Page 1

;\E`\ln\N\ib\i 2EDACTIE4EL !BONNEMENTEN4EL 6ERANT5ITG2$E,EEUW„(OOGSTRAAT„"RUSSEL

4WEE WEKELIJKSMAGAZINE„STEJAARGANG„.R SEPTEMBER„%D!NTWERPEN

$/33)%2

$)%.34%.#(%15%3

7)%"%:/2'%.7%%%.$)%.34 )NHEBBENMEERDAN MENSENOFMEERDAGEN GEWERKTINDEDIENSTENCHEQUES %ENGROOTSUCCES MAAR¨ ERZIJNTOCHOOKHEELWAT PROBLEMEN 2EEDSMEERDANJAARVRAGEN DEVAKBONDEN HET!"66OP KOP EENSTRUCTURELE FINANCIERINGVANHETSTELSEL 6LAKVOORDEZOMERHEBBENWE VANDEREGERINGOPNIEUW DUIDELIJKHEIDGEpIST:IJHEEFT HETSYSTEEMGECREpERDENMOET DANOOKZORGENVOORDE TOEKOMSTERVAN /PSEPTEMBERMOETER DUIDELIJKHEIDKOMEN :ONIET¨ DAAROVERLEESJEMEER INDITDOSSIER

OPPAGINAEN

SEPTEMBER

7ERKNEMERSZIJN GEENGEREEDSCHAP

.AAR EENZEER MOEILIJK NAJAAR

0AGINA

0AGINA

3TARTDAG 7AARDIGWERK

SEPTEMBER

$AGVANDE 5ITZENDARBEID VOORMEERWERKZEKERHEID ENBETERESOCIALERECHTEN

0AGINA


2

;\E`\ln\N\ib\i

• N°14 • 5 september 2008

Regio Antwerpen - Mechelen + Kempen

De rode draad opnieuw opnemen! $EVAKANTIEPERIODELOOPTOPZIJNEINDE $EKOMKOMMERTIJDISVOORBIJ

OP EEN ZOGENAAMDE±GROTE STAATSHERVORMING² BLEEF DIT DOSSIERALLEAANDACHTOPEISEN$ITISNIETONZEKEUZE

7EHERINNERENONSLEVENDIGDESUCCESVOLLEACTIESDIEHET !"66 SAMEN MET DE ANDERE VAKBONDEN ORGANISEERDEN OMONZEKOOPKRACHTEISENOPDEREGERINGSTAFELTEKRIJGEN $E PROVINCIALE BETOGING IN !NTWERPEN KENDE EEN MASSAAL SUCCES VANUIT DE GANSE PROVINCIE (ET SIGNAAL VAN MEER DAN DEMONSTRANTEN WERD DOOR DE FEDERALEREGERINGONVOLDOENDEGEHOORDENHETRESULTAAT VAN DE BESLISSINGEN IN DE BEGROTINGSCONTROLE WAS VER ONDERMAATS

(ET!"66ZALVANAFVANDAAGOPNIEUWDESOCIALEAGENDA MOETEN BEPALEN $E KOOPKRACHT VAN DE WERKNEMERS EN DESOCIAALGERECHTIGDENMOETABSOLUUTHERSTELDWORDEN $EFEDERALESOLIDARITEITMOETVERSTEVIGDWORDEN

/NDANKS HET FEIT DAT DE BEVOLKING NIET ZAT TE WACHTEN

$AARNAAST ZAL HET !"66 BIJ VOORKEUR IN GEMEENSCHAP

/NZE AANDACHT MOET MORGEN IN DE EERSTE PLAATS GAAN NAAR HET DEBAT ROND DE WELVAARTSAANPASSING VAN DE SOCIALEUITKERINGEN WAAROVERINSEPTEMBERMOETBESLIST WORDEN

PELIJK FRONT MET DE ANDERE VAKBONDEN DE PRIORITEITEN BEPALEN VOOR DE INTERPROFESSIONELE ONDERHANDELINGEN OM TE KOMEN TOT EEN )NTERPROFESSIONEEL !KKOORD VOOR EN DAT DE SOLIDARITEIT ONDER DE WERKNEMERS MOETVERSTERKEN 7EMOETENDEWERKGEVERSINDITENANDEREDOSSIERSVOOR HUNVERANTWOORDELIJKHEIDSTELLEN 7ENEMENDERODEDRAADOPNIEUWOP $IRK3CHOETERS !LGEMEENSECRETARIS !"66 REGIO!NTWERPEN

School- en studietoelagen 2008-2009 ABVV regio Antwerpen goes %RHEBBENMEERMENSENRECHTOPEENSCHOOL ENSTUDIETOELAGEDANJEZOUDENKEN international !! -ISSCHIENOOKJIJ (OEZOMEERMENSEN .AAST LEERLINGEN VAN HET VOLTIJDS SECUNDAIR ONDERWIJS EN STUDEN TEN VAN HET HOGER ONDERWIJS KOMEN NU OOK KLEUTERS EN LEER LINGEN VAN HET LAGER ONDERWIJS EN LEERLINGEN VAN HET DEELTIJDS LEERPLICHTONDERWIJS IN AANMER KING VOOR TOELAGEN 4EVENS WER DEN DE INKOMENSGRENZEN VER HOOGD

7AARENWANNEERKANJEVOOREEN STUDIEBEURSOF TOELAGETERECHT 6ANAF MAANDAG SEPTEMBER TIJDENSDEOPENINGSUREN !"66 REGIO !NTWERPEN !DVIES PUNT /MMEGANCKSTRAAT !NTWERPEN

MERVANDEGEZINSLEDEN GEGEVENS VAN DE SCHOOL EN VOOR HET HOGER ONDERWIJS HET AANTAL STUDIE PUNTEN (EB JE EEN ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART VERGEET DAN JE PINCODENIETOMDEAANVRAAGON LINEINTEDIENEN

7ATNEEMJEMEE (ET LAATSTE AANSLAGBILJET INKO MEN AANSLAGJAAR WEET HEBBEN VAN HET AANTAL PER SONENTENLASTE RIJKSREGISTERNUM

7AARKANJEINFORMATIEOVER STUDIEBEURZENVINDEN !"66 WWWMAGIKBE 

Centraal Werkloosheidskantoor - Ommeganckstraat 35 – 2018 Antwerpen

Zomeruurregeling tot 30 september 2008 4OTENMETDINSDAGSEPTEMBER GELDT VOOR ONS WERKLOOS HEIDSKANTOORINDE/MMEGANCK STRAAT TE !NTWERPEN EEN SPECIALEZOMERUURREGELING

4OT DEZE DATUM IS HET KANTOOR IN DE/MMEGANCKSTRAATOPENOP MAANDAG VANUTOTU DINSDAG VANUTOTU WOENSDAG VANUTOTU DONDERDAG VANUTOTU

6ANAFOKTOBERSCHAKELTHETKAN TOORTERUGOVEROPDEGEWONEUUR REGELINGENZALHETTERUGOPENZIJN OP MAANDAGNAMIDDAG EN VRIJ DAGVOORMIDDAG

OKTOBER ,//0"!!.).&/!6/.$ VRIJETOEGANG U U !"66 !NTWERPEN /MMEGANCKSTRAAT !NTWERPEN WWWABVVLOOPBAANBEGELEIDING"E  *EGOEDVOELENINJEVEL BETEKENTOOKJEGOEDVOELEN INJEJOB-AARWATMOETJEDOENALSDATNIETHETGE VALIS (ET!"66HELPTWERKENDEPERSONENDIEWILLENSTIL STAANBIJHUNLOOPBAANOMZICHEVENTUEELTEHERORI ENTEREN*EKUNTVRIJBLIJVENDKENNISMAKENMETDEZE SERVICEOPONZEINFO AVOND *E KRIJGT ER UITGEBREIDE INFORMATIE OVER ONZE WERK WIJZE EN JE KUNT MET AL JE VRAGEN TERECHT BIJ ONZE

LOOPBAANBEGELEIDERS7ILJEALAANDESLAG/OKDAT ISMOGELIJK/NZEOEFENINGENHELPENJEOMBETERIN ZICHT TE KRIJGEN IN JE KWALITEITEN EN VAARDIGHEDEN -ISSCHIENBENJENOGNIETOVERTUIGD -ENSENDIEMETSUCCESHUNBEGELEIDINGHEBBENAF GERONDKOMENDAAROVERVERTELLEN7EMAKENEREEN INTERESSANTEENGEZELLIGEAVONDVANMETEENHAPJE ENDRANKJE 'RAAGTOTDAN

4ERUGSTUURSTROOK .AAMENVOORNAAM???????????????????????????????????????????????????????????????????????? !DRES ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 0OSTNUMMERENWOONPLAATS???????????????????????????????????????????????????????????????? 4ELEFOONENOF'SM???????????????????????????????????????????????????????????????????????? % MAIL???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 7ENSTDEELTENEMENAANDEINFO AVONDVAN!"66,OOPBAANBEGELEIDINGOKTOBER 7ENSTGECONTACTEERDTEWORDENVOORINFORMATIEENOFEENAFSPRAAK $EZESTROOKOPSTURENNAAR!"66,OOPBAANBEGELEIDING /MMEGANCKSTRAAT !NTWERPENOFINSCHRIJ VENVIAMAILLOOPBAANBEGELEIDINGANTWERPEN ABVVBE

-ETDESTEUNVANHET%UROPEES3OCIAAL&ONDS

!"66GAATDEVOLGENDEJAARSTEVIGDEHANDENUITDEMOUWENSTEKEN ROND³7AARDIG7ERK´ %EN CAMPAGNE ROND AANDACHT VRAGEN VOOR ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN ENSOCIALEZEKERHEIDINDEHELEWERELD)NDEZETIJDENVANGLOBALISERING HEBBENWEERALSVAKBONDOOKALLEBELANGBIJONSMETDEZETHEMATIEK BEZIGTEHOUDENENTEPROFILEREN$ESTARTDAGVANDEZECAMPAGNESTAAT GEPLANDOPZATERDAG3%04%-"%2INDE6OORUITTE'ENT 6ANAFTOTUURLOOPTHETBOEIENDEENUITDAGENDEPROGRAMMA :IEZEKEROOKWWWWAARDIGWERKBE 6ANUIT !NTWERPEN ZAL '2!4)3 EEN BUS WORDEN INGELEGD DIE OM UUR ZAL VERTREKKEN AAN HET !THENEUMINDE6AN 3TRAELENSTRAAT )N 'ENT VERTREKKEN WE OMSTREEKS UUR TE RUGNAAR!NTWERPEN -EERINFOEN INSCHRIJVEN 0ETER$EKORT /MMEGANCKSTRAAT !NTWERPEN

TEL PETERDEKORT ABVVBE


2

;\E`\ln\N\ib\i

• N°14 • 5 september 2008

Regio Brussel

Philippe VAN MUYLDER, Algemeen Secretaris ABVV Brussel:

“Onze uitdagingen voor 2008-2009” $E.IEUWE7ERKER$.7 -ETWELKEIN GESTELDHEIDBEGINT!"66"RUSSELAANHET SOCIAALOVERLEG 0HILIPPE6!.-59,$%206- $EMAAT REGELEN DIE DE FEDERALE OVERHEID IN JULI GENOMENHEEFT BEANTWOORDDENNIETAAN ONZE BELANGRIJKSTE EISEN GEEN "47 VER LAGINGOPENERGIE GEENENKELEMAATREGEL DIE WOON WERKVERPLAATSINGEN GOEDKOPER ZOU KUNNEN MAKEN EN GEEN STRUCTURELE MAATREGELEN DIE DE FISCALITEIT REORGANISEREN IN HET VOORDEEL VAN LOONTREKKENDE WERKNEMERS 7E MOETEN ECHT VERDER STRIJD BLIJVEN VOEREN IN NAAMVANmmNGEMEENSCHAPPELIJKVAKBONDSFRONT6OORTSGAAN WE SNEL ONDERHANDELEN OVER EEN INTERPROFESSIONEEL AKKOORD $IT)0!MOETEENTWEEVOUDIGDOELNASTREVENEEN GOEDSOLIDARITEITSAKKOORDONDERHANDELEN¯IKDENKMETNAME AANHETMINIMUMLOON¯ENDEOMSTANDIGHEDENCREpRENWAAR IN VRIJE SECTORALE ONDERHANDELINGEN MOGELIJK ZIJN %EN ANDER ESSENTIEELSTRIJDPUNTDEFEDERALEOVERHEIDMOETZICHHOUDEN AANHAARBELOFTEOMEENOMZENDBRIEFOPTESTELLENOVERDERE GULARISATIEVANWERKNEMERSZONDERPAPIEREN4OTSLOTMOGEN WEINGEENGEVALHETGEVAARUITHETOOGVERLIEZENDATDEME CHANISMEN VAN INTERPERSOONLIJKE SOLIDARITEIT VANDAAG LOPEN DE HELE PROBLEMATIEK VAN DE INSTITUTIONELE HERVORMING IN ONSLAND $.7 )N HET KOMENDE SOCIAAL OVERLEG ZULLEN ONGETWIJFELD OOKEENAANTALTYPISCH"RUSSELSEKWESTIESAANBODKOMEN 06-)NDEEERSTEPLAATSMOETENWEHETDOSSIERVANDEHERVOR MINGVANDEACTIVERINGVANWERKLOZENOPDEVOETVOLGEN$E %CONOMISCHEEN3OCIALE2AADVOORHET"RUSSELS(OOFDSTEDELIJK 'EWESTHEEFTINDEZEZAAKEENBELANGRIJKUNANIEMADVIESGE FORMULEERD WAARINMENDEREGIONALEOVERHEIDVROEGALLESIN HET WERK TE STELLEN OM ERVOOR TE ZORGEN DAT DE TAKEN OP HET VLAK VAN DE BEGELEIDING VAN WERKZOEKENDEN ENKEL EEN REGI ONALEBEVOEGDHEIDZOUDENKUNNENWORDENALSTEGELIJKOOKDE NODIGEFINANCIpLEMIDDELENOVERGEDRAGENWORDEN:OBEREKEN DE!#4)2)3DATHETELKJAARBIJNAMILJOENEUROEXTRANODIG

ZOUHEBBENALSGEVOLGVANDEGEPLANDEFEDERALEHERVORMING VAN DE BEGELEIDING VAN WERKLOZEN 7E MOETEN DE WERKZOE KENDENHELPENENHENZEKERNIETUITSLUITEN-AARWEKUNNEN HEN ENKEL HELPEN ALS DE GEWESTEN OVER VOLDOENDE MIDDELEN BESCHIKKEN%ENANDERBELANGRIJKDOSSIERISDEWERKGELEGEN HEID VOOR "RUSSELSE JONGEREN $E WERKGEVERS ZIJN CONCRETE ENGAGEMENTEN AANGEGAAN TIJDENS DE KOMENDE MAANDEN ±EERSTEPROFESSIONELEERVARINGEN²CREpRENIN"RUSSELEN TIJDENSELKDAAROPVOLGENDJAARDATAANTALMETDOENSTIJ GEN $.7:IJNERANDERZIJDSOOKTEKENENVANHOOPVOORDITNIEU WEWERKJAAR 06-)NDEEERSTEPLAATSBEHAALDEHET!"66EENERGMOOIRE SULTAATTIJDENSDEVOORBIJESOCIALEVERKIEZINGEN/PINTERNATI ONAALVLAKISEROOKHEELGOEDNIEUWS6ANAFNOVEMBERZALDE WERELDVERLOSTZIJNVAN'EORGE7"USH%NOPVAKBONDSVLAK ZIJN WE NU ERG BLIJ MET HET HISTORISCH AKKOORD DAT GESLOTEN WERD TUSSEN DE )SRApLISCHE NATIONALE VAKBONDSORGANISATIE (ISTADRUT ENHETALGEMEENVERBONDVAN0ALESTIJNSEVAKVER ENIGINGEN0'&45 $ITAKKOORDHANDELTOVERDEBESCHERMING VAN0ALESTIJNSEWERKNEMERSDIEWERKENIN)SRApLISCHEONDER NEMINGEN EN VORMT DE BASIS VOOR TOEKOMSTIGE ONDERHANDE LINGEN DIALOOG EN GEMEENSCHAPPELIJKE INITIATIEVEN VOOR HET BEVORDEREN VAN DE BROEDERSCHAP EN CO EXISTENTIE VAN DE TWEE VOLKEREN(ETZALDE0'&45DEKANSBIEDENOMDE0ALESTIJNSE WERKNEMERS EN WERKNEEMSTERS NOG BETER TE VERTEGENWOOR DIGEN EN ZAL OOK EEN VOORDEEL ZIJN VOOR ALLE WERKNEMERS IN DIENST VAN )SRApLISCHE ONDERNEMINGEN OF PARTICULIEREN ² VER KLAARDE'UY2YDER SECRETARIS GENERAALVANHETINTERNATIONAAL VAKVERBOND)66 $.7:IJNERCONCRETEAFSPRAKENDIEDEMILITANTENALINHUN AGENDAKUNNENNOTEREN 06-/POKTOBERHOUDENWIJEENSYNDICALERAADRONDHET THEMAVANDEECONOMISCHEMIGRATIE/MZICHINTESCHRIJVEN KUNNEN GEtNTERESSEERDE MILITANTEN CONTACT OPNEMEN MET HUNVAKBONDSSECRETARIS

Studiedag over de situatie van de arbeiders (2e editie) /MDATDEEERSTEEDITIEINZOVEELSUCCESKENDE ORGANISE RENWIJDITJAAROPNIEUWEENSTUDIEDAG$OELISNATEDENKEN

OVERDEVROEGEREENHUIDIGELEEF ENWERKOMSTANDIGHEDEN -AXIMUMPERSONENKUNNENAANHETBEZOEKDEELNEMEN 6ERLOOPVANDEDAG /CHTEND "EZOEKAANHET-AISONDELA-mTALLURGIEETDEL´)NDUSTRIEDE ,InGE )NEENVROEGEREPLAATSTAALFABRIEK BRENGTHET³-AISONDELA -mTALLURGIEETDEL´INDUSTRIE´DEMIJLPALENINDEGESCHIEDENIS VANDESTAALNIJVERHEID DEENERGIE SECTORENDEINFORMATICA WEERTOTLEVEN 6OORMEERINFORMATIEHTTPWWWMMILBE ,UNCH .AMIDDAG "EZOEKVANDEMIJNVAN"LEGNY ±)LFAUTDESCENDREPOURCOMPRENDRE²

6vvRDERONDLEIDINGWORDTINEENFILMDEGESCHIEDENISVANDE STEENKOOLGESCHETST VANDEONTDEKKINGTOTVANDAAG$AARNA VOLGTDEAFDALINGINDEMIJNGANGEN WAARMENZICHOPTOT METERONDERDEGRONDFYSIEKKANVOORSTELLENHOEZWAARDEKO LENWINNINGWAS4ERUGBOVENDEGRONDKRIJGENWEUITLEGOVER DEVERWERKINGENDEVERKOOP ZODATWEEENVOLLEDIGOVERZICHT HEBBENVANHETHELEPROCmDm 6OORMEERINFORMATIEWWWBLEGNYMINEBE 0RAKTISCHEINLICHTINGEN $ATUM:ONDAGOKTOBER DAGUITSTAP 4IJDENSONZESTUDIEDAGONTDEKJEBEIDEPLAATSENONDERBEGELEI DINGVANEEN&RANSTALIGEENEEN.EDERLANDSTALIGE GIDS 4IJDSCHEMA6ERTREKOMUOPHET2OUPPEPLEIN4ERUGROND U "IJDRAGEEUROVOORDEHEEN ENTERUGREIS TOEGANGSPRIJSVOOR BEIDEMUSEAENPICKNICK DRANKNIETINBEGREPEN 'RATISVOOR DEJONGEREN DEBRUG GEPENSIONEERDENENDEWERKLOZENDIEBIJ HET!"66AANGESLOTENZIJN )NSCHRIJVINGUITERLIJKOPSEPTEMBER PERTELEFOON PERFAX OFVIAE MAIL-YRIAM!KHALOUI FGTBBE

±*EMOETERINAFDALENOMHETTEBEGRIJPEN²

Regio Limburg

6/2-).'!#4)%,)-"52'

WWWABVVLIMBURGBE

SAMEN STERK DOOR VORMING ! 6ORMING!CTIE,IMBURGORGANISEERTVOORDENIEU WEVERKOZENEN VOLGENDEVORMINGSINITIATIEVEN "ASISVORMINGMODULEENMODULE $E VORMING IS BEDOELD VOOR VERKOZENEN DIE NOG GEEN BASISVORMING VOLGDEN 7E ORGANISEREN GROEPEN AANTAL DAGEN  UUR BETAALD EDUCA TIEF VERLOF EN DIT PER MODULE 7IE ZICH INSCHRIJFT VOORBEIDEMODULESHEEFTDUSUURBETAALDEDU CATIEFVERLOFNODIG 6OOR MEER INFORMATIE RAADPLEEG ONZE WEBSITE WWWABVVLIMBURGBE OF ONS PROGRAMMABOEKJE )NSCHRIJVENVOORSEPTEMBER

4HEMAVORMINGEN 6ORMING!CTIE,IMBURGBIEDTEENACHTTALTHEMA VORMINGENAAN!LGEMENEVOORWAARDENOMDEELTE NEMENDEBASISVORMINGVAN6ORMING!CTIEOFIN DECENTRALEGEVOLGDHEBBEN.AARGELANGHETTHEMA KUNNEN ER BIJKOMENDE VOORWAARDEN WORDEN GE STELD)NSOMMIGEVANDEZEVORMINGENWORDTMET OPDRACHTENGEWERKTWAARVANWEVERWACHTENDAT JEHIERBUITENDEVORMINGTHUIS AANWERKT 6OOR MEER INFORMATIE RAADPLEEG ONZE WEBSITE WWWABVVLIMBURGBE OF ONS PROGRAMMABOEKJE )NSCHRIJVENVOORSEPTEMBER

/VERZICHTTHEMAVORMINGEN .!!-#52353 4HEMAVORMING #OMMUNICATIE/NDERHANDELENMODULE 4HEMAVORMING !RBEIDSRECHT 4HEMAVORMING 3OCIAALZEKERHEIDSRECHT 4HEMAVORMING 7EGWIJSINDE*AARREKENING 4HEMAVORMING %XTERNE7ERKGELEGENHEID 4HEMAVORMING #OMMUNICATIE/NDERHANDELENMODULE¯GROEP 4HEMAVORMING #OMITm0"¯MODULE 4HEMAVORMING /NDERNEMINGSRAAD¯MODULE 4HEMAVORMING 3YNDICALEAFVAARDIGING

$ATA  NOV DEC  DEC DEC  JAN JAN FEBR MAART  MAART MAART MAARTENAPRIL APRIL  MEI MEI  MEI JUNI  JUNI JUNI

)NSCHRIJVENKANENKELMETEENINSCHRIJVINGSSTROOKJEACHTERAANONSPROGRAMMABOEKJEOFMETEENKOPIEERVAN

6OORMEERINFORMATIEENAANVRAAGPROGRAMMABOEKJEKANJETERECHTBIJ 6ORMING!CTIE,IMBURG 'OUVERNEUR2OPPESINGEL¯(ASSELT 4EL¯FAX WWWABVVLIMBURGBE¯WWWVLAAMSABVVBE¯WWWABVVBE 6ORMING!CTIE,IMBURGVZWISEENAFDELINGVAN6ORMING!CTIEVZW

,)-"52'VROEGERE#ULTURELE #ENTRALE ##%.)!##/-054%2#,5" :ATERDAGSEPTEMBER%.)!#34!24 -%4%%..)%577%2+*!!2 %LKEMAANDISEREEN INFORMATIEBIJEENKOMSTOVEREEN ACTUEELTHEMA6OORONDERWERPENEN DATA KIJKOPDEWEBSITEVAN%NIAC$E INFOBIJEENKOMSTENGAANSTEEDSDOOR INHET/UD!THENEUMSTEVERDIEP :OUTSTRAAT 3T4RUIDEN)NFO'EERT -ASUY 6ELMERLAAN 3T4RUIDEN WWWENIACBE¯ENIACVZW PANDORABE ##")4-!00%23 6RIJDAGSEPTEMBER)0%2.)49%. 0)#!3!TWEEHEDENDAAGSE7EB TOEPASSINGEN /MUIN6/#LOKAAL¯! 2ODENBACHSTRAAT (ASSELT)NFOWWW BITMAPPERSBEOFE MAILBESTUUR BITMAPPERSBEOFBIJ#HRETIEN0AESEN TEL &,/7%23!.$4/),%4!24 :ATERDAGENZONDAGOKTOBER ",/%-3#()+&,/2)!$% "LOEMSCHIKDEMONSTRATIEMET4OP&LORIST 3TEF!DRAENSSENSEN-IEKE3ILKENSINHET #ULTUREEL#ENTRUM $ILSEN$OORLOPEND VANTOTU)NKOM`)NFO*AN"RAUN OFJANTJEBRAUN HOTMAIL COM WWW´T6IRVELDBE ,)-"52'/02%3%.4% :ATERDAGSEPTEMBER&2%%4(%&)6% )NFOVOORMIDDAGOMUOVER HETONGELOFELIJKEVERHAALVAN #UBANENDIEUNDERCOVERGINGENIN TERREURORGANISATIESINDE63TEGEN #UBA:EWERDENOPSEPTEMBER GEARRESTEERDENKREGENLEVENSLANGE STRAFFEN7ATDEDENDEZEPRECIES INDE637ASHETEENEERLIJKPROCES 5ITLEGDOORSPREKER%DDY"OUTMANS VOORMALIGSTAATSECRETARISVOOR ONTWIKKELINGSSAMENWERKINGEN WAARNEMERTIJDENSHETPROCESVANDE

#UBANENIN!TLANTA)NHET!"66 GEBOUW 'OUVERNEUR2OPPESINGEL (ASSELT)NKOMGRATIS )NFO-ARYSCHA-ALINA 6RIJDAGSEPTEMBER/02/%04/4!#4)% ±&2%%4(%&)6%² !CTIEVOORDE#UBANENDIESINDS SEPTEMBERGEARRESTEERDZIJNIN63 ENLEVENSLANGESTRAFFENKREGEN$EACTIE GAATDOORAANHETSTATIONVAN(ASSELT OMU´SMORGENS)NFO-ARYSCHA -ALINA ,).8 (!33%,4ISM'RIJZE'EUZEN (V( -ASEREELFONDS $%6%2,)#(4).' 6%2')&4)'$% %2&%.)3 6ERLICHTINGSIDEEpNVINDENWETERUGIN VERSCHILLENDECULTURENINVERSCHILLENDE TIJDPERKEN)N'RIEKENLAND %GYPTEEN HET6ERRE/OSTENVOORONZETIJDREKENING BIJISLAMITISCHEGELEERDENTIJDENS DEMIDDELEEUWEN BIJDEWESTERSE VERLICHTINGSFILOSOFENINDEDEENDE EEUW¨ :IJNZEDUSUNIVERSEEL!LGEMEEN AANVAARD!LLERMINST 3AMENMET2IK0INXTENEN,UDO!BICHT GAANWEOPZOEKNAARDEACTUALITEITEN DETOEKOMSTVANDEPRINCIPESVANDE 6ERLICHTING0AUL#LITEURPLEITVOOREEN UNIVERSELEMORELETAAL $ONDERDAGOKTOBER2IK0INXTENMET± $ESTREPENVANDE:EBRA² 6RIJDAGOKTOBER0AUL#LITEURMET± -OREEL%SPERANTO² $ONDERDAGNOVEMBER,UDO!BICHT MET±$E6ERLICHTING6ANDAAG² 4ELKENSOMUINHET6/# ! 2ODENBACHSTRAAT (ASSELT4OEGANG GRATIS ³*/.'%2%.$!.*%$%.+4´ (/54(!,%. //34 -AANDAGSEPTEMBER $AGUITSTAP$ILSEN3TOKKEMEN4HORN 0RIJS`VOORLEDEN`VOORNIET LEDEN BUS DRINKGELDCHAUFFEUR INKOM$E 7ISSEN GIDS MIDDAGMAAL BOOTTOCHT ENBROODJESMAALTIJDAANBOORDZIJN INBEGREPEN /PSTAPPLAATSEN(OUTHALEN#ASAMBAJA $E(UTTEN 3LAGER#LAESEN2OZENSTRAAT :WARTBERG)NFOENINSCHRIJVINGEN 7ILLEMS&IENA


2 eren

;\E`\ln\N\ib\i

• N°14 • 5 september 2008

Regio Oost-Vlaanderen

Hoe succesvol is EFI in de voeding van Oost-Vlaanderen ? 7IJVROEGENHETAAN%DDY'ERLO GEWESTELIJKSE CRETARISVOEDING

VERLEENTDEMEDEWERKERBIJSTANDMBTDE%&) ANALYSETIJDENSDE ONDERNEMINGSRAAD!LLESISDUSMOGELIJK

7ATIS%&)EIGENLIJK+LINKTWELALSCHINEES %&) IS EEN VAN ONZE SYNDICALE WAPENS EN STAAT VOOR %CONOMISCH &INANCIpLE )NLICHTINGEN (ET ISEENANALYSEVANEENAANTALBEDRIJFSGEGEVENS OADEJAARREKENING WAARMEEWEDEWERKGEVER KRITISCH KUNNEN BEVRAGEN OP HET ECONOMISCHE EN FINANCIpLE VLAK VANUIT DE ONDERNEMINGSRAAD OF HET COMITm #0"7$EZEANALYSEGEEFTZICHTOPDEWINSTEN'ENIETENDEWERK NEMERSMEE(OEGEZONDISHETBEDRIJF7ATZIJNDETOEKOMST PERSPECTIEVENVANHETBEDRIJF

7ELKE ONDERDELEN VAN DE ANALYSE VIND JE BELANGRIJK 7ELKINZICHTKRIJGJEDAN

)NHOEVEELBEDRIJVENVANDEVOEDINGWERDENERDITJAAR %&) ANALYSESGEDAAN )NDEVOEDINGSSECTORWERDERVOORBEDRIJVENEEN%&) ANALYSE GEDAAN

7IEDOETDIE%&) ANALYSE $EANALYSEGEBEURTDOOREENMEDEWERKERVANDEDIENSTONDER NEMINGEN/PVRAAGVANDESECRETARISENOFDE!"66AFGEVAAR DIGDENINDEONDERNEMINGKOMTEREENVERGADERINGWAAROPDE MEDEWERKERZIJNANALYSEUITEENZETENSAMENMETDELEDENVAN DEONDERNEMINGSRAAD DEONDERNEMINGSRAADVOORBEREIDT3OMS

%EN JAARREKENING BESTAAT UIT VERSCHILLENDE LUIKEN BALANS RE SULTATENREKENING TOELICHTINGENENSOCIALEBALANS ELKMETHUN SPECIFIEKEPOSTEN DIEELKHUNEIGENBELANGKENNEN/MDANTOCH ENKELEBELANGRIJKEPOSTENTENOEMEN „DEMATERIELEVASTEACTIVADEEVOLUTIEINDEZEPOSTOVERVERSCHIL LENDE BOEKJAREN GEEFT ONS EEN BEELD OP HET INVESTERINGSBELEID VANDEONDERNEMING „ HET AANDEEL VAN DE POST³PERSONEELSKOSTEN TOV DE TOTALE BE DRIJFSKOSTEN´ %EN ZICHT OP DEZE POSTEN EN DE ANDERE POSTEN BINNENDETOTALEBEDRIJFSKOSTEN GEEFTONSEVENTUEELARGUMEN TEN TOV WERKGEVER WANNEER DIE VERKONDIGT DAT DE LOONKOSTEN ONTSPOREN „WINSTOFVERLIES!LSERWINSTIS ISHETBELANGRIJKTEKIJKENWAT ERMETDEWINSTGEBEURTBLIJFTZEINDEONDERNEMINGOFWORDTZE VOOREENDEEL UITBETAALD „

+ANJEEENVOORBEELDGEVENVANEENBEDRIJFWAAR%&)EEN VERANDERINGHEEFTTEWEEGGEBRACHT %EN %&) ANALYSE IS EEN GOEDE VOORBEREIDING OP #!/ ONDERHAN

DELINGEN.EEMNU#OCA #OLA MIJNCOLLEGA"JORN$ESMETHEEFT DAAREENTYPISCHVOORBEELDVAN-AAREERSTWATACHTERGRONDOM HETBELANGVAN%&)TEBEGRIJPEN#OCA #OLAWERKTMETEENINTERNE BANKWAARALHETKAPITAALZIT$EZEBANKLEENTGELDAANDEPRODUC TIESITES$EPRODUCTIESITESBETALENDAARDOORINTRESTENAANDEIN TERNEBANK%XTRAKOSTENVOORDEPRODUCTIESITESENDUSMINDEROF GEEN WINST 'EEN WINST BETEKENT GEEN BELASTINGEN $EZE EXTRA KOSTENVOORDEPRODUCTIESITESBETEKENENECHTERINKOMSTENVOOR DEINTERNEBANK$AARWORDTDUSHEELVEELWINSTGEMAAKT-EEST AL HEBBEN DEZE BANKEN EEN FISCAAL GUNSTIG STATUUT WAARDOOR ER OPNIEUWWEINIGBELASTINGENWORDENBETAALD6ROEGERWASDITBIJ #OCAL #OLA EEN COyRDINATIECENTRUM IN "ELGIp NU ZIT DE INTERNE BANK IN ,UXEMBURG 4OEN MEN BIJ #OCA #OLA DE #!/ ONDERHAN DELINGENSTARTTEZEIDEWERKGEVERDATERGEENMIDDELENWARENEN VERWEES NAAR DE JAARREKENING WAAR ER INDERDAAD WEINIG WINST WORDTGEMAAKT$EWINSTWORDTECHTER³VERSLUISD´NAARDEINTERNE BANK5ITDE%&) ANALYSEBLEEKDUSDATERWELDEGELIJKWINSTWERD GEMAAKTBIJ#OCA #OLA-ETDEZEARGUMENTENKREEGMENDESTEUN VANDEVLOER METEENSTAKINGALSGEVOLG$ITHEEFTGELEIDTOTEEN GOEDE#!/VOORDEWERKNEMERS%NDAARISHETONSOMTEDOEN

'EtNTERESSEERD .EEMCONTACTOPMETONZECONSULENTENVANDE $IENST/NDERNEMINGEN 0ATRICK3MITS4EL +AREL *AN-EERT4EL

,INX $EINZESTELTVOOR

$!'6!.$%5)4:%.$!2"%)$

Race naar een vast contract

Stookolieactie

/PSEPTEMBERORGANISEERTHET!"66DEDAG VANDEUITZENDARBEID 4IJDENSDEZEACTIEDAGKOMENWIJOPVOORDERECHTEN VANUITZENDKRACHTEN)NDEVOLGENDE.IEUWE7ERKER ZALEREENEXTRAMIDDENKATERNGEWIJDZIJNAANDEUIT ZENDARBEID

"ENJEAANDESLAGALSUITZENDKRACHT/FOPZOEKNAAR EENJOB/FWILJEGEWOONGRAAGMEEKOMENRACEN +OMDANZEKERLANGS7ESTARTENOMUOPDE'ROTE -ARKT IN !ALST %R ZIJN DE HELE NAMIDDAG RACES EN RANDANIMATIE

/P ENOKTOBERORGANISEERT,INX $EINZE EENSTOOKOLIEACTIE

-EERINFORMATIE EDDYQUINTENS ABVVBE OF

*EKANEENBESTELLINGPLAATSENVIA %DDY$E7INTER6OORZITTER EDDYDEWINTER BELGACOMNETOF &REDDY-ESTDAG3ECRETARIS0ENNINGMEESTER FREDDYMESTDAG PANDORABEENDITUITERLIJKTEGENSEPTEMBER

$IT JAAR ORGANISEREN WE EEN RACE MET ACROBATISCHE FIETSEN IN !ALST $E FIETSEN STAAN SYMBOOL VOOR DE CHAOTISCHE WEG DIE UITZENDKRACHTEN MOETEN AFLEG GENOMEENVASTCONTRACTTEBEMACHTIGEN

Waar en wanneer kun je ons bereiken ?

6IAEENGEZAMENLIJKSTOOKOLIEAANKOOP KUNNENWEEENZOGROOTMOGELIJKE PRIJSVERMINDERINGBEDINGENBIJEENLEVERANCIER!FHANKELIJKVANDEGEKOZEN LEVERANCIERBETAALJEOFWELCONTANT OFWELNAONTVANGSTVANEENFACTUUR

$ELEVERINGGEBEURTDANOP OFOKTOBER *EDIENTEENMINIMUMVANLITERTEBESTELLEN $EZEACTIELOOPTIN$EINZE :ULTE .EVELE .AZARETHEN3INT -ARTENS ,ATEM )NFOVIAWWWLINXPLUSDEINZEBE

$ENIEUWEREGELINGVANAFSEPTEMBER /NZEKANTOREN 'ENT 3TEENDAM\'%.4 4EL &AX

!ALST (OUTMARKTSTEVERDIEPING \!!,34 4EL &AX

$ENDERMONDE $IJKSTRAAT\$%.$%2-/.$% 4EL &AX

2ONSE 3TATIONSTRAAT\2/.3% 4EL &AX

/PENINGSURENVANONZEKANTORENZIJN „OPENOPMAANDAGVANUTOTU „OPENOPDINSDAGVANUTOTUENVANUTOTU „OPENOPWOENSDAGVANUTOTU „OPENOPDONDERDAGVANUTOTUENVANUTOTU „OPENOPVRIJDAGVANUTOTU

/NZEZITDAGEN 2EGIO'%.4 %%+,/ +ERKSTRAAT¯TEL -AANDAGVANU¯U

2EGIO!!,34 '%2!!2$3"%2'%. /UDENBERG¯TEL -AANDAGVANU¯U

:%,:!4% -ARKTSTRAAT¯TEL -AANDAGVANU¯U

.)./6% /NDERWIJSLAANA¯TEL -AANDAGVANU¯U

$%).:% 3TATIONSTRAAT¯TEL $ONDERDAGVANU¯U

:/44%'%!RTHUR3CHEIRISSTRAAT¯TEL $INSDAGVANU¯U $%.$%2,%%57 3PORTSTRAAT¯TEL $INSDAGVANU¯U

2EGIO$%.$%2-/.$% 7%44%2%. &"EERNAERTSPLEIN¯TEL $INSDAGVAN¯U

2EGIO2/.3% /5$%.!!2$% "AARSTRAAT¯TEL $ONDERDAGVANU¯U

:%,% -ARKT¯TEL WOENSDAGVAN¯U (!--% !CHTERHOF¯TEL 7OENSDAGVANU¯U -AILENKANALTIJDVIADECENTRALEMAILACOOSTVLAANDEREN ACCGBE

Vormingsaanbod 2008-2009 Nog enkele plaatsen! $E INTERESSE VOOR ONZE VORMIN GENISGROOTENDEVORMINGENZIT TENALGOEDVOL-AARERZIJNNOG ENKELEPLAATSJESOVER*EKANNOG INSCHRIJVENVOOR

„ !RBEIDSONGEVALLEN EN BEROEPS ZIEKTEN ; DAGEN OPGESPLITST IN ENDAGENUUR"%6 = „ 'RENZEN AAN DE FLEXIBILITEIT ; DAGENUUR"%6 =

"ASISVORMING 6OORBEGINNENDEDELEGEESENMI LITANTEN $EZE CYCLUS LOOPT OVER DAGEN UUR"%6

!CHTERKANTVANHETGELIJK !CHTERKANT VAN HET GELIJK IS EEN ACTUALITEITSCURSUS MET "%6 DIE PLAATSVINDT OP DINSDAG OF DON DERDAGAVONDENDITEEN TALMAAL TIJDENSHETVORMINGSJAARVANSEP TEMBERTOTJUNI 

%&)VOORBEGINNERS 6ORMING %CONOMISCHE EN &INAN CIpLE)NFORMATIE%&) 6OOR MENSEN DIE VOOR DE EERSTE KEERMETDE%&)MOETENWERKEN $EZE VORMING LOOPT OVER X DA GENUUR"%6 %&)VOORGEVORDERDEN 6ORMING %CONOMISCHE EN &INAN CIpLE)NFORMATIE%&) 6OOR MEER ERVAREN LEDEN VAN DE ONDERNEMINGSRAAD $EZEVORMINGLOOPTOVERDAGEN UUR"%6 4HEMAWEKEN 6OOR DE MENSEN DIE AL DE BASIS VORMINGEN DOORLOPEN HEBBEN BIEDEN WE OOK EEN AANTAL THE MAWEKEN AAN $IT JAAR KOZEN WE VOOR „/NSINKOMENINGEVAAR;DAGEN UUR"%6 =

)NTERESSE#ONTACTEERDE VORMINGSWERKERINJEREGIO !ALST"ART0OTTERS VORMINGAALST EDPNETBE $ENDERMONDE4OM7ILLEMS TOMWILLEMS ABVVBE 'ENT-ARIEKE$E"ACKER MARIEKEDEBACKER ABVVBE 2ONSE4IM2UBBENS VORMINGRONSE EDPNETBE 3INT .IKLAAS,YDIA"RUGGEMAN LYDIABRUGGEMAN ABVVBE
De Nieuwe Werker

• N°14 • 5 september 2008

Regio West-Vlaanderen

Programma Vorming 2008-2009

Vorming & Actie West-Vlaanderen organiseert vorming voor de ABVV-militanten. Of je nu verkozen bent of niet: vorming ondersteunt je bij je syndicale werk binnen en buiten het bedrijf. Je kan steeds contact opnemen met de vormingswerkers voor meer info of een programmabrochure.

EFI In deze vorming leer je stap voor stap een analyse maken van de EFI van jouw bedrijf. We behandelen daarbij de verschillende documenten zoals de sociale balans, de resultatenrekening, de balans,… Daarbij hebben we vooral oog voor de syndicale aandachtspunten.

Betaald Educatief Verlof (BEV) Al onze vormingen worden georganiseerd met BEV. BEV geeft je het recht om tijdens de werkuren vorming (max. 80 uur/schooljaar) te volgen. Je werkgever betaalt je het geplafonneerd loon. Voor deeltijdse werknemers gelden andere regels. Neem contact op met één van onze vormingswerkers voor meer uitleg.

Internationale solidariteit Twee jaar lang strijden de Ngo’s en de vakbonden samen voor ‘Waardig Werk’. De internationale vakbondsvorming gaat dit jaar dus verder met dit thema, in samenwerking met het FOS. Hoe kijken de vakbonden in het Noorden en het Zuiden naar ‘Waardig Werk’’? Welke oplossingen kunnen we vinden? Wat kunnen we in de toekomst verwachten? Wat kunnen we hierbij doen als syndicalist?

Vormingstraject Ons vormingsaanbod is opgebouwd volgens een bepaald traject. Eerst volg je de Basisvorming. Eens je deze gevolgd hebt, kan je naar de Mandaatvormingen: OR, CPBW of SA. Wie een Mandaatvorming heeft gevolgd, kan naar de Specialisatievorming. Dit zijn modules over een bepaald syndicaal thema. Voor wie het volledige traject heeft gevolgd, bieden we een module Syndicaal-Politieke Actualiteit aan.

Aanbod vorming 2008-2009 Wat bieden we aan? Basisvorming deel I, II & III. Deze vorming is bedoeld voor militanten die nog geen vorming of enkel ‘nieuwe kandidaten’ of EHBO CPBW/ OR hebben gevolgd. Komen aan bod: structuur en werking van het ABVV, syndicaal werken aan problemen, vergadertechnieken, syndicale dienstverlening, opzoeken in sociale gids,… Mandaatvormingen Deze vorming is voor militanten die de volledige basisvorming hebben gevolgd. De delen II kan je in 20092010 volgen. OR deel I & II Komt aan bod in deze vorming : de bevoegdheden van de ondernemingsraad, het arbeidsreglement, de verlofregeling, het onthaal, een kennismaking met de economische en financiële informatie, vergadertechnieken, argumentatietechnieken, discussie rond actuele onderwerpen (vb. diversiteit in het personeelsbeleid, …) en nog veel meer. CPBW deel I & II Komt aan bod in deze vorming : de bevoegdheden van het CPBW, de rechten en plichten van de leden van het CPBW, de rol van de deskundigen en specialisten, de wetgeving rond gezondheid en welzijn op het werk, arbeidsongevallen, actuele thema’s (duurzaam ondernemen, het verband tussen interim en arbeidsongevallen, milieu…), argumentatietechnieken,… SA deel I & II Komt aan bod in deze vorming : de bevoegdheden van de syndicale delegatie, syndicale dienstverlening in het bedrijf, het belang van ledenwerving, het arbeidsreglement, wet op de arbeidsovereenkomsten, interimarbeid, het syndicaal onthaal, het voeren van klachtengesprekken, de organisatie van de militantenwerking, onderhandelingstechnieken, discussie rond actuele onderwerpen (interimarbeid, diversiteit in het personeelsbeleid, …),… Specialisatievormingen Deze vormingen zijn voor militanten die de volledige basisvorming en ten minste één mandaatvorming (vb OR I + II) hebben gevolgd.

Personeelsbeleid & Diversiteit We maken een overzicht van de belangrijkste aspecten in het personeelsbeleid en hoe die ingevuld zijn (instroom in de onderneming, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, personeelsbeoordeling, personeelsontwikkeling, uitstroom uit de onderneming). We bekijken daarbij ook diversiteit : wat wordt nu precies bedoeld met diversiteit? Wie wordt bedoeld met kansengroepen? Wat is het syndicaal belang van diversiteit? Hoe wordt diversiteit op de arbeidsmarkt aangemoedigd? Hoe kan je werken aan diversiteit in de OR, het CPBW, de SA? Wat is een diversiteitsplan en hoe komt het tot stand? Inkomen & Koopkracht Hoe controleer ik mijn loonfiche ? Hoe komt mijn loon tot stand ? Hoe zit de index in mekaar en waarom is die syndicaal zo belangrijk? Wat is de loonnorm ? Wat wordt bedoeld met alternatieve en variabele loonvormen? Al je vragen over loon, inkomen en koopkracht in 1 vormingscursus samengevoegd. Sociale Zekerheid Wat is het belang van de sociale zekerheid ? Volgens welke principes is de sociale zekerheid georganiseerd? Welke uitkeringen behoren tot de sociale zekerheid? Hoe worden die gefinancierd? Zijn de pensioenen en de gezondheidszorgen nog betaalbaar? Wat stelt het ABVV voor om de sociale zekerheid te blijven financieren? Welzijn op het werk In deze vorming worden de 8 domeinen van de welzijnswet diepgaander bekeken. Deze vorming is dan ook een aanvulling op de mandaatvorming CPBW. Aanvullende vorming Deze vorming is bedoeld voor militanten die het traject doorlopen hebben. Syndicaal-Politieke Actualiteit Deze vorming is in de eerste plaats een actualiteitsvorming voor ervaren militanten. Wat zeker aan bod komt in deze vorming : - De problematiek van de notionele intrest (ruimer bekeken) - De loonbonus (CAO 90) - IPA - onderhandelingen - … Meer informatie? Voor meer info kan je terecht bij de vormingswerkers, bestel je een programmabrochure of bezoek je de website: www.abvv-wvl.be Wie reeds vorming volgde, sturen we deze maand een brochure toe. Wie nog nooit vorming heeft gevolgd, kan steeds contact opnemen met Christophe Declercq: 056 24 05 53, Rijselsestraat 19, 8500 Kortrijk. E-mailadres: kortrijk.vi1@vorming-wvl.be

Vorming & Actie West-Vlaanderen is een afdeling van de vzw Vorming en Actie Hoogstraat 42, 1000 Brussel, tel. 02 506 83 71, vormingenactie@vlaams.abvv.be, website: www.vlaams.abvv.be

Bijblijven

Bijblijven? Wat is dat nu weer?

Bijblijven is een dienstverlening naar onze werkzoekende leden en bestaat sinds 2005. We proberen op maat van elke persoon te werken. Elke werkzoekende zit in een andere situatie en heeft eigen vragen. Het unieke aan onze dienstverlening (en ook verschillend van VDAB) is dat je vrijuit alles kan vragen in een vertrouwensrelatie. Een werkloze heeft niet gevraagd om werkloos te worden en als vakbond willen we een aanspreekpunt zijn om met goede informatie en kennis over de arbeidsmarkt onze leden op weg te helpen naar een nieuwe job. Verder kunnen we ook samen bekijken welke stappen er gezet moeten worden na een negatief gesprek met de RVA. In West-Vlaanderen zijn er twee bijblijfconsulenten met zitdagen in de grote ABVV-kantoren: Kortrijk, Brugge, Roeselare en Oostende. In Ieper kan je komen op afspraak. Alle contactgegevens vind je op het einde van dit stukje.

Wat mag je niet verwachten van een bijblijfconsulent? Je vertrekt na een gesprek of info niet met een contract op zak.De bijblijfconsulent kan je niet aan een job op zich helpen. Je krijgt wel tips, nuttige info, alternatieve pistes, info over opleidingen, …. We kunnen een aantal antwoorden geven, maar de zoektocht naar een job doe je zelf. Je kan natuurlijk altijd nog terugkomen met nieuwe vragen of bedenkingen.

Veilig in het verkeer.

Verkeersveiligheid is een zaak van ons allemaal. Of het nu gaat om voetgangers, fietsers, autopassagiers of gebruikers van het openbaar vervoer, de veiligheid dient bij onze (dagelijkse) verplaatsingen de eerste prioriteit te zijn. Dit wordt bemoeilijkt door het alsmaar complexer wordende verkeer. We gaan tijdens deze workshop op zoek naar enkele strategieën om het verkeer veiliger te maken. Ook is het zo dat de verkeerswetgeving regelmatig verandert. We helpen je om door het bos de bomen te zien. Wist je dat personen die sinds minder dan twee jaar een rijbewijs B hebben, strenger bestraft worden na bepaalde overtredingen? En dat je met een vrachtwagen niet meer mag inhalen op wegen met twee rijstroken? En ken je de nieuwe voorrangsregels? We doen de test! Wanneer? • Dinsdag 16/9 en 23/9 van 9.30 tot 16.30 uur • Dinsdag 30/9 van 9.30 tot 12.30 uur Waar? ABVV Oostende (J. Peurquaetstraat 27), zaal 1 Op 16/9 en 23/9 wordt over de middag een gratis middagmaal aangeboden. Inlichtingen en inschrijvingen? Vorming & Actie, Zilverstraat 43, 8000 Brugge Tel. 050 44 10 43 of mail: brugge.ww@abvv-wvl.be

Opleidingen maken je weerbaarder voor de arbeidsmarkt.

Wij geven computeropleiding voor werklozen die nog niets of weinig van de computer afweten en waar hen ook geleerd wordt om iets op te zoeken op het internet. We begeleiden en ondersteunen je bij de eerste stappen in de wereld van de informatica. Drempelvrees voor het werken met informaticatoepassingen behoort vanaf nu tot het verleden. Je leert werken met het besturingssysteem van Windows en e-mail. Internet is een wereldwijd netwerk waar je heel wat informatie kan halen (bijv. omtrent sociale zekerheid, werkaanbiedingen, uren van de trein, …) en dat zeer nuttig kan zijn in je zoektocht naar werk. Wanneer? • Telkens op donderdagvoormiddag van 9u tot 12.15 u. • Op 18/09, 25/09, 02/10, 09/10, 16/10, 23/10, 30/10, 13/11, 20/11 & 27/11. Waar? ABVV, Korte Torhoutstraat 27, 8900 Ieper Inschrijving vooraf noodzakelijk bij Chantal Myny, Vorming & Actie West-Vlaanderen, Zilverstraat 43, 8000 Brugge. Tel. 050 44 10 86 of mail: kortrijk.ww2@abvv-wvl.be

Jongeren West-Vlaanderen

Zitdagen invullen studiebeurzen Brugge - Zilverstraat 43 maandag 13 oktober van 9u - 11u30 maandag 27 oktober van 14u - 16u30

Inleiding tot digitale fotografie.

Speciaal voor iedereen die onlangs een eenvoudig digitaal fototoestel heeft gekocht of wil kopen, hebben we een beginnerscursus samengesteld die je alle mogelijkheden van je digitaal fototoestel optimaal leert kennen en benutten. We leren je o.a. hoe een digitale camera werkt, hoe je digitale foto’s kan bewerken tot perfecte plaatjes, wat een CCD chip is, hoe je rode ogen kan corrigeren, kleuren kan aanpassen of overbelichting en onderbelichting kan corrigeren en foto’s samenvoegen tot een mooie compositie. Wanneer? • Maandag 8 september 2008 • De andere data van deze cursus zijn op 15/9, 22/9, 29/9, 6/10, 13/10, 20/10 en 3/11 (14 - 17 u) Waar? ABVV Brugge, Zilverstraat 43 (pc-lokaal – 2e verd.) Geïnteresseerd? Aarzel dan niet om je in te schrijven. Het aantal deelnemers is beperkt! Inlichtingen en inschrijvingen? Tel. 050 44 10 43 (Jeroen Eerdekens) of mail: brugge.ww@abvv-wvl.be

Tot wat nationalisme leiden kan...

Van de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) via nazi-Duitsland en de Tweede Wereldoorlog tot en met de oorlogen in het voormalige Joegoslavië in de jaren negentig heeft het nationalistische spook rondgewaard in Europa. Teruggebracht tot zijn meest primitieve vorm bestaat de nationalistische verleiding uit het droombeeld van een etnisch zuivere staat. Nationalisten streven naar een eenheid: in hun perspectief moeten ‘volk’ en ‘natie’ uiteindelijk samenvallen. De eenvoudige slagzin ‘Eigen Volk Eerst’ bevat daarom uitstekend de kern van het nationalistisch droombeeld. Bij het tegengaan van de nationalistische verleiding is het goed om te beseffen dat nationalistische gevoelens niet spontaan opborrelen, maar altijd worden opgeroepen en gevoed. De nationalistische verleiding is niet aangeboren, maar een 19de eeuwse uitvinding van mensen. Een workshop waarbij de nationalistische verleiding en tot wat dit leiden kan, wordt toegelicht aan de hand van de geschiedenis. Wanneer? • Maandag 15 en 22 september (9u-16.30u) Op deze dagen wordt over de middag een gratis warme maaltijd aangeboden. • Maandag 29 september (9u-12u) Waar? ABVV, Zuidpand, Zuidstraat 22, 8800 Roeselare Inlichtingen en inschrijvingen? Inschrijven verplicht bij Vorming & Actie Chantal Myny, Zilverstraat 43, 8000 Brugge. Tel. 050 44 10 86 of mail: kortrijk.ww2@abvv-wvl.be Donderdag 18 september van 14u tot 16u30 Vrijdag 19 september van 9u tot 11u30 Dinsdag 23 september van 14u tot 16u30 Izegem - Hondstraat 27 Donderdag 25 september van 14u tot 16u30 Tielt - Stationstraat 12 Maandag 22 september van 14u tot 16u30

Blankenberge - J. De Troozlaan 12 dinsdag 30 september van 14u30 - 16u30

Menen - A. Debunnestraat 49-51 Dinsdag 29 september van 14u tot 16u30

Oostende - J. Peurquaetstraat 27 Dinsdag 23/09 van 9u30 - 11u30 Dinsdag 30/09 van 9u30 - 11u30 Dinsdag 14/10 van 14u - 16u Dinsdag 21/10 van 14u - 16u Dinsdag 28/10 van 14u - 16u Of op afspraak 059/55.60.55

Kortrijk - Rijselsestraat 19 Donderdag 11 september van 14u - 16u30 Maandag 15 september van 9u tot 11u30 Dinsdag 16 september van 14u tot 16u30 Vrijdag 26 september van 9u tot 11u30

WAT BRENG JE MEE? -lidkaart ABVV-jongeren -bewijs van alimentatiegeld in 2006 (kopie van rekeninguittreksels) -attest van een handicap van 66% of meer (1 van de ouders of kinderen) -kopie huurcontract kot 2008-2009 (Hoger Onderwijs) -rijksregisternummer van alle gezinsleden. -onroerend goed buiten Vlaanderen: het aanslagbiljet onroerende voorheffing 2006 -indien gezinstoestand gewijzigd in 2007 of 2008: inkomsten van dat jaar door middel van attesten werkgever (vermoedelijk inkomen 2008), werkloosheidsdienst, … - indien u wenst dat de studiebeurs wordt berekend: -kopie aanslagbiljet personenbelasting 2007, inkomsten 2006 -kopie aanslagbiljet onroerende voorheffing 2006 van alle eigendommen

Roeselare - Zuidstraat 22 Woensdag 10 september van 9u tot 11u30

Info: ABVV jongeren: 059/55.60.55 – 051/26.00.93 – 056/24.05.36

Veurne - Stationsplein 21 Maandag 29/09 van 9u30 - 11u Maandag 20/10 van 9u30 -11u Diksmuide - Stovestraat 12 Maandag 22/09 van 9u30 - 11u Dinsdag 14/10 van 9u30 - 11u

Voor wie? Elke werkzoekende of je nu jong of oud bent, pas werkloos of al een tijd, … We proberen wel speciaal aandacht te hebben voor mensen die kortgeschoold zijn, een arbeidshandicap hebben, 50-plusser zijn of mensen van allochtone afkomst.

Iedereen die werkzoekend is, kan beroep doen op de bijblijfconsulent. Daarnaast organiseren we ook een aantal info’s in groep over het speciale statuut van 50 plussers, de website van de VDAB, de controle door RVA, …

Hoe werkt het? Zeer eenvoudig! De dienstverlening is gratis en als je een individueel gesprek wil, kan je gewoon langskomen op de zitdagen, bellen voor een afspraak of een mailtje sturen.

Hannelore Lammens – 0478/87 02 57 bijblijven@abvv-wvl.be zitdagen Kortrijk: maandag, dinsdag, woensdagVM Conservatoriumplein 10, 8500 Kortrijk zitdagen Roeselare: donderdag, vrijdag VM

Altijd welkom bij:

Zuidstraat 22/22, 8800 Roeselare Ieper: op afspraak Eva Bruyneel - 0473/22 30 44 bijblijven2@abvv-wvl.be Zitdag Oostende: maandag J.Peurquaetstraat 27, 8400 Oostende Zitdagen Brugge: dinsdag, woensdag VM Zilverstraat 43, 8000 Brugge

Kijk ook eens op www.bijblijvers.be


;\E`\ln\N\ib\i

• N°14 • 5 september 2008

3

%$)4/

Naar een hete herfst? $EVAKANTIEISVOORBIJ(OEWEL VOORDEFEDERALEREGERING LIJKTDITNIETZOTEZIJN ALSWEZIENHOEWEINIGZEOPSOCIAAL VLAKDOETENHOEVERLAMDZEISOPPOLITIEKENINSTITUTIO NEELVLAK%IGENLIJKISERSINDSMAANDENENZELFSSINDSDE VORIGEVERKIEZINGEN NIETSGEBEURDOPPOLITIEKVLAK $E REGERING ,ETERME WORDT NOG STEEDS VERLAMD DOOR COMMUNAUTAIRE TWISTEN .IEMAND DURFT ER EEN CENT OP VERWEDDEN DAT ZIJ ER ZAL IN SLAGEN DE SITUATIE TEGEN DE GEWESTVERKIEZINGENVANJUNITEONTMIJNENENNOG MINDERDATZIJERINZALSLAGENTEOVERLEVEN

/NVOLDOENDE /PHETVLAKVANDEKOOPKRACHTISDEENIGEPOSITIEVENOOT DAT EEN BUDGET VAN MILJOEN EURO VRIJGEMAAKT WERD OMBEPAALDESOCIALECATEGORIEpNEENSTEUNTJEINDERUGTE GEVEN ONDERMEERDELAAGSTEINKOMENS-AARDIEMAAT REGELENVOLSTAANNIET!NDEREBELANGRIJKERMAATREGELEN ZOALSDEVERLAGINGVANDE"47NAARVOORENERGIE GAS ELEKTRICITEITENSTOOKOLIE STOOTTENOPEEN±NEEN WANTER ISGEENGELD² .OCHTANSHEBBENDEWERKGEVERS NAASTDEMILJARDBIJ DRAGEVERLAGINGEN IN MEER DAN MILJOEN BELAS TINGVERLAGING GEKREGEN DANKZIJ DE AFTREK VAN DE NOTIO NELEINTRESTEN-AATREGELDIESTEEDSMEERDREIGTTEGAAN KOSTEN NAARMATEHETAANTALONDERNEMINGENDATVANDIE BELASTINGVERLAGENDEMAATREGELGEBRUIKMAAKT ZALTOENE MEN

!ANHETWERK 6OORDEWERKNEMERSMETHETMINIMUMLOONOFMETEEN GEMIDDELD LOON WERD GEEN ENKELE MAATREGEL GETROFFEN OM HUN ENERGIEREKENING TE VERLAGEN OF DE UIT DE PAN SWINGENDEPRIJZENTEGENTEGAAN(OEWELDEPETROLEUM PRIJZENNUAANHETZAKKENZIJN HEBBENWEINJULIENAU GUSTUSGEENHITTERECORDMAARWELEENINFLATIERECORDGE KENDALSGEVOLGVANDEHOGEPRIJZENVANGAS ELEKTRICITEIT STOOKOLIEENVOEDINGSWAREN)NDIEMATEDATINSEPTEM BERDESPILINDEXVOORDEDERDEKEERDITJAAROVERSCHREDEN WORDT%NALSKLAPOPDEVUURPIJLKONDIGTMENNUOOKNOG EENDALINGVANDEGROEIOPWERELDVLAKAAN )NDIEMOEILIJKECONTEXTVERWACHTENWIJVANDEREGERING DAT ZE ERNSTIG AAN HET WERK GAAT OMDAT HET NU VRIJWEL

ZEKERISDATDECOMMUNAUTAIREVRAAGSTUKKENNOGENKELE TIJD MOETEN RIJPEN VOORDAT MEN TOT EEN VOOR IEDEREEN AANVAARDBAARCOMPROMISKOMT $E EERSTE OPDRACHT BESTAAT ER NU IN DE ENVELOPPE VOOR DEKOPPELINGVANDESOCIALEUITKERINGENAANDEWELVAART VAST TE LEGGEN 7IJ MOETEN ABSOLUUT EEN ANTWOORD EN EEN VOLDOENDE RUIME ENVELOPPE HEBBEN TEGEN SEP TEMBEROMDATDEWETBEPAALTDATDESOCIALEPARTNERSDAN ONDERHANDELINGEN MOETEN OPSTARTEN OVER DE VERDELING VANDIEENVELOPPE%NALS,ETERMEHETUITHOUDT DANZAL EROOKGEPRAATMOETENWORDENOVEREENBELASTINGHERVOR MINGTENVOORDELEVANDEINKOMENSUITARBEID

$EGEMOEDERENVERHIT )NJUNIKWAMENDEWERKNEMERSOPSTRAATOMMAATREGE LENVOORMEERKOOPKRACHTTEEISEN3INDSDIENISDESITUA TIEERALLEENMAAROPACHTERUITGEGAAN-ENMOETDUSNIET DENKENDATDEMENSENZULLENKALMEREN INTEGENDEEL!LS HETPOLITIEKEIMMOBILISMEBLIJFTAANHOUDEN DANMOGEN WEONSVERWACHTENAANNIEUWEPROTESTACTIES(ET&EDE RAAL #OMITm DAT OP SEPTEMBER BIJEEN KOMT ZAL DAAR OVERBESLISSEN (ETWORDTDUSWAARSCHIJNLIJKINALLEOPZICHTENEENMOEI LIJKEHERFST(ETUITBLIJVENVANEENANTWOORDOPHETKOOP KRACHTPROBLEEM EN DE GROEIENDE ONTEVREDENHEID ZULLEN DEONDERHANDELINGENMETDEWERKGEVERSOVEREENINTER PROFESSIONEELAKKOORDINHETNAJAARZEKERNIETVERGEMAK KELIJKEN)NTERPROFESSIONELEAKKOORDENLEGGENDEALGEME NELOONVOORWAARDENVOORALLEWERKNEMERSVASTVOORDE KOMENDETWEEJAAR $EKOOPKRACHT DITWILZEGGENDELONENENMEERALGEMEEN DE LEVENSKWALITEIT ZULLEN NATUURLIJK EEN CENTRALE PLAATS INDEDISCUSSIESINNEMENDEMEESTELONENVOLSTAANNIET LANGER OM DE LEVENSDUURTE HET HOOFD TE BIEDEN EN WE MOGENOOKNIETUITHETOOGVERLIEZENDATHETAANDEELVAN DELONENINDENATIONALERIJKDOMDELAATSTEJAARAFGE NOMENIS TERWIJLDATVANDEINKOMENSUITKAPITAALTOEGE NOMENIS%VENMINMOGENWEDEFISCALECADEAUSAANDE ONDERNEMINGENOVERHETHOOFDZIENWAARDOORDEZEHUN KOSTEN AANZIENLIJK KUNNEN DRUKKEN EN DUS HUN CONCUR RENTIEPOSITIE KUNNEN VERBETEREN -AAR DAN MOETEN DIE CADEAUS OOK NOG AANGEWEND WORDEN OM TE INVESTEREN NIETOMRIJKELIJKDIVIDENDENUITTEKEREN

Indexgegevens (ETINDEX CIJFER VANDE CONSUMPTIE PRIJZEN BASIS

'EZOND HEIDS INDEX BASIS

CIJFERVANDEMAAND

 

 

EVOLUTIE TENOPZICHTEVAN ÀVORIGEMAAND ÀLAATSTEMAANDEN ÀLAATSTEMAANDEN ÀLAATSTEMAANDEN

    

 MAANDELIJKSGEMIDDELDE

 

!5'53453

EVOLUTIE TENOPZICHTEVAN ÀVORIGEMAAND ÀLAATSTEMAANDEN ÀLAATSTEMAANDEN ÀLAATSTEMAANDEN

$ESTIJGINGVANDEGEZONDHEIDSINDEX TIJDENSDEVOORBIJEMAANDEN TUSSENAUGUSTUSENAUGUSTUS ISHOOFDZAKELIJKTEWIJTENAAN DESTIJGINGENVANDEPRIJZENVAN ELEKTRICITEIT AARDGAS STOOKOLIEEN VOEDINGSMIDDELEN

ELEKTRICITEIT ISVOOR VERANTWOORDELIJKVOOR DESTIJGINGVANDEGEZONDHEIDSINDEXDE VOORBIJEMAANDEN DEPRIJSISGESTEGENMET DE VOORBIJEMAANDEN

AARDGAS

 

ISVOOR VERANTWOORDELIJKVOOR DESTIJGINGVANDEGEZONDHEIDSINDEXDE VOORBIJEMAANDEN DEPRIJSISGESTEGENMET DE VOORBIJEMAANDEN

-ENVERWIJTONSDATDELOONKOSTENTEHOOGZIJNMAARMEN VERGEETALTEGEMAKKELIJKTESPREKENOVERDEKOSTENVOOR ENERGIEENGRONDSTOFFEN OMNOGTEZWIJGENOVERDEZEER HOGEWINSTENDIESOMMIGESECTORENBOEKEN 'OEDELONENZORGENVOORBINNENLANDSVERBRUIK DOENDUI ZENDENZELFSTANDIGENEN+-/´SLEVENENVERTEGENWOOR DIGENHONDERDDUIZENDENJOBS

%ENBETERELEVENSKWALITEIT (ET!"66LEGTDELAATSTEHANDAANZIJNEISENBUNDEL DIE ZALFOCUSSENOPVIJFPRIORITAIREPUNTENLEESOOKPAG „%ENSUBSTANTIpLEVERHOGINGVANHETINTERPROFESSIONEEL BRUTO MINIMUMLOON EN OPTREKKING VAN DE LAGERE MINI MAVOORDEJONGEREWERKNEMERS „2UIMTEVOORVRIJE VERANTWOORDELIJKEONDERHANDELINGEN OPBASISVANHETTECHNISCHVERSLAGVANDE#2" MAARZON DERDWINGENDELOONNORM „'RATISABONNEMENTOPOPENBAARVERVOERENBETERETE RUGBETALINGVERPLAATSINGSKOSTENVANHETWOON WERKVER KEER VOOR WIE NIET ANDERS KAN DAN EEN ANDER VERVOERS MIDDELGEBRUIKEN „2ECHTOPDUBBELVAKANTIEGELDgVOORALLEWERKNE MERS „%ENMEERSOCIALEREGELINGVANDEARBEIDSTIJD EVENTUEEL DOORDEINVOERINGVANDEVIERDAGENWEEKZONDERLOONVER LIES OM DE COMBINATIE VAN GEZINS EN BEROEPSLEVEN TE VERGEMAKKELIJKEN EN EEN OPLOSSING AAN DE MOBILITEITS PROBLEMENTEGEVEN

!NNE$EMELENNE !LGEMEENSECRETARIS

2UDY$E,EEUW 6OORZITTER

$EBROCHURE/UTPLACEMENTSCHETST DERECHTENENPLICHTENVANZOWEL WERKNEMERSALSWERKGEVERSINZAKE OUTPLACEMENT(IERMEEHOPENWE DEWERKNEMERSSANCTIESTEBESPAREN ENHENDESKUNDIGTELATEN BEGELEIDENNAAREENPASSENDEEN BOEIENDEJOB*EKANDEZEBROCHURE DOWNLOADENVIAWWWABVVBE KLIKOPBROCHURES -AN6ROUW /M DE TEKSTEN IN $E .IEUWE 7ERKER NIET ONNODIG LANG TE MAKEN GEBRUI KEN WE BIJ VERWIJZINGEN NAAR PERSO NEN ENOF FUNCTIES MEESTAL ALLEEN DE MANNELIJKE VORM "IJVOORBEELD WERK NEMER ARBEIDER ADVISEUR 5ITERAARD HEBBEN DEZE TERMEN ZOWEL BETREKKING OPMANNENALSOPVROUWEN

STOOKOLIE    

ISVOOR VERANTWOORDELIJKVOORDE STIJGINGVANDEGEZONDHEIDSINDEXDE VOORBIJEMAANDEN DEPRIJSISGESTEGENMET DE VOORBIJEMAANDEN

VOEDINGSMIDDELEN $ESPILINDEXVAN WERDOVERSCHREDENINAUGUSTUS "IJGEVOLG ZULLEN DE SOCIALE UITKERINGEN EN DE LONEN IN HET OPEN BAAR AMBT RESPECTIEVELIJK IN SEPTEMBER EN IN OKTOBER GEtNDEXEERDWORDENWATNEERKOMTOPEENVERHOGINGVAN 

ZIJNVOOR VERANTWOORDELIJKVOOR DESTIJGINGVANDEGEZONDHEIDSINDEXDE VOORBIJEMAANDEN DEPRIJSISGESTEGENMET 

$EVOLGENDESPILINDEXDIEBEREIKT OFOVERSCHREDENMOETWORDENOM DELONENINDEOVERHEIDSSECTOREN $ITISHETREKENKUNDIGGEMIDDELDEVANDEBETREFFENDEMAANDENDEDRIEVOORGAANDE DESOCIALEUITKERINGENTEINDEXEREN BEDRAAGT MAANDEN

www.abvv.be Vlaams ABVV website: www.vlaamsabvv.be ABVV website:

PUBLICITEIT 3/#)!,)34)3#(% -545!,)4%)4%.


4

;\E`\ln\N\ib\i

• N°14 • 5 september 2008

34!24$!'7!!2$)'7%2+

Werknemers zijn geen gereedschap 7AARDIG 7ERK IS EEN NIEUWE CAMPAGNEVANVAKBONDEN!"66 EN!#6 ENNGO´S&/3 /XFAM 3O LIDARITEIT EN 7ERELDSOLIDARITEIT SAMENMET

/P SEPTEMBER ONTDEK JE TIJDENS DE STARTDAG IN DE 6OOR UIT IN 'ENT ALLES OM ER EEN STERKE CAMPAGNE VAN TE MAKEN BOEIENDE WORKSHOPS EEN ATTRAC TIEVE MARKT TREF PUNTENOMCONTAC TEN TE LEGGEN IM PROVISATIETHEATER )NSPINAZIE %N EEN DEBAT TUS SEN#AROLINE#OPERS 6LAAMS!"66 ,UC #ORTEBEECK !#6 "OGDAN 6ANDEN "ERGHE EN !LTAGRACIA *IMmNEZ #!3# OVER DE BE LANGEN VAN WERK NEMERS UIT .OORD EN:UID:IJNZEGE LIJKLOPENDOFTEGEN GESTELD%NHOEDAT OVERBRUGGEN

Heb jij recht op een studiebeurs? 6ANAF DIT SCHOOLJAAR HEBBEN VEEL MEER MENSENRECHTOPEENSTUDIEBEURS!"66 *ONGERENHELPENJEGRAAGBIJJEAANVRAAG .AARSCHOOLGAANOMEENWAARDEVOLDIPLOMATEHALEN KOST VEEL GELD /M DEZE KOSTEN TE DRUKKEN BESTAAN ERSCHOOL ENSTUDIETOELAGENSTUDIEBEURZEN VANDE 6LAAMSEOVERHEID 6OORWIE .AASTLEERLINGENVANHETVOLTIJDSSECUNDAIRONDERWIJS ENSTUDENTENVANHETHOGERONDERWIJS KOMENNUOOK KLEUTERSENLEERLINGENVANHETLAGERONDERWIJSENLEER LINGEN VAN HET DEELTIJDS LEERPLICHTONDERWIJS IN AAN MERKING (OEVEEL $EBEDRAGENVERSCHILLENPERONDERWIJSNIVEAU „ KLEUTERS` „ LAGERONDERWIJSTUSSEN`EN` „ VOLTIJDSSECUNDAIRONDERWIJSTUSSEN`EN` „ DEELTIJDSLEERPLICHTONDERWIJSTUSSEN`EN` „ HOGERONDERWIJSTUSSEN`EN` 6OORWAARDEN /M VAN DEZE STUDIEBEURZEN TE GENIETEN MOET JE VOL DOENAANEENAANTALVOORWAARDENERKENDEOPLEIDING VOLGEN MINIMUM AANTAL DAGEN OP SCHOOL AANWEZIG ZIJN DEHOOGTEVANHETGEZINSINKOMEN ENZ $EUITER STEAANVRAAGDATUMISJUNI

(ULPNODIG (EBJIJRECHTOPEENSTUDIEBEURS!"66 *ONGERENZOE KEN HET GRAAG VOOR JE UIT 3PRING EENS BINNEN OP EEN VANDEADRESSENHIERONDER/FKOMNAAREENVANDEZIT DAGENINSEPTEMBERENOKTOBERZIEREGIONALEBLZ #ONTACTADRESSEN !ALST(OUTMARKT !NTWERPEN/MMEGANCKSTRAAT

 "RUGGE:ILVERSTRAAT "RUSSEL:WEDENSTRAAT $ENDERMONDE$IJKSTRAAT 'ENT6RIJDAGMARKT (ASSELT'OUVERNEUR2OPPESINGEL

 +ORTRIJK2IJSELSESTRAAT ,EUVEN-ARIA4HERESIASTRAAT

 -ECHELEN:AKSTRAAT /OSTENDE*0EURQUAETSTRAAT

 2OESELARE:UIDSTRAAT

 2ONSE3TATIONSSTRAAT 3INT .IKLAAS6ERMORGENSTRAAT

 4URNHOUT'ROTE-ARKT 

WWWABVVJONGERENBE

Oostende Ondersteboven 7ANNEERZATERDAGSEPTEMBER VANUTOTU 7AAR6OORUIT 'ENT )NSCHRIJVENWWWWAARDIGWERKBE

Hoe krijgen we als vakbond meer controle op het energiebeleid van bedrijven? ³$E ENERGIEKALENDER EEN WERKBOEK VOOR SYNDICALISTEN´ IS EEN NIEUWE PUBLICATIE VAN HET 6LAAMS !"66 OVER VAKBOND EN MILIEU %EN OVER ZICHTELIJKE INLEIDING VOOR IEDEREEN DIEBINNENZIJNOFHAARBEDRIJFROND ENERGIEWILWERKEN $EWOORDEN³ENERGIE´EN³KOOPKRACHT´ ZIJN NIET UIT DE MEDIA TE SLAAN $E VOORBIJEJARENZIJNDEENERGIEPRIJZEN FORS GESTEGEN 6EEL MENSEN KRIJGEN HETMOEILIJKOMRONDTEKOMEN/OK VOOR HEEL WAT BEDRIJVEN IS DE ENER GIEFACTUUR EEN PIJNLIJKE ZAAK WATZEDANWEERPROBERENDOOR TEREKENENAANDECONSUMENT

WAGENJEMETEENKLUITJEINHETRIETTE STURENALSJEBLIJKGEEFTVANEENHELDER INZICHTINDEENERGIEPROBLEMATIEK -AAR NIET ALLE WERKGEVERS ZIJN GE NEIGDHETENERGIEBELEIDTEBESPREKEN MET HUN WERKNEMERS 4IJD DUS OM JE INSPRAAK TE EISEN /M JE DAARBIJ TE HELPEN HEEFT HET 6LAAMS !"66 ³$E ENERGIEKALENDER´ GEMAAKT $EZE BROCHURELEGTJEDUIDELIJKUITWATDE VERSCHILLENDEMOGELIJKHEDENZIJNOM JEZEGTEKUNNENDOENOVERENERGIEIN JEBEDRIJF

1

DE ENERGIEKALENDER

7AAROMALSVAKBONDROND een werkboek voor syndicalisten ENERGIEWERKEN 6AKBONDEN VERDEDIGEN IN DE EERSTE PLAATS DE DIRECTE BELAN GENVANDEWERKNEMERSGOEDE LOON EN ARBEIDSVOORWAARDEN KWALITEITSVOLLE ARBEIDSOMSTAN DIGHEDEN WERKZEKERHEIDENZ /P HET EERSTE ZICHT HEEFT HET ENERGIEBELEID VAN DE ONDER NEMINGEN DAAR WEINIG MEE TE MAKEN .IETS IS ECHTER MINDER WAAR "IJ BESLISSINGEN DIE BELANG RIJKE GEVOLGEN KUNNEN HEBBEN VOOR DE WERKNEMERS HOUDEN ONDERNEMINGEN REKENING MET HEEL WAT FACTOREN DE SITUATIE VAN DE MARKT DE EVOLUTIE VAN juli 2008 DE LOONKOSTEN DE PRIJZEN VAN GRONDSTOFFEN DE WETGEVING VAN HET LANDWAARINZEZIJNGEVESTIGD ENDUS )NFO OOK¨DEENERGIEKOSTEN *EKANDEBROCHUREGRATISBESTELLENBIJ 7E MOETEN ER ZICHT OP KRIJGEN HOE $ANNY*ACQMOTMEDEWERKERVANHET HET ENERGIEVRAAGSTUK DE BELANGRIJKE MILIEUPROJECT 6LAAMS !"66 MAIL BESLISSINGENVANDEONDERNEMINGEN NAAR MILIEU VLAAMSABVVBE BEL DUSONZEDIRECTEBELANGENBEtNVLOEDT NAAROFSURFNAARWWW $ATISNODIGOMDEVOORSTELLENVANDE ABVVMILIEUBE /VER MILIEUTHEMA´S WERKGEVER TE KUNNEN BEOORDELEN EN HEBBEN WE EVENEENS ³$E MILIEUKA OM SYNDICALE ANTWOORDEN TE FORMU LENDER´ /OK DIE IS BIJ ONS VERKRIJG LEREN *E WERKGEVER ZAL HET OOK NIET BAAR

/OSTENDE /NDERSTEBOVEN LAAT JE GENIETEN ONTDEKKEN ZIEN RUI KEN PROEVEN VOELEN ¨ +ORTOM ZONDAG SEPTEMBER IS EEN DAG DIEJEMOETMEEMAKEN /OSTENDE /NDERSTEBOVEN BIEDT EEN ZEER GEVARIEERD PROGRAMMA AAN WAARINIEDEREENZIJNOFHAAR GADING VINDT !CTIVITEITEN IN GE ZINSVERBAND VOOR JONGEREN SENIOREN SPORTIEVELINGEN CUL TUURLIEFHEBBERS NA TUURVRIENDEN OF SO CIAAL GEpNGAGEERDEN M O T O R L I E F H E B B E R S LEKKERBEKKEN ¨ *E VINDT HET ALLEMAAL OP /OSTENDE /NDERSTE BOVEN

DEEL AAN DE ZOEKTOCHT MET DE BILLEKARRE EN MAAK KANS OP MOOIEPRIJZEN „ ,EERGRAFFITISPUITENOFSKATEN „ 3URFENENRAFTENOPZEE „ -AAK EEN TOCHT MET DE MOTO VANKMVOLPUREVERWONDE RING DOORHEEN IDYLLISCHE LOCA TIES „ $E ALLERKLEINSTEN KUNNEN DE

,EKKERETEN ´S -IDDAGS IS ER DE MOGELIJKHEID OM IN DE FEESTTENT EEN MID DAGMAALTEETENENDIT AAN EEN DEMOCRATI SCHE PRIJS 'ENIET VAN VERSEMOSSELEN LEKKE REPApLLA EENVEGETARI SCHE GROENTENSCHOTEL KLOEKE VISSOEP OF EEN ³VESCHE PLOATEFILET OP EENBRUNESTUTTE´

'ESLAAGDEDAG *E BENT VANAF U WELKOM IN DE GROTE TENT OP HET STATIONS PLEIN WAAR EEN OVEN VERSE BOTERKOEK MET KOFFIE THEE CHOCO MELK OF FRUITSAP OP JE WACHT *E KRIJGT ER OOK ALLE NODIGE IN FORMATIE OM ER EEN GESLAAGDE DAG VAN TE MAKEN /M U SCHIET HET PROGRAMMA UIT DE STARTBLOKKEN /FWEL VERTREKJEVOOREENGANSEDAG OF WELKIESJEVOOREENACTIVITEITINDE VOORMIDDAGENOFNAMIDDAG 3CHITTERENDEACTIVITEITEN +IEZEN ZAL NIET MAKKELIJK ZIJN UIT HET RUIME AANBOD HIERONDER AL VASTEENVOORSMAAKJE „ 6AARMEEMETDE3EASTAR „ .EEMDEELAANmmNVANDEVELE INTERESSANTE WANDELINGEN EN OFFIETSTOCHTENMETGIDS „ "EZOEK HET -USEUM VOOR MO DERNE KUNST AAN ZEE DE LAATSE )*SLANDVAARDER DE-ARITIMESITE /OSTENDEOFSTAPAANBOORDVAN DE-USSELBOOT)ENHET/CEANO GRAFISCH ONDERZOEKSSCHIP "EL GICA ¨ „ "EOEFEN 4AI #HI MET ZICHT OP ZEE „ "OUWEENZANDKASTEELOFNEEM

%EN DAGTICKET KOST ` VOOR VOL WASSENEN EN ` VOOR KINDEREN JONGERDANJAAR %EN HALVE DAG KOST ` VOOR VOL WASSENEN EN ` VOOR KINDEREN JONGERDANJAAR (ET MOTORTREFFEN KOST ` ALS RIJ DEREN`ALSPASSAGIER $EELNEMERSAANDESKATEINITIATIE ENCONTESTBETALEN` (ETKINDERSPEELDORPIS VRIJ TOEGANKELIJK VOOR KINDERENJONGERDAN JAAR

HELEDAGRAVOTTENINHETBALLEN BAD OPHETSPRINGKASTEEL DRAAI MOLENENNOGVEELMEER ¨ +EUZEGENOEG"ESTELEENBROCHU RE OP HET TELEFOONNR  OF SURF NAAR WWWOOSTENDEON DERSTEBOVENBE EN ONTDEK WAT ER NOGALLEMAALTEBELEVENVALT 6OORMAARWEINIGGELD

%XCLUSIEFOPTREDEN !LSWAARDIGEAFSLUITER KRIJGTDEBEZOEKEREEN GRATISENEXCLUSIEFOP TREDEN³!TRIBUTETOTHE AGE OF -ARVIN 'AYE´ 3ERGE &EYS NODIGDE ENKELERASMUZIKANTEN UITOMDEMUZIEKVAN DEZE BEROEMDE ³/S TENDENOARE´LIVETEBRENGEN $EELNEMENISDEBOODSCHAP SNEL INSCHRIJVENDEOPDRACHT )NFOENINSCHRIJVINGEN ,OKALE ,INX MEDEWERKERS WWWOOSTENDEONDERSTEBOVENBE 

Ben jij ongelukkig in je job? #ONTACTEERDE!"66 LOOPBAANBEGELEIDERS „2EGIO!NTWERPENTEL!NN „/OST 6LAANDERENTEL)LSE „7EST 6LAANDERENTEL%RIC /FSURFNAARWWWABVVLOOPBAANBEGELEIDINGBEVOORMEERINFO


De Nieuwe Werker

Naar een zeer moeilijk najaar De temperaturen waren deze zomer niet erg schitterend in eigen land, maar op sociaal en politiek overlegniveau kondigen de elementen een nog moeilijkere herfst aan. Waarom? • Het gebrek aan regulering en de ongebreidelde winsthonger in de financiële sector leidden tot de kredietcrisis in de VS, een crisis waarvan de gevolgen nazinderen in Europa. Daarbij komen de stijgingen van de energie- en voedselprijzen. In de VS en in de meeste Europese landen is de groei van de economie stilgevallen. Ook ons land ontsnapt niet aan die groeivertraging. De oorzaken daarvan liggen niet bij de werknemers, zij mogen de rekening dan ook niet gepresenteerd krijgen! • Er is nog geen begin van communautair akkoord in zicht. Die communautaire impasse leidt tot een instabiele regering met alle gevolgen van dien ook voor de begroting 2009 die op 14 oktober aan het parlement moet worden voorgesteld. Ondanks het feit dat we voor de zomer met meer dan 100.000 betogers om straat kwamen voor meer koopkracht kregen we tot nu toe alleen borrelnootjes ! De regering beloofde wel veel maar concreet zagen we daar nog niet veel van: - sterke belastingverlagingen (maar die zullen vooral de middelgrote en hoge inkomens te goede komen - twee extra enveloppes: een

verhoging van de laagste en oudste pensioenen en een voor het welvaartsvast maken van de kinderbijslag (boven op de enveloppe die voorzien was voor de welvaartsaanpassingen) maar de grootte en de “gewone” enveloppe en die van de twee bijkomende enveloppes ligt nog altijd niet vast - bijkomende sociale en fiscale lastenverlagingen voor de bedrijven - een harmonisatie van het zelfstandigenstatuut met dat van de werknemers - investering in duurzame ontwikkeling, onderzoek en innovatie. Veel beloftes dus maar weinig of geen concrete invulling ervan noch neen kostenplaatje. Tegelijkertijd blijft het zoeken naar nieuwe inkomsten uit (bijv. via een grondige bijsturing van de notionele intrestaftrek of via een algemene sociale bijdrage (ASB) waardoor de grote vermogens veel meer zouden bijdragen). * Tegen 15 september moeten de sociale partners de regering advies geven over de welvaartsaanpassingen van de sociale uitkeringen in 2009 en 2010. Dit advies is van direct een doorslaggevend belang voor de koop-

kracht van de meer dan 2 miljoen werknemers die gepensioneerd zijn of moeten leven met een vervangingsuitkering. Maar het is ook van belang voor de actieven: elke werknemer zal immers ooit met pensioen gaan en iedereen kan ziek vallen of afgedankt worden…. * De interprofessionele onderhandelingen kondigen zich moeilijker aan dan ooit tevoren. Economisch gaat het niet goed en de puur cijfermatige vergelijking tussen de loonevolutie in ons land en die in de buurlanden zal aantonen dat er weinig of geen marge zal zijn voor loonsverhogingen. Dat is voor het ABVV onaanvaardbaar. Het is niet omdat de werknemers in onze buurlanden - die geen automatische loonindexering hebben - nog meer inleverden dan wij, dat we onze koopkracht niet zouden mogen aanpassen. Op initiatief van het ABVV zal er daarom in oktober met de vakbonden uit Frankrijk, Duitsland, Nederland en Luxemburg samen gezeten worden om loonconcurrentie te vermijden en om tot een gezamenlijke loonstrategie te komen. Op een ogenblik dat de energiekosten in ons land veel sneller stijgen dan in onze buurlanden mag de discussie over concurrentie zeker niet herleid worden tot een discussie over loonkosten alleen. We eisen dus vrije en verantwoordelijke onderhandelingen, zonder een dwingende loonnorm.

Naast onze eigen syndicale vormingsinitiatieven bestaan er ook bijkomende opleidingen die speciaal voor vakbonders worden georganiseerd, weliswaar buiten het ABVV, maar wel in nauwe samenwerking: de opleiding syndicaal werk. Dit najaar start opnieuw een schooljaar van deze opleiding aan de Erasmushogeschool in Brussel. Een initiatief van het departement sociaal agogisch werk en het ABVV. Syndicaal werk is een modulaire aanvullende opleiding voor iedereen die syndicaal actief is, of dat wil worden: ABVV-militanten, syndicale medewerkers, vakbondssecretarissen, … De opleiding geeft je de mogelijkheid om precies die onderwerpen te volgen die je echt nodig hebt. Je kan het informatiemateriaal downloaden op www. vlaams.abvv.be Gedrukte exemplaren zijn ook te verkrijgen bij de vormingsdienst van je ABVV-gewest. Voor je inschrijft neem je best ook contact op met je beroepssecretaris. INSCHRIJVEN Vóór 30 september - op voorstel van het secretariaat van de centrale waarbij je werkt of aangesloten bent, of via een gewestelijk ABVV-secretaris. Inschrijven kan van 1 t/m 30 september (maandag t/m donderdag, enkel tussen 14u en 20u). Wim DEHAESE (wim.dehaese@cvobrussel.be) Sophie DOSSCHE (sophie.dossche@cvobrussel.be) Materiaalstraat 67 - 1070 Brussel - 02 528 09 55 BETALING - OPLEIDINGSCHEQUES Vanaf het schooljaar 2008-2009 zijn wij genoodzaakt om de kostprijs op te trekken tot €100 per gevolgde leereenheid.

Het verschuldigde bedrag (bijdrage in de kostprijs) dient betaald te worden bij de aanvang van de cursus (eerste lesdag van elke gekozen eenheid). De betaling kan gebeuren via storting (overschrijvingsformulier) of door betaling met opleidingscheques. Gelieve uw opleidingscheques ter waarde van het verschuldigde bedrag dus tijdig aan te vragen (minstens 1 maand voor de aanvang van het academiejaar)

INFORMATIE Opleiding Sociaal Werk (Erasmushogeschool Brussel) Zespenningenstraat 70 - 1000 Brussel Secretariaat: Chantal Laffut - Tel: 02 213 61 13 chantal.laffut@ehb.be Wilfried Verbelen - Tel: 0496 67 00 31 wilfried.verbelen@docent.ehb.be Vorming & Actie vzw Annick Clauwaert Hoogstraat 42 - 1000 Brussel Tel: 02 506 83 73 vormingenactie@vlaams.abvv.beOnze vijf prioriteiten voor het IPA Het IPA (interprofessioneel - ook wel centraal - akkoord genoemd) legt tweejaarlijks de loon- en arbeidsvoorwaarden vast voor alle werknemers uit de privésector.

Het ABVV zal zijn IPA eisencahier concentreren rond vijf hoofdeisen 1. Verhoging van het bruto interprofessioneel minimumloon, met een aanpassing van de werkbnonus en een optrekking van de minima voor jongeren tot het gewaarborgd minimum maandloon voor volwassenen. 2. Ruimte voor vrije, verantwoordelijke onderhandelingen zonder dwingende loonnorm op basis van het technisch rapport van de CRB , de centrale raad voor het bedrijfsleven. 3. Betere terugbetaling van de woon-werk verplaatsingskosten - de volledige terugbetaling van het abonnement voor het openbaar vervoer; - de verhoging (en verplichting) van een fietsvergoeding; - engagement van de werkgevers voor de organisatie van collectief vervoer in het kader van bedrijfsvervoerplannen; - betere terugbetaling van de verplaatsingskosten voor werknemers die geen andere mogelijkheid hebben dan hun eigen wagen te gebruiken om naar het werk te gaan. 4. Recht op vakantie voor alle werknemers Het ABVV vraagt dubbel betaald vakantiegeld aan 100% voor elke werknemer. 5. Een meer sociale regeling van de arbeidstijd Zo ’n regeling moet niet alleen de combinatie werk-privéleven vergemakkelijken maar moet ook bijdragen tot een oplossing voor het mobiliteitsprobleem. Bestaande ‘incentives” voor het afsluiten van sectorale en bedrijfsakkoorden daarover moeten versterkt worden met een fiscaal luik. Eén van de mogelijke pisten kan de invoering van de vierdagenweek zijn.

> Aan de lezers van De Nieuwe Werker, aan de leden van het ABVV

Het ABVV biedt je heel wat mogelijkheden om syndicale vorming te volgen In de ABVV-gewesten organiseren we interprofessionele vorming en een aantal centrales organiseren ook zelf vorming. Met de kennis die je er opdoet, kun je beter gewapend je moeilijke en zware syndicale taak uitvoeren.

• N°14 • 5 september 2008

Jullie ontvingen twee keer de prijs van de democratie. Proficiat!

Op 21 juli, op het grote podium van de Gentse Feesten werd met spanning uitgekeken naar de laureaten van de prijs van de democratie. Een prijs, die sinds 2000 en na de zwarte zondag, ieder jaar wordt uitgereikt op de Gentse Feesten. Terecht ging de prijs voor de Democratie 2008 twee keer naar Jou, • Omdat jij als lid van de vakbond je schouders hebt gezet onder de actie “red de solidariteit”. De initiatiefnemers van deze actie ontvingen, als eerste laureaat, een prachtig Afrikaans beeld van kunstenaar Walter De Buck. • Omdat jij als lid van een vakbond je mening uit. Zo slagen de vakbonden erin om met meer dan 3 miljoen gesyndiceerden beleidsaanbevelingen te doen. Enkel zo kunnen we een dam vormen tegen de splitsing van de sociale zekerheid. De drie vakbonden (ABVV, ACV en AVLVB) ontvingen, als tweede laureaat, elk een mooie lijnets “De veel te late tocht naar het dispensarium. Rwanda 1991” van kunstenaar Karel Kieckens. De tweede prijs, een lijnets met als titel ‘De veel te late tocht naar het dispensarium. Rwanda 1991.’ is te bezichtigen in “ons huis”, het ABVV-kantoor te Gent.

> Informatie- en sensibiliseringsdag voor gelijkheid V/M

“ABVV delegees gezocht en gevonden! Samen actie ondernemen om gelijkheid te realiseren” Op 23 september 2008 organiseert het ABVV in Brussel een informatie- en sensibiliseringsdag voor de ABVV afgevaardigden met als centraal thema: gelijkheid realiseren tussen V/M. De dag richt zich tot syndicaal afgevaardigden en gemandateerden voor de OR en/ of het CPBW (effectieven en plaatsvervangers), vrouwen én mannen. We willen ‘anciens’ maar ook mensen die voor de eerste keer verkozen zijn uitnodigen. Doelstelling van dit gebeuren? ABVV afgevaardigden informeren, sensibiliseren, ‘sterker’ maken zodat zij als het ware gender

mainstreaming ambassadeurs worden en andere afgevaardigden / militanten kunnen inspireren en stimuleren. Op het programma staan o.a. thematische workshops en syndicale debatten. Er zullen ook infostands zijn om kennis te maken met organisaties en verenigingen die werken rond gelijkheid V/M. Ben je geïnteresseerd om deel te nemen aan deze informatie- en sensibiliseringsdag? Richt je dan tot je beroepssecretaris voor meer inlichtingen. Inschrijven kan tot uiterlijk 10 september.


6

;\E`\ln\N\ib\i

• N°14 • 5 september 2008

Belgische Transportarbeidersbond

Logistiek: De grote sprong voorwaarts? $%,/')34)%+%3%#4/2SPEELTSINDSENKELEJARENEENSLEUTELROLINDEECONOMISCHEONTWIKKELINGENGROEIVANONSLAND$E GUNSTIGELIGGING DEGOEDEBEREIKBAARHEIDOMWILLEVANDEAANWEZIGHEIDVANBELANGRIJKEAUTO WATER ENSPOORWEGENEN HETFLEXIBELSOCIAALENECONOMISCHKADERMAKENVAN"ELGIpEENUITGELEZENLOCATIEVOORINTERNATIONALEBEDRIJVENOMZICHIN ONSLANDTEVESTIGENOMVANHIERUITHUNLOGISTIEKEACTIVITEITENOP%UROPEESVLAKUITTEBOUWEN/NDERTUSSENHEEFTBINNEN DELOGISTIEKEKETENDEZESECTORDEBOVENHANDGENOMENOPDETRANSPORTSECTOR ZOWELINZAKETOEGEVOEGDEWAARDEALSINZAKE TEWERKSTELLINGCIJFERS ENMETNOGEENENORMWERKGELEGENHEIDSPOTENTIEELVOORHANDENISHETEINDEVANDEZEGROEIVOORLOPIG NOGNIETINZICHT/MWILLEVANDEDIVERSITEITVANACTIVITEITENENSECTORENWASDEVRAAGVOOREENREGLEMENTAIRKADERWAARBIN NENEROVERLEGZOUKUNNENPLAATSVINDENSTEEDSGROTERGEWORDEN7ANTDATEROPSOCIAALVLAKNOGmmNENANDERMOETGEBEU RENINDELOGISTIEKESECTORISDUIDELIJK"4"GAATDEZEUITDAGINGAAN

(ETBELANGVANDELOGISTIEKESECTORIN"ELGIp 6OLGENS EEN STUDIE VANDENATIONALEBANK HEEFTONSLANDUNIEKE TROEVENINHANDENOM OP %UROPESE SCHAAL mmN VAN DE KOPLOPERS TE ZIJN EN TE BLIJVEN OP VLAK VAN LOGISTIE KE DIENSTVERLENING $E AANWEZIGHEID VAN GROTE HAVENS DE NABIJHEID VAN EEN KOOPKRACHTIGE 7EST %UROPESE MARKT EN DE BESCHIKBARE MUL TIMODALE TRANSPORTIN FRASTRUCTUUR DRAGEN BIJ TOT HET FEIT DAT DE LOGISTIEK mmN VAN DE SLAGADERS IS VAN ONZE ECONOMIE .IET ALLEEN BEVINDT "ELGIp ZICH IN HET HART VAN %UROPA IN DE KERN VAN DE LO GISTIEKEBANAAN METTALVANINDU STRIpLEENCONSUMPTIECENTRAVLAK BIJ DIVERSE STUDIES TONEN TEVENS AAN DAT "ELGIp OOK DE KNOWHOW ENINFRASTRUCTUURHEEFTOMAANDE TOPTEBLIJVEN (ETZALDANOOKNIEMANDVERBAZEN DATINEENLANDWAARDEDIENSTEN ECONOMIE VERUIT DE BELANGRIJKSTE ECONOMISCHE PIJLER IS GEWORDEN DE BELEIDSMAKERS IN 6LAANDEREN mN 7ALLONIp HOOG INZETTEN OP DE VERDERE UITBREIDING ONDERSTEU NING EN ONTWIKKELING VAN DE LO GISTIEKE ACTIVITEITEN IN ONS LAND $E OPRICHTING VAN VERSCHILLENDE STUDIECENTRA EN DENKTANKS ZOALS HET 6LAAMS )NSTITUUT VOOR DE ,O GISTIEK 6), EN HET ,OGISTICS )N 7ALLONIA PROJECT HEBBEN ALS BE LANGRIJKSTEDOELOMAANONDERZOEK

/MZETCIJFERS

 MILJOENEURO ,OGISTIEKZONDERPOSTDIENSTEN MILJOENEURO ,OGISTIEKMETPOSTDIENSTEN MILJOENEURO 4RANSPORTSECTOR ,UCHT,AND:EE

4EWERKSTELLINGCIJFERS

 ,OGISTIEKZONDERPOSTDIENSTEN ,OGISTIEKMETPOSTDIENSTEN 4RANSPORTSECTOR ,UCHT,AND:EE

"4"VECHTVOORDELOGISTIEKESECTOR TEDOEN-AARZEDENKENEVENEENS MEE INZAKE ONTWIKKELING EN IN NOVATIE VAN DE LOGISTIEKE SECTOR PROMOTEN DE LOGISTIEKE TROEVEN VAN ONS LAND GEVEN INFORMATIE OPLEIDING EN ONDERSTEUNING EN CREpREN NETWERKEN WAAR DE VER SCHILLENDEACTORENELKAARKUNNEN ONTMOETEN (ET RECENTE RAPPORT VAN DE 7E RELDBANK PLAATSTE "ELGIp OP DE DE PLAATS OP WERELDVLAK INZAKE LOGISTIEKEPLATFORMEN6OLGENSDE MEESTRECENTECIJFERSVANDENATI ONALE BANK GENEREERDE DE SECTOR INEENOMZETVANMEERDAN MILJARD EURO EN WAS ZE GOED VOOR BIJNA ARBEIDSPLAAT SEN $EZE VERVOERSONDERSTEU NENDEACTIVITEITENGENERERENEEN BELANGRIJK STUK VAN DE WELVAART MAAR ZIJN ENKEL MOGELIJK ALS ZE

VIA LOGISTIEKE POORTEN LOPEN DE ZOGENAAMDE OVERSLAGPUNTEN ZO ALS HAVEN EN LUCHTHAVENS -AAR ALSONSLANDWILBLIJVENGROEIENEN NIETWILVASTLOPENINDEZEGROEI IS ERNOODAANDEVERDEREONTWIKKE LINGVANHETINTERMODAALVERVOER METDEINTEGRATIEVANDEVERSCHIL LENDE TRANSPORTNETWERKEN IN mmN MULTIMODAALACHTERLANDNETWERK ,OGISTIEKISNIETLANGEREENNATIO NAAL LAAT STAAN EEN REGIONAAL OF LOKAAL GEGEVEN (ET 4RILOGIPORT PROJECTWAARBIJDE(AVENVAN!NT WERPEN EN DE BINNENHAVEN VAN ,UIKINTENSIEFGAANSAMENWERKEN IS SLECHTS mmN VOORBEELD VAN HOE VERSCHILLENDE LOGISTIEKE PLATFOR MENGRENSOVERSCHRIJDENDKUNNEN SAMENWERKEN (ET INVESTEREN IN DEZE EXTENDED GATEWAYS DIE DE VERSCHILLENDE LOGISTIEKEKERNPUN TENMETELKAARWIL LEN VERBINDEN EN OP ELKAAR AFSTEM MEN WAARDOOR DE LOGISTIEKEKOSTVOOR BEDRIJVEN WORDT GEMINIMALISEERD EN ER VOLOP TOE GEVOEGDE WAARDE WORDT GECREpERD IS VAN ONSCHATBAAR BELANGVOORDEVER DERE ONTWIKKELING VAN DE ECONOMIE (ET SUCCES VAN DE BINNENVAARTTERMI NALSVAN7ILLEBROEK EN-EERHOUTBEWIJ ZEN DAT INVESTEREN IN DEZE EXTENDED GATEWAYS ABSOLUUT NOODZAKELIJKIS

-ETDECREATIEVANPARITAIRCOMITmVOORDELOGISTIEKISERNIET ALLEEN EEN EINDE GEKOMEN AAN DE ONDUIDELIJKHEID OVER DE LOON ENARBEIDSVOORWAARDEN:OWELVOORWERKGEVERSALSVOOR WERKNEMERSBETEKENDEDITMEERRECHTSZEKERHEID 'EZIENHETREGIO OVERSCHRIJDENDKARAKTERVANDESECTORWERKT "4" OVER DE GEWESTELIJKE GRENZEN HEEN AAN DEZE SECTOR MET NAMEDOORDEREGELMATIGESAMENKOMSTENVANINTERZETELVER GADERINGEN'ROTEBEDRIJVENZOALS4.4 $(, 54) #EVA ,OGISTICS BEPERKENZICHOOKNIETTOTmmNENKELEREGIO MAARWERKENVAN UITVERSCHILLENDELOCATIESOVERHEELHETLANDENOVERDELANDS GRENZENHEEN5ITWISSELINGVANINFORMATIE ONDERSTEUNINGOP INTER GEWESTELIJKEMAAROOKOP%UROPESESCHAALZIJNVOOR"4" ESSENTIEELOMEENNOGSTERKEREENMEEREENSGEZINDEVAKBOND UITTEBOUWENVOORDELOGISTIEKESECTOR /NZE±7EGWIJS¨INDELOGISTIEK²WERDSPECIAALONTWORPENOM SNELENOVERZICHTELIJKCORRECTEINFORMATIETEVERKRIJGENOVERDE LOON EN ARBEIDSVOORWAARDEN GEKOPPELD AAN ANDERE NUTTIGE INFORMATIEZOALSSYNDICALE PREMIES BRUGPENSIOENENOPZEG TERMIJNEN $EZE HANDIGE EN INFORMATIEVE FOLDER IS EXCLUSIEF BESTEMDVOORDEARBEIDERSINDELOGISTIEKESECTOR

"ESTEL.U 5KRIJGT±7EGWIJSINDELOGISTIEK²GRATISTOEGESTUURDDOOR BESTELLINGVIATELOF BTB BTB ABVVBE METVERMELDING77LOG$.7

)VAN6)#4/2 6OORZITTER"4"

Zie ook onze website: www.btb-abvv.be

&RANK-/2%%,3 &EDERAAL3ECRETARIS 7EGVERVOER,OGISTIEK


Metaal

Heel wat hoofd- en handenarbeid nodig het komende jaar (ET NIEUWE WERKJAAR IS ALWEER BEGONNEN %N DE AGENDA BELOOFT DRUKTEWORDEN%RZIJNDEINTERPROFESSIONELEONDERHANDELINGENDIE DIT NAJAAR STARTEN ONMIDDELLIJK GEVOLGD DOOR DE SECTORALE ONDER HANDELINGEN BEGIN VOLGEND JAAR )EDEREEN WEET DAT HET MOEILIJKE INTERPROFESSIONELE ONDERHANDELINGEN ZULLEN WORDEN $E KANS DAT ER EEN REGERING IS DIE MET EXTRA MIDDELEN DE ZAAK KAN SMEREN IS BOVENDIEN ZEER KLEIN 4EN EERSTE DURFT NIEMAND TE VOORSPELLEN OF EN VOOR HOELANG WE NOG EEN REGERING ZULLEN HEBBEN 4EN TWEEDE ZALHETHOEDANOOKEENREGERINGZIJNMETWEINIGOVERSCHOTENMET WEINIGEXTRA´SOMUITTEDELEN6OORONSKOMTERNOGEENSDEMOEI LIJKHEIDBOVENOPDAT!GORIAONSDEREKENINGZALWILLENPRESENTEREN VANDERUIMHONDERDKOOPKRACHTAKKOORDENDIEWERDENAFGESLOTEN BEGIN $OOR DE UITSPRAAK VAN HET !RBEIDSHOF IN !NTWERPEN KWAM OOK HET ARBEIDERS BEDIENDESTATUUT TERUG OP DE POLITIEK SOCIALEAGENDA(ETARRESTBEVESTIGTVROEGEREUITSPRAKEN)NDEZEGAF DERECHTBANK"OB-EERTGELIJKTEGENOVERZIJNVROEGEREWERKGEVER !LCATEL/MDATZIJNFUNCTIEALSSYSTEEMMEESTERVOORALUITDENKWERK BESTOND MOESTHIJEENBEDIENDECONTRACTHEBBENGEKREGENENHAD HIJBIJGEVOLGOOKRECHTOPEENAANVULLENDPENSIOENINDIEPERIODE HADDENDEMETAALARBEIDERSNOGGEENRECHTOPEENAANVULLENDPEN SIOEN NUWEL 0ROFESSOR"LANPAINWASERNATUURLIJKALSDEKIPPENBIJ OMDEVAKBONDENMETALLEZONDEN)SRApLSTEOVERLADEN$EVOORZIT STERVANSPAPLEITTEINEENOPMERKELIJKECOLUMNIN$E-ORGENVOOR mmN WERKNEMERSSTATUUT :E CONSTATEERDE TERECHT DAT HET ONDER SCHEIDTUSSENARBEIDERSENBEDIENDENNIETMEERVANDEZETIJDIS$AT HETBOVENDIENRONDUITBELEDIGENDISOMINEENKENNISMAATSCHAPPIJ TEDOENALSOFSOMMIGEWERKNEMERSNIETZOUDENNADENKEN4EGELIJK MERKTEZEOPDATDE"ELGISCHEARBEIDERS GEMETENNAARDEWETTELIJKE OPZEGTERMIJNEN ZOONGEVEERDESLECHTSTBESCHERMDEWERKNEMERS VAN%UROPAZIJN:ECONSTATEERDEEVENEENSDATDESOCIALEPARTNERS ONDANKSDEDUREEDENGEZWORENINVERSCHILLENDEINTERPROFESSIONELE AKKOORDEN NOGGEENSTAPDICHTERBIJEENOPLOSSINGSTAAN±(ETZOU ONVERANTWOORD ZIJN OM OPNIEUW TWEE JAAR TIJD TE VERLIEZEN )N DE VOLGENDEMAANDENZULLENDEPARTNERSTOTDUIDELIJKEAFSPRAKENMOE TENKOMEN'EENVOORNEMENS MAARCONCRETEINVULLINGEN¨ !LSDE SOCIALEPARTNERSOPNIEUWMISLUKKEN MOETDEPOLITIEKZIJNVERANT WOORDELIJKHEIDNEMEN² ALDUS#AROLINE'ENNEZ !"66 -ETAAL PLEIT ALS ENIGE ARBEIDERSCENTRALE AL DECENNIA VOOR mmN WERKNEMERSSTATUUT /P HET LAATSTE 3TATUTAIR #ONGRES MET DE 7AALSEKAMERADENINDEDENWEDEZELFDECONSTATERINGALSDE VOORZITSTERVANDESPA NAMELIJKDATDEVERSCHILLENDEINTERPROFESSI ONELEONDERHANDELINGENVOORGEENENKELEDOORBRAAKGEZORGDHEB BEN (ET ENIGE CONCRETE RESULTAAT WAS DAT DE NODIGE MAATREGELEN UITGESTELDWERDEN7EHERHAALDENTOENONSPLEIDOOIOMHETWERK NEMERSSTATUUTZOSNELMOGELIJKLANGSWETTELIJKEWEGTEREGELENALS DE SOCIALE PARTNERS ER DOOR INTERNE TEGENSTELLINGEN NIET IN SLAGEN OM DEZE DISCRIMINATIE DE WERELD UIT TE HELPEN 7E REALISEREN ONS MAARALTEGOEDDATZO´NWERKNEMERSSTATUUTHEELWATGEVOLGENZAL HEBBEN/OKVOORHETSOCIAALOVERLEGZOALSDATALBESTAATIN"ELGIp -AARZOALSALTIJDISANGSTEENSLECHTERAADGEVER/FHETNUDEANGST ISVANVAKBONDENVOORDEVERWORVENHEDENVANBEPAALDEGROEPEN VANWERKNEMERSOFDEANGSTVANSOMMIGEWERKGEVERSDATZO´NSTA TUUTVOORHENDELOONKOSTFIKSZALVERHOGEN )NIEDERGEVALSTAATHETWERKNEMERSSTATUUTOPNIEUWOPDEAGENDA 6ANDEKOMENDEONDERHANDELINGEN MAAROOKVANHETEERSTECON GRESVAN!"66 -ETAAL$ATISNOGEENOPDRACHTVOORHETKOMENDE JAAR )N JUNI HOUDT HET 6LAAMSE !"66 -ETAAL ZIJN EERSTE 3TATUTAIR #ON GRES%RISDUSGENOEGHOOFD ENHANDEN ARBEIDTEVERRICHTENDEKOMENDEMAAN DEN

(ERWIG*ORISSEN 6OORZITTER

;\E`\ln\N\ib\i

• N°14 • 5 september 2008

7

De Garagasten hebben de coolste encyclopedie! 'ROTE OPLUCHTING BIJ ALLE JONGEREN MET EEN HART VOOR AUTO´S EN TECHNIEK DE 'ARAGASTEN ZIJN TERUG %N WEL OM VOL TROTS DE TWEEDE JAARGANG VAN HUN GRATISMINI ENCYCLOPEDIEOVERAUTOTECHNIEKVOORTE STELLEN 3INDSTREKKENDE'ARAGASTENVANTOEKOMSTOP WIELENBETOEKOMSTOPWIELENBEISEENACTIEVANDE AUTOSECTOR MEER INFO OP WWWTOEKOMSTOPWIELEN BE ALSECHTEAVONTURIERSDOORDEWIJDEWERELDVANDE TECHNIEK(UNBELEVENISSENWARENJARENLANGTEVOL GENINDE'ARAGASTEN+RANT ENSINDSVORIGSCHOOLJAAR IN DE ENIGE ECHTE 'ARAGASTEN%NCYCLOPEDIE $AARIN ONTDEKKENJONGETECHNICIWELKEALTERNATIEVEBRAND STOFFEN ER BESTAAN WAAROM SCHIJFREMMEN SOMS GESCHIKTER ZIJN DAN TROMMELREMMEN HOE MOTOREN WERKEN WAAROMEENAIRBAGNIETZOMAAREENKUSSEN ISMAAROOKWIEEENVERSNELLINGSBAKVERVANGT HET MOTORMANAGEMENT CONTROLEERT EN REMMEN AFSTELT +ORTOMEENPRETTIGEENEDUCATIEFVERANTWOORDEKEN NISMAKING MET DE WERELD VAN DE AUTO 'EEN SAAI BOEKVOLDUFFETEKST MAAREENCOOLEVERZAMELINGVAN FOTO´SENTEKENINGEN

:IT ER IN JOUW VRIENDENKRING EEN TECHNISCHE BOLLE BOOSVANDEZELEEFTIJD6ERRASHEMOFHAARDANMET EEN'2!4)3ABONNEMENTOPDE'ARAGASTEN%NCYCLO PEDIE %N ALS UW 'ARAGAST MAAR NIET GENOEG KRIJGT VANTECHNIEK DANISERALTIJDNOGDE'ARAGASTEN3ITE OPWWWTOEKOMSTOPWIELENBE$IEWEBSITEZITBOOR DEVOLEXPERIMENTEN STUDIE INFOENTOFFESPELLETJES

)NSCHRIJVEN )NSCHRIJVENKANSNELENMAKKELIJKVIADE'ARAGASTEN 3ITEVANWWWTOEKOMSTOPWIELENBE'EWOONEVEN HETONLINEFORMULIERINVULLENVOLSTAAT -AAR INSCHRIJVEN KAN OOK DOOR ONDERSTAANDE ANT WOORDSTROOK INGEVULD TE FAXEN NAAR HET NUMMER OFTERUGTESTURENNAAR 'ARAGASTEN%NCYCLOPEDIE PATOEKOMSTOPWIELENBE *"ORDETLAAN "RUSSEL %ENGEMISTNUMMERKANGEDOWNLOADWORDENVIAWWWTOEKOM STOPWIELENBE%ERDERVERSCHENENEDITIESWORDENNIETNAGESTUURD

(ELEMAALGRATIS $E'ARAGASTEN%NCYCLOPEDIEVERSCHIJNTVIERKEERPER JAAR (ET EERSTE NUMMER OVER BRANDSTOFFEN VER SCHIJNT IN NOVEMBER !BONNEREN KAN IN ENHETHELEJAARDOOR (EBJEEENZOONOFDOCHTERTUSSENENJAAROUD

 !.47//2$342//+ INVULLENINDRUKLETTERSAUB )KWILEENGRATISABONNEMENTNEMENOPDE'ARAGA STEN%NCYCLOPEDIEVOORMEZELFOFVOORIEMANDDIEIK KEN $USVULIKHIERONDERDEGEGEVENSINVANDE'A RAGASTDIEDEENCYCLOPEDIEZALONTVANGEN .AAM !DRES 'EBOORTEDATUM % MAILADRES $E GEGEVENS ZULLEN ENKEL GEBRUIKT WORDEN OM DE AANVRAGER TE VOORZIENVANNIET COMMERCIpLEINFORMATIEOVERTOEKOMSTOPWIELEN BE PROJECTEN )NZAGE WIJZIGING OF SCHRAPPING VAN DE PERSOONLIJKE GEGEVENSKANOPEENVOUDIGVERZOEKVIAHETADRESVANTOEKOMSTOP WIELENBE

PMB Limburg nam afscheid van Tony Castermans .ASYNDICALECARRInREVANMEERDANJAARNAM0-" ,IMBURG OP VRIJDAG AUGUSTUS AFSCHEID VAN 4ONY #ASTERMANS BEGONNENALSDELEGEEBIJ&ORDENGEpIN DIGDALS0ROVINCIAAL6OORZITTER2OHNNY#HAMPAGNE DE OPVOLGER VAN 4ONY HULDIGDE IN ZIJN SPEECH DE OPENHEID DIE 4ONY IN DE 0-" HEEFT GEtNTRODUCEERD HEEFT (IJ VERWEES OOK NAAR DE SCHITTERENDE VERKIE ZINGSRESULTATEN BIJ DE LAATSTE SOCIALE VERKIEZINGEN ALSBEWIJSDAT4ONYVAN!"66 -ETAALIN,IMBURGEEN NIET TE ONDERSCHATTEN TEGENSTANDER HEEFT GEMAAKT VOOR WERKGEVERS EN ANDERE ORGANISATIES $E 6OOR ZITTER VAN !"66 -ETAAL (ERWIG *ORISSEN BEDANKTE 4ONYOFFICIEELVOORALZIJNINZETVOORDEMETALLOSEN DEARBEIDERSBEWEGING-AARHETWARENTOCHVOORAL DE PERSOONLIJKE MOMENTEN DIE HIJ BELEEFD HAD MET DEZE OUDE STRIJDMAKKER DIE HIJ IN ZIJN DANKWOORD WENSTETEBENADRUKKEN4ENSLOTTEZETTEOOKHETPER

SONEELVANDE0-",IMBURG4ONYOPEENEMOTIONELE EN ORIGINELE WIJZE IN DE BLOEMEN )N AANWEZIGHEID VANMEERDANKAMERADENVIERDE0-",IMBURG 4ONY#ASTERMANSENVERLEENDEHEMDETITELVAN%RE 6OORZITTERALSTEKENVANDANKBAARHEID

4ONY#ASTER MANSTUSSEN 2OHNNY#HAM PAGNELINKS EN (ERWIG*ORISSEN RECHTS

Op 1 oktober verhogen minimumlonen PC 111 met 0,08% 552,/.%.U0# 3%#4/2-%4!!,"/57 )NDEX SCHIJF -%%2$%2*!2)'%.

5URLOON

'EWAARBORGDMINIMUM BRUTOMAANDLOON

0ROFESSIONEELMINIMUMLOON

`

`

-).$%2*!2)'%.

J 

 J 

J 

 J 

J 

J 

5URLOON

`

`

`

`

`

`

).$5342,%%2,).'%.

J

J

J

 

5URLOON

`

`

`

SCHOOL JAAR 

 ` CAO
De Nieuwe Werker

> Dossier

• N°14 • 5 september 200

> Dossier

De Nieuwe Werker

Dienstencheques: ‘Wie bezorgen we een dienst’? In 2007 hebben meer dan 80.000 mensen 1 of meer dagen gewerkt in de dienstencheques. Iedereen spreekt van een groot succes. Dat is ook natuurlijk ook zo maar ….. er zijn toch ook heel wat problemen! Reeds meer dan 2 jaar vragen de vakbonden, het ABVV op kop, een structurele financiering van het stelsel. Vlak voor de zomer hebben we van de regering opnieuw duidelijkheid geëist. Zij heeft het systeem gecreëerd en moet dan ook zorgen voor de toekomst ervan. Heel concreet willen we zekerheid over: • de financiering in de toekomst: doordat het stelsel altijd maar meer en meer klanten en dus ook meer werknemers heeft moet het nodige geld op tafel komen • het behoud van de lonen: iedereen weet dat alles altijd maar duurder wordt. De index van onze lonen ( aanpassing aan de stijging van de levenkost) is NIET gegarandeerd. • het verhogen van de lonen in de toekomst. Je kan moeilijk zeggen dat een beginloon van 9.29 euro per uur erg veel is ! Zeker als je er rekening mee houdt dat poetsen toch wel erg zwaar werk is. Daarnaast kan er nog heel wat gebeuren aan de kwaliteit van de arbeid. Contracten van 1 uur per week, meer dan 2 jaar contracten van bepaalde duur na elkaar, geen loon als de cliënt onverwacht afwezig is …. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Duidelijke vragen ….…..maar nog geen antwoorden. Voor ons is de maat vol. Op 15 september moet er duidelijkheid komen. Zoniet …. daarover lees je meer in dit dossier. Werner van Heetvelde Woordvoeder ABVV Dienstencheques

Uitbreiden? Door het succes van het stelsel dromen heel wat politici van een uitbreiding. Men denkt vooral aan klusjes in huis tuinonderhoud en kinderopvang. Ook een aantal werkgevers zien hier wel winst in. Als vakbond hebben we natuurlijk geen probleem met extra jobs maar…… - in tuinonderhoud en klusjes zijn er al heel wat mensen die in een “ gewoon” bedrijf werken. Er mag geen valse concurrentie ontstaan waardoor bestaande jobs verdwijnen. - voor die jobs (bijv. kinderopvang) heb je toch wel ervaring en opleiding nodig. Voor ons kunnen in ieder geval “zorgtaken” niet door het systeem van dienstencheques worden gedaan. En moeten nu bijv. interim bedrijven kinderen gaan opvangen? - wie zorgt er voor het aangepast materiaal (bijv. een grasmachine?) en wie is verantwoordelijk voor de veiligheid en het onderhoud? - het systeem kost nu al handen vol geld. Waarmee gaat men die uitbreiding betalen?

De gebruiker ( de cliënt ) betaalt per cheque 7 euro en kan tot 2.1 euro terugbetaald krijgen via belastingen. Netto betaalt die dus 4.9 euro. De overheid legt per cheque 13.5 euro bij. Daarnaast betaalt de overheid ook een vergoeding aan Sodexho (het bedrijf dat de cheques uitgeeft) en betaalt het belastingsvoordeel aan de gebruikers terug. Totaal budget overheid en gebruikers samen 2007 : meer dan 1.000.000.000 euro ! ( 1 miljard )

Meer geld ? Het allerbelangrijkste blijft natuurlijk dat er voor de huidige werknemers geen zekerheid is. Geen zekerheid over bijv. de index, betere lonen, … Zolang we die niet hebben zeggen we : Uitbreiding ? Nee, voorlopig niet, bedankt!

We hebben de regering tot 15 september de tijd gegeven om met concrete oplossingen te komen. Anders moeten we andere middelen gebruiken. Dat kan beginnen met kleine acties om persaandacht te krijgen en de publieke opinie voor ons te winnen. Het is misschien ook wel eens nuttig om aan die honderdduizenden klanten uit te leggen dat ook zij er belang bij hebben dat hun poetsvrouw goed betaald en vooral … tevreden is !

1. Aantal bedrijven Mei 2005 886

mei 2006 1215

mei 2007 1479

juli 2008 1994

Intussen zijn bijna 2.000 bedrijven erkend. Daarvan zijn net niet de helft in Vlaanderen gevestigd, 37 % in Wallonië en 14 % in Brussel. Heel veel van die bedrijven zijn nog niet actief. Wachten ze op de uitbreiding ? 2. Aantal gebruikers Mei 2005 168262

mei 2006 314931

mei 2007 492862

Bijna 700.000 gebruikers. Elke maand komen er een slordige 15.000 bij. 64 % daarvan zijn Vlamingen, 30 % wonen in Wallonië en een kleine 6 % in het Brussel hoofdstedelijk gewest. 3. Werknemers In 2007 hebben er 80.000 werknemers 1 of meer dagen in de dienstencheques gewerkt. Op 31/12/2007 waren er nog 45.289 ingeschreven. 98.4 % daarvan zijn vrouwen, 1.6 % mannen. In totaal geeft dit 28.265 full time jobs. Gemiddeld wordt er dus iets meer dan 23 uur per week gewerkt. 4 . Aantal effectief gebruikte cheques 2005: 2006: 2007: Tot juli 2008:

Helpt dit niet dan kunnen we nog altijd de grote middelen uithalen. In november 2005 slaagden we er op geen tijd in om 5.000 werknemers in de dienstencheques naar een betoging te krijgen. ( En toen werkten er nog 5 keer minder mensen in de dienstencheques! ). Maar natuurlijk gaan we eerst proberen aan tafel te zitten om oplossingen te krijgen!

juli 2008 698113

17,215 miljoen 32.124 miljoen 48.987 miljoen 36.992 miljoen

Cijfers om ons toch wel zorgen over te maken! Als die groei blijft aanhouden (en niets wijst op het tegendeel) zal de overheid in 2008 200.000.000 € extra moeten voorzien. Vergeten we niet dat dit geld uit de sociale zekerheid komt en dat we blijven eisen dat elke euro die uit de RSZ wordt gehaald gecompenseerd wordt met extra inkomsten!

Als de onderhandelingen op niets uitdraaien, is het tijd voor actie… Net als de manifestatie in november 2005 toen we zo’n 5.000 werknemers mobiliseerden.

Welke arbeidsvoorwaarden?

Heel eenvoudig.

15 september ?

Op een goeie drie jaar tijd is het systeem bijna geëxplodeerd !Hoe wordt het systeem betaald?

De overheid zegt zelf dat het stelsel in 2007 hen, na aftrek van alle terugverdien effecten ( belastingen, RSZ, … ) netto € 450.000.000 kostte. Dit is erg veel geld, zeker als je berekent hoeveel dit per full time job kost. Wat wij vragen kost natuurlijk ook geld, maar moet de overheid dan ook meer geld op tafel leggen?

JA In de toekomst zal de regering er rekening mee moeten houden dat alles duurder wordt. Ze zal dan ook moeten voorzien dat de overheidstussenkomst in de toekomst stijgt en dat dit niet jaar na jaar moet bekeken/onderhandeld worden.

De wekelijkse arbeidsduur wordt vastgelegd op 38 uur (uiteraard kan dit in de praktijk ook minder zijn)

De volgende voorwaarden moeten vervuld zijn: - Min. 65 dagen gewerkt hebben als DC-werknemer in de periode juli (van het vorig kalenderjaar) juni (van het lopend kalenderjaar)

• Lonen

• Syndicale vertegenwoordiging

De volgende minimumlonen worden toegepast vanaf 1 oktober 2008:

Vanaf 1 oktober 2007 kan een syndicale afvaardiging in elke onderneming met 20 werknemers of meer worden opgericht, voor zover minstens 1/3 van de werknemers aangesloten is bij de vakbonden.

- Bij aanvang: €9.48 per uur - Na 1 jaar anciënniteit: €9.85 per uur - Na 2 jaar anciënniteit: €9.98 per uur • Eindejaarspremie De eindejaarspremie bedraagt 4% van het loon dat je verdiende in de loop van de referteperiode en wordt betaald in de loop van de maand december.

Wie bij het ABVV aangesloten is, heeft recht op een syndicale premie van €50.

JA en NEE We moeten ook vaststellen dat een aantal bedrijven fikse winsten maakt met het systeem. Met dat geld kan er ook al heel veel verbeterd worden! Het ABVV maakt daarover op dit moment een studie. We komen daar later uitgebreid op terug.

• Woon-werkverkeer Er wordt een verplaatsingsvergoeding toegekend voor alle vervoersmiddelen en alle verplaatsingen en dit vanaf een minimale afstand van 3 km. Verplaatsingen met de trein en ander openbaar vervoer worden voor 60% terugbetaald. Wie zich met zijn eigen vervoermiddel verplaatst, krijgt een tussenkomst per gepresteerde dag, gelijk aan 1/5 van de tussenkomst in de kost van een wekelijkse treinkaart voor dezelfde afstand. Voor verplaatsingen met de fiets is de maximale tussenkomst vastgelegd op € 0,15 per km. De verplaatsingskosten worden minstens één keer per maand betaald.

Een doordenkertje… Zoals gezegd zijn er 700.000 klanten die een poetsvrouw of strijkhulp via dienstencheques hebben. Ongetwijfeld zijn er onder die cliënten ook ABVV leden. Onze eis is dat de prijs voor de cliënten aangepast wordt.

NEE De prijs die de cliënt betaalt moet herbekeken worden. Na aftrek van het belastingsvoordeel betaalt de cliënt per uur 4.9 euro. 4.9 euro voor 1 uur betaald (zwaar) werk, alles inbegrepen ( loon – RSZ – verplaatsingen – verzekeringen ,…). Die prijs staat niet in verhouding. Dus moet die voor ons aangepast worden.

• Arbeidsduur

• Syndicale premie

NEE

De cijfers

• N°14 • 5 september 200

Wat we minstens willen is een vaste indexering van die prijs. Vandaag betaalt iedereen zonder morren voor een vakman al snel € 20 per uur. Vandaag betaal je ( na belastingsaftrek ) voor een professionele poetsvrouw € 4.9. De indexering van die prijs is dan toch niet overdreven ? Conclusie: Wat wij vragen kost geld. Dit kan gevonden worden zowel bij de overheid, de bedrijven als bij de cliënten.

Een ABVV lid kan daar toch niets op tegen hebben? Opgelet: De prijs die de cliënt betaalt, moet ( jammer genoeg ) wel concurrentieel blijven met de zwarte markt. We moeten vermijden dat cliënten opnieuw overschakelen naar zwart werk.
De Nieuwe Werker

> Dossier

• N°14 • 5 september 200

> Dossier

De Nieuwe Werker

Dienstencheques: ‘Wie bezorgen we een dienst’? In 2007 hebben meer dan 80.000 mensen 1 of meer dagen gewerkt in de dienstencheques. Iedereen spreekt van een groot succes. Dat is ook natuurlijk ook zo maar ….. er zijn toch ook heel wat problemen! Reeds meer dan 2 jaar vragen de vakbonden, het ABVV op kop, een structurele financiering van het stelsel. Vlak voor de zomer hebben we van de regering opnieuw duidelijkheid geëist. Zij heeft het systeem gecreëerd en moet dan ook zorgen voor de toekomst ervan. Heel concreet willen we zekerheid over: • de financiering in de toekomst: doordat het stelsel altijd maar meer en meer klanten en dus ook meer werknemers heeft moet het nodige geld op tafel komen • het behoud van de lonen: iedereen weet dat alles altijd maar duurder wordt. De index van onze lonen ( aanpassing aan de stijging van de levenkost) is NIET gegarandeerd. • het verhogen van de lonen in de toekomst. Je kan moeilijk zeggen dat een beginloon van 9.29 euro per uur erg veel is ! Zeker als je er rekening mee houdt dat poetsen toch wel erg zwaar werk is. Daarnaast kan er nog heel wat gebeuren aan de kwaliteit van de arbeid. Contracten van 1 uur per week, meer dan 2 jaar contracten van bepaalde duur na elkaar, geen loon als de cliënt onverwacht afwezig is …. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Duidelijke vragen ….…..maar nog geen antwoorden. Voor ons is de maat vol. Op 15 september moet er duidelijkheid komen. Zoniet …. daarover lees je meer in dit dossier. Werner van Heetvelde Woordvoeder ABVV Dienstencheques

Uitbreiden? Door het succes van het stelsel dromen heel wat politici van een uitbreiding. Men denkt vooral aan klusjes in huis tuinonderhoud en kinderopvang. Ook een aantal werkgevers zien hier wel winst in. Als vakbond hebben we natuurlijk geen probleem met extra jobs maar…… - in tuinonderhoud en klusjes zijn er al heel wat mensen die in een “ gewoon” bedrijf werken. Er mag geen valse concurrentie ontstaan waardoor bestaande jobs verdwijnen. - voor die jobs (bijv. kinderopvang) heb je toch wel ervaring en opleiding nodig. Voor ons kunnen in ieder geval “zorgtaken” niet door het systeem van dienstencheques worden gedaan. En moeten nu bijv. interim bedrijven kinderen gaan opvangen? - wie zorgt er voor het aangepast materiaal (bijv. een grasmachine?) en wie is verantwoordelijk voor de veiligheid en het onderhoud? - het systeem kost nu al handen vol geld. Waarmee gaat men die uitbreiding betalen?

De gebruiker ( de cliënt ) betaalt per cheque 7 euro en kan tot 2.1 euro terugbetaald krijgen via belastingen. Netto betaalt die dus 4.9 euro. De overheid legt per cheque 13.5 euro bij. Daarnaast betaalt de overheid ook een vergoeding aan Sodexho (het bedrijf dat de cheques uitgeeft) en betaalt het belastingsvoordeel aan de gebruikers terug. Totaal budget overheid en gebruikers samen 2007 : meer dan 1.000.000.000 euro ! ( 1 miljard )

Meer geld ? Het allerbelangrijkste blijft natuurlijk dat er voor de huidige werknemers geen zekerheid is. Geen zekerheid over bijv. de index, betere lonen, … Zolang we die niet hebben zeggen we : Uitbreiding ? Nee, voorlopig niet, bedankt!

We hebben de regering tot 15 september de tijd gegeven om met concrete oplossingen te komen. Anders moeten we andere middelen gebruiken. Dat kan beginnen met kleine acties om persaandacht te krijgen en de publieke opinie voor ons te winnen. Het is misschien ook wel eens nuttig om aan die honderdduizenden klanten uit te leggen dat ook zij er belang bij hebben dat hun poetsvrouw goed betaald en vooral … tevreden is !

1. Aantal bedrijven Mei 2005 886

mei 2006 1215

mei 2007 1479

juli 2008 1994

Intussen zijn bijna 2.000 bedrijven erkend. Daarvan zijn net niet de helft in Vlaanderen gevestigd, 37 % in Wallonië en 14 % in Brussel. Heel veel van die bedrijven zijn nog niet actief. Wachten ze op de uitbreiding ? 2. Aantal gebruikers Mei 2005 168262

mei 2006 314931

mei 2007 492862

Bijna 700.000 gebruikers. Elke maand komen er een slordige 15.000 bij. 64 % daarvan zijn Vlamingen, 30 % wonen in Wallonië en een kleine 6 % in het Brussel hoofdstedelijk gewest. 3. Werknemers In 2007 hebben er 80.000 werknemers 1 of meer dagen in de dienstencheques gewerkt. Op 31/12/2007 waren er nog 45.289 ingeschreven. 98.4 % daarvan zijn vrouwen, 1.6 % mannen. In totaal geeft dit 28.265 full time jobs. Gemiddeld wordt er dus iets meer dan 23 uur per week gewerkt. 4 . Aantal effectief gebruikte cheques 2005: 2006: 2007: Tot juli 2008:

Helpt dit niet dan kunnen we nog altijd de grote middelen uithalen. In november 2005 slaagden we er op geen tijd in om 5.000 werknemers in de dienstencheques naar een betoging te krijgen. ( En toen werkten er nog 5 keer minder mensen in de dienstencheques! ). Maar natuurlijk gaan we eerst proberen aan tafel te zitten om oplossingen te krijgen!

juli 2008 698113

17,215 miljoen 32.124 miljoen 48.987 miljoen 36.992 miljoen

Cijfers om ons toch wel zorgen over te maken! Als die groei blijft aanhouden (en niets wijst op het tegendeel) zal de overheid in 2008 200.000.000 € extra moeten voorzien. Vergeten we niet dat dit geld uit de sociale zekerheid komt en dat we blijven eisen dat elke euro die uit de RSZ wordt gehaald gecompenseerd wordt met extra inkomsten!

Als de onderhandelingen op niets uitdraaien, is het tijd voor actie… Net als de manifestatie in november 2005 toen we zo’n 5.000 werknemers mobiliseerden.

Welke arbeidsvoorwaarden?

Heel eenvoudig.

15 september ?

Op een goeie drie jaar tijd is het systeem bijna geëxplodeerd !Hoe wordt het systeem betaald?

De overheid zegt zelf dat het stelsel in 2007 hen, na aftrek van alle terugverdien effecten ( belastingen, RSZ, … ) netto € 450.000.000 kostte. Dit is erg veel geld, zeker als je berekent hoeveel dit per full time job kost. Wat wij vragen kost natuurlijk ook geld, maar moet de overheid dan ook meer geld op tafel leggen?

JA In de toekomst zal de regering er rekening mee moeten houden dat alles duurder wordt. Ze zal dan ook moeten voorzien dat de overheidstussenkomst in de toekomst stijgt en dat dit niet jaar na jaar moet bekeken/onderhandeld worden.

De wekelijkse arbeidsduur wordt vastgelegd op 38 uur (uiteraard kan dit in de praktijk ook minder zijn)

De volgende voorwaarden moeten vervuld zijn: - Min. 65 dagen gewerkt hebben als DC-werknemer in de periode juli (van het vorig kalenderjaar) juni (van het lopend kalenderjaar)

• Lonen

• Syndicale vertegenwoordiging

De volgende minimumlonen worden toegepast vanaf 1 oktober 2008:

Vanaf 1 oktober 2007 kan een syndicale afvaardiging in elke onderneming met 20 werknemers of meer worden opgericht, voor zover minstens 1/3 van de werknemers aangesloten is bij de vakbonden.

- Bij aanvang: €9.48 per uur - Na 1 jaar anciënniteit: €9.85 per uur - Na 2 jaar anciënniteit: €9.98 per uur • Eindejaarspremie De eindejaarspremie bedraagt 4% van het loon dat je verdiende in de loop van de referteperiode en wordt betaald in de loop van de maand december.

Wie bij het ABVV aangesloten is, heeft recht op een syndicale premie van €50.

JA en NEE We moeten ook vaststellen dat een aantal bedrijven fikse winsten maakt met het systeem. Met dat geld kan er ook al heel veel verbeterd worden! Het ABVV maakt daarover op dit moment een studie. We komen daar later uitgebreid op terug.

• Woon-werkverkeer Er wordt een verplaatsingsvergoeding toegekend voor alle vervoersmiddelen en alle verplaatsingen en dit vanaf een minimale afstand van 3 km. Verplaatsingen met de trein en ander openbaar vervoer worden voor 60% terugbetaald. Wie zich met zijn eigen vervoermiddel verplaatst, krijgt een tussenkomst per gepresteerde dag, gelijk aan 1/5 van de tussenkomst in de kost van een wekelijkse treinkaart voor dezelfde afstand. Voor verplaatsingen met de fiets is de maximale tussenkomst vastgelegd op € 0,15 per km. De verplaatsingskosten worden minstens één keer per maand betaald.

Een doordenkertje… Zoals gezegd zijn er 700.000 klanten die een poetsvrouw of strijkhulp via dienstencheques hebben. Ongetwijfeld zijn er onder die cliënten ook ABVV leden. Onze eis is dat de prijs voor de cliënten aangepast wordt.

NEE De prijs die de cliënt betaalt moet herbekeken worden. Na aftrek van het belastingsvoordeel betaalt de cliënt per uur 4.9 euro. 4.9 euro voor 1 uur betaald (zwaar) werk, alles inbegrepen ( loon – RSZ – verplaatsingen – verzekeringen ,…). Die prijs staat niet in verhouding. Dus moet die voor ons aangepast worden.

• Arbeidsduur

• Syndicale premie

NEE

De cijfers

• N°14 • 5 september 200

Wat we minstens willen is een vaste indexering van die prijs. Vandaag betaalt iedereen zonder morren voor een vakman al snel € 20 per uur. Vandaag betaal je ( na belastingsaftrek ) voor een professionele poetsvrouw € 4.9. De indexering van die prijs is dan toch niet overdreven ? Conclusie: Wat wij vragen kost geld. Dit kan gevonden worden zowel bij de overheid, de bedrijven als bij de cliënten.

Een ABVV lid kan daar toch niets op tegen hebben? Opgelet: De prijs die de cliënt betaalt, moet ( jammer genoeg ) wel concurrentieel blijven met de zwarte markt. We moeten vermijden dat cliënten opnieuw overschakelen naar zwart werk.


10

;\E`\ln\N\ib\i

• N°14 • 5 september 2008

!"66+/-4/06//27%2+:%+%2(%)$

34!.$05.4

De Algemene Centrale 17 september is Dag van de Uitzendkracht wil acties $E KINDEREN ZITTEN WEER IN DE KLAS $AARVOOR MOETEN MOEDER EN VADER WEER DUCHTIG IN HUN PORTEFEUILLE TASTEN ZEKER NU BIJ HET BE GINVANHETSCHOOLJAAR7EERWORDTDUIDELIJKHOEVEELDUURDERALLESIS GEWORDEN7EEREENSVOELENDEMENSENHOEZEERHUNKOOPKRACHTIS VERZWAKT %N WEER EENS MOETEN ZE VASTSTELLEN DAT DE REGERING NIET INGRIJPT /H JAWEL ER ZIJN WAT MAATREGELEN :OALS DIE VAN DE VERSCHILLENDE GEWEST EN GEMEENSCHAPSREGERINGEN OM SCHOOLKOSTEN IN TOOM TE HOUDEN VOORAL DAN VOOR GEZINNEN MET LAGE INKOMENS $AT IS EEN GOEDE ZAAK MAAR DAARMEE WORDT HET ECHTE PROBLEEM NIET BIJ ZIJN ECHTEWORTELSAANGEPAKT 7ERKNEMERS HEBBEN MAAR mmN BUDGET EN DAT IS HUN GEZINSBUDGET ,ANGS DE KOSTENZIJDE BLIJFT HET PRIJSKAARTJE MAAR STIJGEN ,ANGS DE INKOMSTENZIJDE WORDT DAT GEENSZINS GOEDGEMAAKT $E BRUTOLONEN STEGENOPTWEEJAARTIJDMAARMETg BUITENINFLATIE$ELOONIN DEXERINGENVANHUNKANTZIJNONTOEREIKENDENKOMENMETVERTRAG ING "IJ DE ONDERNEMINGEN IS HET ANDERS :IJ HEBBEN VERSCHEIDENE JAREN METDIKKEWINSTENACHTERDERUG:IJKREGENTALVANCADEAUS DANKZIJ DENOTIONELEINTRESTAFTREKENDEVERMINDERINGVANSOCIALEBIJDRAGEN $AT IS DE WORTEL VAN HET PROBLEEM -ET ZO ´N SCHEEFTREKKING LIGT ER EENTIJDBOMONDERHETKOMENDEINTERPROFESSIONEELAKKOORDENONDER DESECTORALEONDERHANDELINGENDIEDAAROPVOLGEN !LSDEREGERINGNIETSONDERNEEMTOMDEUITGAVENVANDEWERKNEM ERS NAAR BENEDEN TE HALEN ZULLEN DIE MAAR EEN UITWEG HEBBEN OM HUNBUDGETONDERCONTROLETEKRIJGENZIJZULLENDEREKENINGAAN DE ONDERNEMINGENMOETENPRESENTEREN!LLEENBESTAATDANHETGEVAAR DATREGERINGENWERKGEVERSHENVASTBINDENAANDELOONNORMENAAN ³ALL IN´ AKKOORDEN%NDATSCENARIOMAGERNIETKOMEN $EPOLITIEKELINKERZIJDEINDITLANDMOETDEMOEDOPBRENGENOMEEN ANDEREFISCALEPOLITIEKENLOONPOLITIEKUITTEWERKEN%RMOETVOLLEDIG GEBROKENWORDENMETHETLIBERALEBELEID$ATGAATONEINDIGVEELVER DERDANHETINPERKENVANDESCHOOLFACTUUR(ETZIJNTROUWENSNIETDE TRUCJESMETDEBEROEPSVOORHEFFINGOFDEMAATREGELENVOORDEFISCALI SERING VAN OVERUREN EN NACHTARBEID DIE TEGEMOETKOMEN AAN ONZE EISEN%NHETTIJDSPARENDOETDATZEKERNIET $E!LGEMENE#ENTRALEVRAAGTDANOOKDATHETHELE!"66NUVERDER WERKMAAKTVANEENKRACHTIGEMOBILISATIEVANALLEWERKNEMERS $E!LGEMENE#ENTRALEVRAAGTOOKDATHET!"66BIJZONDERWAAKZAAM BLIJFTVOORELKEMOGELIJKEAANTASTINGVANDEFEDERALESOLIDARITEITWAAR DEZOGENAAMDEINSTITUTIONELEONDERHANDELINGENZOUDENKUNNENTOE LEIDEN(ETGEVAARISNIETDENKBEELDIGDATDIEONDERHANDELINGENLEI DEN TOT ONAANVAARDBARE SOCIAAL ECONOMISCHE KEUZES OP HET GEBIED VANTEWERKSTELLINGSPOLITIEK SOCIALEZEKERHEIDENFISCALITEIT

/07/%.3$!'3%04%-"%2ORGANISEERTHET!"66OPNIEUWEEN$AGVANDE5ITZEND KRACHT-ETACTIESOVERALINHETLANDWILDEVAKBONDWIJZENOPDERECHTENVANUITZENDKRACH TENENKOMTZEOPVOORMEERWERKZEKERHEIDVOORDEZEMENSEN(ETONDERWERPISBRANDEND ACTUEEL WANTWERKGEVERSENVAKBONDENZITTENDEZERDAGENRONDDETAFELOVERDETOEKOMST VANDESECTOR

6

OOR HET VIERDE JAAR OP RIJ WORDT DEZE DAG OP TOUW GEZET DOOR DE #OyRDINA TIE)NTERIMVANHET!"66WAARIN VERSCHEIDENE VAKBONDSCENTRALES SAMENWERKEN $E DAG HEEFT ZO ZIJN REDENEN 5ITZENDWERK STAAT SYMBOOL VOOR DE VELE VORMEN VANONZEKEREWERKSITUATIESDIEDE ARBEIDSMARKT OVERSPOELEN -EN SEN ZOEKEN WERKZEKERHEID EN DIE VINDEN ZE NIET BIJ EEN UITZEND KANTOOR-AARVOOREENVASTEJOB KUN JE HAAST NIET ZONDER DAT UIT ZENDKANTOOR WANT STEEDS MEER CONTRACTEN VAN ONBEPAALDE DUUR WORDEN IN EEN INTERIMKLEEDJE GESTOPT EN MOET JE ALS TIJDELIJKE OPDRACHT AANVAARDEN (ET IS EEN PRAKTIJK WAAR HET !"66 ZICH NIET BIJNEERLEGT*EKUNTGEENMENSEN JAREN AAN HET LIJNTJE HOUDEN MET WEEKCONTRACTEN /P DIE MANIER HEBBENZEGEENORDENTELIJKERECH TEN BIJ ONTSLAG BOUWEN ZE GEEN ANCIpNNITEITRECHTEN OP HEBBEN ZEBIJZIEKTEMAARVOORHEELKORTE DUUREENGEWAARBORGDLOON%NZO KUN JE NOG TAL VAN ONRECHTVAAR DIGETOESTANDENOPSOMMEN

DERHANDELINGENAANDEGANGOVER DETOEKOMSTVANDEUITZENDSECTOR (ETKOMTERDUSOPAANDUIDELIJK TELATENHORENDATDEWERKNEMERS MEER ZEKERHEID EN BETERE SOCIALE RECHTENWILLEN$E$AGVANDE5IT ZENDKRACHTISDAAREENUITGELEZEN MOMENTVOOR .ETZOALSVORIGEJARENKOMTEROP NIEUW EEN UITZENDKRANT UIT $E ³)NTERIMTIMES´ ZAL OP SEPTEM BER MASSAAL VERDEELD WORDEN EN VERSCHIJNT OOK ALS BIJLAGE IN HET VOLGENDE NUMMER VAN $E .IEU WE 7ERKER *E ZULT ER ONDER MEER INLEZENHOEBELANGRIJKHETISVOOR JE ZIEKTEVERZEKERING DAT JE TUS SENTWEEINTERIMOPDRACHTENGAAT STEMPELEN OOKALISHETMAARVOOR ENKELEDAGEN*EZULTER OOK IN ONTDEKKEN DAT JE ALS UITZENDKRACHT MISSCHIEN WAT MEER LOON ONTVANGT MAAR DAT JE DAAROM HOEGE NAAMDNIETMEERVER DIENT(ETISINDERDAAD OPLETTENGEBLAZENMET DATVALSEGERUCHT

'EKKEFIETSEN /P SEPTEMBER ZULLEN OOK TAL VAN LUDIEKE ACTIES OP TOUW GEZET WORDEN )N "RUSSEL BIJVOORBEELD WORDT AAN DE +APELLEKERK EEN VELODROOM OPGESTELD MET GEKKE FIETSEN +ROMME WIELEN SCHEVE PEDALEN ZE DOEN DENKEN AAN DE KROMME EN SCHEVE SITUATIES IN DE UITZENDSECTOR 7IE EEN RONDJE KOMT RIJDEN ZAL METEEN DOORHEB BEN HOE MOEILIJK HET PARCOURS IS VAN EEN UITZENDKRACHT )EDER EEN IS WELKOM OP SEPTEMBER ´S MIDDAGS OP HET +APELLEPLEIN BIJ DE (OOGSTRAAT IN "RUSSEL /OK POLITICI ZULLEN AANWEZIG ZIJN VAN SPAEN03ENMOGELIJKOOKVANAN DEREPARTIJEN

6ALSGERUCHT (ET STANDPUNT VAN HET !"66 IS DUIDELIJK UITZENDWERK HEEFT ZIJN REDEN VAN BESTAAN MAAR MOET STRIKT IN DE HAND WORDEN GEHOU DEN -EER CONTROLE DUS ,ANGS WERKGEVERSZIJDE ZIET MEN DAT HELEMAAL ANDERS &EDERGON DE FEDERATIE VAN UITZENDKANTOREN PLEIT VOOR EEN VERREGAANDE LIBE RALISERING -OMENTEEL ZIJN ER ON

6ORIGJAARWERDENOPDE $AGVANDE5ITZENDKRACHT STRATENENPLEINENOMGE DOOPTTOT3TRAATJEZONDER %INDEOF7ANKELWERKPLEIN /OKDITJAARZULLENER OVERALINHETLANDLUDIEKE ACTIESPLAATSVINDEN

SEPTEMBER

$%!,'%-%.%#%.42!,%¯!"66 ZOEKT

Medewerker of medewerkster voor de Syndicale Administratieve Dienst – SASSAD

"/57.)*6%2(%)$

0ROFIEL 'EGRADUEERDESECRETARIAATOFGELIJKWAARDIGEERVARING -OEDERTAAL&RANS'OEDEKENNISVANHET.EDERLANDS 6ERTROUWDMET-3 /FFICE/UTLOOK¯7ORD¯%XCEL +ENNISVAN)N$ESIGNISEENVOORDEEL /RGANISATIETALENT GOEDETEAMGEEST MAAROOKZELFSTANDIGKUNNENWERKEN

Opleidingen voor veilig hoogtewerk

5VINDTEENGEDETAILLEERDEBESCHRIJVINGOPDESITEWWWACCGBE

*ACQUES-ICHIELS ALGEMEENSECRETARIS

!LAIN#LAUWAERT VOORZITTER

)N ALLE BOUWONDERNEMINGEN MOETEN ER WERKEN UITGEVOERD WORDEN IN HOOGTE'OEDEOPLEIDINGENOVERVEILIGHOOGTEWERKZIJNDANOOKVANHET GROOTSTEBELANGVOORDEBOUWVAKKERS (ET.ATIONAAL!CTIECOMITmVOOR6EILIGHEIDIN"OUW.!6" WERKTEEEN OPLEIDINGSPROGRAMMAUITINSAMENWERKINGMET%$54%# EENORGANISA TIEDIEOPLEIDINGENVERZORGTVOORDEBOUWSECTOR(ETINITIATIEFKRIJGTDE STEUNVANHET&6" HET&ONDSVOORVAKOPLEIDINGINDE"OUW (ETPROGRAMMA³6EILIGWERKENOPHOOGTE´GAATINOPVIERONDERWERPEN

7ELKEMAATREGELENNEEMJEOMOPSTELLINGENTEWERKENVOLGENSDE BESTAANDEVEILIGHEIDSREGELS 7ATMOETENGEBRUIKERSENWERKGEVERDOENOPHETGEBIEDVAN HYGIpNEENVEILIGHEIDOPHETWERK 7ATISDEREGLEMENTERINGVOORHETWELZIJNVANDEARBEIDERSBIJHOOG TEWERK (OEPASJEDEVOORSCHRIFTENTOEOPHETGEBIEDVANVEILIGHEIDEN HYGIpNE

(EBJEBELANGSTELLINGVOORDERGELIJKEOPLEIDING NEEMDANCONTACTMETJE VAKBONDSAFDELING$AARZALMENJEVERDERHELPEN

'ELIEVEEENGEMOTIVEERDESOLLICITATIEBRIEFMET#6OPTESTURENTENLAATSTEOPSEPTEMBERVOORU PERBRIEFTAVDE6OORZITTERVANDE!LGEMENE#ENTRALE !LAIN#LAUWAERT (OOGSTRAAT "RUSSELOF PERMAILNAARSASSADVACATURE ACCGBE (ETBETREFTEENVERVANGINGSCONTRACTMETEENPROEFPERIODEVANMAAND$EKANDIDATENDIEWORDENGE SELECTEERDOPBASISVANHUNBRIEFEN#6WORDENUITGENODIGDVOOREENSCHRIFTELIJKEXAMENOPSEPTEM BER

Medewerker(s) (v/m) ter ondersteuning van de Federaal Secretarissen

5ITGEBREIDEBESCHRIJVINGVANDEFUNCTIEKUNTUVINDENOPDESITEWWWACCGBE

'ELIEVEEENGEMOTIVEERDESOLLICITATIEBRIEFMET#6OPTESTURENTENLAATSTEOPSEPTEMBERVOORU PERBRIEFAANDEVOORZITTERVANDE!LGEMENE#ENTRALE !LAIN#LAUWAERT (OOGSTRAAT "RUSSEL OFPERMAILNAARMEDEWERKERFEDERAALSECRETARIS ACCGBE


;\E`\ln\N\ib\i

%%.%.15Ã…4%).$%"%3#(544%7%2+0,!!43%.

Is iedereen tevreden over de ondernemingscontracten?

"%3#(544%7%2+0,!!43%.3452%.NOGALWATVANHUNWERK NEMERSUITVOOROPDRACHTENINANDEREBEDRIJVEN4USSENVAKBONDEN ENWERKGEVERSZIJNERAFSPRAKENOVERDEMANIERWAAROPDATGEBEURT 6ANDAAGISHETTIJDVOOREENEVALUATIEVANDIEAFSPRAKEN7ERKTALLES NAARBEHOREN:IJNERVERBETERINGENNODIG$EVAKBONDENORGANISE RENEENENQUoTEOMEENKIJKOPDEZAAKTEKRIJGEN

7

E VROEGEN EEN WOORDJE UITLEG AAN 7ERNER 6AN (EETVELDE DEFEDERALESE CRETARISVANDE!LGEMENE#ENTRALE DIE ZICH MET DEZE SECTOR BEZIG HOUDT7ATISEREIGENLIJKOVEREEN GEKOMEN VOOR MENSEN DIE BUITEN HUN EIGEN BESCHUTTE WERKPLAATS TEWERKGESTELDWORDEN 7ERNER 6AN (EETVELDE 7E SPRE KENOVERONDERNEMINGSCONTRACTEN OF OOK WEL OVER ENCLAVEWERK $E BESCHUTTEWERKPLAATSSTUURTWERK NEMERS NAAR EEN ANDER BEDRIJF EEN GEWONE COMMERCIpLE ONDER NEMING OF EEN ANDERE BESCHUTTE WERKPLAATS$IEMENSENGAANDAAR AAN DE SLAG MAAR ZE BLIJVEN WEL VOLLEDIG ONDER HET TOEZICHT VAN HUNEIGENBESCHUTTEWERKPLAATS)N SLOTENWEMETDEWERKGEVERS EEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREEN KOMSTCAO AFDIEVASTLEGTHOEDAT PRECIESMOETGEBEUREN 7AT WERD ER DAN ZOAL OVEREENGE KOMEN 7ERNER 6AN (EETVELDE (ET GING EROMDEWERKNEMERSVANBESCHUT TEWERKPLAATSENDENODIGEBESCHER MINGTEGEVEN7EHEBBENHETHIER OVER PERSONEN MET EEN HANDICAP DIENAAREENANDERBEDRIJFGESTUURD WORDEN ZIJMOETENDAARBIJGESTAAN WORDEN DOOR MONITOREN NET ZOALS DAT OOK IN HUN EIGEN WERKPLAATS GEBEURT:IJMOETENOOKDENODIGE OPLEIDINGKRIJGENOMHUNTAAKUIT VOEREN %RZIJNOOKAFSPRAKENOVERDELOON ENARBEIDSVOORWAARDEN%ENWERK NEMERMAGNIETMINDERVERDIENEN OMDAT HIJ UITGESTUURD WORDT $E

NORMALE WERKTIJDEN EN DE VER PLAATSINGSTIJD MOETEN DEZELFDE BLIJVEN !LS DIE TOCH VERANDEREN HEEFTMENDEVRIJEKEUZEOMDEOP DRACHTTEAANVAARDENOFNIET%NZO ZIJN ER NOG EEN AANTAL BEPALINGEN DIEDERECHTENVANDEWERKNEMERS VEILIGSTELLEN $E SYNDICALE DELEGATIE VAN DE BE SCHUTTEWERKPLAATSMOETTROUWENS GEtNFORMEERDWORDENOVERDEAAN WENDING VAN DIE ONDERNEMINGS CONTRACTEN $E ONDERNEMINGSRAAD ENHET#0"7TROUWENSOOK:IJBLIJ VEN EEN OOGJE IN HET ZEIL HOUDEN WANT ZOALSGEZEGD DEUITGESTUUR DEWERKNEMERBLIJFTAFHANGENVAN ZIJNBESCHUTTEWERKPLAATS .UGAANJULLIEDIEAFSPRAKENEVA LUEREN (OE GAAN JULLIE DAT AAN PAKKEN 7ERNER 6AN (EETVELDE $EZE CAO IS ONDERTUSSEN DIK DRIE JAAR OUD (ETISTIJDOMEENSTANDVANZAKEN OP TE MAKEN (OE VERLOPEN DEZE ARBEIDSCONTRACTEN IN DE PRAKTIJK +RIJGEN DE BETROKKEN WERKNEMERS WAAR ZE RECHT OP HEBBEN 7AAR MOETENDEREGELSBIJGESTUURDWOR DEN$ATZIJNDEVRAGENDIEONSBE ZIGHOUDEN /M ZICHT TE KRIJGEN OP DE SITUATIE ORGANISEREN WE DEZE MAAND SEP TEMBER EEN ENQUoTE 7E DOEN DAT SAMEN MET HET !#6 )N ALLE BE SCHUTTE WERKPLAATSEN KRIJGEN DE VAKBONDSDELEGATIES EEN VRAGEN LIJST !AN DE HAND DAARVAN ZULLEN WE WETEN HOEVEEL MENSEN NU IN HET CIRCUIT ZITTEN OF ZE TEVREDEN ZIJN EN OP WELKE PUNTEN WE MOE TENBIJSTUREN

7ERNER6AN(EETVELDE ±7EWILLENWETEN OFDEAFSPRAKENOVER ONDERNEMINGSCONTRAC TENNAGELEEFDWORDEN %NOFDIEAFSPRAKENOOK VOLSTAAN²

$OEN JULLIE DIT ONDERZOEK OMDAT JULLIEONRAADRUIKEN7ETENJULLIE NU AL WELKE PROBLEMEN MET DEZE ENQUoTE AAN HET LICHT ZULLEN KO MEN 7ERNER 6AN (EETVELDE :ONDER VOORUIT TE WILLEN LOPENOP DEANT WOORDEN VAN ONZE VAKBONDSAFGE VAARDIGDEN DENKEN WE TOCH WEL DATERMANKEMENTENZIJN7EHEB BENSTERKDEINDRUKDATHETTOEZICHT DOOR DE BESCHUTTE WERKPLAATSEN ENDEBEGELEIDINGDOORMONITOREN NIET VERLOPEN ZOALS HET HOORT 4E GELIJKERTIJDWILLENWETOCHOOKWEL WETEN OF DE WERKNEMERS DOOR DIE ONDERNEMINGSCONTRACTEN LANGER OPDEBAANZIJNOFNIET -AAR LATEN WE NIET OORDELEN VOOR WEDERESULTATENVANONZEENQUoTE IN HANDEN HEBBEN .A DE VERWER KING ZULLEN WE ER IN $E .IEUWE 7ERKERUITGEBREIDVERSLAGOVERUIT BRENGEN 7IE OPMERKINGEN HEEFT OVER DE ONDERNEMINGSCONTRACTEN KANDIEBESTNUDOORGEVENAANZIJN VAKBONDSAFGEVAARDIGDE DAN KUN NEN WE DAAR REKENING MEE HOU DEN

4!#(4)'*!2)'%.7/2$%.'%6)%2$).$%&,/2%!,6!.",!.+%."%2'%

60 jaar trouw aan de Floreal

$%2%054!4)%6!.DEVAKANTIECENTRA&LOREALHOEFTNIETMEERTEWORDENGEMAAKT:OWEL AANDEKUSTALSINDE!RDENNENKENNENDECENTRAEENGROOTSUCCES%NERMOETOOKGEZEGDWOR DENDATINDELOOPVANDEJARENONZECENTRAZICHALTIJDAANGEPASTAANDEWENSENENVERLANGENS VANDEVAKANTIEGANGERS%ENGOEDEZAAK MAARDEGROOTSTEVOLDOENINGISENBLIJFTDETROUW VANDEBEZOEKERS$AAROMKONDENWEZEKERNIETVOORBIJGAANAANDEVERJAARDAGDIE&LORIDAEN 2APHApL$ECOCKDITJAARVIEREN$ITECHTPAARUIT,OKERENVIERTDITJAARZIJNJAARTROUWAANDE &LOREALVAN"LANKENBERGE

-

ET VEEL EMOTIE HERINNEREN &LORIDA JAAR EN2APHApL JAAR ZICHHUNEERSTEVERBLIJF INDE&LOREALVAN"LANKENBERGE±$ATWASTER GELEGENHEID VAN ONZE HUWELIJKSREIS IN ² VERTELT &LORIDA ±)K WILDE NAAR DE KUST MAAR 2APHApL WILDE NAAR HET BUITENLAND GAAN² %N 2APHApL VOEGT ERAAN TOE±$EKUST DIEHADIKALGENOEGGEZIENTIJDENSDEOOR LOGTOENIKGEVANGENZATBIJDE$UITSERSAANDE&RANSE KUST-AARZOALSALTIJD ALSEENVROUWIETSWILT¨²

!LTIJDNAARDEZELFDEPLAATS 4OENZENOGWERKTEN WAREN&LORIDAEN2APHApLCON CIpRGE IN HET !THENEUM VAN ,OKEREN :IJ MAAKTEN GEBRUIK VAN ELKE SCHOOLVAKANTIE OM OP UITSTAP TE GAAN.AAR"LANKENBERGE MINSTENSTWEEOFDRIEKEER PERJAAR MAARDAARSTOPTEHETNIET/OKDEVAKANTIE CENTRA VAN .IEUWPOORT OF ,A 2OCHE HEBBEN GEEN GEHEIMENMEERVOORDITKOPPEL±3OMMIGEMENSEN DENKEN DAT WE GEK ZIJN OMDAT WE ALTIJD NAAR DE ZELFDE PLAATS GAAN² ZEGT 2APHApL ±MAAR WIJ VOELEN ERONSGOED WAAROMVERANDEREN"OVENDIENGENIE TENWIJVANEENPRIJSVERMINDERINGVANOMDAT WE AANGESLOTEN ZIJN BIJ DE !LGEMENE #ENTRALE $AT ISNIETNIKS²

%NHETWORDTALSMAARBETER %NZODOENDEKOMENZESEDERTELKJAARNAARDE &LOREAL VAN "LANKENBERGE /NNODIG TE VERMELDEN DATZEERWORDENONTHAALDALSECHTE6)03TERKERNOG

ZENEMENALTIJDDEZELFDEKAMER%ERSTINHETOUDEGE BOUWENVANAFINHETHUIDIGEGEBOUWAANDE +ONING !LBERTLAAN &LORIDA LEGT ONS UIT±6ROEGER IN HETOUDEGEBOUW WASONZEKAMERHEELSOBER DETOI LETTENENDEDOUCHEBEVONDENZICHINDEGANG MAAR DAT WAS NIET ERG WE WAREN TOCH AAN DE ZEE -AAR WEMOETENTOEGEVENDATHETNUTOCHWATANDERSIS (IERZIJNDEKAMERSHEELMOOIENCOMFORTABEL(ETIS ERHEELAANGENAAM²/OKDEKEUKENISGEpVOLUEERD .USTAANDE&LOREALCENTRAEROPOMEENGEVARIEERDE KEUKENOPTEDIENENDIEGERAFFINEERDISENMEERGAS TRONOMISCHGERICHT TOTGROOTGENOEGENVANDELEK KERBEKKEN $EJARENZIJNVOORBIJGEGAAN(ETKOPPELHEEFTTWEE ZONEN GEKREGEN DIE OOK NAAR DE &LOREAL ZIJN GE KOMEN 4OEN ZIJ HET NEST VERLIETEN ZIJN 2APHApL EN &LORIDA BLIJVEN KOMEN MET HUN KLEINDOCHTER 3ARA .U KUNNEN ZE ZICH NIET MEER ALLEEN NAAR DE KUST VERPLAATSEN MAARHUNKINDERENZETTENHENAFENHA LENHENWEEROPAANHETEINDEVANHUNVERBLIJF$IT ISGEENPROBLEEMVOOR2APHApLEN&LORIDAVOORDE GOEIEDINGENVANHETLEVENTREKKENZENOGHEELGOED HUNPLANALLEEN%NZEZIJNNOGALTIJDBIJZONDERGEtN TERESSEERD IN DE DANSAVONDEN EN STAAN ALTIJD KLAAR OMVANEENGEZELLIGMOMENTTEGENIETENAANDEBAR 7IJWENSENHENNOGVELEJARENVANGELUKINDE&LO REALVAN"LANKENBERGE

• N°14 • 5 september 2008

11

,/.%.6!.!& *5,)%.!5'53453 (IERONDERSTAANALLESECTORENVANDE!LGEMENE#ENTRALE ¯!"66DIEOPJULIENAUGUSTUSEENAANPASSINGVAN DELONENKENDEN!LLEENDESECTORENWAARZICHWIJZIGIN GENVOORDEDENWORDENVERMELD-EERGEDETAILLEERDE INFORMATIEVINDJEOPONZEINTERNETSITEWWWACCGBE *ULI 0ARITAIR COMITm

3ECTOR

3OORTAANPASSING3TEEN GROEVEN

)NDEXERINGREpLEEN MINIMUMUURLONEN

#EMENT FABRIEKEN

)NDEXERING MINIMUMLONEN

6ORIGELONEN X 

)NDEXERINGREpLEEN MINIMUMUURLONEN0ANNEN BAKKERIJEN

)NDEXERINGREpLEEN MINIMUMUURLONEN

6ORIGELONEN X 3CHEIKUNDE

)NDEXERINGREpLEEN MINIMUMUURLONEN

0ETROLEUM

)NDEXERING MINIMUMLONEN

6ORIGELONEN X 3CHOONMAAK

)NDEXERINGREpLEEN MINIMUMUURLONEN

6ORIGELONEN X 

 "OSONTGINNING

)NDEXERING MINIMUMLONEN

6ORIGELONEN X :AGERIJEN

)NDEXERING MINIMUMLONEN

6ORIGELONEN X (OUTHANDEL

)NDEXERINGREpLEEN MINIMUMUURLONEN

6ORIGELONEN X 3TOFFERINGEN HOUTBEWERKING

)NDEXERING MINIMUMLONEN

6ORIGELONEN X ,EDER

)NDEXERINGREpLEEN MINIMUMUURLONEN

6ORIGELONEN X 0APIER PRODUCTIE

)NDEXERINGREpLEEN MINIMUMUURLONEN

6ORIGELONEN X 4ABAK

)NDEXERINGREpLEEN MINIMUMUURLONEN

6ORIGELONEN X 0APIER ENKAR TONBEWERKING

)NDEXERINGREpLEEN MINIMUMUURLONEN

6ORIGELONEN X "IOSCOOPZALEN

)NDEXERINGREpLEEN MINIMUMUURLONEN

6ORIGELONEN X 

 6EZELCEMENT 

,OONSVERHOGING

!UGUSTUS 0ARITAIR COMITm

3ECTOR

3OORTAANPASSING

,OONSVERHOGING3TEENGROEVEN

)NDEXERINGREpLEEN MINIMUMUURLONEN

6ORIGELONEN X #EMENTFABRIEKEN

)NDEXERING MINIMUMLONEN

6ORIGELONEN X "ETONINDUSTRIE

)NDEXERINGREpLEEN MINIMUMUURLONEN

6ORIGELONEN X 

3TEENBAKKERIJEN

)NDEXERINGREpLEEN MINIMUMUURLONEN

6ORIGELONEN X 

)NDEXERINGREpLEEN MINIMUMUURLONEN

6ORIGELONEN X 

 

'LAS0ETROLEUM

)NDEXERING MINIMUMLONEN

6ORIGELONEN X 0OTTENGOEDIN POTAARDE

)NDEXERINGREpLEEN MINIMUMUURLONEN

6ORIGELONEN X +APPERS SCHOON HEIDSZORGEN FITNESS

)NDEXERINGREpLEEN MINIMUMUURLONEN

6ORIGELONEN X "EGRAFENIS ONDERNEMINGEN

)NDEXERINGREpLEEN MINIMUMUURLONEN

6ORIGELONEN X 'ROOTHANDELAARS VERDELERS GENEESMIDDELEN

)NDEXERINGREpLEEN MINIMUMUURLONEN

6ORIGELONEN X 

(ETVOLLEDIGETEAM VANDE&LOREAL "LANKENBERGESTOND EROPOMVOOREEN PRACHTIGONTHAALTE ZORGEN)NAANWE ZIGHEIDVAN!LAIN #LAUWAERT 6OORZITTER VANDEVZW/NTSPAN NINGEN6AKANTIEDIE DE&LOREALCENTRABEHEERTENVANDEBURGEMEESTERVAN"LANKENBERGE HEEFTHETKOPPELBLOEMENENGESCHENKENINONTVANGSTGENOMEN 6ANLINKSNAARRECHTS!LAIN#LAUWAERT &LORIDA 9VES'ODIN +ATO HUNACHTERKLEINDOCHTER DEBURGEMEESTERVAN"LANKENBERGEEN 2APHApL 


12

;\E`\ln\N\ib\i

Bedienden - Technici - Kaderleden

• N°14 • 5 september 2008

).$%2%%+3±$%2/.$%6!.$%""4+ 3%#4/2%.²

Enige opheldering over het ANPCB

)."%,')Ç(!.'4mmNBEDIENDEOPVIERAFVANHETAANVULLENDNATIONAALPARITAIRCOMITm BETER BEKENDONDERDEAFKORTING!.0#"OFNOGBETERONDERHET0# NUMMER/PHETEERSTEGE ZICHTEENMISTIGGEHEEL MAARDESECTORBLINKTVOORALUITDOORZIJNDIVERSITEIT!ANDEHANDVAN EENAANTALCONCRETEASPECTENENINGESPREKMETDEFEDERALE""4+ SECRETARISSEN*EAN 0IERRE "ONINSEGNAEN%RWIN$E$EYNTEVENSVOORZITTERVANONZECENTRALE MAKENWENADERKENNIS METDEZEVEELZIJDIGESECTOR $IKWIJLS WORDT HET !.0#" BE SCHOUWD ALS EEN NAUWELIJKS GE REGLEMENTEERDE ¦VERGAARBAK§ VOOR BEDRIJFSTAKKEN DIE NERGENS ANDERS ONDER TE BRENGEN ZIJN -AARKLOPTDATBEELDWEL *EAN 0IERRE "ONINSEGNA .EEN DAT IS EEN MISVATTING DIE WE MET EEN WILLEN RECHTZETTEN $IE OM SCHRIJVING GAAT EERDER OP VOOR DE ECHTE REST SECTOR HET 0# (ET !.0#" WAARMEERDANON DERNEMINGEN MEER DAN BEDIENDEN INONDERGEBRACHTZIJN IS WEL EEN WARE MOZAtEK OF NOEM HETEENLAPPENDEKEN %RZIJNZOWELTALVANGROTEBEDRIJVEN MET ENKELE HONDERDEN BEDIENDEN INTERUGTEVINDEN BIJVOORBEELDEEN GROOTCALLCENTERIN$IEGEMOFEEN ENORMMARKETINGBUREAUIN!NDER LECHT ALSDUIZENDENKLEINEENMID DELGROTEONDERNEMINGENVAN DEBEDRIJVENDIEONDERHET!.0#" RESSORTERENHEBBENMINDERDAN BEDIENDEN IN DIENST 3OMS IS ER IN ZO´N+-/BEHALVEDEDIRECTEUREN EEN AANTAL ARBEIDERS SLECHTS mmN WERKNEMER MET EEN BEDIENDECON TRACT$ATISBIJVOORBEELDHETGEVAL BIJEENAUTODEALERIN$OELOFBIJEEN INSTALLATEUR VAN ZONNEPANELEN IN ,OUVAIN LA .EUVE WAAR EEN HALF TIJDSEBOEKHOUDERWERKT 7AAROMWORDTDATENORMECOMI TmNIETOPGESPLITSTINVERSCHILLEN DE KLEINERE DIE BETER AANGEPAST ZIJNAANELKESUBSECTOR *0" $AT IS NIET ZO EENVOUDIG (ET BEDRIJFSLEVEN EVOLUEERT VOORTDU REND%ENMOEILIJKHEIDISOOKDATER INEENPARITAIRCOMITmALTIJDONDER HANDELINGSPARTNERS MOETEN ZIJN AANBEIDEKANTENVANDETAFEL DIE REPRESENTATIEF ZIJN VOOR HEEL HUN SECTOR )N VERSCHILLENDE SUBSECTO RENZIJNDIEERNIET/PDITOGENBLIK ALSJEZIETOMHOEVEELBEDRIJVENHET HIER GAAT HOEZEER ZE VERSCHILLEN QUA OMVANG EN KARAKTER LIJKT HET NIET REALISTISCH OM EEN ±BAAS VAN DEBAZEN²METVOLDOENDELEGITIMI TEITTEVINDENINALLESUBSECTOREN %RWIN $E $EYN 7IJ HEBBEN ER GEEN PROBLEEM MEE OM BEPAALDE BEDRIJVEN UIT HET 0# WEG TE HALEN VOOR ZOVER HET NIEUWE KA DER MOGELIJKHEDEN BIEDT OM DE ARBEIDSVOORWAARDEN EN DE LONEN VAN ONZE LEDEN TE VERBETEREN %EN VOORBEELDHIERVANISHET0#LO GISTIEK EN TRANSPORT WAARIN HEEL WATBEDRIJVENUITHET0#ZIJNTE RECHTGEKOMEN EN WAAR GOEDE COL LECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN BESTAAN

%N WAT MET BEDRIJVEN EN WERK NEMERS ERVAN DIE GEEN WERKEND PARITAIRCOMITmHEBBEN %$$*EMOETTERUGGAANTOTDESITU ATIEVANOMDIEVANVANDAAG TE BEGRIJPEN )N HET 0# ZITTEN ALLEEN COMMERCIpLE EN INDUSTRI ELEBEDRIJVEN%RISWELEENONTWERP GOEDGEKEURDOMHETZOGENAAMDE 0# WAARIN VRIJE BEROEPEN SO CIALE INSTELLINGEN EN SOCIAL PROFIT BEDRIJVEN ZITTEN OPERATIONEEL TE MAKEN WANT NU HEBBEN DE ZOWAT BEDIENDEN HIERIN GEEN #!/´S MAAR ER VERSCHIJNEN GEEN UITVOERINGSBESLUITEN 7IJ ZOUDEN GRAAG HEBBEN DAT DE NIEUWE HER SCHIKKINGZOSNELMOGELIJKOPERATI ONEELWORDT %R ZIJN IN HET !.0#" BEDIENDEN DIE ALS JARIGE BEGINNEN MET EENNETTOMAANDLOONVAN` VOOREENVOLTIJDSEJOB7EHOPEN DANMAARDATDEBEDRIJFSKANTINE HEELGOEDKOOPIS ANDERSHALENZE HETEINDEVANDEMAANDNIET¨ *0"$ATISEENREpELPROBLEEM!LS ER GEEN EINDEJAARSPREMIE ZOU ZIJN ZITMENSOMSZELFSONDERHETWETTE LIJKMINIMUMLOON$OORDEDIVERSI TEITVANDESECTORWERKTHET!.0#" VOORAL ALS ±KLEINSTE GEMENE DE LER² 4ERWIJL WE IN ANDERE SECTOREN ONDERHANDELEN MET DE SECTORALE WERKGEVERSFEDERATIES ZITTEN WE HIER TE OVERLEGGEN MET HET 6"/ HET OVERKOEPELENDE WERKGEVERS VERBOND WAARMENHETONDERLING TUSSEN DE SECTOREN DIE ZE VERTE GENWOORDIGEN NIET ALTIJD EENS IS (ET6"/ISOOKVOORTDURENDBANG OMTOEGEVINGENTEDOENDIENAVOL GINGZOUDENKRIJGENINDERESTVAN HET BEDRIJFSLEVEN WAAR MEN MET ARGUSOGENDITPARITAIRCOMITmINDE GATENHOUDT %$$-EERDANVANDEBEDIEN DEN WORDEN VOLGENS DE SECTORBA REMA´SBETAALD$IEZIJNNIETHOOG MAAR HET IS BETER DAN ALS ER GEEN BAREMA´S WAREN !AN ALLES ZIJN VOOR EN NADELEN %EN WERKGEVER DIE ZIJN BEDIENDEN CORRECT WIL VER LONEN KAN IN DE SCHALEN DE JUISTE FUNCTIETERUGVINDEN-AARJAMMER GENOEGZIJNERWERKGEVERSDIEDAAR GEWOONDEGOEDKOOPSTELONENUIT PIKKEN 6ANUIT %UROPA IS ER OPGE LEGDDATDELEEFTIJDBAREMA´STEGEN DECEMBERMOETENVERDWIJ NEN)NDENIEUWEBAREMA´SZULLEN CRITERIA ALS ERVARING EN ANCIpNNI TEIT INGEBOUWD MOETEN WORDEN %N SERIEUZE GELIJKSTELLINGEN VOOR PERIODESVANSTUDIE ZWANGERSCHAP TIJDSKREDIETENZO%ENGELEGENHEID

OMTEPROBERENDEBAREMALONENTE VERBETEREN 6AN FUNCTIESCHALEN GESPROKEN DIE CLASSIFICATIE IS WEL ENIGSZINS UITDETIJD¨ %$$4JA WAARVINDJENOGIEMAND DIEALS±PERFORMATEUR²INDEINFOR MATICAWERKT$EHUIDIGEFUNCTIE CLASSIFICATIEISCOMPLEETVEROUDERD 7IJWILLENDIEMODERNISERENOMZE BETERAFTESTEMMENOPTECHNISCHE ENSOCIALEONTWIKKELINGEN%LKECA TEGORIEZOUMOETENOVEREENKOMEN METDUIDELIJKHERKENBAREFUNCTIES *0" $IE HERVORMING BIEDT EXTRA KANSEN VOOR DE BEDIENDEN HET WORDTMOGELIJKDE±KNELPUNTBEROE PEN² TE VALORISEREN $E BEDIENDEN KUNNENDEGELEGENHEIDAANGRIJPEN OM BETER BIJ DE SOCIAAL ECONOMI SCHEREALITEITAANTESLUITEN

SECTOR HEEFT RECHT OP X OPLEI DINGSDAGEN PER CYCLUS VAN JAAR $E ""4+ VOERT REGELMATIG CAM PAGNEOMDEWERKNEMERSTEINFOR MEREN OVER DAT RECHT 6ERMITS HET SOCIAAL SECTORFONDS GESPIJSD WORDT DOORWERKGEVERSBIJDRAGENKOSTHET VOOR DE BEDIENDEN NIETS OM DIE VORMING TE VOLGEN %N ZE KUNNEN ERQUABIJSCHOLINGHEELWATVANOP STEKEN %$$/NDANKSALLESZIJNERNOGAL TIJDTEVEELWERKGEVERSDIEHETHUN BEDIENDENMOEILIJKMAKENOMEEN OPLEIDINGTEVOLGEN%RZIJNSANCTIES

VOORZIEN MAARDAARVOORMOETEEN WERKNEMER AANGETEKENDE BRIEVEN SCHRIJVEN NAAR ZIJN BAAS¨ ZIE OOK WWWBBTKORG 7E MOETEN EEN SYSTEEMVINDENWAARBIJZO´NDIREC TE CONFRONTATIE VERMEDEN WORDT BIJVOORBEELD VIA SOCIALE BEMIDDE LING OF DOOR ZOWEL WERKGEVER ALS BEDIENDEFINANCIEELAANTEMOEDI GEN -EERINFORMATIEENSECTORNIEUWS VINDJEOPWWWBBTKORG WAARJE ONDERANDEREOOKONZEBROCHURE ±*ERECHTEN !.0#"²KANDOWN LOADEN

GROTEBEDRIJFSTAKKEN „ $EPRIMAIREENDESECUNDAIRESECTOR WAARONDERVOORALDE BOUWBEDRIJVENMETBIJNABEDIENDEN „(ANDELALLESWATDESCHAKELVORMTTUSSENFABRIKANTENKLEIN HANDEL¯DEGROOTHANDELOMVATBEDIENDENENDEAUTO HANDELZOWAT „ $IENSTENEENTWINTIGTALSUBSECTORENWAARONDERDEINFORMATICA BEDIENDEN ENDECONSULTANCYBEDIENDEN 

7AT BETREFT DE VORMING VAN BE DIENDEN IS #%6/2! EEN MODEL DATNAVOLGINGVERDIENT *0" :EKER WETEN $AT VORMINGS CENTRUM WORDT PARITAIR BEHEERD DOOR WERKGEVERS EN VAKBONDEN 3PECIFIEK IN HET !.0#" SLUIT HET NAUWAANBIJDENODENVANDEBE DIENDEN %LKE WERKNEMER VAN DE *EAN 0IERRE"ONINSEGNAEN%RWIN$E$EYN

Het UFCW vestigt zijn hoop op Obama WERKENDEBEVOLKING$E5&#7HEEFTSAMENMET DEANDEREVAKBONDENINDE6ERENIGDE3TATENEEN BREDECAMPAGNEGELANCEERDOMPRESIDENTSKANDI DAAT"ARACK/BAMATEONDERSTEUNEN$EDEMOCRA TISCHE POLITICUS HEEFT DE CONGRESSISTEN TROUWENS RECHTSTREEKS TOEGESPROKEN PER SATELLIETVERBIN DING $ESLOTRESOLUTIESENDETUSSENKOMSTENTIJDENSHET CONGRESDRAAIDENVOORNAMELIJKRONDTHEMA´S 6AN TOT AUGUSTUS WAS ""4+ VOORZITTER %RWIN$E$EYNIN-ONTRmAL INDE#ANADESEPRO VINCIE1UmBEC(IJNAMDEELAANHETCONGRESVAN DE5&#75NITED&OODAND#OMMERCIAL7ORKERS DE !MERIKAANSE VAKBOND VOOR DE VOEDINGS EN HANDELSSECTORENDIEZOWELINDE6ERENIGDE3TATEN ALS IN #ANADA ACTIEF IS /NZE TRANSNATIONALE ZUS TERVAKBONDTELTONGEVEER MILJOENLEDEN /PDIEMANIERWASDE""4+ VOORZITTERINDEGELE GENHEID OM CONCREET ZICHT TE KRIJGEN OP DE SITU ATIEVANDEWERKNEMERSINDIEREGIO(ETCONGRES BEHANDELDE MEER BEPAALD DE WERKING EN ONT WIKKELING VAN HET .OORDAMERIKAANSE SYNDICA LISMEDESCHRIJNENDSTEPROBLEMENDOENZICHINDE 6ERENIGDE3TATENVOOR 'EDURENDEDEHELEWEEKWERDINTALVANTUSSEN KOMSTENDEREGERINGSPOLITIEKVANPRESIDENT"USH AANGEKLAAGD EEN BELEID DAT NEFAST IS VOOR DE

 $E NOOD AAN EEN NIEUWE ARBEIDSWETGEVING IN DE6ERENIGDE3TATENDIEDEVAKBONDBETERINSTAAT STELTZICHTEONTWIKKELEN/MDATTEVERWEZENLIJ KENREKENTHET5&#7OPHETPRESIDENTSCHAPVAN /BAMA $E INVOERING VAN EEN UNIVERSEEL SYSTEEM VAN GEZONDHEIDSZORG IN DE 6ERENIGDE 3TATEN /BAMA HEEFTZICHALBEREIDVERKLAARTDIEUITDAGINGOPZICH TENEMEN 'ELIJKE RECHTEN VOOR GEtMMIGREERDE WERKNE MERS EEN PROBLEEM DAT TE VERGELIJKEN IS MET DE BETREURENSWAARDIGE TOESTAND VAN DE MENSEN ZONDERPAPIERENINONSLAND (ET BIJWONEN VAN HET 5&#7 CONGRES IS DUS BIJ ZONDERINTERESSANTGEBLEKEN VOORALINDEACTUELE POLITIEKE CONTEXT VAN HET NADERENDE EINDE VAN HETREGIME'7"USH


16

;\E`\ln\N\ib\i

Bedienden - Technici - Kaderleden

• N°14 • 5 september 2008

34!.$05.4

In de startblokken! $E"ELGENHEBBENHETNIETONDERDE MARKTGEHADINDEVAKANTIEMAAN DEN ZOWEL DOOR HET WEER ALS DOOR DE EMBRYONALE BESLISSINGEN VOOR DEKOOPKRACHTVERHOGINGDIEDE2E GERINGHALFJULIHEEFTGENOMEN (OEWELDETEMPERATURENINDEZO MERAANDEFRISSEKANTWAREN DREI GENDEGEMOEDERENVERHITTEGERA KENINDEHERFSTDESOCIAAL ECONO MISCHE DOSSIERS KOMEN OPNIEUW OP DE ONDERHANDELINGSTAFELS TE LIGGEN (ET VERLIES AAN KOOPKRACHT BLIJFT EEN REALITEIT VOOR DIEGENEN DIE MOETEN WERKEN OM HUN BROOD TE VERDIENENENOOKVOORDEMENSEN DIESOCIALEUITKERINGENONTVANGEN :qJWORDENGERAAKT INTEGENSTELLING TOT DE AANDEELHOUDERS DIE STEEDS MEER DOOR DE BEDRIJVEN GEBOEKTE WINSTENBINNENRIJVEN $EVAKANTIEZITEROP WIJWENSENU EENAANGENAMETERUGKEERNAARHET WERK$EAGENDAISALGOEDGEVULD !LS VAKBOND ZULLEN WIJ ZEER BIN NENKORT MOETEN ONDERHANDELEN OVERDEDOSSIERSDIERECHTSTREEKS TE MAKEN HEBBEN MET DE KOOP KRACHTVANDEWERKNEMERS 'AAT DE 2EGERING EINDELIJK WAK KER SCHIETEN 7E HADDEN GEHOOPT DAT ZE ZICH ZOU BUIGEN OVER HET WEZENLIJKE PROBLEEM WAARMEE DE WERKNEMERS WORDEN GECONFRON TEERD DE LEVENSKOST DIE DE PAN UITRIJST "EGIN JUNI VERWACHTTE IE

DEREEN DAT DE MINISTERS EINDELIJK MAATREGELEN ZOUDEN TREFFEN VOOR MEER KOOPKRACHT $E BESLISSINGEN DIEDE2EGERINGHALFJULIINHETKA DER VAN DE BEGROTING NAM ZIJNERGTELEURSTELLEND7IJMOETEN DE2EGERINGVERDERBLIJVENAANSPO RENOMBETERNAARDEWERKNEMERS TELUISTEREN (ETTWEEDEDOSSIERBETREFTDESO CIALEUITKERINGEN(ETISALGEMEEN BEKENDDAT VANDEBEVOLKING VAN ONS LAND ONDER DE ARMOEDE DREMPEL LEEFT $E SOCIALE UITKERIN GEN VERHOGEN ZODAT DE MENSEN FATSOENLIJKKUNNENLEVENISEENPRI ORITEIT /OK INACTIEVE WERKNEMERS HEBBEN RECHT OP EEN VERBETERING VAN HUN KOOPKRACHT $E TWEE JAARLIJKSE ONDERHANDELING OVER DE WELVAARTSVASTHEID VAN DE SOCI ALE UITKERINGEN IS VOORZIEN VvvR SEPTEMBER /OK DAARVOOR HEEFT DE 2EGERING NOG GEEN BEGROTINGS ENVELOPPEVASTGELEGD7IJMOETEN DUS DRUK UITOEFENEN ZODAT ZE ER VOLDOENDEMIDDELENVOORUITTREKT

VANDIEGENENDIEHETMINSTVERDIE NEN (ET MINIMUMLOON VERHOGEN VOLSTAATNIET4EGELIJKERTIJDMOETEN ERVOLDOENDEMARGESWORDENVOOR ZIENOMDEREpLEBRUTOLONENINDE SECTORENENBEDRIJVENTEDOENSTIJ GEN

.AAST DEZE ONDERWERPEN VAN AL GEMEEN SYNDICAAL BELEID HEBBEN EEN AANTAL POLITICI EN WERKGEVERS DE RUSTIGE ZOMERPERIODE AANGE GREPENOMHET¦BEDIENDESTATUUT§ AANTEVALLENVIAHETONDERBRENGEN ERVAN IN EEN GEMEENSCHAPPELIJK ARBEIDERS EN BEDIENDESTATUUT 3AMEN MET ONZE COLLEGA´S VAN DE ,"# #.% HEBBEN WIJ ONMIDDELLIJK GEREAGEERD 7IJ PLEITEN VOOR EEN OPWAARTSE HARMONISERING VAN DE RECHTENVANALLEWERKNEMERS

3AMENMETHET!"66 BEREIDENDE ""4+ENZIJNMILITANTENEENMOBI LISERINGVOOROMDE2EGERINGENDE WERKGEVERS ONDER DRUK TE ZETTEN $ITISMEERDANOOITEENNOODZAAK

4OTSLOTZULLENWERKGEVERSENVAK BONDENNOGVvvRHETEINDEVANHET JAAREENNIEUWINTERPROFESSIONEEL AKKOORD  ONDERHANDE LEN %EN GEEST VAN SOLIDARITEIT TUS SEN DE STERKEREN EN DE ZWAKKEREN MOET DE LEIDRAAD VORMEN VOOR DIT AKKOORD DAT ALLE WERKNEMERS IN ALLE FUNCTIES EN SUBSECTOREN AAN BELANGT%ENSTEMEERMOETBIJZON DEREAANDACHTWORDENBESTEEDAAN DE VERBETERING VAN DE KOOPKRACHT

-YRIAM$ELMmE /NDERVOORZITTER

5ITERAARDZULLENWIJBLIJVENIJVEREN VOORHETBEHOUDVANDEVERWORVEN HEDENVANHETBEDIENDESTATUUT *EZULTHETWELGEMERKTHEBBENER ISWERKAANDEWINKEL !LS DE POLITIEKE WERELD EN DE WERKGEVERS NIET NAAR ONS LUISTE REN EN GEEN MAATREGELEN TREFFEN NOCH DEGELIJKE AKKOORDEN ONDER HANDELEN ZIJNWIJKLAAROMTEMO BILISERENENACTIETEVOEREN

%RWIN$E$EYN 6OORZITTER

ering k e z r e v g in n o Een goede w ee. leeft met u m zorgeloos grijk het is om

e belan eal Home seur weet ho j u de P&V Id Uw P&V advi hi t d ie b je verzekert o Z nieten. vakantiehuis t he n ee te kunnen ge et die m zaal van ekering aan nog, zelfs de r ee m n E woningverz t. huur k in Europa zijn gedekt. dat u waar oo uw kinderen n va t ruststellend. ko t st en he , da’s echt ge kt en d ee uw familiefee m et u and die zo m uurt, Geef toe. Iem seur in uw b de P&V advi et m ak ra sp e. Voor een af ar www.pv.b 91 of surf na 90 15 8/ 07 bel

Verzekeringsonderneming erkend onder het codenummer 0058.

Met een toffe bende op vakantie? Geen probleem, uw vakantiehuis is mee verzekerd.


Textiel - Kleding - Diamant

;\E`\ln\N\ib\i

• N°14 • 5 september 2008

13

4%84)%,3%#4/2 +,%$).'%.#/.&%#4)%

Aanpassing van de vergoeding voor het onderhoud van de arbeidskledij $E ALGEMENE REGEL IS DAT DE WERKGEVER INSTAAT VOOR HET REI NIGEN EN HERSTELLEN VAN DE AR BEIDSKLEDIJ $AARKONINHETVERLEDENECHTER VAN AFGEWEKEN WORDEN EN ER ZIJN DAN OOK EEN AANTAL TEXTIEL BEDRIJVEN WAAR DE WERKNEMER ZELFINSTAATVOORHETONDERHOUD VANZIJNARBEIDSKLEDIJ )NDITGEVALHEEFTDEWERKNEMER RECHT OP EEN FORFAITAIRE VERGOE DINGPERARBEIDSDAG $EZEVERGOEDINGENWERDENDOOR EEN COLLECTIEVE ARBEIDSOVER EENKOMST MET TERUGWERKENDE

KRACHT AANGEPAST OP JANUARI ENOPJANUARI $IT BETEKENT DAT ALLE WERKNE MERSUITDETEXTIELSECTOROPWIE DEZEREGELINGVANTOEPASSINGIS EEN BIJPASSING ZULLEN ONTVAN GEN VOOR DE PERIODE VAN JA NUARI TOT EN MET JUNI /OK DE WERKNEMERS DIE NAJANUARIUITDIENSTZIJN GEGAAN HEBBEN RECHT OP DEZE CORRECTIE $EACTUELEBEDRAGENZIJN „ ` PEREFFECTIEFGEPRESTEER DEDAGVOOREENSCHORTOFKIEL

„ `  PER EFFECTIEF GEPRES TEERDEDAGVOOREENWERKPAK OVERALL OF EEN BROEK EN EEN VEST $EZE NIEUWE BEDRAGEN ZULLEN TOEGEPAST WORDEN VANAF JULI $EUITBETALINGVANDEZEVERGOE DINGGEBEURTPERKWARTAAL )N OKTOBER ZAL IN PRINCIPE DOORDEWERKGEVERDEAANGEPAS TE VERGOEDING MOETEN BETAALD WORDENVOORHETDERDEKWARTAAL SAMEN MET DE BIJPASSING VOOR DE GEPRESTEERDE ARBEIDSDAGEN SEDERTJANUARI

4%84)%,3%#4/2

Betaling van de supplementaire vakantiedagen $ESUPPLEMENTAIREVAKANTIEDA GEN IN DE TEXTIELSECTOR WORDEN UITBETAALDDESTEWEEKVANSEP TEMBER HETZIJ OP DE BANKREKE NING UITVOERDATUM SEPTEM BER HETZIJVIACIRCULAIRECHEQUE UITVOERDATUMSEPTEMBER 

TELIJKmNSUPPLEMENTAIREVERLOF DAGEN WAAROP JE RECHT HAD IN WORDEN GELIJKGESTELD MET ARBEIDSDAGEN VOOR DE BEPALING VAN HET AANTAL RECHTGEVENDE SUPPLEMENTAIRE VAKANTIEDAGEN IN

"EDRAG (ETBRUTOBEDRAGVANDESUPPLE MENTAIREVAKANTIEDAGENIS GELIJKAANVANDEBRUTOLONEN DIE JE HEBT VERDIEND VORIG KA LENDERJAAR  %R WORDT EEN

ARBEIDSDAGENINHETVOORGAANDEJAAR VIJFDAGENSTELSEL

SUPPLEMENTAIREVAKANTIEDAGEN INHETLOPENDEJAAR

OFMEERVANTOTVANTOTVANTOTMINDERDAN

*E HEBT RECHT OP MAXIMAAL SUPPLEMENTAIRE VAKANTIEDAGEN IN ALS JE IN HET VORIG JAAR HET VAKANTIEDIENSTJAAR  ARBEIDSDAGEN OF MEER TOTA LISEERT )NDETABELKANJELEZENOPHOE VEEL SUPPLEMENTAIRE VAKANTIE DAGEN JE RECHT HEBT ALS JE VORIG JAARMINDERDANARBEIDSDA GENHEBTGEWERKT%NKELDEWET

$ESUPPLEMENTAIREVAKANTIEDA GEN WORDEN IN DE REGEL INDIVI DUEELGENOMEN-AARHETKOMT VAAKVOORDATDEZEINHETBEDRIJF COLLECTIEFWORDENVASTGELEGD 7IEINDEOVERBRUGGINGSPLOEGEN IS TEWERKGESTELD HEEFT ALLEEN RECHTOPDEUITBETALINGVANDEZE SUPPLEMENTAIREVAKANTIEDAGEN NIETOPDEOPNAMEERVAN

)NDESECTORJUTEISEREENINDEXAANPASSINGVANDE LONENMET VANAFJULI $AARENBOVEN WORDEN IN TOEPASSING VAN DE #!/ ¯ DE LONEN VERHOOGD MET `  OP SEPTEMBER(IERONDERVINDJEDENIEUWEBA REMALONENVANAFSEPTEMBER.AAIEN SNIJDEN DUBBELEN VANZAKKEN THERMO SNIJDEN STEMPELEN OPENLEGGEN INSTEKEN ` ENUITHALENVANZAKKEN STEMPELWERK/PBINDEN PERSEN INTERN TRANSPORT

` /NDERHOUD CHAUFFEUR LADENEN LOSSEN

` 

-EESTERGAST GESCHOOLDE MECHANIEKER

` 

Vlasbereiding (P.C. 120.02) $OOR EEN INDEXAANPASSING WORDEN DE LONEN IN DE VLASBEREIDING AANGEPAST MET `  VANAF AUGUSTUS

6OORDEBEREKENINGNEEMJEJELOONVOORDEGEWERKTEDAGEN TUSSENEN 4ELDAARBIJJELOONVAN DAGENPERBEGONNENMAANDDIENST !LS JE EEN VOLLEDIG JAAR GEWERKT HEBT TUSSEN EN KOMTDITNEEROPDAGENLOON"EREKENVANJE UITKOMST ENJEHEBTHETBRUTOBEDRAGVANDEAANVULLEN DE VERGOEDING /P EEN GEDEELTE VAN DE VERGOEDING  WORDT23:AFGEHOUDEN(ETVOLLEDIGEBEDRAGISWELONDERWOR PENAANBEDRIJFSVOORHEFFINGBELASTINGEN $EWERKGEVERMOETDEVERGOEDINGTENLAATSTEMETDEEERSTE LOONSUITKERINGNAAUGUSTUSBETALEN!LSJEONTSLAGEN WORDT OF ZELF ONTSLAG HEBT GENOMEN IN DE LOOP VAN HET JAAR MOET JE DE AANVULLENDE VERGOEDING SAMEN MET JE LAATSTE LOONAFREKENINGKRIJGEN !LS JE TWIJFELT AAN DE CORRECTHEID VAN DE BEREKENING VAN JE AANVULLENDE VERGOEDING AAN HET DUBBEL VAKANTIEGELD NEEM DANCONTACTOPMETAFDELINGSSECRETARIAAT!"66 4EXTIEL +LE DING$IAMANTUITJEBUURT

Kleding en confectie (P.C. 109)

)N TOEPASSING VAN DE #!/ ¯ WORDEN DE BAREMIEKE EN EFFECTIEVE LONEN VANAF AUGUSTUS VERHOOGD MET `  $IT BEDRIJFSVOORHEFFING VAN  ZIJNDENIEUWEBAREMA´S INGEHOUDEN (EB JE TEGEN SEPTEMBER HET ` SUPPLEMENTAIR VAKANTIEGELD !ANVANGSLOON NOG NIET ONTVANGEN HOEWEL JE ,OONGROEP ` MEENTHIERTOCHRECHTOPTEHEB BEN NEEM DAN CONTACT OP MET ,OONGROEPBIS ` HETAFDELINGSSECRETARIAAT!"66 4EXTIEL +LEDING $IAMANT UIT ,OONGROEP ` JEBUURT

Meester-kleermakers, -kleermaakster en naaister (P.C. 107) )N DE SECTOR MEESTERKLEERMAKERS IS ER EEN INDEX AANPASSING VAN DE LONEN MET  VANAF JULI (IERONDERVINDJEDENIEUWEBAREMALONEN 

7IEOPINDIENSTWASVANEENKLEDING OFCONFEC TIEBEDRIJF HEEFTRECHTOPDEAANVULLENDEVERGOEDING7IETUS SENJULIENJUNIONTSLAGHEEFTGENOMENOFONT SLAGEN WERD UITGEZONDERD WEGENS DRINGENDE REDEN HEEFT EVENEENSRECHT$EWERKNEMERMOETWELMINIMUMMAAN DENINDIENSTZIJNGEWEEST

,//.36%2(/').'%.

).$%8!!.0!33).'%.

Jute ( P.C. 120.03 )

Aanvullende vergoeding aan het dubbel vakantiegeld

(ELPST ERENAFWERKST ER

` 

,OONGROEP

` 

,OONGROEP

` 

,OONGROEP

` 

,OONGROEP

` 

,OONGROEP

` 

,OONGROEP

` 

,OONGROEP

` 

,OONGROEP

` 

,OONGROEP

` 

Toelevering ( P.C. 109 )

(ELPST ERENAFWERKST ER BIS VANAFJAARANCIpNNITEIT

` 7ERKLIEDENENWERKSTERS DEASSISTENTEN

` 'ESCHOOLDEWERKLIEDENEN WERKSTERS

` 

,OONGROEP

` +EURWERK

` 

,OONGROEP

` 4AILLEWERKMANEN TAILLEWERKSTER

` 

,OONGROEP

` 

,OONGROEP

` 

,OONGROEP

` 

,OONGROEP

` 

,OONGROEP

` 

)N TOEPASSING VAN DE #!/ ¯ WORDEN DE BAREMIEKE EN EFFECTIEVE LONEN VANAF AUGUSTUS VERHOOGD MET `  $IT ZIJNDENIEUWEBAREMA´S


14

;\E`\ln\N\ib\i

• N°14 • 5 september 2008

DOORNIK Congres : Een afscheid met veel gemengde gevoelens /0*5.)ORGANISEERDEDEGEWESTELIJKEHAARCONGRES %ENHISTORISCHCONGRES AANGEZIENZEHAARGEWESTELIJKE SECRETARISNAARHETFEDERAALNIVEAUSTUURDEENOMDAT ZEHAARNIEUWTEAMMOESTKIEZEN(ETCONGRESVERLIEP INTWEEDELENHETENE³SMORGENS MEERINFORMEELIN BEPERKTEKRING WAARDEAFDELINGDESTANDVANZAKEN MOESTOPMAKENOVERHAARLAATSTEVIERJAARENHAAR TOEKOMSTDIENDEUITTESTIPPELEN³S.AMIDDAGS MEER OFFICIEEL WERDERGESPROKENOVERHET!,,)!.4)%PROJECT METDE!LGEMENE#ENTRALE

(ETCONGRESBESTUDEERDEDIEOCHTENDOOKDERESULTATENVANDESOCIALEVERKIEZINGEN 3ECTOREN

!"66 

!"66 

!#6 

!#6 

!#,6" 

!#,6" 

6OEDINGSNIJVERHEID  

6OEDINGSHANDEL

  0RETPARKEN

'EZINSHULP

 

 

 

 

$IENSTENCHEQUES

  4OTAAL

 

 

 

 

$ERESULTATENVAN-ULTI ZETELONDERNEMINGENZIJNNIETINDEZETABELOPGENOMEN

Marie-Line COLIN 45 jaar Gewestelijke Secretaris

³S-ORGENS KONDENDEAFGEVAARDIGDENUNANIEMSTEMMENOVERHETMOREEL VERSLAGDEEVOLUTIEVANDECENTRALEINTERMENVANLEDEN METEENCON STANTESTIJGINGVAN PERJAAR OMVANDAAGTEKOMENTOTLE DEN!LLESECTORENBOEKENVOORUITGANG.IEUWEINPLANTINGEN VOORZIEN VOORDEVOLGENDEJAREN ZOUDENDECIJFERSVOORONZEDRIEGROTESECTOREN MOETENDOENSTIJGENDEVOEDINGSNIJVERHEID DEVOEDINGSHANDELEN DE(/2%#! ZONDERDAARBIJDESECTOREN'%:).3(5,0EN$)%.34%. #(%15%3DIEOOKSTEEDSBELANGRIJKERWORDEN TEVERWAARLOZEN $ESECTOR02%40!2+%. DEENIGESECTORDIEMOMENTEELNIETBESCHIKT OVERSYNDICALEPREMIES ZALINDETOEKOMSTEENVANDEGROOTSTEWERK GEVERSZIJN METNIETENKEL0!2#0!2!$)3)/ MAARMETOOKBINNENKORT 3./7'!-%TE,ESSINESENHET%UROPEESSKICENTRUMIN!.4/).' DEZESECTORZALONGETWIJFELDMEERDANDUIZENDARBEIDSPLAATSENINDE STREEKVERTEGENWOORDIGEN $ITCONGRESVERLIEPZOALSALTIJDINEENZEERGEMOEDELIJKE ZELFSFAMILIALE SFEER METPERSONENDIEELKAARREEDSLANGWAARDERENENDIEDITOOK LATENBLIJKEN .IETENKELHETVERTREKVANHUN'EWESTELIJK3ECRETARIS4!.'5)#/2.5 NAARDEFEDERALEWERDGEVIERD MAARERWERDOOKOFFICIEELEENNIEUW ENVROUWELIJKTEAMVOORGESTELDMET-ARIE ,INE#/,).ALS'E WESTELIJK3ECRETARISEN!GNnS$%4/52.!9ALSPROPAGANDISTE (ETBEOOGDEDOELISDUIDELIJKBLIJVENGROEIENAANHETHUIDIGTEMPO OMLEDENTEHALENBIJHETVOLGENDCONGRESENMETDEHULPVAN !GNESZORGENVOOREENNAUWCONTACTMETDEDELEGEESENDEONDERNE MINGEN

³S.AMIDDAGS VONDHETCONGRESPLAATSINAANWEZIGHEIDVANTALRIJKE7AALSECOLLEGA´S VANHETSECRETARIAATVANDE!LGEMENE#ENTRALE$OORNIKENVERSTERKT METDEAANWEZIGHEIDVANDEVOORZITTERSENDEALGEMENESECRETARIS SENVANDE6OEDINGCENTRALEENDEFEDERALE!LGEMENE#ENTRALE MET ENERZIJDS&ONS$%-%9EN!LAIN$%4%--%2-!.ENANDERZIJDS!LAIN #,!57!%24EN*ACQUES-)#()%,3(ET!,,)!.4)%PROJECTVANDETWEE CENTRALESWERDDOORDEVERSCHILLENDESPREKERSTOEGELICHT EVENALSDE UITDAGINGEN DEDOELSTELLINGENENDEMIDDELEN DITALLESINHETKADER VANEENFEDERAAL!"66DATVIADE¦SECTORVAKBOND§ZALOMGEVORMD WORDEN

(ETMOTTO±SAMENSTERK² WERDDOORIEDEREENGOEDONTHAALDENBEGREPENDOORHETCONGRES DATHAARMANDAATGAFAANHAARGEWESTELIJKSECRETARISOMTEPRA TENMETDECOLLEGA´SVANDEPLAATSELIJKE!LGEMENE#ENTRALEOVER HETONMIDDELLIJKOPSTARTENVANDEZEPOLITIEKESAMENWERKINGENTE BEKIJKENHOEENWAARWEKUNNENBEGINNENOMDEZESAMENWER KINGOPHETTERREINTEIMPLEMENTERENDOORVORMING ¨

!FKOMSTIGUITEENVAKBONDSFAMILIE KREEG-ARIE ,INEDE SYNDICALEENSOCIALISTISCHEWAARDENVANJONGSAFAANMEE -AATSCHAPPELIJKWERKSTERVANOPLEIDING BRACHTZEHET GROOTSTEDEELVANHAARBEROEPSLOOPBAANDOORINDESECTOR VERENIGINGSLEVENSINDSWERKTEZEVOORDEVERENIGING #!3( 4OURNAIWAARZEGEDURENDEJAARLANGVERSCHILLENDE PROJECTENONTWIKKELDE ZOALSLES'ALIPETTES LA#UISINEEN (ERBE ¨)NSEPTEMBERWERDZEAANGEWORVENBIJDE #ENTRALEOMZICHVOORNAMELIJKBEZIGTEHOUDENMETDE3/#)/ 02/&)4SECTOR WAARZEHAAREERSTEERVARINGENOPDEED 6ANDAAGNEEMTZEDEZWARELASTOPZICHDEGEWESTELIJKETE LEIDENNAARNIEUWESUCCESSENDOORTALRIJKE³GEVECHTEN´TEGAAN WINNEN

Agnès DETOURNAY 46 jaar Propagandist !GNnS GEKENDINDEHELEGEWESTELIJKEVOORZOWELHAAR SYNDICAALALSPOLITIEKENGAGEMENT WERKTSINDSJAARINDE $OORNIKSEKOEKJESFABRIEK$%3/"29WAARZEJAARDELEGEE IS 3OCIAAL GOEDGEMUTSTENSTRIJDBAARGAAT!GNnSEENNIEUWE UITDAGINGAAN DOORTEZORGENVOORNAUWECONTACTENMETDE DELEGEESENDELEDENDIEZEALZOGOEDKENTOMNOGDICHTEREN EFFICIpNTERSAMENTEWERKEN 7ETWIJFELENERNIETAANDATZEDITMETALHAARGEBRUIKELIJKE GEDREVENHEIDZALDOEN

Indexering en conventionele loonsverhogingen op 1 juli 2008 (ORECA0# CONVENTIONELELOONSVERHOGING UUROPDEMINIMUMENEFFECTIEVELONEN "OSBOUWBEDRIJF0#  INDEXERINGOPDEMINIMUMENEFFECTIEVELONEN 4ECHNISCHELAND ENTUINBOUWBEDRIJVEN0#  INDEXERINGOPDEMINIMUMENEFFECTIEVE LONEN


;\E`\ln\N\ib\i • N°14 • 5 september 2008

15

Regio Antwerpen - Mechelen + Kempen

Ideale werknemer gezocht : man, blank, van Belgische origine, hooggeschoold, 30+ en zonder lichamelijke beperking 6OLDOEJIJAANDEVEREISTEN (OEJEHETOOKBEKIJKT DESAMENSTELLINGVANDEBE VOLKINGVANONSLANDVERTOONTSTEEDSMEERVERSCHIL LEN $E BEVOLKING VEROUDERT DE SCHOLINGSNIVEAUS VERSCHILLEN ERZIJNALLOCHTONENENPERSONENMETEEN ZICHTBARE OF ONZICHTBARE ARBEIDSHANDICAP $IVERSI TEITISEENFEIT$ESONDANKSTONENALLECIJFERSDATPER SONENUITDEKANSENGROEPENDUIDELIJKMINDERVERTE GENWOORDIGDZIJNOPDEWERKVLOER(UNTOEGANGTOT BETERBETAALDEJOBSISNOGMOEILIJKER 6OOREENSOCIALISTISCHEVAKBONDMOETIEDEREEN ONGEACHT LEEFTIJD HUIDSKLEUR ORIGINE OF SEKSUELE GEAARDHEID ENZO VOORT GELIJKE KANSEN KRIJGEN .IET ALLEEN OP HET VLAK VAN ONDERWIJSMAAROOKOPVLAKVANTEWERKSTELLING %NKELALLOCHTONEN .EEN DIVERSITEITGAATOVERMENSENDIEMENREKENTTOTDE ZOGENAAMDE KANSENGROEPEN IEDEREEN DIE MINDER DAN GEMIDDELDVERTEGENWOORDIGDISOPDEARBEIDSMARKT6ROU WENINROLDOORBREKENDEBEROEPENBIJVCLARKBESTUURDERS HEFTRUCKCHAUFFEURS ALLOCHTONEN ARBEIDSGEHANDICAPTEN PLUSSERS EX GEDETINEERDENENLAAGGESCHOOLDEN$ITZIJN ALLEMAALGROEPENMENSENDIEAANZIENLIJKMINDERKANSEN KRIJGEN OP DE ARBEIDSMARKT :E GROEIEN OOK VEEL MINDER DOORNAARHOGEREFUNCTIESENHUNRISICOOPONTSLAGISBE HOORLIJKGROTER /PDEWERKVLOER :ELFSALISDIVERSITEITINDEMEESTEBEDRIJVENNUALEENREA LITEIT DAT BETEKENT NIET DAT ALLES VLEKKELOOS VERLOOPT (ET PERSONEELSBELEID LAAT MISSCHIEN TE WENSEN OVER %R WOR DEN MOEILIJK NIEUWE COLLEGA´S GEVONDEN DE OPLEIDINGEN

ZIJNONVOLDOENDEOMEENGOEDFUNCTIONERENOFZELFSDEVEI LIGHEID TE WAARBORGEN ALLOCHTONE NIEUWKOMERS KENNEN ONVOLDOENDE .EDERLANDS OUDERE WERKNEMERS GERAKEN UITGEBLUSTOMDATERGEENDOORGROEIKANSENZIJN ENZOVOORT

„ „ „ „

EENBETEREAFSTEMMINGVANDEVAKANTIEREGELING EENDEGELIJKEUITRUSTING MEERVEILIGHEID AANGEPAST EN MOTIVEREND WERK VOOR OUDERE WERKNE MER

$IVERSITEITSPLANNEN $IVERSITEITSCONSULENTEN $EOVERHEIDWILMEEWERKENAANEENOPLOSSINGVIAEENDI VERSITEITSPLANDATDEWERKGEVERKANAFSLUITEN)NZO´NPLAN WORDENCONCRETEACTIESOPGENOMENENUITGEVOERD!LSHET PLANGOEDWORDTUITGEVOERDKRIJGTDEWERKGEVERNAAFLOOP EENSUBSIDIE

$ELEGEESENSECRETARISSENWORDEN ALSZEDATWILLEN BEGE LEIDDOORDEDIVERSITEITSCONSULENTEN$EDIVERSITEITSCONSU LENTENGEVENOOKVORMINGOVERDIVERSITEITENPERSONEELS BELEID ONTWIKKELENENVERSPREIDENPUBLICATIESENONTWIK KELENACTIESINSAMENWERKINGMETDEANDEREPARTNERS

7ATKANJEDOENALSDELEGEEOFMILITANT /OKINJOUWBEDRIJF -EERDANJEDENKT7ERKENAANDIVERSITEITISIMMERSWER KENAANHETPERSONEELSBELEID$IVERSITEITMOETVOORKOMEN IN HET AANWERVINGS HET ONTHAAL EN HET OPLEIDINGSBE LEID .OTEER DAT IN DE MEESTE ONDERNEMINGEN HET PERSO NEELSBELEIDNOGSTEEDSENALLmmNDOORDEWERKGEVERWORDT BEPAALD $EZE BESLIST ALLmmN OVER AANWERVINGEN SELECTIE VOORWAARDENVOORNIEUWEWERKNEMERS OPLEIDINGSMOGE LIJKHEDEN ENZ(ETISDANOOKCRUCIAALDATDESYNDICALEDE LEGATIES VIADEOVERLEGORGANEN HETPERSONEELSBELEIDEN DUSOOKHETDIVERSITEITSGEHALTEVANHETPERSONEELSBESTAND BEtNVLOEDEN (ETDIVERSITEITSPLANISDANOOKEENSCHITTERENDINSTRUMENT OM ALS DELEGEE JE ZEG TE DOEN IN HET PERSONEELSBELEID *E KAN VOORSTELLEN DOEN EN MEEWERKEN IN DE INTERNE WERK GROEPDIVERSITEIT*EKANZOACTIEFINSPRAAKHEBBENOVERON DERANDERE „ EENBETERONTHAALBELEID „ OPLEIDINGVANNIEUWEMEDEWERKERS „ OPLEIDINGEN VOOR WERKNEMERS DIE AL LANGER IN DIENST ZIJN

7ORDTERINDETOEKOMSTOOKINJOUWBEDRIJFGESPROKENOVER EENDIVERSITEITSPLAN)SDATNIETHETGEVALENMEENJEDAT EENDIVERSITEITSPLANTOCHZINVOLKANZIJN.EEMDANCON TACTOPMETJESECRETARISOFMETDEDIVERSITEITSCONSULENTEN VAN!"66-ECHELEN +EMPEN %ENDIVERSITEITSPLANBIEDTIMMERSOOKDEMIDDELENENDE BEGELEIDINGOMEENVAAKSLEPENDESITUATIEOPTEKLARENEN OMHETWELZIJNVANALLEWERKNEMERSTEVERBETEREN )RIS"AETENS !"66-ECHELEN +EMPEN 2EGIO+EMPEN IRISBAETENS ABVVBE

3ABINE6OLCKERYCK !"66-ECHELEN +EMPEN 2EGIO-ECHELEN SABINEVOLCKERYCK ABVVBE

"ERT!VONDS !"66 REGIO!NTWERPEN BERTAVONDS ABVVBE

7ALTER3CHELSTRAETE !"66 REGIO!NTWERPEN WALTERSCHELSTRAETE ABVVBE

INFO Senioren 50+ 6ERGADERING $INSDAGSEPTEMBEROMU !"66VERGADERZAALEVERDIEPING ¯:AKSTRAATTE-ECHELEN !GENDA WOORDJEVANDEVOORZITTER TOEKOMSTIGETHEMAENDISCUSSIEDAGEN !FSLUITENDKANINDERUBRIEKVARIANOGANDEREZAKENBESPROKEN WORDEN 'ASTON$ICTUS VOORZITTER 7ILLI6AN$ONINCK ONDERVOORZITTER

Werkzoekend en aan een nieuwe uitdaging toe? 7IJSTARTENWEERMETENKELE GRATISOPLEIDINGEN +ANTOOR KENNISMAKING MET DE VERSCHILLENDE KANTOORTECHNIEKEN BEZOEKENOPDEWERKVLOER OPFRIS SEN VAN BASISKENNIS REKENEN EN .EDERLANDS PC TRAINING 6AN SEPTEMBER TOT EN MET DECEMBER¯ELKEDAGLESVAN TOT UUR WOENSDAGNAMID DAGENSCHOOLVAKANTIESVRIJ 0ERSONENZORG KENNISMAKING METDESOCIALPROFITSECTOR DEVER SCHILLENDE MOGELIJKHEDEN BINNEN DEZESECTOR BEZOEKENOPDEWERK VLOER OPFRISSEN VAN BASISKENNIS VOORBEREIDINGOPDEVERSCHILLENDE VAKKEN IN DE PERSONENZORG TWEE STAGEWEKEN IN DE GEKOZEN RICH TING 6AN OKTOBER TOT EN MET JANUARI¯ELKEDAGLESVAN TOT UUR WOENSDAGNAMID DAGENSCHOOLVAKANTIESVRIJ !SSERTIVITEITSTRAINING OP EEN AANGENAME MANIER LEREN OPKO MEN VOOR JEZELF MET RESPECT VOOR DE ANDER 7ERKEN AAN JE ZELFVER TROUWEN 6ANDECEMBERTOTENMETDE CEMBER¯ELKEDAGLESVAN TOTUUR

Keerpunt 'ROTE-ARKT 4URNHOUT CHRISBARTELS ABVVBE


• N°14 • 5 september 2008

Regio Vlaams-Brabant

Een dagje Hageland Donderdag 16 oktober 2008

3ENIOREN6LAAMS "RABANT

)NSCHRIJVINGENVOOROKTOBER 7ENSTDEELTENEMENAAN

15;\E`\ln\N\ib\i

%EN$AGJE(AGELAND

7ANNEER$ONDERDAGOKTOBER )N4IENENSTAATDEMEESTBEKENDESUIKERRAFFINADERIJVANHETLAND4IJDENSHETNAJAARWOR DEN HIER SUIKERBIETEN AANGEVOERD OM VERWERKT TE WORDEN TOT ALLERHANDE GERAFFINEERDE SUIKERS WAARONDER HET ONMISBAAR GEWORDEN KLONTJE BIJ DE KOFFIE (ET BEZOEK AAN DE 4IENSE3UIKERRAFFINADERIJISENKELMOGELIJKTIJDENSDEZEBIETENCAMPAGNE.ADIENBEZOEK JE METEENLUISTERGIDS HET3UIKERMUSEUMWAARJE VIAVERHALENENVOORWERPENUITEEN VER INDUSTRIEEL VERLEDEN AAN DE HAND VAN KWISJES GEUR EN SMAAKPROEVEN FILMPJES EN INTER ACTIEVEOPDRACHTENHEELWATINFORMATIEKRIJGTOVERDEPRODUCTIEVANSUIKER DETOE PASSINGENHETGEBRUIKERVAN DEREACTIEOPHETLICHAAMENZ .AEEN(AGELANDSELUNCHINDE"IETENBAR DECAFETARIAVANHET3UIKERMUSEUM BEGEVEN WEONSNAAREENMILIEUVRIENDELIJKFRUITTEELT ENSORTEERBEDRIJFMETHOEVE ENSTREEKPRO DUCTEN-ETEENGLAASJEAPPELSAPINDEHANDWORDTHETVOLLEDIGEPROCESVANDEFRUITTEELT TOEGELICHT$ETHEMA´STELEN PLUKKEN BEWAREN SORTERENENVERKOPENKOMENALLEMAALAAN BOD7ESLUITENDEDAGAFMETEENTOELICHTINGVANDESTREEKPRODUCTENWAARJEGLAASJES VANUITHETASSORTIMENTKANPROEVEN

$ONDERDAGOKTOBER $EELNEMER #ENTRALE .AAM 6OORNAAM !DRES 4ELEFOON 'EBOORTEDATUM $EELNEMER

)NSCHRIJVENENBETALINGVOOROKTOBER 0RIJSEUROTESTORTENOPREKENINGNUMMER  !"663ENIOREN6LAAMS "RABANT

#ENTRALE

/PSTAPPLAATSEN

6OORNAAM

U6ILVOORDE2OOSEVELTPLAATS U,EUVEN0ARKING"ODART U:IJKANT3TATION$IESTSEPOORT

!DRES

.AAM

4ELEFOON 'EBOORTEDATUM

02/'2!--! U U U U

"EZOEK4IENSE3UIKERRAFINADERIJINGANGENPARKINGVIA6INCKENBOSCHVEST "EZOEKAANHET3UIKERMUSEUMOPDE'ROTE-ARKT 3TREEKLUNCH EENBORDMET(AGELANDSESTREEKGEBONDENLEKKERNIJENMETBROOD (AGELANDSDESSERT GLAS(AGELANDSEWIJNOFFRISDRANK "EZOEKFRUITBEDRIJF6AN(ELLEMONT -EENSEL +IEZEGEM

(OPELIJKTOTDAN

:ALOPDEBUSSTAPPEN /U6ILVOORDE&RANKLIN2OOSEVELT /U,EUVEN0ARKING"ODART /U,EUVENZIJKANT3TATION$IESTSEPOORT EUROTESTORTENOPREKENINGNUMMER  !"663ENIOREN6LAAMS "RABANT 6OOROKTOBERTERUGSTURENNAAR ,INX 6LAAMS "RABANT -ARIA 4HERESIASTRAAT ,EUVEN

WERFTAAN

Vormingsmedewerker (m/v) 6ACATURETERINVULLINGVANGESCOPROJECT

*EBEHOORTTOTHETTEAMVAN6ORMING!CTIEVZWDATINSTAATVOORDEMILITANTENVORMING*E ORGANISEERDIVERSEVORMINGSTRAJECTENVOORONZEMILITANTEN*EONTWIKKELTVORMINGSSCENARIO´SEN METHODIEKEN ENGEEFTVORMINGAANGROEPENVANTOTDEELNEMERS

0ROFIEL „+ENNISENERVARINGINHETORGANISERENENBEGELEIDENVANVORMINGS ACTIVITEITEN„4AALVAARDIG„"REDEALGEMENE INTERESSEVOORSOCIAALECONOMISCHEENPOLITIEKEACTUALITEIT„.OTIEVANDESYNDICALEPRAKTIJKINBEDRIJVEN„ #ONTACTVAARDIG„*EKANJEVINDENINDEWAARDENVANHET!"66„*EKANZOWELZELFSTANDIGALSINTEAMWERKEN„

7IJBIEDEN 6OLTIJDSCONTRACTVANONBEPAALDEDUURIN URENWERKWEEK„,OONVOLGENSBAREMA%XTRALEGALEVOORDELEN

3OLLICITERENKANTOTSEPTEMBER TAV3TEVEN-ARCHAND - 4HERESIASTR¯,EUVEN STEVENMARCHAND ABVVBE 6OORMEERINFOCONTACTEER3UZY"REESCHOPTELOF6$!" ,).8 6LAAMS"RABANTVOERTEENNON DISCRIMINATIEFPERSONEELSBELEID

3EPTEMBER )NFO'EZONDEVOEDINGTE6ILVOORDE 3EPTEMBER /OSTENDE/NDERSTE"OVEN &OLDERSTEVERKRIJGENINONZE!"66KANTOREN 3EPTEMBER &ORD'ENKEN"OKRIJK /KTOBER %ENDAGJE(AGELAND .OVEMBER )NFO%NERGIETE6ILVOORDEEN,EUVEN $ECEMBER 5:'ASTHUISBERGEN)NBEV

)NDIENJEAUTOMATISCHOPDEHOOGTEWENSTTEBLIJ VENVANONSACTIVITEITENAANBOD STUURDANDEZE KAARTINGEVULDTERUG .AAM 6OORNAAM !DRES 0OSTCODE 'EMEENTE 'EBOORTEDATUM 4ELEFOON3ENIOREN6LAAMS "RABANT

Najaar 2008 Activiteitenkalender

4ERUGSTURENNAAR!"663ENIOREN6LAAMS "RABANT -ARIA 4HERESIASTRAAT ,EUVEN4AV 7INNIE6AN.ERUMWINNIEVANNERUM ABVVBE

-AGIKMAAKTJONGERENWEGWIJSOPDEARBEIDSMARKT !LS-AGIK LIDHEBJERECHTOPALLEINFORMATIEmN HULPALSJOBSTUDENT STAGIAIR WANNEERJEDESCHOOL VERLAAT WANNEERJEEENSTUDIEBEURSWILAANVRAGENOF WANNEERJEDEELTIJDSGAATWERKENENLEREN


;\E`\ln\N\ib\i

Regio Oost-Vlaanderen

!#4)6)4%)4%.+!,%.$%2 REGIO7AASLAND $INSDAG´¯U ).&/ 0,53 7%2+,//3%. 6$!" 3INT .IKLAAS 6ERMORGENSTRAAT !"66 )NFO&ILIP&EUSELS TEL OFVIAFILIPFEUSELS ABVVBE /RG!"66/OST 6LAANDEREN "IJBLIJFCONSULENT

7OENSDAG´¯U ).&/#/.42/,%3934%%-"% 3#()+"!!2(%)$7%2+,/:%. 3INT .IKLAAS 6ERMORGENSTRAAT !"66 )NFO&ILIP&EUSELS TEL OFVIAFILIPFEUSELS ABVVBE /RG!"66/OST 6LAANDEREN "IJBLIJFCONSULENT

:ATERDAG´¯U "!2"%#5% 3INT .IKLAAS ,AMSTRAAT $E 7ILG &IETSERSVERZAMELENOMU OPHET((EYMANPLEINVOOREEN

KLEINETOCHT/MSTREEKSU ISHETGEZELLIGKLETSENBIJMUZIEK VAN$*&RANlOISENOMU STARTDE""1 0RIJSLEDEN` NIET LEDEN` )NSCHRIJVENBIJ2ENm(EYNINCK DINSDAG´IN"OND-OY SONTUSSENUENUOFVIA /RG##2UST2OEST

:ATERDAG´¯U :5)$ !&2)+!!.3%"2!!) 4VV0HUMELELA4ENT!CADEMY 3OWETO4HE7ALDORF3CHOOL -C'REGOR7ESTERN#APE 3INT .IKLAAS 6ERMORGENSTRAAT ZAAL³6OLKSHUIS´ /NTVANGSTOMUMETAPERITIEF $AARNAWORDENDOORMIDDELVAN DIAMONTAGES STANDJESENMUZIEK PROJECTENIN:UID !FRIKAVOORGE STELD0RIJSVOLWASSENEN` KIN DERENENKANSENPAS`)NSCHRIJ VEN METVERMELDINGAANTAL KAN TOT´BIJ&RIEDA'ROFFY TEL OF,YDIA"RUGGEMAN TEL /RG,INX $E'LOBE3OLIDARI DADEN3OWETO#ONNECTION

REGIO6LAAMSE!RDENNEN 6RIJDAGU VERNISSAGE :ATERDAG VANUTOTU :ONDAGVANUTOTU -AANDAG VANUTOTU 4%.4//.34%,,).'±+5.345)4 %)'%.342%%+² 2ONSE :AAL#/# $E-ALAN DERPLEINKUNSTENAARSSTELLEN TENTOON )NFOOF SOPHIEDEMEYER ABVVBE /RG#ULTURELE#ENTRALE6LAAMSE !RDENNEN¯$OELGROEPWERKING !"66/OST 6LAANDEREN

6RIJDAG´¯VANUTOTU ).&/#ONTROLE"ESCHIKBAARHEID 2ONSE &EESTPALEIS 3TATIONSSTRAAT )NFOTEL

*OSETTA,AHOUSEOF JOSETTALAHOUSE ABVVBE /RG!"66/OST 6LAANDEREN $OELGROEPENWERKING

7OENSDAG´ %)%24/#(4 +,ANGSHEUVELSENDALEN DOORDE HERFSTGEKLEURDEVERGEZICHTEN KLATERENDEBEEKJES RUISENDE STRUIKEN LANDELIJKEPADENLANGS HOEVENENVERGETENDORPJES 3TARTOMUINZAAL$E'RIFFEL /UWEGEMSESTEENWEG :INGEM/WEGEM 0RIJSLEDEN` NIET LEDEN` )NFOOFSOPHIE DEMEYER ABVVBE /RG#ULTURELE#ENTRALE ´T!VOND TUURTJE :ATERDAG´ U (%2&34+7)3/OKZININEEN QUIZ AVOND!ARZELDANNIETOMJE INTESCHRIJVEN (EURNE/UDENAARDE :AAL !MIGO (EURNESTRAAT 0RIJS` PERPERSOONMAX PERSPERGROEP)NSCHRIJVENVOOR 4ELOF SOPHIEDEMEYER ABVVBE /RG#ULTURELE#ENTRALE /UDENAARDE

/OST 6LAANDEREN .ODIGTJEIN3INT .IKLAASUITVOOR

CINEMA PARADISO

6ERTONINGVANSPEELFILMSMETEENSOCIALEINVALSHOEK !LLEVERTONINGENGAANDOORVANUTOTUINZAAL6OLKSHUIS 6ERMORGENSTRAATTE3INT .IKLAAS$EELNAMEISGRATIS $ATUM 4ITEL 4HEMA $ONDERDAG´ 'OODBYE"AFANA 2ACISME -ULTICULTURELESAMENLEVING $ONDERDAG´ !E&OND+ISS GEMENGDERELATIES¨ 3OLIDARITEIT PSYCHODRAMA $ONDERDAG´ #´ESTQUOILAVIE PLATTELANDSONTWIKKELING )NDRINGENDENSPANNEND $ONDERDAG´ !NKLAGET DRAMAOVERMOGELIJK INCEST $ONDERDAG´ ,E#OUPERET 3OCIAALDRAMA WERKLOOSHEID )NFOENINSCHRIJVENBIJ3TEVE TELOFVIASTEVESTRUMANE ABVVBE

• N°14 • 5 september 2008

3ENIOREN

!LGEMEEN

7ERKLOZEN

*ONGEREN

15 ,INX

REGIO'ENT

$INSDAG´¯U ).&/ 0,53 7%2+,//3%. 6$!" $EINZE 3TATIONSTRAAT !"66 )NFO3OFIE$´HOOGE TEL OFVIASOFIEDHOOGE ABVVBE /RG!"66/OST 6LAANDEREN "IJBLIJFCONSULENT

7OENSDAG´¯U ).&/ 0,53 7%2+,//3%. 6$!" %EKLO :UIDMOERSTRAAT $E :UIDKAAI )NFO3OFIE$´HOOGE TEL OFVIASOFIEDHOOGE ABVVBE /RG!"66/OST 6LAANDEREN "IJBLIJFCONSULENT

REGIO$ENDERMONDE 6RIJDAG´¯U ).&/ 0,53 7%2+,//3%. 6$!" $ENDERMONDE $IJKSTRAAT !"66 )NFO#OEN2OOSENSTEIN TELOFVIA COENROOSENSTEIN ABVVBE /RG!"66/OST 6LAANDEREN "IJBLIJFCONSULENT $INSDAG´¯U ).&/#/.42/,%3934%%-"% 3#()+"!!2(%)$7%2+,/:%. $ENDERMONDE $IJKSTRAAT !"66 )NFO3VEN6AN4RAPPEN TELOFVIA SVENVANTRAPPEN ABVVBE /RG!"66/OST 6LAANDEREN 6ORMING!CTIEVZW VORMING VOORWERKZOEKENDEN -AANDAG´¯U +!!24 %.4%%2,).'4/2.//) 7%44%2%. 7ETTEREN CAFm³$E6RIENDSCHAP´ 6OORMEERINFOKANJETERECHTBIJ ,UC4EUGELS TEL /RG3ENIORENWERKING!"66 /OST 6LAANDEREN

Expo ‘Then and Now’ 6AN TOT ´ KAN JE IN DE BIBLIOTHEEK VAN 3INT .IKLAAS ( (EYMANPLEIN DEEXPO³4HENAND .OW´ BEWONDE REN ³4HEN AND .OW´ LAAT :UID !FRIKA ZIENTIJDENSENNA DE APARTHEID DOOR DE OGEN VAN ACHT GERENOMMEERDE :UID !FRIKAANSEFOTOGRAFEN !LLE FOTOGRAFEN WAREN GEpNGAGEERD IN DE ANTIAPARTHEIDSBEWEGING DOOR DE DAGELIJKSE APARTHEID TE DOCUMEN TEREN:EVEN VAN HEN WAREN LID VAN !FRAPIX EENFOTOAGENTSCHAPOPGERICHT INDOOR0AUL7EINBERG DIEOOKDE INITIATIEFNEMERENSAMENSTELLERISVAN DETENTOONSTELLING /PENINGSUREN -AANDAG $INSDAG¯VRIJDAG :ATERDAG¯ZONDAG

'ESLOTEN UTOTU UTOTU ENUTOTU

/RGANISATIE ,INX /OST 6LAANDEREN EN6)6! 366/OST 6LAANDEREN

6RIJDAG´¯U ).&/ 0,53 7%2+,//3 %.6$!" 'ENT 6RIJDAGMARKT !"66 )NFO3OFIE$´HOOGE TELOFVIASOFIE DHOOGE ABVVBE /RG!"66/OST 6LAANDEREN "IJBLIJFCONSULENT

6RIJDAG´¯U ).&/#/.42/,%3934%%- "%3#()+"!!2(%)$7%2+,/:%. 'ENT 6RIJDAGMARKT !"66 )NFO3VEN6AN4RAPPEN TEL OFVIA SVENVANTRAPPEN ABVVBE /RG!"66/OST 6LAANDEREN 6ORMING!CTIEVZW VORMING VOORWERKZOEKENDEN

$INSDAG´¯U ).&/#/.42/,%3934%%- "%3#()+"!!2(%)$7%2+,/:%. %EKLO :UIDMOERSTRAAT $E:UIDKAAI)NFO3ABINE6AN (OOREBEKE TELOF DIVM OFVIA SABINEVANHOOREBEKE ABVVBE /RG!"66/OST 6LAANDEREN 6ORMING!CTIEVZW VORMING VOORWERKZOEKENDEN

6RIJDAG´¯U ).&/#/.42/,%3934%%- "%3#()+"!!2(%)$7%2+,/:%. 'ENT 6RIJDAGMARKT !"66 )NFO3VEN6AN4RAPPEN TELOFVIA SVENVANTRAPPEN ABVVBE /RG!"66/OST 6LAANDEREN 6ORMING!CTIEVZW VORMING VOORWERKZOEKENDEN

Wil je een studiebeurs aanvragen, ook wel studiefinanciering of studietoelage genoemd ? /0'%,%46!.!& OOKBEURZENVOORKLEUTERS LAGERONDERWIJSENDEELTIJDSSECUNDAIRONDERWIJS $USOOKALHADJEERVROEGERGEENRECHTOP VRAAGJEDITBESTNOGEENSNA !LS!"66 *ONGERENWILLENWIJIEDEREENAANRADENOMDEAANVRAAGTE BEKIJKEN7ANTERISNOGALTIJDEENGROTEGROEPDIEEIGENLIJKRECHTHEEFT OPEENBEURSENDEZENIETAANVRAAGT:OKANJEVEELGELDMISLOPEN 6ANKLEUTERTOTUNIVERSITAIRONDERWIJSHEBJEVANAFDITJAARRECHTOP EENBEURS 7EHELPENJEGRAAGMETINFORMATIE FORMULIEREN UITLEGENBEREKENEN WATJEEVENTUEELAANSTUDIEBEURSKANVERWACHTEN (IERVOORHEBBENWEWELHETVOLGENDENODIGHETAANSLAGFORMULIER INKOMSTEN¯AANSLAGJAAR ONDERHOUDSUITKERINGEN ALIMENTATIEINFOMBTGEZINSSITUATIEGEBOORTEDATUM ¨ ENSTUDIES WELKESTUDIES VOLTIJDSOFDEELTIJDS ¨ :ITDAGEN ,OCATIE !ALST "RAKEL $EINZE $ENDERMONDE %EKLO 'ENT 'ERAARDSBERGEN (AMME .INOVE /UDENAARDE 2ONSE 3INT .IKLAAS 3INT .IKLAAS 7ETTEREN :ELE :ELZATE :OTTEGEM

$ATUM ´¯´ ´ ´ ´¯´ ´ ´¯´ ´ ´ ´ ´ ´¯´ ´¯´ %LKEDINSDAGENDONDERDAG ´¯´ ´ ´ ´ ´

4IJDSTIP !FSPRAAK U¯U U¯U !FSPRAAK U¯U !FSPRAAK U¯U U¯U U¯U U¯U !FSPRAAK U¯U !FSPRAAK U¯U U¯U U¯U U¯U

7ENSJEOPEENANDERMOMENTTEKOMEN BELOFMAILDANVOOREEN AFSPRAAKNAAR 2EGIO!ALST (OUTMARKT .ATACHA$E#OSTER NATACHADECOSTER ABVVBE 2EGIO$ENDERMONDE $IJKSTRAAT 4RUI$E6RIEZE TRUIDEVRIEZE ABVVBE (AVA!KTAS HAVAAKTAS ABVVBE 2EGIO'ENT 6RIJDAGMARKT 3ABRINA-EIJS SABRINAMEIJS ABVVBE 2EGIO2ONSE 3TATIONSSTRAAT 3OPHIE$E-EYER SOPHIEDEMEYER ABVVBE 2EGIO3INT .IKLAAS 6ERMORGENSTRAAT !NNICK2OBYN ANNICKROBIJN ABVVBE /RG!"66 *ONGEREN/OST 6LAANDEREN


De Nieuwe Werker

• N°14 • 5 september 2008

15

Regio West-Vlaanderen

LINX+ is de overkoepelende naam van de Culturele Centrale. De cultureel-syndicale tak van het ABVV bestaat nu in 150 Vlaamse gemeenten. Duizenden militanten en vrijwilligers zetten zich in voor hun afdeling in hun gemeente. Hieronder vind je trouwens de activiteiten voor de komende maand van een aantal WestVlaamse afdelingen. Ook in onze provincie zijn we steeds op zoek om beter te doen. Meer nog. In veel gemeenten bestaat nog geen CC / LINX+ afdeling, en daar willen we iets aan doen. Zie je het zitten om samen met een paar andere mensen in jouw gemeente een CC / LINX+ afdeling uit de grond te stampen, neem dan contact op met het LINX+ secretariaat in West-Vlaanderen. Je zal alvast kunnen rekenen op een degelijke ondersteuning. Je vindt ons op volgend adres: Marc Bonte van woensdag tot vrijdag: Zilverstraat 43 – 8000 Brugge 050 44 10 41 brugge@linxplus-wvl.be maandag & dinsdag: J.Puerquaetstraat 27 8400 Oostende 059 55 60 58 oostende.cc@linxplus-wvl.be De Barakken Dagtrip naar De Westkust (Veurne & Koksijde) op ZONDAG 14 september 2008. Afspraak om 8u aan het oude schoolgebouw van het gemeenschapsonderwijs in de Zuidstraat te Menen. Bijdrage in de onkosten : 40€/ per persoon. Inbegrepen in de prijs : Ingang in het Bakkerijmuseum, bakdemonstratie, ontbijtkoek en koffie, geleid bezoek doorheen het museum, middagmaal, avondmaal. Inschrijven kan enkel bij Germain Coppens, Kon. Elisabethstraat 21, Menen. Tel. 056 53 04 93. Brugge B VERRASSINGSREIS… Op zaterdag 6 september 2008 ver-

zamelen 7u30 op de parking aan de Magdalenazaal en zijn daar terug omstreeks 21u30. De bestemming is? We kunnen vertellen dat er ontbijt, middageten en avondmaal voorzien is. Deelname in de prijs is € 60. Inschrijven op Tel. 051 22 38 10 en € 60 overschrijven op reknr. 3800012432-87 met vermelding verrassingsreis. Achturencultuur Op 12 – 13 – 14 september vindt in La Courneuve, nabij Parijs, opnieuw La Fête de l’humanité plaats. Ook dit jaar legt Achturencultuur de zaterdag een bus in. Het volledige programma kan je vinden op www.humanite.fr/fete Op de affiche staan namen als Arno, babyshambles, N.E.R.D. en Femi Kuti. Voor inschrijvingen mail je best naar achturencultuur@hotmail.com De busreis (heen en terug) ontbijt met koffie op zondagmorgen bij aankomst te Kortrijk kost je € 25. Je ticket ter plaatse kost € 17. We vertrekken op zaterdag 13 september 09u15 aan de Reflex te Kortrijk. Meer info: 0478/217 746 SENIOREN De Brug Harelbeke Info namiddag betreffende de vernieuwde sociale huurwet, geldig vanaf 1 januari 2008. Deze activiteit gaat door op donderdag 18 september om 14u00 in VC De Geus, Koning Leopold III plein 71 te Harelbeke. Deelname prijs is €1. Er is een toelichting door de heer Koen De Craemer, Directeur van de Harelbeekse Sociale Huisvestingsmaatschappij “Mijn Huis”, over de nieuwe wet en de toepassing ervan te Harelbeke. Er is natuurlijk ook koffie en een gebakje voor de aanwezigen. Vandaar dat het wel nodig is om je vooraf in te schrijven. Dit kan best vóór 10 september op Tel. 056 71 16 30 of 056 71 06 00 De Brug Kortrijk Wij gaan op donderdag 25 september op algemeen verzoek terug naar Poperinge voor de volkssportroute. Vertrek is voorzien om 8u aan het Bond Moyson gebouw te Kortrijk. Deelname bedraagt €40 voor leden en €42 voor niet – leden, alles inbe-

grepen. Op het menu staan koffie met bijschenk, picon als aperitief, grillschotel, een belegde boterham, abdijbier, een Hommelbier. Onderweg komen we zes volksspelen tegen. Inschrijven kan bij Eddy Sinnaeve: 0486/233 197. Seniorenwerking Oostende Ter gelegenheid van de sportdagen voor senioren te Oostende nodigen wij alle ABVV senioren uit op met ons deel te nemen aan deze activiteiten. Drie dagen sport op maat en dat volledig gratis! Er is elke dag keuze tussen verschillende sporten: zo hoeft de regen geen spelbreker te zijn…! Draag overal aangepaste kledij en schoeisel. Op dinsdag 9 september staat fietsen en initiatie fitness op het programma. Voor het fietsen kan men inschrijven ter plaatse vanaf 14u. Er is keuze uit een tocht van 15 of 25 km. Start en aankomst is het secretariaat KVO, L. Van Tyghemlaan. De Initiatie fitness is gericht en onder begeleiding werken aan een gezond en fit lichaam. Locatie: Health City, L. Van Tyghemlaan (naast Media Markt). Woensdag 10 september gaan we wandelen. We verzamelen aan Ter Yde, Duinenstraat 172, waar de start en aankomst voorzien is. Keuze uit een wandeling van 6 of 10 km. Ook op woensdag is er petanque. Waar? Op het petanqueplein langs de Steensedijk. Bij slecht weer, spelen we binnen. Initiatie voor de nieuwelingen, wedstrijdje voor de gevorderden. Inschrijven kan ter plaatse vanaf 14u. Op donderdag 11 september, is er een voetbalmatch tussen Oostendse politici en onze Oostendse senioren. Deze match gaat door op het hockeyveld van OTC langs de Koninginnelaan en duurt 2x 20 min. Gewone sportschoenen, we spelen op kunstgras. Supporters ook welkom! Dezelfde dag kan je ook deelnemen aan “Sport je fit”. Keuze uit: Flat Green Bowling ( te vergelijken met petanque, maar dan met afgeplatte ballen en op kustmatten). Badmington, een pluimpje slaan op recreatief niveau. Line dance: puur plezier en voor iedereen toegankelijk. Dit alles gaat door in de Koninklijke stallingen. Tel. kan je meer info krijgen op het nr. 059 80 14 45. Deze sportweek wordt afgesloten met een receptie op donderdag 11 september van 16u30 tot 18u30 in City Park, lunchbar van de Ostend Tennis Club.

Gezondheidszorgen

SYNDICALE PREMIES FEDERALE SECTOREN U vindt hieronder de modaliteiten voor de syndicale premies privé-ziekenhuizen en rusthuizen 2007 betaalbaar in 2008: Bedrag van de premie € 62 voor fulltime bijdrage vakbondslidgeld € 31 voor halftime bijdrage vakbondslidgeld Uitbetalingsperiode Van 1 september tot 30 november 2008 Voorwaarden om recht te hebben op de premie: In orde zijn met de bijdragen sinds 1 oktober 2007 In dienst geweest zijn in de sector in de loop van het 2007 U vindt hieronder de modaliteiten voor de syndicale premies Revalidatiecentra en Thuisverpleging 2008 betaalbaar in 2008. Het attest (roze = revalidatiecentra & felgeel = thuisverpleging) wordt afgeleverd door de werkgever in de maand juni 2008. Bedrag van de premie € 62 voor fulltime bijdrage vakbondslidgeld € 31 voor halftime bijdrage vakbondslidgeld Uitbetalingsperiode Van 1 september tot 30 november 2008 Voorwaarden om recht te hebben op de premie: In orde zijn met de bijdragen sinds 1 oktober 2007 BBTK Oostende-Roeselare-Ieper J. Peurquaetstraat 1, 8400 Oostende - Tel. 059 70 27 29 Zuidstraat 22, bus 22, 8800 Roeselare - Tel. 051 26.00.86 BBTK Brugge Zilverstraat 43, 8000 Brugge - Tel. 050 44 10 21 BBTK Kortrijk Conservatoriumplein 9 bus 2, 8500 Kortrijk - Tel. 056 26 82 43

Sluiting kantoor Izegem Uitzonderlijke sluiting van het ABVV Kantoor in Izegem 11/09/08 naar aanleiding van een wielerwedstrijd.

Het ABVV West-Vlaanderen heeft een vacature voor het mandaat van

Provinciaal Secretaris ABVV West-Vlaanderen Opleidingsniveau Bachelor (A1) sociale wetenschappen of universitair of gelijkwaardige praktijkervaring (5 jaar ervaring in min. 2 velden van het takenpakket). Opdracht: • geeft leiding aan de syndicale diensten en de provinciale werkloosheidsdienst • voert het syndicale-, politieke-, personeels- en financieel beleid en beheer van het gewest • is de vertegenwoordiger en woordvoerder van het gewest naar de interne instanties van het ABVV en de socioeconomische wereld toe Beschikt: • over een kader en een 100-tal medewerkers • werkt nauw samen met de verschillende beroepsafdelingen van het gewest Daarvoor zijn volgende kwalificaties vereist: • grondige kennis en inzicht van ABVV: structuur, standpunten en cultuur, zijn doelstellingen en werkprocedures • kennis van de RVA-reglementering en werking en de bijhorende informaticatoepassingen • kennis van boekhouding en juridische, economische basiskennis en arbeidsmarktbeleid.

Wij zoeken vooral een persoon die: • over leidinggevende capaciteiten beschikt, maar zich tevens luisterbereid en coöperatief opstelt • zin voor verantwoordelijkheid en initiatief en tevens dynamisch en enthousiasmerend kan werken • de doelstellingen en filosofie van het ABVV onderschrijven Wij bieden: • een boeiende en zeer gevarieerde job • een aantrekkelijk verloningspakket met extralegale voordelen Kandidaturen richten aan het ABVV W-Vlaanderen, t.a.v. John Debrouwere, p.a. Conservatoriumplein 9 8500 Kortrijk Een duidelijker en uitgebreider profiel is te verkrijgen bij het ABVV West-Vlaanderen, John Debrouwere (E: jdebrouwere@abvvmetaal.org of T.: 056/23 50 85) U kan uw kandidatuur opsturen tegen uiterlijk 15 september 2008.

ABVV Voeding-Horeca-Tuinbouw voerden afgelopen periode een ledenwervingscampagne. Aan de militanten werd gevraagd om arbeiders aan te spreken en te overtuigen om lid te worden van het ABVV. De campagne loonde en heel wat nieuwe leden werden ingeschreven. Als steuntje in de rug kregen de aanbrengers/militanten een geschenkje.

De Nieuwe Werker nr. 14 van 2008  

Ledenblad van het ABVV: Dienstencheques: wie bezorgen we een dienst ?

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you