Page 1

;\E`\ln\N\ib\i 2EDACTIE4EL !BONNEMENTEN4EL 6ERANT5ITG2$E,EEUW„(OOGSTRAAT„"RUSSEL

$IVERSITEIT

4WEE WEKELIJKSMAGAZINE„STEJAARGANG„.R MEI„%D7EST 6LAANDEREN

 JUNI

$OSSIER

)NDEPRAKTIJK

3YNDICALE ACTIEWEEK

"ELGIp FISCAALPARADIJS OFFISCALEHEL

0AGINA

0AGINA

0AGINA 


2

;\E`\ln\N\ib\i

• N°10 • 23 mei 2008

Regio Antwerpen - Mechelen + Kempen

We zijn gemobiliseerd! (ET SOCIAAL ECONOMISCHE KLIMAAT WORDT HOE LAN GERHOEKOUDER%NDATLAATZICHVOELEN-ORGEN DINSDAGMEI ZALIKmmNVANDEMENSENZIJNDIE EXTRAVROEGMETDEWAGENNAAR"RUSSELVERTREKKEN TENGEVOLGEVANDE URENSTAKINGBIJHETSPOOR)K SUPPORTERVOOREENGESLAAGDEACTIEVOORDESPOOR MANNEN)KBENERNAMELIJKZEKERVANDATZENIET MEERDANHUNRECHTVAARDIGDEELVANDESPOORKOEK OPEISEN)ETSWATNIETMETEENKANGEZEGDWORDEN VAN HUN EIGENSTE SPOORBAAS DIE EEN VERHOGING VANEENSLORDIGE`PERJAARVRAAGT %RISDUSEENSPOORSTAKINGOPMEIENDITISMET EEN WEER EEN AANLEIDING VOOR RECHTSE POLITICI EN WERKGEVERS OM DE MINIMALE DIENSTVERLENING OP TAFELTEGOOIEN:EWETENNOCHTANSMAARALTEGOED DATZEHIERMEEVOLKSBEDROGPLEGENENALLEENHET STAKINGSRECHTZELFAANBANDENWILLENLEGGEN /NDERTUSSEN HEEFT DE REGERING ,ETERME NOG STEEDSWEINIGAANDACHTVOOREENDOORTASTENDBE LEID EN EEN GOED BESTUUR DAT TEGEMOETKOMT AAN DEGERECHTVAARDIGDEEISENVANDEVAKBONDENOM DEDALENDEKOOPKRACHTVANDEGEZINNENEENHALT TOE TE ROEPEN )NTEGENDEEL ZELFS DE COMMUNAU TAIREAGENDABLIJFTVOOROPSTAAN%NDITTERWIJLDE ENERGIE EN ANDERE PRIJZEN VERDER RECORDHOOGTEN BEREIKEN$ITGEKIBBELKOMTHETIMAGOVAN"ELGIp INHETBUITENLANDNIETTENGOEDEENDOORDITIMA GOVERLIESLIJDENWEECONOMISCHESCHADE

4ELKENS VAKBONDEN ACTIES VOEREN VOOR DE BELAN GEN VAN WERKNEMERS SCHREEUWEN WERKGEVERS EN RECHTSE POLITICI MOORD EN BRAND OMDAT WE HIERDOOR DE ECONOMIE SCHADE ZOUDEN TOEBREN GEN-AARWATMOETENWIJDANNUZEGGENVANDIE RECHTSEPOLITICIDIEEENSTAATSHERVORMINGBELANG RIJKERVINDENDANEENBELEIDDATBURGERSTENGOEDE MOETKOMENENDIEDAARMEEONZEECONOMIEWER KELIJKBESCHADIGEN $EVAKBONDENROEPENHUNLEDENOPOMINDEWEEK VANJUNIDEELTENEMENAANDEPROVINCIALEMANI FESTATIESVOORDEVERSTERKINGVANDEKOOPKRACHTEN DESOLIDARITEIT.IETALLEENWERKNEMERSENAMBTE NAREN MAAR OOK ONZE NIET ACTIEVE LEDEN HEBBEN ALLEBELANGBIJDEZEACTIES$EHUIDIGEKOOPKRACHT DALINGTREFTIEDEREEN$EVOORTDURENDEAANVALLEN OPHETMONUMENTVANSOLIDARITEITDATHETSTELSEL VANDESOCIALEZEKERHEIDIS BEDREIGENIEDEREEN /P MAANDAG JUNI GEVEN WE IN DE PROVINCIES !NTWERPEN EN ,UIK DE AFTRAP VAN EEN ACTIEWEEK MET PROVINCIALE MANIFESTATIES ONDER HET MOTTO ±6ERSTERKDEKOOPKRACHTENDESOLIDARITEIT²-EER INFORMATIEVINDJEELDERSOPDEZEBLADZIJDE 7EZIJNGEMOBILISEERD $IRK3CHOETERS ALGEMEENSECRETARIS !"662EGIO!NTWERPEN


2

;\E`\ln\N\ib\i

• N°10 • 23 mei 2008

Regio Brussel

Voor of tegen klimaatregeling? Een benadering vanuit syndicale invalshoek. $E NIEUWE "RISE GIDS ±(ET BE DRIJF SENSIBILISEREN VOOR DE PRO BLEMATIEK VAN KLIMAATREGELING (OE EN WAAROM² ONDERZOEKT DEZEKWESTIEMETTWEEDOELSTEL LINGENVOOROGENDEGEZONDHEID VANDEWERKNEMERSWAARBORGEN ENHETMILIEUBESCHERMEN

"2)3% "RUSSELS )NTERSYNDICAAL MILIEUSENSIBILISERINGSNETWERK EEN INITIATIEF DAT IN WERD OPGESTART EN DAT GESTEUND WORDT DOOR,EEFMILIEU"RUSSEL ")- WIL EEN ECODYNAMISCH BELEID BINNEN ONDERNEMINGEN PROMOTEN DOOR MIDDELVANSENSIBILISERINGENVOR MINGVANDEWERKNEMERSENHUN

VAKBONDSAFGEVAARDIGDEN!ANDE HAND VAN DE NIEUWE "2)3% GIDS ZOUDEN DE WERKNEMERS EN HUN VERTEGENWOORDIGERS DE GEVOLGEN VANKOELINGSSYSTEMENINHUNBE DRIJF VOOR HET MILIEU EN VOOR DE GEZONDHEID TOT EEN MINIMUM MOETENKUNNENBEPERKEN 7AAROM AANDACHT BESTEDEN AAN DEKLIMAATREGELINGINJEBEDRIJF 7ELK SYSTEEM KIEZEN 6OOR WELK COMFORT 7ELK ONDERHOUD IS NO DIG 7AAROM EERDER KLIMAATRE GELING IN DE ENE WERKRUIMTE EN NIETINDEANDERE!LDEZEVRAGEN KOMENAANBODINHETEERSTEDEEL VANDEGIDS

+LIMAATREGELING KAN SCHADE LIJKZIJNVOORDEGEZONDHEID "EPAALDE FYSIEKE ONGEMAKKEN KUNNENVERBANDHOUDENMETHET KLIMAATREGELINGSSYSTEEM TOCHT LAWAAI ONGEZONDELUCHT EENVER STOPTENEUS EENGEPRIKKELDEKEEL HOOFDPIJN VERMOEIDHEID

+LIMAATREGELING KAN SCHADE LIJKZIJNVOORHETMILIEU (ET GEMIDDELD ENERGIEVERBRUIK VAN EEN ±KLASSIEK² KANTOORGE BOUW BENADERT K7UM WAT EEN BUDGET VAN EUROMJAAR BETEKENT 3INDS DE GEBOUWEN GEtSOLEERD WORDEN IS HET VERWAR MINGSVERBRUIKGEHALVEERD TERWIJL HET ELEKTRICITEITSVERBRUIK VERDUB BELDISDOORDEBUREAUTICATOESTEL

LENENDEVERLICHTING ENDE KLIMAATREGELING (ET TWEEDE DEEL OMVAT EEN BE SPREKINGVANALDEZEVORMENVAN MILIEUHINDER VOORSTELLEN OM ZE OP TE LOSSEN EN GOEDE RAAD $E DOELSTELLING IS DE INSTALLATIES TE SANEREN NIET ALLEEN VOOR DE GE BRUIKERSINHETGEBOUW MAAROOK VOORDEPERSONENBUITEN VOORHET MILIEU $IT HOUDT IN DAT DE TOE NAMEVANHETENERGIEVERBRUIKIN HET OOG MOET WORDEN GEHOUDEN OM TE VERMIJDEN DAT HET #/ GE HALTEINDELUCHTZOUSTIJGEN WANT DIT LEIDT TOT KLIMAATOPWARMING EN BIJGEVOLG TOT INGRIJPENDE ECO LOGISCHEVERANDERINGEN (OEHETAANPAKKENINJEBEDRIJF (ET LAATSTE DEEL BIEDT DE VAK BONDSVERTEGENWOORDIGERS EEN

METHODE AAN VOOR HUN INITIATIE VEN MET BETREKKING TOT KLIMAAT REGELING 7IEINHETBEDRIJFEENPROJECTWIL OPSTARTEN MOETBESCHIKKENOVER EEN HORIZONTALE KIJK OP WAT DE PROBLEMATIEK VOOR ZIJN BEDRIJF INHOUDT :O´N VISIE VERONDER STELT EEN REPRESENTATIEVE EN PARTICI PATIEVE AANPAK WAARBIJ DE BE VOEGDHEDEN VAN HET #0"7 EN DE/2WORDENINGESCHAKELD $EZE "2)3% GIDS ±(ET BEDRIJF SENSIBILISEREN VOOR DE PROBLE MATIEK VAN KLIMAATREGELING (OE EN WAAROM 'IDS VOOR EEN KLIMAATREGELINGSEXPERTISE %EN SYNDICALE INVALSHOEK² IS GRA TIS VERKRIJGBAAR   OF WWWABVVBRUSSELBE

""4+ 3%4#A

AFDELING"RUSSEL (ALLE 6ILVOORDE ZOEKT

EENTWEETALIGE DOSSIERBEHEERDERMV VOORDEJURIDISCHEDIENST -EERINFO 4EL WWWBBTKORG

Regio Limburg WWWABVVLIMBURGBE

,)-"52' VROEGERE#ULTURELE#ENTRALE ´T6)26%,$$),3%. :ONDAGJUNISTE2%#2%!4)% 0%4!.15%4/2.//) :AAL³DEVRIETSEL´TE,ANKLAARVANAF UINSCHRIJVENVANAFU )NSCHRIJVINGSGELD`PERDEELNE MERVERZEKERING KOFFIEENTAART INBEGREPEN ENNATUURLIJKZORGEN WEVOORPRIJZENVOORALDEDEELNE MERSAANHETTORNOOI -EERINFO*AN"RAUN TELOF JANTJEBRAUN HOTMAILCOM WEBSITEWWW´T6IRVELDBE ,).8 ,)-"52'/02%3%.4% -AANDAGJUNI).&/!6/.$ )3#5"!%%.$)#4!4552 %ENAVONDOVERDEPOLITIEKSITU ATIEIN#UBA.ADRUKZALLIGGEN OPDEORGANISATIEVANDERECENTE VERKIEZINGENMETSPREKER-ANUEL 2IOS-EDINA .ATIONAALSECRETARIS VANDE3.4),#UBAANSE6AKBOND VANDE,ICHTE)NDUSTRIE ENVER ANTWOORDELIJKEVOORDEORGANISA TIEVANDE#UBAANSEVERKIEZINGEN BEGIN!ANVANGOMU !"66 'EBOUW 'OUVERNEUR 2OPPESINGEL (ASSELT4OEGANG GRATIS6OORMEERINFO-ARYSCHA -ALINAOFMARYSCHA MALINA ABVVBE ,).8 )3-.//2$ :5)$ 30! &/3 $ONDERDAGMEI-!'(%4 )%43-%%2:)*. %ENSTEVIGEBROKMUZIEKTHEATER OVERDE-ILLENNIUMDOELSTELLIN

GEN-ONGENDE6IEZE'ASTEN )NHET'EMEENSCHAPSCENTRUM $E-ARKTHALLEN -ARKT (ERK DE 3TAD)NKOM`6OORINFOEN RESERVATIES'EMEENSCHAPSCEN TRUM$E-ARKTHALLEN TELOF DEMARKTHALLEN HERK DE STADBE

INVULLEN EN BEREKENEN BELASTINGBRIEVEN

,INX 4ESSENDERLOISM366 4ESSENDERLO 0!..%+/%+%.%.)*3$!'4%. 6//2$%,%6!./.302/*%#4). 3%.%'!, :ONDAGJUNIVANTOTUIN &LOREAL4ESSENDERLO'EELSEBAAN +AARTENTEBEKOMENBIJDE BESTUURSLEDEN -EERINFO-ARIA3AS TELOF,ILIANE-OONEN TEL

'ELIEVEDENODIGESTUKKENMEETE BRENGEN

TROUWBOEKJE

INKOMSTENFICHES

KADASTRAALINKOMEN

LEVENSVERZEKERINGEN AANDELEN

LENINGSCONTRACTVANDEWONING

AANGIFTEFORMULIERVANVERLEDEN JAAR

BEREKENINGSNOTAVANDEBELAS TINGENVAN

-OOIEZOMER¯MOOIEKORTINGEN BIJ,INX :OOEN0LANCKENDAEL /PTICKETSVOORDE:OOEN0LANC KENDAELKRIJGJEMAARLIEFST PROCENTKORTING HETHELEJAAR DOOR6OORVOLWASSENENBETAALJE DAN` ENVOORKINDERENVAN JAAR` "ELLEWAERDEEN7ALIBI 6OOR"ELLEWAERDE0ARKKRIJGJE `KORTINGWAARDOORJEMAAR` INPLAATSVAN`BETAALT6OOR 7ALIBIKRIJGJEMAARLIEFST`KOR TINGOPEENTICKET*EBETAALT` INPLAATSVAN`$EKORTINGIS GELDIGOPEENDAGNAARKEUZEVAN ZATERDAGJUNITOTENMETZON DAGJULI+AARTENTEVERKRIJGEN BIJ-ARYSCHA-ALINA 'OUVERNEUR 2OPPESINGEL (ASSELT

/OKBENIEUWDNAARHETRESULTAATVANUWBELASTINGAANGIFTE 7IJVULLENJEBELASTINGBRIEFINENMAKENDEBEREKENING AANGEBODENDOOR,IN8 !"66 ,IMBURG

'2!4)36//2!"66 ,%$%.

!#/$ ,)-"52''%0%.3)/.%%2$%. VRIJDAG JUNI³ VANUTOTUENVANUTOTU +ANTOOR!#/$3POOR*EAN4HEUNIS +ON!STRIDLAAN (ASSELT "%2).'%. WOENSDAG JUNI³ VANU TOTU ZATERDAG JUNI³ VANU TOTU !"66 KANTOOR +OERSELSESTWGB '%.+ DINSDAG ZATERDAGJUNI³ MAANDAG DONDERDAG DINS DAGJUNI³VANUTOTU ZAAL4ROEF$E6OORZORG 7INTERSLAGSTRAAT DEVERDIEP 'ENKCENTRUM VRIJDAG WOENSDAGJUNI³ VANUTOTU ZAAL4ROEF$E6OORZORG (OEVEZAVELLAAN STEVERDIEP 'ENK (!33%,4 ZATERDAG JUNI³ VANUTOTU !"66 KANTOOR 'OUV2OPPESINGEL

ZATERDAG JUNI³ VRIJDAG JUNI³ VANUTOTU $E6OORZORG #APUCIENNENSTRAAT (ASSELT (%,#(4%2%. ZATERDAGJUNI³ VANUTOTU #LUBHUIS³&#(ELSON´ 3PORTSTRAAT (/54(!,%. ZATERDAG JUNI³ VAN UTOTU 6ROEGERE+LEUTERSCHOOL "OSDUIFSTR INGANGTSSNREN ZATERDAGJUNI³ VANUTOTU 6OETBALKANTINE³,AAK´DUIVENLOKAAL ZATERDAGJUNI³ VANUTOT U "UURTHUIS³$E(UTTE´ (OUTHALEN /OST VRIJDAGJUNI³ VANUTOTU ZATERDAGJUNI³ VANUTOTU #AFm³#ENTRUM´ (OUTHALEN /OST VRIJDAGJUNI³ VANUTOTU #AFm³4ORENHOF´ (ELCHTERENCENTRUM ,/--%, DONDERDAGMEI³ VANAFU #AFm$E-ULDER %INDE DINSDAGJUNI³ VANAFU #AFm³T-ACHELTJE $ORPERHEIDE WOENSDAGJUNI³VANAFU #AFm(EUVELHOF 3LINKERSTRAAT ZATERDAGJUNI³VANU TOTU #AFm$EN"OURGONDIpR $ORP

DONDERDAGJUNI³VANAFU "ROEK +ANAALSTRAAT -!!3-%#(%,%. DONDERDAG  JUNI³ VANUTOTUENVANU TOTU !"66 KANTOOR +RUINDERSWEG 34425)$%. .)%57%2+%2+%. ').'%,/- (%%23 ZATERDAG JUNI³ VANUTOTU !"66 KANTOOR !BDIJSTRAAT 4%33%.$%2,/ VRIJDAG JUNI³ VANU TOTU ZATERDAGJUNI³ VANU TOTU !"66 KANTOOR 6ISMARKT 4/.'%2%. ZATERDAG  JUNI³ VANUTOTU :AAL³6OLKSONTWIKKELING´ *EKERSTRAAT :/.(/6%. ZATERDAGJUNI³ VANUTOT U DINSDAGJUNI³ VANUTOT U 'EMEENSCHAPSCENTRUM³4ENTAKEL´ :ONHOVEN DINSDAGJUNI³ VANU TOTU ZATERDAGJUNI³ VANU TOTU 0AROCHIEZAAL(ALVEWEG :ONHOVEN
De Nieuwe Werker

• N°10 • 23 mei 2008

Regio Oost-Vlaanderen

BELASTINGSERVICE 2008 Vergeet niet mee te brengen! - bewijs lidmaatschap voor elke aangifte - alle fiscale fiches van inkomsten, zoals lonen en wedden, werkloosheidsuitkeringen, ziekte- en invaliditeitsuitkeringen, pensioenen, tijdskrediet, brugpensioenen, arbeidsongeval, beroepsziekte…. - bedrag van ontvangen onderhoudsuitkeringen - bewijs van betaalde onderhoudsuitkeringen - bewijs van giften, uitgaven kinderopvang, aankoop PWA en dienstencheques… - attesten m.b.t. energiebesparende uitgaven - attesten levensverzekering en pensioensparen - bij eigendom: • kadastraal inkomen • fiscale attesten m.b.t. betaling kapitaal en intresten • datum aanvang lening en oorspronkelijk bedrag van de lening • bij herfinanciering: gegevens m.b.t. datum, bedrag enz. • attest schuldsaldoverzekering Indien u in het bezit bent van een elektronische identiteitskaart (+

pin-code), kan uw aangifte onmiddellijk via tax-on-web worden ingevuld en doorgestuurd. Voor gehuwden en wettelijk samenwonenden is de identiteitskaart (+ pin-code) van beide partners vereist

ZONDER DE JUISTE DOCUMENTEN KUNNEN WIJ UW AANGIFTE NIET CORRECT INVULLEN. Breng veiligheidshalve ook uw laatste aanslagbiljet (= berekening van de belastingen) mee.

WANNEER? Regio AALST AALST – Houtmarkt 1 Maandag 16 & 23 juni van 13.30u tot 17u Donderdag 19 & 26 juni van 8.30u tot 12u en van 13.30u tot 18.30u Zaterdag 21 juni van 9u tot 12u Regio DENDERMONDE Dendermonde – Dijstraat 59 Maandag 16 & 23 juni van 13.30u tot 17u Donderdag 19 & 26 juni van 8.30u tot 12u en van 13.30u tot 18.30u Zaterdag 21 juni van 9u tot 12u

Berlare - E. Hertecantlaan 20 Maandag 16 juni van 8.30u tot 11.30u Zaterdag 21 juni van 9u tot 12u Buggenhout - Stationsstraat 7 Dinsdag 17 juni van 14u tot 16.30u Hamme - Achterhof 90 Zaterdag 21 juni van 9u tot 12u Woensdag 25 juni van 13.30u tot 16.30u

Regio GENT Gent – Vrijdagmarkt 9 Maandag 16 & 23 juni van 13.30u tot 17u Donderdag 19 & 26 juni van 8.30u tot 12u en van 13.30u tot 18.30u Zaterdag 21 juni van 9u tot 12u Deinze – Stationsstraat 4 Woensdag 25 juni van 9u tot 12u Donderdag 26 juni, van 14u tot 18u

Lebbeke - Dendermondsesteenweg 9 Maandag 16 juni van 13.30u tot 16.30u

Eeklo - Kerkstraat 45 Donderdag 12 en 19 juni van 13.30u tot 18u

Waasmunster - Kerkstraat 42 Dinsdag 17 juni van 14u tot 16.30u

Gavere - Onderstraat 13 Vrijdag 27 juni van 9u tot 11.30u

Wetteren - F. Beernaertsplein 65 Dinsdag 17 & 24 juni van 13.30u tot 16.30u Donderdag 26 juni van 14u tot 18u Zaterdag 21 juni van 9u tot 12u

Merelbeke - Hundelgemsesteenweg 363 Maandag 16 juni van 14u tot 16u

Zele - Markt 6A Maandag 23 juni van 13.30u tot 16.30u Dinsdag 17 en 24 juni van 13.30u tot 16.30u Zaterdag 21 juni van 9u tot 12u

Zelzate - Marktstraat 2 Donderdag 12 & 19 juni van 14u tot 18u Grensarbeid: dinsdag 10 juni van 13.30u tot 16.30u Regio RONSE Ronse – Stationsstraat 21 Maandag 16 & 23 juni van 13.30u tot 17u Donderdag 19 & 26 juni van 8.30u

tot 12u en van 13.30u tot 18.30u Zaterdag 21 juni van 9u tot 12u Brakel – Marktplein 12 Maandag 9 & 23 juni van 13.30u tot 16.30u Oudenaarde – Baarstraat 67/3 Dinsdag 10 & 17 juni van 13.30u tot 16.30u Regio SINT-NIKLAAS Sint-Niklaas – Vermorgenstraat 9 Maandag 16 & 23 juni van 13.30u tot 17u Donderdag 19 & 26 juni van 8.30u tot 12u en van 13.30u tot 18.30u Zaterdag 21 juni van 9u tot 12u Beveren - Bosdamlaan 2 Woensdag 18 & 25 juni van 13.30u tot 16.30u Lokeren - Schoolstraat 22 Donderdag 12 juni van 9u tot 11.30u - 14u tot 17.30u Woensdag 25 juni van 9u tot 11.30u Stekene - Dorpstraat 71 Dinsdag 17 & 24 juni van 13.30u tot 16.30u Temse - Markt 30 Dinsdag 17 & 24 juni van 13.30u tot 16.30u

v.u. Katrien Neys, Vermogenstraat 9, 9100 Sint-Niklaas

Voel jij je goed op het werk? Misschien is LOOPBAANBEGELEIDING wel iets voor jou als je op deze vraag niet zo positief kan antwoorden. Als je er even bij wenst stil te staan, kom dan eens langs op één van onze INFOMOMENTEN. Je kunt ons je vragen stellen, rondneuzen in documentatiemateriaal, kennismaken met werknemers die al in loopbaanbegeleiding zijn geweest bij ons. Heb je vragen of twijfels? Wij staan klaar met een luisterend oor. Ook een hapje en een drankje mogen uiteraard niet ontbreken.

Waar en wanneer? - - -

22.05.08, GENT 18.30u – 20u, Meerseniersstraat nr. 12/14 (vakbondswinkel “pili – pili”) – zijstraat Vrijdagmarkt. 29.05.08, SINT-NIKLAAS 18.30u – 20u, Vermorgenstraat nr. 9 04.06.08, RONSE 18.30u – 20u, Stationsstraat nr. 21

Inschrijven kan telefonisch of via mail: - - -

Regio Gent: Ilse Heylen, 09 265 52 58 of via Spoorzoekers_scheldeland@abvv.be Regio Waas en Dender: Filip Feusels, 03 760 04 13 of Filip.feusels@abvv.be Regio Ronse - Aalst: Hilde Poppe, 055 33 90 19 of Hilde.poppe@abvv.be

Een betaalbare energiefactuur is mogelijk! Toch? Dat de energieprijzen de afgelopen jaren gestegen zijn, kunnen we niet ontkennen. Volgens de Commissie voor Regulering van Elektriciteit en Gas (CREG) zal in vergelijking met 2007 een Vlaams huisgezin gemiddeld 300 euro meer betalen voor elektriciteit en aardgas (200 Euro voor gasverbruik en 100 euro voor elektriciteitsverbruik). Waar komen deze prijsstijgingen vandaan? Kunnen deze stijgingen een halt toegeroepen worden? En zo ja, hoe? We leggen deze vragen voor aan enkele deskundigen. Daarnaast krijgen jullie de kans om vragen te stellen én mee te discussiëren.

Een debat met Griet Heyvaert (Electrabel) Tom De Meester (petitie ‘BTW op energie: van 21% naar 6 %’) Eloi Glorieux (Groen!) Eddy Van Lancker (ABVV) John Vandaele (moderator) Donderdag 29.05.’08 om 20u (deuren open vanaf 19.30u) Gent, Vrijdagmarkt 9 (ingang via Meerseniersstraat), ABVV Georganiseerd door Vorming & Actie OostVlaanderen vzw


2

;\E`\ln\N\ib\i

• N°10 • 23 mei 2008

Regio West-Vlaanderen

"ESTE+AMERADEN

$E SOCIALE VERKIEZINGEN ZIJN AFGELOPEN EN ZIJN EEN SUCCES VOOR HET !"66 $OOR DE AFSPRAAK MET DE BE VOEGDEMINISTERENDEDRIEVAKBONDENISERHIEROVER EEN PERSCONFERENTIE OP MEI $IE TIMING LAAT NIET TOEOMNUMEERNIEUWSVOORDEPROVINCIETEGEVEN /NSWOORDISHIERINGEGEVENENDUSHOUDENWEONS DAARAAN)NDEEERSTVOLGENDEUITGAVEVANDE7ERKER KUNNEN JULLIE MEER INFORMATIE VERWACHTEN OVER DE UITSLAG $E KOOPKRACHT IS SINDS EIND VORIG JAAR EEN CENTRAAL THEMA OP DE SYNDICALE AGENDA $E PRIJZEN BLIJVEN STIJGENENDEPOLITIEKEVERANTWOORDELIJKENDOENGEEN ENKELEINSPANNINGOMDIEPRIJZENONDERCONTROLETE KRIJGEN OF TERUG TE DOEN DALEN /M DIE REDEN WERD EEN ´2//$ !,!2-´ AFGEKONDIGD 7E KREGEN DE AN DERE VAKBONDEN OVER DE STREEP OM GEZAMELIJK DIE PROBLEMATIEKAANTEKAARTEN)NDEWEEKVANTOTEN MET JUNI ZIJN ER IN HET GANSE LAND MANIFESTATIES ACTIES EN BETOGINGEN 6OOR ONZE PROVINCIE ZAL HET !"66SAMENMETDEANDEREVAKBONDENACTIEVOEREN OPMEI"INNENKORTKUNNENJULLIEDEPAMFLETTENEN AFFICHESOVERDIEACTIESVERKRIJGENVIADEDELEGEESIN JULLIEBEDRIJVENENDELOKALEDIENSTVERLENINGSPUNTEN VANHET!"667EST6LAANDEREN 3OMMIGE BEDRIJVEN SLOTEN REEDS AKKOORDEN OM DIE KOOPKRACHTTEVERHOGEN NUMOETEROOKINDEANDERE BEDRIJVEN DIENSTEN EN ORGANISATIES EEN INSPANNING GEBEUREN%NDEVRAAGISNIETGERING DEKOOPKRACHT VERHOGINGMOETDEKKENDZIJNVOORDEGESTEGENPRIJ ZEN6OORALDELAGEENMIDDENHOGEINKOMENSVOELEN DIE GESTEGEN PRIJZEN VAN BASISPRODUCTEN ZOALS VOE DINGENENERGIE (ET!"66ENZIJNMILITANTENNAMENEINDVORIGJAAR HET VOORTOUW EN BLIJVEN DOORZETTEN -ET DEZE ACTIE WILLENWEDEPOLITICIENWERKGEVERSEENDUIDELIJKSIG NAALGEVENDATDEKOOPKRACHTMOETVERHOGENZODAT DE MENSEN HUN FACTUREN KUNNEN BETALEN 7E REKE NEN DAN OOK OP JULLIE OM DEZE NOODZAKELIJKE ACTIES ONDERSTEUNEN -ETKAMERAADSCHAPPELIJKEGROETEN

$ANNY-AERTENS 0ROVINCIAALSECRETARIS !"667EST6LAANDEREN

Jobstudentencafé

WOENSDAGMEI³VAN¯UUR 7ERKAANBIEDINGENENINFOVOOR*OBSTUDENTENEN SCHOOLVERLATERS

DE DIVERSITEIT NET-WERKT BUS +ANSENGROEPENTEWERKSTELLEN 4USSENENJUNIGAANDEDIVERSITEITSMAKELAARSSAMEN METDEBUSOPPADLANGS7EST6LAAMSEINDUSTRIETER REINEN !LSHETOVERDIVERSITEITENDETEWERKSTELLINGVANKAN SENGROEPENGAAT ISHETVERREVANDUIDELIJKWIEWATDOET WELKEONDERSTEUNENDEMAATREGELENERZIJN WIEWAAR RECHTOPHEEFT ¨$EZOGEHETEN³MAKELAARSINDIVERSITEIT´ PROJECTONTWIKKELAARS SECTORCONSULENTEN JOBKANAAL CONSULENTEN DIVERSITEITSCONSULENTEN VDAB ¨ GAAN SAMENOPINFORMATIERONDEGEDURENDEDAGENENLANGSHEEN INDUSTRIETERREINEN $E!"66 DIVERSITEITSCONSULENTENGAANMEEOPSTAP7IJGAAN ERDEVRAGENVANWERKGEVERSOFHUN(2- VERANTWOORDELIJKEN BEANTWOORDEN HENWIJZENOPDEROLVANDEDIVERSITEITSCONSU LENTENBIJDEONDERSTEUNINGVANDEMILITANTENENDEWERKVLOER ENOPDEROLVANDE!"66 VERTEGENWOORDIGERSINDE3%22´S ENHENONSAANBODAANBROCHURESENWERKINSTRUMENTENVOOR STELLEN -ETDITBERICHTWENSENWIJONZEMILITANTENENLEDENTEINFOR MERENOMTRENTDITINITIATIEFZODATJULLIEOOKWETENWATDIE³DI VERSITEITNET WERKTBUS´OPJULLIEINDUSTRIETERREINSTAATTEDOEN

3TANDHOUDERSMETVACATURESENINFO EENQUIZ

$EMILITANTENVANDEBEDRIJVENDIEONSDAARKOMENOPZOEKEN ZULLENDAARVANDOORDEDIVERSITEITSCONSULENTENNADERHANDOOK VIAHUNSECRETARISGEtNFORMEERDWORDEN

6OORELKEJONGEREISEREENGRATISINFOPAKKET GRATIS DRANKJE

6RAGEN#ONTACTEERDEDIVERSITEITSCONSULENTEN TEL DIVERSITEITWVL ABVV WVLBE

0LAATS*EUGDHUIS/(+ #HRISTINASTRAAT /OSTENDE -EERINFO¯

-AANDAGJUNI REGIO-IDDEN7EST 6LAANDEREN "EVEREN.OORDVANTOT -ANDELDAL)ZEGEMVANTOTUUR 4IELT.OORDVANTOTUUR $INSDAGJUNI REGIO/OSTENDEENDE7ESTHOEK )EPERLEE)EPERVANTOTUUR /NDERNEMINGEN STRAAT6EURNEVANTOTUUR :ANDVOORDESTRAAT/OSTENDEVANTOTUUR 7OENSDAGJUNI REGIO:UID7EST6LAANDEREN +ORTRIJK.OORDVANTOTUUR 'ULLEGEM -OORSELEVANTOTUUR 'RENSLAND-ENENVANTOTUUR $ONDERDAGJUNI REGIO"RUGGE 4RANSPORTZONE:EEBRUGGEVANTOTUUR "LAUWE4OREN"RUGGEVANTOTUUR .OORDLAAN4ORHOUTVANTOTUUR


;\E`\ln\N\ib\i

• N°10 • 23 mei 2008

3

%$)4/

Gefeliciteerd en dank voor het vertrouwen ! "IJDESOCIALEVERKIEZINGENZIJNERNOOITGROTEVERSCHUIVIN GENINSTEMMEN(ETELECTORAATISZEERSTABIEL4OCHHEB BEN WIJ REDENEN TOT TEVREDENHEID )N 6LAANDEREN GAAN WELICHTJESVOORUITINZETELS IN7ALLONIpBLIJVENWEGELIJK ENIN"RUSSELGAANWELICHTJESACHTERUIT'LOBAALGAANWE LICHTJESVOORUITTENOPZICHTEVAN ONDERMEERDANK ZIJ EEN FORSE VOORUITGANG IN DE SOCIAL PROFIT SECTOR EEN SECTORMETEENHELEREEKS!#6 BASTIONS

$ETRENDOMGEBOGEN )NHETLICHTVANDEZEKLEINESCHOMMELINGENWILLENWEBE SCHEIDENBLIJVENINONZEVREUGDE MAARDATBELETONSTOCH NIETTEVREDENTEZIJN 6OOR DE EERSTE MAAL ZIJN WIJ ERIN GESLAAGD DE DALENDE TRENDVANHET!"66BIJDESOCIALEVERKIEZINGENOMTEBUI GEN.UMOETENWEOPDITELANDOORGAAN (ETISDUIDELIJKDATDEKRACHTIGEACTIESDIEWIJTEGENHET GENERATIEPACTGEVOERDHEBBEN ENWAAROPZOVEELKRITIEK KWAM ZEKERNIETAFGESTRAFTZIJNDOORDEWERKNEMERS)N TEGENDEEL ONZESLAGKRACHTWERDBELOOND )N DEZE MOEILIJKE TIJDEN WAARBIJ DE VAKBEWEGING IN DE VERDRUKKING KOMT TEN GEVOLGE VAN DE GLOBALISERING DE VERDWIJNINGVANGROTEINDUSTRIpLEONDERNEMINGENENDE +-/ ISERINGVANHETBEDRIJFSLEVEN VERWACHTENDEWERK NEMERS MEER DAN OOIT DAT WIJ HUN VITALE BELANGEN VER DEDIGEN $ATISWATWIJGEDAANHEBBEN ENNUDESOCIALEVERKIEZIN GENVOORBIJZIJN STAANWEOPNIEUWKLAARVOORDESTRIJD

!CTIEWEEKINGEMEENSCHAPPELIJKFRONT $E STRIJD VOOR MEER KOOPKRACHT STOND CENTRAAL IN ONZE VERKIEZINGSCAMPAGNEENISOOKDEHOOFDZORGVANWERK NEMERSENSOCIALEUITKERINGSTREKKERS 6ANAFJUNIORGANISERENWIJDANOOKSAMENMETDECHRIS TELIJKEENLIBERALEVAKBONDEENACTIEWEEKINHETHELELAND /PJUNIMOBILISERENALSEERSTENDEPROVINCIES!NTWER PEN EN ,UIK /P JUNI VOLGEN /OST 6LAANDEREN EN (E NEGOUWEN OPJUNI7EST 6LAANDEREN ,IMBURG .AMEN EN,UXEMBURG%NOPJUNIISHETDEBEURTAAN"RUSSEL

6LAAMS "RABANTEN7AALS "RABANT METEENBETOGINGIN DESTRATENVANDEHOOFDSTAD

(OGEREBRUTOLONENENINTEGRALETERUGBETALINGVER VOERSKOSTEN

3TOPDESTIJGENDELEVENSDUURTE

/OK TEN AANZIEN VAN DE WERKGEVERS MET WIE WE IN HET NAJAAR OVER EEN INTERPROFESSIONEEL AKKOORD ZULLEN ON DERHANDELEN HEBBEN WE EEN AANTAL EISEN .ET ZOALS DE WERKGEVERSZIJNOOKWIJVOORSTANDERVANEENGROOTSOCI AALAKKOORD¨-AARDEWERKGEVERSMOETENWELINZIENDAT EEN DERGELIJK AKKOORD MOET VOORZIEN IN EEN VERHOGING VAN HET BRUTOLOON mN IN EEN SERIEUZE VERHOGING VAN DE TERUGBETALINGVANDEVERVOERSKOSTEN !LLE PROBLEMEN OP HET VLAK VAN DE CONCURRENTIEKRACHT HERLEIDENTOTLOONMATIGINGENBUITENSPORIGEFLEXIBILITEIT ZONDER ZICH TE BEKOMMEREN OM ONDERZOEK EN ONTWIK KELING INNOVATIE EN VORMING EN OPLEIDING mN DE OGEN SLUITENVOORDESTEEDSONRECHTVAARDIGERVERDELINGVANDE GEPRODUCEERDERIJKDOMENVOORDEMAATSCHAPPELIJKEVER ANTWOORDELIJKHEID VAN DE ONDERNEMINGEN IS EEN PISTE DIEGEENENKELEUITWEGBIEDT

/NZEEISENZIJNNIETVERANDERD(ETISOOKZODATERDOOR DE REGERING SINDS DECEMBER TOEN WIJ ONZE NA TIONALEMANIFESTATIEORGANISEERDEN NIETSGEDAANWERD OMDEKOOPKRACHTTEVERHOGENENDEPRIJSSTIJGINGENAFTE REMMEN $E REGERING ZIT VERSTRIKT IN DE COMMUNAUTAIRE KNOOP TRAPPELTTERPLAATSEENDRAAITRONDJESINAFWACHTINGVAN DE DEADLINE VAN JULI DAG WAAROP DE KNOOP VAN DE 3TAATSHERVORMINGONTWARDZOUMOETENZIJN $EFLAUWEMAATREGELENDIEINHETKADERVANDEBEGROTING AANGEKONDIGDWERDEN VOLSTAANHELEMAALNIET$E PRIJZENDAARENTEGEN VOORALVANENERGIE DIEBLIJVENMAAR STIJGEN

"47OPENERGIENAARENRECHTVAARDIGERBELAS TINGEN 7IJVERWACHTENINDEEERSTEPLAATSVANDEREGERING,ETER MEDATZIJNIETRAAKTAANHETFEDERALEKARAKTERVANDESO CIALEZEKERHEID ENDATZIJGEENBELASTINGCADEAUSUITDEELT AANDEONDERNEMINGENENDEHOGEINKOMENS:IJMOETIN TEGENDEELDENODIGEMIDDELENUITTREKKENVOORDESOCIALE ZEKERHEID VOOR HET :ILVERFONDS EN VOOR BELASTINGVERLA GINGENVOORDELAGEENDEMIDDENHOGEINKOMENS DIEHET MEESTTELIJDENHEBBENONDERDESTIJGENDELEVENSDUURTE

-ENKANGEENSOCIALEVOORUITGANGREALISERENINEENECO NOMISCHEWOESTIJN.ETZOMINALSMENEENSTERKEECONO MIEKANUITBOUWENINEENSOCIALEWOESTIJN

7IJVERWACHTENOOKVANDEREGERINGDATZIJDEVOORZIENE KOPPELING VAN DE SOCIALE UITKERINGEN AAN DE WELVAART CORRECTTOEPASTENDESITUATIEVANDEGEPENSIONEERDENEN DEGEZINNENVERBETERT DOORONDERMEERAANDEEENDER TIENDEMAANDKINDERBIJSLAGTEBETALEN 7IJVERWACHTENOOKVANDEREGERINGDATZIJREGEERTOPECO NOMISCHVLAK METANDEREWOORDENDATZEEENEFFECTIEVE CONTROLEVANDEPRIJZENMEERBEPAALDDEENERGIEPRIJZEN DOORVOERTENDE"47OPGAS ELEKTRICITEITENSTOOKOLIEVAN OPBRENGT TEFINANCIERENDOORDEBETROKKENSECTO RENDIEMOMENTEELSUPERHOGEWINSTENBOEKEN

Uitslagen Sociale Verkiezingen 2008

!NNE$EMELENNE !LGEMEENSECRETARIS

2UDY$E,EEUW 6OORZITTER

ECONOMISCHESECTORENINZETELS

/PHETOGENBLIKDATWEDEZE.IEUWE7ERKERDRUKKLAARMAAKTENWAREN DEVOLLEDIGEOFFICIpLEUITSLAGENVANDESOCIALEVERKIEZINGENNOGNIET BINNEN /PBASISVANONGEVEERVANDEUITSLAGENWAARINONDERMEERDE HANDELENDISTRIBUTIESECTORENNOGNIETVERWERKTZIJN KUNNENWEWEL EENALGEMENETENDENSAFLEIDENDIEVOORHET!"66INDEGOEDERICHTING GAAT7EHEBBENDENEGATIEVETRENDVANDELAATSTEVERKIEZINGENZEKER OMGEKEERD

2004 2008

/P BASIS VAN DE ONVOLLEDIGE RESULTATEN MEI U GEVEN DE RESULTATEN IN ZETELS VOOR DE ECONOMISCHE EN VOOR DE SOCIAL PROFIT SECTORENVOORHETHELELAND HETVOLGENDEBEELD

SOCIALPROFITSECTORENINZETELS

-AN6ROUW /M DE TEKSTEN IN $E .IEUWE 7ERKER NIET ONNODIG LANG TE MAKEN GEBRUIKEN WE BIJ VER WIJZINGEN NAAR PERSONEN ENOF FUNCTIES MEESTAL ALLEEN DE MANNELIJKE VORM "IJVOOR BEELD WERKNEMER ARBEIDER ADVISEUR 5ITERAARD HEBBEN DEZE TERMEN ZOWEL BETREKKING OPMANNENALSOPVROUWEN

2004 2008

www.abvv.be Vlaams ABVV website: www.vlaamsabvv.be PUBLICITEIT ABVV website:

3/#)!,)34)3#(% -545!,)4%)4%.


4

;\E`\ln\N\ib\i

• N°10 • 23 mei 2008

4 juni 2008: herdenking Tienanmen in Sint-Truiden !MNESTY )NTERNATIONAL ZET 3INT 4RUIDENINVUURENVLAMMETACTIE VOOR #HINESE MENSENRECHTENACTI VISTENOPWOENSDAGJUNI /P JUNI VOND EEN VREEDZAAM STU DENTENPROTEST PLAATS OP HET 0LEIN VAN DE (EMELSE 6REDE 4IENANMEN $E MANIFES TATIE WERD BLOEDIG NEERGESLAGEN $AARBIJ VIELEN HONDERDEN DODEN 4ER HERDENKING PLAATST !MNESTY )NTERNATIONAL OP JUNI DE MENSENRECHTENACTIVISTEN IN #HINA IN DE SCHIJNWERPERS EEN GROOT MARKTPLEIN MET MEER DAN BRANDENDE KAARSJES OMDEHERINNERINGAAN4IENANMENSEREEN EN TOCH OPVALLEND TE VIEREN %N METEEN OOK GOED VOOR HET 'UINNESS 7ERELDRECORD

'ROOTSTE BEELD GEVORMD MET BRANDENDE KAARSEN 6OOR HET PLAATSEN EN AANSTEKEN VAN DEZE KAARSEN ZIJN MEER DAN VRIJWILLIGERS NODIG DIE VANAF U AANWEZIG ZIJN OP DE 'ROTE-ARKTIN3INT 4RUIDENENVANUTOT UEFFECTIEFMEEWERKENAANHETPLAATSEN ENONTSTEKENVANDEKAARSEN6RIJWILLIGERS WORDENVERWACHTVANAFUSAVONDS-ELD JEVANDAAGNOGAANALSVRIJWILLIGERVIA2E CORDPOGING AIVLBE(ET6LAAMS!"66ON DERSTEUNTDEOPROEPVOORDEZEACTIE -EEROVERDECAMPAGNE±'OUDVOOR-EN SENRECHTEN² OP WWWAIVLBE TEL  %RICA"AECK 

Speciaal voor de nieuwe delegees: de brochure ‘Eerste Hulp bij Overleg over Milieu’ (ET #0"7 IS MEER DAN ENKEL VEILIGHEID EN GEZONDHEID OOK MILIEU EN ENERGIE EFFICIpNTIEKOMENAANBOD$AAROMHEB BENWEVOORDEBEGINNENDEDELEGEEEEN MILIEUBROCHURE UITGEWERKT GERICHT OP DE EERSTE VERGADERINGEN VAN HET #0"7 $EZEBROCHURESLUITNAUWAANBIJDEDRIE BROCHURES³-IJN EERSTE STAPPEN´ VOOR HET #0"7 DE/2ENDE3! )N DEZE NIEUWE BROCHURE KRIJG JE EEN STAPPENPLAN VOOR MILIEU AANGEREIKT TE BEGINNEN MET DE VOORVERGADERING EN DE BELANGRIJKE AANSPREEKPERSONEN BINNEN HET BEDRIJF 6ERVOLGENS WORDT DE EERSTE VERGADERINGBESPROKENENDEMOGELIJKTE

STELLENVRAGENENRELEVANTEDOCUMENTEN ZOALSDEMILIEUVERGUNNING )N DE BROCHURE VIND JE OOK EEN HANDIGE CHECKLIST MET DE MILIEUBEVOEGDHEDEN VAN HET #0"7 $E DIVERSE MILIEUTHEMA´S WORDEN KORT AANGEHAALD IN EEN VRAGEN LIJST OVER LUCHT WATER BODEM AFVAL GE VAARLIJKESTOFFEN GELUID TRILLINGEN OMGE VINGSHINDER ENERGIEENKLIMAAT *E KAN DE BROCHURE GRATIS DOWNLOADEN VIA WWWABVVMILIEUBE OF AANVRAGEN BIJ$ANNY*ACQMOTVANHETMILIEUPROJECT VAN HET 6LAAMS !"66 TEL   MILIEU VLAAMSABVVBE

Ga mee op bedrijfsbezoek met Linx+ À /PMEIENNOVEMBERKUNTU)-%# EEN NANO TECHNOLOGISCH BEDRIJF BEZOE KEN TIJDENS DE DAGUITSTAP ³/NTDEK DE OUDE EN NIEUWE INDUSTRIE IN ,EUVEN´ 0RIJS`-EERINFO À /OKZOBENIEUWDNAARDE!NTWERPSEHA VEN7EESDOKWERKERVOOREENDAGOP JUNIOFSEPTEMBER0RIJS`-EERINFO À "!3& HET IMMENSE PETROCHEMISCHE BE DRIJF IN !NTWERPEN IS MmmR DAN EEN BE ZOEKWAARD0AKUWKANSOPJUNIOF SEPTEMBER0RIJS` -EERINFO À !LTIJD AL ALLES WILLEN WETEN OVER DE BE ROEMDE BIETENCAMPAGNE 'A DAN MEE MET³%EN DAGJE (AGELAND´ OP OKTOBER OFNOVEMBER0RIJS`-EERINFO À 4IJDENS DE RONDLEIDING DOOR &ORD 'ENK OPOKTOBERZIETUPRECIESHOEAUTO´SIN ELKAAR WORDEN GEZET 0RIJS ` -EER INFO

À (ET !NTWERPSE NIEUWE *USTITIEPALEIS OOKWELHET6LINDERPALEISGENOEMD KUNT U OP NOVEMBER AAN EEN NAUWKEURIGE BLIKONDERWERPEN0RIJS` -EERINFO À ,AATUOPDINSDAGNOVEMBEROVERDON DERENIN3IDMAR HETSTAALBEDRIJFIN'ENT 0RIJS`-EERINFO

$)6%23)4%)4).$%02!+4)*+

Wederzijds respect zorgt voor goede sfeer op de werkvloer &ILIP 6AN DE 6ELDE IS LID VAN ZOWEL DE ONDERNEMINGSRAAD ALS VAN HET COMITm EN HIJ IS SYNDICAAL AFGEVAARDIGDE VOOR HET !"66 BIJ 4OWER !UTOMOTIVE 4! IN 'ENT $AT BEDRIJF MAAKT ONDERDELEN VOORAUTOMOBIELBOUWERSINDEHELEWE RELD&ILIPLEGTUITHOEHETKOMTDATOOK ³ANDERE´MENSENKANSENKRIJGENBIJ4! &ILIP)KWASERBIJTOENHETBEDRIJFOPSTART TEIN:EZOCHTENTOENDRINGEND WERKNEMERSINDEZELFDEPERIODEDATOOK 6OLVOERZOCHT/MDATZEUITDEZELFDE POOLMOESTENVISSEN ONTSTONDERKRAPTE OPDEARBEIDSMARKT4OENBOVENDIENBE SLISTWERDOMDEPRODUCTIEMETMAAN DENTEVERVROEGEN WASEENNOGSNELLERE INVULLINGVANDEVACATURESNODIG

)NMIDDELS IS DIVERSITEIT EEN DAGE LIJKS GEGEVEN EN WERKEN ER BIJNA MENSENZOWELMANALSVROUW ALLOCHTOON ALS AUTOCHTOON EN MEN SENMETENZONDERARBEIDSHANDICAP (OEISDIEDIVERSITEITERGEKOMEN &ILIP"IJDEEERSTEAANWERVINGENWA REN ER MENSEN MET EEN ANDERE NATIONALITEIT $AT KOMT OMDAT HET ALS !MERIKAANSE BEDRIJF DIVERSITEIT ALS ONDERDEEL VAN DEBEDRIJFSPOLITIEK ZIET %EN TWEEDE REDEN WAS PURE E C O N O M I S C H E NOODZAAK MEN ZOCHT NIEUWE WERKNEMERS OP HETZELFDEMOMENT ALS6OLVO

7ATBETEKENTDIVERSITEITVOORJOU &ILIP 6EEL AUTOCHTONE "ELGEN HEBBEN VOOROORDELEN VOORDAT ZE BIJ ONS BEGIN NEN3OMMIGENZIJNZELFSEENBEETJEBANG MAAR NA EEN PAAR WEKEN VERDWIJNT DAT ALSZEINZIENDATZEVERKEERDZIJN!LLOCH TONEN ZIJN OOK MAAR GEWONE MENSEN -AARDIVERSITEITOPDEWERKVLOERGAATOOK OVERVROUWENOFMENSENMETEENHANDI CAPDIEWERKENOOKBIJONS

/P WELKE MANIER HEEFT DE DIVERSI TEIT OP DE WERKVLOER VOOR VERANDE RINGENGEZORGD

+IJK EENS OP WWWLINXPLUSBE VOOR MEER INFOOVERDEZEACTIVITEITENOFANDERE

7%2+!!.")%$).' 6:7+/0!+ANSENOP!RBEID DEOPLEIDINGS EN BEGELEIDINGSORGANISATIEVOOR KANSENGROEPENVANHET!"66

WERFTAANVOORDELANDELIJKEZETEL TE"RUSSEL

een educatief medewerker jobcoaching en kwaliteitszorg

"IJKOMENDEINFORMATIE .ADINE#OOL TEL OFVIAE MAILNCOOL VLAAMSABVVBE

&ILIP )EDEREEN DIE WILDE KON HIER BEGIN NENDIVERSITEITOPDEWERKVLOERWASEEN FEITVANAFHETBEGIN-AARNIETIEDEREEN WAS DAAR GELUKKIG MEE %R WAS EEN IN CIDENT MET EEN RACISTISCHE SLOGAN OP DE TOILETTEN4!HEEFTTOENIEDEREENEENVER DRAG LATEN TEKENEN DAT ER NIET GEDISCRI MINEERD WERD $AT HEEFT GEHOLPEN (ET ARBEIDSREGLEMENTHEEFTNUOOKEENNON DISCRIMINATIECLAUSULE 4AAL BLIJFT EEN AANDACHTSPUNT /M MIS VERSTANDEN TE VERMIJDEN IS ONS ARBEIDS REGLEMENT VERTAALD NAAR HET %NGELS %N ONS EIGEN SYNDICAAL KRANTJE SCHRIJVEN WE IN HET .EDERLANDS %NGELS EN &RANS 7E HEBBEN OOK GEVRAAGD OM DE VERSLA GEN VAN DE ONDERNEMINGSRAAD TE VERTA LEN MAARVOORLOPIGDOENZEDITNOGNIET 6ERDERWARENERLESSEN.EDERLANDSOPDE WERKVLOER HET ENTHOUSIASME DAARVOOR WASGROOTENDEONDERLINGECOMMUNICA TIEISVERBETERD 7IJ HEBBEN ERVOOR GEZORGD DAT DE MOS LIMS TIJDENS DE RAMADAN KUNNEN GAAN ETENOPDETIJDSTIPPENDATHUNGELOOFHET TOELAAT 4IJDENS DE GEWONE PAUZES WER KENZIJDANDOOR

)N DE ZOMERVAKANTIE KAN MEN TOT TWEE WEKEN EXTRA ONBETAALD VERLOF KRIJGEN VOOROFNADEDRIEWEKENCOLLECTIEVESLUI TING$AARDOORKANMENWATLANGERNAAR HETBUITENLANDVOOREENVAKANTIE"IJDE TOEKENNINGDAARVANHOUDTMENREKENING MET OBJECTIEVE CRITERIA ZOALS OVERUREN ANCIpNNITEIT MOMENT VAN AANVRAAG ENZ :O BLIJFT DE ZOMERPERIODE VOOR IE DEREENWERKBAAR

(OEGAATDEDELEGATIEOMMETDIVER SITEIT OP DE WERKVLOER 7AT IS VOL GENSJOUDESYNDICALEMEERWAARDE &ILIP/OKDESYNDICALEDELEGATIEISEENDI VERSEGROEP:OKRIJGJEVISIESUITVERSCHIL LENDESTANDPUNTEN WATEENMEERWAARDE ISVOORHETOVERLEG%RISGEENVOORKEURS BEHANDELINGIEDEREENKRIJGTEENKANSOM ZICH TE BEWIJZEN )N ONS SYNDICAAL WERK ZIE IK DAT WE MEER TERUGKRIJGEN VAN DE MENSEN!LVRAGENZESOMSOOKWELMEER LACHT 7EET JE IN SOMMIGE LANDEN ZIJN DEVAKBONDENCORRUPT$USGEEFJESOMS WATMEERUITLEGOVERDEVAKBONDIN"EL GIpENDETAKENVANEENDELEGEE

(ET BEDRIJF HAD EEN GESUBSIDIEERD DIVERSITEITSPLAN 7AS DIE SUBSIDIE WELNODIG &ILIP !LS VAKBOND HEBBEN WE EROP GE HAMERD HET DIVERSITEITSPLAN ERNSTIG TE NEMEN %N DAT IS GELUKT -EDE DANKZIJ DATPLANISHETPERSONEELSBELEIDMEERGE STRUCTUREERDENISALLES¯VANDEAANWER VINGENTOTHETARBEIDSREGLEMENT¯MEER AFGESTEMD OP DE REALITEIT VAN DE WERK VLOER )N HEBBEN WIJ DE DIVERSITEITSPRIJS VAN DE PROVINCIE /OST 6LAANDEREN GE WONNEN -ARC 3TAELENS ONZE SECRETARIS !"66 METAAL EN DE !"66 DIVERSITEITS CONSULENT HADDEN HET DOSSIER OPGESTELD EN INGEDIEND :OIETS KOMT NIET UIT DE LUCHT VALLEN -ARC STAAT HEEL OPEN VOOR SAMENWERKING

(OE ZOU JE DE WERKSFEER NU OM SCHRIJVEN &ILIP!BSOLUUTZEERPOSITIEF%RWORDTWEI NIG OF GEEN RUZIE GEMAAKT $E MENSEN HANGEN HARD AAN ELKAAR $AARVOOR ZIJN NIETALTIJDGROTEACTIESNODIG)NDEPERSO NEELSKRANTVANHETBEDRIJFWORDTTELKENS EENANDERLANDTOEGELICHTMETAANDACHT VOOR TRADITIE EN CULTUUR VAN DAT LAND :OWEL3INTERKLAASALSHET3UIKERFEESTKO MENONDERDEAANDACHTENDATZORGTVOOR MEERBEGRIP /PONZEVRAAGISEROMHETJAAREENPER SONEELSFEEST OF EEN FAMILIEDAG $AAR ZIE JESOMMIGENINHUNTRADITIONELEKLEDER DRACHT EN ER ZIJN HAPJES VAN OVERAL TER WERELD!LDIEDINGENZORGENMEEVOORDE GOEDESFEERENPOSITIEVEUITSTRALING -EERINFOOPWWWABVVDIVERSITEITBE &OTOUITREIKINGDIVERSITEITSPRIJS


;\E`\ln\N\ib\i

• N°10 • 23 mei 2008

5

39.$)#!,%!#4)%7%%+ JUNI

Versterk de koopkracht en de solidariteit (ET!"66LANCEERDEALVvvRMEI EENOPROEPOM2OOD!LARMAFTE KONDIGEN !#6 EN !#,6" SLOTEN ZICHDAARBIJAAN 6AN TOT JUNI WORDT DUS EEN SYNDICALE ACTIEWEEK GELANCEERD WAARBIJ OM BEURTEN IN EEN 6LAAMSE EN EEN 7AALSE PROVIN CIEACTIEGEVOERDWORDT

!NTWERPENBEGINTOPJUNIMET ,UIK DAN VOLGT OP JUNI /OST 6LAANDEREN EN (ENEGOUWEN OP JUNI ZIJN 7EST 6LAANDEREN EN ,IMBURG AAN DE BEURT MET .AMEN EN ,UXEMBURG EN OP JUNI TENSLOTTE SLUITEN "RUSSEL MET6LAAMSEN7AALS"RABANTDE SYNDICALEWEEKAF

!"66"2/#(52%3

Mijn eerste stappen … "ENJEPASVAKBONDSAFGEVAARDIGDEVOORHET!"66 GEWORDENOFGEKOZENALSLIDVANHET#OMITm VOOR0REVENTIEEN"ESCHERMINGOPHET7ERK #0"7 OF VAN DE /NDERNEMINGSRAAD /2 0ROFICIAT -AARHOEPAKJEDATNUPRECIESAAN7EET DAT JE ER NIET ALLEEN VOOR STAAT *E WORDT OMRINGD DOOR EEN PLOEG VAN MENSEN DIE ALLEMAAL MINSTENS EVEN GEMOTIVEERD ZIJN ALSJIJZELF"OVENDIENKUNJEOOKREKENENOP DESTEUNVANJEVAKBONDSSECRETARISENVAN DE VERSCHILLENDE DIENSTEN DIE HET !"66 LEVERT OM ZIJN VERTEGENWOORDIGERS TE BE GELEIDEN 7E ACTUALISEERDEN DEZE DRIE BROCHURES DIEJEZEKERHELPENALSEERSTEHULPMIDDEL *E KAN DEZE LEZEN EN DOWNLOADEN VAN ONZE 7EBSITE 6AKBONDSAFGEVAARDIGDE RUBRIEK 3OCIALE VERKIEZINGEN  :E WORDEN OOK EERSTDAAGS GELEVERD IN DE GEWESTELIJKE AFDELINGEN VAN ONZE BE ROEPSCENTRALES

7EVOERENACTIEVOOR

MEER KOOPKRACHT EN BETERE LO NEN

HET BEHOUD EN DE VERSTERKING VANDESOLIDARITEIT

EENRECHTVAARDIGERFISCALITEIT

EENHALTAANDEONVERANTWOOR DEPRIJSSTIJGINGEN

(ET !"66 ROEPT DAAROM AL ZIJN LEDENENMILITANTENOPMEEACTIE TE VOEREN MANNEN EN VROUWEN JONGERENENOUDEREN WERKENDEN EN WERKZOEKENDEN ACTIEVEN EN BRUG GEPENSIONEERDEN GEKLEUR DE EN WITTE MENSEN VALIDEN EN MINDERVALIDEN ¨DEVERSTERKING VAN DE KOOPKRACHT mN VAN DE

SOLIDARITEITGAATIEDEREENAAN -EERINFOVINDJEOPDE GEWESTELIJKEPAGINA´SEN ENOPONZEWEBSITE WWWABVVBEBIJ±ACTIES²


6 BTB verovert de luchthaven ! ;\E`\ln\N\ib\i

• N°10 • 23 mei 2008

Belgische Transportarbeidersbond

$!4$%,5#(4(!6%.INZAKEBELANGENBEHARTIGING WERKNEMERSVERTEGENWOORDIGING ENSOCIAALOVERLEGEENBIJZONDERCOMPLEXGEBEURENISZALALLICHTNIEMANDINDEVAK BONDSWERELDBETWISTEN-ETZIJNMEERDANEENDOZIJNREPRESENTATIEVEVAKCENTRALESUIT DEDIVERSEVAKBONDENISHETNIETALTIJDEVENDUIDELIJKWIEWAARVOORSTAATENWIEWAT VERTEGENWOORDIGT"4"HEEFTINDELAATSTEJARENDUIDELIJKGEMAAKTDATHETINDEZESEC TOREENHOOFDROLWENSTETESPELEN"4"HEEFTDANOOKFORSGEtNVESTEERDINDETOTSTAND KOMINGVANEENSTERKEVAKBONDSVERTEGENWOORDIGINGOPDELUCHTHAVEN$ERESULTATEN ZIJN NAVENANT "4" HEEFT NIET ALLEEN HET LEEUWENAANDEEL VAN DE AANGESLOTEN ARBEI DERSOPDELUCHTHAVEN OOKDESOCIALEVERKIEZINGENBIJDEARBEIDERSOPDELUCHTHAVEN VAN:AVENTEMZIJNEENHEUSEOVERWINNINGGEWORDENVOORDE"4")NELKVANDEDRIE GROTEBEDRIJVEN !VIAPARTNER $(,EN&LIGHTCAREWINT"4"¯!"66ZONDERDISCUSSIEDE VERKIEZINGEN%ENZEGEDIEINDITGEVALNIETUITDELUCHTKOMTGEVALLEN$EWINSTISHET RESULTAATVANJAARHARDWERKEN %ENDIKKEPROFICIATAANALLENDIEHIERAANHEBBENMEEGEWERKT )VAN6)#4/2 6OORZITTER"4"!"66 $ECIJFERSSPREKENKLARETAAL 6ANDEZETELSDIEERINDESECTOR TEVERDELENVIELENGAANERNAAR DE"4" NAARHET!#6ENNAAR !#,6""4"HAALT DUSEENABSOLUTE MEERDERHEID OP DE LUCHTHAVEN MET ONGEVEER  VAN DE ZETELS %EN KLINKENDE OVERWINNING

4EVREDENHEID TROEF MAARBE WUST VAN ONZE VERANTWOORDE LIJKHEID

/NZEMILITANTENBESEFTENDATONZE VERKIEZINGSSLOGAN ±SAMEN STERK² LETTERLIJKTENEMENIS :E VERDIENEN ALLEMAAL EEN DIKKE PROFICIATVOORONZEKLINKENDEOVER

!AN ONS OM IN DE PRAKTIJK TE BE WIJZEN DAT DE KIEZER GELIJK HAD -AAR DAT ZAL GEEN PROBLEEM ZIJN 7E HEBBEN EEN STERK TEAM OP DE LUCHTHAVEN EN MET DE STEUN VAN DECENTRALEZULLENWEHETMANDAAT DATDEKIEZERSONSGEGEVENHEBBEN OOKWAARMAKEN² %NERISWERKAANDEWINKELOPDE LUCHTHAVEN /NZE ARBEIDERS WOR

DEN IMMERS GECONFRONTEERD MET EEN ZEER HOGE WERKDRUK STRESS FLEXIBILITEIT ¨ :EHEBBENOOKEENFYSIEKSLOPENDE JOBENSLEURENMETZWARELASTEN

$REIGENDE WOLKEN BOVEN DE LUCHTHAVEN "OVENDIEN HANGEN ER DREIGENDE ONWEERSWOLKEN BOVEN DE AFHAN DELING LUCHTHAVENS -OMENTEEL

&AYlAL"OULABHAIMSTAAT ALTIJDKLAAROMMENSENTE HELPENINSYNDICALEMA TERIES MAAROOKALSHET PERSOONLIJKWATMOEILIJK GAATMETEENPERSONEELS LID2ESPECTHEBBENVOOR MENSEN DATMAAKTHET VERSCHIL WEET&AYlAL EN DATZIEJEAANHET!"66 RESULTAATBIJ&LIGHTCARE

0ETER6ITS DELEGEEBIJ !VIAPARTNER WEETDAT DEKRACHTVANHET!"66 ERINBESTAATOMIEDEREEN ZIJNPLAATSTEGEVENINDE VAKBONDJONGENOUDER "ELGOFMIGRANT MANOF VROUW ZIJN ER ±AFHANDELAARS² ACTIEF OP DENATIONALELUCHTHAVEN'ELUKKIG SLECHTS"4"ZALERALLESAANDOEN OMDATZOTEHOUDEN"UITENLAND SEVOORBEELDENLERENONSDATEEN VERDERE LIBERALISERING MET MmmR AFHANDELAARS ENKELMAARLEIDTTOT SLECHTERE WERKOMSTANDIGHEDEN VOOR HET PERSONEEL EN EEN SLECH TERESERVICEAANDECONSUMENTEN %NWATEROOKGEBEURTOOKINDIEN DE"ELGISCHEREGERINGHETHUIDIGE STATUS QUO DOORBREEKT "4" ZAL NOOITAANVAARDENDATDEARBEIDERS INDEAFHANDELINGLUCHTHAVENSDE REKENINGMOETENBETALEN

+ANDIDATEN!VIAPARTNERVOEREN CAMPAGNEOP"RUCARGO

&RANK -OREELS &EDERAAL 3ECRETARIS "4" IS UITER AARDZEERTEVREDENMETDEZEOVER WINNING±7EPLUKKENVANDAAGDE VRUCHTENVANJAARPLOEGSPEL.IET DEMENSENMETSTERRENENSTREPEN OPDEMOUWZORGDENVOORDEOVER WINNINGINDEAFHANDELINGSBEDRIJ VEN MAAR EEN HECHT "4" TEAM MAAKTEHETVERSCHIL

WINNING $E "4" STAAT NU VOOR DE UITDAGING OM DE VERANTWOORDE LIJKHEID DIE ZE VAN DE KIEZER KREEG OOKOPTENEMEN !LSJEALSVAKBONDDELEIDINGNEEMT INDEUITSLAGEN WILDATOOKZEGGEN DATJEHETVERTROUWENHEBTVANDE KIEZERS

$(, MILITANTENOPCAMPAGNE ELKESTEMMOETJEVERDIENEN

0ETER6ANVELTHOVENTIJDENSONZEACTIE $(,AANDE624GEBOUWEN

Onze “logistieke” ploeg bij Farnell In One wint met forfaitcijfers ! &!2.%,,)./.%ISEENMULTINATIONAALLOGISTIEKBEDRIJFUIT'ROOT"RITTANNIpDATELEK TRISCHENELEKTRONISCHMATERIAALVERDEELT3INDSFEBRUARIWERKENERWERKNEMERS %ENTYPISCHEGROEIERINDELOGISTIEKESECTOR-AARNIETENKELHETBEDRIJFGROEIT3AMEN MET&ARNELLGROEITOOKDE"4" DELEGATIE /NZE DELEGEE !URELIO 6ALLE #OL LADO STOND AAN DE WIEG VAN DE SYNDICALE WERKING BIJ &ARNELL /MDATDEHIpRARCHISCHEOVERSTEN HUN MACHT MISBRUIKEN OMDAT HETWERKRITMESTEEDSMAARWORDT OPGEDREVEN OMDATERWILLEKEURIG ONTSLAGENWERD ¨NEEMTHIJNAAR EIGENZEGGENDEUITSPRAAKVAN!L BERT #AMUS TER HARTE ±WIE WEET EN NIETS DOET IS EEN LAFAARD² (IJ STAMPTDE"4" PLOEGUITDEGROND METHETOOGOPDESOCIALEVERKIE ZINGEN VAN EN WINT ZE MET BRIO

&ORFAITCIJFERS 6ANDAAGPLUKTZIJNPLOEGDEVRUCH TENVANJAARHARDWERK¯$E ANDEREVAKBONDENKOMENERNIET AANTEPAS!"66¯"4"HEEFTHET VERTROUWEN VAN DE WERKNEMERS BIJ&ARNELL !URELIO ZIET HET ALS VOLGT ±0RIO RITEITEN DE LAATSTE JAREN WAREN DE TEWERKSTELLING BETONNEREN DE MONOTONIE IN HET WERK DOORBRE KENDOORHETPERSONEELTEVORMEN ZODATHETINZETBAARISOPVERSCHIL

LENDE WERKPOSTEN HET AANPAK KEN VAN HET ABSENTEtSME VIA EEN AANWEZIGHEIDSPREMIE ¨ /OK DE OVERMATIGE HOEVEELHEID OVERUREN WERDEN AANGEPAKT EVENALS DE PRECAIRESTATUTEN%NDENATIONALE FUNCTIECLASSIFICATIE WERD MET SUC CES INGEVOERD EN AANGEVULD MET KOOPKRACHTMAATREGELEN² -AARDESYNDICALEPLOEGVAN&AR NELLDURFTOOKOVERDEBEDRIJFSMU REN TE KIJKEN :E GAVEN PRESENT IN DE ACTIES TEGEN DE "OLKESTEIN RICHTLIJN HETGENERATIEPACT ¨

*ONGERENKIEZENVOORDE"4"

GROTE MEERDERHEID VAN DE JONGE RENMANDATENBINNENINDESECTOR %ENWISSELOPDETOEKOMST

/PMERKELIJK IS DE JONGE LEEFTIJD VANVEEL"4"AFGEVAAR DIGDENBIJ&ARNELL!U RELIO IS ERIN GESLAAGD OMOOKDEJONGEWERK NEMERSINDEONDERNE MING TE BETREKKEN BIJ DE SYNDICALE WERKING 7AARMEE DEZE DELE GATIE IN DE PRAKTIJK BEWIJST DAT OOK JONGE MENSENINTERESSEHEB BEN IN VAKBONDSWERK ALS ZE DAAR VOLDOENDE KANSEN TOE KRIJGT (ET IS TROUWENS EEN 6ANDAAGPLUKTDEPLOEGVAN!URELIO ALGEMENE VASTSTEL 6ALLE#OLLADODEVRUCHTENVANJAAR LINGINONZESECTOREN HARDWERK VOOR"4" !"66 "4" HAALT DE OVER

(EETVANDENAALD"4"WINTDESOCIALEVERKIEZINGENINDETRANSPORT ENLOGISTIEKESECTOR INDE/NDERNEMINGSRAADEN INHET#OMITm!#64RANSCOMVERLIESTRESPECTIEVELIJK EN 

Zie ook onze website: www.btb-abvv.be


Metaal

;\E`\ln\N\ib\i

• N°10 • 23 mei 2008

7

Opleidingsfondsen promoten technische beroepen ABVV-Metaal dankt zijn (%4 /0,%)$).'3&/.$3 6//2 DE TECHNOLOGISCHE INDU )./- ALSOOK HET OPLEIDINGSFONDS VOOR DE ELEK kiezers voor het vertrouwen STRIE TRICIENS 6ORMELEC HEBBEN OOK DIT SCHOOLJAAR WEER EEN $E BOLLETJES ZIJN INGEKLEURD DE STEMMEN GETELD DE UITSLAG GEKEND $E SOCIALE VERKIEZINGEN ZIJN WEER VOORBIJ VEERTIEN DAGEN VAN SOCIALE DEMOCRATIE IN ONZE BEDRIJVEN (ET 6"/ VINDTHEELDIEVERKIEZINGENTEDUUR!LSOOKDEMOCRATIEEEN PRIJSBEGINTTEKRIJGEN DANWORDTHETWELHEELGEVAARLIJK¨ /PHETMOMENTDATWIJDITEDITOSCHRIJVENKENNENWENOG NIETDEVOLLEDIGEOFFICIpLE UITSLAGNOCHVANHET!"66INZIJN GEHEELNOCHVANONZESECTOREN$EUITSLAGOPDEZEPAGINAIS DANOOKGEBASEERDOPPARTIpLERESULTATENVANDETECHNISCHE BEDRIJFSEENHEDEN4"%´S INALONZESECTORENTECHNOLOGISCHE INDUSTRIE MONTEERDERS NON FERRO STAAL ELEKTRICIENS GARAGES KOETSWERK METAALHANDEL TERUGWINNINGMETALEN EDELEME TALEN LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJ3ABENAENNIET3ABENA 

WEDSTRIJD GEORGANISEERD VOOR SCHOLIEREN "EIDE OPLEI DINGSFONDSEN WILLEN ALDUS HET TECHNISCH ONDERWIJS EN DETECHNISCHEBEROEPENINDEKIJKERZETTENENPROMOTEN 6LAKVOORHETBEGINVANDEEXAMENSWERDENDEWINNAARS BEKENDGEMAAKTENDEPRIJZENUITGEDEELD -ECATROPHY -ECATROPHY IS EEN UNIEKE WED STRIJD DRAAIENFREZEN VOOR LEER LINGEN VAN HET DE EN DE JAAR "3/43/ DIE KIEZEN VOOR DE RICH TING METAAL $E WEDSTRIJD WERD DIT JAAR VOOR DE VIERDE KEER IN 6LAANDEREN GEORGANISEERD DOOR HETOPLEIDINGSFONDSINDEMETAA SECTOR )./- !RBEIDERS 6LAAN DEREN DESOCIALEPARTNERSVANDE METAAL EN TECHNOLOGISCHE SECTOR !"66 METAAL !#6 METAAL !GO RIA 6LAANDEREN 6$!" EN $IENST "EROEPSOPLEIDING DEPARTEMENT /NDERWIJS$EEERSTERONDEVANDE WEDSTRIJD VOND PLAATS IN DE VER

OF "3/ ONMIDDELLIJK INZETBAAR IS OP DE ARBEIDSMARKT MAAR INDIEN GEWENSTZICHOOKVERDERKANVER VOLMAKEN 4IJDENS DE PRIJSUITREI KINGWERDDOOR&ONS,EROY6$!" HET BELANG BENADRUKT VAN PRAK TIJKOPDRACHTEN VOOR LEERLINGEN IN BEDRIJVEN EN 6$!" COMPETENTIE CENTRA (IERDOOR WORDEN TECHNI SCHEENBEROEPSOPLEIDINGENWEER AANTREKKELIJKER6OORBEDRIJVENZAL DEZE INVESTERING OP TERMIJN REN DEREN DOORDAT ZIJ MEER EN BETERE MENSEN KUNNEN AANTREKKEN 4E GELIJKERTIJDWERDENOOKDEJOBMO GELIJKHEDEN IN DE TECHNOLOGISCHE INDUSTRIE TOEGELICHT /OK HET SO LARTEAMWASMETDE5MICARAAN

3TROOM /PWAARTS GELANCEERD DE DUURZAME CAMPAGNE DIE EEN ANTWOORDWILBIEDENOPHETGROTE TEKORT AAN GEKWALIFICEERD PERSO NEEL IN DE SECTOR $E DOELSTELLING JONGEREN MET TALENT VOOR ELEK TROTECHNIEKENWERKGEVERSUITDE SECTORBIJELKAARBRENGEN%ENVAN DE CAMPAGNE INITIATIEVEN IS DEZE %LEKTRO #HALLENGE DIE NU VOOR DE TWEEDEKEERPLAATSVINDTENWAAR VOOR ZICH NIET MINDER DAN JONGERENUITHETHELELANDHEBBEN INGESCHREVEN4IJDENSEENREALISTI SCHE PRAKTIJKPROEF KREGEN ZIJ VOL OP DE GELEGENHEID UIT TE PAKKEN METHUNELEKTROTECHNISCHETALEN TEN%ENTEAMVANEXPERTENUITDE SECTOR KEEK NAUWLETTEND TOE EN BEKROONDE OP HET EINDE VAN DE DAG DE TWEE JONGEREN DIE HET ER HET BEST VAN HEBBEN AFGEBRACHT %INDWINNAARINDEDISCIPLINERESI DENTIpLEELEKTRICITEITWERD.ICOLAS 6ERBRUGGENVAN+!'ERAARDSBER GEN)NDEANDEREDISCIPLINE INDU STRIpLEELEKTRICITEIT GINGDEHOOFD PRIJS NAAR 3mBASTIEN !NDRIEN VAN HET #%&! TE 6ISm :IJ GINGEN NAAR

/MDATHETALTIJDGEVAARLIJKISOMHETVELVANDEBEERTEVER KOPENVOORHIJGESCHOTENIS GAANWENUDANOOKNOGGEEN CONCLUSIESTREKKEN"OVENDIENKUNNENRESULTATENSTERKVER SCHILLENALNAARGELANGDESECTOR DEBEDRIJVEN ¨/PBASISVAN DE HUIDIGE CIJFERS GAAN WE OPNIEUW VOORUIT ZOALS DE LIBE RALEN 6OORPRECIEZEPERCENTAGESZALMENNOGEVENMOETEN WACHTENTOTDEVOLGENDE.IEUWE7ERKEROFANDERSSURFNAAR ONZEWEBSITEWWWABVVMETAALORG .ATUURLIJKISIEDEREENGEFIXEERDOPDEUITSLAGVANZIJNBEDRIJF %NWEHEBBENPRACHTIGEENOPMERKELIJKEUITSLAGENGEHAALD INHEELWATBEDRIJVEN5MICORE "EKAERTWAARWEDEGROOT STEWORDENINEENVOORMALIGGROENBASTION /PEL 6AN(OOL "OSCH 0HILIPS 6OLVO 0ARTS &ORD IN MOEILIJKE OMSTANDIGHE DEN DE TOELEVERANCIERS IN HET ALGEMEEN¨ /OK IS HET NU AL DUIDELIJKDATWEHETINSOMMIGESECTORENZEERGOEDDOEN)K DENKDANMETNAMEAANDENON FERROENWATALTIJDBELANG RIJKISHET0#$EGOEDEUITSLAGENINDE+-/´SDUIDENAAN DATWENIETALLEENEENVAKBONDVANDEGROTEBEDRIJVENZIJN $EPRACHTIGEUITSLAGENBIJDEJONGERENTOTVOORKORTEENZUI VERWINGEWESTVOOR!#6 METEENVOORUITGANGVANOMEN RONDDEVIJFTIENPROCENTZIJNMEERDANHOOPGEVENDVOORDE TOEKOMST $EEVALUATIEZALLATERGEBEUREN MAARWEDENKENDATWEEEN GOEDE CAMPAGNE GEVOERD HEBBEN MET EEN GOEDE ONDER STEUNINGVANONZEMILITANTEN-AARBOVENALISDITALLESHET RESULTAAT VAN OPNIEUW VIER JAAR KEIHARD WERKEN DOOR ONZE DELEGEESENMILITANTENKERNEN 7EDANKENALLEKIEZERSVOORHETVERTROUWENENZOALSVIERJAAR GELEDENZULLENWEDATVERTROUWENOOKNUWEERNIETBESCHA MEN7ANTDECAMPAGNEVOORISVANDAAGALBEGONNEN )NDIEZINZIJNSOCIALEVERKIEZINGENOOKEERLIJKEVERKIEZINGEN -EERDANBIJWELKEVERKIEZINGENOOK GAATHETOMHETWERK DAT GELEVERD WERD %N NIET OM DE GADGETSDIEUITGEDEELDWORDEN!L BEGINT HET WAT DAT BETREFT STILAAN DESPUIGATENUITTELOPENENMOET ERNAGEDACHTWORDENOVEREENMA NIEROMDAAROPEENWETTELIJKEBA SISPAALENPERKAANTESTELLEN

(ERWIG*ORISSEN 6OORZITTER

%INDWINNAARRESIDENTIpLEELEKTRICITEIT.ICOLAS6ERBRUGGEN +!'ERAARDSBERGEN

SCHILLENDE PROVINCIALE TRAININGS CENTRA VAN 6$!" )N DE TWEEDE RONDE KONDEN DE FINALISTEN TE RECHTINTIENBEDRIJVENINHUNRE GIO$ITJAARSTOND-ECATROPHYIN HETTEKENVANHERNIEUWBAREENER GIE$EJONGERENMOESTENEENON DERDEEL VAN EEN TANDWIELKAST UIT EEN WINDMOLEN MAKEN $E PRIJS UITREIKING VOND PLAATS OP DON DERDAG MEI IN 'ENT -ET DEZE WEDSTRIJD WILLEN DE SOCIALE PARTNERS IN DE -ETAAL AANDACHT VRAGENVOORHETTEKORTAANGOED GESCHOOLDE DRAAIERFREZERS (ET INITIATIEFWILJONGERENOOKDUIDE LIJK MAKEN DAT MEN NA HET 43/

WEZIG$EJONGERENMAAKTENINDE FINALEEENONDERDEELVANDEZEWA GEN7INNAARWERD'ERTJAN#LAUS VANHET64))EPER(ETZILVERGING NAAR+OEN"AUWENSVAN04)%EKLO HET BRONS NAAR ,UDO #OENEN VAN HET64),IER

%LEKTROCHALLENGE $EZE MAAND WAS ER NIET ALLEEN DE FINALE VAN -ECATROPHY MAAR OOK DEZE VAN %LEKTROCHALLENGE DE WEDSTRIJD VOOR JONGEREN UIT ELEKTROTECHNISCHE OPLEIDINGEN )N HEEFT 6ORMELEK HET OP LEIDINGFONDS VOOR DE ELEKTRICIENS

HUIS MET EEN PRACHTIGE TROFEE mN EENLAPTOP(UNSCHOLENMOCHTEN EEN CHEQUE TER WAARDE VAN EUROONTVANGENVOORDEAANKOOP VANELEKTRISCHMATERIAAL /MDAT VEILIGHEID IN DE ELEKTRO TECHNISCHE SECTOR UITERMATE BE LANGRIJKIS WERDVANAFDITJAAROOK DE±6INlOTTE%LECTRO3AFETY!WARD² UITGEREIKTAANDEJONGERENDIEIN DEFINALEHETVEILIGSTGEWERKTHEB BEN$EZEWERDENGEWONNENDOOR 3mBASTIEN !NDRIEN INDUSTRIEEL EN *OERI 6ANSTEENHUYSE VAN HET 64)4ORHOUTRESIDENTIEEL 

2%35,4!4%.3/#)!,%6%2+)%:).'%. -%4!!,3%#4/2%. !"66

4OTAAL

!#6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 /NDERNEMINGSRAAD

 

 #OMITmVEILIGHEID

!#,6"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


8

;\E`\ln\N\ib\i

> Dossier

• N°10 • 23 mei 2008

België, fiscaal paradijs of fiscale hel ?

Waartoe dienen on %RISOOKNOGEENANDERECATEGORIEOVERH VOORTVLOEIENMAARTOCHOPDELONENAFGEH

).%52/0!)3"ELGIpMETUITZONDERINGVAN:WEDENEN.OORWEGEN HETLANDWAARDE DIRECTEBELASTINGENINDEPERSONENBELASTINGHETHOOGSTZIJNEENEFFECTIEVEBELASTING HEFFINGVANgVOORDEHOGEREINKOMENSSCHIJVEN*USTINE(ENINKOOSERTROU WENSVOOROM³INBALLINGSCHAP´TEGAANLEVENIN-ONACO¨ -AARHOEKUNNENWEDANVERKLARENDATWELGESTELDE.EDERLANDSEEN&RANSEBURGERS DEOMGEKEERDEWEGKOZENENHUNWOONPLAATSINONSLANDHEBBEN)S"ELGIpDANTOCH GEENFISCALEHEL

7

E MOETEN EEN ONDER SCHEID MAKEN TUSSEN DE DIVERSE SOORTEN BE LASTINGEN $E BELASTINGINKOM STEN KOMEN IMMERS VOORT UIT MEERDANmmNBRONBELASTING GRONDSLAG  DE PERSONENBELASTING 0" EEN DIRECTE BELASTING OP DE INKOMENS HOOFDZAKELIJK IN KOMSTENUITARBEID )N"ELGIp VERTEGENWOORDIGT DE PERSO NENBELASTING  VAN DE BE LASTINGINKOMSTEN$EZEBELAS TING IS PROGRESSIEF DWZ HOE MEER JE VERDIENT HOE MEER BELASTINGEN JE BETAALT MET EENMAXIMUMVANOPDE HOOGSTESCHIJF DE VENNOOTSCHAPSBELAS TING6" EEN BELASTING OP DE BEDRIJFSWINSTEN EN OP DE ZELFSTANDIGEN DIE EEN VEN NOOTSCHAPOPGERICHTHEBBEN 

$EZEBELASTINGVERTEGENWOOR DIGT  VAN DE BELASTINGIN KOMSTEN (ET EFFECTIEVE BE LASTINGPERCENTAGE BEDRAAGT ZO´NDANKZIJDENOTIONELE INTRESTAFTREK OOK AL BEDRAAGT HETOFFICIpLEPERCENTAGE 3AMENVERTEGENWOORDIGENZE VANDEINKOMSTENMAAR DE0"BEDRAAGTWELDRIEVIERDE VANDITTOTAAL  DE INDIRECTE BELASTINGEN OP DE CONSUMPTIE "47 EN AC CIJNZEN OP ALCOHOL TABAK EN BRANDSTOFFENRESPECTIEVELIJK GOEDVOORENVANDE BELASTINGINKOMSTEN SAMEN DUS DIVERSE HEFFINGEN VERKEERS BELASTING BELASTINGOPSPELEN EN WEDDENSCHAPPEN ZEGEL RECHT REGISTRATIERECHTEN ¨ BELASTING OP KAPITAAL ROE RENDE VOORHEFFING OP INTRES

TEN OFOPDIVIDENDENUIT AANDELEN DITVERTEGEN WOORDIGT SLECHTS  VAN DE BELASTINGINKOMSTEN

%ENPARADIJSVOOR RIJKELUI $E BELASTINGINKOMSTEN KO MEN DUS HOOFDZAKELIJK VAN DE DIRECTE INKOMSTENBELASTING DE INDIRECTE BELASTINGEN OP DE CONSUMPTIEEN OPDEDERDEPLAATS DEVENNOOTSCHAPSBELASTING À "IJ ONS BESTAAT GEEN VERMO GENSBELASTING À %R IS OOK GEEN BELASTING OP DE MEERWAARDEUITBEURSOPERATIES DWZ OP DE WINST BEHAALD VIA VERKOOPVANAANDELENMETEEN HOGEREKOERSBIJVERKOOPDANBIJ AANKOOP À %R IS GEEN GLOBALISERING VAN DE KAPITAALINKOMSTEN MET ANDERE INKOMSTEN VERMITSDEINTRESTEN EN DE DIVIDENDEN AAN DE BRON BELAST WORDEN OF  WAT ³BEVRIJDEND´ GENOEMD WORDT DWZ DAT DIE INKOMSTEN NIET MEERALSINKOMENMOETENWOR DENAANGEGEVEN À .ET ZOALS ,UXEMBURG /OSTEN RIJKEN:WITSERLANDBEHOORT"EL GIp TOT DE ZELDZAME LANDEN DIE HETBANKGEHEIMSTRIKTBEWAREN À "ELGIp BIEDT DE HOGE INKOMENS MEERDEREFISCALEVOORDELEN LAGEBELASTINGOPDESTOCK OP TIONS

$E SOCIALE BIJDRAGEN WORDEN DUS OP DE MAAROOKBEREKENDOPWAT³UITGESTELDLOO LIEVERDEPATRONALE±LASTEN² 6OLLEDIGHEIDSHALVEMOETENDESTAATSINKO LAGE BELASTING OP DE ONROE RENDE INKOMSTEN AAN DE HAND VAN HET KADASTRAAL IN KOMEN BOVENGRENS VOOR DE SOCIALE BIJDRAGENVANZELFSTANDIGEN ZELFSTANDIGENHEBBENDEMO GELIJKHEID OM EEN VENNOOT SCHAPOPTERICHTENOMZOVAN DEVOORDELIGEVENNOOTSCHAPS BELASTINGTEKUNNENGENIETEN BELASTING VAN NIET INGEZETE NEN STELSEL VAN DE NOTIONELE IN TRESTEN FISCAAL VOORDEEL VAN TOT OPDEEIGEN VERMOGENS VAN DE VENNOOT SCHAPPEN $AT VERKLAART METEEN WAAROM RIJKE BURGERS UIT .EDERLAND EN &RANKRIJK "ELGIp VERKIEZEN BOVEN HET ZONNEPARADIJS IN HET :UIDEN VAN &RANKRIJK -AAR "ELGIp MAG DAN WEL EEN BELASTINGPARADIJS VOOR RIJKELUI ZIJN VOOR DE INKOM STEN UIT ARBEID IS ONS LAND DIT AL LERMINST

$EOVERHEIDSINKOMSTEN

7AARVOOR WORDT AL DIT GELD GEBRUIKT $I STOPT HETDIENTOMDEOPDRACHTENVANDE KEN TEFINANCIEREN

$EOVERHEIDSUITGAVEN

 MILJARD EURO BELASTING FRAUDE 6OLGENS *EAN -ARC ,AUWERS !#/$ &INANCIpN BEDRAGEN DE FISCALE EN DE SOCIALE FRAUDE SAMEN NAAR SCHATTING MIL JARD EURO /F IETS MINDER DAN VANHET""0TEGENIN &RANKRIJK )NONSLANDBEDRAAGT DEFISCALEFRAUDENAARSCHATTING MILJARDEURO

De « progressiviteit » $EDIRECTEBELASTINGOPDEINKOMSTENISPRO GRESSIEF $IT IS EEN KWESTIE VAN BILLIJKHEID HOEHOGERJEINKOMEN HOEMEERBELASTINGEN JEBETAALT *EMAGPROGRESSIEFENPROPORTIONEELNIETMET ELKAARVERWARREN)KVERDIEN IKBETAAL IK VERDIEN IKBETAAL¨DATISEEN±PROPOR TIONELE²BELASTING 7EVINDENDITMECHANISMEBIJINDIRECTEBE LASTINGEN ZOALS DE "47 OF OOK BIJ DE ¦FLAT TAX§ VLAKTAKS EEN SYSTEEM MET SLECHTS mmNBELASTINGTARIEFVOORIEDEREEN (ET ANDERE MECHANISME DE ±PROGRESSIEVE BELASTING² ISINGEWIKKELDERMAARVOORALVEEL BILLIJKER HOE HOGER JE INKOMEN HOE HOGER HET BELASTINGTARIEF )N ONS LAND GEBEURT DIT ALSVOLGT )NKOMEN` TOT¨`

OPINKO MENSSCHIJF

BELASTINGOP DIESCHIJF¨

DIENSTENDIEAANALLEBURGERSTENGOEDEKO MEN ONDERWIJS SOCIALE ZEKERHEID EN HULP VERLENING POLITIE LEGER ¨

DAN ` `MAAND BETAAL JE NIKS -AARDAARNA VANAF GAATHETSNELOM HOOG

$IRECTEBELASTINGENZIJNDUSBILLIJKERDANIN DIRECTE DEZE LAATSTE WEGEN ZWAARDER VOOR DEKLEINEINKOMENS3TELDATJEMAANDELIJKSE BOODSCHAPPENEUROKOSTEN DE"47HIER OPISOFEURO /P EEN INKOMEN VAN EURO IS DIT /P EEN INKOMEN VAN EURO IS DIT SLECHTS

%NKELEVOORBEELDEN

'RENZENVANDEPROGRESSIEVEBELASTING $IE HERVERDELENDE FUNCTIE HEEFT ECHTER OOK GRENZEN !LLEEN DE PERSONENBELASTING 0" IS PROGRESSIEF$USWIEALLEENMAAROVEREEN INKOMEN UIT ARBEID BESCHIKT BETAALT EEN PROGRESSIEVE BELASTING DIE KAN OPLOPEN TOT  EN WIE OVER EEN GELIJKWAARDIG INKOMEN BESCHIKT MAAR UIT ANDERE BRON NENRENTE INTRESTEN HUISHUUR BETAALTEEN VASTESOMOPDEZEINKOMSTENGAANDEVAN TOT  /P DE MEERWAARDE UIT BEURS OPERATIES IS HELEMAAL GEEN BELASTING VER SCHULDIGD

*AARLIJKSBELASTBAAR .ETTO INKOMEN MAANDINKOMEN

BETAALDE BELASTING

 `

 `

 

 `

 `

 

 `

 `

 

 `

 `

 

 `

 `

 

 `

 `

 

 `

 `

 

 `

 `

 

 `

 `

 

 `

 `

 

 `

 `

 

 `

 `

 

 `

 `

 

 `

 `

 

 `

 `

 

6OORBEELDENVAN*-,AUWERS!#/$&INANCIpN 

-ET EEN JAARINKOMEN VAN EURO MAAND BETAALIK OPDEE SCHIJF OPDEE OPDEE OPDEEEN OPDEE WATINTOTAALNEERKOMTOP  EURO

 +APITAALINKOMENS MOETEN NIET WORDEN AANGEGEVENAANDEBELASTINGEN:EWORDEN DUSNIETBIJDEINKOMSTENUITARBEIDGEVOEGD EN DE PROGRESSIVITEIT IS OP DEZE INKOMENS NIETVANTOEPASSING

:OALS WE KUNNEN VASTSTELLEN ZITTEN WE BO VEN DE ` REEDS AAN EEN THEORETISCHE BELASTINGVOET VAN  OP DE SCHIJF EURO 4OPMANAGERSALS6OTRON "RITO EN#O METTOPLONENVAN`OFMEER PERMAAND ZULLENDUSNOOITMEERDAN OPDEHOOGSTESCHIJFBETALEN

$EBELASTINGENZORGENVOOREENHERVERDELING VANDERIJKDOM VERMITSDESTAATSINKOMSTEN DIENENVOORDEFINANCIERINGVANDEOPENBARE

 $E PROGRESSIVITEIT BEGINT AL SNEL EN STIJGT PIJLSNELVOORDELAGEENDEMIDDELHOGEINKO MENS-ETEENBELASTBAARINKOMENKLEINER

-AAR REKENING HOUDEND MET DE DIVERSE BE LASTINGAFTREKKEN ZIJNDEEFFECTIEVEBELASTING PERCENTAGESWELWATLAGER

'RAFIEKENUITDEEXTRA EDITIEVAN¦#ONTRASTE§GEPU UNIMPxTPLUSJUSTE 

$EBELANGRIJKSTEPOSTINDEOVERHEIDSUITGAV AANDESOCIALEZEKERHEIDENDE±ALTERNATIE NALEBIJDRAGEVERLAGINGENTOEGEKENDVIAD /OKDEPENSIOENENVANDEOPENBARESECT BEHORENHIERBIJ $AARNA KOMEN ANDERE BELANGRIJKE POS HEIDSSCHULD HET ONDERWIJS EN DE UITGAV POLITIE /#-7 INFRASTRUCTUUR LEEFMILIEU $EINKOMSTENVANDESTAATDIENENDUSO TEFINANCIEREN WAARDOOR"ELGIpTOTDEON GEN ZIEKENHUIZEN SCHOLEN SPOORWEGNET

WERELDLANDIS

$E¦WARE§KOSTPRIJS :ONDEROVERHEIDSFINANCIERINGZOUDEKOST O VOORJAARBASISONDERWIJS`B O VOORJAARSECUNDAIR ` $E KOSTPRIJS VAN EEN VOLLEDIGE SCHOOLLOO VANEENJONGEREDIEEENMASTERBEHAALT DAN`KOSTEN %EN INTENSIEVE TAALOPLEIDING VAN DRIE W KOSTENINDIENDEWERKZOEKENDENDITZELF %ENBEVALLINGZONDERCOMPLICATIES KOST ZEKERHEIDZOUDIT`BEDRAGEN%ENK KAMER KOST`INPLAATSVANDEECHTE


> Dossier

nze belastingen ?

;\E`\ln\N\ib\i

• N°10 • 23 mei 2008

9

Billijke belastingen: welke hervorming ?

EIDSINKOMSTENDIENIETUITEENBELASTING HOUDENWORDENDESOCIALEBIJDRAGEN

"%,!34).'%."%4!,%.)3RECHTVAARDIG MAARDANMOETDEBELASTINGHEFFINGOOKRECHT VAARDIGZIJN$ITBETEKENTEENBELASTINGHEFFINGVOLGENSHETBIJDRAGEVERMOGENVANELKE BELASTINGPLICHTIGE DWZVOLGENSALLE REpLEINKOMSTEN

LONEN VAN DE WERKNEMERS AFGEHOUDEN ON´HEETDEWERKGEVERSNOEMENDITDEEL

$ITISOOKHETVOORSTELVAN&!.&INANCIEEL!CTIE.ETWERK EN2*&2mSEAUPOURLA*US TICE&ISCALE EENGROEPERINGVANORGANISATIESALSHET!"66 HET!#6 !TTAC 

OMSTENDUSALSVOLGTAFGEBEELDWORDEN

/PMEIWERDHIEROVEREENCOLLOQUIUMGEORGANISEERD¯ALSSTARTVANEENSENSIBILI SATIECAMPAGNE"IJDIEGELEGENHEIDKWAMENDEVOORSTELLENVOOREENRECHTVAARDIGER FISCALITEITAANBOD WAARONDEROOKHETVOORSTELVANHET!"66DEINVOERINGVANEEN SOCIAALBELASTINGKREDIETEN"47OPENERGIE

)

N "ELGIp ZIT HET PROBLEEM NIET INHETFEITDATWETEVEELBELAS TINGEN BETALEN MAAR WEL DAT DEENEBELASTINGPLICHTIGEERTEVEEL BETAALTENDEANDERTEWEINIG &ISCALE BILLIJKHEID VERONDERSTELT DAT ALLE BELASTINGPLICHTIGEN OP VOET VAN GELIJKHEID BEHANDELD WORDENENDEPROGRESSIVITEITNIET ALLEEN VAN TOEPASSING IS OP IN KOMSTEN UIT ARBEID MAAR WEL OP ALLE INKOMSTEN OOK OP DE KAPI TAALINKOMENS

IT GELD WORDT NIET IN DE ¦SCHATKIST§ GE E3TAAT DIEONSHETLEVENMAKKELIJKERMA

-AAR HOE KENNEN WE DIE INKO MENS!LSWERKNEMERKRIJGJEEEN LOONFICHE EN KRIJGEN DE BELASTIN GENDAAREENKOPIEVAN$ATISOOK ZOVOORDEMENSENDIEEENSOCIALE UITKERINGTREKKEN /OK OP DE VENNOOTSCHAPSBELAS TING IS ER CONTROLE ZELFS AL MAAKT DE FISCALE SPITSTECHNOLOGIE DAAR WELEENVERLAGINGVANMOGELIJK %R ZIJN ECHTER INKOMSTEN DIE AAN ELKE BELASTING ONTSNAPPEN OF DIE BIJDEBELASTINGADMINISTRATIENIET EENSGEKENDZIJN &!. &INANCIEEL !CTIE.ETWERK STELTDRIEALGEMENEMAATREGELEN VOOR DE AFSCHAFFING VAN HET FISCAAL BANKGEHEIMIN"ELGIp DE INVOERING VAN EEN VERMO GENSKADASTER DE INVOERING VAN EEN JAARLIJKSE VERMOGENSBELASTINGVANOP PATRIMONIUMVANMEERDANEEN MILJOENEUROZONDERDEWAARDE VANDEHOOFDVERBLIJFPLAATS 

UBLICEERDTERGELEGENHEIDVANHETCOLLOQUUM¦0OUR

VENISDERECHTSTREEKSESTAATSTUSSENKOMST VEFINANCIERING²DIEGEDEELTELIJKDEPATRO DEINDIRECTEFISCALITEIT COMPENSEERT TORHULPAANBEJAARDEN GEHANDICAPTEN ¨ STEN BETALING VAN DE INTREST OP DE OVER VEN VOOR DE GEMEENTES EN DE PROVINCIES U CULTUUR ¨ MCOLLECTIEVEUITGAVENENINFRASTRUCTUUR NTWIKKELDELANDENBEHOORTMETAUTOWE

OPENBAARVERVOER ¨ ENDUSGEENDERDE

-AARNAASTDIEGROTEHERVORMINGS MAATREGELEN DIE BETREKKING HEB BEN OP HET BEKENDMAKEN VAN DE INKOMSTENBRONNEN KUNNENEROOK MAATREGELENGETROFFENWORDENOM HETEVENWICHTVANDEFISCALITEITTE HERSTELLEN TEN GUNSTE VAN DE LAGE ENMIDDELHOGEINKOMENS

!"666OORSTELLEN (ETSOCIAALBELASTINGKREDIET !LS MAATREGEL VOOR MEER FISCALE RECHTVAARDIGHEID STELT HET !"66 ONDERMEEREENSOCIAALBELASTING KREDIET VOOR TOEGESPITST OP DE LAGEENMIDDENHOGEINKOMENS %EN BELASTINGKREDIET VAN ` PERJAARVOORDEINKOMENSTUSSEN ENVANHETMINIMUM LOON DAT DEGRESSIEF IS TUSSEN DE  EN DE  VAN HET MINI MUMLOON (ET VOORDEEL VAN DEZE FORMULE ISDATHETOVERHEIDSGELDNIETVER SPILD WORDT WAT WEL HET GEVAL IS MET HET VOORSTEL 2EYNDERS ER WORDEN IMMERS GEEN CADEAUS UITGEDEELD AAN DE HOOGSTE INKO MENS DIEDITNIETNODIGHEBBEN 6OLGENDE LOONVORK ZOU VAN DEZE MAATREGEL KUNNEN GENIETEN WETEND DAT HET MINIMUMLOON `BEDRAAGT "RUTOLOON `

`

`

`

$IT VOORSTEL ZOU NEERKOMEN OP EEN SUBSTANTIpLE VERHOGING VAN HETNETTOLOON %ENWERKNEMERMETBRUTOMINI MUMMAANDLOON ` ZOU ZO .%44/ PER MAAND ` MEER HEBBEN  %ENWERKNEMERMETMIDDELGROOT BRUTOMAANDLOON ` ZOU .%44/PERMAAND`MEERHEB BEN  /MEENONMIDDELLIJKEFFECTTERES SORTEREN MOET DIT BELASTINGKRE DIET MEETELLEN BIJ DE BEREKENING VANDEBEDRIJFSVOORHEFFING /P DIE MANIER ZOU ER OP HET

MAANDLOON VAN DE BETROKKEN WERKNEMERSMINDERBELASTINGGE HEVENWORDENENZOUDENZEGEEN TWEEJAARMOETENWACHTENTOTZE HUNAANSLAGBILJETKRIJGEN 

"47OPSTOOKOLIE GASEN ELEKTRICITEIT :OALS WE HIERBOVEN AL SCHREVEN INDIRECTE BELASTINGEN ZIJN ON RECHTVAARDIG ZE TREFFEN VERHOU DINGSGEWIJS DELAAGSTEINKOMENS STERKERDANDEHOOGSTE $E BUITENSPORIGE STIJGING VAN DE ENERGIEPRIJZEN TREFT DE LAGE EN MIDDELHOGE INKOMENS VEEL STERKER WAT DUS EEN VERLAGING VANDE"47OPGASENELEKTRICITEIT TOT  RECHTVAARDIGT OF EEN GE LIJKAARDIGE MAATREGEL VOOR STOOK OLIE 

-ETWELKGELD 7AAR MOET HET GELD HIERVOOR VANDAAN KOMEN HET IS IMMERS UITGESLOTEN DAT DE STAATSBE GROTING ZOU VERMINDERD WORDEN TEN KOSTE VAN DE OPENBARE DIEN STENOFVANHET:ILVERFONDSVANDE FINANCIERINGVANDESOCIALEZEKER HEID

%ERSTENVOORALMOETHETNUTVAN BEPAALDEFISCALEGESCHENKENEENS OPNIEUWBEKEKENWORDEN $E NOTIONELE INTRESTEN ZULLEN  MILJARDKOSTEN BOVENOPDEMIL JARDFISCALEENSOCIALEBIJDRAGEVER LAGINGENAANWERKGEVERS

-AARERZIJNNOGANDEREPISTES O EEN BETERE BELASTING OP DE INKOMSTEN UIT FINANCIpLE BE LEGGINGEN DE MEERWAARDE OP AANDELEN WORDT IMMERS NIET BELAST O EENBETERECONTROLEOPDEAAN GEGEVENINKOMSTEN EENBETE RE BELASTINGINNING EFFECTIEVE STRIJD TEGEN BELASTINGFRAUDE DIENAARSCHATTINGMILJARD PERJAARBEDRAAGT O EEN !LGEMENE 3OCIALE "IJ DRAGE !3" ZOU HET GEWICHT VAN DE SOCIALE BIJDRAGEN OP DEINKOMENSUITARBEIDLICHTER KUNNENMAKEN DOORALLEINKO MENSTEDOENBIJDRAGENTOTDE SOCIALEZEKERHEID%EN!3"ZOU OOK DE FINANCIERING VAN DE SOCIALE ZEKERHEID IN HET ALGE MEENENVANDEPENSIOENENIN HETBIJZONDER OPLANGETERMIJN WAARBORGEN O $E AFSCHAFFING VAN DE VER LAAGDE BELASTINGTARIEVEN IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING WAARDOORGROTE ZELFSTANDIGEN EN VRIJE BEROEPEN EEN VEN NOOTSCHAPSTICHTENOMVANDIT VERLAAGDETARIEFTEKUNNENGE NIETEN O %EN MEER REALISTISCHE BELAS TINGOPDEHUURINKOMSTEN

TPRIJSVOOR BEDRAGEN

OPBAAN VAN KINDERTUIN TOT UNIVERSITEIT ENDIENOOITGEDUBBELDHEEFT ZOUMEER

WEKEN VOOR WERKZOEKENDEN ZOU ` ZOUDENMOETENBEKOSTIGEN NUONGEVEER`:ONDERONZESOCIALE KNIEPROTHESEINEENGEMEENSCHAPPELIJKE EKOSTPRIJS`

6OORMEERINFOOVER JEBELASTINGAANGIFTE VERWIJZENWIJNAARDE !"66 BELASTINGGIDS ENOFNAARDE REGIONALEPAGINA´S METDEPLAATSENEN ZITDAGENWAARJEJE BELASTINGFORMULIER KANLATENINVULLEN


10

;\E`\ln\N\ib\i

• N°10 • 23 mei 2008

6%2+/:%.).$%/.$%2.%-).'32!!$

34!.$05.4

Cristina gaat meteen aan de slag

Koopkracht verhogen, BTW verlagen ,ATENWEEERSTENVOORALPLAATSMAKENOMDANKJEWELTEZEGGEN $ANKJEWEL AAN ALLE WERKNEMERS DIE BIJ DE SOCIALE VERKIEZINGEN HUNSTEUNHEBBENGEGEVENAANHET!"66-AAROOKDANKJEWELEN PROFICIATAANALONZEKANDIDATENDIEHETWILLENOPNEMENVOORDE RECHTENENBELANGENVANDEWERKNEMERS (ETISNOGNIETHETMOMENTOMHETTEHEBBENOVERDEVERKIEZING SRESULTATEN4EGENHETVOLGENDENUMMERVANONZE.IEUWE7ERK ER ZULLEN WE DAAR EEN DUIDELIJK BEELD VAN HEBBEN !LS HET OVER KOOPKRACHTGAATDAARENTEGEN ISHETBEELDMEERDANDUIDELIJK %RZIJNDAARVANDAAGTWEEDINGENOVERTEZEGGEN %ERSTENVOORALISHETVOORIEDEREENDUIDELIJKDATDEREGERINGNIET VAN ZINS IS OM SNEL MAATREGELEN TE NEMEN VOOR DE VERBETERING VANONZEKOOPKRACHT!LS9VES,ETERMEEROVERSPREEKTKEERTALTIJD HETZELFDE ZINNETJE TERUG±)K WIL WEL IETS DOEN VOOR DE MENSEN MAARERZIJNTEWEINIGCENTENOMVEELTEDOEN²$ATZEGTGENOEG %RWORDTINDERDAADINHETOVERHEIDSBUDGETWEINIGOFGEENGELD VRIJGEMAAKTVOORINGREPEN ENALHELEMAALNIETVOORINGREPENDIE DIRECTVOELBAARZIJN7ANTDATISWATNODIGIS$EMENSENHEBBEN N|EENPROBLEEM ENDATMOETN|VERHOLPENWORDEN %ENENERGIEFACTUURKANGEENTWEEJAARONBETAALDBLIJVEN TOTEEN OFANDEREHERVORMINGVANDEPERSONENBELASTINGWAARDEREGERING NUMEEZWAAIT WATGELDINHETLAATJEBRENGT7EKIEZENDATVOOR BEELD NIET VOOR NIETS 7ANT IN HET HELE WASLIJSTJE VAN MOGELIJKE SOCIALE MAATREGELEN IS DE VERMINDERING VAN DIE ENERGIEFACTUUR VOORONSEENPRIORITEIT$ATKANDOORDE"47OPELEKTRICITEIT GAS EN STOOKOLIE NAAR BENEDEN TE HALEN VAN NAAR /P EEN REKENINGVANEUROMAAKTDATEENVERSCHILVANEURO%EN VERLAAGD TARIEF VOOR EEN ENERGIEVOORZIENING DIE NIEMAND KAN MISSEN ZOUTROUWENSNOGMAARMEERDANNORMAALZIJN%NERKAN RUSTIGWATVANDERIANTEWINSTENVANDEGROTEENERGIEBOERENAF GEROOMDWORDENOMHETVERLIESAANOVERHEIDSINKOMSTENTECOM PENSEREN 7EKUNNENDEZAKENNIETZOMAAROPHUNBELOOPLATEN$ATISHET TWEEDEPUNTDATVANDAAGVANBELANGISALSHETOVERKOOPKRACHT GAAT$ESTIJGENDEKOSTENVOORHETGEWONELEVENSONDERHOUDZIJN EENPRANGENDPROBLEEM ZEKERVOORDEVELEWERKNEMERSMETEEN LAAGINKOMEN7EMOETENKRACHTIGENDUIDELIJKLATENHORENDATER MOETINGEGREPENWORDEN%NDATGAANWEDOENINDEACTIEWEEK VANTOTJUNI7EROEPENIEDEREENOPOMMEETEDOENMETDE PROVINCIALEBETOGINGENDIEDANINGEMEENSCHAPPELIJKVAKBONDS FRONTOPTOUWWORDENGEZET(ETISROODALARM ENDAARMOETEN WESAMENIETSAANDOEN MEI

*ACQUES-ICHIELS ALGEMEENSECRETARIS

(/%6/%,4(%4AANOMDOORJECOLLEGA´SVERKOZENTEWORDENBIJDESOCIALEVERKIEZIN GEN%NHOEBEGINJENUAANJEOPDRACHT ZEKERALSHETDEEERSTEKEERISDATJEEENMAN DAATKRIJGT7IJVROEGENHETAAN#RISTINA6ELA &RANCODIEVOORDEDIENSTENCHEQUESEEN PLAATSBEMACHTIGDEINDEONDERNEMINGSRAADBIJDEFIRMA$AOUST 6OOR EEN COMMENTAAR OP HET VOLLEDIGE RESULTAAT VAN DE !LGEMENE #EN TRALE¯!"66BIJDESOCIALE VERKIEZINGEN IS HET NOG TE VROEG -AAR ONDER DE VELEDUIZENDENVAKBONDS MENSEN DIE ONDERTUSSEN VERKOZEN WERDEN PIKTEN WEERWELmmNUITVOOREEN EERSTEINDRUK%NWATVOOR mmN #RISTINA 6ELA &RANCO SPREEKT VOL VUUR OVER HAAR NIEUWE OPDRACHT EN HEEFTMETEENDEKOEBIJDE HOORNSGEVAT:EWOONTEN WERKTIN,UIKENWORDTNU VOORDEEERSTEKEERLIDVAN EEN ONDERNEMINGSRAAD "IJ $AOUST DAN NOG WEL HET BEDRIJF VAN DE MAN DIE TOT VOOR KORT VOORZIT TER WAS VAN HET 6"/ DE GROTE PATROONSORGANISATIE $AOUST IS VOORAL BEKEND ALS UITZENDBEDRIJF MAARISOOKACTIEFINHETSYSTEEM VANDEDIENSTENCHEQUES6OORDIE DIENSTENCHEQUES HADDEN NU DE ALLEREERSTE SOCIALE VERKIEZINGEN PLAATS%ERSTEENSHORENHOE#RIS TINA IN DAT CIRCUIT IS TERECHTGEKO MEN #RISTINA )K BEN AL VIER JAAR DIEN STENCHEQUE WERKNEEMSTER VAN BIJ HET BEGIN DAT HET SYSTEEM WERDOPGESTARTDUS$AARVOORZAT IK OOK AL IN DE SCHOONMAAK BIJ ,AURENTY6RAAGERMIJNIETTEVEEL OVERWANTHETWASEENHELWAARIK LIEFSTNIETMEERAANTERUGDENK$E WERKDRUK WAS ER ZO ONHOUDBAAR DAT IK WEGGELOPEN BEN %N DUS KWAM IK BIJ DE DIENSTENCHEQUES TERECHT 0ROFICIAT MET JE PLAATS IN DE ON DERNEMINGSRAAD 4EVREDEN OVER HETRESULTAAT

!LAIN#LAUWAERT VOORZITTER

#RISTINA-AGIKEERLIJKZIJN!LSJE HETMIJVRAAGTHADDENWENOGBE TER KUNNEN DOEN 7E HEBBEN BIJ $AOUST TWEE ZETELS IN DE WACHT GESLEEPT mmNVOORMIJENmmNVOOR

DATMEEBRENGTWORDEN NIET VOLDOENDE TERUG BETAALD $E WERKGEVER MOET DAAR EEN INSPAN NINGVOORDOEN %EN ANDERE PRIORITEIT IS VOOR MIJ DAT WE EEN TUSSENPERSOON NODIG HEBBEN %R MOET IE MANDZIJNDIEBIJDEGE BRUIKERS VAN DIENSTEN CHEQUES GAAT KIJKEN WELK WERK ER PRECIES MOETGEBEURENVOORWIJ AANDESLAGGAAN(IJOF ZIJ KAN NAGAAN OF WE VEILIG KUNNEN WERKEN .U WEET JE NOOIT WAAR JEAANBEGINT JEAR RIVEERT BIJ IEMAND #RISTINA6ELA&RANCO EN DIE KAN VRAGEN ±%RMOETIEMANDZIJN ,INDA ,EBON WAT HIJ MAAR WIL DIEBIJDEGEBRUIKERS VAN DE 6OE 6OOR JE HET GOED DINGSCENTRALE VANDIENSTENCHEQUES BESEFTWERKJEMET VAN HET !"66 GAATKIJKENWELKWERK SCHADELIJKE REINI 7AT IK PER GINGSPRODUCTEN OF ERPRECIESMOET SOONLIJK JAM SPEEL JE ACROBAAT GEBEURENVOORWIJAAN OMEENVENSTERER MERVINDISDAT IEDEREEN NAAR DESLAGGAAN² GENS OP EEN HOGE "RUSSEL MOEST VERDIEPINGSCHOON OM TE STEM TEKRIJGEN%ENTUS MEN 0AS OP ER WERD TRANSPORT SENPERSOON KAN OP VOORHAND GEORGANISEERD IEDEREEN KREEG DE DUIDELIJKEAFSPRAKENMAKENOVER GELEGENHEID OM TE GAAN STEM WATKANENWATNIET MEN -AAR HADDEN ER VERKIEZIN GENGEWEESTHIERIN,UIK WEHAD %NWATGAJEDOENNUJEVERKOZEN DENMEERKANSENGEKREGENOMDE BENTINDEONDERNEMINGSRAAD COLLEGA´S VOOR ONS TE WINNEN 7E KONDENOPDEVERKIEZINGSDAGZELF #RISTINA ,UISTEREN NAAR DE COL NIET DICHT GENOEG BIJ DE MENSEN LEGA´S LATEN WE DAARMEE BEGIN STAAN %NFIN DAT WETEN WE VOOR NEN 7E HEBBEN NU AL IEDEREEN DEVOLGENDEKEER UITGENODIGD VOOR EEN BIJEEN KOMST/NZEDIRECTEURSTONDDAAR (OE IS DE SITUATIE EIGENLIJK VOOR TROUWENS VOOR OPEN WE LEVEN DE DIENSTENCHEQUE WERKNEEM IN EEN GOEDE VERSTANDHOUDING STERS-OETERVEELVERANDEREN )EDEREENKRIJGTNUDEKANSOMTE ZEGGEN WAT HIJ OF ZIJ OP HET HART #RISTINA/H%RZIJNVEELVERBETE HEEFT7EKUNNENSAMENBEPALEN RINGENNODIG)KSCHUIFERTWEENAAR WAARDEVAKBONDSVERTEGENWOOR VOORDIEIKZEERBELANGRIJKVIND%R DIGERS VOORRANG MOETEN AAN GE ISEENPROBLEEMMETDEVERPLAAT VEN $AARVOOR ZIJN WE TENSLOTTE SINGSVERGOEDINGEN 7IJ ZIJN VEEL VERKOZEN OM SPREEKBUIS TE ZIJN OP DE BAAN VAN DE ENE OPDRACHT VANONZECOLLEGA´S NAAR DE ANDERE EN DE KOSTEN DIE

(!!2+!00%23

Verhoogd risico vraagt verhoogde preventie /.,!.'3%2+%.$%$%7ERELDGEZONDHEIDSORGANISATIE EINDELIJKDATHETKAPPERSBEROEPRISICO´SOPKANKERIN HOUDT%ENHELEOPLUCHTINGVOORDE!LGEMENE#ENTRALE VANHET!"66DATALLANGERAANDEALARMBELHANGT%NMET REDENHET)NTERNATIONAAL/NDERZOEKSCENTRUMVOOR+AN KERKLASSEERDEDEKAPPERSACTIVITEITEENHELETIJDGELEDENAL BIJDEBEROEPENDIEKANKERKUNNENTEWEEGBRENGEN 6OLGENS HET INTERNATIONAAL ON DERZOEKSCENTRUM HEEFT HET GE VAARVOORALTEMAKENMETHETGE BRUIKVANBEPAALDECOSMETISCHE PRODUCTENENKLEURSTOFFEN)NDE SECTORWORDTNIETGENOEGHETVER BANDGELEGDTUSSENDEGEBRUIKTE PRODUCTEN EN HET RISICO OP KAN KER-ENZIETOVERHETHOOFDDAT

DIE PRODUCTEN STOFFEN BEVATTEN DIENIETZONDERGEVAARZIJN )N DAT VERBAND IS HET BELANGRIJK ERAANTEHERINNERENDATDEWERK GEVERTWEEBELANGRIJKEVERPLICH TINGEN HEEFT WANNEER ER SPRAKE IS VAN KANKERVERWEKKENDE CHE MISCHESTOFFEN(IJMOETDIEGE

VAARLIJKESTOFFENVERVANGENDOOR STOFFEN DIE NIET OF MINDER SCHA DELIJK ZIJN VOOR DE GEZONDHEID VAN DE WERKNEMERS $AARNAAST ZEGT DE WET OOK DAT ALLE WERK NEMERS DIE MET ZORGWEKKENDE STOFFEN WERKEN ONDER MEDISCHE TOEZICHTMOETENSTAAN $E WERKGEVER MOET OOK "INNENKORTKOMTER INSTAAN VOOR EEN RISICO EENKWALITEITSLABEL ANALYSE VAN DE WERKPOS TENDOOREENEXTERNEOFIN VOORKAPPERSZAKENDIE TERNEDIENST$ERESULTATEN AANDACHTHEBBENVOOR DAARVAN MOETEN HELPEN DEGEZONDHEIDVANHUN BEPALEN WELKE MEDISCHE PERSONEEL CONTROLES DE WERKNEMERS MOETENONDERGAAN DE BESTE BESCHERMING $AAROM -EER DAN OOIT BLIJFT PREVENTIE WERKT DE !LGEMENE #ENTRALE

NU AAN EEN KWALITEITSLABEL VOOR DE KAPPERSSECTOR $AT LABEL ZOU TOEGEKENDWORDENAANDEWERK GEVERSDIEDAADWERKELIJKINSPAN NINGEN DOEN OM GEZONDHEIDS RISICO´S VOOR HUN PERSONEEL TE VERMIJDEN


;\E`\ln\N\ib\i

• N°10 • 23 mei 2008

11

0#%).$%,)*+6!.34!24

Een paritair comité voor 100.000 arbeiders "%$2)*6%.$)%.)%4THUISHORENINEENOFANDERESECTOR WORDENONDERGEBRACHTINEENAPART AANVULLENDPARITAIR COMITm0# 6OORDEARBEIDERSENARBEIDSTERSVANDERGE LIJKEBEDRIJVENISDATHET0#%ENVANDEBELANGRIJKE DOELSTELLINGENVANZOEEN0#ISHETVASTLEGGENVANDEMI NIMALE LOON EN ARBEIDSVOORWAARDEN 4OT VANDAAG WAS DAT0#ECHTERDODELETTER.UTREEDTHETEINDELIJKIN WERKING 7ERNER6AN(EETVELDE ±)KWILEEN#!/OPTAFEL LEGGENDIEDELONEN INDEXEERT² (OGENOOD

(ET0#WERKTENIETOMDATDE WERKGEVERSHETONDERELKAARNIET EENS GERAAKTEN WIE HEN DAARIN ZOU VERTEGENWOORDIGEN $AT GE RUZIE KWAM HEN GOED UIT 7ANT ONDERTUSSENKWAMENERINDATCO MITmGEENCOLLECTIEVEARBEIDSOVER EENKOMSTEN TOT STAND "EDRIJVEN MOESTEN ALLEEN DE WETTELIJKE MI NIMA BVB HET MINIMUMLOON IN ACHTNEMEN%ENSLECHTEZAAKVOOR DEARBEIDERS.IETVOORNIETSZOCH TENHEELWATBEDRIJVENEENONDER KOMENBIJHETAANVULLENDE0# TERWIJLZEEIGENLIJKDUIDELIJKONDER EEN ANDERE SECTOR VALLEN /P DIE MANIERONTSNAPTENZEAANBETERE SECTORALEAFSPRAKENVOORDEARBEI DERS $E PRAKTIJK KWAM ZO VAAK VOORDATHETKINDZELFSEENNAAM KREEG³0# SHOPPING´

(ET HEEFT DERTIG JAAR GEDUURD MAARNUKANHET0#EINDE LIJK AAN DE SLAG /NLANGS WER DEN DE VOORZITTER EN DE VERTE GENWOORDIGERS VAN WERKGEVERS ENVAKBONDENAANGESTELD%RKAN NUONDERHANDELDWORDENOVERDE GELIJKELOON ENARBEIDSVOORWAAR DEN -EER DANARBEIDERS MOETEN DAAR BETER VAN WORDEN WANT ZOVEEL WERKNEMERS VAL LEN ONDER DIT COMITm :E WERKEN IN EEN KLEINE BEDRIJVEN MEESTAL KLEINE ONDERNEMINGEN MET MINDER DAN WERKNEMERS $ATMAAKTDENOODAANEENGOED WERKENDPARITAIRCOMITmDATVOOR MINIMALE ARBEIDSOVEREENKOM STEN ZORGT NOG GROTER 7ANT IN KLEINE BEDRIJVEN KUNNEN ARBEI DERSENARBEIDSTERSNOGALTIJDNIET REKENENOPEENSYNDICALEDELEGA TIE OM BETERE LOONAFSPRAKEN OP BEDRIJFSNIVEAUTEBEKOMEN

'ROTEKUIS 7E VROEGEN AAN 7ERNER 6AN (EETVELDE DE FEDERAAL SECRETARIS VANDE!LGEMENE#ENTRALEDIEHET !"66VERTEGENWOORDIGTINHET0# WAT NU VOOR DE VAKBOND NU DEPRIORITEITENZIJN±%RZIJNERVIER² VERTELTHIJ±%RMOETINIEDERGEVAL GROTEKUISGEHOUDENWORDEN"E DRIJVEN DIE IN EEN WELBEPAALDE SECTORTHUISHORENMOETENUITHET 0# GEHAALD WORDEN EN ON DERGEBRACHTWORDENBIJHETJUISTE PARITAIRECOMITm$EBETROKKENAR BEIDERSKUNNENDAARALLEENMAAR BETERVANWORDENWANTINALLEAN DERE PARITAIRE COMITmS ZIJN LOON

EN ARBEIDSVOORWAARDEN VASTGE LEGDENIN0#ISERNIETS $ITISOOKEENKWESTIEVANEERLIJKE CONCURRENTIE "EDRIJVEN DIE NIET ONDER DE VOORWAARDEN VAN HUN EIGENLIJKE PARITAIRE COMITm WER KEN DOEN NIET ALLEEN AAN SOCIALE DUMPING MAARSPELENOOKVALSOP DEMARKT$ATISmmN $ETWEEDEPRIORITEITISDATERMOET ONDERHANDELDWORDENOVERDEIN DEXERINGVANDELONEN.UKANEEN ARBEIDERENKELBEROEPDOENOPHET MINIMUMLOON :OLANG HIJ MEER VERDIENT DAN DAT MINIMUMLOON MOETHIJGEENINDEXERINGKRIJGEN :O KAN JE JARENLANG OP HETZELFDE

LOON BLIJVEN STAAN /NAANVAARD BAARALSJEBEDENKTHOEGROOTHET PROBLEEMRONDKOOPKRACHTISVAN DAAG !ANGEZIENWEMETVEELKLEINEBE DRIJVEN TE MAKEN HEBBEN WILLEN WE OOK DAT ER RUIMTE KOMT VOOR DE OPRICHTING VAN SYNDICALE DE LEGATIES %N ALS VIERDE PUNT MOET HET PARITAIR COMITm ZORGEN DAT ER GOEDEVORMINGENOPLEIDINGKOMT VOORDEARBEIDERS -AARHETEERSTEWERKZALDUSZIJN EEN ONTWERP VAN #!/ OP TAFEL LEGGEN VOOR DE AUTOMATISCHE IN DEXERINGVANDELONEN"ENIEUWD HOEDEWERKGEVERSDAAROPZULLEN REAGEREN²

Lonen vanaf 1 mei 2008 (IERONDERSTAANALLESECTORENVANDE!LGEMENE#ENTRALE¯!"66DIEOPMEIEENAANPASSINGVANDELONEN KENDEN!LLEENDESECTORENWAARZICHWIJZIGINGENVOORDEDENWORDENVERMELD-EERGEDETAILLEERDEINFOR MATIEVINDJEOPONZEINTERNETSITEWWWACCGBE MEI 0ARITAIR COMITm 3ECTOR 3TEENGROEVEN

)NDEXERINGREpLEENMINIMUMUURLONEN

 

)NDEXERINGMINIMUMLONEN 6ORIGELONENINVOEGINTERIM

 6ORIGELONEN X 

)NDEXERINGREpLEENMINIMUMUURLONEN)NDEXERINGMINIMUMLONEN)NDEXERINGREpLEENMINIMUMUURLONEN -INIMUM ENEFFECTIEVEBEZOLDIGINGENENGEWAARBORGD MINIMUMLOON 

0ETROLEUM )NTERIMARBEID "ESCHUTTEWERKPLAATSEN ¯6LAANDEREN 3OCIALEWERKPLAATSEN¯ 6LAANDEREN "ESCHUTTEWERKPLAATSEN "RUSSEL

 'EZONDHEIDSDIENSTEN

3OORTAANPASSING

,OONSVERHO GING
12

;\E`\ln\N\ib\i

Bedienden - Technici - Kaderleden

• N°10 • 23 mei 2008

).$%2%%+3±!,'%-%%./6%2:)#(46!./.:%3%#4/2%.²

Social Profit – een groeisector met veel kansen %ENDIVERSESECTOR

). $)4 .5--%2 BEGINNEN WIJ EEN REEKS INTERVIEWS WAARIN WIJ DE RONDE DOEN VAN ALLE SECTOREN WAARIN DE ""4+ACTIEFIS/NZEGESPREKSPARTNERSZIJNTELKENSDEVER ANTWOORDELIJKEFEDERAALSECRETARISSEN 7ESTARTENMETDE3OCIAL0ROFIT EENSECTORWAARALSMAAR MEERMENSENEENJOBVINDEN:OISBIJVOORBEELDDEWERK GELEGENHEID IN DE VZW´S  KEER SNELLER GEGROEID GEDU RENDEDELAATSTETIENJAARDANINDERESTVANHETBEDRIJFS LEVEN$E3OCIAL0ROFITISZEERDIVERSZIEHETKADERSTUKJE EN IS VOLOP AAN HET PROFESSIONALISEREN !AN HET WOORD DE FEDERALE SECRETARISSEN !NDRm ,ANGENUS EN #HRISTIAN -ASAI

DOOREENIDEAAL EENSOCIAALPROJECT -AAR TOCH AL TE DIKWIJLS KOMEN DE LONENNIETOVEREENMETDEMOEILIJK HEIDSGRAADVANHETGELEVERDEWERK $E MENTALE DRUK IS AANZIENLIJK DE UURROOSTERS ZIJN ONREGELMATIG MET VEELNACHT ENWEEKENDWERK ONDER BROKEN DIENSTEN HOGE FLEXIBILITEIT EN DREIGENDE BURN OUT 0AS ALS WE DIE PROBLEMEN KUNNEN AANPAKKEN WORDTHETMOGELIJKOMDEMOTIVATIE TE VERBETEREN EN ANDEREN WARM TE MAKENOMINDE3OCIAL0ROFITTEKO MENWERKEN%NDATZALBROODNODIG ZIJN GELET OP DE VERGRIJZING VAN DE BEVOLKING

ONDERTUSSENSTERKGESTEGENLEVENS DUURTE $E KOOPKRACHT ZAL DUS EEN ESSENTIEELELEMENTZIJNVOORDEVOL GENDEONDERHANDELINGSRONDE

(OEDRAAGTDE""4+DAARTOEBIJ !,4WEECONCRETEVOORBEELDENHET PROJECT EN DE  REGELING (ETEERSTEPROJECTDRAAGTBIJTOTEEN VERHOOGDEINSTROOMVANGEKWALIFI CEERDPERSONEELOPDEWERKVLOER$E OORSPRONKELIJKE BEDOELING WAS OM ZOGAUWMOGELIJKLAAGGESCHOOL DEMENSENUITDESECTORZELFDEKANS TEGEVENOMZICHOMTESCHOLENTOT VERPLEEGKUNDIGE$ATBETEKENTVOOR HEN GEDURENDE DRIE JAAR OPNIEUW TIEN MAANDEN NAAR DE SCHOOLBAN KENMETBEHOUDVANLOON$EWERK GEVER KRIJGT BOVENDIEN DE NODIGE MIDDELENOMDEPERSOONTIJDELIJKTE VERVANGEN $EZE MANIER VAN WER KEN HEEFT VERSCHILLENDE VOORDELEN DEMENSENKENNENDESECTORALVAN BINNEN UIT ZE KRIJGEN DE KANS OM HUN CARRInRE IN EEN NIEUWE RICH TING TE STUREN EN WE VERLICHTEN ER EEN NOOD AAN PERSONEEL MEE /N DERTUSSENZIJNERALMEERDAN MENSEN MET SUCCES OP DIE MANIER OPNIEUWLANGSDESCHOOLBANKENGE PASSEERD(ETISNUAFWACHTENOFDE HUIDIGEREGERINGDITPROJECTWILVER DER ZETTEN -INISTER /NKELINX HEB BEN WE ALVAST KUNNEN OVERTUIGEN HOPELIJKKANZIJDERESTDOENBIJHAAR REGERINGSPARTNERS #- $E  REGELING ZORGT DAN WEER VOOR EEN LATERE UITSTROOM UIT DE SECTOR 7ERKEN IN ONZE SECTOR IS VAAKHEELBELASTEND ZOWELFYSIEKALS MENTAAL (ET PERSONEEL DACHT DAN AL VROEG AAN BRUG PENSIONERING OF STAPTE ER GEWOON UIT 7E HEBBEN

!NDRm ,ANGENUS /NDERHANDELEN BIJONSISGEENToTE g ToTEMAAREEN MmNAGE g TROIS WE SCHUIVEN NIET ENKELMETDEWERKGEVERAANDEON DERHANDELINGSTAFELAAN MAAREVEN GOED MET DE OVERHEID )N HUN SUB SIDIpRENDE ROL IS HET ONVERMIJDELIJK DATZIJOOKINDEONDERHANDELINGEN BETROKKEN ZIJN $AT IS UITZONDERLIJK BINNEN DE SOCIALE ONDERHANDELIN GEN (ET HEEFT ALS GEVOLG DAT HET OVERLEGOPVEELLANGERETERMIJNGE BEURT %ERST MET DE VERSCHILLENDE OVERHEDEN DANMETDEWERKGEVERS ZELF #HRISTIAN-ASAI4USSENIDEEENUIT VOERINGSTAATSOMSVIJFJAARIN ONDERHANDELDEN WE EEN PREMIE VAN` MAARPASINKRIJGEN DEWERKNEMERSDIEVOLLEDIG)N VERKREGEN WE  LOONSVERHOGIN GEN EEN ³AALMOES´ DIE NAUWELIJKS GEVOELDWERD !, %N DIE DUS NIET VOLDOET AAN DE

7ORDTDE3OCIAL0ROFITMEERGETROF FEN DOOR HET KOOPKRACHTPROBLEEM DANDEANDERESECTOREN #- 5ITERAARD WILLEN WIJ DAT DE WERKNEMERS GENOEG VERDIENEN %N HETDIENTGEZEGDDATZENOGALSLECHT BEDEELD ZIJN $E WERKGEVERS BESPE LENEENGEVOELIGESNAARALSZESTELLEN DAT ER OFFERS MOETEN GELEVERD WOR DENEN±DATMENTEVREDENMOETZIJN METWATMENHEEFTOMONSPUBLIEK MEERSERVICETEKUNNENGEVEN² !LSVAKBONDVINDENWIJDATDESOCI ALE WAARDE VAN DE WERKNEMERS IN ONZESECTOREVENHOOGGEWAARDEERD MOETEN WORDEN ALS DE PRESTATIES VAN ANDERE WERKNEMERS $E KLOOF MET DE LONEN DIE ELDERS WORDEN BETAALDMOETDUSWEGGEWERKTWOR DEN $AT ZAL DE SECTOR OOK AANTREKKELIJKER MAKEN

#HRISTIAN-!3!)EN!NDRm,!.'%.53

:IJN ER OOK ANDERE MIDDELENOMDEAAN TREKKELIJKHEID TE VER HOGEN !,*AZEKER$EARBEIDS VOORWAARDEN LATEN VEEL TE WENSEN OVER $AT IS BEKEND (ET IS WEL ZO DAT DE BEDIEN DEN GEDREVEN WORDEN

DAN OOK BEKOMEN DAT WERKNEMERS VANAF ENJAARRESPECTIEVE LIJK  EN UUR PER WEEK ARBEIDS VERMINDERING KUNNEN KRIJGEN $AT KOMTNEEROP ENDAGENPER JAAR ZONDER LOONSVERLIES $E WERK GEVERKRIJGTOOKCOMPENSATIEZODAT DE PERSONEN VERVANGEN WORDEN EN DE WERKDRUK NIET NODELOOS STIJGT $ITHEEFTEFFECTTUSSENENNU ISDEGEMIDDELDEANCIpNNITEITMET JAARTOEGENOMEN !,3PECIFIEKVOORDE""4+ISDATWIJ ALSSOCIALISTENSTERKGEHECHTBLIJVEN AAN DE VERDEDIGING VAN DE SOCI ALEZEKERHEID!LSWEDEKOOPKRACHT VERHOGENDOORALLEENDESOCIALEBIJ DRAGENOFDEBELASTINGENTEVERMIN DERENTASTENWEDEGEMEENSCHAPS MIDDELENAAN3OLIDARITEITBETEKENT OADATDETOELAGEN UITKERINGENEN PENSIOENEN IN DE TOEKOMST OP EEN CORRECT NIVEAU GEGARANDEERD BLIJ VEN (OE GROOT DE TEGENDRUK OOK IS WE MOETEN ERVOOR KNOKKEN DAT NIET ALLEEN DE NETTO MAAR OOK DE BRUTOLONENSTIJGEN6ANDAAROOKDAT DE""4+WAAKZAAMOMSPRINGTMET SYSTEMEN ALS DE ZOGENAAMDE 3OCI ALE-ARIBEL$ITSYSTEEMVANGECON TROLEERDE LOONLASTVERLAGING WORDT INDE3OCIAL0ROFITZOGEORGANISEERD DATMETDEOPBRENGSTHEELWATBIJ KOMENDE TEWERKSTELLING WORDT GE CREpERD PERSONEN IN TIEN JAAR TERWIJL DIT SOORT BESPARINGEN INDEANDERESECTORENVIAWINSTUIT KERINGEN NAAR DE AANDEELHOUDERS VERSASTWORDT #- $E EISEN WAAR WIJ VOOR GAAN ZIJN GEBASEERD OP STERKE PRINCIPES EN WIJ VERDEDIGEN DIE DAN OOK TOT HET UITERSTE !LLEREERST KOMEN WIJ OP VOOR DE KWALITEIT VAN HET WERK $EMENSENEENBAANBEZORGENVOL STAATNIET7EMOETENZEOOKGOEDE WERKVOORWAARDEN KUNNEN GEVEN EEN GOEDE VERLONING EN GEPASTE VORMING6ANUITHETBELANGDATWIJ HECHTENAANRECHTVAARDIGHEIDSTRE VEN WIJ ER BIJ ONZE ONDERHANDELIN GEN NAAR DAT IEDEREEN IN EEN SUB SECTOREROPVOORUITGAATVEELEERDAN AKKOORDENTESLUITENDIEALLEENVOOR BEPAALDEFUNCTIESGELDEN

Focus op brugpensioenen %EN³NAAKT´ONTSLAGVERMIJDENENHETBEROEPSLEVENVROEGERVERLATEN AANGUNSTIGERVOORWAARDEN DANDIEVANHETPUREWERKLOOSHEIDSSTELSEL$ATISDEBETEKENISVANHETBRUGPENSIOEN ZOALSHET ALLEENINDEPRIVmSECTORBESTAAT (ET'ENERATIEPACTVANEINDVORM DE EEN BREUK MET DE TOEN BESTAANDE REGELING(ETWERDFELBEKRITISEERDDOOR HET !"66 EN DE ""4+ OA OMDAT DE BRUGPENSIOENLEEFTIJDWERDOPGETROKKEN OMDAT DE LOOPBAANVOORWAARDEN OM ER TOEGANGTOETEKRIJGENSTRENGERWERDEN ENOMDATHEELWATOUDEREWERKNEMERS VERPLICHT WERDEN ZICH LANGER OP DE AR BEIDSMARKTBESCHIKBAARTEHOUDEN(ET SYSTEEMBLIJFTINTERESSANTVOORDEWERK GEVERS WANT DE KOSTEN WORDEN AFGE WENTELDOPDEGEMEENSCHAP MAARNIET VOORDEWERKNEMERSENMETNAMEVOOR VROUWENMETONVOLLEDIGELOOPBAANISDE TOEGANKELIJKHEIDVERMINDERD

)N EEN NIEUWE PUBLICATIE ¯ DE EERSTE IN EEN REEKS BROCHURES OVER INTERSECTORALE THEMA´S ONDER DE REEKSTITEL ³&OCUS´ ¯ GEEFTDE""4+WEERHOEDEHUIDIGEBRUG PENSIOENREGELING IN DE PRAKTIJK WERKT $E BROCHURE BESTEMD VOOR ONZE MILI TANTEN IS EEN MOOI BOEKJE GEWORDEN VIERKANTVANVORMENBLADZIJDENDIK &OCUS BIEDT EEN UITGEBREID OVERZICHT VANDEVERSCHILLENDEBRUGPENSIOENVOOR WAARDENEN¯STELSELSENGAATDUSZOWEL INOPHETCONVENTIONELESYSTEEMALSOP DEREGELINGENDIEVANTOEPASSINGZIJNIN BEDRIJVEN IN MOEILIJKHEDEN EN IN HER STRUCTURERING (OEBEREKENJEDELEEFTIJDSVOORWAARDEN

7ELKERECHTENENPLICHTENHEEFTDEBRUG GEPENSIONEERDE+ANHIJZICHINHETBUI TENLAND VESTIGEN +OMT EEN DEELTIJDSE WERKNEMER IN AANMERKING VOOR BRUG PENSIOEN !ANDEHANDVANTALRIJKEBECIJFERDEVOOR BEELDEN VINDEN DE MILITANTEN HIER EEN SCHAT AAN INFORMATIE WAARDEVOLLE IN LICHTINGEN DIE ERG TOEGANKELIJK WORDEN GEPRESENTEERD $E BROCHURE ±&OCUS "RUGPENSIOENEN ONDERDELOEP²ISONLINEBESCHIKBAAROP WWWBBTKORG EN OOK TE VERKRIJGEN IN ONZEGEWESTELIJKEKANTOREN

$E INSTELLINGEN VAN DE 3OCIAL 0ROFIT ZIJN ER NIET OM WINST TE MAKEN 6OOR ZOVER ZE NIET RECHTSTREEKS TOT DE OVERHEIDS DIENSTEN BEHOREN VORMEN ZE EEN GESUBSIDIEERDE PRIVATE DIENSTENSECTORMETEENBREED GAMMA AAN ZORG EN SOCIALE NUTSDOELSTELLINGEN (ET IS IN DEZE OMGEVING DAT DE 3OCIAL 0ROFITMILITANTEN VAN DE ""4+ ACTIEFZIJN $E 3OCIAL 0ROFIT IS EEN ERG DI VERSE SECTOR HET GAAT OM DE GEZONDHEIDSZORGEN ZIEKEN HUIZEN THUISVERPLEGING¨ DE OPVANGCENTRAVOORBEJAARDEN GEHANDICAPTEN DIVERSE HULP BEHOEVENDENMAAROOKINSTEL LINGEN VOOR SOCIO CULTURELE DIENSTVERLENING ONDERWIJSEN SOCIALEECONOMIE4ELDAARNOG EENS HET COMPLEXE AANBOD VANKINDEROPVANG VIACRnCHES OFONTHAALOUDERSBIJ $AAR BOVENOP KOMT ONZE FE DERALESTAATSTRUCTUUR METBE VOEGDHEIDSVERDELINGEN OVER DE VERSCHILLENDE BESTUURSNI VEAUS .AASTDEKLASSIEKECAO ONDER HANDELINGEN EN HET AFDWIN GENVANDEUITVOERINGVANWAT ERAFGESPROKENIS MOETERDAN OOK PERMANENT AANDACHT ZIJN VOORPOLITIEKELOBBYINGENSYN DICALE ACTIE OP AL DIE NIVEAUS (ETGAATHAASTALTIJDOVERDRIE PARTNER OVERLEG WERKNEMERS HEBBENNIETALLEENDEWERKGE VERS TEGENOVER ZICH MAAR OOK DE POLITIEKE BELEIDSINSTANTIES DIEDEBUDGETTENBEPALEN $EGROOTSTEPARITAIRECOMITmS ENRESPECTIEVELIJK DEFEDERALE 6LAAMSEEN&RANS TALIGE EN $UITSTALIGE GEZOND HEIDSINRICHTINGEN EN ¯DIEN STEN OPVOEDINGS EN HUISVES TINGSINRICHTINGEN EN ¯DIEN STEN DIENSTEN VOOR GEZINS EN BEJAARDENHULP SOCIO CULTURELESECTOR BESCHUTTEENSOCIALEWERK PLAATSEN


16

De Nieuwe Werker

Bedienden - Technici - Kaderleden

• N°10 • 23 mei 2008

> STANDPUNT

Bedankt aan al onze kiezers! De sociale verkiezingen 2008 zijn voorbij. Op het ogenblik dat je dit artikel leest zal de Federale Overheidsdienst Werk & Overleg de eerste officiële resultaten bekend gemaakt hebben. Op het ogenblik van het schrijven van dit artikel, hadden wij natuurlijk al wat zicht op deze resultaten. Die waren nog niet volledig maar we konden toch al de eerste conclusies trekken.

W

ij menen te kunnen zeggen dat de BBTK weer vooruitgang boekt. In aantal uitgebrachte stemmen en nog iets meer in aantal behaalde mandaten. Dit laatste betekent dat wij hier en daar mandaten hebben behaald zonder dat er verkiezingen moesten plaatsvinden omdat wij de enige vakbond waren om kandidatenlijsten in te dienen. Dat is zeker het geval voor de jongeren- en de kadermandaten. Maar ook onze goede score in bedrijven waar veel mandaten verdeeld kunnen worden is hiervoor een verklaring. Niet alleen de absolute cijfers zijn dus beter, ook ons aandeel tav de andere vakbonden stijgt. Het is duidelijk dat wij in de Social-Profit (ziekenhuizen, opvoedingsinstellingen, bejaardentehuizen enz.) een nieuwe sprong voorwaarts maken. Onze achterstand blijft hier nog belangrijk, maar de mooie vooruitgang zet ook deze keer weer (na deze van 2000 en 2004) onze mensen in deze sector aan om op deze weg door te gaan. De volgende keer kunnen we zo weer een belangrijke stap vooruit zetten. In de handelsector breiden wij onze globale meerderheidspositie verder uit. Bij Carrefour, Brico, Inno, Hema, Cora, Match, H&M behouden wij onze ruime meerderheid en bij Delhaize versterken wij deze nog. Voor het eerst in de geschiedenis is de BBTK de meerderheidsorganisatie bij Colruyt (samen met de collega’s van de voedingscentrale) en bij Lidl. Bij C&A en Media Markt worden wij even groot en bij Aldi blijven wij de grootste vakbond. Ook in andere grote & kleine bedrijven van de grote kleinhandelszaken (speciaalzaken in de niet-voeding) boeken wij mooie resultaten.

In het ANPCB zijn wij nu stilaan vertegenwoordigd in alle deelsectoren. De vooruitgang in de nieuwe dienstensectoren (call centers, informatica, consultancy) stemt ons hoopvol voor de toekomst. Samen met de collega’s van de BTB is de vooruitgang in de logistieke sector (transport, distributiecentra, maritieme kantoren) meer dan significant. Ook dit is een toekomstgerichte sector waar wij naar een meerderheidspositie groeien. In onze sector informatie en communicatie zit het gros van de werknemers in het PC130 (grafische nijverheid – arbeiders). Ook hier is het resultaat goed. Ook onze bediendenkandidaten in de industriële sector behalen mooie resultaten, samen met de collega’s van de andere ABVV-centrales. In de financiële sector (banken, verzekeringen en aanverwante) is het resultaat variabel. Hier is niet zo gemakkelijk een lijn te trekken. Wij zullen dit zeker verder analyseren en hier de nodige conclusies uit trekken.

Wij danken de honderdduizenden bedienden die voor ons gestemd hebben. Wij zullen hun vertrouwen niet beschamen en verder werken om hun belangen maximaal te verdedigen en betere arbeids- en loonsvoorwaarden te onderhandelen. Al onze verkozenen, anciens en nieuwelingen, zullen heel snel hiervoor paraat staan: in juni tijdens de actieweek om koopkrachtmaatregelen af te dwingen van de regering en in het najaar om de solidariteit te verdedigen bij de interprofessionele onderhandelingen. Myriam Delmée Erwin De Deyn Ondervoorzitter Voorzitter

zekering r e v g in n o w Een goede ee. leeft met u m kan gaan. weet dat P&V adviseur

het leven alle

kanten op

ing ingverzeker l Home won ea Id V & P d rzeker oorbeeld uw tjes stevig ve Zo kan hij bijv van uw scha n se at fr rgt hij voor e zo d dat u mee en et m g uitbreiden zo aa gr j kt hi e manier den zijn. Op dez uw familie. n va op maat uurt, oplossingen seur in uw b de P&V advi et m ak ra Voor een afsp www.pv.be. of surf naar 91 90 15 8/ bel 07

Uw

PV-ad-180x256-Nieuwe werker-NL Kids.indd 1

Verzekeringsonderneming erkend onder het codenummer 0058.

Een weekendje naar papa? Wees gerust, ook dan zijn de fratsen van uw schatjes verzekerd.

18-03-2008 14:00:33


Kleding - Textiel - Diamant

;\E`\ln\N\ib\i

Proficiat !

• N°10 • 23 mei 2008

13

> Indexaanpassingen

/NZEKANDIDATENHEBBENSAMENEENKNAPRESUL TAATBEHAALDBIJDESOCIALEVERKIEZINGEN&ELICITA TIESENDANKZIJNDANOOKOPHUNPLAATS /PHETOGENBLIJKDATDEZEREGELSGESCHREVENWOR DEN ZIJNNAGENOEGALLEUITSLAGENBEKEND $AARUITBLIJKTDATWEERGLOBAALOPVOORUITGAAN INSTEMMENENMEERDANINMANDATEN 6OOR ALLE SECTOREN SAMEN BEHAALT ONZE CENTRALE BIJNAVANDESTEMMEN WAARDOORHETRECOR DRESULTAAT VAN DE VOORLAATSTE VERKIEZING IN HET JAAR DUS GEpVENAARD WORDT )N SOMMIGE ONDERNEMINGEN WORDEN MERKWAARDIGE RESULTA TENBEHAALD$EMEESTEINPOSITIEVEZIN MAARER ZIJNEROOK¯WEGEVENDITRUITERLIJKTOE¯WAARHET OMUITEENLOPENDEREDENENEENBEETJEMINDERIS $AARZULLENWEEENTANDJEMOETENBIJSTEKEN

+OOPKRACHT TEWERKSTELLING EN KWALITEIT VAN DE ARBEIDZULLENDEKOMENDEJARENALONZEAANDACHT ENINZETVEREISEN4IJDENSDEVERKIEZINGSCAMPAG NE HEBBEN WE OOK EEN AANTAL CONCRETE BELOFTES GEDAAN7EZULLENERUITERAARDHARDMOETENAAN WERKENOMZETEREALISEREN .OGMAALSPROFICIATAANONZEKANDIDATENENDANK AANALLEKIEZERSDIEONSVERTROUWENGAVEN

6LAS $OOREENINDEXAANPASSINGSTIJGENDELONENMET` VANAFMEI $ITZIJNDENIEUWEBAREMA´S

,OONGROEP

,OON

$UBBELE .ACHT PLOEG PLOEG  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!LGEMEENMECHANISCH ONDERHOUD

 

 

 

-EESTERGAST LEIDINGGEVEND

 

 

 

&UNCTIE :WINGELENKORTEVEZEL KLODDEN :WINGELENSTROVLAS

$ONALD7ITTEVRONGEL 6OORZITTER ,OON "ASIS GROEP LOON

"EDIENENVERNAALDINGSMA CHINELIGNEFEUTRE "EDIENENBALENPERS "EDIENENHEKELMACHINE OPERATOR "EDIENENKAARDENBREKER KAARDER

/NZEVOORUITGANGGAATVOLLEDIGTENKOSTEVANHET !#6 TERWIJLDELIBERALEVAKBONDSTATUS QUOBLIJFT !LHOEWELONZEORGANISATIEVOORSTANDERISENBLIJFT VANSAMENWERKINGMETANDEREVAKBONDEN BLIJKT DAT HET VERDEDIGEN VAN EIGEN EISENBUNDELS EEN GOEDEZAAKIS(ETSTELTONSINSTAAT!"66 ACCEN TENTELEGGENDIEDOORDEARBEIDERSGEAPPRECIEERD WORDEN

"EDIENENUITREKBANKUIT REKBANKENKLEURMENGELING "EDIENENBOBIJNMOLENS HALFAUTOMATISCH "EDIENENKAMMACHINE !ANVOERENBALENAANDE HEKELMACHINE

,OON GROEP

"ASIS LOON 

"EDIENENSPILBANKEN "EDIENENBOBIJNMOLENS MANUEEL "EDIENENMENGINSTALLATIES "EDIENENEFFILOCHEUSE

4%84)%,6%2:/2').'

"EDIENENBOBIJNMOLENS AUTOMATISCH

De hittearbeid bestrijden! 4)*$%.3$%,!!434%#!/ ONDERHANDELINGENINDESECTORTEXTIELVERZORGINGHEEFT HET!"66 4EXTIEL +LEDINGEN$IAMANTGEpISTDATEROPLOSSINGENUITGEWERKTWOR DENVOORHETPROBLEEMVANDEHITTEARBEID6EELWERKNEMERSINDEWASSERIJENWOR DENERMEEGECONFRONTEERDENDRINGENTERECHTAANOPSTRUCTURELEOPLOSSINGEN

$

IT HEEFT GELEID TOT DE OPRICHTING VAN EEN PA RITAIRE WERKGROEP DIE GECOyRDINEERD WERD DOOR HET )NSTITUUT VOOR 6ORMING EN /N DERZOEK IN DE #ONFECTIE 4EX TIELVERZORGING)6/# $EZE WERKGROEP HEEFT EEN STU DIE EN EEN ENQUoTE UITGEVOERD INDEBEDRIJVEN $E RESULTATEN HIERVAN STAAN IN EEN RAPPORT VERVAT WAARIN OOK EEN AANTAL AANBEVELINGEN WER DEN OPGENOMEN $IT RAPPORT WERD NOG NIET OFFICIEEL WEER HOUDENINHETPARITAIRCOMITm $E DISCUSSIE EN BESLISSING TEN GRONDE WERD UITGESTELD OMDAT ER BINNEN DE (OGE 2AAD VOOR 0REVENTIE EN "ESCHERMING OP HET 7ERK GEWERKT WORDT AAN EEN NIEUWE WETGEVING INZAKE THERMISCHEOMGEVINGSFACTOREN (OEWEL DE AANBEVELINGEN UIT DIT RAPPORT NOG GEEN BINDEND KARAKTER HEBBEN KUNNEN ZE WEL ALS LEIDRAAD DIENEN OM IN HET #OMITm VOOR 0REVENTIE EN "ESCHERMING OP HET 7ERK EEN DEBAT OP TE STARTEN OVER OPLOS SINGEN VOOR HET PROBLEEM VAN DEHITTEARBEID $EAANBEVELINGENVANDEWERK GROEPZIJN „ $E LEDEN VAN ALLE #OMITmS VOOR 0REVENTIE UIT DE SECTOR KUNNEN GEtNFORMEERD WOR DEN OVER DE RESULTATEN VAN HETONDERZOEK „ $IT KAN DE BESPREKINGEN VAN DE PROBLEMATIEK HITTEARBEID

INDEBEDRIJVENONDERSTEUNEN $ESITUATIEVANHETEIGENBE DRIJFWORDTINEENBREDERVER BAND GEPLAATST WAT WERKEN AAN OPLOSSINGEN MOET VERGE MAKKELIJKEN „ $EWERKGROEPZIETHETRAPPORT OOKALSEENAANZETOMHETTHE MABINNENDEOVERLEGORGANEN TE BESPREKEN DIT IN EEN PERI ODEWAARINHETPROBLEEMVAN DEHITTEARBEIDZICHNOG NIET STELT (ET IS DUS EEN GELEGEN HEIDOMVOORUITTEDENKENOP MOGELIJKE PROBLEEMSITUATIES DIEZICHINDEKOMENDELENTE OF ZOMERMAANDEN ZOUDEN STELLEN „ $E RESULTATEN VAN DE BEVRA GING ALS ZODANIG TONEN DAT ER IN VEEL BEDRIJVEN ONDUI DELIJKHEDEN BESTAAN OVER DE PREVENTIEPLANNEN $IT BLIJKT ONDER MEER UIT HET GEBREK AAN OVEREENSTEMMING TUS SEN VERSCHILLENDE LEDEN VAN EENZELFDE COMITm IN DIVERSE BEDRIJVEN%ENBETERECOMMU NICATIEOVERDEPREVENTIEPLAN NENINDEBEDRIJVENISDANOOK AANGEWEZEN „ (ET BLIJKT DAT DE HITTEARBEID INVEELBEDRIJVENGEENTHEMA IS IN DE GLOBALE PREVENTIE PLANNEN /PNIEUW IS ONZE RONDVRAAGENHETRAPPORTEEN AANZET OM HITTEARBEID NIET ALLEEN TE BESPREKEN MAAR TEVENS OOK STRUCTUREEL OP TE NEMEN IN DE PLANNEN 'OEDE VOORBEELDPRAKTIJKEN VAN BE DRIJVEN DIE DE HITTEARBEID AANPAKKEN KUNNEN BEKEND

GEMAAKT WORDEN :E KUNNEN ALS MODEL DIENEN OM IN HET EIGENBEDRIJFAANOPLOSSINGEN TEWERKEN „ $E ³METING VAN DE TEMPERA TUUR´ VORMT EEN KNELPUNT :OLANG NIET DUIDELIJK IS HOE DE TEMPERATUUR OP DE WERK VLOER KAN GEMETEN WORDEN OFDEMEETINSTRUMENTENNIET BESCHIKBAARZIJN LIJKTELKSCE NARIOEENMAATVOORNIETS „ (ET PROBLEEM VAN DE HITTE ARBEID DIENT DAN OOK BINNEN HETBREDEREKADERVANDEPRE VENTIEPROBLEMATIEK TE WOR DEN BEKEKEN $E LEDEN VAN DEWERKGROEPZIJNHETEROVER EENSDATDEBESTAANDEWETGE VING OVER DE AANPAK VAN HIT TEARBEIDVEELTEOMSLACHTIGIS

$E PROBLEMEN DIE ONTSTAAN DOOR HITTEARBEID KUNNEN NIET ONTKENDWORDEN 7ERKNEMERS WORDEN ER LETTER LIJKZIEKVANENVOORDEWERKGE VERSLEIDTDITTOTDALINGVANHET PRODUCTIERENDEMENT 2EDEN TE MEER OPDAT BEIDE PARTIJEN SA MENWERKENAANEENEFFICIpNTE BEHEERSINGVANHETPROBLEEM $E AANBEVELINGEN VAN DIT RAP PORT KUNNEN ALVAST EEN NOOD ZAKELIJKE EN ZINVOLLE DISCUSSIE OPSTARTEN

"ESTURENHEFTRUCK $ROGENAANVOERBOBIJNEN ,OON GROEP

,OON GROEP

"ASIS LOON "ASIS LOON 

"EDIENENOPEN END "EDIENENVERNAALDINGSMA CHINEPROCESVERANTW -AGAZIJNIER $ROOGSPIN .ATSPIN 2EGELENMACHINES MECHANICIEN

,OON GROEP ,OON GROEP

"ASIS LOON "ASIS LOON 

!LGEMEENELEKTRISCH ONDERHOUD

,OMPEN $ELONENSTIJGENMETVANAFMEIDOOREENINDEXAANPAS SING$ENIEUWEBAREMA´SZIJNDEVOLGENDE ,OONGROEP ,OONGROEP ,OONGROEP ,OONGROEP ,OONGROEP ,OONGROEP

` ` ` ` ` ` 

$IAMANT 6ANAFMEISTIJGENDELONENMET

$IENSTENCHEQUES 6ANAFJUNISTIJGENDELONENINDESECTORDIENSTENCHEQUESMET $ITZIJNDEMINIMUMLONEN !NCIpNNITEITNA MAAND JAAR JAAR

-INIMUMLOON ` ` ` 


14 Bedankt militanten ! Wij hebben gewonnen ! ;\E`\ln\N\ib\i

Voeding - Horeca - Diensten

• N°10 • 23 mei 2008

$%2%35,4!4%.BIJNAVANDERESULTATEN WIJZEN OPEENMOOIEOVERWINNINGVOORONZE#ENTRALEBIJDE SOCIALE VERKIEZINGEN 'LOBAAL GENOMEN WINT !"66 (/26!, IN DE /NDERNEMINGSRAAD  ZETELS HET !#6 VERLIEST  EN HET !#,6" WINT 

/OKINHET#0"7GAATONZE#ENTRALEVOORUIT  HET!#6VERLIEST ENHET!#,6"WINT  $ETENEURVANDEVORIGESOCIALEVERKIEZINGENWORDT VERSTERKT!"66 (/26!,GAATVOORUIT

VOORLOPIGE RESULTATEN IN HET BIJZONDER DE SECTOR VOEDINGSNIJVERHEIDZEERGOEDSCOORT  HIERIN GEVOLGD DOOR DE SECTOR (/2%#!   /P HET OGENBLIK VAN DE REDACTIE VAN DIT ARTIKEL WAREN DE RESULTATEN VAN DE GROTE BEDRIJVEN UIT DE SECTOR -EERINDETAILSTELLENWEVASTDAT OPBASISVANDE HANDELINVOEDINGSWARENNOGNIETBESCHIKBAAR

!&$%,).'!.47%20%.

(%4'%7%34+%-0%.,)-"52' )NEENGEBIEDDATZICHUITSTREKTOVERTWEEAFDELINGEN ZIJNDEDE PROVINCIE,IMBURGENDE!NTWERPSE+EMPEN ISIEDERESOCIALE VERKIEZINGEENBIJZONDEREUITDAGING(ETBEREIKENENMOTIVEREN VAN DE NIEUWE EN DE REEDS MANDAATHOUDENDE MILITANTEN IS SAMEN MET HET OPVOLGEN VAN DE PROCEDURE DE BELANGRIJKSTE TIJDSBESTEDING IN DE PERIODE VOORAFGAAND AAN DE KIESDATUM !LLE MOEITE HEEFT OOK DEZE KEER VRUCHTEN OPGELEVERD (ET AANTALZETELSVERHOOGDEMAARLIEFSTMET)NVELEBEDRIJVEN MET REEDS EEN GOEDE VERTEGENWOORDIGING VAN HET !"66 KON HETRESULTAATZELFSNOGWORDENVERBETERD7EKOZENERTWEEUIT IEDEREAFDELING ,5'ENERAL"ISCUITS"ELGIp$E"EUKELAER(ERENTALS0# $ESOCIALEVERKIEZINGENHADDENBETREKKINGOPARBEIDERS BEDIENDENENJONGEREN /NZE CENTRALE SLAAGDE DOOR HET ENTHOUSIASME EN DE GOEDE SAMENWERKING VAN ALLE MILITANTEN ERIN OM BOVENOP HET MOOIE RESULTAAT VAN VORIGE KEER NOG DRIE ZETELS BIJ TE HALEN )N TOTAAL WERDEN ZIJ MET ZETELS /2 EN #0"7 DE MEEST VERTEGENWOORDIGDE VAKBONDINHUNBEDRIJF 0).'/0/5,429-AASMECHELEN0# "INNEN DE WEEK NA HUN DERTIENDAAGSE STAKING MOESTEN DE MILITANTEN ZICH REEDS LATEN BEOORDELEN DOOR DE WERKNEMERS VAN HUN BEDRIJF %EN SOCIAAL CONFLICT GEEFT STEEDS AANLEIDING TOT EMOTIONELE REACTIES $E SOCIALEVERKIEZINGENKREGEN OM DEZE REDEN EEN EXTRA SPANNEND KARAKTER $E ARBEIDERSKENDENINTOTAAL ZETELS/2EN#0"7 TOE AANHUN!"66MILITANTEN$ITBETEKENTEENVOORUITGANGVANTWEE

ZETELS TEN OPZICHTE VAN VORIGE KEER $E OVERGROTE MEERDERHEID BINNEN HET BEDRIJF BETUIGDE OP DEZE MANIER HUN ONDERSTEUNING AANDE!"66AKTIE )$""%.%,58DIVISIE9/+/TE'ENK0# $EMILITANTENSLAAGDENHUN REEDSGOEDE VERTEGENWOOR DIGING NOG TE VERSTEVIGEN $OORDEARBEIDERSWERD HUN HARDE WERK VAN DE VOORBIJE PERIODE BELOOND MET NOG TWEE ZETELS EXTRA WAARDOOR ZIJ NOG SLECHTS mmN ZETEL PER ORGAAN OVERLIETENVOORDEANDEREN :IJ VERTEGENWOORDIGEN DE ARBEIDERSNUINZETELS/2EN#0"7 -/2!TE-OL0# -ARIA6AN'OMPELTWEEDE VAN LINKS KWAM HET WINNENDE TEAM FELICITEREN !LS RECENT BRUGGEPENSIO NEERDE HOOFDDELE GEE LIGT ZIJ MEE AAN DE BASIS VAN HET RESULTAAT DAT DEZE MILITANTENKERNINDESOCIALE VERKIEZINGEN KON BEHALEN $EARBEIDERSGAVENHUN VERTROUWEN AAN DE !"66 KERNDOORHUNZETELS/2EN#0"7 TOETEKENNENZIJNDENOG mmNMEERDANVORIGEKEER

(ARDWERKENLOONT $E SOCIALE VERKIEZINGEN IN ONZE BEDRIJVEN WAREN EEN GROOT SUCCES4EGENOVERHEBBENWIJZETELSMEERVERWORVENIN DEVERSCHILLENDEORGANEN$ITISEENTOENAMEVAN  JAARLANGHEBBENONZEMILITANTENHARDGEWERKTENDITLOONT )N VERSCHILLENDE BEDRIJVEN HEBBEN WIJ VOOR DE STE MAAL EEN MEERDERHEIDBEREIKTBIJDEARBEIDERS/NDERMEERBIJ #OCA#OLA7ILRIJK %QUINOX ,A#ORBEILLE 0AUWELS3AUSEN 7IJ HEBBEN BEKEKEN IN HOEVEEL BEDRIJVEN WIJ EEN MEERDERHEID KONDENBEHALEN6OORONZEAFDELINGWARENERBEDRIJVENWAAR EENMEERDERHEIDISGEVORMD6ANDIEBEDRIJVENHEBBENWIJIN BEDRIJVENDEMEERDERHEIDENINBEDRIJVENHEEFTHET!#6EEN MEERDERHEIDVERWORVEN $EZE RESULTATEN ZIJN EEN BELONING VOOR AL ONZE MILITANTEN EN DE PLOEG MEDEWERKERS DIE DAG EN NACHT PARAAT STONDEN OM IEDEREEN TE VOORZIEN VAN PROPAGANDAMIDDELEN EN JURIDISCHE ONDERSTEUNING .U EEN WEEK VAN ANALYSEREN EN DAN BEREIDEN WE DE SOCIALE VERKIEZINGENVANVOOR$EKOMENDEJAARZALONZEAFDELING ZICH WAPENEN OM DIT SCHITTERENDE RESULTAAT VAST TE HOUDEN OF ZELFSNOGTEVERBETERENDAARWAARHETKAN %ENVOORALLEN ALLENOP

)K DANK IEDEREEN DIE DE GROEI VAN ONS GEWEST HEEFT HELPEN VERWEZENLIJKEN /OK DE MENSEN DIE ONDANKS HUN MILITANTISME NU NOG GEEN ZETEL HAALDEN VERDIENEN EEN OPSTEKER $OOR HUN MEDEWERKING IN DE GROTE GEWESTELIJKE GROEP KUNNEN ZIJ TERECHT MEEGENIETEN(ETDOETECHTPLEZIEROMALDIETEVREDENGEZICHTEN TEZIEN -ILITANTENVAN+OFFIE2OMBOUTS

7%34 6,!!.$%2%. $E VORIGE 3OCIALE 6ERKIEZINGEN BIJ 6ANDEMOORTELE )ZEGEM WERDEN GEWONNEN DOOR HET !"66 $OOR EEN DALING VAN HET AANTAL PERSONEELSLEDEN BIJ 6$- ZAGEN WE OOK HET AANTAL MANDATEN DIE TE VERDELEN WAREN ONDER DE ARBEIDERS ZAKKEN NAARRESPECTIEVELIJKINHET#0"7ENINDE/2$AARDOORWERD HETZEERMOEILIJKOMHETAANTALBEHAALDEMANDATENINTE EVENAREN $OCH DIT BLEEK NIET ZO TE ZIJN DE !"66 MILITANTEN HAALDEN DE VOLLEDIGE BUIT BINNEN EEN  OVERWINNING IN HET #0"7 EN  IN DE /2 %EN INDRUKWEKKENDE PRESTATIE EN DAAROMDITKORTEINTERVIEWMETDEMILITANTENKERN

6ERTELEENSIETSOVERHETBEDRIJFWAARJULLIEWERKEN 'REGORY .6 6ANDEMOORTELE IS EEN "ELGISCHE VOEDINGSGROEP OPGERICHT IN ENSTELT EEN WERKNEMERS TEWERK IN %UROPESELANDEN $E GROEP IS ONDERVERDEELD IN DIVISIES SOJA DIEPVRIES BAKKERIJ EN MARGARINES EN VETTEN $E VESTIGING IN )ZEGEM WAAR WIJ WERKEN PRODUCEERT MARGARINES EN VETTEN EN HEEFT BIJNA WERKNEMERSINDIENST

INTERVIEWS MET ONZE KANDIDATEN 4ENSLOTTE WAS ER OOK NOG ONS TWEEJAARLIJKSBOWLINGTORNOOI

(OEKOMTHETDATJULLIEZO´NFANTASTISCHRESULTAATHEBBEN GEHAALD /LIVIER$OORVIERJAARHARDTEWERKEN DEMENSENTEINFORMEREN TE VOELENWATERLEEFTOPDEWERKVLOER%NVOORALNAARDEMENSENTE LUISTERENENTEHELPEN(EBBENWIJDANNOGEENSHETVOORDEELDAT WEMETEENJONGE GEDREVENKERNZITTENDIEALLEMAALAANHETZELFDE EINDTREKKEN

(ADDENJULLIEDITRESULTAATVERWACHT 3TEFAN 6ERWACHT NEE GEHOOPT JA 7E WISTEN DAT WE VIER JAAR GOED GEWERKT HADDEN 7IJ COMMUNICEREN HEEL GOED MET ALLE WERKNEMERS IN DE AFDELINGEN VAN ONS BEDRIJF )K DENKDAT COMMUNICATIE EEN HEEL BELANGRIJKE SCHAKEL IS IN HET BEHALEN VAN ZO ³N SCHITTEREND RESULTAAT

7ATSTAATEROPHETPROGRAM MAVOORDEKOMENDEJAAR

$ANNY %VERAEDT $E KOMENDE VIER JAAR ZAL HET NOODZAKELIJK ZIJN DAT ER IETS GEDAAN WORDT #ARLOINDE/2WAS VOORHET AAN DE KOOPKRACHT $E ALL !"66 ENINHET#0"7WASHET INLOONSAKKOORDEN HOUDEN BIJ VOORHET!"66 PRIJSSTIJGINGEN ZOALS WE DIE DE $OOR EEN VERMINDERING VAN HET DAG VAN VANDAAG KENNEN WEL AANTAL MANDATEN OMDAT WE OP DEGELIJK GEVAAR IN $E MENSEN MINDER DAN WERKNEMERS IN DE VOEDINGSNIJVERHEID ZIJN VIELEN WAREN ER MAAR VLNR/LIVIER3MAGGHE¯3TEFAN$ECRUY¯0EDRO$ELAERE¯'REGORY6ANDOORNE¯$ANNY HIERDEDUPEVAN7EWILLENOOK MANDATEN VOOR DE ARBEIDERS %VERAEDT¯#ARLO,ANSSENS¯$ANNY6ANDEWAETERE6ANDEMOORTELE DATERWERKGEMAAKTWORDTVAN MEER BESCHIKBAAR IN /2 EN DEGELIJKE OPLEIDINGEN EN HET MANDATEN IN HET #0" /MWILLE HIERVAN PROBEERDE HET !"66 OP EENGEGEVENMOMENTTOTEENVERHOGINGVANHETAANTALMANDATEN VERHOGENVANDEWERKDRUKMOETSTOPPEN6OORDERESTZULLENWE TE KOMEN MAAR HET !#6 LAG HIERIN DWARS WAT HEN DUS ZUUR IS VERDERDEMENSENBLIJVENBETREKKENBIJDEBESLISSINGENDIEWORDEN GENOMENENHENGOEDINFORMEREN OPGEBROKEN

(OE LAGEN DE KAARTEN VvvR DE36VAN

(OEISDECAMPAGNEVERLOPEN 0EDRO(OEWELWEVANOORDEELZIJNDATDEBESTECAMPAGNEVIERJAAR GOEDWERKENIS HEBBENWETOCHCAMPAGNEGEVOERDOPENNAASTHET BEDRIJF 7E HEBBEN ORIGINELE AFFICHES ONTWORPEN NAAMKAARTJES ETC/PONZEWEBSITEHEBBENWEEENVERKIEZINGSRUBRIEKGEMAAKT HTTPUSERSTELENETBEABVV?VDMOORTELEABVV $AARNAAST HEBBENWEEENBOEKJEGEMAAKTOVERVIERJAAR!"66 WERKINGEN

(OE ORGANISEREN JULLIE ZICH ALS WERKNEMERSVERTEGEN WOORDIGERSINHETBEDRIJF $ANNY 6ANDEWAETERE %ERST EN VOORAL ZIJN WE EEN FANTASTISCHE HARD WERKENDE GROEP VRIENDENMILITANTEN )N IEDERE AFDELING ISERWELEENVANONZEMILITANTENTEWERKGESTELD4EVENSZIJNWE IN IEDER PLOEGSYSTEEM AANWEZIG PLOEGEN PLOEGEN EN VASTE NACHT (IERDOORKUNNENWEONZESOCIALECONTACTENONDERHOUDEN

EN HOREN WAT ER ONDER DE MENSEN LEEFT .IEUWE WERKNEMERS WORDENSNELAANGESPROKENENZOGOEDALSMOGELIJKGEtNFORMEERD /MDEMAANDENKOMENWIJDANOOKUITMETONZENIEUWSBRIEF TERWIJL ONZE WEBSITE OOK AL ZIJN NUT HEEFT BEWEZEN .A IEDERE VERGADERINGWORDTEREENVERSLAGGEMAAKT DATMEESTALDEZELFDE AVONDNOGVERSTUURDWORDTNAARONZELEDENVIAE MAIL$ITALLES VERTAALT ZICH IN HET MOOIE RESULTAAT DAT WE NU GEBOEKT HEBBEN 7EZULLENEROPNIEUWJAARSTEVIGTEGENAANGAAN/NZECOLLEGA´S KUNNENOPONSREKENEN

%NTHOUSIASTTRIOSCOORTVOOR HET!"66BIJ#ROP´S %ENVAKBONDGROEITDANKZIJHAARMILITANTENIN DE BEDRIJVEN (ET IS NOG MAAR EENS GEBLEKEN DAT DIT GEEN BOUTADE IS "IJ #ROP´S IN /OIGEM DIEPGEVROREN GERECHTEN STAAT EEN NIEUWE PLOEG ENTHOUSIASTELINGEN KLAAR OM HET PERSONEEL TE VERTEGENWOORDIGEN NAMENS HET !"66:EWONNENOVERTUIGENDDEVERKIEZINGEN METZETELSTEGENVOORHET!#6 %EN DIVERS TEAM DAT OOG ZAL HEBBEN VOOR ALLE ARBEIDERS +LAARTJE KAAPTE HET JONGERENMANDAAT IN DE WACHT :E IS SOCIAAL GEpNGAGEERD EN ZEER MILIEUBEWUST EN DENKT IN HET COMITm EEN BIJDRAGE TE KUNNEN LEVEREN INZAKE WELZIJN EN ³GROENE´ TOPICS 0ASCAL WERD VOORUITGESCHOVEN DOOR ZIJN WERKMAKKERS OM DE SOCIALE DIALOOG EN INBRENG VAN DE WERKVLOER OP TE DRIJVEN (IJ DEINST NIET TERUG OM DEZE SYNDICALE BERG TE BEKLIMMEN 3AMI IS DE MAN VAN DE NACHTPLOEG TWEETALIGENALTIJDKLAAROMDESTEMMINGERIN TEHOUDEN5ITERAARDOOKBEKOMMERTOMZIJN&RANSECOLLEGA GRENSARBEIDERS3AMIVEROVERDEOVERIGENSZOPASDEPRIJSVAN MEESTVERDIENSTELIJKELEDENWERVERBINNENONZEPROVINCIE ³3AMEN STERK´ GEEN WOORDEN MAAR DADEN BIJ #ROP´S (UN EERSTE DOEL IS OM EEN STEVIGE COMMUNICATIE NAAR DE WERKVLOER OP TE ZETTEN 6IER JAAR SYNDICAAL WERK VOOR DE BOEG¨ENMETDEVOLLEGOESTING$ITRESULTAATDOETDUBBEL DEUGD OMDAT WIJ JAAR GELEDEN VERPLICHT WAREN DE HULP VAN DE RECHTBANK IN TE ROEPEN OM DE VERKIEZINGEN OP TE STARTENENMENINDIEUITGEWONNENTIJDDE!"66 KANDIDAAT ONTSLOEG$ITPROCESISTROUWENSNOGALTIJDHANGENDEVOORDE !RBEIDSRECHTBANK


De Nieuwe Werker

• N°10 • 23 mei 2008

15

Regio Antwerpen - Mechelen + Kempen INFO 50 + Senioren

Vergadering

Donderdag 29 mei 2008 om 9.30 uur Taverne De Volkswil – de Merodelei 40 te Turnhout Deelnemers uit regio Mechelen verzamelen om 7.50 uur aan het treinstation te Mechelen Agenda : - Woordje van de voorzitter - Thema : Strategisch Plan Kempen (Greet De Ceuster) Alle geïnteresseerde oudere werklozen en (brug)gepensioneerden zijn van harte welkom. Afsluitend kunnen in de rubriek varia nog andere zaken besproken worden. Meer info:

Functie:

Carlo Verreyt – voorzitter - tel 014 31 63 57 Edwin Gebruers / Leen Proost – coördinator – tel 014 40 03 60 edwin.gebruers@abvv.be, leen.proost@abvv.be

Werkaanbieding Vakbondssecretaris m/v

Organiseren van syndicaal werk in de bedrijven Onderhandelen op bedrijfsvlak Vertegenwoordiging van de afdeling in regionale en federale comités

Profiel

Zelfstandig én in team kunnen werken Vlot in communicatie Behoorlijk stress bestendig Basiskennis van: • Syndicale structuren • Arbeidsrecht • Overlegstructuren • Franse taal • PC toepassingen

Vereisten

Minimum opleiding sociale school of gelijkwaardig door ervaring Occasioneel avondwerk In de Kempen of aanpalende regio wonen

Aanbod

Een boeiende functie met veel bewegingsvrijheid Salaris volgens barema BBTK, met competitieve extralegale voordelen Solliciteren tot en met 30 mei 2008 Uw sollicitatiebrief met motivatie en CV naar BBTK tav Stan Hens, gewestelijk secretaris, Grote Markt 48 - 2300 Turnhout

Sociale Verkiezingen 2008 : geen kater voor het ABVV Mechelen+Kempen ! Zonder de definitieve cijfers in de hand, kunnen de sociale verkiezingen voor het ABVV Mechelen+Kempen nu al moeilijk stuk. Zowel in ‘traditionele’ industriële bedrijven als ‘nieuwe’ dienstensectoren komt het ABVV aardig uit de hoek. Om de gestadige vooruitgang in de social profitsector niet te vergeten. En dit bovenop het feit dat wij al bij de vorige sociale verkiezingen globaal een lichte winst hadden geboekt.   Dus reden te over om dit resultaat op een meer ontspannen manier onder elkaar te beklinken. Daarom nodigt het ABVV Mechelen+Kempen onze militanten uit op één van volgende bijeenkomsten:

- op dinsdag 3 juni a.s. om 19u30 in Floreal, Herentalsesteenweg in Lichtaart - op woensdag 4 juni a.s. om 19u30 in Perron M, Douaneplein in Mechelen   Bij een drankje en een muziekje wordt niet alleen het aangename in herinnering gebracht maar zal ook Caroline Copers, algemeen secretaris van het Vlaams ABVV, uitleggen waarom het ABVV Mechelen+Kempen alle militanten oproept deel te nemen   - aan een gezamelijke provinciale vakbondsmanifestatie in Antwerpen - op maandag 9 juni a.s. in Antwerpen (verzameling vanaf 10u op de Leopold De Waelplaats - Museum van Schone Kunsten)

- om samen onze eisen ondermeer inzake koopkracht en rechtvaardige belastingen kracht bij te zetten !  Busvervoer voor deze betoging wordt vanuit verschillende plaatsen in de regio voorzien: Mechelen, Turnhout, Mol, Geel, Herentals, Heist op den Berg, Lier, Bornem, Willebroek. Meer info over vertrekuur en -plaats vind je op het pamflet, dat hierover wordt verspreid of via het ABVV.   Wie zich wil inschrijven hetzij voor de bijeenkomst van 3 of 4 juni a.s., hetzij voor de betoging van 9 juni a.s., kan dit doen via zijn beroepscentrale of via een van de ABVV-kantoren. Of via mechelenkempen@abvv.be.   Zoals in het verleden ook in de toekomst: Samen Sterk met het ABVV !


;\E`\ln\N\ib\i

• N°10 • 23 mei 2008

15

Regio Vlaams-Brabant

Fotowedstrijd Straffe Madammen

3ENIOREN6LAAMS "RABANT

BEZOEK AAN DE KAASMAKERIJ 7ANNEER$INSDAGJUNI 5 BEZOEKT EEN ECHTE KAASMAKE RIJ (ET BEDRIJF BESCHIKT OVER EEN GROTEVEESTAPEL"IJ AANKOMST KAN U EEN FILM BEKIJ KENOVERHETDAGELIJKSEWERKINDE AANPALENDEBOERDERIJ5 KOMT OOK IN DE RUIMTE WAAR DE MELK IN KAAS WORDT OMGEZET WAARNA DE RONDLEIDING OP DE BOERDERIJ VOLGT "ELANGSTELLENDEN KUNNENVERVOLGENSDIVERSEKAZEN PROEVENENAANKOPEN $ENAMIDDAGSTARTENWEMETEEN PRACHTIGE HUIFKARRENTOCHT DOOR HEEN HET +EMPISCHE NATUURGE BIED 7IJNDEGUSTATIE MET EEN UITERST VERZORGDE KAASPLANK MET BROOD JES IN EEN MOOIE LOCATIE (IERBIJ WORDEN HEERLIJKE WIJNEN GESER

VEERD/MDATELKEWIJNZIJNEIGEN VERHAALHEEFT ISBIJKOMENDEINFOR MATIEOVERDEWIJNENVANZELFSPRE KEND6OORDEBELANGSTELLENDENIS DEWIJNTEKOOPAANGROOTHANDELS PRIJZEN

02/'2!--!

)NSCHRIJVEN EN BETALING VvvR JUNI 0RIJSEURO 4E STORTEN OP REKENINGNUMMER  !"66 3ENIOREN 6LAAMS "RABANT

U U U U U U

/PSTAPPLAATSEN

(OPELIJKTOTDAN

U U U

+AMERAADSCHAPPELIJKEGROETEN

6ILVOORDE&RANKLIN 2OOSEVELT ,EUVEN0ARKING"ODART ,EUVENZIJKANT3TATION $IESTEPOORT

/NTHAALKOFFIEMET KOEK %XCURSIEAANDE KAASBOERDERIJ -IDDAGMAAL GANGENDINER (UIFKARRENTOCHT 7IJNDEGUSTATIE WIT ROOD ROSmWIJN METBROOD 4ERUGREIS

"ELGIpANNO6ROUWENKRIJGENEINDELIJKEENPOLITIEKESTEM 6ANDAAG JAARLATER NAEENSTEVIGEENNOGSTEEDSDURENDE VROUWENSTRIJD ZIENWEVROUWENBEZIGINDEPOLITIEKEARENA DE BEDRIJFSWERELD OPDIVERSEPODIA INLITERAIREKRINGEN¨ 3TRAFFEMADAMMENHEBBENALTIJDBESTAANENZULLENGROOTEN KLEINBLIJVENBEROEREN:ESTAANOPHUNEIGENMANIERINHETLEVEN ENZIJNSTRAFINWATZEDAGELIJKSDOEN6ELENZIJNONBEKEND SOM MIGEBEROEMDOFJUISTBERUCHT 7IEISVOLGENSUEENSTRAFFEMADAM"RENGHAARINBEELDEN MAAKKANSOPEENDIGITALECAMERAENANDEREMOOIEPRIJZEN 3TUURVvvRJUNIMAXIMAALFOTO´SINMETALSTHEMA³3TRAFFE-A DAMMEN´NAAR,INX "EWOGEN&OTOGRAFEN

7INNIE6AN.ERUM 3ENIOREN6LAAMS "RABANT 

,EESHETVOLLEDIGEWEDSTRIJDREGLEMENTDATUVINDTOP WWWBEWOGENFOTOGRAFENBE "EWOGEN&OTOGRAFENISEENPROJECTVAN,INX WWWLINXPLUSBE)NSCHRIJVINGENVOORJUNI

7ENSTDEELTENEMENAANHET+AASMAKERIJDINSDAGJUNI $EELNEMER #ENTRALE .AAM 6OORNAAM

:ALOPDEBUSSTAPPEN

!DRES

/ U 6ILVOORDE&RANKLIN2OOSEVELT

4ELEFOON

/ U ,EUVEN0ARKING"ODART

'EBOORTEDATUM

/ U ,EUVENZIJKANT3TATION

$IESTSEPOORT

$EELNEMER #ENTRALE .AAM

 EURO TE STORTEN OP REKENING NUMMER  !"663ENIOREN6LAAMS "RABANT

6OORNAAM !DRES 4ELEFOON 'EBOORTEDATUM

6OORJUNI TERUGSTURENNAAR 3ENIOREN6LAAMS "RABANT -ARIA 4HERESIASTRAAT ,EUVEN $ANKZIJ,INX KANJEDITJAARNIETALLEENVOOR EENPRIKKIENAAR7ALIBI MAARvvKNAAR"ELLE WAERDE0ARK 6OOR "ELLEWAERDE 0ARK KRIJG JE EURO KORTING WAARDOOR JE MAAR EUROINPLAATSVANEUROBETAALT 6OOR7ALIBIKRIJGJEMAARLIEFSTEUROKORTINGOPEEN TICKETVOOR7ALIBI*EBETAALTEUROINPLAATSVANEURO

$EKORTINGISGELDIGOPEENDAGNAARKEUZE VANZATERDAGJUNITOTENMETZONDAGJULI !APENGIRAFMETKORTING(EELKANJEDANKZIJ,INX VOOREEN VERMINDERDEPRIJSNAARDE!NTWERPSE:OOENDIERENPARK0LANCKEN DAELIN-UIZENBIJ-ECHELEN (ETNIEUWECONTINENT³!DEMBENEMEND!ZIp´IN0LANCKENDAELZAL ER NOG SPECTACULAIRDER UITZIEN DOOR DE WEELDERIGE BEGROEIING EN WE DUIMEN VOOR UITBREIDING BIJ DE LEEUWENFAMILIE /OK DE !NTWERPSE :OO HEEFT EN KELE VERRASSINGEN IN PETTO (ET BABYOLIFANTJE -AY 4AGUKANALSSCHATTIGE³PEUTER´BEWONDERDWORDEN *EKRIJGTMAARLIEFSTPROCENTKORTINGOPDE:OO 6OLWASSENENENKINDERENVANAFJAARBETALEN EURO +INDERENTUSSEN JAARENMINDERVALIDENBETALEN EUROEN PLUSSERS EURO

° neem contact met VDAB voor meer info over gesco voorwaarden

"ESTELLENKANVIA,INX 6LAAMS "RABANT -ARIA 4HERESIASTRAAT

,EUVENLINXVLBR ABVVBE 


De Nieuwe Werker

Regio Oost-Vlaanderen

ACTIVITEITENKALENDER regio Dendermonde Dinsdag 27.05.’08 – 14u INFO: CONTROLESYSTEEM BESCHIKBAARHEID WERKLOZEN Dendermonde, Dijkstraat 59, ABVV Info: Sofie D’hooge, tel. 09 265 52 51 of via sofie.dhooge@abvv.be Org.: ABVV Oost-Vlaanderen, Vorming & Actie vzw, vorming voor werkzoekenden

Donderdag 5.06.’08 – 9.30u INFO: 50-PLUS, WERKLOOS EN VDAB Dendermonde, Dijkstraat 59,

ABVV Info: Filip Feusels, tel. 03 760 04 13 of via filip.feusels@abvv.be Org.: ABVV Oost-Vlaanderen, Bijblijfconsulent

Dinsdag 24.06.’08 – 14u INFO: CONTROLESYSTEEM BESCHIKBAARHEID WERKLOZEN Dendermonde, Dijkstraat 59, ABVV Info: Sofie D’hooge, tel. 09 265 52 51 of via sofie.dhooge@abvv.be Org.: ABVV Oost-Vlaanderen, Vorming & Actie vzw, vorming voor werkzoekenden

regio Gent Vrijdag 30.05.’08 – 10u INFO: CONTROLESYSTEEM BESCHIKBAARHEID WERKLOZEN Gent, Vrijdagmarkt 9, ABVV Info: Sofie D’hooge, tel. 09 265 52 51 of via sofie.dhooge@abvv.be Org.: ABVV Oost-Vlaanderen, Vorming & Actie vzw, vorming voor werkzoekenden

Dinsdag 03.06.’08 – 14u INFO: JONG EN WERKLOOS Eeklo, Zuidmoerstraat 136, De Zuidkaai Info: Sabine Van Hoorebeke, tel. 09 26 55 2269 of 09 373 92 43 (di vm) of via sabine.vanhoorebeke@abvv.be Org.: ABVV Oost-Vlaanderen, Vorming & Actie vzw, vorming voor werkzoekenden

Dinsdag 10.06.’08 – 9.30u INFO: 50-PLUS, WERKLOOS EN VDAB Gent, Vrijdagmarkt 9, ABVV Info: Mark Pauwels, tel. 09 265 52 13 of via mark.pauwels@abvv.be Org.: ABVV Oost-Vlaanderen, Bijblijfconsulent

Dinsdag 17.06.’08 – 14u INFO: CONTROLESYSTEEM BESCHIKBAARHEID WERKLOZEN Eeklo, Zuidmoerstraat 136, De Zuidkaai

Info: Sabine Van Hoorebeke, tel. 09 26 55 2269 of 09 373 92 43 (di vm) of via sabine.vanhoorebeke@abvv.be Org.: ABVV Oost-Vlaanderen, Vorming & Actie vzw, vorming voor werkzoekenden

Vrijdag 20.06.’08 – 10u INFO: CONTROLESYSTEEM BESCHIKBAARHEID WERKLOZEN Gent, Vrijdagmarkt 9, ABVV Info: Sofie D’hooge, tel. 09 265 52 51 of via sofie. dhooge@abvv.be Org.: ABVV Oost-Vlaanderen, Vorming & Actie vzw, vorming voor werkzoekenden

Donderdag 26.06.’08 – 13.30u INFO: 50-PLUS, WERKLOOS EN VDAB Zelzate, Marktstraat 2, ABVV Info: Mark Pauwels, tel. 09 265 52 13 of via mark.pauwels@abvv.be Org.: ABVV Oost-Vlaanderen, Bijblijfconsulent

Dinsdag 10.06.’08 CC OUDENAARDE GAAT NAAR ROESELARE Wij brengen een bezoek aan het wielermuseum en aan de brouwerij Rodenbach. Prijs: € 25 (bezoeken, vervoer en

Senioren

Algemeen

Werklozen

Jongeren

15 Linx+

regio Aalst Woensdag 28.05.’08 – 14u GEZELLIG SAMENZIJN VOOR ABVV SENIOREN Ninove, Geraardsbergsestraat 117-119 - Volkshuis Gratis koffietafel met optreden van de kinderfanfare Spreker: Katrien Neyt (adj. Gewestelijk secretaris) Presentje voor alle aanwezigen. Inschrijven is verplicht en kan tot en met dinsdag 27.05.’08 Inschrijven kan bij het secreta-

riaat IPW doelgroepenwerking Regio Aalst, Houtmarkt 1, 053 727 824 Org.: ABVV Senioren Oost-Vlaanderen regio Aalst

Maandag 26.05.’08 13.30u – 15.30u INFO: 50 plus en werkloos? Aalst, Houtmarkt 1 Info: Loesje Leysen, tel. 053 78 78 78, loesje.leysen@abvv.be

Vrijdag 30.05.’08 – 19u JOBSTUDENTENCAFE Aalst, Houtmarkt 1 – Volkshuis Alle info over rechten en plichten als jobstudent Interviews – info-stands – gratis brochure voor alle aanwezigen Info : Eddy Quintens 053 727 823 Org.: ABVV Jongeren Oost-Vlaanderen regio Aalst

regio Waasland Maandag 2.06.’08 – 14u INFO: NEEN TEGEN SPLITSING VAN DE FEDERALE SOCIALE ZEKERHEID Sint-Niklaas, Vermorgenstraat 9, Het Volkshuis Gastsprekers: Serge Seret en Sven Naessens Wat betekent ‘verregaande staatshervorming’, komt er een splitsing van onze SZ? Je bent van harte welkom op deze info. Graag een seintje aan Daniëlle, tel. 03 760 04 29. Org.: Seniorenwerking ABVV Oost-Vlaanderen

Woensdag 4.06.’08 – 14u INFO: 50-PLUS, WERKLOOS EN VDAB Sint-Niklaas, Vermorgenstraat 9, ABVV Info: Filip Feusels, tel. 03 760 04 13 of via filip.feusels@abvv.be Org.: ABVV Oost-Vlaanderen, Bijblijfconsulent

Zaterdag 7.06.’08 FIETSTOCHT Waasmunster, vertrek aan ’t

Buurthuis Hollandsemolen Info vertrekuur, e.a. bij De Vos Eliane, Lange Beulestraat 34, 9250 Waasmunster, tel. 09 348 40 83 Org.: CC Waasmunster

Vrijdag 6.06.’08 – 20u SOWETO KAFFEE Sint-Niklaas, Truweelstraat 85, Masereelhuis Genieten in een gezellige ZuidAfrikaanse sfeer met toffe ‘township’-muziek, een lekkere cocktail en een hartige of zoete hap. Gastspreker: Jos Geudens, jarenlang Antwerps ACOD-militant en nu woonachtend daar. Hij komt wat meer uitleg geven over de toestand in Kenia (Landroof, corruptie en doofpotoperaties) De opbrengst gaat integraal naar de projecten van de Soweto Connection in Zuid-Afrika. Voor meer info kan je surfen naar www. sowetoconnection.centerall.com. Org.: Soweto Connection ism Masereelfonds en Linx+ De Globe

Woensdag 25.06.’08 – 14u INFO: CONTROLESYSTEEM BESCHIKBAARHEID WERKLOZEN Sint-Niklaas, Vermorgenstraat 9,

ABVV Info: Azedine Berrazi, tel. 03 760 04 35 of via azedine.berazzi@ abvv.be Org.: ABVV Oost-Vlaanderen, Vorming & Actie vzw, vorming voor werkzoekenden

Vrijdag 26.09.’08 – 21.30u BEDRIJFSBEZOEK ECO PRINT CENTER Lokeren, Brandstraat 30, EPC We worden ontvangen in het auditorium met een drankje en dvdvoorstelling. Daarna volgt een rondleiding en zijn we getuigen van het drukken van de krant. We sluiten af omstreeks middernacht met een verrassing voor elke deelnemer. Deelname: € 2,50 pp. Inschrijven uiterlijk 2.06.’08. Verplaatsing met eigen vervoer (verzamelen om 21.15 EPC) of heb je geen eigen vervoer en wil je met iemand meerijden (verzamelen aan hotel Serwir om 20.30u). Graag een seintje aan Daniëlle voor vervoer en inschrijving, tel. 03 760 04 29. Org.: Seniorenwerking ABVV Oost-Vlaanderen

ONZE JURIDISCHE DIENST ZOEKT DRINGEND: Vrijdag 27.06.’08 – 10u INFO: CONTROLESYSTEEM BESCHIKBAARHEID WERKLOZEN Gent, Vrijdagmarkt 9, ABVV Info: Sofie D’hooge, tel. 09 265 52 51 of via sofie.dhooge@abvv.be Org.: ABVV Oost-Vlaanderen, Vorming & Actie vzw, vorming voor werkzoekenden

regio Vlaamse Ardennen Vrijdag 30.05.’08 van 9u tot 12u INFO: 50 PLUS EN WERKLOOS Ronse, Feestpaleis, Stationsstraat 21. Info: Eva Meyvaert 055 33 90 04 of eva.meyvaert@abvv.be Org: ABVV Oost-Vlaanderen, Doelgroepenwerking

• N°10 • 23 mei 2008

middagmaal inbegrepen). Info: op het CC secretariaat tel 055 33 90 07, Sophie De Meyer of ccvlar@edpnet.be. Org: CC Oudenaarde

Vrijdag 29.08.’08 – Vrijdag 05.09.’08 WEEK FLOREAL BLANKENBERGE 8-dagen (7 nachten) verblijf in volpension met verzorgde animatie. Prijs: leden ABVV: € 310, niet-leden: € 360, toeslag single: € 87,50. Info: tel. 055 33 90 06, Leen De Troyer of ccvlar.leen@edpnet.be Org.: ABVV Oost-Vlaanderen Senioren regio Vlaamse Ardennen

Oost-Vlaanderen

Voor een prikkie naar Walibi en Bellewaerde Van zaterdag 21.06.’08 tot en met zondag 6.07.’08 kan je dankzij Linx+ voor een verminderde prijs naar de Walibi en Bellewaerde.

Prijs tickets

Walibi € 21 ipv € 30 (kinderen van 0 tot 2 jaar gratis) Bellewaerde € 19 ipv € 26 (kinderen van < 1 meter gratis)

Tickets te verkrijgen

Regio Sint-Niklaas: tel. 03 760 04 28 Regio Dendermonde: tel. 052 259 283 Regio Gent: tel. 09 265 52 57 Regio Aalst: tel. 053 727 821 – 053 727 824 of 053 727 822 Regio Ronse: tel. 055 33 90 07

EEN JURIST(E) SPECIALISATIE ARBEIDSEN SOCIAAL ZEKERHEIDSRECHT VOLTIJDSE TEWERKSTELLING

(standplaats Aalst – uitbreiding naar gans de regio Oost-Vlaanderen is mogelijk)

FUNCTIE:

Coördinatie van de juridische dienst te Aalst. Verdedigen van de leden voor de arbeidsgerechten. Advisering aan vakbondscentrales en -leden.

EEN CONSULENT SOCIAAL RECHT VOLTIJDSE TEWERKSTELLING

(standplaats Ronse – uitbreiding naar gans de regio Oost-Vlaanderen is mogelijk)

FUNCTIE

Adviesverstrekking inzake arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht, faillissementen, fiscaliteit. Administratieve ondersteuning binnen de dienst. Geïnteresseerd: stuur zo snel mogelijk uw cv + motivatiebrief naar ABVV Oost-Vlaanderen | Miriam Goethals | Vrijdagmarkt 9 | 9000 Gent, of via mail myriam.goethals@abvv.be of 09 265 52 40.


De Nieuwe Werker

• N°10 • 23 mei 2008

15

Regio West-Vlaanderen DE BARAKKEN

LINX+ is de overkoepelende naam van de Culturele Centrale. De cultureel-syndicale tak van het ABVV bestaat nu in 150 Vlaamse gemeenten. Duizenden militanten en vrijwilligers zetten zich in voor hun afdeling in hun gemeente. Hieronder vind je trouwens de activiteiten voor de komende maand van een aantal West-Vlaamse afdelingen. Ook in onze provincie zijn we steeds op zoek om beter te doen. Meer nog. In veel gemeenten bestaat nog geen CC / LINX+ afdeling, en daar willen we iets aan doen. Zie je het zitten om samen met een paar andere mensen in jouw gemeente een CC / LINX+ afdeling uit de grond te stampen, neem dan contact op met het LINX+ secretariaat in West-Vlaanderen. Je zal alvast kunnen rekenen op een degelijke ondersteuning. Je vindt ons op volgend adres: Kortrijk: Olaf Algoed Rijselsestraat 19 – 8500 Kortrijk tel. 056 24 05 37 - kortrijk@linxplus-wvl.be Brugge – Oostende: Marc Bonte van woensdag tot vrijdag: Zilverstraat 43 – 8000 Brugge tel. 050 44 10 41 - brugge@linxplus-wvl.be maandag & dinsdag: J.Puerquaetstraat 27 – 8400 Oostende tel. 059 55 60 58 - oostende.cc@linxplus-wvl.be ARDOOIE Info belastingen Zaterdag 21 juni kan je in Café Kempenland (Stationstraat 106) in Ardooie van 9.00 tot 11.00 uur terecht voor een info omtrent belastingen. Vergeet wel niet alle nodige gegevens mee te brengen.

Daguitstap Nederlands-Brabant Op zaterdag 21 juni trekt Culturele Centrale De Barakken erop uit richting Nederlands-Brabant. Afspraak om 6 uur aan het oude schoolgebouw van het gemeenschapsonderwijs in de Zuidstraat te Menen. Onderweg maken we een ontbijtstop in de Antwerpse Kempen. Heerlijke koffie en een ovenverse koek liggen op ons te wachten. Na het ontbijt brengen we een geleid bezoek aan een eierbedrijf. Bovendien krijgt iedere deelnemer na het bezoek een geschenkje. Het middagmaal bestaat uit drie gangen. ’s Namiddags vertrekken we met een gids voor een rondrit langsheen het mooie Brabantse landschap van Oisterwijk, Oirschot en Vessem. Daarna staat nog een bezoek aan een palingkwekerij op het programma. Voor we de dag afsluiten met een buffet kan u indien gewenst nog een trapist nuttigen. Om 22 uur komen we terug aan te Menen. Deelname aan deze unieke uitstap bedraagt €40 per persoon, ontbijt met koffie, gidsen, toegangen, middag- en avondmaal en een koffie inbegrepen. Inschrijven kan nog tot 14 juni, maar enkel bij Germain Coppens, K. Elisabethstraat 21 te Menen – tel. 056 53 04 93. Gaucho Pittem Vrijdag 13 juni heeft Gaucho Pittem opnieuw een Ken Loach film voor u in petto. Om 20 uur kan je dan in zaal Plaatsmolen (Schuiferskapellestraat 58) te Pittem terecht voor “Raining Stones” De toegang bedraagt €2. Meer info op www.bloggen.be/gaucho LAUWE Info belastingen Op zaterdag 7, 14, 21 en 28 juni organiseert Culturele Centrale Lauwe nog info’s omtrent de belastingen. Deze vinden telkens plaats in café Astoria, Hospitaalstraat 61 te Lauwe. Je kan er terecht van 09.30 tot 12 uur. Op maandag 2 en dinsdag 17 juni kan je voor dezelfde info’s terecht in respectievelijk café “Oud Reckem” en café

“Louis”. Hier telkens van 18 tot 19 uur. Vergeet wel niet alle benodigde persoonlijke gegevens mee te brengen: gegevens gezinstoestand, fiscale fiches, vorig aanslagbiljet, verlofstrook, enz… Uitslagen 1 mei tombola 1° prijs weekend Parijs 2481 2° prijs weekend ‘De Barkentijn’ 3419 3 fles wijn 2761 4 fles wijn 3801 5 fles hommelbier 3122 6 stoomkoker 2246 7 wandklok 4877 8 fles St Bernardus 1301 9 set onderleggers 2515 10 set St Bernardus 3750 11 sandwichtoaster 1328 12 fles wijn 4402 13 cadeauverpakking wijn 3284 14 brieventas 4129 15 nivea-set 3057 16 badmat 2544 17 dameshorloge 1722 18 4 op 1 rij 3D 2763 19 wandklok 4491 20 leffe aperitif set 1530 21 leffe aperitif set 2778 De prijzen zijn tot 6 juni af te halen in café Astoria te Lauwe. Hartelijk dank voor uw deelname! MARKE Info belastingen Dinsdag 17 juni organiseert Culturele Centrale Marke een info avond omtrent de belastingen. Vanaf 18 uur kan je terecht in het OC van Marke, Hellestraat 6, voor het gratis invullen va

Opleidingen maken je sterker voor de arbeidsmarkt Verkeersveiligheid is een zaak van ons allemaal. Of het nu gaat om voetgangers, fietsers, autopassagiers of gebruikers van het openbaar vervoer, de veiligheid dient bij onze (dagelijkse) verplaatsingen de eerste prioriteit te zijn. Dit wordt bemoeilijkt door het alsmaar complexer wordende verkeer. We gaan tijdens deze workshop op zoek naar enkele strategieën om het verkeer veiliger te maken. Ook is het zo dat de verkeerswetgeving regelmatig verandert. We helpen je om het bos door de bomen te zien. Wist je dat personen die sinds minder dan twee jaar een rijbewijs B hebben, strenger bestraft worden na bepaalde overtredingen? En dat je met een vrachtwagen niet meer mag inhalen op wegen met twee rijstroken? En ken je de nieuwe voorrangsregels? We doen de test! Data en locatie 29 mei 5 juni 11 juni

van 9.30 tot 16.30 uur van 9.30 tot 16.30 uur van 9.30 tot 12.30 uur

in het ABVV Brugge (Zilverstraat 43), vormingszaal (2e verdieping) Op 29/5 en 5/6 wordt over de middag een warme maaltijd aangeboden. Inschrijven Inschrijven kan via Vorming & Actie West-Vlaanderen op het nummer 050 44 10 43. Je kan ook mailen naar brugge.ww@abvv-wvl.be met als onderwerp: Ik schrijf mij in voor de workshop ‘veilig in het verkeer’. Vergeet niet je naam, adres en telefoonnummer te vermelden. Je vindt alle workshops op www.abvv-wvl.be

ZOEKT : Algemeen Financieel Diensthoofd (M/V) PROFIEL Je hebt een NUHO diploma, accountancy, fiscaliteit Je bent: · accuraat · flexibel · stressbestendig · discreet · bereid tot bijscholing · bereid tot avond- en weekendwerk Je hebt: · een analytisch denkvermogen · een participatief denkvermogen en ingesteldheid · leidinggevende capaciteiten · sociale vaardigheden · zin voor verantwoordelijkheid en initiatief Je kan: · een team leiden en coachen · prioriteiten stellen · werken met deadlines Je kent grondig: · de verschillende boekhoudtechnieken en programma’s · goede kennis divers gebruikte boekhoudpakketten · wetgeving op VZW’s, CV’s, NV’s, feitelijke verenigingen… · (vennootschapswetgevingen), · de BTW-wetgeving · het verzekeringswezen · diverse informaticatoepassingen · Nederlands en Frans, mondeling en schriftelijk

Jouw taken: · je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse werking van de boekhouding. · je staat in voor het opstellen en opvolgen van de budgetten. Je staat in voor: · het opstellen van de diverse budgetten, balansen, budgetcontroles · het bepalen van de liquiditeitsposities en toelichten en advies ervan naar het beleid · het beheer van het patrimonium · het maken van een kostenanalyse · het opstellen van rapporten ter ondersteuning van het beleid · het opvolgen debiteuren · het opvolgen van de verzekeringspolissen · voor de aankoopdienst · interne en externe vertegenwoordigende opdrachten · het coachen en begeleiden van medewerkers Plaats tewerkstelling: West-Vlaanderen Ons aanbod: · voltijds contract onbepaalde duur · goed loon en extra-legale voordelen · goede werksfeer in een dynamische organisatie Sollicitaties: Je stuurt je gemotiveerde sollicitatie met CV vóór 31/05/2008 naar: brenda.deleye@abvv-wvl.be ABVV West-Vlaanderen - t.a.v. Brenda Deleye Conservatoriumplein 9 - 8500 Kortrijk

De Nieuwe Werker nr. 10 van 2008  

Ledenblad van het ABVV: Sociale verkiezingen 2008 Dank u !

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you