Page 1

FIRST & FOREMOST GUJARATI WEEKLY IN EUROPE

Let noble thoughts come to us from every side અા નો ભદ્રા: ક્રતવો યન્તુિવશ્વત: | દરેક દદશામંાથી અમનેશુભ અનેસુંદર દવચારો પ્રાપ્ત થાઅો

80p

Volume 42, No. 19

સંવત ૨૦૬૯, ભાદરવા સુદ ૨ તા. ૦૭-૦૯-૨૦૧૩ થી ૧૩-૦૯-૨૦૧૩

7th September to 13th September 2013

આસારામ આખરેજેલમાં જાતીય શોષણ કેસમાં આસારામની ઈન્દોરમાંથી ધરપકડ

અ¸щ¢Ь§ºЦ¯Ъ¸Цє¾Ц¯ કºЪ ¿કЪએ ¦Ъએ.

Fly to India

Worldwide Specials

Mumbai £449 Ahmedabad £465 Delhi £449 Bhuj £539 Rajkot £535 Baroda £485 Amritsar £465 Goa £489

Nairobi £539 Dar Es Salam £565 Mombasa £679 Dubai £345 Toronto £459 Singapore £489 New York £429 Bankok £475

Dubai

Bangkok 2 Adults

2 Adults

5 Nights & 6 Days

£549 Per Person

5 Nights & 6 Days Flights & Hotel

£599 Per Person

G We offer visa service for India, Australia and USA. G Above are starting prices and subject to availability.

BOOK ONLINE

020 3475 2080 www.holidaymood.co.uk

જોધપુરઃ પોતાના જોધપુર આશ્રમમાં ૧૬ વષષની કિશોરીનું જાતીય શોષણ િરવાના િેસમાં પોલીસે આસારામ બાપુની ઇન્દોરથી ધરપિડ િરી છે. જોિેધરપિડ પૂવવે અને પછી નાટયાત્મિ ઘટનાક્રમ બન્યો હતો. શનનવારેરાત્રેજોધપુર પોલીસ ઈન્દોર આશ્રમ પર પહોંચી ત્યારે આસારામ 'અમૃત વચન’ સંભળાવી રહ્યા હતા. પોલીસે પ્રારંભમાં તેમની પૂછપરછ િરી હતી, અને બાદમાં તેમને ઇન્દોર એરપોટટ

લઇ ગઇ હતી. સમગ્ર રાત તેમને એરપોટટ પર રાખવામાં આવ્યા હતા. આસારામે એરપોટટની વીઆઈપી લોન્જમાં સોફા પર જ રાત વીતાવી હતી. અહીંથી તેમને સવારની ફ્લાઈટમાં વાયા નવી નદલ્હી જોધપુર લઈ જવાયા હતા. પોલીસે જાહેર િયુું હતું િે પ્રાથનમિ પુરાવાઓને આધારે તેમની ધરપિડ િરવામાંઆવી છે. આસારામની ધરપિડનું િાઉન્ટડાઉન આમ તો ૩૦ ઓગસ્ટ સવારથી જ શરૂ થઈ

સવવેજૈન-જૈનત ે ર ભાઇ-બહેનોનેઅંતઃકરણપૂવવક

ધરપકડ બાદ આસારામનેજોધપુર જેલમાંલઇ જતા પોલીસ જવાનો

ગયું હતું. પોલીસે તેમને પૂછપરછ માટે ૩૦ ઓગસ્ટ સુધીમાં હાજર થવા જણાવ્યું હતું, પરંતુ આસારામે હાજર થવાના બદલે તબીબી સટટીકફિેટ મોિલીને પોતે બીમાર હોવાનું જણાવ્યું હતું.

મમચ્છામી દુક્કડમ્

(મારા કોઈ કાયયથી, સીધી રીતેકેઆડકતરી રીતે, જાણતા કે અજાણતા, જો મેં તમારી ભાવનાઓને ઠેસ પહોચાડી હોય અને/અથવા તમને કોઈ દુઃખ પહોચાડ્યું હોય તો તે બદલ હું મારા અંતઃકરણથી માફી માંગુંછું.) - તંત્રી

આ પછી પોલીસ ઈન્દોર આશ્રમે પહોંચી ગઇ હતી. ધરપિડ બાદ પોલીસે આસારામનેિોટટમાંરજૂિરીને એિ નદવસના પોલીસ નરમાન્ડ મેળવ્યા હતા. અનુસંધાન પાન-૧૬

rry Hu ited m i L eats S

Tel: 0203 515 1212 (anytime), 0208 426 8444, Mobile: 07703 610 185

The Emirates A380

Discounted Premium Economy, Business & First Class Hotline: 0208 515 9200 Chat Free Anytime on www.cruxton.com

MUMBAI

quietly delivering value for over 25 years

<

(8076 -+,76 %;6

IATA ABTA ATOL 3348 (near Harrow on the Hill station)

" <

(8076 -+,76 %;6

$

$

!

<

<

"

! " " %$

<

%$

*35

! $

%(807

!

#

%235 %5/ " #

$

! "

31*35( 3%( 32(32 !

" %!

!

#

1%-0 6%0)6 6%175%9)0 '3 8/

::: 6%175%9)0 '31 327%'7

%12-/&,%%5%6

35

%00

35 %'/%+)( !3856 &-.,% 5%())4


2

7th September 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com


7th September 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

સંસ્કાિ નગિી વડોદિા

વડોદિા તેમજ આજુબાજુના ટવસ્તાિની િિિચુિ, િમૃધ્ધ અને ઉપયોગી માટહતી ધિાવતા તિવીિિહ લેખો અને અસય વાચનિામગ્રી ધિાવતો આકષાક ટવશેષાંક 'િંસ્કાિ નગિી વડોદિા' આ િપ્તાહે અમે િવવે લવાજમી ગ્રાહકોના કિકમળોમાં િાદિ િજૂ કિી િહ્યા છીએ. આશા છે કે આ ટવશેષાંક િવવે વાચક ટમત્રોને લાભદાયી ટનવડશે.

બીબીસી-ઇનસાઇડ આઉિ ડોક્યુમેન્િિીથી લેસ્િિના ટિન્દુ-જૈન-શીખ સમાજમાંિલચલ

શીખ અવેિનેિ િોિાયિીના મોહનટિંહના ઘિસ્ફોિવાળી બીબીિી-૧ની ડોક્યુમેસિિીએ ટહસદુ િમાજમાં હલચલ મચાવી છે. ટિટિશ ટહસદુ વોઈિ િાથેની મીટિંગમાં મોિનટસંિે કહ્યું હતું કે, ‘તાજેતિમાં લેસ્િિમાં થયેલા બનાવો ભાિે ટચંતાજનક છે. ભટવષ્યમાં ગંભીિ પટિણામ લાવી શકે તેમ છે’ બીબીિી ઉપિ શીખ છોકિીઓના એક્િપ્લોઈિેશનની વાત દશાાવવામાં આવી હતી. BHVના ચેિમેન ટવનોદ પોપિેકહ્યું હતું કે ‘આ ગંભીિ િશ્ન આપણા બાિણા િુધી પહોંચી ગયો છે, આ ઘિનાઓને ગંભીિતાથી સ્વીકાિી િમાજે િાથે મળીને કામ કિવાની જરૂિ છે. શ્રી િનાતન મંટદિ લેસ્િિના િેટિડેસિ િમણભાઈ બાબાિ MBE-DLએ આ

ઘિનાને િખત શબ્દોમાં વખોડી નાખી હતી અને કુિુંબના વાલીઓને પોતાના બાળકો િાથે િોજ વાતચીત કિતા િહે-ટમત્ર ભાવે પૂછતા િહે તે અગત્યનું છે.’ િેટડયો િેઝેસિીઅિ સાધના વૈદ્યએ કહ્યું કે ‘મટહલાઓ-માતાઓ આ બાબતે ટદકિી િાથે જરૂિ વાત કિે. લેસ્િિની માતાઓ પોતાની ટદકિીઓ માિે ટચંટતત થઈ ગઈ છે. કાઉન્સિલિ ભુપેન દવેએ કહ્યું હતું કે ‘ટિટિશ ટહસદુ વોઈિ ચાઈલ્ડ એક્િપ્લોઈિેશન બાબતે િમાજમાં ટવટવધ જગ્યાએ વકકશોપ કિી િજાગતા કેળવવા પૂિા િયત્નો કિશે. લેસ્િિના શીખ-પંજાબી-ટહસદુજૈન િમાજના અગ્રણીઓ આ બાબતે ગંભીિતાપૂવાક ટવચાિી િહ્યા છે.

ટિટિશ પાલાામેન્િેસીટિયા પિ લશ્કિી હુમલાનો પ્રસ્તાવ ફગાવ્યો

લંડનઃ ટિટિશ પાલાામેસિે ટિટિયામાં િૈસય કાયાવાહીના િસ્તાવને ફગાવી વડા િધાન ડેટવડ કેમિનની યોજના પિ પાણી ફેિવી દીધું હતું. હાઉિ ઓફ કોમસિમાં િિકાિની ૧૩ મતથી હાિ થઈ હતી. ચોંકાવનાિી વાત એ હતી કે િિકાિના જ ૧૦ િાંિદ મતદાનમાં હાજિ ન હતા. િસ્તાવની તિફેણમાં ૨૭૨ અને ટવરુદ્ધમાં ૨૮૨ મત પડ્યા હતા. શાિક ગઠબંધનના આશિે ૫૦ િાંિદોએ િિકાિની ટવરુદ્ધમાં મત આપ્યા હતા. વડા િધાનના િસ્તાવ અંગે ગુરુવાિે િંિદમાં િાત કલાક ચચાા પછી મોડી િાત્રે મતદાન થયું હતું. કેમિને કહ્યું હતું કે િીટિયામાં અસાદના શાિન િામે યુએિ િાથે હુમલામાં જોડાવા િાંિદોને િમજાવવામાં મળેલી ટનષ્ફળતા પછી તેમણે િમુખ ઓબામાની માફી માગવાની જરૂિ નથી. પિાજય પછી િાજીનામાની ટવપક્ષી માગણી ફગાવી કેમિને કહ્યું હતું કે, અસય મામલામાં બહુમતી તેમની િાથે છે. તેમણે જણાવ્યું કે, િંિદના ટનણાયમાં ટિટિશ િજાના ટવચાિ ઝળકે છે. િજા િૈસય કાયાવાહીની તિફેણમાં નથી.’

નિટન

લવાજમના દરમાં અનનવાયય વધારો

સુજ્ઞ વાચક ટમત્રો, આપ િૌ ક્ષેમકુશળ હશો. આજે આપના િહકાિની અપેક્ષા િાથે એક ખૂબ જ અગત્યની િજૂઆત કિી િહ્યો છુ.ં આપ િૌ જાણો છો તેમ ૧૧ વષા (તા. ૧૧ જુલાઈ, ૨૦૦૨)થી આપના 'ગુજિાત સમાચાિ – એટશયન વોઇસ'ના લવાજમના દિમાં લગાિેય ભાવ વધાિો કિવામાં આવ્યો નથી. આ િમયગાળા દિટમયાન પોસ્િેજના દિમાં લગભગ બમણો વધાિો થયો છે તથા ટિસિીંગ અને અસય ખચાાઓમાં પણ ખૂબજ વધાિો થયો છે. આ કમિતોડ ખચાના બોજાનેજો લક્ષમાંલેવાય તો લવાજમના દિમાં લગભગ ૩૩%નો વધાિો કિવો પડે. વષોાથી અમે િાદિ િજૂઆત કિતા આવ્યા છીએ કે 'ગુજિાત િમાચાિ – એટશયન વોઇિ' એક માત્ર િકાશનની પેઢી નથી. વાચક તથા વાચકના ટહતો મધ્ય નજિ િાખી યથામટત યથાશટિ જ્ઞાનયજ્ઞ અને િેવાયજ્ઞની જવાબદાિી પણ જગત ટનયંતાએ અમને િોંપી છે. ખૂબ ઊંડા મંથન બાદ 'ગુજિાત િમાચાિ – એટશયન વોઇિ'ના લવાજમના દિમાં વધાિો કિવો જ પડે એવી અમાિી મજબૂિી છે. તે કાિણોિિ અમાિે ના છૂિકે આગામી તા. ૧ ઓક્િોબિ, ૨૦૧૩થી ટિિનમાંના લવાજમના દિમાં માત્ર ૧૦%નો વધાિો કિવાની ફિજ થઇ છે. ટિિન બહાિના દેશો માિેના લવાજમના દિમાં માત્રને માત્ર પોસ્િેજના ખચાાના કાિણે વધાિો કિવાની ફિજ પડી છે તેની નોંધ લેવા િવવે વાચક ટમત્રોને નમ્ર ટવનંતી છે.

3

હાલમાં 'ગુજિાત િમાચાિ – એટશયન વોઇિ' મંગાવી િહેલા વાચકો તેમજ નવુ લવાજમ ભિવા માંગતા તમામ વાચક ટમત્રો જો આગામી તા. ૩૦મી સપ્િમ્ેબિ, ૨૦૧૩ પિેલા ૧ વષાકે૨ વષાનુંલવાજમ જુના દિેભિવા માંગતા િશેતો તેઅો જુના દિેલવાજમ ભિી શકશે. ટમત્રો, િટત િપ્તાહ 'ગુજિાત િમાચાિ – એટશયન વોઇિ' ઉપિાંત દીપોત્િવી અંક, વાટષાક કેલસે ડિ તેમજ ઉપયોગી અને માટહતીિદ એવા ૮થી ૧૦ ટવશેષાંકો અમે િવવે લવાજમી ગ્રાહકોને ટવનામુલ્યે િાદિ અપાણ કિતા આવ્યા છીએ. આપની િકાશન પેઢીના હાથ મજબૂત કિવા આપ િૌ િગાં સ્નેહીજનો અને ટમત્રોને આગામી દીપોત્િવી પવા િિંગે કે પછી તેમના જસમ ટદન, લગ્નટતટથ કે અન્ય પ્રસંગોએ િાલના જુના દિે સત્વશીલ વાંચન સામગ્રી ધિાવતા અનેકાયમી સંભાિણુંબની િિેતેવા 'ગુજિાત સમાચાિ – એટશયન વોઇસ'ના લવાજમની ભેિ આપી શકો તો તેમ કિી સિકાિ આપવા નમ્ર ટવનંતી છે. હું આશા િાખું છું કે આપ િૌ અમાિા આત્મીયજન િમા ટનયટમત વાચકો અને લવાજમી ગ્રાહકો છો અને િમાણમાં આ નજીવો વધાિો કિવાની અમાિી મજબૂિીને લક્ષમાં લઇને વધુને વધુ િાથ િહકાિ આપતા િહેશો તેવી આશા અસ્થાને નથી. આજ ટદન પયયંત આપ િૌ જે િાથ, િહકાિ અને િમથાન આપી િહ્યા છો તે બદલ અમે આપ િૌના ઋણી છીએ. આપનો િહૃદયી કમલ િાવ, ન્યુઝ એડિટર

લવાજમના નવા દિો માિે જૂઓ સબસ્ક્રીપ્શન ફોમા પાન નં. ૮

• ડેટિંગથી અથાતત્ર ં ને£૩.૬ ટબટલયનનો ફાયદોઃસ્ત્રી અને પુરુષ ડેટિંગ પિ જાય તો તેમને િેમ મળે તે જરૂિી નથી. તેઓ િેટલટિિીની માફક અટત કકંમતી ભેિો ખિીદી િેમી કે િેટમકાને કદાચ આપી શકતાં ન હોય છતાં, તેઓ દેશના અથાતત્ર ં ને £૩.૬ ટબટલયનનો ફાયદો કિાવે છે. એક ડેટિંગમાં િિેિાશ £૧૦૩નો ખચા થાય છે, જેમાંથી £૬૦ િેસ્િોિાં અને £૨૦ પબ અને બાિમાં ટિસક્િ પાછળ ખચાાય છે.


4

લિટન

2013

7th September 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

‘એલશયન એચીવસસ એવોર્સસ ૨૦૧૩’ માટે ‘લિિી’ ફાઉન્ડેશન સ્પોન્સડડ ચેલરટી છે

મીના માટે ઉજળાં ભવિષ્યનું વનમાાણ કરીએ

મીનાને મદદની જરૂર હતી, પરંતુ તેને મદદ કરનાર કોઈ ન હતુ.ં તેની માતા અંધ હતી અને શપતા અવસાન પામ્યા હતા. તેનો પશરવાર ઘણો જ ગરીબ હતો. તેઓ કોલકાતામાં રહેતા હતા. તેના ભાઈએ ૧૧ વષણની અશનચ્છનીય મીનાનાં લગ્ન આિરે ૪૦ વષણના પુરુષ સાથે કરાવી સમસ્યા હલ કરી લીધી હતી. ભારતમાં આવું કાનૂની સ્વરૂપનું બાળિોષણ તદ્દન સામાન્ય ગણાય છે. ઘણાં પશરવારોમાં છોકરીની જાતને સમસ્યા જ ગણવામાં આવે છે. છોકરીને પ્રેમ અને જાળવણી કરવાના બદલે તેને વેશ્યાગૃહમાં વેચી દેવાય છે અથવા જંગલી લગ્નમાં બાંધી દેવાય છે. મીનાનો િરાબી પશત તેનું િોષણ કરતો અને ઈચ્છે ત્યારે લેડી મોવિની કેન્ટ નૂન તેના પર બળાત્કાર કરતો હતો. તેમની સાથે રહેતી મીનાની નણંદ પણ એટલી જ િૂર હતી. માત્ર એક વષણ પછી મીનાનો પશત લૂટં ચલાવી નાસી છૂટ્યો હતો. મીનાને ઘરની બહાર હાંકી કઢાઈ અને ભાઈઓને પણ ઘરમાં તેની જરૂર ન હતી. જીવનશનવાણહ ચલાવવા મીનાએ સોનાની ઝરીનાં ભરતકામની કામગીરી િરૂ કરી હતી. અહીં તેની સાથી કામદારે તેને સારી નોકરી અપાવવાની લાલચ આપી કોઈ મૌસી પાસે લઈ ગઈ હતી અને મૌસીએ તેને ચાહમાં નિીલો પદાથણ ભેળવી બેભાન કરી દીધી. મીના જાગી ત્યારે વેશ્યાગૃહમાં હતી. આ પછી બેરહમ માર, ભૂખ અને મોતની ધમકીઓ સાથે યાતના અને આઘાતનો શસલશસલો િરૂ થયો હતો. તે વેશ્યા તરીકે કામ કરવા સંમત ન થઈ ત્યાં સુધી ચાલુ રહ્યો. મીનાને બચાવી માયસોરમાં ઓડાનાડીના આશ્રયગૃહમાં પુનવણસન માટે મોકલાતાં તેના દુઃસ્વપ્નનો અંત આવ્યો. કોલકાતાથી માયસોર ઘણું જ દૂર છે, જેનાથી દેિમાં ડર શવના છોકરીઓની હેરાફેરી કરતા માનવતસ્કરોનાં નેટવકકનો ખ્યાલ આવી િકે છે. સ્ટેનલી કેવી અને પરિુરામ એમએલ નામના બે પત્રકાર માયસોરમાં વેશ્યાવૃશિ અંગે સ્ટોરી માટે સંિોધન કરી રહ્યા હતા. એક વેશ્યાએ તેમના શવિે માત્ર આવી વાતો લખવાના બદલે તેમને મદદરૂપ થાય તેવું િા માટે કરતા નથી, તેવો પત્રકારોને ટોણો માયોણ હતો. વેશ્યાએ તેમને ભોગવવી પડતી યાતના, શહંસા, વેશ્યાવૃશિની સાથોસાથ ચાલતાં િરાબ અને માદક પદાથોણનાં વ્યસન સશહતની હકીકતો ખુલ્લી કરી હતી. મીનાની માફક તેની મદદ કરનાર પણ કોઈ ન હતુ.ં સ્ટેનલી અને પરિુરામ માટે આ મોટો વળાંક હતો. પત્રકારત્વને

લિિી ફાઉન્ડેશનની માનવતસ્કરી સામે ઝુંબેશ

દરરોજ સેંકડો બાળકો અને સ્ત્રીઓ માનવતસ્કરીનો શિકાર બને છે. વેશ્યાગૃહોમાં કેદ રખાતાં આ લોકો આપણી મદદ શવના છૂટી િકે તેમ નથી. કોઈ પણ નાનું અથવા મોટું દાન, તેમના માટે મહત્ત્વપૂણણ પશરવતણન લાવિે, તેમનો જીવ પણ તેનાથી બચી િકે છે. તમે આ પશરવતણન કે તફાવત લાવી િકો છો. વેશ્યાગૃહોમાં ફસાયેલી લાખો કુમળી કળીઓનાં જીવનમાં તમે વસંત લાવી િકો છો. આ લોકોને સહાયરૂપ બનવા અમને ઉદાર હાથે મદદ કરો. જે શવસ્તારોમાં માનવતસ્કરીનું પ્રમાણ અશતિય ઊંચુ છે, તે વાં ગ્રામીણ જીલ્લાઓ અને િહેરી ઝૂપં ડપટ્ટીઓમાં અમારા સહયોગી પ્રોજેક્ટ્સ કાયણરત છે. તમારી સહાયથી આ કાયોણમાં મદદ મળિેઃ • સોલાર પેનલ્સ - £૨૧,૦૦૦ • સ્કૂલ બસ અને રેસ્ક્યુ ે ન સ્કોલરશિપ્સ અને વ્હીકલ્સ- £૧૬,૦૦૦ • હાયર એજ્યુકિ આજીશવકા શવકાસ - £૨૦,૦૦૦ • િાળાઓ માટે કોમ્પ્યટુ સણ, આઈટી અને ઈંગ્લલિની તાલીમ - £૨૨,૦૦૦ • બચાવાયેલાં બાળકો માટે આહાર- £૬,૫૦૦ રાજસ્થાનમાં ગ્રામીણ િાળાનાં વીજકરણ માટે સોલાર પેનલ્સની ખરીદીમાં £૨૧,૦૦૦ મદદરૂપ નીવડિે. આનાથી ૫૦૦ શવદ્યાથથીને લાભ થવા ઉપરાંત, માનવતસ્કરીમાંથી બચાવાયેલાં દ્વારા ગોવામાં સંચાશલત નવતર લોન્ડ્રી સેવાને શવદ્યુત પૂરી પાડી િકાિે. £૧૬,૦૦૦ની મદદથી શદલ્હીમાં વેશ્યાવૃશિમાંથી બચાવાયેલા શિકાર માટે જ સમશપણત સ્કૂલ બસ તેમ જ આસામના ઉબડખાબડ શવસ્તારોમાં સફળ બચાવ કામગીરી હાથ ધરવા યોલય વાહનો ખરીદી િકાિે. £૨૦,૦૦૦ની મદદથી ૨૫ યુવાન છોકરીઓને ઉચ્ચ શિિણ માટે સ્પોન્સર કરવા ઉપરાંત, બચાવાયેલી ૫૫ સ્ત્રીઓને નાણાકીય રીતે સ્વતંત્ર બનાવવા પ્રારંશભક મૂડી આપી િકાિે. £૨૨,૦૦૦ની સહાયથી બે િાળાને કોમ્પ્યટ ુ રથી સજ્જ કરી િકાિે તેમ જ ૧૧૦ યુવાન છોકરીને આઈટી, અંગ્રેજી ભાષા અને વ્યશિત્વ શવકાસ અભ્યાસિમો પૂરાં પાડી િકાિે. £૬,૫૦૦ની મદદ વેશ્યાઓનાં ૧૨૫ બાળકોને એક આખાં વષણ સુધી શદવસમાં ત્રણ વખત ભોજનની વ્યવસ્થા કરી િકિે. અમારો સંપકક info@ipartnerindia.org ખાતે સાધી િકાિે.

અલશવદા કરી તેઓ સામાશજક કાયણકરો અને કમણિીલો બની ગયા. તેમણે જાતીય શહંસા અને માનવતસ્કરીને અટકાવવા ૨૦ વષણ અગાઉ દશિણ ભારતના માયસોર ખાતે ઓડાનાડી પ્રોજેક્ટની સ્થાપના

કы.´Ъ.એÂ. ¢Ь§ºЦ¯Ъ çકЮ»

કы³¸ђº ´Цક↕çકЮ», ¸ЬºÃЦઉ ºђ¬, કыת³ Ãщºђ. HA3 9JA. ¯¸ЦºЦ ¶Ц½કђ³щ §λº ¢Ь§ºЦ¯Ъ ╙¿¡¾Ц¬ђ. ¢Ь§ºЦ¯Ъ ·ЦÁЦ આ´®Ъ ¸Ц3·ЦÁЦ ¦щ. ¢Ь§ºЦ¯Ъ આ¾¬¿щ¯ђ આ´®Ъ Âєçકж╙¯ ¯°Ц ²¸↓ªકЪ ¿ક¿щ. ¯ђ §λº ¯¸ЦºЦ ¶Ц½કђ³щ અ¸ЦºЪ çકЮ»¸Цє¸ђક»¾Ц ╙¾³є¯Ъ. ³¾Ъ ª¸↓¯Ц. ≡ Âتъܶº°Ъ ¿λ °¿щ. ¸¹ ±º ¿╙³¾ЦºщÂ¾Цº³Ц ≥°Ъ ∞∟. ≠ ¾Á↓°Ъ ઉ´º³Ц ¶Ц½કђ³щĬ¾щ¿ આ´¾Ц¸Цєઆ¾¿щ. કђઈ ´® ΦЦ╙¯-4╙¯³Ц ·щ±·Ц¾ ╙¾³Ц Âѓ³щ±Ц¡» કº¾Ц¸Цєઆ¾¿щ. µЪ³Ц ±º ¡а¶ § ã¹Ц§¶Ъ ¦щ.

¾²Ь╙¾¢¯ ¸ЦªъÂє´ક↕њ

ºЦ§щ×ĩ ´ªъ»њ 020 8958 9532 / 07957 635 243 ¸²Ь¶Ãщ³ કЦ»╙º¹Цњ 020 8428 3262 / 07840 869 184 Email: mkalaria@hotmail.com

કરી હતી. તેમની કામગીરીને સરકારે શબરદાવી છે. ઓડાનાડીએ હેરાફેરીમાં બચાવી લીધેલી ૪૦ સ્ત્રીઓ માટે શનવાણહને લાયક એકમો શવકસાવવા ભંડોળ માટે શલલી ચેશરટી સંસ્થા સમિ અરજી કરી હતી. કેટલીક સ્ત્રીઓ તો ફૂલટાઈમ દરજીકામમાં જોડાયેલી હતી. જોકે, નવી ડીઝાઈન્સની રચના અને શબઝનેસના વેપારી પાસાને શવકસાવવા માકકેશટંગ ટીમને ભંડોળની આવશ્યકતા હતી. અમે તેમને નવા ધંધાના શવકાસ માટે પણ મદદ કરી િકીએ તેમ છીએ. બેકકંગ, માકકેશટંગ, ડીશલવરી શસસ્ટમ, શહસાબો રાખવા સશહત યોલય તાલીમ સાથે માયસોરના મધ્યમવગથીય વેપારી શજલ્લામાં બેકરી સ્થાપી િકાય. કાયમી રોજગારી મીના જેવાં લોકોને વધુ સ્વતંત્ર થવામાં મદદ કરી િકે છે. ઓડાનાડી સુસ્થાશપત અને પ્રશતશિત પ્રોજેક્ટ છે. તેમણે અત્યાર સુધી ૬૦થી વધુ બચાવ અશભયાન ચલાવ્યાં છે અને ૨૦૦૦થી વધુ સ્ત્રીઓ અને સગીર માટે પુનવણસવાટની વ્યવસ્થા કરી છે. ૧૩૮ માનવતસ્કરોની ધરપકડ થઈ છે અને તેમની સામે ૪૭ શિશમનલ કેસ ફાઈલ કરાયા છે. સૌથી અસલામત શવસ્તારોમાં ૬૦ શવશજલન્સ સશમશત સ્થાપવામાં આવી છે. િાળાનાં ૨૦૦,૦૦૦ બાળકોને જાતીય િોષણ શવિે શિિણ અપાયું છે. લાપતા ૬૩૦ બાળકોને તેમના પશરવાર પાસે પહોંચાડી દેવાયાં છે. ૨૦૦૨માં ઓડાનાડીએ ૮૦ રહેવાસીને રાખી િકાય તેવું માશડલુ સેન્ટર સ્થાપ્યું હતુ,ં જ્યાં તેમને સલામત અને કુટબ ું પ્રકારનું વાતાવરણ આપી િકાય અને જ્યાં તેમને આધાર, કાઉન્સેશલંગ અને શિિણની વ્યવસ્થા કરી િકાય. મીના જેવી વ્યાપારી ગુલામી, ભીખ માગવી અને યૌનિોષણની પશ્ચાદભૂમાંથી આવતાં ઘણાં છોકરાં પણ છે, અથવા વેશ્યાવૃશિ કરતી સ્ત્રીઓનાં બાળકો પણ છે. તેમના માટે યોલય ભશવષ્યના શનમાણણ માટે પણ તેમને આપણા તરફથી શવિેષ ટેકાની જરૂર છે. માયસોરમાં બેકરી જેવાં શનવાણહિમ એકમોનાં સજણન દ્વારા ે નને મદદ મીનાનું ભશવષ્ય સુધારવા મહેરબાની કરી શલલી ફાઉન્ડિ કરો. આમ કરીને આપણે તેને આજના ભોજન માટે જ નશહ, તેની આવનારી તમામ કાલ માટે પણ ભોજનની વ્યવસ્થા કરી િકીિુ.ં વધુ માશહતી માટે વેબસાઈટ www. ipartnerindia.org / lilyfoundation.phpની મુલાકાત લેિો, અથવા અહીં સંપકક કરો. iPartner India, info@ipartnerindia.org Tel: +44 20 7841 8919


7th September 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

5


╙Įª³

Âє╙ΤΆ Â¸Ц¥Цº

7th September 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

⌡ ¶щºђ§¢ЦºЪ ±º ÂЦ¯ ªકЦએ ´Ã℮¥¿щњ ¶щ×ક ઓµ Æ»щ׬³Ъ ²Цº®Ц°Ъ ╙¾´ºЪ¯ ³¾ ¸╙Ã³Ц અ¢Цઉ § ╙Įª³³ђ ¶щºђ§¢ЦºЪ ±º ÂЦ¯ ªકЦ³Ц ³Ъ¥Ц 篺щ ´Ã℮¥Ъ §¿щ ¯щ¸ અĠ®Ъ ╙¶¨³щ »ђ¶Ъ ĠЬ´ ╙Į╙ª¿ ¥щܶº ઓµ કђ¸Â↓³єЬ કÃщ¾Ьє ¦щ. §ђકы, ã¹Ц§³Ц ±º ¯щ³Ц √.≈ ªકЦ³Ц ╙¾ĝ¸λ´ ¯╙½¹щ°Ъ ∟√∞≠ અ¢Цઉ ઊє¥Ц §¾Ц³Ъ ¿Ä¹¯Ц ³°Ъ. ⌡ HSBCએ ¥ЦM↓ ¾²Цº¯Цє ³Ц³Ц ╙¶¨³щ એક¸ђ³щ ³ЬકÂЦ³њ ¹Ьકы³Ъ Âѓ°Ъ ¸ђªЪ ¶щ×ક એ¥એ¶ЪÂЪ ˛ЦºЦ ¯щ³Ц ≡√√,√√√ »£Ь╙¶¨³щ એક¸ђ ¸Цªъ¥Цm↓Â¸Цє¾²Цºђ કº¾Ц³Ъ ¹ђ§³Ц°Ъ ╙¶¨³щ ઓ¢›╙³¨щ¿³ђએ ªЪકЦ કºЪ ¦щ. ÂєÅ¹Ц¶є² એક¸ђ ĭЪ ¶щЩ×કі¢ Âщ¾Ц ¢Ь¸Ц¾¿щ. ³¾Цєએક¸ђએ ∞≤ ¸╙Ã³Ц³Ц ĭЪ Âщ¾Ц³Ц ઓµº ´Ъ╙º¹¬ ´¦Ъ ³¾Цє¥Цm↓ ·º¾Ц³Ц °¿щ. ⌡ ¸ЦઈĠщ³°Ъ ¸¢§³щ કЦ¹¸Ъ ³ЬકÂЦ³ °ઈ ¿કы ¦щњ ¾ç¯Ъ³Ц ∞√°Ъ ∞≈ ªકЦ »ђકђ³щ¸ЦઈĠщ³³Ъ ¸ç¹Ц Â¯Ц¾щ¦щ. ¸ЦઈĠщ³°Ъ ¸¢§³щકЦ¹¸Ъ ³ЬકÂЦ³ °ઈ ¿કы¦щ¯щ¸ એક અÛ¹ЦÂщ§®Цã¹Ьє ¦щ. ¹Ь╙³¾╙Â↓ªЪ ઓµ કђ´³Ãщ¢³³Ц ¬ђ. ¸Âа± અ¿Ъ³Цએ §®Цã¹Ц ¸Ь§¶ ¸ЦઈĠщ³°Ъ ¸¢§ ´º ઉ¨º¬Цє °¾Ц³Ьє, ãÃЦઈª ¸щªº³Ъ ╙¾કж╙¯ અ³щ¸¢§³Ц ક± ¶±»Цઈ §¾Ц³Ьє§ђ¡¸ ºÃщ¦щ. ⌡ ºђàµ Ãщ╙ºÂ ÂЦ¸щ ¯ι®Ъઓ ´º L¯Ъ¹ κ¸»Ц³Ц આºђ´њ ઓçĺъ╙»¹Ц³Ц ≤∩ ¾Á↓³Ц એתºªъઈ³º ºђàµ Ãщ╙ºÂ ÂЦ¸щ ¶Ц½કђ³Цє¡ºЦ¶ ╙¥Ħђ ±ђº¾Ц અ³щl¯Ъ¹ κ¸»Ц કº¾Ц Âє¶є²щ આºђ´ »¢Ц¾Ц¹Ц ¦щ. Ãщ╙ºÂ ∟∩ Âتъܶºщ»є¬³¸Цє¾щçª╙¸×窺 ¸щ╙§çĺъª³Ъ કђª↔¸ЦєÃЦ§º °¿щ. ∞≥≤√-≤∞ ±º╙¸¹Ц³ ∞≈ ¾Á↓³Ъ ¦ђકºЪ ÂЦ°щઅä»Ъ» úક¯ђ³Ц ¦ આºђ´ ¯щ¸ § ∞≥≤≠¸Цє∞∫ ¾Á↓³Ъ ¦ђકºЪ ÂЦ°щઅä»Ъ» úક¯ђ³Ц ¦ આºђ´ Ãщ╙ºÂ ╙¾ιˇ »¢Ц¾Ц¹Ц ¦щ.

¶щ¯Ъઆє¿ ³Ц³Ъ 羯єĦ ±ЬકЦ³ђ ¶є² ´¬Ъ §¾Ц³Ъ ¥щ¯¾®Ъ

»є¬³њ ╙Įª³³Ъ ÃЦઈ çĺЪÎÂ¸Цє ³Ц³Ъ 羯єĦ ±ЬકЦ³ђ³ђ ¶щk¯Ъઆє¿ ╙ÃçÂђ ¶є² °ઈ §¾Ц³Ц આºщÃђ¾Ц³Ъ ¥щ¯¾®Ъ એક ╙º´ђª↔¸Цєઅ´Цઈ ¦щ. આ¾Ц 羯єĦ ±ЬકЦ³±Цº³ђ ¶κ¸¯Ъ ¾¢↓ ·Цº¯Ъ¹ અ³щ ¡Ц કºЪ³щ ¢Ь§ºЦ¯Ъ Â¸Ц§³ђ ¦щ. ºЪªъઈ» ઉ˜ђ¢³Ц એЩĨĹЬ╙ª¾ ╙¶» ╙Ġ¸ÂЪ³Ц કÃщ¾Ц અ³ЬÂЦº ∫√,√√√ કі´³Ъ³Ц ¬ъªЦ³Ц ╙¾ä»щÁ®¸Цє આ ÃકЪક¯ђ ¶ÃЦº આ¾Ъ ¦щ. અ³Ь╙¥¯ ╙¶¨³щ ±º, ¡¥Ц↓½ ´ЦЧક∂¢ ¯щ¸ § ઓ³»Цઈ³ ¿ђ╙´є¢³Ц ╙¾કЦÂ°Ъ ±щ¿³Ьєç¾¯єĦ ºЪªъ» ÂщĪº ³¶½Ьє´jЬє¦щ. આ¢Ц¸Ъ Ħ® ¾Á↓¸Цє આ«¸Цє°Ъ એક°Ъ ¾²Ь ±ЬકЦ³ ¶є² °ઈ ¿કы ¦щ અ³щ ´Цє¥ ¾Á↓¸Цє ≈√√√ ±ЬકЦ³ђ ¶є² °ઈ §¿щ ¯щ¾Ъ ¥щ¯¾®Ъ ╙Ġ¸ÂЪએ આ´Ъ ¦щ. ĠЦÃકђ ˛ЦºЦ ¡¥↓¸Цє

આ¾щ»Ъ ¸є±Ъ³ђ ÂЦ¸³ђ કº¾Ц¸Цє ÃЦઈ çĺЪΠ±ЬકЦ³ђ ╙³æµ½ ¢ઈ ¦щ. ╙º´ђª↔¸Цє §®Ц¾Ц¹Ьє ¦щ કы ઓଠçªЦઈ»³Ъ ÃЦઈ çĺЪγщ Âm¾³ કº¾Ц³Ьє þщ ¸а¡Ц↓¸Ъ´а®↓ §®Ц¹ ¦щ. ªЦઉ³ ÂщתÂ↓³щ »ђકђ³щ આકÁ› ¯щ¾Цє ³¾Цє ઉÓÂЦ÷º ¾Ц¯Ц¾º®³Ъ §λº ¦щ. ç°Ц╙³ક અ³щકы×ĩ ºકЦº ¯щ¸ § ΤщĦ³Ц ÂєÅ¹Ц¶є² ╙ÃçÂщ±Цºђ ¸Цªъ ¯щ¸³Ц ´º ³Ц®ЦકЪ¹ ±¶Ц® £ªЦ¬¾Ьє ¯ЦકЪ±³Ъ ĬЦ²Ц×¹¯Ц ¶³Ъ ºÃщ¾Ъ §ђઈએ, ¯щ¸ ╙Ġ¸ÂЪ³Ц અÃщ¾Ц»щ ç´Γ ક¹Ь↨ ¦щ. અçÄ¹Ц¸¯ђ કº¯Ц §¾Ц¶±ЦºЪ ¾²Ь Ãђ¹ ¯щ¾Цє ≤≠√√ ºЪªъઈ»Â↓ ∟√√≤¸Цє Ã¯Цє, §щÂєÅ¹Ц આ§щ¾²Ъ³щ ∟√,√√√°Ъ ¾²Ь°ઈ ¦щ.

¾ђªµ¬↔³Mક ·╙Ū¾щ±Цє¯ ¸щ³ђº¸Цє§×¸ЦΓ¸Ъ ¸ÃђÓ¾³Ъ ઉ§¾®Ъ કº¾Ц¸Цєઆ¾Ъ ïЪ. ·¢¾Ц³ કжæ®³Ц §×¸³Ъ ઉ§¾®Ъ³Ц આ ĬÂє¢щ ≡√,√√√°Ъ ¾²Ь╙Ã×±ЬÃЦ§º ºΝЦЦєÃ¯Ц. »Σ¸Ъ╙Ĭ¹Ц ´ªъ»щÂЬє±º ¾çĦђ¸ЦєÂŹ °ઈ³щ·¢¾Ц³ કжæ®³Ъ ·а╙¸કЦ, Ë¹Цºщ¯щ³Ъ ¶Ãщ³ ¸ђ╙Ã³Ъ ´ªъ»щ·¢¾Ц³ કжæ®³Ъ અ³×¹ ·Ū ºЦ²ЦºЦ®Ъ³Ъ ·а╙¸કЦ ·§¾Ъ ïЪ. ‘úщકжæ®│³Ц ¸єĦL´°Ъ ¾Ц¯Ц¾º® ¢ЬєM ઉKЬєÃ¯Ьє.

⌡ ≠√°Ъ ¾²Ь¾¹³Ц »ђકђ¸Цє¬Цઈ¾ђÂ↓¾Ö¹Цєњ ±º ¾Á›¬Цઈ¾ђÂ↓ »щ³ЦºЦ³Ъ ÂєÅ¹Ц £ªЪ ¦щ. આ¸ ¦¯Цє, Æ»щ׬ અ³щ ¾щàÂ¸Цє ≠√ અ³щ ¯щ°Ъ ¾²Ь ¾¹³Ц »ђકђ¸Цє ∞≥≥√³Ц ±Ц¹કЦ ´¦Ъ ¬Цઈ¾ђÂ↓ »щ¾Ц³Ъ ÂєÅ¹Ц¸Цє¾²Цºђ °¹ђ ¦щ. Æ»щ׬ અ³щ¾щàÂ¸Цє∞≥≈√³Ц ¾Á↓¸Цє∩∞,√√√ ¬Цઈ¾ђÂ↓»щ¾Ц¹ЦєÃ¯Цє. આ ´¦Ъ ¬Цઈ¾ђÂ↓»щ¾Ц³ђ કЦ¹±ђ º½ °¯Цє ¯щ³Ъ ÂєÅ¹Ц ¾²Ъ ïЪ. ∞≥≥∩¸Цє ¬Цઈ¾ђÂ↓³Ъ ÂєÅ¹Ц ∞≠≈,√√√ ïЪ, §щ∟√∞∞¸Цє£ªЪ³щ∞∞≤,√√√ °ઈ ïЪ. ¶Ъm ¯ºµ, ∞≥≥√³Ц ઉǼºЦ²↓¸Цє ≠√ અ³щ ¾²Ь ¾¹³Ц ≠√√√ ´ЬιÁђએ ¦ЬªЦ¦щ¬Ц »Ъ²Ц ïЦ, Ë¹Цºщ ∟√∞∞¸Цє ÂєÅ¹Ц ¾²Ъ³щ ≥,≈√√ °ઈ ïЪ. આ § ºЪ¯щ, ∞≥≥∞¸Цє ≠√ અ³щ ¾²Ь ¾¹³Ъ ∩,∟√√ çĦЪએ ¦ЬªЦ¦щ¬Ц »Ъ²Цє Ã¯Цє ¯щ³Ъ ÂЦ¸щ ∟√∞∞¸Цє ÂєÅ¹Ц ¾²Ъ³щ≈,≤√√ °ઈ ïЪ.

YOU MATTER

G FOR IF YOU ARE LOOKIN

Has your college been REVOKED? Are you looking for a college transfer? Have you passed your English Test (B2)?

!

! "$

3 Years Visa rk Rights 20 Hours Wo time to work full ts n e d n e p e D as £1875 Fees as little # %

!# ! $

"

T: 0203 617 1372 / 075 51 51 51 67

@ Old Padra Road Alkapuri - Vadodara

Last remaining 3 flats & One Pent House for sale

UNTOLD STORIES. UNSUNG HEROES.

Ready Possession

3 BHK Luxurious Furnished Flats & 4BHK Luxurious Pent House

Aaj Tak presents ‘Vande Mataram’ only on Channel # 818 on SKY Digital. A show hosted by Kabir Bedi that takes you to the heart of India's real war stories.

Every Sat.: 11pm Repeat on Sun.: 10am & 10pm

blackpencilindia/Aaj Tak/0071-13

6

Price from ¾¬ђ±ºЦ³Ц ¶щçª »ђકы¿³ અ»કЦ´ЬºЪ - અђà¬ ´Ц±ºЦ ºђ¬ ∩ ¶щ¬λ¸³Ц »Ä¨ЬºЪ¹Â µ╙³↓ä¬ Ù»щª અ³щ∫ ¶щ¬λ¸³ђ ´щת ÃЦઉ Rs. 1 Crore

Цઇ¸ અђ»ª Â¥щק Ä ÃЦઇ એђ »Ц· »ђ ºщª³

MANAV RESIDENCY 37-38 Haribhakti Extension, Chakli Circle, Behind HSBC Banks, Old Padra Raod, Vadodara

For more details contact: email: shrijeebuilder@gmail.com Vadodara: +91 98250 24872 / UK: 07515 254 449.


લિટન

7th September 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

છ મોત છતાંએન્ડ્ર્યુલિટોન જીવેછે! તરુણીના યૌનશોષણ અંગેપાંચની ધરપકડ

‘દીપાવલિ લવશેષાંક 'માં ઇંગ્લિશ લવભાગમાં િેખ માટે લનમંત્ર ણ

િંડનઃ સામાન્ય રીતે માણસનું મૃત્યુ એક જ વખત થાય છે, પરંતુ માિદીવ્સમાં હનીમૂન માણવા ગયેિા ૩૩ વષષના રમતવીર એન્ડ્ર્યુ મિટોનનું છ વખત મોત થયું છતાં તે આજે જીવે છે. માિદીવ્સમાં હૃદય પર હુમિો કરતા વાયરસના કારણે પત્ની િોરેન સાથેએન્ડ્ર્યુ તેને નવેમ્બરમાં માયોક્રામડટમટસ િાગુ પડ્યો હતો. તેના હૃદયના ધબકારા વધીને િમત મમમનટ ૨૦૦ થઈ ગયાં હતાં. તેના હૃદયને પુનઃ િયબદ્ધ કરવા ડીફફમિિેશન શોક્સ અપાયા પછી થાઈિેન્ડના બેંગકોકમાંબે સપ્તાહ સુધી િાઈફ સપોટટ મશીન પર રાખવાની ફરજ પડી હતી. આ પમરસ્ટથમતમાં ફકડની સમહત અન્ય અવયવોની કામગીરી પણ બંધ થવા િાગતાં ડોક્ટરોએ શરીરમાંથી ૧૧ મિટર િવાહી બહાર કાઢવું પડ્યું હતું. એન્ડ્ર્યુ મિટોન નવ મમહના, ત્રણ હોસ્ટપટિમાં છ સપ્તાહ અને છ કામડટયાક ફેઈલ્યોર- હાટટએટેક પછી હાટટટ્રાન્સપ્િાન્ટની રાહ જુએ છે. માયોક્રામડટમટસના િક્ષણોમાં છાતીમાં દુઃ ખાવો, તાવ, અમનયમમત ધબકારાં અને શ્વાસ ફૂિવાનો સમાવેશ થાય છે. પરંતુહૃદયમાંસોજો િાંબો ચાિેત્યારેહૃદયના સ્નાયુઓ એટિી હદે પહોળાં થઈ જાય કે કશું થઈ શકતું નથી અને હૃદય બંધ પડવાની સ્ટથમત પણ આવી જાય છે.

મિય વાચકો, મદવાળી ઉત્સવ હવેબેમમહના જ દૂર છે. આપણા જીવનને ઉત્સાહસભર, આનંદ અને સદાબહાર ખુશી સાથે રંગ અને રોશનીથી ઝળહળાં કરવાં નૂતન વષષ બારણે ટકોરાંમારી રહ્યુંછે. દર વષષની માફક આ વષષે પણ 'ગુજરાત સમાચાર અને એમશયન વોઈસ' આપના જેવા શાનદાર અનેસમથષક વાચકો માટે ‘દીપાવમિ મવશેષાંક’ િકામશત કરશે. આ વષષે ઈંસ્લિશ મવભાગમાં અમે અમારા યુવાન વાચકો માટે કઇંક મવશેષ કરવાના છીએ. જો તમારી વય ૧૦થી ૨૫ વષષવચ્ચેહોય તો, 'How you celebrate your Diwali every year' અથવા 'Your most memorable Diwali' મવષય પર ૭૦૦ શબ્દથી વધુ ન હોય તેવો િેખ િખી તમારા ફોટોગ્રાફ સાથે મોકિી આપશો. અથવા જો તમે યુવા શાખા ધરાવતી અથવા યુવાિવૃમિઓને સહકાર આપતી સંટથાનું સંચાિન કરતા હો તો, તમારા યુવાન સભ્યો કે યુવાશાખા કેવી રીતે દીવાળીની ઉજવણી કરે છે તે મવશેનો િેખ ૫૦૦થી ૬૦૦ શબ્દોમાં બે તસવીર (૩૦૦ dpiથી ઓછી નમહ) સાથેઅમનેજણાવશો. એન્ટ્રી માટેછેલ્િી તારીખ રમવવાર, ૬ ઓક્ટોબર છે. એન્ટ્રી તમારા સંપણ ૂ ષ નામ, વય અને સંપકક નંબર સાથે aveditorial@abplgroup.com પર ઈમેઈિ કરવા મવનંતી છે. કમિ રાવ, ન્યુઝ એડિટર

• કામ કરતા પમરવારની સંખ્યામાં નોંધપાત્ર ઘટાડોઃ યુકેમાં કામ કરવાની વય ધરાવતાં પમરવારની સંખ્યામાં સૌિથમ વખત ઘટાડો નોંધાયો છે. ઓફફસ ફોર નેશનિ • મામસક ૧૨૦૦ મવદ્યાથથીનેશાળા નજીક અકસ્માતઃ દર મમહને ટટેટેસ્ટટક્સના નવાં આંકડા ૧૨૦૦ જેટિાંમવદ્યાથથી ૨૯,૧૪૨ શાળાના દરવાજાથી ૫૦૦ મીટરના અનુસાર ૨૦૧૩માં પમરવારની અંદર જ અકટમાતનો ભોગ બનવાથી તેમની સિામતી મવશેમચંતા સંખ્યા ૧૬૫,૦૦૦ ઘટીને૨૦.૪ સજાષઈ છે. છ વષષમાં આશરે ૮૬,૦૦૦ બાળકો મિમટશ શાળાની મમમિયન થઈ છે. સૌથી વધુ આસપાસ માગષ અકટમાતોના મશકાર થયાનું રીપોટટ કહે છે. ઘટાડો નોથષઈટટ અને ઈટટ િંડનમાં શાળા નજીક અથડામણોનું િમાણ સૌથી વધુ છે. મમડિેન્ડ્સમાં જોવાયો છે, માન્ચેટટર, મિવરપૂિ, િેડફડટ, ઓલ્ધામ, િેટટર, બમમિંગહામ અને જ્યાં દરેક મવટતારમાં ત્રણ નોમટંગહામમાંશાળા નજીક અકટમાતમાંમોતનુંઊંચુંિમાણ છે. ટકાથી વધુની ઘટ પડી છે.

Escorted Tours Packages

મુક્ત કરાયા છે. ગયા વષષેરોશડેલ નજીકિી સેક્સ ગ્રુથમંગ નેટવકકના પાફકસ્તાની મૂળના આઠ અને અિઘાન સથહત નવ અપરાધીને તરુણીઓ સામે જાતીય હુમલા બદલ જેલની સજા િઈ હતી. ૧૨િી ૧૮વષષની ૪૭ તરુણીને સાંકળતા અપરાધો અંગે ગ્રેટર માન્ચેસ્ટર, લેન્કેશાયર અને વેસ્ટ યોકકશાયરમાં િેલાયેલી ગેન્ગના ૫૬ શકમંદની પૂછપરછ કરાઈ હતી.

• મિટનમાં ૭.૭ મમમિયન વકકરો ૫૦થી ૬૪ વષષની વચ્ચેના છેઃ ડીપાટટમેન્ટ ફોર વકક એન્ડ પેન્શન્સના આંકડા અનુસાર મિટનમાં ૭.૭ મમમિયન વકકરો ૫૦થી ૬૪ વષષની વચ્ચેના છે, જે ૧૫ વષષ અગાઉની સરખામણીએ બે મમમિયન વધુ છે. મિટનમાં વૃદ્ધોની વટતી વધી રહી છે, પરંતુ સરકારના કહેવા મુજબ ૨૦૨૦ સુધીમાંકુિ વકકફોસષનો ત્રીજો મહટસો ૫૦થી વધુવષષના વકકરોનો હશે.

er Novemb% 5 7 r u To Sold!

Enchanting China

Highlights of Myanmar from

£2791

from

Deluxe East Coast Malaysia

7 nights from £1389 Travel from 01 Aug - 25 Oct 13 Last booking date: 20 Oct 13

£2220

16 Day tour with Yangtze River Cruise Tour dates: 11 Nov 13, 07 Mar, 15 Apr, 12 May and 09 Jun 14

15 Day tour Tour dates: 07 Jan, 08 Apr and 06 Oct 14

from

£2368

Tour dates: 12 Nov 13, 11 Feb& 11 Mar 14

7 nights from £1449

7 nights

Travel from 01 Aug - 23 Nov 13 Last booking date: 20 Nov 13

Multi-leg flights from London - Toronto - New York - London

from £592

London - Dubai - Bangkok - Hong Kong - Dubai - London

from £607

London-Hanoi-Bangkok-SiemReap-HoChiMinh-London from £726 London-Colombo-KualaLumpur-Delhi-Colombo-London from £969 Plus more...

www.namaste.travel 56 Baker Street, London W1U 7BU Contact: sales@namastetravel.co.uk

Mob: 07807 775 767

Prices are per person subject to availability and change. Terms and conditions apply

from

£1639

Travel from 01 Aug - 6 Dec 13 Including flights

South American Discovery from

17 Day tour with optional 5 Day Tour add-on for Laos

Mauritius

Including flights

Tel: 020 7725 6765

Cambodia & Vietnam

Deluxe Borneo

Including flights

Flights only

લંડનઃ યુવાન તરુણીના કથિત યૌનશોષણ અંગે પોલીસ તપાસના ભાગરૂપે ૨૧િી ૫૮ વષષના વયજૂિના પાંચ પુરુષની ૨૮ ઓગસ્ટે ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. બોલ્ટનના ૧૧ સ્િળોએ દરોડા પાડવામાં ૫૦િી વધુ પોલીસ ઓફિસર જોડાયા હતા. યુવતી ૧૪વષષની હતી ત્યારે જુલાઈ ૨૦૧૧િી અનેક વખત બળાત્કાર અને જાતીય હુમલાનો થશકાર બની હતી. ગુનગ ે ારોને આગામી જાન્યુઆરી સુધી જામીન પર

All our escorted tour prices are per person, full board and include all flights inclusive of taxes

,'-$(&+" #$'* !.& .&)$!%%%

7

£4450

23 Days with optional 3 nights in Buzios Tour dates: 09 Mar & 07 Sep 14

Maldives

7 nights

from

£1917

Travel from 01 Aug - 31 Oct 13 Including flights

Flights from London to Dubai from £322 22 Singapore from £487 Rio from £504 Mumbai from £449 Paris from £85

Bangkok from £467 Toronto from £497 Lima from £599 Hanoi from £476 Geneva from £121

Beijing from £494 New York from £391 Nairobi from £519 Sydney from £681 Zurich from £127

Bringing you travel deals for over 35 years Authorised to sell Travel Insurance Namaste travel is a division of the


8

કચ્છ-ઉત્તર ગુજરાત

યુકેવાસીનુંમાધાપરમાંટ્રસ્ટનેમકાનનુંદાન

માધાપરઃ રઘુનાથજી અને ધીંગશ્વ ે ર મહાદેવ મંદદર ટ્રસ્ટની તાજેતરમાં મળેલી સામાન્ય સભામાં ગામના વતની અને અત્યારે ઓલ્ડહામ (યુક)ે માં વસતા રાધાબેન શિવજી ગોરશિયાએ પોતાની માદલકીનું મકાન ટ્રસ્ટની પ્રવૃદિઓ માટે દાનમાં આપ્યું હતુ.ં આ સભામાં દાતા પદરવારે ગામના મુખ્ય રસ્તા રઘુનાથજી

બનાસ બેંકમાં આખુંબોિડ ડબનહરીફ જાહેર

મંદદરની બાજુમાં આવેલું પોતાનું મકાન ટ્રસ્ટને અપપણ કરવાની ઇચ્છા વ્યક્ત કરી, પદરવારના સભ્ય ધનજી શિવજી ગોરશિયાએ મકાનના દસ્તાવેજ, દતજોરીની ચાવી ટ્રસ્ટી ખીમજી શવશ્રામ હીરાણીને અપપણ કરી હતી. દાતા પદરવારની લાગણીને દબરાવતાં ટ્રસ્ટીઓએ શાલ, પ્રતીક ભેટ, ફૂલહાર અપપણ કરી દાતાનું સન્માન કયુું હતુ.ં

પાલનપુરઃ બનાસકાંઠા હજલ્લાની આહથમક ધરોિર ગણાતી બનાસકાંઠા હજલ્લા મધ્યસ્થ સિકારી બેંક લી. (બનાસબેંક)ની ચૂંટણીમાં આખું સંચાલક મંડળ હબનિરીફ જાિેર થતાંબેંકના ઇહતિાસમાં ઐહતિાહસક ઘટના બની છે. બેંકના ચેરમેન શંકરભાઈ ચૌધરીએ આ ઘટનાને હજલ્લાની પ્રજાના • નાઇરોબીમાં એલ્ડેમા રેવીન રોડ વેસ્ટલેન્ડ ખાતે કચ્છી ભરોસોનો હવજય ગણાવ્યો છે. ગુજરાતી હિન્દુ યુહનયન દ્વારા તાજેતરમાં સાત હદવસ સુધી ૧૬ બેઠકોની ચૂંટણી િૈકી ૯ નૂતન હિવાલયનો પ્રાણપ્રહતષ્ઠા મિોત્સવ ઉજવાયો િતો. બેઠકો િર તો માત્ર એક જ મિોત્સવ માનકૂવાના વતની અને નાઇરોબીવાસી જીતુભાઇ ઉમે દવારી ફોમમ ભરાયાં િતા વાડિયાએ હિતા સ્વ. કાનજીભાઇ જેઠાભાઇ વાડિયાની સ્મૃહતમાં, અને ચૂંટણીની િરૂઆત જ સ્વ. નાથાલાલ ભોજાભાઇ શાહ િહરવાર તથા ચુનીલાલ હબનિરીફ બેઠકોથી થઇ મગનલાલ ડમસ્ત્રી િહરવારના મુખ્ય યજમાનિદેયોજાયો િતો. • રાજ્ય સરકારના હસંચાઈ હવભાગ દ્વારા નમમદા અને કડાણા િતી. તે િછી તો ઉમેદવારી બંધ ઓવરફ્લો થતાં વધારાનાં િાણીને દહરયામાં વિેવડાવાને િત્રો િાછા ખેંચાવાની મુદત બદલે જરૂહરયાતવાળા હવસ્તારોમાં અને નદીઓમાં િિોંચાડાય સુધીમાં તો બાકીની ૭ બેઠકો છે. આ વધારાના િાણીને સુજ્લામ સુફલામ સ્પ્રેડીંગ નિેર દ્વારા િરના ઉમેદવારી િત્રો િણ ઉત્તર ગુજરાતની નદીઓમાં િિોંચાડવાનું અને તળાવો ભરવાનું િાછાં ખેંચાતાં આખું બોડડ હબનિરીફ થયુંિતું. આયોજન કરાયુંછે.

Karamsad Samaj UK

Annual General Gathering of Karamsad Samaj UK Will be held on:- Sunday 15th September 2013 at 3:00pm

at:- Barnhill Community High School Yeading Lane, HAYES. UB4 9LE (Ample Car Parking) A warm welcome is also extended to daughters and sisters of Karamsadwasis and their families.

Navratri Festival 2013

At Barnhill Community High School Yeading Lane, HAYES UB4 9LE 8:00pm to 11:45pm Daily from Saturday 05th October 2013 to Sunday 13th October 2013 and on Saturday 19th October 2013 (Sharad Purnima)

7th September 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

╙¾´Ь» Ĭ¸Ц®¸Цє ÂÓ¾¿Ъ», એક ¾Á↓³Ьє »¾Ц§¸ ¸ЦĦ £∩√ ╙¾ΐÂ³Ъ¹ અ³щ ઉ´¹ђ¢Ъ ºђ§³Ц ¸ЦĦ ≤ ´щ× કыÂΆЦÃ³Ц ≠√ ´щ× ╙±´ђÓÂ¾Ъ ╙¾¿щÁЦєક, કы»щ׬º, ╙¾╙¾² Â¸Ц¥Цºђ અ³щ »щ¡ђ ¾Ц¥¾Ц ╙¾Á¹ђ ´º³Ц ╙¾¿щÁЦєકђ ઇÓ¹Ц±Ъ ¸Цªъએક ¸ЦĦ ÂЦΆЦ╙Ãકђ આ¡Ьє ¾Á↓ £щº ¶щ«Ц ¸щ½¾ђ ‘¢Ь§ºЦ¯ Â¸Ц¥Цº│ »¾Ц§¸ ¸Цªъ¹ђÆ¹ ¶ђÄÂ¸Цє  કºђ ¸ЦĦ £∟≈ ¢Ь§ºЦ¯ Â¸Ц¥Цº અ³щએ╙¿¹³ ¾ђઇ ¾²ЦºЦ³Ц £≈¸Цє ¢Ь§ºЦ¯ Â¸Ц¥Цº એ╙¿¹³ ¾ђઇ 'એ╙¿¹³ ¾ђઇÂ'¸щ½¾ђ

¯Ц. ∞∞-≡-∟√√∟°Ъ અ¸»¸Цєઆ¾щ»Ц »¾Ц§¸³Ц ±º

G.S. 1 Year £25 2 Years £45

UK A.V. Both £25 £30 £45 £55

EUROPE G.S. A.V. Both £55 £55 £80 £100 £100 £150

G.S. £70 £125

WORLD A.V. Both £70 £100 £125 £180

G.S.

UK A.V. Both

EUROPE G.S. A.V. Both

G.S.

WORLD A.V. Both

¯Ц. ∞-∞√-∞∩°Ъ »¾Ц§¸³Ц ³¾Ц ±º આ ¸Ь§¶ ºÃщ¿щ

1 Year £27.50 £27.50 2 Years £50 £50

£33 £60

£150 £150 £200 £290 £290 £340

£175 £340

£175 £250 £340 £450

¡Ц ³℮²њ ·ºЦ¹щ» »¾Ц§¸³Ьє╙ºµі¬ ¸½¿щ³ÃỲ

¸Ãщº¶Ц³Ъ કºЪ³щઆ µђ¸↓³щકЦ´Ъ³щ¥щક કыĝы╙¬ª/¬ъ╙¶ª કЦ¬↔³Ъ ¸Ц╙Ã¯Ъ ÂЦ°щ³Ъ¥щ³Ц º³Ц¸щ¸ђક»Ъ આ´ђ

GUJARAT SAMACHAR & ASIAN VOICE

ઇ-એ╙¬¿³ ¸Цªъ ╙Ŭક કºђ Tel: 020 7749 4080 / 020 7749 4000 Fax: 020 7749 4081 www.abplgroup.com 12 Hoxton Market, (Off Coronet Street) London N1 6HW

E-mail: support@abplgroup.com NAME

www.abplgroup.com

ADDRESS POST CODE £

TEL:

Please charge my VISA / ACCESS / MASTERCARD for

Card Expiry date

Card No:

Signature

Date

Â╙¾¿щÁ ³℮²: ‘¢Ь§ºЦ¯ Â¸Ц¥Цº│ અ³щ‘અщ╙¿¹³ ¾ђઇÂ│³Ц Âѓ ĠЦÃકђ³щ§®Ц¾¾Ц³Ьєકы§щઅђ ĝы¬Ъª કЦ¬↔°Ъ ¯°Ц ç¾Ъ¥ કЦ¬↔°Ъ ¯щ¸³Ьє»¾Ц§¸ ·º¿щ, ·ºщ¦щ¯щઅђ³Ц ¶′ક çªъª¸щת¸Цє‘Asian Business Publications Ltd’ »¡Цઇ³щઅЦ¾¿щ. અЦ ¶Ц¶¯ ¡Ц ³℮² »щ¾Ъ. Cheque payable to Gujarat Samachar / Asian Voice »¾Ц§¸Ъ ĠЦÃકђ ¸Цªъઅ¢Ó¹³Ъ Âа¥³Ц: અЦ´ Ãђ»Ъ¬ъ¸Цє §¾Ц³Ц Ãђ અ³щ ¯щ ¸¹ ±º╙¸¹Ц³ ─¢Ь§ºЦ¯ Â¸Ц¥Цº અ³щ અщ╙¿¹³ ¾ђઇÂ┌ ¶є² કºЦ¾¾Ц Ãђ¹ કы આ´³Ь º³Ц¸Ь ¶±»Ц¹Ьє Ãђ¹ ¯ђ અ¢Цઉ°Ъ ¯щ³Ъ 0® »щ╙¡¯¸Цє ª´Ц», µыÄ કы ઇ¸щ» ˛ЦºЦ ¸ђક»¾Ц ╙¾³є¯Ъ. µђ³ ´º અщ ઔєє¢щ ¾Ц¯¥Ъ¯ ³ કº¾Ц ╙¾³є¯Ъ ¦щ. અђЧµÂ ¿╙³¾Цºщ અ³щ º╙¾¾Цºщ ¶є² ºÃщ ¦щ.

" %

# ! "

# !

# $ !

!

MOVING VENUE

!" !

!

"

!

$ !

! !

#

#

"

!

!

Management Reserve the right of Entry / admission.

Karamsad Samaj UK is proud to announce A Musical Evening on 23rd November 2013

at Harrow Leisure Centre, Christchurch Ave, Harrow HA3 5BD Also to note that Chha Gam Annual Gathering is to be held on 17th November 2013 at Copland Community School, Cecil Avenue, Wembley, HA9 7DU

For further information on any of the above please contact:Mahendrabhai S Patel on: - 079 5645 8872 or Ashwinbhai B Patel: - 077 9433 8397 Please visit us on www.karamsadsamaj.co.uk

ઈ»µ¬↔¸Цєઆ×ªЪ E³Ьєઆ¢¸³

¾щEªъºЪ¹³ »ђકђ ¸Цªъ¡Ь¿¡¶º..... ¾щEªъºЪ¹³ »ђકђ ¸Цªъ¡Ь¿¡¶º..... ⌡

⌡ ⌡ ⌡

Pure Vegetarian Restaurant ⌡ Open 7 Days a week

´єD¶Ъ કºЪ: કђÙ¯Ц કºЪ, ÂЦ¢, ´Ц»ક ´³Ъº,

Seating capacity

upto 80 guests ±Ц» ¸¡³Ъ, ´³Ъº ╙ªŨЦ ¾¢щºщ Party booking ´ºЦ«Ц: ¸Ь»Ъ, ¢ђ¶Ъ, આ»Ь, ´³Ъº welcome અ╙İ¯ÂºЪ કЮ»¥Ц ⌡ ¯є±ºЬ Ъ ºђªЪ/³Ц³ ⌡ ¥³Ц ·¯ЬºЦ Ãщ׬¸щઈ¬ ઈЩ׬¹³ çªЦઈ» ´Ъ¨Ц: ∞∟°Ъ ¾²Цºщ¾щºЦઈªЪ (કђ°¸Ъº ´Ъ¨Ц, ¸ђÂЦ ´Ъ¨Ц, ¥Ъ»Ъ ´³Ъº ´Ъ¨Ц ╙¾.) »çÂЪ - ╙¸àક ¿щક, ઈªЦ╙»¹³ કђµЪ

43, York Road, Near Punjab National Bank , Ilford IG1 3AD Tel: 020 8514 3004


{vomH@!!H{vlH-,•!

¯Ц╙¸» ³Ц¬ЭªЭºЪ¨¸

Ph: 91-44-25383333, 2538 4444, 2538 9857 Fax: 91-44-25361385 e-mail: ttdc@vsnl.com | URL: http://www.tamilnadutourism.org | Online Booking: www.mttdconline.com/www.ttdconline.com

´ђÁЦ¹ ¯щ¾Ц ±ºщºђકЦ® અ³щઆºЦ¸±Ц¹ક ªбº ´щકы§ ¸ЦªъÂє´ક↕કºђ: ªЪ.ªЪ.¬Ъ.ÂЪ., ³є. ∟, ¾Ц»Ц(à ºђ¬, ¥щ³−³ઇ ·Цº¯.

¯¸ЦºЦ ¸Цªъº.ઓ ¢Ц½¾Ц³Ьє¹ђÆ¹ ç°½ ઉªЪ § ¦щ. ´¾↓¯¸Ц½Ц અ³щ¥ЦÃ³Ц ઉ˜Ц³ђ ¸Цªъ§ ³╙Ã, ´ºє¯Ьએ¾Ц અ³Ь·¾ ¸Цªъ´® §щ³ЬєÂ±Ц¶ÃЦº 縺® ¯¸ЦºЦ ╙±»ђ╙±¸Ц¢³щ¯º¶¯º કº¯ЬєºÃщ¿.щ ¯Ц╙¸»³Ц¬ЭĬ¾Ц³ ¯¸ЦºЪ ¹§¸Ц³¢ЪºЪ કº¾Ц ઉÓÂЬક ¦щ.

¥ЦÃ³Ц ઉ˜Ц³ђ અ³щ╙³»╙¢╙º ´¾↓¯ђ³Ъ Ã╙º¹Ц½Ъ ¡Ъ®ђ ¸Ö¹щºઓ ¢Ц½¾Ц³Ъ ઈÉ¦Ц ¦щ?

7th September 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

9


10

7th September 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

સીરરયા સંઘષષઃ રવશ્વ શાંરતનેપરલતો ન ચાંપેતો સારું

છેલ્લો ચાન્સ ભારતમાં

સીનરયામાં ગૃહયુદ્ધિો ચરુ ઉકળે છે તો નિટિ અિે અમેનરકા જેવા મહા શનિશાળી દેશોમાં આ જ મુદ્દેરાજકીય ચરુ ઉકળી રહ્યો છે. સીનરયા સામેિી સંભનવત સૈન્ય કાયોવાહીમાં નિટિે જોડાવું જોઇએ કે િહીં તે મુદ્દે સંસદમાં કેમરિ સરકારે રજૂ કરેલા પ્રથતાવિું પતિ થયા બાદ કન્ઝવવેનટવ પાટટીિા િેતા લંડિિા મેયર બોરીસ જ્હોન્સિેઆ પ્રથતાવ પર બીજી વખત મતદાિ કરાવવાિી માગણીિું સમથોિ કયુું હતુ.ં તેમણે એવો મત વ્યિ કયોોહતો કેસીનરયામાંથયેલા રાસાયનણક હુમલા સંદભવેજો િવા પુરાવા સામે આવે તો હાઉસ ઓફ કોમન્સમાં બીજી વખત આ પ્રથતાવ રજૂથઇ શકેછે. બીજી તરફ િાયબ વડા પ્રધાિ નિક ક્લેગેથપષ્ટ અનભપ્રાય દશાોવ્યો છે કે નિટિિા સાંસદોએ સીનરયાિા મુદ્દે બીજી વખત મતદાિ કરવાિી જરૂર જણાતી િથી. હાઉસ ઓફ કોમન્સમાંઆ પ્રથતાવ ૨૭૨ નવરુદ્ધ ૨૮૫ મતોથી ફગાવાયો હતો. સીનરયા મુદ્દેનિટિમાંજ િહીં, અમેનરકામાં પણ રાજકીય જંગ ચાલે છે. સીનરયા સામે લચકરી કાયોવાહી હાથ ધરવી જોઇએ કેિહીં તે મુદ્દે અનભપ્રાય જાણવા અમેનરકિ સંસદિા િીચલા ગૃહ કોંગ્રસ ે માં પ્રથતાવ રજૂ થયો છે. પ્રથતાવ પર મતદાિ થતાંસુધી ઓબામા સરકાર સૈન્ય કાયોવાહી િહીં કરે તેમ મિાય છે. પરંતુ અમેનરકાએ નવશ્વિે એ વાતિો જવાબ આપવો જોઇએ કે શું તેણે ૬૦ અિે ૭૦િા દસકામાં નવયેતિામમાં રાસાયનણક શથત્રોિો ઉપયોગ િહોતો કયોો? ઇરાક યુદ્ધમાં તેણે યુરનેિયમિો ઉપયોગ િહોતો કયોો? સીનરયાિી રાજધાિી દમાથકસમાં ગયા પખવાનડયે દેખાવકારો પર ઝેરી ગેસ ધરાવતા રાસાયનણક શથત્રિો ઉપયોગ થયાિું ખૂલ્યું હોવાથી સીનરયા સામે (અમેનરકાિા િેજામાં) લચકરી કાયોવાહી નિશ્ચચત મિાય છે, પરંતુઆ અંગે નવશ્વ બે ભાગમાં વહેંચાઇ ગયું છે. અમેનરકા, ફ્રાન્સ, આરબ લીગ સૈન્ય કાયોવાહીિી તરફેણમાંછેતો અમેનરકાિા મહત્ત્વિા સહયોગી નિટિ અિે જોડડિે આવી કાયોવાહીમાં જોડાવા ઇન્કાર કયોોછે. બીજી તરફ, રનશયા અિેચીિે સીનરયા સામે કોઇ પણ પ્રકારિું લચકરી પગલું

ભરવા સામેચેતવણી ઉચ્ચારી છે. પોતાિી સામે કોંગ્રેસ પક્ષ ગરીબ અને અભણ માણસોને ગમે તે ઘડીએ લચકરી કાયોવાહી થઇ શકે છે તે લોભાવીને વોટ લેવા માટે વચન આપે છે કે અમે સમજી ગયેલા સીનરયાએ ચેતવણી ઉચ્ચારી છેકે ગરીબોને મફત અનાજ આપશું. કોંગ્રેસે આવું કોઇ પણ પ્રકારિું પગલું સમગ્ર પશ્ચચમ અત્યાર સુધીમાં ગરીબ માણસોને ભૂખે માયાા છે એનશયામાંઅશ્થથરતા વધારશે. આિાથી આખરે અને હવે વોટ લેવા માટે આ જુઠાણું ચલાવે છે. સાચી વાત જાણવાની ખાસ જરૂર છે. ભારતના તો તાનલબાિી તત્વોિેઉિેજિ મળશે. સીનરયા સામેલચકરી કાયોવાહીિા મુદ્દેનવશ્વ લોકો જાણે છે કે કોંગ્રેસના અમુક નેતાઓ ભલે બે ભાગમાં વહેંચાયું હોય, પણ એક વાત ભ્રષ્ટાચારી છે. તેમણે અબજો રૂપપયા પવદેશ મોકલી દીધા છે અને હવે તેમને બીક લાગે છે સહુએ થવીકારવી રહીઃ આંતનરક સંઘષવે કે જો નરેન્દ્રભાઈ મોદી પ્રાઇમ પમપનસ્ટર થશે સીનરયાિે તબાહ કરી િાખ્યું છે. ૨૦૧૧થી તો આ નાણાં પાછા આપવા પડશે અને સજા ચાલતા ગૃહયુદ્ધમાંઅત્યાર સુધીમાંએક લાખથી પણ ભોગવવી પડશે. વધુ માિવનજંદગી હોમાઇ ગઇ છે. યુિાઇટેડ બસ આ એક જ કારણ છે કે નરેન્દ્રભાઈના િેશન્સિા અંદાજ અિુસાર, આ સંઘષોિા કોઈ સાચા વખાણ કરે તો પણ તે નેતાને તરત જ પનરણામેલગભગ ૨૦ લાખ લોકો ઘરબાર છોડી કોંગ્રેસમાંથી કાઢી મૂકાય છે. જો કોંગ્રેસ ફરી શરણાથટી છાવણીમાં આશરો લઇ રહ્યા છે. સત્તા ઉપર આવશે તો ભારતની પ્રજાને તેના છેલ્લા છ જ માસમાં શરણાથટીઓિી સંખ્યામાં પોલીસોના માર ખાવા પસવાય બીજું કાંઈ મળશે બમણો વધારો થયો છે, જે દેશિી કથળતી નપહ. બેનો-દીકરીઓ ઉપર બળાત્કાર થાય છે હાલત દશાોવેછે. દેશમાંઆજે૫૦ લાખ લોકોિે પ્રજાએ શું કરી લીધું. કોંગ્રેસને જડમૂળમાંથી નવથથાપિ કરવુંપડ્યુંછે. મતલબ કેદેશિી કુલ કાઢી નાખો, જ્યાં સુધી કોંગ્રેસ હશે ત્યાં સુધી વથતીિો એક તૃનતયાંશ ભાગ રથતા પર છે. તમામ અસરગ્રથતોિે મદદ પહોંચાડવા માટે બીજો કોઈ પ્રાઇમ પમપનસ્ટર આવશે તો પણ કોંગ્રેસ દેશને અને પ્રજાને સુખે રહેવા દેશે નપહ. યુએિ જેવા આંતરરાષ્ટ્રીય સંથથાિિા હાથ પણ કારણ ઘરનો બળ્યો ગામ બાળે અને સત્તાનો ટૂકં ા પડેતેમ છે. બળ્યો દેશ બાળે. રાસાયનણક શથત્રોિા ઉત્પાદિ અિેઉપયોગ - િનજી પ્રિાન દાવડા, બર્મિંગહામ પર સમગ્ર નવશ્વમાં પ્રનતબંધ છે ત્યારે સીનરયાઇ અંિશ્રદ્ધાનું દૂષણ સરકારેપોતાિા જ દેશિા િાગનરકો સામેતેિો જે વ્યપિએ કદી કોઈને કશી ઈજા કરી ઉપયોગ કરીિેબબોરતાપૂણોકૃત્ય જ આચયુુંછે. નથી, ટોળાઓને દોરવણી આપીને કોઈ માલસીનરયાઇ સરકારેપ્રારંભમાંતો કોઇ પણ પ્રકારે પમલ્કતને કદી નુકસાન પહોંચાડ્યું નથી પરંતુ રાસાયનણક શથત્રિો ઉપયોગ કયાોિુંિકાયુુંહતુ,ં માિ પ્રજામાં જાગૃપત લાવવા માટે અથાક પ્રયત્નો પરંતુહવેદેખાવકારો સામેરાસાયનણક શથત્રિો કયાા છે એ ડો. નરેન્દ્ર દાભોલકરનું તા. ૨૨ઉપયોગ થયાિા પુરાવા મળતાંતેણેઆ કૃત્યિે ૮ના રોજ પૂનામાં ખુન થયું. ૬૭ વષાના ડો. દાભોલકર વષોાથી અંધશ્રદ્ધા, બળવાખોરોિું કાવતરું ગણાવ્યું હતુ.ં નિદોોષ જુ ઠ્ઠ ા ફકીર, ધૂતારા સાધુઓ, જંતરમંતર અને લોકોિો ભોગ લેિાર કૃત્યિેછાવરી િ જ શકાય, પરંતુ સીનરયા સામે નમસાઇલ દાગીિે બેઠલ ે ા મેલી પવદ્યા સામે ચળવળ ચલાવતા. તેમણે આ સિાનધશોએ સમજવુંરહ્યુંકેલચકરી કાયોવાહીમાં જાગૃપત માટે કેટલીય પપિકાઓ, લેખો લખ્યાં. પણ આખરેતો આમ આદમીિા જાિમાલિી જ ગામડે ગામડે ફરીને ભાષણો આપ્યા, ટી.વી. ઈન્ટરવ્યુ આપ્યા અને છેલ્લે બદલામાં જાનની ખુવારી થવાિી છે. અમેનરકા અિે તેિા સાથી આહૂપત આપી. જોકે મહારાષ્ટ્ર સરકાર ‘એન્ટી દેશોએ સીનરયા સામેકોઇ પણ પગલુંભરતાંપૂવવે સુપરસ્ટીશીયલ લો’ પસાર કરવાની તૈયારીમાં છે સંયમ જાળવવાિા યુિાઇટેડ િેશિિા અિુરોધિે જે નવા કાયદાથી આવા ધૂતારાઓ સામે પણ ધ્યાિેલેવો રહ્યો. સીનરયા સામેિી આિમક કાયદેસર પગલાં લઈ શકાશે. કાયોવાહી નવશ્વ શાંનતિેપનલતો ચાંપી શકેછે. તા. ૧૭-૮-૧૩ના આ અખબારમાં

ભારતમાં પાંચસોથી વધુ નિદોોષોિા મૃત્યુ માટે જવાબદાર, ચાર રાજ્યો - ગુજરાત, મહારાષ્ટ્ર, કણાોટક, આંધ્ર પ્રદેશિા નવનવધ શહેરોમાંઆતંકી કૃત્યોિેઅંજામ આપિાર, અિેમાથા સાટેકુલ ૭૫ લાખ રૂનપયાિું ઇિામ ધરાવતો મોથટ વોન્ટેડ આતંકી યાસીિ ભટકલ ભારતીય સુરક્ષા એજન્સીઓિા હાથમાં ઝડપાયો છે. ટોચિા આતંકવાદી અબ્દુલ કરીમ ટુડં ાિે ઝબ્બે કયાોિા પખવાનડયામાં ભારતીય એજન્સીઓએ બીજી મહત્ત્વિી સફળતા મેળવી છે. ટુડં ા લચકર-એતૈયબાિા થથાપક હાફફઝ સઇદિો િજદીકિો સાથીદાર હતો જ્યારે ભટકલ ઇંનડયિ મુજાનહદ્દીિિો સહથથાપક છે. આ બન્નેસંગઠિો પાફકથતાિિી ધરતી પર રહીિે ભારતમાં આતંકવાદી કૃત્યોિે અંજામ આપતા રહ્યા છે. તેમિે સાથ મળે છે પાફકથતાિિી બદિામ ગુપ્તચર સંથથા આઇએસઆઇિો. ભારતમાં અિેક આતંકવાદી હુમલાિા માથટર માઇન્ડ ટુડં ા અિે ભટકલ િવા હુમલાિી ફફરાકમાં હતા. ૨૦૦૬થી િાસતાફરતો ભટકલ નદવાળીિા સપરમા નદવસોિેરિરંનજત કરવાિા મિસૂબા ઘડી ચૂક્યો હતો. બંિે આતંકવાદી ભારતિેપાળ સરહદ પરથી પકડાયા છે, તેમાંભારતીય ગુપ્તચર એજન્સીઓિી સૂઝબૂઝિી સાથોસાથ યુિાઇટેડ આરબ અમીરાત (યુએઇ) અિે િેપાળ સરકારિો સહયોગ પણ મહત્ત્વિો છે.

પાફકથતાિિી ધરતી પરથી ભારતનવરોધી પ્રવૃનિ આચરતા તત્ત્વોિે િાથવાિી માગણી ભારત અિેક વખત કરી ચૂક્યું છે, પણ તેિા પ્રયત્નો હંમશ ે ા નિષ્ફળ રહ્યા છે. પાફકથતાિે ભારતિી માગણી સાંભળવાિી ગંભીરતા પણ દાખવી િથી. આ સંજોગમાંભારત માટેિેપાળ અિે યુએઇિી જેમ દુબઇ, નસંગાપોર અિે હોંગકોંગ જેવા દેશોિી સરકાર સાથેઆતંકવાદી સંબનંધત માનહતીિી આપ-લે માટે અસરકારક િેટવકકગોઠવવુંઅસરકારક સાનબત થઇ શકેછે. પાફકથતાિમાં રહીિે ભારતિે િબળું પાડવા સનિય આતંકવાદીઓ આ દેશોમાં અવરજવર કરતા રહે છે. જેમ કે, ભારત સરકારિા મોથટ વોન્ટેડ ત્રાસવાદીઓિી યાદીમાં સૌથી ટોચિા થથાિે રહેલો દાઉદ ભલે પાફકથતાિમાં કાયમી વસવાટ કરતો હોય, પણ દુબઇ તથા યુએઇમાં તેિી અવરજવર રહેતી હોવાિા સમાચારો અખબારમાં ચમકતા રહે છે. તાજેતરમાં પકડાયેલા ટુડં ા અિે ભટકલિી પૂછપરછ દરનમયાિ ઘણી માનહતી મળી જ હશે. ભારત સરકારેઆ માનહતીિો મહિમ ઉપયોગ કરવા માટે સુરક્ષા એજન્સીઓથી માંડીિે નવદેશ મંત્રાલય સુધીિી િેટવકકગોઠવવુંરહ્યું. જો આમ થશે તો ભારત સરકારે વારે વારે ઓનશયાળા થઇિેપાફકથતાિિેઆતંકવાદી તત્વોિેિાથવા માટેયાદી િહીં મોકલવી પડે.

ભટકલની ધરપકડઃ ભારતનેવધુએક સફળતા

‘કલમની ધારે’માં જણાવ્યા મુજબ આપણા નેતાઓ પિટીશ રાજની ગુલામીને તોડી શક્યા, સરદાર પટેલ રાજાશાહીની ચુંગાલમાંથી દેશને છોડાવી શક્યા પરંતુ વાસ્તપવિા એ છે કે આઝાદીના ૬૬ વષા પછી પણ આપણા શાસકો દેશના અંદરના અને બહારના દુશ્મનોમાંથી દેશને આઝાદી અપાવી શક્યા નથી, આ અંધશ્રદ્ધાનું દૂષણ એ એક ભયાનક આંતપરક દુશ્મન છે. - મુકંુદ આર. સામાણી, લેસ્ટર

વિન્દુ િમમની આ દશા

ધમા માનવસમાજની સંસ્કૃપતનો એક મહદ પહસ્સો છે. જ્યારે જ્યારે આપણા રીતપરવાજો વગેરેની બહારની પ્રજા વખાણથી ભરપૂર સંબોધનો કરે છે ત્યારે નાના બાળકની માફક આપણે ફુલણજીઓ ભરમાઈને ફુલાઈ જઈએ છીએ પરંતુ એમાંના કોઈએ પહન્દુ ધમાનો

સજ્જન પુરુષની વાસ્તવવક પવરભાષા એ જ છેકેતેકદી કોઈ વ્યવિનેપીડા આપતો નથી. - સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ

અંગીકાર કયોા છે ખરો? મુઠ્ઠીભર માનવીઓએ આપણા ધમાને અપનાવ્યો એમાં સ્વાથા અને પદવીએ ભાગ ભજવ્યો છે. આપણા અમુક સીવાયના કોઇ સંપ્રદાયે સવા માનવીઓને સરખા ગણી એમને રોટી, કપડા અને મકાન તેમજ પશક્ષણ કે મેપડકલ સહાય કરીને અપનાવ્યાં નથી. ગાઢ જંગલોમાં જઈને જીવના જોખમે દુપનયાની પછાત પ્રજાઓને પહન્દુ બનાવી નથી. આપણે તો આપણાને જ હડધૂત કરીને સદાય તરછોડ્યા છે. પહન્દુ ધમાની એકતા ઉપર પ્રહારો ઉપર પ્રહારો પડતા રહ્યા, બેસુમાર પંથો અને સંપ્રદાયના રાફડા ફાટી નીકળ્યા અને ખુદ ભગવાન પણ વહેંચાઈ ગયા. યુપનટીને બદલે ચડસા ચડસી અને ઈષાા શરૂ થઈ ગઈ. અમુક પંથો અને સંપ્રદાયો નવા નવા ઉત્સવોના નાટકો ભજવતા થઈ ગયા છે જેથી એકતાને બદલે ભાગલા પડી ગયા. આપણે પહન્દુઓએ કદીયે અગમચેતી વાપરી જ નથી. હંમેશા પાણી વહી ગયા પછી પાળ બાંધવાના ફોકટ ધમપછાડા જ કરી જાણ્યા છે. અરે! પોતાના ધમાનું રક્ષણ સુદ્ધાં કરવામાં ઊણા ઉતયાાં છે. કરોડો પરધમમીઓને પહન્દુસ્તાનમાં પેસાડી દીધા. જે દેશ સ્વગા જેવો હતો એની હાલત પનમ્ન કક્ષાની કરીને નકકમય બનાવી દીધી છે. સવા સંપ્રદાયોના વડાઓ એકઠાં મળી આનો ઉકેલ શોધવો જ રહ્યો. જે પદવસે દરેકનો એક જ ઈશ્વર હશે ત્યારે પહન્દુ ધમાનો જય જયકાર થશે, એમાં જરાય શંકા નથી. - ડો. નગીનભાઈ પી. પટેલ, સાઉથ નોરવુડ હીલ

નમો... મંત્ર

નમો, નમો, નમો... હમણા નવો મંિ નીકળ્યો છે સવારે ટીવી ચાલુ કરો એટલે આજતક, એબીપી ન્યુઝ કે એનડીટીવી ન્યૂઝ દરેક જગ્યાએ દરેક છાપામાં બસ નરેન્દ્ર મોદી. પવરોધ પક્ષો કોંગ્રેસી નેતાઓ નરેન્દ્રભાઈ શું બોલે છે? શું ખાય છે? શું પીએ છે? તે જાણવા તલપાપડ હોય છે. નરેન્દ્રભાઈનો પવરોધપક્ષો પ્રચાર કરી રહ્યા છે. આટલો પ્રચાર તો કોંગ્રેસી નેતાઅો પોતાનો પણ નથી કરતા. કોંગ્રેસી નેતાઓ બોખલાય ગયા છે. ગરીબોની ગરીબી મજાક બની ગઈ છે. કોઈ ૧ રૂપપયામાં તો કોઈ ૫ રૂપપયામાં તો કોઈ ૧૨ રૂપપયામાં ભરપેટ ખાઈ શકાય છે એવા પનવેદનો કરે છે. કોંગ્રેસની સત્તા દરપમયાન અનેક કૌભાંડો થયા. ભ્રષ્ટાચારીની તો હદ આવી ગઈ. તેમ છતાં લોકો તેમને કઈ રીતે મત આપે છે તે પવચારવાનો પવષય છે. ગુનેગાર પ્રધાન બની મોજ કરે છે અને સાચા માણસો હેરાન થાય છે. પૂરી એક અંધેરીને ગંડુ રાજા જ્યાં ટકે શેર ભાજીને ટકે શેર ખાજા જેવું છે.’ દાપમનીના બળાત્કાર પછી તો બળાત્કાર સામાન્ય થઈ ગયા હોય તેમ દરરોજ એકપછી એક બનતા જ જાય છે. - નયના નકુમ, સાઉથહેરો

ગુજરાત સમાચાર અનેએિશયન વોઇસનેઆપ કોઇ સંદેશ આપવા માગો છો? લવાજમ/વવજ્ઞાપન સંબવંિત કોઇ માવિતી જોઇએ છે? િમણાંજ ફોન ઉઠાવો અથવા ઇ-મેઇલ કરો. અમેઆપનેમદદ કરવા તત્પર છીએ. Karma Yoga House, 12 Hoxton Market (Off Coronet Street) London N1 6HW

Tel: 020 7749 4080/4000 Fax: 020 7749 4081

Email:gseditorial@abplgroup.com aveditorial@abplgroup.com www.abplgroup.com


7th September 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

બીલીમોરાના અનોખા ગૌસેવક

• િડોદરામાં બે વબલ્ડડંગ પડિાથી ૧૧ લોકોનાં મોતઃ વડોદરાના અટલાદરા બી લી મો રાઃ પવાધમનારાયણ મંધદર પાછળ બીલીમોરા મહાવીર ‘વુડા’ દ્વારા ધનધમષત વૃદ્ધાશ્રમ દ્વારા માિવનગરના ૩૨ લલોક પૈકી અનોખી ગૌસેવા જન્માષ્ટમીની પરોઢે લલોક નં. કરવામાં આવે છે. ૧૦ અને ૧૧ના ૧૪-૧૪ ફલે ટ રપતા ઉપર રખડતી મળી કુલ ૨૮ ફલેટ પડી જતા ગાયોને દરરોજ ૧૧ લોકોનાં મોત થયા હતા. રો ટ લા જ્યારે ત્રણ જણા બચી ગયા ખવડાવવામાં આવે હતા. સરકારે આ ઘટનામાં છે. મહાવીર કલ્યાણ અને સાથેગૌસેવા કરવામાંખૂબ જ ઉચ્ચ તપાસના આદેશ આપ્યા ધવકાસ ટ્રપટ સંચાધલત આનંદ આવે છે. બે વષષ છે અને મૃતકોના આિશ્રતોને મહાવીર વૃદ્ધાશ્રમના સંચાલક અગાઉ તેમણે ગાયોને સહાય આપી છે. વડોદરા માધુભાઈ પુરોવહત વૃદ્ધોની ૧,૧૧,૧૧૧ લાડુ ખવડાવવાનો ભાજપના પૂવષ િમુખ તેમ જ સેવા સાથેગૌસેવા પણ ખૂબ જ સંકલ્પ કયોષ હતો, જે ગત વષષે વુડાના પૂવષ ચેરમેન કે. કે. િેમથી કરેછે. છેલ્લા છ-સાત પૂણષ કયોષ હતો. આમ છેલ્લા શાહનું હૃદયરોગના હુમલામાં માસથી દરરોજ ૨૦૦ ગાયોને આઠ વષષથી વૃદ્ધાશ્રમમાં સહ ૩૦ ઓગપટે ધનિન થયું હતું. રોટલા ખવડાવવાનો તેમનો પધરવાર વૃદ્ધોની સેવા કરે છે. પવ. શાહ વુડાના ચેરમેન હતા માિુભાઈ માને છે કે, સૌથી ત્યારે માિવનગરના મકાનો ધનત્યક્રમ બની ગયો છે. માિુભાઈને વૃદ્ધોની સેવા શ્રેષ્ઠ ગૌમાતાના આશીવાષદ છે. બન્યા હતા.

• છેલ્લા છ વષષથી જેલમાં રહેલા નકલી એન્કાઉન્ટર કેસના સપપેન્ડેડ આઇપીએસ અધિકારી ડી.જી વણઝારાએ પોલીસ સેવામાંથી રાજીનામું આપ્યું છે. વણઝારાએ ૧૦ પાનાના રાજીનામા પત્રમાં પૂવષ ગૃહ રાજ્યિિાન અધમત શાહ પર ગંભીર આરોપ મૂકતા લખ્યું છે કે ગુજરાત સરકાર CBIથી પોતાને બચાવવા માટે તેમને અને અન્ય પોલીસ અધિકારીઓને જેલમાં કેદ રાખવાના િયાસ કરે છે અને સરકારને તેમનેબચાવવામાંકોઇ રસ નથી. • રાજ્યપાલ ડો. શ્રીમતી કમલાએ ગુજરાતનો લોકાયુક્તનો નવો કાયદો નામંજૂર કરી ગુજરાત લોકાયુક્ત ધવિેયક, ૨૦૧૩ સરકારને પરત મોકલાવ્યુંછે. • અમેધરકાના પૂવષ એમ્બેસેડર રોબટટ બ્લેકવિલે મુખ્ય િિાન નરેન્દ્ર મોદીને મજબૂત

અને લોકધિય નેતા ગણાવી અમેધરકાના ધવઝા આપવા ધહમાયત કરી હતી. અમેધરકાએ ભારતની રાજનીધત સમજ્યા ધવના ન્યાયાિીશની ભૂધમકા ભજવવી ના જોઈએ તેવો મત પણ તેમણે વ્યક્ત કયોષ હતો. તેમણે આ પોતાનુંઅંગત મંતવ્ય હોવાનુંકહ્યુંહતું. • ગુજરાતમાં ઓગપટના અંતે સરેરાશ ૯૯.૭૮ ટકા વરસાદ એટલે કે ૩૨ ઈંચ નોંિાયો છે. જેમાંસૌથી વિુવરસાદ પોરબંદર ધજલ્લામાં૩૫ ઈંચ, અમદાવાદ શહેરમાં ૩૬ ઈંચ જ્યારે સૌથી ઓછો વરસાદ ડાંગ ધજલ્લામાં૬૯ ટકા એટલેકે ૬૫ ઈંચ થયો છે. • યુગાન્ડાના િથમ નાયબ વડા િિાન અને પબ્લલક સધવષસ િિાન હેનરી મુગનિા કાજુરા તથા તેમના પત્ની રેગીનાએ અમદાવાદની શેલ્બી હોબ્પપટલમાંસારવાર લીિી છે.

ન્યૂઝ રાઉન્ડઅપ

The Prideview Group www.prideviewproperties.co.uk

Take advantage of the all-time low Rupee exchange rate! ! Last 10 luxury apartments available at Palazzio, Andheri East, Mumbai ! 2 and 3 bedroom apartments ! 50% deposit with remainder payable in instalments until completion in mid-2014 ! Upcoming Mumbai suburb 5 mins from New Mumbai Int’l Airport terminal and 5 star hotels ! Gym, swimming pool, gardens, parking and security all included

From just £120,000 a Mumbai property investment could be yours! For more info call 07973 394 723, email nilesh@pridemanagement.co.uk or visit www.prideviewproperties.co.uk/india

ગુજરાત

11

¹Ьકыઈ╙¸Ġщ¿³¸Цє∞ એ╙Ĭ» ∟√∞∩°Ъ °³ЦºЦєµыºµЦº એ╙Ĭ» ∟√∞∩°Ъ આ ¹ђ§³Ц Ãщ«½ MBA ╙¾˜Ц°&ઓ

çªЭ¬×ª λª (ªЪઅº ∫)¸Цє¦ΖЪ એ╙Ĭ» ∟√∞∩°Ъ µыºµЦºђ કºЦઈ ºΝЦє ¦щ. આ³ђ અ°↓એ ¦щકы§ђ ¯¸щઅÛ¹Ц ´аºђ કº¯Ц Ph.D ╙¾˜Ц°Ъ↓ Ãђ ¯ђ ¯¸щ ¯¸ЦºЦ અÛ¹ЦÂ³Ц ઔєє¯щ કЮ¿½¯Ц´а®↓ કЦ¸ ¿ђ²¾Ц અ°¾Ц ઉ˜ђ¢ÂЦÃ╙Âક ¯ºЪકыç°Ц╙´¯ °¾Ц ¾²Ь ∞∟ ¸╙Ã³Ц ¸Цªъ ¹Ьક¸ ы Цє ºÃщ¾Ц³Ъ અºp કºЪ ¿કђ ¦ђ. UKBA ´® ´ђઈת આ²Ц╙º¯ ╙Â窸³Ц ªЪઅº ∫ Ãщ«½ ¹Ьક¸ ы ЦєઅÛ¹Ц કº¯Ц ╙¾˜Ц°Ъ↓ઓ ¸Цªъ╙³¹¸ђ³щÂЬ²ЦºЪ ºÃЪ ¦щ. §ђ ¯¸щ¹Ьક¸ ы ЦєઅÛ¹Ц કº¯Ц ÿђ ¯ђ ક×µ¸›¿³ ઓµ અÄÂщت× µђº çª¬Ъ¨ (CAS)³Ъ ¿º¯ђ ¦ΖЪ એ╙Ĭ»°Ъ ¶±»Ц¿щ અ³щ ¯¸ЦºЦ CAS¸Цє±¿Ц↓ã¹Ц કº¯Цє³Ъ¥»Ц 篺щ¯¸³щઅÛ¹Ц કº¾Ц ±щ¾Ц¿щ³╙Ã.

ªЪઅº ´Цє¥ ªъÜ´ººЪ ¾ક↕º ╙¾¨Ц

Ġщ˹ЬએΠ´® ªЪઅº ´Цє¥ ‘ªъÜ´ººЪ ¾ક↕º│ ╙¾¨Ц ¸Цªъ અºp કº¾Ц ╙¾¥ЦºЪ ¿કы ¦щ, ´ºє¯Ь ¯¸Цºщ ¹Ьકы ¦ђ¬Ъ §¾Ьє ´¬¿щ અ³щ ╙¾±щ¿°Ъ આ કыª¢ ъ ºЪ ¸Цªъ અºp કº¾Ц³Ъ ºÃщ¿.щ આ³Ц ¸Цªъએક અ´¾Ц± ¦щકы§ђ ¯¸щ´ђçªĠщ˹Ьએª ¯Ц»Ъ¸ »щ¯Ц Ãђ અ°¾Ц ¯¸ЦºЦ ŭђ╙»Чµકы¿³³щ ÂЬ¢ є¯ કЦ¹↓³ђ અ³Ь·¾ ¸щ½¾¯Ц Ãђ, ¯щ¾Ц ЧકçÂЦ¸Цє ¯¸щ ¹Ьક¸ ы Цє ºÃЪ³щ § ªЪઅº ´Цє¥ ¢¾¸›×ª ઓ°ђºЦઈ̬ એÄÂ¥щק ¹ђ§³Ц¸Цє §ђ¬Цઈ ¿કђ ¦ђ. ¸ђªЦ ·Ц¢³Ъ ªЪઅº ´Цє¥ કыª¢ ъ ºЪઓ Ãщ«½ ╙¾¨Ц ¸Цªъઅºp કºЪ ¿ક¾Ц ¸Цªъ¯¸ЦºЪ ´ЦÂщ»ЦઈÂ×ç¬ ç´ђ×º ˛ЦºЦ §ђ¶³Ъ ઓµº Ãђ¾Ъ §ђઈએ અ³щ´ђઈת આ²Ц╙º¯ ¸аà¹Цєક³¸Цє´ÂЦº °¾Ц³ЬєºÃщ¿.щ ¹Ь° ¸ђ╙¶╙»ªЪ çકЪ¸ Ãщ«½ અ»¢ §λ╙º¹Ц¯ђ ¦щ. ªЪઅº ´Цє¥ કЦ¹↓³ђ અ³Ь·¾ અ³щ ઈת³↓╙¿´ ¹ђ§³Цઓ ∞∟ ¸╙Ã³Ц ÂЬ²Ъ ¸¹Ц↓╙±¯ ¦щ, ´ºє¯Ь ÂЦ¹× અ³щ ¸щ╙¬╙³³Ц ΤщĦђ¸Цє ºЪÂ¥↓, µы»ђ╙¿Ø અ³щ ¯Ц»Ъ¸³щ આ¾ºЪ »щ¯Ъ અ×¹ ¹ђ§³Цઓ ¶щ¾Á↓³Ъ ¸¹Ц↓±Ц ²ºЦ¾щ¦щ.

¹Ьક¸ы Цє¯¸ЦºЦ ╙¶¨³щ³щ╙¾કÂЦ¾¾ђ

ªЪઅº ¾³ (Ġщ˹Ьએª એ×ĺъĬЪ×¹ђº) ╙¾¨Ц λª એ¾Ц ╙¾˜Ц°Ъ↓ઓ ¸Цªъ ¦щ, §щઓ ¹Ьક¸ ы Цє ╙¶¨³щÂ³Ъ ç°Ц´³Ц કºЪ ¯щ¸³Ъ ઉ˜ђ¢ÂЦÃ╙Âક¯Ц કЮ¿½¯Ц³щ ╙¾કÂЦ¾¾Ц ઈɦщ ¦щ. આ ¸ЦªъÃક±Цº ¶³¾Ц ¯¸Цºщઆ ¹ђ§³Ц ÂЦ°щÂєક½Ц¹щ» ¹Ьકы ÃЦ¹º એ˹Ьક¿ ы ³ ઈЩ×çªoЬª (HEI)³Ъ ç¾Ъકж╙¯ ¸щ½¾¾Ъ §λºЪ ¢®Ц¿щ. ¯¸Цºщ¯¸Цºђ ¬ЪĠЪ³ђ અÛ¹Ц આ § ઉŵ ╙¿Τ® ઈЩ×çªoЬª¸Цє°Ъ કºщ»ђ Ãђ¾ђ §ђઈએ. આ ¹ђ§³Ц¸Цє Ĭ°¸ ¾Á↓ ¸Цªъ ∞,√√√ ¶щ«ક³Ъ ¸¹Ц↓±Ц ¦щ.

´а®↓ કº¯Ц ╙¾˜Ц°Ъ↓ઓ ¸Цªъ ¾²ЦºЦ³Ъ ∞,√√√ ¶щ«ક ¸½Ъ ¿ક¿щ. આ ¹ђ§³Ц Ãщ«½ ¯¸щ ¿λઆ¯¸Цє એક ¾Á↓ ¸Цªъ ¹Ьક¸ ы Цє ºÃЪ ¿કђ ¦ђ, ´ºє¯Ь ¯¸ЦºЪ HEI ¯щ³Ъ ç¾Ъકж╙¯ »є¶Ц¾¾Ц ¯ь¹Цº Ãђ¹ ¯ђ ºђકЦ® ¾²Ь ∞∟ ¸╙Ã³Ц ÂЬ²Ъ »є¶Ц¾¾Ц³ђ ╙¾કà´ ¯¸³щ¸½¿щ. આ ¹ђ§³Ц¸Цє ÂЦ¸щ» ¹Ь╙³¾╙Â↓ªЪઓ અ³щકђ»щ§ђ ╙¾¿щ¸Ц╙Ã¯Ъ ¸щ½¾¾Ц UKBA ¾щ¶ÂЦઈª³Ьє આ ´щ§ §Ьઓ. અ×¹ ÃЦ¹º એ˹Ьક¿ ы ³ ઈЩ×çªoЬΠએ╙Ĭ» ∟√∞∩°Ъ આ ¹ђ§³Ц¸Цє·Ц¢ »ઈ ¿ક¿щ. એ╙Ĭ» ∟√∞∩°Ъ, ¹Ьક³ ы ђ અÛ¹Ц ´а®↓કº³ЦºЦ ¯¸Ц¸ Ph.D ╙¾˜Ц°Ъ↓³щ કѓ¿à¹´а®↓ ºђ§¢ЦºЪ³Ъ ¿ђ² અ°¾Ц ´ђ¯Ц³Ц ╙¶¨³щÂ³Ъ ç°Ц´³Ц ¸Цªъ¯щ¸®щ´Ъએ¥.¬Ъ અÛ¹Ц ´а®↓ ક¹Ц↓³Ц ∞∟ ¸╙Ã³Ц ÂЬ²Ъ ¹Ьક¸ ы Цє ºÃщ¾Ц³Ъ ´º¾Ц³¢Ъ ¸½¿щ. આ³ђ અ°↓ એ ¦щ કы Ph.D ╙¾˜Ц°Ъ↓ઓ ¯щ¸³ђ અÛ¹Ц ´а®↓ કº¾Ц ´º Ö¹Ц³ કыЩ×ĩ¯ કºЪ ¿ક¿щ અ³щ ¯щ ´¦Ъ ¹Ьક¸ ы ЦєકЦ¸ કº¾Ц³ђ અ³Ь·¾ ¸щ½¾¾Ц ³ђકºЪ³Ъ ¿ђ² ¸Цªъ¯щ¸³Ъ ´ЦÂщ¸¹ ºÃщ¿.щ

¹Ьક¸ы Цє¸Ь±¯°Ъ ¾²ЬºђકЦ³ЦºЦ

¹Ьક¸ ы Цє ¸Ь±¯°Ъ ¾²Ь ºђકЦઈ ¢¹щ»Цє અ°¾Ц ¢щºકЦ¹±щ ¶³щ»Цє§щ»ђકђ ¯щ¸³Ц ºђકЦ®³щકЦ¹±щº ¶³Ц¾¾Ц અºp કº¾Ц³ђ ╙³®↓¹ કºщ ¯ђ ¯щ¸®щ ¾²ЦºЦ¹щ»Ъ µЪ ¥аક¾¾Ц³Ъ ºÃщ¿.щ ¯¸Ц¸ »ђકђ ¸Цªъ¹Ьક¶ ы Ъએ³Ъ µЪ ¾²Ъ ºÃЪ ¦щ.

¬ъ╙¾¬ કы¸º³³Ъ ·Цº¯ ¸Ь»ЦકЦ¯

¾¬Ц Ĭ²Ц³щ ╙¶¨³щÂ λª ˛ЦºЦ ¹Ьક¸ ы Цє ç°Ц¹Ъ °¾Ц ઈɦ¯Ц ·Цº¯Ъ¹ђ³щ ĬђÓÂЦ╙ï ક¹Ц↓ ¦щ. ¯щ¸®щ ·╙¾æ¹¸Цє ¹Ьક³ ы Ц Â¸Ц§³щ ÂÃЦ¹ક ¶³Ъ ¿કы ¯щ¾Ц ઉŵ કѓ¿à¹²Цºક ¸ЦઈĠ×γщ ´® ĬђÓÂЦ╙ï ક¹Ц↓ ïЦ. આ³ђ અ°↓ એ ¦щ કы·Цº¯°Ъ અºp કº³ЦºЦ અ°¾Ц ╙¾˜Ц°Ъ↓ ¯ºЪકы¹Ьક¸ ы Цє§ ºÃщ¯Ц ઉŵ કѓ¿à¹²Цºક ¸ЦઈĠ×Πઅ°¾Ц ╙¶¨³щ ╙¾¨Ц³Ц અº§±Цºђ ¸ЦªъUKBA ¾²Ь»¥Ъ»Ц´®Ьє±Ц¡¾¿щ.

»щ窺¸Цє∞∫∩ »Цµ¶ºђ ºђ¬ ¡Ц¯щ¯Ц. ∞≠-≤∞∩°Ъ અ¸ЦºЪ ઇ¸ЪĠщ¿³ અђµЪ ¿λ °ઇ ¢ઇ ¦щ. §¹Цє¯¸³щઅ¸ЦºЪ Âщ¾Ц³ђ »Ц· »ઇ ¿ક¿ђ.

Fehmina Farani

Farani Javed Taylor solicitors

Verulam House, 60 Grays Inn Road London WC1X 8LU

Mob 07773 706 866 Fax. 02072427306

Email: ffarani@faranitaylor.com


рк╕рлМрк░рк╛рк╖рлНркЯрлНрк░

12

7th September 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

рк░рк╛ркЬркХрлЛркЯркорк╛ркВрккрк╛ркгрлАркирлА ркЧркВркнрлАрк░ ркЕркЫркд

ркЬрк╛ркгрк┐рк╛ ркорк│рлНркпрлБркВркЫрлЗ. ркЖ ркЕркВркЧрлЗ ркорлЗркпрк░ ркЕркирлЗ ркЕркирлНркп рк╕ркдрлНркдрк╛рк╡ркзрк╢рлЛ ркжрлНрк╡рк╛рк░рк╛ рк╕рк░ркХрк╛рк░ркирлЗ рк░ркЬрлВркЖркд ркХрк░рк┐рк╛ркирлА рк┐рк╛ркд ркерк╛ркп ркЫрлЗ рккркг ркдрлЗркирлБркВ ркиркХрлНркХрк░ рккрк╡рк░ркгрк╛рко рки ркЖрк┐ркдрлБркВ рк┐рлЛрк┐рк╛ркирлА рк▓рлЛркХрлЛркорк╛ркВ рклрк╡рк░ркпрк╛ркж ркЫрлЗ. ркХрк╛рк░ркг ркХрлЗ рк░рк╛ркЬркп рк╕рк░ркХрк╛рк░ рккрк╛рк╕рлЗ рк░рк╛ркЬркХрлЛркЯркирлА рккрк╛ркгрлАркирлА ркЬрк░рлВрк╡рк░ркпрк╛ркд рк╕рк╡рк┐ркдркирлА ркдркорк╛рко рк╡рк┐ркЧркдрлЛ ркЕркЧрк╛ркЙ ркЕркирлЗркХрк┐рк╛рк░ рк░ркЬрлВ ркеркЗ ркЫрлЗ ркЕркирлЗ рккрк╛ркгрлА рккрлБрк░рк┐ркарк╛ рккрлНрк░ркзрк╛рки рк╕рк╡рк┐ркд ркдркорк╛рко рк▓рлЛркХрлЛ ркдрлЗркирк╛ркерлА рк┐рк╛ркХрлЗркл ркЫрлЗ. рк░рк╛ркЬркХрлЛркЯркорк╛ркВ ркПркХркзрк╛рк░рлЛ рлзрлй ркорк╛рк╕ркерлА рккрк╛ркгрлАркХрк╛ркк ркЪрк╛рк▓рлЗ ркЫрлЗ ркЕркирлЗ ркПркХрк╛ркдрк░рк╛ рккрк╛ркгрлА рккркг ркорк╛рк┐ рлирлж рк╡ркорк╡ркиркЯ ркЬ ркЕрккрк╛ркп ркЫрлЗ.

рк░рк╛ркЬркХрлЛркЯркГ ркиркоркоркжрк╛ ркбрлЗрко рк╡рк┐ркХрлНрк░ркоркЬркиркХ рк╕рккрк╛ркЯрлАркП ркУрк┐рк░рклрк▓рлЛ ркеркпрлЛ ркдрлНркпрк╛рк░рлЗ рк╡рк┐ркХрк╛рк╕ркирлБркВ ркЧрк╛ркгрлБркВ ркЖркЦрк╛ ркжрлЗрк╢ркорк╛ркВ ркЧрк╛ркдрк╛ рк░рк╛ркЬркп рк╕рк░ркХрк╛рк░ркирк╛ ркдркВрк┐ркирлА рккрлЛрк▓ ркЪрлЛркорк╛рк╕рк╛ркирлА ркЖ рк╕рлАркЭркиркорк╛ркВ рк╢рк░рлВркЖркдркорк╛ркВ рк░рк╛ркЬркХрлЛркЯркорк╛ркВ ркирлЛркВркзрккрк╛рк┐ рк┐рк░рк╕рк╛ркж рккркЫрлА ркЕркдрлНркпрк╛рк░рлЗ ркЧркд ркорлЗ-ркЬрлВрки ркорк╡рк┐ркирк╛ ркЬрлЗрк┐рлА ркХрк╛рк░ркорк╛ ркжрлБрк╖рлНркХрк╛рк│ ркЬрлЗрк┐рлА рккрк╛ркгрлАркирлА ркдркВркЧрлА ркЫрлЗ. рк╕рлВрк┐рлЛркирк╛ ркЬркгрк╛рк╡рлНркпрк╛ ркорлБркЬркм рк░рк╛ркЬркХрлЛркЯркирлЗ ркорк│ркдрк╛ркВ ркиркоркоркжрк╛ркирлАрк░ркорк╛ркВ рллрлж ркЯркХрк╛ркирлЛ ркХрк╛ркк ркорлБркХрк╛ркдрк╛ рк┐рк┐рлЗ ркПркХрк╛ркдрк░рк╛ ркХрк╛ркк рк╕рк╛ркерлЗркирлБркВ рккрк╛ркгрлА рк╡рк┐ркдрк░ркг рккркг ркорлБрк╢рлНркХрлЗрк▓ ркмркирлА рк░рк╣рлНркпрк╛ркирлБркВркорк┐рк╛рккрк╛рк╡рк▓ркХрк╛ рк╕рлВрк┐рлЛркорк╛ркВркерлА

' ' ' ' '

! " !

%! ( !

' ' ' ' '

!

"

!

!

!

! ! " ! # $ & # ! ! " ! !

"

&, ( . # ) -

(

#

( $ ) !% # !)!&% # %) ) ! & # # %) ) (! & # # %) ) & ) &. 1200 &" &%. 3# !' 3* 3 - & & & &

,,,

&. ) &/ &

, (

(&$ (&$ (&$ (&$

.

/ / / /

& ) $+ - & ) ' & ( ( - &. ( ' &. , &

)*# %) & +"

'

'

"

! "

!

!

# # # # #

For a unique selection of wedding decorations to suit every theme, colour & style...visit Wembley Greeting Cards Ltd.

&

We supply the following for all types of party and occasions.

(including Birthdays, Wedding, Anniversaries, Engagements & many more)

Disposable plates, table covers, napkins, cutlery, banners, balloons,table decorations, organza rolls, favor boxes and sugared almonds plus more!!!

)

(2! . '/+&-# . . (0&- !%'0 8 #2 $. '- -% - / 0 $. #2 $. 2 . )'0 2 &-!-4 &'0 $4 !-4 !0 *"-4 2 7 . 9!-4 #0 0 - . . )5 - &-!-4 &'0 ,. .$.&#. #0 -&. 0 #!- #! -; #(3 -&. - &- !- 1 !0 . (:&6( -$/ #. 0

' ( ' !( ' ( ' !( ' ( ' !(

рк╕рккрлНркЯрлЗркорлНркмрк░ркерлА рлзрлж ркУркХрлНркЯрлЛркмрк░ рк╕рлБркзрлА ркмркВркз рк░рк┐рлЗрк╢.рлЗ рк╡ркЧрк╡рк░рк░рк╛ркЬ ркЙрккрк░ рккрлВ. ркжрк╛ркжрк╛ркЬрлАркирлА рккрлНрк░рк╡ркдркорк╛ркЬрлАркирлЗ ркдрлЗрко ркЬ ркжрлЗрк░рк╛рк╕рк░ ркдркерк╛ ркЧркнрк╛рк░рк╛ркирлБркВ рк╢рлБрк╡рк┐ркХрк░ркг ркдркерк╛ рк░ркВркЧркХрк╛рко ркХрк░рк┐рк╛ркирлБркВ рк┐рлЛрк┐рк╛ркерлА ркпрк╛рк╡рк┐ркХрлЛркирлЗ рккрлНрк░рк┐рлЗрк╢ ркорк│рк╢рлЗ ркирк╡рк┐, ркдрлЗрко рк╢рлЗрка ркЖркгркВркжркЬрлА ркХрк▓рлНркпрк╛ркгркЬрлА ркжрлНрк╡рк╛рк░рк╛ ркЬркгрк╛рк┐рк╛ркпрлБркВркЫрлЗ.

рккрк╛рк▓рк┐ркдрк╛ркгрк╛ркГ рк╡ркЧрк╡рк░рк░рк╛ркЬ ркЙрккрк░ рк╢рлБрк╡рк┐ркХрк░ркг ркЕркирлЗ рк░ркВркЧркХрк╛рко ркорк╛ркЯрлЗ рк╢рлЗрк┐рлБркВркЬркп рк╡ркЧрк╡рк░рк░рк╛ркЬркирлА ркпрк╛рк┐рк╛ ркПркХ ркорк╡рк┐ркирлЛ ркмркВркз рк░рк╛ркЦрк┐рк╛ркорк╛ркВ ркЖрк┐рлА ркЫрлЗ. рккрк╛рк╡рк▓ркдрк╛ркгрк╛ркорк╛ркВ рккрк░ркВрккрк░рк╛ ркорлБркЬркм ркЪрк╛ркдрлБркорк╛ркорк╕ркорк╛ркВ ркпрк╛рк╡рк┐ркХрлЛ ркорк╛ркЯрлЗ ркпрлЛркЬрк╛ркдрлА рк╢рлЗрк┐рлБркВркЬркп рк╡ркЧрк░рк░рк╛ркЬркирлА рккрк╡рк┐рк┐ ркпрк╛рк┐рк╛ рлзрлз тАв ркнрк╛рк┐ркиркЧрк░ркирлБркВ ркдрк│рк╛ркЬрк╛ рк╕рлМркерлА рк┐ркзрлБ ркЕркирлЗ рк╢рлНрк░рлЗрк╖рлНрка ркбрлБркВркЧрк│рлА рккркХрк╛рк┐ркдрлЛ ркдрк╛рк▓рлБркХрлЛ ркЫрлЗ ркдрлНркпрк╛рк░рлЗ ркдрк│рк╛ркЬрк╛ркирлА ркмркЬрк╛рк░ркорк╛ркВ ркбрлБркВркЧрк│рлА ркорлЛркВркШрлА ркЕркирлЗ ркЖркпрк╛ркдрлА рк╕рклрк░ркЬрки рк╕рк╛ркорк╛ркирлНркп ркХркХркВркоркдркорк╛ркВркорк│рлЗркЫрлЗ. тАв рккрк╛ркХркХрк╕рлНркдрк╛ркиркирлА ркЬрлЗрк▓ркорк╛ркВ ркмркВркжрлАрк┐рк╛рки рк░рк┐рлЗрк▓рк╛ рлйрлйрлн ркорк╛ркЫрлАркорк╛рк░рлЛ ркорлБркХрлНркд ркеркЗ рлирлн ркУркЧрк╕рлНркЯрлЗ рк░рлЗрк▓рк┐рлЗ ркжрлНрк╡рк╛рк░рк╛ рк┐ркдрки рк┐рлЗрк░рк╛рк┐рк│ рккрк┐рлЛркВркЪрлНркпрк╛ рк┐ркдрк╛.

┬┤╨ж┬к# ркХ╤ТркЗ┬┤┬о ┬з├Ж┬╣╨жркЕ╤Й├Г╤Т┬╣. ┬┤╨ж┬к# ┬╕╨ж┬к╤К┬│╨к ┬╛├з┬п╨м┬╕╨ж┬к╤К ркЕ╤ЙркХ┬з ┬│╨ж┬╕ ┬╣╨ж┬▒ ┬║╨ж┬б╤Т: ┬╛╤Й├Ь┬╢┬╗╨к ─а╨к┬кс╗▓┬в ркХ╨ж┬мтЖФ├В

! " %

, (

рк╢рлЗркдрлНрк░рлБркВркЬркп ркЧркЧркЧрк░рк░рк╛ркЬркирлА ркпрк╛ркдрлНрк░рк╛ ркоркЧрк┐ркирлЛ ркмркВркз

One stop party warehouse

%!

)*# %) &# ) # # )) ) !

ркЬркирлНркорк╛рк╖рлНркЯркорлАркП рк░рк╛ркЬркХрлЛркЯркорк╛ркВ рк╕рлМркерлА рк┐рк╛ркВркмрлА рк╢рлЛркнрк╛ркпрк╛ркдрлНрк░рк╛ ркирлАркХрк│рлА рк╣ркдрлА. ркЬрлЗркорк╛ркВрлзрлйрлж рклрлНрк┐рлЛркЯ рк╕рк▓рк╣ркд ркмрк╛ркЗркХркерлА рк┐ркЗ ркЯрлНрк░ркХ рк╕рлБркзрлАркирк╛ркВркжрлЛркв рк╣ркЬрк╛рк░ркерлА рк╡ркзрлБрк╡рк╛рк╣ркирлЛ ркЬрлЛркбрк╛ркпрк╛ркВрк╣ркдрк╛ркВ. ркЖ рклрлНрк┐рлЛркЯрлНрк╕ ркХрк░ркдрк╛ркВрккркг рк╕рлМркерлА рк╡ркзрлБркЖркХрк╖рк╖ркг рк╢ркгркЧрк╛рк░рлЗрк┐рк╛ркВркЯрлВ-рк╡рлНрк╣рлАрк┐рк╕рк╖ркиркВрлБ ркЕркирлЗркХрлГрк╖рлНркгркирк╛ ркЬркирлНркоркирлЗ рк╡ркзрк╛рк╡рк╡рк╛ ркЖрк╡рлЗрк┐рк╛ рк▓рк╡рк▓рк╡ркз ркнркЧрк╡рк╛ркирлЛркирлБркВрк╣ркдрлБркВ. ркЖ ркпрк╛ркдрлНрк░рк╛ рк╕рк╛ркбрк╛ркЪрк╛рк░ ркХркХрк┐рлЛркорлАркЯрк░ рк┐рк╛ркВркмрлА рк╣ркдрлА ркЕркирлЗрк▓ркиркпркд ркЕркврлА ркХрк┐рк╛ркХркирк╛ рк╕ркоркпркирлЗркмркжрк┐рлЗ рк╕рк╛ркбрк╛рккрк╛ркВркЪ ркХрк┐рк╛ркХ ркЬрлЗркЯрк┐рлЛ рк╕ркоркп рк╢рк╣рлЗрк░ркорк╛ркВрклрк░рлА рк╣ркдрлА. ркпрк╛ркдрлНрк░рк╛ркорк╛ркВркЬрлЛркбрк╛ркпрлЗрк┐рк╛ рклрлНрк┐рлЛркЯрлНрк╕ркорк╛ркВркХрлГрк╖рлНркг-ркЬрлАрк╡ркиркирк╛ рккрлНрк░рк╕ркВркЧрлЛркирлА рк╕рк╛ркерлЗркнрлНрк░рк╖рлНркЯрк╛ркЪрк╛рк░, ркжрлЗрк╢рккрлНрк░рлЗрко ркЬрлЗрк╡рк╛ ркЕркирлЗркХ рк▓рк╡рк╖ркпрлЛркирк╛ рклрлНрк┐рлЛркЯрлНрк╕ рккркг рк╣ркдрк╛.

'

'

& # -. " .

! (

'

# ! !

& !

" ' & ! $

We also stock a large variety of gift boxes & gift bags which are available in different size for every occasionтАж along with Office. Stationery, Greeting Cards & toys.

& # / " -,

Wembley Greeting Cards Ltd

& *

# ! !'

+

6,TMFBEJOHTPMJDJUPST GPS/3*TFSWJDFT t0$*1*0DBSET - Preparing full application - Transferring OCI visa on to new passport - Re-issue of OCI / PIO card (if lost or stolen) - 100% money back guarantee (subject to T&C) - Avoid the Indian High Commission queues

t1"/DBSEBQQMJDBUJPOT t"GmEBWJUT4VSSFOEFSPG*OEJBOQBTTQPSU t*OEJBO8JMMT1PXFSPG"UUPSOFZ t*NNJHSBUJPOBOE/BUJPOBMJUZ 502-504 Honeypot Lane Stanmore Middlesex HA7 1JR

tJOGP!QJOEPSJBMBXDPN

XXXQJOEPSJBMBXDPN

#

27

First way, Wembley Stadium Ind Estate Celebrating years Wembley, Middx HA9 0TU in Tel: 020 8903 8990 Fax: 020 8903 5812 Business E-mail: gd@wembleygreeting.com

/6 % 2 7 ( 1 0 0 2 $/ :!1 / 0 5 !/= 5 8# ' !9 0 4#0 / 2

7

) 0 2&# +2. /! +2. 1 !-/ / * / /< ( 7 ! ; 2 6 3 ,5 0 0 ') 5 2"

2 5

2<

)0 2 / /!2 5 / 0"61 #2!/


13

7th September 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

"

! $ #%

$ !

!

!

!

&

&

$

$

$ $

%

!

& & $ %

Open Evening th

Tuesday, 17 September 2013 5.30pm-8.30pm You are warmly invited to come and see our school

‘Outstanding’ Ofsted (Subject Inspection January 2011) ‘Outstanding’ Ofsted (Whole School – Outstanding in 24 out of 27 areas) Categorised as an ‘Excellent’ School (Brent Local Authority 2013)

#

• The top GCSE 5A*-C for the last 6 years running - 100% 5+ A*-C in 2012. • The highest value added for the last 6 years running - 1060 in 2012.

$

• Over 90% of students achieved 10 or more GCSEs A*-C in 2011. • Over 600 A*s and As in 2012. • A third of GCSE grades were A*or A.

'

'

# #

"

&

#

$

& $

!'

!

!

! !

&

!

$ "

&

• The 11th highest value added in the country in 2012. • 87% 5+ A*-C GCSE including English and Mathematics in 2012.

!

'

'

'

$

'

& "2 ! "2 "2 "2 ! "2 "2 "2

"

1 1 1 1 1

$ !

$

&

1 1

"

/// -(#+%#&,)'%#0- $,*

Wembley High Technology College, East Lane, Wembley, Middlesex HA0 3NT Headteacher: Ms Gill Bal Tel: 020 8385 4800 Email: admin@whtc.co.uk Web: www.whtc.co.uk

"

$,+.#$. -(#+%#&,)'%#0- $,*

!


14

દેશતવદેશ

7th September 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

નેલ્સન મંડેલાને હોસ્પિટલમાંથી રજા

જોહાનનસબગગઃ િંગભેદ નીરતના રવિોધી આરિકામાં અરહંસક આંદોલનના પ્રણેતા તેમજ દરિણ આરિકાના પૂવિ પ્રમુખ નેલ્સન મંડેલાને િરવવાિે હોસ્થપટલમાંથી િજા આપવામાં આવી છે. જોકે તેમની હાલત હજી પણ નાજુક છે. તેમનાં ફેફસાંમાં ચેપ લાગતા તેમને હોસ્થપટલમાં ખસેડાયા હતા. ત્રણ માસની સાિવાિને અંતે તેમને િજા આપવામાં આવી છે. જો કે ઘિે પણ તેમને હોસ્થપટલ જેવી જ સાિવાિ ચાલુ િાખવામાં આવશે.

• અમેરિકાની આરથિક હાલત વધુ ખિાબ થતી જાય છે. રવશ્વનો સૌથી શરિશાળી દેશ અત્યાિે નાણાંકીય સંકટ તિફ આગળ વધી િહ્યો છે. માત્ર ત્રણ-ચાિ રદવસના ખચિ માટે ૫૦ રબરલયન ડોલિ જ કેસ તિીકે વધશે. એ બાદ ના તો અમેરિકા પોતાના સૈરનકોને પગાિ આપી શકશે કે ના લોકોને સામારજક સુિિાના નામે અપાતી િકમ આપી મળશે. ઓબામાં સિકાિે સોમવાિે આરથિક મંદીની વાત થવીકાિી લીધી હતી. એવું પણ કહેવાય છે કે દેશ હવે વધુ દેવું કિવાની પરિસ્થથરતમાં જિાય પણ નથી.

ભારતની આતથિક સ્થથતત ગંભીર: વડા પ્રધાન

નવી નદલ્હીઃ રૂરપયાના સતત હતું કે રૂરપયાના મૂલ્યમાં સતત અવમૂલ્યન અંગે ગત સપ્તાહે થઇ િહેલા ઘટાડાને કાિણે સંસદમાં રવપિોના ભાિે દેશમાં અત્યંત ગંભીિ આરથિક હંગામા વચ્ચે વડા પ્રધાન ડો. સ્થથરતનું રનમાિણ થયું છે. મનમોહન રસંહે જણાવ્યું હતું બીજી તિફ ભાિતીય કે, ‘દેશ અત્યાિે ભાિે િીઝવિ બેંકના ગવનિિ પદેથી આરથિક સંકટમાંથી પસાિ થઇ રનવૃત્ત થતા સુબ્બાિાવે િહ્યો છે. રવશ્વમાં સજાિઇ િહેલી જણાવ્યું હતું કે, ભાિતના અચોક્કસ સમથયાઓનો અથિતંત્રની અત્યાિની સામનો પણ આપણે કિવો પડે વણસેલી સ્થથરત તથા છે.’ તેમ તેમણે અમેરિકાની રૂરપયાના અવમૂલ્યન માટે આરથિક સ્થથરત અને કેન્દ્ર સિકાિની ઢીલી રસરિયાનો ઉલ્લેખ કિતા વેિાકીય અને નાણાંનીરત ઉમેયુું હતું. રવપિે જણાવ્યું જવાબદાિ છે. • જેટ ફ્યુઅલ (એટીએફ)ના ભાવમાં ૬.૯ ટકાનો તીવ્ર વધાિો થતાં તેનો ભાવ અત્યાિ સુધીમાં સૌથી ઊંચો કકલોલીટિદીઠ રૂ. ૭૫,૦૩૧એ પહોંચ્યો છે, આથી હવે રવમાનના ભાડામાં વધાિો થવાની સંભાવના છે. અગાઉ ઓગથટ ૨૦૦૮માં એટીએફનો ભાવ કકલોલીટિે રૂ. ૭૧,૦૨૮.૨૬એ પહોંચી ગયો હતો. પિંતુ રૂરપયો ગગડતો જતો હોવાને કાિણે જૂનમાં તેના ભાવમાં સતત ચાિ વખત ઘટાડો કિવામાં આવ્યો હતો. • સોરનયા ગાંધી તેમના રનયરમત ચેકઅપ માટે સોમવાિે અમેરિકા જવા િવાના થયા હતા અને આઠ રદવસમાં પાછા આવે એવી સંભાવના છે. • ભાિતમાં ભ્રષ્ટાચાિ રવિોધી ચળવળ છેડનાિા અન્ના હજાિેએ ૨૯ ઓગથટે અમેરિકામાં જણાવ્યું હતું કે, ‘ગુજિાતના મુખ્ય પ્રધાન નિેન્દ્ર મોદી ભાજપ છોડે તો તેમને સમથિન આપવામાં મને આનંદ થશે.’ • ખેડૂતોને ન્યાયી અને યોગ્ય વળતિ પૂંરુ પાડતા બહુચરચિત જમીન સંપાદન ખિડો ૨૯ ઓગથટે લોકસભામાં ભાિે બહુમતી સાથે પસાિ થયો છે. • િતન ટાટાએ કહ્યું છે કે ભાિતે િવશ્વનો રવશ્વાસ ગુમાવ્યો છે.

વાચક નમત્રો, આ સપ્તાહેિકાશક-તંત્રી સી.બી. િટેલ ગુજરાત િવાસેહોવાથી અનત લોકનિય કટાર ‘જીવંત િંથ’ િકાનશત કરી - વ્યવપથાિક શક્યા નથી તેબદલ નદલગીર છીએ.

" # " #"

Ideal choice for Asian Wedding, Reception or Engagement Impressive Riverside Marquee Accommodates over 500 guests at a time. Complimentary car parking. Conveniently situated to the M25 & M1 Motorways.

" " # " ! " ! $ ! " ! !%

#

#

"

"

$ "! " #" !

% #

"%

'

& # !" %

# & & $

( "&

#./ #./#-* %#

/#-)&(( +/#( +*"+* + "

+0-*# *"

$

#)#( #),./# " /* 1 .#-. #1#*/. %+/#(2 /#-)&(( !+ 0' $ !# ++' !+) /%#2 /#-)&((%+/#( /2&//#- !+) %+/#( 2 /#-)&(( 3+0/0 # !+) 0.#- /#-)&(( +/#( #)#(


7th September 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

15


16

7th September 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

પાન-૧નુંચાલુ

આસારામ આખરેજેલમાં...

રિમાન્ડ પૂિા થતાં કોટટે તેમને ૧૪ રિવસની જ્યુરડશ્યલ કસ્ટડીમાં મોકલી આપ્યા છે. આસાિામે િજૂ કિેલી જામીન અિજી પિ કોટટેમંગળવાિથી સુનાવણી શરૂ કિી છે, જેનો ચુકાિો આવતાં સુધી આસાિામનેજોધપુિ જેલમાંિહેવુંપડશે. આરોપમાંતથ્ય છેઃ પોલીસ જોધપુિના ડીસીપી અજય પાલ લાંબાએ કહ્યું હતું કે પ્રાથરમક તપાસમાં આસાિામ રવરુદ્ધ આક્ષેપો સાચા હોવાનું જણાયું છે. આ કરથત બનાવ ૧૫મી ઓગસ્ટટ તેમના જોધપુિ શહેિ બહાિ આવેલા આશ્રમમાંબન્યો હતો. કકશોિીએ પોલીસ ફરિયાિમાં જણાવ્યા પ્રમાણે આસાિામના છીંિવાડા આશ્રમમાં િહીને અભ્યાસ કિતી હતી. આ િિરમયાન એવી વાતો ફેલાવાઇ હતી કે તેને ભૂતપ્રેતનો વળગાડ છે. બાિમાં તેના માતા-રપતાને જણાવાયું હતું કે તેના શિીિમાંથી માત્ર આસાિામ બાપુ જ વળગાડ કાઢી શકશે. આ માટટ તેમને આસાિામના જોધપુિ આશ્રમે મોકલાયા હતા. આસાિામે

!

!

" ! $%'

!

+

'% ) ! ' $## ' $" *** '% ) ! $ ( %$$ $ $(# & % # $# $#

$ #$! !" $ !" "# !" $ ' #" ( # ! # "" !! !" "" $# # " ' % & $% # " $ #$! !" $ !" "# !" $ $ %" $ ' ! !% ! $ !# "$! % ! $ !# $ & #

¿ЬєÂѓºЦ∆-¢Ь§ºЦ¯-ઇЩ׬¹Ц³Ц કђઇ´® ¿Ãщº¸Цє§¸Ъ³, ¸કЦ³, ¶є¢»ђ, µ»щª ¡ºЪ±¾ђ અ°¾Ц ¾щ¥¾ђ ¦щ?

ºЪÂщ¿³ ³Ц ªЦઇ¸¸Цє¯¸ЦºЪ ઇ×¬Ъ¹³ Ĭђ´ª9³Ъ ÂЦºЪ Чકє¸¯ ¸щ½¾¾Ц ¸Цªъઅ¸ЦºЪ Ĭђµы¿³» અ³щĭы׬»Ъ Â╙¾↓³ђ અЦ§щ§ »Ц· »ђ.(* !*

%

-(, ,$(' (* & *" ' $ + % 1$'" "$. -+

2 ( $%

યુવતીના મા-બાપને સમજાવ્યું હતું કે આવો ડ્રામો કિવાની જરૂિ ન હતી. નકવી યુવતીનો વળગાડ કાઢવા રવરધ કિવી માને છે કે કેસની આસાિામની છરબ પડશે. આ માટટ તેણે યુવતીને પોતાના ખિડાઈ છે, પિંતુતેમણેઆશા વ્યક્ત કિી ખંડમાં એકલી બોલાવીને પછી જાતીય હતી કેકાયિો કાયિાનુંકામ કિશે. આસારામના નાટકનો અંત િુષ્કમમ આચયુું હતુ.ં પોલીસની પ્રાથરમક ૭૨ વષમીય આસાિામનેસોમવાિેકડક તપાસ અને ઉલટતપાસમાં યુવતીની સુિક્ષા બંિોબસ્ત વચ્ચે ફરિયાિમાં તથ્ય જણાયું રડસ્સ્િક્ટ અને સેશન્સ હતુ.ં આસાિામ અનેતેમના કોટેના મેરજસ્િટટ સમક્ષ સમથમકો આિોપ નકાિેછે. હાજિ કિાયા હતા. જેલમાં પોલીસેજણાવ્યુંહતુંકે, જવાથી પોતાનું શિીિ આસાિામ સામેનો કેસ ખૂબ અપરવત્ર થઈ જશેનેશિીિ મજબૂત છેઅનેતેની તપાસ અપરવત્ર થશે તો િેહત્યાગ સાચી રિશામાંઆગળ વધી આસારામનો જોધપુર આશ્રમ કિશે, તેવો િાવો કિનાિ િહી છે. કેસની તપાસ પૂિી થતાં થોડો સમય લાગશે અને તપાસ પૂિી આસાિામની ધમકી હવામાંઉડી ગઇ હતી. થતાંની સાથે જ આસાિામની રવરુદ્ધ અન્ન-જળનો ત્યાગ કિવાની જાહેિાત કિનાિ આસાિામેભોજન પણ કયુુંહતુ.ં ચાજમશીટ િાખલ કિાશે. આકરી કાનૂની જોગવાઇ િાજસ્થાનના મુખ્ય પ્રધાન અશોક આસાિામે કિાચ ૧૬ વષમની સગીિ ગેહલોતે કહ્યું હતું કે કે કાયિો વ્યવસ્થાથી ઉપિવટ કોઈ નથી. તેમણે જોધપુિમાં બાળા સાથે હકીકતમાં િુષ્કમમ કયુું ન હોય આસાિામ સમથમકો દ્વાિા મીરડયાકમમીઓ તો પણ તાજેતિમાંકાયિામાંથયેલા સુધાિા ઉપિ હુમલાની પણ રનંિા કિી હતી. જોકે અનુસાિ તેમણે આચિેલું િુષ્કમમ બળાત્કાિ ભાજપના નેતા મુખ્તાિ અબ્બાસ નકવીએ જ ગણાશે. રિલ્હીમાં ગેંગ િેપની ઘટના આસાિામને મોટા સંત ગણાવ્યા હતા. બાિ રિરમનલ લો એક્ટ, ૨૦૧૩ હેઠળ તેમણેકહ્યુંહતુંકેઆસાિામેધિપકડ પહેલા બળાત્કાિની નવી વ્યાખ્યા કિાઇ છે.

%% ,( 0/& $% )* .$' # % $ "& $% (& .& # ) *$ "& $% (& +$, #-* #$%% ( (!! $%% + ' $"# ( (' ('

 

NATIONAL ASSOCIATION OF PATIDAR SAMAJ

અ¸ЦºЪ »Ъ¢» ªЪ¸ ¯¸ЦºЦ £ª¯Ц §λºЪ કЦ¢½-±ç¯Ц¾щ§ ¯ь¹Цº કº¾Ц¸Цє¸±± કº¿щ. §Ь³Ц ·Ц¬Эઆ¯ ÂЦ°щ³Ъ Ĭђ´ª9 ´® અ¸щ ¡ºЪ±Ъએ ¦Ъએ. ¯¸ЦºЪ ³Ьકв½¯Ц ¸Ь§¶ ¹Ь.કы. અ°¾Ц ઇЩ׬¹Ц³Ц કђઇ´® ¿Ãщº¸Цє´щ¸щת કºЪ અЦ´Ъ¿Ьє. અ¸ЦºЪ અђЧµÂ »є¬³ અ³щºЦ§કђª¸ЦєઅЦ¾щ»Ъ ¦щ. અ¸ЦºЦ કђઇ અщ§×ª કы±»Ц» ³°Ъ.

London office: Raj Joshi Tel: 020 7253 7897 07958 138 383

Welcomes ALL 26B Tooting High Street SW17 0RG

Every Thursday

Rajkot Office: Deepak Joshi (0091) 94292 44833 (0091) 98790 44833

'7 .#)' !+/&073 4& !*+4' !00&)2#+/ 0-&'/ 0#, *0+%' 5#-+48 #/& 3352#/%' 7+4* #((02&#$-' 12+%'

' +/(02%'& (2#.' +3%05/4 0/ +)* 3'%52+48 3*004 $0-4 -0%,+/) 0/3'26#402'8 +)* 3'%52+48 /4'2/#- -#9+/) .. '#-'& /+43 5--8 7'-&'&

"'#23 /352#/%' #%, )5#2#/4'' '/3# ') 0

.5 #4'-

!+/&07 '/'2)8 2#4+/)

Dances Garba, Bhangra Dances for all ages from 12noon – just drop in,

YOGA 10AM TO 11.30AM ±º ¢Ьλ¾Цºщ- ¹ђ¢Ц ક»Ц 10 °Ъ 11.30 SOCIAL & RELIGIOUS ACTIVITIES FROM 11.30AM TO 14 PM 11.30°Ъ 2.00 ÂЬ²Ъ અщકªЪ¾ЪªЪÂ

%)#" " 3 0) & 3 #(%& 3 )-&/. 3 + 3

THURSDAY, 12 September 2013: 12 noon to 13.30 satsang on Adhyatmik Tatva Gyan by Swami Shree Prakasanand Sagar from Chanod Ashram, Prasadi will be served.

3 3 3 3

Every Monday - Bollywood Professional

2 2 2 2 2

. #$ . +. *$#(#. * - *!&.!+ -( *"+ #1 +-'

3 3 3 3 3

2 2 2 2

*$'+' &*$ ,+-# +*$ +*$ 0 ( (0),0-

3 3 3 3

2 2 2 2 2 / 2 / 2 2 2

Training, TWO SESSIONS 6 pm to 7 pm (Ladies Only) & 7pm to 8 pm by NAPS in association with Ganesh & priyasdanceacademy. 26B Tooting High Street SW17 0RG from 12noon – just drop in for trial.

8337 2873 8977 8223 8704 0582 07814 005096

!

100 ╙¸³Ъª ¸µ¯ µђ³ કºђ Dial: 020 7028 8505

*T & C apply

·Цº¯¸Цє કђઇ ´® ç°½щ £1.25 / KG MINIMUM 30KG EACH BAG PICK UP SERVICE AVAILABLE, NO CUSTOMDUTY, PLEASE CALL -0208 902 1177, 07402 974 435

*T & C apply

UK 2 INDIA CARGO SERVICE

AGENTS- KENTON-0208 905 0107 SOUTHALL- 0208 571 0357 LEICESTER-0116 251 2831 HOUNLSOW- 0203 118 7042 HARROW-0208 427 0045

"

#

!

HÆ»щ׬³Ц કђઇ ´® ç°½щ°Ъ ¯¸Цλ અщº ´ЦÂ↓» અ¸щ ´Ъક અ´ કºЪ³щ ¶Ц¹ એº ·Цº¯ ¸ђક»Ъ¿Ьє. ¸ЦĦ £3-00* per Kg

*T & C apply

PRAVINBHAI AMIN PIYUSHBHAI R PATEL UMESHBHAI N AMIN KIRANBHAI PATEL

·Цº¯·º¸Цє¸ђ¶Цઇ» µђ³, ªЪ¾Ъ અ³щ»щ´ªђ´ AGENT REQUIRED ALL OVER UK. from £40* OPPORTUNITY TO EARN EXTRA MONEY WE DELIVER¸ђક»ђ WITH A PEACE OF MIND FOR YOU Contact: 0783 753 5538

WEMBLEY (HEAD OFFCE) TEL 020 8903 6007 / 6154 HARROW: TEL 020 8427 0045 SOUTHALL: TEL 07417 562 211 LEICESTER: TEL 0116 251 2831

KENTON :

Agents

Tel 020 8905 0107

OUR NEW BRANCH OPEN IN HOUNSLOW Tel: 02031187042


17

7th September 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

ABTA No.Y3020

CALL TODAY 020 8951 0111 c:? ro^] =OHHKDM ;C:?y

29 Days

“Australia, New Zealand & Fiji 2012/2013” Written on: 13/04/2013 by Jash Patel Firstly we would like to thank our tour manager/guide he was one of us- for making this long tour a memorable one. He was a big source of our day to day entertainment on the coach tours. He is a great singer and a comedian. The journey through Australia, New Zealand and Fiji will remain with us forever. We stayed in some very good well located hotels throughout the whole tour. All sightseeing was very well organised with some very informed drivers and guides. At the end of each day we looked forward to the evenings at the Indian Restaurants where we had delicious and a variety of Indian meals.We also had Chinese and Thai food. Majority of us came to United Kingdom from East Africa and the Fiji trip brought old memories back when we saw acres of Casaava, Sugarcane and Banana plantations. We loved the fresh coconut juice followed by the sweet flesh from inside the coconut. We have done tours in the past but this tour as a whole stands out as the best we have ever done. Thanks to Sona Tour’s organisation. Thanks to Sona Tours for excellent organisation. We would definitely recommend this tour to all our friends and family.

pOAT?;:?O PT;O` B";L dC9OGRO?

b?KQO N?CG`

í<#zB

16 Days

(% pT6= | [KO;DTG qTGRCPKT > gTC= 8K;L rTDMICI Day 01: Day 02: Day 03: Day 04: Day 05: Day 06: Day 07: Day 08: Day 09:

UK – Bangkok Arrival Bangkok – City tour Bangkok - Siem Reap – Angkorwat Siem Reap – Full day Tour to Angkor complex. Siem Reap - Vietnam: Ho Chi Minh City Saigon – Cu Chi Tunnels – Cao Dai Ho Chi Minh City – Mekong Delta/ My Tho Ho Chi Minh City – Da Nang – Hoi an ancient town Hoi An – Town tour with Tricycle Ride - Hue

Day 10: Day 11: Day 12: Day 13: Day 14: Day 15:

Day 16:

“Vietnam Cambodia & Laos with Bangkok ” “Overall the London-BangkokCambodia-Vietnam-LaosBangkok-London trip, from 21/11 to 07/12/12, was successful and joy to be part of. The choice of hotels and Indian, vegetarian meals were good. I’d definitely recommend the company to friends and use it myself for future tours. A job well done and a vote of thanks to the company’s staff, particularly Dharmik Thakkar and Divyakumar Shah.” Chandrakant & Chandumi Vyas, Peterborough, UK

Hue city tour – Huong River cruiseVisit Pagoda - Fly Hanoi Hanoi half day city tour with one pillar pagoda - Ha Long Bay Ha Long Bay river cruise - Ha Noi water puppert show Hanoi – Laos: Luang Prabang Luang Prabang – Temples of Wat Xieng Thong Luang Prabang – Boat ride River Mekong – Visit Rice wine village Pak Ou Caves – Kuang Si water fall. Luang Prabang – UK

INCLUSIVE: All flights, half board, All excursions, caring tour manager, No Free days, No Optional Tours, It’s a once in a life time Holiday.

c;LO? ZC?HP8KPO PO=;KDT;KCD= TDP o:?CAOTD QCTQL ;C:?= T9TKHTRHO

W: www.sonatours.co.uk

<* pT6= | s:=;?THKT dO8 WOTHTDP > nKJK 8K;L gC= sDMOHO= Departure date: 12th November / 11th February 2014 Price from: £4890 | Discount : £75 Book Before 12 Weeks. Day 1/2: UK – Dubai – Perth Day 03: Perth - Full day Pinnacles Tour Day 04: Swan Valley and Perth and Freemantle Tour Day 05: Perth – Melbourne Day 06: Melbourne - Philip Island Day 07: Great Ocean Road Day 08: Melbourne – Sydney Day 09: Sydney City Tour (Sky Tower – Harbour Bridge – Opera House – BondiBeach – Darling Harbour) Day 10: Blue Mountains Tour – Sky way and Scenic Railway Day 11: Sydney – Cairns Day 12: Karunda – Scenic Railway One way Day 13: Great Barrier Reef – Boat tour on Barrier Reef with lunch Day 14: Cairns - Brisbane - Gold Coast Day 15: Gold Coast – River Cruise with Lunch Day 16: Gold Coast – Christchurch

Day 17: Day 18:

Day 19: Day 20: Day 21:

Day 22: Day 23: Day 24: Day 25: Day 26: Day 27: Day 28: Day 29:

Christchurch – Mt Cook Queenstown Queenstown – Kawarau Bridge – Wine cave – Lake hayes – Walnut Cottage Queenstown - Milford Sound Cruise – Queenstown Queenstown - Auckland or Rotorua Auckland/Rotorua – Auckland – Waitomo Caves – Lime stone caves – Glow-worm Grotto , Underground boat ride. Auckland – Harbour Bridge – Waterfront route Tamaki Drive Auckland - Fiji Islands (Viti Levu) Island tour – Tour of Island – Hindu Temple – Old Town Fiji – Los Angeles Los Angeles Los Angeles Los Angeles – UK UK - London

INCLUSIVE: All flights, half board, All excursions, caring tour manager London to London, No Free days, No Optional Tours, It’s a once in a life time Holiday.

pOAT?;:?O PT;O` <(=; pOQOGRO?

16 Days

b?KQO N?CG`

í+z!B

qCDNK?GOP pOAT?;:?O

(% pT6= | ^C:;L sN?KQT Departure dates: 21st December, Price from: £3850 | 22nd February 2014, Price from: £3350 Day 01: Day 02: Day 03: Day 04: Day 05: Day 06: Day 07: Day 08:

UK – Johannesburg Johannesburg Tour of Johannesburg Johannesburg – Sun city – Extravaganza Show. Sun City – Ladysmith/Drakensburg Ladysmith – Durbn Durban Durban – Port Elizabeth

Day 09: Day 10: Day 11: Day 12: Day 13: Day 14: Day 15: Day 16:

Port Elisabeth – Knynsa Knynsa Knysna – Oudtshoorn Oudtshoorn – Cape Agulhas Cape Agulhas – Cape town Cape Town – Cape of Good Hope – Cape Point Cape Town – Table Mountain Cape Town – UK

INCLUSIVE: All flights, Full Board, All excursions, caring tour manager. It’s a once in a life time Holiday

qTDTPT sHT=IT > q?:K=O <B(# PT;O= C:; dcZ rCCI OT?H6 NC? =AOQKTH PK=QC:D;= TDP ;C T9CKP PK==TACKD;GOD; Includes: Calgary, Banff, Lake Loiuse, Jasper, Vancouver, Alaska cruise inside cabin and much more.

E: info@sonatours.co.uk T: info@sonatours.co.uk

Premier House, 112 Station Road, Edgware, Middlesex, London HA8 7BJ. U.K.

sonatours

sonatours

ALL tours with Indian meals & Indian tour guides. Terms and conditions apply: View our website for full details.


18

ભારત

7th September 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

ઇંડિયન મુજાડિડિનનો માસ્ટર માઇન્િ યાસીન ભટકલ પકિાયો

ભટકલની ધરપકડ બાદ હિે અનેક રાજ્યોની પોલીસેતેની કસ્ટડી મેળિિા આતુર છે. ુ અવભયાનમાંપકડાઈ ગયો ગત સપ્તાહેછે. જ્યારે િષષ ૨૦૦૮માં અમદાિાદમાં થયેલા નવી દિલ્હીઃ ભારતનાં અનેક શહેરોમાં બોંબ સંયક્ત વિસ્ફોટ કરીને આતંક મચાિનાર મોસ્ટ િોન્ટેડ યાવસન ભટકલની સાથેતેનો સાગરીત આઇએમ શ્રેણીબદ્ધ વિસ્ફોટનો યાવસન ભટકલ મુખ્ય ત્રાસિાદી અને આતંકિાદી સંગઠન ઇંવડયન નેતા અસાદુલ્લા અખ્તર પણ પકડાયો છે. ટૂડં ા આરોપી છે. ભટકલ ગુજરાતમાં૩૫ જેટલા જુદાં સમયમાં જ વસક્યોવરટી સંસ્થાઓને જુદા કેસોમાં િોન્ટેડ છે. ગુજરાત પોલીસ ક્રાઇમ મુજાવહવિન (આઇએમ)નો સહસ્થાપક યાવસન બાદ ટૂક ં ાર ત્રાસિાદીઓ પકડિામાંઆ બીજી સફળતા બ્રાન્ચના જોઇન્ટ પોલીસ કવમશનર એ.કે.શમાષએ ભટકલ આખરે વબહાર-નેપાળ બોડડર પરથી ખૂખ જણાવ્યુંહતુંકે, ભટકલની કસ્ટડી મેળિિા માટે ગુપ્તચર એજન્સીઓ અને વબહાર પોલીસનાં મળી છે. અમેઅરજી કરીશુ.ં ભટકલ ગુજરાતમાં૩૫ જેટલા

4 2,#-/. '* (0)'*'0) '$+(" "++-. 4 !"# /+ #!.0-# 4 2,#-/ *./!((!/'+* 4 )) (!.. *'/. 4 (!.. 0/ /+ '3# 4 -!/#" 1'*"+1. 1'/& !-%+* %!. $'((#" 0*'/.

કેસોમાંિોન્ટેડ છે. આમાંથી ૧૫ જેટલા કેસો સુરત બોમ્બ બ્લાસ્ટના પ્રયત્નો સાથેસંકળાયેલો છેઅને ૨૦ જેટલા અમદાિાદમાં બોમ્બ બ્લાસ્ટ કેસોમાં િોન્ટેડ હતો. ૨૬મી જુલાઇ, ૨૦૦૮ના રોજ અમદાિાદના જુદા-જુદા ભાગોમાં થયેલા શ્રેણીબદ્ધ બોમ્બ વિસ્ફોટના ૨૧ જેટલા અલગઅલગ કેસ દાખલ કયાષછે. આ બોમ્બ વિસ્ફોટોમાં કુલ ૫૭ લોકો માયાષગયા હતા. આ તમામ કેસોમાં યાવસન ભટકલનેઆરોપી તરીકેદશાષિાયો છે.

Facilities Available

Air condition Hall (Accommodates 225)

Kitchen Facilities (Ideal for Catering)

Side Garden (Ideal for Canopy, Bouncy Castle, etc)

+*"+*

HEATHER PARK COMMUNITY CENTRE Kachhia samaj Hall, Mount Pleasant, Wembley, Middx, HA0 1SH

'"(!*"

For Further Information / Booking , Telephone:

020 8903 6563 www.kslhall.co.uk

³ЦºЦ¹® Âщ¾Ц Âєç°Ц³ ¹Ьકы

Narayan Seva Sansthan UK)

ÂЦ¾¥щ¯Ъ ¾¯ђ↓

∞. આ´³щઅ¸ЦºЦ ¸Цºµ¯ કºщ» ±Ц³³Ц Âє±·↓¸Цє ઉ±¹´Ьº°Ъ આ¾¯ђ ´Ħ (LOG) અ³щ¡ђªЪ Âєç°Ц¸Цє આ¾¯Ц (LOG) આ·Цº ´Ħ¸Цє£®ђ µыº ¦щ. ∟. અ¸ЦºЦ ¯ºµ°Ъ ¸½¯Ъ ±Ц³³Ъ ´Ã℮¥¸Цєઅ¸Цλ º³Ц¸Ьєઅ³щઓ½¡ ±¿Ц↓¾¯Ьє╙¥Ħ Ãђ¹ ¦щ. ¶ЪE Âєç°Ц¸Цє°Ъ આ´³щઆ¾Ъ ´Ã℮¥ ³ÃỲ ¸½щ. ∩. ³ЦºЦ¹® Âщ¾Ц Âєç°Ц³ ઉ±¹´Ьºщ·Цº¯ ¾щ»µыº ĺçª, »щ窺³щ¯щ¸³Ц ¸Цªъ±Ц³ »щ¾Ц Ĭ╙¯¶є² કºщ» ¦щ. ∫. ╙¶³ આ²Ц╙º¯ ¸Ц╙Ã¯Ъ આ´¯Ц ´Ħђ, ªъ╙»µђ³ કы¥ђ´Ц³Ъ¹Ц°Ъ ÂЦ¾²Ц³ ºÃщ§ђ. આ´³щઆ ¶ЦºЦ¸Цє ╙¾¢¯ §ђઈ¯Ъ Ãђ¹ ¯ђ અ¸Цºђ ªъ»Ъµђ³ 0116 3800 212 અ°¾Ц ´Ħ ˛ЦºЦ Âє´ક↕કºђ. આ´ આ´³Ьє¹ђ¢±Ц³ અ¸ЦºЪ »є¬³/»щ窺³Ъ ઓЧµÂщઅ°¾Ц કђઈ´® ĮЦє¥/ Æ»ђ¶» ĬщÂЪ¬ъת³щºђક¬ъ°Ъ, ¥щક°Ъ અ°¾Ц ĝы╙¬ª/¬ъ¶Ъª કЦ¬↔³Ъ ╙¾¢¯°Ъ આ´Ъ ¿કђ ¦ђ. ³ЦºЦ¹® Âщ¾Ц Âєç°Ц³ Âє¶²є Ъ ¾²Цºщ¸Ц╙Ã¯Ъ ¸Цªъઅ¸Цºђ Âє´ક↕કºђ.

Our Offices: 68-76 Bellgrave Rd., Victoria, London SW1V 2BP Tel : 07973 266 569 Unit -1, 120 Melton Road, Leicester, LE4 5ED Tel : 0116-3800 212

! (

%*( '( % +(

! (

-* %)!&%

! (

&("

! ( %

$ . ( $!+$ (!, #)& , !# #

($!*

"

*+ %* !) !%!*

, *& )! %

*+( #!) *!&%

$ !% ' ($!*

(!*!)

!*!/ %) !'

%

& "

' # "' # " " %%% "' # "

"

!#

# &

! #

$


19

7th September 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

નિનિત્ત વડોદરા, નિંતિ દેશકારણિુંશાસિ, સંગીત, વાસ્તુશાસ્ત્ર અિે... િાધવરાવિી શીખ!

ટાળવી, શનણતયિશિ, દરખાથતો, શ્રદ્ધા અનેશવશ્વાસ, પોલીસદળ, લશ્કરીદળ, કાયદો અને શરવાજો, રાજવીનાં કતતવ્યો, જાહેર આરોગ્ય, અનાજ પુરવઠો, જાહેર બાંધકામ ખાતુ,ં રાજમહેલ (હવે વિષ્ણુપંડ્યા રાજભવન?) શવભાગ, શવભાગો વડાઓ, વેતન... આ તો તેમાં છપાયેલા પ્રકરણોના િીષતક માત્ર છે, તેના પરથી ખ્યાલ આવી જાય એ એક મહત્ત્વની વાત કહેવાય કે ‘એશિયન વોઇસ’ અને કે ઉિમ રાજકતાત બનવાને માટે ય કેટલો કઠોર પશરશ્રમ અને ‘ગુજરાત સમાચાર’ (લંડન)ના ઉપક્રમે વડોદરામાં ૨૯મી ઓગથટે સમજદારી સાથેની દક્ષતા કેળવવી પડેછે! ‘સંથકાર નગરી વડોદરા’ થમાશરકાનુંપ્રકાિન થયુંઅનેતેની સાથે એકસરખા રંગઢંગ વડોદરા શવિેશચંતન - મનન - થમરણ થયાં! ડો. જીવરાજ મહેતાથી નરેન્દ્ર મોદીઃ બધા મુખ્ય પ્રધાનોનેજેનો પોથી બહારનો પ્રકાશ ઓછોવિો અનુભવ થયો તેવી એક રસપ્રદ બાબત છેકાવતરુંઅને ઇશતહાસ એ પોથી પંશડતની સંપશિ નથી. વતતમાનમાંજીવનારા ખુિામતખોરીની! જુઓ, આ માધવરાવેસયાજીરાવનેિુંકહ્યુંહતુ.ં.. માટે આગળ વધવા માટેની મિાલ પણ બની િકે છે, વડોદરા અને બીજે જેને અપનાવવા જેવા વલણો અને વહેણો સુષપ્ત ુ અવથથામાંપડ્યાં છેતેનેફરી વાર વહેતાંકરવાં જેવાંછે. જેમ કે મહારાજા સયાજીરાવ. બંસીધર િમાત, ડો. નેને અને અરશવંદ આશ્રમ તરફથી વડોદરા શવિે ઘણું લખાયું છે. જોકે સળંગસૂત્રરૂપે હજુ વડોદરાનો ઇશતહાસ લખાયો નથી, એ કામ થાય તો આપણાં ઘરદીવડા અને તેજનક્ષત્રોની શદવ્યભવ્ય ઝાંખી મળી િકે. ગુજરાત રાજ્ય અશભલેખાગાર (આકાતઇવ્ઝ) એકવીસમી સદીની િરૂઆતે એક સારું કામ કયુું હતું તે, આ રાજ્યના દીવાન સર ટી. માધવરાવનાં વાતાતલાપ ‘માઇનોર શહન્ટ્સ’નુંગુજરાતી પ્રકાિન - ‘િાસન સૂત્રો’! આ માધવરાવે જ બચપણથી સિિ રાજવી તરીકે સયાજીરાવનુંઘડતર કયુુંહતુ!ં ‘એક ભરવાડ કકિોરમાંથી એક કુિળ િાસક તરીકેનું પશરવતતન’ માધવરાવ જેવાની શવશિિ તાલીમનું પશરણામ હતુંઃ આ ગુજરાતી અનુવાદનાં પુથતકમાં આજના રાજકતાતઓને ય ઘણી પ્રેરણા મળેતેવા લેખો છેઃ ફાળો અને અનુદાન, અંગત વ્યવહાર અનેઆચરણ, પશરજનો અને પ્રપંચીઓ, ક્રોધ, દૃઢતા, બીજાની સલાહ, સમાધાનવૃશિ, કીશતત, પ્રશતશનશધમંડળો, પરામિત, કામગીરી, શચંતા કેવી રીતે

તસિીરેગુજરાત

# " # #

$ ! !

#

‘બધાંરાજમહેલમાંઓછાવિા પ્રમાણમાંકાવતરાંકરનારાઓની ભયજનક હથતી હોય છે. આવા લોકોની માયાજાળમાંસંડોવાઈ ના જવાય તેસારુંમહારાજા સાહેબેસતત શચંશતત રહેવુંજોઈએ. સિાની સોંપણી થાય કેતુરત અથવા પહેલાંઆવા છળકપટ કેકાવાદાવા કરનારા પોતપોતાનો દાવ અજમાવિે. કાવતરાં કરનારાઓ સામાન્યતઃ થવાથથી હેતવુ ાળા અને શસદ્ધાંતશવહોણા અગર તો શસદ્ધાંતની દૃશિએ ઉણા ઉતરે તેવા હોય છે. તેઓ ગુપ્ત રીતે રજૂઆત કરવાનુંવધારેપસંદ કરેછે. તેઓ ખોટાંઅનેઅશવચારી શનવેદનો કરેછે. હકીકતોની અશતિયોશિ કરેછે, અનેતેનેમોટું રૂપ આપેછે. સંજોગો અનેપશરસ્થથશતનેખોટી રીતેચીતરેછે. અનુસંધાન પાન-૨૦


20 પાિ-૧૯િુંચાલુ

7th September 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

નિનિત્ત વડોદરા...

સતત ખુશામતો અને ચાપલુસી કરીને માનીતા થવા તેઓ હંમશ ે િયત્ન કરતા રહે છે. આવા લોકોને શોધી કાઢીને, તેમનું કાંઈ સાંભળ્યા વવના જ દૂર રાખવા જોઈએ..’

સાચા નિતનચંતકો કોણ?

આ જ લેખમાં (‘પવરજનો અને િપંચીઓ)માં તેમણે ‘સાચા વહતવચંતકો’ની ઓળખ આપી છે તે િમાણે’ તેઓ જેવા હોય તેવા જ લાગે છે, દંભ નથી કરતા. તેનો પૂવઇવ વતહાસ પણ સારો હોય છે. તેને અસંતોષ હોતો નથી, કામગીરીને બરાબર બજાવે છે. એ ટીકા ઓછી અને ઉપાય વધુ કરશે. બોલવામાં સ્પષ્ટ અને વવગતવાર હશે. વનષ્પિપાતી મંતવ્ય આપશે. સત્યવિય હશે, ખુલ્લી રીતે કામ કરતો રહેશ.ે ખુશામતથી દૂર રહેશ.ે સ્વમાની હશે.’ એક રસિદ વાત અખબારો વવશે પણ કરાઈ છે, જાણે કે ૨૦૧૩નું જ તેમાં િવતવબંબ છે! માધવરાવ મહારાજાને કહે છેઃ ‘કોઈ વતવમાનપત્રમાં કોઈ અવભિાય છાપેલા જોવા મળે તો એનો અથવ એવો કરેલો નહીં કે તે બધા સાચા જ છે! વ્યિ થયેલા અવભિાયોની ખરી કકંમત તે વતવમાનપત્રની અને સંબધ ં કતાવ લેખકની િવતષ્ઠા પર અવલંબે છે. ઘણીવાર આવાં વતવમાનપત્રો અને તેના લેખકોની ખ્યાવત ઘણી ઓછી હોય છે, અધકચરા જ્ઞાનવાળી, અપક્વ બુવિશાળી વ્યવિઓ વતવમાનપત્રોમાં લખવાનું કામ કરે છે. બહુ પાતળી વવશ્વસનીયતા ધરાવતા લોકો પણ આવું કામ કરે છે. કેટલાક એવા પણ હોય છે કે તેમને પોતાને અપમાવનત (કે ઉપેવિત) થયાની લાગણી હોય છે. તેઓ જાણે પોતે વનઃ સ્વાથથી િેિક અને ટીકાકાર છે તેવો અંચળો પહેરીને લખે છે એટલે મળતાં નાણાંના બદલામાં અવભિાય આપીને િવસિ કરે છે.’

વાસ્તુશાસ્ત્રિી જેિ-

તો શું કરવુ? ં પત્રકારત્વની સદંતર ઉપેિા કરવી? આનો Sponsored by

IN AID OF BHARAT WELFARE TRUST

જવાબ માધવરાવે સયાજીરાવને આમ સમજાવ્યો છે. ‘જે વતવમાનપત્રોનું સારી રીતે સંચાલન થાય છે તથા કોઈ બુવિમાન વવચારોને વાચા આપે છે, જાહેર અવભિાયનું િવતવનવધત્વ કરે છે તેવાં વતવમાનપત્રોનો અનાદાર કરવો નહીં તેવાં વતવમાનપત્રો વાંચવા અને તેમાંની હકીકતોનો સારો ઉપયોગ કરવો. સરકારનું કામકાજ સારી રીતે ચાલે તેમાં આવા વતવમાનપત્રો મદદરૂપ થાય છે.’ શાસનકતાવની સાથે વવકેન્દ્રીકરણ કેટલું જોડાયેલું છે તેનું ઉદાહરણ માધવરાવે છેક ફ્રેન્ચ રાજનીવતજ્ઞ ફેનલ ે ોનનાં વવધાન સાથે આપી, તેમાં સાફસાફ કહ્યું કે ‘રાજાએ, ભલેને તે સવોવચ્ચ વનયામક હોય પણ તેની આવડત બધું પોતે કરવામાં સમાતી નથી. આવું કરવાનો િયાસ એ મહત્ત્વાકાંિાનું દાવરદ્રય છે. શાસનમાં રાજા ‘આત્મા’ છે, તેના િભાવ અને દોરવણી સાથે બીજાઓને કામ સોંપવું જોઈએ... તેમાં સંગીતની જેમ એક િકારની સંવાવદતા હોવી જોઈએ અને વાસ્તુશાસ્ત્રની જેમ યોગ્ય િમાણ હોવું જોઈએ. સંગીત અને વાસ્તુશાસ્ત્રની કલાઓ અને શાસન વચ્ચેની સરખામણીથી સમજાવી શકું કે જે લોકો એક એક ભાગનો વવચાર કરીને શાસનનો વહીવટ કરે છે અને સમગ્ર શાસનનો ખ્યાલ રાખતા નથી તેમનું શાસન કવનષ્ઠ િકારનું છે. સંગીતના જલસામાં અમુક એક વવભાગમાં ગાનારાઓનો અવાજ ભલે મધુર હોય છતાં તેને ગાયક જ કહેવાય છે. પરંતુ જલસાનું સંચાલન કરે તેને ઉસ્તાદ કહેવાય છે! તેજ િમાણે જે વ્યવિ થાંભલા બનાવે છે અને ઇમારતની દીવાલો ચણે છે એ કવડયો છે. પરંતુ જેણે મકાનનો નકશો તૈયાર કયોવ છે અને તેનું મન સમગ્ર મકાનના બાંધકામ તરફ હોય છે તે સ્થપવત છે... સ્થપવત કે ઉસ્તાદની જેમ સમગ્રતાથી વહીવટ કરનારો કુશળ શાસક છે.’

આજેય પ્રસ્તુત છેનશખાિણો

તેમના મતે સૌથી અગત્યની િજા-સેવા કઈ? માધવરાવના જ શબ્દોમાં, ‘લોકોના જાન, માલ, વમલકત અને સ્વતંત્રતાની સલામતીનાં રિણની વ્યવસ્થા.’ તેને માટે ‘ન્યાયતંત્રનો

સંગીન પાયો.’ મહારાજાને ‘ઊંચા આદશોવ’ સાથે શાસન કરવાની સલાહ સાથે, આ વવચિણ દીવાન એમ પણ કહે છે કે રાજ્ય શાસન એ શાસ્ત્ર તો છે જ, કલા પણ છે! ૨૦૧૩માં યે - રાજાઓ ગયા અને િવતવનવધઓ છે ત્યારે - આ પુસ્તક ઉપયુિ બની રહે તેવું છે!

ગુજરાતી ગીતા, પાકકસ્તાિિાં?

કોણ છે આ ગીતા નામની કન્યા? પાકકસ્તાનના સત્તાવાળાઓને ય તેની ખબર નથી તે બહેરી છે, મૂગ ં ી છે, એકવીસ વષવની ઉમર છે. છેલ્લાં ૧૩ વષવથી પાકકસ્તાનમાં છે. તેનાં મા-બાપ, સગાવહાલાંની શોધખોળ ચાલે છે પણ કોઈ સગડ મળતા નથી. આઠ વષવની હતી ત્યારે તે એક ટ્રેનમાંથી મળી આવી હતી. લાહોર જેલ સાથેના અનાથાશ્રમમાં તેને મોકલી દેવામાં આવી. ટ્રેનમાંથી તે પડી ગઈ હતી. છેવટે કરાચીમાં સમાજસેવા કરતી સંસ્થામાં તેને ખસેડવામાં આવી છે. ભારતના પાકકસ્તાન ખાતેના રાજકીય દૂતાવાસને તેની જાણ કરવામાં આવી છે. આ યુવતી અલગ-અલગ નામો આપે છે, ગીતા, મીનુ, ગુડ્ડી, ફાવતમા... તે વહન્દીમાં લખી શકે છે. એકવાર તેણે લખ્યું કે તે ભારતમાં જન્મી છે, તેની માતા ‘ગુડ્ડી’ના નામે બોલાવતી. એક વાર ટ્રેનમાં સૂઈ ગઈ હતી, સાથે માતા પણ હતી પણ જ્યારે તે જાગી તો મા હાજર નહોતી! તેના વપતાનું નામ અવનલ છે. અવધકારીઓને લાગે છે કે ગીતા ગુજરાતથી આવી હોવી જોઈએ અથવા રાજસ્થાન કે પંજાબમાં તેનું ઘર હશે. વવદેશ ખાતાંએ આ રાજ્યોને તે અંગે તપાસ કરવા જણાવ્યું છે પંજાબ સરકારે તો દીવાલો પર આ ગુમશુદા ગીતાની તસવીરો પણ લગાવી છે. પંજાબના ડીઆઇજી આર. કે. જાયસ્વાલે વવનંતી કરી છે કે ગીતા વવશે કોઈ ખબર મળે તો જણાવે. શક્ય છે કે ગીતા સરહદ પરના ગુજરાતની પણ હોય! શું તે કચ્છની તો નથી ને?

it

(Charity Reg. 1077821)

Ashray Seva Sansthan & Tara Sewa Sansthan * Udaipur * Jaanki Ashram * Gujarat

VbKZVZPZU\ [bSSZU^PP

fahābhārata }^JTU_ O[^ kOTQJ k^M^U ^M^UZU\ _ZP`TNQP^P ZU zU\WZP[ aJ kLbVZ kLbQTTSbUbU_b rTU_bJ D& k^SO^Va^Q OT kNU_bJ 99 k^SO^Va^Q 9GD4 +p4GSV ý #pGGSV

Enquiries Kiran Purohit 07887 930618

Sunday 22 Sept 2013 @ 3pm

Tickets available from

Winston Churchill Hall Jyoti Desai & Praful Desai Pinn Way, Ruislip, Middlesex HA4 7QL 020 8537 0946 / 07440 449 362 Lunch from 1.30pm Natak @ 3pm Krian 07887 930618

}JQTU wbWW* wbQQTL s^ZPNQ^ |^UOQ^ |[QZPO`[NQ`[ ~M^UN^* wbQQTL* rZ__W^P^K* w~4 '}{ g^a= LLLpVb[ba[bQbObpTQ\pNX zVbZW= _ZP`TNQP^PB`[ZUVbJbNXpTQ\ kzz kg~rvuv oq ~~kjw~ jh roq{~d jo k~jil{~d D' ~ixikj jo D' kznjzr}zl Cp4G~r / &.2/, /2 &.15*2& "#/54 9/52 .&"2&34 $&.42& $",, /52 4&"- /.

45%&.4;3 *.".$& /.%/.

7*4) /.4"$4 &4"*,3 45%&.4 /..&$4 %5$"4*/. /.35,4".$9 *34" *() 42&&4 /5.3,/7 *%%,&3&8 ! &, ).%*.'/ 345%&.4$/..&$4 *.'/ 777 45%&.4 /..&$4 *.'/

&.42&

*2-*.()"-

*4*:&.3)*0

)&''*&,%

,/5()

.4&2."4*/.",

*0,/-"

.%&'*.*4& &"6& 4/ &-"*. 0/53& *3" .(,*3) &34 2*4*3) "330/24 "452",*3"4*/. 45%&.4 *3" .(,*3) &34 !/2+ &2-*4 84&.3*/. )".(& /' -0,/9&2 Get £20 off with .42&02&.&52 .6&34/2 *3" .(,*3) &34 this advert


7th September 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

લંડનના ઈન્ડડયન જીિખાના ક્લબ ખાતે ભારતીય સ્વાતંત્ર્યમિનની ધાિધૂિપૂવવક ઊજવણી

ભારતીય હાઈ કમિશન દ્વારા સતત િીજા વષષેલંડનની ઈન્ડડયન જીિખાના ક્લબ ખાતે ભારતીય સ્વાતંત્ર્યમિનની ઊજવણી ભારે ઉત્સાહ સાથે કરવાિાં આવી હતી. આ પ્રસંગે ભારતીય હાઈ કમિશનર શ્રી જૈમિની ભગવતીએ મિરંગો ધ્વજ ફરકાવ્યા પછી રાષ્ટ્રગીત ગાવાિાં આવ્યું હતું. હજારો બીનમનવાસી ભારતીયો (NRI)ને સંબોધતા ડો. ભગવતીએ આ ઊજવણીિાં સાિેલ થવા બિલ ભારતીય સિુિાયના હજારો લોકોનું સ્વાગત કયુુહતુ. યુકેિાંભારતના મવમવધ પ્રિેશો અને સિુિાયોનું પ્રમતમનમધત્વ કરતા ૫૦થી વધુ એસોમસયેશનો ઊજવણીિાં સાિેલ થયાં હતાં. આ એસોમસએશનોનાં પ્રમતમનમધઓએ િેશના યુવાનોની આત્િશ્રદ્ધા અને િહત્ત્વાકાંક્ષાઓ તેિ જ િેશના સમૃદ્ધ વારસાનું મિિણ કરતા રંગીન સાંસ્કૃમતક કાયુક્રિની રજૂઆત કરી હતી, જેિાં િેશભમિના ગીતો અને નૃત્યો પણ સાિેલ હતાં. ભારતીય એસોમસએશનો અને વેપાર ગૃહોએ ગરિાગરિ છોલે પૂરીથી િાંડી સોડિિાર ભાત, િાળ અને શાક, ઢોકળાં, પકોડાં, િીઠાઈઓ, જ્યુસ, પાણી અને ઘણી બધી વાનગીઓ મન:શુલ્ક વહેંિી હતી. જેસૌથી િોટું આકષુણ બડયા હતા. આ ઊજવણીના પ્રસંગે ભારતીય િૂળના કાઉન્ડસલરો, ઉદ્યોગ અને મશક્ષણમવશ્વના અગ્રણીઓ, યુવાનો, મવદ્યાથથીઓ અને નવોમિત કલાકારો સમહત ભારતીય ડાયસ્પોરા િોટા પાયે એકિ થયા હતા.

રાષ્ટ્ર ધ્વજ ફરકાવતા હાઇ કમિશ્નર શ્રી જૈિીની ભગવતી

21

SHREE JALARAM JYOT MANDIR NEW VIRPURDHAM IN WEMBLEY WASP, REPTON AVENUE, SUDBURY, WEMBLEY, MIDDX HA0 3DW TEL: 020 8902 8885 / 07958 275 222 BUSES:18/92/245 STATION: SUDBURY TOWN IN ASSOCIATION WITH: LOHANA COMMUNITY WEST LONDON & LM(UK) TRUST ORGANISES FOLLOWING EVENTS

‘ĴЪ ¢ђ´Ъ§³ ¾à»·Ц¹ ³¸њ│ ¾²Цઈ ¾²Цઈ ¾²Цઈ

´º¸ ·¢¾±Ъ¹ ¾ь殾 ĴЪ

´º¸ કж´Ц½Ь±¹Ц³Ц ÂЦ¢º કλ®Ц કº³ЦºЦ, ¾ь殾ђ ઉ´º Â±Ц કж´Цˆ╙Γ ºЦ¡³ЦºЦ એ¾Ц ĴЪU¶Ц¾Ц³Ъ ╙¾╙¾² »Ъ»Ц ±¿↓³ એª»щ‘¥Ц»ђ ij§¸ЦєĴЪU³щÂє¢│

ભારતીય સ્વાતંત્ર્યમિનની ઊજવણી કરતા 'ગુજરાત સિાિાર અનેએમશયન વોઈસ' દ્વારા પણ સ્ટોલ્સ રખાયાંહતા અનેમિવસભર અનેક િહાનુભાવોએ તેિજ મવશાળ વાિક વૃંિે સ્ટોલની િુલાકાત લઇ બન્ને સાપ્તામહકો દ્વારા મપરસવાિાં આવતી વાિનસાિગ્રી તકી સંતોષ વ્યિ કયોુહતો. હાઈ કમિશને ૧૫ ઓગસ્ટે ઈન્ડડયા હાઉસ ખાતે પણ રાષ્ટ્રધ્વજ લહેરાવી અને ભારતના રાષ્ટ્રપમતનું સંબોધન સાંભળવા સાથે સ્વાતંત્ર્યમિન ઊજવ્યો હતો. ભારતીય હાઈ કમિશનર ડો. જૈમિની ભગવતીએ પોતાના સંબોધનિાં પોતાના કાયોુથી ભારતને ગૌરવાન્ડવત કરનારા અનેક અગ્રણી NRIનો ઉલ્લેખ કયોુ હતો. આ પ્રસંગે ભારતના િાનનીય રાષ્ટ્રપમત, શ્રી પ્રણવ િુખરજીનું રાષ્ટ્રજોગ સંબોધન પ્રસામરત કરાયુંહતું.

TRIBUTE TO INDIAN CINEMA AT THE BHAVAN

ĴЪ §»ЦºЦ¸ ˹ђ¯ ¸є╙±º, ºщت³ એ¾×¹Ь, ¬¶ºЪ, ¾щܶ»Ъ HA0 3DW ˛ЦºЦ આ¹ђ╙§¯ ĴЪ³Ц°U³Ъ ક°Ц¸Цє´²Цº¾Ц અ¸ЦιєÃЦ╙±↓ક આ¸єĦ® ´Ц«¾Ъએ ¦Ъએ. ã¹ЦÂ´Ъ« ´º ÂѓºЦ∆³Ц ĬÅ¹Ц¯ આ¥Ц¹↓ºЦ§કђª³Ц ´Ь╙Γ¸Ц¢Ъ↓¹ ·¢¾¯Ц¥Ц¹↓¿ЦçĦЪ: ĴЪ ·Ц¾щ¿·Цઈ ´є9Ц (¸Ь╙¡¹ЦU ±Ц±Ц) ˛ЦºЦ Âє¢Ъ¯ ÂЦ°щĴЪU¶Ц¾Ц³Ъ »Ъ»Ц³Ц ¢Ь®Ц³Ь¾Ц±³ЬєºÂ´Ц³ અ´↓® કºЦ¾Ц¿щ. ¸є╙±º¸Цє´ђ°Ъ³Ъ ´²ºЦ¸®Ъ ¿Ьĝ¾Цºщ√≡.√√ ¾Цƹщ ક°Ц ¿╙³¾Цº ≡ Âتъܶº°Ъ ¿Ьĝ¾Цº ∞∩ Âتъܶº ±ººђ§ ¶´ђº³Ц ∟.∩√°Ъ ÂЦє§³Ц √≠.∩√ ÂЬ²Ъ. આ ´¦Ъ ĬÂЦ±³Ьє╙¾¯º® °¿щ. આ³є±³Ц ¸ÃђÓ¾ ¸³ђº°Ъњ ∞. ¿╙³¾Цº ≡ Âتъܶº - §╙¯´ЬºЦ ╙¢╙ººЦ§³Ъ ¹ЦĦЦ ∟. º╙¾¾Цº ≤ Âتъܶº - ઉÖ²¾ ·аT³ЬєĬЦ¢S ±¿↓³ ∩. º╙¾¾Цº ≤ Âتъܶº - ĴЪU¶Ц¾Ц³Ц ¸Ь¡Цº╙¾є± ±¿↓³ ∫. Âђ¸¾Цº ≥ Âتъܶº - ĴЪ ¸ÃЦĬ·ЬU³ЬєĬЦ¢S ≈. Âђ¸¾Цº ≥ Âتъܶº - ĴЪ³Ц°U અ³щĴЪ ¸ÃЦĬ·ЬU³ЬєĬ°¸ ╙¸»³ ±¿↓³ ≠. ¸є¢½¾Цº ∞√ Âتъܶº - ĴЪ³Ц°U³Ц ³¾Ц ¸є╙±º³ђ ´ЦªђÓ¾ ≡. ¸є¢½¾Цº ∞√ Âتъܶº - Ãђ»Ъ ¡щ» º╙Â¹Ц ±¿↓³ ≤. ¶Ь²¾Цº ∞∞ Âتъܶº - §»щ¶Ъ ઉÓ¾ ≥. ¶Ь²¾Цº ∞∞ Âتъܶº - º°¹ЦĦЦ ±¿↓³ ∞√. ¶Ь²¾Цº ∞∞ Âتъܶº - ³є± ¸ÃђÓ¾ ∞∞. ¢Ьι¾Цº ∞∟ Âتъܶº - ±Ц³»Ъ»Ц ±¿↓³ ∞∟. ¿Ьĝ¾Цº ∞∩ Âتъܶº - ¹¸Ь³ЦU³Ъ »ђªЪ ઉÓ¾ ∞∩. ¿Ьĝ¾Цº ∞∩ Âتъܶº - અ³−³કвª ±¿↓³ ÂЦ¯ ╙³╙² ç¾λ´ ÂЦ°щ CONTACT: CJRABHERU 07958 275222 P.MODI 0208 204 1313 J.KHAGRAM 020 8907 0028 K.AMLANI 020 8421 0386 RAJNIBHAI THAKRAR 07903824675

102 ¸Ц¯ЦT³Ц »ђªЦ

º╙¾¾Цº ∞≈ Âتъܶº, ∟√∞∩

Â¾Цº³Ц ∞∞.√√°Ъ ÂЦє§³Ц √≠.√√ ક»Цક ÂЬ²Ъ. આ ´¦Ъ ¢º¶Ц અ³щ£ђ¬ђ ¡ає±¾Ц¸Цєઆ¾¿щ. §¹ ĴЪ ºЦє±» ¸Цє ´ЬS અ¸Ъ¯ ¯щ§аºЦ: 07912 261 530 અ¡є¬ ±Ъ¾ђ Âђ¸¾Цº , Â¾Цº³Ц ∞∞.√√ ÂЬ²Ъ. ¸є╙±º ˛ЦºЦ ¯¸Ц¸ ´аAÂЦ¸ĠЪ / »ÃЦ®Ъ / ĬÂЦ± ´аºЦє´Ц¬¾Ц¸Цєઆ¾¿щ. ¹§¸Ц³ £250 / Ĭ╙¯ ¶щ»ђªЦ. ¹§¸Ц³ ´ђ¯Ц³Ъ ¢ђº®Ъઓ³щ´® »Ц¾Ъ ¿ક¿щઅ³щ¸Ãщ¸Ц³ђ³щઆ¸є╙Ħ¯ કºЪ ¿ક¿щ. ¸є╙±º ˛ЦºЦ ¯¸Ц¸ ÂЬ╙¾²Ц આ´¾Ц¸Цєઆ¾¿щ.

ĴЪ¸± ·Ц¢¾¯ ક°Ц ╙´R ĴЦˇ ╙³╙¸Ǽщ

Maya Deepak

Bhavan Centre celebrating 100 years of Indian Cinema, through a series of tributes to the movie gods. Book your ticket now!

Friday 13th September, 2013

Music accompanied by Anant Kumar and party

BHOOLI BISARI YAADE TRIBUTE TO BOLLYWOOD SONGWRITERS

Arpan Kumar & Mital

Sunday 29th September By Arpan Kumar & Mital

GAATA RAHE MERA DIL Hindi Film Songs

Sunday 10th November

By Pooja Angra and Karan Rana

TICKET PRICES FOR EACH SHOW: £10, £15, £20 (INCLUDES DINNER) Dinner - 5:30 pm and Show - 7-00 pm

Book tickets now to avoid disappointment

Contact: Surendra Patel on 020 8205 6124/07941 975311 Or Bhanu Bhai Pandya on 07931 708026

¾ŪЦњ ·¢¾¯Ц¥Ц¹↓´а§¹Ц ĴЪ ¸Ãщ¿·Цઈ ·ž (ૐ, ÂєçકЦº ¸є╙±º, ·Ь§-કɦ)

¿╙³¾Цº, ∟∞ Âتъܶº°Ъ ¿╙³¾Цº, ∟≤ Âتъܶº, ∟√∞∩ ÂЬ²Ъ

±ь╙³ક ¹§¸Ц³њ £750.00 ક°Ц³Ц Âє¹ЬŪ ¹§¸Ц³њ £3,500.00 (¸ÃǼ¸ ´Цє¥ ¹§¸Ц³) Âє´а®↓ક°Ц³Ц ¹§¸Ц³њ £12,500.00 (¸ЦĦ એક ¹§¸Ц³)

¸є╙±º ˛ЦºЦ ¯¸Ц¸ ÂЬ╙¾²Ц આ´¾Ц¸Цєઆ¾¿щ. ±ь╙³ક અ=±Ц³ £501 ક°Ц³ЬєઆÅ¹Ц³ ±ººђ§: ¶´ђº³Ц ∟.∩√°Ъ ÂЦє§³Ц ≠.∩√ ÂЬ²Ъ કºЦ¿щ. આ ´¦Ъ ĬÂЦ±³Ьє╙¾¯º® કºЦ¿щ. OUR REGULAR EVENTS:

JALARAM BHAJANS EVERY THURSDAY’S ..Sponsorship £301 Hanuman Chalisa Every Saturday’s ..Sponsorship..£201

NAVRATRI SUNDAY 5TH OCT TILL SUNDAY 13TH OCT FREE ENTRY DAILY FROM 8.30PM TILL 10.30PM CHOPDA POOJAN ON SUNDAY 3RD NOVEMBER FROM 3.30PM FOLLOWED BY PRASAD ANKOT MONDAY 4TH NOVEMBER JALARAM JAYANTI FROM THURSDAY 7TH NOV. TILL SUNDAY 10TH NOV. TULSI VIVAH ...SUNDAY 10TH NOVEMBER

CONTACT: MANDIR C J RABHERU D.GADHIA ASMITABEN VIJYABEN

020 8902 8885 07958 275 222 07946 304 651 07905 348 333 020 8907 4345

R. THAKRAR G.MASHRU M.GOKANI ARUNABEN

07903 824675 07956 863 327 020 8841 1585 020 8991 0908


22

શ્રી નૃગેન્દ્રપ્રસાિજી મહારાજશ્રીના સાદનધ્યમાંહેરો ખાતેભવ્ય સ્વાદમનારાયણ મહોત્સવ ઉજવાયો

¶º ·Ц¾

£∞

Rates

= £∞ = £∞ = €∞ = $∞ = એક ĠЦ¸ Âђ³Ц³ђ ·Ц¾ એક અ⅜Â Âђ³Ц³ђ ·Ц¾ એક અ⅜Â Âђ³Ц³ђ ·Ц¾ એક અ⅜Â ¥Цє±Ъ³ђ ·Ц¾

પ્રસ્તુત તસવીરમાંડાબેથી 'ગુજરાત સમાચાર'ના એડવટાાઇઝીંગ મેનજ ેર કિશોરભાઇ પરમાર, અક્ષયભાઇ પટેલ, જુનાગઢ મંદિરના મહંત પ્રેમસ્વરૂપ સ્વામી, ગઢડા મંદિરના મહંત શ્રી ઘનશ્યામ વલ્લભ સ્વામી, વડતાલ ગાિીના ભાદવઆચાયાપૂ. નૃગેન્દ્રપ્રસાિજી મહારાજ, બગસરા મંદિરના મહંત લક્ષ્મીપ્રસાિ સ્વામી, તંત્રી શ્રી સીબી પટેલ, હેમંતભાઇ સોની (હદર જ્વેલસા) અનેદબઝનેસ ડેવલપમેન્ટ મેનેજર શ્રી દનહીર શાહ

λЦ. ∞√∫.√√ € ∞.∞≡ $ ∞.≈≈ λЦ. ≤≥.√√ λЦ. ≠≡.∞√ £ ∟≤.≥≈ £ ≥√√.≈√ $ ∞∩≥≠.√√ $ ∟∫.√√

One Month Ago

λЦ.

$

λЦ. λЦ. £ £

$ $

≥∫.√√ ∞.∞≠ ∞.≈∩ ≤∞.√√ ≠∞.∫√ ∟≡.∩≈ ≤≈∞.√√ ∞∩√∟.√√ ∞≥.≤√

1 Year Ago

λЦ.

≤≤.√√ € ∞.∟≠ $ ∞.≈≤ λЦ. ≡√.√√ λЦ. ≈≈.≡√ £ ∩∫.≠≈ £ ∞√≡≠.√√ $ ∞≡√√.√√ $ ∩∟.√√

D O B : 31-8-1943 Place Surat: India Congratulations and best wishes from wife Mrs Mrudula shah Daughters: Mrs Shushma Shah and Mrs Sonia Arora son in Laws:Mr Pankaj Shah and Mr Vikas Arora Grandson children: Kajol Shah Shaneel Shah Niam Arora Saahil Arora Rishi Arora Brothers and wives:Yatin and Mary shah, Nalin and Hansa shah, Manoj and celia shah, Joy and Moria -O'Brien Nieces: Natasha shah, Michela shah, natalie shah, joanna shah May God give you healthy and peaceful life ahead

HOLIDAYS LTD. BABA Experience the world of Baba Holidays

AIR HOLIDAYS - With Vegetarian Meals

$0# %.(,

6178

Far East with Hongkong 18 Days 10th Nov. Far East 15 Days 8th Sept., 13th Nov Australia+Newzealand+Fiji 7 th November 25 days visiting MELBOURNE, CAIRNS, SYDNEY, ALICE SPRING, AYRES ROCK, CHRISTCHURCH, AUCKLAND, MT COOK AREA, QUEENS TOWN, FRANCE JOSEF. Special departure: 7th November. Vietnam and Cambodia 15 days. 10th November Bali with Malaysia 12 days. 14th October. Possibility to stop in India. Cyprus 8 days, 18 Sept, 16th Oct. fr Adult: £675, Child £625 (2-11 Yrs.) Turkey 8 days 3 Sept., 3rd Oct. fr Adult: £675 Child £535 (2-11 Yrs) Greater Punjab: 15 days Depart 27th October Adult £1449 SriLanka + Kerala Depart 17th Nov 2013, 10th January 2014 Adult: £1745

! ! ! '# $

##

સનાતન મંધદર, વેમ્બલીમાં ગત તા. ૨૮ના રોજ િામિૂમપૂવયક જન્માષ્ટમી પવયની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. આ પ્રસંગેમોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થથત રહેલા ભિોએ ભજન અને ભધિસંગીત સાથે કૃષ્ણ લીલાનો લાભ લીિો હતો. લેટનથટોન ખાતે આવેલ શ્રીનાથજીની હવેલીમાં પણ જન્માષ્ટમીની ઉજવણી કરવામાંઆવી હતી.

વૈષ્ણવ સંઘ યુકે દ્વારા શ્રી ઠાકોરજીની પિરામણી સાથેના પ્રથમ સત્સંગ કાયયક્રમનું આયોજન તા. ૧-૯-૧૩ના રોજ કેનન કોમ્યુધનટી સેન્ટર, થટેનમોર ખાતેકરવામાંઆવ્યુંહતું. જેમાંમોટી સંખ્યામાં ભિોએ ઉપસ્થથત રહીને શ્રાવણ માસના મનોરથ, કકતયન, ધહંડોળા અનેપધવત્રાના દશયનનો લાભ લીિો હતો.

-!'," +%, ,' $. 3*&$ )/ +

" & (%* " #" #"

Happy 70st Birthday to Mukund Shah

વૈષ્ણવ સંઘ યુિેદ્વારા સત્સંગ િાયાક્રમ યોજાયો

વડતાલ પીઠાધિપધત પૂ. આચાયય શ્રી અજેન્દ્રપ્રસાદજી મહારાજશ્રીના આશીવાયદ સાથે ભાધવઆચાયય પૂ. શ્રી નૃગેન્દ્રપ્રસાદજી મહારાજના સાધનધ્યમાં શ્રી થવાધમનારાયણ આજ્ઞા-ઉપાસના સત્સંગ મંડળ દ્વારા હેરો લેઝર સેન્ટર ખાતે તા. ૧૦થી તા. ૧૮ દરધમયાન ભવ્ય શ્રી થવાધમનારાયણ મહોત્સવ યોજવામાં આવ્યો હતો. આ પ્રસંગે સત્સંગીઅોએ પૂ. થવામી ધનત્યથવરૂપદાસજીના મુખે ગીત-સંગીત સાથે શ્રીમદ્ સત્સંગીજીવન નવાહ્ન પારાયણનો લાભ લીિો હતો. પૂ. શ્રી નૃગેન્દ્રપ્રસાદજી મહારાજે 'ગુજરાત સમાચાર' કાયાયલયની પણ મુલાકાત લીિી હતી અનેસંથથાની પ્રકાશન અને સેવા પ્રવૃધિ ધવષેમાધહતી મેળવી આનંદ વ્યિ કયોયહતો.

"( #"

7th September 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

15 Days if fully paid by 31/01/2012 £125 off per person.

Imperial Cities of Morroco -Tour 9 days Depart: 15th Nov. Adult £775 Tunisia Special 8 days with INCLUDED EXCURSIONS 7th Dec.

KERALA SPECIAL Depart:10th Nov-Return: 19th Nov Adult £1145. IF FULLY PAID BY 15th SEPTEMBER £100 reduction per person

£2.50

COACH HOLIDAYS

per person per day

Scotland 3 days. Depart: 5th September Adult £210 Isle of Wight 3 days 6th September £159 adult Eastbourne 29 th September London 4 days

' " ($ #! * # *)## #" " " $ %# % ! #% % " & #" & #)

1

%'" %

"& -& # %"# '! %(*

%

& #% #' ( ,* . %.# /-$ ( -$ !!! !

'0 &(*

$ !

-%%0 )*(,

* * * *

Panama Cruise

7th December visiting miami, Cartagena Colombia, day light Transit Pananama canal, Puntarenas, Costa Rica- Puerto Chiaps Cabo San Lucas Mexico, Losangeles. Return: 24/12/13

1st December Carribean Cruise Western caribean 30th November 10 days

Sothern Carribbean 13 days 9th November to 21st November From £1348 Sothern Carribbean 11 Night, 8th October 14 days

PICK UP ALSO POSSIBLE FROM LUTON, EDGWERE NORTH LONDON, NEWBURY PARK STATION EAST LONDON

2

Tel: 0116 266 2481

E-mail: info@babaholidays.com www.babaholidays.com 145 Melton Road Leicester, LE4 6QS

" %#$ %'* $#"&#% *

1 1 1 1

- # #*( # (

* %

,(% ('

*

* *1 "

+,#' ,#('+ '

(-*+ ,(

,

BY CRUISE

#*%#' + . #%

( 2+ (/' (-',*0 . #% )

# %

!! !

%%(/ '

"

%

) # % %

$

* + ,(

('


7th September 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

હેચાલો 'ગુજરાત સમાચાર - એદિયન વોઇસ'ના આનંિ મેળામાં

'ગુજરાત સમાચાર અને એમશયન વોઇસ' દ્વારા આગામી તા. ૨૮ અને ૨૯મી સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૩ શમનવાર અને રમવવારના રોજ સવારે ૧૧-૦૦થી સાંજના ૬-૦૦ દરમમયાન કકંગ્સબરી હાઇ સ્કૂલ, બેકન લેન, લંડન NW9 9AT ખાતે 'આનંદ મેળા'નું આયોજન કરવામાંઆવ્યુંછે. આ 'આનંદ મેળા'માં બ્યુટી અને વેડીંગ, પ્રોપટટી, ટ્રાવેલ એકડ ટૂરીઝમ, આરોગ્ય, બ્યુટી અને જ્વેલરી, મશક્ષણ, ફાઇનાકસ - બેન્કકંગ અને ઇકસ્યુરશ ં સેવાઅો સમહત ખાણી પીણીના સ્ટોલ્સ હશે જ્યાં મદવાળી - નવરાત્રી કે અકય

શુભપ્રસંગો માટે શોપીંગની મજા માણવા મળશે. આ ઉપરાંત બોલીવુડ ગીત-સંગીત, ગીત, ગઝલ, નૃત્ય, ફેશન શો, બાળકો માટેના મવશેષ કાયાક્રમનો પણ લાભ મળશે. મેળામાં કાર પાકકિગ મફત છે અને વ્યમિદીઠ માત્ર £૨.૫૦ની પ્રવેશ ફી રાખવામાંઆવી છેજ્યારે ૧૨ વષાથી નીચેના બાળકો માટે પ્રવેશ મફત છે. મટકીટ દ્વારા થનાર તમામ આવક 'હીલીંગ લીટલ હાર્સા' ચેરીટીનેઅપાણ કરવામાંઆવશે. સંપકિ: 'ગુજરાત સમાચાર' કાયાાલય 020 7749 4085.

સાધ્વી ઋતંભરાજી - દિિીમાનેભારત વેલ્ફેર ટ્રસ્ટ દ્વારા £૫૧,૦૦૦નો ચેક અપપણ કરાયો

ભારતના ઉત્તરાખંડમાં આવેલા પુરના અસરગ્રસ્તો તેમજ ડાકોરના વાત્સલ્યગ્રામના લાભાથથે લેસ્ટર, નોટીંગહામ તેમજ અકય સ્થળે યોજાયેલ કથાઅો અને પ્રવચનો દરમમયાન એકત્ર થયેલ £૫૧,૦૦૦ની રકમનો ચેક ભારત વેલ્ફેર ટ્રસ્ટના ચેરમેન શ્રી ગીરધારીલાલ ભાણ, પ્રમુખ શ્રી નારાયણ પી. શમાાઅનેમેનેજીંગ ટ્રસ્ટી શ્રી કાંમતલાલ ઉનડકટના વરદહસ્તેસાધ્વી ઋતંભરાજી - દીદીમાનેઅપાણ કરવામાંઆવ્યો હતો.

! ! %

$ "

&

!%

&

" !

# $

$

! !

$ # !

!

"

"$ #

"$

"

"$

આ કથાના આયોજનમાં સહયોગી એવા સવથે સ્પોકસરરો, દાતાઅો, સ્વયંસવે કો, શ્રી પ્રજાપમત સમાજ અનેસવથેશ્રોતાઅોનો આભાર વ્યિ કરવામાંઆવ્યો હતો. દીદીમા સાધ્વી ઋતંભરાજી ૧૪ વષાની વયથી ભારતના આમદવાસી મવસ્તારોના બાળકોને અન્નદાન અને મવદ્યાધાન આપવા ઉપરાંત અંધ- અપંગ, મવધવા અનેવૃધ્ધોના કલ્યાણ માટેસેવા કાયોાકરેછે.

23

¿є¡щΐº, ´Ц»Ъ¯Ц®Ц, અ¸±Ц¾Ц± અ³щ»ђ³Ц¾Ц»Ц¸Цє¶є¢»Ц, Ø»ђª ¯щ¸§ Ù»щª¸ЦєºђકЦ® કºђ અ³щĴщΗ ¾½¯º³ђ »Ц· »ђ

∞≈ ઇתº³щ¿³» અ³щ ∞≤ ³щ¿³» એ¾ђÐ¨↓ ¯щ¸§ ∫ ¢ђ»¬ ¸щ¬» ¸щ½¾Ъ ¥аક» ы Ц એક¸ЦĦ §ь³ ╙¶à¬º ĴЪ ¸Ьક¿ ы ·Цઇ ¿Цà ´Ц╙»¯Ц®Ц, ¿є¡ΐ щ º, અ¸±Ц¾Ц±, »ђ³Ц¾Ц»Ц³Ъ ╙¾╙¾² Ø»ђª ¯щ¸§ ¶є¢»Ц³Ъ ઉǼ¸ અ³щ »Ц·±Ц¹Ъ çકЪ¸ »ઇ³щ ¯Ц. ∟∩ Âتъܶº³Ц ºђ§ ╙Įª³ ´²ЦºЪ ºΝЦ ¦щ. ¢¯ ¾Á› ¹ђ…¹щ»Ц આ³є± ¸щ½Ц¸Цє§щºђકЦ®કЦºђએ Ø»ђª ¯щ¸§ ╙¾»Ц¸Цє ºђકЦ® ક¹Ь↨ Ã¯Ьє ¯щ¸³щ ĴщΗ µЦ¹±ђ °¹Ц ¶Ц± ¸Ьક¿ ы ·Цઇ અ³ ¯щ¸³Ц ÂЦ°Ъ±Цºђ આ ¾Á› '¢Ь§ºЦ¯ Â¸Ц¥Цº અ³щ એ╙¿¹³ ¾ђઇÂ' ˛ЦºЦ ¯Ц. ∟≤ અ³щ ∟≥ Âتъܶº³Ц ºђ§ ЧકіÆ¶ºЪ ÃЦઇ çકв», ¶щક³ »щ³, »є¬³ NW9 9AT ¡Ц¯щ¹ђ…¹щ»Ц 'આ³є± ¸щ½Ц'³Ц 'ઇЩ׬¹Ц Ĭђ´ªЪ↓ ¿ђ'³Ц ¸щઇ³ ç´ђ×ºº ¶×¹Ц ¦щઅ³щ ¯щ¸³Ц çªђ» ¡Ц¯щ╙¾╙¾² çકЪ¸ђ ઔєє¢щ¸Ц╙Ã¯Ъ આ´¿щ. કђ»є¶ђ³Ъ કђ»є¶Ъ¹Ц ¹Ь╙³¾ÂЪ↓ªЪ¸Цє°Ъ ¬ђÄªºщª ઉ´Ц²Ъ ¸щ½¾³Цº આ±Ъ³Ц° ¬ъ¾»´º³Ц ¬ђ. ¸Ьક¿ ы ·Цઈ Âђ¸¥є± ¿Цà ´ђ¯Ц³Ц Ĭђ§щĪ¸ЦєºђકЦ® કº³ЦºЦઅђ³щ ¾Ц╙Á↓ક અђ¦Ц¸Цє અђ¦Ц ∟√%³Ц ╙¾કЦÂ³Ъ ¡Ц¯ºЪ આ´щ¦щ. અĦщઉà»щ¡³Ъ¹ ¦щકы§ь³ Â¸Ц§³Ьє¢ѓº¾, Â¸Ц§º‚ »є¬³¸Цє¢¯ ¯Ц. ∞∟-∞√-∟√∞∟³Цє╙±¾Âщ ÃЦઉ અђµ »ђÐ¨↓ ¡Ц¯щ 'Global Achievers Gold Medal°Ъ Â×¸Ц³ આ´¾Ц¸Цє આã¹Ьє ïЬ.є §ь³ Â¸Ц§³Цє»Ц¡ »Ц¡ અ╙·³є±³

ĴЪ ³ºщ×ĩ ¸ђ±Ъએ ¿є¡ΐ щ º³щ¯Ц»Ьકђ >Ãщº ક¹ђ↓. ¿є¡ΐ щ º § કы¸?

¢¯ ¯Ц. ∟∩-≥∞∟³Ц ºђ§ ¢Ь§ºЦ¯³Ц ¸ЬŹ¸єĦЪ ĴЪ ³ºщ×ĩ ¸ђ±Ъએ ¿є¡щΐº³щ ¯Ц»Ьકђ …Ãщº ક¹ђ↓ ïђ. આ ÂЬ±є º ¸ђકЦ³ђ »Ц· »ઇ આ´³Ъ ´ђ¯Ц³Ъ ·а╙¸¸Цє ´Ц╙»¯Ц®Ц¸Цє±ÃщºЦº³Ц ÂЬ±є º ¾½¯º ¸щ½¾¾Ц ઉǿЦª³ ¸Цªъ´²Цºщ» ¢Ь§º¯³Ц આ§щ § ¶ЬЧકі¢ ¸ЬŹ¸єĦЪ ĴЪ ³ºщ³ĩ·Цઇ ¸ђ±Ъ કºЦ¾ђ... ÂЦ°щĴЪ ¸Ьકы¿·Цઇ ¿ЦÃ

¿є¡ΐ щ º³Ьє╙Âє¢Ц´ђº આ¢¸ ╙¾»Ц

¿є¡ΐ щ º ¡Ц¯щ ±Ц±Ц³Ц ÂЦ³ЪÖ¹¸Цє ¸ЦĦ ´Цє¥ ╙¸╙³ª³Цє ºç¯щ અÓ¹є¯ આ²Ь³Ъક આ¢¸ ╙¾»Ц¸Цє ªЦઉ³¿Ъ´³Ьє કЦ¸કЦ§ ÃЦ»¸Цє ´аº§ђ¿¸Цє ¥Ц»Ь ¦щ. ∞≈√√ µвª³Цє ¶є¢»Ц³Ц Ø»ђª ¸ЦĦ λ╙´¹Ц ≡∟√,√√√¸Цє (£≡,∟√√ - §щ¸Цє £≠√√ ¶ЬЧકі¢ ¾¡¯щ અ³щ ¶ЦકЪ³Ъ ºક¸ ∞∟ ÃΆЦ¸Цє ·º¾Ц³Ъ ¢¾¬) Ë¹Цºщ ∞ λ¸ Чક¥³³Цє Ù»щª ¸ЦĦ λ╙´¹Ц ≠,√√,√√√¸Цє (£≠,√√√ - §щ¸Цє £≠√√ ¶ЬЧકі¢ ¾¡¯щ અ³щ ¶ЦકЪ³Ъ ºક¸ ∞∟ ÃΆЦ¸Цє ·º¾Ц³Ъ ¢¾¬) , 1BHK Flat ¸ЦĦ ±Â »Ц¡¸Цє¸½Ъ ºΝЦ ¦щ. અ╙à ±щ¾╙¾¸Ц³ §щ¾Ьє ±щºЦº, ઉ´ЦĴ¹, ·ђ§³¿Ц½Ц, ¾ЦÓÂà¹²Ц¸, ³Â—¢ Ãђ¸, ´Цє§ºЦ´ђ½, Santosa children garden, Amstradum flowers, Garden, Clubhouse ÂЦ°щ³Ьє ¯щ¸ § આ²Ь³Ъક ¾ь·¾Ъ¿ь»Ъ

ÂỲ¢Ц´ђº Type ¶є¢»Цઓ ÂЦ°щ±Ц±Ц³Ъ કж´Ц°Ъ ¸Ъ«Ц ´Ц®Ъ³ђ ¶ђº ¯щ¸§ ³¸↓±Ц³Ьє´Ц®Ъ આ¾Ъ ¢¹щ» ¦щ. ¿є¡ΐ щ º ºщ»¾щ çªъ¿³ ÂЦ¸щ § આ¾щ» આ¢Ц¸ ╙¾»Ц¸Цє Ĭ¾щ¿¯Цє § ╙Âє¢Ц´ђº³ђ આ·Ц °¿щ. Ë¹Цє »є¬³, ¶′¢કђક, ±Ь¶ઈ, ÂỲ¢Ц´ђº³Ц NRIઓએ ƒ´ ¶ЬЧકі¢ કºЦ¾щ» ¦щ. આ ÂЦ°щ ¸ЦĦ ≈∫ ╙±¾Â¸Цє ´Ц»Ъ¯Ц®Ц¸Цє ¿є¡ЦકЦº ±щºЦº ╙³╙¸↓¯ કº³Цº ¯щ¸§ ¸ЦĦ ∟≡ ╙±¾Â¸Цє »ђ³Ц¾Ц»Ц¸Цє ±щºЦº ¶³Ц¾³Цº ¯щ¸ § ¾Ц¬Ц¸Цє ╙¾ΐ³Ьє ¾↓ Ĭ°¸ ĴЪ¹єĦ ╙¿¡º¾Ц½Ь ±щºЦº ¸ЦĦ ≥√ ╙±¾Â¸Цє ¶³Ц¾³Цº Â¸Ц§º‚ આ╙±³Ц° ¬ъ¾»´³Цє Ĭ®щ¯Ц ¸Ьક¿ ы ·Цઈ³Цє ³щ„Ó¾¸Цє ´Ц»Ъ¯Ц®Ц¸Цє 1, 2BHK Flat, »ђ³Ц¾Ц»Ц¸Цє ¶є¢»Ц Ø»ђª ¯щ¸§ Studio APT¸Цє¶ЬЧકі¢ ¸ЦªъÂє´ક↕કºђ. આ±Ъ³Ц° ¬ъ¾»´Â↓³Ъ çકЪ¸ђ ¿є¡ΐ щ º¸Цє∞≈√√ çક¾щº µЪª³Ц એ³એ Ø»ђª ´Ц»Ъ¯Ц®Ц¸Цє∞ અ³щ∟ ¶щ¬λ¸, Ãђ», Чક¥³³Ц એ³એ Ø»ђª. »ђ³Ц¾Ц»Ц¸Цє¶є¢»Ц, Ø»ђª ¯щ¸ § çªЭ¬Ъ¹ђ એ´Цª↔¸×щª

Adinath Developer

07466 624 008 /07922 758 210 0091 98920 73481

અÓ¹Цº³Ц ĴщΗ એÄÂ¥щק ºщª³ђ »Ц· »ђ ¾Á›અђ¦Ц¸Цєઅђ¦Ц ∟√%³Ц Ġђ°³Ъ ¡Ц¯ºЪ

INTERESTED IN PROPERTY?

SPEAK TO THE EXPERTS

---$0)/.%#"*+&%"!*!%"$'($0,

With over 30 years of experience in the property industry we have a proven track record of integrity, passion and professionalism. We can help to build yours’ or your children’s property portfolio; guiding you throughout the whole process from buying the property, to securing a mortgage, letting the property and ultimately maximising your rental income. Whilst you as landlords are busy working away we can take care of your property, lettings and portfolio building. We can help you release equity from your property to secure a deposit for your next venture. As a highly experienced property management firm, we manage properties on behalf of our clients residing in England or abroad. Many of our landlords choose our GUARANTEED RENTAL SCHEME, which relieves them from the everyday hassle of management and ensures that their property is in the best of hands. Universal Estates is a dynamic and forward thinking company, always changing and adapting our style and marketing strategies, making sure we stay at the forefront of this highly demanding and competitive market, providing services to suit the needs of individual clients, investors and landlords. We are an independent ONE STOP property

agent. If you are looking to Buy, Sell, Rent or simply re-evaluate your situation, call us to arrange free evaluation with our friendly team and sample the quality of service at Universal Estates. Our reputation has been built on the strength of our team.

Each member of Universal Estates is well trained and experienced in providing the following services:

• • • •

Residential Lettings & Management

• • • •

Property Portfolio Building

Guaranteed rentals & Company lets Sales Assisting with Home Information Pack’s Mortgages Re-Financing Legal and Financial Services Call us for a free assessment on:

0208 764 6444

www.universal-estates.co.uk

O14 2 < 9 P 14J O : & ! .< ?D > - #P 54O5<42 2D9 P < 4 < < 4 ; ! :DJJ#9?<< J<40 DP= 9 D P O # J ! 54O;5<DJP- 9<2J (6BNM(@K(U(,KSQ*( ?O! #OP J J # ! ! N3 ?O

!

5KRM(KHU(Q K(LGUK() US 2RRHUS%/ JHK(,H$,T/ AKUBHRS/ A,HH(KQ(,/ ?",M$,T/ A,"$,T/ !UH*$,T/ ?KR@)RS/ PRK+GK@/ 2$RKSHRS :(,H$/ =G"EU*$/ 9(EUQ$,T ,S) :,KKRE7

;RK , 'K(( F,"G,HURS ?,""

N>N I8C& C&&&


24 ૧

7th September 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

૨ ૧૦

૧૨

૨૩ ૨૯

૧૯

૧૩ ૧૪ ૨૦

૧૬

૨૪ ૨૫ ૨૬ ૩૨

૫ ૧૧

૨૧ ૨૨

૩૦

૧૭

૨૭

૧૫

તા. ૩૧-૮-૧૩નો જવાબ

ન વા ઝ શ રી ફ

િા

સ ૧૮

પા ર

પા પી

૩૧

ની ર

િા જો લ

ટે

૩૩

૧. શરીર પર આછી ફોલ્લી નીિળેતે ૪. રૂવપયાના જેટલુંવજનનું ૭. આમળો, આંટો ૮. દાળમાંિાળું ૧૦. નારાયણ-નારાયણ િરતાંઋવષ ૧૧. આદત, લત ૧૨. ઘોડાનેઅંિુશમાંરાખવા મૂિાય ૧૩. સૌંદયપ ૧૬. ઢગલો ૧૭. લોટો ૧૯. અસમાન, ખાડા ટેિરાવાળું ૨૧. પ્રીત, સ્નેિ ૨૩. શુવિ, િોંશ ૨૪. રિેવાની રીત-ભાત ૨૬. સ્નેિ ૨૭. રામનો પુત્ર ૨૯. રાજાની પત્ની ૩૧. આદર, સત્િાર ૩૨. જોખમભયુું, ભયંિર ૩૩. શરીર તપી આવવાનો રોગ

૪ ૫ ૨ ૩ ૩ ૨ ૩ ૨ ૨ ૩ ૩ ૩ ૨ ૬ ૨ ૨ ૨ ૨ ૫ ૨

ત િો મ

ણ િ ર

જ પ

Shree Aden Depala Mitramandal U.K. Charity: 293627

67A Church Lane, London N2 8DR Tel: 020 8444 2054 or 020 8346 6686 Well suited for Socials, Religious, Cultural and Official events. Terms & Conditions Apply.

A well known South London Restaurant looking for a person as the Banqueting & Restaurant Manager The candidate must have: I A certificate in hospitality or tourism industry would be highly desirablle I An in-depth understanding of the key business affecting the food & beverage industry; I Experience in planning and implementing restoring, inventory management and initiatives to increase the revenue; I Superior communication, training and presentation skills and the ability to relate to a diverse range of people; A competitive remuneration package will be offered to the successful candidates. A detailed job description may be requested from the email address below.

E-mail: info@chak89.com www.chak89.com Phone No.: 020 8646 2177 105 Bond Road, Mitcham, Surrey, CR4 3HG

ભૂ

ષા

ત ના મું

૧. ઉપેક્ષા, અનાદર ૨. પ્રપંચ, િપટ ૩. રણછોડરાયનુંપવવત્ર તીથપધામ ૪. ઓરડો ૫. ઉત્તર ભારતીયોની એિ અટિ ૬. ધોબી ૯. બેડોળ, ઘાટઘૂટ વવનાનું ૧૦. માત્ર નામ બચ્યુંિોય તેવું ૧૪. િેરાનગવત, પરેશાની ૧૫. વનસ્પવતની જડ ૧૭. પક્ષીઓનો મધુર ધ્વવન ૧૮. ધૂતારું, લૂચ્ચું ૧૯. અરજી, વવનંતી ૨૦. ફરવજયાત ન િોય તેવું ૨૨. બૂમ, સાદ ૨૫. વિાલ, નેિ ૨૮. દૈત્ય, રાક્ષસ ૨૯. ખુશ, પ્રસન્ન ૩૦. વગર, વસવાય ૩૧. જનની, મા

• એક્સસસ બેન્િે એનઆરઆઇ એફડીનું વ્યાજ વધાયુુંઃ ભારતના ખાનગી ક્ષેત્રની ત્રીજા નંબરની સૌથી મોટી એક્સસસ બેન્િેફોરેન િરન્સી નોન રેવસડેન્ટ વડપોવઝટ પર ત્રણ વષપથી વધુ મુદત માટેના વ્યાજદરમાં એિ ટિાનો વધારો િયોપ છે. બેન્િ દ્વારા ત્રણ વષપથી વધુ મુદત માટે નોન રેવસડેન્ટ એસસટનપલ ફફસસ વડપોવઝટસ પર પણ ૫૦-૭૫ પોઇન્ટ્સનો વધારો િરવામાં આવ્યો છે.

Please send your resume to below address:

થી

મો ટા ભા

સા વપ ભૌ મ

મા ત બ ર

ઝ ણ ઝ ણા ટી

અ થપ

૨૮

વેં

ખો

ગી ધ

પાં

ખેં ચ

શે

શે રી

૫ ૨ ૩ ૨ ૩ ૩ ૪ ૪ ૪ ૨ ૪ ૨ ૪ ૫ ૩ ૨ ૩ ૨ ૨ ૨

çªъ³¸ђº (¸Ъ¬»ÂщÄÂ) ╙¾ç¯Цº¸Цє ºÃщ¯Ц ¢Ь§ºЦ¯Ъ ╙Ã×±Ь µы╙¸»Ъ³щ ╙Ŭ╙³є¢, આ¹↓╙³є¢ §щ¾Ц £ºщ»ЬєકЦ¸¸Цє¸±± કºЪ ¿કыઅ³щç¾Ц╙±Γ ¢Ь§ºЦ¯Ъ ¾щ4ªъ╙º¹³ ºÂђઈ ¶³Ц¾Ъ ¿કы¯щ¾Ц ¶Ãщ³³Ъ §λº ¦щ. અ«¾Ц╙¬¹Ц¸Цє ≠ ╙±¾Â µЮ»ªЦઇ¸ કЦ¸ કº¾Ц³Ьє ºÃщ¿щ. (±ººђ§ Â¾Цºщ≥.√√°Ъ ≡.√√) ╙¾¢¯ અ³щઇתºã¹Ь¸ЦªъÂє´ક↕ 07931 590 016

£ºકЦ¸ ¸Цªъ¸±±³Ъ¿ ¯ЦÓકЦ╙»ક §ђઇએ ¦щ

એظ (ºщ) ╙¾ç¯Цº¸Цє ºÃщ¯Ц ¾щº:ªъ╙º¹³ ¬ђÄªº ´╙º¾Цº³щ≈ અ³щ∞∞ ¾Á↓³Ц ¶щ¶Ц½કђ³Ъ ÂЦºÂє·Ц½ અ³щ ºÂђઇ, ÂЦµЦઇ ¯щ¸§ ºђ§¶ºђ§³Ц £ºકЦ¸ ¸Цªъઅ³Ь·¾Ъ, Ĭ¸Ц╙®ક અ³щ ¿ЦકЦÃЦºЪ ¶Ãщ³³Ъ ¯ЦÓકЦ╙»ક §λº ¦щ. £ºщ ÂЦ°щ ºÃЪ³щ કы ºΝЦ ¾¢º અ´¬Цઉ³ કºЪ કЦ¸ કºЪ ¿કЦ¿щ. §λº ÿщ¯щ¸³щÂЦ°щºÃщ¾Ц-§¸¾Ц³Ъ ĴщΗ Â¢¾¬, £º §щ¾Ьє ¾Ц¯Ц¾º® અ³щÂЬºΤЦ Â╙ï આકÁ↓ક ´¢Цº ¸½¿щ. Âє´ક↕: 07712 229 161

STAFF REQUIRED

FOR OFF-LICENCE STORES & NISA LOCAL STORES WAREHOUSE PERSONS/DRIVERS

WE ARE RECRUITING FOR NEW TEAM MEMBERS, FOR OUR STORES IN AND AROUND, CENTRAL LONDON. IF YOU HAVE EXPERIENCE IN WORKING IN OFF LICENCES OR NISA/BUDGENS/LONDIS STORES THEN WE ARE INTERESTED IN TALKING TO YOU. ROLES WOULD INCLUDE OPENING/CLOSING OFF STORES, ORDERING OFF STOCK AND MAINTAINING STORES. YOU MUST ABLE TO USE A COMPUTER AND SPEAK ENGLISH TO A HIGH STANDARD. YOU MUST HAVE THE RIGHT TO WORK AND LIVE IN THE UK. THIS WILL BE CHECKED WITH UKBA, OR RELEVENT AUTHORITIES. BETWEEN 9AM TO 7PM ONLY

૨ ૭

૩ ૨

નવ ઊભી લાઈન અને નવ આડી લાઈનના આ ચોરસ સમૂહના અમુિ ખાનામાં૧થી ૯ના અંિ છે અનેબાિી ખાના ખાલી છે. તમારેખાલી ખાનામાં ૧થી ૯ વચ્ચેનો એવો આંિ મૂિવાનો છેિેજેઆડી િે ઊભી હરોળમાંરરપીટ ન થતો હોય. એટલુંનહીં, ૩x૩ના બોસસમાં૧થી ૯ સુધીના આંિડા આવી જાય. આ રિઝનો ઉિેલ આવતા સપ્તાહે.

£ºકЦ¸¸Цє¸±± §ђઈએ ¦щ

CONTACT 07440 334 112

૩૦૩

સુડોિુ-૩૦૨નો ૨ ૩ ૫ ૧ ૭ ૮ ૭ ૯ ૬ ૫ ૪ ૨ ૪ ૮ ૧ ૬ ૩ ૯ ૬ ૧ ૭ ૪ ૯ ૫ ૯ ૨ ૩ ૮ ૧ ૬ ૫ ૪ ૮ ૭ ૨ ૩ ૩ ૫ ૪ ૨ ૬ ૧ ૧ ૭ ૯ ૩ ૮ ૪ ૮ ૬ ૨ ૯ ૫ ૭

જવાબ ૬ ૪ ૯ ૧ ૩ ૮ ૭ ૫ ૨ ૨ ૮ ૩ ૪ ૭ ૫ ૯ ૬ ૧ ૮ ૯ ૭ ૫ ૨ ૬ ૩ ૧ ૪

• દાઉદ અને સઈદ પાકિસ્તાનમાંઃ મુંબઈને ૧૯૯૩માં ધ્રૂજાવનારા વવસ્ફોટોના સૂત્રધાર દાઉદ ઇબ્રાવિમ અને ત્રાસવાદી સંગઠન જમાત-ઉદ-દાવાનો વડો િાફફઝ સઈદ પાફિસ્તાનમાં જ છે. ગૃિ પ્રધાન સુશીલ િુમાર વશંદેએ જણાવ્યું િતું િે આ બન્નેનંુ ભારતને પ્રત્યપપણ િરવા પાફિસ્તાન પર દબાણ પણ િયુું છે. વશંદેએ િહ્યુંિતુંિેતાજેતરમાંજ મળેલી ઇન્ટરપોલના સંમેલનમાં ભારતે આ મુદ્દે વવરોધ વ્યક્ત િયોપ િતો અને સાથે દાઉદ તથા સઇદ ભારતનેસોંપવાનુંપાફિસ્તાનનેિિેવા દબાણ િયુુંિતું. Gujarati Speaking Care assistant required ‘Neem Tree Care Centre for the elderly is looking for gujarati speaking care assistants with minimum 1 year experience in a care home (NVQ level 2 desirable not essential). Please send your CV to info@neemtreecare.co.uk and quote ‘Gujarat Samachar’ when sending CV or call 0208 578 9537

³щ³Ъ §ђઇએ ¦щ

કыЩÜĮ§ ³8ક આ¾щ»Ц ªЦઉ³¸Цє ºÃщ¯Ц ╙Ã×±Ь ¾щ8ªъ╙º¹³ ¬ђÄªº ´╙º¾Цº ¸Цªъ ³щ³Ъ §ђઇએ ¦щ. ≈ ¾Á↓³Ц ¶Ц½ક³Ъ Âє·Ц½ ºЦ¡Ъ ¿કы અ³щ કЮЧકі¢, ŬЪ³Ỳ¢ આ¹³—¢ અ³щ અ×¹ £ºકЦ¸¸Цє ¸±± કºЪ ¿કы ¯щ¾Ц ╙¾ΐЦÂЬ ¶Ãщ³³Ъ §λº ¦щ. ¡Ц¾Ц ´Ъ¾Ц³Ъ ¢¾¬¯Ц Â╙ï આકÁ↓ક ´¢Цº આ´¾Ц¸Цєઆ¾¿щ.

╙¾¢¯ ¸ЦªъÂє´ક↕: 07900 892 838.

³щ³Ъ §ђઇએ ¦щ

કыÜĮЪ§¿Ц¹º³Ц ´Ъªº¶ºђ ¡Ц¯щ ºÃщ¯Ц Ĭђµы¿³», ╙¸Ħ¯Ц´а®↓ ¢Ь§ºЦ¯Ъ ´╙º¾Цº³щ ≡ અ³щ ≈ ¾Á↓³Ц ¶щ ¶Ц½કђ³Ъ ÂЦºÂє·Ц½ અ³щ ºÂђઇ, ÂЦµÂµЦઇ, આ¹³—¢ ¯щ¸§ ºђ§¶ºђ§³Ц £ºકЦ¸¸Цє ¸±± ¸Цªъ ³щ³Ъ ÃЦઉÂકЪ´º §ђઇએ ¦щ. ºÃщ¾Ц §¸¾Ц³Ъ ĴщΗ ã¹¾ç°Ц Â╙ï આકÁ↓ક ´¢Цº ¸½¿щ. કЦ¸ ¯ЦÓકЦ╙»ક ¿λ કº¾Ц³ЬєºÃщ¿щ.

Âє´ક↕: 07412 014438


7th September 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

અઠવાડિક ભડવષ્ય તા. ૦૭-૯-૨૦૧૩ થી ૧૩-૯-૨૦૧૩ Tel. 0091 2640 220 525

જ્યોહતષી ભરત વ્યાસ

મેષ રાહશ (અ,લ,ઇ)

તુલા રાહશ (ર,ત)

અનુકૂળ અને ઇસ્છછત તકો મળતાં ખુશી વધશે. પપરવતગનથી લાભકારક તકો સાંપડશે. માનપસક તંગપદલી હળવી બનશે. આપથગક બાબતોમાં કાળજી જરૂરી. ખચાગ સમજીપવચારીને કરવા. નોકપરયાતોને બદલીબઢતીના યોગ છે. સારી નોકરી મેળવી શકશો.

આસપાસનો માહોલ ધીમે ધીમે સુધરતો જણાશે. આશા અને ઉમસાહનો અનુભવ કરશો. અગમયના કામકાજો અંગે સાનુકૂળ સંજોગોનું પનમાગણ થશે. મહત્ત્વની વ્યપિઓનો સહકાર ઉપયોગી થશે. તમારી વતગમાન નાણાંકીય જરૂપરયાતો માટે થોડી-ઘણી પચંતાઓ રહેશે.

ગ્રહયોગ સુધરતા સુખ-શાંપત અનુભવશો. કામમાં પ્રગપતથી ઉમસાહ વધશે. વણઉકેલ સમટયાનો ઉકેલ મેળવશો. અંગત મૂંઝવણોમાંથી પણ હવે રાહત મળશે. ધાયાગ પ્રમાણે આવક કે લાભ ન મળતાં નાણાંકીય મોરચે પચંતા જણાશે. લાભ ઓછો અને ખચગ વધુ જણાય.

પિધાઓ કે પરેશાનીનો અંત આવતા હકારામમક માગગ તરફ આગેકૂચ કરી શકશો. મહત્ત્વની તકો મળતાં પવકાસ જણાશે. આનંદ-ઉમસાહનો અનુભવ થશે. ઉમસાહપ્રેરક પ્રસંગો બનશે. નાણાંકીય મૂંઝવણોનો ઉપાય મળશે. પમત્રોની મદદથી તમારી પચંતા દૂર થશે.

પ્રપતકૂળ કે પવપપરત સંજોગો છતાં ટવટથતા ટકાવશો તો લાભમાં રહેશો. તમારી ધીરજ તમને ઉપયોગી બનશે. મનની લાગણી દુભાય તેવા પ્રસંગે સંયમ જાળવવો જરૂરી છે. ખચગના પ્રસંગો સપવશેષ વધશે. આપથગક જરૂપરયાત માટે કેટલીક ગોઠવણ કરવા માટે સમથગ બનશો.

માનપસક અકળામણ અને તીવ્ર તણાવથી અશાંપત અનુભવશો. આધ્યાસ્મમક વલણ કેળવી શંકા અને પચંતાને છોડી કાયગ કરશો તો વધુ આનંદ મેળવશો. અણધાયાગ ખચગના પ્રસંગો અને આપથગક તંગીના કારણે તમારે અન્યની સહાય પર આધાર રાખવો પડશે.

વધારાની જવાબદારી ઉઠાવવી પડશે. નવીન તકો પણ મળશે. જેટલી સાનુકૂળતા છે તેટલી જ નવી કામગીરી પણ આવશે. નાણાંકીય પપરસ્ટથપત યથાવત્ રહેશે. જો કંઈ સારી આવક થશે તો ખચાગય જશે. મકાનસંપપિ તેમ જ પમલકત અંગેના પ્રશ્નોનો નીવેડો આવશે.

ધીરજ દાખવવી પડશે. અકળામણ વધશે. આપથગક લાભની આશા ફળે તેમ જણાતું નથી. આવકના નવા માગગ મળે નપહ. શેર-સટ્ટાથી લાભ લેવા જતાં પટતાવું પડશે. સારી નોકરી મેળવવાના પ્રયત્નો ફળશે. વતગમાન નોકરીનાં પ્રશ્નોનો ઉકેલ માટે સાનુકૂળતા સજાગશે.

મનોવ્યથા દૂર થશે. સજગનામમક પ્રવૃપિનો પવકાસ થાય. આશાટપદ માહોલ અનુભશો. આપથગક સ્ટથપત સાનુકૂળ બનતાં અટવાયેલા લાભ મળશે. અગમયના કામ માટે આપથગક વ્યવટથા કરી શકશો. નોકરીના ક્ષેત્રે મુશ્કેલી હશે તો પણ તમારા ટથાનને આંચ નપહ આવે.

ગ્રહયોગ દશાગવે છે કે સાનુકૂળ અને પ્રોમસાહક પપરસ્ટથપતનું પનમાગણ થશે. મહત્ત્વની પ્રવૃપિઓથી આનંદ થશે. આ સમયમાં આપથગક બાબતો સંબંપધત મુશ્કેલીમાંથી માગગ મેળવી શકશો. નોકપરયાતો માટે આ સમય પવઘ્નરૂપ જણાય છે. તમારા કામકાજો હજુ ટથપગત રહેતાં લાગશે.

ગૂંચવાયેલા પ્રશ્નોનું પનરાકરણ મળશે. નવીન યોજનામાં સાનુકૂળતા જણાતાં ઉમસાહ વધશે. જોકે આપથગક બાબતને વધુ વ્યવસ્ટથત રાખવાની જરૂર છે. ખચગ પર અંકુશ રાખવો રહ્યો. નાણાંના અભાવે કામ અટકે નહીં તે જોજો. નોકપરયાતને બદલીબઢતીની વાત અટકી હશે તો હવે પ્રયત્નો ફળદાયી બનશે.

અકારણ પચંતાના કારણે તનાવ રહેશે. જોકે વધુ સપિય રહીને તેમ જ કાયગપદ્ધપતમાં થોડાંક ફેરફારો કરીને આ બોજ દૂર કરી શકશો. ચોકસાઇપૂવગક નાણાંકીય આયોજન નહીં કરો તો ભીંસ વધુ જણાશે. લેણી રકમો વધુ પ્રયાસે મેળવશો. તમારા પર હવે નવા કરજનો બોજો વધારશો નપહ.

વૃષભ રાહશ (બ,વ,ઉ)

હમથુન રાહશ (ક,છ,ઘ)

કકકરાહશ (ડ,િ)

હસંિ રાહશ (મ,ટ)

કન્યા રાહશ (પ,ઠ,ણ)

વૃિશ્ચક રાહશ (ન,ય)

ધન રાહશ (ભ,ફ,ધ,ઢ)

મકર રાહશ (ખ,જ)

કુંભ રાહશ (ગ,શ,સ,ષ)

મીન રાહશ (દ,ચ,ઝ,થ)

પાન-૩૨નુંચાલુ

બાળ યૌન શોષણના...

જ્યારે પોલીસ સાથેની વાતચીતમાં મનજીતે જણાવ્યું હતું કે, તેની ખરાબ આદતોને કારણે તેના માતા-પપતાએ ઘરમાંથી કાઢી મૂકવાની ધમકી આપી હોવાથી નાણાં કમાવા માટે તેણે આ માગગ અપનાવ્યો હતો. તેની સાથે ઘરમાં દીકરીના બદલે રસોઈયણ, નોકર જેવો વ્યવહાર કરાતો હતો. મનજીતના જણાવ્યા અનુસાર, આ છ યુવકોને મળ્યા અગાઉ કોલેજમાં પણ તેણે અન્ય ટટુડન્ટ્સ સાથે પેઇડ સેક્સ માણ્યું હતુ.ં બાળ યૌન શોષણના કેસમાં ઝડપાયેલા છ યુવકોમાંથી રકકબ લાકુબે સૌથી પહેલા છોકરી સાથે સેક્સ માણ્યું હતુ.ં રકકબ તે છોકરીને દીવાળી દરપમયાન મળ્યો હતો. આ પછી

તેણે મનજીતની મુલાકાત ૩૯ વષગના પમત્ર આપબદ અલી મુબારક અલી કરાવી હતી અને ત્રણેયે ભેગા સેક્સ માણ્યું હતુ.ં આની તસવીરો અલીએ ખેંચી હતી અને તેને ફોનબુક અને ફેસબુક પર ઘણા પમત્રો સાથે પણ શેર કરી હતી. આમ, નવેમ્બર-૨૦૧૨ અને જાન્યુઆરી-૨૦૧૩ દરપમયાન આ યુવકોએ લેટટરમાં પવપવધ ટથળોએ શીખ ટીનેજર સાથે સેક્સ માણ્યું હતુ,ં તેમાંથી એક ફ્લેટ મુઘલ દરબાર રેટટોરાંની ઉપર હતો. શીખ ટીનેજરની તસવીરો ફરતી થતાં રોષે ભરાયેલા શીખ સમાજે મુઘલ દરબારના ટટાફના ઘણા લોકોને ફટકાયાગ હતા. જેમાં છોકરી સાથે સેક્સ માણનારા વાપજદને પણ માર પડ્યો હતો. જજ પટેે ચુકાદામાં જણાવ્યું હતું કે, ‘છ યુવકોમાંથી કોઇએ છોકરીને બળજબરીથી

વેશ્યાવૃપિ માટે ફરજ નથી પાડી. છોકરીએ મરજીથી જ સેક્સ એક્ટમાં ભાગ લીધો હતો, પરંતુ જ્યારે આ લોકો ૧૬ વષગની છોકરીને મળ્યા મયારે તેમણે સારા શીખ પપરવારમાંથી આવતી છોકરીને સમજાવવું જોઇતું હતું કે તેણે નાણાં માટે પસંદ કરેલો માગગ ખોટો છે. મોઢવાપડયાએ શરૂઆતમાં છોકરીને નાણાં માટે સેક્સ ન કરવાની સલાહ આપી હતી, પરંતુ છેવટે તે સુકફયાણી સલાહ ભૂલી ગયો અને ચાઇલ્ડ પ્રોસ્ટટટ્યુશનનો ગુનો આચરી બેઠો હતો.’ કકશોરીની સ્ટથપતને ધ્યાનમાં લેતાં જજે તે શીખ છોકરીને કેસથી દૂર રાખી હતી. ઉલ્લેખનીય છે કે મુખ્યમવે પાકકટતાની મૂળના લોકોની ગેન્ગ્સ િારા સેક્સ ગ્રૂપમંગ મુદ્દે શીખ અને મુસ્ટલમ સમાજ વચ્ચે તંગપદલી વધી રહી છે. મુસ્ટલમો

25

િારા શીખ કકશોરીનો ઉપયોગ સેક્સ કોમોપડટી તરીકે થતો હોવાની જાણ પોલીસને હોવા છતાં હટતક્ષેપ કરાયો ન હોવાનો આક્ષેપ શીખ સમાજે કયોગ છે. શીખ અવેરનેસ સોસાયટીના વડા મોહન પસંહ આ મુદ્દે જાહેર પ્રવચનો આપવા દેશમાં પ્રવાસો કરી રહ્યા છે. તેમણે કહ્યું હતુ,ં ‘૧૫ વષગમાં અમે આવા ૬૦૦ કેસ હાથ ધયાગ છે. સૌથી ખરાબ ૫૦ કકટસામાં એકથી વધુ પુરુષ સંકળાયા હતા અને તે બધાં જ મુસ્ટલમ હતાં. આમાં મુખ્ય મુદ્દો શરમનો હોવાથી લોકો પોલીસ પાસે જતાં નથી અને અમારી પાસે આવે છે.’

સત્વસભર, માહિતીસભર, જ્ઞાનસભર


26

7th September 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

આભાર દશગન

જય શ્રી ગણપતત જન્મ: ૩-૯-૧૯૩૫ (વડોદરા-ભારત)

IN LOVING MEMORY OF

જય શ્રીનાથજી

જય શ્રી જલારામ બાપા

જય શ્રી નાથજી

સ્વગગવાસ: ૨૮-૮-૨૦૧૩ (લંડન – યુકે)

Taraben Shashikant Patel

સ્વ. પન્નાબેન કનુભાઇ પટેલ (સોજીત્રા)

ૐ ભૃભભૂવઃ સ્વઃ િત્સતવિુવૂરેણ્યમ્, ભગગૂદેવસ્ય તિમહી તિયગ યગનઃ પ્રચગદયાિ।।

પન્નાબેન કનુભાઇ પટેલ મૂળ ગામ સોજીત્રાના ઘણાંવષોમસુધી કેન્યા રહ્યા બાદ છેલ્લા ૨૫ વષમિી યુકમ ે ાંથિાયી િયાંહતાં. તેમનુંતા. ૨૮-૮-૨૦૧૩ બુધવારના રોજ ૬-૪૫ વાગેદુ:ખદ અવસાન િતાંઅમારા સમગ્ર પશરવાર ઉપર કદી ના પૂરી શકાય તેવી ખોટ પડી છે. એમનો થવભાવ હસમુખો, લાગણીશીલ અનેપરોપકારી હતો. આ દુ:ખદ સમયેરૂબરૂ પધારી, ટેશલફોન કેઇમેઇલ દ્વારા અમનેઆશ્વાસન અાપનાર સવમસગાંસબ ં ધં ી તિા શમત્રોનો અમે અંત:કરણપૂવકમ આભાર માનીએ છીએ. પરમકૃપાળુ પરમાત્મા તેમના આત્માને શાંશત આપે અને કુટબ ંુ ીજનો પર આવી પડેલ આ દુ:ખ સહન કરવાની શશિ આપેએવી િાિમના. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ: It is with deep regret that we announce the sad demise of our beloved mother on 28-8-2013. You are our inspiration and courage, your love and blessings are always with us. We wish to convey our sincere gratitude to all our relatives and well-wishers for their support. May God rest her soul in peace.

(Karamsad - India)

8th April 1934 - 31st August 2013

It is with great sorrow and regret that we announce the passing of our beloved grandmother, Taraben Shashikant Patel on 31/08/13 after prolonged illness. She will be dearly missed by her whole family (Husband, son, daughters and grandchildren) for the love, compassion and generous spirit that she inspired in ALL of us on a daily basis. Ba, your soul may have departed the earthly abode but you shall remain in all of our hearts for evermore.At this sorrowful time, your condolences by telephone messages and emails are most appreciated. Thank you to all of our family and friends for their prayers and support at this difficult time.

કનુભાઇ વસનભાઇ પટેલ (પતિ) અમરીશ (અતુલ) કનુભાઇ પટેલ (પુત્ર) શનમેશ કનુભાઇ પટેલ (પુત્ર) પારૂલ શનમેશભાઇ પટેલ (પુત્રવધૂ) દ્રષ્ટી શનમેશભાઇ પટેલ (પૌત્રી) વંદન શનમેશભાઇ પટેલ (પૌત્ર) ઉપેન્દ્રભાઇ રાવજીભાઇ પટેલ (ભત્રીજા) અ.સૌ. નયનાબેન ઉપેન્દ્રભાઇ પટેલ (ભત્રીજાવહુ) ગં. થવ. ઉષાબેન નરેન્દ્રભાઇ પટેલ (ભત્રીજાવહુ) ઉવમષીબેન મુકશ ે ભાઇ પટેલ (ભત્રીજી) શીતુઅરશવંદભાઇ પટેલ (ભત્રીજી - યુકે) તલ. સવૂકુટુંબીજનગના જયશ્રી સ્વાતમનારાયણ જયશ્રી કૃષ્ણ 21 Twybridge Way, London, NW10 0SU Tel: 02088381131

મૂળ વતન કરમસદનાં હાલ લંડન સ્થિત અમારાં વહાલસોયા માતુશ્રી તારાબેન શશશકાન્તભાઇ પટેલ તા. ૩૧-૮-૨૦૧૩ શશનવારેદેવલોક પામ્યાંછે. 'મા તેમા બીજા વગડાના વા' માની મમતા અનેવાત્સલ્યની કોઇ સરખામણી જ નિી. િેમાળ, લાગણીિધાન અનેધમમપરાયણ માતુશ્રીની કોઇ ખોટ પૂરી શકશેનશહં. આ દુ:ખદ સમયે રૂબરૂ પધારી, ટેશલફોન કે ઇમેઇલ દ્વારા શદલાસો આપનાર અમારા સવમ સગાંસંબંધીઅો તિા શમત્રોનો અમે'ગુજરાત સમાચાર' લંડન દ્વારા અંત:કરણપૂવમક આભાર માનીએ છીએ. પરમકૃપાળુપરમાત્મા પૂ. માતુશ્રીના પૂણ્યાત્માનેશાશ્વત શાંશત આપેએજ િાિમના. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ: Mr Shashikant Maganbhai Patel (Husband) Mr Jayesh S. Patel (Son) Mrs Darsha Patel (Daughter-in-Law) Mrs Bhavini Patel (Daughter) Mr Kamlesh C. Patel (Son-in-Law) Mrs Jaymini H. Patel (Daughter) Mr Hetal Patel (Son-in-Law) Master Amiel Patel (Grandson) Master Hamish Patel (Grandson) Miss Anisha A Patel (Granddaughter) Master Shaan K. Patel (Grandson) Miss Nia H. Patel (Granddaughter) Master Anay H. Patel (Grandson) Jai Shri Nathji

194, Headstone Lane, North Harrow, Middx. HA2 6LY. 0208 4281518.

ભાવભીની શ્રધ્ધાંજતલ ૐ નમ: તશવાય

જય શ્રી ભુવનેશ્વરી મા

જય શ્રી કૃષ્ણ

ઉત્તરસંડાના વતની અને ઘણાં વષોમ મોમ્બાસા - કેન્યામાં રહ્યા બાદ વેમ્બલીમાં થિાયી િયેલા અમારા પ.પૂ. શપતાશ્રી શબપીનચંદ્ર નમમદાશંકર મહેતા તા. ૨૨-૦૮-૨૦૧૩ ગુરૂવારેશ્રીજીચરણ પામ્યા છે. િેરણાદાયક પિદશમક, વાત્સલ્યસભર ખૂબજ િેમાળ અનેસૌ િત્યેસમભાવ દશામવતા શપતાશ્રીની ખોટ કોઇ પૂરી શકશેનશહં. ન જાણ્યુંજાનકી નાથેસવારેશુંથવાનુંછે? આ દુ:ખદ સમયે રૂબરૂ પધારી અિવા ટપાલ, ટેશલફોન કે ઇમેઇલ દ્વારા શોક સંદેશા પાઠવી અમને શદલાસો આપનાર તિા સદ્ગત શપતાશ્રીની અંશતમશિયામાંહાજર રહી તેમનેભાવભરી શ્રધ્ધાંજશલ આપનાર અમારાંસવમસગાં સ્નેહીજનો તિા શમત્રોનો અમેઅંત:કરણપૂવમક આભાર માનીએ છીએ. પરમકૃપાળુપરમાત્મા સદ્ગતના પશવત્ર આત્માનેશાશ્વત શાંશત આપેએવી િાિમના. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ:

સ્વ. શ્રી તબપીનચંદ્ર નમગદાશંકર મહેતા (ઉત્તરસંડા - હાલ વેમ્બલી)

જન્મ: ૪-૫-૧૯૨૫ સ્વગગવાસ: ૨૨-૮-૨૦૧૩ (લંડન – યુકે)

ગં. સ્વ. મંજુલાબેન તબપીનચંદ્ર મહેિા (િમૂપત્ની) શ્રી અક્ષયકુમાર શબપીનચંદ્ર અનેઅચલા અક્ષયકુમાર મહેતા શ્રી શવનયકુમાર નમમદાશંકર અનેસોહાગબેન મહેતા થવ. શ્રી મુકન્ુદભાઇ નમમદાશંકર અનેગં. થવ. શનમમળાબેન મહેતા શ્રી નરેન્દ્રભાઇ નમમદાશંકર અનેહરેશાબેન મહેતા થવ. શ્રી શપયુષભાઇ નમમદાશંકર અનેગં. થવ. હષામબન ે મહેતા શ્રી શિયકાન્તભાઇ અંબાલાલ અનેધશમમષ્ઠાબહેન મહેતા શ્રી કકરણભાઇ નમમદાશંકર અનેભારતીબેન મહેતા શ્રી નવશનતભાઇ અંબાલાલ અનેનીતાબેન મહેતા થવ. શ્રી કશપલાબેન અનેથવ. શ્રી શવનાયકભાઇ વ્યાસ ગં. થવ. વસુન્દ્રાબેન અનેથવ. શ્રી સુધાકાન્તભાઇ પંડ્યા ગં. થવ. જ્યોત્સનાબેન અનેથવ. શ્રી િશવણભાઇ ભટ્ટ ગં. થવ. સુશમત્રાબેન અનેથવ. શ્રી રમણલાલ પંડ્યા શચ. આનંદ અક્ષયકુમાર અનેશચ. અમી અક્ષયકુમાર મહેતા અ.સૌ. કલ્પનાબેન અનેભુપન્ેદ્રકુમાર પુરોશહત અ.સૌ ભાવનાબેન અનેજયકુમાર તિા શચ. રૂપમ જયકુમાર પુરોશહત અ.સૌ. શશલ્પાબેન અનેયોગીનકુમાર તિા શચ. ધૃતીબેન યોગીનકુમાર અનેશચ. નીકુલ યોગીનકુમાર ગોર અ.સૌ. મીનલબેન અનેજૈમી રોબશન િેમજ મહેિા પતરવારના જયશ્રી કૃષ્ણ 46 Park Raod, Wembley, Middlesex HA0 4AT Tel: 020 8903 0732.


સંસ્થા સમાચાર

7th September 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

આધ્યશદિ માતાજી મંદિર, ૫૫ હાઇ સ્ટ્રીટ, કાઉલી UB8 2DZ ખાતે તા. ૮-૯-૧૩ના રોજ બપોરે ૩ કલાકે ભજન, આરતી અનેમહાિસાદ. તા. ૯-૯-૧૩ સવારે૯-૩૦થી ૬-૦૦ ગણેશચતુથથી પૂજા. સંપકક: 07882 253 540. n સરેસમસંગ મંડળ દ્વારા તા. ૭-૯-૧૩ બપોરે૧થી ૪ પાચચમોર ચચચના પોપ ઇન હોલમાં સુદં રકાંડના પાઠ, ભજન કકતચન અને િસાદ. સંપકક: શાંતતલાલ દુદકીઆ 020 8660 4901. n શ્રી િત્તસહજ યોગા સેન્ટર યુક,ે યુરો દિા યોગા ચચચસેસટર, ૫૧ બીચ એવસયુ, બ્રેસટફડડ TW8 8NQ ખાતે શ્રી ગણેશ મહોમસવની ઉજવણી તા. ૮-૯-૧૩ સવારે૧૧થી ૧-૩૦. સંપકક: ડો. જીતુભાઇ દવે07939 021 016. n કોવેન્ટ્રીના વેલકમ બેન્કવેટીંગ સ્યુટ, ૩૦ ક્રોમવેલ સ્ટ્રીટ, કોવેસટ્રી CV6 5EZ ખાતેતશવ મહાપુરાણ કથા - તા. ૧૭થી ૨૩ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૩ સાંજે૪થી ૮. રોજ કથા પછી મહાિસાદ. સંપકક: તહતેશભાઇ મહેતા 07767 007 787. n દિન્મય દમશન યુકેસ્ટડી ગૃપ દ્વારા તા. ૫-૯-૧૩ સાંજે૭૩૦થી ૯-૦૦ સાઉથ ક્રોયડન ખાતેધ હોલી ગીતા ચેપ્ટર ૧ અંગે િવચન. સંપકક: ગીતા 07960 525 728. n નવનાત વદિક એસોદસએશન, નવનાત સેસટર, હૈઝ UB3 1AR દ્વારા તા. ૨થી ૯ પયુષચ ણ પવચની ઉજવણી - તા. ૭ મહાવીર જયંતત બપોરે ૨-૦૦થી. તપસ્વી બહુમાન તા. ૮ રાત્રે ૯-૦૦. તા. ૯ સંવમસરી િતતક્રમણ ૩-૧૫થી. તા. ૯ના રોજ મુખ્યમંત્રી શ્રી નરેસદ્રભાઇ મોદીનો તવતડયો સંદશ ે . સંપકક: લાલુભાઇ પારેખ 07962 082 200.. n શ્રી જલારામ જ્યોત મંદિર, WASP, રેપ્ટન એવસયુ, સડબરી, HA0 3DW૧૦૨ માતાજીના લોટા ઉમસવ, રતવવાર તા. ૧૫-૯-૧૩ સવારના ૧૦થી સાંજના ૬. સંપકકઃ મંતદર 020 8902 8885. n વદિક એસોદસએશન અોફ યુકેદ્વારા તા. ૧૫-૯-૧૩ના રોજ બપોરના ૧૨-૩૦થી ૪-૦૦ સેસટ અોગસ્ટીન ચચચ હોલ, બ્રોડવોટર રોડ, ટૂટીંગ બ્રોડવે, લંડન SW17 0DY ખાતે િીતતભોજન. સંપકક: 020 8677 0774. n કરમસિ સમાજની એજીએમ. તા. ૧૫-૯-૧૩ બપોરે ૩૦૦ કલાકે બાનચતહલ કોમ્યુતનટી હાઇ સ્કૂલ, યેડીંગ લેન, હેઇઝ UB4 9LE. મનોરંજન અને ડીનર સાથે. સંપકક: 020 8777 4881.

શ્રી વેંકટેશ્વર બાલાજી મંદિર, ડડલી રોડ, ઇસ્ટ, ટ્વીડેલ, અોલ્ડબરી B69 3DU ખાતે તા. ૧૩થી ૧૫ સપ્ટેમ્બર ં ાતભષેકમ કાયચક્રમ થશે. સંપકક: દરતમયાન સ્વામી ઐયપન્ન કુભ 0121 544 2256. n નેશનલ એસોદસએશન અોફ પાટીિાર સમાજ, ૨૬બી ટૂટીંગ હાઇ સ્ટ્રીટ, SW17 0RG ખાતેતા. ૧૨-૯-૧૩ બપોરે૧૨થી ૧-૩૦ - ચાણોદ આશ્રમના સ્વામી શ્રી િકાશાનંદ સાગરના આધ્યાત્મમક તમવ જ્ઞાન સમસંગનો લાભ આપશે. િસાદ મળશે. દર ગુરૂવારેસવારે૧૦થી ૧૧-૩૦ યોગા, બપોરે૧૨થી ગરબા, ભાંગરા, નૃમય વગોચઅને૧૧-૩૦થી ૨ ધાતમચક સામાજીક િવૃતિ. સંપકક: િતવણભાઇ અમીન 020 8337 2873. n દિન્મય દમશન, દિન્મય કકતતી, ૨ એગટડન રોડ, હેસડન સેસટ્રલ NW4 4BA ખાતેરતવવાર તા. ૮-૯-૧૩ના રોજ સારે૧૦૩૦થી ૧૨-૩૦ સ્વામી સ્વરૂપાનંદ બાળકો સાથેવાતાચલાપ કરશે. n સનાતન ધમમ અને દહન્િુ કોમ્યુદનટી સેન્ટર, સીવ્યુ તબલ્ડીંગ, સ્પ્લોટ માકકેટ સામે, લુઇસ રોડ, કાડથીફ CF24 5EB ખાતે તા. ૨૧થી ૨૮ સપ્ટેમ્બર, ૨૦૧૩ રોજ બપોરે ૪થી ૭ શ્રીમદ ભાગવત સપ્તાહ. કથાનુંરસપાન યુકમ ે ાંસૌ િથમ વખત મતહલા કથાકાર રત્મમબેન દવે (લંડન) કરાવશે. સંપકક: િતતભાબેન 07575 124 331. n ઇન્ટરનેશનલ દસધ્ધાશ્રમ શદિ સેન્ટર, પામસ્ટડન રોડ, હેરો તવલ્ડ ખાતે તા. ૭-૯-૧૩ બપોરે ૧થી ૬ તહસદુ કાઉત્સસલ યુકે દ્વારા સાંસ્કૃતતક કાયચક્રમ અનેએજીએમનુંઆયોજન. સંપકક: 020 8426 0678. n શ્રીમિ રાજિંદ્ર ડીવાઇન ટિ દ્વારા નવનાત સેસટર, તિસટીંગ હાઉસ લેન, હેઇઝ UB3 1AR ખાતે તા. ૮-૯-૧૩ સવારે ૧૦-૦થી ૩-૦૦ જેન ધમચ તવષે 'ઇન કોમ્યુતનકેશન તવથ જૈનીઝમ' િવચન. સંપકક: કોમલ મહેતા 07956 226 328. n બેસ્ટ વેસ્ટનમ ધ વોટરદમલ, લંડન રોડ, બોનચ એસડ, હેમલ હેમ્પસ્ટેડ HP1 2RJ ખાતેતા. ૮-૯-૧૩ સવારે૧૧થી ૩-૩૦ વેતડંગ શો. સંપકક: 01442 349 955. n રોયલ સારીઝ દ્વારા એક્સ્લુઝીવ, એથનીક અને કોસટેમ્પરરી તસલ્ક સાડીનુંિદશચન રતવવાર. તા. ૧૫-૯-૧૩ સવારે૧૧થી ૫. બેસ્ટ વેસ્ટનચધ વોટરતમલ, લંડન રોડ, બોનચએસડ, હેમલ હેમ્પસ્ટેડ HP1 2RJ. સંપકક: 07852 944 188. n નહેરૂ સેન્ટર, ૮ સાઉથ અોડલી સ્ટ્રીટ, લંડન W1K 1HF n

 R

EM IE

PR

ખાતેબુધવાર તા. ૧૧-૯-૧૩ના રોજ સાંજે૬-૩૦ – 'લંડન સે પત્ર'નું વાચન * કલા ધ આટ્સચ દ્વારા તા. ૧૭-૯-૧૩ સાંજે ૬૧૫ કલાકેઅોડીસી નૃમય તવષેિદશચન પરંપરા * તા. ૧૯-૯-૧૩ સાંજે ૬-૩૦ પાન એતશયન વીમેસસ એસોતસએશન દ્વારા 'પેનલ તડસ્કસન: વીમેન એસડ ધ સોમયલ તમડીયા રીવોલ્યુશન : ધ ગુડ, ધ બેડ એસડ ધ અગ્લી'. સંપકક: 020 7491 3567.

શુભ વિિાહ

વોટફડડના શ્રીમતી છાયા અનેશ્રી તદપક ગઠાનીના સુપત્ર ુ તચ. સતમરના શુભ લગ્ન શ્રીમતી શાંતથકુમારી અને શ્રી સુબ્રમણ્યમ બાલક્રૃષ્ણનના સુપત્ર ુ ી તચ. સંકીથાકુમારી સાથેતા. ૨૧-૯-૧૩ના રોજ સવારે તનરધાયાચ છે. નવદંપિીને 'ગુજરાત સમાચાર' પતરવાર તરફથી શુભકામનાઅો.

આપણા અવિથી: વિનોદ પટેલ

સૌરાષ્ટ્ર-ગુજરાત અને દેશ તવદેશમાં તવખ્યાત થયેલા ગાયક શ્રી તવનોદ પટેલ તા. ૧૧-૯-૧૩ના રોજ યુકન ે ી ટૂંકી મૂલાકાતેપધાયાચછે. તેઅો તા. ૫-૧૦-૧૩ સુધી યુકેમાં રોકાશે. તવનોદભાઇ અમેતરકા, કેનડે ા, યુરોપ સતહત ૨૫ દેશોમાં ૧૨૫૦થી વધારે અને ભારતમાં ૧૫૫૦ કરતા વધારે શો આપી ચૂક્યા છે. HINDU PRIEST તવનોદભાઇ તવતવધ ભતિ Ketul Joshi (Vedic Maharaj) સંગીત માટેતવખ્યાત છેતેમજ International Hindu Religious Cenremoneis સ્વામી તવવેકાનંદની ૧૫૦મી ╙Ã×±Ь ²Ц╙¸↓ ╙¾²Ъ §щ¾Ъ કы»*, જસમ જયંતત િસંગે તેમણે ÂÓ¹³ЦºЦ¹®ક ક°Ц, þ³, ¢Цઇ, તવશેષ કાયચક્રમ તૈયાર કયોચ છે. ¸Цє¬¾Ц ºђ´®, ¥Цє±»ђ - ¸Цª»Ъ, ÂÓÂє¢, Â¾Ц ´Цє¥ આ³Ц, સંપકક: તવનોદભાઇ પટેલ Ù¹Ь³º» ¾¢щºщ¢Ь§ºЦ¯Ъ ╙Ã×±Ъ 07405 293 192 ભાનુભાઇ અ³щĠщ+¸Цє. પંડ્યા 020 8427 3413. કºЦ¾¾Ц Âє´ક↕કºђ To advertise in Gujarat Samachar call: 020 7749

4085

Contact: T: 0208 951 5596 M: 07903 735 365 Email :

Ketul_joshi@hotmail.co.uk W : www.hindupriestkjoshi.co.uk

PREMIER H CLUB: Now Meeting Every Friday At The Jain Centre, 64-68 Colindale Avenue, London NW9 5DR

FREE MEMBERSHIP UNTIL 30th SEPTEMBER 2013 ~ CALL NOW TO JOIN

From 1st Oct 2013 ~ Annual Membership Fee - £15 ~ Entry by Card. Daily Entrance Fee ~ Thursday(Yoga ONLY) - £2 and Friday - £3. Non-Members will pay £4 Daily Entrance Fee!

AN EXCLUSIVE TRAVEL CLUB FOR MEMBERS ONLY

BENEFITS OF PREMIER CLUB: Benefits of a Cultural Club atHno extra cost BUT a higher discount together with a fantastic Luxury Holiday!

AUM Plc T/A PREMIER H CLUB, HARIAUM Holidays , HARIAUM Cruises, 560 North Circular Road, Neasden London NW2 7QA

   

PR

EM

IE R

H

CL UBH

CL UB

n

27

Barclays Bank Sort Code: 20 - 96 - 55 Account Number: 30208388

020 8452 0350

Special discounted holidays by air / coaches and cruises! Seminars on New Holiday Destinations ~ Light Lunch Included. Yoga Sessions by our own Yoga Master ~ Kalpna Patel. Regular visit from experts – eg Doctors, Nurses, Lawyers, Yoga Classes, Cookery Classes, Laughing classes, Dancing classes, Counselling. Meet & Make new friends. Future Premier H Club meetings and special occasions to be held overseas.

 

HARI H

O

L

!

I

D

AUM A

Y

S


28

7th September 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

શ્રી જલારામ સેવા ટ્રસ્ટ, જલારામ ઝુપં ડી હંસલો દ્વારા સતત ૯માંવષષેગણેશ ચતુથથી ઉત્સવ યોજાશે

શ્રી જલારામ સેવા ટ્રથટ, જલારામ ઝુંપડી, ૪૯૭એ બરાક રોડ, અોફ થટેઇન્સ રોડ, હંસલો TW4 5AR ખાતે સતત ૯મા વષષે ગણેશ ચતુથથી ઉત્સવનું આયોજન તા. ૯થી ૧૪ સપ્ટેમ્બર દરમમયાન કરવામાં આવ્યું છે. ગણેશજીની પ્રમતમાનું મવસજજન રમવવાર તા. ૧૫-૯-૧૩ સાંજે ૬ કલાકે સાઉથ એન્ડ ઓન સી, ઈથટ બીચ, શુબરીનેસ ખાતેથશે. સેટ નેવ - કાર માટે SS3 9AF અને કોચ માટે SS3 9SP છે. ગણેશ મવસજજન ઉત્સવ વખતેતા. ૧૫ના રોજ સવારે ૧૦ઃ૩૦ કલાકે શોભાયાત્રા નીકળશે અને મદવસ દરમ્યાન પૂજા, સત્યનારાયણ કથા, આરતી, રાસગરબા અને ભજન થશે. સંગીત ભજન, ગરબા તથા સત્યનારાયણ કથા મબપીન સાથીયા અને નીલુ દવે સાથે ભારતીય ગાયકો કરશે. મવસજજન પૂવષે શ્રી ગણપમત દાદાને ૨૫,૦૦૧ લાડુનો ભોગ ધરાવાશે. પ્રસાદીનો લાભ બપોરે ૧૨થી ૩.૩૦ સુધી મળશે. સંપકક: મંમદર 020 8569 5710. (જુઅો જાહેરાત પાન ૨)

ગણેશ મહોત્સવના કાયયક્રમો

ગુજરાત મહન્દુ સોસાયટી, સાઉથ મેડોલેન, પ્રેથટન PR1 8JN ખાતે તા. ૯થી ૧૮ પ્રથમ વખત ગણેશ મહોત્સવની ઉજવણી થશે. તા. ૧૩-૯-૧૩થી તા. ૧૭-૯-૧૩ રોજ સાંજે ૭૩૦થી ૯-૦૦ શ્રી ગણેશ મહાપુરાણ – કથાકાર શ્રી મહેશભાઇ ભટ્ટ (સંથકારધામ ભૂજ) * મંમદરની એજીએમ અને સમૂહ ભોજન તા. ૨૨-૯-૧૩ બપોરે ૧-૦૦ કલાકે. ગુજરાતી શાળાના સત્રનો પ્રારંભ તા. ૬ અને૭થી થશે. સંપકક: 172 253 901. n જાણીતા કલાકાર અને મમહલા અગ્રણી n

શ્રીમતી રશ્મીબેન અમીન દ્વારા તેમના મનવાસથથાને ૧૬ એમલંગ્ટન ક્રેસન્ટ, કકંગ્સબરી ખાતે તા. ૯થી ૧૫ દરમમયાન ગણેશ મહોત્સવનું આયોજન કરાયું છે. તા. ૯ સવારે ૧૦-૩૦થી પૂજા, તા. ૧૦ ગણેશ મંત્ર, તા. ૧૩ ભજન-આરતી અને તા. ૧૫ના રોજ મવસજજન થશે. સંપકક: રશ્મીબેન અમીન 020 8200 0021. n રેડમિજ ગુજરાતી વેલ્ફેર એસોમસએશન, ઇલફડડ મેથોડીથટ ચચજ, ઇલફડડ IG1 2JN ખાતેથી તા. ૧૫-૯-૧૩ના રોજ ગણેશ મહોત્સવ માટેસાઉથ એન્ડ અોન સી જવા કોચ ઉપડશે. સંપકક: પુષ્પા જાની 020 8270 2303. n બેકસલી ગુજરાતી સમાજ દ્વારા તા. ૧૫-૯૨૦૧૩ના રોજ ગણેશ મવસજજન મહોત્સવ, સાઉથ એન્ડ ઓન સી જવા માટેબેક્સલી હીથ લાઈિેરીથી સવારે ૯-૩૦ કલાકે કોચ ઉપડવામાંઆવશે. સંપકક: નલીનીબેન ઃ01322 272 796.

એક્સેટર ડેવોનના બાબાજી યોગા આશ્રમ ખાતેજન્માષ્ટમી પવયની ઉજવણી થઇ

એક્સેટર ડેવોનના હક્કાડાઉન સ્થથત બાબાજી યોગા આશ્રમના રમણીય થથળે જન્માષ્ટમી પવજની ધામધૂમથી ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. આ પ્રસંગે આશ્રમના પૂજારી ગાયત્રી સીમોન્સેઆરતી કરી હતી અનેતેપછી ધૂન, શ્લોક અને ભજન સત્સંગ બાદ 'હાથી ઘોડા પાલકી જય કનૈયા લાલકી'ના નાદ સાથે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના જન્મ મદનની ઉજવણી કરવામાંઆવી હતી.

આભાર દશયન

જયશ્રી ઉમીયા માતાજી

જયશ્રી સ્વાનમનારાયણ

અક્ષરવાસઃ ૨૭-૦૮-૨૦૧૩ (રોમફોડડ- યુકે)

જન્મઃ ૦૧-૦૮-૧૯૨૯ (ઊંઝા - ઉત્તર ગુજરાત)

અ.નન. શ્રીમતી ગંગાબહેન લક્ષ્મણભાઈ પટેલ (બારીયા)

ઘણાં વષોજ કેન્યા, કકસુમુ અને મોમ્બાસામાં રહ્યા બાદ ૧૯૭૮થી રોમફોડડ, યુ.કે.માં આવી થથાયી થયેલાં મારાંધમજપત્ની શ્રીમતી ગંગાબહેન તા. ૨૭-૦૮-૨૦૧૩ના રોજ અક્ષરમનવાસી થયાંછે. અમારા સમગ્ર પમરવારેએક પ્રેમાળ, હસમુખા, દયાવાન, ધામમજક અનેસમભાવ દશજક વડીલની વાત્સલ્યભરી છત્રછાયા ગુમાવી છે. તેમણે તેમના લાંબા જીવનમાં ધીરજ, મનષ્કામભાવ, ઊંડી ધમજભાવના અને કુટુંબના સંપ અનેસવજની કાળજી રાખવાના થવભાવનુંજતન કયુું. એ મનેઅનેઅમારા સમગ્ર કુટુંબનેહરહંમેશ એમની યાદ અપાવતા રહેશે. આ દુ:ખદ સમયેરૂબરૂ પધારી, ટેમલફોન કેઈ-મેઈલ દ્વારા શોક સંદેશા પાઠવી અમનેઆશ્વાસન આપનારા તેમજ શોકસભા અને અંમતમ મવદાયમાં હાજરી આપી શ્રદ્ધાંજલી આપનાર બધા સગાં તેમજ સ્નેહીજનો અને મમત્રોનો અમે અંત:કરણ પૂવજક આભાર માનીએ છીએ. પરમકૃપાળુ પરમાત્મા એમના આત્માને પરમ-શાશ્વત શાંમત આપેએવી અમારી પ્રાથજના છે. ૐ શાંલિઃ શાંલિ શાંલિઃ લિ. િક્ષ્મણભાઈ ભલિભાઈ પટેિ (પલિ) જીતેન્દ્ર લક્ષ્મણભાઈ (પુત્ર) આશા જીતેન્દ્ર (પુત્રવધૂ) પ્રબોધ લક્ષ્મણભાઈ (પુત્ર) રંજન પ્રબોધ (પુત્રવધૂ) હસમુખભાઈ રામજીભાઈ (ભત્રીજા) પુષ્પાબહેન હસમુખભાઈ (ભત્રીજા વધૂ) અનેપમરવાર થવ. ભોગીલાલ ભમિભાઈ (જેઠ) અનેપમરવાર (ઊંઝા) હંસાબહેન (પુત્રી), સૂયજકાંત પટેલ (જમાઈ) તથા પમરવાર પ્રવીણાબહેન (પુત્રી), પ્રવીણકુમાર પટેલ (જમાઈ) તથા પમરવાર બીજલ, પૂનમ, જેનીષા, નીકીતા, સીમા (પૌત્રીઓ) સોનલ (પૌત્રી), મૃદંગ પટેલ (પૌત્ર જમાઈ) 27, Eastbury Road, Romford RM7 9AL Tel : 01708 765823 / 07956 271265

In Loving Memory

ૐ નમ: નશવાય

જય શ્રી ગણેશાય નમ: ૐ ભૃભભયવઃ સ્વઃ તત્સનવતુવયરેણ્યમ્ ભગોયદેવસ્ય નિમહી નિયો યોનઃ પ્રચોદયાત।।

માની ખોટ કદી પૂરી થાય નમહં. મા તેમા બીજા વગડાના વા. એવા અમારા માડીની મચરમવદાયથી ગમગીન શોકમાં અમારો પમરવાર ડૂબી ગયો છે. પ્રભુ તેમના આત્માને શાંમત આપેઅનેજ્યાંજાય ત્યાંમદવ્ય પ્રભુગુણ ધારણ કરી જીવન સફળ કરે. અમારા માતુશ્રી જીવન સારૂ જીવી ગયા. અમારા કુટુંબ પર આવી પડેલ આ દુ:ખદ પળોમાં રૂબરૂ પધારી અથવા ફોન દ્વારા શોકસંદેશા પાઠવી અમોને આશ્વાસન આપનાર સૌ સગાં સંબંધી, મમત્રો તથા વમડલોનો Jayaben Gordhanbhai Bhogaita અમેઅંત:કરણપૂવજક આભાર માનીએ છીએ. D.O.B: 12 January 1929 પરમકૃપાળુ પરમાત્મા પૂ. જયાબાના આત્માને શાંમત (Khambhodar, India) આપેએવી પ્રાથજના. Died peacefully on 15 August 2013 ૐ શાંલિ: શાંલિ: શાંલિ: (Edinburgh, Scotland)

Damyanti Rajgor (daughter) Late Himatlal Rajgor (son in law) Late Chandrakant Bhogaita (son) Jasvanti Bhogaita (daughter in law) Balwant Bhogaita (son) Jyoti Bhogaita (daughter in law) Diksha Joshi (daughter) Kiran Upadhyay (grand daughter)

Vinesh Rajgor (grandson) Manjri Rajgor (grand daughter in law) Chavan Bhogaita (grandson) Amrika Bhogaita (grand daughter in law) Gayatri Khetia (grand daughter) Kamlesh Khetia (grand son in law) Aarti Joshi (grand daughter) Sapna Joshi (grand daughter)

To a loving Mother, Grandmother and

Great Grand Mother,

If love alone could have saved you, you

never would have died. In life we loved you dearly. In our hearts you hold a place, no one

ever will fill.

It broke our hearts to lose you but you

didn’t go alone, part of us went with you the day God took you to your beloved husband. Om Shanti: Shanti: Shanti

Chanda Pattni (grand daughter) Kalpesh Pattni (grand son in law) Neelam Upadhyay (great grand daughter) Hiral Upadhyay (great grand daughter) Chirag Khetia (great grandson) Jay Rajgor (great grandson) Diya Rajgor (great grand daughter)

Mr. Balwant Bhogaita, 14 Beechgrove Avenue, Dalkeith, Scotland EH22 3HR Tel: 0131 663 3400


29

7th September 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

ving Memory o L n I

Radhasoami

Radhasoami Dayal ki Daya Radhasoami Sahai

Chetansharan Bhailalbhai Patel (Karamsad) 1st July 1942 – 22nd August 2013

ખૂબ જ દુ:ખ સાથે જણાવવાનું કે મૂળ વતન કરમસદના હાલ પીનર સ્થથત અમારાં માતુશ્રીના વ્હાલસોયા પતત, અમારા વાત્સલ્યસભર તપતાશ્રી, બાળકોના મમતાભયાા દાદાશ્રી અનેસ્નેહથી સભર ભાઇ શ્રી ચેતનશરણ ભાઇલાલભાઇ પટેલ તા. ૨૨-૮-૨૦૧૩ ગુરૂવારેઅમનેસૌનેતવલાપ કરતાંમૂકી વૈકંઠુ વાસી થયા છે. પ્રસન્ન પ્રતતભા સરળ અનેતન:થવાથાભાવનાની ધૂપસળી બની સવાત્ર મ્હેંક પ્રસરાવી સવાના હ્રદયમાંઅનોખુંથથાન પ્રાપ્ત કરી ગયા છે. આપના આદશાજીવનકાળ દરતમયાન કુટુંબનેસંથકાર વારસો આપી તહંમત અનેહુંફ આપી સહાયરૂપ બન્યા હતા. કેટલું જીવ્યા તેના કરતાં કેવું જીવ્યા એ વધારે મહત્વનું છે. સુંદર દામ્પત્યજીવન તેમજ સાયુજ્ય ભતિ દ્વારા કુટુંબને સતહષ્ણુતા અને સદ્ગુણોની મહત્તા સમજાવી આપના અસ્થતત્વની ખોટ કોઇ પૂરી શકશેનતહં. અમારા પતરવાર પર આવી પડેલ આ દુ:ખદ સમયે રૂબરૂ પધારી, ટપાલ – ટેતલફોન કે ઇમેઇલ દ્વારા અમને તદલાસો આપનાર તથા તેમની અંતતમયાત્રામાં હાજર રહી તેમનેશ્રધ્ધાંજતલ અપાનાર અમારા સવાસગાં-સંબંધીઅો તથા તમત્રોનો અમેઅંત:કરણપૂવાક આભાર માનીએ છીએ. પરમકૃપાળુપરમાત્મા તપતાશ્રીના પૂણ્યાત્માનેશાશ્વત શાંતત આપેએજ પ્રાથાના. ૐ શાંતિ: શાંતિ: શાંતિ: તિ. સવવકુટુંબીજનોના જયશ્રી કૃષ્ણ A dear beloved Husband, father, grandfather and brother. It is with great sadness and sorrow that we inform you of the passing away of Mr Chetansharan Bhailalbhai Patel. A special person, you touched the hearts of everyone who had the fortune of meeting you. A man who always taught us that moral integrity and how we live our life is always greater than what we do with our lives. You will be greatly missed but what you have taught us means you will reside in our hearts forever. Mandaben Chetansharan Patel Mitul Chetansharan Patel & Mona Patel Nikeshkumar Bharadia & Shilpa Bharadia

Late Mr Shantilal Bhailalbhai Patel Mrs Ramaben Shantilal Patel Mr Jashbhai Bhailalbhai Patel Late Mrs Vinaben Jashbhai Patel Mr Dayasaran Bhailalbhai Patel Mrs Puspaben Dayasaranbhai Patel Mr Sureshbhai Bhailalbhai Patel Late Mrs Kumudben Sureshbhai Patel Mr Harshadbhai Bhailalbhai Patel Mrs Sarojben Harshadbhai Patel Mr Balwantbhai Bhailalbhai Patel Mrs Subdhraben Balwantbhai Patel Mr Sureshlal Babubhai Patel Late Mrs Sharanvantiben Sureshlal Patel Mr Jaisinhkumar Madhubhai Patel Mrs Shobnaben Jasinhkumar Patel Your beloved Grandchildren: Shayna, Jasmine, Yash and Arjun

14 Sherington Avenue, Hatch End, Pinner, Middlesex HA5 4DT Email: mitul@sky.com


30

આસુમલથી આસારામ: ‘ચા વાળા’થી ‘ધમમગુરુ’ સુધીની વવવાવિત સફર

આસારામનું સાચું નામ આસુમલ સસરુમલાણી છે. આસારામેચાની દુકાનથી લઇ દૂધની દુકાન પર નોકરી કરી છે. સપતા થાઉમલના અવસાન પછી બાળપણમાં પસરવારની જવાબદારી તેના પર આવી પડી હતી. આસુમલ મહેસાણાના વીજાપુર જતા રહ્યા હતા. ૧૯૫૮-૫૯માંઆસુમલ ચાની દુકાનેકામ કરવા લાગ્યા હતા. લોકોના જણાવ્યા મુજબ ૧૯૫૯માંઆસુમલ અનેતેમના સંબધ ં ીઓ પર દારૂના નશામાંહત્યા કરવાનો આરોપ પણ મુકાયો હતો. જોકે પુરાવાના અભાવેઆસુમલ છુટી ગયા હતા. પછી તેઅમદાવાદના સરદારનગરમાં વસ્યા હતા. લોકોના જણાવ્યા મુજબ અહીં તેણે દારૂનો ધંધો શરૂ કયોોહતો, જેમાંતેના ચાર ભાગીદાર હતા. ત્રણચાર વષો દારૂનો ધંધો કરીનેઆ કામ છોડી દીધું હતુ.ં પછી તેણે દૂધની દુકાનેનોકરી કરી હતી અનેપછી ગાયબ થઇ ગયા હતા. આશ્રમની સ્થાપનાઃ ૨૯ જાન્યુઆરી, ૧૯૭૨માંસાબરમતી નદીના કાંઠેકુટીર બનાવી હતી. જેપાછળથી આશ્રમમાંફેરવી દેવાઈ હતી. આશ્રમથી અડધો કકલોમીટર દૂર નારી ઉત્થાન કેન્દ્રની સ્થાપ્યુંહતુ.ં • દેશભરમાં૫૦થી વધુગુરુકુલ • ૪૨૫થી વધુઆશ્રમ • સવશ્વમાં ૮૦૦૦ કરોડ રૂસપયાની કુલ અંદાસજત સંપસિ • ૧૩૦૦ યોગ વેદાંત સેવા સસમસત • ૧૭ હજાર બાળ સંસ્કાર કેન્દ્ર

INVESTMENT GOLD FOR SALE

GOLD BARS and gold bullion coins (Krugerrands, Maples, Sovereigns & Others)

¾Ъ.અщ.ªЪ. ╙¾³Ц

¢ђàª ઇ×¾щ窸щת Âђ³Ц³Ъ »¢¬Ъઅђ અ³щÂђ³Ц³Ц ╙ÂŨЦઅђ (¸щ´», Âђ¾ºЪ³ અ³щĝЮ¢ºщ׬) ¾щ¥щ¦щ. અЦ´³Ъ §λºЪ¹Ц¯ ¸ЦªъઅЦ§щ§ Âє´ક↕ÂЦ²ђ.

7th September 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

કђ¥ ĺЦ¾щ»... કђ¥ ĺЦ¾щ»... કђ¥ ĺЦ¾щ»

¾щà કЦ»Ъ¸Ц¯Ц ¸є╙±º³Ц ±¿↓³: ¬ъĺЪ´

º¾Ц³Ц:- ¿╙³¾Цº ºЦĦщ, ∟∞ Âتъܶº, ã¹╙Ū±Ъ« £∫√ / ∞√ ¾Á↓°Ъ ³Ъ¥щ³Ц ¸Цªъ£∩√ Ĭ¾ЦÂ¸ЦєકЦ»Ъ¸Ц¯Ц અ╙·Áщક / ╙¿¾ -╙¾æ®Ьઅ╙·Áщક / કЦ╙¯↓ક ç¾Ц¸Ъ અ╙·Áщક³ђ Â¸Ц¾щ¿ ¦щ. çકђª»щ׬: º¾Ц³Ц:- ¿Ьĝ¾Цº, ∟≡ Âتъܶº ∫ ╙±¾Â / ∩ ºЦ╙Ħ ã¹╙Ū ±Ъ« £∟≡≥ Ĭ¾ЦÂ¸Цє/ĨЪ çªЦº Ãђª»/Įщક µЦçª/¿ЦકЦÃЦºЪ-¸ЦєÂЦÃЦºЪ ¬Ъ³º ¸Ь»ЦકЦ¯³Ц ç°½ђњ »щક ╙¾×¬ъº¸Ъએº /»ђ¥¸ђ³ ¶ђª ĝЮ¨, µђª↔ ╙¾╙»¹¸ કы¶» ºЦઈ¬ / એ╙¬³¶ºЦ કЦ» /ºђ¹» ¹ђª અ³щ Æ»Ц¢ђ ╙Ã×±Ь¸є╙±º³Ъ ¸Ь»ЦકЦ¯ ¾щà કЦ»Ъ¸Ц¯Ц ±¿↓³: º¾Ц³Ц: ¿Ьĝ¾Цº ºЦĦщ,∞≤ ઓĪђ¶º ¶щ╙±¾Â. ã¹╙Ū±Ъ« £∞∞√ / ¶Ц½ક ¸Цªъ£≤≥ Ĭ¾ЦÂ¸ЦєĨЪ çªЦº Ãђª» / Įщક µЦçª / ¢Ь§ºЦ¯Ъ ·ђ§³ ¶щºЪ આઈ»щ׬ / કЦ╙¬↔µ Â³Ц¯³ ¸є╙±º અ³щ ¸Цકª³Ъ ¸Ь»ЦકЦ¯³ђ Â¸Ц¾щ¿. ╙´ક-અ´њ »є¬³ એ╙º¹Ц અ³щÃєÂ»ђ Ú»щક´а» ઈÜ¹Ь»щ¿³ »ЦઈÎÂ: ∩ ╙±¾Â/ ∟ ºЦ╙Ħ º¾Ц³Ц:- ¿Ьĝ¾Цº, Â¾Цºщ¯Ц. ∟≈ ઓĪђ¶º ã¹╙Ū ±Ъ« £∞∫≥ Ĭ¾ЦÂ¸ЦєĬщ窳 ¸є╙±º ±¿↓³ અ³щ ¸ÃЦĬÂЦ± /¶Ъ¥³Ъ ³Gક ĨЪ çªЦº Ãђª» / Įщક µЦçª - ╙¬³º. ╙´ક-અ´њ »є¬³ એ╙º¹Ц / M1/ M6

Asian Funeral Service " "

"

#

"

$

! %

╙³ºЦ¿Ц³щªЦ½¾Ц ¾Ãщ»Цº ¶ЬЧકє¢ કºЦ¾ђ.

આ§щ§ ĴЪ º§³Ъ·Цઈ આ¥Ц¹↓³щµђ³ કºђ.

Book early to avoid disappoint, Token deposit required Contact: 07931 650 337 / 020 8676 4411

asian

Holiday Club ઈ¸щઈ»њ

asianholidayclub@hotmail.com

* T & C apply - Hotel twin sharing

City Office: 88 Gracechurch Street, London EC3V 0DN Tel: 020-7283 7752/4080 Fax: 020-7283 7754 Email: info@goldinvestments.co.uk

www.goldinvestments.co.uk

Priest Required

Mahavir Foundation is inviting applications for a post of full time Minister of Religion/Priest for the temple at Kenton Road, Kenton, Middlesex. The right candidate must have a minimum degree level qualification, be able to communicate effectively in English language and the minimum experience of Seven years as a minister of religion or equivalent job and must produce a letter of experience from the recognised religious trust/organisation or a recognised religious Guru. The job duties involve performing all religious rituals including Ashta-Prakari Pooja, Snatra-Pooja, Aarti, Mangal divo, Samayik and Pratikraman and other Jain rituals, leading worship everyday regularly and on special occasions; giving religious education to children and adults by preaching and teaching; officiating at marriages, birth, funerals and other special services and offering counselling and welfare support to members of the congregation. The candidate must be fluent in Gujarati and Hindi languages and must have ability to read Sanskrit/ Prakrit language. The candidate will be expected to perform all daily activities of a traditional Jain temple and also organise religious functions. Inspiring people to recognise learn and practise good values and nonviolence would be considered as an additional advantage. Closing date 04th October 2013 . Please reply to mahavir557@gmail.com

-$*, 1$,(1 &*2*-$5 &/ 3+ #(%1*2( 444 &*2*-$5 &/ 3+

Incorporating Asian Funeral Services

Serving the Asian community

'!("$

346-354 Foleshill Road, Coventry CV6 5AJ

#%&"

024 7666 5676 A division of the Heart of England Co-operative Society Ltd.

-/*$ 4($% !/#%* %/3(#% -4 ,

!/#%* 1,$(!

(,'0"2/5

- ! )$ . ' + -

/%,1

6

. )'

$'

' - $' & $* . ' ) $ % $ $% $$ & ' "$ ' ) '$ $ $( -& $ ) % -& $ ) - - $ ( % $ ' $ ' , $* % #

' % ' $

-,1!#1 +!(* (,&- 2*0#-2/(%/ #-+

)/0 !

$.'

!

) ) ) ) )

) ) ) ) )

! ! !

0/6 6 6 6 6 6

! "

6 6 6 6 6 6

%# "%( &'$

) ) ) ) ) ) )

'


7th September 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

31


32

7th September 2013 Gujarat Samachar - www.abplgroup.com

§»ЦºЦ¸ ¸³Ъ ĺЦ×µº અ³щ ´ЦÂ↓» Â╙¾↓ ¸ЦĦ £2.50 per Kg

ઇЩ׬¹Ц ´ьÂЦ ¸ђક»¾Ц અ³щ¸є¢Ц¾¾Ц³Ьє·ºђÂЦ´ЦĦ ç°½ G Same Day અ³щ Next Day delivery G ¶′ક ĺЦ×µº°Ъ ´ьÂЦ ¸ђક»Ъ ¿કЦ¿щ G

G G

≈-≡ ╙±¾Â¸ЦєÃђ¸ ¬Ъ»Ъ¾ºЪ

કђઇ ´® ઇ»щÄĺЪક અ³щ ઇ»щÄĺђ╙³Ä ¾ç¯Ь ¸ђક»Ъ ¿ક¿ђ.

²¸ЦકЦ અђµº

·Цº¯·º¸Цє´ЦÂ↓» ¶Ц¹ એº µŪ

એક Чક»ђ ´® ¸ђક»Ъ ¿કЦ¿щ. અщક Чક»ђ ´® ¯¸ЦºЦ ´ЦÂ↓ » ³Ь є અђ³»Цઇ³ ĺъ ક Ỳ¢ કºђ... G કђઇ ´® ¾²ЦºЦ³ђ કы¦Ь´ђ ¥Ц§↓»Ц¢¿щ³╙Ãє ¸ђક»Ъ ¿કЦ¹ UK³Ъ Âѓ°Ъ Âç¯Ъ ´ЦÂ↓» Â╙¾↓ Forest Gate Kenton Sudbury Wembley No Hidden – No Extra Charges - No Custome Duty* * T & C Apply 782 Harrow Road, Sudbury, 226 Ealing Road, Wembley, 25A Oakdale Road 398 Kenton Road, UK (local) ¯°Ц world³Ц કђઇ´® ç°½щ´ЦÂ↓» ¸ђક»¾Ц Âє´ક↕કºђ Middlesex HA0 3EL Middlesex HA0 4QL Forest Gate, London E7 8JU Kenton, Middlesex HA3 9DW

Ph&Fax: 0208 904 3228 Ph.&Fax: 0208 903 6233 Tel: 020 8586 2612 Ph&Fax: 0208 621 4378 www.jalaramuk.com Opening time 7 days a week 8am to 8pm. • પિટનના દર દસમાંથી એક બાળકનેપાંચ વષષની વયેજ પોતાનો અંગત મોબાઈલ મળી જાય છે. માતા-પપતા તેમના સંતાનનેસરેરાશ ૧૧ વષષની વયેપોતાનો મોબાઈલ ફોન અપાવેછે. એક વેબસાઈટના સવવેમુજબ પિટનમાંવાલીઓ બાળકના મોબાઈલ પાછળ સરેરાશ ફેસબુકના માધ્યમથી કકશોરી લંડનઃ યુકેમાંરહેતાંગુજરાતી £૧૨૫ અનેપોતાના મોબાઈલ પાછળ સરેરાશ £૨૪૬ પાઉન્ડ ખચવેછે. સાથે સેક્સ માણવાની સમાજનું માથું શરમથી ઝૂકી વ્યવસ્થા કરતો હતો. જોકે, જાય તેવું કૃત્ય બે ગુજરાતી તેને પોલીસ તપાસની ગંધ યુવકોએ આચયુષ છે. લેસ્ટર આવી જતા કકશોરી સાથે ક્રાઉન કોટટે ૧૬ વષષની મધ્યમ સેક્સ માણવાનુંટાળ્યુંહતું. વગગીય શીખ ટીનેજર મનજીત ભરત અનેચંદ્રેશેમનજીત (સાચી ઓળખ નથી)ને સેક્સ સતત દારૂનું સેવન અને માટટનાણાંચૂકવવા અનેતેનો સ્મોકકંગ કરીને જાતે જ ઉપયોગ સેક્સ ટોય તરીકે સ્વાસ્થ્યને નુક્સાન કરવાના ગુનામાં છ યુવકને પહોંચાડતી હોવાનું પોલીસને દોપષત ઠરાવીને જેલની સજા લેસ્ટર ક્રાઉન કોટટમાંહાજર આરોપીઓનુંરેખાચિત્ર ફટકારી છે, જેમાં આ બન્ને સજા ફટકારાઈ છે. બદલ નાણાં ચૂકવવાનો ગુનો જણાવ્યુંહતું. યુવકો ભરત મોઢવાપડયા અને અનુસંધાન પાન-૨૫ લેસ્ટર ક્રાઉન કોટેના જજ આચયોષ હતો. ચંદ્રેશ પમસ્ત્રી ચંદ્રેશ પમસ્ત્રીનો સમાવેશ થાય માઈકલ પટટે ચુકાદો આપતા છે. ભરતને ૧૬ માસ અને કહ્યું હતું, ‘છ યુવકોએ ચંદ્રેશનેઆઠ માસની કેદ સજા પિપટશ શીખ કકશોરીની ફરમાવાઇ છે. દુદષશાનો લાભ લઈ તેનાં ! ) %# $ # ૨૦થી ૩૯ વષષની વયના ગુપ્તાંગોનેઇજા પહોંચાડી હતી. " # $ #' $ અન્ય ચાર આરોપીમાંઆપબદ આ યુવકોએ કકશોરીનો *:; #.42*+4. "*9,.4 $.9=2,.: અલીને પાંચ વષષ, રકીબ સેકસ્યુઅલ કોમોપડટી (794- (2-. લાકુબને ત્રણ વષષ, વાપજદ (શારીપરક ઉપભોગની ચીજ) ઉસ્માનને બે વષષ અને હતઝા તરીકેઉપયોગ કયોષછે.’ ઇમ્તતઆઝ અલીને બે વષષની આ કેસમાં ૨૫ વષષના $.6- "*9,.4 )@ # ભરત મોઢવાપડયાએ શીખ ".9 ;7 ટીનેજર મનજીત સાથે સેક્સ P & R TRAVEL, LUTON ! ! 9*6,1.: માણવા, ચાઇલ્ડ પોનોષગ્રાફી Tel: 01582 421 421 ( ) &"%! " # જોવા અને તેને સેક્સ માણવા E-mail: info@pandrtravel.co.uk www.pandrtravel.co.uk -(2 (26 +!7! અન્ય સ્થળે લઇ જવાનો ગુનો !+(-& .!$ New York Special return fare from £330 £550 આચયોષ હતો. જ્યારે ચં દ્ર ે શ Mombasa offer of the week from £625 £720 %$ પમસ્ત્રીએ મનજીતને WORLDWIDE HOLIDAYS FROM #!) ! %!!% સેક્સ્યુઅલ સપવષસ આપવા 14 Nights Orlando RO £550 p.p £725 p.p

બાળ યૌન શોષણના કેસમાં બેગુજરાતી યુવક સહિત છનેકેદ

2413

£425 p.p £550 p.p £650 p.p £995 p.p

Special Packages with FREE STOPOVER in Dubai , inc. Hotel & Transfers, HB

Ahmedabad From (p.p.) 3 Nights £595p.p. £730pp 5 Nights £625p.p. £775pp

£525 Singapore £460 Bangkok £495 Hong Kong Kuala Lumpur £510 £550 Tokyo

Mumbai 3 Nights 5 Nights

From (p.p.) £575p.p. £710pp £600p.p. £750pp

WORLDWIDE FLIGHTS from

New York San Francisco Los Angeles Chicago Orlando

£330 £485 £485 £475 £475

Nairobi Dar Es Salaam Johannesburg Entebbe Mombasa

£525 £520 £485 £505 £560

Toronto Halifax Vancouver Edmonton Calgary

£415 £550 £450 £595 £515

INDIA

*Subject to availability

All Package/Flights are inclusive of Airport Taxes. All Offers are subject to availability & date of travel determines the price.

World Wide Packages Euro Star Or Coach Packages Cruise Or Safari

£460

fr

0($&%12.#* !0!$% '.02.- %!2'

//%0 ..2(-& %.4 &#

%.4

આપની સેવામાં ચવશ્વસનીય, ઉપયોગી, ચવપુલ વાંિન રજૂથયું. આપેમાણ્યુંતેમાટે આભાર. વધુઆવતા અંકે. થેન્ક યુ...

7+ $ ($ &#) !

!#

.!$

$% # #

!#

# %.4

$ !

$8.,2*4 7//.9

# $ " #

5 Nights Dubai, BB 14 Nights Mombasa, BB

Hotel only deals or Pickup from Delhi or Mumbai

Visa to India, Kenya, Canada

7+24. :;*9;: /975 ? *8;78 :;*9;: /975 ? %' :;*9;: /975 ?

%

884>

5*24 3<5+78*9,.4 05*24 ,75 555 )3,"./!0#%+1%04(#% #.,

CALL

TRAVLIN STYLE 0208 954 0077 GREAT PRICES IN ALL MAJOR CITIES.

www.travelinstyle.co.uk

GS 7th September 2013  

Gujarat Samachar weekly news paper

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you