Page 1

80p Let noble thoughts come to us from every side Volume 41, No. 31

અા નો ભદ્રા: ક્રતિો યન્તુ િિશ્વત: | દરેક વદશામંાથી અમને શુભ અને સુંદર વિચારો પ્રાપ્ત થાઅો 8th December to 14th December 2012

સંિત ૨૦૬૯, કારતક િદ ૯ તા. ૦૮-૧૨-૨૦૧૨ થી ૧૪-૧૨-૨૦૧૨

0 0 0 0 0 0 0 0 "

/ / / / / / / /

05

6 05

( )+,) * *+ )+"&! )'% & $$ ) * ) *, # + +' - "$ "$"+.

333 )/,*&$4-//& %/ 2+

<

ગુજરાતમાં વિધાનસભા ચૂંટણી ટાણે િચનોની લ્હાણી શરૂ થઇ છે. ભાજપે પાંચ િષષમાં ૫૦ લાખ ઘર બનાિિા સવહત મધ્યમ િગષના લાભાથથે અનેક યોજના જાહેર કરી છે તો કોંગ્રેસે ઘરનું ઘર યોજના સાથે પાંચ િષષમાં ૧૦ લાખ રોજગારી સજષિા િાયદો કયોષ છે. બન્ને મુખ્ય પક્ષોએ િચનેષુ કકમ દવરદ્રતાનું સૂત્ર અપનાિી ચૂંટણી ઢંઢેરા જાહેર કયાષ છે.

(1 $(($(' ,,/3$.%'

!#

(8076 -+,76 %;6

First & Foremost Gujarati Weekly in Europe

અમદાવાદઃ ગુજરાતમાં શિયાળે શિધાનસભા ચૂંટણીનો ગરમાટો જામ્યો છે. ભાજપ અને કોંગ્રેસ સશિતના મુખ્ય પિોએ રાજ્યના મતદારોને આકષષિા િચનોનો પટારો ખૂલો મૂકી દીધો છે. સોમિારે ભાજપના મુખ્ય પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ પિનો ચૂંટણી ઢંઢેરો જાિેર કરીને ભાશિ યોજનાઓની ઝલક દિાષિી લોકોને િધુ એક િખત િાસનની તક આપિા અનુરોધ કયોષ િતો. જ્યારે મંગળિારે રાજ્યના મુખ્ય શિરોધ પિ કોંગ્રેસના પ્રદેિ પ્રમુખ અજુષનભાઇ મોઢિાશિયાએ ચૂંટણી ઢંઢેરો

ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી વિશેષ માટે િાંચો પાનઃ ૧૧, ૧૩, ૧૪, ૧૫, ૧૬, ૧૮, ૨૧, ૨૨, ૨૩ જોિા મળી છે - અને તે છે િચનોની ભરમાર. ભાજપે પાંચ િષષમાં ૫૦ લાખ મકાનોનું શનમાષણ કરિા સશિત મધ્યમ િગષ અને કકસાનો માટે અનેક યોજનાઓની જાિેરાત કરી છે. આગામી પાંચ િષષમાં

" <

(8076 -+,76 %;6

$

!

<

<

$

"

સમાિેિ કરાયો િતો. કોંગ્રેસે જાિેરાતના પ્રારંભે જ જોરદાર લોકપ્રશતસાદ મેળિનાર ઘરનું ઘર યોજનાને કેન્દ્રમાં રાખીને રજૂ કરેલા ચૂંટણી ઢંઢેરામાં ધોરણ ૧૨ પાસ શિશિત યુિા પેઢીને લેપટોપથી માંિીને પાંચ િષષમાં ૧૦ લાખથી િધુ રોજગારીનું સજષન, સરકારી નોકરી મેળિિાની િયમયાષદામાં િધારો, ૬૦ િજાર કરતાં િધુ બંધ પિેલા ઉદ્યોગો ફરી ધમધમતા કરિા, છ મશિનામાં ૧૦ લાખ ખેિૂતોને િીજ જોિાણ સશિતની અનેક યોજનાઓ જાિેર કરી છે.

ગુજરાતના સિાાંગી શિકાસ માટે ૩ લાખ કરોિ રૂશપયાનું આયોજન રજૂ કયુાં િતું. જેમાં લોકોને મકાન ઉપરાંત ૧૬ લાખ િેક્ટર જમીનને શસંચાઈ સુશિધા િેઠળ આિરી લેિી,

જારી કરીને કોંગ્રેસની શિકાસલિી યોજનાઓની રૂપરેખા રજૂ કરી િતી. રાજ્યના બન્ને મુખ્ય પિો ભાજપ અને કોંગ્રેસના ચૂંટણી ઢંઢેરામાં એક િાત સમાન

! " " %$

દરેક ઘરને પીિાનું પાણી પિોંચાિિું, પ્રોપટટી-ટાઈટલ ક્લીયર કરિા ઓથોશરશટની રચના, રાઈટ ટુ સશિષસીઝ એક્ટનો અમલ, િીજ ઉત્પાદન બમણું કરિું, નારી અદાલતો િરૂ કરિી જેિી અનેક બાબતોનો તેમાં

<

%$

*35

! $

%(807

અનુસંધાન પાન-૩૩

!

#

%235 %5/ " #

$

! "

31*35( 3%( 32(32 " %!

!

#

1%-0 6%0)6 6%175%9)0 '3 8/

::: 6%175%9)0 '31 327%'7

%7)0 %12-/&,%-

35

%00

35 %'/%+)( !3856 &-.,% 5%())4


2

નિટન

Gujarat Samachar - Saturday 8th December 2012

આમમી એનર્ચ લબલ ઘટાડવા ચાર સપ્તાહ થાણાં બંધ રાખશે

લંડનના મેયર બોલરસ જ્હોન્સને આગામી દાયકા દરલમયાન લંડનમાં સાઈકલ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર પાછળ લગભગ એક લબલલયન પાઉન્ડ ખચચ કરવાની યોજના ધરાવે છે. ટ્રાન્સપોટટ ફોર લંડનના નવા લબઝનેસ પ્લાનમાં રોકાણોની લવગતો જાહેર થવાની છે, જેના પર સંસ્થાના બોડટમાં ૧૨ લડસેબ્રબરે મતદાન થશે. સેંકડો લમલલયન પાઉન્ડના ખચગે લંડન સાઈકલ લેન્સ, બાઈક પાર્સચ અને રોડ સુધારણાથી કોપનહેગન જેવા અગ્રણી સાઈકલલંગ લસટીઓની સમકક્ષ બની રહેશે તેવો દાવો મેયરે કયોચ હતો. અહીંયા રજૂ તસવીર મેયર જ્હોન્સને ભારતની મુલાકાત દરલમયાન ૩૦ નવેબ્રબરે મુંબઈમાં સાઈકલ ચલાવવાની મોજ માણી હતી તે િસંગની છે.

લંડનઃ ડિડટશ આમમીએ ડિસમસ દરડમયાન પોતાના થાણાં બંધ રાખી એનજીચ ડબલમાં કાપ મૂકવાનો માગચ અપનાવ્યો છે. આમમીને રજા લંબાવવા અથવા ઘેરથી કામ કરવાનો આદેશ અપાયો છે. લીક મેમો મુજબ ભૂડમદળોના ૧૧૦,૦૦૦ પુરુષ અને પત્રીના ડમડલટરી અને ડસડવડલયન કમચચારીને ૧૪ ડિસેમ્બરથી ૭ જાડયુઆરી સુધી ૨૫ ડદવસની રજા રાખવા જણાવાયું છે. ગેસ અને વીજળીના બચાવ માટે ડિટનમાં આમમી બેરેક્સ, ટેડરટોડરયલ આમમી ડબન્વિંગ્સ અને અડય ડમડલટરી પથળો આશરે ચાર સપ્તાહ સુધી બંધ રખાશે.

ડચેસ ઓફ કેમ્બ્રિજ કેટ પ્રેગનન્ટ મ્વિન્સની શક્યતાથી આનંદોલ્લાસ લંડનઃ ડચેસ ઓફ કેમ્બ્રિજ કેટ િેગનડટ હોવાની સત્તાવાર જાહેરાત સેડટ જેમ્સ પેલેસ દ્વારા કરવામાં આવતા સમગ્ર ડિટનમાં આનંદનો માહોલ છવાયો હતો. લાંબા સમયથી આ સમાચારની રાહ જોવાઈ રહી હતી. િચેસને ‘હાયપરેમેડસસ ગ્રેડવિારુમ’ માંદગીના કારણે હોન્પપટલમાં દાખલ કરાયાથી આ સમાચાર વહેલા જાહેર કરવાની ફરજ પિી હતી. સગભાચવપથામાં આ માંદગીના કારણે િચેસ વવીન બાળકો ધરાવતાં હોઈ શકે તેમ કહેવાય છે. ક્વીન, ડ્યુક ઓફ એડિનબરા, ડિડસ ઓફ વેવસ સડહતના પડરવાર, વિા િધાન ડેલવડ કેમરન, અમેડરકી િમુખ બરાક ઓબામા સડહતના વૈડિક મહાનુભાવો અને નેતાઓએ િચેસ અને ડ્યુક ઓફ કેન્મ્િજને અડભનંદન પાઠવ્યા હતા. આવનાર બાળકને ડિડસ અથવા ડિડસેસનું ટાઈટલ અપાશે અને તેની જાડતને ધ્યાનમાં લીધા ડવના તે ડિડટશ તાજનો વારસદાર

બનશે. તે લિન્સ હેરીથી આગળ ડિડટશ તાજની લાઈનમાં ત્રીજા િમે હશે. જો િચેસને ન્વવડસ હશે તો િથમ સંતાન તાજનું વારસદાર ગણાશે. જો આવનાર સંતાન બાળકી હશે તો તેના નામ એડલઝાબેથ, ફ્રાડસેસ, િાયના તરીકે વધુ પસંદ કરાઈ રહ્યું છે. શાહી પડરવારનું આગામી સંતાન ઈંગ્લેડિના મંદ અથચતંત્ર માટે સંજીવની બનીને આવશે તેમ કહેવાય છે. સમગ્ર ડવિના અખબારો અને િોિકાપટરોનું ધ્યાન ફરી રોયલ ફેડમલી તરફ ખેચાશે અને સૌથી વધુ લાભ ટુડરઝમ સેક્ટરને થશે. ડિટનની સંપકૃડત અને વારસો ક્વીન અને શાહી પડરવારની આસપાસ ઘૂમે છે અને િવાસન મારફત વાડષચક ૪.૫ ડબડલયન પાઉડિની કમાણી કરાવે છે.

ગભભનનરોધક ગોળીની આડઅસરઃ કકશોરીને સાત હાટટએટેક આવ્યાં

&*# %1&)6#, )1'# /50&3!*+ (1 !#( $. '-5* ",## (,4-2 $(##'& %)+*(")! @)AGI(I9' 9#* !G?$I" !7$;7EID :?EB H>79?A' DAGI7(?&E 3?AB D?&E9I D>4D$G?!A?#& *7A$B #& (>9A?!9I "I=?$ID CG#=?"ID 1?=I- 8< A?(I %#&I $B7&&I9D 7&" 5F,D 0# $#&AG7$A GIH>?GI" 62+/ $>DA#(IG D>!!#GA 0# <7AI99?AI- 0# .749I

લંડનઃ ડિટનમાં ૧૯ વષચની એલલસ ક્લાકક નામની છો ક રી ને ગ ભ ચ ડન રો ધ ક ગોળી લીધાના એક મડહનામાં સાત જેટલા હાટટએટેક આવ્યા હોવાનું કડફમચ કયુું હતું. હતા. લંિનની હોન્પપટલમાં એક તબક્કે તેની ગંભીર સી.ટી. પકેનથી જણાયું હતું કે હાલત જોતાં િોક્ટરોએ તેના માઇિોડજનોમ કોડટ્રાસેન્ટટવ પેરડવસને છેવલી વખત મળી ડપલની આિઅસરથી તેના લેવા પણ કહ્યું હતું. એડલસના શરીરમાં સેંકિો બ્લિ િૉટ સી.ટી. પકેનમાં સેંકિો બ્લિ સજાચયા હતા. જોકે, એન્ડટ- િૉટ પગથી હાટટ અને ફેફસાં બ્લિ િોટના ઇમરજડસી તરફ આગળ વધી રહ્યાં ઇડજેક્શન અને બે ડદવસ હોવાનું જણાયું હતું. િોક્ટરોનું ઇડટેન્ડસવ કેર સારવારથી કહેવું હતું કે જો એડલસની િૉક્ટરો તેનો જીવ બચાવી ઉંમર ૨૫ વષચ કે તેથી વધુ હોત શક્યા હતા. ડિટનની કેડટ તો તેના મગજને ગંભીર કાઉડટીના ડિફ ટાઉનમાં નુકસાન થયું હોત પણ તેની રહેતી એડલસે ડિટનની એક ઉંમર ઓછી હોવાથી ડરકવરી ટીવી ચેનલને મુલાકાતમાં ત્રણ જલદી આવી હતી. આધુડનક વષચ અગાઉની આ ઘટના અભ્યાસો મુજબ કોડટ્રાસેન્ટટવ જણાવી હતી. િોક્ટરોએ ડપલ લેતી ૧૦૦,૦૦૦ લાંબા અભ્યાસ પછી એડલસને મડહલામાંથી ૧૫થી ૩૦ આવેલા સાત હાટટએટેકનું મડહલાના શરીરમાં બ્લિ કારણ કોડટ્રાસેન્ટટવ ડપલ િોટ સજાચય છે. • મોગગેજ બજારમાં િાઈસ વોરઃ લોન દર ઘટ્યાંઃ ડિટનમાં િેડિટ કટોકટી પછી મોગગેજ બજારમાં િાઈસ વોર શરૂ થઈ છે. ઉનાળા પછી પોટયુલર હોમ લોડસના દર ગગિી ગયાં છે અને £ ૧૫૦,૦૦૦ મોગગેજ પર માડસક વ્યાજના ખચચમાં £ ૧૨૫નો ઘટાિો જણાયો છે. સરકારની ફન્ડિંગ ફોર લેન્ડિંગ યોજનાના અમલ અગાઉ વૂન્વવચ દ્વારા બે વષચના ફફક્સ રેટ મોગગેજનો શ્રેષ્ઠ દર ૨.૯૯ ટકાનો હતો. હવે HSBC દ્વારા ૧.૯૯ ટકાનો દર જાહેર કરાયો છે. આ જ રીતે પાંચ વષચના ફફક્સ રેટ મોગગેજનો શ્રેષ્ઠ દર ૩.૬૯ ટકા (નોડટંગહામ ડબન્વિંગ સોસાયટી)નો હતો, જે હવે પોપટ ઓફફસ દ્વારા ૨.૭૯ ટકા જાહેર કરાયો છે.


બ્રિટન

Gujarat Samachar - Saturday 8th December 2012

ઓટમ સ્ટેટમેન્ટમાં ચાન્સેલર ઓસ્બોનન શું છીનવી લેશે અને કેટલી રાહતો આપશે ? લંડનઃ સૌથી લાંબી અને ઘેરી મંદીના ઓછાયામાંથી બહાર આવવાનો સંઘષષ કરતા અથષતંત્રની પશ્ચાદભૂમાં ચાસસેલર જ્યોજજ ઓસ્બોનજ બુધવારે પાલાષમેસટ સમક્ષ મમમન બજેટ સમાન ઓટમ ટટેટમેસટ- ૨૦૧૨ રજૂ કરવાના છે. નાણા મંત્રાલયે દર વષષે બે ટટેટમેસટ પાલાષમેસટ સમક્ષ રજૂ કરવા પડે છે. ઓટમ ટટેટમેસટ આમથષક વૃમિ અંગેની આગાહીઓ ડાઉનગ્રેડ કરે તેવી શક્યતા છે. જો ચાસસેલર પોતાના લક્ષ્ય મસિ કરવા માગતા હશે તો તેમણે વધુ ખચષકાપ અથવા કરવધારાની જાહેરાત કરવી પડશે. નીમરક્ષકો માને છે કે ચાસસેલર વધુ એક વષષ માટે કરકસરનો કાયષિમ લંબાવી ખાધઘટાડાનું લક્ષ્ય હાંસલ કરવા વધુ ખચષકાપ જાહેર કરશે. આનો અથષ એ છે કે ખાતાકીય ખચાષ, વેલ્ફેર મબલમાં કાપ અને કરમાં વધુ વધારો થશે. ઓટબોનષ ૨૦૧૦માં મૂકેલા £ ૧૮ મબમલયનના કાપ ઉપરાંત, ૨૦૧૭ સુધીમાં વેલ્ફેર મબલમાં £ ૧૦ મબમલયનના કાપ મૂકવાની યોજના ધરાવે છે. ઓટમ ટટેટમેસટમાં તેઓ વધુ બેમનફફટ્સને ટથમગત

કરવાના પગલાં લઈ શકે છે. વફકિંગ ટેક્સ િેમડટ અને ચાઈલ્ડ બેમનફફટ ટથમગત કરી જ ગયાં છે. ઈન્સટટટ્યુટ ઓફ ફફટકલ ટટડીઝ (IFS) અનુસાર તમામ બેમનફફટ્સ ટથમગત કરવાથી સરકારને વષષે £ ૨.૫ મબમલયનની બચત થઈ શકે છે. પેસશન ટેક્સ રીમલફમાં કાપની ધારણા રખાય છે. હાલ વ્યમિ કર ભયાષ મવના વષષે £ ૫૦,૦૦૦ બાજુએ રાખી શકે છે. ઓટમ ટટેટમેસટમાં આ રકમમાં કાપ મૂકી £ ૪૦,૦૦૦ થવાની ભારે અટકળો છે. સરકારનો અંદાજ છે કે આ પગલાથી ટ્રેઝરીને વષષે £ ૬૦૦ મમમલયન બચત થઈ શકે છે. જો કાપ £ ૩૦,૦૦૦ માટે હોય તો વષષે £ ૧.૮ મબમલયન બચાવી શકાય. ‘મેસશન ટેક્સ’ની પણ અટકળો છે. મલબ ડેમોિેટ્સે £ ૨ મમમલયનથી વધુ ફકંમતના મકાનો પર વામષષક ચાજષની દરખાટત કરી હતી, જેને

કેમરન અને ઓટબોનષે ફગાવી હતી. આ પછી ભવ્ય િોપટટીઝ પર વધુ કાઉન્સસલ ટેક્સ અથવા ખચાષળ િોપટટીની ખરીદી પર ટટેમ્પ ડ્યુટી વધારવા સમહતના મવકલ્પો સૂચવાયા છે. જોકે, ડાઉમનંગ ટટ્રીટ તેના માટે તૈયાર નથી. ખાધ ઘટાડવાના પગલાં સાથે ચાસસેલર અથષતંત્રને ઉત્તેજન આપવાની જાહેરાતો પણ કરી શકે છે. મિસમસમાં મોટી રાહતો અપાય તેવી અપેક્ષા રખાતી નથી, પરંતુ જાસયુઆરીથી અમલી થનાર ફ્યુઅલ ડ્યુટીમાં ૩ પેસસનો વધારો રદ થાય તેવી શક્યતા છે. ચાસસેલર વકકપ્લેસના ચોક્કસ અમધકારો નાબૂદ કરવાના બદલામાં કમષચારીઓને તેમના મબઝનેસીસમાં ટેક્સ ફ્રી શેર આપવાની યોજના મવટતારી શકે છે. તેઓ નાના અને મધ્યમ કક્ષાના મબઝનેસીસને ધીરાણ પર ધ્યાન કેન્સિત કરતી £ ૧ મબમલયન મબઝનેસ બેસકની મવગતો પણ જાહેર કરી શકે છે. ઓટબોનષ એમિલ ૨૦૧૫ સુધીમાં પસષનલ ટેક્સ એલાવસસ £ ૧૦,૦૦૦ સુધી વધારવાના ઈરાદાનો પુનરુચ્ચાર કરી શકે છે.

E" 4 . 2 2: %)"#3 E"1% 3 6 9 3% 2 2 9 6 6 9 "2 "2 2 7 2- %202E& 9 "2

"$; :4 2- ?=

"2 9

2 2- B *6 % 8 %02& 2 A= *6 %

E 9)%"3 E"#6$2: 8 6* E"E" E"$ 9 2 E"#6$2: 9 ) 2 3 4: "$; 6 62 ! 6 "9

2 7 9(

9'% 2:

4 2 % 2 2 4 2 % 2 2

6

9

E# E#

%

2 3

. .

3 6

9 ; 6 2 3 6 6

" $#

6>;65

$,3

$ "# )+''&(*

. .

C&

-- 6965,; #;9,,;

#

)

(

,'"(-

! (

$- & #

$ '

6;/ . .

$

. .

@ @

,& 5 -

'

2 < 3 2E& 3 %2 6 3 6 2 %

65+65

(>

#$ "

3

E# 2 7 E/ 9

'

'

"

&(

*

*

1

3 &

$

9

=== ()73.96<7 *64

=== ()73.96<7 *64

##

2 6 9

/

&

" % *+(

5

#

E7

' " 6;/ @ @

. .

1 .

8 +8E

'# (&+' &$

.

(

"

(92,;

2 % 2 2 D 2- @>@ " 2 2 2 @@ 2: E# "9 % ! 6 "9

%" ! 6;/ @ @

$ &6

C 4

"9 % "9 %

% ( . () .

3

$ $ 4 ' 3 5' * 4 $ + #$ * ' $ $ ,& ) ' ' &, $ ' ' ' ' * $ 0 ! ( ' $, A :0(5 <:05,:: !<)30*(;065: $ 1 ' % /,8<, 7(?()3, ;6 <1(9(; #(4(*/(9 "2 3 ,2& 9 2 7 ) 3 %5 2 # * % ( #+ # , & # # # ' '. * - + # # * ) & # & # &+ * * )! ) ' "# # * # . + % * ' ' # % # . + % ' *$

* ") % ;+B

$

$ 2 % $! % $ 2 % ' $ ' $ $

:0(5 &60*,

# * ' ' . # # % ' % / '. #+ # . #' ' . #' + ' '


4

ટિિન

Gujarat Samachar - Saturday 8th December 2012

દજંગલ બેલ, દજંગલ બેલ, દજંગલ ઓલ ધ વે

િુદનયાભરમાં દિસમસનો મૂડ જામી રહ્યો છે. લંડનમાં ગઈ કાલે સેંકડો યુવક-યુવતીઓએ સાન્તા ક્લોઝ બનીને એક ચેદરટી સંસ્થા માટે ‘સાન્તા રન’માં ભાગ લીધો હતો. આ િોડ જ્યાં યોજાઈ હતી એ લંડનના બેટરસી પાકક એદરયાનો માહોલ જોવા જેવો હતો. સફેિ િાઢી અને રેડ-વાઇટ ડ્રેસમાં સજ્જ યુવક-યુવતીઓએ છ કકલોમીટર લાંબી િોડ કરી હતી.

ટિટિશ યુવકે હવાઈ મુસાફરી ટવના ૨૦૧ દેશોનો પ્રવાસ ખેડ્યો લંડનઃ લિટનના લિ વ ર પૂ િ ના ૩૩ વષષીય ગ્રેહામ હ્યુજીસે હવાઈ મુસાફરી કયાા લવના જ ૨૦૧ દેશોનો પ્રવાસ ખેડી અનોખો લવક્રમ પ્રતથાલપત કયોા છે. સમગ્ર દુલનયામાં લવમાનમાં બેઠા લવના લવશ્વપ્રવાસ કરનાર તે પ્રથમ વ્યલિ છે. હ્યુજીસે ૨૦૧ દેશોના પ્રવાસમાં ૧૬૦,૦૦૦ માઈિનું અંતર બસ, ટેક્સી, ટ્રેન અને પદયાત્રા કરી ૧૪૨૬ લદવસમાં સાહસપૂણા સફર પૂરી કરી હતી. ગ્રેહામે ૨૬ નવેમ્બરે દલિણ સુદાનની રાજધાની જુબામાં સમાપન

• સ્ટેમ્પ્સની કકંમત વધતા દિસમસ કાર્સસની સંખ્યા ઘટશેઃ રોયલ મેઈલ દ્વારા સ્ટેમ્પ્સની કકંમતમાં તીવ્ર િધારો કરાયા પછી આ િષવે વિસમસમાં મોકલાતાં લાખો કાર્સણની સંખ્યામાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થશે. ડેઈલી ટેલીગ્રાફ દ્વારા ૧૦,૦૦૦ લોકોનો અભ્યાસ કરાયો હતો, જે અનુસાર ૫૦થી િધુ િયના અડધોઅડધ વિવટશરો કાડડ મોકલિાની સંખ્યા ઓછી કરિાનું આયોજન કરે છે. આ માટે સ્ટેમ્પ્સની કકંમતમાં તીવ્ર િધારો થયાનું કારણ અપાય છે. ગયા િષવે વ્યવિદીઠ સરેરાશ ૩૮ વિસમસ

કાર્સણ મોકલાયા હતા, જે આ િષવે ઘટીને ૨૮ થશે, તેમ મનાય છે. • ઈયુ દનયમોથી પદરવારોના વોટર દબલ્સ વધશેઃ પયાણિરણ માટે ઓછાં જોખમી કેવમકલ્સ પણ કફલ્ટર કરિાનો આદેશ િોટર કંપનીઓને આપતા નિા ઈયુ વનયમોના કારણે પરીિારોના િોટર વબલ્સમાં િાવષણક ૪૦ પાઉન્ડનો િધારો થઈ શકે છે. નદીઓ, સરોિરો અને કોસ્ટલ િોટરના પયાણિરણીય ગુણિત્તા ધોરણોને સુધારિા યુરોપીય કવમશને નિા વનયમો અમલી બનાવ્યા છે, જેના અમલથી િોટર કંપનીઓને ૨૦ િષણમાં ૨૦ વબવલયન પાઉન્ડનો ખચણ કરિો પડશે.

Facilities Available

Air condition Hall (Accommodates 225)

Kitchen Facilities (Ideal for Catering)

Side Garden (Ideal for Canopy, Bouncy Castle, etc)

HEATHER PARK COMMUNITY CENTRE Kachhia samaj Hall, Mount Pleasant, Wembley, Middx, HA0 1SH For Further Information / Booking , Telephone:

020 8903 6563 www.kslhall.co.uk

કયુું હતું. ગ્રે હા મે ૨ ૦ ૦ ૯ માં નવા વષાના પ્રથમ લદવસે લિવરપૂ િ થી પ્રવાસ શરૂ કયોા ત્યારે જુબાનું અસ્તતત્વ પણ નહોતું. યાત્રામાં તેને અનેક અવરોધો અને પડકારોનો સામનો કરવો પડયો હતો. ગ્રેહામે કહ્યું હતું કે મારે જોવું હતું કે હું આ સાહસમાં કેટિી હદે સફળ થઈ શકું છું. મારે િોકોને એ પણ બતાવવું હતું કે આ દુલનયા ડરામણું તથળ નથી પરંતુ અહીં તો િોકો એકબીજાને મદદ કરવા તૈયાર રહે છે.

'ગુજરાત સમાચાર' આગામી બે સપ્તાહ બે દિવસ મોડું મળશે વહાલા વાચક દમત્રો, ગુજરાતમાં યોજાઇ રહેલી વિધાનસભાની ઐવતહાવસક ચૂટં ણીઅોના છેલ્લામાં છેલ્લા સમાચાર આપ સિવેને આપી શકાય તે આશયે અમે આગામી બે સપ્તાહ દરવમયાન 'ગુજરાત સમાચાર' બે વદિસ મોડું પ્રકાવશત કરીશુ.ં અત્યારે મોટા ભાગના િાચકોને 'ગુજરાત સમાચાર'ની નકલ દર ગુરુિારે મળે છે તેના બદલે આગામી બે સપ્તાહ સુધી મોટા ભાગે શવનિારે પોસ્ટમાં મળશે. આશા છે કે આપ સિવે અમારા આ વનણણયને િધાિી લેશો. - વ્યવસ્થાપક

પૃથ્વીના ટવનાશની આશંકાએ એક વષષના ખોરાકનો સંગ્રહ લંડનઃ પ્રાચીન માયા જાવતના કેલન્ે ડરની આગાહી મુજબ ૨૦૧૨ની ૨૧ વડસેમ્બરના વદિસે પૃથ્િીનો અંત થિાનો છે. આ ચચાણસ્પદ આગાહીને સાચી માની દુવનયાના અનેક લોકોએ વિનાશથી બચિાની તૈયારી પણ શરૂ કરી દીધી છે. જોકે, અમેવરકાની અિકાશ સંશોધન સંસ્થા નાસાએ ૨૧ વડસેમ્બરે પૃથ્િીનો અંત નહીં આિે તેમ જાહેર કયુું છે. વિટનના માન્ચેસ્ટર પાસે સ્ટૉકપોટડ ટાઉનના વનિાસી ૪૭ િષણના વનવૃત્ત સોલ્જર વસમોન ડીલનને ૨૧ વડસેમ્બરે પૃથ્િીના અંતની શરૂઆત થશે તેિી ખાતરી છે. તેણે કોઈ પણ કટોકટી માટે તૈયાર રહેિા

ઘરમાં એક િષણ ચાલે એટલો ખોરાકનો પુરિઠો જમા કયોણ છે. એક િષણ સુધી િીજળી વિના રહેિું પડે તો એની તૈયારી પણ કરી છે. આ માટે વસમોને ૨૦,૦૦૦ પાઉન્ડનો ખચણ કયોણ છે. પાંચ સંતાનોના વપતા વસમોનનું કહેિું છે કે કોઈ પણ ઇમરજન્સી દરમ્યાન પવરિાર સુરવિત રહે એ માટે તેણે આ તૈયારી કરી છે.


સિટન

Gujarat Samachar - Saturday 8th December 2012

સિટનમાં ઠંડી અને સિમવષાા િાથે વ્િાઈટ સિિમિની આશંકા તૈયારી કરી રહ્યું છે. િેશના મોટા ભાગના દવસ્તારોમાં વરસાિથી દવનાશ પછી સબઝીરો તાપમાન અને દહમવષાષની ચેતવણી હવામાન ઓફફસે આપી છે. ઘણા માગોષ પર છવાયેલાં પૂરના પાણી બરફ બની જાય તેવું જોખમ છે. નોથષ વેલ્સ અને સાઉથ વેસ્ટ ઈંગ્લેજડમાં પૂરના પાણી નીચે ઉતરી રહ્યાં છે, પરંતુ નોથષ યોકકશાયર અને થેમ્સની આસપાસ નિીઓમાં પાણી વધતાં હતાં. દિટનમાં અદત ઠંડા વાતાવરણ અને દહમવષાષની આગાહી પછી આશ્વાસન આપતા આગાહીકારોએ કહ્યુ હતુ કે રદવવારથી તાપમાનમાં

સુધારો થશે. મોટા ભાગે સુકું અને સૂયષપ્રકાશથી છવાયેલું વાતાવરણ હશે. જોકે, સ્કોટલેજડ, પૂવટીય અને પન્ચચમ તટવતટી દવસ્તારોમાં દશયાળુ વરસાિ પડશે. કાઉન્જસલો કઠોર દશયાળાની મુચકેલીનો સામનો કરવા માટે સજ્જ બની છે. દડસેમ્બર અને જાજયુઆરીમાં કેટલાંક દવસ્તારોમાં માઈનસ ૨૦ ડીિી સેન્જટિેડ જેટલો પારો નીચે ગગડી શકે એવા અહેવાલ છે. લોકલ ગવમષેજટ એસોદસયને જણાવ્યા મુજબ કાઉન્જસલોએ ૧.૩ દમદલયન ટન રોડ સોલ્ટ અને સેંકડો દિટરનો સંિહ કયોષ છે.

લંડનથી સિડની માત્ર પાંચ કલાકમાં !

• લોકોના ખચાા પર ધ્યાન રાખી કરચોરીનો તાગ મેળવાશેઃ રેવજયુ અને કસ્ટમ દવભાગ કરચોરીનો તાગ મેળવવા લોકોના ખચાષઓ પર ધ્યાન રાખશે. લોકોનાં ભારે અને મધ્યમ પ્રકારના ખચાષઓની દવગતો થકી કરચોરીના જોખમ ઓળખવા અદધકારીઓ આશરે બે દમદલયન લોકોની િેદડટ ફાઈલ્સની તપાસ કરશે. ચાજસેલર ઓસ્બોનષ આ પગલાં થી વધારાના £ ૧૦ દબદલયન મેળવવા માગે છે.

લંડનઃ ત્રણ વષષ અગાઉ ભારે શીતલહેરનો સામનો કરાવનાર દસસ્ટમના કારણે આ વષષે પણ દિટનને દિસમસ સુધી બરફવષાષ અને ઠંડીનો સામનો કરવો પડશે. આગામી સપ્તાહે ‘સડન સ્ટ્રેટોસ્ફેદરક વોદમિંગ (SSW) રચાવાની શસયતા છે. તેના કારણે વ્હાઈટ દિસમસની આશંકા વધી છે, જેનાથી દિટન દડસેમ્બરના ઉત્તરાધષ સુધી સબ-ઝીરો તાપમાનના સકંજામાં રહેશે.વાહન ચાલકોને ઠંડા પવન સામે સાવચેતી રાખવા જણાવાયું છે. દિટન છેલ્લા ૧૦૦ વષષમાં સૌથી ઠંડો કહેવાય તેવા દશયાળાના આગમનની

લંડનઃદિદટશ એસસપટટ દ્વારા એવું એન્જજન દવકસાવાયું છે જેનાથી કલાકના ૪૦૦૦ માઈલની ઝડપ મેળવી શકાશે. આના પદરણામે માત્ર પાંચ કલાકમાં લંડનથી દસડની પહોંચી શકાશે. યુરોદપયન સ્પેસ એજજસી દ્વારા આ શોધને ફોમષલ એપ્રુવલ અપાઈ છે. નવા શોધાયેલા એરદિદધંગ રોકેટ એન્જજનનું નામ સેબર છે. સેબર એન્જજન દ્વારા માનવજાતને મળતી

દવમાની સેવામાં નવી િાંદત આવશે. એન્જજનમાં ફ્યૂઅલ તરીકે હાઈડ્રોજનનો ઉપયોગ થશે અને હવામાંથી ઓન્સસજન ખેંચી ફ્યૂઅલની જરૂદરયાત પૂરી કરાશે. એસસટનષલ પ્રેસ ર હોવાથી દવમાનને બારીઓ રાખવામાં આવશે નહીં. નવી જનરેશનના મેક-૫ પેસેજજર જેટ 'લેપકેટ' આ એન્જજન સાથે ૯૨,૦૦૦ ફૂટની ઊંચાઈએ ઊડી શકશે.

સાંસિોને ખચાની દવગતો છુપાવવા િેવાઈ લંડનઃ દિટનના સત્તાવાર એસસપેજસ રેગ્યુલેટરે સાંસિોના મકાનમાદલકો દવશે દવગતો પ્રદસદ્ધ કરી છે. જોકે, ૫૧ સાંસિોને કરિાતાના ભંડોળના ખચષના ક્લેઈમ્સની દવગતો છુપાવવા િેવાઈ હતી. તેમના બીજા મકાનો દવશેની દવગતો બહાર આવે તો સલામતીને અસર પડશે, તેવો આિહ સાંસિોએ રાખ્યો હતો. તેઓ કોની પાસેથી મકાન ભાડે રાખે છે તેની ઓળખ લોકો ન કરે તે જરૂરી હોવાનું કહેવાયું હતુ.

વતનમાં ઘર વસાવો: પ્રોપટટી સ્પેદશયલ ‘ગુ જ રાત સમાચાર’ અને ‘એદશયન વોઇસ’ના વાચક દમત્રો વતનમાં પોતે સેવેલા સ્વપ્ન મુજબનું આગવું અને સગવડિાયી ઘર વસાવી શકે તે આશયે ગુજરાતના દવદવધ શહે રોમાં દવખ્યાત ડેવલપસષ દ્વારા મૂકવામાં આવેલ દવદવધ સ્કીમો અંગે દવશેષ માદહતી આપતો ‘પ્રોપટટી સ્પેદશયલ’ દવશેષાંક આ સપ્તાહે ‘ગુજરાત સમાચાર’ના અંક સાથે સવષે લવાજમી િાહકોના કરકમળમાં સાિર રજૂ કરી રહ્યા છીએ. ૨૪ પાનાનો ગ્લોસી પેપર પર છપાયેલ તસવીરસહ માદહતી ધરાવતો દવશેષાંક આપને કેવો લાગ્યો તેનો અદભપ્રાય જરૂરથી જણાવજો.

૨૫૦,૦૦૦ વૃદ્ધો સિિમિ સિવિ એકલા વીતાવશે લંડનઃ દિટનમાં વૃદ્ધોની વસ્તી વધતી જાય છે ત્યારે આશરે ૨૫૦,૦૦૦ વૃદ્ધને આ વષષનો દિસમસ દિવસ એકલા વીતાવવો પડશે. જીવનસાથીનું મોત, નબળું આરોગ્ય, આત્મદવશ્વાસનો અભાવ અને દવિેશમાં કે િેશમાં જ િૂર રહેતાં પદરવારજનો સદહતના કારણો વૃદ્ધોની એકલતામાં મોટો ભાગ ભજવે છે. વૃદ્ધો માટેની ચેદરટી WRVS દ્વારા કરાયેલા સંશોધન મુજબ ૭૫થી વધુ વયના ૧૦માંથી એક વૃદ્ધ હમેંશા એકલતા અનુભવે છે. આ વયજૂથના એકલા રહેતા ૩૩ ટકા લોકો દિવસમાં ૧૨ કલાક તો તદ્દન એકલા જ ગાળે

છે. તમારી દચંતા કરનાર કે તમારી સાથે વાત કરનાર ન હોય તેવી એકલતાની શારીદરક અસરો પણ ઘણી ઘરાબ છે.

• NHS સ્ટાફ પર દિવસના ૧૬૩ હુમલાઃ ઈંગ્લેજડમાં એનએચએસના સ્ટાફ પરના હુમલાઓમાં વધારો થયો છે. ગયા વષષે લગભગ કુલ ૬૦,૦૦૦ એટલે કે દિવસના ૧૬૩ જેટલા હુમલા થયાં હતાં. સારવાર હેઠળના પેશજટ્સ અને તેમની ખરાબ હાલતના કારણો હુમલાઓ માટે જવાબિાર મનાયા છે. વેઈદટંગનો વધતો સમય અને ફ્રજટલાઈન સ્ટાફની અછત અને વધતી હતાશાના લીધે હુમલાઓ વધ્યા હોવાનું દનષ્ણાતો કહે છે. એનએચએસ આ સંજોગોનો સામનો કરવા સંઘષષ કરી રહેલ છે. પેશજટ્સના હુમલા ૨૦૧૦-૧૧માં ૩૯૭૭૦થી વધી ૨૦૧૧-૧૨માં ૪૬૨૬૫ થયા હતા, જે ૧૬ ટકાથી વધુનો વધારો સૂચવે છે.

Worldwide destinations at your fingertips All our escorted tour prices are per person, full board and include all flights inclusive of taxes

Flights only

Packages

Escorted Tours

,'-$(&+" #$'* !.& .&)$!%%% !%%%

Cambodia & Vietnam Myanmar Wonderland from

£2068

4* Istanbul City Tour from

from

£2108

£334

Gaya Borneo Island Resort 8 nights

Flights not included

from

£1388

Including flights

Multi-leg flights from London -Colombo-KualaLumpur-Delhi-Colombo-London from £969 London - Toronto - New York - London from £592 London - Dubai - Bangkok - Hong Kong - Dubai - London from £607 more... London -Hanoi- Bangkok-Siem Reap-HoChiMinh-London Plus from £726

www.namaste.travel 56 Baker Street, London W1U 7BU Contact: sales@namastetravel.co.uk

Tel: 020 7312 1742

from

£2280

Tour add-on for Laos 17 Day tour with optional 5 Day 08 Mar 13 & Feb 12 s: Tour date

16 Day tour with Yangtze River Cruise Tour dates: 04 Mar, 08 Apr, 13 May & 29 Jul 13

8 Day tour Tour dates: 21 Jan 13

3 nights

Enchanting China

from

from

£4671

23 Days with optional 3 nights in Buzi Tour dates: 14 Apr & 15 Sept 13 os

Brazil Seat in Tour

Peru Seat in Tour 7 nights

South American Discov ery

£1872

10 nights

from

£2300

Including flights

Including flights

Flights from London to Dubai from £314 Beijing from £445 Rio from £485 Singapore from £511

New York from £370 Toronto from £427

Mumbai from £426 Nairobi from £473

Hanoi from £485

Bangkok from £503 Sydney from £763

Lima from £572

Bringing you travel deals for over 35 years Authorised to sell Travel Insurance

Mob: 07807 775 767

Prices are per person subject to availability and change. Terms and conditions apply

5

Namaste travel is a division of the


6

ક્ષિટન

Gujarat Samachar - Saturday 8th December 2012

યુકેના અખબારોએ પ્રેસ લો સામે કેમરનના વલણને વધાવ્યુ

શ્રીયેન દેવાણી કેસની ટ્રાયલ માટે દક્ષિણ આક્ષિકા જવા સિમ લંડનઃ શ્રીયેન દેવાણી પત્ની અની દેવાણીના મોતની ટ્રાયલનો સામનો કરવા સાઉથ આમિકા પ્રવાસ કરી શકે તેમ હોવાનું તેના વકીલોએ વેસ્ટમમન્સ્ટર મેજીસ્ટ્રેટ કોટટ સમિ જણાવ્યું હતું જો કે મિસ્ટ્રીક્ટ જજ હોવાડડ રીડલ આગામી વષષના ઉનાળાની શરૂઆતમાં જ તે દમિણ આમિકા જશે કે નહીં તે અંગે ચુકાદો આપશે. દેવાણી કારમાં પ્રવાસ કરવાનો િર ધરાવે છે. સાઉથ આમિકાના શાસક પિ ધ આમિકન નેશનલ કોંગ્રેસની મવમેન્સ લીગ (ANCWL) દ્વારા ‘મિંગ બેક શ્રીયેન દેવાણી’ અમિયાન શરૂ કરાયુ છે. કેપ ટાઉનમાં નવેમ્બર ૨૦૧૦માં નવોઢા પત્ની અની દેવાણીની હત્યા તેમના હનીમૂન દરમમયાન થઈ હતી. આ કાવતરાના આરોપી શ્રીયેન દેવાણીના આમિકામાં પ્રત્યાપષણ અને ટ્રાયલનો

સામનો કરવાનું દબાણ સજષવા આ અમિયાન શરૂ કરાયું છે. ‘મિંગ બેક શ્રીયેન દેવાણી’ અમિયાનની જાહેરાત કરતા ANCWLના પ્રેમસિેન્ટ એન્ગી મોટશેકગાએ કહ્યુ હતુ કે ‘પત્નીની હત્યાના આરોપનો સામનો કરવા દેવાણીનું પ્રત્યાપષણ થવું જ જોઈએ. ન્યાસ કરાવાની ચોકસાઈ અને સાઉથ આમિકામાં અપરાધ ચલાવી નમહ લેવાય તેનો સંદેશો મોકલવા મવમેન્સ લીગ તરીકે અમે દૂતાવાસ સમહત મવમવધ મોરચાને ગમતશીલ બનાવીશું.’ અની દેવાણીની હત્યા સંબંધે ટેક્સી ડ્રાઈવર ઝોલા ટોન્ગા સમહત ત્રણ વ્યમિએ

હેડિોકથી સાથી પ્રોફેસરનું હૃદય બંધ પડતાં મોત

સ્વીકારવાનો િંડનઃ િામાસય રીતે હાકલને કેમરનની ટીકા કરતા રિરટશ ઈનકાર કયોથ છે. રિરટશ અખબારોએ પ્રેિને રનયંરિત પ્રજાના જાણવાના ઐરતહારિક કરતા નવા કાયદા િામે અરધકારના જાળવવામાં તેઓ રવરોધ દશાથવનારા વડા પ્રધાન કોમસિ અને લોર્િથમાં િરખા લોકોનાં ડેરવડ કેમરનની પ્રશંિા કરી રવચારવાળા છે. ટોરી પાટટીએ િણ િંિદીય િહયોગથી િફળ થશે તો ચૂંટણીમાં પરાજય િહન કયાથ આપણા ઈરતહાિમાં િમ્માનીય પછી પણ કેમરનના નેતૃત્વ સ્થાન મેળવશે.’ કેમરનના રવરોધી અને િામે પ્રશ્નોનો મારો ચલાવવાના બદલે િેરવસન પન્લલક જમણેરી ‘ડેઈલી ટેલીગ્રાફ’ ઈસક્વાયરીની ભલામણોને અખબારે પણ કહ્યુ હતુ કે ફગાવવા બદલ અખબારોએ ‘ધારણ બહારના આ રનણથયે મુિ મને કેમરનના વલણને તેમના નેતૃત્વ િાથે પ્રેિની આઝાદી બંધારણીય વધાવી લીધું હતું. જમણેરી ડેઈલી મેઈલે આવશ્યકતા હોવાનો સ્વીકાર ‘આઝાદી માટે કેમરનનુ સ્પષ્ટપણે દશાથવ્યો છે.’ કેમરનની વલણ’ મથાળા િાથે જણાવ્યું અખબારે હતુ કે, ‘રવદ્રોહી વડા પ્રધાને રાજનીરતમતાની ક્ષમતા રવશે પ્રેિને અંકુશમાં રાખવાની પણ જણાવ્યું હતું. • એક જ કમાનાર સાથેનો પરરવાર ૭૩ ટકા ટેક્સ ચૂકવે છેઃ રિટનમાં એક જ કમાનાર હોય તેવા પરરવારો રવકરિત રાષ્ટ્રોમાં િૌથી વધુ ટેક્િ ચૂકવે છે. નવા િંશોધન અનુિાર બે િંતાન અને બે પુખ્ત વ્યરિ, પરંતુ એક જ કમાનાર હોય તેવો પરરવાર ૭૩ ટકા ટેક્િ ચૂકવે છે. આ ટેક્િમાં ઈસકમ ટેક્િ, નેશનલ ઈસસ્યુરસિમાં ફાળો અને દૂર કરાયેલા કેટલાક બેરનફફટ્િનો િમાવેશ થાય છે. આનો અથથ એ છે કે આ પરરવારો કમાણીના દર £ ૧માંથી માિ ૨૭ પેસિ ઘેર લઈ જાય છે.

ગુનાની કબૂલાત કરી છે. આ કબૂલાતના પમરણામે તેમની સજા ઓછી થઈ છે. બે આરોપી અને એક વચેમટયાએ હત્યાના પ્લોટમાં શ્રીયેન દેવાણી માસ્ટરમાઈન્િ હોવાની આંગળી ચીંધી છે. જોકે, ૩૩ વષષીય શ્રીયેન અપરાધમાં તેની કોઈ િૂમમકા હોવાનો ઈનકાર કરી પ્રત્યાપષણના સાઉથ આમિકાના પ્રયાસો સામે લિી રહ્યો છે. શ્રીયેનના પ્રવિાએ અગાઉ કહ્યુ હતુ કે સાઉથ આમિકાની િારે ગુનાખોરીની છબી સુધારવાના દબાણ હેઠળ પોલીસ દળે શ્રીયેન મવરુદ્ધ આરોપો ઉપજાવી કાઢ્યા છે. શ્રીયેન દેવાણીના સાઉથ આમિકામાં પ્રત્યાપષણને વેસ્ટમમન્સ્ટર મેમજસ્ટ્રેટ્સ કોટેટ ગયા વષષના સપ્ટેમ્બરમાં મંજૂરી આપી હતી. જોકે, િીપ્રેશન અને િારે તણાવ માટે તેની સારવાર ચાલુ હોવાથી પ્રત્યાપષણ મુલતવી રખાયું છે.

પ્રોફેસર સ્ટીફન રોરિંગ્સ અને ડો. દેરવન્દરરજત રસરવયા

િંડનઃ એસ્ટ્રોફીરઝરિસ્ટ પ્રોફેિર સ્ટીફન રોરિંગ્સનું તેમના રમિ અને પ્રોફેિર ડો. દેરવન્દરરજત રસરવયાના હેડલોક (હાથની આંટી) વાગવાથી જાસયુઆરીમાં અકસ્માતે મોત થયું હતું. તેમનું મૃત્યુ હૃદય બંધ પડવાથી થયું હોવાનું ફોરેન્સિક એક્િપટેે કહ્યું હતુ. િેસટ પીટિથ કોલેજના ફેલો પ્રોફેિર રોરલંગ્િ ઓક્િફડેશાયરના િાઉથમૂર ખાતે ડો. રિરવયાના ઘેર રહેવા આવ્યા હતા. માનરિક આરોગ્યની િારવાર લેતા રોરલંગ્િે ડો. રિરવયાને મારી નાખવાની ધમકી િાથે હુમલો કયોથ હતો. આ િમયે જાન બચાવવા ડો. રિરવયાએ ગળે હાથની આંટી લગાવી તેમને રોકવાની કોરશશ કરી હતી. પોલીિે ડો. રિરવયાની ધરપકડ કરી હતી, પરંતુ કોઈ આરોપ લગાવ્યો ન હતો. • રિટનમાં ગેરકાયદે રહેતા ૨૦ ભારતીયોની ધરપકડઃ રિટનમાં ગેરકાયદે રહેતા ૨૦ ભારતીયોની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. રિરટશ પોલીિે લંડન અને લેસ્ટરમાં ભારતીયોને ઝડપી લીધા હતા. આ ભારતીયોના વીઝાનો િમય પૂરો થઈ ગયો હતો.

DENTAL CONCEPTS ('+-%, ',

$% . ,$

!* &$ *(/'+

!', % &)% ',+

"*(& 0

(+)$, %

"*(& 0

-&

$

((, ' % "*(& 0

%%

! +$,! /// !', % (' !),+&-& $ (& & $% !', % (' !),+ #(,& $% ( $'

!% ,% " $!" %)"+* ) ' ")' " &+ ) * ,* #

/ / / / /

$ %

. . . + . .

* * '* & $ * & ) & "* ' )$ & ' - ')#

. . . .

& #'# "& (') '& '& , $ $,%(,)

. . . . . / / / /

/6 % 2 7 ( 1 0 0 2 $/ !: 1 / 0 5 !/= 5 8# ' !9 0 # 4 0 / 2

+ . + . . .

$ #$! !" $ !" "# !" $ ' #" ( # ! # "" !! !" "" $# # " ' % & $% # " $ #$! !" $ !" "# !" $ $ %" $ ' ! !% ! $ !# "$! % ! $ !# $ & #

7

) 0 & 2 # +2. /! +2. 1 !-/ / * / /< ( 7 ! ; 2 6 3 ,5 0 0 ') 5 2"

2 5

2<

)0 2 /!2 / 5 / 16 0" #2!/

(* !*

%

!

"

! 2=C

)#

!

#

"

5FN?;NCO

!

! &+* - &+

%% ,( 0

/

!

' ) !

UIDQJ7<N 4R1 =8 K:EQ:O 9ANM 0QC =NHTD 0AQ =O4 0= 4CO<Q ?NB 3C @NC9 AR4DOGPS ANL #

!

@NC9@CANS AR?N1D >R< 6OFO 0<Q DQ=6R= AR4DR )'% #

"

%( %( %(

"& $$ )

) -,.

) $++(%

!

.+ #

2 ( $%

& $% )* .$' # % $ "& $% (& .& # ) *$ "& $% (& +$, #-* #$%% ( (!! $%% + ' $"# ( (' ('

! A>9 # ( ) ( )

-(, ,$(' (* & *" ' $ + % 1$'" "$. -+

"

*

/

$", )/

$*'

&# ) &* )

, "$

$

# !

#

#

) ),'%* '$*&%


વિટન

Gujarat Samachar - Saturday 8th December 2012

7

હાઈ સ્ટ્રીટ બજારોમાં સેલ્સ અને િધુ ખુલ્લી ગ્રામીણ જમીનો પર ગ્રાહકોનાં વિશ્વાસમાં નોંધપાત્ર વૃવિ મકાનો બાંધિાની આિશ્યકતા લંડનઃ મિમટશ હાઈ થટ્રીટ બજારોમાં સેલ્સ અને ગ્રાહકોનાં મવશ્વાસમાં નોંધપાત્ર વૃમિ જોવા મળી છે. રીટેઈલરોને ૧૮ મમહના પછી આવી સ્થથમતથી તહેવારોની સીઝન ઘણી સારી જવાની આશા બંધાઈ છે. વપરાશકારોની લાગણીનો તાગ મેળવતાં GfK ઈન્ડેક્સ આ મમહને આઠ પોઈન્ટ ઊંચે ચડી -૨૨ના મથાળે પહોંચ્યો છે, જે ૧૮ મમહનાનો સૌથી ઊંચો અને ૧૯૭૪માં ઈન્ડેક્સ શરૂ કરાયો તે પછી સાતમો સવોગચ્ચ વધારો છે. બ્લૂમબગગ ન્યૂઝ સવવેમાં આ વષગના રીડીંગની સરેરાશ -૨૯ અને ઓક્ટોબર મમહના માટેનું રીડીંગ-૩૦ જણાયું હતું. અથગશાથત્રીઓની આગાહી

એવી છે કે સવવેના અંિાજોની સરેરાશ ૨૩ આવી હોવાથી ઈન્ડેક્સમાં ખાસ ફેરફાર થશે નમહ. GfK ખાતે સોમશયલ રીસચગના મેનેમજંગ મડરેક્ટર નનક મૂને જણાવ્યુ હતુ કે, ‘આ માટે પમરસ્થથમત હવે વધુ બગડવાની શક્યતા નથી તેવી વપરાશકારોની માન્યતા અથવા અન્ય કોઈ સારા કારણો જવાબિાર હોઈ શકે. કોઈ પણ રીતે ૨૦૧૩નો આરંભ સારો નીવડશે.’ આથી તહેવારોની સીઝનમાં પણ વપરાશકારોનો ખચગ જળવાય તેવી આશામાં વધારો થયો છે. CBIના ટ્રેડ્સ સવવે મુજબ નવેમ્બરમાં સતત ત્રીજા મમહના માટે વેચાણ વધવાથી રીટેઈલરો શોપ ફ્લોર પર વધુ થટાફ મૂકી રહ્યા છે.

લંડનઃ કેમરન સરકારના પ્લારનંગ રમરનસ્ટર નનક બોલ્સ ઈંગ્લેન્ડમાં બાંધકામ માટેની જમીન ત્રીજા ભાગ જેટલી વધારવા માગે છે. હાઉરસંગની માગણીને પહોંચી વળવા ગ્રેટર લંડનના રવસ્તારથી બમણા એટલે કે ૧૫૦૦ ચોરસ માઈલથી વધુ ખુડલી ગ્રામીણ જમીનો પર મકાનો બાંધવાની આવશ્યકતા પર તેમણે ભાર મૂક્યો છે. તેમણે કહ્યુ હતુ કે લોકોએ તમામ રવકાસનો રવરોધ કરવાના બદલે સમજવું જોઈએ કે કેટલાંક રબલ્ડડંગ્સ પ્રકૃરત કરતાં પણ વધુ સુંદર હોઈ શકે છે. જોકે, તેમની આ ટીપ્પણી એવા સમયે આવી છે, જ્યારે ઈંગ્લેન્ડ અને વેડસનો મોટા ભાગનો રવસ્તાર

વિદ્યાથથી એટલા નબળા કે પ્રશ્નપત્ર િાંચી શકતા નથી લંડનઃ વગગમાં પુથતકોના વાચનના અભાવે ૧૪થી ૧૬ વષગની વયના હજારો તરુણોનું વાચન કૌશલ્ય પ્રાથમમક શાળાના મવદ્યાથથીઓ જેટલું હોય છે. છોકરાંઓ ટેમલમવઝન અને ગેમ્સ કોન્સોલ્સ જેવી ઈતર પ્રવૃમિઓના કારણે પાઠ્યપુથતકો ઓછાં વાંચે છે.

એક અભ્યાસ અનુસાર સેકન્ડરી એજ્યુકેશનના અંતે મવદ્યાથથીઓનું વાચન કૌશલ્ય એટલું ઓછું હોય છે કે મોટી સંખ્યામાં મવદ્યાથથીઓને GCSE એક્ઝામ પેપસગ પણ યોગ્ય રીતે વાંચવાની તકલીફ પડી હતી. મનષ્ણાતોએ સૂચવ્યું છે કે

તમામ શાળાઓએ મિવસમાં ૨૦-૩૦ મમમનટનો સમય મવદ્યાથથીઓનું વાંચન કૌશલ્ય સુધારવા માટે અલગ ફાળવવો જોઈએ. સંશોધનમાં ૧૪થી ૧૬ વષગની વયના આશરે ૨૪,૫૦૦ મવદ્યાથથીની વાંચન પરીક્ષાના પમરણામો પર નજર નખાઈ હતી.

પૂરગ્રસ્ત બન્યો હતો. કેટલાક સ્થળોએ તો પ્લાનરોએ પૂરના કુદરતી મેદાનો પર પણ મકાનો બાંધવાની પરવાનગી આપી હતી. બીબીસી ટુઝ ન્યુઝનાઈટ કાયા ક્ર મમાં બોડસે જણાવ્યુ હતુ કે અત્યાર સુ ધી ઈંગ્લેન્ડની ૯ ટકા જમીન પર બાંધકામ થયું છે. મકાનોની માગણીને પહોંચી વળવા બાંધકામને ૧૨ ટકા જમીન સુ ધી રવસ્તારવું જોઈએ. આનો અથા એ છે કે બાંધકામ હેઠળની ૪,૫૩૧ ચો.મી.ની જમીન વધારીને ૬,૦૦૦ ચો.મી.થી વધુ કરાવી જોઈશે. આશરે ૧૫૧૦ ચો.મી. જમીનનો વધારો ગ્રે ટ ર લં ડ નના ૬૦૭ ચો.મી. રવસ્તારના બમણાથી વધુ છે. • ટોયોટાએ નિટનમાંથી ૭૫,૦૦૦ વાહન રીકોલ કયાાઃ કાર જાયન્ટ ટોયોટાએ રિટનમાંથી તેના આશરે ૭૫,૦૦૦ વાહન રીકોલ કયાા છે. સ્ટીઅરરંગ અથવા વોટર પંપની ફરરયાદના કારણે ટોયોટાએ સમગ્ર રવશ્વમાંથી ૨.૭૭ રમરલયન વાહનો પાછાં ખેચ્યા છે. આ ખામીના કારણે કોઈ અકસ્માત કે ઈજાની ઘટના બહાર આવી નથી.

વરસાદનું સંગીત અનોખું હોય છે, પરંતુ આપણા કાન તેને ઝીલી શકતાં નથી. જમાનીના ડ્રેસ્ડન શહેરના નેઉસ્ટાટ કુનસ્ટોફપેસેજ નવસ્તારમાં ‘ધ ફનેલ વોલ’ નામે ઓળખાતી ઈમારત છે, જેની દીવાલો પર પાણીના નનકાલ માટે ગળણી અને ગટર જેવાં સંગીત સાધનો એવી રીતે લગાવાયાં છે કે આપણે સુમધુર જળસંગીત સાંભળી શકીએ છીએ. આ ગાતી દીવાલ પયાટકો માટે આકષાણનું કેન્દ્ર બની ગઈ છે અને વરસતા વરસાદમાં પણ તેઓ જળસંગીત માણવા ઉભાં રહી જાય છે. આ ગાતાં ઘરની રચના નશલ્પી એનેટ પૌલ દ્વારા કરાઈ છે અને તેના ડીઝાઈનરો નિસ્ટોફ રોઝનેર અને આન્દ્રે ટેમ્પેલ છે. આ બધાં જ આ સંગીતમય ઈમારતમાં રહે છે.

આઇન્સ્ટાઇનના મગજનું રહસ્ય લંડનઃ નોબલ પ્રાઇઝ રવજેતા મહાન વૈજ્ઞારનક આડબટટ આ ઇ ન્ સ્ ટા ઇ ન ના મગજમાં સામાન્ય કરતાં વધુ સંખ્યામાં ફાંટ હોવાથી તેમનામાં અસામાન્ય બુરિક્ષમતા અને અસામાન્ય રીતે રવચારવાની ક્ષમતા હતી. ૧૯૫૫માં આઇન્સ્ટાઇનના મૃત્યુ બાદ તેમનું મગજ સંશોધન માટે સાચવી રખાયું હતું. ધ ટેરલગ્રાફમાં પ્રરસિ

અહેવાલ અનુસાર આ ઇ ન્ સ્ ટા ઇ ન નાં મગજમાં વધુમાં ૨,૦૦૦ જેટલી જુદી જુદી માંસપેશીઓ જોવા મળી હતી, જે બાદમાં ૨૪૦ બ્લોક્સમાં વહેંચાઈ જતી હતી. અગાઉના સંશોધનમાં સૂચન કરાયું હતું કે મગજમાં અસામાન્ય ધારીઓની પેટનાનાં કારણે આઇન્સ્ટાઇન ફીરઝક્સના ખૂબ જ અઘરા કોયડાઓને ઉકેલી શકતા હતા.


8

Gujarat Samachar - Saturday 8th December 2012

લંડનની ટૂંિી મુલાિાતે અાવેલા હેમલહેમ્પસ્ટેડમાં ૪૦ વષષના વસવાટની સમાજ-યુએસએના અગ્રણીઅો ઉજવણી િરતા યુગાડડન એવિયનો લેઅિેવડારકાિાંપાટીદાર 'હોટેલ-

યુગાતિાની હકાલપટ્ટી દરડિયાન ૧૯૭૨િાં યુ.કે.ના અાશ્રયે અાવેલા એડશયનોિાંના ૩૦ જેટલાં પડરવારોને િેકોરિ કાઉન્તસલે અાવકારી હેિલહેમ્પમટેિ ડવમતારિાં મથાયી કયાષ હતા. અા પડરવારોને તયુટાઉન કડિશન, ચચમીસ, સાલ્વેશન અાિમી, હેિલહેમ્પમટેિ લાયતસ કલબ તથા કેટલાક મથાડનક ઇન્તિયન પડરવારો િદદરૂપ બતયા હતા. ૪૦ વષષ પહેલાં અહીં મથાયી થયેલા યુગાતિન એડશયનો અાજે મવબળે પગભર થયા છે એટલું જ નડહ પણ સતત પ્રવૃડિઅોથી કાયષરત એિની 'િેકોરિ ઇન્તિયન સોસાયટી' દ્વારા 'એજ કતસનષ િેકોરિ, િેકોરિ બરો કાઉન્તસલ, િેકોરિ કાઉન્તસલ અોફ વોલંટરી સડવષસ તથા લાયતસ કલબને િદદરૂપ બની રહ્યા છે. ગત અોકટોબરની ૭િીએ ઇન્તિયન િેકોરિ સોસાયટી દ્વારા હેિલહેમ્પમટેિિાં ૪૦ વષષના વસવાટની ઉજવણી રૂપે એક કાયષિિનું અાયોજન કરવાિાં અાવ્યું હતું જેિાં યુગાતિન બાળકો િાટે સડિય યુડનસેફ અને મથાડનક ચેડરટીના લાભાથથે £૨૯૦૦ જેટલું િાતબર ફંિ એકત્ર કરવાિાં અાવ્યું હતું.

ડેિોરમ ઇન્ડડયન સોસાયટીના સભ્યો

અા પ્રસંગે િેકોરિ ઇન્તિયન સોસાયટીના ચેરિેન ચીિનભાઇ શેઠે સૌનું મવાગત કરતાં જણાવ્યું કે, ૧૯૭૨ સુધી અહીં પાંચ જ ઇન્તિયન કુટુંબ રહેતાં હતા ત્યારબાદ યુગાતિન એડશયનોના ૩૦ જેટલાં પડરવાર મથાયી થતાં

મંચ પર અામંવિત મહાનુભાવો....

અહીં અિે વ્યવન્મથત કલબ શરૂ કરી કોિની જરૂરીયાતો અંગે રજૂઅાત કરતા અને અાપણી ભાડવ પેઢીિાં ભારતીય પરંપરા અને સંમકૃડતનું જતન થાય એ િાટે પ્રચાર-પ્રસાર કરતા.' િુખ્ય અડતડથ ડવશેષ તરીકે ઉપન્મથત 'ગુજરાત સિાચાર' તથા 'એડશયન વોઇસ'ના તંત્રીશ્રી સી.બી. પટેલે જણાવ્યું કે, 'યુગાતિાિાં પોતાના િાલડિલકત છોિી ખાલી હાથે યુ.કે. અાવેલા મવાશ્રયી અને મવાડભિાની ભારતીયોએ ડિટીશ કેમ્પોિાં કે સરકારી બેડનફફટ પર ડનભષર રહી અહીંની સરકારને િાથે પડ્યા નથી. હૈયે હાિ હાયાષ વગર અાપણી વસાહતે મવબળે અહીં શૂતયિાંથી સજષન કયુિં છે એટલું જ નહીં પણ અા દેશને વફાદાર રહી ડિટનના અાડથષક, સાિાર્ક અને સાંમકૃડતક ઉત્થાનિાં ભારતીયોનો ફાળો નોંધપાત્ર રહ્યો છે. અા તકે ઉપન્મથત અતય મથાડનક િહેિાનોિાં િેકોરિ કાઉન્તસલના િેયર કાઉન્તસલર હબષટ ચેપિેન, હેિલ હેમ્પમટેિના એિ.પી. િાઇક પેનીંગ, ટ્રીંગના િેયર કાઉન્તસલર નીક હોલીંગહમટડ, સાલ્વેશન અાિમીના િેનીસ હૂક, કોમ્યુડનટી એકશન િેકોરિના ચીફ એકઝીકયુટીવ િાકક ડિશેલ, િેકોરિ કાઉન્તસલ અોફ વોલંટરી સડવષસના ચીફ એકઝીકયુટીવ જૂન મટ્રીટ ઉપન્મથત રહ્યા હતા. ૪૦ વષષ પહેલા હેિલહેમ્પમટેિિાં અાવી મથાયી થયેલાં ભારતીબેન અિલાણીએ એિના ભૂતકાળનો અનુભવ વણષવ્યો હતો.

િોટેલ એતિ પટેલ'ના નાિે ડવખ્યાત બનેલા પટેલોિાં દડિણ ગુજરાત (સુરત, નવસારી, વલસાિSNV)ના પાટીદારો અગ્રમથાને છે. અિડેરકાિાં અા પાટીદારોની સંમથા "લેવા પાટીદાર સિાજયુએસએ' દ્વારા ભવ્ય સંિેલન યોજાય છે જેિાં લેવા પાટીદાર સમાજ યુએસએના પ્રમુખ શ્રી કિરીટભાઇ તથા બોડડ અોફ અિેડરકાના ખૂણે ખૂણેથી ટ્રસ્ટના ડાયરેિટર શ્રી હરગોવવંદભાઇને "લવ ગુજરાત' અને 'સયાજીરાવ સૌ સહપડરવાર સાિેલ ગાયિવાડ'ના દળદાર પુસ્તિોની ભેટ અાપી મેનેજીંગ એવડટર િોકિલા પટેલ તથા ચીફ ફાયનાડસીયલ અોકફસર સુરેડદ્રભાઇ પટેલ. થાય છે. બે સપ્તાહ અગાઉ જયોર્ષયાિાં અા "લેવા પાટીદાર સિાજ- ચીફ ફાયનાતસીયલ અોફફસર અિેડરકાના યુએસએ"ના પ્રિુખ શ્રી સુરેતદ્રભાઇ પટેલ સાથે મથાયી થયેલા ફકરીટભાઇ ફકરીટભાઇ કાન્તતભાઇ વાતચીત કરતાં જણાવ્યું કે, જેકસનવીલ-ફલોડરિાિાં ૩૦ પાટીદાર તથા બોિડ અોફ 'તાપીથી વાપી સુધીના વષષથી હોટેલ બીઝનેસિાં છે. ટ્રમટના િાયરેકટર શ્રી પાટીદારોનું ૧૩, ૧૪ અને એિની સાથે અાવેલા હરગોડવંદભાઇ દયારાિ ૧૫ ડિસેમ્બર દરડિયાન હરગોડવંદભાઇ દેસાઇ એ િૂળ દેસાઇ લંિનના પ્રવાસે અાવ્યા ગુજરાતના બારિોલી ખાતે ડદગસ ગાિના વતની છે અને બડિિંગહાિથી હતા. 'ગુજરાત સિાચાર' લેવા પાટીદાર સિાજની ૧૯૭૭િાં જઇ લોસ 'એડશયન વોઇસ' કાયાષલયની વાિીિાં સ્નેહસંિેલન યોજાશે યુએસએ અિેડરકાના એતજલસિાં મથાયી થયેલા િુલાકાતે અાવેલા અા બન્ને ત્યારબાદ અગ્રણીઅોએ િેનેર્ંગ ફલોડરિાના અોરલાતિો ખાતે હરગોડવંદભાઇ પહેલા પેટ્રોલ એડિટર કોફકલા પટેલ તથા ૧૧, ૧૨ અને ૧૩ જુલાઇ પંપની િાડલકી ધરાવતા એ ૨૦૧૩િાં ડવશાળ પાયે પછી ૧૯૮૨થી તેઅો મથાડનક સંમથાઅોનો સંિેલન યોજાનાર છે જેિાં હોટેલના બીઝનેસિાં છે. અા અાભાર વ્યકત કરી િેકોરિ ૩૦,૦૦૦ જેટલા સભ્યો ભાગ બન્ને અગ્રણીઅોને 'ગુજરાત ઇન્તિયન સોસાયટીએ લેશે.' સિાચાર તથા એડશયન સાલ્વેશન અાિમીને સુધાબેનના લેવા પાટીદાર સિાજ- વોઇસ' દ્વારા પ્રડસધ્ધ 'લવ £૨૫૦, યુએસએના પ્રિુખ ફકરીટભાઇ ગુજરાત' અને 'સયાર્રાવ વરદહમતે હેિલહેિપમટેિના િેયરને બારિોલી ડજલ્લાના અાફવા ગાયકવાિ'ના અાકષષક, િનોજભાઇ પટેલના વરદહમતે ગાિના િૂળવતની છે. વેમટ દળદાર અંકો ભેટ અાપવાિાં £૨૫૦ અને લાયતસ કલબને િીિલેતિના વોલસોલિાં અાવતાં તેઅો ખૂબ પ્રભાડવત ન્મિતાબેનના હમતે £૨૫૦નો જતિેલા અને ૧૯૮૦થી થયા હતા. ચેક અપષણ કયોષ હતો.

• OCI Applications • Wills and Probate • Private Tax Planning • Immigration Visas

!

(including appeals)

• Property • Divorce

* ,! +-(($" * & "&+, $$ * ' )- $",1 $-%"&"-% /"& '/+ ''*+ ,"'+ 0, &,"'&+ '&+ *. ,'*" +

'* ! + *'% '&$1 2 *'&, # ''* -$$1 ",, *'% '&$1 2 * & ! ''* ,"' ''* -$$1 ",, *'% '&$1 2

502-504 Honeypot Lane Stanmore Middlesex HA7 1JR

020 8951 6959 • info@pindorialaw.com

www.pindorialaw.com

$

'


મિટન

Gujarat Samachar - Saturday 8th December 2012

યુકેમાં ૧૯૯૭ અને ૨૦૦૪માં ઈમમગ્રેશનમાં સૌથી મોટા ઉછાળા લંડનઃ મિટનમાં ચાર વષષ દરમમયાન નેટ મા ઈ ગ્રે શ ન માં સૌથી મોટો ઘટાડો નોંધાયો હોવાનું ઓફિસ િોર નેશનલ ટટેટેસ્ટટક્સ (ONS) દ્વારા જણાવાયું છે. આ માટે સંટથાએ છેક ૧૯૬૪થી યુકેમાં લોકોના આગમન અને પ્રત્યાગમનના આંકડા તપાટયા હતા. ONSના ચાટટ અનુસાર ૧૯૬૪થી ૧૯૮૩ના સમયગાળામાં યુકેમાં આવતાં લોકોની સરખામણીએ દેશ છોડી જનાર લોકોની સંખ્યા વધુ હતી. ૧૯૯૪થી પણ યુકેમાં નેટ માઈગ્રેશનનું ટતર સામાન્યપણે નીચુ રહ્યું હતું. ૧૯૯૩માં માટટ્રીચ ટ્રીટી અમલી બનવા સાથે યુરોપીઅન યુમનઅનની ટથાપના થઈ તેમ જ ઈયુના લોકો અને વકકરોની હેરિેર વધુ મુક્ત બની હતી. નવી લેબર સરકારે મિમટશ

ડિડટશ શીખ સૈડનકની પાઘડી અંગે ડિિાદ

લંડનઃ ડિડટશ આમટીમાં ડ્યૂટી દરડમયાન પાઘડી પિેરવાની છૂટ મેળવનાર પિેિા શીખ સૈડનક જતીન્દ્રપાલડસંહ ભુલ્લરને પાઘડી અને દાઢીના મુદ્દે સાથીઓના િાથે અપમાડનત થવું પડ્યું છે. તકોટડગાડડમાં જોડાયેિા ૨૫ મસમટઝન સાથે લગ્ન કરેલા વષટીય ગાર્સવમેન ભુલ્િરને હજારો લોકોના પ્રવેશને સેંકડો વષવની પરંપરા તોડીને અટકાવતા ‘પ્રાઈમરી પરપઝ બફકંગિામ પેિેસની બિાર રુલ’ને નાબૂદ કરવા સાથે પાઘડીમાં રિેવાની પરવાનગી ૧૯૯૭થી ઈમમગ્રેશનમાં સૌથી અપાઈ છે. જોકે, આ ડનણવય તેના તકોટડગાડડ એફ કંપનીના મોટો ઉછાળો આવ્યો હતો. આ પછી, ૨૦૦૪માં સાથી સૈડનકોની સાથે ઈયુના આઠ દેશ (ચેક ડવવાદનું કારણ બન્યો છે. રીપસ્લલક, ટલોવેફકયા, તકોટડગાડડ એફ કંપની પર ટલોવેનીઆ, પોલેન્ડ, સાવવજડનક ડ્યૂટી અને એટટોનીઆ, હંગરી, મિારાણીની ડસસયુ ડરટીની લેટમવયા, મલથુઆનીઆ) જવાબદારી છે. ભુલ્િરને પાઘડી પિેરવા, ઈયુમાં જોડાયાં પછી બીજો વાળ અને દાઢી નિીં કપાવવા મોટો ઉછાળો આવ્યો હતો. બાબતે સાથીઓના ટોણાં આ પછી, નેટ માઈગ્રેશન સાંભળવા પડ્યા િતા. લગભગ એકસરખા ટતરે રહ્યું તકોટડગાડડના રુડઢચૂતતો કિે છે હતું. નેટ માઈગ્રેશનના તાજા ભુલ્િરને મળેિી છૂટથી આંકડા વૈમિક મંદીની ટૂડરતટો અને અન્ય િોકોને કટોકટીના વષષ ૨૦૦૮ પછી આખી કંપની િાતયાતપદ સૌથી નીચાં છે. િાગશે. • ઓક્સફડડ ડડક્શનરીમાંથી માજી તંત્રીએ ભારતીય શબ્દો કાઢી નાખ્યાઃ ઓસસફડડ ઇંગ્લિશ ડડસશનરીના જાણીતા ભૂતપૂવવ એડડટર રોબટડ બૂશવફફલ્ડે ભારતીય મૂળના સડિત ડવદેશી મૂળના િજારો શબ્દોને કાઢી નાંખી ડડસશનરીને ફરીથી િખવાનો પ્રયાસ કયોવ િતો, તેવો દાવો એક નવા પુતતકમાં કરાયો છે. ભારતના પ્રાણી 'બાડિસૌર’, બંગાળી વૃક્ષ 'ડાન્ચી’ અને નદી કાંઠે રિેતા ડમશ્ર વંશના વ્યડિ માટે ડિડટશ ગયાનાનું નામ 'બોડવયેન્ડર’ જેવા શબ્દોને કાઢી નાંખ્યા િતા.

હડકવાના રોગીને બે વખત હોસ્પિટલમાંથી હાંકી કઢાયા

9

NHS હોસ્પપટલોમાં પેશન્ટ્સ સાથે બેપરિાઈ અને ઘૃણા

લંડનઃ ઈંલિેન્ડમાં સાત વષવના જોકે, ૨૭ મેએ તેમનું મોત થયું લંડનઃ િેલ્થ સેિેટરી જેરેમી ગાળા પછી િડકવાથી સૌપ્રથમ િતુ.ં તેમના પુત્ર ગુરપ્રીતે સેન્ટ હ ન્ ટે શરણજીત ઉભી (૫૮) નામની પાન્િાસ કોરોનસવ કોટડ ખાતે N H S ની મૂળ ભારતીય મડિિાનું મૃત્યુ ઈન્ક્વેતટમાં જણાવ્યું િતુ કે આ કાળજી અંગે થયું છે. જોકે, રોગના ડનદાન ઘટનાથી પડરવારને આઘાત આ ક રા અગાઉ નાની તકિીફ િોવાનું િાલયો િતો. તેમની માતા માચવ પ્રિાર કરતા પ્ર વ ચ ન માં જણાવી તેમને બે વખત પાછાં મડિનામાં ભારતની મુિાકાતે કહ્યું િતુ કે કેટિીક મોકિી દેવાયાંની રજૂઆત ગયાં િતાં. ઈંલિેન્ડમાં દદટીઓને કોરોનર સમક્ષ કરાઈ િતી. િડકવાનો છેલ્િો કેસ જુિાઈ િોગ્તપટિોમાં રુક્ષતા, ચીડ, બેપરવાઈ અને કેન્ટના ડાટડફડડના રિેવાસી ૨૦૦૫માં નોંધાયો િતો. કૂતરું કરડ્યાં પછી ઘૃણાનો સામનો કરવો પડે છે. શરણજીતને ભારતમાં તેના ભાઈના કૂરકૂડરયાએ બચકું િડકવાના િક્ષણ દેખાયાના િોગ્તપટિોના સંચાિકોની ભયુાં િતું. જોકે, બચકું નાનુ થોડાં સપ્તાિમાં વેગ્સસનેશન નજર પેશન્ટ્સની સારસંભાળ િોવાથી તે સમયે ડોસટર પાસે સડિત સારવાર ન િેવાય તો ગૌરવ કે માન સાથે િેવાતી ન તપાસ કરાવી ન િતી. ભારત તેનાથી મૃત્યુદર ૧૦૦ ટકા રિે િોવાની િકીકત તરફ િોતી પ્રવાસના ત્રણ મડિના પછી છે. ડવશ્વમાં િડકવાના આશરે નથી. િેલ્થ સેિેટરી િન્ટે NHSની પોન્ટીપૂિ િોગ્તપટિ, તેમને િડકવાના િક્ષણો ૫૫,૦૦૦ કેસમાંથી ડવન્ટરબોનવ વ્યૂ, તટેફડડ દેખાયાં િતાં. અડધોઅડધ ભારતમાં નોંધાય િોગ્તપટિ, ટૂડટંગની સેન્ટ આખરે િડકવાના કેસથી છે. ચેપગ્રતત પાણીના કરડવા જ્યોજવ‘સ, એશ કોટડ કેર ઉઝરડાંથી વાઈરિ િોમ, સડિતની સંતથાઓમાં પડરડચત જીપીને આ કે બીમારીની શંકા જતા ઈન્ફેસશન ફેિાવા ઉપરાંત, આઘાતજનક કાળજી અંગે શરણજીતને સેન્ટ્રિ િંડનમાં પ્રાણીની િાળ માનવીની ત્વચા ઉદાિરણો આપ્યા િતા. તેમણે યુડનવડસવ ટી કોિેજના પર ઉઝરડાં કે ઈજા સાથે ઉચ્ચ અડધકારીઓએ નોકરી આઈસોિેશન યુડનટમાં સંપકકમાં આવવાથી પણ ચેપ ગુમાવવી પડે તેની ચેતવણી સારવાર િેઠળ રખાયાં િતાં. પ્રસરે છે. આપી િતી. • ટાઇટેડનકનાં બે મેનુની હરાજીમાં ૧ લાખ સાસંદઃ િેબર પાટટીના ભૂતપૂવવ એમપી માગાવરેટ પાઉન્ડ ઊપજ્યાઃ દુઘવટનામાં ડૂબેિાં ટાઇટેડનક મોરાને બથવડે કાર્સવ માટે £ ૧૬૪ અને ડિસમસ જિાજના ફતટડક્લાસ પેસેન્જસવ માટેનાં િંચ મેનુ કાર્સવ માટે £ ૫૦નો ખચવ કરદાતાના ડશરે સડિત બે મેનુની ૨૪ નવેમ્બરની િરાજીમાં ૧ નાખતા ક્લેઈમ્સ કયાાં િતાં. માગાવરેટ મોરાને િાખ પાઉન્ડ ઊપજ્યા િતા. બે વેપારીઓ £ ૫૩,૦૦૦ના પાિાવમેન્ટરી એસસપેન્સ ડરચાડડ અને તટેનિી મેએ તમૃડતડચહ્ન તરીકે આ કૌભાંડના ભાગરુપે અગ્તતત્વ ડવનાના સામાન મેનુ ખરીદ્યુ િતું. ટાઇટેડનકના પ્રવાસના અને સેવા માટે £ ૨૪,૦૦૦થી વધુના બનાવટી આરંભના ડદવસનાં મેનુની ૬૪,૦૦૦ પાઉન્ડની ઈનવોઈસ રજૂ કયાાં િતાં. તેમણે પ્રજાના નાણાથી પોતાના ત્રણ ઘરની સજાવટ કરી રેકોડડ િેફકંગ ફકંમત ઊપજી િતી. • બથથડે કાર્સથનો ખચથ પ્રજાના માથે નાખતા િોવાનું કિેવાય છે.


10

www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 8th December 2012

ગુજરાત કોંગ્રેસઃ ફરી ઠેરના ઠેર? ગુજરાત હવધાનસભાની ચૂંટણીઓને લષકસભા ચૂંટણીના ફાઇનલ મેચ પૂવષેનું સેહમ-ફાઇનલ રાઉન્ડ ગણાવાય છે. દેશહવદેશમાં વસતાં ભારતીયષ અત્યારે ગુજરાત પર નજર માંડીને બેઠા છે - ગુજરાતમાં શું થાય છે? નરેન્િ મષદીની (ભાજપની) બેઠકષ વધશે કે ઘટશે? કોંગ્રેસેનું શું થશે? કેશુભાઇએ ગુજરાત પહરવતોન પાટટીના નામે નવષ ચષકષ માંડ્યષ છે, પણ ગજું કાઢશે? જષકે માથા એટલી વાતું, અને મષઢા એટલા પ્રશ્નષ વચ્ચે બહુમતી વગો લગભગ એક વાતે સંમત િતષઃ કોંગ્રેસ આ વખતે ભાજપને ભારે પડે તેવું લાગે છે... મષદી જીતશે તષ ય હવજય પથ આસાન નિીં િષય. રાજ્યમાં લગભગ સુષુપ્તાવપથામાં પડેલી કોંગ્રેસને લષકષ આ વખતે ગંભીરતાથી ગણતરીમાં લેતા થયા િતા. કારણ એ િતું કે પિે આ વખતે બહુ આગષતરું પ્રચાર અહભયાન આદયુું િતું. કોંગ્રેસમાં જેટલા પણ જૂથષ છે તે તમામના નેતાઓએ એક મંચ પરથી એલાન કયુું િતુંઃ િમ સબ એક િૈ... મુખ્ય હવપિના દરજ્જાને છાજે તેમ િષબાળષ મચાવવાનષ એકેય મષકષ ચૂક્યા નિષતા. બધાએ નક્કી કયુું િતું કે પિ હટકકટ આપશે તે જ ચૂંટણી લડશે, અને બીજા બધા તેને જીતાડવામાં મદદ કરશે... કોંગ્રેસના કલેવરથી અલગ જ માિષલ જામ્યષ િતષ. ધડાધડ એક પછી એક વચન અપાઇ રહ્યા િતા. કોંગ્રેસ ગરીબષને ઘરનું ઘર આપશે, ગામડાંઓમાં પ્લષટ આપશે, હશહિત યુવાનષને લેપટષપ મળશે. મકાન માટે, લેપટષપ માટે રજીપટ્રેશન પડાપડી જામી િતી. કોંગ્રેસના તષ ઠીક, ભાજપના સભ્યષ પણ લાભાથટીની કતારમાં જષવા મળ્યા િતા! કોંગ્રેસની યષજનાઓને જષરદાર લષકપ્રહતસાદ મળ્યષ િતષ. કોંગ્રેસ આ વખતે તષ ભાજપને ભારે પડશે જ તેવષ માિષલ જામ્યષ િતષ. પરંતુ િવે આ બધું હદવાપવપ્ન જેવું પુરવાર થઇ રહ્યું છે. કોંગ્રેસે ચૂંટણીની તૈયારી શરૂ કરી કે તરત જાિેર કયુું િતું કે તમામ બેઠકષના ઉમેદવારષ આગષતરા જાિેર કરી દેવાશે, જેથી ઉમેદવારને તેના મતહવપતાર પર ધ્યાન કેસ્ન્િત કરવાનષ સમય મળે. હવચાર સારષ િતષ, પણ અમલ ન થઇ શક્યષ. ઉમેદવારષની પસંદગી અંગે છેલ્લી ઘડી સુધી અવઢવ રિી. િાઇ કમાન્ડે ઉમેદવારષની સૂહચ જાિેર કરી કે દૂધનું

દૂધ, અને પાણીનું પાણી થઇ ગયું. પિમાં અસંતષષનું વાવાઝષડું ફૂંકાયું. ઉમેદવારષની પ્રથમ યાદી જાિેર કયાો બાદ પિને એટલા આક્રષશનષ સામનષ કરવષ પડ્યષ કે બીજી યાદી જાિેર કરવાના બદલે ઉમેદવારષને ગુપચૂપ મેન્ડેટ આપી દેવાયા. ઘણા પથળે છેલ્લી ઘડીએ ઉમેદવારષ બદલાયા. પિના નેતાઓ મોં છુપાવી ફરતાં થઇ ગયા. હવધાનસભામાં હવપિના નેતાનું પદ સંભાળતા વગદાર નેતા શહિહસંિ ગષહિલને તષ નારાજ કાયોકરષથી બચવા ઓકફસમાં આશરષ લેવષ પડ્યષ. નરિરી અમીન સહિતના ટષચના નેતાઓના એક જૂથે તષ હટકકટ ન મળતાં જાિેર સંમેલન યષજીને રાહુલ ગાંધીથી માંડીને પ્રદેશ કોંગ્રેસના નેતાઓ સામે બેફામ આિેપષ કયાો. એટલું જ નિીં, ગમે તે ભષગે કોંગ્રેસના ઉમેદવારષને િરાવવા જ છે તેવષ દૃઢ હનધાોર જાિેર કયષો. શું ગુજરાત કોંગ્રેસની આ જ તાસીર છે? આનષ જવાબ આપવષ મુશ્કેલ નથી. સહુ જાણે છે કે પ્રદેશ કોંગ્રેસમાં જેટલા નેતા છે, એટલા જૂથષ છે. કાયોકરષ કરતાં નેતાઓની સંખ્યા વધુ છે. અને આમાંના એક પણ નેતાને બીજા નેતા પર ભરષસષ નથી. આમ છતાં આ વખતે ચૂંટણી પૂવષે પિમાં જે માિષલ રચાયષ િતષ, પ્રજાજનષ સમિ જે ઇમેજ ઉભી કરાઇ િતી તેનાથી એવી આશા બંધાઇ િતી કે હવધાનસભા ગૃિમાં કોંગ્રેસની બેઠકનષ આંકડષ વધશે. ગુજરાતમાં કોંગ્રેસ ભાજપનષ હવકલ્પ બનીને ઉભરશે તેવું મનાતું િતું. ગુજરાતના મતદારષએ વષષોથી બે જ મુખ્ય પિષની રાજનીહતને પ્રાધાન્ય આપ્યું િષવાથી આમ થવું જરૂરી પણ િતું. લષકશાિી તંત્રમાં સત્તા કષઇ પણ પિ સંભાળે, હવરષધ પિ મજબૂત િષવષ જરૂરી છે, જેથી શાસક પિ મારગ ચૂકે તષ કાન આમળી શકાય. ગુજરાતમાં હવરષધ પિનું પલડું થષડુંક િળવું િતું. છેલ્લી હવધાનસભામાં શાસક ભાજપના ૧૧૭ સભ્યષ િતા, અને મુખ્ય હવપિ કોંગ્રેસના ૫૯ (અન્ય અને અપિ પાસે છ બેઠકષ િતી). શાસક-હવપિ વચ્ચેનું અંતર ઘટ્યું િષત તે કોંગ્રેસના પવહિતમાં તષ િતું જ, રાજ્યના હિતમાં પણ િતું. ખેર, અત્યારે તષ કોંગ્રેસે સષનેરી તક વેડફી નાખી િષય તેવું જણાય છે. કોંગ્રેસ ઘાંચીના બળદની જેમ એક ચક્કર પૂરું કરીને ફરી ઠેરની ઠેર (જૂથવાદના જૂના) આવીને ઉભી િષય તેમ લાગે છે.

પેલેસ્ટાઇન-ઇઝરાયલઃ સંઘષષ શાંત પાડવો પડશે પેલેપટાઇન અને ઇઝરાયલ વચ્ચેના વષષોજૂના સંઘષોમાં વધુ એક લષહિયાળ પ્રકરણ ઉમેરાયું છે. આ સશપત્ર સંઘષોમાં યહૂદીઓની ધાહમોક આપથાના પ્રતીક સમાન જેરુસલેમને લક્ષ્ય બનાવી ગાઝાપટ્ટીમાંથી હુમલષ થયાની ઘટના પ્રથમ વાર બની છે. હુમલાથી છંછેડાયેલા ઇઝરાયલે ગાઝાપટ્ટીને હનશાન બનાવી શ્રેણીબદ્ધ હુમલા કયાો. જેમાં એકસષથી વધુ લષકષ માયાો ગયા છે અને િષસ્પપટલષ ઇજાગ્રપતષથી ઉભરાઇ રિી છે. અનેક મકાનષ, જાિેર પથળષ કાટમાળના ઢગલા બની ગયા છે. મધ્ય-પૂવો એહશયામાં ગાઝાપટ્ટી અને ઇઝરાયલ વચ્ચે છેલ્લાં કેટલાક હદવસથી ચાલતા સંઘષષે ખતરનાક વળાંક લીધષ છે. પેલેપટાઇનના કટ્ટરપંથી સંગઠન િમાસે જેરુસલેમ પર રષકેટ હુમલષ કયષો, અને પછી આ રષકેટ હુમલાનું લક્ષ્યાંક ઇઝરાયલની સંસદ િતી તેવું હનવેદન કરીને બળતામાં ઘી િષમ્યું. ઇઝરાયલના વડા પ્રધાન બેન્જામીન નેતાન્યાહુએ ‘ઝડપી જવાબી કાયોવાિી’ની ચેતવણી આપી િતી, અને િંમેશની જેમ તેનષ

અમલ પણ કરી દેખાડ્યષ. ઇઝરાયલને આ આક્રમક કાયોવાિી ન કરવા માટે સમજાવવાના તમામ આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રયાસષ હનષ્ફળ ગયા છે. યુનાઇટેડ નેશન્સ તેમ જ અન્ય દેશષએ આ હુમલાની ટીકા કરી છે, પરંતુ હુમલા અટકાવવાનષ ઉપાય કષઇને મળ્યષ નથી. અમેહરકાએ નૈહતિાના આધારે ઇઝરાયલને સમથોન આપતાં કહ્યું છે કે દુહનયાનષ કષઇ દેશ સીમા પારથી પષતાના નાગહરકષ પર થતાં હુમલા સિન કરી શકે નિીં. ઇહજપ્ત, આરબ લીગના નેતાઓએ યુદ્ધહવરામની અપીલ કરી છે. ભારતે પણ ગાઝાપટ્ટીમાં યુદ્ધની સ્પથહતમાં અંગે ગંભીર હચંતા વ્યિ કરીને બન્ને પિષને સશપત્ર કાયોવાિી બંધ કરવા અને આ િેત્રમાં શાંહત અને સલામતીની પુનઃ પથાપના માટે અપીલ કરી છે. હવશ્વ સમુદાયે પેલેપટાઇન-ઇઝરાયલ વચ્ચે સીધી મંત્રણા માટે પ્રયત્ન કરવા જષઇએ કેમ કે સંવાદથી અનેક જહટલ મુદ્દા ઉકેલી શકાય છે. યુનાઇટેડ નેશન્સ આ માટે પિેલ કરે તે ઇચ્છનીય છે.

તમારી વાત....

મૌન બધાના માટે સારું જ છે, પણ જે કામમાં ડૂબેલો છે એના માટે તો તે ઉત્તમ છે. - ગાંધીજી

આઝાદી કોને કહેવાય? ૧૯૪૭માં આપણને સ્વતંત્રતા મળી ત્યારે બધાને આનંદ થયો હતો અને અમીર-ગરીબ સૌએ મીટ માંડી હશે કે હાશ, ટિટટશ ચુગ ં ાલમાંથી છૂટ્યા અને આપણને સુખ, સગવડ અને સમાન અટધકાર મળશે. ગાંધીજીના આઝાદી વેળાના શબ્દો હતા કે ‘જ્યાં સુધી ભારતના બાવન લાખ ગામડાંની પ્રજા સુખી નટહ થાય ત્યાં સુધી આને આઝાદી કહેવાશે નટહ. શું ગામડાંની પ્રજાને અત્યારની આ શાસન ધૂરાથી સંતોષ છે? અત્યારની કોંગ્રેસ સરકાર માત્ર રાજ કરવામાં જ માને છે. ખરેખર તો સરદાર વલ્લભભાઇને આઝાદી વેળાએ વડાપ્રધાન બનવવા યોગ્ય હતા. પરંતુ હઠીલા જવાહરલાલ નહેરૂની હઠથી ગાંધીજી જાણી ગયા હતા કે જો નેહરૂને વડાપ્રધાન નટહ બનાવાય તો એ બીજી પાટટી ઊભી કરશે. આ ગૂચ ં વણ અંગે વલ્લભભાઈને ગાંધીજીએ વાત કરી અને વલ્લભભાઈ સમજી ગયા હતા. નહેરૂ કુટબ ું નો જાણે ભારત ઉપર વારસાગત હક્ક હોય તેમ રાજ કરવા માગે છે. આપણી પ્રજાએ સમજવું જોઈએ કે હાલને વટહવટ કેવો ચાલે છે. નેતાઅો મત લઈ જાય પછી પાંચ વષષ સુધી ‘તું તારા રસ્તે અને હું મારા રસ્તે’ જેવો વતાષવ કરે છે. અલબત્ત દેશે ઔદ્યોટગક ક્ષેત્રે પ્રગટત કરી છે. પણ ગામની પ્રજાનું શુ? ં ગરીબ પ્રજાનું શુ? ં ખેડત ૂ હંમશ ે ા એ ઈચ્છતો હોય કે ખેતી માટે હંમશ ે ા પાણી મળતું રહે, વીજળી મળતી રહે. ગુજરાત નરેન્દ્ર મોદીના વટહવટતળે ટવકાસ કરી રહ્યું છે ત્યારે કોંગ્રેસને પેટમાં દુઃખે છે. ભાજપ આગળ જાય અને કોંગ્રેસને નીચું જોવાનું થાય એટલે તે બીજા નેતાઓને હાથમાં લઈ નવો પક્ષ રચાવી મોદી સામે ઊભો રાખે છે. ભ્રિાચાર તો હદ કરી નાખી છે. - ભુલાભાઈ પટેલ, કેન્ટન - હેરો

ગુજરાતની ચૂટં ણી મને અમદાવાદ અને સૌરાષ્ટ્રની જુન અને જુલાઈ મટહનાની અસહ્ય ગરમીનો ખ્યાલ છે. સૌરાષ્ટ્રમાં તો પીવાનું પાણી જ નહોતું મળતુ.ં લોકો વેચાતું પાણી લેતાં. ન્હાવા ધોવાની તો વાત જ જવા દો. તે સૌરાષ્ટ્રને આજે લીલોછમ કરી દીધો. તે કોણ? શ્રી નરેન્દ્ર મોદીએ એ લોકોએ ભુલવું ન જોઈએ. ૧૯૬૦ની પંચવષટીય યોજનામાં નમષદા-બંધનો પ્લાન મૂકાયો. છતાંયે આશરે ૧૯૯૫-૯૬ સુધી ભાજપ આવી ત્યાં સુધી કોંગ્રેસ સરકારે કશું કરેલું જ નહીં. પૈસા બધા લાંચ-રૂશ્વતમાં ચવાઈ ગયાં. જ્યારથી ભાજપ આવી અને શ્રી મોદીને સત્તા મળી ત્યારથી નમષદા બંધ બનાવી ગુજરાતની પ્રજાને સોંપી દીધો. એ ગુજરાતની પ્રજાએ ભૂલવું ન જોઈએ. ‘પાણી માટે લોકો પરબ બંધાવે’ મારી દૃટિએ તો સૌરાષ્ટ્રના દરેક લોકોએ શ્રી મોદીને જ મત આપવો જોઈએ. - જગુભાઈ પટેલ, બર્મિંગહામ

ભારતનો નંબર પ્રથમ ૨૦૧૨ના ઓટલમ્પપકમાં મેડલ મેળવવામાં ટિટન ત્રીજે નંબરે આગળ રહ્યું. પરંતુ ક્ષેત્રફળ અને પ્રજાની ગણતરીમાં ટવશ્વમાં બીજા સ્થાને ગણાય તેવું આપણું ભારત વસતીના વધારામાં, લાંચ આપીને ગાદી મેળવવામાં, ખેતીની જમીનો ઉપર સીમેન્ટ કોંક્રીટના જંગલો બાંધવામાં અને વન તેમજ વનસ્પટતનો સંપણ ૂ પષ ણે નાશ કરવામાં

પ્રથમ છે. આમીરખાન, બાબા રામદેવ અને અન્ના હજારેએ ઘણું સારું કામ શરૂ કયુું છે. પણ તેની સંપણ ૂ ષ સફળતા આપણા હાથમાં છે. આપણે જ ચોર હોઈશું તો તેઅો ટબચારા હારી જશે. આપણે NRIએ પણ તેને સાથ આપવો જોઈએ. કારણ કે આના ઘણાં કારણોમાં આપણે પણ તેટલા જ જવાબદાર છીએ. પરદેશમાં આવીને પણ આપણા ઘણા એવાને તેવા જ છે. પાન-ગુટકા ખાઇ ટપચકારીઓ કરવી, ગંદકી કરવી, ચોરી કરવી અને લાંચ રૂશ્વત પણ આપીને સીટીઝન – પાસપોટટ ટવગેરે મેળવવાં. આથી બહાદૂરીનું કામ કયું હોઈ શકે? ઘરમના ઢાંચા જ્યાંને ત્યાં ઊભી કયાષ. દેશ ચલાવવા તેજસ્વી ટશક્ષીત નાગટરકની જરૂરત હોય છે. જ્ઞાતીના નામે નોકરી કે ગાદી ન અપાય. અનામતનું પાલન પ્રથમ સડો છે. - રજનીકાંત એમ. પટેલ, હેરોગેટ

BAPS સ્વામમનારાયણ મંમદરમાં દીપાવટલ પવવે નીસડન સ્વાટમનારાયણ મંટદરમાં સેવાભાવી શ્રી સી.બી. પટેલની હાજરી અને ત્યાંની પહેલી આરતીનો લાભ મળ્યો અને તેમનું સ્વાગત થયું તો એક ગૌરવ લીધા જેવું છે. શ્રી સી.બી. પણ પોતાની સેવા માટે ક્યાંય પાછા પડે તેમ નથી. ૧૦, ડાઉટનંગ સ્ટ્રીટમાં આપણા વડાપ્રધાન કેમરને સૌને નૂતન વષાષ ટભનંદન પાઠવ્યા અને ટિટટશ ભારતીયોના અનુદાનની કદર કરી તે આપણા માટે ગૌરવપ્રદ છે. અમારી લોહાણા કોપયુટનટીના સેવાભાવી, પરોપકારી, પરદુઃખભંજક શ્રી મુળજીભાઈ માધવાણી અને શ્રી નાનજીભાઈ કાલીદાસ મહેતા, મેઘજીભાઈ પેથરાજ શાહ અને શાંટતલાલ કણસાગરાએ અટહં અને આટિકામાં અમૂલ્ય, ટનઃસ્વાથષ પ્રેમ અને સેવા આપી ગયા. તેઅો કોઈ ભેદભાવ, પક્ષપાત રાખ્યા વગર દરેકને તન, મન, ધનથી સેવા આપતા હતા. આ ચાર વડીલ હીરલાઓને તો જેટલા ધન્યવાદ અને આભાર માનીએ તેટલા ઓછા જ પડશે. - પ્રભુદાસ પોપટ, હંસલો

દેશ સેવા જરૂરી સીબી 'જીવંત પંથ' લખો છો તેમાંથી ઘણી પ્રેરણા મળે છે અને કાંઈ સંતાડ્યા વગર સાચેસાચું લખો છો તેથી ખૂબ પસંદ પડે છે. એક મેગઝ ે ીનમાં લેખ વાંચ્યો હતો જેમાં જણાવેલ કે 'તમે ગરીબોને દાન નથી આપતા પણ ટભખારીની નાત વધારો છો. કારણ કે આમાં તેઅો પોતાના બાળકોને ભણાવી ગણાવી દેશને કામ આવે એવી પ્રજા નથી બનાવતા. ભીખ માંગીને ખાવાનો ધમષગરૂુ ઓની માફક રાફડો ફાટ્યો છે, ગમે તેમ કરીને મફત પડાવી લેવું લૂટં ફાટ કરવી, આગ લગાડવી, ખોટા આરોપો ચડાવવા વગેર.ે ફક્ત એક જ જનરેશન પોતાનાં દેશ માટે ટવચારે તો દેશની હાલત સુધરી જાય. અત્યારે લાંચ-રૂશ્વત અને લાગવગથી લાચારીથી જીવન જીવવું પડે છે. દરેક દેશે ગરીબી હટાવવી હશે તો વસ્તી ઓછી કરવી પડશે. બાકી નેતાઅો તો એકબીજાના વાંક બતાવીને દેશને સળગતો રાખશે જ, જે અત્યારે થઈ રહ્યું છે. - ખીમજીભાઈ પરમાર, લેસ્ટર

ગુજરાત સમાચાર અને એિશયન વોઇસને આપ કોઇ સંદેશ આપવા માગો છો? લવાજમ/વવજ્ઞાપન સંબંવિત કોઇ માવિતી જોઇએ છે? િમણાં જ ફોન ઉઠાવો અથવા ઇ-મેઇલ કરો. અમે આપને મદદ કરવા તત્પર છીએ.

અનુસંધાન પાન-૩૦

Karma Yoga House, 12 Hoxton Market (Off Coronet Street) London N1 6HW

Tel: 020 7749 4080/4000 Fax: 020 7749 4081 Email:gseditorial@abplgroup.com aveditorial@abplgroup.com www.abplgroup.com


ગુજરાત ચૂંટણી રવશેષ

Gujarat Samachar - Saturday 8th December 2012

નરહરર અમીને કોંગ્રેસ સાથે છેડો ફાડ્યો, તમામ હોદ્દા પરથી રાજીનામું આપ્યું

અમદાવાદઃ કોંગ્રેસના વદવગજ નેતા નરહવર અમીને આખરે કોંગ્રેસને અલવવદા કરી દીધી છે. અમીને કોંગ્રેસના હોિા અને પ્રાથવમક સભ્ય પદ પરથી મંગળવાર મોડી સાંજે રાજીનામું ધરી દીધું છે. અમીનના રાજીનામાની સાથે જ છેલ્લા કેટલાયે વદવસોથી ચાલી રહેલા રાજકીય નાટકનો અંત આવ્યો છે. પાટટી હાઇકમાન્ડના વનયમ મુજબ વટકકટ ફાળવણીના મુિે નારાજ થયેલા અમીન છેલ્લા કેટલાક વદવસથી કોંગ્રેસ મોવડીમંડળને હંફાવી રહ્યા હતાં. મેરેથોન મીવટંગ બાદ પણ મોવડીમંડળ અમીનને મનાવવામાં વનષ્ફળ રહ્યું હતું. જો કે નરહવર અમીન હવે શું નવાજૂની કરે છે તેના પર સૌ કોઈની નજર રહેશે. જો કે

શરૂઆતમાં તેમને સાથ આપનારા અમદાવાદના કેટલાક નેતાઓ-વહંમતવસંહ પટેલ, બદરુવિન શેખ, પંકજ શાહ, સુરેન્દ્ર બિી વગેરેને પાટટી હાઇક્માન્ડે બોલાવી સમજાવતા હવે તેઓ પાછા કોંગ્રેસમાં પરત ફયાા છે અને પિને જીતાડવા કામે લાવયા છે. અમીનના સમથાનમાં પ્રદેશ કોંગ્રેસના પ્રવિા વહતેશ પટેલ (પોચી), મહામંત્રી આવશષ અમીન, વજલ્લા સહકારી સંઘના અધ્યિ દશરથ પટેલ, યુવક કોંગ્રેસ મંત્રી મનીષ મકવાણા, વવદ્યાથટી નેતા વદગ્વવજયવસંહ ગોવહલ, આર.સી. પટેલે પણ રાજીનામાં ધરી દીધા છે. અમીનને ગાંધીનગર (દવિણ) બેઠક પરથી તથા

સંક્ષિપ્ત સમાચાર • કોંગ્રેસ પિે સોમવારે નરેન્દ્ર મોદી સરકાર સામે ૧૭ મુિાની ચાજાશીટ મૂકી હતી. કોંગ્રેસ પ્રમુખ અજુાન મોઢવાવડયાએ જણાવ્યું હતું કે, છેલ્લા ૧૧ વષામાં ૨૦૦૨ અને ૨૦૦૭ એમ બે વવધાનસભા ચૂંટણીઓ વખતે વચનોની છૂટા હાથે લ્હાણી કરી છે. પ્રજાને ઉઠાં ભણાવનારી અને ગુમરાહ કરનારી ભ્રષ્ટ મોદી સરકાર હવે ગાંધીનગરમાં કેમ ના રહેવી જોઇએ તે વવશે કોંગ્રેસે આ ૧૭ તહોમત મૂક્યાં છે અને મોદી સરકારમાં જો વહંમત હોય અને નૈવતકતા બચી હોય તો તેનો જવાબ આપે. • ચૂંટણી જંગમાં મેદાનમાં ઉતરેલા અનેક ઉમેદવારો કરોડો અને લાખો રૂવપયાના આસામી છે. ગુજરાતના ઈવતહાસમાં કદાચ પહેલા એવા ઉમેદવાર ચૂંટણી લડી રહ્યાં છે કે જેમની પાસે સંપવતના નામે સમખાવા પૂરતા એકે પણ રૂવપયા નથી. ગુજરાત પવરવતાન પાટટીના વલસાડના ઉમેદવાર વમનેશભાઈ મગનભાઈ પટેલે ઉમેદવારી પત્ર સાથે રજૂ કરેલા સોગંદનામામાં પોતાની સંપવત શૂન્ય જાહેર કરી છે. બીજી તરફ પ્રથમ તબક્કાની ૮૭ બેઠકો પરના ભાજપ-કોંગ્રેસના ૧૧૩ ઉમેદવારો કરોડપવત છે. રાજકોટ-પૂવા બેઠકના અપિ ઉમેદવાર વબસવમલ્લા પઠાણે પોતાની રૂ. એક હજારની સંપવત જાહેર કરી છે. • મવણનગર વવધાનસભા બેઠક પરથી ગુજરાત પવરવતાન પાટટીના ઉમેદવારે કોંગ્રેસના ઉમેદવાર શ્વેતા ભટ્ટના સમથાનમાં પોતાનું ફોમા પરત ખેંચતા હવે ભાજપ અને કોંગ્રેસ વચ્ચે થપધાા થશે. મુખ્ય પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીને હરાવી શકે તેવા ઉમેદવારોના મત વહેંચાઈ ન જાય તે માટે જીપીપીએ ફોમા પરત ખેંચવાનું નક્કી કયુું હતું. શ્વેતા ભટ્ટે કેશુભાઈ પટેલ અને જીપીપીને અંગત રીતે અપીલ કરી તેમની સામે ઉમેદવાર ઊભો ન રાખવા જણાવ્યું હતું. • વવધાનસભાની ચૂંટણી દરવમયાન ઉમેદવાર, પોવલટીકલ એજન્ટ કે રાજકીય કાયાકર ૫૦ હજારથી વધુ રકમ લઈને જતો હશે તો થટેટીક સવવેલન્સ ટીમ કે ફ્લાઇંગ થકવોડ કબજે લઇને ઇન્કમટેક્સમાં જમા કરાવી દેશે. કાયદાકીય આંટીઘૂંટીઓ બાદ આખરે ભારતીય ચૂંટણી પંચે નવી માગાદવશાકા બહાર પાડી છે. • અમદાવાદની ૧૭ બેઠકો માટે હવે ૧૭૮ ઉમેદવારો મેદાનમાં છે. ઉમેદવારી પત્રો પરત ખેંચવાના વદવસે કુલ ૪૨ ઉમેદવારોએ પોતાના ફોમા પરત ખેંચ્યા હતા. જેથી હવે ૧૭૮ ઉમેદવારો વચ્ચે ચૂંટણી જંગ થશે. અમદાવાદની ૧૭ બેઠકો પૈકી સૌથી વધુ દવરયાપુર બેઠક પર ૧૬ ઉમેદવારો વચ્ચે થપધાા થશે. જ્યારે સાબરમતી બેઠક પર સૌથી ઓછા માત્ર પ જ ઉમેદવારો છે.

૧૮૨ બેઠકો માટે ૧૬૬૬ ઉમેદવારો અમદાવાદઃ કચ્છ, ઉત્તર-મધ્ય ૧૫૧૯ જેટલા ફોમમ ભરાયા ગુજરાત અને અમદાવાદની હતા. ચકાસણીને અંતે તેમાંથી બીજા તબક્કાની ૯૫ બેઠકો પંચે ૧૨૧૮ ઉમેદવારોને માટે સોમવારે ઉમેદવારી ફોમમ ચૂંટણી લડવા માટેની મંજૂરી પરત ખેંચાયા પછી ૮૨૦ આપી હતી. જેમાંથી ૩૭૨ ઉમેદવારો મેદાને હોવાનુ ચૂંટણીપંચે જાહેર કયુમ છે. પહેલા તબક્કાના સૌરાષ્ટ્ર, દવિણ ગુજરાત અને અમદાવાદ ગ્રામ્યની ૮૭ બેઠક માટે ૮૪૬ ઉમેદવાર ચૂંટણી લડી રહ્યા છે. આ સાથે ૧૩મી મણીનગર બેઠક પર નરેન્દ્ર મોદી સામે સસ્પેન્ડેડ ગુ જ રા ત આઈપીએસ ઓફિસર સંજીવ ભટ્ટના પત્ની શ્વેતા વવધાનસભાની ૧૮૨ ભટ્ટે કોંગ્રેસમાંથી ઉમેદવારી નોંધાવી છે. બેઠક માટે ૩૬૭થી વધુ ઉમેદવારોએ એકયા બીજા અપિો કે નોંધાયેલા કારણોસર ચૂંટણી લડવાનુ વબનમાન્યતા પ્રાપ્ત પિોના માંડી વાળ્યુ હતુ. જ્યારે ૧૭ વડસેમ્બરે જ્યાં ઉમેદવારો સાથે કુલ ૧૬૬૬ ઉમેદવાર જંગમાં છે. જેમાં મતદાન થવાનુ છે તેવી ભાજપના ૧૮૨, કોંગ્રેસ અને અમદાવાદ, કચ્છ, ઉત્તર- મધ્ય એનસીપી જોડાણે ૧૮૧ બેઠક ગુજરાતની ૯૫ બેઠકો માટે પર ઉમેદવારોનો સમાવેશ ૧૨૭૪ ફોમમ ભરાયા હતા. થાય છે. વવધાનસભાની તેમાંથી ૧૯૧ ફોમમ રદ્દ થયા ચૂંટણીઓમાં પહેલી વખતે હતા. અને ચૂંટણી પંચે ૧૦૮૩ તમામ બેઠકો પર ત્રણથી વધુ ઉમેદવારને મેદાનમાં ઉમેદવાર છે. જેમાં સુરતની ઉતરવાની મંજૂરી આપી હતી. વલંબાયતમાં સૌથી વધુ ૨૦ આમ, ૧૮૨ બેઠક પર ઉમેદવાર છે. ૧૬૬૬ જેટલા ઉમેદવારો પહેલા તબક્કામાં ૧૩ સાથે વચત્ર સ્પષ્ટ થવા થયું વડસેમ્બરે જ્યાં મતદાન યોજાશે હોવાનું ચૂંટણી પંચના સૂત્રોએ ત્યાં ૮૭ બેઠકો માટે કુલ જણાવ્યુ છે.

અન્ય આગેવાનો નરેશ રાવલ (વવજાપુર), વહંમતવસંહ પટેલ (બાપુનગર), બિરુવિ્ન શેખ (જમાલપુર)ને વટકકટ ન મળતા તેમણે બગાવત કરી હતી અને તેમના સમથાનમાં કોંગ્રેસના અનેક કાયાકરોએ પોતાના હોિા પરથી રાજીનામા આપી દીધા હતા. અમીનની નારાજગીને દૂર કરવા વદલ્હી નેતાઓ દોડી આવ્યા હતા પરંતુ તેઓ ટસના મસ થયા નહોતા. એક તબક્કે તેમને ભાજપ તરફથી આ બેઠક પરથી વટકકટ આપવાની પણ ઓફર થઇ હતી. આ પછી તેમણે અમદાવાદના એક પાટટી પ્લોટમાં રાજ્યભરમાંથી આવેલા તેમના ટેકેદારો સાથે બેઠક યોજી હતી અને વટકકટ વહેંચણીના મુિે આક્રોશ ઠાલવ્યો હતો. બીજી તરફ પિ વવરોધી કાયા કરનાર અને વટકકટ નહીં મળતા અપિ તરીકે ચૂંટણી મેદાનમાં ઉતરનારા જમાલપુરના ધારાસભ્ય સાવબલ કાબલીવાલ તથા કાળુપુરના ધારાસભ્ય ફારુખ શેખને પ્રદેશ કોંગ્રેસ પ્રમુખ અજુાન મોઢવાવડયાએ મંગળવારે મોડી સાંજે પિમાંથી છ વષા માટે સથપેન્ડ કયાા છે. • વવધાનસભાની ચૂંટણીના બીજા તબક્કાની બેઠકો પર ઉમેદવારી ફોમા ભરવાના અંવતમ વદવસે કોંગ્રેસે જાણી જોઇને એક જ બેઠક પર બે ઉમેદવારોને મેન્ડેટની ફાળવણી કરી હતી. રાજ્યની ૯૪ વવધાનસભા બેઠકો પૈકીની ૨૫ બેઠકો એવી હતી કે, જેની પર કોંગ્રેસે બે ઉમેદવારોને મેન્ડેટ આપ્યા હતા. • ગુજરાત વવધાનસભાની ચૂંટણીમાં આ વખતે એક વતામાન અને બે ભૂતપૂવા મુખ્ય પ્રધાન ચૂંટણી મેદાનમાં ઉતયાા છે. નોંધપાત્ર બાબત એ છે કે આ ત્રણેય એક જ રાજકીય ગોત્ર આરએસએસના છે પણ ત્રણેય જુદી જુદી પાટટીમાંથી લડી રહ્યા છે. મુખ્ય પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી, ભૂતપૂવા મુખ્યપ્રધાનો કેશુભાઇ પટેલ અને શંકરવસંહ વાઘેલા અનુક્રમે મવણનગર, વવસાવદર અને કપડવંજની બેઠક પરથી ચૂંટણી મેદાનમાં ઉતયાા છે. •અમદાવાદની મણીનગર વવધાનસભા કોંગ્રેસના પ્રમુખ ડો.વવદ્યુત દેસાઈ કોંગ્રેસ છોડી ભાજપમાં જોડાયા છે. તેમણે કહ્યું હતું કે અંગત કારણોસર મુખ્ય પ્રધાન મોદી તથા સરકાર સામે અયોવય જંગ છેડનાર સંજીવ ભટ્ટના પત્ની શ્વેતા ભટ્ટને મણીનગરથી કોંગ્રેસેની વટકકટ આપી લોકોની લાગણી દુભાવી છે. • ગુજરાત વવધાન સભાની ૨૦૦૭ની ચૂંટણીમાં મુખ્ય પ્રધાન નરે ન્ દ્ર મોદી તે મ ના જે વી મુ ખાકૃ વતવાળા ‘માથક’ સાથે ગુજરાતમાં છવાઈ ગયા હતા. આ ચૂંટણીમાં પણ નરેન્દ્ર મોદીના ત્રણ લાખ જેટલા ‘માથક’નો ચૂંટણી પ્રચારમાં ઉપયોગ કરાશે. • ગાંધીનગર(ઉત્તર)ની બે ઠ ક પર ફોમા ભરતા સમયે હાઈવોલ્ટેજ ડ્રામા સજાાયો હતો. કલોલના વસટીંગ ધારાસભ્યનું નામ સવાર સુધી આ બેઠક માટે ઉમેદવાર તરીકે કોંગ્રેસે જાહેર કયુું ન હતું. છેક સુધી વનવશત વ્યાસનું નામ ચાલતું હતું. પરંતુ છેલ્લી વમવનટોમાં સુરેશ પટેલને મેન્ડેટ મળ્યો હતો. એકાએક સુરેશ પટેલ ટેકેદારો સાથે કલેક્ટર ઓકફસે પ્રગટ થતાં દોડધામ થઈ ગઈ હતી. આ બાબત જાણી વનવશત વ્યાસ પણ પોતાની ઉમેદવારી નોંધાવા માટે દોડી આવ્યા હતા. પરંતુ છેલ્લે પિનો મેન્ડેટ સુરેશ પટેલની તરફેણનો વનકળ્યો હતા. • ગુજરાતના ભૂતપૂવા ગૃહ પ્રધાન થવ. હરેન પંડ્યાના પત્ની જાગૃવત પંડ્યા ગુજરાત પવરવતાન પાટટીના ઉમેદવાર તરીકે એવલસવિજ વવધાનસભામાંથી ચૂંટણી લડી રહ્યા છે. • મુખ્ય પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ એક જાહેરસભામાં કોંગ્રેસે મુખ્ય પ્રધાન પદના ઉમેદવાર તરીકે અહેમદ પટેલને જાહેર કરવા જોઈએ એ પ્રકારની કરેલ ટીપ્પણીને હતાશ અને વનમ્ન કિાની

11

ભાજપમાં એક જ રાગઃ મોદી PM પદ માટે યોગ્ય વડોદરાઃ લોકસભાની આગામી ચૂંટણી પછી ભાજપમાં વડા પ્રધાન પદના ઉમેદવાર તરીકે ગુજરાતના મુખ્યપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના વવઘ્નો હટી રહ્યાં છે, ભાજપનાં વવરષ્ઠ નેતા સુષ્મા થવરાજે પણ પ્રથમવાર નરેન્દ્ર મોદીને દેશના વડા પ્રધાન બનવા માટે લાયકાત ધરાવતા હોવાનું જણાવ્યું છે. અગાઉ મોદીની આ પદની દાવેદારી અંગે કંઇ પણ ન બોલનાર સુષ્મા થવરાજ પણ આ વખતે તેમના ગુણગાન ગાઇ રહ્યા છે. આ વસવાય ગુજરાતમાં ચૂંટણીપ્રચાર માટે આવેલા ભાજપના નેતાઓ નવજોત વસદ્ધુ, કલરાજ વમશ્રા, સી.પી. ઠાકુર, મધ્ય પ્રદેશના મુખ્ય પ્રધાન વશવરાજવસંહ ચૌહાણ, અરુણ જેટલી તથા મુરલીમનોહર જોષી વગેરેએ પણ મોદીને વડા પ્રધાન પદના પ્રબળ દાવેદાર ગણાવ્યા છે, આમ ૨૦૧૪ની ચૂંટણીઓ પછી ભાજપ સરકાર બનાવે તો વડા પ્રધાન પદે મોદીને બેસાડવા માટેનો રથતો ખુલી રહ્યો છે. જોકે પિ પ્રમુખ નીવતન ગડકરી મોદીને આ પદ માટે અન્ય દાવેદારોમાંના એક ગણાવ્યા હતા.

ગણાવીને વખોડતા અહેમદ પટેલે કહ્યું હતું કે, ‘ગુજરાતના મુખ્ય પ્રધાન પદનો દાવેદાર હું કદી હતો નહીં, આજે પણ નથી અને ભવવષ્યમાં ક્યારેય થવાનો પણ નથી. સત્તાની રાજનીવતથી વ્યવિગત રીતે હું હંમેશા દૂર રહ્યો છું. ગુજરાતમાં ચૂંટણી આવી છે ત્યારે વષોાથી ગુજરાતની પ્રજા સાથે કપટ કરનારના પગ નીચેથી ધરતી સરકી રહી છે તે લોકો પ્રજાને ગુમરાહ કરે છે.’ • કેન્દ્રની યુ.પી એ સરકારના ચેરપસના કોંગ્રેસના અધ્યિા સોવનયા ગાંધી ૭ વડસેમ્બરે જૂનાગઢ વજલ્લાના કે શોદમાં અને દવિણ ગુ જ રાતના વાસંદામાં જાહેર સભાને સંબોધશે. સોવનયા ગાંધી સવારે ૧૦ કલાકે સોમનાથ મહાદેવના દશાન કરીને કેશોદ ખાતે કોંગ્રેસના ઉમેદવાર મગનભાઇ કોટડીયાના સમથાનમાં જાહેરસભા સંબોધશે. • પ્રથમ તબક્કાની ચૂંટણી માટેના ઉમેદવારો જાહેર થયા તે પહેલા જ સટ્ટા બજારના ખેલાડીઓએ ભાજપને ૧૧૬થી ૧૧૮ બેઠકો આસાનીથી મળશે તેવો વતાારો આપી સટ્ટાના ભાવ જાહેર કયાા હતા. જે બંને તબક્કા માટેના ઉમેદવારો નક્કી થયા બાદ અને કોંગ્રેસમાં આંતરીક વવખવાદો બહાર પર આવ્યા પછી ભાજપની ગ્થથવત વધુ મજબૂત બતાવી ભાવમાં ફેરફાર કરી ભાજપને ૧૧૮થી ૧૨૦ બેઠકો મળવાનો અંદાજ મુક્યો છે . • વવધાનસભાની ચૂંટણી માટે ભાજપે અમદાવાદની વેજલપુર બેઠક પર અવમત પોપટલાલ શાહને વટકકટ આપતા ભાજપના થથાવનક અગ્રણીઓ અને કાયાકતાાઓમાં અસંતોષ ફેલાયો હતો. વેજલપુરની બેઠકના સત્તાવાર ઉમેદવાર વવરુદ્ધ ભાજપ પ્રદેશના અગ્રણીઓને ઉગ્ર રજૂઆત કરવામાં આવ્યા બાદ આખરે આ બેઠક કકશોર ચૌહાણને ફાળવવામાં આવી છે. • વવધાનસભાની આ ચૂંટણીમાં બે નોંધપાત્ર ઘટના એ છે કે બે વપતા-પુત્રની જોડી કોંગ્રેસમાંથી અને બે ભાઈઓ ભાજપના ઉમેદવાર તરીકે ચૂંટણી લડી રહ્યા છે. વપતા-પુત્રની બે જોડી કોંગ્રેસના શંકરવસંહ વાધેલા અને મહેન્દ્રવસંહ વાધેલાની તથા વવઠ્ઠલ રાદવડયા અને જયેશ રાદવડયાની છે. જ્યારે બે સગાભાઈ પુરુષોત્તમ સોલંકી તથા હીરાભાઈ સોલંકી પણ ભાજપના ઉમેદવાર તરીકે મેદાનમાં છે. • આ ચૂંટણીમાં પ્રથમ વખત એવું બન્યું છે કે મુખ્ય પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સવહતના સમગ્ર પ્રધાનમંડળને વટકકટમાં રીપીટ કરાયું છે. જો કે ત્રણ પ્રધાનો આનંદીબેન પટેલ (ઘાટલોવડયા), સૌરભ પટેલ (અકોટા) અને નીવતન પટેલ (મહેસાણા)ને મતિેત્ર બદલવું પડયું છે.


12

ગુજરાત

Gujarat Samachar - Saturday 8th December 2012

ગુજરાત યુહનવહસિટી દ્વારા અત્યારે હવહવધ પરીિા ચાલી રિી છે. અમદાવાદના હરલીફ રોડ નજીક આવેલ એક પરીિા કેન્દ્રમાં ગત સપ્તાિે એફ.વાય.બી.એ.ની સેકન્ડ સેમેમટરની પરીિામાં પરીિાથથી સાજેદા મનસુરીએ તેના નાના બાળકને સાથે રાખીને પરીિા આપી િતી. પહરવારમાં બાળકની સંભાળ લેનાર કોઇ ન િોવાથી તેણે હવદ્યાહથિની અને માતાની જવાબદારી હનભાવીને પરીિા આપી િતી.

• પીઢ સાહિત્યકાર ચંદુલાલ સેલારકાનું હનધનઃ પીઢ ગુજરાતી સાહિત્યકાર અને વ્યવસાયે ચાટટડટ એકાઉડટડટ ચંદુલાલ સેલારકા (૮૦)નું ગત સપ્તાિે મુંબઈમાં ઘાટકોપર ખાતે હનધન થયું િતું. તેઓ પોરબંદરના વતની િતા. ‘મુંબઈ સમાચાર’ અખબારમાં તેમની કટાર ‘કલરવ અને કોલાિલ’ ખૂબ લોકહિય થઇ િતી. જે એમણે વષોો સુધી લખી િતી. એમણે નવલકથાના થવરૂપ હવશેનું ‘નવલકથાઃ તત્ત્વ અને સત્ત્વ’ પુથતક પણ આપ્યું છે. તેમણે ૧૦૦થી વધુ પુથતક લખ્યાં છે.

"

)

$

- )

) % * "& $ "*"'& $ &* * " ' $ $ &* * )" ' $ $ &* * & ) &. 1200 &" &%. 3# !' 3* 3 - & & & &

---

&. ) &/ &

/

)'% )'% )'% )'%

( ) ( ") ( ) ( ") ( ) ( ")

& ) $+ - & ) ' & ( ( - &. ( ' &. , &

*+$ &* ' ,#

-"$$ $'* '& +!

*+

%

'

!

!!

#

!

" ! $ "

અમદાવાદઃ નવા હશયાળુ સમયપિકમાં અમદાવાદને કુલ ૬૪ ફ્લાઇટ્સ મળી છે. જેમાંથી સૌથી વધુ ૧૪ ફ્લાઇટ્સ મુંબઇની છે. હબઝનેસ અને કોોપોરેટ ક્ષેિનો વ્યાપ વધતા અમદાવાદ-મુંબઇ વચ્ચેની કનેક્ટટહવટી સૌથી વધુ િોવાનું આ ક્ષેિના હનષ્ણાતો માને છે. જ્યારે કે હદલ્િી ઇડટરનેશનલ ફ્લાઇટ્સ માટેનું મુખ્ય કેડદ્ર િોવાથી મોટાભાગની ઇડટરનેશનલ ઉડાન ભરનારા અમદાવાદીઓ હદલ્િી જતાં િોવાથી ત્યાં માટેની ફ્લાઇટ્સ પણ ૧૨ જેટલી િોવાનું જાણવા મળે છે. ગયા વષો કરતાં આ વષષે ફ્લાઇટ્સની સંખ્યામાં આંહશક ઘટાડો થયો િોવાનું પણ જાણવા મળે છે. અત્યારે, હવડટર હશડયુઅલમાં કુલ ૬૪ ફ્લાઇટ્સ ફાળવાઇ છે, જે અગાઉ ૭૦ જેટલી િતી. તેથી રોજની ૧૪૦ ઉડાનો રિેતી જે

િવે ઘટી ૧૨૮ જેટલી થઇ છે. જ્યારે કે દેશના ૨૦ જેટલા મુખ્ય શિેરો સાથે અમદાવાદને સીધી કનેક્ટટહવટી મળી છે. જેમાં મુંબઇ, હદલ્િી, કોલકત્તા, ચેન્નાઇ, બેંગ્લોર, જયપુર, ગોવા, િૈદરાબાદ, ગુવાિાટી, કોચીન, કોઇમ્બતુર જેવા શિેરોનો સમાવેશ થાય છે. લો કોમટ એરલાઇન્સની સૌથી વધુ ફ્લાઇટ્સ લો કોથટ એરલાઇડસ ઇક્ડડગોની અમદાવાદથી સૌથી વધુ ફ્લાઇટ્સ છે. તેની કુલ ૨૯ ફ્લાઇટ્સ છે. જ્યારે કે બીજા ક્રમે થપાઇસ જેટ છે, જેની ૧૯ ફ્લાઇટ્સ છે. જેટ એરવેઝની કુલ ૧૨ અને જેટલાઇટની ૦૬ જ્યારે કે એર ઇક્ડડયા અને ગો એરની ૨-૨ ફ્લાઇટ્સ છે.

%

$ + 0 *)$(- , ,2,- ' $ + 1- (,$)( -. (&& $, ** & +$-$,# $-$3 (,#$* ( -.+ &$, -$)( ,2&.' .' ( $"#-, ** & " $(,- -# + !., & /$, -$)( &$-2 $''$"+ -$)( +/$ , !+ /$ $( $''$"+ -$)( ' -- + # ).+- ( +$ .( & +/$ , + / $& & 1* +-, $( &$-$" -$)(, ( ! '$&2 & 0 $/)+ $ ! . &$!$ $( ( ( $ ()0 -# && & (". " , $( $ ' + -#$ ("&$,# .% + -$

- )

0 0 0 0

• ભાજપ દ્વારા રાજ્યપાલના રાજીનામાની માગણીઃ જયપુરની હડથટ્રીટટ સેશન કોટેટ ગુજરાતના રાજ્યપાલ ડો.કમલા બેનીવાલ અને જયપુરક્થથત તેમની સંથથા કકસાન સામૂહિક કૃહષ સહમહત હવરુધ્ધ પોલીસ તપાસનો હુકમ કયોો છે. જેનો અિેવાલ ૨૧ હડસેમ્બર સુધીમાં રજૂ કરવાનો આદેશ કયોો છે. કોટેટ રાજ્યપાલ અને તેમની સંથથાએ કરેલી ફોજોરી તથા સરકારી જમીન િડપ કરવા મુદ્દે હચંતા વ્યક્ત કરી છે. ભાજપના રાષ્ટ્રીય મંિી કકરીટ સોમૈયાએ રાષ્ટ્રપહત િણવ મુખરજીને રજૂઆત કરી છે કે, હનષ્પક્ષ અને ડયાયી તપાસના િેતુથી ડો. બેનીવાલને તેમના તમામ સરકારી િોદ્દાઓ ઉપરથી તાત્કાહલક ધોરણે દૂર કરવા જોઈએ. • આસારામ તપાસપંચ સમિ િાજર થયાઃ બહુચહચોત દીપેશઅહભષેક મૃત્યુ કેસમાં જુબાની આપવાનું ટાળતા અને આ કેસમાં આસારામ બાપુને વોરંટ કાઢીને બોલાવાશે તેવી ચમકી આપ્યા પછી ગત સપ્તાિે તેમને જક્થટસ ડી.કે.હિવેદી તપાસપંચ સમક્ષ િાજર થવાની ફરજ પડી િતી. બંને બાળકોના રિથયમય મોત બદલ આશ્રમની બેદરકારીના આરોપ અંગે તેમને શું કિેવું છે તે મુદ્દે આખો હદવસ સંખ્યાબંધ વેધક સવાલો પૂછવામાં આવ્યા િતા અને તેમણે મોટાભાગે ઉડાઉ જવાબ આપી પોતાની જવાબદારી ટાળવા મથામણ કરી િતી. આ બાળકોના મૃત્યુમાં પોતાની કોઇ બેદરકારી િોવાના આરોપને નકારી અવારનવાર એવું કહ્યું િતું કે હવદેશી પહરબળો આશ્રમને બદનામ કરવા માટે આ આક્ષેપો કરતા િોવાનું જણાવ્યું િતું. • યુ.કે.થી પરત આવેલા યુવકનું આકસ્મમક મોતઃ િણ મહિના પિેલાં યુકેથી પરત આવેલા અમદાવાદના એક યુવકનું આકક્થમક મોત થયું િતું. જીગર ગંગારામ પહડયા (ઉં. ૩૧) ૨ હડસેમ્બરે રાિે મહિપતરામ રૂપરામ આશ્રમ નજીકથી પસાર થતાં િતાં ત્યારે એક હસટી બસે તેને ટક્કર મારતા તેનું થથળ પર જ મોત થયું િતું. પોલીસના જણાવ્યા મુજબ જીગર પહડયા યુ.કે.માં થટુડડટ હવઝા પર રિેતો િતો અને એરપોટટ પર ફૂડ હડથપેચ હડપાટટમેડટમાં નોકરી કરતો િતો. જીગર વતન પરત આવી તેના મોટાભાઈની સાથે ગાંધી રોડ પર બુકથટોલ સંભાળતો િતો. "

*+$ &* !'$ * $ $ ** * '- ) / $ * .

અમદાવાદથી સૌથી વધુ મુંબઇની ફ્લાઇટ

સંહિપ્ત સમાચાર

માતૃત્વની કસોટી!

'

"

'

) & ) '( & '& +!

+! '

"

&, )/

cAeerInAe y? "

!! !!

aAjkAl œrmAù cAerIaAe œoI ¸Ay e. te¸I bcvA mAqe aAp aApnA œrnI bArIaAe t¸A pe qIaAe mAqe lAeŠùdnI isKyAeirqI gñILs t¸A gIvAA wrvAÀ (Collapsible Security Grilles) fIq krAvAe. gAd#n t¸A dòA¤ve mAqenA geqós (Gates) t¸A rImAeq kùqòAel geqós sA¸e re¤l©Gs (Railings) po bnAvI ane ifq krI aApIae Iae. œrnI aùwr Sqenle¤s SqIl ane GlAs beleSqòed po bnAvI fIq krI aApIae Iae. wukAnAe t¸A œr mAqe isKyAeirqI bhu j~rI e.

"

-=7-C)F 2>91? 3 ,@ '?,= -2+> ,4= -=7-C)F -2 <=97.2 #2=44= 0=D+> 0?:#A3 #A7C0=D

"

#

amAe tmAre TyAù aAvI Free Estimate krI aApIae Iae. yAw rAŠAe.

#2=44?D 0=2> G45@6*= &@

#

, 3= ,0=D !/= 28@4=,> (D() #A , *#3>.

Manufacturers and Installers of Quality Steel Fabrications Domestic & Commercial • Steel Doors • Gates • Window Grilles • Stainless Steel & Glass Balustrade • Fire Escape • Staircases • Railings

0=; "# 4$* -B7= $%CE !

$ ! #

!

"

$ " "

# " #

"

æivoA¤ ane mnuA¤ mkvAoAnAe sùpk# krAe:

" !

Unit No. 9, London Group Business Park, 715 North Circular Road, London NW2 7AQ.

Tel: 020 8450 1284 Mobile: 07956 418 393 Fax: 020 8450 9885 www.kpengineering.co.uk

!

#$

!


મધ્ય - દક્ષિણ ગુજરાત

Gujarat Samachar - Saturday 8th December 2012

સુરતની ૧૬ બેઠક પર ૧૫૩ ઉમેદવારો વચ્ચે જંગ સુરતઃ ૧૩ ડિસેમ્બરે યોજાનારી પ્રથમ તબક્કાની ડિધાનસભાની ચૂંટણીમાં સુરત શહેર-ડિલ્લાની કુલ ૧૬ બેઠકો પરથી ૧૫૩ ઉમેદિારો િચ્ચે ચૂંટણી િંગ ખેલાશે. ૬૬ ઉમેદિારોએ તેમની ઉમેદિારી પાછી ખેંચી હતી. મુખ્ય પક્ષ કોંગ્રેસ-ભાિપ સડહત તમામ બેઠકો પરથી ગુિરાત પડરિતતન પાટટીના ઉમેદિારોએ ઝંપલાવ્યું હોિાથી રસાકસીભયાત િંગ ખેલાશે. સુરત શહેરની પૂિત અને ડલંબાયત બેઠક પર સૌની નિર હતી કે કયા કયા ઉમેદિારોએ ઉમેદિારી પાછી ખેંચી હતી. કેમ કે પૂિત બેઠકમાં અપક્ષ ઉમેદિારોની સંખ્યા િધુ હતી. તો

ડલંબાયતમાં કોંગ્રેસ-એનસીપી અને અપક્ષ િચ્ચે ખેંચતાણ હતી. સૌથી િધુ સુરત પૂિતની બેઠક પરથી ૨૮ ઉમેદિારોએ ફોમત પાછા ખેંચ્યા હતા. જ્યારે ડલંબાયતમાંથી સાત િ ઉમેદિારોએ ચૂંટણી મેદાનમાંથી ખસી ગયા હતા. આ કારણે ડલંબાયતમાં કોંગ્રેસ-ભાિપ- એસીપી િચ્ચે ડિપાંખીયો િંગ ખેલાશે. આ બન્ને બેઠક અને િીજી કરંિની બેઠક પરથી આઠ ઉમેદિારી ફોમત પાછા ખેંચાયા હતા. આ ડસિાય બાકીની ૧૩ બેઠકો પર ચાર કરતાં ઓછા ઉમેદિારી ફોમત ખેંચાયા હતા. હિે સૌની નિર ૨૦ ડિસેમ્બરે જાહેર થનારા ચૂંટણીના પડરણામો પર છે.

સંશિપ્ત સમાચાર • કોંગ્રેસે સુરત નજલ્લા કોંગ્રેસ િમુખ કુવં રજી હળપનતને બારડોલી બેઠક પર નટકકટ ન આપતા તેઓ મંગળવારે મુખ્ય િધાન નરેન્દ્ર મોદીની હાજરીમાં ભાજપમાં જોડાયા છે. • દનિણ ગુજરાતના આનદવાસી-સતીપનત સંિદાયને િથમવાર મતદાર યાદીમાં સમાવેશ થયો છે અને તેઓ નવધાનસભાની ચૂટં ણીમાં િથમવાર મતદાન કરશે. આ સમુદાય હજુ હમણાં સુધી તંત્રને સહકાર આપવાનો થપષ્ટ ઈન્કાર કરતા હતા. • સુરતની બાર બેઠકો પૈકી પાંચ પર પાટીદારોનો િભાવ છે. આ પાંચ બેઠક પર હાર-જીતનો ફેંસલો તેમના હાથમાં છે. સુરતમાં દસ લાખ કરતા પણ વધારે કાનઠયાવાડીઓ વસે છે. વરાછા, કરંજ, કામરેજ, કતારગામ અને સુરત ઉત્તર, સુરત પસ્ચચમ અને ઓલપાડ નવધાનસભામાં પણ પાટીદારો નોંધપાત્ર સંખ્યા ધરાવે છે. • વડોદરાની અકોટા બેઠકના એનસીપીના ઉમેદવાર નનલેષ પટેલનું ઉમેદવારી પત્ર રદ થયું હતુ.ં હવે અહીં ભાજપના િધાન સૌરભ પટેલ અને કોંગ્રેસના લલીત પટેલ વચ્ચે જંગ જામશે. • મહુધા નવધાનસભા માટેની નટકીટ ચકલાસીનાં ધારાસભ્ય શંકરભાઈ વાઘેલાને ન મળતાં તેમણે કોંગ્રેસમાંથી રાજીનામું આપીને અપિ તરીકે લડી રહ્યા છે. • દાહોદ નજલ્લાની ઝાલોદ ખાતેની બેઠક પરથી ભાજપના

િાંગમાં ભાજપના ધશનક ઉમેદવાર BPL કાિડ પણ ધરાવે છે! લાખો રૂનપયાની નમલકત ધરાવતી કોઇ વ્યકકત ધારાસભ્ય હોય અને ગરીબીની રેખા નીચે પણ જીવતી હોય તે વાત માનવામાં આવે ખરી? પરંતુ આ વાત ડાંગ નજલ્લામાં સરકારી ચોપડે નોંધાયેલી છે. ડાંગના ભાજપના ઉમેદવાર નવજય પટેલે પોતાની પાસે લાખો રૂનપયાની નમલકત હોવાની એકફડેનવટ કરી છે, અને સાથોસાથ તેઓ તથા તેમની પત્ની કેન્દ્ર સરકારની ૧૦૦ નદવસની રોજગારી યોજનાના જોબ કાડડ પણ ધરાવે છે! નવા સીમાંકન બાદ ડાંગના ધારાસભ્ય નવજય પટેલે કલેકટર કચેરીએ ઉમેદવારીપત્રમાં તેમણે થથાવર જંગમ અને રોકડ રકમની માનહતી આપી હતી.

દારૂની હેરાફેરી રોકવા BSFની ચેકપોસ્ટ િરૂ કરાઈ નવધાનસભાની ચૂટં ણીઓને ધ્યાનમાં લઈને ચૂટં ણી તંત્રે આ વખતે દારૂની હેરાફેરી રોકવા માટે અનેક ઠેકાણે બીએસએફની ચેકપોથટ ઊભી કરી જબરજથત બંદોબથત ગોઠવતા બુટલેગરો તેમ જ ખેપીયાઓ માટે ભારે મુસીબત ઊભી થઈ છે. આટલો કડક બંદોબથત વલસાડ નજલ્લામાં પહેલી વખત જોવા મળી રહ્યો છે. એક તરફ ગુજરાતના ચૂટં ણી તંત્ર અને પોલીસની સીધી સૂચનાથી દમણ એક્સાઇઝ નવભાગે દમણના વાઇન શોપને ડેઇલી અપાતા સપ્લાય ઉપર કાપ મુકી દીધો છે. જેમાં દરેક વાઈન શોપને નવનવધ દારૂની બનાવટના સપ્લાય અડધો અડધ કરી દેવામાં આવતા મોટાભાગના વાઇન શોપ પર રોનજંદા નાના ખેપીયાઓને મળતો પુરવઠો ઓછો થઈ ગયો છે અને કેટલેક ઠેકાણે દારૂ મળતો નથી.

ભાજપના ઉમેદવારોનું શિિણ ઓછું સુરતઃ સુરતમાં ભાજપના મોટાભાગના ઉમેદવારો ક્યારેય પણ કોલેજમાં ગયા નથી. ગુજરાતમાં મોદીના શાસનમાં યુનન.ની સંખ્યા ૪૨ સુધી પહોંચી છે અને નવધાનસભાની ચૂંટણીમાં ભાજપે િચારમાં પણ આ મુદ્દો ઉઠાવ્યો છે પરંતુ સુરતમાં પિના ૧૨માંથી ચાર જ ઉમેદવારો ઉચ્ચ નશિણ ધરાવે છે. જ્યારે આઠ ઉમેદવારો શાળાકીય નશિણ જ લઈ શક્યા છે.

ઉમેદવાર તરીકે સુરતના એનડશનલ પોલીસ કનમશનર તરીકે થવૈસ્છછક રાજીનામું આપનાર આઇપીએસ અનધકારી બી.ડી.વાઘેલાને નટકકટ આપવામાં આવી હતી. • ખેડા નજલ્લાના માતરના ભાજપના પૂવસ ધારાસભ્ય અને ખેડા નજલ્લા પંચાયતના િમુખ રાકેશ રાવ નજલ્લા પંચાયત િમુખ પદેથી તથા ભાજપમાંથી રાજીનામું આપી ગુજરાત પનરવતસન પાટટીના ઉમેદવાર બન્યા છે. • ગોધરા બેઠક પર સાંસદ િભાતનસંહના બૂટલેગર પુત્ર િનવણનસંહને ભાજપે નટકીટ આપી છે. ૨૦૦૭માં આ જ બેઠક પર નપતા િભાતનસંહની કોંગ્રેસના સી.કે.રાઉલજી સામે હાર થઈ હતી અને ૨૦૦૯ની લોકસભા ચૂટં ણીમાં ગોધરા બેઠક પર શંકરનસંહ વાઘેલાને હરાવી િભાતનસંહ ચૌહાણ સાંસદ તરીકે ચૂટં ાયા હતા. • ઉમરેઠના કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય લાલનસંહ વડોનદયા, ઉમરેઠ પાનલકાના કોસપોરેટર ફકીરમોહંમદ, હાજી અલ્લારખા શેખ ઉપરાંત માજી કોસપોરેટર અને અન્ય અગ્રણીઓ સનહતના ૨૦ જેટલા કોંગ્રેસના અગ્રણીઓ ભાજપમાં જોડાયા છે. • વડોદરાની માંજલપુર બેઠકપરથી નીનતન પટેલ અને આનંદીબહેન પટેલનું જોરશોરથી નામ ચચાસતું હતુ.ં પરંતુ શહેરમાં એક જ િધાનને નટકકટ અપાય તેવું પણ ગનણત હતુ.ં જેમાં અકોટા બેઠકથી ઊજાસ િધાન સૌરભ પટેલનું નામ નક્કી થયું હતુ.ં જેથી છેલ્લી પાંચ ટમસથી રાવપુરા બેઠક પરથી ચૂટં ાતા ધારાસભ્ય અને સંસદીય સનચવ યોગેશ પટેલને ફરીથી તક મળી છે.

૨૮ નવેમ્બરે દેવશદવાળીની સાંજે સંતરામ મંશદરમાં ‘જય મહારાજ’ના જયઘોષ સાથે જ નશિયાદવાસીઓ ભશિમય બની ગયા હતા. ૮૦ હજારથી વધુ શદવિાની રોિની અને રંગારંગ આતિબાજીને કારણે સમગ્ર મંશદર પશરસર અશત સુંદર લાગતું હતું. પ.પૂ. મહારાજશ્રીએ મંશદરમાં ફરીને ભિોને દિશન આપ્યા હતા.

• ભાજપે વડોદરા શહેરની પાંચ બેઠકના ઉમેદવારો જાહેર કરતાં અસંતોષનું વાવાઝોડું ફુંકાયું હતું. નવા સીમાંકનમાં અનામત જાહેર કરાયેલી શહેર નવધાનસભાની બેઠકના દાવેદાર ડો. જીવરાજ ચૌહાણે પિના એસ.સી સેલના િમુખ પદેથી રાજીનામું આપ્યું હતું. અનામત બેઠકના કારણે ભૂપેન્દ્ર લાખાવાલાને ફરીથી નટકકટ મળી નથી. • સુરતના પાટીદાર સમાજના મોભી તથા કૃનષમંગલના નશલ્પી, ઉમાભવન અને નવદ્યાભવનના થથાપક એવા જગુભાઇ ગોનવંદજી પટેલ (૮૧)નું સોમવારે અવસાન થયું છે. ા • આવકવેરા નવભાગે કોસંબા તથા ભરૂચનાં કલામંનદર જવેલસસને ત્યાંથી રૂ. ૫૦ કરોડના વાંધાજનક આનથસક વહેવારો શોધી કાઢયા છે. આ ઉપરાંત સુરતના ઘોડદોડ રોડ સ્થથત દાગીના જવેલસસના રૂ. ૨.૨૫ કરોડ તથા અડાજણના શ્રી પાથસ કોપોસરેશન નામના નબલ્ડર ગ્રૂપને ત્યાંથી રૂ. ૨૨.૭૫ કરોડ મળી ૨૫ કરોડની બેનામી રકમ શોધી કાઢી હતી. • વહોરા કોમના ધમસગુરુ ડો. સૈયદના સાહેબના આશીવાસદથી ગત સપ્તાહે સુરતમાં ૫૦૫ વર-વધૂના સૈફી (સમૂહ નનકાહ) યોજાયા હતા. આ લગ્ન સમાજનો રેકોડડ હોવાનું સૂત્રો કહે છે.

જેને કારણે દમણથી છેક સુરત સુધી મોટરસાઇકલ ઉપર ખેપ મારતા ખેપીયાઓ મુચકેલીમાં છે. બીજી તરફ દમણથી ગુજરાતમાં િવેશતા તમામ રથતાઓ ઉપર, સેલવાસથી ગુજરાતમાં જતા તમામ રથતાઓ અને મહારાષ્ટ્ર બોડડર ઉપરના તમામ રથતાઓ ઉપર થથાનનક પોલીસની જગ્યાએ બીએસએફના જવાનોને દારૂની હેરાફેરી રોકવા માટેની જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે.

ચૂટં ણી સામગ્રી તો સુરતમાં જ તૈયાર થાય નવધાનસભા, લોકસભા, નગરપાનલકા કે નજલ્લા પંચાયતની ચૂટં ણી ભલે સમગ્ર ભારતમાં યોજાતી હોય પરંતુ મોટાભાગની ચૂટં ણીની િચાર સામગ્રી સુરતની ડાઈંગ નિન્ટીંગ નમલોમાં તૈયાર થાય છે. રૂ. ૮૦થી ૧૦૦ની લો બજેટની સાડી નિન્ટ કરતી કેટલીક નમલો લોકસભા, નવધાનસભાની ચૂંટણીઓ વખતે કાપડ પર રાજકીય પિોના બેનર,ઝંડી, વાવટા, ખેસ, દુપટ્ટા બનાવે છે. દર પાંચ વષસની સાયકલમાં સુરત અને અમદાવાદનો ચૂટં ણી િચાર સામગ્રી નિન્ટ કરવાનો વેપાર રૂ. ૨૦૦ કરોડનો છે. છેલ્લે ઉત્તરિદેશની ચૂટં ણી વખતે સારો વેપાર થયો હતો પણ તે પછી ચૂટં ણી પંચની કડક આચારસંનહતા થતા ડાઈંગનિન્ટીંગ નમલોને પણ ફટકો પડયો છે.

" #

કોંગ્રેસના સાંસદને માર મરાયો નવધાનસભાની ચૂટં ણીને લઇ વલસાડ નજલ્લાની પાંચ બેઠકો પર ઉમેદવારોની પસંદગીને લઇ કોંગ્રેસમાં ભારે નવવાદ થયો હતો. જેમાં ધરમપુર બેઠક પર કોંગ્રેસી કાયસકરોમાં ભારે અસંતોષ િવતટી રહ્યો હતો. રમેશ પાડવીને નટકકટ નહીં આપવાના મુદ્દે ધરમપુરના ફુલવાડી ગામે યોજાયેલા કાયસકતાસ સંમલ ે નમાં સાંસદ કકશન પટેલને માર મારતા ચકચાર મચી ગઇ હતી.

13

#

# ! # # # # # $ %

** & (&, ,)-&,,&

"

.

. !

#

** & ,*+ &&- ,&'&


ઉત્તિ ગુજિાત - કચ્છ

14

Gujarat Samachar - Saturday 8th December 2012

ઉત્તિ ગુજિાતમાં GPPના છ ફોમમ પાછા ખેંચાતા કેશુભાઇ સ્તબ્ધ

લંડનમાં ગત સપ્તાહે યોજાયેલા આંતરરાષ્ટ્રીય સીફેરમાં બેસ્ટ પોટટ, પોટટ ઓફ કોપસસવિસ્ટી એમ વવવવધ કેટેગરીમાં એવોડટ એનાયત કરવામાં આવ્યા હતા, જેમાં કચ્છના કંડલા પોટટને ‘પોટટ ઓફ ધી યર’ના એવોડટથી નવાજવામાં આવ્યું હતું. કાગોસ હેન્ડવલંગમાં વવશ્વભરમાં અગ્રેસર રહેનાર કંડલા પોટટ ટ્રસ્ટને વધુ એક સન્માન મળ્યું છે. કંડલા પોટટ ટ્રસ્ટના ચેરમેન ડો. પી. ડી. વાઘેલા (જમણી બાજુથી પ્રથમ) ની ટીમે ૨૬ નવેમ્બરે યોજાયેલા સીફેરમાં ઉત્કૃષ્ટ કામગીરી બદલ આ એવોડટ સ્વીકાયોસ હતો. આ પ્રસંગે ઇન્ટરનેશનલ સીફેર વેલ્ફેર એસોવસએશનના એક્ઝિઝયુવટવ ડાયરેઝટર રોગર હેરીશે જણાવ્યું હતું કે તમામ લોકોની સખત મહેનતને કારણે જ આ સન્માન મેળવવાનું શઝય બન્યું છે.

વિધાનસભાની ચૂંટણીએ અમેવિકામાં ભાિે િસ જગાવ્યો જણાવ્યું હતું કે અમેવરકામાં િસતા ગુજરાતીઓમાં મુખ્ય િધાન નરેન્દ્રભાઇ મોદી ભારે લોકવિય છે પણ વબનગુજરાતી ભારતીયોમાં તેિું નથી. આ અંગે તેમણે જણાવ્યું હતું કે િષષ ૨૦૦૨માં ગોધરા ટ્રેન હત્યાકાંડ અને ત્યાર બાદ રાજ્યભરમાં ફાટી નીકળેલા રમખાણોનો ભારત અને અમેવરકાના સમાચાર માધ્યમોના વિપરીત િચાર અને અમેવરકા સરકાર દ્વારા વિઝા આપિાનો ઇન્કાર મુદ્દો ગુજરાતના મુખ્ય િધાનને હજી નડી રહ્યો છે.

ભૂજઃ ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણીઓનો બરાબર માહોલ જામ્યો છે ત્યારે અમેવરકામાં િસતા ભારતીય અને તેમાં પણ ખાસ કરીને ગુજરાતી લોકોમાં આ ચૂંટણીઓ માટે ભારે રસ જાગી રહ્યો હોિાનું અમેવરકામાં જાણીતા કચ્છી તબીબ ડો. નિીનભાઇ મહેતાએ ગત સપ્તાહે ભૂજમાં જણાવ્યું હતું. અમેવરકામાં વિવિધ સામાવજક, વ્યિસાવયક અને શૈક્ષવણક સંગઠનો સાથે સવિય રીતે સંકળાયેલા ડો.નિીનભાઇ મહેતાએ જોકે

ગાંધીનગર: નરેન્દ્ર મોદીની સિામાં પરરવતતન લાવવા પૂવત મુખ્ય પ્રધાન કેશુભાઇ પટેલે સ્થાપેલી ગુજરાત પરરવતતન પાટટી (જીપીપી)ના હવે ૧૭પ ઉમેદવારો જ ચૂંટણી લડશે. ઉિર ગુજરાતના છ ઉમેદવારોએ સોમવારે ફોમત પાછા ખેંચ્યા હતા. આ સમાચાર સાંભળીને ખૂદ કેશુભાઇ પણ સ્તબ્ધ થઇ ગયા હતા. કારણ કે પોતાની સરકારમાં જેને પ્રધાન પદ આપ્યું હતું તે અરરવંદ પટેલ પણ પુત્ર બીમાર હોવાનું કારણ આગળ ધરીને પોતાનું ઉમેદવારી પાછી ખેંચી છે. રાજકીય સમીકરણ મહેસાણા જીપીપીના ઉમેદવાર બેસી જતાં અંદાજે ૧૦ હજાર મત ભાજપને મળે તેવી સંભાવના છે. ઊંઝા: કોંગ્રેસ કરતાં ભાજપને ભય જણાતો હતો. હવે ભાજપને ફાયદો થવાની ધારણા છે. ચાણસ્મા: હવે અહીં પાટીદાર મતદારો ઘણા

અસરકારક થશે અને ભાજપને સરળતાથી જીત મળશે. બાયડ: ભાજપ કરતાં કોંગ્રેસ અને અપક્ષના એક ઉમેદવારને ફાયદારૂપ ગણવામાં આવે છે. કોણે ઉમેદવારી પાછી ખેંચી (૧) ચાણસ્મા અરવિંદ પટેલ (૨) ઉંઝા -શીિમભાઇ રાિલ (૩) મહેસાણા- બાબુ િજાપવત (૪) બાયડ -િકાશ પટેલ, (પ) દહેગામ -અમીત અમીન

થરાદ:કોંગ્રેસના ઉમેદવારની તરફેણમાં પીછેહઠ કરી હોવાનું ચચાત છે. કોંગ્રેસને આંરશક ફાયદાની વકી. દહેગામ: ભાજપની તરફેણમાં ફોમત પાછું ખેંચાયાનું માનવમાં આવે છે. શંકરસસંહ વાઘેલા કપડવંજથી મેદાનમાં કોંગ્રેસના રદગ્ગજ નેતા અને પૂવત મુખ્ય પ્રધાન શંકરરસંહ વાઘેલા તેમના ગઢ સમાન કપડવંજ બેઠક પરથી ચૂંટણી જંગમાં ઉતયાત છે. અહીં તેઓ અગાઉ સાંસદ રહી

!

" #

!

.=2 1-56= 2=)B.? #0?*B6?) .? #>0*BG6) +C3=4 %4.=4

>K5-OL 7C:1 <G?6I: B@0 &* ! &'&* !

&

"

() '

# $ "# "% & "% "

"

&$

પરરવારને ભાજપમાં ફરી પ્રવેશ મળ્યો છે. નરેશ કનોરડયાના પુત્ર રહતુ કનોરડયાને ભાજપે કડીની અનામત બેઠકથી ઉમેદવાર બનાવ્યા છે. જૂના સીમાંકનમાં મહેસાણાની જોટાણા અનામત હતી. નવા સીમાંકનમાં કડી અનામત થઇ છે. અગાઉ નરેશ કનોરડયા ભાજપમાંથી કરજણ બેઠક પર ચૂંટાયા હતા અને તેના મોટાભાઇ મહેશ કનોરડયા પાટણથી સાંસદ તરીકે ચૂંટાયા હતા. કચ્છ ભાજપમાં ઉમેદવારો સામે સવરોધ કચ્છમાં રવધાનસભાની છ બેઠકો પૈકીની ભૂજ અને માંડવીમાં ભાજપના ઉમેદવારો સામે રવરોધ વ્યક્ત થયા બાદ હવે રાપરના ઉમેદવાર પ્રત્યે પણ અણગમો વ્યક્ત થવા લાગ્યો છે. રાપર, ભચાઉ વગેરે સ્થળે ભાજપના યોજાયેલા સંમેલનોમાં અગ્રણીઓની નોંધપાત્ર ગેરહાજરી જણાઇ હતી.

"

/F4C <=N4C +281C >F9N4G +5D, <.4 4F14 <=M 7C:1<=N4EK -:D, /14

3EP49C7:4C 7C:1D9J4G 9C.4C -:D, 7C:14C 7F;-C 8C0H AC2N4C

ચૂક્યા છે. ખેડા રજલ્લા ભાજપ પ્રમુખ રબમલ શાહને અહીં રટકકટ ન મળતા તેમણે પદ પરથી રાજીનામું આપ્યું છે અને શંકરરસંહને મદદ કરવાનો રનણતય કયોત છે. ભાજપે અહીં કનુભાઇ ડાભીને રટકકટ આપી છે. બળવંતસસંહ સૌથી ધસનક પાટણ રજલ્લાની રસદ્ધપુર બેઠક પર કોંગ્રેસના ઉમેદવાર બળવંતરસંહ રાજપૂતે રેકોડડ બ્રેક સંપરિ જાહેર કરીને ગુજરાતના સૌથી ધરનક ઉમેદવાર સારબત થયા છે. રસદ્ધપુરના વતની અને ગોકુલ ઓઈલ રમલના ચેરમેન બલવંતરસંહે અગાઉ ત્રણ વાર ચૂંટણી લડી હતી. જેમાં એકવાર તેઓ રવજયી થયા અને પક્ષના દંડક બન્યા હતા. કનોસડયા પસરવારને ફરીથી સિકકિની લોિરી ગુજરાતી કફલ્મો ઘણા લાંબાસમય સુધી દબદબો જાળવનાર પાટણ-ચાણસ્માના કનોડા ગામના કનોરડયા

-:+=6A'D.@E &@'4=+?2=E,? $;AH.@E <=985A7. %4.=4 ! "D648?( /=64 "D0 #).F ! :)B))4? G*%5A4A7. :/D9847?/ G*%5A4A7.

#

!

#

$

!


સૌરાષ્ટ્ર

Gujarat Samachar - Saturday 8th December 2012

15

હું દેશદ્રોહી હોઉં તો મને પથ્થરથી મારી નાખો: કેશુબાપા જૂનાગઢઃ જિલ્લાના જિસાિદરમાં ગત સપ્તાહે ભાિપની એક ચૂંટણી સભામાં પૂિવ જિકેટર અને ભાિપના પ્રચારક નિિોતજસંહ જસદ્ધુએ અહીંના ગુિરાત પજરિતવન પાટટીના ઉમેદિાર અને પૂિવ મુખ્ય પ્રધાન કેશુભાઇ પટેલને દેશદ્રોહી કહેતા જિિાદ જાગ્યો હતો અને તેમણે આ જનિેદનો આકરો િિાબ પણ આપ્યો હતો. મોટી મોણપરીમાં લેઉિા પાટીદાર સમાિનાં ૩૦ નિેમ્બરે યોજાયેલા પાંચમા સમૂહ લગ્નોત્સિ તથા ખોડલધામનાં પ્રણેતા નરેશ પટેલની ૧૦૭મી રક્તતૂલાનાં

સમારોહમાં આિેલા મુખ્ય પ્રધાન કેશુભાઇ પટેલે આ સમારોહમાં નિિોત જસદ્ધુનાં પોતાને દેશદ્રોહી સજહતનાં આક્ષેપોનો િળતો િિાબ આપતાં કહ્યું હતું કે, મારા જાહેર જીિનનાં ૬પ િષવમાં ક્યારેય કોઇ દાગ નથી લાગ્યો. ત્યારે િો હું દેશદ્રોહી હોઉં તો લોકો મને પથ્થર મારીને મારી નાંખે. બાકી આિા દેશદ્રોહીઓને અગાઉ લોકોએ િ આિી રીતે માયાવ છે. ઉલ્લેખનીય છે કે આ લગ્નોત્સિમાં ભાિપના ઉમેદિાર કનુભાઇ ભાલાળા પણ ઉપસ્થથત રહ્યા હતા અને

સંમિપ્ત સમાચાર • ગુજરાત વિધાનસભાની પહેલાં તબક્કાની ચૂંટણી માટે ફોમમ પાછા ખેંચિાના અંવતમ વિિસે સૌરાષ્ટ્રના સાત વજલ્લામાં ૪૮ બેઠકો માટે ૫૧૪ ઉમેિિારો મેિાનમાં રહ્યા છે. સૌથી િધુ ૧૨૦ ઉમેિિારો રાજકોટ વજલ્લામાં છે. સાિરકુંડલામાં ભાજપમાંથી બળિો કરી ઉમેિિારી કરનારા કાળુભાઈ વિરાણીને સમજાિિાના છેલ્લા કેટલાક વિિસના ભારે પ્રયાસો વનષ્ફળ રહ્યા હતા, તો સોમનાથ અને માંગરોળ એ બે પિો પર કેશુભાઈ પટેલની પવરિતમન પાટટીના ઉમેિિારો બેટીંગ કયામ પહેલાં જ ઉમેિિારી ફોમમ પરત ખેંચી લેતા ક્લીન બોલ્ડ થઈ જતા અનેક અટકળો થિા લાગી છે. • વિસાિિરની બેઠક માટેનું કોંગ્રેસનું મેન્ડેટ

કેશુભાઇએ તેમને પણ આડકતરી રીતે આડે હાથ લીધા હતા. િો કે પછી ભાલાળા સભા છોડીને િતા રહ્યા હતા. જસદ્ધુના જનિેદન અંગે કેશુભાઈના પુત્ર ભરત પટેલે િણાવ્યું હતું કે, જસદ્ધુ મહામૂખવ છે અને દેશદ્રોહી કોને કહેિાય તેની વ્યાખ્યા પણ નથી જાણતો. િો ખરેખર તે આ વ્યાખ્યા જાણતો હોત તો કદાચ તેણે કેશુભાઈ પટેલ માટે આિું સંબોધન કયુું ન હોત. જસદ્ધુએ કેશુભાઈ િેિા આગેિાન સામે કોઈ પણ િાત કહેતા પહેલા પોતાનું મોઢું અજરસામાં િોિું િરૂરી છે.

જેમના હાથમાં ઝૂંટિાયું હતું અને તેને પગલે કોંગ્રેસી ઉમેિિારનું ફોમમ રિ થયું હતું એ જૂનાગઢ વજલ્લા કોંગ્રેસ પ્રમુખ લીલાભાઈ ખૂંટી (૭૦)ને એકાએક હાટટ એટેક આિતાં તેમનું જૂનાગઢમાં અિસાન થયું હતું. • વિસાિિરની બેઠક પર કોંગ્રેસના અવધકૃત ઉમેિિાર રવતલાલ માંગરોવળયાએ હાઇકોટટ સમિ કરેલી અરજી પાછી ખેંચી લેતા આ વિિાિનો હાલ પૂરતો અંત આવ્યો હતો. ઉલ્લેખનીય છે કે, રવતલાલ જ્યારે મેન્ડેટ લઇને ફોમમ ભરિા માટે જતા હતા ત્યારે કોઇ તેમનું મેન્ડેટ ઝૂંટિી જતા ફોમમ રિ થયું હતું. આથી તેમણે હાઇ કોટટમાં ફરીયાિ કરી હતી. • જામનગરના િોડટ નં ૪૧ના ભાજપના કોપોમરેટર અને પૂિમ ડે. મેયર સુરેશ કટારમલે પોતાના સમથમકો સાથે ભાજપમાંથી રાજીનામું

રાજકારણની શતરંજના અઠંગ ખેલાડી, રાજ્યના નાણાં પ્રધાન વજુભાઈ વાળા રાજકોટમાં ચૂંટણી પ્રચારની વ્યસ્તતા વચ્ચે પણ ઇસ્ટોની રમત રમવાની મજા માણી લે છે. બીજા રાજનેતાઓથી અલગ મમજાજ ધરાવતા વજુભાઈ હંમેશા હળવા મૂડમાં જોવા મળતા હોય છે. તેઓ કોઇ પણ સામાન્ય માણસને સરળતાથી મળે છે. વજુભાઇ રાજકોટના પૂવવ મેયર પણ છે તથા નાણાં પ્રધાન તરીકેને અનોખો રેકોડડ પણ ધરાવે છે.

આપ્યું છે. ભાજપના શહેર પ્રમુખને તેમણે પત્ર લખી જણાવ્યું છે કે, છેલ્લા ઘણા સમયથી પિમાં ઉપેિા કરાતી હોિાથી તથા પોતાના િોડટના કામોમાં પણ ઉપેિા કરાતી હોિાથી કંટાળી જઈ આ રાજીનામું આપું છું. આમ ભાજપના બીજા વસવનયર કોપોમરેટરે પિમાંથી રાજીનામું આપતા વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં તેની અસર પડશે. • જૂનાગઢનાં ડેપ્યુટી મેયર વગરીશ કોટેચાને જૂનાગઢ બેઠક માટે કોંગ્રેસે વટકકટ આપી ન હોિાથી તેમણે અપિ ઉમેિિારી નોંધાિી હતી. પરંતુ પિ દ્વારા તેમને સમજાિી લેિામાં આિતા તેમણે ઉમેિિારી પાછી ખેંચી લીધી હતી. • વિધાનસભાની ચૂંટણી ટાણે જ ભાિનગર િવિણ-પશ્ચચમ વિધાનસભા મત વિસ્તારના કુંભારિાડા વિસ્તારમાં વશયાળાના વિિસોમાં જ પીિાના પાણીની સમસ્યા ઊભી થઈ છે.

ઉલ્લેખનીય છે કે સ્થાવનક મ્યુવનવસપાલીટીમાં ભાજપનું શાસન છે. ભાિનગરમાં લાંબા સમયથી એકાતરા પાણી અપાય છે, તેમાં પણ છેલ્લા કેટલાક વિિસોથી તો િડિા કુંભારિાડા વિસ્તારમાં લોકોની મુશકેલી િધતી રહી છે. મહાનગર સેિા સિનને મહી પવરએજનું પાણી પુરતા પ્રમાણમાં ન મળિાને કારણે આ સમસ્યા ઊભી થઇ છે. આ મુદ્દાને રાજકીય સ્િરૂપ અપાઈ રહ્યું છે. • વિશ્વ વહંિુ પવરષિના કાયમકારી રાષ્ટ્રીય અધ્યિ ડો. પ્રિીણ તોગવડયા ગત સપ્તાહે અચાનક ભાિનગરની મુલાકાતે આિતા રાજકારણ ગરમ બન્યું હતું. અત્યારે ભાજપ વિરોધી ગણાતા ડો. તોગવડયા કોને મળિા માટે આવ્યા હતા, તેમની મુલાકાતનો કોઈ રાજકીય હેતુ હતો કે નહીં તેની પૂછપરછ થઇ રહી હતી.


16

ગુજરાત ચૂંટણી ખવશેષ

Gujarat Samachar - Saturday 8th December 2012

બીજા તબક્કામાં ૯૫ બેઠકો પર ખિપાંખખયો જંગ ગુજરાત નવધાનસભાની પ્રથમ તબક્કાની ૮૭ અને બીજા તબક્કાની ૯૫ બેઠકો માટે અનુક્રમે ૧૩ અને ૧૭ નિસેમ્બરે યોજાનારી ચૂંટણીનો તખ્તો ગોઠવાઈ ગયો છે. મુખ્ય બે પ્રનતસ્પધધીઓ ભાજપ અને કોંગ્રેસ સનહત કેશુભાઈ પટેલ દ્વારા સ્થાનપત ગુજરાત પનરવતતન પાટધી (જીપીપી)ના ઉમેદવારો વચ્ચે ખરાખરીનો જંગ જામશે. આ ઉપરાંત જનતા દળ (યુ), શરદ પવારની નેશનાનલસ્ટ કોંગ્રેસ પાટધી (NCP), સીપીએમ, લોક જનશનિ પાટધી, અન્ય પક્ષો તથા અપક્ષો પણ મેદાનમાં છે, પરંતુ મુખ્ય જંગ ભાજપ, કોંગ્રેસ અને જીપીપી વચ્ચે છે. નવધાનસભા જંગમાં હરીફ ઉમેદવારોની યાદી (સૌ પ્રથમ હરોળમાં નવધાનસભા બેઠક ક્રમ છે)

૧ ર ૩ ૪ પ ૬ ૭ ૮ ૯ ૧૦ ૧૧ ૧ર ૧૩ ૧૪ ૧પ ૧૬ ૧૭ ૧૮ ૧૯ ર૦ ર૧ રર ર૩ ર૪ રપ ર૬ ર૭ ર૮ ર૯ ૩૦ ૩૧ ૩ર ૩૩ ૩૪ ૩પ ૩૬ ૩૭ ૩૮ ૪૧ ૪ર ૪૩ ૪૪ ૪પ ૪૬ ૪૭ ૪૮ ૪૯

બેઠક ભાજપ અિડાસા જયંતીભાઈ ભાનુશાળી* માંડવી તારાચંદભાઈ છેડા ભૂજ ડો. નીમાિેન આચાયથ* અંજાર વાસણભાઈ આહીર* ગાંધીધામ(અ.જા.)રમેશભાઈ મહેિરી* રાપર વાઘજીભાઈ ડી. પટેલ વાવ શંકરભાઈ ચૌધરી* થરાદ પરિતભાઈ પટેલ* ધાનેરા વસંતભાઈ પુરોહીત* દાંતા(અ.જા.) ગમાજી ખરાડી* વડગામ(અ.જા.)ફકીરભાઈ વાઘેલા* પાલનપુર ગોબવંદભાઈ પ્રજાપબત* ડીસા લીલાધરભાઈ વાઘેલા* બદયોદર કેશાજી બશવાજી ચૌહાણ કાંકરેજ કકતતીબસંહ પી. વાઘેલા રાધનપુર નગરજી ઠાકોર ચાણસ્મા બદલીપબસંહ બવરાજી ઠાકોર પાટણ રણછોડભાઈ રિારી બસધ્ધપુર જયનારાયણ વ્યાસ* ખેરાલુ ભરતબસંહ એસ. ડાભી* ઉંઝા નારણભાઈ એલ. પટેલ* બવસનગર ઋષીકેશભાઈ પટેલ* િેચરાજી રજનીભાઈ એસ. પટેલ* કડી(અ.જા.) બહતુ એન. કનોબડયા મહેસાણા નીબતનભાઈ પટેલ* બવજાપુર કાંબતલાલ રામાભાઈ પટેલ* બહંમતનગર પ્રફુપલભાઈ પટેલ* ઈડર(અ.જા.) રમણલાલ વોરા* ખેડિહ્મા(અ.જ.જા.) ભોજાભાઈ હુજાભાઈ મકવાણા ભીલોડા(અ.જ.જા.)બનલાિેન મોડીયા મોડાસા બદલીપબસંહ વી. પરમાર* િાયડ ઉદેબસંહ પી. ઝાલા* પ્રાંબતજ જયબસંહ ચૌહાણ* દહેગામ રોબહતજી ઠાકોર ગાંધીનગર દબિણ શંભુજી ઠાકોર* ગાંધીનગર ઉત્તર અશોક પટેલ માણસા ડી.ડી. પટેલ કલોલ ડો. અતુલભાઈ પટેલ ઘાટલોબડયા આનંદીિેન પટેલ* વેજલપુર કકશોર ચૌહાણ વટવા પ્રબદપબસંહ જાડેજા* એબલસબિજ રાકેશ શાહ* નારણપુરા અબમત શાહ* બનકોલ જગદીશ પંચાલ નરોડા ડો. બનમથલાિેન વાઘવાણી ઠક્કરિાપાનગર વપલભભાઈ કાકડીયા* િાપુનગર જગરૂપબસંહ રાજપૂત

કોંગ્રેસ છિીલદાસ પટેલ કકશોરબસંહ આર. પરમાર આબમરઅલીભાઈ લોબધયા વી.કે. હુંિલ જયશ્રીિેન એ. ચાવડા િાિુભાઈ મેઘજી શાહ* ગેનીિહેન ઠાકોર માવજીભાઈ સી. પટેલ જોઈતાભાઈ કે. પટેલ કાંબતભાઈ કાળાભાઈ ખરાડી મબણભાઈ જે. વાઘેલા મહેશભાઈ પટેલ રાજેન્દ્ર દુધાભાઈ જોષી ગોવાભાઈ રિારી ધારશીભાઈ ખાનપૂરા ભાવબસંહ રાઠોડ* બદનેશ ઠાકોર જોધાજી ઠાકોર* િલવંતબસંહ રાજપૂત િાિુજી ઠાકોર ડૉ. આશાિેન પટેલ ભોળાભાઈ પટેલ NCP રાજેન્દ્રબસંહ દરિાર રમેશભાઈ ચાવડા નટવરલાલ પી. પટેલ પી.આઈ. પટેલ રાજુભાઈ ચાવડા રામાભાઈ વી. સોલંકી અબિન કોટવાલ* અબનલભાઈ જોશીઆરા* રાજેન્દ્ર ઠાકોર મહેન્દ્રબસંહ વાઘેલા* મહેન્દ્રબસંહ િારૈયા કાબમનીિેન રાઠોડ જુગાજી ઠાકોર સુરેશ પટેલ* અબમત હબરભાઈ ચૌધરી િળદેવજી ઠાકોર રમેશભાઈ દૂધવાળા મુતુથજા ખાન પઠાણ અતુલ પટેલ કમલેશ શાહ જીતુભાઈ પટેલ નરબસંહ જયરામભાઈ પટેલ ભગવાનભાઈ ભરવાડ ગીતાિેન પ્રબવણભાઈ પટેલ ધીરૂભાઈ દૂધવાળા

જીપીપી મહેસોજી રાણાજી સોઢા બવજય કરસનભાઈ ગઢવી અરુણ એમ. વછરાજાની માવજીભાઈ જાબટયા પ્રેમકુમાર આર. ડાંગર બદનેશભાઈ કે. વાવીયા અશોક ચૌધરી ----અબિનભાઈ મુળી નવીન ગૌરેયા મનુભાઈ વ્યાસ અજમલજી એન. ઠાકોર વેલાભાઈ ચૌધરી ઈિરભાઈ દેસાઈ મેમાભાઈ ચૌધરી --મોહનભાઈ પટેલ વશરામભાઈ પટેલ પ્રવીણભાઈ પટેલ --મગનજી માસ્ટર (ઠાકોર) કકરીટભાઈ પટેલ અમૃતભાઈ સેનમા --પી. એમ. પટેલ ભીમબસંહ ચૌહાણ ધીરુભાઈ િી. અમીન છગનભાઈ કે. સોલંકી જયેશભાઈ ગાબમત અનંતભાઈ એસ. પટેલ પ્રકાશ મનુલાલ પટેલ બનબખલભાઈ પટેલ --અબમતભાઈ અમીન એમ. આર. પટેલ અમૃતલાલ એમ. પટેલ ગોપાલજી ઠાકોર બચરાગ પટેલ દીપકભાઈ જોશી બવનુભાઈ પટેલ જાગૃબત હરેન પંડ્યા જયંતભાઈ આર. પટેલ ડો. વસંત પટેલ પંકજ એલ. સોનપાલ ભૂપતભાઈ સાંગાણી મુકેશ એમ. પટ્ટણી

પ૦ અમરાઈવાડી હસમુખભાઈ એસ. પટેલ બિપીનભાઈ જી. ગઢવી બવષ્ણુ પટેલ પ૧ દબરયાપુર ભરતભાઈ િારોટ* ગ્યાસુદ્દીન શેખ* ભીગરાજ દાતબણયા પર જમાલપુર-ખાબડયા ભૂષણ ભટ્ટ* સમીરખાન પઠાણ િજેશ ભગવતીપ્રસાદ પ૩ મણીનગર નરેન્દ્ર મોદી* િેતા ભટ્ટ --પ૪ દાણીલીમડા(અ.જા.)બગરીશ પરમાર શૈલેષ પરમાર* દેવેન્દ્ર મકવાણા પપ સાિરમતી અરબવંદભાઈ પટેલ ભરતભાઈ પટેલ િીપીન પંચાલ પ૬ અસારવા(અ.જા.) આર.એમ. પટેલ મંગલ સુરજકર ચંદ્રવદન પરમાર પ૭ દસક્રોઈ િાિુલાલ જમનાદાસ પટેલ* લક્ષ્મણબસંહ ઠાકોર રાજેશ ગજેરા સંબદપબસંહ વી. ચૂડાસમા ચંદ્રકાંત પટેલ ૧૦૮ ખંભાત સંજયભાઈ પટેલ ૧૦૯ િોરસદ નયનાિેન રમણબસંહ સોલંકી રાજેન્દ્રબસંહ ડી. પરમાર* કાંબત પટેલ ૧૧૦ આંકલાવ જશવંતબસંહ કે. સોલંકી અબમતકુમાર ચાવડા* ગોરધનભાઈ કશ્યપ ૧૧૧ ઉમરેઠ ગોબવંદભાઈ આર. પરમાર જયંત પટેલ - NCP અબિન પટેલ ૧૧ર આણંદ બદલીપભાઈ એમ. પટેલ કાંબતભાઈ એમ. સોઢા- પરમાર િીપીનચંદ્ર પટેલ ૧૧૩ પેટલાદ બદપક પટેલ બનરંજન પી. પટેલ* ઘનશ્યામ પરમાર ૧૧૪ સોજીિા બવપુલ પટેલ પૂનમભાઈ એમ. પરમાર કલ્પપત પટેલ ૧૧પ માતર દેવુબસંહ ચૌહાણ* સંજય હબરભાઈ પટેલ રાકેશ રાવ ૧૧૬ નબડયાદ પંકજભાઈ વી. પટેલ* જીતેન્દ્ર એસ. પટેલ નલીન િારોટ ૧૧૭ મહેમદાિાદ સુંદરબસંહ ચૌહાણ* ગૌતમભાઈ આર. ચૌહાણ દોલતબસંહ ડાભી ૧૧૮ મહુધા ખુમાનબસંહ સોઢા નટરવરબસંહ ઠાકોર* રાવજી વાઘેલા ૧૧૯ ઠાસરા પ્રબતિાિેન ટી. પરમાર રામબસંહ પરમાર* પ્રતાપબસંહ ચાવડા ૧ર૦ કપડવંજ કનુભાઈ િી. ડાભી* શંકરબસંહ વાઘેલા પ્રકાશબસંહ ચૌહાણ ૧ર૧ િાલાબસનોર રાજેશ ગજાનંદ પાઠક(પપ્પુ પાઠક) માનબસંહ ચૌહાણ* પ્રદીપબસંહ ઠાકોર ૧રર લુણાવાડા કાળુભાઈ માલીવાડ બહરાભાઈ એચ. પટેલ* પ્રિોધકાંત પંડ્યા ૧ર૩ સંતરામપુર(અ.જ.જા.)માનબસંહ વી. ભમાત ગેંદાલભાઈ એમ. ડામોર ભરતભાઈ ડીંડોળ ૧ર૪ શહેરા જેઠાભાઈ જી.આહીર રઘુભાઈ ભરવાડ - NCP રંગીતભાઈ િગી ૧રપ મોરવા હડફ(અ.જ.જા.)વાલાભાઈ ડામોર સબવતાિેન વેચાતભાઈ ખાંટ િાબરયા માધુભાઈ ૧ર૬ ગોધરા પ્રબવણબસંહ પી. ચૌહાણ સી.કે. રાઉલજી* ગીરવતબસંહ સોલંકી ૧ર૭ કાલોલ અરબવંદબસંહ ચૌહાણ રાજેન્દ્રબસંહ સી. જાદવ ફત્તેબસંહ ચૌહાણ ૧ર૮ હાલોલ જયદ્રથબસંહ પરમાર* રાજેન્દ્રબસંહ પટેલ રમણભાઈ ૧ર૯ ફતેપુરા(અ.જા.) રમેશ ભૂરાભાઈ કટારા દીતાભાઈ મછાર* ચુનીલાલ અટપોટ ૧૩૦ ઝાલોદ(અ.જ.જા.)િી.ડી. વાઘેલા ડૉ. બમતેષ કે. ગરાબશયા ટીકુભાઈ પરમાર ૧૩૧ લીમખેડા(અ.જ.જા.) જશવંતબસંહ ભાભોર* પૂંજાભાઈ જે. િાબરયા વેસ્તાભાઈ કામોડ ૧૩ર દાહોદ(અ.જ.જા.)નાગરબસંહ કે. પલાસ વજેબસંહભાઈ પી. પાંડા બચમનભાઈ પરમાર ૧૩૩ ગરિાડા(અ.જ.જા.)મોહીન્દ્રાિેન અજીતબસંહ રાઠોડ ચંદ્રીકાિેન સી. િાબરયા* જી.કે. પરમાર ૧૩૪ દેવગઢ િારીયા િચુભાઈ એમ. ખાિડ ભૂપેન્દ્રબસંહ ચૌહાણ - NCP જુવાનબસંહ રાઠવા ૧૩પ સાવલી ઉપેન્દ્રબસંહ પી. ગોહીલ* ખૂમાનબસંહ ચૌહાણ* ભાઈલાલ ચૌહાણ ૧૩૬ વાઘોબડયા મધુ શ્રીવાસ્તવ* ડૉ. જયેશ કે. પટેલ મંગલબસંહ ગોબહલ ૧૩૭ છોટાઉદેપુર(અ.જ.જા.)ગુલબસંગભાઈ આર. રાઠવા* મોહનબસંહ સી. રાઠવા* શંકર રાઠવા ૧૩૮ જેતપુર પાવી(અ.જ.જા.)જયંબતભાઈ એસ. રાઠવા સુખરામ રાઠવા અબમત રાઠવા ૧૩૯ સંખેડા(અ.જ.જા.) અભેબસંહ તડવી* ધીરૂભાઈ સી. ભીલ* સોમાભાઈ ભીલ ૧૪૦ ડભોઈ િાલકૃષ્ણ એન. પટેલ બસધ્ધાથથ પટેલ* સુખદેવ િાબરયા ૧૪૧ વડોદરા શહેર(અ.જા.)મનીષાિેન આર. વકીલ જયશ્રીિેન એ. સોલંકી ભાનુભાઈ પરમાર ૧૪ર સયાજીગંજ જીતુભાઈ સુખડીયા* કકરીટભાઈ જોષી રમણબસંહ સોંલકી ૧૪૩ અકોટા સૌરભ પટેલ* લબલત પટેલ હરેશ પ્રજાપબત ૧૪૪ રાવપુરા રાજેશ બિવેદી જયેશભાઈ ઠક્કર શાંબતલાલ સોની ૧૪પ માંજલપુર યોગેશભાઈ પટેલ* બચન્નમ ગાંધી હસુમબતિહેન કરકટ ૧૪૬ પાદરા બદનુભાઈ િી. પટેલ* જશપાલબસંહજી એમ. પબઢયાર કમલેશ પટેલ ૧૪૭ કરજણ સબતષભાઈ એમ. પટેલ અિયભાઈ પટેલ અજયબસંહ અટાબલયા (નોંધઃ * નનશાનવાળા ઉમેદવાર વતતમાન ધારાસભ્યો છે.)

પ્રથમ તબક્કાના ૨૨ ટકા ઉમેદવારોનો ભૂતકાળ ખરડાયેલોઃ ઇલેક્શન વોચ અમદાવાદઃ િથમ તબક્કાની ચૂટં ણીમાં કુલ ૮૪૬ ઉમેદવારમાંથી ૪૮૨ ઉમેદવારના એફિડેવવટનું ગુજરાત ઇલેકશન વોચ દ્વારા વવચલેષણ હાથ ધરાયું હતુ.ં જે અનુસાર, િથમ તબક્કાની ચૂટં ણીમાં ૨૨ ટકા ઉમેદવારો સામે વિવમનલ કેસો નોંધાયેલા છે. જ્યારે ૩૦ ટકા ઉમેદવારો કરોડપવત છે. ગુજરાતમાં શાસક પક્ષ સવહતના તમામ રાજકીય પક્ષોએ વિવમનલ કેસ નોંધાયા હોય તેવા ઉમેદવારને વટફકટ આપી છે. કોંગ્રેસના ૮૩માંથી ૨૭ (૩૩ ટકા), ભાજપના ૮૭માંથી ૨૨ (૨૫ ટકા), બીએસપીના ૭૮માંથી સાત (નવ ટકા), જનતા દળ-યુનાઇટેડના ૨૯માંથી સાત (૨૪ ટકા), સમાજવાદી પાટટીના ૧૯માંથી પાંચ (૨૬ ટકા), એનસીપીના ત્રણમાંથી બે (૬૭ ટકા) અને કેશભ ુ ાઇ પટેલની ગુજરાત પવરવતતન પાટટીના ૮૩માંથી ૨૧ (૨૫ ટકા) મળી કુલ

૧૦૪ ઉમેદવારો (૨૨ ટકા) ઉમેદવારો મેદાનમાં ઉતયાત છે. સોમનાથ વવધાનસભા મતક્ષેત્ર ખાતેથી ચૂટં ણીમાં ઝંપલાવનાર જશાભાઇ બારડ વવરુદ્ધ ભ્રષ્ટાચાર વનવારણ અવધવનયમ (વિવેન્શન ઓિ કરપ્શન એકટ) હેઠળ કેસ નોંધાયેલો છે. આમ, આ ચૂટં ણીમાં ભ્રષ્ટાચારના કેસનો સામનો કરી રહેલ એક ઉમેદવાર પણ છે. ૪૮૨ ઉમેદવારોના એફિડેવવટના વવચલેષણ દરવમયાન ૧૪૭ ઉમેદવારો એટલે કે ૩૦ ટકા ઉમેદવારો કરોડપવત હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. ૨૦૦૭માં આવા કરોડપવત ઉમેદવારોની સંખ્યા ૨૧ ટકા હતી. રાજકોટ પશ્ચચમની બેઠક પરથી કોંગ્રેસના ઉમેદવાર તરીકે ચૂટં ણી લડી રહેલા ઇન્દ્રનીલ સંજયભાઇ રાજગુરુની સૌથી વધુ રૂ. ૧૨૨ કરોડની સંપવિ જાહેર થઇ છે. એ પછી

માણાવદર બેઠકના કોંગ્રેસના જ ઉમેદવાર ચાવડા જવાહરભાઇ પેથલજીભાઇની રૂ. ૮૨ કરોડ અને બીએસપીના રાજાભાઇ પરમારની રૂ. ૪૦ કરોડની સંપવિ જાહેર થઇ છે. ૪૮૨માંથી ૩૯ ઉમેદવારો એવા છે કે જેમણે પોતાની સંપવિ એક લાખ રૂવપયાથી પણ ઓછી હોય તેવું જાહેર કયુું છે. ૪૮૨માંથી ૪૭ ઉમેદવારોએ ૫૦ લાખ કે તેથી વધુની જવાબદારી (સંપવિ) જાહેર કરી છે. ૪૮૨માંથી ૧૩૯ ઉમેદવારો ગ્રેજયુએટ અથવા તો હાયર એજયુકશ ે ન ધરાવતા હોય તેવા છે. ૧૭ ઉમેદવારો એવા છે કે, જેઓ ૬૫ વષતથી વધુની વયના છે. ૪૬ સામે ગંભીર ગુના વિવમનલ કેસનો ઇવતહાસ ધરાવતા ૧૦૪ ઉમેદવારો પૈકી ૪૬ ઉમેદવારો તો એવા છે કે, જેઓની સામે મડડર, લૂટં , ખંડણી, ખૂનની કોવશશ

સવહતના ગંભીર ગુનાઓ નોંધાયેલા છે. આમાં જીપીપીના ૧૧, કોંગ્રેસના આઠ, ભાજપના નવ, જનતા દળ-યુનાઇટેડના છ, એનસીપી અને બીએસપીના એક-એક ઉમેદવાર છે. ૭૩ ઉમેદવારો સામે અદાલતમાં ચાજત ફ્રેમ કરી દેવાયો છે. સંપત્તિમાં ૨૭૩ ટકા વૃત્તિ િથમ તબક્કામાં કુલ ૫૬ ઉમેદવારો વતતમાન ધારાસભ્ય છે. આ ધારાસભ્યોની સંપવિમાં વધારાની ટકાવારી જોઇએ તો તે, ૨૭૩ ટકા થવા જાય છે. જનતા દળ-યુનાઇટેડના ધારાસભ્ય છોટુ અમરવસંહ વસાવાની સંપવિમાં ૨૮૬૦ ટકાનો તોવતંગ વધારો નોંધાયો છે. ભાજપના મહુવાના ધારાસભ્ય ભાવનાબહેન રાઘવભાઇ મકવાણા ૨૨૭૫ ટકા સાથે બીજા નંબરે અને સાણંદના કમાભાઇ રાઠોડ ૧૪૬૯ ટકા સાથે ત્રીજા નંબરે છે.


વિવિધા

Gujarat Samachar - Saturday 8th December 2012

17

હળિી ક્ષણોએ... એક પાગલ લેટર લખી રહ્યો હતો. ડોટટરે તેણે પૂછયું કે કોને લેટર લખે છે? પાગલઃ મને. ડોટટરઃ શું લખે છે? પાગલઃ મને શું ખબર? હજી સુધી લેટર મળ્યો નથી. • ડડટેક્ટટવની ભરતી થઇ રહી હતી. ઇન્ટરવ્યુ લેનાર અડધકારીએ સન્તાને પ્રશ્ન પૂછ્યોઃ ‘ગાંધીજીની હત્યા કોણે કહી હતી? સન્તાએ જવાબ માટે બે ડિવસનો સમય માંગ્યો. અડધકારીએ કહ્યું, ‘સારું જાવ... તમને બે ડિવસનો સમય આપવામાં આવે છે...’ સન્તા ઘરે જવા નીકળ્યો ત્યાં રસ્તામાં બન્તા મળી ગયો. બન્તાએ પૂછ્યુ,ં ‘ઇન્ટરવ્યુ કેવો રહ્યો? નોકરી માટે ડસલેટટ થયો કે નહીં?’ સન્તાએ કહ્યું, ‘અરે, ડસલેટશનની કયાં વાત કરે છે? મને તો એક હત્યાકેસનાં આરોપીને શોધવાનું કામ પણ મળી ગયું છે.’ • પપ્પાઃ સાંભળો, ઘરનું બજેટ ડામાડોળ થઈ ગયું છે, જે કોઈ મને કરકસરનો ઉપાય બતાવશે તેને હું સો રૂડપયા ઇનામ આપીશ. પુત્રઃ પપ્પા, મારી પાસે કરકસર કરવાનો સરસ ઉપાય છે. પપ્પાઃ શાબાશ, બોલ કયો ઉપાય છે? પુત્રઃ ઇનામની રકમ પચાસ રૂડપયા કરી િો. • ‘ઊઠ બેટા, ડનશાળનો ટાઇમ થયો, હવે બેલ વાગતાં પહેલાં ડનશાળમાં પહોંચી જવાનુ.ં એ જ સાચી ડશસ્ત.’ ‘નહીં બા! મારે હવે ડનશાળે નથી જવુ,ં છોકરા મારી ઠેકડી ઉડાવે છે, ડશક્ષકોને પણ હું નથી ગમતો.’ ‘જો બેટા િરેક ડનશાળમાં આવું તો ચાલ્યા 6638

"

£520

$

#$ #

#

(

% $

કરે, અને બાવન વષષનો ઢગા જેવો આચાયષ થઈને તું ડનશાળે ન જાય એ કેમ ચાલે?’ • છોકરો અને છોકરી મેરજ ે બ્યૂરોની ઓફિસે ગયા. ત્યાં લંચટાઈમ હતો. અને બહાર પાડટયું લટકાવ્યું હતુંઃ ‘બપોરે ૧થી ૩ ઓફિસ બંધ રહેશ,ે ત્યાં સુધીમાં િરી ડવચાર કરી લેજો!’ • છગનઃ આપના ઘરમાં કેટલા સિસ્યો છે? મગનઃ હું, મારી પત્ની, મારી સાસુ અને સાત સાળીઓ. છગનઃ ઓહો! તો તો તમે બગાસું ખાવું હોય ત્યારે જ મોઢું ખોલી શકતા હશો! • પેશન્ટે નસષને કહ્યુંઃ આઇ લવ યુ, તે મારું ડિલ ચોરી લીધું છે. નસષઃ ચાલ જૂઠા, મેં તો િિ તારી ફકડની જ ચોરી છે. • એક ડવદ્યાથથીની સ્કૂલમાં મોડી આવી. ટીચરઃ તું શા માટે મોડી આવી. ગલષઃ એક છોકરો મારો પીછો કરતો હતો, સર. ટીચરઃ તો શું થયુ? ં ગલષઃ એ ખૂબ જ ધીમે ચાલતો હતો. • સુરશ ે ઃ યાર, મારી પત્નીની યાિશડિ બહુ ખરાબ છે. મોહનઃ કેમ? મહત્ત્વની વાતો ભૂલી જાય છે? સુરશ ે ઃ ના, વાત એમ નથી. મારા ડવશેની ઝીણામાં ઝીણી વાતો ડવગતો સાથે તેને યાિ રહે છે. • પ્રશ્નઃ કોઈને પોતાની ભૂલને માટે અડભનંિન ટયારે અપાય? ઉત્તરઃ લગ્નમાં. •

$ ( %

pp

" !)(

-(

!

#

/& .'+% ",1 )# 03'+

" !)(

# # #

$.

" !)(

/& .'+% ",1 )# 03'+ 7 )$ , ." /'/

-( /& .'+% ",1 )# 03'+

" !)(

) '

! 1)) , ."

/'/

)$ , ."

/'/

# $ &* % )

$ ".! # %* #

' + $ ' . #* # # "/) ' *% ) ' # , , ' # # ' . # ) * - # )

-(

.## 1-%. "# 0,

'

-( /& .'+% ",1 )# 03'+ " ! /& .'+% ",1 )# 03'+

" !)(

-(

+ *& )% . !

# #" 6 6 6 6 6 6

%'

-

! /& .'+% 3'+ ,1 )# 7 &&

" $ ! " /& .'+% 3'+ ,1 )#

# ## #$ " $ !" %" $ "$ "$ $ $$ #$ $ #$" $ #$ ## #$" $ '$ # $) # ! $ "

! /& .'+% 3'+ ,1 )# *$

## #" !)( +'%&0/ 0 &# 4 &,0#) -# ,3+ +'%&0/ 0 '*,/ ),"%# ,+0 %1 +'%&0/ 0 # ##(,# %1#/0 $ .* 1"0/&,,.+ +'%&0/ 0 .,0# ,0#) +4/+ 1 4/ +'%&0/ 0 1* 0#. ,"%# ,.0 )'5 #0& 1))4 +!)1/'2# 3'0& *#/ .'2#/ 4/ . '.# -'!( 1- ! -# 0,3+ ".,- ,$$ ,.0 )'5

For reservations & more information Please call 0845 676 9011 For more offers visit:

www.sensesholidays.co.uk www.specialholidayoffers.co.uk Email: info@sensesholidays.co.uk

$ & $( "$ $ $ ' %$ & # & "# " $

/.3"$3

/#*,& #0&

#"

%' )' + # )"## '( "$ #*

#01.+ '. 0'!(#0/ !!,**," 0',+ /0 . &,0#)/ &# /#.2'!# ,$ +%)'/& /-# ('+% !& 1$$#1. %1'"# .'2 0# 0. +/$#./ #. -#./,+ /& .'+% %* # ),"$ #.*/ !,+"'0',+/ --)4

"*, *.'/ ""+"2) $/ *. ""+"2)/$* 5")// $/!&#2*3& 444 ""+"2) $/ *. )&'",* 032

)

/,,&(& /23&,2 )-&%"#"%

1

"220/13

''*$&

/,53&$).*$


18

www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 8th December 2012

પ્રચારનાં પડઘમ વચ્ચે ગુજરાતનો અવાજ તસવીરે ગુજરાત મવષ્ણુ પંડ્યા જાણે કે અસ્તતત્વની લડાઈ કરવાની આવી હોય તે રીતે ગુજરાતનો ચૂંટણી જંગ બરાબરનો જામ્યો છે. કોઈ તેમાં પાછળ રહી જવા માંગતું નથી. ટીવી ચેનલોથી માંડીને પોતટસય - હોડડસય - બેનસય અને જાહેર સભાઓથી માંડીને જૂથ બેઠકો - નાતજાતનાં મંડળોની સભાઓ અને પદિકાઓ સુધીનાં તમામ િચાર તરીકા ચાલે છે. ચૂંટણી િચાર માટેની એક જગાએથી બીજે સુધીની સફરને ‘સંદેશ-યાિા’ નામ અપાયું તો ભાજપે તેના ચૂંટણી ઢંઢેરાને ‘સંકલ્પ પિ’ કહ્યો છે, કોંગ્રેસે જન દવકાસ સંદેશ નામે કેટલાક મુદ્દા રોજેરોજ આપ્યા. તેને ઢંઢેરાની જરૂર પડી નહીં હોય અથવા છેલ્લી ઘડીએ આ કમયકાંડ કરી લેશે. કેશુભાઈ પટેલના પિે કેટલાંક વચનો જાહેર કયાું છે તેણે પુસ્તતકા બનાવવાની બાકી છે.

સંકલ્પનો નકશો ચૂંટણી ઢંઢેરાનું મહત્ત્વ શું? આ સવાલ પહેલેથી ચચાયતો આવ્યો છે. જવાહરલાલ નેહરુ મજાકમાં કહેતા કે પિના કોઈ બુદિશીલ નેતાને તે કામ સોંપી દેવાય છે અને તેના દસવાય બીજા કોઈ ભાગ્યે જ તેને પૂરેપૂરો વાંચે છે! જનતા પિના શાસન વખતે કેટલાક સમાજવાદી નેતાઓ વડા િધાન મોરારજીભાઈને મળવા ગયા અને ચૂંટણી ઢંઢેરામાં આપેલાં વચનોના અમલની વાત કરી ત્યારે મોરારજીભાઈએ સીધો સવાલ એ કયોય કે તગારામાંથી કેટલાયે ઢંઢેરો પૂરેપૂરો વાંચ્યો છે? રાજકીય પિોનાં કાયાયલયોમાં, અભેરાઈ પર અગાઉના ઘણા ઢંઢેરાની પુસ્તતકાઓ ધૂળ ખાતી હશે, પણ ઢંઢેરાનું ભારે મહત્ત્વ છે. દહંદીમાં ઘોષણા પિ અને અંગ્રેજીમાં મેદનફેતટો શબ્દ જગતનાં વૈચાદરક પદરવતયનોનું શતિ બન્યો હતો. ફ્રેન્ચ ક્રાંદત, રદશયન ક્રાંદત અને અમેદરકામાં દલંકનના રાજ્યદભષેક સદહતના ઘણા િસંગોનો સંકેત તેનાં ઘોષણાપિમાં જ મળે છે. ક્યુબાના ફીડલદ-કાતટ્રો અને ક્રાંદતમસીહા મનાયેલા ચ્વે ગુવેરાનાં ઘોષણાપિો ઐદતહાદસક બની ગયાં છે. આપણે ત્યાં સરદાર ભગત દસંહના

સાથીદારો (તેમાંના એક ગુજરાતી નાગર ભગવતીચરણ વોરા હતા!)એ ‘ક્રાંદતનું ઘોષણાપિ’ તૈયાર કયુું તે ભારતના આઝાદી જંગની યાદગાર વીરાસત છે. આઝાદ દહન્દ ફોજે સુભાષબાબુના સેનાપદત પદે એવું જ ઘોષણાપિ િતતુત કરીને એદશયાની જનતાને િેદરત કરી હતી. સંસદીય લોકશાહીમાં રાજકીય પિોની સંકલ્પના એટલે ઢંઢેરાનો દતતાવેજ. ૧૯૫૨થી કોંગ્રેસ, જનસંઘ, સમાજવાદી પિ, તવતંિ પિ, સામ્યવાદી પિોના ‘મેદનફેતટો’ લોકશાહી ભારતનાં રાજકીય - આદથયક - સામાદજક પદરવતયનનો નકશો બાંધી આપતા. કોંગ્રેસનો રાજકીય ઇદતહાસ, સમાજવાદી દતતાવેજો તેમ જ જનસંઘ-ભાજપના ઇદતહાસનાં સાત પુતતકોમાંથી તેનો અંદાજ આવે છે.

કસ્િે વાદે... ચૂંટણી ઢંઢેરા હવે તો ‘વાયદા-વચનો’ની તવપ્ન કથા જેવા બની ગયા! ચૂંટણી ટાણે તે જાહેર કરાય અને પછી પદરણામો બાદ તેને ભૂલી જવાય. જોકે કેટલાંક વષોયથી તેનાં અમલીકરણનો એક દવભાગ કામ કરતો થયો છે. રાજીવ ગાંધીના ૨૦ મુદ્દા કાયયક્રમ અંતગયત તેવું અમલીકરણ ખાતું રચાતું રહ્યું છે. એ વાત તો દબલકુલ સાચી છે કે િજાકીય કલ્યાણ માટે આવો દતતાવેજ નજર સામે હોવો જોઈએ. તેને તમે ‘બ્લુ દિન્ટ’ પણ કહી શકો. પરંતુ મજાકમાં હવે એ ગીતની સાથે ઢંઢેરાઓ જોડી દેવાયા છે કે ‘કતમે વાદે પ્યાર વફા કે, બાતે હૈં, બાતોં કા ક્યા...’ ‘દવકાસ’નો મુદ્દો આમાં મુખ્ય બની ગયો. કોંગ્રેસને તો એમ જ લાગે છે (અને જાહેરમાં કહે છે) કે ગુજરાતમાં દવકાસ થયો જ નથી. તેમના, િદેશ અને બહારથી આવેલા નેતાઓનાં ભાષણો સાંભળીને, ગુજરાત જેણે ન જોયું હોય તેને તો એમ જ લાગે કે અરેરે, ગુજરાત તો સૌથી ગરીબ અને અદવકદસત રાજ્ય છે. ત્યાં કુપોષણથી રોજ બાળકો મરે છે, ત્યાં બેરોજગારોનાં ટોળેટોળાં છે, ત્યાં પીવાનું પાણી મળતું નથી, ત્યાં ખેતરોને દસંચાઈનું પાણી મળતું નથી, ત્યાં વીજળીના નામે અંધારપટ છે, ત્યાં રોજ મદહલાઓનું શોષણ થાય છે...

બંદર અને ઉંદર! મજાની વાત એ છે કે આવું કહેનારા ગુજરાતમાં ‘ટેસ’થી

નરેન્દ્ર મોદીનો માસિક પગાર માત્ર રૂ. ૧૨,૫૫૩ અમદાવાદઃ કોઇ પણ વ્યદિને જાણીને આશ્ચયય થશે કે ગુજરાતના મુખ્ય િધાન નરેન્દ્ર મોદીનો પગાર રાજ્ય સરકારમાં ફરજ બજાવતા કલાકક કે દસદનયર પટ્ટાવાળા કરતા પણ ઓછો છે. મદણનગર બેઠક પરથી ઉમેદવારી કરનાર મુખ્ય િધાન નરેન્દ્ર મોદીએ રજૂ કરેલી પોતાની એફફડેદવટમાં જણાવ્યું છે કે વષય ૨૦૧૧-૧૨ દરદમયાન તેમની વાદષયક આવક રૂ. ૧,૫૦,૬૩૦ છે. મતલબ કે તેમનો માદસક પગાર રૂદપયા ૧૨,૫૫૩ જેટલો થાય છે. રાજ્ય સરકારના

િધાનોનો પગાર રૂદપયા ૬૬,૦૦૦ જેટલો છે તેની સાથે સરખામણી કરીએ તો મોદીનો પગાર પાંચમા ભાગ જેટલો થાય છે. જ્યારે રાજ્યના ધારાસભ્યનો પગાર માદસક રૂદપયા ૫૬,૦૦૦ ઉપરાંત અન્ય સુદવધાનો પણ સમાવેશ થાય છે. િધાનોને બંગલો, નોકરો, મોંઘવારી ભથ્થુ અને િવાસ ભથ્થું પણ અલગથી મળે છે. રસિદ બાબત એ છે કે વષય ૨૦૦૭ની ચૂંટણી વખતે મુખ્ય િધાન નરેન્દ્ર મોદીએ તેમની વાદષયક આવકનો એફફડેદવટમાં ઉલ્લેખ કયોય ન હતો. આ વખતે મોદીએ

પોતાની એફફડેદવટમાં જણાવ્યું છે કે ગાંધીનગરમાં તેમની પાસે એક ૩૩૦ ચોરસ મીટર પ્લોટ ઉપર એક નાનકડું મકાન બાંધેલું છે, જે તેમને વષય ૨૦૦૨માં રાજ્ય સરકારે ખૂબ જ ઓછા ભાવે આપ્યું હતું. જોકે આ દમલકતની ફકંમત ૨૦૦૭માં રૂદપયા ૩૦ લાખ હતી જે હવે વધીને રૂદપયા એક કરોડ સુધી પહોંચી ગઈ છે. દમલકતની ફકંમત ભલે વધી હોય પરંતુ મોદી પાસે રહેલી રોકડ રકમ ઘટી છે. ૨૦૦૭માં રોકડા રૂદપયા ૧૧,૨૦૦ હતા જે ૨૦૧૨માં ઘટીને ૪૭૦૦ થયા છે. તેમની

"& -& # %"# '! %(* - # #*( # (

* * * * * * *

'0 &(*

%

& #% #' (

$ !

-%%0 )*(,

,* . %.# /-$ (&

,

)

1 1 1 1 1 1 1

* %

,(% ('

# %

સિરાંગણનો દાવાનળ ચૂંટણી જંગની પહેલાં જ કોંગ્રેસ માટે પનોતી બેઠી તેનાં મૂળમાં કેન્દ્રીય નેતૃત્વ છે એવું ખુદ બળવાખોર કોંગ્રેસજનો જાહેરમાં કહેવા લાગ્યા છે! આમાં સૌથી બોલકો દવરોધ નરહરી અમીનનો છે. દટફકટ ના મળી એટલે કોંગ્રેસમાં જે ઊહાપોહ થયો છે તે શમાવવો મુશ્કેલ છે, દદલ્હી જો આ બધાંને કોઈને કોઈ ‘મોટી જગા’એ બેસાડવાનું વચન આપે તો કદાચ એવું થઈ શકે. નહીંતર મોઢવાદડયા - શદિદસંહ પર માછલાં ધોવાનું ચાલુ રહેશે. ચૂંટણી પહેલાંની આ બહાવરી સ્તથદત છે. ૨૫ બેઠકો પર કોંગ્રેસ એકને બદલે બબ્બે ઉમેદવારોને ઉમેદવાર થવા માટે ‘મેન્ડેટ’ આપ્યા, બંનેનાં ઉમેદવારીપિ ભરવા માટેનાં સરઘસો યે નીકળ્યાં! એક જગ્યાએ મેન્ડેટ ખૂંચવી લેવાયો, બીજી જગાએ નક્કી નામને બદલે બીજું મૂકી દેવાયું. એનસીપી-કોંગ્રેસ વચ્ચેની સમજૂતી છતાં બંને પિના ઉમેદવારો ઊભા રહ્યા. લગભગ ૬૦ બેઠકો પર દટફકટ ન મેળવનારા કાં તો રાજીનામું આપીને છૂટા થયા અથવા બીજા પિોમાં જોડાઈ ગયા છે. નેતા કહે અને કાયયકતાય માની જાય એ દદવસો હવે રહ્યા નથી. ગુજરાતનું આ સમરાંગણ ૨૦૧૪ની દેશવ્યાપી ચૂંટણીનું નાનું સરખું દરહસયલ છે એમ લાગ્યા દવના રહેતું નથી.

વાચક મિત્રો, હાલ ગુજરાતિાં મવધાનસભા ચૂંટણી જંગ ચરિસીિાએ પહોંચ્યો છે. રાજ્યના મવમવધ ભાગોને આવરી લેતા ચૂંટણી સિાચારો અને કઇ બેઠક પર ક્યા િુખ્ય પક્ષના ઉિેદવારો વચ્ચે સ્પધાા છે તેના મવગતવાર અહેવાલોને સિાવેશ કરવા આ અંકિાં િકાશક-તંત્રી સી.બી. પટેલની લોકમિય કટાર ‘જીવંત પંથ’ િકામશત કરી શક્યા નથી તે બદલ મદલગીર છીએ. - વ્યવસ્થાપક

કોંગ્રેસ-એનસીપીનું જોડાણ તૂટ્યું અમદાવાદઃ કોંગ્રેસ અને શરદ પવારની એનસીપી વચ્ચે ચૂંટણી ગઠબંધન તૂટી પડ્યું છે. એનસીપીને ફાળવાયેલી નવ બેઠકોમાંથી ચાર બેઠકો લીંબાયત, શહેરા, અકોટા અને વાવ બેઠક કોંગ્રેસના ઉમેદવારોએ ઉમેદવારી નોંધાવી છે. ઉમેદવારી પિક ભરવાના છેલ્લા દદવસે કોંગ્રેસે અચાનક

આ પગલું ભરતાં એનસીપીના નેતાઓ હતિભ થઇ ગયા હતા. તેમની પાસે અન્ય ઉમેદવારો મૂકવાનો પણ કોઇ દવકલ્પ બચ્યો ન હતો. ચૂંટણી સમજૂતી અનુસાર, કોંગ્રેસે એનસીપીને ગોંડલ, કુદતયાણા, લીંબાયત, ઉમરેઠ, દેવગઢ બાદરયા, દવસનગર, શહેરા અને વાવ બેઠકો ફાળવી હતી.

"

+,#' ,#('+ '

(-*+ ,(

પાસે ૪૫ ગ્રામ વજનની સોનાની ચાર દવંટીઓ છે જેની ફકંમત રૂદપયા ૧,૨૩,૭૭૭ થાય છે. ૨૦૦૭માં તેમની પાસે િણ દવટીઓ હતી જેની ફકંમત રૂદપયા ૫૦ હજાર થતી હતી. ૨૦૦૭માં મોદીનું બેંક બેલેન્સ રૂદપયા ૮,૫૫,૬૫૧ હતું, જે ૨૦૧૨માં વધીને રૂદપયા ૨૭,૨૪,૪૦૯ થયું છે. આ ઉપરાંત તેમણે ઇન્ફ્રાતટ્રક્ચર બોન્ડમાં રૂદપયા ૨૦ હજારનું રોકાણ કયુું છે. જોકે ૨૦૦૭માં તેમણે નેશનલ સેદવંગ્સ સટટીફફકેટમાં રૂદપયા ૩,૩૯,૫૭૫નું રોકાણ દશાયવ્યું હતું.

ખાણીપીણી સાથે મોજમાં રહે છે, આવે છે અને એર-કન્ડીશન્ડ કાયાયલયમાંથી ‘ગુજરાતની દૂદયશા’ની રડારોળ કરે છે. બેશક, તે બધાંનું દનશાન ભાજપ ઓછો, નરેન્દ્ર મોદી વધારે છે! એટલે તો ગુજરાત બહારથી જે નેતાઓ આવ્યા - મદણશંકર ઐયર, રેણુકા ચૌધરી, દગદરજા વ્યાસ, અજય માકન, જ્યોદતરાદદત્ય દસંદધયા, દીદિત... બધાએ મોદીને ‘રાવણ’, ‘લોહીપુરુષ’, ‘બંદર’, ‘ઉંદર’, ‘સરમુખત્યાર’ વગેરે દવશેષ નામ આપી દીધાં..! મોદીએ મજાક કરી કે જો હું વાંદરો હોઉં તો મારી િજા ‘રામ’ છે, હું તેનો હનુમાન! અને ઉંદર હોઉં તો શ્રીગણેશ રૂપી િજા મારા ખભા પર છે!! વાણીદવલાસમાં બહારથી આવેલા નેતાઓ આગળ રહ્યા. અડવાણી - જેટલી - સુષ્મા - જોશી - પાદરકર - તો સંયદમત વિવ્યો માટે જાણીતાં છે, પણ નવજોત દસંહ દસિુ તો હદ ઓળંગી ગયા, તેમણે કેશુભાઈને ‘દ્રોહી’ કહ્યા! કેશુભાઈએ મોદીને અગાઉ જાદુગર અને ઢુંદઢયો રાિક કહેલા!!

#*%#' + . #%

( 2+ (/' (-',*0 . #% )

# %

* + ,(

!! !

%%(/ '

%

%

('

!

# $


હાસ્ય

Gujarat Samachar - Saturday 8th December 2012

ય ન રહી જાય) એટલે હાંડ લીમાંથી કાઢી લે વાના. કપડાંમાં લપેટીને પાણી શોષી લીધા પછી ઉપર મીઠું, મરચું, હળિર અને થોડો ભરડે લી મે થી (એપ્શનલ) ભભરાવી િે વાની. ચણાને બરોબર એમાં રોળી િેવાના. બસ, વયો થઈ ગયું સવારનું ભાથું . ઉતાવળ હોય તો હાલતાં હાલતાં બુકડા મારતા જાવ. થોડું ખાધા પછી િો પેટ ભરાઈ જાય તો પોટલી વાળીને કે ડે બાંધી લે વાની અને જ્યારે ભૂખ લાગે ત્યારે ખાઈ લે વાના. આ સત્તુ માં એવી તે શું મઝા આવતી હશે? તો મારા વ્હાલા િે શીઓ, એમ તો રોટલો અને કાચી ડુંગળીમાં ય શા મરીમસાલા ભભરાવ્યા હોય છે? છતાંય એનું નામ

આંયાં બધા ઓિરાઇટ છે! લલલત લાડ પડતાં િ મોમાં પાણી છૂટે છે કે નદહ? બોલો! આવી િ એક વાનગી છે. કાંક રાનું શાક. જી હા, કાંક રાનું શાક! દબહારનાં અદતશય પછાત અને ગરીબ ગામડાંઓ માં, છત્તીસગઢના આદિવાસી દવસ્તારોમાં, પંચમહાલ પટ્ટીની ટેકરીઓમાં વસતા અત્યંત ગરીબ માણસો કાંકરાનું શાક ખાય છે. શી રીતે બને આ કાંકરાનું શાક? તો વાત એમ છે કે એ લોકો સરસ મઝાના ગોળ આકારના (લખોટા િે વ ડી સાઈઝના) કાંક રા ગોતીને રાખી મૂકે. પછી જ્યારે એનું શાક કરવાનું હોય ત્યારે મકાઈના લોટમાં સ્હે િ

િાંિરાનું શાિ િેવું હોય?! પાણી અને સ્હેિ મીઠું, અને િો હોય તો થોડું મરચું કે

બાિરીનો રોટલો ખાતાં િે દલજ્જત આવે છે એવી

વાટેલું લસણ એમાં ઉમેરવામાં આવે. જાડો રગડો િેવો તૈયાર થાય એટલે પેલા કાંકરા એમાં રગિોળવામાં આવે. જાડું ખીરું કાંક રાની આસપાસ ચોંટી જાય પછી શું કરવાનું ? કાંઈ નદહ. લાકડાં સળગાવીને પે લા કાંક રા એના પર શેકવા મૂકી િેવાના! આગને કારણે પથ્થરના કાંકરા ઝટ ગરમ થઈ જાય એટલે ખીરું અંિર અને બહાર બં ને તરફથી શે કાવા લાગે . બરોબર શેકાઈ જાય એટલે બહાર કાઢીને િે મ બોર ખાતાં હોઇએ એમ ઉપરનું પડ ખાઈ િવાનું અને કાંકરા ફરી પાછા સાચવીને મૂકી િેવાનાં! સાવ ગરીબ અને ભૂખ્યા લોકોનો આ ખોરાક છે. પણ આ િ વાસ્તદવકતા છે . વાસ્તદવકતા એ છે કે દબચારાઓને આવું ખાઈને પેટ ભરવું પડે છે. પણ સાથે સાથે વાસ્તદવકતા એ પણ છે કે આગલા દિવસનો વધેલો

દલજ્જત આ કાંકરાના શાકમાં પણ આવે છે. િુ કાળની બીજી એક વાનગીની વાત પણ ભે ગાભે ગી કરી લઈએ. અમારા મુકુડિભાઈ નામના એક ભાઈબં ધ છે . ઇ સાબરકાંઠાના છે . એમના વડવાઓ તો કારમી ગરીબીમાં ઉછરે લા અને એમણે િુકાળનાં કપરાં વરસો પણ િોયેલાં. મુકડિભાઈનાં િાિીએ તે મ ને આ િ પ્રકારના કાંક રાના શાકની

સોનાનું મિસમસ ટ્રીઃ કિંમત ૪.૨ મમમિયન ડોિર ટોકિયોઃ દિસમસનાં આગમન આડે ગણતરીનાં દિવસો બાકી રહ્યા છે. દિંગલ બેલની સુરાવદલઓનાં સૂર રેલાઇ રહ્યા છે અને સાંતાક્લોઝ બાળકોને ભેટ આપવા માટે તેમની ઝોળી તૈયાર કરી રહ્યા છે ત્યારે િપાનમાં એક િવેલસસ દ્વારા ૪.૨ દમદલયન ડોલરનું સોનાનું દિસમસ ટ્રી બનાવાયું છે. િવેલરી સ્ટોરમાં આ દિસમસ ટ્રી હાલ સોનેરી પ્રકાશથી ઝળહળી રહ્યું છે. સોનાનું આ દિસમસ ટ્રી દરવોલ્વવંગ છે િેને દડઝનીનાં પાત્રો દમકી માઉસ, દટડકર બેલ અને દસડડ્રેલાથી સુશોદભત કરવામાં આવ્યું છે. સોનાનું આ દિસમસ ટ્રી ૪૦ કકલો શુદ્ધ સોનામાંથી બનાવવામાં આવ્યું છે. િેની ઉંચાઈ ૭.૯ ફૂટ છે. જ્યારે વ્યાસ ૧.૨ મીટર છે.

વાત કરેલી. એમાં તો લોટ પણ ન હોય. તો શું હોય? માત્ર પાણી! જી હા, માત્ર પાણી. કાંકરા નાની સાઈઝના હોય. ગોળમટોળ ખરા, પણ ચણીબોર િે ટ લા નાના. ઇ કાંક રાને છાલકામાં (માટીની છીછરી રકાબી િેવું વાસણ) થોડું પાણી ફરીને એમાં નાંખવામાં આવે . ઉપરથી થોડું મીઠું , થોડી હળિર અને સ્ટેિ સાિ મરચું નાંખવામાં આવે. પછી ન તો એને ચુલા પર ચડાવવાનું કે ન તો એમાં લોટ ઉમેરવાનો. (િુકાળમાં લોટ પણ ક્યાંથી હોય?) બસ, ઈ િ કાંકરા ચૂસીને સ્વાિ કાઢવાનો. મૂળ તો પેટમાં સ્હેિ મસાલાવાળું પાણી િ જાય. પણ સાવ કોરું કોરું પાણી પીધાં કરતાં આ સારું . આખા ‘ભોિન’ િરદમયાન મોંમાં સ્વાિનો અહે સાસ થાય. જીભમાંથી થોડા પાચક-રસો છૂટે. કાંકરા ચૂસવામાં ખાસ્સો િર પંિર દમદનટનો ટાઇમપાસ થાય અને માનદસક રીતે ખાધાનો હળવો (ભલે િુઠો) સંતોષ લડવાઇન લિએશન

એરકડડીશડડ ઇલ્ડડયન રેસ્ટોરડટુંમાં પકોડી, પાણીપુરી અને પાલક પનીર ખાતા અમારા વ્હાલા ભાઈઓ, એનઆરઆઈ ભાભીઓ અને સરસ મજાની પુ ર ણપોળી િે વાં મીઠડાં ભૂલકાંવ! ચાઇનીઝ ઇલ્ડડયામાં વાનગીયુંમાં ખાંડ અને મદ્રાસી સાંભારમાં ગોળ નાંખીને ખાતા હં ધાય િે શીઓનાં િેશ્રીકૃષ્ણ! ખાણીપીણીની વાત્યું નીકળે ને અમારો જીવ ઝાવયો રહે તો નથી. િે ટ લી વાર અમારા ભાઈબં ધો આગળ જાતભાતની વાનગીયુંની વાત નીકળે એટલી વાર દમનીમમ કલાક લગી તો હાલે િ હાલે. પણ આ વખતે િરા િુિી જાતની વાનગીયું ની વાતો કરવી છે. તમે કોઈ િહાડો મધ્ય પ્રિેશના સત્તુ ખાધા છે? હવે તમે પૂછવાના કે બાપવયા, સત્તુ એટલે શું? અને એની રે સીપી કે વી હોય? તો સાંભ ળો. સત્તુ કાંઈ બહુ જાિરમાન શે ઠીયાવની વાનગી નથી. ઇ તો ગામડાનાં ગરીબોનો મોદનિંગ બ્રેકફાસ્ટ છે. િે રીતે બાિરાનો રોટલો અને રીંગણાનો ઓળો સાત સમં િ ર પાર તમારા ઈંગ્લેડડમાંય ખાધો હોય તો મજ્જો મજ્જો આવી જાય એવી આ સીધીસાિી છતાં પોષક વાનગી છે. વાનગી શું છે? ગરીબનો ટેકો છે. મધ્ય પ્રિેશના ખેડૂતો કે મિૂરો જ્યારે સવારે ઘરથી નીકળે ત્યારે એ દવસ્તારમાં પાકતા મોટા ચણાને એક હાંડલીમાં ભરીને થોડું પાણી ઉમેરી બાફી નાંખે. ચણા િરા સરવાનરવા બફાઈ જાય (એટલે કે બફાઈને લોચો પણ નો થઈ જાય અને સાવ કાચા

દડઝનીનાં ૫૦ પાત્રોથી તેને મઢવામાં આવ્યું છે. િેને સોનાનાં તાર વીંટવામાં આવ્યો છે. દગડઝા તનાકા િવેલરી સ્ટોસસનાં માકકેદટંગ હેડ ટોમોકો ઈશીબાશીનાં િણાવ્યા મુિબ આ ટ્રીને સોનાનાં ઘરેણાની િેમ બનાવવામાં આવ્યું છે. કુશળ કારીગરો દ્વારા બનાવેલા દડઝનીનાં પાત્રો તેનાં પર લગાવવામાં આવ્યા છે. ૧૦ કારીગરો દ્વારા બે મદહના સુધી આ દડઝની પાત્રો બનાવવામાં આવ્યા હતા. િે લોકો આ મોંઘું દિસમસ ટ્રી ખરીિી ન શકે તેને માટે સસ્તું વઝસન પણ બનાવાયું છે. તેની કકંમત ૨,૪૩,૦૦૦ ડોલર રાખવામાં આવી છે. કિમાં તે નાનું છે અને તેને દડઝનીનાં ૨૦ પાત્રોથી મઢવામાં આવ્યું છે.

19

તો થાય! ગલઢે રાવના આવા િુઃ ખ ના િહાડાની વાતું સાંભ ળીને આપણને આિે ભાન થાય છે કે આપણે કેટલા સુખી છીએ. આપણું તો િે િુઃ ખ છે ઇ કાંઈ ઓવરચોઇસનું છે. દપત્ઝામાં ચીઝ ઓછું હતું , પનીર મસાલામાં પનીર િોઈએ એટલું સોફ્ટ નહોતું , પુ ર ણપોળીમાં ગળપણ તો પ્રમાણસર હતું પણ થોડી ઢીલી રહી ગઈ, િાળવડાં હતાં તો સરસ પણ યાર, ખાતાંખાતાં ઠંડા પડી ગયાં... અને મારે માટે િે પાણીપુરી બનાવે એમાં તીખી ચટણી થોડી વધારે લેવાનું કેમ ભૂલી જાય છે? તમને આ કાગળ લખવાની શરૂઆત કરી ત્યારે અમને ય હતું કે દલજ્જતની અને સ્વાિના ચટાકાની વાત્યું લખીશું, પણ વાત આડે પાટે ચડી ગઈ. ગરીબડાઓ અને િુ કાદળયાઓનાં પે ટ ભરનારી વાનગીયુંની વાત્યું લખાઈ ગઈ. પણ હવે છોડો, અમારો પટાવાળો ગરમાગરમ ચ્હા લાયવો છ અને હારે હારે ઓલી ફેમસ િુ કાનમાં શીંગ-ભૂ દિયાંનું પેકેટ પકડતો આયવો છે. એટલે ઝીંકે રાખો બાપવયા, આંયા બધા ઓલરાઇટ છે!


20

બોતલવૂડ

Gujarat Samachar - Saturday 8th December 2012

લંિનના મેયર બોડરસ જ્હોન્સન તાજેતરમાં િારતની મુલાકાતે હતા. તેમને યાદ રહી જાય તેવી એક મુસાિરીમાં તેમણે હૈદરાબાદથી મુંબઈની ફ્લાઇટમાં ઇકોનોમી ક્લાસમાં જવું પડ્યું હતું. કારણ કે કાજોલ પણ આ જ ફ્લાઇટમાં હતી અને ડબઝનેસ ક્લાસની તમામ સીટો તેણે પોતાના સ્ટાિ માટે બુક કરી હતી. આથી લંિનના મેયર પાસે ઇકોનોમી ક્લાસમાં જ મુસાિરી કરવા ડસવાય અન્ય કોઇ ડવકલ્પ નહોતો, આમ પણ

કાજોલથી બોતરસ જ્હોન્સન પરેશાન

રાજેશ ખન્નાની તમલકિનો તવવાદ કોટટમાં રાજેશ ખન્નાની િૂતપૂવા સાથી (લીવ ઈન ડરલેશનડશપમાં) હોવાનો દાવો કરનાર અડનતા અિવાણીએ પોતાને સ્વ. ખન્નાના ઘરમાંથી બહાર કાઢવા માટે રાજેશ ખન્નાની પત્ની ડિમ્પલ કાપડિયા તથા અન્ય પડરજનો સામે કરેલા દાવાને રદ કરવાના હુકમની માગણી સાથે ડિમ્પલે વિી અદાલતમાં અરજી કરી હતી. અડનતા અિવાણીએ ડિમ્પલ તથા અન્યો સામેની િડરયાદમાં જણાવ્યું હતું કે ‘ડિમ્પલ તથા અન્યોએ રાજેશ ખન્નાના ડનધન બાદ મને ‘આશશીવાદ’ બંદલામાંથી બળજબરીથી બહાર કાઢી

મોરોક્કોના આવથથક પાટનગર મારાથકશ ે માં ચાલી રહેલા ઈન્ટરનેશનલ ફિલ્મ િેસ્ટટિલમાં જાણીતી વહન્દી ફિલ્મોનું ખાિ સ્ટિવનંગ યોજાયું હતુ.ં વહન્દી ફિલ્મ ઉદ્યોગે ૧૦૦ િષથ પૂણથ કયાથ તે વનવમત્તે બોવલિૂડની વિવિઓને દશાથિતું પ્રદશથન અહીં યોજાયું હતુ.ં આ િમારંભમાં બોવલિૂડમાં અમૂલ્ય યોગદાન આપિા બદલ અવમતાભ બચ્ચનું ફ્રેન્ચ અવભનેત્રી કેથવરન ડેન્યુિન ે ા હટતે ટમૃવત વચહ્ન આપી િન્માન કરાયું હતુ.ં

વિદ્યા બાલનના વિધ્ધાથથ રોય િાથે લગ્ન સવદ્યા બાલિ ૧૪ સડિેમ્બરે િસરજિો અિે િજીકિા સમત્રોિી હાજરીમાં િોતાિા ગાઢ સમત્ર તથા યુટીવીિા િીઇઓ સિધ્ધાથણ રોય કિૂર િાથે િભુતામાં િગલાં િાડશે. આ લગ્ન તારીખ િાછળ િણ એક િાસરવાસરક કારણ છે. િૂત્રોએ કહ્યું, ‘સવદ્યાિી બહેિિા લગ્ન િણ ૧૪ સડિેમ્બરે થયાં હતાં. આથી તેમિી િજીકિા કુટબ ું ીજિો આ તારીખિે ખૂબ િસવત્ર માિે છે. સવદ્યાએ આ િિંગે ખાિ િાડી િહેરવાિો સવચાર કયોણ છે અિે લગ્ન િછી િવદંિતી હિીમૂિ માટે કેરસે બયિ િુઝિી િફરે ઉિડશે.

#

%

% !

% !

"!

! "

!

! " '

'

%

% " !

(

$&

&

( "

"!

(

!

(

"(

(

%

"!

(

%

!

(

#

'

'

!

(

%

' '

% "

! " '

# !

% (

(! '

$4 # $4 ! $4 $ $4 $4 $ $4

!

! !

3

3 3 3 3 3

% "!

(&

(

!

$ !

111 /*%-'%(.+)'%2/ &., &.-0%&0 /*%-'%(.+)'%2/ &.,

" !"

'

!

!

"

! "

મતનષા કોઈરાલા ગંભીર બીમાર? ઇલુ ઇલુ ગલણ મસિષા કોઈરાલાિે ગત િપ્તાહે મુંબઇિી એક હોપિીટલમાંથી રજા આિવામાં આવી છે. કસથત રીતે બેભાિ અવપથામાં તેિે જિલોક હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવી હતી. તેિે શું બીમારી છે તેિી હજી ખબર િથી િડી. જો કે તે વધુ િારવાર માટે અમેસરકા ઉિડી ગઇ છે. હોસ્પિટલિા િવક્તા કૃષ્કાંત દાપમયે જણાવ્યું હતું કે, મસિષાિે અહીં રજા આિવામાં આવી છે. જો કે તેમણે મસિષાિી બીમારી બીજી કોઇ વાત જણાવી િહોતી ૪૨ વષષીય મસિષા કોઈરાલ િેિાળિા િભાવશાળી િસરવારિી િભ્ય છે. મસિષાએ અિેક ફફલ્મોમાં કામ કયુું છે, તેિી િથમ ફફલ્મ િૌદાગર (૧૯૯૧)માં િૌ િથમ વખત દેખાઈ હતી. તાજેતરમાં રામ ગોિાલ વમાણિી ફફલ્મ ‘ભૂત’ સરટર્િણથી તેિે બોસલવૂડમાં િુિરાગમિ કયુું હતું.

સફળ ટીવી તસરીયલ ‘િારક મહેિા કા ઉલ્ટા ચશ્મા’ ઉપરથી બનશે િફલ્મ

$

"

હતી. હું સ્વ. રાજેશ ખન્ના સાથે ડલવ ઈન ડરલેશનડશપમાં રહી હોવાથી મને િરણપોષણ પણ આપવું જોઈએ.’ અિવાણીની િડરયાદને પિકારતી અરજીમાં ડિમ્પલ કાપડિયાએ જણાવ્યું હતું કે ‘હું રાજેશ ખન્ના સાથે કાયદેસર રીતે પરણેલી પત્ની છું. તેથી પડતની ડમલક્ત પર હક્ક દાવો મારો જ છે. અન્ય કોઈ સ્ત્રી એવો દાવો કરવાને હક્કદાર નથી.’ એ સાથે પાડરવાડરક ડહંસાચાર તથા ખન્નાની ડમલકતોમાંથી િરણપોષણની માગણી અંગે બાંદરા કોટેે મોકલેલી નોડટસોને પણ ડિમ્પલ કાપડિયાએ પિકારી હતી.

કાજોલનો કોઇ સાથી પોતાની ડબઝનેસ ક્લાસની સીટ જતી કરવા તૈયાર ન થયો. એમ છતાં બોડરસે માઇક્રોબ્લોડગંગ સાઇટ પર લખ્યું કે ‘બોલીવૂિના ઘર સમા મુંબઈમાં જસ્ટ લેન્િ થયો. મેગા ફિલ્મસ્ટાર કાજોલને પણ મળ્યો.’ તેમણે કાજોલ સાથેનો પોતાનો િોટો પણ એમાં અપલોિ કયોા હતો. જોકે આ અનુિવ પરથી જ્હોન્સનને બોડલવૂિના સ્ટારનાં ડમજાજનો પરચો જરૂર મળી ગયો હશે.

લોકસિય ટીવી સિરીયલ ‘તારક મહેતા કા ઉલ્ટા ચશ્મા’ એ તાજેતરમાં જ એક હજાર એસિિોડ િૂણણ કયોણ છે. હવે સિમાણતા આસિત મોદી આ શ્રેણી િરથી િ ફલ્મ બિાવવાિું સવચારે છે. આસિત મોદીએ જણાવ્યું હતું કે, તે ‘તારક મહેતા કા ઉલ્ટા ચશ્મા’ િરથી િફલ્મ બિાવવાિું સવચારી રહ્યા છે. અત્યારે ફફલ્મિી સ્પિપ્ટ િર કામ ચાલી રહ્યું છે. દશણકોિી સવિંતીિે કારણે તેઓ ફફલ્મ બિાવી રહ્યા છે. આ ફફલ્મમાં ઘણી ફફલ્મ િેસલસિટીઝ િણ હશે. જો કે તેમણે તેમિા િામ જાહેર કયાણ િથી. આસિત મોદીએ વધુમાં કહ્યું હતું કે અત્યારિા િમયમાં કોમેડી ફફલ્મ્િ િારી

ચાલે છે. તેથી આવી ફફલ્મ માટે હાલ યોગ્ય િમય છે. તેઓ ફફલ્મ અંગે ઘણા જ ઉત્િાસહત છે. આ ફફલ્મિું શૂસટંગ વષણ ર૦૧૩માં શરૂ થશે. આ સિરીયલમાં સદલીિ જોષી, સદશા વાકાણી, અસમત ભટ્ટ, શૈલેષ લોઢા, િેહા મહેતા િસહતિા કલાકારો અસભિય આિી રહ્યા છે. આસિત મોદી કહે છે કે તેઓ જુદા અંદાજમાં આ ફફલ્મિું શૂસટંગ કરશે તેથી ફફલ્મ જોતી વખતે સિરીયલ

જોતાં હોય તેવો અિુભવ થશે િહીં. અત્રે ઉલ્લેખિીય છે કે આ અગાઉ ‘સખચડી' સિરીયલ િરથી ફફલ્મ બિાવવામાં આવી હતી. જો કે, આસિત મોદી માિે છે કે આ બંિે સિરીયલિી તુલિા થઇ શકે િહીં. ‘સખચડી' શ્રેણી ગુજરાતી દશણકોિે ધ્યાિમાં રાખીિે બિાવવામાં આવી હતી. જયારે ‘તારક મહેતા કા ઉલ્ટા ચશ્મા’ સિરીયલમાં સવસવધ ભારતીયોિે આવરી લેવામાં આવ્યા છે. આ સિરીયલ માત્ર ગુજરાતી િસરવારિે ટાગગેટ કરતી િથી. તેથી ‘સખચડી’ િાથે આ સિસરયલ વચ્ચે તુલિા કરી શકાય િહીં.

દેવ આનંદની સ્મૃતિમાં સંગ્રહાલય બનશે ગત વષષે ત્રીજી ડિસેમ્બરે લંિનમાં અવસાન પામેલા પીઢ અડિનેતા દેવ આનંદની ફિલ્મો સાથે સંકળાયેલી ડવડવધ વસ્તુઓનું સંગ્રહાલય ઊિું કરવામાં આવશે. દેવ આનંદના પુત્ર સુડનલ આનંદે તાજેતરમાં જણાવ્યું હતું કે દેવ આનંદની સ્મૃડત માટે ડનમાાણ પામનારા સંગ્રહાલયમાં તેમના ડપતાની ફિલ્મોના પોસ્ટરો અને કેટલીક દુલિ ા વસ્તુઓ રાખવામાં આવશે. સુનીલ આનંદ

અંગ્રેજી અને ડહન્દી ફિલ્મ બનાવવાનું પણ આયોજન કરી રહ્યા છે. કારણ કે અંગ્રેજી ફિલ્મ બનાવવાની દેવ આનંદની તીવ્ર ઇચ્છા હતી. આ ઈચ્છા ને પૂણા કરવા જ સુડનલ આનંદ એક અંગ્રેજી ફિલ્મ પણ ડનમાાણ કરશે. આ ફિલ્મનું કથાનક અને અન્ય બાબતો ટૂકં સમયમાં જાહેર કરવામાં આવશે. જોકે પોતે આ ફિલ્મોમાં કામ કરશે કે નહીં તે અંગે તેમણે ડનણાય લીધો નથી.


ગુજરાત ચૂંટણી વિશેષ

Gujarat Samachar - Saturday 8th December 2012

21

દતિણ ગુજરાતની ૨૬ બેઠકો માટે તખ્તો ગોઠવાઇ ગયો છે ભાજપની સ્થિતત આ તવથતારમાં સારી છે. હવે જોવાનું એ કે કોંગ્રેસ પોતાની પરંપરાગત વોટબેંક ફરી જીવંત કરી શકે છે કે નહીં? મજબૂત નેતા કાશીરામ રાણાની તવદાયિી ગુજરાત પતરવતતન પાટટી (જીપીપી)ને અહીં ખાથસું એવું નુકસાન િયું છે. ગુજરાતના પાણીદાર તવથતારમાં પ્રિમ તબક્કાની ચૂંટણીની કશમકશ અંતતમ તબક્કામાં છે. ઉમેદવારોની જાહેરાત પછી તિપાંતખયા જંગનાં એંધાણ આપતા દતિણ ગુજરાતના ચૂંટણી જંગની ઝલક. સુરત-પૂવત સુરતની ૧૨ વિધાનસભા બેઠક પૈકી સૌથી િધુ રસાકસી સુરત પૂિવ બેઠક પર થિાની સંભાિના છે. આ બેઠક પર કોંગ્રેસે કદીર પીરઝાદાને મેદાનમાં ઉતારતાં ભાજપ માટે પાતળી સરસાઇિાળી બેઠક જાળિી રાખિાનો મોટો પડકાર ઊભો થયો છે. આ બેઠક પર મોદી સરકારના રાજ્ય પ્રધાન રણવજત વિલીટિાલા અને કદીર પીરઝાદા િચ્ચે સીધી ટક્કર થશે. રાણા સમાજના આિેિાન રણવજત વિલીટિાલા ક્લીન ઇમેજ અને ભાજપના સંિઠન પર મુલતાક છે. જ્યારે કોંગ્રેસ ૩૯ ટકા લઘુમતી મતો અને ભાજપના બળિાખોર ઉમેદિારો પર મુલતાક છે. જીપીપીના ઉમેદિાર દીપક કાશીરામ રાણા, ભાજપના બળિાખોર ઉમેદિાર માજી ધારાસભ્ય મનીષ વિલીટિાલા, માજી કોપોવરેટર હીતેશ મૈસુરીયા અને ખિી સમાજના કંચન િખાવરયાને કારણે આ બેઠક પર ભારે રસાકસી થશે. ૨૨ અપક્ષ મુસ્લલમોએ ઉમેદિારી પરત ખેંચી લેતાં પહેલા રાઉન્ડમાં કોંગ્રેસને થોડી રાહત થઇ છે પરંતુ આ બેઠક પર હારજીતનો ફંસલો પાતળી સરસાઇથી થશે એિું રાજકીય પંવડતો માની રહ્યાં છે. સુરત પસ્ચચમ િુજરાતમાં ભાજપની સૌથી સલામત બેઠકોમાં સુરત પસ્ચચમનો સમાિેશ થાય છે. ૧૯૯૦થી આ બેઠક પર ભાજપ હાયુું નથી અને આ િખતે પણ ભાજપને ભરોસો છે કે તેઓ આ બેઠક જાળિશે. ભાજપે સીવટંિ ધારાસભ્ય કકશોર િાંકાિાલાને ફરી મેદાનમાં ઉતાયાવ છે, જ્યારે કોંગ્રેસ પાસે એક પણ લથાવનક ઉમેદિાર નહીં હોિાથી આયાતી ઉમેદિાર ઉષા પટેલને વટકકટ આપી છે. ચાર દાયકાથી ભાજપ સાથે સંકળાયેલા જૂના જોિી કકશોર િાંકાિાલા િઇ િખતે પચાસ હજાર મતે જીત્યા હતા. સુરત ઉત્તર સુરત ઉત્તર પર ભાજપના અજય ચોકસી અને કોંગ્રેસના વદનેશ કાછવડયા િચ્ચે સીધી ટક્કર છે. આ બેઠક પર માિ ૧.૫૪ લાખ મતદાર છે જેમાં ૩૫ હજાર સૌરાષ્ટ્રિાસી, ૭૦ હજાર મૂળ સુરતી અને ૪૦ હજાર મુસ્લલમ મતદાર મુખ્ય છે. કોંગ્રેસના મુસ્લલમ મતોમાં િાબડાં પાડિા માટે ૧૩ અપક્ષ મેદાનમાં આવ્યા છે. આ બેઠક પર સુરતી વિરુદ્ધ સૌરાષ્ટ્રિાસીની લડાઇ તરીકે જોિામાં આિી રહી છે. અહીં જીપીપીના ઉમેદિાર હોિા છતાં બે પક્ષો િચ્ચે સીધી ટક્કર છે. કતારગામ નિા સીમાંકનથી અસ્લતત્િમાં આિેલી કતારિામ બેઠક પર ભાજપના નાનુ િાનાણી, કોંગ્રેસના નંદલાલ પાંડિ અને જીપીપીના કાળુ ભીમનાથ િચ્ચે વિકોવણયો મુકાબલો છે. આ બેઠક પર િણે ઉમેદિાર અત્યંત મજબૂત હોિાથી િણમાંથી કોઇ પણ એક જીતી શકે એિી સ્લથવત સજાવઇ છે. છેલ્લી લોકસભા ચૂંટણીમાં આ બેઠક પર ભાજપને ૨૩,૭૬૨ મતોની તોવતંિ સરસાઇ મળી હતી, પરંતુ જીપીપીમાંથી વિશ્વ વહન્દુ પવરષદના પ્રમુખ કાળુ ભીમનાથની ઉમેદિારી અને કોંગ્રેસ તરફથી પ્રજાપવત ઉમેદિારની પસંદિીને કારણે ભાજપ સામે મજબૂત પડકાર ઊભો થયો છે. આ બેઠક પર ૭૫ હજાર પટેલ મતદારો સામે ૪૫ હજાર પ્રજાપવત મતદારો અને ૨૫ હજાર કોળી પટેલ, આહીર અને રબારી મતદારો વનણાવયક છે. આ બેઠક પર છેલ્લા રાઉન્ડ સુધી રસાકસી રહેશે. વરાછા રોડ પાટીદાર મતદારોના સંપૂણવ પ્રભાિ હેઠળની િરાછા રોડ બેઠક પર ભાજપ અને કોંગ્રેસ િચ્ચે જોરદાર ટક્કર થશે. આ બેઠક પર કોંગ્રેસના ધીરુ િજેરા સામે ભાજપે માજી ડેપ્યૂટી મેયર કુમાર કાનાણીને મેદાનમાં ઉતાયાવ છે. ધીરુ

િજેરાની ઉમેદિારીથી કોંગ્રેસ તરફી બનેલી આ બેઠક ભાજપના ઉમેદિાર જાહેર થયા બાદ રસાકસીિાળી બેઠક બની છે. જીપીપીના ઉમેદિાર તરીકે હીરા િાંિાણી પણ મજબૂત ઉમેદિાર િણાય છે. છેલ્લી લોકસભા ચૂંટણીમાં ભાજપના સુરતી ઉમેદિાર સામે ધીરુ િજેરાને અહીં ૧૧,૬૧૮ મતની સરસાઇ મળી હતી. આ િખતે ધીરુ િજેરા સામે સૌરાષ્ટ્રિાસી ઉમેદિાર જ હોિાથી જોરદાર ટક્કર રહેશે. કરંજ આ બેઠક પર ભાજપના જનક બિદાણા, કોંગ્રેસના જયસુખ ઝાલાિવડયા અને જીપીપીના ડાહ્યાભાઇ ભાભવણયા મેદાનમાં છે. આ બેઠક પર ૧,૪૫,૦૨૯ મતદારો છે જે પૈકી ૬૦ હજાર પાટીદાર મતદારો છે જ્યારે ૨૫ હજાર આહીર પંચોળી મતદાર, આઠ હજાર કોળી પટેલ મતદાર, ૧૦ હજાર રાજલથાની મતદાર, ૧૮ હજાર ઝૂંપડપટ્ટી મતદાર મુખ્ય છે. આ બેઠક પર તમામ પક્ષોએ નિા ચહેરા મેદાનમાં ઉતાયાવ છે. કામરેજ શરૂઆતમાં ભાજપ તરફી જણાતી કામરેજ બેઠક માટે ઉમેદિારો જાહેર થયા બાદ ભારે રસાકસી થિાની સંભાિના સજાવઇ છે. આ બેઠક પર ભાજપના પ્રફુલ પાનશેવરયા અને કોંગ્રેસના ભિીરથ પીઠિડીિાળા િચ્ચે મુખ્ય લપધાવ છે. ભાજપ તરફથી રમણ જાનીની બાદબાકી અને કોંગ્રેસ તરફથી પીઠિડીિાળાની પસંદિીએ નિાં સમીકરણો ઊભા કયાું છે. જીપીપીએ દલસુખ ચોિવટયાને મેદાનમાં ઉતાયાવ છે. આ બેઠક પર બે લાખ મતદારો સૌરાષ્ટ્રિાસી છે, જ્યારે એક લાખ મતદાર કામરેજ ગ્રામ્યના હળપવત અને અન્ય આવદિાસી છે. ભિીરથ પીઠિડી િાળા અને પ્રફુલ પાનશેવરયા બંને સૌરાષ્ટ્રિાસી ઉમેદિાર છે. બંને યુિાન ઉમેદિારો એકબીજાને જોરદાર ટક્કર આપી રહ્યા હોિાથી છેલ્લી ઘડી સુધી સલપેન્સ યથાિત્ રહેશે. તલંબાયત ૭૦ હજાર મરાઠી અને ૬૫ હજાર મુસ્લલમ મતદારોના પ્રભુત્િિાળી વલંબાયત બેઠક ભાજપની આંતવરક લડાઇને કારણે ચચાવમાં આિી છે. અહીં ભાજપ, કોંગ્રેસ અને એનસીપી િચ્ચે વિકોવણયો મુકાબલો થશે. સમગ્ર િુજરાતમાં કોંગ્રેસ અને એનસીપી િચ્ચે બેઠકોનું જોડાણ હોિા છતાં અહીં એનસીપીના રાજદીપ અને કોંગ્રેસના સુરેશ સોનિણે મેદાનમાં છે જ્યારે ભાજપ તરફથી સંિીતા પાવટલે ઉમેદિારી કરી છે. આ ઉપરાંત ભાજપ અને કોંગ્રેસના બળિાખોર ઉમેદિારો અને જીપીપી પણ મેદાનમાં છે. છેલ્લી લોકસભા ચૂંટણીમાં આ બેઠક પર ભાજપને ૧૬,૮૫૯ મતની સરસાઇ મળી હતી. ઉધના કોંગ્રેસે આ બેઠક પર લોકસભા ચૂંટણી હારનાર ધનસુખ રાજપૂતને વટકકટ આપી છે જ્યારે ભાજપે જૂના જોિી અને મોદી સરકારમાં ૧૨ િષવથી કેવબનેટ પ્રધાન રહેલા નરોત્તમ પટેલને વટકકટ આપી છે. ઉધના બેઠક પર ૮૦ હજાર િુજરાતી અને ૩૫ હજાર ઉત્તર ભારતીય મતો છે. કોંગ્રેસમાંથી િુજરાતી ઉમેદિારને વટકકટ આપિાની પ્રબળ માિણી સામે ઉત્તર ભારતીય ઉમેદિારને વટકકટ અપાઇ છે. આ બેઠક પર અન્ય પક્ષોની હાજરી નવહિત્ છે. છેલ્લી લોકસભા ચૂંટણીમાં આ બેઠક પર ભાજપને ૨૩,૮૪૭ મતની સરસાઇ મળી હતી. મજૂરા આ બેઠક પર ભાજપના આયાતી ઉમેદિાર હષવ સંઘિી સામે કાયવકરોમાં ભારે રોષ છે. ૨૬ િષવના હષવ સંઘિીને આ વિલતારમાં કોઇ ઓળખતું નહીં હોિા છતાં તેમને વટકકટ મળી છે. કોંગ્રેસે રાજલથાની સમાજના ધનપત જૈનને

વટકકટ આપી છે. અહીં ભાજપ અને કોંગ્રેસ િચ્ચે સીધી ટક્કર છે. મજૂરા બેઠક પર રાજલથાની સમાજના સૌથી િધુ ૪૦ હજાર મતદારો છે. આ સમાજની નારાજિી ભાજપને નુકશાન કરશે તેમ છતાં અહીં ભાજપનું સંિઠન મજબૂત હોિાથી ટક્કર કાંટે કી બનશે. ઓલપાડ કોળી પટેલ મતદારોના પ્રભુત્િ હેઠળની આ બેઠક પર ભાજપના મુકેશ પટેલ અને કોંગ્રેસના જયેશ પટેલ િચ્ચે મુખ્ય લપધાવ છે. આઠ મવહના પહેલાં જયેશ પટેલ ભાજપ છોડી કોંગ્રેસમાં આવ્યા હતા. એસઆઇઆર આંદોલનની નેતાિીરી કરનાર જયેશ પટેલ સામે ઓલપાડ કોંગ્રેસમાંથી ભારે વિરોધ ઊઠયો હતો. બીજી તરફ િણ માજી ધારાસભ્ય ભિુ વિમલ, ધનસુખ પટેલ અને કકરીટ પટેલ જયેશ પટેલને હરાિિા ભેિા થયા છે. આ બેઠક પર અમરોલી-કોસાડ વિલતારના એક લાખ મતો વનણાવયક છે જ્યાં ભાજપની સ્લથતી સારી છે તેમ છતાં કોંગ્રેસના આંતવરક કલહ ના નડે તો બેઠક પર બંને પક્ષો માટે ૫૦-૫૦ ટકા તક છે. ચોયાતસી આ બેઠક પર ભાજપના રાજા પટેલ, કોંગ્રેસના સતીષ પટેલ અને પવરિતવન ટ્રલટના પ્રકાશ કોન્ટ્રાક્ટર એમ િણે કોળી પટેલ સમાજના ઉમેદિારો િચ્ચે સીધી લપધાવ છે. આ બેઠક પર તમામ પક્ષોએ કોળી ઉમેદિાર મૂક્યા હોિા છતાં ૫૫ હજાર કોળી મતો કરતાં ૧.૫૦ લાખ પરપ્રાંતીય મતો વનણાવયક છે. કોળી મતોમાં વિભાજન િચ્ચે પરપ્રાંતીય મતો જે તરફ જશે એનો વિજય થશે. આ બેઠક પર પવરિતવન ટ્રલટ ભાજપના મતોમાં િાબડું પાડશે. અહીં ભાજપ અને કોંગ્રેસ એમ બેમાંથી કોઇ પક્ષ પક્ષ જીતી શકે એિી સ્લથવત છે. બારડોલી બારડોલી વિધાનસભા બેઠક પરથી ભાજપના ઈશ્વર પરમાર સામે કોંગ્રેસમાંથી વબલ્ડર નીવતનભાઈ રાણાને ઉતારાયા છે. બારડોલી બેઠકના કોંગ્રેસના િતવમાન ધારાસભ્ય કુંિરજી હળપવતની બાદબાકી ભાજપના ફાયદામાં રહેશે. આ ઉપરાંત નીવતન રાણાને કોંગ્રેસીઓ બહારના ઉમેદિાર તરીકે િણાિીને વિરોધી સૂર વ્યક્ત કરી રહ્યા છે. આ બેઠક પર જીપીપીમાંથી ચંપાબેન ઓરનાિાલા, જનતા દળ તથા કોંગ્રેસના બે કાયવકરોએ કરેલી અપક્ષ ઉમેદિારી ભાજપના ફાયદામાં રહેશે. મહુવા મહુિા વિધાનસભા બેઠક પર પણ ભાજપના ઉમેદિાર મોહનભાઈ ઢોવડયા અને કોંગ્રેસના સીવટંિ ધારાસભ્ય ઈશ્વરભાઈ િવહયા િચ્ચે સીધો ચૂંટણીજંિ ખેલાશે, પરંતુ આ િખતે મહુિા બેઠક પરથી કોંગ્રેસ પક્ષમાંથી વટકકટની મુખ્ય દાિેદારી કરનાર સુરત વજલ્લા મવહલા કોંગ્રેસ સવમવત પ્રમુખ હેમાંવિનીબહેન િરાવસયાને વટકકટ નવહ મળતાં તેમણે બળિો કરી રાજીનામું આપી કોંગ્રેસને હરાિિા માટે અપક્ષ ઉમેદિારી કરી છે. આ બેઠક પરથી ભાજપ સરકારના ભૂતપૂિવ પ્રધાન રજનીકાંત રજિાડીએ ઉમેદિારી નોંધાિેલી છે. માંડવી માંડિી વિધાનસભા બેઠક પર પણ કોંગ્રેસના સીવટંિ ધારાસભ્ય પ્રભુભાઈ િસાિા અને ભાજપના ઉમેદિાર હેમલતાબેન િસાિા િચ્ચે ચૂંટણીનો સીધો જંિ ખેલાશે. અનેક દાિેદારો િચ્ચે પ્રભુ િસાિાને કોંગ્રેસની વટકકટ અપાતા લથાવનક કક્ષાએ રોષ જોિા મળ્યો હતો. તેમ છતાં વનષ્ણાતો આ બેઠકને કોંગ્રેસનો િઢ િણે છે. માંગરોળ માંિરોળ વિધાનસભા બેઠકની ચૂંટણીમાં

ભાજપમાંથી િુજરાત વિધાનસભાના અધ્યક્ષ િણપતભાઈ િસાિાએ ઉમેદિારી કરી છે તેની સામે કોંગ્રેસે કેન્દ્રીય પ્રધાન ડો. તુષાર ચૌધરીના નાના ભાઈ તેજસ ચૌધરીને વટકકટ આપી છે. કોંગ્રેસના પ્રખર દાિેદાર વનવૃત્ત આઈએએસ અવધકારી જિતવસંહ િસાિાએ આ બેઠક પરથી અપક્ષ ઉમેદિારી જે નોધાિી છે. માટે હાલમાં આ બેઠક પર ભારે રસાકરી ઉભી થાય તેિું લાિી રહ્યું છે. વ્યારા કોંગ્રેસનો િઢ િણાતી આ બેઠક પર કોંગ્રેસે બે ટમવના સીવટંિ ધારાસભ્ય પુનાજી િામીત જ્યારે ભાજપે પ્રતાપ િામીતને મેદાનમાં ઉતાયાવ છે. કાંગ્રેસે િતવમાન ધારાસભ્યને વરપીટ કરતા કોંગ્રેસ સાથે િષોવથી રહેલા બે બળિાખોર કોંિી નેતાઓ અરવિંદભાઇ ચૌધરી અને અરવિંદભાઇ િામીતે અપક્ષ ઉમેદિારી કરી છે. કોંગ્રેસની િોટ બેંકને તોડિા માટે બે અપક્ષ ઉમેદિારો પણ ચૂંટણી જંિમાં હોિાથી પુનાભાઇ િામીત સામે ભાજપને ફાયદો થિાની આશા છે. ભાજપના ઉમેદિાર અિાઉ બે િખત અહીં ચૂંટણી જીતી ચૂક્યા હોિાથી જોરદાર લડત આપશે. તેમ છતાં કોંગ્રેસનો િઢ િણાતી આ બેઠક પર નિા સમીકરણો કારણે કોઇ પણ ઉમેદિાર જીતી શકે તેિી સ્લથતી સજાવઇ છે. તનઝર વનઝર બેઠક પર કોંગ્રેસ અને ભાજપ દ્વારા ઉમેદિારોને વરપીટ કરિાની ફોમવલા અપનાિિામાં આિે છે, કોંગ્રેસના સીવટંિ ધારાસભ્ય પરેશભાઇ િસાિા સામે ભાજપ તરફથી કાંવતલાલ િામીતે દાિેદારી કરી છે. ૨૦૦૨ની વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં કોંગ્રેસના ઉમેદિાર પરેશ િસાિાએ ૧૬,૪૬૩ મતની સરસાઇથી જીત મેળિી હતી, જ્યારે ૨૦૦૭માં પરેશ િસાિાએ માિ ૧,૬૬૮ મતોથી જીત મેળિી હતી. છેલ્લી બે વિધાનસભા ચૂંટણીમાં આવદિાસી પટ્ટી પર કોંગ્રેસની સરસાઇ અત્યંત સાંકડી બનતાં આ િખતે કોંગ્રેસ આસાનીથી જીત મેળિી શકે તેમ નથી. જલાલપોર ભાજપના ઉમેદિાર આર.સી. પટેલ જલાલપોર બેઠક પર સતત િણ ટમવથી વિજય મેળિતા આવ્યા છે. તેમના આ મતક્ષેિના પ્રભુત્િને ધ્યાનમાં રાખીને ભાજપે આ િેળા ચોથી ટમવ માટે પણ તેમને વરપીટ કયાવ છે. સામે પક્ષે કોંગ્રેસે રણવજત (મુન્ના) પંચાલને વટકકટ આપી છે. આ બેઠક પર કોળી પટેલ સમાજના ૭૦ હજાર મતદારો વનણાવયક ભૂવમકામાં છે. નવસારી નિા સીમાંકન સાથે નિસારી બેઠકને ૩૫ િષવ બાદ અનામતમાંથી સામાન્ય જાહેર કરિામાં આિી છે. આ બેઠક ભાજપનો મજબૂત િઢ મનાય છે, પરંતુ આ િખતે પહેલી િખત ભાજપને મજબૂત પડકાર મળ્યો છે. ૧૯૯૦ની ટમવથી મંિુભાઈ પટેલ આ બેઠક પરથી જીતતા આવ્યા છે. આ િખતે ભાજપમાંથી પીયૂષ દેસાઈ જ્યારે કોંગ્રેસ તરફથી એ.ડી. પટેલે ઉમેદિારી કરી છે. આ બંને ઉમેદિારો પ્રથમ િખત વિધાનસભા ચૂંટણી લડી રહ્યા છે. અહીં જીપીપી તરફથી ઠાકોરભાઇ દેસાઈએ ઉમેદિારી કરી છે. ભાજપના કેટલાક અસંતુષ્ટો અને સૌરાષ્ટ્રિાસીઓ ઠાકોરભાઇ દેસાઈની સાથે થાય તેિી શક્યતા છે જ્યારે કોંગ્રેસના ઉમેદિારની કલીન ઇમેજને કારણે તેઓ પણ મજબૂત લડત આપશે. ગણદેવી નિા સીમાંકન મુજબની આ બેઠક પર ભાજપી ઉમેદિાર મંિુભાઈ પટેલને તકલીફ ઊભી થાય તેિું લાિી રહ્યું છે. મંિુભાઈ નિસારી બેઠક પર સતત પાંચ ટમવ જીત્યા છે. અનુસંધાન પાન-૨૬


22

ગુજરાત ચૂંટણી વિશેષ

Gujarat Samachar - Saturday 8th December 2012

સૌરાષ્ટ્રઃ ભાજપને તેના ગઢમાં કોંગ્રેસ અને જીપીપી સામે ટક્કર ઝીલવી પડશે નવું સીમાંકન, કેશુભાઈ ફેક્ટર અને કાગવડમાં આવેલા ખોડલ ધામ સહિતનાં પહરબળો જોતાં સૌરાષ્ટ્રની ૩૪ બેઠકોની ૧૩ હડસેમ્બરે પ્રથમ તબક્કામાં થનારી ચૂંટણીએ ખાસ્સી રસાકસી સજીત છે. ભાજપનો ગઢ ગણાતા સૌરાષ્ટ્રમાં આ વખતે ભાજપ, કોંગ્રેસ અને ગુજરાત પહરવતતન પાટટી (જીપીપી)નાં ઉમેદવારો વચ્ચે હિપાંહખયો જંગ જામશે. રાજકોટ-પૂવત આ બેઠક ભાજપ ચાર ટમમથી સતત બદલાતા ઉમેદવારો સાથે જીતી રહ્યું છે. કોંગ્રેસના ઉમેદવાર ઈન્િનીલ રાજ્યગરુ અને ભાજપના કચયપ શુકલ બંને નવા છે. જીપીપીમાંથી પ્રવીણ આંબલલયા લડી રહ્યા છે. ઈન્િનીલ છેલ્લા બે વષમથી આ લવથતારમાં નેટવકક ઊભું કરી સતત લોકો વચ્ચે રહ્યાં છે. વળી, કચયપ શુકલને થથાલનક કાયમકરો આયાતી ઉમેદવાર માની રહ્યા છે. ઝડપથી લમિો અને ટેકેદારો બનાવી લેતા કચયપ શુકલ બરાબરની ટક્કર આપશે. રાજકોટ-પશ્ચચમ સાતમી વખત આ બેઠક પરથી ચૂંટણી લડતા વજુભાઇ વાળાની સામે કોંગ્રેસના યુવા નેતા અતુલ રાજાણી છે. મતદારોએ હજુ કોઈ મન નથી બનાવ્યું ત્યારે વજુભાઈનું નસીબ હજુ જોર કરતું જણાય છે. અહીં જીપીપીના જયદીપ માકલડયા લડી રહ્યા છે. તેઓ ખાસ અસર કરી શકે તેમ નથી. રાજાણી મહેનતું છે, પણ મહેનતથી જ વજુભાઈને પરાથત કરી શકાય તેમ નથી. રાજકોટ-દહિણ આ બેઠકમાં જંગ લેઉવા પટેલ સમાજના ઉમેદવારો ભાજપના ગોલવંદ પટેલ અને કોંગ્રેસના લમતુલ દોંગા વચ્ચે છે. જીપીપીએ રચમી કાચા ઉપર પસંદગી ઉતારી છે. ગોલવંદ પટેલ ભાજપમાંથી ગત ટમમમાં રાજકોટ-૧ ના પ્રલતલનલિ રહી ચુક્યા છે. ગોલવંદભાઈએ મજબૂત હલરફને િનસુખ ભંડેરીને હરાવીને લટકકટ મેળવી છે જ્યારે સામે કોંગ્રેસના લમતુલ દોંગા પણ ખોડલિામ આશીવામદ િરાવે છે. કોને જીતાડવા તે તો લેઉવા પટેલો નક્કી કરશે. રાજકોટ-ગ્રામ્ય (અનામત) રાજકોટ ગ્રામ્યના ઉમેદવારોમાં ભાજપના ભાનુબેન બાબરીયા હાલ સીલટંગ િારાસભ્ય છે. સામે કોંગ્રેસના લાખા સાગઠીયા મેદાનમાં ઉતારાયા છે. જીપીપીમાંથી લગરીશ પરમાર લડી રહ્યા છે. ભાનુબેન બાબરીયાને આ વખતે આંતલરક અને પાલરવાલરક કલહ મુચકેલી વિારી શકે તેમ છે. જોકે, કોંગ્રેસમાં પણ લાખાભાઈ સાગઠીયા સામે પણ ઉગ્ર લવરોિ છે. આમ છતાં હાલની સ્થથલતએ ભાનુબેન બાબરીયાની સ્થથલત સંગીન જણાય છે. લાખાભાઈ ઘણી મહેનત કરવી પડશે. જસદણ જસદણ બેઠકમાં ભાજપ, કોંગ્રેસ અને જીપીપીના ઉમેદવારો વચ્ચે લિપાંલખયો જંગ શરૂ થઇ ગયો છે. વષોમથી જસદણ લવિાનસભા બેઠક કોંગ્રેસનો ગઢ રહ્યો છે. ૨૦૦૯માં પેટા ચૂંટણીમાં ભાજપના બોઘરા લવજેતા થયા હતા. હાલની ચૂંટણીમાં લજલ્લા ભાજપ મહામંિી દેવશી ટાઢાણી એક માસ પૂવવે જીપીપીમાં ભળી જતાં અને જસદણના જીપીપીના ઉમેદવાર હોઇ રસાકસી ભયોમ જંગ થશે. રાજકોટમાં સતત િણ ટમમથી ભાજપમાંથી સાણથલી બેઠક ઉપર જીતતાં દેવશી ભાઇ ટાઢાણી ભાજપ માટે ભારે પડે તેમ છે . ધોરાજી છેલ્લા કેટલાય વષોમથી િોરાજી બેઠકનો ગઢ

કોંગ્રેસનો રહ્યો છે તેમાં પણ ૨૨ વષમથી લવઠ્ઠલ રાદલડયાનો ડંકો વાગી રહ્યો છે. ભાજપના પૂવમ સાંસદ હરીભાઇ પટેલે અહીં જીતવું હોય તો ભારે મહેનત કરવી પડશે. િોરાજી ઉપલેટાની બેઠકમાં જ્ઞાલતવાદના સમીકરણો મહત્ત્વનો ભાગ ભજવશે. કડવા પટેલ અને લેઉઆ પટેલ લસવાયના ઇતર જ્ઞાલતના મતદારો કોના ઉપર ઢળે છે તે હુકમનું પાનું સાલબત થશે. લવઠ્ઠલભાઇ માટે િોરાજીમાં પલડુ ભારે છે. મોરબી આ બેઠક પર સતત ચાર ટમમથી જીતતા ભાજપના કાંલતભાઈ અમૃલતયા માટે જીતનો લસલલસલો જાળવી રાખવો મુચકેલ છે. કોંગ્રેસે લિજેશ મેરજાને મેદાનમાં ઉતાયામ છે. જયારે જીપીપીમાંથી એક સમયના ભાજપ તેમ જ સંઘના સલિય ગણાતા કાયમકર મનોજ પનારાને લટકીટ આપતા રસાકસી જામશે. જોકે, િણેય મુખ્ય પક્ષોના ઉમેદવાર કડવા પટેલ છે, ત્યારે પટેલ જ્ઞાલતના મતનું લવભાજન થાય અને અન્ય ઇતર જ્ઞાલતના મતદારો કોના તરફ ઢળે છે તે મહત્વનું છે. ટંકારા ભાજપના મોહનભાઇ કુંડારીયાએ છેલ્લી ચાર ટમમથી આ બેઠક જાળવી છે. કોંગ્રેસમાં ભળેલા ભાજપના મગન વડાલવયાને કોંગ્રેસે મેદાનમાં ઉતાયામ છે. ટંકારા બેઠક ઉપર જીપીનીના અને કેશુબાપાના ખાસ લવશ્વાસુ ગણાતા િીરૂભાઈ ભીમાણીને લટકકટ આપતાં અહીંયા લિપાલખયો જંગ થશે. જયારે લલીતભાઇ કગથરાએ પણ અપક્ષ તરીકે ઝંપલાવ્યુ છે ત્યારે ચારેય પટેલ ઉમેદવારો વચ્ચે કડવા અને લેઉઆ મતોનું લવભાજન થશે. વાંકાનેર વાંકાનેરની બેઠકમાં આ વખતે કોંગ્રેસ, ભાજપ અને જીપીપી વચ્ચે સીિો જંગ છે. કોળી અને મુથલીમ મતદારો લનણાયમક બનશે. કોંગ્રેસ, ભાજપ અને જીપીપીના મળી િણેય ઉમેદવારો સક્ષમ હોઇ ભારે રસાકસી બની રહે તેવી આ વખતની ચૂંટણી છે. કોંગ્રેસે પીરઝાદાને લરલપટ કયામ છે, જયારે ભાજપમાંથી જીતુ સોમાણી અને જીપીપી તરફથી કોળી ઉમેદવાર પરસોતમ બાવરવા ઉતારાયા છે. ગોંડલ આ વખતે જીપીપીમાંથી ગોરિન ઝડકફયાએ ગોંડલ બેઠક પર ઝંપલાવ્યું છે. ગોંડલ મત લવથતારમાં ૭૦ હજાર લેઉઆ પટેલ મતદારો છે. આથી, મતોનું લવભાજન થશે. સાથોસાથ કડવા પટેલ, વાલણયા, િાહ્મણ, લઘુમતી સમાજ, દેવી પૂજક મતદારો, કોળી મતદારો કોની સાથે રહે છે? તેના ઉપર મીટ છે. જોકે, ૧.૨૦ લાખ ઇતર મતદારો કોના તરફ ઢળે છે તે મહત્ત્વનું છે. આયાતી ઉમેદવારને ગોંડલ ભાગ્યે જ થવીકારે છે. જ્ઞાલતવાદ ફેકટર કયારેક અપસેટ સજવે તો નવાઇ નહીં, ગોંડલની બેઠક માટે દરેક ઉમેદવારોએ ચૂંટણી જંગ આસાન નથી. જેતપુર જેતપુર બેઠકમાં સીમાંકન પ્રમાણે જામકંડોરણા લવથતાર ભળી જતાં લેઉઆ મતદારો લનણાયમક બનશે. જોકે, ભાજપના અને કોંગ્રેસના ઉમેદવારો વચ્ચે સીિો જંગ

રહેશે. બન્ને લેઉઆ જ્ઞાલતના ઉમેદવારો છે. બે ટમમથી લવજેતા થતાં ભાજપના િારાસભ્યને લરપીટ કરાયા છે. બીજી બાજુ, િોરાજીના લવઠ્ઠલભાઇ રાદડીયાના પુિ જયેશ રાદડીયાને કોંગ્રેસમાંથી લટકકટ અપાઇ છે. જોકે જામકંડોરણા રાદડીયાનો ગઢ ગણાય છે. જયારે ભાજપ માટે જેતપુર ગઢ ગણાય છે. સોમનાથ સોમનાથ બેઠક ઉપર ભાજપે વતમમાન િારાસભ્ય રાજશીભાઈ જોટવાને લરપીટ કયામ છે. કોંગ્રેસે પૂવમ િારાસભ્ય જશાભાઈ બારડને ફાઈટ માટે ઉતારતા બરાબરનો જંગ જામશે. તાલાળા બેઠક ઉપર વતમમાન િારાસભ્યના ભાઈ અને પૂવમ સાંસદ એવા જશુભાઈ બારડને કોંગ્રેસે ચૂંટણી જંગનું સૂકાન સોંપ્યું છે. જેની સામે ભાજપે પૂવમ િારાસભ્ય ગોલવંદભાઈ પરમારને લડતની તક આપી છે. કેશોદ કેશોદ બેઠક ઉપર બન્ને પક્ષોએ નવા ઉમેદવારોને તક આપી છે. જેમાં ભાજપમાંથી અરલવંદભાઈ લાડાણી અને કોંગ્રેસમાંથી મગનભાઈ કોટલડયા વચ્ચે ફાઈટ થશે. આ બેઠક ઉપર અત્યાર સુિી ભાજપની જીત થતી આવી છે. માટે કોંગ્રેસે થોડી મહેનત કરવી પડશે. માંગરોળ માંગરોળ બેઠકમાં કોંગ્રેસે પૂવમ િારાસભ્ય ડો. ચંલિકાબેન ચુડાસમાને મેદાનમાં ઉતાયામ છે. ભાજપે વતમમાન િારાસભ્યને કાપીને રાજેશભાઈ ચુડાસમા નામના નવા ઉમેદવારને લટકકટ આપી છે. પલરણામે, ભાજપ માટે અહીં થોડી કપરી સ્થથલત છે. માણાવદર માણાવદર બેઠક ઉપર કોંગ્રેસ તરફથી વતમમાન િારાસભ્ય જવાહર ચાવડા અને ભાજપમાંથી પૂવમ મંિી રલતભાઈ સુરેજાએ ફોમમ ભયામ છે. મેંદરડા તાલુકાના ભાજપના પ્રભુત્વવાળા ગામડાં આ બેઠકમાં આવી જતાં હવે આ બેઠક ઉપર રસાકસીનો જંગ રહેશે. જૂનાગઢ જૂનાગઢ બેઠક ઉપર ભાજપના વતમમાન િારાસભ્ય મહેન્િ મશરૂને જીત મેળવવા માટે કોંગ્રેસના પૂવમ િારાસભ્ય અને પીઢ નેતા ભીખાભાઈ જોષીનો સામનો કરવો પડશે. કોંગ્રેસમાંથી છેડો ફાડીને અપક્ષ તરીકે ફોમમ લગરીશ કોટેચાએ ફોમમ પરત ખેંચી લેતાં કોંગ્રેસને રાહત થઇ છે. હવસાવદર લવસાવદર બેઠક ઉપર કોંગ્રેસના ઉમેદવારનું ફોમમ રદ થયા બાદ હવે અહી જીપીપીના અધ્યક્ષ કેશુભાઈ પટેલ અને ભાજપના મંિી કનુભાઈ ભાલાળા વચ્ચે સીિો જંગ રહેશે. જેમાં હાલમાં કેશુભાઈનું પલડુ ભારે હોવાનું રાજકીય સમીક્ષકો માની રહ્યા છે. પોરબંદર અગાઉ આ બેઠક પરથી બે વાર ચૂંટણી જીતેલા બાબુભાઈ બોલખલરયાને ભાજપે ઉતાયામ છે. પરંતુ ૨૦૦૨માં તેમણે અજુમન મોઢવાલડયા સામે હાર જોવી પડી હતી. ગુનારલહત થવચ્છ પ્રલતભા છતાં અજુમનભાઇને મતલવથતારમાં ગેરહાજરી નડી શકે તેમ છે. કેશુભાઈ પટેલની

જીપીપી દ્વારા પોરબંદરની બેઠક પરથી રાજેશ પંડયાનું નામ જાહેર થયું છે. જોકે તેઓ થથાલનક હોવા છતાં લોકોમાં અજાણ્યા છે. કુહતયાણા જાડેજા પલરવારમાં કાંિલે કુલતયાણા બેઠક પરથી એનસીપીમાંથી ઝંપલાવતા છેલ્લી િણ ટમમથી જીતતા ભાજપનાં કરસન ઓડેદરાને આ વખતે બેઠક જાળવવામાં મુચકેલી પડશે. પ્રજા લવકાસના કામો કેટલાંક લનસ્ચચત ગામોમાં જ થયા હોઇ અન્ય લવથતારોમાં અસંતોષ ભાજપને નુકશાન કરી શકે છે. નવા સીમાંકન કાંિલને ફાયદો કરાવી શકે તેમ છે. ત્યારે પલરવતમન પાટટીએ કુલતયાણાની બેઠક પર આયાતી ઉમેદવાર હીરા ગોગન કરમટાને લટકકટ આપી છે. કોડીનાર અનામત બેઠક પર બન્ને પક્ષોએ નવા ઉમેદવારોને તક આપી છે. ભાજપે જેઠા સોલંકી અને કોંગ્રેસે મોહન વાળાને મેદાનમાં ઉતાયામ છે. આ બન્ને ઉમેદવારો કરતા અહી પક્ષ વચ્ચેની લડાઈ વિુ મહત્વની સાલબત થશે. પેટા ચૂંટણીમાં ભાજપ પાસે રહેલી આ બેઠક કોંગ્રેસે ખૂંચવીને અપસેટ સજીમ દીિો હતો. ઉના ઉના બેઠકમાં ભાજપે વતમમાન િારાસભ્ય કાળુભાઈ રાઠોડને લરપીટ કયામ છે. તો કોંગ્રેસે તેની સામે પૂવમ િારાસભ્ય પૂંજાભાઈ વંશને મેદાનમાં ઉતાયામ છે. ભાજપને અહી જીત માટે કોંગ્રેસને બરાબરની ટક્કર આપવી પડશે. ગણતરીઓ બરાબર રહે તો કોંગ્રેસ આ બેઠક ઝૂંટવી જાય તેવી શક્યતા પણ છે. કાલાવડ કાલાવડ બેઠક અનુસૂલચત જાલત માટે અનામત કરાઇ છે. અહી કોંગ્રેસમાંથી ભૂતપૂવમ પ્રિાન ડો. દીનેશ પરમાર, ભાજપમાં મેઘજી ચાવડા અને જીપીપીમાંથી ગીરિરભાઇ વાઘેલા ચૂંટણી લડી રહ્યા છે. સમગ્ર હાલારમાં આ એક બેઠક જ એવી છે કે, જ્યાં કેશુભાઇ ફેક્ટર કામ કરે તેવી શક્યતા છે. જામનગર-ગ્રામ્ય આ બેઠક પર સીિી ફાઈટ કોંગ્રેસના રાઘવજી પટેલ અને ભાજપના રણછોડભાઈ ફળદુ વચ્ચે છે. જીપીપીના ઉમેદવાર પ્રાણજીવન કુંડાલરયા છે. રાઘવજી પટેલના વચમથવવાળી આ કોંગીની બેઠક તેમની પાસેથી પડાવવી ખૂબ જ મુચકેલીભયુું બની રહે તેવા એંિાણ છે. દ્વારકા ૨૭ ઉમેદવારો સાથે દ્વારકા લવિાનસભા માટે હંમેશાની જેમ ભાજપના પબુભા માણેક અને કોંગ્રેસના મૂળુભાઈ કંડોરીયા વચ્ચે કચમકશની ટકકર છે. નવા સીમાંકનના કારણે આ વખતે પબુભા મુચકેલીમાં મુકાયા છે ત્યારે મૂળુભાઈ માટે ઉજળા ચાન્સ ગણાવાઇ રહ્યા છે. અમરેલી આ બેઠક પર ભાજપનાં રાજયના કૃલષ પ્રિાન લદલીપ સંઘાણીની ટક્કર કોંગ્રેસનાં યુવા નેતા અને ભૂતપૂવમ િારાસભ્ય પરેશ િાનાણી તેમ જ જીપીપીના પ્રાગજીભાઇ હીરપરા વચ્ચે થવાની છે. અનુસંધાન પાન-૩૦

CALL for the Cheapest Worldwide Flights Price Buster – We beat any quote or match it Flights / Holidays / Accomodation

! $ $ %# "

$ " !%#

$ $ ! "!

& "

' !%

# # '

#

$

' !%


ગુજરાત ચૂંટણી વિશેષ

Gujarat Samachar - Saturday 8th December 2012

પટેિ-મુસ્લિમ મતો ભાજપ માટે વનણાાયક અમદાવાદઃ ભાજપ દ્વારા ઉમેદિારોની યાદી બહાર પાડિામાં આિતાંની સાથે જ વિવિધ બેઠકો પર વિિાદ શરૂ થયો છે. આ િખતે િૂંટણી વિકાસના બદલે જ્ઞાવતિાદ અને જુથિાદના મુદ્દા તરફ જઇ રહી છે ત્યારે ભાજપે પટેલોની સાથે સાથે હિે મુસ્થલમો પણ ફરીથી નારાજ કયામ હોિાનું રાજકીય વિશ્લેષકોનું માનિું છે. વટકકટ ફાળિણીમાં પટેલોને ૫૭ બેઠકો ફાળિિામાં આિી હોિા છતાં આ સમાજમાં બહુમતી બેઠકો પર નારાજગી જોિા મળે છે. આિો જ વિરોધ િાહ્નણ સમાજમાંથી બહાર આવ્યો છે. ત્યારે સમાજનું રાજકારણ િૂંટણીમાં વનણામયક બનશે. ભાજપના વટકીટ ફાળિણીના મુદ્દે સમીકરણ બેલેન્સ કરી

શક્યુ ન હોિાથી તેનો આખા રાજ્યમાં જુદી જુદી બેઠકો પણ અસર પડે તેિા અણસાર ઉભા થયા છે. મુસ્થલમ સમાજ અને પટેલ સમાજ ગુજરાતમાં સૌથી િધુ બેઠકોને અસર કરી શકે તેમ છે. મુસ્થલમ સમાજને આકષમિા માટે રાજ્ય સરકાર તરફથી સદભાિના સંમેલનો કરાયા હતા. તમામ વજલ્લા મથકો પર કરિામાં આિેલા આ સંમેલનોમાં મોટી સંખ્યામાં મુસ્થલમો હાજર રહે તેિા તમામ પ્રયાસ કરિામાં આવ્યા હતા. માત્ર િૂટણીને ધ્યાનમાં લઇને કરિામાં આિેલા આ સંમેલનોના પગલે મુસ્થલમો પ્રત્યે મોદીની છબી સુધરી રહી હતી. પરંતુ ભાજપે ઉમેદિારોની જાહેર કરેલી યાદીમાં કોઇ જ મુસ્થલમનું

નામ ન હોિાથી સમાજમાં ફરીથી િણભણાટ શરૂ થઇ ગયો હતો. આિી જ રીતે ગુજરાતમાં લેઉિા, કડિા તથા કોળી પટેલોનું મતોનું સમીકરણ છે. તેમાં પણ ભાજપે જીતી ન શકાય તેિી જ બેઠકો આ સમાજને ફાળિી દીધી હોિાનું એક િગમનું માનિું છે. જ્ઞાવતિાદનું સમીકરણ સાિિિા માટે વટકકટ આપી હોિાનું કહેિાય છે, પરંતુ તેની સામે ઉમેદિારનો ભોગ જ લેિાય તેમ હોિાથી તેની સમાજમાં હિે અિળી અસર િતામિિા માંડી છે. િાહ્મણ સમાજમાં પણ જે વિથતારમાં િાહ્મણોની િસતી િધુ છે તે વિથતારમાં વટકકટ ફાળિિામાં આિી નથી. આથી િહ્મસમાજમાં પણ કંઇક અંશે નારાજગી પ્રિતપે છે.

23

ચૂંટણીમાં કોઈને ગાજર, કોઈને ઝાડું તો કોઈને પક્કડ! અમદાવાદઃ ગુજરાત વિધાનસભાની િૂટં ણીમાં રવજથટડડ રાજકીય પક્ષોને િૂટં ણી પંિ દ્વારા ફાળિાયેલા િૂટં ણી પ્રતીક હેઠળ આિા પક્ષોના ઉમેદિારો િૂટં ણી લડે છે. રાજ્ય વિધાનસભાની િૂટં ણીમાં મુખ્ય રાજકીય પક્ષો ઉપરાંત અપક્ષ ઉમેદિારો પણ મોટી સંખ્યામાં િૂટં ણી જંગમાં ઝંપલાિે છે. અપક્ષ ઉમેદિારો દ્વારા જુદા જુદા િૂટં ણી વિહન દશામિીને િૂટં ણી લડે છે. િૂટં ણી પંિ દ્વારા આ િેળા અપક્ષ ઉમેદિારો માટે લગભગ ૪૯ જેટલા િૂટં ણી વસમ્બોલ નક્કી કરિામાં આવ્યા છે. ભાજપના ઉમેદિારો ‘કમળ’ અને કોંગ્રેસના ઉમેદિારો ‘પંજા’ના પ્રતીક હેઠળ િૂટં ણી લડશે. િૂટં ણી પંિ દ્વારા વશિ સેનાના ઉમેદિારો માટે ‘તીર-કામઠુ’ં અને

ગુજરાત પવરિતમન પાટટીને ‘બેટ’નું િૂટં ણી પ્રવતક ફાળિિામાં આવ્યું છે. િૂટં ણી પંિ દ્વારા અપક્ષ ઉમેદિારો માટે પણ વિવિધ પ્રતીકો નક્કી કરિામાં આવ્યા છે. અમદાિાદ શહેરવજલ્લામાં યોજાનારી ૨૧ બેઠકો માટેની િૂટણીમાં અપક્ષ ઉમેદિારી નોંધાિનારા ઉમેદિારોને િૂટં ણી પ્રતીક ફાળિિામાં આવ્યા છે. જેમાં કેટલાક પ્રતીક તો બહુ જ રસપ્રદ છે. િૂટં ણી પંિ દ્વારા ‘બેટ’ અને ‘તીર-કામઠુ’ં વસિાય ૪૯ જેટલા િૂટં ણી વસમ્બોલ નક્કી કરિામાં આવ્યા છે. આિા િૂટં ણી પ્રતીકોમાં સાઈકલ, તીર, માથા પર ઘાસનો પૂળો લઈ જતી મવહલા, એર કન્ડીશર, અલ્મારી (વતજોરી), ઓટો

વરક્ષા, ફુગ્ગો, બેટ્સમેન, ફળ સાથેની ટોપલી, બેટરી, બેલ્ટ, બ્લેક બોડડ, બોટલ, િેડ, િોક, કિર, િાંસળી, કડાઈ, ગળણી, ગેસ વસવલન્ડર, ગેસ થટિ, ગ્લાસ ટમ્બલર, દ્રાક્ષ, હારમોવનયમ, હેટ, હેલ્મેટ, વસવલંગ ફેન, િેસ બોડડ, કોટ, નાવળયેર, પકડ, છરો, ખાટલો, કપ-રકાબી, ડીઝલ પંપ, વડશ એન્ટેના, િીજળીનો થાંભલો, ડોલી, વિફકેસ, ઝાડુ, િશ, કેક, કેલ્કયુલટે ર, ડોલ, કેમરે ો, કાપપેટ, મીણબત્તી, કેરમ, ગાજર, કોબી-ફલાિર િગેરન ે ો સમાિેશ થાય છે.

એિશયન સમુદાયનો અવાજ

૧૨૨ બૂથમાં ટેવિફોન-મોબાઈિ નેટિકક નથી ગાંધીનગરઃ ગુજરાતમાં લેન્ડલાઈન ટેલીફોન-મોબાઈલ ફોનનું વિશાળ નેટિકક છે, પરંતુ હજીયે કેટલોક વિથતાર લેન્ડલાઈન ફોનથી તથા મોબાઈલ નેટિકકથી િંવિત છે. અત્યારે રાજ્યમાં વિધાનસભા િૂંટણીમાં ૧૨૨ મતદાન થથળો એિાં છે કે જ્યાં આિી સુવિધા નથી, એટલે ત્યાં િૂંટણી પંિ દ્વારા િીએિએફ યાને િેરી હાઈ વિકિન્સી િાયરલેસ સેટ્સની સગિડ ઊભી કરિામાં આિી છે. રાજ્યના મુખ્ય િૂંટણી અવધકારી અવનતા કરિાલના જણાવ્યા પ્રમાણે આ ૧૨૨ મતદાન થથળો જંગલ કે અંતવરયાળ વિથતારમાં આિેલા છે. જ્યાં લેન્ડલાઈન ટેવલફોન તો ઠીક મોબાઈલ

ટાિરના અભાિે નેટિકક કિરેજ મળતું નથી. પવરણામે િૂંટણી થટાફ સાથે સંપકક સેતુ જાળિિા િીએિએફ નેટિકક ઊભું કરીને થટાફને િાયરલેસ સેટ્સ આપિાની વ્યિથથા થઈ રહી છે. રાજ્યમાં લેન્ડલાઈન તથા મોબાઈલ નેટિકક ના હોય તેિી સ્થથવત પછાત વજલ્લા નમમદામાં િધુ છે. જ્યાં સૌથી િધુ ૭૬ મતદાન થથળોએ આિી સુવિધા નથી. જ્યારે સાબરકાંઠા વજલ્લામાં ૧૦, દાહોદ અને નિસારી વજલ્લાઓ બબ્બે, િડોદરા વજલ્લામાં ૯, ડાંગમાં ૭ તથા તાપી વજલ્લામાં ૧૬ મતદાન મથકોએ લેન્ડલાઈનની તથા મોબાઈલ નેટિકકની સુવિધા નથી.

2F7QA 3$G 3H #H -M3DQ' ,D&E -Q3C',E -:+Q( )O3D %E8 &D2D/E%E7 <)1D 6N:296 <)F5(D ?*2 3L L<%E2L-L3LQ88 &E>H7, 3(D 6D5 "D1&E,D 3L L =LQ, .J%E 8E;@L1 ,H 4N&,1DN ,&(E ;2 !'E /+E N0E3 ( 4E.L1DN 1** 1D%I 2F7QA 3$G 3H #H -M3DQ' ,D&E -Q3C',E -:+Q(

# 7 4!; ; ! 5 @+ 5 ? #7' "7& &4 2 2 : 3( 2 @ @!/ 2@ 7 4 69 : 4 2 "; 4 7 7 ; " ) @ . 2 #A ; = 4 > ; 7 ; @ !2 5 2 7 7 6KB 1E3D 8L,E

2"7 4 2

!

'" &0:/ %,.,:(80(5

,(39

(8 (9: =0:/ 65.265. (>9 ( ! ,- .&1 -# )/ @ (8 (9: (>9 -# ! -# ' 1 -# .&1 -# !*-!' !+ -# )/ .&- @ "803(52( ,8(3( -# (. +1 .&- @ 8,(:,8 ;51() -# ! +. +1 /$,$-$(" !&#$ #$'&

.+.%#,#!-+ # ( $" + # '+$-, + .,,)++!! $,#$%!,# +$ 0 + #;5090( +(>9 - + )-!& *! $ & && ( &.,$/! -# ! .&- @ ;9:8(30( ,=?,(3(5+ 010 (>9 ! %0,:5(4 (4)6+0( +(>9 ",>*/,33,9 =0:/ ;)(0 *+$& .&1 !*(30 =0:/ (3(>90( !*-!' !+ !;990( +(>9 1 ,8(3( *! $ & (. +1 ),,$ &! -) ,-)* )/!+ $( ( $ @

' (5+

!$ "

05 "/(84

9:(8 (33 05*3;90<, 05*3;+05. :/8,, 50./:9

%090:05. .>7: 98(,3

68+(5

!*-

-,H $

D(H 157H

-L ;1H;% 1D%I

"

92D3H $ .L, 3L

8N- P

4(03 05-6

,D&E -Q3C',E

"" & $!'

! !

$# "# #

& ! "#

!#

)()(/630+(>9 *64 === )()(/630+(>9 *64

-L ;%1H;% 1D%I (D9 DQ4 .L, 3L

2 4 @ 0 ; "5 5 2 28 2 @ *; 7 @ @ ; 7 7 2 ; 24 @0 4 < 2@ % @ 7 7 2 ,2 2 2!4 2 4 ; 5= !5= 1= 7 7 ; 7 !2 4@ 2 @" 7 2 2!4 ;$ ; 5 4! ; ; 0 '/30- 03 '/26+3' #$065 :063 /'#3'45 %'/53' %#-- 063 5'#. 0/ 0/&0/

8+5*

+3.+/)*#.

'+%'45'3

+5+;'/4*+1

*'((+'-&

-06)*

888 #-0*#6, %0. .#+- 456&:

-#4)08

/5'3/#5+0/#-

+1-0.#

/&'(+/+5' '#7' 50 '.#+/ 1064' !+4# /)-+4* '45 3+5+4* #441035 #563#-+4#5+0/ 56&'/5 !+4# /)-+4* '45 "03, '3.+5 95'/4+0/ *#/)' 0( .1-0:'3 Get £20 off with /53'13'/'63 /7'4503 !+4# /)-+4* '45 this advert

#-%6-#5' (#45'3 5*#/ # %#-%6-#503 8+5* 41''& #/& #%%63#%: 3'#5'3 %0/%'/53#5+0/ #/& 0$4'37#5+0/ 4,+--4 /%3'#4' .'.03: 108'3 #/& 3'%#-Improve '-14 &'7'-01 #/#-:5+%#- 4,+--4 overall

3 million students worldwide In more than 21 countries

results in 11+

#-0*#6, %0.


24

સદાબહાર સ્વાસ્થ્ય

Gujarat Samachar - Saturday 8th December 2012

તાજેતરમાં એક યુવકને અચાનક સંભળાતું બંધ થઈ ગયું. કાન કે માથાના ભાગે ના કોઇ ફિકો કે ના કોઇ આંચકો છતાં આવું થાય? આ વ્યાટધ સડન સેટસરીટયૂરલ ટહયટરંગ લોસ નામે ઓળખાય છે, જેમાં કાનના અંદરનો ભાગ ડેમેજ થઈ જાય છે એથી એની ઇમજોટસી સારવાર લેવી જરૂરી છે અટયથા કાયમ માિે દદદી પોતાની શ્રવણશટિ કાયમી ધોરણે ગુમાવી શકે સડન સેટસરીટયૂરલ ટહયટરંગ લોસ (એસએનએચએલ) કાનનો એક એવો વ્યાટધ છે જેનું મૂળ મગજના સેટિલ પ્રોસેટસંગ સેટિરમાં છે. અચાનક કાયમ માિે સંભળાવવાનું બંધ થઈ જાય એવી શસયતા ધરાવતી આ ગંભીર ટબમારી ટવશે જાણીએ. સડન સેટસરીટયૂરલ ટહયટરંગ લોસ બે રીતે હોઈ શકે છે. એક, કાનના સેટસ ઓગોનની કામગીરી અિકવાને કારણે અને બીજો, કાનનો સંદેશો મગજને પહોંચાડતી નવ્સોમાં ગરબડના લીધે. કાનથી ઝીલાતા અવાજનો સંદેશો મગજને પહોંચાડતી વેન્ટિબ્યુલરકોટિઅર નામની નવો ડેમેજ થાય કે કાનના અંદરના ભાગનો હેર સેલ નામનો અવાજના તરંગો ઝીલતો પાિટ ખરાબ થાય તો અવાજના તરંગો ટઝલાતા બંધ થવાથી સંભળાવાનું બંધ થઈ જાય છે. આ ટવશે ઈએનિી (ઈયર-નોઝ-થ્રોિ) ટનષ્ણાતો કહે છે કે કાનમાં રહેલા હેર સેલ અવાજના તરંગોને કરટિમાં કટવિટ કરી મગજને પહોંચાડે છે. બહેરાશની મોિા ભાગની તકલીફ હેર સેલના નબળા ફંસશટનંગને કારણે થાય છે. હેર સેલનું ફંસશન ઘણાને જટમથી જ નબળું હોય છે અથવા અવાજ, આઘાત, ઇટફેસશન વગેરેથી થયેલા ડેમેજથી પણ એ ઠપ થાય છે તો ઘણાના જીટસમાં જ એનું ફંસશન નબળું હોય છે. એસએનએચએલ ઘણી વાર સામાટય હોય છે તો ઘણી વાર અત્યંત ગંભીર પણ હોય છે. કારણ શું? સડન સેટસરીટયૂરલ ટહયટરંગ લોસ કયા

કારણસર થયું એ કહેવાનું બહુ મુશ્કેલ છે, પણ એ માિેનાં કેિલાંક કારણો હોઈ શકે એવું આ ક્ષેત્રના ટનષ્ણાતોનું માનવું છે. • વાઇરલ ઇન્ફેક્શન: કેિલાક વાઇરસ ટહયટરંગ ડેમેજ કરવા જાણીતા છે, એથી જ વાઇરલ ઇટફેસશન ટહયટરંગ લોસ માિે કારણભૂત માનવામાં આવે છે. • વેસ્ક્યુલર બડફેક્ટ: કાનની લોહીની નળીઓ કોઈ પણ કારણસર ડેમેજ થાય તો એસએનએચએલ થઈ શકે છે. નવજાત સટહતનાં બાળકોને મેટનટજાઇટિસને કારણે બહેરાશ આવી શકે છે. એ જ રીતે ઓરી કે અછબડા વગેરેને કારણે પણ બહેરાશ આવી શકે છે, પણ એની અસર એક જ કાનમાં હોય છે. એથી મેટનટજાઇટિસ કે ઓરી-અછબડાનું ઇટફેસશન હોય તો તરત કાન ચેક કરાવી લેવા જરૂરી છે. માથામાં સખત ઈજા થાય તો મગજની સેટિલ નવ્સો અથવા તો કાનના અંદરના ભાગમાં ડેમેજ થવાથી સાંભળવાનું કાયમી બંધ થઈ શકે છે. ખોપરીનું ફ્રેક્ચર ન થયું હોય તો પણ આ તકલીફ થઈ શકે છે. મોિો અવાજ, બ્લાટિ કે એવા કોઈ મોિા અવાજથી ટહયટરંગ લોસ થઈ શકે છે. કાનની કોઈ સજોરી દરટમયાન નવ્સોના નાના કોઈ ડેમેજથી પણ આ થઈ શકે છે. એથી જ કાનની સજોરી કરાવો એ પહેલાં ડોસિર સાથે ચચાો કરી લેવી જરૂરી છે. કાન પરનું પ્રેશર (િેરોટ્રોમા) વધ-ઘિ થાય, ફલાઇંગ કે ડાઇટવંગ સમયે અચાનક જો પ્રેશર વધ-ઘિ થાય તો કાનના ટમડલ ભાગમાં ઇફેસિ થાય છે અને ડેમેજ થઈ શકે છે. ચહેરાના મસલ્સ વીક થવાથી કે વટિટગોને કારણે પણ આ તકલીફ થઈ શકે છે. કાનમાં રસી થઈ હોય, મગજમાં ગાંઠ હોય તો પણ એ થાય. કોઈ પણ કારણસર તમારી રોગપ્રટતકારકતા ઘિી ગઈ હોય, ડાયાટબિીસ

કે આથ્રાોઇટિસને કારણે પણ એ થઈ શકે. ઓિોિોન્સસક ડ્રગ, ટડપ્રેશન અને એટગ્ઝાયિી પણ કાનને ડેમેજ કરી શકે છે. હાટટ-અટૅક જેટલું ગંભીર ઓ છું સંભળાવા લાગે કે સંભળાતું સાવ બંધ થયું છે એવું લાગે ત્યારે ત ર ત હો ન્ ટપ િ લ ના ઇમજોટસી વોડટમાં ભરતી થવું અત્યંત જરૂરી છે, હાિટઅિેક જેિલી જ એની ઇમજોટસી છે. ત બી બી ટનષ્ણાતો કહે છે

કાયમી બહેરાશ આવે એ પહેલાં... કે હાિટઅિેકમાં કેિલીક વાર છાતીના દુખાવાને લઈને તમે સતેજ થઈ શકો છો, પણ આમાં તો એવું પણ કાંઈ નહીં હોવાથી સંભળાવાનું બંધ થાય ત્યારે જ જાણી શકો. આ કાનનો અિેક છે એથી તમે જેિલા ઇમજોટસીમાં ડોસિર પાસે જશો એિલા સાજા થવાના ચાટસ વધારે. જો તમે ટવલંબ કરો તો પછી કાંઈ નહીં થાય. હાિટ-અિેકમાં તો બાયપાસ કરીને હાિટની નળીઓ બદલી શકાય છે, પણ અહીં તો માથાના વાળથી પણ પાતળી નળીઓ હોય છે જે બદલી નથી શકાતી. એથી જો કોઈક કારણસર કાનના અંદરના ભાગમાં બ્લડસસયુલલેશન અિકી ગયું હોય તો તે તરત સારવાર મળવાથી પાછું ચાલુ થઈ શકે છે, પણ

જો તમે ટવલંબ કરો તો એ નળીઓ ચોક-અપ થઈ જાય છે, પછી કાંઈ ન થઈ શકે. એક જ ઉપાય તબીબી ટનષ્ણાતોના કહેવા મુજબ જો કાનનું સેટસ ઓગોન ડેમેજ થવાથી બહેરાશ આવી હોય તો કોટિઅર ઇમ્પ્લાટિ થઈ શકે છે. આ ઇમ્પ્લાટિમાં સાધન આવાજના તરંગો ઝીલીને એનો કરટિ ઇલેન્સિક વાયર દ્વારા કાનના અંદરના ભાગની નવ્સોને પહોંચાડે છે. એ રીતે આ સંદેશા મગજ સુધી પહોંચે છે અને માણસ સાંભળી શકે છે. એ ટસવાય કાનના તરંગોનો સંદેશો મગજને પહોંચાડતી નવ્સોને કે લોહીની નળીઓમાં ખામી થઈ હોય તો કોઈ ઉપાય કારગત નીવડી શકતો નથી.

કોપરેલ તેલથી દાંતનો સડો અટકે છે

હુક્કો પણ બસગારેટ જેટલો જ હાબનકારક

લંડનઃ કોપરેલ તેલમાં કુદરતી રીતે જ એન્ટિબાયોટિસસનો ગુણ રહેલો છે, જે દાંતના સડાને અિકાવે છે. આથી જ દાંતની સંભાળ માિે બનાવાતી દવાઓમાં તેનો બહોળો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. ડાઇજેટિેડ કોકોનિ ઓઇલ દાંતમાં સડો કરતા બેસિેટરયાનો નાશ કરે છે, જેને પટરણામે દાંતના રોગો સામે રક્ષણ મળે છે તેવું સંશોધકોનું તારણ છે.

તહેરાનઃ તમાકુની અટય પ્રોડસિસની જેમ જ હુક્કો પણ ફેફસાં માિે એિલો જ હાટનકારક હોય છે. ઇરાનના સંશોધકોના મતે, વોિર પાઇપ ટમોકકંગ અને ટસગારેિ ટમોકકંગ બંનથ ે ી શ્વસન તંત્ર પર સરખી જ અસર પડે છે. ટનષ્ણાતોએ ત્રણ ગ્રૂપ પર પ્રયોગ કયોો હતો. એક ગ્રૂપ ઊંડા શ્વાસ લઈને

આયલલેટડની એથલોન ઇન્ટટિિયૂિ ઓફ િેક્નોલોજી દ્વારા આ અંગે અભ્યાસ કરાયો હતો. જેમાં જાણવા મળ્યું હતું કે દાંતના રોગોથી બચવા માિે કોપરેલ તેલ ગુણકારી છે. દરેક વ્યટિનાં મોઢામાં ટિેપ્િોકોકસ નામના બેસિેટરયા હોય છે જે દાંતના રોગો માિે જવાબદાર હોય છે. કોપરેલ તેલ દ્વારા આવા બેકિેટરયાને વધતા રોકવામાં આવે છે. સંશોધકોના મતે,

એટઝાઇમ મોટડફાઇડ કોકોનિ ઓઇલનો એન્ટિમાઇક્રોબાયલ તરીકે વ્યાપારી ધોરણે ઉપયોગ કરાય છે. ખાસ કરીને ઓરલ હેલ્થકેર ઉદ્યોગમાં તેની બહોળો વપરાશ થાય છે. ઔદ્યોટગક દેશોમાં ૬૦થી ૯૦ િકા નાનાં બાળકોમાં દાંતના રોગો થતા હોય છે. દાંતના રોગો મિાડવા માિે કેટમકલ એટડટિવ્ઝને બદલે એટઝાઇમ મોટડફાઇડ કોપરેલ તેલનો ઉપયોગ કરાય તો તે

NEED AN EXTRA INCOME? Contact KANTILAL SHAH Independent Distributor Forever Living

The Aloe Vera Company www.aloeargi.myforever.biz HR604

ARGI+ is the ideal supplement for muscles, strength and performance and sports activity. ARGI+ Maintains Healthy Blood Pressure Immune System

Overall Cardiovascular Health Bones and Tissue

Cholestrol Levels Muscle Growth

For more information, contact: Kantilal Shah Independent Distributor for Forever Living Product Email: aloevera-argi@hotmail.co.uk Visit us at: www.aloeargi.myforever.biz/shop Call: 07940 487 222 SA381

!

વધારે અસરકારક હોવાનું જણાયું છે. તેનાથી માઇક્રોબાયલ ઇટફેકશન પણ રોકી શકાય છે. આ ઉપરાંત ડાઇજેટિેડ ટમલ્ક પ્રોિીન પણ દાંતને હાટન પહોંચાડે તેવા બેસિેટરયાનો નાશ કરે છે અને દાંતના રોગો સામે રક્ષણ આપે છે.

ટમોકકંગ કરતું હતુ.ં બીજું ગ્રૂપ વોિર પાઇપ હુક્કો પીતું હતું અને ત્રીજું ગ્રૂપ છીછરા શ્વાસ લઈને ટસગારેિ ફૂક ં તું હતુ.ં ટવજ્ઞાનીઓના લાંબા સમયના અભ્યાસ બાદ જોવા મળ્યું હતું કે વોિર પાઇપ ટમોકસોનાં ફેફસાં પણ ઊંડું ટમોકકંગ કરનારા જેવાં જ હતાં ને તેમને પણ છાતીમાં ભાર લાગવાની સમટયા રહેતી હતી.

ડાયાબિટીસથી બ્રેસ્ટ કેન્સર થવાનું જોખમ વધે છે લંડનઃ મહિલાઓમાં અને તેમાં પણ ૪૫ વષષથી વધુ વયની મહિલાઓમાં બ્રેસ્ટ કેન્સર થવાનું જોખમ આજકાલ વધી રહ્યું છે. આ રોગ મહિલાઓ માટે જીવલેણ પુરવાર થઈ શકે છે. કેન્સર થયાનાં પિેલા જ તબક્કામાં જો તેનું હનદાન થાય તો બચવાની શક્યતા વધારે છે, પણ કેન્સરનું સ્ટેજ વધી ગયું િોય તો તેવા સંજોગોમાં ઉપચાર અસરકારક પુરવાર થવાની શક્યતા ઘટી જાય છે. તાજેતરમાં થયેલો અભ્યાસ જણાવે છે કે જે મહિલાઓ મેનોપોઝમાંથી પસાર થઈ રિી િોય કે પસાર થઈ ચૂકી િોય પણ જો ટાઇપટુ પ્રકારના ડાયાહબટીસથી

પીડાતી િોય તો તેને બ્રેસ્ટ કેન્સર થવાનું જોખમ વધે છે. બ્રેસ્ટ કેન્સર અને ડાયાહબટીસ વચ્ચે સીધો સંબંધ છે તેવું ૫૬,૦૦૦ મહિલાઓ પર થયેલા અભ્યાસમાંથી જાણવા મળ્યું છે. સંશોધકોના મતે, જો મહિલા જાડી િોય અથવા તો વજન વધારે િોય તો તેને પણ બ્રેસ્ટ કેન્સર થવાની શક્યતાઓ વધી જાય છે.

ખાસ નોંધ ‘સદાિહાર સ્વાસ્થ્ય’ બવભાગમાં અપાયેલી કોઇ પણ માબહતી કે ઉપચારનો અમલ કરતાં પૂવવે આપના શરીરની તાસીર ધ્યાનમાં રાખવા અને તિીિી બનષ્ણાંતનું માગગદશગન મેળવવું બહતાવહ છે. -તંત્રી


મસહલા-િૌંદયય

Gujarat Samachar - Saturday 8th December 2012

૬૦ના દાયકામાં હોલીવુડમાં લોકવિય થયેલા કેટઆઇ ગ્લાવસસ હવે ફરી લોકવિય બન્યા છે. વસમ્પલ લુકમાં પણ થોડી ફન્કી મટાઇલ ઉમેરો કરવો હોય તો આ ગ્લાવસસ એ ખૂટતા એક્સ ફેક્ટરની ગરજ સારે છે. આ રેટ્રો મટાઇલનાં ચશ્માં આજકાલ બોલીવુડની એક્ટ્રેસો ખૂબ પહેરી રહી છે. શું છે કેટઆઇ ગ્લાસિિ? જાડી ફ્રેમના આ ગ્લાવસસ નીચેના ભાગથી ગોળાઈવાળા તેમ જ સાઇડથી ખૂણા બહાર નીકળેલા હોય એવા આકારના હોય છે જે વબલાડીની આંખો જેવો આકાર ધારણ કરે છે. વડઝાઇન ફેવમનાઇન છે એટલે મોટા ભાગે મત્રીઓ જ આ ગ્લાવસસ પહેરે છે. ૫૦ અને ૬૦ના

કેટઆઇ ગ્લાસિિ જમાનો નવો, ફેશન જૂની દાયકામાં હોલીવુડમાં મવલષન મનરો, એવલઝાબેથ ટેલર જેવી મટાઇલ આઇકનોએ આવાં ચશ્માં પહેયોષ હતાં. આ ગ્લાવસસ રેટ્રો અને મટાઇવલશ લુક આપે છે. હવે તો િાદા, ટોમી વહલફફગર, પોલ સ્મમથ જેવી લક્ઝરી િેન્ડ્સમાં પણ આ શેપના ગ્લાવસસ મળે છે. સામાન્ય રીતે ડાયમન્ડ અથવા મક્વેર શેપના ચહેરા પર ગોળાકાર ખૂણાવાળા કેટઆઇ ગ્લાવસસ સારા લાગે છે, જ્યારે ગોળાકાર ચહેરો હોય તો શાપષ ખૂણા સારા

લાગશે. જોકે કોઇ નવી મટાઇલ ટ્રાય કરવી હોય ત્યારે ફેશનના બધા વનયમોને બાજુ પર મૂકીને બને એટલી વધુ ફ્રેમ્સ ટ્રાય કરવી જોઈએ અને ત્યાર બાદ ચહેરાને જે શોભે એ પસંદ કરવું જોઈએ. ડ્રેસિંગ રેટ્રો મટાઇલના ગ્લાવસસ છે એટલે

25

મવાભાવવક છે કે એ જ િકારના ડ્રેવસંગ સાથે એ શોભશે. થોડા વવન્ટેજ મટાઇલના ડ્રેવસસ સાથે કેટઆઇ ગ્લાવસસ પહેરવાનો અખતરો કરી શકાય. શોટટ ફ્રોક મટાઇલના ડ્રેવસસ કે બ્લેઝરપેન્ટવાળા ફોમષલ લુક સાથે કેટઆઇ ગ્લાવસસ સારા લાગશે. ફ્રેમનો રંગ કેટઆઇ ગ્લાવસસમાં જરૂરી નથી કે કાળી ફ્રેમ જ હોવી જોઈએ. હવે ફ્રેમમાં જુદા-જુદા રંગો અને વડઝાઇનોના પયાષયો મળી રહે છે ત્યારે એવનમલ વિન્ટ, ડાયમોનેટ, બ્લેક કાચ સાથે જાડી રેડ ફ્રેમ, રેડ કલરની પોલકા

ડોટવાળી ફ્રેમ વગેરે પેટનષ પણ પસંદ કરી શકાય છે. અહીં સાઇડના ખૂણા વધુ િમાણમાં બહાર નીકળેલા હોય એ વ્યવિગત ચોઇસ પર આધાર રાખે છે. કેટઆઇના શેડ્િ કેટઆઇ ગ્લાવસસ ફિ રેગ્યુલર ચશ્માંમાં જ નહીં, પરંતુ સનગ્લાવસસમાં પણ ખૂબ ચાલી રહ્યા છે. િાઉન, બ્લેક, રેડ, પપષલ જેવા શેડના સનગ્લાવસસ કેટઆઇ ગ્લાવસસમાં સારા લાગે છે. રોજબરોજ ફન્કી લુક ન જોઈતો હોય તો આ ગ્લાવસસને આઉવટંગ અને ખાસ િસંગો માટે રાખી શકાય.

સામગ્રીઃ એક વાટકી આખા કાળા અડદ • બે ચમચી ચણાની દાળ • દસ કળી લસણ • એક મોટો કાંદો ખમણેલો • બે ટામેટાં સમારેલાં • એક ચમચી ધાણાજીરુ • અડધી ચમચી ગરમ મસાલો કાલી • અડધી ચમચી લીલાં મરચાંની પેસ્ટ • બે ચમચી છીણેલું આદુ • અડધી ચમચી લાલ મરચું • પા ચમચી હળદર • ૪-૫ મીઠા લીમડાનાં પાન • એક સૂકું લાલ મરચું • ચાર ચમચી મલાઈ • બે-ત્રણ ચમચી બટર • બે ચમચી તેલ, વઘાર માટે • સજાવટ માટે કોથમીર • સ્વાદ અનુસાર મીઠું રીતઃ અડદ અને ચણાની દાળને આખી રાત પલાળી રાખો. લસણને ઝીણું સમારી લો. ત્યાર બાદ પલાળેલી અડદ અને દાળમાં એક ચમચી

આદું અને એક ચમચી લસણ ઉમેરી બાફી લો. હવે એક કડાઈમાં તેલ અને બટર ગરમ કરો. એમાં મીઠા લીમડાનાં પાન અને સૂકા લાલ મરચાનો વઘાર કરો. હવે એમાં બાકીનું આદુ,ં લસણ અને દાલ મરચાની પેસ્ટ નાખી સાંતળો. હવે એમાં કાંદો ઉમેરીને સાંતળો. કાંદો ગુલાબી થાય એટલે એમાં ટામેટું ઉમેરીને બરાબર હલાવો. એમાં ગરમ મસાલો, હળદર, લાલ મરચું તેમ જ ધાણાજીરુ ઉમેરીને સાંતળો. તેલ છૂટે એટલે એમાં બાફેલા અડદ અને દાળ ઉમેરી બરાબર મમક્સ કરો. જરૂર લાગે તો પાણી ઉમેરી ૪-૫ મમમનટ ઉકાળો. દાળને સમવિંગ બાઉલમાં કાઢી મલાઈ, આદુનું છીણ અને કોથમીર ભભરાવી ભાત કે પરાઠા સાથે પીરસો.

છોકરીઓ જ વધુ પડતી ઠીંગણી કેમ હોય છે? છોકરાંઓ કરતાં છોકરીઓ વધારે ઠીંગણી હોય છે. આ માટે તબીબી સંશોધકોએ એવું તારણ રજૂ કયુું છે કે મોટા ભાગની છોકરીઓ વજન વધે નહીં તેથી નાનપણથી જ ઓછું જમતી હોય છે. આના કારણે

પૌવિક તત્વો મળતા નથી એટલે શરીરનો વવકાસ અટકી જાય છે. બીજું, મોટા ભાગની છોકરીઓ નાનપણથી જ ગુમસે જલ્દી થઈ જતી હોય છે જેના કારણે વારંવાર હતાશ પણ થવું પડે છે. શહેરની છોકરીઓને સેવલવિટી તરફ

આકષષણ હોય છે આના કારણે પોતાના લૂકને લઈને હંમેશા પરેશાન રહે છે, આથી હતાશ થઈ જવાના તબક્કા પણ વારંવાર આવ્યા રાખે છે. આ બધી સમમયાઓ જ તેના શરીરની ઉંચાઈને પણ વધવા દેતી નથી.

'# ! &(% #% %& "( '(% " & & % " #% ' &' ' "# # , " " %, ( ' " &'#% #% % *" & (" % & # & "& +' "& ) % " # # #%& " "& & &' % " # &&#% & # ' #& " ' "# # , % & '# ! ' ) %, ( ' *#% & ( % "'

* # &#,#(! #( .$ + -# .($ # )) , ,.**&1 *.+ / ! - +# ( )) )(&1 .&& 0 #(! - +#(! , +/# (! ! ' (*-#)( #+-" 1 * +-1 ((#/ +, +1 #/ )' 1 " - ), "#( , #22 ).(- + ) %- #& +-# , )+*)+ - ( 0 #(! .( -#)( ,* # &#,-, .( + &, * # & #, ).(- (# )+' 0 #-#(! ,- 3 / #& &

)(-

-

'& ," )(#

" &# "'%# ( ,#( '# ' ! # $%# && #" " % ( " #"'% '#%& " % '

"#* #% "#* #% "# #

'&

' #" #! &(%) , ) & '


26

www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 8th December 2012

૨૬૫ ૧

૧૦ ૧૧

૧૨

૧૩

૧૪

૧૫ ૧૭

૧૬

૧૮ ૨૦

૧૯ ૨૧

૨૨ ૨૩

૨૫

૨૪ ૨૬

૨૭

૧. પાકકથતાનનો એક પાડોશી દેશ ૨. લાકડી ઉપર ચીંથરા વીંટેલો કાકડો ૩. સોગંદ, કસમ ૪. શરીરની અંદર થતી વેદના ૫. મન ખુશ થાય તેવી ગમ્મત ૧૧. દેશી રાજ્ય ૧૩. સારરથ, રથ હાંકનાર ૧૪. માળાનો મણકો ૧૭. છૂટાછેડા, રડવોસા, મુરિ ૧૮. સભાનો સભ્ય, મેમ્બર ૧૯. એક પ્રકારનો તેજાનો ૨૩. વહેલી સવાર, મળસકું

૬ ૩ ૨ ૪ ૩ ૪ ૨ ૨ ૪ ૪ ૪ ૩

૯ ૨

તા. ૧-૧૨-૧૨નો જવાબ ૧. દેશના ૩૯મા મુખ્ય ન્યાયમૂરતા જચ્થટસ..... ૬. નશો, ઘેન ૭. શ્રીકૃક્રણનું એક નામ ૮. શાકમાં વપરાતું એક કંદ ૯. જખ્મી, ઈજાગ્રથત ૧૦. ગાવાની ઢબ ૧૨. ઋરષ, તપથવી ૧૩. સૂયા, ભાથકર ૧૫. પ્રીરત, પ્રેમ ૧૬. પવન, હવા ૧૭. લાલટેન, પોટાવાળો દીવો ૧૯. ચરબીથી ભરેલું ૨૦. ભાગ્યનો ઉદભવ ૨૨. એક મજબૂત મોટરગાડી (અંગ્રેજ) ૨૪. ગુજરાન માટે આપેલી જમીન ૨૫. પથરા ફેંકવાનું જોતર જેવું સાધન ૨૬. કૃપા, કરુણા ૨૭. કકલ્લો, પવાત પરનો કોટ પાન-૨૧નું ચાલુ

દરિણ ગુજરાતની... જોકે, નવસારી બેઠક અનામતમાંથી સામાન્ય કરાતાં મંગુભાઈને ગણદેવી ખસેડાયા છે. ગણદેવી બેઠક અગાઉ ભાજપના હાથમાં જ હતી અને ધારાસભ્ય લક્ષ્મણભાઈ પટેલને ખસેડી મંગુભાઈને ચૂંટણી લડાવાઈ રહી છે. અહીં કોંગ્રેસના ભારતીબેન મજબૂત ઉમેદવાર માનવામાં આવે છે. તેમ છતાં બંને પક્ષો વચ્ચે આંતરરક ખેંચતાણ વચ્ચે ભાજપના પરંપરાગત મતદારો કોની સાથે રહે છે તે કળવું મુશ્કેલ છે. વાંસદા નવા સીમાંકનને કારણે વાંસદા બેઠક નવી ઊભી થઇ છે. આ એસ.સી. અનામત બેઠક પર ભાજપે જૂના સીમાંકન પ્રમાણેની ચીખલી બેઠકના સીરટંગ ધારાસભ્ય નરેશભાઈ પટેલને જ રરપીટ કયાા છે. કોંગ્રેસ દ્વારા છનાભાઈ ચૌધરીને સુકાન સોંપાયું છે. આ વખતે નવા સીમાંકનને કારણે ભાજપ અને કોંગ્રેસ વચ્ચે ૫૦-૫૦ ટકા તકો રહેલી છે. ધરમપુર આ બેઠક પર બંને કોંગ્રેસ અને ભાજપના ઉમેદવારો પ્રથમ વખત ચૂંટણી લડી રહ્યા છે. ભાજપના સુરમત્રાબેન ચૌધરી કુંકણા જ્ઞારતના અને કોંગ્રેસના ઇશ્વરભાઇ પટેલ

૭ ૨ ૩ ૨ ૩ ૩ ૨ ૩ ૨ ૩ ૩ ૨ ૪ ૨ ૩ ૩ ૨ ૨

૬ અ

રમ

ભ ય

દા

ગા

શા

લા

રશ

વો

યા

થવી

ફ કો

પા

ચી

રો

રદ

પં

ક્ષ

ધોરડયા પટેલ જ્ઞારતના છે. છેલ્લી સાત ચૂંટણીઓમાં આ બે જ્ઞારતઓનું અહીં વચાથવ જોવા મળ્યું છે. થવૈચ્છછક સંથથા સાથે સંકળાયેલા સુરમત્રાબેન ચૌધરી પાસે ૨૭,૦૦૦ સખી મંડળની બહેનો તથા ૧૫,૦૦૦થી વધુ ખેડૂતોનું માતબર પીઠબળ છે. પક્ષના કેટલાક થથારનક હોદ્દેદારોએ તેમની સામે કરેલ બળવો કરેલો જે શમી ગયો છે. વલસાડ ૧૯૭૫થી આ બેઠક પર જે પક્ષનો ઉમેદવાર જીતે છે તેની સરકાર ગુજરાતમાં બને છે. આ બેઠક પર છેલ્લી પાંચ ટમાથી સતત જીત મેળવતા આવેલા દોલતભાઇ દેસાઇને બદલીને ભાજપે આ વખતે નવા ઉમેદવાર ભરત પટેલને રટકકટ આપી છે. તેમની ઉમેદવારી સામે કાયાકરોમાં છૂપો રોષ છે. બીજી તરફ કોંગ્રેસે ગત ચૂંટણીમાં હારી ગયેલા ધમમેશ ઉફફે ભોલા પટેલ પર ફરી રવશ્વાસ મૂક્યો છે. આ વખતે વલસાડ બેઠક પર કોળી પટેલ ફેક્ટર રનણાાયક બનશે, પરંતુ વલસાડ શહેરના મતદારો આ વખતની ચૂંટણીમાં હુકમનું પત્તું સારબત થઇ શકે છે. વલસાડ પારલકાના અપક્ષ પ્રમુખ રાજુભાઇ મરચાંએ કોંગ્રેસને ટેકો જાહેર કયોા હોઇ કોંગ્રેસ માટે ચ્થથરત ઉજળી બની છે. જીપીપીના ઉમેદવાર રમનેષ

ખી જ

ડો

ળ ચી

ચા

ની

કા

પટેલ ભાજપના મતો બગાડી શકે છે. પારડી આઝાદી પછી પ્રથમ વખત સામાન્ય બનેલી આ બેઠક પર બંને મુખ્ય પક્ષના ઉમેદવારો પ્રથમ વખત ચૂંટણી લડી રહ્યા છે. અનારવલ રવરુદ્ધ અનારવલના આ જંગમાં ભાજપના ઉમેદવાર કનુભાઇ દેસાઇ રજલ્લા ભાજપના મહામંત્રી છે બીજી તરફ કોંગ્રેસના ઉમેદવાર હેમંતભાઇ દેસાઇ પારડી પીપલ્સ બેન્કના ચેરમેન રહી ચૂક્યા છે. આ બેઠક પર ભાજપ અને કોંગ્રેસ વચ્ચે જોરદાર ટક્કર રહે તેવી સંભાવના છે. કપરાડા પરંપરાગત કોંગ્રેસનો ગઢ ગણાતી આ બેઠક પર સીરટંગ ધારાસભ્ય જીતુભાઇ ચૌધરીને સતત ત્રીજી વખત રટકકટ મળી છે. પરંતુ પાછલી બે ટમાની સરખામણીમાં આ વખતે તેમના માટે જીતનો માગા એટલો સહેલો નથી. તેમની સામે ભાજપે પ્રકાશભાઇ પટેલના રૂપમાં મજબૂત ઉમેદવાર મૂક્યો છે. રજલ્લા અને તાલુકા પંચાયતની ગત ચૂંટણીમાં કન્વીનર તરીકે પ્રકાશભાઇએ પક્ષને જ્વલંત જીત અપાવી હતી. આ વખતે અહીં મુકાબલો રસાકરીભયોા થવાની પૂરેપૂરી શક્યતા છે. ઉમરગામ છેલ્લી ચાર ચૂંટણીઓમાં

શી

ક પે ટ

પ જ

ઢી

નવ ઊભી લાઈન અને નવ આડી લાઈનના આ ચોરસ સમૂહના અમુક ખાનામાં ૧થી ૯ના અંક છે અને બાકી ખાના ખાલી છે. તમારે ખાલી ખાનામાં ૧થી ૯ વચ્ચેનો એવો આંક મૂકવાનો છે કે જે આડી કે ઊભી હરોળમાં રરરપટ ન થતો હોય. એટલું નહીં, ૩x૩ના બોક્સમાં ૧થી ૯ સુધીના આંકડા આવી જાય. આ રિઝનો ઉકેલ આવતા સપ્તાહે.

ત્રણ વખત રવજય મેળવનાર ભાજપના રમણભાઇ પાટકરને ભાજપે ફરી રટકકટ આપી છે, પરંતુ તેમની સામે આ વખતે થથારનક સંગઠન તથા ઉમરગામ તાલુકા પંચાયતના સભ્યોમાં ભારે નારાજગી છે. ઉમરગામ ભાજપના યુવા અગ્રણી દીપક ચોપરડયાએ અપક્ષ ઉમેદવારી નોંધાવી છે. જોકે સામા પક્ષે કોંગ્રેસના ઉમેદવાર ગોરવંદભાઇ પટેલ સામે પણ પક્ષમાં બળવો ફાટી નીકળ્યો છે. રટકકટના અન્ય ત્રણ દાવેદારો નરેશ વળવી, લક્ષીભાઇ ધોડી અને અશોક ધોડીએ રજલ્લા સંગઠનના ઉચ્ચ નેતાઓ રવરુદ્ધ મોરચો ખોલ્યો હોઇ તેમના સમથાકો ચૂંટણીમાં રનચ્ક્રિય થઇ શકે છે. એકંદરે આ બેઠક પર પણ ભારે રસાકસી જોવા મળે તેવી પૂરેપૂરી સંભાવના છે. ડાંગ આઝાદી બાદ પહેલી વખત ૨૦૦૭ની ચુંટણીમાં ભાજપે ડાંગ બેઠક કબજે કરી હતી. ભાજપે આ વખતે વતામાન ધારાસભ્ય રવજય પટેલને રરપીટ કયાા છે જયારે કોંગ્રેસે મંગળ ગારવતને રટકીટ આપી છે. ૨૦૦૭ બાદ ડાંગ જીલ્લા પંચાયતની ચુંટણીમાં પણ ભાજપનો રવજય થયો હતો. ડાંગના કોંગ્રેસી આગેવાન માધુભાઇ ભોયેની ગેરહાજરીમાં ભાજપ માટે અનુકુળ પરરચ્થથતનું સજાન કયુું છે.

સુડોકુ-૨૬૪નો જવાબ ૪ ૯ ૩ ૬ ૨ ૫ ૭ ૧ ૮

૨ ૭ ૮ ૪ ૧ ૩ ૫ ૬ ૯

૧ ૬ ૫ ૯ ૮ ૭ ૩ ૪ ૨

૯ ૫ ૬ ૭ ૩ ૨ ૧ ૮ ૪

૮ ૩ ૧ ૫ ૪ ૯ ૬ ૨ ૭

૭ ૪ ૨ ૮ ૬ ૧ ૯ ૩ ૫

૫ ૨ ૪ ૩ ૯ ૬ ૮ ૭ ૧

૩ ૧ ૯ ૨ ૭ ૮ ૪ ૫ ૬

૬ ૮ ૭ ૧ ૫ ૪ ૨ ૯ ૩

અમદાવાદનો જમાઈ બન્યો આરપી સિંહ

અમદાવાદઃ ભારિનો ડાબોડી ઝડપી બોલર આર.પી. તસંહ ૩૦ નવેમ્બરે મોડી સાંજે િેની જૂની તમત્ર દેવાંશી મનોજભાઇ પોપટ સાથે લગ્નગ્રંતથથી જોડાઇને અમદાવાદનો જમાઇ બડયો છે. આ લગ્ન પ્રસંગ અત્યંિ ગુપ્ત રાખવામાં આવ્યો હિો. લગ્ન પહેલાં ૨૯ નવેમ્બરે યોજવામાં આવેલા સમારંભમાં ભારિીય સુકાની મહેડદ્ર તસંહ ધોની િથા િેની પત્ની સાક્ષીએ હાજરી આપીને તમત્રિા તનભાવી હિી. આર.પી. તસંહના લગ્નમાં ટીમ ઈન્ડડયાના સુકાની ધોની અને િેની પત્ની તસવાય અડય

કોઈ ભારિીય તિકેટર હાજર રહી શક્યો નહિો. નોંધનીય છે કે ધોનીએ પોિાના લગ્ન દરતમયાન આર.પી. તસંહને આમંત્રણ આપીને વષોવજૂની દોસ્િી જાળવી રાખી હિી. દેવાંશી ગુજરાિના રણજી ટ્રોફી તિકેટર તદગંિ પોપટની બહેન છે. િેના તપિા મનોજભાઇ પોપટ હાઇ કોટેના એડ્વોકેટ છે જ્યારે િેની માિા સ્ટડટ બેડકમાં અતધકારી છે. સમારંભમાં હાઇ કોવટના અગ્રણી એડ્વોકેટ િથા જજ સતહિ સ્ટડટ બેડકના કેટલાક ઉચ્ચ અતધકારીઓએ હાજરી આપીને નવદંપિીને અતભનંદન આપ્યા હિા.

• કેન્યા હિકેટનાં પ્રમુખપદે મહિલાની વરણીઃ કેડયા તિકેટ બોડડે તિકેટના ઈતિહાસમાં અભૂિપૂવવ પગલું ભરિાં બોડેનાં પ્રમુખપદે ઝેહરા જનમોહમ્મદની વરણી કરી છે. તવશ્વમાં કોઇ તિકેટ બોડેનાં પ્રમુખપદે મતહલાની વરણી થયાનો આ પ્રથમ કકસ્સો છે. કેટલાંક વષવથી સમીર ઇનામદાર કેડયા તિકેટ બોડેનાં પ્રમુખપદે હિા. ઝેહરાનો સમાવેશ કેડયાની અગ્રણી વકીલમાં થાય છે.


અમેરિકા-આરિકા

Gujarat Samachar - Saturday 8th December 2012

દહિણ આહિકામાં હિંદુ શાળા શરૂ થશે ડબસનઃ દઝિણ આઝિકાના ડબસન શહેરમાં પહેલી અને દેશની બીજી સંપૂણસ ઝહંદુ શાળા શરૂ થશે. તેમાં ઝહંદી અને તાઝમલ ભાષામાં અભ્યાસ કરાિાશે. સામાસય રીતે અહીંની શાળાઓમાં દઝિણ આઝિકન ભાષા િૂલુ અને અંગ્રેજી ભાષામાં અભ્યાસ કરાિિામાં આિે છે. આગામી જાસયુઆરીથી ડબસન શહેરમાં ફફઝનઝસ ઝહંદુ ટકૂલમાં ઝહંદી, તાઝમલ ભાષામાં અભ્યાસ ઉપરાંત યોગાસન, ધ્યાન અને ભારતીય શાટત્રીય સંગીત પણ શીખિિામાં આિશે. દઝિણ આઝિકામાં િષસ ૨૦૦૦માં િેટટઝિલે ઝહંદુ ટકૂલ શરૂ થઈ છે. તેના માગસદશસન નીચે ફફઝનઝસ ઝહંદુ ટકૂલ કામ કરશે. ફફઝનઝસ ઝહંદુ ટકૂલના ઝિક્સસપાલ સુઝનલ ઝસંહે જણાવ્યું હતું કે, શરૂઆતમાં દસ ઝશિકોની ભરતી કરિામાં આિી છે. તેઓ ત્રણ િષસના ઝિદ્યાથષીથી લઇને એકથી સાત ધોરણના ઝિદ્યાથષીઓને અભ્યાસ કરાિશે. જેમ જેમ ઝિદ્યાથષીઓની સંખ્યા િધશે તેમ ઝશિકોની સંખ્યામાં િધારો કરાશે. આ શાળા ખુલી રહી હોિાથી અહીંના ઝહંદુઓમાં ઉત્સાહ છિાયેલો જણાય છે.

!(

* (

સંહિપ્ત સમાચાર • ભારતીય ડો. બેરાની અમેહરકન પ્રહતહનહિસભા માટે વરણીઃ ભારતીય મૂળના ડો. અમી બેરાની અમેઝરકી િઝતઝનઝધસભા માટે િરણી કરિામાં આિી છે. ડો. બેરા બારતીય મૂળના ત્રીજી એિી વ્યઝિ છે કે જેમની િરણી અમેઝરકી િઝતઝનઝધસભા માટે કરિામાં આિી હોય. ૧૯૫૦માં ઝદલીપઝસંહ સૌંઢ અને ૨૦૦૫માં બોબી ઝજંદાલને િઝતઝનઝધસભા માટે પસંદ કરિામાં આવ્યા હતા. ડો. બેરાએ ઓબામાના પિ તરફથી ચૂંટણી લડી હતી અને તેમના હરીફ ડૈન લુગ્રેનને ૯૧૯૧ મતે હરાવ્યા હતા. • આતંકવાદી પ્રવૃહિના ગુનામાં પાકકસ્તાની ભાઇઓ પકડાયાઃ ફ્લોઝરડામાં પાફકટતાની મૂળના બે અમેઝરકી ભાઈઓની આતંકિાદીઓને સામૂઝહક ઝિનાશક હુમલા માટે સાધન સામગ્રી ઉપલર્ધ કરાિિા બદલ એફ.બી.આઈ. દ્વારા ધરપકડ કરિામાં આિી હતી. પકડાયેલા આરોપીઓમાં રઇસ આલમ કાિી અને શહેરયાર આલમ કાિીનો સમાિેશ થાય છે. આ બે ભાઈઓએ આતંકિાદીઓને હેતુપૂિસક તેમની આતંકી ગઝતઝિઝધઓ માટે ઝિનાશક હઝથયારો, ઝનિાસ, નાણાં ભંડોળ, સંચારના સાધનો, પઝરિહન સુઝિધા િગેરે જેિી અસય સગિડો પૂરી પાડતા હતા. આતંકી િવૃઝિઓનાં કાિતરા માટે આતંકિાદીઓને ૧૫ િષસની કેદની સજા થઈ શકે છે. • ચીનનો દહરયાઈ સીમા હવવાદ અયોગ્યઃ િશાંત મહાસાગરના દઝિણ ચીન ઝિટતાર પર ચીનના દાિાને અમેઝરકાએ અયોગ્ય ઠેરિી ચીનને આ ઝિટતારમાં કોઈ પણ જોખમકારક દખલગીરી ન કરિાની ચીમકી આપી છે. આ ઝિિાદાટપદ ઝિટતાર પર ચીનના દાિાને ધ્યાનમાં રાખીને અમેઝરકાએ ચીન અને આ ઝિટતાર સાથે સંકળાયેલા અસય દેશોએ પણ જણાવ્યું છે કે, તે આ ઝિટતારમાં તેઓ કોઈ પણ એિું પગલું ન ભરે કે જેનાથી તણાિભરી ક્ટથઝત પેદા થાય. ઝિદેશમંત્રાલયના િિકતા ઝિઝટોઝરયા નુલૈસડે જણાવ્યું હતું કે આ મુદ્દા સાથે સંકળાયેલા દરેક પિોએ કોઈ પણ િકારનું અઝતષયોઝિિાળું પગલું ન ભરિું જોઈએ કે જેનાથી અહીં તણાિભરેલી ક્ટથઝત પેદા થાય. • નાઈહિરીયાની હવદ્યાહથસનીઓની અનોખી શોિઃ નાઇઝજરીયામાં શાળામાં અભ્યાસ કરતી ચાર ઝિદ્યાથષીનીઓએ મૂત્ર િડે ચાલતા જનરેટરની શોધ કરી છે, જેમાં ૧ ઝલટર મૂત્ર િડે ૬ કલાક સુધી િીજળી મળી શકે છે. ૧૪ િષષીય ડયૂરો-ઐના એડેબોલા, અફકસડેલે અબીઓલા, ફાલેકે ઓલુિેટોયીન અને ૧૫ િષષીય બેલો એઝનઓલાએ દઝિણ નાઈઝજરીયાના લાગોસ ખાતે એક િદશસનમાં પોતાની આ નિતર શોધ રજૂ કરી હતી.

+ "

* *& , !$

અમેરિકન દંપતીને અધધધધ િકમનો જેકપોટ લાગ્યો હશકાગોઃ અમેઝરકાના લોટરીના ઈઝતહાસનું બીજું સૌથી મોટું ઈનામ ઝમસૌરીના એક ઝમકેનીક અને તેની બેરોજગાર પત્નીને મળ્યું છે. પ૮૭.પ ઝમઝલયન ડોલરના પાિર જેકપોટની બે ઝિજેતા ઝટફકટો પૈકી એક ઝટફકટ ધરાિતા માકક અને ઝસસડી ઝહલને ર૯૩,૭પ૦,૦૦૦ ડોલર (અંદાજે રૂ. ૧૬૧પ કરોડ)નું જંગી ઈનામ મળ્યું છે. ઝમસૌરીના ઝડયરબોન ખાતે આિેલી ટથાઝનક હાઈટકૂલમાં ઝહલ દંપિીએ જણાવ્યું હતું કે, તેમના અને તેમના ત્રણ પુત્રો તથા એક દિક પુત્રી માટે આગામી ઝિસમસ ભવ્ય ઉજિણીનો અિસર બનશે. રૂ. ૧૬૦૦ કરોડથી િધુ રકમનો ચેક મેળિતા રાતો રાત મીઝડયા અને અસયત્ર લાઈમલાઈટમાં આિેલી ઝસસડી ઝહલે જણાવ્યું હતું કે, તેઓ સામાસય માનિમાત્ર છે. તેમની પાસે રાતો રાત ઢગલાબંધ નાણાં આવ્યા તે જુદી િાત છે.

!$!*.

હિે તેઓ રજાઓ ગાળિા સહપઝરિાર જશે. ઝહલ પઝરિારે જણાવ્યું કે તેઓ તેમને મળેલી જંગી રકમમાંથી નોંધપાત્ર ઝહટસો દાન કરશે. માકક ઝહલે કોઈ ઝિશેષ િઝતભાિ આપ્યા ઝિના જણાવ્યું હતું કે કોઈપણ માણસને જીિિા માટે જે કાંઈ જોઈએ તેનાથી ઘણું બધું િધારે તેમને રાતોરાત મળી ગયું છે. પાિરબોલ જેકપોટની બીજી ઝિજેતા ઝટફકટ એઝરિોનામાંથી ખરીદાઈ હતી. આ ઝટફકટના ઝિજેતાનું નામ જાહેર કરાયું નથી પરંતુ

• ‘આકાશ’ ટેબલેટ બનાવનારને ફોર્સસની યાદીમાં સ્થાનઃ ફોર્સસ મેગેઝિને ‘ડેટાઝિંડ’ કંપનીના ભારતીય મૂળના ચીફ એક્ઝિઝયુટીિ ઓફફસર સુનીતઝસંહ તુલી અને મેસેચ્યુએટ્સ ટેકનોલોજી ઇક્સટટટ્યૂટ (એમઆઇટી)ના િોફેસર અનંત અગ્રિાલને એ ૧૫ લોકોની યાદીમાં સમાિેશ કયાસ છે, જે નિીન ટેક્નોલોજીનો ઉપયોગ કરીને ઝશિણના િેત્રમાં પઝરિતસન લાિી રહ્યાં છે.ડેટાઝિંડ એ કંપની છે

/

/

27

(

' %

.) - #

/

િોઝશંગ્ટન ડીસીના માલસબોરો ઝિલેજ એકિોનના એક કેઝશયર િેઝડ લોપેિના જણાવ્યાનુસાર તેના ટટોરના ઝસઝયોઝરટી કેમેરામાં આનંદથી નાચતો જોિા મળેલો એક શખસ તેમના ટટોરનો રેગ્યુલર કટટમર છે. તેને પોતાને પણ ખબર નહોતી કે, તેની ઝટફકટને ઈનામ લાગ્યું છે. પરંતુ નંબર ચેક કરતા તે આનંદમાં ઉછળ્યો હતો. આ શખસ અસય ગ્રાહકોને એમ કહેતો સંભળાયો હતો કે તેની પાસે લોટરીના ઈનામનો દાિો કરિા હજુ ૧૮૦ ઝદિસ છે.

જેણે ભારતમાં સૌથી ઓછી ફકંમતિાળા ‘આકાશ’ ટેબલેટનું ઝનમાસણ કયુું છે. ફોર્સસનું કહેિું છે કે ૪૪ િષષીય સુનીત ઝિશ્વના સૌથી સટતા ટેબલેટ કોમ્પ્યુટર ‘આકાશ’ના મુખ્ય સૂત્રધાર છે, જેમનામાં ‘ઝિકાસશીલ’ દેશોમાં ઝશિણ િેત્રે િાંઝતકારી પઝરિતસન લાિિાની િમતા છે. નોંધનીય છે કે આ કંપની પાસે લાખો લોકોએ ‘આકાશ’નું બૂફકંગ કરિા અરજીઓ કરી છે.


ભારત

28

Gujarat Samachar - Saturday 8th December 2012

૨૦૧૪માં ચિદમ્બરમ્ ચિરુદ્ધ મોદીઃ િડા પ્રધાન પદના પ્રબળ દાિેદાર? નવી દિલ્હીઃ પ્રખ્યાત સામયયક મંિાલયમાં પાછા ફયાથ છે ત્યારથી 'ધ ઈકોનોયમસ્ટ'એ દેશના હાલના તેમની કકસ્મત િમકી ગઈ છે. નાણા પ્રધાન પી. યિદમ્બરમને પયિકાએ બે મોટા રાજનૈયતક ૨૦૧૪ના કોંગ્રેસના વડા પ્રધાન ઘટનાક્રમનો હવાલો આપ્યો છે. પદ માટે દાવેદાર બતાવ્યાં છે. પહેલો એ કે મમતા બેનરજીએ જ્યારે હમણાં જ ગુજરાતમાં એફડીઆઈ મુદ્દે સમથથન પાછું િૂંટણી પ્રિાર માટે વડોદરામાં લીધું ત્યારે યિદમ્બરમે આવેલ સુષ્મા સ્વરાજને જ્યારે એફડીઆઈના ફાયદાઓ યવશે પિકારો દ્વારા પ્રશ્ન પૂછવામાં બાકી પાટટીઓને જણાવ્યું અને આવ્યો કે, એવું સંભળાઈ રહ્યું છે ડીએમ કે જેવી નારાજ પાટટીઓને કે મોદી ભારતના વડા પ્રધાન મનાવવાનું કામ કયુું. બીજું એ કે બનવાની લાઈનમાં મોખરે છે, પાછલા મયહને ૨૭ નવેમ્બરે આ અંગે આપનું શું કહેવું છે? નાણા પ્રધાને કેશ સબસીડી નવી રિલ્િીમાં એક કાયા ક્ર મમાં રચિમ્બરમ અને નરે ન્ દ્ર મોિી ત્યારે સુષ્માએ જવાબ આપ્યો યોજનાની જાહેરાત કરી. હતો કે, 'જ્યાં સુધી વડા પ્રધાન પદની મોદીની દાવેદારીને સમથથન આપ્યું હતું. જાણકારોનું માનવું છે કે કેશ સબસીડી ‘ધ ઈકોનોયમસ્ટ’ પયિકાના અહેવાલ યોજના ૨૦૧૪ની લોકસભા િૂંટણીમાં વાતને સબંધ છે ત્યાં સુધી એ વાતમાં બેમત નથી કે મોદી આ પદ માટે સક્ષમ છે, મુજબ પાછળના યદવસોમાં સરકારને બધી કોંગ્રેસ માટે હુકમનું પત્તુ સાબીત થઈ શકે કાબેલ છે અને યોગ્ય પણ છે.' શુક્રવારે જ મુશ્કેલીમાંથી પાર ઉતરવા માટે છે. આ યોજના ખરેખર તો ભાજપ ભાજપના પ્રિાર માટે આવેલ સાંસદ યિદમ્બરમે મોટી ભૂયમકા યનભાવી છે. સરકારનો યવિાર હતો, પરંતુ યિદમ્બરમે નવજોત યસદ્ધુએ પણ પીએમ પદ માટે યિદમ્બરમ ગયા વષથના ઓગસ્ટથી નાણા આને લાગુ કરી છે.

રાજકીય પિોનો રૂ. ૨,૪૯૦ કરોડનો ટેક્સ માફ નવી દિલ્હીઃ િૂંટણીઓ લડવા માટે લોકો પાસે દાનની ઝોળીઓ ફેલાવીને પૈસા ભેગા કરવામાં માહેર રાજકીય પક્ષો સરકાર પાસેથી કર-માફીના લાભ મેળવવાની એક પણ તકને જતી કરતા નથી. દર વષષે કરોડો રૂયપયાનું િૂંટણી ફંડ મેળવનારા રાજકીય પક્ષોનો છેલ્લા પાંિ વષથમાં રૂ. ૨,૪૯૦ કરોડનો ટેક્સ માફ કરવામાં આવ્યો છે. દેશના મુખ્ય ૧૦ રાજકીય પક્ષોએ કર-માફી પેટે સરકાર પાસેથી લાભ મેળવ્યાનું આરટીઆઈ અરજીમાં આવકવેરા યવભાગે જણાવ્યું છે. દેશમાં બે મુખ્ય પક્ષો કોંગ્રેસ અને ભાજપે જ આટલી જંગી ટેક્સમાફીમાંથી ૮૦ ટકા યહસ્સો ઝૂંટવી લીધો હતો. આરટીઆઈ એક્ટ હેઠળ દશાથવવામાં આવેલી યવગતોમાં રાજકીય પક્ષોને દાનમાં મળેલી રૂ. ૨૦,૦૦૦થી વધુ રકમને જ

ગણતરીમાં લેવામાં આવી છે. વ્યયિઓ પાસેથી મળેલી આનાથી ઓછી રકમને તેમાં ધ્યાનમાં લેવામાં આવી નથી. આ રકમને ગણતરીમાં લેવામાં આવે તો રાજકીય પક્ષાને દાનમાં મળેલી રકમ કે આવકનો આંક ઘણો ઊંિો જાય તેમ છે. ૨૦૦૭-૦૮થી ૨૦૧૧૧૨નાં પાંિ વષથનાં ગાળામાં કોંગ્રેસનો રૂ. ૧,૩૮૫.૩૬ કરોડનો ટેક્સ માફ કરવામાં આવ્યો હતો જે ભાજપને મળેલી કરમાફીના લાભ કરતાં બમણો થવા જાય છે, આ જ સમયગાળામાં ભાજપનો રૂ. ૬૮૨ કરોડનો ટેક્સ માફ કરાયો હતો. ભાજપના સાથી પક્ષ જેડી-યુની ૨૦૦૮-૦૯ યસવાયની કર-માફી આવક રૂ. ૧૫.૫૧ કરોડ હતી. બહુજન સમાજ પાટટીએ ૨૦૦૭-૦૮, ૨૦૦૮-૦૯, ૨૦૧૧-૧૨માં રૂ. ૧૪૭.૧૮ કરોડનો ટેક્સમાફીનો લાભ મેળવ્યો હતો.

રાજકીય સન્માન સાથે ગુજરાલના અંરતમ સંસ્કાર નવીરિલ્િીઃ ભૂતપૂવવ વડા પ્રધાન ઇન્દરકુમાર ગુજરાલનો પહેલી ડડસેમ્બરે સ્મૃડત સ્થળ ખાતે સંપૂણવ રાષ્ટ્રીય સન્માન સાથે અંડતમ સંસ્કાર કરવામાં આવ્યા હતા. ગુજરાલના બે પુત્રો નરેશ અને ડવશાલે અંડતમડિયાની ડવડધ કરી હતી. નરેશ ગુજરાતપંજાબમાંથી રાજ્યસભાના સંસદસભ્ય અને ડશરોમણી અકાલી દળના વડરષ્ઠ નેતા છે. ગુજરાલના મોટા ભાઈ સતીષ પ્રખ્યાત કલાકાર અને ડશટપી છે. અગાઉ વડા પ્રધાન મનમોહન ડસંહ, લોકસભાના અધ્યક્ષ મીરાં કુમાર, કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ સોડનયા ગાંધી સડહતના ટોચના નેતાઓએ સદગતને અંજડલ અપપી હતી. છેટલા લાંબા સમયથી બીમાર ગુજરાલનું ૯૨ વષવની વયે ૩૦ નવેમ્બરે અવસાન થયું હતું.

સંરિપ્ત સમાચાર • સંસદનાં વતવમાન ડશયાળુ સત્રમાં એફડીઆઈ મુદ્દે મતદાન અને ચચાવની મંગળવારથી શરૂઆત થઈ છે ત્યારે મલ્ટટબ્રાન્ડમાં સીધાં ડવદેશી રોકાણ (એફડીઆઇ) મુદ્દે સરકારને સમથવન અંગે બહુજન સમાજ પક્ષે (બસપ) હાલ પૂરતી ચુપકીદી રાખી છે. જોકે પક્ષના અધ્યક્ષે સોમવારે તેમનાં ડનવેદનમાં સરકારને એફડીઆઇ મુદ્દે એફડીઆઇનું સમથવન મળશે તેવા સંકેત આપ્યા હતા. ડરટેલમાં એફડીઆઇ પરના પ્રશ્ન પર બસપના અધ્યક્ષ માયાવતીએ કહ્યું હતું કે, કેન્દ્ર સરકારની એફડીઆઇની એક સકારાત્મક બાબત એ છે કે એફડીઆઇને રાજ્યો પર જબરજસ્તી થોપી દેવામાં આવી નથી. પક્ષને લાગે છે કે દેશમાં આડથવક વૃડિ માટે મલ્ટટબ્રાન્ડમાં એફડીઆઇ જરૂરી છે, પરંતુ તેની કેટલીક આડઅસર રોકવા માટે તેને કેટલીક શરતો સાથે લાગુ કરવી જોઈએ. તેની કેટલીક જોગવાઈઓ ગરીબ અને મધ્યમ વગવને અસર કરી શકે છે. સંસદમાં મતદાન વખતે અમે સાંપ્રદાડયક તાકાતોનું સમથવન કરતા પક્ષોને ટેકો આપી રહ્યા છીએ કે કેમ તે અંગે પણ ડવચાર કરીશું. • ગુજરાતમાં ચૂંટણી આચારસંડહતા લાગુ છે ત્યારે જ ભારત સરકારે કેશ ટ્રાન્સફર સ્કીમની જાહેરાત કરી તે અંગે ચૂંટણી પંચે રડવવારે નાખુશી વ્યક્ત કરી હતી. ચૂંટણી પંચે કેડબનેટ સડચવને પત્ર લખ્યો છે. આ યોજના આરંભમાં ૫૧ ડજટલામાં શરૂ થવાની છે, જે પૈકી ચાર ડજટલા ગુજરાત રાજ્યના છે. ચૂંટણી પંચે પત્રમાં સરકારે જે સમયે આ કેશ ટ્રાન્સફર સ્કીમની જાહેરાત કરી તે સમય અંગે વાંધો ઉઠાવ્યો છે અને કહ્યું છે કે આ મડહને ગુજરાત ડવધાનસભાની ચૂંટણી યોજાય તે પછી જાહેરાત થઇ શકી હોત. • કોન્ગ્રેસના ડસડનયર નેતા અને સંસદસભ્ય મડણશંકર ઐયરે સંસદમાં વેલમાં ધસી જતા સંસદસભ્યોની સરખામણી જાનવરો સાથે કરતાં ડવવાદ સરજાયો છે. એક ન્યુઝ ચેનલ સાથે વાત કરતાં ઐયરે વેલમાં ધસી જતા સંસદસભ્યો જાનવરો જેવું વતવન કરે છે એમ કહ્યું હતું. રાજ્યસભામાં ડવરોધ પક્ષના સભ્યોએ આ મુદ્દે હોબાળો મચાવ્યો હતો. બાદમાં ઐયરે પોતાના ડનવેદન બદલ

#

"!

$

ભારત પ્રવાસે આવેલી અમેરરકી સેરલરિટી પેરરસ રિલ્ટને સોમવારે મુંબઈના રસરિ રવનાયક મંરિરની મુલાકાત લીધી િતી. રવઘ્નિતાાના શરણે આવેલી પેરરસે રિન્િુ પરંપરા અનુસાર કપાળમાં રતલક અને ભગવા ખેસ સાથે િશાન કયાા િતા.

માફી માગવાનો ઇનકાર કરી દીધો હતો. એટલું જ નહીં, તેમણે એમ પણ કહ્યું હતું કે મને મારા સ્ટેટમેન્ટ બદલ કોઈ અફસોસ નથી. રાજ્યસભામાં ડવરોધ પક્ષના સભ્યોએ ઐયરના ડનવેદનના ડવરોધમાં ભારે ડવરોધ કયોવ હતો. સમાજવાદી પાટપી અને બીજેપીએ આ મુદ્દે ડવશેષાડધકાર ભંગનો પ્રસ્તાર રજૂ કયોવ હતો. • ડદટહીની અદાલતે ઝી ઝૂથના બે સંપાદકોની જામીન અરજી સોમવારે ફગાવી દીધી હતી. કોંગ્રેસના સાંસદ નવીન ડજંદાલની કંપની પાસેથી ૧૦૦ કરોડ રૂડપયાની ખંડણી માગવાના આક્ષેપસર તેમની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. કોલસા બ્લોક ફાળવણી કૌભાંડમાં ડજંદાલની કંપની સંડોવાયેલી હોવાના અહેવાલો પ્રડસિ ન કરવા બદલ આ રકમ માગવામાં આવી હતી. મેટ્રોપોડલટન મેડજસ્ટ્રેટે કહ્યું હતું કે જૂની જામીન અરજીમાં જે દલીલો કરાઈ હતી એ જ દલીલો નવી અરજીમાં છે. • ડશવ સેના પ્રમુખ, ડહન્દુ હૃદયસમ્રાટ જેવા પદોથી ડબરદાવેલા બાળાસાહેબ ઠાકરેને જ આ પદો શોભે. તેમની જગ્યા લેવી યોગ્ય નથી એમ જણાવી ડશવ સેનાના કાયાવધ્યક્ષ ઉિવ ઠાકરેએ ડશવ સેના પ્રમુખનું પદ સ્વીકારવા ઇનકાર કયોવ હતો. ઉિવના આ વક્તવ્યથી નવા ડશવ સેના પ્રમુખ કોણ એ ચચાવ શમી ગઈ છે.

# #

9 . . 3 3 1 5 . . *-$ - 2 0 - 6 - !1'! -!.( $ . , 1 3&% / 3 3 3 !3 1 4/ +- "3 1 1 ) !4 . - - -4 - 1 3# 1 - 1 - . - - -4 - 1 - 3 !. .

! "

1 3

-8

4 .

- 3 !4

"

! "

7

",0& "- .! # ! ! ! " ! #

$ ! &

! ! " " !% !

+*.

",0& "# $ !

$ ! ! %

"

" % " "

"

!

! !

$ $

! " %

! %

"

! "

!

. !". &(%+ & %) ! &," .+, "( ,&# "%)++! &," .+, "( ) &( - *! /'-",0& "- $) &( +)

%

) 0#0 2 ( ' '

$ )2"$ $ $ /. , $ % ) + $ 0 $ $ $ ' % ) $ % ) $ ' %$ - ' 1 ! ' & ) 2 $ % ) ) ./ , $ ) % $ 0 $ ' 0 % $ ' ' ' $ $ ' ) $ $ ' ) $ % $0 % ) $ 0 * %

%'-

1 %+ 23 4 4 * , ," */ !, * ,5 -4 ." 4 * * + * / * , . * . . * * */ , , * - !, !, * * + &,( $ % * 4! 0

,

,#

1

, 2 0 * * , + ) , * ,


www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 8th December 2012

અઠવાડિક ભડવષ્ય

29

મુખની સ્વચ્છતાનું આગવું મહત્ત્વ છે

તા. ૦૮-૧૨-૧૨ થી ૧૪-૧૨-૧૨ Tel. 0091 2640 220 525

જ્યોનતનષ ભરત વ્યાસ

મેષ રાનશ (અ.લ.ઇ) રનધાણરરત યોજનામાં િરતકૂળતાના કારણે માનરસક ટેન્શન રહેશે. રવરોધીઓથી સાવધ રહેજો. વધુ પડતા ખચણના િસંગોના કારણે નાણાકીય રચંતા વતાણશે. લાભ અલ્પ થાય. આરથણક ખેંચ જણાય. અટવાયેલી ઉઘરાણી મળવાની શક્યતા ઓછી છે. નોકરરયાતોને યશ-માન મળે.

વૃષભ રાનશ (બ.વ.ઉ) માનરસક દૃઢતા વધશે. મહત્ત્વકાંક્ષાની પૂરતણ માટે જરૂરી સાનુકૂળતા જણાશે. માન-મરતબો વધશે. તમારા આયોજનમાં િગરત થતી જોઈ શકશો. આરથણક ક્ષેિે અરનસ્ચચતતા અને અસ્થથરતા વચ્ચે તમે પરરસ્થથરત સાચવી શકશો. આવકવૃરિ કરતાં ખચણને વધવા ન દેશો.

નમથુિ રાનશ (ક.છ.ઘ) માનરસક અજંપો રહેવા સંભવ છે. આરથણક દૃરિએ સમય શુભાશુભ જણાય છે. આવકમાં ખાસ મોટો વધારો થવાની શક્યતા નથી કે નથી કોઈ મોટો લાભ મળવાની આશા. ખચણનું િમાણ વધુ રહેવાની શક્યતા છે. મકાનરમલકતને લગતી બાબતો માટે ગ્રહો રમશ્ર ફળ આપનાર છે.

કકક રાનશ (ડ.હ) માગણ આડેના રવઘ્નો ધારો છો તેટલી ઝડપે દૂર ન થતાં રનરાશા થશે. ખચાણઓ અંગે આયોજન કરવા િયત્ન કરજો. આરથણક કામકાજોમાં િગરત થતી જણાય. નોકરરયાતને કોઈ સમથયા હશે તો આ સમયમાં ઉકેલાતી જણાશે. બદલી-બઢતી અંગે સાનુકૂળ માગણ મેળવી શકશો.

નસંહ રાનશ (મ.ટ) આ સમયમાં મનમાં ખોટી રચંતાને કારણે અથવથથતા રહેશે. નાણાંકીય બોજો વધવા સંભવ છે. ખોટા ખચાણઓ વધે નરહ તે જોજો. િવાસ-પયણટન સફળ થઈ શકશે. રવદ્યાથથીઓને અભ્યાસમાં રુકાવટ જણાશે. રિયજન સાથેના સંબંધો હુંફાળા અને સંવારદતાભયાણ રહેશે.

કન્યા રાનશ (પ.ઠ.ણ) આ સમયમાં તનાવ રહેશે. ઘષણણ કે રવવાદ ટાળશો તો જ માનરસક શાંરત મેળવશો. નાણાંકીય િશ્નના ઉકેલ માટે જરૂરી સાનુકૂળતા રવલંબથી મળશે. આવક થવા છતાં નાણાંભીડ અનુભવાય. ખોટા નુકસાનના િસંગો ન આવે તે જોજો. નોકરરયાતોને તેમના િશ્નો કે મૂંઝવણનો ઉકેલ મળતો જણાય.

તુલા રાનશ (ર.ત) સપ્તાહના િારંભે માઘ ચંદ્રગ્રહણ થાય છે તેથી નોકરી-ધંધાના કામકાજમાં સંભાળવું પડશે. હરરફ વગણની ઇર્યાણ, ખટપટના કારણે તમારી ગણતરી-ધારણા િમાણેનું કામ થાય નહીં. એક કામ ઉકેલાય, ન ઉકેલાય ત્યાં બીજું કામ આવી પડશે. રચંતા-ઉચાટ રહ્યા કરે.

વૃિશ્ચક રાનશ (િ.ય) અંગત િશ્નો ઉકેલાશે. આવકવૃરિ થતાં નાણાંકીય તંગીમાંથી છૂટકારો મેળવશો. નોકરરયાતોને તેમના િયાસોનું શુભ ફળ મળે. અવરોધો પાર કરશો. બદલીબઢતીના યોગ જણાશે. વેપાર-ધંધાની વૃરિ-રવકાસના આયોજન માટે આ સમય સારો છે.

ધિ રાનશ (ભ.ફ.ધ.ઢ) તમારા મન પરનો બોજ અને અશાંરતનો ઓછાયો દૂર થતો જણાશે. લાંબા સમયથી જણાતી બેચેનીમાંથી મુરિ મળશે. આ સમય આરથણક કામગીરી માટે સાનુકૂળ છે. કેટલીક વધારાની આવક ઊભી કરવાનો માગણ ખૂલશે. કરજ-બોજામાંથી મુરિ મેળવી શકશો.

મકર રાનશ (ખ.જ) તમારા કૌટુંરબક િશ્નનો ઉકેલ આવતો જોઈ શકશો. થોડુંઘણું જતું કરવાની ભાવનાથી સારું પરરણામ મેળવશો. આવક સામે ખચણનું િમાણ વધી જતાં પરરસ્થથરત તંગ રહેશે. આરથણક લેવડ-દેવડ અંગે તકલીફ વધે. મકાનજમીનને લગતા કામ પાર પડે. નોકરરયાતને સફળતા મળશે.

કુંભ રાનશ (ગ.શ.સ.ષ) આ સમયમાં આશંકાની લાગણી મનમાંથી કાઢશો તો જ સુખ માણી શકશો. રચંતા છોડજો. આવકનો નવો માગણ મળશે. સારી તકો મળશે. જોકે આવક સામે ખચણ વધશે. જૂના લાભ અટક્યા હોય તો તે મળતા જણાય. નોકરીના ક્ષેિે મુચકેલીઓ દૂર થઈને સાનુકૂળતા જણાશે.

મીિ રાનશ (દ.ચ.ઝ.થ) આ સમયમાં માનરસક તનાવ ઘટશે. સાનુકૂળતાના કારણે તમે વધુ આનંદ માણશો. રચંતા-ઉપારધના િસંગો જણાતા નથી. સજણનાત્મક કાયણ થઈ શકશે. જરૂરરયાત અનુસાર આવક વધે તેવા યોગ નથી, પણ જે બચત છે તે પણ વાપરવી પડશે. જોકે આ સમયમાં જૂના લેણાં મળવાથી વહેવાર નભી જશે.

મુખની થવચ્છતા માિ પેઢાં કે થટરીલાઈઝ થઈ શકે તેવા દાંતના આરોગ્ય માટે જ નહીં, સાધનો ઉપયોગમાં લેવાય છે. આપણા સંપણ ૂ ણ શારીરરક થટરીલાઈઝેશન માટે અરત તંદરુ થતી માટે પણ આવચયક છે. આધુરનક તબીબી ઉપકરણો મુખની થવચ્છતા શરીર તંિને પણ અને કલર કોડીંગ સાથેના અસર કરે છે તેનું કારણ એ છે કે પાઉચ ઉપયોગમાં લેવાય છે. આ મોંના પોલાણમાં રહેલાં તમામ સામગ્રી CE સરટિફાઈડ બેક્ટેરરયા રિિવાહમાં પસાર ડો. નિરાલી પટેલ હોય છે. થઈને શરીરના રવરવધ અવયવો સુધી જાય દાંતિું નરપ્લસ ે મેન્ટ-ડેન્ટલ ઈમ્પ્લાન્ટ્સ છે. આથી હૃદયરોગ, બ્રેઈન થટ્રોક, ડેન્ટલ ઈમ્પ્લાન્ટની રચના થિૂ જેવી છે, ફેફસાંના રોગ, અકાળે િસૂરત, લોહીના જેને એક કે વધુ દાંત બદલવા અને કૃરિમ રોગ વગેરે થાય છે. આથી જ કેટલાંક દાંત લગાવવા પેઢાં નીચે ગોઠવાય છે. દેશોમાં કોઈ મોટી સજણરી પહેલા દાંતની ડેન્ટલ ઈમ્પ્લાન્ટ વ્યરિને આત્મ-રવશ્વાસ તપાસ ફરરજયાત છે. આપે છે અને સ્થમતને આકષણક બનાવવા સ્ટરીલાઈઝેશિ-ક્વોનલટી કન્ટ્રોલ સાથે સરિય જીવનશૈલી માણવામાં ઉપયોગી કોઇ પણ ડેન્ટલ રિરનકમાં બને છે. તમામ િકારનો ખોરાક ચાવી થટરીલાઈઝેશનનું આગવું મહત્ત્વ છે. જો શકાય છે. મોટા ભાગના લોકો હસતી યોગ્ય થટરીલાઈઝેશન ન થાય તો એક વખતે જે દાંત દેખાય છે તેની કાળજી લઈને પેશન્ટનો ચેપ બીજાને લાગે છે. આથી જ દાંતના આરોગ્યને િાથરમકતા આપે છે, વડોદરા સ્થથત IDCમાં રડથપોઝેબલ કે પણ પાછળ રહેલા અને નરહ દેખાતા દાંતની

કાળજી લેતા નથી. ઘણા પેશન્ટ પાછળના બગડેલાં દાંતને નવજીવન આપવાના બદલે આગળના દાંતોને સફેદ બનાવવામાં નાણાં ખચણવાનું પસંદ કરે છે. જ્યારે દાંતની આસપાસ ખાલી જગ્યા હોય તો નજીકનો દાંત ખસીને નમી પડે છે. આથી જગ્યા ઉભી થાય છે, પેઢાંને નુકસાન થાય છે. સામેનો દાંત પણ બીજા દાંત સાથે બરાબર ગોઠવાવાના િયાસમાં મૂળમાંથી હલી જાય છે. આથી જો પાછળના ભાગમાં અનેક દાંત પડી જાય તો બીજા દાંત પર વધારાનું દબાણ થતાં એનેમલનું આવરણ ઝડપથી ઘસાય છે. કઠણ વથતુ ચાવવાની હોય ત્યારે જો પાછળના ભાગે દાંત ન હોય તો આગળના દાંત નબળાં પડે છે અને ચાવતી વેળાએ દાંતમાં તૂટફૂટ પણ થાય છે, જે હસતી વખતે દેખાય છે. વધુ રવગત માટે જૂઓઃ www.idccare.com Email : info@idccare.com


30

www.abplgroup.com પાન-૨૨નું ચાલુ

સૌરાષ્ટ્રઃ ભાજપને... અપક્ષ ઉમેદવારોમાં નાથાલાલ સુખડીયા કોંગ્રેસને નુકસાન કરશે જેનો ફાયદો ભાજપને મળે તેવી શકયતા છે. જામનગર-ઉત્તર આ બે ઠ ક પર કોંગ્રે સ ના ધમમેડદ્રસસંહ (હકુભા) જાડેજા અને ભાજપના સજલ્લા િમુખ અને માજી િધાન મુ ળુ ભાઈ બે રા વચ્ચે કચમકશની ટકકર છે. જીપીપીને અહીં ઉમેદવાર શોધવાના ફાંફા પડી ગયા હતા! મૂળુભાઈ બેરા પર આયાતીનું લેબલ હોવાથી હાલ હકુ ભા શસિશાળી ઉમે દ વાર મનાઈ રહ્યા છે. જામનગર-દળિણ આ બે ઠ ક પર કુ લ ૩૫ મુ ર તીયાઓ મે દાનમાં છે . જે માં મુ ખ્ ય ભાજપના રાજ્યિધાન વસુ બે ન સિવે દી, કોંગ્રે સ ના જીતુ ભાઈ લાલ અને જીપીપીના તુ લ સીભાઈ પટે લ છે . અહીંના સિપાંખીયા જંગમાં ગત વખત હજાર મતથી ઓછામાં હારેલા જીતુલાલ આ વખતે બાજી મારી જાય તેવા સં કે તો દે ખાઇ રહ્યા હોવાનું

Gujarat Samachar - Saturday 8th December 2012

જણાવાઇ રહ્યું છે. જામજોધપુર જામજોધપુર બેઠક પર કુલ ૩૨ ઉમેદવારો મેદાનમાં છે. જેમાં મુખ્ય લપધાા ભાજપના માજી િધાન ચીમનભાઈ શાપસરયા અને કોંગ્રેસના હરદાસભાઈ ખવા વચ્ચે જામે તેમ છે. ગત વખતે ચીમનભાઈ ફકત ૧૭ મતોથી પરાજીત થયા હતા. આ વખતે તેઓ અત્યંત સબળ માનવામાં આવી રહ્યા હોવાનો દાવો થઇ રહ્યો છે. ખંભાળિયા ખંભાસળયા બેઠક પર મુખ્ય ટક્કર કૌટું સબક કાકા અને ભિીજીની છે ! કોંગ્રે સે સવક્રમ માડમના ટેકેદાર એભા કરમુરને સટકકટ આપી છે તો ભાજપે પૂ ન મબે ન માડમ પર પસં દ ગી ઉતારી દીધી છે! આ બેઠકને લઇને ભાજપ-કોંગ્રેસ વચ્ચે હાઈિોફાઈલ ટક્કર જામશે તેમ મનાઇ રહ્યું છે. સાવરકુંડલા સાવરકુંડલા બેઠકમાં કોંગ્રેસના યુ વા ઉમે દ વાર િતાપ દુ ધાત, ભાજપના મહામં િી વી.વી. વઘાસીયાએ જીપીપીના મહે શ સુદાણી અને ભાજપના બળવાખોર ધારાસભ્ય કાળુ સવરાણી અપક્ષ

પાન-૧૦નું ચાલુ

તમારી વાત..... સંસ્કાર અને સાળિત્યની સેવા 'ગુજરાત સમાચાર'નું ચાળીસ વષાનું મહા-પવા ખરેખર મોતીના ચમકારાની જેમ ચમકતું રહે એવી અંતરની અસભલાષા સાથે અસભનંદન. 'ગુજરાત સમાચારે' ગુજરાતને અનુલક્ષીને જ ફિ સમાચારો િગટ કયાા નથી પણ અિેના આપણા લથાસનક પશ્ચચમ અંગ્રેજી વાતાવરણ મધ્યે વતનથી દૂર સવદેશમાં ગુજરાતી ભાષા, સાસહત્યની સાથે ભારતીય સમાજની સંલકાસરતાનાં ઓજસ પણ પાથયાા છે અને તે માટે તંિીશ્રી સી.બી. પટેલ અને સાથી કાયાકતાાઓને ખરેખર શુભચ્ે છાઓ. આપના સવશાળ વાંચકગણ, સવદ્વાનો, સવવેચકો, સવજ્ઞાપનો આપનાર વેપારીવગા અને સાસહત્યસજાન કતાાઓનો આપ સંપકક સાધીને સમય સમય પર સવશેષાંકો, િસતવષા સદવાળી અંકો િગટ કરીને અપૂવા ચાહના િાપ્ત કરી છે. જીવનમાં િસતપળે પડતા અનેક િપાતા પડકારને ઝીલીને સક્ષમ બનનાર વ્યસિના વ્યસિત્વ હરહંમશ ે સવલતૃત થતું રહે અને આત્મસવશ્વાસને સહારે ગસતમય જીવનમાં શ્રદ્ધેય બળ સાપડતું રહે એ જ અભ્યથાના. પરમાત્મા સવમેને સુખ-સંપસિ અપમે એ ભાવ સાથે સવરમું છુ.ં - ઉપેન્દ્ર ગોર, સડબરી હિલ

'ગુજરાત સમાચાર'ની કમાલ સી.બી. તેમજ અડય કાયાકતાાઓને ૪૦મી જડમજયંસતની ખૂબ ખૂબ વધાઈ. લગભગ ૩૫-૩૬ વષાથી તો હું આપની ગ્રાહક છુ.ં જે િમાણે 'ગુજરાત સમાચાર' અમોને સવસવધ માસહતી આપે છે અને જે મેગઝ ે ીન મોકલે છો તે ખરેખર માસહતીથી ભરપૂર હોય છે અને ઈશ્ડડયામાં આપણે જ્યારે કોઈને જાણતા ના હોઈએ ત્યારે આમ મેગઝ ે ીનમાંથી જોઈને પૂછપરછ કરી શકીએ છીએ. સાચું કહું તો બંને મેળામાં નાના બાળકોએ જે મહેનત કરી છે તેમને ધડયવાદ આપવા જોઈએ અને તેમને િોત્સાહન આપવું જોઈએ. આવું આયોજન તો સી.બી. અને એમની ટીમ જ કરી શકે. - તરલા કક્કડ, કીંગ્સબરી

‘ઓ માય ગોડ’ અને અંધશ્રદ્ધા ‘ઓ માય ગોડ’ મુવીમાં ધમાના નામે થતી અંધશ્રદ્ધા, દોરાધાગા, જ્યોસતષીઓ, બાબાઓ, ભય, વહેમ પેસાડી પૈસા પડાવવા જે ધંધાઓ થાય છે તે સવશે સચોટ હકીકતો જણાવી છે. ભારતમાં અને પરદેશોમાં વસી રહેલા ભણેલા, ગણેલા લોકો તેમાં ફસાય છે. અમે જૂન ૨૦૧૨માં ‘ચાર ધામ’ની યાિામાં ગયા હતા. જ્યાં જ્યાં અમે મંસદરોમાં દશાન માટે ગયા ત્યાં ત્યાં ત્યાંના પૂજારીઓ અને તેમના એજડટો ફરી વળતા અને પૂજા, પાઠ, સવસધ સવ. કરાવવા માટે પાછળ પડી જતાં. તેમનાથી છૂટકારો કરવા જતા દશાન કરવામાં સવક્ષેપ પડતો અને તેનો આનંદ માણવામાં કમી રહી જતી હતી. મંસદરોમાં અઢળક પૈસો હોવા છતાં તેની આજુબાજુ ગંદકી જોવા મળતી હતી. પાકકીંગ લોટમાં ખાડા, ધૂળ, નાના-મોટા પથ્થરો પડ્યા હતા અને લાઈટની વ્યવલથા બરાબર ન હતી. હસરદ્વારમાં બાબાઓ, ગુરૂઓના ફાઈવ લટાર મહેલો જેવા આશ્રમો

તરીકે લડી રહ્યા છે. આ બેઠક પર ભારે રસાકસી રહેશે. ધારી ધારી બે ઠ ક પર કોંગ્રે સ ના મસહલા ઉમે દ વાર કોકકલાબે ન કાકડીયા, ભાજપના મનસુખ ભુવા, જીપીપીના નલીન કોટડીયા વચ્ચે સિપાંખીયો જંગ ખેલાશે. લથાસનક રીતે આ બે ઠ ક પર કોંગ્રે સ નું િભુત્વ રહેશે તેવો મત રાજકીય સવચલે ષ કો દ્રારા વ્યિ થઇ રહ્યો છે. રાજુલા રાજુલા બેઠક પર ભાજપના હીરા સોલંકી કોંગ્રેસના બાબુરામ અને જીપીપીના રવજી પરમાર વચ્ચે સિપાંખીયો જંગ જામશે. આ બેઠક પર ભાજપ, કોંગ્રેસ વચ્ચે ટક્કર જામશે. પરંતુ કોળી મતોનાં લીધે અહીંયા ભાજપનું પલડુ ભારે જણાય છે. લાઠી લાઠી બે ઠ કમાં કોંગ્રે સ નાં સદગ્ગજ નેતા બાવકુ ઉંઘાડ સામે ભાજપના કસાયે લા આગે વાન વાલજીભાલ ખોખસરયા મેદાનમાં છે, જીપીપીમાંથી હરજીભાઈ નારોલા ચૂંટણી જંગમાં છે. આ બેઠક પર કોંગ્રેસનું પલ્લું ભારે જણાય છે.

અનેરી એટલે અનેરું વડોદરાની મધ્યમાં આવેલા અલકાપુરી સવલતારમાં નેશનલ પ્લાઝામાં આવેલી અનેરી ફેશન બુસટક લિીઓમાં આગવી લોકસિયતા ધરાવે છે. છેલ્લા ૧૭ વષાથી આ ફેશન શોપ શ્રેષ્ઠ ક્વોસલટી, અનેકસવધ વેરાયટી અને બેલટ સસવાસ માટે વખણાય છે. અનેરીમાં એક વષાની બાળકીથી માંડીને ૧૮ વષાની કડયા માટે પરંપરાગત ચસણયા ચોળી, ડ્રેસીસ, ચોલી સૂટની એક્લટ્રા ઓસડિનરી વેરાયટી જોવા મળે છે. અને આ તમામ વેરાયટી રેગ્યુલર, એક્સએલ અને ડબલ એક્સએલ સાઇઝમાં ઉપલબ્ધ હોય છે. આ ઉપરાંત અહીં મળતી સાડીઓની વાત

કરીએ તો સસલ્ક, બાંધણી, ભાગલપુરી સસલ્ક, રો સસલ્ક, સશફોન, જ્યોજમેટ, સડઝાઇનર સાડી, કટ વકક સાડી, રેડીમેડ બ્લાઉઝ સાડી સસહત એટલી બધી વેરાયટી મળી રહે છે કે પસંદગીમાં મીઠી મૂઝ ં વણ થાય. વડોદરા કે ગુજરાતમાં બીજે ક્યાંય શાખા ન ધરાવતી આ શોપનો એક જ મુદ્રાલેખ છેઃ ગ્રાહકોનો સંતોષ એ જ અમારું ધ્યેય. આથી જ અનેરીની વષોાજન ૂ ા ગ્રાહકોની યાદી બહુ લાંબી છે. વધુ સવગત માટે સંપકક કરોઃ ફોનઃ (+91-265) 2339650, 2320511, 6549379 અથવા ઇમેઇલ કરો... aneree_fashionboutique @yahoo.com

• અમદાવાદીઓની આળસે હૃદયરોગ વધાયોોઃ તબીબી નિષ્ણાતો હૃદયરોગિે અટકાવવા દરરોજ નિયનિત કસરતિી સલાહ આપે છે, પરંતુ તાજેતરિાં બહાર આવેલાં તથ્યો િુજબ સિગ્ર દેશિાં અિદાવાદિા લોકો કસરતિી બાબતિાં સૌથી વધુ આળસુ હોવાિું બહાર આવ્યું છે. રાષ્ટ્રીય સવવે િુજબ ૭૨ ટકા લોકો કસરત કરતા િથી અિે બેઠાડું જીવિ જીવે છે. નિષ્ણાતો કહે છે કે હૃદયરોગ િાટેિા ભયજિક લક્ષણો ધરાવતા અિદાવાદિા લોકો દેશિાં બીજા ક્રિે છે. પહેલા ક્રિે કોલકતા છે.

હોવા છતાં તેમને થોડું દાન આપીને ડામરવાળો પાકકીંગ લોટ કરાવી સુસવધા યાિાળુઓને આપવાની ઈચ્છા થતી નથી. ચાર ધામ યાિાનું એક મહત્વનું જમાપાસું અમે અનુભવ્યું હોય તો તે યમનોિી, ગંગોિી, કેદારનાથ, બદ્રીનાથ, વૈષ્ણોદેવી, અમરનાથ જતાં સનહાળેલા કુદરતી સૌંદયા હતુ.ં જાણે લવગાનો અનુભવ થયો. ખાસ તો જ્યારે અમરનાથ બરફના સશવસલંગના દશાને જતા હતા ત્યારે તો એવું લાગ્યું કે આ લવગામાં જવાનો રલતો છે. આ યાિા દરસમયાન ચોખ્ખી હવા, સલલોતરી, પહાડી ઈલાકા, ખડખડતી નદીઓ, સૂયદા વે ના દશાન સવ.ના અનુભવથી મનને ખૂબ જ શાંસત મળી. અમને બીજા કોઈ કમાકાંડ, પૂજાપાઠ, ગ્રહોની શાંસત સવ. કરાવવાની જરૂર ના લાગી. - સુરશ ે અને ભાવના પટેલ, મારખમ-કેનડે ા

જ્વાિામુખી પર બેઠલ ે ું પાકકસ્તાન આજે પાકકલતાન હતાશા, ઈલલામવાદ, આતંકવાદ, િાસવાદ, જેહાદ, મુલ્લાવાદ, ગરીબી, ભ્રષ્ટાચારથી ભીડાયેલ છે. કરાંચીમાં બેસીને હાફીઝ સઈદ ૨૬/૧૧ના મુબ ં ઇ હુમલાનું સંચાલન કરતો હતો. તેના નામે રેડ કોનાર નોટીસ જાહેર થઇ છે. લાદેન ક્યાંથી પકડાયો? પાકકલતાન અને ઈરાનને નકારાત્મક દેશ તરીકે બીબીસીએ જાહેર કરેલ છે. જે દેશમાં યુવાનોએ ક્રાંસત કરી છે તે દેશમાં લોકશાહી લથપાઈ. જેમાં ઈરાક, ઇજીપ્ત, તુકકી અને ઈરાનનો સમાવેશ કરી શકાય. ભારત શાંસતના બે હાથ લંબાવે છે ત્યારે તેને આતંકવાદ, ઘૂસપેઠ, કારગીલ હુમલા જેવા પસરણામ મળે છે. ભારતમાં પાકકલતાન કરતાં વધુ મુશ્લલમો રહે છે અને તેઅો વધુ સુખી છે. આ સનવેદન તારીક ખાનનું છે. કાબુલ-કંદહારમાં બૌદ્ધોની ગુફાઅો ક્યાંથી આવી? બેનઝીર, જુલ્ફીકાર, શાહનવાઝના વડવાઓ, રજપૂતો હતા. ભુટ્ટો ભાટીમાંથી અપભ્રંશ થયેલ છે. સહડદુ-મુસલમાનના મૂળીયા એક જ છે. બંને દેશ અબજોનું ભંડોળ લચકર સામાન માટે વાપરે છે. યુવાનો સમજી લે કે લડવામાં કોઈનું સહત નથી, તો જ શાંસતના િયાસ સપળ રહેશ.ે આ કાયા યુવાનો જ કરી શકશે નહીંતર ભ્રષ્ટાચારી નેતાઓ, મુલ્લાઓ, ધમાવાદના નામે દેશને બરબાદીના પાયે લઈ જશે. - પ્રફુલ્લ પંડ્યા, લેસ્ટર

અમારું ‘ગુજરાત સમાચાર’ ‘ગુજરાત સમાચાર’નાં નામનો સદપ હું જલાવું છુ.ં સદનરાત િલતુત થતી સામગ્રીથી સદલ હું બહેલાવું છું સદનરાત યાચી છે િભુ પાસે અહાસનશ આ સાપ્તાસહકની ખુશી મેં સદનરાત બે હાથ ફેલાવી, લાંબુ દીઘાાયુ માગ્યુ છે મેં હંમશ ે ાં સદનરાત છે આરાધના અંતરની, અમર રહો ‘ગુજરાત સમાચાર’, સમરથ બનો સંગાથ દર ગુરુવારે સનયસમત ‘ગુજરાત સમાચાર’ ઘર આંગણે અનેકસવધ વાનગીઓ લઈ અચૂક હાજર થઈ જાય છે. અલગ-અલગ વાંચનથી મળતી માસહતી ખરેખર જીવનમાગાને ખૂબ જ ઉજળો અને આસાન બનાવે છે. - ળદનેશ માણેક

આંતરરાષ્ટ્રીય કે આંતરધળમિય લગ્ન જો આંતરરાષ્ટ્રીય કે આંતરધસમાય લગ્ન ઓછા કરવા હોય હોય

તો પશ્ચચમી સંલકૃસતનું આંધળુ અનુકરણ બંધ કરવું જોઇએ. આપણાં સમાજમાં અમુક જડ િથાઓ છે કે 'વહુએ અમુક પહેરવેશ પહેરવો, અમુક રીતે રહેવું જોઈએ વગેર.ે ..' જો કે અમુક સંતો જડ િથાઅો દૂર કરવા િયત્ન કરી રહ્યા છે. પહેલા તો વડીલોએ આપણા ધમા સવશે જાણવાની જરૂર છે. કેટલા સહડદુઅો ફિ ‘ગીતા’ સવશે જાણે છે? કેટલા લોકો દરરોજ ગીતા, ભાગવત કે રામાયણનો પાઠ કરે છે? પોતાના ઘરથી જ શરૂઆત કરવી જરૂરી છે. દરેક તહેવાર ઉજવતી વખતે બાળકોને તેનું મહત્વ સમજાવવું જોઈએ. આપણામાં કહે છે કે ‘કુમળી ડાળને વાળીએ તેમ વળે.’ તેમ નાનપણથી 'સીતારામ રાધાચયામ' શીખવવું જોઈએ. લોકો દીકરીને પરણાવે છે ત્યારે કહે છે કે દીકરી દઈને અમે સદકરો લીધો છે. પણ ખરેખર તેઅો દીકરીને સાસુ-સસરાની દીકરી બનવાનો મોકો નથી આપતા. આમ કળયુગમાં સદકરો પારકો થશે અને પત્નીને ખુશ કરવા તે પોતાના ભાઈ કરતા સાળા, સાળી, સાસુ-સસરાનો સવશેષ ખ્યાલ રાખશે. - નયના નકુમ, સાઉથ િેરો

ળવશ્વ ગુજરાતી ભાષા ભારતની મુઠ્ઠી ઊંચરે ી ભોમકા એટલે ગુજરાત. અને તેનો શ્વાસ િાણ છે ગુજરાતી ભાષા. દુસનયાની ૯૦ ટકા ભાષા લુપ્ત થઈ રહી હોય ત્યારે ગુજરાતી ભાષા સામે પડકાર છે. મેઘાણી, મુડશી, નમાદ, નાનાલાલ, દુલરે ાય, કાગ, હેમચંદ્ર, ઉમાશંકર જોશી, કાલેલકર, ફાધર વાલેસ, સજાકો સંતોએ સજાન સુમન કરેલ અપાણ કરેલ છે. આજે કોનવેડટ કલ્ચરનો રાહુ કેતુ ગુજરાતી ભાષાને ગળી જાય છે. માતાને મમતાનું મયૂરાસન મળે તેમ ગુજરાતી ભાષાને સસંહાસન મળવું જોઈએ. નરસસંહ, િેમાનંદ, ગોવધાન રામ, ગાંધી આપણને પૂછશે કે ગુજરાતી ભાષા માટે શું કયુ.ું અંધકારને દોષ દેવાને બદલે નાની દીવડી િગટાવી સંકલ્પ કરીએ કે માતૃભાષા માટે સવાલવ કરશુ.ં શાંત સરોવરમાં કાંકરી નાંખીએ એટલે વમળ પેદા થાય તેમ ગુજરાતી હૃદયમાં ગુજરાતી માટે ભાષાના વમળ પેદા થાય એવો િયત્ન કરીએ. સવશ્વમાં અંગ્રેજી ભાષાનું ચલણ છે. તેનો સવરોધ નથી અને તે ચાલે પણ નહીં. અંગ્રેજીમાં અંકલ કે આડટીમાં ભાવ કૃસિમ છે. ગુજરાતીમાં દરેકના અથા જુદા થાય છે. ગુજરાતી ભાષા બોલવાનો, લખવાનો આગ્રહ રાખીએ. પુલતકો વાંચીએ, વંચાવીએ અને ફોન ઉપર પણ ગુજરાતી ભાષા બોલીએ. ભાષાને હૃદયમાં લથાન આપવા ગુજરાતી ભાષા સદવસ ઉજવીએ. - પ્રફુલ્લ પંડ્યા, લેસ્ટર

યુગાન્ડાની ઇમીગ્રેશન ટ્રીટમેન્ટ યુગાડડામાંથી ૯૦ સદવસની નોટીસમાં દેશ છોડી જવાની હાકલ થઈ ત્યારે આપણા ભાઈઓએ કરોડો શીલીંગની ઇમીગ્રેશન ટ્રીટમેડટ લીધેલી. એ શીલીંગ આજ સુધી મળ્યા નથી. ઘણા વષોા પહેલા વચન અપાયેલું કે હપ્તે હપ્તે બધાંના પૈસા ચૂકવવામાં આવશે. મેં પોતે શીલીંગ ૧,૫૦૦ ટેક્ષ ભરીને ટ્રીટમેડટ લીધી હતી અને બીજા પાંચ જણની ઇસમગ્રેશન ટ્રીટમેડટ પાસ કરાવેલી. મારા શીલીંગ ૬૦,૦૦૦ બેડકમાં પડ્યા હતા. ખરેખર જેમના નાણાં સલવાયા છે અથવા તો રહી ગયા છે તેમને નાણાં પરત અપાવવા જ જોઈએ. - ચીમનલાલ પટેલ, ટૂટીંગ


":!A#A S%/ :" % :"%: D S

I! #A :E (E!>4 ":7D :E "D'

/b+[)&[g [++[&[g ?'_g b d (['b)!^ F…€N!f €H ! !b G[7. P[([ €+(f (+[!^ ,X b b& b (['b) .[&b " )[g )b+[!^ " ,X (^ ^ ^ b &[ c b (['b) [ b ^ "f [![ ` f!b "[ [ " $f)[+^ , d b (['b) P[([ $]B ![g €!&[o ['o!^ € ,[&[g * + [+[!f €! o' )^ f b b![ ^ %€+A'&[g ,[g€ F€C'[!b .( , d b

AS"(F (['b) P[([ €+B [( + [(+[!f €! o' )b+[![ €+(f &[g €H ! !b G[7. "f [![ ` f!b 5'[g ^ "[ [ $f)[++[ €+,b €+ [( (^ (T[ b $g!b , b ![ " )[!b %` "`+o ['o+[/^ +[&[g +b b \#€)B ^! .[&b (['b) P[([ ([ ^ g [5& ['o+[/^ +Lb '_(f"![ +€(S € [(^ [?'_g d + b $[$ &[E ^ [ (+[ ._ ^ .^€& !/j (/b (['b) .[&b (b ( " )[g )b+[&[g +,b

(ES86 ( : :" P # A A/ : A (E!>4 ":7D = $= :,! :F (['b) !b "b)bB [ ! +Lb [' [ ^ [)^ (/b)^ ) [ &[g .Q[/b +*[g ?'f / f .g'_J ([Rf $W& ^ ^ "b)bB [ !!b b, (^ d &[7' [ "^ / ^ t|v .;' b,f ([+ ^ .g'_J ([Rf!^ !() .b$<$)^&[g tv{ b,f "b)bB [ !!b !f! &b<$( : +o( , b (^ ! d f (Mf "+[![ FB [+!b B+^ ['fo / f (['b) !b &b€( [ b!^ €+VO&[g / [ "` o ([R (Mf F[Q (+[!^ € ,[&[g "b)bB [ !b &f ^ .#* [ &b*+^ b '[ +-m , b ![ F&_ &/b&` :$[.b t|yz "/b)[g!^ .^&^ !b [(b "b)bB [ !!b &[7' [ "+[ '_ !!b "^) (^ / ^ } ( ( ML %'I D !DF . & . '_+[! 'f b . & .!f 7& +^. +-o "/b)[g 'f !b 5'[( ^ . & .b !b B+X" $ ='[ b )[g +-fo&[g ! b [ ^ )f f!b ,_g #[' f 'f !b ,_g !_ .[! ! b [ )b [ f [ (^ f &[&)f .(+[*b .( f (/b E^‡ € .b<$(b )b d $(f$( us +-o "/b)[g t||u&[g !^) "b"+ o ![&!f uu +-k' '_+[! +f [#f! 7'`$(^![ + [& &[g f<8'_ ( €&o!)&[g $b.^!b "/b)f &b.b 'fo 5'[(b b!b B+‚b' 1'[) !€/ /f' d b _€!'[&[g C[g€ !f &[g ^ (Tf b €C.&.!f #d]B + &` /f+[ ^ b b ! b [ f<8'_ (&[g ^ K c ^ ) € (b0 ( €( [ p †€+o.![ €$o c) |st #f!&[g ~&b(^ €C.&.• ,: f 'f / f c€)!f4. ![& ^ ,X 'b)f . & .!^ %[-[ $ )[ !b 0c B /b [++[ )[2'f

&>E

(['b)^ + [ F [! $l†&^! !b [!'[Y )^ b)[ €! o' ^ )g ! !b "b€(.&[g €+ b,^ F [!f [ 7' !b [ &`g + &[g &_ [ '[ b !b [!'[Y \#)B ^! "( €+ ' &>'[![ $^† € +.b .g'_J ([Rf&[g †/b([ (^ / ^ d (['b) &[)b/ !b 'bV,)b& +Lb +b)[ t ![&![ €+B [(f "( E /†( & [!f $![++[![ "f [![ €! o'!b &)&[g &` ^!b * + ,b

/ :E )T"D = )S" 4D = )T"= :E (6:)A * ? ! #:": : : = , !E = = % = "%: :E %= ) = &9 :E > ": = ( : : 1 = E2 :E %-# :( D : = 3:(ES :E (E D :E :%A# B / :E -A #: = :! : = %: = * ? ! : : = , !ES )D+(% (%G :E (: () :" = (>E " "= A %: ")= A (%I = " A : = 9 S? " ?*! : : = (= @ : A :<, : :% : : (%G 1? :E : A )A D D = (:"= " D#:%= ) = :!I0 : A( ) ? " = A ):3(: E :": >E !D "%: :E .!>E ) E>

P # (= :(A S) 3: :E : (CS D :E D F [@&^(![ &_ 9#([$[ ^ tvs \ &^ `( !^)& "/[ f "[.b +b)^ )[ ! # 7If) ) .^ "[.b .Q[/b €/&B )! [g "[g "[\ B [!^ .e€! f .€/ !+ )f f![g &f €!"3'[g b 3'[(b !b )f f & _ '[g b +[ [+( ([$ /f+[ ^ & _ 'b)[ )f f!b ,f +[&[g !b f +^ (/^ /f+[!_g .b![![ .`rEf [?'_g / g_ #dH_ (^&[g 'b)[ €/&B )!&[g ty %[( ^' .e€! f![g &f '[g / [g 3'[(b €F)&[g 'b)[ €/&B )!&[g "[ .e€! f .€/ tws )f f![g &f '[g / [g } H D :E S% : > I : :E NL #D D :E D F n f!^ ([ [!^&[g €+&[! B&[ &[g vs )f f![g &f '[ b _ o ![ .&'b 3'[(b €+&[! f#[!!^ +Lb Hb €+)b ("f p "( ([ (+[!f F'• (^ (Zg / _g &( 7.^ .b+[![ F&_ f €m )! &b.b<$[ [?'_g d €+&[! (! +b "( ^ )".^!b & [!f!b [ !b &f [ [ [&[g "ƒ_g / g_ } ES " 5> A " :"= )A%:# :.!DF "[\ B [!&[g [) !f &![ W & /f+[ [g tss +-o `![ &g€ (!b f ^ "[ +[&[g + [g €/7 _ .&_ [' ![([ b !b & b !^ ![([ ^!b 6'[!b ) !b ([R"€ €.# )^ ( [(^ &g€ ( ! b [ &[& /b+[)f & [?'[ b .[ f.[ b& b +[ " €! m, 8'[ b d f " .&_ [' .[ b %b %[+ ! ([ b ([g ^ "[.b![ ([&["^( &g€ (!b f ^ "[ +[&[g + [g 5'[g (/b [ ws "€(+[( $b ( $!^ '[ b & b [g &f [%[ ![ €/7 _ b €/7 _ .&_ ['b "[\ B [! .( [(!b +^

: "A Q S&! %D (R %A A % E> )D! D A E :%D

"

Xmas Day

"

"

"

DINNER & DANCE

!

!

"

"

$(! #

" &# ## !

"

Dinner & Dance

"

Organised By Supporters Club

"

LIVE MUSIC BY FAMOUS GROUP

VENUE:

"

'%

# $ ) $$! ''' "

CAVENDISH BANQUETING HALL EDGWARE ROAD, COLINDALE, NW9 5AE

"

TIME: START 6.30 PM

'%

" FOR 7.00PM " TILL LATE

"

! !

TUESDAY 25TH DECEMBER 2012

#

"

#

€+!g ^ (^ b d f b €/7 _ !^ !b & b ![ &oB *f!^ (U[ ! (^ , d f & b !b %[( &f )+[!^ ?'+B [ (b P D/ D :E :"A S) %':I OL %'I D "A D J D !DF &fB f&[g .Q[/b 'b)^ %[(b €/&+-[o!b [( b !‡+!!b &[ ^ .( "/n ^ / ^ !+b<$( &€/![&[g 'b)^ $(#+-[o xs +-o!f (b f p f 'f b &fB f![ (B [ "( $(#!^ [ ( +[ [g &[ fo "( +[/!?'+/[( " 'f b ( I[\# !b " &[ ^ .( b &o!^ !b .b7I) '_(f"&[g !b B *b h f "+! #ai [+[!^ [/^ (^ / ^ } :; / : A )+ S (: # E> ( $ "=8 !>KF "[\ B [!b [ b (&[g /5# " $b€)]B €&.[ )!_g .#* "(^U '_q b /5# " €&.[ ) "(&[ _ ,BEf ) +[ .U& b !b %[( &[g tvss \ )f&^ ( ._ ^ &[( (+[!^ U& [ ([+b b "[\ B [!b [+f 'fo b d €&.[ ) b,!^ .g(U U& [ + [(,b "[\ B [!^ .e7'![ €!+b !&[g &[€/ ^ "+[&[g +^ b "(g _ €&.[ )!_g 0'[(b !b 0'[g "(^U (+[&[g ?'_g ! b ^ f €+ f "+[&[g +^ ! ^ /5# "!b f(^ ![& " "+[&[g ?'_g b } !:(=" ": : : & " :E = ):" :!>EF [' [ ._ ^ "b)bB [ !!_g !b„5+ (![( '[.^( ([#[ !_g "b€(.&[g +-o ussw&[g &f '_g / _g & b ![ &f ![ f [ &€/![ " ^ +f €++[ D $7'f / f d & b !_g &f (b "+[ ^ '_g b ([#[ ![ "€(+[(![ .;'f .&'b & b ![ &f "( .+[) [?'[ / [ "([g & b !^ /5'[ (+[!f (f" &`0'f / f .g,f f /+b b&![ ,$!b $(&[g ^ $/[( [ ^!b _ ^ _ ^ "[. (^ (T[ b

$

"

2 2 &+ ,$(+ /$1'&+. )%. 0* %-,

$ !"

" "

2

! !

"

%

/ with 3 Course VEG & NON VEG Dinner

" $" #

!

' % % ! # !% ' % %&$ %% ! & !% "! !% % " + &"* !% $ % %& % ! # !% " %&'$ % % #% ! $ + ! , #$"( % % # # && $!% ( $ ! ( ! % ! % !'% " !

! !&"! $

"!&

$

!

$$") !&"!

$ $+

(5 VEG STARTERS - 2 NON VEG STARTERS & " MAIN MEALS), " TABLE ! SEATING OPEN PAY BAR, STARTERS ON TABLE

CONTACT:

$ !

$

PRABHUDAS MODI MANU RAM MADHUBEN RADIA VANDNABEN DHIREN GADHIA GIRISH MASHRU CJ RABHERU GP DESAI MAHENDRA GOKANI

Ticket: £20

020 8204 1313 020 8204 7984 020 8922 7811 020 8902 2977 07946 304 651 07956 863 327 07958 275 222 020 8452 5590 020 8841 1585


32

રમતગમત

Gujarat Samachar - Saturday 8th December 2012

ઓસ્ટ્રેનિયાનો ૩૦૯ રને પરાજયઃ સાઉથ આનિકાનો શ્રેણી નિજય પોન્ટીંગની નનવૃનિઃ ઓસ્ટ્રેનિયન નિકેટના એક યુગનો અંત સાઉથ આનિકાએ પથથઃ નંબર-વન ટેમટ રેડક જાળવતા ઓમટ્રેનલયાને ત્રીજી અને આખરી ટેમટમાં ૩૦૯ રનની જંગી સરસાઇથી હરાવ્યું હતું. આ સાથે સાઉથ આનિકાએ ૧-૦થી શ્રેણી નવજય િણ મેળવ્યો છે. ઓમટ્રેનલયાની ભૂનમ િર આ તેનો સતત બીજો શ્રેણી નવજય છે. મેચ જીતવા માટેના ૬૩૨ રનના જંગી િિકાર સામે રમતના િૂરા બે નદવસ બાકી હોવાથી ઐનતહાસક ચમત્કાર જ ઓમટ્રેનલયાને િરાજયથી બચાવી શકે તેમ હતો. સાઉથ આનિકાએ આિેલા અશક્ય ૬૩૨ રનના લક્ષ્યાંક સામે ઓમટ્રેનલયાનો બીજો દાવ ૩૨૨ રનના મકોરે સમેટાયો હતો. યજમાન ટીમ ચોથા નદવસના બીજા જ બોલે નવકેટ ગુમાવ્યા બાદ ક્યારેય રમતમાં િાછી ફરી શકી નહોતી. છેલ્લા બે દસકામાં ઓમટ્રેનલયાના સતત બે પ્રવાસમાં તેના જ ઘરઆંગણે હરાવનાર ગ્રીમ ન્મમથની સાઉથ આનિકન ટીમ નવશ્વની પ્રથમ ટીમ બની છે. અગાઉ

નવડિીઝે ૧૯૯૨-૯૩માં આ નસનિ મેળવી હતી. હનશમ અમલા મેન ઓફ ધ મેચ તથા કેપ્ટન માઇકલ ક્લાકક મેન ઓફ ધ નસરીઝ બડયા હતા. ઓમટ્રેનલયાના દસમા િમના બેટ્સમેન નમચેલ મટાકક તથા નાથાન લાયને દસમી નવકેટ માટે ૮૭ રનની ભાગીદારી નોંધાવીને આંતરરાષ્ટ્રીય નિકેટમાં િુનરાગમન કયામ બાદ ૨૦૦મી ટેમટ રમી રહેલી સાઉથ આનિકન ટીમને તેના ઇનતહાસના સવમશ્રેષ્ઠ નવજયથી વંનચત રાખી હતી. મટાકકે ૪૩ બોલમાં નવ બાઉડડ્રી તથા બે નસક્સર વિે ટીમ માટે સવામનધક ૬૮ રન કયામ હતા.

લાયને ૪૩ બોલમાં છ બાઉડડ્રી વિે ૩૧ રનનું યોગદાન આપ્યું હતું. સાઉથ આનિકન ટીમે ૨૦૦૬માં શ્રીલંકા સામે ૨૦થી હાયામ બાદ નવદેશમાં એક િણ શ્રેણી ગુમાવી નથી. આ ઉિરાંત વાકા ગ્રાઉડિ ખાતે િણ સાઉથ આનિકન ટીમે ત્રણ ટેમટમાં એક િણ િરાજય મેળવ્યો નથી અને ત્રણેયમાં બે નવજય અને એક ડ્રોનું િનરણામ મેળવ્યું છે. શ્રેણીની પ્રથમ બે ટેમટ ડ્રો રહ્યા બાદ ઓમટ્રેનલયન ટીમ ફેવનરટ તરીકે મેદાનમાં ઊતરી હતી અને તે િોડટીંગને નવજયી નવદાય આિવા માગતી હતી. જોકે સાઉથ • ભારતમાં ૩૧ જાન્યુ.થી નવમેન્સ વર્ડડ કિઃ ભારતમાં ૩૧ જાડયુઆરી, ૨૦૧૩થી આઈસીસી વિમેડસ િન-ડે િર્ડડ કપનું આયોજન કરિામાં આિશે. નિમી માચચ સુધી યોજાનારા આ િર્ડડ કપની તમામ મેચ મુંબઈ ખાતે યોજિામાં આિશે. ગ્રૂપ ‘એ’માં ભારત, વિન્ડડઝ, ઇંગ્લેડડ, શ્રીલંકા જ્યારે ગ્રૂપ ‘બી’ ઓસ્ટ્રેવલયા, પાકકસ્તાન, ડયૂવઝલેડડ, સાઉથ આવિકાનો સમાિેશ થાય છે.

પથથઃ ઓમટ્રેનલયાના અને લેડગર હતા. મટીવ ભૂતિૂવમ કેપ્ટન નરકી વોની નનવૃનિ બાદ િોડટીંગની નનવૃનિ િોડટીંગે કેપ્ટડસી સાથે જ નિકેટ સંભાળી હતી. તેના ઓમટ્રેનલયાના એક ધૂરંધર સમકાલીને સુવણમ પ્રકરણ સમેટાયું નનવૃનિ લેતા િોડટીંગ છે. સોમવારે સાઉથ જ બાકી રહ્યો હતો. આનિકા સામેની ત્રીજી સતત નનષ્ફળતાની અને આખરી ટેમટ િુણમ હારમાળા અને વધતી થતાં જ - અગાઉથી ઉંમરને લીધે તેના િર કરેલ જાહેરાત પ્રમાણે છેલ્લા વષોમથી નનવૃનિ તે નિકેટમાંથી નનવૃિ માટેનું દબાણ હતું. થયો છે. આ સાથે િોડટીંગ તેની લાંબા અરસા માટે કારકકદદીની આખરી નરકી િોન્ટીંગિે સાથીદારોિી ભાવભરી નવદાય નંબર વનની ટેમટને યાદગાર નહોતો ઇજારાશાહી ભોગવનાર અને ઇનનંગમાં શ્રીલંકા સામે ૯૬ બનાવી શક્યો. તે અનુિમે સળંગ ૧૬ ટેમટ જીતવાનો રન કયામ હતા. ચાર અને આઠ રને આઉટ રેકોિડ ધરાવતી ઓમટ્રેનલયાની હતો. િોડટીંગ આ િછી તે મટીવ વોની થયો ટીમનો છેલ્લો સુવણમ નસતારો કેપ્ટડસી હેઠળ રપયો હતો. ઓમટ્રેનલયાનો બ્રેિમેન િછીનો િણ સમેટાયો છે. ૧૯૯૫માં નિકેટ ચાહકો જાણતા જ હશે સૌથી મહાન બેટસમેન મનાય િથમમાં જ િોડટીંગે ટેલરની કે આ ટીમનો કેવો દબદબો છે. તેણે ૪૧ ટેમટ અને ૩૦ કેપ્ટડસી હેઠળની હતો. ટેલર, મટીવ વો, માકક વન-િે સદી ફટકારી છે. તેની ઓમટ્રેનલયાની ટીમમાં પ્રવેશ વો, નગલનિમટ, મેકગ્રા અને કેપ્ટડસીમાં ઓમટ્રેનલયાની ટીમે કયોમ હતો. તેણે તેની પ્રથમ વોનમ ઉિરાંત ઓિનર હેિન બે વલ્િડ કિ જીત્યા હતા.

બાંગલાદેશિો રેકોડડ બ્રેક યુશેનિિા િવી નવમેન્સ વર્ડડ ચેસ ચેમ્પિયિ નવજયઃ વેસ્ટ ઇન્ડીઝિે મોસ્કોઃ યુિેનની એન્ના યુશેનનના ટાઇબ્રેકર ૧૬૦ રિે હરાવ્યું ખુલનાઃ વેમટ ઇડિીઝ સામેની બીજી વન-િેમાં બાંગલાદેશે ૧૬૦ રનથી રેકોિડબ્રેક જીત મેળવી હતી. આ નવજય સાથે વન-િે નિકેટમાં બાંગલાદેશે સૌથી મોટા અંતરથી નવજય મેળવવાની નસનિ નોંધાવી છે. આ િહેલાં બાંગલાદેશની સૌથી મોટી ૧૪૬ રનની સરસાઇ સાથેની જીત મકોટલેડિ સામે હતી. પ્રથમ બેનટંગ કરતાં બાંગલાદેશે અનૌમુલ હકના ૧૨૦ અને મન્ફફકર રહીમના ૭૯ રનની મદદથી ૫૦ ઓવરમાં ૬ નવકેટે ૨૯૨ રન કયામ હતા. જવાબમાં વેમટ ઇડિીઝની ટીમ ૧૩૨ રનમાં ખખિી ગઈ હતી. આ જીત સાથે જ િાંચ વન-િે મેચની શ્રેણીમાં બાંગલાદેશે ૨-૦થી લીિ મેળવી છે. મેચમાં ૧૨૦ રન બનાવનાર અનૌમુલ હક મેન ઓફ ધ મેચ થયો હતો.

ગેપસના પ્રથમ સેટમાં બલ્ગેનરયાની નિફેન્ડિંગ ચેન્પિયન એડતોનેતા મટેફાનોવાને હરાવીને નવી નવમેડસ વલ્િડ ચેન્પિયન બની ગઈ છે. નોમમલ રાઉડિમાં ૨-૨થી ટાઇ થયા બાદ ફાઇનલનું િનરણામ લાવવા માટે રેનિિ ટાઇમ કડટ્રોલનો ઉિયોગ કરાયો હતો. જેમાં યુશેનનનાએ બાજી મારી હતી. નવમેડસ વલ્િડ ચેન્પિયનશીિની આગામી મિધામમાં યુશેનનના ચીની નયફાન હોયુ સામે રમશે. ૬૪ ખેલાિીઓ વચ્ચે રમાયેલી નવમેડસ વલ્િડ ચેસ ચેન્પિયનશીિની ફાઇનલ િણ મેડસ નવભાગ જેવી જ રહી

હતી. ભારતના નવશ્વનાથન્ આનંદે ચાલુ વષમની શરૂઆતમાં રેનિિ ટાઇબ્રેકરમાં ઇઝરાયલના બોનરસ ગેલફેડિને િરાજય આિીને ટાઇટલ જીતી લીધું હતું. ભારતની િી. હનરકા સેનમફાઇનલ સુધી િહોંચી હતી.


ગુજરાત ચૂંટણી વિશેષ

Gujarat Samachar - Saturday 8th December 2012

પાન-૧નું ચાલુ

વાયદાના સોદા... ભાજપનું સંકલ્પ પત્ર મુખ્ય િધાન નરેન્દ્ર સોમવારે મોદીએ હવધાનાસભા ચૂંટણી માટે ભાજપનું સંકલ્પ પિ જાિેર કયુું િતું. જેમાં આગામી પાંચ વષામાં ગુજરાતના સવાુંગી હવકાસ માટે રૂ. ૩ લાખ કરોડનું આયોજન રજૂ કયુું િતું. અમદાવાદમાં પિના રાષ્ટ્રીય નેતા અરુણ જેટલીની ઉપશ્પથહતમાં સંકલ્પ પિ જાિેર કરતાં મુખ્ય િધાને જણાવ્યું િતું કે ગુજરાતમાં છેલ્લા ૧૦ વષામાં એક નવોહદત હમડલ ક્લાસ આકાર પામ્યો છે. અત્યાર સુધી તે ગરીબીમાં િતો, પરંતુ ખુબ જ સંઘષા કરીને તે િવે હમડલ ક્લાસમાં આવ્યો છે. તેના માટે આ સંકલ્પ પિમાં અનેકહવધ નવી યોજનાઓ સમાવાઈ છે. ભાજપનું આ સંકલ્પપિ સવા પપશથી, સવા વ્યાપી, સવા સમાવેશક અને સવા હિય િોવાનું તેમણે કહ્યું િતું. છેલ્લા ૧૦ વષામાં ભાજપ સરકારે રર લાખ મકાનોનું કામ પૂણા કરી નાખ્યું છે અને આગામી પાંચ વષામાં પ૦ લાખ પાકા મકાનો બનાવવાનો હનધાાર કરાયો છે. એટલું જ નિીં જે વ્યહિ જે હવપતારમાં રિેતો િોય તેને તે હવપતારમાં જ નવું પાકું મકાન મળે તેની કાળજી લેવાઈ છે. આ ઉપરાંત ગુજરાતમાં વધુ ૧૬ લાખ િેક્ટર જમીનને હસંચાઈની સુહવધાથી આવરી લેવાશે. ખેડૂતોને પાક હધરાણમાં િણ ટકા રાિત અપાશે. બાકી વીજ જોડાણો યુદ્ધના ધોરણે અપાશે. અંબાજીથી ઉમરગામ સુધીના આહદવાસી પટ્ટામાં હસંચાઈ યોજના બનશે. ગુજરાતનું િાલનું વીજ ઉત્પાદન પાંચ વષામાં બમણું કરાશે. વન ઔષહધ ઉદ્યાનોનો હવકાસ કરાશે. ઉચ્ચ હશિણ લેનારા ૪૦ િજાર હવદ્યાથથીઓ માટે શિેરી હવપતારોમાં છાિાલયો બંધાશે. ગુજરાત પકીલ ડેવલપમેન્ટ કોપોારેશન રચાશે. સરકારી સેવાઓને પારદશથી અને સમયબધ્ધ પાન-૩૮નું ચાલુ

ટુરરસ્ટ રવઝા... ભારત સરકારે ૨૬/૧૧ના મુબ ં ઇ હુમલાના પગલે નવેમ્બર-૨૦૦૯માં આ અંકુશ લાગુ કયોા િતો. તે સમયે તપાસમાં ખૂલ્યું િતું કે આતંકવાદી ડેહવડ કોલમેન િેડલી આવા અંકુશના અભાવે િ-ચાર વષાના સમયગાળામાં અનેક વખત ભારતની

ભાજપનું સંકલ્પ પત્ર ઉડતી નજરે...

કોંગ્રેસનું ઘોષણા પત્ર ઉડતી નજરે...

• રોજગારી વધારવા હરકલ ડેવલપમેન્ટ યુહનવહસાટીની પથાપના અને ૨.૫ કરોડ યુવાનોને શ્પકલ ફોસા તૈયાર કરાશે. • પાંચ વષામાં ૫૦ લાખ મકાનોનું હનમાાણ કરવામાં આવશે. • દરેક તાલુકામાં નારી અદાલત પથપાશે. • સુરત, વડોદરા, રાજકોટ અને ઉત્તર ગુજરાતમાં પપેહશયાહલટી િોશ્પપટલ બનાવાશે. • સમૂિ લગ્ને િોત્સાિન આપવા જ્ઞાહત સમાજને સિાય. • સરકારી નોકરીમાં ભરતી માટે વય મયાાદા વધારીને ૨૮ કરાશે, અને ૨૮મીથી વધારીને ૩૦ કરાશે. • હનયત સમયમાં નાગહરકોને સરકારની સેવાઓ મળી રિે તે માટે સેવા અહધકાર કાયદો બનાવાશે. • દરેક હજલ્લામાં કોલ્ડ પટોરેજ બનાવાશે અને એગ્રો િોસેહસંગ યુહનટ પથાપવામાં આવશે. • દરેક ઘર સુધી પીવાનું પાણી પૂરૂં પડાશે. • ગરીબ, મધ્યમ વગાના માટે અંગ્રેજી માધ્યમની સરકારી શાળાઓ બનાવાશે. • વનબંધુ કલ્યાણ પેકેજ વધારીને રૂ. ૪૦,૦૦૦ કરાશે. • સાગરખેડૂ હવકાસ પેકેજ વધારીને રૂ. ૨૧,૦૦૦ કરોડ કરાશે. • ૩૦ લાખથી વધુ યુવાનો માટે રોજગારીની તકો • ગુજરાતના બંદરોની-કાગોાની વિનિમતા િણ ગણી • નવી ટૂહરઝમ પોહલસી તૈયાર કરાશે. ધોરણે મળે તે માટે નાગહરકોના અહધકારોનું રિણ કરતો સેવા અહધકાર કાયદો (રાઈટ ટુ સહવાસીઝ એક્ટ) અમલમાં લવાશે. પાકા મકાનો આપવાની યોજના કોંગ્રેસના ઘરનું ઘર યોજનાની નકલ છે તેવું પુછતાં મોદીએ જણાવ્યું િતું કે દરેક પિ પોત-પોતાના ચૂંટણી ઢંઢેરા બિાર પાડતી િોય છે. તેમણે એવો પણ દાવો કયોા િતો કે આગામી હદવસોમાં ગુજરાત ગ્લોબલ ઓટો િબ બનશે. ગ્લોબલ સોલાર એનજીા િબ બનશે. તેમણે કહ્યું િતું કે છ કરોડ ગુજરાતીઓનો રાજય સરકાર અકપમાત વીમો લેશે. કોઈનું અકપમાતમાં મોત થાય તો તેને ચોક્કસ રકમ અપાશે. આ રકમ કેટલી િશે તેવું પુછતા મુખ્ય િધાને જવાબ ટાળ્યો િતો. કોંગ્રેસનું ઘોષણા પત્ર ગુજરાત િદેશ કોંગ્રેસ િમુખ અજુાન મોઢવાહડયાએ મંગળવારે હદલ્િીના મુખ્ય િધાન શીલા હદિીત, શંકરહસંિ વાઘેલા સહિતના નેતાઓની ઉપશ્પથહતમાં ચૂંટણી ઢંઢેરાની જાિેરાત કરતાં કહ્યું િતું કે કોંગ્રેસ સરકારના કેન્દ્રમાં મુઠ્ઠીભર ઉદ્યોગપહતઓ મુલાકાતે આવ્યો િતો. િેડલી િાલ અમેહરકાની કપટડીમાં છે અને તેની આતંકવાદી કૃત્યોમાં મદદગારીનો આરોપ મૂકાયો છે. વડા િધાન કાયાાલયે જાન્યુઆરી ૨૦૧૨માં આ હવઝા હનયંિણ તેમ જ હવ ઝા - ઓન - એ રા ઇવ લ ની યાદીમાં વધુ દેશોને સામેલ કરી શકાય કે કેમ તે અંગે હવચારણા કરવા માટે ગૃિ મંિાલય અને હવદેશ મંિાલયને જણાવ્યું િતુ.ં

નિીં, પણ આમ આદમી િશે. કોંગ્રેસના આ ઘોષણા પિમાં મુખ્યત્ત્વે પંચાયત તથા પથાહનક પવરાજની સંપથાઓની ચૂંટણીમાં પ૦ ટકા મહિલા અનામત, હવધવા સિાયમાં વધારો, નમાદા યોજનાને યુદ્ધના ધોરણે પૂરી કરવી સહિતના વચનો આપવામાં આવ્યા છે. તો સાથોસાથ ધોરણ ૧૨ પાસ યુવાનોને લેપટોપ અને ધોરણ ૧૦ પાસ યુવાનોને ટેબ્લેટ આપવાનું તેમ જ દસ લાખથી વધુ રોજગારી સજાનનું વચન આપ્યું છે. અગાઉ ગુજરાત િજા હવકાસ દશાન-૨૦૧૨ અંતગાત કરાયેલી જાિેરાતમાં સૌથી સફળ રિેલી 'ઘરનું ઘર’નું યોજના અંગે કોંગ્રેસ િદેશ િમુખે જણાવ્યું કે, આગામી હદવસોમાં તેની હવશદ્દ જાણકારી આપવામાં આવશે. મોઢવાહડયાએ કહ્યું િતું કે કોંગ્રેસની સરકારમાં એપસાર, અદાણી, ટાટા, રાિેજા, સત્યમ્ વગેરે જેવા મુઠ્ઠીભર ઉદ્યોગપહતઓ નિીં, પરંતુ આમઆદમી કેન્દ્ર પથાને રિેશે.

*#

) )

' '!' ) '("

. -

& %, ) ) ' + + ,$ '

+

• છ મહિનામાં ૧૦ લાખ ખેડૂતોને વીજ જોડાણ અપાશે • ઘરનું ઘર યોજના પર ભાર અપાયો • છઠ્ઠા પગારપંચને લાગુ કરાશે • હનશ્ચચત સમયમાં કામ પૂરું કરવાનો કાયદો આવશે • ધોરણ ૧૨ પાસ હવદ્યાથથીને પણ લેપટોપ અપાશે • શિેરી ગરીબોને નજીવી કકંમતે ઘર અપાશે • સરકરી િોશ્પપટલમાં મફત સેવાઓ અપાશે • ખેતી અને ખેડૂતો માટે એક્સપોટટ ઝોન ઉભો કરાશે • આરટીઆઈ એક્ટનો પૂરો અમલ કરાશે • સહચવાલયનાં દરવાજા તમામ લોકો માટે ખુલ્લા મૂકાશે • ખેડૂતોને આઠ નિીં ૧૪ કલાક વીજળી અપાશે • વીજળીમાં ૫૦ યુહનટ સુધીની રાિત અપાશે • હડઝલ પર સબહસડી અપાશે • પેટ્રોલ હડઝલનાં વેટમાં ઘટાડો • હવદ્યા સિાયકો, હશિકોને પૂરો પગાર અપાશે, નવા હશિકોની ભરતી કરાશે • વ્યાજમુિ હશિણ લોનની યોજના કરાશે • સરકારી નોકરીઓમાં વયમયાાદા ૩૫ વષા સુધી થશે • એક લાખ સરકારી નોકરીની તકો ઉભી કરાશે • પાંચ વષામાં હશહિતો માટે ૧૦ લાખ નોકરી આપવામાં આવશે • ૬૦,૦૦૦ કરતાં વધુ બંધ થયેલી ઈન્ડપટ્રીઝ પુન શરૂ કરાશે • કાયદો અને વ્યવપથા હનયંહિત કરાશે • પછાત હવપતારમાં ૮૦ ટકા લોકોને પથાહનક રોજગારી અપાશે • દહરયા કકનારે માછીમાર પોટટ અને િાઉસીંગ શ્પકમ લાવવામાં આવશે

33


34

www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 8th December 2012

સરિાર પટેલ મેમોશરયલ સોસાયટી, યુકે દ્વારા ઇન્ડીયા એસોશસએિન દ્વારા થેલેસેમીયા સરિાર વલ્લભભાઇ પટેલ જન્મ જયંશત ઉજવાઇ સોસાયટીને £૭,૫૦૦ અપવણ કરાયા

મંચ પર ઉપસ્થથત અગ્રણીઅો

િરદાર પટેલ મેમોશરયલ િોિાયટી, યુકે દ્વારા િોયડનના મીચમ સ્થથત લેડફ્રેડક થકૂલ ખાતે િરદાર વલ્લભભાઇ પટેલની જડમ જયંશતના કાયપિમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું િતું. િાઉથ લંડન િોિાયટી દ્વારા િૌ પ્રથમ વખત યોજાયેલા આ કાયપિમમાં મોટી િંખ્યામાં િરદાર પ્રેમીઅો ઉપસ્થથત રહ્યા િતા. આ પ્રિંગે ઉપસ્થથત અગ્રણીઅો િવપશ્રી નીશતનભાઇ મિેતા MBE, િોયડનના કાઉસ્ડિલર શવધી મોિન, કાઉસ્ડિલર િષપદભાઇ પટેલ, િેડટના મેયર વતી ઉપસ્થથત રિેલા કાઉ. રેમિચંદ્ર પટેલ, િોિાયટીના ચેરમેન શ્રી પ્રશવણભાઇ અમીન, વોડડ્ઝવથપ કાઉસ્ડિલના ડેપ્યુટી મેયર શનકોલા નાડેડલી, ભારતીય િાઇકશમિનના પ્રેિ અને ઇડફોમસેિન િેિેટરી શ્રીમતી પદ્મજા, જીએલએ િદથય કાઉ. નશવનભાઇ િાિ, અોવરિીઝ ફ્રેડડ્ઝ અોફ બીજેપીના ચેરમેન શ્રી લાલુભાઇ પારેખે પ્રાિંગીક પ્રવચન કયુું િતું. આ પ્રિંગે રાષ્ટ્રગીત અને નાનકડી બાલીકા તવીિા અને જાનકી મિેતાએ નૃત્ય રજૂ કરી િરદાર પટે લ ને રેડશિજ એશિયન અંજશલ અપપણ કરી િતી. ઇલફડડ સ્થથત રેડશિજ કાયપિમના પ્રારંભે િૌએ એશિયન મંડળ અને િોશ્યલ િાકાિારી ભોજનનો લાભ ઇડડીયન ટ્રેશડિનલ લીધો િતો અને પછીથી એિોશિએિન દ્વારા તા. અગ્રણીઅોએ િરદાર ૨૩ના રોજ ઇલફડડના અોચાપડડ િાિે બ ના પુ ત ળાને ફૂ લો િોલ ખાતે શદવાળી પવપની અપપણ કરી શ્રધ્ધાિુમન અપપણ િાનદાર ઉજવણી કરાઇ િતી. કયાપ િતા અને અંતે રેફલ જેમાં પ્રાિંશગક શદવાળી ડ્રોનો લાભ લીધો િતો. પ્રવચન ઉપરાંત િુંદર

ઇડડીયા એિોશિએિન દ્વારા તા. ૧૦ના રોજ િાઉન કોડફરડિ િેડટર, િાઉથ રાયથલીપ ખાતે શદવાળી ઉત્િવની િાનદાર ઉજવણી કરાઇ િતી જેમાં ૩૦૦ જેટલા મિેમાનો ઉપસ્થથત રહ્યા િતા અને થેલેિેમીયા િોિાયટીને £૭૫૦૦ અપપણ કરાયા િતા. આ પ્રિંગે ઇલીંગ નોથપના એમપી થટીવન પાઉડડ, ઇલીંગ િાઉથોલના એમપી શ્રી શવરેડદ્ર િમાપ, જીએલએ િદથય ડો. અોનકાર િિોટા, એશિયન વોઇિ - ગુજરાત િમાચાર'ના તંિી શ્રી િીબી પટેલ, નોથપવીક પાકક રીિચપ િોસ્થપટલના કોશલન ગ્રીન અને UKTSના ટ્રથટી અને િલાિકાર શિિ િોટાયલલીિ ઉપસ્થથત રહ્યા િતા. ઇસ્ડડયા એિોશિએિનના ચેરમેન બોબી ગ્રેવાલ અને જોઇડટ િેિેટરી અજય ગાંધીએ પ્રાિંગીક પ્રવચન કરી િંથથાની પ્રવૃશિ શવષે ખ્યાલ આપ્યો િતો. િૌએ મનોરંજન ગીત િંગીત, ભોજન વગેરેનો આનંદ ઉઠાવ્યો િતો. આ પ્રિંગે એકિ થયેલ £૭,૫૦૦ યુકે થેલેિેશમયા િોિાયટીને અપપણ કરાયો િતો.

DOB: 1-3-1935 (Kibibi – Uganda)

યુ.કે. એશિયન વુમડિ કોડફરડિ - નોથપ લંડન દ્વારા તા. ૧૭ નવેપબર, ૨૦૧૨ના રોજ િેરોના ટીચિપ િેડટર ખાતે ‘ઓથટીઓ પોરોિીિ અને આથપરાઇટીિ’ શવષયક િેલ્થ િેશમનારનું આયોજન કરવામાં આવ્યું િતું જેને ભવ્ય િફળતા િાંપડી િતી. પોતાના થવાથથ્ય અંગે જાગ્રત એવા આપણા ભાઈ-બિેનો મોટી િંખ્યામાં ઉપસ્થથત રહ્યા િતા. આ િેશમનારનું ચેરપદ ડો. િેમાબેન પટેલે િંભાળ્યું િતું. ડો. શિષ્મા િેઠી અને ડો. અશિન પટેલે શવગતવાર પ્રેઝડટેિન દ્વારા ખૂબ જ િરિ માશિતી િભાજનો િમક્ષ પ્રથતૂત કરી િતી. ત્યાર બાદ પ્રશ્નોિરીમાં પણ િૌએ િશિય ભાગ લઈ ઉપરોક્ત શવષયની જાણકારી મેળવ્યાનો િંતોષ વ્યક્ત કયોપ િતો. િેશમનાર બાદ પૌશિક, થવાશદિ, કાઠીયાવાડી ભોજનનો આથવાદ માણ્યા બાદ મનોરંજન કાયપિમ રજૂ થયો િતો. ભારત નાટ્યમ રૂપલ શિવેદીએ અને વેશદક યોગા ડાડિ નૂતનબેન પટેલે પ્રથતુત કયોપ િતો. ભાનુભાઈ પંડ્યાએ એમના રમુજી ટૂચકા રજૂ કયાપ િતા. આવા િેશમનાર યોજવા અને એને િફળ બનાવવામાં મિત્ત્વપૂણપ યોગદાન આપનાર િંથથાના પ્રેશિડેડટ શ્રીમતી જ્યોશતબેન મિેતા, િેિેટરી શ્રીમતી વષાપબેન બાવીિી અને કશમટી િભ્યોને ધડયવાદ આપવા ઘટે.

સનાતન ધમવ મંડળ અને શિન્િુ કોમ્યુશનટી સેન્ટર કાડટીફ ખાતે શિવાળી ઉત્સવ યોજાયો

મંડળ દ્વારા શિવાળી પવવની ઉજવણી કરાઇ

મનોરંજક કાયવિમ કરનાર કલાકારો તેમજ સંથથાના અગ્રણીઅો સાથે શ્રી કાવવેન જોન્સ નજરે પડે છે (તસવીર સૌજન્ય: રાજેન્દ્ર પીસાવાડીયા)

In Loving Memory

જય શ્રી નાથજી

યુ.કે. એ‌શિયન વુમન્સ કોન્ફરન્સ - નોથવ લંડન યોજીત સફળ ‘િેલ્થ સેશમનાર’

જય શ્રી કૃષ્ણ Demise: 27-11-2012 (London – UK)

Late Pushpaben Ambalal Patel (Bandhani) અમારાં વિાલિોયાં માતુશ્રી પુષ્પાબેન અંબાલાલ પટેલ તા. ૨૭-૧૧-૨૦૧૨ મંગળવારે દેવલોક પાપયાં છે. ખૂબજ પ્રેમાળ, લાગણીપ્રધાન અને ધમપપરાયણ માતુશ્રીની શચરશવદાયથી અમારા કુટુંબમાં સ્નેિાળ થવજનની ખોટ પડી છે. આ દુ:ખદ િમયે રૂબરૂ પધારી, ટપાલ કે ઇમેઇલ દ્વારા અમને શદલાિો આપનાર અમારા િવપ િગાં િંબંધી તથા શમિોનો અમે અંત:કરણપૂવપક આભાર માનીએ છીએ. પરમકૃપાળુ પરમાત્મા પૂ. માતુશ્રીના પૂણ્યાત્માને િાિત િાંશત આપે એજ પ્રાથપના. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ: It is with great regret that Pushpaben Ambalal Patel passed away at home on Tuesday 27th November, 2012. A dedicated and loving mother, grandmother and wife who will be sorely missed by all the lives she touched. We would like to thank sincerely all those who helped and supported our family during this tough time. Please pray that our mother has reached the lotus feet of Srinathji. Shardaben Manibhai Patel and family Rajan A. Patel (Son) Kamini R. Patel (Daughter in Law) Ketan A. Patel (Son) Surbhi K. Patel (Daughter in Law) Nilesh A. Patel (Son) Rushma N. Patel (Daughter in Law) Daksha V. Patel (Daughter) Vibhakar B. Patel (Son-in-Law) Ashmita A. Haria (Daughter) Late Hasmukh H. Haria (Son-in-Law) Rajnibhai M. Patel (Brother) Chavla R. Patel (Sister-in-Law) Grandchildren: Vishaal H. Haria Bharti V. Haria Ujjval H. Haria, Radhika R. Patel, Mehul V. Patel, Zara Dina Patel, Nikhil V. Patel, Anya Mira Patel, Kishan R. Patel, Ushma Rahul Patel Jai Shri Krishna 454 Bushey Mill Lane, Bushey, WD23 2AJ Tel: 01923 350 335 / 07946 410 890 (Krishnapurna – Ashmita) Tel: 020 8930 2335 / 07740 284 007 (Rajan)

બોલીવુડ ગીત િંગીત, ડાડિ અને િીટીંગ વેજીટેરીયન ડીનરનો િૌએ આથવાદ માણ્યો િતો. િમગ્ર કાયપિમ માટે િંથથાના પ્રમુખ અોધવજીભાઇ મગુડીયા, ખજાનચી ઉમેિભાઇ દેિાઇ, િેિેટરી િરીકૃષ્ણભાઇ કટેચીયા અને કમીટી મેપબિસે ખૂબજ મિેનત કરી કાયપિમને િફળ બનાવ્યો િતો. કાયપિમના પ્રારંભે 'િીતા'ની બિેનોએ પ્રાથપના કરી િતી અને છેલ્લે િૌએ રેફલ ડ્રોનો લાભ લીધો િતો. પ્રથતુત તિવીરમાં બોલીવુડ ગીતો પર ઝુમી રિેલા િંથથાના િદથયો નજરે પડે છે.

િનાતન ધમપ મંડળ અને શિડદુ કોપયુશનટી િેડટર કાડલીફ ખાતે શદવાળી ઉત્િવનું િાનદાર આયોજન કરવામાં આવ્યું િતું. જેમાં વેલ્િના ફથટડ શમશનથટર શ્રી કાવસેન જોડિ (એએમ), થથાશનક એમપીઅો, વેલ્િ એિેપબલીના િદથયો અને કાઉસ્ડિલિપ િશિત ૩૫૦ જેટલા મિેમાનો ઉપસ્થથત રહ્યા િતા. આ પ્રિંગે િુંદર મનોરંજક કાયપિમો રજૂ કરાયા િતા અને િૌએ િાકાિારી ભોજનનો લાભ લીધો િતો. આ પ્રિંગે શવશવધ મેડલો જીતનાર અને બોલવા િાંભળવાની અક્ષમતા ધરાવતા ભીખુભાઇ ડાહ્યાભાઇ પટેલનું શ્રી કાવસેન જોડિ દ્વારા િડમાન કરવામાં આવ્યું િતું. ભીખુભાઇ ૧૦ વષપના િતા ત્યારે યુગાડડાથી શિટન આવ્યા િતા અને ૨૦૦૫ના થપેશ્યલ ગ્લાથગો અલસ્પપક્િમાં તેમણે ૧ રજત અને ૧ કાંથય પદક મેળવ્યો િતો. તેમણે ૨૦૦૭માં યોજાયેલા િાંગિાઇ થપેશ્યલ અોલ્મશપકમાં પણ ૨ રજત અને ૧ કાંથય પદક મેળવ્યા િતા.

લોઇડ્સ ટીએસબી દ્વારા શિવાળી અને શિસમસ પાટટી ઉજવાઇ

સાભાર થવીકાર n

BAPS થવામીનારાયણ અક્ષરપીઠ દ્વારા પ્રકાશિત માશિક 'બાલપ્રકાિ' અંગ્રેજી અને ગુજરાતી, 'થવાશમનારાયણ પ્રકાિ' શિડદી અને ગુજરાતી, 'થવાશમનારાયણ બ્લીિ' તેમજ 'પ્રેમવતી'ના અંકો મળ્યા છે. n શ્રી થવાશમનારયણ મંશદર, અમદાવાદ દ્વારા પ્રકાશિત માશિક 'શ્રી થવામીનારાયણ'ના અંગ્રેજી તેમજ ગુજરાતીના અંકો મળ્યા છે. n 'નવનાત વશણક એિોશિએિન અોફ યુકે'ના મુખપિ 'નવનાત દપપણ'ના અંકો મળ્યા છે. n વિોથી તેજિભાઇ આર જોિી દ્વારા પ્રકાશિત 'વિો માશિક પશિકા'નો અંક મળ્યો છે.

લોઇડ્િ ટીએિબી દ્વારા પ્રાઇડવ્યુ ગૃપ અને વાયમેન િોલીિીટિપના િથવારે શદવાળી અને શિિમિ પાટલીનું િાનદાર આયોજન શવખ્યાત બ્લુ મુન રેથટોરંટ, વેપબલી ખાતે કરવામાં આવ્યું િતું. જેમાં બેડકના િીનીયર મેનેજર જેઝ િોકલીએ ઉપસ્થથત િૌ એશિયન શબઝનેિ અગ્રણીઅોને િંબોધન કયુું િતું. પ્રથતુત તિવીરમાં લોઇડ્ઝ ટીએિબીના િીનીયર મેનેજર જેઝ િોકલી અને તેમની િોમલી િાખાના કમપચારીઅો તથા િાથે અનુપ વ્યાિ, વાયમન િોશલિીટિપ અને શવિાલ પટેલ અને શનલેિ પટેલ, પ્રાઇડવ્યુ ગૃપ અને 'બ્લુ મુન'ના પાયલ પટેલ નજરે પડે છે.

To advertise in Gujarat Samachar call: 020 7749 4085


www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 8th December 2012 n

જલારામ જ્યોત રેપ્ટન એવન્યુ, સડબરી, વેમ્બલી HA0 3DW ખાતે જલારામ ભજન કાયતિમનું આયોજન િર ગુરૂવારે સાંજે ૭થી ૯-૧૫ િરવમયાન અને િર શવનવારે સવારે ૧૧થી ૨ િરવમયાન હનુમાન ચાલીસા કાયતિમનું આયોજન કરવામાં આવે છે. િરરોજ સિાવ્રત બપોરે ૧થી ૨-૩૦ િરવમયાન કરવામાં આવે છે. િરેક કાયતિમમાં પ્રસાિનો લાભ મળશે. સંપકક: સીજે રાભેરૂ 07958 275 222. n લેમ્બેથ એશિયન સેન્ટર, થટ્રેધામ દ્વારા તા. ૨૨-૧૨-૧૨ના રોજ શવનવારે સાંજે ૫-૩૦ કલાકે વિવાળી - ઇિ અને વિસમસ મ્યુવઝકલ નાઇટ કાયતિમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. કાયતિમમાં જવા માટે થોનતટન હીથ, ટૂટીંગથી મફત કોચનું અયોજન કરવામાં આવ્યું છે. સંપકક: રજનીભાઇ આચાયત 020 8676 4411. n શ્રી શિન્દુ મંશદર, વેવલંગબરો ખાતે તા. ૯-૧૨-૧૨ના રોજ ગુજરાતી ક્લાસના લાભાથથે સવારે ૧૦થી ૫ િરવમયાન હનુમાન ચાલીસા કાયતિમનું શાનિાર આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ પ્રસંગે આખો વિવસ ફરાળ પ્રસાિીનો લાભ મળશે. સંપકક: 01933 222 250.

પ્રાથસના સભા ધમતજના મૂળ વતની અને હાલ રેનસત લેન – હેરો સ્થથત શ્રી કકશનભાઇ (બાલકૃષ્ણ) સોમાભાઇ પટેલનું તા. ૧૦-૧૧-૧૨ના રોજ ૫૮ વષતની વયે િુ:ખિ વનધન થયું છે. સદ્ગતના આત્માના શ્રેયાથથે તા. ૯-૧૨-૧૨ બપોરે ૩થી ૫ િરવમયાન રઘુવંશી ચેવરટબેલ ટ્રથટ (લોહાણા કોમ્યુવનટી હોલ) ખાતે પ્રાથતના સભા રાખવામાં આવી છે. સંપકક: મયૂરીબેન 020 8930 4346.

રિસમસ પવસની ઉજવણી હરહંમેશની જેમ 'ગુજરાત સમાચાર' દ્વારા વિસમસ પવતની ઉજવણીના કાયતિમોની યાિી તા. ૨૨-૧૨-૧૨ના 'ગુજરાત સમાચાર'ના અંકમાં રજૂ કરવામાં આવશે. આપની સંથથા કે ક્લબ દ્વારા જો વિસમસ પાટટીની ઉજવણી કરવામાં આવનાર હોય તો તેની જાણ તા. ૧૭-૧૨-૧૨ સોમવાર સુધીમાં ન્યુઝ એવડટર શ્રી કમલ રાવને Gujarat Samachar, Karmayoga House, 12 Hoxton Market, London N1 6HW પોથટ દ્વારા, ફેક્સ નં. 020 7749 4081 દ્વારા કે પછી kamal.rao@abplgroup.com પર ઇ-મેઇલ દ્વારા

મોકલવા વવનંતી.

35

રદવાળી સ્નેહસંમેલનમાં ૨૭ પાટીદાર સેન્ટરની કાયસ પ્રવૃરિની સરાહના ગત ૧૮ નવેમ્બર, રવવવારે લાભપાંચમના વિવસે સત્તાવીશ પાટીિાર સમાજ (યુરોપ)ના ઉપિમે ૨૭ પાટીિાર સેન્ટરમાં યોજાયેલ વિવાળી સ્નેહસંમેલનમાં સંથથાના તમામ ગામોના સભ્યો સવહત અમેવરકાના હોટેલીયરો પણ ઉપસ્થથત રહ્યા હતા. વેમ્બલી પાકક વવથતારમાં મોકાની જગ્યાએ અાવેલ અા ભવ્યાવતભવ્ય સામાવજક સેન્ટરની ઇમારત જોઇ યુએસએથી અાવેલા "અાહોઅા"ના ચેરમેન શ્રી અલ્કેશ પટેલ, શ્રી માઇક પટેલ તથા શ્રી બી.એફ. પટેલે જણાવ્યું કે, 'પાટીિાર કોમનું અા સેન્ટર જોઇ અમે ખૂબ પ્રભાવવત થયા છીએ.' 'ગુજરાત સમાચાર'ના તંત્રીશ્રી સી.બી. પટેલને અા સંમેલનમાં ઉપસ્થથત રહેવા ખાસ વનમંત્રણ પાઠવાયું હતું પરંતુ સી.બી પટેલને ૧૯મીએ સવારની ફલાઇટમાં ભારત જવાનું હોવાથી એક લેવખત સંિેશો પાઠવી સમાજના પ્રમુખ શ્રી મુકેશભાઇ પટેલ તથા એમના ટ્રથટીમંડળની સવિયતાની સરાહના કરી હતી. સી.બીએ જણાવ્યું કે, '૨૭ પાટીિાર સમાજના પ્રમુખ અને ટ્રથટીઅો જે વહંમતથી કામ કરી રહ્યા છે એ બિલ અવભનંિન. અાપણે ગોળ, ગામના વાડામાં બંધાયેલા હોવાથી અાપણી કોમને ભારે નુકશાન થઇ રહ્યું છે. અા ગોળના વાડા તોડી સૌએ એક થવાનો સમય પાકી ગયો છે. જો એમ નહીં કરીએ તો અાપણી યુવાપેઢી

મતભેિ હોવા જોઇએ પણ મનભેિ ન હોવો જોઇએ. સંગ સંગ ભેરૂથી જ સમાજનો થતંભ મજબૂત બની રહેશે. સંથથામાં પવરવતતન જરૂરી છે પણ નવા હોદ્દેિારો સાથે અનુભવી, પીઢ પ્રમુખો અને કાયતકરોએ પણ સહયોગ અાપી યોગ્ય માગતિશતન અાપવાની ફરજ અિા કરવી જોઇએ. પ્રમુખ શ્રી મુકેશભાઇએ ઉપપ્રમુખ, હોટેલીયસસ અાહોઅાના ચેરમેન શ્રી માઇક પટેલ ટ્રેઝરર, સેિેટરી, સોશ્યલ સેિેટરી તેમજ શ્રી અલ્કેશ પટેલ ટ્રથટીમંડળને મંચ પર બોલાવી સૌનો મુંઝવણમાં મૂકાઇ જશે અને અાપણી પરંપરા અને સંથકારોથી વંવચત રહેશે. શ્રી પવરચય અાપ્યો હતો. અા ટ્રથટબોડેે મુકેશભાઇ અને અન્ય પાટીિાર સંથથાના સમાજના અા સેન્ટરની લેવખત જવાબિારી પ્રવતવનવધઅો સહયોગ સાધી ભવવષ્યમાં થવીકારી છે એનો ઉલ્લેખ કરી સૌની લગ્નોત્સુક યુવાન-યુવતીઅો માટે સ્નેહ સરાહના કરી હતી. અા ઉપરાંત અાગામી સંમેલનનું અાયોજન કરી રહ્યા છે એ બિલ જાન્યુઅારીમાં અા સેન્ટર માટે સમાજના જે સભ્યોએ જે લોન અાપી છે એ સમાજ પાસે અવભનંિન.' ગુજરાત સમાચાર'ના મેનેજીંગ એવડટર એકત્ર થયેલ મૂડીમાંથી પરત કરવાનું કોકકલાબહેન પટેલે પણ સમાજના સભ્ય અાયોજન થઇ રહ્યું છે. સમાજને ઉપયોગી અને પત્રકાર તરીકે વકતવ્ય રજૂ કરતાં કહ્યું વડરેકટરીની તૈયારીઅો શરૂ થઇ ગઇ છે. કે, 'અાપણા સમાજનું ભવવષ્ય ઉજળુ બને એના કન્વેનર શ્રી અનંતભાઇ પટેલ તથા અને અા સેન્ટર વધુ પ્રવૃત્તશીલ બને એ માટે સુરેશભાઇ એમ. પટેલ એનું સંકલન કરી અાપણા સૌમાં હકારાત્મક, સકારાત્મક રહ્યા છે. તમામ ગામોના સભ્યોએ એમના ભાવ જાગૃત થવો જોઇએ. સમાજ કે સેન્ટર પવરવારની નામ-સરનામા સાથેની વવગતો એ કોઇ એક વ્યવિનું નથી. અાપણામાં ફોમતમાં ભરી મોકલવા અપીલ કરી હતી.

સિાવીશ પાટીદાર સમાજના પ્રમુખ શ્રી મુકેશભાઇ પટેલ એમના ટ્રસ્ટીઅોનો પરરચય અાપી રહ્યાા છે.


36

www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 8th December 2012

Jai Swaminarayan માતા-પિી, ભવગની સ્વરૂપે કમમઠ હતી એ નારી સ્નેહથી સીંચી કુટુંબની ફૂલવાડી કમમયોગી તમારા આત્માને પ્રભુ રાખે વનજ ચરણોમાં એવી અંતરની આશા અમારી. Jai Shree Krishna Om Namah Shivay

In Loving Memory

ખૂબજ દુ:ખ સાથે જણાવવાનું કે શ્રીમતી અ.સૌ. રંજનબેન (પ્રફુલ્લાબેન) મહેન્દ્રભાઇ િટેલ તા. ૨૯-૧૧-૨૦૧૨ ગુરૂવારે અચાનક અમને સૌ કુટુંબીજનોને તથા વમત્ર મંડળને વવલાિ કરતાં મૂકી પ્રભુના ધામમાં ગયાં છે. તેમની વચરવવદાયથી અમને સવિને ખૂબ જ આઘાત લાગ્યો છે અને અમને સવિને પ્રભુ તેમની ખોટ સહન કરવાની િવિ આિે. ખૂબજ માયાળુ, લાગણીપ્રધાન, સેવાભાવી અને સરળ હ્રદયનાં સવિના હ્રદયમાં અનોખું સ્થાન પ્રાપ્ત કરી ગયાં છે. જે જીવ આવ્યો આપ પાસે શરણમાં અપનાવજો પરમાત્માએ આત્માને શાંવત સાચી આપજો આ દુ:ખદ સમયે રૂબરૂ િધારી ટેવલફોન કે ઇમેઇલ દ્વારા વદલાસો આિનાર અમારાં સવિ સગાં સંબંધી તથા વમત્રોનો અમે અંત:કરણિૂવિક આભાર માનીએ છીએ. િરમકૃિાળુ િરમાત્મા તેમના િૂણ્યાત્માને િાશ્વત િાંવત આિે એજ પ્રાથિના. ૐ શાંવત: શાંવત શાંવત:

Late Ranjanben Mahendrabhai Patel (Sojitra)

સ્વ. અ.સૌ. રંજનબેન મહેન્દ્રભાઇ િટેલ (સોજીત્રા) Date of Birth: 01/07/1952 Dharmaj (India) Demise: 28/11/2012 London (UK)

It is with Great sadness that we have to announce the tragic passing of Ranajanben (Prafulaben) Mahendrabhai Patel on Thursday 29th November 2012. She was beloved wife, mother, grandmother, daughter, sister, aunt and friend. She has left an amazing legacy and wonderful memories which will always be treasured. Everyone who met her was made to feel like family - they were looked after and loved. Everlasting friendships were established and maintained. She was our anchor, her love and advice will sorely be missed. She will always live on in all of our hearts. “Dear B Ba, I love you sooooo much, in the whole universe! – Love Kian xxx” May her soul find eternal peace. Mr. Mahendrabhai Patel (Husband) Late Shri Punambhai Dahyabhai Patel (Father-in-Law) Late Shrimati Sushilaben Punambhai Patel (Mother-in-Law) Mrs Pushbaben Patel (Mother) Mrs Misha Patel (Daughter) & Mr. Amit Patel (Son in Law) & Master Kian Patel (Grandson) Mr. Vimal Patel (Son) & Mrs Nilma Patel (Daughter in law)

Funeral will be held on 6-12-2012 Thursday at 1-30 pm at Croydon Crematorium, East Chaple, Thornton Road, Surrey CR7 6BB.” 123 Anerley Road, Anerley, London SE20 8AJ. Tel: 020 8778 8612

અાભાર દશમન ૐ નમ: વશવાય

જય શ્રી સ્વાવમનારાયણ સમજાતું નથી આ અણચેતવ્યુ શું થઈ ગયું. એક વદવડો બુઝાયોને અંધારૂં બધે થઈ ગયું અમને આવજો ય કહ્યું ન કહ્યું અમારા વ્હાલા વિતાશ્રી તમે ચાલ્યા ગયા અનંત પ્રવાસે.... વરસે છે અતૂટ અશ્રુધારા, જોઇ મીઠી તસવીર તમારી િરમકૃિાળુ િરમાત્મા તમારા િૂણ્યાત્માને જ્યાં હોય ત્યાં હસતો રાખે સદાય....

મૂળ ગામ બોચાસણના વતની શ્રી મુકુંદભાઇ વવઠ્ઠલભાઇ વાળંદના વિતાશ્રી વવઠ્ઠલભાઇ છગનભાઇ વાળંદ મંગળવાર તા. ૨૭-૧૧-૨૦૧૨ના રોજ અક્ષરવનવાસી થયા છે. તેમના અચાનક દુ:ખદ અવસાનથી અમારા કુટુંબમાં કદી ન િૂરાય તેવી ખોટ િડી છે. દયાળુ ધાવમિક, વમલનસાર, િરગજુ, બીજાને સદાય સહાયરૂિ થવાના સ્વભાવના કારણે તેઅો દરેક ઉંમરની વ્યવિ સાથે ભળી જઇ એમના વદલમાં વસી જતા. િોતાના જીવનમાં અનેક મુશ્કેલીઅોનો સામનો કરી િોતાની જાત મહેનતથી ઇન્ડીયાથી આવિકા અને તે િછી ઇંગ્લેન્ડ આવ્યા. સરળ અને પ્રમાવણક જીવન જીવવાની કળા વિખવતા ગયા. આ દુ:ખદ પ્રસંગે રૂબરૂ િધારી, ટેવલફોન, િત્ર કે ઇમેઇલ દ્વારા આશ્વાસન આિનાર સવવે સગા સંબંધી તથા વમત્રોનો અમે અંત:કરણિૂવિક આભાર માનીએ છીએ. િરમકૃિાળુ િરમાત્મા સદ્ગતના આત્માને િરમ િાંવત આિે અને અક્ષરધામમાં રાખે એજ સ્વાવમનારાયણ ભગવાનના ચરણોમાં પ્રાથિના. ૐ શાંવત: શાંવત: શાંવત: વલ. સૌ. કુટુંબીજનો

It is with great sorrow that we announce death of our beloved father Shree Vithalbhai Chhaganbhai Valand of Bochasan (India) on Tuesday 27th November, 2012. Our family and all who knew him from India, Uganda, Kampala and UK will dearly miss him. May God Swaminarayan rest his soul in Akshardham in permenant peace. Dear Father and Grandfather For all our years, you were a source of love, learning and inspiration and it is thorugh this role that you will live on in our hearts and minds foever. We feel honoured to be able to call him our father and Grandfather such a warm and loved and inspirational man who was respected and loved by so many people in many countries. Thank you for everything. We could not have asked for anymore. જન્મ: ૩૧-૫-૧૯૨૭ (અરડી – ભારત) Love You Forever. અક્ષરધામ: ૨૭-૧૧-૨૦૧૨ (લંડન – યુકે) Mukund, Rasik, Bhasker, Hemlata and all the families. ગં.સ્વ. સવવતાબેન વવઠ્ઠલભાઇ વાળંદ (ધમમપવિ) Mukund and Manisha Valand (Son & Daughter-in-Law) Samir and Vivek (Grandson), Mansi (Granddaughter) Serina and Anisha (Granddaughters) Rasik and Hansa Valand (Son and Daughter-in-Law) Dillon (Grandson) Kavita, Manisha and Avinash (Grandchildren) Muljibhai Chhaganbhai Valand (Brother – India) Bhasker Valand (Son) Kamlaben Chhotabhai Valand (Sister – India) Nikita and Jayeta (Granddaughter) Hemlata Dahrmendra Kumar Nayee (Daughter and Son-in-Law) OM Shanti: Shanti: Shanti:

સ્વ. શ્રી વવઠ્ઠલભાઇ છગનભાઇ વાળંદ (બોચાસણ)

Mukund, Rasik, Bhasker, Hemlata of 154, St. Paul's Avenue, Kenton, Harrow, Middlesex HA3 9PU Tel.: 020 8204 6200


www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 8th December 2012

37

ગુજરાત હહડદુ સોસાયટી - પ્રેસ્ટનની યશસ્વી હસન્ધિમાં નોંિપાત્ર અનુદાન આપનાર સી.બી. અને એમના સાપ્તાહહકોનો સહ્રદય આભાર ગુજરાત હિડદુ સોસાયટી, િેથટન એ નોથુવથે ટ ઈંગ્લેડડનું સૌથી મોટું સેડટર છે. આજે એ હિડદુઓ માટે આકષુણનું કેડદ્ર છે. અિીં વષવે ૨૦,૦૦૦ મુલાકાતીઓ સનાતન મંહદરના દશુને આવે છે. ગુજરાત હિડદુ સોસાયટી દ્વારા િાલમાં ધાહમુક, સાંથકૃહતક સહિત સામાજીક િવૃહિઓ ચલાવવામાં આવે છે. મંહદરમાં ધાહમુક ઉયસવો, તિેવાર, િવચન, ભજન-કીતુન, સાંથકૃહતકક્લાહસકલ ડાડસ, બોહલવૂડ ડાડસ, રાસ-ગરબા, િામોુહનયમ, તબલા ક્લાસ વગેરે હનયહમત ચલાવવામાં આવે છે. તદુપરાંત ગુજરાતી શાળા, યુથ ક્લબ, વુમડસ ક્લબ, એલ્ડરલી ક્લબ, હસવણ ક્લાસ, ધયુટી ક્લાસ, અંગ્રેજી ક્લાસીસ તેમજ જી.એચ.એસ. એડટરિાઈઝ દ્વારા કોડિરડસની ઉપલત્ધધ સગવડો પણ છે. ગુજરાત હિડદુ સોસાયટીના નેજા િેઠળ જે ભવ્ય મંહદર આજે સાકાર પામ્યું છે અને આજે એ કજાુમિ ુ બડયું છે એના યશના સિભાગી ‘ગુજરાત સમાચાર’ તથા ‘એહશયન વોઈસ’ના સૂિધાર - તંિી શ્રી ચંદ્રકાંતભાઈ બાબુભાઈ પટેલ (સી.બી)ને આપીએ તો અહતશયોહિ નહિ ગણાય. ગુજરાત સમાચાર સાપ્તાહિક સાથે અમારે વષોુ જૂનો સંબધં છે. ૧૯૭૫માં િેથટન મંહદરની િાણિહતષ્ઠા વખતે એક ખાસ સુવહે નયર બિાર પાડ્યું િતું એ વખતે એના તંિી શ્રીમતી કુસમ ુ બિેન શાિ િતાં. કુસમ ુ બિેન તદ્દન નજીવા દરે ધાહમુક ઉયસવોની જાિેરાતો છાપી િેથટન અને ગુજરાત હિડદુ સોસાયટી, િેથટન મંહદરની ઓળખ હિડદુ સમાજને પિોંચતી કરી અમને સિાયરૂપ થયા છે યયારબાદ ગુજરાત સમાચારના માહલક તંિી શ્રી સી.બી. પટેલ બડયા. સી.બી.એ પણ િેથટન સાથે સતત સંબધં નો સેતુ જાળવી રાખ્યો એટલું જ નિીં પણ િેથટનવાસીઓનો ભાવ અને લાગણી જોઈ

એમના માદરેવતન ભાદરણની જેમ િેથટનને પોતાનું વતન ગણ્યું છે. ગુજરાત હિડદુ સોસાયટીએ હવશાળ પાયે સને ૧૯૯૭માં સનાતન મંહદર અને સાંથકૃહતક કેડદ્રનું હનમાુણકાયુ િાથ ધયુિં યયારે સી.બી. પટેલે ગુજરાતી સમાજના હવખ્યાત શ્રેષ્ઠી શ્રી મનુભાઈ માધવાણી, હિડદુજા બંધઓ ુ , છોટુભાઈ પટ્ટણી, પૂ. રામબાપા, શ્રી સુરડે દ્રભાઈ પટેલનો પહરચય કરાવતાં સંથથાને ભરપૂર આહથુક સિાય સાંપડી. તયકાલીન ભારતના રાજદૂત ડોક્ટર શ્રી એલ.એમ. સીંધવીનો સંપકક કરાવ્યો. તેઓને િેથટન લઈ આવી િેથટનની પહરત્થથહતથી વાકેિ કરી આ ભગીરથ કાયુમાં ઉમદા સાથ આપવા માટે િેહરત કયાુ. નવા મંહદરના ભૂહમપૂજન કાયુમાં િાજર રિી તદઉપરાંત મોટા દાતારનો સંપકક માટે તેમના હનવાસથથાને લંડનમાં સયયનારાયણ કથાનું પણ આયોજન કયુિં િતું યયારે ઘણાં જ દાતારોનો સંપકક સાધી દાનનો િવાિ વિેતો કરવામાં તેમનો તેમજ શ્રી સી.બી. પટેલનો િાળો ઘણો અગયયનો છે. આવા ઉદાર મનના દાનેશ્વરીઓની ઉદારતા થકી આજે િેથટનના મંહદર અને ગુજરાત હિડદુ સોસાયટીને માથે કોઈ કજુ નથી. સી.બી.એ એમના સાપ્તાહિકોમાં નજીવા દરે જાિેરાતો છાપી સંથથાને સતત વષોુ સુધી ટેકો આપ્યો છે. સાથે સાથે મંહદર હનમાુણકાયુમાં £૨૭,૦૦૦ની ઉદાર સખાવત પણ કરી. હવખ્યાત રામાયણ કથાકાર પૂ. મોરાહર બાપુએ ઉિર ઈંગ્લેડડમાં ચાર કથાઓ આપી. આ ચારેય કથાઓ અપાવવા અને એની સિળતા માટે સવુ શ્રી સી.બી. પટેલ, નટુભાઈ પટેલ, સુરડે દ્રભાઈ પટેલ તથા પૂ. રામ બાપાનો િાળો ખૂબ નોંધપાિ રહ્યો છે. ધમાુનરુ ાગી સી.બી. પટેલ યુ.કે.માં જ્યાં જ્યાં મંહદર અથવા

બહમિંગહામમાં ઝળહળ મુશાયરો યોજાયો

'૧૦૮ સેઇડટ્સ અોફ ઇન્ડિયા'

ગુજરાતી ભાષા અને સાહિત્યયક સમુદાય (બહમિંગિામ) અને શ્રી મિેડદ્રભાઈ ડાભી પહરવારના સૌજડયથી ગુજરાતી ગઝલની ૧૨૫મી જડમજયંતી હનહમિે ભવ્ય મુશાયરાનું આયોજન અહત જાજલ્યમાન સારથવત શ્રી શોહભત દેસાઈની આગેવાની િેઠળ ભારતના ઉદુુના સવવેશ્રેષ્ઠ બોહલવૂડ ફિલ્મી ગીતોના િયાત શાયર શ્રી હનદા િઝલીના આશશીવચનો સાથે કરવામાં આવ્યું િતું. ૪૫૦થી વધુ શ્રોતાઓની ઉપત્થથહતમાં ગુજરાતી સાહિયય િવૃહિના સીમાડા ઓળંગી શ્રી શોહભત અને હનદા િઝલી અને યુ.કે.ના આમંહિત કહવગણોએ ભેગા મળી ગરવા ગુજરાતીઓનાં મધુરા હમલનને ગુજરાતના અસલ વતનની યાદ તાજી કરાવી િતી. તે માટે બહમિંગિામ, લંડન, ધલેકબનુના સાહિત્યયક ગ્રુપ્સને આભારી છે.

ભારત બિાર હવદેશમાં વસતા સવવે ભારતીયો અને તેમના બાળકો હિડદુ ધમુ હવષે વધુ જાણકારી મેળવી શકે તે આશયે લંડનના ફકંગ્સબરી ખાતે આવેલ ફકંગ્સબરી હિડટસુના શ્રી હદલીપભાઇ હિરાણીએ '૧૦૮ સેઇડટ્સ અોિ ઇત્ડડયા' નામનું દળદાર પુથતક િકાશીત કયુિં છે. આ પુથતકમાં અંગ્રેજીમાં આપણા ભગવાનો, હવહવધ વથતુઅોનું ધાહમુક મિયવ, હિડદુ સંિદાયના સંતોનો તસવીરસિ પહરચય, હવહવધ તિેવારો - પવોુ અને મંિો, ધાહમુક તેમજ િાસંહગક હવહધ, શાકાિાર વગેરેનો પહરચય તથા માહિતીનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. ૨૦૨ પાનાના આ પુથતકનું હવમોચન પૂ. હશવાનંદ બાબાના વરદ િથતે િેરો લેઝર સેડટર, લંડન ખાતે કરવામાં આવ્યું િતું. વધુ માહિતી માટે સંપકક: હદલીપભાઇ હિરાણી 07848 037 899 અને www.108saintsofindia.com

અડય સંથથાઓ કે વ્યહિગત અડયાય થતો િોય યયારે તેઓ તેમના સયયના પડખે ઊભા રિીને ઝુબ ં શ ે ઉપાડી ડયાય અપાવવા સાથે ઊભા રહ્યા છે. જેવા કે િરેકષ્ૃ ણ મૂવમેડટ-વોટટિડટ મંહદરના રથતાનો િશ્ન િતો યયારે કાઉત્ડસલ સામે લંડનમાં સરઘસ કાઢી ં શ ે ઉપાડી ગુજરાત સમાચારમાં સવવેને સિકાર આપવા ઝુબ અપીલ કરી સિકાર મેળવી સિળ કાયુ પૂણુ થયુ.ં િીજીના બળવા વખતે યયાંના ભારતીયોની સલામતી અને િક્કના િશ્નો, અમદાવાદ-લંડન સીધી એર ઈત્ડડયાની ફ્લાઈ માટે, રાજવી ગુડકા બોનુમરે ો અપીલ, માનવ કલ્યાણ અથવે અરહવંદ પંડ્યાની ઊંધી દોડ ઈયયાહદ ઘણાં જ સેવાલક્ષી કાયોુ માટે નોંધપાિ િાળો આપી હિડદુ સમાજ તેમજ ભારતીયોને ગૌરવવંતા કયાિં છે. વષોુથી ક્રોલીનો હિડદુ સમાજ મંહદર અને કોમ્યુહનટી સેડટર બનાવવા માટે ઝઝૂમતો િતો યયારે મોરાહર બાપુને રામકથા આપવા માટે સુરડે દ્રભાઈ પટેલ અને છોટાભાઈ લીંબાહચયાને સાથી રાખી આજે યયાં પણ સુદં ર મંહદરનું હનમાુણ થયું છે. શ્રી સી.બી. પટેલ એક ધમુિમ ે ી, હનષ્ઠાવાન, હનભુય વ્યહિયવ ધરાવે છે અને સાથે સાથે એક ઉદાર દાનવીર થવચ્છ વિીવટકતાુ અને યોગ્ય માગુદશુકની ભૂહમકા બજાવે છે.િેથટન મંહદર અને ગુજરાત હિડદુ સોસાયટીના એક થવજન તેમની તનમન-ધનથી કરેલી સિાય ક્યારેય પણ ભૂલી શકાય તેમ નથી તેમની સેવાની સંથથા કદર કરે છે અને તેમના આભારી છીએ. જય હિંદ - જય શ્રીકૃષ્ણ. એજ હલ. કાયુવાિક સહમહત અને ટ્રથટી મંડળ ગુજરાત હિડદુ સોસાયટી વતી શ્રી છોટાભાઈ લીંબાહચયા (િમુખ) અને માનદ મંિી શ્રીમતી ઉમાબિેન ચૌિાણ

સાભાર સ્વીકાર n

િજ્ઞાચક્ષુ મહિલા સેવા કુંજ દ્વારા િકાશીત માહસક 'વૃક્ષ પહિકા'નો અંક મળ્યો છે. n જ્ઞાન સંિદાય કેળવણી ખાતુ, સારસા દ્વારા િકાહશત 'કેવલ જ્ઞાનોદય'નો અંક મળ્યો છે. n રાષ્ટ્ર ચેતના િકાશન અને ચેહરટેબલ ટ્રથટ, અમદાવાદ દ્વારા િકાશીત 'હવશ્વ હિડદુ સમાચાર' અંક મળ્યો છે. Incorporating Asian Funeral Services

Serving the Asian community 346-354 Foleshill Road, Coventry CV6 5AJ

024 7666 5676 A division of the Heart of England Co-operative Society Ltd.

'!("$

Asian Funeral Service " "

"

#

"

$

! %

- ! )$ . ' + -

#%&"

$'

' - $' & $* . ' ) $ % $ $% $$ & ' "$ ' ) '$ $ $( -& $ ) % -& $ ) - - $ ( % $ ' $ ' , $* % #

' % ' $

'


38

www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 8th December 2012

$0#0! ! 3 .0+( # 2+ "0 8(0 !9 $&0 +$

6

$51

5 !; 0&&0 4; #9(0 0- , % B &0%3 6 #$*'3$/6

1 $9 9

3 (: 3 (, 3 0(>$ (B&>( 0 9

444 ( * / +2) "-+

& 0#0 9 7 4 9 0 > $0 '5 B);

, %5 0(>$ !9 $&0 (;

.$,',% 1'+$

# 60

9 $5*.3 &, 4 !9 $3 ' '9

!9 $3 ' 0'5

4$$)

? #9

$,1-, &

+ 1- .+

!0#0 0(>$ 4;

જામનગરનો જાડેજા બ્રેડમેનની હરોળમાં સેહવાગે ટેસ્ટ નિકેટમાં બે વખત ૩૦૦ પ્લસિો સ્કોર િોંધાવ્યો હતો. આ નસવાય કોઇ ભારતીય ખેલાડી બે ત્રેવડી સદી પણ િોંધાવી શક્યો િથી. ફસ્ટટ ક્લાસ નિકેટમાં ત્રણ ત્રેવડી સદી િોંધાવિાર સાત અન્ય નદગ્ગજ ખેલાડીઓમાં સર ડોિ બ્રેડમેિ, બ્રાયિ લારા, નબલ પોન્સફોડટ, વોલી હેમન્ડ, સર ડબલ્યુ. જી. ગ્રેસ, ગ્રીમ નહક તથા માઇક હસ્સીિો સમાવેશ થાય છે. જાડેજાએ સાડા અનગયાર કલાકિી બેનટંગમાં અણિમ ૩૨૦ રિ ફટકારવા ૪૯૧ બોલિો સામિો કયોણ હતો, જેમાં ૨૮ બાઉન્ડ્રી તથા સાત નસક્સર સામેલ હતા.

ઉલ્લેખિીય છે કે અગાઉ રણજી ટ્રોફીમાં વીવીએસ લક્ષ્મણ તથા વનસમ જાફર બેબે ત્રેવડી સદી િોંધાવી ચૂક્યા છે. ભારતીય ઓપિર વીરેન્દ્ર

!

" $" &

%$

$-4

5)14 16.7 8)6,9;9)=-4 +7 <3

>>> 8)6,9;9)=-4 +7 <3

7) 7..-9 7. ;0- >--3 .975 A ' " ' (# " 1/0;: 94)6,7 " A 1/0;: <*)1 A 1/0;: 75*):) A #8-+1)4 !)+3)/-: >1;0 "

#$ ! & " 16

05-,)*), 975 8 8 %$ * "" * %$ * "" * ' "

//-4 - # '##*$0$5 & 5

ટુરરવટ રવઝા

A A A A A

-> (793 #)6 9)6+1:+7 7: 6/-4-: 01+)/7 94)6,7

%$ #

&$ ' !

#"!#%

' A A A A A ( $

<5*)1 %$ %$

88 A 88 A 88 A 7;-4

88 88 88

$9)6:.-9:

975 8 8 * "" * ""

* *

"" ""

$# .975 )197*1 )9 : #)4))5 70)66-:*<9/ 6;-**75*):) #$ # $&

% %! '

A A A A A

$7976;7 )41.)? &)6+7<=-9 ,576;76 )4/)9@ %)

% ! %# '

% #

A A A A A $%

"#

રનયમો હળવા કરતું

નવી દિલ્હીઃ ભારત સરકારે એક મહત્ત્વપૂણણ નિણણયમાં નવદેશી પ્રવાસીઓ માટેિા નવઝા નિયમોમાં છૂટછાટ જાહેર કરી છે. જે અિુસાર કોઇ પણ નવદેશી િાગનરક માટે ભારતિી બીજી મુલાકાત લેવા આડે ૬૦ નદવસિો સમયગાળો ફરજીયાત રાખવાિી મયાણ દા દુર કરવામાં આવી છે. જોકે અફઘાનિસ્તાિ, ચીિ, ઇરાિ, પાકકસ્તાિ, ઇરાક, સુદાિ, બાંગલાદેશીિા િાગનરકો ઉપરાંત પાકકસ્તાિી અિે બાંગલાદેશી મૂળિા પ્રવાસીઓ તેમ જ ‘સ્ટેટલેસ પસણન્સ’ (કોઇ દેશિું િાગનરકત્વ િ ધરાવતા લોકો)િે આ જોગવાઇિા લાભમાંથી બાકાત રાખવામાં આવ્યા છે. આ દેશોમાંથી આવતા પ્રવાસીઓએ ભારતિી બે મુલાકાત વચ્ચે ૬૦ નદવસિા સમયગાળાિું પાલિ કરવું પડશે. ભારતમાં આગામી નદવસોમાં પયણટકોિી મોસમ શરૂ થઇ રહી છે ત્યારે સરકાર દ્વારા લેવાયેલો આ નિણણય પયણટિ ઉદ્યોગ માટે પ્રોત્સાહક પુરવાર થશે તેમ મિાય છે.

'78

*',% - # '##*$0$5 & 5

$+!*$6

લનષ્ફળ ગયું હોિાથી આઈઓસીના કારોબારી બોિડે સવિેડશનનું િગલું ભયુું છે. આ િૂિલે આઈઓસી દ્વારા આઇઓએને િારંિાર ચેતિણી અિાઇ હતી કે તે સરકારે ઘિડલી આચારસંલહતાનું િાલન કરિાના બદલે િૈલિક સંવથાએ ઘિડલા બંધારણનું િાલન કરે. આઇઓસીના લનણણય િુજબ હિે ભારતીય ખેલાિી લિરંગાના નેજાિાં કોઈ વિધાણિાં ભાગ નહીં લઈ શકે, જેિાં ઓલલમ્પિક ગેપસ ઉિરાંત એલશયન ગેપસનો િણ સિાિેશ થાય છે. આ ઉિરાંત આઇઓસીના લનણણયથી ભારત તેની િાસેથી િળતી જંગી આલથણક સહાય િણ નહીં િેળિી શકે અને તેની કોઈ િણ બેઠક કે વિધાણિાં ભાગ નહીં લઈ શકે.

! $ ! +1.'(1+ '6)+1 !+6:.)+7 %461* %.*+

!+3* '6)+1 84 43*43 &

% # " "448.3,

+6 +.)+78+6 $

2'.1 /92(4 5'6)+1 ;'-44 )4 90

અનુસંધાન પાન-૩૩

/ #& . $! - -)

1, 0!!%

%

5 1 $9 !9 $3 ' 0"

$+!*$6 2#!2/6

લૌસાને (સ્વવત્ઝલલેન્ડ)ઃ ઈડટરનેશનલ ઓલલમ્પિક કલિટી (આઈઓસી)એ ઈમ્ડિયન ઓલલમ્પિક એસોલસયેશનને સવિેડિ કરતાં ભારતીય રિતજગતિાં હલચલ િચી ગઇ છે. મ્વિત્ઝલલેડિિાં િળેલી બેઠકિાં લેિાયેલા આ લનણણય અંગે હજુ સત્તાિાર જાહેરાત થઇ નથી, િણ ભારત સરકારના રિતગિત િંિાલયે આ લનણણયને ‘કિનસીબ’ ગણાવ્યો છે. ઇમ્ડિયન ઓલલમ્પિક એ સો લસ એ શ ન (આઈઓએ)ની કાિગીરીિાં ભારત સરકારના હવતક્ષેિથી નારાજ થઇને આઈઓસી દ્વારા આ લનણણય લેિાયો છે. આઇઓએ સંગઠનિાં ચૂંટણી યોજિાના િૈલિક લનયિોનું િાલન કરિાિાં

"+)' *!(

#9

!0- 7.$/

ભારત ઓલિમ્પિકમાંથી આઉટ

#&#-1

05-,)*), <5*)1 !79*)6,-9 ")237; )97,)

"" ""

<*)1 16+

A

.6 <

2#!2/6

$,1-, - # '##*$0$5 5

ત્રણ ત્રેવડી સદી ફટકારનાર પ્રથમ ભારતીય બેટ્સમેન રાજકોટઃ સૌરાષ્ટ્રિા ઓલરાઉન્ડર રવીન્દ્ર જાડેજાએ કારકકદદીિો સવણશ્રેષ્ઠ અણિમ ૩૨૦ રિિો સ્કોર િોધાવી ફસ્ટટ ક્લાસ નિકેટમાં ત્રણ ત્રેવડી સદી િોંધાવિાર પ્રથમ ભારતીય બેટ્સમેિ તથા પ્રથમ કક્ષાિા ઇનતહાસમાં આઠમા બેટ્સમેિ તરીકેિી નસનિ મેળવી છે. જાડેજાએ રાજકોટમાં રમાતી રણજી ટ્રોફી ગ્રૂપએિી લીગ મેચમાં રેલવેઝ સામે આ નસનિ િોંધાવી હતી. અગાઉ ગુજરાત સામેિી પ્રથમ મેચમાં ૩૦૩ રિિી ઇનિંગ્સ રમિાર જાડેજાએ ચાલુ નસઝિમાં બીજી તથા કારકકદદીિી ત્રીજી બેવડી સદી િોંધાવી છે.

5 $5*.9B *(

9 $0

$,1-,

..*6

0

0(>$ (B&>(

@ A B &(!0; )9! 3$3&#3

9 #

#!0; 0(>$ 0" # /

0#

= .0+( # 3 8(0 !9 $3 ' 0'5

!0 0

5

2

"

551;


www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 8th December 2012

Why travel with

Southall Travel?  Number One Travel Agent to India,

sA¦¸Ael qòAvel 

with over 20 years experience

 Open 24 hours a day, seven days a week. Call us anytime

 Price guarantee will not be beaten on price

 Specialists for worldwide flights and holidays with any airline, anywhere, anytime  Fast and reliable service  Multilingual staff

offering impartial advice

 UK’s 100 Fast Track Companies (Sunday Times 2005)

 Trusted household brand for total peace of mind

sA¸e j ˆA mAqe yAºA krvAnuù psùw krˆAe?

20 v¿A#¸I qòAvelmAù anuvI aevA

Art yAºA mAqenA æ¸m nùbrnA qòAvel aejNq

 iwvsnA cAevIsey klAk ane sPtAhnA sAtey iwvs kAe¤ po smye fAen krAe

 AvnI gerùqI

amne Av bAbte kAe¤ po bIq krI ˆkˆe nih

 ivËmAù gme TyAù kAe¤ po

smye kAe¤ po aerlA¤nnI flA¤q ke hAelIdez mAqenA in¿oAùt

 zdpI ane sùtAe¿AkArk sevA  bhuA¿AIy SqAf

ewAvmuKt slAh

 yukenI 100 fASq qòek kùpnI pEkInI aek (sNde qA¤Ms 2005)

 mnnI ˆAùit mAqenuù œrœrmAù ÀoItuù ivËsnIy nAm

Call Centre open 24 hours

A BTA 80626

0208 843 6800

Think Travel, Think Southall Travel www.southalltravel.co.uk

39


40

www.abplgroup.com

Gujarat Samachar - Saturday 8th December 2012

Gujarat Samachar  

Gujarat Samachar weekly news paper

Gujarat Samachar  

Gujarat Samachar weekly news paper