Page 1

First & Foremost Gujarati Weekly in europe let noble thoughts come to us from every side અા નો ભદ્રા: ક્રતવો યન્તુ િવશ્વત: | દરેક દદશામંાથી અમને શુભ અને સુંદર દવચારો પ્રાપ્ત થાઅો

80p Volume 41, no. 39

સંવત ૨૦૬૯, પોષ વદ ૧૪ તા. ૯-૨-૨૦૧૩ થી ૧૫-૦૨-૨૦૧૩

આ અંકમાં વાંચો.... • જીવંત પંથઃ સી.બી. પટેિ આપની સેવામાં સેવક હાજર છે... • વવશ્િેષણઃ વવષ્ણુ પંડ્યા ‘જો’ અને ‘તો’નું નરેન્દ્રાયણ! • હાસ્યઃ િવિત િાડ કાઠીયાવાડી વીવડયો આલ્બમું!

0 0 0 0 0 0 0 0

/ / / / / / / /

!!$& #

( )+,) * *+ )+"&! )'% & $$ ) * ) *, # + +' - "$ "$"+.

&&& $!

'"$$

<

(8076 -+,76 %;6

9th February to 15th February 2013

ઇંગ્લિશ દેશમાં ભારતીય દબદબો ઈંગ્લેન્ડમાં સૌથી વધુ બોલાતી છ ભાષાઓમાં પંજાબી, બંગાળી, ગુજરાતીનો સમાવેશ લંડનઃ ટિટિશ સમાજમાં અનેકટિધ ક્ષેિે પ્રભાિશાળી ટથાન ધરાિતા ગુજરાતી સમુદાયની જેમ હિે ગુજરાતી ભાષાએ પણ સમાજમાં આગિું ટથાન મેળવ્યું છે. યુનાઈિેડ કકંલડમમાં ગુજરાતી પાંચમા ક્રમની સૌથી િધુ બોલાતી ટબન-ઇંગ્લલશ ભાષા બની છે. િષષ ૨૦૧૧માં જાહેર થયેલા િટતી ગણતરીનાં આંકડા અનુસાર, ટિિનમાં અંગ્રેજી ટસિાય બોલાતી ભાષાઓમાં ગુજરાતી પાંચમા નંબરે છે. િષોષથી ઇંલલેન્ડનાં ટિકાસમાં ગુજરાતીઓ અને ભારતનો ફાળો રહેલો છે. એિલું જ નહીં, આ દેશનાં ટિકાસમાં અન્ય ટિદેશીઓનો ફાળો કૂદકે ને ભૂસકે િધી રહ્યો છે તેનું આ પ્રમાણ છે. આ દેશમાં ૨૧૩,૦૦૦ લોકો ગુજરાતી ભાષા બોલે છે, જે અંગ્રેજી ટસિાયની ભાષામાં પાંચમા ક્રમે છે. પ્રથમ ક્રમે ૪૯,૮૦૮,૦૦૦ અથિા તો ૯૨.૩ િકા લોકો ઈંગ્લલશ અથિા િેલ્સ ભાષા બોલે છે. ઓકફસ ફોર નેશનલ ટિેિેગ્ટિક્સના જણાવ્યા મુજબ, ઇંલલેન્ડ અને િેલ્સમાં દર ૧૦માંથી એક વ્યટિ અંગ્રેજી ટસિાયની ભાષા બોલે છે.

ઇંલલેન્ડમાં ગુજરાતી ભાષા બોલનારની આગળ માિ પંજાબીભાષી (૨૭૩,૦૦૦ લોકો) અને ઉદૂષભાષી (૨૬૯,૦૦૦ લોકો) આિે છે. જ્યારે ૨૨૧,૦૦૦ લોકો બંગાળી બોલે છે. યુકેમાં અંગ્રેજી પછી પોટલશ (પોલેન્ડ) ભાષા સૌથી િધુ બોલાય છે. ૫૪૬,૧૭૪ લોકો પોટલશ ભાષા બોલે છે. ગત દાયકામાં લગભગ ૦.૫ ટમટલયન પોલેન્ડિાસીઓ ઇંલલેન્ડ અને િેલ્સમાં રહેિા આવ્યાં હોિાથી પોટલશ ભાષા બોલનારા લોકોની સંખ્યા િધુ છે. ઇંલલેન્ડ અને િેલ્સમાં ચાર ટમટલયન લોકોની મુખ્ય ભાષા ઈંગ્લલશ નથી. જેમાંથી ૧.૭ ટમટલયન લોકો સારું ઈંગ્લલશ અને ૭૨૬,૦૦૦ લોકો ભાંલયુંતુંટ્યું ઈંગ્લલશ બોલી શકે છે, જ્યારે ૧૩૮,૦૦૦ લોકોને અંગ્રેજી ભાષા આિડતી જ નથી. લંડનનાં િણ બરો - લંડન શહેર, ટરચમંડ અપોન થેમ્સ અને ટહટલંલડન ટસિાયનાં તમામ બરોમાં ૧૦૦થી િધુ ભાષાને મુખ્ય લેંલિેજ તરીકે માન્યતા અપાઇ છે. ઇંલલેન્ડમાં સૌથી ઓછી બોલાતી અને લુપ્ત મનાતી મેન્ક્સ-ગેટલક

"

(8076 -+,76 %;6

$

અનુસંધાન પાન-૩૮

અમદાવાદ–લંડન વચ્ચે ડાયરેક્ટ ફ્લાઇટ માટે મુખ્ય પ્રધાન નરેન્દ્રભાઇ મોદી સમક્ષ રજૂઆત: જુઅો પાન ૩૦

$%

<

ભાષા ૩૩ લોકો જ બોલે છે તો ગેઇલકટકોટિશ ભાષા ૫૮ લોકો જ બોલે છે. ભાષાની બક્ષિસ, હૃદયપૂવવક માવજત ટિિનમાં સૌથી િધુ બોલાતી છ ભાષામાં િણ ભાષા તો ભારતીય છે. ઈંગ્લલશ અને પોટલશ પછી િીજા ક્રમે પંજાબી ભાષા છે, જ્યારે બંગાળીનો ક્રમ પાંચમો અને ગુજરાતી છઠ્ઠા ક્રમે છે. અન્ય ભારતીય ભાષા તટમળ ૧૨મા ક્રમે છે. ઓકફસ ફોર નેશનલ ટિેિેગ્ટિક્સના આંકડાઓ અનુસાર, િંશીય લઘુમતીઓમાં પણ ઈંગ્લલશ બોલનારા લોકો ૯૨ િકા છે. આ િકાિારીમાં શ્રેષ્ઠ, સારા અને ચાલી શકે તેમ જ નબળી ભાષા બોલતાં લોકોનો સમાિેશ થાય છે. બધા આંકડાને િગષ અને સંટકૃટતના ભેદમૂલક, સાિષટિક ઉપયોગ સાથેના િગગીકરણો સાથે ઘણું લાગેિળગે છે. આનો ટપષ્ટ અથષ એ જ છે કે જાહેર ક્ષેિમાં પસંદગીની પ્રથમ અને એક માિ ભાષા ઈંગ્લલશ જ છે. યુકેમાં જન્મેલા બીજી પેઢીના ઈટમગ્રન્ટ્સ અથિા કુમળી િયે અહીં આિેલા લોકો માિે પણ આ સત્ય છે.

!

<

<

$

"

! " " %$

<

%$

*35

! $

%(807

!

#

%235 %5/ " #

$

! "

31*35( 3%( 32(32 " %!

!

#

1%-0 6%0)6 6%175%9)0 '3 8/

::: 6%175%9)0 '31 327%'7

%7)0 %12-/&,%-

35

%00

35 %'/%+)( !3856 &-.,% 5%())4


2

વિટન

9th February 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

પ્રમોશન મુદ્દે િવિષ્ટ એવશયન પોલીસ ઓફિસિનું િાજીનામું

સંવિપ્ત સમાિાર

• બે છરીઓ સાથેની વ્યવિને ટેસર ગનથી આંિકોઃ બફકંગહામ પેલેસના ગેટ નજીક બે છરીઓ સાથેના ૫૪ વિોના લંડનઃ ષિટનના વષરષ્ટ તાલ્હત રહેમાનને પોલીસે ટેસર ગનથી ષવદ્યુતનો આંચકો આપ્યો એષશયન પોલીસમેન અને હતો. ચેસ્જજંગ ઓફ ગાડટ સેષરમની દરષમયાન ભીડમાંથી બહાર ચીફ સુપષરજટેજડજટ દાલ આવેલા રહેમાને પોતાના ગળા અને છાતી પર છરી ધરી હતી. બખેડો ઉભો કરવાની શંકાએ પોલીસે તેની ધરપકડ કરી હતી. બાબુને બઢતીમાં ચીફ • ‘વવજિન મેરી’ બ્રાન્ડ વિસ્પ બજારમાંથી પાછી ખેંિાઈઃ ઓફફસર રેજક આપવાનો સે જડષવચ અને કોફી ચેઈન પ્રેટ એ મેજજરે તેની ‘વષજોન મેરી’ ઈનકાર કરાતા તેમણે ૩૦ િાજડ ષિલપને બજારમાંથી પાછી ખેંચી ગ્રાહકોની માફી માગી વિોની નોકરી પછી રાજીનામું હતી. આ પ્રોડક્ટના નામ બાબતે કેથોષલક્સ તથા અજયોએ ભારે આપી દીધુ હતુ. માલટસો ડીગ્રી ૧૯૩૦માં જોડાયેલા દાલ ષવરોધ નોંધાર્યો હતો. નષહ વેચાયેલાં ષિલપ્સ (કાતરી) ધરાવતા ૪૯ વિોના દાલ બાબુ બાબુએ બ્લેક અને લઘુમતી ઘરષવહોણાં લોકોને દાનમાં આપવાનું કંપનીએ જણાર્યું હતું. ચાર ભાિા જાણે છે, તેઓ વંશીય પ્રષતષનષધત્વ વધારવા • નવા ૨૩ ટોરી સાં સ દને િૂંટણીની વવપરીત અસરઃ ૨૦૧૦માં માગણી કરી હતી. OBEથી સજમાષનત છે એસોષસયેશન ઓફ ચીફ નવા ચૂંટાયેલા ૧૪૭ ટોરી સાંસદોમાંથી ૨૩ સાંસદને ચૂંટણીની જોકે, મીષડયા સાથે પાષરવાષરક અસર નડી છે. િોક્સબોનોના એમપી ચાલ્સો ઈજટર્યૂોનું કૌશલ્ય બરાબર પોલીસ ઓફફસસો દ્વારા વોકરના જણાર્યા અનુસાર છમાંથી એક સાંસદના ચૂંટણી પછી નેતાગીરીમાં ડાયવોસો થયાં છે, સત્તાવાર અલગ પડ્યાં છે અથવા તો તેમના નષહ હોવાનું જણાવી દાલ પોલીસ બાબુને ચીફ ઓફફસર રેજક વૈષવધ્યતાની જરૂષરયાત ષવશે લાંબા ગાળાના સંબંધોનો અંત આર્યો છે. માટે અયોગ્ય ગણાવાયા હતા. વારંવારની માગણી છતાં • મલાલા યુસુફઝાઈ પર બે સફળ સજિરીઃ પાફકલતાનમાં પેઢીના ચીફ મષહલાના અષધકારોની ષહમાયત બદલ તાષલબાનની ગોળીનો ઉલ્લેખનીય બાબત એ છે કે આગામી કોજલટે બ લ માટે ન ા લટ્રે ટ ેષજક ષશકાર બનેલી લકૂલગલો મલાલા યુસુફઝાઈ પર માથાના તૂટેલા તેઓ ર્યાપક જાહેર સંપકક ધરાવવા સાથે મુસ્લલમ પોલીસ કમાજડ કોસોમાં દાલ બાબુને ભાગ અને સાંભળવાની ખામી દૂર કરવા કોહેલર ઈમ્પ્લાજટની અષધકારીઓના વાચાળ લથાન અપાયું ન હતુ. આ વિષે સફળ સજોરી બીજી ફેિુઆરીએ કરાઈ હતી. ધ ક્વીન પ્રવક્તા છે અને ટુડે પ્રોગ્રામમાં આ કોસોમાં કોઈ અશ્વેત કે એલીઝાબેથ હોસ્લપટલ, બષમુંગહામે પાંચ કલાકની આ સજોરીને તેમના ઈજટર્યૂો પણ લેવાયા છે. લઘુમતી વંશીય અષધકારીને સમથોન આપ્યું હતું. મલાલાને ઓક્ટોબરમાં ષિટન લાવવામાં આવી હતી. મેટ્રોપોલીટન પોલીસમાં લથાન અપાયું નથી. • ડુગ્ગનને ગન આપવા બદલ કેવવન દોવિતઃ ષિટનમાં ૨૦૧૧ના ઉનાળામાં લંડનઃ દદષીને જોખમની ષનતંબ આશરે અઢી વિો પછી જેના મોતથી રમખાણો ફેલાયા સંભાવનાની જાણ હોવા છતાં નકામા પડી જતાં હતાં. હતા તે માકક ડુગ્ગનને ગન જ્હોજસન એજડ જ્હોજસનની ક્ષષતપૂણો ઈમ્પ્લાજટ્સ માટે પૂરી પાડવા બદલ કેવવન સબષસષડયરી કંપની Depuyએ પેશજટ્સને વળતર આપવા બાબતે હવિન્સન-ફોસ્ટરને ઓલ્ડ િણ વિો સુધી ષિટનમાં હજારો અમેષરકન કોટટમાં કેસ દરષમયાન બેઈલી ખાતે રીટ્રાયલમાં ઓપરેશનો માટે ખરાબ ષહપ આ ચેતવણીઓની ષવગતો બહાર દોષિત ઠરાવાયો હતો. પોલીસે ઈમ્પ્લાજટ્સનું વેચાણ કયુું હતુ.ં ડેઈલી ટેલીગ્રાફ આવી હતી. દલતાવેજો અનુસાર ષિષટશ ૨૯ વિષીય ચોથી ઓગલટે અખબારના અહેવાલ મુજબ અગ્રણી ષિષટશ પેશજટ્સ પરની અસરો અંગે ઉત્પાદક કંપનીને ભરેલી હેજડગન સાથે સજ્યોને ઉત્પાદક કંપનીને તેના ‘મેટલ ઓન વારંવાર ચેતવણીઓ અપાઈ હતી. ૧૦,૦૦૦થી ટેક્સીમાંથી બહાર નીકળતા મેટલ’ ષહપ ઈમ્પ્લાજટ્સથી દદષીઓને યાતના ષવશે વધુ ષિષટશ પેશજટ્સને ‘મેટલ ઓન મેટલ’ ષહપ ડુગ્ગનને ઠાર માયોો તેની ૧૫ ચેતવણી આપ્યા છતાં વેચાણ ચાલુ રખાયું હતુ.ં ઈમ્પ્લાજટ્સ ફીટ કરાયાં હતાં. આ ઈમ્પ્લાજટ્સ ષમષનટ અગાઉ જ તેણે ગન ખુદ કંપનીના જ ડેટામાં કષથતપણે એવો ઘસાઈ જતાં હતાં અને સંભષવત ષવિાક્ત મેળવી હતી. કેષવને ડુગ્ગનને ઘટલફોટ કરાયો હતો કે આજીવન કાયોરત ધાતુમય કચરો રક્તપ્રવાહમાં એકિ થતો ગન વેચ્યા કે પૂરી પાડ્યાનો ઈનકાર કયોો હતો. રહેવાનું કહેવાતું હતું તે મોટા ભાગના કૃષિમ હોવાની શંકા હતી.

વિષાક્ત વિપ ઈમ્પ્લાન્ટ્સનું જોખમ િષોો સુધી છુપાિાયું

!

!

લેથટિમાં શોધાયેલું અસ્થિવપંજિ ફકંગ વિચાડડ ત્રીજાનું િોિાનું માન્ય લેસ્ટરઃ લેથટર કાર પાકકની ઘણી ઊંડે શોધાયેલા માનવ અવશેષો ૫૦૦ વષિ અગાઉ ૧૪૮૫માં બોસવથિના યુદ્ધમાં માયાિ ગયેલા કકંગ હરચાડડ ત્રીજાના હોવાને હવજ્ઞાનીઓએ સમથિન આપ્યું છે. ઈહતહાસનું પુનઃ લેખન કરતી જાહેરાતમાં પુરાતત્વશાથત્રીઓએ થપષ્ટ કયુિ હતુ કે મળી આવેલું અસ્થથહપંજર પ્લેસટાજેનેટ રાજવીનું હોવા હવશે કોઈ જ શંકા નથી. અસ્થથઓના ડીએનએ પરીિણોએ તે પૂરવાર કયુું હતું. હવશ્વભરના પત્રકારો સમિ આ જાહેરાત યુહનવહસિટી ઓફ લેથટરની ટીમ વતી સંશોધનના નેતા હરચાડડ બકકલી દ્વારા કરાઈ હતી. તેમણે આ શોધને અહત આશ્ચયિજનક ગણાવી હતી. આ જાહેરાત હવે અગ્રણી જનિલોમાં પ્રહસદ્ધ કરાશે. યુહનવહસિટીના ડેપ્યુટી રહજથટ્રાર હરચાડડ ટેલરે કહ્યુ હતુ કે ‘આજે આપણે ઈહતહાસના સાિી બસયા

૧૪ ટકા કિદાતા ૬૦ ટકા કિ ચૂકિે છે લંડનઃ હિટનના ધનવાન લોકો કુલ કરદાતાઓના ૧૪ ટકા જ હોવા છતાં ટ્રેઝરી દ્વારા ઈસકમ ટેક્સથી વસૂલ કરાતાં કુલ નાણાનો ૬૦ ટકા હહથસો ધરાવે છે. સત્તાવાર આંકડા અનુસાર સૌથી ધનવાન ૪૦૦૦ લોકો વાહષિક બે હમહલયન પાઉસડથી વધુ કમાણી કરે છે અને કુલ કરદાતાઓમાં તેમનું પ્રમાણ

!

#

માત્ર ૦.૦૧ ટકા છે. આ ધનવાનો દેશના ઈસકમ ટેક્સના ૪.૫ ટકાની ચૂકવણી કરે છે. વતિમાન નાણાકીય વષિમાં ૪૦ અને ૫૦ ટકાના દરે ટેક્સની ચૂકવણી કરવાને પાત્ર લોકોની સંખ્યા વધીને ૪.૧૩ હમહલયન થઈ છે, જે ૨૦૧૦- ૨૦૧૧માં ૩.૨૫ હમહલયન હતી.

!" #"

!

!"

"

!

" ! $%'

!

' %

$%

!

+

'% ) ! ' $## ' $" *** '% ) ! $ ( %$$ $ $(# & % # $# $#

!

#

છીએ.’ સંશોધકોએ ૧૫મી સદીના કકંગ હરચાડડ ત્રીજાનું દફનથથળ પણ શોધ્યું હતું. અસ્થથહપંજર પરથી તેમણે જણાવ્યુ હતુ કે ૩૨મા વષષે મૃત્યુ પામેલા કકંગને બાંધેલી હાલતમાં દફન કરાયા હતા. ગત ઓટમ ઋતુમાં લેથટરમાં કાઉસ્સસલ કાર પાકકની નીચે લેથટર કેથેડ્રલ દ્વારા ઉપેહિત ફ્રાઈઅરીના ફ્રાસ્સસથકન ઐહતહાહસક પાયાઓ મધ્યે અસ્થથહપંજર શોધાયું હતું. મધ્યયુગના આ અવશેષ પર રેહડયો કાબિન ડેહટંગ. ડીએનએ, કેટ થકેન સહહત અનેક પરીિણો કરાયાં હતાં.

$

$

!# !%

#" # # $

%#

!#

$

$ &


જિટન

www.abplgroup.com - Gujarat Samachar 9th February 2013

3

એશિયન વોઈસ યુથ કોન્ફરન્સ ૨૦૧૩

યુવા જિંદગીઓનું ઘડતર ‘એશિયન વોઈસ’ અને ‘ગુજરાત સમાચાર’ દ્વારા સેસટ્રલ લંડનના સ્થળે આયોજાતી વાશષિક એશિયન વોઈસ યુથ કોસફરસસના સમયનું પુનરાગમન થઈ ચૂક્યું છે. આ કોસફરસસ િશનવાર, ૨૩ માચિ ૨૦૧૩ના શિવસે યોજાિે અને ૧૫થી ૨૫ વષિના વયજૂથનો યુવાવગિ તેમાં ભાગ લઈ િકિે. આ વષષે આિરે ૮૦થી ૧૦૦ યુવાનો તેમાં ભાગ લેિે તેવી અમારી અપેિા છે. વકકિોપ આધાશરત કોસફરસસમાં જીવનના શવશવધ િેત્રોના અગ્રણી પ્રોફેિનલ્સ પોતાના અંગત અનુભવોનું વણિન કરિે અને યુવાન લોકો પોતાની મહેચ્છાઓ પશરપૂણિ કરવા ઉપરાંત, કાયિશવશ્વમાં કેવી રીતે આગળ વધી િકે તે શવિે તેઓ વ્યવહારુ સલાહ આપિે. આ કોસફરસસમાં અરસપરસ વાતચીતનાં સેિસસ અને માગિિિિનની તકોનો પણ સમાવેિ થિે. આ વષષે આપણને કોસફરસસમાં શસટી શહસિુસ નેટવકકની સાથોસાથ રોયલ એર ફોસિની સહભાગીતા પણ જોવા મળિે. અહીં ઈનામો જીતવા માટે શવશવધ સ્પધાિ હિે તથા પસંિગીના િેત્રમાં સફળ અને પ્રેરણાસ્રોત લોકો સાથે વાતચીતની તક મળિે. કોસફરસસનું આ ત્રીજું વષિ છે અને તે અત્યાર સુધીમાં સૌથી શ્રેષ્ઠ અને સૌથી અપેશિત બની રહેિે તે શનશ્ચચત છે. ભૂતકાળમાં વક્તાઓમાં બીબીસીના જનાિશલસ્ટ શિવ્યા તલવાર, લાઈફ સ્ટાઈલ કોચ અને સ્ટેસડ અપ કોમેશડયન અશમત

સોઢા, બ્રેસટના સૌથી યુવાન કાઉશ્સસલર કૃપા િેઠ, અથિિાસ્ત્રી અને સીએનએનના ચેર પ્રતીક િત્તાણી, KPMGના આશસસ્ટસટ જનરલ કાઉસસેલ શમિા પટેલ, વાસ્ક્યુલર સજિન અને સંિોધક ડો. પ્રણવ સોમૈયા, ફફલ્મ શિગ્િિિક, શનમાિતા અને લેખક મેનહાજ હુડા તેમ જ શસટી શહસિુસ નેટવકકના કેશબનેટ ઓફફસ અને વાઈસ ચેર એકતા મહાજનનો સમાવેિ થયો હતો. આ ઉપરાંત, અમે કોસફરસસમાં વાશષિક ‘યુથ’ પૂશતિ પણ પ્રશસદ્ધ કરીિું. તારીખઃ િશનવાર, ૨૩ માચિ ૨૦૧૩ સ્થળઃ સેસટ્રલ લંડન (TBC) સમયઃ સવારના ૧૧.૩૦થી બપોરના ૪.૦૦ મયાિશિત બેઠકો જ બાકી છે. આગોતરું રશજસ્ટ્રેિન કરાવવું આવચયક છે. તમારા / શમત્રોના રશજસ્ટ્રેિન કરાવવા માટે મહેરબાની કરી તમારા / ભાગ લેનારના સંપૂણિ નામ, વય અને સંપકકની તમામ શવગતો સાથે રશવવાર, ૩ માચિ ૨૦૧૩ સુધીમાં rupanjana.dutta@abplgroup.com અથવા tanveer.mann@abplgroup.com ને ઈમેઈલ કરિો. જો તમે યુવાન સભ્યોના વતી રશજસ્ટ્રેિન કરાવનાર કોમ્યુશનટી સંગઠન હો તો, મહેરબાની કરી તેમના નામ, વય અને સંપકકની સંપૂણિ શવગતો (ફોન અને ઈમેઈલ) રશવવાર, ૩ માચિ ૨૦૧૩ સુધીમાં rupanjana.dutta@abplgroup.com અથવા tanveer.mann@abplgroup.comને

ઈમેઈલ કરિો.

E" 4 . 2 2: %)"#3 E"1% 3 6 9 3% 2 2 9 6 6 9 "2 "2 2 7 2- %202E& 9 "2

"$; :4 2- ?=

"2 9

2 2- B *6 % 8 %02& 2 A= *6 %

E 9)%"3 E"#6$2: 8 6* E"E" E"$ 9 2 E"#6$2: 9 ) 2 3 4: "$; 6 62 ! 6 "9

2 7 9(

9'% 2:

4 2 % 2 2 4 2 % 2 2

6

9

E# E#

%" ! 6;/ @ @

. .

. .

%

2 3

3 6

9 ; 6 2 3 6 6

" $#

6>;65

$,3

$ "# )+''&(*

#

E7

C&

-- 6965,; #;9,,;

#

)

(

,'"(-

! (

$- & #

$ '

6;/ . .

$

. .

@ @

,& 5 -

'

2 < 3 2E& 3 %2 6 3 6 2 %

65+65

(>

#$ "

3

E# 2 7 E/ 9

'

'

"

&(

*

*

1

3 &

$

9

=== ()73.96<7 *64

=== ()73.96<7 *64

##

2 6 9

/

&

" % *+(

5

8 +8E

'# (&+' &$

.

(

"

(92,;

1 .

' " 6;/ @ @

. .

$ &6

2 % 2 2 D 2- @>@ " 2 2 2 @@ 2: E# "9 % ! 6 "9

"9 % "9 %

% ( . () .

C 4

$ $ 4 ' 3 5' * 4 $ + #$ * ' $ $ ,& ) ' ' &, $ ' ' ' ' * $ 0 ! ( ' $, A :0(5 <:05,:: !<)30*(;065: $ 1 ' % /,8<, 7(?()3, ;6 <1(9(; #(4(*/(9 "2 3 ,2& 9 2 7 ) 3 %5 2 # * % ( #+ # , & # # # ' '. * - + # # * ) & # & # &+ * * )! ) ' "# # * # . + % * ' ' # % # . + % ' *$

* ") % ;+B

$

$ 2 % $! % $ 2 % ' $ ' $ $

:0(5 &60*,

# * ' ' . # # % ' % / '. #+ # . #' ' . #' + ' '


વિટન

4

9th February 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

ભારત - વિિાલ્ટર વચ્ચે ટેક્સ ડ્રાઈવવંગ ટેસ્ટ્સમાં વવદેશી ભાષાના ઉપયોગની સમીક્ષાનો આરંભ માવિતી વવવનમય સમિૂતી લેવાયેલી ટેક્સ ભારત લંડનઃ સંબંજિત માજહતી અને જિિાલ્ટર બન્ને દેશોના વચ્ચે લંડનમાં આં ત જર ક ટેક્સ ઈસફોમમેશન કા ય દા ઓ ના એ ક્ સ ચે સ િ વહીવટ અને એ ગ્રી મે સ ટ અમલને સુસંગત (TIEA) પર લંડનમાં હથતાક્ષર ડો. જૈરમની ભગવતી હોવી િોઈએ. થયા હતા. ભારત વતી માજહતી માગનાર દેશે સુસંગત યુકેસ્થથત ભારતીય હાઈ િોરણોને વાિબી ઠેરવવા કજમશનર ડો. િૈજમની માજહતી અંગે લઘુતમ જવગતો ભગવતી અને જિિાલ્ટર વતી આપવાની રહેશે. માજહતી ફાઈનાસ્સસયલ સજવિસીસ ગુપ્ત રાખવાની રહેશે અને બાબતોના જમજનથટર જગલ્બટટ ચોક્કસ વ્યજિ, ટેક્સ જલકુજડએ સમિૂતી પર સત્તાવાળા અથવા ટેક્સ હથતાક્ષર કયાિ હતા. ભારત અપીલના જનણિયને સંબંજિત દ્વારા આવી ૧૩ સમિૂતી સત્તાવાળાને િ જાહેર કરી કરાઈ છે. ભારતે બહામાસ, શકાશે. માજહતી આપનાર બમુિડા, જિજટશ વજિિન દેશની સંમજત હોય તો ટેક્સ આઈલેસડ્સ, આઈલ ઓફ સાથે સંબંજિત ન હોય તેવી મેન, કેમેન આઈલેસડ્સ, િસસી, માજહતીનો ઉપયોગ પણ કરી મકાઉ, લાઈજબજરયા, શકાશે. એક જવશેષ િોગવાઈ આિમેસ્સટના, ગુએસસસી, એવી છે કે કોઈ દેશને પોતાના બહજરન અને મોનાકો સાથે ટેક્સ હેતુ માજહતીની િરૂર ન હોય તો પણ તે માજહતી TIEA સમિૂતી થઈ છે. સમિૂતી હેઠળ આવરી આપવાની રહેશે. • તમામ પરિવાિોને ચાઈલ્ડ કેિ કિિાહતોનો સંકેતઃ એજ્યુકેશન પમપનથટર પલઝ ટ્રુસે આિેલા સંકેત અનુસાર તમામ િપરવારોને ચાઈલ્ડ કેર કરરાહતો મળશે. િાંચ વષાથી ઓછી વયના બાળકો સાથેના દરેક િેરસટને બાળક દીઠ આશરે £ ૨,૦૦૦ની કરરાહત આિવાના મુદ્દે વપરષ્ટ પમપનથટરોમાં મતભેદ હોવાથી તેની જાહેરાત ખોરંભે િડી છે. શ્રીમતી ટ્રુસે ભારિૂવાક જણાવ્યું હતું કે ‘ કામ કરતા તમામ િપરવાર’ને મદદ કરવા કોએપલશનમાં સંમપત સિાઈ છે.

લંડનઃ માગા સલામતી પમપનથટર થટીફન હેમસડટ પ્રેસ્ટટકલ અને પથઅરી ડ્રાઈપવંગ ટટથટ્સમાં પવદેશી ભાષાઓના વોઈસઓવર અને દુભાપષયાઓના ઉિયોગ બાબતે આઠ સપ્તાહ ચાલનારા જાહેર િરામશાનો આરંભ કયોા હતો. વતામાન વ્યવથથામાં કોઈ િણ ફેરફાર આ જાહેર િરામશાના િપરણામના આિારે જ કરાશે. િ ડ્રાઈપવંગ થટાસડર્સા એજસસી (DSA) છેતરિીંડીના જોખમ અને માગા સુરક્ષાને સંભપવત અસરો તેમ જ ભાષાંતરના ખચાના સંદભભે પવદેશી ભાષાના ટટકાના પ્રમાણની સમીક્ષા કરી રહી છે. થટીફન હેમસડટ જણાવ્યું હતુ કે ‘ડ્રાઈવરો મહત્ત્વના

ટ્રાકફક અિડટટ્સ અથવા ઈમજાસસી માપહતી સમજી ન શકે તો માગા સુરક્ષાનું જોખમ રહે છે. િરીક્ષામાં દુભાપષયાની સુપવિાથી છેતરિીંડીનું જોખમ િણ રહે છે.’ અત્યારે પ્રથમ ભાષા ઈંસ્લલશ અથવા વેલ્શ ન હોય તેમને ૧૯ પવદેશી ભાષામાં કાર અને મોટરસાઈકલ પથઅરી ટટથટ માટટ પ્રીરેકોડટેડ વોઈસઓવરની સવલત મળે છે. પ્રેસ્ટટકલ ટટથટમાં િણ ઈસથટ્રટટરની સૂચના સમજવા માસય દુભાપષયા કે ઈસટરપ્રીટરનો ઉિયોગ કરી શકાય છે. ઈસટરપ્રીટરનો ખચા ઉમેદવારે ભોગવવાનો રહે છે. જોકે વોઈસઓવરના ડટવલિમેસટ અને અિડટપટંગનો ખચા DSA ભોગવે છે.

બળાત્કારીને વળતર ચુકવવા આદેશ! લંડનઃ ભારતમાં સગીર વયના બળાત્કારીને ઓછી સજા સામે ભારે ચચાા ચાલુ છે ત્યારે યુરોપિયન હ્યુમન રાઇટ્સ કોટટે એક બળાત્કારીને માનવ અપિકાર ભંગના કેસમાં વળતર ચૂકવવાનો પિપટશ સરકારને આદેશ આપ્યો છે. પલંકનશાયરના મેબેલથોિાના ૫૮ વષાના પનવાસી સેમ્યુઅલ બેટરિજે ૨૦૦૫માં એક કકશોરીને બળજબરીથી દારૂ િીવડાવીને તેની સાથે બળાત્કાર કયોા હતો. આ અંગે પલંકન ક્રાઉન કોટે દ્વારા તેને જેલની સજા કરાઈ હતી. બેટપરજની લઘુતમ સજા પડસેમ્બર ૨૦૦૮માં િૂરી થયા િછી તેને િેરોલ િર છોડવા અંગે પવચારણા કરવાની હતી. આ સુનાવણીમાં ૧૩ મપહનાનો પવલંબ થતાં તે થટ્રોસબગાસ્થથત યુરોપિયન કોટે ઓફ હ્યુમન રાઈટ્સ સમક્ષ ગયો હતો. કોટટે બેટપરજના ઝડિી સુનાવણીના માનવ અપિકારનો ભંગ થયો હોવાનું માની લઈ કોટટે પિપટશ સરકારને બળાત્કારી બેટપરજને ૬૪૦ િાઉસડનું વળતર અને ૧,૭૧૦ િાઉસડ વકીલની ફી તરીકે ચૂકવવા આદેશ આપ્યો હતો.

સંરિપ્ત સમાચાિ • ઉનાળામાં જન્મેલા નાના રવદ્યાથથીઓને અન્યાયઃ પ્રાઈમરી થકૂલોમાં લેવાતાં ટટથટમાં ‘વય સાથે અનુકૂલન’ સાિવું જોઈએ, જેથી ઉનાળામાં જસમેલા નાના પવદ્યાથથીઓને અસયાય ન થાય. એક અભ્યાસના તારણો જણાવે છે કે આવો શૈક્ષપણક ગેરલાભ ન થાય તે માટટ અસય ક્લાસમેટ્સની સરખામણીએ તેમના ટટથટ િપરણામોનું ગ્રેડટશન તેમને તરફેણદાયક થવું જોઈએ. • બીફ બગગિમાં પોકક અને ઘોડાના માંસના અંશોની કબૂલાતઃ ટટથકો અને અસય કેટલાક સુિરમાકકેટ્સ દ્વારા તેમના બીફ બગારમાં િોકક અને ઘોડાના માંસના અંશ હોવાની કબૂલાત કરી છે. િાપમાક કારણોસર િોકક નપહ ખાતા ગ્રાહકો માટટ આ પચંતાનો પવષય છે. બગાર કકંગ દ્વારા તેના કેટલાક સપ્લાયરો દ્વારા મોકલાયેલાં બગારમાં ઘોડાનાં ડીએનએ હોવાનો ઘટથફોટ થયો હતો. • પાંચ વષગમાં કેન્સિની ક્રાંરતકાિી સાિવાિની આગાહીઃ લંડનની ઈસ્સથટટ્યુટ ઓફ કેસસર રીસચાના પનષ્ણાતોએ આગામી િાંચ વષામાં ક્રાંપતકારી સારવારની આગાહી કરી છે. કેસસરના તમામ દદથીઓ તેમની ગાંઠના ડીએનએ- જીનેપટક કોડ મેળવી શકશે. આના િપરણામે, રોગને દૂર રાખવા સાચી દવા આિવાનું ડોટટરો માટટ શટય બનશે. આ ટટકપનકથી ગંભીર બીમાર અને ગણતરીના મપહના જીવી શકે તેવા દદથીઓને એક દાયકા કે તેથી વિુ સમય સારું થવાથથ્ય આિવામાં મદદ મળશે. • રિટનના બેન્ક ઉદ્યોગને £૧૦ રબરલયનથી વધુ નુકસાનઃ પવપનમય (થવેપ્સ)ના ખોટા વેચાણના કૌભાંડથી પિટનના બેસક ઉદ્યોગને £૧૦ પબપલયનથી વિુ નુકસાન ગયાની ચેતવણી પનષ્ણાતોએ આિી છે. પિટનના નવા માકકેટ રેલયુલેટર ફાઈનાસ્સસયલ સપવાસીસ ઓથોપરટીના ચીફ એટઝીટયુપટવ માપટેન વ્હીટ્લીએ ઈસટરેથટ રેટ થવેિ પમસ-સેપલંગ મુદ્દે બેસકો અને બેસકરો સામે કાયાવાહીની શટયતા નકારી નથી. • શેિીઓમાં િાખેલાં રલટિ રબન્સ ખસેડવા રનણગયઃ લંડનના વૈભવી કેસ્સસંલટન અને ચેલ્સી બરોએ શેરીઓમાં ઘરની બહાર રાખેલાં પલટર પબસસ ખસેડવા પનણાય કયોા છે. અસયત્ર પનકાલ કરવાનો હોય તેવો કચરો િણ આ પબસસમા નખાતો હોવાથી દર આઠમાંથી એક પબન ખસેડી લેવાશે. આના બદલે દુકાનો, શાળાઓ, ફાથટ-ફૂડ રેથટોરાં અને ટ્યૂબ થટટશનો જેવા વ્યથત થથળોએ પલટર પબસસનું પ્રમાણ વિારવા કાઉસ્સસલે પનણાય લીિો છે. • પોલીસ દળનો ટ્રાન્સજેન્ડિ અવેિનેસ કાયગક્રમઃ ટ્રાસસજેસડર લોકો માટટ ભૂલથી ખોટી જાપત દશાાવવાના કારણે િોલીસ દળને તેના અપિકારીઓ માટટ પવશેષ જાગૃપત સેશસસ યોજવાની ફરજ િડી છે. અપિકારીઓએ ભૂલથી, ઈરાદા પવના થત્રીઓનો ઉલ્લેખ િુરુષ તરીકે અને િુરુષોનો ઉલ્લેખ થત્રી તરીકે કયોા હતો. આ પ્રકારની ભૂલો પનવારવાના પ્રયાસરુિે િોલીસ દળ થિેપશયલ સેશસસ યોજી રહ્યું છે.

UK’s leading solicitors for NRI services $ #$! !" $ !" "# !" $ ' #" ( # ! # "" !! !" "" $# # " ' % & $% # " $ #$! !" $ !" "# !" $ $ %" $ ' ! !% ! $ !# "$! % ! $ !# $ & #

" %

"

%

',$# ! # -& +.0$ )*.2 '3) 3,! ( $+'( 3! (

%

-(, ,$(' (* & *" ' $ + % 1$'" "$. -+

2 ( $%

/

.#

'

' C@; # -%. -%. "

7HPA=PEQ

"

'

• OCI / PIO cards - Preparing full application - Transferring OCI visa on to new passport - Re-issue of OCI / PIO card (if lost or stolen) - 100% money back guarantee (subject to T&C)

• PAN card applications • Affidavits / Surrender of Indian passport • Indian Wills / Power of Attorney

// // //

• Immigration and Nationality

21 21 21

502-504 Honeypot Lane Stanmore Middlesex HA7 1JR

020 8951 6959 • info@pindorialaw.com

555 %2 20 4$+ ". 3*

'

"

! 1$# .- 25(- 1' 0(-&

%0 6 %0 6 %0 6

%% ,( 0

& $% )* .$' # % $ "& $% (& .& # ) *$ "& $% (& +$, #-* #$%% ( (!! $%% + ' $"# ( (' ('

' 4?E

" # $

-2$!!$ .7 30& .,! 1 (0.!( $5 .0* '(" &. .0.-2.

"* &$1 (* !*

!

" %

www.pindorialaw.com

WKFSL9>P 6T3 ?: M<GS<Q ;CPO 2SE ?PJVF 2CS ?Q6 2? 6EQ>S APD 5E BPE; CT6FQIRU CPN #

, .%% !

BPE;BECPU CTAP3F @T> 8QHQ 2>S FS?8T? CT6FT &.,* #

"

!

#$ #$ #$

'%+0/ 1#+0%$ (+ #)) #.%#/

!

!

"

"

" !

"

"

#$ #$ #$ #$


www.abplgroup.com - Gujarat Samachar 9th February 2013

5


6

તિટન

9th February 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

!, " $ + ", '

#

એવોર્સસ ઈતનતિયેતટવ દ્વારા ટ્રસ્ટ અલ્ઝાઈમસસ સોસાયટી દ્વારા ‘કનેક્ટટંગ કોમ્યુતનટીઝ’ પ્રોજેટટ માટે £ ૪,૦૦૦ એકત્ર કરાયા

*

$

-&

&4 4* : G$ 4 /=&:G&> 4 ; < "= & I : D D 9 >(!> S+ >!A (U!D 3'>!&>H (> >H >&>H >H >& > !> M N S +- ->&>4' 9G-DS-H "> * T' D 3> !J 4 6 <$6 !6 : @ 6 % 8? : : 7> !6 ? #6 % < G &>(D &>(A S+ > (U "> A I +A .G' G &>(D S+ > @5) F,! -D4 (!A &B)> > )D+A " E !D (U "> A I +>!A S+!H A (+A " ,D &>(G ">-"G L /'>(D "( &*,D D $>$ D G G;- -&'&'>K > &!D <>(> "+>&>H +,D !S.H " &!D (>. G+>!A !D &>(A +D$-> "( &>(> ">-"G L!A "S(@7 S D ">- ( > (.D+>!A S+!H A (+>&>H +,D 3> 4!6 !J &6 6 '4 G % : = "6 % 8? = @ 7D '= = !J ( 4> %: &>& (U S!' S+ > @5) F,! -D4 (!D &G )A "+A G G &D &>(A (U .> S&,! # @4 '> )H ! !D &G )A "A .G' G &>(A (U # # ' %%! ( $# #( & $'+ !! $ $# $# > D +D)> &>(> S+ > -D4 (!D &G )A ">,D "(H B &>(D 3'>! (> +BH G F &>(> 7 >+D G .> S&,! A S+ > -D4 (!D ".J D 2'>H -B A &>(A (U!> 9G-DS-H &>H S+)H$ ,D = =.4,& 4 =0& 4 6 4G' 6 : ( 4> 6 #%: (D S+ > @5) F,! -D4 ( >S L# 0)>- G !D &>4 D7 ( S-+>' &>H ! .> - #G G $C D 1'>H A &!D &>(A (U &> E , !> S!' &>"!> #G G8>6- &*A , F D #G G8>6-!>H $D -D &> E O "> 4 !G K >' D : 4!6 =- " 5+" <% G$%: E = !: = ;C 4 * F = &> :%= #:"= : /=&:G&> & 4B 4 < "6 '= : "G7 ) (U "( 9G-DS-H >)B (A , >' D ".D)> &D (U !A >- A (A A G &>(> <>(> ">'D)A &>S. A D + B S+ G!A =( " E +> >(G F &D &G )D)> #G G8>6- S!' &>"-(!> ! .G' G &>(A (U &!D "> A "G7 (+>&>H +,D ? 7->&>H &D &>(A S-7 &&>H &>(A S+ G !J A , > ! .G+> A ,G +> &> E!A G S+ G .G A ! A +> ? 7->&>H " &D &>(A -&7'>!D # $ #) * ' !%! # $" "( &G F)A , G G &D (U "G7 A &G )G D ".D)> (U D!A &>& =S('> G &D +>H A )A A .G' D!A "C( A > (AP >- A (A )D+>!A &!D >- -)>. "+>&>H +D D 3> 4!6 !J ! ) 4 <$6 !6 : !4 6 % 8? &D &>(A +D$-> !> .G&"D "( >$A $> B +D)>H Q :E 'G( @5) F,!R E$ "( ,>K+D)A =(A &>S. A %(A!D &>(A (U!A "S(@7 S D ">- (A T >(A &D*+A , G G = 4& = C 4 = :#$$4 4 ; 6 'A 4!4 6 =$4 I = %7> %: G &D ">-"G L "> G &D*++> &> E!A (AS-5 ".J G !> ,G G * !>H #G E8>?# "B(>+> S+!> &D &!D ">-"G L "A , A,BH !S. G &>(D ->(A -D+> &> E 9,H-> (+A .G' +> G -D+> $(G$( ! .G+> S+,D #S('> (+A .G' G &>(D '> -(!>&D D ) +>!BH (.D,D &D (U D "C "( -D+>!A 9,H-> F >&A!A #S('> -S. &>& 9S %>+G # $ #) * ' !%! # $" "( &G F)A , G G &>(A +D$-> !> .G&"D "( >$A $> B +D)>H Q G4 E/ -R $ E .D * -H"C K &>S. A "+>&>H +A D " $ / " " ( " ) ( " $ $ ( + + #

'

" " + ( (

%%! ( $# #( & ($& $# $#

4! 6 G$ 4 :

0+ , /, % "/ $ " + " " , . " $ !($#

4!4 /H= 4 1! 6

$

લંડનઃ અલ્ઝાઈમસસ સોસાયટીએ લંડનમાં બ્લેક એફડ માઈનોરિટી ઈથેરનક કોમ્યુરનટીઓ (BME) માટે ‘કનેક્ટટંગ કોમ્યુરનટીઝ’ વોલફટીઅિ પ્રોજેટટ લોફચ કયોસ છે. આ પ્રોજેટટ માટે હેલ્થ એફડ સોરિયલ કેિ વોલફટીઅરિંગ દ્વાિા ગ્રાફટ અપાઈ છે. આગામી ત્રણ વષસ દિરમયાન લંડનના આઠ બિોઝ રહરલંગ્ડન, લેમ્બેથ, એક્ફિલ્ડ, મેટટન, ફયુહામ, િેડરિજ, હંસલો અને BME ક્રોયડનમાં કોમ્યુરનટીઓ માટે થમૃરિલોપ રવિે જાગૃરિ ઉભી કિવામાં આવિે. અલ્ઝાઈમસસ સોસાયટીના ચીિ એટઝીટયુરટવ જેરેમી હ્યુજજસે જણાવ્યું હિુ કે ‘યુકેમાં બ્લેક એફડ માઈનોરિટી ઈથેરનક જૂથોના ૧૧,૫૦૦થી વધુ લોકો ડીમેફિીઆ અથવા થમૃરિલોપથી પીડાય છે, પિંિુ ઘણા સેવાસુરવધા મેળવવા

ટળવળે છે. આ એવોડટના પરિણામે અમે જે કોમ્યુરનટીઓ સુધી પહોંચવું મુશ્કેલ છે િેની સમક્ષ પહોંચી િકીિું. િેઓ આવી ક્થથરિ સાથે પણ સાિી િીિે િહી િકે િે માટે જરૂિી ટેકો અને મારહિી પૂિાં પાડી િકીિું. આ ભંડોળ સાથે અમાિા વોલફટીઅસસ લોકોના જીવનને વધુ સારું બનાવિે.’ અલ્ઝાઈમસસ સોસાયટી ઈંગ્લેફડ, વેલ્સ અને નોધસનસ આયલલેફડમાં કાયસિિ છે. ડીમેફિીઆ સાથે જીવિાં અને િેમની સંભાળ લેિાં લાખો લોકોના અરધકાિની િે રહમાયિ કિે છે. ૬૫ વષસથી વધુ વયના ત્રણમાંથી એક વ્યરિને ડીમેફિીઆ થાય છે. અલ્ઝાઈમસસ સોસાયટીના સંિોધન અનુસાિ યુકેમાં ૮૦૦,૦૦૦ લોકો થમૃરિભ્રંિનું કોઈ થવરૂપ ધિાવે છે, જેમાંના અડધાથી વધુને અલ્ઝાઈમિનો િોગ હોય છે.

• શાકાહારીઓને હૃદયરોગનું ઓછું જોખમઃ ઓક્સફડડ યુનિવનસિટીિા િવા સંશોધિ અિુસાર માંસ અિે માછલી ખાિારાં લોકોિી સરખામણીએ શાકાહારી આહાર હૃદયરોગથી મોત અથવા હોસ્પિટલમાં ભરતી થવાિા જોખમિે િોંધિાત્ર ૩૨ ટકા જેટલું ઘટાડી શકે છે. યુનિવનસિટી ઓફ ઓક્સફડડિા કેસસર એનિડીમીઓલોજી યુનિટ ખાતે અભ્યાસિા મુખ્ય સંશોધક ડો. ફ્રાસસેપકા ક્રોવિા જણાવ્યા અિુસાર ‘જોખમિો મોટા ભાગિો તફાવત કોલેપટરોલ અિે બ્લડ િેશર િર થતી સંભનવત અસરોિા કારણે હોય છે. તે હૃદયરોગિે અટકાવવામાં આહારિી મહત્ત્વિૂણિ ભૂનમકાિે દશાિવે છે.

3

!0 + / ( !0 + / % . +

% 0

$:" :

1 1 1 1

= / = = % - = / / "+)!+ 2 3 +3 / , + 5 !, , . /$ , - + + ! : +=( 6 --

.

24!4 !9 6 4 $4 4>

,*(# 5

1 1 1 1 1

6

"2 0 */ +& 3 $, / , / 2 + + & 2 , - + + / , , 2! + / 0# 3, + . &, *- 1 &, 3 % ) " . . ) +3 3 + " + 1 ) + 3 ) ) . ) / !. ) -* 1

0( +

#'! .' $ !&#$ '+$-, + )

--

'+

+ )

( 0 ( 0 ( 0 ( - 0 ( 0 0 0 0 0

*2! ,1$* 14(+ 0' /(+&

,+1 "1 $1 (* &$+1 %,/

("%)% $(" *)+! )(" )(" . & &.'*.+

"

#

0 0 0 0 0 1 1 1 1

0

! ',*#$/0

, !" , ), ("!&!, ( + ( $, ) +& ( ) !/ )+%

) 0

) 2 . 0

,,) $ /*5 1, 3,(# #(0 --,(+1 ,)$+ #$-,0(1 /$.2(/$#

--*5

૧૩ મનહિાિી જેલિી સજા ફરમાવી હતી. એક્સટરિા હેથરલેઈ રોડ ખાતે રહેતા પટીફિ હપટટડ બાળકોિી અશ્લીલ તસવીરો રાખવાિો ગુિો િણ કબૂલ કયોિ હતો. કેથેરાઈિ હપટડિે આિઘાતિા નિષ્ફળ િયાસ િછી બે િગ કિાવવા િડ્યા હતા. આ િછી, ૫૩ વષષીય િનત પટીફિ તેિી સંભાળ રાખતો હતો. પટીફિે િત્નીિે અિાતી ૧૦ નમનલગ્રામિે બે ટટબલ્ટિા બદલે મોર્ફિિિી ૬૦ નમનલગ્રામિી બે ટટબલ્ટિો હાઈ ડોઝ આપ્યો હતો. પટીફિે િત્નીિે ઈજા કે િજવણીિા હેતુથી ઈરાદાિૂવિક ઝેર આિવાિો ગુિો કબૂલ્યો હતો.

2 ,

/

&:$4

લંડનઃ બન્ને િગ કિાયેલી હાલતિી ૪૨ વષષીય િત્ની કેથેરાઈન હર્ટટની જંજાળમાંથી છૂટવા મોર્ફિિિા નિયનમત ડોઝ કરતા છ ગણો ડોઝ આિિારા િનત ર્ટીફન હર્ટટને એક્પટર ક્રાઉિ કોટટડ

--

2 ) +! 1 , '2!4 "2 0 */ +& /> 0= - + , , #! !6 .$ ) + ) ) 13 < 8 = ! 7 +=( 6 2 ) +! + , + + += 6 & + , = / + 5 +3 +(, 2 + /& ! + 3= / /, % . !0 + / ; =

અપંગ પત્નીને મોર્ફિનનો છ ગણો ડોઝ આપનારા પતિને સજા

04

9 = ! 8 +=( 6

)

બમમિંગહામઃ નમડલેસડ્સમાં અિોખા િકારિી બીિિફાકારી એવોડ્સિ િહેલ દ્વારા ધ નિસસ’સ ટ્રપટ માટટ £ ૪,૦૦૦ એકત્ર કરવામાં આવ્યાં હતાં. ધ નમડલેસડ્સ ફેનમલી નબઝિેસ એવોડ્સિ (MFBA) સમગ્ર િદેશમાં ફેનમલી નબઝિેસીસિી ઓળખ કરી તેિો િચાર કરે છે. પવતંત્ર નિષ્ણાત ઈસપયુરસસ અિે નમમતા પટેલ (જમણે) ફાઈિાસ્સસયલ સલાહકાર તેમ તસવીરમાં અને રોશની લાડ (વચ્ચે) જ ત્રીજી િેઢીિા ફેનમલી એવોર્સસનું આયોજન કરતા ધ નબઝિેસ ધ નવલ્સિ’સ મવલ્સન્સ ઓગગેમનઝેશનના સીઈઓ ઓગગેનિઝેશિ દ્વારા સંચાનલત અન્નાબેલ પ્રો (ડાબે) પાસેથી ચેક ર્વીકારી રહ્યાાં છે. એવોડ્સિિું આ ચોથું વષિ છે. ધ નિસસ ટ્રપટ ખાતે એવોડ્સિ (MFBA)િો ફંડરેઈનઝંગ મેિેજર નમમતા ૨૦૧૦માં આરંભ થયા િછી પટેલે તેઓ એવોડડ તેણે યુવાિ લોકો અિે આયોજકોિા આભારી હોવાિું િનરવારોિે ટટકો આિતી જણાવી એવોડ્સિિે ‘આ સખાવતી સંપથાઓ માટટ િદેશિા સામાસયિણે £ ૧૫,૦૦૦થી વધુ રકમ િજરઅંદાજ કરાતા તમામ એકત્ર કરી છે. MFBA માટટ ફેનમલી નબઝિેસીસ માટટ વધુ માનહતી મેળવવા તમે િેરણાદાયી’ ગણાવ્યાં હતાં. વેબસાઈટ www.familyચેનરટટબલ ઈનિનશયેનટવ ધ businessawards.co.ukિી નમડલેસડ્સ ફેનમલી નબઝિેસ મુલાકાત લઈ શકો છો.

!

- 0 - 0 0 0


ркорк┐ркЯрки

www.abplgroup.com - Gujarat Samachar 9th February 2013

ркЯрлЗркХрк╕ ркЯрк╛рк│рк╡рк╛ркирлА рлнрлп ркпрлЛркЬркирк╛рк┐рк╛ркВ ркЪрк╛рк░ ркПркХрк╛ркЙркирлНркЯркирлНрк╕рлА рккрлЗркврлАркирлЛ рк╣рк╛рке

рк╢рк┐ркХрлНрк╖ркХрлЛ рк╕рк╛ркорлЗ рк╢рк┐ркВрк╕рк╛ ркмркжрк▓ рк░рлЛркЬркирк╛ рлкрлж рк╢рк┐ркжрлНркпрк╛ркеркЯрлАркирлА рк┐ркХрк╛рк▓рккркЯрлНркЯрлА

рк▓ркВркбркиркГ ркирк┐ркЯркиркорк╛ркВ рк╕рлЗркХркирлНркбрк░рлА рк╢рк╛рк│рк╛ркирлА рк╕рк░ркЦрк╛ркоркгрлАркП рккрлНрк░рк╛ркеркиркоркХ рк╢рк╛рк│рк╛ркирк╛ рлзрлз рк╡рк╖рк┐ рк╕рлБркзрлАркирк╛ ркирк╡ркжрлНркпрк╛ркеркерлАркУркорк╛ркВ ркирк╣ркВрк╕рк╛ркирлБркВ рккрлНрк░ркорк╛ркг ркирк╡ркХрлНрк░ркорлАрккркгрлЗ рк╡ркзрлА рк░рк╣рлНркпрлБркВ ркЫрлЗ. рк╢рк╛рк│рк╛ркирк╛ ркирк╢ркХрлНрк╖ркХрлЛ рккрк░ рк╣рлБркорк▓рлЛ ркХрк░рк╡рк╛ ркмркжрк▓ рк░рлЛркЬркирк╛ рлкрлж ркирк╡ркжрлНркпрк╛ркеркерлАркирлА рк╣ркХрк╛рк▓рккркЯрлНркЯрлА ркХрк░рк╛ркдрлА рк╣рлЛрк╡рк╛ркирлБркВ рк╕рк╛ркорк╛ркирлНркп ркмркирлА ркЧркпрлБркВ ркЫрлЗ ркдрлЗ ркирк╢ркХрлНрк╖ркг ркирк╡ркнрк╛ркЧркирк╛ рк╕ркдрлНркдрк╛рк╡рк╛рк░ ркЖркВркХркбрк╛ рккрк░ркерлА ркЬрк╛ркгрлА рк╢ркХрк╛ркп ркЫрлЗ. рк╢рлИркХрлНрк╖ркиркгркХ рк╡рк╖рк┐ рлирлжрлзрлж/рлзрлзркорк╛ркВ рккрлНрк░рк╛ркИркорк░рлА ркеркХрлВрк▓рлНрк╕ркирк╛ рккрк╛ркВркЪркерлА рлзрлз рк╡рк╖рк┐ркирлА рк╡ркпркирк╛ рлорлжрлйрлж ркирк╡ркжрлНркпрк╛ркеркерлАркирлА рк╣ркХрк╛рк▓рккркЯрлНркЯрлА ркеркИ рк╣ркдрлА, ркЬрлЗ ркЪрк╛рк░ рк╡рк╖рк┐ркирк╛ ркЧрк╛рк│рк╛ркорк╛ркВ рлзрлл ркЯркХрк╛ркирлЛ рк╡ркзрк╛рк░рлЛ рк╕рлВркЪрк╡рлЗ ркЫрлЗ. рк╕рк╛ркЙрке ркИркеркЯркорк╛ркВ ркЖ рк╡ркпркЬрлВркеркирк╛ ркирк╡ркжрлНркпрк╛ркеркерлАркУркорк╛ркВ рлирлжрлжрлм/рлжрлнркерлА рлирлжрлзрлж/рлзрлз ркжрк░ркиркоркпрк╛рки ркирк╣ркВрк╕рк╛ркорк╛ркВ рлкрлз ркЯркХрк╛ркирлЛ рк╡ркзрк╛рк░рлЛ ркЬрлЛрк╡рк╛ркпрлЛ рк╣ркдрлЛ. ркирк╢рккрлНрк▓рлАркирк╛ ркПркорккрлА ркХрк┐рк╢рк▓ркк ркбрлЗрк╢рк┐рк╕рлЗ ркЬркгрк╛рк╡рлНркпрлБ рк╣ркдрлБ ркХрлЗ тАШркЖ ркЕрк╕рк╛ркорк╛ркирлНркп ркЖркВркХркбрк╛ ркЖрккркгрк╛ рк╕ркорк╛ркЬ рк╕рк╛ркорлЗ ркЖрк░рлЛркк ркЫрлЗ. ркирк╢ркеркдркирлЛ ркЕркнрк╛рк╡, рк╕ркдрлНркдрк╛ркирлА ркЕрк╡ркорк╛ркиркирк╛ ркЕркирлЗ ркШркгрк╛ ркЦрк░рк╛ркм ркЙркЫрлЗрк░ркирлБркВ ркЖ ркиркЪркдрлНрк░ ркЫрлЗ.тАЩ

        

ркИркорк┐ркЧрлНрк░рлЗрк╢рки ркХрк╛ркпркжрк╛ рк╕рлБркзрк╛рк░рк╡рк╛ ркЕркирлБрк░рлЛркз ркЖрк╡рк╡рк╛ ркЕркирлЗ ркЬрк╡рк╛ ркИркЪрлНркЫркдрк╛ ркХрк╛ркоркжрк╛рк░рлЛ ркорк╛ркЯрлЗ ркирк╡ркЭрк╛ ркирк╕ркеркЯрко рк╕рк░рк│ ркмркирк╛рк╡рк╡рлА ркЬрлЛркИркП.тАЩ ркжрк╛рк╡рлЛрк╕ркорк╛ркВ ркирк╡рк╢рлНрк╡ ркЖркиркерк┐ркВркХ ркоркВркЪ ркЦрк╛ркдрлЗ ркз рк╕ркирлНркб ркЯрк╛ркИркорлНрк╕ркирлЗ ркорлБрк▓рк╛ркХрк╛ркд ркЖрккркдрк╛ ркдрлЗркоркгрлЗ ркХрк╣рлНркпрлБ рк╣ркдрлБ ркХрлЗ тАШркдрк╛ркдрк╛ ркирк┐ркЯркиркирлЗ ркоркжркжрк░рлВркк ркерк╡рк╛ркирлА рк╕рлНркеркеркиркдркорк╛ркВ ркЫрлЗ, рккрк░ркВркдрлБ ркИркиркоркЧрлНрк░рлЗрк╢рки ркХрк╛ркпркжрк╛ркУ ркдрлЗркоркирк╛ рккрлНрк░ркпрк╛рк╕рлЛркирлЗ ркЕрк╡рк░рлЛркзрлА рк░рк╣рлНркпрк╛ркВ ркЫрлЗ. ркЕркорк╛рк░рк╛ рк▓рлЛркХрлЛ ркЕрк╣рлАркВ ркорк╛ркИркЧрлНрк░рлЗркЯ ркерк╡рк╛ ркИркЪрлНркЫркдрк╛ркВ ркиркерлА. ркдрлЗркУ ркЕрк╣рлАркВ ркЖрк╡рлА, ркХрк╛рко ркХрк░рлА рккрк╛ркЫрк╛ркВ ркЬрк╡рк╛ ркорк╛ркЧрлЗ ркЫрлЗ.тАЩ

рк▓ркВркбркиркГ ркнрк╛рк░ркдркирлА рк╕рлМркерлА ркорлЛркЯрлА ркХркВрккркирлАркорк╛ркВркирлА ркПркХ тАШркдрк╛ркдрк╛ ркХркирлНрк╕рк▓рлНркЯркирлНрк╕рлА рк╕ркирк╡рк┐рк╕рлАрк╕тАЩркирк╛ рк╡ркбрк╛ ркиркЯрк░рк╛ркЬрки ркЪркВркжрлНрк░рк╕рлЗркХрк░ркирлЗ рк╡рлГркирк┐ркирлЗ ркЙркдрлНркдрлЗркЬрки ркЖрккрк╡рк╛ ркирк┐ркЯркиркирк╛ ркИркиркоркЧрлНрк░рлЗрк╢рки ркХрк╛ркпркжрк╛ркУ рк╕рлБркзрк╛рк░рк╡рк╛ ркЕркирлЗ ркХрлМрк╢рк▓рлНркпркирлА ркЦрк╛ркИ рккрлВрк░рк╡рк╛ рк╕рк░ркХрк╛рк░ркирлЗ ркЕркирлБрк░рлЛркз ркХркпрлЛрк┐ ркЫрлЗ. ркирк┐ркЯркиркорк╛ркВ ркдрк╛ркдрк╛ ркЬрлВркеркирк╛ рлпрлжрлжрлж ркХркорк┐ркЪрк╛рк░рлА рк╣рлЛрк╡рк╛ркирлА ркпрк╛ркж ркЕрккрк╛рк╡рлА ркдрлЗркоркгрлЗ ркХрк╣рлНркпрлБ рк╣ркдрлБ ркХрлЗ, тАШркЬрлЛ тАШрк▓рлЗркмрк░ ркорлЛркиркмркирк▓ркЯрлАтАЩркорк╛ркВ рк╕рлБркзрк╛рк░рлЛ ркерк╛ркп ркдрлЛ ркпрлБркХрлЗркорк╛ркВ ркИркирлНрк╡рлЗркеркЯ ркХрк░рк╡рлБркВ рк╕рк░рк│ ркмркирлА ркЬрк╛ркп. ркирк┐ркЯркиркорк╛ркВ

ркЖ рк╕рлНркерк│ ркЬрлЛркИркирлЗ ркдркоркирлЗ ркХркжрк╛ркЪ ркПрко рк▓рк╛ркЧрк┐рлЗ ркХрлЗ ркдркорлЗ рк╕ркорлБркжрлНрк░ркдркЯ рккрк░ркирк╛ ркХрлЛркИ ркорлНркпрлБрк╢рк┐ркпркоркирлА ркмрк┐рк╛рк░ ркЖрк┐рлАркирлЗ ркЙркнрк╛ ркЫрлЛ. рккрк░ркВркдрлБ, ркЖ ркПркХ ркШрк░ ркЫрлЗ, ркЬрлЗркирлЗ ркПркХ ркЬ рк┐ркЦркд ркЬрлЛркИркирлЗ рк▓рлБркИрк╕ ркХрлЛркЯркирлЗ рлзрлирлж,рлжрлжрлж рккрк╛ркЙркирлНркб ркЦркЪркЯрлА ркХрк╛ркврк┐рк╛ркорк╛ркВ ркЬрк░рк╛ рккркг рк╢рк┐ркЪрк╛рк░ ркХркпрлЛрлЛ рки рк┐ркдрлЛ. рк▓рлБркИрк╕ ркХрлЛркЯрки ркмрк╛рк│рккркгркерлА ркЖ ркШрк░ ркЬрлЛркдрлА ркЖрк┐рлА рк┐ркдрлА ркЕркирлЗ ркдрлЗ ркЦрк░рлАркжрк┐рк╛ркирлБркВ рк╕рлНрк┐рккрлНрки рк┐ркдрлБркВ. ркЖ ркоркХрк╛ркиркирлЗ ркЕрк▓ркЧ рк╕рлНрк┐рк░рлВркк ркЖрккрк┐рк╛ркирлЛ ркдрлЗркирлЛ ркХрлЛркИ рк╢рк┐ркЪрк╛рк░ ркиркерлА. ркбрлЗрк┐рлЛркиркирк╛ ркбрк╛ркЯркЯркорк╛ркЙркеркорк╛ркВ ркЖрк┐рлЗрк▓рк╛ркВ ркЖ ркШрк░ркирлА ркдркорк╛рко ркЖркВркдрк╢рк░ркХ ркЕркирлЗ ркмрк╛рк┐ркп рк╕ркЬрк╛рк┐ркЯ рк▓рк╛ркЦрлЛ ркЫрлАрккрк▓рк╛ркВркерлА рлйрлж рк┐рк╖рлЛ ркЕркЧрк╛ркЙ ркХрк░рк┐рк╛ркорк╛ркВ ркЖрк┐рлА ркЫрлЗ. ркоркХрк╛ркиркирк╛ ркорлВрк│ ркорк╛рк╢рк▓ркХрлЛ рккрлЛрк▓ ркЕркирлЗ ркЬрлЛркпрк╕ рккрлНрк▓рк▓ркорлЗрк░ ркжрлНрк╡рк╛рк░рк╛ ркмрлЗ ркмрлЗркбрк░рлВркоркирк╛ ркХрлЛркЯрлЗркЬркирк╛ ркЕркВркжрк░ркирк╛ ркнрк╛ркЧркирлБркВ рк╕рлБрк┐рлЛркнрки рк┐рк┐рк╛ркг, ркжрлАрк┐рк╛ркжрк╛ркВркбрлА ркЕркирлЗ рк▓ркВркЧрк░ ркЬрлЗрк┐рлА рк╕ркорлБркжрлНрк░ рк╕рк╛ркерлЗ рк╕ркВркХрк│рк╛ркпрлЗрк▓рлА ркЪрлАркЬ рк┐рк╕рлНркдрлБркУркерлА ркХрк░рк╛ркпрлБркВ ркЫрлЗ.

тАв ркмрк╛рк│ркХркирлЛ ркЕрк╕рлНркдрк╡рлНркпрк╕рлНркд ркмрлЗркбрк░рлВрко рккрлНрк░рлЛрккркЯркЯрлАркирлА ркХркХркВркоркд ркШркЯрк╛ркбрлЗркГ ркоркХрк╛ркиркирк╛ рк╡рлЗркЪрк╛ркгркорк╛ркВ ркШркгрлА рк╕рк╛рк╡ркЪрлЗркдрлА рк░рк╛ркЦрк╡рлА рккркбрлЗ ркЫрлЗ. ркдркорк╛рк░рк╛ ркмрк╛рк│ркХркирлЛ ркЕркеркдрк╡рлНркпркеркд ркмрлЗркбрк░рлВрко, ркШрк░ркорк╛ркВ рккрк╛рк▓ркдрлБ рккрлНрк░рк╛ркгрлАркирлА рк╣рк╛ркЬрк░рлАркирлА ркиркирк╢рк╛ркирлАркУ ркЕркерк╡рк╛ рк▓рлЛрки ркмрк░рк╛ркмрк░ ркХрккрк╛ркпрлЗрк▓рлА рки рк╣рлЛркп ркдрлЛ ркоркХрк╛рки рк╡рлЗркЪрк╡рлБркВ ркорлБрк╢рлНркХрлЗрк▓ ркмркирлЗ ркЫрлЗ. ркЕркгркЧркоркдрлА ркмрк╛ркмркдрлЛ ркоркХрк╛ркиркирлА ркХркХркВркоркдркорк╛ркВ ┬г рлорлжрлжрлж ркШркЯрк╛ркбрлА рк╢ркХрлЗ ркдрлЗрко ркЕркнрлНркпрк╛рк╕ ркЬркгрк╛рк╡рлЗ ркЫрлЗ. рккрк╛рк▓ркдрлБ рккрлНрк░рк╛ркгрлАркирк╛ркВ рк╡рк╛рк│ ркЬрлЗрк╡рлА ркиркирк╢рк╛ркирлАркерлА рлйрлж ркЯркХрк╛, ркЧркВркз ркорк╛рк░ркдрк╛ ркмрк╛ркерк░рлВркоркерлА рлмрлл ркЯркХрк╛ ркЕркирлЗ ркЕркерк╡ркЪрлНркЫ ркХркХркЪркиркерлА рллрлп ркЯркХрк╛ рк╕ркВркнркирк╡ркд ркЧрлНрк░рк╛рк╣ркХрлЛ рккрк╛ркЫрк╛ ркЬрк╛ркп ркЫрлЗ.

ркХрлЗрк┐рк░ркиркирк╛ рк░рк╛ркЬрк┐рк╛ркВ рлйрлжрлж ркХрк░рк╡ркзрк╛рк░рк╛ ┬г

рк▓ркВркбркиркГ рк╡ркбрк╛ рк┐ркзрк╛рки ркбрлЗрк╡рк┐ркб ркХрлЗркорк░ркиркирк╛ тАШрк▓рлЛ-ркЯрлЗркХрлНрк╕ ркХркирлНркЭрк╡рк╡рлЗркЯркЯрк╡тАЩ рк╣рлЛрк╡рк╛ркирк╛ ркжрк╛рк╡рк╛ ркЫркдрк╛ркВ ркЯрлЗркХрлНрк╕рккрлЗркпрк╕рк╕ ркПрк▓рк╛ркпркирлНрк╕ркирлЛ ркЕркнрлНркпрк╛рк╕ ркЬркгрк╛рк╡рлЗ ркЫрлЗ ркХрлЗ ркдрлЗркоркирк╛ рк╢рк╛рк╕ркиркорк╛ркВ ркХрк░ркорк╛ркВ ркХрк╛ркк ркХрк░ркдрк╛ркВ ркХрк░рк╡ркзрк╛рк░рк╛ ркмркоркгрк╛ркерлА рк╡ркзрлБ ркЫрлЗ. ркЕркнрлНркпрк╛рк╕ ркЕркирлБрк╕рк╛рк░ ркХрлЛркПркЯрк▓рк╢рки рк╕ркдрлНркдрк╛ рккрк░ ркЖрк╡рлНркпрлБркВ ркдрлЗркирлА ркЕркЧрк╛ркЙркирк╛ рк╡рк╖рк╕ркирлА рк╕рк░ркЦрк╛ркоркгрлАркП ркЯрлНрк░рлЗркЭрк░рлА рлирлжрлзрллркорк╛ркВ рк╡ркдрк╕ркорк╛рки рк╕рлНркеркеркЯркдркП рккркЯрк░рк╡рк╛рк░рлЛ ркЕркирлЗ ркЯркмркЭркирлЗрк╕рлАрк╕ рккрк╛рк╕рлЗркерлА рк╡ркзрк╛рк░рк╛ркирк╛ рк╡рк╛ркЯрк╖рк╕ркХ

рлорлк ркЯркмркЯрк▓ркпрки рк╡рк╕рлВрк▓ ркХрк░рк╡рк╛ркирлА ркЕрккрлЗркХрлНрк╖рк╛ рк░рк╛ркЦрлЗ ркЫрлЗ. ркЖ рлзрлл ркЯркХрк╛ркирлЛ рк╡ркзрк╛рк░рлЛ рк╕рлВркЪрк╡рлЗ ркЫрлЗ. ркПрк▓рк╛ркпркирлНрк╕ ркЬркгрк╛рк╡рлЗ ркЫрлЗ ркХрлЗ рк╡рлЗркЯ, ркИркирлНркХрко, ркЖрк▓рлНркХрлЛрк╣рлЛрк▓, рк╡рк╛рк╣ркирлЛ ркЕркирлЗ ркХркВрккркирлА рк▓рлЗрк╡рлА рк╕ркЯрк╣ркд рлирллрлк ркХрк░рк╡ркзрк╛рк░рк╛ ркЕркорк▓рлА ркеркпрк╛ркВ ркЫрлЗ. ркЖ рккрк╛рк▓рк╛рк╕ркорлЗркирлНркЯркирк╛ рк╕ркорк╛рккрки рк╕рлБркзрлА ркЕркирлНркп рлкрлл рк╡ркзрк╛рк░рк╛ ркЕркорк▓рлА ркерк╢рлЗ, ркЬрлЗркорк╛ркВ ркПркЯрк┐рк▓ рлирлжрлзрлйркерлА рлирлл ркХрк░рк╡ркзрк╛рк░рк╛ ркЕркорк▓ркорк╛ркВ ркЖрк╡рк╡рк╛ркирк╛ ркЫрлЗ. ркЖркирлА рк╕рк╛ркорлЗ рлзрлирлж ркХрк░ркШркЯрк╛ркбрлЛ ркХрлЗ ркорк╛рклрлА ркЕрккрк╛ркпрк╛ркВ ркЫрлЗ.

All our escorted tour prices are per person, full board and include all flights inclusive of taxes Feb & Mar 80% Sold out!

Escorted Tours

Packages

Flights only

ркзркирк╡рк╛рки рк╡рлНркпркЯрк┐ркУ ркЕркирлЗ ркорлЛркЯрк╛ ркХрлЛрккрлЛрк╕рк░рлЗрк╢ркирлЛ ркорк╛ркЯрлЗ ркЯрлЗркХрлНрк╕ ркпрлЛркЬркирк╛ркУркирлА рк░ркЪркирк╛ркерлА ркХрлЗркЯрк▓рлА ркХркорк╛ркгрлА ркХрк░рлА рк╣ркдрлА, ркдрлЗркирлА ркЯрк╡ркЧркдрлЛ ркЖрккрлА рк╣ркдрлА. ркЖ ркЪрк╛рк░ ркПркХрк╛ркЙркирлНркЯркирлНрк╕рлА рккрлЗркврлАркУркП ркЯркбркеркХрлНрк▓рлЛркЭрк░ ркУркл ркЯрлЗркХрлНрк╕ ркПрк╡рлЛркИркбркирлНрк╕ ркеркХрлАрко (DOTAS) ркЯркиркпркорлЛ рк╣рлЗркарк│ рк░рлЗрк╡ркирлНркпрлБ ркЕркирлЗ ркХркеркЯрлНркорлНрк╕ ркЯрк╡ркнрк╛ркЧ рк╕ркоркХрлНрк╖ ркЯрлЗркХрлНрк╕ ркЯрк╛рк│рк╡рк╛ркирлА ркпрлЛркЬркирк╛ркУ ркЬрк╛рк╣рлЗрк░ ркХрк░рлА рк╣ркдрлА. рк┐рк╡рк┐рк╛ркП ркЬркгрк╛рк╡рлНркпрк╛ ркЕркирлБрк╕рк╛рк░ рлирлжрлжрлпркерлА ркХрлБрк▓ рлкрлирлм ркпрлЛркЬркирк╛ рк░рлЗрк╡ркирлНркпрлБ ркЕркирлЗ ркХркеркЯрлНркорлНрк╕ ркЯрк╡ркнрк╛ркЧ рк╕ркоркХрлНрк╖ ркЬрк╛рк╣рлЗрк░ ркХрк░рк╛ркИ ркЫрлЗ, ркЬрлЗркорк╛ркВ ркЖ ркЪрк╛рк░ ркХркВрккркирлАркирлЛ ркЯрк╣ркерк╕рлЛ рлзрло ркЯркХрк╛ ркЬрлЗркЯрк▓рлЛ ркЫрлЗ.

рк▓ркВркбркиркГ ркЯрк┐ркЯркиркирлА ркЪрк╛рк░ рк╕рлМркерлА ркорлЛркЯрлА ркПркХрк╛ркЙркирлНркЯркирлНрк╕рлА рккрлЗркврлАркУ рк┐рк╛ ркИ рк╕ рк╡рлЛ ркЯ рк░ рк╣рк╛ ркЙ рк╕ - ркХрлВ ркк рк╕ рк╕ (PwC), ркбрлЗрк▓рлЛркИркЯ, ркЕркирлНркеркЯркЯ ркПркирлНркб ркпркВркЧ ркЕркирлЗ KPMGркП ркЧркд ркдрлНрк░ркг рк╡рк╖рк╕ркорк╛ркВ ркЯрлЗркХрлНрк╕ ркЯрк╛рк│рк╡рк╛ркирлА рлнрлп ркпрлЛркЬркирк╛ ркмркирк╛рк╡рлА рк╣ркдрлА. ркЖ рк╕рк╛ркерлЗ ркдрлЗркоркгрлЗ ркХрк░рлЛркбрлЛ рккрк╛ркЙркирлНркбркирк╛ рк╕рк░ркХрк╛рк░рлА ркХрлЛркирлНркЯрлНрк░рк╛ркХрлНркЯрлНрк╕ркорк╛ркВркерлА рк▓рк╛ркн рккркг ркорлЗрк│рк╡рлНркпрк╛ркВ рк╣ркдрк╛ркВ. ркЖ ркХркВрккркирлАркУркП рлирлжрлжрлпркерлА ркЬрк╛рк╣рлЗрк░ ркХрк░рк╛ркпрлЗрк▓рлА ркдркорк╛рко ркЯрлЗркХрлНрк╕ ркпрлЛркЬркирк╛ркУркирлЛ рккрк╛ркВркЪркорлЛ ркЯрк╣ркерк╕рлЛ ркдрлИркпрк╛рк░ ркХркпрлЛрк╕ рк╣ркдрлЛ. ркЖ ркЪрк╛рк░ ркорлЛркЯрлА ркХркВрккркирлАркУркирк╛ рк╡ркбрк╛ркУркП рк╢ркЯрк┐рк╢рк╛рк│рлА рккрк╕рлНрк▓рк▓ркХ ркПркХрк╛ркЙркирлНркЯрлНрк╕ ркХркЯркоркЯрлА рк╕ркоркХрлНрк╖

Enchanting China

Traditional China from

┬г1394

9 Day tour to Beijing / Xian & Shanghai Tour dates: 29 Mar, 01 May & 15 Jul 13

Ho Chi Minh / Hoi An Tour

  

7 nights

from

┬г835

from

  

Hanoi / Hoi An Tour

8 nights

Including flights

  

from

┬г879

Multi-leg flights from London - Toronto - New York - London

from ┬г592

London - Dubai - Bangkok - Hong Kong - Dubai - London

from ┬г607

London - Hanoi - Bangkok - Siem Reap - Ho Chi Minh - London from ┬г726 Plus more...

56 Baker Street, London W1U 7BU Contact: sales@namastetravel.co.uk

Tel: 020 7725 6765

from

┬г2280

Tour dates: 08 Mar, 15 July13, 08 Oct & 12 Nov 13

Gaya Borneo Island Resort

  

8 nights

from

South American Discovery from ┬г4671

17 Day tour with optional 5 Day Tour add-on for Laos

Including flights

London - Colombo - Kuala Lumpur - Delhi - Colombo - London from ┬г969

www.namaste.travel

Cambodia & Vietnam

┬г2108

16 Day tour with Yangtze River Cruise Tour dates: 04 Mar, 08 Apr, 03 Jun & 29 Jul 13

┬г1388

23 Days with optional 3 nights in Buzios Tour dates: 14 Apr & 15 Sept 13

Peru Seat in Tour

  

7 nights

  

from

┬г1872

Including flights

Including flights

Flights from London to Dubai from ┬г314

Mumbai from ┬г410

New York from ┬г384

Beijing from ┬г406

Toronto from ┬г507

Nairobi from ┬г441

Bangkok from ┬г561

Rio from ┬г501

Hanoi from ┬г609

Singapore from ┬г522

Lima from ┬г512

Sydney from ┬г770

Bringing you travel deals for over 35 years Authorised to sell Travel Insurance

Mob: 07807 775 767

Prices are per person subject to availability and change. Terms and conditions apply

7

Namaste travel is a division of the


8

શિટન

9th February 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

થૂંકના ૧૦૦,૦૦૦ પાઉન્ડ! હા, જો તે વ્હલે માછલીનું હોય તો... લંડનઃ લેસકેિાયરના મો ર કે મ્ બી ના દનરયાકાંઠે િાનને લઈ ચાલતા કેન લવલલયમને વ્હેલ માછલીની ઉલટીનો અંદાજે એક લાખ પાઉસડની કકંમતનો ગઠ્ઠો મળી આવ્યો છે. નવનલયમ કહે છે કે, ‘દનરયાતટે ચાલતી વખતે અચાનક ૫૦,૦૦૦ પાઉસડની રોકડ મળી આવે તેના જેવું થયું છે. પહેલા તો તે િું હિે તેની ખબર પડી ન હતી. આ પથ્થર જેવાં પદાથનની ગંધ નવનિષ્ટ હતી.’ ઈસટરનેટ પર તપાસમાં તેને ‘તરતું સોનુ’ તરીકે પ્રનસદ્ધ અંબરગ્રીસનો ૩ કકલોગ્રામનો ગઠ્ઠો મળ્યાની ખબર પડી હતી. પરફ્યુમ-અત્તર બનાવવા સ્પમન વ્હેલ પ્રકારની વ્હેલના િરીરમાં એકિ થતાં થૂંક અથવા તેની ઉલટીની ભારે માગ રહે છે. વ્હેલ તેનાં િરીરમાં એકનિત થૂંક ટયારેક ઓકી કાઢે છે. ઓકેલું અંબરગ્રીસ મેળવવા

‘એશિયન એચીવસસ એવોર્સસ ૨૦૧૩’ માટે સ્પોન્સડડ ચેશિટી તિીકે ‘શલલી’ને જાહેિ કિતા ‘ગુજિાત સમાચાિ અને એશિયન વોઈસ’

પરફ્યૂમ બનાવતી કંપનીના

2013

પ્રનતનનનધઓ દનરયાકકનારે િોધ ચલાવતા રહે છે. નવનલયમને અંબરગ્રીસ મળ્યાંની ખબર પડતાં જ પરફ્યુમ બનાવતી કંપનીઓએ તેનો સંપકક સાધ્યો હતો. દનરયામાં વ્હેલના ફેફસામાં તૈયાર થતો આ પદાથન વ્હેલના િરીરમાંથી બહાર નીકળ્યા પછી વષોન સુધી તરતો રહે છે. ટયારેક કાંઠે તણાઈ આવે તો જેને મળે એ માલામાલ થઈ જાય. પથ્થર જેવો કલર અને એવો જ આકાર-દેખાવ ધરાવતું અંબરગ્રીસ થોડું નરમ હોય છે. અંબરગ્રીસનાં કેટલાંક તત્ત્વો વષોન સુધી અત્તરની સુગંધી જાળવી રાખે છે.

• કેર હોમના રહેવાસીઓને સેક્સ વકકરની સવલતઃ ઈસ્ટબોનનના ચેઝલી નનસિંગ હોમના રહેવાસીઓને સેટસ વકકરની સવલત પૂરી પાડવા અંગે નનસિંગ હોમ દ્વારા બચાવ કરવામાં આવ્યો છે. કેર હોમના નનવાસીઓ તેનો ઉલ્લેખ ‘સ્પેનિયલ નવનઝટ્સ’ તરીકે કરે છે. ઈસ્ટ સસેટસ કાઉન્સસલે આ સુનવધાને અયોગ્ય ગણાવી હતી. એક સમયે કેર હોમ દ્વારા ગ્રુપ એન્ટટનવટીનું આયોજન કરાયું હતું જેમાં રહેવાસીઓના મનોરંજન માટે સ્ટ્રીપસન બોલાવાયાં હતાં. ચેઝલી નનસિંગ હોમમાં સંભાળ હેઠળના રહેવાસીઓ મુખ્યત્વે અિિ એટસસનવનસમેસસ છે, જ્યાં લાંબા સમયથી સેટસ વકકરની સુનવધા અપાય છે.

cAeerInAe y? aAjkAl œrmAù cAerIaAe œoI ¸Ay e. te¸I bcvA mAqe aAp aApnA œrnI bArIaAe t¸A pe qIaAe mAqe lAeŠùdnI isKyAeirqI gñILs t¸A gIvAA wrvAÀ (Collapsible Security Grilles) fIq krAvAe. gAd#n t¸A dòA¤ve mAqenA geqós (Gates) t¸A rImAeq kùqòAel geqós sA¸e re¤l©Gs (Railings) po bnAvI ane ifq krI aApIae Iae. œrnI aùwr Sqenle¤s SqIl ane GlAs beleSqòed po bnAvI fIq krI aApIae Iae. wukAnAe t¸A œr mAqe isKyAeirqI bhu j~rI e. amAe tmAre TyAù aAvI Free Estimate krI aApIae Iae. yAw rAŠAe.

Manufacturers and Installers of Quality Steel Fabrications Domestic & Commercial • Steel Doors • Gates • Window Grilles • Stainless Steel & Glass Balustrade • Fire Escape • Staircases • Railings

æivoA¤ ane mnuA¤ mkvAoAnAe sùpk# krAe: Unit No. 9, London Group Business Park, 715 North Circular Road, London NW2 7AQ.

Tel: 020 8450 1284 Mobile: 07956 418 393 Fax: 020 8450 9885 www.kpengineering.co.uk

માનવ હેરફેરઃ આપણે શા માટે અવાજ ઉઠાવતાં નથી?

‘હ્યુમન ટ્રાકફકકંગ અથવા માનવ દેહવ્યાપાર એટલે િોષણના હેતુસર વ્યનિઓની ભરતી, હે ર ફે ર , ટ્રાસસફર, તે મ ને આિરો આપવો, છૂપાવવા કે મેળવવા’નો અથન થાય છે. આ ગુલામીનું એક આધુનનક સ્વરૂપ છે. દર વષષે અંદાજે ચાર નમનલયન લોકોની હેરફેર ગુલામીની મજૂરી, યૌનિોષણ અને વેશ્યાગીરી માટે કરવામાં આવે છે, જેની સાથે તે ઝડપથી આ સદીનો સૌથી મોટો અપરાધ બની રહ્યો છે. આવી હેરફેરના ૫૦ ટકાથી વધુ પ્રમાણ સગીર બાળકોનું છે. સરેરાિ ૧૨ વષનની વયની છોકરીઓ વેશ્યાગીરી માટે ધકેલવામાં આવે છે. દુઃખની વાત એ છે કે પ્રવેિની આ સરેરાિ વય નચંતાજનક રીતે ઘટતી જ જાય છે. ‘નલલી’ ફાઉસડેિનના સ્થાપક લેડી મોનહની કેસટ નૂન કહે છે, ‘હું ૨૫ કરતા વધુ વષનથી અસુરનિત છોકરીઓ સાથે સખાવતી કાયનમાં સંકળાયેલી છું. આમ છતાં, માનવ હેરફેરના આ કાળા નવિ નવિે જાણીને મને હજુ પણ આઘાત લાગે છે . િણ વષન ની છોકરીઓનો ઉપયોગ સેટસના ગુલામો તરીકે કેવી રીતે થઈ િકે? આપણે આ નવિે િા માટે વાત પણ કરતા નથી?’ સમગ્ર નવિમાં બાળકો મુિપણે

તેમના મૂળભૂત અનધકારોને માણે અને તમામ પ્રકારના વે પારી સે ટ સ્યુ અ લ િોષણથી સલામત રહે તેની ચોકસાઈ કરતી પનરવતન ન પ્રનિયાનો નહસ્સો બનવા વૈનિક સમુદાયને પ્રોત્સાનહત કરવા ‘નલલી’ ફાઉસડેિનનો આરંભ કરવામાં આવ્યો હતો. ‘નલલી’ પોતાના ચે નરટે બ લ સહયોગી iPartner India સાથે ભારતમાં આ ભયાનક અપરાધના

‘લલલી’ના એમ્બેસેડસસ સુશ્રી િનમનલા ટાગોર સુશ્રી કાનમની ભાગા સુશ્રી નલલેત દુબે ‘લલલી’ના પેટ્રન્સ લોડડ ગુલામ નૂન, MBE માનનીય અપૂવન બાગડી

બેરોનેસ માગાનરેટ મેકડોનાહ પ્રોફ. લોડડ કમલેિ પટેલ, OBE ‘લલલી’ના કલમટી સભ્યો લેડી મોનહની કેસટ નૂન (ચેરપસનન) ડો. અલકા બાગડી સુશ્રી નબના રાણી સુશ્રી રીટા ભગવતી

" #

અસરગ્રસ્તો સાથે કાયન કરી રહેલ છે. ભારત અને યુકેમાં રનજસ્ટડડ ચેનરટી સં સ્ થા iPartner India આધુ નનક ભારત સમિના સૌથી પીડાજનક નવકાસકીય મુદ્દાઓના નનરાકરણ લાવી રચનાત્મક ફેરફારો લાવવાનું કાયન કરી રહેલ છે. તે ઓ સ્થાનનક તનળયાના િે િે કાયનરત સહયોગીઓ સાથે કામ કરે છે.જેઓ ગરીબી અને નનરિરતાના

!

.=2 1-56= 2=)B.? #0?*B6?) .? #>0*BG6) +C3=4 %4.=4 -:+=6A'D.@E &@'4=+?2=E,? $;AH.@E <=985A7. %4.=4 ! "D648?( /=64 "D0 #).F ! :)B))4? G*%5A4A7. :/D9847?/ G*%5A4A7.

મૂ ળ ભૂ ત કારણ, દુ રુ પયોગ અને િો ષ ણ ના અટકાવથી માંડી હે ર ફે ર કરનારાઓ સામે કાનૂની કાયનવાહી સનહત દરે ક લેડી મોલહની કેન્ટ નૂન તબક્કે હેરફેરના આ નવષચિને તોડવા પોતાની રીતે કાયન કરે છે. ‘‘નલલી’નો પ્રનતસાદ માિ જરૂનરયાતના આધાર પર જ નથી, જે ખરેખર નવિાળ છે. માિ ભારતમાં જ અંદાજે ૨.૫ નમનલયન બાળકો વેશ્યાગૃહોમાં છે. અમારો પ્રનતસાદ બની િકે તેટલી નજંદ ગી બચાવવાની નૈ નતક અનનવાયનતાના ધોરણે હોય છે. જો અમે એક કકંમતી નજંદગીને પણ જીવતાં દોઝખમાંથી બચાવી િકીિું તો પૂરેપુરૂં વળતર આપનાર ગણાિે.’, તેમ લેડી નૂને જણાવ્યું હતું. તમે આમાં કેવી રીતે મદદ કરી િકો તેની વધુ માનહતી માટે ‘નલલી’નો સંપકક અહીં કરો iPartner India, Tel: 020 7841 8919, E:info@ipartnerindia.org

સુશ્રી હીના વેકનરયા સુશ્રી નાસદીઆ અહમદ સુશ્રી િકકબા રંગૂનવાલા સુશ્રી આિા પાઈ િેઠી સુશ્રી અનનતા રોય સુશ્રી િમા ભારદ્વાજ


www.abplgroup.com - Gujarat Samachar 9th February 2013

9


10

9th February 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

લોકપાલ વિધેયકઃ વનષ્ઠા િગરનું પગલું લોિપાલ ચવધેયિને મનમોહન પ્રધાનમંડળે ભલે બહાલી આપી હોય, પરંતુ અસરિારિ લોિપાલની સરિારી ચનષ્ઠા સામેનો સવાલ અનુિર જ છે. ગાંધીવાદી અન્ના હઝારેએ લોિપાલ માગણી સાથે આમરણ ઉપવાસ શરૂ િયાજ અને દેશ રસ્તા પર ઉતરી પડ્યો હતો. દોઢેિ વષજથી આ મુદ્દો િિાજમાં છે, પણ સરિાર ગંભીર જણાતી નથી. સૂચિત લોિપાલ ચવધેયિ હવે સંસદમાં રજૂ થશે, અને જો મંજરૂ ી મળી ગઇ તો આ એવો િાયદો બની રહેશે િે જેની પાસે ન તો અચધિાર હશે, ન તો ભ્રિ તંત્ર પર અંિુશ લાદી શિશે. શું લોિો આવા લોિપાલ ચવધેયિ માટે રસ્તા પર ઉતયાજ હતા? આ ચવધેયિની અસરિારિતા અંગે શાસિ પિ ચસવાય સહુને શંિા છે. ચવપિ ભાજપે જાહેર િયુું છે િે તે આવા ચવધેયિનો ચવરોધ િરે છે, અને અન્નાએ ફરી આંદોલનની િીમિી આપી છે. તેમની નારાજગી સમજી શિાય તેવી છે. સીબીઆઇ લોિપાલના અચધિારિેત્રની બહાર છે. સરિાર માનતી હોય િે આ ગુપ્તિર સંસ્થાનો રાજિીય દુરુપયોગ નથી જ થતો તો પછી તેને લોિપાલ તળે લાવવામાં વાંધો શું હોય શિે? આવું થયું હોત તો િોક્કસપણે લોિપાલ અસરિારિ ભૂચમિામાં જોવા મળ્યું હોત. સરિાર િબૂલે િે નહીં, સીબીઆઇના રાજિીય દુરુપયોગના અનેિ ઉદાહરણ નજર સામે છે. આંધ્ર પ્રદેશની વાઇએસઆર િોંગ્રેસના નેતા જગનમોહન રેડ્ડી આનું શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ છે. જ્યાં સુધી જગનમોહન િોંગ્રેસમાં રહ્યા સીબીઆઇને તેમની અઢળિ સંપચિના સ્રોત અંગે િોઇ શંિા નહોતી, પરંતુ તેમણે જેવો િોંગ્રેસ સાથે છેડો ફાડીને પિ સામે મોરિો માંડ્યો િે સીબીઆઇએ આવિથી વધુ સંપચિનો િેસ ઠોિી દઇ તેમને િાયદાના િઠેડામાં ઉભા િરી દીધા. બહુજન સમાજ પાટટીના વડાં માયાવતીએ મનમોહન

સરિારને ટેિો આપ્યો છે તેની પાછળ પણ સીબીઆઇ જ િારણભૂત મનાય છે. તેમની સામે પણ આવિ િરતાં વધુ સંપચિનો િેસ ચવિારાધીન છે. સરિારને સમથજન આપતા સમાજવાદી પિના નેતા મુલાયમ ચસંહ યાદવ પણ છાશવારે સીબીઆઇના દુરુપયોગનો મુદ્દો ઉઠાવતા રહ્યા છે. રાજિીય પિોમાં ભ્રિાિાર નવી વાત નથી, પરંતુ તેને પણ લોિપાલમાંથી બાિાત રાખવામાં આવ્યા છે. છેલ્લાં િેટલાિ સમયમાં સરિારી સહાયથી િાલતા ટ્રસ્ટોમાં આચથજિ ગેરરીચત છતી થઇ છે. અને સરિારી સહાયથી િાલતા ચશિણ સંસ્થાનોમાં પણ આવી જ હાલત છે. જોિે લોિપાલના દાયરામાં ન તો ટ્રસ્ટોને સામેલ િરાયા છે િે ન તો ચશિણ સંસ્થાનોને. ભ્રિાિાર આજે દેશને ખોખલો િરી રહ્યો છે અને જનઅસંતોષનું મુખ્ય િારણ પણ બની રહ્યો છે. ટોિના નેતાઓથી માંડીને અચધિારીઓ અને છેિ નીિલી પાયરીના િમજિારીઓ પણ ભ્રિાિારમાં ગળાડૂબ જોવા મળે છે. આ સંજોગોમાં સરિાર ભ્રિાિારને નાથવા માટે ખરેખર ગંભીર હોય તો તેણે લોિપાલને અસરિારિ બનાવવાની ચદશામાં િામ િરવું જોઇએ. દેખાડા પૂરતું લોિપાલ ચવધેયિ લાવીને લોિોની આંખોમાં તો ધૂળ તો નાંખી શિાશે, પણ સરિારે એ ન ભૂલવું જોઇએ િે લોિોને િાયમ માટે બેવિૂફ બનાવી શિાતા નથી. માથાના દુખાવારૂપ ભ્રિાિારની સમસ્યામાંથી મુચિ નહીં મળે તો લોિો બમણા વેગથી સરિાર સામે મોરિો માંડશે તેમાં બેમત નથી. લોિપાલ મુદ્દે દેશભરમાં િેતનાનો દીપિ પ્રગટાવનાર અન્નાએ અસરિારિ લોિપાલની સરિારે ખાતરી આપ્યા બાદ ઉપવાસ આંદોલન સમેટ્યું હતુ.ં હવે તેમણે ફરી આંદોલનની િીમિી ઉચ્ચારી છે. લોિસભાની િૂટં ણી માથે છે ત્યારે સરિાર માટે ખતરાની ઘંટડી વાગી છે.

ચીનનો ભારતને અજગરભરડો ભારત સંરિણ િેત્રે ભલે મજબૂત બની રહ્યું હશે, પરંતુ તેના માટે ચિંતાના વાદળો ઘેરાયા છે. પડોશી દેશ પાકિસ્તાન તેની (ભારતચવરોધી) અવળિંડાઇ માટે જાણીતો છે, અને હંમશ ે ા ભારતચવરોધી આતંિવાદી તત્વોને પોષતો રહ્યો છે. બીજી તરફ, િીન પણ થોડા થોડા સમયે ભારત માટે સરહદી મોરિે િે રાજદ્વારી મોરિે એિ યા બીજી અટિિાળા િરતું રહ્યું છે. આ બન્ને દેશો અવારનવાર ભારત માટે નાનીમોટી સમસ્યા સજજતા રહે છે, પરંતુ હવે આ બન્ને દેશોએ સાથે મળીને ભારતચવરોધી િારસો ઘડ્યો હોય તેવું જણાય છે. પાકિસ્તાને ભૌગોચલિ દૃચિએ ખૂબ મહત્ત્વનું ગ્વાદર પોટટ ચવિસાવવા માટે િીનને હવાલે િરવા ચનણજય િયોજ છે. આમ તો ગ્વાદર પોટટનું પ્રારંચભિ ચનમાજણ િામ િીને િયુું હતુ,ં પરંતુ પછી તેના ચવિાસ માટે ચસંગાપુરની ઓથોચરટીને િોન્ટ્રેક્ટ અપાયો હતો. ધીમી ગચતએ િાલતા િામથી પાકિસ્તાનને સંતોષ નહોતો. આથી પાકિસ્તાનના પ્રધાનમંડળે ફરી તેની જવાબદારી િીનને સોંપવાનો ચનણજય િયોજ છે. િીનનો દાવો છે િે તે અહીં સંરિણ સંબચં ધત િામ નહીં િરે, પણ માત્ર આચથજિ ચવિાસ જ થશે. પરંતુ ગ્વાદર પોટટ પર િીનની હાજરીનો મતલબ છે િે ભારતની પશ્ચિમી સરહદે પણ િીનનો િંિપુ ાત. દેશની પૂવજ સરહદે િીને બંગાળના અખાત અને દચિણમાં ચહન્દ મહાસાગરમાં પહેલથે ી જ પોતાની હાજરી નોંધાવી છે. અને ઉિરમાં પાકિસ્તાનના િબજાવાળા િાચમીરમાં પણ િીન ચનમાજણ િાયોજ િરી રહ્યું છે. આમ િીનનો બદઇરાદો સ્પિ છેઃ

તે ભારતને િોમેરથી ઘેરવાની કફરાિમાં છે અને પાકિસ્તાન તેમાં મદદ િરી રહ્યું છે. પાકિસ્તાન ઇચ્છે છે િે, િીન અહીં પોતાનો નૌિાદળનો અડ્ડો બનાવે. િીન આવું િરશે િે િેમ તે તો સમય િહેશ,ે પણ હવે આ પોટટ પર િીનના યુદ્ધ જહાજો ચવના રોિટોિ અવરજવર િરી શિશે. બલુચિસ્તાનમાં અશાંચતનો માહોલ હોવા છતાં િીને ત્યાં ચવિાસિાયજમાં સામેલ થવાનો ચનણજય િયોજ છે તે જ બાબત િીનનો વ્યૂહાત્મિ ઇરાદો દશાજવે છે. સંરિણ ચનષ્ણાતો સ્પિપણે માને છે િે િીન ગ્વાદર પોટટનો ઉપયોગ સંરિણ સંબચં ધત જરૂરત માટે િરી શિે છે. અહીંથી તે મધ્ય-પૂવમજ ાં સચિય અમેચરિી સૈન્ય બેઝ પર પણ દેખરેખ રાખી શિશે. આ ઉપરાંત અહીંથી િીન ચશનિાંગ પ્રાંત માટે ઓઇલ અને ગેસ લઇ જઇ શિે છે. જોિે, આ માટે િીને સેંિડો કિલોમીટર લાંબી પાઇપલાઇન પાથરવી પડશે. અને આમાં ઘણો સમય લાગી શિે છે. િીનના સરિારી અખબારમાં સરિારી પીપૂડી વગાડાઇ છેઃ પાકિસ્તાનના ગ્વાદર પોટટનું સંિાલન િીન િરવાનું છે તેનો મતલબ એવો નથી િે તે ભારતને ઘેરવા માગે છે. આ પગલું તો આચથજિ ચહતો માટે મહત્ત્વનું છે. આથી િીનને ખાડીના દેશોમાંથી થતા ઓઇલના સપ્લાયમાં સરળતા થશે અને તે સરળતાથી અરબી સમુદ્રમાં પણ પ્રવેશ િરી શિશે. ન તો િીન એટલું શચિશાળી છે અને ન તો ભારત એટલું નબળું છે િે ચબન-લચિરી પ્રોજેક્ટનું હસ્તાંતરણ ભારતને ઘેરી શિે છે. િીન ગમે તેટલી મધમીઠી વાતો િરે, પણ ભૂતિાળ જોતાં તેનાં શબ્દોમાં ભરોસો મૂિાય તેવું નથી.

તમારી િાત....

પોતાનું કામ નનષ્ઠાપૂવવક અને પ્રીનતથી કરવું એ પણ પ્રભુની પ્રાથવના જ છે. - નનત્શે

ડાયરેક્ટ ફ્લાઈટ ક્યારે? આપણા પેપર દ્વારા ખૂબ જ કલરફૂલ ફોટો સાથે ગુજરાતની િગતત તિશે અને દેશ તિદેશના સમાચારો તેમજ તિસ્તૃત માતિતી જાણિા મળે છે. બીજું ખાસ મુખ્યમંત્રી શ્રી મોદી ઉત્સિતિય સ્િભાિના છે અને તેઅો ગુજરાતમાં િારંિાર ઉત્સિ – મિોત્સિના આયોજનો કરે છે. ગુજરાતમાં પુશ્કળ રોકાણ થાય છે તેથી દેશતિદેશમાં િસતા ગુજરાતીઓ અને બીજા તબઝનેસ ડેતલગેટ્સની અિરજિર ગુજરાતમાં ખૂબ રિેતી િશે (જો ખરેખર ન્યુઝ પેપરમાં આિતું િોય છે તે મુજબ િોય તો). આિા સંજોગોમાં ગુજરાતને ડાયરેક્ટ ફ્લાઈટની ખાસ જરૂર છે. શ્રી નરેન્દ્રભાઈના તિજય પાછળ થોડો ઘણો એનઆરઆઈનો પણ િાથ જરૂર િશે. િિે તો નરેન્દ્રભાઈનું કદ અને િગ બંને િધી ગયા છે તો તેઓ આ બાબતે કોઈ એક્શન કેમ લેતા નથી? ગુજરાતની ડાયરેક્ટ ફ્લાઈટ િીકમાં ફિ ત્રણચાર તદિસ પણ ચાલુ કરે તો પણ િજારો એનઆરઆઈ ગુજરાત પધારે અને ખુદ ગુજરાતને પણ લાભ થાય. ઈલેક્શન પછી બીજા નેતાની જેમ નરેન્દ્રભાઈ પણ એનઆરઆઈને ભૂલી જાય કે પછી એનઆરઆઈમાં રસ ન લે તો એનઆરઆઈ લોકોએ પણ પોતાના િતનમાં જે કંઈ ઈન્િેસ્ટમેન્ટ કે અિરજિર કરે તે સમજી તિચારીને કરિા જોઈએ. શ્રી નરેન્દ્રભાઈએ ઉત્સિો ઉપરાંત જે િજાએ તેમને ગાદી ઉપર બેસાડ્યા છે તેમના તિશે પણ ધ્યાન આપિું જોઈએ. નિીંતર જેટલો એનઆરઆઈ માટે ભાજપે રસ નથી લીધો તેના કરતા િધારે રસ તિપક્ષી પાટટી (કોંગ્રેસ)ે અગાઉ લીધો િતો. જે આપના જૂના પેપર દ્વાર જ જાણિા મળશે. આ બાબતે આપનું પેપર પણ ફરી સતિય થાય અને મુખ્યિધાન શ્રીને યાદ અપાિે તો જરૂર કાયયિાિી થશે. - પરેશ પી. દેસાઈ, સ્ટોનબ્રિજ પાકક

સીબીને અનભનંદન શ્રી સીબી પટેલને ખૂબ ખૂબ અતભનંદન. ધંધાકીય ક્ષેત્રની સાથે સામાતજક-ધાતમયક ક્ષેત્રમાં પણ અગત્યનો ફાળો આપી રહ્યા છે. સી.બીને ૧૨મી જાન્યુઆરીએ ધમયજ ગામમાં સાતમો ધમયજડે તથા શ્રી તિિેકાનંદ જયંતીની ઉજિણીમાં સભાના અધ્યક્ષ તરીકે િાજર રિી સામાતજકધાતમયક ક્ષેત્રમાં અગત્યનો ફાળો આપિા બદલ અતભનંદન. - સુરશ ે અને ભાવના પટેલ, મારખમ, કેનડે ા

નરેન્દ્ર મોદી ભારતનો એક સપૂત ગુજરાતના છ કરોડ લોકોના હૃદય અને ત્રણ ત્રણ િખત જીત મેળિીને ગુજરાતના મુખ્યિધાન તરીકે સુકાન સંભાળનારા, ગુજરાતને દેશમાં એક ઉચ્ચ કક્ષાનું રાજ્ય બનાિનારા નરેન્દ્ર મોદી એક અનોખા નેતા છે. આજે ભારત ઘણી આતથયક િગતત કરી રહ્યું છે તે િકીકત છે. કોંગ્રેસ સરકારના શાસન િેઠળ પણ અનેક ક્ષેત્રોમાં સફળતા મળી છે પણ િજુ આતથયક તેમજ સામાતજક ગરીબો અને અશિ લોકો સામે થતો અન્યાય, જાતીય અને ઉંચનીચનો ભેદભાિ, અંધશ્રદ્ધા તિગેરે કારણોને લઈને દેશમાં જે સડો િિતતે છે તેથી દેશનો તિકાસ રૂંધાય છે. લગભગ ૭૦ ટકા લોકો કારમી ગરીબીને કારણે એક ટંક સારો આિાર પણ પામતા નથી. કરોડો લોકોને ચોખ્ખું પાણી પણ મળિાના સાંસા િોય છે. અસંખ્ય લોકો દિાને અભાિે અકાળે અિસાન પામે છે. આિા કપરાં

સંજોગોમાં ભારત જેિા તિશાળ દેશને એક નેક, ઈમાનદાર, રાષ્ટ્રિેમી, મજબૂત અને બાિોશ નેતાની જરૂર છે અને આ બધા ગુણો, શતિઓ, ગુજરાતના મુખ્યિધાન નરેન્દ્ર મોદીમાં મોજુદ છે. સુદં ર વ્યતિત્િ ધરાિતા, સ્પષ્ટ િિા, નીડર, તસદ્ધાંતિાદી મોદી એક રાજિી પુરૂષ છે. આ ગુજરાતનો નાથ જો િડાિધાનપદે પિોંચે તો જરૂર ભારતનું ભાતિ ઉજ્જિળ થાય એમાં શંકાને કોઈ સ્થાન નથી. જ્યારથી ભારતને આઝાદી મળી છે ત્યારેથી લગભગ કોંગ્રેસ સરકારનું જ શાસન રહ્યું છે. કોંગ્રેસે નિેરૂજી અને સરદાર પટેલ જેિા દેશભિની પાટટી છે. ગાંધીજીનો આ પાટટીને ટેકો િતો. કોંગ્રેસે દેશની એકતા અંખતડત રાખી એક બહુ જ ઉમદા કામ કયુું છે. િિે સમય પાકી ગયો છે. ભારતની જનતા જાગે, તિચારે અને તેમનો અમૂલ્ય મત લાગણીિશ થઈ માત્ર કોંગ્રેસ પર જ ન િેડફે. ઈશ્વર કરે અને મોદી જો ભારતના િડાિધાન બને તો લાગે છે કે દેશમાં ‘રામરાજ્ય’નો આરંભ થશે. - નનરંજન વસંત, સ્ટ્રેધામ

કોલ સેંટરોથી સાવધાન ગયા અઠિાડીઆના 'ગુજરાત સમાચાર'માં ભારતના કોલ સેંટરોની નબળી કાયયિાિી અને બેઇમાનીના સમાચાર િાંચ્યા. લોકોને આ કોલ સેંટરના કમયચારીઓ સંપકક કરે છે એમાં કોઇ પણ જાતની િોફેશનલ રજુઆત, અણઘડ અને બચુશાઇ અંગ્રેજીમાં િાતચીત અને અંગત માતિતી માટે ઘણાં સિાલો પૂછતા િોય છે. એિું જરૂરી નથી કે આપણે બધી માતિતી આપિી કે ચચાય કરિી પડે. ભૂતકાળમાં કેટલાક કોલ સેંટરના કમયચારીઓ દ્વારા અંગત માતિતીનો દૂરપયોગ કરી, ડેબીટ-િેતડટ કાડડ થકી ઘણાં લોકોના ખાતામાંથી િજારો પાઉન્ડની ચોરીઓ થઇ ચૂકી છે. આિા કોલનો જિાબ આપિો જરૂરી નથી. જે લોકોને ઇંગ્લીશ બોલતા આિડતું નથી એિા ઓપરેટરો કંપનીઓને નુક્શાન પિોંચાડે છે. આિા કોલ સેંટરથી સાિધ રિેજો, બની શકે તો જ્વાબ આપિાનું ટાળશો. જાણિા મળે છે કે આિા કોલ સેંટરો િિે િમશ: બંધ થઇ રહ્યા છે. - શાંનતલાલ દુદકીઆ, ક્રોયડન

ભારતના નવઝાની ફીમાં વધારો િમણાં ભારતના તિઝાની ફી ખૂબ િધારી દીધેલ છે. બીજા બધા દેશો પોતાને ત્યાં બિારથી માણસો ફરિા આિે તો હૂંતડયામણ ઉપરાંત દેશના દરેકને ફાયદો થાય તેમ માને છે ત્યારે આપણા દેશે તિઝાના ભાિ િધાયાય છે. જે કોઈ બિારથી ફરિા આિે છે તે કાંઈને કાંઈ િાપરીને જિાના છે. કોઈ કશું લઈ જિાના નથી. તેઓ જે કાંઈ ખરીદી કરશે, િોટેલમાં ઉતરશે, ટેક્સી કરશે તે બધામાં દેશની િજાને અને સરકારને લાભ છે તેિું કેમ ભારત સરકાર તિચારતી નથી? આજે પણ એક પુત્ર પોતાના પપ્પાને પૂછે છે કે, 'પપ્પા સત્તાસ્થાને અત્યારે જેઓ બેઠા છે એમાંનું એક નામ મને એિું આપો કે હું એમના જેિો બનીને રહું.' પપ્પા કોનું નામ આપે એ સમસ્યા છે. કલ્પના કરો ૧૨૫ કરોડની આબાદી િાળા આ દેશને જેઓ ચલાિી રહ્યા છે એમાંના એકનું નામ જો પપ્પા પોતાના પુત્રને આદશય તરીકે ન આપી શકતા િોય તો એ દેશનું ભાતિ શું િશે? - ખીમજીભાઈ પરમાર, લેસ્ટર

ગુજરાત સમાચાર અને એિશયન િોઇસને આપ કોઇ સંદેશ આપિા માગો છો? લિાજમ/વિજ્ઞાપન સંબંવધત કોઇ માવિતી જોઇએ છે? િમણાં જ ફોન ઉઠાિો અથિા ઇ-મેઇલ કરો. અમે આપને મદદ કરિા તત્પર છીએ.

Karma Yoga House, 12 Hoxton Market (Off Coronet Street) London N1 6HW

Tel: 020 7749 4080/4000 Fax: 020 7749 4081 Email:gseditorial@abplgroup.com aveditorial@abplgroup.com www.abplgroup.com


ગુજરાત

www.abplgroup.com - Gujarat Samachar 9th February 2013

પંકિ રિવેદી િત્યાકેસમાં વધુ તપાસ અંગે ૮મીએ ચુકાદો

એકની એક દીકરીએ માતાને કાંધ આપીને અગ્નિસંસ્કાર પણ કયાા

અમદાવાદઃ થવાધ્યાય પગરવારના અમેગરિાવાસી પંિજ ગિવેદી હત્યાિેસમાં વધુ તપાસની િે પુનઃ તપાસ માટે િરેલી અરજીને િોટેટ ૮ િેબ્રુઆરીએ ચુિાદા પર મુલત્વી રાખી છે. પોલીસે આ િેસમાં યોગ્ય તપાસ નહીં િરી હોવાના તિા મહત્ત્વના સાક્ષીઓના ગનવેદનો નહીં લેવાયા હોવાની રજૂઆત સાક્ષી દ્વારા િોટટમાં િઇ હતી. આ િેસમાં પોલીસે પંિજ ગિવેદીના પિોને તેમના ડાઇંગ ડેિલેરશન તરીિે લીધા નિી. માિ દથતાવેજ તરીિે જ લેવાયા છે. પંિજ ગિવેદીએ પોતાના પિોમાં સપષ્ટ જણાવ્યું હતું િે, તેમને દીદી ઉિફે જયશ્રી તલવલિરિી ખતરો છે. પોલીસે તેમનું ગનવેદન લીધું નિી. આ િેસમાં પોલીસે અનેિ બાબતોની યોગ્ય તપાસ િરી જ નિી. તેિી તેની પુનઃ તપાસ િરવા માટે દાદ માગી હતી. બીજી તરિ પોલીસે એવી રજૂઆત િરી હતી િે પોલીસે આ િેસમાં તલથપશશી તપાસ િરી છે. િેસના સહયોગી તમામ સાક્ષીઓના ગનવેદનો પણ લેવાયા છે. જયશ્રી તલવલિરની જુબાની લેવા માટે પોલીસે મુબ ં ઈ ગઈ હતી. જો િે, તેમનું ગનવેદન મેળવી શિાયું ન હતુ.ં

ગાંધીનગરઃ આજના આધુગનિ સમયમાં તમામ ક્ષેિે પુિ-પુિી વચ્ચેનો ભેદભાવ નાબૂદ િઈ રહ્યો છે ત્યારે પરંપરાગત સંથિારોમાં પણ પુિીઓ નવો ગચલો ચાતરી રહી છે. ગાંધીનગરમાં પગરવારની એિની એિ દીિરીએ મૃત માતાને િાંધ આપીને અગિસંથિાર પણ િયાષ હતા. આપણા સમાજમાં મગહલાઓ થમશાને જતી નિી. આિી અગિસંથિાર જેવી િરજો મોટાભાગે પગરવારના પુરૂષ સભ્યો જ નીભાવે છે. પરંતુ હવે આ પરંપરા તૂટી

રહી છે. ઘણા પગરવારોમાં જ્યાં સંતાનોમાં માિ પુિીઓ જ હોય તેઓ આવી િરજો ગનભાવી રૂઢીગત માન્યતાઓમાંિી સમાજને બહાર લાવી રહી છે. સેક્ટર૧૯માં રહેતા અને ગુજરાત પસ્લલિ સગવષસ િગમશનના સભ્ય પ્રગવણભાઈ વઘાસીયાના ૬૨ વષશીય ધમષપત્ની મધુબહેન વઘાસીયાનું ગનધન િયું હતું. તેમને સંતાનોમાં એિ માિ દીિરી મેઘાવી વઘાસીયા છે. દીિરી મેઘાવીએ માતાના મૃતદેહને િાંધ આપી એટલું જ નહીં થમશાનમાં જઈ માતાના અગિસંથિાર પણ િયાષ.

સંરિપ્ત સમાચાર • ગાંધીજીના અસ્થિ અમરેલીમાંઃ ગાંધીજીના અસ્થિ વષષ ૧૯૫૪િી અમરેલીના ગગરધરભાઇ સંગ્રહાલયમાં સચવાયેલા છે. ગાંધીવાદી કિશોરભાઈ મહેતાએ િહ્યું હતું િે ગાંધીજી બે વખત અમરેલીની મુલાિાતે આવ્યા હતા અને િપોળ બોડડીંગના મિાનમાં ઉતયાષ હતા. અત્યારની ઈન્િમટેક્ષ ઓકિસનું ખાતમુહૂતષ પણ તેમણે િયુું હતું. જ્યારે બાપુની હત્યા િઈ તે ગદવસે અમરેલીના ડો. જીવરાજ મહેતાએ પ્રિમ તેમના અવસાનના સમાચાર આપ્યા હતા. બાપુની હત્યાની િગરયાદ પણ અમરેલીના જ નંદલાલ મહેતાએ નોંધાવી હતી. ગાંધીજીના અસ્થિ ભારતના અમરેલી સગહત ચાર થિળોએ રખાયા હતા.

11

વડોદરામાં રરવવાર, ૩ ફેબ્રુઆરીએ રતરિ મુિબ થવામી રવવેકાનંદની ૧૫૦મી િન્મિયંતીની ઉિવણી િઇ િતી. આ પ્રસંગે સુભાનપુરા સમતા ગ્રાઉન્ડ પર ૨૫૧ શાળાના ૩૭, ૭૫૦ િવદ્યાિથીઓએ ૧૭,૮૫૫ મીટર લાંબી રચિશૃખંલા બનાવી િતી. સૌએ પોતાની કલ્પનાના રવવેકાનંદ બનાવ્યા. કાયસક્રમનું આયોિન થવામી રવવેકાનંદ સાધસ શતાસ્દદ સમારોિ સરમરતએ કયુું િતું અને રગનેસ બુકમાં નોંધણી માટે દાવેદારી કરાઈ છે.

• ૬૦ દિવસ પછી પણ મૃતિેહની અંદતમદવદિનો ઈનકારઃ સાબરકાંઠાના ચીખલા ગામમાં ૬૦ દિવસ વીતવા છતાં ૪૫ વષષના જીવાભાઇ નામના આદિવાસીનો મૃતિેહ તેના પદરજનોએ સાચવી રાખ્યો છે. જીવાભાઇનું મૃત્યુ બનાસકાંઠાના માગવાસ ગામે અકસ્માતમાં થયું હોવાની બાબત તેમનો પદરવાર સ્વીકારવા તૈયાર નથી અને જીવાભાઇનું ખૂન થયું હોવાની તેમણે શંકા વ્યક્ત કરી છે. માગવાસ ગામની સીમમાં દનજષન સ્થળેથી જીવાભાઇની લાશ મળી હતી. બનાસકાંઠા પોલીસે આ બનાવ અંગે તપાસ હાથ ધરી હતી અને તેનું અકસ્માતમાં મૃત્યુ થયું હોવાનું જણાયું હતું.

ગાંધીજીના ગમિ હગરપ્રસાદ ભટ્ટને આ અસ્થિ થમૃગતરૂપે અપાયા હતા. • અમેરરકાવાસી મરિલાના પસસની ચોરીઃ મહેસાણા ગજલ્લાના બાિરપુર ગામના વતની અને ગત સપ્તાહે અમેગરિાિી પરત િરેલા હીરાબેન ભીખાભાઇ ચૌધરીના રૂ. ૨ લાખના દાગીના ભરેલા પસષની અમદાવાદ ઇન્ટરનેશનલ એરપોટટ એગરયામાંિી ચોરી િઈ હતી. આ બનાવ અંગે સરદારનગર પોલીસે તપાસ હાિ ધરી છે. સૂિોએ જણાવ્યું હતું િે તેઓ ઇન્ટરનેશનલ એરપોટટ પર િથટમ એગરયામાં હતા ત્યારે િોઈ અજાણ્યા શખસે તેમના પસષમાંિી રૂ. બે લાખના સોનાના દાગીનાની ચોરી િરી હતી. • સોિરાબુદ્દીન કેસ સેશન્સમાં કરમટ િયોઃ રાજ્યના બહુચગચષચ સોહરાબુદ્દીન એન્િાઉન્ટર િેસમાં આખરે સીબીઆઈ મેટ્રોપોગલટન િોટેટ આ િેસને સીબીઆઈ થપેગશયલ સેશન્સ િોટટમાં િગમટ િયોષ છે. તેને પગલે હવે દરરોજ સુનાવણી બાદ આ

િેસ ઝડપિી પૂણષ િરવામાં આવશે. ૧ િેબ્રુઆરીએ અગમત શાહ સગહતના આરોપીઓ મુંબઈની િોટટમાં સમક્ષ હાજર રહ્યા હતા. જ્યારે બે આરોપી અભય ચુડાસમા અને એ. િે અમીન ગેરહાજર રહ્યા હતા. આ અંગેની ગવગત એવી છે િે રાજ્યમાં ૧૭િી વધુ પોલીસ અગધિારીઓ, રાજિારણીઓને સંડોવતા આ િેસમાં મુંબઈ થપેગશયલ સીબીઆઈ મેગજથટ્રેટ દ્વારા િેસને િગમટ િરવાનો હુિમ િયોષ છે. છ વષષ બાદ આખરે આ િેસ સેશન્સ િોટટમાં િગમટ િતાં હવે આ િેસમાં ન્યાગયિ સુનાવણી શરૂ િશે. • ગાંધીનગર રિલ્લાના ૪૪ માગોસ માટે રૂ. ૩૯.૬૯ કરોડ ખચાસશેઃ ગાંધીનગર ગજલ્લામાં ૪૪ જેટલા ગ્રામ્ય રથતાઓના સમારિામ માટે રૂ. ૩૯ િરોડ ૬૯ લાખ િાળવાયા છે. મુખ્ય ગજલ્લા માગોષ માટે રૂ. ૨૨ િરોડ ૧૨ લાખ, અન્ય ગજલ્લાને જોડતા માગોષ માટે રૂ. ૧ િરોડ ૮૭ લાખ અને ગ્રામીણ માગોષ માટે રૂ. ૧૫ િરોડ ૬૯ લાખની િાળવણી િઇ છે.


12

ગુજરાત

9th February 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

ગુજરાત સરકારની લોકાયુક્ત મુદ્દે સુપ્રીમમાં દરવ્યૂ દપદટશન

દવશ્વભરમાં ગુજરાત અત્યારે દબઝનેસ માટે મહત્ત્વનું કેન્દ્ર બની રહ્યું હોવાથી ઈઝરાયેલના ભારત ખાતેના રાજિૂત એલોન અશપીઝ ગત સપ્તાહે ગુજરાતની બે દિવસની મુલાકાતે આવ્યા હતા. તેમણે ગાંધીનગરમાં મુખ્ય પ્રધાન નરેન્દ્ર મોિીની મુલાકાત લીધી હતી. જેમાં તેમણે ગુજરાત અને ઈઝરાયેલ વચ્ચે પરસ્પર સહભાગીતા અને મૈત્રીપૂણણ સંબંધોના દવદવધ નવા િેત્રો દવકસાવવાની તત્પરતા વ્યક્ત કરી હતી. અશપીઝે ઈન્ડસ્ટ્રીયલ ડેવલપમેન્ટ અને દરસચણ એન્ડ ડેવલપમેન્ટ સેક્ટરમાં બંને પ્રાંત વચ્ચે સહભાગીિારીના િેત્રો દવકસાવવા કોપસણ ફંડની રચના કરવાનું સૂચન કયુું હતું. ત્યારે મુખ્ય પ્રધાને કહ્યું હતું કે, ગુજરાત સરકારે રાજ્યમાં પ૦ શહેરોમાં વોટર મેનેજમેન્ટ અને વોટર દરસાઈકદલંગના ઈકોનોદમક મોડેલ દવકસાવવાનું આયોજન કયુું છે તેમાં પણ ઈઝરાયેલ સરકાર અને ત્યાંની કંપનીઓની સહભાગીતા આવકાયણ છે.

અમરનાથ યાત્રા માટે ફફટનેસ સદટટફફકેટ ફરદજયાત ગાંધીનગરઃ અમરનાથની યાત્રાએ જતાં યાત્રાળુઓએ િિે ત્યાં જતાં પિેલાં સરકારી િોસ્પપટલમાંથી ‘કફટનેસ સહટટકફકેટ’ મેળિિું પિશે. આ સહટટકફકેટને આધારે તેઓ રહજપટ્રેશન કરાિીને બાબા બફાનનીના દશનને જઈ શકશે. છેલ્લા કેટલાક િષોનમાં યાત્રા દરહમયાન ખરાબ િિામાન અને ખરાબ તહબયતને કારણે મૃતકોની સંખ્યા િધી િોિાથી સુપ્રીમ કોનટના આદેશથી આ હનણનય લેિાયો િોિાનું આરોગ્ય પ્રધાન નીહતન પટેલે કહ્યું છે. ઉપરાંત યાત્રાળુઓની સારિાર માટે તબીબોની પેનલ બનાિિામાં આિી છે. જે જરૂર મુજબ જમ્મુ-કાશ્મીર મોકલાશે.

"& -& # %"# '! %(* - # #*( # ( '0 &(*

$ !

* * * * * * *

)

,

1 1 1 1 1 1 1

+,#' ,#('+ '

(-*+ ,(

-%%0 )*(,

* %

,(% ('

# %

ગાંધીનગરઃ ગુજરાત સરકારે ૧ ફેબ્રુઆરીએ રાજ્યપાલ કમલા બેનીિાલ દ્વારા હનવૃત્ત ન્યાયમૂહતન આર.એ. મિેતાની લોકાયુક્ત તરીકે કરેલી હનમણૂકને યોગ્ય ઠરાિતા સુપ્રીમ કોટટના ચુકાદા સામે હરવ્યૂ હપહટશન કરી િતી. લોકાયુક્તની હનમણૂક ગેરકાયદે િોિાની અરજી સુપ્રીમે ફગાિી િતી નરેન્દ્ર મોદીની સરકારે લોકાયુક્તની હનમણૂક તેમને જાણ કરાયા િગર કરાયા િોિાથી ગેરકાયદે ઠરાિિાની અપીલ કરી િતી જે સુપ્રીમે રદ કરી િતી. ગુજરાત સરકારે આ ચુકાદાની ફરીથી સમીક્ષા કરિા હરવ્યૂ હપહટશન કરી િતી. એમ કિેિાયું િતું કે જો રાજયના કાયદામાં લોકાયુક્ત કે ઉપલોકાયુક્તની હનમણૂક અગાઉ રાજયપાલે મુખ્ય પ્રધાન સાથે પરામશન કરિો તેિી જોગિાઈ િોય તો લોકાયુક્ત અથિા ઉપલોકાયુક્તની પસંદગી કરિામાં િાઈ કોટટના મુખ્ય ન્યાયમૂહતન કરતા મુખ્ય પ્રધાનને પ્રાધાન્ય આપિું.

#*%#' + . #%

( 2+ (/' (-',*0 . #% )

# %

!! !

* + ,(

%

%%(/ '

% $

('

%

& #% #' ( ,* . %.# /-$ ( -$

મોદી ચૂંટણીની તૈયારી માટે ભારતનો પ્રવાસ કરશે ગાંધીનગરઃ ગુજરાતના મુખ્ય પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને િિા પ્રધાન પદના ઉમેદિાર જાિેર કરિા સાત ફેબ્રુઆરીએ અલ્િાબાદ-પ્રયાગના કુંભ મેળામાં સંત સમાજ દ્વારા માંગણી થશે. ત્યારબાદ ભાજપની રાષ્ટ્રીય કાયનકાહરણીમાં મુખ્ય પ્રધાનને પાલાનમેન્ટરી બોિટના સભ્ય અને પ્રચાર-પ્રસાર સહમહતની મુખ્ય જિાબદારી સોંપિામાં આિશે. આ જાિેરાત પછી પણ નરેન્દ્ર મોદી ગુજરાતના મુખ્ય પ્રધાનપદને યથાિત રાખી દેશનું ભ્રમણ શરૂ કરશે. જ્યાં એક કરોિ હિન્દુઓ એકત્ર થયા િશે એિા કુંભ મેળામાં ભાજપ નિીં, પણ સંતો દ્વારા નરેન્દ્ર મોદીને દેશના િિા પ્રધાન બનાિિા માંગણી કરશે. આ માટે તમામ

પ્રકારના આયોજનો થઈ ચૂક્યા છે. દેશભરના મીહિયાને આ જાિેરાતના કિરેજ માટે િાજર રખાશે. ભાજપના નિા િરાયેલા રાષ્ટ્રીય પ્રમુખ રાજનાથહસંિને રાષ્ટ્રીય કાયનકાહરણીની મંજૂરી અંગેની બંધારણીય પ્રક્રીયા બાકી છે. તારીખમાં હિલંબનું કારણ એ જ છે કે એક િાર નરેન્દ્ર મોદીની જાિેરાત માટે સિન સંમહતનું કામ આટોપાય પછી જ આ કાયનકાહરણી મળશે. અને આ સિન સંમહત સંતોના એલાન સાથે મળે તેિી સંભાિના છે. જોકે નરેન્દ્ર મોદી ૧૨ ફેબ્રુઆરીએ કુંભ મેળાની મુલાકાતે જશે. િિા પ્રધાનપદના ઉમેદિાર નરેન્દ્ર મોદીએ ૨૦૧૪માં આિનારી દેશની લોકસભાની તમામ ૫૪૧

સંદિપ્ત સમાચાર • રાજ્યમાં હવામાનમાં પલટાયું, ઠેર-ઠેર માવઠુંઃ હિમાલય અને મેદાની હિપતારો તરફ ખસી રિેલા િેપટનન હિપટબનન્સથી ગુજરાતમાં સોમિારે કમોસમી િરસાદની અસર જોિા મળી છે. કચ્છ, સૌરાષ્ટ્ર, બનાસકાંઠા, મિેસાણા, હિંમતનગર, ઉત્તર ગુજરાતના કેટલાક હિપતારો અને ગાંધીનગર સહિતના હિપતારોમાં માિઠાની અસર જોિા મળી િતી. આ કમોસમી િરસાદથી ખેિૂતોના જીિ અધ્ધર થઇ ગયા છે. • જેઠા ભરવાડના જામીન મંજૂર, વતનમાં પ્રવેશબંધીઃ પંચમિાલ હજલ્લાની શિેરા બેઠક પરથી હિજયી થયેલા ભાજપના ધારાસભ્ય જેઠા ભરિાિને િાઇ કોટટમાંથી જામીન મળ્યા છે. ગત હિધાનસભાની ચૂંટણી દરહમયાન ફાયહરંગના મામલે તેમના હિરુદ્ધ ફહરયાદ નોંધાઇ િોિાના મુદ્દે અગાઉ ગોધરા સેશન્સ જજે તેમની જામીન અરજી ફગાિતાં તેમણે િાઇ કોટટમાં અરજી કરતી િતી. કેટલીક શરતો સાથે તેમની જામીન અરજી મંજૂર રાખિામાં આિી િતી. ખંિપીઠે નોંધ્યું િતું કે, ‘જેઠા ભરિાિે રૂ. ૧૦ િજારના બોન્િ તથા પાસપોટટ જમા કરાિિાનો રિેશે. ઉપરાંત તેઓ ૩ મહિના સુધી પંચમિાલની િદમાં પ્રિેશી શકશે નિીં.’ • સાદિક કેસમાં બારોટના જામીન ફગાવાયાઃ સાહદક જમાલ એન્કાઉન્ટર કેસમાં ઝિપાયેલા િીિાય.એસ.પી તરુણ બારોટે રેગ્યુલર જામીન મેળિિા માટે પપે. સીબીઆઇ કોટટમાં કરેલી અરજી કોટેટ ફગાિી છે. આ સાથે કોટેટ ચૂકાદામાં નોંધ્યું િતું કે, આરોપી સામે ગંભીર પ્રકારનો ગુનો છે અને તેમની ૩ જાન્યુઆરી ૨૦૦૩ના રોજ મુંબઇ ખાતે િાજરી પણ દશાનિાઇ છે તેથી તેમને જામીન પર મુક્ત ન કરી શકાય. • દવધાનસભામાં કોંગ્રેસના હોદ્દેિારો દનમાયાઃ હિધાનસભામાં કોંગ્રેસના પક્ષના નેતા પદે શંકરહસંિ િાઘેલાનું નામ જાિેર થયા બાદ દંિક અને ઉપનેતા સહિતના પદો માટે અનેક ધારાસભ્યોના નામની અટકળો િિેતી થઈ િતી. જેમાં કોંગ્રેસના દંિક તરીકે હસદ્ધપુરના ધારાસભ્ય બલિંતહસંિ રાજપૂતની અને ઉપનેતા પદે છોટાઉદેપુરના ધારાસભ્ય

0+#-

(#

બેઠકોનો અભ્યાસ કયોન છે. કોમ્પ્યુટર પર તેમની પાસે તમામ પ્રકારનો િેટા તૈયાર છે. ભાજપ જે બેઠક એક પણ િખત જીતી શક્યો નથી એિી બેઠકો અલગ તારિી છે. આ એિી બેઠકો જ્યાં છે ત્યાં ભાજપ યોગ્ય આયોજનવ્યુિથી જીતી શકે છે. લગભગ ૩૭૫ જેટલી બેઠકોને લક્ષ્ય બનાિીને નરેન્દ્ર મોદી આયોજન કરી રહ્યાં છે. અત્યારે ગુજરાતમાં મોટા આયોજનોમાં લોકાપનણ કે ખાતમુહૂતનમાં મુખ્ય પ્રધાન િાજર રિેતા િોય છે પરંતુ તેમના નામની જાિેરાત થયા બાદ ગુજરાતમાં સરકારના હસહનયર પ્રધાનોને જિાબદારી િિેંચી દેશે અને તેઓ સપ્તાિમાં ત્રણેક હદિસ રાજ્યોનો પ્રિાસ કરશે.

મોિનહસંિ રાઠિાની િરણી થઈ છે. જ્યારે ઉપદંિક તરીકે ધારાસભ્ય પરેશ ધાનાણી અને અહમત ચાિિાની િરણી કરાઈ છે. હિધાનસભામાં કોંગ્રેસપક્ષના પ્રિક્તા તરીકે હિરમગામના ધારાસભ્ય િો.તેજપિીનીબેન પટેલ, શૈલેષ પરમાર અને ગ્યાસુદ્દીન શેખની હનમણૂક થઇ છે. • જમીન ન મળતાં NRGની હાઈ કોટટમાં અરજઃ રાજ્ય સરકાર દ્વારા દર બે િષષે િાયબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ ઇન્િેપટર સહમટ યોજીને ઉદ્યોગોને આિકારિામાં આિે છે, પરંતુ રોકાણ કરિા ઉદ્યોગોને જમીન આપિાના િાયદાઓ પોકળ સાહબત કરે તેિો કકપસો િાઈ કોટટમાં થયેલી એક હરટથી બિાર આવ્યો છે. અમેહરકાિાસી એક ગુજરાતીએ ૨૦૦૭ના િાયબ્રન્ટ સહમટમાં સમજૂતી કરાર કયાન પછી તેમને આજ સુધી હનયત જમીન મળી નથી. ફ્લોહરિા મેટલ ટ્રેહિંગ નામની અમેહરકન કંપનીએ સુરતમાં મેટલ પ્રોજેક્ટ પથાપિા રૂ. ૩૩૫ કરોિમાં ચાર લાખ ચો.મી. જમીન આપિાના રાજ્ય સરકારે સાથે કરાર કયાન િતા પરંતુ પાછળથી િષન ૨૦૦૮માં તેને રદ કરાતા િાઈ કોટટમાં હરટ કરાઈ િતી. એ અન્િયે િાઇ કોટટની ખંિપીઠે ગુજરાત સરકાર, િાઈબ્રન્ટ સહમટનાં આયોજન સાથે સંકળાયેલા મુખ્ય પ્રધાનના મુખ્ય સહચિ, મિેસૂલ હિભાગ, ઉદ્યોગ ભિન, ટુહરઝમ હિપાટટમેન્ટ સહિતનાં તમામ પક્ષકારોને કારણદશનક નોહટસ ફટકારી છે. • બરવાળા, રાણપુરને બોટાિ દજલ્લામાં સમાવાશેઃ અમદાિાદ હજલ્લામાંથી બરિાળા અને રાણપુર તાલુકા સૂહચત બોટાદ હજલ્લામાં સમાિાશે. ધંધૂકા તાલુકામાંથી હિરમગામને અલગ પાિીને તેને તાલુકો બનાિાશે તેિું કલેકટર કચેરીના સૂત્રોએ જણાવ્યું િતું. • રાજકોટમાં રૂ. ૬૦ લાખનાં સોનાની લૂંટઃ રાજકોટના ગોંિલ રોિ પર લોધાિાિ ચોક નજીક કારમાં આિેલા ત્રણ બુકાનીધારીઓએ બાઇકસિાર બે યુિાનને કારની ઠોકરે ચિાવ્યા િતા. પટકાયેલા બંને યુિાન ઉપર હુમલો કરીને રૂ. ૬૦ લાખના ઘરેણાં ભરેલા પાસનલની લૂંટ ચલાિી તેઓ નાસી છુટયા િતા.

-#.

" (( $*- /%# !#./ ,0*/#

) &( . (#. "&/&) 2 "* 0' #!.&/# 111 "&/&) 2 "* 0'

$! # $' #%&"

( ( ( ( ( ( ( (


ઉત્તર ગુજરાત - કચ્છ

www.abplgroup.com - Gujarat Samachar 9th February 2013

કચ્છમાં દુષ્કાળઃ માલધારીઓની હિજરત ભૂજઃ કચ્છમાં ગત વષષે નજીવા વરસાદથી દુષ્કાળની ગંભીર સ્થથતત ઊભી થઇ છે. લખપત તાલુકાના છેવાડાના તવથતારોમાંથી પશુધનને બચાવવા પશુપાલકોની તિજરત કરી રહ્યા છે. બન્ની તવથતારમાં પણ પાણી તથા ઘાસચારાની તીવ્ર તંગીને કારણે પશુધન મુશ્કેલીમાં છે. ચોમાસાની ગત તસઝનમાં રાજયનો સૌથી ઓછો વરસાદ કચ્છમાં થયો િતો. ભૂજ અને મુન્દ્રા તાલુકામાં ૧૫૦ મી.મી.થી પણ ઓછો કુલ વરસાદ પડયો છે. જેથી આ પંથક અછતની સ્થથતતમાંથી બિાર આવ્યા નથી. આમ છતાં કચ્છને રાજયનો સૌથી દુષ્કાળગ્રથત તવથતાર જાિેર કરવામાં આવ્યો નથી. લખપત તાલુકા પંચાયતના સૂત્રોના જણાવ્યા

પ્રમાણે, તાલુકાના રાવળેશ્વર, સુખપર, કલરાવાંઢ, અબડાસાના રાતાતળાવ, લક્કી, બેખડા, તેરા સતિતના ગ્રામ્ય તવથતારોમાંથી ૧૦૦થી વધુ પતરવારો પોતાની ઘરવખરી અને પશુધન સાથે ગામ છોડીને અન્યત્ર િીજરત કરી ગયા છે. િીજરત કરવાનું િજુ પણ ચાલુ જ છે. છેવાડાના અબડાસા તાલુકામાં પણ ગંભીર સ્થથતત ઊભી થઇ છે. જંગતડયા, વાયોર, જખૌ, દદામાપર, રામપર, બુટ્ટા, તવંગાબેર, જસાપર સતિતના ગ્રામ્ય તવથતારોમાં પણ જમીનમાંથી પાણી સુકાઇ ગયું છે. ભૂજથી ૮૦ કક.મી. લાંબી પાઈપલાઈન દ્વારા લોકોને પીવાનું પાણી પૂરું પાડવામાં આવે છે. પરંતુ પશુધનનું શું? તેવા પ્રશ્નો ઉઠી રહ્યા છે.

13

સંરિપ્ત સમાચાર • સમી નજીક અકસ્માતમાં ૨૪નાં મોતઃ િાટણ સજલ્લાના િમી તાલુકાના સિલિાણા ગામના હાઇિે િર ગત િપ્તાહે ગોિારા અકપમાતમાં ૨૪ લોકોના મોત થયા હતા. િાંતલિુર તાલુકાના બામરોલીની આલીિીરની દરગાહના દશષન કરી િરત આિી રહેલા ગીલોિણ ગામના મુસ્પલમો અકપમાતનો ભોગ બન્યા હતા જેમાં ૧િ વ્યસિ ઘાયલ િણ થયાં હતા. જેમાં ચાર વ્યસિને િધુ િારિાર માટે અમદાિાદ ખિેડાયા હતા. રાજ્ય િરકારે મૃતકોના પિજનોને અને ઇજાગ્રપતોને આસથષક િહાય જાહેર કરી હતી. • ડીસામાં નવા કોટટ સંકુલનું ખાતમુહૂતતઃ ડીિાના ટીિીડી મેદાન ખાતે નિા અદ્યતન કોટટ િંકુલનું તાજેતરમાં સજલ્લા ન્યાયાસધશ એ.જી. ઉરેજી અને અસધક સજલ્લા ન્યાયાસધશ એિ.એમ. સિંઘલના હપતે ખાતમુહૂતષ કરાયું હતું. રૂ. ૨૩.૬૩ કરોડના ખચચે સનમાષણ થનાર ત્રણ માળના આ અદ્યતન કોટટ િંકુલમાં ૧૨ કોટટ, એડિોકેટ લાઈબ્રેરી, િીટીશન રાઈટર રૂમ, એડિોકેટ, ક્લાકક રૂમ, બેલીફ રૂમ, ઈન્કિાયરી રૂમ, િેન્ટ્રલ રેકડટ રૂમ, પટોર રૂમ, કકચન િાથેની કેન્ટીન, સલફ્ટ તથા ગાડટનની િુસિધા ઉિલબ્ધ થશે. • કમોસમી વરસાદ જીરું અને એરંડાના પાકને નુકસાનઃ બનાિકાંઠા સજલ્લામાં તાજેતરમાં થયેલા માિઠાને કારણે જીરું અને એરંડાના િાકને નુકિાન થતા ખેડૂતોની હાલત કફોડી બની છે. આ િરહદી સજલ્લાની નહેરોમાં િણ િાણી છોડિામાં આવ્યું હોિાથી સશયાળું સિિનમાં મોટાિાયે િાિેતર થયું હતું. બીજી તરફ િધુ ઠંડીને કારણે સિસિધ સશયાળુ િાકને િણ ફાયદો થયો હતો અને ખેડૂતોને િધુ ઉિજની આશા બંધાઈ હતી.

ઉત્તર ગુજરાતના જૈનતીથત શંખેશ્વર ખાતે શંખેશ્વરા પાશ્વતનાથ પ્રભુને પાટણના વતની અને મુંબઇવાસી નરેશભાઇ નવનીતલાલ શાહ પરરવારે ૩ ફેબ્રુઆરીએ ત્રણ કકલો વજનના સોનાના (ત્રણ) છત્ર અપતણ કયાત હતા. અહીં ભગવાનને ૪૫ વષતથી ચાંદીનું છત્ર ચડતું હતું પરંતુ આ વખતે પ્રથમવાર સોનાનું છત્ર ચઢાવાયું છે. આ પરરવાર દ્વારા ૧૦૮ ભરિરવહાર શંખેશ્વરમાં કોલેજ શરૂ થઇ છે તેમ જ બે વષત પહેલા શંખેશ્વરના રવકાસ માટે રૂ. ૧. ૧૧ કરોડનું દાન અપાયું હતું. શ્રેષ્ઠી નવનીતભાઇ ૧૦૮ ટ્રસ્ટના પ્રમુખ હતા તેમના રનધન બાદ અત્યારે નરેશભાઇ ટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટી છે. ૧૦૮ ભરિનગરના મુખ્ય ગેટ તેમના નામ ઉપર બનાવવામાં આવ્યાં છે.

• ભૂજમાં સ્વાઇન ફ્લુથી બેનાં મોતઃ ભૂજની સિસિલ હોસ્પિટલમાં િારિાર દરસમયાન િાંચ િષષની એક બાળકી અને એક િગભાષ મસહલાનું પિાઇન ફ્લુના કારણે ૩ ફેબ્રુઆરીએ મૃત્યુ થયું હતું. િૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે, આ િગભાષ મસહલા અને િાંચ િષષની બાળકીના ગળફાનો ટેપટ િોસિસટિ આવ્યો હતો. 6638

£975

pp

# !%-+( 20.

%5

!

4-5

-#+3$%1 ++ &+)'(21 %230- )0/.02 20!-1&%01 -)'(21 !2 %,"0!-$2 .2%+ .5%01 !-'*.* -)'(21 !2 %-2!0! !2! %1.02 (3*%2 !+)$ &.0 0!4%+ /0 3..* "6 %"

!

!%-+( 20. 00, &5

%5 6

4/)

%/

$

"

!%-+( 20. %5 6 4/) %230- &+)'(21 5)2( .32( &0)#!- )05!61 !/% .5- !0$%- .32% !&!0) -$%/%-$%-2 .30 5)2( )'(21 !##.,,.$!2).!61 !0 ()0% %+& 0)4% *)2 !0).31 ,%!+1 20!-1&%01 !-$ '!,% $0)4%1

# !%-+( 20.

%5

4-5

! !%-+( 20.

%5

!%-+( 20.

%5 6

4-5

! )1

For reservations & more information Please call 0845 676 9011 For more offers visit:

www.sensesholidays.co.uk www.specialholidayoffers.co.uk Email: info@sensesholidays.co.uk !&

%

!& & & & % #'!& & !

&

$ $)

**)23 +/'-4()3 %230- )0 2)#*%21 ##.,,.$!2).(% 1%04)#% .& -'+)1( 1/%!*)-' #(!3&&%30 '3)$% 0)4!2% 20!-1&%01 /%0 /%01.- 1(!0)-' $.3"+% 25)%0,1 #.-$)2).-1 !//+6

& % $ "$!( % !

Call our tours team:

Amazing Rajasthan 12 days of sightseeing, hotels (B&B), flights and all transfers

Delhi - Agra - Jaipur - Jodhpur - Mount Abu & Udaipur Book online: www.brightsun.co.uk

& &!

0208 819 0486

From

£1145pp

Email: info@brightsun.co.uk

Est. 1986

We Price Match

K1888

Experience our regal Rajasthan Tour, including:

%'

ABTA


મધ્ય - દક્ષિણ ગુજરયત

14

9th February 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

નવસારીમાં જરથોથત ધમમનું સંમેલન યોજાયું

ઘણા વષોમથી ગુજરાતના યુવક-યુવતીઓ મવદેશમાં જઇને ત્યાં થથાયી થયેલા રાજ્યના વતનીઓ સાથે સંસાર માંડે છે. ઘણા સમયથી આ ટ્રેન્ડ િદલાયો છે. ગુજરાતના વતનીઓ મવદેશમાં જઇને પોતાના જીવનસાથી તરીકે ગોરા યુવક-યુવતીની પસંદ કરતા થયા છે. થોડા સમય પહેલા દાહોદના એક યુવાને રમશયાથી છૂટા પડેલા દેશઇથટોમનયાની ગોરી યુવતી સાથે લગ્ન કયામ હતા. આ યુવતી ગામયકા છે તેમનો િંનેનો પમરચય ઇન્ટરનેટ પર ચેટીંગ વેળા થયો હતો. હવે વડોદરાવાસી યુવાને મિમટશ યુવતી સાથે પ્રભુતામાં પગલાં પાડ્યા છે. વડોદરાના ન્યૂ વીઆઈપી રોડ મવથતારમાં રહેતો ૩૨ વષષીય વૈભવ ભટ્ટ છેલ્લા કેટલાક સમયથી લંડનમાં થથાયી થયો છે. લંડનમાં જોિ કરતા તેનો પમરચય મેમલન્ડા નામની યુવતી સાથે થયો અને તેમનો સંિંધ લગ્નમાં પમરણમ્યો. િંનેએ ઓક્ટોિર-૨૦૧૦માં લંડનમાં રમજથટડડ લગ્ન કયામ હતા. હવે પમરવારની મરજી મુજિ તેમણે વડોદરા આવીને ૨૮ જાન્યુઆરીએ મહન્દુ મવમધથી ઘરઆંગણે જ લગ્ન કયામ. વૈભવના માતા અંજનાિેન કહે છે કે મેમલન્ડાએ અહીં આવીને ટૂંક સમયમાં િટાકા પૌંઆ, િટાકાવડા અને આલુપરોઠા જેવી વાનગીઓ શીખી લીધી છે.

• સુરેન્દ્રકાકાની ચારૂસેટના પ્રમુખ પદે વરણીઃ શ્રી ચરોતર મોટી ૨૭ કેળવણી મંડળ પ્રેરીત ચરોતર યુનિવનસિટી ઓફ સાયન્સ એન્ડ ટેકિોલોજી (ચારૂસેટ), ચાંગાિા પ્રમુખ પદે સુરેન્દ્ર પટેલિી ફરી વરણી થઇ છે. ચરોતરિા ગાડા ગામિા વતિી સુરેન્દ્રકાકા ભાજપિા રાજ્યસભાિા સભ્ય પણ હતા. તેમણે અમદાવાદમાં ‘ઔડા’િા ચેરમેિ પદે સરાહિીય કાયિ કયુું છે. "

!

!!

#

!

" ! $ "

નવસારીઃ િવસારીમાં ૧૮૭૪માં સ્થપાયેલ દસ્તુર મહેરજીરાણા લાયબ્રેરીિા ૧૪૦ વષિ પૂણિ થયાિી ઉજવણી નિનમતે પારઝાર ફાઉન્ડેશિ નદલ્હી અિે આ લાયબ્રેરીિા સંયક્ત ુ ઉપક્રમે જરથોસ્તી ધમિ અિે તેિો ઇનતહાસ અિે સંસ્કૃનત નવષય પર એક આંતરરાષ્ટ્રીય સંમલ ે િ તાજેતરમાં યોજાયું હતુ.ં જેમાં ફાઉન્ડેશિિા ડી. શહેિાઝ કામા, લાયબ્રેરીિા ચેરપસિિ કેટીબેિ આંટીયા, ટ્રસ્ટ્રી વીરા ચોકસી, દસ્તુર સાહેબ, ડો.ફફરોઝ કોટવાલ, સરકારિા લઘુમતી પંચિા સભ્ય કેફી એિ. દારૂવાલા વગેરે હાજર રહ્યા હતા. દારૂવાલાએ કહ્યું હતું કે લઘુમતીિા પ્રશ્નો સમજી અિે તેિું નિરાકરણ કરી નવદેશમાં વસતા પારસીઓિે લગતા પ્રશ્નો સરકારમાં રજૂઆત કરું છુ.ં આ નિનદવસીય સંમલ ે િમાં દનિણ આનિકા, યુ.કે., જપાિ, અમેનરકા, સ્પેિ, સનહત દેશમાંથી લોકો હાજર હતા.

સંમિપ્ત સમાચાર • સુરતમાં મમલકત વેરામાં વધારોઃ સુરત મ્યુનિનસપલ કોપોિરેશિિા કનમશિર એમ. કે. દાસે િાણાંકીય વષિ ૨૦૧૩-૧૪ માટેિા રૂ.૩૫૪૯ કરોડિા ડ્રાફ્ટ તેમ જ વષિ ૨૦૧૨-૧૩િા રૂ. ૨૫૬૭ કરોડિા સુધારેલા બજેટિે ગત સપ્તાહે રજૂ કયુું હતું. જેમાં શહેરવાસીઓ પર રૂ. ૧૩૩ કરોડથી વધુિો વેરો ઝીંકાયો હતો. ઉપરાંત કોપોિરેશિ દ્વારા રૂ. ૨,૧૪૭ કરોડિા નવકાસકાયોિિા આયોજિો હાથ ધરાયા છે. આગામી વષિમાં મેટ્રો રેલ, બીઆરટીએસિા અન્ય તબક્કા, મિોરંજિ માટેિા અિેક આયોજિો, પાણી-ગટર સનહતિી પ્રાથનમક અિે માળખાકીય સુનવધાઓ, ઘિ કચરાિો નિકાલ, બ્રીજ, ટ્રાફફક આઈલેન્ડ, ટ્રાફફક નસ ગ્ન લો , હે નર ટે જ

%

$ + 0 *)$(- , ,2,- ' $ + 1- (,$)( -. (&& $, ** & +$-$,# $-$3 (,#$* ( -.+ &$, -$)( ,2&.' .' ( $"#-, ** & " $(,- -# + !., & /$, -$)( &$-2 $''$"+ -$)( +/$ , !+ /$ $( $''$"+ -$)( ' -- + # ).+- ( +$ .( & +/$ , + / $& & 1* +-, $( &$-$" -$)(, ( ! '$&2 & 0 $/)+ $ ! . &$!$ $( ( ( $ ()0 -# && & (". " , $( $ ' + -#$ ("&$,# .% + -$

"

અનુપમ મમશન મોગરીના પારમમતા મંમદરમાં મિરાજમાન ભગવાન શ્રી થવામીનારાયણ, શ્રી ગુણાતીતાનંદ થવામી અને શ્રી ગોપાળાનંદ થવામીની મૂમતમઓની પ્રમતષ્ઠાને તાજેતરમાં ૨૦ વષમ પૂણમ થતાં મવમશષ્ટ કાયમક્રમો તથા યજ્ઞનું આયોજન થયું હતું. આ પ્રસંગે પ.પૂ. જશભાઈ સાહેિે કહ્યું હતું કે આ યજ્ઞમાં તમારા તમામ દોષો, દુગુમણો, મચંતાઉપામધ આહૂમતરૂપે હોમી દેજો. ભગવાન થવામીનારાયણની કૃપા આપ સૌ પર સદાય વરસતી રહે તેવી પ્રાથમના છે. ૨૬ જાન્યુઆરીએ યોગી મવદ્યાપીઠના પ્રાંગણમાં ભારતના ગણતંત્ર મદન મનમમત્તે અમેમરકાસ્થથત મુકેશભાઈ કઢીવાલાના હથતે પદે ધ્વજવંદના થઈ હતી. આ સભામાં ગત વષષે થયેલી અનુપમ મમશન લંડનના નૂતન મંમદરની ખાતમુહૂતમ મવમધની ડીવીડી તથા. પ.પૂ. સાહેિની ડીવીડી વચનામૃત ગ.મ. ૨૭નું મનરૂપણ પ્રકામશત કરાયું હતું.

4,,7 *&(.&( (23$41$.3 *13) $7 $137 (&(03*/. (/0,( $0$&*37 /13) !/43) .'*$. 4.+$%* *2)(2 4+$1$3* ")$,* $3)*$6$'* ")$,* -*3$ 2 !0(&*$, ")$,* )*,,* $.*1 //',( /%* $.&)//1*$. !*88,(1 #*3) 6*3)/43 $1,*& .*/. .'*$. !6((32 !$5/41*(2

"

1((. !31((3

/1(23

$3(

/.'/.

"(, 9

/6 % 2 7 ( 1 0 0 2 $/ :!1 / 0 5 !/= 5 8# ' !9 0 4#0 / 2

ડેવલપમેન્ટ, રીવરિન્ટ સનહતિા આયોજિો નવચારણામાં છે. • મશિણના મહમાયતી કમળાિાનું મનધનઃ સુરતિા શ્રી સત્યસાંઇ એજ્યુકેશિ ટ્રસ્ટિા સંસ્થાપક અિે મેિેનજંગ ટ્રસ્ટી કમળાબેિ દેસાઇ (૯૩)િું િીજી ફેબ્રુઆરીએ નિધિ થયું છે. કમળાબા છ હાઇસ્કૂલ તથા ૬૫૦૦ નવદ્યાથથીઓ સનહતિા શાળાિા જૂિા હજારો નવદ્યાથથીઓિે નવલાપ કરતા મૂકી ગયા છે. • મિલ ગામમાંથી આસારામ આશ્રમ હટાવાયોઃ વડોદરા નજલ્લામાં સરકારી જમીિો પર દબાણો કરિાર સામે નજલ્લા કલેક્ટર તંિ દ્વારા કડક કાયિવાહી થઇ રહી છે. નબલ ગામમાં ૫૭૬૪ ચોરસ મીટર સરકારી જમીિ પર આસારામ આશ્રમિા સંચાલકો દ્વારા ગેરકાયદે બાંધકામ કરવામાં આવ્યું હતું. તે જમીિિી કુલ ફકંમત રૂ. િણ કરોડથી વધુ આંકવામાં આવી રહી છે. અહીં જમીિ પર આશ્રમિું દબાણ હટાવી નજલ્લા કલેક્ટર દ્વારા શ્રી સરકાર કરવાિા આદેશ કરવામાં આવ્યા છે.

પયયાવરણનો અભ્યયસ કરવય સુરતની પસંદગી સુરતઃ એશિયન શિટીઝ ક્લાઈમેટ ચેન્જ રેશઝશિયન્િ નેટવકક અને રોકફેિર ફાઉન્ડેિન દ્વારા િુરતના પયાાવરણીય ટકાઉ શવકાિ અંગે િાંબા ગાળા માટે અભ્યાિ થિે. અભ્યાિ માટે પિંદ થયેિા િહેરોમાં ઈન્દોર અને ગોરખપુરનો પણ િમાવેિ થાય છે. અન્ય આંતરરાષ્ટ્રીય િહેરોમાં બંદર િામપુગ ં અને િેમારંગ (ઈન્ડોનેશિયા), શચયાંગ

માઈ અને હાત યાઈ (થાઈિેન્ડ)નો િમાવેિ થાય છે. િહેરમાં જળ પુરવઠા તંત્રની ક્ષમતાની આકારણી, ગટર વ્યવસ્થા હેઠળનો શવસ્તાર, ઘન કચરાનો શનકાિની વ્યવસ્થા, પાણી ભરાવાની િમસ્યા, મહેિિ ૂ વિૂિાતમાં સ્થાશનક િંસ્થાઓની કાયાક્ષમતા, અપસ્ટ્રીમ વોટર િેડમાં શડફોરેસ્ટેડ િેન્ડ શવસ્તારના કદનો અભ્યાિનો થિે.

7

) 0 2&# +2. /! +2. 1 !-/ / * / /< ( 7 ! ; 2 6 3 ,5 0 0 ') 5 2"

2 5

2<

)0 2 / /!2 5 / 0"61 #2!/

& ) # %& ( %%" %& ( %$( ' ! " (

CREATING QUALITY FOR OUR CUSTOMERS

Manufacturers of Potato Crisps & Snacks

KOLAK SNACK FOODS LTD

308-310 Elveden Road, Park Royal, London NW10 7ST (UK). T: +44 20 8965 5331 F: +44 20 8961 9313 E: sales@kolak.co.uk

W: www.kolak.co.uk

&


સૌરાષ્ટ્ર

www.abplgroup.com - Gujarat Samachar 9th February 2013

સાસુ-સસરાએ વિધિા પુત્રિધૂનું કન્યાદાન કયુુ રાજકોટઃ રાજકોટમાં ગત સપ્તાહે લગ્નનો એક એવો અવસર યોજાયો જે માત્ર ખુશીનો જ પ્રસંગ નહોતો પરંતુ સમગ્ર સમાજને નવી રાહ ચિંધતો હતો. એક પચરવારમાં વૃધ્ધ દંપતીએ પોતાના જ પુત્રના મૃત્યુ બાદ સાથે રહેતી પુત્રવધૂને પરણાવી તેનું કન્યાદાન કયુું હતું. આ કન્યાના સાસુ-સસરા જ તેના માતા-ચપતા બન્યા હતા અને િવધવા પુત્રવધૂનું જીવન ફરીથી હયુુભયુું બનાવ્યું છે. ઉપલેટા તાલુકાના જામટીંબડીવાસી જયંતીભાઈ કાલાવચડયાના અપચરણીત પુત્ર રાજેશ સાથે નેહા ઘરસંચડયાના લગ્ન યોજાયાં હતાં. કન્યાપક્ષની કંકોત્તરીમાં તેના માતા-ચપતા તરીકે કુલ િાર વ્યચિના નામ હતા અને તેનું કારણ એ કે આ નેહાબેન સ્વ.કરમશીભાઇ અને સ્વ.જમકુબેનના પુત્રી છે પરંતુ

જેમણે તેમનું કન્યાદાન કયુું તે પ્રેમજીભાઇ અને જશવંતીબેનના પુત્રના તેઓ ચવધવા હતા. પ્રેમજીભાઇના ત્રણ પૈકી એક પુત્ર અચિનભાઇના લગ્ન ૨૦ વષુ પહેલાં આ નેહાબેન સાથે થયાં હતા. તેમને સંતાનમાં એક પુત્રી પણ છે જે અત્યારે ૧૩ વષુની છે. છ વષુ પહેલાં અચિનભાઇનું અવસાન હાટટએટેકથી થયું ત્યારથી તેમના માતા-ચપતા વહુને સમજાવતા હતા કે હજુ ૩૫ વષુની ઉંમર છે, આખું જીવન

કેમ પસાર થશે? તેથી બીજે લગ્ન કરી લો. પરંતુ નેહાબેન પુત્રીની ચિંતામાં હતા. બીજી તરફ અચિનભાઇના અન્ય ભાઇ-ભાભીને સંતાનની ખોટ હતી તેમણે અચિનભાઇની પુત્રીને દત્તક લઇ લીધી. પુત્રીની ચિંતા હળવી થતાં નેહાબેન લગ્ન માટે સંમંત થયા હતા અને પ્રેમજીભાઇના પુત્ર રાજેશને પણ આ તમામ બાબતોની જાણ કરાયા બાદ સંબંધ નક્કી થયો. સાસુસસરાએ વહુને વળાવી ઉપરાંત ૧૩ વષુની દીકરીએ પણ મમ્મીના લગ્ન જોયાં હતાં!

• મૂિુ મોઢવાળડયા હત્યા કેસમાં સ્ટે ઊઠાવાયોઃ પોરબંદરના મૂળુ મોઢવાસડયા હત્યા કેિની િાયલ ચલાવવા અંતે િુપ્રીમ કોટેે મંજૂરી આપી છે. આ કેિના આરોપી એવા ભાજપના પ્રધાન બાબુ બોસિસરયા પૂરતી િાયલ િામેનો સ્ટે ચાલુ રાિી બાકીના જેલમાં રહેલા ભીમા દુલા ઓડેદરા, વેજા પરબત ભૂસતયા િસહતના આરોપીઓ િામે િાયલ ચલાવવા આદેશ આપ્યો છે. િુપ્રીમ કોટેના આ હુકમને પગલે હવે સડિેમ્બર-૨૦૦૮થી ચકચારભયાા મૂળુ મોઢવાસડયા હત્યા કેિની સ્ટે થયેલ િાયલ હવે આગળ ચાલી શકશે. તા.૧૬-૧૧-૨૦૦૫ના રોજ પોરબંદરના સ્થાસનક આગેવાન મૂળુ મોઢવાસડયાની તેમના કમલાબાગ સવસ્તારમાં આવેલા ઘર નજીક ગાડીમાંથી ઊતરતી વિતે કેટલાક અજાણ્યા શિિોએ ફાયસરંગ કરી હત્યા કરી હતી.

• જૂનાગઢના સરોવરનું નવીનીકરણઃ જૂનાગઢના નરસિંહ િરોવરનું દિકા બાદ ફરીથી નવસનમાાણ કાયા શરૂ થયું છે. લોકોને ફરવાનું િારું સ્થળ મળે તેની િાથે પાણીના તળ માટે પણ આ િરોવર ઉપયોગી થાય તેવી યોજના િાથે મ્યુસનસિપલ કસમશનરના માગાદશાન હેઠળ મહાનગરપાસલકા દ્વારા મેગા યોજના શરૂ થઈ છે.

'# ! &(% #% %& "( '(% " & & % " #% ' &' ' "# # , " " %, ( ' " &'#% #% % *" & (" % & # & "& +' "& ) % " # # #%& " "& & &' % " # &&#% & # ' #& " ' "# # , % & '# ! ' ) %, ( ' *#% & ( % "'

15

ખંભાળિયામાં લંડનવાસી દ્વારા સેવાકાયય ખંભાળિયાઃ લંડનવાિી ઈન્દુબહેન તથા મધુબહેન દ્વારા આંગણવાડીના બાળકોને નાસ્તો, વોટરબેગ, લંચબોક્િનું સવતરણ થયું હતું. ઉપરાંત લાયોનેિ ક્બલ દ્વારા સિષ્નાબેન અરસવંદભાઈ િાયાણી (અલ્કાબેન મોદી)ના આસથાક િહયોગથી િાઈસિકલ સવતરણ કરાયું હતું. સ્વ. ચંપાબહેન બરછા તથા મુક્તાબહેન બરછા અને સ્વ. ડાહ્યાલાલ દેવજીભાઈ િુરેસલયાના સ્મણાાથથે ડાયાસબટીિ િારવાર કેમ્પનું આયોજન થયું હતું.

ગત ળવધાનસભાની ચૂંટણીમાં કોડીનારમાં કોંગ્રેસ પિની સભામાં જૂનાગઢના સાંસદ અને આ બેઠકના ઉમેદવાર સામે અંગત ળટપ્પણી કરવા અને આચારસંળહતાના ભંગ બદલ અળભનેતા અસરાની સામે ગુનો નોંધાયો હતો. આથી અસરાની ૩૧ જાન્યુઆરીએ પોલીસ સમિ હાજર થયા બાદ તેને કોટટમાં રજૂ કરતાં જામીન પર મુક્ત કયાય હતા.

સંળિપ્ત સમાચાર • દાનવીર સી.યુ.શાહનું અવસાનઃ િુરેન્દ્રનગર સજલ્લાના લિતરના વતની અને મુંબઇવાિી જાણીતા દાનવીર ચીમનલાલ ઉજમિી (િી.યુ) શાહ (૯૫)નું મુંબઈમાં ગત િપ્તાહે અવિાન થયું હતું. તેમણે મેસડકલ, શૈક્ષસણક િસહત અનેક ક્ષેત્રોમાં ઉદાર હાથે મદદ કરી છે. સ્વ. શ્રી િી. યુ. શાહના પુત્રી સનમાળાબેન શાહે જણાવ્યું હતું કે તેમના સપતાની અંસતમ ઇચ્છા મુજબ તેમની સ્થાવર-જંગમ સમલકતો તેમની િંસ્થાઓ માટે અનામત રહેશે. • પાણીની તંગી ળનવારવા આયોજનઃ પાણીની ગંભીર અછત અનુભવતા રાજકોટ, જામનગર, ભાવનગર વગેરે શહેરોમાં આગામી જૂન-જુલાઈ િુધી માથાદીઠ ૧૧૦ લીટર નમાદાનું પાણી મળતું રહેશે તેવું આયોજન થયું હોવાનું પાણી પુરવઠા પ્રધાન બાબુભાઇ બોસિસરયાએ જણાવ્યું છે. જ્યારે ગ્રામીણ સવસ્તારોમાં માથાદીઠ ૭૦ લીટર પાણી મળે તેવી વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. ઉપરાંત જ્યારે પાણી સવતરણનો િમય હોય ત્યારે વીજ પુરવઠો બંધ

'

રાિવાનું સવચારણા હેઠળ છે, જેથી ઇલેકસિક મોટરો દ્વારા પાણી િેંચવાની પ્રવૃસિ અટકાવી શકાય. • પોરબંદર નગરપાળલકા અંતે સુપરસીડઃ પોરબંદર નગરપાસલકાનો વહીવટ ભાજપકોંગ્રેિના રાજકારણને કારણે છેલ્લા છ એક મસહનાથી સ્થસગત થયો હતો. ઉપરાંત િફાઇ કામદારો િસહત કમાચારીઓના પગાર અને શહેરમાં સ્વચ્છતા િસહતના કામો અટકી પડતા અંતે નગરપાસલકાના િભ્યો પોતાની ફરજ બજાવવામાં સનષ્ફળ ગયા હોવાનું કારણ આગળ ધરીને રાજ્યના શહેરી સવકાિ સવભાગે પોરબંદર નગરપાલીકાને િુપરિીડ કરી છે. • પોરબંદરના ૪૦ માછીમારોના અપહરણઃ કચ્છનાં જિૌ સવસ્તારમાં ભારતની દસરયાઈ િરહદમાં માછીમારી કરી રહેલા િૌરાષ્ટ્રના માછીમારો ઉપર અચાનક છાપો મારીને પાકકસ્તાન દ્વારા તેમનાં અપહરણ કરવામાં આવે છે. એ જ રીતે ગત િપ્તાહે પોરબંદરની આઠ બોટ અને તેનાં ૪૦ માછીમારોને કેદ કરીને કરાંચીની જેલમાં ધકેલી દેવાની ઘટના બની છે.

" &# "'%# ( ,#( '# ! # $%# && #" " % ( " #"'% '#%& " % '

"#* #% "#* #% "# #

'&

' #" #! &(%) , ) & '


16

9th February 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

જીવંત પંથ

- સી. બી. પટેલ

ક્રમાંક - ૨૯૬

હાજર છે, હાજર છે, આપની સેવામાં સેવક હાજર છે.... સહુ વડીલો સહિત હિય વાચક હિત્રો, તિે સહુ દેવના દીધેલ છે. ત્રણ-ત્રણ િહિનાના વાણા વાયા. તિને ન િળ્યાનો િને રંજ છે તેટલો ગુપસો કે અફસોસ કદાચ તિને નિીં િોય. સાચે જ હદવાળી પછી આપણે આ રીતે િથિ વખત િળી રહ્યા છીએ... તો વ્િાલા વાચક હિત્રો, આપ સહુને નૂતન વષષના સાલ િુબારક, િેપી ન્યૂ યર અને જાજેરા જુિાર... છેલ્લા ૧૨-૧૩ વીકિાં ત્રણેક વખત એવું બન્યું િતું કે ‘જીવંત પંથ’ કોલિ તૈયાર િતી, પણ તંત્રીિંડળના વહરષ્ઠ સભ્ય ભાઇ નીલેશ પરિાર આવીને કિેતા, ‘સીબી, ચૂંટણીના આ સિાચાર તો આપવા જ જોઇએ, બહુ અગત્યના છે...’ એટલે હું પણ થોડાિાં ઝાઝું સિજી જાઉંને કિી દેતો, ‘ત્યારે આપણું જીવંત પંથ િુલત્વી રાખો...’ ખરેખર તો આ ‘જીવંત પંથ’ િુલત્વી ન રખાય તેવી ચીજ છે. જે તે સિય-સંજોગના સંદભષિાં લખાયેલું લખાણ કદાચ આથી જ તો ‘ચૂંટેલા તંત્રીલેખો’ની જેિ ગ્રંથપથ કરવાનું સરળ નથી ને? ન્યૂસ એહડટર કિલભાઇ રાવની િાલત તો ખરેખર કફોડી થઇ ગઇ િતી. ‘ગુજરાત સિાચાર’ના વાચકો સાથે સતત તેિનો સંપકક રિે છે. તેિને કેવા િશ્નોનો સાિનો કરવો પડતો િતો? જરા વાંચો તો... સીબી કેિ લખતા નથી? આરાિના િૂડિાં છે કે શું? ગુજરાતિાં ચૂંટણી જોવા ગયા છે કે શું? આવું પૂછતાં પૂછતાં બે-ચાર શાબ્દદક ઘસરકાં પણ કરી નાંખે. જોકે હું કિલભાઇને િંિેશા કહું છું કે કપટિર કકંગ છે એટલે આપણે શાંત હચતે સાંભળી લેવાનું. તેિની રાવ-ફહરયાદને ઉકેલવા બનતા િયાસ કરવાના. ત્રણેક વીક પૂવવે હું અિદાવાદિાં િતો. લંડન ઓકફસે હદવસિાં બે-ચાર વાત પણ થાય. એક હદવસ ભાઇ કિલ કિેઃ સાિેબ, િવે તો ચૂંટણી પણ પતી ગઇ, પહરણાિ પણ આવી ગયા, અને િુખ્ય િધાન પદની શપથહવહધ પણ થઇ ગઇ છે. ‘સો સારાભાઈ અને દોઢસો દ્યાભાઈ દ્વારા અિીં ઉઘરાણી પઠાણી બની રિી છે. તિે કંઇક લખો.’ હું પણ ઉત્સુક િતો. પથળસંકોચનો સવાલ અને થોડોક સિયના અભાવનો િશ્ન પણ ખરો જ. એક-બે વાચકોએ કિલને કહ્યું કે સીબીને કિો કે ઉિેદવારી ભરવાિાં કે સિાના સૂત્રોિાં જે કિૂરતા વચ્ચે આવતા િતા તે પણ િવે તો વીતી ગયા છે. સીબી લખતાં કેિ નથી? ખેર કિુરતા, િૂહુતષ, ધનારક-હિનારક કશાનું િને વળગણ નથી. ખરેખર તો આવા બધા વિેિ-અંધશ્રદ્ધાના ચક્કરિાં હું અટવાતો નથી. પણ સાિેબ, એક વખત ગુજરાતના િુખ્ય િધાન ચીિનભાઇ પટેલે કિેલું તે અિીં ફરી ટાંકવું છે. તેિણે કહ્યું િતું, ‘સંજોગોને આધીન થઇને અિારે પણ સિાધાન કરવું પડે છે.’ આવું જ કંઇક િારી કોલિના કકપસાિાં બન્યું છે. િા, એટલી પપષ્ટતા કરી લઉં કે સદગત ચીિનભાઇએ તો જે તે સિયના રાજવિીવટના સંદભષિાં, ભ્રષ્ટાચારના ઉપલક્ષ્યિાં કહ્યું િશે, િને તો આવો કોઇ ભોરીંગ િેરાન કરતો નથી, લગારેય નિીં. િારું આરોગ્ય પણ ટકોરાબંધ છે - આ પપષ્ટતા એટલે કરવી રિી કે કેટલાક વાચક હિત્રોએ િારા ખબરઅંતર પણ પૂછ્યા િતા. જે કોઇએ િારા પવાપથ્ય હવશે ખબર પૂછ્યા િતા તે સહુનો આભારી છું. લ્યો, આપણે આજની જ વાત કરીએ. સોિવારે ચોથી ફેિુઆરીએ આ લખાઇ રહ્યું છે. હું આજે સવારે િારા ડોક્ટર (જીપી)ને તહબયત બતાવવા ગયો િતો. હિટનની આરોગ્ય સેવા (NHS)નો અત્યંત િશંસક છું - અનુભવના આધારે. વીસેક વષષથી આ જ સજષરીિાં

યુએસિાં બે હદવસના રોકાણ દરહિયાન બાજુિાં આવીને કિલ રાવે કાનિાં કહ્યુંઃ ‘જીવંત હનયહિત જવાનું થાય છે. ડોક્ટરો બદલાતા રિે. અને છેલ્લા દસેક વષષિાં હિટનિાં િોબ્પપટલો, ઘણા બધાં સગાંવ્િાલાંઓને િળવાનો િોકો પંથિાં આનો ખાસ ઉલ્લેખ કરવા જેવો છે.’ આરોગ્યધાિો અને જીપીના સજષરીના િકાનો િળ્યો. અિારા ભાણીનો ભાણો િોબ્પપટલ બાજુિાં જ વષોષના સાથી અને સારથી પણ અહત અદ્યતન રૂપ ધારણ કરી ચૂક્યા છે. વ્યવસાયિાં હનષ્ણાત છે. તેણે બહુ જ રસિદ સુરેન્દ્રભાઇ બેઠા િતા. ‘સત્યમ્ હશવમ્ સુંદરમ્’ લેબર પક્ષે ખૂબ િૂડીરોકાણ કયુું. આ કોએલીશન વાત કરી. તેિના જ શદદોિાં ટાંકુ તો... ‘દાદા, કફલ્િનું ભજન જેવું ગીત સંભળાઇ રહ્યું િતું. સરકારના ચાન્સેલરે સરકારી દેવાંનો િાઉ ઉભો દરેકને લાંબુ જીવવું છે. સારું આરોગ્ય રાખવું છે, સુરેન્દ્રભાઇએ ટકોર કરતાં કહ્યું કે ‘સીબી, આ કરીને છેલ્લા અઢી વષષિાં હિહટશ અથષતંત્રની અને બહુિતી લોકો ડોક્ટરો, િોબ્પપટલોની પણ ભૂલતા નિીં.’ વાચક હિત્રો, ભજનસંધ્યાિાં િાલત વધુ નબળી કરી નાખી છે. પણ તે ટ્રીટિેન્ટ પર લગભગ નભે છે. પહરણાિે દવા એક એકથી ચહઢયાતા અનેક યાદગાર ભજનોબનાવનારી કે તબીબી યંત્રો બનાવનારી ગીતો સાંભળ્યા પણ તેિાંથી એક જ આખી બાબતની વધુ ચચાષ અત્યારે અસંભવ છે. હું િારા સૌથી હનકટના અને અગત્યના કંપનીઓને તડાકો પડે છે.’ આ હવજ્ઞાન હવશે હું રચના આ સાથે ટાંકી છેઃ ‘ભૂલો ભલે બીજું બધું, હિત્ર (ડાયાહબટીસ)ની ચીવટપૂવષક એટલી બહુ ચચાષ કરી શકું નિીં, પણ યુવકે બહુ સરસ િા-બાપને ભૂલશો નિીં...’ વાચક હિત્રો, આ યાદગાર કૃહતના રચહયતા કાળજી રાખું છું કે ડોક્ટર તથા સજષરી કે વાત કરી. વ્યહિ વયિાં નાની િોય કે િોટી, િોબ્પપટલના લાગતાવળગતા કિષચારીઓ િને પુરુષ િોય કે પત્રી - જો તે પોતાની ૧૦૦ ટકા સંત પુહનત િિારાજને િેં સાંભળ્યા જ નિીં, ‘સારો’ કે ‘આજ્ઞાંકકત પેશન્ટ’ સિજે છે. િાહલકીના શરીર યંત્રની હનયહિત અને પૂરતી જોયા પણ છે. તેઓ અિારા પહરવારના િિેિાન તરીકે ભાદરણિાં કથા-ભજન ડાયાહબટીસ થયો િોય, અત્યંત િવૃહિ ભૂ લ ો ભલે બીજુ ં બધુ , ં મા બાપને ભૂ લ શો નહી કરવા પણ પધારતા િતા. અત્યારના જીવનશૈલી િોય, િવન કરવાની (ભલે કથાકારો પણ પોતાના કાયષક્ષેત્રિાં િભુત્વ રોજના પાંચ જ) કુટેવ િોય છતાં આપણા ભૂલો ભલે બીજું બધું, મા બાપને ભૂલશો નહી..! ધરાવતા િશે, પણ કોણ જાણે િારા િતે આરોગ્ય હવશે આ િિાણે કિેવાય તે પણ અગણિત છે ઉપકાર એના, એહ ણિસરશો નહી..! સંત પુહનત િિારાજ, ડોંગરેજી િિારાજ, સફળ સાધનાનું િિાણપત્ર જ ગણાય ને? દાદાજી (કૃષ્ણશંકર શાપત્રી), ખંભાતના પણ આજે િારા ડોક્ટરે બીજી વાત િાંડી. પથ્થર પૂજ્યા પૃથ્િી તિા, ત્યારે દીઠું તમ મુખડું, એ પુણનત જનનાં કાળજાં, પથ્થર બની છુંદશો નહી..! ફુલાશંકર િિારાજ...પિેલી િરોળના શરીરની અંદરની અદભૂત અને િોં. ભઇલા... આકષષક યંત્ર અને તંત્ર રચના તેિણે કાઢી મુખેથી કોળીયા, મ્હોંમાં દઈ મોટા કયાા, સંત પુહનત િિારાજનું બીજું પણ તપાસી. અિદાવાદિાં ડો. ભાવેશ એ અમૃત તિાં દે ન ાર સામે , ઝે ર ઉગળશો નહી..! એક સુંદર ભજન છે. અત્યારે તો તેની ભૂપતરાય પારેખ અને ડો. ઉવવીબિેન તેિ પંહિઓ જ ટાંકી છે, પછી ક્યારેક આખું જ લંડનિાં િારા જીપી ઉપરાંત ડો. લાખો લડાવ્યાં લાડ તમને, કોડ સૌ પુરા કયાા, ભજન પણ ટાંકીશ. સતીશભાઇ પટેલની િારે િાટે 24X7 એ કોડના પુરનારના, કોડ પુરિા ભૂલશો નહી..! સમય મારો સાધજે વ્હાલા, ડોક્ટરી સેવા ઉપલદધ છે. આ બધાના િેિ કરું હું તો કાલાવાલા, અને િોત્સાિન અને આશીવાષદથી બંદા લાખો કમાતા હો ભલે, મા બાપ જેથી ના ઠયાા, અંત સમય મારો આવશે ત્યારે, ‘ઓલરાઇટ’ છે. િોપટેટ ગ્લેન્ડ વધે એટલે એ લાખ નણહ પિ રાખ છે, એ માનિું ભૂલશો નહી..! નહીં રહે દેહનું ભાન.... શરીરિાંથી િવાિી પવરૂપિાં હનકાસની આ અંત સિયની પણ િારે વાત પદ્ધહતિાં સિેજ અગવડ પડે, પણ ડોક્ટર સંતાનથી સેિા ચાહો, સંતાન છો સેિા કરો, કરવી છે. વાચક હિત્રો, હું આશાવાદી જાણે છે કે હું રોજના ૮-૧૦ કલાક િવૃિ જેિું કરો તેિું ભરો, એ ભાિના ભૂલશો નહી..! જરૂર છું, પણ શેખચલ્લી નથી. અંત રહું છું. સિયે આત્િા દેિથી હવિુખ થાય તે પળ િને પૂછ્યું પણ ખરુંઃ સીબી, િવે ભીને સૂઈ પોતે અને, સુકે સુિડાવ્યા આપને, કે પળોનું પણ આગવું સાયન્સ છે. જો હનવૃિ ક્યારે થવાના છો? િારો જવાબ એ અમીમય આંખને, ભૂલીને ભીંજિશો નહી..! બાળજન્િ કે બાળઉછેર અનેકહવધ રીતે િતોઃ તિે કિો ત્યારે... તેિણે તરત જ કષ્ટદાયક િોય તો પૃથ્વી પરથી િાયા ઉિેયુુંઃ આ તો અિપતું જ પૂછ્યું. અને િેં પુષ્પો ણબછાવ્યાં પ્રેમથી, જેિે તમારા રાહ પર, સંકેલી લઇ દેિને િૂકી જવો સાચે જ પણ તરત કહ્યુંઃ સાિેબ, િારી પાસે ચોઇસ એ રાહબરના રાહ પર, કંટક કદી બનશો નહી..! આપણા િાથિાં નથી. લગભગ દરેકને િોય તો આ બંદાને ૧૧૧ વષષ જીવવું છે. મૃત્યુશૈયા ઉપર િોય છે ત્યારે જવાની અને ૯૩ વષષ (એટલે કે બીજા ૧૭ વષષ) ધન ખરચતાં મળશે બધું, માતા ણપતા મળશે નહી..! ઉત્કંઠા િોવા છતાં ગુણધિષ અનુસાર સુધી કાિ કરવું છે. બસ, પછી હનવૃહિ! પળ પળ પુણનત એ ચરિની, ચાહના ભૂલશો નહી..! ડોક્ટર સાિેબ િારો જવાબ સાંભળીને - સંત પુનનત શરીર એક યા બીજી રીતે પીડા અનુભવે છે તેને પણ એક સિજ િહિયા સિજી િસી પડ્યા. અને પછી બોલ્યા, ‘સીબી, લેવી રિી. અંહતિ યાત્રા વખતે કે તિારા વ્યવસાયિાંથી તિને ખૂબ આનંદ િળે છે, સારું કાિ કરી શકવાનો સંતોષ િેળવો કાળજી રાખે તો વય અને આરોગ્ય બન્નેને િાથષનાસભાિાં પરિ પૂજ્ય િહરભાઇ સાિાણી છો અને હું જાણું છું કે આહથષક ઉપાજષન તિારો સાનુકૂળતા રિે. િેં પણ આ વેળા ભારતિાં જે િંિેશા કિેતા ‘સતત ઇશ્વરનું પિરણ કરતા િુખ્ય િેતુ નથી. કયવે રાખો કાિ, પણ ગહત નવ સપ્તાિ રોકાણ કયુું તે િોટેલિાં નિોતું કયુું. રિેવું...’ િારા િાતુશ્રી ૯૩ વષષ જીવ્યા. તેિણે (પપીડ) પિેજ ઘટાડવાની જરૂર દેખાય તો પોતાના પહરવારજનો સાથે રિેવાથી અનેકહવધ પણ છેલ્લા વષોષ શ્રીજીના ચરણોિાં વીતાવ્યા િતા. યિુનાષ્ટક પત્રોતના પાઠ અને સતત ઇશ્વર ઘટાડશો. (િન થાય ત્યારે આરાિ પણ કરી રીતે ફાયદો થયો છે. ખેર, અિીં આવ્યા બાદ ગયા શહનવારે પિરણ એ જ તેિનું િુખ્ય કાયષ બની રહ્યું િતું. લેવો.) િેં કહ્યું, ‘સાિેબ, એ જ કરું છું.’ િિણાં હિટનિાં આરોગ્ય અને આયુષ્ય અને વાચક હિત્રો, હું અગાઉ લખી જ (બીજી ફેિુઆરી)એ પૂ. સહવતાબાની અંગે નવો અિેવાલ િહસદ્ધ થયો છે. સંભવ છે ભજનસંધ્યાિાં િાજરી આપવાનો અવસર ચૂક્યો છું ને? સાંપડ્યો. કૌહશકભાઇ અને દીહપકાબિેન દેસાઇ કે આપના હિય ‘ગુજરાત સિાચાર’ અન્યત્ર હું પણ મોજ કરું છું, મનવા તેિ જ સુહનલભાઇ-નંદીતાબિેન દેસાઇના આપને આ અંગેના સિાચાર વાંચવા િળશે. તું પણ મોજ કરી લે..... ૨૪ જાન્યુઆરીએ હું પૂવષ હનધાષહરત પવગષપથ િાતુશ્રી સહવતાબા જયંતીલાલ તાજેતરના વષોષિાં સિગ્ર રીતે જોઇએ તો આયોજન િુજબ લંડન પરત થયો. ૨૫ના રોજ દેસાઇના દીઘષજીવન અને અંહતિ હવદાયના પુરુષ-પત્રીનું આયુષ્ય વધતું રહ્યું છે, પણ ખાસ એરપોટટથી ઘરે આવીને ચા પીતો બેઠો િતો ત્યાં અવસરને ઉજવવા સુંદર િજાની ભજનસંધ્યાનું આ આયુષ્યિાં અંતર ઘટી રહ્યું છે. આ િાટે યુએસના વોહશંગ્ટનથી ભાણીબિેનનો ફોન આયોજન થયું િતું. દેસાઇ પહરવારે િોકલાવેલા અનેક કારણો જવાબદાર િશે. િહિલાઓિાં, આવ્યો. સિાચાર આપ્યા કે તેિના િાતુશ્રીની ઇ-િેઇલિાં લખ્યું િતું કે - અિારા િાતુશ્રીના ખાસ કરીને હિહટશ િહિલાઓિાં વધી રિેલા તહબયત નાજુક બની િોવાથી િોબ્પપટલિાં દીઘષજીવનને સેહલિેટ કરવા ઇચ્છીએ છીએ. દારૂ, હસગારેટ, અજંપો, તનાવ વગેરે કારણો દાખલ કયાષ છે. થોડીક વારિાં જ નક્કી કયુું. આપ સહુ પ્લીઝ આવજો. અપષણ તથા હિિલ જવાબદાર િશે. આ પહરબ્પથહત ટાળવા િાટે અને બોસ સાથે બે હદવસ યુએસ ગયો. સુખરૂપ પટેલ, ગાયત્રીબિેન અને આલોક વિાષની આપણે સહુએ િકારાત્િક વલણ રાખવું રહ્યું. પાછો આવ્યો. િારા સાસુજી સિાન સૌથી િોટા સંગીતિંડળીએ ભજન-પતવનોની ભારે રંગત આપણે સહુએ વય-આરોગ્યને ધ્યાનિાં રાખીને સાળીની તહબયત ઠીક ઠીક સારી થઇ ગઇ છે. જિાવી. વૈષ્ણવ પરંપરાિાં સહવતાબા અને તેને અનુરૂપ ખાણીપીણી અને જીવનશૈલી અિને બધાને િળીને તેિના ચિેરા પર જે પહરવારને અતૂટ શ્રદ્ધા િોવાથી દોઢ-બે કલાક અપનાવવી જોઇએ. સૌથી િિત્ત્વનું છે આનંદ તરવરી ઉઠ્યો િતો તેનું શદદોનું વણષન કૃષ્ણ, ઠાકોરજી, લાલો વગેરે બધા ગાજતા િનોબળ. િન ચંગા તો કથરોટ િેં ગંગા... આ કરવું િુશ્કેલ જ નિીં, અશક્ય છે. આ ઘટના રહ્યા. ‘તન, િન, ધન શ્રીજીના ચરણોિાં...’ કંઇ ઠાલા શદદો નથી. અનુસંધાન પાન-૩૮ ભજન સાંભળતો િતો. આંખો બંધ િતી અને લખવાનો નિીં, અનુભવવાનો હવષય છે.


^(AF H ^ + M X[ZZ#FR 8F#Q Q W H )Q %H H $I( H (H M ^ + FR F% ( F %(F #FRbFR $I( HT ^(> F : # !Q& F $R9 H )Q %(F #F N ^ ,F+#FR #FBR F# +Q M%H @%M & F)M ^ + T F #M # F @M9M CR F$Q^ $% H CR Q #F9 I+% F%Q RI ,M&RI !Q& IR $R9 Q " (F M ! F5$IR M #U Q #F9 (IR $R9 ! F5$IR M M / Q 0$F%M F(H ) F$ ] 79H M F e( F' %^#$F IB* M #F9 !M (F% +#e H ) H &_ ,M&FR M !M &_ H ] #F%F 2 F P+F F% ,Q$ Q #FBR I"FV.$ F$ Q #F%F ++%F <H#R ,Q$ Q #FBR I"FV.$ ^, #F%H !M( L H F$ ] R I #R I M ERT F& #F%H `H #F%F &FR!F $I6$ #F N M ( F 1##FR CR M Q ^ ! IR #F N ; %H %,H M #R I !Q4$QT Q +FBR M M M #FR (FR Q )IR M R I ERT (FR Q M O " (F M Q M IR +FR"'H &H IR Q 1# Q H M ( FR 1##FR #FBR )IR )M ] Q %F F ^ F Q %H F ^ F M K $IRT #M $F F%M ,H %?F Q O #F%H H %H #F%F H %F H c,7 H K!+I% S H +#d()M %M

! * ` R/ *\ ?, h ,\ R "U &Yu' "\ & ,R" -c )"Vc u",R/? R" 4(R)\ 'R"/)a,) DR U" R+ U '0R u, "Vc D\) R?Ba )Qc \ krrn'Rc * ` R/ 'R"/)a,)"U D ' (RBR U #) <(R %R 'R"/# #) u0'R*("Vc /g (h ,R )0\ Vc 0 Vc '" a w \ a U %"U (Vc 0 Vc #+ #+ w \ * ` R/ & ,R""Rc -U,Rh "V&,U"\ !8( R"a "V&, a 0 a #)' #[ R+V #)'R5'R &a*\%R%R '"\ krrn U ljkl /V!U'Rc oj U # ,!V ,R) '"Rc JR) * ` R/"U (RBR )R,U \ # 0w)a (RuB a /R \ U 'R)a "V&, 'R)U #R/\ " )R Rc 'R)R )\ &R %0\"a R L\0Uu'Ba ^ \ &R) U )Y \ #)c V &R) U( R U /0\ # )Y " U '\ "\ /0&R U %"R,,R"Vc '" (Vc a R*a &R) "Rc /Rc? u[ 7(RT5' ,R)/R /'R" * ` R/ 'R"/)a,)"U (RBR"a - 'RB 'R U 0,\ a w \ &a*\%R%R &Ha 'R ] '\ "R JR) /V!U"a )? a /R, /)+ )U "R2(a \ 0,\ * ` R/ R 'R"/)a,) /V!U u%* * X R*,R"Vc )Qc " U 0R ,R 0c'\ R (R )R ,U ^ (RBR u0'R*("Rc v R ,R+R u,? R)'Rc \ 4(Rc T1/ " #Y) a 0a( \ U * ` R/ (RBR /R)R 'R h -h )U ^ /R \ ,Vc 5(c P)U \ '\ s c R !R)\ U D&V #)' \ \ cV * w t #cuH a /Rc&+U 0-\ #)' \ "\ #R',R *Rc * R,,U P)U \ a a /'( 'R ] #

u/'\8 fuA "R c *'Rc U %0R) "U +U"\ D u[ 'R R"R a+\ ,R"U P) \ * ` R/ 'R"/)a,) (RBR )u'(R" )\ ^ )\ N R #+ D u[ 'R R"Rc #R) /g (h'Rc U #/R) R( \ "\#R+"U )R !R"U "\ & ,R" FU #-V#u "R "U &Yu' R 'c W U (RBR -P R( \ * X km )RuB"U (RBR w \ #+&)'Rc #Y)U w( \ (RuB a km u ,/'Rc U %\ u ,/ R 'c 'W Rc (RBR"U (_ R)U R #-V#u "R 'cu )'Rc PCRu&.\ R 8( 'cu )a"U 'V*R R 'R ] )a R( \ # U"R r u ,/'Rc B )RBU * ` R/ 'R"/)a,) /V!U #0f ,R 'R ] %\ )RBU 'R"/)a,)"U #u)A'R R -h" 'R ] B )RBU * ` R/ #,h "U #u)A'R 'R ] R )RBU #) R 'c W ,,R R ;\ *U )RBU R 'c ' W Rc )R' 'R ] )a R( \ (RBR"U (_ R)U R (RBR"U ,R a'Rc (RBU 1(R)\ * ` R/"U &Yu' #) #0f U w( \ "\ a 2(R* # )0\ a " U * ` R/ #,h "Rc D ' -h" /R \ KR/ #+&) 'R ] U w( \ G ( !% R)a Y U w( \ s * ` R/ " U a 'cu ) ^ 5(Rc " U a 'Yu h ^ " U a #Yw)U 0d(R a u -R"U u ,R*a \ R R-"a :Y ' \ /R R) # u")R R) # " U a 'cB ^ " U a B c a #Yw )-\ a"U #Yw )-\ u U /V!U %/ /5(@ u-,@ /Vc )' ll jlq $Z "U c R !)R, a "\ u,-R+ u-,u*c /'R" * ` R/ #,h EMRc "U %)a%) '7('Rc \ u %\ "Rc #T= ' Y R'Rc U ' &\*R * ` R/ #,h 'Rc U * X R) " U "U +\ \ EM#VBR )"R*U / * "\ u/c!V * ` R/ #,h "U #u)A'R * X l )RBU m u ,/"U \ * X pj S *a'U )"U #u)A'R * & mo S *a'U )

Q %H F ^ F ERT +I H#FR M O &F$ &Q Q H c,7 H +#d(H (+F(H K H M Q %F Q ^ F !Q4$QT &M #M ,M(F )IR #F Q Q Q %H F ^ F ,+ FR ,+ FR ERT M 1 H^%$% N Q%M % M ] ^! F%Q IB* Q 79H % ,F F N Q d^&# #F% F$ Q !F$&Q % H !,F% %,M Q % J M %#FR %,M Q % Q&H !F' Q M # F(M Q ^ V$ M F # F(M Q !M %(F `H M Q %H %(F H F F N Q )=H M %(F M Q !P%H H #F F F%Q #3#H IR #F M Q #F Q # Q `H RI #F M Q !P%H Q I&F# ^! F%Q BI * d$ -$FR ] :aT #F F% M F )FR `H M "K 9 M )IR M (F!T (F F% O H (F Q !C F$ M (IR )IR ,Q RI H ] 9 F%T #F%H #M1 & ,QG7 &#FR Q M)1 M F & %(Q O ^, #M ( O H %H M =H %Q Q Q- %T #M !F ! M F H H "%H H H M)1 M # H .&F+ M Q& H M ,H H O !F ! RI F H F&H %Q 9 F%T , Q M M)1 Q#V& ,Q$ Q Q& (F %)M M Q- %T F Q#V& #F + Q !F ! Q !K U H M F H FR M M #M Y\ ! R % F D##FR F & d( ]

x# JR)R R %R U"R mo S *a'U ) # #R+R /R \ (RBR ),U *U U" " U u %\ 0,\ ,R a R #) )U - R( \ U"U /) R)"R 0R 'Rc 0a,R U (RBR 'R ] #?,U 'VCR'Rc &\*a * ` R/ #,h #u)A'R U""R u, R R 'V #)'U P)U \ \ )u'(R" / R!R)U u-,"Vc ?') )R,\ \ <(,? R 'R)R 'R h -h )-\ ^ *R S ?/R'Rc '"U 0R )U # \ U&) # u,/)U "R ,Vc # a(Vc \ ^ u%" "V&,U "e R ) 'R ] u-,x '"R D U a w \ #u)A'R'Rc (RBU "\ u, \ U 'a *U #U"\ "\#R+'Rc )] )] #R (Rh \ %Uw"R 0R 'Rc /f#U \ \ "\ (RBR+V % Y uB#Vc (VH u-,u*c "R uB-Y+ 'R 0\)R" R( \ a R #_/R ,!R)\ #,R # ] a # #u x R)"R -h" R( ,\ R #6 )a "\ /R)R "\ /R R /R) U '+,R 5(c P)U \ #,h a R)\ )$ " )\ # ] \ '"\ a 5(Rc"R )\ )\ * ` R/(RBU"\ )\ D R)\ ' ),R"a #6 )'Rc "\ #,h 'Rc u."Rc -h" R( \ 7(\( %"R<(a \ a # D R)"U 'Ru0 U 'R ] ,.e a 'R)U /R \ kn ,.h"R %R+ U 'Rc U"\ ql # 'R)a /c# i )U - a a 'R)R &a*\%R%R ,.h"R %R /VIRc (RBR )U 0 U '\ \ 0a( '\ #"R x,"'Rc * ` R/ 'R"/)a,)"U (RBR"a \ v') ^ !'h"a 'R / 0a( * ` R/ #,h "U ,/) * U *R,\ ,U DR "h R /R \ # /b"\ % V R " V R u,? R)'Rc ,_ U 5,'Rc ,a \ 'R)R "' u-,R( Da w( \ ^ \ #a \ 1(R)\ x, ' U u-, (a "\ Vc 7(R" # )0\ Vc ! ( #! &# $ $ " U % ' ! " #( " % "$ ! 'R"/)a,) "R' U )a'Rc & % % # " " ! % ! "V&,R( \ 0d(R '"V>( / * e R # , "" #) '+ ( # $# # .Y a 0 V /V!U #0f3(R " U D u[ ' "- &* %% # ' # () $' "\ R "U) NU) ?,P#\ \ 0\,R( \ ") )* " ( ! "" ( $')( $' # $' ) . #( ' ( $$! %*' * ' ) 'R"/)a,)"Vc U#Vc #R *R /R "( * ' ) # "( % !# * ( "'"Rc #R#a !a,R 'R ] %O \ a ) ) $# * # ') # % ""'Rc 0\ % a+,R"Vc a ^ ^ *Vc !8( $ ' # ( + # # * ' ( ! ) ' *R \ \ a "V&, U /'w( ( *% ) # ) # ) #( '$+ ' %)$R3 Ru u- )a"\ U* cV u,-R+ /)a,) " ) #0f \ 5(Rc /V!U"Vc "\ Vc -VI ?$u + "\ '\ Rc U )#R) a $" %*08/*20 *9-2 - R R "R"R "R"R #6 )a u-,"U # $" 4,0* 3*02 ;*08/*20 1*74*2095:78 +53 D/R UP# u-,u*c a w \ B 3*02 %*08/*20)6*9-2 =*/55 +53 ) Rc )0U 'R"/)a,)"U "*;09* -./*40 /'VC U v R kn ojj $Z \ ! c R mjj $Z \ "\ N\B$+ ljj 3*02 8*;0)3-./*40 /593*02 +5 :1 a)/ 'R * \ )\ R,a on 'R *"a %*409* 07*40 \ 'R"/)a,)"Vc , "h -9 a U ),Vc ! 3*02 ;*409*/07*40 /593*02 +53 -1( \ <<< 8/7--1*02*8/=*97* +53 <<< 1*74*2095:78 +53 /R R 'R h -h "\ "e R \ "


18

9th February 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

ગાંધીનગર અને દિલ્હીઃ ‘જો’ અને ‘તો’નું નરેન્દ્રાયણ! તસિીરે ગુજરાત વિષ્ણુ પંડ્યા ચચાાના ચોતરે એક સિાલ આજકાલ મીડિયામાં, કોઈ પણ ચચાામાં ગમે ત્યારે, એટકર એક પ્રશ્ન તો ઘૂસાિી જ દે છે કે નરેટદ્ર મોદીનું નવી ડદલ્હી માટે રાજકીય પ્રયાણ ક્યારે, કેવી રીતે થશે? અને પછી, ચચાા આગળ ચાલે. તેમાં નીડતન ગિકરીનું ભાજપના પ્રમુખપદેથી જવું, રાજનાથ ડસંહનું આવવું, મોદીરાજનાથ ડસંહની ભોજન સાથે મુલાકાત થવી, આરએસએસના આગેવાનોની - ભાજપ નેતાઓની સાથે મુલાકાત થવી, રામ જેઠમલાણી - યશવંત ડસંહા દ્વારા ‘મોદીનું વિા પ્રધાન પદ માટે નામ જાહે ર કરી દેવા’ની વાત કરવી... આ બધી બાબતો આવે. જનતા દળ-યુના નેતાઓ અને નીડતશ કુમારના વાંધાવચકા ઉમેરાય, મનીષ ડતવારી ‘ડદલ્હી બહુત દૂર હૈ...’ એવું સંભળાવી દે, સંઘના પૂવા બૌડિક પ્રમુખ વળી ‘ગિકરીને રાજીનામું આપવાનાં જવાબદાર પડરબળો’ની વાત કરે... એકંદરે ‘મોદીનાં ડદલ્હી પ્રયાણ’ને જ કેટદ્રમાં રાખીને આજકાલ મીડિયામાં રોજ સવાર-સાંજ ચચાાનો ચકિોળ ચાલતો રહે છે. અખબારોમાં રાજકીય ડવશ્લેષકો અને ‘ખાસ અહેવાલ’ના ખેલંદાઓ પણ તેમાંથી બાકાત નથી.

બે મોટા સિાલ ગુજરાતને લાગેવળગે છે ત્યાં સુધી બે પ્રકારની ચચાાનો ગણગણાટ છે. એક તો, ગુજરાતને વધુ સમૃિ અને સબળ બનાવવામાં, ત્રીજી વાર ચૂંટણી જીતી ગયેલા નરેટદ્ર મોદીની હજુ જરૂર છે એમ કહેવાનું ચાલું છે. તેના કરતાં બીજો, સબળ અવાજ એ પણ છે કે આગામી ડદવસોમાં કોઈ ગુજરાતી નેતા વિા પ્રધાન બને તેમાં ખોટું શું છે? આ તો આપણને મળતી મોટી તક છે, તેને ગમે તે રીતે મેળવવી જ જોઈએ, તેનું ગૌરવ કરવું જોઈએ. પ્રથમ વાત કરનારાઓની પાસે આશંકાનાં પિીકાં પણ છે. ગુજરાતમાં મોદી ભાજપના મસીહા છે, તેમને કારણે ચૂંટણી જીતાઈ છે, એ કેટદ્રમાં જાય તો ગુજરાતનું શું થશે? તેમના સ્તરનો બીજો નેતા મળશે ક્યાંથી? અને એમ ના થાય તો ગુજરાતમાં ભાજપની તાકાત નબળી પિે... આ દલીલની સાથે બીજી પણ એક દલીલ ભળી જાય છે કે મોટા ભાગે, રાજકીય પક્ષમાં કેટદ્રના નેતાઓની એક ધાક હોય છે, તે પ્રાદેડશક સ્તરેથી

કોઈ નેતાને બહુ પસંદ કરતા નથી. ભાજપમાં પણ વિા પ્રધાન ભાજપના કુલ સરવાળામાં બે ઉપ-વિા પ્રધાનો અને એક વિા પદના દાવેદારો એક નહીં, દસ છે. તેઓ મોદીને કંઈ રીતે પ્રધાન બટયા. મોરારજીભાઈ જનતા પક્ષની સરકારમાં વિા પ્રધાન બટયા હતા. સરદાર વલ્લભભાઈ પ્રથમ નાયબ વિા સફળ થવા દેશે? આ જે બીજો મુદ્દો છે તે કોંગ્રેસને માટે ‘પસંદગીનો’ બની પ્રધાન હતા. એનિીએ સરકારમાં અિવાણી પણ એ પદે આવ્યા ગયો છે. તેઓ કહે છે કે એનિીએમાં જ ક્યાં એકમત છે? હતા. નીડતશ કુમાર જ ના પાિીને ઊભા છે મોદી માટે. કહે છે કે કોંગ્રેસે ગાંધીજી, સરદાર, ઢેબરભાઈ એમ ત્રણ રાષ્ટ્રીય સેક્યુલર નેતા જ વિા પ્રધાન બની શકે. જેઠમલાણીએ કહી અધ્યક્ષ આપ્યા. જનસંઘ સમયે તેવું કોઈ ગુજરાતી વ્યડિત્વ દીધું કે મોદી પૂરેપૂરા સેક્યુલર છે. રાજનાથ ડસંહે પણ એવું રાષ્ટ્રીય સ્તરે પ્રમુખપદે પહોંચ્યું નહીં અને તે વખતે તેવી કોઈ વિવ્ય આપ્યું છે. ઇચ્છા કે સ્પધાા પણ નહોતી. એચ.એમ. પટેલ, જયસુખલાલ હાથી, મનુભાઈ શાહ, માધવડસંહ સોલંકી, કાશીરામ રાણા, ભાજપ અને કોંગ્રેસ ઘણી વાર એમ પણ લાગે છે કે ૨૦૧૪ની લોકસભા એ.કે. પટેલ, શંકરડસંહ વાઘેલા, ભાવનાબહેન ડચખડલયા, િો. ચૂંટણીને વષા બાકી છે તે પહેલાં નેતૃત્વની પસંદગીનો આ વલ્લભભાઇ કડથડરયા વગેરે જે તે સમયના પ્રધાનમંિળમાં સવાલ ખરેખર કેટલો મહત્ત્વનો છે? ખુદ ભાજપે જ કહ્યું છે કે કેટદ્રીય પ્રધાન રહી ચૂક્યા છે. આજે પણ દીનશા પટેલ, તમામ ચચાા ફેબ્રુઆરીમાં સંસદીય બેઠકમાં જ થશે. તે વખતે ભરતડસંહ સોલંકી પ્રધાનપદે છે. ‘જો’ અને ‘તો’નું નરેન્દ્રાયણ! બે-ત્રણ મહત્ત્વના પ્રશ્નો રહેશેઃ શું ૨૦૧૪ની ચૂંટણી પહેલાં જ ...પરંતુ વિા પ્રધાન પદ? નરેટદ્ર મોદી એ ડસંહાસન સુધી ભાજપે પોતાનો, ‘વિા પ્રધાન’ માટેનો નેતા જાહેર કરી દેવો જોઈએ? શું ચૂંટણીનાં પડરણામો પછી જ તેની પસંદગી થવી પહોંચે તો ગુજરાતને બીજા વિા પ્રધાન મળે! આ મુદ્દો પોતે જોઈએ? પહેલેથી વિા પ્રધાન તરીકેનું કોઈ એક નામ જાહેર જ ગુજરાતીઓ - અહીંના અને બહારના પ્રદેશો તેમ જ કરી દેવાથી મતદારો પર તેની અસર પિશે? કેવી પિે - ડવદેશોમાં - કેવો ઉિેજક લાગે છે? વિનગરનો સામાટય હકારાત્મક કે નકારાત્મક? એનિીએના બીજા પક્ષોને, આવું પડરવારનો તરુણ, અમદાવાદમાં ભાઈને કેન્ટટનમાં મદદ કરતો કુ ટું બ -સભ્ય, મડણનગરના િો. હે િ ગે વાર ભવનમાં પહેલેથી જાહેર કરાયેલું નામ પસંદ રહેશે? કોંગ્રેસે તેન ા ‘અઘોડષત વિા પ્રધાન’ તરીકે રાહુલ ગાંધીને ડદનપ્રડતડદન સંઘ-શાખાના ડવકાસ માટે સડિય પ્રચારક, જાહેર કરી દીધા છે. ગાંધી-નહેરુ કુટુંબ ડવના કોંગ્રેસની નૌકાનું જનસંઘ-ભાજપમાં મહામંત્રી તરીકે કુશળ સંગઠન, ૧૯૯૫માં હલેસું ચાલી શકે તેમ નથી. એટલે આમ કરવું પડ્યું અને ગુજરાત ચૂંટણીમાં ભાજપને સિાસ્થાને બેસાિનારા કાયાકુશળ રાહુલને ઉપપ્રમુખ બનાવી દીધા. ને તાઓમાંના એક, શં ક રડસંહ વાઘે લા અને અટય એ તો નવાઈની વાત છે કે આજ સુધીના કોંગ્રેસના રાજકીય ધારાસભ્યોના બળવા પછી, કેટદ્રીય મોવિીમંિળના ડનણાય ઇડતહાસમાં નેહરુ-ગાંધી પડરવારનો કોઈ સભ્ય પ્રમુખ, વિા મુજબ ડદલ્હી કાયાાલયમાં પ્રવૃિ, હડરયાણા - ડહમાચલ પ્રધાન જેવા હોદ્દા પહેલેથી જ ધરાવતો આવ્યો છે. પહેલી વાર ભાજપના પ્રભારી, કટોકટી કાળમાં જ્વલંત પણ મુશ્કેલ ઉપપ્રમુખ પદે તેમાંથી પસંદગી થઈ છે. પણ આ ઉપપ્રમુખ જ ભૂગભાપ્રવૃડિના વાહક, ગોધરા-રમખાણ ડવશેની તરેહવારની કોંગ્રેસ પક્ષનો તારણહાર છે એ તો દરેક કોંગ્રેસી સમજે છે અને ડનંદા - ડધક્કાર - આલોચનાને સહન કરીનેય કુશળ રણનીડત સમજાવે છે. યોજીને ગુજરાતમાં ભાજપને સિા પર ત્રણ વાર કાયમ રાખનાર ‘શતરંજ કા ડખલાિી’, ગુજરાત-ડવકાસના સૂત્રને ગુજરાતનું પ્રદાન અમલીકરણ તરફ દોરવાનો દબદબાભેર પ્રયાસ કરનાર મુખ્ય ભાજપના નસીબે આજ ડદવસ સુધીમાં વિા પ્રધાન તો એક જ આવ્યા તે અટલ ડબહારી વાજપેયી. અિવાણીએ ઉપ વિા પ્રધાનઃ આ-ટ-લી રાજકીય સફર પછી જો હવે ડદલ્હીનો પ્રધાન પદમાં સંતોષ માનવો પડ્યો અને હવે તો કહી દીધું કે દરવાજો ખૂલે તો... ‘જો’ અને ‘તો’ની તલવાર વચ્ચેનો ભલે આ સવાલ હોય, વિા પ્રધાન બનવાની કોઈ મહેચ્છા નથી. ૨૦૧૪માં ભાજપ મરાઠી ડમત્ર ડગરીશ દાબકેએ મરાઠીમાં લખેલાં તેમનાં ચડરત્ર વિા એનિીએ જો ચૂંટણીમાં બહુમતી મેળવે તો નવા વિા ‘નરેટદ્રાયણ’માં એક વધુ ઉમેરો જરૂર થાયઃ રસપ્રદ, ડનણાાયક પ્રધાન કોણ તે સવાલ સામે આવે. અને પિકારયુિ! ગુજરાતની વાત કરીએ તો, કેટદ્ર સ્તરે કોંગ્રેસ - જનસંઘ -

IP3 CD<N =T/T 5O/=O :3N@T 5O/=O 90N@T ,;6Q :3N@T ,;N=N 9N?/T6Q ,;Q :3N@OAPU JO \6/O -J; -[5@NBO /E<N 1NHN>< Facilities Available

Air condition Hall (Accommodates 225)

Kitchen Facilities (Ideal for Catering)

Side Garden (Ideal for Canopy, Bouncy Castle, etc)

HEATHER PARK COMMUNITY CENTRE Kachhia samaj Hall, Mount Pleasant, Wembley, Middx, HA0 1SH

YZX 9N?N. ;N2R ,M5N6V 0/ !) % 1/ , '- , 4/ %5 '- # % 2/ % % & %5 . 5 $ [@LN5N6 @GH5N6V 3 ( '5 , . % 6 - & "* 4 ) & ) & , 4 ) + 5 $& % % , 5 $ , & %) )

BU7/WV :N=4 @QF8S= KG2 '+!" '('+!"

For Further Information / Booking , Telephone:

020 8903 6563 www.kslhall.co.uk

%

$

'

#

)* (

% #$ #& ' #& #

#

'%


હાસ્ય

www.abplgroup.com - Gujarat Samachar 9th February 2013

જલારામબાપાને લગતાં ભજનો આરતીઓ અને રેગિીઓનું ડપક્ચરાઇઝેશન કરીને એમાંથી ફટોફટ વીડિયો આલ્બમું બનાવી નાંખવામાં આવતાં હતાં. જોકે એનાય મૂળમાં જઇએ તો વાત એમ બની કે દર વરસે તરણેતરના મેળે કે જલારામની જયંતી અથવા દશામાના વ્રત સમયે બજારમાં મૂકાતી ઓિીયો કેસેટોનાં પ્રમોશન માટે વીડિયો જાહેરખબરો બનાવવાનો ચાલ શરૂ થયો. ટીવી ઉપર ૩૦ સેકડિની એિ બનાવવી હોય કે પાંચ ડમડનટનું વીિીયો સોંગ ડપક્ચરાઇઝ કરવું હોય, બન્નેમાં પથારો લઇને બેસવું પિે ઇ તો એટલો ને એટલો જ હોય. ગાયક ગાડયકા ઉપરાંત બે-ચાર રૂિી રૂપાળી છોિીયું અને બે-ચાર ફૂટિા જવાન આ

આંયાં બધા ઓલરાઇટ છે! લલલત લાડ બધાનાં મેકપ કરો, એમને લાયક ચાર-પાંચ જોિી કપિાં કરાવો અને સવારથી સાંજ લગીની એક જ શીફટનું શૂટીંગ કરો તો એમાંથી આરામથી એક ‘વીડિયો સોંગ’ બની જાય. અમુક આલબમો માટે બબ્બે ગીતોનું શૂટીંગ થાતું, એમ કરતાં કરતાં આ રેકોિડીંગ

નામનું આલબમ સુરતમાં હીરા ઘસવા ગયેલા કારીગર અને કાઠીયાવાિી ગામિાની ગોરી વચ્ચેની પ્રીતની કહાણી (ગીતોમાં) લઈને આવ્યું છે.

ગ્રૂપ ચલાવતા અને નીતનવા ગરબાના સ્ટેપ શીખવતા ક્લાસીસ હલાવનારા જ આખું િાડસીંગનું સેટીંગ કરી દે છે. કારણ, ગ્રૂપ િાડસરો તો એમના પોતાના જ હોય! બસ, એકાદ હીરોઇન કે હીરોને

તો બીજી બાજુ ગુજરાતી ફફલ્મોમાં જેનો િંકો વાગી ગયો છે એ ડવક્રમ ઠાકોરનાં આલબમોએ ધૂમ મચાવી છે. આ બધાં વીડિયો આલબમોનું શૂટીંગ મોટે ભાગે રાજકોટ, મહેસાણા, આણંદ, નડિયાદ જેવાં આસપાસનાં લોકેશનો પર જ થાય છે અને કલાકારો પણ લોકલ જ છે. મોટા ભાગનાં આલબમોમાં કુડરયોગ્રાફી પણ લોકલ િાડસ િીરેક્ટરો કરે છે. આમાં પણ એવું છે કે ગરબા

થોિા સ્ટેપ શીખવવાં પિે. આ આલબમોમાં ડહડદી વીડિયો-પોપ જેવી તમામ નખરાંબાજી છે, ફરક એટલો જ કે ગીતો અસલ કાઠીયાવાિી અને ‘મહેંસોણી’ છે અને મોટે ભાગે વેશ-પહેરવશ ઝાકઝમાળવાળા પણ દેશી સ્ટાઇલનાં છે! જોવાની વાત તો એ છે કે શરૂમાં આવાં આલબમોનો ક્રેઇઝ માત્ર સૌરાષ્ટ્ર પૂરતો જ સીડમત હતો. અમદાવાદ, વિોદરા કે સુરત તરફ આવી

કાઠિયાવાડી વીઠડયો આલ્બમું! કંપનીયુંને જ આઇિીયા આયવો કે આમાંથી વીડિયો સીિીયું બહાર પાિી હોય તો કેવું? અને એમ કરતાં કરતાં વીિીયો આલ્બમું સૌરાષ્ટ્ર પંથકમાં વેચાતાં થઈ ગયાં. એમાં પાંચેક વરસ પહેલાં ‘અચકો મચકો કાં એલી’ નામનું આલબમ આયવું અને આલબમે ધૂમ મચાવી દીધી! અને એની ભેગાભેગી બીજાં આવાં જ જુવાન હૈયાંને થનગનાટ કરાવે એવાં આલબમો બહાર પિવા માંડ્યાં. ‘ચાંદો ઊગ્યો ચોકમાં’, ‘ડવંછૂિો’, ‘શટડલયું’, ‘ફરકિી’, ‘મેળામાં મલેલી’, ‘પોપડટયું’, ‘ડપંજરે પુરાયો પોપટ’ જેવાં ધમ્માલ આલબમો બહાર પિવા માંડ્યા. વચમાં વળી ભૂવાઓના િાકલાંનો ટ્રેડિ પણ જબરો હાલ્યો. માતાના માંિવે ધૂણતા ભૂવા, છૂટ્ટા વાળ રાખીને ધૂણતી રૂપાળી િાકણો વગેરે મસાલાથી ભરપૂર િાકલાંની વીસીિી પણ ઘણી ચાલી. એમાંય વળી ‘િાકને િમકારે’ નામનું એક આલબમ તો એવું ચાલ્યું કે એક પછી એક એના છ ભાગ બજારમાં આવી ગ્યાં. આજકાલ નવી નવી થીમો આવી રહી છે. ‘હું હીરાવાળો’

લડવાઇન લિએશન

ઇડટરનેટની યુ-ટ્યૂબમાં ગંગનમ્ સ્ટાઇલના વીડિયોથી માંિીને દબંગ-ટુનાં ગાયનો મોબાઇલમાં િાઉનલોિ કરતા અમારા વ્હાલા એનઆરઆઇ ભાઈઓ, ભાભીઓ અને ‘યો’ જનરેશન ભૂલકાંવ! ઇન્ડિયામાં અમારા ઘરમાંને મંડદરમાં જાતભાતની ધાડમિક િીવીડ્યું ને દેશી આલ્બમું જોતાં ગુજુઓનાં જેશ્રીકૃષ્ણ! અત્યાર લગી અમે િીવીિી પ્લેયરું પર ડહડદી ડપક્ચરુંના ગાયનું જોતાં. ઇડિીપોપનાં ડર-ડમક્સ આયવાં પછી આવી સીિીયું આંયાં ૩૦-૩૫ રૂડપયામાં મળતી થઇ ગઈ અને એમાંય જો ઓરીજીનલ નો હોય તો ૧૫-૨૦ રૂડપયામાં ‘કાંટા લગા’ લગાિીને ઝૂમો બાપુ! આ હંધાય ઇડિીપોપ પછી જો સૌથી વધુ ધૂમ મચાવતાં હોય તો ઇ પંજાબી પોપસોંગનો નંબર લાગે. પણ આપણને એમાં કાંઇ ખાસ મજો નો આવે. પણ લ્યો, હવે આ ડસઝનથી અસલી કાઠીયાવાિી દેશી વીડિયો આલ્બમો બહાર પિવા માંડ્યાં છે! મૂળ તો વરસોથી ધાડમિક વીડિયો આલબમો બનતાં હતાં. દશામા, શીતળામા, બડળયાબાપા અને

19

સીિીઓની કોઈ ખાસ ડિમાડિ નહોતી. તો સવાલ એ થાય કે એવું કેમ? તો કારણ કદાચ એ હોઇ શકે કે સૌરાષ્ટ્રમાંથી સુરત જઇને હીરા ઘસવામાં સારો પૈસો કમાયેલા કારીગરો દમણ કે સેલવાસથી આવતાં સસ્તાં િીવીિી પ્લેયર ખરીદીને ગામિે મોકલાવે. અને કાઠીયાવાિના નવરા ગામિીયાઓ એનું કરે શું? શરૂશરૂમાં ધાડમિક સીિીયું જોવાનું બંધાણ થ્યું એમાંથી જુવાડનયાવને ચટાકા થાય એવાં આલબમું બહાર પડ્યાં એટલે ધૂમ મચી ગઈ! આજથી બે દશકા પહેલાં જેમ ગુજરાતી ઓિીયો કેસેટોનું બજાર ધમધમી રહ્યું હતું એ જ મારગે આ િીવીિી આલબમું પણ જઇ રહ્યાં છે. પણ હંમેશાં થતું આવ્યું છે તેમ (ગુજરાતી ફફલ્મોના જુવાળની જેમ જ) આ લાઇનમાં પણ ઝટપટ રોકિી કરી લેનારાઓ ફૂટી નીકળ્યા છે. એટલે જતે દહાિે આખું બજાર એટલું છીછરું થઈ જાશે કે થોિાં વરસનાં છબછડબયાં પછી વળી પાછું ટાઢુંબોળ થઈ જાશે. પણ એ બધી ડચંતા કયાિ ડવના હમણાં તો અસલ દેશી ગુજ્જુ વીડિયો આલબમની સીિી લગાિો, ને થાવા દ્યો જરા જોબનાઇની રમઝટ! એટલે ઝીંકે રાકો બાપલ્યા, આંયાં બધા ઓલરાઇટ છે!


વેલેન્ટાઈન્સ ડે વવશેષ

20

9th February 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

Dear Mum Pallavi, Ur the sweetest mum in the world. we are the luckiest girles to have a sweet Mummy like you. HAPPY VALENTINES'S DAY YOGINI / KIRTI PATEL, Mitcham

,$ .$ - !,*( '' + ,.- *! /% , . /)% */.# ) $ )

-+ $ ''2 !,*( ) * #$) -

,

$.$*) ' . ,. ,0 # %$ *. .* 0 0 # ()$ , # ' /,$ *( # ( ) #*&' ,'$ ) , ) #/,$ +$ 2 *"* /-#,**( #$''$ - ,./$ $332 ,$)&*. ,$)&' *#*'$ ,$)&" "

!

, '$0 ,2 !*, & 1$.#$) ($' . ,$)" - ,0$ 0 $' ,.2 !*, + *+'

!

"

1 2

% " #% # $$#& ' ( %%#) ! & * ! & ' ))) #! " " #(

I#?$? )?#&?# !G A

"

"

*)

(%+

2 .* ,$ ++'2

"B&M )!4 "? W ! # ?W# )&O4?*A A A ;W G G ? !D% &GW )K2 FW !?K G W&<?) ?5 G W# ?!$=A K !O )?#&?# G !B A W#@2 W !? H D#A ? A A L

V A J BL ?&J V )?K ? J BL ?&J V ?'A'A !? 4G V ,& ? ? #J V ? A ! ?K )A &? V I)A"$ 0)A

$- */). 1$.# .#$-

'

અંતરના અડપલામાં સ્પશશ તમારો પામી જગતના મેળામાંથી બસ ગમી ગયો એક તું પ્રણયનાં શમણામાં દીવા ઝળહળી રહ્યા મનના મંમદરીયામાં બસ વસી ગયો એક તું ઓ સનમ આ મારું મન તમને અપશણ કોલેજના ગેટ પાસે મને મળી ગયો તો તું આ ધરાને આ ગગન જ્યાં મળે મમલન લાગ્યું મારી વીધીના લેખમાં લખાઈ ચૂક્યો છો તું તમારા મનનો મોરલો બની નાચું થનગન તારા પ્રેમના પુષ્પોથી મને વધાવી ગયો તું જીવન મારું મહેંકે હરપલ ઝનઝન મારી લાખેણી લજ્જામાં સમાઈ ગયો તું આપું તમને વચન કરજો પ્રેમનું જતન બહુ જ ધીરજ રાખીને મને વરી ગયો તું આ જીવન તમને સમપશણ મારા સૌભાગ્યના શણગારમાં સમાઈ ગયો તું રહીએ એકમેકને થઈ જનમ જનમ મારા સેંથાના સીંદુરમાં ચમકી રહ્યો તું તમારા મમલનના આનંદમાં વધી છે ધડકન મારા કંગનના રણકારમાં રણકી રહ્યો તું - ભારતી પટેલ, હેરો. પચાસ વષશથી પ્રેમના ઝૂલે ઝૂલીયે હું ને તું Dear, Sweet Heart Pallavi. જન્મ જન્મથી પ્રેમના ઝૂલે ઝૂલીશું હું ને તું Plant's need water to live મારા શ્વાસમાં તું, મારા ઉચ્છવાસમાં તું But I need you to live in જ્યાં જ્યાં નજર પડે મારી, દેખાય છે બસ તું my life. HAPPY લાગે છે નથી રહી હું, બસ તું તું અને તું VALENTINE'S DAY વાંચકો હજુ તો ઘણું બાકી છે મારું આ તું Ghanshyam Patel પણ તમો બધા કહેશો, હવે બસકરને નીમા તું. Mitcham - નીમા સુરૂ કક્કડ અનુસંધાન પાન. ૩૦

# ) 0$ 2 # . ) ,2 ", 02 --$ ) ( )2 (*,

!

!

પ્રણયના રંગ

‘એક તું’

0 ,.

W3)!) A W&'G(

J #

T T T T T T

2P LR )QQ M*.L%S' ,.P.,%LD RS BS+ ?"RRN 2P LR 7QQ M*.L%S' ,.P.,%LD RS /ML ?"RRN 6N%J.L* 5RR( 3*NN.,* U 4L.L* R( L&* .NL <@A "%'&L%S' 5*'%ML*N*+ LR &R"+ C%J%" ;.NN%.'*M U 3.%"RNE!.+* P.,#.'*M K* *SK* ;K"L%EMLRN*D PK-"%, ,.N P.N# (RN :QQ ,.NM .+$.,*SL LR L&* J*SK 3.%"RNE!.+* P.,#.'*M

V 2 D% ? !G 2&A ? V 9J 'J0 #

? SQ QR RPQR )B A

2

&G$G- ?

H

W&'G( J #

E$ J A !)? !

&G$G- ?

H

W&'G( J #

G * O$ I)A"$ TU PP

"

&G$G- ?

H

W&'G( J #

A. &? # !%'G

]LO gTDMHO6 lTPO kC:=O- +z|#< ]LO bT?TPOkK ^;?OO;- ZT;NC?P- kO?;= Zp(" (sW kKML 3F B(*<+ <(z!!+ V B"z*% B""<(B @F KDNCvHTDMHO6RTD@:O;KDMmQCm:I 0F 888mHTDMHO6RTD@:O;KDMmQCm:I

u rTD@:O;KDM > qCDNO?ODQO ^:K;O= u

]ko jposg [od\o nc_ sgg cqqs^jcd^

V 6?O W ) V /$ 8G'# V 1*A $G' V !? ? J B ?&J V W 7? V ?&

C$ J A !)? W& * O$ 2 A! ? SU PP C$ J A !)? SP PP E$ J A !)? J $A )? G K $ !)? TP PP )N "O )?#&?# '> RU PP E$ J A !)? )? G W'#J ?#? QSP PP 5 )G'

!! '( &' ' #"

tAEG[F xE x ORNJFW q

V 2 J+)O - #A V ?"? A A) V 2:J V A8G' V )?"G A ? V )? )? W )

\^ s] o o ^ dp s o hodp f o o qc Z bod c _ \ c CD

n?OO TPGK==K R?:T?6 <B(+ DPT6 (B;L nO ^: P TD ?6 :T nOR? ^T;:?PT6 *;L ;KH "AG n?CG (BTG :D :B

SJG SCPN 8JS NF > 5B9 S::NCO <+!4m @GNS<N >NLJ<:N BC B(*<+ <(z!!+ /O7;m <B O, J:N GJF GG 9< PS SC B> 8N aGSPN< S>N :I KS Cm O TD@:O;KDMmQ N fSCLGN5 SC ><l KDNCvHTDMHO6R B@@B>:9CJ:5 :B 8JN7 \K : @GSCCN mSC:S<:JP N BM B9> N8NC BC :K 7J S: _*A@F (; F JCMB>FSG PK M>B NO <N>8 mBBO 7JGG QN

jWSNRM[ v[EWGRMT u ^AOQKTHK=;= KD [OMO;T?KTD q:K=KDO u

dOLGKDT qT;O?KDM lTPO kC:=O- +z|#< ]LO bT?TPO- kKML ^;?OO;ZT;NC?P- kO?;= Zp(" (sW 3F B(*<+ <(z!!+ V B"z*% B""<(B @F KDNCvDOLGKDTQT;O?KDMmQCG 0F 888mDOLGKDTQT;O?KDMmQCG

The Langley t qSC?9N:JCL

PN ]9J:N< t

= pBCMN>NC

b?ONO??OP qT;O?O?= NC? ]LO gTDMHO6- kKH;CD- ^6CD bT?I- fKHHODDK:G qCA;LC?DOpOQC?K:G- ^CA8OHH kC:=O- fTDC? CN l?C9O- TDP ^:DROTG ^;:PKC= T ?RR+ %M RKN P.MM%RS U ;RKL& I.L*N%S' J*'*L.N%.S ,K%M%S* T H"" LDP*M R( ,K%M%S*F HKL&*SL%, >K$.N.L%1 6KS$.-%1 =L."%.S1 4RKL& =S+%.S1 C&%S*M*1 ;*G%,.S T C.L*N%S' MP*,%."%MLM (RNF I*++%S'M1 N*,*PL%RSM1 ,RNPRN.L* +%SS*NM1 ;*&S+% S%'&LM1 '.". +%SS*NM1 PN%J.L* P.NL%*M 9 !K,& !RN* T ;*SKM L.%"RN*+ LR MK%L DRKN *J*SL U <%J* ,RR#%S' ML.L%RSM T 4KP*N- 8KLM%+* C.L*N%S' U "*L KM -N%S' L&* OK."%LD R( RKN (RR+ LR DRKN +RRNML*P


વેલેન્ટાઈન્સ ડે વવશેષ

www.abplgroup.com - Gujarat Samachar 9th February 2013

વેલેન્ટાઇન્સ ડે પ્રેમના પવવનો ઇતિહાસ-ભૂગોળ લો, ફરી પાછો આવી ગયો િેમનો આ દિવસ યાની કિ વેલટે ટાઇટસ ડે. આ દિવસે િેમીઓ પોતાના િેમનો એિરાર િરે. તમને જેના િત્યે િેમ હોય તેને તમારા વેલટે ટાઇનનું દિરુિ આપી શિો અને આ િેમના િતીિ તરીિે આવે ગ્રીદટંગ-િાર્સસ, દિલના આિારના ફુગ્ગા, ચોિલેટ્સ, ઇલેક્ટ્રોદનિ ગેજટ્ે સ, રોમેન્ટટિ દડનર વગેર.ે જોિે વેલટે ટાઇટસ ડેની ઉજવણી અને ઇદતહાસ િંઈ ચોિલેટ િે ફુગ્ગાઓ પૂરતો જ મયાસદિત નથી. આવો, પહેલાં થોડું ટાઇમ-ટ્રાવેલ િરીએ અને પછી થોડી વર્ડડ ટૂર િરીએ... વેલટે ટાઇટસ ડેના ઉદ્ભવ દવશે મતમતાંતર છે. એિ િચદલત સ્ટોરી એવું િહે છે િે ઈશુની ત્રીજી સિીમાં રોમનો રાજા ક્લોદડયસ િીજો એવું માનતો િે પરણેલા અને િેમમાં રહેલા સૈદનિોની શદિ યુદ્ધમાં હણાઈ જાય છે. આથી એણે સૈદનિો માટે િેમમાં પડવા િે પરણવા પર િદતિંધ મૂિલ ે ો. ત્યારે વેલટે ટાઇન નામના સંત િેમી પંખીડાંઓની વહારે આવે છે અને તેમને પરણાવી િેવાનું ‘પાપ’ િરે છે. ક્લોદડયસ આ સંતને સઝા-એ-મૌત ફરમાવે છે. ૧૪ ફેિઆ ુ રીએ તેમનો વધ

થાય એ પહેલાં તે જેલરની જોઈ ન શિતી િીિરીના િેમમાં પડે છે અને મરતા પહેલાં તેને આખરી ખત લખે છે જેને અંતે લખે છે, ‘દલદખતંગ તારો વેલટે ટાઇન’. િસ, ત્યારથી એ દિવસને િેમના એિરારના દિવસ તરીિે ઊજવવાનું શરૂ થયુ.ં પરંતુ ‘લેજટે ડા ઓદરયા’ એટલે િે ધ ગોર્ડન લેજટડ તરીિે ઓળખાતી આ િંતિથાને િોઈ પણ જાતની ઐદતહાદસિ માટયતા મળી નથી. ખરેખર તો, ઇદતહાસમાં એિ નહીં િલિે અનેિ વેલટે ટાઇનનાં ઉિાહરણો મળે છે. જેમ િે શરૂઆતમાં દિસ્તી શહીિોને વેલટે ટાઇનનું દિરુિ આપવામાં આવતુ.ં એ પછી સૈિાઓ સુધી ૧૪ ફેિઆ ુ રીના દિવસને ઉજાણીના દિવસ તરીિે મનાવવામાં આવતો રહ્યો, એ પણ િે વેલટે ટાઇન સંતો-િમ-શહીિોની યાિમાં. પરંતુ એિ તો એ િન્ને દવશે ઝાઝી આધારભૂત માદહતી મળતી નથી. અને િીજુ,ં એમાં િેમની િોઈ વાત આવતી જ નથી. આથી ૧૯૬૯માં તો રોમન િેથદલિ િેલટે ડરે વેલટે ટાઇટસ ડેને ઉજાણીનો દિવસ ગણવાની પણ મનાઈ ફરમાવી િીધી હતી.

િાચીન રોમન શહીિોના ઇદતહાસમાં પણ એિ સંત વેલટે ટાઇનની શહીિીની વાત છે. આમાં િયા સંત વેલટે ટાઇને િેમની ગંગા વહાવવાનું શરૂ િયુું એ તો ઇશ્વર જાણે. વેલટે ટાઇટસ ડેની પાછળ રહેલું િટફ્યુઝન િૂર િરવા માટે અઢારમી સિીમાં િે સંશોધિોએ િાવો િયોસ િે દિસ્તીઓએ િાચીન રોમન તહેવાર લુપરિેદલયાનો િભાવ ઓછો િરવા માટે આ તહેવાર ઊજવવાનું શરૂ િરેલ.ું લુપરિેદલયા ૧૩થી ૧૫ ફેિઆ ુ રી િરદમયાન આસુરી શદિઓને િૂર રાખવા માટે ઊજવાતો. જોિે પાછળથી આ દથયરીનો પણ છેિ ઊડી ગયેલો. િીજી એિ મજિૂત દથયરી એવું િહે છે િે ૧૪મી સિીમાં દિદટશ સાદહત્યિાર જેફ્રી ચૌસરે ૧૪ ફેિઆ ુ રીના દિવસને િેમનો દિવસ ગણવાનું શરૂ િરેલ.ું તેમની પાલસમટે ટ ઓફ િર્સસ નામની ૭૦૦ લીટીની િદવતામાં તેમણે પહેલી વાર વેલટે ટાઇટસ ડેનો અને િેમના દિવસનો ઉર્લેખ િયોસ હતો. આટલેથી થાક્યા ન હો તો હજી પણ વેલટે ટાઇટસ ડેના ઉિભવને લઈને ઘણીિધી

િથાઓ િવતતે છે, પરંતુ એમાંથી એિેયને સત્તાવાર માટયતા નથી મળી. અઢારમી અને ઓગણીસમી સિીમાં િાગળનાં વેલટે ટાઇન િાડડ િનાવીને િેમીઓ એિિીજાને મોિલે એવી અદત લોિદિય પરંપરા હતી. ધીમે-ધીમે હાથે િનાવેલાં વેલટે ટાઇન િાડડનું સ્થાન તૈયાર છાપેલાં િાડેડ લઈ લીધું અને હવે તો ઈ-ગ્રીદટંગ િાર્સસ આવતાં એનું પણ ચલણ ઘટી ગયું છે. દવશ્વના અલગ-અલગ િેશોમાં િેમના આ દિવસને લઈને ઘણી અલગ-અલગ િથાઓ જોવા મળે છે. જેમ િે, સ્વીડનમાં આ દિવસ ‘ઓલ હાટ્સસ ડે’ તરીિે ઊજવાય છે. કફનલેટડમાં વેલટે ટાઇટસ ડેનો દિવસ િેમીઓના દિવસને િિલે ફ્રેટર્સ મતલિ િે દમત્રોના દિવસ તરીિે મનાવવામાં આવે છે. ઇસ્ટોદનયા નામના િેશનું પણ એવું જ છે. સ્લોવેદનયામાં એવું િહેવાય છે િે આ દિવસે વનસ્પદત દવિસવાનું અને ફૂલો ખીલવાનું શરૂ થાય છે. આ જ દિવસથી ત્યાં દ્રાક્ષનાં ખેતરોમાં િામ શરૂ થાય છે. અને િેમ? તો આ જ યુરોદપયન િેશ સ્લોવેદનયામાં એવું માનવામાં આવે છે િે આ દિવસે પંખીઓ એિિીજાને િેમનો િસ્તાવ મોિલે છે. મતલિ િે ત્યાં આ દિવસને િેમી પંખીડાંઓના દિવસ તરીિે નહીં, િલિે પંખીડાંઓના િેમના દિવસ તરીિે જોવામાં

આવે છે. હા, અહીં ૧૨ માચતે સેટટ ગ્રેગરી ડે ઊજવાય છે, જે

)

'. 2 &- . . ( /) + $) , ( + 0 ( ' ( + 2 . + % ' -1 ' - # - + ( (2 . + 1 ( + +" ' ( ' ( * ' + +

21

અહીંનો વેલટે ટાઇટસ ડે છે. અનુસંધાન પાન-૩૧

( '! -

- (

' " '

%%- 1%% !1%

0%#)!,)23

%.31%

!1% &/1 3(% ,$%1,7

•24 Hour Nursing & Residential Care •Dementia •Respite Care •Dedicated Asian Wing •Separate vegetarian kitchen •Prayer room and Sensory Garden •Gujarati, Punjabi and Hindi Spoken

www.neemtreecare.co.uk 020 8578 9537

4.&,/6%1

118 Oldfield Lane South, Greenford, UB6 9JX

)123

,!22

!1%

-&"3& $"-"/% 00, 9052 4"#-& /07

/+09 4)& '*/&34 &/9"/ 0/&9104 "/&

/%*"/ 5*3*/& 07 / 0/%0/

4"/.02&

/*4&% */(%0.

8$*4*/( /&7 /%0 -9 0/

:

,& 4"

&/9"/ $5*3*/&

5/$) 4*.& 31&$*""9 7 "

0/%"9 40

2*%"9 &8$&14 #"/, )0-*%"9

"/&&2 *,," 0-& 02 )*$,&/ 02 )&&3& *,," 0-& 7*4) 0/&

*,,"

0-&

Join us to enjoy delicious varieties of food at one place. ! 310243 "6"*-"#-&

1&$*"- 01&/*/( 0''&2

0/%"9 )523%"9 8$&14

0'

"/,

0-*%"93

"-*% &/% 06&.#&2


22

ભારત

9th February 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

લોકપાલ હબલને કેન્દ્રીય કેહબનેટની મંજૂરીઃ અન્ના-ભાજપનો હિરોધ નવી દિલ્હીઃ બહુચબચિત લોકપાલ બબલના સુધારેલા મુસદ્દાને કેન્દ્રિય કેબબનેટે મંજૂરી આપતા સંસદમાં આ બબલનો પસાર થવાનો માગિ ખુલ્યો છે. બબલમાં રાજ્યોમાં લોકાયુક્તની બનમણૂકથી ભારત સરકારને દૂર રાખવામાં આવી છે પણ સીબીઆઇને લોકપાલ હેઠળ લવાઈ નથી. રાજ્યસભાની પસંદગી સબમબતની ૧૬ ભલામણોમાંથી ૧૪ને આ બબલમાં માદ્રય રખાઈ છે. બીજી બાજુ ભાજપ અને પીઢ સામાબજક કાયિકર અન્ના હજારેએ આ બબલનો બવરોધ કયોિ છે. ભાજપનું કહેવું છે કે, લોકપાલની બનમણૂકને સરકારી બનયંત્રણમાંથી મુક્ત કરવા સરકાર ગંભીર નથી. જ્યારે અન્નાએ જણાવ્યું હતું કે, ‘આવા ‘નબળા’ કાયદા સાથે સરકાર આગળ વધશે તો તેઓ ફરીથી ઘરણા અને દેખાવો શરૂ કરશે. ભ્રષ્ટાચાર દૂર કરવા મજબૂત લોકપાલ બબલ લાવવાના મુદ્દે વડા પ્રધાન અને સોબનયા ગાંધી પર હવે બવશ્વાસ રાખીશું નહીં. સરકાર માત્ર નાટક કરે છે.’

તેમણે કહ્યું કે તેઓ તમામ રાજ્યોનો પ્રવાસ ખેડશે અને લોકોને સંબગઠત કરી ભ્રષ્ટાચાર સામે નવેસરથી જંગ છેડશે. આમઆદમી પાટટીના અરબવંદ કેજરીવાલે આ મુદ્દે અન્નાને ટેકો આપ્યો છે. કેજરીવાલે જણાવ્યું છે કે સરકારી લોકપાલ બબલ ભ્રષ્ટાચારને

અબધકારીને તપાસની શરૂઆતના સ્તરે પોતાની વાત

લોકપાલ સબલમાં નવું શું છે? • રાજકીય પિો અને ધાવમાક સંટથાઓને લોકપાલની સત્તામાંથી બહાર રખાયા • સરકારી મદદ લેતી ટવૈસ્છછક સંટથાઓ પણ લોકપાલમાં નહીં • લોકપાલના સભ્યો કોઈ પિ સાથે જોડાયેલ નહીં હોય • લોકપાલે સૂચવેલા કેસોમાં તપાસ માટે સી.બી.આઇ.ને પૂરતું ભંડોળ આપવામાં આવશે

રોકી શકે તેમ નથી. તેમણે મજબૂત લોકપાલ બબલના સમથિનમાં ફરી રામલીલા મેદાનમાં આંદોલન છેડવાની ધમકી પણ ઉચ્ચારી છે. જોકે કકરણ બેદીએ અન્ના કરતાં અલગ મત વ્યક્ત કરીને સુધારેલા લોકપાલ બબલને સમથિન આપ્યું છે. સુધારેલા લોકપાલ બબલમાં ડાયરેક્ટ ઓફ પ્રોબસક્યુશનની બનમણૂક સીવીસી દ્વારા કરવાનો સમાવેશ થયો છે. જો કે લોકપાલની તપાસનો સામનો કરી રહેલા

સંસિપ્ત સમાચાર • રાજનાથ સસંહના સૂચનની અવગણનાઃ નરેન્દ્ર મોદીને વડા પ્રધાનપદના ઉમેદવાર જાહેર કરવા અંગે ભાજપના નેતાઓ સતત વનવેદનો કરે છે ત્યારે પિના પ્રમુખ રાજનાથ વસંહે સોમવારે કહ્યું છે કે હવે પછી આ પ્રકારનું વનવેદન કે ચચાા થવા ન જોઈએ. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે તેઓ આ વવનંતી છેલ્લી વાર કરી રહ્યા છે. જોકે તેમની આ ટપષ્ટ વાત પછી પણ સી.પી. ઠાકુર અને શત્રુઘ્ન વસંહા તેમજ મેનકા ગાંધીએ વનવેદનબાજી ચાલુ રાખીને મોદીને વડાપ્રધાનના ઉમેદવાર બનાવવાની તરફેણ કરી પિ પ્રમુખની સૂચનાનો છડેચોક ભંગ કયોા છે. બીજી તરફ એનડીએના મહત્વના સાથી પિ જેડી(યુ)એ પણ વડા પ્રધાન પદ મુદ્દે ચચાા બંધ કરવા કહ્યું છે.

રજૂ કરવાની તક આપવી ન જોઈએ તેવી પેનલની ભલામણને સરકારે આ બબલમાં સ્વીકારી નથી. આ ઉપરાંત પસંદગી સબમબતએ રાજ્યોમાં લોકાયુક્તોની બનમણૂકને લોકપાલ બબલથી અળગી રાખવાની ભલામણ કરી હતી. બબલમાં જણાવાયું છે કે, રાજ્ય સરકારોએ લોકપાલનો અમલ થયાના એક વષિમાં લોકાયુક્તો બનમવા પડશે. આ ઉપરાંત સી.બી.આઇનો અબધકારી કોઈ કેસની તપાસ કરતો હોય

અને તે અબધકારીની કોઈ કારણોસર બદલી કરવાની થાય તો તેના માટે લોકપાલની આગોતરી મંજૂરીની ભલામણને કેબબનેટે માદ્રય નથી રાખી. સરકારનું કહેવું છે કે, બદલી કરવાનો સીબીઆઇ અને સરકારને અબાબધત અબધકાર છે કારણ કે આ બાબત વહીવટી છે. રાજ્ય સભાની મંજૂરી બાદ આ સુધારેલું બબલ મંજૂરી માટે ફરીથી લોકસભામાં રજૂ થશે. સીબીઆઇના ડાયરેક્ટરની બનમણૂક વડા પ્રધાન, લોકસભામાં બવરોધ પક્ષના નેતા અને દેશના મુખ્ય દ્રયાયમૂબતિની પેનલ દ્વારા કરવાની જોગવાઈનો બબલમાં સમાવેશ થશે. આ જોગવાઈ લોકસભાએ અગાઉ પસાર કરેલા લોકપાલ બબલમાં પણ હતી.

• કલમાડી સસહત નવ સામે આરોપનામુંઃ કોમનવેલ્થ ગેમ્સ કૌભાંડ મામલે વદલ્હીની કોટેે સોમવારે કોંગ્રેસના નેતા સુરેશ કલમાડી અને અન્ય નવ વ્યવિઓ વવરુદ્ધ આરોપો ઘડ્યા હતા. આ આરોપોમાં ગુનાઈત ષડ્યંત્ર, છેતરવપંડી, ભ્રષ્ટાચાર સવહત અન્ય આરોપોનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. જો તેઓ દોવષત થાય તો તેમને મહત્તમ આજીવન જેલની સજા પણ થઈ શકે છે. • નીસતન ગડકરીની આવકવેરા અસિકારીઓ દ્વારા પૂછપરછઃ ભાજપના ભૂતપૂવા પ્રમુખ વનવતન ગડકરીની ગત સપ્તાહે તેમના પૂવતા જુથના શંકાટપદ રોકાણોના સંદભભે આવકવેરા વવભાગે ચાર કલાક સુધી પૂછપરછ કરી હતી. ગડકરીના પ્રવતવનવધઓએ અગાઉ જૂથને લગતા ગડકરીના અંગત વ્યવહારો અને રોકાણના સંદભભે પૂછાયેલા પ્રશ્નોના જવાબવાળો ૨૫ પાનાનો દટતાવેજ રજૂ કયોા હતો. ગડકરીએ રોકાણમાં કંઇ પણ ખોટું કરાયાનું નકારી કહ્યું હતું કે તેમણે જુથમાંથી રાજીનામુ આપ્યું છે. (!-%#(! 3)2% %$$).' !#+!'% )*' - *$ . ! -( . %$$).' !#+!'% $ ) $ $ ' . %')12%07 + " '' (!-%#(! 3)2% . %*'"- ' ) %' $ $ "% )" ' ) *"" "" ' '%# . & ' %*' # $ #*# %*'( (& "' ) ( ' + " " %' ' $ " ) "" (!*!. (/*!. (0)-!2 . %' *& )% & %&" , ) $ '%*& $ () $ ' %% # $* " %*( + $)( $ ) # $ ' &%% &' - '( ) . ,%!1% ./2% "" &' ( %+ ' (* ' %$"- ) ' $ ( $%) $ "*

) )%

$

$ $ "* (

(%0% 1 ./ '0%!2%0 ,/4% 2(!. 2/ ,/4% !.$ "% ,/4%$

30*!0 ).$3 .)/. 2$ &)%,$ 4%.3% 0!5,%7 %12 311%6 !.$)0 5%"1)2% #0!5,%7().$3 #/%-!), "(!0!2,3++! (/2-!), #/- (!0!2 3++!

મહિલા જૂથોના હિરોધ છતાં બળાત્કારીઓને દેિાંત દંડની સજા થશે નવી સદલ્હીઃ મવહલા જૂથોના વવરોધ છતાં રાષ્ટ્રપવત પ્રણવ મુખરજીએ ત્રીજી ફેબ્રુઆરીએ મવહલાઓ સામે જાતીય વહંસા પરના વટહુકમ પર હટતાિર કરતાં હવે તે કાયદો બન્યો છે. જટટીસ વમાા સવમવતએ મવહલા જૂથોની ભલામણોને ધ્યાનમાં લઈ બળાત્કારના રેરેટટ ઓફ રેર કેસમાં પણ ફાંસીની સજાની ભલામણ કરી ન હોવા છતાં કેન્દ્રીય કેવબનેટે ૧ ફેબ્રુઆરીએ સૂવચત કાયદામાં બળાત્કાર સહ હત્યા કેસમાં ગૂનેગારને ફાંસીની સજાની જોગવાઈ સાથેનો વટહુકમ જારી કયોા હતો. ગૃહમંત્રાલયના પ્રવિાએ જણાવ્યું હતું કે કેવબનેટે જારી કરેલા વટહુકમને રાષ્ટ્રપવતની મંજૂરી મળી ગઈ છે. વદલ્હી ગેંગરેપની જધન્યપૂણા ઘટના બાદ સમગ્ર દેશમાં ઉઠેલા તીવ્ર વવરોધને પગલે મવહલાઓ પર જાતીય વહંસાને અટકાવવા ભારત સરકારે જટટીસ વમાાના નેતૃત્ત્વ હેઠળ એક સવમવતની રચના કરી હતી. આ સવમવતની ભલામણોના આધારે કેવબનેટે વિવમનલ લો

(સુધારા) વટહુકમ ૨૦૧૩ જારી કયોા હતો. જસ્ટટસ વમાા સવમવતએ કાયદામાં સુધારો કરીને ‘રેપ’ (બળાત્કાર)ના બદલે

‘સેક્ટયુઅલ એસોલ્ટ’ (જાતીય હુમલો) શબ્દ પણ મૂકવાની ભલામણ કરી હતી, જેથી મવહલાઓ સામેના તમામ પ્રકારના જાતીય અપરાધોને વ્યાપક બનાવીને સૂવચત કાયદામાં આવરી શકાય. મવહલાઓ સામેના અન્ય અપરાધો જેવા કે યુવતી કે મવહલાનો પીછો પકડવો (ટટોકકંગ), વાયરેવિમ, એવસડ હુમલાઓ, અસભ્યવિઅથટી શબ્દો બોલવા અને અયોગ્ય ટપશા વગેરેને ‘મેવરટલ રેપ’ના દાયરામાં લાવી સજા વધારવાની સવમવતએ ભલામણ કરી હતી.

• ભારતે પણ છેલ્લા ૧૫ વષષમાં પાક. સૈસનકોનાં માથાં વાઢયાંઃ ભારતીય સેનાએ પણ છેલ્લા ૧૫ વષામાં અમારા સૈવનકોનાં માથાં કાપ્યાઃ જમ્મુ-કાશ્મીરમાં અંકુશ રેખા પર ભારતીય જવાનોની પાક. સૈવનકોએ કરેલી કરપીણ હત્યાનો હોબાળો હજુ શમ્યો નથી ત્યાં પાકકટતાને ઉલ્ટાનો ભારત પર જ આિેપ મૂકીને નવો વવવાદ સજાયો છે. પાકકટતાનનું કહેવું છે કે ભૂતકાળમાં ભારતે પણ પાક.ના જવાનોના માથા કાપ્યા હતા. જો કે ભારતે પાક.ના આ દાવાને નકારી કાઢ્યો છે. • • સંસ્કૃતના પ્રકાંડ પંસડત નમષદાશંકર શાસ્ત્રીનું અવસાનઃ સંટકૃતના પ્રકાંડ પંવડત નમાદાશંકર (૯૪)નું સોમવારે મુંબઇમાં અવસાન થયું હતું. શાટત્રીજીએ ટવામીનારાયણના અનેક સાધુસંતોને અને જૈન મુવનઓને સંટકૃતનું વશિણ આપ્યું હતું. જીવનના અંવતમ શ્વાસ સુધી સંટકૃત ભાષાના પ્રચાર અને પ્રસારનું ધ્યેય વસદ્ધ કરવા માટે તેઓ સવિય રહ્યા હતા. • શરદ પવારને હવે ચૂંટણી લડવાની ઇચ્છા નથીઃ ટવતંત્ર તેલંગાણા રાજયની રચના સંદભભે વડા પ્રધાન સમિ મજબુત રજુઆત કરતા એન.સી.પી. નેતા શરદ પવારે જણાવ્યું હતું કે આ મુદ્દે વવલંબ કરવો મદદરૂપ નહીં બને. આ મુદ્દે ચચાામાં આગામી સમયમાં તેઓ રાજકારણમાંથી વનવૃત્ત થવા અને આગામી ચૂંટણી નહીં લડવાની ઇછછા દશાાવી હતી. • લોકસભાની વહેલી ચૂંટણી માટે તૈયાર રહેવાની મુલાયમની હાકલઃ કેન્દ્ર સરકાર બજેટ સત્ર પછી લોકસભાની ચૂંટણી જાહેર કરે તેવા સંકેતો દેખાઈ રહ્યા છે. સમાજવાદી પાટટીના સુપ્રીમો મુલાયમવસંહ યાદવે "" પોતાના પિના કાયાકતાાઓને ચૂંટણી માટે કામગીરી શરૂ કરવા અને તૈયાર રહેવા સાથે આવા સંકેતો આપ્યા હતા. તેમણે જણાવ્યું કે આ અંગેની કવાયત સપ્ટેમ્બરથી શરૂ થશે. • સાંઈબાબા ટ્રસ્ટને મળ્યું રૂ. ૨૭૫ કરોડનું દાનઃ સાંઈબાબ વશરડી સંટથાન ટ્રટટને ભિો પાસેથી ગયા વષભે કુલ રૂ. ૨૭૪.૨૧ કરોડનું દાન મળ્યું હોવાનું એક ટ્રટટીએ જણાવ્યું હતું. ભિોએ ગયાા વષભે કુલે ૩૬ કકલો સોનું વવવવધ ટવરૂપે ભેટમાં આપ્યું હતું, જેની કુલ કકંમત રૂ. ૧૧ કરોડ હતી, એમ સંટથાના કાયાકારી અવધકારી કકશોર મોરેએ જણાવ્યું હતું. જોકે સંટથાનને ગયા વષભે ૩૭૩ કકલો ચાંદી મળી હતી જેવી રીતે ૨૦૧૧માં ૪૪૦ કકલો કકંમતી ધાતુ મળી હોવાનું તેમણે જણાવ્યું હતું. • અમરનાથ યાત્રાનો ૨૮ જૂનથી પ્રારંભ થશેઃ દવિણ કાશ્મીરમાં આવેલી વહમાલય ગુફામાં રહેલા અમરનાથધામની યાત્રા ૨૮ જૂનથી શરૂ થશે.


, . , 5 /6 9!+ /6 5 07 2%" % 5 #8 7 : B 5> 5 :@ 5 7 < @! :" 7 !: 5> : "5 5C : : > 8 $!: @ 3 5> 5 ; 5 : "5 5C !5 5 : = !5 5 "= : @ 3 5> 5 !5 5> !: 5 "5 5C : = 5 ! 5 " = = @" @!45 7 @ 3 5> 5 !5 5> !: 5 "5 5C 7 5# 5? 7 5!5 7 > 9 7 7 7 7 : @ 3 5> "5 5C 5 7 : A&!7 5, 5 7 @" 5 5 @!45 7 : = ) 5# =? $ = : 5> B 5 7# = 7 5 5 7 = @/ "5 5C

@ #8 5 = 5 : =- =6-

; <D L#5 <4 >7D 9 9 $ @ HG #%F 9 & 9 "9 9D 9##9 9D #@!; 9 ; @ > ; 9 C ; ; @ L#$9" , <L 9 # 9 9 @ L 9 9 * CL F 9 9 1<& #@ @ '#@ @ 9 !@($ ; 9 C #@ ; @#9 C L F !; C @ HJ 1 B < ; CN 9 9 $ 9D 9 !@($ $ @ &9 L L! 9 + 9D #@ 9 #; 9 9 @ 1<&@ 0 @!; 9 < ; !@ 'C @ @ !9#; $ 9 @ @ 9 !@($ 9D #; IGG 9 @ ;N L#5 <4 ; ? A,& C ;L ! !@:(2L& ; @ @& ; 'C#9 ; #; 9 C 9##9 C 2A+ $8 C ' C @ #; 9 C /B HG #%F 6C ' C 9 <D !@($ =E #9 9D 1<& @ HJ #%F !9) 9D ' 9D -!@ ; @ B JK M !9D ; 9 9D ? ; . L3 @&; $ B @ @ 9 &9 9 9 L! @2C! 9D HGG 9 ! D< 9 ;$ B @

# 5!: " 6':@

8 '

5 = =@ /=( : * # 5 /!05 5, 8> < = 7 5 9 5 A&!7 5!!5 5> , 5 $ 5 : @ 3 7 5!!5 5> !: 7 = 7 : A&!7 5 !5 5> ! 7 > 5 = 7 5> = / 5 = = 5! =!5 + = 7 @!45 7 5, >8 $ 8> < #92 C!@!45 5 5: @ 3 7 5!!5 5> !: 7 "5 5C 5 " 5 : 5 @ 3 5.7 5 $5 @ 5? = $1! = 5 > :

, ,6 ) , . , 1 ( !) , ,6 2 4 5 5 ( 9* 5 , 2 . . !) / . . . 4 !2 , ,6 , 4 .( 9 , ,6 , 2 / 2 , #,9 , 5 "9 , , , $2 2 . 6 . , . , !, ,6 !2 2 #: !, , 3 5 ,6 ! 2 , , ". . #!. 5 $2 . !, , # , $) .# , , &#. $, , . $ . !, / 2 , 2 6 2 , , ,6 . 2 !, . # $2 ". ,#2 !!, ,6 !2 2 2 2 . 6 . ". ,6 1 . 2 , . , !, ,6 !2 2 . 2 , $, 2 59 ,6 , !, ,6 !2 2 2 . #2-' , $8

ભારતીય વિદ્યાભિન રજૂ કરે છે

‘એક શામ લતા કે નામ’

!

'" &0:/ %,.,:(80(5

,(39

(8 (9: <0:/ 65.265. (=9 89 :2= 9. 5; ,7 ? 9. 5; ,753 +;3: ? (8 (9: (=9 9. 3'= 9. :2= 9. !+69 ;9:8(30( ,<>,(3(5+ 010 (=9 +;3: ? %0,:5(4 (5+ (4)6+0( *'=8 ",=*/,33,9 <0:/ ;)(0 67/2 :2= !+69 )9 (30 <0:/ (3(=90( !+69+3(+7 !;990( +(=9 9. '= =78;9 *'=8 '= :2= :!+69 ,7 +;3: ? /03+ ? %78 #;82,= *'=8 67/2 '= :4+ :2= !+69 ,7 +;3: ? /03+ ? %78 (9: -80*( ;/8/9/4- '36'2' ')./4854 '228 </9. 8','7/ /40' '/75(/ '8'/ '7' </9. 8','7/ +;3: ? </9. 8','7/ 53('8' &'4>/('7 '4* *'7 8 !'2''3 9. !+69 +9:74 !+69 *'=8 8,(:,8 ;51() +6'79 9. )95(+7 *:29 ? "80 (52( ,8(3( +6'79 9. 5; 9. 0'4:'7= *:29 ? '=8 /, ,:22= 6'/* (=

માયા દીપક

હરીશ ભીમાણી

સમય: સાંજે ૭.૦૦ થી ૯.૩૦

'" (809 (5+

095,= (5+

*'=8

+( +;3: ?

'7). /03+ ?

સ્થળ: BHARTIYA VIDYA BHAVAN 4a Castletown Road, West Kensington, London W14 9HE (0207 381 3086)

ગુજરાત અને યુ.કે.માં એવોડડ મેળવનાર સ્વરકકન્નરી માયા દીપક તથા સ્વર-શબ્દના સરતાજ હરીશ ભીમાણી કાયયક્રમનું સંચાલન કરશે. વવશ્વવવખ્યાત બોલીવુડ સ્વરસામ્રાજ્ઞી લતા મંગેશકરના કંઠે ગવાયેલ જૂના કિલ્મી ગીતો સાંભળવાની અણમોલ તક. For further informationn please contact

(568(40* "<0:>,83(5+ "*6:3(5+ *'=8 +6'79 ;867, *'=8

*'=8 +6'79 9. :2= 9. :2= 9. :2= 9. '7). 9. '= 9. '= 9. :-:89

' #8(59(:3(5:0* +9:74

"

4(03 05-6

/8'

9. :9. :+;3: ? 9. !+69+3(+7 +;3: ?

!$ "

4/-.98 )7:/8+ </9. +< %571 $'8./4-954 ./2*'26./' 9. '= 7:/8+ 95 +< %571 '4* ,2= (')1

(9:,85 ,+0:88,(5 *'=8 (5(4( 8;09, +)+3(+7 (5,9/ /(:;8:/0 !6+)/'2 = '/7 +6'79 +9:74 $

:257+4)+

"" & $!'

*'=8

+6'79

4/-.98 )7:/8+

! $# ! "# #

& ! "#

!#

)()(/630+(=9 *64 <<< )()(/630+(=9 *64

0208 205 6124, 0794 107 0217 0208 427 3413, 0793 170 8026 0208 200 0021, 0793 279 0245

" !

'+()!) /-$) -) " ( ). 1 *-+$. '$.3 ) " ( ). .1*,& )"$) ,$)" )

!* #$) !$

*+ !&* '&&! *

+ % #$

, #$

$!

-#$*) ) 2.$' )!*,( .$*) 3-. (- )"$) ,$)" '.# ) * $ ' , ) " ( ). ' *((/)$ .$*) 3-. (

*+ !&* #& & ! $). ) ) * ) + .* 4 $). ) ) , ). /+ .* 4 /$.$*) * ) *0 ,$)" .# !/'' (*/). *! ./$.$*) ! $- ' ./ ). ''*1 ) #$' , , ). , ). ,)$)" ''*1 ) /'. + ) ). - , ). ) *.# , /,- ,$ '-* , "$-. , 1$.# ) -* 3*/ ) )%*3 (/'.$+' $- */).- $) , . $' -.*, - ) .$*)1$ ) *) ., 0 ' *! /+ .*

*

'= :4+ %+'78

:(3= +6'79 89 :2= 9. :-:89 *:29 ? *'=8 ;/8/9/4- 53+ #+4/)+ :(3= (5+ "<0:>,83(5+ '=8 +6'79 89 :2= +;3: ?

(૫.૩૦થી ૬.૩૦ ડીિર ત્યારબાદ ૭.૦૦થી કાયયક્રમિો અારંભ)

'&*

5,, 6+7 6+7854

47,80(3 0:0,9 6- 6886* "5:7 *'=8 +6'79 9. 67/2 9. '= 9. :4+ +;3: ? #6;8 6- #;5090( -;33 )6(8+ *'=8 #/8/9/4- .'33+9 '/75:4 !(+992' .+(/1' 9'3+-.>' /*+8 95>+:7 +,9' .599 +2 +7/* 5:> '93'9' '(+8 2 0+3 1'49'5:/ 54'89/7 !5:88+ '49'5:/ +;3: ?

#' $ $"#% શનિવાર * તારીખ: ૧૬-૨-૨૦૧૩,

Surendra Patel Bhanubhai Pandya Rashmi Amin

?

'1:7:

1$.#

- ,0$ -

*#'& '&)+$* & . #)* !&*(! $#) +(. ' '+&)$''+()!#&"' )*+ !&* '&&! * #&"' --- *+ !&* '&&! * #&"'


સદાબહાર સ્વાસ્થ્ય

24

9th February 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

શું તમને ધૂમ્રપાન કરવાની ટેવ છે? શું તમે તમારા થવજનને ચાહો છો? જો આ બન્ને પ્રશ્નોનો જવાબ હા હોય તો તમારે આજે જ ધુમ્રપાનની ટેવ છોિી િેવી જોઇએ. થમોફકંગ તમારી તંિુરથતી માટે તો નુકસાનકારક છે, પણ તમારા થવજનોના થવાથથ્ય માટે પણ નુકસાનકારક છે. પદરવારમાં ફિ એક વ્યદિ દસગારેટ પીતી હોય તો પણ એનો ધુમાિો ઘરના તમામ સભ્યોને નુકસાન કરે છે. તબીબો આને પેદસવ થમોફકંગ તરીકે ઓળખાવે છે. િર વષવે લગભગ છ લાખ લોકો પેદસવ થમોફકંગથી મૃત્યુ પામે છે. પેજિવ સ્મોકિંગ િું છે? પેદસવ થમોફકંગ એટલે ધૂમ્રપાન કરતી વ્યદિ દ્વારા વાતાવરણમાં છોિાયેલો ધુમાિો અજાણતા જ તેની આજુબાજુના વ્યદિઓ દ્વારા શ્વસનમાં લેવાય અને અને એની આિઅસરો એને પણ થાય. િોટટસિના મતે પેદસવ થમોફકંગ એ સાઇલન્ટ ફકલર ગણાય છે અને તમે માનો છો એના કરતાં વધારે ખતરનાક છે. પેદસવ થમોફકંગને કારણે થતાં કોક્બલલકેશન્સમાં ખૂબ વધારો થયો છે. પેદસવ થમોફકંગ

જોખમી છે. તમે ધૂમ્રપાન કરો અને આસપાસમાં તમારા પદરવારજનો હોય તો તેમના માટે પણ એ એટલું જ જોખમી છે, જેટલું તમારા માટે એ જોખમી છે. તમારા કારણે તમારી નજીકના લોકો પણ ફેફસાંના રોગ કે એલજીિના દશકાર બની શકે છે. અભ્યાિ િું િહે છે? વલ્િડ હેલ્થ ઓગવેનાઇઝેશન તરફથી મળેલા અંિાદજત આંકિા અનુસાર પેદસવ થમોફકંગને કારણે િર વષવે લગભગ છ લાખ લોકો મૃત્યુ પામે છે. આમાંથી એક તૃતીયાંશ બાળકો છે, જેઓ ઘરના મોટેરાઓની

તનયતમત વ્યાયામ બાળકને અભ્યાસમાં આગળ રાખે છે લંિનઃ ડેનમાકકના સંશોધકોએ અભ્યાસના આધારે નનષ્કષષ કાઢ્યો છે કે નનયનમત વ્યાયામ બાળકોને અન્યોથી અભ્યાસમાં ૬ મનિના આગળ રાખે છે. એટલું જ નિીં, કાર અથવા બસથી જનારાં બાળકોની સરખામણીએ પગપાળા અથવા સાઇકલ પર સ્કૂલ જનારાં બાળકો વધુ સમજદાર િોય છે. ડેનમાકકની બે યુનનવનસષટીના સંશોધનનો આ નનષ્કષષ છે. પગપાળા કે સાઇકલ પર સ્કૂલ જનારાં બાળકોને સ્વાભાનવક રીતે વ્યાયામનો લાભ મળે છે. તેથી તેઓ અભ્યાસ, પ્રનતભા અને એકાગ્રતામાં આગળ રિે છે. જો થડડ ગ્રેડના નવદ્યાથથીને પગપાળા અથવા સાઇકલ પર સ્કૂલે મોકલવામાં આવે તો અભ્યાસમાં તેની એકાગ્રતા વધશે. મોટા ભાગના લોકો

"

$

જાણે છે કે, કસરતથી થોડાક સમય સુધી વ્યનિ પોતાને તાજોમાજો રિે છે, પરંતુ સવવેના તારણ અનુસાર, ઘણા સમય સુધી તેની અસર રિે છે. સંશોધકો શરૂઆતમાં બ્રેકફાસ્ટ અને લંચથી સ્કૂલનાં બાળકો પર થનારી અસર ચકાસવા માગતા િતા, પરંતુ તેઓએ શોધી કાઢયું કે, તેનાથી બાળકોની એકાગ્રતા પર અસર જરૂર પડે છે, પરંતુ વધુ અસર પડતી નથી. આથી સંશોધનની નદશા નનયનમત વ્યાયામથી થનારી અસર તરફ વાળી દેવામાં આવી િતી.

! !

$ !" " " " $" #

% "

!

' % % ! # !% ' % %&$ %% ! & !% "! !% % " + &"* !% $ % %& % ! # !% " %&'$ % % #% ! $ + ! , #$"( % % # # && $!% ( $ ! ( ! % ! % !'% " !

$

"!&

! !&"! $

!

!

!&"!

$$") $ $+

$

ધૂમ્રપાનની આિતનો ભોગ બને છે. આપણે ઘણી વાર અજાણતાં જ બીજાની ધૂમ્રપાનની આિતનો ભોગ બની જઈએ છીએ અને તંિુરથતીને જોખમમાં મૂકીએ છીએ. તબીબી દનષ્ણાતોના મતે, ધૂમ્રપાન કરનાર જે ધુમાિો બહાર કાઢે છે એને એટસહેલ્િ મેઇનથટ્રીમ થમોક કહેવાય છે અને સળગતી દસગારેટમાંથી નીકળતો ધુમાિો સાઇિથટ્રીમ થમોક કહેવાય છે. આ મેઇનથટ્રીમ અને સાઇિથટ્રીમ થમોકનું

પ્લાસ્ટટકની ત્વચા ૩૦ ડમડનટમાં આપોઆપ ઘા ભરશે વોજિંગ્ટનઃ સંશોધકોએ લલાક્થટકની એવી ત્વચા તૈયાર કરી છે તે જાતે જ પોતાનો ઘા ભરી લેશે. ત્વચાને કાપીને અલગ કયાિ પછી ૩૦ દમદનટમાં તે મૂળ ક્થથદતમાં આવી જશે. એટલું જ નદહ, પણ તેનો અહેસાસ સામાન્ય ત્વચા જેવો જ રહેશે. આ સંશોધન પરથી દવજ્ઞાનીઓને આશા છે કે આગામી થોિાંક વષોિમાં સારી ગુણવત્તા ધરાવતા પ્રોથથેદટક અંગ બનાવી શકાશે. થટેનફિડ યુદનવદસિટીના પ્રોફેસર ઝોનાન બાઓ અને તેમની ટીમે આ ત્વચા બનાવી છે. બાઓએ જણાવ્યું હતું કે એક િસકાથી તેમણે ત્વચા અંગે ખૂબ કામ કયુું છે, પણ જાતે ઘા ભરનારી ત્વચા એકિમ અલગ છે. ભદવષ્યમાં એવા હ્યુમેનોયિ રોબોટ બનાવી શકાશે, જેમાં શરીર સંબંદધત બાબતોનો અહેસાસ કરાવી શકાશે. આ ત્વચાને લલાક્થટક પોદલમર અને દનકલ ધાતુનું દમશ્રણ કરીને બનાવાઈ છે.

ખાસ નોંધ ‘સદાબહાર ટવાટથ્ય’

$

ડવભાગમાં અપાયેલી કોઇ પણ માડહતી કે ઉપચારનો અમલ કરતાં પૂવવે આપના શરીરની તાસીર ધ્યાનમાં રાખવા અને તબીબી ડનષ્ણાંતનું માગગદશગન મેળવવું ડહતાવહ છે. -તંત્રી

કોક્બબનેશન સેકન્િ-હેન્િ થમોક કહેવાય છે અથવા તો એને એન્વાયન્મવેન્ટલ થમોક કહેવાય છે. મોટા ભાગે આપણા ઘરમાં ધૂમ્રપાનને કારણે થતો ધુમાિો સાઇિથટ્રીમ ધુમાિો હોય છે, જેની અંિર મેઇનથટ્રીમ કરતાં વધારે પ્રમાણમાં કેન્સરના જમિ હોય છે. િું અિર થાય? પેદસવ થમોફકંગને કારણે એલજીિ અને અથથમા જેવા રોગોનું પ્રમાણ વધી રહ્યું છે અને પેદસવ થમોફકંગનો ગેરફાયિો એ છે કે એક્ટટવ થમોફકંગની માફક એ દૃદિગોચર થતો નથી. પેદસવ થમોફકંગને કારણે કેટલા લોકોને અસર થાય છે એના દવશે ખાસ વધારે અભ્યાસ થયો નથી, પરંતુ િોટટરો પાસે જે કેસ આવે છે એના પરથી તારણ કાઢવામાં આવે તો જે લોકો ધુમાિો શ્વાસમાં લે છે તેઓ એલદજિક રીએટશન્સથી પીિાય છે અને જેમને ફેફસાની બીમારી કે અથથમા હોય તેમના માટે તો આ ધુમાિો ઘણો જ ભયજનક છે. તેનાથી આંખ, નાક કે ગળામાં સોજો પણ આવી શકે છે. પેદસવ થમોકસિને હૃિયરોગનો ખતરો વધારે રહે છે એવું િોટટસિનું મંતવ્ય છે. એથી જો તમે

થમોક કરતા હો, અને તમારા જીવનસાથી ન કરતા હોય સાબિા થઇ જજો. અભ્યાસ અનુસાર, જો લાંબા સમય સુધી સેકન્િ-હેન્િ થમોક તમારા શ્વાસમાં જતો હોય તો ફેફસાનું કેન્સર થવાનું જોખમ વીસથી ત્રીસ ટકા વધી જાય છે. આદથિયોથકેલોરોદસસ અથવા તો આટડરીઝનું સંકોચાઈ જવાનો ભય પણ વધી જાય છે. િું થઈ િિે? શહેરોમાં પેદસવ થમોફકંગનો ખતરો ઝિપથી વધી રહ્યો છે અને જાહેરમાં થમોફકંગ પર પ્રદતબંધ થતુત્ય પગલું છે, પરંતુ એનો અમલ કરાવવા માટે થોિાં કિક પગલાં લેવાની જરૂર છે. વળી મોટાં શહેરોમાં પ્રિૂષણનું પ્રમાણ પણ ઘણું વધારે હોવાને કારણે ખતરો ઘણો વધી જાય છે. લોકોમાં જાગૃદત ફેલાવવામાં આવે તો આ સમથયા થોિેઘણે અંશે હલ થઈ શકે છે. ઘણા લોકોને તો પેદસવ થમોફકંગ દવશે કશી ખબર જ હોતી નથી. તેઓ તો અજાણપણે પોતાના પદરવારજનોને મુશ્કેલીમાં મૂકી િે છે, કારણ કે તેમને એ ખબર જ નથી કે પોતે કરી રહેલું ધૂમ્રપાન તેની પત્નીને, બાળકોને ખતરારૂપ બની શકે છે.

એકલતાથી રોગપ્રતતકારક શતિ ઘટવાનો ખતરો વોજિંગ્ટનઃ જો તમે એકલતા અનુભવી રહ્યા હો તો તુરંત દમત્રો - પદરદચતો પાસે પહોંચી જાવ કારણ કે એકલતા તમારા થવાથથ્ય પર મોટો ખતરો ઉભો કરી શકે છે. એકલતા માનદસક રીતે તો કંટાળો લાવે જ છે સાથે સાથે તેનાથી શરીરની રોગપ્રદતકારક શદિ પર પણ મોટી અસર પિે છે. તાજેતરમાં હાથ ધરાયેલા એક સંશોધનમાં જાણવા મળ્યું હતું કે એકલતા એકંિરે થવાથથ્ય પર દવપરીત અસર પાિવાની ક્ષમતા ધરાવે છે. સંશોધકોએ શોધી કાઢયું હતું કે સમાજમાં રહેતા લોકોની સરખામણીએ એકલા રહેતા લોકોમાં શરીર

પર થતી લેટેન્ટ હલસિ વાઈરસ સદિય થાય છે અને બળતરા સાથે સોજો લાવતું પ્રોટીન પણ વધુ માત્રામાં ઉત્પન્ન થાય છે. આ પ્રોટીન આગળ જતા હૃિયની સમથયાઓ, ટાઈપ-૨ િાયાદબટીસ, સાંધાની તકલીફો અને અલ્ઝાઈમર જેવી સમથયાઓનું કારણ બની શકે છે. તેનાથી શારીદરક નબળાઈ

કસરતથી આયુષ્યમાં પાંચ વષષની વૃતિ વોજિંગ્ટનઃ દનયદમત કસરત કરવાથી આયુષ્યમાં પાંચ વષિનો ઉમેરો થાય છે. દબનસદિય પુખ્ત વયના લોકોની સરખામણીમાં સદિય રહેલા લોકો પાંચ વષિ વધારે આયુષ્ય ધરાવે છે. લાઇફમાં પાંચ વષિનો વધારો કસરતથી થઈ જાય છે. એક સપ્તાહમાં ઓછામાં ઓછી ૧૫૦ દમદનટ સુધી કસરત કરનાર લોકો વધારે લાંબો સમય જીવે છે. કેનેિાના ઓન્ટાદરયોની ક્વીન યુદનદવિસટીના તબીબ અને સંશોધક જેનસેનનું કહેવું છે કે કસરતથી ઘણા લાભ થાય છે. આનાથી ફફટનેસને જાળવી રાખવામાં મિિ મળે છે. સાથે સાથે આયુષ્યમાં પણ વધારો

થાય છે. કસરત નહીં કરનાર લોકોને સાવધ રહેવા અને ઓછા પ્રમાણમાં પણ કસરત કરવાની સલાહ અપાઇ છે. ટીમે અભ્યાસ કરતી વેળા નેશનલ હેલ્થ એન્િ ન્યુટ્રીશન એટઝાદમનેશન સવવેના તેમ જ નેશનલ હેલ્થ ઇન્ટરવ્યૂ થટિીના આંકિા ધ્યાને લીધા હતા. જેમાં એક્ટટવ રહેતા અને એક્ટટવ નહીં રહેતા લોકોના મત લેવામાં આવ્યા હતા. એક્ટટવ અંગેની પદરભાષામાં જણાવાયું છે કે એક સપ્તાહમાં ઓછામાં ઓછી ૧૫૦ દમદનટની કસરત થવી જોઈએ. સંશોધકોએ કહ્યું હતું કે અભ્યાસના તારણો કસરતનું મહત્વ સમજાવવામાં મિિરૂપ થશે.

અને કાયિક્ષમતાનો ઘટાિો પણ થઈ શકે છે. લેટેન્ટ હલસિ વાઈરસ સદિય થતા તણાવ ઉત્પન્ન થાય છે માટે એકલતામાં તણાવની ક્થથદત ઝિપથી જોવા મળે છે. ઓદહયો થટેટ યુદનવદસિટીના લીસા જેરેબકાએ જણાવ્યું હતું કે અગાઉના અભ્યાસ પરથી થપિ થાય છે કે નબળા સંબંધોને સંખ્યાબંધ બીમારીઓ સાથે સીધો સંબંધ છે. આ અભ્યાસ બે અલગ અલગ પ્રકારની વથતીઓના આધારે તૈયાર કરાયો છે જેમાં મધ્યમ વયના મેિથવી લોકો અને થતન કેન્સરથી બચેલી વ્યદિને આવરી લેવામાં આવી હતી.

ડિપ્રેશન દૂર કરવામાં ટમેટાં અસરકારક બૈજિંગઃ સપ્તાહમાં કેટલાક દિવસ ટમેટાં ખાવાથી અન્ય ફાયિાની સાથે દિપ્રેશનને પણ િૂર રાખી શકાય છે. ચીનના દવજ્ઞાનીઓએ કરેલા સંશોધનના તારણ મુજબ જે લોકો ટયારેક જ ટમેટાં ખાય છે તેની સરખામણીએ જે લોકો અઠવાદિયામાં બેથી છ વખત ટમેટાં ખાય છે તેમને દિપ્રેશન થવાની શટયતા ૪૬ ટકા ઓછી હોય છે. ચીનની ટીઆનદજન મેદિકલ યુદનવદસિટીના સંશોધકોએ ૭૦ વષિથી વધુ ઉંમરનાં ૧૦૦૦ જેટલાં થત્રી-પુરુષોને આવરી લેતા અભ્યાસ બાિ આ તારણ આલયું હતું.


મહિલા-સૌંદયય

www.abplgroup.com - Gujarat Samachar 9th February 2013

લીલા શાકભાજી સવવગ્રાહી શારીરરક કવાકથ્ય માટે બહુ જ ગુ ણ કા રી , લાભકારી ગણાય છે. અને આ વાત તો નાનામોટા સહુ કોઇ જાણે છે. પરંતુ આ જ શાકભાજી તમારા ત્વચા રનખાર માટે પણ બહુ ઉપયોગી છે

રવટારમન-એને લીધે સ્કકન કેર માટે ખૂબ ઉપયોગી ગણાયું છે. ગા જ ર માં રવટારમન-સી અ ને પોટેરશયમ પણ હોય છે. ગાજર સ્કકનના કોષોને રરપેર કરે છે અને મો ઇ ક ચ રા ઇ ઝ ર ની ગરજ સારે છે. ગાજર ત્વચા પર ટોનરની ગરજ સારે છે અને સૂયવના તિકાને લીધે થતા િેમેજથી પણ બચાવે છે. મૂળોઃ સેલિમાં મુખ્ય ભાગ ભજવતો મૂળો સુદં રતા મેળવવા માટે ઉપયોગી છે. િાયેરટંગમાં ફાઇબરથી ભરપૂર એવા મૂળા ખૂબ ફાયદો કરી શકે છે; કારણ કે મૂળામાં કેલરી, કોલેકટરોલ અને ફેટ ઓછી માત્રામાં હોય છે, પરંતુ રવટારમન ભરપૂર હોય છે. મૂળામાં ફાઇબર અને પાણી બન્ને ભરપૂર પ્રમાણમાં મળી રહે છે. રવટારમન-સીની માત્રા ભરપૂર હોવાને લીધે મૂળો રિટોસ્સસફાયર તરીકે પણ કામ કરે છે. મૂળાનાં પાનમાં એના મૂળની સરખામણીમાં રવટારમન-સી, પ્રોટીન તેમ જ કેસ્શશયમ વધુ પ્રમાણમાં હોય છે. મૂળાનો રસ ચહેરા પર થતી બળતરામાં રાહત આપે છે તેમ જ ત્વચા પર થયેલા રેરશસ અને ડ્રાય સ્કકન માટે પણ ફાયદાકારક છે. કાચા મૂળાને મેશ કરીને ચહેરા પર રરફ્રેરશંગ ફેસ-પૅક તરીકે વપરાશમાં પણ લઈ શકાય. ટામેટુંઃ દરેક કકચનમાં ખૂબ સામાટય રીતે મળી રહેતું નાનકિું ટામેટું સ્કકનને અંદરથી ક્લીન કરે છે. ટામેટું કકચનમાં જોવા મળે એ સામાટય વાત છે, પણ જો એ જ ટામેટું ડ્રેરસંગ-

ત્વચા માટે ગુણકારી શાકભાજી તેવુ ઓછા લોકો જાણે છે. જુદાં-જુદાં ફળોની જેમ શાકભાજીમાં પણ એવા કેટલાક જરૂરી એરસડ્સ રહેલા છે જે સ્કકનની અંદર પ્રવેશતાં જ સ્કકનને ચમકાવી દે છે. શાકભાજીની બાકકેટમાં એવું શું છે જે બ્યુટી પાલવરની મોંઘી િીટમેટટનો ખચવ બચાવી શકે છે? આ લેખ વાંચ્યા પછી તમને આ શાકભાજીના ગુણ સમજાઇ જશે. બટાટાઃ બટાટા દુરનયાના કોઇ પણ ખૂણે મળી રહે છે. આથી જ તે યુરનવસવલ વેજીટેબલ તરીકે ઓળખાય છે. ઓઇલી સ્કકન માટે બટાટા ખૂબ જ ઉપયોગી છે. બટાટામાં રહેલું કેટોન નામનું તત્વ સ્કકનને ક્લીન અને રિટોસ્સસફાય કરે છે, બ્લિ સસયુલલેશન ઇમ્પ્રૂવ કરે છે અને સ્કકન ટોનને મજબૂત બનાવે છે. બટાટા સ્કકન લાઇટ પણ કરે છે. એનાથી ફાઇન લાઇટસ અને કરચલી દૂર થાય છે. બટાટાથી સ્કકન જો બળી ગઈ હોય તો એમાં ફાયદો થાય છે તેમ જ બટાટા િાકક સકકલ કે કાળા િાઘ પણ દૂર કરે છે. ગાિર ઃ ગાજર હંમેશાં એમાં રહેલાં

ટેબલ પર જોવા મળે તો? છેને થોિી જુદી વાત, પણ છે કામની વાત. કારણ કે ટામેટાંના ગુણો ખરેખર સ્કકન કેરમાં ખૂબ ઉપયોગી છે. મોટાં રોમરછદ્રોને બંધ કરવાં હોય કે પછી રપમ્પલને ભગાવવા હોય કે પછી તિકામાં થયેલા સનબનવમાં રાહત મેળવવી હોય તો ટામેટાં બધામાં જ ઉપયોગી છે. કોળુઃં કોળાની ટયુરિશનલ વેશયુ ઘણી હાઈ છે જે એને એક ઉત્તમ બ્યુટી પ્રોિસટ બનાવે છે. કોળામાં રવટારમટસ, રમનરશસ, ફાઇબર અને સૌથી વધારે ઉપયોગી એવાં એસ્ટટ-ઓસ્સસિટટ તત્વો ભરપૂર પ્રમાણમાં મોજૂદ છે જેથી શરીરને

25

તંદુરકત અને યુવાન રાખવા માટે ખાસ જરૂર પિે છે. જ્યારે વાતાવરણને લીધે ત્વચા સૂકી અને િલ થઈ જાય ત્યારે કોળું સ્કકનને નરમ અને સુંવાળી બનાવે છે. આમાં રહેલાં ખાસ કેરમકલ તત્વો યંગર લુક આપે છે તેમ જ એરસરિક તત્વો જૂની ત્વચાના લેયરને દૂર કરીને ફ્રેશ અને નવી સ્કકનને બહાર લાવે છે. કોળું સૂકી ત્વચાને સુંવાળી બનાવી ઇટકટટટ ગ્લો આપે છે. ખીલની તકલીફમાં પણ કોળાની છાલનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. કોળામાં રહેલાં ટયુરિશનો ત્વચામાં થતી બળતરામાં પણ રાહત આપે છે.

લોટને એક થાળીમાં લે વો. સામગ્રીઃ એક કપ શિંગ દાણા પાણીમાંથી િીંગદાણા કાઢી • અડધો કપ ચણાનો લોટ લોટમાં નાખવા. લોટમાં • લાલ મરચું • િેકેલું જીરું િીંગદાણાને એકદમ રગદોળવા • મીઠું - સ્વાદ અનુ સાર એટલે િીંગ ઉપર લોટ બરાબર • ચપટીક હળદર • ગરમ ચોંટી જિે. હવે ગરમ તેલમાં મસાલો અને મરીનો ભૂ કો - શીંગ ભુજિયા િીંગ દાણાને કડક તળી લો. સ્વાદ અનુસાર • ચપટીક સોડા તળેલા િીંગદાણાને પેપર પર મૂકો જેથી • ચપટીક ફટકડી • તળવા માટે તેલ રીતઃ િીંગદાણાને ચાર-પાંચ કલાક પાણીમાં વધારાનું તેલ િોષાઈ જાય. ઠંડા પડે તે પછી ફટકડી નાખીને પલાળવા. હવે ચણાના એર-ટાઇટ ડબ્બામાં ભરી લો. ચાહો તો ઉપર લોટમાં બધો મસાલો નાખીને કોરો લોટ ચાટ મસાલો પણ ભભરાવી િકો. સરસ તૈ યાર કરવો. મરી-મસાલા સાથે ના આ ચટાકેદાર લાગિે.

* # &#,#(! #( .$ + -# .($ # )) , ,.**&1 *.+ / ! - +# ( )) )(&1 .&& 0 #(! - +#(! , +/# (! ! ' (*-#)( #+-" 1 * +-1 ((#/ +, +1 #/ )' 1 " - ), "#( , #22 ).(- + ) %- #& +-# , )+*)+ - ( 0 #(! .( -#)( ,* # &#,-, .( + &, * # & #, ).(- (# )+' 0 #-#(! ,- 3 / #& &

)(-

-

'& ," )(#

!

'45 #/26'5+/) #--4 (03 "'&&+/)4 '%'15+0/4 +7+- '3'.0/+'4 8*+$+5+0/4 0/('3'/%'4 0%+#03103#5' 7'/54

1 96 633 '%+#1 +/ (03 6/54 %0 &+4 36#39 '$ #9 %>,>0 91 <> (08?0 48 )07-60C D 748?>0= A,65482 /4=>,8.0 1<97 )07-60C #,<5 %>,>498 4 >0.3 ,8;?0>482 ,66= 19< )0//482 ,8/ $0.0:>498= <00 .,< :,<5 19< .,<= +9?< 9A8 .,>0<0<= ,<0 A06.970/ <00 =0>?: 91 .3,4<= ,8/ >,-60= :<9@4/0/ ?66C ,4< .98/4>498 ,66= <4/0 <997 .3,82482 <997 1,.464>40= 4@46 ,<<4,20 4.08.0 %:0.4,6 ,119</,-60 <,>0= 19< A005/,C= 0@08>= =?.3 ,= 19< 3,8/69 ,>64 (4/34 ,308/4 8423> ,8/ ,<-, 4<>3/,C #,<>40= 884@0<=,<C #,<>40= #<4@,>0 ?=4.,6 #,<>C ,>3, ,8/ ,@,8 9< ,8C 9>30< >C:0 91 :,<>40= ?=480== 00>482 .977?84>C 9<2,84=,>498= 00>482 .,8 -0 ,<<,820/ A4>3 =:0.4,6 :<4.0= /?<482 A005/,C=

"$&+ ( !'

0/5#%5 ,B

!

'-

((+%' *0634 #3'

)&

( !' ) % * #

+# $

'.#+- 4#-'4 4#55#7+4 %0 6, 98 D %?8 ,7 >9 :7

(40A482 .,8 -0 ,<<,820/ 19< 9?> 91 9114.0 39?<= ,8/ A00508/= -C :<49< ,::948>708>=

'?9f H:vCd> 1p;f 'ƒ•:>f •7EmM5Ef Kd: HJv 3j>f ;Hd 'HIm A=f AdA:pCdr 3mC KCD '/G H=f Eap 2m KCD>d HLm9 Kd;m KCd3>d ?•EHdEpCdr ?•EH:v>>f Z•WDd ;:f ELm 2m ?•E9dCm Kd: HJv 3j>f ' •7EmM5Ef -dFXV: ;( 2m ,/: Kr3p/p F€ 3QC &>m ‚ODg •Ib9 >Hd ?•EHdEp &>m 5n->pFp…Cdr @oE@dEp Kd;m •7EmM5EfCdr ?•EH:v>>f ?9 'HUD-:d 2m '?9dCdr;f 09d Ir-dIfFp >Hf 'ƒ•]>f 'HUD-:d KdCm Z• )6dHm 2m 3p '?9m '?9f KrV-l•: &>m HdEKd>f „GH9f Kd;m •>-5>p >d:p =EdH:d KCd3pCdr ELmHd Kd;pKd; &QDp>m ?9 Kd;m FmHd (N2:dr Lp(* :p '?9m ?p:d>f &d/Hf +G.>m ?dY ELmHgr 3 3p(* Cd5n 'Hp Z• )<BHHp 3 >d 3p(* KCDdr:Em KCd3>m •7Em-5Ef>f >Hf 'ƒ•] 'HUD- 3 2m 09d HJpv <E•CDd> ' •7EmM5Ef* &QD KCd3p Kd;m '?9d H\m>f .d( ?jEHdCdr '?9>m *-Af„;f >3<f- FdHHdCdr '?9d /dC -kG -i5A hs >f +G. K3vHdCdr &>m Kq;f CLOH>f AdA: :p * 2m -o '?9d :CdC ?•EHdEp Cd5n H:vCd> Cg4 r H:f KG/:f KCVDd DgHd?m8f>d F€ •HJDAdA:pCdr KLdD -EHdCdr •7Em-5Ef* &/OD>f Bj•C-d B3Hf 2m •7Em-5Ef>f >Hf 'ƒ•];f •>eU1:?9m 'H- ?9 )Bf ;Im 3m CdY AmQ- ZODm 3 >•L z|;f H=g HJv &/d) TDd3E•L: FpQK '?>dEd '?9d -o5Fdr-

KRDp ZODm ?9 '?9f 3HdA<dEf+ •>BdHHdCdr Br7pG :Ef-o C<< -EIm ' -dDvCdr :CdEd 5n-d>f .dK 3cE 2m * Cd5n :CdEm KqZ;C C<< :p :CdEd ?p:d>d }@o•CFf>f Kr?j9v 7f5n(F >gr @pCv BEf>m -EHd>f 2m ' )?Edr: :CdEd /dC -o KCd3>d K/dr `mLf &>m •CYp* ?9 ' @pCv BEf>m Cp-FHd>gr -dDv -Dgx 2m -o >Lt :m>f ?9 :CdEm 1p-Kd( -EHd>f 2m :CdEd ?•EHdE>f Kr?9 j v •H/:p Kd;m BEmFgr @pCv Cp-FHd>f Am ?^•: 2m *- :p Ld;;f BEmFgr @pCv ?pV5 _dEd Cp-Ff I-p &;Hd '?9f HmAKd(5 ?E;f @pCv 7d)>Fp7 -Ef :m>m BEf +>Fd(> _dEd E3j -Ef I-p 2p +>Fd(> ?^•: ?DdvHE9>f Ebd -E:f 1p[K Ef: LpHd Kd;m 7n5d ZpKm•Kr/Cdr KCD ?9 A1dHm 2m Ld;;f BEmFf •H/:p>f ?^•:Cdr 09f BjFp ELmHd>p KrBH 2m &Cm +>Fd(> Kg=dEd>m ?dY }@o•CFf 7f5n(F @pCv~ A>dTDg 2m 3m :Cm HmAKd(5 %%% ! # " " >f CgFd-d: F( :m @pCv BEp :mHp &CdEp &>gEp= 2m &CdEf ?dKm :CdEf ?•EeV;•: KrA•r =: -p( 7n5d LpD :m>m PDd>Cdr Ff=d •H>d Kr?9 j v ?d•EHd•E- •H/:p :CdEm ' @pCvCdr BEHd>f ELmIm :Cm •7Em-5EfCdr VH3>p>m ‚ODg>u= &d?f VCE9dr3•F &;Hd :p IgBNm 2d>d Kr<I m d '?f>m •7Em-5Ef>f 'H->d K3v>Cdr C<<c? A>Hd &CdEp Kr?-w -Ef I-p 2p Er/f> '.d ?d>d Cd5n>p <E {|y 2m

*K *C ?5nF 1-FdKf &>r: ?5nF '9r< #

#

Cg-I o ?5nF CLmGdH -S?m> ?5nF ?FpF $

!

! #


26

9th February 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

૨૭૩ ૧

તા. ૨-૨-૧૩િો જવાબ

૧૦

૧૧

૧૨

મટ ઈ

૧૫

૧૬

૧૭ ૨૦

૧૯

૧૮

૨૩ ૨૫

કો રી

દા

૨૪

૨૬

ણી

ખી લ

કો પ ન

*%

વા

રા

રી

પા

૨ ૩

૧. કોકકલા, મેના ૨. હોલલડે, છૂટ્ટી ૩. અનથષ, ખોટો અથષ ૪. દેવ, ભગવાન ૫. નાયક, લીડર, આગેવાન ૭. એક કઠોળ ૮. શોક, દુઃખ ૧૨. કપાળ, ભાલ ૧૩. આકાશમાં હોય..... ૧૪. પાવાગઢની તળેટીમાં આવેલું ગામ ૧૭. ગુમસામાં આવી બોલાચાલી થવી તે ૧૮. િલસિ અંધ ભલિ કલવ ૨૦. કેડ, કમ્મર ૨૧. હાથ, હમત ૨૩. .... જમીન ને જોરુ એક કહેવત ૨૪. દહીં, દૂધ પરની મલાઈ

પોલોકની આગેવાની હેઠળની દલિણ આલિકાની ટીમ સુપર૮માં પણ પહોંચી શકી નહોતી. આ કંગાળ દેખાવ બાદ દલિણ આલિકાની ટીમમાં ધરખમ ફેરફાર થયા અને તેના ભાગરૂપે સ્મમથને નવો સુકાની બનાવાયો હતો. ૧૦ વષષ અગાઉ એલિલ ૨૦૦૩માં બાંગલાદેશ સામેની ટેમટ શ્રેણી વખતે ૨૨ વષષની ઉંમરે ગ્રીમ સ્મમથે િથમ વાર સુકાન સંભાળ્યું ત્યારે તેની પાસે માત્ર આઠ ટેમટનો અનુભવ હતો.

૪ ૨ ૪ ૨ ૪ ૨ ૨ ૩ ૩ ૪ ૪ ૪ ૨ ૨ ૨ ૨

દુબઈઃ તાજેતરમાં ઇંગ્લેકડ સામેની વન-ડે શ્રેણીમાં શાનદાર પ્રદશશન સુરેશ રૈના અને રવીકદ્ર જાડેજાને ફળ્યું છે. આઈસીસી રેન્કિંગમાં રૈનાએ ટોપ-ટેન બેટ્સમેનોમાં જ્યારે જાડેજાએ ટોપટેન બોલરમાં સ્થાન મેળવ્યું છે. રૈના ૧૬ ક્રમાંિનો િૂદિો લગાવી ૨૬મા સ્થાનેથી ૧૦મા નંબરે પહોંચ્યો છે. રૈનાએ ઇંગ્લેકડ સામેની શ્રેણીમાં ૨૭૭ રન િયાશ હતા. બોલલંગમાં શ્રેષ્ઠ પ્રદશશન િરનાર જાડેજાએ ટોપ-ટેન બોલરોમાં સ્થાન બનાવ્યું છે. જાડેજાએ ઇંગ્લેકડ સામેની શ્રેણીમાં ૧૫.૭૭ની એવરેજથી નવ લવિેટ ઝડપી હતી. જાડેજા ૧૫ ક્રમાંિનો િૂદિો લગાવી ૨૩મા સ્થાનેથી આઠમા સ્થાને પહોંચ્યો છે. વન-ડે શ્રેણીમાં સરેરાશ પ્રદશશન િરનાર લવરાટ િોહલી ત્રીજા ક્રમાંિે યથાવત્ છે. િેપ્ટન ધોનીએ પણ ચોથો ક્રમ જાળવ્યો છે. પાંચ મેચમાં ફક્ત ૧૨૭ રન બનાવનાર ગંભીર ૧૪મા સ્થાનેથી ૧૮મા સ્થાને પહોંચ્યો છે.

સુડોકુ-૨૭૨િો ૬ ૯ ૭ ૫ ૨ ૮ ૧ ૨ ૮ ૬ ૩ ૪ ૫ ૪ ૩ ૧ ૯ ૭ ૨ ૮ ૫ ૭ ૬ ૩ ૩ ૧ ૪ ૨ ૫ ૯ ૯ ૭ ૬ ૮ ૪ ૧ ૮ ૬ ૯ ૩ ૭ ૨ ૭ ૩ ૨ ૪ ૧ ૫ ૪ ૫ ૧ ૯ ૮ ૬

િવ ઊભી લાઈિ અિે િવ આડી લાઈિિા આ ચોરસ સમૂહિા અમુક ખાિામાં ૧થી ૯િા અંક છે અિે બાકી ખાિા ખાલી છે. તમારે ખાલી ખાિામાં ૧થી ૯ વચ્ચેિો એવો આંક મૂકવાિો છે કે જે આડી કે ઊભી હરોળમાં નરનિટ િ થતો હોય. એટલું િહીં, ૩x૩િા બોક્સમાં ૧થી ૯ સુધીિા આંકડા આવી જાય. આ નિઝિો ઉકેલ આવતા સપ્તાહે.

ગ્રીમ ન્મમથઃ િેપ્ટન પદની સદી આઇસીસી રેન્કિંગઃ રૈના, જાડેજા ટોપ-ટેનમાં જોહાનિસબગગઃ ટેમટ લિકેટનાં ૧૩૬ વષષમાં પહેલી ફેબ્રુઆરીએ ગ્રીન મમીથે અનોખી લસલિ હાંસલ કરી છે, જે હજુ સુધી કોઇએ હાંસલ કરી નહોતી. ગ્રીમ સ્મમથે પાકકમતાન સામે શરૂ થયેલી િથમ ટેમટ મેચમાં સાઉથ આલિકા ટીમનું સુકાન સંભાળવાની સાથે જ ૧૦૦ ટેમટમાં ટીમનું સુકાન સંભાળનારો ટેમટ ઇલતહાસનો િથમ સુકાની બડયો હતો. ૨૦૦૩ના વર્ડડ કપમાં શોન

ડો

ખા વ

૧. ધરતી પરનું મવગષ ૩ ૪. સુગંધ, મહેંક ૩ ૬. સૌરાષ્ટ્રનું એક રજવાડી શહેર ૫ ૯. શલિ, તાકાત, જોર ૨ ૧૦. ઊનું, ઉષ્ણ ૩ ૧૧. ખૂબ આસિ, અલત ખુશ ૨ ૧૪. ૬૦ લમલનટ બરાબર થાય ૩ ૧૫. જીવન, આયુષ્ય ૩ ૧૯. એક જાતની વાંસળી ૨ ૨૦. કઠણ, આકરું ૩ ૨૨. ચોરી કરનાર, તમકર ૨ ૨૩. અણસમજુ, મૂખષ ૫ ૨૫. લવમાનની લદશા-ગલત પર નજર રાખનાર યંત્ર (અંગ્રેજી) ૩ ૨૬. કરૂણ અંજામ, ફજેતી ૩

ભ્ભો

અ ન

૨૨

માં ચ

ફા ગ

સા હ

૨૧

સ્ડડ ઝ

૧૩

૧૪

વે

જવાબ ૪ ૧ ૩ ૭ ૫ ૯ ૮ ૨ ૬ ૧ ૯ ૪ ૬ ૮ ૭ ૨ ૩ ૫ ૫ ૪ ૧ ૯ ૬ ૮ ૩ ૭ ૨

• આંતરરાષ્ટ્રીય લિકેટમાં ટ્વેડટી-૨૦ ફોમમેટે ૩૦૦ મેચની સફર પૂરી કરી છે. આઠ વષષ પહેલાં ટ્વેડટી૨૦ ફોમમેટની િથમ મેચ રમાઇ હતી અને ૨૮ જાડયુઆરીએ ઓમટ્રેલલયા-શ્રીલંકા વચ્ચે રમાયેલી મેચ ૩૦૦મી આંતરરાષ્ટ્રીય ટ્વેડટી૨૦ મેચ હતી.

+ * (

%0 # # 2 # #)1 # #+ % '- ( ( ( # # % # ( (

(

( #$, % / # # % # # ) 2 !# & ( . ( &+ # 2 /

( #+ ( # + # # # % " ( &+ # # &+ # # #+

+

,) #' "* +' ! $( /', "& /',)*

)-"

* . ()'-"

! #

"

%

! # "#

& $ "

% " $

'&+

+

+ "$* ! %* ) % "$ *! %*

!% & % "$ '%

% "!

& %$(

#

"

"' ! #

'

(/ * $ $) & $ ( / $ & $$ - + & ,. $ $ & $ ( % $ ) $ ( $ $ & ( ( $ $ $) $' & % # & & $ $ % !&" $ / + $ &

# " #

&

( !&("

" # # " %#

"

$01) ,/%&

# " #

$ !

$

# #

!

#*

& # . # # * # # # # #' . # # $ # #* # # $ # & % &

$ ,-

+ $

*

% $ $ & ) # # & $ $ " & ( $ & # & $ & ( !# ( #* & # # . # ) # ""

#

#

!

"

$#&" +0$.+!0&,+!) "

!

#

&

" ' # !

!%!.!'

% "

$ $

! !

,+0!"0 ,2 *!&) $01) ',/%& %,0*!&) ", 1( 222 %&+#1-.&$/0(',/%& ", 1(


બોવલિૂડ

www.abplgroup.com - Gujarat Samachar 9th February 2013

દરોડામાં ચલાવેલી લૂંટની છે. મુંબઈ પોલીસના ઈરતહાસમાં આ કેસ હજુ ઉકેલાયો નથી. આ લૂંટના માસ્ટરમાઈન્ડ ઠગને ઈન્ટેરલજન્સ એજન્સી કેવી રીતે કામ કરે છે તેની સંપૂણણ મારહતી હોવાનું કહેવાય છે. જે રીતે પૂવણ દૂરસંચાર પ્રધાન સુખરામના પૂજાઘરમાંથી સીબીઆઇએ રૂ. ૩૦૦ કરોડ વસૂલ કયાણ હતા. આ સીબીઆઇના દરોડાએ આખા દેશને હચમચાવ્યો હતો. તે રીતે આ ફિલ્મમાં અક્ષય એક પ્રધાનના ઘરે દરોડા પાડીને રૂ.૩૦૦ કરોડ વસૂલતા જોવા મળશે. આ ઘટના સમયે પ્રધાનની પત્ની અને તેમની પુિી જ ઘરે હોય છે, જેમની પાસે આ સંપરિ અંગે કોઇ ખુલાસા હોતા નથી. છેલ્લી કેટલીક ફિલ્મોમાં કોમેડી એક્શન-ક્રાઇમ ફિલ્મ અને એક્શન આપનાર અક્ષય કુમાર આ ફિલ્મમાં અનોખી ભૂરમકામાં સત્ય ઘટનાઓ પર આધારરત આ દેખાશે. અક્ષય કુમાર કહે છે કે, ‘આ ફિલ્મ ફિલ્મમાં ૨૬ મહાઠગોના જૂથ અંગેની કહાની ૧૯૮૦ના દસકાની સત્ય ઘટના પર છે, જેઓ દેશમાં કાળું નાણું શોધવા દરોડા આધારરત છે. મારી ભૂરમકા સામાન્ય પાડનારા સીબીઆઈ અને ઈન્કમટેક્સ માનવીની છે, સામાન્ય માનવીને શું થાય છે અરધકારીઓના રૂપમાં ધરનકો, અને તે કેટલી હદે જઈ શકે છે, તે ‘સ્પેરશયલરાજકારણીઓ અને ઉદ્યોગપરતઓને લૂંટે છે. ૨૬’ દશાણવવામાં આવ્યું છે. આ ફિલ્મ પોલીસની સતત નજર તેમના પર હોય છે. દશણકોને મહત્ત્વનો સંદેશ આપે છે. અમે મુંબઇની સૌથી જાણીતી ઘટના ૧૯૮૭માં બધાંને સજાગ અને સતકક રહેવાનું જણાવીએ રિભોવનદાસ ભીમજી ઝવેરીને ત્યાં ધોળા છીએ.’ આ ફિલ્મ યુકે અને રવશ્વભરમાં ૮ રદવસે કરથત સીબીઆઈ ઓફિસરોએ િેબ્રુઆરીએ રીલીઝ થઇ રહી છે.

વિિાદ ઉકેલાયો મુન્લલમ સંગઠને ફિલ્મમાંથી ભવવાભદત નવ સીન કાપવાની માગણી કરી હતી જેની સામે કમલ હાસને સાત સીન કાપવા માટે ‘હા’ િણતા બંને પિે સમજૂતી થઈ હતી. સમજૂતી બાદ કમલ હાસને સંગઠનોના આગેવાનોની હાજરીમાં જાહેરાત કરતા કહ્યું હતું કે બંને પિો વચ્ચે લાંબી ચચાવ બાદ સહમતી થઈ છે. જોકે તાભમલનાડુમાં ફિલ્મ ક્યારે ભરલીઝ થશે તે અંગે ચોક્કસ તારીખ જણાવી નથી.

દભિણ િારતીય ફિલ્મકાર-અભિનેતા કમલ હાસનની ભવવાભદત ફિલ્મ ‘ભવશ્વરૂપમ’ને તાભમલનાડુમાં દશાવવવાનો માગવ આખરે ખુલ્યો છે. મુન્લલમ સંગઠનો સાથે કમલ હાસને સમજુતી કરી હતી.

સૂિોએ કહ્યું હતું કે મુન્લલમોની માગણી સાથે હાસન સહમત ન હોવાથી ભવવાદ થયો હતો. તેમની ઈચ્છા હતી કે ફિલ્મમાંથી એકાદ સીન કપાય અને ભરલીઝ થાય. અંતે તેઓ સાત સીન કાપવા માટે તૈયાર થયા હોવાથી મુન્લલમોએ પણ કુણું વલણ અપનાવ્યું હતુ.ં જોકે આ સમજુતીથી નાખુશ કમલ હાસન તણાવમાં હતા. મીભડયા સાથે ચચાવમાં એક પિકાર પર પણ ગુલસે થયા હતા.

ફરી આવી રહી છે પારરવારરક રિપુટી

તાજેતરમાં લોસ એદજલસમાં યોજાયેલા ૧૯મા વારષિક થક્રીન એકટસિ રિલ્ડ એવોડડ સમારંભમાં ભારતીય મૂળના અને ઓથકાર એવોડડ રવજેતા ફફલ્મ ‘થલમડોિ રમરલયોનેર’થી જાણીતા બનેલા કલાકારો રિડા રપદટો અને િેવ પટેલ ઉપન્થથત રહ્યાા હતા. ઘણા લાંબા સમય પછી આ બંને સાથે જોવા મળતાં આકષિણનું કેદદ્ર બદયા હતા.

• રનમાિતાઃ શીતલ િાભટયા અને કુમાર મંગત પાઠક • લેખક-રિગ્િશિકઃ નીરજ પાંડય ે • િીતકારઃ ઇશાવદ કાભમલ, શબ્બીર અહેમદ • સંિીતકારઃ એમ.એમ.કરીમ અને ભહમેશ રેશભમયા • િાયકઃ સુભનભધ ચૌહાણ, બપ્પી લાભહરી, શ્રેયા ઘોષાલ, ફકતટી સાગભઠયા, કેકે વગેરે

#

ઓળખો છો આ અવિનેત્રીને? એક સમયે જેનો ગુજરાતી ફિલ્મોમાં ડંકો વાગતો હતો તે અભિનેિી લાંબા સમયથી ફિલ્મ ઇદડલટ્રીથી ગાયબ થઇ ગયા છે. તેમના પૂવવ કોઇ સાથી કલાકાર-ફિલ્મકારે પણ તેમને ઘણા સમયથી જોયા નહીં જ હોય. આજે આ િૂતપૂવવ અભિનેિી પાભરવાભરક જીવનમાં વ્યલત બની ગયા છે. સમયના વહેણમાં મનુષ્યનો ચહેરો કેવો બદલાઇ જાય છે તેનું એક જીવંત ઉદાહરણ છે, આ વ્યભિ! તસવીર જોઇને પડી ગયાને અચંબામાં? જીહાં આજ એ જ સ્નેહલતા છે જેણે ગુજરાતીમાં અનેક સુપરભહટ ફિલ્મો આપી છે. ગત સપ્તાહે સ્નેહલતા ગુજરાતના મહેમાન બદયા હતા. તેઓ સુરેદદ્રનગર ભજલ્લાના વઢવાણમાં તેમના પાભરવાભરક લવજન િવાનીભસંહ મોરીના દીકરા અવતારભસંહના લગ્ન પ્રસંગે આવ્યા હતા ત્યારે કોઈ તેમને ઓળખી શક્યું નહોતું કે આ એ જ ફિલ્મ અભિનેિી સ્નેહલતા છે. તેઓ તેમનાં દીકરી ડો. ઇન્દદરા સાથે આવ્યાં હતાં. તેઓ વ્યવસાયે ડોકટર છે અને મુંબઇના વસોવવામાં પ્રેકટીસ કરે છે. સૂિોના જણાવ્યા મુજબ સ્નેહલતાએ આ લગ્ન પ્રસંગે શરૂમાં તેમણે તેમના િોટોગ્રાિસ પાડવાની પણ ના કહીં હતી પરંતુ ખાસ ભવનંતી બાદ તેમણે માિ બે િોટો પાડવાની હા િણી હતી. તેમણે કહ્યું હતું કે હવે તેમને

ધમષેદદ્ર અને તેમના બંને પુિોની ભિપુટીમાં એવું કંઇક આકષવણ છે કે જે આજે પણ ફિલ્મકારો માટે પ્રેરણાદાયી છે. ધમષેદદ્ર તેમના બે પુિો-સની અને બોબી દેઓલ એક સાથે ફિલ્મમાં જોવા મળે ત્યારે તેઓ દશવકોને ક્યારેય નારાજ કરતા નથી. યમલા પગલા ભદવાનાની સિળતાએ આ વાત પુરવાર કરી છે. દેઓલ પભરવાર સાથે સંકળાયેલા સૂિોના જણાવ્યા મુજબ આ વષવમાં જ આ ભિપુટી ઓછામાં ઓછી ચાર ફિલ્મમાં જોવા મળશે.

$

" &

& "!

" #

! " !

"

% !

)

&

!

(

!

!

(

&

!

તબીબ પુિી ઈન્દિરા સાથે સ્નેહલત્તા (જમણે)

)

#

&

ગ્લેમરનો કોઇ મોહ નથી. તેઓ બાંદરા ભવલતારમાં પભરવાર સાથે રહે છે અને કોઇ પાટટી કે િંકશનમાં જતા પણ નથી. તેમનાં દીકરી ડો. ઇન્દદરાને પણ ફિલ્મ િેિે કોઇ રસ નથી અને તેમના પભરવારમાંથી પણ આ િેિમાં આવે તેવી કોઈ સંિાવના જણાતી નથી. સ્નેહલતા કહે છે કે મારા ઘરે ભનમાવતાને રોલ ઓિર કરવા માટે િોન કરવાની પણ મનાઇ છે. ટીવી સીભરયલ માટે સ્નેહલતાને ઓછામાં ઓછા વીસ મોટા રોલની ઓિર થઇ છે, મોટા વળતરની સાથે તેમણે એ સીભરયલને પણ નનૈયો િણ્યો છે. સ્નેહલતા કહે છે, ‘રીલ લાઇિમાં જેમ અલગ-અલગ રોલ કરવાના હોય છે એમ ભરયલ લાઇિમાં પણ માણસના િાગે અલગ-અલગ રોલ આવતા હોય છે જે તેણે ભનષ્ઠાથી ભનિાવવા જોઇએ. સાઇઠ વષષે હું િેમીલી અને ઘર છોડીને એફકટંગ કરવા જાઉં એ મને યોગ્ય નથી લાગતું. આ સમય મારી િેભમલીને આપવાનો છે, જે હું આપી રહી છું.’

27

#

!

" !

!

)

!

$'

)

"

(

(

& '

"!

)

!

)

"

#

# & !

"!

)

!

)

!

!

!

! #

!

)

!

$

!

$

! #

!

! " (

!

$4 # $4 $4 ! $ $4 $4 $4

& #

" !

(

(

& #

!

&

!

!

3

3 3 3 3 3 3

!

!

!

!

# !

& )

!

! &

(

)! #

"

&! ' )

"

! !

# !

!

(

!

!

!

$ !

111 /*%-'%(.+)'%2/ &., &.-0%&0 /*%-'%(.+)'%2/ &.,

!

"

(

! "


બોવલવૂિ

www.abplgroup.com - Gujarat Samachar 9th February 2013

આવમર-સંજય દેખાશે સાથે િાજકુમાિ રહિાણીની નવી ફિલમ પી.કે.ના કિાકાિોની યાદી સતત બદિાતી િહે છે. આ યાદીમાં તાજેતિમાં થયેિા એક િેિિાિના કાિણે સંજય દત્ત અને આરમિ ખાન િથમવાિ એક સાથે ફિલમમાં જોવા મળશે. અગાઉ મુન્નાભાઈ રસરિઝમાં સંજય દત્ત સાથે સિળ ફિલમો આપ્યા બાદ િાજકુમાિ રહિાણીને તેમની ફિલમ માટે સંજય દત્ત વધુ અનુકૂળ હોવાથી તેમણે આ

ફિલમ માટે એક ગ્રામીણ િાજપથાની યુવકની ભૂરમકા માટે સંજય દત્તનો સંપકક કયોશ હતો. સૂિો કહે છે કે સંજયનો િોિ નક્કી થઈ ગયો છે. આ ઉપિાંત ફિલમમાં આરમિ, અનુષ્કા શમાશ અને સુશાંતરસંહ િાજપૂત પણ અરભનય આપશે. આ ફિલમનું શૂરટંગ ઓક્ટોબિ ૨૦૧૨માં શરૂ થવાનું હતું પિંતુ અક્ષય કુમાિની ફિલમ ‘ઓહ માય ગોિ’ના કેટિાંક દૃશ્યો અને ભોંસિેની મારિકીનો છે અને તેમણે ભાિે િહેતા સાધનાને એક પિમાં જણાવ્યું હતું કે તેમણે રિન્સટન યુ રન વ સ શ િ એિએિપીને આ

મલ્લલકા માટે ફફલમ મહત્ત્વની, ઓબામા નહીં!

પી.કે.ની પટોિી સાથે મળતા આવતા હોવાથી તેમાં િેિિાિ કિવો પડ્યો હતો. સૂિોએ કહ્યું હતું કે નવી વાતાશમાં કેટિાંક નવાં પાિો પણ ઉમેિવામાં આવ્યાં છે જેમાંથી એક પાિ સંજય ભજવશે. મારિકીમાં થયેિો િેિિાિ તેમને ઘિની બહાિ કાઢવાનું એક ષિયંિ છે. આશા ભોંસિેને િખેિા પિમાં સાધનાએ જણાવ્યું હતું કે રિન્પટન યુરનવસશિને મોકિેિો ચેક પાછો આવ્યો છે

આશા ભોંસલે-સાધના વચ્ચેનો વવવાદ વકયોો ગારયકા આશા ભોંસિે અને રવતેિા જમાનાની અરભનેિી સાધના વચ્ચે મુંબઇના સાંતાક્રુઝમાં આવેિા ‘સંગીતા’ બંગિોની કપટિીના મુદ્દે િાંબા સમયથી ચાિતા રવવાદમાં નવો વળાંક આવ્યો છે. આ બંગિો આશા

રમિકત વેચી દીધી છે. પિમાં હવેથી સાધનાએ બંગિોને િગતા તમામ મામિા માટે રિન્પટન યુરનવસશિનો સંપકક સાધવો પિશે અને એમાં ભાિાની ચૂકવણીનો પણ સમાવેશ થઈ જાય છે. જોકે સાધનાએ જણાવ્યું હતું કે

28

કાિણ કે આ નામની કંપનીનું કોઈ અલ્પતત્વ જ નથી. આ ઉપિાંત બંગિાની બહાિ અચાનક જ એક બોિડ મૂકાઈ ગયું છે અને એમાં કક્કિ રિયલટી ટૂંક સમયમાં જ પુનરવશકાસનું કાયશ શરૂ કિશે એમ િખાયું છે.

તમને અમેરિકાના િાષ્ટ્રપરત બિાક ઓબામાને મળવાની તક મળી હોય તો જવાદો? કદાચ નહીં! પિંતુ મલ્લિકા શેિાવતે આ તકને જવા દીધી છે. રદગ્દશશક કે. સી. બોકારિયાની નવી ફિલમ ‘િટટી પોરિરટક્સ’માં ભંવિીદેવની ભૂરમકા ભજવી િહેિી મલ્લિકાએ ઓબામાને મળવા કિતાં આ ફિલમને વધુ મહત્ત્વ આપ્યું હતુ.ં તેણે આ અંગે કહ્યું હતું કે, ‘મને વોરશંગ્ટનમાં એક િારિભોજન સમાિોહનું આમંિણ મળ્યું હતુ.ં જેમાં ઓબામા પણ આવવાના હતા. મેં ત્યાં હાજિ િહેવા સંમરત આપી હતી. પિંતુ મને બોકારિયાજીનો િોન આવ્યો કે ફિલમ પિકાિ પરિષદ છે અને તેમાં હાજિ િહે તો સારું. એટિે મેં આબોમાને મળવાનો રવચાિ પિતો મૂક્યો. માિા માટે ઓબામા કિતા ફિલમ મહત્ત્વની હતી.’ જો કે મલ્લિકા વષશ ૨૦૧૧માં બિાક ઓબામાને િોસ એન્જિસમાં મળી હતી અને સાથે ચા પણ પીધી હતી. દિરમયાન, ભંવિી દેવીના પાિ માટે પોતાને ધમકીઓ પણ મળતી હોવાનું મલ્લિકાએ જણાવ્યું હતુ.ં

ભારતમાં ખુશ છું: શાહરુખ ખાન ‘બોલીવૂડ-સ્ટાર શાહરુખ ખાનને ભારત સરકારે સલામતી પૂરી પાડવી જોઈએ’ એવા પાકકસ્તાનના ગૃહ પ્રધાન રહેમાન મલલકના લનવેદનથી ભારતમાં ઘેરા પ્રત્યાઘાત પડ્યા હતા. આ અંગે શાહરુખે કહ્યું હતું કે, ‘મને આ લવવાદનો આધાર જ ખબર નથી. આ લવવાદ નોનસેન્સ છે. મેં એક મેગેલિન માટે લખેલા આલટિકલના કારણે આટલો લવવાદ થયો તેથી મને દુ:ખ થયું છે અને ફરી મારે મારો દેશપ્રેમ જાહેર કરવો પડે છે. ભારતમાં અમે એકદમ સલામત અને ખુશ છીએ.’

અવમતાભ-જયા બચ્ચન ફરી ફસાયા અલમતાભ બચ્ચન અને તેમની પત્ની જયા ફરીથી લવવાદોમાં ફસાયા છે. અલમતાભે જે લરયાડટી પ્રોજેક્ટમાં રોકાણ કયુું છે, તેના પર પયાષવરણના લનયમો તોડવાનો ગંભીર આરોપ છે. બચ્ચન દંપતીએ એમએસ એક્સટેસી લરયાડટી પ્રાઈવેટ લલમીટેડ પ્રોજેક્ટમાં રૂ. ૧૧.૭૦ કરોડનું રોકાણ કયુું છે. આ પ્રોજેક્ટમાં પશ્ચચમ મુંબઈના અંધેરીમાં કામ થશે. IPS અલધકારીમાંથી સામાલજક કાયષકર બનેલા વાય. પી. લસંહે આરોપ મુક્યો છે કે જે કંપનીમાં બચ્ચન દંપતીએ રોકાણ કયુું છે, તે મુંબઈમાં ગેરકાયદે કોમલશષયલ

લબશ્ડડંગ બનાવી રહી છે. બચ્ચન પલરવારે આ આક્ષેપ અંગે કોઈ લટપ્પણી કરી નથી. બીજી બાજી, એક્સટેસી લરયાડટીએ આ આરોપોનું ખંડન કરીને કહ્યું હતું કે તેઓ લનયમ મુજબ પ્રોજેક્ટનું કામ કરે છે.

‘દબંગ’ને થશે સજા? વિમ્પલ-અક્ષય સામે કોટટમાં નવો કેસ દાખલ ‘લાઇફ ઓફ પાઇ’ રાજસ્થાનના એક કોટિ કેસનો સામનો કરી રહેલ સલમાન ખાન મુંબઇમાં ફરી કોટિની િપટે ચડ્યો છે. મુંબઇની એક કોટેિ તેની સામે વષષ ૨૦૦૨ના લહટ એન્ડ રન કેસમાં સદોષ માનવવધ (કડપેબલ હોમી સાઈડ) માટે ભારતીય દંડ સંલહતાની કલમ ૩૦૪(૨) હેઠળ કેસ ચલાવવાનો લનણષય કયોષ છે. આ ગુનામાં તેને વધુમાં વધુ ૧૦ વષષ સુધીની સજા થઈ શકે છે. ૪૭ વષષીય સલમાન ખાન સામે અત્યારે ૩૦૪(૧) હેઠળ કેસ ચાલી રહ્યો છે. આ કલમનો બેદરકારીપૂણષ ખામીયુિ ડ્રાઈવીંગ માટે ઉપયોદ થાય છે. જ્યારે ૩૦૪(૨) હેઠળ જો આ કેસ ચાલે તો તે સદોષ માનવ વધ, જેને ખૂન ન ગણી શકાય તેવી કલમ હેઠળ ચલાવી શકાય. આ લનણષય મુજબ મેજીસ્ટ્રેટને ગુનો ગંભીર જણાતા તેમણે આ કેસ સેશન્સ કોટિને મોકડયો છે. સલમાનના વકીલ દીપેશ મહેતાએ કહ્યું હતું કે ૧૧ ફેબ્રુઆરીએ સલમાનને સેશન્સ કોટિમાં રજુ થવું પડશે.

સ્વ. રાજેશ ખન્નાના ઘરમાં તેમની ભૂતપૂવષ સાથી હોવાનો દાવો કરતી અનીતા અડવાણીએ મુંબઇની કોટિમાં લડમ્પલ કાપલડયા, પુત્રીઓ લટવંકલ અને લરન્કી અને જમાઈ અક્ષય કુમાર લવરુદ્ધ તેને બંગલામાંથી કાઢી મુકવા બદલ નવો કેસ દાખલ કયોષ હતો. અનીતાએ ગયે વષષે આવી જ ફલરયાદ બાંદરાની કોટિમાં ઘરેલું લહંસા ધારા હેઠળ દાખલ કરી ભરણપોષણની માગણી કરી હતી. પછી કોટેિ ખન્નાના પલરજનોને સમન્સ બજાવ્યા હતા. જોકે આ કેસ પર હાઈ કોટેિ સ્ટે આપ્યો હતો અને આ

કેસની સુનાવણી ૬ ફેબ્રુઆરી પર મુલતવી રાખી હતી. ભારતીય દંડસંલહતાની કલમો હેઠળ દાખલ થયેલા કેસમાં અનીતાએ દાવો કયોષ છે કે તેને રાજેશ ખન્નાના કાટિર રોડના બંગલામાંથી કાઢવામાં આવી હતી અને રાજેશ ખન્નાની તલબયત નાદુરસ્ત હતી ત્યારે વલસયતનામા પર

બળજબરીથી સહી લેવામાં આવી હતી. અ ની તા ના વકીલ મનોહર શેટ્ટીના જણાવ્યા મુજબ ફલરયાદના વલસયતનામા પર સહી કરતી વેળાના ઓલડયો અને લવલડયો અને અન્ય ચીજોથી સાલબત થાય છે કે તેની અસીલ અનીતા ખન્નાના ઘેર રહેતી હતી. અનીતાએ જણાવ્યું હતું કે તેણે કોટિના શરણે જવાની જરૂર પડી હતી, કારણ કે તેની ફલરયાદ પર પોલીસે ધ્યાન આપ્યું નહોતું. કોટેિ આ ફલરયાદની સુનાવણી ૧૪ ફેબ્રુઆરીએ નક્કી કરી છે.

...અને હવે રેખા પણ.... કફડમોમાં આઇટમ સોંગ કરીને અનેક નવોલદત અલભનેત્રીઓ બોલલવૂડમાં પોતાનું સ્થાન જમાવવા પ્રયત્ન કરે છે. હવે આ યાદીમાં લવતેલા યુગની જાજરમાન અદાકારનું નામ પણ જોડાશે તેમ લાગે છે. સૂત્રોના જણાવ્યા મુજબ ૫૮ વષષીય રેખા અન્ય અલભનેત્રીઓ માટે પડકાર સજીષ આઈટમ સોંગ કરશે. કફડમોમાં દાદીનો રોલ કયાષ પછી હવે રેખા નાની પણ બનશે, એ પણ પાછી ‘સુપર નાની’. ઈન્દ્રકુમાર અને અશોક ઠકેલરયાની નવી કફડમ ‘સુપર નાની’ રેખાની સાથે રણધીર કપૂર, શમષન જોશી અને શ્વેતા કુમાર પણ દેખાશે છે. અશોક ઠકેલરયા કહે છે કે, ‘મેં રેખાને વાતાષ સંભળાવી ત્યારે એટલા ખુશ થયા હતા. આ કફડમમાં પાલરવાલરક મનોરંજન જોવા મળશે અને તેમાં સ્ત્રીશલિ અને સન્માનની વાત વણી લેવાઈ છે.’ આ કફડમમાં શમષન જોશીની નાનીની ભૂલમકા ભજવશે અને તેને ઘણી લબન્દાસ દશાષવાશે, જેમાં રેખા પર પણ એક આઈટમ સોંગ કફડમાવવાનું આયોજન છે.

કમાણીમાં આગેકૂચ

ભાિતીય કથાનક ધિાવતી અને ઓપકાિ એવોિડ માટે મોટાભાગના નોરમનેશન મેળવનાિી એંગ િી રદગ્દરશશત ફિલમ ‘િાઇિ ઓિ પાઇ’એ અત્યાિ સુધીમાં સમગ્ર રવશ્વમાં બોક્સ ઓફિસ પિ ૫૦૦ રમરિયન િોિિથી પણ વધુ કમાણી કિી છે. મોટાભાગના ભાિતીય કિાકાિો સાથે રનરમશત આ થ્રી-િી ફિલમે ૮૦ ટકા કમાણી આંતિિાષ્ટ્રીય બજાિમાં કિી છે. મીરિયા અહેવાિો મુજબ િોિકશન હાઉસ િોક્સના દ્વાિા બનેિી આ ફિલમે પથારનક બજાિમાં ૧૦૦.૪ રમરિયન િોિિ અને આંતિિાષ્ટ્રીય બજાિમાં ૪૦૧ રમરિયન િોિિની કમાણી કિી છે. આમ તેની અત્યાિ સુધીની કુિ કમાણી

૫૦૧.૪ રમરિયન િોિિ સુધી પહોંચી ગઈ છે. નવોરદત કિાકાિ સૂિજ શમાશએ આ ફિલમમાં મુખ્ય ભૂરમકા ભજવી છે. આ ઉપિાંત ઇિિાન ખાન, આરદિ હુસૈન અને તબ્બુએ પણ તેમાં અરભનય આપ્યો છે. િેબ્રુઆિીમાં યોજાનાિા ઓપકાિ એવોિડ સમાિંભમાં પટીવન લ્પપિબગશની ફિલમ ‘રિંકન’ સાથે ‘િાઇિ ઓિ પાઇ’ની સૌથી વધુ પપધાશ જામશે કાિણ કે ‘રિંકન’ને કુિ ૧૨ અને ફિલમ ‘િાઇિ ઓિ પાઇ’ને ૧૧ નોરમનેશન મળ્યા છે. ૨૦૦૧માં આવેિી યાન માટેડિની નવિકથા પિ આધારિત આ ફિલમને ઓપકાિ એવોિડમાં બેપટ િાયિેકશન કેટેગિીમાં પણ નોરમનેશન મળ્યું છે.


www.abplgroup.com - Gujarat Samachar 9th February 2013

અઠવાડિક ભડવષ્ય તા. ૯-૨-૨૦૧૩ થી ૧૫-૨-૨૦૧૩ Tel. 0091 2640 220 525

જ્યોસતસષ ભરત વ્યાિ

મેષ રાસશ (અ.લ.ઇ) લાગણીઓને િંયમમાં રાખશો તો શાંસત અનુભવશો. આસથનક પસરક્થથસત વધુ તંગ કે મુશ્કેલ ન બને તે માટે જાગૃત રહેજો. ખોટા ખચાનઓ વધવા ન દેશો. ધીરજપૂવનક પુરુષાથન કરશો તો િમથયા ઉકેલાશે. નોકસરયાતોને માગન આડે જણાતા અવરોધો ધીમે ધીમે દૂર થતાં જણાશે.

વૃષભ રાસશ (બ.વ.ઉ) િમય અસતશય કામકાજનું દબાણ તથા વધારાના ખચનના પ્રિંગો િૂચવે છે. િંતાન અંગેની િમથયા મૂંઝવશે. માનસિક રાહત જણાશે નસહ. પ્રસતકૂળતાના કારણે ધાયાન આયોજન પાર પડે નસહ. મકાન અને ઘર અંગેની િમથયા પણ મૂંઝવશે. નોકસરયાતને નવીન તક મળે.

સમથુન રાસશ (ક.છ.ઘ) પ્રોત્િાહક પસરક્થથસતનું સનમાનણ થતાં સવકાિનો યોગ છે. માગન આડે આવતાં અંતરાયો દૂર થશે. મહત્ત્વની પ્રવૃસિઓથી આનંદ થશે. તમારી આસથનક બાબતો િંબંસધત મુશ્કેલીમાંથી માગન મેળવશો. નોકરી િંબંસધત પ્રશ્નો ઉકેલી શકશો. થવજનોસમત્રોની મદદ મળી રહેશે.

કકક રાસશ (ડ.હ) િપ્તાહમાં મન પરથી બોજ હળવો થશે. નવા કામકાજોમાં પ્રગસત ઉત્િાહવધનક બનશે. નાણાંકીય તકલીિોનો ઉકેલાશે. આસથનક મૂંઝવણ દૂર થશે. અટવાયેલા લાભ મળશે. નોકરીમાં સવકાિ અને પ્રગસતનો માગન ખુલ્લો થશે. વેપાર-ધંધામાં સવઘ્નોને પાર કરશો.

સિંહ રાસશ (મ.ટ) લાગણીઓના ઘોડાપુરમાં વધુ પડતા તણાશો તો વ્યથા અને માનસિક તંગસદલી સિવાય કશું મળવાનું નથી. ધીરજ અને િંયમથી વતનશો તો ઘણી િમથયા આપોઆપ ઉકેલાશે. મુશ્કેલીઓને પાર કરી શકશો. નાણાંકીય દૃસિએ જોવા મળતી તકલીિોમાંથી બહાર નીકળી શકશો.

કડયા રાસશ (પ.ઠ.ણ) માનસિક તંગસદલી કે અકળામણ વધશે. અકારણ સચંતાથી અશાંસતનો અનુભવ થાય. બાહ્ય પસરક્થથસતને મન પર કબ્જો જમાવા દેશો નહીં. નાણાંકીય જવાબદારીઓ વધતી જણાશે. આવક કરતાં ખચાનના પ્રિંગો અને લાભમાં અંતરાય જણાશે. મોટા િાહિમાં પડવાનું ટાળજો, નસહ તો નુકિાન યોગ છે.

તુલા રાસશ (ર.ત) માનસિક અકળામણ અને તીવ્ર તાણથી અથવથથતા વધશે. ખોટી સચંતાના કારણે અશાંસત અનુભવશો. અધ્યાત્મમાં મન પરોવશો અને સચંતા છોડીને કાયન કરશો તો વધુ આનંદ પામશો. ખચાનનું પલડું ઉધાર બાજુ વધુ પડતું ન નમે તે જોજો. કરજબોજ વધવાનો યોગ છે.

વૃિશ્ચક રાસશ (ન.ય) માનસિક િુખ-શાંસતનો અનુભવ થશે. બેચેનીવ્યથામાંથી મુસિ મળશે. િજનનાત્મક કાયોનથી આનંદ મળે. નાણાંકીય ક્થથસત તંગ રહેશે. િમજપૂવનક ખચન કે રોકાણ કરવા િલાહ છે. શેરિટ્ટાના માગગે લાભ નથી. નોકસરયાતો માટે ધીમે-ધીમે મહત્ત્વની તકો ઊભી થશે.

ધન રાસશ (ભ.િ.ધ.ઢ) મનોક્થથસત અશાંત રહેશે. ધીરજથી કામ કરશો તો િંજોગ િાનુકૂળ અને િુખદ બનશે. ઉતાવસળયા બનશો નસહ. વધારાની આવક ઊભી કરવા વધુ મહેનત કરવી પડશે. નવા ખચનનો બોજો પણ વધશે. નોકસરયાતોને હજુ કેટલાક સવઘ્નોના ઉકેલ માટે રાહ જોવી પડશે.

મકર રાસશ (ખ.જ) આનંદ અને શાંસતનો અનુભવ કરશો. પ્રગસતકારક િંજોગો આશા પ્રેરશે. મૂંઝવણો હલ થશે. આવકની દૃસિએ બહુ િાનુકૂળતા જણાતી નથી. ખચનનું પ્રમાણ વધે તેમ હોવાથી આસથનક આયોજન કરવું પડે. નોકસરયાત માટે િમય પ્રગસતકારક અને અનુકૂળ છે. કાયન િિળતા મળશે.

કુંભ રાસશ (ગ.શ.િ.ષ) આયોજન ખોરવાય નહીં તે જોજો. માનસિક સિધા અને વધુ પડતા કાયનબોજથી યોગ્ય િમયે યોગ્ય પગલું ભરી શકશો નસહ. લાભ દૂર થતો જણાશે. એકાગ્રતા અને ચોક્કિ લક્ષ રાખીને ત્વસરત અમલ કરવાથી સવકાિ થાય. આ િમયમાં નાણાંકીય િમથયા હળવી બનશે.

મીન રાસશ (દ.ચ.ઝ.થ) મનોવ્યથામાંથી મુસિ મળશે. ટેન્શન હળવું થાય. િજનનાત્મક પ્રવૃસિનો સવકાિ થાય. સનધાનસરત આયોજન િાકાર થતાં ઉત્િાહનો અનુભવ કરશો. પડકારને પહોંચી વળવાની શસિ મેળવશો. નાણાંકીય ક્થથસત િાનુકૂળ બનતા કેટલાક અટવાયેલા લાભ મળશે. જરૂસરયાત િંતોષાતી જણાશે.

હરભજન સિંહ હવે પંજાબી ફિલ્મ બનાવશે ચંડીગઢઃ ભારતીય થપીનર હરભજન સિંહ હવે જીવનમાં વધુ એક ટનન લઇ રહ્યો છે. હાલ રાષ્ટ્રીય ટીમમાંથી બહાર હરભજને પંજાબી મૂવીના પ્રોડટશન પર ધ્યાન કેન્દ્રીત કયુું છે. એક િમારોહમાં હરભજને આ નવા િાહિ સવશે કહ્યું હતું કે હું બોલીવુડ અને પંજાબી ફિલ્મ ઉદ્યોગના નામાંફકત કલાકારો િાથે વાટાઘાટો કરી રહ્યો છું. મારી ફિલ્મો કોમેડી પર આધાસરત હશે અને તે ભારત અને સવદેશમાં દશનકોને રીઝવશે. િાથે િાથે તેણે એમ પણ કહ્યું હતું કે સિકેટ મારો પહેલો પ્રેમ છે. હું મારી ફિલ્મમાં એક્ટટંગ કરવાનો નથી કેમ કે તે મારો િાઈડ સબઝનેિ જ હશે.

વિવિધા

29

‘ગોડ ઓિ સિકેટ’ િસચન તેંડલ ુ કર બીજી જાડયુઆરીએ પ્રસિદ્ધ તીથથધામ સતરુપસતના દશથનાથથે ગયો હતો અને િુપ્રભાત મંત્રોચ્ચારણ પૂજાિેવામાં ભાગ લીધો હતો. મંસદર પ્રશાિને તેને પ્રિાદનો લાડુ, પસવત્ર જળ અને રેશમનું વસ્ત્ર ભેટ અપાયું હતુ.ં િસચને સતરુપસત મંસદરમાં ભગવાન વેંકટેશ્વરની પૂજા કરીને ઓસ્ટ્રેસલયા સવરુદ્ધ આ મસહને રમાનાર સિસરઝમાં ટીમ ઇન્ડડયાની િિળતા માટે પ્રાથથના કરી હતી. ઉલ્લેખનીય છે કે અનેક રેકોડડ ધરાવનાર િસચને તાજેતરમાં જ વન-ડેમાં ખરાબ િોમથને કારણે વન-ડે સિકેટમાંથી િંડયાિ લઇ લીધો છે. જોકે તેણે ટેસ્ટ સિકેટમાં રમવાનું ચાલુ રાખ્યું છે. િસચન તાજેતરમાં રણજી ટ્રોિી ટુનાથમડે ટમાં પણ ભાગ લીધો હતો, જેમાં તેની મુબ ં ઇ ટીમ ૪૦મી વખત ચેન્પપયન બની હતી.


30

9th February 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

અમદાવાદ – િંિન વચ્ચે િાયરેક્ટ ફ્િાઇટ િા માટે નડિં? એડિયન વોઇસ પોડિટીકિ એન્િ પબ્િીક િાઇફ એવોર્સસ

મુખ્યમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઇ મોદી સમક્ષ રજૂઆત લંિન તેમજ તિટનના અડય એરપોટટથી અમદાવાદ અને ગુજરાતના અડય િહેરો સાથે સીધી ફ્લાઇટ અત્યંત જરૂરી છે. આ અંગે છેલ્લા આઠેક વષતમાં વારંવાર રજૂઆત કરી હજારો ભાઇ બહેનોએ અને વતિલોએ પીટીિડસ ફોમતમાં સહીઅો કરી તે વેળાના ભારતના તસતવલ એતવએિન પ્રધાન પ્રફૂલ પટેલ સાથે રૂબરૂ વાતચીત કરી. આ ઉપરાંત અમદાવાદ એરપોટટના ઉદ્ઘાટન વેળાએ મા. મુખ્યમંત્રી શ્રી નરેડદ્રભાઇ મોદી સતહત અગ્રણીઅોએ િાયરેક્ટ ફ્લાઇટની માંગણીને સંપૂણત ટેકો આપ્યો અને પ્રફૂલ પટેલે ઘોષણા કરી કે અોક્ટોબર – ૨૦૧૦ સુધીમાં અમદાવાદ – લંિનની િાયરેક્ટ ફ્લાઇટ િરૂ થિે જ. આપણા પ્રયત્નો તનષ્ફળ રહ્યા કેમ કે પ્રફૂલ પટેલના િબ્દો બોદા પૂરવાર થયા. તાજેતરમાં ગુજરાત યાત્રા દરતમયાન સંખ્યાબંધ અગ્રણીઅો સાથે તંત્રી શ્રી સીબી પટેલે વાતચીત કરી. હકીકત એ છે કે એનિીએ સરકાર વખતે ૨૦૦૦ની સાલમાં આ અંગે ઝુંબેિ િરૂ થઇ ત્યારે બધું બહેરા કાને અથિાતુ હતું ત્યારે મુખ્યમંત્રી શ્રી નરેડદ્રભાઇ મોદી સાથે શ્રી સીબીને મોઢેમોઢ વાત થઇ. મુખ્યમંત્રી શ્રીએ તુરંત જ એનિીએના તસતવલ એતવએિન પ્રધાનને ઢંઢોળ્યા અને થોિા સમયમાં એર ઇન્ડિયાએ સમદાવાદ – લંિન વચ્ચે સપ્તાહમાં એક િાયરેકટ ફ્લાઇટ િરૂ કરાઇ. ટ્રાકફક વધતાં સપ્તાહમાં ૫ િાયરેક્ટ ફ્લાઇટ

આવનજાવન કરતી હતી. સગભાત મતહલાઅો, નાના બાળકો, વતિલો તથા િારીતરક તકલીફ વાળાને ખૂબજ રાહત પહોંચતી હતી. ભારત તિટન વચ્ચે આવનજાવન અને આદાનપ્રદાન વધ્યા. એટલામાં યુપીએ સરકાર આવતાં જ પ્રફૂલ પટેલે પોત પ્રકાશ્યું. તેમના વહીવટ હેઠળ એર ઇન્ડિયા દ્વારા આિેધિ િાયરેક્ટ ફ્લાઇટ બંધ કરવામાં આવી. સાથે સાથે જેટ એરવેઝને ભારત – યુકે વચ્ચે ફ્લાઇટની પરવાનગી મળી. અગાઉ પ્રફૂલ પટેલ જેટ એરવેઝના િીરેક્ટર રહી ચૂક્યા છે. કકંગ ફીિર એરલાઇડસને પણ તિટનની ફ્લાઇટ માટેનું લાયસડસ મળ્યું. વષોતના વહાણા વહી ગયા. તાજેતરમાં તંત્રી શ્રી સીબી પટેલે મા. મુખ્યમંત્રી શ્રી નરેડદ્રભાઇ મોદીને પત્ર પાઠવી િાયરેક્ટ ફ્લાઇટનો પ્રશ્ન હાથમાં લેવા તવનંતી કરી છે અને આ માંગણીની યોગ્યતા માટેના કારણોનો પુનરોચ્ચાર કયોત છે. આ અંકમાં 'તમારી વાત' તવભાગમાં પાન નં ૧૦ ઉપર શ્રી પરેિ પી. દેસાઇનો પત્ર આપને જોઇ લેવા તવનંતી છે. આપ સૌના સાથ સહકારથી આ માંગણીને જોરદાર રીતે લાગતા વળગતા સૌ સમક્ષ રજૂ કરવામાં હવે ઢીલ કરી િકાય નતહં. મા. મુખ્યમંત્રીશ્રી નરેડદ્રભાઇ મોદી આ પ્રશ્ન અંગે આપણને મજબૂત ટેકો આપિે તેવી આિા ‘૨૭ ગામ પાટીદાર અટથાને નથી.

'એતિયન વોઇસ અને ગુજરાત સમાચાર' દ્વારા દર વષષે રાજકારણ અને જાહેર જીવન સાથે સંકળાયેલા અગ્રણીઅોને સડમાનવા 'એતિયન વોઇસ પોતલટીકલ એડિ પબ્લીક લાઇફ એવોર્સત'નું આયોજન થાય છે. આ વષષે તા. ૭ ફેિુઆરી, ૨૦૧૩ના રોજ હાઉસ અોફ કોમડસ ખાતે આ કાયતક્રમ યોજાઇ રહ્યો છે. આ પ્રસંગે લોકાપણત થનાર 'એતિયન વોઇસ પોતલટીકલ એડિ પબ્લીક લાઇફ એવોર્સત – ૨૦૧૩નો તવિેષાંક આ અંકમાં સાદર રજૂ કરી રહ્યા છીએ.

‘ગુજરાત સમાચાર’ના ૧૦૧ તંત્રીિેખનો સમાવેિ કરતુ પુસ્તક 'ચૂંટેિા તંત્રીિેખ': માત્ર £૫-૦૦માં ખરીદો ‘ગુજરાત સમાચાર’માં ૧૯૭૨થી ૨૦૧૨ સુધીના ૪૦ વષતના સમયગાળામાં પ્રતસધ્ધ થયેલા ૨૦૦૦ જેટલા મનનીય તંત્રીલેખમાંથી ખાાસ પસંદ કરવામાં આવેલા ૧૦૧ તંત્રીલેખનો સમાવેિ કરતા પુટતક 'ચૂંટેલા તંત્રીલેખ'ને 'ગુજરાત સમાચાર - એતિયન વોઇસ'ના તવિાળ વાચક વગત સમક્ષ સાદર રજૂ કરવામાં આવે છે. ‘ગુજરાત સમાચાર’ની ચાર દાયકાની પ્રકાિન-યાત્રાની ઉજવણી પ્રસંગે ચૂંટેલા ૧૦૧ તંત્રીલેખોને પુટતકરૂપે પ્રકાતિત કરી તેના લોકાપણત સમારંભનું આયોજન ગુજરાત હાઇ કોટટના જન્ટટસ સુબોધચંદ્ર િાહના અધ્યક્ષટથાને કરાયું હતું. જેમાં મુખ્ય વક્તા તરીકે ટાઇમ્સ ઓફ ઇન્ડિયાના તસતનયર એતિટર અજય ઉમટ ઉપન્ટથત રહ્યા હતા. 'ચૂંટેલા તંત્રીલેખો'નું સંપાદન ગાિડી તરસચત

સમાજ ડિરેક્ટરી’

વતતમાન ચોથી આવૃતતની તિરેક્ટરી સાત વષત જૂની થતા સમાજની નવી િીરેક્ટરી બનાવવામાં આવી રહી છે. જે માટે ‘ફેતમલી િીટેઈલ ફોમત’ સંપૂણત રીતે ભરીને મોકલવા તવનંતી છે.વેબસાઈટ પરથી ફોમત િાઉનલોિ કરી તેને ભરી ઓનલાઈન વેબસાઈટ www.27gampatidar.org ની મુલાકાત લઈ તે ફોમત ભરવા સંટથાના અગ્રણીઅોએ અનુરોધ કયોત છે. સંપકક: એસ.એમ. પટેલ - ચકલાસી 07533 888 823 અને અનંત પટેલ - આણંદ 07761 126 715

" "

!

#

"

!

"

" "

1 4 4 + + ', 5' + ', 5' 4 : % + (, & + 3 + # 4 # + 0! 4 4 + + 4$ + 4 1 1 4 + + / .6 + 2 + 1 + + , 5% + 4 1 5 , 1 1 + 7 1 + *, 1: , + 1 1 , %5 + 4 3 1 4 1 ++ 8 + + + 7 (, + )+ 5- + 4 + -5 : + + 4 4 0 (, : " + 5 ; 4 5 9 4 (" % % !#") % ' ) ' ' ) ' ) & %& ' " ' $## " #' " ! "' " #' % % #(& % !#" & " ( % ' % ' #% " & " ( &

/ #$

) ' " "

ઇડટટીટ્યુટ ફોર િાયટપોરા ટટિીઝ – ગ્રીર્ઝ'ના િો. બળવંતભાઇ જાનીએ કયુું છે અને પ્રટતાવના જાણીતા તવદ્વાન અને સાતહત્યકાર િો. કુમારપાળ દેસાઇએ લખી છે. આ પુટતકમાં લખાયેલા તંત્રીલેખોમાં ગુજરાતીઅો અને ભારતીય વસાહતીઅોને કનિતા અને અસર કરતા તવતવધ પ્રશ્નો અંગે સુંદર છણાવટ કરવામાં આવી છે. આ પુટતક 'ગુજરાત સમાચાર'ના સવષે વાચકોને પોટટ અને પેકેતજંગ સતહત માત્ર £5-00માં મળિે. જે વાચકોને આ પુટતક મંગાવવું હોય તેમણે 'ગુજરાત સમાચાર'ના નામનો ચેક કે પોટટલ અોિટર સુશ્રી રાગીણી દેસાઇ, ગુજરાત સમાચાર કાયાતલય, કમતયોગા હાઉસ, ૧૨ હોક્ષટન માકકેટ, લંિન N1 6HW ને મોકલી આપવા તવનંતી છે.

પાન નં. ૨૦થી ચાિુ

વેલેન્ટાઈન્સ ડે વવશેષ ડદિકા દદસ

ઇસ તદલસે તેરી યાદો કે જખ્મ મીટાયે નતહ જાતે મેરી રાહો સે તેરે પ્યાર કે કદમો કે તનિા તમટાયે નતહ જાતે બચપનને છોિા હૈ દામન... જવાની આને કો હૈ તું જો દેકર ચલી ગઈ વો દદત તમટાયે નતહ જાતે. મરીઝ બનકર રહ ગયા હું લોગોને મેરા નામ તબમાર રખ તદયા હૈ દુતનયા કી કોઈ દવાઈઓસે યે દદત તમટાયે નતહં જાતે અબ તો કિટતાન કી ગલીયો મેં જાને કા હુંઆ હૈ કકિોર કા તનકલા હૈ જનાઝા તુમ કાંધા તદયે નતહ જાતે - કિશોર અમરસેડા, સુરત અને હાલ િોવેન્ટ્રી

મને બધાં ગમે છે મને બધાં ગમે છે, પણ હું પ્રેમ ફક્ત એ એકને જ કરું છું. હું જીવું છું બધા માટે, પણ મારી તજંદગીનો દરેક શ્વાસ ફક્ત એ એક જ માટે લઉ છું. હું વાતો તો ઘણી અને ઘણા બધાં સાથે કરું છું, પણ મારી જીંદગીની દરેક પળ ફક્ત એ એક જ સાથે વહેંચુ છું. હું હસું છું બધાં સાથે, પણ મારા ખુિ રહેવાનું કારણ ફક્ત એ એક જ છે. હું બધાં માટે છું, પણ મારા પોતાના ફકત એ એક જ છે. અને, એ ફક્ત તમે છો. તમે મારા છો અને હું ફક્ત તમારા એકની. - નનનિ ભટ્ટ, લંડન ♥ જીજ્ઞા - ગાયત્રી આંખોના તારા, સુતમત તદલનો દુલારો, પતરિા લાિલી પૌત્રી. લવ યુ અને હેપ્પી વેલેડટાઇન િે મમ – ડેડ

$*"-+$

.$"( *(01 (, $51$,1(-, -%1 -,3$/0(-, $,-3 1(-, *2+!(,& $ 1(,& *$"1/(" $"-/ 1(-, * 01$/(,& /(3$4 60 $,"(,& ** 16.$0 -% #-2!*$&* 7(,& "-,0$/3 1-/($0 02..*6 ,# %(1

5!/(#&$ $*

- #

6$0

(##*$0$5

+ (* ! 1'* ,#2)*1#

$* -* "-+

444 ! 1'* ,# "- 2)


દેશવવદેશ

www.abplgroup.com - Gujarat Samachar 9th February 2013

31

ફ્રાન્સે દેવાળું ફૂંક્યું: શ્રીમંતો વધુ ટેક્સથી દેશ છોડી રહ્યા છે પેલરસઃ સમાિિાદી વિચારધારા ધરાિતા ફ્રાટસે દેિાળું ફૂંટયું છે અને પેવરસમાં દેશના રોિગાર િધાન માઇકલ સેવપને આ કબૂલાત કરી હતી. રેવડયો પર તેમણે કહ્યું હતું કે ‘આ એક દેશ છે પણ એ સૂપૂણવ બેટકરપ્ટ દેશ છે. સરકારની નીવતઓ ચાલતી નથી, આથી અમારે હિે ખાધને ઓછી કરિાના િયાસો કરિા પડે છે.’ ફ્રાટસમાં છ મવહના પહેલાં ફ્રાટકોઇસ હોલાટડની સરકાર સિામાં આિી છે અને ત્યારથી બેકારી અને જીિન જીિિાના ખચવમાં િધારો થયો છે. સરકારે અવત શ્રીમંત હોય એિા લોકો પર ટેટસ નાખિાની શરૂઆત કરતાં તેઓ દેશ છોડીને િઈ રહ્યા

છે. િમુખ હોલાટડ ફ્રાટસની આવથવક ક્થથવત સુધારિા માટે ખચાવ ઓછા કરી રહ્યા છે અને એ દ્વારા ૫૧ વબવલયન પાઉટડ બચાિિાની ધારણા છે. આગામી પાંચ િષવમાં ટેટસ દ્વારા ૨૦ વબવલયન પાઉટડ િેટલો િધારો એકત્ર કરિાની પણ તેમણે િવતજ્ઞા લીધી છે. બેટક ઓફ ફ્રાટસે રિૂ કરેલા આંકડા િણાિી રહ્યા છે કે દેશમાં કરિામાં આિેલ મૂડી રોકાણ રોકાણકારો પાછું ખેચી રહ્યા છે અને આમ િે લોકોએ દેશના વિકાસમાં ફાળો આપ્યો હતો તેઓ હિે િઈ રહ્યા છે. ફ્રાટસના સૌથી શ્રીમંત વ્યવિ બનાવડે આરનોલ્ટ પણ તેની સંપવિ સાથે દેશમાંથી થથળાંતર કરી ગયા છે.

સંલિપ્ત સમાચાર • નોબેલ શાંલત માટે મલાલા નોલમનેટઃ િતવમાન િષવના નોબેલ શાંવત પુરથકાર માટે નોવમનેટ થયેલાઓમાં પાકકથતાનમાં મવહલાઓના વશક્ષણ અને અવધકારોની વહમાયત કરિા બદલ તાવલબાનોના હુમલામાં ગંભીર રીતે ઘિાયેલી ૧૫ િષષીય મલાલા યુસુફિઇ અને ભૂતપૂિવ ઇથટનવ બ્લોક એક્ટટવિથટનો સમાિેશ કરાયો હોિાનું જાણિા મળ્યું છે. ૧ ફેબ્રુઆરી નોવમનેશનની છેલ્લી તારીખ હતી. છેલ્લા ૫૦ િષવથી દર િષષે ઉમેદિારોની યાદી ગુપ્ત રાખિામાં આિતી હોિાથી નોબેલ શાંવત પુરથકાર કોને મળશે? તેના વિશે અગાહી કરિાનું મુશ્કેલ છે. • ફ્રાન્સમાં ‘સમલૈંલિિ લગ્ન’ને મંજૂરીઃ ફ્રાટસની સંસદે સમાિ સુધારાના નામે ગત સપ્તાહે લગ્નની પવરભાષામાં સુધારો કરીને સમલૈંવગક લગ્નની પણ મંિૂરી આપી છે. ૨૪૯ સાંસદોએ આ પણ ૧૪ ફેબ્રઆ ુ રીએ પાન-૨૧નું ચાલુ િેલટે ટાઇટસ ડે મનાિિાનું શરૂ વેલેન્ટાઈન... થઈ ગયું છે િેને ત્યાંના ઘણા થાઇલેટડનાં િેમી લોકો ઉપરછલ્લો અને િેપારી પંખીડાંઓ િેલટે ટાઇટસ ડેએ તહેિાર ગણીને એનો વિરોધ બેટગકોકના બેટગ રેક પણ કરે છે. યહૂદી માટયતામાં પણ વડક્થિટટમાં આિેલા ‘વિલેિ િે મ નો તહેિાર આિે છે, પણ ઓફ લિમાં’ એટલે કે િેમના ઓગથટ મવહનામાં. ગ્િાટેમાલા ગામ તરીકે ઓળખાતા થથાને િેલટે ટાઇટસ ડેએ પરણિા માટે નામના દેશમાં િેલટે ટાઇટસ ડેને ભીડ કરે છે. થાઇલેટડના ‘અફેટશન ડે’ કહે છે. ે એ ુ લાના િેવસડટટ હ્યુગે લોકોનું માનિું છે કે િેમના િેનિ શે િ ાિે ૨૦૦૯માં લોકોને આખું નામિાળા આ ગામમાં પરણિાથી તેમનાં લગ્ન લાંબા િેલટે ટાઇટસ િીક ઊિિિા સમય સુધી ટકી રહેશે અને એ આગ્રહ કરેલો. કફવલપાઇટસમાં માટે તેઓ બેટગ રેક વડક્થિટટ આ વદિસને ‘હાર્સવ ડે’ તરીકે ઓકફસની સામે િેલટે ટાઇટસ ઓળખિામાં આિે છે. િપાનમાં િેલટે ટાઇટસ ડે ડેએ િહેલી સિારે િ લાઇન થત્રીઓ માટે પોતાનો િેમ વ્યિ લગાિિાનું શરૂ કરી દે છે. કરિાનો વદિસ છે. આ વદિસે એક સિષેક્ષણ કહે છે કે થત્રીઓ પુરુષોને ચોકલેટ અમેવરકાની ૫૩ ટકા થત્રીઓ પોતાના બોયફ્રેટડને વગફ્ટમાં આપે છે. બરાબર િેલટે ટાઇટસ ડેએ િ િો તે સારી એક મવહના પછીના વદિસે વગફ્ટ ન આપે તો છોડી દે છે. ‘િાઇટ ડે’ પર પુરુષો થત્રીઓને બીિું એક સિષેક્ષણ એ પણ કહે ચૉકલેટ આપે છે. આ િ િથા છે કે ૩૮ ટકા પુરુષો પોતાની સાઉથ કોવરયામાં પણ ચાલે છે. ગલવફ્રટે ડ માટે સારી વગફ્ટ તાઇિાનમાં આના કરતાં પસંદ કરિાના મુશ્કેલ કાયવનો એકદમ ઊલટી રીતે ચાલે છે. સામનો કરિા કરતાં િોકે ટીકાકારો કહે છે કે આ િેમસંબધ ં નો અંત લાિિાનું બધું ચોકલેટના િેપારીઓએ ચાલુ કરેલું તૂત છે. પસંદ કરે છે. િોકે હિે ઘણાબધા દેશો રોમાવનયામાં ૪ િે લ ટ ે ટાઇટસ ડેએ થત્રીઓ પર ફેબ્રઆ ુ રીના વદિસે ‘ડ્રેગોબેટ’ થતા અત્યાચારો િત્યે લોકોનું નામનો પરંપરાગત તહેિાર ઊિિાય છે, િેની અહીં જાહેર ધ્યાન દોરિાના કાયવિમો પણ રજા હોય છે. આ તહેિાર આયોવિત કરતા થયા છે. અહીંનો િેમનો વદિસ છે, પરંતુ બ્રાવિલમાં આ વદિસ ‘લિસવ ડે’ ગ્લોબઇિેશનના દોરમાં અહીં છે. િોકે એ સંત િેલટે ટાઇનની

ઉત્તર યુરોપમાં ટિેનલિનેલવયામાં િત સપ્તાહે ૧૦૦૦ લોિોએ એિ હોિી સળિાવી હતી. આ એિ તહેવાર છે અને તેને ‘અપ હેલી અ ફેસ્ટટવલ’ તરીિે ઓળખવામાં આવે છે. આ તહેવાર ૧૮૭૦થી ઉજવાય છે. જાલલ ટિવોિના સભ્ય તરીિે ઓળખાતા વાઈકિંિ આ હોિીને નદીમાં હંિારીને સળિાવવાના ટથળ સુધી લઈ જાય છે.

! #( # ' લગ્નની તરફેણમાં અને ૯૭ સાંસદોએ તેના વિરુદ્ધમાં મત આપ્યા છે. ફ્રાટસમાં ૧૯૮૧ પછી સામાવિક મુદ્દે આ સૌથી મોટું પગલું છે, એ િષષે મૃત્યુની સજા રદ કરિામાં આિી હતી. લગ્નની નિી પવરભાષા મુિબ હિે લગ્ન માત્ર પુરુષ અને મવહલા િચ્ચે સમિૂતી નથી રહ્યાં પરંતુ બે લોકો િચ્ચે સમિૂતી થઇ ગયાં છે. • પાકિટતાનનાં લશ્િર પર ત્રાસવાદી હુમલામાં ૩૫નાં મોતઃ ઉિરપૂિવના ત્રાસિાદીઓએ પાકકથતાનના અંતવરયાળ લશ્કરી થાણાં પર ગત સપ્તાહે કરેલા હુમલામાં ૩૫ લોકોનાં મોત થયા હતા. ગયા મવહને ઉિર િવિવરથતાનમાં થયેલા ડ્રોન હુમલામાં બે તાવલબાની કમાટડર માયાવ ગયા હતા તે નો બદલો ત્રાસિાદીઓએ આ હુમલા દ્વારા લીધો હતો. પાકકથતાની તાવલબાને આ હુમલાની િિાબદારી થિીકારી હતી. • ઓટટ્રે લલયામાં વહે લી ચૂં ટ ણી યોજાવાની જાહે રાતઃ ઓથિેવલયામાં ૧૪ સપ્ટેમ્બરે સામાટય ચૂંટણી યોજાશે. દેશમાં િથમ મવહલા િડાિધાન િુવલયા વગલાડેેગત સપ્તાહે આ જાહેરાત કરીને સૌને ચોંકાવ્યા હતા. સામાટયપણે અહીં ચૂં ટ ણીના એક મવહના પહે લાં િ તારીખની જાહે રાત કરિામાં આિે છે પરંતુ વગલાડેે આ આઠ મવહના પહેલા જાહેરાત કરી છે. • કિાકકથતાનમાં વિમાન દુઘવટનામાં ૨૨ લોકોનાં મૃત્યુઃ કિાકકથતાનમાં ગત સપ્તાહે વિમાન દુઘવટનામાં તમામ ૨૨ લોકોનાં મૃત્યુ થયા છે. આ દુઘવટના અલ્માટી નજીક થઈ હતી. દુઘવટનાનું કારણ ગાઢ ધુમ્મસ હોિાનું કહેિાયું છે. યાદમાં નહીં, બલકે સંત લખીને કાડે મોકલે છે, પરંતુ એટથનીની યાદમાં મનાિિામાં એના છેડે પોતાનું નામ આિે છે. સંત એટથની લગ્નના લખિાને બદલે ટપકાં કરી દે સંત હતા. અહીં ૧૨ િૂને છે. િો વિયપાત્ર કાડે િેલટે ટાઇટસ ડે િેિો િ એક મોકલનારને ઓળખી બતાિે તહેિાર ઊિિિામાં આિે છે. ડે તો તેને ઈથટરના વદિસે એક ઓફ એનામોર તરીકે ઈડું ઇનામમાં આપિામાં આિે ઓળખાતા ૧૨ િૂનના રોિ છે. યુિતીઓ પોતાના ત્રણ શેટસવપયરનાં અમર િેમી સંભવિત બોયફ્રેટડના નામની પાત્રો રોવમયો અને િુવલયટ વચઠ્ઠીઓ બનાિીને પોતાના ઇટલીના િેરોના શહેરમાં ઓશીકા નીચે મૂકી છે. સિારે િસતાં હતાં. આ શહેરમાં ઊઠીને એમાંથી એક વચઠ્ઠી ખેંચે િુવલયટને સંબોધીને દર િષષે છે. િેનું નામ પહેલાં નીકળે તે િેલટે ટાઇટસ ડે પર એક તેના નસીબમાં લખાયેલો છે હજારથી પણ િધુ કાર્સવ એિું માનિામાં આિે છે. આિની તારીખે પણ મળે છે. અમેવરકાના ટેટસાસમાં એિી માવહતી મળે છે કે નિો િેટડ ચાલ્યો છે. વરચડે કેડબરી નામના ચોકલેટ િેલટે ટાઇટસ ડે પર ઘણી વનમાવતાએ ૧૮૦૦ના અરસામાં રેથટોરાં તદ્દન અંધારામાં િેલટે ટાઇટસ ડે પર પહેલી િાર ભોિન પીરસે છે. િોકે એમાં થપેશ્યલ ચોકલેટ બનાિેલી. એ િેઇટસવ અંધારામાં દેખાય એિાં િ અરસામાં તબીબો પોતાના ગોગલ્સ પહેરીને િાનગીઓ હૃદયભગ્ન દરદીઓને િેમની પીડા ઓછી કરિા દિા તરીકે સિવ કરે છે. નોિષેમાં એક એિી માટયતા ચોકલેટનું વિક્થિપ્શન લખતા છે કે િેલટે ટાઇટસ ડેની હોિાનું નોંધાયું છે. એિો અંદાિ છે કે વિશ્વમાં સીિનમાં પક્ષીઓ સંિનન માણે છે. િો કોઈ િેમી યુગલ આિાં ખરીદાતી કુલ િેલટે ટાઇટસ ડે સંિનન માણતાં પંખીડાંને િોઈ વગફ્ટમાંથી ત્રણ ટકા િેટલી લે તો તેમનો િેમ િધુ િગાઢ વગફ્ટ લોકો પોતાનાં પેર્સ બને છે. આથી રીતસર ઘણાં એટલે કે પાળેલાં િાણીઓ માટે યુગલો એિાં પંખીડાંની શોધમાં ખરીદે છે. િેલટે ટાઇટસ ડેના ઉદભિ નીકળે છે. ડેટમાકકમાં િેમીઓ પોતાના અને એના હદ બહારના લઈને વિય પાત્રને ‘સ્નોડ્રોપ્સ’ તરીકે વ્યાપારીકરણને ઓળખાતાં સફેદ ફૂલ અને સંખ્યાબંધ લોકો આ વદિસને ‘ગેક્કબ્ર ે િે ’ તરીકે ઓળખાતી એક્ટટ-િેલટે ટાઇટસ ડે તરીકે પણ ઊિિે છે. નાનકડી કવિતા કે િેમસંદશ ે

,

)

(

) ) $ * $ ' # !$ + & , $

) $ '- (

## +#(% '

!

) '

#

&' ! "(' %(&

#

'

&

"

# % # $%

#

,

$"

, 3 -

"#* '# )#

% #

## &

% # $ %

"

% $

!

"

"

"' ## +

$&

!!

&( ' )# ( $#' & "$# ' (

,

'% .

20

$

$ )

$

$ * $ ) ,

(# '

/ ,

) $ , $ *1 ) ) & $ /

%

,

'% ' %&

, $ )

,

$ % $ %&#"

"& %"

&& %' $

% '

' $)#( $)%$# * ( !! '( )& #( ( &#

' $)#( ' $)#( ' $)#( ' $)#(

& ' #( ( ' $)%$#

"&#" # % )

$$#(

! " # $ !%$ %& '$ "& # ' ((( $ !%$ %& '$ "& # ' %!& "

#" ' #" $$ +

$ " "##" '#

+& $!


32

રમિગમિ

9th February 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

મેક્સવેલ સૌથી મોંઘો ખેલાડીઃ રૂ. ૫.૩ કરોડની સૌથી ઊંચી કકંમિ ચેન્નઈઃ ઇસ્ડડયન િીસમયર લીગ (આઇપીએલ) ટ્વેડટી૨૦ની સસઝનછ માટડ રસવવારે યોજાયેલી હરાજીમાં ઓમટ્રડસલયાના યુવા ઓલરાઉડડર ગ્લેન મેક્સવેલને રૂ. ૫.૩૦ કરોડની સૌથી ઊંચી કકંમતે િરીદવામાં આવ્યો હતો. રૂ. ૧.૬૦ કરોડની બેઝિાઇઝ ધરાવતા મેક્સવેલને મુબ ં ઇ ઇંસડયડસે િરીદયો હતો. હરાજીમાં સૌથી વધુ રકમ મેળવવામાં સુપરમટાર પ્લેયસપ સામે અજાણ્યા જુસનયર પ્લેયસપ છવાઇ ગયા હતા. રસવવારે કુલ ૧૦૧ પ્લેયસપની હરાજી કરાઇ હતી, જેમાંથી ૩૭ પ્લેયસપને નવ િેડચાઇઝીએ િરીદયા હતા. જ્યારે ૬૪ િેલાડીનું કોઇ લેવાલ નહોતુ.ં આમાં ઇંગ્લેડડના બે િેલાડીનો પણ સમાવેશ થતો હતો. િેડચાઇઝીઓએ સૌથી વધુ ૧૩ િેલાડી ઓમટ્રડસલયાના િરીદયા હતા, જ્યારે ભારત અને શ્રીલંકાના છ-છ, વેમટ ઇંસડઝના પાંચ, સાઉથ આસિકાના ચાર અને ડયૂ ઝીલેડડના ત્રણ િેલાડી િરીદયા હતા. ઓમટ્રડસલયાના ભૂતપૂવપ કેપ્ટન સરકી પોસ્ડટંગ, માઇકલ ક્લાકકને તેમની બેઝિાઇસ જેટલી જ રકમ રૂ. ૨.૧૨ કરોડથી જ સંતોષ માનવો પડયો હતો. પોસ્ડટંગને મુંબઈ ઇસ્ડડયડસે િરીદ્યો છે જ્યારે ક્લાકકને

પૂણે વોસરયસસે યથાવત રાખ્યો છે. એક જ વષપનો કરાર િેડચાઇઝીઓએ રસવવારે જે પણ િેલાડી િરીદ્યા છે તેમનો કરાર માત્ર એક વષપ માટડનો છે. આવતા વષસે િેડચાઇઝીના આઇકન પ્લેયર સસવાય દરેકની હરાજી કરાશે. રસવવારે સરકી પોસ્ડટંગ, માઇકલ ક્લાકકને બાદ કરતાં કોઇ મટાર િેલાડી હરાજીમાં નહોતા. આ કારણે આજની હરાજી લોિોફાઇલ બની રહી હતી. પોરબંદરના જયદેવ માટે ખેંચતાણ પોરબંદરના ડાબોડી ઝડપી બોલર ગ્લેન મેક્સવેલ

જયદેવ ઉનડકટને િરીદવા સદલ્હી ડડરડડસવલ્સે સબડ લગાવવાની શરૂઆત કરી હતી. રાજમથાન અને સદલ્હી વચ્ચેની િેંચતાણમાં બેંગલોરે ઝુકાવ્યું હતું. આિરે બેંગલોરે જયદેવને રૂ. ૨.૭૮ કરોડમાં િરીદયો હતો. પોન્ટટંગ-સટચન એક સાથે બે સદગ્ગજ બેટ્સમેન અને ટડમટમાં

સૌથી વધુ સદી માટડ જેમના વચ્ચે એક સમયે બરાબરની મપધાપ હતી તે સસચન તેંડલ ુ કર અને સરકી પોસ્ડટંગ મુંબઈ ઇસ્ડડયડસની ટીમમાં સાથે રમતા જોવા મળશે. સસચનનાં નેતૃત્વ હેઠળ પોસ્ડટંગને રમવાનું થશે. એટિલથી આઈપીએલ-૬ આઇપીએલની છઠ્ઠી સસઝનનો ત્રીજી એસિલથી િારંભ થઇ રહ્યો છે. કોલકતાના ઇડન ગાડેડસમાં સડફેસ્ડડંગ ચેસ્પપયન કોલકતા નાઇટ રાઇડસપ અને સદલ્હી ડડરડડસવલ્સના મુકાબલા સાથે આઇપીએલ-૬નો િારંભ થશે. જયદેવ ઉનડકટ

હરાજીમાં ઓલરાઉટડસપનું વચપસ્વ આઇપીએલ સસઝન-છની હરાજીમાં ઓલરાઉડડર તથા મીસડયમ પેસ બોલસપ છવાયેલા રહ્યા હતા. ટોચના દસ મોંઘા િેલાડીઓમાં આ િેલાડીઓને બાદ કરતાં માત્ર એક સ્મપનરને મથાન મળ્યું છે. સનષ્ણાત બેટ્સમેન તથા સવકેટકીપર ટોપ-

સૌથી વધુ કકંમત મેળવનારા ટોપ-૫ પ્લેયસસ ખેલાડી દેશ ટીમ કકંમત (રૂ.) ગ્લેન મેસિિેલ ઓવટ્રેષલયા મુંબઈ ઇક્ડડયડિ ૫.૩૦ કરોડ અજંતા મેક્ડડિ શ્રીલંકા પૂણે િોષરયિણ ૩.૮૪ કરોડ કેન ષરચાડટિન ઓવટ્રેષલયા પૂણે િોષરયિણ ૩.૭૧ કરોડ અષભિેક નાયર ભારત પૂણે િોષરયિણ ૩.૫૭ કરોડ ષતિારા પરેરા શ્રીલંકા િનરાઇઝિણ હૈદરાબાદ ૩.૫૭ કરોડ આઇપીએલઃ સસઝનના સૌથી કકંમતી ખેલાડી વષસ પ્લેયર રકમ ટીમ ૨૦૧૩ ગ્લેન મેસિિેલ ૫ કરોડ ૩૦ લાખ મુંબઈ ઇક્ડડયડિ ૨૦૧૨ રિીડદ્ર જાડેજા ૯ કરોડ ૩૨ લાખ ચેન્નાઈ િુપર ફકંગ્િ ૨૦૧૧ ગૌતભ ગંભીર ૧૧ કરોડ કોલકતા નાઇટ રાઇડિણ ૨૦૧૦ ફકરોન પોલાડટ ૩ કરોડ ૪૨ લાખ મુંબઈ ઇક્ડડયડિ ૨૦૦૯ કેષિન પીટરિન ૭ કરોડ રોયલ ચેલેડજિણ બેંગલોર ૨૦૦૮ મહેડદ્ર ષિંહ ધોની ૭ કરોડ ચેન્નઈ િુપર ફકંગ્િ

૧૦માંથી બાકાત રહ્યા છે. ઓમટ્રડસલયાનો ગ્લેન મેક્સવેલ પાંચ કરોડ કરતાં વધારે કકંમત મેળવનાર એકમાત્ર િેલાડી છે. મુબ ં ઈ ઇસ્ડડયડસનાં માસલક નીતા અંબાણીના મતે મેકસવેલ ભસવષ્યનો મટાર છે. તેની બેઝિાઇઝ ૧.૦૬ કરોડ રૂસપયા હતી, પરંતુ મુબ ં ઇએ તેના પર પાંચ ગણી રકમની બોલી લગાવી હતી. મેક્સવેલ બેસટંગ તથા બોસલંગ બંને કરી શકે છે અને તે કોઈ પણ િમે બેસટંગમાં આવી શકે છે. મેક્સવેલ હજુ માત્ર પાંચ વન-ડડ તથા સાત ટ્વેડટી૨૦ મેચો રપયો છે. મેકસવેલને બાદ કરતા અડય ઓલરાઉડડરમાં અસભષેક નાયર, સતસારા પરેરા, સુસચત્રા સેનાનાયકે તથા સિસ મોસરસ ત્રણ કરોડનો આંકડો પાર કરવામાં સફળ રહ્યા

ભારિ પ્રવાસ માટે ઓસીઝ ટીમ જાહેર રાજસ્થાન રોયલ્સને રૂ. ૧૦૦ કરોડનો દંડ મેલબોનપઃ સિકેટ ઓમટ્રડસલયા (સીએ)એ ભારત િવાસ માટડ ૧૭ િેલાડીની ટીમ જાહેર કરી છે. ૩૧ જાડયુઆરીએ જાહેર કરેલી ટીમમાં ગ્લેન મેક્સવેલ અને મોઇજેસ હેનસરક્સનો ટડમટ ટીમમાં સમાવેશ કરાયો છે. તો ઝેસવયર ડોહટદી અને મટીવન સ્મમથે પણ ટીમમાં મથાન મેળવ્યું છે. ભારતીય પીચ પર મપીનરોને થતાં ફાયદાને ધ્યાનમાં લઇને ઓમટ્રડસલયાએ ટીમમાં ચાર મપીનરોનો સમાવેશ કયોપ છે. ઇજાગ્રમત જેપસ પેસટનસન છેલ્લા ઘણા સમયથી ટીમથી બહાર છે, પણ હવે ફીટ હોવાને કારણે તેનો પણ ટીમમાં સમાવેશ કરાયો છે. જ્યારે પીટર સસડલ, જેકસન બડે, સમશેલ મટાકક અને સમશેલ જહોડસન ટીમના ફામટ બોલર રહેશે. શ્રીલંકા સવરુદ્ધ ટડમટ પહેલાં ઇજાગ્રમત થયેલ વાઇસ કેપ્ટન શેન વોટસનને એક

બેટ્સમેન તરીકે ફરી ટીમમાં લેવામાં આવ્યો છે. તો પગના અંગુઠામાં થયેલા િેકચરને કારણે વેમટ ઇસ્ડડઝ સામેની િથમ બે ટડમટ ગુમાવી દેનાર ડડસવડ વોનપરને પણ ટીમમાં લેવામાં આવ્યો છે. ઓમટ્રડસલયાની ટીમ શ્રેણીની િથમ ટડમટ ૨૨થી ૨૬ ફેબ્રઆ ુ રી ચેન્નઇમાં, બીજી ટડમટ બેથી છ માચપ હૈદરાબાદ, ત્રીજી ટડમટ ૧૪થી ૧૮ માચપ મોહાલીમાં અને ચોથી અને અંસતમ ટડમટ મેચ ૨૨થી ૨૬ માચપ સદલ્હીમાં રમશે. ઓમટ્રડસલયન ટીમઃ માઇકલ કલાકક (કેપ્ટન), એડ કોવાન, ડડસવડ વોનપર, કફલ હ્યુજીસ, શેન વોટસન, ઉમમાન ખ્વાજા, મટીવ સ્મમથ, મેથ્યુ વેડ, ગ્લેન મેક્સવેલ, મોજેસ હેનસરક્સ, સમશેલ જોહડસન, પીટર સસડલ, જેપસ પેસટનસન, સમશેલ મટાકક, નાથન સલયોન, જેસવયર ડોહટદી, જેકસન બડે

• ઇંગ્લેટડની વન-ડે ટીમનો બેટટંગ કોચ બટયો થોપપઃ ઇંગ્લેડડ અને વેલ્સ સિકેટ બોડડે (ઇસીબી) ડયૂઝીલેડડ સામે રમાનારી વનડડ અને ટી-૨૦ સસરીઝ માટડ ગ્રેહામ થોપપને બેસટંગ કોચની જવાબદારી સોંપી છે. તે ગ્રેહામ ગૂચનો અનુગામી બડયો છે. ઇસીબીએ મયાપસદત ઓવરો અને ટડમટ સિકેટ માટડ અલગ-અલગ કોચ સનમણૂક કરવાની રણનીસત અપનાવી છે. તેણે તાજેતરમાં એશલે જાઇલ્સને વન-ડડ અને ટી૨૦ કોચ બનાવ્યો છે. જ્યારે

મુંબઈઃ એડિોિણમેડટ ષડરેસટોરેટ (ઈડી)એ ષશડપા શેટ્ટી અને તેના પષત રાજ કુંદ્રાની માષલકીની રાજવિાન રોયડિને રૂ. ૧૦૦ કરોડના દંડની નોષટિ અપાઇ છે. રાજવિાન રોયડિને તેના ષબઝનેિ ઓપરેશનમાં ષિદેશી હુંષડયામણ ધારાના ભંગ બદલ આ નોષટિ અપાઇ છે. એજડિીએ ફ્રેડચાઈઝીને ૯૮.૫ કરોડ રૂષપયા માટેની ત્રણ નોષટિ િટકારી છે. ઈડી દ્વારા જે ૯૮.૫ કરોડ

રૂષપયાની નોષટિ અપાઇ છે તેમાં જયપુર આઈપીએલ ષિકેટ પ્રાઈિેટ ષલષમટેડ અને ષડરેસટિણને રૂ. ૫૦ કરોડનો, ઈએમ વપોષટિંગ હોક્ડડંગમોરેષિયિ તિા તેના ષડરેસટિણને િોરેસિ ડ્યુટી માટેના ઉડાઉ જિાબો આપિા બદલ રૂ. ૩૪ કરોડનો અને એમએિ એનડી ઈડિેવટમેડટ અને યુનાઈટેડ ફકંગડમ તેમ જ તેના ષડરેસટિણને ૧૪.૫ કરોડ રૂષપયાનો દંડ િટકારિામાં આવ્યો છે.

પ્રતિબંધને પડકારિો સલમાન બટ્ટ લંડનઃ વપોટ ફિક્સિંગમાં દોષિત ઠરતાં આઇિીિીના પ્રષતબંધનો િામનો કરી રહેલા પાફકવતાની ષિકેટરો િલમાન બટ્ટ અને મોહપમદ આષિિે આ ષનણણયને ક્વિત્ઝલલેડડ ક્વિત રમતગમત માટેની કોટટ ઓિ આષબણટ્રેશનમાં પડકાયોણ છે. ૨૦૦૯માં એક મેચમાં વપોટ ફિક્સિંગ બદલ બટ્ટ, આષિિ અને મોહપમદ આમીર પર

પ્રષતબંધ લદાયો હતો. પાંચ િિણના પ્રષતબંધનો િામનો કરતા આમીરે અપીલ કરિાનું ટાળ્યું છે. બટ્ટ િતી લંડનની જાણીતી િોષલિીટર િમણ િરાની જાિીદ ટેલર િોષલિીટિણ કેિ લડે છે. જો બટ્ટની અરજી વિીકારાશે તો તે પ્રષતબંધની ષનયત મુદત પૂરી િતાં પૂિલે જ મેદાનમાં રમતો જોિા મળશે

એડડી ફ્લાવર ટડમટ ટીમનો મુખ્ય કોચ રહેશે. • ટાયગર વૂડ્સે કારકકદદીનું ૭૫ ટાઇટલ જીત્યુંઃ સવશ્વના બીજા નંબરના ગોલ્ફર ટાયગર વુડ્સે ચાર શોટથી ટોરી પાઇડસમાં રેકોડે આઠમો સિતાબ જીતી પોતાની કારકકદદીમાં ૭૫ ટાઇટલ મેળવ્યું હતું. િથમ સદવસે ભારે પવનની વચ્ચે વુડ્સે મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો, પરંતુ બીજા સદવસે તેણે સારી રમત બતાવી હતી. વુડ્સે ૮૨ સવજય સાથે સેમ સડડડના સવિમને તોડ્યો હતો.

હતા. મીસડયમ પેસ બોલસપમાં કેન સરચાડેસન, સડકક નાનેસ, જયદેવ ઉનડકટ, મનિીત ગોનીનો સમાવેશ થાય છે. શ્રીલંકાના જાદુઇ સ્મપનર અજડતા મેડડીસને તેની બેઝિાઇઝ કરતાં ૧૪ ગણી વધારે રકમ મળી છે. રૂ. ૨૬.૫૦ લાિની બેઝિાઇઝ ધરાવતા શ્રીલંકન સ્મપનરને પૂણે વોસરયસસે ૩.૮૫ કરોડમાં મેળવ્યો છે. ઓમટ્રડસલયન કેપ્ટન માઇકલ કલાકક તથા ભૂતપૂવપ કેપ્ટન સરકી પોસ્ડટંગ ઉપરાંત દસ એવા બીજા િેલાડી છે જેમને પણ બેઝિાઇઝમાં જ િરીદાયા છે. સાઉથ આસિકન ઝડપી બોલર વનોપન કફલાડડરને કોઈ િેડચાઇઝીએ િરીદ્યો નહોતો, જે આશ્ચયપ જનક હતું. ડયૂ ઝીલેડડના ગુપસટલ, શ્રીલંકાના ઉપુલ તરંગા માટડ પણ કોઈ બોલી લાગી નહોતી.

સંસિપ્ત સમાચાર • હરમનપ્રીત કૌરે રષિિારે રમાયેલી મેચમાં અણનમ િદી નોંધાવ્યા છતાં ભારતનો મુંબઇમાં રમાયેલી આઇિીિી ષિમેડિ િડડટ કપના ગ્રૂપ-એની લીગ મેચમાં િતણમાન ચેક્પપયન ઇંગ્લેડડ િામે ૩૨ રનિી પરાજય િયો હતો. કૌરે ૧૦૯ બોલમાં ૧૦૭ રન બનાવ્યા હતા અને િતણમાન િડડટ કપમાં િદી નોંધાિનાર તે બીજી ભારતીય ખેલાડી બની હતી. ઇંગ્લેડડના આઠ ષિકેટે ૨૭૨ રનના જિાબમાં ટોિ જીતીને પ્રિમ ફિક્ડડંગ કરનાર ભારતની ટીમ નિ ષિકેટે ૨૪૦ રન જ કરી શકી હતી. ઝડપી બોલર કેિેષરન બ્રુડટે ૨૯ રનમાં ચાર ષિકેટ ઝડપી હતી. • િાતેક િિણિી મેજર ટૂનાણમેડટિી દૂર રહેલા ભારતીય ગોડિર ષશિ કપૂરે કારફકદદીનું િતત બીજું ટાઇટલ અમદાિાદમાં જીત્યું છે. ષશિ કપૂરે બે વટ્રોક િડે ત્રીજી કેડિષિલે ગોડિ ચેલેડજ ટૂનાણમેડટ જીતી હતી. ષશિ કપૂરે િાઇનલ રાઉડડ પૂિલે ચાર શોટ્િની િરિાઇ મેળિી હતી. આ પછી પ્રારંષભક ષનરાશાજનક દેખાિ બાદ િન-અંડર ૭૧ના વકોર િાિે ટૂનાણમેડટમાં કુલ ૧૪-અંડર ૨૭૪નો નિો રેકોણડ નોંધાવ્યો હતો. • ભારતીય ષિકેટ કડટ્રોલ બોડટએ ષડષિઝન ષરવ્યૂ ષિવટમ (ડીઆરએિ) િામે ષિરોધ યિાિત્ રાખ્યો છે. દુબઈમાં મળેલી આઈિીિીની એક્સઝસયુષટિ ષમષટંગમાં ડીઆરએિનો ઉપયોગ કરિા ભારત ઉપર દબાણ િયું હતું. ભારતે ધમકી આપી છે કે યજમાન દેશ ભારત િામેની શ્રેણીમાં ડીઆરએિનો ઉપયોગ કરિા િરજ પાડશે તો જે તે દેશનો પ્રિાિ રદ કરી નાખશે. • ભારતના ટેષનિ વટાર ષલએડડર પેિનું માનિું છે કે ખેલાડીઓ પોતાની િષરયાદો િંગઠન પાિે રજૂ કરે તો એમાં કંઈ જ ખોટું નિી. જોકે આની િાિે તેણે એમ પણ કહ્યું કે આ પ્રષિયામાં રમત પર અિર ન પડિી જોઈએ. ઉડલેખનીય છે કે ભારતના ટોચના ૧૧ ખેલાડીઓએ િાઉિ કોષરયામાં રમિા અષનચ્છા દશાણિતા ઓલ ઇક્ડડયા ટેષનિ એિોષિએશન (એઆઈટીએ)ને પહેલી જાડયુઆરીિી શરૂ િયેલી એષશયા ઓશન ગ્રૂપના મુકાબલા માટે નબળી ટીમ ઉતારિી પડી હતી. • ષિકેટ ઓવટ્રેષલયા (િીએ)એ ભૂતપૂિણ િાવટ બોલર ડેષનિ લીલીની િલાહકાર તરીકે ષનમણૂક કરી છે. લીલી નિોષદત િાવટ બોલરો અને રાષ્ટ્રીય ટીમને કોષચંગ તેમ જ માગણદશણન આપશે. િીએએ જણાવ્યું હતું કે લીલી માગણદશણન આપશે, પરંતુ ટીમ િાિે ષિદેશ પ્રિાિો પર નહીં જાય.


અમેડરકા

www.abplgroup.com - Gujarat Samachar 9th February 2013

33

ઇન્સાઇડર ટ્રેડડંગ કેસઃ અમેડરકામાં ભારતીય મડિલાને એક વષષની કેદ

સંરિપ્ત સમાચાિ • અમેરિકામાં ભાિતના િજાસત્તાક રદનની ઉજવણીઃ અમેરિકા ખાતે ભાિતીય િાજદૂતાવાસમાં ૨૬ જાડયુઆિીએ ભાિતના ૬૪મા પ્રજાસત્તાક રદન ઉજવણી થઇ િતી. િાજદૂત રનરૂપમા િાવે દૂતાવાસમાં ગાંધીજીની પ્રરતમા પાસે ધ્વજવંદન કિી િાષ્ટ્રપરત પ્રણવ મુખિજીનો શુભેચ્છા સંદેશ વાંચી સંભળાવ્યો િતો આ પ્રસંગે ૨૦૦થી વધુ ભાિતીયો ઉપસ્થથત િહ્યા િતા. પ્રજાસત્તાક રદન પૂવવે યોજાયેલા િીસેપ્શનમાં િાઉસ ઓફ રિપ્રેઝડટેરટવના સભ્ય તથા અત્યાિ સુધીના ત્રીજા ઇસ્ડિયન અમેરિકન કોંગ્રેસમેન િો. એમી બેિા તથા થટેટના િેપ્યુટી સેક્રેટિી રવરલયમ બડસથ મુખ્ય મિેમાન તિીકે િાજિ િહ્યા િતા. • કેરલફોરનિયાના ગુિદ્વાિામાં તસ્કિ ત્રાટક્યાઃ કેલીફોરનથયા ખાતેના એક ગુિદ્વાિામાં ત્રણ સશથત્ર વ્યરિએ ધુસી જઈને ત્યાં િાખવામાં આવેલા દાનપેટીમાંથી નાણાં ચોિીને િવાના થઈ ગયા િતા. થથારનક લીરવગથટન પોલીસના જણાવ્યા પ્રમાણે ત્રણ લૂંટાિા ગુિદ્વાિાના મુખ્ય દ્વાિેથી પ્રવેશ્યા િતા. તેમાંથી એક પાસે બંદુક િતી. બીજા પાસે ચાકુ િતું અને ત્રીજો ખાલી િાથે િતો. આ ત્રણે જણાએ દાનપેટીમાંથી કેટલાક િજાિ િોલિ ચોિી લીધા િતા અને બાજુના બાિણામાંથી રનકળી ગયા િતા. • ઓબામાએ ભાિતીય વૈજ્ઞારનકનું સન્માન કયુુંઃ િાષ્ટ્રપરત બિાક ઓબામાએ ભાિતીય મૂળના અમેરિકન વૈજ્ઞારનક િંગાથવામી શ્રીરનવાસનને પ્રરતરિત પુિથકાિ ‘નેશનલ મેિલ ઓફ ટેક્નોલોજી એડિ ઇનોવેશન’ આપી સડમાન કયુું િતું. લેઝિ ક્ષેત્રે સારું કામ કિવા બદલ િંગાથવામીએ આ પુિથકાિ આપવામાં આવ્યો િતો. િંગાથવામીએ સૈમ્યુઅલ બ્લમ અને જેમ્સ વાઇનની સાથે આ પુિથકાિ ગ્રિણ કયોથ િતો. આ પુથકાિ તેમને એગ્ઝાઇમિ લેઝિની શોધ કિવા માટે આપવામાં આવ્યો િતો. • ટ્વીટિના ૨.૫૦ લાખ વપિાિકાિોનાં એકાઉન્ટ હેકઃ ટ્વીટિ પિ િેકસવે કિેલા હુમલાનાં કાિણે અંદાજે ૨,૫૦,૦૦૦થી વધુ વપિાશકાિોનાં એકાઉડટ િેક થઈ ગયાં છે. માઇક્રો બ્લોરગંગ સાઇટ ટ્વીટિે બ્લોગ પિ જણાવ્યું િતું કે, કંપનીએ વપિાશકાિોની મારિતી ચોિવાના પ્રયત્નને પકિયો િતો. િેકકંગના આ પ્રયત્નની જાણ થતાં જ હુમલાના પ્રયત્નને અટકાવી દેવાયો િતો, જોકે બાદમાં ટ્વીટિે કિેલી તપાસમાં જાણવા મળ્યું િતું કે િેકસવે આશિે ૨.૫૦ લાખ જેટલા વપિાશકાિોનાં યૂઝિ નેમ, ઇમેલ એડ્રેસ અને પાસવિિ ચોિી લીધા િતા. બાદમાં ટ્વીટિે નવા પાસવિિ સેટ કિીને તેના વપિાશકાિોને નવો પાસવિિ બનાવવાની જાણ કિતો ઇમેલ કયોથ િતો. • હાવિડડ યુરનવરસિટીના રવદ્યાથથીઓ પણ ચોિી તો કિે છેઃ અમેરિકાની િાવથિિ યુરનવરસથટીએ પિીક્ષામાં નકલ કિતા ૬૦થી વધાિે રવદ્યાથથીઓને કાઢી મૂક્યા છે. કેટલાક રવદ્યાથથીઓ રવરુદ્ધ રશથતભંગનાં પગલાં પણ લેવામાં આવ્યાં છે. આ મામલે ગત વષવે આઈવી લીગ ઈસ્ડથટટયૂશનમાં યોજાયેલી પિીક્ષાનો છે. અિીં ‘ઈડટ્રોિક્શન ટુ કોંગ્રેસ’ અભ્યાસક્રમની પિીક્ષા માટે ૨૭૯ રવદ્યાથથીઓની નોંધણી થઇ િતી. િાવથિિના ‘ફેકલ્ટી ઓફ આટિસ એડિ સાયડસ’ના િીન માઈકલ સ્થમથે જણાવ્યું િતું કે પ્રશાસરનક બોિિ તિફથી ૧૨પથી વધુ કેસોની સુનાવણી થઇ છે. બિતિફ કિાયેલા રવદ્યાથથીઓને બેથી ચાિ સેમેથટિ સુધી બિાિ િિેવું પિશે. ત્યાિબાદ તેઓ ફિી અભ્યાસ શરૂ કિી શકે છે. • ભાિત અને પાકકસ્તાન સૌથી ખતિનાક રવસ્તાિોઃ િેગનના િાષ્ટ્રપરત શાસનમાં અમેરિકાના રવદેશ પ્રધાન િિી ચૂકેલા જ્યોજથ શલ્ટજે પાકકથતાન અને ભાિતને સૌથી ખતિનાક રવથતાિોમાં સમાવ્યા છે. તેમનું માનવું છે કે આ બંને દેશોમાં પણ એટલો જ ખતિો છે જેટલો અડય ખતિનાક દેશોમાં છે. વષથ ૧૯૮૨થી ૧૯૮૯ દિરમયાન અમેરિકાના રવદેશ પ્રધાન િિી ચૂકેલા જ્યાજથ શલ્ટ્જે રવદેશ બાબતોની પરિષદમાં તેમને પૂછવામાં આવેલા એક સવાલના જવાબમાં જણાવ્યું િતું કે આ સમયે દુરનયાના સૌથી ખતિનાક રવથતાિોમાં માિા ખ્યાલથી ભાિત અને પાકકથતાનનો પણ સમાવેશ થાય છે, તમે કલ્પના કિી શકો છો કે કેટલાંક દુષ્ટ સંગઠનો મુંબઈ પિ ફિી હુમલો કિી શકે છે, ઉપિાંત ભાિત વધુ સાવધાન પણ નથી, પછી અચાનક સ્થથરત તમાિા રનયંત્રણથી બિાિ જતી િિેશે અને બીજા જ રદવસે કાશ્મીિમાં એકબીજા પિ ગોળીબાિ ચાલુ થઇ જશે.

ન્યૂ યોકક: હેજ ફંડના સ્થાપક રાજરત્નમ અને ગોલ્ડમેનના ભૂતપૂવવ ડાયરેક્ટર રજત ગુપ્તાના કેસોમાં અમેરરકી સરકારની મહત્ત્વની બાતમીદાર એવી ભારતીય મૂળની રૂમી ખાનને એક વષવની કેદ અને ૧૫ લાખ ડોલરનો દંડ થયો હતો. મેનહટ્ટન ફેડરલ કોટટ ખાતે યુ.એસ.રડસ્ટ્રીક્ટ જજ જેડ રેકોફે રૂમી ખાનને એક વષવની જેલ અને ત્યારબાદ ત્રણ વષવની રનરીક્ષણ હેઠળની મુરિની સજા ફરમાવી હતી. કેસની સુનાવણી દરરમયાન રદલ્હીમાં જન્મેલી ૫૪ વષષીય રૂમી ખાનની આંખોમાંથી આંસુ વહી રહ્યા હતા. જો કે જજ રેકોફે રાજરત્નમ તપાસમાં સહકાર આપવા બદલ રૂમી ખાનને રબરદાવી હતી.

અમેરિકામાં ગેિકાયદે વસાહતીઓને નાગરિકતા આપવાની રહલચાલ વોરિંગ્ટનઃ અમેરિકાના પ્રમુખ તિીકે બીજી વખત ચૂંટાયેલા બિાક ઓબામા ઈરમગ્રેશન નીરતમાં સુધાિા કિવા કવાયત કિી િહ્યા છે ત્યાિે અમેરિકન સંસદના આઠ સભ્યોના બાયપારટિઝન ગ્રૂપે તેમની પોતાની યોજના જાિેિ કિી છે. આ યોજના મુજબ અમેરિકામાં ગેિકાયદે િિેતા લાખો ઈરમગ્રડટ્સને રસટીઝનરશપ આપવાની ઓફિ થઇ છે. જો આ યોજનાનો અમલ થશે તો બે લાખથી વધુ ભાિતીયોને તેનો લાભ મળશે. આ ગ્રૂપ દ્વાિા સોમવાિે નવો કોમ્પ્રોમાઈઝ્િ પ્લાન સૂચવવામાં આવ્યો િતો જેમણે ૧૧૦ લાખ અનિોક્યુમેડટેિ ઈરમગ્રડટસને અમેરિકામાં િિેવાની અને વકક પિરમટ આપવાની ઓફિ કિી છે. યુએસનાં રિપાટિમેડટ ઓફ િોમલેડિ રસક્યોરિટીનાં જણાવ્યા મુજબ અમેરિકામાં િિેતા લાખો ગેિકાયદે વસાિતીઓમાં ભાિતીયો છઠ્ઠા ક્રમનાં સૌથી મોટા વસાિતીઓ છે.

*#

) )

' '!' ) '("

. -

& %, ) ) ' + + ,$ '

+

રૂમીને ગુનેગાર સારબત કરવાના કેસની સુનાવણીમાં જણાવાયું હતું કે, ૨૦૦૪થી ૨૦૦૭ દરરમયાન તેણે રાજરત્નમ, વ્હીટમેન અને અન્યોને પોરલકોમ અને ગૂગલ સરહતની સંખ્યાબંધ કંપનીઓની આંતરરક મારહતી આપી હતી. સ્ટોક ટ્રેરડગમાં તેણે કરથત રીતે પાંચ કરોડ ડોલર મેળવ્યા હતા. ઓક્ટોબર, ૨૦૦૯માં રૂમી ખાનને રવરવધ ગુના માટે દોરષત જાહેર કરવામાં આવી હતી. ખાનને ૩૦ વષવ સુધીની સજા થઈ શકે તેમ હતી પરંતુ ઇન્સાઇડર ટ્રેરડંગની તપાસમાં ‘અસાધારણ’ અને ‘કકંમતી’ સહકાર આપવા બદલ હળવી સજા કરવાનો રનણવય લેવાયો હતો.

આ તસવીિમાં તમને કોઈ સામ્ય જણાય છે? ક્યાંથી જણાય? એક તસવીિ રસંહબાળની અને બીજી માનવીની છે. છતાં આ બન્નેનું હાસ્ય એકસિખું જણાય છે. આ માનવીની તસવીિ ‘કેિી ઓન’ સીરિઝની ૧૯ કફલ્મ્સના લોકરિય સ્ટાિ રસડ જેમ્સની છે. તે પોતાના અરભનયની સાથોસાથ તેના તોફાની હાસ્ય માટે પણ જાણીતો હતો. અમેરિકાના સાઉથ કેિોલીનાના કોલંરબયા ખાતે રિવિબેન્ક્સ ઝૂના નાના રસંહબાળે લોકોને અરભનેતા રસડ જેમ્સની યાદ તાજી કિાવી છે. ખિેખિ તો રસંહબાળે બગાસું ખાધું ત્યાિે આ તસવીિ લેવાઈ હતી. જોકે, લોકોને તેના ખુલ્લાં બગાસામાં રસડ જેમ્સનું દાંરતયા કાઢવા જેવું િખ્યાત હાસ્ય નજિે પડ્યું હતું. રસડ જેમ્સે સૌિથમ ૧૯૬૦માં ‘કેિી ઓન કોન્સ્ટેબલ’ કફલ્મમાં અરભનય આપ્યો હતો.

• અમેરિકામાં બેિોજગાિીનો દિ વધ્યોઃ અમેરિકામાં બેિોજગાિીના દિમાં સતત વધાિો થઈ િહ્યો છે જે અમેરિકાના નબળા અથથતંત્રનો થપષ્ટ સંકેત આપે છે. અમેરિકામાં શ્રમ રવભાગે જણાવ્યું છે કે અમેરિકામાં બેિોજગાિીનો દિ જાડયુઆિી મરિનામાં ૭.૯ ટકા થયો છે જે રિસેમ્બિ ૨૦૧૨માં ૭.૮ ટકા િતો. આ અિેવાલ મુજબ કુલ નોનફામથ પેિોલ કમથચાિીઓની સંખ્યામાં જાડયુઆિીમાં ૧૫૭,૦૦૦ સુધીનો વધાિો થયો છે.


34

9th February 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

શું આપણા ભગવાનની આટલી જ કિંમત? સમગ્ર વિશ્વ નવિં પણ બ્રહ્માંડના સિવશ્રેષ્ઠ અને સૌથી જુનાધમવ તરીકે વિન્દુ ધમવની ગણના થાય છે. િજારો િષવથી કરોડો લોકો જેમાં આથથા ધરાિે છે તે વિન્દુ ધમવ પર િષોવ સુધી અિારનિાર વિવિધ લોકોએ આિમણ કયાવ છે. પરંતુ તેમ છતાં વિન્દુ ધમવ અને વિન્દુઅો આજે પણ વિશ્વમાં અડીખમ અને અકબંધ રહ્યા છે અને િજુ િજારો િષોવ સુધી રિેશે તેમાં બે મત નથી. પરંતુ આજે ચચાવનો જે વિષય છેડું છે તે મારી વ્યવિગત માન્યતાનો છે અને જો કોઇને તે સંદેિજનક કે િાંધાજનક લાગે તો માફ કરિા મારી વિનંતી અને જે તે યોગ્ય લાગે તો તેમાં સાથ આપજો. આજકાલ આપણે વિન્દુઅો દરક થથળે, મોકો મળે ત્યાં આપણાં દેિતાઅો અને દેિીઅોની તસિીરોનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. આપણી ધાવમવક સંથથાઅો પણ પોતાના પ્રકાશનો, કેલેન્ડસવ, મેગેઝીન, પ્રસાદના ડબ્બા િગેરે પર દેિી દેિતાઅોની તસિીર પ્રવસધ્ધ કરે છે. ભારતમાં તો ઘણાં લોકો સરકારી કે ખાનગી વબલ્ડીંગોમાં પરસાળ (લોબી) અને ખાસ કરીને દાદરના ખુણાઅો પર લોકો પાન-માિા-મસાલા ખાઇને થુંકે નવિં તે માટે ભગિાનની ટાઇલ્સ લગાિે છે. આમ છતાં લોકો તેના પર થુંકે છે. ભગિાનની તસિીર ધરાિતા ડબ્બાને આપણે ખાિાનું ગરમ કરિા માઇિોિેિમાં મૂકીએ છીએ? શું ભગિાન દાઝે નવિં? ઘણી મવિલાઅો રસોડામાં પુરી િણીને ભગિાનના ફોટો સાથેના અખબાર પર પાથરે છે. ભારતમાં છાપાઅોનો ઉપયોગ ફરસાણ કે અન્ય ચીજ િથતુઅોના પડીકા બાંધિા કરાય છે. તો અવિં તેને રીસાયકલ કરિા કે પછી અન્ય કામ માટે િાપરિામાં આિે છે. શું આપણા ધમવની આિી કકંમત? શું આપણા ભગિાનની આટલી કકંમત? ભગિાનની તસિીર ધરાિતા છાપા, કેલેન્ડર, પ્રસાદના ડબ્બા કે અન્ય ચીજ િથતુઅોનો કદી આપણે શાથત્રોિ રીતે, આપણે પાપમાં ન પડીએ તે રીતે અને જૈનો કિે છે તેમ અશાતના ન થાય તે રીતે વનકાલ કયોવ છે ખરો? જો આપણે તેમ ન કરી શકતા િોઇએ તો આપણને ભગિાનની તસિીરોનો ઉપયોગ કરિાનો કોઇ અવધકાર નથી. શું આપણા ભગિાનની આટલી જ કકંમત? ભાગ્યેશ પંડ્યા, િોયડન

અવસાન નોંધ

આભાર દશયન

n

સુણાિના િતની અને કેન્યાના કકટાલેમાં ઘણાં િષોવ રહ્યા બાદ યુકે આિી ૧, બેલમન્ટ એિન્યુ, અપવમન્થટર ખાતે થથાયી થયેલા પૂ. પાિવતીબેન ઇશ્વરભાઇ પટેલ તા. ૪-૨૧૩ના રોજ થિગવિાસ પામ્યા છે. તેમની અંવતમ વિધી શવનિાર તા. ૯-૨૧૩ના રોજ સિારે ૧૦-૪૦ કલાકે સાઉથ એસેક્સ વિમેટોવરયમ, અોકેન્ડન રોડ, અપવમન્થટર, એસેક્સ RM14 2UY ખાતે થશે. સંપકક: 01708 456 994. n સોજીત્રાના મૂળ િતની અને િષોવ સુધી યુગાન્ડા રહ્યા બાદ િાલ િાઉચેન્ડમાં રિેતા થિ. શકુભાઇ ઇશ્વરભાઇ પટેલના ધમવપત્ની ગં. થિ. શારદાબેન શકુભાઇ પટેલ દેશમાં તા. ૪-૨૨૦૧૩ સોમિારના રોજ દેિલોક પામ્યા છે. તેમની અંવતમવિયા તા. ૬-૨૨૦૧૩ના બુધિારના રોજ દેશમાં વસસિા ગામે રાખિામાં આિેલ છે. પરમકૃપાળુ પરમાત્મા સદ્ગતના આત્માને શાંવત આપે એજ પ્રાથવના.

આભાર દશયન

ૐ નમ: શશવાય

જય શ્રી નાથજી

જન્મ: ૧૨-૨-૧૯૩૧ (બમાય - રંગુન)

સ્વગયવાસ: ૧-૨-૨૦૧૩ (લંડન – યુિે)

સ્વ. પૂ. ભાનુબેન સૂયયિાન્તભાઇ પટેલ માતા-પત્ની, ભશગની સ્વરૂપે િમયઠ હતી એ નારી, સ્નેહથી સીંચી િુટુંબની ફૂલવાડી િમયયોગી તમારા આત્માને પ્રભુ રાખે શનજ ચરણોમાં એવી અંતરની આશા અમારી.

ઘણાં િષોવ યુગાન્ડાના અરૂઆ - કમ્પાલા ખાતે રહ્યા બાદ છેલ્લા ૪૧ િષવથી યુકે સ્થથત અમારા પ. પૂ. માતૃશ્રી ભાનુબેન સૂયવકાન્તભાઇ પટેલ તા. ૧-૨-૨૦૧૩ના શુિિારે થિગવિાસ પામ્યા છે. અમારા માતૃશ્રી ખૂબ િસમુખા, પ્રેમાળ, વમલનસાર અને સિવ પ્રત્યે સમભાિ દશાવિતા િતા. ઉચ્ચ સંથકારો અને પરોપકારી થિભાિ ધરાિતા માતૃશ્રી સિવના હ્રદયમાં અનોખું થથાન પ્રાપ્ત કરી ગયા છે. આ દુ:ખદ સમયે રૂબરૂ પધારી, ટપાલ, ટેવલફોન કે ઇમેઇલ દ્વારા શોકસંદેશા પાઠિી અમને વદલાસો આપનાર અમારા સિવ સગાં સંબંધી તથા વમત્રોનો અમે અંત:કરણપૂિવક આભાર માનીએ છીએ. પરમકૃપાળુ પરમાત્મા સદ્ગત માતૃશ્રીના આત્માને પરમ શાંવત આપે એજ પ્રાથવના. સદ્ગતની અંહતમહિયા તા. ૮-૨-૨૦૧૩ના શુિવાિે બપોિે ૪-૦૦ કલાકે ગોલ્ડસસ ગ્રીન િેમેટોહિયમ, હુપ લેન, લંડન NW11 7NLમાં િાખવામાં આવી છે. ૐ શાંહત: શાંહત: શાંહત: Mr. Yogendra R. Patel (Brother – UK) Mr. Anilbhai Y. Patel (Son – UK) Mr. Asitbhai S. Patel (Son – USA) Mr. Ashokkumar D. Patel (Son in Law - UK) Mr. Jayntilal G. Patel (Brother in Law – USA) Ms Varshaben S. Patel (Sister in Law - India) Grandchildren: Ami, Anish, Neel, Amul

Mrs. Manjulaben Y. Patel (Sister in Law) Mrs. Praveena A. Patel (Daughter in Law) Mrs. Sandhyaben A. Patel (Daughter in Law) Mrs. Divya A. Patel (Daughter) Mrs. Ramaben J. Patel (Sister in Law) Ms. Ruta Patel (Daughter)

યોગેન્દ્રભાઇ તેમજ મંજુલાબેન સહિત પહિવાિના જયશ્રી કૃષ્ણ 72 The Chase, Edgware, Middx HA8 5DJ Tel: 020 8952 1686.

માતા-પત્ની, ભશગની સ્વરૂપે િમયઠ હતી એ નારી સ્નેહથી સીંચી િુટુંબની ફૂલવાડી િમયયોગી તમારા આત્માને પ્રભુ રાખે શનજ ચરણોમાં એવી અંતરની આશા અમારી. જય શ્રી િૃષ્ણ

જય શ્રી જલારામ બાપા

ઘણાં િષોવ આવિકામાં ટરોરો – કમ્પાલામાં રહ્યા બાદ યુકે આિી િાલ ઇલફડડ, લંડન સ્થથત અમારા પ. પૂ. માતૃશ્રી જયાબેન િરીલાલભાઇ કણસાગરા તા. ૨૫-૧-૨૦૧૩ શુિિારના રોજ દેિલોક પામતા અમે િિાલસોયા માતૃશ્રીની છત્રછાયા ગુમાિી છે. અમારા માતૃશ્રી ખૂબ જ આનંદી, પ્રેમાળ, વમલનસાર, િસમુખા અને સિવ પ્રત્યે સમભાિ દશાવિતા િતા અને અમને તેમની િંમેશા યાદ આિશે. ઉચ્ચ સંથકારો તથા પરોપકારી થિભાિ દ્વારા ધૂપસળીની જેમ સુિાસ પ્રસરાિી તેઅો સિવના હ્રદયમાં અનોખું થથાન પ્રાપ્ત કરી ગયા છે. આ દુ:ખદ સમયે રૂબરૂ પધારી, ટપાલ, ટેવલફોન કે ઇમેઇલ દ્વારા શોકસંદેશા પાઠિી અમને વદલાસો આપનાર તથા સદ્ગત માતૃશ્રીના આત્માની શાંવત અથથે પ્રાથવના કરનાર અમારા સિવ સગાં સંબંધી તથા વમત્રોનો અમે અંત:કરણપૂિવક આભાર માનીએ છીએ. પરમકૃપાળુ પરમાત્મા સદ્ગત માતૃશ્રીના આત્માને પરમ શાંવત આપે એજ પ્રાથવના. ૐ શાંહત: શાંહત: શાંહત: Jayaben Harilal Patel a dedicated and loving Baa will be dearly missed by all she came in touch with. She leaves behind an amazing legacy and wonderful memories which will always be treasured and cherished. We thank all those who helped and supported us during this dificult period. “In life we loved you dearly, in death we love you still. In our hearts you hold a place, that no one could ever fill. It breaks our hearts to lose you, but you didn't go alone. For part of us went with you, the day God took you home.”

સ્વ.પૂ. જયાબેન હરીલાલભાઇ િણસાગરા જન્મ: ૧-૧-૧૯૨૭ સ્વગયવાસ: ૨૫-૧-૨૦૧૩ (લંડન – યુિે)

OM Shanti: Shanti: Shanti: Chandrakant and Hansa Kansagra Shailesh and Kiran Kansagra Mokshad and Pushpa Kansagra Nainesh and Jignasha Kansagra Kirtiben Patel Grandchildren: Meera and Miles Kisan, Meenal, Akshay, Puja, Serena, Shahil, Akash, Kushal and Amar.

કણસાગિા પહિવાિના સવવેને જયશ્રી કૃષ્ણ 128 South park Road, Ilford Essex, IG1 1SZ Tel: 020 8553 2251.


www.abplgroup.com - Gujarat Samachar 9th February 2013

જલારામ જ્યોત, રેપ્ટન એવડયુ, સડબરી HA0 3DW ખાતે દર ગુરૂવારે સાંજે ૭-૩૦િી ૯-૩૦ દરહમયાન જલારામ ભજન કાયયિમ, મિાિસાદ ૭િી ૮ અને આરતીનો લાભ ૯-૩૦ કલાકે મળશે. િનુમાન ચાલીસા દર શહનવારે સવારે ૧૧િી ૨ દરહમયાન િશે અને તે પછી િસાદનો લાભ મળશે. દરરોજ સદાવ્રત બપોરે ૧િી ૨-૩૦ દરહમયાન િશે. સંપકક: સીજે રાભેરૂ 07958 275 222. n આધ્ય શદિ માતાજી મંદિર, ૫ િાઇ થટ્રીટ, કાઉલી UB8 2DX ખાતે રહવવાર તા. ૧૦-૨૧૩ના રોજ બપોરેના ૩િી ૫-૩૦ દરહમયાન શ્રી રાજ ગંભીર, સારંગી વાદક શ્રી શોભનભાઇ તેમજ સાિી કલાકારોના ભજન કકતયનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. મિાિસાદના થપોડસરર હવજય શમાય અને િવીણ શમાય છે. સંપકક: 07882 253 540. n પ.પૂ. રામબાપાના સાહિધ્યમાં શ્રી જીજ્ઞાસુ સત્સંગ મંડળ દ્વારા શ્રી ૧૦૮ િનુમાન ચાલીસાના મિાયજ્ઞ - કાયયિમનું આયોજન તા. ૧૦-૨-૧૩ રહવવારે સવારના ૧૧-૦૦િી ૫-૦૦ દરહમયાન સોશ્યલ ક્લબ િોલ, નોિયહવક પાકક િોસ્થપટલ, વોટફડડ રોડ, િેરો, HA1 3UJ (લીથટર યુહનટ અને કાર પાકક ૩ સામે) ખાતે કરવામાં આવ્યું છે. કાયયિમ પછી િસાદીનો લાભ મળશે. થપોડસરર નેમાબેન ફતુભાઇ મુલચંદાણી અને સુહનતાબેન મંગલાણી USA છે. સંપકક: 020 8459 5758 / 07973 550 310. n મહાત્મા ગાંધી ફાઉન્ડેશન દ્વારા મિાત્મા ગાંધી હનવાયણ હદનની ઉજવણીના કાયયિમનું આયોજન તા. ૨૮-૨-૧૩ના ગુરૂવારે સાંજે ૬-૩૦ કલાકે કડવા પાટીદાર સેડટર, કેનમોર એવડયુ, કેડટન, HA3 8LU ખાતે કરવામાં આવ્યું છે. કાયયિમના િારંભે સાંજે ૬િી ૭-૩૦ સૌ સાિે શાકાિારી ભોજન લેશે અને તે પછી મુખ્ય કાયયિમની શરૂઆત િશે. સંપકક: નીહતબેન ઘીવાલા 020 8429 1608. n

સંસ્થા સમાચાર

મહાત્મા ગાંધીને નનવાાણ નિન પ્રસંગે અંજનિ અપાઇ

35

ગુજરાતની ચૂટં ણી અને શ્રી નરેન્દ્ર મોિીના ભવ્ય નવજય અંગે શ્રી સીબીનો વાતાાિાપ 'ગુજરાત સમાચાર'ના તંત્રી અને િકાશક શ્રી સીબી પટેલ ૯ સપ્તાિની ગુજરાત - ભારતની મુલાકાત લઇને તાજેતરમાં હિટન પરત િયા છે. શ્રી સીબી પટેલે ગુજરાત રાજ્યના ઇહતિાસમાં અભૂતપૂવય કિી શકાય તેવી ચૂંટણીઅો અને તેની િહિયાનો ખૂબજ ઝીણવટપૂવયક અભ્યાસ કયોય િતો. આ અભ્યાસ દરહમયાન શ્રી સીબી, મુખ્યમંત્રી શ્રી નરેડદ્રભાઇ મોદી સહિત ત્રણેય મુખ્ય પક્ષોના અગ્રણીઅોને મળ્યા િતા અને હવશદ ચચાય હવચારણા કરી િતી. તા. ૯-૨-૧૩ શહનવારના રોજ બપોરે ૩-૦૦િી ૬-૦૦ દરહમયાન શ્રી સીબી પટેલ ગુજરાત સમાચાર કાયાયલય, કમયયોગા િાઉસ, 12 Hoxton Market, London N1 6HW (Nearest Tube Station Old Street - Northern Line)

ધ ઇસ્ડડયા લીગ અને ઇડડીયન કમીટી મેમ્બર અને 'એહશયન ખાતે ગુજરાતની ચૂંટણી અને શ્રી નરેડદ્ર મોદીના ભવ્ય હવજય િાઇ કહમશન દ્વારા તા. ૩૦-૧- વોઇસ'ના એસોહસએટ એહડટર અંગે વાતાયલાપ કરશે અને શ્રોતાઅોના િશ્નોના જવાબ આપશે. ૧૩ના રોજ સવારે ૧૧-૦૦ કલાકે શ્રીમતી રૂપાંજના દત્તાએ મિાત્મા વધુ લોકો આ વાતાયલાપનો લાભ લઇ શકે તેવી ઇચ્છા સેડટ્રલ લંડનના ટેહવથટોક થકવેર સ્થિત ગાંધીજીની િહતમાને પુષ્પગુચ્છ અપયણ િોવા છતાં થિળ સંકોચના કારણે ૭૫ વ્યહિને જ િવેશ મળી ભારતના રાષ્ટ્રહપતા મિાત્મા કરી અંજહલ આપપી િતી. આ િસંગે શકશે તેિી વિેલા તે પિેલાના ધોરણે આપના નામ શ્રી કમલ ગાંધીજીની િહતમા ખાતે ગાંધીબાપુને બાપુના હિય ભહિગીતો 'રઘુપહત રાવ (ડયુઝ એહડટર, ગુજરાત સમાચાર)ને ફોન નંબર ૬૫મા હનવાયણ હદન િસંગે અંજહલ રાઘવ' અને 'વૈષ્ણવ જન તો' ગાઇને 020 7749 4001 અને Email: અપાઇ િતી. આંજહલ અપયણ કરવામાં આવી િતી. kamal.rao@abplgroup.com પર નોંધાવી શકશો. આ િસંગે ભારતીય િાઇ કહમશ્નર ડો. જયમીની ભગવતી, કેમડેન કાઉસ્ડસલના મેયર કાઉસ્ડસલર શ્રીમતી િીધર જ્િોડસન, 'ગુજરાત સમાચાર - એહશયન વોઇસ'ના તંત્રી અને ધ ઇસ્ડડયા લીગના ઉપાધ્યક્ષ શ્રી સીબી પટેલ, કોડઝવવેટીવ એમપી શ્રી શૈલેષ વારા, ભારતીય હવદ્યાભવનના ચેરમેન શ્રી જોગીડદર સેંગર, મિાત્મા ગુજરાત હિડદુ એસોહસએશન,લેથટર દ્વારા ભારતના િજાસત્તાક હદનની ઉજવણીના એક શાનદાર ગાંધી ફાઉડડેશન વતી શ્રી ભાનુભાઇ કાયયિમનું આયોજન બેલગ્રેવ નેબરહુડ સેડટર ખાતે કરવામાં આવ્યું િતું. આ િસંગે બહમિંગિામના કાઉડસેલ પંડ્યા અને ઇસ્ડડયન જનાયલીથટ જનરલ શ્રી વીએસ રામહલંગમ ઉપસ્થિત રહ્યા િતા અને રાષ્ટ્રદ્વજ ફરકાવી િાસંગીક િવચન કયુિં િતું. આ એસોહસએશનના એક્ઝીક્યુટીવ િસંગે ઉપસ્થિત લેથટરના મેયર સર પીટર સૌલ્સબી અને સંથિાના િમુખ શ્રી મગનભાઇ પી. પટેલ OBEએ પણ િાસંગીક િવચનો કયાય િતા. બાળકોએ કાયયિમને અનુરૂપ સાંથકૃહતક કાયયિમો રજૂ કયાય િતા.


36

9th February 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

In Loving Memory

In Loving Memory

Jai Shree Krishna D.O.B 20/05/36 (Valvod, India)

ૐ Namah Shivay

જય શ્રી નાથજી

Death 18/01/13 (Valvod, India)

DOB: 5-12-1941 (Uganda)

Late Haribhai Chimanlal Patel (Valvod) In loving memory of our beloved father Haribhai Chimanlal Patel tragically taken from us.

Your ability to make people laugh and smile touched many hearts. You knew so many people from all walks of life. You were such a highly esteemed, kind and generous man. You will be dearly missed by everyone who knew you, but we will cherish the many rich and warm memories you left behind. Besnu/Prayer Meeting: Sunday 17 February 2013; 2.00pm to 5.00pm at Hindu Society Centre, 664 Garratt Lane, Tooting, London SW17 0NP.

વાલવોડના મૂળવતની અને સાઉથ લંડનના કોલીયસસવુડમાં રહેતા અમારા વહાલસોયા પિતાશ્રી હપરભાઇ ચીમનલાલ િટેલ તા.૧૮-૧-૧૩ના રોજ દેવલોક િામ્યા છે. ખૂબ જ માયાળુ, લાગણીપ્રધાન, ધમસિરાયણ અને સવસ પ્રત્યે સમાનભાવી, સ્નેહાળ પિતાશ્રીની ખોટ કદી િૂરી શકાશે નહીં. અા દુ:ખદ પ્રસંગે રૂબરૂ િધારી, ટેપલફોન કે ઇમેલ દ્વારા પદલાસો િાઠનાર તેમજ સદગતની અંપતમપિયામાં ઉિસ્થથત રહી અંજપલ અાિનાર અમારા સવસ સગાં સંબંધી તથા પમત્રોનો અમે અંત:કરણિૂવસક અાભાર માનીએ છીએ. િરમ કૃિાળુ િરમાત્મા સદગત પિતાશ્રીના અાત્માને શાશ્વત શાંપત અાિે એ જ પ્રાથસના.

ૐ શાંરિ: શાંરિ: શાંરિ: Jasumati Haribhai Patel (Wife) Hiren Haribhai Patel (Son) Neesha Patel (Daughter) Heena Patel (Daughter) Rupal Patel (Daughter) Narendrabhai Chimanlal Patel (Brother)

બેસણું-પ્રાથથના સભા: રવિિાર ૧૭ ફેબ્રુઅારી બપોરે ૨ થી ૫ દરવિયાન વિન્દુ સોસાયટી સેન્ટર, ૬૬૪ ગેરેટ લેન, ટૂટીંગ ખાતે પ્રાથથના સભા રાખિાિાં અાિી છે. 25 Colwood Gardens, Colliers Wood, SW19 2DS Tel: 0203 4909182

જય શ્રી દત્તાત્રેય Demise: 01-02-2013 (London)

Late Shri Vaikunthbhai Kashibhai Patel (Dharmaj) We would like to announce the sad demise of Shree Vaikunthbhai Kashibhai Patel (Dharmaj) on Friday 01-02-2013. He was a very loving, caring, passionate and dedicated husband, father, grandfather and brother to our family and to all who had the pleasure of knowing him. We would like to take this opportunity to humbly thank all our friends and family who have comforted and given us the strength during these emotional times. OM Shanti: Shanti: Shanti: Urmilaben V. Patel (Wife) Kamlesh V. Patel (Son) Trusha K. Patel (Daughter in Law) Gauresh V. Patel (Son) Jignasha G. Patel (Daughter in Law) Grandchildren: Priyanka, Reenal, Shivani, Leeya. Late Kashibhai Dahyabhai Patel (Kampala) and family.

સવવે પરિવાિજનોના જયશ્રી કૃષ્ણ 93 Avondale Road - Bromley - Kent BR1 4HR 020 8460 5962 (Residence) / 07956 942 691 (Mobile)

અાભાિ દશશન જય શ્રી માિાજી

જય શ્રી કૃષ્ણ

નૈનં છિતદન્તિ શસ્ત્રાછણ નૈનં દહછિ પાવકઃ । ન ચૈનં કલે દયતત્યાપો ન શોષ્યછિ મારૂિઃ ।। આત્માને શસ્ત્રો િેદિાં નથી, અછિ બાળિો નથી, પાણી ભીંજવિું નથી અને પવન સૂકવિો નથી. - ગીિા 2-23

મૂળ વતન બાકરોલ અને ઘણાં વષોસ આપિકા - યુગાન્ડામાં રહ્યા બાદ હાલ અર્સસફફર્ડ - લંડનમાં રહેતા અમારા િ. િૂ. પિતાશ્રી પચમનભાઇ શનાભાઇ િટેલ તા. ૨૮-૧-૨૦૧૩ સોમવારના રોજ દેવલોક િામતાં અમારા કુટુંબમાં વાત્સર્યસભર વડીલની ખોટ િડી છે. અમારા પિતાશ્રી ખૂબ દયાળુ, પમલનસાર, આનંદી, કાયસ પનષ્ઠ, પ્રેમાળ અને સવસ પ્રત્યે સમભાવ દશાસવતા હતા. ઉચ્ચ સંથકારો તથા િરોિકારી થવભાવ ધરાવતા પિતાશ્રી ધૂિસળીની જેમ સુવાસ પ્રસરાવી સવસના હ્રદયમાં અનોખું થથાન પ્રાપ્ત કરી ગયા છે. આ દુ:ખદ સમયે રૂબરૂ િધારી, ટેપલફોન કે ઇમેઇલ દ્વારા શોકસંદશ ે ા િાઠવી અમને આશ્વાસન અિસનાર તથા સદ્ગતના આત્માની શાંપત અથથે પ્રાથસના કરનાર અમારા સવસ સગાં સંબધં ી તથા પમત્રોનો અમે અંત:કરણિૂવકસ આભાર માનીએ છીએ. િરમકૃિાળુ િરમાત્મા સદ્ગત બાિુજીના આત્માને િરમ શાંપત આિે એજ પ્રાથસના. ૐ શાંરિ: શાંરિ: શાંરિ:

Late Shri Chimanbhai Shanabhai Patel Bakrol Date of Birth: 06.06.1926 (Lugazi - Uganda) Demise: 28.01.2013 (London, UK)

It is with great sadness that we announce the passing of our beloved husband, father, grandfather, brother, uncle, friend. He will be greatly missed by all who knew him as he was such a big part of our lives. From the plains of Africa to the green pastures of England, your journey here on earth has now come to an end. We who have walked paths of it with you feel saddened and lonely but hope to walk with you again some time in the future. We would like to thank everyone for their warm and heartfelt wishes. Om Shanti: Shanti: Shanti: The funeral was held on Monday 4th February 2013 at 10.45am at South London Crematorium, Rowan Road, Streatham, SW16 5JG. In lieu of flowers, please donate to the Cancer Research Charity.

Kantaben Chimanbhai Patel (Wife) Shri Ratilalbhai Shanabhai Patel (Brother) Smt. Madhuben R. Patel Late Natubhai Shanabhai Patel (Brother) Smt. Jayaben N. Patel Late Navinbhai Shanabhai Patel (Brother) Smt. Shardaben N. Patel Suryakantbhai Shanabhai Patel (Brother) Smt. Pushpaben S. Patel Children – Moon (Daughter), Mahendra (Son), Chandrika (Daughter), Charu (Daughter), Bharat (Son), Hemu (Daughter), Kaushik (Son) Grandchildren – Dahlia. Pooja, Amrit, Davina

46 Steerforth Street, London SW18 4HF Tel. 020 8946 8400


37

www.abplgroup.com - Gujarat Samachar 9th February 2013

સુવીખ્યાત ગુજરાતી ગાયીકા માયા દીપક અને ભારતના સેમ ટ્રાવેલ દ્વારા શાનદાર વાવષવક પાટટી યોજાઇ વવખ્યાત ઉદ્ઘોષક હરીશ ભીમાણી યુકન ે ી મુલાકાતે માત્ર ૮ વષયની વયે શહન્િથતાની િાથત્રીય ગાયકીની િરૂઆત કરનાર સુવીખ્યાત ગુજરાતી ગાયીકા માયા િીપક અને ભારતના શવખ્યાત ઉદ્ઘોષક હરીિ માયા દીપક હરીશ ભીમાણી ભીમાણી તા. ૫-૨૧૩ના રોજ યુકેની સુશવખ્યાત ભારતીય મુલાકાતે પધાયાય છે. ઉદ્ઘોષક અને માથટર અોફ માયાબેનના નેતૃત્વ હેઠળ સેરેમની, વોઇસ અોવર ગુજરાત સરકારના યુવક કલાકાર અને લેખક શ્રી સેવા અને સાંથકૃશતક હરીિભાઇ ભીમાણી લંડનની િવૃશિઓના શવભાગ દ્વારા મુલાકાતે પધારી રહ્યા છે. યુકન ે ી યાત્રાએ મોકલવામાં ભારતના માન્યતાિાપ્ય આવેલ કલાકારો અને તેમનું અવાજ તરીકેની અોળખ ગૃપ યુકભ ે રમાં શવશવધ થથળે મેળવનાર હરીિભાઇ પોતાની કલાનો જાિુ ભીમાણીને સૌથી વધુ પાથરિે. લોકશિયતા 'મહાભારત' છેલ્લા ૨૫ વષયથી માત્ર ટીવી સીરીયલના 'સમય' ગુજરાત અને ભારત જ નશહં તરીકે મળી હતી. ટીવી પણ યુકે અને યુરોપ સીરીયલમાં ફરી રહેલા અમેશરકામાં પોતાના કોફકલ 'સમય'ના ચિનો અવાજ કંઠ દ્વારા લોકશિયતા બનેલ શ્રી હરીિભાઇ મેળવનાર માયા િીપક ભીમાણીને લોકો ચહેરાથી શવશવધ ઇનામ - એવોડડ અને કિાચ અોળખતા નશહં હોય પાશરતોષીક મેળવી ચૂક્યા છે. પણ તેમના ઘેઘરૂ અવાજ અને માયા િીપક એવા િથમ નામથી અબાલ વૃધ્ધ સૌ કોઇ ગુજરાતી ગાયીકા છે જેઅો પશરશચત છે. હરીિભાઇ શિટીિ પાલાયમન્ે ટ, ટ્રફાલ્ગર ભારતના ઉદ્ઘોષકોમાં સૌથી થકવેર અને લંડનના વધુ વખત િવાસ કરનાર સુવીખ્યાત રોયલ આલ્બટડ ઉદ્ઘોષક છે અને ડોક્યુમન્ે ટરી, હોલમાં પોતાના અવાજનો કોમિશીયલ જાહેરાતો સશહત જાિુ પાથરી ચૂક્યા છે. માયા ૧૮,૦૦૦ કરતા વધારે િીપક ગઝલ, ભજન, રેકોડડીંગ થયેલા છે. તેમની લોકગીત, બાલગીતથી વે બ સા ઇ ટ માંડીની એડવટડ જીંગલ્સ અને www.voicesutra.com છે. જૂના યાિગાર ફફલ્મી ગીતો n ભારતીય શવદ્યાભવન, ૪એ ગાવા માટે મિહૂર છે. સંપકક: કાસલટન રોડ, લંડન W14 માયા િીપક 07891 192 9HE ખાતે તા. ૧૬-૨487. ૨૦૧૩, િશનવારના રોજ

સાંજે ૭.૦૦થી ૯.૩૦ સુધી (૫.૩૦થી ૬.૩૦ ડીનર) થવરસામ્રાજ્ઞી લતા મંગિ ે કરના કંઠે ગવાયેલ જૂના ફફલ્મી ગીતોના કાયયિમ 'એક િામ લતા કે નામ'નું િાનિાર આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં શવખ્યાત ગાયીકા માયા િીપક પોતાના કોફકલકંઠી અવાજનો જાિુ પાથરિે અને થવર-િબ્િના સરતાજ હરીિ ભીમાણી કાયયિમનું સંચાલન કરિે. વધુ શવગત માટે સંપકક: સુરન્ે દ્રભાઇ પટેલ 020 8205 6124 અને ભાનુભાઇ પંડ્યા 07931 708 026. n માયા િીપક અને હરીિ ભીમાણીના શવશવધ કાયયિમોનું િાનિાર આયોજન સમગ્ર યુકમ ે ાં થઇ રહ્યું છે. અોિવાલ એસોશસએિન યુકે ઇથટ લંડન અને એસેક્સ િાન્ચ દ્વારા માયા િીપકના િેમના સંબધં ોને જુિા જુિા રંગના અનોખા કાયયિમ 'પ્યાર કા સાગર'નું આયોજન તા. ૨૪-૨-૧૩ના રોજ બપોરેના ૧-૩૦થી રાતના ૮ િરશમયાન અોસવાલ સેન્ટર, પોટસય બાર EN6 4DG ખાતે કરવામાં આવ્યું છે. જે િરશમયાન લંચ અને નાથતાના લાભ મળિે. સંપકક: િવીણાબેન 020 8989 5089.

મોરસેન્ડનો મેનેજરીયલ સ્ટાફ

ઈથટ લં ડ નના સૌથી જુ ના અને ઈંગ્લેન્ડભરમાં જાણીતા સેમ ટ્રાવેલની પેરેન્ર્સ કંપની મોરસેન્ડ ગૃપ દ્વારા £૧૦૦ શમશલયનના ટનય અોવરની ઉજવણી કરવા વેથટ લંડનની િશતષ્ઠીત રેથટોરંટ ખાતે વાશષયક લંચ પાટશીનું આયોજન તાજેતરમાં કરવામાં આવ્યું હતું. જે માં ૧૦૦ કરતાં વધારે જાણીતી એરલાઈન્સના મેનેજરો પધાયાય હતા. સેમ ટ્રાવેલ એ મોરસેન્ડ ગૃપનો એક ભાગ છે. જેમાં એર ટ્રાવેલ ગાઈડ, ટ્રાવેલ સેન્ટર (યુ.કે.), ટ્રાવેલ હાઉસ, ફાથટ એન્ડ ઈઝી ટ્રાવેલનો સમાવેિ થાય છે. તેમના કમયચારીઅો ગુ જ રાતી, શહન્િી, પં જા બી સશહત અન્ય ભાષામાં વાત કરી િકે છે. ૨૦૧૨ની સાલમાં મોરસે ન્ ડ ગૃપનું ટનય ઓ વર £ ૧૦૦

ડાબેથી સવવશ્રી પીએસ કાંગ (એમડી), યુનુસ શેખ (સીનીયર ટ્રાવેલ કન્સલ્ટન્ટ) તેમજ જ્હોન કાલીયા (ડાયરેક્ટર)

મીલીયનથી વધારે થયું હતું. પાટશીમાં ઉપસ્થથત હાજર િરે ક એરલાઈન્સે તે મ ને િુ ભે ચ્ છા પાઠવી હતી.

રેડશિજ એશિયન મંડળ દ્વારા તા. ૨૬ જાન્યુઆરીના રોજ ભારતના િજાસિાક શિનની ઉજવણીના િાનિાર કાયયિમનું આયોજન ઇલફડડ થપોર્સય ક્લબ, શિકલફફલ્ડ થટેડીયમ ખાતે કરવામાં આવ્યું હતુ.ં સૌ સિથયોએ િેિભશિ ગીતો ગાયા હતા અને આનંિપૂવકય મનોરંજક કાયયિમોનું આયોજન કરે છે. સંપકક: કાયયિમની ઉજવણી કરી હતી. 'રામ'ના સિથયો અોધવજીભાઇ મગુડીયા 020 8590 9834. િર મંગળવારે બપોરે એકત્ર થાય છે અને સીનીયર સીટીઝન્સ સાથે જમે છે અને શવશવધ Incorporating Asian Funeral Services

Serving the Asian community 346-354 Foleshill Road, Coventry CV6 5AJ

024 7666 5676 A division of the Heart of England Co-operative Society Ltd.

'!("$

Asian Funeral Service " "

"

#

"

$

! %

- ! )$ . ' + -

#%&"

$'

' - $' & $* . ' ) $ % $ $% $$ & ' "$ ' ) '$ $ $( -& $ ) % -& $ ) - - $ ( % $ ' $ ' , $* % #

' % ' $

'


38

દેશવિદેશ

9th February 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

‘નાસા’ને કોલંવિયા દુઘઘટનાગ્રસ્ત થિાની જાણ હતી અમેરિકામાં ૫૫ ટકા ભાિતીયો પાસે જ ઘિનું ઘિ ન્યૂ યોકકઃ ભારતીય મૂળનાં અવકાશયાિી કલ્પના ચાવલાનો ભોગ લેનાર થપેસ શટલ કોલંરબયા દુઘનટનાગ્રથત થવા અંગે અમેરરકી અવકાશ સંથથા ‘નાસા’ને અગાઉથી જાણકારી હતી. આ દુઘનટનાના દસ વષન બાદ આ ખુલાસો કોલંરબયાના િોગ્રામ મેનેજર વેન હેલે કયોન છે. થપેસ શટલ કોલંરબયાના િોગ્રામ મેનેજર રહી ચૂકેલા વેન હેલ આ કમનસીબ દુઘનટનાના દસ વષન બાદ પોતાના બ્લોગમાં આ થપષ્ટતા કરી હતી. હેલે જણાવ્યું હતું કે, ‘નાસા’ના રમશન કંટ્રોલરૂમને એ ખબર હતી કે કોલંરબયા પૃથ્વી પર હેમખેમ પાછું નહીં ફરી શકે. હેલના જણાવ્યા અનુસાર કોલંરબયાના થમનલ િોટક્શન રસથટમમાં સજાનયેલી ખામી દૂર થઈ શકે તેમ નહોતી. જેનું એક કારણ એ પણ હતું કે

કોલંરબયા એ સમયે આંતરરાષ્ટ્રીય અવકાશ મથકથી ઘણું દૂર હતુ અને રોબોરટક આમનની મદદ લેવાનું શક્ય નહોતું. હેલે આગળ જણાવ્યું હતું કે, રમશન મેનેજમેન્ટ ટીમના ફ્લાઇટ ડાયરેક્ટર જ્હોન હારપોલ્ડે આ િરત અંગે ચચાન કરી હતી અને કહ્યું હતું કે, કોલંરબયાની થમનલ િોટક્શન રસથટમમાં સજાનયેલી િરત કોઈ પણ રીતે દૂર થઈ શકે તેમ નથી. જો આ રસથટમ ખરાબ થઈ ગઈ છે તો પછી કોલંરબયા પર સવાર થયેલા અવકાશયાિીઓ એ રવશે જાણે નહીં એ સારું છે. બાદમાં એ થપષ્ટ થયું છે કે કોલંરબયા ટેક્સાસના આકાશમાં તૂટી પડયું છે ત્યારે ફ્લાઇટ ડાયરેક્ટર લેરોય કેને સમગ્ર કબપ્યુટર ડેટાને સુરરિત રીતે મૂકી દીધો હતો.

સામાન્યપણે લઘુમતી ભાષા ઘરમાં માતારપતા અથવા ઇંગ્લલશ દેશમાં... સગાંવહાલાં સાથે ઉપયોગમાં લેવાય છે. તે બોલનારના મૂરળયાં અને ભાઈચારાની લાગણીને મજબૂત બનાવે છે, આત્મરવશ્વાસ માટે આશીવાનદ અને સંથકૃરતઓ વચ્ચેની કડી સમાન છે. નવા આવનારા માટે લઘુમતી ભાષા લખાતી હોવા કરતાં બોલાતી વધુ હોય છે. ભારતીય સમુદાયનું ઉદાહરણ લઈએ તો રિરટશ જીવન સાથે અનુકૂલનની સફળ ગાથા છે. બોલનારા લોકો પંજાબી, બંગાળી અથવા ગુજરાતી હોઈ શકે, પરંતુ અંગ્રેજી ભાષાની િવીણતા તેમના રશિણ, વેપારધંધા, વ્યવસાય અને કલાિેિમાં આગળ પડતા થથાન માટે કારણભૂત છે. તેઓ ઘણી સરળતા સાથે બે રવશ્વોની આરપાર જઈ શકે છે અને સમગ્રતયા આદશન નાગરરક પણ છે. અન્ય લઘુમતી સમુદાયોમાં પણ સફળતાની ગાથાઓ થવ-દશનનીય છે. પૂણનરવરામ તો રિટનના અંકે જ છે. રિરટશ લોકશાહી અને કાયદાના શાસને સાહસમાં જોડાયેલાંઓને એકસમાન તકનું િેિ પૂરુ પાડ્યું છે. આના કારણે જ વંશીયતા કે આથથાને ધ્યાનમાં લીધા રવના તેઓ તેમના સમિની રવપુલ તકોનો લાભ લઈ શક્યા હતા. આખરે તો આ જ બાબત વધુ મહત્ત્વ ધરાવે છે. પાન-૧નું ચાલુ

પાન-૧૬નું ચાલુ

જીવંત પંથ.... વો રશં ગ્ ટ ન માં સુશીલાબહેનની તરબયત સારી છે તો લંડનમાં બે સપ્તાહ પૂવદે સમગ્ર પરરવારની ઉપસ્થથરતમાં પૂ. સરવતાબાએ જયશ્રીકૃષ્ણ કયાન. વડોદરામાં સોમવારે વહેલી સવારે પૂ. શારદાબહેને રવદાય લીધી. આ િણેય સન્નારીઓએ તેમના દીઘનજીવનમાં પરરવારજનોની સુખાકારી માટે, તેમની ખીલવણી માટે, ખૂબ પરરશ્રમ ઉઠાવ્યો. અત્યંત ભોગ આપ્યો અને લીલી વાડી

99

-2 1.5 1 31 99

(+ 2'

(-"$ 6"$++$-3 $15("$2 -$ .- -$ " 1$ (&'+7 04(//$# -# 1 (-$# 23 %% %.1 '(&' +3(34#$ $#(" + (#2 *(++$# 2".132 %.1 $-(.1 (3(8$-2 %1$2' ..*$# /41$ 4) 1 3( $ +2

# #

!

%%%

# " %

!

4) 1 3( -&+(2' /$ *(-& 4(#$2 .& $#(3 3(.- 4) ' ) - (13 - /$"( ++7 .1& -(2$# 5 - -# 4#1 !'(2'$* 3 '1$$ 2'4/ 3(- 3' -# 3 -2 1.5 1

& $!" "(

(2' +(

, (+ ' $ , (+ ' $

આપણને સોંપી તે હકીકત છે. પુરુષો પણ તેમના પરરવારજનોના રહતાથદે સુંદર અનુદાન આપતા હોય છે તેના પણ ઉદાહરણ નજર સામે તરવરે છે. છેલ્લા િણેક મરહનામાં લંડનમાં મારી ગેરહાજરી દરરમયાન પૂજ્ય રિતમભાઇ પંડ્યા, પૂજ્ય મહેન્દ્રભાઇ આચાયન, ભાઈ અરરવંદભાઈ પટેલ અને તેમના જેવા આત્મીયજનોએ આપણી વચ્ચેથી રવદાય લીધી. જે વ્યરિ આવે છે તેનું જવાનું નક્કી છે, પણ જરાક વાતને વળાંક આપીએ. હમણાં બરાક ઓબામા

3$+

%!&#$ ! ( !! !

# $!"

5(3

.41-$7 (-3. /(+&1(, &$

$&' -(

, (+ $ ' -(3 (1 -( , (+ '

%

' %%% #!

#

!% !%

!& !

વોશિંગ્ટનઃ દરેક વ્યરિનું જીવનમાં એક સપનું હોય છે કે 'ઘરનું ઘર' વસાવવું પણ દરેક વ્યરિનાં આવાં સપનાં સાકાર થતાં નથી. આવી જ વાત અમેરરકામાં વસતાં ભારતીયોને પણ લાગુ પડે છે. એક અહેવાલ એવો રનદદેશ કરે છે કે અમેરરકામાં વસતાં ફિ ૫૫ ટકા મૂળ ભારતીયો જ પોતાનું ઘરનું ઘર ધરાવે છે. ૪૫ ટકા ભારતીયોએ હાલ ભાડાંનાં મકાનને પોતાનું આરશયાના બનાવ્યું છે. અમેરરકાના વસતી

અકસ્માત કેસમાં ૪૨ િષષે િળતર મળ્યું! થાણે (મહાિાષ્ટ્ર)ઃ મુંબઈના પાડોશી થાણે જિલ્લાના અંબરનાથ નજીકના વડોલે ગામના મૂકબજિર નાગજરક જિલીપ બજલરામ મ્હાત્રેને િક અકપમાતમાં પગ ગુમાવ્યા પછી વળતર મળ્યું છે. િોકે આમાં સમાચારની વાત એ નથી કે તેને વળતર મળ્યું છે, પણ કેસનો ચુકાિો આવતાં સુિીમાં િે લાં...બો સમય લાગ્યો છે તે મહત્ત્વનો છે. બે, પાંચ કે િસ, વીસ વષષે નહીં, પૂરા ૪૨ વષષે કેસનો નીવેડો આવ્યો છે. મોટર એક્સસડડટ કલેઈમ્સ જિબ્યુનલે ચાર િસકા પછી હવે વળતર ચૂકવવા આિેશ આપ્યો છે. જિબ્યુનલના રેકોડડમાં કિાચ સૌથી િૂના કહી શકાય

અમેરરકાના િમુખ પદે બીજી વખત રબરાજમાન થયા. તેમને પણ િશ્ન પૂછાયો કે ઇરતહાસ તમને કેવી રીતે યાદ કરશે? મારા શાસન દરરમયાન મેં સારાનરસાં એવા ક્યા કામ કયાન કે જે માટે હું ગૌરવ લઇ શકું? આપણે બધા કંઇ િેરસડેન્ટ કે મસમોટી કંપનીના મહારથી નથી તે તો થવીકારી લઇએ, પરંતુ આપણી પણ નાનીમોટી આરપકી દુરનયા છે. તેમાં આપણા ધ્યેય તેમજ મૂલ્યો ક્યા? આપણો વ્યવહાર કેવા િકારનો છે? વાણી-વતનનવ્યવહારમાં આપણામાં માનવતા અને માણસાઇ છે કે નહીં? આવા િશ્નો પોતાની જાતને િામારણકપણે પૂછવા જ જોઇએ. અને ઘરટત પરરવતનન અમલમાં આવે તે માટે સતત િયત્નશીલ રહેવું જોઇએ.

મરહલા જગત સાવધાન પચાસ, સાઠ કે સીતેરના દાયકામાં હોરલવૂડની ફફલ્મો જેમણે માણી છે તેમને માટે, ખાસ કરીને પુરુષો માટે, મેરલીન મનરો, જીના લોલોિીજીડા કે એ જ િમાણે નરગીસ કે મધુબાલાનું નામ

એવા આ કેસમાં જિબ્યુનલે અકપમાત સિજનારા િકના માજલક અને ડયુ ઈક્ડડયા ઈડપયોરડસ કંપનીને સંયુકત રીતે જિલીપ મ્હાત્રેને વળતર અને વષજ ૧૯૮૩થી વાજષજક છ ટકા વ્યાિ સજહત રૂ. ૧,૬૯,૦૦૦ ચૂકવવા પાત્ર હોવાનું હુકમમાં િણાવ્યું હતું. અકપમાત ૧૬ જડસેમ્બર, ૧૯૭૦ના જિવસે થયો હતો. એ વખતે જિલીપ મ્હાત્રે િસ વષજનો હતો અને વડોલે ગામની શાળાના મેિાનમાં રમતો હતો. એ વખતે િક અંબરનાથ શહેરની જિશામાંથી આવતી હતી. િકે જિલીપને અડફેટમાં લેતાં તેનો ડાબો પગ ઈજા પામ્યો હતો અને હોક્પપટલમાં તેનો પગ કાપવો પડયો હતો.

કાને પડે તો પણ આંખો સામે નવી દુરનયા તરવરી ઉઠે. કંઈ કેટલાય પુરૂષોની ઊંઘ હરામ કરી નાખી હતી એવી આ જીનાના જીવનની વાતમાંથી પણ એક દાખલો લેવા જેવો છે. ખૂબ મોટી ઉંમરે નાની વયનો બોયિેન્ડ મેળવ્યો. કાળક્રમે જીના ગુજરી ગઇ. રમલ્કતના ઝઘડાઓ અને ખાસ કરીને નામ કંડારવાનો િશ્ન થયો. આપણે વય વધે તેમ આરથનક રીતે ઠરીઠામ થયા હોઇએ, આરોગ્ય એકંદરે સારું હોય, પણ મનમાં પેલો કીડો સળવળતો હોય... િેમની ભૂખ, વાસનાની ભૂખ, સોબતની ભૂખ... આ બધી જે અકળામણ છે તેમાં થોડુંક સાચવી લેવા જેવું છે, હોં. અકરાંરતયા ખવાય ખરું? અને ખાવ તો શું હાલત થાય? રિટનમાં છેલ્લા પાંચેક વષનમાં એક નવી સમથયા ઉભી થઇ છે. મોટી વયની મરહલાઓ તન તંદુરથત હોય,

ગણતરી રવભાગ દ્વારા તાજેતરમાં 'હોમ ઓનરરશપ એમન્ગ ધ ફોરેન બોનન પોપ્યુલશ ે ન' મથાળાં હેઠળ અહેવાલ તૈયાર કરવામાં આવ્યો હતો જેમાં આ રવગતો દશાન વવામાં આવી છે. આશ્ચયનની વાત એ છે કે અમેરરકામાં વસતા જુદા જુદા વસાહતીઓમાં આવકના સંદભનમાં ભારતીયો સૌથી ટોચ પર છે, આમ છતાં પોતાનું ઘરનું ઘર ખરીદવામાં તેઓ પાછળ છે. અમેરરકામાં પોતાનું મકાન

ખરીદવામાં યુરોપનાં લોકો અને કેનડે ાનાં લોકો મોખરે છે. રવદેશથી આવેલાં અને અમેરરકામાં વસતાં લોકો કે જેઓ પોતાનું ઘર ખરીદવામાં અગ્રેસર છે તેમાં કેનડે ા, જમનની, ઇટાલી અને રિટનનો સમાવેશ થાય છે. કેનડે ાનાં ૭૧ ટકા, જમનનીનાં ૭૨ ટકા, ઇટાલીનાં ૭૯ ટકા અને રિટનનાં ૭૩ ટકા તેમજ ભારતનાં ૫૫ ટકા લોકોએ પોતાનું ઘરનું ઘર વસાવ્યું છે. આરિકામાં આવનારા િીજા ભાગનાં લોકોએ મકાન ખરીદ્યું છે.

પાન-૪૦નું ચાલુ

પણ પૈસા ચૂકવાતા હતા. આ ઉપરાંત ગરીબ લોકોને તેમનાં મેજડકેર અથવા મેજડકેડ નંબરના બિલામાં રોકડ રકમની ઓફર કરાતી હતી. આ કૌભાંડમાં બીજી ઓગપટ, ૨૦૧૧ના રોિ તેમની િરપકડ કરાઇ હતી. જ્યુરીએ તેમને િોજષત ઠેરવ્યાના પાંચ મજહનામાં જમજશગન કોટેડ સજા ફટકારી છે.

યુએસમાં... િક્પટસ જડપાટડમેડટના િણાવ્યા અનુસાર, ફામજસીઓએ એવું જબઝનેસ મોડેલ અપનાવ્યું હતું, િેમાં ખચાજળ િવાઓ લખી આપવા (જિક્પિપ્શન) માટે ફફજઝજશયનોને લાંચ ચૂકવાતી હતી. એટલું િ નહીં, સાચા કે ખોટા િિદીઓ લાવનારાઓને પાન-૪૦નું ચાલુ

સ્ટુડન્ટ....

આ જ રીતે આઇરીશ રવદ્યાથથીઓ તરફથી પણ મોટી સંખ્યામાં અરજીઓ આવી છે. હોંગકોંગ તરફથી ૫,૦૪૬, રસંગાપોર તરફથી ૩,૪૫૭, િાન્સ તરફથી ૩,૩૮૨, મલેરશયા તરફથી ૩,૨૩૩ અરજીઓ આવી છે. જમનની એક માિ દેશ છે જ્યાંથી રિટનના રવઝા મેળવવા માટે અરજીઓની સંખ્યામાં ઘટાડો થયો છે. મન મગરુર હોય અને હોરલડે કરવા વેથટ આરિકામાં ગેસ્બબયા કે નોથન આરિકામાં મોરક્કો જતી થઇ. ત્યાં કેટલીક વ્યવસ્થથત સુરવધા કે સગવડ મળતી હોય છે જુવાનજોધ પુરુષોની સોબતની. પરરણામે કેટલાકે લગ્ન કયાન. કેટલાય થથારનક પુરુષોએ રિટનમાં આવવાના અરધકાર મેળવ્યા અને કેટલાય ફકથસામાં આવા જુવાન પરત કે રમિના હાથે િૌઢ કે વૃદ્ધાના મોત પણ નીપજ્યાં કે રમલિ અંગેના અસંખ્ય ખટલા પણ સરકારી દફતરે નોંધાયા. ચચન ઓફ ઇંગ્લેન્ડ અને કેથરલક ચચદે આ સમથયા વધુ ગંભીર ન બને તે માટે થથારનક પેરીસ રિથટને તાલીમ આપી છે કે આવા પુરુષો કે મરહલાઓને સાવધાન કરો અને વધુ વાથતરવક વલણ અપનાવવા માટે સમજાવો. િરણક આવેગના કારણે કાયમ માટે સમથયા ઉભી ન થઇ જાય તે માટે સાબદા કરો. આપણા ધારમનક સંગઠનો કે સમાજના અગ્રણીઓ માટે આ એક રવચારવાનો સમય છે તેમ કહું તો લગારેય અરતશ્યોરિ નથી. જૂના િશ્નો હલ થાય છે તે જ પળે નવા િશ્નનો ઉદભવ પણ થાય ને?

યહૂદી િજામાં - ખાસ કરીને યહૂદી સંગઠનોમાં - આ મુદ્દે વધુ જાગ્રતતા હોવાનું જણાય છે.

કેન્યામાં પત્રકાિત્વ આવતા મરહને પૂવન આરિકાના કેન્યામાં સાવનરિક ચૂંટણી યોજાવાની છે. આપણા સમાજને સીધી કે આડકતરી રીતે કેન્યા સાથે ગાઢ સંબંધો રહ્યા છે અને રહેશે. આ દેશમાં ૧૯૫૯માં નામદાર આગાખાનના આરથનક ટેકાથી ‘ધ નેશન’ નામનું સાપ્તારહક શરૂ થયું. આ અંગ્રેજી અખબાર પછી દૈરનક બન્યું. અત્યારે તેનો ફેલાવો ૨.૫ લાખ નકલનો છે. પૂવન આરિકા તથા અન્ય દેશોમાં આગાખાની મુસ્થલમ રબરાદરોની ખેવનામાં નામદાર આગાખાન અનેક રીતે સતત િવૃત્ત રહે છે. કહેવાય છે કે તેઓ સૌથી ધનાઢય ધારમનક વડા છે. તેમનું અંગતજીવન એશોઆરામ અને સાહ્યબીભયુું છે. તેમ છતાં નામદાર તેમના અનુયાયીઓની સવનિેરિય દેખભાળ કરવામાં હંમેશા કાયનશીલ હોય છે. અને ૧૦ ટકાથી ૧૫ ટકા આવક રનયરમત ‘જકાત’ તરીકે તેમને સાદર-હોંશેહોંશે-કરાય છે. (ક્રમિઃ)


39

www.abplgroup.com - Gujarat Samachar 9th February 2013

Why travel with

Southall Travel? Number One Travel Agent to India,

sA¦¸Ael qòAvel 

with over 20 years experience

 Open 24 hours a day, seven days a week. Call us anytime

 Price guarantee will not be beaten on price

 Specialists for worldwide flights and holidays with any airline, anywhere, anytime Fast and reliable service Multilingual staff

offering impartial advice

 UK’s 100 Fast Track Companies (Sunday Times 2005)

 Trusted household brand for total peace of mind

sA¸e j ˆA mAqe yAºA krvAnuù psùw krˆAe?

20 v¿A#¸I qòAvelmAù anuvI aevA

Art yAºA mAqenA æ¸m nùbrnA qòAvel aejNq

 iwvsnA cAevIsey klAk ane sPtAhnA sAtey iwvs kAe¤ po smye fAen krAe

 AvnI gerùqI

amne Av bAbte kAe¤ po bIq krI ˆkˆe nih

 ivËmAù gme TyAù kAe¤ po

smye kAe¤ po aerlA¤nnI flA¤q ke hAelIdez mAqenA in¿oAùt

 zdpI ane sùtAe¿AkArk sevA bhuA¿AIy SqAf

ewAvmuKt slAh

 yukenI 100 fASq qòek kùpnI pEkInI aek (sNde qA¤Ms 2005)

 mnnI ˆAùit mAqenuù œrœrmAù ÀoItuù ivËsnIy nAm

Call Centre open 24 hours

A BTA 80626

0208 843 6800

Think Travel, Think Southall Travel www.southalltravel.co.uk


40

9th February 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

$0#0! ! 3 .0+( # 2+ "0 8(0 !9 $&0 !,% !7

5 !; 0&&0 4; #9(0 0- , %

!0 0

%62 !7 $%+(4%07

= .0+( # 3 8(0 !9 $3 ' 0'5

1 $9 9

3 (: 3 (, 3 0(>$ (B&>(

!9 $3 ' 0'5

& 0#0 9 7 4 9 0 > $0 '5 B);

0 9

555 )!+!0!,3* #.,

, %5 0(>$ !9 $&0 (;

/%-(-& 2(,%

9 $5*.3 &, 4 !9 $3 ' '9 !0#0 0(>$ 4;

%-2.-

//+7

0

%-2.- .!$ %-2.- ($$+%1%6 ' !6

? #9

$!71 ! 5%%* !, 2. /,

0(>$ (B&>(

@ A B &(!0; )9! 3$3&#3

9 #

#!0; 0(>$ 0" # /

0#

5

!

" $" &

%$

$-4

5)14 16.7 8)6,9;9)=-4 +7 <3

1/0;: 1/0;: 1/0;:

7) 7..-9 7. ;0- >--3 .975 A ' " ' (# 94)6,7 " <*)1 75*):)

#8-+1)4 !)+3)/-: >1;0 "

#$ ! & " 16

05-,)*), 975 8 8 $# ) !! ) $# ) !! ) ' "

* "

) )&

+ !$

!$!)-

05-,)*), <5*)1 !79*)6,-9 ")237; )97,)

>>> 8)6,9;9)=-4 +7 <3

A A A A A

-> (793 #)6 9)6+1:+7 7: 6/-4-: 01+)/7 94)6,7

$# "

%# &

"! "$

!! !!

88 A 88 A 88 A

<*)1 16+

<5*)1 $# $#

'

7;-4

) )

88 88 88

$9)6:.-9:

975 8 8 !! !!

) )

!! !!

$# .975 )197*1 )9 : #)4))5 70)66-:*<9/ 6;-**75*):)

A A A A A ' #

A " A A A

"# " #%

$$

&

A A A A A

$7976;7 )41.)? &)6+7<=-9 ,576;76 )4/)9@ $(

$

$" &

$ "

A A A A A #$

!"

9 $0

.6 <

લંડનઃ વિટનના વિઝા માટે અરજી કરતા ભારતીય વિદ્યાથથીઓની સંખ્યામાં ૨૦ ટકાનો િધારો થયો છે. િષષ ૨૦૧૨ની સરખામણીએ ચાલુ િષષે આ સંખ્યા િધી છે. જોકે સંખ્યાની દૃવિએ ચીન પ્રથમ સ્થાને છે. ચીન તરફથી ૬,૯૦૩ અરજી આિી છે, જે ટકાિારીની દૃવિએ ૯.૯ ટકાનો િધારો દશાષિે છે. ભારતીય સ્ટુડન્ટ વિઝા અરજદારોની સંખ્યા ૨૦૧૩માં ૨,૬૧૦ નોંધાઈ છે, જે ૨૦૧૨માં ૨,૧૮૮ હતી. આ સંખ્યા ૩૦મી જૂન સુધીમાં િધી શકે છે. યુવનિવસષ ટી એન્ડ કોલેજ એડવમશન સિથીસ દ્વારા જારી આંકડા અનુસાર, યુરોવિયન યુવનયન (ઇયુ) બહારથી વિટન આિતા વિદ્યાથથીની સંખ્યામાં આ િષષે ૯.૬ ટકા િધારો થયો છે. ઇવમગ્રેશન પ્રધાન માકક હાિષરના મતે વિટનમાં ચીન અને ભારતના વિદ્યાથથીઓની સંખ્યા િધિાના કારણોમાં એક કારણ વશક્ષણની ગુણિત્તા છે. વિવટશ યુવનિવસષ ટી અને કોલેજોમાં કોસષ માટે અરજી કરનારાની સંખ્યા િધી રહી છે. વિવટશ કોલેજોને ચીની વિદ્યાથથી તરફથી મહત્તમ અરજી મળી છે. ૨૦૧૨ની સરખામણીમાં ૯.૯ ટકા વૃવિ સાથે ચીની વિદ્યાથથીની કુલ સંખ્યા ૬,૯૦૩ થઇ છે.

#9

!0- 8/%0

&

5 1 $9 !9 $3 ' 0"

%,"+%7

3$"307 !00.5 .!$ ($$+%1%6 ' !6

ટટુડસટ રિઝા ઇચ્છતા ભારતીયોની સંખ્યામાં ૨૦ ટકા િધારો

મેયર બોરરસ જ્હોસસને રરિિારે લંડનમાં યુરોપની સૌથી ઊંચી રબલ્ડડંગને લોકો માટે ખુડલી મૂકી હતી. ૩૧૦ મીટર ઊંચી આ ગગનચુબ ં ી ઇમારતને તેમણે 'કોકટેલ લ્ટટક' સાથે સરખાિી હતી. ટોચ પરથી સમગ્ર લંડન શહેરનો અદભૂત નજારો દશાાિતા આ ટકાયક્રેપર રબલ્ડડંગ શાદામાં અનેક રેટટોરાં આિેલાં છે તો ૧૨મા માળથી ઉપર રેરસડેલ્સસયલ એપાટટમસે ટ છે. આ ઇમારતને સાકાર થતાં ૧૩ િષા જેટલો સમય લાગ્યો છે. થેમ્સના દરિણ કકનારે લંડન રિજ પાસે બે રબરલયન પાઉસડના ખચચે આ રબલ્ડડંગનું રનમાાણ થયું છે. ૨૦૦૮ની મંદીનાં કારણે પ્રોજેક્ટને મુશ્કેલીનો સામનો કરિો પડયો ત્યારે કતારની કંપનીએ આરથાક ટેકો આપ્યો હતો. શાદાના ડેિલપસા ઇરરિન શેડલારે દાિો કયોા હતો કે, ટાિરનો ૩૦ ટકા જેટલો ભાગ પહેલથ ે ી જ ભાડે અપાઈ ચૂક્યો છે અને બાકીનો ભાગ પણ ટૂક ં સમયમાં ભાડે અપાઇ જશે તેિી આશા તેમણે વ્યક્ત કરી હતી.

5 $5*.9B *(

3$"307

!+(-& .!$ ($$+%1%6 ' !6

%,"+%7

યુએસમાં હેલ્થકેર કૌભાંડ બાબુભાઇને ૧૭ વષષની જેલ િોરશંગ્ટનઃ લાખો ડોલરનું સજાને પાત્ર છે.’ હેલ્થકેર કૌભાંડ આચરવાના ઓગસ્ટ-૨૦૧૨માં પૂરી કેસમાં કસૂરવાર ઠરેલા થયેલી છ સપ્તાહની ન્યારયક ભા ર તી ય - અ મે રર ક ન તપાસ વખતે રજૂ થયેલા પુરાવા ફામાારસસ્ટ બાબુભાઇ ‘બોબ’ અનુસાર બાબુભાઇએ ૨૦૦૬થી પટેલને કોટેે ૧૭ વષાની ૨૦૧૧ દરરમયાન કેદની સજા ફરમાવી કૌભાંડ આચયુું હતુ.ં છે. ૫૦ વષાના બાબુભાઇએ જે દવા બાબુભાઈ મેટ્રો રબનજરૂરી હતી કે જે ડેટ્રોઇટમાં ૨૬ દવા દદદીને કયારેય ફામાસીના મારલક આપવામાં આવી જ અને સંચાલક છે. નહોતી તેવી ખચાાળ કોટેે કેદની સજા દવાઓના રબલો રજૂ ઉપરાંત બાબુભાઇને બાબુભાઈ ‘બોબ’ પટેલ કરીને સરકાર પાસેથી આદેશ આપ્યો છે કે તેમણે ૫૭ રમરલયન ડોલર જેવી જંગી નુકસાન ભરપાઈ પેટે મેરડકેઈડ રકમ વસૂલી હતી. વધારાની અને મેરડકેર પ્રોગ્રામ્સને ૧૭.૩ રકમોનાં ખોટા રબલો બનાવીને રમરલયન ડોલર જ્યારે બ્લૂ ક્રોસ રમરશગનની બ્લૂ ક્રોસ બ્લૂ રશલ્ડ બ્લૂ રશલ્ડને ૧.૫ રમરલયન જેવી ખાનગી વીમા કંપનીઓને ડોલર ચૂકવવાના રહેશ.ે કોટેે પણ મોકલવામાં આવ્યા હતા. બાબુભાઇને સજા ફરમાવતા અનુસંધાન પાન-૩૮ કહ્યું હતું કે, ‘તમે જે કયુું છે તે

'78

! $ ! +1.'(1+ '6)+1 !+6:.)+7 %461* %.*+

!+3* '6)+1 84 43*43 &

+6 +.)+78+6

% # " "448.3,

$

2'.1 /92(4 5'6)+1 ;'-44 )4 90

"

અનુસંધાન પાન-૩૮

SALE ON WORLD WIDE

FLIGHTS

,,, )' + $!%()-$

& *#

551;

Gujarat Samachar  

Gujarat Samachar weekly news paper

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you