARBEIDSTER WERKLOZE BRUGGEPENSIONEERDE INVALIDE

)NPRINCIPEISEENONONDERBROKENLIDMAATSCHAPVANEENSYNDICALEORGANISATIEVEREISTVOORHET GANSESYNDICALEJAAR DATLOOPTVANNOVEMBERTMOKTOBER %ENUITZONDERINGWORDTGEMAAKTVOORDEVOLGENDEGEBEURTENISSENTIJDENSHETSYNDICALEJAAR „ EINDESTUDIESINDESCHOOLVERLATENHEBBENENMINSTENSBIJDRAGENBETAALDHEBBENVANAF „ PENSIOENBIJDRAGENVOLDAANHEBBENTOTDEMAANDVANOPPENSIOENSTELLING „ OVERLIJDENBIJDRAGENVOLDAANHEBBENTOTDEMAANDVOORHETOVERLIJDEN

")*$2!'%. ,IDGELDPERMAANDVANAFNOVEMBER

ACTIEF `

ACTIEF DEELTIJDS `

WERKLOOS NA MAANDEN `

INVALIDE NAJAAR ZIEKTE `

BRUGPENSIOEN `

PENSIOEN `

(UISVROUW MAN `


2

;\E`\ln\N\ib\i

• N°18 • 31 oktober 2008

Regio Oost-Vlaanderen

Gezocht: militanten die op de bedrijfsvloer

actie willen voeren voor waardig werk!

!"66STARTTESAMENMETEN!#6DECAMPAGNE7!!2$)'7%2+/PDEFOTO´SVAN!ALSTEN'ENTZIEJEDATDE CAMPAGNEGOEDGESTARTIS 7ATWILLENWE „ 3TOPDETABOESOVERMINIMUMINKOMENS „ 'ARANDEERAANmmNIEDEREENDEFTIGEJOBMETEENWAARDIGINKOMEN „ :ORGHIERVOORWERELDWIJD „ :ORGERVOORDATDEZEEISEENBELANGRIJKEMILLENNIUMDOELSTELLINGISDIEEENONDERDEELISVANHETINTERNATIONALE PLANOMTEGENDEARMOEDEINDEWERELDTEHALVEREN „ 'ARANDEERDESYNDICALERECHTEN „ :ORGVOORSPELREGELSINDEPRIVATEECONOMIEZODATEENMINIMUMAANSOCIALENORMENWERKUREN VEILIGHEID ¨ VERPLICHTWORDT )NHETNAJAARZULLENWIJZOVEELMOGELIJKMILITANTENENLEDENBETREKKENBIJDEZECAMPAGNE)NMEIWILLENWIJ METDECAMPAGNEDOORDRINGENTOTDEBEDRIJFSVLOER +ENJIJBEDRIJVENWAARWE SAMENMETHET!#6 SENSIBILISERENDEACTIESZOUDENKUNNENORGANISEREN'EtNTERESSEERD .EEMDANCONTACTOPMET #OyRDINATOR6ORMING $IVERSITEIT $IENST/NDERNEMINGEN +2)3-)#()%,3 6RIJDAGMARKT '%.4 TEL KRISMICHIELS ABVVBE

Adecco Eeklo maakt van de staking een illegale activiteit

Debat “Huiver en hoop: socialisten, Europa en de wereld”

$IT UITZENDKANTOOR ZETTE OP DE ACTIEDAGVANOKTOBERVER SCHILLENDE INTERIMKRACHTEN IN TER VERVANGING VAN STAKERS!DECCO WEET ZEER GOED DAT DITEEN RE GELRECHTE AANFLUITING IS VAN DE WET!LS HETGELD OPBRENGT WORDT DE REGLEMENTERING EEN VOD PA PIER

$ESOCIAALDEMOCRATISCHEPARTIJENZITTENINEENIDEOLOGISCHEENELECTO RALE CRISIS .IET ALLEEN IN "ELGIp OOK ELDERS $E SOCIALISTEN STAAN VOOR BELANGRIJKEVERKIEZINGEN)NJUNIZIJNERIMMERS%UROPESEVERKIE ZINGEN$ITISZEERBELANGRIJKALSJEWEETDATVANDE"ELGISCHEWET GEVINGUIT%UROPAKOMT7EMOETENERDUSVOORZORGENDATERZOVEEL MOGELIJKPROGRESSIEVENINDIT%UROPESEPARLEMENTZITTEN/PNOVEM BERWILLENWEDEBATTERENOVERDEACCENTENDIEDESOCIAALDEMOCRATEN MOETENLEGGENVOOREENSTERKENSOCIAAL%UROPA7AARMOETENWEDE VOLGENDEJAARVOORVECHTEN%NWATVOELTDESPAEIGENLIJKVOOR%U ROPAHUIVEROFHOOP

$ANKAANDEMILITANTENOMDITTE MELDEN :O KUNNEN WE MET KEN NISVANZAKENONDERHANDELENMET DEZESECTOR

NOVEMBER UUR "ALZAAL6OORUIT 3T0IETERSNIEUWSTRAAT 'ENT

$R2IK#OOLSAETVRAAGTHETAAN -IA$E6ITS !NNE6AN,ANCKEREN3AtD%L+HADRAOUIDEDRIE6LAAMSE SPA %UROPARLEMENTSLEDEN "RUNO,IEBHABERGVOORZITTERVANDEPOLITIEKEDENKTANK'AUCHE2mFOR

MISTE%UROPmENNE ENEINDREDACTEURVANDENETVERSCHENENPUBLICATIE ³2mNOVERLAGAUCHEEN%UROPE´ 0OUL.YRUP2ASMUSSENVOORZITTERVANDE%UROPESESOCIALISTEN0%3 EN VOORMALIGPREMIERVAN$ENEMARKEN 0ROINSIAS $E 2OSSA )ERS SOCIAALDEMOCRATISCH %UROPARLEMENTSLID EN VOORMALIG)ERSMINISTERVOORSOCIALEZEKERHEID #AROLINE'ENNEZEN0OUL.YRUP2ASMUSSENZIJNONZEGASTENVOORDE IN ENUITLEIDINGVANHETDEBAT %R WORDT IN HET .EDERLANDS EN HET %NGELS GESPROKEN %R IS SIMULTANE VERTALING )EDEREENWELKOM (ERMAN"ALTHAZAR ORGANISATOREN6OORZITTER3TICHTING'ERRIT+REVELD ISM3AMENLEVINGEN0OLITIEK HETINTERNATIONAALSECRETARIAATSPAEN HET+UNSTENCENTRUM6OORUITWWWSTICHTINGGERRITKREVELDBE

6!#!452%3 6:76ORMING!CTIE

6:7+OPA3CHELDELAND

Educatief medewerker dienst vorming m/v

Doelgroepwerker m/v

3TANDPLAATSREGIO2ONSE4EWERKSTELLINGVOLTIJDS )NDIENSTTREDINGZOSNELMOGELIJK

#ONTRACT „ 'ESCO CONTRACTONBEPAALDEDUUR

#ONTRACT „ 'ESCO CONTRACTONBEPAALDEDUUR

4AKEN „ 6ERZORGENVANEENSPECIFIEKEDIENSTVERLENINGNAARSPECI FIEKEKANSARMEDOELGROEPENWOALLOCHTONEN WERKLOZEN SENIOREN JONGEREN ¨ „ 5ITBOUWEN STIMULERENENBEGELEIDENVANEENWERKINGMET ENNAARDEDOELGROEPEN „ 5ITWERKENENORGANISERENVANINFORMATIEVE VORMENDEEN SENSIBILISERENDEACTIVITEITENENVRIJETIJDSACTIVITEITEN

4AKEN „ 3YNDICALEVORMINGGEVENAANVAKBONDSVERTEGENWOOR DIGERSEN¯MILITANTENDIELIDZIJNVANHET!"66 6EREISTEN „ 4EAMPLAYERMETZINVOORZELFSTANDIGHEID CREATIVITEIT ENINITIATIEF „ +ENNISVANENINZICHTINVORMINGSMETHODIEKENEN ¯TECHNIEKEN AANGEPASTAANDEDOELGROEP „ 3TRESSBESTENDIGHEIDENKLANTVRIENDELIJKHEID „ 0# KENNIS 6OORWAARDEN „ !DIPLOMA ANDEREDIPLOMA´SWORDENNIETTOEGELATEN „ JAARUITKERINGSGERECHTIGDWERKLOOSOFGELIJKGESTELD „ "IJVOORKEURERVARINGINHETVORMINGSWERK

6OLTIJDSETEWERKSTELLINGTE'ENT

6EREISTEN „ 4EAMPLAYERMETZINVOORZELFSTANDIGHEID CREATIVITEITEN INITIATIEF „ %NGAGEMENTTOVENINLEVINGSVERMOGENINDEDOELGROEPEN „ 3TRESSBESTENDIGHEIDENKLANTVRIENDELIJKHEID „ 0# KENNIS 6OORWAARDEN „ BESCHIKKENOVEREENDIPLOMA.5(/HOGEROFLAGERWORDT NIETTOEGESTAAN METJAARWERKLOOSHEIDOFGELIJKGESTELD „ VOLDOENAANDE'%3#/ VOORWAARDEN¯INFOPLAATSELIJK 6$!" KANTOOR

'EtNTERESSEERD2ICHTDANJEGEMOTIVEERDESOLLICITATIEBRIEFMETCVNAAR $IENSTPERSONEELSZAKEN TAV-IRIAM'OETHALS 6RIJDAGMARKT 'ENTOFE MAILNAARMYRIAMGOETHALS ABVVBE

Educatief medewerker opleidingsprojecten m/v 4EWERKSTELLINGINDEREGIO3INT .IKLAAS #ONTRACT „ 'ESUBSIDIEERDCONTRACTUEEL 4AKEN „ /PLEIDINGGEVENAANLANGDURIGLAAGGESCHOOLDEWERK LOZEN „ "EGELEIDENVANLANGDURIGLAAGGESCHOOLDEWERKLOZEN 6EREISTEN „ 4EAMPLAYERMETZINVOORZELFSTANDIGHEID CREATIVITEIT ENINITIATIEF „ %NGAGEMENTTOVDEDOELGROEPEN „ )NLEVINGSVERMOGENINDEDOELGROEPEN 6OORWAARDEN „ $IPLOMA(OGER/NDERWIJSVANHETKORTETYPEHOGER DIPLOMAWORDTNIETTOEGESTAANOMWILLEVANSUBSIDIE REGLEMENTERING „ 6OLDOETAANDE'%#/ VOORWAARDENDAGUITKERINGS GERECHTIGDWERKLOOSOFGELIJKGESTELD
De Nieuwe Werker

• N°18 • 31 oktober 2008

Regio West-Vlaanderen

BETALING SYNDICALE PREMIE METAAL 2008 Vanaf 1 november 2008 betalen wij de Syndicale Premie Metaal 2008. Het bedrag van de premie is afhankelijk van de bijdragehoogte. Actieven (M/V): € 100 Niet actieven: € 55 Bruggepensioneerden: € 74,50 De leden die in regel zijn met hun bijdrage, en waarvan er een rekeningnummer gekend is, krijgen automatisch de premie gestort op hun rekening. Leden die op 30 november 2008 nog geen syndicale premie ontvangen hebben, gelieve contact op te nemen met uw plaatselijk CMB-secretariaat, zodat wij het nodige kunnen doen.

Wegens vormingsactiviteiten zijn de burelen van het ABVV-Textiel Kleding Diamant in Kortrijk en Menen.

ONZE KANTOREN ZIJN GESLOTEN OP

UITZONDERLIJK GESLOTEN OP MAANDAG 3 NOVEMBER 2008 (DE GANSE DAG) Afgezien van deze dag zijn de burelen open…

MAANDAG 10 NOVEMBER DINSDAG 11 NOVEMBER

SYNDICALE PREMIE SCHEIKUNDE 2007

in Kortrijk: van 08.30 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 17.30 uur (maandag, dinsdag en donderdag) en van 08.30 tot 12.00 uur (vrijdag) tel. 056 26 82 58 in Menen: van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 17.30 uur elke maandag en elke donderdag – tel. 056 51 38 72

West-Vlaanderen

TKD

UITBETAALBAAR IN 2008

1. Rechthebbenden: • In de loop van het jaar 2007 gedurende ten minste één maand tewerkgesteld (geweest) zijn in een onderneming die onder de bevoegdheid van het NPC voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid ressorteert. • Uiterlijk vanaf 1/8/2008 lid zijn van onze organisatie en op het ogenblik van de uitbetaling in orde zijn met de vakbondsbijdrage. 2. Bedrag van de premie: € 75 3. Uitbetalingsperiode: van 1/11/2008 tot 31/1/2009 BBTK Oostende-Roeselare-Ieper J. Peurquaetstraat 1, 8400 Oostende Tel. 059 70 27 29 Zuidstraat 22, bus 22, 8800 Roeselare Tel. 051 26 00 86 BBTK Brugge Zilverstraat 43, 8000 Brugge Tel. 050 44 10 21 BBTK Kortrijk Conservatoriumplein 9 bus 2, 8500 Kortrijk Tel. 056 26 82 43

HORVAL

Havenbus Zeebrugge: Een nieuwe wind in het vervoer tussen woonplaats en bedrijf Als ABVV zijn we reeds lang vragende partij om het ‘woon-werkverkeer’ via collectief of openbaar vervoer te verbeteren. Bedrijfsvervoerplannen zijn een syndicaal aandachtspunt. Maar het is soms moeilijk om dit te regelen op het niveau van één bedrijf. Hieronder vind je meer info over een bijzonder experiment. Sinds enige tijd is er een nieuw initiatief voor een beter ‘Woon-Werk-Verkeer’ tussen Brugge en de haven van Zeebrugge. Het gewone openbare vervoer per lijnbus biedt slechts een beperkt aantal werknemers een mogelijkheid om naar het werk te gaan of terug te rijden. De uurroosters en opstapplaatsen zijn in hoofdzaak voorzien op schoolgaande jongeren en privé verplaatsingen. Vooral de afgelegen industrieterreinen zijn moeilijker bereikbaar. Voor de haven van Zeebrugge was het bereik per openbaar vervoer dan ook niet zo gemakkelijk. De provinciale ontwikkelingsmaatschappij van West-Vlaanderen heeft, met enkele partners, een speciaal systeem van busvervoer van en naar de haven ontwikkeld. Vanaf de opstapplaats aan het Brugs concertgebouw rijden 5 bussen heen en 6 bussen terug met een bijzonder uurrooster voor het havengebied. De bussen bieden een snelle verbinding zonder tussenstop, waardoor je bijna even snel als met je eigen wagen van en naar je bedrijf rijdt. Je moet deze bussen reserveren via de werkgever. Dit kan het bedrijf zijn waar je werkt of het interim kantoor dat je uitstuurt naar een bedrijf. Een rit heen + terug kost € 4 en is enkel mogelijk indien de buschauffeur het reservatiebewijs heeft. Het zijn kleine busjes die slechts een beperkt aantal plaatsen hebben en direct naar de bedrijven zelf rijden. Werknemers uit de havenzone Zeebrugge nemen contact op met hun syndicale delegatie voor meer uitleg of via www.dehavenbus.be

Havenbus Zeebrugge

West-Vlaanderen

SYNDICALE PREMIE VOEDINGSNIJVERHEID ARBEIDERS 2008 Vanaf 03/11/2008 wordt deze premie automatisch op de bankrekening gestort van de leden die in orde zijn met hun lidgeld via domiciliëring en vorig jaar reeds een premie kregen van deze sector. Wie niet aan deze voorwaarden voldoet, krijgt een attest. De attesten worden door het Sociaal Fonds verstuurd vanaf 23/10/2008. De leden dienen het juiste bankrekeningnummer in te vullen en het attest volledig af te geven (volledig A4 blad)! De betaling van de attesten kan ook pas vanaf 03/11/2008 gebeuren. De volledige premie bedraagt € 135. Dit is voor een tewerkstelling van 01/04/2007 tot en met 31/03/2008. Opgelet: ‘Inactieven’ wegens ziekte, tijdskrediet, ed. en deeltijdse arbeiders kunnen een verkeerd bedrag krijgen. Daarom is het belangrijk dat leden die een onvolledig bedrag krijgen contact met ons opnemen. In veel gevallen kan er nog een aanvullende premie betaald worden, mits voorlegging van een bewijsstuk (kopie loonfiches, document tijdskrediet, attest mutualiteit, enz.). Voor de werklozen en bruggepensioneerden geldt een aparte regeling. Voor deze leden moet een bon opgemaakt worden en gelden andere bedragen en regels. Zij nemen best contact op met de centrale. Voor meer info kunt u zich best wenden tot: voor de regio Roeselare-Tielt-Kortrijk: Niki Bruyneel Tel. 051 31 20 72 niki.bruyneel@horval.be voor de regio Ieper-Brugge-Oostende-Veurne: Maruschka De Laere Tel. 050 44 10 36 maruschka.delaere@horval.be

Vertrek van je huis (Brugge) naar het bedrijf

Terugkeren van het bedrijf naar je huis (Brugge)

Vertrek aan concertgebouw Brugge

Aankomst aan je bedrijf in de haven van Zeebrugge

Vertrek aan je bedrijf in de haven van Zeebrugge

Aankomst aan het concertgebouw te Brugge

5.30u 7.15u 7.45u 13.30u 21.30u

5.45u 7.45u 8.15u 13.45u 21.45u

6.10u 14.10u 16.10u 17.00u 17.45u 22.10u

6.40u 14.40u 16.40u 17.30u 18.15u 22.40u

Verkeersveiligheid is een zaak van ons allemaal. Of het nu gaat om voetgangers, fietsers, autopassagiers of gebruikers van het openbaar vervoer, de veiligheid dient bij onze (dagelijkse) verplaatsingen de eerste prioriteit te zijn. Dit wordt bemoeilijkt door het alsmaar complexer wordende verkeer. We gaan tijdens deze workshop op zoek naar enkele strategieën om het verkeer veiliger te maken. Ook is het zo dat de verkeerswetgeving regelmatig verandert. We helpen je om het bos door de bomen te zien. Wist je dat personen die sinds minder dan twee jaar een rijbewijs B hebben, strenger bestraft worden na bepaalde overtredingen? En dat je met een vrachtwagen niet meer mag inhalen op wegen met twee rijstroken? En ken je de nieuwe voorrangsregels? We doen de test! Wanneer? donderdag 6/11 en 13/11 van 9.30 tot 16.30 uur en donderdag 20/11 van 13.30 tot 16.30 uur Op 6/11 en 13/11 wordt over de middag een gratis middagmaal aangeboden. Waar? Textielhuis Kortrijk (Rijselsestraat 19), vormingszaal (2e verdieping) Voor inlichtingen en inschrijvingen kan je steeds terecht bij Vorming & Actie: Zilverstraat 43 - 8000 Brugge Tel. 050 44 10 43 of via mail: brugge.ww@abvv-wvl.be


;\E`\ln\N\ib\i

• N°18 • 31 oktober 2008

3

Meer jobs voor oudere werkzoekenden Waag je op Sharkmart! -%%2 6)*&4)'0,533%23 !!. HET WERK $AT IS HET DOEL VAN EEN AKKOORD DAT DE SOCIALE PARTNERS EN DE 6LAAMSE REGERING ONLANGSSLOTEN$ENIEUWEAANPAKZALINDELOOPVANVAN STARTGAAN

/

UDEREN HEBBEN HET NIET GEMAKKELIJKOPDEARBEIDS MARKT *OBS VOOR VIJFTIG PLUSSERS LIGGEN NIET METEEN VOOR HET RAPEN 7ERKGEVERS KAMPEN NOG MET HEEL WAT VOOROORDELEN ENKOUDWATERVREES/OKDEBEGE LEIDINGNAARWERKKANBETER%VEN BELANGRIJK IS DAT WIE WERK HEEFT OOK AAN DE SLAG KAN BLIJVEN (ET GAAT DUS NIET ENKEL OM WERKZOE KENDEN MAAROOKOMWERKENDEN

„/OKMOETDEKWALITEITVANOUT PLACEMENT VERBETEREN /UTPLACE MENTISDEONTSLAGBEGELEIDINGDIE AANELKEOUDEREWERKNEMERMOET AANGEBODEN WORDEN BIJ ONTSLAG $OELISHENZOSNELMOGELIJKWEER AANEENNIEUWEJOBTEHELPEN „ /M DISCRIMINATIE VAN OUDEREN IN SOLLICITATIEPROCEDURES DE WE RELD UIT TE HELPEN WORDT VOOR SE LECTIEKANTOREN EEN GEDRAGSCODE OPGESTELD

7AAROMEENNIEUWEAANPAK

7ERKZOEKENDEVIJFTIGPLUSSERS

-OMENTEELISOPWERKZOEKEN DEN IN 6LAANDEREN OUDER DAN $AT IS HET GEVOLG VAN DE VERGRIJ ZING MAAR OOK VAN HET 'ENERA TIEPACT $AARIN LEGT DE OVERHEID IMMERSOPDATWELANGERMOETEN WERKEN ENDATWE WANNEERWE ONS WERK VERLIEZEN LANGER BE SCHIKBAAR MOETEN BLIJVEN VOOR DE ARBEIDSMARKT /OK AL GAAT HET MOMENTEEL WAT SLECHTER MET DE ECONOMIE HETAANDEELOUDERENIN DE GROEP WERKZOEKENDEN ZAL OOK INDETOEKOMSTVANBELANGBLIJVEN ENDAAROMEXTRAAANDACHTVERDIE NEN

$E BEGELEIDING VAN WERKZOEKEN DE OUDEREN WORDT VOORTAAN FUN DAMENTEELANDERSAANGEPAKTDAN DEBEGELEIDINGVANJONGEREWERK ZOEKENDEN „ 7ERKLOZE ´ERS MOETEN ZOALS VANDAAG REEDS HET GEVAL IS DEEL NEMEN AAN DE INFOSESSIES DIE DE VAKBONDEN OF DE 6$!" ORGANI SEREN 6OORTAAN ONDERZOEKT DE 6$!" OOK WAT DE AFSTAND TOT DE ARBEIDSMARKT VAN ELKE NIEUWE WERKZOEKENDE ´ER EN WELK TRAJECT HIERAAN MOET GEKOPPELD WORDEN „ (IERVOOR WORDEN BIJ DE 6$!" SPECIFIEKE CONSULENTEN IN GEZET EN WORDT ER EEN AANPAK OP MAAT UITGEWERKT $IE AANPAK HOUDT EXTRA REKENING MET BE ROEPSVERLEDEN MOTIVATIE FYSIEKE GESCHIKTHEID EN MOGELIJKHEDEN VANDEWERKZOEKENDE „ /OK DE KWALITEIT VAN DE VACA TURES WORDT EXTRA ONDER DE LOEP GENOMENVOORALEERMENZEDOOR STUURTNAARDEWERKZOEKENDEVIJF TIGPLUSSER „ $AT BETEKENT EVENEENSDATVIJF TIGPLUSSERS NIET ZULLEN BESTOOKT

7ERKENDEVIJFTIGPLUSSERS (ETAKKOORDBEVATEENAANTALPRE VENTIEVE MAATREGELEN OM VIJFTIG PLUSSERSAANHETWERKTEHOUDEN „ :O WORDEN ER AAN DE WERKGE VERSENGAGEMENTENGEVRAAGDOM LEEFTIJDSBEWUST PERSONEELSBELEID TE PROMOTEN EN OM DE AANWER VING VAN OUDEREN TE STIMULEREN /UDERE WERKNEMERS ZELF KRIJGEN HULPMIDDELEN OM LANGER AAN DE SLAGTEBLIJVENENHUNERVARINGTE VALORISEREN

WORDEN MET VACATURES BIJVOOR BEELD PER SMS ZOALS DE 6$!" MOMENTEEL VOOR JONGEREN DOET )NTEGENDEEL VOOR ELKE NIEUWE WERKLOZE OUDER DAN WORDT GRONDIGGEKEKENWATDEAFSTANDIS TOTDEARBEIDSMARKTENHOEDAAR AANKANWORDENVERHOLPEN

$EVISIEVANHET!"66 (ET 6LAAMS !"66 HEEFT HET AK KOORD ACTIEF MEE ONDERHANDELD EN STEUNT HET OOK 7E ZIJN ERVAN OVERTUIGDDATEENAANGEPASTEBE GELEIDING VOOR DEZE WERKZOEKEN DEN NOODZAKELIJK IS EN EFFECT ZAL HEBBEN !ANDACHTVOORPREVENTIEONTSLAG VAN OUDERE WERKNEMERS TEGEN GAAN VOOR EEN AANPAK OP MAAT VOORWIEWERKLOOSWORDT VOORDE KWALITEITVANDEVACATURESENVOOR HETNAARWAARDESCHATTENVANDE ERVARING DIE OUDEREN HEBBEN OP GEBOUWD ZIJNVOORONSHIERBIJDE UITGANGSPUNTEN7EZULLENERDAN OOKOVERWAKENDATDE6$!"DEZE AANPAKINDEPRAKTIJKBRENGT MET DEFILOSOFIEVANHETAKKOORDINHET ACHTERHOOFD $ITBETEKENTVOORONSECHTERNIET DAT DE WERKGEVERS NU VAN HUN VERANTWOORDELIJKHEID ONTSLAGEN ZIJN %EN EXTRA INSPANNING IN DE BEGELEIDING VAN DE OUDERE WERK ZOEKENDENMOETNUOOKZIJNWEER SLAG VINDEN IN HUN AANWERVING DOORDEBEDRIJVEN$EKANSENVAN OUDERENOPDEARBEIDSMARKTMOE TENGEVOELIGVERBETEREN ENDISCRI MINATIEOPBASISVANLEEFTIJDMOET WEGGEWERKT WORDEN !LS ER ZICH INDETOEKOMSTHIERINGEENVERBE TERINGENVOORDOEN ZIJNSTRENGERE MAATREGELENVOORDEBEDRIJVENDE ENIGEOPTIE -EERINFOWWWVLAAMSABVVBE

+/-.!!2$%34%62/57%.$!').-%#(%,%.

Thema: Over mijn lijf

/P NOVEMBER IS DE 6ROUWENDAGTEGASTINDESTAD -ECHELEN /NDER HET MOTTO ³/VER MIJN LIJF´ STAAN SEKSUALI TEIT EN HET SCHOONHEIDSIDEAAL CENTRAAL /P HET PROGRAMMA STAAN DEBATTEN LEZINGEN TENTOON STELLINGEN WORKSHOPS DANS MUZIEK EEN INTERACTIEVE STAN DENMARKT¨ $E 6ROUWENDAG IS ER VOOR EN DOOR VROUWEN MAAR IEDEREEN ISWELKOM%RISKINDERANIMATIE VOORZIEN

3HARKMART IS EEN GROTE %UROPESE WARENHUISKETEN %EN BEDRIJF MET ONGEKENDE CARRInREMOGELIJKHEDEN*EKAN ERPIJLSNELNAARBOVENSCHIETEN OPDESOCIALELADDER3OLLICITEER ENEENHEELSCALAAANJOBSLIGT AAN JE VOETEN REGIOMANAGER ONDERHOUDSTECHNICUS KASSIER INPAKKER

"EZOEK OOK ONZE ,ADIES )N 2ED STAND VOOR MEER INFO EEN LEUKE GADGET OF EEN DRANKJE HAPJE EN EENKWIS!MBIANCEVERZEKERD (ET!"66GEEFTDUO TICKETSWEG AANDEEERSTEBELLERSNAAR(EIDI OPHETNUMMER -EERINFO WWWABVVBE WWWABVVDIVERSITEITBE WWWEQUALPAYDAYBE WWWVROUWENDAGBE

$E,ADIESIN2EDZIJNDERODEVROUWENOR GANISATIES6)6!366ENZIJ KANTISM&/3 EN!"66

Studiedag ‘Duurzaam van 9 tot 5’ $UURZAAM ONDERNEMEN IS EEN SLOGAN WAAR BE DRIJVEN GRAAG EN VAAK MEE UITPAKKEN -AAR WAT BETEKENTDITVOORONS7ORDENWEERALSWERKNEMERS OOKBETERVAN%NHOEKOMTDITTENGOEDEAANONZE SAMENLEVING

MET JE VRAGEN EN ERVARING 4HEMA´S VAN DE WORK SHOPS DUURZAAM AANKOPEN DUURZAAM ENERGIEBE HEER DUURZAAMBELEGGEN DUURZAAMWOONWERKVER KEER DUURZAMEENERGIE DUURZAAMPERSONEELSBELEID DUURZAAMHEIDRAPPORTERING

!RBEIDEN-ILIEU HETSAMENWERKINGSVERBANDTUSSEN VAKBOND EN MILIEUBEWEGING NODIGT ALLE DELEGEES EN MILIEUBEWEGERS UIT OP OP EEN STUDIEDAG DIE DE AFTRAP VORMT VAN HET NIEUWE PROJECT ³$UURZAAM ONDERNEMEN´

0RAKTISCHEINFO

-AAR PAS OP ALS JE VERKEERDE BESLISSINGEN NEEMT OF ALS HET MANAGEMENT TWIJFELT AAN JE NUTTIGHEIDSFACTOR DAN KAN JE EVEN SNELWEEROPSTRAATSTAAN¨EENPAKERVARINGMETDEWERELDWIJDE ARBEIDSMARKT RIJKER EN HEEL WAT ILLUSIES ARMER *OBVERLIES LOONSOPSLAG MASSALEAFDANKINGEN UITBREKENDESTAKINGEN HET KANALLEMAAL 3HARKMART IS EEN INTERNETSPEL DAT LOOPT TOT NOVEMBER *EKANHETSPELINDIVIDUEELSPELEN MAAROOKPERGROEP(ETISEEN INITIATIEF VAN DE CAMPAGNE 7AARDIG 7ERK SAMEN MET OM DE JONGERENVAN &/3 3OCIALISTISCHE3OLIDARITEITEN-AGIK 3CHRIJFJESNELINVIAWWWSHARKMARTBE

'EZOCHTACTIEVESTUDENTENDIEHET !"66WILLENVERSTERKEN *EMOETHETMAARMEEMAKENJEBENTSCHOLIEROFSTUDENTENJE VINDT HET !"66 GEWELDIG *E KAN JE VINDEN IN ONZE WAARDEN SOLIDARITEIT DEMOCRATIE GELIJKHEID EN RECHTVAARDIGHEID EN IN ONZE STRATEGIE ONDERHANDELEN ZOLANG HET KAN STRIJDEN VAN ZODRAHETMOET *EWILHET!"66VERSTERKENENJEMEEINZETTENVOORDEUITBOUW VANONZEVAKBOND 5ITERAARD KAN JE GRATIS LID WORDEN ALS STUDENT VANAF JAAR MAARJEKANOOKNOGMEERDOENDANDAT*EKANWATMENNOEMT ±MILITEREN²JEACTIEFINZETTEN (OE $ATBEKIJKENWENUEENSSAMENMETJOUOPONSOPSTARTWEEKEND VOORHETNETWERKVANACTIEVE!"66 STUDENTEN6ANVRIJDAG TOT ZONDAG NOVEMBER IN DE JEUGDHERBERG VAN 'ENT 7EES ERBIJ 3TA MEE AAN DE WIEG VAN ALWEER EEN NIEUWE GENERATIEBINNENHET!"66 )NFOENINSCHRIJVINGENWWWMAGIKBE INFO MAGIKBE TEL

Haal twaalf straffe madammen in huis ,INX "EWOGEN&OTOGRAFEN SCHENKT JE OOK DIT JAAR WEER EEN MAANDKALENDER )N STAAT ELKE MAAND LETTERLIJK EN FIGUURLIJK EEN STRAFFEMADAMINDEKIJKERMETTEKSTENENDEWINNENDEFOTO´SUITONZE STRAFFEMADAMMEN FOTOWEDSTRIJD *E KAN DE MAANDKALEN DER GRATIS AFHALEN IN EEN ,INX KANTOOR ADRESSEN OP WWWLINXPLUSBE /F BE STELLEN VIA INFO LINXPLUSBE TEL   OF ONDER STAANDE BON *E BETAALT DAN WEL  EURO VERZENDINGS KOSTEN

 3TRAFFE-ADAMMENBON *A STUURMIJEEN3TRAFFE-ADAMMENMAANDKALENDEROP 6OORNAAMENNAAM 3TRAATENNR 0OSTCODEENWOONPLAATS 4ERUGSTURENNAAR,INX "EWOGEN&OTOGRAFEN 7ATTEEUSTRAAT

"RUSSEL FAX

Sleep jij je elke dag met tegenzin naar je werk?

7ORKSHOPS

-AANDAG DECEMBER VAN TOT U 0ROVINCIEHUIS ,EUVEN 0ROVINCIEPLEIN VLAKBIJ HET STATION "ROODJES VERKRIJGBAAR WEL EVEN VERMELDEN BIJ JE INSCHRIJVING )NSCHRIJVEN VOOR NOVEMBER BIJ$ANNY*ACQMOTMILIEU VLAAMSABVVBEOF TEL$EELNEMENISGRATIS

*EKANDEELNEMENAANTWEEWORKSHOPSNAARKEUZE 6OORKENNISISNIETVEREIST MAARJEBENTWELWELKOM

-EERINFOOPWWWABVVMILIEUBE

/FSURFNAARWWWABVVLOOPBAANBEGELEIDINGBEVOORMEERINFO

#ONTACTEERDE!"66 LOOPBAANBEGELEIDERS 2EGIO!NTWERPEN TEL!NN

/OST 6LAANDEREN 7EST 6LAANDEREN TEL)LSE TEL%RIC


4

;\E`\ln\N\ib\i

Voeding - Horeca - Diensten

• N°18 • 31 oktober 2008

#/.'2%3%./+4/"%2

Strijdvaardige terug- en vooruitblik!

$%$!,%.$%+//0+2!#(4 DETOEKOMSTVANDECEN TRALEENDEORGANISATORISCHEVERNIEUWINGENDOMI NEERDENHETCONSTRUCTIEVECONGRESVAN!"66(ORVAL OPENOKTOBER-EERDANDELEGEESEN SECRETARISSENDISCUSSIEERDENOPENLIJKENDOORDACHT INEENVUURRODE&LOREALTE"LANKENBERGE

!

"66 VOORZITTER 2UDY $E ,EEUW OPENDE HET CONGRESTREFFEND±(ETKA PITALISTISCHE SYSTEEM HEEFT MET DE HUIDIGE FINANCIpLE EN ECONO MISCHECRISISZIJNFAILLIETBEWEZEN $EBRONVANDEZECRISISLIGTINHET LIBERALISME DE PRIVATISERINGEN EN DE DEREGULERING WAAR WIJ ALS VAKBOND ONS STEEDS TEGEN VERZET HEBBEN $AAROM STERKT HET ONZE OVERTUIGING OM EEN HALT TOE TE ROEPENAANDEHEBZUCHT DEHOOG MOEDENDEGRAAICULTUUR7ERKGE VERSGRIJPENDEHUIDIGECRISISAAN OM AL GEPLANDE HERSTRUCTURERIN GENDOORTEVOEREN MAARWIJZIJN WAAKZAAM %VEN WAAKZAAM ALS DEVOORBIJEVIERJAAR WAARIN(OR VAL HISTORISCHE STAPPEN ZETTE OM DE CENTRALE TE VERSTERKEN KRACH TIGE SECTORALE ACTIES ONTWIKKELDE EN STEVIGE SECTORALE AKKOORDEN AFSLOOT² $IT STANDPUNT WERD BEVESTIGD IN DE -ORELE 6ERSLAGEN VAN DE VERSCHILLENDE SECTOREN &EDERAAL 3ECRETARIS !LAIN $ETEMMERMAN BRACHTUITGEBREIDVERSLAGUITOVER DE GROENE SECTOREN DE (/2%#!

ENDETOERISTISCHEATTRACTIES±!LLE WAPENFEITENOPNOEMENISONMO GELIJK MAAR DOOR DE INZET VAN DE MILITANTEN WERD ER ZEKER EN VAST EEN HISTORISCHE INHAALBEWEGING GEREALISEERD -ET HET OPVOEREN VAN DE SYNDICALE DRUK BOEKTEN WE KNAPPE RESULTATEN² &EDERAAL 3ECRETARIS 4ANGUI #ORNU VER WEES NAAR DE VER WEZENLIJKINGEN IN DE SECTOREN ³AIDES FAMILIALES´FAMILIALE HELPSTERS IN DE &RANSE GEMEENSCHAP EN DIEN STENCHEQUES EN BENADRUKTE DAT ER ONDANKSDEPATRONALEHALSSTAR RIGHEID EEN PAK VERWEZENLIJKIN GENZIJNBIJGEKOMENDEAFGELOPEN CONGRESPERIODE

±3AMEN3TERKER²VLNR!LAIN$ETEMMERMAN &ONS$E-EY .ICOLE(OUBRECHTS -ICHnLE$URAY EN4ANGUI#ORNU

 LEDEN (IJ PREES DE MI LITANTEN VOOR HUN STRIJDVAARDIG HEID EN VASTBERADENHEID EN HER INNERDE OOK AAN DE UITSTEKENDE RESULTATEN VAN DE SOCIALE VERKIE ZINGEN ,ATER GAF HIJ DE MILITANTEN OOKINZICHTINHET WERKINGSVERSLAG ENHETFINANCIEEL VERSLAG VAN DE CENTRALE

±$EVOORBIJE JAAR ZETTE(ORVAL HISTORISCHE STAPPEN²

!FSCHEIDNEMEND VOORZITTER &ONS $E -EY GAF EEN OVERZICHT VAN DE SECTOREN VOEDINGSNIJVERHEID EN HANDEL IN VOEDINGSWAREN EN ZETTEEVENEENSHETSTERKTOEGENO MENLEDENAANTALEXTRAINDEVERF VANDAAG TELT !"66 (ORVAL RUIM

+OOPKRACHT EN TOEKOMST

4WEE THEMA´S KREGEN EXTRA AANDACHT DE DA LENDEKOOPKRACHTENDETOEKOMST VANDECENTRALE4ELKENSBEWEZEN EEN TIENTAL TUSSENKOMSTEN VAN CONGRESSISTEN HET DEMOCRATISCHE EN OPEN KARAKTER VAN EEN GEZON DEENLEVENDIGECENTRALE (ET #ONGRES ONDERSCHREEF VOLLE DIGDESTRATEGIEVANHET!"66OM DE DALING VAN DE KOOPKRACHT TE STOPPEN $E EISEN VAN HET !"66 WERDEN BEVESTIGD ZIE VERDER IN DE ³!LGEMENE 2ESOLUTIES´ EN IE

DEREEN BENADRUKTE ZICH HIER TEN VOLLEVOORINTEZETTEN $ETOEKOMSTVANDECENTRALEWAS ONDERWERP VAN EEN VRUCHTBAAR DEBAT #ONGRESSISTEN UITTEN HUN BEZORGDHEID MAAR ZAGEN WEL IN DAT EEN SAMENWERKING MET EEN ANDERE CENTRALE KAN LEIDEN TOT EEN BETERE ORGANISATIE MEER ONDERSTEUNING VOOR DE DELEGEES EN MEER VORMING EN OPLEIDING 4ANGUI #ORNU ±$E VOEDINGSCEN TRALEZALNIETOPLOSSENINEENGRO TERGEHEEL$EBEDOELINGISOMEEN OPTELSOMTEMAKENVANTWEEGE ZONDECENTRALES WAARBIJmmNPLUS mmN GELIJK IS AAN DRIE (ET DOEL IS OM STERKER TE WORDEN EN MEER DIENSTEN TE KUN NEN AANBIEDEN ZODAT DELEGEES KRACHTIGER KUN NEN OPTREDEN OP DE WERKVLOER (OE STERKER DE CENTRALE STAAT TEN OPZICHTE VAN DE WERKGEVERS HOE GROTER ONZE INDIVIDUELE MACHTS POSITIEWORDT²/OKOVERDITONDER WERP WERD EEN RESOLUTIE GOEDGE KEURD ZIE VERDER ³2ESOLUTIE ROND DETOEKOMSTVANDECENTRALE´ 

3TATUUTWIJZIGINGEN $ESTATUUTWIJZIGINGENWERDENAL LEMAAL GOEDGEKEURD 2ODE DRAAD DOORHEEN DE HERZIENINGEN IS DE GEWIJZIGDE ORGANISATIE !"66 (ORVAL WORDT MEER DAN OOIT EEN PLOEG WAARIN VERSCHILLENDE SPE LERS NAUW SAMENWERKEN .A ICOON&ONS$E-EYKOMTERGEEN NIEUWE VOORZITTER !LAIN $ETEM MERMAN EN 4ANGUI #ORNU ZULLEN EEN TANDEM VORMEN ALS &EDERALE 3ECRETARISSEN:IJZULLENSAMENDE KNOPENDOORHAKKENENDENADRUK LEGGEN OP COHESIE EN CONSISTEN TIE±3YNDICAALWERKISTEAMWERK² STELDE&ONS$E-EY "IJGEVOLG WERD DE SAMENSTELLING VAN HET 5ITVOEREND "E STUURGEWIJZIGD(ET 5ITVOEREND "ESTUUR BESTAAT NU UIT TWEE FEDERAAL SE CRETARISSEN ZES LEDEN AANGEDUID DOOR DE 6,)' 6LAAMSE )NTERGE WESTELIJKE ZES LEDEN AANGEDUID DOOR DE )27!(3 7AALSE )NTER GEWESTELIJKE EN TWEE LEDEN AAN GEDUID DOOR DE )NTERGEWESTELIJKE "RUSSEL ¯ TEVENS AFDELING "RUSSEL ¯ WAARVAN mmN .EDERLANDSTALIGE EN mmN &RANSTALIGE 6ANZELFSPRE KENDWERDOOKDETAALPARITEITBE VESTIGD

±3YNDICAALWERK ISTEAMWERK²

6ERDERWERDENDE!"66 STATUTEN GEtMPLEMENTEERD DIE VERBAND HOUDEN MET EEN RECHTVAARDIG EVENWICHT TUSSEN MANNEN EN VROUWEN IN ALLE INSTANTIES VAN DE CENTRALE $AARNAAST WERDEN DE SECTORCOMMISSIES OPGEWAAR DEERD ZODATZEEFFICIpNTERKUNNEN WERKEN(UNBEVOEGDHEDENWER DEN UITGEBREID EN ZE KREGEN EEN BESLISSINGSRECHTTOEGEKEND .IEUWISOOKDATDECENTRALEEEN VROUWENCOMMISSIE EENCOMMIS SIE JONGEREN EN EEN COMMISSIE BRUG ENGEPENSIONEERDENINSTELT /PVRAAGVANDEDELEGEESZALINDE TOEKOMSTOOKMEERAANDACHTZIJN VOORONZEWERKLOZELEDEN


Voeding - Horeca - Diensten

;\E`\ln\N\ib\i

• N°18 • 31 oktober 2008

5

#/.'2%36!.%./+4/"%2

Algemene Resoluties +OOPKRACHT -EER EN MEER MENSEN LEVEN OP DE GRENS VAN DE ARMOEDE :ELFS WIEAANHETWERKIS HEEFTNIETDE GARANTIE DAT ZIJN INKOMEN BOVEN DE ARMOEDEGRENS BLIJFT $IT IS ON AANVAARDBAAR (ET #ONGRES ONDERSTEUNT EN HER BEVESTIGT DE EISEN DIE DOOR HET !"66OPTAFELWORDENGELEGDOM DEDALENDEKOOPKRACHTTEVERBETE REN „ 6ERLAGINGVANDE"47OPGASEN ELEKTRICITEITVANNAAR „ %EN EERLIJKER VERDELING VAN DE FISCALEDRUK „ 7OON WERKVERKEER MAG GEEN KOSTEN MEEBRENGEN VOOR DE WERKNEMERS DUS TERUG BETALING

/NDERHANDELINGEN INHETNAJAAR 2EKENING HOUDEND MET DE HOGE INFLATIE BLIJFT HET BEHOUD VAN DE AUTOMATISCHE INDEXERING VAN DE BRUTOLONEN $% WAARBORG OM HET HOOFD TE BIEDEN AAN DE PRIJSSTIJ GINGEN(ET#ONGRESVERWERPTHET VOORSTELOMOVERTEGAANNAAREEN INDEXERINGVANHETNETTOLOON (ET#ONGRESHERBEVESTIGTHETVER TROUWEN IN HET "ELGISCH SYSTEEM VANSOCIAALOVERLEG GEBASEERDOP DRIEOVERLEGNIVEAUS )NTERPROFESSIONEELOVERLEG)0! %EN )0! IS EEN NOODZAAK OM DE KOOPKRACHTVAN!,,%WERKNEMERS TE VERHOGEN %EN EVENWICHTIG 3/,)$!2)4%)43!++//2$DIENTER TEVENSVOORTEZORGENDATDENIET ACTIEVENOOKEENDEELVANDEWEL VAARTKRIJGEN

(ET#ONGRESEIST „ VRIJE ONDERHANDELINGEN GEEN RESTRICTIEVELOONNORM ¨ „ VERHOGING VAN HET 'EWAAR BORGD GEMIDDELD MINIMUM MAANDINKOMEN ''--) EN VANDESOCIALEUITKERINGEN „ EEN BETERE AFSTEMMING TUSSEN ARBEIDENGEZIN „ WELVAARTSVASTEUITKERINGENBE HOUD VAN DE UITKERINGEN IN DE TIJD VERHOGING VAN HET MAXI MUMBEDRAGVOORDEBEREKENING VAN WERKLOOSHEIDSUITKERINGEN KOPPELING VAN DE VERVANGINGS INKOMENSAANDEWELVAART „ MEER OPLEIDINGSMOGELIJKHEDEN VOORDEWERKNEMERS „ VERBETERINGVANHETSTATUUTVAN DEDEELTIJDSEWERKNEMERS „ HET CONTRACT VAN ONBEPAALDE DUURBLIJFTDEREFERENTIE WEVER ZETTEN ONS TEGEN ALLE VORMEN VAN DESTRUCTURERING VAN AR BEIDFLEXIBILITEIT UITZENDARBEID OUTSOURCING ONDERAANNEMING EN ELKE VORM VAN PRECAIRE AR BEIDSCONTRACTEN /NZE CENTRALE GEEFT UITERAARD AAN HET !"66 GEEN MANDAAT WAARDOOR DE BESCHERMING VAN DE BETROKKEN WERKNEMERSZOUVERZWAKKEN „ !FSCHAFFING VAN DE SOCIALE BIJ DRAGEN IN GEVAL VAN BRUGPEN SIOEN  MET BEHOUD VANGELIJKSTELLINGVOORHETPEN SIOEN 3ECTORAALOVERLEG %VENALSAANHETAFSLUITENVANEEN INTERPROFESSIONEELAKKOORD HOUDT HET #ONGRES VAST AAN ONDERHAN DELINGENINDESECTOREN$EZEON DERHANDELINGEN ZIJN EEN UITING VAN DE 3/,)$!2)4%)4 TUSSEN DE WERKNEMERS ZOWEL UIT DE GROTE ALS DE KLEINE ONDERNEMINGEN EN MOETEN PLAATSHEBBEN ZONDER HET KEURSLIJFVANEENRESTRICTIEVELOON NORM %EN LOONNORM KAN LOUTER INDICATIEFKANZIJN

"EDRIJFSOVERLEG (ET #ONGRES BEHOUDT ZIJN GE HECHTHEID AAN HET TRADITIONEEL OVERLEGSYSTEEM EN DE MOGELIJK HEIDNADESECTORALEAKKOORDENTE KUNNEN ONDERHANDELEN BINNEN HETBEDRIJF

3PECIFIEKE VERLONINGSYSTEMEN ENSTEUNMAATREGELEN .IET RECCURENTERESULTAATSGE BONDENVOORDELENCAO 7E ZIJN NOOIT VOORSTANDER GE WEESTVANDITSYSTEEMENDEPRAK TIJK LEERT ONS DAT WE HET BIJ HET RECHTEEINDHEBBEN$EINHOUDEN DE PROCEDURE BIEDEN GEEN GARAN TIEOPEENSOLIDAIREUITWERKINGEN TOEPASSINGVANHETSYSTEEM (ET#ONGRESVRAAGTDRINGENDEEN AANPASSING VAN DE BESTAANDE CAO „ AFSCHAFFING VAN HET SYSTEEM VAN TOETREDINGSAKTE MAAR EN KEL MOGELIJK NA HET AFSLUITEN VANONDERHANDELDEAKKOORDEN

„ EFFECTIEF CONTROLERECHT EN BLOK KERINGRECHT NAAR DE VORM EN DEINHOUD DOORHETPARITAIRCO MITm 7ERKBONUS (ET #ONGRES ONDERSTEUNT DIT SYS TEEM DAT TOT DOEL HEEFT AAN DE LAAGSTE LONEN EEN HOGER NETTO INKOMEN TE BEZORGEN 7E ZIJN WEL BEZORGD EN VRAGEN OM ALLE ³ACHTERPOORTEN´ UIT HET SYSTEEM TE HALEN ZODAT MISBRUIKEN WOR DENVERMEDENENDEBESCHIKBARE MIDDELEN TEN GOEDE KOMEN AAN DEGENENDIEDATHETMEESTNODIG HEBBEN

"ESCHERMINGVAN WERKNEMERSVERTEGEN WOORDIGERSENSYNDI CALEAFGEVAARDIGDEN )N MEERDERE SECTOREN WERD DE DREMPEL TOT OPRICHTING VAN EEN SYNDICALE AFVAARDIGING VIA SECTO RALEAKKOORDENVERLAAGD'ELETOP DEHUIDIGEEVOLUTIEVANDEWETGE

VING EN DE WAARDE DIE WORDT GE GEVEN AAN HET VERSTERKEN VAN DE INFORMATIEAANDEWERKNEMERSIN DEONDERNEMINGEN ZULLENANDERE SECTORENINDETOEKOMSTZEKERVOL GEN %EN AANPASSING VAN HET STATUUT VAN DE WERKNEMERSVERTEGEN WOORDIGERSENSYNDICALEAFGEVAAR DIGDEN DAT HEN BESCHERMT TEGEN ONTSLAGENELKEANDEREFINANCIpLE OFMORELEBENADELING ISMEERDAN NOODZAKELIJK %ENSTEMEERDOENWEEENOPROEP AAN ONZE BEVOORRECHTE POLITIEKE PARTNERS EN AAN ONZE INTERPRO FESSIONELE ONDERHANDELAARS OM WERK TE MAKEN VAN DE VERPLICHTE RE INTEGRATIEINHETBEDRIJFBIJEEN ONTSLAG OM ONGEGRONDE REDENEN /M DEZE VERPLICHTING EFFECTIEF OP TE LEGGEN DIENEN BIJKOMENDE SANCTIES OPGELEGD TE WORDEN AAN DEBEDRIJVENDIEDEZEREtNTEGRATIE WEIGEREN EN DOELBEWUST KIEZEN VOOR DE BETALING VAN DE BESCHER MINGSVERGOEDING

Resolutie rond de toekomst van de centrale (ETFEDERAALSECRETARIAATZALDEVOLGENDECONGRESPERIODEGEBRUIKENOM DENODIGEINFOENNUTTIGEINSTRUMENTENTEVERZAMELENMETmmNGESPREKS PARTNERTEGELIJKERTIJD (ETFEDERAALSECRETARIAATZALINDEEERSTEPLAATSWERKENMETDE!LGEMENE #ENTRALEAANEENFEDERAALKADERALLIANTIE 2EKENINGHOUDENDMETALDESTANDPUNTENENINOVEREENSTEMMINGMET ONZESTATUTEN MOETENDEFEDERALEVERANTWOORDELIJKENWERKENAANDE VERWEZENLIJKINGVANDITKADERDATMINSTENSAANVOLGENDEVOORWAARDEN MOETVOLDOEN „ $EIDENTITEITVANIEDEREENDIENTBEWAARDTEWORDEN „ $ESPECIFIEKEBELANGENVANIEDEREPARTIJDIENENBEHOUDENTEWORDEN „ %RDIENTEENPERMANENTEEVALUATIEVANONZEGEMEENSCHAPPELIJKEWER KINGENDIENSTVERLENINGTEWORDENGEMAAKTMETDEMILITANTEN %ENFASERINGLIJKTONSONONTBEERLIJK 7ANNEERDEEERSTEFASEEENFEITZALZIJN KUNNENWESAMENEENTIMING OPSTELLENMBTDEMODALITEITENDIEAANVAARDBAARZIJNVOORDEAFDELINGEN REKENINGHOUDENDEMETDEBIJZONDERHEDENVANELKEEN $EBEDOELINGISDUSOMNIETOVERHAASTTEWERKTEGAAN TEWERKENMETEEN PERMANENTEEVALUATIEENVOORTDURENDTEZOEKENNAARDEGROOTSTESA MENHANGBINNENDECENTRALE REKENINGHOUDENDMETDESTANDPUNTENEN VERWACHTINGENDIEDOORDEENEOFDEANDEREWORDENUITGEDRUKT -ETDANKAANDE!LGEMENE#ENTRALEVOORHET³AFSTAAN´VANmmNVANHUNPAGINA´SIN$E.IEUWE7ERKER


6

;\E`\ln\N\ib\i

• N°18 • 31 oktober 2008

Belgische Transportarbeidersbond

Feilloze dienstverlening bij BTB, dank zij goed opgeleid personeel %EN KRACHTIG WERKINSTRU MENT UNIEK VOOR DE SEC TOR

$E "4" MILITANTEN WETEN HET KENNIS IS MACHT 6ANAF DE MAAND SEPTEM BER ORGANISEERDE "4" FE DERALE MILITANTENVORMIN GEN IN /OST 6LAANDEREN !NTWERPENENHEELRECENT NOGIN4OURNAI 6OOR DE MILITANTEN UIT DE (ETVOLTALLIGEPERSONEELVANVAKGROEP4RANSPORTEN,OGISTIEK SECTOREN GOEDERENVERVOER BIJEENOPVORMINGSWEEKEND EN LOGISTIEK RIJDEND ZOWEL ALS NIET RIJDEND PERSONEEL (ETPERSONEELVANDEVAKGROEP4RANSPORTEN,OGIS EN DE MILITANTEN UIT DE AUTOBUS EN AUTOCARSECTOR TIEKKWAMOPENOKTOBERIN.IEUWPOORT WASEREENGEVARIEERDPROGRAMMAUITGEDOKTERDDE AANVULLENDESOCIALEVOORDELENVANDEVERSCHILLENDE BIJEENVOOREENVORMINGSWEEKEND 3OCIALE&ONDSEN DERIJ ENRUSTTIJDENVERORDENING DE 4IJDENSDITWEEKENDKONHETPERSONEELVANALLEGE FUNCTIECLASSIFICATIE VAN HET NIET RIJDEND PERSONEEL WESTELIJKE AFDELINGEN HAAR KENNIS BIJSCHAVEN OVER ENHETVEILIGHEIDSPLANVAN$E,IJN DE AANVULLENDE SOCIALE VOORDELEN VAN HET 3OCIAAL &ONDS !UTOBUSSEN EN !UTOCARS EN VAN HET 3OCIAAL $E GASTSPREKERS BRACHTEN HUN MATERIE BOEIEND WANT ONZE MILITANTEN WAREN mmN EN AL OOR /M DE &ONDS4RANSPORTEN,OGISTIEK COMMUNICATIE OEFENINGEN TE BEGELEIDEN KONDEN 6ERDER WERD OOK UITVOERIG AANDACHT BESTEED WIJBEROEPDOENOPDEERVARINGVANDECOLLEGA´SVAN AAN ONS "4" LOONBEREKENINGSPROGRAMMA WAAR 6ORMING !CTIE EN #%0!' DE VORMINGSINSTITUTEN MEE IN AL ONZE SECRETARIATEN LOONBEREKENINGEN VANHET!"66 VOOR DE SECTOR GOEDERENVERVOER WORDEN GEMAAKT

BTB samen met Said El Khadraoui (sp.a) op werkbezoek in Valenciennes 4RANSPORTBEDRIJVEN KUNNEN DEVEILIGHEIDGARANDEREN.IEUWE COMFORT OP DE PARKEERPLAATSEN ENORMVEELKOSTENBESPARENALSER DOUCHES AANGEPASTE VERLICHTING )N "ELGIp ZIJN ER  PLAATSEN TE MEERBEVEILIGDETRUCKPARKINGSKO EENAPARTEHOEKVOORLAWAAIERIGE KORT MEN (ET %UROPESE PILOOTPROJECT KOELVRACHTWAGENS DRAADLOZE IN VOOR DERGELIJKE PARKINGS 3%40/3 TERNETAANSLUITINGENENEENGLOED 3AID %L +HADRAOUI $OOR EEN HEEFT DE INTERESSE VAN DE VERZEKE NIEUW RESTAURANT ZORGEN ER VOOR INTENSE SAMENWERKING TUSSEN RINGSSECTORGEWEKT ZEGT%UROPEES DAT CHAUFFEURS ZONDER ZORGEN EN DE VEILIGE PARKING DE VERZEKE 0ARLEMENTSLID 3AID %L +HADRAOUI INALLECOMFORTKUNNENRUSTENTER RINGSMAATSCHAPPIJ EN HET TRANS SPA DIETIJDENSEENWERKBEZOEK WIJLZEONDERWEGZIJN PORTBEDRIJF KUNNEN DE JAARLIJKSE OP OKTOBER SAMEN MET "4" DE VERZEKERINGSPREMIES BOVENDIEN BEVEILIGDE PARKING VAN 6ALEN 3AMENMET"4"PLEIT3AID%L+HA FIKS DALEN 6INCI HEEFT EEN DEAL CIENNES LANGS DE ! PLEITTE VOOR DRAOUI VOOR EEN %UROPEES LABEL GESLOTENMETEEN&RANSEVERZEKE MEER DERGELIJKE PUBLIEK PRIVATE VOOR KWALITEITSVOLLE TRUCKPAR RAARDIETOTKORTINGZOUKUN SAMENWERKINGEN KINGS $E %UROPESE #OMMISSIE NEN BETEKENEN VOOR TRUCKERS DIE GEBRUIK MAKEN VAN )N "ELGIp WERDEN IN DE BEVEILIGDE PAR  GEVALLEN KINGS 6OLGENS HET GECONSTATEERD VAN BEDRIJF KAN HET RI VRACHTDIEFSTAL (ET SICO OP DIEFSTAL JAAR ERVOOR WAREN VAN DE TOTALE PRE ER$ETOTALEKOST MIE BEDRAGEN EN VAN ALLE DIEFSTALLEN DERGELIJKE PREMIES WORDT VOOR DE HELE KUNNEN OPLOPEN %5 GERAAMD OP  TOT EURO OF MILJARD EURO PER MEER PER JAAR VOOR JAAR 6OOR "ELGIp AL EEN VRACHTWAGEN LEEN BETEKENT DAT %R ZIJN DUS SERIEUZE  MILJOEN EURO BESPARINGEN MOGE PROCENT VAN DE LIJK 6OLGENS &RANK DIEFSTALLEN GEBEURT -OREELS &EDERAAL TIJDENSHETTRANSPOR 3ECRETARIS "4" EEN TERENVANDEVRACHT REDENTEOVEROMDE $E REST GEBEURT OP BETALING VAN DEZE "4"SAMENMET3AID%L+HADRAOUIOPWERKBEZOEKIN6ALENCIENNES PARKINGS ZOWEL BE PARKINGS TEN LASTE VEILIGDE ALS ONBE VAN DE WERKGEVER VEILIGDE HEEFT  MILJOEN EURO UITGETROK TE LEGGEN ±(ET KAN IMMERS NIET KEN OM VANAF VOLGEND JAAR ALLE DAT DE CHAUFFEUR ZELF MOET GEEN $E SITE IN 6ALENCIENNES KAN VAN PARKINGSLANGSDESNELWEGENOPTE BETALEN VOOR ZIJN OF HAAR EIGEN DAAG TRUCKS HERBERGEN $AT DELEN IN ! " OF # PARKINGS NAAR VEILIGHEID² MOETENERBINNENAFZIENBARETIJD GELANG HET NIVEAU VAN VEILIGHEID WORDEN #HAUFFEURS CHECKEN 6ANDAAGZIJNERSLECHTSEENHAND 3AID %L +HADRAOUI EN &RANK -O IN KRIJGENEENPLAATSTOEGEWEZEN VOL ! PARKINGS $AT AANTAL MOET REELS HOPEN DAT DE VERSCHILLENDE GEVAARLIJKELADINGENSTAANAPART VERVEELVOUDIGEN )N &RANKRIJK AL OVERHEDEN EN PARKINGUITBATERS EN KRIJGEN HET NODIGE COMFORT LEEN AL ZIJN BIJNA PARKING DE VOORDELEN VAN BEVEILIGDE PAR $E PARKING IS VOLLEDIG OMHEIND PLAATSEN VOOR TRUCKERS TE KORT %R KINGSGAANINZIENENNOGINTENSER EN UITGERUST MET BEWEGINGSSEN ISDUSOVERALIN%UROPASCHRIJNEND GAAN INVESTEREN OM SNEL MEER SOREN EN CAMERAS DIE U OP GEBREK AAN PLAATS VEILIGHEID EN VEILIGEPARKINGSTEOPENEN

4OURNAI EEN FEDE RALEPOLITIEWORDTBE STOOKTMETVRAGEN¨

$E MILITANTEN VAN /OST 6LAANDEREN GEVENHUNMENING

!NTWERPEN(ETBELANG VANCOMMUNICATIE WORDTLATERDUIDELIJK

BINNENVAART $E WERKNEMERS DIE OP EIGEN INITIATIEF EN KOSTEN DE !$.2 CURSUS GEVAARLIJKE STOFFEN OF DE VERPLICHTE HERHALINGSCURSUS VOLGEN KUN NENAANSPRAAKMAKENOPEENTUSSENKOMSTINDEKOSTENTENBEDRA GENVAN` $EZETUSSENKOMSTKANMENBEKOMENVANHET±&ONDSVOORDE2IJN EN"INNENSCHEEPVAART² :OALSUWELLICHTBEKEND HEEFTHETATTEST!$.2EENGELDIGHEIDSDUUR VANJAAR MAARDIENTMENHETJAARVOORAFGAANDAANDEVERVALDATUM EENHERHALINGSCURSUSTEVOLGEN -ENKANDEZECURSUSVOLGENBIJVOLGENDINSTITUUT $'4VZW ,EEGSTRAATBUS :ELZATE 4EL )NDIEN U WILT GEBRUIKMAKEN VAN BOVENVERMELDE TUSSENKOMST GE LIEVEUWSCHRIFTELIJKEAANVRAAG METBIJVOEGINGVANUWBETALINGSBE WIJS TERICHTENAAN &ONDSVOORDE2IJN ENBINNENSCHEEPVAART !RENBERGSTRAAT !.47%20%. 5ITERAARDKANUVOORALLEINLICHTINGENBIJONSTERECHT "ELGISCHE4RANSPORTARBEIDERSBOND -ARITIEMESECTOREN 0AARDENMARKT !47%20%. 4EL )VAN6ICTOR 6OORZITTER"4"

NIEUWE OPENINGSUREN BTB ZEEBRUGGE VANAF 1 OKTOBER 2009 (AVEN¯:EELIEDEN¯6ISSERIJ 7EGVERVOEREN,OGISTIEK -AANDAG $INSDAG 7OENSDAG $ONDERDAG 6RIJDAG

UTOTUEN VANUTOTU UTOTUEN VANUTOTU UTOTU '%3,/4%. UTOTUEN VANUTOTU UTOTU '%3,/4%.

!LGEMEENNUMMER"4" $ELEGEES(AVEN-ARC#ATTOOR $ENIS0AELINCK

/0'%,%4 6OOR7ERKLOOSHEIDSUITKERING$OCUMENTEN BIJZIEKTEOFUWPLAATSELIJK!"66KANTOOR 26ERMOTE¯'EWESTELIJK3ECRETARIS (EISTSTRAAT¯:EEBRUGGE

Zie ook onze website: www.btb-abvv.be


;\E`\ln\N\ib\i

• N°18 • 31 oktober 2008

7

Wij hebben ervoor gestreden... Wat hebben we bereikt?

> EDITO

Het failliet van de graaicultuur mag niet leiden tot een socialisering van het puin

H

et wilde liberalisme met zijn ongebreidelde deregulering en maximale privatisering ligt op apegapen. Maar dat failliet opent niet automatisch de weg naar broodnodige hervormingen met een hernieuwde rol voor de overheid, een regulering van de financiële sector en meer economische democratie. Het is vandaag nog absoluut niet zeker dat dezelfde fouten in de toekomst niet opnieuw kunnen begaan worden. Er is alleen zekerheid over de socialisering van de verliezen, van het puin dat achterbleef.

Betere controle, transparantie en preventie in de financiële sector De voorbije “reddingsoperaties” in ons land waren nodig en onvermijdelijk maar waren wel eerder uitingen van paniekvoetbal dan van een gecoördineerde aanpak met uitzicht op duurzame verbeteringen. De uittocht van belangrijke financiële beslissingscentra naar het buitenland en het doorschuiven van de rekening naar de belastingbetaler had door een preventief beleid, door meer en betere controle en transparantie kunnen vermeden worden. De CBFA (de commissie voor bank-, financie- en assurantiewezen) moet daarom doorzichtiger gaan werken, zodat een betere controle mogelijk is. Ze moet de financiële stromen tussen de Belgische financiële instellingen in kaart brengen en de risico’s van hun structuur beter detecteren. Sommige “hedgefunds” (speculatieve hefboomfondsen) speelden met succes in op de beurscrash. Op bepaalde speculatieve

transacties zou gewoon een verbod moeten komen, zeker omdat die hefboomfondsen veel geld halen uit de pensioenfondsen!

overbodige luxe, evenmin als de oprichting van een openbaar Europees “rating” agentschap.

De afschaffing van gemengde banken en een terugkeer naar staatsspaarkassen moet een prioriteit worden. We willen zekerheid over het spaargeld van de mensen en over de toegang tot woonkredieten.

De invoering in alle EU lidstaten van de Tobintaks op elke financiële transactie zou speculatieve transacties afremmen. Dat principe werd al gestemd in ons land én in Frankrijk, maar het zal pas echt in werking treden wanneer alle lidstaten een belasting op de omwisseling van deviezen in hun wetgeving hebben opgenomen.

Spaarders moeten gewaarschuwd worden voor risicovolle beleggingen in plaats van gedupeerde aandeelhouders achteraf tegemoetkomingen te geven. Dit leidt alleen naar aanmoediging van risicovolle beleggingen, ook van kleine spaarders die - al dan niet doelbewust - onduidelijk en onvolledig geïnformeerd werden. Dat de huidige crisis veel te “danken” heeft aan de graaicultuur en de hebzucht van bankmanagers staat buiten kijf. Wij pleiten daarom ook voor een grensbedrag voor het vaste gedeelte van de verloning van managers van beursgenoteerde vennootschappen. Het kan niet langer dat zij die het meest protesteren tegen “te veel Staat en te veel regels”, wel gretig de hulp van diezelfde Staat inroepen en de belastingbetalers dus doen meebetalen voor de dramatische gevolgen van hun hebzucht. Er is ook een echte Europese strategie nodig met een Europese toezichthouder voor de banksector, de verzekeringssector, de effecten en de kapitaalmarkten. Het ABVV pleit voor een Europese databank met gegevens over de modellen van risicobeheer en de traceerbaarheid van de financiële stromen. Controle op interbancair verkeer en verhoging van de kapitaalvereisten voor alle financiële instellingen zijn geen

Het ABVV relanceplan voor duurzame groei Ondertussen loopt de financiële crisis over naar de reële economie en dreigt een recessie. Er is dus niet alleen nood aan een nieuwe regulering voor de financiële sector maar ook aan een strategie voor een economische relance, gericht op duurzame economische groei en werkgelegenheid. Het ABVV wil daarom een Alliantie voor duurzame groei oprichten. Die Alliantie moet werken rond drie krachtlijnen: • herstel van het vertrouwen van de werknemers door meer koopkracht; • een betere sociale bescherming; • een nieuwe regulering van de financiële sector en een duurzame relance (zie verder). Het herstel van het vertrouwen van de werknemers door een verhoging van hun koopkracht, zowel door overheidsmaatregelen als door ruimte voor reële loonsverhogingen op basis van vrije en verantwoordelijke onderhandelingen voor het interprofessioneel akkoord is uiteraard de eerste krachtlijn.

Het vertrouwen van de werknemers kan maar versterkt worden door een strategie die antwoorden geeft op dringende noden: innovatie in de bedrijven, een verbetering van de mobiliteit door meer kwalitatief openbaar vervoer en een lagere energiefactuur door een grootscheeps isolatieprogramma voor woningen. De energiesector moet dringend gecontroleerd worden en een bijdrage leveren tot energiebesparende investeringen voor gezinnen en bedrijven. De duizenden werknemers die op straat staat of zullen staan ten gevolge van deze crisis zijn de grootste slachtoffers. Ze kunnen van vandaag op morgen terugvallen op een uitkering die onvoldoende is om hun afbetalingen verder te regelen, de studies van hun kinderen verder te betalen… Daarom stellen we een sociaal noodplan voor met een betere opzeg voor de arbeiders, een gelijke behandeling van werknemers met een tijdelijk en een vast contract en interimarissen en een werkloosheidsuitkering die die naam waardig is. En in plaats van werknemers aan te zetten hun spaargeld te beleggen in een risicovolle derde pensioenpijler zouden deze middelen - samen met deze van de tweede pijler - geheroriënteerd moeten worden naar duurzame en jobcreërende investeringen in een fonds voor een duurzame toekomst.

Anne Demelenne Algemeen secretaris

Rudy De Leeuw Voorzitter
De Nieuwe Werker

• N°1 • 31 oktober 200

Slechte punten voor de regering Leterme! ur - prijzen Energiefactu

skosten Verplaatsing

• Wij eisten: een lagere energierekening door een verlaging van de BTW op gas en elektriciteit van 21 naar 6%, en een gelijkaardige maatregel voor stookolie. Deze verlaging moet betaald worden door de energiesectoren.

• Wij vroegen een betere fiscale behandeling van de kosten voor het woon-werkverkeer. Doelstelling: het woonwerkverkeer gratis maken

• Controle van de prijzen (hoofdzakelijk de prijzen van energieproducten en levensnoodzakelijke goederen).

Stookoliecheque

Verdubbeling van de fiscale aftrek voor het woon-werkverkeer

Het stookoliefonds, dat bestemd is voor inkomens tot 14.624,70 euro, verhoogd met 2.707,42 euro per persoon ten laste, werd al uitgebreid tot de gezinnen met een inkomen tot 23.705,66 euro. Maar de tussenkomst voor die laatste groep werd wel beperkt tot 105 euro/per jaar. Voor wie stookt met gas of elektriciteit, had de regering een forfaitaire tussenkomst van 75 euro voor gas en 50 euro voor elektriciteit beloofd.

Sommige werknemers kunnen niet anders dan hun wagen gebruiken om te gaan werken. Zij hebben dan ook geen abonnement op het openbaar vervoer dat terugbetaald wordt, maar ontvangen een vergoeding van hun werkgever. Die vergoeding wordt echter wel bij hun belastbaar inkomen gevoegd, na aftrek van 170 euro per jaar. In 2009 wordt dat aftrekbaar bedrag opgetrokken tot 350 euro.

Begroting 2009 • De regering heeft de forfaitaire tussenkomst voor gas en elektriciteit opgetrokken tot 105 euro vanaf 1 januari 2009. • De inkomensgrens wordt verhoogd tot een gezinsinkomen van 26.000 euro netto per jaar. • Die inkomensgrens geldt eveneens voor het stookoliefonds.

• Aangezien de maatregel betrekking heeft op de inkomens van 2009, zal men het

De BTW verandert niet Er komt geen daling van de BTW op energie voor verwarming. Een verlaging van 21 naar 6 % zou voor een gemiddeld verbruik van 2.500 liter stookolie per jaar neerkomen op een winst van 220 à 250 euro per jaar tegen de huidige prijs, zelfs voor gezinnen die boven de inkomensgrens zitten.

Gratis woon-werkverkeer: nog lang niet!

effect ervan pas in 2011 voelen.

• 350 euro belastingvermindering ligt beduidend onder het totale bedrag van de

verplaatsingskosten (afschrijving wagen, verzekering, onderhoud, brandstof) van werknemers die onregelmatige uren hebben of die in industriezones werken die niet bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. Het • ABVV vraagt kosteloos vervoer. De regering kaatst de bal terug naar de sociale partners en naar het interprofessioneel overleg.

eringen Sociale uitk • Wij eisten: een verhoging van de sociale uitkeringen via de enveloppe voor de welvaartsvastheid, ook voor de werklozen die altijd vergeten worden.

Wat de stookoliecheque betreft, die zal aangevraagd moeten worden bij de Federale Openbare Dienst Economie en men zal zijn inkomenssituatie moeten bewijzen.

Electrabel en Luminus zullen 250 miljoen moeten betalen De heffing van 250 miljoen voor 2008 (die Suez nog steeds betwist) wordt ook opgelegd (en hoogstwaarschijnlijk betwist) in 2009. Die heffing wordt verantwoord door de “nucleaire rente” die Electrabel-Suez geniet: de prijs van de kerncentrales werd doorgerekend in de elektriciteitsprijzen, die hoger zijn dan overal elders in Europa. Het is dus de verbruiker die betaald heeft. Vandaag zijn de kerncentrales afgeschreven. De prijs van de nucleaire Kw/h is nu zeer laag, maar hij wordt wel tegen marktprijzen verkocht. De winst die Electrabel - en in minderde mate SPE (de tweede [kleine] producent op de Belgische markt) - eruit halen, wordt geschat op 1 miljard euro per jaar. Dat geld zou moeten gaan naar een fonds om de gezinnen te helpen bij het verminderen van hun energieverbruik.

Electrabel-Suez wil niet betalen

GDF Suez kondigde aan in beroep te gaan bij het Grondwettelijk Hof tegen deze “discriminerende” heffing. Tenzij … ze het gedaan krijgen dat de kerncentrales ook na 2015 open mogen blijven. Zou het toeval zijn dat de CdH onlangs pleitte voor het uitstellen van de uitstap uit kernenergie?

Controle van de prijzen

De Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) moet “kunnen ingrijpen als er buitensporig hoge winstmarges vastgesteld worden”, stelt Leterme.

Controle van de prijzen Geen woord over controle op de prijzen van voedingswaren noch op de huurprijzen. Er is alleen sprake van de energie, waarbij de regering dan nog enkel voorstelt de concurrentie aan te moedigen …

• Voor hen eisten wij een verhoging van het referteloon met 300 euro tijdens de eerste zes maanden werkloosheid, en een uitkering van 60% van het loon voor iedereen.

Welzijn: 184 miljoen De enveloppe van 183,7 miljoen voor de welvaartsvastheid voor 2009 werd vrijgemaakt, ondanks de chantage van het VBO dat dit dossier wilde koppelen aan lastenverlagingen voor ploegen- en nachtarbeid.

Verhoging pensioenen Een extra bedrag van 122 miljoen wordt uitgetrokken voor een verhoging van de pensioenen op 1 juni met • + 3 % voor de minima; • + 2 % voor de pensioenen die 15 jaar geleden en vroeger zijn ingegaan; • + 1,5 % voor de andere pensioenen (recentere pensioenen). De pensioenen van de zelfstandigen worden met 20 euro extra verhoogd.

Minima

• Aangezien de minima voor invalide alleenstaanden en gezinshoofden aan de minimumpensioenen gekoppeld zijn, zouden ze met 3 % opgetrokken moeten worden.

• Op 1 juni worden de bijstandsuitkeringen (leefloon, gehandicaptenuitkeringen, …) met 2 % verhoogd.

• De inkomensgarantie voor ouderen (IGO) wordt met 0,8 % verhoogd.

Kinderbijslag

Voor kinderen jonger dan 5 jaar zou een toeslag van 25,5 euro per jaar betaald worden.

De werklozen: altijd weer vergeten De regering raakte het niet eens over verbeteringen voor de werklozen en de slachtoffers van arbeidsongevallen, noch over een deel van de verbeteringen voor de invaliden en slachtoffers van arbeidsongevallen of beroepsziekten. Ook dit punt wordt doorgeschoven naar de sociale partners.


De Nieuwe Werker

O

p 14 oktober leverde de regering Leterme haar huiswerk af. Onderwerp: “Hoe de koopkracht van de werknemers vrijwaren?”. Het Bureau van het ABVV evalueerde het resultaat. Uitslag: slechte punten voor de regering Leterme die een zware onvoldoende krijgt! Bovendien is deze begroting op los zand gebouwd: er wordt gemikt op een groei van 1,2 %, terwijl de internationale instellingen een beduidend lagere groei voorspellen. En de voorziene inkomsten zijn meer dan twijfelachtig!

• N°1 • 31 oktober 200eid Werkgelegenh

Openbare sector: 5.000 banen op de tocht

De loonmassa voorzien voor de federale ambtenaren zal met 1 % (60 miljoen) verminderen. Door de niet-vervanging van de “natuurlijke afvloeiingen” komen 5.000 banen op de tocht te staan. Het zijn in de eerste plaats de laagst geschoolde jobs die bedreigd worden. Bovendien geeft de regering zich niet de instrumenten om inkomsten te verwerven: de belastingadministratie bijv.heeft nu al problemen om de normale controles uit te voeren. Nochtans vergt de strijd tegen belastingontduiking efficiënte middelen. Volgens ramingen kunnen immers maar 3 miljard inkomsten gerecupereerd worden, dat is slechts één tiende van de volledige belastingontduiking! En dan hebben we het nog niet over de sociale inspectiediensten, die dramatisch onderbezet zijn … Andere openbare bedrijven moeten zonder meer geld ophoesten: de NMBS 300 miljoen euro, de Nationale Bank ook 300 miljoen en ook de Post en Belgacom worden belast.

Tijdskrediet

Het cliquetsysteem: terug van weggeweest

De regering werd verweten te profiteren van de stijging van de brandstofprijzen: als de prijzen stijgen, stijgen ook de accijnzen en de BTW. Het cliquetsysteem dat in 2003 ingevoerd werd, versterkte dit verschijnsel nog: de prijsstijgingen deden ook de belastingen stijgen, maar als de prijzen daalden werd de daling niet volledig in de prijs aan de pomp doorgerekend. De Staat stak het verschil op zak. Als antwoord op die kritiek voerde de regering in 2005 het omgekeerde cliquetsysteem in: als de prijs aan de pomp de grens van 1,10 euro/liter diesel of 1,5 euro/liter benzine overschreed, werden de accijnzen verlaagd ter compensatie van de stijging van de BTW. Het systeem werd gedurende twee jaar bevroren. Begroting 2009 De omgekeerde cliquet wordt afgeschaft en vervangen door de zogenaamde “positieve” cliquet. Kostprijs: 159 miljoen euro op te hoesten door de automobilisten. En onze koopkracht?

Fiscaliteit Wij eisten: • Een inspanning op fiscaal vlak voor de lage en middelhoge inkomens via een sociaal belastingskrediet • Een rechtvaardiger fiscaliteit op inkomens uit kapitaal en maatregelen m.b.t. de notionele interestaftrek.

Indexering van de belastingbarema’s

De belastingbarema’s worden met 3% geïndexeerd om de loonsverhoging als gevolg van de automatische indexering te neutraliseren. Deze indexering wordt toegepast in 2009 en komt bovenop de indexering van 2% die op 1 oktober doorgevoerd werd.

Jobkorting

Zoals in 2008 zal de verhoging van het forfait voor beroepskosten verrekend worden in de bedrijfsvoorheffing van de maand mei. Dit betekent een eenmalige jaarlijkse verhoging van 50 euro à 80 euro. Ons voorstel van een sociaal belastingskrediet kwam neer op 80 euro per maand!

Notionele interesten: geen enkele maatregel

De notionele interestaftrek (= fiscale cadeaus aan de werkgevers) - waarvan de geschatte kost met de dag groter wordt - wordt niet in vraag gesteld. Terwijl die notionele aftrek de staatskas leeghaalt en geen merkbaar resultaat oplevert voor investeringen en werkgelegenheid.

Positieve cliquet Zie hoger.

Belasting op vliegtuigtickets De belasting op vliegtuigtickets van 10 tot 50 euro, zou 132 miljoen moeten opbrengen. Tussen haakjes, enkel mensen die zich nog een vakantie kunnen veroorloven, zullen deze belasting moeten betalen, maar het zijn eens te meer de consumenten die opdraaien.

Er zal 30 miljoen bespaard worden in het tijdskrediet. Het komt de sociale gesprekspartners toe om te beslissen waar precies bespaard moet worden. Het ‘gewone’ tijdskrediet (d.w.z. het tijdskrediet dat niet genomen wordt voor de opvoeding van een kind, voor de verzorging van een familielid of voor vorming/opleiding) wordt geviseerd. De regering heeft wel een aantal suggesties gedaan: • versterking van de anciënniteitsvoorwaarden • optrekking van de leeftijd (51 in plaats van 50 jaar) om het recht op de verhoogde uitkering te krijgen • beperking van de voltijdse onderbreking tot de “thematische” tijdskredieten • invoering van een persoonlijke bijdrage in geval van niet-thematisch tijdskrediet • enz.

Dienstencheques worden duurder

De regering maakt een enveloppe vrij voor de structurele indexering van de lonen van de dienstencheque-werknemers.

Gezondheid

Geen besparingen op de rug van de patiënten

De groeinorm blijft op 4,5 % op jaarbasis, waardoor men 307 miljoen (1,4 %) in een Toekomstfonds zou kunnen steken. 393 miljoen nieuwe sociale maatregelen worden voorzien voor het Kankerplan, de chronische ziekten, de inhaalbedragen voor de ziekenhuizen en de vergoedingen voor de onregelmatige uren van het verzorgend personeel.

De koopkracht verhogen, da’s ook de zaak van de werkgevers

Wie koopkracht zegt, zegt loon. En hier zijn ook de werkgevers betrokken partij. Onze actiedag van 6 oktober was dan ook een verwittiging aan het adres van het patronaat: handen af van de index! De lonen moeten de levensduurte kunnen volgen! Wij stellen dan ook voor onze eisenbundel voor het komend IPA (interprofessioneel akkoord) toe te spitsen op de volgende vijf prioritaire eisen: • Verhoging van het bruto interprofessioneel minimumloon met aanpassing van de werkbonus en verhoging van de laagste minima (jonge werknemers). • Een marge voor vrije, verantwoordelijke onderhandelingen, op basis van het technisch verslag van de CRB (centrale raad voor het bedrijfsleven), maar zonder dwingende loonnorm. • Betere terugbetaling van de verplaatsingskosten voor het woon-werkverkeer: - volledige terugbetaling van het abonnement op het openbaar vervoer; - verhoogde fietsvergoeding verplicht maken; - collectief vervoer, door de werkgever te organiseren in het kader van een bedrijfsvervoerplan; - betere terugbetaling voor werknemers die niet anders kunnen dan hun eigen wagen te gebruiken om naar het werk te gaan. • Recht op vakantie voor iedereen: 100 % dubbel vakantiegeld. • Een meer sociale regeling van de arbeidstijd. Niet alleen om werk en privé beter met elkaar te kunnen verzoenen, maar ook om mobiliteitsproblemen op te lossen. Wij wensen dan ook dat de stimuli voor het sluiten van bedrijfs- en sectorakkoorden via een fiscaal luik versterkt worden. De invoering van de vierdagenweek kan een eventuele piste zijn.

De financiële sector reguleren, de schuldigen straffen De financiële crisis is het gevolg van zware beheersfouten en van het totale gebrek aan controle door de instanties die daarmee belast zijn. Dit kan en mag niet zo gelaten worden. Het zijn niet de werknemers die het gelag moeten betalen! Het wilde liberalisme ligt op apegapen. Jammer genoeg opent het bankroet van het systeem niet automatisch de weg naar de onontbeerlijke hervormingen. De rol van de overheid moet hersteld worden en de financiële sector moet opnieuw strenger gereguleerd worden.


10

;\E`\ln\N\ib\i

• N°18 • 31 oktober 2008

> MILJARDEN VOOR DE BANKEN EN WAT VOOR DE MENSEN?

Het ABVV stelt een plan voor duurzame groei voor

D

at de banken gered moesten worden, lijdt geen twijfel. Zonder de injectie van miljarden euro in Fortis, Dexia, Ethias, ING, enz. zouden niet alleen de duurverdiende spaarcenten van kleine spaarders verloren zijn gegaan, ook het hele kredietsysteem - dat de economie doet draaien - zou failliet gegaan zijn.

Een relance van de economie is dus nodig en starten met een schone lei. In de groene sectoren en in de sector van de energiebesparingen kunnen nog veel banen gecreëerd worden. Het ABVV stelt daarom een geïntegreerd relanceplan voor in drie delen, waarin ethisch en veilig beleggen, werkgelegenheid, leefmilieu en sociale rechtvaardigheid hand in hand gaan.

1. Het vertrouwen en de koopkracht herstellen Volgens het Internationaal Arbeidsbureau zou de financiële crisis 20 miljoen banen kunnen doen verdwijnen in de hele wereld. Er wordt openlijk van recessie gesproken. De groeivoorspellingen worden neerwaarts herzien. De miljarden van de Staten en Centrale Banken waren niet voldoende om het vertrouwen te herstellen. De beurzen wereldwijd gaan ten onder. We moeten dus verder gaan. De banken redden volstaat niet. Na de banken is het nu de beurt aan onze economie. Meer bepaald moeten banen gered worden, en moet de koopkracht van de sociale uitkeringstrekkers en van de werknemers behouden worden. Zij riskeren anders op te draaien voor de fouten van de grote financiers. Zoals aangestipt zijn de maatregelen die de regering in het kader van haar begroting 2009 genomen heeft, te zwak om de koopkracht te herstellen, des te meer daar de crisis voor onze deur staat. Om het vertrouwen te herstellen, moet ook de binnenlandse consumptie ondersteund worden. Meer dan ooit moet de koopkracht van de werknemers hersteld worden, d.w.z.: • de energiefactuur verlichten, met meer dan de aalmoes van 105 euro (dat maar geldt voor een klein deel van de gezinnen). • een betere terugbetaling van de woon-werkverkeer onkosten voor de werknemers de fiscaliteit op de lage en middelhoge inkomens verlichten via een belastingskrediet voor de lonen die tussen het minimumloon en het gemiddelde maandloon van 2.750 euro bruto liggen.

In plaats van speculatiefondsen (waaronder ook sommige pensioenfondsen) de planeet te laten afschuimen op zoek naar een zo hoog mogelijke profijt, waarbij nu eens met geld, dan weer met grondstoffen (waardoor de halve wereld met hongersnood bedreigd wordt) of aardolie (waarbij de petroleumprijzen de pan uit swingen) gespeculeerd wordt, moeten er financiële instrumenten komen. Financiële instrumenten die de economie aanzwengelen, in plaats van ze de grond in te boren.

Duurzaam produceren

De economie aanzwengelen, wil niet zeggen altijd maar meer produceren, onze energie- en andere bronnen uitputten en nog meer vervuilen. De klimaatuitdaging (verspillen van fossiele energie, CO2-uitstoot, broeikasgasemissies, het toenemend afsmelten van de ijsmassa’s, ontbossing, verwoestijning, orkanen, bedreiging van de biodiversiteit, risico’s voor de voedselveiligheid, voedselschaarste, ...) vereist reusachtige investeringen en een onverzettelijke politieke wil. De economische ontwikkeling mag niet voorbijgaan aan de notie duurzaamheid. We mogen de komende generaties niet opzadelen met een planeet die op een vuilnisbelt lijkt. De economie moet ten dienste staan van de mens. En hier ligt een schat aan nieuwe groeimogelijkheden voor sectoren en aan bijkomende banen.

De banken zijn gered, maar dat volstaat niet. We zijn nog niet uit de gevarenzone! Het vertrouwen is aangetast, met alle gevolgen vandien voor de reële economie: minder bestellingen, meer economische werkloosheid en ontslagen in de bedrijven - de uitzendkrachten sneuvelen het eerst; meer faillissementen en de binnenlandse vraag vertraagt. Er moet dringend een economische relance komen, de hele economie moet “herdacht” worden. Men kan niet zomaar overgaan tot de orde van de dag en doen alsof er niets gebeurd is. De financiële crisis toont aan dat het kapitalistisch systeem tot ontsporingen leidt. Een economisch systeem dat alleen door de marktwetten gereguleerd wordt, vernietigt het leefmilieu en onze planeet. Het casinokapitalisme creëert financiële luchtbellen die in ons gezicht uiteenspatten. En de ongelijkheden tussen rijken en armen, tussen rijke en arme landen, worden steeds groter.

3. De economie doen opleven voor de werkgelegenheid en het leefmilieu

Het spaargeld beter besteden

2. De werkgelegenheid en de werknemers beschermen

Of je het nu wilt of niet, de crisis zal tot banenverlies leiden. De “kleintjes” zullen opdraaien voor de fouten van de “groten”. De werkgelegenheid beschermen impliceert in de eerste plaats ontslagen moeilijker maken. En als een werknemer zijn job verliest, moet hij kunnen terugvallen op een fatsoenlijk inkomen.

Een betere opzeg voor de arbeiders zonder te raken aan de termijnen voor de bedienden

Arbeiders zijn geen wegwerpproducten. Hun opzegtermijn is nu te kort. Een arbeider met minder dan 5 jaar anciënniteit in een bedrijf heeft maar recht op 1,5 maand gewaarborgd loon. Een arbeider met 30 à 40 jaar anciënniteit bij een werkgever kan ontslagen worden met amper 5 maand loon … en bovendien is de kans dat hij ander werk vindt, klein. De opzegtermijnen van de arbeiders moeten verbeterd worden, uiteraard zonder te raken aan de betere opzegtermijnen van de bedienden.

Een gelijke behandeling voor de uitzendkrachten

Het is nu al een feit: de uitzendkrachten zijn de eersten die ontslagen worden. Maar sommigen onder hen blijven gedurende 2, 3 of 5 jaar met een uitzendcontract werken. Van de ene dag op de andere verliezen die mensen alles. Ze moeten beschermd worden.

De werkloosheidsuitkeringen moeten naar omhoog

Voor de werknemers is geen ‘gouden parachute’ voorzien. Wie in de werkloosheid terechtkomt, verliest de helft (of 2/3de) van zijn loon. De werkloosheidsuitkeringen, die berekend worden op een te laag loon (1.906 euro), moeten naar omhoog. Wie vandaag 2.800 euro brut verdient, valt immers terug op een bruto uitkering van 1.144 euro. Het ABVV stelt voor om het loonplafond voor de berekening van de werkloosheidsuitkering met 300 euro per maand op te trekken gedurende de eerste zes maanden om de klap beter op te vangen. Alle categorieën (gezinshoofd, alleenstaande, samenwonende) moeten gedurende één jaar 60 % van het referteloon krijgen. Het geld daarvoor is beschikbaar: de enveloppe voor de welvaarvastheid laat toe om dit te doen.

Maar om dit te bereiken, moet het kapitaal aan duurzame ontwikkeling besteed worden. Vandaag weet de kleine spaarder niet meer waarin of waaruit. Ook pensioensparen, groepsverzekeringen, … worden getroffen door speculatie, beurscrash. Het ABVV stelt daarom voor een Solidair Investeringsfonds op te richten. Dit fonds zou het spaargeld van de Belgische belastingbetaler bijeenbrengen en zou als opdracht hebben de investeringen in de Belgische economie en in de Europese Unie te bevorderen. Dit spaargeld zou gericht worden naar investeringen in projecten die een impact hebben op de Belgische en op de Europese economie. Dit zou bijdragen tot de ontwikkeling van de betrokken sectoren en ondernemingen en dus jobs kunnen creëren, in stand houden of vrijwaren.

Veilig beleggen

Intekeningen op dit fonds zouden dezelfde belastingvoordelen krijgen als die op het langetermijnsparen, namelijk een belastingvermindering van 30 tot 40 % van het gestorte bedrag. De stortingen zouden een gewaarborgd rendement opleveren, dat identiek is aan dat wat voorzien is voor groepsverzekeringen (3,75 %/jaar op de lange termijn). Dit fonds zou beheerd kunnen worden in de schoot van de FPIM (de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij). Een fonds dat in Fortis, BNP, Dexia geïnvesteerd heeft. Het fonds dat het ABVV voorstelt kan gespijsd worden door de federale en gewestelijke overheden, maar ook door privé-spaargelden: het zou immers een veilige belegging zijn, met Staatswaarborg, die de pensioenspaarstelsels zou kunnen vervangen. Het zou al kunnen starten met de 100 miljoen euro uit het Fonds voor de Reductie van de Globale Energiekost, en met de 250 miljoen euro ten laste van de energiesector (maatregel die de regering onlangs getroffen heeft, in het kader van de begroting 2009, als hulp bij energiebesparingen). Het eerste project waaraan dit fonds zijn steun zou moeten toezeggen, is de “Alliantie voor werk en milieu”. We schrijven “alliantie”, omdat dit een samenwerking veronderstelt tussen de diverse bevoegdheidsniveaus (fiscaliteit, opleiding van werknemers in nieuwe circuits, privé-investeerders, bedrijven, spaarders).

Goed voor werk, voor koopkracht en voor leefmilieu

In een eerste fase zou deze alliantie concreet gestalte kunnen krijgen ten bate van een grotere energie-efficiëntie van de woningen. Dit zou meteen ook bijdragen tot: • het economisch herstel • meer werkgelegenheid • minder CO2-uitstoot • een vermindering van de energiefactuur van de gezinnen, met voorrang voor de minstbedeelden en voor de werknemers die nu niet de middelen hebben om te investeren in hernieuwbare energie en isolatie.


Metaal

;\E`\ln\N\ib\i

Wanneer eindelijk één werknemersstatuut voor arbeiders en bedienden? 6OLVO 4RUCKS NOG EENS BANEN VERDWIJNEN DOOR DE DALENDE VRAAGNAARVRACHTWAGENS $!&4RUCKSSCHROEFTDEPRODUCTIETERUGJOBS VOORALTIJDELIJKE WORDENBEDREIGD "IJ6OLVO0ARTS'ENTSNEUVELENJOBSVANUITZENDKRACHTEN !RCELOR-ITTAL'ENTVOERTGEMIDDELDmmNgTWEEDAGENPERWEEK ECONOMISCHEWERKLOOSHEIDIN &ORD'ENKVERMINDERTDEDAGPRODUCTIEENVOERTEXTRADAGENTIJ DELIJKEWERKLOOSHEIDIN 'ENERAL-OTORS!NTWERPENVOERTEXTRADAGENTIJDELIJKEWERKLOOS HEIDIN .YRSTARSCHRAPTDEKOMENDEMAANDENBANEN 0HILIPS4URNHOUTSINDSBEGINDITJAARISERTIJDELIJKEWERKLOOSHEIDEN ERWERDNUBESLISTOMTIJDELIJKECONTRACTENNIETTEVERLENGEN ¨ $ELIJSTVANBEDRIJVENDIEWORDENGETROFFENDOORTIJDELIJKEWERKLOOS HEIDENOFHERSTRUCTURERINGENWORDT¯ERGGENOEG¯STEEDSLANGER 7EMOGENDANOOKTERECHTVREZENDATDITNOGMAARHETBEGINIS DAT DEECHTEFALL OUTTENGEVOLGEVANDEFINANCIpLEOFKREDIETCRISISNOG MOETKOMEN$AAROMVROEG!"66 -ETAALAANDEREGERINGENINDIT LANDOMEENNOODPLANTERBESCHERMINGVANONZEINDUSTRIEENVAN ONZEARBEIDERS$AAROMVRAGENWEDATDEREGERINGENZICHEVENVEEL INZETTENVOORALDEGETROFFENENGEDUPEERDEWERKNEMERS ALSVOOR DEBANKEN !LSARBEIDERSDEGROOTSTESLACHTOFFERSZIJNVANDEHUIDIGECRISIS DAN HEEFTDATMEERDEREOORZAKEN-AAREENVANDEOORZAKENISHETFEIT DATHETVOOREENPATROONNUEENMAALGOEDKOPERISOMEENARBEI DERDANEENBEDIENDETEONTSLAAN$EVERKLARINGHIERVOORISDATWIJ ALSEENVANDEWEINIGELANDENINDEBESCHAAFDEWERELD NOGSTEEDS HETONDERSCHEIDKENNENTUSSENHETARBEIDERS ENBEDIENDESTATUUT DATGEBASEERDISOPHETZOGEZEGDEONDERSCHEIDTUSSENHANDEN EN HOOFDARBEID)EDEREENWEETDATDITONDERSCHEIDTEGEKISVOORWOOR DEN EN TOTAAL NIET MEER OVEREENKOMT MET DE ECONOMISCHE REA LITEIT (ET IS EEN ONDERSCHEID DAT BELEDIGEND EN DISCRIMINEREND IS VOORDEARBEIDERS $EVERONTWAARDIGINGOVERDEGOUDENPARACHUTESVOORDETOPMAN NENVANDEBANKENWASVOOR6"/EN5.):/DEAANLEIDINGOMIN EENSOOKDEOPZEGTERMIJNENVANDEBEDIENDENINVRAAGSTELLEN:E DEDEN DAT ONDER HET MOM VAN³ALS JE EEN WET WIL MAKEN DIE NIE MANDDISCRIMINEERT KANJENIETANDERS´!"66EN!#6HEBBENTE RECHT VERONTWAARDIGD GEREAGEERD OP DEZE DOORZICHTIGE DEMARCHE VAN DE PATROONS "EIDE DOSSIERS HEBBEN IMMERS NIETS MET ELKAAR TEMAKEN-AARDEDISCRIMINATIETUSSENARBEIDERSENBEDIENDENIS ENBLIJFTWELEENREALITEIT(OPELIJKWORDTHETMISPLAATSTEOPTREDEN VAN DE PATROONS NIET GEBRUIKT OM HET DOSSIER NOG MAAR EENS AAN DEKANTTESCHUIVEN-ISSCHIENKANMENTIJDENSDEKOMENDEINTER PROFESSIONELE ONDERHANDELINGEN EINDELIJK EENS DEZE DISCRIMINATIE EENHALTTOEROEPENENSTOPPENMETINVENTARISSEN TIJDSLIJNEN WERK GROEPEN ¨%NALSWEHETZELFNIETKUNNEN DANMOETENANDERENHET MAARVOORONSDOEN7ANTWIJZIJNHETGEWENDGERAAKTOMAANHET LIJNTJETEWORDENGEHOUDEN WATNIETWILZEGGENDATWEHETOOKNIET EENHEELKLEINBEETJEBEUZIJN !"66 -ETAALISENBLIJFTEENFERVENTVOORSTANDERVANmmNWERKNE MERSSTATUUT.IETOMDATWEDENKENDATZO´N STATUUT INEENS ALLE PROBLEMEN ZAL OPLOSSEN -AAR WEL OMDAT HET ONDERSCHEID TUSSEN DE ZOGENAAMDE HOOFDARBEID VAN DE BEDIENDEN EN DE ZOGENAAMDE HANDENARBEID VAN DE AR BEIDERSDISCRIMINATIEINSTANDHOUDT%NVOOR DIE DISCRIMINATIE MOETEN DE ARBEIDERS ELKE DAGOPNIEUWCASHBETALEN

(ERWIG*ORISSEN 6OORZITTER

• N°18 • 31 oktober 2008

11

Technisch Comité interims buigt zich over de Europese richtlijn rond uitzendarbeid

/

P DONDERDAG OKTOBER VERGADERDE HET TECHNISCH COMITm INTERIMS OP DE HOOFDZETEL VAN !"66 -ETAAL (ET HOOFDTHEMA VAN DEZE VER GADERING WAS DE %UROPESE RICHT LIJN MBT UITZENDARBEID +D "ART 3AMYN !DJUNCT 3ECRETARIS 'ENERAAL VAN DE %UROPESE -ETAALBOND ¯ %-" EN ON DERHANDELAARVOORHET%URO PEES 6AKVERBOND %66 BIJ DE TOTSTANDKOMING VAN DE %UROPESE RICHTLIJN GAF EEN DUIDELIJK OVERZICHT VAN DE VERSCHILLENDE WETGEVINGEN ROND UITZENDARBEID BINNEN DE VERSCHILLENDE LANDEN VAN DE %UROPESE 5NIE $AARNA GAFHIJDELEDENVANHETTECHNISCH COMITm MEER INFORMATIE OVER HET VERLOOP VAN DE %UROPESE ONDER

HANDELINGENRONDDERICHTLIJN4OT SLOTVATTEHIJDEINHOUDVANDEOP OKTOBERGOEDGEKEURDE%UROPESE RICHTLIJNSAMEN $ELEDENVANHETTECHNISCHCOMITm DISCUSSIEERDENNADIENOVERDEIN

.A HET DEBAT OVER %UROPA NAM MENOOKNOGEVENDETIJDOMDEAC TUELETHEMA´SBINNENDEUITZEND SECTOR ONDER DE LOEP TE NEMEN MET NAME DE WERKZAAMHEDEN BINNENDE.ATIONALE!RBEIDSRAAD ALSOOK DE ONDERHANDELINGEN BIN NEN HET 0ARITAIR #OMITm VOOR DE UITZENDARBEID OM TRENT DE TWEEDE PENSIOEN PIJLER /VERBEIDETHEMA´SENOVER DECRISISINDEUITZENDSECTOR WERDEENPERSBERICHTOPGE MAAKT

HOUD VAN DE RICHTLIJN DE PLUS EN MINPUNTEN VAN DE VERSCHILLENDE NATIONALEWETGEVINGEN MAAROOK OVERDEHOUDINGVAN&EDERGON

UITZENDKRACHTEN – tijdelijke werknemers: de zwakste / goedkoopste betalen als eerste de rekening

)

N HET %UROPEES 0ARLEMENT WERD VORIGE WEEK DE %URO PESE RICHTLIJN ROND UITZENDAR BEID GOEDGEKEURD !"66 -ETAAL ISVERHEUGDDATOP%UROPEESVLAK EINDELIJK EEN REGELGEVING IN DE MAAK IS DIE ERVOOR ZORGT DAT DE ONGEBREIDELDHEID WAARMEE SOM MIGE %UROPESE LANDEN TEWERK KONDEN GAAN EEN BEETJE AAN BANDEN WORDT GELEGD !LHOEWEL DE UITZENDKRACHTEN IN HEEL WAT %UROPESE LANDEN NU UITZICHT OP EEN BETERE BESCHERMING KRIJGEN BLIJFT !"66 -ETAAL OVER EEN AAN TALPUNTENTOCHWELONTGOOCHELD .AAST HET FEIT DAT ER MOGELIJKE UITZONDERINGENVOORZIENZIJNVOOR WATBETREFTDEGELIJKEBEHANDELING VAN UITZENDKRACHTEN STAAN IN DE RICHTLIJN EEN AANTAL MAATREGELEN DIEVOOR"ELGIpEENACHTERUITGANG ZOUDEN KUNNEN BETEKENEN :O STAATERBIJVOORBEELDINDERICHTLIJN DATHINDERLIJKEREGELSDIEUITZEND ARBEID BEPERKEN ³INDIEN NODIG MOETENWORDENWEGGEWERKT´(ET HEEFTERALLESCHIJNVANDATDEUIT ZENDSECTOR DIT ZAL AANGRIJPEN OM DE DEUR OPEN TE ZETTEN NAAR EEN VERREGAANDE DEREGULERING VAN DE "ELGISCHE WET ROND UITZENDAR BEID 'ELUKKIG WEET DE MINISTER DATDEZE%UROPESERICHTLIJNMETDIT KLEIN BEETJE SOCIALE BESCHERMING SLECHTSEENMINIMUMBIEDTENHE LEMAALGEENPLAFONDOPLEGT

$E ONDERHANDELINGEN OP %URO PEESVLAKHEBBENEENAANTALJAREN AANGESLEEPT WAARBIJ %UROPESE VAKBONDEN EN %UROPESE WERKGE VERSORGANISATIESOPSOMMIGEMO MENTENLIJNRECHTTEGENOVERELKAAR STONDEN(ETSOCIAALAKKOORDROND UITZENDARBEID DAT GESLOTEN WERD INHET6ERENIGD+ONINKRIJKZORGDE VOOREENDOORBRAAK WAARDOOROOK DE%UROPESEWERKGEVERSORGANISA TIE BEREID WAS OM SAMEN MET DE %UROPESE VAKBONDEN TE WERKEN AANEENMEERGEREGULEERDE%URO PESEUITZENDMARKT !"66 -ETAAL VINDT HET ONBEGRIJ PELIJK DAT &EDERGON DE OVERKOE PELENDE ORGANISATIE VAN DE UIT ZENDSECTOR DE %UROPESE RICHTLIJN MISBRUIKTOMBINNENDE.ATIONA LE !RBEIDSRAAD TE BLIJVEN PLEITEN VOOREENVERDEREDEREGULERINGVAN DE UITZENDSECTOR 6ANDAAG BLIJKT OVERDUIDELIJKDATDEUITZENDKRACH TEN GEEN NOOD HEBBEN AAN MIN DER REGULERING INTEGENDEEL $E UITZENDSECTORISDEBAROMETERVAN DEECONOMIE!LSHETECONOMISCH MINDERGOEDGAATZIJNDEINTERIM ARBEIDERS DE EERSTE SLACHTOFFERS 5ITCIJFERSVAN&EDERGONBLIJKTDAT INVERGELIJKINGMETDEZELFDEPERI ODE VAN VORIG JAAR ER MAAR LIEFST ACHT PROCENT UITZENDKRACHTEN MINDERAANHETWERKZIJN7EMER KEN IN DE AUTOMOBIEL EN ANDERE

METAALBEDRIJVEN DAGELIJKS HET LOT VAN DIEGENE DIE DE GOEDKOOPSTE ZIJN WIE HET GOEDKOOPST IS KRIJGT OOKHETEERSTESLAAG 7E HEBBEN EEN BEHOORLIJKE "EL GISCHE WETGEVING WAT UITZEND ARBEID BETREFT )N PRAKTIJK WORDT HETWETTELIJKEKADERECHTERSYSTE MATISCH MET DE VOETEN GETREDEN $AAROMMOETENERNUVOORZORGEN DAT DE "ELGISCHE UITZENDKRACHTEN DE BESCHERMING GENIETEN WAAR ZE RECHT OP HEBBEN EN MOE TEN DE HIATEN OPGEVULD WORDEN MET EEN AFDWINGBARE WETGEVING (ET "ELGISCHE WETGEVEND NIVEAU RONDUITZENDARBEIDMAGALSVOOR BEELD GELDEN VOOR DE ANDERE %5 LANDEN 6OOR !"66 -ETAAL MOET DE REGE RINGZICHEVENSTERKINZETTENVOOR DE GEDUPEERDE WERKNEMERS ALS DAT ZE DAT DEED VOOR DE BANKEN $AAROM MOETEN TIJDELIJKE WERK NEMERS DIE HET SLACHTOFFER ZIJN VAN DE ECONOMISCHE CRISIS RECHT HEBBEN OP OPZEGVERGOEDINGEN TENMINSTEINFUNCTIEVANDEPERIO DEVANTEWERKSTELLING%NMOETEN OOKTIJDELIJKEWERKNEMERS NETALS VASTE KRACHTEN RECHT HEBBEN OP BEGELEIDINGNAAREENNIEUWEJOB

ABVV-METAAL vraagt een noodplan voor de arbeiders in de industrie

$

E LAATSTE MAANDEN WORDEN WE IN DE METAALSECTOREN BEDRIJVEN ONOPHOUDELIJK GECONFRONTEERD MET SLUITINGEN HERSTRUCTURERINGEN VERMINDERING VAN PRODUCTIE EN DAARMEE GE PAARD GAANDE TOENEMENDETIJDEN VAN ECONOMISCHE WERKLOOSHEID $ELIJSTBEGINTONNOEMELIJKLANGTE WORDEN 'ENERAL -OTORS 0ICANOL &ORD 'ENK *OHNSON #ONTROLS 'IL BOS 6OLVO #ARS $AMEN 3HIPYARD "OSCH 3YLVANIA (AYES ,EMMERZ "EKAERT ,ANKLAAR EN 7AREGEM "OMBARDIER 'ISTEREN BEREIKTEN WE EEN TRIESTIG HOOGTEPUNTMET

OPmmNDAGDEAANKONDIGINGENBIJ $!& 0HILIPS 4URNHOUT EN .YRSTAR %R ZIJN WEINIG AANWIJZINGEN DAT ER SNEL EEN EINDE ZAL KOMEN AAN DEZENEGATIEVE REEKS !GORIA DE PATROONSFEDERATIE VERWACHT DAT OOKINNOGEENSEEN TAL JOBS VERLOREN ZULLEN GAAN DOOR DE HUIDIGEFINANCIpLECRISIS $EMETAALSECTORENZIJNNIETDEENI GE SECTOREN DIE KLAPPEN GEKREGEN HEBBEN OOK IN DE CHEMISCHE SEC TOR MAARVOORAL INDE TEXTIEL IS DE SITUATIEDRAMATISCH(ETISNUOVER DUIDELIJK AAN HET WORDEN WIE DE

EERSTESLACHTOFFERSZIJNVANDEGOK VERSLAAFDENINDEFINANCIpLESECTOR DE ARBEIDERS IN DE INDUSTRIE EN DE TIJDELIJKE WERKNEMERS DIE OVERAL ALSEERSTEAANDEDEURWORDENGE ZET:IJBETALENDEPRIJSVANDESLUI TINGENENDEHERSTRUCTURERINGEN !"66 -ETAAL VRAAGT DAT DEZE RE GERING DRINGEND WERK MAAKT VAN WERK EN DAT ZE INITIATIEVEN NEEMT TER BESCHERMING VAN ONZE INDUS TRIE EN ONZE ARBEIDERS !LS MEN VAN DE ENE DAG OP DE ANDERE GELD TEVOORSCHIJN KAN TOVEREN OM DE BANKEN TE REDDEN DAN MOET DAT

OOKMOGELIJKZIJNVOORDEINDUSTRIE ENDETEWERKSTELLING!"66 -ETAAL HERINNERT ER AAN DAT DE INDUSTRI ELE ACTIVITEITEN RECHTSTREEKS EN ONRECHTSTREEKS GOEDZIJNVOOR VAN DE WELVAARTVAN 6LAANDEREN !LS DE INDUSTRIpLE MOTOR HAPERT STOKTDEWELVAART !"66 -ETAAL WIL DAAROM DAT DE REGERING WERK MAAKT VAN EEN NOODPLAN TER BESCHERMING VAN DE ARBEIDERS IN DE INDUSTRIE !"66 -ETAALVRAAGT DAT DE OPZEGTERMIJNEN VOOR DE ARBEIDERS GELIJKGESTELD WORDEN

AAN DEZE VAN DE BEDIENDEN $IT ZOU OOK EEN EERSTE BELANGRIJKE STAP BETEKENEN OM DE DISCRIMI NATIE TUSSEN ARBEIDERS EN BE DIENDEN WEG TE WERKEN EN OM EINDELIJKTEKOMENTOTmmNWERK NEMERSSTATUUT DATOOKDETIJDELIJKEWERKNEMERS IN GEVAL VAN HERSTRUCTURERING EN SLUITING MINSTENS EEN OPZEG KRIJGENINVERHOUDINGTOTDEGE PRESTEERDEARBEID %R KAN EN MAG NU NIET MEER GE TALMDWORDEN


;\E`\ln\N\ib\i

Bedienden - Technici - Kaderleden

• N°18 • 31 oktober 2008

Dexia: de werknemers wachten‌

ˆ&REDINO

/0-!!.$!'OKTOBERHEEFT$EXIAEENAANTALBESLISSINGENVANDE2AADVAN"E STUUR BEKENDGEMAAKT $E ""4+ MOEST VASTSTELLEN DAT ALDUS WERD INGEGAAN OP BE PAALDEVRAGENDIEWARENGESTELDAAN*EAN ,UC$EHAENE VOORZITTERVANDIE2AAD EN AAN0IERRE-ARIANI !FGEVAARDIGD"ESTUURDER-AARWEVRAGENONSTOCHAFWANNEER DEBEDIENDENGEtNFORMEERDZULLENWORDEN

$E$EXIA TORENTE"RUSSEL

)N EEN OPEN BRIEF DIE EIND SEPTEMBER WERD VERSTUURD WEES DE ""4+ OP DE NOODZAAK OM TERUGTEKERENNAARWAARBANKIERENECHTOVER GAATENOPTEHOUDENMETHETCREpRENVANGELD VIAALLERLEIBANCAIRESPITSVONDIGHEDEN$AARBIJ MAGVOLGENSONSHETWELZIJNVANDEBEDIENDEN BESTOPNIEUWEENROLSPELEN

7ATVOOR$EXIAGELDTKANOOKGE STELDWORDENTENAANZIENVANDE ANDERE FINANCIpLE INSTELLINGEN DIEMETDECRISISGECONFRONTEERD WORDENHETISVANBELANGDATER BETERENOPENERMETDEVAKBON DENGECOMMUNICEERDWORDT 7IJ KUNNEN EEN BELANGRIJKE ROL SPELENINHETINFORMERENENHET GERUSTSTELLENVANHETPERSONEEL MAAR DAN MOET DE DIRECTIE ONS WEL DE JUISTE INFORMATIE GEVEN $E ""4+ STELT VAST DAT DIT BLIJK BAAR NIET DE PRIORITEIT IS VAN HETNIEUWEBESTUURDERSDUOVAN $EXIA

/VERDELOPENDEONDERHANDELINGEN 7ESTELLENONSOOKVRAGENBIJDEVISIEVANDE HEREN $EHAENE EN -ARIANI OP DE SYNDICALE DOSSIERSWAAROVERMOMENTEELONDERHANDELIN GENBEZIGZIJN6OORBEELDENZIJNHETLOONBELEID METDENIEUWEFUNCTIECLASSIFICATIE HETNIEUWE DISTRIBUTIESYSTEEM EN HET NIEUWE ARBEIDS REGLEMENT

Personeel met 25% korting: dat nooit ! (ET IS #ARREFOUR NIET GELUKT OM ZIJN NIEU WE HYPERMARKT IN "RUGGE OP DE VOOR ZIENE DAG TE OPENEN /POKTOBERHEBBEN MEERDANDUIZENDAC TIEVOERDERS BELET DAT DE WINKEL KON PROFI TEREN VAN DE SCHAN DALIGEUITVERKOOPVAN ARBEIDSVOORWAARDEN $OORMIDDELVANVER SCHEIDENE JURIDISCHE ACHTERPOORTJES PRO BEERT DE #ARREFOUR DIRECTIEHETPERSONEEL VANDENIEUWEHYPERMARKTMAAR LIEFSTMINDERTEBETALENDAN IN DE ANDERE VESTIGINGEN VAN DE KETEN %N BOVENDIEN ZULLEN ZE BIJNA ALLE ZONDAGEN MOETEN PRESTEREN ZONDER EXTRA VERGOE DING (ET VAKBONDSVERZET BEGON OP

Geachte heer Voorzitter, Geachte heer Afgevaardigd Bestuurder, Op 13 oktober heeft de BBTK al zijn afgevaardig den van de groep Dexia bijeengeroepen. Naar aanleiding van de verandering van mana gement enerzijds en de Belgische, Luxemburgse en Franse staatsgaranties anderzijds, leek het ons oppor tuun om u onze verwachtingen over te maken (‌). De huidige financiĂŤle crisis toont aan – voor zover dat nog nodig is – dat er op Belgisch, Europees en wereldvlak absoluut nood is aan drastische hervo rmingen op het vlak van het management van de financiĂŤle ondernemingen, de controle op en regulering van de markten, de bancaire spitsvondigheid om risico ’s uit de weg te gaan, met als logisch gevolg meer economisch e democratie en een nieuw omschreven – maar vooral preventieve – rol van de overheden. Voor de groep Dexia betekent dit dat we graag snel garanties willen omtrent: - de toekomstperspectieven van het bedrijf, en dit voor heel de onderneming (holding, groep, entite iten/filialen); - het beheer van de risicoactiviteiten (afgeleide producten); - het promoten van veilige waarden (kredieten, beleggingen, investeringen als “goede huisvaderâ€? voor de klanten); - de controle op bancaire spitsvondigheden (ontw ikkeling van gesofisticeerde producten) en het beheer van deze producten binnen het management; - de werkzekerheid en het welzijn van de werkn emers. Omtrent dit laatste punt vragen wij in het bijzon der: - een versterkte rol van het sociaal overleg binne n de officiĂŤle organen (ondernemingsraad, comit ĂŠ voor preventie en bescherming op het werk, Europese ondernemingsraad), maar ook via de syndicale afvaardiging en de gewestelijke en federale structuren van de vakorganisaties om tegemoet te komen aan de verwachtingen van de filialen van de groep (bijv. zelfstandige distributienetten); - een verbetering van de communicatie tussen de sociale partners zodat wij het personeel betrou wbare en relevante informatie kunnen verstrekken. (‌) Zonder daarom te vragen naar een radicale omme zwaai van het beleid van de onderneming, hopen wij dat u zult begrijpen dat het in ieders belang is om de nodige oplossingen aan te reiken, met de nadruk op communicatie en sociale dialoog. In afwachting van een spoedig antwoord uwerz ijds danken wij u alvast voor de aandacht die u ongetwijfeld aan dit schrijven zult besteden en verblijven wij inmiddels met de meeste hoogachting, Pia Desmet, Federaal Secretaris Jean-Michel Cappoen, Algemeen Secretaris

Zwarte dag voor werkgelegenheid in de Kempen 7OENSDAGOKTOBERWASEENZWARTEDAGVOORDEWERKGELEGEN HEIDINDE+EMPEN/PDIEENEDAGKWAMENMAARLIEFSTZEVEN BEDRIJVENINHETNIEUWSMETEENAANGEKONDIGDEHERSTRUCTURE RING)NTOTAALZIJNDAARDOORDEBANENVANMINSTENSMEN SENBEDREIGD$E""4+REAGEERDEONMIDDELLIJKMETDEVRAAGOF DEWERKGEVERSGEENMISBRUIKHEBBENGEMAAKTVANDEALGEME NEONZEKERHEIDOVERDEINTERNATIONALEFINANCIpLECRISISOMDIT SOCIAALBLOEDBADBIJDEPUBLIEKEOPINIEVERTEERBAARTEMAKEN VRIJDAGOKTOBERAANDEDEUREN VAN DE HYPERMARKT EN DE NATI ONALE HOOFDZETEL IN %VERE LINKS OPDEFOTOMONTAGE ENWASNOG EENSTUKKRACHTIGERIN"RUGGEOP DE WOENSDAG DAARNA RECHTS TOEN HONDERDEN #ARREFOUR COL LEGA´S KWAMEN BELETTEN DAT DE NIEUWEHYPERMARKTZIJNDEUREN OPENDE 5IT SOLIDARITEIT EN OM

DAT ZE ONGERUST ZIJN OVER HUN EIGEN ARBEIDSVOORWAARDEN $E ACTIEBREIDDEZICHNOGUITTIJDENS HET DAAROPVOLGENDE WEEKEND METSTAKINGENINDEDRIEGEWES TENVANHETLAND 7ATWIJCONCREETEISENENHEEL WATMEERINFORMATIE VINDJEOP WWWBBTKORG

Akkoord bij Rossel bewijst dat solidariteit werkt 2OSSEL DEUITGEVERIJVANDEKRANT,E3OIRENVANDEBLADENVAN3UDPRESSE HEEFTEENPAAR BEWOGENWEKENACHTERDERUG$EONRUSTHEEFTGELEIDTOTEENAKKOORDDATWERKZEKERHEID GARANDEERT )NHETKADERVANEENAL GEMEENBESPARINGSPLAN WILDE DE DIRECTIE VAN 2OSSEL PERSONEN ONT SLAAN 3OMMIGEN VAN HEN WAREN AL JAAR IN DIENST

ˆ&OTOLIA

3INDS HET EINDE VAN HET VOORJAAR PROBEERDE 2OS SELBEPAALDEACTIVITEITEN UIT TE BESTEDEN AAN AN DERE VENNOOTSCHAPPEN MET MINDER GUNSTIGE ARBEIDSVOORWAARDEN

$EONDERHANDELINGENSCHOTENNIETOPONDANKSDE TEGENVOORSTELLENVANDEVAKBOND DIEOOKEENVER ZOENINGHADAANGEVRAAGD$EDIRECTIEWASSLECHTS BEREIDVOOREENVIERDEVANDEBETROKKENWERKNE MERSEENINTERNEHERKLASSERINGTEOVERWEGEN %R BLEEF HET PERSONEEL NIETS ANDERS OVER DAN IN STAKINGTEGAANOPOKTOBER$ESTAKINGSOPROEP

WERD ZO GOED OPGEVOLGD DAT DE WERKNEMERS HET PLEIT GEWONNEN HEBBEN $EZELFDE DAG NOG KWAM EREENAKKOORDONDERBEMIDDELINGVANDEVOORZIT TERVANHETPARITAIRCOMITm $E""4+HEEFTBELANGRIJKEPUNTENVERKREGENGEEN ENKELONTSLAG WERKZEKERHEIDTOTEINDVOORHET BETROKKEN PERSONEEL HET BEHOUD VAN DE WERKNE MERSINEENINTERNETECHNISCHEEENHEID VORMING VOORDEBETROKKENENOMHUNKANSENOPHERINSCHA KELING TE VERBETEREN NALEVING VAN DE BESTAANDE OVEREENKOMSTEN¨ $E BETROKKEN WERKNEMERS AANVAARDDEN VAN HUN KANTDEGEWIJZIGDEUURROOSTERSENDEOVERPLAATSIN GENTUSSENDEVERSCHILLENDEEENHEDEN3UDPRESSE DEDRUKKERIJVAN.IJVELENZ -ETEEN WERD DE STAKINGSAANZEGGING OPGESCHORT $E""4+BLIJFTWELWAAKZAAMTOEZIENOPDEANDERE PUNTENVANHETBESPARINGSPLAN %ENENANDERTOONTAANDATSOLIDAIREACTIECONCRETE RESULTATENKANOPLEVEREN

*ANSSEN0HARMACEUTICA ISEENVANDEBETROKKEN BEDRIJVEN

ˆ&OTOLIA

12

"IJEENAANTALVANDEBETROKKENBEDRIJVENZIJNDEPROBLEMENINIEDERGE VALNIETVANSTRUCTURELEAARD MAARISHETDEWERKGEVERSENKELOMDEVER HOGING VAN DE WINST TE DOEN :O VERKLAARDE DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN .YRSTAR EX 5MICORE WERKNEMERS DAT HIJ VAN ZIJN MENSEN OP STRAAT ZET OM DE VESTIGING IN "ALEN PRODUCTIEVER TE LATEN DRAAIEN -EER ZINKMAKENMETMINDERMENSEN MEERWINSTVOORDEAANDEELHOUDER(ET ISDEWERKNEMERDIEERVOOROPDRAAIT "IJ *ANSSEN 0HARMACEUTICA IN "EERSE EN 'EEL WAAR NOTA BENE NOG EEN HERSTRUCTURERINGLOPENDEIS STAANEROPNIEUWBANENOPDETOCHT"IJ 0HILIPS IN4URNHOUT SPREEKTMENEROVEROMTIJDELIJKECONTRACTENNIET LANGERTEVERLENGEN6OOR$!&4RUCKSIN/EVEL4ESSENDERLO CIRCULEERTZELFS HETCIJFERVANPERSONENVANWIEHETCONTRACTOPDEHELLINGSTAAT "IJ)NEOS EENPOLYPROPYLEENPRODUCENTUIT'EEL TREFTHETAANGEKONDIGDE ONTSLAGVANVOLTIJDS EQUIVALENTEBANENEENKWARTVANHETPERSONEEL"IJ 4HERMO&ISHER UITDEZELFDEGEMEENTE LIGTERTROUWENSNETEENHERSTRUCTU RERINGACHTERDERUG3IGARENFABRIKANT(ENRY7INTERMANSVOERTDANWEER EEN³RATIONALISATIE´UITHETBEDRIJFZALDEPRODUCTIE EENHEDENUIT,EUVENEN 'EELSAMENBRENGENIN,UMMEN7IEERVARINGHEEFTMETDERGELIJKEOPERA TIESWEETDATHETPERSONEELDAARVOORALBIJTEVERLIEZENHEEFT !CHTERDEZEDROGEOPSOMMINGSCHUILENMENSELIJKEDRAMA´S!LSVAKBOND ZULLENWIJSTRIJDENVOORELKEJOBINELKBEDRIJFENWAARNODIGGEBRUIKMAKEN VANDEWETTELIJKEENSYNDICALEMIDDELENDIEONSDAARBIJKUNNENHELPEN


16

;\E`\ln\N\ib\i

Bedienden - Technici - Kaderleden

• N°18 • 31 oktober 2008

34!.$05.4

Onvoldoende 4

OEN VEERTIEN DAGEN GELEDEN HET VORIGE NUMMER VAN $E .IEUWE 7ERKER NAAR DE DRUK KERMOEST HADDENWENOGGEENVOL LEDIGE KIJK OP DE FEDERALE STAATSBE GROTING7EHADDENDUSNIETMEERDE GELEGENHEID OM DE REGERINGSBESLIS SINGEN TE EVALUEREN +WAMEN ZE DE KOOPKRACHT VAN DE WERKNEMERS TEN GOEDE)NTUSSENHEBBENWEDATPAK MAATREGELENOPDEWEEGSCHAALKUN NENLEGGEN DEINHOUDERVANKUNNEN BEOORDELENENONZEMENINGHIEROVER KUNNENGEVEN )N DIT SOORT ZAKEN KUNNEN WE BEST OOK EENS NAGAAN WAARAAN WE ONT SNAPTZIJN$ERECHTERVLEUGELVANDE REGERINGISERNIETINGELUKTTESNIJDEN IN HET BUDGET VAN DE GEZONDHEIDS ZORGOFDEWERKLOOSHEIDSUITKERINGEN INDETIJDTEBEPERKEN 4OT ZOVER HET POSITIEVE ALS WE DAT ZO MOGEN NOEMEN -AAR LATEN WE DUIDELIJKZIJNOPHETRAPPORTVANDE REGERING MOETEN WE MET RODE INKT EEN ±ONVOLDOENDE² SCHRIJVEN VOOR HET VAK ±KOOPKRACHTMAATREGELEN² )NZAKE DE VERLICHTING VAN DE ENER GIEFACTUUR VOOR DE GEZINNEN OF WAT BETREFTDEVERGOEDINGVANDEKOSTEN VOOR HET WOON WERKVERKEER EN DE FISCALE AFTREKBAARHEID DAARVAN ZIJN WEOPONZEHONGERGEBLEVEN /P HET VLAK VAN WELVAARTVASTE UIT KERINGENISDEREGERINGWELDEGELIJK OPGESCHOTEN %R IS VOORZIEN IN EEN AANVULLENDE ENVELOP VAN MIL JOEN HOOFDZAKELIJK VOOR DE LAAGSTE

PENSIOENEN !LVAST EEN GOED BEGIN .UMOETERNOGONDERHANDELDWOR DENOVEREENENVELOPVAN`MIL JOENVOOREN`MILJOENVOOR TER VERHOGING VAN DE ANDERE SOCIALEUITKERINGEN

De actualiteit in je e-mailbox EREN ALVORENS TE PRATEN OVER WELKE NIEUWEVERMINDERINGDANOOK

0OSITIEVEDEGRESSIVITEIT

7AT DE WERKGEVERS BETREFT WIJ VER DENKEN HEN ERVAN DAT ZIJ HET WEL VAARTVAST MAKEN VAN DE SOCIALE UITKERINGENWILLENKOPPELENAANDE INTERPROFESSIONELE ONDERHANDE LINGEN DIE EEN DEZER DAGEN ZULLEN BEGINNEN %EN DERGELIJKE HOUDING VINDEN WIJ VOLSTREKT ONAANVAARD BAAR WETENDE DAT EEN AANZIENLIJK DEELVANDEBEVOLKINGVANONZEWEL VAARTSSTAATONDERDEARMOEDEDREM PEL LEEFT 4ROUWENS DE AFGESPROKEN TERMIJN IS AL OVERSCHREDEN DE ON DERHANDELINGEN OVER DE WELVAART KOPPELING VAN ALLE SOCIALE UITKERIN GEN HADDEN AL TEGEN SEPTEMBER JONGSTLEDENAFGERONDMOETENZIJN

)N DIE ONDERHANDELINGEN OVER EEN INTERPROFESSIONEEL AKKOORD VER WACHTENWIJEENOFFENSIEFVANWERK GEVERSZIJDE$EPATROONSORGANISATIES WILLENDEWERKLOOSHEIDSUITKERINGEN HERZIEN NAAR BENEDEN TOE OF WAT HAD JE GEDACHT EN DE ±ACTIVERING² VAN DE WERKLOZEN UITBREIDEN TOT DE OUDERE WERKLOZEN VAN BOVEN DE JAAR-ETHET!"66IJVERENWIJVOOR EENOPTREKKINGVANHETPLAFONDVOOR DEBEREKENINGVANDEWERKLOOSHEIDS UITKERINGENENDETOEPASSINGVANDE REGELGEDURENDEHETEERSTEJAAR VOOR ALLE WERKLOZEN $AT IS WAT WIJ EENPOSITIEVEDEGRESSIVITEITNOEMEN 7IJ VAN ONZE KANT DUS DE ""4+ EN HET !"66 BLIJVEN HAMEREN OP ONZE EISOMDEREpLELONENTEDOENSTIJGEN BOVENOP DE INDEXERING EN DE BARE MAVERHOGINGEN

$EWERKGEVERSHEBBENNOG WELNIET DEDOORHENGEVRAAGDEBELASTINGVER MINDERING VOOR PLOEGEN EN NACHT ARBEID EN VOOR OVERUREN VERKREGEN -AAR WE MOETEN DAT RELATIVEREN AANGEZIENDENOTIONELEINTRESTAFTREK NOGALTIJDWINSTOPLEVERTVOORDEBE DRIJVENZONDERDATZEGARANTIESMOE TEN GEVEN OP HET GEBIED VAN WERK GELEGENHEID EEN SITUATIE WAAR DE BEGROTINGSNOTANIETSAANVERANDERD HEEFT7EMOETENOOKHETWERKGELE GENHEIDSEFFECTVANDEBELASTINGVER MINDERINGENUITHETVERLEDENEVALU

2EDENEN GENOEG OM TE BLIJVEN MO BILISEREN ,ATEN WE DUS MEER DAN WAAKZAAM ZIJN GEDURENDE DE KO MENDE DAGEN EN WEKEN 7IJ WILLEN TROUWENS INHETLICHTVANDEACTUELE FINANCIpLECRISIS HETPLANONDERSTEU NENDATDOORHET!"66ISGELANCEERD OM EEN BETERE SOCIALE BESCHERMING TE WAARBORGEN VAN DE WERKNEMERS DIEDOORHERSTRUCTURERINGENWORDEN GETROFFEN ALSOOKHETPLANOMDERE ELE ECONOMIE TE DOEN OPLEVEN WAT ZOUMOETENLEIDENTOTDECREATIEVAN NIEUWE KWALITEITSVOLLEJOBS

!GRESSIEVEWERKGEVERS

/VERVERGELIJKENENGELIJKHEID 4ERWIJLDEFINANCIpLECRISISHETDEBAT OVER DE INPERKING VAN DE ³GOUDEN PARACHUTES´ VAN TOPMANAGERS WEER HEEFT AANGEWAKKERD PROFITEERT HET 6ERBOND VAN "ELGISCHE /NDERNE MERS VAN DIE CONTEXT OM DE OPZEG GINGSTERMIJNEN VAN DE GEWONE BEDIENDEN WEER TER DISCUSSIE TE STELLEN $E VERTREKVERGOEDING VAN ` MILJOEN DIE DE HEER -ITTLER EEN VROEGERE TOPMAN VAN &ORTIS INCAS SEERDE KOMT OVEREEN MET KEER HET GEMIDDELDE BRUTO JAARLOON VAN EENBEDIENDE 7IJKUNNENNIETAANVAARDENDATDE INPERKINGVANDEVERGOEDINGENVOOR TOPMANAGERS GEKOPPELD WORDT AAN DE OPZEGTERMIJNEN VOOR BEDIENDEN (ETZOUVEELGEPASTERZIJNOMDEEX TREEMLAGEOPZEGTERMIJNENVOORAR BEIDERSOPTETREKKENTOTDIEWAARDE BEDIENDEN RECHT OP HEBBEN $AT DE WERKGEVERS EN DE POLITIEKE VERANT WOORDELIJKEN DAAR MAAR EENS WERK VANMAKEN

/PNOVEMBERVERSCHIJNTHET EERSTE NUMMER VAN DE ""4+ NIEUWSBRIEF $E ONLANGS VERNIEUWDE WEB SITE WWWBBTKORG WORDT IE DERE DAG BIJGEWERKT *E VINDT ER DE ""4+ STANDPUNTEN EN EENMASSAINFORMATIEOVERDE ECONOMISCHE EN SYNDICALE AC TUALITEIT OVERINDEXERINGENEN NIEUWEPUBLICATIES /M JE TE HELPEN REGELMATIG NAAR ONZE WEBSITE TE SURFEN BIEDT DE ""4+ JE EEN UITERST PRAKTISCHHULPMIDDELAANEEN TWEEWEKELIJKSE NIEUWSBRIEF :O KRIJG JE METEEN ZICHT OP DE MEEST RECENTE UPDATES EN INHOUDELIJKE NIEUWIGHEDEN ZOALS LINKS VIDEO´S JURIDISCHE TIPS¨ 'EtNTERESSEERD 3URF GEWOON NAAR WWWBBTKORG EN KLIK IN DE RECHTERKOLOM OP DE KNOP ±NIEUWSBRIEF²

-YRIAM$ELMmE /NDERVOORZITTER

%RWIN$E$EYN 6OORZITTER


Textiel - Kleding - Diamant

;\E`\ln\N\ib\i

• N°18 • 31 oktober 2008

13

BIG: het sociaal conflict breidt uit en wordt grimmig 7ATVOORAFGING $E "EAULIEU )NTERNATIONAL 'ROUP WAAR &RANCIS $E #LERCK mmN VAN DE ZONEN VAN±BOER #LERCK² NU DEPLAKZWAAIT WILIN.INOVEEN7IELSBEKEMEERDANMENSENOPSTRAATZETTEN ZONDERDEGELIJK SOCIAALBEGELEIDINGSPLAN)N.INOVEWORDTEENRENDABELBEDRIJFGESLOTEN)N7IELSBEKEWORDTZWAAR GEHERSTRUCTUREERD 4IJDENSDETWEEGESPREKKENDIEDAAROVERGEVOERDWERDEN BLEEKALSNELDATDEWERKGEVERCATEGORIEK WEIGERTOMOVERDEINSTELLINGVANHETVERVROEGDBRUGPENSIOENTEONDERHANDELEN)NBEIDEVESTIGIN GENKOMENDAAREENZESTIGTALARBEIDERSVOORINAANMERKING"OVENDIENWIL$E#LERCKZICHERVANAF MAKENMETEEN±AFSCHEIDSPREMIE²VANEUROPERJAARDIENST$ATISONAANVAARDBAAR

$EACTIES )N .INOVE WAS MEN AL GERUIME TIJDTOTDEACTIEOVERGEGAAN$AAR WAS GEEN HOOP MEER OP NIEUWE TEWERKSTELLING HET GAAT IMMERS OMEENSLUITING -AAROOKIN7IELSBEKEISEENKANS OPHERTEWERKSTELLINGZEERONZEKER $AARHADMENTIJDENSEENVORIGE HERSTRUCTURERING VANDEAFDELING 4ER ,EMBEEK AAN DE ARBEIDERS BELOOFD DAT ER IN DE TUFTAFDELING WAARNAAR EEN AANTAL VAN HEN WERDENOVERGEPLAATST WERKZEKER HEID ZOU ZIJN TOT EIND (ET IS PRECIES DIE AFDELING WAAR NU ZWAAR GEHERSTRUCTUREERD WORDT $E DIRECTIE HEEFT DE MENSEN DUS BEDROGEN $ATERIN.INOVEVROEGENHARDGE REAGEERDWERD HADOOKTEMAKEN MET HET FEIT DAT HET OM EEN REN DABELBEDRIJFGING6ERMOEDELIJKIS HET OPGEOFFERD ALS GEVOLG VAN DE FIKSERUZIESBINNENDEFAMILIE$E #LERCK$EONENIGHEIDWORDTBLIJK BAAR UITGEVOCHTEN OP DE RUG VAN DEWERKNEMERS -ET EEN BEWONDERENSWAARDIGE STEUNVANDEMILITANTENVAN"EAU LIEU.INOVEWERDVANAFOKTOBER GESTAAKT IN 7IELSBEKE ´S !NDE RENDAAGS BREIDDE HET CONFLICT UIT NAAR EEN ")' BEDRIJF IN DE BUURT

)DEAL &LOORCOVERINGS $AAR WERD UIT SOLIDARITEIT GESTAAKT WAARBIJ MILITANTEN VAN HET ")' BEDRIJF IN #OMINES+OMEN DE STAKERSPOS TEN ZWAAR KWAMEN VERSTERKEN %mN VAN HEN EEN !"66 DELEGEE STELDEWEZIJNEROMDATWATVAN DAAG HIER GEBEURT ONS MORGEN OOKKANOVERKOMEN 4OENOOKDEDERDEDAGVERDERGE STAAKT WERD WERDEN WE IN BEIDE VESTIGINGEN GECONFRONTEERD MET DEURWAARDERS DIE OP BASIS VAN EENBESCHIKKINGVANDERECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE +ORTRIJK DE STAKING KWAMEN BREKEN GEFLAN KEERDDOORDEPOLITIE "IJDEBETEKENINGVANDEDWANG BEVELEN OM DE STAKERSPOSTEN TE VERWIJDEREN IN GEVAL VAN ±IN BREUKEN²ZOUEENDWANGSOMVAN EURO TOEGEPAST WORDEN PER PERSOON WERDENTWEEVAKBONDS SECRETARISSEN EN ONDERGETEKENDE ADMINISTRATIEF OPGEPAKT DOOR DE POLITIE

OM MAANDAG OKTOBER TE ON DERHANDELEN (ET !"66 WAS DAARTOE BEREID MITS SCHRIFTELIJKE GARANTIES DAT BRUGPENSIOEN VANAF JAAR BE SPREEKBAAR IS EN ER EEN DEGELIJKE AFSCHEIDSPREMIE OP TAFEL ZOU GE LEGD WORDEN "OVENDIEN EISTEN WEOOKDATDEWERKGEVEREXPLICIET AFZIET VAN DE UITVOERING VAN DE DWANGBEVELEN WAAROVER HIJ BE SCHIKT $EWERKGEVERHEEFTDITGEWEIGERD ENHET!#6BESLISTENIETTEZULLEN ONDERHANDELEN INDIEN HET !"66 DATOOKNIETDOET 7EZULLENNIETBIJDEPAKKENBLIJ VEN ZITTEN $E ACTIES ZULLEN VER MOEDELIJK VERBREDEN )N ANDERE TEXTIELBEDRIJVEN DIEMET")'OVE RIGENS NIETS TE MAKEN HEBBEN GAAN STEEDS MEER STEMMEN OP OM UIT SOLIDARITEIT HET WERK NEER TE LEGGEN ")' SPEELT DUS MET VUUR

$EAGRESSIEVAN")' %NNU /P HET OGENBLIK DAT WE DEZE RE GELSSCHRIJVENWERDDOORDEDIREC TIE EEN POGING ONDERNOMEN OM DEVAKBONDENTEGENELKAARUITTE SPELEN :E NODIGDEN DE VAKBONDEN UIT

!LS WERKGEVER BEROEP DOEN OP DE RECHTBANK OM EEN STAKING TE BREKEN MAG DAN AL WETTELIJK MO GELIJKZIJN HETWORDTHOEDANOOK DOOR DE ARBEI DERS ERVAREN ALS EEN VORM VAN

STRUCTUREELGEWELD"IJZO´NPROCE DUREHOORTDERECHTBANKALLEENDE WERKGEVERENWORDENDEVAKBON DEN NIET OPGEROEPEN OM ZICH TE VERDEDIGEN 7EL KUNNEN WE VER ZETAANTEKENEN WATONDERTUSSEN GEBEURD IS MAAR MEESTAL HAALT DITNIETSUITENKOMTDEUITSPRAAK TELAATOMINHETCONFLICTNOGVAN ENIGEBETEKENISTEZIJN 4IJDENS DE STAKINGSACTIES HEBBEN WENOGANDEREZAKENVASTGESTELD 3YSTEMATISCH DUIKEN KADERLEDEN VANHETBEDRIJFOPOMTENOTEREN WIE DE STAKINGSPOSTEN BEVOLKT $AT LIJKT STERK OP HET AANLEGGEN VAN ZWARTE LIJSTEN EN IS DUIDELIJK BEDOELDOMTEINTIMIDEREN /P TELEVISIE WERD EEN BEELDFRAG MENT VERTOOND WAARBIJ EEN DI RECTEURTEGENDEGRONDGING7AT NIET OP 46 KWAM WAS DE ERAAN VOORAFGAANDE FYSIEKE CHARGE VAN BETROKKENE7EZIJNTEGENHETGE BRUIK VAN GEWELD MAAR WE HEB BENHETRECHTONSTEBESCHERMEN ENVERDEDIGEN !RBEIDERS EN BEDIENDEN DIE NIET WERKWILLIG ZIJN EN GEWOON THUIS BLIJVEN WORDEN TELEFONISCH BE STOOKT OM ZICH AAN DE BEDRIJFS POORTEN TE KOMEN AANMELDEN ZONDERVEELSUCCES

$WANGBEVELENLEIDENNAAR HETEINDEVANHETOVERLEG 3TEEDS MEER WORDT DOOR WERK GEVERS GEBRUIK GEMAAKT VAN DE RECHTBANKEN $E VERANTWOORDE LIJKHEID VOOR HET UITHOLLEN VAN HETSTAKINGSRECHTLIGTINDEEERSTE PLAATS BIJ HEN -AAR HET VALT OP DAT DE RECHTBANKEN ZEER GEWIL

LIG ZIJN OM DE VERZOEKEN VAN DE WERKGEVERINTEWILLIGEN $IT WORDT PROBLEMATISCH IN EEN DEMOCRATIE ALS DE ONZE (ET IS TROUWENS DUIDELIJK DAT DERGELIJKE PROCEDURES CONFLICTBESTENDIGEND INPLAATSVANOPLOSSENDWERKEN

&EDUSTRIAVERLIEST GELOOFWAARDIGHEID $IT CONFLICT TOONT AAN DAT &EDU STRIA DE WERKGEVERSORGANISATIE VAN DE TEXTIELBAZEN HAAR GE LOOFWAARDIGHEID ALS ERNSTIGE GE SPREKSPARTNER AAN HET VERLIEZEN IS $E DWANGBEVELEN BIJ ")' ZIJN GEENALLEENSTAANDFEIT )N FEBRUARI WERD ER AL EENS GEBRUIKVANGEMAAKTDOOR¨"EAU LIEU#OMINES$ITJAAROOKALTWEE KEER%ERSTDOOR5TEXBEL2ONSE$E WERKGEVER IS VOORZITTER VAN HET SOCIAAL COMITm VAN &EDUSTRIA $E TWEEDE KEER DOOR -ICHnLE 3IOEN VANDEGELIJKWAARDIGEGROEP:IJIS VOORZITSTERVAN&EDUSTRIA &EDUSTRIASCHUIFTHETSOCIAALOVER LEGAANDEKANT :ELFSINDIENEENWERKGEVERMEENT DAT DE VAKBONDEN OVERDRIJVEN DAN NOG IS ER IN DE TEXTIELSECTOR EENTRADITIE OFBETERWfSEREEN TRADITIE OM VIA EEN DRINGENDE VERZOENINGSPROCEDURE IN HET PA RITAIRCOMITm TOTEENOPLOSSINGTE KOMEN $AT LEDEN EN ZELFS DE TOP VAN &EDUSTRIA DIT NIET MEER DOEN EN NAARDERECHTBANKLOPEN BETEKENT DATDEBAZENBONDHETOVERLEGOP BLAAST 7E ZULLEN DAAR ALS !"66 4+$ IN ALLESWATWEZULLENONDERNEMEN TERDEGEREKENINGMEEHOUDEN $ONALD7ITTEVRONGEL 6OORZITTER

Sector Diamant: oproep aan de trouwe leden 7IEJAARONONDERBROKENLIDIS VANDEDIAMANT KANSCHRIFTELIJK HETBONDSHORLOGEAANVRAGEN $IEJAARMOETENWELBEREIKT ZIJNVOORJEMETPENSIOENGAAT $EVIERINGZALDITJAARPLAATSVIN DENOPDECEMBER LEDEN DIEINSCHRIJVENKRIJGENNOGEEN PERSOONLIJKEUITNODIGING 7IELIDWERDINOFVROEGER MOETZIJNAANVRAAGDOENVOOR NOVEMBER $EBRIEFMOETGERICHTWORDEN AAN !"66 4EXTIEL +LEDINGEN $IAMANT ,ANGE+IEVITSTRAAT !NTWERPEN *EMAGDEAANVRAAGOOKOVER HANDIGENTIJDENSEENZITDAG


14

;\E`\ln\N\ib\i

• N°18 • 31 oktober 2008

34!+).'")*#(%-)%"%$2)*&#94%#

34!.$05.4

Ontslagbescherming met twee jaar verlengd

Ongehoord! /NGEHOORD (ET IDEE DAT WERKGEVERSKRINGEN NU DE WERELD HEBBEN INGESTUURDISONFATSOENLIJKENBELEDIGEND6OORHENMAGEENBEPER KINGVANONTSLAGVERGOEDINGENVOORTOPMANAGERSERKOMEN-AARIN RUILDAARVOORMOETHETMESGEZETWORDENINDEONTSLAGREGELINGVAN WERKNEMERS (OEDURFTHETPATRONAATMETZOIETSVOORDEPROPPENKOMEN.ETALSOF ERNIETSZOCOMFORTABELISALSONTSLAGENTEWORDEN*EZOUHAASTGELO VENDATJEERRIJKVANWORDT $UIZENDEN UITZENDKRACHTEN WERDEN DE JONGSTE WEKEN VAN DE ENE DAGOPDEANDERENAARHUISGESTUURDOMDATDEECONOMIEINMOEILIJK HEDENGERAAKT:IJKRIJGENNIETS'EENOPZEGTERMIJN GEENOPZEGVER GOEDING.IETS !RBEIDERSMETEENVASTCONTRACTZIJNALNIETVEELBETERAF/OKBIJHEN VERLIEZENERHEELWATHUNWERKOMDATWEINEENCRISISTERECHTKOMEN (UNWETTELIJKEOPZEGTERMIJNENLIGGENTUSSENENWEKEN .EE RIJKWORDENVANEENONTSLAGISALLEENWEGGELEGDVOORTOPMANA GERS DIE MILJARDEN HEBBEN VERPATST MET BEURS EN BANKSPECULATIES !LSZIJBEDANKTWORDENVOORHUNGEKNOEINEMENZEETTELIJKEMILJOE NENMEENAARHUISMILJOENEUROINHETGEVALVANDEMANDIE&ORTIS NAARDEHAAIENHIELP )EDEREENISDIEPVERONTWAARDIGDOVERDIEGOUDENPARACHUTES)EDER EENISHETEROVEREENSDATPAALENPERKMOETWORDENGESTELDAANDIE GELDZUCHT !LLEENDEWERKGEVERSMAKENNUEENBEZWAAR!LSDEONTSLAGREGELING VOORTOPMANAGERSBEPERKTWORDTMOETDATOOKGEBEURENVOORWERK NEMERS VINDEN ZIJ )EDEREEN GELIJK VOOR DE WET GEEN DISCRIMINATIE $ATISHETWOORDDAT0IETER4IMMERMANS DETOPMANVANHET6ERBOND VAN"ELGISCHE/NDERNEMINGENINDEMONDNAM 'EENDISCRIMINATIE'OED MAARDANMOETENWERKNEMERSNIETMIN DER MAAR MEER KRIJGEN $AN MOET ER VOOR UITZENDKRACHTEN OOK EEN ONTSLAGREGELING KOMEN $AN MOETEN ARBEIDERS OOK RECHT KRIJGEN OP EENONTSLAGTERMIJNVANMAANDEN7ANTZOVEELMAANDENONTSLAG VERGOEDINGWILLENDEWERKGEVERSVOORTOPMANAGERS)EDEREENGELIJK VOORDEWETTOCH :OBEDOELENDEWERKGEVERSHETNATUURLIJKNIET:EHEBBENHETGEMUNT OPDEBEDIENDEN:EVINDENHUNONTSLAGBESCHERMINGTEDUUR.IETTE VERWONDERENWANTZEVINDENELKEVORMVANSOCIALEBESCHERMINGTE DUURENDUSHAKKENZEERVOORTDURENDOPIN-AARMETEENBESCHULDI GENDEVINGERNAARDEOPZEGTERMIJNENVANWERKNEMERSWIJZENOPHET MOMENT DAT DE WANSMAKELIJK HOGE VERTREKPREMIES VOOR TOPMANA GERSTERDISCUSSIESTAAN DATISTOCHWELECHTEENBRUGTEVER

$

EZAAKGINGAANHETROL GROTE MEERDERHEID UIT VOOR LENTOENBEGINOKTOBER EENSTAKING EEN BEDIENDE WERD ONTSLAGEN $E WERKNEMERS ±%N DAN NOG BLEEF DE DIRECTIE GINGENMETEENINHETVERWEER DE ZAAK OP DE SPITS DRIJVEN ² OMDAT DAT NIET GEBEURDE VOL ZEGT *IMMY 6ANKEERBERGHEN GENS GEMAAKTE AFSPRAKEN :E ±:E DEED ALLES OM DE STAKING ZIJN MET DIK BIJ #YTEC±*E TE BREKEN MET DEURWAARDERS MOET WETEN DAT ER IN ONS BE MET DWANGSOMMEN DIE ONS DRIJF EEN CAO IS DIE ZORGT VOOR ERTOEVERPLICHTTENDEBEDRIJFS BESCHERMINGBIJONTSLAG ²VER POORTENVRIJTEHOUDEN%RWERD TELT *IMMY 6ANKEERBERGHEN ZELFS GEPROBEERD DE WERKNE DE VAKBONDSAFGEVAARDIGDE MERS VAN ONDERAANNEMERS VAN DE !LGEMENE #ENTRALE BINNEN TE SLUIZEN VERSTOPT IN ±6OORERBIJONSONTSLAGENVAL EEN CAMION -AAR WIJ LIETEN *IMMY6ANKEERBERGHENVOORDEPOORTENVAN#YTEC LENMOETEREERSTEENSTAPPEN ±!LSJEWEETDATERONTSLAGENZITTENAANTEKOMENKUNJE ONS NIET INTIMIDEREN !LLE AR PLAN GEVOLGD WORDEN %R MOET WELDENKENDATWIJDIEBESCHERMINGNIETZOMAAROVER BEIDERS BLEVEN BUITEN EN OOK BOORDLATENGOOIEN² BEKEKEN WORDEN OF ER GEEN HEELWATBEDIENDENHIELDENDE WEDERTEWERKSTELLING MOGELIJK STAKINGVOL² ISOPEENANDEREPOST ENOFERGEENMENSENVRIJWIL LIGWILLENVERTREKKEN!LSERNIETSANDERSOPZITISER (ALVECRIMINELEN OOKEENVERHOOGDEOPZEGVERGOEDING/PDIEMANIER *IMMYVINDTDEHOUDINGVANDE#YTEC DIRECTIEECHT BESCHERMENWEDEMENSENMAXIMAALTEGENNAAKTE ONGEHOORD%ERSTVEEGTZEDEVLOERAANMETEENCAO ONTSLAGEN² DIE VERSCHRIKKELIJK GEVOELIG LIGT BIJ DE PERSONEELSLE DEN OMDAT ER ONTSLAGEN BOVEN HUN HOOFD HANGEN $EURWAARDERSENDWANGSOMMEN %NALSERDANEENCONFLICTVANKOMTBEHANDELENZEDE $IEREGELINGISUITERMATEBELANGRIJKOMDATERBIJ#Y STAKERSALSHALVECRIMINELEN INPLAATSVANRUIMTETE TEC HERSTRUCTURERINGEN IN DE LUCHT HANGEN (ET BE LATENVOOROVERLEGENVERZOENING±(OEKUNJENUZO DRIJF WIL ZEER BINNENKORT EEN AFDELING VAN DE HAND TOTEENRESPECTABELERELATIEKOMEN² DOENOFGEWOONSLUITENENDATZALJOBSKOSTEN±!LS JEWEETDATERONTSLAGENZITTENAANTEKOMENKUNJE 7ATEROOKVANZIJ UITEINDELIJKMOESTDEDIRECTIEBAK WEL DENKEN DAT WIJ DIE BESCHERMING NIET ZOMAAR ZEIL HALEN $E CAO MET BESCHERMENDE MAATREGELEN OVER BOORD LATEN GOOIEN 7IJ LEGDEN DE EIS OP TAFEL IN GEVAL VAN ONTSLAG WERD MET TWEE JAAR VERLENGD DATDEBESTAANDECAOMETTWEEJAARVERLENGDWERD² $E VERHOOGDE OPZEGVERGOEDING BLIJFT VAN KRACHT -AARDEDIRECTIEHADDAARHELEMAALGEENORENNAAR %NDEVAKBONDZALERBETERKUNNENOPTOEZIENOFER :ESTELDEZICHZOONVERZETTELIJKOPDATTWEEVERZOE WELDEGELIJKNAARALTERNATIEVEOPLOSSINGENWORDTGE NINGSPOGINGEN OP NIETS UITLIEPEN 6OOR HET PERSO ZOCHTALVORENSEREENONTSLAGVALT NEEL DEED DAT DE DEUR DICHT EN ZIJ SPRAKEN ZICH IN

$)%.34%.#(%15%3

Loonindexering eindelijk in orde ).(%46/2)'%NUMMERVAN $E .IEUWE 7ERKER STOND AL DAT HET !"66 BIJZONDER BOOS ISOMDATERINDESECTORVANDE DIENSTENCHEQUES GEEN ALGE MENELOONINDEXERINGBESTAAT VOOR ALLE WERKNEEMSTERS EN WERKNEMERS(ETHEEFTGEHOL PEN WANTERISEENOPLOSSING

OKTOBER

*ACQUES-ICHIELS ALGEMEENSECRETARIS

")*(%4#(%-)3#(%BEDRIJF#YTECIN$ROGENBOSHEEFTZICHEENCONFLICTVOORGEDAANDATHAAST VEERTIENDAGENAANSLEEPTE!LLESDRAAITRONDEENCOLLECTIEVEARBEIDSOVEREENKOMSTDIEDEWERK NEMERSBESCHERMINGGEEFTBIJONTSLAG$EDIRECTIELEGDEDIEAFSPRAAKNAASTZICHNEERENZEDREEF HETCONFLICTOPDESPITS-AARZEONDERSCHATTEDEVASTBERADENHEIDVANDEARBEIDERSENMOEST UITEINDELIJKTOEGEVEN

!LAIN#LAUWAERT VOORZITTER

$5):%.$%.5)4:%.$+2!#(4%.6%2,)%:%.*/"

Het ABVV eist ontslagvergoedingen $EEERSTEECHTESLACHTOFFERSVANDECRISISZIJNDEUITZENDKRACHTEN-EERDAN ONDERHENHEBBENHUNJOBALVERLOREN $EMEESTENONDERHENWARENNIETECHTTIJDELIJKEKRACHTEN:IJWERKTENSINDS MAANDENINEENBEDRIJF SOMSZELFSSINDSJAREN TEGENALLEWETTELIJKEBEPALIN GENIN5ITZENDWERKTOONTNUHAARWAREGELAATDITZIJNJOBSDIEINCRISISTIJD METEENVERDWIJNEN $EREGERINGKOMTSPAARDERSENZELFSAANDEELHOUDERSTERHULP)SZIJOOKBE REIDOMWERKNEMERSTEHELPEN 3INDS KORT BEKOMMEREN WERKGEVERS ZICH EROM DAT NIEMAND GEDISCRIMI NEERD MAG WORDEN ,ATEN WE DAT CONSEQUENT TOEPASSEN 5ITZENDKRACHTEN DIEEENLANGEVERVANGINGSOPDRACHTUITVOERENMOETENRECHTKRIJGENOPEEN OPZEGVERGOEDINGENOPEENBETEREBEGELEIDINGBIJHETVINDENVANEENNIEU WEJOB $E#OyRDINATIE)NTERIMVANHET!"66VRAAGTAANDE-INISTERVAN7ERKDAT ZIJHIEROVERZEERSNELEENOVERLEGORGANISEERT WANTHETDRAMADATZICHHIER VOORDOETISTEVERGELIJKENMETDESLUITINGVANVEELGROTEBEDRIJVEN

/

POKTOBERWERDEINDELIJK EEN AKKOORD ONDERTEKEND VOOR DE INDEXERING VAN ALLE EFFECTIEVE LONEN IN DE DIEN STENCHEQUEBEDRIJVENPC 4OTVANDAAGWERDENALLEENDEMI NIMUMLONEN GEtNDEXEERD 6EEL WERKNEMERS VERDIENEN NET IETS MEER DAN DAT MINIMUMLOON EN HADDENDUSGEENRECHTOPEENIN DEX6OORDEVAKBONDKONDATUI TERAARDNIETDOORDEBEUGEL 6ANAF NU ZULLEN DUS ALLE LONEN MOETEN WORDEN GEtNDEXEERD ZO DRA DE SPILINDEX OVERSCHREDEN WORDT #ONCREET JE LOON MOET OP STIJGEN MET  $AT GELDT VOOR IEDEREEN ZONDER UIT ZONDERING %N IN DE TOEKOMST ZAL DIT TELKENS OPNIEUW MOETEN GE BEUREN%ENECHTEDOORBRAAK (ETHEEFTDEVAKBONDEN HET!"66 OPKOP MEERDANJAARGEKOSTOM DIT PRINCIPE ERDOOR TE KRIJGEN $E OVERHEID GEEFT HIERVOOR AAN DE BEDRIJVENEENEXTRABEDRAGVAN CENTPERCHEQUE $E WERKGEVERS KRIJGEN DUS EEN

COMPENSATIE OM DE LOONINDEXE RINGTEBETALEN'EENCENTTEWEI NIG MAAR OOK GEEN CENT TE VEEL $AARHEBBENWIJVOORGEZORGD $E OVERHEID HEEFT NOG ANDERE PLANNENMETDEDIENSTENCHEQUES %RKOMENMEERENBETERECONTRO LESVANDEBEDRIJVEN

BLIJFT WEL BESTAAN WAARDOOR DE MEESTE KLANTEN UITEINDELIJK  EUROBETALEN

6ANAF WORDT DE AANKOOP PRIJS VAN DE CHEQUE OPGETROKKEN TOT  EURO $AT IS EUROCENT MEER (ET BELASTINGSVOORDEEL

"IJ DE !LGEMENE #ENTRALE WORDT HET DOSSIER VAN DE DIENSTEN CHEQUES OPGEVOLGD DOOR 7ERNER 6AN(EETVELDE

6ANAF OKTOBER KOMT ER EEN SOCIALE DIENSTENCHEQUE VOOR MENSENDIEVANGEENBELASTINGS VOORDEELKUNNENGENIETEN


;\E`\ln\N\ib\i • N°18 • 31 oktober 2008

15

Regio Antwerpen - Mechelen + Kempen

Veilig en gezond op weg $AT AAN ELK BEROEP RISICO´S VERBONDEN ZIJN ONDERVINDT ELKEARBEIDERENSYNDICALISTAANDENLIJVE

'AANDEVANONGEGRONDEKLACHTEN WEIGERINGTEBETALEN TOTSCHELDPARTIJENENSPIJTIGGENOEGOOKFYSIEKEAGRESSIE

6OORMENSENDIEDAGELIJKSOPDEBAANZIJN OMMENSENTE VERVOERENOFGOEDERENTERPLAATSETEBRENGEN HEEFTVEI LIGHEIDENGEZONDHEIDEENBIJZONDEREINHOUD

"IJ ONGEVALLEN MET VRACHTWAGEN WIJST MEN AL TE VAAK BESCHULDIGENDNAARDEVRACHTWAGENCHAUFFEUR ALSOFDEZE WERKNEMERSZELFGEENSCHADEOFTRAUMAOPLOPEN¨

6OORVRACHTWAGENCHAUFFEURSENBUSBESTUURDERSGAATHET NIET¯ZOALSINEENBEDRIJF¯OVERPROPERSANITAIRMAARVAAK OVERDEBESCHIKBAARHEIDVANSANITAIRTOUTCOURT

$E"4"TIMMERTALLANGERAANDEWEG ONDERMEERVIADE CAMPAGNE±VEILIGEPARKINGS²

%NRUSTIGETENINEENNETTEKANTINE STREEFDOELVANELKEEN WORDTVOORDEZECHAUFFEURSVAAKEENZOEKTOCHTNAAREEN BETAALBAREENGEZONDEMAALTIJD %VENPAUZERENENWATBEWEGENKOMENNOGALEENSINHET GEDRANGOMWILLEVANHETDRUKKEVERKEER $AARNAASTKRIJGTHETMOTTO²VEILIGHEIDOPHETWERK²VOOR BUSCHAUFFEURSWELEENHEELBIJZONDEREINHOUD ALSJEZIET WATDEZEMENSENSOMSTEVERDURENKRIJGENVANREIZIGERS¨

Nieuwe openingsuren Dienst Sociaal Recht Juridische Dienst.

6ANAF HEDEN ZIJN DE OPENINGSUREN VAN DE $IENST 3OCIAAL 2ECHT¯*URIDISCHE$IENSTALSVOLGT -ECHELEN:AKSTRAAT MAANDAG DINSDAG ENDONDERDAGVOORMIDDAGVANU¯U 4URNHOUT'ROTE-ARKT MAANDAG DINSDAG ENDONDERDAGVOORMIDDAGVANU¯U )NDIENJEEENPERSOONLIJKEAFSPRAAKWENST GELIEVEVOORAFGAAN DELIJKCONTACTOPTENEMENMETTEL-ECHELEN OF TEL4URNHOUT

!LSVAKBONDVINDENWIJDATELKINITIATIEFOFCAMPAGNEDIE BIJDRAAGTTOTMEERVEILIGHEIDENGEZONDHEIDVANONZELE DENONZESTEUNVERDIENT 2ECENT LANCEERDEN OVERHEID EN SOCIALE PARTNERS UIT DE SECTOR GOEDERENVERVOER DE CAMPAGNE ±GEZOND RIJDEN IS ONGEVALVERMIJDEN²"EROEPSCHAUFFEURSKONDENHUNCON DITIELATENTESTENENKREGENALSSYMBOOLFLESJESWATEREN EENAPPELTOEGESTOPT "IJ $E ,IJN LOOPT OOK TEN BEHOEVE VAN HAAR PACHTERS AL

LANGERHETPROJECT±VEILIGOPWEG² WAAROOKDEVAKBON DENVOORSTELLENKUNNENDOEN:OZIJNERREEDSPROJECTEN VAN CAMERABEWAKING EN EXPERIMENTEN ROND EXTRABE MANNINGOPSOMMIGELIJNEN #AMPAGNEENPROJECTENZIJNmmNDING UITVOERENENCON STANT OPVOLGEN ZIJN VAAK EEN ANDER PAAR MOUWEN 4E VAAKWORDTVASTGESTELDDATCONCRETEHULPMIDDELEN HOE WELDIETERBESCHIKKINGZIJN NIETEENSTOTBIJDECHAUFFEUR GERAKEN%NDATINBEDRIJVENSNELOVERGEGAANWORDT±TOT DEORDEVANDEDAG² TOTERWEERIETSGEBEURT¨ !LS"ELGISCHE4RANSPORTARBEIDERSBONDZULLENWIJBLIJVEN WAKENOPDAT±VEILIGENGEZONDOPDEBAAN²GEENLOZESLO GANIS ,IEVE0ATTYN 3ECRETARIS "ELGISCHE4RANSPORTARBEIDERSBOND -ECHELEN +EMPEN


;\E`\ln\N\ib\i

• N°18 • 31 oktober 2008

15

Regio Vlaams-Brabant

Bezoek aan Inbev & UZ Gasthuisberg … OPDINSDAGDECEMBER /NTDEK)N"EV"ELGIUM DATDEELUITMAAKTVAN DEINTERNATIONALE BROUWERSGROEP)N"EV (ETVERHAALACHTERDEZE ORGANISATIEGAATHEEL VERTERUGINDETIJD%EN LANGEGESCHIEDENIS WAARINVAKMANSCHAP KWALITEIT INNOVATIEALTIJDCENTRAALHEBBENGESTAAN "ELLE 6UE+RIEK (OEGAARDEN7ITBIER *UPILER ,EFFEEN 3TELLA!RTOISZIJNDEBEKENDEMERKEN-AARHETGAMMA VAN)N"EV"ELGIUMISVEELUITGEBREIDER¨ 6ERVOLGENSKOMJEHEEL WATMEERTEWETENOVER HETREILENENZEILENVAN HETGROOTSTEZIEKEN HUISVANONSLAND.A EENKORTEVOORSTELLING VANHET5: WORDJE WEGWIJSGEMAAKTIN DETRANSPORTSTRAAT DE

±6ROUWENZIJNALSSNEEUWVLOKKEN!LLEENSMELTENZE3AMENLEGGEN ZEHETLANDPLAT² $ITCITAATBIJMONDEVAN-ARCIA$EWACHTERENTALVANANDERETEKSTEN ENCITATENOVER3TRAFFE-ADAMMENMETPRACHTIGEFOTO´S KANUBEKIJKEN INONZENIEUWEKALENDERVOOR *EKANDEZEGRATISBEKOMENINDEKANTORENVANHET!"66OFVIA,INX 6LAAMS "RABANT -ARIA 4HERESIASTRAAT  ,EUVEN LINXVLBR ABVVBE

-AGIKMAAKTJONGERENWEGWIJSOPDEARBEIDSMARKT !LS-AGIK LIDHEBJERECHTOPALLEINFORMATIEmN HULPALSJOBSTUDENT STAGIAIR WANNEERJEDESCHOOL VERLAAT WANNEERJEEENSTUDIEBEURSWILAANVRAGENOF WANNEERJEDEELTIJDSGAATWERKENENLEREN

3ENIOREN6LAAMS "RABANT

BEZOEKERSTRAATENDEPATIpNTENSTRAATWAARONDERMEER DEAFDELINGENRADIOLOGIE HETCHIRURGISCHDAGCENTRUM DESPOEDGEVALLENDIENST DEVERPLEEGEENHEID ENZGE HUISVESTZIJN+ORTOMEENINTRIGERENDEENLEERRIJKEREIS DOORHEENEENHOOPVOLHUISVANVERTROUWEN )NSCHRIJVENENBETALINGVOORNOVEMBER 0RIJSEUROMAALTIJDINBEGREPEN TESTORTENOP REKENINGNUMMER  !"663ENIOREN6LAAMS "RABANT -EERINFO /PSTAPPLAATSEN U6ILVOORDE2OOSEVELTPLAATS,EUVEN U,EUVEN0ARKING"ODART U:IJKANT3TATION$IESTSEPOORT )NBEV 02/'2!--! U "EZOEK)NBEV U -AALTIJD U "EZOEK5:'ASTHUISBERG U %INDEBEZOEK (OPELIJKTOTDAN

)NSCHRIJVINGENVOORNOVEMBER 7ENSTDEELTENEMENAANHET"%$2)*&3"%:/%+)."%6%.'!34(5)3"%2' DINSDAGDECEMBER$EELNEMER

$EELNEMER

#ENTRALE .AAM 6OORNAAM !DRES 4ELEFOON 'EBOORTEDATUM

#ENTRALE .AAM 6OORNAAM !DRES 4ELEFOON 'EBOORTEDATUM

:ALOPDEBUSSTAPPEN /U6ILVOORDE&RANKLIN2OOSEVELT /U,EUVEN0ARKING"ODART /U,EUVENZIJKANT3TATION$IESTSEPOORT )NBEV EUROTESTORTENOPREKENINGNUMMER  !"663ENIOREN6LAAMS "RABANT 6OORNOVEMBERTERUGSTURENNAAR ,INX 6LAAMS "RABANT -ARIA 4HERESIASTRAAT ,EUVEN

'EPENSIONEERDEN ENBRUGGEPENSIONEERDENWERKING!LGEMENE#ENTRALE"RUSSEL 6LAAMS"RABANT

Seniorenverblijf voorjaar 2009 FLOREAL CLUB BLANKENBERGE $EGEWESTELIJKEBRUGGEPENSIONEERDEN ENGEPENSIO NEERDENWERKINGVANDE!LGEMENE#ENTRALEAFDELING "RUSSEL 6LAAMS "RABANT ORGANISEERT EEN ONTSPAN NINGSWEEKVOORHAARLEDEN SENIORENVANMAANDAG UURTOTVRIJDAGUUR INONSVAKANTIECENTRUM&LOREAL#LUBTE"LANKENBER GE $E PRIJS VOOR EEN VERBLIJF IN ±SENIORENFORMULE² BE DRAAGT „ VOORDELEDENVAN!LGEMENE#ENTRALE `PERPERSOON „ VOORDENIET LEDENVANDE!LGEMENE#ENTRALE ` PERPERSOON )NDIEN EEN SINGLE LOGEMENT VEREIST WORDT ZAL EEN SUPPLEMENT VAN `  PER PERSOON EN PER OVER NACHTINGAANGEREKENDWORDEN $EFORMULEOMVAT LOGEMENT "EDOPMAAK EN ONDERHOUD VAN DE KAMERSWORDT.)%4DOORHETPERSONEELGEDAAN ,AKENS BADHANDDOEKENENKUISMATERIAALZIJNINDE LOGEMENTENTEUWERBESCHIKKING +EUKENHANDDOEKENENKUISPRODUCTENDIENENDOORU VOORZIENTEWORDEN

„ (ET GEBRUIK VAN DE SPORTACCOMMODATIE PETAN QUE MINI GOLF ¨ UITGEZONDERDFIETSENVERHUUR IS INDEPRIJSBEGREPEN „ $E ACCOMMODATIE VAN ONZE &LOREAL IS BIJZONDER VERZORGD „ !LLE APPARTEMENTEN EN STUDIO´S BESCHIKKEN OVER EEN 46 TOESTEL .ERGENS ZIJN TRAPPEN (ET VAKAN TIECENTRUM IS VLAKBIJ EN TEGENOVER DE ZEE EN DE DUINEN GELEGEN IN EEN RUSTIGE OMGEVING -AAR OOKHETCENTRUMVAN"LANKENBERGE METZIJNVELE WINKELTJESENZONNIGEZEEDIJK BEREIKTUMAKKELIJK OPSLECHTSEENKWARTIERTJESTAPPEN /PGELET (ET AANTAL PLAATSEN IS BEPERKT EN ¨ VOL IS VOL7ACHTDUSNIETTELANGOMINTESCHRIJVEN ).3#(2)*6).'3%.)/2%.7%%+ !#"2533%, 6,!!-3"2!"!.4Fotokalender Straffe Madammen

.AAM !DRES ,IDNUMMERBIJDE!LGEMENE#ENTRALE "RUSSEL 6LAAMS"RABANT

MAALTIJDEN /NTBIJTUITGEBREIDONTBIJTBUFFET -IDDAGMAAL GANGSMENU WATER ENBIEROPTAFEL !VONDMAALAFWISSELENDBROODMAAL TIJD MET BROODBELEG OF EEN WARME SCHOTEL „ %R WORDT U GRATIS EEN ZEER VERZORGDE ANIMATIE AANGEBODEN

3CHRIJFTINVOORDESENIORENWEEK VANTOTMET¨¨PERSONENENSTORT DE SOM VAN ¨¨ EURO OP REKENINGNUMMER  VANDE!LGEMENE#ENTRALE"RUSSEL 6LAAMS"RABANTENDITVvvR 4ERUGSTURENNAAR-ARIA 4HERESIASTRAAT ,EUVEN OF7ATTEEUSTRAAT "RUSSEL


;\E`\ln\N\ib\i

Regio Oost-Vlaanderen

!#4)6)4%)4%.+!,%.$%2 REGIO'ENT

6RIJDAG´¯U ).&/#/.42/,%3934%%- "%3#()+"!!2(%)$7%2+,/:%. 'ENT 6RIJDAGMARKT !"66 )NFO3VEN6AN4RAPPEN TELOFVIASVEN VANTRAPPEN ABVVBE /RG!"66/OST 6LAANDEREN 6ORMING!CTIEVZW VORMINGVOOR WERKZOEKENDEN

6RIJDAG´¯U ).&/:%'*%'%$!#(4 *%5'$7%2+0,!. 'ENT 6RIJDAGMARKT !"66 )NFO3VEN6AN4RAPPEN TEL OFVIASVENVANTRAPPEN ABVVBE /RG!"66/OST 6LAANDEREN 6ORMING!CTIEVZW VORMINGVOOR WERKZOEKENDEN

6RIJDAG´¯U ).&/#/.42/,%3934%%- "%3#()+"!!2(%)$7%2+,/:%. 'ENT 6RIJDAGMARKT !"66 )NFO3VEN6AN4RAPPEN TELOFVIA

SVENVANTRAPPEN ABVVBE /RG!"66/OST 6LAANDEREN 6ORMING!CTIEVZW VORMINGVOOR WERKZOEKENDEN

$ONDERDAG´¯U &),-!ANRIJDINGIN-OSKOW 'ENT 6RIJDAGMARKT ³/NS(UIS´ &ERNANDEZZAALDEVERDIEPING 6OORAFKORTEINLEIDINGFILMRECENSIE ACHTERAFNABESPREKINGEN PANNENKOEKENMETKOFFIE )NKOMGRATIS)EDEREENVANHARTE WELKOM )NSCHRIJVENENINFOBIJeNSAL

TEL /RG3ENIORENWERKING !"66/OST 6LAANDEREN

7OENSDAG´¯U ).&/ 0,53 7%2+,//3%.6$!" %EKLO :UIDMOERSTRAAT $E :UIDKAAI )NFO3OFIE$´HOOGE TEL OFVIASOFIEDHOOGE ABVVBE /RG!"66/OST 6LAANDEREN "IJBLIJFCONSULENT

6RIJDAG´OMUVERNISSAGE :ATERDAG´VANUTOTU :ONDAG´VANUTOTU 4%.4//.34%,,).'±+5.34). 0!#(4² +LUISBERGEN+WAREMONT 'EMEEN TELIJKE&EESTZAAL +WAREMONTPLEIN +UNSTENAARSSTELLENTENTOON )NFO /RG##+LUISBERGEN!"66/OST 6LAANDERENREGIO6LAAMSE!RDENNEN

7OENSDAG´OMU .!*!!237!.$%,).').(%4 +,5)3"/3 'RATISKUNJEDEELNEMENAANEEN WANDELINGVANONGEVEER KM 6ERTREKOMU3AMENKOMSTAAN

7OENSDAG´OMU "%:/%+!!.4%.4//.34%,,).'2% 42/30%#4)%6%2/"%24(%2"%2)'3 2ONSE 0RIESTERSTRAAT BROUWERIJ $EKEYSER'RATISTOEGANG /RG##"EUKENNOOTJE!"66/OST 6LAANDERENREGIO6LAAMSE!RDENNEN

6RIJDAG´¯U ).&/ 0,53 7%2+,//3%.6$!" $EINZE 3TATIONSSTRAAT !"66 )NFO3OFIE$´HOOGE TELOF VIASOFIEDHOOGE ABVVBE /RG!"66/OST 6LAANDEREN "IJBLIJFCONSULENT

6RIJDAG´¯U ).&/ 0,53 7%2+,//3%.6$!" 'ENT 6RIJDAGMARKT !"66 )NFO3OFIE$´HOOGE TELOF VIASOFIEDHOOGE ABVVBE /RG!"66/OST 6LAANDEREN "IJBLIJFCONSULENT

$INSDAG´¯U ).&/#/.42/,%3934%%- "%3#()+"!!2(%)$7%2+,/:%. %EKLO :UIDMOERSTRAAT $E :UIDKAAI )NFO3ABINE6AN(OOREBEKE TEL OFDIVM OFVIASABINEVANHOOREBEKE ABVVBE /RG!"66/OST 6LAANDEREN 6ORMING!CTIEVZW VORMINGVOOR WERKZOEKENDEN

:ATERDAG´VERTREKOMU "%:/%+!!.$%34!$,/+%2%. $EBEELDENWANDELINGLEIDTULANGS VELEBEELDENDIE,OKERENRIJKISEN BRENGTEENBEZOEKAANHET#ENTRUM VOOR2UIMTELIJKE+UNSTINHET0ARK4ER "EUKEN6ERTREKAANHETSTATIONVAN 2ONSEMETCARPOOLSYSTEEM0RIJS` MAALTIJDNIETINBEGREPEN)NSCHRIJVEN ENINFOKANBIJ7ILLY6ILLYN TELOFHET##6LAR SECRETARIAAT2ONSE 3TATIONSSTRAAT TEL /RG##4IFFANY!"66/OST 6LAANDE RENREGIO6LAAMSE!RDENNEN

$ONDERDAG´¯U ).&/ 0,53 7%2+,//3%.6$!" 3INT .IKLAAS 6ERMORGENSTRAAT !"66 )NFO#OEN2OOSENSTEIN TEL OFVIACOENROOSENSTEIN ABVVBE /RG!"66/OST 6LAANDEREN "IJBLIJF CONSULENT

-AANDAG´¯U ).&/.!-)$$!' .EENTEGENDESPLITSINGVANDEFEDE RALE3OCIALE:EKERHEID 'ASTSPREKERS3ERGE3ERETEN3VEN .AESSENS

7OENSDAG´¯U ).&/#/.42/,%3934%%- "%3#()+"!!2(%)$7%2+,/:%. 3INT .IKLAAS 6ERMORGENSTRAAT !"66 )NFO!ZEDINE"ERRAZI TEL OFVIAAZEDINEBERAZZI ABVVBE

/OST 6LAANDEREN .ODIGTJEIN3INT .IKLAASUITVOOR

CINEMA PARADISO

6ERTONINGVANSPEELFILMSMETEENSOCIALEINVALSHOEK !LLEVERTONINGENGAANDOORVANUTOTUINZAAL6OLKSHUIS 6ERMORGENSTRAATTE3INT .IKLAAS$EELNAMEISGRATIS $ATUM

4ITEL

$ONDERDAG´ $ONDERDAG´

!NKLAGET ,E#OUPERET

4HEMA )NDRINGENDENSPANNEND DRAMAOVERMOGELIJK INCEST 3OCIAALDRAMA WERKLOOSHEID

)NFOENINSCHRIJVENBIJ3TEVE TELOFVIASTEVESTRUMANE ABVVBE

!LGEMEEN

7ERKLOZEN

*ONGEREN

,INX

-AANDAG´¯U -AANDAG´¯U +!!24 %.4%%2,).'4/2.//) 7%44%2%. 7ETTEREN CAFm³$EN$RIES´ 6OORINSCHRIJVINGENINFOKANJETE RECHTBIJ,UC4EUGELS TEL OFLUCTEUGELS ABVVBE /RG3ENIORENWERKING!"66/OST 6LAANDEREN $INSDAG´¯U ).&/#/.42/,%3934%%- "%3#()+"!!2(%)$7%2+,/:%. $ENDERMONDE $IJKSTRAAT !"66 )NFO4RUI$EVRIEZE TELOF VIATRUIDEVRIEZE ABVVBE /RG!"66/OST 6LAANDEREN 6OR MING!CTIEVZW VORMINGVOOR WERKZOEKENDEN

$ONDERDAG´¯U ).&/ 0,53 7%2+,//3%.6$!" $ENDERMONDE $IJKSTRAAT !"66 )NFO#OEN2OOSENSTEIN TEL OFVIACOENROOSENSTEIN ABVVBE /RG!"66/OST 6LAANDEREN "IJBLIJF CONSULENT $INSDAG´¯U ).&/#/.42/,%3934%%- "%3#()+"!!2(%)$7%2+,/:%. $ENDERMONDE $IJKSTRAAT !"66 )NFO4RUI$EVRIEZE TELOF VIATRUIDEVRIEZE ABVVBE /RG!"66/OST 6LAANDEREN 6OR MING!CTIEVZW VORMINGVOOR WERKZOEKENDEN

REGIO!ALST

-AANDAG´¯U &),-3)#+/VAN-ICHAEL-OORE $EZEFILMISEENACTIVITEITDIERES SORTEERTONDERDEJAARLIJKSE±WEEKVAN VERDRAAGZAAMHEID² 3TADSTHEATER2HETORICA (OSPITAAL STRAAT:OTTEGEM 0RIJSEURO6OORVERKOOPKAARTEN 6OLKSHUIS -ARKT:OTTEGEM $IRK 6AN(ERZEELE 3CHEPENVAN#ULTUUR (ERMAN6AN(ERZEELE *,OOTENSLAAN :OTTEGEM /RG#URIEUSCENTRUMEN,INKS "ERGOP,INX

6RIJDAG´¯:ATERDAG´ ¯:ONDAG´ %80/±$%.$%2%.$%+5.34´ !ALST ONTHAALCOMPLEX+EIZERSHALLEN +EIZERSPLEIN!ALST

%XPOMETOLIEVERFSCHILDERIJEN KERA MIEK SCHILDERIJENOPZIJDE BEELD HOUWWERKEN POpZIE GEDICHTENOP DOEKENHANDWERKEN /PENINGVRIJDAGOMU :ATERDAGENZONDAGGEOPENDVANU TOTU )NKOMGRATIS)NFO'ONDA0EERLINCK LINXPLUSGONDA EDPNETBE /RG,INX !ALST

7OENSDAG´¯U ).&/#/.42/,%3934%%-"%3#()+ "!!2(%)$7%2+,/:%. !ALST !"66 GEBOUW (OUTMARKT )NFOTEL#OEN2OOSENSTEIN OFCOENROOSENSTEIN ABVVBE /RG!"66 /OST 6LAANDEREN6ORMING EN!CTIEVZW VORMINGVOORWERKZOE KENDEN

/PZATERDAGNOVEMBERSTIJGTDESPANNING WIJORGANISERENDANDEEERSTEEDITIEVANDE

YEBO AFRIKA QUIZ EENGEZELLIGEENENTERTAINENDEQUIZGEORGANISEERD DOORDE3OWETO#ONNECTIONEN,INX0LUS3OLIDARIDAT INHET6OLKSHUIS 6ERMORGENSTRAAT 3INT .IKLAAS

REGIO7AASLAND 7ATBETEKENT³VERREGAANDESTAATSHER VORMING´ KOMTEREENSPLITSINGVAN ONZE3:7ILJEMEERWETEN HEBJE VRAGEN¨)EDEREENVANHARTEWELKOM $EELNAMEGRATIS )NSCHRIJVENENINFOBIJ$ANIpLLE TEL /RG3ENIORENWERKING!"66/OST 6LAANDEREN

3ENIOREN

15

REGIO$ENDERMONDE

REGIO6LAAMSE!RDENNEN DEKERK+LIJPE2ONSE ENSTARTAAN DETOREN2UIEN OMU)NCAMPING 0ANORAMAKUNJEGENIETENVAN PANNENKOEKENENKOFFIEVOOR` +INDERENONDERDETWAALFGRATIS )NSCHRIJVENENINFOKANJEBIJ%TIENNE 6ANDENHOVETELOFOP HET##6LARSECRETARIAAT2ONSE 3TATIONSSTRAAT TEL /RG##$E+ADEE´S!"66/OST 6LAAN DERENREGIO6LAAMSE!RDENNEN

• N°18 • 31 oktober 2008

/RG!"66/OST 6LAANDEREN 6OR MING!CTIEVZW VORMINGVOOR WERKZOEKENDEN

$ONDERDAG´¯U ,%:).'³+524OISIE EENANDEREKIJK OPETIQUETTE´ "AZEL +RUIBEKESTRAAT 'RAANZOLDER /#-7 +URT6AN%EGHEMBRENGTEENANDER KIJKOP³HOFFELIJKHEID´EN³OMGANGSVOR MEN´)NDEZELEZINGWORDENORIGINELE VAAKGRAPPIGEMAAROOKBOEIENDE ALTERNATIEVENVOORDEOUDEETIQUETTE REGELSVOORGESTELD4OEGANSPRIJS` -EERINFOTEVERKRIJGENBIJ-ARC6ER BRAECKEN /RG,INX $E2ODE2OOS

-AANDAG´¯VRIJDAG´ -)$7%%+&,/2%!,.)%570//24 6ERBLIJFINVOLPENSIONOPSTUDIOOFAP PARTEMENTMETVERZORGDEANIMATIE 0RIJSLEDEN!"66` NIET LEDEN ` TOESLAGSINGLE` INSCHRIJVINGENENINFOBIJ$ANIpLLE TEL /RG3ENIORENWERKING!"66/OST 6LAANDEREN

%ENQUIZPLOEGKANTOTPERSONENBEVATTEN+INDERENJONGERDANJAAR MOGENHETTEAMVERSTERKENENWORDENNIETMEEGETELDVOORHETMAXI MUMAANTALPERSONEN -EESPELENKANTEGENDEDEMOCRATISCHEPRIJSVAN`PERDEELNEMER +INDERENJONGERDANJAARMOGENGRATISMEESPELEN $ITBEDRAGISOPDEAVONDZELFTEBETALEN DEWINSTVANDEQUIZGAATIN TEGRAALNAARHET0HUMELELALITTLEARTISTPROJECTEN4HE7ALDORFSCHOOL¯ -C'REGOR7ESTERN#APEPROJECT )NSCHRIJVEN KAN PER E MAIL NAAR FRIEDAGROFFY PANDORABE OF MARTINAROELS SKYNETBEOFVIAONDERSTAANDEINSCHRIJVINGSSTROOK*ULLIE KUNNENDEZEINDEBUSSTEKENINDE"ROODSTRAAT 3INT .IKLAAS /MPRAKTISCHEREDENENZOUDENWEGRAAGJULLIEINSCHRIJVINGONTVANGEN TENLAATSTEOPWOENSDAGNOVEMBER 7ESTARTENOMUUR ±4OEBROODIES² ±PEUSELHAPPIES² EN LEKKERE²SKEMERKELKIES² ZIJN AAN DE MOCRATISCHEPRIJZENVERKRIJGBAAR (OUALVASTDEZEDATUMVRIJOPJULLIEKALENDER(OPELIJKTOTDAN 03)NDIENJULLIEINSCHRIJVENPERE MAIL GRAAGOOKDEONDERSTAANDEGE GEVENSMEESTUREN )NSCHRIJVINGSSTROOK9EBO!FRIKA1UIZ.AAM 7IJ NAAM PLOEG SCHRIJVEN ONS IN VOORDE9EBO!FRIKA1UIZOPZATERDAGNOVEMBER /NZEPLOEGBESTAATUIT DEELNEMERSAAN``DEAVONDZELFTEBETALEN %NKINDERENJONGERDANJAARGRATIS


;\E`\ln\N\ib\i

• N°18 • 31 oktober 2008

15

Regio West-Vlaanderen 3%.)/2%.7%2+).'//34%.$%

,).8 ISDEOVERKOEPELENDENAAMVAN DE #ULTURELE #ENTRALE $E CULTUREEL SYNDICALETAKVANHET!"66BESTAATNU IN6LAAMSEGEMEENTEN$UIZENDEN MILITANTENENVRIJWILLIGERSZETTENZICH INVOORHUNAFDELINGINHUNGEMEEN TE(IERONDERVINDJETROUWENSDEACTI VITEITENVOORDEKOMENDEMAANDVAN EENAANTAL7EST 6LAAMSEAFDELINGEN /OK IN ONZE PROVINCIE ZIJN WE STEEDS OPZOEKOMBETERTEDOEN-EERNOG)N VEELGEMEENTENBESTAATNOGGEEN## ,).8 AFDELING ENDAARWILLENWEIETS AANDOEN:IEJEHETZITTENOMSAMEN METEENPAARANDEREMENSENINJOUW GEMEENTEEEN ## ,).8 AFDELING UIT DE GROND TE STAMPEN NEEM DAN CONTACT OP MET HET,).8 SECRETARIAATIN7EST 6LAAN DEREN *E ZAL ALVAST KUNNEN REKENEN OPEENDEGELIJKEONDERSTEUNING -ARC"ONTE VANWOENSDAGTOTVRIJDAG :ILVERSTRAAT "RUGGE TEL BRUGGE LINXPLUS WVLBE MAANDAGDINSDAG *0EURQUAETSTRAAT /OSTENDE TEL

&ILMDELUIPAARD ILGATTOPARDO 4ER GELEGENHEID VAN DE SENIORENWEEK TE /OSTENDENODIGENWIJALLE!"66SENIOREN UITOMMETONSDEELTENEMENAANDEAC TIVITEIT IN CINm 2IALTO /P MAANDAG NO VEMBEROMUVERTOONTMENDEFILM ³$ELUIPAARD´)L'ATTOPARDO $EELNEMENKOSTNORMAAL` $E LEDEN VAN DE !"66 SENIORENWERKING BETALEN SLECHTS ` )NSCHRIJVEN KAN TOT MAANDAG NOVEMBER TEN LAATSTE VIA HET !"66 ONTHAAL TE /OSTENDE 5W KAARTEN ZULLEN OP NAAM KLAAR LIGGEN BIJ DE VERTE GENWOORDIGER VAN DE !"66 SENIORENWER KINGVANAFUINDECINE2IALTOZELFOP MAANDAGNOVEMBER

3%.)/2%.7%2+).'!#/$"25''% 'ENEESKUNDEVOORHETVOLK /P DONDERDAG NOVEMBER OM U IS ER EEN VOORDRACHT VAN $R $IRK 6AN $UP PENVANDEORGANISATIE'ENEESKUNDEVOOR HETVOLK/MONSWEGWIJSTEMAKENINHET KLUWENVANDEGENEESMIDDELENPROBLEMA TIEKENGEZONDHEIDSZORG(IJZALONSINFOR MERENHOEWEGOEDKOOPENEFFICIpNTONZE GENEESMIDDELEN KUNNEN AANSCHAFFEN $IT GAAT DOOR IN DE ZAAL VAN CAFm 3AMA RIO EX CAFm $E .IEUWESTEENWEG -OER KERKSESTEENWEG TE "RUGGE )NSCHRIJVEN KAN BIJ *AN 3AMSON TEL   OF 

##!2$//)%

3ILKE6ANRYCKEGHEM 2IJSELSESTRAAT +ORTRIJK TEL KORTRIJK LINXPLUS WVLBE

4WEEDEHANDSBOEKENBEURS /PFEBRUARIORGANISEERT##!RDOOIE VOORDEZESDEKEEREENTWEEDEHANDSBOE

17 oktober 2008: Werelddag tegen extreme armoede

(ET!"667EST 6LAANDERENNAMZIJNVER ANTWOORDELIJKHEIDOP /P OKTOBER DEED HET !"66 7EST 6LAANDEREN EEN SOEP EN BROODBEDELING AANSTATIONSINONZEPROVINCIE/PDEZE MANIER VESTIGDEN WE DE AANDACHT OP DE ARMOEDE IN DE WERELD !RMOEDE TREFT HONDERDENMILJOENENMENSENENDIEAR MOEDELEIDTTOTHEELWATONTBERING HON GER GEENOFONVOLDOENDESCHOLING ZIEKTE VROEGTIJDIGESTERFTE ENZ!RMOEDEISEEN ONRECHTDATUITGEROEIDMOETWORDEN -ENSENDIEINDEARMOEDETERECHTKOMEN GERAKEN ER HEEL MOEILIJK UIT !LS !"66 7EST 6LAANDEREN ONDERSCHRIJVEN WE DAAROM OOK DE MILLENNIUMDOELSTELLIN GENDIETEGENHETAANTALMENSENIN ARMOEDEWILHALVEREN 7AARDIG7ERKISDECAMPAGNEVOOR

¯7AARDIG7ERKISmmNVANDE HEFBOMEN OM UIT DE ARMOEDE TE RAKEN 6OORDEREGERINGENISHET³EENFLUITJEVAN EEN CENT´ OM IN mmN WEEKEND MILJARDEN EUROTEVINDENENDEBANKENTEREDDEN 7IJVRAGENEENGELIJKAARDIGEINSPANNING OMOOKDEMENSENINARMOEDETEHELPEN (ET !"66 7EST 6LAANDEREN NEEMT OOK ZIJNVERANTWOORDELIJKHEIDOP3INDSLANGE TIJD IS DE COMMISSIE INTERNATIONALE SA MENWERKINGACTIEFDOORHETSTEUNENVAN ONTWIKKELINGSPROJECTEN IN DE DERDE WE RELD %N IN 7EST 6LAANDEREN STELLEN WE ` TER BESCHIKKING VAN ACTIEGROE PEN DIE OP VERSCHILLENDE MANIEREN WER KENRONDARMOEDEBESTRIJDING(ETBETREFT VZW/VIDEIN"RUGGE¯VZW!KZIEIN+ORT RIJK ¯ VZW 6ROUWENVLUCHTHUIS TE 2OESE LARE EN VZW #OLSOL TE /OSTENDE DIE ELK `EUROKREGEN

KENBEURS6ANUTOTUBENTUWELKOM IN HET #ULTUREEL #ENTRUM ³´T (OFLAND´ /UDE ,ICHTERVELDESTRAAT IN !RDOOIE $E TOEGANGISGRATIS !LSUGEtNTERESSEERDBENTOMEENSTANDTE PLAATSEN DANSCHRIJFTUZICHINBIJ!N6ANG HELUWE TEL   OF VIA CULCENT TELENETBE$ITKANTOTFEBRUARI

"25''%" DE1UIZ¨ /P VRIJDAG NOVEMBER ORGANISE REN WIJ IN ZAAL 4RAMMELANT 'ASTON 2OE LANDTSPLEINTE!SSEBROEKONZEJAARLIJKSE 1UIZ AVOND'ROEPENVAN OFKUNNEN ZICHINSCHRIJVENVIATEL$EAC TIVITEITSTARTOMU$EELNEMENKOST` PERGROEP)EDEREENKRIJGTEENLEUKEPRIJS

$%"25'(!2%,"%+% +AAS ENWIJNAVOND )N DE CAFETARIA VAN HET 'EMEENSCHAPS ONDERWIJS !RENDSWIJK IN (ARELBEKE KAN UOPVRIJDAGNOVEMBERTERECHTVOORDE EKAAS ENWIJNAVONDVAN$E"RUG(AREL BEKE6ANAFUSTAATEENPARELENDEAPE RITIEFKLAAR6ERDERISERKAAS WIJNENFRUIT %RZIJNOOKCONSUMPTIESINBEGREPENINDE PRIJSVAN`7ILLY6ERBEKEZORGTVOORDE MUZIKALENOOT )NSCHRIJVENKANTOTNOVEMBERBIJDEBE STUURSLEDEN-EERINFOTELOF +LAASWANDELINGDOOR(ARELBEKE /P ZONDAG NOVEMBER ORGANISEERT $E "RUG(ARELBEKEEENKLAASWANDELINGDOOR (ARELBEKE $IT ALLES KAN U DOEN VOOR DE PRIJS VAN `  )NSCHRIJVEN KAN TOT NO VEMBER BIJ DE BESTUURSLEDEN -EER INFO TELOF

##'%,57% 7%26)+ +ERSTMARKT /P ZATERDAG DECEMBER ORGANISEERT ## 'ELUWE 7ERVIK EEN BEZOEK AAN DE KERST MARKTIN!ACHENEN-ONSCHAU6OORDEZE BUSREISBETALENVOLWASSENEN`ENKINDE RENTOTJAAR ` /PDEBUSWORDTEEN ONTBIJTGESERVEERD6ANUTOTUKAN UVRIJVERTOEVENIN!ACHENENVANU TOTUIN-ONSCHAU)NDEPRIJSISOOKEEN AVONDMAAL INBEGREPEN SOEP HOOFDGE RECHTENDESSERTOFEENKINDERMENU

$%"25'+/242)*+ *AARLIJKSFEEST /PDONDERDAGDECEMBERHOUDT$E"RUG +ORTRIJKZIJNJAARLIJKSFEEST(ETFEESTBEGINT OMUINCAFm4EXTIELHUISIN+ORTRIJK $EFEESTVIERDERSKRIJGENKOFFIEENGEBAKEN &REDDY +NOCKAERT ZORGT VOOR DE MUZIKALE AMBIANCE+AARTENKOSTEN`ENZIJNVER KRIJGBAARBIJDEBESTUURSLEDENOFBIJ3ILKE 6ANRYCKEGHEM TEL

)NSCHRIJVEN KAN BIJ DE BESTUURSLEDEN VAN ## 'ELUWE 7ERVIK OF BIJ 2UDY .UYTTEN TEL(ETAANTALPLAATSENISBE PERKT DUSWEESERSNELBIJ

Algemene Centrale Kortrijk: een geslaagd congres!

3OCFOTOFRANKMULLEMAN

/PZATERDAGOKTOBERORGANISEERDEDE!L GEMENE #ENTRALE +ORTRIJK HET STATUTAIR AF DELINGSCONGRESINDE(/ WEST (OGESCHOOL 7EST 6LAANDEREN -ET BIJNA MILITANTEN WERD UITVOERIG GEDISCUSSIEERDOVERHETACTIVITEITENVERSLAG VAN DE VOORBIJE WERKINGSPERIODE $E CON STANTE GROEI VAN DE LEDENBEWEGING HET OVERZICHT VAN DE ACTIVITEITEN OP HET SECRE TARIAAT DEPREMIESENVERGOEDINGEN ¨$E MILITANTEN KEURDEN HET VERSLAG UNANIEM GOED $E RESOLUTIES VOOR DE KOMENDE JAREN WER DEN UITVOERIG VOORBEREID DOOR DE MILITAN TENVANDEAFDELING$EVOORBEREIDINGINDE BESTURENWERDGEVOLGDDOOREENSTUDIEDAG

BEGIN JULI WAAROP DE VOORLOPIGE TEKSTEN WERDENBESPROKENENGEAMENDEERD $E PLAATS VAN DE DELEGEES BINNEN DE AF DELING DE ROL VAN DE AFDELING BINNEN HET !"66 DE OPVANG BEGELEIDING EN VORMING VAN NIEUWE EN ERVAREN MILITANTEN ZIJN VOORBEELDEN VAN GOEDGEKEURDE RESOLUTIES $IVERSETUSSENKOMSTENTOONDENDEACTIEVE PARTICIPATIE VAN DE DELEGEES AAN DE TOT STANDKOMINGVANDEDEFINITIEVETEKSTEN .A DE GROET DOOR DE !LGEMENE #ENTRALE &EDERAAL WERDEN DE AFSCHEIDSNEMENDE BESTUURSLEDENGEHULDIGDENKONDENWEDE DAGAFSLUITENMETEENHAPJE DRANKJEENEEN STEMMIGOPTREDENVANEENBEVRIENDEMU ZIKANT

De Nieuwe Werker nr. 18 van 2008  

Ledenblad van het ABVV: Slechte punten voor de regering Leterme !

De Nieuwe Werker nr. 18 van 2008  

Ledenblad van het ABVV: Slechte punten voor de regering Leterme !